Volvo V90 2017 Quick Guide

Volvo V90 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Σ
υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ
ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή
ι
ι ι
ο
ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου
ι ι υ ό ι ό.
ο έο
Η ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ Ο
ο γχ ιρί ιο
όχου ί
πορ ί
υπάρξ ι πρό
ΕΦ ΡΜΟΓΗ Γ
ς Volvo. Λ π ο
ρέ
ρ ς π ηροφορί ς γι
Ο ΝΗ Ο
ι ι θέ ι ο η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου, όπου
η πό η πά ω προ ο ή.
ΝΗ ΕΣ Σ Σ Ε ΕΣ
ο γχ ιρί ιο
όχου ί ι ι θέ ι ο ως φ ρ ογή (Εγχ ιρί ιο Volvo) γι
smartphone ι ά π . Η φ ρ ογή π ριέχ ι πί ης π ι υ ι ά ί ο γι
γ έ ς ι ουργί ς.
Δ
ο
πι-
ΟΣ ΟΠΟΣ ΠΟΣ ΗΡ ΞΗΣ VOLVO
Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι
ι π ι υ ι ά ί ο θώς ι πρό θ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι γι ο Volvo
ς ι η ι ιο η ί ου υ ο ι ή ου ς.
ΕΝ
ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ
πάρχ ι έ π ράρ
π ριέχ ι π ηροφορί
η
ι ώ
ι πρ
ιο
όχου ι χ
η
ς γι
ι ώ
ι όπ
ο γχ ιρί ιο
όχου ο ου πά ι ου
π ό, που
ις φά ι ς ι προ ι γρ φές θώς ι ι ύ οψη
π ηροφοριώ . Μπορ ί
π ρ γγ ί
έ υπο γχ ιρίράρ η .
ά οχο ί
ι
ΠΕΡ ΕΧΟΜΕΝ
01. ΕΞΟ Ε ΩΘΕ Ε ΜΕ Ο VOLVO Σ Σ
Σ
ι
υ ό ο φά ιο πορ ί
πι όπη η ου ω ρι ού
02. ΕΣΩ ΕΡ Ο
ρ ί π ηροφορί ς πώς
ρχί
ι ου ξω ρι ού ου υ ο ι ή ου
χρη ι οποι ί
ο Volvo
ι ης
ρι ής οθό ης.
ς
ι
Σ ΝΔΕΣΕ Σ
Ε ώ πορ ί
ο ύ η
ι
Bluetooth, . π.
ι
ι
ά
ού
γι ις ρυθ ί ις ω
θι ά ω , ο ου πί ο ι ό ι ι ους οχ ο ι
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ή ου, η ύ
η ο ι ί υο, ις υ έ
όπ ς,
ις
03. Ο ΠΡΟ ΟΛΕΣ ΗΣ ΕΝ Ρ ΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ε ώ πορ ί
ις χρη ι οποιή
ρ ί π ηροφορί ς ις ιάφορ ς
γι
χ ιρι
ί πο ές πό ις
ι ές προ ο ές ης
ρι ής οθό ης. Μπορ ί
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
04. ΕΞ ΠΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Σ
ς
ρί .
υ ό ο φά ιο π ριγράφο ι οι ιάφορ ς ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου που υπο ηρίζου η ο ήγη ή
ι πί ης π ριέχ ι ορι έ ς υ ου ές πώς πορ ί
πο
ά
ι πιο θ ρή ο ηγι ή π ι-
05. Ε Δ Ο Ε ΜΕΝΟ
Επι η ά
ις
Ο προ ιρ ι ός ξοπ ι
προ ι οποιη ι ό, η
ός
ι ό
ο ο ηγό Quick Guide πι η
ι
ί
η
ι
ρω ι ό π ρι χό
ρί
ο*.
ο, ις οποί ς πρέπ ι
ι
ά
.
Ε Σ ΓΩΓΗ
Γι
ρχί
χρη ι οποι ί
ο Volvo ς
ο
ύ ρο υ ό
ρόπο, υπάρχου ιάφορ ς ι ουργί ς, όροι ι υ ου ές που πορ ί
ί ι χρή ι ο
γ ωρίζ .
Volvo ID
ο Volvo ID ί ι έ προ ωπι ό
γ ωρι ι ό που π ρέχ ι πρό
η
ιάφορ ς υπηρ ί ς online1. Ορι έ π ρ
ίγ
ί ι ο My Volvo - ι
προ ωπι ή ι ο
ί γι
άς ι ο υ ο ί η ό ς, ο Volvo On Call*, οι
υπηρ ί ς χ ρ ώ
ιη υ ό η
ρά η ης γι έρ ις ι πι
υή.
Μπορ ί
η ιουργή
έ Volvo ID έ ω ου My Volvo, πό η φ ρογή Volvo On Call ή π υθ ί ς ο υ ο ί η ό ς.
Sensus
ο Sensus ί ι ο έξυπ ο ύ η
ι ύ
ης ου υ ο ι ή ου
π ι ό ς ις ύ ις ο υ ο ί η ο που φορού
η ψυχ γωγί ,
η ο ι ί υο, η π οήγη η* ι υπηρ ί ς π ηροφοριώ . Εί
Sensus που θι ά φι ή η πι οι ω ί
ά
άς, ο υ
ι ο έξω ό ο.
ι
ύη ύ ι ο
ο ί η ο
Volvo On Call*
ο Volvo On Call ί ι έ
ω
ω έ ο ύ η
οήθ ι ς
ι φ ρογή που ς ί ι η υ ό η
έγχ
ο Volvo ς πό πό
η.
Μ η φ ρ ογή Volvo On Call πορ ί ,
ξύ ά ω ,
ρυθ ί
ο
προ
ρ ι ό ι
ι ό ου υ ο ι ή ου πρι ο ηγή
,
ι ώ
/
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ό ς,
ί πού ί ι
θ υ έ ο,
γράψ
ξί ι
ι
ά
προ ι οποιή ις οπής.
ά
(download) η φ ρ ογή Volvo On Call γι
ξ ι ή
.
ο Volvo On Call π ρι
ά ι πί ης ο ι ή οήθ ι
άγ ης έ ω ω ου πιώ ON CALL ι SOS η
υ ο ι ή ου.
Προφ
ι οήθ ι έ
ης
ο ό οροφής ου
ο ηγο
Πο
ές πό ις ρυθ ί ις που πρ γ
οποιού ι ο υ ο ί η ο πορού
προ ρ ο ού
ις προ ωπι ές προ ι ή ις ου ο ηγού ι η υ έχ ι
ποθη υ ού
έ ή π ρι ό ρ προφί . άθ
ι ί πορ ί
υ
θ ί
έ Προφί ο ηγού.
1
Οι υπηρ
ί ς ι φέρου
ά ογ
η ι
όρφω η ου υ ο ι ή ου
ι η
γορά.
Ε ργοποιή
ι ρυθ ί
ις
ρι ής οθό ης: Ρυθ
προφί ο ηγού η πά ω προ ο ή ης
Σ
η
Προφ ο ηγο .
-
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
Ο
γχος άθ ης
ιο ι η ρ
ι π ης
ι ώ πρ γ ά
η Αυ ο ι
ου η προ ο ή
οποι ί ι πό η φ ρ ογή
φ ρ ογώ ης
ρι ής οθό ης. Ε ώ πορ ί
πί ης
ί
η ύά
ης ι
ά
ρά η η γι έρ ις ι πι
υή*.
Οι ξω ρι ο
θρ π ς π ίρ ου υ ό
* ί η προς
ά ω,
ό
πι χθ ί η όπι θ , ώ
ο ο ηγός
πορ ί
έπ ι η ά ρη
ου ο ο ρώ
ος, γι π ρά ιγ
ά η άθ υ η. Ο θρέπ ς
ιπ ώ ο ι/
ιπ ώ ο ι υ ό
,ό
ο υ ο ί η ο
ι ώ ι/ξ
ι ώ
ι.
ω /ξ
ω Keyless* η ί ι ό ι χρ ιάζ
ι π ώς
έχ
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς
ι
έπη, γι π ρά ιγ ,
γι
ι ώ
ή
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο. ο η χ ιρι ήριοι ί πρέπ ι
ί ι
ός ι ς πό
ης π ρίπου ός έ ρου
πό ο υ ο ί η ο.
Πιά
η
ή ι ς πόρ ς ή πιέ
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ης
πόρ ς χώρου πο
υώ γι
ξ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο. Γι
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο, πιέ
π ά ι
οχή η
ή ης πόρ ς.
Μη γγίζ
ι ις ύο πιφά ι ς πί ης υ όχρο .
Η π ορ ι οροφ * πο
ί ι πό ύο γυά ι
ή
. ο
προ ι ό οίγ ι άθ
η πί ω
ή. Μπορ ί
χ ιρίζ
η
π ορ ι ή οροφή ι ο
ξή ιο πό έ
ι όπ η που ρί
ι
η πέ υ η οροφής.
Ηη
ρο η η π ρ χώρου πο
υώ * οίγ ι ί
πό η
ή
η πόρ χώρου πο
υώ ί
ι ργή ί η η ου πο ιού προς
πρός,
ω ά *, ά ω πό η ρι
ρή π υρά ου πί ω
προφυ
ήρ .
ί
ι
ι ώ
η πόρ χώρου πο
υώ
η ά ω
ή ου. Ή
ί
η πόρ
ου χώρου ποο
υώ
ι ί η η ου πο ιού ς πρός-πί ω.
Γι
η χ υπή ι η πόρ
ου χώρου πο
ο γ ράζ, υπάρχ ι υ ό η προγρ
ος.
ι
υώ , π.χ. η οροφή
ού ου έγι ου οίγ-
ΛΕ ΔΩΜ /ΞΕ ΛΕ ΔΩΜ
η
χ ιρι
ριο-
ι
Μ έ
ιγ ι ίο πά η ,
ι ώ ου οι πόρ ς ι η πόρ
ου χώρου
πο
υώ
ι οπ ίζ ι ο υ γ ρ ός*. Μ έ π ρ
έ ο πά η
ί ι πί ης η π ορ ι ή οροφή* ι υ όχρο ό
π ράθυρ .
