Volvo | XC90 Twin Engine | Εγχειριδιο κατοχου | Volvo XC90 Twin Engine 2017 Εγχειριδιο κατοχου

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Εγχειριδιο κατοχου
ΓΧ
Ρ Δ Ο
ΟΧΟ
VÄLKOMMEN!
πίζουµ ό ι θ πο
ά
γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που
γορά
πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η
γ ώο
η
φά ι
ι η ά
η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω
υ πι
ώ
ς.
υ ο ί η
ης Volvo ί ι πό
φ έρ π γ ο µίως. ο Volvo που γορά
έχ ι πί ης χ ι
ί
έ ι, ώ
π ηροί ό ς ις ι χύου ς προ ποθέ ις που φορού
η
φά ι
ι ο π ρι ά ο .
Γι
ι
πο ύ
ο έπ ρο ο Volvo ς, ς υ ι ού
ά
ις ο ηγί ς ι ις π ηροφορί ς χ ι ά
η υ ήρη η
ο π ρό γχ ιρί ιο
όχου. ο γχ ιρί ιο
όχου ι ίθ
ι πίης ι ως φ ρ ογή γι ι η ά η έφω (Volvo Manual) θώς ι
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Ω
Ά
Πώς
ρί
όχου
π ηροφορί ς
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
υ ο ί η ο
όχου
Π ριήγη η
όχου
ο ψηφι
ό γχ ιρί ιο
γχ ιρί ιο
η έφω
όχου
Δι υ ός όπος υπο
Volvo Cars
ο
γρ φή
15
Χρή η ου π η ρο ογίου
ρι ή οθό η
η
53
ήριξης
20
Γρ φή χ ρ
η οθό η
ο χέρι
57
20
Γ ι ές π ηροφορί ς χ ι ά
Twin Engine
όχου
23
25
θ ρή ο ηγι ή πό-
ήριξη ο ηγού IntelliSafe
ο γχ ιρί ιο
ά ο
Π ράθυρ , ρύ
πι
όπη η ης
Χ ιρι
ός ης
ο
ι ο π ριι
θρέφ ς
ρι ής οθό ης
ρι ής οθό ης
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
ρι ής οθό ης
28
ι
φά
ι
ώ η
Προ
Πρό
φ
65
67
φ
ί ς
φά ι η ζώ ης
π θύ ι η πόρ
φ
ί ς
59
65
ί ς
η/ π
ί ς
ς
ρό
οι
ρό
ος ο ηγού
ι ζώ ης
υρι ός
ρό
ρό
ος
ος ύπου ουρ ί
35
ί γι
θι
φ
οπ ι ί
θί
ί
ά ω η ί
ι ά θί
Πί
70
72
74
78
79
ί η η/
ί η η ου υ ο ιή ου
ά η ι ουργί
φά ι ς
Ά ω η
θί
68
77
ς
Safety mode
35
67
72
ι υ ο ηγού
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου ρό
ου υ ο ηγού*
Π ι ι ά
43
ύη η
ήρ ς ζώ ης
Προ
36
64
ά η
φ
32
38
-
ήρω
φά
Whiplash Protection System
Π
31
ι υ ήρη η
όχου
49
19
Volvo ID
η
η
49
ι η ά
ο έ ω
Sensus - ύ
ης
51
24
πο
γή ρυθ ί ω γι
ρι ή οθό η
ά
17
Ση
ι ές π ηροφορί ς γι
ξ ουάρ, ο πρό θ ο ξοπ ιό ι η υπο οχή ι γ ω ι ού
έγχου
Drive-E - πιο
υ η
Σύ ο
η γρ
ή
ης
ρι ής οθό ης
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά
γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
2
14
80
81
81
ρέω ης γι π ι ι ά
84
ρέω ης γι π ι-
85
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω
χρή η ω ζω ώ
ί ς ου υ ο ι ή ου
87
Ό
Ση
Πί
Πί
ί
ρέω ης i-Size/ISOFIX
91
θι
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω ISOFIX
92
θι
ς θέ ω ω π ι ι ώ
ά ω i-Size
98
Όργ
ι χ ιρι
ί ο ο ο έ ο
ήρι , ρι
Όργ
ι χ ιρι
ο ο ο έ ο
ήρι ,
ρο-
ξιο ί-
104
105
117
Φω η ι ή
γ ώρι η
γη η
χάρ η
119
Χ ιρο ί η ο προ
101
έ
ου
ω
ω έ ου
οηθη ι ού π ι ι ού θί
ος*
101
η
Δ ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ
ί ς
Ρο όι
119
Ά ι χρή ης γι
ο ηγού
η οθό η ου
ιοφώ ου ι
έ ω φω η ι ής
ρι ό προ
ή-
140
ι π οή-
141
ι ό άθι
ι ό άθι
142
*
120
Ρύθ ι η ου η
ρι ού προ
ού θί
ος*
126
Χρή η ης ι ουργί ς ή ης
η
ρι ό προ ι ό άθι
*
126
Μπρο ι ό άθι
ι ουργιώ *
127
Ρύθ ι η ι ουργιώ
ο πο υουργι ό προ ι ό άθι
*
129
Ρύθ ι η ου θί
γού πό ο άθι
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθηύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η
130
Πί ω άθι
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
132
Μ ού φ ρ ογής
ο ηγού
η οθό η ου
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
οθό η ου ο ηγού
Μη ύ
ι η
η
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ου ο ηγού ι η
η οθό η
ρι ή οθό η
ο π ρ πρίζ
138
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ος ι
ι ού
ω έ ου
θί
ος*
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
οθό η ου ο ηγού
137
114
111
η οθό η
γ ώρι η
139
ις οθό ης ο ηγού
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ιουργί
η οθό η ου ο ηγού
ι ι ές υχ ί ς
ου ο ηγού
η φω η ι ή
Χ ιρι ός ρ
(πο υ) έ ω
γ ώρι ης
Ρυθ ί
ύψω η ου
ω
οηθη ι ού π ι ι ού
ις γι
112
100
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό
Ρυθ ί
139
108
*
136
γ ώρι ης
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω ηι ής
γ ώρι ης
Οθό η ο ηγού
ω
άθι
γ ώρι η φω ής
Χρή η ης φω η ι ής
πο
143
ι-
144
ο
π ώ
146
ι-
ος υ ο ηου ο ηγού*
Ρύθ ι η ω προ έφ ω
ύ ρη ιρά θι ά ω
144
146
150
150
η
Οριζό ι ρύθ ι η ου θί
ος
η ύ ρη ιρά θι ά ω *
151
152
3
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης
θί
ος η ύ ρη ιρά
θι ά ω
153
Χρή η υ
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
154
ί ο ος/έξο ος γι
ιρά θι ά ω *
156
η
η
ρί η
ίπ ω η π ά ης θί
ος
ρί η ιρά θι ά ω
ι ό ι
157
ο
ού προ έγγι ης
θ ρι
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου ι θη ήρ ροχής
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
ο θ ρι ήρ ς
ρ ς πί ω π ρ πρίζ
159
Χρή η ου
ξη ίου*
Δι
159
Ρύθ ι η ω
ξω ρι ώ
161
ω ρι ός
θρέπ ης
Φώ
πορ ί ς η έρ ς
162
162
ργοποίη η/ π
γά ης ά ς
ργοί προ ο
ης έ ης*
ργοποίη η
ίς προ
Ρύθ ι η ης φω ι ής έ
ους προ ο ίς
Πί ω φώ
163
ρ οζόης πό
ο ίχ ης
168
άρ
169
ς
ω ρι ός φω ι
Διάρ ι φω ι
167
168
Φως φρέ ω
Χρή η ω φ
166
169
ός
ού πο ά ρυ
170
ης
173
θρ π ώ
ορ
Χ ιρι
184
ς*
185
ι ή οροφή*
ός ης π
ορ
186
ι ής οροφής*
HomeLink®*
Προγρ
πο ογι
181
ής
ός HomeLink®*
191
ξι ίου
194
φά ι η
ο έ ω ι
η οθό η ου ο ηγού
φά ι η
ι ι ώ
η
ρι ή οθό η
Προ ο ή ρυθ ί
ηγορί ς
187
190
ι
γή ρυθ ί ω υ ή
η προ ο ή ρυθ ί ω
Μη
ι ός ρυθ ί
ο ή ρυθ ί ω
ρο ής
ι
196
ρο ής
198
ω
η προ ο ή ρυθ ί
199
ω
201
ω
ος
202
η προ-
204
Προφί ο ηγού
204
πι ογή ου προφί ο ηγού
205
π ξ ργ
206
Σύ
ιού
ί
ός προφί ο ηγού
η η χ ιρι ηρίουιο προφί ου ο ηγού
ι γωγή/ ξ γωγή ός προφί
ου ο ηγού πό/προς ι υ
υή
USB
γή ρυθ ί
183
*
θ ο ό η η ης πυξί
Π
179
180
θέ ης
ά
177
ρι ώ π ρ θύρω
Φώ
Πυξί
176
178
Ρύθ ι η ου ι ο ιού
ί
ή-
ρι ά π ράθυρ
ός ω η
174
175
ι προ ο έω
ιψ
Χ ιρι
όπ ς φώ ω
173
ήρω π ρ πρίζ
157
Μ
4
Διάρ ι φω ι
π
χρή
ω γι
ρύθ ι η ω
η γι
γή
ις φ ρ ογές
ο έ ω
όχου
207
208
209
210
Ό
Σύ
η
ι
ι
ού
212
Σύ
η
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
212
ι θη ή θ ρ ο ρ
Ποιό η
ί
213
έρ
213
Φί ρο χώρου πι
ώ
214
Clean Zone Interior Package*
215
Χ ιρι
216
ι
ι
ού
Χ ιρι ήρι
ι
ρι ή οθό η
ι
ού
η
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού
έρος ης πι ή ους ο
υ ό
η ρύθ ι η
ι
ο πί ω
ό ς
ι
ί ς
221
ήρ
224
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος ποθά ω ης
ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ
225
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης
υ οφορί ς έρ
228
ι
ο ή έρ
γή ης
Ά οιγ /
ί ι ο
ρ γωγώ
Πί
ς πι ογώ
ι
229
ο ής έρ
ι ρύθ ι η ω
ο ής έρ
ι
ός
ά η
άθ
ρξη/ ρ
ι ός προ
ού ι
ι ού
230
238
ι η ύ
ι ού
Χρή η ου
Ά
ι
Σ ιά ι
242
243
-
άθ-
256
π ήρ *.
ου
260
χ ο οχ ίω *
261
πιού υ ο ηγού
262
263
Χώρος πο
υώ
263
Φόρ ω η
264
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου
Άγ ι
245
ά υ
246
Π έγ
Δίχ υ
254
255
ω
240
-
ώ
ό
ο ό ης
ρ ι-
οριφέρ
ρ γι
ού
χώρου πο
φ
ί ς*
φ
ί ς*
ς
266
267
υώ *
267
270
272
247
249
Σύ η προθέρ
άθ υ η
ξάρ η ο ύ
Ρ υ
Χρή η ου
ρξη/ π ργοποίη η ης ιουργί ς ι ήρη ης υχάρι ης
θ ρ ο ρ ί ς
ι ι ές υχ ί ς
ο ύ η
ι
υ ης
πι ή ης ο
239
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου χρο ο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
γι
Ω
ω ρι ό χώρου πι
υ η
219
220
ς
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης θέρ
ης ι ο ιού*
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
219
χύ η
237
ργοποίη η
ά ω *
Χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος ι
ι ού
Ρύθ ι η ης
ργοποίη η/ π
ου ρι ού θι
216
ού
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
235
215
Interior Air Quality System*
ήρι
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ης θέρ
ης θι ά ω *
ης
η
θέρ
ά η
250
ης
251
231
233
5
Δ
η
Ό
χ ιρι
έ
ήριο-
ι
η
ι ί
χ ιρι
276
ηρίου-
Red Key - η χ ιρι
π ριορι ώ *
ήριο-
ι ιού
278
ι ί
279
Θέ ις ης ρ ί ς γι ο
ύ η
ί η ης ι
ι ώ
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω
ιξη γι ο
ί ω /ξ
ω
ου υ ο ι ή ου
ί ω
Διπ ό
/ξ
ί ω
ί ω
*
ί ω
υώ
Χρή η ου
ώ χώρω
ι ώ
ο
282
ί-
285
πό έ
286
288
ί ω /ξ
χώρου πο
πο πώ
ος
ης πόρ
ά
χ ιρι
ι
6
ριές
310
γ ρι η ύπου γι ο ύ η
η χ ιρι ηρίουι ιού
312
294
υ
ρί ς
ι η ο-
ί ς π ι ιώ
296
299
ο
302
305
306
άθ ι ς
Πρόγρ
Sport γι ο η
ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
γι
υ
ρο-
Ρυθ ι
ής
χύ η
325
ρξη ου Ρυθς γι
ο ρυθ-
ής
327
ή
χύ η
329
ς*
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ό
ου ρυθ ι ή χύ η
γή ης οχής γι
ο ρυθ ι ή χύ η
ο
ς
329
ς
υ ό-
Cruise control
ργοποίη η
Cruise control
Δι χ ίρι η
control
326
326
ργοχύ η ς
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
χύ η ς
ος ρυθ ι
323
ς*
ργοποίη η ι έ
ι ή χύ η ς
321
322
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
οη
ρο ι ό πρόγρ
άθ ι ς
υ ό
χώρου πο-
320
320
ρο ι ό πρόγρ
π ργοποίη η/ π
ποίη η ου ρυθ ι ή
ο πο-
η ής
Roll Stability Control
291
η ης π
ήριοι ί
φ
φόπ ι η ου υ γ ρ ού* χωρίς
ργό η χ ιρι ήριοι ί
ης
ος προ ωπι-
293
ρο ι ό ύ η
ποίη ης (Immobiliser)
310
Σύ η
ι ύθυ
υπο οήθη ης
Δι χ ίρι η χύ η
ι ή χύ η ς
Ά οιγ /
ί ι ο ης πόρ ς
χώρου πο
υώ
ί η η ου
πο ιού*
ι
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ιης ου υ γ ρ ού*
308
289
ι ί
ρο ί η η πόρ
υώ *
γ ρ ός*
ς
ί ω /ξ
ί ω
πώ ο
ι ί
η
281
Δ
Συ
331
332
333
ιέ
χύ η
ρξη ου
ς γι
ο Cruise
334
334
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου Cruise control
π
336
ργοποίη η ου Cruise Control
Προ ι οποίη η πό
ης*
γι
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
ο Adaptive cruise control*
337
Pilot Assist*
338
ργοποίη η
Pilot Assist*
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου
χρο ι ού ι
ή
ος προ έγγιης γι η Προ ι οποίη η πόης*
339
Π ριορι οί γι η ι ουργί
Προ ι οποίη ης πό
ης*
340
Adaptive cruise control*
341
ργοποίη η ι έ ρξη ου
Adaptive cruise control*
345
ιέ
Δι χ ίρι η χύ η
Pilot Assist*
ρξη ου
ς γι
ο
όχου ι υ ό
ο Pilot Assist*
346
Π ριορι
οί ου Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή ος προ έγγι ης γι ο Adaptive
cruise control*
347
ι ι ές υχ ί ς
γι Pilot Assist*
π ργοποίη η/ ργοποίη η
ου Adaptive cruise control*
348
ο
πο οήθη η προ πέρ ης
Adaptive cruise control* ή ο
Pilot Assist*
ο
Μο ά
350
ρ
Π ριορι
η
Π ριορι
361
Μη ύ
ις ο ά
Μο ά
ά
Π ριορι
οί ης ο ά
άρ
ςρ
ρ ς
378
382
ς ά
ρ ς
383
γή
πέ η η
όχου ι υ ό
η
ο Adaptive Cruise Control
351
City Safety
386
Π ριορι
control*
οί ου Adaptive cruise
353
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης γι ο City Safety
389
354
ίχ υ η
Safety™
390
γή
ξύ Cruise control
ι Adaptive cruise control*
City Safety
πο ίω
ι ρχό
ο City
η υ
οφορί
γι
393
394
394
ο City Safety
397
Rear Collision Warning
398
Blind Spot Information*
399
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου Blind Spot Information*
Cross Traffic Alert*
374
άρ
οί ου City Safety
367
371
ςρ
ιγ οί ποφυ-
Π ριορι οί ου Blind Spot
Information*
373
οί ης ο ά
οι
ι
365
369
ι η ύ
άρ
γ ρι η ύπου γι
357
364
ργοποίη η
γή
πέ η η
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
Adaptive cruise control*
City Safety ό
γής πο ρέπο
363
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή ος προ έγγι ης γι ο Pilot Assist*
π ργοποίη η/
ου Pilot Assist*
355
401
402
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου Cross Traffic Alert*
Π ριορι
400
403
οί ου Cross Traffic Alert
404
Μη ύ
γι
Blind Spot
Information* ι Cross Traffic Alert*
406
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
407
ιξη η ά ω
ο ι ής ή
ης
Π ηροφορί ς γι
έγχου χύ η
ης*
Π ηροφορί ς
η
ς*
ά
ρ
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης
407
410
410
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς
ο ι ής ή
ης*
411
Driver Alert Control
412
ργοποίη η/ π ργοποίη η
Driver Alert Control
413
7
Δ
Π ριορι
οί ου Driver Alert Control
Lane Keeping Aid
ργοποίη η/ π
Lane Keeping Aid
γι
415
ργοποίη η
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
η ι ουργί Lane assistance
417
419
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή Run-off Mitigation
421
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι η ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
423
πο οήθη η
άθ
υ ης*
424
ργοποίη η/ π ργοποίη η
ου υ ή
ος υπο οήθη ης
άθ υ ης*
426
Π ριορι οί ου Συ ή
οήθη ης άθ υ ης*
ος υπο-
426
Μη ύ
θη ης
υπο οή-
428
ά
8
414
γι ο Σύ
άθ υ ης*
ρ υπο οήθη ης
η
άθ
υ ης*
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ
υπο οήθη ης άθ υ ης*
Π ριορι
Μη ύ
οί γι
γι
η
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
438
ο έ
441
Π ρά
φρ γή
443
Πρι
ο
431
ρξη ι ουργί ς ης ά
υπο οήθη ης άθ υ ης*
ρ ς
433
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης*
435
Park Assist Pilot*
436
ψη ου
ί η ης*
η
ο έ
Θέ
ις ι
ί η ης*
π
446
ί η η ου ι η ήρ
φρ γή
ί η ης
447
όπ η
447
άφ
ξης
449
ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
ί ω
ι ο ιού
Χρή η ης ι
οηθη ι ά
π
ρί
ι ώ ιο
ι
ί η ης
ά η
χυ ή ω
ιξη
γής χέ
ή
Προγρά
452
455
ο
ω *
456
458
ο έ ς οχ ού πι ογής
χυ ή ω
γή χέ ης
γής χυ ή ω
451
452
ί ς
ώ ι
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
ι ώ ιο χυ ή ω
Συ
446
ο έ
ί η η ου υ ο ι ή ου
429
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υης ι π ί γι η ά ρ υποοήθη ης άθ υ ης*
φρ γή
459
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι*
460
ά ο ης ί η ης
461
ο ήγη ης
462
Δι ηρή
ή υξή
ο φορ ίο
466
ης υ ρι ι ής π
ρί ς ώ ο ηγ ί .
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
πορρόφη η ρ
ώ
ρ
ι
467
ί η η
469
Λ ι ουργί ς πέ η ης
469
Φρέ ο
πό ο ου φρ
ί χυ η ης ύ
ρί
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο
494
473
Ο ήγη η
ρυ ου
ι ι ές υ θή ς
ού
ο υπό
497
άθ ι ς ρυ ου -
497
ά πό
ά ης
η ής
476
χύ η
ης
πό η
π ρθέρ
ο ύ η
η
477
ς
478
ά
ί
ης
ρά
ί ς γι
ρί ς
γά ο
479
ί-
ξί ι
482
483
483
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ί ι ο ι
φο ι
ός υ ί ου
484
Χ ιρι
486
υ ί ου
ζί η
487
Οι ο ο ι ή ο ήγη η
ρι ή υ ο ο ί
ο
όρος*
488
ός πό ης
490
491
494
η ης
πι ήρη η θ ρ ο ρ
ίου φόρ ι ης
π
504
ης η ο ά
ω ίου φόρ ι ης
όπ ης ά ης γ ίω ης
ώ ιο φόρ ι ης
Προ οι
ι ής π
501
502
ώ ιο φόρ ι ης
Δι
518
500
ρί ς
φόρ ι ης
ιξη
ά
έγχου ου
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
η υ ρι ι ή ι ουργί
499
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
Ρ ύ
γι
498
η η
ά υρ η ου υ ο ι ή ου
481
Ο ήγη η ο χ ι ώ
ός ου
ρί ος ρυ ού
Ρυ ού
480
ο ι η ήρ
ι
ά ο ης ί η ης
π ρφόρ ω η ης π
η ης
Προ οι
ηφόρ
ά η
γχό
Πέρ
476
ί η ης
η πέ η η
η
ο χ ιρόφρ ο
πο οήθη η υ
ού ου*
όρου*
492
472
474
γχος χ
όροι*
ης πέ η ης
473
υ ό
οι ο
Προ ι γρ φές ο
Χρή η ου χ ιρόφρ ου
πο οήθη η
ό
472
Χ ιρόφρ ο
Σ π ρίπ ω η
οι/π υ
ος
υ ό
η πέ η η
ύγ ρου η
Σύ
ι ό
470
Φώ
ί ς
506
ο
509
ω-
509
ί φόρ ι ης ης υ ριρί ς
510
ρξη φόρ ι ης ης υ ρι ι ής
ρί ς
512
ά
η φόρ ι ης
514
Δι οπή φόρ ι ης ης υ ρι ι ής
π
ρί ς
516
ποθή υ η
ράς ι ρ ί ς γι
οχή
υ ρι ι ές π
ρί ς
517
9
χος
ι πο υ έ
φ ρ ογές
Ρυθµί
Ρ
ις ήχου
ιόφω ο
γή
ώ
Ρ
ι
θ ώ
ζή η η ρ
ιοφω ι-
ιόφω ο RDS
Ψηφι
όρ
Χρή η ης η
522
Apple CarPlay*
523
Χρή η ου Apple CarPlay*
541
524
Ρυθ ί
543
524
Android Auto*
527
ιόφω ο
528
Ρυθ ί
όρ
ις γι
ης*
ο Apple CarPlay*
ις γι
ο Android Auto*
η έφω ο
529
Δι χ ίρι η η
530
Δι χ ίρι η η υ ά ω
531
Δι χ ίρι η ου η
όγου
ιόφω ο
η
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
Gracenote®
534
ζή η η (πο υ) έ ω
534
CD player*
(Πο υ) έ
Σύ
535
έ ω Bluetooth
η (πο υ) έ ω
έ ω Bluetooth
535
536
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX
In/θύρ ς USB
536
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω
υπο οχής AUX In/θύρ ς USB
537
ί
ο
Ρυθ ί
TV*
537
ις ήχου γι
(πο υ) έ
538
539
Σύ
η η
Σύ
η/ πο ύ
φώ ου
548
η ου η
φω ι ώ
ή
ις γι
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί
ις Bluetooth
φώ ου
550
ω
551
ι έ ου
φω ι ού
Ρυθ ί
552
-
ο η έφω ο
η ύ
Δ
ί
556
557
ι ύου έ ω
υπάρχ ι ύ
ηήη ύ
ι προ η
ι ή
φ ίρ
558
η
η ι ύου Wi-Fi
χ ο ογί
ι
φά
555
556
η ου υ ο ι ή ου
οι ή χρή η ι
Wi-Fi hotspot
554
555
ι έ ου
υ ο ί η ο online*
Σύ
546
547
Ρυθ ί
ορ
Ρυθ ί
Λήψη, η έρω η
η φ ρ ογώ
545
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
528
ις γι
539
540
543
Σύ
η ά
ις ιάφορ ς
ζώ ς ρ ιοφω ι ώ υχ ο ή ω
FM ι DAB
χο ύ
10
522
ι γι
559
560
ο Wi-Fi
560
Ά
ις γι
ο ό
υ ο ι ή ου*
ι π γ
ι χρή ης γι ήχο
Όροι
ί ς
561
ά-
561
ι πο υ έ
563
ι προ ποθέ ις γι υπηρ ι ιω ι ό πόρρη ο π
ώ
573
Ά
Ά
ι ά
576
Φορά π ρι
Δ ί
ροφής
ι ώ
ς φθοράς πέ
ι ά
γχος ω πιέ
Σύ
η
ος
ω
πι ήρη ης
γχος ης πί ης
ο ύ η
πι ήρη ης
θ ο ό η η ου υ ή
πι ήρη ης
ι ώ *
ι έ
ης πι
υής
Χρή η ου ι έ
ι ού
ης πι
Φου ώ
ι ά
υ πι
ή πό ο ι έ
υής
ι ού
Ό
άζ
φ ίρ
ι ά
η ροχού
οποθέ η η ω
Μπου ό ι
φ
Χ ι
ργ
οηθ ιώ
578
Ο ο
ο ογί
ζά ς
ι
Ο ο
ι
579
ι ώ *
580
ι ώ *
Διόρθω η ης χ η ής πί ης
ι ώ
ο ύ η
πι ήρηης
ι ώ *
ος
582
583
584
ι ού
586
υής
587
ο
ης πι-
591
ροχώ
592
595
596
ρι ός ροχός*
596
ρι ά
597
ι ά
ιοθή η
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο
ο ογί
ι ά
ά
ά
Πρόγρ
ω γι
ω γι
ις
601
601
έρ ις ης Volvo
ά
600
598
598
604
η υ ο ι ή ου
ρά η η έρ ις
πο
ρυ
η
ρώ
604
ι πι
έ ς
ις υ
η
ή
υή
ρώ
605
ις
608
ος
608
πο ο ή
ο έ ω
ά
ο υ ο ί η ο ι υ ργ ίο
υψώ
Ά οιγ
ι η ήρ
πι
610
ο υ ο ί η ο
ι
612
ί ι ο ου
πό
614
όπη η χώρου ι η ήρ
615
Λά ι ι η ήρ
γχος
617
ι π ήρω η
ιού ι η ήρ
Συ π ήρω η ψυ ι ού
Σέρ ις
ι
ο ύ
ά
η
η
ι
θ ρι
ά
ήρ
ρι ι ή π
ι ς
621
622
ήρω
η
ο
ήρω
ρί
Λυχ ί ς πά ω
φά
ού
621
η ά ρου υ
Π ήρω η υγρού ψ
Μπ
ι
π ήρω
Μά ρ υ ο θ ρι
θέ η ρύθ ι ης
618
619
ι
π ήρ
Προ ι γρ φές
592
ροχώ
599
ι πρώ ω
ι ώ
ι ώ
Γρύ ος*
577
622
-
623
625
626
ις π
ρί
ρί ς
629
629
630
11
Ά
ι
φά
ά
η
φά
ι ς
ι ς
ο χώρο ου ι η ήρ
φά ι ς ά ω πό ο
πά ι υ ο ηγού
φά
ι ς
ου
-
632
638
υώ
642
θ ρι ός ου ξω ρι ού ου
υ ο ι ή ου
646
Γυά ι µ
ι
ο χώρο πο
631
ι έρωµ
ωρι
ή προ
θ ρι ός ου
υ ο ι ή ου
θ ρι
η ιά
ί
649
ω ρι ού ου
ός ης
η
649
ρι ής οθό ης
φή
πι ιόρθω η ζη ιάς
φή
Δι
ά
656
ις
659
άρη
661
Δυ ό η ρυ ού η ης ι
φορ ίο φ ής ο
όρου
χ ι άχ ρ
ηρι
ι ά ι η ήρ
664
Λά ι ι η ήρ — προ ι γρ φές
665
ίξο ς υ θή ς ο ήγη ης γι
ο ά ι ι η ήρ
666
Ψυ ι ό υγρό - προ ι γρ φές
667
652
Λά ι ι ω ίου
ι γρ φές
667
653
χυ ή ω — προ-
γρό φρέ ω — προ ι γρ φές
668
Ρ ζ ρ ουάρ - χωρη ι ό η
668
Σύ η
γρ φές
668
ι
ι
ού — προ ι -
ά ω η υ ί ου
πο πές CO2
γ
ι
ρι έ ς ι
ι ώ
Δ ί ης φορ ίου
η ς
γ
ρι έ ς πιέ
ρι ι ή π
12
662
650
653
η
Ά
ύπος
ι
671
ά
ις ζ
ι
ί ης
ις
ώ
χύ-
ι ώ
ρί — προ ι γρ φές
674
675
676
677
ΛΦ
Ο
Ρ
ΡΟ
679
Σ ΓΩΓ
Σ ΓΩΓ
π
Οι π ηροφορ ς
όχου
ι ι θ ι ς
ιάφορ ς ορφ ς, ό ο ψηφι
ςό ο ι
υπ ς. ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ ι ο η
ρι οθό η ου υ ο ι
ου,
ως φ ρ ογ γι ι η ά η φω
ι η
ι ο
υπο
ριξης ης Volvo Cars. Σ ο
ου πά ι υ ο ηγού υπάρχ ι
ς ο ηγός
Quick Guide ι
υ π ηρω
ι ό
υπο
ου γχ ιρι ου
όχου,
προ ι γρ φ ς
ι π ηροφορ ς γι ις φά ι ς,
ξύ ά ω . ο
υπο γχ ιρ ιο
όχου
πορ
π ρ γγ θ .
1
14
Μ ζί
ο υ ο ί η ο π ρέχ
π
1
ιέ
π ήρ ς έ υπο γχ ιρί ιο
Σ η
προς
ο ή
ρι ή οθό η, Σύρ
ά ω η πά ω προιπ ή
. ώ υπάρχου ι θέ ι ς πι ογές γι οπ ι ή
π οήγη η,
ι ό ς πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό
ου υ ο ι ή ου. Οι π ηροφορί ς ί ι
ζηή ι ς ι πί ης χωρίζο ι
ηγορί ς.
μ
Σ ο App Store ή ο Google
Play,
ζη ή
"Volvo
Manual",
ά
(download) η φ ρ ογή ο
smartphone ή ο tablet ς
ι πι έξ
ο υ ο ί η ο.
Σ η φ ρ ογή υπάρχου
ι θέ ι
π ξηγη
ι ά ί ο ι πι ογές
γι η οπ ι ή π οήγη η,
ι ό ς πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου.
ί ι ύ ο ο
π ριηγηθ ί
ις ι φορ ιές ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου ι πίης πορ ί
πρ γ
οποιή
ζήη η ο π ρι χό ο.
ις γορές γι
ις οποί ς
υπάρχ ι γχ ιρί ιο
όχου
η
Cars
Volvo
πι
φθ ί
η ι ύθυ η
support.volvocars.com ι
πι έξ
η χώρ
ς. ώ
πορ ί
ρ ί
γχ ιρί ι
όχου, ό ο online ό ο ι
ορφή PDF. Σ η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo
Cars υπάρχου πί ης π ξηγη
ι ά ί ο
ι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι
γι ο Volvo ς ι η
οχή ου υ ο ι ήου ς. ι ο
ί
ί ι ι θέ ι η γι ις
π ρι ό ρ ς γορές.
π
π
Σ ο ου πά ι υ ο ηγού
υπάρχ ι έ
υ π ηρω
ι ό
έ υπο ου γχ ιρι ίου
όχου1, που π ριέχ ι π ηροφορί ς γι ις φά ι ς ι
προ ι γρ φές, θώς ι ι
ύ οψη η
ι ώ
ι πρ ι ώ π ηροφοριώ .
πάρχ ι πί ης ι θέ ι ος έ ς ο ηγός Quick
Guide
έ υπη ορφή που ς οηθά
ρχί
χρη ι οποι ί
ις ι ουργί ς
που χρη ι οποιού ι πιο υχ ά ο υ ο ίη ο.
ρι ή οθό η.
Σ ΓΩΓ
ά ογ
ο πίπ ο ξοπ ι ού που έχ ι
πι γ ί, η γορά, . π.,
έχ
ι πί ης
υπάρχου π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
όχου
έ υπη ορφή ο υ ο ί η ο.
ο έ υπο γχ ιρί ιο
όχου ι ο
υ π ηρω
ι ό έ υπο πορού
γ θού . π υθυ θ ί
έ
ξου
έ ο ι ο έ ης Volvo γι η π ρ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
φά ι
ι
ηρ ί ο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
ί ι πί ης η
ι ό ο όχη
υ ηρ ί ι ι
χρη ι οποι ί ι ύ φω
ις υ ά ις ης Volvo ις π ηροφορί ς
όχου.
χ ι ό
π ρ γιο ο ηγγ ί .
γή ης γ ώ
ς η
ρι ή οθό η
πορ ί
πο
ί η υ όρφω η ορι έω π ηροφοριώ
όχου
η ο οθ ί ή
ους
ο ι ούς ης ά ο χώρ ς. Μη
πι έξ
γ ώ
που ί ι υ όη η, ιό ι
πορ ί έ ι
υ ο υ ί
ι ηθ ί
προς
πί ω ο π ρι ά ο ογι ι ού η
οθό η.
ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ
ρι οθό η ου υ ο ι
ου
2 ορφ .
ψηφι
ι ο
η
υπάρχ ι ι φορά ά
ις π ηροφορί ς η
ρι ή οθό η ι ις
υπω έ ς π ηροφορί ς, ό υπ ρι χύου
πά ο οι
υπω έ ς π ηροφορί ς.
π
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
όχου
•
γχ ιρί ιο
( . 19)
ι η ά η έφω
Πρό
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
ήριξης Volvo Cars
•
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
( . 20)
Γι
- ύρ
η
όχου
ο υ ο ί-
όχου
η
πο ή
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
πό η πά ω προ ο ή.
οίξ
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου
προς
ά ω η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η ι π ή
.
Ω
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
ι θέ ι ο ώ ο ηγ ί .
2
χύ ι γι
ις π ρι
ό ρ ς γορές.
όχου
ί
ι
}}
15
Σ ΓΩΓ
||
πάρχου ρ οί ι φορ ι οί ρόποι
ης π ηροφοριώ
ο ψηφι ό γχ ιρί
όχου. Μπορ ί
φ ά
ις πι
πό η ρχι ή
ί
ου γχ ιρι ίου
χου.
ς ρόπος ί ι πό ο πά ω
π ώ ς ί φορά
.
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ους
ο
ύρ ιο
ογές
όού,
ο
χου
Ο ηγ ί η ρχι ή
ί
ου γχ ιρι ίου
όχου.
Άρθρ ο
οποιη έ
ά
ηγορί . ο ί ιο
άρθρο πορ ί
φ ίζ
ι
ρ ές
ηγορί ς.
Ο ηγ ί η
ί Quick
Guide
υ έ ους γι
ι
ιρά άρθρω , η άγ ω η ω οποίω πορ ί
φ
ί ι ι ί ρ χρήι η. Π ρέχ ι π ή ις
υ ήθ ις ρω ή ις
γι ο υ ο ί η ο.
16
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ους
ο
ο
χου
Σ
ο
ιη η
ου γχ ιρι ου
ι ό ς πι όπη ης πό
ο ξω ρι ό ι ο ωρι ό ου υ ο ι ή ου.
Σ
ιάφορ έρη έχου
χωρηθ ί χ ρ
ηρι ιές π ο έρ ι ς που
ο ηγού
άρθρ γι
υγ ρι έ
έρη ου
υ ο ι ή ου.
Ό
άρθρ που έχου
πι η
θ ί ως " γ πηέ " π ρ ίθ
ι ώ.
ους
ο
ο
χου
Ο ηγ ί
ύ ο
π ξηγη
ι ά ί ο γι ιάφορ ς ι ουργί ς ο
υ ο ί η ο.
Δ ίχ ι ποι έ ο η ου
γχ ιρι ίου
όχου ί ι
ι θέ ι η ο υ ο ί η ο
ι π ρέχ ι ά
ς χρή ις π ηροφορί ς.
•
π
Π ριήγη η
χου ( . 17)
ο ψηφι
ό γχ ιρί ιο
ό-
Σ ΓΩΓ
ρι ίου
όχου – π ή
γρ
ή ου γχ ιρι ίου
Μπορ
ψηφι ό γχ
ρι οθό
χό
ο
ι
π ριηγηθ
ου.
πο
πρό
η ο
ιρ ιο
όχου πό η
η ου υ ο ι
ου. ο π ρι ζη
ι ο, ώ πορ
ύ ο
ις ιάφορ ς ό η ς
1. Π
άρθρ
ο γχ ιρί ιο
όχου ί ι ο η έ
ύρι ς
ηγορί ς ι υπο ηγορί ς. ο ί ιο άρθρο πορ ί
φ ίζ
ι
ρ ές χ ι ές
ηγορί ς, γι
πορ ί
ο ρ ί
ι
ή
η υ έχ ι
πι έξ
.
> Οι ύρι ς
ι ί
.
2. Π
>
–
η
πο ή
Γι
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
πό η πά ω προ ο ή.
οίξ
όχου - ύρ
προ ο ή η
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
προς
ά ω η πά ω
ρι ή οθό η ι π ή
.
πάρχου ρ οί ι φορ ι οί ρόποι ύρ ης π ηροφοριώ
ο ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου. Γι πρό
η ο
ού ου γχ ι-
3. Π
ή
φ ίζ
ρί ς ( )
ή
ηγορί ς
ι
φ
μ
ι ό ς πι όπη ης πό ο
ξω ρι ό ι ο ω ρι ό
ου υ ο ι ή ου. Σ
ιάφορ έρη έχου
χωρηθ ί
χ ρ
ηρι ι ές π ο έρ ι ς που ο ηγού
άρθρ
γι
υγ ρι έ
έρη ου
υ ο ι ή ου.
μ π
υ ο ό ρ .
Πρό
π
η πά ω
όχου.
ίζο
ι
ύρι
ηγορί (
).
ι ι ί
ι άρθρ (
υπο
ηγο-
).
έ άρθρο γι
οίξ ι. Γι
ι ηθ ί προς
πί ω, π ή
ο πί ω έ ος.
1. Π
ι η υ έχ ι πι έξ
/
.
> Οι ι ό ς ου ξω ρι ού/ ω ρι ού
φ ίζο ι
ις χ ρ
ηρι ι ές
π ο έρ ι ς. άθ χ ρ
ηρι ι ή
π ο έρ ι
ς ο ηγ ί
άρθρ που
φορού
ο
ί οιχο ή
ου
υ ο ι ή ου. Σ ρώ
οριζό ι πά ω
πό η οθό η γι
π ριηγηθ ί
ις
ι ό ς.
ή
2. Π ή
ρ ι .
>
φ
υγ
ι χ ρ
ηρι
ι ή
π ο έ-
ίζ
ι ο ί ος ου άρθρου γι
ρι έ ο ή .
3. Π ή
ο ί ο γι
άρθρο. Γι
ι ηθ ί
π ή
ο πί ω έ ος.
ο
οίξ ι ο
προς
πί ω,
}}
17
Σ ΓΩΓ
||
π
Quick Guide (
μ
)
Ο ηγ ί
ι
ί
υ έ ους γι ι
ιρά
άρθρω , η άγ ω η ω
οποίω πορ ί
ί ι ι ι ίρ χρή ι η γι
ξοι ιωθ ί
ις π έο υ ήθ ις
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
Μπορ ί
έχ
πρό
η
άρθρ
έ ω
ηγοριώ ,
ά υ έγο ι ώ γι
γρήγορη πρό
η. Π ή
έ άρθρο
γι
ο ι ά
ο ό ηρο.
π μ
ώ ρί ο ι
άρθρ
που ί ι ποθη υ έ ως
γ πη έ . Π ή
έ
άρθρο γι
ο ι ά
ο ό ηρο.
π
/
π μ
Γι
ποθη ύ
έ άρθρο ως γ πηέ ο, π ή
ο
πά ω ξιά, ό
έ
άρθρο ί ι οι ό. Ό
έ άρθρο έχ ι
ποθη υ ί ως γ πη έ ο, ο
έρι φ ίζ
ι "γ ά ο":
.
18
Γι
φ ιρέ
έ ,π ή
ξ
άρθρο.
έ
ά
άρθρο πό
γ πηο
έρι ο ρέχο
Ο ηγ ί
ύ ο
π ξηγηι ά ί ο γι ιάφορ ς
ι ουργί ς ο υ ο ί η ο.
Information
Π
ή
ί π
έ ο η
χου ί
ί η ο
ι ςπ
ο ύ ο ο γι
ηροφορί ς ποι
ου γχ ιρι ίου
όι ι θέ ι η ο υ οθώς ι ά
ς χρήηροφορί ς.
Π ή
ο ύ ο ο γι
πι ρέψ
η ρχι ή
ί
ο γχ ιρί ιο
όχου.
1. Π ή
ο πά ω
ού ου
ο
γχ ιρι ίου
όχου. Σ ο ά ω έρος ης
οθό ης φ ίζ
ι έ π η ρο όγιο.
2. Π η ρο ογή
ι έξη"ζώ η φ
ί ς".
>
θώς ι άγ
γρά
ι υ ι ώ
άρθρ
ρί ς.
3. Π ή
πο ή
έ άρθρο/
πρό
η
ι ί, όπως
,
ι
φ
ίζοηγο-
ηγορί γι
υ ό(-ή).
π
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
όχου
ο υ ο ίη
ρι ή
Σ ΓΩΓ
ο γχ ιρ ιο
όχου
ι ι θ ι ο ως
φ ρ ογ γι ι η ά η φω
ό ο πό ο
App Store ό ο ι πό ο Google Play. Η
φ ρ ογ
ι προ ρ ο
η
smartphone ι tablet.
Μπορ ί
ά
(download) ο γχ ιρί ιο
όχου ως φ ρ ογή γι
ι η ά η έφω
πό ο App
Store ή ο Google Play. Ο
ω ι ός QR που π ρέχ
ι
ώ ς
φέρ ι π υθ ί ς η φ ρ ογή.
ι ά, πορ ί
ά
ζή η η γι "Volvo manual" ο
App Store ή ο Google Play.
φ ρ ογή π ριέχ ι έ
πό ο ξω ρι ό ι ο
ος όπου ι φορ ι ά έρη ου υ ο ι ήου πι η ί ο ι ως χ ρ
ηρι ι ές π οέρ ι ς, οι οποί ς π ρ πέ που
άρθρ
γι ο
ί οιχο ή
ου υ ο ι ή ου. ί ι
ύ ο ο
π ριηγηθ ί
ις ι φορ ι ές
ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου ι πί ης
πορ ί
πρ γ
οποιή
ζή η η ο
π ρι χό ο.
π
•
άγ ω η ου γχ ιρι ίου
( . 20)
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
όχου
ήριξης Volvo Cars
φ ρ ογή γι ι η ά η έφω
ί ι ι θέ ι η
ό ο πό ο App Store ό ο ι πό ο Google Play.
ί ο
ι ό ς
ω ρι ό ου οχή-
19
Σ ΓΩΓ
Δ
Volvo Cars
π
π
Π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο υ ο η ό ς
ι ι θ ι ς η ι ο
ης Volvo Cars ι ο ι υ ό όπο υποριξης. Ε
πορ
π ριηγηθ
ο
My Volvo3, ι προ ωπι ι ο
γι
άς ι ο υ ο η ό ς.
π
Μ
ί
η ι ύθυ η
support.volvocars.com γι
πι
φθ ί
η
ί . Ο ι υ ός όπος υπο ήριξης γι
ις π ρι ό ρ ς γορές.
Π ρέχ ι υπο ήριξη γι
ι ουργί ς όπως ι ι υ ές υπηρ ί ς ι ι ουργί ς, Volvo On
Call*, ο ύ η π οήγη ης* ι φ ρ ογές.
ί ο ι οι ο ηγί ς ή προς ή
π ξηγού ιάφορ ς ι ι
ί ς, π.χ. πώς
υ έ
ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω
ι η ού η φώ ου.
π μπ
(download)
Σ
υ ο ί η
ο προ ιρ ι ό ύ η
π οήγη ης Sensus Navigation, υπάρχ ι η
υ ό η
ήψης (download) χ ρ ώ πό η
ι ο
ί υπο ήριξης.
PDF
γχ ιρί ι
όχου ί ι ι θέ ι γι
ήψη (download)
ορφή PDF. πι έξ
ο
ο έ ο υ ο ι ή ου ι ο έ ος ο έ ου γι
ά
ο γχ ιρί ιο που θέ
.
π
Ο ι υ ός όπος υπο ήριξης π ριέχ ι π ηροφορί ς πι οι ω ί ς
η ξυπηρέ η η
π
ώ
ι ο π η ιέ
ρο ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ ης Volvo.
3
My Volvo
πό η η
ρο ι ή ι ύθυ η
www.volvocars.com πορ ί
π ριηγηθ ί
ο ι υ ό όπο My Volvo, που πο
ί
ι προ ωπι ή ι ο
ί γι
άς ι ο
υ ο ί η ό ς.
Δη ιουργή
έ προ ωπι ό Volvo ID, υ
θ ί
ο ι υ ό όπο My Volvo ι ί
ξύ ά ω ι ύ οψη ω υπηρ ιώ , ω
υ ά ω
ι ω γγυή ω . Σ ο ι υ ό
όπο My Volvo υπάρχου πί ης π ηροφορί ς
χ ι ά
ξ ουάρ ι ο ογι ι ό που
προορίζο ι γι ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου
ς.
•
π
Volvo ID ( . 25)
Έ
ς
ός ρόπος
ξοι ιωθ
ο
ο ς υ ο η ο
ι
ι ά
ο
γχ ιρ ιο
όχου, ι ως πρι πό ο πρώ ο
ς ξ ι.
Δι
άζο ς ο γχ ιρί ιο
όχου, πορ ί
ξοι ιωθ ί
ις έ ς ι ουργί ς,
ρ ί
υ ου ές πώς
χ ιρι
ί
ο
ύ ρο ρόπο ο υ ο ί η ο
ι φορ ιές
ά ις ι
άθ
πώς
ξιοποιή
ό
χ ρ
ηρι ι ά ου ο έ ι ο θ ό. Δώ
ι ι ί ρη προ οχή ις
ο ηγί ς φ
ί ς που π ρ ίθ
ι ο
γχ ιρί ιο
όχου.
Οι
π υξι ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς
ξέ ιξη γι
ιώ ου
ο προ ό
ς.
Λόγω ω ροποποιή ω , οι π ηροφορί ς, οι
π ριγρ φές ι οι ι ό ς ο γχ ιρί ιο
όχου πορ ί
ι φέρου πό ο ξοπ ι ό
ου υ ο ι ή ου. Δι ηρού
ο ι ίω
πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η.
Μη γά
υ ό ο γχ ιρί ιο πό ο υ ο ίη οπρο ύψου προ ή
, ό οι
π ρ ί η ς π ηροφορί ς γι ο πού ι πώς
ζη ή
οήθ ι πό π γγ
ί ς
θ
ίπου .
© Volvo Car Corporation
3
20
χύ ι
ορι
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
μ
/
ός πό ο
ι ό ξοπ ι ό, ο γχ ιρίιο
όχου π ριγράφο ι πί ης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ξοπ ι ός γ
η έ ος
πό ο ργο ά ιο) ι ορι έ
ξ ουάρ
(πρό θ
ξ ρ ή
οποθ η έ
ω
υ έρω ).
Ό
ξ
ί η προ ιρ ι ού ξοπ ι
ουάρ πι η ί ο ι
έ
ο: *.
ού/
ρί-
Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ
ι ο γχ ιρίιο
όχου
ι ίθ
ι
ό
υ ο ίη - ο ξοπ ι ός ι φέρ ι ά ογ
η
προ ρ ογή ις άγ ς άθ γοράς ι
ους θ ι ούς ή ους
ά όπους ό ους ι
ι άξ ις.
ά έχ
οποι ήπο
φι ο ί χ ι ά
ο ά ρ ή ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι
ξ ουάρ, π υθυ θ ί
ο ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ Volvo ης π ριοχής ς.
ο ί ο
η έ
ιξη "Ση
ι ό"
φ ίζ
ι ά υπάρχ ι ί υ ος ζη ιάς.
Ω
Δ
ο ί ο
η έ
ιξη "Προ ι οποίη η"
φ ίζ
ι ά υπάρχ ι ί υ ος ρ υ ι ού.
π
ρόπο. Οι πι
η ο
ά
ιρά ως προς
οποίη ης/ ω
μ
ί ς
ο ι
η
π η-
μ
"Σ Μ ΩΣ " π ρέχ ι υ ου ές που
ι υ ο ύ ου γι π ρά ιγ
η χρή η
χ ρ
ηρι ι ώ
ι ι ουργιώ .
π
μ
ο γχ ιρί ιο
όχου π ριέχ ι π ηροφορί ς
ορι έ
η ί
η ορφή υπο η ιώω
ο ά ω έρος ης
ί ςή ο
έ ος ός πί
. υ ές οι π ηροφορί ς ί ι
υ π ηρω
ι ές ου ι έ ου ο οποίο
π ρ πέ που
έ
ριθ ό. ά η υπο ηίω η π ρ πέ π ι
ί ο
πί
, ό
ί γι ριθ ούς χρη ι οποιού ι γρά
γι η π ρ πο πή.
μ
μ
φορί ς
π ό ι φή
που υπάρχου
ο υ ο ί
π ρ ά ω
φθί ου
πι ι υ ό η
ης προ ι
ροφοριώ .
μ
μ
πάρχου οθό ς ο υ ο ί η ο ις οποί ς
φ ίζο ι ί
ού ι ί
η ύος. Σ ο γχ ιρί ιο
όχου, η όψη υ ώ
ω
ι έ ω ι φέρ ι πό ο
ο ι ό ίο. Π ρ
ίγ
ι έ ω
ού ι ι έ,
μ
μ .
ω η ύ
ος:
Μ ύρ ύ ο ISO
οποίη ης, υ ό ί
π ί ιο η ύ
ος. Χρη
υπο ίξ ι ό ι υπάρχ ι ί
ρ ί
ο ηγή ι
ο
θά ο, ά γ οή
ί ρι ο π ί ιο προ ιο/ ι ό
ύρο
ι οποι ί ι γι
υ ος ο οποίος πορό ρ υ
ι όή
η προ ι οποίη η.
Σ ο υ ο ί η ο υπάρχου ι φορ ι οί ύποι
πι
ί ω , ις οποί ς
γράφο ι π ηρο-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
21
Σ ΓΩΓ
||
μ
Όπου υπάρχ ι ι
ιρά ι ό ω
ο ηγί ς ή -προς- ή , η ρίθ η η άθ
ή
ος
ι οιχ ί η ρίθ η η ης
χ ι ής ι ό ς.
Information
Όπου η ιρά ω ο ηγιώ
ί
ι ή, υπάρχου ί
ς
γρά
ις ι ό ς.
ά
γι
Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό ί ο/ ι ό
ύρο ή π π ί ιο προ ι οποίη ης ι
π ίο η ύ
ος. Χρη ι οποι ί ι γι
υποίξ ι ό ι υπάρχ ι ί υ ος ο οποίος πορ ί
ο ηγή ι
υ ι ές ζη ιές, ά γ οή
η
προ ι οποίη η.
Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό
ύρο π ίο η ύ
ος.
ί
ο/ ι ό
Ω
Οι πι
ί ς που π ι ο ίζο ι ο γχ ιρί ιο
όχου
ί ι π ρ ι ή ως
ρι ή
ίγρ φ ω πι
ί ω που
υπάρχου
ο υ ο ί η ο. χου υ π ριηφθ ί γι
πι η
θ ίη
ά προ έγγι η όψη ι θέ η ους ο υ ο ί η ο. Οι
π ηροφορί ς που ι χύου γι υ ο ί η ό
ς
γράφο ι ις
ί οιχ ς πι
ίς ου υ ο ι ή ου ς.
ι η ίπ
έ η φ ίζο ι ά ο
ριθ η έ
ο όχι ι χρη ι οποιού ι ις ι ός γι
υπο ίξου φορά ί η ης.
έ η
γρά
χρη ι οποιού ι
πο φη ι
ί ι ί η ηό
η
ί ροφη φορά ί ι ά χ η
η ι ιί .
ά
υπάρχ ι ιρά ι ό ω
ή -προς- ή , ό
άθ ή
ριθ η έ ο
η ιρά.
ο ηγί ς
ί ι π ώς
Οι ό ι οι ύ οι, έ
ους οποίους
υπάρχ ι έ ς ριθ ός, χρη ι οποιού ι
ι ό ς υ οπ ι ής π ρου ί ης ις
οποί ς π ι ο ίζο ι ι φορ ι ά ξ ρ ή. Ο ριθ ός υπάρχ ι η ί
θέ ω ως π ρ πο πή η ι ό που
π ι ο ίζ ι ο χ ι ό ξάρ η .
μ
Οι ι ι
ί ς
ά ις οποί ς ο ο ηγός πρέπ ι
προ ί
υγ ρι έ ς έργ ι ς
ί ι ριθ η έ ς ο γχ ιρί ιο
όχου:
22
Οι ί
ς η ά ω π ρ ίθ
ι
η ορφή
ριθ η έ ης ιράς
ργ ιώ
ο γχ ιρί ιο
όχου.
Π ρά
ιγ
:
Σ ΓΩΓ
•
•
•
μ
Ψυ ι ό
Λά ι ι η ήρ
π
Οι χ ι ές π ηροφορί ς φορού
ά
άρθρ που π ριέχου υ φ ίς π ηροφορί ς.
Οι ι ό ς ο γχ ιρί ιο ί
φορές χη
ι ές ι πορ
πό η πρ γ
ι ή φά ι
ου ά ογ
ο πίπ ο
γορά.
ι ορι
έ ς
ί
ι φέρου
η ου υ ο ι ήξοπ ι ού ι η
}} ο ύ ο ο υ ό ρί
ι έρ
ξιά, ό
έ άρθρο υ χίζ
ι
η
ί .
π
π
η
ά ω
πό-
μ
|| ο ύ ο ο υ ό ρί
ι έρ
ρι
ρά, ό
έ άρθρο υ χίζ
προηγού η
ί .
πά ω
ι πό η
Ως ρος ης ι φά ι ης φά ι ς ι
ποιό η ς ης Volvo υγ
ρι
ς π ηροφορ ς χ ι ά
η ι ουργ
ου οχ
ος η ι ουργι ό η
ι υ ά
γράφο
ι ο υ ο η ο.
υ ό ο όχη
ι θέ ι "Event Data Recorder"
(EDR). Ο
ι ός ου οπός ί ι
γράφ ι ι
χωρ ί
ο έ που φορού
ροχ ί
υχή
ή υ θή ς
ύγ ρου ης, όπως ό
ργοποι ί ι έ ς
ρό
ος ή ό
ο όχη προ ρού ι
άποιο πό ιο ο ρό ο.
ο έ
γράφο ι γι
οή ου
ύρ ο ρόπο που ι ουργού
υ ήου οχή
ος
υ ού ου ί ους ις
υ θή ς. ο EDR έχ ι χ ι
ί γι
γράφ ι
ο έ γι η υ
ι ή ι
υ ή
φά ι ς ου οχή
ος ι ι ρά
χρο ι ά ι
ή
, υ ήθως
30 υ ρο έπ ω ή ι ρό ρ .
ο EDR
π
υ ό ο όχη έχ ι χ ι
ί γι
γράφ ι
ο έ ,
π ρίπ ω η ροχ ίω
υχη ά ω ή
υ θή ς ύγ ρουης, γι
ξής:
•
Ψηφι ό γχ ιρί ιο
η ο ( . 15)
όχου
•
γχ ιρί ιο
( . 19)
ι η ά η έφω
•
•
Δι υ ός όπος υπο
( . 20)
ήριξης Volvo Cars
•
όχου
ο υ ο ί-
Πώς ι ούργη
ο υ ο ί η ο
οι ζώ ς φ
ηγού ή
προ
ς
ιάφορ
ί ς ο ηγού
έ ς/ π
υ
ή
ι υ οφ ι έ-
•
Χρή η ου π ά γ ζιού ή ου π
φρέ ω πό ο ο ηγό
χύ η
ί η ης ου οχή
ά
ος
υ ές οι π ηροφορί ς πορού
ς οηθήου
οή ου
ύ ρ ο ρόπο
ο οποίο υ
ί ου
ροχ ί
υχή, οι ρ υ
ι οί ι οι ζη ιές. ο EDR
γράφ ι
ο έ
π ρίπ ω η η
η έ ς ύγ ρου ης. ο EDR
γράφ ι
ο έ
φυ ιο ογι ές ο ηγι ές υ θής. Ο οίως, ο ύ η
γράφ ι πο έ
ποιος ο ηγ ί ο όχη ή η γ ωγρ φι ή θέ η
ου υχή
ος ή ου πο ο ηθέ ος υχήος. Ω ό ο, ρί οι φορ ίς, όπως η
υ οί , πορού
χρη ι οποιή ου
γ γρ
έ
ο έ
υ υ
ό
ο
ί ος ω προ ωπι ά υ οποιή ι ω π ηροφοριώ που υ έγο ι
θ ρή ά η
ά πό ροχ ίο ύχη . Γι η ρ η ί
ω
γ γρ
έ ω
ο έ ω π ι ί ι
ι ι ός ξοπ ι ός ι πρό
η ί
ο
όχη
ί
ο EDR.
ός πό ο EDR, ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι
ιρά πό υπο ογι ές που έχου χ ι
ί
γι ο υ χή έ γχο ι πι ήρη η ης ιουργί ς ου υ ο ι ή ου. Μπορού
γράφου
ο έ
φυ ιο ογι ές ο ηγι ές
υ θή ς,
ά πιο υγ ρι έ
γράφου
ά ς που πηρ άζου ο χ ιρι ό ι
η ι ουργι ό η
ου οχή
ος ή ό
ργοποι ί ι η ι ουργί υπο ήριξης ο η}}
23
Σ ΓΩΓ
γού ου οχή
ουργί υ ό
ος (π.χ. City Safety
ης πέ η ης).
ιη
ι-
Ορι έ
πό
γ γρ
έ
ο έ
ί ι π ρ ί η γι
πορέ ου οι χ ι οί
έρ ις ι υ ήρη ης
ι γ ώ ου
ι
ι ωπί ου ις ά ς που προ
ού ι
ο όχη . Οι
γ γρ
έ ς π ηροφορί ς
ί ι πί ης π ρ ί η ς γι
πορ ί η Volvo
π ηροί ις ο ι ές π ι ή ις που προ έπο ι πό η ο οθ ί
ι ους υ ρ η ιούς φορ ίς. Οι π ηροφορί ς που
γράφο ι ο όχη
ποθη ύο ι ο χ ι ό
υπο ογι ή έχρι
γί ι έρ ις ή πι
υή
ο όχη .
ός πό
π ρ πά ω, οι
γ γρ
έ ς
π ηροφορί ς πορού
χρη ι οποιηθού
υγ
ρω ι ά γι έρ υ
ι άπ υξη
προ ό ος
οπό η ι ρ ή
ίω η ης
φά ι ς ι ης ποιό η ς ω υ ο ι ή ω
Volvo.
Volvo
θ υ
ά χ ι η οι οποίη η
ω π ηροφοριώ που π ριγράφο ι π ρ πά ω
ρί ους χωρίς η υ ί
η ου
όχου ου οχή
ος. Γι η ήρη η ης
ο οθ ί ς ι ω
ο ι ώ ης ά ο
χώρ ς, η Volvo ί ως
γ
ί
οι οποιήι υ ές ις π ηροφορί ς η
υ ο ί ή
ά
ς ρχές που πορ ί
γ ίρου
ξίω η ο ι ού ι ιώ
ος πρό
ης ις
όγω π ηροφορί ς. Γι η
άγ ω η ι
ρ η ί ω
γ γρ
έ ω
ο έ ω ,
π ι ί ι ι ι ός χ ι ός ξοπ ι ός ο
24
οποίο έχ ι πρό
η η Volvo ι
υ ργ ί
που ί ι υ
η έ
η Volvo. Volvo
οφ ί ι
φρο ίζ ι ώ
οι π ηροφορί ς που
ί ο ι η Volvo
ά ο έρ ις ι η
υ ήρη η
ποθη ύο ι ι
χρη ι οποιού ι
φ ή ρόπο ι η ι χ ίρι ή
ους
π ηροί ις ο ι ές προ ποθέ ις. Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
μ
π
μ
π
,
π
π
Η
θ
η ύ
η ι γ
ά
η
ξ ουάρ, πρό θ ου ξοπ ι ού
ογι ιού/ ργ
ω ι γ ω ι ού
γχου πορ
χ ι ρ η ι ς υ π ι ς οη
ρο ι ό
ύ η
ου υ ο ι
ου.
Ορι
έχ ι
ύ
ο
έ
ξ ουάρ ι ουργού ό ο ό
γ
θ ί ο
ί οιχο ογι ι ό ο
η
ου υπο ογι ή ου υ ο ι ή ου. Γι
όγο υ ό, η Volvo υ ι ά
π υθύ πά ο
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo πρι οποθ ή
ξ ουάρ ή
πρό θ ο ξοπ ι ό που υ έο ι ο
η
ρι ό ύ η ή ο πηρ άζου .
π
μ
π
Δ
Volvo Cars
φέρ ι
ί υθύ η γι
ις υ έπ ι ς ης ύ
ης η γ ρι έου ξοπ ι ού η φί
υ έ ου
οέ ω ου υ ο ι ή ου (On-BoardDiagnostics (OBD-II)).
Σ ΓΩΓ
Volvo ID
ο Volvo ID π ρ χ ι πρό
γ ά
πό ξ ο ι υ
ς ης Volvo4.
υπο οχή ι γ ω
πό ο
π ό ι
ι ού έγχου ρί
η ί ι π υρά
ι ά ω
ο ι ό ι.
Μπορ ί
πί ης
η ιουργή
έ Volvo
ID πό ο υ ο ί η ο, έ ω ου My Volvo5 ή
έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call6. Ορι ές ι ουργί ς ι υπηρ ί ς προ ποθέ ου
ο υ ο ί η ο
έχ ι
χωρηθ ί έ προωπι ό Volvo ID.
χώρη η ου Volvo ID
ο υ ο ί η ο θι ά ι θέ ι η ι
γά η
γ ά υπηρ ιώ Volvo π υθ ί ς πό ο
υ ο ί η ο.
Π ρ
4
5
6
Οι ι θέ ι ς υπηρ ί ς πορ ί
ι φέρου
Δι θέ ι η
ορι έ ς γορές.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ η
η
ι
γά η
ς online υπηρ -
ίγ
υπηρ
My Volvo - Μι προ ωπι ή ι ο
άς ι ο υ ο ί η ό ς.
•
ο Volvo On Call* - ο Volvo ID χρη ι οποι ί ι ό
υ έ
η φ ρ ογή
Volvo On Call.
•
Send to Car θι ά φι ή η ποο ή ι ς ι ύθυ ης πό ι υπηρ ί
ι ι υ ώ χ ρ ώ π υθ ί ς ο
υ ο ί η ο.
•
ρά η η γι έρ ις ι πι
υή - Δη ώο υ ργ ίο/ ξου ιο ο η έ ο ι οέ ης προ ί η ή ς η ι ο
ί
My Volvo γι
πορ ί
ά
ράι
ά ογ
ο πίπ
Δ μ
ο ξοπ ι
ού
ί
γι
1.
2.
3.
ι η
έρ ις π υθ ί ς πό ο υ ο ί-
Volvo ID
Μπορ ί
η ιουργή
ι φορ ι ούς ρόπους.
η ιουργηθ ί η ι ο
φ ρ ογή Volvo On Call,
πί ης
χωρηθ ί
ί ι φι ή η χρή η ω
Volvo ID.
ιώ :
•
η πάρο ο ου χρό ου
η η γι
η ο.
έ Volvo ID
ο Volvo ID
ί My Volvo ή η
ο Volvo ID πρέπ ι
ο υ ο ί η ο γι
ιάφορω υπηρ ιώ
My Volvo5
πι
φθ ί
η ι ύθυ η
www.volvocars.com ι
Volvo.
ι άγ
η ι ύθυ
η email
ί
ο My
ς.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί.
Δι ά
π ρ ά ω γι
άθ
πώς
χωρή
ο ID ο υ ο ί η ο.
γορά.
}}
Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
25
Σ ΓΩΓ
||
μ
Volvo ID
Volvo On Call
Δ μ
Volvo ID
6
1.
ά
(download) η πιο πρό φ η
έ ο η ης φ ρ ογής Volvo On Call πό
ο smartphone, έ ω π.χ. App Store,
Windows Phone ή Google Play.
2.
πι έξ
η ιουργί Volvo ID πό η
ρχι ή
ί
ης φ ρ ογής ι ι άγ
η ι ύθυ η email ς.
3.
6
26
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί.
Δι ά
π ρ ά ω γι
άθ
πώς
χωρή
ο ID ο υ ο ί η ο.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ
η
η ιουργή
ο Volvo ID ς έ ω ι ιύου ή έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call,
χωρή
ο ο υ ο ί η ό ς ως ξής:
1.
ά
(download) η
Volvo ID πό ο
η προ ο ή φ ρ ογώ
οθό ης.
φ ρ ογή
(download)
ης
ρι ής
1.
2.
φ ρ ογή ι ι άγ
ς Volvo ID/ η ι ύθυ
ο
η
3.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που
ά η
υ ό
η ι ύθυ η email που ί ι
υ
έ η
ο Volvo ID ς.
> ο Volvo ID ς έχ ι π έο
χωρηθ ί ο υ ο ί η ο. Μπορ ί π έο
χρη ι οποι ί
ις υπηρ ί ς Volvo ID.
η
ρχί
η φ ρ ογή ι
χωρή
ι προ ωπι ή ι ύθυ η email.
ο ουθή
ις ο ηγί ς που πο έ οι υ ό
η ι ύθυ η email που
έχ
η ώ ι.
> ο Volvo ID έχ ι π έο η ιουργηθ ί ι
χωρήθη
υ ό
ο υ ο ίη ο. Μπορ ί
χρη ι οποι ί
π έο ις υπηρ ί ς Volvo ID.
•
ό ο χρή η ι έ ς ω ι ός πρόης γι πρό
η
υπηρ ί ς
π υθ ί ς ύ
η, η . ό ο έ ό ο
χρή η ι έ ς ω ι ός πρό
ης γι
θυ ά
.
•
ο ό ο χρή η/ ω ι ός πρό
ης
γι ι υπηρ ί (π.χ. Volvo On Call)
άξ ι, η
γή φ ρ όζ
ι υ ό
ι
γι ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς (π.χ. My
Volvo)
Ω
ρχί
η
προ ωπι ό
email ς.
ά
3.
Γι
ά
(download) φ ρ ογές,
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο.
2.
ο έχ
ά ι ή η,
φ ρ ογή Volvo ID πό η
(download).
μ
Volvo ID
Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
π
•
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 561)
•
Σύ
ά
η
η ου υ ο ι ή ου ( . 557)
27
Σ ΓΩΓ
Drive-E - π
π
θ
ι ά προ ό
ο ρ η ι ός
ι ύ ις γι
υπος ο π ρι ά
ιωο .
Η Volvo Car Corporation προ π θ
υ χώς
ώ
π ράγ ι φ
ρ
ι πιο πο-
H φρο ί γι ο π ρι ά ο ί ι έ ς πό
ους η
ι ό ρους π ράγο ς που ιέπου ό ς ις πιχ ιρη
ι ές ρ
ηριό η ς
ης Volvo Cars. ο π ρι
ο ι ό έργο
ίζ
ι
έ
ο ό ηρο ύ ο ζωής ου υ οι ή ου ο οποίο υ υπο ογίζ
ι ο π ρι
ο ι ός
ί υπος που
ί, πό η χ ί η έως η πό υρ η γι π ιο ί ρ
ι
η
ύ ω η. Σύ φω
η
ι ή ρχή
ης Volvo Cars, άθ έο προ ό που χ ιάζ ι πρέπ ι
έχ ι ι ρό ρο
ί υπο ο
π ρι ά ο πό ο προ ό που
ι θι ά.
28
ο έργο π ρι
ο ι ής ι χ ίρι ης ης
Volvo έχ ι ο ηγή ι η
άπ υξη πιο πο οι ώ
ι ιγό ρο ρυπογό ω υ η ά ω
ά ο ης ί η ης Drive-E. ο προ ωπι ό
π ρι ά ο ί ι πί ης η
ι ό γι η
Volvo - ο έρ ς έ
έ Volvo ί ι, γι
π ρά ιγ , πιο θ ρός πό ο ξω ρι ό
έρ χάρη ο ύ η
ι
ι ού.
ο Volvo ς π ηροί
πιο υ ηρά ι θ ή
π ρι
ο ι ά πρό υπ . Ό ς οι π ρ γωγιές ο ά ς ης Volvo πρέπ ι
ί ι πι οποιη έ ς
ά ISO 14001, γ γο ός που υπο-
ηρίζ ι ι υ η
ι ή προ έγγι η
π ρι
ο ι ά ζη ή
ι ουργί ς, ι
ο ηγ ί
ι υ χή
ίω η
ιω έ ο
π ρι
ο ι ό
ί υπο. πι οποίη η
ά
ISO η ί ι πί ης υ όρφω η
ους
ι χύο ς π ρι
ο ι ούς ό ους ι ι άξ ις. Volvo π ι ί πί ης οι υ ργά ς ης
π ηρού υ ές ις π ι ή ις.
μ
θώς έ
γά ο έρος ου υ ο ι ού
υπου ου υ ο ι ή ου ο π ρι ά ο
ί-
Σ ΓΩΓ
προέρχ
ι πό η χρή η ου, η έ φ η ου
π ρι
ο ι ού έργου ης Volvo Cars ί
ι
η ίω η ης
ά ω ης υ ί ου, ω
πο πώ ιοξ ι ίου ου ά θρ
ιά ω
ρύπω ου έρ .
υ ο ί η
ης Volvo
ί ιι ι ί ρ
γω ι ι ά ό ο φορά
η
ά ω η υ ίµου
ύγ ρι η µ
ί οιχ υ ο ί η
ης
ηγορί ς ους.
Ό ο χ η ό ρη ί ι η
ά ω η υ ίου, ό ο ιγό ρ ς ί ι οι ποµπές ιοξ ιίου ου ά θρ
που υ
ού
ο
φ ι όµ ο ου θ ρµο ηπίου.
μ
π
υ ο ί η ο που ξοι ο ο ί έργ ι
ι
ύ ι όχι ό ο υ ά
ι η ίω η ου
π ρι
ο ι ού
ί υπου,
ά ιώ ι πίης ι ο ό ος γι ο ά οχο ου υ ο ιή ου. Ως ο ηγός, ί ι ύ ο ο
ιώ
η
ά ω η υ ί ου ι, υ πώς,
ξοι ο ο ή
χρή
ι
υ ά
έ
ύ ρο π ρι ά ο - ο ουθού
ορι έ ς υ ου ές:
•
Προγρ
ί
ι πο ο ι ή έ η
χύ η . Οι χύ η ς πά ω πό
80 km/h π ρίπου (50 mph) ι ά ω πό
50 km/h (π ρίπου 30 mph) έχου ως ποέ
υξη έ η
ά ω η έργ ι ς.
•
ηρ ί
ο ι
ή
που υ ι ώι ο ι ίο έρ ις ι γγύη ης γι ο
έρ ις ι η υ ήρη η ου υ ο ι ή ου.
•
Μη
ή
φή
ο
ο ι η ήρ
ι η ήρ ό
ί
ορ
ίη-
έ οι γι
γά ο χρο ι ό ιά η .
ηρ ί
ους
ο ι ούς ης ά ο
χώρ ς.
•
Προγρ
ί
ο ξί ι - οι πο ές
π ρι ές ά ις ι οι υξο ιώ ις ης
χύ η ς υ ί ου
η υξη έ η
ά ω η υ ί ου.
•
Χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ι
ιόιώ ι η υ ο ο ί ης υ ρι ιής π
ρί ς ι ιώ ι ις π ι ή ις
έργ ι ς ώ ο ηγ ί .
πί ης
θυ ά
π ά
πορρί
που ί ι πι
ή γι ο π ρι ά ο , όπως
π
ρί ς ι ά ι, πά ο
ρόπο φ ή
γι ο π ρι ά ο . ά
ί
ίγουροι γι
ο ρόπο πόρριψης υ ού ου ί ους πορρι ά ω , υ ου υ ί έ
υ ργ ίο υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
µ
π µπ
υ ο ί η
ης Volvo
υάζο ι
γ ώ ο
η φι ο οφί " θ ρό έ -έξω",
γ γο ός που η ί ι θ ρό χώρο πι
ώ
ά ι ι ι ί ρ πο
ι ό έ γχο
πο πώ
υ
ρίω . Σ πο ές π ριπ ώις, οι πο πές υ
ρίω ί ι
ά πο ύ
χ η ό ρ ς πό
ι χύο
ά ρ.
π
ο φί ρο χώρου πι
ώ
πι ρέπ ι η
ό η ι η γύρη
ι χωρή ι ο χώρο
πι
ώ έ ω ης ι ό ου έρ .
ο Σύ η ποιό η ς έρ χώρου πι
ώ
(IAQS)* ι φ ίζ ι ό ι ο έρ ς που ι έρχ
ι
ο χώρο πι
ώ ί ι θ ρό ρος πό
ο ξω ρι ό έρ .
ο ύ η
θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο
πι
ώ πό ρύπους όπως ι ρο ω
ί ι ,
υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο . ά ο ξω ρι ός έρ ς ί ι
ο υ έ ος, η ί ο ος έρ
ί ι ι
ργοποι ί ι η
υ οφορί έρ . ά ι έ οιο
πορ ί
υ
ί
π ρίπ ω η υ οφορι ής υ φόρη ης, γι π ρά ιγ
ουρές
ι ήρ γγ ς.
ο IAQS πο
ί έρος ου π έ ου
ξοπ ι ού Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, ο οποίο π ρι
ά ι πί ης ι
ουργί που πι ρέπ ι ο
ι ήρ
θ ί
ι ουργί ό
ο υ ο ί η οξ
ωθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί.
ιι-
υ ι ά που χρη ι οποιού ι ο ω ρι ό
ός Volvo πι έγο ι προ
ι ά ι έχου
ο ι
ίώ
ί ι υχάρι
ιά
.
Ορι έ ς πό ις π ο έρ ι ς ί ι χ ιροποίη ς, όπως οι ρ φές ο ι ό ι που ρά οι
ο χέρι. ο ω ρι ό πι ηρ ί ι ώ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
}}
29
Σ ΓΩΓ
||
η
ί ο ι έ ο ς ο ές ή ου ί ς
που προ
ού υ φορί
π ρίπ ω η π.χ.
υψη ής θ ρ ο ρ ί ς ι έ ο ης η ιοφάι ς.
π
Volvo
ι ή υ ήρη η η ιουργ ί ις προ ποθέ ις γι
γ ύ ρη ιάρ ι
ι ουργι ής
ζωής ου υ ο ι ή ου ι χ η ή
ά ω η
υ ί ου. Μ υ ό ο ρόπο, υ ά
πί ης
έ
θ ρό ρο π ρι ά ο . Ό
υ ργ ί ης Volvo
ά ου ο έρις ι η υ ήρη η ου υ ο ι ή ου ς, η
προ
ί ου π ρι ά ο ος γί
ι ι ι ό
ς θέ . Volvo έχ ι φ ίς π ι ή ις γι
ο ρόπο
ο οποίο χ ιάζο ι οι γ ά ις ός υ ργ ίου, ώ
πο ρέπο ι οι ι ρροές πι ί υ ω ου ιώ
ο
π ρι ά ο . ο προ ωπι ό
υ ργ ί ης
Volvo ι θέ ι ις γ ώ ις ι
ργ
ί που
π ι ού ι γι
γγυηθ ί η ω ή φροί
πέ
ι ο π ρι ά ο .
π ι ή ο έργο ης Volvo φορά
ο ό ηρο
ο ύ ο ζωής ω οχη ά ω ης, ί ι πίης η
ι ό ο υ ο ί η ο
υ ώ ι
ρόπο άρ ιο γι ο π ρι ά ο . ο
υ ο ί η ο πορ ί
υ ωθ ί χ ό ξ
ο ο ήρου. Γι ο όγο υ ό, ο
υ ίος
ά οχος ου υ ο ι ή ου θ πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ , ο
30
οποίος θ ο π ρ πέ ψ ι
πι οποιη έ ο/
γ ρι έ ο έ ρο
ύ ω ης.
•
•
π
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
ο γχ ιρί ιο
( . 35)
όχου
ι ο π ρι ά
•
•
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 488)
•
Ποιό η
ά ω η
( . 671)
υ ί ου
έρ ( . 213)
ι
ο
πο πές CO2
Σ ΓΩΓ
π
IntelliSafe
ο IntelliSafe
ιηι
που
π υξ η
Volvo Cars γι η
φά ι ου υ ο ι ου. πο
ι πό ι
ιρά υ η ά ω
που υ ά ου
ις φ
ς
ι
ις
ο υ ο η ο, η πρό ηψη ρ υ
ιώ
ι η προ
ω πι
ώ πό
ους υπό οιπους χρ
ς ου ρό ου.
π
πάρχου υ ή
ω
ω έ
ο
IntelliSafe που οηθού ο ο ηγό
ο ηγ ί ο
υ ο ί η ο
φ ή ρόπο. Σ ις ι ουργί ς
υπο ήριξης ο ηγού που ί ι
ω
ω έ ς
ο υ ο ί η ο υ π ρι
ά
ι π.χ. ο
Adaptive Cruise Control (Adaptive Cruise
Control)* που ι φ ίζ ι ό ι ι ηρ ί ι ι
θ ρή πό
η ά
ο υ ο ί η ο
ι ο προπορ υό ο όχη .
ι ουργί Pilot Assist* οηθά ο ο ηγό
ι ηρ ί ο υ ο ί η ο ά
ις π υριές ι γρ
ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς,
ι ηρώ ς π ρά η έ προ πι γ έ ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη .
ο Park Assist Pilot* οηθά ο ο ηγό
θ ύ ι ο υ ο ί η ο ρώ ο ς ο
π ρι ά ο
χώρο.
Ά
π ρ
ίγ
υ η ά ω που οηθού
ο ο ηγό ί ι η
ργή γά η ά , ο
ύ η Cross Traffic Alert (CTA)* ι ο
ύ η Blind Spot Information (BLIS)*.
ι ι ό π ρά ιγ
ι ουργί ς που υ ά
ι η πρό ηψη υχη ά ω ί ι ο
City Safety.
ι ουργί προ ι οποι ί ο
ο ηγό γι ι ύ ους ύγ ρου ης
ά ο
όχη , π ζούς, ι υ ι ές ή υ γέθη ζώ .
ο ο ηγός
ι ρά ι η προ ι οποίη η ι ο ί υ ος ύγ ρου ης ί ι ά ος, ο City Safety πορ ί
φρ άρ ι υ όο υ ο ί η ο.
ο Lane Keeping Aid (LKA)* ί ι ό η έ
π ρά ιγ
ι ουργί ς που υ ά
ι η
πρό ηψη υχη ά ω , προ ι οποιώ ς ο
ο ηγό ι π ρ
ί ο ς ιορθω ι ά ο
ι ό ι
ο υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι ι
π υρι ή ι γρά ι η ωρί ς.
Δι θέ ι η πί ης ί ι η ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
ός ρό ου (Run off
mitigation), ο ρό ος ης οποί ς ί ι
ιωθ ί
ο ί υ ος ο υ ο ί η ο
ρ π ί ού ι
ός ρό ου, ι
υθύ ι
ργά ο υ οί η ο ξ ά ο ο ό ρω .
Γι η προ
ί ου ο ηγού ι ω πι ώ , ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ήρ ς ζω ώ
φ
ί ς που πορού
ώ ου ις
ζώ ς φ
ί ς
ρί ι ς
ά ις ι
π ρίπ ω η ύγ ρου ης. Δι θέ ι πί ης
ρό
ους ι ρό
ους ύπου ουρ ίς, θώς ι Whiplash Protection System
(WHIPS) που προ
ύ ι ους πι ά ς πό
ρ υ
ι ούς ου υχέ .
π
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 403)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information* ( . 399)
•
Whiplash Protection System ( . 65)
Park Assist Pilot* ( . 436)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 163)
ργοποίη η
γά ης
City Safety ( . 386)
Lane Keeping Aid ( . 415)
Roll Stability Control ( . 320)
ώ η
φά
ρό
φ
ί ς ( . 67)
ι ( . 64)
οι ( . 72)
Pilot Assist* ( . 357)
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 421)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ροπή Run-
ός/ ξ
ουάρ.
31
Σ ΓΩΓ
Sensus -
, π
Sensus θι ά φι
η π ρι γη η ο
ι
υο ι η χρ η ι φόρω ύπω
φ ρ ογώ , ι
ρ π ι ο υ ο η ο
Wi-Fi hotspot.
Sensus
Οι ιάφορ ς οθό ς ο υ ο ί η ο π ρέχου
π ηροφορί ς η
ά η η ιγ ή. Οι π ηροφορί ς φ ίζο ι
ι φορ ι ές
θέ ις ά ογ
ις προ ρ ιό η ς που
ορίζ ι ο ο ηγός.
ο Sensus π ρέχ ι ι έξυπ η ι ύ
η ι
ι ι υ ή υ
ι ό η
ο ψηφι ό
ό ο. Μι ι ι θη ι ή ο ή π οήγη ης θιά φι ή η ήψη χ ι ής υπο ήριξης,
π ηροφοριώ
ι ψυχ γωγί ς, ό
ί ι
γ ίο, χωρίς
πο πά η προ οχή ου ο ηγού.
ο Sensus
ύπ ι ό ς ις ύ ις ο υ οί η ο που υ έο ι
η ψυχ γωγί , η
ι ι υ ή υ
ι ό η , η π οήγη η*
ι η ι ύ
η
ξύ ο ηγού ι υ ο ιή ου. ί ι ο Sensus που θι ά φι ή η
πι οι ω ί
ά
άς, ο υ ο ί η ο
ι ο ξω ρι ό ό ο.
32
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
Δι φορ ι οί ύποι π ηροφοριώ
φ
π
μπ
ίζο
ι
ι φορ ι ές οθό ς
(Head-Up
display)*
προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up
display) ίχ ι πι γ έ ς π ηροφορί ς
ά ογ
η προ ρ ιό η
που πρέπ ι
έχ ι η π ηροφορί .
ις οποί ς ο ο ηγός πρέπ ι
χο ηθ ί ο
υ ο ό ρο υ ό. έ οι ς π ηροφορί ς
π ρι
ά ου προ ι οποιή ις υ οφορί ς,
π ηροφορί ς χύ η ς ι π ηροφορί ς
π οήγη ης*. Π ηροφορί ς η ά ω ο ι ής
υ οφορί ς ι ι ρχό
ς η φω ι ές
ή ις φ ίζο ι πί ης η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
Σ η οθό η ο ηγού φ ίζο ι π ηροφορί ς
χ ι ά
η
χύ η
ι π.χ. ι ρχό
ς
ή ις ή
ρ γού ι που
π ράγο ι. Ο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
}}
33
Σ ΓΩΓ
||
χ ιρι ός ης οθό ης γί
ι έ ω ω
π η ρο ογίω ου ι ο ιού.
ύο
Πο ές πό ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου
έγχο ι πό η
ρι ή οθό η, ι οθό η
φής που
ι ρά
γγίγ
.
ά υ έπ ι ο ριθ ός φυ ι ώ ου πιώ
ι χ ιριηρίω
ο υ ο ί η ο ί ι άχι ος. Ο
χ ιρι ός ης οθό ης πορ ί
γί ι ό η
ι
φορά γά ι .
ο ύ η
ι
ι ού, ο ύ η ψυχ γωγί ς ι η θέ η ου θί
ος έγχο ι
πό ώ, γι π ρά ιγ . Οι έργ ι ς γι ις
π ηροφορί ς που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η πορού
γί ου πό ο ο ηγό ή
άποιο ά ο ο υ ο ί η ο, όπο
οθ ί η
υ ιρί .
34
μ
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί χωρίς
χρ ιάζ
ι
ο/η ο ηγός
πάρ ι
χέρι
ου/ ης πό ο ι ό ι. ο
ύ η
πορ ί
ι ηφθ ί φυ ι ό όγο. Χρη ι οποιή
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης,
γι η
π ρ γωγή ός ρ γου ιού, γι
η φω ή
άποιο , γι
υξή
η
θ ρ ο ρ ί ή γι η
άγ ω η ός η ύος ι έ ου.
Γι π ρι
ό ς ις
η χ ι
ο υ π
•
•
ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ι ουργί ς/ υ ή
,
ρέξ
ή ό η
ο γχ ιρί ιο
όχου ή
ηρω
ι ό έ υπο.
π
Χ ιρι
ός ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
•
•
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 108)
ρι ής
ο π ρ πρίζ (Head-
γ ώρι η φω ής ( . 136)
υ ο ί η ο online* ( . 556)
χος
ι πο υ έ
( . 522)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
,
π
ο γχ ιρ ιο
όχου
υπώ
ι
χ ρ
που προ ρχ
ι πό ά η
γχό
ης
ι ργ ι ς.
ο ύ ο ο Forest Stewardship Council
(FSC)® η ί ι ό ι ο πο ός χ ρ ιού που έχ ι
χρη ι οποιηθ ί
έ
υπω έ ο γχ ιρί ιο
όχου προέρχ
ι πό ά η που έχου
πι οποιηθ ί
ά FSC® ή πό ά
ς
γχός πηγές.
•
π
Drive-E - πιο
( . 28)
θ ρή ο ηγι ή πό
υ η
ο υ ο η ο π ρι
π ράθυρ ,
ρύ
π ς. Μ ρι ά πό
η ο
ι ι χυ
πράγ που π ρ χ
ω η η
π
Δ
ι χύ ι γι
ο π ρ πρίζ ή η π
ορ
ι ή οροφή*
οποί
ρι γι
ι ους θρ π ράθυρ
ο υ ο πι ρώ ις,
ι π ρι ό ρη ηχο όπι
ώ
ξύ ά ω .
ο π ρ πρίζ ι η π ορ ι ή* οροφή ι θέου ρύ
ο φ
ί ς ( πί ρω η ι ιής
ρά ης). ο ρύ
ο ί ι ι χυέ ο, ώ
π ρέχ ι γ ύ ρη προ
ί
ά ω ι ρρήξ ω
ι
ύ ρη ηχο όω η ο χώρο πι
ώ . ο ρύ
ο
φ
ί ς ( πί ρω η ι ι ής
ρά ης)
ι ίθ
ι ως προ ιρ ι ός ξοπ ι ός γι
ορι έ ς ά
ς γυά ι ς πιφά ι ς.
ο ύ ο ο
ου ρύ
•
•
7
χ ι χ ιρι
φ
ο
ίζ
φ
ι
ί ς7.
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 225)
•
•
•
Χρή η ου
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
•
Χρή η υ
( . 174)
•
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
( . 176)
ξη ίου* ( . 180)
ω ρι ός
Ρύθ ι η ω
( . 181)
θρέπ ης ( . 183)
ξω ρι ώ
ο
θ ρι
θρ π ώ
ο π ρ πρίζ (Headήρω π ρ πρίζ
ι προ ο έω
π ράθυρ που ι θέ-
π
Π
ορ
ι θέ ου πά ο
ι ή οροφή* ( . 186)
ρι ά π ράθυρ ( . 178)
ρύ
ο
φ
ί ς
ι, γι
ο όγο υ ό,
έχου
υ ό ο ύ
ο ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
35
Σ ΓΩΓ
π
Ο χ ιρι
υ ο ι
π
ός πο ώ
ου πρ γ
ρ ις πό ις
36
πό ις ι ουργ ς ου
οποι
ι πό η
ι ές προ ο ές ης
ρι ής οθό ης. Σ ρώ
ρι
ρι
οθό η. Ε ώ π ρου ιάζ
ιη
οθό η ι οι χ ι ς πι ογ ς.
ξιά ή ρι
ρά γι πρό
η
η προ ο ή
ι ουργιώ ή φ ρ ογώ
ί
οιχ 8.
Σ ΓΩΓ
Προ ο ή ι ουργιώ - ι ουργί ς ου
υ ο ι ή ου που
ργοποιού ι/ π ργοποιού ι
έ πά η . Ορι έ ς
ι ουργί ς
ργοποιού πί ης ά
ς
ι ουργί ς, που η ί ι ό ι οίγου έ
π ράθυρο
πι ογές ρύθ ι ης. Σχ ι ά
μ
ι οι ιπ ρ
ίγ
ί ιη
ουργί ς άθ υ ης.
ρχι ή προ ο ή - η πρώ η προ ο ή που
φ ίζ
ιό
ργοποι ί ι η οθό η.
Προ ο ή φ ρ ογώ (app) - φ ρ ογές
που έχου ηφθ ί (download) ( φ ρ ογές
ρί ω ) ι φ ρ ογές γι
ω
ω έFM.
ς ι ουργί ς, όπως
Π ή
ο ι ο ί ιο ης φ ρ ογής γι
οίξ ι η φ ρ ογή.
Γρ
ή
ά
ης - οι ι ουργί ς ο
υ ο ί η ο φ ίζο ι ξιά ο πά ω
έρος ης οθό ης. Οι π ηροφορί ς
ι ύου/ ύ
ης φ ίζο ι η ριρή π υρά ης γρ
ής
ά
ης,
ώ οι π ηροφορί ς που φορού
(πο υ) έ , ο ρο όι ι η έ
ιξη ό ι
υπάρχ ι ρ
ηριό η
ξέ ιξη ο
π ρ
ή ιο φ ίζο ι ξιά.
Πά ω προ ο ή - ύρ
προς
ά ω
η
ρ έ γι πρό
η η πά ω
προ ο ή. Οι
μ
, ο
, ο
ι
ποθη υ έ
8
Οι προ ο ές
ι
ρέφο
ι
ξιο ί ο
υ ο ί η
η ύ
ι
πό
ου υ ο ι ή ου ί
ώ.
ι προ
ά-
Π οήγη η - ο ηγ ί η π οήγη η
χάρ η, π.χ.
ο Sensus Navigation*.
Π ή
η πι έρους προ ο ή γι
π υχθ ί.
Πο υ( έ ) - πρό φ
χρη ι οποιη έ ς
φ ρ ογές που χ ίζο ι
(πο υ) έ . Π ή
η πι έρους προο ή γι
π υχθ ί.
η έφω ο - πό ώ πορ ί
πο ήπρό
η η ι ουργί ου η φώ ου. Π ή
η πι έρους προ ο ή
γι
π υχθ ί.
Πρό θ η πι έρους προ ο ή - πρόφ
χρη ι οποιη έ ς φ ρ ογές/
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου που
υπάγο ι
ί πό ις υπό οιπ ς πι έρους προ ο ές. Π ή
η πι έρους
προ ο ή γι
π υχθ ί.
•
•
π
Χ ιρι
ός ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
ρι ής
•
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
•
γή ρυθ ί
( . 209)
•
Σύ
•
•
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
•
θ ρι ός ης
( . 652)
ω γι
ις φ ρ ογές
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
χο ύ
η
ις
ης ης
ω ( . 199)
( . 530)
η έφω ο ( . 547)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
ρι ής οθό ης
Γρ
ή ι
ι ού - π ηροφορί ς ι
ά
η
η πί ρ η γι η ρύθ ι η ης
θ ρ ο ρ ί ς, ης έ
ης θέρ
ης
θι ά ω
ι ης χύ η ς
ιήρ . Π ή
ο ύ ο ο ο έ ρο
ης γρ
ής ι
ι ού γι
οίξ ι η
προ ο ή ι
ι ού
π ρι ό ρ ς
πι ογές ρύθ ι ης.
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
37
Σ ΓΩΓ
μ
Ο χ ιρι ός ι η ρύθ ι η πο ώ πό ις
ι ουργ ς ου υ ο ι
ου πρ γ
οποι ι πό η
ρι οθό η. Η
ρι
οθό η
ι οθό η φ ς που ι ουργ
ω ης φ ς.
οθό η πο ρί
ι ι φορ ι ά, ά ογ
πιέ
, ύρ
ή ρώ
ο άχ υ ό
ς η πιφά ιά ης. Μπορ ί
πρ γ -
Δι
ι
Ε
Π
η
ή
38
.
ο φι υπ ρύθρω πι ρέπ ι η οθό η
ιχ ύ ι ό ι υπάρχ ι ά υ ο προ ά πό
η οθό η. υ ή η χ ο ογί
ς πι ρέπ ι
χρη ι οποι ί
η οθό η ό η ι ό
φορά γά ι .
Μη χρη ι οποι ί
ιχ ηρά
ι ί
η οθό η, ιό ι πορ ί
γ ρθ ί.
Σ ο π ρ ά ω πί
ρ ι οί ρόποι χ ιρι
πι η
ύο φορές γρή-
Π ή
ι ρ
π η έ ο.
γγίξ
άχ υ
πάρχ ι η υ ό η χρή ης ης οθό ης πό
ύο ά ο
υ όχρο , π.χ. γι η ρύθ ι η
ου ι
ι ού γι η π υρά ου ο ηγού
ι ου υ ο ηγού
ί οιχ .
π ρ ίθ
ι οι ι φοού ης οθό ης:
Απο
ί φορά.
Π ή
γορ .
οποι ί
έργ ι ς, όπως π ριήγη η ις ιάφορ ς προ ο ές, πι ή
η
ι ι έ ω ,
ύ ι η
ι ί
ι
ί η η φ ρ ογώ , γγίζο ς η οθό η
ι φορ ι ούς
ρόπους.
ί φορά
ή
Γί
ί ιέ
ι ζου
ι ί
έ
ψηφι
ο, πι
ό
ιώ ι ι
ι ί
πι ογή ή
ο, όπως
ργοποι ί ι
ι ουργί .
ο χάρ η*.
Πιά ι έ
ι ί ο. Μπορ ί
ο χρη ι οποιή
γι
ι ή
ου χάρ η πά ω ο χάρ η*. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο άχ υ ό
υ όχρο
ύρ
ο
ι ί ο η θέ η που θέ
.
ύο
Γί
ι
ί ρυ
η
έ
ψηφι
ό
ι ί
ο, όπως
φ ρ ογές ή η ί
ς η οθό η ι
ο χάρ η*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
Δι
ι
Ε
η
Απο
Σύρ
Σ ρώ
γή ά
ις ι φορ ι ές προ ο ές ή ύ ι η
ι ί
, ί ο ή προ ο ή. ρ
ο π η έ ο ι ύρ
γι
ι ή
φ ρ ογές ή η ί ου χάρ η ο χάρ η*.
Σύρ
οριζό ι ή άθ
ά π ά ος ης οθό ης.
/ ύρ
γρήγορ
γή ά
οριζό ι ή άθ
Σύρ
ι ι χωρί
Μ γέθυ
Σύρ
ι
Σ ί ρυ
ώ
ις ι φορ ι ές προ ο ές ή ύ ι η
ά π ά ος ης οθό ης.
ι
ί
,
ί
ή-
ο ή προ ο ή. Σύρ
η.
η.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
39
Σ ΓΩΓ
||
π
π
π
1. Π ή
π ρ
έ
ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ά ω πό η οθό η.
>
οθό η υρίζ ι,
ξ ίρ η η
γρ
ή ι
ι ού που ξ ο ουθ ί
φ ί
ι. Ό ς οι ι ουργί ς ξ οουθού
ού ι, όπως ο
ύ η
ι
ι ού, ο ηχο ύ η ,
η θο ήγη η* ι οι φ ρ ογές. Σ
υ ή η
ά
η ι ουργί ς, πορ ί
θ ρί
η οθό η
ο
π ά ι που π ρέχ
ι, . ό η
" θ ρι ός ης
ρι ής οθό ης".
2.
ου πί ρχι ής προ ο ής γι
η
ρι ή οθό η.
Ό
η
ρι ή οθό η π ργοποιηθ ί, η
φω ι ό η
ης οθό ης ιώ
ιώ
η πο πά η προ οχή
ά η ο ήγη η.
γρ
ή ου ι
ι ού θ ί ι ό η
ορ ή ι οι φ ρ ογές ι ά
ς ι ουργί ς
υ
έ ς η οθό η θ υ χί ου
ι ουργού .
π
ργοποίη η ης οθό ης - π
ιγ ι ί
ο ου πί ρχι ής προ ο
>
προ ο ή που φ ιζό
πρι
π ργοποίη η ης οθό ης θ
ί ξ ά.
ή
ής.
η
φ ι-
Ω
ό
οθό η
πορ ί
η οθό η φ
πρ γ
οποιή
π ργοποιηθ ί
ίζ
ι υπό ιξη γι
άποι
έργ ι .
Ω
ρι ή οθό η π ργοποι ί ι υ όό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός ι
οίξ ι η πόρ
ου ο ηγού.
40
π
π
π
π
1. Π ή
ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής προο ής.
>
φ ίζ
ι ο πιο πρό φ ο πρόγρ
ι ουργί ς ης οθό ης ρχιής προ ο ής.
2. Π ή
ο ιγ ι ί ξ ά.
> Ό ς οι πι έρους προ ο ές η
ρχι ή προ ο ή έχου ορι
ί η
προ πι γ έ η ους ρύθ ι η.
Ω
Σ η
ά ρ ι ουργί ης προ ο ής
ρχι ής
ί ς-π ή
ιγ ι ί ο
ου πί ρχι ής
ί ς. Σ η οθό η φ ίζ
ι ι ι ού η ι ό που π ρέχ ι
πρό
η
ι φορ ι ές προ ο ές.
μ
μπ
Οι φ ρ ογές ι
ου πιά γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου η προ ο ή φ ρ ογώ
ι η προ ο ή ι ουργιώ
ί οιχ
πορού
ι ηθού
ι
ι υθ ηθού
όπως θέ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ ΓΩΓ
1. Π ή
ι φ ρ ογή/ ου πί ι ρ ή
ο π η έ ο.
>
φ ρ ογή/ ου πί
άζ ι έγ θος
ι γί
ι
φρώς ι φ ής(-ές).
ό
πορ ί
η/ ο
ι ή
.
2. Σύρ
θ ρώ
η
φ ρ ογή/ ου πί γι
χώρο η προ ο ή.
,
π
Ό
η οθό η φ ι
ί ο ί ης ύ ιης, ί ι φι ή η ύ ι η προς
ά ωή
πά ω η προ ο ή. Σ ρώ
προς
ά ω/
προς
πά ω οπου ήπο
η προ ο ή.
υ-
Ο έγι ος ριθ ός ιρώ που ί ι ι θέ ις γι η οποθέ η η φ ρ ογώ / ου πιώ
ί ι 48. Γι
ι ή
ι φ ρ ογή/
ου πί έξω πό η ορ ή προ ο ή, ύρ έ
ο ο ά ω έρος ης προ ο ής. ό προίθ
ι έ ς ιρές, όπου πορ ί
οποθ ηθ ί η φ ρ ογή/ ου πί.
Δι
Μ υ ό ο ρόπο ι φ ρ ογή/ ου πί πορ ί
οποθ ηθ ί πιο ά ω ι, ό ,
ί ι ορ ή(-ό) η
ο ι ή ι ουργί ης
προ ο ής.
ο χ ιρι ήριο χρη ι οποι ί ι γι πο ές πό
ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου. Μπορ ί
ρυθ ί
π.χ. η θ ρ ο ρ ί
έ
πό
ους ξής ρόπους:
Σ ρώ
προς
ά π ά ος ης οθό ης γι
πά ω/ ά ω η προ ο ή.
ύ ι η
Ω
Μπορ ί
πο ρύψ
ις φ ρ ογές
που χρη ι οποι ί
πά ι ή θό ου,
ι ώ ς ις ο ά ω έρος,
ός
ορ ής οθό ης. Μ υ ό ο ρόπο θ
ί ι υ ο ό ρο
ρ ί
ις φ ρ ογές
που χρη ι οποι ί πιο υχ ά.
Ο
ό
ί ης ύ ι ης φ ίζ
ι
η ύ ι η η προ ο ή ί
η
ρι ή οθό η
ι φι ή.
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
ί ς.
•
ύρ
ο χ ιρι
θ ρ ο ρ ί ,
•
π ή
θ ρ ο ρ
•
π ή
ηθ ρ ο ρ
χ ιρι ήριο.
•
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
ήριο έχρι η
πιθυ η ή
ο + /− γι
ιωθ ί/ υξηθ ί η
ί
ι ά, ή
ί που θέ
ο
π
Sensus - ύ
ρι ής
ω ( . 199)
η
ι υ ήρη η ( . 32)
}}
41
Σ ΓΩΓ
||
42
•
έ ι
( . 278)
•
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 561)
•
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
•
γή ρυθ ί
( . 49)
η
χ ιρι
ω γι
ηρίου-
η
ι ιού
ά
η
η
ρι ή
ρι ή οθό η
Σ ΓΩΓ
π
πάρχου π
ι φορ
ο ς η
ρι οθό
πά ω προ ο , προ ο
ο
φ ρ ογώ (app)
γιώ . Η οθό η θ
ι υ
γ ό
ο γ ι η πόρ
ι ς
ι ς προη: ρχι προ ο ,
ι
ι ού, προι προ ο
ι ουρό
ι ουρου ο ηγού.
π
ρχι ή προ ο ή ί ι η προ ο ή που φ ίζ
ιό
ργοποι ί ι η οθό η. πο
ίι πό έ
ρις πι έρους προ ο ές:
,
μ
,
ι ί πρό θ η πι έρους προ ο ή.
φ ρ ογή/ ι ουργί που πι έγ
πό
η προ ο ή φ ρ ογώ / ι ουργιώ ρχίζ ι
η
ί οιχη πι έρους προ ο ή ης ρχιής προ ο ής. Γι π ρά ιγ
ο
FM ρχίζ ι η πι έρους προ ο ή
.
μ
πρό θ η πι έρους προ ο ή π ριέχ ι η
φ ρ ογή/ ι ουργί υ ο ι ή ου που χρη ιοποιήθη πιο πρό φ
, η οποί
χ ίζ
ι
ί πό ις ρ ις υπό οιπ ς πι έρους προ ο ές.
Οι πι έρους προ ο ές φ ίζου ύ ο ς
π ηροφορί ς γι άθ ι φορ ι ή φ ρ ογή.
Ω
η πρώ η φορά που χρη ι οποι ί ι ο
υ ο ί η ο, ορι έ ς πό ις πι έρους
προ ο ές ης ρχι ής προ ο ής
έχου π ρι χό ο.
Ω
Σ η
ά ρ ι ουργί ης προ ο ής
ρχι ής
ί ς-π ή
ιγ ι ί ο
ου πί ρχι ής
ί ς. Σ η οθό η φ ίζ
ι ι ι ού η ι ό που π ρέχ ι
πρό
η
ι φορ ι ές προ ο ές.
}}
43
Σ ΓΩΓ
||
π
Σ ά
44
πμ
ρ
ι ουργί
π
ι
π υγ έ η
π
ι ουργί
π
π
μ
ι ς πι έρους προ ο ής
η
ρι ή οθό η.
Σ ΓΩΓ
άπ υξη ι ς πι έρους προ ο ής
–
Π ή
οπου ήπο
η πι έρους
προ ο ή. Ό
ι πι έρους προ ο ή
έχ ι
π υχθ ί, η έ ρ η πι έρους
προ ο ή η ρχι ή προ ο ή πο ρύπ
ι προ ωρι ά. Οι ά
ς ύο
χι οποιού ι, ι φ ίζο ι ό ο υγ ρι έ ς π ηροφορί ς.
π υγ έ η προ ο ή π ρέχ ι πρόη ις
ι ές ι ουργί ς ης φ ρογής.
ί ι ο
–
Μπορ ί
ο ή
π υγ έ ης πι έρους προ ο ής:
ί
η πι έρους προρ ις ι φορ ι ούς ρόπους.
•
Π ή
ο πά ω έρος ης
έ ης πι έρους προ ο ής.
•
Π ή
ι ά η πι έρους προο ή ( η πι έρους προ ο ή που θ
οίξ ι η
π υγ έ η ι ουργί ).
•
Π ή
ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ά ω πό η
ρι ή
οθό η.
Ό
ι έ πι έρους προ ο ή οίγ ι
π ήρη οθό η,
φ ίζο ι π ηροφορί ς
πό ά
ς πι έρους προ ο ές.
Σ η
π υγ έ η ι ουργί ,
οίξ
η φ ρ ογή
π ήρη οθό η - π ή
ο
ύ ο ο.
Π ή
ο ύ ο ο γι
πι ρέψ
η
π υγέ η ι ουργί ή π ή
ο
ου πί ρχι ής προ ο ής ο
ά ω έρος ης οθό ης.
ρχι ή προ ο ή πό η ι ουργί π ήρους
οθό ης - π ή
ύο φορές ο ου πί ρχιής προ ο ής.
μμ
Οι ι ουργί ς που
ού ι ο υ ο ίη ο φ ίζο ι ο πά ω έρος ης οθόης. Οι π ηροφορί ς ι ύου/ ύ
ης φ ίζο ι η ρι
ρή π υρά ου π ίου
ά
ης, ώ οι π ηροφορί ς που φορού
(πο υ) έ , ο ρο όι ι η έ
ιξη
ό ι υπάρχ ι
ξέ ιξη ρ
ηριό η
ο
π ρ
ή ιο φ ίζο ι ξιά.
π
π υγ-
Ά
μ /
μ μ
πμ
π
π
πρό θ η πι έρους προ ο ή ι η πι έπορού
ρους προ ο ή γι η
οίξου
π ήρη οθό η,
ό η π ρι όρ ς π ηροφορί ς ι π ρι ό ρ ς πι ογές ρύθ ι ης.
Πά ω προ ο ή ρ
ου πί ρχι ής προ ο ής γι
η
ρι ή οθό η.
χ
πά ο
η υ ό η
πι ρέψ
η ρχι ή προ ο ή π ώ ς ο ου πί
ρχι ής προ ο ής. πι ροφή η
ά ρ
ηγ έ η ά ω.
Σ η έ η ης γρ
ής
ά
ης υπάρχ ι
ι
ρ έ
ο πά ω έρος ης οθό ης. Γι
οίξ ι η πά ω προ ο ή, π ή
η
ρ έ ή ύρ / ρώ
πό πά ω προς
ά ω
ά π ά ος ης οθό ης.
}}
45
Σ ΓΩΓ
||
Σ η πά ω προ ο ή, έχ
ξής:
•
•
•
•
πρό
η
μ
ου.
ποθη υ έ
η ύ
•
Π ή
ίζ
ιέ
9
46
χύ ι γι
προς
ι ι
ρι
υ ο ί η
π μ
. Γι
ξιο ί ο
υ ο ί η
μ
- φ ιόφω ο FM.
μ
Π ή
ο ύ ο ο γι
ί ι
η προ ο ή ι
ι ού ι
πιρέψ
η προηγού η προο ή.
ά ω η πά ω προ ο ή ό
φ ρ ογή, π.χ. ρ ιόφω ο FM:
ρο ί ο
ι
Π ή
ο ύ ο ο ο έ ρο
ης γρ
ής ι
ι ού γι
οίξ ι η προ ο ή ι
ι ού ι
πο ή
πρό
η
π ρι όρ ς ρυθ ί ις ι
ι ού.
μ
ί
FM
άρθρο γι ο ρ
μ
Ω
Σύρ
FM
μ
ή
φ ίζο ι οι ρυθ ί ις που χ ίζο
ρ ιόφω ο FM.
γρ
ή ι
ι ού ί ι πά ο ορ ή
ο ά ω έρος ης οθό ης.