Μ έ
ιγ ι ίο πά η , ξ
ι ώ ου οι πόρ ς ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
ι φοπ ίζ
ι ο υ γ ρ ός. Μ έ π ρ
έ ο πά η , οίγου ό
π ράθυρ
υ όχρο .
Μ έ
ιγ ι ίο πά η , ξ
ι ώ ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι φοπ ίζ
ι ο υ γ ρ ός ό ο γι η πόρ
ου χώρου πουώ . Μ έ π ρ
έ ο πά η
οίγ ι ή
ί ιηη
ρο ίη η* πόρ
ου χώρου πο
υώ .
Η ι ουργί π ι ού
ργοποι ί
φ ς
ξ ι η προ οχή, ό
π ι ί ι. ρ ή
υ ρό π γι
ργοποίη η.
ω
ι η όρ , γι
ρ ήο ου πί π η έ ο πί ρί
προ ωπ χώρω
Μ ο
ί ω προ ωπι ώ χώρω
ι ώ ι η πόρ χώρου
πο
υώ , πράγ που πορ ί
ί ι πο ύ πρ
ι ό, γι π ράιγ ό
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι ο υ ργ ίο γι έρ ις.
ο ου πά ι ου υ ο ηγού
ι ώ ι χ ιρο ί η
ο
ωω έ ο
ι ί.
- Σ η προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης γγίξ
ω προ ωπι ώ χώρω , γι
ργοποιηθ ί/ π
ι ουργί .
ο ά υ ο ο
ργοποιηθ ί η
Ε φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η. Επι έγ
ιέ ς
ρ ψήφιος ω ι ός άθ φορά που χρη ι οποι ίι ο
ί ω . Πρέπ ι
πι έξ
έ
πρό θ ο ω ι ό φ
ί ς η
πρώ η φορά που θ χρη ι οποιή
η ι ουργί .
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
ρι οθ η χρη ι οποι ί ι γι ο χ ιρι ό πο ώ
ι ουργιώ ου υ ο ι ή ου, π.χ. υ ό
ο ι
ι ό, υ
υπο ήριξης ο ηγού ι φ ρ ογές
ός ου οχή
ος.
Η
ή
ι ώ
Η οθ η ου ο ηγο
ίχ ι ις π ρι ό ρ ς πό ις π ηροφορί ς
που χ ίζο ι
η ο ήγη η όπως η χύ η , οι ροφές ου ι ηήρ , η π οήγη η* ι η
ργή υπο ήριξη ο ηγού. Μπορ ί
πιέξ
ι θέ
φ ίζ
ι η οθό η ο ηγού έ ω Ρυθ
ις
My Car
Οθ
ς
η
πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
Η προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ (Head-Up display)* ι ουργ ί
υ π ηρω
ι ά
η οθό η ο ηγού ου υ ο ι ή ου ι προ ά
ι
π ηροφορί ς πά ω ο π ρ πρίζ. Ε ργοποι ί ι πό η προ ο ή ιουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
Ε
ι
ο υ ο η ο
ο ου πί Start ο έ ρο
ξύ ω
θι ά ω . Σ
υ ο ί η
υ ό
η
γή χέ ω , πρέπ ι
ι ή
ο πι ογέ
η θέ η P ή N. Γι υ ο ί η
ηχ ι ή
γή χέ ω πρέπ ι
ί ι π η έ ο ο π ά υ π έ η. Γυρίι φή
ο γι η θέ η άφ ξης I, π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο π ά φρέ ω
ι η υ έχ ι γυρί
ο ι όπ η ου
ι η ήρ
ι ρ ή
ο π η έ ο γι
θ ί
ι ουργί ο υ οί η ο. Γι
ή
ο ι η ήρ , γυρί
ο ι όπ η ου ι η ήρ
η θέ η STOP. Σ
υ ο ί η
υ ό
η
γή χέ ω , πρέπ ι
ι ή
ο πι ογέ
η θέ η P ή N.
Οι Λ ι ουργ
ά
πι έξ
ρι ή οθό
έ η πορ ί
ο ηγι ά χ
Ρυθ
ις
ςο
θί
γη ης* πι έγο ι
ο χ ιρι ήριο ο έ ρο,
. Πιέ
έ
ο χ ιρι ήριο ι υ ή
ο, γι
ξύ Comfort, Eco, Dynamic ι Individual η
η. Επι
ιώ
πιέζο ς ο ροχό. Μ η Εξ ο ι υπρο ρ ό
ι
ι ουργί ο ήγη ης ύ φω
ρ
ηρι ι ά που
ίς πιθυ ί . Ε ργοποι ί ι ο
My Car η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
ο χ ιρ φρ ο
ργοποι ί ι, ό
ρ ήξ
ο
προς
πά ω,
έ
ύ ο ο ά ι η οθό η ο ηγού. π φ ί
ο χ ιρο ί η
πιέζο ς προς
ά ω ώ υ όχρο
ρ ά π η έ ο οπ ά
φρέ ω . Χρη ι οποιώ ς η ι ουργί Auto Hold ( ), πορ ί
φή
οπ
π ργ ί ό
ά φρέ ω
ιη ύ
η πέ η ης
ξ ο ουθή ι
ο υ ο ί η ο
ή ι π.χ.
φω ι ό η
ο ό η.
η
ργοπο η η
Ν θυ ά
ό ι ι ο Auto hold ι ο Αυ
χ ιρ φρ ου πρέπ ι ί ι π ργοποιη έ γι π ύ ι ο ου υ ο ι ήου
υ ό
ο π υ ήριο υ ο ι ή ω . υ ό πρ γ
οποι ί ι η
πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης ο Ρυθ
ις
My Car
Φρ ο άθ υ ης ι Α άρ η η. Σ η υ έχ ι
ι ή
ο πιογέ
χυ ή ω
η θέ η N ι γυρί
ο ι όπ η ου ι η ήρ
η θέ η STOP ου άχι ο πί έ
ρ
υ ρό π .
Ο ι
π ης γι ο
ρ
ο υ ο ηγο * ρί
ι η ά ρη ου
π ό η π υρά ου υ ο ηγού ι ί ι προ ά ι ος, ό
ί ι
οι ή η πόρ
ου υ ο ηγού. ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω
ι γυρί
ο
η θέ η ON/OFF γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί ου ρό
ου.
ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ
Μπορ ί
γί ς η
ις οποί
προ ο ή
πάρχ ι
ά ω
ι
ο Ρυθ
πί ης
ά
ρι
ρυθ ί ις ι
χ ιρίζ
ις π ρι
οθ η. Η
ρι ή οθό η έχ ι ρ ις
ς
ί
π ρ ώ ς ο ά υ ο προς
ρχι ής οθό ης, προ ο ή ι ουργιώ
ι προ
πί ης η πά ω προ ο ή, η οποί ί ι προ ά
ο πά ω έρος ης οθό ης.
ό ρ ς ι ουρύρι ς προ ο ές,
ξιά/ ρι
ρά:
ο ή φ ρ ογώ .
ι η
ύρ
προς
άξ
η
φά ι η η
ρι οθ η, πι έξ έ θέ
ις
My Car
Οθ
ς η πά ω προ ο ή. Ε ώ πορ ί
πι έξ
ούρο ή οιχ όχρω ο φό ο.
Γι Επι ροφ
η ο
ου
ο π ή
ύ ο
ο φυ ι ό ου πί
ρχι ής προ ο ής ά ω πό η οθό η. Μ π ρ
έ ο πά η
ίη ρχι ή οθό η.
Ό
θ ρζ
η
ρι ή οθό η,
ι ώ
η ι ουργί
ώ ς π η έ ο ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής που ρί
πό η οθό η. Γι
π
ργοποιή
η οθό η, π ή
ου πί ρχι ής προ ο ής.
φής ρ ι ά ω
ύ ο
ο
Η ρ
ά
ης ο πά ω έρος ης οθό ης ίχ ι ις ρ
ηριόη ς ο υ ο ί η ο. Π ηροφορί ς ι ύου ι ύ
ης φ ίζο ι
ρι
ρά ι π ηροφορί ς χ ι ές
πο υ έ
ι ο ρο όι φ ίζο ι
ξιά.
Σ η γρ
ι
ι ο
ο ά ω έρος, πορ ί
ο ρ ί , η ά
η ω
θι ά ω
ι η
χύ η
π ώ ς ο
ί οιχο ι ο ί ιο.
ρυθ ί
ου
ι
η θ ρήρ
1. Ε ργοποιή
η ρύθ ι η ου
ρέφο ς ο χ ιρι ήριο.
2. Επι έξ
ο χ ιρι
η ι ουργί που θέ
η
ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
3. Γι
άξ
η ρύθ ι η, π
έρος ου ου πιού.
Αποθ
θί
υ η ρυθ
ή
ος πό η
ρι ή οθό η π ρι-
ρι ή οθό η π ρι
ο πά ω/ ά ω/ προ
ρέφο
ς
ι ό/πί ω
ω
1. Ρυθ ί
ο άθι
, ους ξω ρι ούς θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)* η θέ η που θέ
ι
π ή
ο ου πί M. Η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί ά ι.
2. Ε ός ριώ
υ ρο έπ ω , π ή
ο ου πί ή ης 1 ή 2.
έ ηχη ι ό ή
ιη
ι ι ή υχ ί
ο ου πί M ή ι.
Γι
χρη ι οποιή
η ρύθ ι η που έχ
π ή
ο πι γ έ ο ου πί ή ης.
ΗΛΕ
Ρ
* ΜΠΡΟΣ Ν
Θ ΣΜ
Χρη ι οποιή
χ ιρι ήρι
η ξω ρι ή π υρά ω
θι ά ω , γι
ρυθ ί
η θέ η ου θί
ος, ο ηχ ι ό ήριξης ο φυϊ ής
χώρ ς*, . π. ο έ χ ιρι ήριο έχ ι χή
θί
ος ώ
πορ ί
ι ηφθ ί
υ ο ό ρ πώς
άζ
θέ η ώ ο ά ο χ ιρι ήριο
χρη ι οποι ί ι γι η ρύθ ι η ου ηχ ι ού ήριξης ο φυϊ ής χώρ ς,
γι ο ύ η
άζ*, . π.
ο χ ιρι
ριο
χ
Ρυθ ί
η έ ρ ου θί
ο ά ω χ ιρι ήριο. Ρυθ ί
πί ω χ ιρι ήριο.
Χ ιρι
ριο πο
π ώ
θ
ος
ος ή
η γω ί
ι ή
ο ό ηρο ο άθι
ης π ά ης ου θί
ος
ο
ι ουργιώ
Οι ρυθ ί ις γι ο ύ η
άζ*,
π υρι ά ηρίγ
*, ο ηχ
ό ήριξης ο φυϊ ής χώρ ς* ι η προέ
η ης έ ρ ς ου θί
ος ί ι υ
έ ς
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ *.
ι-
ποθη ύ
ι γι
ούγ
ο άθι
ι
,
Ν Δ ΠΛΩΣΗ ΠΛ
ΗΣ Σ
Π ΣΩ
Θ ΣΜ
ιωθ ί ό ι
έρχ
ι
π φή άποι π ά η θί
ος
προ έο
η π ά η ου προ ι ού θί
ος ό
ιπ ώ
ι. Μπορ ί
χρ ι
ί
ρυθ ί
προ ι ά θί
γι
ιπ ώ
ις
π ά ς ω
θι ά ω .
φ
άθι
ο υ ο ί η ο ι θέ ι η
*, υπάρχου ου πιά
ιπ ώ
ις π ά ς ω
ΑΝΑ
ρο ι ή ι ουργί
ίπ ω ης γι ο πί ω
ο χώρο πο
υώ . Μπορ ί
πί ης
θι ά ω χ ιρο ί η .
ΠΛΩΣΗ ΗΣ ΠΛΑ ΗΣ ΩΝ
1.
ά
ο προ
έφ
2. ρ ή
ο ου πί π
ου πιά φέρου η έ
ί οιχ .
3. Οι π ά ς ω
θέ η.
προ
θι
έφ
ο ου
ΑΘ ΣΜΑ ΩΝ
ίου
η έ ο γι
ιξη L ι R γι
ά ω
θί
ος χ ιρο ί η
ιπ ωθού
η ρι
ρή
ιπ ώ ο ι υ ό
ί ου πί ης υ ό
.
θί
ι η
.
.
ξιά π ά η
η οριζό ι
Γι
ί ι φι ή η
ίπ ω η ου πί ω θί
ος, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
η έ ο ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί ι οιή. Μπορ ί
πί ης
ιπ ώ
ις π ά ς ω
θι ά ω χ ιρο ίη χρη ι οποιώ ς ις
ές ο πά ω έρος ω
ρι ώ
θι άω .
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΗΣ ΠΛΑ ΗΣ ΩΝ
ΘΕΣΗ
ΑΘ ΣΜΑ ΩΝ Σ ΗΝ ΟΡΘ Α
1. Μ
ι ή
χέρι έχρι
η π ά η ου
φ ί ι.
ος προς
2. ο προ
ο
3.
ί
έφ
ι π ρ ί η ο,
ί
θί
ι χ ιρο ί η
ά
ο προ
πά ω/προς
πί ω
ο
.
έφ
ο ου
ίου
θί
ος.
ΜΟΝ
Μπορ ί
ρυθ ί
ο ύψος ι ο άθος ου ι ο ιού ρ ώ ς ο
οχ ό ά ω πό ο ι ό ι προς/ πό2 άς. Ρυθ ί
η πιθυ η ή θέ η
ι ή
ο οχ ό πί ω η θέ η φά ι ης.
Αρι
ρ π η
ρο
γιο
υ
Ρυθ ι
ής
ω
χύ η
Cruise control
2
ά ογ
η
γορά.
η οθ
ς*
Pilot Assist*
Π
Η υπο ήριξη ου ο ηγού πι έγ
ι η
ρι
ρό π η ρο όγιο ου ι ο ιού. Ό
ουργί ί ι
ργή. Γ Ρ η ί ι ό ι η
ο ή.
Ση
Adaptive cruise control*
ι
η:
ρι ή οθό η
έ η ο
ο ύ ο ο ί ι ΛΕ Ο η ιι ουργί
ά η ή ί ι
ή
, γι
ρχί
ιή
Μ έ
ιγ ι ίο πά η
ο
ιώ
ι
ά 5 km/h,
έ
/
ιώ
ά 1 km/h. ο
ο όχη ό
χρη ι οποι
Μ έ πά η
ο
,
πι γ έ η ι ουργί .
ή
ι η πι
γ έ η
ι ουργί .
/
, η ποθη υ έ η χύ η
υξά
ι/
π ρ
έ ο πά η , υξά
ι/ ιώ
ι
ι/ υξά ι η πό
η έως ο προπορ υόί
ο Adaptive cruise control ι ο Pilot Assist.
ά ι πί ης η ποθη υ έ η χύ η γι η
ξι π η
ρο
γιο
Χρη ι οποιή
οθό η ου ο ηγού.
ξιά χ ιρι
ήρι
ου ι ο ιού γι
π ριηγηθ ί
η
ο
ού φ ρ ογώ ης οθό ης ου ο ηγού οίγ ι/
ί ι. πό
ώ, πορ ί
χ ιρίζ
ο υπο ογι ή ξι ίου, ο media player,
ο η έφω ο ι ο ύ η π οήγη ης.
Μ
ι ηθ ί
ς ο ρι
ύ ι η ις ιάφορ ς ι θέ ι
ρό ή ο ξί έ ος.
ς φ ρ ογές, π
ώ-
Επι έξ , πο πι έξ ή πι
ιώ
ι πι ογή, π.χ. πι έξ
ο
ού ου υπο ογι ή ξι ίου ή ι γράψ έ
ή υ
η οθό η
ου ο ηγού.
Γι
π ριηγηθ ί
ις
π ή
πά ω ή ά ω.
Αυξ
/ ιώ
η
υπάρχ ι ά η ι ουργί
ρι έ
ης ήχου.
ι ουργί ς γι
η πο υ
ργή, υ ά
η
ω πιέζο
ου πιά
πι
γ έ η φ ρ ογή,
ς
ι
.
ι ουργού ως χ ιρι
ή-
Ο φω η ι ς χ ιρι
ς
ργοποι ί ι
ο ου πί
ι ς πι ρέπ ι
χ ιρίζ
π.χ.
(πο υ) έ , ο ύ η π οήγη ης ι ο ύ η
ι
ι ού
η φω ή ς. Π ί π.χ. "Α π ρ γωγ Avicii", "Raise
temperature", "Help", "Επ ά ηψη" ή "Cancel".
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ο φω η ι ό χ ιρι ό ι π ρι ό ρ π ρ
ίγ
φω η ι ώ
ο ώ , . γχ ιρί ιο
όχου.
πο ογι
ς
ξι ου
Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι, π.χ., η ι υθ ί
πό
η, η
ά ω η υ ί ου ι η έ η χύ η . Μπορ ί
πι έξ
ποι ς π ηροφορί ς πό ο υπο ογι ή ξι ίου θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού. Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι η υπό οιπη πό
η, έχρι
ιά ι ο ρ ζ ρ ουάρ. Γι
φ ι ού οι ιάφορ ς πι ογές, χρηι οποιή
ο ξιό π η ρο όγιο ου ι ο ιού. Ό
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ίηέ
ιξη "----", η πό
η που πορ ί
ι ύ ι ο υ οί η ο
ο υπο ιπό ο ύ ι ο
ί ι
ο έ η.
Ο φω ι
ς προ γγι ης* ά ι
ξω ρι ά φώ
ο υ ο ί η ο
ο
ι ί ι ς οηθά
φ ά
φά ι
ο ο ά ι.
Μη
ι
ς ου χι ιο
ό
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ρη
Μπορ ί
η
ί
χ ιρο ί η
ο χ ιρο ί η ο χι ιο ρη ή (TM),
π ώ ςπ ρ
έ
ο ου πί RESET ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η
ου ι ο ιού. Ο υ ό
ος χι ιο ρη ής (TA) η
ίζ
ι υ ό
ό
ο
υ ο ί η ο
έχ ι χρη ι οποιηθ ί πί 4 ώρ ς.
Ρ Σ ΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΔ
Οι
ι ουργ ς προ ο
ω
έγχο
ΟΠ ΗΣ
ι
ο
ρι
ρό οχ ο ι
όπ η.
πι έξ
ο πρόγρ
AUTO, ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι πό έχ ι οι ιά ι/έχ ι φως ι ο φω ι ός ρυθ ίζ
ι, π.χ. ό
ρ ιάζ ι ή ό
ι έρχ
ήρ γγ . Μπορ ί
πί ης
γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η ου οχ ο ι όπ η ο
γι η γά η ά , η οποί η
έ
η ιώ
ι υ ό
γι
ιθέ ως ρχό
οχή
. Η χ ιρο ίη η ι ουργί ης γά ης ά ς
ργοποι ί ι
ι ή
ο
οχ ο ι όπ η προς ο
π ό. Γι η π ργοποίη η,
ι ή
ο
οχ ο ι όπ η προς ο έρος ς.
Οι
ργο προ ο ς προ ρ οζ
ης
ης* έχου χ ι
ί γι
π ρέχου έγι ο φω ι ό
ροφές ι ι
υρώ ις,
φώ
ο ουθού ις ι ή ις ου ι ο ιού. Η ι ουργί
ργοποι ί ι υ οά ως, ό
ι ηθ ί ο υ ο ί η ο ι πορ ί
π ργοποιηθ ί η
προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
ΔΕΞ ΟΣ ΜΟΧΛΟΔ
Ο ξιός οχ ο ι όπ ης
ι θη ήρ ροχής.
– Μ
ι ή
υ ο θ ρι
– Μ
η,
ι ή
ΟΠ ΗΣ
έγχ ι
ά ρ υ
ο οχ ο ι όπ η προς
ήρ ς ί ό ο ι ρο ή
χύ η
όπ η.