ί πορ ί
ά
π υθ ί ς ις πιο οι ές ρυθ ί ις ιι ού, όπως ρύθ ι η θ ρ ο ρ ί ς, θέρης θι ά ω
ι
ι ήρ .
πά ω προ ο ή
ί ι ι θέ ι η
ά
η
ί η η/ ρ
ι ό ι ουργί ς ή
ό
η οθό η φ ίζ
ι άποιο
ή υ .Δ
ί ι πί ης ι θέ ι η ό
φ ίζ
ι η προ ο ή ου υ ή
ος
ι
ι ού.
π
Π
υ ό ι χύ ι ό ο γι ορι έ ς πό ις φ ρογές ο υ ο ί η ο. Δ
ί ι φι ή η πρόη, γι π ρά ιγ ,
άρθρ ή
ρυθ ίις γι φ ρ ογές ρί ω που
άζ ι
(download) ο ά οχος.
ου υ ο ι ή-
ξο ος πό η πά ω προ ο ή - π ή
έξω
πό η πά ω προ ο ή, ο ου πί ρχι ής
προ ο ής ή ο ά ω έρος ης πά ω προ οής ι ύρ
προς
πά ω. ό
φ ίζ ι η υπο ί η προ ο ή ι ί ι ξ ά ι θέι η γι χρή η.
π
•
-
ρώ
προς η
ίθ η
ύθυ
η.
Προ ο ή φ ρ ογώ
ή ου.
ις φ ρ ογές ου υ ο ι-
Σ ρώ
πό
ξιά προς
ρι
ρά9
ά π ά ος ης οθό ης γι πρό
η η
προ ο ή φ ρ ογώ (app) πό η ρχι ή
προ ο ή. Οι φ ρ ογές που έχ
ά ι
(download) ( φ ρ ογές ρί ω ) ι φ ρ ογές
γι
ω
ω έ ς ι ουργί ς, όπως
FM, ρί ο ι ώ. Γι ορι έ-
Σ ΓΩΓ
ς φ ρ ογές, η προ ο ή φ ρ ογώ
φ ίζο ι π υθ ί ς ύ ο ς π ηροφορί ς, όπως ο ριθ ός ω η
γ ω έ ω
η υ ά ω
ι έ ου γι
μ
.
πι ρέψ
η ρχι ή προ ο ή ξ ά ρώο ς πό ρι
ρά προς
ξιά9
ά
π ά ος ης οθό ης ή π ώ ς ο ου πί
ρχι ής προ ο ής.
Π ή
ι φ ρ ογή γι
οίξ ι. Σ η
υ έχ ι
οίγ ι η χ ι ή πι έρους προο ή, όπως
μ
.
ά ογ
ο ριθ ό ω φ ρ ογώ , ώ
πορ ί
πί ης
ι ηθ ί
ύ ι η
προς
ά ω η προ ο ή. Μπορ ί
ά
ά ι έ οιο ρώ ο ς/ ύρο ς πό
ά ω προς
πά ω.
ά ογ
ο ριθ ό ω φ ρ ογώ , πορ ί
ι ηθ ί
ύ ι η η προο ή φ ρ ογώ . Μπορ ί
ά
ά ι
έ οιο ρώ ο ς/ ύρο ς πό ά ω προς
πά ω.
Γι
ι ή
ι
2. Σύρ
θέ
.
η
Σ
ίθ η
η προ ο ή φ ρ ογώ , όπου
ι φ ρ ογή οίγ ι
έ πά η , ι
ιουργί
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι
π ώ ς ο χ ι ό ου πί ι ουργί ς.
Ορι έ ς ι ουργί ς ( ι ουργί ς
ργοποίη ης) οίγου
έο π ράθυρο ό
π ή
πά ω ους.
φ ρ ογή:
1. Π ή
η φ ρ ογή ι ρ ή
π η έ η.
>
φ ρ ογή γί
ι
φρώς ιάφ
ι γ ύ ρη ό
ί ι έ οι η
ι ηθ ί.
φ ρ ογή
η
η
Όπως
η θέ η που
Ω
Οι φ ρ ογές ι
ου πιά ι ουργιώ
ου υ ο ι ή ου
πορού
οποθ ηθού
η ί που ί ι ή η
ι η έ .
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ές ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
Σ ρώ
πό ρι
ρά προς
π ά ος ης οθό ης γι πρό
9
χύ ι γι
ρι
ρο ί ο
υ ο ί η
ο ή ι ουργιώ πό η ρχι ή προ ο ή.
πό ώ πορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιή
ι φορ ι ές ι ουργί ς ου
υ ο ι ή ου, π.χ. Lane Departure Warning,
Lane Keeping Aid* ι π
.
*.
μ
. Γι
ξιο ί ο
υ ο ί η
-
ρώ
προς η
ίθ η
ύθυ
ις ι φορ ι-
η
ξιά9
ά
η προ-
•
•
•
•
ι η προ ο ή φ ρ ογώ , πορ ί
ι ή
ου πιά ι ουργιώ
ι
ι υθ ή
η ιρά που θέ
.
π
Χ ιρι
ός ης
πι
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
ρι ής οθό ης ( . 36)
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
γή ρυθ ί
( . 209)
ω γι
ις
ις φ ρ ογές
}}
η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
47
Σ ΓΩΓ
||
48
•
Σύ
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ι
ού
ης ης
η
ρι ή
Σ ΓΩΓ
μ
μμ
Λυχ
Επι όπη η ω υ ό ω που πορού
φ ι ού
η γρ
ά
ης ης
ρι ς οθό ης.
έ
Λυχ
χύς ή
ος
η φω ί ς.
Συ
η
η
ο ί υο ι η ής
Σίγ
έ η.
έ ο
υ ο ι ή ου
ργοποιη-
ι
ι
ός
π ρ γωγή ης πηγής
π ρ γωγή πηγής ήχου
.
φω ι ή
ή η
π
ξέ ιξη.
ι πό ο
π
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 127)
•
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
2. Π
η
ος
ι η
ρι ής
άξ
η
ο ήχο
η έ
η ήχου ου
ρι ή οθό η ή
π ρώς:
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
ά ο ι π ηροφορί ς ο ι ής
οφορί ς.
/
μ
.
1. Π
•
π
Μπορ ί
υ ή
γοποιή
η πηγής ήχου
ά ο
ά ι.
Η
ρι οθό η θ
ι υ ό
ιουργ ό
ο γ ι η πόρ
ου ο ηγού. Οι
ρυθ
ις πορού
άξου γι η ξ ο
υ η χω
ιθ ά ω
η
ρι
οθό η. Η οθό η πορ
π
ργοποιηθ ,
ώ
η πο πά η προ οχ
ά η
ο γη η.
ά-
Ρο όι.
ο ί υο Wi-Fi.
Λ ι ουργί tethering
ργοποιηέ η (Wi-Fi hotspot). ο υ ο ίη ο ι οιράζ
ι η ι θέ ι η
ύ
η.
Μό
έ ο.
Λ
υ
ι ός
ξέ ιξη.
Οι ι ή ις
ρ ιοφω ι ό
ο Bluetooth ί ι
ργοποιη έ ο
ά
υπάρχ ι υ
έ η
υ
υή.
Συ
ί
Γί
ι
ήχου.
ργοποιη έ η.
υή Bluetooth υ
ι
Προ
ρ ι ός
ξέ ιξη.
Ερ η
Π ρι γωγή
πο
ρυ έ ος ι γ ω
γχος
ργός.
Δι
Σ η γρ
ή
ά
ης φ ίζο ι οι ιουργί ς
ξέ ιξη ι,
ορι έ ς π ριπ ώ ις, η
ά
ή ους. Δ
φ ίζο ι
ό
ύ ο
υ χώς, όγω ου π ριοριέ ου χώρου ο π ίο.
μ
Ερ η
.
3. Σ ο
ύρ
ο χ ιρι ήριο,
γι
άξ
η έ
η/ π ργοποιή
ους ήχους φής ης οθό ης ι
ο
π
, γι
άξ
η έ
η/ π ργοποιή
ους
ήχους φής ου π η ρο ογίου. Σύρ
ο χ ιρι ήριο η πιθυ η ή έ
η
ήχου.
μ
1. Π
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
}}
49
Σ ΓΩΓ
||
2. Π
ή
My Car
μ
.
3.
όπι πι έξ θέ
Chrome rings.
, π.χ. Minimalistic ή
Σ
έχ
υ π ήρω
υ ές ις φ ί ις
η υ ό η
πι ογής
ξύ
ιΔ
.Μ ο
, ο
φό ο ης οθό ης ί ι ο ι ό ι ο ίο ί ι φω ι ό. υ ή η
ι ή ί ιη
προ πι ογή γι ό
θέ
. Μπορ ί πί ης
πι χθ ί ι φω ι ή π ρ
γή, η
οποί ο φό ο ί ι φω ι ό ι ο ί ο
ούρο. υ ή η
ι ή πορ ί
ί ι
χρή ι η, γι π ρά ιγ ,
έ ο ο φως η έρ ς.
υ ήη
ι ή ί ι πά ο
γι ο χρή η ι
πηρ άζ
π ρι ά ο
φω ι ό.
50
ι θέ ι η
ι πό ο
π
•
•
•
Sensus - ύ
•
Χ ιρι
Προ ο ή ρυθ ί
θ ρι ός ης
( . 652)
ός ης
ω ( . 199)
η
ι υ ήρη η ( . 32)
ρι ής οθό ης
ρι ής οθό ης ( . 38)
Σ ΓΩΓ
μ
Ό
υ ο ι
μπ
ουργιώ , που πο
πό ις
ι ς
προ ο ς ης
ρι ς οθό ης. Μπορ
π ριηγηθ
η προ ο
ι ουργιώ
πό η ρχι προ ο
ρώ ο
ς πό
ου πιά γι ις ι ουργ ς ου
ου ρ ο
ι η προ ο
ι-
πος ουπιο
ου πιά
ουργιώ
ι
ι-
η
Δι θέ ου θέ
ργο-
Δ
ις
ργοποίη ης/ π
ι θέ ου θέ
ή
ις
ί
ργοποίη ης.
ι, ά ι ι
ο ου πί γι
υχ ί LED
ργοποιή
ργοποίη ης/ π
ργοποίη ης.
ρι
ρά ου ι ο ι/ π ργοποιή
Ό
π ηθ ί έ
ου πί
ργοποίη ης, οίγ ι έ π ράθυρο γι
γί . Γι π ρά ιγ , πορ ί
ί ι έ π ράθυρο γι η ρύθ ι η
ος.
Δ
10
χύ ι γι
άθ-
Δι θέ ου
ι ουργί
Π ρό οι
θέ ης άθ
ρι
ρο ί ο
υ ο ί η
π
η ι ουρός θί
-
. Γι
ργοποίη ης, π
ου πιά
υ ης.
ξιο ί ο
ι ουργιώ
υ ο ί η
-
ρώ
ργοποίη ης
ά
προς η
ι άρω ης.
ι πρό θ η θέ η γι
ίθ η
ύθυ
η.
η άρω η
ά π ά ος ης
μπ
πάρχου ρ ις ι φορ ι οί ύποι ου πιώ
γι ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου - .
π ρ ά ω:
ι ουργ
ου υ ο ι
ου
π ρι ό ρ ου πιά η προ ο ή
ουργιώ ί ι ου πιά ι ουργιώ .
•
•
•
•
ου πιά
υ ης
ξιά
Επηρ άζ ι η
Ό
ι
ι ουργί
ίου γι ο ου πί. Π
ι
ι ουργί .
ου πιά
ποίη ης
ρι
ρά προς
οθό ης10.
•
•
ι-
μ
π
π
Λ ι ουργί γι
ω
μ
η
ίπ ω η
θι
ά-
Head-up display
μ.
π
μ.
}}
51
Σ ΓΩΓ
||
μπ
ι ουργί ί ι π
ι ι ή υχ ί LED
Ό
ργοποιη έ η ό
ή ι.
η
η υχ ί LED άψ ι
πρά ι ο χρώ
ου πί ι ουργί ς ή άθ υ ης,
η ί ι ό ι η ι ουργί ί ι
ργοποιηέ η. Ό
ργοποιηθ ί ι
ι ουργί ,
φ ίζ
ι πρό θ ο ί ο
ι π ξήγη η γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς. ο ίο φ ίζ
ι πί ρι ά υ ρό π
ι
η υ έχ ι ο ου πί φ ίζ
ι
η
ι ι ή υχ ί LED
έ η.
Γι
έ
ι ουργί Lane Keeping Aid, ο ίμ
φ ίζ
ι, γι π ρά ιγ , ό
ηθ ί ο ου πί.
η
ο
π
Π
ή
ιγ ι ί
ο ου πί ί φορά γι
ργοποιή
/ π ργοποιή
η ιουργί .
Ό
έ
•
•
•
52
ο ξί ή
ου ου πιού φ ίζ
ι
προ ι οποιη ι ό ρίγω ο, η ί ι ό ι ά ι
ι ουργ ί όπως θ έπρ π .
π
πι
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 36)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
ρι ής
ηγορί ς
( . 201)
ω
η προ ο ή ρυθ ί
Σ ΓΩΓ
π
ο π η ρο όγιο η
ρι οθό η ς
πι ρ π ι
ά
χωρ
ις χρη ι οποιώ
ς
π
ρ . Μπορ
π ης
ύρ
ι
ποθ
γρά
ι
χ ρ
ρ ς η οθό η
ο χ ρι.
μ
π
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο π η ρο όγιο γι
ι άγ
χ ρ
ήρ ς, γρά
ι
ριθ ούς, π.χ. γι
γράψ
η ύ
ιέ ου πό ο υ ο ί η ο,
ι άγ
ω ιούς πρό
ης ή
ζη ή
άρθρ
ο
ψηφι ό γχ ιρί ιο
όχου.
ο π η ρο όγιο φ ίζ
ι ό οό
οι
χωρή ις η οθό η ί ι φι ές.
}}
53
Σ ΓΩΓ
||
γι
54
ι ό
ίχ ι ι πι όπη η ορι έ ω πό
η οποί χρη ι οποι ί ι ο π η ρο όγιο.
ου πιά που
φ
ίζο
ι
ο π η ρο όγιο.
φά ι η ι φέρ ι
ά ογ
ις ρυθ ί
ις γ ώ
ς
ι η
ι ουργί
Σ ΓΩΓ
Γρ
ή προ ι ό ω έξ ω ή χ ρ
ήρω 11. Οι προ ι ό
ς έξ ις προ ρόζο ι θώς ι άγ
έ γρά
.
Γι
π ριηγηθ ί
ις προ ι ό
ς
έξ ις, π ή
ο ρι
ρό ι ο ξί
έ ος. Π ή
ι προ ι ό η έξη
γι
η πι έξ . Ση ιώ
ό ι υ ήη
ι ουργί
υπο ηρίζ
ι πό ό ς ις
πι ογές γ ώ
ς.
ί ι ι θέ ι η,
η ιρά
θ
φ ίζ
ι ο π η ροόγιο.
Οι χ ρ
ήρ ς που
π η ρο όγιο ξ ρ
που έχ ι πι γ ί (
έ
χ ρ
ήρ
ί ι ι θέ ι οι ο
ώ ι πό η γ ώ
. η ίο 7). Π ή
γι
ο ι άγ .
ο ου πί ι ουργ ί
ι φορ ι ούς
ρόπους ά ογ
η χρή η ου π η ρο ογίου - ί γι η
χώρη η @
(
ά η
χώρη η ι ύθυ ης email)
ί γι η μ
(γι
η
ο ι ή π η ρο όγη η ι έ ου).
πο ρύπ ι ο π η ρο όγιο.
ί ι φι ό, ο ου πί
φ
υ ό
ίζ
ι.
Χρη ι οποι ί ι γι η γρ φή
φ
ί
γρά
.Π ή
ξ ά γι
γράψ
έ
φ
ίο γρά
ι η υ έχ ι
υ χί
π ζά γρά
.Μ έ
ό η πά η , ό
γρά
ρέπο ι
φ
ί . Μ ο πό ο
πά η , ο π η ρο όγιο π έρχ
ι
11
χύ ι γι
ις
ι
ι ές γ ώ
ς.
π ζούς χ ρ
ήρ ς. Σ υ ή η ι ουργί , ο πρώ ο γρά
ά πό
ί ,
θ υ
ι ό ή ρω η
ι ό ί ι φ
ίο.
ο πρώ ο γρά
ο π ίο ι έ ου ί ι
πί ης φ
ίο. Σ π ί
ι έ ου που
προορίζο ι γι ο ό
ή ι υθύ
ις,
άθ έξη ρχίζ ι υ ό
φ
ίο
γρά
.Σ π ί
ι έ ου
οποί
χωρ ί ι ω ι ός πρό
ης, η ρο ι ή ι ύθυ η ή ι ύθυ η email,
ό
γρά
χωρού ι υ όως π ζά
ός
έχ
πι έξ ι ά ι
ι φορ ι ό
ο ου πί.
χώρη η ριθ ού. ο π η ρο όγιο
(2) φ ίζ
ι η υ έχ ι
ριθ ούς.
Π ή
, που φ ίζ
ι η ι, γι
ουργί ριθ ώ
ί ου
πι ρέψ
ο π η ρο όγιο γρ
άγι
φ ι
ί ο π ηω ,ή
ρο όγιο
ους ι ι ούς χ ρ
ήρ ς.
άζ ι η γ ώ
π η ρο όγη ης ιέ ου, π.χ. UK. Οι ι θέ ι οι χ ρ
ήρ ς
ι οι προ ι ό
ς έξ ις (1) ι φέρου
ά ογ
η πι γ έ η γ ώ
.
Π ή
γι
οίξ ι ι ί
ις
γ ώ
ς ι η υ έχ ι π ή
η
γ ώ
που πρό ι ι
χρη ι οποιηθ ί.
Γι
προ θέ
ιά
ςγ ώ
ς
ο π η ρο όγιο - . ί ο
πι -
φ ί "
π ρ ά ω.
Διά
η
γή γ ώ
ς π η ρο ογίου"
.
Δι γράφ ι ο ί ο που έχ ι π η ρο ογηθ ί. Π ή
ο ιγ ι ί γι ι γρ φή
ός χ ρ
ήρ άθ φορά. ρ ή
ο
ου πί π η έ ο γι
ι γράψ
ους
χ ρ
ήρ ς πιο γρήγορ .
άζ ι η ι ουργί π η ρο ογίου γι
γράψ ,
ί υ ού, γρά
ι
χ ρ
ήρ ς
ο χέρι. Δι ά
π ρι ό ρ
ο ί ο
πι φ ί
"Γρ φή χ ρ
ήρω /γρ
ά ω
ο
χέρι η οθό η".
Π ή
ο ου πί πι
ίω ης πά ω πό ο
π η ρο όγιο (
φ ί
ι η ι ό ) γι
πι
ιώ
ο ί ο που έχ
ι άγ ι.
φά ι η ου ου πιού ι φέρ ι άογ
ο π ρι χό ο.
π
Γι
ί ι φι ή η
γή ά
ι φορ ι ές γ ώ
ς γι ο π η ρο όγιο,
πρέπ ι πρώ
ορί
ις γ ώ
ς ις
μ
.
}}
55
Σ ΓΩΓ
||
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
.
Δ
πι έξ
ί ή π ρι ό ρ ς γ ώ
ς πό
η ί
.
> ώρ πορ ί
πι έγ
άξ
ις πι γ έ ς γ ώ
ς π υθ ί ς
πό ο π η ρο όγιο γι π η ρο όγη η ι έ ου.
έχ ι
ο π η ρο
ηγ ώ
. ό η
η προ ο
π
η πά ω προ ο ή.
μ
μ
,
πι γ ί γ ώ
ις
όγιο χρη ι οποι ί η ί ι γ ώ
υ ή
ος ου υ ο ι ή ου "
γή ρυθ ί ω υ ή
ος
ή ρυθ ί ω ".
μμ
μ
/
μ
ο π η ρο όγιο ρυθ ίζ
ι υ ό
ις
ί ι ςγ ώ
ς
ηγ ώ
υ ή
ος.
γ ώ
π η ρο ογίου πορ ί
προ ρ οί χ ιρο ί η χωρίς
πηρ
ίη
γ ώ
υ ή
ος.
ρω γ ω
Γι
γίου:
ώ .
άξ
Ό
έχ ι πι χθ ί έ ς
ριθ ός γ ω ώ
ο
μ
, ο ου πί π η ρο ογίου ( φ ίζ
ι ως
ριθ ός 7 η π ρ πά ω
ι ό ) χρη ι οποι ί ι γι
γή
ξύ ω ι φόηγ ώ
1. Π ή
ι ρ ή
π
( . ι ό π ρ πά ω).
>
οίγ ι ι ί
.
2.
ου π η ρο οη έ ο ο ου πί
πι έξ
ηγ ώ
που θέ
.
έχου
πι γ ί π ρι ό ρ ς πό ί γ ώ
ς
μ
, πορ ί
ι ηθ ί
ις
ύ ι η η ί
πό ο π η ρο όγιο.
> ο π η ρο όγιο προ ρ όζ
ι η
πι γ έ η γ ώ
ι φ ίζο ι
ά
ς προ ι ό
ς έξ ις.
Γι
ι άγ
ι π ρ
γή
ος/χ ρ
ήρ , π.χ. ε ή θ:
1. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο
γρά
/χ ρ
ήρ .
>
οίγ ι έ π ί ιο
πιθ ές π ρ
γές ου γρά
ος/χ ρ
ήρ .
2. Π
η π ρ
γή που θέ
πι έξ
ί πό ις π ρ
ι άγ
ι ο ρχι ό γρά
/χ ρ
•
•
•
•
56
ός γρά
ή
-
-
.
γές,
ήρ ς.
π
Προ ο ή ρυθ ί
Χ ιρι
ός ης
ω ( . 199)
ρι ής οθό ης ( . 38)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ι έ ου ( . 552)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 202)
ος
η προ-
Σ ΓΩΓ
μ
πι
ρέψ
ο π η ρο όγιο
χώρη ης χ ρ
ήρω .
ο ι ής
πό ρυψη ου π η ρο ογίου.
ί ι φι ό, ο ου πί
ι.
γή ης γ ώ
ι έ ου.
Π ριοχή γι
ήρω .
η γρ φή γρ
ά ω /χ ρ -
Π ίο ι έ ου όπου ι άγ
γρά
χ ρ
ήρ ς θώς / ους ύρ
οθό η.
Προ ι ό
Μπορ ί
ύ ι η.
Διά
η
γρά
η
/
/χ ρ
ήρ ς.
ι ηθ ί
η ί
.
φ
Δ
π
Γι
ο ρ
ι ό π η ρο όγιο -
ρώ
προς η
ίθ η
Γι
ι γράψ
ό ους ους χ ρ
ήρ ς ο
π ίο ι έ ου (2), ρώ
ά π ά ος ου π ίου
γρ φής
ο χέρι (1).
–
2. Π ρι έ
έ
π ό γι
ι χθ ί ο
χ ρ
ήρ ς/γρά
.
> ι άγ
ιοχ ρ
ήρ ς/ ο γρά
που ρί
ι η ορυφή ης ί
ς.
πάρχ ι πί ης η υ ό η
πι έξ
έ
ι φορ ι ό χ ρ
ήρ
π ώ ς ο χ ρ
ήρ /γρά
που
θέ
η ί
.
η.
ρώ
πό
μμ
ς π η ρο όγη ης
/
μμ
μ
1. Γράψ έ
χ ρ
ήρ /γρά
η
π ριοχή γι
χ ιρόγρ φ γρά
(1).
>
φ ίζ
ι έ ς ριθ ός πό προ ιό ους χ ρ
ήρ ς ή γρά
(3).
πιο πιθ ή πι ογή ρί
ι η
ορυφή ης ί
ς.
ύθυ
/
μ
υ ό
ίζ -
Δι γρ φή ί ου που έχ ι π η ρο ογηθ ί. Π ή
ο ιγ ι ί γι ι γρ φή
ός γρά
ος/χ ρ
ήρ άθ φορά.
Π ρι έ
έ
π ό πρι ο π ή
ξ ά γι
ι γρ φ ί ο πό ο
γρά
/χ ρ
ήρ ς, . π.
12
/
ξιά προς
ρι
ρά, η ιουργ ί
ι
ό ιά
πάρχου
γρ φή/
ρ ές πι ογές γι
γή χ ρ
ήρω /γρ
η ι ά ω .
•
Π ή
ί
(3).
•
Π ή
(5) γι
ρχί
•
Σ ρώ
οριζό ι πό ξιά προς
ρι
ρά12 πά ω πό η π ριοχή γι
χ ιρόγρ φ γρά
(1). Δι γράψ πο
π ά γρά
ρώ ος πά ω πό η π ριοχή ρ ές
φορές.
•
Π ώ ς ο X ο π ίο ι έ ου (2)
ι γράφ
ι ό ο ο ό ο ο ί ο που
έχ
ι άγ ι.
η
.
ο γρά
που θέ
ο ου πί ι γρ φής
ι γράψ
ο γρά
ξ ά.
η
ι έ ου
ι
}}
57
Σ ΓΩΓ
||
μμ
π
μ
άξ γρ
ή
ο χέρι, ζωγρ φίζο ς ο
π ρ πά ω χ ρ
ήρ
ο π ίο γρ φής
ο
13
χέρι .
π
•
•
13
58
Δι χ ίρι η η υ ά ω
ι έ ου ( . 552)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 202)
Γι
ρ
ι ά π η ρο όγι - ζωγρ φί
ος
η προ-
ο ί ιο χ ρ
ήρ ,
ά
ί
ροφ .
Σ ΓΩΓ
π
Twin Engine
ο Twin Engine ι ουργ
υ ο η ο,
ά ορι
μ
ς
ο ι ό
ι ουργ ς ι -
φ ρου πό
υ ο η ο που ι ουργ
ό ο
ζ η π ρ
ιο. ο η
ρο ορ ι
ο υ ο η ο υρ ως ις χ η ς
χύ η ς, ώ ο
ζι ο ι η ρ ς
υψη-
ό ρ ς χύ η ς
υ
ι ο γη η.
θώς
ι
ά η πιο
}}
59
Σ ΓΩΓ
||
60
π
π
Σ ΓΩΓ
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ό η "Προ οι
ί γι
υ ρι ι ής π
ρί ς".
ρο ο έρ
χούς, . ό η
ήρ ".
π
ρι ι ή π
ρί ".
"
ρί ,
ρί ς, .
η φόρ ι η ης
ί η η ους πί ω ροί η η ου ι η.
ό η
Προγρά
ο ήγη ης,
ι όπ η προγρ
ά ω
πι ή η ο ό
ι η
. ό η "Προγρά
"
ρι ι ή
γή
ο
ι ουργί ς η
ρι ή οθό η,
ο ήγη ης".
Οθό η ο ηγού
π ηροφορί ς ι ι ά γι
ο ι η ήρ Twin Engine, . ό η
"
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι η
υ ρι ι ή ι ουργί " ι "Π ηροφορί ς γι
η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου
ο ηγού".
μ
Ν θυ ά
φρέ
γού ό
ρ ύ .
π
π
π
π
ό ι η
ι ές ι ουργί ς, όπως
ι ο υ ρ υ ι ό ι ό ι,
ι ουρο υ ο ί η ο
ροφο ο ί ι
Δ
Ό
ο υ ο ί η ο
ροφο ο ί ι
ρ ύ ,
οη
ρο ο έρ π ργοποιηέ ο ι ο ι η ήρ
υ ί ου η ό, ο
ύ η πέ η ης
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί.
μ
π
π
ρυ ού η η ου Twin Engine
πι ρέπ ι ιό ι ά ι έ οιο προ
ί ζη ιά ο η
ρο ο έρ. Ό
χρ ι
ί
ι ή
ο
υ ο ί η ο, πρέπ ι
φ ρθ ί υψω έ ο
ό ους ους ροχούς πά ω η π
φόρ
ός οχή
ος
φοράς.
Δ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
ούγ
ι
ές θόρυ ος πό ο ι η ήρ ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί ό ο
οη
ροο έρ ι, γι υ ό ο όγο, πορ ί
γί ι
ύ ο
ι ηπ ό πό π ι ιά, π ζούς,
ι υ ι ές ι ζώ . υ ό ι χύ ι ι ίως
χ η ές χύ η ς, όπως
χώρους
άθ υ ης.
μ
ρ ά πό
ξ ρ ή
ο υ ο ί η ο ι ουργού
ρ ύ υψη ής ά ης ο
οποίο πορ ί
ί ι πι ί υ ο
π ρίπ ω η
θ έ ης π ρέ
ης. Μη
γγίζ
ίπο που
π ριγράφ
ι
φή ι
ο γχ ιρί ιο
όχου,
. ό η "Γ ι ή πι όπη η χώρου ι ηήρ " γι ι πι όπη η ω
ρώ ου
χώρου ι η ήρ .
Δ
Ο χ ιρι ός ω
ω ίω πορ ο
ί χρώος πρέπ ι
γί
ι ό ο πό ξ ι ιυ έ ο προ ωπι ό.
μμ
χ
η υ ό η
πι έξ
ι φορ ι ά προγρά
ο ήγη ης ο υ ο ί η ο
ώ ο ηγ ί , π.χ. η
ρι ή ι ουργί ό ο
ή, ό
π ι ί ι ι χύς, υ υ
ι ή ι ουργί η
ρο ο έρ ζι ο ι η ήρ . ο υ οί η ο υπο ογίζ ι ο έ ι ο υ υ
ό
ι υθυ ι ό η ς, ο ηγι ής π ιρί ς, π ριο ι ού
ί υπου ι οι ο ο ί ς υ ίου ά ογ
ο πρόγρ
ο ήγη ης που
έχ
πι έξ ι. Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η "Προγρά
ο ήγη ης".
}}
61
Σ ΓΩΓ
||
μπ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζο ι ορι ές π ηροφορί ς πο
ι ι ά γι ο ι ηήρ Twin Engine - π ηροφορί ς φόρ ι ης, ο
πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης, υ ο ο ί
π
ρί ς θώς ι ο πίπ ο φόρ ι ης ης
υ ρι ι ής π
ρί ς. Δι ά
π ρι ό ρ
ις ό η ς "Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή
ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού" ι "Προγρά
ο ήγη ης".
μ
μ
Γι η έ ι η ι ουργί ου υ ο ι ή ου,
ί ι η
ι ό η υ ρι ι ή π
ρί
ι
χ ι άη
ρι ά υ ή
ά ο ης ί ηης, θώς ι ο
ζι ο ι η ήρ ς ι
χ ι ά υ ή
ά ο ης ί η ης,
ρίο ι η ω ήθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς.
ι χύς ης π
ρί ς ιώ
ι η
ι ά
ά η θ ρ ο ρ ί ης ί ι πο ύ χ η ή ή
πο ύ υψη ή. Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
προ οι άζ ι
υ ή
ά ο ης ί ηης ου υ ο ι ή ου ι ο χώρο πι
ώ
πρι ρχί
ο ηγ ί έ ι, ώ
ιωθ ί ό ο η φθορά ό ο ι οι άγ ς
έργ ι
ά η ι ρο ή.
υ ο ο ί ης υ ριι ής π
ρί ς υξά
ι. Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η "
ρξη/ ρ
ι ός
ι ουργί ς ου προ
ρ ι ού ι
ι ού".
14
62
ά η
η πρίζ
πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η
γορά.
Πο έ η υ έ
ο
ό
υπάρχ ι ί υ ος
ώ ιο φόρ ι ης,
ρ υ ού.
υ ρι ι ή π
ρί ί ι ύπου ιό ω ιθίου
ι πορ ί
φορ ι
ί
ι φορ ι ούς ρόπους. Μπορ ί
υ έ
έ
ώ ιο
φόρ ι ης
ο ά
έγχου ά
ο
υ ο ί η ο ι ι πρίζ 230 VAC14.
ιάρι φόρ ι ης ξ ρ ά ι πό ο ρ ύ φόρ ιης. Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η
"Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς".
υ ρι ι ή π
ρί πορ ί πί ης
φορ ιί πό ο ι η ήρ ου υ ο ι ή ου.
υ ρι ι ή π
ρί π
φορ ίζ
ι
ά η
ήπι πέ η η
ο π ά φρέ ω . υ ρι ι ή
π
ρί π
φορ ίζ
ι πί ης
ά η
πέ η η πό ο ι η ήρ ό
ο πι ογέ ς
χυ ή ω ρί
ι η θέ η B, π.χ. ό
ι ί
έ φος
ηφορι ή ί η. Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η "Θέ ις
χέ ω
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω "
ι "Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού".
π
•
Προ οι
ί φόρ ι ης ης υ ρι ι ής
π
ρί ς ( . 510)
•
•
•
•
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
•
•
•
•
•
ρι ι ή π
Προγρά
ρί ( . 629)
ο ήγη ης ( . 462)
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
υ ρι ι ή ι ουργί ( . 518)
γι
η
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
πι
όπη η χώρου ι η ήρ ( . 615)
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
ρ ι ού
ι-
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς ( . 501)
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
ο ι ώ ιο
ΣΦΆΛ
ΣΦΆΛ
π
ο όχη
ι θ ι ιάφορ υ
φά ι ς που υ ργάζο
ι γι
πρου ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός
π ρ π ω η υχ
ος.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι
ιρά πό ι θη ήρ ς που π ργού
π ρίπ ω η υχή ος ι
ργοποιού ι φορ ι ά υ ή
φά ι ς, όπως ι φορ ι ούς ύπους
ρό
ω
ι
ήρω ζω ώ
φ
ί ς.
ά ογ
η υγ ρι έ η π ρίπ ω η υχή
ος, όπως υγ ρού ις
ι φορ ι ές
γω ί ς,
ροπή ή
ροπή
ός ρό ου,
υ ή
ι ρού
ι φορ ι ούς ρόπους ώ
π ρά χου η
ύ ρη
υ ή προ
ί .
προ ι οποιη ι ή υχ ί
η
οθό η ου ο ηγού ά ι ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
υχ ί
ή ι
ά πό 6 υρό π π ρίπου,
ο ύ η
φ
ί ς
ου υ ο ι ή ου ι ουργ ί
ο ι ά.
Δ
η προ ι οποιη ι ή υχ ί π ρ έ ι
έ η ή άψ ι ώ ο ηγ ί
ι η
οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο ή υ
SRS
π
.
, η ί ιό ιέ
έρος ός πό
υ ή
φ
ί ς
ι ουργ ί π ήρως. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo ο υ ο ό ρο
υ ό.
πάρχου πί ης ηχ ι ά υ ή
φάι ς όπως ο Whiplash Protection System. ο
υ ο ί η ο ί ι πί ης
υ
έ ο έ ι,
ώ
έ
γά ο έρος ης ύ
ης ης
ύγ ρου ης
έ
ι ις ο ούς, ις
ο ό ς, ο άπ ο, η οροφή ι ά
έρη
ου
ξώ
ος.
ι ουργί
φ
ί ς ου υ ο ι ή ου πορ ί
ργοποιηθ ί
ά πό ύγ ρου η
άποι η
ι ή ι ουργί
ο υ ο ί η ο
έχ ι υπο
ί ά η.
64
φ
•
•
•
ίζ
η υγ ρι έ η προ ι οποιη ι ή
υχ ί έχ ι
ί, ό
ί υ ής
ά ι η γ ι ή προ ι οποιη ι ή
υχ ί
ι η οθό η ου ο ηγού
ι ο ί ιο ή υ .
π
φά
ώ η
ρό
ι
ά η
φ
ύη η ( . 65)
ί ς ( . 67)
οι ( . 72)
•
•
•
Whiplash Protection System ( . 65)
Safety mode ( . 79)
Προ
ί γι
ο π ι ί ( . 81)
ΣΦΆΛ
μ
Ε ι η
ι ό η ζώ η φ
ς
χρη ιοποι
ι ω ά η ιάρ ι ης ύη ης,
ι οι γ υ ς ο ηγο
ρυθ ζου ο άθιά ους.
Ό ο προχωρά η γ υ ο ύ η, οι έγ υ ς ο ηγοί
πρέπ ι
ρυθ ίζου ο άθι
ι ο ι ό ι
έ ι, ώ
πορού
έγχου ύ ο
ο
υ ο ί η ο
ά η ο ήγη η ( η
ή πρέπ ι
πορού
χ ιρίζο ι ά
π ά
ι
ο ι ό ι). υ ό η ί ι ό ι θ πρέπ ι
ι ή ου ο άθι
ό ο ο υ ό πιο
πί ω ώ
η ιουργηθ ί ρ ός χώρος
ά
ο ι ό ι ι η οι ιά.
•
•
•
•
ο ι γώ ιο ή
ης ζώ ης φ
π ι
π ρ ά πά ω πό ο ώ ο,
ά
πό ο ήθος ι
π άι ης οι ιάς.
ί ς πρέιέρχ
ι
ί ι ο
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς πρέπ ι
ί ι πίπ ο πά ω πό ους ηρούς ι
π ρ ά ό ο ο υ ό χ η ό ρ πό η
οι ιά. – Σ
ί π ρίπ ω η
πρέπ ι
ί ι προς η οι ιά. ζώ η φ
ί ς
πρέπ ι
ί ιχ
ρή,
ά
φ ρ όζ ι ό ο ο υ ό πιο
ά ο ώ . πίης,
ιωθ ί ό ι η ζώ η φ
ί ς
έχ ι υ ρ φ ί.
π
φά
ώ η
ι ( . 64)
φ
ί ς ( . 67)
Χ ιρο ί η ο προ
ρι ό προ
ι ό άθι
ι ό άθι
( . 142)
* ( . 143)
Whiplash Protection System
ο Whiplash Protection System (WHIPS)
π ρ χ ι προ
πό ρ υ
ι ούς ου
υχ
( η
ιγ ου). ο ύ η π ριά ι π ά ς ι ρ ς θι ά ω
πορρόφη ης
ργ ι ς ι ι ι ά χ ι προ
φ
προ ι ά θ .
ο ύ η WHIPS
ργοποι ί ι
π ρίπ ω η οπί θι ς ύγ ρου ης, ά ογ
η
γω ί
ι η
χύ η πρό ρου ης, ι ο
ύπο ου υγ ρουό ου οχή
ος.
Ό
ο ύ η WHIPS
ργοποι ί ι, οι
π ά ς ω προ ι ώ
θι ά ω πέφ ου
προς
πί ω ι οι έ ρ ς ω
θι ά ω
ι ού ι προς
ά ω,
άζο ς έ ι
η θέ η ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού. Μ
υ ό ο ρόπο, ιώ
ι ο ί υ ος ρ υ ι ού ο υχέ .
Δ
ο WHIPS ι ουργ ί υ π ηρω
ι ά
ις ζώ ς φ
ί ς. Χρη ι οποι ί πά
η ζώ η φ
ί ς.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
65
ΣΦΆΛ
||
Δ
Δ
Μη ροποποι ί
ι η πι
υάζ
πο έ
ίς οι ί ιοι ο άθι
ή ο WHIPS.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι ά θί
έχου υπο
ί
ι χυρή
πό η η, όπως γι π ρά ιγ
π ρίπ ω η ύγ ρου ης, πρέπ ι
ιθού . προ
υ ι ήι
ό η
ω
θι ά ω πορ ί
έχ ι χ θ ί,
ό η ι
φ ί ο ι
ή
ά
η.
Μη
ρ ώ
ηρά
ι ί
ο
χώρο ά
ο πί ω άθι
ι η
π ά η ου προ ι ού θί
ος.
προ
Δ
η π ά η ου πί ω θί
ος
ιπ ω έ η προς
πρός, ο
προ ι ό άθι
πρέπ ι
προς
πρός έ ι, ώ
η
π φή
η
ιπ ω έ η π
•
•
•
•
•
π
φά
ι ( . 64)
Χ ιρο ί η ο προ
ρι ό προ
ι ό άθι
ι ό άθι
( . 142)
* ( . 143)
Rear Collision Warning ( . 398)
Π ι ι ά
θί
( . 81)
ί ι
ί οιχο
ι ηθ ί
έρχ
ι
ά η.
μ
Γι η έ ι η προ
ί ου WHIPS, ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός πρέπ ι
άθο ι η
ω ή θέ η ι
φρο ίζου ώ
η ιουργί ου υ ή
ος
η
πο ίζ
ι.
Ρυθ ί
ο προ
θέ η πρι ρχί
Μη φή
πό
προ
ιό ι πορ ί
ος WHIPS.
66
ι ί
ι ά θί
πο ι
ο άπ ο πί ω ή ά ω
ή ο πί ω άθι
,
ί η ι ουργί ου υ ή -
ι ό άθι
ο ηγ ί .
η ω
ή
Ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός πρέπ ι
άθο ι
ο έ ρο ου θί
ος, ώ η πό
η
ά
ο φά ι ι ο προ έφ ο πρέπ ι
ί ι ό ο ο υ ό ι ρό ρη.
WHIPS
π
μ
προ
ί που π ρέχ ι ο υ ο ί η ο
π ι ιά που άθο ι
π ι ι ό άθι
ή
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ιώ
ι πό
ο ύ η WHIPS.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
Δ
Σ π ρ π ω η πό ο ης π η ης, οι πι άς πορ
ρ υ
ι ού ο ρά ά
φορού ζώ η φ
ς.
Πο
ζώ
υ
ο
Γι
π ρέχ ι η ζώ η φ
ί ς η έγι η
υ ή προ
ί ί ι η
ι ό
φ ρ όζ ι ω ά ι φι ά ο ώ . Μη ρυθ ίζ
η
ά ι η ης π ά ης ου θί µ ος πο ύ
προς
πί ω. ζώ η φ
ί ς έχ ι χ ι ί έ ι, ώ
π ρέχ ι προ
ί ό
ο
άθι
ρί
ι η
ο ι ή, όρθι θέ η.
ά η ζώ η φ
ί ς υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως
π ρίπ ω η ύγ ρουης, πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρη.
Ορι έ
πό
χ ρ
ηρι ι ά προ
ί ς ης ζώ ης φ
ί ς πορ ί
έχου
χ θ ί ό η ι
η ζώ η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά. ζώ η φ
ί ς πρέπ ι πί ης
ι
θ ί ά
φ ίζ ι
η ά ι φθοράς ή ζη ιάς.
έ ζώ η
φ
ί ς πρέπ ι
ί ι γ ρι έ η ι
χ ι
έ η γι οποθέ η η η ί ι
θέ η
η ζώ η που θ
ι
θ ί.
Δ
Πρέπ ι
θυ ά
η
ρ ά ή
γ ι ρώ
η ζώ η φ
ί ς
άγ ιρ ήά
ω ρι ά η ί
ρέω ης,
ιό ι ά ι έ οιο
πι ρέπ ι η ζώ η
ωθ ί ω ά.
Δ
Οι ζώ ς φ
ί ς ι οι ρό
οι ιουργού υ π ηρω
ι ά. ά η ζώ η
φ
ί ς
χρη ι οποι ί ι ω ά ή
χρη ι οποι ί ι θό ου,
έχ
ι
ιωθ ί ο θ ός προ
ί ς ου ρό ου
π ρίπ ω η ύγ ρου ης.
έ η ροποποι ί ή πι
υάζ
ις
ς φ
ί ς
ίς οι ί ιοι. Volvo
ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
•
•
π
φά
π
π
Ό ς οι ζώ ς
χ ι ούς προ
φ
ί ς ι θέ ου πυρο ήρ ς.
Ο πυρο χ ι ός προ
ήρ ς ζώ ης φ ί ς
ώ ι η ζώ η φ
ί ς
π ρίπ ω η ύγ ρου ης
π ρ ή ύ
ηώ
υγ ρ ή ι πιο πο
ι ά ο πιά η.
μ
ι ( . 64)
Προ
ήρ ς ζώ ης
Πρό
( . 68)
η/ π
π θύ ι η πόρ
( . 70)
ο υ ο η ο ι θ ι πυρο χ ι ούς ι
ρι ούς προ
ρ ς ζω ώ
φ ς που πορού
ώ ου ις ζώ ς
φ
ς
ρ ι ς
ά ις ι
π ρ π ω η ύγ ρου ης.
η
φ
ί ς ( . 67)
φά ι η ζώ ης
ς
ι ζώ ης
φ
ί ς
φ
ί ς
ζώ η ου ο ηγού
ου η
ρι ό προ
ί ς.
ι ου υ ο ηγού ι θέήρ ζώ ης φ -
Οι προ
ήρ ς ζω ώ
φ
ί ς υ ργάζο ι ι πορού
ργοποιηθού
ζί
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού City Safety
ι Rear Collision Warning. Σ ρί ι ς
ά ις, όπως πέ η η π ι ού, πό ο ους
ιγ ούς ποφυγής, ο ήγη η
ός ρό ου
(π.χ.
ο υ ο ί η ο
ρ π ί έ
άφρο,
η ωθ ί πό ο έ φος ή προρού ι
άποιο
ι ί ο
ός ρόου), ο ί θη η ή ί υ ο ύγ ρου ης, η ζώ η
}}
67
ΣΦΆΛ
||
φ
ί ς πορ ί
ρο ο έρ ου προ
ωθ ί πό ο η
ήρ ζώ ης φ
ί ς.
Οη
ρι ός προ
ήρ ς ζώ ης φ
προ ρ όζ ι ο πι ά η
ύ ρη θέ
ιώ ο ς ο ί υ ο
προ ρού ι
ω ρι ό ου υ ο ι ή ου ι
ιώ ο
η πο
ι ό η
ω υ η ά ω
φά ι ς όπως οι ρό
οι ου υ ο ι
ου.
ί ς
η,
ο
ς
ή-
η ζώ η
1. Σ
2.
68
η
ή
ίο.
φ
ί ςπ ρ
ί ι
ο υ ο ί η ο
ι, η ζώ η
ήρ ς
ι υ ό
.
ω έ η:
φ
ές
π φ ί
η ζώ η φ
ί ς ι η
υ έχ ι προ έ
η ξ ά.
>
ζώ η φ
ί ς ιοη
ρι ός
προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
έχου π
ρυθ ι
ί.
έ η ροποποι ί ή πι
υάζ
ις
ς φ
ί ς
ίς οι ί ιοι. Volvo
ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ά η ζώ η φ
ί ς υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως
π ρίπ ω η ύγ ρουης, πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρη.
Ορι έ
πό
χ ρ
ηρι ι ά προ
ί ς ης ζώ ης φ
ί ς πορ ί
έχου
χ θ ί ό η ι
η ζώ η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά. ζώ η φ
ί ς πρέπ ι πί ης
ι
θ ί ά
φ ίζ ι
η ά ι φθοράς ή ζη ιάς.
έ ζώ η
φ
ί ς πρέπ ι
ί ι γ ρι έ η ι
χ ι
έ η γι οποθέ η η η ί ι
θέ η
η ζώ η που θ
ι
θ ί.
ο ρό
ος υ ο ηγού π ργοποιηθ ί, θ π ργοποιηθ ί πί ης ο η
ριός προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
η π υρά ου υ ο ηγού.
π
μ
π
Μό ις η ρί ι η
ά
η π ρά
φ
ί ς ιοη
ρι ός προ
ζώ ης φ
ί ς π
ρυθ ίζο
/ π
Δ
Πο
ζώ
υ
ο
•
•
π
ώ η
Πρό
( . 68)
φ
φά ι η ζώ ης
•
π θύ ι η πόρ
( . 70)
•
•
•
City Safety ( . 386)
ς
ι ζώ ης
1.
φ
ί ς
φ
ί ς
ρ ήξ έξω η ζώ η φ
ί ς ργά
ι
ιωθ ί ό ι
έχ ι υ ρ φ ί ή
υπο
ί ζη ιά.
ιωθ ί ό ι η ζώ η φ
ί ς έχ ι
οποθ ηθ ί ω ά έ
ο ο ηγό ης
ζώ ης γι ο άθι
ης ύ ρης ιράς θι ά ω .
Ω
θ
ί ς ( . 67)
η/ π
ιωθ
ό ι ό οι οι πι ά ς χου προι η ζώ η φ
ς ους πρι ρχ ο ηγ
.
•
•
•
ζώ η φ
πορ ί
ά
η
ρ
ί ς θ π ο άρ ι
η ρ ήξ :
ήξ
ι
πο ύ πό ο
πό ο ο φρ άρι
άχυ η
ή πό ο η πι-
π ρίπ ω η που ο υ ο ί η ο πάρ ι
γά η ί η.
Rear Collision Warning ( . 398)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 74)
ρό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
2.
η ζώ η φ
ί ς πιέζο ς
ι ήγ ώ
έ
η
ίοιχη πόρπη.
> Ό
η ζώ η φ ί ι, θ
ου
ί
έ
υ ό " ι ".
η
φ
ί
3. Σ
προ ι ά θί
ι
ρι ά
θί
η ύ ρη ιρά θι ά ω ,
η ζώ η φ
ί ς πορ ί
ρυθ ι
ί
θ' ύψος.
Δ
ι άγ
πά ο
ο
ι όέ
άθ ζώ ης φ
ί ς η ω ή πόρπη.
Δι φορ ι ά οι ζώ ς φ
ί ς ι οι
πόρπ ς
έχ
ι
η ι ουργή ου
όπως προ έπ
ι
π ρίπ ω η ύγ ρουης. πάρχ ι ί υ ος ο ρού ρ υ
ιού.
ζώ η φ
ί ς πρέπ ι
π ρ ά πά ω πό ο
ώ ο (όχι ά ω πό ο ρ χίο ).
4.
Πιέ
ζί ις ύο π υρές ου
ης ι
ι ή
η ζώ η φ
πά ω ή ά ω.
οποθ ή
η ζώ η ό ο ο υ
ψη ό ρ χωρίς
ρί
ι ο
ς.
ρέωί ς
ώ
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης
ά ή ος ης
ά ης, ρ ώ ς ο
ι γώ ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς
προς ο ώ ο.
ό
ι ό
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης πρέπ ι
χ µη ά (όχι πά ω πό η οι ιά).
ρί
ι
}}
69
ΣΦΆΛ
||
2.
Δ
άθ ζώ η φ
ά ο ο ό ο.
ί ς προορίζ
ι γι έ
Δ
ί ς
η
υ ιχθ ί π ήο χέρι έ
ρέ
ι.
η
ιωθ ί ό ι η ζώ η φ
ί ς έχ ι
οποθ ηθ ί ω ά έ
ο ο ηγό ης
ζώ ης γι ο άθι
ης ύ ρης ιράς θι ά ω .
Δ
Πρέπ ι
θυ ά
η
ρ ά ή
γ ι ρώ
η ζώ η φ
ί ς
άγ ιρ ήά
ω ρι ά η ί
ρέω ης,
ιό ι ά ι έ οιο
πι ρέπ ι η ζώ η
ωθ ί ω ά.
ά η ζώ η φ
ρως, ροφο ο ή
ο ηχ ι ό γι
•
•
•
π
ώ η
Προ
φ
π
μ
π
ο ύ η υπ θυ ζ ι ους η προ
ους πι
ο ς
φορ ου ζώ η
φ
ς ι π ης προ ι οποι ό ι
ι
οι
άποι πόρ , ο πό ι η ρ , η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ο πορ ά ι
ου ρ ζ ρ ουάρ.
ί ς ( . 67)
ήρ ς ζώ ης
π θύ ι η πόρ
( . 70)
ς
φ
ι ζώ ης
ί ς ( . 67)
φ
ί ς
Φρο ί
ώ
οι ζώ ς φ
ί ς
η
υπο ού ζη ιά ι η ι άγ
ά
ιί
η πόρπη. Δι φορ ι ά, οι ζώ ς
φ
ί ς ι οι πόρπ ς
έχ
ι
η
ι ουργή ου όπως προ έπ
ι
π ρίπ ω η ύγ ρου ης. πάρχ ι ί υ ος
ο ρού ρ υ
ι ού.
π
1. Π ή
ο ό ι ο ου πί η πόρπη
ης ζώ ης φ
ί ς ι η υ έχ ι
φή
η ζώ η
υ ιχ ί.
Γρ φι ά η οθό η ου ο ηγού
ι φορ ι ούς
ύπους προ ι οποιή ω . ο χρώ προ ι οποίη ης
η π
ή πόρ
ι η πόρ
ου χώρου πουώ ξ ρ ά ι πό η
χύ η
ου οχή
ος.
γρ φι ή π ι ό ι η η οθό η ου ο ηγού
ίχ ι
ποι
θί
ο υ ο ί η ο
άθο ι προ
έ οι ι η προ
έοι πι ί ο ς.
ί
70
ί ι γρ φι ή π ι ό ι η ίχ ι πί ης
ι οι ό ο πό ου ι η ήρ , η πόρ
ΣΦΆΛ
ου χώρου πο
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρουάρ ή οποι ήπο ά η πόρ .
γρ φι ή π ι ό ι η
ά
φ ίζ
ι
υ ό
ά πό π ρίπου 30 υ ρό π
ο ήγη ης ή
π ή
ο ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
π
μ
υπ θύ ι η ζώ ης φ
π ι ι ά θί
.
π
Μι οπ ι ή
ζου
ο ο
έχου προ
χρη ι οποιή
ύπ ι
μ
ι ηχη ι ή υπ θύ ι η υπ θυ ίηγό ι ο υ ο ηγό,
θ ί
η ζώ η φ
ί ς,
η
ου .
μ
υπ θύ ι η ζώ ης φ
ί ς ο πί ω
άθι
έχ ι ύο πι έρους ι ουργί ς:
•
Δ ίχ ι ποι ς ζώ ς φ
ί ς χρη ι οποιού ι ο πί ω άθι
. γρ φι ή
π ι ό ι η ης οθό ης ου ο ηγού φ ίζ
ιό
οι ζώ ς φ
ί ς ί ι προέ ς.
•
Οπ ι ή υπ θύ ι η
ί ς
η
ο
ό
π θύ ι η η προ
έ ης ζώ ης
φ
ί ς ο πί ω άθι
η ιάρ ι
ξι ιού
οπ ι ή ι ηχη ι ή έ
ιξη.
υπ θύ ι η
άό
η ζώ η φ ί ς φ ί ι ξ ά ή πορ ί
η
ι γράψ
χ ιρο ί η π ώ ς ο ουπί O
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
οροφής.
ργοποι ί ι ι οπ ι ή υπ θύ ι η η
ο ό οροφής ι ι προ ι οποιη ι ή
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού.
ηχη ι ή υπ θύ ι η ξ ρ ά ι πό η
χύ η , ο χρό ο ο ήγη ης ι η πόη.
ά
η ζώ ης φ
ί ς ου ο ηγού
ι ου υ ο ηγού φ ίζ
ι η γρ φι ή
π ι ό ι η η οθό η ου ο ηγού ό
η
ζώ η προ
θ ίή π φ ι
ί.
π
π
μ
,
π
π
,
ί
ι οι ή. Σ
ή
ο υ ο ί η ο
φ ές η ίο ο υ ο ό ρο υ ό
ί
η πόρ ή ό, ι ί ι οι ό.
ι
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο
χύη χ η ό ρη πό 10 km/h (6
mph) π ρίπου, ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
η οθό η ου ο η-
γού.
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο
χύη
γ ύ ρη πό 10 km/h (6
mph) π ρίπου, ά ι η προ ι οποιηι ή υχ ί
η οθό η ου ο ηγού.
•
•
•
π
ώ η
φ
ί ς ( . 67)
Προ
ήρ ς ζώ ης
Πρό
( . 68)
η/ π
φ
ί ς ( . 67)
φά ι η ζώ ης
φ
ί ς
π
π
ο πό ου ι η ήρ , η πόρ χώρου πουώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ή άποι
πόρ
έχ ι
ί ι
ά, η γρ φι ή π ιό ι η η οθό η ου ο ηγού ίχ ι ποι
71
ΣΦΆΛ
Δ
ο υ ο η ο ι θ ι ρό
ους ι
ρό
ους ύπου ουρ
ς γι ο ο ηγό
ι ους πι ά ς.
Μη ο ηγ ί πο έ ο υ ο ί η ο ά
έχου
ργοποιηθ ί οι ρό
οι. ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
θ ί ι ύ ο η.
πί ης πορ ί
έχου υπο
ί ζη ιά ι
ά
υ ή
φ
ί ς. π ρ
έ ηέ θ η ο
π ό ι η ό η που
ύο ι
ο φού ω
ω
ρό
ω
πορ ί
προ
έ ι ρ θι ό/ ρ υ
ιό
ά ι
ι ο έρ . Σ υ ή η
π ρίπ ω η, ξ π ύ
ρύο ρό.
χύ η
η οποί φου ώ ου οι
ρό
οι ι ο υ ι ό ους πορ ί
προ
έ ου ρ υ
ι ό ι γ ύ
ο έρ
όγω ρι ής.
Δ
ο ά
έγχου ου υ ή
ος ρόω ρί
ι η
ρι ή ο ό .
ά η
ρι ή ο ό έχ ι ρ χ ί
ρό ή ά ο υγρό, πο υ έ
ώι ης π
ρί ς
ί η ης. Μη πιχ ιρή
ξ ι ή
ο υ ο ί η ο, γι ί
πορ ί
ργοποιηθού οι ρό
οι.
ά υρ η ου υ ο ι ή ου. Volvo υ ιά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
ι
72
έ ς πό ους
ού
ξής:
ρό
ους
οίξ ι, υ -
•
ά υρ η ου υ ο ι ή ου. Volvo υ ιά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo. Μη ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο ά
οίξου οι ρό
οι.
•
Volvo υ ι ά
θέ
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo η
ι
ά
η ω ξ ρ η ά ω ω
υ η ά ω
φ
ί ς ου υ ο ι ή ου.
•
πι οι ω ή
οπω
ήπο
έ
γι
ρό.
•
•
•
•
Επι ουρι ά ω ζω ώ
φ
ς, ο όχη
ι θ ι ρό
ους γι ο άθι
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού.
π
φά
ρό
( . 72)
Π
ι ( . 64)
ος ο ηγού
υρι ός
ρό
ρό
ι υ ο ηγού
ος ( . 77)
ος ύπου ουρ ί
ς ( . 78)
ρό
ος ο ηγού
ι υ ο ηγού.
Σ π ρίπ ω η
ωπι ής ύγ ρου ης, οι
ρό
οι υ ά ου
η προ
ί ου
φ ιού, ου προ ώπου ι ου θώρ
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού θώς ι ω
γο ά ω
ι ω πο ιώ ου ο ηγού.
Ό
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή, οι
ι θη ήρ ς
ργοποιού ι ι ο ρό ος(-οι)φου ώ ι(-ου ). Ο ρό
ος
ριάζ ι η ρχι ή ύ
η ης πρό ρου ης γι
ο πι ί ο . O ρό
ος ξ φου ώ ι
ό
υ πι
ί όγω ης ύγ ρου ης. ό ,
π
υθ ρώ
ι π ός ο ω ρι ό ου
υ ο ι ή ου. υ ό ί ι πό υ φυ ιο ογι ό.
ΣΦΆΛ
Ο ό ηρη η ι ι
έως ο ξ φού ωµ
µ ρι ά έ
ου
ί , πό ο φού ωµ
ου ρό
ου, ι ρ ί
υ ρο έπ ου.
Ω
Οι ιχ υ ές
ι ρού ι φορ ι ά άογ
ο ί ος ης ύγ ρου ης ι
οι
ζώ ς φ
ί ς ί ι προ
έ ςή
όχι. χύ ι γι ό ς ις θέ ις που υπάρχ ι
ζώ η.
Μπορ ί πο έ ως
υπάρξ ι ύγ ρου η
ά η οποί θ
ργοποιηθ ί ό ο ο
έ ς (ή
έ ς) ρό
ος. Οι ιχ υ ές
υπο ογίζου η ύ
η ης ύγ ρου ης
που π ργ ί ο όχη
ιη
ί ρ η
προ ρ όζ
ι ά ογ , ώ
η
οίξ ι
έ ς ρό
ος ή
οίξ ι
έ ς ή π ρι ό ροι ρό
οι ά ογ
η π ρίπ ω η.
Δ
Οι ζώ ς φ
ί ς ι οι ρό
οι ιουργού υ π ηρω
ι ά. ά η ζώ η
φ
ί ς
χρη ι οποι ί ι ω ά ή
χρη ι οποι ί ι θό ου,
έχ
ι
ιωθ ί ο θ ός προ
ί ς ου ρό ου
π ρίπ ω η ύγ ρου ης.
Γι
χι οποιηθ ί ο
χό ο
ρ υ
ι ού πό φού ω
ου ρό ου, οι πι ά ς πρέπ ι
άθο ι
όρθι θέ η
πό ι ους ο άπ ο
ι ου πι έ οι η π ά η ου θί
ος.
Δ
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι
πι
υή. υχό π η
ής ργ ί
ο
ύ η
ρό
ω πορ ί
προ
έ ι
ά η ι
ο ηγή ι
ο ρό ρ υ ι ό.
Σ ο ά υ
υ ής ης θή ης υπάρχ ι η
έ
ιξη AIRBAG.
Δ
Μη οποθ ί ή ο ά
ι ί
ο πά ω έρος ή προ ά πό ο π ί ιο
που ί ι ποθη υ έ ος ο ρό
ος
γο ά ω .
Ο ρό
ος ρί
ι ιπ ω έ ος
ι
θή η πά ω πό ο ου πά ι ου υ ο ηγού.
Σ ο ά υ
υ ής ης θή ης υπάρχ ι η
έ
ιξη AIRBAG.
Δ
Μη οποθ
πά ω ο
ι ο ρό
ί
ι ί
προ ά ή
π ό ο η ίο που ρί
ος υ ο ηγού.
μ
ος υ ός ρί
ι ο
ρι ό
ή
ου ι ο ιού. Σ υ ό ο η ίο ου
ι ο ιού υπάρχ ι η έ
ιξη AIRBAG.
Ο
ρό
Ο ρό
ος ί ι
έρος ου
π ό
ιπ ω έ ος ο ά ω
η π υρά ου ο ηγού.
}}
73
ΣΦΆΛ
||
προ ι οποιη ι ή
υ ο ηγού ρί
ζ
ι π ρ πά ω.
ι έ γι
ι ο η
Δ
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι
η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ρό
ου υ ο ηγού, ο ρό
ος ί ι
πά ο
ργοποιη έ ος.
Δ
ι έ
ο
Μη πι ρέπ
πο έ
ιή
άθ
ι προ
ου υ ο ηγού.
ιά ιο ου υ ο ηγού.
π
ο
ρό
ο
ίο που π ι ο ί-
έ
έ ά πό ο άθι
/ π
π
*
Μπορ
π
ργοποι
ο
ρόο υ ο ηγού
ο υ ο η ο ι θ ι
ι όπ η, Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS).
Δ
π
Ο ι όπ ης γι ο
ρό
ο ου υ ο ηγού
ρί
ι η ά ρη ου
π ό η π υρά
ου υ ο ηγού ι ί ι προ ά ι ος ό
ί ι οι ή η πόρ
ου υ ο ηγού.
ιωθ ί ό ι ο ι
πιθυ η ή θέ η.
όπ ης ρί
ι
η
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πο έ
άθο ι ο άθι
ου
γού
ο ρό
ος υ ο ηγού ί
ργοποιη έ ος.
έ
ι έ
η ο ό
ί ι ορ ή ό
οι ή.
ης πόρ
η πόρ
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
ς υ ο ηγού.
ιου υ ο ηγού ί ι
•
•
74
οι προς
πρέπ ι
υ ο ηι π -
π
ρό
οι ( . 72)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 74)
ON - ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έ ος
ι ό οι οι πι ά ς που άθο ι ρ έ οι προς
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
ρό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
πορού
θί ου
άθι
ου υ ο ηγού.
OFF - Ο
έ ος ι
πορ ί
π ι ι ό
προς
πί
φά
ι
ο
π
2.
πι
ιώ
ου πί O
ο ή υ π ώ
ξιά χ ιρι ήρι
ς ο
ο ι ό ι.
ρό
ος ί ι π ργοποιηο άθι
ου υ ο ηγού
θί ι
φά ι έ π ι ί
άθι
φ
ί ς
φορά
ω.
Δ
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι
η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ρό
ου υ ο ηγού, ο ρό
ος ί ι
πά ο
ργοποιη έ ος.
ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω ι
γυρί
ο πό η θέ η OFF (B) η θέ η
ON (A).
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
.
.
π
.
>
ή υ
ι έ ου ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
η ο ό οροφής
υπο ι ύου ό ι ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
Ω
ο ρό
ος υ ο ηγού έχ ι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι ο ι όπ ης
άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρί
ι η
θέ η I ή ι ρό ρη, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ι ά ιη
π ρ ά ω
ι ι ή υχ ί
η ο ό
οροφής π ρίπου 6 υ ρό π
πό η
ιγ ή που ο η
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι ή ου θ ί η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
}}
75
ΣΦΆΛ
||
Δ
π
π
2.
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού, ό
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
πι
ιώ
ου πί O
ο ή υ π ώ
ξιά χ ιρι ήρι
ς ο
ο ι ό ι.
Ο ρό
ος ου υ ο ηγού πρέπ ι
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος ό
ο
άθι
ου υ ο ηγού άθο ι πι ά ς
ρ
έ οι προς
πρός (π ι ιά ι
ή ι ς).
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω ι
γυρί
ο πό η θέ η ON (A) η θέ η
OFF (B).
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
. π .
π
.
Ω
ο ρό
ος υ ο ηγού έχ ι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι ο ι όπ ης
άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρί
ι η
θέ η I ή ι ρό ρη, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ι ά ιη
π ρ ά ω
ι ι ή υχ ί
η ο ό
οροφής π ρίπου 6 υ ρό π
πό η
ιγ ή που ο η
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι ή ου θ ί η θέ η II ου ι όπ η
άφ ξης.
76
>
ή υ
ι έ ου ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
η ο ό οροφής
υπο ι ύου ό ι ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος.
Δ
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ οι προς
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πρέπ ι
πο έ
άθο ι ο άθι
ου υ ο ηγού ό
ο ρό
ος ί ι π ργοποιηέ ος.
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
ΣΦΆΛ
ο ρό
ος υ ο ηγού π ργοποιηθ ί, θ π ργοποιηθ ί πί ης ο η
ριός προ
ήρ ς ης ζώ ης φ
ί ς
η π υρά ου υ ο ηγού.
•
•
•
Οι π υρι ο
ρό
οι γι ο άθι
ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού προ
ύου ο
θώρ
ι
ι χ
ω πι ι ό ω
π ρ π ω η ύγ ρου ης.
π
ρό
Προ
Π ι ι ά
ος ο ηγού
ήρ ς ζώ ης
θί
ι υ ο ηγού ( . 72)
φ
ί ς ( . 67)
φου
ρί
ώ ι ό ο ο π υρι ός ρό
ος που
ι η π υρά ης ύγ ρου ης.
Δ
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo γι
πι
υή. π η
ής ργ ί
ο
ύ η π υρι ώ
ρό
ω πορ ί
προ
έ ι ά η ι
ο ηγή ι
ο ρό ρ υ
ι ό.
( . 81)
Δ
Μη οποθ ί
ι ί
ή ξ ουάρ
ά
η ξω ρι ή π υρά ω
θιά ω
ι ο π ί ιο ης πόρ ς, γι ί
ο χώρο υ ό φου ώ ι ο π υρι ός
ρό
ος.
Οι π υρι οί ρό
οι ί ι οποθ η
η ξω ρι ή π υρά ου
ού
π ά ης ω προ ι ώ
θι ά ω
ά ου
η προ
ί ου ο ηγού
υ ο ηγού.
έ οι
ης
ι υ ι ου
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή,
ργοποιού ι οι ι θη ήρ ς ι φου ώου οι π υρι οί ρό
οι. Ο ρό
ος
φου ώ ι ι
ά ι ο χώρο άο πι ά η ι ο π ί ιο ης πόρ ς,
ριάζο ς έ ι ις πιπ ώ ις ης
ύγ ρου ης. O ρό
ος ξ φου ώ ι ό
υ πι
ί όγω ης ύγ ρου ης.
ο ι ά,
Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
ό ο
ύ
θι ά ω που ί ι γ ριέ
πό η Volvo. χρή η ά ω
υ ά ω πορ ί
π ρ πο ί ι η ι ουργί ω π υρι ώ
ρό
ω .
Δ
Ό
Οι π υρι οί ρό
υ π ηρω
ι ά
Χρη ι οποι ί πά
μ
οι ι ουργού
ις ζώ ς φ
η ζώ η φ
ί ς.
ί ς.
π
προ
ί που π ρέχ ι ο υ ο ί η ο
π ι ιά που άθο ι
π ι ι ό άθι
ή
}}
77
ΣΦΆΛ
||
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π υρι ό ρό
ο.
•
•
π
ρό
Π ι ι ά
οι ( . 72)
θί
( . 81)
ιώ
π
ι πό
Οι ρό
οι ύπου ουρ
ς, Inflatable
Curtain (IC), προ
ύου ο φά ι ου
ο ηγού ι ου υ ο ηγού πό πρό ρου η
ο ω ρι ό ου υ ο ι
ου
π ρπ ω η ύγ ρου ης.
Δ
Πο έ η ρ ά
ριά
ι ί
ις
χ ιρο
ές ης οροφής.
άγ ι ρ ί ι
χ ι
έ
ό ο γι
φρά π ωφόρι
ι
ά ι (όχι γι υ π γή
ι ί
όπως ο πρέ ς).
Μη ι ώ
ι η
ρ ώ
ι ίη πέ υ η οροφής, ις ο ό ς
ω θυρώ ή
π υρι ά π ί ι ου
υ ο ι ή ου. Μπορ ί έ ι
π ριορι
ίη
φά ι που ς π ρέχου
ιάφορ
υ ή
προ
ί ς. Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
ό ο γ ή ι ξ ουάρ
Volvo γ ρι έ γι οποθέ η η
υ ά
η ί .
Δ
Οι ρό
οι ύπου ουρ ί ς ί ι οποθ ηέ οι
ά ή ος ι ω ύο π υρώ ης
πέ υ ης οροφής ι υ ά ου
η προί ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού ι ω
πι
ώ ου υ ο ι ή ου που άθο ι
ρι ά θί
.Σ
χ ι ά π ί ι υπάρχ ιηέ
ιξη IC AIRBAG.
Ό
η ύγ ρου η ί ι ρ ά φο ρή,
ργοποιού ι οι ι θη ήρ ς ι φου ώου οι ρό
οι ύπου ουρ ί ς.
78
φή
ό 10 cm ά
ο φορ ίο
ι
π ράθυρ
ο φορ ίο ο υ ο ίη ο υπ ρ ί ι ο πά ω ά ρο ω π ρ θύρω . Δι φορ ι ά, η προ
ί που
π ρέχ
ι πό ους ρό
ους ύπου
ουρ ί ς η πέ υ η οροφής πορ ί
ιωθ ί η
ι ά.
Δ
Ο
υ
ζω
ζώ
ρό
ος οροφής ι ουργ ί ως
π ηρω
ι ό ύ η προ
ί ς ω
ώ
φ
ί ς. Χρη ι οποι ί πά
η
η φ
ί ς.
ΣΦΆΛ
•
π
ρό
οι ( . 72)
Safety mode
Δ
Η
ι ουργ Safety mode
ι ι
άη φ
ς που
ργοποι
ιό
όγω ης ύγ ρου ης
χ
ι
χ ι
υπο
ζη ιά άποιο η
ι ό ύ η
ου
υ ο ι
ου, όπως οι ω
ς υ ου, οι
ι θη ρ ς οποιου πο
υ
ος
φά ι ς
ο ύ η π η ης.
ο υ ο ί η ο έχ ι π
η οθό η ου ο ηγού φ
Safety mode
.
η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ό ι άποι ς πό ις ι ουργί
ου έχου υπο θ ι
ί.
ο υ ο ί η ο θ ί
ί ς, πορ ί
π
ρυθ
ύ η
ι η υ έχ ι
ουργί
ι
ι ή
πό η πι ί υ η θέ η.
Μη
πιχ ιρή
πο έ
πι
υά
ίς οι ί ιοι ο υ ο ί η ο ή
πο
ή
η ι ουργί ω η
ρο ι ώ
ου υ η ά ω
ά πό
ά
η
φ
ί ς. ά ι έ οιο πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι όή
προ
έ ι ά η
ο υ ο ί η ο. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο
ης Volvo γι ο έ γχο ι η πο
άη ου υ ο ι ή ου
ο ι ή
άη ι ουργί ς
φ ι
ί ο Safety
.
.
mode
ί
ίζ
ύγ ρου η,
ι ο ί ο
ζί
. υ ό η ί ι
ς ου υ ο ι ή-
Δ
ά
η φ ί
ο
θέ
ιο υ ο ί η ο
ά ο υ ο ί η ο ρί
ι
ά
η
φ
ί ς,
πρέπ ι
ρυ ου ηθ ί.
Πρέπ ι
φ ρθ ί πό ο υγ ριέ ο η ίο. Volvo υ ι ά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
•
•
π
φά
ι ( . 64)
ί η η/
ί η η ου υ ο ι ή ου
ά η ι ουργί
φά ι ς ( . 80)
79
ΣΦΆΛ
/μ
μ
ο υ ο η ο θ
ι ουργ
φάι ς, πορ
προ π θ
ο
θ
ι ουργ
ι η υ χ ι
ο
ι
πό η πι
υ η θ η.
μ
1. Πρώ ,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι ι ρροή υ ίµου πό ο υ ο ί η ο. πί ης,
πρέπ ι
υπάρχ ι η π ρ ι ρή ο ή
υ ί ου.
ό φ ί ο ι
ι ουργού
ο ι ά
ι έχ
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι ι ρροή υ ίµου, µπορ ί
ο ιµά
ά
προ ά ο υ ο ί η ο.
Δ
Σ
ί π ρίπ ω η η πιχ ιρή
θέ
ο υ ο ί η ο
ι ουργί , ά
υπάρχ ι η π ρ ι ρή ο ή υ ί ου ι
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
.
ή υ Safety mode
. γ ί
έ ως πό ο υ ο ίη ο.
2. Γυρί
ο π ρι
η θέ η STOP
80
ροφι ό ι όπ η Start
ι φή
ο .
μ
3. Σ η υ έχ ι , ο ιµά
θέ
ο
υ ο ί η ο
ι ουργί .
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
μ
ή υ
μ
,π μ
ώ οη ρο ι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
πρ γ
οποι ί έ γχο ω υ η ά ω
ι η υ έχ ι πιχ ιρ ί
π
φέρ ι η υ ήθη
ά
η. υ ό πορ ί
ι ρ έ ι έως ι έ
π ό.
4. Σ η υ έχ ι πιχ ιρή
θέ
υ ο ί η οξ ά
ι ουργί ό
ή υ
μ
φ
μ
,π μ
π έο
η οθό η ου ο ηγού.
1.
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο
ή υ Normal mode The car is now in
ά πό προ πάθ ι
ίnormal mode
η ης, πορ ί
ι ή
προ ι ά ο υ ο ί η ο
ρί
ι
πι ί υ ο η ίο.
2. Μη µ
ι ί
ο υ ο ί η οµ
πό ό ο ί ι π ρ ί η ο.
ο
ο
ίζ
Safety mode
.
ξ ο ουθ ί
φ ίζ
ι η οθό η,
πρέπ ι
ο ηγή
ή
ρυ ου ή
ο υ ο ίη ο,
ά
έ
ο ι ή οήθ ι .
όµη ι η π ρίπ ω η που ο υ ο ίη ο
φ ί
ι
έχ ι πρό ηµ ,
έχ
ι άποι
ά η που
ί ι µφ ής
ή ι ύ ο ο έ γχο ου
υ ο ι ή ου φού ο θέ
ι ουργί .
ρύ ρ
Δ
ά ο υ ο ί η ο ρί
ι
ά
η
φ
ί ς,
πρέπ ι
ρυ ου ηθ ί.
Πρέπ ι
φ ρθ ί πό ο υγ ριέ ο η ίο. Volvo υ ι ά
φ ρθ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
ι
ο ή υ
•
π
Safety mode ( . 79)
ΣΦΆΛ
π
χρή η ου ξοπ ι ού φ
ης Volvo π ρέχ ι ις έ ι
φ ούς
ί η ης ου π
υ ο ί η ο. πιπ έο , ο ξοπ
ί ς π ι ιώ φ ρ όζ ι ω
ύχρη ος.
ς
ι
ι
ά
ί ςπ
υ θή
ιού
ός
ι ί
Οι ο ι ές ι άξ ις γι ο ύπο π ι ι ού
θί
ος που πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
γι π ι ιά ι φορ ι ής η ι ί ς ι ύψους
ι φέρου πό χώρ
χώρ . έγξ
ι
προ έπ ι η ο οθ ί .
ι ιώ
ς
ο
φ ι
π ι ιά,
ξ ρ ή ως η ι ί ς ι ύψους,
πρέπ ι
άθο ι ο υ ο ί η ο ω ά
φ ι έ . Μη φή
πο έ
π ι ιά
άθο ι η γ
ιά ω πι
ώ .
Volvo υ ι ά
π ι ιά
ξι ύου
π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω έχρι
ό ο ο υ ό
γ ύ ρη η ι ί , ου άχιο έχρι 3-4 ώ , ι η υ έχ ι
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
/π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός έχρι
φ ά ου
ύψος 140 cm.
μ
Ω
Η Volvo ι θ ι ξοπ ι ό φ
ς π ιιώ (π ι ι ά θ
, οηθη ι ά π ι ι ά
θ
ι υ
πρό
ης) που
χ ι χ ι
ι ι ά γι ο υγ
ρι
ο
υ ο η ο.
Ω
ά έχ
πορί ς
ά η οποθέ η η
ξοπ ι ού φ
ί ς γι π ι ιά, πι οιω ή
ο
υ
ή γι
φέρ ς ο ηγί ς.
•
•
•
π
φά
Π ι ι ά
ι ( . 64)
θί
( . 81)
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 100)
Η θ η ου π ι ιού ο υ ο η ο ι ο
π ι ού
ος ξοπ ι ός γι η
φά ιά
ου θορ ζο
ι πό ο άρος ι ο ύψος
ου π ι ιού.
π ι ιά πρέπ ι
άθο ι ά
ι
φά ι .
ιωθ ί ό ι ο π ι ι ό άθι
χρη ι οποι ί ι ω ά.
ρέξ
π ι ι ού
η η.
θί
ις ο ηγί ς γ
ά
ης ου
ος γι η ω ή οποθέ-
Ω
Ό
χρη ι οποι ί
ξοπ ι ό
γι π ι ιά, ί ι η
ι ό
ι
ο ηγί ς οποθέ η ης που υ ο
ά ο προ ό .
φ
ί ς
ά
ις
ύου ο
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
81
ΣΦΆΛ
||
π
μ
Ω
Δ
Οι
ο ι οί που φορού η θέ η ω
π ι ιώ
ο υ ο ί η ο ι φέρου πό
χώρ
χώρ . έγξ
ι προ έπ ι η
ο οθ ί .
Δ
Μη πι ρέπ
πο έ
ιή
άθ
ι προ
ου υ ο ηγού.
π ι ι ά
ρό
ος
θί
ί
φορά προς
πί ω
ι υ
ά
ξύ ους.
ιο
οποθ ί πά ο
ο π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η ύ ρη ή η ρί η*
ιρά θι ά ω
ο ρό
ος υ ο ηγού
ί ι
ργοποιη έ ος.
η θέ η ου υ οηγού άθ
ι άποιο π ι ί, πορ ί
ρ υι
ί ο ρά ά ο ρό
ος οίξ ι.
ο ρό
ος ου υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος, ό
ο π ι ι ό άθι
φορά
προς
πί ω πορ ί
οποθ ηθ ί ο άθιου υ ο ηγού.
έ
έ ά πό ο άθι
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος ί ι
ργοποιη έος.
Οι πι ά ς που άθο ι ρ
έ
πρός (π ι ιά ι ή ι ς)
πο έ
άθο ι ο άθι
ου
γού
ο ρό
ος υ ο ηγού ί
ργοποιη έ ος.
οι προς
πρέπ ι
υ ο ηι π -
οηθη ι ά π ι ι ά θί
/π ι ι ά θίι όήά ο ύ η
ήριξης που πορ ί
ου πά ο ου πί
οίγ
ος ης ζώ ης φ
ί ς
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι, θώς πορ ί
προ
έ ου
ού ιο ά οιγ
ης ζώ ης
φ
ί ς.
Μη
ρ ώ
ους ιµά ς
ρέω ης
γι ο π ι ι ό άθι
η οριζό ι
ρά ο ρύθ ι ης ου θί
ος ή
ήρι , ις ο ούς ι ις ρά ους που
ρί ο ι ά ω πό ο άθι
.
ιχ ηρά ά ρ πορ ί
προ
έ ου
ζη ιά ους ιµά ς.
Φρο ίζ
ώ
ο πά ω ή
ου π ιι ού θί
ος
η
ου πά ο π ρπρίζ.
Π ρά ιψη ήρη ης ης π ρ πά ω ο ηγί ς πορ ί
θέ ι
ί υ ο η ζωή ου
ό ου ή
προ
έ ι ο ρό προ ωπι ό ρ υ
ι ό.
π
π
μ
π ρ ά ω ί ι η
ι ές π ρά ροι
που πρέπ ι
ά
υπόψη ς ό
οποθ ί έ π ι ι ό άθι
ο υ ο ί η ο.
82
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
•
π
μπ
μ
Ό
οποθ ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω,
ιωθ ί ό ι ο
ρό
ος υ ο ηγού ί ι π ργοποιη έ ος.
•
Ό
οποθ ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός,
ιωθ ί ό ι ο
ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιηέ ος.
•
Χρη
που
γ
χρή
•
•
•
•
1
2
3
ι οποι ί
ό ο π ι ι ά θί
υ ι ώ ι πό η Volvo, που ί ι
ρι έ γι γ ι ή ή γι η ι-γ ι ή
η, ι ό
ο υ ο ί η ο υ π ριά
ι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ρ ί ιο
υ
ής.
π ι ι ά θί
ISOFIX πορού
οποθ ηθού ό ο ό
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ο ξ ουάρ ο ό ς ISOFIX1.
χρή η,
ά
ρ ί
•
Σ ο
ίο άθι
ηθ ί π ι ι ό άθι
•
ρι ά θί
ρέω ης ISOFIX
γι i-Size3.
•
•
ο π ι ι ό άθι
ι θέ ι ά ω ι άς, η Volvo υ ι ά
χρη ι οποιού ι
ά ω η ί
ρέω ης1.
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο ο ηγό
ISOFIX γι
ι υ ο υ θ ί
ά η
οποθέ η η ου π ι ι ού θί
ος.
π
μ
Χρη ι οποι ί
ό ο π ι ι ά θί
που υ ι ώ ι πό η Volvo, που ί ι
γ ρι έ γι γ ι ή2 ή η ι-γ ι ή
γ ά
ω ξ ουάρ ι φέρ ι ά ογ
υ ό
ι χύ ι γι ο
ίο άθι
.
Δι φέρ ι ά ογ
η γορά.
η
•
ος που ρί
ι προ ά πό ο
π ι ι ό άθι
φό ου οποθ ή
ους ι ά ς
ά ω η ί
ρέω ης.
Ν θυ ά
πά ο
φ ιρ ί
ους
ά ωι ά ςό
ο π ι ι ό άθι
ί ι οποθ η έ ο.
ιό
ο υ ο ί η ο υ π ριι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ιο
υ
ής.
πρέπ ι
πό ι
οποθ ήριξης.
ι θέ ου ύ η
ι ί ι γ ρι έ
ρι ά θί
ι θέ ου πά ω
η ί
ρέω ης. Volvo υ ι ά
ρ ά
ους πά ω ι ά ς ου π ι ι ού
θί
ος έ
πό ο ά οιγ
ο προέφ ο πρι ους
ώ
ο η ίο
ρέω ης.
υ ό
ί ι φι ό, οουθή
ις υ ά ις ου
υ ή ου π ι ι ού θί
ος.
Σ
υ ο ί η
ρί η ιρά θι άω *, η ύ ρη ιρά θι ά ω πρέπ ι
ί ι ρυθ ι έ η η έρ πί ω
θέ η.
έ π ι ι ό άθι
χρη ι οποι ί ι πί ης η ρί η ιρά θι άω , ό
πορ ί
γί ι ι ξ ίρ η. Σ
υ ή η π ρίπ ω η,
ιώ
πά ο ό ι ο π ι ι ό άθι
π ρ έ ι
οποθ η έ ο ύ φω
ις ο ηγί ς
ου
υ
ή.
ο π ι ι ό άθι
ς, πο έ η ρυθ ίζ
ι θέ ι ά ω ι άη θέ η ου θί-
•
•
•
•
Ο ο ηγός ISOFIX
ποι ί ι ό
οποθ
.
π
Χρη
που
γ
χρή
πρέπ ι
χρη ι οί
ο π ι ι ό άθι-
μ
*
ι οποι ί
ό ο π ι ι ά θί
υ ι ώ ι πό η Volvo, που ί ι
ρι έ γι γ ι ή ή γι η ι-γ ι ή
η, ι ό
ο υ ο ί η ο υ π ριά
ι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ρ ί ιο
υ
ής.
Σ η
ρί η ιρά θι ά ω
οποθ ού ι π ι ι ά θί
πό ι
ήριξης.
πρέπ ι
ί ι π ρ ί η ο, ρυθ ί
η ύ ρη
ιρά θι ά ω προς
πρός γι
η ιουργηθ ί ρ ός χώρος.
έ π ιι ό άθι
οποθ ηθ ί ι η ύ ρη
ιρά θι ά ω ,
ιωθ ί ό ι ο π ιι ό άθι
π ρ έ ι οποθ η έ ο
ύ φω
ις ο ηγί ς ου
υ ή.
γορά.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
83
ΣΦΆΛ
||
•
•
•
•
•
ι έ
έ
ο
ί γι
Ά ω η ί
( . 84)
ά ω η ί
( . 85)
Ση
ί
ο π ι ί ( . 81)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 91)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 74)
ρό-
μ
μ
ι έ
η ο ό
ί ι ορ ή ό
οι ή.
ης πόρ
η πόρ
ς υ ο ηγού.
ιου υ ο ηγού ί ι
ι έ γι
ι ο η
ο
ρό
ο
ίο που π ι ο ί-
π
ο υ ο η ο ι θ ιά ω η
ρ ωης γι π ι ι ά θ
ις ρι
ς
θ
ις ης ύ ρης ιράς θι ά ω .
ά ω η ί
ρέω ης ου ι
ζο ι γι χρή η
π ι ι ά θί
φορά προς
πρός.
ι ά προορί-
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
ά ω η ί
ρέω ης.
μ
ιά ιο ου υ ο ηγού.
προ ι οποιη ι ή
υ ο ηγού ρί
ζ
ι π ρ πά ω.
84
Ά
π
Προ
Οι θέ ις ω
πό ύ ο
θί
ος.
π
η ίω
ρέω ης πι η ί ο ι
η πί ω π υρά ης π ά ης ου
η ί
ρέω ης ρί ο ι
υρά ις ρι ές θέ ις ης
ιράς θι ά ω .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
η πί ω
ύ ρης
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
•
Δ
Πρέπ ι πά ο
π ρ ά
ους πά ω ι άς ου π ι ι ού θί
ος έ
πό ο
ά οιγ
ο έ χος ου προ έφ ου
πρι ους
ώ
ο η ίο
ρέωης.
υ ό
ί ι φι ό, ο ουθήις υ ά ις ου
υ
ή ου
π ι ι ού θί
ος.
Ω
ιπ ώ
προ έφ
γι
ι υο υ θ ί
ά η οποθέ η η υ ού
ου ύπου π ι ι ού θί
ος
υ οί η
ιπ ού
προ έφ
ρι ά θί
.
Πί
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 87)
μ
π
μ
ο όχη
ι θ ι ά ω η
ρ ω ης
γι π ι ι ά θ
ο προ ι ό άθι* ι η ύ ρη ιρά θι ά ω .
ά ω η
γι χρή η
ι ά θί
ί
υ
ρέω ης έχου χ ι
υ
ό
υγ ρι έ
φορά προς
πί ω.
ί
π ι-
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
ά ω η ί
ρέω ης.
μ
Ω
ά ο υ ο ί η ο ι θέ ι ά υ
πό ο χώρο πο
υώ , ο ά υ
π ι
φ ιρ θ ί γι
πορέ ου
οποθ ηθού π ι ι ά θί
η ί
ρέω ης.
πά ω
πρέ-
π
•
•
Π ι ι ά
•
Ση
θί
ά ω η ί
( . 85)
ί
Θέ
( . 81)
ρέω ης γι π ι ι ά
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 91)
θί-
ις η
ίω
ρέω ης
ο προ
ι ό άθι
.
η ί
ρέω ης ο προ ι ό άθι
ρί ο ι
π άγι ου χώρου πο ιώ ου
θί
ος υ ο ηγού.
η ί
υπάρχου
ρέω ης ο προ ι ό άθι
ό ο
ο όχη
ι θέ ι ι όπ η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
}}
85
ΣΦΆΛ
||
ργοποίη ης/ π
ου υ ο ηγού*.
Θέ ις η
ά ω .
ίω
ργοποίη ης ου
ρέω ης
η
ύ ρη
ρό
ιρά
-
θι-
η ί
ρέω ης η ύ ρη ιρά θιά ω ρί ο ι ο πί ω έρος ω ο ηγώ ου προ ι ού θί
ος ο άπ ο.
•
•
•
•
•
86
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 84)
Ση
ί
( . 81)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 91)
Πί
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 87)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ου υ ο ηγού* ( . 74)
ρό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
μ
Σ ο π
π ι ι ά
Πί
θ
ς γι
Βάρος
Ο ά
0
max 10 kg
Ο ά
0+
max 13 kg
Ο ά
1
9-18 kg
Ο ά
2
15-25 kg
π
μ
π ρ
θ
ι υ
ιριάζου
θ
ις
ιώ .
ά
ι γι ποι
ω
ι
ιάπ
η π ι-
Ω
Δι
θί
άθι
ις ποι
ποι ς
άζ
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
ο XC90 Twin Engine
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
Δ
ρη
ά ω ,
ιρά
ρι
θιάθι-
Δ
ρη
ά ω ,
ιρά θιο άθι-
ρ η
ιρά θιά ω *
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
87
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
Ο ά
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
X
UFA, G
3
22-36 kg
U:
ά
UF:
ά
L:
ά
π ριορι
B:
ω
X: ο άθι
A
B
C
D
E
F
G
88
η ο γι π ι ι ά
θί
η ο γι π ι ι ά
γ
θί
ί
ι
ά
γι
θί
ιρά
ρι
θιάθι-
UG
πρός, γ
. υ ά
υ ή η ο ά
η ο γι π ι ιά
ρη
ά ω ,
Δ
ρη
ά ω ,
ιρά θιο άθι-
ρ η
B*, F, LG
ιρά θιά ω *
UG
γι γ ι ή χρή η.
φορά προς
η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά
έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
ω έ ο π ι ι ό άθι
ρι έ
Δ
υ ή η
θί
ρι έ
γι γ ι ή χρή η.
πορ ί
ί
ι
θί
ου υγ
ρι έ ου οχή
ος, ή
θί
άρους.
ηγορί
άρους.
Ρυθ ί
η π ά η ου θί
ος
πιο όρθι θέ η.
Volvo υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
Volvo υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πί ω (έγ ρι η ύπου E5 04192) - άθι
Volvo
φορά προς
πί ω (έγ ρι η ύπου E5 04212).
Volvo υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
Volvo υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πρός (έγ ρι η ύπου E5 04192) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301312).
Volvo υ ι ά:
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
(έγ ρι η ύπου E5 04218).
Volvo υ ι ά: οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301312).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
Πί
ς γι
Βάρος
Ο ά
Μπρο
ο,
0
max 10 kg
Ο ά
0+
max 13 kg
Ο ά
1
9-18 kg
Ο ά
ο XC90 Excellence
2
15-25 kg
ι
άθι
(
π
οπ ι ι ά θ
ργοποιη
ο ρ φορά προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
οπ ι ι ά θ
(
ργοποιη
ο
φορά προς
ρ
ο,
πρ ς)
Π ω άθι
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
LC
UFA, D
U A, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
}}
89
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
Μπρο
ο,
Ο ά
ι
άθι
(
π
οπ ι ι ά θ
3
ά
UF:
η ο γι π ι ι ά
ά
L:
ά
π ριορι
F
Ρυθ ί
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
οηθη ι
Volvo
θί
η ο γι π ι ι ά
γ
θί
ί
ι
ά
ρι έ
90
πρός, γ
. υ ά
θί
ρ
ο,
πρ ς)
Π ω άθι
UA, F, L
η ο γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί
ρι έ
γι γ ι ή χρή η.
πορ ί
ί
ι
θί
ου υγ
ρι έ ου οχή
ος, ή
θί
άρους.
η π ά η ου θί
ος
πιο όρθι θέ η.
υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πί ω (έγ ρι η ύπου E5 04192).
υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
υ ι ά:
ι ρ φό ο άθι
Volvo οποθ η έ ο
φορά προς
πρός (έγ ρι η ύπου E5 04191) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169).
υ ι ά: οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ι χωρίς π ά η (έγ ρι η ύπου E5 04216) - οηθη ι ό π ι ι ό άθι
Volvo
π ά η (έγ ρι η ύπου E1 04301169).
•
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
•
ργοποιη
ο
φορά προς
γι γ ι ή χρή η.
θί
Δ
•
•
(
UFA, F
φορά προς
η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά
έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
X: ο άθι
A
B
C
D
E
Μπρο ι
άθι
οπ ι ι ά θ
X
22-36 kg
U:
ργοποιη
ο ρ φορά προς
π ω)
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 84)
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 92)
( . 81)
ρέω ης γι π ι ι ά
ω π ι ι ώ
θι
θίά ω
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 98)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ΣΦΆΛ
μ
i-Size/ISOFIX
ο όχη
ι θ ι η
ISOFIX4 γι π ι ι ά θ
ιρά θι ά ω .
ρ ω ης i-Size/
η ύ ρη
ο i-Size/ISOFIX ί ι έ
ύ η
ρέω ης
γι π ι ι ά θί
υ ο ι ή ου που
ίζ
ι
έ
ι θ ές πρό υπο.
ο ουθ ί πά ο
ις ο ηγί ς οποθέ η ης
ου
υ
ήό
οποθ ί έ π ιι ό άθι
η ί
ρέω ης i-Size/
ISOFIX.
μ
Οι θέ
πό
θί
ί
4
ι
ις ω η ίω
ύ ο 4 η
ος.
η
ο ό
ί
υ
έ
ι
π ά ης ω πί ω ρι ώ
ύ ρη ιρά θι ά ω .
θι
ά ω ,
Πιέ
ο ξι άρι ης έ ρ ς ου θί
γι
πο ή
πρό
η
η ί
ρέω ης.
•
•
η
ος
-
π
Π ι ι ά
θί
Ά ω η ί
( . 84)
( . 81)
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
•
ά ω η ί
( . 85)
•
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 98)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
•
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 92)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ρέω ης γι π ι ι ά
θί-
ρέω ης πι η ί ο ι
π
ρί ης π ά ης ου
ρέω ης γι ο i-Size/ISOFIX
πί ω πό ο ά ω ή
ης
ύ
ο
άζου
ά ογ
η
γορά.
91
ΣΦΆΛ
μ
ISOFIX
π
Σ ο π
π ρ θ
ι υ ά ις ποι
π ι ι ά θ
ISOFIX ιριάζου
ποι ς θ
ις ι γι ποι ω
ι
ιάπ
π ι ιώ .
Πί
ς γι
Βάρος
Ο ά
0
Ο ά
0+
max 13 kg
92
Ω
Δι
θί
άθι
άζ
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
ο XC90 Twin Engine
ηγορ
γ θουςA
max 10 kg
η
ο π ι ι ό άθι
πρέπ ι
ί ι γ ριέ ο ύ φω
η ιά ξη UN Reg R44 ι
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
υγ έγ
ι η ί
οχη ά ω που έχ ι
ρ ί ιο
υ
ής.
πος π ι ι ο
θ
ος
E
ρ φι ό άθι
φορά προς
πί ω
E
ρ φι ό άθι
φορά προς
πί ω
C
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
D
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
Δ
ρη ιρά
ά ω ,
άθι-
Δ
ρη
ιρά θιά ω ,
ο άθι-
ρ η ιρά
θι ά ω *
Μπρο ι
άθι(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θφορά
προς
π ω)B
Μπρο ι
άθι(
ργοποιη
ο ρ ο,
ο π ιι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
θι
ρι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
Βάρος
Ο ά
ηγορ
γ θουςA
A
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
B
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
B1
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πρός
C
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
D
Π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
1
9-18 kg
πος π ι ι ο
θ
ος
Δ
ρη ιρά
ά ω ,
άθι-
Δ
ρη
ιρά θιά ω ,
ο άθι-
ρ η ιρά
θι ά ω *
Μπρο ι
άθι(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θφορά
προς
π ω)B
Μπρο ι
άθι(
ργοποιη
ο ρ ο,
ο π ιι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
θι
ρι
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
93
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
πος π ι ι ο
θ
ος
ηγορ
γ θουςA
Μπρο ι
άθι(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο
π ι ι ά θφορά
προς
π ω)B
IL:
ά η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά θί
ISOFIX. υ ά
ή ου, η
ηγορί π ριορι έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
IUF:
ο ά
X: η
A
B
C
D
E
F
94
ά η ο γι π ι ι ά
άρους.
ά
η ο γι π ι ι ά
θί
θί
Δ
Μπρο ι
άθι(
ργοποιη
ο ρ ο,
ο π ιι ά θ
φορά προς
πρ ς)B
π ι ι ά
γ ι ής χρή ης ISOFIX που οποθ ού
θί
έχ
ι
φορά προς
θι
ρι
ι
ρη ιρά
ά ω ,
άθι-
προορίζο
πρός γ
Δ
ρη
ιρά θιά ω ,
ο άθι-
ι γι
ρι έ
υγ
ρ η ιρά
θι ά ω *
ρι έ ο ο έ ο υ ο ι-
γι χρή η πό υ ή η
ISOFIX.
Γι
π ι ι ά θί
ύ η
ρέω ης ISOFIX, υπάρχ ι ι
ξι ό η η ά έγ θος προ ι έ ου ο χρή ης
ι υ ο υ θ ί η πι ογή ου ω ού π ι ι ού θί
ος. Μπορ ί
ί
η
ηγορί
γέθους η
ι έ
ου π ι ι ού θί
ος.
χύ ι γι η οποθέ η η π ι ι ώ
θι ά ω ISOFIX γ ρι έ ω γι η ι-γ ι ή χρή η (IL)
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο ξ ουάρ ο ό ς ISOFIX (η γ ά
ω ξ ουάρ ι φέρ ι ά ογ
η γορά).
Volvo υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo που
ρ ώ
ι
ο ύ η ISOFIX (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
χύ ι
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ά η ISOFIX.
Volvo υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
Volvo υ ι ά: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (έγ ρι η ύπου E5 04200).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
Πί
ς γι
Βάρος
Ο ά
ηγορ
θουςA
0
max 10 kg
Ο ά
ο XC90 Excellence
0+
max 13 kg
γ -
πος π ι ι ο
θ
ος
E
ρ φι ό άθι
πί ω
φορά προς
E
ρ φι ό άθι
πί ω
φορά προς
C
Π ι ι ό άθι
πί ω
φορά προς
D
Π ι ι ό άθι
πί ω
φορά προς
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
Π ω άθι
X
X
ILB
X
X
ILB
}}
95
ΣΦΆΛ
||
Βάρος
Ο ά
ηγορ
θουςA
1
9-18 kg
96
γ -
πος π ι ι ο
θ
ος
A
Π ι ι ό άθι
πρός
φορά προς
B
Π ι ι ό άθι
πρός
φορά προς
B1
Π ι ι ό άθι
πρός
φορά προς
C
Π ι ι ό άθι
πί ω
φορά προς
D
Π ι ι ό άθι
πί ω
φορά προς
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
π ω)
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
Π ω άθι
X
X
ILC, IUFC
X
X
IL
ΣΦΆΛ
Βάρος
ηγορ
θουςA
γ -
πος π ι ι ο
θ
ος
IL:
ά η ο γι υγ ρι έ π ι ι ά θί
ISOFIX. υ ά
ή ου, η
ηγορί π ριορι έ ης ή η ι-γ ι ής χρή ης.
IUF:
ο ά
X: η
A
B
C
Γι
ά η ο γι π ι ι ά
άρους.
ά
η ο γι π ι ι ά
θί
θί
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
π ω)
π ι ι ά
θί
γ ι ής χρή ης ISOFIX που οποθ ού
έχ
ι
ι
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά θφορά προς
πρ ς)
προορίζο
φορά προς
πρός γ
ι γι
ρι έ
υγ
Π ω άθι
ρι έ ο ο έ ο υ ο ι-
γι χρή η πό υ ή η
ISOFIX.
π ι ι ά θί
ύ η
ρέω ης ISOFIX, υπάρχ ι ι
ξι ό η η ά έγ θος προ ι έ ου ο χρή
ί
η
ηγορί
γέθους η
ι έ
ου π ι ι ού θί
ος.
Volvo υ ι ά: ρ φι ό άθι
Volvo που
ρ ώ
ι
ο ύ η ISOFIX (έγ ρι η ύπου E1 04301146).
Volvo υ ι ά π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω γι π ι ιά
υ ή η
ηγορί άρους.
Δ
ι υ ο υ θ ί
η
πι ογή ου ω
ού π ι ι ού
θί
ος. Μπορ ί
Ω
Πο έ η χρη ι οποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω η θέ η ου υ ο ηγού,
ο ρό
ος υ ο ηγού ί ι
ργοποιη έ ος.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo γι
π ηροφορί ς ποι π ι ι ά θί
iSize/ISOFIX υ ι ά η Volvo.
Ω
ο π ι ι ό άθι
i-Size/ISOFIX
γράφ
ι ξι ό η η γέθους, ο
ο έ ο ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
υπάρχ ι η ί
ω οχη ά ω
οποί
πορ ί
οποθ ηθ ί ο π ι ι ό άθι
.
ης
π
•
•
•
Π ι ι ά
θί
Ση
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 91)
•
Πί
ί
Πί
ς θέ ω
i-Size ( . 98)
( . 81)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 87)
97
ΣΦΆΛ
μ
Σ ο
π ι
θ
ιώ
π
ι ά
ις
.
Πί
ο π ι ι ό άθι
έ ο ύ φω
ς γι
Δι
Μπρο ι
άθι
(
ργοποιη
ο ρ ο,
οπ ι ι ά
θ
φορά
προς
πρ ς)
X
X
i-U:
ά
η ο γι π ι ι ό άθι
X:
ά
η ο γι π ι ι ά
θί
άπ ι ι ά
φορά προς
Volvo υ ι
ς γι
άζ
πά ο
η
ό η "Π ι ι ά
" πρι οποθ ή
έ π ι ι ό
ο υ ο ί η ο.
i-
θί
i-Size "γ ι ής χρή ης",
γ
ρι έ
πί ω γι
Δ
ρη ιρά
ά ω , ρι
άθι
θι-
Δ
πρός
ρ η
X
i-UA
φορά προς
ρη ιρά
θι ά ω ,
ο άθι
ι φορά προς
ιρά θιά ω *
X
πί ω.
γι γ ι ή χρή η.
υ ή η η ι ι
ήο ά
.
ο XC90 Excellence
πος π ι ι ο
θ
Π ι ι ά
θί
X:
η ο γι π ι ι ά
ά
θί
άθι
Μπρο ι
άθι
(
π
ργοποιη
ο
ρ
ο,
ο π ιι ά θ
φορά προς
π ω)
θί
Πί
Ω
ο XC90 Twin Engine
Π ι ι ά
Size
A
πρέπ ι
ί ι γ ριη ο ηγί UN Reg R129.
π ρ θ
ι υ ά ις ποι
θ
i-Size ιριάζου
ποι ς
ι γι ποι ω
ι
ιάπ
η π ι-
πος π ι ι ο
θ
ος
98
π
i-Size
ος
Μπρο
ρ
ι
ο,
άθι
(
π
ργοποιη
ο
οπ ι ι ά θ
φορά
προς
π ω)
i-Size
X
θί
γ
ρι έ
Μπρο ι
ρ
ο,
άθι
(
ργοποιη
ο
οπ ι ι ά θ
φορά
προς
πρ ς)
Π ω άθι
X
X
γι γ ι ή χρή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
π
•
•
•
Π ι ι ά
θί
Ση
ρέω ης i-Size/ISOFIX ( . 91)
•
Πί
ί
Πί
ς θέ ω
ISOFIX ( . 92)
( . 81)
ω π ι ι ώ
θι
ά ω
ς θέ ω ω π ι ι ώ
θι ά ω
χρή η ω ζω ώ
φ
ί ς ου υ οι ή ου ( . 87)
99
ΣΦΆΛ
μ
μ
μ *
π
έ
ο
ω
ω
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι, που ρ
ι η
η η ύ ρη
ιρά θι ά ω , πι ρ π ι
π ι ιά
άθο
ι
ά
η ι φά ι .
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ί ι ι ι ά χ ι
έ ο, ώ
π ρέχ ι η έ ι η φάι .Σ υ υ
ό
η ζώ η φ
ί ς,
ί ι γ ρι έ ο γι π ι ιά άρους 15 έως 36
kg ι ύψους ου άχι ο 97 cm.
ι, ώ
έρος ου
φ
ύπ ι ο ό
ιού
ηρο ο πί ω
•
η ζώ η φ
ου π ι ιού,
υ ρ φ ί
•
η ζώ η φ
ί ς
π ρ ά πό ο
ου π ι ιού ή ά ω πό ο ώ ο
•
ο οριζό ιο ή
ης ζώ ης φ
ί ς
π ρ ά χ η ά πό η οι ιά, ώ
π ρέχ ι η γ ύ ρη υ ή φά ι .
ί ς φάπ
ί ιχ
ι
ρή
ο ώ
ι
έχ ι
ι ό
Δ
Σω ή θέ η, η ζώ η
ο ώ ο.
100
φ
ί ς πρέπ ι
Πρι ο ηγή
,
•
ο
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθιι ω έ ο
•
ο προ έφ ο ρί
ι
ο φά ι ου π ι ιού,
ί
ω
ι
ιωθ ί
π ρ ά πό
ό ι:
Δ
ο ουθή
ις ο ηγί ς γι ο
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π ι ί πορ ί
ρ υ
ι
ί ο ρά
π ρίπ ω η υχή
ος.
•
•
•
,
π
Προ
ί γι
ύψω η ου
π ι ι ού θί
ο π ι ί ( . 81)
ω
ω έ ου οηθη ι ού
ος* ( . 101)
έ
ου
ω
ω έ ου οηθη ιού π ι ι ού θί
ος* ( . 101)
Volvo υ ι ά υχό πι
υή ή
ι ά
η
πρ γ
οποι ί ι ό ο πό
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo. Μη
ά
ροποποιή ις ή προ θή ς ο
οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
ο
ω ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
έχ ι
υπο
ί ι χυρή
πό η η, όπως γι
π ρά ιγ
π ρίπ ω η ύγ ρου ης,
πρέπ ι
ι
θ ί ο ό ηρο. ό η
ι
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη ιά, η προ
υ ι ή ου ι
ό η
πορ ί
έχ ι ιωθ ί. ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πρέπ ι
ι
θ ί πί ης ά π ρου ιάζ ι
γά η φθορά.