ου ι
ί
θ ρι
ήρω
ά ω, γι
ο π ρ πρίζ.
ο οχ ο ι όπ η
ή
ο ι ή ι γρήγορη ι ουργί .
– Ρυθ ί
η
ου οχ ο ι
ο
ος
προς
ι ο
έ ου οι
πά ω γι
ο π ρι
– Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι, γι
ψ
ήρ ς π ρ πρίζ ι προ ο έω , ι προς ο
ου οι ψ
ήρ ς πί ω π ρ πρίζ.
ι
οπ ό-
ροφι ό ρυθ ι
ή
ξ ι ή ου οι
π ό, γι
ξ ι ή-
Π ή
ο ου πί ου ι θη ήρ ροχής γι
ργοποιηθ ί/
π ργοποιηθ ί ο ι θη ήρ ς ροχής. Ο ι θη ήρ ς ροχής ιχ ύ ι η πο ό η
ρού που πέφ ι ο π ρµπρίζ ι
ργοποι ί
υ ό
ους υ ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ. Γυρί
ο π ριροφι ό ρυθ ι ή ο οχ ο ι όπ η προς
πά ω/ ά ω γι
γ ύ ρη/ ι ρό ρη υ ι θη ί .
Π ή
γι
π ρ πρίζ.
η ι
Π ή
πρίζ.
η υ χή
γι
οπ ό
η
ι ουργί
ι ουργί
ου υ
ου υ
ο
ο
θ ρι
θ ρι
ήρ πί ω
ήρ πί ω π ρ-
Χρη ι οποιή
η ι ουργί έρ ις υ ο θ ρι ήρω π ρπρίζ, π.χ. ό
ι θι ά , θ ρίζ
ή
άζ
ά ρ
ω υ ο θ ρι ήρω . Ε ργοποι ί ι η προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
ΟΜ
Σ
η
Ο Σ Σ ΗΜ
ποι
η
ς
ΛΜ
ΣΜΟ
ΜΠ Ν Σ ΕΠ
ρ IAQS*
ο IAQS πο
ί έρος ου π έ ου ξοπ ι ού Clean Zone Interior
Package* ι ί ι έ π ήρως υ ό
ο ύ η που θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο πι
ώ πό ρυπογό ς ου ί ς όπως ω
ί ι , υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο . Η ι ουργί
ργοποι ίις
ι η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης ο Ρυθ
ι
ι
Ρυθ
ς
ις
Αι θη
ι
ι
ρ ς ποι
η
Οι ι ουργί ς ου υ ό
ου υ ή
ο πί ω ή
ης
πί ς πι
ώ
ι ου πιά η
ρι ή ο ό
ι
ου. Μπορ ί
χ ιρι
ί ορι έ ς
ι
ι ού ι
φω η ι ό χ ιρι ό.
ο ι
ι
Ό
ό ιπ
πι
ς
ρ .
ο
ος ι
ι ού γι ο προ ι ό ι
έγχο ι πό η
ρι ή οθό η
ο πί ω έρος ης ο ό ς πέπό ις ι ουργί ς ου υ ή
ος
ο ί ιο που χρη ι οποι ί ι γι η πρό
η η προ ο ή
ι ού φ ίζ
ι η έ η ο ά ω έρος ης οθό ης.
ο ί ο Clean Zone φ ίζ
ι
ΜΠΛΕ χρώ , η ί ι
ηρού ι οι υ θή ς γι
ή ποιό η
έρ
ο χώρο
ώ .
–
γγίξ
ο AUTO γι π ήρως υ ό
ο ι
ι ό ης
πί ς πι πί ης
ώ
η πιθυ η ή θ ρ ο ρ ί . Σ η ι ουργί AUTO, πορ ί
ρυθ ί
ο
ι ήρ
πέ
ι φορ ι ές υ ό
ς χύ ης θώς ι
Off ι Max.
–
γγίξ έ
πό
ι ο ί ι
η γρ
ή ι
ι
ρι ής οθό ης γι προ ρ ογή ης θ ρ ο ρ
θί
ος ι ης χύ η ς
ι ήρ .
ού η ά ω
ί ς, ης θέρ
ή ης
ης
Γι
υγχρο ί
η θ ρ ο ρ ί ό ω ω ζω ώ
ηθ ρ ο ρ ί
ης π υράς ου ο ηγού, π ή
ο ι ο ί ιο ης θ ρ ο ρ ί ς η
ςθ ρ ο ρ
ς.
π υρά ου ο ηγού ι ο Συγχρο ι
ΩΝ
Σ ΝΔΕΣΕ Σ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
/χ ιρι
ί φω η ι ά (πο υ) έ , η ύ
SMS ι η φω ι ές ή ις, θώς ι
υ έ
ο υ ο ί η ο ο
ι ί υο έ ω ι φορ ι ώ ξω ρι ώ υ
υώ , όπως smartphone. Ο
ι όπ ης ου υ ο ι ή ου άφ ξης πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η
θέ η I γι
πορ ί
χρη ι οποιή
ις υ
έ ς υ
υές.
Μ ω Bluetooth πορ ί
υ έ
ι ξω ρι ή υ
υή ο υ οί η ο, ώ
πορ ί
χ ιρι
ί
η φω ι ές ή ις ι η ύ
SMS,
πο ύ
υ χή ροή (stream) (πο υ) έ ω
ι
υ έ
ο
υ ο ί η ο ο ι ί υο. Μπορ ί
έχ
ύο υ
υές Bluetooth υ έ ς υ όχρο υ ή η π ρίπ ω η η ί πό υ ές πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο γι υ χή ροή (streaming) (πο υ) έ ω .
1. Ε ργοποιή
ι ί υο,
2.
ο Bluetooth ο η έφω ό ς. Γι
υ
ργοποιή
πί ης η ι ουργί tethering.
θ ί
3. Επι έξ
ο η έφω ο που θέ
υ έ
ι ο ουθή
ή
η οθό η ι ο η έφω ο. Λά
υπόψη ς ό ι
υγ ριέ
η έφω η ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η.
Μ ω Wi-Fi πορ ί
υ έ
ο υ ο ί η ο ο ι ί υο π.χ. γι
χρη ι οποιή
ο ι ι υ ό ρ ιόφω ο ι υπηρ ί ς ου ι ής έ ω
φ ρ ογώ
ο υ ο ί η ο,
πι οι ω ή
ο ξου ιο ο η έ ο ι ο έ πό ο υ ο ί η ο ι
ά
(download) ογι ι ό.
1. Ε ργοποιή
2. Π
ή
3. Π
ή
έξ
ο
οίξ
η πι έρους προ ο ή η φω ο η ρχι ή προ ο ή η
ρι ή οθό η. γγίξ
ο Πρo θ η φ ή,
έχ ι ή η υ
θ ίέ ,
γ .
γγίξ
οΑ
Σ
1. Ει
η
ο Ρυθ
οπ
η
γάγ
υώ .
ι ουργί tethering
ις
η Επι οι ω
ί ιο γι η ύ
ω ου
η προ ωπι ή
η
ο η έφω ο.
πά ω προ ο ή
η
Wi-Fi ι, γι
η Wi-Fi.
η
ου υ ο ι
ς άρ
SIM
ρι ή οθό η.
ργοποιή
, πι-
ου3
η υπο οχή
ο χώρο πο-
2. Π
ή
Ρυθ
υ ο ι
ου
3. Γι
η
Σ
ις
η
Επι οι ω
πά ω προ ο ή.
ργοποίη η, πι έξ
υ ο ι
ου.
ι
οπ
ί ιο γι
υο
η
ού
ου ι ή ή podcast. Η
η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου ή
ω ου
ι
υο
ω ου
η
Ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο ι ί υο, πορ ί
η ύ
η (Wi-Fi hotspot)
ά
ς υ
υές ο Ρυθ
πά ω
ού. Π ή
Επι οι ω
Hotspot Wi-Fi οχ
Μ ω USB/AUX πορ ί
υ έ
ρ γωγή (πο υ) έ ω .
ργοποιή
ο η έφω ό ς, πορ ί
πί ης
υο. Μπορ ί
πί ης
χρη ι οποιή
Play/Android Auto.
Θ ρ USB
υ
ι
η
οιράζ ο
ξω ρι ή υ
υή γι
π ι ουργί tethering έ ω USB
έ
ο υ ο ί η ο ο ι ίη θύρ USB γι ο Apple Car
φω ι ώ
ω
ο χώρο πο
π ρ γωγ (πο υ)
Γι
η
ο Bluetooth ί
Χρη ι οποιή
ι π
ι
ργοποιη έ ο ό
χρη ι οποι ί ι ο Apple CarPlay.
ι ή ύ
η
ί ι π ρ ί η ο.
υώ .
4
ω
π ρ γωγή ήχου πό ι ξω ρι ή υ
υή, πρέπ ι
υ έη υ
υή ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς η έθο ο που έχ
πιέξ ι ι η υ έχ ι
οίξ
η φ ρ ογή Bluetooth, USB ή AUX
η προ ο ή φ ρ ογώ
η
ρι ή οθό η, ά ογ
η έθο ο ύ ης. Γι η
π ρ γωγή ήχου πό iPod, πι έξ
η φ ρ ογή iPod,
ξάρ η
πό η έθο ο ύ
ης.
ο Apple CarPlay/Android Auto ς πι ρέπ ι
χρη ι οποι ί
υγ ρι έ ς φ ρ ογές ο η έφω ό ς έ ω ου υ ο ι ή ου, π.χ. γι
3
4
Μό ο υ ο ί η
Volvo On Call*. Ό
υ έ
Γι π ηροφορί ς ποι η έφω
ί ι υ
ά
έ ω ου ό
ο υ ο ί η ο, πι
ι πό η
Ε ργοποιή
ο φω η ι ό χ ιρι ό
ο Apple CarPlay/Android Auto,
ξιά χ ιρι ήρι ου ι οέ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ιού. Μ έ
ιγ ι ίο πά η ,
ργοποι ί ι ο ύ η φω η ι ού χ ιριού ου υ ο ι ή ου.
Μπορ ί
πρ γ
οποι ί
ι
έχ
ή ις πό η έφω ο υ
έ ο έ ω Bluetooth, πό
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού ι πό η
πι έρους προ ο ή η φω ο ης
ρι ής οθό ης η ρχι ή προ ο ή.
Επιπ έο πορ ί
χ ιρι
ί
ή ις
φω η ι ό έ γχο. Π ή
ο
ι π ί π.χ. " ή η [ π φή]".
ύ ο ο φω η ι ού χ ιρι ού
Α
οποι ί
έχ
iPhone, πρέπ ι
έχ ι
ργοποιηθ ί ο φω η ι ός χ ιρι ός Siri
πρι χρη ι οποιή
ο Apple CarPlay. Συ έ
ο η θύρ USB.
υπάρχου π ρι ό ρ ς πό ί θύρ ς, χρη ι οποιή
υ ή
ο υ ό
π ρίγρ
.Π ή
ο Apple CarPlay/Android Auto η προ ο ή
φ ρ ογώ γι
ργοποιηθ ί.
ι υπο οχ AUX
Πρ ζ 12 V. πάρχ ι πί ης ι πρίζ 12 V
ι χ ρι η η
ις
ος.
πί ρ η πρ γ
ο η έφω ο.
ου υ ο ι ή ου, οι υπηρ ί ς Volvo On Call χρη ι οποιού
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
η ύ
η.
ΡΧ Η ΟΘΟΝΗ
Ό
ργοποι ί ι η
ρι ή οθό η, φ ίζ ι η ρχι ή προ ο ή, πό
η οποί πορ ί
πο ή
πρό
η ις πι έρους προ ο ές γι
η π οήγη η,
(πο υ) έ
ι ο η έφω ο, θώς ι γι η ι ουργί
υ ο ι ή ου που χρη ι οποιήθη
υ ί .
Π ο γη η - π ή
Sensus Navigation*.
Ορι
ς προορι
χάρ η
άζ ι
Ορι
γγίξ
ώ γι πρό
ο
ς προορι ο
π ρ
έ
ι γρ φ
ι
όπι
η
η π οήγη η
ι θυ η - γγίξ
ο
ζή η η έ ω ι ύθυ ης.
χάρ η,
.Η ι ό
χάρ η - Μ γ θύ
ο χάρ η
ο προορι ό, όπου θέ
ς προορι
ο ι γρ..
ο - γγίξ
ο ι ο ί ιο γι
ου
ο
ί .
ο προορι
ι
ό
(Πο υ)
- ώ φ ίζ
ι π.χ. η ου ι ή ς πό ι ξω ρι ή
υ
υή ή
έχ
πι έξ ι ο Ρ ι φω ο FM η προ ο ή φ ρ ογώ . γγίξ
η πι έρους προ ο ή γι πρό
η ις ρυθ ί ις. πό
ώ πορ ί
ί
η ου ι ή ι ιοθή η ς, ους ι ι υ ούς
ρ ιοφω ι ούς
θ ούς, . π.
η
η
ρ ί
π
έ
φω ο - ώ έχ
πρό
η η ι ουργί η φώ ου. Π ή
πι έρους προ ο ή, γι
π υχθ ί. Ε ώ, γι π ρά ιγ , ποά
ή ις πό ο ι ορι ό ή ω ή η ί
π φώ ή
η ρο ογή
έ
ριθ ό
ο π η ρο όγιο. Μό ις πι έξ
ριθ ό, π ή
ηή
.
Λ ι ουργ
υ ο ι
ου που χρη ι οποι θη
υ
- ώ πορ ί
ί
η ι ουργί υ ο ι ή ου που χρη ι οποιήθη
υί , η οποί
φ ίζ
ι
οποι ήπο
πό ις ά
ς πι έρους
προ ο ές, π.χ.
ά
η Αυ ο ι
ου, Απ ο η ο ηγο ή Lane
γγίξ
η πι έρους προ ο ή γι πρόKeeping Aid. Μπορ ί
η η ι ουργί που χρη ι οποιήθη
υ ί .
ΠΡΟ ΟΛΗ ΛΕ Ο ΡΓ ΩΝ
Προ ο
ΠΡΟ ΟΛΗ ΕΦ ΡΜΟΓΩΝ
ι ουργιώ
– Π
ι ί
ο άχ υ ό ς η οθό η πό ρι
ρά προς
ξιά5
η ρχι ή προ ο ή,
ί
η προ ο ή ι ουργιώ . πό ώ
πορ ί
ργοποι ί / π ργοποι ί
ι φορ ι ές ι ουργί ς ου
ξ ο π ρ πρ ζ*, πο ο θ. Σ άθ υ ης
υ ο ι ή ου, π.χ. Προ ο
ι Lane Keeping Aid. Ε ργοποιού ι/ π ργοποιού ι π ώ ς ο
ί οιχο ύ ο ο. Ορι έ ς ι ουργί ς οίγου
έ ξ χωρι ό
π ράθυρο.
Ό
Γι
πι ρέψ
η ο ή ου
προ ο ής ά ω πό η οθό η.
Προ ο
ού, π
ή
ο φυ ι ό ου πί ρχι ής
π ρ
έ
έ
2. Σύρ
έ ο
ο ι ο ί ιο
ι φή
ο.
έ
Γι
ψη (download), η ρω η
π γ
ά
η φ ρ ογώ , π ή
ο
ρο ψ (download) η προ ο ή φ ρογώ . Γι
ί ι υ ό φι ό, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
υ
έ ο ο ι ί υο.
ς φ ρ ογ ς ι πι έξ
γι
φορ ώ
η
η φ ρφ ρ ογή.
Ε η ρω η - Π ή
ο Εγ
ά
η ω , γι
η ρωθού ό ς
οι φ ρ ογές. Επι έξ Ε η ρώ ις φ ρ ογώ γι
φ ι
ί ι
ί
ις πιθ ές η ρώ ις. Επι έξ
η φ ρ ογή που θέ
ι
.
π ή
ο Εγ
ι πι έξ
Απ γ
ά
η-Π ή
ο Ε η ρώ ις φ ρ ογώ
η φ ρ ογή που θέ
.Π ή
ο Απ γ
γι
π γ
θ ί
ι φ ρ ογή.
Α
ζ
– Π
5
η
ή
χύ ι γι
η η
ι
ρώ
οΕ η
ις.
ρι
η
ρο ί ο
ρω η ου ογι
ρώ
ις υ
υ ο ί η
. Γι
. γι
ξιο ί ο
ι ο
ου υ
φ
υ ο ί η
ι
ος
ού οι ι θέ ι
-
ρώ
προς η
ς
ίθ η
η ω , γι
η ρωθ ί ό ο ο ογι ι ό ή
ρωθ ί έ
ο ω έ ο πρόγρ
ογι ι ού.
1. Πιέ
φ ρ ογώ
οΝ
Εγ
ά
η
Μ
ι ο
ι ο ι - οι φ ρ ογές ι
ου υ ο ι ή ου η προ ο ή φ ρ ογώ
ι
ί οιχ πορού
ι ηθού ύ φω
Π ρά
ο ά υ ό ς η οθό η πό ξιά προς
ρι
ρά5 η
ρχι ή οθό η γι πρό
η η προ ο ή φ ρ ογώ . Ε ώ πορ ί
ί
ις φ ρ ογές που π ρέχο ι
ο υ ο ί η ο θώς ι ις φ ρογές που πορ ί
ά
(download) ι
γ
ή
ό οι
ς.
Μ
φ ρ ω η-Π ή
ογή που θέ
. Επι έξ
ο Εγ
γι
ή
ο Εγ
ύθυ
η.
ου πιά γι
ι ουργί ς
η προ ο ή ι ουργιώ
ις π ι ή ις.
ι ο ί ιο.
η
ίο
η προ ο ή που
ί
ι
ι η -
ΕΠ ΝΩ ΠΡΟ ΟΛΗ
Σ ο πά ω έρος ης οθό ης υπάρχ ι ι
ρ έ που πορ ί
ύρ
προς
ά ω γι πρό
η η πά ω προ ο ή. πό ώ πορ ί
ις, Εγχ ιρ ιο
χου,
πο ή
πρό
η ις πι ογές Ρυθ
Προφ
ι
ποθη υ έ
η ύ
ου υ ο ι ή ου.
Προ ωπι
ς προ ι
ις
Μπορ ί
ρυθ ί
έ
γά ο ριθ ό προ ωπι ώ προ ι ή ω
ο
Ρυθ
ις
My Car, π.χ.
γή ης φά ι ης ι ω π ηροφοριώ
που φ ίζο ι η
ρι ή οθό η.
Σ
η
ς η
χ ιρι
ηρ ου-
ι ιο
Προφ
ο ηγο
άθ
ι ί πορ ί
υ
θ ί
έ προφί ο ηγού πό ο
ού
Ρυθ
ις
Σ
η
Προφ ο ηγο . Επι έξ έ
πό
προφί
ο ηγού (
ί ι φι ή η ύ
η ός
ι ιού ο προφί Επι
π ης).
Ε φ ίζ
ι ξ ά η ρχι ή προ ο ή. Σύρ
προς
ά ω η πά ω προο ή, π
ά
η ι ι
ί ύ φω
π ρ πά ω ι πι έξ
Επ ξ ργ. ο πι γ έ ο προφί
ι η υ έχ ι Σ
η
ι .
Ό
χρη ι οποι ί ι έ
υ
έ ο
ι ί, ο υ ο ί η ο προ ρ όζ
ι
ύ φω
ις ι ι ές π ι ή ις ς6 π.χ. γι ις οθό ς, ους θρέπ ς, ο προ ι ό άθι
, ο ύ η π οήγη ης*, ο ηχο ύ η πο υέ ω , ηγ ώ
ι ο φω η ι ό χ ιρι ό.