ο ί ιο ύψος
ί ι φι ό,
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΣΦΆΛ
π
μ
μ
μ
μ
*
ο
ω
ω
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι, που ρ
ι η
η η ύ ρη
ιρά θι ά ω , υψώ
ι γι
χρη ιοποιηθ .
π
Μπορ
οηθη ι ό π ι ι ό
η
η η ύ
ό
ο χρη ι
Πιέ
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
πί ω γι
φ ί ι.
μ
μ
μ
*
ά
ο
ω
ω
ο
άθι
, που ρ
ι
ρη ιρά θι ά ω ,
οποι
.
προς
Δ
ρ ήξ
η
ή προς
πά ω, γι
π
υθ ρώ
ι ό π ι ι ό άθι
.
ο ουθή
ις ο ηγί ς γι ο
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
ο π ι ί πορ ί
ρ υ
ι
ί ο ρά
π ρίπ ω η υχή
ος.
πρός ι
ο οηθη-
,
ρ
π
ήξ
η
υθ ρώ
ή προς
πρός γι
ο π ι ι ό άθι
.
π
•
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 100)
•
έ
ου
ω
ω έ ου οηθη ιού π ι ι ού θί
ος* ( . 101)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 101
ΣΦΆΛ
||
•
•
Πιέ
προς
ά ω
ο χέρι ς
έ ρο ου π ι ι ού θί
ος γι
φ ί ι.
π
ω
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι* ( . 100)
ύψω η ου
π ι ι ού θί
ω
ω έ ου οηθη ι ού
ος* ( . 101)
ο
ιωθ ί ό ι
υπάρχου
όρπι
ι ί
(π.χ. π ιχ ί ι ) ο χώρο ά ω
πό η έ ρ ου θί
ος ό
ο
άζ .
Ω
Γι
ά
η π ά η ου πί ω
ος, πρέπ ι πρώ
ά
ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι
.
102
θί
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Χ
ΡΣ
Ρ
ΌΡΓ Ν
Ό
Χ ΡΣ
μ
Ρ
,
μ
Σ ις πι οπ
ις πορ
ο
ι οι οθό ς ι
χ ιρι
ο ο ηγό.
Οθ
ρι
πού ρ ο ά
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Οθό η ο ηγού
ο θ ρι ήρ ς ι ύ
ης, ι θη ήρ ς ροχής*
Δ ξιά χ ιρι
ήρι
η
π ύ-
ο ι ό ι
Ρύθ ι η ι ο ιού
όρ
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Φώ
θέ ης, φώ πορ ί ς η έρ ς,
ί
ά , γά η ά , φ ς,
πί ω φως ο ίχ ης, η
ι ός ου
χι ιο ρη ή
ρι
ρά χ ιρι
Ά οιγ
ου
ήρι
ο ι ό ι
πό ι η ήρ
Φω ι ός οθό ης, ξ
ί ω πόρ ς
χώρου πο
υώ , ά οιγ /
ί ι ο
πόρ ς χώρου πο
υώ *, ρύθ ι η
ύψους έ ης προ ο έω
ογό ου
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Μπρο ι ά φώ
άγ ω ης
ρι ός φω ι ός
Π
ορ
ιξη
ι
ω-
ι ή οροφή*
η
ο
ό
οροφής
Χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής
προ
ί ς ου ω ρι ού θρέπ η
Χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο
ι ό ι γι η χ ιρο ί η η
γή χέω
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω *
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
104
ο π ρ πρίζ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Ό
μ
Χ ΡΣ
,
μ
Σ ις πι οπ
ις πορ
ο
ι οι οθό ς ι
χ ιρι
ο ο ηγό.
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
ρι ή οθό η
Π ρι
Δι
χυ ή ω
ροφι ός ι
όπ ης προγρ
όπ ης Start
ά ω ο ήγη ης*
η πέ η η
•
•
•
η
ι ουργ /χ ιρι
ά η
ρι
πού ρ ο ά
ς
η ρύθ ι η ου:
ρο ί η ο προ
ξω ρι οί
ι ό άθι
*
θρέπ ς
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
Ά οιγ θυρώ ,
ί ω /ξ
ί ω
ω θυρώ
ι ης πόρ ς χώρου πουώ
ρι ά π ράθυρ , ξω ρι οί
θρέπ ς
Χ ιρόφρ ο
υ ό
η/
Μ ή η γι
άρ , έγ. ποθά ω η/θ ρ ι όο π ρ πρίζ*, (πο υ) έ , ά οιγ
ου πιού υ ο ηγού
πι ογέ ς
Οθ
Ρ
Ρύθ ι η προ
ι ού
θί
ος
Οθ
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Φώ
θέ ης, φώ πορ ί ς η έρ ς,
ί
ά , γά η ά , φ ς,
πί ω φως ο ίχ ης, η
ι ός ου
χι ιο ρη ή
Χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο
ι ό ι γι η χ ιρο ί η η
γή χέω
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω *
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 105
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Οθ
η/
Ρ
ι ουργ /χ ιρι
ς
Οθό η ο ηγού
ο θ ρι ήρ ς ι ύ
ης, ι θη ήρ ς ροχής*
Δ ξιά χ ιρι
ήρι
η
π ύ-
ο ι ό ι
Φω ι ός οθό ης, ξ
ί ω
ης
πόρ ς χώρου πο
υώ , ά οιγ /
ί ι ο ης πόρ ς χώρου πουώ *
Ά οιγ
ου
πό ι η ήρ
όρ
ρά χ ιρι
η/
ι ουργ /χ ιρι
ς
Μπρο ι ά φώ
άγ ω ης
ρι ός φω ι ός
Ρύθ ι η ι ο ιού
ρι
Οθ
ήρι
ο ι ό ι
Π
ορ
ιξη
Οθ
ι
ω-
ο
ό
οροφής
Χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής
προ
ί ς ου ω ρι ού θρέπ η
ι ουργ /χ ιρι
ς
ρι ή οθό η
άρ , έγ. ποθά ω η/θ ρ ι όο π ρ πρίζ*, (πο υ) έ , ά οιγ
ου πιού υ ο ηγού
ι ή οροφή*
η
η/
πι ογέ ς
Π ρι
Δι
χυ ή ω
ροφι ός ι
όπ ης προγρ
όπ ης Start
ά ω ο ήγη ης*
Χ ιρόφρ ο
υ ό
106
η πέ η η
ά η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Οθ
η/
Μ ή η γι
•
•
•
η
ι ουργ /χ ιρι
Χ ΡΣ
Ρ
ς
η ρύθ ι η ου:
ρο ί η ο προ
ξω ρι οί
ι ό άθι
*
θρέπ ς
Προ ο ή
ίξ ω
(Head-Up display)*
ο π ρ πρίζ
Ά οιγ θυρώ ,
ί ω /ξ
ί ω
ω θυρώ
ι ης πόρ ς χώρου πουώ
ρι ά π ράθυρ , ξω ρι οί
θρέπ ς
Ρύθ ι η προ
ι ού
θί
ος
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 107
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ζο
φορ ς γι ο υ ο η ο ι η ο
Δ
ι π ηρογη η.
η οθό η ου ο ηγού ή ι,
ά η
ργοποίη η/ ί η η ή
υ
άγ ω η
άέ
έρος ή
ο υ ο ί η ο
πρέπ ι
χρη ι
ι. Πρέπ ι
πι
φθ ί έ
υ
έ ως. Volvo υ ι ά έ
ξου
έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
οθό η ου ο ηγού π ρι
ά ι ί ς,
ι ι ές υχ ί ς ι προ ι οποιη ι ές
υχ ί ς. ο π ρι χό ο ης οθό ης ου ο ηγού ξ ρ ά ι πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ιή ου, ις ρυθ ί ις ι ποι ς ι ουργί ς ί ι
ργές η υγ ρι έ η ιγ ή.
ά ι
ι
ώς,
οποι ίργ ίο
ιο ο ηί
Δ
Σ π ρίπ ω η ά ης η οθό η ου ο ηγού, πορ ί
η
φ ίζο ι π ηροφορί ς π.χ. γι
φρέ , ους ρό
ους ή
ά
υ ή
φ
ί ς. Σ υ ή η
π ρίπ ω η, ο ο ηγός
πορ ί
έγξ ι
η
ά
η ω υ η ά ω ου υ οι ή ου ή
ά ι ις ρέχου ς προ ιοποιή ις ι π ηροφορί ς.
Θέ η
Αρι
χύ
η οθό η ου ο ηγού:
ρά
Χι ιο
ρη ής
Χι ιο
ρη ής
Π ηροφορί ς Cruise control
ρυθ ι ή χύ η ς
108
Σ η
ρο
η
Δ ξιά
ι ι ές
ι προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
Δ ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ
Σ ροφό
ί ς
Δ ί ης υ ρι ι ής
Ρο όι
ι
Μη ύ
ιξη
,
ορι
έ ς π ριπ ώ
ροA
ις
γρ φι ά
Πρόγρ
ι ουργί ςA
γής χέ
ω
ο ήγη ης
(Hybrid, Off Road, Pure, Power ή AWD)
ΌΡΓ Ν
Αρι
ρά
Σ η
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης*
ά
–
χο ύ
–
A
ις πόρ ς
η φόρ ι ης
Πυξί
π
μ
μ
Δ ί ης υ ρι ι ής π
ι ι ής υχ ί ς
π
Σ ιγ ι ί
γ ώρι η
ρί ς
ρί ς
ά ω η
υ ί ου
Μ ού φ ρ ογώ (
ηρίω
ο ι ό ι)
ργοποι ί
ι έ ω ω χ ιρι-
–
A
ο ήγη ης.
μ
Σ ο έ ρο ης οθό ης ου ο ηγού, πορού
φ ίζο ι ι φορ ι ά ύ ο γι ι φορ ι ά ί η η υ ά ω . Μπορ ί
έχ ι
ορφή
ι ι ής υχ ί ς ή προ ι οποιη ι ής
υχ ί ς, ή
πο
ί ι πό ι
ιρά ι όω που ρχίζ ι πό υ ή η θέ η ι η
υ έχ ι
ρέπ
ι
γ ύ ρη ι ό .
π
Π ρά ιγ
12 ι ώ .
υ ί ου
υ ο ο ί
–
γ έ ο πρόγρ
Δ ί ης
Χάρ ης π οήγη ης*
Φω η ι ή
ο πι
φ -
υ ο ο ί
η έφω ο
ά ογ
ι ις ζώ ς
η
–
Ρ
Δ ξιά
Π ηροφορί ς γι
ί ς
–
–
η
Χ ΡΣ
η οθό η ο ηγού
οθό η ου ο ηγού
ργοποι ί ι ό ις
οίξ ι άποι πόρ , η . ό
ο ι όπ ης
άφ ξης ρί
ι η θέ η 0. οθό η ου
ο ηγού ή ι
ά πό ίγο
χρη ι οποιηθ ί. Μπορ ί
η π
ργοποιή
έ
πό ους ξής ρόπους:
•
•
Π
ή
•
οίξ
•
•
Ρυθ ί
•
οπ
Γυρί
I.
ά φρέ ω .
ο
ι
όπ η
άφ
ι
πό ις πόρ ς.
ξης
η θέ η
π
ις οθό ης ο ηγού ( . 111)
ι ι ές υχ ί ς
γού ( . 114)
η οθό η ου ο η-
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ο ηγού ( . 117)
η οθό η ου
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 109
ΌΡΓ Ν
||
110
Χ ΡΣ
•
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 126)
•
Ά ι χρή ης γι
( . 120)
Ρ
η οθό η ου ο ηη οθό η ου ο ηγού
ΌΡΓ Ν
μ
3.
Οι ρυθ
ις γι η οθό
ρού
γ ου πό ο
η οθό η ου ο ηγού
μ
η
ρι
μ
η ου ο ηγού ποού φ ρ ογώ
ι ο
ού
οθό η.
μ
•
•
•
•
υπο ογι
ής
ο ά
ι
ο
οίγ
χ ιρι
ου
γού".
ξι ίου
η
2. Π
π
ή
ή
μ
φ
μ
π
ίζ
ι
ο
μ
media
π
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
.π
•
•
.
•
Προ ο ή ρυθ ί
.
μ
π
1. Π
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
Ρ
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 126)
η οθό η ου ο η-
ω ( . 199)
μ
μ.
μ
η
2. Π
πά ω προ ο ή
μ
μ
π οήγη ης*.
ού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο ηγού
ι ι η π ριήγη η γί
ι πό
ξιά
ήρι ου ι ο ιού, . ό η "Χρή η
ού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο η-
η
ι θέ
•
π ρ γωγής (πο υ) έ ω
μ
π
1. Π
•
πι έξ
η
η έφω ο
ύ
•
μ
Σ ο
ού φ ρ ογώ , πορ ί
ποι ς π ηροφορί ς θ
φ ίζο
οθό η ου ο ηγού.
πι έξ
φό ο:
Χ ΡΣ
π
μ
η
ρι ή οθό η.
My Car
πά ω προ ο ή
μ
π
.
3.
πι έξ έ θέ (
οθό η ου ο ηγού:
•
•
•
•
π
1. Π
2. Π
η
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings.
η
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
ή
ό
πά ω προ ο ή
μ
γι
πι έξ
γ ώ
γή πηρ άζ ι η γ ώ
ς ις οθό ς.
μ
>
φά ι η) γι
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 111
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
ι χύος που
ης ι χύος που ί
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ζο
ι ι φορ ι ά όργ
ι ι ουργ ς, ά ογ
ο πρόγρ
ο γη ης που χ ι πι γ .
Οι
ς οηθού ο ο ηγό
ο ηγ ο
υ ο η ο
η γ ύ ρη υ
οι ο ο.
ο υ ο ί η ο ποθη ύ ι πί ης
ι ι ά
ω
ξι ιώ που έχου πρ γ
οποιηθ ί,
οποί προ ά ο ι
η ορφή χη
ι ού
ι γρά
ος ρά ω . . ό η " φάι η
ι ι ώ ι ρο ής η
ρι ή
οθό η".
Δ
ώ ι οη
ι ι θέ ι η.
ρο ο έρ
π
Δ ίχ ι ο ρέχο πίπ ο ι θέ ιης ι χύος ου η
ρο ο έρ.
η
υχ ί ί ι 'γ ά η', η ί ι ό ι ο
η
ρο ο έρ χρη ι οποι ί ι.
η υχ ί
ί
η ί ιό ι οη
χρη ι οποι ί ι.
ι 'γ ά η',
ρο ο έρ
υχ ί πο
ί έρος ου ί η
υ ρι ι ής π
ρί ς ο ά ω ξί
ή
ου οργά ου.
Δ
μ
μ
χύος ό
πρόι ουργί ο ι ηύ ης.
η
ά η', η ί ι
ύ ης
χρη ι-
ι ι ή υχ ί που ίχ ι ό ι η
υ ρι ι ή π
ρί φορ ίζ
ι, π.χ.
ο π ά φρέ ω π ηθ ί
φρά.
112
Π ηροφορί ς πό ο υπο ογι ή
ξι ίου:
ι ι ή υχ ί υ ο οί ς π
ρί ς, eDTE (η
ρι ή
υ ο ο ί ). Δ ίχ ι
ά προ έγγι η
η πό
η
η η
ρι ή ι χύ που ποέ ι η υ ρι ι ή π
ρί .
Δ ίχ ι η άθ η ι χύος
ά η
ί η η ου ι η ήρ
ω ρι ής
ύ ης.
η υχ ί ί ι 'γ ά η',
η ί ι ό ι ο ι η ήρ ς ω ρι ής
ύ ης χρη ι οποι ί ι.
Δ ίχ ι ο πίπ ο ι
ι ι
θ ί
ήρ ς ω ρι ής
υχ ί
ί ι 'γ
ό ι ο ι η ήρ ς ω ρι ής
οποι ί ι.
Ο ί ης υ ρι ι ής ι ουργί ς ίχ ι
ι φορ ι ό ρόπο η χέ η
ξύ ης
ι
Δ ί ης υ ρι ι ής π
ρί ς.
ο πά ω ξί ή
ου οργά
έ
ί η υ ρι ι ής π
ρί
ίχ ι πό η ι χύς έχ ι πο ί
ρί . υ ή η ι χύς χρη ι οποι ί
ρο ο έρ,
ά πί ης ι γι
η θέρ
η ου υ ο ι ή ου.
ου π ριέχ ι
ς. Ο ί ης
ι η π
ι γι ο η
ο ρο ι ό ή
ΌΡΓ Ν
π
π
έ
ιξη ο
ί η υ ρι ι ής ι ουργί ς
ίχ ι η π ί η η ι χύος πό ο ο ηγό
ά ογ πό ο π ά ο π ά γ ζιού. Ό ο
γ ύ ρη ί ι η ι ή η
ί
, ό ο
γ ύ ρη ί ι η π ί η η ι χύος πό ο
ο ηγό η ρέχου
χέ η
ά ο ης. ο
η ά ι ά
ύ ο
ου ρ υ ού
ι ης
γό ς πο
ίέ
ιξη ου
ι ού η ίου ο οποίο
ά
ιουργ ί ο η
ρο ο έρ ι
ά ιο
ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης.
Π ρά
ιγ
"
"
"Δ
Χ ΡΣ
Ρ
"
οη
ρο ο έρ
πορ ί
π ρά χ ι η ζη ούη ι χύ ι η ήρ
ι ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύης ίθ
ι
ι ουργί .
:
υχ ί
ο
ί η υ ρι ι ής π
ρί ς
ίχ ι ό ι ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί
Hold ή Charge. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
υ ές ις ι ουργί ς, . όη "Δι ήρη η ή ύξη η ου φορ ίου ης
υ ρι ι ής π
ρί ς
ά η ο ήγη η".
•
ο υ ο ί η ο ίθ
ά η, ώρ
ι
ι ουργί
άπ ρ
υπάρχ ι ί η ι χύος.
•
έ ι
ο υ ο ί η ο π ρέχ ι ρ ύ
η π
ρί , η π ρί φορ ίζ
ι, π.χ. ό
ο ο ηγός π ά
φρά
ο π ά φρέ ω ή
ά η πέ η η πό ο ι ηήρ
ηφορι ό έ φος.
•
•
π
φά ι η
ο έ ω ι ρο ής
οθό η ου ο ηγού ( . 196)
φά ι η
ι ι ώ ι
ρι ή οθό η ( . 198)
ρο ής
η
η
Οθό η ο ηγού ( . 108)
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
}}
113
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
υ ρι ι ή ι ουργί ( . 518)
•
Δι ηρή
ι ής π
γι
η
ή υξή
ο φορ ίο ης υ ριρί ς ώ ο ηγ ί . ( . 466)
Λυχ
Οι
ι ι ς υχ ς προ ι οποιού ο
ο ηγό ό ι ι
ι ουργ
χ ι
ργοποιηθ ,
ό ι ο ύ η
ι ουργ
ό ι χ ι η ιωθ
άποιο φά
ά η.
Λυχ
Ερ η
,
-
μ
άποιο πό
υ ή
ου
υ ο ι ή ου
υ π ριφέρ
ι
φυ ιο ογι ά, ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
ι υ όχρο
φ ίζ
ι χ ι ό ή υ
η
οθό η ου ο ηγού. π ηροφορι ή υχ ί πορ ί πί ης
άψ ι
υ υ
ό
ά
ς
υχ ί ς.
μ π
υχ ί
ά ιό
υπάρχ ι
ά η ο χ ιρόφρ ο.
μ ABS
ά
άψ ι υ ή η υχ ί , ο
ύ ηµ
ι ουργ ί. ο
ο ι ό ύ ηµ πέ η ης ου
υ ο ι ή ου υ χίζ ι
ιουργ ί,
ά χωρίς η
ι ουργί ABS.
114
Ερ η
μ
π
π
-
μ
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί
ργοποι ί ι ι ο πο όφρ ο ή ο χ ιρόφρ ο π ργ ί. ο φρέ ο υγ ρ
ί ο
υ ο ί η ο ι η οποιη έ ο ό
έχ ι
ή ι.
μ
π
π
υχ ί
ά ι
π ρίπ ω η
χ η ής πί ης
ι ώ .
υπάρχ ι ά η ο ύ η
πιήρη ης πί ης
ι ώ ,η
υχ ί
ο ή ι πί 1 π ό
π ρίπου ι η υ έχ ι π ρ έ ι
θ ρά
έ η. H
ά η πορ ί
έγ ι ι ο
γ γο ός ό ι ο ύ η
πορ ί
ιχ ύ ι ή
προ ι οποιή ι γι χ η ή πί η
ιώ όπως θ έπρ π .
ΌΡΓ Ν
Λυχ
Ερ η
Λυχ
μ
π μπ
Ερ η
Λυχ
-
μ
π
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
-
μ
μ-
μ
ά η υχ ί
άψ ι
ά η
ί η η ου ι η ήρ ,
έχ
ι
η ί ι ό ι υπάρχ ι ά η
ο ύ η
πο πώ
υ
ρίω ου υ ο ι ή ου. Ο ηγή
έχρι έ
υ ργ ίο γι έ γχο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Οι υχ ί ς
ί ι
έ
ο
υχ ί
ά ι
η ιωθ ί
ά η η ι ουργί ABL (
ργοί προ ο ίς προ ρ οζό ης
έ ης) ή
έχ ι η ιωθ ί ά η
ά η ο ύ η
ω προ οέω .
μ
ό
ί
ή ου ό
φ ς.
μ-
μ
υχ ί
ά ι
π χρώ
η υ ό
η γά η ά
ι
ργοποιη έ η.
μ
ό
ί
υχ ί
ά ι
υ ό χρώ
η υ ό
η γά η ά
ι π ργοποιη έ η.
υχ ί
ά ι
π χρώ
ό
η υ ό
η γά η ά
ί ι
ργοποιη έ η.
φώ
θέ ης ί ι
έ .
μ
υχ ί
ά ι
υ ό χρώ
ό
η υ ό
η γά η ά
ί ι π ργοποιη έ η.
φώ θέ ης ί ι
έ .
μμ
υχ ί
ά ιό
ί ι
έ η η γά η ά
ω προο έω
ι
φώ θέ ης.
μ
μμ
έ
υχ ί
φώ
ά
ιό
ί
θέ ης.
ι
-
υχ ί
ά ιό
ί ι
έ η η γά η ά
ιό
χρη ι οποι ί
ο ι ιά ο προ οέω .
μμ
υ ή η υχ ί
ά ιό
ί ι
µµέ ο ο πί ω φως ο ίχ ης.
π
μ
υ ή η υχ ί
ά ιό
ί ι
ργοποιη έ ος ο ι θη ήρ ς
ροχής.
}}
115
ΌΡΓ Ν
||
Λυχ
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
Λυχ
μ
π
μ
μ
υχ ί
ά
ου ι η ήρ
ώ φρο ίζου
ρ ι ό ι
ή ου.
ιό
ο π ο
ι ο χώρος πι γι ο προ ι ό ου υ ο ι-
μ
Ό
η υχ ί
ο ή ι, ο
ύ ηµ υ άθ ι ς ι ουργ ί.
ά η υχ ί
άψ ι ι π ρ
ίι
θ ρά
έ η, υπάρχ ι
ά η ο ύ η .
Ερ η
μ
μμ
Λυχ
,π Sport
υχ ί
ά ιό
ί ι
ργοποιη έ ο ο πρόγρ
ι ουργί ς Sport.
ι ουργί
Sport πι ρέπ ι η πιο υ
ι ή
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου. ο
ύ η
ιχ ύ ι ά ο ο ηγός
π ά ο π ά γ ζιού, ρί ι
ο ι ό ι ή π ίρ ι ις ροφές
πιο έ ο
π' ό, ι υ ήθως, πιρέπο ς έ ι η
γχό η
ο ί θη η
ο πί ω έρος έως
έ
υγ ρι έ ο θ ό, πρι
π ρέ
ι γι
θ ροποιή ι
ο υ ο ί η ο.
Ερ η
Lane assistance
Λ υ ή υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ι οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος ιχ ύο ι.
Γ ρι υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ά οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος
ιχ ύο ι.
ί ρι η υχ ί :
ι ουργί
Lane assistance προ ι οποι ί/
π ρ
ί ι.
Lane assistance
-
Λ υ ή υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ι οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος ιχ ύο ι. Ο
ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιη έ ος.
Γ ρι υχ ί :
ι ουργί Lane
assistance ί ι
ργοποιη έ η
ά οι ι γρ
ί ις ου ο ορώ
ος
ιχ ύο ι. Ο
ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιη έ ος.
116
ΌΡΓ Ν
π
μ
π
,
π
π
,
π
ο
πό ου ι η ήρ , η πόρ
πο
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ
άποι πόρ
έχ ι
ί ι ω
ά ι η π ηροφορι ή ή η προ ι
υχ ί
ι η γρ φι ή π ι ό ι η
ου ο ηγού.
•
•
•
π
π
ου χώρου
ουάρ ή
ά, ό
οποιη ι ή
η οθό η
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ο ηγού ( . 117)
π θύ ι η πόρ
( . 70)
ς
η οθό η ου
ι ζώ ης
φ
ί ς
Λυχ
Οι προ ι οποιη ι ς υχ ς προ ι οποιού
ο ο ηγό ό ι χ ι
ργοποιηθ
ι η ι
ι ουργ
ό ι χ ι η ιωθ
άποιο
ο ρό φά
ά η.
Δ
ά η άθ η ο οχ ίο υγρού φρέ ω
ρί
ι ά ω πό η έ
ιξη MIN, η
υ χί
ο ηγ ί
ά πρώ
υ π ηρώ
υγρό φρέ ω .
πώ ι ου υγρού φρέ ω πρέπ ι
ι ρ υ ηθ ί πό έ
υ ργ ίο. Volvo
υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Δ
ά οι υχ
υ όχρο
ου πί ω
π ρίπ ω η
ί ς ΦΡ ΝΩΝ ι ABS άψου
, υπάρχ ι ί υ ος ο ί θη ης
ή
ος ου υ ο ι ή ου
υ ού φρ
ρί
ος.
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
π
ό ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ά ι ά
ιχ υ ί ά η που
µπορ ί
πηρ ά ι η
φάι ή/ ι η ι υθυ ι ό η
ου
υ ο ι ή ου. Σ η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι υ όχρο
έ
π ξηγη
ι ό ί ο.
προ ι οποιη ι ή υχ ί πορ ί
πί ης
άψ ι
υ υ
ό
ά
ς υχ ί ς.
π
μ
υχ ί υ ή
ο ή ι
ο
ο ηγός ή ο υ ο ηγός
έχου
προ
θ ί
η ζώ η φ
ί ς
ή ά άποιος πό ους πι ά ς
ω πί ω θι ά ω γά ι η
ζώ η φ
ί ς.
η υχ ί π ρ έ ι
έ η
άψ ι ώ ο ηγ ί , η ίι ό ι έχ ι ιχ υ ί ά η
έ
πό
υ ή
φ ί ς ου υ ο ι ή ου. Δι ά
ο ή υ
η οθό η ου ο ηγού. Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo.
ή
}}
117
ΌΡΓ Ν
||
Λυχ
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
Λυχ
μ π
ά
μ
ά
ι υ ή η υχ ί ,
έχ
ι
ί ι πο ύ χ µη ή η
άθµη ου υγρού φρέ ω . πιφθ ί
ο π η ιέ
ρο ξουιο ο η έ ο υ ργ ίο γι
έ γχο ι πο
ά
η ης
άθ ης υγρού φρέ ω .
π
μ
υ ή η υχ ί
ά ι ιπ ρ έ ι
θ ρά
έ ηό
ο
χ ιρόφρ ο ί ι ρ ηγ έ ο.
Ό
η
ά
οθό
118
η υχ ί
ο ή ι,
ί ι ό ι έχ ι η ιωθ ί
η. Δι ά
ο ή υ
η ου ο ηγού.
η
π
Ερ η
π
π
ά υ ή η υχ ί
άψ ι
ά
η ο ήγη η, ηµ ί ι ό ι η πί η
ιού ου ι η ήρ ί ι πο ύ
χ µη ή. Σ ή
µέ ως ο
ι η ήρ
ι έγξ
η άθµη
ιού ο ι η ήρ . Συµπ ηρώ
ά ι, ά ί ι π ρ ίη ο. ά η υχ ί
ά ι ώη
άθ η
ιού ί ι
ο ι ή,
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μπ
υ ή η υχ ί
ά ι
ά η
ο ήγη η ά έχ ι η ιωθ ί
ά η οη
ρι ό ύ η .
πι
φ ί έ
υ ργ ίο.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
-
,
π
π
,
π
π
ο πό ου ι η ήρ , η πόρ
πο
υώ , ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ
άποι πόρ
έχ ι
ί ι ω
ά ι η π ηροφορι ή ή η προ ι
υχ ί
ι η γρ φι ή π ι ό ι η
ου ο ηγού.
ου χώρου
ουάρ ή
ά, ό
οποιη ι ή
η οθό η
π
•
•
Οθό η ο ηγού ( . 108)
ι ι ές υχ ί ς
γού ( . 114)
η οθό η ου ο η-
•
π θύ ι η πόρ
( . 70)
ι ζώ ης
•
φά
ι ( . 64)
ς
φ
ί ς
ΌΡΓ Ν
Δ
Ο
ζ
μ
ι
ης ξω ρι ς θ ρ ο ρ
η οθό η ου ο ηγού.
ς
φ
ς ι θη ήρ ς ιχ ύ ι η θ ρ ο ρ
έξω πό ο υ ο ί η ο.
-
ί
μ
μ
άξ
η ο ά γι ο ί η θ ρ ο ρ ί ς πό η πά ω προ ο ή ης
ρι ής
οθό ης.
–
•
•
Θέ η ου ί η ξω ρι ής θ ρ ο ρ
οθό η ο ηγού 12 ι 8 ι ώ .
ί ς
η
Ο
ί ης ξω ρι ής θ ρ ο ρ ί ς πορ ί
ίχ ι
φρώς υψη ό ρη ι ή πό η
πρ γ
ι ήθ ρ ο ρ ί
ο υ ο ί η ο
έχ ι π ρ
ί ι
θ υ έ ο.
η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί υ ί
ι
ξύ +2°C ι -5°C, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι ο ύ ο ο ι ς χιο ο ιφά ς
ως προ ι οποίη η
χό ης ο ι θηρό ης. ο ύ ο ο ης χιο ο ιφά ς ά ι πίης ιγ ι ί
η Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display),
υπάρχ ι.
Χ ΡΣ
Ρ
ο ρο όι φ ζ
ι ό ο η οθό η ου
ο ηγού ό ο ι η
ρι οθό η.
πι έξ
μ
μ
μ
ι πι η ά
ύπο ης ο ά ς που θέ
,
.
.ή
μ
.,
ο
.
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
Σύ η
( . 212)
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
Θέ η ου ρο ογιού
ι ώ .
Σ η
πά ω
η οθό η ο ηγού 12
ρι ή οθό η, ο ρο όι ρί
ξιά π υρά ου π ίου
ά
ι8
ι
η
ης.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις,
η ύ
ι οι
π ηροφορί ς πορ ί
ύπ ου ο ρο όι
η οθό η ου ο ηγού.
Ό
μ
μ
μ
πι έξ
μ
μ
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ης
ρι ής οθό ης γι
άξ
ις ρυθί ις γι η ώρ
ι η ορφή ης η ρο ηί ς.
}}
119
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Γι
ρυθ ί
η ώρ
ι η η ρο η ί ,
π ή
ο πά ω ι ά ω έ ος η οθό η
φής.
μ
μ
μ GPS
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ύ η π οήγημ
ης, πορ ί
πι έξ
. ό η ζώ η ώρ ς ρυθ ίζ
ι
μ
υ ό
ά η η θέ η ου υ ο ι ή ου.
Σ ορι έ ους ύπους υ η ά ω π οήγηης, η ρέχου θέ η (χώρ ) πρέπ ι πί ης
ορι
ί γι
προ ύψ ι η ω ή ζώ η ώρ ς.
πι έξ
μ
μ
,
πορ ί
ρυθ ί
η ώρ
ι
οέ
ο πά ω ή ά ω έ ος η οθό η
φής.
Σ ορι έ ς χώρ ς, υπάρχ ι η υ ό η
πι ογής ης υ ό
ης ρύθ ι ης ης θ ρι ής
μ.. Σ ά
ς χώρ ς, η θ ρι ή
ώρ ς
ο
ώρ πορ ί
ορι
ί ως
.ή π
..
•
•
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
Προ ο ή ρυθ ί
ω ( . 199)
Ά
Η ά ι πο
ύ
η που π ρ χ ι ο
ι ω χ ιρι ού ι ς υγ
ρι
ης ιουργ ς
ο ι ω χρ ης ου ι ιώος ός ρ ου ύ φω
ους όρους
ι ις προ ποθ
ις ης ύ
ης. ο
π ρ ά ω
ο υ ι ά η ύ
η ης
Volvo
ο
υ
ιπ ρ θ
ι
γγ ι ά.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
120
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley and
its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE REGENTS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
ΌΡΓ Ν
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
Χ ΡΣ
Ρ
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools and
}}
121
ΌΡΓ Ν
||
122
Χ ΡΣ
Ρ
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only
parts of it, in a program, you must
acknowledge somewhere in your
documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source
code as well as linking it to form a
`program' or `executable'. This program is
referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
archive, including all source code, binaries
and documentation, unless otherwise
stated in the file in its original, unmodified
form as distributed in the original archive. If
you are unsure whether or not a particular
file is covered by this license, you must
contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF
THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE
PROJECT. As you have not signed this
license, you are not required to accept it.
However, as the FreeType project is
copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing,
or modifying the FreeType project, you
indicate that you understand and accept all
the terms of this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered; any
additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary form
must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of
the FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to
put an URL to the FreeType web page in
your documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
ΌΡΓ Ν
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising
materials: `FreeType Project', `FreeType
Engine', `FreeType library', or `FreeType
Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If
you are looking for support, start in this list
if you haven't found anything to help you in
the documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our latest
development version and read online
documentation. You can also contact us
individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert
Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org>
Werner Lemberg
<werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Ρ
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
and with the following additions to the
disclaimer:
Magnus Holmgren
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
Χ ΡΣ
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Greg Roelofs
Tom Tanner
}}
123
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification
mark of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
124
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
ΌΡΓ Ν
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is
not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission
is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included
in all copies or substantial portions of the
Software.
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
125
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ο
ού φ ρ ογώ (
ού app) η
οθό η ου ο ηγού π ρ χ ι γρ γορη πρόη ις ι ουργ ς που χρη ι οποιούι υ θως γι ορι
ς φ ρ ογ ς.
μ
Εφ ρ ογ
ής
η
η έφω ο
ί γι
ποιή
γού.
η
ο
ρι ή οθό η, πορ ί
χρη ι οού φ ρ ογώ
η οθό η ου ο η-
ο
ού φ ρ ογώ
φ ίζ
ι η οθό η
ου ο ηγού ι πορ ί
ο χ ιρίζ
χρηι οποιώ ς
χ ιρι ήρι
η ξιά π υρά
ου ι ο ιού. ο
ού φ ρ ογώ
θι ά
ύ ο η η
γή
ξύ ω ι φορ ιώ φ ρ ογώ ή ι ουργιώ
ός ω
φ ρ ογώ χωρίς
χρ ιάζ
ι
φή
ο ι ό ι ι
πάρ
ο έ
ς πό ο
ρό ο.
126
Π οήγη η
•
•
•
Ο χ ιρι ός ου
ού φ ρ ογώ (app)
η οθό η ου ο ηγού γ
ι πό
ξιά
χ ιρι
ρι
ο ι ό ι.
πι ογή χι ιο ρη ή, πιογή π ρι χο έ ου που
φ ίζ
ι η οθό η ου
ο ηγού, . π.
πι ογή
ργής πηγής γι
ο media player.
ί
ή η ι ς π φής πό η
ή ω .
Π ύ η ο ηγού, έ ρξη ο ηγού προς ο προορι ό
που χρη ι οποιήθη πρόφ
, . π.
όπη η ης
ο
ού φ ρ ογώ
ι ό ι.
Ά οιγ
/
ρι
ρά/
ί ι ο
ξιά
πά ω/ ά ω
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
πι
μ
Λ ι ουργ ς
πο ογι
ξι ίου
χο ύ
μ
μ
Οι ι φορ ι ές φ ρ ογές π ρέχου πρόη
ι φορ ι ούς ύπους ι ουργιώ .
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις π ρ ά ω φ ρ ογές ι ις χ ι ές ι ουργί ς ους πό ο
ού φ ρ ογώ :
ρι ής οθό ης ( . 36)
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 126)
η οθό η
πι
ίω η
ι
ξιά χ ιρι
ήρι
ο
ΌΡΓ Ν
Ά
–
μ /
μ
Π
ή
μ
μ
ά οιγ
/
οίξ
ο
ού φ ρ ογώ ξ ά, οίγ ι
ξιά ω
ι ουργιώ γι η ι ουργί
που πι έχθη πιο πρό φ
.
ί ι ο (1).
( ο
ού φ ρ ογώ
πορ ί
οίξ ιό
η οθό η ου ο ηγού υπάρχ ι
η πι
ιω έ ο ή υ . Πρέπ ι
πιιώ
ο ή υ γι
πορέ ι
οίξ ι ο
ού φ ρ ογώ .)
> ο
ού φ ρ ογώ
οίγ ι/
ί ι.
ο
ού φ ρ ογώ
ί ι υ ό
π ηθ ί
έ
ου πί ή
έχου
θ ί υγ ρι έ ς πι ογές.
μ
:
π
•
Μ ού φ ρ ογής
γού ( . 126)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
η οθό η ου ο η-
Ρ
μ
Σ η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι
οθό η πορού
φ ζο
ι η ύ
που η ρώ ου
οηθού ο ο ηγό
π ρ π ω η ι φορ ι ώ υ ά ω .
ργοποιη-
μ
1. Π ριηγηθ ί
ις ι φορ ι ές φ ρ ογές που ί ι ι θέ ι ς π ώ ς ριρά ή ξιά (2).
> Οι ι ουργί ς γι η προηγού η/
πό η φ ρ ογή φ ίζο ι ο
ού φ ρ ογώ .
2. Γι
π ριηγηθ ί
ις ι ουργί ς γι
η πι γ έ η φ ρ ογή, π ή
πά ω
ή ά ω (3).
3.
π
Χ ΡΣ
πι
ιώ
ή ρ άρ
ι πι ογή γι
η ι ουργί π ώ ς η πι
ίω η
(4).
>
ι ουργί
ργοποι ί ι ι γι οριέ ς πι ογές ο
ού φ ρ ογώ
η υ έχ ι
ί ι.
Μή υ
η οθό η ου ο ηγού.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζο ι η ύυψη ής προ ρ ιό η ς γι ο ο ηγό.
η ύ
πορού
φ ίζο ι
ι φορ ι ά η ί ης οθό ης ου ο ηγού άογ ποι ς π ηροφορί ς φ ίζο ι η
υγ ρι έ η ιγ ή. Μ ά πό ίγο, ή ό
ο
ο ηγός έχ ι πι
ιώ ι ο ή υ /προ ί
ά η η έργ ι
χρ ιάζ
ι, ο ή υ
ά
φ ίζ
ι η οθό η ου ο ηγού.
έ
ή υ χρ ιάζ
ι
ποθη υί, οποθ ί ι η φ ρ ογή
}}
127
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
, η οποί
ο ή φ ρ ογώ
η
οίγ ι πό η προρι ή οθό η.
Μ
υ
Ερ η
ύ ξη ου η ύ
ος πορ ί
ι φέρ ι
ι πορ ί
φ ίζ
ι ζί
γρ φι ά,
ύ ο ή ου πιά γι η πι
ίω η ου
η ύ
ος ή η πο οχή ός ι ή
ος, γι
π ρά ιγ .
μ
Π ρ ά ω π ρ ίθ
ι ορι έ
η
η ύ
έρ ις ι η η
ί ους.
ι ά
-
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ι πρι πό η
η ρο η ί πό ου έρις.
-
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ι η η ροη ί πό ου έρ ις.
Μ
υ
Ερ η
μ
Σ
ή
ι ή
ο ι η ήρ . Σο ρός ί υ ος ζη ιάς - υ ουυ ί έ
υ ργ ίοB.
μ
A
π A
π
A
128
π
μ
Σ
ή
ι ή
ο ι η ήρ . Σο ρός ί υ ος ζη ιάς - υ ουυ ί έ
υ ργ ίοB.
A
.
-
π
π
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB ώ
ο υ οί η ο
γχθ ί έως.
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB ώ
ο υ οί η ο
γχθ ί ο
υ ο ό ρο υ ό.
μμ
A
B
π.A
ρ γι ο προγρ
ιέ ο έρ ις - π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοB.
φ ίζ
ιό
η η ροη ί γι έρ ις έχ ι
π ρέ θ ι.
Μι
ι ουργί έχ
ργοποιηθ ί προ
ι π
ρυθ ίζ
ώ ο ηγ ί
πό η πό η
ου ι η ήρ .
ι π ωρι ά
ι υ όή
ά
ί η η
ή
η ύ
ος, φ ίζ
ι ζί
π ηροφορί ς χ ι ά
ο πού έχ ι φ ι
ί ο πρό η .
Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Μή υ
η
ρι ή οθό η.
Σ η
ρι ή οθό η φ ίζο ι η ύ
χ η ό ρης προ ρ ιό η ς γι ο ο ηγό.
π ρι ό ρ η ύ
φ ίζο ι πά ω
πό η γρ
ή
ά
ης ης
ρι ής
οθό ης. Μ ά πό ίγο, ή ό
ο ο ηγός έχ ι
προ ί η
ά η η έργ ι χ ι ά
ο ή υ , ο ή υ
ά
φ ίζ
ι
η γρ
ή
ά
ης.
έ
ή υ
χρ ιάζ
ι
ποθη υ ί, οποθ ί ι η
πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
ύ ξη ου η ύ
ος πορ
ι πορ ί
φ ίζ
ι ζί
ύ ο ήέ
ου πί γι η
π ργοποίη η ι ς ι ουργί
υ
έ η
ο ή υ .
ί
ι φέρ ι
γρ φι ά,
ργοποίη η/
ς που ί ι
ΌΡΓ Ν
μ
μ
μ
έ ς π ριπ ώ ις, έ
ή υ
φ ίη ορφή
υό ου π ρ θύρου.
υό
η ύ
έχου υψη ό ρη
προ ρ ιό η
πό
η ύ
που φ ίζο ι η γρ
ή
ά
ης ι χρ ιάζοι πι
ίω η/ χ ι ή έργ ι γι
ή ου
φ ίζο ι.
η ύ
που
πρό ι ι
ποθη υ ού οποθ ού ι
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
Σ ορι
ζ
ι
•
•
•
•
Δ
μ
μ
Δ
Γι
Ο χ ιρι ός ω η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι οθό η πρ γ
οποι
ι πό
ξιά χ ιρι
ρι
ο ι ό ι
ι πό ις προ ο ς ης
ρι ς οθό ης.
όπη η ης
1. Π ριηγηθ ί
που ί ι ι θέ ι
ξιά (1).
2.
–
ρι ής οθό ης ( . 36)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 130)
η οθό η ου ο ηγού
ου ι ο ιού.
ρι
πι
ρά/
ι
ξιά χ ιρι-
ξιά
ίω η
μ
ου πιά:
ι φορ ι ά ου πιά
π ώ ς ρι
ρά ή
η ύ
χωρίς ου πιά:
ί
ο ή υ π
ίω η (2) ή φή
υ ό
ά πό
> ο ή υ
η οθό η ου ο
έ
οποθ
Μή υ
ήρι
Ρ
πι
ιώ
η πι ογή ς π ώ ς
η πι
ίω η (2).
> ο ή υ
ά
φ ίζ
ι
η οθό η ου ο ηγού.
Γι
π
Οθό η ο ηγού ( . 108)
πι
μ
η ύ
Χ ΡΣ
ή υ
ί ι
χρ ιάζ
η φ ρ
, η οποί
ο ή φ ρ ογώ
η
Π ρά η
η
ρι
ο ή υ
μ
π
.
ώ ς η πι ο ή υ
ί ι
ίγο.
ά
φ ίζ
ι
ηγού.
ι
ποθη υ ί,
ογή
οίγ ι πό η προρι ή οθό η.
ή οθό η φ ίζ
ι
μ
Ορι έ
η ύ
η οθό η ου ο ηγού
π ριέχου έ ή π ρι ό ρ ου πιά γι η
πι
ίω η ου η ύ
ος ή η πο οχή
ός ι ή
ος, γι π ρά ιγ .
}}
129
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
Γι
–
η ύ
χωρίς ου πιά:
ί
ο ή υ
φή
ο ή υ
ά πό ίγο.
> ο ή υ
γρ
ή
ά
π
ώ
ά
ης.
ς πά ω ου ή
ί ι υ ό
φ
ίζ
ι
η
έ
ή υ χρ ιάζ
ι
ποθη υ ί,
οποθ ί ι η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
Μή υ
η
ρι ή οθό η.
Ορι έ
η ύ
η
ρι ή οθό η ι θέ ου έ
ου πί (ή ρ ά ου πιά
υό
η ύ
) π.χ. γι η
ργοποίη η/
π ργοποίη η ι ς ι ουργί ς που ί ι
υ
έ η
ο ή υ .
Δ
Γι
–
130
μ
η ύ
Π
ή
ο
ι ουργί ή
υ ό
> ο ή υ
γρ
ή
Δ
π
μ
μ
π
π
Ε
ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού
πό η
ρι οθό η, η ι χ ρι η ω η υ ά ω πρ γ
οποι
ι η
ρι οθό η.
μ
π
π
π
π
•
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 127)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 130)
ι η
μ
ου πιά:
ου πί γι
φή
ο ή υ
ά πό ίγο.
ά
φ
ά
ης.
ίη
ίζ
ι
ί
ι
η
ποθη υ έ
φ ρ ογή
η ύ
ι πιθ
ές πι ογές
.
η
ΌΡΓ Ν
η ύ
που φ ίζοι η οθό η ου ο ηγού
ι πρέπ ι
ποθη υ ού
οποθ ού ι η φ ρογή
η
ρι ή
οθό η. Π ρά η
η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
π
μ
π
Γι
–
ι
έ ως:
ά
έ
Π ή
ο ου πί
ξιά ου η ύ μ
π
μ
ος
η
ρι ή οθό η.
> ο ποθη υ έ ο ή υ
φ ίζ
ι
η φ ρ ογή
.
Γι
ι ά
ργό ρ :
1.
μ
μ
μ
ποθη υ έ ο ή υ
οίξ
έ
η
ποθη υ έ ο ή υ
φ ρ ογή
πό η προ ο ή φ ρ ογώ
η
ρι ή οθό η.
>
φ ρ ογή οίγ ι η ά ω πι έρους προ ο ή η ρχι ή προ ο ή.
2.
πι έξ
η
ρ έ
φ ρ ογή.
>
φ ίζ
ι ι ί
έ
η ύ
.
μ
η
ποθη υ-
Γι
ά
ρά η η γι
ποθη υ έ ο ή υ :
–
3. Π ή
ο έ ος
ξιά γι
άπ υξη/
χι οποίη η ός η ύ
ος.
> Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι ο
ή υ
φ ίζο ι η ί
ιη
ι ό
ρι
ρά η φ ρ ογή
ίχ ι π ηροφορί ς γι ο ή υ
η ορφή γρ φι ώ .
Σ η
ή υ
π υγ έ η
,π ή
Χ ΡΣ
Ρ
έρ ις πό έ
ι ουργί γι
μ
ο
1
γι οήθ ι χ ι ά
η ράέρ ις.
μ
:
ρ έ
οίγ ι η φ ρ ογή ι
η ιουργ ί έ
ί η
ρά η ης γι
ργ ί ς έρ ις ι πι
υής.
η η γι
> Μ
Δ
π
μ
μ
μ
Σ η
π υγ έ η ι ουργί ,
ορι έ
η ύ
υπάρχου ύο ου πιά ι θέ ι
γι η ρά η η γι έρ ις ή η
άγ ω η
ου γχ ιρι ίου
όχου.
Μ
:
φ ρ ογή η φώ ου
ργοποι ί ι
ι
ίέ
έ ρο ξυπηρέ η ης γι
ρά η η γι ργ ί ς έρ ις ι πιυής.
Γι
έ
–
ι ά
ο γχ ιρί ιο
ποθη υ έ ο ή υ :
όχου γι
Σ η
π υγ έ η ι ουργί γι ο
ή υ ,π ή
γι
ι ά
ο ή υ
ο γχ ιρί ιο
όχου.
> ο γχ ιρί ιο
όχου οίγ ι η
ρι ή οθό η ι φ ίζ ι π ηροφορί ς που φορού
ο ή υ .
η ύ
που ί ι ποθη υ έ
η
φ ρ ογή ι γράφο ι υ ό
άθ φορά
που ο ι η ήρ ς ίθ
ι
ι ουργί .
1
ά ογ
η
γορά.
}}
131
ΌΡΓ Ν
||
μ
Χ ΡΣ
π
Ρ
π
π
Δ
π
μ
μ
μ
Σ ορι έ
η ύ
υπάρχ ι έ
ου πί π.χ.
γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ι ς
ι ουργί ς που ί ι υ
έ η
ο
ή υ .
–
Π
ή
ο ου πί γι
ι ουργί .
ίη
ποθη υ έ
η ύ
η πά ω προο ή ι γράφο ι υ ό
ό
ο υ ο ίη ο ίθ
ι
ός ι ουργί ς.
ποθη υ έ
η ύ
πά ω προ ο ή.
ι πιθ
ές πι ογές
η
η ύ
που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η ι πρέπ ι
ποθη υ ού οποθ ού ι η πά ω προ ο ή ης
ρι ής
οθό ης.
1.
π
μ
οίξ
η πά ω προ ο ή
οθό η.
>
φ ίζ
ι ι ί
έ
η ύ
.
η ύ
έ ος
ξιά πορού
χθού .
2. Π
132
μ
η
μ
ρι ή
ποθη υέ
π υ-
ή
ο έ ος γι
άπ υξη/
οποίη η ου η ύ
ος.
χι-
π
(Head-Up display)*
Η προ ο
Up display) ι
οθό η ο ηγού
ι π ηροφορ
πά ω ο π ρ
ι ορ
ό
μπ
ξ ω
ο π ρ πρ ζ (Headουργ
πι ουρι ά
η
ου υ ο ι
ου ι προ ά ς πό η οθό η ου ο ηγού
πρ ζ. Η προ
ό
η ι ό
ο πό η θ η ου ο ηγού.
π
•
Μη ύ
η οθό η ου ο ηγού
ρι ή οθό η ( . 127)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
ι η
ι
ρχό
ς η
φω ι ές
ή
ις.
Σ η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ φ ίζο ι προ ι οποιή ις ι π ηροφορί ς χ ι ά
η
χύ η , ις ι ουργί ς ου
Cruise control, η π οήγη η, . π. ο π ίο
ορ ό η ς ου ο ηγού. Οι π ηροφορί ς ο ιής ή
ης ι οι ι ρχό
ς ή ις
φ ίζο ι πί ης η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
η προ ι οποιη ι ή υχ ί ί ι
έ η- ι ά
ο προ ι οποιη ι ό ή υ
η οθό η ου
ο ηγού.
ο ά
έ ω ης οποί ς προ ά ο ι
οι π ηροφορί ς ρί
ι ο
π ό. Γι
ποφ υχθ ί υχό ζη ιά ο ζά ι ου
ύ
ος ης ο ά ς προ ο ής - η
οποθ ί
ι η ρίχ
ι ί
πά ω ο ζά ι ου
ύ
ος.
η π ηροφορι ή υχ ί ί ι
έ η- ι ά
ο ή υ
οθό η ου ο ηγού.
Ω
η
Ω
Π ρ
ίγ
π ηροφοριώ που πορού
ηθού
η οθό η.
ο ο ηγός φορά πο ω ι ά γυ
•
υπάρχου
ι ί
πά ω ο ζά ι
ου
ύ
ος ης ο ά ς προ οής
ίξ ω
•
πι ρ ού
φω ι ού.
προ-
χύ η
Ρ
City Safety
π
π μπ
(Head-Up display)
ι
ό η
ου ο ηγού
έπ ι ις π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) ί ι π ριοριέ η :
•
•
Χ ΡΣ
Ό
η ι ουργί City Safety* ί ι
ργοποιη έ η, οι π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
ι θί
ι
πό ο γρ φι ό ύ ο ο γι η City
Safety. υ ό ο γρ φι ό ύ ο ο ί ι
έ ο ό η ι
η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ ί ι π ργοποιηέ η.
ιά η ίου
η θέ η ο ήγη ης ί ι έ οι που ο
ο ηγός
άθ
ι ο έ ρο ου
θί
ος
η υ ο ές υ θή ς
Cruise control
Ω
Π οήγη η
Ο ι ά ή
Ορι έ
ύ ο
πορ ί
προ ωρι ά η προ ο ή
πρίζ (Head-Up display):
φ ι
ίξ ω
ού
ο π ρ-
Ορι έ οπ ι ά φέ πορ ί
προ
έου πο ο φά ους ι ι ί θη η ρ ς
ό
χρη ι οποι ί ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display).
ο γρ φι ό ύ ο ο γι ο City Safety
ο
γι
πι ή ι η προ οχή ου ο ηγού.
ή ι
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 133
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
π
/ π
π
(Head-Up display)
π
π
Μπορ ί
ργοποιή
υ ή η ι ουργί
ης
ρι ής οθό ης:
μ
π
μπ
/ π ργοποιήύο ρόπους έ ω
Π
ή
ο ου πί
π μπ
.
ή
2. Π
ή
3.
μ
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
πι έξ / πο πι έξ
π μπ
.
μ
.
Μπορ ί
ποθη ύ
η
προ ωπι ή ρύθ ι η ο προφί
πι ογή ως
ου ο ηγού.
η
π
ή
π
μ
η
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car
Head-up display.
3.
π
1. Π
π
(Head-Up display)
πι η ά
η πι ογή ι
άξ
ις ρυθί ις γι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρπρίζ (Head-Up display) ο π ρ πρίζ.
1. Π
π
μπ
πι έξ
ι:
•
•
•
•
ποι ς
πά ω προ ο ή
μ
π
ι ουργί ς θ
φ
ίζο-
μ
π
μ
Road Sign Information
μ
μ
π
.
Μπορ ί
ποθη ύ
η ρύθ ι η ως
προ ωπι ή ρύθ ι η ο προφί ου ο ηγού.
134
Μ ίω η ης φω ι ό η
ς
ύξη η ης φω ι ό η
ς
ύψω η ης θέ ης
έ
μ
πι
Ω
ργοποίη η/ π ργοποίη η ι η
ρύθ ι η ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρπρίζ (head-up-display) πορού
πρ γοποιηθού ό ο ό
προ ά
ι ι
ι ό . Ο ι η ήρ ς ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι
ι ουργί .
2. Γι
ρυθ ί
η φω ι ό η
ι η
άθ η θέ η ης ι ό ς που προ ά
ι
ο π ίο ορ ό η ς ου ο ηγού, χρη ιοποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
1. Π ή
μ
Head-up
ο ου πί
display η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
ης θέ ης
ίω η
φω ι ό η
ω γρ φι ώ προ ρ όζ
ι
υ ό
ις υ θή ς φω ός υπο άθρου.
φω ι ό η
πί ης πηρ άζ
ι πό η ρύθι η ης φω ι ό η ς ις υπό οιπ ς οθό ς
ου υ ο ι ή ου.
ΌΡΓ Ν
άθ η θέ η πορ ί
ουργί
ή ης ου η
θί
ος*.
π
ποθη υ ί η ιρι ού προ ι ού
2.
η
ή
πι έξ
μ
μ
η
ρι ή οθό η.
Π ρι
ροφή ρι
Π ρι
ροφή
πι
3. Γι
θ ο ο ή
η οριζό ι θέ η
ης ι ό ς, χρη ι οποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
ρά
ξιά
ίω η
μ
Σ ουπί
π ά ο γυ ί που
ύπ ι η
οθό η
έ
θ ρό ι
γ ό π ί πό
ι ροΐ ς.
ί ι π ρ ί η ο, υγρά
φρά ο π ί πό ι ροΐ ς.
Πο έ η χρη ι οποι ί ι
ι ά. Γι ους πιο πί ο
ρ ί
χρη ι οποιή
ι ό που ι ίθ
ι πό
Volvo.
2
Συ ι
ά
ι
π υθυ θ ί
έ
μπ
Γι η
ι
ά
η ου π ρ πρίζ - π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο2.
Πρέπ ι
οποθ ηθ ί η ω ή έ ο η ου
π ρ πρίζ γι
φ ίζο ι ω ά
γρ φι ά ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρ πρίζ.
πά ω προ ο ή
My Car
μ
μ
Head-up display.
Ρ
ο π ρ πρίζ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
ί ι ι ι ού ύπου, που π ηροί ις π ι ή ις
γι η
φά ι η ης ι ό ς που προ ά
ι.
μ
μ
οριζό ι θέ η ης προ ο ής
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) πορ ί
χρ ιάζ ι θ ο ό η η
ο π ρ πρίζ ή η ο ά
οθό ης
ι
θ ί.
θ ο ό η η η ίι ό ι η ι ό που προ ά
ι π ρι ρέφ ι ξιά ή ρι
ρά.
1. Π
Χ ΡΣ
-
π
•
Προ ο ή ι ουργιώ
ου πιά γι
ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου ( . 51)
•
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
•
Οθό η ο ηγού ( . 108)
ις
ω ( . 199)
ι ό ι ( . 157)
Χρή η ης
ρι ό προ
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 144)
-
χυρά πορρυπ ους
έ ς, ποέ
ι ι ό θ ριους ι ο ίς ης
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 135
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
3
ρώ ις γι έ ι η πό ο η, πι
ι ύθυ η support.volvocars.com.
ο ύ η φω η ι ς
γ ώρι ης πι ρ π ι ο ο ηγό
χρη ι οποι η φω η ι
γ ώρι η γι
χ ιρ ζ
ι υγ
ρι
ς
ι ουργ ς η ο ά
π ρ γωγ ς
(πο υ)
ω , ο η φω ο που
ι υ
ο
ω Bluetooth, ο ύ η
ι
ιού ι ο ύ η π ο γη ης ης Volvo*.
Οι φω η ι ές
ο ές
θού ο ο ηγό
η
θ
πι
ρώ
ιάζ ι η προ οχή
υ οφορι ές υ θή
ι υ ο ύ ου
ι οηπο πά ι,
ά
ίι η ο ήγη η ι
ου ις ο ι ές ι
ς.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
ι
υ ορφώ
ι
ό ους ους ι χύο ς
ό ς ο ι ής υ οφορί ς.
Μι ρόφω ο υ
ή
ος φω η ι ού χ ιρι
Ο χ ιρι ός ης φω η ι ής
γ ώρι ης
πρ γ
οποι ί ι
η ορφή ι όγου,
φω η ι ές
ο ές πό ο χρή η ι π ή ις που φω ί ο ύ η . ο ύ η
φω η ι ής
γ ώρι ης χρη ι οποι ί ο ί ιο
ι ρόφω ο
ο ύ η
οι ής υ ο ιί ς Bluetooth ι οι π ή ις ου υ ή ος φω η ι ής
γ ώρι ης ούγο ι πό
ηχ ί ου υ ο ι ή ου. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
πί ης έ
ή υ
ι έ ου. Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ πρ γ
οποι ί ι πό
ξιά
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. Οι ρυθ ί ις πρ γ
οποιού ι πό η
ρι ή οθό η.
μ
μ
ο ύ η φω η ι ής
ι ι ρ ώς.
ά
3
136
χύ ι
ορι
ού
γ ώρι ης
(download)
η
φθ ί
η
π
•
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
•
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 140)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 141)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
γ ώρι ης
ή
ος
ι-
ι π οήγη η
η φω η ι ή
γ ώρι η
ιώ-
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
4
ι ς ο ηγ ς γι
γ ώρι ης.
η χρ
η ης φω η ι
ς
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι
γι η φω η ι ή
γ ώρι η
γι
ργοποιηθ ί ο
ύ η
ι
ρχί ι έ ς
ιά ογος χρη ι οποιώ ς
φω η ι ές
ο ές.
Πρέπ ι
ί :
θυ ά
•
Γι ι
ό ο,
έ πο.
•
Μη ο ι ί
ύ η
ο ές
•
ξής
ά η
ο ή- ι ή
ο ι ή φω ή
4
ά ο ηχη ι ό
ο ι ό
ό
ο ύ η
π ά( ο
πορ ί
οή ι ις
υ ό ο ιά η ).
Γι
ποφύγ
ο θόρυ ο υπο άθρου
ο χώρο πι
ώ , έχ
ι ές ις
πόρ ς,
π ράθυρ
ι η η ιοροφή.
φω η ι ή
γ ώρι η πορ ί
ποιηθ ί ως ξής:
•
•
πι οι ω-
π ί
ορι
ργο-
"Cancel".
έ π ρ
φω η ι ής
χύ ι
π
έ ο πά η
ο ου πί
γ ώρι ης ο ι ό ι
.
έ ς γορές.
Γι
πι π ύ
η πι οι ω ί
ι
π ρ ά ψ
η ύ
προ ροπής πό ο
ύ η ,π ή
ο ου πί ο ι ό ι γι η
ό
ο ύ η
φω η ι ή
γ ώρι η
ο ι ί ιπ ί
η πό η
ο ή.
μ
μ
Π ή
,π
[
π φή πό ο
π φή έχου
έ ς ριθ οί η
ργ ί ), π.χ.:
Π ή
Mobile".
μ
ί "Call [Ό μ ] [ π
μ ]
μ ]" ί η πι γ έ η
η φω ι ό
ά ογο
η
χωρηθ ί π ρι ό ροι πό
φώ ου (π.χ. οι ί , ι η ό,
,π ί
Χ ιρι ός ου η
γ ώρι ης.
•
"Repeat" - π
φω η ι ή ο ηγί
•
•
"Cancel" - ι
ο
όψ
ι πά ο
ι θέ ι
ά ι η
ρέχο
υ ί
ιά ογο.
ο
ιά ογο
"Help" - ρχίζ ι έ
ιά ογο οήθ ι ς.
ο ύ η
π ά
ις
ο ές που
ί ι ι θέ ι ς η ρέχου
άη,
έ
ί η ή έ π ρά ιγ .
Οι
ο ές γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς
π ριγράφο ι ις χ ι ές ό η ς, π.χ.
φώ ου έ ω φω η ι ής
•
Οι
•
ους
μ
πορ ί
ους φω ί
άθ ψηφίο ξ χωρι ά
ή
ο ι ά, π.χ. ύο ύο ή ί ο ι ύο (22).
Σ
γγ ι ά ι
Ο
ι ά, πορ ί
π ί
ρ ούς ριθ ούς ζί η
ιρά, π.χ. ί ο ι ύο ί ο ι ύο (22 22).
Σ
γγ ι ά, πορ ί
πί ης
π ί
ζί
ζ ύγη ή ριπ ούς ριθ ούς, π.χ. ύο η ι ά (00). Οι ριθ οί πρέπ ι
πίπ ου
ο ύρος 0-2300.
•
Μπορ ί
φω ί
ις
ως
ή
ο ώ ό
ο ώ (98,8),
ό έ
ρ ό
ύο (104,2).
"Call Robin Smith
ο ές ί
Ρ
μ
Οι
ο ές γι ους ριθ ούς φω ού ι
ι φορ ι ά, ά ογ
η ι ουργί που
θέ
χ ιρι
ί :
/
Οι π ρ ά ω
γι χρή η:
Χ ΡΣ
ς
•
•
μ
μπρέπ ι
φω ού ι ξ χωρι ά, έ ψηφίο άθ φορά, π.χ. η έ
ρί έ
ύο ύο έ
ρ έ
ρ ρί
(03122443).
-
π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
}}
137
ΌΡΓ Ν
•
•
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 140)
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 141)
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
ή
ος
ι π οήγη η
η φω η ι ή
γ ώρι η
ι-
Μπορ
ο ύ η
1. Π
2. Π
•
•
•
2. Π
5
μ
ά
φω η ι
ρ
ς
ς ρυθ
ις γι
γ ώρι ης.
μ
ή
ή
ι πι έξ
η
μ
ρυθ ί
πά ω προ ο ή.
ις.
π
μ
µ
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
η
πά ω προ ο ή.
ι
μ
πι έξ
ρυθ ί
ις.
φω η ι ή
γ ώρι η
ι ουργ ί
ς ις γ ώ
ς. Οι γ ώ
ς
ις οποί ς
ι ουργ ί η φω η ι ή
γ ώρι η πι η ίο ι
έ
ι ο ί ιο η ί
γ ω ώ .
ό
γή ης γ ώ
ς πηρ άζ ι πί ης
ί
ω
ού, ω η υ ά ω
ι ης
οήθ ι ς.
1. Π
5
138
χύ ι
ορι
έ ς γορές.
ή
ή
μ
η
πά ω προ ο ή.
•
•
μ
ι πι έξ
γ ώ
.
π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
γ ώρι ης
•
Χ ιρι ός η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 140)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 141)
ή
ος
ι π οήγη η
ι-
ΌΡΓ Ν
μ
Ε ο
ρι ης
ου
φ ς,
ος.
μ
6
χ ιρι ού
ω φω η ι ς
γ ώός ι η ού η φώ ου υ
ω Bluetooth π.χ. γι
η ι ς π ός ριθ ού γι
ρό η ός η ύ-
Γι
ορί
ι π φή ο η φω ι ό
ά ογο, η
ο ή φω η ι ής
γ ώρι ης
πρέπ ι
π ρι
ά ι ις π ηροφορί ς ης
π φής που έχου
χωρηθ ί ο η φωι ό
ά ογο.
ι π φή, π.χ. Robyn
Smith, ι θέ ι ρ ούς ριθ ούς η φώου, ό
πορ ί
φέρ
ι η
ηγορί ριθ ού, π.χ. Home ή Mobile:
"Call Robin Smith Mobile".
Π
•
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
]" "Call [ π
π φή πό ο η
πό ις π ρ
ά ω
ί η πι γ έ η
φω ι ό
ά ογο.
•
μ
"Call [
ριθ ό η φώ ου.
•
"Recent calls" ω .
•
ος.
"Read message" - άγ ω η η ύ
υπάρχου ιάφορ η ύ
- πι έξ
ποιο ή υ θέ
φω ηθ ί.
6
7
χύ ι
χύ ι
ορι
ορι
έ ς γορές.
έ ς γορές.
φ
]" ίζ ι η ί
ί ο
•
•
•
π
(π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
μ
)μ
γ ώρι η
Ρ
μ
7
γ ώρι ης
η φω η ι ή
Χ ΡΣ
Ε ο γι ο χ ιρι ό ου ρ ιοφώ ου
ης ο ά ς
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω
ω φω η ι ς
γ ώρι ης.
Π
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
πό ις π ρ
ι
ά ω
•
"Media" - ρχίζ ι έ
ιά ογο γι
(πο υ) έ
ι ο ρ ιόφω ο φ
π ρ
ίγ
ο ώ .
•
"Play [
ι ή πό ο
•
"Play [
ο πι γ έ ο ρ γού ι.
•
] π
"Play [
π ράγ ι ο πι γ έ ο
[ μπ μ]" ρ γού ι πό ο πι γ έ ο ά που .
•
μ
"Play [
ρχίζ ι ο πι
•
"Play [
μ ]" - ρχίζ ι
η
π ρ γωγή ου πι γ έ ου ρ ιοφω ι ού
θ ού.
•
]" - ρχίζ ι η πι"Tune to [
γ έ η ρ ιοφω ι ή υχ ό η
η
ρέχου ζώ η υχ ο ή ω .
υπάρχ ι
ργή υπηρ ί ρ ιοφώ ου,
ργο-
ή-
πι
]" γ έ ο
π
γ έ ο η
ίζ ι
π ράγ ι ουι έχ η.
]" -
οπ ι ό
π ράγ ι
]" ά ι.
}}
139
ΌΡΓ Ν
||
Ρ
ποι ί ι η ζώ η υχ ο ή ω FM ως προ πι ογή.
•
•
•
•
•
"Tune to [
- ρχίζ ι η
υχ ό η
ή ω .
] [μ
μ
]"
πι γ έ η ρ ιοφω ι ή
η πι γ έ η ζώ η υχ ο-
"Radio" - ρχίζ ι ο ρ
ιόφω ο FM.
"Radio FM" - ρχίζ ι ο ρ
"DAB " - ρχίζ ι ο ρ
ιόφω ο FM.
π ρ γωγή πό η
•
"CD" - ρχίζ ι η
CD*.
π ρ γωγή πό ο
•
"USB" - ρχίζ ι η
USB.
π ρ γωγή πό
•
"iPod" - ρχίζ ι η
iPod.
π ρ γωγή πό
•
π ρ γωγή
"Bluetooth" - ρχίζ ι η
πό πηγή πο υ έ ω που ί ι υ
έ η έ ω Bluetooth.
•
"Similar music" — ρχίζ ι η
π ρ γωγή ου ι ής π ρό οι ς
η ου ι ή
που ούγ
ι ή η πό υ
υές USB.
8
π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
χύ ι
ορι
•
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
η φω η ι ή
γ ώρι η
μ
γ ώρι ης
μ
μ
μ
8
Ε ο ς φω η ι ού χ ιρι ού γι ο
ύ η
ι
ι ού π.χ. γι η
γ
θ ρ ο ρ
ς, η
ργοπο η η θ ρ ι όου θ
ος
η
γ ης χύ ης
ι
ρ .
Π
ιόφω ο DAB.
"TV" - ρχίζ ι η
TV*.
•
•
140
Χ ΡΣ
ή
ο ές:
ιπ ί
ί
πό ις π ρ
ά ω
•
"Climate" - ρχίζ ι έ
ύ η
ι
ι ού
ίγ
ο ώ .
•
"Set temperature to X degrees" - ρυθ ίζ ι η πιθυ η ή θ ρ ο ρ ί .
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - ύξη η/ ίω η ης ρύθ ιης θ ρ ο ρ ί ς
ά ί
θ ί .
•
"Sync temperature" - υγχρο ίζ ι η θ ρο ρ ί γι ό ς ις ζώ ς ι
ι ού
ο υ ο ί η ο
η θ ρ ο ρ ί που
έχ ι πι γ ί η π υρά ου ο ηγού.
•
"Air on feet"/"Air on body" πιθυ η ή ροή έρ .
•
"Air on feet off"/"Air on body off" ι η πιθυ η ή ροή έρ .
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" η ροή έρ
ο Max/Off.
ι
ιά ογο γι ο
φ ίζ ι π ρ -
οίγ ι η
ίάζ ι
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" υξά ι/ ιώ ι η
χύ η
ι ήρ
ά ί
θ ί .
•
ργοποι ί η
"Turn on auto" η ρύθ ι η θ ρ ο ρ ί ς.
•
ρύθ ι η γι ο θ ρ
ί
θ ί .
ι ό
ο ι ό ι*
ά
π
Χ ΡΣ
Ρ
9
μ
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
ργοποι ί/ π ργοποι ί ο θ ρ ι όο άθι
*.
Ε ο γι ο φω η ι ό χ ιρι ό ου
υ
ος π ο γη ης, π.χ. ορι ός προορι ού π ύ η θο γη ης.
"Air condition on"/"Air condition off" ργοποι ί/ π ργοποι ί ο ύ η
ι
ι ού.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" υξά ι/ ιώ ι η ρύθ ι η γι ο θ ρ ιό ο άθι
*
ά ί
θ ί .
Π ή
ά ω
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" ργοποι ί/ π ργοποι ί η υ οφορί έρ .
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ργοποι ί/ π ργοποι ί
ventilation" ο
ρι ό θί
ος*.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
ργοποι ί/ π ργοποι ί ο ξ πάγω
ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ .
•
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" ργοποι ί/ π ργοποι ί η έγ. ποθά ω η.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - υξά ι/ ιώ ι η ρύθ ι η
γι ο ριζό ο άθι
*
ά ί
θί .
υ ό-
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
ργοποι ί/ π ρelectric defroster" γοποι ί ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" ργοποι ί/ π ργοποι ί ο
θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι ους
ξω ρι ούς θρέπ ς.
•
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
ργοποι ί/
steering wheel heat off" π ργοποι ί ο θ ρ ι ό ο ι ό ι*.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - υξά ι/ ιώ ι η
•
•
π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
•
Σύ
η
ι
ι
ού ( . 212)
ιπ ί
ί
πό ις π ρ -
•
“
γη ης
ώ .
•
"Take me home" - π ρέχ
γη η προς η θέ η π .
•
"Go to [
]" - ορίζ ι ι πό η ως προορι ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι η
θή ".
•
"Go to [Δ
θυ η ως προορι
π ριέχ ι πό η
"Ο ήγη η έχρι η
5".
•
ιά ογο
"Add intersection" - ρχίζ ι έ
όπου πρέπ ι
προ ιορι ού ύο ο οί.
ο η ίο ι
ύρω ης ω ο ώ που
έχου προ ιορι
ί ορίζ
ι ό ως
προορι ός.
•
"Go to [
μ
έ
χυ ρο ι ό ώ ι
γ ώρι ης
η φω η ι ή
ο
ο ές:
γ ώρι η
ι
” - ρχίζ ι έ
φ ίζ ι π ρ
ιά ογο π οήίγ
οι
θο ή-
]" - ορίζ ι ι ι ύό.
ι ύθυ η πρέπ ι
ι ο ό. Π ρά ιγ
ο όΠ
πι η ίου
]" - ορίζ ι
ως προορι ό.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 141
ΌΡΓ Ν
||
Π ρά
5".
•
•
•
ιγ
Ρ
•
"Ο ήγη η έχρι ο 1 2 3 4
"Go to [ π
]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η
πό ο η φω ι ό
ά ογο ως προοριό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο
Robyn Smith".
POI]" - πρ γ
ο"Search [
ποι ί
ζή η η γι π ρ
ί
η ί
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί (π.χ.
ι όρι ).10 Γι η
ξιό η η ης ί
ς
ά η ι ρο ή π ί "
μ
μ "ό
φ ι
ίη ί
πο
ά ω .
POI]
[
]" "Search [
πρ γ
οποι ί
ζή η η η ίω
ι φέρο ος (POI)
ι υγ ρι έ η
ηγορί
ι πό η.
ί
πο
ά ω
ξι ο ί ι ύ φω
ο έ ρο ης
πό ης. Π ρά ιγ "
ζή η η
ι ορίου ο Λο ί ο".
•
"Search [Ό μ POI]". Π ρά
ζή η η ου Hyde Park".
•
"Change country/Change state11, 12" άζ ι η π ριοχή
ζή η ης γι η
π οήγη η.
•
"Show favourites" - φ ίζ ι ις γ πηέ ς θέ ις η οθό η ου ο ηγού.
9
10
11
12
142
Χ ΡΣ
ιγ
"
"Clear itinerary" - ι γράφ ι ό ους ους
ποθη υ έ ους
ιά
ους προοριούς ι ο
ι ό προορι ό
έ
ρο ο όγιο.
•
ά"Repeat voice guidance" - π
ι η
υ ί
θο ήγη η που έχ
φω ή ι.
•
"Turn off voice guidance" - π
ποι ί η φω η ι ή θο ήγη η.
•
"Turn on voice guidance" - ρχίζ ι η
φω η ι ή θο ήγη η που ίχ π ργοποιηθ ί.
•
•
•
μπ
μ
προ ι ά θ
ου υ ο ι
ου
ι θ ου ι φορ ι ς πι ογ ς ρύθ ι ης
γι η
ι ηά
η ω πι
ώ .
ργο-
π
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 137)
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
-
γ ώρι ης
η φω η ι ή
Γι
γ ώρι η
ά
/
ά
ο προή
ης έ ρ ς ου θί
ος*,
ι ή
π
ι η έ
ο οχ ό
πά ω/ ά ω.
ι ό
Γι
ρυθ ί
ο ή ος ης έ ρ ς ου
θί
ος, ρ ήξ
ο οχ ό προς
πά ω ι
ι ή
η έ ρ ου θίος πρός/πί ω
ο χέρι.
Γι
ρυθ ί
πρός/πί ω,
η πό
ο άθι
προς
ά
η
ή ι ρυθ ίη έως ο ι ό ι ι
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Ο χρή ης έχ ι η πι ογή
ρ άρ ι έ
η ίο POI ή
ο ορί ι ως προορι ό.
Σ ις υρωπ ές χώρ ς,
ί γι η “Πο ι ί ” χρη ι οποι ί ι η πι ογή “Χώρ ”.
Γι η ρ ζι ί
ι η
ί , η π ριοχή
ζή η ης
άζ ι έ ω ης
ρι ής οθό ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
φ
ά .
ί ι
ιωθ ί ό ι ο άθι
έχ ι
η έ ρύθ ι η θέ ης.
Γι
άξ
η θέ η ου ηχ ι ού
ήριξης ο φυ ής χώρ ς*, π ή
ο
ου πί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/πί ω.
Γι
υψώ
/
, ρυθ ί
ο χ ιρι
Γι
άξ
η
ος, γυρί
θί
πί.
ά
ο άθιήριο πά ω/ ά ω.
ί η ης π ά ης ου
ο π ρι ροφι ό ου-
Δ
Ρυθ ίζ
η θέ η ου θί
ος ου
ο ηγού πρι ξ ι ή
, πο έ
ά η
ο ήγη η.
ιωθ ί ό ι ο άθι
έχ ι
φ ί ι γι
ποφ υχθ ί υχό ρ υι ός
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρίος ή υχή
ος.
•
•
•
•
π
ρι ό προ
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 146)
ι ό άθι
πο
* ( . 143)
π ώ
ι ουρ-
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
ώ η
φ
ί ς ( . 67)
μπ
μ *
προ ι ά θ
ου υ ο ι
ου
ι θ ου ι φορ ι ς πι ογ ς ρύθ ι ης
γι η
ι ηά
η ω πι
ώ . ο
η
ρι ό άθι
πορ
ι ηθ
πρός/π ω ι πά ω/ ά ω. ο προ ι ό
ά ρο ης ρ ς ου θ
ος πορ
ρυθ ι
προς
πά ω/ ά ω ι η
η ης
π ά ης ου θ
ος πορ
ρυθ ι
.
Ο ηχ ι ός
ριξης ο φυ ς χώρ ς
πορ
ρυθ ι
προς
πά ω/ ά ω/
πρός/π ω.
η
προ
οποίο
ρι
ί
έ οιο,
ρυθ ί
Χ ΡΣ
Ρ
π
•
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 146)
•
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 144)
•
Χρή η ης
ρι ό προ
•
•
Χ ιρο ί η ο προ
πο
π ώ
ρι ού προ
ι ουρι ού
θί-
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 144)
ι ό άθι
-
( . 142)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
ρι ά θί
ι θέ ου ύ η
ί ς πό υπ ρ ο ι ή
πό η η, ο
ργοποι ί ι ά ο άθι
π ο πό άποιο
ι ί ο.
υ
ί ά ι
φ ιρέ
ο πό ιο ι η υ έχ ι
ξ ά ο άθι
.
ο άθι
πορ ί
ρυθ ι
ί ό ο γι
άποιο χρο ι ό ιά η
ά οξ
ί ω
ης πόρ ς
ο η χ ιρι ήριοι ί, ό
ο ι η ήρ ς
ρί
ι
ι ουργί .
ρύθ ι η ου θί
ος ί ι πά ο
φι ή
ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί .
ρύθ ι η πορ ί πί ης
πρ γ
οποιηθ ί
ό ο γι άποιο χρο ι ό ιά η
ά ο
ή ι ο ου ι η ήρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 143
ΌΡΓ Ν
μ
μπ
Χ ΡΣ
Ρ
Ρυθ
η πιθυ η
ο χ ιρι
ριο η
θ
ος.
Γι
*
μ
θ
ρ
η θ
ου προ
ος
ι ού
ι ή
ο άθι
προς
πρός/πί ω, ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο
πρός/πί ω.
Γι
άξ
η
ί η ης π ά ης ου
θί
ος, ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο
πρός/πί ω.
Μπορ ί
ά
ό ο ί ρύθ ι η
( πρός/πί ω/ πά ω/ ά ω) άθ φορά.
Οι π ά ς ω
πορού
•
•
•
Γι
άξ
η θέ η ου ηχ ι ού
ήριξης ο φυ ής χώρ ς, π ή
ο
ου πί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/πί ω.
•
προ ι ώ
ιπ ωθού
θι
έρ
ά ω
προ
ά.
π
ρι ό προ
Χρή η ης
ρι ό προ
φ
πο
μ
μ *
Η
γι
ι ουργ
ης ποθη ύ ι ρυθ
ις
ο άθι
, ους ξω ρι ούς θρ π ς
ι η προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display)*.
Μπορ ί
ποθη ύ
ρ ις ι φορ ιές ρυθ ί ις
η ι ουργί
ή ης.
χ ιρι ήρι γι η ι ουργί
ή ης ρί ο ι
ί
η ί προ ι ή πόρ
ί
ι ις
ύο*.
* ( . 143)
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 144)
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 146)
ώ η
ι ό άθι
μ
μπ
π ώ
-
ι ουρ-
ί ς ( . 67)
Γι
υψώ
/
ά
ο προι ό ά ρο ης έ ρ ς ου θί
ος,
ρυθ ί
ο χ ιρι ήριο πά ω/ ά ω.
Γι
υψώ
/
, ρυθ ί
ο χ ιρι
ά
ο άθιήριο πά ω/ ά ω.
ου πί
ή ης
ου πί
ή ης
ου πί
ή ης
ου πί M γι
ω .
144
η
ποθή υ η ω ρυθ ί-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
μ
1. Ρυθ ί
ο άθι
, ους ξω ρι ούς
θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) η θέ η που
θέ
.
2. Π
3.
μπ
π
ή
έ
πό
ου πιά ή ης 1 - 3
έ
ιγ ι ίο πά η . ο άθι
, οι
ξω ρι οί θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
ι ού ι ι η υ έχ ι
ού
ις θέ ις που έχου ποθη υ ί ο
πι γ έ ο ου πί ή ης.
Π
–
ή
ο ου πί M ι φή
ο.
ι ι ή υχ ί
ο ου πί ά ι.
ός ριώ
υ ρο έπ ω , π ή
ο
ου πί 1, 2 ή 3.
> Ό
η θέ η έχ ι ποθη υ ί ο πιγ έ ο ου πί ή ης, ούγ
ιέ
ηχη ι ό ή
ιη
ι ι ή υχ ί
ο ου πί M ή ι.
π ηθ ί
έ
πό
ου πιά ή ης
ός ριώ
υ ρο έπ ω , η υχ ί
ο
ου πί M ή ι ι η ποθή υ η
πρ γοποι ί ι.
Πρέπ ι
ρυθ ί
πορέ ι
ορι
π
ξ ά ο άθι
ί έ
ή η.
μ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
έ η ρύθ ι η
η προ
οι ή ί
ι ή:
γι
μ
ι ποθη υι ή πόρ
ί
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
ρι ό προ
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 144)
ι ό άθι
* ( . 143)
ρι ού προ
ι ού
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
θί-
μπ
π
ρ ή
έ
πό
ου πιά ή ης 1 3 π η έ ο έχρι ο άθι
, οι ξω ριοί θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
ή ου
ις θέ ις
που ί ι ποθη υ έ ς ο πι γ έ ο
ου πί ή ης.
–
φή
ο ου πί ή ης, η ί η η ου
θί
ος, ω ξω ρι ώ
θρ π ώ
ι
ης προ ο ής
ίξ ω
ο π ρ πρίζ θ
ή ι.
Δ
ί
υ ος ρ υ
ι ού όγω ύ θ ιψης!
ιωθ ί ό ι
π ι ιά
π ίζου
χ ιρι ήρι .
ά η ρύθ ι η ου θίος,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου
ι ί
προ ά, πί ω ή ά ω πό ο
άθι
.
ιωθ ί ό ι
ι υ ύ ι
π γι υ ί
ίς πό ους πι ά ς που
άθο ι ο πί ω άθι
.
ουάρ. 145
ΌΡΓ Ν
π
Χ ΡΣ
*
Ρ
μ π
Ε ι χύ
η ά
η θ
ος
ριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
π
ο χ ιρι-
ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ
φ ίζο ι
η
ρι ή οθό η.
η
ρι ή οθό η
φ ίζο ι οι ρυθ ί ις ό ο γι έ
πό
προ ι ά θί
, οι ρυθ ί ις φ ίζοι ο έ ρο ης οθό ης. Ό
ί ι φι ή
η φά ι η ω πι ογώ ρύθ ι ης ι γι
ύο προ ι ά θί
- οι πι ογές γι η
ρύθ ι η ου ο ηγού φ ίζο ι ο πά ω
ι ό ι γι ο υ ο ηγό ο ά ω ι ό ης
οθό ης.
μ
ρι
π
μπ
μ *
Μπορ
χρη ι οποι
ό ο ο χ ιριριο πο
π ώ
ι ουργιώ
ο άθι
ό ο ι η
ρι οθό η γι
άξ
ις ρυθ
ις. ο ύρος ω ρυθ
ω
φ ζ
ι η
ρι οθό η*.
Γι
ή ου
φ ίζο ι οι ρυθ ίις ω
θι ά ω
η
ρι ή οθό η,
π ή
ο ου πί ρχι ής προ ο ής, που
ρί
ι ά ω πό η
ρι ή οθό η.
Χ ιρι ήριο πο
έ ρ ς ου θί
π ώ
ος.
ι ουργιώ ,
ο π άι ης
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ πορ ί,
ορι έ ς
ό ις,
χρη ι οποιηθ ί
γι η προ ρ ογή ω ρυθ ί ω γι ο
ηχ ι ό ήριξης ο φυ ής χώρ ς*, η
π υρι ή ήριξη*, ο ή ος ης έ ρ ς ι ο
ύ η
άζ*. Οι ρυθ ί ις που πρ γ
οποιού ι
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ιουργιώ
φ ίζο ι η
ρι ή οθό η*.
Ορι έ ς πι ογές ι ουργί ς πορού πίης
γί ου π υθ ί ς η
ρι ή οθό η.
Οι ρυθ ί ις γι ο άθι
ου ο ηγού ι
υ ο ηγού που πρ γ
οποιού ι
ο χ ι-
146
•
•
•
π
ρι ό προ
ι ό άθι
Ρύθ ι η ι ουργιώ
γι ό προ ι ό άθι
* ( . 143)
ο πο υ- ι ουρ* ( . 146)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
Χ ιρι ήριο πο
έ ρ ς ου θί
π ώ
ος.
ι ουργιώ ,
ο π άι ης
Γι
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ι ουργιώ , π ρι ρέψ
ο ου πί προς
πά ω/ ά ω.
μ
μ
μ
μ
*
μ
μπ
ο προ ι ό άθι
ι θέ ι ύ η
άζ. ο
άζ πρ γ
οποι ί ι
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
ορφή
άξ ω πό θύ
ρ ι ές ρυθ ί ις.
ς έρ
ι φο-
3. Γι
πι έξ
ξύ ω ι φορ ι ώ
ι ουργιώ ου υ ή
ος
άζ, ί
ά
η πι ογή ς π υθ ί ς η
οθό η φής ί
ι ή
ο έρ ορ
πά ω/ ά ω χρη ι οποιώ ς ο ου πί
πά ω/ ά ω ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
άξ
η ρύθ ι η η πιγ έ η ι ουργί , ά ο ς π υθ ί ς
η πι ογή ς η οθό η φής ή π ώς
έ η, ί χρη ι οποιώ ς ο
ου πί προ ά/πί ω ο χ ιρι ήριο πο π ώ
ι ουργιώ .
μ
μ μ
Γι ο ύ η
άζ ί ι ι θέ ι
π ρ ά ω πι ογές ρύθ ι ης:
•
•
Προ ο ή γι
1.
2.
ο ύ
η
άζ
η
ρι ή οθό η.
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
πι έξ
θι ά ω .
η προ ο ή ρυθ ί
•
•
./ π
π
. γι
γοποιή
η
: πι έξ
ι
ξύ
ξύ
.
μ
–
.,
,
Ρ
μ
ή
ος
άζ
ι ουργί
άζ π ργοποι ί ι υ όά πό 20 π ά.
ι ουργί π ργοποι ί ι χ ιρο ί η .
ρ-
μμ
1-5: πάρχου 5 προ πιγ έ προγρά
άζ. πι έξ
ξύ
μ ,
μ ,
,
ι μ .
..
μ
ου πί γι η π
ί η η ου υ
η
ρι ή οθό η.
ς οι
.: πι έξ
./
ργοποιή
/ π
ι ουργί
άζ.
: πι έξ
ι
π
Χ ΡΣ
Δ
γί
Π ή
ο π
. η
ρι ή
οθό η γι
γί ι π
ί η η ου πιγ έ ου προγρά
ος
άζ.
> ο πρόγρ
άζ ρχίζ ι ξ ά.
προ ί
άποι
έργ ι , ο
ή υ
ξ ο ουθ ί
φ ίζ
ι
η πά ω προ ο ή.
πορ ί
άζ ό
χρη ι οποιή
ο ι η ήρ ς ί
ι
η
η
ι ουρός.
ω
}}
147
ΌΡΓ Ν
||
μ
Χ ΡΣ
μ
μ
Μπορ ί
ης ου
*
θί
π
Ρ
π
μ
μπ
1.
ρυθ ί
ις π υρές ης π άος γι πρό θ η ήριξη.
2.
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
πι έξ
ί ω
•
Π ή
ος γι
ριγ .
•
Π
μ
θι
ο προ ι ό ου πί θί
φου ώ ι ο π υρι ό
ή
ο πί ω ου πί θί
ξ φου ώ ι ο π υρι ό
μ
μ
η προ ο ή ρυθ-
ά ω .
*
μ
ή-
ος γι
ήριγ .
μπ
Ο ηχ ι ός ήριξης ο φυ ής χώρ ς πορ ί
ρυθ ι
ί προς
πά ω/ ά ω/ πρός/
πί ω.
Προ ο ή γι
χώρ ς η
ο
ηχ ι ό
ρι ή οθό η.
Γι
ρυθ ί
ο
ο φυ ής χώρ ς:
1.
Προ ο ή γι
ρυθ ιζό
η
ρι ή οθό η.
Γι
148
ρυθ ί
οπ
π
υρι ά
υρι ό
ηρίγ
ήριγ
:
ηχ
ήριξης ο φυ ής
ι
ό
ήριξης
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
2.
Π ή
ο ου πί θί
ος πά ω/
ά ω γι
ι ή
ο ηχ ιό ήριξης ο φυ ής χώρ ς πά ω/
ά ω.
•
Π ή
ο προ ι ό ου πί θί
ος γι
υξηθ ί η ήριξη ης ο φυ ής χώρ ς.
Π
2.
η προ ο ή ρυθ-
•
•
π
π
.
.
θι ά ω .
πι έξ
ί ω
ο πί ω ου πί θί
ος γι
ιωθ ί η ήριξη ης ο φυ ής
χώρ ς.
μπ
ή
μ
μ
πι έξ
ί ω
θι
•
Π ή
ος γι
ος.
•
Π
μ
ά ω .
Χ ΡΣ
Ρ
η προ ο ή ρυθ-
ο προ ι ό ου πί θί
π
θ ί η έ ρ ου θί-
ή
ο πί ω ου πί θί
υ π υχθ ί η έ ρ ου θί
ος γι
ος.
π
•
Μπρο ι ό άθι
γιώ * ( . 146)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω που ποθη ύ η
πό η οθό η ου ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 130)
πο
π ώ
ι ουρ-
ο ή ος ης έ ρ ς ου θί
ος πορ ί
ρυθ ι
ί χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο
πο
π ώ
ι ουργιώ
ο άθι
.
Προ ο ή γι
οθό η.
1.
η
πέ
η ης έ ρ ς
η
ρι ή
ργοποιή
ο ου πί πο
π ώ
ιουργιώ , π ρι ρέφο ς ο προς
πά ω/ ά ω. Σ η
ρι ή οθό η θ
φ ι
ί η προ ο ή ω ρυθ ί ω
θί
ος.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 149
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μ
π
*
Ρ
μ
μ
μ
ο άθι
υ ο ηγού πορ
πό ο άθι
ο ηγού.
ά ογ
*,
π
ύο*
ρη ιρά
ο ω
θι ά ω
.
ρυθ ι
π
Μπορ ί
ργοποιή
ύο ρόπους έ ω ης
η ι ουργί
ρι ής οθό ης:
π
Π
ή
.
ποιηθ ί.
ο ου πί
. γι
μ
ργο-
Γι
ι ή
ο άθι
ου υ οηγού προς
πρός/πί ω, ρυθ ί
ο
χ ιρι ήριο πρός/πί ω.
Γι
π
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
πι έξ
μ
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
μ
γι
μ
.
μ.
. π
ργοποίη η.
μ
πό η
ιγ ή που θ
ργοποιηθ ί η ιουργί , ο ο ηγός πρέπ ι
ρυθ ί ι ο άθιου υ ο ηγού
ός 10 υ ρο έπ ω .
γί ι άποι ρύθ ι η
υ ό ο ιάη , η ι ουργί π ργοποι ί ι.
Ο ο ηγός ρυθ ίζ ι ο άθι
πό
χ ιρι ήρι
ο άθι
150
•
•
•
άξ
η
ί η ης π ά ης ου
θί
ος υ ο ηγού, ρυθ ί
ο χ ιριήριο προς
πρός/πί ω.
π
ρι ό προ
Ρύθ ι η ου η
ος* ( . 144)
ώ η
φ
ι ό άθι
* ( . 143)
ρι ού προ
ί ς ( . 67)
ι ού
θί-
ο υ ο η
ω θ
ιρ ς π ω
θι ά ω
θ
,
πό ύο
ο χ ι5 7 θπ ρ ζο
ι πό
θι ά ω . Η ύπο
ι πό ρ
ώ η ρ η ιρά
ο ω
θ-
π
•
Ρύθ ι η ω προ έφ ω
ιρά θι ά ω ( . 151)
•
Οριζό ι ρύθ ι η ου θί
ος η
ύ ρη ιρά θι ά ω * ( . 152)
•
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
( . 153)
-
•
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
η
•
•
•
ί ο ος/έξο ος γι
ά ω * ( . 156)
ρί η
η
η
ύ ρη
ρί η
ιρά
ίπ ω η π ά ης θί
ος
ιρά θι ά ω ( . 157)
θι-
η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
ου υ ο ηγού
ου ο ηγού:
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
π
μ
π
π
Χ ΡΣ
π
μ
Ρ
*
Ρυθ
ο προ
φ ο ου
ου θ ος ύ φω
ο ύψος ου πι ά η.
ά
προ
φ
ρι ά
θ
* γι
ύ ρη ορ ό η προς
π ω.
μ
μ
π
,μ
Γι
ά
ο προ έφ ο, πρέπ ι
π ή
ο ου πί (που ρί
ι ο έ ρο
ά
η π ά η ου θί
ος ι ο
προ έφ ο, . ι ό ) ώ πιέζ
ο προέφ ο προ
ι ά προς
ά ω.
Δ
ο
η
άθι
ο προ έφ ο ου
ίου θί
ος πρέπ ι
ρυθ ι
ί ύ φω
ο ύψος ου πιά ηέ ιώ
,
ί ι φι ό,
ύπ ι
ο ό ηρο ο πί ω έρος ου φ ιού.
Σύρ έ ο
ο χέρι προς
πά ω ό ο χρ ιάζ
ι.
ίο προ έφ ο πρέπ ι
ρί
ι
ώ η θέ η ου ό
ο
ίο
άθ
ι πι ά ης. Ό
ο
ίο άθι
άθ
ι πι ά ης, ο προέφ ο πρέπ ι
ί ι ω ά ρυθ ι έ ο
ο ύψος ου πι ά η έ ι ώ
,
ί ι
φι ό,
ύπ ι ο ό ηρο ο πί ω
έρος ου φ ιού ου.
ου
ρι
ά προ έφ
πορού
χ η ώύο ρόπους πό η
ρι ή οθό η:
π
Π
ή
ο ου πί
π
γι
ργοποιηθ ί/ π
γοποιηθ ί ο
έ
.
π
ρ-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 151
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
π
μ
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
πι έξ
μ
ρι ά προ
μ
π π
γι
χ
έφ
.
.
2
η ώ ου
πί ω
•
•
μ
π
Πί ω άθι
( . 150)
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
η
μ
μ
*
Σ
υ ο η ο
7 θ
*,
θη ύ ρη ιρά θι ά ω πορού
ρυθ ι ού
ο ω
προς
πρός π ω γι
η ιουργηθ ο
ιος χώρος πο ιώ γι ους πι
ο ς
η ύ ρη ι η ρ η ιρά θι ά ω .
Η οριζό ι ρύθ ι η ου π ω θ
ος
υ ο η ο
5 θ
ι φι.
Δ
Μη
άζ
ρι ά προ έφ
οποιο ήπο
πό
ρι ά θίάθ
ι πι ά ης.
Μ
ι ή
χ ιρο ί η
ο προ έφ ο
προς
πί ω η ρχι ή ου θέ η έχρι
ού
έ " ι ".
Δ
Πρέπ ι
φό ου
φ
ί
ά
.
προ
έφ
ρ
Δ
προ
ης ύ
ί ι πά
ιρά
152
έφ
ρι ά θί
ρης ιράς θι ά ω πρέπ ι
ο
έ ό
η ρί η
θι ά ω * υπάρχου πι ά ς.
ήξ προς
πά ω η
ι ά ω πό ο άθι
.
Σύρ
η
3.
φή
έχρι
ή που ρί-
ο άθι
προς
πιθυ η ή θέ η.
η
φ
ή
ι
ι ύρ
ί.
πρός ή πί ω
ο άθι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
ιωθ ί ό ι ο άθι
έ ρύθ ι η θέ ης.
έχ ι
φ
ί
ι
Δ
Ρυθ ί
ο άθι
ι φ ί
ο πρι
ο ηγή
. Προ έχ
ό
ρυθ ίζ
ο
άθι
.
ξέ γ η ή πρό
η ρύθι η πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι ούς
όγω π γί υ ης.
•
•
μ
η
π
μ
μ
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Μπορ
ρυθ
η
η ης π ά ης
θ
ος ξ χωρι ά γι άθ άθι
η
ύ ρη ιρά θι ά ω .
μ
π
Πί ω άθι
( . 150)
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
( . 153)
-
1.
ρ ήξ
η
ή
ος προς
πά ω.
ο π άι ου
θί
-
2. Ρυθ ί
η
ί η ης π ά ης ου θίος προς
πρός/πί ω, ιώ ο ς/
υξά ο ς η πί η που
ί
η
π ά η ου θί
ος.
1.
ρ ήξ
ο ι ά
ξιά π υρά ου
που ρί
ίου θί
ι
3.
η
ος.
2. Ρυθ ί
η
ί η ης π ά ης ου θίος προς
πρός/πί ω, ιώ ο ς/
υξά ο ς η πί η που
ί
η
π ά η ου θί
ος.
3.
έχ ι
φ
ί
ι
ιωθ ί ό ι ο άθι
έ ρύθ ι η θέ ης.
ι ώ ι η θέ η ης
ι ύρ
η π ά η
φ ι
ί.
έχ ι
φ
ί
ι
η
Δ
φή
ο ι ά
ι ώ ι η θέ η
ης π ά ης θί
ος ι ύρ
η
π ά η θί
ος έχρι
φ ι
ί.
ιωθ ί ό ι ο άθι
έ ρύθ ι η θέ ης.
φή
η
ή
π ά ης θί
ος
θί
ος έχρι
η
Ρυθ ί
ο άθι
ι φ ί
ο πρι
ο ηγή
. Προ έχ
ό
ρυθ ίζ
ο
άθι
.
ξέ γ η ή πρό
η ρύθι η πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι ούς
όγω π γί υ ης.
}}
153
ΌΡΓ Ν
||
•
•
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
μ
μ
π
Πί ω άθι
( . 150)
Οριζό ι ρύθ ι η ου θί
ος η
ύ ρη ιρά θι ά ω * ( . 152)
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
ώ η
φ
ί ς ( . 67)
η
π
ο
Η ύ ρη ιρά θι ά ω πο
ι
πό ρ
ο ω
θ
. Οι π ά ς
ω
θι ά ω πορού
ιπ ωθού
προς
πρός
ο ω
.
Δ
Ρυθ ί
ο άθι
ι φ ί
ο πρι
ο ηγή
. Προ έχ
ό
ρυθ ίζ
ο
άθι
.
ξέ γ η ή πρό
η ρύθι η πορ ί
ο ηγή ι
ρ υ
ι ούς
όγω π γί υ ης.
*
ω
ο
ω έ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθιίο άθι
πρέπ ι
ί ι
έ ο γι
πορέ
άο άθι
.
ο υπο ρ χιό ιο* γι ο
ίο άθι
πρέπ ι
ί ι
έ ο γι
πορέά
ο άθι
.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ί ω προωπι ώ χώρω *, η πόρ
ου χώρου πουώ πρέπ ι
ί ι
ι ή γι
πορέ
ά
ο άθι
.
Ω
Δ πρέπ ι
υπάρχου
ι ί
ο
πί ω άθι
ό
πρό ι ι
ιπ ώη π ά η ου θί
ος. πί ης, οι
ζώ ς φ
ί ς
πρέπ ι
ί ι
φ ι έ ς η πόρπη ους. Δι φορ ι ά, υπάρχ ι ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά
η πέ υ η ου πί ω θί
ος.
154
Μπορ ί
χρ ι
ί
ι ή
προ ι ά θί
προς
πρός ή/ ι
ρυθ ί
ις π ά ς ω
θι ά ω
προς
πά ω, γι
πορέ
ιπ ώ
ώς ις π ά ς ω πί ω
θι ά ω προς
πρός.
Μπορ ί πί ης
χρ ι
ί
πί ω θί
προς
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι ήπί ω.
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
2.
3.
φή
θί
φ
ά
η π ά η ου θί
ος ι
ο ι ά . Σύρ
η π ά η
ος έχρι
φ ι
ί.
ί ι π ρ ί η ο,
ο.
ά
ο προ
2.
έ-
μ
Γι
ος:
ιπ ώ
1.
2.
3.
Γι
1.
ά
η π ά η ου
ο προ
έφ
ρ ήξ
ο ι ά
ξιά π υρά ου
θί
που ρί
ίου θί
ι
η
ος.
η π ά η ου θί
ος
προς
πρός έχρι
φ ί ι η
θέ η ου. έ ρ ου θί
ος
ιπ ώ
ι προς
ά ω/ πρός ό
η
π ά η ου θί
ος
ιπ ωθ ί γι
η ιουργηθ ί πίπ η πιφά ι .
ά
η π ά η ου
η όρθι θέ η:
ρ
ήξ
ο ι ά
.
θί
ος
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ο προ έφ ο
έρχ
ι
π φή
ο προ ι ό άθι
ό
η
ιπ ώ
.
ά
η π ά η ου θίος προς
πρός έχρι
φ ίι η θέ η ου.
>
έ ρ ου θί
ος
ιπ ώ
ι
προς
ά ω/ πρός ό
η π ά η ου
θί
ος
ιπ ωθ ί γι
η ιουργηθ ί πίπ η πιφά ι . ο
προ έφ ο χ η ώ ι υ ό
ό
ιπ ωθ ί ο πί ω άθι
.
ιωθ ί ό ι οι π ά ς ω
θι ά ω
έχου
φ ί ι ω ά
ά πό η
ίπ ω ή ους.
.
ά
Ρ
Δ
-
ο χ ιρο ί η
Χ ΡΣ
Γι
Γι
ος:
1.
ιπ ώ
η π ά η ου
θί
-
ρ ήξ
η
ή ο π άι ου θί
ος προς
πά ω ι ρ ή
η
η
υψω έ η θέ η ώ
άζ
η
π ά η ου θί
ος.
ά
η π ά η ου
η όρθι θέ η:
θί
ος
1.
ρ ήξ
η
ή ο π άι ου θί
ος προς
πά ω ι ρ ή
η
υψω έ η θέ η ώ
άζ
η
π ά η ου θί
ος.
2.
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ο προ έφ ο
έρχ
ι
π φή
ο προ ι ό άθι
ό
η
άζ .
ά
η π ά η ου θί
ος
ι φή
η
ή.
η
-
}}
155
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
3. Σύρ
φ
4.
ι
ο προ
η π ά η
ί.
έφ
Ρ
θί
ο
/
ος έχρι
ί ι χ ιρο ί η
.
ο
ι
Δ
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ι ο προ έφ ο ο πί ω άθι
έχου
φ ί ι ω ά
ά η π
φορά η όρθι θέ η.
μ
Δ
*
πορ
π
ά ι ύ ο
πό η
ά ω , η ύ ρη ιρά
ρυθ ι
.
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ι ο προ έφ ο ο πί ω άθι
έχου
φ ί ι ω ά
ά η π
φορά η όρθι θέ η.
ι
γ
ρ η ιρά θιθι ά ω πορ
Οριζό ι ρύθ ι η ου θί
ος η
ύ ρη ιρά θι ά ω * ( . 152)
•
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
( . 153)
-
•
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
η
Δ
προ
ης ύ
ί ι πά
ιρά
•
•
•
•
έφ
ρι ά θί
ρης ιράς θι ά ω πρέπ ι
ο
έ ό
η ρί η
θι ά ω * υπάρχου πι ά ς.
π
Πί ω άθι
( . 150)
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
( . 153)
ρί η
ίπ ω η π ά ης θί
ος
ιρά θι ά ω ( . 157)
Ρύθ ι η ω προ έφ ω
ιρά θι ά ω ( . 151)
η
-
η
1.
2.
ύ ρη
ρ ήξ προς
πά ω/ πρός η
που ρί
ι ο πά ω έρος ω
ώ
θι ά ω
η ύ ρη ιρά
ά ω .
προς
άθι
Γι
–
156
π
•
ιπ ώ
ά
Σύρ
ά
φ
ή
ρι θι-
η π ά η ου θί
ος
πρός ι ύρ
ο ό ηρο ο
προ ά.
ο άθι
η όρθι θέ η:
προς
πί ω ο άθι
ι
η π ά η ου θί
ος έχρι
ί ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
π
μ
μ
2.
Η ρ η ιρά θι ά ω πο
ι πό
ύο
ο ω
θ
. Μπορ
ιπ ώ
προς
πρός ξ χωρι ά.
Γι
πορέ
ς ης ρί ης
χρ ι
ί
γω ί ω
θι
θι ά ω .
ιράς
άξ
ά ω
ις π άά ω , πορ ί
η θέ η ι η
η ύ ρη ιρά
θι
ά
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ο προ έφ ο
έρχ
ι
π φή
ο προ ι ό άθι
ό
η
ιπ ώ
.
ιπ ώ
η π ά η προς
πρός.
>
έ ρ ου θί
ος
ιπ ώ
ι
προς
ά ω/ πρός ό
η π ά η ου
θί
ος
ιπ ωθ ί γι
η ιουργηθ ί πίπ η πιφά ι . ο
προ έφ ο χ η ώ ι υ ό
ό
ιπ ωθ ί ο πί ω άθι
.
Γι
ά
π ά η χ ιρο ί η
προ έφ ο
Χ ΡΣ
Ρ
μ
ο ι ό ι ι θ ι χ ιρι
ρι γι η όρ
υ
υπο
ριξης ο ηγού ι η
φω η ι
γ ώρι η.
,
ο άθι
,
ά
η
έχρι
φ ί ι. ο
ί ι χ ιρο ί η .