Α ο ι
ι ουργ
ο
γη ης*
θέ
προ ρ ό
έ
πό
προγρά
ο ήγη ης Comfort,
Eco ή Dynamic ργοποιή
ο πρόγρ
ο ήγη ης πό ο
ού
Ρυθ
ις
Μ ο ω πρ γρ
ο γη ης. Μό ις ά
ις ρυθ ίις, πι έξ Individual πό
προγρά
ο ήγη ης η πι ή η ο ό .
Σ άθ
ς χου υ
η ά ω
θέ
ρυθ ί
ή
π ργοποιή
η έ
η ήχω υ
ος, π.χ. ους ηχη ι ούς ό ους π η ρο ογίου ι φής,
ί
Ρυθ
ις
χος
η χου υ
ος.
6
Γι
ι
πι
όπη η ω ρυθ ί
ω που ί
ι προ ωπι ές/
θο ι ές,
. γχ ιρί ιο
ή ο
όχου.
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο ΟΔΗΓΟ
ο υ ο ί η ό ς ί ι ξοπ ι έ ο
πο ές ι ουργί ς που ς οηθού
ο ηγ ί
φά ι
ι οι οποί ς πορού
πο ρέψου
υχή. Μπορ ί
ργοποιή
υ ές ις ι ουργί ς η προ ο ή ιουργιώ
η
ρι ή οθό η. Ν θυ ά
ό ι οι ι ουργί ς υπο ήριξης
ο ηγού ί ι ό ο οηθή
ι ό ι ως ο ηγός έχ
ίς πά ο
η
π ήρη υθύ η γι η
φ ή ο ήγη η ου υ ο ι ή ου.
City Safety
Η ι ουργί City Safety7 προ ι οποι ί ο ο ηγό γι
πό ι ,
οπ ι ά ι
ηχη ι ά ή
. ο υ ο ί η ο φρ άρ ι υ ό
ο ο ηγός
ιρά ι έγ ιρ
π ρίπ ω η ι ύ ου ύγ ρου ης. ο City Safety πορ ί,
ξύ ά ω ,
πο ρέψ ι ι ύγ ρου η ι οηθά ο ο ηγό ό
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης γι π ρά ιγ
οχή
, γά ζώ ,
π ζούς ή ι υ ι ές. ο City Safety
ργοποι ί ι υ ό
ό
ο ι η ήρ ς ίθ
ι
ι ουργί .
Cross Traffic Alert (CTA)*
ο CTA ς προ ι οποι ί γι ι
υρού η υ
πό ο υ ο ί η ο ι
ργοποι ί ι
πι έξ
ο υ ο ί η ο ι ί ι προς
πί ω.
οφορί πί ω
η όπι θ ή
Blind Spot Information (BLIS)*
ο ύ η BLIS η
η ί
ι γι οχή
θ
ου υ ο ι ή ου
ρώ ι ο ο ηγό γι οχή
η ρι
ρή ι ξιά ωρί
οποί π η ιάζου γρήγορ .
υφ ά
έρω-
Lane Keeping Aid (LKA)*
ο υ ο ί η ο πρό ι ι
άξ ι ωρί , ό
ωρί ς LKA θ
ς οηθή ι
ργά
ο ηγή
η ο πί ω
ός ω ορίω ης ωρί ς. Μπορ ί
ποιηθ ί ηχη ι ά ή
ό η η ο ι ό ι.
η οήθ ι
ο υ ο ίπί ης
ι ο-
Οι ρυθ ί ις γι η προ ι οποίη η πό ο LKA,
ο υ ο ί η ο γ ι πό
ις η πά ω
η ωρί
ου, πρ γ
οποιού ι πό η πι ογή Ρυθ
IntelliSafe
προ ο ή ης
ρι ής οθό ης. Επι έξ My Car
πο ο θη η π ρ ο ς η ωρ . Ε ώ πορ ί
πί ης
ργοποιή
/ π ργοποιή
η ι ουργί Run-off Mitigation*, που πορ ί
7
Δ
ί
ι ι θέ ι ο
ό
ς ις γορές.
προ φέρ ι πρό θ η υπο ήριξη
π ρίπ ω η ι ύ ου
ροπής
ός
ρό ου. ο υ ο ί η ο ό
ιορθώ ι η πορ ί ου ι φρ άρ ι υ ό.
Pilot Assist
ο Pilot Assist ί ι ι
ι ουργί ά
ης που υ ά
ιώ
π ρ έ ι η ωρί
ου ι
ι προ θορι έ η πό
προπορ υό ο όχη .
ο όχη
η πό ο
ο Pilot Assist πι έγ
ι ι
ργοποι ί ι πό
ρι
ρά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού. Γι
ι ουργή ι η υπο οήθη η ι ύθυ ης π ι ί ι,
ξύ ά ω , ο/η ο ηγός
έχ ι
χέρι ου/ ης ο ι ό ι ι
ί ι
ορ ές οι ι γρ
ί ις ω ωρί ω .
Ό
ί ι
ργή η υπο οήθη η ι ύθυ
ΠΡ Σ ΝΟ ύ ο ο ι ο ιού.
ης, η οθό η ο ηγού
ίχ ι έ
ΠΟ ΟΗΘΗΣΗ Σ
ΘΜΕ ΣΗΣ
Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot ρώ ι ο ι θέ ι ο χώρο άθ υ ης ι η υ έχ ι
ρί ι ο ι ό ι
υθύ ο ς ο υ ο ί η ο έ
ο χώρο άθυ ης. υ ό που πρέπ ι
ά
ίς ί ι
προ έχ
ι υ
ί ι
γύρω πό ο υ ο ί η ο,
ο ουθ ί
ις ο ηγί ς η
ρι ή οθό η,
πι έγ
χέ ις ι
π ά
π ά γ ζιού ι φρέ ω .
Σ άθ
υ η
ο Park Assist Pilot
1. Π ή
ο
ουργιώ . Ο
η ά
πρέπ ι
ί
ζη ά χώρο
2. Σ
ου πί Ε ιγ ς άθ υ ης η προ ο ή ιηγή
έγι η χύ η 20 km/h. Η πόο υ ο ί η ο ι ις θέ ις άθ υ ης
ι π ρίπου 1 έ ρο ό
η ι ουργί PAP
άθ υ ης.
ή
ο υ ο ί η οό
ο γρ φι ό ύ ο ο ι ο
ο η
ρι ή οθό η πι η ά ου ό ι ρέθη
ά η η θέ η άθ υ ης. Ε φ ίζ
ιέ
υό ο
π ράθυρο.
3.
ξο ος π
Η
ί
ο ουθή
ις ο ηγί ς που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η. Ν ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο, ς
ο ζη ή ου οι π ηροφορί ς η
ρι ή οθό η.
ηθ
η
ι ουργί πορ ί
υ έ ο π ρά η .
άθ
υ ης
χρη ι οποιηθ ί ό ο ό
1. Π ή
ο ου πί ξο ος π θ
προ ο ή ι ουργιώ .
2.
ά
ο ουθή
ρ υπο ο θη ης
ις ο ηγί ς
άθ
η
ο υ ο ί η ο ί
η
άθ
υ ης
ι
θη
ρι ή οθό η.
υ ης*
Η ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης οηθά ο ο ηγό
π ρ ηρ ί πό ι που υπάρχου γύρω πό ο υ ο ί η ο προ ά ο ς
ι ό ς ι γρ φι ά η
ρι ή οθό η. Η πι ογή ης προ ο ής
ά ρ ς ι ω γρ
ώ υπο οήθη ης άθ υ ης γί
ι η
ρι ή οθό η. Η ά ρ πορ ί
ργοποι ί ι υ ό
ό
πι έγ
η όπι θ . Η χ ι ή ρύθ ι η πρ γ
οποι ί ι ις
Ρυθ
ις η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
– Επι έξ My Car
ά ρ ς
ά η
πο ο θη η
πι θ .
Μπορ ί
πί ης
χ ιρο ί η :
ργοποιή
άθ
η
ά
υ ης
Αυ
ρ υπο οήθη ης
– Π ή
ο ι ο ί ιο ά ρ
η προ ο ή
ποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί .
ι ουργιώ γι
η
ργ.
άθ
υ ης
ργο-
ΠΟ
Θ ΡΗ ΟΔΗΓ Η ΠΟΛ
ΣΗ
Προγρ
ίζο ς η ο ήγη ή ς ι ο ηγώ ς οι ο ο ι ά, πορ ί
ιώ
η
ά ω η υ ί ου θώς ι ις πο πές ιοξ ι ίου
ου ά θρ
ου υ ο ι ή ου ς ι ά ω ρυπογό ω ου ιώ
ο έρ .
Μ υ ό ο ρόπο, ιώ
ο π ρι
ο ι ό
ί υπο ο π ρι ά ο ,
θώς ι ο ό ος πό η
ά ω η υ ί ου. Ορι έ ους π ράγος πορ ί
ους πηρ ά
, ά ους όχι. ο ουθού ορι έ ς υ ου ές.
Προγρ
ξ ς:
•
η ο
Προγρ
ις ης
ί
χύ η
Ν ο ηγ
γη
ς πρ γ
οποιώ
ο ξί ι - οι πο ές π ρι ές
ς υ ί ου
η υξη έ η
οι ο ο ι ά
ά
Ε ργοποιή
ο πρόγρ
ο ήγη ης Eco - προ
η ο
πιο οι ο ο ι ή ο ήγη η.
•
Μη φή
ήρ ό
ο
•
Ν ο ηγ ί
πό ά
οχή
•
Ν ο ηγ ί
Επι έξ πί
•
ποφύγ
Π ράγο
•
υ
η
ρ ό
ο υ ο ί-
ι η ήρ
ι ουργ ί ο ρ
ί- ή
η έ οι γι
γά ο χρο ι ό ιά η .
θ ρή χύ η
ι
ι
ι ί
, γι
η ω ή πί η
ι ώ ECO γι
η ο ήγη η
ς που
οφορι
ις ι οι υξο ιώά ω η υ ί ου.
ξ ς:
•
ί
ς πά ο
ή
•
Ο ι ές υ θή ς
•
Εξω ρι ή θ ρ ο ρ
ηρ ί
ι
χι οποι ί
ι ώ
ι
ύ ρ πο
π ράθυρ
πορ
ά
ι
οι ά.
πηρ ά
η.
ι οπογρ φί .
ί
ι
ίθ ος ά
ος.
έ
έγχ
ο
ι η-
ή πό
η
ο φρ άρι
.
.
ι ά.
Ε Δ Ο Ε ΜΕΝΟ
ο γχ ιρί ιο
όχου ι
υπό οιπ γχ ιρίι π ριέχου ο ηγί ς φ
ί ς ι ό ς ις
πι η ά
ις
προ ι οποιη ι ό, η
ι ό ι
η ρω ι ό π ρι χό ο, ις οποί ς πρέπ ι
ι ά
. Ορι έ ς ι ουργί ς ι χύου ό ο
ορι έ ς γορές.
ΠΡΟΕ
ΟΠΟ ΗΣΗ
Ε ΣΑ Ω Η
Σ
υ ο ί η
Volvo On Call , ο ύ η
ι ουργ ί ό ο
π ριοχές όπου οι υ ργάς ου Volvo On Call έχου ά υψη ι η ής
η φω ί ς ι ις γορές όπου η υπηρ ί
ί ι ι θέ ι η. Λόγω ι
ρ χώ
η
όφ ιρ ή θ ούς ά υψης πό ο πο πό, η
ύ
η πορ ί
η ί ι φι ή, π.χ.
ρ ιο
οι η έ ς π ριοχές.
Γι ις πι η ά
ις
προ ι οποιη ι ό, η ι ό ι η ρω ι ό π ρι χό ο γι ις υπηρ ί ς Volvo On Call, . υ ό ιο χ ι ά
η υ ρο ή Volvo On Call ι ο γχ ιρί ιο
όχου.
Ε ΣΑ Ω Η
Sensus Navigation*: Ν έχ
η π ήρη προοχή ς ρ
έ η ο ρό ο ι
ί
π ήρως υγ
ρω έ οι η ο ήγη η. ηρ ί
ο ι χύο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς ι
ο ηγ ί
ορθή ρί η. Λόγω ω ο ι ώ
ι
ιρι ώ υ θη ώ , ορι έ ς υ ά ις πορ ί
ί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
ποιη έ ος. Μη άζ
πο έ έ π ι ί
οηθηι ό π ι ι ό άθι
,
π ι ι ό άθι
ή
π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η
ου υ ο ηγού ό
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έ ος. Σ ο άθι
ου υ ο ηγού
πρέπ ι
άθο ι ά ο
ύψος ι ρό ρο πό
140 cm ό
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος. Σ ο άθι
ου υ ο ηγού
πρέπ ι
άθο ι ά ο
ύψος πά ω πό 140 cm ό
ο ρό
ος ί ι π ργοποιη έ ος. Μη πιρέπ
έ
άθ
ι η θέ η ου
υ ο ηγού,
ο ή υ
η ο ό οροφής
ίχ ι ό ι ο ρό
ος ί ι π ργοποιη έος ι πί ης
φ ίζ
ι η προ ι οποιη ι ή
υχ ί ου υ ή
ος ρό
ω
η οθό η
ου ο ηγού. ά ι έ οιο πο
ίέ
ιξη ο ρής ά ης. π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο ο
υ ο ό ρο υ ό. Η Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
Πρέπ ι
π ίρ
πά ο
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο
ι
ιώ
ό ι
η
ρι ά υ ή
ου υ ο ι ή ου ρί ο ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης.
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
Ε ργοποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο ό
θ ύ
πι ι ές έ φος - η πι ογή
ι ς χέ ης ο ι ώ ιο, ή ης θέ ης P
ο
υ ο ί η ο ι θέ ι υ ό
ο ι ώ ιο χυ ήω ,
π ρ ί γι η υγ ρά η η ου υ ο ιή ου
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ΑΝΑ ΠΛΩΣΗ ΠΛΑ ΗΣ Σ Α Π ΣΩ ΑΘ ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
ΣΜΑ Α
Προ έχ
ιό ι υπάρχ ι ί υ ος π γί υ ης
ιωθ ί ό ι οι π ά ς ω
θι ά ω έχου
ά ο ά οιγ /
ί ι ο.
ιωθ ί ό ι
φ ί ι ω ά
ά πό η
ίπ ω η ι
υπάρχ ι
ίς ο ά η πόρ
ου χώρου
η π
φορά ους η όρθι θέ η.
ιωπο
υώ ιό ι υχό ρ υ
ι ός πορ ί
θ ί ό ι
προ έφ
έχου
φ ί ι
έχ ι ο ρές υ έπ ι ς. Ο χ ιρι ός ης πόρ ς
ω ά
ά πό η
ύψω ή ους.
χώρου πο
υώ πρέπ ι
γί
ι πά ο
ΜΟΝ
προ οχή.
Φω η ι ή
γ ώρι η: Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
ι
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι η
υ ορφώ
ι
ό ους ους ι χύο ς
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ρό
ου
ό ς ο ι ής υ οφορί ς.
υ ο ηγού, ο ρό
ος ί ι πά ο
ργο-
Α
ΟΜΑ Ο Σ Σ ΗΜΑ Λ ΜΑ ΣΜΟ
ΑΜΠ ΝΑΣ ΕΠ ΒΑ ΩΝ
θ ρ ι ό
θί
*
πρέπ ι
χρηι οποιού ι πό ά ο που υ ο ύο ι
ι ηφθού η ύξη η η θ ρ ο ρ ί όγω
υπ ι θη ί ς ή που υ ο ύο ι
χρη ι οποιή ου
χ ιρι ήρι γι
θ ρ ι ό
θί
. Δι φορ ι ά πορ ί
υπο ού
ρ υ
ι ούς πό γ ύ
.
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο Ο Η Ο
ο BLIS ι ο CTA πι ουρού ,
υπο θιού , η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ω
θρ π ώ . Δ
πορού πο έ
υπο
ήου η γρήγορ η ι η υπ υθυ ό η
ου
ο ηγού. Η υθύ η γι ις
γές ωρί ς ι
η
φ ή ί η η
η όπι θ
πό ι ι
πά ο
ο ο ηγό. ο BLIS
ι ουργ ί
ι ές ροφές ή ό
ο υ ο ί η ο ι ί ι
η όπι θ .
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο Ο Η Ο
Οι ι ουργί ς Lane assistance LKA ι Run-off
Mitigation Run-off Mitigation ί ι π ώς πι οηθη ι ές ι
ι ουργού
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θής. Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ίι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύο ς ό οι
ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς. Οι ι ουργί ς
πορού
ιχ ύ ου
ηθ ί , πάρ ς ή π ρό οι
ι ί
ο έρ ι
ου
ρό ου.
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο Ο Η Ο
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγι ές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Η ι ουργί
πορ ί
ιχ ύ ι ό ους ους π ζούς/
ι υ ι ές
ό ς ις π ριπ ώ ις. Η προ ι οποίη η
ργοποι ί ι ό ο
π ρίπ ω η υψηού ι ύ ου ύγ ρου ης. Οι προ ι οποιή ις
ι οι π ρ
ά ις πέ η ης γι ους π ζούς ι
ους ι υ ι ές π ργοποιού ι ό
η
χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
70 km/h (43 mph). Η ι ουργί υ ό
ης
πέ η ης γι ο City Safety πορ ί
πο ρέψ ι
ι ύγ ρου η ή
ιώ ι η
χύ η
ύγ ρου ης. Γι
ι φ ι
ί η π ήρης πό-
ο η ω φρέ ω , ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ά ο π ά φρέ ω - ό η ι
ά η
υ ό
η πέ η η ου υ ο ι ή ου. Ο ο ηγός
φέρ ι η υθύ η
ηρ ί η ω ή πό
η
ι χύ η .
π
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο Ο Η Ο
ο Pilot Assist ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί η
οποί
πορ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι ο ρόπο που
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο ι πρέπ ι
π ρ
ί ι
ο Pilot Assist
π ρέχ ι η
ά η η
υπο οήθη η ι ύθυ ης, χύ η ή χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης. ο Pilot Assist πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο
οι ι γρ
ί ις η
πιφά ι ου ο ο ρώ
ος
έρωθ
ης
ωρί ς υ οφορί ς ί ι υ ιά ρι ς. ο Pilot
Assist
φρ άρ ι γι
θρώπους, ζώ ,
ιί
, ι ρά/χ η ά ρέι ρ ή π ρχό
,
ρ υ ί η ή
η έ οχή
. Μη χρη ιοποι ί
ο Pilot Assist
ί η η η πό η,
ι
υρώ ις,
ι ο ι ίς ρό ους ή
ές ιρι ές υ θή ς, γι π ρά ιγ .
ΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Σ ΑΘΜΕ ΣΗΣ
ο Park Assist Pilot
ι ουργ ί
ό
π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως
ρω
ι ό οήθη . Ο ο ηγός φέρ ι πά
υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
έχ ι η προ οχή ου ρ
έ η ο π
ο
χώρο ι ους υπό οιπους χρή
ρό ου που π η ιάζου ή ιέρχο ι
άθ υ η.
ς ις
υ π ηο
η
ι
ρι ά ς ου
ά η
ΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Σ ΑΘΜΕ ΣΗΣ
Η ά ρ ου υ ή
ος άθ υ ης ί ι έ
οήθη
ι
πορ ί πο έ
υπο
ή ι
ις υθύ ς ου ο ηγού. Η ά ρ έχ ι " υφ ά
η ί " όπου
πορού
ιχ υθού
πόι . Προ έξ
ήπως ρί ο ι π.χ. ά θρωποι ή
ζώ ο ά ο υ ο ί η ο.
ΣΗΜΑΝ
Ο
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
Η ο ά προ ο ής
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
(head-up display)*, έ ω ης οποί ς προ ά οι οι π ηροφορί ς, ρί
ι ο
π ό. Γι
ποφ υχθ ί υχό ζη ιά ο ζά ι ου
ύ -
ος ης ο ά
ι η ρίχ
ύ
ος.