Δ
ιωθ ί ό ι η π ά η ου θί
ος
ι ο προ έφ ο ο πί ω άθι
έχου
φ ί ι ω ά
ά η π
φορά η όρθι θέ η.
1.
ρ ήξ προς
πά ω/ πρός η
ή
που ρί
ι ο πά ω έρος ης π ά ης
ου θί
ος.
π
•
•
Πί ω άθι
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
η
•
Ρύθ ι η ης ί ης ης π ά ης θί
ος η ύ ρη ιρά θι ά ω
( . 153)
-
•
Οριζό ι ρύθ ι η ου θί
ος η
ύ ρη ιρά θι ά ω * ( . 152)
( . 150)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 157
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
||
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 126)
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
•
Χ ιρι ήρι
ι ό ι*.
ι χ ιρι
ήρι
Χ ιρι ήρι γι
ο ηγού13.
γής
υ
ή
χυ ή ω
υπο
όρ
ήριξης
158
ι
π
Χ ιρι ήρι γι η φω η ι ή
γ ώρι η,
ις ρυθ ί ις προ ο ής
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display) ι ο
ού,
ή υ
ι ι χ ίρι η ή ω .
•
•
•
•
•
•
Ρυθ ι
Ρυθ ι
ής
χύ η
η έφω ο ( . 547)
ο έ ρο ου ι ο ιού.
Ρύθ ι η ου ι ο ιού ( . 159)
ο ι ό ι* γι
ω
υ ό
•
13
ρί
•
•
ήριο
γή χέ
χυ ή ω .
η οθό η
ο
η χ ιρο ί η η
ο ι ώ ιο
Χ ιρι
ο π ρ πρίζ (Head-
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης ι ο ιού* ( . 238)
ής
χύ η
ς* ( . 325)
Cruise control ( . 333)
Adaptive cruise control* ( . 341)
Προ ι οποίη η πό
ης* ( . 338)
Pilot Assist* ( . 357)
γή χέ ης
χ ιρι ήρι
χυ ή ω
ο ι ό ι* ( . 460)
γής
γ ώρι η φω ής ( . 136)
ς*, Cruise control, Adaptive cruise control*, Προ ι οποίη η πό
ης*
ι Pilot Assist*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
ο ι ό ι πορ
θ
ις.
Δ
ρυθ ι
ιάφορ ς
Χ ΡΣ
Ρ
π
Χρη ι οποι
ους ι όπ ς φώ ω
ο
ρι
ρό οχ ο ι όπ η ου ι ο ιού γι
άψ
ξω ρι ά φώ . Χρη ι οποι
ους π ρι ροφι ούς ρυθ ι
ς ο
π ό
γι
ρυθ
ο ύψος
ης ω προο ω 14 ι η φω ι ό η
ου ω ρι ού
φω ι ού.
μ
μ
π
μ
Ρύθ ι η ου ι ο ιού.
1. Πιέ
ο οχ ό προς
π φ ί ι ο ι ό ι.
Μπορ ί
ό ο ι η
ρυθ ί
ό ο ο ύψος ου ι ο ιού
πό
ή ου πό ο ο ηγό.
3.
Δ
Ρυθ ί
γή
.
ι
φ
ί
ο ι ό ι πρι ο η-
Σ ο ύ η
ι ύθυ ης
η ής υπο οήθη ης , πορ ί
ρυθ ί
η υπο οήθη η ου ι ο ιού. υπο οήθη η ου ι ο ιού
ρυθ ίζ
ι ύ φω
η
χύ η
ου
υ ο ι ή ου γι
ύ ρη πό ρι η ου ο ηγού ις υ θή ς ου ο ο ρώ
ος.
14
χύ ι γι οχή
2. Ρυθ ί
πηρ ί.
προ ο
ίς
ογό ου.
•
•
ρ
φ
µοχ
ιµό
µοχ
ο ι ό ι
πρός γι
η θέ η που
ς ξυ-
ήξ
ο οχ ό προς
πί ω γι
ί ι ο ι ό ι η θέ η ου. ά ο
ός
ι ί ι ύ ο , πιέ
ο
ι
φρά πιέζο ς η ί ι
ιγ ή ο
ό προς
πί ω.
π
ι ό ι ( . 157)
Σύ η
ι ύθυ
θη ης ( . 320)
ης
η ής υπο οή-
}}
159
ΌΡΓ Ν
||
Θ
η
Χ ΡΣ
Ρ
Ερ η
Θ
Φώ πορ ί ς η έρ ς ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ήου ρί
ι η θέ η II ου
ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
Μ
ί
ά
ι φώ θέ ης
ιγο ό φως η έρ ς ή
οά ι, ή ό
ί ι
έ
προ ι ά φώ ο ίχ ης* ή/ ι
ο πί ω φως ο ίχ ης.
Φώ πορ ί ς η έρ ς ι φώ
θέ ης ό
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο υ ο ί η ο ιουργ ί.
ά
ί
Μπορ ί
ά .
ά
ι φώ
άψ
ο
θέ ης.
η
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
ι ού ου υ ο ι ή ου
ιορί ι πό
ο φως η έθ ές ή π ρ ώς υ ό,
ι ροχή,
ό ς ις π ρι-
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
ι φ ίζ ι ό ι ο ηγ ί
ά φώ ω που ί ι
π ρίπ ω η ι ύ φω
ώ ι ο ι ής υ οφορί
η υθύ η
πι γ έ η η
ά η η γι η
ο ι χύο
ς.
μ
μπ
ργή γά η
ργοποιηθ ί.
η
ά
γά η
ί ι
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
ο
A
πί ης ό
ο υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά ρί
ι
ι ουργί ,
η προ πόθ η ό ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος θ
ι ηθ ί
υ ή η θέ η πό ι
.
Volvo υ ι ά
γρ
ό
160
ο ύ η φω
πορ ί
προ
ρ ς ί ι πο ύ
π.χ.
ο ίχ η
π ώ ις.
ργή γά η ά
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η.
γά η
ο
ι ουργί
πορ ί
Μπορ ί
άψ
ά ό
η
ί
έ η.
Φώ θέ ης ό
ο υ ο ί η ο
ί ι
θ υ έ οA.
Μ
Δ
Ερ η
Φώ πορ ί ς η έρ ς ι φώ
θέ ης
φως η έρ ς ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ήου ρί
ι η θέ η II ου
ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
ο
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ι ιά ο προ ο έω .
η
χρη ι οποι ί
ο πρόο ηγ ί
ο όχη .
Π ρι ροφι ός ρυθ ι ής γι η ρύθ ι η
ης φω ι ό η ς ο ω ρι ό
Π ρι ροφι ός ι όπ ης γι
ύψους έ ης προ ο έω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
η ρύθ ι η
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
υ ο ί η
προ ο ίς LED15* ι θέ ου
ι ουργί υ ό
ης ρύθ ι ης ύψους
έ ης προ ο έω
ι, υ πώς, όχι π ριροφι ό ρυθ ι ή γι ο ύψος έ ης προο έω .
φώ θ
φό
ο
ι ο ιού.
ης ά ου πό ο π ρι ρ ύ ιο ο οχ ο ι όπ η ου
Ο π ρι ροφι ός ρυθ ι ής ρυθ ίζ ι η φω ιό η
ης οθό ης, ου φω ι ού ι οπ ώ
ι ου
ο φ ιρι ού φω ι ού*.
•
•
π
ω ρι ός φω ι
ός ( . 170)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 163)
Θέ
Φώ
ις ι
όπ η
ργοποίη η
άφ
θέ ης ( . 161)
γά ης
ξης ( . 447)
Π ρι ρ φό ος
ύ ιος οχ ο ι
θέ η γι
φώ θέ ης.
Γυρί
ο
θέ η
χρο
ά
υ οφορί
Ρ
ι ηθ ί η θέ η
πό ι
. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ά ου
φώ θέ ης.
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
οίξ ι
ό
έξω ί ι ο ά ι, ά ου
πί ω φώ
θέ ης (
έχου
άψ ι ή η) γι
προ ιοποιή ου ους χρή
ς ου ρό ου που
π η ιάζου πό πί ω. υ ό υ
ί ι
ξάρη
πό η θέ η που ρί
ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ή
ποι θέ η ου ι όπ η άφ ξης ρί
ι οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου.
μ
φώ
ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου άου ι φορ ι ά, ά ογ
η θέ η ου
ι όπ η ο άφ ξης.
•
•
Χ ΡΣ
π ρι ρ φό ο
- ά ου
φώ
ι ο φω ι ός πι
ς).
όπ η
η
ύ ιο η
θέ ης ( υ όί ς ριθ ού
Ό
ο ηγ ί π ρι ό ρο πό
30 υ ρό π
έγ. χύ η 10 km/h
(π ρίπου 6 mph), ή
η χύ η υπ ρ ί
10 km/h (π ρίπου 6 mph),
φώ πορ ί ς
η έρ ς ά ου . Ο ο ηγός πρέπ ι
ρίψ ι
.
ίθ
πό η
•
•
π
Δι
Θέ
όπ ς φώ ω ( . 159)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί, ό
ά ου
φώ πορ ί ς η έρ ς
ί γι
προ ι ά
φώ θέ ης. Ω ό ο, υ ό
ι χύ ι ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά ρί
ι
ι ουργί ,
π ρι ρ φό ος
ύ ιος
15
LED (Light Emitting Diode)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 161
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
π
μ
φώ πορ ς η ρ ς ά ου ό
ο
π ρι ρ φό
ος
ύ ιος ο οχ ο ι
όπ η ρ
ι ηθ η
,
ιό
οη
ρι ό ύ η
ου
υ ο ι
ου ρ
ι η θ η II ου ι
π η άφ ξης ό
ο υ ο η ο ιουργ . ι η θ η
, υ ό ι χύ ι ό
φως η ρ ς. Σ ιγο ό φως η ρ ς
ο ά ι, ά ι
υ ώ η
ά
π
μ
-
όο
.
μ
. DRL
ο υ ο ί η ο
ί ι υ ό
πό
φώ πορ ί ς η έρ ς η
ί
ά
ιγο ό φως η έρ ς ή
ο ά ι.
άη η
ί
ά πρ γ
οποι ί ι πίης
άψου
προ ι ά ή/ ι πί ω
φώ ο ίχ ης.
Δ
ο ύ η
υ ά
ι η ξοι ο όέργ ι ς πορ ί
ξιο ογήό ς ις π ριπ ώ ις ά ο φως
ς ί ι πο ύ θ ές ή π ρ ώς
ό, π.χ. η ο ίχ η ι η ροχή.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
φρο ίζ ι
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
πι γ έ η η
ά η η ά προ ο έω
ά ογ
η
ά
η ης υ οφορί ς ι ύ φω
ο ι χύο
ώ ι ο ι ής
υ οφορί ς.
ος
ύ ιος ου οχ ο ι
όπ η
η
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου οχ οι όπ η ρί
ι η θέ η
,
ι ι ά
φώ (Daytime Running Lights - DRL) ά ου
ό
ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
φως η έρ ς.
162
ο ηγ
ο π ρι ρ φό
ο
ύ ιο ου οχ ο ι όπ η η θ η
,
οι προ ο ς ά ου υ ό
η
ά
ιγο ό φως η ρ ς
ο ά ι.
Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
μ
μ
ά
ρί
ι
ι ουργί , ά ου
φώ
θέ ης
ί ά ω φώ ω ,
ι ή
ο
π ρι ρ φό ο
ύ ιο η θέ η ω
φώ ω θέ ης,
, πό ι
.
υ ό
η η
ι
η έρ
υ
Π ρι ρ φό
θέ η AUTO.
Ό
•
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 159)
Μ
ί
Θέ
ις ι
ά
( . 162)
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
Π ρι ρ φό
θέ η AUTO.
ος
ύ ιος ου οχ ο ι
όπ η
η
Μ ο π ρι ρ φό ο
ύ ιο ου οχ οι όπ η η θέ η
, οι προ ο ίς άου υ ό
η
ί
ά
ιγο ό
φως η έρ ς ή
ο ά ι, ό
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι η θέ η
II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο υ ο ίη ο ι ουργ ί.
Μ
ι
ο
όπ
ά ι
φως ο
π ρι ρ φό
η η θέ η
πί ης υ ό
ίχ ης.
ο
,η
ύ ιο ου οχ οί
ά
άψ ι ο πί ω
ΌΡΓ Ν
ί
ά
ί ι πά ο
έ ηό
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ο οχ ο ι όπ ης ρί
ι η θέ η
,ό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ι
η θέ η II ου ι όπ η άφ ξης ή ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί.
ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι πό πρό ι ι
ι έ θ ι
ήρ γγ
ι
ί ι πό
φώ
πορ ί ς η έρ ς η
ί
ά .
π
μ
/ π
Η γά η ά
ά
π η ου ι ο ιού.
π
ι πό ο
Η Ε ργ
γά η ά
ο π ρι ρ φό
ο
ι όπ η.
οχ ο ι
ργοποι
ύ ιο ο
ό-
ι πό
οχ ο-
υπόψη ς ό ι ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η πρέπ ι
ρί
ι η θέ η
γι
ιουργή ι η ίχ υ η ήρ γγ ς.
πορ ί ς η έρ ς ( . 162)
Δι
όπ ς φώ ω ( . 159)
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
Μοχ ο ι
ιο.
όπ ης ι ο ιού
π ρι
ρ φό
Θέ η γι
ο ι ιά ο προ ο έω
Θέ η γι
η
γά η
ο
ύ-
ά
π
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η
φρά προς
πί ω έχρι η θέ η ι ιά ου προ ο έω .
γά η ά
ά ι ιπ ρ έ ι
έ η
έχρι
φή
ο οχ ο ι όπ η.
16
Ό
ί
ι
ργοποιη έ η η
ί
ά
.
έ η,
ι η υχ ί
Ρ
ό
ο ι
ο
ό16 ή
πρός.
ο
η
.
μ
π
Φώ
η γά η ά
ύ ιος ο οχ
ι η θέ η
η γά η ά
όπ η προς
η,
ι ή
πί ω.
Ό
η γά η ά
ί ι
οθό η ου ο ηγού φ ίζ
Λά
•
•
•
Μπορ ί
άψ
π ρι ρ φό ος
π η ου ι ο ιού ρί
.
ργοποιή
ι ώ ς ο οχ ο ι
Γι η π ργοποίη
οχ ο ι όπ η προς
Χ ΡΣ
ργή γά η ά
ί ι ι
ι ουργί
που χρη ι οποι ί έ
ι θη ήρ ά ρ ς ο
πά ω ά ρο ου προ ι ού π ρ πρίζ γι
ιχ ύ ι η έ η ω προ ο έω ω π ρχό ω οχη ά ω ή
πί ω φώ
ω προπορ υό ω οχη ά ω , ι η υ έχ ι
ί ι πό η γά η η
ί
ά .
ι ουργί πορ ί πί ης
υ υπο ογί ι
φώ
ου ρό ου.
γά η ά
π
ργοποι ί ι ό
ο
ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ι ρί ι π έο
ά
π ρχό
ή προπορ υό
οχή
.
μ π
Ο φω ι ός πι ρέφ ι η γά η ά
π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο ις
έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχή
ή
πί ω φώ
πό προπορ υό
οχή
.
}}
163
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ π
LED17*
ργή γά η ά
ι θέ ι υ όη
ργοποίη ης/ π ργοποίη ης18, ό
ο φω ι ός πι ρέφ ι η γά η ά
π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο ις
έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχή
ή
πί ω φώ
ω προπορ υό ω οχη άω .
ι φή
ο .
π ργοποιή
η
ργή γά η ά
ώ οι προ ο
ί ι
έ οι η γά η ά , ο
ύ η φώ ω
ί ι έ ως η
ί
ά .
η
η
ργή γά η ά
ι θέ ι προ ροζό η ι ουργί 18, ό ,
ίθ η
ό, ι υ
ί ι
ά η υ
ι ή ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς, η φω ι ή έ η
υ χίζ ι
η γά η ά
ι ις ύο
π υρές ω π ρχό ω ή ω προπορ υόω οχη ά ω - ό ο ο έρος ης φω ιής έ ης που ί ι ρ
έ ο π υθ ί ς
προς ο όχη
ιώ
ι ως προς η έ
ή
ου.
Προ ρ οζό η ι ουργί : Μ
ί
ά
ρ έ η π υθ ί ς προς
π ρχό
οχή
,
ά
υ χής γά η ά
ι ις ύο π υρές ου
οχή
ος.
Ο φω ι ός πι ρέφ ι
π ήρη γά η
ά π ρίπου έ
υ ρό π ο φό ου ο
ι θη ήρ ς ης ά ρ ς
ιχ ύ ι π έο
ις έ
ς προ ο έω πό π ρχό
οχήή
πί ω φώ
πό προπορ υό
οχή
.
π
/ π
ι ουργί πορ ί
ο ηγ ί
ο ά ι
20 km/h (12 mph) ή γ
Γι
ργή
φό ο
17
18
164
LED (Light Emitting Diode)
ά ογ
ο πίπ ο ξοπ ι
ίς
π
ργοποιηθ ί ώ
χύ η π ρίπου
ύ ρη.
ργοποιή
/ π ργοποιή
η
γά η ά , γυρί
ο π ρι ρ ύ ιο ου οχ ο ι όπ η η θέ η
Ό
η
ργή γά η ά
ί ι
ποιη έ η, η υχ ί
ά ι
χρώ
η οθό η ου ο ηγού.
ργου ό
Ό
η γά η ά
ί ι
έ η, η υχ ί
ά ι
π χρώ . υ ό ι χύ ι πί ης γι
ους προ ο ίς LED
ηέ
η ης γά ης
ά ς έχ ι ιωθ ί
άέ
έρος, η .
η
φω ι ή έ η φω ίζ ι
ίγο γ ύ ρη
έ
η πό ό, ι η
ί
ά .
ού ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
Ω
Δι ηρ ί
η πιφά ι ου π ρ πρίζ
προ ά πό ο ι θη ήρ ης ά ρ ς
θ ρή, χωρίς πάγο, χιό ι, θά πω
ι
ρο ιά.
Μη ο ά
ι η οποθ ί
ίπο
ο π ρ πρίζ προ ά πό ο ι θη ήρ
ης ά ρ ς, ιό ι υ ό πορ ί
ιώ ι
η πο
ι ό η ή
πο ί ι η
ι ουργί
ός ή π ρι ό ρω υ η άω που ξ ρ ώ ι πό η ά ρ .
υ ή η υχ ί
φ ίζ
ι η
οθό η ου ο ηγού,
υ υ
ό
.μ
ο ή υ
μ
μ , ό η
γή ά
η γά η ι η
ί
ά πρέπ ι
γί ι χ ιρο ί η . Ο π ριρ φό ος
ύ ιος ο οχ ο ι όπ η
ου ι ο ιού πορ ί
π ρ
ί ι η θέ η
.
υχ ί
ή ιό
φ ίζ
ι
υ ό ο ή υ .
ο ί ιο ι χύ ι
υ ή η υχ ί
φ ι
ί
υ υ
ό
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
.
ργή γά η
ωρι ά η ι θέ ι
έ ο η ροχόπ ω
ά
ί ι
ι θη ήρ ς ου π
π έο , ο ή υ
.
ά
πορ ί
ί ι προη π.χ.
πυ ή ο ίχ η ή
η. Ό
η
ργή γά η
θέ ι η ξ ά ή ό
οι
ρ πρίζ
φρά ο ι
ή ι ι ά ι η υχ ί
Δ
ργή γά η ά
ί ι πι οηθη ι ή
ι ουργί χρή ης ης έ ι ης φω ι ής
έ ης ό
οι υ θή ς ί ι υ ο ές.
Ο ο ηγός ί ι υ ός(-ή) που φέρ ι
πά ο
η υθύ η γι η χ ιρο ί η η
ά
η ά
η γά η ι η
ί
ά ό
π ι ί ι πό ις
υ οφορι ές ή ιρι ές υ θή ς.
Χ ΡΣ
Ρ
Π ρ
ίγ
π ριπ ώ ω που πορ ί
χρ ιάζ
ι η χ ιρο ί η η
γή
ξύ
γά ης ι
ί ς ά ς:
•
•
•
•
•
•
Σ έ ο η ροχόπ ω η ή πυ ή ο ίχ η
Σ
ί ς
ροχόπ ω η
Σ χιο οθύ
χ
ςή
η ές θ ρ ο ρ πόχιο ο
Σ ο υ όφως
ά η ο ήγη η
π ρ ή φω ι ό
Ό
ο φω ι ός η
προ ά πό ο όχη
ής
η
ί
-
υ οφορί
ί ι
π ρ-
•
ά υπάρχου π ζοί πά ω ή ίπ
ρό ο
•
ά υπάρχου
ι ό η
ρό ο
•
Ό
•
Ό
•
•
Σ
ο
ι ί
υψη ής
ς όπως ή
ο
φώ
πό
π ρχό
πο ίζο ι π.χ. πό προ
ι ή πάρ
οχήυ-
υπάρχ ι υ οφορί οχη ά ω
ρό ους που υ έο ι
ο
ρό ο που ι ί
Σ η π
ι
γιά
ός όφου ή
ές
ροφές.
οί ω
}}
165
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Δι ά
π ρι ό ρ γι ους π ριορι ούς
ου ι θη ήρ ά ρ ς η
ό η "Π ριορι οί γι ο City Safety".
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 159)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 394)
π
π
μ
μ
μ
*
Οι
ργο προ ο ς προ ρ οζό
ης
ης χου χ ι
ι, ώ
φω ζου
ο
ύ ρο υ
ό θ ό ις ροφ ς ι ις ι
υρώ ις.
υ ο η
προ ο ς LED19* πορού
ι θ ου
ργούς προ ο ς προ ροζό
ης
ης, ά ογ
ο ππ ο
ξοπ ι ού ου υ ο ι
ου.
ι ή ις ου ι ο ιού
φω ίζου
ο
ύρο υ ό θ ό ις ροφές ι ις ι υρώ ις, π ρέχο ς έ ι γ ύ ρη
φά ι .
ι ουργί
ργοποι ί ι υ ό
ά
ί η η ου υ ο ι ή ου. Σ π ρίπ ω η
ος η ι ουργί , ά ι η υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ώ υ όχρο
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
π ξηγη
ι ό ί ο.
η
φά
ι ουργί ί ι
ργή ό ο
ιγο ό
φως η έρ ς ή
ο ά ι ι ό οό
ο
υ ο ί η ο ι ί ι ι οι προ ο ίς ί ι
έ οι η
ί
ά .
π
/ π
π
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
η ι ουργί
ργοποιη έ η πό ο ργο ά ιο ι πορ ί
η π ργοποι ί / ργοποι ί
πό η
ρι ή οθό η
ύο ρόπους:
π
Δέ η προ ο έω
ι ουργί
( ρι
ρά) ι
ργοποιη έ η (
Οι προ ο ίς LED
ι ουργί
ργώ
ης έ ης, ά
ού ου υ ο ι ή
προ ρ οζό ης
19
166
π ργοποιη έ η
ξιά)
ί οιχ .
πορού
π ρι
προ ο έω προ
ογ
ο πίπ ο
ου. Οι
ργοί προ
έ ης ο ουθού
Π ή
ο ου πί Active
bending lights.
ά ου
ρ οζόξοπ ιο ίς
ις
LED (Light Emitting Diode)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
1. Π
2. Π
μ
ή
η πά ω προ ο ή.
My Car
μ
.
3.
•
μ
μ
ή
πο πι έξ / πι έξ
π
μ
μ
π
μ
.
π
Προ ο ή ρυθ ί
ω ( . 199)
μ
π
π
ο υ ο η ο ι θ ι προ ο ς LED
προ ρ οζό
ης
ης, ό η
η
προ ο ω χρ ιάζ
ι π
ρύθ ι η ό
άζ
η ρύθ ι η ο γη ης πό η ξιά
η ρι
ρ π υρά ης υ οφορ ς ι
ροφ .
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
Προ ο ή ρυθ ί
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 163)
ω ( . 199)
ργοποίη η
γά ης
φω ι ή έ η
χρ ιάζ
ι ρύθ ι η.
έ η προ ο έω έχ ι χ ι
ί έ ι, ώ
η θ πώ ι ους ο ηγούς ω π ρχό ω
οχη ά ω .
LED*
έ η προ ο έω πρέπ ι
ρυθ ίζ
ι
η
ργή γά η ά
ι θέ ι ι ουργί
προ ρ οζό ης έ ης, . ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η γά ης ά ς".
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
π ρ
ί ι
ηέ ο ι ο ι η ήρ ς
ι ουργί
ά η
ρύθ ι η ης έ ης προ ο έω γι ο ήγη η
η ξιά ή η ρι
ρή π υρά ης υ οφορί ς.
1. Π
2. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
.
3.
πι έξ
μ /
μ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 167
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Ό
η ορ ό η
ι π ριορι
η όγω
ο χ ης, ο π ω φως ο χ ης πορ
χρη ι οποιηθ
ι, ώ
οι υπό οιποι χρ ς ου ρό ου
π ρ ηρού γ ιρ
προπορ υό
οχ
.
Π ή
ο ου πί on/off. Σ η οθό η ου
ό
ο πί ω
ο ηγού ά ι η υχ ί
φως ο ίχ ης ί ι
έ ο.
To πί ω φως ο ίχ ης ή ι υ ό
ό
ο
ι όπ ης άφ ξης γυρί ι η θέ η STOP
ήό
ο π ρι ρ φό ος
ύ ιος ου
οχ ο ι όπ η γυρί ι η θέ η
ή
.
π
φώ
ά
ου πί πί ω φω ός ο ίχ ης.
•
•
π
Δι
Θέ
ω
ά ου υ ό
ά φρ ου.
ό
ο φως φρέ ω
ά ιό
π ά
οπ ά
φρέ ω . πιπ έο , ά ι ό
έ
πό
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού, όπως
Adaptive cruise control*, City Safety ή Σύ η
προ ι οποίη ης οπί θι ς ύγ ρου ης, φρ άρ ι ο υ ο ί η ο.
Ω
Οι
ο ι οί χ ι ά
η χρή η ω
πί ω φώ ω ο ίχ ης ι φέρου πό χώρ
χώρ .
φρ
οπ
•
•
•
•
π
Φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 472)
Adaptive cruise control* ( . 341)
City Safety ( . 386)
Rear Collision Warning ( . 398)
όπ ς φώ ω ( . 159)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
ο πί ω φως ο ίχ ης πο
ί ι πό έ
π ήρ
η ρι
ρή π υρά
ο υ ο ίη ο ί ι ρι
ρο ί ο ο υ ο ί η ο, ή η
ξιά π υρά
ί ι ξιο ί ο ο.
ο πί ω φως ο ίχ ης πορ ί
άψ ι ό ο
ό
ο ι όπ ης άφ ξης ρί
ι η
θέ η II ή
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί ι ο
π ρι ρ φό ος
ύ ιος ο οχ ο ι όή
.
π η ρί
ι η θέ η
168
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
άρ προ ι οποιού ους υπό οιπους
χρ
ς ου ρό ου ο
ου ό
φ ς ου υ ο ι
ου υ όχρο - ό ι υ
η ι ουργ
ι
ργοποιη
η.
ου πί
Π
ή
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
π
Χρή η ω φ
Φώ
ς ( . 169)
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 472)
φ ς ου υ ο ι
ου ά ου
ι
ου πό ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η.
φ ς
ο
ου ρ ις φορ ς
υ χό, ά ογ πό ο θ
ι
ο
οχ ο ι όπ η προς
πά ω
ά ω.
άρ .
ο ου πί γι
άψ
άρ .
άρ
ά ου υ ό
ό
ο υ ο ίη ο φρ άρ ι ό ο πό ο που ά ου
φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ι η χύη
ί ι χ η ή.
άρ ρχίζου
ο ή ου ό
φώ
πό ο ου φρ
ρίος
ή ου
ο ή ου
ι
η υ έχ ι
ή ου υ ό
ό
ο
υ ο ί η ο ρχί ι ξ ά
ι ί ιή
π ηθ ί ο ου πί.
Φ
ς.
μ
μ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
πά ω ή ά ω η πρώ η θέ η ι φή
ο .
φ ς
ο ή ου ρ ις φορές.
Μπορ ί
ργοποι ί / π ργοποι ί
η ι ουργί πό η
ρι ή
οθό η:
}}
169
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
||
Ρ
μ
Ω
•
Μπορ ί
ή
η ι ι
ί
ο η
ι ώ ς έ ως ο
π η προς η
ίθ η
•
ο ύ ο ο γι
φ ς η οθό η
ου ο ηγού
ο ή ι πιο γρήγορ
π' ό, ι υ ήθως - . ή υ
η
οθό η ου ο ηγού.
η υ όί
ος
οχ ο ι όύθυ η.
Μπορ ί
άψ
ι
ή
ό ου χώρου πι
ώ χ ιρο ί η
30 π ώ πό η ιγ ή που θ :
Ο οχ ο ι όπ ης π ρ έ ι
υ ή η θέ η
ι π έρχ
ι η ρχι ή ου θέ η χ ιρο ίη ,ή υ ό
ά
ρίψ
ο ι ό ι.
•
•
•
π
Δι
όπ ς φώ ω ( . 159)
άρ ( . 169)
Προ ο ή ρυθ ί
μ
ο φω ιός
•
ο υ ο ί η ο
ός ι ουργί ς
ι οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης
•
θ ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο χωρίς
ω ό ο
ο θέ
ι ουργί .
μ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
πά ω ή ά ω η
ρ
ι ή ου θέ η.
π
Ο φω ι ός ου χώρου πι
ώ
ά ι/
ι πό
ου πιά
χ ιρι
ρι οροφ ς πά ω πό
προ ι ά θ
ι
ο π ω άθι
.
θέ
Δι όπ ς η ο ό οροφής γι
προ ι ά
φώ
άγ ω ης ι ο φω ι ό χώρου πι
ώ .
Φως
ω ρι ός φω ι
υ ό
η
χώρου πι
Φως
ω ( . 199)
ρή π
ός
ι ουργί γι
ώ
άγ ω ης,
υρά
ξιά π
ο φω ι
ό ου
υρά
π
Μπορ ί
άψ
ι
ή
φώ
άγ ω ης η ξιά ι η ρι
ρή π υρά
π ώ ς ιγ ι ί
ου πιά η ο ό
οροφής. φω ι ό η ρυθ ίζ
ι ρ ώ ς
ο ου πί π η έ ο.
Ο φω ι
ου ή
ου πί
170
άγ ω ης, ρι
μ
ός πέ ου ι η π φο ιέρ
ή ου
έ
ιγ ι ίο πά η
η ο ό οροφής.
άο
ΌΡΓ Ν
μ
φω ι ό η
π η έ ο.
μ
π
υ ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι
έ
ιγ ι ίο πά η
ο ου πί AUTO η ο ό οροφής.
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
ά ιό
η υ ό
η ι ουργί
ργοποιηθ ί. Π ή
ο ου πί AUTO γι
άψ ιή
ή ι ο φω ι ός ου χώρου πι ώ ύ φω
ξής.
Φω ι
•
ός χώρου πι
ά ιό
ξ
ιό
ο θέ
•
ή ιό
ουργί
•
ά ι
πόρ
•
θέ
ιό
ός
ο υ ο ί η ο
ι ουργί ς
ο υ ο ί η ο
ο
ι ώ
ι-
ι ή ι,
ί οιχ , ό
οίξ ι ή
ί ι.
π ρ έ ι
οίξ ι άποι
Φώ
ιρά
άγ ω ης πά ω πό η
θι ά ω *.
ύ ρη20
η
Σ
υ ο ί η
π
ορ
ι ή οροφή* υπάρχου
μ
μ
Ο φω ι ός ω
ό
οίξ ι ή
π
ί
ρ πιέ ά ι ι ή ι
ιη
ί οιχη πόρ .
μ
π
Ο φω ι ός ο χώρο πο
υώ
ή ι,
ί οιχ , ό
οίγ ι ή
πόρ
ου χώρου πο
υώ .
μ
πέ -
1. Π
Φως άγ ω ης πά ω πό η ύ ρη ιρά θιά ω
υ ο ί η
π ορ ι ή οροφή*.
ύο φω ι
ι ά ώ
,έ
άθ π
*
ά ι
οίξ ι
Ο φω ι ός άφους ά ι ι ή ι ό
οίξ ι ή
ί ιη
ί οιχη πόρ .
άποι
φώ
άγ ω ης ά ου
π ώ ς ιγ ι ί ο ου πί
20
πά ι ου υ ο ηγού
οιχ ό
ο ου -
μ
ι ρί η
Σ ο πί ω χώρο ου υ ο ι ή ου υπάρχ ι
φω ι ός άγ ω ης, που χρη ι οποι ί ι
πί ης ως φω ι ός χώρου πι
ώ .
ι
ς ο ου πί
π
μ
ο
ώ
Ο φω ι ός ο θρ π ά ι ι ίου
ι ή ι
ί οιχ ό
ο ά υ
ή
ί ι.
έ ος πί ύο π ά
πό ις πόρ ς.
φώ
άγ ω ης ρί
υ η οροφής.
ι ρ
Ρ
π
Ο φω ι ός ο ου
ά ι ι ή ι
ί
πά ι οίξ ι ή
ί ι.
ώ
ι ώ
ρυθ ίζ
Χ ΡΣ
ι ή ου
ο φως.
2. Π
ά ι ι
ί ιη
μ
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
μ
.
}}
υρά ης οροφής.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 171
ΌΡΓ Ν
||
3.
Χ ΡΣ
πι έξ
ω :
Ρ
ξύ ω π ρ
•
Σ ο
πι έξ
..
•
Σ ο ππ
π
μ
ά ω ρυθ ί-
μ
ξύ π
ι
.,
μ
, πι έξ
.
μ
.
,
ι
υχ ί ς ά ου ό
ι ουργί .
ο υ ο ί η ο ρί
Μπορ ί
άξ
φω ι ό πό η
ο
ο φ ιρι ό
ρι ή οθό η:
1. Π
ξύ
η
2. Π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
ο ου πί My Car
μ
.
μ
3. Σ ο
1. Π
2. Π
η
μ
ξύ π
.,
Χ ιρι
ήρι που ρί
ο
ι ίπ
ο ι ό ι.
ή
–
Γυρί
ρυθ ί
μ
ο π ρι
η έ
ροφι ό ρυθ ι
η.
μ
*
ή γι
ο υ ο ί η ο ι θέ ι υχ ί ς LED που
ζου ο χρώ
ου φω ι ού. υ ές οι
172
Χ ιρι
.
μ
πι έξ
μ
γι
μ
φω ι ού.
μ
ξύ
,
άξ
μ
.
μ
μ
ι
ο χρώ
–
Γυρί
ρυθ ί
π
μ
ου
η πι ογή χρώ
ος
μ
μ
, ο χρώ
ου φω ός
άζ ι ύ φω
η
θορι έ η
θ ρ ο ρ ί ου χώρου πι
ώ .
ο
ι ίπ
ο ι ό ι.
Μπορ ί
ρυθ ί
η έ
η ου
φ ιρι ού φω ι ού χρη ι οποιώ ς
ρι ήρι
ο
π ό:
μ
Ο φω ι
πόρ ς
πάρχ ι
φω ι ό
ριο ο
Μ
ά-
ήρι που ρί
ο ου πί My Car
.
3.
μ
μ
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
μ
Μπορ ί
ρυθ ί
η έ
η ου
οφ ιρι ού φω ι ού χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο ο
π ό:
μ
.
μ
, πι έξ
..
ι
ι
π
μ
ο π ρι
η έ
ροφι ό ρυθ ι
η.
οχ ι-
ή γι
π
ός ο ποθη υ ι ό χώρο ις
ά ιό
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί.
υ ό η
ι ρορύθ ι ης ης
η ς, χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήπ ό.
μπ
Ο φω ι ός ις προ
ά ιό
ξ
ι ώ
ή ιό
ι ώ
πμ
ι ές πο ηροθή ς
ο υ ο ί η ο ι
ο υ ο ί η ο. πάρ-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
χ ι υ ό η
ι ρορύθ ι ης ης φω ι ό ης, χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο ο
π ό.
•
•
•
π
Δι
Θέ
όπ ς φώ ω ( . 159)
ις ι
όπ η
Προ ο ή ρυθ ί
άφ
ξης ( . 447)
ω ( . 199)
Δ
μ
π μ
Ορι
πό
ξω ρι ά φώ
π ρ
ου
,ώ
γ ου ως φω ι ός πο ά ρυ
ω
ου υ ο ι
ου.
Γι
ργοποιή
1. Σ ή
ο
η
Δ
πορού
ι ουρης
ά ο
ι ουργί :
ι η ήρ .
2. Μ
ι ή
ο ρι
ρό οχ ο ι
προ ά προς ο
π ό ι φή
3.
γ ί
πό ο υ ο ί η ο
η πόρ .
ι
όπ η
ο .
ι ώ
Ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι, ά ου οι
προ ο ίς η
ί
ά ,
φώ θέ ης,
ο φω ι ός ις ξω ρι ές
ές* ι ο
φω ι ός πι
ί ς ριθ ού υ οφορί ς.
Μπορ ί
ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά η
γι ο οποίο ο φω ι ός πο ά ρυ ης π ρ έ ι
έ ος πό η
ρι ή οθό η.
•
•
π
Διάρ ι φω ι
Προ ο ή ρυθ ί
ού προ έγγι ης ( . 173)
ω ( . 199)
μ
Χ ΡΣ
Ρ
π
Ο φω ι ός προ γγι ης ά ι ό
ξ
ι ώ
ο υ ο η ο ι χρη ι οποι
ι γι
άψου
φώ
ου υ ο ιου ώ π η ιάζ
προς ο υ ο η ο
πό πό
η.
Ό
η ι ουργί
ργοποι ί ι
ο η χ ιρι ήριοι ί
ά οξ
ί ω , άου
φώ θέ ης, ο φω ι ός ις ξω ρι ές
ές ω θυρώ *, ο φω ι ός πι
ίς ριθ ού υ οφορί ς, οι π φο ιέρ ς ι
ο φω ι ός πέ ου.
οίξ ι άποι πόρ
ός ου χρό ου
ργοποίη ης, ο χρό ος
ι ουργί ς ου φω ι ού ις ξω ρι ές
ές* ι ου ω ρι ού φω ι ού θ
π ρ
θ ί.
Μπορ ί
π ργοποι ί / ργοποι ί
η ι ουργί πό η
ρι ή οθό η.
•
•
•
π
Διάρ ι φω ι
η
χ ιρι
ού πο ά ρυ
ήριο-
Προ ο ή ρυθ ί
ης ( . 173)
ι ί ( . 276)
ω ( . 199)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 173
ΌΡΓ Ν
π
Χ ΡΣ
Ρ
Δ
μπ
Ο υ ο θ ρι
ρ ς π ρ πρ ζ θ ρ ζ ι ο
π ρ πρ ζ. ι φορ ι ς ρυθ
ις γι ο
υ ο θ ρι
ρ ου π ρ πρ ζ γ ο
ι πό
ο
ξ οχ ο ι όπ η ο ι ό ι.
π
ό
γί .
Ρυθ ί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η ο ριθ ό ω ι ρο ώ που
ού άθ φορά οι υ ο θ ρι ήρ ς,
έχ
πι έξ ι η ι οπ ό η ι ουρ-
Μ
θ ρι
υ
Δ ξιός µοχ ο ι
όπ ης.
Ρύθ ι η υ ι θη ί ς/ υχ ό η
π ρι ροφι ό ι όπ η
ς
ο
μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
ά ω ι φή
ο γι
έου οι υ ο θ ρι ήρ ς ί ι ρο ή.
μ
ι ή
πά ω γι
ήρ ς
ο
οχ ο ι όπ η προς
ι ουργή ου οι υ οο ι ή χύ η .
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η ό η
πιο πά ω γι
ι ουργή ου οι
ο θ ρι ήρ ς γρήγορ .
Πρι
ργοποιή
ους υ ο θ ρι ήρ ς,
ιωθ ί ό ι
ά ρ
έχου
π γώ ι ι πο
ρύ
υχό χιό ι ή
πάγο πό ο προ ι ό ( ι ο πί ω) π ρπρίζ.
Μ
π
υ
174
π
µ
π
µπ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η
θέ η 0 γι
π ργοποιή
ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ.
η
ους
Χρη ι οποιή
άφθο ο υγρό ψ
ήρω
γι
θ ρί
ο π ρ πρίζ
ους
υ ο θ ρι ήρ ς. Ό
ι ουργού οι
υ ο θ ρι ήρ ς ο π ρ πρίζ πρέπ ι
ί ι υγρό.
•
π
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ι θηήρ ροχής ( . 175)
•
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
( . 176)
•
Μά ρ υ ο θ ρι
ρύθ ι ης ( . 622)
ι προ ο έω
ήρω
η θέ η
ΌΡΓ Ν
π
/ π
π
Ο ι θη ρ ς ροχ ς ιχ ύ ι η πο όη
ρού που π φ ι ο π ρµπρ ζ ι
ργοποι
υ ό
ους υ ο θ ρι
ρ ς ου π ρ πρ ζ. Μπορ
ρυθ
η υ ι θη
ου ι θη ρ ροχ ς πό
ο π ρι ροφι ό ρυθ ι
ο
ξ οχ οι όπ η.
π
Γι
ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής,
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ι ί ιή οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι
η θέ η I ή II ου ι όπ η άφ ξης ι ο
οχ ο ι όπ ης υ ο θ ρι ήρω π ρ πρίζ
ρί
ι η θέ η 0 ή η θέ η ο ής ι ρο ής ο π ρ πρίζ.
Γι
ργοποιή
π ή
ο ου πί
ροχής.
ο ι θη ήρ ροχής,
γι ο ι θη ήρ
Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς
προ ι έ ου οι υ ο θ ρι ήρ ς
ου ί πιπ έο ι ρο ή.
ά ω
έ-
Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς
πά ω/ ά ω γι
υξή
/ ιώ
η
υ ι θη ί .
γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η προς
πά ω, οι υ ο θ ρι ήρ ς
ού ί πιπ έο ι ρο ή.
Δ ξιός µοχ ο ι
ου πί γι
π
όπ ης.
ο
ι θη ήρ
ροχής
Ρύθ ι η υ ι θη ί ς/ υχ ό η ς
ο
π ρι ροφι ό ι όπ η
Ό
ο ι θη ήρ ς ροχής ί ι
ργοποιηέ ος, η υχ ί ου ι θη ήρ ροχής
φ ίζ
ι η οθό η ου ο ηγού.
π
π
ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής
ώ ς ο ου πί
γι ο ι θη ήρ
ροχής ή
ι ώ ς ο οχ ο ι όπ η
προς
πά ω
ά ο πρόγρ
ι ουργί ς ω υ ο θ ρι ήρω .
π
Ο ι θη ήρ ς ροχής π ργοποι ί ι υ όό
ο ι όπ ης άφ ξης ρί
ι
η θέ η 0 ή ό
ο ι η ήρ ς ή ι.
Χ ΡΣ
Ρ
Ο ι θη ήρ ς ροχής π ργοποι ί ι υ όό
ά ρ ω υ ο θ ρι ήρω
ρί ο ι η θέ η ρύθ ι ης. Ο ι θη ήρ ς
ροχής π
ργοποι ί ι ό
η θέ η ρύθι ης π ργοποιηθ ί.
Οι υ
ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ πορ ί
θού
ι ουργί
ι
υπο ού
ζη ιά ό
ο υ ο ί η ο ρί
ι
υ ό
ο π υ ήριο υ ο ι ή ω . π ργοποιή
ο ι θη ήρ ροχής ό
ο
υ ο ί η ο ρί
ι
ι ή ιήό
ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η I ή II ου ι όπ η άφ ξης.
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού
ή ι.
π
Μπορ ί
ή ης γι
ρόπο, ώ
ου πί γι
που θέ
1. Π
2. Π
η
μ
/ π
μ
π
ργοποιή
η ι ουργί
ι θη ήρ ροχής
έ οιο
η χρ ιάζ
ι
π ά
ο
ο ι θη ήρ ροχής άθ φορά
ο υ ο ί η ο
ι ουργί :
ο
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
.
}}
175
ΌΡΓ Ν
||
3.
Χ ΡΣ
Ρ
πι έξ
μ
ργοποιηθ ί/ π
ουργί
ή ης.
ργοποιηθ ί η
γι
ι-
π
•
Χρή η υ
( . 174)
•
Μά ρ υ ο θ ρι
ρύθ ι ης ( . 622)
ήρω
η θέ η
•
ο θ ρι ήρ ς
π ρ πρίζ ( . 177)
ιψ
ήρ ς πί ω
ο
θ ρι
ήρω π ρ πρίζ
π
π
Οι υ ο θ
προ ο ω
προ ο ς.
θ ρι
ρ ς
οποιώ
ς
μπ
ρι
ρ ς ι οι ψ
ρ ς
θ ρ ζου ο π ρ πρ ζ ι ους
ο ύ η π ύ ης/οι υ ο ρχ ζου
ι ουργού χρη ιο
ξ οχ ο ι όπ η.
ποφύγ
ργοποι ί
ο ύ η
π ύ ης ό
έχ ι π γώ ι ή ό
ο οχ ίο
ου υγρού π ύ ης ί ι ά ιο, ι φορ ι ά
υπάρχ ι ί υ ος
υπο
ί ζη ιά η
ί .
μ
π
μπ
π
μ
*
ροφύ ι ω ψ
ήρω θ ρ ί ο ι
υ ό
ό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ορ ί ς, γι
η π γώ ι ο υγρό ου
υ ή
ος π ύ ης.
π
*
Γι οι ο ο ί ου υγρού, οι προ ο ίς π έ οι υ ό
άθ πέ π η φορά που π έ ι ο π ρ πρίζ.
μ
Λ ι ουργί π ύ ης,
–
176
ξιός οχ ο ι
όπ ης.
ρ ήξ
ο
ξί οχ ο ι όπ η προς ο
ι ό ι γι
ξ ι ή ι η ι ουργί ω
ψ
ήρω π ρ πρίζ ι προ ο έω .
> Ό
φή
ο οχ ο ι όπ η, οι
υ ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ θ
πρ γ
οποιή ου ρ ές ι ρο ές
ό η.
π
ο οχ ίο πο έ ι ό ο 1 ί ρο π ρίπου
υγρού ψ
ήρω
ι η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο ή υ
, ζί
μ
μ
. μπ
, ό η π ροχή υγρού
η υχ ί
ψ
ήρω
ους προ ο ίς ι όπ
ι.
υ ό γί
ι γι
οθ ί προ ρ ιό η
ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ ι η ορ ό η
που π ρέχ ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
•
π
Χρή η υ
( . 174)
ο
θ ρι
•
ο θ ρι ήρ ς
π ρ πρίζ ( . 177)
•
Π ήρω η υγρού ψ
π
ήρω π ρ πρίζ
ιψ
ήρ ς πί ω
ήρω ( . 625)
π
μπ
π
π
Χ ΡΣ
Ρ
μπ
Ο υ ο θ ρι
ρ ς ιοψ
ρ ςπ ω
π ρ πρ ζ θ ρ ζου ο π ω π ρ πρ ζ.
ρχ ζ ι
ι ουργ ο ύ η π ύ ης/οι
υ ο θ ρι
ρ ς ι οι ρυθ
ις
άζου πό ο
ξ οχ ο ι όπ η ου ι οιού.
Ω
Ο υ ο θ ρι ήρ ς ου πί ω π ρ πρίζ
ι θέ ι προ
ί
ά ης υπ ρθέρ
ης, που η ί ι ό ι ο ο έρ ίθ
ι
ός ι ουργί ς ά υπ ρθ ρ
θ ί. Ο
υ ο θ ρι ήρ ς ου πί ω π ρ πρίζ ιουργ ί ξ ά φό ου ρυώ ι.
πι έξ
ουργί
πρίζ.
–
ου υ
γι
ο
η ι οπ ό η ιθ ρι ήρ πί ω π ρ-
πι έξ
γι η υ χό η ιουργί ου υ ο θ ρι ήρ πί ω π ρπρίζ.
Μ
ι ή
ο
ξί οχ ο ι όπ η ου
ι ο ιού προς
πρός γι
ρχί ι η
π ύ η ι ο θ ρι ός ου πί ω π ρπρίζ.
π
1. Π
2. Π
η
/ π
π
π
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
.
}}
177
ΌΡΓ Ν
||
3.
Χ ΡΣ
Ρ
μ
π
. γι
ργοποιηθ ί/
π ργοποιηθ ί η ι ουργί ω υ
θ ρι ήρω
ά η όπι θ .
π
πι έξ
ο-
πι έξ
όπι θ
ώ οι υ ο θ ρι ήρ ς ί ι
ργοποιη έ οι, ο υ ο θ ρι ήρ ς ου πί ω π ρ πρίζ θ
ργοποιηθ ί.
ι ουργί ι όπ
ιό
πι έξ
ά η
χύ η .
πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ
οξ
ό
η
ρι ά π ράθυρ π
ι χ ιρι ηρ ω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιού
ι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
οιχω π ρ θύρω .
•
•
π
Χ ιρι ός ω η
( . 179)
ι
ριές
φ
ρι ώ π ρ θύρω
ί ς π ι ιώ ( . 306)
ά ο υ ο θ ρι ήρ ς ου πί ω π ρ πρίζ
έχ ι ή η
ργοποιηθ ί η υ χή ι ουργί , θ π ρ
ί ι
υ ή.
π
•
Χρή η υ
( . 174)
•
Ψ
ήρ ς π ρ πρίζ
( . 176)
•
ο
θ ρι
ήρω π ρ πρίζ
ι προ ο έω
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ι θηήρ ροχής ( . 175)
Π
ί ιο χ ιρι
ηρίω
η πόρ
ου ο ηγού.
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ιιώ * που
πι ρέπου
π ι ιά
οίξου ις πί ω πόρ ς πό έ
ι
οίξου /
ί ου
πί ω π ράθυρ .
178
Δι
όπ ς γι
Δι
όπ ς γι
πί ω π ράθυρ .
προ
ι ά π ράθυρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
μ
μ
Δ
Δ
ιωθ ί ό ι
θ π γι υ ού π ι ιά
ή ά οι πι ά ς /ό
ί
π ράθυρ
ο η χ ιρι ήριοι ί.
Δ
υπάρχου π ι ιά έ
ο υ ο ί η
θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η
ρι ά π ράθυρ ρυθ ίζο ς ο η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου η θέ
ου ι όπ η άφ ξης ι η υ έχ
π ίρ
ο η χ ιρι ήριοι ί
ςό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
οη0
ι
ζί
Χ ιρι
Ρ
ο
ί ι ο ω π ρ θύρω ι όπ
ι ι
ο π ράθυρο οίγ ι ά π ρ
ηθ ί άποιο
πό ιο η ι ρο ή ου. Μπορ ί
π ρ ά ψ
η ι ουργί προ
ί ς π ο ρίος ό
ο
ί ι ο ι οπ ί, π.χ. ά
έχ ι ρχί ι
χη
ίζ
ι π γ ός. Μ ά
πό ύο ι οχι ές ι οπές
ά ο
ίι ο, η ι ουργί προ
ί ς πό π ο άριργοποι ί ι ξ
γ
ι ά ι η υ όη ι ουργί π ργοποι ί ι γι ίγο ώρ ο
ί ι ο ί ι φι ό ά ρ ή
ο ου πί ρ ηγ έ ο προς
πά ω.
πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ
οξ
ό
η
ρι ά π ράθυρ π
ι χ ιρι ηρ ω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιού
ι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
οιχω π ρ θύρω .
ιωθ ί ό ι
θ π γι υ ού π ι ιά
ή ά οι πι ά ς ό
ί
π ράθυρ πό η πόρ
ου ο ηγού.
Χ ΡΣ
ός ω η
ρι ώ π ρ θύρω .
Χ ιρι
ός χωρίς υ ό
Χ ιρι
ός
υ ό
η
η
ι ουργί
ι ουργί
πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
η πόρ
ου
ο ηγού, πορ ί
οίξ
ή
ί
ό
η
ρι ά π ράθυρ π ί ι χ ιριηρίω
ις υπό οιπ ς πόρ ς χρη ι οποιούι ό ο γι ο χ ιρι ό ω
ί οιχω
π ρ θύρω . Μό ο έ π ί ιο χ ιρι ηρίω
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί άθ φορά.
Γι
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ , ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρίι ου άχι ο
η θέ η I. Μπορ ί
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ πί
ρι ά π ά φό ου θέ
ο υ ο ί η ο
ός ι ουργί ς ι πό η
ιγ ή που θ
ί
ο ι όπ η άφ ξης - ω ό ο
έχρι
οίξ ι άποι πόρ .
Ω
ς ρόπος
ιωθ ί ο π
ι ός θόρυος πό ο έρ που προ
ί ιό
ί ι οι ά
πί ω π ράθυρ ί ι
οίξ
ίγο ι
προ ι ά π ράθυρ .
Ω
π ράθυρ
οίγου
χύ η ς
πά ω πό
180 km/h (112 mph) π ρίπου,
ό ο
ί ου .
μ
μ
Μ
ι ή
έ
πό
ου πιά έγχου
πά ω/ ά ω.
η
ρι ά π ράθυρ
οίγου /
ί ου ό ο ρ ά
ο ου πί έγχου.
}}
179
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ μ
μ
Μ
ι ή
έ
πό
πά ω/ ά ω η
ρ
ο. ο π ράθυρο υ ό
ώς.
μ μ
π
μ
Γι ο χ ιρι ό ω
π' έξω
ο η χ
ή ης πόρ ς, ή
ρι ού
ι ώ
ρι ήριοι ί", "
έξω" ή "
ί ω /ξ
π
-
,
μπ
η
ρι ώ π ρ θύρω
ιρι ήριοι ί ή πό η
πό έ
ο ου πί
ος, . ό η " η χ ιί ω /ξ
ί ω
π'
ί ω
πό έ ".
1. Μ
ι ή
π ά ο προ ι ό ή
ου ου πιού προς
πά ω, η
ρ ι ή θέ η, γι
ί ι ο π ράθυρο
ώς, ι ρ ή
ο ου πί
υ ή
η θέ η πί έ
υ ρό π ο.
φή
•
•
•
•
•
ι ουργή ι η προ
ί π ο
ος, χρ ιάζ
ι π
ρύθ ι η.
ρί-
ξ ι
π ω πόρ .
π
π
ι
π
ω
ω
άθ
-
ρι ά π ράθυρ ( . 178)
Θέ
ις ι
όπ η
η
χ ιρι
ήριο-
άφ
ξης ( . 447)
ι ί ( . 276)
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 282)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
( . 286)
ρί ος
–
Ό
χ ι ό άγ ι
ρο
ρ
ήξ
ο
ξή ιο προς
ρ ώ
ο ο άγ ι ρο
π ί ιο ης πόρ ς.
οίξ
ο
ι
ξή ιο ί
ί
ι
πά ω ι
ο πά ω
οι ό, πορ ί
ο π ράθυρο.
ο ου πί.
3. Μ
ι ή
ο προ ι ό ή
πιού ξ ά προς
πά ω πί έ
π ο.
180
Γι
μ
η π
ρί πο υ
θ ί, η ι ουργί
υ ό
ου οίγ
ος πρέπ ι
π
ρυθ ιί προ ι έ ου
πρ γ
οποι ί ι ω ά.
2.
*
Δ
ου πιά έγχου
ι ή θέ η ι φή
οίγ ι/
ί ι
ου ουυ ρό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
3. Π ή
ξ ά ο ου πί L ή R.
υχ ί πρέπ ι
ή ι.
π
Μπορ
ρυθ
ους ξω ρι ούς
θρ π ς
ο joystick που υπάρχ ι ο
π
ιο χ ιρι ηρ ω
η πόρ
ου ο ηγού.
θρέπ ς ί ι υρυγώ ιοι γι
η
ύ ρη υ ή ορ όι
ι ί
που έθρέπ η
φ ί ο ι ό ι ρίγ ύ ρη πό
η πό η
μ
μ
μ *
μπ
μ
ήρι γι
ους ξω ρι ούς
θρέπ ς.
μ
1. Π ή
ο
ξω ρι ό
ξί ξω ρι
ου πί ά
ουµπί L γι ο ρι
ρό
θρέπ η ή ο ου πί R γι ο
ό θρέπ η.
υχ ί
ο
ι.
2. Προ ρµό
η θέ η ου θρέπ η µ
ο ι όπ η ρύθµι ης που ρί
ι ο
έ ρο.
21
Μό ο
υ
υ
ό
η
ρι ό άθι
π
μ
21
μ
πι έξ
η όπι θ
πί L ή R.
ή
μ
2. Π
ή
My Car
.
π
3. Σ ο
ή
μ
ο ου-
Ό
πό η όπι θ
πι έξ
ά η χέ η,
ο θρέπ ης πι ρέφ ι υ ό
η
ρχι ή ου θέ η
ά πό 10 υ ρό π
π ρίπου, ή γρηγορό ρ
π ή
ο ουπί
η έ
ιξη L ή R
ί οιχ .
-
η πά ω προ ο ή.
π
π
.,
,
ή
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ι γι
πι έξ
ποιος ξω ρι ός θρέπ ης
θέ
ρυθ ι
ί υπό ί η.
21
ιπ
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
Ο ξω ρι ός θρέπ ης πορ ί
ρ φ ί
προς
ά ωώ
ο ο ηγός
πορ ί
ι
ο έρ ι
ου ρό ου, γι π ρά ιγ
ά
η άθ υ η.
–
μ
πι έγ
η όπι θ , ο ξω ρι ός
θρέπ ης ρέφ
ι προς
ά ω έ ι,
ώ
ο ο ηγός
πορ ί
ι ο έρ ι
ου ρό ου, γι π ρά ιγ
ά η άθυ η. Ό
πό η όπι θ
πι έξ
ά η
χέ η, ο θρέπ ης πι ρέφ ι υ ό
η ρχι ή ου θέ η
ά πό ίγο.
Οι ρυθ ί
οποιού
Μπορ ί
ποθη ύ
ις θέ ις ω
ξω ρι ώ
θρ π ώ
η ι ουργί
ή ης
ου προ ι ού η
ρι ού θί
ος.
Χ ιρι
Ρ
Ό
Δ
ι οι ύο
π ρέχου
η .
έχ
π
ο
ο ι
πρ γ
ι ή.
μ
π
ο ι άη
Χ ΡΣ
Ό
π
μ *
, πι έξ
π
π
ι ώ
/ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί, οι ξω ρι οί
θρέπ ς
ιπ ώ ο ι/ π έρχο ι η
οι ή θέ η υ ό
.
}}
ή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 181
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Μπορ ί
η ι ουργί
Ρ
ργοποι ί / π ργοποι ί
πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
3.
η πά ω προ ο ή.
π
π
μ γι
ργοποιηθ ί.
π
ργοποιηθ ί/
πι έξ
π
π
µ
π
ά οι θρέπ ς µ
ι ηθού πό η
ρχι ή ους θέ η όγω ξω ρι ής ύ
ης,
πρέπ ι
π
ρυθ ι ού η
ρι ά γι
ι ουργή ι ω ά η η
ρι ή ους
ίπ ω η/ π
φορά η
οι ή θέ η:
1.
ιπ ώ
ους
πιά L ι R.
2.
3.
π
φέρ
ή θέ η
ρύθµι η ω
θη .
μ
*
ου-
ους θρέπ ς η
ου πιά L ι R.
π
ά
η π ρ πά ω ι
όπως ί ι π ρ ί η ο.
π
π
θρέπ ς
θρ π ώ ο ο
ι
υ ό
η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προί ς ί ι πά ο
ργή ώ ο ηγ ί ,
ός
ί ι πι γ έ η η όπι θ .
υ ιθη ί ης ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής προί ς πορ ί
ρυθ ι
ί
ρί πίπ
ι πηρ άζ ι ο
ω ρι ό ι ους ξω ριούς θρέπ ς.
ί
ηρώ-
µ
π
π
μ
*
Οι θρέπ ς µπορού
ιπ ωθού γι
η άθ υ η ι η ο ήγη η
ά
ηµ ί :
1. Π ή
ου πιά L ι R υ όχρο
(ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I).
2.
-
φή
ά πό 1 υ ρό π ο
π ρίπου. Οι θρέπ ς
ού υ όη θέ η π ήρους
ίπ ω ης.
Γι
π
φέρ
ους θρέπ ς η
οι ή θέ η, π ή
ου πιά L ι R υόχρο . Οι θρέπ ς π έρχο ι υ όη
οι ή θέ η.
Ω
Ό
άξ ι η υ ι θη ί , η
γή η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
ί ιά
ι θη ή,
ά ο ο ηρώ
ι
ά πό ίγο.
οι-
ά
η ου έ ο ου φω ός πό
υ ο ί η που ο ουθού
ιώ
ι υ όπό ο
ω ρι ό θρέπ η.
182
Γι
ι θέ ου οι ξω ρι οί θρέπ ς
υ ή η ι ουργί , ί ι π ρ ί η ο ι ο
ω ρι ός θρέπ ης
ι θέ ι υ ό
η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς, .
" ω ρι ός θρέπ ης".
Οι ρυθ ί
οποιού
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
3. Σ ο
π
μ
,
-
η πά ω προ ο ή.
•
•
•
π
ω ρι ός
θρέπ ης ( . 183)
Προ ο ή ρυθ ί
Χρή η ης
ρι ό προ
ω ( . 199)
ι ουργί ς ή ης ο η
ι ό άθι
* ( . 144)
-
π
μ
π , πι έξ
.ή
..
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
π
Μπορ
ρυθ
η
ι ό η
ου ω ρι ού θρ π η πό ο χ ιρι
ριο
ο ά ω ά ρο ου θρ π η. Ε
ι ά,
η
ι ό η
ου ω ρι ού θρ π η ρυθ ζ
ι υ ό
.
ω υ ο ι ή ω που
φ ω ι ά:
ο ουθού
ί
ι
1.
ργοποιή
η ι ουργί
ιθ
ής προ
ί ς ρ ώ ς ο χ ιρι
προς ο χώρο πι
ώ .
2.
π
φέρ
ο
θρέπ η η
ου θέ η,
ι ώ ς ο χ ιρι
προς ο π ρ πρίζ.
π
μ
*
υω ιήριο
ο ι ή
ήριο
µ
ά
η ου έ ο ου φω ός πό
υ ο ί η που ο ουθού
ιώ
ι υ όπό ο
ω ρι ό θρέπ η. Ο ι όπ ης γι η χ ιρο ί η η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
υπάρχ ι
ους θρέπ ς
υ ό
η
ιθ
ω ι ή
ι ουργί .
Χ ιρι
προ
μ
ήριο
ί ς
ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής
π
ο
υφ ω ι ό φως πό
υ ο ί η που
ο ουθού
ά ι ο
ω ρι ό
θρέπ η ι πορ ί
θ πώ ι ο ο ηγό.
ργοποιή
η ι ουργί
ιθ
ω ι ής
προ
ί ς χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ήριο
ιθ
ω ι ής προ
ί ς, ό
φώ
Ο ω ρι ός θρέπ ης ι θέ ι ύο ι θηήρ ς - έ
ρ
έ ο προς
πρός ι
έ
προς
πί ω - που ι ουργού υ υ ι ά γι
οπί ου
ι
π ριορί ου ο
υφ ω ι ό φως. Ο ι θη ήρ ς που ί ι
ρ
έ ος προς
πρός ιχ ύ ι ο φως
π ρι ά ο ος, ώ ο ι θη ήρ ς που ί ι
ρ
έ ος προς
πί ω ιχ ύ ι ο φως
πό
φώ
ω οχη ά ω που ο ουθού .
Χ ΡΣ
Ρ
Ω
ά οι ι θη ήρ ς πο ίζο ι, π.χ. πό
π ρ ό ρ , πο πο έ ς, ιά ι ή
ιί
θί
ή ο χώρο πουώ ,
ρόπο που ο φως
φ ά ι
έχρι ους ι θη ήρ ς, η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς ου ω ριού θρέπ η ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ ί ι π ριορι έ η.
υ ό
η ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προί ς ί ι πά ο
ργή ώ ο ηγ ί ,
ός
ί ι πι γ έ η η όπι θ .
υ ιθη ί ης ι ουργί ς
ιθ µ ω ι ής προί ς πορ ί
ρυθ ι
ί
ρί πίπ
ι πηρ άζ ι ο
ω ρι ό ι ους ξω ριούς θρέπ ς.
Ω
Ό
άξ ι η υ ι θη ί , η
γή η
ι ουργί
ιθ µ ω ι ής προ
ί ς
ί ιά
ι θη ή,
ά ο ο ηρώ
ι
ά πό ίγο.
Οι ρυθ ί
οποιού
ις γι υ ή η ι ουργί πρ γ
ι πό η
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
μ
2. Π
ή
My Car
π
.
-
η πά ω προ ο ή.
π
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
}}
ός/ ξ
ουάρ. 183
||
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
3. Σ ο
π
μ
μ
π , πι έξ
.ή
..
,
•
•
Ρ
π
Ρύθ ι η ω
( . 181)
ξω ρι ώ
Προ ο ή ρυθ ί
θρ π ώ
*
–
Σ η πά ω ξιά γω
ου ω ρι ού
θρ π η υπάρχ ι µι
ωµ ωµ η
ιξη που µφ ζ ι η
ύθυ η προς
η οπο
ι ρ µµ ο ο µπρο ι ό
µ µ ου υ ο ι
ου.
ω ( . 199)
ω ρι ός
θρέπ ης
πυξί
•
•
•
Π
ή
ο ου πί η ά ω π υρά ου
ω ρι ού θρέπ η χρη ι οποιώ ς
π.χ. έ
υ
ήρ .
π
θ ο ό η η ης πυξί
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ς* ( . 185)
ξης ( . 447)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 225)
.
φ ίζο ι ο ώ ι φορ ι ές
υθύ
ις
πυξί ς
ι ι ές υ ή ις: N ( όρ ι ),
NE ( ορ ιο
ο ι ά), E (
ο ι ά), SE
( ο ιο
ο ι ά), S ( ό ι ), SW ( ο ιο υ ι ά),
W ( υ ι ά) ι NW ( ορ ιο υ ι ά).
π
π
/ π
π
πυξί
ργοποι ί ι υ ό
ί η η ου υ ο ι ή ου.
Γι
πυξί
184
:
π
ργοποιή
/
ργοποιή
ά η
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
*
π
η
1. Σ
θ ο ό η η, προχωρή
μ
μ
μ
π μπ *:
φ ι
ίηέ
ιξη C η οθό η
ό
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ ί ι
ργοποιη έ ο, πρ γ
οποιή
η
θ ο ό η η ύ φω
ο ή 6
π ρ πά ω
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποιη έ ο.
8.
π
ά
η π ρ πά ω ι
όπως ί ι π ρ ί η ο.
•
Πυξί
ως ξής:
ή
ο υ ο ί η ο
έ
γά ο
οι ό χώρο,
ριά πό χ ύ ι ς
υές ι
ώ ι υψη ής ά ης.
2. Θέ
ο υ ο
π ργοποιή
υ ή
( ύ
θ ρι ήρ ς,
ό ς οι πόρ ς
ί η ο
ό
η
. π.)
ί ι
ι
ι
ι
η
ι ουργί
ι
ρι ά
ι ού, υ οιωθ ί ό ι
ές.
Ω
θ ο ό η η πορ ί
ί ι
πι υχής
ή
η ξ ι ή ι θό ου ά ο η
ριός ξοπ ι ός
έχ ι π ργοποιηθ ί.
3.
ρ ή
π η έ ο ο ου πί η ά ω
π υρά ου ω ρι ού θρέπ η (χρη ιοποιή
έ
υ
ήρ ή π ρό οιο
ι ί ο) πί 3 υ ρό π π ρίπου.
φ ίζ
ι ο ριθ ός ης ρέχου ς
γ η ι ής ζώ ης.
Μ γ η ι ές ζώ ς.
4. Π
Ρ
7.
Η γη χωρ ζ
ι
15 µ γ η ι ς ζώ ς. Εά
ο υ ο η ο ι
ι
ξύ ρ ώ
γ η ι ώ ζω ώ , η πυξ
θ πρ π ι
ρυθ ι
.
Γι
Χ ΡΣ
ι
ί
π
* ( . 184)
ή
ο ου πί π
ι η έ
έχρι
φ ι
ί η γ η ι ή ζώ η (1–15)
που πιθυ ί .
ρέξ
ο χάρ η
γ η ι ώ ζω ώ ης πυξί ς.
5. Π ρι έ
έχρι η οθό η
ί ξ ά ο γρά
C, ή ρ
ου πί ο ά ω έρος ου
θρέπ η π η έ ο πί 6 υ
έχρι
φ ι
ί ο γρά
φ ιή
ο
ω ρι ού
ρό π
C.
6. Ο ηγή
ργά ι γράφο ς έ
ύ ο
χύ η όχι γ ύ ρη πό 10 km/h
(6 mph) έχρι
φ ι
ί η οθό η
άποι πό ις
υθύ
ις που ίχ ι η
πυξί , που υπο ι ύ ι ό ι η ρύθ ι η
ο ο ηρώθη . Σ η υ έχ ι , ι γράψ
ό η 2 ύ ους γι
ο ο ηρωθ ί η
ρύθ ι η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 185
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
Ρ
*
μ
Η π ορ ι οροφ πο
ι πό ύο
γυά ι
. ο προ ι ό
ογ ι άθ
ο π ω ά ρο (θ η ξ ρι ού)
οριζό ι ( οι
θ η). ο π ω
ης οροφ ς
ι
θ ρό ζά ι.
Η π ορ
ρ .
ι
οροφ
ι θ
ι
ροπ
π ορ ι ή οροφή ι θέ ι έ
ξή ιο
πό ιά ρη ο ύφ
ο οποίο ρί
ι
ά ω πό ο γυά ι ο ή γι έξ ρ προ
ί πό π ράγο ς όπως ο υ ό φως ου
ή ιου.
Ο ι όπ ης
ργοποι ί ι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου ρί
ή II ου ι όπ η άφ ξης.
π
οη
ρι ό
ι η θέ η I
Δ
πάρχ ι ί υ ος
π ι ιά, ά οι πι ά ς
ή
ι ί
π γι υ ού
ι ούέρη ης π ορ ι ής οροφής.
•
Ο χ ιρι
πρέπ ι
•
Μη
•
Θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η π ορ ι ή οροφή ρυθ ίζο ς ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης
ι η υ έχ ι
π ίρ
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
ός ης π ορ ι ής οροφής
γί
ι πά ο
προ οχή.
πι ρέπ
π ι ιά
χ ιρι ήρι .
π ίζου
π ορ ι ή οροφή ι θέ ι έ
ροπέ
έρ ο οποίος
ιπ ώ
ιό
η π ορ ι ή οροφή ρί
ι η
οι ή θέ η.
π
•
Χ ιρι ός ης π
( . 187)
•
Θέ
ις ι
όπ η
ορ
άφ
ι ής οροφής*
ξης ( . 447)
Μη
οίγ
η π ορ ι ή οροφή ό
έχ ι οποθ ηθ ί χάρ οροφής.
Μπορ ί
χ ιρίζ
ι ο
ξή ιο πό έ
ι η οροφή.
186
η π ορ ι ή οροφή
ι όπ η που ρί-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
μ
π
*
μ
ά ο χ ιρι ό πό ο ι όπ η
οροφ , η π ορ ι οροφ πρώ
οριζό ι
χρι η θ η ά
ης.
Σ η θ η ξ ρι ού, ο προ
ά υ
η οροφ
υψώ
ρος.
η
ογ ι
ι ό γυά ι ο
ι οπ ω
Μη
οίγ
η π ορ ι ή οροφή ό
έχ ι οποθ ηθ ί χάρ οροφής.
Γι
πορ ί
χ ιρι
ί
η π
οροφή ι ο
ξή ιο, ο η
ρι ό
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρί
ι
ο
η θέ η I ου ι όπ η άφ
Δ
μ
π
ορ ι ή
ύ η
ου άχιξης.
Ο χ ιρι
πρέπ ι
2.
π
•
Μη
•
Θυ ηθ ί
π ργοποι ί πά ο
η π ορ ι ή οροφή ρυθ ίζο ς ο
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης
ι η υ έχ ι
π ίρ
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο.
ός ης π ορ ι ής οροφής
γί
ι πά ο
προ οχή.
πι ρέπ
π ι ιά
χ ιρι ήρι .
Ρ
μ
1. Γι
οίξ
ο
ξή ιο - πιέ
ο
ι όπ η προς
πί ω έχρι η θέ η χ ιρο ί η ου οίγ
ος. ο
ξή ιο
ι ί ι προ ά προς η θέ η έγι ου
οίγ
ος ό ο ρ ά
ο ι όπ η
π η έ ο προς
πί ω.
πάρχ ι ί υ ος
π ι ιά, ά οι πι ά ς
ή
ι ί
π γι υ ού
ι ούέρη ης π ορ ι ής οροφής.
•
Χ ΡΣ
οίξ
η π ορ ι ή οροφή - πιέ
ο ι όπ η ύ ρη φορά προς
πί ω
έχρι η θέ η γι ο χ ιρο ί η ο ά οιγ .
π ορ ι ή οροφή πρώ
ι ί ι
η θέ η ά
ης22. Γι
οίξ ι η
έγι η θέ η - πιέ
ο ι όπ η ι
ρί η φορά προς
πί ω.
Γι
ί ι η η ιοροφή/ ο
ξή ιο, π
ά
η προηγού η ι ι
ί
ίροφη ιρά - πιέ
ο ι όπ η προς
πρός/ ά ω η θέ η χ ιρο ί η ου
ι ί ος.
π ίζου
ί η η ης οροφής
ι όπ η ή ό
ο ρύ
φ ά ι η θέ η ά
ης ή
οίγ
ος ή
ι ί
ος.
Ά οιγµ , χ ιρο ί η ο
Ά οιγ
, υ ό
ά
φή
ο
ο ης η ιοροφής
η θέ η έγι ου
ο
ί ιµο, χ ιρο ί η ο
ί ι ο, υ ό
22
Σ η θέ η ά
ης, ο γυά ι ο ά υ
ί
ι
οι ό, όπου ο ό
ος πό ο
έρ
ο
ι ο θόρυ ος υ ήχη ης υ
ί ο
ι
πο
άχ
η ό πίπ
ο
}}
ώ ο ηγ ί .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 187
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
Ω
Γι ο χ ιρο ί η ο ά οιγ , ο
ξή ιο
πρέπ ι
ί ι
ώς οι ό γι
πορέ ι
οίξ ι η π ορ ι ή οροφή.
ά η
ί ροφη ι ι
ί , η π ορ ι ή οροφή πρέπ ι
ί ι
ώς
ι ή γι
πορέ ι
ί ι ο
ξή ιο.
1.
2.
μ
μ
οίξ
ο
ξή ιο η έγι η θέ η πιέ
ο ι όπ η προς
πί ω η
θέ η γι ο υ ό
ο ά οιγ
ι φή
ο .
η π ορ ι ή οροφή - πιέ
ο ι όπ η ι
ύ ρη φορά προς
πί ω έχρι η θέ η υ ό
ου οίγ ος. π ορ ι ή οροφή πρώ
ιί ι η θέ η ά
ης22. Γι
οίξ ι
η θέ η έγι ου οίγ
ος - πιέ
ο ι όπ η ι ρί η φορά προς
πί ω
η θέ η υ ό
ου οίγ
ος ι φήο .
188
ί η η ης οροφής
ρύ
ο φ ά ι η θέ η ά
ί ι ο πό η θέ η έγι ου
μ
μ
Μπορ ί
ι ή οροφή
–
οίξ
Γι
ί ι η η ιοροφή/ ο
ξή ιο, π
ά
η προηγού η ι ι
ί
ίροφη ιρά - πιέ
ο ι όπ η προς
πρός/ ά ω η θέ η υ ό
ου
ι ί ος.
22
ί η η ης οροφής
άό
ο
ο φ ά ι η θέ η ά
ης ή η
θέ η οίγ
ος ή
ι ί
ος.
ί η
όπ
ι πί ης
πιέ
ξ ά ο ι
προς η
ίθ η
ύθυ η πό η
που ρί
ι
ξέ ιξη.
Σ η θέ η ά
ης, ο γυά ι ο ά υ
ί
ι
οι ό, όπου ο ό
–
μ
οίξ
ι ο
άό
ης
οίγ
/
ί
ξή ιο
ρύέγι
η ι
όπ
ί η
η
η
η
μ
μ /
η π ορ υ όχρο :
Θέ η ξ
Γι
ί ι ο - πιέ
ο ι όπ η προς
πρός/ ά ω η θέ η υ ό
ου χ ιριού ύο φορές ι φή
ο .
ί η η ης οροφής
άό
ο ρύο φ ά ι η θέ η ά
ης ή η θέ η
ι ί
ος.
ί η η ι όπ
ι πί ης
πιέ
ξ ά ο ι όπ η προς η
ίθ η
ύθυ η πό η ί η η που ρί
ι
ξέ ιξη.
ί η η ης οροφής
ρύ
ο φ ά ι η θέ η ά
ί ι ο πό η θέ η έγι ου
έρ
ά πο έ ό
ης.
ο
ά ο
ος.
Ά οιγ - πιέ
ο ι όπ η προς
πί ω η θέ η υ ό
ου χ ιρι ού ύο
φορές ι φή
ο .
ος πό ο
ί η η ου
ξη ίου
η οροφή φ ά ι η θέ η ά
άό
ης
οίγ
ι ο θόρυ ος υ ήχη ης υ
ί ο
Ό
ρ
πο
ού, άθ
, πιέ
ο πί ω ά ρο.
ο
ι
όπ η προς
Γι ο
ί ι ο, π ή
ο ι όπ η
προς
πρός/ ά ω.
Ό
ί ι πι γ έ η η θέ η ξ ρι ού, ο
προ ι ό γυά ι ο ά υ
υψώ
ι ο
πί ω ά ρο.
ο
ξή ιο ί ι
ώς
ιόό
πι έξ
η θέ η ξ ρι ού, οίγ ι υ ό
ά 50 mm π ρίπου.
μ
ο
ά ο
ος.
ι
ρι
ο ά οιγ
πά ω.
άχ
μ
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο ι πιί η ιοφά ι /υψη ές θ ρ ο ρ ί ς, ο
ξή ιο
ί ι υ ό
15 π ά
ά ο
η ό πίπ
ο
ώ ο ηγ ί .
ΌΡΓ Ν
ί ω
ου υ ο ι ή ου. υ ό γί
ι γι
ιωθ ί η θ ρ ο ρ ί
ο χώρο πι
ώ
ι
προ
υ ίη π
ρί ου υ ο ιή ου ώ
η ποχρω
ι
ί πό ο
ή ιο.
μπ
οχή η ξω ρι ή π
ής ω θυρώ .
μ
2. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
πι έξ
γοποιηθ ί.
μ μ
μπ
–
γι
μ .
μ
ργοποιηθ ί/ π
μ
-
ου πί
ρ-
,
ή
π ρ
έ
ο ου πί
ι ώο η χ ιρι ήριοι ί έχρι
ος
η π ορ ι ή οροφή ι ο
ξή ιο
ρχί ου
ι ού ι προς η
ι ή
θέ η. Σ η υ έχ ι φή
ο ου πί
ι ώ
ος.
Π
ί η η
ά
π ή
ξ ά ο ου πί
ι ώ
ος ο η χ ιρι ήριοι ίή
ό
η οροφή/
ξή ιο φ ά ι η
ι ή
θέ η.
ρι ού
ι ώ
ος.
Δ
ί
η π ορ ι ή οροφή
ο
η χ ιρι ήριοι ί, ο ου πί
ρι ού
ι ώ
ος ή η
ή ης πόρ ς,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι ί υ ος
π γι υ ί άποιος.
Π ή
π ρ
έ
ο ου πί
ριέχρι η π ορ ι ή
ού
ι ώ
ος
οροφή ι ο
ξή ιο
ρχί ου
ι ού ι προς η
ι ή θέ η. π ι
φή
ο ου πί.
ί η η
ά
π ή
ξ ά ο ου πί
ρι ού
ι ώ
ος ή ό
η οροφή/
ξή ιο φ ά ι η
ι ή θέ η.
π
υ ο ί η
Keyless* ι θέ ου
ι
ί ω /ξ
ί ω
υ ί θη η η
υρά ης ξω ρι ής
ί η η
ά
οποθ ή
ξ ά ο
άχ υ ό ς η
οχή ης
ής ης πόρς ή ό ις η οροφή/ ο
ξή ιο φ ά ι η
ι ή θέ η.
Ό
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης, πορ ί
χρη ι οποιή
ο ου πί
ρι ού
ι ώ
ος η πόρ
ου ο ηγού ή ου υ ο ηγού* γι
ί
η π ορ ι ή οροφή.
–
Ρ
οποθ ή
ο άχ υ ό ς η υ ίθη η η φή οχή η ξω ρι ή
π υρά ης ξω ρι ής
ής ω θυρώ
έχρι η π ορ ι ή οροφή ι ο
ξή ιο
ρχί ου
ι ού ι προς η
ι ή
θέ η. ό πάρ
ο άχ υ ό ς πό η
οχή η
ή ης πόρ ς.
–
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
η ι ουργί
π ργοποιη έ η πό ο ργο ά ιο ι
πορ ί
η
ργοποιή
/ π ργοποιή
:
1. Π
Χ ΡΣ
φή
ί
ιωθ ί ό ι η π ορ ι ή οροφή έχ ι
ι
άό
η
ί
.
μπ
μ
π
ορ ι ή οροφή ι θέ ι ι ουργί προί ς π ο ρί
ος που
ργοποι ί ι
ά άποιο
ι ί οπ ρ
ηθ ί η ι ρο ή ου
ύ
ος ης οροφής ή ου
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 189
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
ξη ίου ό
ί ι. Σ π ρίπ ω η π ο ρί
ος, ο γυά ι ο ά υ
ης οροφής ή
ο
ξή ιο
ά ι η υ έχ ι
οίγ ι
υ ό
50 mm π ρίπου πό η π ορι έ η θέ η (ή η θέ η π ήρους ξ ριού).
ι ουργί προ
ί ς π ο ρί
ος ί ι πί ης
ργή ό
ί ι οι ό ο
ά υ
ης οροφής ή ο
ξή ιο.
HomeLink®*23
HomeLink®
ο
ι
προγρ
η χ ιρι
ριο που
ι
ω
η
ρι ό ύ η
ου υ ο ι
η ι ουργί προ
ί ς π ο ρί
ος
έχ ι
ργοποιηθ ί, ό
πορ ί
χ ιριί
η γυά ι η η ιοροφή ή/ ι ο
ξή ιο
ό η ί φορά προς η ί ι
ύθυ η
χωρίς προ
ί π ο ρί
ος, ρ ί υ ό
γί ι
ός 10 υ ρο έπ ω πό η
ργοποίη η ης ι ουργί ς προ
ί ς
π ο ρί
ος. υ ό η ί ι ό ι πορ ί
π ρ ά ψ
η ι ουργί προ
ί ς
π ο ρί
ος ό
ο
ί ι ο έχ ι ι οπ ί π.χ.
έχ ι χη
ι
ί πάγος γύρω πό
ο γυά ι ο ά υ
, πιέζο ς ο ι όπ η
υ χώς προς
πρός/ ά ω έχρι ο γυάι ο ά υ
ή ο
ξή ιο
ί ι.
•
•
•
•
•
23
24
190
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
HomeLink®, πι
φθ ί
η ι ο
ί
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex ή
έ
ο ριθ ό
00 8000 466 354 65 χωρίς χρέω η (ή ο
ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
Θέ
η
ορ
ου πί 2
ου πί 3
ι ι ή υχ ί
ι ή οροφή* ( . 186)
ις ι
όπ η
χ ιρι
άφ
ήριο-
ξης ( . 447)
ι ί ( . 276)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 282)
χύ ι
ορι έ ς γορές.
ο HomeLink ι ο ύ ο ο HomeLink ί
ο
ου πί 1
π
Π
ιζό
ο
ω
ο ο
ου.
γ ρ ού, ξω ρι ός ι ω ρι ός φω ι ός,
. π.),
ι θι ώ ς
υ ό ο ρόπο
ί οιχ
ο ω έ
η χ ιρι ήρι . ο
HomeLink® π ρέχ
ι
ω
ω έ ο ο
ω ρι ό θρέπ η. ο π ί ιο HomeLink®
π ρι
ά ι ρί προγρ
ιζό
ουπιά ι ι
ι ι ή υχ ί
ο ζά ι ου
θρέπ η.
( . 286)
ι
πορι ά ή
ο HomeLink®24 ί ι έ
η χ ιρι ήριο ο οποίο
ποιηθ ί γι ο η χ ιρι
ι φορ ι ώ ηχ ι ώ
οίγ
ος γ ρ ζόπορ
θέ
προγρ
ιζό ο
πορ ί
χρη ι οό έως ι ριώ
(π.χ., υ ή
ς, υ ή
υ -
ης Gentex Corporation.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Δ
•
ά χρη ι οποι ί
ο HomeLink® γι
ο χ ιρι ό γ ρ ζόπορ ς ή ξω ριής η χ ιριζό ης πόρ ς,
ιωθ ί ό ι
ρί
ι
ίς ο ά
η πόρ ό
οίγ ι ή
ί ι.
•
ά ο προγρ
ι ό ου
HomeLink, η γ ρ ζόπορ ή η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ που προγρ
ίζ
ι πορ ί
ργοποιηθ ί. Γι ο όγο υ ό,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς ο χώρο γύρω
πό η γ ρ ζόπορ ή η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ
ώ ο προγρ
ι ός ρί
ι
ξέ ιξη.
•
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ρί
ι έξω
πό ο γ ράζ
ά ο προγρ
ιό ου υ ή
ος οίγ
ος ης
γ ρ ζόπορ ς.
•
Μη χρη ι οποι ί
ο HomeLink® γι
γ ρ ζόπορ που
ι θέ ι οπ
φ
ί ς ι ηχ ι ό
ίθ ης
ί η ης φ
ί ς.
Φυ άξ
ρχι ά η χ ιρι ήρι γι
οι ό προγρ
ι ό (π.χ. ό
πο ή
ά ο υ ο ί η ο ή γι χρή η
ά ο όχη ).
Συ ι ά ι πί ης
υρώ
ο προγρ
ι ό ω π ή ρω ό
ο υ ο ίη ο πω ηθ ί, . ό η "Προγρ
ι ός
ου HomeLink®".
•
π
Προγρ
ι
ός HomeLink®* ( . 191)
μμ
Ο ηγ ς γι ο προγρ
HomeLink®.
μ
Ρ
HomeLink®*25
μ
μμ
Χ ΡΣ
ι
ό ου
HomeLink®
Ω
Σ ορι έ οχή
, ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ί ι οι ός ή
ρίι η θέ η "acc" γι
πορέ ι ο
HomeLink®
προγρ
ι
ίή
χρηι οποιηθ ί. οποθ ή
ά προ ί η η
ι ούργι ς π
ρί ς ο η χ ιρι ήριο
που θ
ι
θ ί πό ο HomeLink®
γι γρηγορό ρο προγρ
ι ό ι
ύ ρη
ά ο η ου ρ ιο ή
ος.
ου πιά HomeLink® πρέπ ι
π
ρυθ ιού πρι πό ο προγρ
ι ό, .
ί ο
πι φ ί “ π
ρύθ ι η ω
ου πιώ HomeLink®”.Ό
η π
ρύθι η ο ο ηρωθ ί, ο HomeLink® ίθ
ι
“
ά
η
άθη ης” ι ί ι έ οι ο
γι προγρ
ι ό.
1. Π ή
ο26 ου πί που θέ
προγρ
ί
ο HomeLink®.
ιι ή υχ ί 26 ο HomeLink® πρέπ ι
ο ή ι
ί ρι ο χρώ
ί φορά
ο υ ρό π ο. Δ χρ ιάζ
ι
ρ ά
ου πί π η έ ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 191
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
2. Σ ρέψ
ο η χ ιρι ήριο προς ο ουπί HomeLink® που θέ
προγρ
ί
ι ρ ή
ο
πό
η 2-8
cm πό ο ου πί. Μη φρά
η
ι ι ή υχ ί
ο HomeLink®.
μ
: Ορι έ
η χ ιρι ήρι πορού
προγρ
ί ου ο HomeLink®
ύ ρ
πό
η 15-20 cm. υ ό
πρέπ ι
ο θυ ά
υ
ή
πρό η
ά ο προγρ
ι ό.
4. Π ά
ι φή
ο ου πί ο ρχι ό
η χ ιρι ήριο ά ύο υ ρό π
έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχί ι
ο ή ι, πό ί ρι ο χρώ
ί φορά
ο υ ρό π ο,
πρά ι ο χρώ 10
φορές ο υ ρό π ο ή έχρι
π ρ ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο
χρώ .
3. Π
ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ου πί
ο ρχι ό η χ ιρι ήριο που θέ
προγρ
ί
HomeLink® ι προ έχ
η
ι ι ή υχ ί . Μη φή
ο ου πί έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχίζ ι
ο ή ι, πό ί ρι ο
χρώ
ί φορά ο υ ρό π ο,
πρά ι ο χρώ 10 φορές ο υ ρό π ο ή έχρι
π ρ
ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο χρώ . Μπορ ί
φή
ο ου πί ο η χ ιρι ήριο,
ό ις η
ι ι ή υχ ί ρχί ι
ο ή ι ή άψ ι
πρά ι ο χρώ .
μ
χρ ι
προγρ
ή 4.
25
26
192
μ π
μ 10
π :
Π ή
ο ου πί που θέ
προγρ
ι
ί,
π
μ
π 2
π
. π
ά
η ι ι ί ,
ά η οποί π ά / ρ ά
π η έ ο/ φή
ο ου πί, ά η ι
φορά ι, ά ογ
ο ο έ ο ου
έ η, ί ως ι ρί η φορά. Ο προγρ
ι ός πρέπ ι π έο
ο ο ηρωθ ί ι η γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή
η χ ιριζό η πόρ ή ο ά ο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργο-
: Σ ορι έ ους έ ς, πορ ί
ί
ι
ή
ο ή
ι ού 3
ις ο ηγί ς ο
χύ ι
ορι έ ς γορές.
. ό η "HomeLink®*" γι
η θέ η ω
ου πιώ
ι ης
5. Π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί
HomeLink® ι έγξ
η
ι ι ή
υχ ί .
>
μμ
μ π μ :
η
ι ι ή υχ ί
ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο
χρώ , π
μμ
μ
. γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ ή ο άο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργοποιηθ ί ό
π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί.
ι ι ής υχ ί ς.
ΌΡΓ Ν
ποιηθ ί ό
π
έ ο ου πί.
ή
ο προγρ
ι-
μ
ή
ο ο
8. Π ή
γρ
2
ο ου πί που θέ
προί,
π
μ
π
π
. π
ά
η ι ι
ί ,
ά
η οποί π ά / ρ ά π η έ ο/
φή
ο ου πί, ά η ι φορά ι,
ά ογ
ο ο έ ο ου έ η, ί ως
ι ρί η φορά. Ο π
μμ
μ
π
ι η γ ρ ζόπορ ,
η ξω ρι ή η χ ιριζό η πόρ ή ο
ά ο
ηχ ι ός πρέπ ι ώρ
ργοποιηθ ί ό
π ή
ο προγρ ι έ ο ου πί.
π
: Συ χί
προγρ
ι ού 6-8 γι
ηρωθ ί ο προγρ
ι ός.
ι
μ
6.
οπί
ο ου
ο έ η γι η
οιο ύ η . Συ
η ά η ης ρ
7. Π
πί προγρ
ι ού27
γ ρ ζόπορ ή π ρόήθως ρί
ι ο ά
ί ς ο έ η.
ή
ι φή
ο ου πί
ο έ η. ο ή 8 πρέπ ι
ρωθ ί
ός 30 υ ρο έπ ω
πά η
ου ου πιού.
27
ο ύ
ο ο
ι ο χρώ
άθη ης
ο ο ηπό ο
ου ου πιού πορ ί
ι φέρ ι
Ό
ι
ο HomeLink® ί ι π ήρως προγρ
έ ο, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
ί ω
ο ω έ ω ρχι ώ η χ ιρι ηρίω .
-
Π ή
ο προγρ
ι έ ο ου πί. γ ρ ζόπορ , η ξω ρι ή η χ ιριζό η
πόρ , ο ύ η
υ γ ρ ού ή ο ά ο
ηχ ι ός
ργοποι ί ι ( πορ ί
χρ ι ού
ρι ά υ ρό π ).
ι ι ή
υχ ί
ά ιή
ο ή ιό
ο ου πί
ί ι π η έ ο. Μπορ ί
χρη ι οποι ί
ρχι ά η χ ιρι ήρι π ρά η
ο
HomeLink®
χρ ι
ί.
ά ογ
ο
υ
ή.
Χ ΡΣ
Ρ
Ω
ά ο ι όπ ης άφ ξης ί ι
ι ός,
ο HomeLink® θ
ι ουργή ι πί
30 π ά πό η ιγ ή που θ
οίξ ι η
πόρ
ου ο ηγού.
Σ π ρίπ ω η προ η ά ω
ο προγρ
ι ό, πι οι ω ή
ο HomeLink® η
ι ο
ί www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex ή
έο ριθ ό 00 8000 466 354 65 χωρίς
χρέω η (ή ο ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
π
μ
HomeLink®
μπ
Μπορ ί
ό ο
π
ρυθ ί
ό
ου πιά ου HomeLink® υ όχρο , όχι άθ
ου πί ξ χωρι ά. Ω ό ο, υπάρχ ι υ όη
π
προγρ
ι ού
ο ω έ ω
ου πιώ , . ό η "Προγρ
ι ός
ο ω έ ω ου πιώ " π ρ ά ω.
1. Π ή
ου πιά 1 ι 3 ο
HomeLink® ι ρ ή
π η έ
έχρι η
ι ι ή υχ ί
ρχί ι
ο ή ι
πρά ι ο χρώ (π ρίπου
10 υ ρό π ).
}}
193
ΌΡΓ Ν
||
2.
Χ ΡΣ
φή
Ρ
ου πιά.
ο HomeLink® ρί
ι ώρ
η " ιουργί
άθη ης" ι ί ι έ οι ο
π
προγρ
ι
ί, . ό η
"Προγρ
ι ός HomeLink®" π ρ πά ω.
>
μμ
μπ
μ
μ μ
μ
Γι
π
προγρ
ί
έ
ο ωέ ο ου πί ου HomeLink®, προχωρή
ως
ξής:
1. Π
ή
.
ο ου πί που θέ
•
π
HomeLink®* ( . 190)
π
Ο υπο ογι
ς ξι ιού ου υ ο ι
ου
γράφ ι ι υπο ογ ζ ι ι ς όπως π.χ.
πό
η,
ά ω η υ ου ι
η
χύ η
ά η ο γη η.
Γι
ι υ ο υ θ ί η οι ο ο ι ή ο ήγη η,
υπάρχου
γρ
έ ς π ηροφορί ς ό ο
γι η ιγ ι ί ό ο ι γι η έ η
άω η υ ί ου. Οι π ηροφορί ς πό ο υποογι ή ξι ίου πορού
φ ι ού
η
ρι ή οθό η.
ιμ
2. Μ ά πό 20 υ ρό π π ρίπου, ό
η
ι ι ή υχ ί
ο HomeLink® ρχίι
ο ή ι, ρχί
ο ή 1
η
ό η "Προγρ
ι ός ου
HomeLink®" π ρ πά ω.
:
ο ου
προγρ
ι
ι
ί
ι ούργι
ι ο προγρ
ι
υ ί η προηγού
μ
π
πί που θέ
ί
έχ ι προγρ ο ά ,θ
ήό που ίχ ποθηη φορά.
Γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς ή γι
φήχό ιά ς χ ι ά
ο HomeLink®,
πι
φθ ί
η ι ο
ί
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex ή
έ
ο ριθ ό
00 8000 466 354 65 χωρίς χρέω η (ή ο
ριθ ό +49 6838 907 277
χρέω η).
194
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΌΡΓ Ν
Ο υπο ογι ής ξι ίου π ρι
π ρ ά ω
ρη ές:
•
•
•
•
•
•
Χι ιο
ρη ής
Χι ιο
ρη ής
Σ ιγ ι ί
ά ω η
μ
ά ι ους
υ ο ο ί
π
Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι η υπο ιπό η χι ιο ρι ή πό
η
ο ύ ι ο
που πο έ ι ο ρ ζ ρ ουάρ.
ρί ς
ι ό
χύ
ρο
μ
πάρχου
οT .
ύο
ρι οί χι ιο
ρη ές, ο TΜ
ι
Ο TΜ πορ ί
η
ι
ί χ ιρο ί η
ιο
T η
ίζ
ι υ ό
,
ο υ ο ί η ο
χρη ι οποιηθ ί ου άχι ο πί έ
ρις
ώρ ς.
Οι π ρ ά ω π ηροφορί ς
ώ ο ηγ ί :
•
•
•
•
Χι ιο
ρι ή πό
χωρού
ι
Μέ η
Ο υπο ογι ός
ίζ
ω η υ ί ου
ά
η ωφέ ι η πο ό η
ι ο ρ ζ ρ ουάρ.
ι
η έ η
άυ ί 30 km ι
υ ί ου που πο έ-
Ό
ο ί ης ίξ ι "----", η υπο ιπό η
υ ο ο ί
ί ι γγυη έ η. Σ υ ή η
π ρίπ ω η,
φο ιά
ο υ ο ί η ο
ύ ι ο ο υ ο ό ρο υ ό.
Ω
Μπορ ί
υπάρχ ι ι ι ρή πό ι η
η έ
ιξη,
άξ
ο ρόπο που
ο ηγ ί .
η
Χρό ος ο ήγη ης
Μέ η
μ
άη-
μ
υ ί ου
υ ο ο ί
Tourist -
μ
υ ός ο ί ης ίχ ι η ρέχου
ω η υ ί ου ου υ ο ι ή ου.
ι ή
ρώ
ι π ρίπου άθ
υ ρό π ο.
χύ η
ά ω η
Οι ι ές ι χύου πό ο
ου χι ιο ρη ή.
υ ί ου.
υ
ίο η
ι
ό
Ό
ο ηγ ί οι ο ο ι ά, η πό
η που
πορ ί
ι ύ ι ο όχη
ί ιγ ι ά γ ύ ρη.
Χ ΡΣ
Ρ
μπ
Ο ί ης φ ίζ ι η
ά προέγγι η πό
η που πορ ί
ι υθ ί
η
έργ ι που πο έι η υ ρι ι ή π
ρί .
Ό
ο ί ης ίξ ι "----", η υπο
υ ο ο ί
ί ι γγυη έ η.
ιπό
η
Ο υπο ογι ός
ίζ
ι η έ η
άω η ός οχή
ος
ο ι ό φορ ίο, υπό
φυ ιο ογι ή ο ήγη η ι
ά ο ς υπόψη
ο ύ η
ι
ι ού (AC) ί ι
ργοποιη έ ο ή όχι.
ά η
γή
ξύ
ω προγρ
ά ω ο ήγη ης Hybrid ι
Pure, η υπο ογι θ ί
πό
η υξά
ι
θώς η έ
η ορι έ ω ρυθ ί ω
ι
ιού ί ι ιω έ η ο πρόγρ
Pure.
Ω
Μπορ ί
υπάρχ ι ι ι ρή πό ι η
η έ
ιξη,
άξ
ο ρόπο που
ο ηγ ί .
Ό
ο ηγ ί οι ο ο ι ά, η πό
η που
πορ ί
ι ύ ι ο όχη
ί ιγ ι ά γ ύ ρη.
μ
Ο χι ιο ρη ής
η που έχ ι ι
ι ή
πορ ί
γράφ ι η υ ο ι ή πόύ ι ο υ ο ί η ο. υ ή η
η
ι
ί.
}}
195
ΌΡΓ Ν
||
π
π
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Γι
πι υχθ ί η γ ύ ρη υ ή πόη
η η
ρι ή ι ουργί , ο ο ηγός
ός η
ρι ού υ ο ι ή ου πρέπ ι πί ης
ά ι υπόψη ου η ξοι ο ό η η έργ ι ς.
Ό ο π ρι ό ροι
ω ές (ηχο ύ η ,
η
ρι ή θέρ
η π ρ θύρω / θρ π ώ /
θι ά ω , πο ύ ρύος έρ ς πό ο
ύ η
ι
ι ού . π.) ί ι
ργοί ο
υ ο ί η ο, ό ο ι ρό ρη η πό
η που
πορ ί
ι υθ ί.
ρο.
ο
ογι ό χύ
ο ο η έ ο
mph, ο ψηφι
ίχ ι η
ί οιχη χύ η
ί ροφ .
•
•
•
ρο ί ι θό χύ ρο
km/h ι
π
φά ι η
ο έ ω ι ρο ής
οθό η ου ο ηγού ( . 196)
φά ι η
ι ι ώ ι
ρι ή οθό η ( . 198)
ρι ή υ ο ο ί
( . 490)
ρο ής
η
η
μ
μ
Οι
γρ
ς ι υπο ογι
ου υπο ογι
ξι ιού πορού
ού
η οθό η ο ηγού.
Οι ι
ογι
γώ ,
θ
ές ποθη ύο
ή ξι ίου. Μέ
πορ ί
πι
φ ίζο ι η
μ
ς ι
φ
ς
ι-
ι
ι φ ρ ογή υποω ου
ού φ ρ οέξ
ποι ς π ηροφορί ς
οθό η ου ο ηγού.
ός πό ης
Ω
ός πό η υψη ή π ί η η ι χύος ο
χώρο πι
ώ , η πό ο η πι άχυ η ι
πέ η η, η υψη ή χύ η ,
γά
φορ ί , η χ η ή ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί
ι οι ηφορι ές ι ρο ές πορ ί πί ης
ιώ ου η πό
η που πορ ί
ι ύ ι ο υ ο ί η ο.
Tourist -
μ
ο
ι ό ψηφι ό χύ ρο θι ά
υ ο ό ρη η ο ήγη η
χώρ ς όπου
ή
ορίου χύ η ς έχου ι φορ ι ή
ο ά
έ ρη ης πό υ ή που φ ίζ
ι
όργ
ου υ ο ι ή ου.
ψηφι ή έ
ιξη χύ η ς φ ίζ
ι
ό
ο ά ς έ ρη ης
ίθ ς πό
υ ές, που φ ίζο ι ο
ογι ό χύ-
196
Γι
οίξ
ι
π ριηγηθ ί
ο
ού φ ρογώ , χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ο
ι ό ι.
Μ ού φ ρ ογώ
ρι
ρά/
ξιά
πά ω/ ά ω
πι
ίω η
ΌΡΓ Ν
1.
οίξ
ο
ού φ ρ ογώ
ου ο ηγού π ώ ς ο (1).
η οθό η
( ο
ού φ ρ ογώ
πορ ί
οίξ ιό
η οθό η ου ο ηγού υπάρχ ι
η πι
ιω έ ο ή υ . Πρέπ ι
πιιώ
ο ή υ γι
πορέ ι
οίξ ι ο
ού φ ρ ογώ .)
2. Π ριηγηθ ί
η φ ρ ογή υπο ογι ή
ξι ίου ρι
ρά ή ξιά
ο (2).
> Σ ις έ
ρις πά ω γρ
ές ου
ού
φ ίζο ι οι
ρη έ ς ι ές γι ο
ρι ό χι ιο ρη ή TΜ. Σ ις πό
ς
έ
ρις γρ
ές ου
ού φ ίζοι οι
ρη έ ς ι ές γι ο ρι ό
χι ιο ρη ή T . Γι ύ ι η πά ω ή
ά ω η ί
, χρη ι οποιή
ο (3).
3. Μ
ι ηθ ί
ογώ γι
ρί ς θέ
ου ο ηγού:
•
•
•
•
•
•
ύ ι η
ου πιά πιπι έξ
ποι ς π ηροφοφ ίζο ι η οθό η
Σ ιγ ι ί
ά ω η
ρη ής
Δι υθ ί
πό
η γι ο ρι ό
χι ιο ρη ή TΜ, T ή χωρίς έ
ιξη
ι υθ ί ς πό
ης
ουρι
ι ό(
υ ο ο ί
ι ό
π
χύ
ρο).
ρί ς
πι έξ ή πο πι έξ
ι πι ογή
ου πί O (4).
γή φ ρ όζ
ι
ως.
μ
μ
Ρ
Γι
η
ί
ο ρι ό χι ιο ρη ή Μ,
π ή
π ρ
έ
ο ου πί RESET ο
ρι
ρό οχ ο ι όπ η ου ι ο ιού.
Ο ρι ός χι ιο ρη ής T η
ίζ
ι ό ο
υ ό
. Ο χι ιο ρη ής η
ίζ
ι
ο
υ ο ί η ο
χρη ι οποιηθ ί πί έ
ρις
ώρ ς ή π ρι ό ρο.
υ ί ου
υ ο ο ί
Χι ιο
Χ ΡΣ
ο
έ-
μ
θ ί
άξ
ις ο ά ς έ ρη ης γι η ι υπό
η, η
χύ η , . π. πό η
ρι ή οθό η ως ξής:
1. Π
ή
2. Π
μ
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
μ
.
3. Σ ο
μ
π ι ού η προ
έ ρη ης:
μ
.ή
θορι
πι έξ
η
έ η ο ά
.,
.
.
Ω
υ ές οι ο ά ς,
ός πό ο υπο ογιή ξι ίου,
άζου πί ης ο
ύ η π οήγη ης* ης Volvo.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 197
ΌΡΓ Ν
||
•
•
•
Χ ΡΣ
Ρ
μ
π
πο ογι
ής
ξι ίου ( . 194)
φά ι η
ι ι ώ ι
ρι ή οθό η ( . 198)
ρο ής
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 126)
η
η οθό η
μ
ι ι ά ι ρο ς πό ο υπο ογιξι ου π ι ο ζο
ι γρ φι ά η
ρι οθό η ι π ρ χου ι ύ οψη
που ι υ ο ύ ι η πιο οι ο ο ι ο γη η.
οίξ
η φ ρ ογή
π
η προο ή φ ρ ογώ γι
φ ι ού
ι ι ά
ι ρο ής.
άθ γρ
ή ο ιάγρ
υ ο ίζ ι ι υθ ί
πό
η 1, 10 ή
100 χ ή
ι ά, ι ίω . Οι γρ
ές
γ ίζου πό
ξιά ό ο ο ηγ ί . γρ
έρ
ξιά ίχ ι η ι ή γι η ρέχου
πό
η.
Σ
28
29
198
ο ιάγρ
ί ι χη
ι ό, η ορφή πορ ί
χύ ι γι ο ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο.
ι φέρ ι
ά ογ
γ ίή ο
η
ρω έ ο ογι
ξι ιού πό ο υπο ογι
ή
Ό
ο ηγ ί έχο ς πι έξ ι η η
ρο ί η η, υπάρχ ι υ ό η η
άω η υ ί ου
φ ίζ
ι ως έ
ιξη
ι ι ά ι ρο ής
ο
ξάρη ο ύ η θέρ
ης29 ρί
ι
ι ουργί .
ω η υ ί ου ι η η
ρι ή
φ ίζο ι
ξ χωρι ά γρ φήρι ή
ά ω η ί ι
η . η έργ ι που
ώ
ι
έργ ι που η ιουργ ί ι
ά η
ο πρό υπο ο ά ω που έχ ι πι
οιχ ί
Ω
ή
έ η
ά ω η υ ί ου ι ο υ ο ι ός
χρό ος ο ήγη ης υπο ογίζο ι πό ο
υ ίο η
ι ό ω
ι ι ώ ι ροής.
ά
ά ω η
. η
" θ ρή",
ίο η
πέ η η.
ι ι ά
ξι ιού28.
ι ό.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
μ
Π
ή
γι
•
άξ
η
ί
ου γρ φή
ος.
πι έξ
ά υ η 1, 10 ή 100 km/miles
γι η ρά ο.
•
η
ίζο ι
ο έ
ά πό άθ
ι ρο ή. Πρ γ
οποι ί ι ό
ο
υ ο ί η ο έχ ι π ρ
ί ι
ά η
π ρι ό ρο πό 4 ώρ ς.
•
η
ι ού
χου
ι ρο ή.
ο έ
γι
η
•
•
ής
ξι ίου ( . 194)
φά ι η
ο έ ω ι ρο ής
οθό η ου ο ηγού ( . 196)
Ρ
μ
π
πο ογι
Χ ΡΣ
η
Μπορ
ι χ ιρι
ις
μ
ι
ις π ηροφορ ς γι πο
ς πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι
ου πό η προ ο ρυθω ης
ρι ς οθό ης.
Ά
π
μ /
μ
μ
π
ρέ-
ι ι ά ι ρο ής, η υπο ογι έ η
έ η
ά ω η ι ο υ ο ι ός χρό ος
ο ήγη ης η
ίζο ι πά ο
υ όχρο .
μ
άξ
η ο ά
έ ρη ης γι η ι υθ ί
πό
η, η
ά ω η υ ί ου,
. π. πό η
ρι ή οθό η ως ξής:
1. Π
ή
2. Π
μ
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
μ
.
3. Σ ο
μ
π ι ού η προ
έ ρη ης:
.ή
μ
θορι
.
πι έξ
η
έ η ο ά
.,
.
πά ω προ ο ή
ου πί γι
ις
μ
.
1. Σύρ
προς
ά ω η
ρ έ
ο
πά ω έρος ης
ρι ής οθό ης γι
οίξ ι η πά ω προ ο ή.
2. Π ή
ο ή ρυθ ί
μ
ω .
γι
οίξ ι η προ-
3. Π
ή
ί πό ις
ηγορί ς που
φ ίζο ι ι π ριηγηθ ί
ις υπο ηγορί ς ι ις
μ
έ
ύρο πά η .
}}
199
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
4. Π ή
γι
προ ο ή ρυθ ί ω .
Π ή
ο ή ρυθ ί
μ
μ γι
ω .
πι
ρέψ
ί
η
ι η προ-
μ
π
μ
πάρχου ρ
ω :
1. Π ή
ρί ς γι
που θέ
2.
200
ι φορ π ώ
ις
ηγορί ς ι υπο
ηγοπ ριηγηθ ί
έχρι η ρύθ ι η
.
άξ
ί ή π ρι ό ρ ς ρυθ ί ις. Οι
ι φορ ι ές ρυθ ί ις
άζου
ι φορ ι ούς ρόπους ( . π ρ ά ω
πί
γι ι π ριγρ φή άθ ύπου).
> Οι
γές ποθη ύο ι έ ως.
πος
ρ θ ι ης
Π ριγρ φ
πος
ρ θ ι ης
Π ριγρ φ
Συρό ος
ι όπ ης
Λ ι ουργί
ργοποίη ης
ρχίζ ι ι φ ρ ογή ή ι
ξ χωρι ή προ ο ή γι πιο
προηγ έ ς ρυθ ί ις
έ
πά η
ο ί ο, π.χ. γι
η ύ
η ι ς ο ά ς
Bluetooth.
πι έξ έ
πίπ ο γι
άποι
ι ουργί
ο υγ ρι έ ο ύρος, π ώ ς ι
ύρο ς ο υρό ο ι όπ η, π.χ. γι
πι έξ
πίπ ο έ
ης ήχου.
φά ι η
π ηροφοριώ
Δ
πο
ί πρ γ
ι ή ρύθι η. φ ίζ ι π ηροφορί ς
γι ά ι, π.χ. ο ριθ ό
υ οφορί ς ου υ ο ι ή ου.
ου πί
πι ογώ
πο
ηγορί
η προ ο ή ρυθ ί ω
ι ούς ύπους ρυθ ί ω ( ώ, ου πί πο
πι ογώ
ι ου πιά πι ογώ ).
οί ι φορ ι οί ύποι ρυθ ί-
πι έξ
ι ρύθ ι
ιάφορω πι ογώ
ο ου πί πι ογώ
θέ
, π.χ. γι
ηγ ώ
υ ή
η
ξύ
,π ώ ς
που
πι έξ
ος.
ου πί
πο
π ώ πιογώ
πι έξ έ
πίπ ο γι
άποι
ι ουργί , π ώ ς
ο χ ι ό ή
ου ουπιού, π.χ. γι
πι έξ
πίπ ο υ ι θη ί ς γι ο
City Safety.
Π
Γι
ργοποιή
/
π ργοποιή
ι
ιουργί , π ή
ο π ί ιο
γι
η πι έξ / πο πι έξ , π.χ. γι
πι έξ
η
υ ό
η έ ρξη θέρ
ης
θί
ος.
ί ιο
έγχου
•
•
π
πι
όπη η ης
ηγορί ς
( . 201)
ρι ής οθό ης ( . 36)
η προ ο ή ρυθ ί
ω
ΌΡΓ Ν
μ
π
Η προ ο ρυθ
ω π
ς ύρι ς
ηγορ ς
όπου
ι υγ
ρω
π ηροφορ ς γι πο
ς
ου υ ο ι
ου.
My Car
ρι
ά ι ορι
ι υπο
ηγορ ς
ς ρυθ
ις ι
πό ις ι ουργ ς
προ ο ή ρυθ ί ω π ρι
,
ηγορί ς: My Car,
μ
, π
μ
μ
ι
μ .
πο
πο
ηγορ ς
Ρυθ
Συ
IntelliSafe
μμ
μ
*
μ
,
η ιρά ης, άθ
ηγορί π ρι
άι ορι έ ς υπο
ηγορί ς ι πι ογές
ρυθ ί ω . Σ ους π ρ ά ω πί
ς π ρ ίθ
ι ο πρώ ο πίπ ο υπο
ηγοριώ . Οι
πι ογές ρυθ ί ω γι ι
ι ουργί ή
ο έ ου υ ο ι ή ου π ριγράφο ι
π ρι ό ρ ς π ο έρ ι ς η χ ι ή όη
ου γχ ιρι ίου
όχου. Γι ις ρυθ ίις υ ή
ος που
π ριγράφο ι η
χ ι ή ό η , . ό η "
γή ρυθ ίω υ ή
ος η προ ο ή ρυθ ί ω ".
Ορι έ ς ρυθ ί ις ί ι προ ωπι ές, που
η ί ι ό ι πορού
ποθη υ ού
έ
.Ά
ς ρυθ ί ις ί ι θοι ές, που η ί ι ό ι
ί ι υ
έ ς
έ προφί ο ηγού. Σ ους π ρ ά ω πί ς π ρ ίθ
ι ι πι όπη η που ίχ ι
οι ρυθ ί ις ι ς
ηγορί ς ί ι προ ωπιές, θο ι ές ή υ υ
ός ω ύο.
π
υ
Συ
/
μμ
μ
υ
Συ
π
π-
μ
μ
μ
ός
ός
πο
υ
Προ ωπι ές
μπ
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Συ
υ
ός
Ρυθ
*
Συ
υ
ός
Ρυθ
ις
ις
Προ ωπι ές
μ
Προ ωπι ές
μ
Προ ωπι ές
θο ι ές
ηγορ ς
ηγορ ς
Δ
ός
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
μ
(
μ
πο
/
ις
Προ ωπι ές
μ
Μ
Ρυθ
θο ι ές
μ
ι ές
,
ηγορ ς
ις
Ρ
Προ ωπι ές
μ
π
ά ι7
Χ ΡΣ
)
πο
ηγορ ς
AM/FM
Ρυθ
ις
Προ ωπι ές
DAB
Προ ωπι ές
Gracenote®
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
Προ ωπι ές
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 201
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
π
πο
πο
ηγορ ς
Ρυθ
ις
ηγορ ς
Ρυθ
ις
Προ ωπι ές
μ
–
μ
μ
–
Bluetooth
Δ
μ
μ
–
Volvo On Call
Δ
θο ι ές
Volvo
μ
μ
μ
μ
π ριέχ ι
ηγορ ς
Ρυθ
ις
–
μ
μ
Δ
Προ ωπι ές
θο ι ές
Προ ωπι ές
202
ω ( . 199)
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 202)
ος
η προ-
ηγορ
μ
η προ ο ρυθ ω υγ
ρώ ι γ ι ς ρυθ
ις ι
π ηροφορ ς γι
υ
ου υ ο ιου, όπως η γ ώ
ι οι ο ά ς
ρηης.
Οι ρυθ ί ις υ ή
ος ο
, μ
μ
,Δ
,
,
μ
μ
, π
, π
μ
ι π
μ
π ριγράφο ι η
ί οιχη ό η
ου
γχ ιρι ίου
όχου.
1. Π
η
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
μ
Προ ωπι ές
μ
π
Προ ο ή ρυθ ί
μ
Η
2. Π
μ
πο
•
•
μ
μ
μ
ύρι
ηγορί
υπο
ηγορί ς
–
–
π
θο ι ές
μ
μ
θο ι ές
μ
–
μ
π
θο ι ές
Wi-Fi
Hotspot Wi-Fi
–
π
–
μ
μ
π
3.
.
πι έξ
ι γ ώ
υ ή
ος. Οι
γ ώ
ς που υπο ηρίζου η ι ουργί
φω η ι ού χ ιρι ού ι θέ ου έ
χ ι ό ύ ο ο.
>
γ ώ
η οθό η ου ο ηγού, η
ρι ή οθό η ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)
έχ ι
άξ ι.
ΌΡΓ Ν
μ
μ
μ
>
μ
1. Π
η
2. Π
2. Π
μ
μ
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
μ
μ
3.
πι έξ έ
πό
π ρ
ο ά ω έ ρη ης:
•
•
.
οί
ά ω πρό υπ
. - χι ιό
ίου.
θ οί
ίου.
μ
- ί ι ,γ
οί Φ ρ άι .
> Οι ο ά ς έ ρη ης η
ο ηγού, η
ρι ή οθό
προ ο ή
ίξ ω
οπ
(Head-Up display) έχου
1. Π
ι
ό ι
ι
θ-
ό ι
ι
θ-
οθό η ου
η ι η
ρ πρίζ
άξ ι.
π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
>
•
.
π
φ ίζο ι οι π ηροφορί ς ποθήυ ης γι ο
ηρό ί ο ου υ οι ή ου, ι π ρι
ά ου η υ ο ι ή
χωρη ι ό η , η ι θέ ι η χωρη ι όη
ι πό ο χώρο
ά ου οι
γ
η έ ς φ ρ ογές.
μ
η
2. Π
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
μ
μ
μ π
.
ίζ
ι ο ριθ ός π ι ίου ου
ος (VIN30).
φ
οχή
•
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
ρά η η έρ ις
ι πι
Ρ
η προ ο ή
υή ( . 605)
π
π
•
ηγορί ς
( . 201)
•
•
•
Προφί ο ηγού ( . 204)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
•
30
μ
μ
1. Π
ρ , ί ρ
.- ί ι ,γ
•
.π
μ
.
μ
ή
Χ ΡΣ
η προ ο ή ρυθ ί
ω
Ρο όι ( . 119)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η
ρώ
η φω η ι ή
ις υ
ή
η
ρι ή
γ ώρι η
ος ( . 608)
Vehicle Identification Number.
203
ΌΡΓ Ν
Χ ΡΣ
μ
π
Ρ
μ
μ
2. Π
π
•
μ
ι φορ ι ά ί η π
η προ ο ή ρυθ ί
φοράς
ω :
•
π
μ
π
φέρ ι ις γ ι ές ρυθ ί
προ πι γ έ ς ους ι ές.
•
π
ι γράφ ι
π
φέρ ι
προ πι γ έ
ις
π
π
μ
προ ωπι ά
ο έ
ις προ ωπι ές ρυθ ί
ς ους ι ές.
ις
ις
ι
-
ό
1. Π
η
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
ή
.
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
φοράς ρυθ ί
υό
ω
ο π ράη
π
π
, πρέπ ι
πι
ιώ
η
μ
π
φορά π ώ ς π
ή π
μ
π
π
.
> Οι πι γ έ ς ρυθ ί ις π έρχο ι
ις ρχι ές ους ι ές.
•
ις
πι έξ
ο ί ος π
που θέ
.
>
φ ίζ
ιέ
θυρο.
Γι
-
μ
ο π
μ
π
4. Π ή
OK γι
πι
ιώ
π
φορά ω ρυθ ί ω .
- ι γράφ ι ό
ο έ
μ
ι
(πο υ) έ
ι π
φέρ ι ό
ις
ρυθ ί ις ις προ πι γ έ ς ι ές.
Ω
204
3.
π
π
μ
μ
πάρχ ι η υ
ό η
π
φ ρ
ό ς
ις ροποποιη
ς ρυθ
ις η προ ο
ρυθ
ω
ις προ πι γ
ς ι ς
ως.
πάρχου ρί
ω ρυθ ί ω
ή
•
•
π
η
μ
π
γή ρυθ ί ω υ ή
ο ή ρυθ ί ω ( . 202)
ος
η προ-
Προφί ο ηγού ( . 204)
π
ρύθ ι η ω
ο έ ω χρή
γή
όχου ( . 210)
η γι
Πο
ς πό ις ρυθ
ις που πρ γ
οποιού
ι ο υ ο η ο πορού
προρ ο ού
ις προ ωπι ς προ ι
ις
ου ο ηγού ι η υ χ ι
ποθη υού
π ρι ό ρ προφ .
Οι προ ωπι ές ρυθ ί ις ποθη
ο
ργό προφί ο ηγού.
πορ ί
υ
θ ί
έ προφί
Ό
χρη ι οποι ί ι ο υ
ο υ ο ί η ο υιοθ ί ις ρυθ ί
υγ ρι έ ου προφί ο ηγού.
π
μ
π
ύο ι υ όάθ
ι ί
ο ηγού.
έ ο
ι ί,
ις ου
;
Πο ές πό ις ρυθ ί ις που γί ο ι ο
υ ο ί η ο ποθη ύο ι υ ό
ο
ργό προφί ο ηγού
ο προφί
ί ι
ι ω έ ο - . ό η " π ξ ργ ί
ός
προφί ο ηγού". Οι ρυθ ί ις που γί ο ι
έ
ο υ ο ί η ο ί ι ί προ ωπι ές
ί
θο ι ές. Μό ο προ ωπι ές ρυθ ί ις
ποθη ύο ι
προφί ου ο ηγού.
Οι ρυθ ί ις που πορού
ποθη
ο προφί ου ο ηγού φορού ,
ά ω , ις οθό ς, ους θρέπ ς,
ι ά θί
, ο ύ η π οήγη
ηχο ύ η πο υ έ ω , η γ ώ
φω η ι ό χ ιρι ό.
Ορι έ ς ρυθ ί ις, οι πο ο
θο ι ές ρυθ ί ις, πορού
υ ού
ξύ
προης, ο
ι ο
ζό
ς
ροποποιη-
ΌΡΓ Ν
θού
ά
ποθη ύο ι
έ
ρι έ ο προφί ο ηγού. Οι
γές
θο ι ές ρυθ ί ις πηρ άζου ό
φί .
υγ ις
προ-
μ
θο ι ές ρυθ ί ις ι π ρά ροι
άζου
ά η
γή
ξύ ω προφί ο ηγού. Π ρ έ ου οι ί ι ς
ξάρ η
ποιο προφί ο ηγού ί ι
ργό.
Οι
Οι ρυθ ί ις ιά ξης π η ρο ογίου ί ι
π ρά ιγ
θο ι ώ ρυθ ί ω .
χρη ιοποιηθ ί έ προφί ο ηγού X γι η προθή η πρό θ ω γ ω ώ
ο π η ρο όγιο, οι γ ώ
ς π ρ έ ου ι θέ ι ς ό η
ι
χρη ι οποιηθ ί ο προφί ο ηγού Y. Οι
ρυθ ί ις ιά ξης π η ρο ογίου
ποθηύο ι
έ
υγ ρι έ ο προφί ο ηγού
- οι ρυθ ί ις ί ι θο ι ές.
π
µ
χρη ι οποιήθη έ προφί ο ηγού X π.χ.
γι η ρύθ ι η ης φω ι ό η ς ης
ριής οθό ης, ο προφί ο ηγού Y
πηρ άζ
ι πό υ ή η ρύθ ι η. χ ι ποθη υ ί
ο προφί ο ηγού X - η ρύθ ι η φω ι ό ης ί ι προ ωπι ή ρύθ ι η.
. ό η "
ηγορί ς η προ ο ή ρυθ ίω " γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ο ποι ς ρυθ ί ις ί ι προ ωπι ές ι
ποι ς θο ι ές.
•
•
•
π
π ξ ργ
ί
ηγορί ς
( . 201)
ός προφί ο ηγού ( . 206)
η προ ο ή ρυθ ί
ω
πι ογή ου προφί ο ηγού ( . 205)
π
Χ ΡΣ
Ρ
π
ο προφ
ου ο ηγού που ποθη ύ η
υ ο
ι υ ό που θ πι γ η
πό
η φορά που θ ξ
ι ωθ ο υ ο η ο. πάρχ ι η υ
ό η
πι γ
ά ο προφ ο ηγού, φό ου ο υ ο η ο
ξ
ι ωθ .
Ό
η
ρι ή οθό η έχ ι θ ί
ι ουργί , ο πι γ έ ο προφί ου ο ηγού φ ίζ
ι ο πά ω έρος ης οθό ης. ο προφί
ου ο ηγού που χρη ι οποιήθη
υ ίο
ί ι υ ό που θ ί ι
ργό η πό η
φορά που θ ξ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο.
Ω ό ο,
ο η χ ιρι ήριοι ί έχ ι
υ
θ ί
έ προφί ο ηγού, ό
υ όθ
πι γ ί ό
ο υ ο ί η ο θ ί
ι ουργί . . "Σύ
η η χ ιρι ηρίουι ιού
ο προφί ο ηγού".
πάρχου
ο ηγού.
ύο ρόποι
πι
γ ίά
ο προφί
Options 1:
1. Π ή
οό ο
ου προφί ο ηγού
που φ ίζ
ι ο πά ω έρος ης
ρι ής οθό ης ό
η οθό η έχ ι θ ί
ι ουργί .
>
φ ίζ
ι ι ί
πι έξι
προφί ο ηγού.
2.
πι έξ
θέ
.
ο προφί
ου ο ηγού που
}}
205
ΌΡΓ Ν
||
3. Π
>
Χ ΡΣ
ή
ο ου πί
ο προφί ου ο
ο ύ η φορ
ο έο προφί ο
Ρ
π
.
ηγού έχ ι πι γ ί ι
ώ ι ις ρυθ ί ις γι
ηγού.
π
π
πάρχ ι π ης η υ
ό η
ι φορ ι ά προφ
χρη ι οποιού
ι ο υ ο
ο ο άου ο ηγού που
η ο.
Options 2:
3.
ή
ο ου πί
ίζ
ιηί ι
φ
πι έξ
θέ
.
4. Π
>
•
•
•
προς
ά ω η
ρι ή οθό η.
1.
φ
ρ ί
ο προφί
ή
ο ου πί
ο προφί ου ο
ο ύ η φορ
ο έο προφί ο
η
Ω
πι ογή
οό ο
ός προφί
πορ ί
ρχίζ ι
ό ιά η , ιό ι έ ι
θ
ποθη υ ί.
ου ο ηγού που
π
.
ηγού έχ ι πι γ ί ι
ώ ι ις ρυθ ί ις γι
ηγού.
π
ί
>
ι ιού
ο
μ
π
Ό
πρ γ
η
ί η
γώ
προφί ου ο ηγού
οποιού ι πό η πά ω προ ο ή
μ
μ
ρι ή οθό η .
ός προφί ο ηγού ( . 206)
Σύ
η η χ ιρι ηρίουπροφί ου ο ηγού ( . 207)
ο π ί ιο Ό μ π
.
ι έ π η ρο όγιο ι ποάξ
οό ο .Π ή
ί ι ο π η ρο όγιο.
ποθη υ ί ο ό ο , π ή
/
μ .
ο ό ο έχ ι π έο
άξ ι.
.
ί
Προφί ο ηγού ( . 204)
π ξ ργ
ίζ
γι
πά ω προ ο ή
μ
ο ου πί π
π
οίγ ι έ
ού, όπου πορ ί
ροποποιή
ο προφί .
ή
μ
Μπορ ί
π
φέρ
ις ρυθ ί ις που
έχου ποθη υ ί
έ ή π ρι ό ρ προφί ου ο ηγού
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
Ω
π
Μ ο ο ά
έ προφί ο ηγού ρχίζο
:
πό ο π ράθυρο
1. Π
>
206
ή
3. Γι
1. Σύρ
η
2. Π
>
2. Π
>
ς
ο π
μ
.
ό
1. Π
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο.
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
ΌΡΓ Ν
2. Π
ή
μ
π
μ
π
3.
•
•
•
•
π
πι έξ
π
π
Ά
.
μ
μ
π
.
ί πό ις πι ογές
μ
π
μ
π
,
ή
π
Προφί ο ηγού ( . 204)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η προ ο ή
η
πι ογή ου προφί ο ηγού ( . 205)
ρι ή
-
π
2. Π
Μπορ
υ
ο
ι
ς
προφ ο ηγού. ο προφ
ου ο ηγού ζ
ό ς ις χ ι ς ρυθ
ις η υ χ ι
θ πι γ
ι υ ό
άθ φορά που ο
υ ο η ο χρη ι οποι
ι
ο υγ
ριο η χ ιρι
ριοι .
η πρώ η φορά που θ χρη ι
η χ ιρι ήριοι ί,
ί
άποιο υγ ρι έ ο προφί
η
ί η η ου υ ο ι ή ου,
π
π
ργοποι ί ι υ
3.
ή
μ
Χ ΡΣ
Ρ
.
πι έξ
ο προφί που θέ
. ο προφί
π
π
πορ ί
υ
θ ί
έ
ι ί.
4. Σύρ
ιπ
προς
ή
ά ω η
μ
π
πά ω προ ο ή
μ
π
.
οποιηθ ί ο
ι υ
έ ο
ο ηγού.
ά
ο προφί
ό
.
Μπορ ί
πι έξ
έ προφί ο ηγού χ ιρο ί η , χωρίς
έχ ι υ
θ ί ο
ι ί.
Ό
ο υ ο ί η οξ
ι ωθ ί,
ργοποι ίι ο
υ ίο
ργό προφί ο ηγού.
Μό ις ο
ι ί υ
θ ί
άποιο προφί
ο ηγού, ο προφί ου ο ηγού
χρ ιάζ
ι
πι γ ί ό
χρη ι οποι ί ι ο υγ ριέ ο
ι ί.
-
π
μ
Πρώ
πι έξ
ο προφί που θέ
υ θ ί
ο
ι ί,
ο προφί που θ υ
θ ί
ί ιή η
ργό. ό
ο
ργό προφί πορ ί
υ
θ ί
ο
ι ί.
1. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
}}
207
ΌΡΓ Ν
||
5.
Χ ΡΣ
Ρ
πι έξ
μ
γι
υ
θ ί ο προφί
ο
ι ί. Δ
πορ ί
υ
θ ί έ προφί ο ηγού
ι ί ι φορ ι ό πό υ ό που χρη ι οποι ί ι η
υγ ρι έ η ιγ ή ο υ ο ί η ο.
έ
ο υ ο ί η ο υπάρχου πο ά
ι ιά, θ
φ ι
ί ο ή υ
π
π
, π
π
μ
.
•
•
•
/
π
Προφί ο ηγού ( . 204)
π ξ ργ
η
χ ιρι
ί
ός προφί ο ηγού ( . 206)
ήριο-
ι ί ( . 276)
USB
άγ ω ης
η
π
ο ουθή
υ ά
ή
γι
ι άγ
ξάγ
έ προφί ο ηγού πό/προς έ
USB memory stick:
2. Π
ς
μ
Οι προ ωπι ς ρυθ
ις που ποθη ύο
ι
προφ
ου ο ηγού πορού
ξ χθού / ι χθού
ά
υ ο η
ω
USB.
1. Π
Θέ η ης φ ρι ής ο ά
ή η ο ό .
π /π
η
/
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
.
μ
πι-
> Ό
φ ι
ί ο ή υ
μ
, ο
ι ί ι
ο προφί ου ο ηγού έχου υ
θ ί.
6. Π
>
208
ή
ο ου πί OK.
υ ό ο
ι ί ί ι π έο υ
έ ο
ο προφί ου ο ηγού ι θ π ρ
ίι υ
έ ο ό ο ο π ί ιο
μ
ί ι πι γέ ο.
Θύρ USB
3.
η
πι ή η ο
ό
.
ι άγ
έ USB memory stick
ή η ο ό .
η
πι-
ΌΡΓ Ν
4.
πι έξ
π
π
USB.
π USB/
Ω
Μό ο έ USB memory stick πορ ί
π ρ
ί ι υ
έ ο η θύρ
ά
η ι γωγή ι ξ γωγή ω προφί .
υπάρχου π ρι ό ρ πό έ , υπάρχ ι
ί υ ος ο προφί
ποθη υ ί
θ
έ ο USB memory stick ή ο υ οί η ο
η πορ ί
ρ ι προφί
ι γάγ ι.
Ω
Μπορ ί
ξάγ
ιάφορ προφί
έ USB memory stick,
ά πορ ί
ι άγ
ό ο έ προφί άθ φορά.
Ό
έ προφί ι χθ ί, π γγράφ
ι
ο ρέχο προφί ου υ ο ι ή ου. ο
ό ο
ου προφί π γγράφ
ι πί ης.
ο προφί " πι έπ η"
χθ ί ή
ι χθ ί.
5.
6.
πορ ί
η ξ γωγή πο ύχ ι, υ ό
οφ ί
ι
ξής:
•
•
ο USB memory stick ί
ο USB memory stick
θ ί ω ά ή ρ ήχ η
ξ γωγή.
η ι
οφ ί
•
έχ
ιγ
μ
ά ο.
έχ ι οποθ ηέξω
ά η
γωγή πο ύχ ι, υ ό
ι
ξής:
ο USB memory stick
θ ί ω ά ή ρ ήχ η
γωγή.
ι
έχ
ι
έχ ι οποθ ηέξω
ά η ι -
•
Δ υπάρχ ι ποθη υ έ ο προφί ο ηγού ο USB memory stick.
•
ο ρχ ίο γι ο προφί
USB memory stick έχ ι
•
Προφί ο ηγού ( . 204)
π
ου ο ηγού
οιωθ ί.
ο
Χ ΡΣ
Ρ
μ
Ό ς οι φ ρ ογ ς ου υ ο ι
ου φ ζο
ι η προ ο
φ ρ ογώ . Μπορ
άξ
ις ρυθ
ις φ ρ ογώ που
φορού
ις
ω
ω
ς ι ουργ ς
ου υ ο ι
ου πό η πά ω προ ο
η
ρι οθό η.
μ
-
μ
μ
μ
Οι φ ρ ογές που έχου γ
θ ί ο
υ ο ί η ο πό η ρχή, π.χ.
FM ι USB υπάγο ι ο Sensus ι πο ού έρος ω
ω
ω έ ω
ι ουργιώ
ου υ ο ι ή ου. Μπορ ί
άξ
ις
ρυθ ί ις γι υ ές ις φ ρ ογές π υθ ί ς
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
ξ -
πι έξ
ο προφί που θέ
ι χθ ί ή
προφί που θέ
ξ χθού .
> ο ρέχο προφί ου ο ηγού π γγράφ
ιό
ι χθ ί έ
έο προφί .
πι έξ
OK.
}}
209
ΌΡΓ Ν
||
Χ ΡΣ
Ρ
μ
μ
1. Π ή
FM.
2. Σύρ
η
προς
3. Π
ή
μ
4.
άξ
πι
μ
φ ρ ογή, π.χ.
ά ω η πά ω προ ο ή.
ο ου πί
.
ιώ
ις ρυθ ί ις όπως θέ
ις πι ογές.
FM
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
•
•
Προ ο ή ρυθ ί
•
ι
5. Π ή
ί
ο φυ ι ό ου πί ρχι ής
προ ο ής ή ο ι ο ι ό ου πί
ι ί ος.
Οι π ρι ό ρ ς πό ις
ι ές φ ρ ογές
ου υ ο ι ή ου ι θέ ου υ ή η πι ογή
ρύθ ι ης,
ά όχι ό ς.
ρέξ
η
όη "
ηγορί ς η προ ο ή ρυθ ί ω "
γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πώς
άζου
οι ρυθ ί ις.
π
π
•
ω ( . 199)
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 561)
ηγορί ς
( . 201)
ρι ής
ά
η προ ο ή ρυθ ί
η
ω
μ
μ
Ό
άξ ι ο ά οχος ου υ ο ι
ου, οι
ρυθ
ις οιχ ω χρ
η ι υ
ος
πρ π ι
π
θου
ις ργο
ι
ς
ρυθ
ις.
Μπορ ί
άξ
ις ρυθ ί ις ο υ οί η ο
ι φορ ι ά πίπ
. π
φέρ
ό ς ις ρυθ ί ις οιχ ίω χρή η ι
υ ή
ος ις ρχι ές ργο
ι ές ρυθί ις ό
άξ ι ο ά οχος ου υ ο ι ήου. Σ π ρίπ ω η
γής
όχου ου
υ ο ι ή ου, ί ι η
ι ό
άξ ι ι ο
ά οχος ης υπηρ ί ς Volvo On Call* .
π
•
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
•
Volvo ID ( . 25)
η προ ο ή
μ
Οι φ ρ ογές ρί ω
υ π ρι
ά ο ι
ο ύ η
ου υ ο ι ή ου πό η ρχή,
ά πορ ί
ις
ά
(download)
οπ.χ. Volvo ID. ώ οι ρυθ ί ις πρ γ
ποιού ι πά ο
π ρι ά ο φ ρ ογής
ι όχι πό η πά ω προ ο ή.
210
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Σ Σ
Μ
ΛΜ
μ
μ
ΣΜΟ
μ
ο υ ο η ο ι θ ιη
ρο ι ό ύ η
ι
ι ού. ο ύ η
ι
ι ού ψύχ ι
θ ρ
ι ι φυγρ
ι ο
ρ
ο
χώρο πι
ώ .
4-
ώ ς
μ
ι
ι
ού
μ
4-ζω ι ό
ι
ι
ό.
Μ
ο 4-ζω ι ό ι
ι ό, η θ ρ ο ρ ί
ο χώρο πι
ώ πορ ί
ρυθ ι
ί
ξ χωρι ά γι η ρι
ρή ι η ξιά
π υρά ό ο γι
προ ι ά ό ο ι γι
πί ω θί
.
Ό
ς οι ι ουργί ς ου υ ή
ος ι
ιού έγχο ι πό η
ρι ή οθό η ι
ου πιά η
ρι ή ο ό . Μπορ ί
πί ης
έγχ
ις ι ουργί ς γι
πί ω
θί
πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι ι ού η πί ω π υρά ης πι ή ους ο ό ς.
212
•
•
•
•
•
•
•
μ
π
Σύ η
( . 212)
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
ι θη ή θ ρ ο ρ
Ποιό η
Χ ιρι
ο ύ η
ους ι θη
ου ι
ι
ί ( . 213)
μ
μ
-
ι
ι ού ι θ ι ορι
ρ ς που οηθού
η ρύθ ι η
ού ο υ ο η ο.
έρ ( . 213)
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
ο ή έρ ( . 229)
ι
ι
ός
ά η
άθ
Φω η ι ός χ ιρι ός ου υ
ι ού ( . 140)
υ η ( . 239)
ή
ος
ι-
ι θη ήρ ς υγρ ί ς ω ρι ού θρέπ η.
ο έ υφος ου
ι θη ήρ ς ξω ρι ής θ ρ ο ρ ί ς ο ξω ρι ό θρέπ η ξιάς π υράς.
ι θη ήρ ς θ ρ ο ρ ί ς γι ο χώρο
πι
ώ - πό
ου πιά η
ρι ή
ο ό .
ι θη ήρ ς η ι ής
πά ω π υρά ου
ι ο ο ί ςπ ό.
η
Σ Σ
ι η φρά
ρούχ ή ά
ους
ι ί
.
Μ ο Interior Air Quality System*, υπάρχ ι πίης έ ς ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ που
ί ι οποθ η έ ος η ι γωγή έρ ου
υ ή
ος ι
ι ού.
•
•
•
π
Σύ
η
ι
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Ω
Μη
ύπ
ι θη ήρ ς
Μ
ι
ι θη ή θ ρ ο ρ
ού ( . 212)
ί ( . 213)
Interior Air Quality System* ( . 215)
ο ύ η
ι
ι ού ρυθ ζ ι ο
ο χώρο πι
ώ
ά η η ι θη
θ ρ ο ρ
, όχι η πρ γ
ι θ ρ ο ρ .
χέ η ης θ ρ ο ρ ί ς που θ πι έξ
ο χώρο πι
ώ
η πρ γ
ι ή θ ρο ρ ί που θ πι υχθ ί ξ ρ ά ι πό ις
φυ ι ές υ θή ς που πηρ άζο ι πό η
θ ρ ο ρ ί π ρι ά ο ος, η
χύ η
ου έρ , η υγρ ί , η η ι ή
ι ο οί , . π. έ
ι έξω πό ο υ ο ί η ο η
υγ ρι έ η ιγ ή.
ο ύ η
ι θέ ι έ
ι θη ήρ η ι ής
ι ο ο ί ς, ο οποίος ιχ ύ ι η π υρά
πό η οποί ο ή ιος προ πίπ ι ο χώρο
πι
ώ . υ ό η ί ιό ιηθ ρ ο ρ ί
πορ ί
ι φέρ ι
ξύ ω
ξιώ
ι ω
ρι
ρώ
ρ γωγώ ,
ξάρ η
οι ι όπ ς έχου ρυθ ι
ί η ί ι θ ρ ο ρ ί
ι ις ύο π υρές.
•
•
•
η
Σύ η
( . 212)
π
ο
ω ρι ό ο χώρο πι
ώ έχ ι χ ι ί έ ι, ώ
ί ι υχάρι ο ι ά ο,
ό η ι γι ά ο που υποφέρου πό
ργί ς ι ά θ .
έ υ ι ά έχου χ ι
ί έ ι,
χι οποι ί ι η πο ό η
ό ης
ο χώρο πι
ώ
ώ υ ά ου
ι ο
υ ο ό ρο θ ρι ό ου χώρου πι
ώ .
ώ
ο ι
πέ
ό ο ο χώρο πι
ο χώρο πο
υώ φ ιρού
ζο ι ύ ο .
ι
ι
ού ( . 212)
ι
ι
ού - ι θη ήρ ς
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ί ς ( . 221)
ώ ό ο ι
ι ι θ ρί-
Χρη ι οποι ί
θ ρι ι ά υ ι ά ι προ ό
φρο ί ς υ ο ι ή ου που υ ι ώ ι πό
η Volvo γι ο
θ ρι ό ου ω ρι ού.
μ
π
Σύ
πι γ
υ ι ά γι ο χώρο πι
ώ
ι ο ύ η
θ ρι ού ρ ι φ ζου ό ι η ποιό η
ου ρ
ο χώρο πιώ
ι υψη .
μ
ός πό ο φί ρο χώρου πι
ώ , η ροποποίη η γι ο Clean Zone Interior Package*
ι ο ύ η ποιό η ς έρ Interior Air
Quality System* υ ά ου πί ης η ι ήρη η ης υψη ής ποιό η ς έρ
ο χώρο
πι
ώ .
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 213
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Clean Zone*
Προ ποθέ
ι ουργί Clean Zone έγχ ι
π ηρούι ό ς οι προ ποθέ ις
ής ποιό η ς
έρ
ο χώρο πι
ώ .
•
•
ις που
έγχο
π
ι:
Ό ς οι πόρ ς ι η πόρ
πο
υώ ί ι
ι ές.
ί
π ράθυρ
ι
ι ά.
ιηπ
ου χώρου
ορ
ο ύ η ποιό η ς έρ Interior Air
Quality System* ί ι
ργοποιη έ ο.
•
Ο
ι ήρ ς ξ
ποιη έ ος.
ρι
•
υ οφορί
ποιη έ η.
έρ
ού ί
ι
ι π
ργοργο-
Ω
έ
ι
ιξη ί ι ορ ή η προ ο ή
ού η
ρι ή οθό η.
έ
ιξη ί ι ορ ή η γρ
ή ι
ιού ό
η προ ο ή ι
ι ού
ί ι οι ή.
οι προ ποθέ ις
π ηρού ι, ό
ο
ί ο Clean Zone έχ ι υ ό χρώ . Ό
π ηρού ι ό ς οι προ ποθέ ις, ως χ ι ή
έ
ιξη, ο χρώ
ου ι έ ου
άζ ι
π .
•
•
•
•
•
•
214
ηρηθ ί η υψη ή πό ο η ου
ος ι
ι ού, ο φί ρο πρέπ ι
ι θί
ι
ά χρο ι ά ι
ή
.
ο ουθή
ις ο ηγί ς ου προγρά
ος
έρ ις ης Volvo γι
υ ι ώ
ι
ήι
ά
ης. ά ο υ ο ί η ο χρηι οποι ί ι
υπ ρ ο ι ά ρυπογό ο π ριά ο , ο φί ρο ί ως πρέπ ι
ι θίι υχ ό ρ .
η
ι
ι
ι
Ω
ού ( . 212)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 214)
Clean Zone Interior Package* ( . 215)
Interior Air Quality System* ( . 215)
θ ρι ός ου
ή ου ( . 650)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ή
πάρχου ιάφοροι ύποι φί ρου γι ο
χώρο πι
ώ .
ιωθ ί ό ι έχ ι οποθ ηθ ί ο ω ό φί ρο.
π
Σύ
ω ρι ού ου υ ο ιι
ού
ώ
π
Γι
υ
ο Clean Zone
ίχ ι
η ποιό η
ου έρ ί ι
ή. Δ ίχ ι ό ο ό ι π ηρού ι οι προ ποθέ ις γι
ή ποιό η
έρ .
ι-
ρ ς που ι ρχ
ι ο χώρο πι
θ ρζ
ι
ω ός φ ρου.
ι ή οροφή*
•
ί
Ο
η
•
•
•
•
π
Ποιό η
έρ ( . 213)
Clean Zone Interior Package* ( . 215)
Interior Air Quality System* ( . 215)
Πρόγρ
έρ ις ης Volvo ( . 604)
ρι ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
Clean Zone Interior Package*
ο Clean Zone Interior Package (CZIP) π ριά ι ι
ιρά πό ροποποι
ις που
ι ηρού ο χώρο πι
ώ
ό η πιο
θ ρό πό
ργιογό ς ι θ
ογός ου ς.
Συ π ρι
•
•
•
•
•
ά ο
ι
ξής:
Προηγ έ η ι ουργί
ι ήρ , που
η ί ιό ιο
ι ήρ ς ρχίζ ι
ιουργ ί ό
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί. Ο
ι ήρ ς ροφο ο ί ο χώρο πι
ώ
φρέ ο έρ .
ι ουργί
ργοποι ί ι
ό
χρ ιάζ
ι, ι π ργοποι ί ι
υ ό
ά πό άποιο ιά η ή
ό
οίξ ι άποι πό ις πόρ ς. ο
χρο ι ό ιά η
ι ουργί ς ου
ιήρ
ιώ
ι
ι ά όγω ιω έω
γ ώ έχρι ο υ ο ί η ο
γί ι
4 ώ .
ο π ήρως υ ό
ο ύ η ποιό η ς
έρ Interior Air Quality System (IAQS).
π
Ποιό η
έρ ( . 213)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 214)
Interior Air Quality System* ( . 215)
Interior Air Quality System*
ο Interior Air Quality System (IAQS)
ι
π ρως υ ό
ο ύ η ποιό η ς ρ
που ι χωρ ζ ι
ρι
ι
ω
ι
ώ
ιωθού
ππ
ο ώ
ι
ρύπω
ο χώρο πι
ώ .
ο IAQS πο
ί έρος ου Clean Zone
Interior Package (CZIP) ι θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο πι
ώ πό ρυπογό ς ου ί ς
όπως ω
ί ι , υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι
ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο .
ο ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ
ιχ ύ ι
ό ι ο ξω ρι ός έρ ς ί ι ρυπ ρός, η ι γωγή έρ
ί ι ι
ργοποι ί ι η
υ οφορί έρ .
Ω
Ο ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ πρέπ ι
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος γι
ι φ ι
ί η έ ι η ποιό η
ου έρ
ο χώρο πι
ώ .
Σ ψυχρό ί , η
έρ ί ι π ριορι
ο θά πω .
π
π
Μ
/ π
ΛΜ
ΣΜΟ
π
πάρχ ι η υ ό η
ορί
ο ι θηήρ ς ποιό η ς έρ θ
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι.
1. Π
η
2. Π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
ο ου πί
μ
μ
.
3.
π
πι έξ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί ο
ι θη ήρ ς ποιό η ς έρ .
•
•
•
•
Ποιό η
π
έρ ( . 213)
Φί ρο χώρου πι
ώ ( . 214)
Clean Zone Interior Package* ( . 215)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης
οφορί ς έρ ( . 228)
-
υ οφορί ου
έ η γι
πο ρ π ί
θ πώ ου
ζά ι , θ πρέπ ι χρη ιοποιή
ο ύ η
ποθά ω ης γι
ο π ρ πρίζ,
π
ά π ράθυρ
ι ο
πί ω π ρ πρίζ.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 215
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
μ
Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ ου υ
ος ι
ι ού πρ γ
οποι
ι πό η
ρι οθό η,
ου πιά η
ρι
ο ό
ι οπ
ιο χ ιρι ηρ ω
ι
ιού ο π ω ρος ης πι
ους ο ός.
π
μ
π
μ
Χ ιρι ήρι
οθό η.
ι
ου πιά ποθά
ό .
ι
ού
ω ης
η
η
•
•
μ
π
Σύ
η
ι
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού ( . 212)
ι
ού
η
ρι ή
•
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς ( . 219)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 225)
μ
Ό ς οι ι ουργ ς ι
ι ού πορού
ρυθ ι ού πό η γρ
ι
ι ού ι
η προ ο
ι
ι ού η
ρι
οθό η.
μμ
μ
μ
Οι πιο υ ήθ ις ι ουργί ς ι
ρού
ρυθ ι ού πό η γρ
ού.
ι ού ποή ι
ι-
ρι ή
ρι ή ο -
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς.
Χ ιρι ήρι θ ρ ο ρ ί ς γι η π
ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού.
υρά
Χ ιρι ήρι γι θ ρ ι ό ο* ι ριζόο* άθι
ο ηγού ι υ ο ηγού,
θώς ι θ ρ ι ό ο ι ό ι*.
ου πί γι πρό
η η προ ο ή ιι ού. ο γρ φι ό ύ ο ο ο ου πί
ίχ ι ις
ργοποιη έ ς ρυθ ί ις ιι ού.
216
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
μ
Μ έ πά η
ο
ρι ό
γρ
ή ι
ι ού πο ά
προ ο ή ι
ι ού. προ
χωρίζ
ι ις ρ έ ς
μ
μ ,
μ
μ
μ. Γι
ρ ώ , ρώ
προς
π ή
η
ί οιχη φ
Χ ιρι
θί
ου πί η
πρό
η η
ο ή ι
ι ού
μ
μ
μ
ι
γή
ξύ ω
ρι
ρά/ ξιά ή
ί .
μ
μ
μ
ός πό ις ι ουργί ς ης γρ
ής
ι ού, πορ ί
χ ιρι
ί ά
ς
ι ουργί ς ι
ι ού η
ρ έ
μ
μ
μ .
ήρι
.
AUTO - υ ό
ού.
ι
Μ
ΛΜ
ήρ γι
η ρύθ ι η ου
ΣΜΟ
προ
ι
ι ά
ι-
ι ι ές
Max,
η ποθά
ξω ρι ώ
,
- Χ ιρι ήρι γι
ω η ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ .
AC - Χ ιρι
ήρι γι
φορί
Χ ιρι
- Χ ιρι
έρ .
ήρι γι
η
ο
ι
ήρι γι
ι
ό.
η
υ
ο-
ο ή έρ .
}}
217
Σ Σ
||
Μ
Ό ς οι
άθι
έ
ΛΜ
ΣΜΟ
ού ο πί ω άθι
ά ω *.
μ
μ
μ
ι ουργί ς ι
ι ού γι ο πί ω
πορού
ρυθ ι ού πό η
ρμ
μ
μ .
Χ ιρι
θί
ήρι θ ρ ο ρ
.
Χ ιρι
θί
ήρι γι
*.
•
•
•
•
μ
μ2
μ - χ ιρι ήρι γι η ι ουργί
ι
ι ού ο
πί ω άθι
, ύ ρη ιρά θι ά ω .
Χ ιρι ήρι
ι ήρ γι
πί ω θί, ύ ρη ιρά θι ά ω .
μ
μ 3
ι όπ ς γι η
218
ι ουργί
μ
ου ι
ι-
•
•
•
•
ιρά
ί ς γι
πί ω
ι ό
πί ω
θ ρ
μ
μ
ο ύ η
ι
ι
υ ο ι ή ου πορ ί
μ
έ
•
•
, ρί η
θι-
•
•
μ
ού άθ υ ης ου
ρυθ ι
ί πό η
μ.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης ι ο ιού* ( . 238)
ι
ι
ός
ά η
άθ
υ η ( . 239)
ρ-
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 225)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ή
ος ι
ι ού ( . 220)
υ
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης
οφορί ς έρ ( . 228)
γή ης
Ρύθ ι η ης
( . 224)
υ ό
-
ο ής έρ ( . 230)
χύ η
η ρύθ ι η
ς
ι
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ι
ι
ήρ
ού ( . 219)
ί ς ( . 221)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
ού θι ά ω * ( . 237)
ρι-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
πμ
μ
μ
•
π
Οι ι ουργ ς ι
ι ού π ω θ
ος
ρυθ ζο
ι πό ο π
ιο χ ιρι ηρ ω
ιι ού ο π ω ρος ης πι
ους ο ό ς.
Χ ιρι
θί
Χ ιρι
•
•
ήρι γι
*.
.
θ ρ
ήρι
ι
ι ό
ήρ γι
Χ ιρι
θί
ήρι θ ρ ο ρ
.
Χ ιρι
ήρι
•
Ρύθ ι η ης
( . 224)
χύ η
Ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ
ς
ι
μ
ήρ
ί ς ( . 221)
Μ
μ
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
μ
Μ η υ ό
η ρύθ ι η ι
ι ού,
ρ
ς πό ις ι ουργ ς ι
ι ού
ρυθ ζο
ι υ ό
πό ο ύ η
ιι ού.
υ ό
η ρύθ ι η ρυθ ίζ ι υ ό
υ οφορί έρ , ο ύ η
ι η
ο ή έρ .
η
ι ού
ι
πί ω
πί ω
ί ς γι
θί-
πί ω
ου πί υ ό
ού.
1.
ης ρύθ ι ης
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
η προ ο ή
ι
ι
η
ι
ού
ι-
π
ι
ι
ού ( . 216)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης θέρης θι ά ω * ( . 235)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 219
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
2. Π ή
AUTO.
ΣΜΟ
ιγ ι ί ή π ρ
έ
θ ρ ο ρ ί
ι η χύ η
ου
ήρ
άζου
ά ογ
ο πά η
ί ι ιγ ι ίο ή π ρ
έ ο:
•
Σ ιγ ι ίο πά η - η
γού
ς ρυθ ί ις γι
ύ η
ι
ι ού.
π
ο
ι-
Ο ι
ρχό
μ
ι ός ψύχ ι
ο ρ όπως
π
ίζ ι ις προηο υ ό
ο
/ π
π
μ
μ
ι φυγρ
ι π ρ
/ π
μ
Ω
ι ο
η ο.
π
μ
ι -
μ
Ω
ργοποίη η ου υ ή
ος ι
ιού
ί ι φι ή ό
ο ι όπ ης
ου
ι ήρ ρί
ι η θέ η Off.
•
Π ρ
έ ο πά η άζ ι η
προ πι γ έ η ρύθ ι η: 22 °C/72 °F
ι χύ η 3 ( χύ η 2 ο πί ω
άθι
).
>
υ ό
η ρύθ ι η ου ι
ι ού
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι ι ο
ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
•
ί
ό
π ράθυρ
ι η π ορ ι ή οροφή* γι
ι ουργή ι έ ι
ο ι
ι ός.
π
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
ου πί
ι
ι
ού
η προ ο ή
ι
ι
ι
ι
ού
ού.
1.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
η
2. Π
>
ή
ο ου πί AC.
ο ύ η
ι
ι ού
ργοποι ίι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί
φω ίζ
ι/ ή ι.
Ό
ργοποιηθ ί ο ι
ι ός, ο
ύ η
ι
ι ού έγχ ι υ ό
η έ ρξη ι ο
ρ
ι ό ι ουργί ς ά ογ
η π ρίπ ω η.
220
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
μ
π
*
/ π
μ
μ
π
Δ
ύ
πορ ί
ργοποιή
ο
η
ι
ι ού ρί ης ιράς θιά ω
ί ι π ργοποιη έ ο ο
ρι ό ύ η
ι
ι ού ή ο ύ η
ι
ι ού ύ ρης ιράς θι ά ω .
•
ου πί ι
μ
μ
1.
ι
ού η
ρ έ
η προ ο ή ι
ι
ού.
ο ου πί
μ
μ 3
μ
.
> ο ύ η
ι
ι ού
ργοποι ίι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί
φω ίζ
ι/ ή ι.
ή
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ΣΜΟ
μ
Μπορ
ρυθ
ηθ ρ ο ρ
ξ χωρι ά γι η ρι
ρ
ι η ξιά
π υρά, ι ξ χωρι ά γι
προ ι ά
π ω θ
.
μπ
π
ΛΜ
μ
μ
ι
μ
ρι ή
μ
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
γι
μ
μ
μ .
2. Π
μ
Ω
Μ
ου πιά θ ρ ο ρ
ί ς
η γρ
ή
ι
ι
ού.
1. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ ί ς ρι
ρής ή ξιάς π υράς η γρ
ή ι
ού ης
ρι ής οθό ης γι
φ
ού
χ ιρι ήρι .
ιι-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 221
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
||
μ
μ
μ
π
Δι
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
•
ί
ύρ
ο χ ιρι ήριο έχρι η
η ήθ ρ ο ρ ί ,ή
έ
πιθυ-
π ή
+/− γι
υξηθ ί/ ιωθ ί η
θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι ο ου πί
ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
ου πί υγχρο ι ού
χ ιρι
η π υρά ου ο ηγού.
ήρι θ ρ ο ρ
μπ
π
μ
ί ς
1. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ ί ς π υράς ο ηγού η γρ
ή ι
ι ού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ι ού
χ ιρι ήρι .
2. Π
ή
ο ου πί
μ
μ
.
>
θ ρ ο ρ ί γι ό ς ις ζώ ς ο
υ ο ί η ο υγχρο ίζ
ι
η θ ρ ορ ί που έχ ι ρυθ ι
ί γι η
π υρά ου ο ηγού ι φ ίζ
ιη
υχ ί υγχρο ι ού ίπ
ο ου πί
θ ρ ο ρ ί ς.
Ο υγχρο ι
ός
άπ ώ ςξ ά ο
μ
μ
ή
άζο ς
ις ρυθ ί ις θ ρ ο ρ ί ς γι η π υρά
ου υ ο ηγού ή ου πί ω θί
ος.
222
μ
ί ς.
2. Γι
ρυθ ί
ηθ ρ ο ρ
πό ους ξής ύο ρόπους:
•
μ
ου πιά θ ρ ο ρ ί ς η
μ
μ
η προ ο ή
1.
ι
ρ έ
ι
ού.
μ
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
2. Π ή
ο ου πί θ ρ ο ρ
ρής ή ξιάς π υράς γι
χ ιρι ήριο.
ί ς ρι
οίξ ι ο
Σ Σ
π
π
μ
•
•
•
•
Δι
όπ ης ρύθ ι ης θ ρ ο ρ
•
ΛΜ
ΣΜΟ
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς ( . 219)
ι θη ή θ ρ ο ρ
ί ( . 213)
ί ς.
3. Μπορ ί
ρυθ ί
ηθ ρ ο ρ
έ
πό ους ξής ύο ρόπους:
•
Μ
ύρ
ο χ ιρι ήριο έχρι η
η ήθ ρ ο ρ ί
ί
πιθυ-
π ή
+/− γι
υξηθ ί/ ιωθ ί η
θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι ο ου πί
ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
Χ ιρι ήριο θ ρ ο ρ ί ς ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ός.
–
Π ή
ου πιά ρι
ρής ή ξιάς
π υράς < /> ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ης πι ή ους ο ό ς γι
ιωθ ί/ υξηθ ί η θ ρ ο ρ ί
ι ά.
>
θ ρ ο ρ ί
άζ ι ι η οθό η ο
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ίχ ι η
θορι έ η θ ρ ο ρ ί .
Ω
πι ογή γ ύ ρης ή ι ρό ρης θ ρο ρ ί ς πό η πιθυ η ή
πι χύι η ι ι
ί θέρ
ης ή ψύξης.
223
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
μ
Μπορ
ρυθ
η
χύ η
ου
ι
ρ
π
ι φορ ι ά υ ό
ππ
θώς ι
Off ι Max. Μπορ
ρυθ
η
χύ η
ου
ι
ρ
ξ χωρι ά γι
προ ι ά ι
π ω
θ
.
μ
μπ
ο
ι ήρ ς π ργοποιηθ ί
ώς, ο ύ η
ι
ι ού
ποι ί ι,
ί υ ο
θ πώ ου
π ράθυρ πό η έ π υρά.
μ
μ
μ
π
π
1.
ι
ήρ
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
η προ ο ή
ι
ι
ού
ι
ι-
η
2. Π ή
η
χύ η
ι ήρ που
θέ
, Off, 1-5 ή Max.
>
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
224
ου πιά ρύθ ι ης
μ
μ
μ
μ
1.
ι
ήρ
η
ρ έ
η προ ο ή ι
ι
ι
ήρ που
Μπορ ί
π ργοποιή
η
χύη
ι ήρ γι η ύ ρη ι η
ρί η ιρά θι ά ω * π ώ ς ο
μ
μ2
μ.
>
ου πιά ρύθ ι ης
ού.
χύ η
χύ η
ιρά θι
γι η ύ
πορ ί
ρι ά π ώ
μ
μ
μπ
ργο-
2. Π ή
η
θέ
, 1-5.
ου
ι ήρ γι η ρί η
ά ω
ο ουθ ί η
χύ η
ρη ιρά θι ά ω , ω ό ο
η π ργοποιή
ξ χως ο
μ
μ 3
μ
.
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
ού.
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
π
π
μ
π
Ω
ο ύ η
ι
ι ού προ ρ όζ ι
υ ό
η ροή ου έρ ύ φω
η πι γ έ η χύ η
ου
ι ήρ
ά η ις άγ ς. υ ό η ί ι ό ι η
χύ η
ου
ι ήρ πορ ί
άξ ι ό η ι
η ρύθ ι η ί ι ί ι .
Χ ιρι ήρι
ι ήρ
ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ιι ού ο πί ω έρος ης πι ή ους ο ό ς.
–
Π ή
η
χύ η
ου
ι ήρ
που θέ
, Off ή 1-5 ο π ί ιο χ ιριηρίω
ι
ι ού ης πι ή ους ο ό ς.
>
χύ η
ου
ι ήρ
άζ ι ι
ου πιά γι η πι γ έ η χύη φω ίζο ι.
π
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
•
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς ( . 219)
ι
ού
η
ρι ή
π
/ π
μ
π
Μ
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
π
π
Οι ρ ις ι ουργ ς, γ. ποθά ω η, θ ρι ό
ο π ρ πρ ζ* ι θ ρ ι ό
οπ ω
π ρ πρ ζ ι ξω ρι ο
θρ π ς, χρη ιοποιού
ι γι η γρ γορη ποθά ω η ι
ο ξ πάγω
ω π ρ θύρω
ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
π
μπ
Σ η
ρι ή ο ό υπάρχου ου πιά γι
γρήγορη πρό
η ις ι ουργί ς ξ π γώος.
Μ ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ*, η έγ. ποθά ω η πορ ί
ργοποιηθ ί
ο ωέ
ό ο πό η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η.
Ω
ρύθ ι η ης χύ η ς
ο πί ω άθι
ί ι φι
χύ η
ου
ι ήρ γι
άθι
έχ ι ρυθ ι
ί η θέ
ι
ήρ γι
ή
η
ο προ ι ό
η Off.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 225
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
||
υ ο ί η
–
Π
η
ρι ή ο
ό
Π
>
ργοποιη έ ο θ ρ
πρίζ ι έγ. ποθά
ι ό ο π ρω η
π
ο π ρ-
π
π
μ
μ
/ π
μ
π
μ
.
π ργοποιη έ ο
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι η
έγ. ποθά ω η
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
Ω
έγι η ποθά ω η
ργοποι ί ι
ορι έ η θυ έρη η γι
ποφ υχθ ί
η πό ο η ύξη η η
χύ η
ου
ι ήρ ,
π ργοποιή
ο θ ρ ιό ο π ρ πρίζ π ώ ς ύο φορές
ιγ ι ί ο ου πί.
ή
ο ου πί (1).
έγ. ποθά ω η
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ ι/ ή ι.
Συ ήµ
ξω ρι ώ
–
226
γι
ς:
•
ι
ου πί γι ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρπρίζ ι ους ξω ρι ούς θρέπ ς.
υ ο ί η χωρίς θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ:
–
ο ου πί (1) π
ι η έ
γή ά
ις ρ ις άθ
ι ό
.
ο π ρ πρίζ*
π
ο π ρ πρίζ:
ργοποιη έ ο θ ρ
πρίζ
>
ου πί γι ο θ ρ ι ό
η έγ. ποθά ω η.
ι ό
•
•
ου πιά
ή
θ ρ
Π
>
ποθά ω ης πί ω π ρµπρίζ
θρ φ ώ :
Μέγ. ποθά
1.
ω η
η προ ο ή
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ι
ι
ι
ού
ού.
η
ι
ή
ο ου πί (2).
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι οι
ξω ρι οί θρέπ ς
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
2. Π
>
ο ου πί Max.
έγ. ποθά ω η
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ ι/ ή ι.
ή
π
μ
μ
/ π
π μπ
π
*
ι
5,
άξ
η
πίπ
Ω
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποιηθ ίό
ο ι η ήρ ς έχ ι ή ι υ ό
έ ω ης ι ουργί ς Start/Stop, ό ο
ι η ήρ ς θ π
ι ηθ ί υ ό
.
ου πί γι θ ρ
ι
ι ού.
χύ η
ου
ι ήρ
θορύ ου υξά ο ι.
ΣΜΟ
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ πορ ί
πηρ ά ι η πό ο η ω πο πο
ώ
ι
ά ου ξοπ ι ού πι οι ω ιώ .
η έγ. ποι ού πις ρυθ ί ις.
Ω
ΛΜ
Ω
έγ. ποθά ω η π ργοποι ί η
υ ό
η ρύθ ι η ου ι
ι ού ι
ης
υ οφορί ς έρ ,
ργοποι ί
ο
ι
ι ό ι
άζ ι η
χύ5 ι η θ ρ οη
ου
ι ήρ
ρ ί
HI.
Ό
π ργοποιή
θά ω η, ο ύ η
ρέφ ι ις προηγού
Μ
ι ό
ο π ρ πρίζ
ι
η προ ο ή
1.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ι
ού
η
2. Π
>
ή
ο ου πί
.
ο θ ρ ι ό ο π ρ πρίζ
ργοποι ίι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί
φω ίζ
ι/ ή ι.
Ω
Σ η ά ρη άθ π υράς ου π ρ πρίζ
υπάρχ ι έ
ή
ριγω ι ού χή
ος
που
ί ιη
ρι ά θ ρ ι ό ο, ι
ί ο ξ πάγω
πορ ί
ι ρ έ ι
π ρι ό ρο.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 227
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
π
μ
μ
ΣΜΟ
/ π
π
π
θ ρ ι ό ου πί ω π ρ πρίζ ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ
ά η
ί η η ου ι ηήρ . Μ η υ ό
η έ ρξη
ργοποιηέ η, η θέρ
η ή η ποθά ω η θ ρχί ι
ό
υπάρχ ι ί υ ος π γ ού ο π ρ πρίζ/
π ράθυρ . θέρ
η π ργοποι ί ι
υ ό
ό
ο π ρ πρίζ/π ράθυρο ί ι
ρ άζ
ό ι ο πάγος έχ ι ιώ ι ή ό
ο ζά ι έχ ι ξ θ πώ ι.
π
μπ
π
1. Π
2. Π
3.
ου πί γι ο θ ρ ι ό
ξω ρι ούς θρέπ ς
ο πί ω π ρ πρίζ
η προ ο ή ι
1.
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
2. Π
>
ή
ο ου πί
.
ο θ ρ ι ό ο πί ω π ρ πρίζ ι οι
ξω ρι οί θρέπ ς
ργοποιού ι/
π ργοποιού ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/ ή ι.
μ
μ
π
/ π
μ
π
ι
ι
ού
ι ους
ι ού.
η
π
μπ
η
/ π
π
Η
υ οφορ
ου ρ φ
ο χώρο πι
ώ ο π ιγηρό
θυ ιά ις υ
ρ ω , . π.,
ς η ι γωγ ου ρ π ρι
ο υ ο η ο.
ι ξω πό
ρ , ις
πο ρ ποά ο ος
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
ο ου πί
μ
μ
.
μ
π
μ
πι έξ
γι
ργοποιημπ
π μπ
θ ί/ π ργοποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη
ι ουργί ς ου θ ρ ι ό ου π ρ πρίζ.
πι έξ
μ
π
μ
π
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοπ μπ
ποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη ου θ ρ ι όου π ρ πρίζ ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
•
•
π
ου πί
ού.
1.
π
ι
ι
ού ( . 216)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
Χ ιρι
ήρι
ι
ού
η
ρι ή
2. Π
>
υ
οφορί ς έρ
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
π
ι/
ο ου πί
υ οφορί
ργοποι ί ι
ή ι.
η προ ο ή
ι
ι
ού
ι
ι-
η
.
έρ
ργοποι ί ι/
ι ο ου πί φω ίζ -
πάρχ ι η υ ό η
ρυθ ί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ου θ ρ ι ό ου π ρ πρίζ* ι ου
228
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
η
υ
ρι ό ου υ
γά ο χρο
π ω η
θ
οφορί ου έρ
ο ω ο ι ή ου π ρ
θ ί γι
ι ό ιά η , υπάρχ ι π ρίπώ ου
ζά ι .
•
ι
ού
η
ρι ή
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
π
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
Μ
ο ύ η
ι
ρχό
ο ρ
ώ
ρ γωγώ
π
ι
ού
ω ορι
ω
ο χώρο πι
π
ι ο ι ι φορ ιώ .
μ
Ω
ργοποίη η ης
υ οφορί ς έρ
ί ι φι ή ό
ο ύ η
ποθά ω ης ί ι
ργοποιη έ ο η έγι η
έ
η.
π
π
/ π
π
πάρχ ι η υ ό η
ορί
ο χρο οι όπ ης
υ οφορί ς έρ θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι. Ό
ο χρο ο ι όπ ης ί ι
ργοποιη έ ος, η
υ οφορί
έρ π ργοποι ί ι υ ό
ά πό 20
π ά.
1. Π
2. Π
3.
η
ή
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
πι έξ
ποιηθ ί/ π
π ης
υ
μ
μ
.
π
γι
ργοργοποιηθ ί ο χρο ο ι όοφορί ς έρ .
ι
ο ή έρ
ό.
ο χώρο πι
ώ
μ
4-ζω ι ό
ι-
μ
Μ ο υ ορυθ ιζό ο ι
ι ό
ιουργί , η
ο ή έρ πρ γ
οποι ί ι
υ ό
.
ί ι π ρ ί η ο, πορ ί
ρυθ ί
η
ο ή έρ χ ιρο ί η .
μ
μ
πάρχου 8 ή 10* ρυθ ιζό οι
ο χώρο πι
ώ
ά ογ
ω
θι ά ω .
ρ γωγοί
ο ριθ ό
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 229
Σ Σ
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
||
•
•
•
Θέ η ω ρυθ ιζό
ώ .
ω
ρ γωγώ
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 231)
ι ρύθ ι η ω
Πί
ς πι ογώ
( . 233)
υ ό
η ρύθ ι η
ο ής έρ
ι
ι
μ
ρ Μπορ
χ ιρο
ου πιά
230
ι ρά π ι ιά ί
έρ .
π
Σύ
η
ι
γή ης
ι
ού ( . 212)
ο ής έρ ( . 230)
ι
ο ής έρ
ο ή έρ ης π ρ πρίζ
ι η
1.
Ω
•
•
ρ
ού ( . 219)
Προ θή η
π ά θί
- πό έ ς
η ο ό
άθ πόρ ς πί ω πό ις
πί ω πόρ ς.
ό ι
ρ ύ
ο
ο χώρο πι-
Μ πέ
θί
- έ
ρις ο
π ό, ύο ο πί ω έρος ης πι ήους ο ό ς ι πό έ ς η ο ό
άθ πόρ ς ά
ις προ ι ές ι
πί ω πόρ ς.
Πρέπ ι
θυ ά
πιο υ ί θη
η
άξ
η
χρ ιάζ
ι.
η προ ο ή
ι
ι
ρ γωγοί ποθά
ο ή έρ - ρ γωγοί
ρι ή ο ό
ο
ο ή έρ -
ο άπ
ρ γωγοί
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
2. Π ή
έ ή π ρι
πιά
ο ής έρ
ιη
ί οιχη ροή
>
ο ή έρ
πιά φω ίζο ι/
ι
ι
ού
ού.
ωπ ό
ο
η
ό ρ πό
ουγι
οίξ ι/
ίέρ .
άζ ι ι
ουή ου .
Σ Σ
•
•
Ά
π
ο ή έρ ( . 229)
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 231)
•
Πί
ς πι ογώ
( . 233)
•
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι ρύθ ι η ω
ρ -
ο ής έρ
ι
ού
η
ρι ή
μ /
μ
μ
Ά
μ /
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Ορι
οι ρ γωγο
ο χώρο πι
ώ
πορού
ο γου ,
ου
ι
ρυθ ζο
ι ξ χωρι ά.
οι ρ γωγοί η
ρι οί ρ γωγοί
ρ
έ οι προς
π
θυρ πορού
ξ θ
οι
ο ό
ης πόρ ς ι
ου
π ό ί ι
ράθυρ , ό
π ράπώ ου .
οι ρ γωγοί η ο ό
ης πόρ ς ί ι
ρ
έ οι προς
έ , ό ,ό
πι ρ ού υψη ές θ ρ ο ρ ί ς, ο π ρι ά ο
ο χώρο πι
ώ ί ι ά ο.
Π ρι
–
ροφι ός ρυθ ι
ής
ρ γωγού1.
Γυρί
ο π ρι ροφι ό ρυθ ι ή γι
οίξ ι/
ί ι η ροή ου έρ πό ο
ροφύ ιο.
Ό ο
ρύ ρ ς ί ι οι υ ές γρ
ές
που φ ί ο ι ο π ρι ροφι ό ρυθ ιή, ό ο γ ύ ρη ί ι η ροή ου
έρ .
1
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - η χ
ί
η ω
ροφυ ίω
ι φέρ ι
ά ογ
η θέ η.
}}
231
Σ Σ
||
Μ
ΣΜΟ
μ
ρ γωγού1.
Μοχ ός
–
•
•
•
1
232
ΛΜ
Μ
γι
ο
ι ή
ο
υθύ
ροφύ ιο.
οχ ό οριζό ι / άθ
η ροή ου έρ πό
π
ο ή έρ ( . 229)
γή ης
ο ής έρ ( . 230)
Πί
ς πι ογώ
( . 233)
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - η χ
ο ής έρ
ί
η ω
ροφυ ίω
ι φέρ ι
ά ογ
η θέ η.
Σ Σ
π
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
Μπορ
άξ
η
ο
ρ
χ ιρο η
χρ ιάζ
ι. Ε ι ι θ ι ς
οι π ρ ά ω πι ογ ς γι η ρύθ ι η.
ο
ρ
Σ οπ ς χρ
πο πι έξ
ό
ρύθ ι η ου ι
ι
ού.
ου πιά
ο ής έρ
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς ποθά
ρ γωγούς.
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς
ρ γωγούς.
ο
ύρι ροή έρ
πο ό η
έρ
πό ους
πό ους
ρ γωγούς
ρ γωγούς.
ο άπ
η χ ιρο ί η η
ω ης. ξέρχ
π ό. ξέρχ
ο. ξέρχ
ι ι
ι ουργί , ο ύ
ης
η
ι
ι
ού πι
ρέφ ι
η
υ ό
πο ρέπ ι ο θά πω
ι ο χη
ι ό πάγου
ψυχρά ι υγρά ί
(γι
πι υχθ ί υ ό, ο
ήρ ς
πρέπ ι
έχ ι ρυθ ι
ί
πο ύ χ η ή
χύ η ).
ι ι
Π ρέχ ι π ρ ή ψύξη
ι ι
Π ρέχ ι θέρ
θ ρ ό
η ή ψύξη
ί
ο άπ
η
ι-
.
ο.
}}
233
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
ο
ρ
Σ οπ ς χρ
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ποθά ω ης
ρ γωγούς ο
π ό. ξέρχ
ι ι πο ό η
έρ
ρ γωγούς.
ι ους
πό ους
Π ρέχ ι υχάρι
.
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ποθά ω ης
ρ γωγούς ο άπ ο. ξέρχ
ι ι πο ό η
έρ
ρ γωγούς.
ι ους
πό ους
Π ρέχ ι υχάρι η θ ρ ο ρ ί
ποθά ω η
ψυχρό ή υγρό
ύρι ροή έρ πό ους ρ γωγούς ο
γωγούς ο άπ ο. ξέρχ
ι ι πο ό η
γωγούς.
ύρι ροή έρ πό ους
ρ γωγούς ο
π ό
•
•
234
π
ο ή έρ ( . 229)
γή ης
ης
ο ής έρ ( . 230)
π ό ι ους
έρ πό ους
ρ ρ -
ρ γωγούς ποθά ω ης, πό ους
ι ους ρ γωγούς ο άπ ο.
•
Ά οιγ /
ί ι ο
γωγώ ( . 231)
ι ρύθ ι η ω
ηθ ρ ο ρ
ί
θ ρ ά
ι πο
.
ί
Π ρέχ ι υχάρι η θ ρ ο ρ ί ό
ι
ι ο ιρός ί ι ρο ρός.
Π ρέχ ι ι ορροπη έ η ά
ρ -
•
η
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι ξηρά
ι ή
πι ρ
ο χώρο πι
ι
ού
ί-
η
ί η ιοφά-
ώ .
ρι ή
Σ Σ
π
μ
/ π
π
μ
*
θ
πορού
θ ρ
θού γι
ύ ρη ά
η ου ο ηγού ι ω πιώ ό
πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς.
γ
μ
π
μπ
/ π
π
μ
2. Π ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
θ ρ ι ό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
μ
*
π
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
π
π
/ π
μπ
μ
π
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
2. Π ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
θ ρ ι ό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
*
μ
ι-
1. Π ή
ο ρι
ρό ή ο ξί ου πί
ι ο ιού ι θί
ος ο π ίο ι
ιού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ιού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο
ι ό ι.
ου πιά γι
γορί
ι
ι ού.
1.
θ ρ ι ό
μ
μ
μ
θί
η
ηη προ ο ή
οίξ
η προ ο ή ι
ι ού η
ρι ή οθό η ι πι έξ
η
ρ έ
μ
μ
μ .
γι
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ριζό
θί
ή θ ρ ι ό ο ι ό ι, ο ουπί γι
θ ρ ι ό
θί
ί ι
ά
ι θέ ι ο η γρ
ή ι
ι ού.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 235
Σ Σ
Μ
π
π
||
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
3. Σ ο
Δ
ιξη θέρ
ης θί
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
πι ή ους ο ό ς.
–
236
Π
ος ι χ ιρι ήρι
ο
ι ού ο πί ω έρος ης
ή
π
ι η έ
ρι
ρά ή
ξιά ου πιά γι
θ ρ ι ό
θίο π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ιού η πι ή η ο ό γι
γή
ά
ις έ
ρις άθ ς:
π
.,
.,
ι
μ ..
> ο πίπ ο
άζ ι ι η οθό η ο
π ί ιο χ ιρι ηρίω
ι
ι ού ίχ ι ο θορι έ ο πίπ ο.
μ
μ
/ π
μ
π
μ
1. Π
2. Π
η
ή
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί
μ
μ
.
μ.
μ.
μ.
.
, πι έξ
,
μ.
,
., μ .,
ή
. γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ όη έ ρξη ι ουργί ς ου υ ή
ος
θέρ
ης γι ο άθι
ου ο ηγού ι
ου υ ο ηγού ι γι
πι έξ
η
έ
η.
π
•
•
πάρχ ι η υ ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ι ουργί ς ω θ ρ ι ό ω
θιά ω
ά η
ί η η ου ι η ήρ . Μ
η υ ό
η έ ρξη
ργοποιη έ η, η θέρη θ ρχί ι ό
η θ ρ ο ρ ί π ριά ο ος ί ι χ η ή.
.
.
ι
θ ρ ι ό
θί
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι πό ο θρώπους που
υ ο ύο ι
ι ηφθού η ύξη η
η θ ρ ο ρ ί όγω πώ ι ς ί θη ης
ή που ι φορ ι ά υ ο ύο ι
χρηι οποιή ου
χ ιρι ήρι γι θ ρ ι όθί
. Δι φορ ι ά πορ ί
υπο ού ρ υ
ι ούς πό γ ύ
.
π
.
•
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς ( . 219)
Σ Σ
π
μ
/ π
π
*
μ
Μπορ
χρη ι οποι
ω
θι ά ω , γι π ρά
γ ώ
ωπά ρούχ .
ιγ
ο
ρι
, γι
μ
ό
π
μπ
/ π
π
μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Ω
*
Ο ρι ός ω
χρη ι οποι ί ι
υ ι θη ί
ρ
μ . υ ι ά
ιάρ ι ς.
-
ο ύ η
ρι ού πο
ί ι πό
ιήρ ς
θί
ι ις π ά ς ω
θι ά ω που
ρροφού έρ έ ω ης
π
ρί ς ου θί
ος. Ό ο πιο ρύος
ί ι ο έρ ς ο χώρο πι
ώ ό ο πιο
ρο ρά ί ι
θί
. ο ύ η
πορ ί
ργοποιηθ ί ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί
ι υ υπο ογίζ ι η θ ρ ορ ί ου θί
ος, η η ι ή
ι ο οί
ι η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί .
Μ
θι ά ω πρέπ ι
προ οχή πό ά ο
ύ
έρ . έ
η
ι γι χρή η γά ης
Ο
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
ρι ός θι ά ω
πορ ί
θ ί
ι ουργί
ηθ ρ ο ρ ί
ο
χώρο πι
ώ ί ι πο ύ χ η ή. υ ό
υ
ί ι γι
η π γώ ι ο πι ά ης
που άθ
ι ο άθι
.
ι-
1. Π ή
ο ρι
ρό ή ο ξί ου πί
ι ο ιού ι θί
ος ο π ίο ι
ιού ης
ρι ής οθό ης γι
φ ιού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο
ι ό ι.
•
•
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι θ ρ ι όθί
ή θ ρ ι ό ο ι ό ι, ο
ου πί γι
ριζό
θί
ί ι
ά
ι θέ ι ο η γρ
ή ι
ι ού.
2. Π
ή
π
ι η έ
ο ου πί γι
ριζό
θί
γι
γή
ξύ ω
άρω πιπέ ω :
π
.,
.,
ι
μ ..
>
άθ η
άζ ι ι ο ου πί ίχ ι
η
θορι έ η άθ η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 237
Σ Σ
Μ
ΛΜ
π
μ
ΣΜΟ
/ π
μ
π
*
ο ι ό ι πορ
θ ρ
θ γι
γ ύρη ά
η ου ο ηγού ό
πι ρ ού
χ η ςθ ρ ο ρ
ς.
μ
π
/ π
μ
π
2. Π ή
π
ι η έ
θ ρ ι ό ο ι ό ι γι
ω
άρω πιπέ ω :
.,
ι
μ
>
άθ η
άζ ι ι
η
θορι έ η άθ
π
μ
μ
/ π
μ
ο ου πί γι ο
γή
ξύ
π
.,
..
ο ου πί ίχ ι
η.
•
ι ό ι ( . 157)
π
μ
πάρχ ι η υ ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι η υ ό
η
έ ρξη ι ουργί ς ου θ ρ ι ό ου ι οιού
ά η
ί η η ου ι η ήρ . Μ η
υ ό
η έ ρξη
ργοποιη έ η, η θέρη θ ρχί ι ό
η θ ρ ο ρ ί π ριά ο ος ί ι χ η ή.
1. Π
ι ό ι
ού.
ι ου πιά
θί
ος
η γρ
ή
ι
ι-
1. Π ή
ο ου πί ι ο ιού ι θί
ος η γρ
ή ι
ι ού ης
ρι ής
οθό ης γι η π υρά ου ο ηγού γι
φ ι ού
χ ιρι ήρι γι ο άθι
ι ο ι ό ι.
γι
ά
238
ο υ ο ί η ο
ή ριζό
θ ρ ι ό
ι θέ ι ο
ι θέ ι θ ρ ι όθί
, ο ου πί
θί
ί ι
η γρ
ή ι
ι ού.
η
2. Π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ή
ο ου πί
μ
μ
.
3. Σ ο
.
.
μ
μ
,
, πι έξ
π
., μ .,
ή
. γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ όη έ ρξη ης θέρ
ης ι ο ιού ι
γι
πι έξ
η έ
η.
•
•
π
Χ ιρι
ήρι
ι
ι
ού ( . 216)
Χ ιρι ήρι
ι
οθό η ( . 216)
ι
ού
η
ρι ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
μ
μ
ο
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ου πορ
ρυθ ι
ω προ ρω
ι ηρηθ
ώ ο υ ο η ο
ι
θυ
ο.
μ
μ
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ου υ ο ι ήου πρι πό η ο ήγη η ιώ ι η φθορά
ι ις
ργ ι ές άγ ς η ιάρ ι
ός
ξι ιού.
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός πορ ί
θ ί
π υθ ί ς
ι ουργί ή
ρυθ ι
ί έ ω
ου χρο ο ι όπ η.
ι ουργί ξιοποι ί ρ ά υ
ι φορ ι ές π ριπ ώ ις:
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ι η ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς ρυθ ίζο ι πό
η
ρ έ
μ
μ η προ ο ή ιι ού ης
ρι ής οθό ης.
2
χύ ι γι
οη
ρι ό ύ
η
θέρ
ης.
ή
•
Σ ψυχρό ί , ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθ υ η θ ρ ί ι ο
χώρο πι
ώ
υχάρι η θ ρ ο ρ ί .
•
Ο ρι ός,
θ ρ ό ί , ρο ίζ ι ο
χώρο πι
ώ έχρι η ρέχου
ξωρι ή θ ρ ο ρ ί .
•
Ο ι
ι ός,
θ ρ ό ί , ρο ίζ ι
ο χώρο πι
ώ έχρι η θ ρ ο ρ ί
ά
ης.
•
ργοποίη η ου θ ρ ι ό ου ι οιού ι ω θ ρ ι ό ω
θι ά ω
γι ο ο ηγό ι ους πι ά ς πορ ί
πι γ ί.
•
θέρ
η γι ο προ ι ό ι ο πί ω
π ρ πρίζ ι ους ξω ρι ούς θρέπ ς
ργοποι ί ι υ ό
ά ογ
η
π ρίπ ω η.
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
ά ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
θ ρ ό
ί ,
υ πυ ώ
που η ιουργού ι
πό ο ύ η
ι
ι ού πορ ί
άζου ά ω πό ο υ ο ί η ο. υ ό ί ι
φυ ιο ογι ό.
Ω
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ί ι ι θέι ος ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ 2. Ό
έ ς
θ ός φόρ ι ης
ί ι πά ο
ργός, π.χ. όγω χρο ο ι όπ η, ο προ ρ ι ός ι
ι ός πορ ί
π ρουιά ι υ
ι ουργί .
ο υ ο ί η ο
ί
η
ρι ή πρίζ , πορ ί
ίγο ο χώρο πι
ώ
ζέ η θέ ο ς π υθ ί
ο προ
ρ ι ό ι
ι υ
ό
ς
ι
έ ο
ρο ί
γι
πι ρ
ί
ι ουργί
ό.
Ω
Σ η ιάρ ι ου προ
ρ ι ού ι
ιού ου χώρου πι
ώ , ο υ ο ί η ο
ι ουργ ί έχρι
πι υχθ ί η θ ρ ο ρ ί ά
ης ι όχι η θ ρ ο ρ ί που έχ ι
ρυθ ι
ί ο ύ η
ι
ι ού.
}}
239
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
μ
ο ί
πορ ί
θ υ
ή
θέ ου
ι
ι
φ ιρ .
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ή ου
ι ηρηθ ί ώ ο υ ο ί η ο ί ι
έ ο, π.χ.
ο ι η ήρ ς χρ ιάζ
ι
ι
ά ο/η ο ηγός ή οι πι ά ς
π ρ
ί ου έ
ο υ ο ί η ο
ηρή ου η υχάρι η
ό-
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης θ ρ ορ ί ς πορ ί
ργοποιηθ ί ό ο
ά
η έ ρξη.
ι ουργί ξιοποι ί ρ ά υ
ι φορ ι ές π ριπ ώ ις:
•
•
ή
υπο ιπό η θέρ
η πό ο ι ηήρ ,
ψυχρό ί , θ ρ ί ι ο χώρο
πι
ώ
ηθ ρ ο ρ ί ά
ης.
•
Χρο ο ι όπ ης γι
ι
ι ό ( . 242)
•
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς
( . 246)
•
•
•
η
ι
ι
ού ( . 212)
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
ρ ι ού
ο προ
ι-
ρ ι ό
μ
μ
μ
μ
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός θ ρ
ι
ρο ζ ι ο χώρο πι
ώ πρι ο ηγ
.
Η ι ουργ
πορ
χρη ι οποι
ι η
ά
η
ρξη πό η
ρι οθό η
πό
ι η ό η φω ο.
ι
ύ
/
π
Σύ
/
μ
μ
π
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι ο
η
ι
ι ού άθ υ ης ( . 247)
οριφέρ ( . 249)
Σύ η προθέρ
υ η ( . 250)
ης
ά η
άθ-
Ο ρι ός,
θ ρ ό ί , ρο ίζ ι ο
χώρο πι
ώ έχρι η ρέχου
ξωρι ή θ ρ ο ρ ί .
Ω
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
ο ρ ί ς π ργοποι ί ι ό
ί η ο
ι ωθ ί π' έξω, γι
χθ ί η χρή η υπο ιπό ης θ ρ
ά οπ . Σ οπός ης ι ουργί ς
ι ηρηθ ί η υχάρι η θ ρ ο ρ
ο ο ηγός ή ο υ ο ηγός π ρ έ
ο υ ο ί η ο.
240
π
•
•
ης θ ρο υ οποφ υό η ς
ί ι
ί ό
ου έ
ου πί προ
μ
1.
2.
ρ ι ού ι
ι ού η
μ η προ ο ή ι
ι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
μ
ρ έ
ού.
η
Σ Σ
Ω
Π
3.
η
ι
ί ι γι η θέρ
ρ έ
ού.
η
μ
θι
ά ω
ι ι ο ιού
μ η προ ο ή
πι έξ
θέ
θέρ
η θι ά ω
ο προ
ρ ι ό ι
ς/ πο πι έγο ς
ι-
ργοποι ί ι η
ι ι ο ιού
ά
ι ό, πι έγοπ ί ι .
4. Π ή
ο ου πί
> Ο προ
ρ ι ός ι
ποι ί ι/ π ργοποι ί
φω ίζ
ι/ ή ι.
.
ι
ι
μ ..
ός
ργοι ο ου πί
ΛΜ
ΣΜΟ
Δ
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ί ι ι θέι ος ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ 3. Ό
έ ς
θ ός φόρ ι ης
ί ι πά ο
ργός, π.χ. όγω χρο ο ι όπ η, ο προ ρ ι ός ι
ι ός πορ ί
π ρουιά ι υ
ι ουργί .
ο υ ο ί η ο
ί
η
ρι ή πρίζ , πορ ί
ίγο ο χώρο πι
ώ
ζέ η θέ ο ς π υθ ί
ο προ
ρ ι ό ι
Μ
ι υ
ό
ς
ι
έ ο
ρο ί
γι
πι ρ
ί
ι ουργί
ό.
Ω
Οι πόρ ς ι
π ράθυρ ου υ ο ι ήου πρέπ ι
ί ι
ι ά
ά ο προρ ι ό ι
ι ό ου χώρου πι ώ .
Μη χρη ι οποι ί
ι ό4:
ο προ
ρ ι ό
ι-
•
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
ό.
θ ί
ρι .
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
π
μ
*
Μπορ ί
ι χ ιρι
ί
η έ ρξη ιουργί ς ου προ
ρ ι ού ι
ι ού ι
ις π ηροφορί ς γι ις πι γ έ ς ρυθ ί ις
3
4
χύ ι γι
χύ ι γι
οη
ο ύ
ρι ό ύ η
η προθέρ
θέρ
ης
ης.
ύ ι ο.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 241
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
πό ι υ
υή που ι θέ ι η φ ρ ογή
Volvo On Call*. Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
θ ρ ί ι ή ρο ίζ ι ο χώρο πι
ώ ( έ ω
ου υ ή
ος ι
ι ού ου υ ο ι ή ου)
έχρι
πι υχθ ί υχάρι η θ ρ ο ρ ί .
ο ί
ο χώρο πι
ώ ου υ ο ι ή ου
πορ ί πί ης
ρυθ ι
ί
ω προ έρω
η ι ουργί πο
ρυ έ ης
ί η ης
ι η ήρ (Engine Remote Start - ERS)5 έ ω
ης φ ρ ογής Volvo On Call*.
•
•
•
•
π
ι
ι
ός
ά η
Χρο ο ι όπ ης γι
ι
ι ό ( . 242)
άθ
υ η ( . 239)
ο προ
ρ ι ό
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς
( . 246)
ι
ύ
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι ο
η
ι
ι ού άθ υ ης ( . 247)
οριφέρ ( . 249)
π
π
μ
Μπορ
ρυθ
ο χρο ο ι όπ η
ι, ώ
ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
θ
ι
ός ι ουργ ς ι προ θοριη ώρ .
Ο χρο ο ι όπ ης πορ ί
ι χ ιρι
8 ι φορ ι ές ρυθ ί ις γι :
•
•
Μι ώρ
ί η
242
Ορι έ
χύ ι γι
ο έ
οη
ί έως
ρο η ί
Μι ώρ
ί ή π ρι ό ρ ς η έρ ς
ης
ο ά ς,
ή χωρίς π ά ηψη.
•
•
•
π
ι
ός
ά η
άθ
υ η ( . 239)
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι
ρ ι ό ι
ι ό ( . 243)
ο προ-
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου χροο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι ι ό ( . 245)
•
•
ι
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
ύ
ρ ι ού
ι-
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι ο
η
ι
ι ού άθ υ ης ( . 247)
Ω
Ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ί ι ι θέι ος ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ 6. Ό
έ ς
θ ός φόρ ι ης
ί ι πά ο
ργός, π.χ. όγω χρο ο ι όπ η, ο προ ρ ι ός ι
ι ός πορ ί
π ρουιά ι υ
ι ουργί .
ο υ ο ί η ο
ί
η
ρι ή πρίζ , πορ ί
ίγο ο χώρο πι
ώ
ζέ η θέ ο ς π υθ ί
ο προ
ρ ι ό ι
5
6
μ
ι υ
ό
ς
ι
έ ο
ρο ί
γι
πι ρ
ί
ι ουργί
ό.
υ ο ι ή ου ι γορές.
ρι ό ύ η θέρ
ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Σ Σ
μ
π
π
μ
Ο χρο ο ι όπ ης γι ο προ
ι
ι ό πορ
ι χ ιρι
ις ώρ ς.
3. Π
μ
ρ ι ό
ως 8 ρυθ-
>
ή
φ
θυρο.
ο ου πί
π .
ίζ
ιέ
υό
ο π ρά-
Δ
πορ ί
προ θέ
ρύθ ι η
ώρ ς
έχου
χωρηθ ί ή η 8 ρυθ ίις γι ο χρο ο ι όπ η. Δι γράψ
ι
ρύθ ι η ώρ ς γι
πορέ
προθέ
έ ρύθ ι η.
4. Π ή
ο μ
η ώρ γι ί η
μ. γι
ρυθ ί
ρο η ί .
Π ή
ο μ
γι
ρυθ ί
η ώρ γι ί ή π ρι ό ρ ς η έρ ς
ης
ο ά ς.
ου πί γι
έ
1.
2.
η προ θή η ρύθ ι ης ώρ ς η
μ
μ η προ ο ή ι
ι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
η
ρού.
Μ
μ
: Γι
π ργοποιή
έξ / πο πι έξ
μ ..
ΛΜ
ΣΜΟ
5. Μ
μ
μ.: πι έξ
η η ρο η ί γι
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
ύ ι η
η ί
η ρο η ιώ χρη ι οποιώ ς
έ η.
μ
: πι έξ
ις η έρ ς ης
ο ά ς γι ο προ
ρ ι ό ι
ιόπ ώ ς
ου πιά γι ις η έρ ς
ης
ο ά ς.
Μ
Ω
μ
Μ
6. Ρυθ ί
η ώρ που θέ
ρωθ ί ο προ
ρ ι ός ι
ύ ι η
έ η.
ι
7. Π ή
γι
ο π
θέ
η ρύθ ι η ώρ ς.
>
ρύθ ι η ώρ ς προ ίθ
ι
ι
ργοποι ί ι.
ο ο ηός,
προη ί
ργοποιή
/
η π ά ηψη, πιο π ί ιο γι π
.
μ
}}
243
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ι ό7:
ο προ
ρ ι ό
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
ή
η ρύθ ι η ώρ ς που θέ
άξ .
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
4. Π ή
ο ι ο ί ιο ι γρ φής
ξιά
ης ί
ς.
>
ί γι ο ι ο ί ιο φ ίζ
ι ο ί..
οΔ
4.
ροποποιή
η ρύθ ι η ώρ ς
ο
ί ιο ρόπο που π ριγράφ
ι η "Προθή η ρύθ ι ης ώρ ς" π ρ πά ω.
5. Π
>
ι-
•
ό.
θ ί
ρι .
3. Π
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Δ
μ
•
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
•
ου πί γι η ροποποίη η ης ί
ης ρύθ ι ης ώρ ς η
ρ έ
μ η προ ο ή ι
ι ού.
1.
π π
1.
2.
7
244
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
χύ ι γι
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
μ
ο ύ
η
ρ έ
η
προθέρ
ι
ι
ού
μ
ης
ύ ι ο.
η
2.
πι έξ
μ.
3. Π
ή
η
ρ έ
ο ου πί π
ι
ς/ ι γρ φή
μ
ι
ού
η
μ
.
ή
Δ
. γι πι
ίω η.
ρύθ ι η ώρ ς φ ιρ ί ι πό η
ί
.
π
Χρο ο ι όπ ης γι
ι
ι ό ( . 242)
ο προ
ρ ι ό
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου χροο ι όπ η γι ο προ
ρ ι ό ι ι ό ( . 245)
οριφέρ ( . 249)
Σ Σ
π
/ π
π
π
Μπορ
ποι
όπ η γι
ά ογ
π
μ
ργοποι
π
ργοι ρύθ ι η ώρ ς ο χρο ο ι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
ις άγ ς.
ου πιά ου χρο ο ι όπ η
μ
μ η προ ο ή
1.
2.
8
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
χύ ι γι
μ
ο ύ
η
ρ έ
η
προθέρ
η
ι
ι
ι
ρ έ
ού.
ι
ού
η
3. Γι
ργοποιή
ι ρύθ ι η ώρ ς, π
ου χρο ο ι όπ η
ης.
>
ρύθ ι η ώρ ς
π ργοποι ί ι
ι/ ή ι.
/ π
ή
ργοποιή
ο ου πί
ξιά ης ρύθ ι-
ργοποι ί ι/
ι ο ου πί φω ίζ -
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ι ό8:
ο προ
ρ ι ό
ι-
•
Σ
•
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
•
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
ό.
θ ί
ρι .
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
μ
ης
ύ ι ο.
}}
245
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
ΣΜΟ
Χρο ο ι όπ ης γι
ι
ι ό ( . 242)
•
Ρύθ ι η ου χρο ο ι όπ η γι
ρ ι ό ι
ι ό ( . 243)
•
/ π
π
•
οριφέρ ( . 249)
ο προ
ρ ι ό
ο προ-
π
3. Π
ο ου πί Δ
ή
.
μ
.
μ
>
Η ι ουργ
ι
ρη ης υχάρι ης θ ρ ορ
ς ι ηρ ο
ο χώρο πι ώ
ά πό η ο γη η. Η ι ουργ
πορ
ξιοποι
ι η ά
η
ρξη πό
η
ρι οθό η.
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι ης
θ ρ ο ρ ί ς
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι ι ο ου πί φω ίζ
ι/
ή ι.
Ω
έ ρξη ης ι ουργί ς ι ήρη ης
υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς
ί ι φι ή,
πο έ ι ρ ή θ ρ ό η
ο
ι η ήρ γι
ι ηρηθ ί ο ί
ο
χώρο πι
ώ ή
η ξω ρι ή θ ρ ορ ί υπ ρ ί ι ους 20 °C π ρίπου.
Ω
ου πί γι η ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
θ ρ ο ρ ί ς η
ρ έ
μ
η προ ο ή ι
ι ού.
ης
μ
1.
η
2.
246
οίξ
η προ ο ή
ρι ή οθό η.
πι έξ
μ.
η
ρ έ
ι
ι
ού
ι ουργί ι ήρη ης υχάρι
ο ρ ί ς π ργοποι ί ι ό
ί η ο
ι ωθ ί π' έξω, γι
χθ ί η χρή η υπο ιπό ης θ ρ
ά οπ . Σ οπός ης ι ουργί ς
ι ηρηθ ί η υχάρι η θ ρ ο ρ
ο ο ηγός ή ο υ ο ηγός π ρ έ
ο υ ο ί η ο.
μ
•
•
ης θ ρο υ οποφ υό η ς
ί ι
ί ό
ου έ
π
ι
ι
ός
ά η
άθ
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
υ η ( . 239)
ρ ι ού
ι-
Σ Σ
μ
μ
μ
μ
μ
μ
υ
μ
έ
π
μ
μ
μ
μ
μ ,
μ
μ
μ
μ,
9
χύ ι γι
ο ύ
μ
B
μπ
μ
η
προθέρ
ης
ύ ι ο.
ο ύ η
γχο ης
ο ύ η
έ ι γι έ
μ
μ
π
ΣΜΟ
Ερ η
μ
π
ΛΜ
υ ή η υχ ί
ά ι η οθό η ου
ο ηγού9 ό
ο ύ η προθέρης
ά η άθ υ η ί ι
ργό.
Σ η οθό η ου ο ηγού πορού
φ ζο
ι ιάφορ ύ ο
ι η ύ
χ ι ά
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης.
Λυχ
Μ
μ
ι
ι ού άθ υ ης ί ι π ργοποιη έ ο. π υθυ θ ί
ι ουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό.
ι
ι ού
χρο ι ό ιά
έ
υ ργ ίοA γι
άθ υ ης ί ι προ ωρι ά π ργοποιη έ ο.
ο πρό η π ρ η , π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοA γι έ γχο ης ι ουργί ς.
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης
πορ ί
πο ύ χ η ή γι
θ ί
ι ουργί ο ύ η
ου
ο ι ού ρ ζ ρ ουάρ ου οχή
ος.
ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης
πορ ί
ι ής π
ρί ς ί ι ό ο χ η ή που
πορ ί
ης
ά η
άθ υ η. Φόρ ι η ης π
ρί ς.
ργοποιηθ ί ό
προθέρ
ης
η άθ η
ά η
άθ
υ ί ου ί ι
υ η. Π ήρω η
ργοποιηθ ί
η άθ η φορ ίου ης υ ριθ ί
ι ουργί ο ύ η προθέρ
-
}}
247
Σ Σ
||
Μ
ΛΜ
Λυχ
ΣΜΟ
υ
Ερ η
μ
ο ύ η
ί ι υ
μ
μ, μ
μμ
ι
ι ού άθ υ ης
πορ ί
έ ο. Συ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης.
ργοποιηθ ί
ο
ώ ιο φόρ ι ης
C
μ
μ
μ
π
A
B
C
μπ
-
Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
χύ ι γι ο ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο.
χύ ι γι ο η
ρι ό ύ η θέρ
ης.
π
•
•
248
,
μ
ο ύ η
ι
ι ού ι ουργ ί
ά
π ριορι ούς, ό
η
π
ρί ς ί ι ό ο χ η ή που
πορ ί
θ ί
ι ουργί
ά η
άθ υ η. Φόρ ι η ης π
ρί ς.
ι
ι
ός
ά η
άθ
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
υ η ( . 239)
ρ ι ού
ι-
•
ρξη/ π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ήρη ης υχάρι ης θ ρ ο ρ ί ς
( . 246)
•
Χρο ο ι όπ ης γι
ι
ι ό ( . 242)
•
•
οριφέρ ( . 249)
ι
ο προ
ρ ι ό
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
άθ η φορ ίου ης υ ρι ι ής
ο ύ η προθέρ
ης
Σ Σ
ο ύ η θ ρ
ης υ ά
ιώ
πι υχθ η ω
θ ρ ο ρ
ο
ρ
ι ο χώρο πι
ώ πρι
ι
η ο γη η.
ο ύ η θέρ
υπο ι ουργί ς:
•
•
ης π ρι
ι ηά
ά ι ύο
Σύ η προθέρ
ης
ά η άθυ η - θ ρ ί ι ο χώρο πι
ώ ,
ί ι π ρ ί η ο, ό
ί ι
ργοποιη έος ο προ
ρ ι ός ι
ι ός ου
υ ή
ος ι
ι ού άθ υ ης.
ξάρ η ο ύ η θέρ
ης - θ ρ ίι ο χώρο πι
ώ
ι ο ι η ήρ ,
ί ι π ρ ί η ο,
ά η ο ήγη η.
Χρη ι οποι ί ι ύ η προθέρ
υ ί ου ί η
ρι ό, ά ογ
γορά10.
ης ί
η
ο ύ η θέρ
ης ί ι οποθ η έ ο
ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού.
υ ή η υχ ί
ά ι η οθό η ου
ο ηγού ό
ο
οριφέρ ί ι
ργοποιη έ ο.
10
11
12
μ
Ω
Οι ξου ιο ο η έ οι ι ο ίς ης Volvo ι θέ ου π ηροφορί ς
χύ ι γι ο ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο.
χύ ι γι ο ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο.
Μ
ΛΜ
μ
ΣΜΟ
μ
12
ο ύ η προθέρ
ης11 ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι
π ός πό ο θό ο ου προ ι ού
ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ ηός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ι
έ ς ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό
ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
Ό
π
ο ύ η προθέρ
υ ρι ι ή π
ρί ου
άθ η φόρ ι ης η
πο ύ χ η ή, ό
ο
π ργοποι ί ι υ ό
ου ο ηγού φ ίζ
ης
υ ο ι
υ ρι ι
ύ η
ιέ
ι ουργ ί πό η
ή ου.
η
ή π
ρί ί ι
προθέρ
ης
ι η οθό η
ή υ .
Ω
ιωθ ί ό ι η π
φορ ι έ η
πρέπ ι
ο
οριφέρ.
ρί ί ι π ρ ώς
χρη ι οποιή
Πι
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
ο ύ η προθέρ
ης χρη ι οποι ί ύι ο πό ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ιή ου.
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο
έ φος
γά η ί η, ο προ ι ό έρος ου
υ ο ι ή ου πρέπ ι
ί ι ρ
έ ο προς
ά ω γι
ξ φ ι
ί η ροφο ο ί
ου υ ή
ος θέρ
ης
ύ ι ο.
η άθ η
η ή, ό
ργοποι ί ι
ο ηγού φ
χ
ποι ς γορές χρη ι οποι ί
ί
ι ποιος ύπος υ
ή
ος θέρ
ο ρ ζ ρ ουάρ ί ι πο ύ
ο ύ η προθέρ
ης π υ ό
ι η οθό η ου
ίζ
ιέ
ή υ .
ης.
}}
249
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ.
Δ
ο ύ ι ο που έχ ι χυθ ί πορ ί
φ γ ί. π ργοποιή
ο
ξάρ η ο
ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο πρι
ρχί
ο
φο ι
ό.
Δ ί
η οθό η ου ο ηγού γι
ιωθ ί ό ι ο ύ η προθέρ
ης
έχ ι π ργοποιηθ ί. Ό
ι ουργ ί,
φ ίζ
ι η υχ ί ης θέρ
ης.
•
•
•
π
Σύ η προθέρ
υ η ( . 250)
ξάρ η ο ύ
ι
ι
ός
ης
η
ά η
ά η
θέρ
άθ
άθ-
ης ( . 251)
υ η ( . 239)
μ
μ π
μ
ο ύ η προθ ρ
ης
ά η άθυ η υ ά
ιώ
ηθ ρ ο ρ
ο
χώρο πι
ώ
φ ά ι
ω ά ππ
πρι ο ηγ
.
ο ύ η προθέρ
ης
ά η
άθυ η ί ι ί πό ις ύο υπο ι ουργί ς
ου υ ή
ος προθέρ
ης ου υ ο ι ήου. ο ύ η θέρ
ης ί ι οποθ ηέ ο ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού.
Ω
ο ύ η προθέρ
ης13 ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι
π ός πό ο θό ο ου προ ι ού
ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ ηός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ι
έ ς ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό
ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
Ό
ο ύ η προθέρ
ης
ά η
άθυ η ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
π ι ί ι π ρι ό ρη θέρ
η
ο προ ρ ι ός ι
ι ός ου υ ή
ος ι ι ού άθ υ ης ί ι
ργοποιη έ ος.
13
14
250
χύ ι γι
χύ ι γι
ο ύ
ο ύ
η
η
προθέρ
προθέρ
ης
ης
ύ ι ο.
ύ ι ο.
Σ η υ έχ ι π ργοποι ί ι υ ό
ό
πι υχθ ί η ω ή θ ρ ο ρ ί , ό
φ ά ι
η ώρ που έχ ι ορι
ί ο χρο ο ι όπ η ή
ό
π ρέ θ ι ο έγι ος χρό ος ι ουργί ς
ου υ ή
ος προθέρ
ης.
έγι η ιάρ ι
ι ουργί ς ου υ
ος προθέρ
ης ί ι 40 π ά.
ή
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ14.
ιωθ ί ό ι η υ ρι ι ή π
ρί ί ι
π ρ ώς φορ ι έ η
πρέπ ι
χρη ιοποιή
ο
οριφέρ.
-
Σ Σ
Δ
•
•
•
Σ
ό.
θ ί
ρι .
ο προ
ρ ι ό
ι-
υπάρχ ι ο ή υ ί ου, υ ήθι
ς
πο ό η ς π ού, ύρος π ός ή υήθι οι ήχοι πό ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθ υ η16, θέ
ο
ύ η προθέρ
ης
ός ι ουργί ς
ι,
ί ι φι ό, φ ιρέ
η χ ι ή
φά ι . Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο
ης Volvo γι πι
υή.
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ριο ύ η προθέρ
ης
ι ουργί ,
ύο ι υ έ-
Σ η ί ο ά
οποί υπάρχου
ύφ
υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο,
ο ψη ό χορ άρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου
ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος
προθέρ
ης. Γι π ρά ιγ , ο
π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο
ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ήος προθέρ
ης.
Ν θυ ά
ό ι πορ ί
θέ
ιουργί ο προ
ρ ι ό ι
ι ό
έ ω ός χρο ο ι όπ η που έχ ι ρυθ ιί
ω προ έρω
ο ι ή χροι ή ιγ ή.
•
•
•
•
ι
ός
φά ι ς
( . 632)
η
ά η
χύ ι γι
χύ ι γι
χύ ι γι
ο ύ
ο ύ
ο ύ
η
η
η
προθέρ
προθέρ
προθέρ
ης
ης
ης
ύ ι ο.
ύ ι ο.
ύ ι ο.
ης
υ
ύ
θό
ί ι ί
ή
ος
η θέρο ου
Ω
θέρ
άθ
ης ( . 251)
υ η ( . 239)
ο χώρο ου ι η ήρ
ο ύ η προθέρ
ης17 ρί
ι
ι ουργί , πορ ί
ύ
ι
π ός πό ο θό ο ου προ ι ού
ξιού ροχού ι
ούγ
ι έ ς χ ηός ό ος. Μπορ ί πί ης
ούγ
ι
έ ς ήχος ι πό η
ί
υ ί ου πό
ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου. υ ό ί ι
πό υ φυ ιο ογι ό.
Ό
ο
ξάρ η ο ύ η
ι ουργί
ι έγχ
χρ ιάζ
ι θέρ
η
υ ο ι ή ου.
θέρ
ης ίθ
ι
ι υ ό
ό
ά η ο ήγη η ου
Σ η υ έχ ι π ργοποι ί
ο υ ο ί η ο ίθ
ι
ός
15
16
17
μ
ο
ξάρ η ο ύ η θέρ
πό ις ύο υπο ι ουργί ς ου
θέρ
ης ου υ ο ι ή ου. ο
ης ί ι οποθ η έ ο ο
προ ι ού ξιού ροχού.
π
ξάρ η ο ύ
ΣΜΟ
ο
ξάρ η ο ύ η θ ρ
ης υ ά ιώ
πι υχθ η ω
θ ρ ο ρ
ο χώρο πι
ώ
ι ο ι η ρ
ά
η ο γη η.
οριφέρ ( . 249)
ι
ΛΜ
μ
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ι ό15:
Μ
ι υ ό
ό
ι ουργί ς.
}}
251
Σ Σ
Μ
ΛΜ
||
ΣΜΟ
Ω
Ω
ιωθ ί ό ι υπάρχ ι ρ ό ύ ι ο
ο
ο ι ό ρ ζ ρ ουάρ ου υ ο ι ή ου
χρ ι
ί
χρη ι οποιή
ο
οριφέρ18.
Volvo υ ι ά
π ργοποι ί
η
υ ό
η έ ρξη ου
ξάρ η ου υ ήος θέρ
ης ις ι ρές πο άις19.
ιωθ ί ό ι η υ ρι ι ή π
ρί ί ι
π ρ ώς φορ ι έ η
πρέπ ι
χρη ιοποιή
ο
οριφέρ.
μ
π
/ π
μ
2. Π
252
η
ή
π
μ
πάρχ ι η υ
γοποι ί ι/ π
έ ρξη γι ο
ης.
1. Π
Ω
η υ ό
η έ ρξη ι ουργί ς ου
ξάρ η ου υ ή
ος προθέρ
ης
ί ι π ργοποιη έ η, πορ ί
πηρ ίηά
η ο χώρο πι
ώ ιό ι
υ ή η π ρίπ ω η ο ύ η
ι
ιού
θ πορ ί
π ρά χ ι θ ρ όη
ά η η
ρι ή ι ουργί ου
υ ο ι ή ου.
ό η
ορί
θ
ργοποι ί ι η υ ό
η
ξάρ η ο ύ η θέρ
ρ-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ο ου πί
μ
μ
.
3.
πι έξ
μ
μ
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η υ ό
η έ ρξη ι ουργί ς
ου
ξάρ η ου υ ή
ος θέρ
ης.
18
19
χύ ι γι
χύ ι γι
ο ύ
ο ύ
η
η
προθέρ
προθέρ
ης
ης
ύ ι ο.
ύ ι ο.
•
•
π
οριφέρ ( . 249)
Σύ η προθέρ
υ η ( . 250)
ης
ά η
άθ-
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
π
Επι
μ
όπη η ου ω ρι ού ου χώρου πιώ
ι ω ποθη υ ι ώ χώρω .
π
μ
ποθη υ ι οί χώροι
πο ηροθή η,
χ ο οχ ίο*,
ρ υ
ο ό η ι
π ήρ * θώς ι υπο οχή AUX
In/θύρ USB η πι ή η ο ό .
Δ
μ
π
ποθη υ ι ός χώρος ι πο ηροθή η
ί ιο ι ποθη υ ι ός χώρος ά
.
ό
θί-
Δ
ποθη υ ι ός χώρος ο π ί ιο ης πόρ ς ι ο
ι ό ι, ο ου πά ι υ ο ηγού ι
ιά ι .
Φυ ά
ι ί
όπως ι η ά η έφω , φω ογρ φι ές ηχ ές, η χ ιριήρι γι
ξ ουάρ, . π. ο ου πά ι ου υ ο ηγού ή
ά ους ποθηυ ι ούς χώρους. Δι φορ ι ά, πορ ί
προ
έ ου ρ υ
ι ό ους πι ί ος
π ρίπ ω η πό ο ου φρ
ρί
ος ή ύγ ρου ης.
ποθη
ης πόρ
θί
ος ι
πι ή η
254
οπ
υ ι ός χώρος ι
χ ο οχ ίο* ο π ί ιο
ς, πο ηροθή η* η π ά η ου
ίου
ος, έπη* η π ά η προ ι ού θί
πί ης ρ υ
ο ό ης ι
π ήρ ς* η
ο ό .
•
•
•
π
πι ή ης ο
Χρή η ου
( . 262)
ό
ου
( . 255)
πιού υ ο ηγού
Σ ιά ι ( . 263)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
•
•
Ρ υ
Ά
ο ό ης ( . 256)
ι
ω
χ ο οχ ίω * ( . 261)
πμ
Η πι
προ
ης ο ό
ι ά θ
.
ρ
ι
ά
•
•
•
•
•
•
ΠΟΘ
Σ
π
ω ρι ό χώρου πι
Ρ υ
Χρή η ου
Ά
ώ ( . 254)
ο ό ης ( . 256)
ι
π ήρ *. ( . 260)
ω
χ ο οχ ίω * ( . 261)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 537)
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού ο πί ω έρος
ης πι ή ους ο ό ς ( . 219)
ποθη υ ι ός χώρος
ά υ
*. ο
ά υ
οίγ ι/
ί ι πιέζο ς ί
φορά η
ή.
ποθη υ ι ός χώρος
πο ηροθή ς γι
ο ο ηγό ι ο υ ο ηγό θώς ι
ρ υ
ο ό η 12 V.
υπάρχ ι
χ ο οχ ίο ι
π ήρ ς, ό
ί ου
ρ υ
ο ό η 12 V υπάρχ ι έ ς
π ήρ ς ι
ί γι πο ηροθή ς έ
ποπώ ο
χ ο οχ ίο.
ποθη υ ι ός χώρος ι υπο οχή AUX
In/θύρ USB ά ω πό ο υπο ρ χιό ιο.
Χ ιρι ήρι
ι
ι ού γι
γί ς ι
ι ού πί ω θί
θη υ ι ός χώρος.
ις
ι ουρος* ή πο-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 255
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
μ
μ
230 V*
Σ η πι
η ο ό υπάρχου ύο
ρ υ
ο ό ς 12 V ι
ςρ υ
ο ό ης
230 V*, ώ ο χώρο πο
υώ υπάρχ ι
ςρ υ
ο ό ης 12 V*.
Γι
υπάρχ ι η
ρι ή
ους ρ υ
ο ό ς, ο η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
χ η ό ρη θέ η ου ι
Οι ρ υ
ο ό ς ό
ί
άθ η ης π
ρί ς
ι υπ ρ ο ι ά.
ροφο ο ί
ρι ό ύ
ρί
ι
όπ η άφ
ι
ργοί, ό
ί η ης
Ρ υ
ο ό ης 230 V
ιρά θι ά ω .
256
ά
ό ι
χρη ι οποιή
ο
ο ό η
ο ι η ήρ
η ό
ι ί υ ος
ποφορ ι
ίη π ί η ης,
πο έ
υποού ορι έ ς ι ουργί ς.
3.
πο υ έ
έξω ο ύ
ο ξ ουάρ ρ ώ ς
- η ρ ά
ο
ώ ιο.
η
πι ή η ο
ό
,
W.
1.
έγι
η ι χύς ου ρ υ
ο ό η ί
μ
ρ ήξ προς
ά ω ο ά υ
ρ υ
ο ό η ι ι άγ
ο ύ
ξ ουάρ.
>
υχ ί
ο ρ υ
ο ό η ά
έ
ιξη ης
ά
ής ου.
ό
ιή
ψη.
•
Μη χρη ι οποι ί
ξ ουάρ
γά ή ριά υ
ι ά
έχη πορ ί
προ
έ ου ζη ιά ο
ρ υ
ο ό ηή
πο υ
θού
ώ
ο ηγ ί .
•
Μη χρη ι οποι
ρού
προ
ο έ ηρ
ου ή ο η
π ρά ιγ .
ι 150
•
ου
ου
οποθ ή
ο ξ ουάρ έ ι, ώ
η υπάρχ ι ί υ ος
ρ υ
ιί ο ο ηγός ή οι πι ά ς
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρί
ος ή
ύγ ρου ης.
•
χ
ο ου ς
υ
έ
ξ ουάρ ιό ι πορ ί
η ιουργήου θ ρ ό η
ι
προ
έ ου
ύ ρη
Ορ υ
ο ό ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
ιάφορ ξ ουάρ που χρ ιάζο ι
ροφο ο ί 230 V, π.χ. φορ ι ές ι φορηούς υπο ογι ές.
Ω
Ν θυ
ρ υ
υπάρχ
ρί
θ ι
ιωθ ί ό ι η υχ ί ί ι
θ ρά
έ η
πρά ι ο χρώ - ό ο ό ο
ρ υ
ο ό ης ι ρρέ
ι πό ρ ύ .
ρ ήξ προς
πά ω ο ά υ
ορ υ
ο ό ης
χρη ι οποι ί
πρό ι ι
π ρ
ί ι χωρίς πί
πό
η
η
ξης I.
οη
ιώ -
ή
ο ι η ήρ
ι
ι ώ
ο
υ ο ί η ο, οι ρ υ
ο ό ς π ργοποιούι.
ή
ο ι η ήρ
ι
ι ώο υ ο ί η ο,
ο
ι ώ
η
θέ η
ο ής
ι ώ
ος προ ωρι ά π ργοποιη έ η, ό οι ρ υ
ο ό ςπ ρ έ ου
ργοί γι έ
π ά ό η.
2.
ι ως
ί
ξ ουάρ που ποέ ου π ρ
ο ές
ιοφώ ου ου υ ο ι ήρι ό ου ύ η γι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
έγ υ
ους πι ά ς ή
άψου
οπι ά ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου.
•
Χρη ι οποι ί
ό ο ξ ουάρ που
έχου υπο
ί ζη ιά ι
π ρου ιάζου πρό η .
ξ ουάρ πρέπ ι
έχου προ ι γρ φές 230 V ι 50
Hz
φί ς χ ι
έ ς γι ο ρ υο ό η.
ξ ουάρ πρέπ ι
φέρου ή
η CE, ή
η UL ή
ί οιχη ή
η φ
ί ς.
•
Πο έ η πι ρέπ
οι ρ υ
ο ό
οι φί ς ή
ξ ουάρ
έρθου
π φή
ρό ή ά
υγρά. Πο έ
πιά
ή χρη ι οποι ί
ο ρ υ
ό η
φ ί
ι
έχ ι υπο
ί ζη
ή
έχ ι έρθ ι
π φή
ρό ή
ά ο υγρό.
•
Έ
ιξη
ά
Λυχ ί
θ ρά
πρά ι ο χρώ
ης
•
ς,
Ορ υ
ο ό ης ροφο ο ί
υ
υή.
ι
υ
έ η
ί ς ου ρ υ
-
Ορ υ
ο ό ης ι θέ ι έ προ
υ ι ό πά ι,
ιωθ ί ό ι
προ ξέχ ι άποιο
ι ί ο προς
έ
ιό ι
προ
ί ι ζη ιά
ο ρ υ
ο ό η έ οι που
ποίζ ι ο πά ι
χρη ι οποι ί ι
ω ά. Μη φή
π ι ιά ο υ οί η ο χωρίς πί
ψη, ό
ορ υ ο ό ης ί ι
ργός.
Μι υχ ί
έ
ιξη ης
Ε
ρ ύ
φ
Σ
ηρηθ ί η π ρ πά ω ο ηγί , πορ ί
προ ηθ ί ο ρή ή θ ά ι η η
ροπ ηξί .
η
οιά
Μη υ έ
ρ υ
ο ό ς ι
ά ωης,
άπ ορ ς ή π
έζ ς η
υπο οχή, ιό ι πορ ί
π ρ ά ψου
Αι
έ η
ις ι ουργί ς
ο ό η.
Δ
ΠΟΘ
ο ρ υ
ο ό η
ά
ής ου.
ά
ι ως
ργ ι
έ
.
}}
257
ΦΌΡ ΩΣ
||
Έ
ιξη
ΠΟΘ
ά
Λυχ ί
ο
ο
ί χρώ
Σ
ης
ή ι
Αι
πορ-
Ε
θ ρ ο ρ ί ου
χη
ι ή ά ης ου ρ υ
οό η ί ι πο ύ υψη ή ( π ι ή, γι π ρά ιγ , ο ξ ουάρ
ί πο ύ ρ ύ ή ο χώρος πι
ώ ί ι πο ύ
ζ
ός).
ο υ
έ ο ξ ουάρ
ή υ χώς) ή ί ι
υχ ί
ά
ι
Ορ υ
ο ό ης
Ορ υ
ο ό ης
ί πο ύ ρ ύ
ι ό.
( ι
ιχ ύ ι ό ι έχ ι υ
ί
Ορ υ
ο ό ης ή
ποιη έ ος.
ο ή υ π ρ έ ι, π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ω
ι
οπ ό-
θ ί ύ
.
ργός.
ργός
μ
ργ ι
φ ιρέ
ο ύ
ή ά ης
ρυώ
ύ
.
ρ υ
έ
. ο ξ
ο ό η.
ιωθ ί
ο ρ υ
ι φή
ο
ι, πρι ι άγ
ξ
ουάρ
πορ ί
ό ι ο ύ
ο ό η.
έχ ι υ
χη
ά ο
ι-
θ ί
ο
υ
θ ί ω
ά
Ρυθ ί
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
η ι ρό ρη θέ η ου ι όπ η άφ ξης I.
ά ώρ
ί
ι π
ργο-
Θέ
η
π
ο
ι η ήρ
ρί .
ι ουργί ή/
ι φορ ί
12 V
Δ
Πο έ
ρ υ
υ ι
ο η
η ροποποι ί ή πι
υάζ
έ
ο ό η 230 V
ίς οι ί ιοι Volvo
ά
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
Ρ υ
ο ό ης 12 V
ι ό άθι
.
258
η
πι ή η ο
ό
, προ-
Ρ υ
ο ό ης 12 V
ιρά θι ά ω .
η
πι ή η ο
ό
,
ύ ρη
ΦΌΡ ΩΣ
2.
•
Ρ υ
Οι ρ
θού
ύ
ι η
ο ό ης 12 V
ο χώρο πο
Σ
πο υ έ
ο ξ ουάρ ι π
οποθ ή
ο πά ι ( πι ή η ο ό ) ή
οίξ
ο ά υ
(χώρος πο
υώ )
ό
ορ υ
ο ό ης
χρη ι οποι ί ι
ή
πρό ι ι
π ρ
ί ι χωρίς πίψη.
π
ω ρι ό χώρου πι
ώ ( . 254)
υώ *.
υ
ο ό ς πορού
χρη ι οποιηγι ιάφορ ξ ουάρ 12 V, π.χ.
η
π ρ γωγής ήχου, ψυγ ίο ι
ό η έφω ο.
Ορ υ
ο ό ης η
ρ ί
υ π ηρωθ ί
έγι
ό η.
1.
ΠΟΘ
η ι χύς ί
πι ή η ο ό
ποέ
π ήρ *.
ι 120 W
άρ υ
μ
φ ιρέ
ο πά ι ( πι ή η ο
οίξ
ο ά υ
(χώρος πο
ι υ έ
ο ξ ουάρ.
ο-
ό )ή
υώ )
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 259
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
*.
π
Ο
π ρ ς πορ
ρ υ
ο ό ς 12 V
π ω
ης πι
•
•
•
οποθ ηθ
ους
ο προ ι ό ι ο
ους ο ό ς.
π ήρ ς η
θι ά ω .
π ήρ ς
.
η
πι ή η ο
ό
, προ
ι ό άθι-
πι ή η ο
ό
,
ύ ρη
π
πι ή ης ο
Ρ υ
Ά
ό
( . 255)
ο ό ης ( . 256)
ι
ω
χ ο οχ ίω * ( . 261)
ιρά
1. Π ή
ο ου πί ο
π ήρ .
> Ό
ο
π ήρ ς πυρ
ώ ι, ο ουπί π άγ
ι προς
πά ω.
2.
ρ
ήξ
ο
π ήρ έξω πό ο ρ υο ό η ι χρη ι οποιή
ο πυρ ω έ ο ά ρο γι
άψ
ιγάρο.
3.
π
οποθ ή
ο
ο ρ υ
ο ό η.
π ήρ
έ
Προ έχ
ό
ί ι
ργοποιη έ ος ο
π ήρ ς έ ι, ώ
ο πυρ
ω έ ο
ά ρο
η προ
έ ι ζη ιά ο ω ρι ό ου υ ο ι ή ου γι π ρά ιγ .
260
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Ά
Ά
1.
2.
*
μ
Ό
ο υ
πο ηροθ
π
ι
θι ά ω
οχ .
Ά
ο η ο ι θ ι
π ρ , ις
ς ης πι
ους ο ό ς ι
ω θυρώ γι η ύ ρη ιρά
υπάρχου πο πώ
χ ο-
μ
Σ
π
μ
πμ
πο πά
ο
χ ο οχ ίο ρ ώ
ο υθ ί πά ω πό η πο ηροθή η
ιά
ο.
π
οποθ ή
πο ηροθή η.
μ
ΠΟΘ
ο
χ ο οχ ίο
ς
ι
η
1.
2.
3.
οίξ
ο πά ι ου
έπ ι πιέ
ο προς
έρθ ι η
ώς άθ
> ο άγ ι ρο που υγ
οχ ίο η θέ η ου
ρ
ι
ήξ προς
ιά
ο.
χ ο οχ ίου ι
πά ω έχρι
η θέ η.
ρ
ί ο
χ οπ φ ίζ ι.
πά ω ο
π
οποθ ή
ο
φή
ο
ο ι θή ι
ο ηγούς ου.
χ ο οχ ίο
4. Πιέ
προ
ι ά
ρές ου
χ ο οχ
> ο άγ ι ρο που
οχ ίο η θέ η
•
•
•
ις ύο ο ές π υίου.
υγ ρ
ί ο
χ οου π φ ίζ ι ξ ά.
π
ω ρι ό χώρου πι
πι ή ης ο
Χρή η ου
ό
ώ ( . 254)
( . 255)
π ήρ *. ( . 260)
χ ο οχ ίο ι
ους π υρι ούς
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 261
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
π
μ /
ο ου πά ι υ ο ηγού ρ
π υρά ου υ ο ηγού.
ι
η
ι ου πί
οίγ
ος
η
Σ ο ου πά ι ου υ ο ηγού πορ ί , γι
π ρά ιγ ,
φυ ά
ο έ υπο γχ ιρίιο
όχου ι ο ι ούς χάρ ς. πάρχ ι πίης ι υπο οχή γι
υ ό η
ω ρι ή
π υρά ου ου πιού.
Ά
–
μ
Π
>
262
π
ο ου πά ι υ ο ηγού πορ ί
ι ωθ ί, πρό ι ι γι ο πο ο ζό ο
ί ω
προ ωπι ώ χώρω , π.χ. ό
ο υ ο ί η ο
οθ ί γι έρ ις,
π ρ
όρο
ξ ο οχ ίο
ή π ρό οι ς π ριπ ώ ις. Μ ο
ί ω
προ ωπι ώ χώρω
ι ώ ι πί ης η πόρ
χώρου πο
υώ .
μ
Ν ου πά ι υ ο ηγού
ρι ή ο ό .
μ
π
ή
ο ου πί οίγ
ος η
ρι ή ο ό .
ο ου πά ι ου υ ο ηγού οίγ ι.
π
ο ου πά ι ου υ ο ηγού πορ ί
χρηι οποιηθ ί γι
ι ηρού ι ρύ π.χ.
ψυ ι ά ή φ γη ό. ψύξη ι ουργ ί ό
ο
ύ η
ι
ι ού ί ι
ργό ( η . ό
ο
ι όπ ης άφ ξης ου υ ο ι ή ου ρίι η θέ η II ή ό
ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί ).
Ψύξη
ργοποιη έ η
Ψύξη π
–
•
•
ργοποιη έ η
Γι
η
ργοποιή
/ π ργοποιή
ι ουργί ψύξης,
ι ή
ο χ ιριήριο η
ρ
ι ή ου θέ η προς ο
χώρο πι
ώ / ου πά ι υ ο ηγού.
π
ω ρι ό χώρου πι
Χρή η ου
ι ώ
χώρω ( . 291)
ώ ( . 254)
ος προ ωπι ώ
ΦΌΡ ΩΣ
π
Σ ο π ω ρος άθ
ι ου υπάρχ ι
θρ π ά ι
υπο οχ
ρ ώ .
θρ π ά ι
ι
ο φως* ο
υ ό
ό
ίου
φως
θρ π ά ι
η ώ
ι υπο οχή
ι ίου
ο ά υ
ρ ώ .
ά ι
.
ο π ί ιο ο θρ π ά ι ι ίου π ρι
ά ι ι υπο οχή π.χ. γι άρ ς ή ι ι ήρι .
•
π
ω ρι ό χώρου πι
ώ ( . 254)
ο υ ο η ο ι θ ι υ ι ο χώρο πουώ , που πι ρ π ι η
φορά ι
ρ ω η γά ω
ι ι
ω .
•
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
φη η ρ
ώ ( . 467)
•
•
Φόρ ω η ( . 264)
ργ
ΠΟΘ
Σ
ι πορρό-
ιοθή η ( . 598)
Διπ ώ ο ς ις π ά ς ω
θι ά ω
η
ύ ρη ι η ρί η* ιρά θι ά ω , ο
χώρος φορ ίου γί
ι πο ύ υρύχωρος. Γι
η ι υ ό υ η ης φόρ ω ης ι ης φόρω ης ο πί ω ή
ου υ ο ι ή ου πορ ί
χ η ώ ι
η ι ουργί ρύθ ι ης
ύψους άρ η ης*. Χρη ι οποιή
ους ρίους υγ ρά η ης φορ ίου ή ις ά ις γι
ού ς γι
φ ί
ο φορ ίο ι ο
ι ό ο ά υ
χώρου πο
υώ * γι
η φ ί
ι ο φορ ίο,
θέ
. ο
προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ι ο ου ί πρώ ω
οηθ ιώ ποθη ύο ι πί ης ο χώρο
πο
υώ .
ο υ ο ί η
ί ι οποθ η
πο
υώ . Ο
ι ή ου ι ο
ύο ι ά ω
υώ .
•
•
ο ι θέ ι φ
έ ος ο άπ
ρί ος ρυ ού
ι πι
υής
πό ο άπ ο
ρι ό ροχό*,
ο ου χώρου
η ης ου υ οι ού ποθηου χώρου πο-
π
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
ρί η
ίπ ω η π ά ης θί
ος
ιρά θι ά ω ( . 157)
η
η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 263
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
πάρχου ορι
πράγ
που πρ π ι
θυ ά
ό
φορ ώ
ο υ ο η ο.
ο ωφέ ι ο φορ ίο ξ ρ ά ι πό ο
ου υ ο ι ή ου. ο ωφέ ι ο φορ ίο
υ ο ι ή ου ιώ
ι
ά ο υ ο ι
άρος ω πι
ώ
ιό ω ω ξ
πό ρο
ου
ό
ουάρ.
Δ
Δ
•
•
264
ι ά ου υ ο ι ήο άρος ι η
οποθ ή
ά η
ο φορ ίο έ ι,
ώ
φ ρ όζ ι
θ ρά η πί ω
π υρά ης π ά ης ω πί ω θι ά ω .
ού
γ
ύψ
γω ί ς
ο φορ ίο.
ριά
ι ίµ
πρέπ ι
οποθ ι ό ο πιο χ µη ά γί
ι. ποφ ύη οποθέ η η ρέω φορ ίω
ιπ ω έ ς π ά ς θι ά ω .
•
ύψ
ις ιχ ηρές ά ρ ς
ά ι
ό, ώ
ποφύγ
ζη ιές η
π
ρί .
•
φ ί
ό
φορ ί
ους ρί ους
υγ ρά η ης φορ ίω
ι ά ςή
ίχ υ .
Δ πρέπ ι πο έ
που υπ ρ ί ου
ου θί
ος.
ο
ο φορ ίο. Δι φορ πορ ί
οπι
ί
ού φρ
ρί
ος προ ι ό ους πι ά ς ου
ιχ ηρά ά ρ
ι ις ιχ ηρές
άποιο
ό υ ι ό.
ά η φόρ ω η ή η
φόρ ω
ι έ ω
γά ου ή ους, ή
ι η ήρ
ι ρ ήξ
ο χ ιρόφρ
φορ ι ά, υπάρχ ι ί υ ος
ά άθος ο οχ ός ή ο πι ογέ
ή ω
η θέ η Drive πο έ
υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ί ι.
προ
ί που π ρέχ
ι πό ο
ρόο ύπου ουρ ί ς η πέ υ η οροφής πορ ί
ιωθ ί ή
ξ
ιφθ ί
ώς πό φορ ί
γά ου ύψους.
•
π
ράρ
Σ ρ ώ
πά
ι ά, ο φορ ίο
π ρίπ ω η υ
ώ ς ρ υ
υ ο ι ή ου.
Δ
ο ηγι ά χ ρ
ηρι
ου
άζου
ά ογ
θέ η ου φορ ίου.
•
Δ
ι ί ο που
ί ι
έ ο ι
ζυγίζ ι 20 kg,
π ρίπ ω η
ωπι ής
ύγ ρου ης
χύ η 50 km/h
(30 mph), πορ ί
φέρ ι η ι χύ πρόρου ης ός
ι ι έ ου που ζυγίζ ι
1000 kg.
οποθ ί φορ ί
ύψος η π ά η
π
Γι
π
ί
ο
ι υ ο υ θ ί
ά
ιπ ώ
προς
πί ω θί
ος. Λά
ι ί
πρέπ
ουργί ου υ ή
ι ά θί
ά
άποιου πό
πί ω
μ
μ μ
χ
η
ιο
ο. Δι ι ηθ ί
ς χυο
χώρο πο
υώ
ι
η φόρ ω η, πορ ί
ά ω η π ά η ου
υπόψη ς ό ι
ι
πο ίζου η ιος WHIPS γι
προιπ ώ
η π ά η
θί
.
*
π
ο πί ω ή
ου υ ο ι ή ου πορ ί
η ώ ι/ υψωθ ί γι
πι υχθ ί
ύρο ύψος ργ ί ς γι ο χώρο φόρ ω ης
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
ου υ ο ι ή ου ή
πο ύ
η ρυ ου
όρο*.
ι υ ο υ θ ίη ύ
ού ου ο ο
η/
ύψω η ου πί ω ή
ος ου υ ο ι ήου πά ω πό ο
ο ι ό ου ύψος
ί ι
φι ή.
ρύθ ι η ύψους άρ η ης πρ γ
οποι ίι έ ω ός χ ιρι ηρίου η πί ω ξιά
π υρά ου π
ού π ι ίου ου χώρου πουώ .
ά η ο ήγη η, ο ύψος ου πί ω ή ος θ πι ρέψ ι ο
ο ι ό ου ύψος.
-
Ω
ρύθ ι η ύψους ου πί ω έρους
ί ι φι ή ό
ί ι οι ή άποι
πόρ ή ο πό ου ι η ήρ . υ ό
ι χύ ι γι η πόρ
ου χώρου πουώ .
Δ
Χ ιρι
ή
ήρι γι η
ύψω η/χ
ος ου υ ο ι ή ου
ή ω
ου πί ω
ο χ ιρι ήριο πο
ί ι πό ύο ου πιά έ
ου πί που χ η ώ ι ι έ που υψώι ο πί ω ή
ου υ ο ι ή ου. Γι η
ύψω η ή ο
έ
, πρέπ ι
ρ ά
άθ ου πί π η έ ο έχρι ο πί ω ή
φ ά ι ο ύψος που θέ
.
1
Οι χάρ ς οροφής Volvo ι
ίθ
ι γι
γορά
οι άξ προ
ι ά γι
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς ά θρωπος, ζώο ή
ιί ο ά ω πό ο υ ο ί η ο ό
ο
άζ . ά ι έ οιο έχ ι ί υ ο
θά ο ι ζη ιά ο υ ο ί η ο ή ο
ιί ο.
Γι η φόρ ω η ης οροφής ου υ ο ι ή ου,
υ ι ώ ι οι χάρ ς οροφής1 που έχ ι
υά ι η Volvo. ι υ ό γι
ποφ υχθ ί
υχό ζη ιά ο υ ο ί η ο ι
πι υχθ ί η
γ ύ ρη πιθ ή φά ι
η ιάρ ι ης
ι ρο ής.
ους ξου ιο ο η έ ους ι
ο
ο ουθή
προ
η ης που π ρέχο
ι
ΠΟΘ
Σ
ι ά ις ο ηγί ς οποθέζί
ις χάρ ς.
•
έγχ
π ριο ι ά η χάρ φορ ίου ι
ο ί ιο ο φορ ίο, ώ
ιωθ ί ό ι
έχου
ρ ωθ ί ω ά. Δέ
ο φορ ίο
ι ά ς πρό
ης ώ
ί ι
φ ές.
•
ί
ο οιό ορφ ο φορ ίο πά ω
η χάρ φορ ίου. οποθ ή
η
ά η
ρύ ρ
ι ί
.
•
ο έγ θος ης πιφά ι ς που
ίθ
ι
ο έρ , ι υ πώς η
ά ω η
υ ί ου, υξά
ι ά ογ
ο έγ θος ου φορ ίου.
•
Ο ηγ ί ήπι . ποφ ύγ
ις πό ο ς
πι χύ
ις, ο υ ό φρ άρι
ι
ους πό ο ους ιγ ούς ις ροφές.
Δ
ο έ ρο άρους ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ου υ ο ι ή ου
ά ο ι
ά ογ
ο φορ ίο η οροφή.
Δι
ά
χ ι ά
ο έγι ο πι ρ πόο φορ ίο οροφής η
ό η γι ο
άρος.
}}
ίς ης Volvo.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 265
ΦΌΡ ΩΣ
||
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΟΘ
Σ
π
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 266)
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 289)
ης πόρ
ς χώρου
ίπ ω η ης π ά ης θί
ος
ύ ρη ιρά θι ά ω ( . 154)
ρί η
ίπ ω η π ά ης θί
ος
ιρά θι ά ω ( . 157)
Π έγ
Δίχ υ
ά υ
φ
φ
η
ιπ ού
άγ ι ρ υγ ρά η ης
φορ ου χρη ι οποιού
ι γι η πρό
η
ι ά ς ι η
ρ ω η
ι ι
ω
ο
χώρο πο
υώ .
•
•
•
Π έγ
Δίχ υ
ά υ
φ
φ
ί ς* ( . 272)
ί ς* ( . 270)
χώρου πο
υώ * ( . 267)
η
ί ς* ( . 272)
ί ς* ( . 270)
χώρου πο
υώ * ( . 267)
άρη ( . 661)
Δ
ηρά, ιχ ηρά ή/ ι ριά
ι ίπου προ ξέχου πορ ί
προ
έου ρ υ
ι ό
π ρίπ ω η πό ο ου
φρ
ρί
ος.
γά
ι ριά
ι ί
πρέπ ι
φ ίζο ι πά ο
ζώ η φ
ί ς
ή ι ά ς υγ ρά η ης φορ ίω .
•
•
266
π
Φόρ ω η ( . 264)
Άγ ι
ρ γι
ού
ς ( . 267)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Ά
άγ ι
ρ γι ις
ού ς,
υ υ
ό
ι όι ά
, υγ ρ ού ις
ού ς η θ η ους ι
ις πι ρ που
πο ογυρ ου
ι
ορπι
ο π ρι χό
ό ους ο χώρο πο
υώ .
•
•
Δίχ υ
ά υ
φ
ί ς* ( . 270)
χώρου πο
υώ * ( . 267)
μμ
ΠΟΘ
π
Σ
*
Σ ηθ η π
ης, ο ά υ
ου χώρου
πο
υώ πο ρύπ ι ο χώρο πουώ .
π
πάρχου πί ης ύο π ά ι άγ ι
γι
ού ς
π
άπ ί ι -έ
άθ π υρά ου χώρου πο
υώ .
άγ ι ρ γι ις
άρος έως 5 kg.
•
•
ού
ς
ρ
έχου
π
Φόρ ω η ( . 264)
Π έγ
φ
ί ς* ( . 272)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 267
ΦΌΡ ΩΣ
||
π
ΠΟΘ
Σ
2
πάρχου ύο θέ ις πέ
ης γι ο
ά υ
ου χώρου πο
υώ - ι θέ η
π ήρους ά υψης ι ι θέ η φόρ ω ης,
η οποί ο ά υ
υ π ύ
ι
ά
έ
έρος γι
έχ
υ ο ό ρη πρό
πιο έ
ο χώρο πο
υώ .
η
π
7Πιά
η
ή
ά υ
χώρου
ο ι θή ι πά ω
ο χώρο πο
η
ρ
ι ή θέ
1.
ι άγ
οέ
πό
ρι ά ή
ου
ύ
ος χώρου πο
υώ
η
οχή ο π
ό π ί ιο ο χώρο πουώ .
Σ η υ έχ ι ι άγ
οά ο
ή
η
οχή ο π
όπ
πέ
ι π υρά.
2
268
Ό
ο ά υ
ου χώρου πο
υώ
ί ι οι ό η θέ η που
ύπ ι ο
χώρο πο
υώ - θο ηγή
ους π ίρους ύ
ης ου
ύ
ος έ
ις
υ
ώ ις
π
άπ ί ι
ι φήους, ώ υ όχρο γέρ
η
ή πιέζο άς η
φρά προς
ά ω.
> ο ά υ
ου χώρου πο
υώ
φ ίζ ι η θέ η π ήρους ά υψης.
ρι ό
ί ιο η
Πιέ
προς
ά ω
ρι ά ή
ι ις ύο π υρές - ο έ
ά ο
ά ο.
> Ό
ού
έ " ι " ι ξ φ ιί ο ό ι ο η ά ι
άθ
ρι ό
ή , ο ά υ
χώρου πο
υώ
έχ ι ου πώ ι ιωθ ί ό ι έχ ι
ρ ωθ ί ω ά.
Σ ο ο έ ο υ ο ι ή ου XC90 Excellence, ο ά υ
ου χώρου πο
ρ ά
ι ά ά
ζω ώ
φ
ί ς γι η ρί η
ά ω
ί οιχ άγ ι ρ
π
άπ ί ι .
υώ
ί
ι
θ ρό
ι η φ ίρ
ω
ιρά
ι ρ ήξ έξω ο
πο
υώ έ ι, ώ
πό
π
άπ ί ι
υώ . ρ ήξ
ο έχρι
η.
5-
θι-
η/ οποθέ η ή ου
ί
ι φι ή.
ΦΌΡ ΩΣ
χέρι
μμ
Πιά
η
ή
ά υ
χώρου
ο ι θή ι πά ω
ο χώρο πο
η
ρ
ι ή θέ
ι ρ ήξ έξω ο
πο
υώ έ ι, ώ
πό
π
άπ ί ι
υώ . ρ ήξ
ο έχρι
η.
Ό
ο ά υ
ου χώρου πο
υώ
ί ι οι ό η θέ η που
ύπ ι ο
χώρο πο
υώ - θο ηγή
ους π ίρους ύ
ης ου
ύ
ος έ
ις
υ
ώ ις
π
άπ ί ι
ι φήους, ώ υ όχρο γέρ
η
ή πιέζο άς η
φρά προς
ά ω.
> ο ά υ
ου χώρου πο
υώ
φ ίζ ι η θέ η π ήρους ά υψης.
πό η θέ η ύ π υξης - πιά
η
ή
ι ρ ήξ έξω ο ά υ
έ ι, ώ
ο ι θή ι πά ω πό
π
ά
ύ ο χώρο πο
υώ - ρ ήξ
έχρι η
ι ή θέ η ι ο ηγή
ους
π ίρους οποθέ η ης ου
ύ
ος
φορ ίου έ
ις οχές ις π
ές
ρί ς. (
ο ά υ
ρί
ιή η
η θέ η π ήρους ά υψης - . πό ο
ή ).
πό η θέ η π ήρους ά υψης - πιά
η
ή ι θο ηγή
ους π ίρους ύ ης ου
ύ
ος χώρου πο
υώ
έ
ις υ
ώ ις
π
άπ ί ι
ι φή
ους.
> Συ π ύξ
ο ά υ
έχρι
ή ι η θέ η φόρ ω ης.
ς ί
ι π
ΠΟΘ
χο η έ
Σ
:
Σ η
έ η θέ η π ήρους ά υψης πρώξ
φρά ο ή
ης
ής ου
ύ
ος φορ ίου προς
πά ω, π.χ.
ο γ ώ .
>
ο ά υ
υ π ύ
ι έχρι
ή ι η θέ η φόρ ω ης.
Γι
πι ρέψ ι η θέ η π ήρους ά υψης
πό η θέ η φόρ ω ης:
1. Πιά
η
ή ι ρ ήξ
ο ά υ
χώρου πο
υώ προς
έξω η
ι ή ου θέ η.
2.
ρ-
φή
ο
φρά ι γ ίρ
η
ή
πιέζο άς η
φρά προς
ά ω.
> ο ά υ
ό
φ ίζ ι η
ρι ή θέ η.
}}
269
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
||
Μη οποθ
έρος ου
ί
ύ
ι ί
ο πά ω
ος χώρου πο
υώ .
Σ η θέ η ύ π υξης:
1. Π
ο ου πί
έ
πό
ρι ά
ου
ύ
ος χώρου πουώ ό
έχ ι υ π υχθ ί ι ρ ήξ
ο προς
πά ω πό υ ό ο ά ρο.
Δ
Σ έ
7-θέ ιο υ ο ί η ο, πο έ η φήο ά υ
ου χώρου πο
υώ
οποθ η έ ο ό
υπάρχου πι ά ς
πί ω θί
. ά ι έ οιο πορ ί
προ
έ ι ο ρό ρ υ
ι ό
π ρίπ ω η ύγ ρου ης.
μπ
1.
πό η θέ η π ήρους ά υψης:
Ση ώ
η
ή ι ρ ήξ
πί ω, γι
π
υθ ρώ
ρους οποθέ η ης ου
ύ
ίου ι
όπι φή
η .
η προς
ους π ίος φορ-
πό η θέ η φόρ ω ης:
Πιά
η
ή ι ρ ήξ έξω ο
ά υ
χώρου πο
υώ
ις υ
ώις - ρ ήξ
έχρι η θέ η π ήρους
ά υψης. Ση ώ
η
ή ι ρ ήξ
η προς
πί ω, γι
π
υθ ρώ
ους π ίρους οποθέ η ης ι
όπι
φή
η .
2. Συ π ύξ
ο ά υ
ους π ίρους
ύ
ής ου έξω πό
π
άπ ί ι
έχρι
ή ι η θέ η ύ π υξης.
270
ή
ή
Σ 7-θέ ιο υ ο ί η ο - πο υ έ
ι ά ά
ω ζω ώ
φ ί ς ης ρί ης ιράς θι ά ω πό
άγ ι ρ πά ω πό
π
άπ ί ι .
*
Δ
ο χ υ φ
ς
πι ρ π ι ο φορο
ι χθ προς
πρός ο χώρο
πι
ώ
π ρ π ω η πό ο ου φρ
ρος.
ο ίχ υ
η ί
φ
ί ς οποθ
ρέω ης.
ί
ι
έ
ρ
2. Γ ίρ
ο ά υ
προς
πά ω/έξω
προ
ι ά.
> ο ά ο ρι ό ή
άρ ι υ όι πορ ί π έο
η ώι
φ ιρέ
ο ά υ
πό ο χώρο πο
υώ .
•
•
•
•
π
Φόρ ω η ( . 264)
Π έγ
Δίχ υ
φ
φ
ί ς* ( . 272)
ί ς* ( . 270)
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 266)
Γι όγους φ
ί ς, ο ίχ υ φ
ί ς
πρέπ ι
ί ι πά ο
ρ ω έ ο ι φ ι έ ο όπως π ριγράφ
ι π ρ ά ω.
ο ί υ ί ι
υ
έ ο πό ι χυρό
άι ο
ι πορ ί
ρ ωθ ί
ύο ι φορ ι ές θέ ις ο υ ο ί η ο:
•
Πί ω θέ η οποθέ η ης - πί ω πό η
ύ ρη ιρά θι ά ω .
•
Μπρο ι ή θέ η οποθέ η ης - πί ω πό
προ ι ά θί
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Δ
ο φορ ίο ο χώρο πο
υώ πρέπ ι
ί ι
ά
ρ ω έ ο, ι πί ης
έχ ι
χρη ι οποιηθ ί ι οποθ ηθ ί ω ά έ
ίχ υ φ
ί ς.
2. Σ ρ ώ
ο έ άγ ι ρο
ρέω ης
ου ιχ ιού ο προ ι ό ή ο πί ω
η ίο
ρέω ης ης οροφής,
ις
φά ι ς ω ι ά ω
ρέω ης
ρ
έ ς προς ο έρος ς.
3.
π
Δ
ί ι π ρ ί η ο
ι φ ί
ό ι
πά ω η ί
ρέω ης ου ιχ υού
φ
ί ς έχου οποθ ηθ ί ω ά ι οι
ι ά ς ά υ ης έχου
ρ ωθ ί
ά η .
ά
ο ίχ υ
πρέπ ι
φ
ί ς έχ ι υπο
ί ζη ιά,
ο χρη ι οποιή
.
Ω
Ο υ ο ό ρος ρόπος
οποθ ή
ο ίχ υ φ
ί ς ί ι πό ις πί ω πόρς.
1. Ξ υ ίξ
ο ίχ υ φ
ί ς ι
ιωθ ί ό ι η π υ ό η ά ω ρά ος ο
ίχ υ έχ ι φ ί ι η θέ η π ήρους
έ
ής ης.
γ ι ρώ
ο ά ο άγ ι ρο υγ ρά ηης ου ιχ ιού ο η ίο
ρέω ης
η οροφή η πέ
ι π υρά η
οπι ά
ηριω ά άγ ι ρ υγρά η ης ι υ ο ύ ου η υθυγρά ι η.
ΠΟΘ
Σ
4. Πί ω η ίο οποθέ η ης: Μ ο ίχ υ
οποθ η έ ο
πί ω η ί
ρέω ης
η οροφή, γ ι ρώ
ους ι ά ς
ρέω ης ου ιχ ιού φ
ί ς ους
προ ι ούς ρί ους ο άπ ο ου
χώρου πο
υώ .
Προ έξ
πιέ
άγ ι ρ υγ ράη ης ου ιχ ιού προς
πρός η
προ ι ή ρ
ι ή θέ η άθ η ίου
ρέω ης η οροφή.
Πί ω η
ίο οποθέ η ης.
Μπρο ι ό η ίο οποθέ η ης: Μ ο
ίχ υ οποθ η έ ο
προ ι ά η ί
ρέω ης η οροφή, γ ι ρώ
ους ι ά ς
ρέω ης ους ρι ούς
ρί ους η πί ω π υρά ω ο ηγώ
ω
θι ά ω - η ι ι
ί ί ι υ οό ρη ά οι π ά ς ω
θι ά ω ρίο ι η όρθι θέ η ι
θί
έχου
ι ηθ ί
φρώς προς
πρός.
}}
271
ΦΌΡ ΩΣ
ΠΟΘ
Σ
||
π
ο ίχ υ φ
ί ς πορ ί
υ ιχ ί ύ ο .
φ ιρ θ ί
ι
1. Λ
άρ
ο ίχ υ φ
ί ς πιέζο ς
ο ου πί η
φά ι ω ι ά ω
ρέω ης ι ιοχ ύ
έ
έρος ου
ι ά
ρέω ης προς
έξω
άθ
π υρά.
2. Πιέ
Μπρο
ι ό η
3.
ίο οποθέ η ης.
Προ έξ ώ
η πιέ
υ ά ο
άθι
/ η π ά η ου θί
ος ό ρ
ο ίχ υ ό
ρ ήξ
ξ ά προς
πί ω ο άθι
/ η π ά η ου θί
ος ι ή
ο άθι
/ η π ά η
ου θί
ος ό ο, ό ο χρ ιάζ
ι
έχρι
ου πή ι ο ίχ υ.
5.
ι ά
ώ
ς
ο ίχ υ φ
ρέω ης.
ί ς πό ους
ά πιέ
υ ά ο άθι
/
ου θί
ος ο ίχ υ φ
ίχ υ ή/ ι
χ ι ά η ί
η οροφή πορ ί
υπο ού
272
η π ά η
ί ς, ο
ρέω ης
ζη ιά.
ις φά ι ς ι πο υ έ
ι
ύο άγ ι ρ ω ι ά ω
ρέω ης.
π φ ί
πά ω η ί
ι πο υ έ
ο ίχ υ πό
ρέω ης ης οροφής.
ύ
η
4. Π
ης
ί
ή
ο ό ι ο ου πί η ρά ο γι
πορέ
ιπ ώ
ι η υ έχ ι
υ ίξ
ο ίχ υ προς
πά ω.
•
•
•
•
π
Φόρ ω η ( . 264)
Π έγ
ά υ
φ
ί ς* ( . 272)
χώρου πο
υώ * ( . 267)
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 266)
*
μ
οπ γ
φ
ς
πι ρ π ι ο
φορ ο
οι ι που ρ ο
ι ο
χώρο πο
υώ
ι χθού προς
πρός ο χώρο πι
ώ .
ο π έγ
φ
ές υγ ρού ω
ECE R17 όπως π
π ηροί ις π ι ή
ί ς έχ ι υπο ηθ ί
ο ιύ φω
ο πρό υπο
ι ί ι πό ο ό ο ι
ις
οχής ης Volvo.
Γι όγους φ
πρέπ ι
οποθ
πά ο
ω ά.
ί ς, ο π έγ
φ
ί ι ι
ρ ώ
ί ς
ι
Δ
Σ
ί π ρίπ ω η
πρέπ ι άποιος
π ρ
ί ι έ
ο χώρο πο
υώ
ώ ο υ ο ί η ο ι ί ι.
ι υ ό γι
ποφ υχθ ί ρ υ
ι ός όγω υ ού
φρ
ρί
ος ή υχή
ος.
ο π έγ
φ
ί ς πο
ί ι πό ο
π έγ
ι ύο ξ ρ ή
ρέω ης. άθ
ξάρ η
ρέω ης ι θέ ι ι άπ
ι
πί ης υπάρχου ύο π
ι ά
ύ
γι
ο π έγ
φ
ί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΦΌΡ ΩΣ
Δ
Γι
όγους φ
ί ς, η ρί η ιρά θιά ω 3 πρέπ ι
ί ι
ιπ ω έ η
ό
ί ι οποθ η έ ο ο π έγ
φ ί ς ο υ ο ί η ο.
ο προ
υ ι ό π έγ
πορ ί
ί ι οποθ η έ ο υ όχρο
ο
ά υ
ου χώρου πο
υώ .
χύ ι γι 7-θέ ι
Σ
π
Δ
ο π έγ
φ
ί ς πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο η πί ω θέ η που π ριγράφ
ι ώ.
η ί
ρέω ης οροφής
πί ω πό
προ ι ά θί
προορίζο ι γι ο π έγ
φ
ί ς.
3
ΠΟΘ
υ ο ί η
.
1.
ά
ο πί ω άθι
ι η υ έχ ι ρ ήξ πά ω ο π έγ
φ
ί ς
έ
πό άποι πί ω πόρ ή έ
πό
η πόρ
ου χώρου πο
υώ - η
πυ ω ή/ υρ ή π υρά ου π έγ
ος
πρέπ ι
ί ι ρ
έ η προς ο χώρο
πο
υώ
ώ
άγ ι ρ
άθ
π υρά
ί ι ρ
έ προς
πά ω.
ξ ρ ή
ρέω ης ι
π ι ά
ύ
χρη ι οποιού ι
υ ό ο ά ιο.
2. Ο ηγή
ος
ο η
έ
φ
ίο
πό
άγ ι ρ ου π έγί ς ο γ ύ ρο ά οιγ
ρέω ης η οροφή (1).
Πιά
ο π έγ
ο ά ο άγ ι ρο ι
ρ ήξ / ύρ έ ο προς ο ι ρό ρο
ά οιγ (2).
> ο άγ ι ρο έχ ι π έο
ρ ωθ ί η
ρ
ι ή θέ η ου η ίου
ρέω ης
η οροφή.
}}
273
ΦΌΡ ΩΣ
||
3.
ΠΟΘ
Σ
π
ά
ή
που π ριγράφοι ο η ίο 2 π ρ πά ω, γι
ρ ώ
ο ά ο άγ ι ρο ο η ίο
ρέω ης η ά η π υρά.
φ ιρέ
ο π έγ
ς
π ρ πά ω ή
Λά
Δ
ιωθ ί ό ι
άγ ι ρ ου π έγ ος φ
ί ς έχου
ρ ωθ ί ω ά
η ί
ρέω ης ης οροφής, γι
η υπάρχ ι ί υ ος ο π έγ
φ
ί ς
γ ι πό η θέ η ου.
π έγ
4.
γ ι ρώ
ο ξάρ η
ρέω ης
έ
πό ο ρί ο
ρέω ης φορ ίου
ο άπ ο ου χώρου φόρ ω ης πό
ά ω ι ο ηγή
ο ι ω ό ή
έ
πό η ά ω οπή ύ
ης ου π έγ ος φορ ίου (1).
Σύρ
έ π
ι ό ά υ
ι ω ό ή
ου ξ ρ ή
ης - η φ ά ζ ου
ύ
ί ι ρ
έ η προς
ο ηγή
ο προς
ά ω
οπή. Σ η υ έχ ι ι ώ
ο ά ω ά ρο ης
ρί
5 mm πό ο π έγ (2).
5.
6.
274
π
ά
η ά ηπ
ή
υρά.
•
•
•
•
φ
ί ς ο ουθώί ροφ .
υπόψη ς ό ι πορ ί
φ ιρέξ ρ ή
ρέω ης πρι φ ιρέπ
ι ά
ύ
πό ις οπές ο
.
π
Φόρ ω η ( . 264)
ρί οι υγ ρά η ης φορ ίου ( . 266)
Δίχ υ
ά υ
φ
ί ς* ( . 270)
χώρου πο
υώ * ( . 267)
πά ω ο
ος
ρέωος πρέπ ι
πά ω - ι
έ
πό η
η άπ έχρι
ι π ρίπου
ο η
ίο 4
ράρ
ο π έγ
φ
ί ς
υ έχ ι φίξ
ύο ξ ρ ή
ρέω ης
άξ έχρι ο π έγ
φ ί ι ω ά.
ι
η
-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ
Δ Ρ
Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ο η
ώ ι
πο
π ι
θ
χ ιρι
ριοι
ι ώ ι/ξ
ιις πόρ ς ι η πόρ
ου χώρου
υώ . ο η χ ιρι
ριοι πρ ρ
ι
ο υ ο η ο γι
ι ουργ .
ω θυρώ
ι ης πόρ ς χώρου πο
υώ
(Passive Entry*).
έ ι ου
ι ιού ό
ί
ι
έ η ι ύ ιο
ί ς 1,5 έ ρου
π ρίπου πό η πόρ
ου ο ηγού ι
1 έ ρου π ρίπου πό η πόρ
ου χώρου
πο
υώ . . ό η "
έ ι η χ ιριηρίουι ιού".
Μ η
ί η η Keyless ι ο ύ
ώ
ος/ξ
ι ώ
ος Keyless,
ρι ήριοι ί πορ ί
ρί
πο
έ
ο χώρο πι
ώ ή
πο
υώ
ι
ι ηρ ί ι η ι
ί η ης ου υ ο ι ή ου.
η χ ιρι ήριοι ί, ρι
ου πιά (Key Tag), ξιά.
ρά,
ι
ι ί χωρίς
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρη ι οποι ί ι
ά η
ί η η ου ι η ήρ ιό ι ο υ οί η ο ι θέ ι υπο ήριξη γι
ί η η χωρίς
ι ί (Passive Start) ο
ι ό ξοπ ι ό.
ο
ι ί πρέπ ι
ρί
ι ο προ ι ό
χώρο πι
ώ , π.χ. η
έπη ου ο ηγού ή
η πο ηροθή η η πι ή η ο ό , γι
πορέ ι
θ ί
ι ουργί ο υ ο ίη ο.. . ό η "
ί η η ου ι η ήρ ".
Ως προ ιρ ι ός ξοπ ι
θέ ι ο ο
ί ω /ξ
276
ός, ί ι πί ης ι ί ω χωρίς
ι ί
η
ιο η χ ιι οπου ήο χώρο
ό η
άθ έ
πό
η χ ιρι ήρι ι ιά που
υ ο ύου ο υ ο ί η ο πορ ί
υ
θ ί
έ προφί ο ηγού
ο
ι ές ρυθ ί ις
γι ο υ ο ί η ο. Ό
χρη ι οποι ί ι έ
ι ί
υγ ρι έ ο προφί , οι ρυθ ί ις
ου υ ο ι ή ου προ ρ όζο ι ώ
υ φω ού
ις ρυθ ί ις γι υ ό ο προφί . . ό η "Προφί ο ηγού".
μπ
ι ί χωρίς ου πιά πό έ
έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ξου ιο ο η-
π
ο υ ο ί η οπ ρ ί
ι
ύο η χ ιριήρι ι ιά - π ρέχ
ιέ
ι ί χωρίς
ου πιά (Key Tag)
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ί ω /ξ
ί ω Keyless*. Μπορ ί
π ρ γγ ί
πρό θ
ι ιά. Γι άθ
υ ο ί η ο πορού
προγρ
ι ού
ι
χρη ι οποιηθού υ ο ι ά ώ
η χ ιρι ήρι ι ιά.
π ρ γγ ί
πρόθ
ι ιά, προ ίθ
ι ιά
προφί
ο ηγού - έ γι άθ η χ ιρι ήριοι ί.
υ ό ι χύ ι πί ης γι ο
ι ί χωρίς ου πιά
Σ π ρίπ ω η που άποιο
ο
πι φ ί " πώ
ρίουι ιού" π ρ ά ω.
ι
ι ί χ θ ί, . ίη χ ιρι η-
(Key Tag)
Σ
υ ο ί η
ί ω /ξ
ί ω
Keyless*, π ρέχ
ι πί ης έ
φρώς
ι ρό ρο ι
φρύ ρο
ι ί χωρίς ουπιά (Key Tag). Λ ι ουργ ί
ο ί ιο ρόπο
έ
ο ι ό η χ ιρι ήριοι ίό ο
φορά η
ί η η ι ο
ί ω /ξ
ίω χωρίς
ι ί. Δ π ρι
ά ι πο πώο
ι ί ιη π
ρί
πορ ί
ιθ ί. Μπορ ί
π ρ γγ ί
έο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μπ
έ
π
ο η
-
χ ιρι ήριοη ρι
ρή π
υρά.
ο ο άζ
ι πί ης Ά οιγ ό ω ω
π ρ θύρω 1. . ό η "
ί ω /
ξ
ί ω
π' έξω".
ι ί ι θέ ι έ
ρ ου πιά υρά ι ρί
η ξιά
μ - Π ώ ς ο ου πί,
ιώ ου οι πόρ ς ι η πόρ
ου χώρου
πο
υώ
ι πί ης οπ ίζ ι ο υ γ ρός*. Π ή
ο ου πί ι ρ ή
ο
π η έ ο γι
ί ου ό
π ράθυρ
ι η π ορ ι ή οροφή* υ όχρο . . ό η "
ί ω /ξ
ίω
π' έξω" ι "
ί ω /ξ
ί ω
πό έ ".
μ - Π ώ ς ο ου πί,
ξ
ι ώ ου οι πόρ ς ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
υ όχρο
ι πί ης
φοπ ίζ
ι ο υ γ ρ ός. Μ έ π ρ έ ο πά η , οίγου πί ης ό
π ράθυρ
υ όχρο , υ ή η ι ουργί
1
Χρη ι οποι ί
ι, γι π ρά
ιγ
, γι
ρι
ί γρήγορ
π
-Ξ
ι ώ ι
ό ο η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι
φοπ ίζ ι ο χ ι ό υ γ ρ ό. Σ
υ ο ί η
η
ρι ή πόρ χώρου
πο
υώ *, η πόρ
ου χώρου πουώ
οίγ ι υ ό
ό
ρ ή
ο ου πί π η έ ο. πόρ
ου χώρου
πο
υώ
ί ι πί ης
έ π ρ
έ ο πά η - ούγο ι προ ι οποιηι ά ή
. . ό η "
ρο ί η η
πόρ χώρου πο
υώ ".
π
– Χρη ι οποι ί ι
γι
ρ ήξ ι η προ οχή
π ρίπ ω η άγ ης. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ου πί πί 3 υ ρό π
ου άχι ο ή π ή
ο ύο φορές
ός 3 υ ρο έπ ω γι
ργοποιηθού
φ ς ι
ηχή ι η όρ .
Μπορ ί
π ργοποιή
η ιουργί
ο ί ιο ου πί, φού π ρ
ίι
ργή πί 5 υ ρό π
ου άχιο . Δι φορ ι ά, η ι ουργί π ργοποι ί ι υ ό
ά πό 3 π ά.
ο υ ο ί η οό
πι ρ
ού υψη ές θ ρ ο ρ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Δ
π ρ
ί ι άποιος έ
ο υ ο ίη ο,
ιωθ ί ό ι
η
ρι ά π ράθυρ
ι η η ιοροφή
ροφο ο ού ι
ρ ύ , π ίρ ο ς πά ο
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς ό
γ ί
πό
ο υ ο ί η ο.
Ω
Προ έξ
ήριοη ο.
η
ι ώ
ι ί/Key Tag έ
ο η χ ιριο υ ο ί-
φή
ο η χ ιρι ήριοι ί/Key
Tag έ
ο υ ο ί η ο, θ π ργοποιηθ ί ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο ι
οπ ί
ο υ γ ρ ό
ά ο πο
ό
ι ί. ο π ργοποιη έ ο
ι ί
ργοποι ί ι ξ ά ό
ο υ ο ί η οξ
ιωθ ί.
μ
Οι ι ουργί ς ου η χ ιρι ηρίουι ιού
γι ο ύ η
ί η ης Keyless ι ου
προ ιρ ι ού υ ή
ος
ι ώ
ος/
ξ
ι ώ
ος Keyless* πορού
ι οπού πό η
ρο γ η ι ά π ί
ι θωράι η.
}}
ί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 277
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Ω
Μη οποθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο ά
ι ά
ι ί
ήη
ροι ές υ
υές, π.χ. ι η ά η έφω ,
tablet, φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές
ά προ ί η η
πό
η όχι ι ρόρη πό 10-15 cm.
ξ ο ουθού
υπάρχου π ρ
ο ές,
χρη ι οποιή
ο πο πώ ο
ι ί πό ο
η χ ιρι ήριο ι η υ έχ ι οποθ ή
ο η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η
πο ηροθή η γι
φοπ ι
ί ο υ ο ί η ο.
. ό η "
ί ω /ξ
ί ω
ο ποπώ ο
ι ί".
Μπορ ί
έγξ
ο ρέχο
ι ιώ που έχου
χωρηθ ί
η ο η πά ω προ ο ή ης
ης.
Ω
Ό
ο η χ ιρι ήριοι ί ρί
ι
η πο ηροθή η,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου ά
ι ιά ου υ ο ι ή ου,
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
υ
υές (π.χ. ι η ά η έφω , tablet,
φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές . π.)
η πο ηροθή η. Ό
υπάρχου πο ά
ι ιά υ ο ι ή ου ο έ
ο ά οά ο
η πο ηροθή η πορ ί
προ
έ ου
π ρ
ο ές
ξύ ους.
2
278
χύ ι ό ο γι
υ ο ί η
που ι θέ ου
ο προ ιρ ι ό ύ
-
ά χά
άποιο πό
η χ ιρι ήρι ι ιά, πορ ί
π ρ γγ ί
ι ούργιο
άποιο υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo. Πρέπ ι
προ ο ί
υπό οιπ
η χ ιρι ήρι ι ιά ο υ ργ ίο. Ως
έ ρο πρό ηψης γ η
ι ώ
ργ ιώ , ο
ω ι ός ου
ι ιού που χάθη πρέπ ι
ι γρ φ ί πό ο ύ η .
έ ι
( . 278)
•
•
πο πώ
•
•
η
π
•
•
•
•
•
ριθ ό
ο υ ο ίρι ής οθό-
ι
χ ιρι
μ
ι
ι
υγ
ι ουργ
ι ο η χ ιρι
ριοω ά, πρ π ι
ρ
ι
ι
ρι
η πό
η πό ο υ ο η ο.
Οι ι ουργί
π.χ. γι ο
ποιού ι π
π ρίπου 20
ς ου η χ ιρι ηρίουι ιού
ί ω /ξ
ί ω που
ργοή
έχου
έ ι
ώ ς
έ ρω πό ο υ ο ί η ο.
ά ο υ ο ί η ο
πι
ιώ ι ο πά η
ου ου πιού
χ ι ήέ
ιξη - π η ιά
πιο ο ά ι προ π θή
ξ ά.
2
η
ο
χ ιρι
ηρίου-
ι ιού
ι ί ( . 293)
ά
η ης π
ρί ς
ήριοι ί ( . 302)
ο η
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 282)
-
( . 286)
Προφί ο ηγού ( . 204)
ρο ί η η πόρ
( . 296)
χώρου πο
υώ *
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
Red Key - η χ ιρι
ώ * ( . 279)
ι ώ
ος/ξ
ι ώ
ήριο-
ος χωρίς
ι ί π ριορι-
πι η
έ η π ριοχή η ι ό
ι οιχ ί ις
π ριοχές που
ύπ ου οι ρ ί ς ου υ ή
ος.
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Γι η χρή η χωρίς
ι ί (keyless), ο η χ ιρι ήριοι ίή ο
ι ί χωρίς ου πιά
(Key Tag) πρέπ ι
ρί
ι
ι η ι υι ή π ριοχή
ί ς 1,5 έ ρου π ρίπου ι
πό ις ύο πι ή ις π υρές ου υ ο ι ήου ι 1 έ ρου π ρίπου πό η πόρ
ου
χώρου πο
υώ .
Ω
•
•
Red Key π
μ
π
η
χ ιρι
Θέ ις ης
η ης ι
ήριο-
ι ί ( . 276)
ρ ί ς γι ο ύ η
ι ώ
ος ( . 281)
ί-
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
*
-
ο Red Key πι ρ π ι ο ά οχο ου υ οι
ου
ορ ι π ριορι ούς γι ορι
ς πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι
ου. Οι
π ριορι ο πο οπού
προάγου η
φ
ο γη η ου υ ο ι
ου, π.χ. ό
ο ά οχος
ι ο υ ο η ο
άποιο
ρ ο.
Οι ι ουργί ς ου η χ ιρι ηρίουιιού πορ ί
πηρ
ού πό ρ ιο ύο π ρι ά ο
χώρο, πό
ίρι , πό η ορφο ογί ου άφους,
. π. Μπορ ί
ι ώ
/ξ
ι ώο υ ο ί η ο ά πά
ιγ ή
ο
πο πώ ο
ι ί.
π
-
ο η χ ιρι ήριοι ί φ ιρ πό ο υ ο ί η ο ό
ο ι η ήρί
ι
ι ουργί , η
η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
οποίη ης
π
ι
ούγ
ι ι ηχη ι ή υπ θύ ι η ό
ί ι
η
υ ί πόρ .
θ ί
ρ ς
οθό
προ ι
ο ή υ
ή ιό
ο
ι ί πι ρέψ ι
ο υ ο ί η ο, ι η υ έχ ι π ηθ ί ο
ου πί O ο ξί π ί ιο χ ιρι ηρίω ή ό
ί ιη
υ ί πόρ .
Σ ο Red Key, πορ ί
ορι
ί η ώ η πιρ πό η χύ η
ου υ ο ι ή ου, υπ θυί ις χύ η ς ι η έγι η έ
η ου
υ ή
ος ηχ ίω . πιπ έο , ορι έ
πό
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού ου υ οι ή ου θ ί ι πά ο
ργά. Οι υπό οιπ ς
ι ουργί ς ου
ι ιού ί ι ί ι ς
υ ές
ο
ο ι ό η χ ιρι ήριοι ί.
Μπορ ί
π ρ γγ ί
έ ή π ρι ό ρ
Red Keys πό έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 279
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ης Volvo. Γι έ
υ
προγρ
ι ού
έως έ
ι ιά π
έ πρέπ ι
ί ι
ι ί.
ο ί η ο πορού
ι
χρη ι οποιηθού
ριορι ώ - ου άχι ο
ο ι ό η χ ιρι ήριο-
Οι ρυθ ί ις γι ο Red Key πρ γ
οποιούι πό ο χρή η ου
ο ι ού η χ ιριηρίουι ιού πό η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης ί
ο:
μ
μ
μ
π
μ
Ορι έ ς πό ις ι ουργί ς υπο ήριξης
ου ο ηγού ου υ ο ι ή ου
πορού
π ργοποιηθού πό ο χρή η ου
ιιού Red Key.
Σ οπός ω π ριορι ώ ί ι
ρά ου ως
έ ρ γι
ιωθ ί ο ί υ ος υχη ά ω ,
ώ
ί ι φ έ
ρο
ώ
ο
υ ο ί η ο π.χ.
έους ο ηγούς, π ρ όρο ή υ ργ ίο. Οι ρυθ ί ις
πορού
άξου πό ο ά ο ο που έχ ι ο
ι ί
Red Key.
μ
Μπορού
γί ου οι π ρ ά ω ρυθ ί ις
ώ
ι χύου γι έ
ι ί Red Key:
3
280
Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός, ι θέ ι ο ό ο
ο
Adaptive cruise control*:
• Ρύθ ι η ά η πρώ η χρή η: Μ γ
ρ
ο ι
ή
(Speed Limiter)3
π
/ π
π
):
Μ ο ιά η ρύθ ι ης: 50-250 km/h
(30-160 mph)
μ
(
•
•
ρύθ ι η
ά η πρώ η χρή η ί
120 km/h (75 mph)
•
Δι
θ ί
μ π
φ
ίζ
•
π
ι
μ
π
π
π
.
.
3
μ
(
π
/
π
):
Μ ο ιά η ρύθ ι ης: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
ρύθ ι η
ά η πρώ η χρή η ί ι:
50, 70 ι 90 km/h (30, 45 ι 55 mph)
•
•
Δι
θ ί
ις: 1 km/h (1 mph)
Μέγ. ριθ ός
6
.
π
π
• Ρύθ ι η
ποίη η
υ όχρο ω υπ θυ ί
3
μ
(
ω :
π
/
):
ά η πρώ η χρή η:
. ό η "Adaptive cruise control" γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς
π
ις: 1 km/h (1 mph)
Σ η οθό η ου ο ηγού
ο ύ ο ο ι ο ή υ
π
•
ι
ύ-
ργο-
Οι π ρ ά ω ι ουργί ς υπο ήριξης ο ηγού
θ ί ι πά ο
ργές γι ο χρή η ου
ι ιού Red Key:
•
Blind Spot Information (BLIS)* η "Blind Spot Information"
•
Lane assistance (LDW ι LKA)* ό η "Lane assistance"
.
•
Προ ι οποίη η πό
"Προ ι οποίη η πό
ης* ης"
ό η
•
•
City Safety -
"City Safety"
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* - . όη "Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
•
•
•
•
•
.
ό η
Driver Alert Control (DAC)* "Driver Alert Control"
.
.
.
ό-
ό η
π
η
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 276)
Adaptive cruise control* ( . 341)
Προ ι οποίη η πό
ης* ( . 338)
Blind Spot Information* ( . 399)
City Safety ( . 386)
ι ί Red Key.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
•
•
•
•
Lane Keeping Aid ( . 415)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
μ
μ
Driver Alert Control ( . 412)
ης* ( . 407)
Προφί ο ηγού ( . 204)
Δ
ά ο
η
ο ό η
πρέπ ι
π η ιάζου π ρι ό ρο πό 22 cm η
ρ ί ου υ ή
ος Keyless. υ ό γί ι γι
η προ ηθού π ρ
ο ές
ά
ο η
ο ό η ι ο ύ η
Keyless.
ο υ ο η ο ι θ ι ύ η
η ης
ι
ι ώ
ος χωρ ς
ι 4 ι γι ο
όγο υ ό ι θ ι ρι ς
ω
ω
ς
ρ ς
ι φορ ι ς θ
ις ου υ ο ιου.
•
•
Θέ
ις
χ ιρι
έ ι
( . 278)
ήριοη
χ ιρι
ι ί ( . 276)
ηρίου-
ι ιού
ι ό
Σ ο πά ω προ
ρής πόρ ς5
ι ό
ή
ης πί ω ρι-
Σ ο πά ω προ
ξιάς πόρ ς5
ι ό
ή
ης πί ω
Σ ο έ ρο ης π ά ης πί ω
ο ύ η
ι ώ
ος χωρίς
ι ί ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
Μό ο γι υ ο ί η που ι θέ ου
ί ω /ξ
ί ω χωρίς
π
η
ρ ί ς.
ά ω πό η πο ηροθή η ο προ
ή
ης πι ή ους ο ό ς
4
5
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ί ω /ξ
ί ω
ι ί (Passive Entry*).
χωρίς
θί
ος5
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 281
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ /
μ
π'
ο υ ο η ο
ι ώ ι/ξ
ι ώ ι π' ξω
πό
ου πιά ο η χ ιρι
ριοι
πό η
άποι ς πόρ ς
ης πόρ ς
χώρου πο
υώ
ο υ ο η ο ι θ ι
ω /ξ
ω Keyless (Passive
Entry)*. πάρχ ι υ
ό η χ ιρι ού ης
πόρ ς χώρου πο
υώ η
ρι ά* / ι
η η ου πο ιού*.
μ /
μ
υώ , οι πόρ ς
ι ώ ου
ιο
ίοιχος υ γ ρ ός οπ ίζ ι* έχρι
ίου . Οι ι θη ήρ ς ί η ης* ου υ γ ρ ού
ργοποιού ι ό
ό ς οι πόρ ς ι η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί ου
ι
ι ωθού .
Ω
Προ έξ
ήριοη ο.
η
ι ώ
ι ί/Key Tag έ
" πο πώ
φορί ς.
ο
ι ί" γι π ρι
ό ρ ς π ηρο-
Ω
Προ π θ ί πά ο
ο ά ο υ ο ί η ο
προ πάθ ι ξ
ι ώ
ρί
ι ά
ος.
ά
πιο
η ι
ο η χ ιριο υ ο ί-
φή
ο η χ ιρι ήριοι ί/Key
Tag έ
ο υ ο ί η ο, θ π ργοποιηθ ί ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο ι
οπ ί
ο υ γ ρ ό
ά ο πο
ό
ι ί. ο π ργοποιη έ ο
ι ί
ργοποι ί ι ξ ά ό
ο υ ο ί η οξ
ιωθ ί.
Δ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ου πιά ο
η χ ιρι ήριοι ί γι ο
ί ω /ξ
ίω ό ω ω θυρώ
ι ης πόρ ς χώρου
πο
υώ
υ όχρο .
μ
πόρ
ου ο ηγού πρέπ ι
ί ι
ι ή
γι
ργοποιηθ ί η ι ι
ί
ι ώ ος.
ί ι οι ή οποι ήπο
πό ις υπόοιπ ς πόρ ς ή η πόρ
ου χώρου πο-
282
Γι
η
ι ωθ ί άποιος έ
ο
υ ο ί η ο, η πι ρέπ
έ
π ρ
ί ι έ
υ ό ά
έχ
π ργοποιή ι ο ιπ ό
ί ω .
μ
η πόρ
ι ώ ι/ξ
ι ώ ι
ο
η χ ιρι ήριοι ί, η π
ρί
έχ
ι
έχ ι ποφορ ι
ίυ ή η π ρίπ ω η,
ι ώ
ήξ
ι ώ
η πόρ
ου ο ηγού
ο πο πώ ο
ι ί. . ό η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ
μ μ
μ
πάρχ ι υ ό η
ές
η ουχί ς γι
1. Π
η
2. Π
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
ο ου πί My Car
. π π
/>
3. Μ ρ άρ
•
•
πι έξ
ί ω
ή
/
-ξ
χρο
οξ
η
ι φορ ι.
πά ω προ ο ή
μ
π
μ
πι ογή:
μ
.
ι ώ ιό
ς ις πόρ ς
υ ό-
χ ιρι ήριοι ί ο ά π.χ.
ι
έπη ή
ά ,ώ
ί ι πιο ο ι ό
οίξ
ο υ ο ί η ο
ρ ά πο ά πράγ
.
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
η
έ ι ου
υ ή
ος, . ό η "
έ ι η χ ιριηρίουι ιού".
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Ω
ί ι η
ι ό άθ φορά
ργοποι ί
ό ο ί πιφά ι υ ί θη η η
φή.
πιά
η
ή ώ γγίζ
η
πιφά ι
ι ώ
ος, υπάρχ ι ί υ ος
οθ ί ιπ ή
ο ή. υ ό η ί ι ό ι η
έργ ι που ζη ή
(
ί ω /ξ
ίω )
θ
ίήθ
ί
θυ έρη η.
π
Σ η ξω ρι ή π υρά ω
ώ ω θυρώ
υπάρχ ι ι γ οπή γι ο
ί ω , ώ η
ω ρι ή ους π υρά υπάρχ ι ι πιφά ι
υ ί θη η η φή γι ο ξ
ί ω .
ή ης πόρ ς χώρου πο
υώ ι θέ ι
έ
ιχέ ιο π ί ιο φής που χρη ι οποι ίι ό ο γι ο ξ
ί ω .
π
-ξ
ι ώ ι η πόρ
ου ο ηγού. Γι
οξ
ί ω ό ω ω θυρώ , πρέπ ι
π ή
ύο φορές ο ου πί ξ
ι ώος ο η χ ιρι ήριοι ί.
. π
Οι ρυθ ί ις γι η ι ουργί
π
μ
π
/
πηρ άζου πί ης ο
ρι ό ξ
ί ω
πό ις
ές πό έ . Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πώς πηρ άζ
ι οξ
ί ω
πό
έ , . ό η "
ί ω /ξ
ί ω
πό
έ ".
μ /
Λ
μ Keyless*
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
ω χωρίς
ι ί*, ρ ί
ί ω /ξ
ίυπάρχ ι ο η -
ξ
υ ί θη η
ω
η
φή
οχή γι
ο
υ ί θη η
ί ω
η
φή πιφά ι γι
ιχέ ιο π ί ιο φής
υώ που χρη ι οποι ί
η πόρ
ι ό ο γι
ου χώρου ποοξ
ί ω .
ίο
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 283
Λ Δ Ρ Σ
||
μ Keyless
Ό ς οι πόρ ς πρέπ ι
ί ι
ι ές γι
πορέ ι
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο. Ω ό ο,
πορ ί
οίξ
η πόρ
ου χώρου
πο
υώ
ά ο
ί ω
η
ή
π
ής πόρ ς.
–
γγίξ
η πιφά ι , που πι η ί
ι,
προς
πί ω η ξω ρι ή π υρά ης
ής ι ς πόρ ς φό ου
ί ιη
πόρ , ή π ή
ο ου πί
ι ώ
ος
ο ά ω ά ρο ης πόρ ς χώρου πουώ πρι η
ί
.
>
υχ ί
ι ώ
ος ο π ρ πρίζ
ρχίζ ι
ο ή ι ως έ
ιξη ό ι
ο υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
Γι
π ορ ι
άχ υ ό
η ξω
έχρι
π ορ ι
–
284
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ί
ό
π ράθυρ
ι η
ή οροφή* υ όχρο - πιέ
ο
ς η υ ί θη η η φή οχή
ρι ή π υρά ης
ής ης πόρ ς
ί ου ό
π ράθυρ
ιη
ή οροφή*.
Keyless
η
ή ι ς πόρ ς ή π ή
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ά ω πό η
ή ης πόρ ς χώρου πο
υώ γι
ξ
ι ώ ι ο υ ο ί η ο.
>
υχ ί
ι ώ
ος ο π ρ πρίζ
ή ι ως πι
ίω η ό ι ο υ ο ίη οξ
ι ώθη - οίξ
η πόρ
ή η πόρ
ου χώρου πο
υώ ως
υ ήθως.
Πιά
μ
Keyless
πάρχ ι υ ό η
ές
η ουχί ς γι
Keyless.
1. Π
η
2. Π
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
μ
3. Μ ρ άρ
η
• Ό
-ξ
χρο
πι έξ
η ι ουργί
πά ω προ ο ή
μ
πι ογή:
π
.
ι ώ ιό
ς ις πόρ ς
•
π
-ξ
ι ώ ι η
μ
ι φορ ιι ό ου
π
οίξ
πόρ χώρου πο
πό ο ξ
ί ω
υ ή η ι ουργί
φή
ά
ω ο.
μ μ
πι
υ ό-
γ έ η πόρ
•
•
•
π
η
χ ιρι
ι ί ( . 276)
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 289)
•
Ά οιγ /
υώ
•
έ ι
( . 278)
•
•
ήριο-
ρο ί η η πόρ
( . 296)
πο πώ
Συ
χώρου πο
ης πόρ
υώ *
ς χώρου
ί ι ο ης πόρ ς χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 299)
η
ο
χ ιρι
ηρίου-
ι ιού
ι ί ( . 293)
γ ρ ός* ( . 308)
.
μ
ί
πό ις πόρ ς ή η
υώ
ός ύο π ώ
,
ι ώ ου υ ό
.
πο ρέπ ι η πιθ ό η
άθος ο υ ο ί η ο ξ
ί-
Volvo On Call
Μπορ ί
ξ
ι ώ
πό πό
η ο
υ ο ί η ο
η φ ρ ογή Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ /
μ
Ό
ι ώ
ξ
ι
η ο χρη ι οποιώ
ς ο
ι ,
φ ς πι
ιώ
ω /ξ
ω πρ γ
πάρχ ι η
ξ χωρι ά
ω , .
πώς ο υ
ι οξ
ώ
ο υ ο η χ ιρι
ριοου ό ι ο
οποι θη
ω ά.
υ ό η
προ ρ ό
η έ
ιξη γι ο
ί ω /ξ
ί ο
πι φ ί " πι έξ
ο ί η ο πι
ιώ ι ο
ί ω
ί ω ".
ο
ί ω πρ γ
οποιηθ ί ό ο
η
πόρ
ου ο ηγού
ι ή 7, ο υ ο ί η ο θ
ι ωθ ί
άηέ
ιξη θ
ργοποιηθ ί
ό ο φό ου
ί ου ό ς οι πόρ ς, η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι ο πό ου
ι η ήρ .
μ
Ξ
ί ω
•
άρ ου υ ο ι ή ου
ο ή ου
ύο φορές ως έ
ιξη ου ξ
ι ώ
ος
ι ης
ίπ ω ης ω ξω ρι ώ
θρ π ώ 6.
ς οι πόρ ς, η πόρ
ου χώρου πουώ
ι ο πό ου ι η ήρ πρέπ ι
ί ι
ι ά γι
υπάρξ ι έ
ιξη ό ι ο
υ ο ί η ο έχ ι
ι ωθ ί.
6
7
Μό ο γι υ ο ί η
η
Δ ι χύ ι γι υ ο ί η
ρι ά
ί ω
μ
π
μ
ου πιά
ι ώ
ος
προ ι ή πόρ .
άρ ου υ ο ι ή ου
ο ή ου
ως έ
ιξη ου
ι ώ
ος ι ης
ίπ ω ης ω ξω ρι ώ
θρ π ώ 6.
Ό
μπ
π
ί-
ί ω
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
υχ ί
ίχ ι η
ι ώ
ά
ος ι υ γ ρ ού ο
π ό
η ου υ ή
ος υ γ ρ ού.
οπ ρ
έ ο
ο ή ι ο ί ιέ
ιξη
ι ώ
ος ου υ ο ι ή ου. Ό
ο υ οί η ο
ι ωθ ί, η υχ ί
ο ή ι ιγι ί
ιπ
ι ά.
Ό
η
ι ι ή υχ
ου πί
ι ώ
ος
ου υ ο ηγού, η ί
ί ι
ι ω έ ς.
ις πόρ ς, η υχ ί
ς.
ι ι ή υχ ί
η
ί ί ι
έ η ο
η πόρ
ου ο ηγού ή
ι ό ι ό ς οι πόρ ς
οίξ ι οποι ήπο
πό
ή ι ι ις ύο πόρ-
ιπ ού ους ξω ρι ούς θρέπ ς.
/ξ
ί ω Keyless (Passive Entry*).
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 285
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
2. Π
*
π
3.
ή
π
ο ου πί My Car
π
πι έξ
η ορ
μ
μ
/>
η ρύθ ι η γι η ηχη ι ή
ή πι
ίω η.
ι
Δι
ά
π ρι ό ρ γι η έ
ιξη
ι ώος/ξ
ι ώ
ος η
ό η "Φω ιός προ έγγι ης" ι "Ρύθ ι η ω ξω ριώ
θρ π ώ ".
ου πί
πόρ .
ι ώ
ος
ι ι ή υχ ί
η πί ω
Ό
η
ι ι ή υχ ί ί ι
έ η ο
ου πί
ι ώ
ος
οποι ήπο
πό ις
ύο πόρ ς, η ί ι ό ι η υγ ρι έ η
πόρ
ί ι
ι ω έ η.
ξ
ι ωθ ί οποι ήπο
πό ις πόρ ς, η υχ ί
υ ή η
πόρ θ
ή ι ώ οι υπό οιπ ς θ π ρ ί ου
έ ς.
π
π
π
μ
μ
Μπορ ί
ορί
ι φορ ι ές πι ογές
γι η έ
ιξη ου
ι ώ
ος/ξ
ι ώ ος έ ω ης
ρι ής οθό ης.
1. Π
286
η
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
πά ω προ ο ή
•
•
•
μ /
ί ω
/ξ
Ρύθ ι η ω
( . 181)
ί ω
π μ
μ
π
Διάρ ι φω ι
μ
Μπορ
ι ώ
ι
ξ
ι ώ
ις πόρ ς ι η πόρ
ου χώρου πουώ
πό ο υ ο η ο, χρη ι οποιώ
ς
ου πιά
ρι ού
ι ώ
ος
ις προ ι ς πόρ ς.
ου πιά
ι ώος* ις π ω πόρ ς
ι ώ ου η
οιχη π ω πόρ .
π' έξω ( . 282)
ού προ έγγι ης ( . 173)
ξω ρι ώ
θρ π ώ
ου πί
υχ ί
η
ι ώ
ος/ξ
ι ώ
προ ι ή πόρ .
–
Π ή
ου πί
–
Π ή
ο ου πί
ου ό ς οι πόρ ς
χώρου πο
υώ .
ος
ο ου πί
γι
γι ξ
ί ω .
ι ι ή
ί ω
ι ο
μ
γι
ξ
ι η πόρ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι ώου
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
. π π
μ
π
ί ω /ξ
ί ω
/ , . ό η "
π' έξω".
Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
οίγου ό
π ράθυρ
υ όχρο - η
ι ουργί ο ο άζ
ι πί ης Ά οιγ ό ω
ω π ρ θύρω 8.
μ
ο
μ
μ
–
ή
ο ου πί
- ι οι ύο προι ές πόρ ς πρέπ ι
ί ι
ι ές.
> Ό ς οι πόρ ς ι η πόρ
ου χώρου
πο
υώ
ι ώ ου .
ου πιά
ι ώ
ι ώ ου η
ί
Γι
–
Π
Μ έ π ρ
έ ο πά η
ί ου ό
π ράθυρ
οροφή* υ όχρο .
μπ
μ
*π
ο ου πί
,
ι η π ορ ι ή
ξ
η πί ω πόρ
:
η
ή ης πόρ ς - η πί ω
ι ώ ι ι οίγ ι.
μ
μ
μ
πάρχ ι υ ό η
υ ό
ου
ι ώ
ω θυρώ
ι ης πόρ ς χώρου πο
ό
ο υ ο ί η ο ρχίζ ι
ι ί ι.
1. Π
2. Π
π
ος ις πί ω πόρ ς
οιχη πί ω πόρ .
ι ώ
ρ ήξ
πόρ ξ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
3.
η
ή
μ
η
ρι ή οθό η.
ή
My Car
πά ω προ ο ή
μ .
μ
πι έξ
ος
υώ
μ
.
Λ
–
8
η
ή
οίγ
ος γι
προ ι ή πόρ
ο
.
ι όξ
ί ω
ρ ήξ
η
ή οίγ
ος η πόρ
ου ο ηγού ή ου υ ο ηγού ι φή
η .
>
έχ ι πι γ ί ο
μ
γι η ι ουργί
.
π π
μ
π
/
ου η χ ιρι ηρίουι ιού, ό ς οι
πόρ ς θ ξ
ι ωθού .
έχ ι πι π
,θ ξ
ι ώ ι ι
γ ί ο
θ
οίξ ι ό ο η υγ ρι έ η προι ή πόρ .
Χρη ι οποι ί
ι, γι π ρά
ιγ
, γι
ρι
ί γρήγορ
•
•
ου πί
πόρ .
ο υ ο ί η οό
ι ώ
πι ρ
ος
ι ι ή υχ ί
ού υψη ές θ ρ ο ρ
π
ί ω
/ξ
ί ω
ιξη γι ο
ί ω
υ ο ι ή ου ( . 285)
π' έξω ( . 282)
/ξ
ί ω
ου
η πί ω
ί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 287
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ *
Δπ
Δ
ιπ ό
ω
η
ι ό ι οι
ς ω
θυρώ πο υ
ο
ι πό ο ύ η
ηχ ι ά,
πο
οι πόρ ς
η
πορού
ο ξου πό
.
ο ιπ ό
ί ω
ργοποι ί ι πό ο
η χ ιρι ήριοι ί ι
ά ο
ί ω
Keyless (Passive Entry)*. ο ιπ ό
ί ω
ργοποι ί ι
ι
θυ έρη η π ρίπου
10 υ ρο έπ ω πό ο ιγ ή που θ
ιώ ου οι πόρ ς.
Ω
π
π
π
μ
πρό ι ι
ί ι άποιος ο υ ο ί η ο
ά πρέπ ι
ι ώ
ις πόρ ς π'
έξω, ό
πορ ί
π ργοποιή
προωρι ά η ι ουργί ιπ ού
ι ώ
ος πό
μ
.
η ι ουργί
άποι πό ις πόρ ς οίξ ι
ός
ι
ή
ος χρο ο θυ έρη ης,
η ι ι
ί ι όπ
ι ιο υ ός π ργοποι ί ι.
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ
η
ρι ή
οθό η.
ο υ ο ί η ο πορ ί
ξ
ι ωθ ί ό ο
ο η χ ιρι ήριοι ί, ο ξ
ί ω
Keyless ή η φ ρ ογή Volvo On Call* ό
ο ιπ ό
ί ω
ί ι
ργοποιη έ ο.
Μπορ ί
πί ης
πι έξ
ίω η ης
υ ι θη ί ς ου υ γ ρ ού πό η πά ω
προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
ά
ου
ό
γ ρ
προ ι ή ρι
ρή πόρ
πορ ί πί ης
ξ
ι ωθ ί
ο πο πώ ο
ι ί.
ο
υ ο ί η οξ
ι ωθ ί
ο πο πώ ο
ι ί, θ
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός*. .
ό η "Συ γ ρ ός" γι η π ργοποίη η ου υ γ ρ ού.
288
Γι
η
ι ωθ ί άποιος έ
ο
υ ο ί η ο, η πι ρέπ
έ
π ρ
ί ι έ
υ ό ά
έχ
π ργοποιή ι ο ιπ ό
ί ω .
Π
–
Π
ή
μ
Σ ο υ
ι ό
ί ω , οι ρ υ
ο ό ς
π ργοποιού ι έ ως,
άό
ο
ιπ ό
ί ω
π ργοποι ί ι προ ωρι ά,
π ρ έ ι
ργό έως 10 π ά
ά ο
ίω .
ο υ ο ί η οξ
ι ωθ ί ι η υ έχ ι
ι ωθ ί ξ ά, ο ιπ ό
ί ω πρέπ ι
π ργοποιηθ ί προ ωρι ά ξ ά. Λά
υπόψη ς ό ι οι ι θη ήρ ς ί η ης ι ίης ου υ γ ρ ού* π ργοποιού ι υόχρο .
ο ύ η
π
ρυθ ίζ
φορά που ο ι η ήρ ς θ
ή
μ
ι πι έξ
My Car
μ
μ .
Μ ά πό υ ό, η
ρι ή οθό η φ ίμ
ζ
ιηέ
ιξη
μ
ι ο ιπ ό
ί ω
π ργοποι ί ι προ ωρι ά η πό η φορά που
θ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο.
ι η
θ ί
πό η
ι ουργί .
Ω
•
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο υ γ ρ ός
ου υ ο ι ή ου ί ι
ργός ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
•
ά
έ
άποι
,ο υ
πό ις πόρ ς οίξ ι πό
γ ρ ός
ργοποι ί ι.
π
•
•
•
•
η
•
Συ
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 276)
ί ω
/ξ
ί ω
π' έξω ( . 282)
ί ω
/ξ
ί ω
πό έ
ί ω /ξ
ι ί ( . 294)
ί ω
( . 286)
ο πο πώ
ο
γ ρ ός* ( . 308)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ /
π
μ
π
Μπορ
ι ώ
/ξ
ι ώ
ι
οξ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι φορ ι ούς ρόπους ά ογ
ο
π π ο ξοπ ι ού ου υ ο ι
ου.
π
μ
μ
π
-
1. Π ή
ο ου
ριοι ί.
>
υχ ί
ι
ο
π ό
υ γ ρ ός
ο ό ηρο ο
πί
ο η
χ ιρι
ή-
2. Μ η
ρο ί η η πόρ
υώ * option
ώ
ος ι υ γ ρ ού
ή ι ως έ
ιξη ό ι ο
ί ι οπ ι έ ος γι
υ ο ί η ο.
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
χώρου πο-
Π ρ
έ ο πά η (π ρίπου 1,5 υρό π ο) ο ου πί
ου η χ ιριηρίουι ιού
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ ί ι
ξ
ί ω η ι οι ή, ώ οι υπό οιπ ς πόρ ς π ρ έ ου
ι ω έ ς
ι ο υ γ ρ ός γι ις πόρ ς οπ ιέ ος.
Οι ι θη ήρ ς άθ ης ι ί η ης ου
υ ή
ος υ γ ρ ού ι οι ι θηήρ ς οίγ
ος ης πόρ ς χώρου
πο
υώ π ργοποιού ι.
πόρ χώρου πο
υώ ί ι
ί ω η,
άπ ρ έ ι
ι ή
ώ οι πόρ ς π ρ έ ου
ι ω ές ι ο υ γ ρ ός γι ις πόρ ς
οπ ι έ ος.
μ
π
ξ
π
*
Γι
πο
οίξ
η πόρ
ου χώρου
υώ , πιά
οέ
πί ης
η
ιχέ ι πέ υ η ά ω πό η
ή ης πόρ ς χώρου πο
υώ
ι
οίξ
η πόρ .
Μπορ ί
φοπ ί
ο υ γ ρ ό γι η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι
η ξ
ι ώο η χ ιρι, χρη ι οποιώ ς ο ου πί
ήριοι ί.
πάρχου ύο ι φορ ι οί ρόποι ξ
ος ης πόρ ς χώρου πο
υώ
ι ώ-
ά
πο
ξ
οπ ί
οίξ
η πόρ
ου χώρου
υώ
ός 2 π ώ , ό θ
ι ώ ι ι ο υ γ ρ ός θ
ι ξ ά.
Λ
πί
ιχέ ιο π
η.
ί ιο
πιφά ι
υ ί θη η
η
πόρ
ου χώρου πο
υώ π ρ έ ι
ι ή έ ω ι ςη
ρι ής
ι ριάς.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 289
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ρ ί
υπάρχ ι ο ά ο η χ ιρι
ι ί π.χ.
ι
έπη ή η
ά
ήριος.
οίξ
η πόρ
ου χώρου πουώ - πιέ
φρά ο
ιχέ ιο
π ί ιο φής ά ω πό η
ή ης πόρς χώρου πο
υώ .
>
ι ριά π φ ίζ ι.
2.
1. Γι
Ω
ιχ υ
ρ ά ο ά
υώ , ο
ί
ι ουργή ι.
χ ιρι ηρίουπ ηροφορί ς.
ί η χ ιρι ήριοι ί
η πόρ
ου χώρου ποω /ξ
ί ω
θ
. ό η “
έ ι η ι ιού” γι π ρι ό ρ ς
ρ ήξ
η ξω ρι ή
πά ω γι
οίξ
ου χώρου πο
υώ .
ή προς
ώς η πόρ
•
Γι η π φά ι η ης
ι ριάς ης
πόρ ς χώρου πο
υώ π ι ί ι
άχι η ύ
η - π ώς πιέ
π ά
ο π ί ιο
η
ιχέ ι πέ υ η.
•
Μη
ί
ύ
η ο
ιχέ ιο
π ί ιο ό
οίγ
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ - χρη ι οποιή
η
ή. ά
ηθ ί πο ύ γά η ύ
η,
πορ ί
προ ηθ ί ζη ιά ις η
ριές π φές ο
ιχέ ιο π ί ιο.
Δ
Μη ο
πο
έρι
ου
πο
ηγ ί
η πόρ
ου χώρου
υώ
οιχ ή!
η η ηριώ η υης ξά ι ης πορού
ι χωρήο υ ο ί η ο έ
πό ο χώρο
υώ .
π
Γι
πο
μ
μ
π
ξ
ι ώ
υώ :
π
η πόρ
χώρου ου
1. Σ ιγ ι ίο πά η
ο
ο ου πί
π ό.
> Μπορ ί
ξ
ι ώ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι
η
οίξ
π' έξω, πιά ο ς ο
ιχέ ιο
π ί ιο φής.
2. Μ προ ιρ ι ή η
χώρου πο
υώ
ρο ί η η πόρ
Π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο
π ό.
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ
290
οίγ ι.
Λ Δ Ρ Σ
μ μ
–
•
•
•
-
Π ή
ο ου πί
ο η χ
ριοι ί.
>
υχ ί
ι ώ
ος ι υ
ο
π ό ρχίζ ι
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο
ύ η
υ γ ρ ού* έχ ι οπ
ιρι
ή-
γ
ή
ι
ί
ρ ού
ι- ο
ο
ι.
π
η
χ ιρι
ήριο-
ρο ί η η πόρ
( . 296)
Ά οιγ /
υώ
π
ο ου πά ι υ ο ηγού
χώρου πο
υώ πορ
ι ι γι ο πο ο ζό
ωπι ώ χώρω , π.χ. ό
οθ γι
ρ ις,
π ρ
χ ο π ρό οι ς π ριπ ώ
ι η πόρ
ου
ι ωθ , πρόο
ω προο υ ο η ο
όρο
ξ ο οις.
Ω
ι ί ( . 276)
χώρου πο
μ
π
υώ *
Ο ι όπ ης άφ ξης πρέπ ι
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I γι
ργοποιηθ ί η ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω .
ί ι ο ης πόρ ς χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 299)
έχ
πι έξ ι. Ο ω ι ός φ
ί ς ι ουργ ί ως ω ι ός PUK γι ό ους ους π όουθους ω ι ούς PIN που θ ορι ού γι η
ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω .
Φυ άξ
η ίο.
π
•
Πρέπ ι
πι έξ
έ
η πρώ η φορά που θ
ι ουργί . Μπορ ί
γοποιή
ο
ί ω
έχ
χά ι ή ξ χά
π
ω
χρη
η υ
προ
ι ο
ι ό φ
ί ς
ι οποιή
η
έχ ι
π ρωπι ώ χώρω
ω ι ό PIN που
ω ι ό
φ
ί ς
φ
ές
Π
π
μ
η προ ο ή
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
ή:
•
Π ή
μ
η πά ω προο ή. Π ή
My Car
μ
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
2.
μ π
ο
1. Μπορ ί
ργοποιή
ο ω ι ό
φ
ί ς πό η προ ο ή ι ουργιώ
ή πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η.
ου πί ι ουργιώ γι ο
ί ω προ ωπι ώ
χώρω . ά ογ
η ρέχου
ά
η
ι ώ ος, φ ίζ
ιηέ
ιξη
μπ
π
π
ή
π
π
.
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ι γάγ
ο ω ι ό φ
ί ς που
θέ
.
> Ο ω ι ός φ
ί ς ποθη ύ η .
ι ουργί
ι ώ
ος προ ωπι ώ
χώρω ί ι π έο έ οι η
ργοποιηθ ί.
ο ύ η
πά ω ι ι
έχ ι η
ί πρέπ ι
ι
π
ί, ό
ηπ ρ ηφθ ί.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 291
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
π
π
μ
1. Μπορ ί
ργοποιή
η ι ουργί πό η προ ο ή ι ουργιώ ή πό
η πά ω προ ο ή η
ρι ή οθό η.
•
Π
π
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
μ
η προ ο ή
π
π
•
μ
η πά ω προΠ ή
ο ή. Π ή
My Car
μ
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
292
μ
Ω
έχ
χά ι/ξ χά ι ο ω ι
έχ
ι άγ ι
θ
έ ο ω
π ρι ό ρ ς πό ρ ις φορές,
χρη ι οποιή
ο ω ι ό
γι
π ργοποιή
ο
ί
ωπι ώ χώρω .
Π
π
ή
ο ου πί
π
ι ουργιώ .
μ
η προ ο ή
ο
ί ω προ ωπι ώ χώρω ί ι
ργοποιη έ ο ι ο υ ο ί η ο ξ
ιωθ ί έ ω ου Volvo On Call* ή ης
φ ρ ογής Volvo On Call*, ο
ί ω
προ ωπι ώ χώρω θ π ργοποιηθ ί
υ ό
.
•
μ
η πά ω προΠ ή
ο ή. Π ή
My Car
μ
ι πι έξ
μ π
π
.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
2.
ι άγ
ο ω ι ό που χρη ι οποιήθη
γι ο
ί ω
ιπ ή
ο
π
.
> ο ου πά ι ου υ ο ηγού ι η
πόρ
ου χώρου πο
υώ ξ
ιώ ου . Ως πι
ίω η ου ξ
ι ώος, η πρά ι η
ι ι ή υχ ί
ο
ου πί η προ ο ή ι ουργιώ
ήι ι ο π ί ιο
ι ώ
ος προ ωπι ώ χώρω
ί ι
ρι έ ο
η προ ο ή ρυθ ί ω .
ό PIN ή
ι ό PIN
πορ ί
φ
ί ς
ω προ-
Ω
ή:
•
ι γάγ
ο ω ι ό που πρό ι ι
χρη ι οποιηθ ί γι
ξ
ι ωθ ί ο
ου πά ι ου υ ο ηγού ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ά ο
ί ω
.
ιπ ή
ο π
> ο ου πά ι ου υ ο ηγού ι η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι ώου . Ως πι
ίω η ου
ι ώ ος, ά ι ι πρά ι η
ι ι ή
υχ ί
ο ου πί η προ ο ή ιουργιώ
ι ο π ί ιο
ι ώ
ος
προ ωπι ώ χώρω ί ι
ρι έ ο
η προ ο ή ρυθ ί ω .
π
1. Μπορ ί
π ργοποιή
η ιουργί πό η προ ο ή ι ουργιώ ή
πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η.
ή:
2.
π
•
•
π
Χρή η ου
ου
πιού υ ο ηγού ( . 262)
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 289)
ης πόρ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ς χώρου
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
π
π μ
ο η
πώ
χ ιρι
ριοι π ρι χ ι
ποο
ι ό
ι
ο οπο ο πορ
ργοποι
ι
ιρά πό ιουργ ς ι
πρ γ
οποι
άποι ς
ι ι
ς.
Ο ο
ι ός ω ι ός ου πο
ιού π ρέχ
ι πό ξου ιο ο
γ ί ης Volvo,
οποί υ ι
θύ
ό
π ρ γγέ
πώ
ι ιά.
μ
π
πορ ί
ρή9 πόρ
ί ω
χ ιρι ήριο-
•
ό
έ
•
9
10
ο η χ ιρι ήριοι ί χωρίς ου πιά10
(Key Tag)
ι θέ ι πο πώ ο
ι ί.
χρ ι
ί, χρη ι οποιή
ο πο πώ ο
ι ί ου
ο ι ού η χ ιρι ηρίουιιού.
π
φ ιρέ
ο πο πώ
ζο άς ο προς
πά ω.
ο
ι ί γυρί-
π μ
ο
οίξ
η προ ι ή ριχ ιρο ί η ,
ο
ρι ό
ργοποι ί ι
ο η ι ί.
ς οι πόρ ς
ι ώ ου
π ρίπ ω η
ης άγ ης - . ό η "
ίω /ξ
ί ω
ο πο πώ ο
ι ί".
ρ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο προ ι ό ά ρο ορ ό ι ο ογό υπο
ης Volvo ρ
έ ο προς η ω ή
ύθυ η - ύρ
ο ου πί ο ά ω
ά ρο πό ο πρ ό προς
ξιά. Ο ηγή
ο έ υφος ης προ ι ής π υράς ρι ά χι ιο ά προς
πά ω.
πορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιή
ηχ ι ά ις
ι ριές φ ί ς π ι ιώ
ις πί ω πόρ ς - . όη "
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ ".
υ ό ι χύ ι
Π ρέχ
ι
π μ
πώ ου
ιη έ
υ ρά ι
π υι ούργι πο-
Πώς
χρη ι οποιή
ο πο πώ
ι ί ου η χ ιρι ηρίου:
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ά ογ
ο υ ο ί η ο ί ι ρι
ρο ί ο ο ή ξιο ί ο ο.
υ ο ί η που ι θέ ου ο προ ιρ ι ό ύ η
ι ώ
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
ος/ξ
ι ώ
ος χωρίς
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
}}
ι ί (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 293
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
μ /
π μ
π
μ μ
ο πο πώ
ο
ι
πορ
χρη ι οποιηθ
ξύ ά ω γι ο ξ
ω
ου
υ ο ι
ου π' ξω - π.χ.
η π
ρ
ου
η χ ιρι ηρ ουι ιού χ ι ποφορ ι.
μ
π
φέρ
ο πο πώ ο
θέ η ου ο η χ ιρι ήριοου ο χρη ι οποιή
.
π
οποθ ή
ο έ υφος πιέζοάς ο προς
ά ω έχρι
ού
έ
ι .
π
•
•
•
11
294
ί ω /ξ
ι ί ( . 294)
ι
η
ριές
χ ιρι
υ ό ι χύ ι
ί ω
φ
ήριο-
ά ογ
ο πο πώ
ο
ί ς π ι ιώ ( . 306)
ι ί ( . 276)
ο υ ο ί η ο ί
ι
ξιο ί ο ο ή ρι
ρ ήξ έξω η
ή ης προ ι ής
ρι
ρής πόρ ς11 έχρι η
ρ
ι ή
ης θέ η έ ι, ώ
φ
ί ο ο φ ός
ης
ι ριάς.
ι άγ
ριάς.
ο
ι ί
Γυρί
ο 45 οίρ ς
πο πώ ο
ι ί
προς
πί ω.
ρο ί ο ο.
5.
ρ
>
ήξ
πόρ
η
ή προς
οίγ ι.
έξω.
ο
ί ω πρ γ
οποι ί ι
ο ί ιο
ρόπο,
ά
γύρι
45 οίρ ς ρι
ρά,
ί γι
ξιά ο ή (3).
ι ί η
ι ί, φό-
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι φ ί ι.
Γυρί
ο
ι ί
ίθ
45 οίρ ς η
ρχι ή ου θέ η. φ ιρέ
ο
ι ί πό
ο ο φ ό ης
ι ριάς ι φή
η
ή έ ι, ώ
ο πί ω ή
ης
ής
φάπ
ι ξ ά ο υ ο ί η ο.
ο ο φ
ό ης
ι-
ξιά έ ι, ώ
ο
ί ι ρ
έ ο
Λ Δ Ρ Σ
π
π
μ
μ
*
Ω
Ό
η πόρ ξ
ι ωθ ί
οίξ ι,
ργοποι ί ι ο υ
ο
ι ί
γ ρ ός.
ι
Μπορ ί
πί ης
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο πο πώ ο
ι ί ου η χ ιρι ηρίουι ιού π.χ.
π ρίπ ω η πώ ι ς
ι χύος ή
η π
ρί ου
ι ιού έχ ι ποφορ ι
ί.
Μπορ ί
ρή πόρ
ι ριάς
ι ώ
η προ ι ή ριπό ο ο φ ό ης χ ι ής
ι ο πο πώ ο
ι ί.
Ά
Θέ η ης φ
ροθή η.
π
1.
ρι ής ο ά
ργοποιή
ο
ς
υ
άγ ω ης
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
η πο η-
γ ρ ό ως ξής:
οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης ο
ά ω έρος ης πο ηροθή ης η πιή η ο ό .
2. Σ η υ έχ ι γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η Start η θέ η START ι φήο .
> Ο ι όπ ης πι ρέφ ι υ ό
η
θέ η
ί η ης - ο προ ι οποιη ι ό
ή
ά ι ο υ γ ρ ός π ργοποι ί ι.
ς πόρ ς
έχου ο φ ό
ι
ί υ ού έχου έ
ι όπ η
ος ο ά ρο άθ πόρ ς η οποί
πιέ
χρη ι οποιώ ς ο πο
ι ί - η υ έχ ι
ι ώ ου / π
ηχ ι ά ώ
η πορού
π' έξω.
Οι πόρ ς πορού ω
έ .
ό ο
ι
ριάς
ι ώ πρέπ ι
πώ ο
ο άρου
οίξου
οίξου
πό
Χ ιρο ί η ο
υγχέο ι
–
ί ω
ις
ι
ης πόρ ς. Δ πρέπ ι
ριές φ
ί ς π ι ιώ .
φ ιρέ
ο πο πώ ο
ι ί πό ο
η χ ιρι ήριοι ί. ι άγ
ο ποπώ ο
ι ί η οπή γι η
φά ι
ι πιέ
ο
ι ί προς
έ
έχρι
φ ά ι ο ά ω έρος, π ρίπου 12 mm.
πόρ
πορ ί
ό ο ι πό έ .
οίξ ι ό ο π' έξω
πόρ
πορ ί
οίξ ι π' έξω. Γι
πι ρέψ ι η θέ η A, η ω ρι ή
ή ης πόρ ς πρέπ ι
οίξ ι.
Μπορ ί
πί ης
ξ
ι ώ
ις πόρ ς
πό ο ου πί ξ
ι ώ
ος ο η χ ιριήριοι ίή
ο ου πί
ρι ού
ιώ
ος η πόρ
ου ο ηγού.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 295
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Ω
•
•
Μ η
φά ι άθ πόρ ς,
ώ ι ό ο η υγ ρι έ η πόρ
ό ς οι πόρ ς υ όχρο .
έχ
ι ώ ι ί πό ις πί ω
πόρ ς ώ ί ι
ργοποιη έ ς οι
ηχ ι ές ή οι η
ρι ές
ι ριές
φ
ί ς π ι ιώ , η πόρ
υ ή
πορ ί
οίξ ι ού
π' έξω ού
πό έ . Ό
άποι πό ις πί ω
πόρ ς έχ ι
ι ωθ ί
υ ό ο
ρόπο, πορ ί
ξ
ι ωθ ί ό ο
ο η χ ιρι ήριοι ί ή πό ο
ου πί
ρι ού
ι ώ
ος.
π
•
ι- όχι
πο πώ
ο
ι ί ( . 293)
Η πόρ
πορ
ρόπο.
296
Σ
υ ο ί η
ί ω
χώρου πο
ο ξ ι/
υώ ου υ ο ι
ι
η
ρι ό
πι έξ έ
γι
οίξ
υώ :
ου
πάρχ ι πί ης η υ ό η
οίγ
ος/
ι ί
ος
η ί η η ου πο ιού ως
προ ιρ ι ός ξοπ ι ός - . ό η
"Ά οιγ /
ί ι ο ης η
ρο ί η ης πόρ ς
χώρου πο
υώ
η ί η η ου πο ιού"
γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
Ά
/ ί ο ο Keyless (Passive Entry*) υπάρχ ι έ
ο ά οιγ
ου πί γι
ο
/
ί ι ο
ί ι ο
ιέ
ο
πό ους π ρ ά ω ρόπους
η πόρ
ου χώρου πο-
•
φρύ πά η
η
χώρου πο
υώ .
•
Π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο
π ό. ρ ή
ο π η έ ο έχρι
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ρχί ι
οίγ ι.
•
Π ρ
έ ο πά η
ο η χ ιρι ήριοπ η έ ο έχρι η πόρ
υώ
ρχί ι
μ
Μπορ ί
οίξ
η πόρ
ου χώρου
πο
υώ πό η
ή ης,
ι ί η η
ου πο ιού*, πό ο χ ι ό ου πί ο
π ό ή πό ο η χ ιρι ήριοι ί.
ου πί γι
12
π
*
π
ή ης πόρ
ς ου
ο ου πί
ι ί. ρ ή
ο
ου χώρου ποοίγ ι.
μ
Μπορ ί
ί
η πόρ
ου χώρου
πο
υώ πό ο ου πί ο
π ό,
η
ί η η ου πο ιού*, πό ο η χ ιρι ήριοι ί ή πό
ου πιά12
ά ή ος ου
ά ω ά ρου ης πόρ ς χώρου πο
υώ .
π ό.
ου πί γι
ο
ί ι ο
ι ο
ί ω
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
πι έξ έ
γι
ί
υώ .
–
πό ους π ρ ά ω ρόπους
η πόρ
ου χώρου πο-
Π ρ
έ ο πά η
ου ου πιού
ο
π ό ή ου ου πιού
ο η χ ιρι ήριοι ί.
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
ι ούγο ι ηχη ι ά
ή
- η πόρ
ου χώρου πουώ π ρ έ ι ξ
ί ω η.
–
–
12
Π ή
ο ου πί
η ά ω
π υρά ης πόρ ς χώρου πο
υώ γι
ί ι.
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
-π ρ έ ιξ
ί ω η.
12
Π ή
ο ου πί
η ά ω
π υρά ης πόρ ς χώρου πο
υώ γι
ί ι ι υ όχρο
ι ώ ι
ζί
ις ά
ς πόρ ς (ό ς οι πόρ ς
πρέπ ι
ί ι
ι ές γι
ι ώου ).
>
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί ι
υ ό
- η πόρ
ου χώρου πουώ
ι οι πόρ ς
ι ώ ου
ιο
υ γ ρ ός* οπ ίζ ι.
Ω
ο ου πί ί ι
ργό πί 24 ώρ ς πό
η
ιγ ή που θ
οίξ ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ . Μ ά, πρέπ ι
η
ί
χ ιρο ί η .
Ω
ιχ υ
ά ο ά
υώ , ο
ί
ι ουργή ι.
χ ιρι ηρίουπ ηροφορί ς.
ρ
π
ου πί γι ο
ί ι ο ι
ί ω
η
υρά ης πόρ ς χώρου πο
υώ .
12
Σ
υ ο ί η
ί ω
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ί η χ ιρι ήριοι ί
η πόρ
ου χώρου ποω /ξ
ί ω
θ
. ό η “
έ ι η ι ιού” γι π ρι ό ρ ς
ά ω
/ ί ο ο Keyless (Passive Entry*) υπάρχ ι έ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ιέ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ι ο
ί ω
}}
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 297
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
Ω
Ό
χρη ι οποι ί
η ι ουργί
ι ώος/
ι ί
ος χωρίς
ι ί*, ηχού
ρί ή
ιχ υ ί
ι ί
ρ ά ο ά η πόρ
ου χώρου πουώ . . ό η ς "
έ ι η χ ιριηρίουι ιού" ι "
ι ριές ι η χ ιρι ήρι ι ιά" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
–
/
μ
πάρχου πέ
ρόποι
ά οιγ /
ί ι ο:
Γι
υρώ
ο
•
•
Π
•
Π ή
ο ου πί
ι ί
ος12
ά
ή ος ου ά ω ά ρου ης πόρ ς
χώρου πο
υώ .
•
Πιέ
οέ
πό ου
πό η ξω ρι ή
ή.
ή
ο ου πί
Π ή
ο ου πί
ριοι ί.
ο
1.
π ό.
ο η
χ ιρι
ού
ά ω
Γι
μμ
μ
μ
.
298
Σ
υ ο ί η
ί ω
/ ί ο ο Keyless (Passive Entry*) υπάρχ ι έ
ου πί γι
ο
ί ι ο
ιέ
ου πί γι
π
μ
ο
ί ι ο
ου χώρου πο
υώ
η
οι ή θέ η.
ρυθ ί
ο έγ. ά οιγ
:
Ω
θέ η έγι ου οίγ
ος ης πόρ ς
χώρου πο
υώ πορ ί
ρυθ ι
ί, π.χ.
π ρίπ ω η που ο
ά ι ο γ ράζ ί ι
χ η ό.
12
η πόρ
ή
η
:
Μ
ι ή
χ ιρο ί η
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
η
ώ η θέ η ης
-π ή
ο ου πί
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ πί 3 υ ρό π
ου άχι ο .
>
ούγο ι ύο ή
ως έ
ιξη ό ι
η θορι έ η θέ η έχ ι ι γρ φ ί.
πόρ
ου χώρου πο
υώ θ
ι ηθ ί ό
η θέ η έγ. οίγ
ος
ό
οίξ ι.
–
Χρη ι οποιώ ς η ί η η ου πο ιού
( . ό η "Ά οιγ /
ί ι ο ης
η
ρο ί η ης πόρ ς χώρου πουώ
η ί η η ου πο ιού" γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς).
>
ί η η ης πόρ ς χώρου πο
υώ
θ ι οπ ί ι η πόρ
ου χώρου
πο
υώ θ
ή ι, οπό
ι
πορ ί
η
ι ή
χ ιρο ίη .
χ ιρίζ
η πόρ
ου χώρου πουώ χ ιρο ί η ,
η
οίγ
ή
η
ί
ργά. Μη
ί
ύ
η γι
η
οίξ /
ί
υπάρχ ι
ίη. Μπορ ί
υπο
ί ζη ιά ι
ή ι
ι ουργ ί ω ά.
οίξ
-
ο έγ. ά οιγ
2. Π ή
η ά ω π υρά
ο ου πί
ης πόρ ς χώρου πο
υώ πί
3 υ ρό π
ου άχι ο .
>
ούγο ι ύο ιγ ι ί ή
ως
έ
ιξη ό ι η θορι έ η θέ η έχ ι
ποθη υ ί.
ή-
•
Ό
ρυθ ί
•
ι ο
ί ω
ά ο ύ η
ι ουργ ί
γι
γά ο χρο ι ό ιά η
γοποι ί ι υ ό
γι
η υπ ρφόρ ω η. Μπορ ί
ποιηθ ί ξ ά
ά πό
2 π ά π ρίπου.
υ χώς
, π ρποφ υχθ ί
χρη ι ο-
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μπ
μ
Ά
μ
ά άποιο πό ιο
γά η
ί
η
πι ρέπ ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ
οίξ ι/
ί ι, ό
ργοποι ί ι η ιουργί προ
ί ς π ο ρί
ος.
•
ά ο ά οιγ - η ί η η ι όπ
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ηχ ί έ π ρ
έ ο ή .
•
ά ο
ί ι ο - η ί η η ι όπ
ι, η
πόρ
ου χώρου πο
υώ
ά,
ηχ ί έ π ρ
έ ο ή
ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ πι ρέφ ι η
προγρ
ι έ η έγ. θέ η.
π
ι
ι υ ο
χώρου πο
ι π χο
ξ /
πρός-π ω
ρ .
ι, η
ά ι
Δ
Προφορ ι έ
πόρ χώρου πο
13
14
.
ός ης πόρ ς χώρου πο
γί
ι
προ οχή.
ήρι γι
υώ .
η η
μ
μ
π
υ θ η ι ουργ
ης πόρ ς
υώ , π.χ. ό
χ ρι
ς
η
, πορ
η
οι
η η ου πο ιού
ά ω πό ο π ω προφυ -
ρο ί η η
Δ
Προ έχ
ιό ι υπάρχ ι ί υ ος π γί υης
ά ο ά οιγ /
ί ι ο. Πρι ο
ά οιγ /
ί ι ο,
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς ο ά η πόρ
ου χώρου
πο
υώ ιό ι,
π ρίπ ω η π γί υης, οι υ έπ ι ς πό η π γί υ η πορ ί
ί ι ο ρές.
Ο χ ιρι
πρέπ ι
μ /
π
*
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Μη
οίγ
προφορ ι έ
ήρι
ης η
ρο ί η ης πόρ ς χώρου πουώ . χου προφορ ι
ί
υψη ή
πί η ι πορ ί
προ
έ ου ρ υ ι ό
οιχ ού .
υώ
Ο ι θη ήρ ς ρί
προφυ
ήρ 13.
π
•
Ά οιγ /
υώ
•
έ ι
( . 278)
ί ι ο ης πόρ ς χώρου ποί η η ου πο ιού* ( . 299)
η
χ ιρι
ο υ ο ί η ο ι θέ ι πο ιά/ ι χύ η*, ό ο ι θη ήρ ς ρί
ι προς
έξω, προς η
ό η "
έ ι η χ ιρι ηρίουι ιού" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
ηρίου-
ρι
ρή γω ί
ι ιού
ου προφυ
ι ρι
πό
η χ
ι ή ου πρέπ ι
γι
πορ ί
χώρου πο
υώ
υ ο ί η ο ί ιξ
ρά πό ο έ ρο ου
ιρι ήρι ι ιά ου
ρί
ι
ός
έ
οίξ ι/
ί ι η πόρ
. υ ό ι χύ ι πί ης ό
ί ω ο γι
ποφ
ήρ .
υ οι ς14
ου
ο
υ-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 299
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
χθ ί ο ού ιο ά οιγ
υ ο ι ή ω .
π.χ.
π υ ήριο
Ά
μ /
–
μ
Ω
μ
ι ουργί ης πόρ ς χώρου πουώ
η ί η η ου πο ιού ι ίθ
ύο
ό ις:
ί η η ου πο ιού πρός-πί ω η
ά
π ριοχή
ργοποίη ης ου ι θη ήρ .
η η
•
Ά οιγ
πο ιού
•
Μό ο ξ
ί ω
η ί η η ου
πο ιού (
ά
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ χ ιρο ί η γι
η
οίξ )
ι
ί ι ο
η
ί η η ου
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ουργί γι ο
ά οιγ
ι ο
ί ι ο
η ί η η ου
πο ιού προ ποθέ ι
υπάρχ ι η προ ιρ ι ή"
ρο ί η η πόρ χώρου πουώ "*.
ι
ου ή
ργά ο πό ι ς μ
πρός-πί ω, ά ω πό η ρι
ρή
π υρά ου πί ω προφυ
ήρ . Σ η
υ έχ ι ά
έ
ή πί ω. Δ πρέπ ι
ου πή
ο προφυ
ήρ .
>
ούγ
ιέ
ύ ο ο ηχη ι ό ή
ό
ργοποιηθ ί ο ά οιγ /
ί ι ο
- η πόρ
ου χώρου πο
υώ
οίγ ι/
ί ι.
η πόρ
ου χώρου πο
υώ ρίι η
οι ή θέ η, ό
ί ι
πά ο
η ί η η ου πο ιού.
Μπορ ί
πί ης
ί
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ πό ο ου πί ο
π ό,
ο η χ ιρι ήριοι ί ή ο ου πί(ά)15
ά ω πό η πόρ χώρου πο
υώ . Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
"
ρο ί η η πόρ χώρου πο
υώ ".
ου ή
ο πό ι ς ρ ές φορές
πρός-πί ω χωρίς
υπάρχ ι γ ρι έ ο
η χ ιρι ήριοι ί πί ω πό ο υ ο ίη ο, η πόρ
ου χώρου πο
υώ
θ
οίξ ι
π ρά ι υγ ρι έ η ώρ .
Μη φή
ο πό ι
η ο η ώρ που ά
πί ω. Μπορ ί έ ι η
χ ι.
15
300
χύ ι ό ο γι
υ ο ί η ο
ί ω
ς ά ω πό ο υ ο ίη ί η η πρόςργοποίη η
πο ύ-
/ ί ο ο keyless (Passive Entry)*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
μ
ου ή
ργά
πρός-πί ω ό
ρί
ι
ξέ
ί η η ης πόρ
–
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
/
μ
ο πό ι ς μ
ο ά οιγ /
ί ι ο
ιξη γι
ή ιη
ς ου χώρου πο
υώ .
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρ ιάζ
ι
ρί
ι η π ριοχή γύρω πό ο υ ο ίη ο γι
υρωθ ί ο ά οιγ /
ί ι ο.
Ω
πάρχ ι ί υ ος έ π ω ης ή π ήρους
ο ής ης ι ουργί ς,
ο πί ω
προφυ
ήρ ς ί ι φορ ω έ ος
γά η πο ό η πάγου, χιο ιού, ρο ιάς
ή π ρό οιω υ ι ώ . Γι υ ό ο όγο,
φρο ί
ο ι ηρ ί
θ ρό.
Ω
Λά
υπόψη ς ό ι ο ύ η
πορ ί
ργοποιηθ ί έ
π υ ήριο υ οι ή ω ή π ρό οιο χώρο
ο η χ ιριήριοι ί ρί
ι
ός
έ ι ς.
π
π
/
ο υ ο ί η ο ι θέ ι η προ ιρ ι ή πο ιά/
ι χύ η*, ό ο ι θη ήρ ς ί ι οποθ η έ ος
προς
έξω, προς η ρι
ρή γω ί ου προφυ
ήρ .
Γι
ργοποιή
ο ά οιγ /
ί ι ο
ι ί η η ου πο ιού
υ ο ί η ο που ι θέ ι η προ ιρ ι ή πο ιά/ ι χύ η, πρέπ ι
ρί
ο π άι ου υ ο ι ή ου.
-
ί η η ου πο ιού πρός-πί ω η
ά
π ριοχή
ργοποίη ης ου ι θη ήρ .
η η
π
•
ί ω /ξ
ί ω
πο
υώ ( . 289)
•
ρο ί η η πόρ
( . 296)
•
έ ι
( . 278)
η
χ ιρι
ης πόρ
ς χώρου
χώρου πο
ηρίου-
υώ *
ι ιού
*
ο υ ο ί η ο ι θέ ι η προ ιρ ι ή
πο ιά/ ι χύ η*, ό ο ι θη ήρ ς ί ι οποθ η έ ος προς
έξω, προς η ρι
ρή
γω ί ου προφυ
ήρ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 301
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Η π
π ι
ρ
χθ
ο η
ό
μπ
χ ιρι
ριοι
ποφορ ι
.
πρ -
Ω
Ό ς οι
ιάρ ι
ι θί
ιάρ
ά ογ
όχη /
π ι
π
π
ρί ς έχου π ριορι έ η
ζωής ι πρέπ ι ο έ ος
ι(
ι χύ ι γι ο Key Tag).
ι ζωής ης π
ρί ς ι φέρ ι
πό ο υχ ά χρη ι οποι ί ι ο
ι ί.
ρί γι
ι
ο η χ ιρι
θ ί :
Ά
Ω
ήριο-
ι ί πρέ-
ά ι η π ηροφορι ή υχ ί
π
φ ίζ
ι ο ή υ
.
η οθό η ου ο ηγού.
ι
Προ π θ ί πά ο
ο ά ο υ ο ί η ο
προ πάθ ι ξ
ι ώ
ρί
ι ά
ος.
ά
μ
πιο
η ι
π
ρί
ο
ι ί χωρίς ου πιά16 (Key
Tag)
ι θί
ι - πορ ί
π ρ γγ ί
έ
έο
ι ί πό έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο Key Tag ποφορ ι
ί, πρέπ ι
οθ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo. ο
ι ί πρέπ ι
ι γρ φ ί πό
ο υ ο ί η ο, θώς ξ ο ουθ ί
υπάρχ ι η υ ό η
ί η ης ου υ οι ή ου έ ω φ ρι ής
ί η ης.
ρ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο προ ι ό ά ρο ορ ό ι ο ογό υπο
ης Volvo ρ
έ ο προς η ω ή
ύθυ η - ύρ
ο ου πί ο ά ω
ά ρο πό ο πρ ό προς
ξιά.
Σύρ
ο έ υφος ης προ ι ής π υράς ρι ά χι ιο ά προς
πά ω.
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
ι/ή
•
16
302
οι
ι ριές
πο ρί ο ι
' π ά ηψη
ή
πό ο η χ ιρι ήριοι ί
πό
η 20 έ ρω πό ο
υ ο ί η ο.
υ ό ο
ι ί π ρέχ
ι
υ ο ί η ο που ι θέ ι ο προ ιρ ι ό ύ
η
ι ώ
ος/ ι ό ου Keyless (Passive Entry*).
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Μ
ύρ
προς
ι ή
ο ου πί ο π άι ι
ο πί ω έ υφος ρι ά χι ιο ά
πά ω.
ο έ υφος ό θ
πορ ί
ο γά
πο π
πό ο
ί ι
ι ί.
Χρη ι οποιή
έ
ί ι ή π ρό οιο
γι
π ρι ρέψ
ο ά υ
ης π ρί ς προς
ρι
ρά έχρι
η ά ι
υ
ηθού
ο ί ο OPEN.
π
έ
η ώ
προ
ι ά ο ά υ
ρί ς πιέζο ς π.χ.
ο ύχι
η γ οπή.
Σ η υ έχ ι
π
ρί ς
φ ιρέ
ο ά υ
η ώ ο άς ο.
ης
ς
ης
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
θ ι ή (+) π υράς ης π
ρί ς ί ι
ρ
έ η προς
πά ω. Σ η υ έχ ι
η ώ
προ
ι ά η π
ρί γι
η πο πά
όπως φ ί
ι η
ι ό .
Μη γγίζ
ις ι ούργι ς π
ρί ς ι
ις πιφά ι ς π φής ους
άχ υ ά
ς, ιό ι πορ ί
πηρ
ί η ι ουργί ους.
}}
303
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
||
Ω
οποθ ή
ι ούργι π
ρί
η
π υρά (+) προς
πά ω. ποφύγ
πιά
ις π φές ης π
ρί ς ου
η χ ιρι ηρίουι ιού
άχ υ ά
ς.
Volvo υ ι ά οι π
ρί ς που πρό ιι
χρη ι οποιηθού
ο η χ ιρι ήριοι ί
π ηρού ο UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Οι ργο
ι ές π
ρί ς ή οι π
ρί ς που
ι θι ώ ι πό ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo π ηρού
π ρ πά ω ρι ήρι .
π
πί ω π
έχρι
Πιέ
η
φ
ύρη π
π
ί
ι ή
ρί προς
ι ά ω πό η
φά ι .
ά ω
πά ω
Ω
Χρη ι οποι ί
CR2032, 3 V.
304
π
ρί ς
η έ
ιξη
ο έ υφος ης
ο προς
ά ω
ι .
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι οποθ ηθ ί ω ά
ι έχ ι φ ί ι.
οποθ ή
η π
ρί
η υποοχή
η
ή προς
ά ω. Σ η υ έχ ι ύρ
η π
ρί προς
πρός
έ ι, ώ
φ ί ι ά ω πό ις ύο
π
ι ές φά ι ς.
ώ
οποθ ή
υράς ι πιέ
ού
έ
π
οποθ ή
ο ά υ
ης π ρί ς ι π ρι ρέψ
ο ξιά έχρι ο
η ά ι
υθυγρ
ι
ί
ο ί ο
CLOSE.
Λ Δ Ρ Σ
μ
(Immobiliser)
π
οη
ρο ι ό ύ η
ι η οπο η ης
(immobiliser)
ι ύ η
ι
π ι ς
προ
ς που πο ρ π ι η
η η ου
υ ο ι
ου πό ρ ους.
ο υ ο ί η ο πορ ί
θ ί
ι ουργί
ό ο
ο ω ό η χ ιρι ήριοι ί.
Γυρί
ο η χ ιρι ήριοι ί άπο
ι π
οποθ ή
ο έ υφος
ης προ ι ής π υράς πιέζο άς ο
προς
ά ω έχρι
ού
έ
ι .
Σ η υ έχ ι ύρ
ο έ υφος πί ω
η θέ η ου.
> Θ
ου
ίέ
ό η ι ως έ
ιξη
ό ι ο έ υφος έχ ι φ ί ι.
οπ ρ ά ω ή υ
φά
ος η οθό η
ου ο ηγού φορά ο η
ρο ι ό ύ η
ι η οποίη ης (immobiliser):
Λυχ
Φρο ί
οι ποφορ ι έ ς π
ρί ς
πορριφθού
ρόπο φ ή γι ο
π ρι ά ο .
Μ
υ
.
π
μ
μ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
(immobiliser) μ
π μ 17
ο υ ο ί η ο ι θέ ι έ
ύ η που θιά φι ή η
ίχ υ η ι ο
οπι ό
ου υ ο ι ή ου ι η
ργοποίη η ου
υ ή
ος ι η οποίη ης ξ πο ά ως
γ γο ός που πο ρέπ ι η
ί η η ου ι ηήρ . π υθυ θ ί
ο π η ιέ
ρο ξουιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo γι π ρι όρ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι χ ι ά
η
ργοποίη η ου υ ή
ος.
Ερ η
-
Σφά
άγ ωης ου η χ ιριηρίουι ιού
ά η
ί η η
- οποθ ή
ο
ι ί η πο ηροθή η ο ά ο
ύ ο ο ου
ιιού ι ο ι ά
ξ ά.
π
•
η
17
Μό ο
χ ιρι
ορι
ήριο-
έ ς γορές
ι ί ( . 276)
ι
υ
υ
ό
}}
ο Volvo On Call*.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 305
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
οπ ρ ά ω ή υ
φά
ος η οθό η
ου ο ηγού φορά ο
γχό ο πό πόη ύ η
ι η οποίη ης (immobiliser)
ύ η
ίχ υ ης:
Λυχ
Μ
υ
Ερ η
/
π
π
/
μ
•
•
ο
γχό ο πό
πό
η ύ η
ι η οποίη ης
(immobiliser)
ύ η
ίχ υης ί ι
ργοποιη έ ο. ο υ οί η ο
πορ ί
θ ί
ιουργί . π υθυ θ ί
ο έ ρο
ξυπηρέ η ης
Volvo On Call.
π
η
χ ιρι
έ ι
( . 278)
ήριοη
χ ιρι
ι ί ( . 276)
ηρίου-
ι ιού
π
Οι
που
πό
ι
π
ι
ρι ς φ
ς π ι ιώ
πι ρ π ι ιά
ο ξου ις π ω πόρ ς
. πάρχ ι η
ρι * ι ηχ ι
ριά.
π
*
π
/
Οι η
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ
πορού
ργοποιηθού / π ργοποιηθού
ο
ι ί
οποι ήπο θέ η άφ ξης
ά η 0.
ργοποίη η/ π ργοποίη η πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί έως ι
2 π ά πό ο ή ι ο ου ι η ήρ ,
η
προ πόθ η ό ι
θ
οίξ ι άποι πόρ .
. ό η "Θέ η άφ ξης" γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς.
ου πί γι
ποίη η.
1. Θέ
πο
ρι ή
ργοποίη η/ π
ο ι η ήρ
ο ι όπ η άφ
θέ η
ά η 0.
ργο-
ι ουργί ή γυρίξης
οποι ή-
2. Π ή
ο ου πί ο π ί ιο χ ιρι ηρίω ης πόρ ς ου ο ηγού.
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
π
ή υ
μμ
ι η υχ ί
ο ου πί
ά ι - οι
ι ριές ί ι
ργές.
Ό
ηη
ρι ή
ι ριά φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι
ργοποιη έ η, ό :
•
•
306
η η
πορ ί
οίξ
πί ω π ράθυρ
ό ο πό ο π ί ιο χ ιρι ηρίω
η
πόρ
ου ο ηγού
πορ ί
έ .
οίξ
ις πί ω πόρ ς πό
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Γι
–
π
ργοποιή
ις
ι
Π ή
ο ου πί ο π ί ιο χ ιρι
ρίω ης πόρ ς ου ο ηγού.
> Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
π
ή υ
π
π μ . ι η υχ ί
ου πί ή ι - οι
ι ριές ί ι
ργοποιη έ ς.
ρέχου ρύθ ι η ποθη ύ
ιό
ι ο ι η ήρ ς - ά
ι ριές φ
π ι ιώ
ργοποιηθού
ά ο ή ι
ι η ήρ , η ι ουργί θ π ρ
ί ι
ποιη έ η η πό η φορά που ο ι η
θ
θ ί
ι ουργί .
Λυχ
Μ
υ
π
π
μ
.
Ω
ήί ς
ο ου
ργοήρ ς
ι ριές
φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι
ργοποιη ές.
π
/
ο
π -
•
•
Μ
ι
υγχέο
–
ι
π
•
Μ
•
υ ο ί η
η
ρι ές
ι ριές φ
ί ς π ι ιώ
ι θέ ου
ηχ ι ές
ι ριές φ
ί ς π ιιώ .
ι ο
Οι
Οι
π
η-
Ερ η
π
μμ
π
ριές:
ριές
φ
ί ς γι
π ι ιά ί ι π ργοποιη έ ς.
ριές φ
ί ς π ι ιώ . Δ
ι
ις η υ ό
ς
ι
Χρη ι
η χ
ο ι
ρί ς,
πόρ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
η
φά ι άθ πόρ ς
ι ώι ό ο η υγ ρι έ η πόρ - όχι
ι οι ύο πί ω πόρ ς υ όχρο .
π
πο πώ
Θέ
ις ι
ο
όπ η
ι ί ( . 293)
άφ
ξης ( . 447)
πρέπ ι
ριές θυρώ .
οποιή
ο πο πώ ο
ι ί ου
ιρι ηρίουι ιού γι
γυρί
όπ η. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφο. ό η " πο πώ ο
ι ί".
πορ ί
πόρ
πορ ί
ό ο ι πό έ .
οίξ ι πό έ
.
οίξ ι ό ο π' έξω
307
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
*
μ
Ο υ γ ρ ός ς προ ι οποι
π ω ηπ ρ
ης ου υ ο ι
Ο υ
γ ρ ός
π ρ-
ι, ά :
•
οίξ ι άποι πόρ , ο πό ου ι ηήρ ή η πόρ χώρου πο
υώ 18
•
ιχ υθ ί ί η η ο χώρο ω πι
ώ
( ά ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι θη ήρ
ί η ης*)
•
ο υ ο ί η ο υψωθ ί ή ρυ ου ηθ ί
( ά ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι θη ήρ
ίης*)
•
•
πο υ
θ ί ο
ί η ης, ή
η
έ
θ ί
Volvo.
18
308
ργοποι ί
π.χ.
ου.
χύ ι
ιρή
πο υ
ώ ιο ης π
ρί ς
θ ί.
υπάρχ ι ά η ο ύ η
υ γ ρ ού, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι η υχ ί
ι ο ή υ
μ π
. Σ υ ή η π ρίπ ω η, π υθυ θ ί
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
ορι
Ω
Μη πιχ ιρή
πι
υά
ή
ροποποιή
ίς οι ί ιοι
ξ ρ ή
ο ύ η
υ γ ρ ού. Οποι ήπο
πόπ ιρ έ οιου ί ους
έχ
ι
πηρ ά ι ους όρους ης γγύη ης.
Ω
Οι ι θη ήρ ς ί η ης
ργοποιού έ
προ ι οποιη ι ό ήχο
π ρίπ ω η που
γρ φ ί ί η η έ
ο χώρο πι
ώ ρ ύ
έρ
γράφο ι
ης. Γι ο όγο υ ό, ο υ γ ρ ός
ργοποι ί ι
φή
ο υ ο ί η
άποιο π ράθυρο ή
η π ορ ι
οροφή* οι ή ή
χρη ι οποιηθ ί ο
ύ η θέρ
ης χώρου πι
ώ .
πίο
ή
Γι
ποφύγ
ά ι έ οιο:
ί
ο
π ράθυρο/ η π ορ ι ή οροφή ό
πρό ι ι
πο
ρυ θ ί
πό ο υ οί η ο.
πρό ι ι
χρη ι οποιή
ο
ω
ω έ ο ύ η προθέρ
ης
ά η άθ υ η ου υ ο ι ή ου (ή
φορη ό η
ρι ό θ ρ
ήρ ) - ρυθ ί
ους ρ γωγούς έ ι, ώ
η ροή ου
έρ
ιοχ ύ
ι προς
πά ω ο
χώρο πι
ώ .
ι ά, πορ ί
χρη ι οποιή
η ιω έ η υ ι θη ί
ου υ γ ρ ού ρέξ
η
ό η
π ρ ά ω
υ ό ο άρθρο.
έ ς γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Όπ
μ
ι ώ
ι οπ ί
υ ο ι ή ου ως ξής:
ο
π
υ
π ή
ο ου πί
ι ώ
χ ιρι ηρίουι ιού
•
γγίξ
η π ριοχή που πι η ί
ι
η ξω ρι ή π υρά ης
ής ης
πόρ ς19 ή
•
π ή
ο
ιχέ ιο π
πόρ ς χώρου πο
υώ
π
ος ου η
μ
ο
υ
•
π ή
ο ου πί ξ
ι ώ
η χ ιρι ηρίουι ιού
•
•
πιά
19
20
πό ις
ος ου
ές ω θυρώ
π ή
ο
ιχέ ιο π
πόρ ς χώρου πο
υώ
χύ ι ό ο γι υ ο ί η ο
χύ ι
ορι έ ς γορές.
γ ρ ό
ί ω
19
•
μ
μ
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο υ γ ρ ός
ου υ ο ι ή ου ί ι
ργός ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι ω έ ο.
•
ά
έ
άποι
,ο υ
πό ις πόρ ς οίξ ι πό
γ ρ ός
ργοποι ί ι.
μ
•
χ ίη
έχρι
•
φ ς
έχρι
π
η ι ί
ι ωπι
π
ιρή
π
ό ι η υχ ί LED
ά
η ου υ ή
•
μ
Ό
ο υ γ ρ ός
ου
ξής:
ή
ί ιο φής ης
19.
π
Ω
ί ιο φής ης
θέ ι η
ρο ί η η
υώ , πορ ί
πί ης
ου πί ο ά ω ά ρο ης
υώ γι
ι ώ
οπ ί
ο υ γ ρ ό
Ξ
ι ώ
ι φοπ ί
ου υ ο ι ή ου ως ξής:
ι
-
19.
π
π
Π ή
ο ου πί ξ
ι ώ
ος ου
η χ ιρι ηρίουι ιού ή θέ
ο
υ ο ί η ο η θέ η άφ ξης I γυρίζος ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start η
θέ η START ι η υ έχ ι φή
ο.
–
•
ο υ ο ί η ο ι
πόρ χώρου πο
χρη ι οποιή
ο
πόρ ς χώρου πο
ο υ ο ί η ο ι
ου υ ο ι ή ου.
μ
γ ρ ό ου
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
ργοποιηθ ί, υ
ί-
πί 30 υ ρό π ή
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός.
ο ή ου πί 5 π ά ή
ργοποιηθ ί ο υ γ ρ ός.
ργοποίη ης ου υ γ ρ ού
ί, ο ύ ος ου υ γ ρ ού
ά
ι έως ι 10 φορές20.
ο
π ό ίχ ι η
ος υ γ ρ ού:
υχ ί LED ί ι η
ός
έχ ι οπ ί ι.
ή–ο υ
γ ρ-
•
υχ ί LED
ύο υ ρό π
οπ ί ι.
•
Ό
ο υ γ ρ ός φοπ ι
ί, η υχ ί
LED
ο ή ι γρήγορ έως ι
30 υ ρό π ή έχρι
πι έξ
η
θέ η I ου ι όπ η άφ ξης, γυρίζος ο ου πί η θέ η START ι φήο άς ο - ο υ γ ρ ός έχ ι
ργοποιηθ ί.
ο ή ι ί φορά ά
– ο υ γ ρ ός έχ ι
/ ί ο ο keyless (Passive Entry*)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 309
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
μ
μ
Μ ιω έ η προ
ί η ί ι ό ι οι ι θη ήρ ς ί η ης ι ί ης πορ ί
π ργοποιηθού προ ωρι ά.
π ργοποιή
ους ι θη ήρ ς ί η ης ι
ί ης γι
ποφ υχθ ί η ού ι
ργοποίη η ου υ γ ρ ού - π.χ.
υπάρχ ι ύος έ
ο υ ο ί η οό
ί ι
ι ωέ οή
ά η
φορά
υ ο ι η ά ξ
ή πορθ ίο.
ι ι
ί ί ιηί ι
η
προ ωρι ή π ργοποίη η ης ι ουργί ς
ιπ ού
ι ώ
ος.
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ ης
ρι ής
οθό ης γι
π ργοποιήους ι θη ήρ ς ί ηης ι ί ης προ ωρι ά.
Π
Γι π ρι
"Διπ ό
ό ρ ς π ηροφορί ς,
ί ω ".
.
ό η
π
•
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ι ης ου
υ γ ρ ού* ( . 310)
•
φόπ ι η ου υ
η χ ιρι ήριο-
•
310
ή
Διπ ό
ί ω
γ ρ ού* χωρίς
ι ί ( . 310)
* ( . 288)
ργό
π
μ
π
/ π
π
*
μ
Η υ ό
η
ου όπ ι η ου υ γ ρ ού
πο ρ π ι ο
χό
ο
φ
ά
άθος ο υ γ ρ ό φοπ ι
ο.
ά ο υ ο ί η οξ
ι ωθ
ρι ήριοι ί (γ γο ός που
υ γ ρ ό)
ά
οίξ ι
πόρ ς ή η πόρ
ου χώρου
ός ύο π ώ , ό ο υ
ξ ά υ ό
. υ όχρο
ξ
ι ώ ι.
ί
φοπ
ί
πο
γ ρ
ο υ
ο η χ ιίζ ι ο
πό ις
υώ
ός οπ ίζ ι
ο ί η ο
Σ ορι έ ς γορές, ο υ γ ρ ός
π ίζ ι υ ό
ά πό ι ορι έ
έρη η πό η
ιγ ή που η πόρ
γού οίξ ι ι
ί ι χωρίς
ι
•
•
μ
-
*
ο υ ο η ο πορ
ξ
ι ωθ
ι
φοπ ι
ό η ι
ο η χ ιρι
ριοι
ι ουργ , π.χ.
η π
ρ
ου
η χ ιρι ηρ ουι ιού χ ι ποφορ ι.
1.
οίξ
η πόρ
πώ ο
ι ί.
> Ο υ γ ρ ός
ου ο ηγού
ργοποι ί
ο ποι.
π οη θυου ο ηωθ ί.
π
Συ
γ ρ ός* ( . 308)
φόπ ι η ου υ
η χ ιρι ήριο-
γ ρ ού* χωρίς
ι ί ( . 310)
ργό
Θέ η ης φ
ροθή η.
2.
ρι ής ο ά
ς
άγ ω ης
η πο η-
οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί
η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η
πο ηροθή η ης πι ή ους ο ό ς.
3. Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο .
> Ο υ γ ρ ός π ργοποι ί ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
•
•
•
•
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Συ
γ ρ ός* ( . 308)
υ ό
η όπ ι η/ π ά ηψη όπ ι ης ου
υ γ ρ ού* ( . 310)
πο πώ
ο
ι ί ( . 293)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 311
Λ Δ Ρ Σ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
π
Μπορ
ύ η
π
.
η
χ ιρι
-
μ
η γ ρι η ύπου γι
ηρ ουι ιού ο
ο
μ
μ
Keyless (Passive Start)
μ /
μ Keyless (Passive Entry*)
Σή
η CEM γι ο ύ
ιού. Γι ο υ π ηρω
ύπου, . π ρ ά ω πί
Χώρ /Π ριοχ
ορ
ί
Σ ρ ί
ργ
312
Έγ ρι η
η
η χ ιρι ηρίουι ό ριθ ό έγ ρι ης
.
ι-
που
TRC/LPD/2014/250
P1614120100
ι ή
CNC ID: C-14771
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Λ Δ Ρ Σ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ρ ζι ί
που
MT-3245/2015
ο η ί
Nomor: 38301/SDPPI/2015
ι ί
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Μ
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Μ ξι ό
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ρω ί
ω έ
ρ
ι ά
ιρά
ER37847/15
DA0062437/11
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
έγ ρι η ύπου γι ο ύ η
η χ ιρι
η
η-
ρίουι ιού, πι
φθ ί
support.volvocars.com.
η ι
ο
ί
}}
313
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ορ
TRC/LPD/2015/104
ί
Μ ρό ο
που
AGREE PAR L'ANRT MAROC
NumΗro d’agrΗment: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrΗment: 24/07/2015
Μ ξι ό
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo estϊ sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Ο ά
314
Λ Δ Ρ Σ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
που
Σ ρ ί
ω έ
ιρά
ρ
ι ά
μπ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
ορ
TRC/LPD/2015/107
ί
Μ ρό ο
που
AGREE PAR L'ANRT MAROC
NumΗro d’agrΗment: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrΗment: 24/07/2015
}}
315
Λ Δ Ρ Σ
||
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
Μ ξι ό
IFETEL
που
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo estϊ sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Ο ά
316
Λ Δ Ρ Σ
Χώρ /Π ριοχ
Έγ ρι η
Σ Ν Γ ΡΜΌΣ
που
Σ ρ ί
ω έ
ιρά
•
ρ
ι ά
π
η
χ ιρι
ήριο-
ι ί ( . 276)
317
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο
ΟΔ ΓΟ
ΠΟΣ
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
ο ύ η
ι ύθυ ης
η ς υποο θη ης "
ηρ
ι" ο ι ό ι ό ο υξάι η χύ η
ου υ ο ι
ου ώ
ο
ο ηγός
χ ι
ύ ρη
θη η ου ι οιού.
Σ
υ ο ι η ο ρό ους, ο ι ό ι γί
ι πιο
ηρό. Ό
θ ύ
ο υ ο ί η ο ι
ό
ι ί
χ η ή χύ η , ο ι ό ι
ί ι"
φρύ" ι χρ ιάζ
ι ι ρή προ πάθ ι .
φ
Σ
ο έ
υ ο ι ή ου χωρίς ι όπ η προγρ
ά ω ο ήγη ης που υ ο ύ
ι πό ο
προ ιρ ι ό πρόγρ
INDIVIDUAL, η πιογή ης υπο οήθη ης ι ο ιού γί
ι,
ί
υ ού, πό η πά ω προ ο ή η
ρι ή
οθό η ι η π ρ ά ω ι ρο ή
ζή ηης:
μ
Σ υγ ρι έ ς π ριπ ώ ις ο υπο οηθού ο ύ η
ι ύθυ ης πορ ί
ζ
θ ί πο ύ ι
χρ ιάζ
ι προ ωρι ά
ψυθ ί υ ό ο ιά η
ο υπο οηθού ο ύ η
ι ύθυ ης ι ουργ ί
ιω έ η ι χύ ι ο ρίψι ο ου ι οιού πορ ί
ί ι
φρώς υ ο όρο.
μ
Γι
πι έξ
ι ο ιού,
320
*
ππ
ο πίπ
ί
η
My Car
μμ
μ
Ω
Π ρά η
η προ ωρι ά π ριοριέ η υπο οήθη η ι ύθυ ης, η
οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ο ήγη ης" ι ί
η π ριγρ φή η
ι ή INDIVIDUAL ο ί ο
πι ί " πι έξι προγρά
ο ήγη ης".
πι ογή ου θ ού υπο οήθη ης ι ο ιού
ί ι προ ά ι η ό ο ο υ ο ί η ο ρίι.
•
Roll Stability Control
ο Roll Stability Control (RSC)
ι
ύ η
θ ροπο η ης που
χι οποι
ο
υ ο
ροπ ς, γι π ρά ιγ
π ρ π ω η πό ο ω
ιγ ώ ποφυγ ς
ο υ ο η ο ρχ ζ ι
π γιο ι θ
ι.
ο ύ η RSC
γράφ ι
ι πό ο
άζ ι η π υρι ή ί η ου υ ο ι ή ου. Οι
π ηροφορί ς υ ές χρη ι οποιού ι γι
υπο ογι
ί ο ί υ ος
ροπής ου υ ο ιή ου.
υπάρχ ι ί υ ος γι ο υ ο ί η ο,
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς ου
υ ο ι ή ου
ργοποι ί ι, η ροπή ρέψης
ου ι η ήρ
ιώ
ι ι φρ άρ ι έ ς ή
π ρι ό ροι ροχοί έχρι ο υ ο ί η ο
ή ι η υ άθ ιά ου.
π
Προγρά
Δ
ο ήγη ης ( . 462)
πό
ο ι ές
ύ η RSC
η ο ήγη η,
γι
υξή
πά ο
ις υ
φ ή ο ήγη
.
π
ο υπο οήθη ης ου
ό η "Προγρά -
•
•
υ θή ς ο ήγη ης, ο
ι χύ ι η
φά ι
ά
ά υ ός
ί ι όγος
χύ η . Λ
ά
ήθ ις προφυ άξ ις γι
η.
π
ρο ι ό πρόγρ
( . 321)
φά
υ
άθ ι ς
ι ( . 64)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
μμ
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
(Electronic Stability Control — ESC) οηθά
ο ο ηγό
ποφ ύγ ι η π γιο θη η
ι
ιώ ι η πρό φυ η ου υ ο ι ου.
γ
ργοποίη η ου υ ήος ESC
ά η πέ η η
πορ ί
γί ι ι θη ή ως
π
ι ός ήχος. ο υ ο ίη ο
έχ
ι
πι χύ ι
πιο ργά π' ό, ι υ ήθως
ό
π ή
οπ ά
ζιού.
•
•
•
•
•
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύο ς
ός ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
1
ο ύ
η
έγχου πι
ργού
Σύ
η
έγχου πρό φυ ης
Σύ
η
έγχου ρ
πο οήθη η υ
ά ι ις π ρ
Trailer Stability Assist υ π ρι
ά
ά ω
ι
έγχου
ροπής
ρί
ος
ύ η
ς ι η ήρ
άθ ι ς ρέι
ρ
μ
π
μ
π
μ
ι ουργί υ ή πο ρέπ ι ο πι άρι
ω ι η ήριω ροχώ
ά η ιάρ ι
πι άχυ ης.
μ
ύ η
υ άθ ι ς ESC ι ουργ ί
οηθη ι ά πορ ί
ι χ ιρι
ί
ς ις
ά ις
ό ς ις ο ι ές
θή ς.
ο ύ η ESC π ρι
ι ουργί ς:
η
η
ι ουργί υ ή έγχ ι η ύ
η ί η ης
ι πέ η ης ω ροχώ
ο ω έ , προ ιέ ου
ι ηρή ι η υ άθ ι ου υ οι ή ου.
Δ
ο
πι
ό
υ
Σύ
Σύ
ο ύ η
έγχου ρ ύ η ς ι η ήρ
(Engine Drag Control — EDC) πο ρέπ ι ο
ού ιο π ο άρι
ω ροχώ , π.χ.
ά
πό πι ογή ι ρό ρης χέ ης ή πέ η η πό
ο ι η ήρ ό
ο ηγ ί
χ η ές χέις
ο ι θηρό ο ό ρω .
ο υ ο ί η ο
ά η
γ
ά
η ου ργο
ι
ού ο
ι
*1
π
Ο ρό ος ης ι ουργί ς υπο οήθη ης
υ άθ ι ς ρυ ου ού ου (Trailer Stability
Assist - TSA) ί ι
θ ροποι ί έ
υ ο ίη ο
προ ρ η έ ο ρυ ου ού ο
π ριπ ώ ις όπου π ρου ιάζ
ι" ο ί ι
".
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
“Ο ήγη η
ρυ ου ού ο”.
Ω
ι ουργί TSA π ργοποι ί ι
ργοποιηθ ί ο πρόγρ
ι ουργί ς
Sport.
π
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο ού ιο
ί ω
ω ροχώ
ά η
ο ήγη η πορ ί,
ξύ ά ω ,
πηρ ά
η ι
ό η
ου ο ηγού
ι υθύ ι ο
υ ο ί η ο.
ης
ι ουργί υ ή ί ι
ργή
χ η ές
χύ η ς ι
φέρ ι ι χύ πό ο ι η ήριο ροχό που ο ι θ ί ι ο ι η ήριο ροχό
που
ο ι θ ί ι.
ΡΞ
π
•
Πρόγρ
γρ
•
ι ι ές υχ ί ς
η
ρο ι ό πρόγρ
( . 323)
•
•
υ
Sport γι ο η
άθ ι ς ( . 322)
ρο ι ό πρό-
ι η ύ
γι ο
υ άθ ι ς
Roll Stability Control ( . 320)
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο ( . 494)
όρου ης Volvo.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 321
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μμ Sport
π
μμ
π
π
/ π
μμ
–
ο ύ η ESC ί ι πά ο
ργοποιηέ ο—
πορ ί
π ργοποιηθ ί.
Ω ό ο, ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι ο
πρόγρ
Sport γι πιο υ
ι ή ο ήγη η
ου υ ο ι ή ου.
Σ ο πρόγρ
Sport, ο ύ η ESC ιχ ύ ι
ο ο ηγός π ά ο π ά γ ζιού,
ρί ι ο ι ό ι ή π ίρ ι ις ροφές πιο
έ ο
πό ό, ι υ ήθως, πι ρέπο ς έ ι
η
γχό η ο ί θη η
ο πί ω έρος
έως έ
υγ ρι έ ο θ ό, πρι ο ESC
π ρέ
ι γι
θ ροποιή ι ο υ ο ίη ο.
ο πρόγρ
πρό φυ η
η ο ήγη η
ά ο ή π χύ
322
Sport
ο πρόγρ
Sport
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι
η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
οη
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς
(Electronic Stability Control — ESC) οηθά
ο ο ηγό
ποφ ύγ ι η π γιο θη η
ι
ιώ ι η πρό φυ η ου υ ο ι ου.
Γι π ρά ιγ ,
ο ο ηγός
ή ι ι
γχό η ο ί θη η φή ο ς ο π ά
γ ζιού, ό π ρ
ί ι ο ύ η ESC
θ ροποι ί ο υ ο ί η ο.
π
π
•
ρο ι ό πρόγρ
( . 321)
•
•
•
Ρυθ ι
ής
χύ η
υ
άθ ι ς
ς* ( . 325)
Cruise control ( . 333)
Adaptive cruise control* ( . 341)
Π ή
ο ου πί
Sport
ESC η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο πρόγρ
Sport ί ι
ργοποιηέ ο/ π ργοποιη έ ο, ο ου πί
φ ίζ
ι ι πρά ι η/γ ρι
ι ι ή
υχ ί .
Ως έ
ιξη ου προγρά
ος Sport,
η οθό η ου ο ηγού ά ι υ ή
η υχ ί
ιπ ρ έ ι
θ ρά
έ η έχρι η ι ουργί
π ργοποιηθ ί ή έχρι
ή ι ο ι η ήρ ς.
η πό η φορά που ο ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί , ο ύ η ESC θ πι ρέψ ι
ξ ά η
ο ι ή ου ι ουργί .
ι
Sport π ρέχ ι πί ης έγι η
ο υ ο ί η ο " ο ή ι" ή
ά
θή πιφά ι , όπως
ρώ χιο ιού.
μ
π
Sport
μμ
ι ουργί
Sport ESC
πορ ί
πι γ ί ό
ί ι
ργοποιη έ η ι
πό ις ι ουργί ς όπως ο ρυθ ι ής χύ ης, ο Cruise control ή ο Adaptive cruise
control.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
Λυχ
Μ
Σ
2
μ
μμ
π
υχ ί
έ η πί
π ρίπου.
ο
ί
ι
Δι
ή ι.
ργ ί
θ ρά
έ η.
ESC
π.
ίθ
ι ορι
έ
ο ESC ί
ή
ος
Sport ί
ι πι
ί η η ου ι η ήρ .
γ έ ο.
ESC
π
ου υ ή
ος ESC έχ ι
π
ργοποι ί ι υ ό
ι π
ά η
ι.
: ο ύ η
ι ρι ώς.
ι ουργί
ι ουργί
η
γχος ου υ
ργοποι ί
ο πρόγρ
θ ίζ
π
ιέ
ο ESC
Ω
π
π ρ
Ερ η
θ ρά
υ ρό
ESC
ά ω πί
.
Ο ΟΔ ΓΟ
φ ζ ς ι
υ
υχ ί
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
η ύ
γι ο η
ρο ι ό πρόγρ
υ άθ ι ς (Electronic Stability Control ESC).
ΡΞ
ργοποι ί
ό
ι
υ ό ο πρόγρ
ι ουργί ς — υπο-
ί προ ωρι ά όγω υπ ρθέρ
φρέ
ρυώ ου .
ης ω φρέ ω -
ργοποιη έ ο.
•
Σ
ή
ουργί .
•
πι
φ ί έ
θυ θ ί
έ
ο υ ο ί η ο
φ
ές έρος,
ή
υ ργ ίο ά ο ή υ
ξ ο ουθ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο
ι η ήρ
φ
ίζ
ι θέ
ο ξ
ι- υ ι
ά
ι
ά
ιπ υ-
}}
323
ΠΟΣ
||
324
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
•
ρο ι ό πρόγρ
( . 321)
•
Πρόγρ
γρ
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
υ
υ
Sport γι ο η
άθ ι ς ( . 322)
άθ ι ς
ρο ι ό πρό-
ΠΟΣ
*
μ
Ο ρυθ ι
ς χύ η ς (Speed Limiter — SL)
πορ
θ ωρηθ ό ι πο
ροφο Cruise Control — ο ο ηγός ρυθζ ι η
χύ η χρη ι οποιώ
ς ο
π ά γ ζιού
ά ο ρυθ ι
ς χύ η ς
ου πι ρ π ι
υπ ρ
ού ι η
προ- πι γ
η/ θορι
η γι η χύη .
π
π
ή χύ η ς
υ έ ης ώ
ι ά η η ης ποθηης χύ η ς
ργοποίη η ου ρυθ ι ή χύ η ς ι
ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς ή
π ργοποίη η ου ρυθ ι ή χύ η ς
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης έγι
χύ η ς
Δ ί ης γι
η
ρέχου
η
ης
ποθη υ έ η έγ.
χύ η
ποθη υ έ η έγι
χύ-
μ
Ω
Σ π ρίπ
ου άχι
θ
φ
ης έγι
χύ η
Δ
Ο ρυθ ι ής χύ η ς πο
ί οήθη
ι
πορ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις
υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θής.
ου πιά
ι ύ
ο
γι
ις
Οο
ις
ί
ηρ
ι ουργί ς2.
ύξη η ης ποθη υ έ ης ώ ης
χύ η ς ή π
ργοποίη η ου ρυθ ι-
2
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
υ οφορι ές υ θή ς ι
π ιό
ο ρυθ ι ής χύ η ς
ι ί η
ά η η χύ η .
Ο ο ηγός έχ ι πά ο
η πό υ
υθύ η γι η ο ήγη η ου υ ο
φά ι
ι ύ φω
ο
ο ι ής υ οφορί ς, ό η ι ό
ουργί ου ρυθ ι ή χύ η ς
ργή.
ι φέρου
ά ογ
η
ι ή ου
ώ ι
η ιί ι
Ο ΟΔ ΓΟ
Σ πό ο ς
ηφορι ές ί ις, η πέ η η
ου ρυθ ι ή χύ η ς πορ ί
η π ρί ι, υ πώς, ο υ ο ί η ο πορ ί
υπ ρ ί η ποθη υ έ η ώ η χύ η .
Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός ι οποι ί ι
π
πό ο ή υ
η οθό η ου ο ηγού.
ου υ ο ι ή ου
η
ΡΞ
•
ω η υπέρ
ης ης χύ η ς
ο
ά 3 km/h (π ρίπου 2 mph)
ι
ίέ
ή υ π ρί υπέρ
ης
ης χύ η ς.
π
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 326)
ρξη ου Ρυθ ι
ή
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 326)
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 327)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 329)
•
υ ό
ος ρυθ ι
ής
ο ρυθ ι
ή
χύ η
ή
χύ η
ς
ς* ( . 329)
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 325
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
ι ρό ρη έγι η χύ η που πορ ί
ποθη υ ί ί ι 30 km/h (20 mph).
Η ι ουργ ρυθ ι
χύ η ς (Speed
Limiter - SL) πρ π ι πρώ
πι γ
ι
ργοποιηθ γι
πορ
ι
ρυθ ι
η χύ η .
π
Δ
μ
.
–
ώ
φ
ίζ
ι η υχ ί /
ι ουργί
,π ή
ο ου πί
ι ό ι.
> Ο ρυθ ι ής χύ η ς ίθ
ουργί
ι η ρέχου
χύ
θη ύ
ι ως η έγι η χύ
μ
•
•
(2)
μ
Μπορ
ρυθ
ο ρυθ ι
χύη ς (Speed Limiter - SL)
ι φορ ι ς
χύ η ς.
ο
ι
ιη
ποη .
π
Ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 325)
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 326)
ο ρυθ ι
ή
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 327)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 329)
ή
χύ η
ς
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Π
ή
υχ ί /
>
326
◀ (1) ή ▶ (3) γι
ι ουργί
υχ ί
ά ι
η ς πορ ί ό
ί
η
(4).
ι ο ρυθ ι ής χύργοποιηθ ί.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
π
π
•
•
Ρυθ ι
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 327)
•
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 329)
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 326)
ς* ( . 325)
ρξη ου Ρυθ ι
ή
ή
χύ η
ς
Ο ρυθ ι
πορ
ώ
πορ
π
ς
π
θ
π
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
/
μ
χύ η ς (Speed Limiter - SL)
ργοποιηθ προ ωρι ά
ι,
ά
η
ο ς ι
ργοποιηθ
ργό ρ .
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η ώχύ η , π ή
ιγ ι ί ή π ρ έ
ο ου πί
(1) ή - (3) ο
ι ό ι:
•
η
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
•
μπ π
μ
γι
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4)/(6) η οθό η ου
ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 327
ΠΟΣ
||
ΡΞ
π
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
μ
–
Π
ή
> Οι
ο ου πί
μ
(2)
ο ι ό ι.
ίξ ις ι
ύ ο
ου ρυθ ιχύ η ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Λ
Ο
Γ Ρ ο ρυθ ι ής χύ η ς π έο π ργοποι ί ι προ ωρι ά ι ο ο ηγός
πορ ί
υπ ρ ί η
ώ η χύη .
π
μ
–
Π
ή
π
π
ή
ο ου πί
Μπορ ί
πί ης
π ρ ά ψ
ο ρυθ ι ή χύ η ς
οπ
χωρίς ο ρυθ ι ής χύ η ς
ά
η
ο ής - π.χ. γι
υ ο ί η ο
πι χύ ι ι
ι
ι
ά
η. Σ υ ή η π ρίπ
χωρή
ως ξής:
2.
φή
προ ωρι ή
> ο υ ο
έχρι
χ η ό
υ έ η
•
•
Ρυθ ι
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 326)
ή
–
Π
ή
ο ου πί
(2)
ο ι ό ι.
> Οι υχ ί ς ι
ύ ο
ου ρυθ ιή χύ η ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο
— ο υ ο ί η ο υιοθ ί π έο η
ρέχου
χύ η ά ου ως ώ η
χύ η .
328
π ργοποίη η ου Ρυθ ι
( . 329)
ή
χύ η
ς
προ ωρι ά
ά γ ζιού
θ ί
πορέ ι ο
φύγ ι πό
ω η, προ-
ή
έχρι έρ
ο π ά γ ζιού
ι φή
ο γι
ι οπ ί η πι άχυ η ό
πι υχθ ί η χύ η που
θέ
.
> Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ρυθ ι ής
χύ η ς π ρ έ ι
ργοποιη έ ος
ι ο ύ ο ο η οθό η ου ο ηγού
ί ιΛ
Ο.
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ορίου χύ η ς η
οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο - η χύ η
ου
υ ο ι ή ου ό π ριορίζ
ιξ ά
ύ φω
η έγι η χύ η που
ίχ ποθη υ ί η
υ ί φορά.
•
1. Π
μ
(1)
μ
π
ώς ο π ά γ ζιού ό
η
πι άχυ η ο ο ηρωθ ί.
ί η ο ό φρ άρ ι υ ό
πι ρ ύ ι
χύ η
ρη πό η
υ ί ποθηώ η χύ η .
π
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 326)
ς* ( . 325)
ρξη ου Ρυθ ι
ο ρυθ ι
ή
ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
π
Μπορ
χύ η
μ
π
ργοποι
ο ρυθ ις Speed Limiter — SL.
3. Π ή
ξ ά ο ου πί
ι ό ι.
> Μι ά η ι ουργί
(2)
μ
ο
ργοποι ί
ι.
π
•
•
Ρυθ ι
•
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 326)
•
π ργοποίη η/ π
ργοποίη η ου
ρυθ ι ή χύ η ς ( . 327)
ής
χύ η
ργοποίη η ι έ
χύ η ς ( . 326)
ς* ( . 325)
ρξη ου Ρυθ ι
ο ρυθ ι
ή
ή
Η
η
ο
η
ω
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ι ουργ
ου υ ό
ου ρυθ ι
χύς (Automatic Speed Limiter - ASL) οηθά
ο ηγό
προ ρ όζ ι η γι η χύου υ ο ι
ου
όρι
χύ η ς
ο ι ώ η ά ω .
Μπορ ί
ί
πό η ι ουργί ου
ρυθ ι ή χύ η ς (Speed Limiter — SL)
ο υ ό
ο ρυθ ι ή χύ η ς.
Ο υ ό
ος ρυθ ι ής χύ η ς χρη ι οποι ί π ηροφορί ς χύ η ς πό η ι ουργί π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης3 γι
προ ρ ό ι η έγι η χύ η
ου υ ο ιή ου.
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
1. Π
ή
ο ου πί
> Ο ρυθ ι ής
ά
η
(2)
ο ι ό ι.
χύ η ς ίθ
ο ής.
ι
2. Π ή
ο ου πί ◀ (1) ή ▶ (3) ο ι ό ι
γι
ί
ά η ι ουργί .
> ο ύ ο ο ιη
ι ι ή υχ ί ης
οθό ης ου ο ηγού γι ο ρυθ ι ή
χύ η ς (4) ή ου - ό η προ θορι έ η/ ποθη υ έ η ώ η
χύ η
ι γράφ
ι.
3
}}
Road Sign Information – RSI
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 329
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Λυχ
ι ουργί υ ό
ου ρυθ ι ή χύ ης ί ι πι οηθη ι ή ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγι ές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές υ θή ς. Ο ο ηγός φέρ ι
πά ο
η υθύ η
ηρ ί η
ά η η πό
η ι χύ η , ό η ι
ό
χρη ι οποι ί ι ο υ ό
ος ρυθ ιής χύ η ς.
ό η ι
ο ο ηγός έπ ι θ ρά ο
ή ορίου χύ η ς, η χύ η
πό η
ι ουργί Π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης
πορ ί
ί ι
θ
έ ηέ οι ς
π ριπ ώ ις ο/η ο ηγός πρέπ ι
π ρέ ι ι
πι χύ ι ή
φρ άρ ι η
ά η η χύ η .
SL
ASL;
3
330
Road Sign Information – RSI
ASL
✓
✓
Χρώ
υχ
A
Πρ
✓
ης
ς
ος
Λυχ ί ή
ASL ί
A
B
οςB
ά
"70" = ο
ι
ργοποιη έ ο.
Λ υ ή υχ ί : Λ ι ουργί
ργή, Γ Ρ υχ ί :
ο ής.
. π ρ ά ω ό η "Λυχ ί ASL" γι η η
χρώ
ος ης υχ ί ς.
ά
ί
A
ί
ί
ί
ι
ου
ASL
υχ ί ή
η ποθη
ο έ ρο
ά ι
ι άθ φορά η
ι ουργί ASL ί
ργή
ι ουργί ASL έχ ι
θ ί
ά
η
ής
Πορ ο
η
Ση
ι ο ίρι ο
Γ ρι
. πί ης ί ο
πι φ ί "Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
Οι υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού ίχ ου
ποι
ι ουργί ρυθ ι ή χύ η ς ί ι
ργή:
SL
ος ( φ ίζ
ι ίπ
υ έ η χύ η , "70",
ου χύ ρου) πορ ί
ρί χρώ
-η η ξής:
Γι π ρά
ιγ
μ
, η άρω η
ι
ο-
ι ουργί ASL ρί
προ ωρι ή
άη
ο ήςA
ός ή
ος πέ υχ .
ASL
Ο υ ό
ος π ριορι ός
οποι ί ι χρη ι οποιώ ς
χύ η ς πό η ι ουργί
ο ι ά ή
ορίω
χύ η
υ ο ί η ο.
χύ η ς πρ γ ις π ηροφορί ς
RSI3 - όχι πό
ς που π ρ ά ο
ο RSI3
πορ ί
ρ η ύ ι ι
π ρά χ ι π ηροφορί ς χύ η ς ο ASL,
ό
ο ASL ίθ
ι
ά
η
ο ής
ι
ί ι ο SL. Σ υ ές ις π ριπ ώις, ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι έχρι η
ά η η χύ η .
ΠΟΣ
π
ο ASL θ π
ργοποιηθ ί ό
η ι ουργί RSI3 πορ ί ξ ά
ρ η ύ ι ι
π ρά χ ι π ηροφορί ς χύ η ς ο ASL.
. πί ης ί ο
πι φ ί "Π ριοριοί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης".
•
•
•
•
•
π
Ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 325)
ι
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
υ ό
/ π
π
–
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
ο ρυθ-
1. Π
π
ή
γιώ .
>
ι ουργί
ο ής,
πρά ι η
οθό η ου ο
υχ ί ή
ρου.
2. Π
>
ή
ή
μ
η προ ο ή
ASL ίθ
ο ου πί
ι ι ή υχ
ηγού φ
ος ο έ
ο ου πί
ι ουργί ASL
ρέχου
χύ η
ι ουρ-
μ
ο ου πί
Δ
μ
ο ου πί
μ
Μ ά η
ά
η πό ο ASL ο SL,
ο υ ο ί η ο
ο ουθ ί π έο ο όριο
χύ η ς ου ο ι ού ή
ος
ά ό ο
η
ώ η χύ η που ί ι ποθη υέ η η ή η.
ης* ( . 407)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 411)
π
μ
Π
Ο ΟΔ ΓΟ
η προο ή ι ουργιώ .
> ο ASL π ργοποι ί ι ι ο χρώ
ης έ
ιξης ο ου πί
άζ ι
Γ Ρ ί υ ού
ργοποι ί ι ο SL.
ργοποι
ι ι
π
ρι η ι ουργ
υ ό
ου ρυθ ιχύ η ς (Automatic Speed Limiter ASL) ως υ π ρω
ου ρυθ ι
χύ ης (Speed Limiter - SL).
μ
3
π
μ
Μπορ
γοποι
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου υ όου ρυθ ι ή χύ η ς ( . 331)
γή ης οχής γι ο
ή χύ η ς ( . 332)
μ
ΡΞ
•
•
π
υ ό
ι
ος ρυθ ι
ής
χύ η
γή ης οχής γι ο
ή χύ η ς ( . 332)
ς* ( . 329)
υ ό
ο ρυθ-
ι
ά
η
φ ίζ
ι ι
ί
ι η
ίζ
ι ι
ρο ου χύο ι ό ι.
ργοποι ί ι
η
ου υ ο ι ή ου.
Road Sign Information – RSI
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 331
ΠΟΣ
ΡΞ
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
ου χύ ρου (4)
άξ ι
75 km/h
(47 mph).
> ό , ο υ ο ί η ο χρη ι οποι ί η
πι γ έ η οχή 5 km/h (4 mph), ρ ί
ο ι ά ή
που υ
ά ο όχη
ίχ ου 70 km/h (43 mph).
μ
Η ι ουργ ρυθ ι
χύ η ς (Automatic
Speed Limiter - ASL) πορ
ρυθ ι
ι φορ ι ά π π
οχ ς.
πάρχ ι η υ ό η
ύξη
ορίου χύ η ς ου ο ι ού
π ρά ιγ , ο υ ο ί η ο
χύ η ς ός ο ι ού ή
(43 mph), ο ο ηγός πορ ί
ρέψ ι ο υ ο ί η ο
ι
75 km/h (47 mph).
ης/ ίω ης ου
ή
ος. , γι
ο ουθ ί ο όριο
ος 70 km/h
ί υ ού
πιηρ ί χύ η
ου πιά
–
ι υχ ί ς γι
ις
ι ουργί ς.
Π ή
ο ου πί
(1) ο ι ό ι έχρι
ηέ
ιξη 70 km/h (43 mph) ο έ ρο
ο π ριθώριο χύ η ς ηρ ί ι έχρι
ο υ ο ί η ο
π ρά ι πό άποιο
ο ι ό ή
χ η ό ρη ή υψη όρη χύ η - ό
ο υ ο ί η ο
ο ουθ ί
ί υ ού ο έο όριο χύη ς ου ο ι ού ή
ος ι ο π ριθώριο χύ η ς ι γράφ
ι πό η
ή η.
η ι ουργί π ηροφοριώ ο ι ής
ή
ης* ί ι
ργοποιη έ η, ο
όριο χύ η ς ου ο ι ού ή
ος θ
φ ι
ί ό
ι
Ο
Ν
υχ ί
ο χύ ρο.
ο π ριθώριο χύ η
ι η γι η
χύ η
ς.
ς
άζ ι όπως η ρύθο Ρυθ ι ή χύ η-
Ω
έγι η πι έξι η οχή ί
+/- 10 km/h (5 mph).
332
ι
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
•
•
•
•
π
υ ό
ος ρυθ ι
ής
χύ η
ς* ( . 329)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου υ όου ρυθ ι ή χύ η ς ( . 331)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
Δι χ ίρι η χύ η ς γι
χύ η ς ( . 326)
ης* ( . 407)
ο ρυθ ι
ή
Cruise control
ρέχου
ο Cruise control (Cruise Control - CC) οηθά
ο ο ηγό
ι ηρ
ι
θ ρ
χύη ,ώ
η ο γη η
ι πιο χ
ρ
υ ο ι η ο ρό ους ι
ρ ς, υθ ς
ρό ους
ο ι ρο οχη ά ω .
π
π
ΡΞ
χύ η
ποθη υ έ η
Ο ΟΔ ΓΟ
ου υ ο ι ή ου
χύ η
Σ
υ ο ί η
Adaptive Cruise Control, ο
ο ηγός έχ ι η υ ό η
πι έγ ι
άξ CC ι ACC - . "
γή
ξύ
Cruise control ι Adaptive Cruise Control".
Δ
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις υ οφορι ές υ θή ς ι
ί ι
έ οι ος
π ρέ
ιό
ο cruise control
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή/ ι
πό
η.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
ου πιά
ι υχ ί ς γι
ις
ι ουργί ς.
ύξη η ης ποθη υ έ ης χύ η ς ή
π
ργοποίη η ου Cruise control ι
ά η η ης ποθη υ έ ης χύ η ς
ργοποίη η ου Cruise control ι ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς ή π ργοποίη η ου Cruise control
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
Δ ί ης γι
η
ποθη υ έ η
χύ η
χύ η
ς
π
•
ργοποίη η
control ( . 334)
•
Δι χ ίρι η
( . 334)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 336)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 337)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 354)
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι
ός/ ξ
ουάρ. 333
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Cruise control
Η ι ουργ Cruise control (Cruise Control CC) πρ π ι πρώ
πι γ
ι
ργοποιηθ γι
πορ
ι
ρυθ ι
η χύη .
30 km/h (20 mph) ή γ
χύ η που πορ ί
30 km/h (20 mph).
–
ώ
φ
ίζ
ύ ρη.
ι ρό ρη
ποθη υ ί ί ι
ι η υχ ί /
ι ουργί
,π ή
ο ου πί
(2) ο
ι ό ι.
> ο Cruise Control ίθ
ι
ι ουργί
ι η ρέχου
χύ η
ποθη ύ ι.
Ω
ο Cruise control
πορ ί
ργοποιηθ ί ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
ί ι ι ρό ρη πό 30 km/h (20 mph).
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Active Cruise Control
–
Π
◀ (1) ή ▶ (3) γι
ή
υχ ί /
>
ι ουργί
υχ ί
ά
πορ ί ό
ί
(4).
ι
ι ο Cruise control
ργοποιηθ ί.
Cruise Control
Γι
θ ί
ι ουργί ο Cruise control
πό η
ά
η
ο ής, η ρέχου
χύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ί ι
334
η
π
•
•
Cruise control ( . 333)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 336)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 337)
Δι χ ίρι η
( . 334)
χύ η
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
Δ
control
Μπορ
ρυθ
(Cruise Control - CC)
η ς.
Cruise
ο Cruise control
ι φορ ι ς χύ-
ΠΟΣ
ο ι ό ι, ως
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
χύ η
ου
υ έ η χύ
ρ ί ο πό ι
οπ ά γ
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4)/(6) η οθό η ου
ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
π
π
υ ο ι ή ου
η ό
ου ο ηγού
ζιού η
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 336)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 337)
ργοποίη η ου
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
π
Μ ο Cruise Control, η χύ η ρυθ ίζ
ι
π ώ ς πιο ρ ιά ο πο όφρ ο. Σ
ηφορι ό έ φος, ο ο ηγός πορ ί ορι έ ς
φορές
θέ ι
ι ηθ ί γρηγορό ρ
ι
όψ ι η πι άχυ η
πέ η η πό ο
ι η ήρ . Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός
πορ ί
π ργοποιή ι προ ωρι ά η
χρή η ου πο όφρ ου πό ο Cruise Control.
–
Π ή
ο π ά γ ζιού π ρίπου έχρι
η έ η ι φή
ο.
> ο Cruise Control π ργοποι ί υ όη υ ό
η πέ η η πό ο πό ι
ι χρη ι οποι ί ό ο η πέ η η πό
ο ι η ήρ .
•
•
Cruise control ( . 333)
π
ργοποίη η
control ( . 334)
ιέ
ρξη ου Cruise
335
ΠΟΣ
π
π
control
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
π
/
π
Cruise
–
μ
Π
ο Cruise control (Cruise Control - CC) πορ
π
ργοποιηθ προ ωρι ά
ι,
ώ
θ
ά
η
ο ς ι
πορ
π
ργοποιηθ
ργό ρ .
ή
π
Cruise Control
μ
ο ου πί
(2)
π
ο Cruise control π
ι ίθ
ι
ά
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι οι υχ ί ς ορίου χύη ς η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Λ
Ο
Γ Ρ — ο
Cruise Control π ργοποι ί ι προωρι ά ι ο ο ηγός πορ ί προ ωρι ά
υπ ρ ί η προ θορι έ η χύη .
μ
•
π
ή
μ
ργοποι ί ι προ ωρι ά
η
ο ής :
•
•
ο πι ογέ ς
θέ η N
χυ ή ω
ι ηθ ί
η
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
ργοποι ί ι προ ωρι ά
η
ο ής ά :
η πρό φυ ή ους
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
φρέ
ο ρ ί
•
η χύ η
(20 mph).
π ύ
ί
ι πο ύ χ
η-
ου πο ύ υψη ή θ ρ-
ιωθ ί ά ω πό
30 km/h
Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
ρυθ ί ι η
χύ η .
π
π
–
Π
ή
π
Cruise Control
μ
ο ου πί
(1)
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι οι υχ ί ς ου Cruise
Control η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο— ο
υ ο ί η ο υιοθ ί ξ ά η
χύ η
που ίχ ποθη υ ί πιο πρό φ
.
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
ρυθ ί ι η
χύ η .
οι ροχοί χά ου
•
ο πο όφρ ο
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
336
μ
ο Cruise control π
ι ίθ
ι
ά
ή
–
Π
ή
ο ου πί
(2)
ο ι ό ι.
> Οι
ίξ ις ι
ύ ο
ου Cruise
Control η οθό η ου ο ηγού
άζου χρώ
πό Γ Ρ
Λ
Ο— ο
υ ο ί η ο π έο υιοθ ί η ρέχου
χύ η .
ΠΟΣ
π
Control
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ς ο ου πί
ο ι ό ι.
ώ-
π
Cruise
Μπορ
π
ργοποι
control Cruise Control — CC.
3. Π ή
ξ ά ο ου πί
ι ό ι.
> Μι ά η ι ουργί
ο Cruise
Cruise control ( . 333)
•
Δι χ ίρι η
( . 334)
•
π ργοποίη η ου Cruise Control
( . 337)
ργοποίη η
control ( . 334)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ου πιά
1. Π
>
ι υχ ί ς γι
ή
ις
ι ουργί ς.
ο ου πί
ο Cruise control ίθ
ο ής.
Ο ΟΔ ΓΟ
(2)
ο
ργοποι ί
ι.
Σ
υ ο ί η
Adaptive cruise control*,
υπάρχ ι η υ ό η
γή
ξύ ω
ύο ι ουργιώ cruise control - . ί ο
πι φ ί "
γή
ξύ CC ι ACC".
π
•
•
ΡΞ
(2)
ο ι ό ι.
ι
ά
π
•
•
Cruise control ( . 333)
•
Δι χ ίρι η
( . 334)
•
π ργοποίη η/ π
Cruise control ( . 336)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 354)
ργοποίη η
control ( . 334)
ιέ
χύ η
ρξη ου Cruise
ς γι
ο Cruise control
ργοποίη η ου
ι
η
2. Π ή
ο ου πί ◀ (1) ή ▶ (3) ο ι ό ι
γι
ί
ά η ι ουργί .
> ο ύ ο ο ιη
ι ι ή υχ ί ης
οθό ης ου ο ηγού γι ο Cruise
control (4) ή ου - ό η προ θοριέ η/ ποθη υ έ η χύ η
ι γράφ
ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 337
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
*
π
Η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης
(Distance Alert) προ ι οποι ο ο ηγό
ο
χρο ι ό ιά η προ γγι ης ου προπορ υό
ου οχ
ος ιωθ υπ ρ ο ι ά.
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης ί ι
ργή
χύ η ς πά ω πό 30 km/h
(20 mph) ι π ργ ί ό ο ως προς
προπορ υό
οχή
που ι ού ι προς η
ί ι
ύθυ η. Δ π ρέχο ι π ηροφορί ς
γι η πό
η γι
π ρχό
, ρ υί η ή ί η οχή
.
όχη
ί ι ι ρό ρο πό η προ
έ η ι ή.
θορι-
Ω
Δ
η Προ ι οποίη η πό-
Μι προ ι οποιη ι ή υχ ί ί ι ορ ή ο
π ρ πρίζ ι ά ι
θ ρά
ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο
338
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
(Head-Up
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης
π ργ ί ό ο ά η πό
η έως ο
προπορ υό ο όχη
ί ι ι ρό ρη πό
η προ θορι έ η - η χύ η
ου
υ ο ι ή ου
πηρ άζ
ι.
4
μπ
Ω
ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης
ί ι π ργοποιη έ η ό ο ο Adaptive
Cruise Control ί ι
ργό.
Προ ι οποιη ι ή υχ ί γι
ης ο π ρ πρίζ4.
π
display)*
ι φέρου
ά ογ
Σύ ο ο γι
πρίζ4.
η Προ ι οποίη η πό
ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), φ ίζ
ιέ
ύ ο ο ο π ρ πρίζ γι ό η ώρ ο χροι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη
ί ι ι ρό ρο πό η προθορι έ η ι ή. Ω ό ο, υ ό προ ποθέ ι
π
η ι ουργί μ
έχ ι
ργοποιηθ ί πό ις ρυθ ί ις ο
ύ η
ου
ού ου υ ο ι ή ου - . ίο
πι φ ί "Προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display)" γι
ί πώς
ι ουργ ί.
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
•
π
•
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
π
*
π
ργοποι
/ π
ργοποι η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης (Distance Alert) ι
ορ
χροι ό ιά η προ γγι ης.
π
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
π
μ
Μπορ
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου χρο ι ού
ι
ή
ος προ έγγι ης γι η Προ ιοποίη η πό
ης* ( . 339)
•
μ
π
π
/ π
π
π
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 340)
ο π ρ πρίζ (Head-
–
Π ή
ο ου πί Distance Alert η
προ ο ή ι ουργιώ .
>
Προ ι οποίη η πό
ης ί ι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η,
ο ου πί φ ίζ
ι ι πρά ι η/
γ ρι
ι ι ή υχ ί .
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
π
π
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
ί ι υχ ί
φ ίζ
ι πί ης ό
ργοποι ί ι η ι ουργί ου Adaptive cruise
control.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 339
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
μ
π
Ω
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ο προ θορι έ ο χρο ι ό ιά η προέγγι ης χρη ι οποι ί ι πί ης πό ο
adaptive cruise control.
Ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά
η
–
προ έγγι ης.
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
Προ ι οποίη η πό
Π
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
ης
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
•
•
•
π
Προ ι οποίη η πό
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
ης* ( . 338)
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 340)
Adaptive cruise control* ( . 341)
π
*
Η ι ουργ Προ ι οπο η ης πό
ης
(Distance Alert) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
Ω
Σ
υ ό ή ιο,
ά ις ι έ ο ς
ι υ ά
ις ης έ
ης ου φω ός, ι
ό
φορά γυ ιά η ίου, υπάρχ ι πιθ όη
η πορ ί
ί
η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ο π ρ πρίζ.
Ό
ή
ρ
πι ρ ού
ι ο ι ίς ρό
ίηι
ό η
ιχ ύ ι προπορ
ές ιρι ές υ θή ς
ους, πορ ί
πηης ο ά ς ρ άρ
υό
οχή
.
ο έγ θος ω ά ω οχη ά ω πορ ί
πί ης
πηρ ά ι η ι
ό η
ίχ υ ης, π.χ. ο ο ι έ ς. υ ό η ί ι
ό ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί πορ ί
άψ ι
πό
η ι ρό ρη π' ό, ι
προ έπ ι η ρύθ ι η ή ό ι η προ ι οποίη η
πορ ί
ί ι προ ωρι ά η ι θέ ι η.
Σ πο ύ υψη ές χύ η ς, η υχ ί πορ ί πί ης
άψ ι
ι ρό ρη πόη πό η
θορι έ η όγω π ριοριώ
η
έ ι ου ι θη ήρ .
340
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Adaptive cruise control*
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
π
•
•
Προ ι οποίη η πό
•
Π ριορι
ης* ( . 338)
ργοποίη η ι ρύθ ι η ου χρο ι ού
ι
ή
ος προ έγγι ης γι η Προ ιοποίη η πό
ης* ( . 339)
οί ης ο ά
ςρ
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) οηθά ο ο ηγό
ι ηρ
θ ρ
χύ η
υ υ
ό
προ πι γ
ο χρο ι ό ιά η προ γγιης ως ο προπορ υό
ο όχη .
Χάρη ο Adaptive cruise control, η ο ηγι ή
π ιρί ί ι πιο χ
ρή
γά
ξί ι
θ ι ές ο ούς ι
ρ ίς, υθ ίς ρό ους
ο
ή υ οφορί οχη ά ω .
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ι ί ι
ι ρό ρη χύ η , η χύ η
προ ρ όζ
ι υ ό
έ ω ου προ θορι έ ου χρο ι ού ι
ή
ος προ έγγι ης
ου οχή
ος. Ό
ο ρό ος ί ι ξ ά
ύθ ρος, ο υ ο ί η ο
ά η πι γ έ η
χύ η .
Δ
ο Adaptive cruise control ί ι πι οηθηι ή ι ουργί η οποί
πορ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές
ι ο ι ές υ θή ς.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις ρέχου ς υ οφορι ές υ θή ς
ι
ί ι έ οι ος
π ρέ
ι
ο
Adaptive cruise control
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή ο
ά η ο χροι ό ιά η προ έγγι ης.
άρ ( . 374)
Δι ά
ό ς ις ό η ς χ ι ά
ο
Adaptive cruise control ο γχ ιρί ιο
όχου γι
άθ
ό ους ους π ριοριούς ου, ους οποίους πρέπ ι
γ ωρίζ
ως ο ηγός πρι ο χρη ι οποιή
.
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
έχρι ο προπορ υό ο όχη
πό
η έως ο προπορ υό
ρά η πό
ι ιχ ύ ι η
ο όχη 5.
η
Ο ο ηγός πι έγ ι η πιθυ η ή χύ η
ι
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη .
η ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ ιχ ύ ι προπορ υό ο όχη που
5
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
ηρ ί ο
ά η ο χρο ι
έγγι ης ι η
ά η
ό η ιό
χρη ι οποι
cruise control.
η υθύ η
ό ιά η προη χύ η ί ι ο Adaptive
ο Adaptive cruise control ρυθ ίζ ι η
χύη
έ ω πι άχυ ης ι πέ η ης. Ό
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 341
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π ρ ά ω ι χύου γι
ι ό ι ώ ιο χυ ή ω :
φρέ χρη ι οποιού ι γι η ρύθ ι η ης
χύ η ς, ί ι φυ ιο ογι ό
ούγ
ι
έ ς υ ρός θόρυ ος.
Ο
οπός ου Adaptive cruise control ί ι
έγχ ι ο
ά η
χύ η
ου υ ο ι ή ου.
Σ ις π ριπ ώ ις που π ι ί ι πό ο η
πέ η η, πρέπ ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο ο ηγός.
υ ό ι χύ ι η π ρίπ ω η που υπάρχου
γά ς ι φορές η
χύ η ή
ο προπορ υό ο όχη φρ άρ ι ξ φ ι ά. Λόγω
ω π ριορι ώ ης ο ά ς ρ άρ, η
πέ η η πορ ί
π ργή ι πό ο ή
θό ου.
Ο
ι
οπός ου Adaptive cruise control ί ι
ηρ ί η πορ ί πί ω πό ο προπορ υόο όχη
η ί ι ωρί
ι η ω ή
πό
η που έχ ι πι έξ ι ο ο ηγός. ά η
ο ά
ου ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι
έ προπορ υό ο όχη , ό
ο υ οί η ο θ ι ηρή ι η
χύ η που έχ ι
ορι
ί ι ποθη υ ί πό ο ο ηγό. υ ό
υ
ί ι πί ης ό
η χύ η
ου προπορ υό ου οχή
ος υξά
ι ι υπ ρ ί ι
η ποθη υ έ η χύ η .
π ρ ά ω ι χύου γι
ο ι ώ ιο χυ ή ω :
•
342
υ ο ί η
ο Adaptive Cruise Control πορ ί
ουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό 0 km/h έως 200 km/h (125 mph).
υ όο-
•
υ ο ί η
ηχ -
ο Adaptive cruise control πορ ί
οουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h (20 mph) έως ι 200 km/h
(125 mph).
Δ
ο Adaptive cruise control
ί ι
ύ η
ποφυγής ύγ ρου ης. Ο ο ηγός
πρέπ ι
π ρέ
ι ά ο ύ η
ιχ ύ ι ο προπορ υό ο όχη .
ο Adaptive cruise control
φρ άρ ι
ά προ ά πό ο υ ο ί η ο υπάρχου
ά θρωποι ή ζώ , ή ι ρά οχή
, όπως
πο ή
ι ο ο ι έ ς. Ού
η
π ρίπ ω η ρέι ρ χ η ού ύψους ή π ρχό
, ρ υ ί η ή ί η οχή
ι
ι ί
.
Μη χρη ι οποι ί
ο Adaptive cruise
control, γι π ρά ιγ ,
ί η η η
πό η, ι
υρώ ις, ο ι θηρές πιφάι ς
γά ς πο ό η ς ρού ή
πόχιο ου ο ρό ο, έ ο η ροχόπ ω η/χιο όπ ω η,
ή ορ ό η , ιο ι ίς ή ο ι θηρούς ρό ους.
υ ήρη η ω
ρώ ου υ ή
ος
adaptive cruise control πρέπ ι
πρ γ οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo.
ΠΟΣ
π
π
ιξη οχή
ος- όχου: ο ACC έχ ι
ιχ ύ ι ι ο ουθ ί έ όχη - όχο
ο προ θορι έ ο χρο ι ό ιά η
προ έγγι ης
Σύ ο ο γι ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έχρι
προπορ υό
οχή
Σ
υ ο ί η
Adaptive Cruise Control, ο
ο ηγός έχ ι η υ ό η
πι έγ ι
άξ CC ι ACC - . "
γή
ξύ
Cruise control ι Adaptive Cruise Control".
ου πιά
ργοποίη η ου Adaptive cruise control
ι ποθή υ η ης ρέχου ς χύ η ς
ή π ργοποίη η ου Adaptive cruise
control
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
χύ η
ς
υξά ι ο χρο ι ό ιά
έχρι
προπορ υό
η προ έγγι ης
οχή
Μ ιώ ι ο χρο ι ό ιά
έχρι
προπορ υό
η προ έγγι ης
οχή
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ι ι
ηο
πι φ
γι
Ο ΟΔ ΓΟ
ί
ι φορ ι ούς υ υ
ούς
ώ υ ό ω
ά ογ
η
άι ής υ οφορί ς - . ί ο
ί "
ι ι ές υχ ί ς ι η ύο Adaptive cruise control".
π
ι ουργιώ 5.
ι υχ ί ς
υξά ι η ποθη υ έ η χύ η ή
π
ργοποι ί ο Adaptive Cruise
Control ι π
φέρ ι η ποθη υ έ η
χύ η
ι ο χρο ι ό ιά η προέγγι ης
5
Γι
ΡΞ
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
Προ ι οποιη ι ή υχ ί γι η προ ι οποίη η
ύγ ρου ης ο π ρ πρίζ5.
ιξη
χύ η
ς5.
ποθη υ έ η
χύ η
ου προπορ υό
ρέχου
ι φέρου
χύ η
χύ η
ά ογ
ου οχή
ου υ ο ι ή ου
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ος.
ς.
ο Adaptive Cruise Control χρη ι οποι ί
ο 40% π ρίπου ης υ ό η ς ου πο όφρ ου.
ο υ ο ί η ο χρ ι
ί
φρ άρ ι πιο υ ά πό ό, ι πι ρέπ ι ο Adaptive
cruise control ι ο ο ηγός
φρ άρ ι, ό
ργοποι ί ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι
ι ηχη ι ή προ ι οποίη η γι
ι οποιηθ ί
ο ο ηγός ό ι πρέπ ι
π ρέ
ι έ ως.
}}
343
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
μπ
(Head-Up
display)*
ργοποίη η ι έ ρξη ου Adaptive
cruise control* ( . 345)
•
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
cruise control* ( . 346)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Adaptive cruise control*
( . 347)
Δ
ο Adaptive Cruise Control προ ι οποι ί
ο ο ηγό ό ο γι οχή
που έχ ι ιχ ύ ι ο ρ άρ ης ο ά ς - γι ο
όγο υ ό πορ ί
η
ργοποιηθ ί
προ ι οποίη η ή
ργοποιηθ ί
οριέ η θυ έρη η. Μη π ρι έ
η
προ ι οποίη η χωρίς
φρ άρ
ό
χρ ιάζ
ι.
•
Λυχ ί γι
πρίζ5.
η προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), η προ ι οποίη η
φ ίζ
ι ο π ρ πρίζ
έ
ύ ο ο που
ο ή ι.
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
5
344
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
π
•
ο Adaptive
γή όχου ι υ ό
η πέ η η
ο Adaptive Cruise Control ( . 351)
•
γή
ξύ Cruise control
Adaptive cruise control* ( . 354)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Adaptive cruise control* ( . 348)
•
Π ριορι
( . 353)
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
Adaptive cruise control* ( . 355)
•
•
•
Pilot Assist* ( . 357)
•
Π ριορι
ι
οί ου Adaptive cruise control*
Προ ι οποίη η πό
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
οί ης ο ά
γι
ο
ης* ( . 338)
ο π ρ πρίζ (Headςρ
άρ ( . 374)
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
Adaptive cruise control*
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) πρ π ι πρώ
ργοποιηθ
ι η υ χ ι
θ
ι ουργ
γι
ρυθ ζ ι η
χύ η
ι η πόη.
–
>
Control
π
Adaptive Cruise
έ ως
ά η
ί η η ου ι η ήρ , ο
Adaptive Cruise Control ίθ
ι
ά
η
ο ής.
φ ίζ
ι η υχ ί
Cruise Control ίθ
ι
ο ής.
ί
η
ι ο Adaptive
ά
η
ο ACC, πρέπ ι
•
ζώ η φ
ί ι προ
γού
ι ή.
•
Πρέπ ι
υπάρχ ι έ όχη ( ο "όχη
όχος")
ογι ή πό
η προ ά
πό ο υ ο ί η ο ή η ρέχου
χύ η
ί ι ου άχι ο 15 km/h (9 mph).
Ο ΟΔ ΓΟ
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης ρυθ ίζ
ι ό ο ύ φω
ο προπορ υό ο
όχη
πό ο ACC ό
ο
ύ ο ο ης πό
ης ίχ ι ύο οχή
.
Adaptive Cruise Control
Γι
θ ί
ι ουργί
ι χύου
ξής:
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Π ή
◀ (2) ή ▶ (3) γι
υχ ί / ι ουργί
(4).
ΡΞ
έ
ί ς ου ο ηγού πρέπ ι
έ η ι η πόρ
ου ο ηπορ υό
•
υ όχρο
ύρος
πι η ί
χύ η ς.
ι
υψη ό ρη χύ η
ί ι
η ποθη υ έ η/ πι γ έ η
χύ η
ι η χ η ό ρη
χύ η
ί ι υ ή ου προου οχή
ος (όχη
όχος).
π
Adaptive cruise control* ( . 341)
Γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυή ω .
χύ η πρέπ ι
ί ι ου άχι ο 30 km/h (20 mph).
–
π
>
ώ φ ίζ
ι η υχ ί / ι ουργί
(1) ο ι ό ι.
ή
ο ου πί
ο Adaptive cruise control ίθ
ι
ι ουργί
ι η ρέχου
χύ η
ποθη ύ
ι ι φ ίζ
ι
η
ορφή ψηφίω
ο έ ρο ου χύ
ρου.
,
-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 345
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Adaptive cruise control*
μ
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
Μπορ
ρυθ
ο Adaptive cruise
control (Adaptive Cruise Control -ACC)
ι φορ ι ς χύ η ς.
υ έ η χύ η ό
ρ ί ο πό ι ου ο ηγού
ο π ά γ ζιού η
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4) η οθό η ου ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
ο Adaptive Cruise Control πορ ί
θή ι έ ά ο όχη
χύ η
km/h έως 200 km/h (125 mph).
ο ουπό 0
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ρό ρη χύ η
που πορ ί
πι γ ί γι ο Adaptive cruise
control ί ι
30 km/h (20 mph) - ό η ι
πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
έχρι
ή ι
ώς (0 km/h), η πι ογή/
ποθή υ η χύ η ς ι ρό ρης πό
30 km/h (20 mph)
ί ι φι ή.
ί
έγι η χύ η που πορ ί
ι 200 km/h (125 mph).
πι
γ ί
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
ο ι ό ι, ως χύ η
ου υ ο ι ή ου
346
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ο Adaptive cruise control πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
χύ η
πό
30 km/h (20 mph) έως ι 200 km/h
(125 mph).
χ η ό ρη χύ η που πορ ί
πι γ ί γι ο Adaptive cruise control ί ι 30 km/h
(20 mph) - η έγι η χύ η
ί ι 200 km/h
(125 mph).
•
π
Adaptive cruise control* ( . 341)
μ
π
cruise control*
Adaptive
μ
Μπορ
ρυθ
ο Adaptive cruise
control (Adaptive Cruise Control -ACC)
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
προ γγιης.
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
Ό
ηέ
ιξη η οθό η ου ο ηγού ίχ ι ύο υ ο ί η , ο ACC ο ουθ ί ο
προπορ υό ο όχη
προ θορι έ ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
Ό
φ ίζ
ι ό οέ
υ ο ί η ο,
υπάρχ ι προπορ υό ο όχη
ύ ογη
πό
η.
ί ι υχ ί
φ ίζ
ι πί ης ό
ργοποιηθ ί η ι ουργί Προ ι οποίη η πό
ης.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 347
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
ύ η adaptive cruise control υξά ι
φρά ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
-
Λά
υπόψη ς ό ι, ό
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης ί ι ι ρό, ο χρό ος που
έχ ι ο ο ηγός γι
ι ρά ι ί ι ι ρός
ά προ ύψ ι άποιο ξ φ ι ό πρό η
η
υ οφορί .
Ω
Ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά
η
–
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC) πορ
π
ργοποιηθ
προ ωρι ά
ι, ώ
θ
ά
η
ο ς ι πορ
ργό ρ
π
ργοποιηθ .
π
Control
μ
π
μ
Adaptive Cruise
ο daptive cruise control
φ ί
ι
π ργ ί ό
ί ι
ργοποιη έ ο,
υ ό πορ ί
υ
ί ι π ι ή η χρο ι ή
πό
η έως ο προπορ υό ο όχη
πι ρέπ ι ο υ ο ί η ο
πι χύι.
ης
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
ο adaptive cruise control, ο χρο ι ό
προ έγγι ης ποι ί ι η
ι ά
ς π ριπ ώ ις έ ι, ώ
ο υ ο ίπορέ ι
ο ουθή ι ο προποο όχη ο
ά ιά
. Σ χ η ές
ς, ό
οι πο ά ις ί ι ι ρές, ο
π
/
π
Adaptive cruise control*
ά
Π
Χάρη
ιά η
ορι έ
η ο
ρ υό
χύ η
348
προ έγγι ης.
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
Προ ι οποίη η πό
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
π
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
π
•
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
•
Προ ι οποίη η πό
Δι χ ίρι η ης χύ η ς
cruise control* ( . 346)
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο Adaptive
ης* ( . 338)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Γι
π ργοποιή
Adaptive Cruise Control
ά
η
ο ής:
–
Π
>
ή
προ ωρι ά ο
ι
ο θέ
ο ου πί
ο χρώ
ης υχ
ου ο ηγού
άζ
Γ Ρ
ι ο χρώ
χύ η ς ο έ
άζ ι πό ΜΠ
(2)
ο ι ό ι.
ί ς
η οθό η
ι πό Λ
Ο
ης ποθη υ έ ης
ρο ου χύ ρου
Γ Ρ.
Σ η
ά
η
ο ής, πρέπ ι ο ί ιος ο
ο ηγός
έγχ ι ό ο η
χύ η
ου
υ ο ι ή ου ό ο ι η πό
η.
Ό
ο Adaptive cruise control ρί
ι
ά
η
ο ής ι ο υ ο ί η ο π ηιά ι πο ύ ο ά
έ προπορ υό ο
όχη , η ι ουργί Προ ι οποίη ης πό
ης προ ι οποι ί ο ο ηγό ό ι ρί
ι
πο ύ ι ρή πό
η( .
φορά η
φ ί "Προ ι οποίη η πό
ης" ο
έ ος υ ής ης ό η ς).
μ
π
μ
ο Adaptive cruise control π ργοποι ί ι
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
ο ής
:
•
•
π
ή
ο πο όφρ ο
ο πι ογέ ς
θέ η N.
χυ ή ω
ι ηθ ί
η
•
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
•
π
υ ό
ι
η π
ξής:
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ργοποίη η πορ ί
οφ ί-
•
Σ υ ή η π ρίπ ω η, ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η πό
η ύ φω
ο προπορ υόο όχη
ι η υπό οιπη υ οφορί .
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο ACC
πορ ί
ποφ ί ι
ο προπορ υό ο όχη
ί ι
η έ ο όχη ή πό ιο, π.χ.
θ ός.
•
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
η χύ η
(3 mph) ι
ρίψ ι
ο ACC
άποιο όχη
•
η χύ η
ιωθ ί ά ω πό 30 km/h
(20 mph) - ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
ή
ο π ά ου υ π έ η πί 1
π ό π ρίπου - ι χύ ι γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
μ
ο Adaptive cruise control ξ ρ ά ι πό ά
υ ή
, π.χ. ο πρόγρ
υ άθ ι ς/
ύ η
ά ης π γιο ί θη ης ESC.
οποιο ήπο
πό υ ά
υ ή
ή ι
ι ουργ ί, ο Adaptive cruise control
π ργοποι ί ι υ ό
.
Σ π ρίπ ω η υ ό
ης π ργοποίη ης,
ούγ
ι έ ηχη ι ό ή
ι η οθό η
ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ . Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
π ρέ ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η
πό
η ο προπορ υό ο όχη .
•
•
•
•
•
•
•
ο ο ηγός
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
ο προπορ υό ο όχη
άποι έξο ο,
πο έ
η έχ ι π έο προ ά ου
ο ουθή ι.
οίξ ι η πόρ
ο ο ηγός π
φά ι
η ζώ η
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
οι ροχοί χά ου
ί
φρέ
π ύ
ργοποιήθη
ί
φ
ι πο ύ χ
ί ς
η-
η πρό φυ ή ους
ου υψη ή θ ρ ο ρ ο χ ιρόφρ ο
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ έχ ι
υφθ ί π.χ.
χιό ι ή όγω έ ο ης ροχόπ ω ης (ο φ ός ης ά ρ ς/
ύ
ου ρ άρ πο ίζο ι).
}}
349
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
π
Cruise Control π
μ
Adaptive
π
•
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
Προ ι οποίη η πό
ης* ( . 338)
π
π
π
Adaptive cruise control*
Pilot Assist*
μ
ο Adaptive cruise control (Adaptive Cruise
Control - ACC)
ο Pilot Assist πορ
οηθ
ι ο ο ηγό ό
προ π ρ ά ά
οχ
.
Ό
ο ACC ή ο Pilot Assist ο ουθ ί έ
ά ο όχη
ι ο ο ηγός ίξ ι η πρόθ ή
ου
προ π ρά ι ά ο ς φ ς6, ο
Adaptive cruise control ή ο Pilot Assist υ ά
ι πι χύ ο ς ο υ ο ί η ο προς ο
προπορ υό ο όχη πρι ο υ ο ί η ο
φ ά ι η ωρί προ πέρ ης.
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Γι
–
π
ά
Π
>
η
ή
ργοποιή
ο ής:
ι ουργί
η υ έχ ι
θυ
ρ ί
ιώ ι η
χύ η , γι
ποφ υχθ ί η
πρόωρη πέ η η ό
ο υ ο ί η ο ου ο ηγού π η ιάζ ι άποιο πιο ργό όχη .
ο ACC πό η
ο ου πί
(1)
ι ουργί π ρ έ ι
ργή έχρι ο υ οί η ο ου ο ηγού
προ π ρά ι ο ά ο
όχη .
ο ι ό ι.
ιοθ ί ι ό η πιο πρό φ
θη υ έ η χύ η .
η πο-
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ς ο ου πί
ο ι ό ι.
6
350
Μό ο γι
ο ρι
ρό φ
ς
ρι
ώ-
ρο ί ο ο ο έ ο ή ο
ξί φ
ς
ξιο ί ο ο ο έ ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
Δ
Λά
υπόψη ό ι υ ή η ι ουργί πορ ί
ργοποιηθ ί
π ρι ό ρ ς
π ριπ ώ ις
ός πό ο προ πέρ
,
π.χ. ό
άψ
φ ς ως έ
ιξη ό ι θ
άξ
ωρί ή ό ι θ γ ί
η πόη έξο ο - ο υ ο ί η ο ό θ πι χύ ι
φρά.
π
π
π
Γι
ργοποιηθ ί η υπο οήθη η προ πέρ ης, πρέπ ι
ι χύου
ξής:
•
πρέπ ι
υπάρχ ι προπορ υό
( ο “όχη - όχος”)
•
η χύ η πρέπ ι
ί ι
ου άχι ο 70 km/h (43 mph)
•
η ποθη υ έ η χύ η γι ο ACC ή
ο Pilot Assist πρέπ ι
ί ι ρ ά
υψη ή γι
γί ι η προ πέρ η
φά ι .
–
άψ
φ
Ό
χρη ι οποι ί ι η υπο οήθη η προ πέρ ης, ο/η ο ηγός πρέπ ι
ί ι έ οι ος(-η)
γι πό ο ς
γές ις ο ηγι ές υ θής. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η υπο οήθη η
προ πέρ ης πορ ί
φ ρ ό ι
πιθύη η πι άχυ η.
Γι υ ό ο όγο ορι έ ς
π ι
ποφ ύγο ι. Π ρ
ίγ
ά ω ί ι:
ις πρέέ οιω
•
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
ι έξο ο ρόου
οπό
ρίψ ι η ί ι
ύθυ η
υ ή που χρη ι οποι ί ι
οι ά γι προ πέρ η
•
ο προπορ υό ο όχη
πι ρ
πρι ο υ ο ί η ό ς ι έ θ ι
ωρί προ πέρ ης
•
η υ οφορί
η ωρί
γί
ι πιο ργή
•
έ
ξιο ί ο ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι
χώρ που
οχή
ι ού ι η ριρή π υρά ης υ οφορί ς (ή
ίροφ ).
ο όχη
ς.
Χρη ι οποιή
ο ρι
ρό φ ς
ο
υ ο ί η ο ί ι ρι
ρο ί ο ο ή ο ξί
φ ς
ο υ ο ί η ο ί ι ξιο ί ο ο.
>
υπο οήθη η προ πέρ ης
ργοποι ί ι.
ά
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Adaptive Cruise
Σ
υ υ
ό
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυω , ο Adaptive cruise control (Adaptive
Cruise Control - ACC ) ι θ ι ι ουργ
γ ς όχου ι π η ης
υγ
ρι ς χύ η ς.
ύ ι
η
προ πέρ
ης
έ οι ς π ριπ ώ ις πορού
ποφ υχθού θέ ο ς προ ωρι ά ο ACC ή ο Pilot
Assist
ά
η
ο ής.
•
•
π
μ
Control
ΡΞ
ά ο οχοθ η έ ο προπορ υό ο όχη ξ φι ά ρίψ ι (
άποι έξο ο), πορ ί πιο προ ά
υπάρχου
η έ οχή
.
Ό
ο daptive cruise control ο ουθ ί έ
ά ο όχη
χύ η
π
30 km/h (20 mph) ι
άξ ι όχο, πό
ι ού ο
η έ ο υ ο ί η ο, ο
daptive cruise control θ φρ άρ ι όγω ου
η έ ου υ ο ι ή ου.
π
Pilot Assist* ( . 357)
Adaptive cruise control* ( . 341)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 351
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Δ
Ό
ο daptive cruise control ο ουθ ί
έ ά ο όχη
χύ η π
π
30 km/h π ρίπου (20 mph) ι
άξ ι
όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο daptive cruise control θ
γ οή ι ο
η έ ο όχη
ι θ πιέξ ι η ποθη υ έ η χύ η .
•
Ο ο ηγός πρέπ ι ό
φρ άρ ι.
π ρέ
ι
ι
μ
μ
μ
"
ο Adaptive cruise control π ργοποι ί ι
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
οής:
"
•
•
352
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο Adaptive cruise
control
πορ ί
ποφ ί ι
ο
ι ί ο " όχος" ί ι
η έ ο
όχη ή άποιο ά ο
ι ί ο, π.χ.
θ ός.
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο προπορ υό ο
όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο, ι ο
Adaptive cruise control
έχ ι π έο
προ ά ου άποιο όχη
ο ουθήι.
π
Γι ι ρό ρ ς ά ις
υ υ
ό
η
η ιω ό ί η η
ργή υ οφορί ή
ους φω ι ούς η
ο ό ς, η ο ήγη η
υ χίζ
ι υ ό
ά οι ά ις ί ι
ι ρό ρ ς ω 3 υ ρο έπ ω π ρίπου ά
ο
ή ι γ ύ ρο χρο ι ό ιάη
έχρι ο υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ίι ξ ά, ό
ο Adaptive cruise control ίθ ι
ά
η
ο ής
υ ό
η
πέ η η.
–
ο Adaptive Cruise Control π
ποι ί ι
έ
πό ους π ρ
πους:
•
•
Π
ή
ο ου πί
ργοά ω ρό-
ο ι ό ι.
Π ή
ο π ά γ ζιού.
> ο Adaptive Cruise Control ρχίζ ι
ο ουθ ί ξ ά ο προπορ υό ο
όχη
υ ό ρχί ι
ι ί ι προς
πρός
ός 6 υ ρο έπ ω .
Ω
ο ACC πορ ί
υγ ρ ή ι ο υ ο ίη ο
η έ ο έως ι 5 π ά. π ι
π ργ ί ο χ ιρόφρ ο ι ο Adaptive
cruise control π ργοποι ί ι.
Πρέπ ι
π ργοποιή
ο χ ιρόφρ ο γι
πορέ ι
π
ργοποιηθ ί ο Adaptive cruise control.
μ
μ
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις η υ ό
η πέ η η
ι όπ
ιό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η ι ο Adaptive Cruise Control ίθ
ι
ά
η
ο ής. υ ό η ί ι ό ι
φρέ
π ργού
ι ο υ ο ί η ο πορ ί
ρχί ι
ι ί ι - ο/η ο ηγός πρέπ ι
υ πώς
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι ο ί ιος
ο υ ο ί η ο γι
π ρ
ί ι η θέ η ου.
υ ό πορ ί
π ώ ις:
•
•
•
•
ο ο ηγός
φρέ ου
υ
ί
ις π ρ
ά ω π ρι-
ου πά ο πό ι ου
οπ
ά
ργοποιηθ ί ο χ ιρόφρ ο
ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P, N ή R.
ι ήθη
η
ο ο ηγός θέ ι ο Adaptive cruise control
ά
η
ο ής.
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο χ ιρόφρ ο π ργ ί γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
ΠΟΣ
υ ό υ
ί ι
ο Adaptive Cruise Control
υγ ρ
ί ο υ ο ί η ο
η έ ο
ο
πο όφρ ο ι:
•
ο ο ηγός οίξ ι η πόρ ή π
η ζώ η φ
ί ς ου/ ης
•
ο ACC έχ ι υγ ρ ή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο π ρι ό ρο πό
5 π ά π ρίπου
•
•
υπ ρθ ρ
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
ή
θού
φρέ
ι ο ι η ήρ ς.
π
φ
ί
control*
ι
μ
Adaptive cruise
ο (Adaptive Cruise Control - ACC) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
Δ
μ
μ μ
/
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Adaptive cruise control* ( . 341)
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 374)
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο Adaptive cruise
control προορίζ
ι ου ι
ι ά γι χρή η
ά
η ο ήγη η
πίπ ο ο ό ρω .
ιουργί πορ ί
υ ο υ ί
ι ηρή ι
η ω ή πό
η πό ο προπορ υό ο
όχη ό
ο ηγ ί
ρό ους
γά η
ηφορι ή ί η υ ή η π ρίπ ω η,
πρέπ ι
ί
ι ι ί ρ προ
ι οί ι έ οιοι
φρ άρ . Μη χρη ι οποι ί
ο
Adaptive Cruise Control ό
ο υ ο ί η ο
φέρ ι ρύ φορ ίο ή ί ι υ
έ ο
ρέι ρ.
Δ
•
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off Road
πορ ί
πι γ ί ό
ο Adaptive cruise
control ί ι
ργοποιη έ ο.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 353
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Cruise control
Adaptive cruise control*
ο υ ο η ο ι θ ι Adaptive Cruise
Control (ACC), ο ο ηγός πορ
ι
άξ
ξύ Cruise Control (CC) ι
ACC.
Μι υχ ί
η οθό η ου ο ηγού
ποιο Cruise control ί ι
ργό:
2. Π ή
ο ου πί Cruise control η
προ ο ή ι ουργιώ - η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
άζ ι χρώ
πό Γ Ρ
ΠΡ Σ ΝΟ.
>
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ ι, πό
ίχ ι
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Cruise control
A
Λ υ ή υχ ί : Λ ι ουργί
ο ής
>
Adaptive cruise control
ργή, Γ Ρ
π ACC
υχ ί :
ά
η
CC
Γι η
ά
η πό ο Adaptive Cruise
Control (ACC) ο Cruise Control (CC):
1. Θέ
πί
η
ο Adaptive cruise control
άο ής χρη ι οποιώ ς ο ουο ι ό ι.
ή
ο ου πί
ο ι ό ι.
ο Cruise control ίθ
ι
ι ποθη ύ ι η ρέχου
ι ουργί
χύ η .
ο Cruise control
ο ής χρη ι οποιώ
ο ι ό ι.
ίζ ι, πό
CC, η έ
ιξη
ACC. ο Adaptive Cruise
Control ίθ
ι
ά
η
οής.
3. Π
>
ο CC ί ι
ργό ό
ο ι η ήρ ς ήι, η πό η φορά που ο ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί θ
ργοποιηθ ί ο ACC.
•
•
354
ά
η
ς ο ου πί
2. Π ή
ο ου πί Cruise control η
προ ο ή ι ουργιώ - η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
άζ ι χρώ
πό ΠΡ Σ ΝΟ
Γ Ρ.
>
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού φ -
Δ
ο υ ο ί η ο
ι ηρ ί π έο ο προθορι έ ο χρο ι ό ιά η προ έγγιης ό
ί πό ο ACC ο CC ο ουθ ί π ώς η προ θορι έ η
χύ η .
ACC
1. Θέ
ιξη
CC. ο Adaptive Cruise Control
(ACC) ί ι π έο π ργοποιη έ ο
ι ο Cruise Control (CC) ίθ
ι
ά
η
ο ής.
3. Π
A
ACC, η έ
π CC
Προχωρή
ως ξής γι
ί
πό ο
Cruise control (CC) ο Adaptive cruise control
(ACC):
ή
ο ου πί
ο ι ό ι.
ο Adaptive cruise control ίθ
ι
ι ουργί
ι ποθη ύ ι η ρέχου
χύ η , ζί
ο προ θοριέ ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
έως ο προπορ υό ο όχη .
π
Cruise control ( . 333)
Adaptive cruise control* ( . 341)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
μ
Adaptive cruise control*
προηγού η ι ό 8
cruise control έχ ι ρυθ ι
χύ η
110 km/h
προπορ υό ο όχη
πάρχ ι η υ
ό η
φ ζ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ ς ι η ύ
γι ο Adaptive cruise control (Adaptive
Cruise Control - ACC) η οθό η ου ο ηγού ι η Προ ο
ξ ω
ο π ρπρ ζ (Head-Up display)*.
ο ουθού ορι
έ
π ρ
ίγ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ίχ ι ό ι ο Adaptive
ί
ι ηρ ί η
ιό ι
υπάρχ ι
ο ουθή ι.
7.
προηγού η ι ό 8 ίχ ι ό ι ο Adaptive
cruise control έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί ο προπορ υό ο όχη που ι ίι
η ί ι
χύ η .
Λυχ
Μ
υ
υχ ί
Ερ η
ά
μ
χρώ
7
8
ι
Λ
ι η υχ ί
Ο χρώ
ά
ο υ ο ί η ο ι
ι
Γ Ρ
ηρ ί η
ποθη υ έ η/ πι
ο Adaptive cruise control ρί
Σ οπ ρ ά ω
ι ι ό π ρά ιγ , η ι ουργί RSI (Road Sign Information) π ηροφορ ί ο ο ηγό ό ι η ώ η πι ρ πό
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ι
η
ά
χύ η
γ έ η
η
ί
χύ η
.
ο ής.
ι 130 km/h.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 355
ΠΟΣ
||
Λυχ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Μ
υ
Ερ η
ο ύ η
υ ι ά ι
Adaptive cruise
π
.π
μπ
μμ
•
•
356
,
.
ρ
θ ρί
άρ.
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο π ρ πρίζ προ
ά πό ους ι θη ήρ ς ης ο ά
ς ά
ρ ς
ι
π
Adaptive cruise control* ( . 341)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 407)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Pilot Assist*
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
έχρι ο προπορ υό ο όχη
π υρι ές ι γρ
ί ις9.
Ρ
ρ
ι ο ά
άρ πό
ρ
ρά η πό
ι ιχ ύ ι ις
η
άρ
ης
Μο ά ς άγ ω ης, π υρι ές ι γρ ί ις
Ο ο ηγός πι έγ ι η πιθυ η ή χύ η
ι
ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης έως ο προπορ υό ο όχη . ο Pilot Assist ρώ ι
η πό
η έως ο προπορ υό ο όχη
ι ις π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς
υ οφορί ς ο ο ό ρω χρη ι οποιώς η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ. ο προθορι έ ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
ι ηρ ί ι
υ ό
η ρύθ ι η ης χύ ης ώ η υπο οήθη η ι ο ιού οηθά η
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
η
υπο οήθη η ι ο ιού Pilot Assist υ υπο ογίζ ι η
χύ η
ου προπορ υό ου υ οι ή ου ι ις ι γρ
ί ις ω ωρί ω
υ οφορί ς. Ο ο ηγός πορ ί οποι ήπο
ιγ ή
γ οή ι η ύ
η ι ύθυ ης
ου Pilot Assist ι
υθύ ι ο υ ο ίη ο προς ά η
ύθυ η, π.χ. γι
άξ ι ωρί ή
ποφύγ ι έ
πό ιο ο
ρό ο.
ά
9
Ο ΟΔ ΓΟ
οποθέ η η ου υ ο ι ή ου έ
ωρί .
Η ι ουργ Pilot Assist οηθά ο ο ηγό
ο ηγ ο υ ο η ο ά
ις π υρις ι γρ
ις ης ωρ ς υ οφορ ς
χρη ι οποιώ
ς η υπο ο θη η ι ύθυ ης ι
ι ηρ
ι
θ ρ
χύ η ,
υ υ
ό
προ πι γ
ο χροι ό ιά η προ γγι ης ως ο προπορ υό
ο όχη .
ι ουργί Pilot Assist π ρέχ ι πιο ά η
ο ήγη η ι πιο χ
ρή ο ηγι ή π ιρί , γι
π ρά ιγ ,
γά
ξί ι
ους υ ο ιη ο ρό ους
ο
ή υ οφορί οχη άω .
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο Pilot Assist
πορ ί
ρ η ύ ι
θ ρά η ωρί , π.χ.
η ο ά
ά ρ ς
ι ρ άρ
" έπ ι" ις π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς, ο Pilot
Assist π ργοποι ί προ ωρι ά η υπο οήθη η ι ύθυ ης ι η π
φέρ ι ό
η
ωρί
πορ ί
ρ η υ ί ξ ά - π ρό ι οι
ι ουργί ς έγχου χύ η ς ι πό
ης π ρ έ ου
ργές.
Ω
υπο οήθη η ι ύθυ ης Pilot Assist π ργοποι ί ι ι
ργοποι ί ι ξ ά
χωρίς πρό ρη προ ι οποίη η.
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 357
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
ρέχου
ά
η ης
υπο οήθη ης ι ύθυ ης
πι η ί
ι πό ο χρώ
ου υ ό ου ου ι ο ιού:
ι ύθυ
η ί
• ο ΠΡ Σ ΝΟ ι ό ι πο ίέ
ιξη ό ι η υπο οήθη η
ι
ργή
• ο Γ Ρ ι ό ι (όπως η ι ό ) πο
ί
έ
ιξη η υπο οήθη η ι ύθυ η ί ι π ργοποιη έ η.
Δ
ο Pilot Assist ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί η οποί
πορ ί
ι χ ιρι
ίό ς
ις υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
Ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
ί ι προ οχή
ις ρέχου ς υ οφορι ές υ θή ς
ι
ί ι έ οι ος
π ρέ
ιό
ο
Pilot Assist
π ρέχ ι η
ά η η
υπο οήθη η ι ο ιού ή
ι ηρ ί η
ά η η χύ η ή ο
ά η ο χροι ό ιά η προ έγγι ης.
Δι ά
ό ς ις ό η ς χ ι ά
υ ή η ι ουργί
ο γχ ιρί ιο
όχου
γι
άθ
ό ους ους π ριορι ούς
ου, ους οποίους πρέπ ι
γ ωρίζ
ως
ο ηγός πρι η χρη ι οποιή
.
ο Pilot Assist πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
ό ο
οι ι γρ
ί ις η πιφά ι
ου ο ο ρώ
ος
έρωθ
ης ωρίς υ οφορί ς ί ι υ ιά ρι ς. Σ
άθ ά η π ρίπ ω η, η χρή η ου υ ήος έχ ι υξη έ ο ί υ ο ο υ ο ίη ο
έρθ ι
π φή
γύρω πόι που
ιχ ύο ι πό ο ύ η .
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η γι ο
χ ιρι ό ου υ ο ι ή ου θώς ι γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς, ό η ι ό
ο Pilot Assist χρη ιοποι ί ι.
ο Pilot Assist ρυθ ίζ ι η
άχυ ης ι πέ η ης. Ό
358
χύ η
έ ω πιφρέ χρη ι-
οποιού ι γι η ρύθ ι η ης χύ η ς,
ί ι φυ ιο ογι ό
ούγ
ι έ ς υ ρός
θόρυ ος.
ο Pilot Assist πιχ ιρ ί
ρυθ ί ι η
χύη ο
ά. Σ ις π ριπ ώ ις που π ι ί ι
πό ο η πέ η η, πρέπ ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο
ο ηγός. υ ό ι χύ ι ό
υπάρχου
γά ς
ι υ ά
ις η
χύ η ή ά ο προπορ υό ο όχη φρ άρ ι πό ο . Λόγω ω
π ριορι ώ ης ο ά ς ά ρ ς ι
ρ άρ, η πέ η η πορ ί
π ργή ι πόο ή θό ου.
Ο οπός ου Pilot Assist ί ι
ι ηρ ί η
πορ ί πί ω πό ο προπορ υό ο όχη
η ί ι ωρί
ι η ω ή πό
η που
έχ ι πι έξ ι ο ο ηγός. ά η ο ά
ου
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι
έ προπορ υό ο όχη , ό
ο υ ο ί η οθ
ι ηρή ι η
χύ η που έχ ι ορι
ί ι
ποθη υ ί πό ο ο ηγό. υ ό υ
ί ι
πί ης ό
η χύ η
ου προπορ υό ου
οχή
ος υξά
ι ι υπ ρ ί ι η ποθηυ έ η χύ η .
π ρ ά ω ι χύου γι
ο ι ώ ιο χυ ή ω :
υ ο ί η
υ ό-
•
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η ς πό 0 km/h έως
200 km/h (125 mph).
•
ο Pilot Assist πορ ί
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης πό η
ι ή χύ η
(
η έ ο) έως
140 km/h (87 mph).
ΠΟΣ
π ρ ά ω ι χύου γι
ι ό ι ώ ιο χυ ή ω :
•
•
υ ο ί η
ηχ -
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h
(20 mph) έως ι 200 km/h (125 mph).
ο Pilot Assist πορ ί
π ρά χ ι υποοήθη η ι ύθυ ης
χύ η ς πό
30 km/h (20 mph) έως 140 km/h (87 mph).
Μ ίω η ης ποθη υ έ ης
υ ήρη η ω
ρώ ου Pilot Assist
πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
χύ η
ς
η έχρι ο προπο-
ί ι πό ο Adaptive cruise control
ο Pilot Assist
ο ο
η έχρι ο προπο-
ι ουργί ς
Σύ ο ο γι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η υπο οήθη η ι ύθυ ης
ου πιά
ι υχ ί ς
ι ουργιώ 9.
υξά ι η ποθη υ έ η χύ η ή
π
ργοποι ί ο Pilot Assist ι π
φέρ ι η ποθη υ έ η χύ η
ι ο
χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
ργοποι ί/ π
ργοποι ί ο Pilot Assist
Μ
ί ι πό ο Pilot Assist
Adaptive Cruise Control
ι ό
Ο ΟΔ ΓΟ
Σύ ο γι ο όχη - όχο ι ο χροι ό ιά η προ έγγι ης ω προπορ υό ω οχη ά ω
ο Pilot Assist
φρ άρ ι γι
θρώπους, ζώ ,
ι ί
, ι ρά οχή
(π.χ.
πο ή
ι ο ο ι έ ς), χ η ά ρέιρ ι π ρχό
, ρ υ ί η ή
η έ οχή
.
Σ Μ ΩΣ :
Μ
Σύ
ο Pilot Assist
πο
ί ύ η
ποφυγής υγ ρού ω . Ο ο ηγός πρέπ ι
π ρέ
ι ά ο ύ η
ιχ ύ ι ο
προπορ υό ο όχη .
9
υξά ι η πό
ρ υό ο όχη
Μ ιώ ι η πό
ρ υό ο όχη
π
Δ
Μη χρη ι οποι ί
ο Pilot Assist, γι
π ρά ιγ ,
ί η η η πό η,
ι υρώ ις, ο ι θηρές πιφά ι ς
γά ς πο ό η ς ρού ή
πόχιο ου
ο ρό ο, έ ο η ροχόπ ω η/χιο όπ ω η,
ή ορ ό η , ι ο ι ίς ή ο ιθηρούς ρό ους ή
ρέι ρ υ
έ ο ο υ ο ί η ο.
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
}}
359
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
π
Δ
ο Pilot Assist ς προ ι οποι ί ό ο γι
οχή
ω οποίω έχ ι ιχ ύ ι η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ - γι ο όγο
υ ό, η προ ι οποίη η πορ ί
ργοποιηθ ί
θυ έρη η ή θό ου. Μη
π ρι έ
η προ ι οποίη η χωρίς
φρ άρ
ό
χρ ιάζ
ι.
ιξη
χύ η
χύ η
Γι
ι ι
ηο
πι φ
γι
χύ η
ου προπορ υό
ρέχου
Προ ι οποιη ι ή υχ ί γι η προ ι οποίη η
ύγ ρου ης ο π ρ πρίζ9.
ς9.
ποθη υ έ η
χύ η
ου οχή
ου υ ο ι ή ου
ος.
ς.
ί
ι φορ ι ούς υ υ
ούς
ώ υ ό ω
ά ογ
η
άι ής υ οφορί ς - . ί ο
ί "
ι ι ές υχ ί ς ι η ύο Pilot Assist".
ι ουργί Pilot Assist χρη ι οποι ί
ο 40% π ρίπου ης υ ό η ς ου πο όφρ ου.
ο υ ο ί η ο χρ ι
ί
φρ άρ ι πιο υ ά πό ό, ι πι ρέπ ι ο Pilot
Assist ι ο ο ηγός
φρ άρ ι, ό
ργοποι ί ι η προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι ι
ηχη ι ή προ ι οποίη η γι
ι οποιηθ ί ο
ο ηγός ό ι πρέπ ι
π ρέ
ι έ ως.
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
9
360
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ΠΟΣ
π
μπ
(Head-Up
display)*
ργοποίη η
( . 361)
•
Δι χ ίρι η
( . 363)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
•
Λυχ ί γι
πρίζ9.
η προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο π ρ-
Σ
υ ο ί η
προ ο ή
ίξ ω
ο
π ρ πρίζ (Head-Up display), η προ ι οποίη η
φ ίζ
ι ο π ρ πρίζ
έ
ύ ο ο που
ο ή ι.
Ω
Οι π ηροφορί ς που προ ά ο ι ο
π ρ πρίζ πορ ί
η ί ι ύ ο ορ ές ό
ο ή ιος ί ι ό ρ
ιό
φορά γυ ιά η ίου.
9
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
π
•
ιέ
χύ η
ρξη ου Pilot Assist*
ς γι
ο Pilot Assist*
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Pilot Assist*
ο Pilot Assist πρ π ι πρώ
ργοποιηθ
ι η υ χ ι
θ
ι ουργ
γι
πορ
ρυθ ζ ι η
χύ η
ι
η πό
η ι
π ρ χ ι υπο ο θη η
ι ύθυ ης.
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
•
•
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 374)
Π ριορι
( . 383)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
Προ ι οποίη η πό
Προ ο ή
ίξ ω
Up display)* ( . 132)
ι φέρου
ΡΞ
ά ογ
ι η ύ
γι
ης* ( . 338)
ο π ρ πρίζ (Head-
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Γι
ού
ι
θ ί
ξής:
ι ουργί
ο Pilot Assist, π ι-
•
ζώ η φ
ί ι προ
γού
ι ή.
•
Πρέπ ι
υπάρχ ι έ όχη ( ο "όχη
όχος")
ογι ή πό
η προ ά
ί ς ου ο ηγού πρέπ ι
έ η ι η πόρ
ου ο η-
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 361
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
πό ο υ ο ί η ο ή η ρέχου
χύ η
ί ι ου άχι ο 15 km/h (9 mph).
•
Γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυή ω .
χύ η πρέπ ι
ί ι ου άχι ο 30 km/h (20 mph).
Μ
ο Adaptive cruise control
ο ής:
1. Π
>
ή
2. Π
ή
>
ά
–
ο ου πί ▶ (6).
υχ ί
η
ά
άζ ι
η
ο ου πί
ο Pilot Assist
ο ής (8).
(2)
ο ι ό ι.
ο Pilot Assist ίθ
ι
ι ουργί
ι
η ρέχου
χύ η
ποθη ύ
ι,
γ γο ός που υπο ι ύ
ι
ριθούς ο έ ρο ου χύ ρου.
ο Adaptive cruise control
ι ουργί :
Π
>
ή
ο ου πί ▶ (6).
ο Pilot Assist ίθ
ι
έχ ι
θ ί
ι ουργί .
υπο οήθη η ι ύθυ
Pilot Assist ί ι
ργή
ό
ο χρώ
ο ύ
ου ι ο ιού (2)
άξ ι
Γ Ρ
ΠΡ Σ ΝΟ.
362
έ
η
...ή...
Μ
ο Pilot Assist ρυθ ίζ ι ο χρο
προ έγγι ης έχρι ο προπορ
ό οό
ο ύ ο ο πό
έ όχη (1) πά ω πό ο ύ
ης
ό ο
ο ο
πό
πορ υό
υ όχρο
ύρος
ι ό ιά η
υό ο όχη
ης π ι ο ίζ ι
ο ο ι ο ιού.
πι η ί
χύ η ς.
Λά
υπόψη ς ό ι ο Pilot Assist π ργ ί ό ο ό
ο ο ηγός έχ ι ι
ύο
ου χέρι
ο ι ό ι.
ι
υψη ό ρη χύ η
ί ι
η ποθη υ έ η/ πι γ έ η
χύ η
ι η χ η ό ρη
χύ η
ί ι υ ή ου προου οχή
ος (όχη
όχος).
μ
Γι
π ργή ι η ι ουργί Pilot Assist,
ο/η ο ηγός πρέπ ι
έχ ι
χέρι ου/ ης
ο ι ό ι. ο ύ η π ρ ο ουθ ί ι ρ ώς
ι χύ ι υ ό.
ιχ υ ού χέρι
ο
ι ό ι, ό
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου
που προ ρέπ ι ο ο ηγό
υθύ ι ο
υ ο ί η ο ρ ώ ς ο ι ό ι. πιπ έο ,
ούγ
ι έ ηχη ι ό προ ι οποιη ι ό ή
υ ό
υ
ί.
ο/η ο ηγός
ά ι ού
ου/ ης ο ι ό ι, ο ύ η
ί ι
ά
η
ύ η Pilot Assist πρέπ ι
πό ο ου πί
ο ι ό ι.
Ω
ό
χέρι
Pilot Assist
ο ής. ό , ο
π
ι ηθ ί
•
•
•
•
π
Pilot Assist* ( . 357)
Δι χ ίρι η
( . 363)
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
ι η ύ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
γι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Δ
Pilot Assist*
Μπορ
φορ ι
ς
ρυθ
χύ η ς.
ο Pilot Assist
θ ορι
ί η ποθη
π ηθ ί ο ου πί,
ρί
ι πά ω
ιγ ή που π ά ο
ι -
ΡΞ
υ έ η χύ η ό
ρ ί ο πό ι ου ο ηγού
ο π ά γ ζιού η
ου πί.
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
–
Γι
άξ
η ποθη υ έ η χύη ,π ή
ιγ ι ί ή π ρ
έ
ο ου πί
(1) ή – (3) ο ι ό ι:
•
Χρη ι οποιή
μ
π
γι
ρυθ ί
η
χύ η
+/- 5 km/h (+/- 5 mph)
μ
π
ά
μ .
μπ π
μ
γι
•
ρυθ ί
η
χύ η
ά
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) ι
ο
ό
ηέ
ιξη (4) η οθό η ου ο ηγού ίξ ι
π
.
> ο
υ ίο πά η
ποθη ύ
ι η
ή η.
ο ο ηγός πι χύ ι ο υ ο ί η ο π ώς ο π ά γ ζιού πρι π ή ι ο ου πί
ο ι ό ι, ως χύ η
ου υ ο ι ή ου
Ο ΟΔ ΓΟ
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
μ
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η ς πό 0 km/h έως
200 km/h (125 mph).
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ρό ρη χύ η
που πορ ί
πι γ ί γι ο Pilot Assist ί ι
30 km/h (20 mph) - ό η ι
πορ ί
ο ουθή ι έ ά ο όχη
έχρι
ή ι
ώς (0 km/h), η πι ογή/ ποθή υ η
χύ η ς ι ρό ρης πό 30 km/h (20 mph)
ί ι φι ή.
ί
έγι η χύ η που πορ ί
ι 200 km/h (125 mph).
πι
γ ί
ο Pilot Assist πορ ί
ο ουθή ι έ
ά ο όχη
χύ η
πό 30 km/h
(20 mph) έως ι 200 km/h (125 mph).
χ η ό ρη χύ η που πορ ί
πι γ ί γι ο Pilot Assist ί ι 30 km/h (20 mph) η έγι η χύ η
ί ι 200 km/h (125 mph).
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 363
ΠΟΣ
||
•
•
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
ργοποίη η
( . 361)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
μ
π
Pilot Assist* ( . 357)
ι η ύ
γι
μ
Pilot Assist*
ο Pilot Assist πορ
ρ ι ά χρο ι ά ι
ρυθ ι
προ
ι φογγι ης.
Μπορ ί
πι έξ
ι φορ ι ά χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης έχρι ο προπορ υό ο όχη ,
οποί θ
φ ίζο ι η οθό η ου
ο ηγού ως 1-5 οριζό ι ς
γρ
ές - ό ο π ρι ό ρ ς
ί ι οι γρ
ές, ό ο γ ύ ρο ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
ί γρ
ή
ι οιχ ί
1 υ ρό π ο π ρίπου πό ο προπορ υό ο όχη , ώ οι 5 γρ
ές
ι οιχού
3 υ ρό π π ρίπου.
Ρυθ ί
ο ι ό ι
φ ί ιέ
Pilot Assist ο
όχη
προ
ιά η .
η οθό η ου ο ηγού
υ ο ί η ο ιέ
ι ό ι, ο
ουθ ί έ προπορ υό ο
θορι έ ο χρο ι ό
ο-
Ό
φ ίζ
ι ό οέ
ι ό ι,
υπάρχ ι προπορ υό ο όχη
πό
η.
364
η
ύ ογη
–
προ έγγι ης.
ή
ος προ έγγι-
ύξη η χρο ι ού ι
ης
ή
ος προ έγγι-
Προ ι οποίη η πό
Ω
Ό
ο χρο ι ό ιά
Μ ίω η χρο ι ού ι
ης
ης
Π
ή
ο ου πί (1) ή (2) ο ι ό ι γι
υξή
ή
ιώ
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης.
>
έ
ιξη πό
ης (3) ίχ ι ο ρέχο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
Γι
ο ουθή
ο προπορ υό ο
όχη ο
ά ι
ά
η, ο Pilot Assist πιρέπ ι ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης
υ ί
ι ι θη ά
ορι έ ς π ριπ ώ ις.
Γι π ρά ιγ ,
χ η ή χύ η , ό
οι
πο ά ις ι ρύ ου , ο Pilot Assist υξά ι
φρά ο χρο ι ό ιά η προ έγγι ης.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Λά
υπόψη ς ό ι, ό
ο χρο ι ό ιάη προ έγγι ης ί ι ι ρό, ο χρό ος που
έχ ι ο ο ηγός γι
ι ρά ι ί ι ι ρός
ά προ ύψ ι άποιο ξ φ ι ό πρό η
η
υ οφορί .
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
•
Ω
Χρη ι οποι ί
ό ο χρο ι ά ι
ή
προ έγγι ης που πι ρέπο ι πό ο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς.
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
Προ ι οποίη η πό
ι η ύ
γι
ης* ( . 338)
π
π
/
Pilot Assist*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μπορ
π
ργοποι
προ ωρι ά
ο Pilot Assist ώ
θ
ά
η
ο ς ι
ο π
ργοποι
ργό ρ .
π
π
Pilot Assist
μ
ο Pilot Assist
φ ί
ι
π ργ ί
ί ι
ργοποιη έ ο, υ ό πορ ί
υ
ί ι π ι ή η χρο ι ή πό
η έως
ο προπορ υό ο όχη
πι ρέπ ι
ο υ ο ί η ο
πι χύ ι.
ό
Ό ο γ ύ ρη ί ι η χύ η , ό ο
γ ύ ρη ί ι η υπο ογι έ η πόη
έ ρ γι ο ά ο χρο ι ό
ιά η προ έγγι ης.
•
•
•
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
π
Pilot Assist* ( . 357)
ργοποίη η
( . 361)
Δι χ ίρι η
( . 363)
ιέ
χύ η
ρξη ου Pilot Assist*
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 365
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Γι
π
Assist ι
ής:
–
Π
>
ή
Ο ΟΔ ΓΟ
ργοποιή
ο θέ
ο ου πί
προ ωρι ά ο Pilot
ά
η
ο(2)
ο ι ό ι.
ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής - ο χρώ
ης υχ ί ς (8)
η οθό η ου ο ηγού
άζ ι πό
Λ
Ο
Γ Ρ
ι ο χρώ
ης ποθη υ έ ης χύ η ς ο έ ρο ου
χύ ρου
άζ ι πό ΜΠ
Γ Ρ.
...ή...
–
Π
>
ή
ο ου πί ◀ (3).
ο Pilot Assist π ργοποι ί ι ι
ί ι ο Adaptive cruise control
ργή ι ουργί .
Σ η
ά
η
ο ής,
ργοποιούι υ ά ις ι ύθυ ης γι ο ο ηγό, ο
οποίος πρέπ ι
έγχ ι ο ί ιος ό ο η
χύ η ό ο ι η πό
η.
Ό
ο Pilot Assist ρί
ι
ά
η
ο ής ι ο υ ο ί η ο π η ιά ι πο ύ
ο ά
έ προπορ υό ο όχη , η ιουργί Προ ι οποίη ης πό
ης προ ι οποι ί ο ο ηγό ό ι ρί
ι
πο ύ ι ρή
πό
η( .
φορά η
φ ί
"Προ ι οποίη η πό
ης" ο έ ος υ ής
ης ό η ς).
366
μ
π
μ
ι ουργί Pilot Assist π ργοποι ί
προ ωρι ά ι ίθ
ι
ά
η
:
•
•
π
ή
ι
ο ής
ο πο όφρ ο
ο πι ογέ ς
θέ η N.
χυ ή ω
ι ηθ ί
η
•
χρη ι οποιή
πό 1 π ό.
•
ο ο ηγός ο ηγ ί
χύ η
γ ύ ρη
πό η ποθη υ έ η πί π ρι ό ρο
πό 1 π ό.
•
π
φ
ς π ρι
ό ρο
ή
ο π ά ου υ π έ η πί 1
π ό π ρίπου - ι χύ ι γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
υχό προ ωρι ή πι άχυ η
γ ζιού, π.χ.
ά ο προ πέρ
ρ άζ ι η ρύθ ι η ου - ο υ ο
ρέφ ι η
υ ί ποθη
η ό
φή
οπ ά γ
οπ ά
,
πηί η ο πιυ έ η χύζιού.
Ό
χρη ι οποιού ι
φ ς, η υπο οήθη η ι ύθυ ης Pilot Assist π ργοποι ί ι
προ ωρι ά. Ό
υ ό
ι χύ ι π έο , η
υπο οήθη η ι ύθυ ης π
ργοποι ί ι
υ ό
οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς ξ ο ουθού
ί ι
ιχ ύ ι ς.
μ
μ
ο Pilot Assist ξ ρ ά ι πό ά
υ ή, π.χ. ο πρόγρ
υ άθ ι ς/ ύ η
ά ης π γιο ί θη ηςESC.
οποιο ήπο
πό υ ά
ά
υ ή
ήι
ι ουργ ί, ο Pilot Assist π ργοποι ί ι υ ό
.
Σ π ρίπ ω η υ ό
ης π ργοποίη ης,
ούγ
ι έ ηχη ι ό ή
ι η οθό η
ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ . Ο ο ηγός πρέπ ι
υ ή η π ρίπ ω η
π ρέ ι ι
προ ρ ό ι η
χύ η
ι η
πό
η ο προπορ υό ο όχη .
υ ό
ι
η π
ξής:
ργοποίη η πορ ί
οφ ί-
•
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο Pilot Assist
πορ ί
ποφ ί ι
ο προπορ υό ο όχη
ί ι
η έ ο όχη ή πό ιο, π.χ.
θ ός.
•
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό 5 km/h
(3 mph) ι ο προπορ υό ο όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο,
πο έ
ο Pilot Assist
η έχ ι π έο προ ά
ου άποιο όχη
ο ουθή ι.
•
η χύ η
ιωθ ί ά ω πό 30 km/h
(20 mph) - ι χύ ι ό ο γι υ ο ί η
ηχ ι ό ι ώ ιο χυ ή ω .
•
•
ο ο ηγός
ο ο ηγός
ρ
ά ο ι ό ι
οίξ ι η πόρ
ΠΟΣ
•
•
ο ο ηγός π
•
•
οι ροχοί χά ου
φά ι
η ζώ η
οι ροφές ου ι η ήρ
ές/υψη ές
ί
•
•
φρέ
π ύ
ργοποιήθη
ί
φ
ι πο ύ χ
ί ς
π
Π
>
ή
ο ου πί
(1)
ο ι ό ι.
ιοθ ί ι ό η πιο πρό φ
θη υ έ η χύ η .
η πο-
π
Σ
η πρό φυ ή ους
ου υψη ή θ ρ ο ρ -
Ω
ο υ ο ί η ο πορ ί
πι χύ ι
ι θη ά ό ις
ηθ ί η χύ η π
ο ι ό ι.
ς ο ου πί
ο χ ιρόφρ ο
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ έχ ι
υφθ ί π.χ.
χιό ι ή όγω έ ο ης ροχόπ ω ης (ο φ ός ης ά ρ ς/
ύ
ου ρ άρ πο ίζο ι).
π
π
–
η-
Pilot Assist
μ
•
•
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
μ
Pilot Assist*
υ υ
ό
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυω , ο Pilot Assist ι θ ι ι ουργ
γ ς όχου ι π η ης
υγ
ρι ς χύ η ς.
π
Pilot Assist* ( . 357)
ργοποίη η
( . 361)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
Δι χ ίρι η
( . 363)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
χύ η
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
•
Ο ΟΔ ΓΟ
ώ-
•
•
μ
ΡΞ
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
Προ ι οποίη η πό
ι η ύ
ά ο οχοθ η έ ο προπορ υό ο όχη ξ φι ά ρίψ ι (
άποι έξο ο), πορ ί πιο προ ά
υπάρχου
η έ οχή
.
Ό
ο Pilot Assist ο ουθ ί έ ά ο όχη
χύ η
π 30 km/h (20 mph) ι
άξ ι όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο Pilot Assist θ πι ρ ύ ι
όγω ου
η έ ου οχή
ος.
γι
ης* ( . 338)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 367
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
η ο ήγη η υ χίζ
ι υ ό
οι ά ις
ί ι ι ρό ρ ς ω 3 υ ρο έπ ω π ρίπου ο
ή ι γ ύ ρο χρο ι ό
ιά η
έχρι ο υ ο ί η ο
ρχί ι
ι ί ι ξ ά, ό
ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής
υ ό
η πέ η η.
Δ
Ό
ο Pilot Assist ο ουθ ί έ ά ο
όχη
χύ η π
π
30 km/h π ρίπου (20 mph) ι
άξ ι
όχο, πό ι ού ο
η έ ο
υ ο ί η ο, ο Pilot Assist θ γ οή ι ο
η έ ο όχη
ι θ πι έξ ι,
ί
υ ού, η ποθη υ έ η χύ η .
•
Ο ο ηγός πρέπ ι ό
φρ άρ ι.
μ
"
π ρέ
μ
"
ο Pilot Assist π ργοποι ί
ά
η
ο ής:
•
•
ι
–
ι
μ
ι
ι ίθ
ι
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο προπορ υό ο
όχη
ρίψ ι
άποι έξο ο,
πο έο Pilot Assist
η έχ ι π έο
προ ά ου άποιο όχη
ο ουθήι.
π
Γι ι ρό ρ ς ά ις
υ υ
ό
η
η ιω ό ί η η προς
πρός
ργή
υ οφορί ή ους φω ι ούς η
ο ό ς,
368
•
•
>
ό
η χύ η
ί ι ι ρό ρη πό
5 km/h (3 mph) ι ο Pilot Assist
πορ ί
ποφ ί ι
ο
ι ί ο όχος ί ι
η έ ο όχη ή άποιο
ά ο
ι ί ο, π.χ.
θ ός.
μ
ο Pilot Assist π
ξής ρόπο:
Π
ή
ο ου πί
ργοποι ί
ι
ο
ο ι ό ι.
Π ή
ο π ά γ ζιού.
ο Pilot Assist ρχίζ ι
ο ουθ ί
ξ ά ο προπορ υό ο όχη
υ ό
ρχί ι
ι ί ι προς
πρός
ός 6 υ ρο έπ ω .
Ω
ο Pilot Assist πορ ί
υγ ρ ή ι ο
υ ο ί η ο ί η ο έως ι 5 π ά - η
υ έχ ι ο χ ιρόφρ ο π ργ ί ι η
ι ουργί π ργοποι ί ι.
Γι
πορέ ι ο Pilot Assist
ργοποιηθ ί ξ ά, ο χ ιρόφρ ο πρέπ ι
ί ι
π ργοποιη έ ο.
μ
μ
μ
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις η υ ό
η πέ η η
ι όπ
ιό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η ι ο Pilot Assist ίθ
ι
ά
η
ο ής. υ ό η ί ι ό ι
φρέ
π
ργού
ι ο υ ο ί η ο πορ ί
ρχίι
ι ί ι - ο/η ο ηγός πρέπ ι υ πώς
π ρέ
ι ι
φρ άρ ι ο ί ιος ο υ ο ίη ο γι
π ρ
ί ι η θέ η ου.
υ ό πορ ί
π ώ ις:
•
•
•
•
ο ο ηγός
φρέ ου
υ
ί
ις π ρ
ά ω π ρι-
ου πά ο πό ι ου
οπ
ά
ργοποιηθ ί ο χ ιρόφρ ο
ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P, N ή R.
ι ήθη
ο ο ηγός θέ ι ο Pilot Assist
η
ο ής.
μ
η
ά-
π
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο χ ιρόφρ ο π ργ ί γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
υ ό υ
ί ι
υ ο ί η ο
ι:
ο Pilot Assist υγ ρ
ί ο
η έ ο
ο πο όφρ ο
•
ο ο ηγός οίξ ι η πόρ ή π
η ζώ η φ
ί ς ου/ ης
•
ο Pilot Assist έχ ι υγ ρ ή ι ο υ ο ίη ο
η έ ο π ρι ό ρο πό
5 π ά π ρίπου
•
•
υπ ρθ ρ
ή
θού
ι ο ι η ήρ ς.
φρέ
φ
ί
ι
ΠΟΣ
•
•
μ
π
Pilot Assist* ( . 357)
ργοποίη η
( . 361)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 363)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
ι η ύ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Pilot Assist*
Η ι ουργ Pilot Assist πορ
χ ι
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
ι ουργί Pilot Assist ί ι πι οηθη ι ή ι
πορ ί
οηθή ι ο ο ηγό
πο ές
π ριπ ώ ις. Ω ό ο ο ο ηγός ί ι πά ο
υπ ύθυ ος
ι ηρ ί πό
η φ
ί ς
πό
γύρω
ι ί
ι η ω ή θέ η
έ
η ωρί
υ οφορί ς.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο ύ η
υπο οήθη ης ι ύθυ ης Pilot Assist πορ ί
υ ο ύ
ι
οηθή ι ο
ο ηγό
ο ω ό ρόπο ή πορ ί
π ργοποιηθ ί υ ό
υ ή η
π ρίπ ω η, η χρή η ου Pilot Assist
υ ι ά ι. Π ρ
ίγ
έ οιω π ριπ ώ ω πορ ί
ί ι:
•
οι ι γρ
ί ις ω ωρί ω υ οφορί ς έχου φθ ρ ί, ίπου ή ι υρώ ο ι.
•
ο ι χωρι ός ω ωρί ω υ οφορί ς ί ι
φής, γι π ρά ιγ ,
ό
οι ωρί ς ι ιρού ι ή υγχωύο ι ή ις ξό ους ρό ω ή
π ρίπ ω η πο
π ώ ι γρ
ί ω .
•
υπάρχου π ρυφές ή ά
ς γρ
ές
ός πό ις ι γρ
ί ις ω ωρίω υ οφορί ς πά ω ή ο ά ο
ρό ο, π.χ. ρά π
, ρ οί ή πιυές η πιφά ι ου ο ο ρώος,
ές ηθ ίου, π ρυφές ο ορώ
ος ή έ ο ς ιές.
•
η ωρί
υ
ι ο ι ής.
γι
•
•
οφορί ς ί
η ωρί
υ
θ οί ή
ι
ήή
οφορί ς υπάρχου
ού ς.
οι ιρι ές υ θή ς ί
ροχή, χιό ι ή ο ίχ η ή
ι
ές, π.χ.
πόχιο ο ή
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 369
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π ριορι έ η ορ ό η
υ θή ς
χ η ού φω ι ού, φω ι ός ο
φό ο, ρ γ έ ο ο ό ρω
. π.
ι ο ι ό ι, που η ί ι ό ι ο
ύ η
πορ ί πά ο
οηθή ι ο ο ηγό
ι υθύ ι ο υ οί η ο ι
ο ι ηρ ί έ
η
ωρί .
Ο ο ηγός πρέπ ι πί ης
ά ι υπόψη
ου ό ι ο Pilot Assist έχ ι ους ξής π ριορι ούς:
•
•
370
ψη ά ρά π
π ζο ρο ίου,
ηθ ί ο ο ρώ
ος,
προ ωρι ά
πό ι ( ώ οι ο ι ής υ οφορί ς,
ηθ ί
φ
ί ς, . π.)
ιχ ύο ι. Σ ά η π ρίπ ω η, πορ ί
ιχ υ ού
θ
έ ως ι γρ
ί ις ωρί ω υ οφορί ς,
ί υ ο η υ έχ ι ο υ ο ί η ο
έρθ ι
π φή
υ ά
πό ι .
Ο/η ο ηγός πρέπ ι
φρο ί ι ώ
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
ρ ή
πό
η πό έ οι
πό ι .
Ο ι θη ήρ ς ης ά ρ ς ι ο
ι θη ήρ ς ου ρ άρ
έχου η
υ ό η
ιχ ύ ου ό
π ρχό
ι ί
ι πό ι
υ θή ς υ οφορί ς, π.χ.
ούς, ί η
πό ι ή
ι ί
που
πο ίζου
ώς ή
άέ
έρος
η ι ρο ή.
•
ο Pilot Assist
" έπ ι" ους
π ζούς,
ζώ , . π.
•
Ο υ ι ώ ος ριθ ός ι ρχό ω
π ηροφοριώ
ο ύ η
ι ύθυ ης
π ριορίζ
ι πό η πί η που
ί-
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
Ο ο ηγός έχ ι πά ο
η υθύ η
ιορθώιή
προ ρ όζ ι η π ρέ
η ι ύθυ ης ου Pilot Assist ι πορ ί
ρίψ ι ο
ι ό ι προς η θέ η που θέ ι.
Δ
μ
μ μ
/
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
μ
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο Pilot Assist προορίζ
ι ου ι
ι ά γι χρή η
ά η ο ήγη η
πίπ ο ο ό ρω .
ι ουργί πορ ί
υ ο υ ί
ι ηρή ι η ω ή πόη πό ο προπορ υό ο όχη ό
ο ηγ ί
ρό ους
γά η
ηφορι ή
ί ηυ ή η π ρίπ ω η, πρέπ ι
ί
ι ι ί ρ προ
ι οί ι έ οι οι
φρ άρ . Μη χρη ι οποι ί
ο Pilot Assist ό
ο υ ο ί η ο φέρ ι ρύ φορ ίο ή ί ι υ έ ο
ρέι ρ.
Δ
•
Ω
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off Road
πορ ί
πι γ ί ό
ο Pilot Assist
ί ι
ργοποιη έ ο.
•
•
π
Pilot Assist* ( . 357)
ργοποίη η
( . 361)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 363)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
•
χύ η
ς γι
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
ο Pilot Assist*
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
ι ι ές υχ ί ς
Pilot Assist* ( . 371)
ι η ύ
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
γι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
•
Π ριορι
( . 383)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
•
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 374)
μ
Pilot Assist*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
πάρχ ι η υ
ό η
φ ζ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ ς ι η ύ
γι ο Pilot Assist η οθό η ου ο ηγού
/ ι η Προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display)*.
ο ουθού ορι
έ
π ρ
ίγ
10.
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί
ο προπορ υό ο όχη που ι ί ι
η
ί ι
χύ η .
ο Pilot Assist
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς
πορού
ιχ υ ού .
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι
υπάρχ ι προπορ υόο όχη
ο ουθή ι.
ο Pilot Assist
π ρέχ ι υπο οήθη η ι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ί ις ης
ωρί ς υ οφορί ς
πορού
ιχ υ ού .
10
11
Σ οπ ρ ά ω
ι ι ό π ρά ιγ , η ι ουργί RSI (Road Sign Information) π ηροφορ ί ο ο ηγό ό ι η ώ η πι ρ πό
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
η
χύ η
ί
ι 130 km/h.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
}}
ός/ ξ
ουάρ. 371
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
•
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι υ όχρο
ο ουθ ί
ο προπορ υό ο όχη που ι ί ι
η
ί ι
χύ η .
ώ,
θη η
ις
ιχ
ο Pilot Assist π ρέχ ι πί ης υπο οήι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ίης ωρί ς υ οφορί ς πορού
υ ού .
372
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
η πέ η η
•
π ργοποίη η/ ργοποίη η ου
Pilot Assist* ( . 365)
•
πο οήθη η προ πέρ ης
ο Adaptive
cruise control* ή ο Pilot Assist* ( . 350)
•
•
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 407)
προηγού η ι ό 11 ίχ ι ό ι ο Pilot
Assist έχ ι ρυθ ι
ί
ι ηρ ί η
χύ η
110 km/h ι ό ι
υπάρχ ι προπορ υόο όχη
ο ουθή ι.
ώ,
θη η
ις
ιχ
•
•
11
γή όχου ι υ ό
ο Pilot Assist* ( . 367)
πί ης, ο Pilot Assist π ρέχ ι υπο οήι ύθυ ης ιό ι οι π υρι ές ι γρ
ίης ωρί ς υ οφορί ς πορού
υ ού .
π
Pilot Assist* ( . 357)
ργοποίη η
( . 361)
ιέ
ρξη ου Pilot Assist*
•
Δι χ ίρι η
( . 363)
•
Ρύθ ι η ου χρο ι ού ι
ή
ος προέγγι ης γι ο Pilot Assist* ( . 364)
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
χύ η
ς γι
ο Pilot Assist*
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Η ο ά ρ
φορ υ
ρό ος ης
άρ χρη ι οποι
ι πό ιάυπο ο θη ης ο ηγού ι ο
ι
ιχ ύ ι ά
οχ
.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
•
•
Π ριορι
•
•
•
•
Προ ι οποίη η πό
οί ης ο ά
γ ρι η ύπου γι
( . 378)
ςρ
ις ο ά
άρ ( . 374)
ςρ
άρ
ης* ( . 338)
Adaptive cruise control* ( . 341)
Pilot Assist* ( . 357)
City Safety ( . 386)
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ά
ου ρ άρ χρη ι οποι ί
π ρ ά ω ι ουργί ς:
•
•
•
•
Προ ι οποίη η πό
ι πό ις
ης*
Adaptive cruise control*
Pilot Assist*
City Safety
ροποποίη η ης ο ά ς ρ άρ πορ ί
η
ή ι π ρά ο η προς χρή η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 373
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
Η ο ά
ου ρ
άρ χ ι υγ
ρι
ους
π ριορι ούς - που
η ιρά ους π ριορ ζου ις ι ουργ ς που χρη ι οποιού η
ο ά .
π
μπ
ο ά
ου ρ άρ ί ι οποθ η έ η
έ
ο πά ω ή
ου π ρ πρίζ ζί
η ο ά ρ άρ ου υ ο ι ή ου.
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ
ι ο ρ άρ.
η οθό η ου ο ηγού φ ιί υ ή η υχ ί
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
, η ί ιό ιη ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ά
προπορ υό
οχή
.
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ίγ
πιθ ώ ι ιώ γι η
η ύ
ος, ζί
ις
ά η
ιπ ρ φά ι η ου
ς έργ ι ς.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
π ριοχή που πι η ί
ι πρέπ ι
θ ρή, χωρίς υ ο ό η ,
ι ί
ές
ρά ς, . π.12.
ι ηρ ί ι
,
ιη ι -
Αι
ρ
Ε
πιφά ι ου π ρ πρίζ προ ά πό ις ο ά ς ά
άρ ί ι ρό ι η ή έχ ι
υφθ ί
πάγο ή χιό ι.
πυ ή ο ίχ η
πο ίζ ι
ή
12
374
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ρ ς
ι
ι η έ ο η ροχόπ ω η ή χιο όπ ω η πορ ί
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ργ ι
θ ρί
η ρο ιά, ο πάγο ι ο χιό ι πό η
προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές η ο ά
έ ο ης ροχόπ ω ης ή χιο όπ ω ης.
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
πιφά ι
ι ουργ ί
ου π ρ πρίζ
π ρίπ ω η
ΠΟΣ
Αι
ο
ή
Ε
ρό ή ο χιό ι πό ο ο ό ρω
ου ρ άρ ή η ορ ό η
χ ι υ ωρ υ ί ρο ιά ά
π ρ πρίζ ι η ο ά
ά ρ ς
ι ά
ι
ης ά ρ ς.
η
ιρ
ι
πο ίζ ι
ω ρι ή πιφά ι
άρ.
ου
θ ρό προ
ι ρ άρ.
ί
ρω
έργ ι . Ορι έ ς φορές, η ο ά
ί ι πο ύ ρ γ έ ο ή
υ έ ο
•
άρ
υπο
ο ο ό-
ι ρά οχή
, π.χ. οι ο ο ι έ ς ή
οχή
που
ι ού ι η έ η
ης ωρί ς υ οφορί ς, πορ ί
η
ιχ υ ού .
ι
Σ ις ροφές, η ο ά
ου ρ άρ
έχ
ι
η
ιχ ύ ι ο ω ό όχη ή
χά ι πό ο π ίο ης έ όχη που
έχ ι ή η ιχ ύ ι.
η χύ η
ου προπορ υό ου οχή ος ι φέρ ι η
ι ά πό η
χύ η
η οποί ι ί
μ
ι ουργ ί ό
ρί ο ι
πο ύ ο ι ή πό
ηπ.χ. έ
ι ού ο όχη που ρί
ι
ά
ο υ ο ί η ό ς ι ο προπορ υό ο όχη .
ά
ιθ ίζ
χιό ι.
πι
φ ί έ
υ ργ ίο γι ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ, η
ω ρι ή π υρά ου
ύ
ος ης ο ά ς - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
υ ό η
ης ο ά ς ρ
χ ύ ι προπορ υό
οχή
η
ι ά :
Ο ΟΔ ΓΟ
ργ ι
Ω
Δι ηρ ί
ο π ρ πρίζ
πό η ο ά
ά ρ ς
ΡΞ
π
ο ά
ου ρ άρ έχ ι π ριορι έ ο π ίο
ίχ υ ης. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, άποιο
όχη
ιχ ύ
ι ή η ίχ υ η πρ γ οποι ί ι ργό ρ πό ό, ι
έ
ι.
Π
ίο
ίχ υ ης ης ο ά
ςρ
άρ.
Ορι έ ς φορές η ο ά
ου ρ άρ
θυ
ρ ί
ιχ ύ ι οχή
που
}}
375
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο
μ
Χ
η ό ρυ ου
ού
ο
η
ιά ου ρ
άρ.
χ
η ά ρέι ρ πορ ί πί ης
ί ι
ύ ο ο
ιχ υ ού πό η ο ά
ου
ρ άρ ή
η
ιχ υ ού
θό ου - ο ο ηγός πρέπ ι υ πώς
ί ι ι ι ί ρ προ ι ός ό
ο ηγ ί πί ω πό χ η ά ρέι ρ
ό
ί ι
ργοποιη έ ο ο Adaptive cruise
control ή ο Pilot Assist.
μ
Σ πο ύ υψη ές θ ρ
ά ρ ς ι ρ άρ
θ ί προ ωρι ά πί 15
ιγ ή που ο ι η ήρ
γι
προ
υ ί
ης ά ρ ς.
ο ά
π
ι ί ι υ ό
ιωθ ί π ρ ώς.
μ
376
π
μπ
ο ρ ί ς, η ο ά
πορ ί
π ργοποιηπ ά π ρίπου πό η
ς ίθ
ι
ι ουργί ,
οη
ρο ι ό ύ η
ά ρ ς ι ρ άρ
ό
ηθ ρ ο ρ ί
ο π ρ πρίζ, προ ά πό οποιο ήπο
πό
ύο "π ράθυρ " ης ο ά ς
ά ρ ς ι ρ άρ υπάρχ ι πά ι ο,
χ ρ γή ή η ά ι πό πέ ρ που
ύπ ι
πιφά ι 0,5 x 3,0 mm π ρίπου ή γ ύρη, πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο γι
ι
ά
η ου π ρπρίζ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
πι
υ
ί, πορ ί
ο ηγή ι
ιω έ η πό ο η ω υ η ά ω
υπο ήριξης ο ηγού που χρη ι οποιού η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
Γι
ποφ υχθ ί ο ί υ ος ά ης,
πάρ ι ς ή υπο άθ ι ης ης ι ουργί ς
ω υ η ά ω υπο ήριξης ο ηγού που
χρη ι οποιού η ο ά ρ άρ, ι χύου
πί ης
ξής:
•
Volvo υ ι ά
π ί
, οι
χ ρ γές ι
η ά ι πό πέ ρ ς
η π ριοχή προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
μ
πι ιορθώ-
ι.
ί υ ού, πρέπ ι
ι ο ό ηρο ο π ρ πρίζ.
ι
θί-
•
Πρι
ι
ή
ο π ρ πρίζ,
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo γι
ιωθ ί ό ι έχ ι π ρ γγ θ ί ι θ οποθ ηθ ί ο ω ό π ρ πρίζ.
•
ά η
ι
ά
η, πρέπ ι
οποθ ηθού οι ί ιοι υ ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ, γ ρι έ οι πό η
Volvo.
Ό
ο π ρ πρίζ
ι
θ ί, η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ πρέπ ι
π
θ ο ο ηθ ί ο υ ργ ίο γι
ι φ ι
ί η ι ουργι ό η ό ω ω
υ η ά ω που
ίζο ι η ά ρ
ι ο ρ άρ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
Γι
ι ουργ ί ω
ά ρ ς, ο π ρ πρίζ
πρέπ ι
ι ηρ ί ι
πάγο ι χιό ι, ι
ρό ι
πουά υ
ά η ο ά ρ άρ ι
προ ά πό η ο ά
θ ρό, χωρίς ρο ιά,
θ ρίζ
ι
ι ά
ο ι ή ου.
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ύπ ι πό ρο ιά, χιό ι ή πάγο, πηρ άζ
ιη
ι ουργι ό η ά ης ι πορ ί
πο ίζ
ι η έ ρη η.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
•
•
π
Μο ά
Π ριορι
( . 383)
ρ
άρ ( . 373)
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
•
Π ριορι οί γι
ποίη ης πό
•
Π ριορι
( . 353)
οί ου Adaptive cruise control*
•
•
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 394)
η ι ουργί Προ ι οης* ( . 340)
Pilot Assist* ( . 357)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 377
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μπορ
ο ά ςρ
π
.
Αγορά
μ
η γ ρι η ύπου γι
άρ ου υ ο ι
ου ο
ACCA
BLISB
ις
Λυχ
Έγ ρι η
που
Este equipamento opera em carϊter secundϊrio, isto Η, não tem direito à proteΕão
contra interferência prejudicial, mesmo de estaΕões do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em carϊter primϊrio.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
ρ ζι ί
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
υρώπη
378
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
ΠΟΣ
Αγορά
ACCA
BLISB
Λυχ
Έγ ρι η
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
που
TRA
✓
ρά
ω έ
ρ
ι ά
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
ι-
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
ο η ί
✓
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
ορ
38806/SDPPI/2015
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
ί
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
ορέ
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
}}
379
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Αγορά
ACCA
BLISB
Λυχ
Έγ ρι η
που
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
Μ ρό ο
✓
NUMβRO D’AGRβMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRβMENT: 26/12/2014
Μο
ί
✓
✓
1024
Σιγ
πούρη
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
Νό ι
APPROVED
φρι ή
✓
✓
ά
A
B
380
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ΠΟΣ
•
•
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Μο ά
Π ριορι
ρ
άρ ( . 373)
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 374)
Adaptive cruise control* ( . 341)
Blind Spot Information* ( . 399)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 381
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Η ο ά
ης ά ρ ς χρη ι οποι
ι πό
ιάφορ υ
υπο
ριξης ο ηγού ι
ο ρό ος ης
ι γι π ρά ιγ
ιχ ύ ι ι γρ
ις ωρ ω υ οφορ ς
ο ι ς υ οφορ ς.
•
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
•
Π ριορι
( . 383)
•
•
•
•
•
•
Adaptive cruise control* ( . 341)
•
•
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ργή
γά η
ά
ης*
*
π
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς
Lane Keeping Aid ( . 415)
Driver Alert Control ( . 412)
Pilot Assist* ( . 357)
City Safety ( . 386)
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 421)
ργοποίη η/ π
ά ς ( . 163)
ροπή Runης* ( . 407)
ργοποίη η
γά ης
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
ο ά
ης ά ρ ς χρη ι οποι ί
π ρ ά ω ι ουργί ς:
•
•
•
•
•
•
382
ι πό ις
Adaptive cruise control*
Lane Keeping Aid*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Λ ι ουργί προ
off Mitigation
ί ς πό
ροπή Run-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
μ
μ
π
ο υ ό ό ρ φως, οι
ά ις, ο
χιό ι, ο πάγος ή η ρο ιά η πιφά ι ου
ο ο ρώ
ος ή οι
φ ίς ι γρ
ί ις
ω ωρί ω υ οφορί ς πορού πί ης
υπο θ ί ου η
ι ά η ι ουργί ης
ά ρ ςό
χρη ι οποι ί ι γι
ρώ ι
ο ο ό ρω
ι γι
ιχ ύ ι π ζούς,
ι υ ι ές, υ γέθη ζώ , ι ά
οχή
.
13
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
Ο ΟΔ ΓΟ
μπ
Η ο ά
ά ρ ς χ ι υγ
ρι
ους
π ριορι ούς - που
η ιρά ους π ριορ ζου ις ι ουργ ς που χρη ι οποιού η
ο ά .
ά ρ έχ ι π ρό οιους π ριορι ούς
ο
θρώπι ο ά ι, η .
πορ ί
" ι"
ά
γι π ρά ιγ
έ ο η χιο όπ ω η ή ροχόπ ω η, πυ ή ο ίχ η ή υ ό έρ
ό η ι χιο οθύ
ς. Σ υ ές ις υ θής, οι ι ουργί ς ω υ η ά ω που ξ ρώ ι πό η ά ρ πορ ί
πηρ ού η
ι άή
π ργοποιηθού προωρι ά.
ΡΞ
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ
ι ο ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
π ριοχή που πι η ί
ι πρέπ ι
θ ρή, χωρίς υ ο ό η ,
ι ί
ές
ρά ς, . π.13.
ι ηρ ί ι
,
ιη ι -
ο ά
ης ά ρ ς ί ι οποθ η έ η
έ
ο πά ω ή
ου π ρ πρίζ ζί
η ο ά ρ άρ ου υ ο ι ή ου.
η οθό η ου ο ηγού φ ιί υ ή η υχ ί
ο ή υ
. π μπ
μμ
, .
, η ί ιό ιη ο ά
ά ρ ς ι
ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ά
προπορ υό
οχή
.
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ίγ
πιθ ώ ι ιώ γι η
η ύ
ος, ζί
ις
ά η
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ιπ ρ φά ι η ου
ς έργ ι ς.
}}
383
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Αι
Ε
πιφά ι ου π ρ πρίζ προ
ι ρ άρ ί ι ρό ι η ή έχ ι
ά πό ις ο ά ς ά ρ ς
υφθ ί
πάγο ή χιό ι.
θ ρί
η ρο ιά, ο πάγο ι ο χιό ι πό η
προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
πυ ή ο ίχ η ι η έ ο η ροχόπ ω η ή χιο όπ ω η πορ ί
πο ίζ ι
ή
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
ο
ζ ι
ρό ή ο χιό ι πό ο ο ό ρω
ι ά
ι ι πο ίή
ου ρ άρ ή η ορ ό η
ης ά ρ ς.
χ ι υ ωρ υ ί ρο ιά
ου π ρ πρίζ ι η ο ά
ά
ά
ρ ς
η
ιρ
ω ρι ή πιφά ι
άρ.
π
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές, η ο ά
ι πο ύ ρ γ έ ο ή
υ έ ο
χιό ι.
μ
Δι ηρ ί
ο π ρ πρίζ
πό η ο ά
ά ρ ς
θ ρό προ
ι ρ άρ.
π
ο ρ ί ς, η ο ά
πορ ί
π ργοποιηπ ά π ρίπου πό η
ς ίθ
ι
ι ουργί ,
οη
ρο ι ό ύ η
ά ρ ς ι ρ άρ
ό
ηθ ρ ο ρ ί
ι ουργ ί
ου π ρ πρίζ
π ρίπ ω η έ ο-
ι ουργ ί ό
οο ό
φ ί έ
υ ργ ίο γι ο
θ ρι ό ου π ρ πρίζ, η
υρά ου
ύ
ος ης ο ά ς - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μπ
ά
μ
πιφά ι
πι
ί
έργ ι .
ο ά
ης ά ρ ς π
θή ς φω ι ού ί ι πιο υ ο ές.
Ω
384
ί
έργ ι . Ορι έ ς φορές η ο ά
ης ροχόπ ω ης ή χιο όπ ω ης.
ί
ο ο ό ρ φως
Σ πο ύ υψη ές θ ρ
ά ρ ς ι ρ άρ
θ ί προ ωρι ά πί 15
ιγ ή που ο ι η ήρ
γι
προ
υ ί
ης ά ρ ς.
ο ά
π
ι ί ι υ ό
ιωθ ί π ρ ώς.
ργ ι
ο π ρ πρίζ, προ ά πό οποιο ήπο
πό
ύο "π ράθυρ " ης ο ά ς
ά ρ ς ι ρ άρ υπάρχ ι πά ι ο,
χ ρ γή ή η ά ι πό πέ ρ που
ύπ ι
πιφά ι 0,5 x 3,0 mm π ρίπου ή γ ύρη, πρέπ ι
π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίο γι
ι
ά
η ου π ρπρίζ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ρυθ ίζ
ι υ ό
ρω
ω ρι ή
έ
ξουό
οι υ -
πι
υ
ί, πορ ί
ο ηγή ι
ιω έ η πό ο η ω υ η ά ω
υπο ήριξης ο ηγού που χρη ι οποιού η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
ΠΟΣ
Γι
ποφ υχθ ί ο ί υ ος ά ης,
πάρ ι ς ή υπο άθ ι ης ης ι ουργί ς
ω υ η ά ω υπο ήριξης ο ηγού που
χρη ι οποιού η ο ά ρ άρ, ι χύου
πί ης
ξής:
•
•
•
Volvo υ ι ά
π ί
, οι
χ ρ γές ι
η ά ι πό πέ ρ ς
η π ριοχή προ ά πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
μ
πι ιορθώο ι.
ί υ ού, πρέπ ι
ι θίι ο ό ηρο ο π ρ πρίζ.
Γι
ι ουργ ί ω
ά ρ ς, ο π ρ πρίζ
πρέπ ι
ι ηρ ί ι
πάγο ι χιό ι, ι
ρό ι
πουά υ
Ό
ο π ρ πρίζ
ι
θ ί, η
ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ πρέπ ι
π
θ ο ο ηθ ί ο υ ργ ίο γι
ι φ ι
ί η ι ουργι ό η ό ω ω
υ η ά ω που
ίζο ι η ά ρ
ι ο ρ άρ. Συ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης
Volvo.
Ο ΟΔ ΓΟ
ά η ο ά ρ άρ ι
προ ά πό η ο ά
θ ρό, χωρίς ρο ιά,
θ ρίζ
ι
ι ά
ο ι ή ου.
Ω
η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
ύπ ι πό ρο ιά, χιό ι ή πάγο, πηρ άζ
ιη
ι ουργι ό η ά ης ι πορ ί
πο ίζ
ι η έ ρη η.
Πρι
ι
ή
ο π ρ πρίζ,
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo γι
ιωθ ί ό ι έχ ι π ρ γγ θ ί ι θ οποθ ηθ ί ο ω ό π ρ πρίζ.
ά η
ι
ά
η, πρέπ ι
οποθ ηθού οι ί ιοι υ ο θ ρι ήρ ς π ρ πρίζ, γ ρι έ οι πό η
Volvo.
ΡΞ
υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι ι ουργί ς
θ υπο θ ι ού , θ π ργοποιηθού
π ήρως ή
θ πο ρί ο ι ω ά.
•
•
•
•
•
•
•
π
Μο ά
ά
Π ριορι
οί ης ο ά
ρ ς ( . 382)
ςρ
άρ ( . 374)
Lane Keeping Aid ( . 415)
Π ριορι
( . 414)
οί ου Driver Alert Control
Π ριορι
οί ου Pilot Assist* ( . 369)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 394)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 411)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 385
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
City Safety
ο City Safety χρη ι οποι οπ ι ά, π ι ά
ι ηχη ι ά
γι
προ ι οποι
ι
ο ο ηγό γι η ύπ ρξη π ζώ , ι υ ιώ , γά ω ζώω
ι οχη ά ω - ο
υ ο η ο φρ άρ ι υ ό
,
ός ι
ι ρά ι ο ιος ο ο ηγός
ύ ογο χροι ό ιά η .
ι ουργί City Safety πορ ί
οηθή ι
ο ο ηγό
ποφύγ ι ι ύγ ρου η
ά
η ο ήγη η
υ οφορι ή υ φόρη η,
π.χ. οι
γές η υ οφορί ω προπορ υό ω οχη ά ω
υ υ
ό
η
ιω έ η προ οχή πορ ί
ο ηγή ου
ύχη .
ι ουργί οηθά ο ο ηγό φρ άρο ς
υ ό
ο υ ο ί η ο
π ρίπ ω η πι ίου ι ύ ου ύγ ρου ης
ο ο ηγός
ι ρά ι έγ ιρ φρ άρο ς ή/ ι
άζο ς πορ ί .
ι ουργί City Safety φ ρ όζ ι ι
ιγι ί , πό ο η πέ η η ι ο υ ο ί η ο ιη οποι ί ι
φυ ιο ογι ές υ θή ς ριώς πί ω πό ο προπορ υό ο όχη . Γι
ους π ρι ό ρους ο ηγούς ά ι έ οιο ί ι
υ ήθι ο
χέ η
ο υ ο ήγη ής
ους, ι
έχ
ι
η ο θ ωρού ύ ο ο
ή υχάρι ο.
Θέ η ης ο ά
άρ14.
ςρ
ι ουργί City Safety πορ ί
ι ύγ ρου η ή
ιώ ι η
ύγ ρου ης.
πο ρέψ ι
χύ η
ι ουργί City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι
οηθά ο ο ηγό ό
ι ρέχ ι ί υ ο
υγ ρου
ί
π ζό, γά ο ζώο, ι υ ι ή
ή όχη .
14
386
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
ι ουργί City Safety
π ριπ ώ ις
ά ις οποί
έχ ι φρ άρ ι ωρί ρ
πορ ί
οηθή ι ο ο
π ω η.
ργοποι ί ι
ς ο ο ηγός έπρ π
- γι υ ό ι
ηγό
άθ π ρί-
ι ουργί City Safety έχ ι χ ι
ί έ ι,
ώ
ργοποι ί ι ό ο ο υ ό πιο
ργά ώ
πο ρέπ
ι η π ρι ή π ρέ η.
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
ι ουργί City Safety υ ήθως
γί
ι
ι ηπ ή πό ο ο ηγό ή ους πι ά ς ό ο
π ρίπ ω η που ο υ ο ί η ο ι υύ ι
π
ί
ύγ ρου η.
ο City Safety πορ ί
ποφύγ ι ι
ύγ ρου η
έ προπορ υό ο όχη ή
πο ή
ο ιώ ο ς η
χύ η
ου υ οι ή ου έως ι 50 km/h (30 mph). Σ η π ρίπ ω η π ζού, ο City Safety πορ ί
ιώ ι
η
χύ η έως ι 45 km/h (28 mph).
η ι φορά χύ η ς ί ι γ ύ ρη πό
50 km/h (30 mph) ή 45 km/h (28 mph)
ίοιχ , η ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ου
City Safety
πορ ί
πο ρέψ ι ι
ύγ ρου η, ω ό ο πορ ί
ριά ι ις
υ έπ ιές ης.
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης
γά ο
ζώο, ο City Safety πορ ί
ιώ ι η
χύ η
ου υ ο ι ή ου έως ι 15 km/h
(9 mph). Ο ύριος οπός ης ι ουργί ς
πέ η ης γι
γά ζώ ί ι
ιώ ι η
ύ
η ύγ ρου ης
υψη ές χύ η ς.
πέ η η ί ι πιο πο
ι ή
χύ η ς
πά ω πό 70 km/h (43 mph) ι ιγό ρο ποι ή
χ η ές χύ η ς.
ΠΟΣ
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς - πο έ η π ρι έ
π ρέ
ι
ο ύ η προ ι οποίη ης ύγ ρου ης ή
ο City Safety.
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
προ ι οποίη η
ργοποι ί ι ό ο
π ρίπ ω η υψη ού ι ύ ου ύγ ρου ης.
υ ήη ό η
ι η ό η "Π ριορι οί
γι ο City Safety" ς η ρώ ου χ ι ά
ους π ριορι ούς που πρέπ ι
γ ωρίζ ι ο ο ηγός πρι χρη ι οποιή ι ο
City Safety.
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές π ργοποιού ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
πι
όπη η
μ
Δι
ρο ή
μ
ζή η ης
My Car
ο πά ω
IntelliSafe
ού:
π ο έρ ι ς πορ ί
ι ουργιώ
14.
χη ι ό-οπ ι ό προ ι οποιη ι ό ή
π ρίπ ω η ι ύ ου ύγ ρου ης
Μέ ρη η πό
ης
ρ ς ι ρ άρ
ο City Safety
ί ρί
ιρά:
η ο ά
ή
ά
η
ξής
1. Προ ι οποίη η ύγ ρου ης
ο City Safety
ργοποι ί ι ουργί ς
υ ό
ης πέ η ης
π ρίπ ω η πό οης πι άχυ ης.
Σ Μ ΩΣ :
π
Ο ΟΔ ΓΟ
ο City Safety
ί ι ι θέ ι ο
ό ς ις
χώρ ς.
ο City Safety
φ ίζ
ι ο
μ
ης
ρι ής οθό ης,
ού
η ί ιό ι ο υ ο ί η ο
ι θέ ι υ ή
η ι ουργί .
ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ου City
Safety πορ ί
πο ρέψ ι ι ύγ ρου η
ή
ιώ ι η
χύ η
ύγ ρου ης. Γι
ι φ ι
ί η π ήρης πό ο η ω
φρέ ω , ο ο ηγός πρέπ ι πά ο
π ά
ο π ά φρέ ω - ό η ι
ά η
υ ό
η πέ η η ου υ ο ι ή ου.
14
π
ΡΞ
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
2.
πο οήθη η πέ η ης
3.
υ ό
η πέ η η
}}
387
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Προ ι οποι ί πρώ
ο ο ηγό
π ρίπ ω η
πιθ ής, πι ί ης ύγ ρου ης.
ο City Safety πορ ί
ι υ ι ές ή οχή
ή που ι ού ι προς
προ ά πό ο όχη
Safety πορ ί πί ης
ι υ ι ές ή γά
ρό ο προ ά πό
ιχ ύ ι π ζούς,
που ί ι
η έ
η ί ι
ύθυ η
που ο ηγ ί . ο City
ιχ ύ ι π ζούς,
ζώ που ι χίζου ο
ο υ ο ί η ο.
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης
π ζό,
γά ο ζώο, ι υ ι ή ή ά ο όχη ( υ π.
ω οχη ά ω που π ριγράφο ι η
όη "City Safety
ι ρχό η υ οφορί "),
ο ύ η
φι ά η προ οχή ου ο ηγού
έ ω ι ς ό ι ης προ ι οποιη ι ής υχ ί ς
που
ο ή ι, ός ηχη ι ού ή
ος ι
ι ς π ι ής προ ι οποίη ης
η ορφή
ρ
ώ
ο π ά φρέ ω . Σ χ η ό ρ ς χύ η ς ή
ά η πό ο η πέ η η ή
πι άχυ η,
ργοποι ί ι ι θη ή προ ιοποίη η.
υχ ό η
ω ρ
ώ
ο
π ά φρέ ω ι φέρ ι ά ογ
η
χύ η
ου υ ο ι ή ου.
π
π
ά ο ί υ ος ύγ ρου ης υξηθ ί π ρ ιέρω
ά η προ ι οποίη η ύγ ρου ης,
ργοποι ί ι η ι ουργί υπο οήθη ης
πέ η ης.
υπο οήθη η πέ η ης
πό ο ο ηγό,
ο ύ
388
ι χύ ι η πέ η η
η θ ωρή ι ό ι η
πέ η η
π ρ ί γι
ύγ ρου η.
μ
π
ι ουργί υ ό
ι
υ ί .
ποφ υχθ ί υχό
ης πέ η ης
ργοποι ί-
ά
υ ή η π ρίπ ω η ο ο ηγός
έχ ι
ρχί ι ό η ο
ιγ ό έ
ης άγ ης
ι ο ί υ ος ύγ ρου ης ί ι πι ί ος,
ό
ργοποι ί ι η ι ουργί υ ό
ης
πέ η ης - υ ό υ
ί ι
ξάρ η
ο
ο ηγός π ή ι φρέ ο ή όχι. ό
πι υγχά ι φρ άρι
π ήρη ύ
η πέ η ης
προ ι έ ου
ιωθ ί η χύ η
ύγ ρουης ή
π ριορι έ η ύ
η πέ η ης ά
π ρ ί γι
ποφ υχθ ί η ύγ ρου η.
η
ος.
ου προπορ υό
Ο ο ηγός πορ ί ά πά
η π ρέ
η πέ η ης, π
γ ζιού έχρι έρ .
ου οχή
-
ιγ ή
ι όψ ι
ώ ς οπ ά
Ω
Ό
ο ύ η
ο υ ο ί η ο,
City Safety™ φρ άρ ι
ά ου
φώ φρέ ω .
Ό
ο City Safety
ργοποιηθ ί ι φρ άρ ι ο υ ο ί η ο, η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου ό ι η ιουργί ί ι/ή
ργή.
Σ υ υ
ό
η υ ό
η πέ η η, ο
προ
ήρ ς ζώ ης φ
ί ς πορ ί πίης
ργοποιηθ ί. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η "Προ
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς".
Δ
ι ουργί City Safety
πρέπ ι
χρηι οποι ί ι ως ι ιο ογί πό ο / η
ο ηγό γι η
γή ου ρόπου
ο
οποίο ο ηγ ί.
ο ο ηγός
ίζ
ι ποι ι ά η ι ουργί City Safety γι η
πέ η η, ργά ή γρήγορ πορ ί π
ί
ύγ ρου η.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η υ ό
η πέ η η
πορ ί
ρχί ι
π ργ ί
φρά ι
η υ έχ ι
φ ρ ό ι π ήρη πέ η η.
Ό
ο City Safety έχ ι πο ρέψ ι ι
ύγ ρου η
η έ ο
ι ί ο, ο
υ ο ί η οπ ρ έ ι
η έ ο
ο ή θ ι ής
ί ρ ης πό ο ο ηγό.
ο υ ο ί η ο φρ άρ ι όγω προπορ υό ου οχή
ος που ι ί ι
χ η ό ρη
χύ η , ό η χύ η ά ου προ ρ όζ
ι
χύ η
π
•
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης
γι ο City Safety ( . 389)
•
ίχ υ η
( . 390)
πο ίω
ο City Safety™
ΠΟΣ
•
City Safety ό
οι
ρέπο ι ( . 394)
•
City Safety
( . 393)
•
•
•
Π ριορι
Μη ύ
Προ
ιγ οί ποφυγής πο-
ι ρχό
η υ
οφορί
οί ου City Safety ( . 394)
γι
π
μ
φ
ί ς ( . 67)
City Safety
ο City Safety
ι πά ο
ργοποιη
ω ό ο πορ
πι ξ
η πό
προ ι οπο η ης γι η ι ουργ .
ο City Safety ( . 397)
ήρ ς ζώ ης
π
π
ο,
η
Ω
ι ουργί City Safety
πορ ί
π ργοποιηθ ί.
ργοποι ί ι υ ό
ά η
ί η η ου ι η ήρ / ης η
ρο ί η ης ι π ρ έ ι
ργοποιη έ η
έχρι ο ι η ήρ ς
ή ι/η η
ρο ίη η
ρ
ι
ί.
πό
η προ ι οποίη ης θορίζ ι η
υ ι θη ί ου υ ή
ος ι ρυθ ίζ ι η
πό
η η οποί
ργοποιού ι οι οπ ιές, ηχη ι ές ι ι θη ές προ ι οποιή ις.
1. Π ή
ο ή
2. Π
η
ή
ο ου πί My Car
3. Σ ο
θέ
μ
η
ρι ή οθό η.
ο
π
,
η
.
η ρύθ
προ ι οποιή
ς π ριπ ώ
άξ
η
ή
πό
πά ω προIntelliSafe.
City Safety, πι έξ
ή
γι
ρυθ ίη προ ι οποίη ης που
ι η
προ ύπ ου πο ές
ις, οι οποί ς πορ ί
ορι έις
θ ωρηθού
οχ η ι ές,
πό
η προ ι οποίη ης
.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ά θ ωρ ί ό ι οι προ ι οποιή ις που
ούγο ι ί ι πο ύ υχ ές ή οχ η ι ές,
πορ ί
ιώ
η πό
η προ ι οποίη ης. Μ υ ό ο ρόπο, η προ ι οποίη η
ου υ ή
ος θ
ργοποι ί ι πιο ρ ιά,
πο έ
ιωθ ί ο υ ο ι ός ριθός προ ι οποιή ω .
ι ουργί προ ι οποίη ης πό
ης
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο
ξ ιρ ι ές π ριπ ώ ις, όπως
ά η υ
ι ή
ο ήγη η.
Ω
ο City Safety προ ι οποι ί ο ο ηγό ό
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης, ω ό ο
πορ ί
ιώ ι ο χρό ο
ί ρ ης
ου ο ηγού.
Μ
η πό
η προ ι οποίη ης ρυθ ι, οι προ ι οποιή ις
ρέ η
γοποιού ι ό η ωρί ρ . υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οι προ ι οποιή ις
ργοποιού ι υχ ό ρ πό ό, ι
η πόη προ ι οποίη ης
.
}}
389
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
ό η ι
η πό
η προ ι οποίη ης
, οι προ ι οποιή ις
έχ ι ορι
ί ως
πορ ί φ ι ο ι ά
π ρου ιάζου ι
υ έρη η
ορι έ ς π ριπ ώ ις, π.χ.
ό
υπάρχου
γά ς ι φορές η
χύ η ή
προπορ υό
οχή
φρ άρου πό ο .
Ω
προ ι οποίη η
φ ς γι η ιουργί Rear Collision Warning π ργοποι ί ι
η πό
η γι η προ ι οποίη η ύγ ρου ης η ι ουργί City
Safety έχ ι ορι
ί η
ώ η ι ή
".
"
Ω ό ο, η ι ουργί ης προέ
ης ω
ζω ώ
φ
ί ς ι ης πέ η ης π ρ έ ου
ργές.
Δ
έ
υ ό
ο ύ η
πορ ί
γγυηθ ί 100 % ω ή ι ουργί
ό ς
ις π ριπ ώ ις. Γι ο όγο υ ό, πο έ
η ο ι ά
ο City Safety
υθύ ος ο υ ο ί η ο προς θρώπους, ζώ
ή οχή
- ά ι έ οιο πορ ί
προ έ ι ο ρή ζη ιά ι ρ υ
ι ό ι
θέ ι
ί υ ο θρώπι ς ζωές.
390
•
π
City Safety ( . 386)
Safety™
μπ
πό ι που πορ
Safety
ι οχ
, ι υ
ζώ
ι π ζο .
μ
ι
City
ιχ
ύ
ς,
ι ο City
γά
μ
ο City Safety ιχ ύ ι
π ρι ό ρ οχήπου ί
ί ι
η έ
ί
ι ού ι
η ί ι
ύθυ η
ο υ ο ί η ό ς,
θώς ι
οχή
που π ριγράφο ι
η
ό η "City Safety
ι ρχό η
υ οφορί ".
Γι
πορέ ι ο City Safety
ιχ ύ ι
έ όχη
ο ο ά ι,
προ ι ά ι
πί ω φώ
ου οχή
ος πρέπ ι
ι ουργού
ι
φω ίζου
θ ρά.
ΠΟΣ
Δ
Γι
έ
ι
ού
πορέ ι η ι ουργί
ι υ ι ή, πρέπ ι
ί ι
ρί
ι πά ω
πο ή
γέθους".
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ιχ ύ ι
ή ι ς(-η)
ο"
ο ι-
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό ους
ους ι υ ι ές
ό ς ις π ριπ ώ ις
ι, γι π ρά ιγ ,
πορ ί
" ι":
Χ ρ
ηρι ι ά π ρ
ίγ
φιγούρ ς που ο City
Safety ρ η ύ ι ως ι υ ι ή —
φές π ρίγρ
ώ
ος ι πο η ά ου.
Γι
η έ ι η πό ο η ου υ ή
ος, η
ι ουργί ου υ ή
ος που ιχ ύ ι
ι υ ι ές πρέπ ι
ά ιό ο ο υ ό πιο φ ίς π ηροφορί ς γι η
θρώπι η φιγούρ
ι ο π ρίγρ
ου πο η άου - οι π ηροφορί ς υ ές φορού
η
γ ώρι η ου πο η ά ου, ου φ ιού,
ω χ ριώ , ω ώ ω , ω πο ιώ , ου πά ω
ι ά ω έρους ου ώ
ος
υ υ
ό
ο υ ήθη ρόπο ί η ης ός θρώπου.
ά έ
γά ο έρος ου ώ
ος ου ι υι ή ή ου πο η ά ου
ί ι ορ ό η
ά ρ ης ι ουργί ς, ό
ο ύ η
πορ ί
ιχ ύ ι ο ι υ ι ή.
•
•
ι υ
ι
ι υ
ώ
ι ές
φές π ρίγρ
ος όγω ρουχι ού
•
πο ή
ί
ές που
.
φορ ω έ
ι
ρί ο
γά
ι
ά.
ι-
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
Χ ρ
ηρι ι ά π ρ
ίγ
ύ η θ ωρ ί ως π ζούς
ώ
ος.
φιγουρώ που ο
φές π ρίγρ
Γι
η έ ι η πό ο η ου υ ή
ος, η
ι ουργί ου υ ή
ος που ιχ ύ ι
π ζούς πρέπ ι
ά ι ό ο ο υ ό πιο
φ ίς π ηροφορί ς γι η
θρώπι η
φιγούρ - οι π ηροφορί ς υ ές φορού
η
γ ώρι η ου φ ιού, ω χ ριώ ,
ω ώ ω , ω πο ιώ , ου πά ω ι ά ω
έρους ου ώ
ος
υ υ
ό
υ ήθη ρόπο ί η ης ός θρώπου.
Γι
πορ ί
ιχ υ ί έ ς π ζός, πρέπ ι
υπάρχ ι
ίθ η
ο φό ο, γ γο ός
που πηρ άζ
ι πό
ρούχ
ι ο
ιρό.
Ό
η
ίθ η
ί ι έ ο η, ο π ζός
πορ ί
ιχ υ ί ργά ί
θό ου, που
πορ ί
η ί ι ό ι οι προ ι οποιή ις ι η
πέ η η φ ρ όζο ι ργά ή θό ου.
}}
391
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ο City Safety πορ ί πί ης
ιχ ύ ι
π ζούς ο ο ά ι
ους φω ί ου οι προο ίς ου υ ο ι ή ου.
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό
υ γέθη ζώ
ό ς ις π ριπ ώ ις ι,
γι π ρά ιγ ,
πορ ί
ι:
Δ
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
πορ ί
ιχ ύ ι ό ους
ους π ζούς
ό ς ις π ριπ ώ ις ι,
γι π ρά ιγ ,
πορ ί
" ι":
•
•
•
π ζούς που
ι ρί ο ι
ά,
ά ο
ω οποίω η φιγούρ
ι γράφ
ι π ήρως όγω ρούχω ή
π ζούς
ύψος ά ω πό 80 cm.
π ζούς
η
ίθ η
ο φό ο ω
π ζώ
ί ιέ ο ηυ ή η
π ρίπ ω η, η προ ι οποίη η ι οι
π ρ
ά ις πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού
θυ έρη η ή θόου.
π ζούς που
ί
.
φέρου
γά
ι-
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
Χ ρ
ηρι ι ό π ρά ιγ φιγούρ ς που ο City
Safety ρ η ύ ι ως γά ο ζώο - ί η ο ή ρ υί η ο ι
φές π ρίγρ
ώ
ος.
Γι έ ι η πό ο η, η ι ουργί ου
υ ή
ος που ιχ ύ ι έ
γά ο ζώο
(π.χ. άφι ι ά ογο) πρέπ ι
ά ιό ο
ο υ ό πιο φ ίς π ηροφορί ς γι η
φιγούρ , ώ
πορ ί
γ ωρί ι ο
ζώο π υθ ί ς πό ο π άι
υ υ
ό
ο ρόπο ά ι ης που θ ωρ ί ι χ ρ
ηριι ός γι ο ζώο.
ά έρη ου ώ
ος ου ζώου
ορ ά η ά ρ , ό
ο ύ η
ρ ί
ιχ ύ ι ο ζώο.
ο City Safety πορ ί πί ης
γά ζώ
ο ο ά ι
προ ο ίς ου υ ο ι ή ου.
392
ί
ι
ιχ ύ ι
φω ί ου οι
•
υ
•
γ ύ ρ ζώ που
ί ι ρ
έ
ίθ
ί η ο.
γέθη ζώ που
ά.
ι
ρί ο
ι
ι ρίζου ή που
πό ο υ ο-
•
υ γέθη ζώ που ρέχου ή ι ού
γρήγορ .
•
γά ζώ
η
ίθ η
ο φό ο
ω ζώω
ί ιέ ο ηυ ή
η π ρίπ ω η, η προ ι οποίη η ι οι
π ρ
ά ις πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού
θυ έρη η ή θόου.
•
ι ρά ζώ όπως
π ρά ιγ .
ύ ους
ι γά ς, γι
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ο ήγη η ου υ ο ι ή ου
ο ω ό
ρόπο ι γι η ήρη η πό
ης
φ
ί ς, η οποί πρέπ ι
ί ι προρ ο έ η η ω ή χύ η .
πο-
•
π
City Safety ( . 386)
ι
ΠΟΣ
City Safety
ο City Safety πορ
ό
ρ ι ιό
π ρχό
ο όχη
μ
ι
ι ού ι
υ ο ί η
οηθ
ι ο ο ηγό
υρωθ
ά ο
ι
ύρω η.
•
ξιά (ή
ι ού
ο π ρχό
προ ο ίς
ξιά ις χώρ ς που
ι ρι
ρά)
ο όχη πρέπ ι
έ ους
έχ ι ους
Δ
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης όγω ι ύ ου ύγ ρου ης
π ρχό ο όχη
ργοποιού ι υχ ά
πο ύ ργά.
ιχ ύ
ι
Γι
ιχ ύ ι ο City Safety έ
π ρχόο όχη
πορ ί ύγ ρου ης, ο π ρχό ο όχη πρέπ ι πρώ
ι έ θ ι ο
ή (1) ο οποίο ο City Safety πορ ί
ύ ι η
ά
η.
Πρέπ ι πί ης
π ηρού
π ρ ι έρω ρι ήρι :
•
•
ι
π ρ
ά ω
Ο ο ηγός ί ι πά ο υπ ύθυ ος γι η
ήρη η ης ω ής πό
ης ι χύη ς - πο έ η π ρι έ
π ρέ
ι
ο ύ η προ ι οποίη ης ύγ ρου ης ή
ο City Safety.
μ
•
•
ο City Safety ί ι πι οηθη ι ή ι ουργί
ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
ή
ο οποίο ο City Safety πορ ί
π ρχό
ι
υρού
οχή
.
όγω ω π ρχό ω
οχη ά ω . Σχ ι ά π ρ
•
•
ΡΞ
ι
ίγ
Ο ΟΔ ΓΟ
υρού
:
ω
ο πρόγρ
έγχου υ άθ ι ς ESC
π ρ
ί ι
π ρίπ ω η ο ι θηρό η ς
ο ο ό ρω
ο π ρχό
ργά
ο όχη
ιχ υ ί πο ύ
ο π ρχό ο όχη
ά γι άποιο όγο
ι
οι προ ο ίς ου π ρχό
ος ί ι η οί
•
ο π ρχό
π , γι π ρά
ωρί ς.
•
City Safety ( . 386)
ο όχη
ιγ ,
ρί
ου οχή
ι ί ι πρό
άζ ι πό ο
ι
-
π
μ
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο City Safety πορ ί
υ ο υ ί
οηθή ι ο ο ηγό
ι ωπί ι ους ι ύ ους ύγ ρου ης
ο υ ο ί η ό ς πρέπ ι
ι ί ι
χύ η όχι ι ρό ρη πό 4 km/h
(3 mph)
ο υ ο ί η ό ς πρέπ ι
ρίψ ι ριρά ις χώρ ς που
υ ο ί η
393
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
City Safety
π
π
π
μ
ο City Safety χ ι η υ
ό η
οηθ ι ο ο ηγό φρ άρο
ς υ ό
ο
υ ο η ο ωρ ρ , ό
η ποφυγ ης
ύγ ρου ης
ι φι
ό ο
ιγ ό
γ ς πορ ς.
ο City Safety οηθά ο ο ηγό πιχ ιρώ ς
ι ρ ώς
προ έψ ι
υπάρχου "ο οί ι φυγής" προς ο π άι
π ρίπ ω η που ιχ υ ί
υ ί
ιγ ή ρ υ ί η ο ή
η έ ο προπορ υό ο όχη .
ο City Safety
π ρ
ί ι
η ι ουργί υ ό
ης πέ η ης ό ο ο/η ο ηγός πορ ί
ποφύγ ι η ύγ ρου η
ιγ ό ου
ι ο ιού.
Ω ό ο,
ο City Safety προ
υπάρχ ι υ ό η γι
ιγ ό
όγω υ οφορί ς οχη ά ω
ωρί , η ι ουργί πορ ί
ο ηγό ρχίζο ς υ ό
ωρίς.
έπ ι ό ι
ι φυγής
ιπ
ή
οηθή ι ο
φρ άρ ι
Δ
ι
ό η
ου City Safety
έ ι ι
υγ ρι έ η
ά
η ί ι πι οηθηι ή ι
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
ο υ ο ί η ό ς (1)
" έπ ι" ά
ποφύγ ι ο προπορ υό ο όχη
πώς φρ άρ ι υ ό
ωρί ρ .
ο υ ο ί η ό
ργό/
394
ς
η έ ο όχη
ους ρόπους
(2) ι υ -
•
•
π
City Safety ( . 386)
Π ριορι
οί ου City Safety ( . 394)
μ
City Safety
Η ι ουργ City Safety πορ
χ ι
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
μ
μ
ι ί
ρ η έ
χ η ό ύψος, π.χ.
η ιά ι γι φορ ίο που προ ξέχ ι, ή ξ ουάρ όπως οηθη ι ά φώ
ι προ
υ ιές πάρ ς που οποθ ού ι ψη ό ρ πό
ο πό ου ι η ήρ π ριορίζου η ι ουργί .
Ό
ο ο ό ρω
ί ι ο ι θηρό, η πόη πέ η ης γ ώ ι, γ γο ός που πορ ί
πηρ ά ι η ι
ό η
ου υ ή ος City Safety
ποφύγ ι η ύγ ρου η. Σ
υ ές ις π ριπ ώ ις, ο ύ η
ι π ορί
ος ροχώ
ι ο πρόγρ
υ άθ ι ς ESC φ ρ όζου η
ύ ρη υ ή
ύ
η πέ η ης ι ι ηρού η υ άθ ι .
ο οπ ι ό ή προ ι οποίη ης ο π ρ πρίζ
πορ ί
η ί ι ύ ο
ι ηπ ό ό
ο
ή ιος ί ι ρι ώς πέ
ί ς ( ό ρ ),
ό
υπάρχου
ά ις ή ό
φορά
γυ ιά η ίου, ή
οι άζ
υθ ί προά.
ΠΟΣ
μ
Ό
ο χώρο πι
ώ
π υχθ ί υψη ή
θ ρ ο ρ ί , π.χ. όγω υ ού ή ιου, ο
οπ ι ό ή προ ι οποίη ης ο π ρ πρίζ
πορ ί
π ργοποιηθ ί προ ωρι ά.
μ
μ
ο π ίο ίχ υ ης ης ά ρ ς ί ι π ριορι έ ο ι, γι ο όγο υ ό, οι π ζοί, οι
ι υ ι ές
γά ζώ
ι
οχή
ορι έ ς π ριπ ώ ις
πορού
ιχ υ ού ή ιχ ύο ι ργό ρ π' ό, ι
έ
ι.
οχή
που ί ι ρό ι
πορ ί
ιχ υ ού ργό ρ πό ά
ι,
ί ι
ο ά ι, οι ο ο ι έ ς πορ ί
ιχ υθού ργά ή θό ου.
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ίέ
ή υ που
φέρ ι ό ι η ο ά
ά ρ ς
ι ρ άρ πο ίζ
ι, ο City Safety
έχ ι
η πορ ί
ιχ ύ ι π ζούς,
γά ζώ , ι υ ι ές, οχή
ή ις ι γρ
ί ις ου ρό ου προ ά πό ο υ οί η ο. υ ό η ί ι ό ι η ι ουργι ό η
ου City Safety πορ ί
υπο θ ι
ί.
Ω
ό ο,
φ ίζ
ι ή υ
φά
ος
ό ς ις π ριπ ώ ις ις οποί ς οι ι θηήρ ς ου π ρ πρίζ πο ίζο ι. Ο ο ηγός
πρέπ ι γι υ ό ο όγο
φρο ίζ ι
ι η-
ρ ί θ ρή η π ριοχή ου π ρ πρίζ προ
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ.
υ
ρώ
πρ
υ ι
ιο ο
ά
ήρη η ι η
ι
ά
η ω
ου υ ή
ος City Safety πρέπ ι
γ
οποι ί ι ό ο
υ ργ ίο ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξουη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
χύ ι, ό η ι
φ υ η.
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
η ύγ ρου η ί
ι
πό-
Ό
ο ο ηγός ο ηγ ί
ύ
η ι πίγ ω η
ης
ά
ης, η προ ι οποίη η ύγ ρουης πορ ί
θυ
ρή ι γι
χι οποιηθού οι ά οπ ς προ ι οποιή ις.
Δ
μ
Όπ
Ό
ο υ ο ί η ό ς ι ί ι
η όπιθ , ο City Safety π ργοποι ί ι προ ωρι ά.
μ
ο City Safety
χ η ές χύ
- υ ός ί ι
π ρ
ί ι
ς π η ιάζ ι
προπορ υό
υ η.
ργοποι ί ι
πο ύ
η ς - ά ω πό 4 km/h (3 mph)
ι ο όγος που ο ύ η
π ριπ ώ ις που ο υ ο ί η ό
πο ύ ι ρή χύ η έ
ο όχη , π.χ.
ά η άθ-
Οι
ο ές ου ο ηγού έχου πά ο υψη όρη προ ρ ιό η - υ ός ί ι ι ο όγος
που ο ύ η City Safety
π ρ
ί ιή
ά
ι η προ ι οποίη η/π ρέ
η
π ριπ ώ ις που ί ι φές ό ι ο ο ηγός
πρ γ
οποι ί ιγ ούς
ο ι ό ι ή πι -
}}
395
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης πορ ί
ργοποιηθού ργά ή
θό ου , όγω ης υ οφορι ής
ά
ης ή όγω ξω ρι ώ π ρ γόω ,η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ
πορ ί
ιχ ύ ι ω ά π ζούς, ι υι ές, υ γέθη ζώ ή οχή
.
Γι
ιχ ύο ι
οχή
η ύχ ,
οι προ ο ίς ους ι
πί ω φω ι ι ά
ους ώ
ους πρέπ ι
ί ι
έ
ι
φω ίζου ω ά.
έ ι ης ο ά ς ά ρ ς ι
άρ γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές ί ι π ριορι έ η. Οι προ ι οποιήις ι οι π ρ
ά ις πέ η ης ου
υ ή
ος ί ι πο
ι ές ό
η
χ ι ή χύ η
ου υ ο ι ή ου
υπ ρ ί ι
50 km/h (30 mph). Γι
ίη ή ρ υ ί η οχή
, οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις πέ η ης ί ι
πο
ι ές ό
η χύ η
ου
υ ο ι ή ου
υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
ίω η χύ η ς γι
γά
ζώ ί ι ι ρό ρη πό 15 km/h (9 mph)
ι πορ ί
πι υχθ ί ό
ο όχη
ι ί ι
χύ η πά ω πό 70 km/h
(43 mph). προ ι οποίη η ι η π ρέ η πέ η ης γι
γά ζώ ί ι ιγόρο πο
ι ή
χ η ό ρ ς
χύ η ς.
ρ
396
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ρ υ ί η οχή
ι
γά ζώ πορ ί
π ργοποιηθού
ο ο ά ιή
η ορ ό η
ί ι
ή.
Οι προ ι οποιή ις ι οι π ρ
ά ις
πέ η ης γι ους π ζούς ι ους ι υ ιές π ργοποιού ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
70 km/h
(43 mph).
Μη
οποθ ί , ο ά ή
ρ ώ
ι ί
η ξω ρι ή ή η
ω ρι ή π υρά ου π ρ πρίζ προ ά ή γύρω
πό η ο ά
ά ρ ς ι ρ άρ — ά ι
έ οιο πορ ί
προ
έ ιπ ρ
ο ές
ις ι ουργί ς που ξ ρ ώ ι πό η
ά ρ .
υπάρχου
ι ί
, χιό ι, πάγος ή
ρο ιά η π ριοχή ου ι θη ήρ ης
ά ρ ς, η ι ουργί ου πορ ί
υποθ ι
ί,
π ργοποιηθ ί π ήρως ή
η πο ρί
ι ω ά.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
άρ ου υ ο ι ή ου, η οποί έχ ι οριέ ους γ ι ούς π ριορι ούς, . όη "Π ριορι οί γι η ο ά ρ άρ".
ρ
•
•
•
π
City Safety ( . 386)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 383)
Π ριορι
οί ης ο ά
ςρ
άρ ( . 374)
ΠΟΣ
μ
City Safety
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
City Safety.
Μ
υ
μ
π ρ
ίθ
ι ορι
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
π
Ό
ο City Safety φρ άρ ι ή
υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού
μ
City Safety
City Safety
μ
•
ά ω πί
.
ΡΞ
. π
-
ο ύ
θ ί
η
έ
ργοποιή ι η
ι υ όχρο
υ ό
φ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι
η πέ η η, πορ ί
άψου
ίέ
ή υ
ι έ ου.
π υθυ θ ί
υ ργ ίο - υ ι
ρ
ά
ές πό ις
ι
π υθυ -
π
City Safety ( . 386)
397
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Rear Collision Warning
Η ι ουργ Rear Collision Warning (RCW)
πορ
οηθ
ι ο ο ηγό
ποφύγ ι
η πρό ρου η πό όχη που π η ιάζ ι
πό π ω.
ο RCW
ργοποι ί
που ο ι η ήρ ς ίθ
ι υ ό
άθ φορά
ι
ι ουργί .
ι ουργί RCW πορ ί
προ ι οποιή ι
ο ο ηγό γι έ όχη που π η ιάζ ι πό
πί ω ό ι πί ι ι ύγ ρου η,
ο ή ος γρήγορ
φ ς.
,ό
ι ρό
RCW
ί
ζω ώ
προ
φά
γοποι
η χύ η
ου οχή
ος ί ι
ρη πό 30 km/h (20 mph), η ι ουργί
ιχ ύ ι ό ι ο υ ο ί η ο ρί
ι
υ ο οπί θι ς ύγ ρου ης, οι
ήρ ς
φ
ί ς πορ ί
ώ ου ις
ι ές ζώ ς φ
ί ς ι ο ύ η
ι ς Whiplash Protection System
ρί ι.
έ ως πρι πό η ύγ ρου η, ο RCW πορ ί πί ης
ργοποιή ι ο πο όφρ ο γι
ιωθ ί η πι άχυ η ου υ ο ι ή ου
ά
η ύγ ρου η. Ω ό ο, ο πο όφρ ο
ργοποι ί ι ό ο
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο. ο πο όφρ ο π ργοποι ί ι έως
π ηθ ί ο π ά γ ζιού.
μ
Σ ορι
υ ο
398
έ ς π ριπ ώ ις ο RCW πορ ί
υ ί
οηθή ι ο ο ηγό
υπάρ-
χ ι ί
ιγ
•
•
•
υ ος ύγ ρου ης. υ ό γι π ράπορ ί
υ
ί:
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω
χ υ ί πο ύ ργά
ι-
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω
άξ ι ωρί
η
υ ί
ιγ ή
ο όχη που π η ιάζ ι πό πί ω ι ίι
χύ η πά ω πό 80 km/h
(50 mph).
Ω
Σ ορι έ ς γορές, ο RCW
ργοποι ί άποι προ ι οποίη η
φ ς
όγω ω οπι ώ
ο ι ώ ο ι ής
υ οφορί ς έ οι ς π ριπ ώ ις,
υ ό ο έ ος ης ι ουργί ς π ργοποι ί ι.
Ω
προ ι οποίη η
φ ς γι η ιουργί Rear Collision Warning π ργοποι ί ι
η πό
η γι η προ ι οποίη η ύγ ρου ης η ι ουργί City
Safety έχ ι ορι
ί η
ώ η ι ή
".
"
Ω ό ο, η ι ουργί ης προέ
ης ω
ζω ώ
φ
ί ς ι ης πέ η ης π ρ έ ου
ργές.
•
•
•
•
π
City Safety ( . 386)
Ρύθ ι η ης πό
ης προ ι οποίη ης
γι ο City Safety ( . 389)
Προ
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 67)
Whiplash Protection System ( . 65)
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Blind Spot Information*
Η ι ουργ Blind Spot Information (BLIS)
χ ι χ ι
γι
ς προ ι οποι ό ι
υπάρχου οχ
ι γω ως π ω ι ο
π άι ου υ ο ι
ου ς ι
ς οηθά
πυ
υ οφορ
ρό ους
ρ ς ωρ ς προς η
ι
ύθυ η.
ο BLIS πο
προορίζ
ι
ί οήθη
ου ο ηγού ι
ο προ ι οποι ί γι
ξής:
•
οχή
ου
•
οχή
η ρι
ρή ι ξιά ωρί
που ρί
ι πιο ο ά ο υ ο ί η ο,
οποί π η ιάζου γρήγορ .
υφ ά η
ί
ου υ ο ι ήΘέ η ης υχ ί ς BLIS15.
ρχή
ι ουργί ς ου Blind Spot Information
ώ η υφ ώ
ι ι ή υχ ί
ο ου πί BLIS η προ ο ή ι ουργιώ
ης
ρι ής οθό ης
ργοποι ί/ π ργοποι ί η ι ουργί .
η
ίω
ώ η γι
οχή
που π η ιάζου γρήγορ .
ι ουργί BLIS ί ι
ργή
χύ η ς
ά ω ω 10 km/h (6 mph).
ο ύ η
ι ρά ό
•
•
έχ ι χ
:
ά
οχή
η ό ς
άποιο όχη
ί η ό ς
ι
ίέ
ι, ώ
προ π ρ ού
ο υ ο ί-
π η ιάζ ι γρήγορ
ο υ ο-
Ό
όχη
ο BLIS ιχ ύ ι όχη
η ζώ η 1 ή
που π η ιάζ ι γρήγορ
η ζώ η 2, η
ι ι ή υχ ί
ο ξω ρι ό θρέπ η
ης χ ι ής πόρ ς ά ι ι π ρ έ ι
15
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 399
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
θ ρά
έ η.
ο ο ηγός άψ ι ο
φ ς η ί ι π υρά
η προ ι οποίη η,
η
ι ι ή υχ ί , πό
θ ρά
έ η,
ρχίζ ι
ο ή ι
πιο έ ο ο φως.
Δ
ο Blind Spot Information ί ι έ
υ π ηρω
ι ό οήθη
ι
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ο Blind Spot Information
υπο θι ά
η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου
ω ρι ού ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
Ω
υχ ί
ά ι η
ή ου η οποί ο
ι ά ο όχη . ά
π ρά ου οχή
ρές, ό
ά ου
π υρά ου υ ο ιύ η έχ ι ιχ ύο υ ο ί η ο ο προι πό ις ύο π υι οι ύο υχ ί ς.
ό
400
ι ουργ ί
ο Blind Spot Information
ο υ ο ί η ο ι ί ι
ι ουργ ί
η όπι θ .
Μπορ
η
(BLIS).
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Blind Spot Information
ο Blind Spot Information
πορ ί πο έ
υπο
ή ι η υθύ η ι η προοχή ου ο ηγού. ί ι πά ο
υθύ η
ου ο ηγού
άζ ι ωρί
φ ή
ρόπο.
Δ
ο Blind Spot Information
ι ές ροφές.
π
/ π
π
Blind Spot Information*
Δ
ο ύ η
π ώς πι ουρ
π ρίπ ω η
υπο θι ά,
ο ήγη η ι η χρή η ω
πορ ί πο έ
υπο
ή
γορ η ι η υπ υθυ ό η
υθύ η γι η
φ ή
πό ι ι πά ο
ο ο
ί, ι
ί
η
φ ή
θρ π ώ . Δ
ι η γρήου ο ηγού.
γή ωρί ω
ηγό.
π
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 400)
•
Π ριορι
( . 401)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
•
Cross Traffic Alert* ( . 402)
οί ου Blind Spot Information*
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ποιη έ η η πό η φορά που ο ι η ήρ ς
θ
θ ί
ι ουργί
ι
θ
άψου
ι ι ές υχ ί ς.
Δ
ο Blind Spot Information ί ι έ
υ π ηρω
ι ό οήθη
ι
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ο Blind Spot Information
υπο θι ά
η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου
ω ρι ού ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
Θέ η ης υχ ί ς Blind Spot Information16.
ο Blind Spot Information
πορ ί πο έ
υπο
ή ι η υθύ η ι η προοχή ου ο ηγού. ί ι πά ο
υθύ η
ου ο ηγού
άζ ι ωρί
φ ή
ρόπο.
ι ι ή υχ ί
–
ι ουργί
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι πό ο ου πί BLIS η προ ο ή
ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
Π ή
ο ου πί BLIS η προ ο ή
ι ουργιώ .
> ο BLIS ί ι
ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι - ο ου πί φ ίζ
ι ι
πρά ι η/γ ρι
ι ι ή υχ ί .
ο BLIS
ργοποιηθ ί
ά η
ί η η
ου ι η ήρ , ως πι
ίω η ης ι ουργί ς
οι
ι ι ές υχ ί ς ους ξω ρι ούς
θρέπ ς
ο ή ου ί φορά.
ο BLIS ή
π ργοποιη έ ο ό
ο ι η ήρ , θ π ρ
ί ι π
16
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
•
•
•
π
Blind Spot Information* ( . 399)
Π ριορι
( . 401)
οί ου Blind Spot Information*
μ
Information*
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Blind Spot
Η ι ουργ Blind Spot Information (BLIS)
πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς
π ριπ ώ ις.
Π ρ
ίγ
π ριορι
ώ :
•
ρο ιά, ο πάγος ι ο χιό ι ους
ι θη ήρ ς πηρ άζου ις ι ουργί ς
ι πορ ί
π ργοποιή ου ις προ ιοποιή ις.
•
ο BLIS π
ρι ό ύ η
ρέι ρ.
ργοποι ί ι ό
οη
ου υ ο ι ή ου υ
θ ί
Οι ι θη ήρ ς γι η ι ουργί BLIS ρί οι έ
άθ γω ί ου πί ω φ ρού/
προφυ
ήρ . Οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιούι πί ης πό η ι ουργί Cross Traffic
Alert (CTA).
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
ήργο-
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
}}
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 401
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
Δι
ηρ ί
η πιφά ι
ρή ό ο ι η ξιά π
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
•
Π ριορι
( . 404)
οί ου Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert*
ο Cross Traffic Alert (CTA) πο
ο θη
ου ο ηγού που χρη ι οποι
ι γι
προ ι οποι ο ο ηγό ι ρχό
η υ οφορ οχη ά ω ό
ο υ ο η ο ι
ι
η όπι θ . ο CTA ι ουργ
πι ουρι ά ου Blind Spot Information (BLIS).
θ ρή - ό ο η ριυρά ου υ ο ι ή ου.
Γι
ι φ ι
ί η έ ι η ι ουργι όη ,
η ί προ ά πό ους ι θη ήρ ς
πρέπ ι
ι ηρού ι θ ρά.
Μη
ς
ο ά
υχό
η π ριοχή ω
ι ί
, ι ί ή
ι θη ήρω .
ι έρχή
πι
υή ξ ρ η ά ω ω
ι ουργιώ
BLIS ι CTA ή π
φή ω προφυ ήρω πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
πό υ ργ ίο - υ ι ά ι ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
402
π
Blind Spot Information* ( . 399)
ι ουργί ς ου CTA.
ο CTA υ π ηρώ ι η ι ουργί ου BLIS,
πι ρέπο ς ο ο ηγό
ι η ι ρχόη υ οφορί οχη ά ω που π η ιάζου
πό
π άγι , όπως ό
ο όχη
γ ί ι
πό η θέ η άθ υ ης
η όπι θ .
ο CTA έχ ι χ ι
ί
ά ύριο όγο γι
ιχ ύ ι οχή
. Σ υ ο ές υ θή ς,
πορ ί πί ης
ιχ ύ ι ι ρό ρ ' ιί
', όπως πο η ά ς ι π ζούς.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 400)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ο CTA ί ι
υ ί ι προς
ργό ό ο
ο υ ο ί η ο
πί ω ή
πι γ ί η όπι θ .
ο CTA ιχ ύ ι ό ι άποιο
ι ί ο
π η ιάζ ι πό ο π άι, υ ό πι η ί
ι :
•
έ ηχη ι ό ή - ο ήχος ούγ
ι πό
ο ρι
ρό ή ο ξί ηχ ίο ά ογ
η
ύθυ η πό η οποί π η ιάζ ι
ο
ι ί ο.
•
έ
•
έ
ι ο ί ιο που
η οθό η.
ά
ά
ι
ο CTA
πορ ί
υπο
ή ι η
υθύ η ι η προ οχή ου ο ηγού - η
υθύ η γι η ί η η
η όπι θ
ι
γή ωρί ς
φά ι φέρ ι
πά ο ο ο ηγός.
γρ φι ά PAS
γρ φι ά PAS
Μπορ
ο ύ η CTA
υπο θι ά η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου ω ρι ού θρέπ η ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
ι ο ί ιο η πά ω προ ο ή ης
ρ υπο οήθη ης