ς προ ο ής - η οποθ ί
ι ί
πά ω ο ζά ι ου
ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ
ο π ί πό ι ροΐ ς που χρη ι οποι ί ι γι
ο
θ ρι ό ης
ρι ής οθό ης πρέπ ι
ί ι θ ρό, χωρίς ά ο ι π ρό οι ς ύ ς.
Δι φορ ι ά η οθό η πορ ί
γ ρθ ί. Ό
θ ρίζ
η
ρι ή οθό η,
η πιέζ
πο ύ
φρά.
ή
γά η πί η, η
οθό η πορ ί
υπο
ί ζη ιά.
Μη ψ άζ
υγρό ή υ ι ά χη ι ά π υθ ί ς πά ω η
ρι ή οθό η. Μη χρη ι οποι ί
θ ρι ι ό ζ ιώ , ά
θ ρι ι ά,
πρέι, ι υ ι ά, οι όπ υ ,
ω ί ή θ ριι ά που π ριέχου
ι ι ές ου ί ς. Πο έ η
χρη ι οποι ί γυ όχ ρ ο, χ ρ οπ
έ ςή
χ ρ ί ουζί ς, η
ρι ή οθό η πορ ί
γρ ου ι
ί.
ΑΝΑ ΠΛΩΣΗ ΠΛΑ ΗΣ Σ Α Π ΣΩ ΑΘ ΣΜΑ Α
ιωθ ί ό ι
υπάρχου πι ά ς ή
ιί
ο πί ω άθι
. Επί ης οι ζώ ς
φ
ί ς
πρέπ ι
ί ι φ ι έ ς
η πόρπη. ο
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ιι ό άθι
*/υπο ρ χιό ιο* ο
ίο άθι
πρέπ ι
ρί
ι η θέ η ύ π υξης.
ΕΞ ΟΣ ΜΟΧΛΟ Α ΟΠ ΗΣ
Πρι
ι ή
ά ρ ω υ ο θ ριήρω
η θέ η ρύθ ι ης,
ιωθ ί ό ι
έχου π γώ ι.
οι ρ χίο ς ω υ ο θ ρι ήρω
η θέ η ρύθ ι ης έχου
η ωθ ί
πό ο π ρ πρίζ, πρέπ ι
ους
ά
ι
πά ι πά ω ο π ρ πρίζ γι
πορέ ου
ι ουργή ου . υ ό γί
ι γι
ποφ υχθού οι
οχές ο χρώ
ου πό ου ι ηήρ .
Α
ΟΜΑ Ο Σ Σ ΗΜΑ Λ ΜΑ ΣΜΟ
ΑΜΠ ΝΑΣ ΕΠ ΒΑ ΩΝ
Ο ρι ός θι ά ω
πορ ί
θ ί
ι ουργί
ηθ ρ ο ρ ί
ο χώρο πι ώ ί ι πο ύ χ η ή. υ ό υ
ί ι γι
η π γώ ι ο πι ά ης που άθ
ι ο άθι.
Σ Ν ΕΣΕ Σ
Η έγ. έ
η ί ι 10 A (120 W) άθ φορά που
χρη ι οποι ί ι έ ς ρ υ
ο ό ης 12 V η
πι ή η ο ό .
χρη ι οποιηθού
ι οι ύο
ρ υ
ο ό ς η πι ή η ο ό
υ όχρο , ό η έ
η ί ι 7,5 A (90 W) ά ρ υο ό η. Η έγ. έ
η ί ι 10 A (120 W) γι
ο ρ υ
ο ό η 12 V ο χώρο πο
υώ . Η
έγ. π ί η η ι χύος ί ι 150 W γι ο ρ υ ο ό η 230 V.
ΣΗΜΕ ΩΣΗ
ί ι
έ ο ό η ι
η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ ί ι π ργοποιη έ η. Ο ο ηγός
έχ ι ι ρό ρ ς πιθ ό η ς
ι π ηροφορί ς
η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up
display)
φορά πο ω ι ά γυ ιά η ίου,
άθ
ι ο έ ρο ου θί
ος ο ηγού,
υπάρχου
ι ί
ο ζά ι που
ύπ ι η
ο ά
ης προ ο ής
ίξ ω ή
πι ρ ού η υ οϊ ές υ θή ς φω ι ού.
Ορι έ οπ ι ά φέ πορ ί
προ
έ ου
πο ο φά ους ι ι ί θη η ρ ς ό
χρηι οποι ί ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
(Head-Up display).
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
ΜΟΝ
η
ρο γ η ι ά π ί
ι
υ ή
Μπορ ί
π ρ ηρή
ορι έ ς πο ί ις
έγχου πορού
προ
έ ου π ρ
ο ές
ά ο υπο ογι ό ης ι υθ ί ς πό
ις ι ουργί ς ου η χ ιρι ηρίουι ιού.
ης
άξ
ο
ι
που
ο ηγ ί .
Μη οποθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί ο ά
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
Α ΟΜΑ Ο Σ Σ ΗΜΑ Λ ΜΑ ΣΜΟ
υ
υές, π.χ. ι η ά η έφω , tablet, φορηΑΜΠ ΝΑΣ ΕΠ ΒΑ ΩΝ
ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές ά προ ί η η Η πι ογή γ ύ ρης ή ι ρό ρης θ ρ ο ρ πό
η όχι ι ρό ρη πό 10-15 cm.
ί ς πό η πιθυ η ή
πι χύ ι η ι ιί θέρ
ης ή ψύξης.
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
Η
ρο ί η η πόρ χώρου πο
υώ :
ο
Σ Ν ΕΣΕ Σ
ύ η
ι ουργ ί υ χώς γι
γά ο χρο ι ό Ό
χρη ι οποι ί
ο ι ί υο, πρ γ
οιά η , π ργοποι ί ι υ ό
γι
ποι ί ι
φορά
ο έ ω ( υ οφορί
ποφ υχθ ί η υπ ρφόρ ω η. Μπορ ί
χρη ιο έ ω ), γ γο ός που πορ ί
έχ ι
οποιηθ ί ξ ά
ά πό 2 π ά π ρίπου.
ό ος. Η
ργοποίη η ης π ρι γωγής
οπάρχ ι ί υ ος έ π ω ης ή π ήρους
οέ ω
ι ω Wi-Fi hotspot πορ ί
έχ ι
ής ης ι ουργί ς,
ο πί ω προφυ
ήρ ς πρό θ ς χρ ώ ις. π υθυ θ ί
ο
ί ι φορ ω έ ος
γά η πο ό η πάγου,
πάροχο υπηρ ιώ ι ύου που χρη ι οποι ί
χιο ιού, ρο ιάς ή π ρό οιω υ ι ώ . Γι υ ό
γι ο ό ος ης υ οφορί ς
ο έ ω .
ο όγο, φρο ί
ο ι ηρ ί
θ ρό.
ά η ήψη (download)
ι η ό η έφω ο,
ά
υπόψη ς ο ό ος ης ήψης
οΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
έ ω .
Οι ροφές ρ
ί ί ι υψη ές
ά η ρύ
ί η η,
ξάρ η
πό η ξω ρι ή θ ρ ο- Σ Ν ΕΣΕ Σ
ρ ί . υ ό πο
ί έρος ου πο
ι- Η Volvo
έγχ ι ο π ρι χό ο η φ ρού υ ή
ος έγχου πο πώ ης Volvo.
ογή Apple CarPlay/Android Auto. ο Apple
Ορι έ οι π ρ
ιο ι η ήρ ς πορ ί
π ρου- CarPlay πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο
ο
ιά ου
θυ έρη η
ά η ρύ
ί η η
Bluetooth ί ι π ργοποιη έ ο. Συ πώς,
όγω ης ι ι
ί ς προθέρ
ης.
έ
η έφω ο ή media player ί ι υ
έ ο
ο υ ο ί η ο έ ω Bluetooth,
θ ί ι ι ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
θέ ι ο ό
ο CarPlay/Android Auto ί ι
Ό
η ι ουργί Forward Collision Warning*
ργό. Γι
υ έ
ο υ ο ί η ο, χρη ιί ι
ργοποιη έ η, οι π ηροφορί ς η προοποιή
ο Wi-Fi ή ο
ω
ω έ ο ό
ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
ι θί
ι
ου υ ο ι ή ου*.
πό
γρ φι ά ύ ο γι η Forward
Collision Warning*. υ ό ο γρ φι ό ύ ο ο
Σ Ν ΕΣΕ Σ
ο ι ουργι ό ύ η
ου η φώ ου
θ ι
ί, ί ι πιθ ό η ύζ υξη
έχ ι ι οπ ί. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ι γράψ
ο η έφω ο πό ο υ ο ί η ο ι π
ά
η
ύζ υξη.
Σ Ν ΕΣΕ Σ
Η ήψη (download)
ο έ ω πορ ί
πηρ ά ιά
ς υπηρ ί ς που
ί ου
οέ , π.χ. ι ι υ ό ρ ιόφω ο.
η πίρ η ις ά
ς υπηρ ί ς ί ι οχ η ι ή,
ό
πορ ί
ι όψ
η ήψη (download).
Ε
ι ά, πορ ί
π ργοποιή
ή
ι όψ
ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς.
Σ Ν ΕΣΕ Σ
Λά
υπόψη ς ό ι ορι έ
η έφω
π ργοποιού η ι ουργί tethering ό ις η ύ η
ο υ ο ί η ο ι οπ ί. Γι ο όγο
υ ό, πρέπ ι
π
ργοποιή
η
ι ουργί tethering ο η έφω ο η πό η
φορά που θ ο χρη ι οποιή
.
ΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Σ ΑΘΜΕ ΣΗΣ
Δι ηρ ί
ο φ ό ης ά ρ ς θ ρό πό
υχό ρο ιά, χιό ι ι πάγο γι
ι φ ί
η έ ι η ι ουργί ης. υ ό ί ι ι ι ί ρ
η
ι ό
υ θή ς χ η ού φω ι ού.
TP 22543 (Greek), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement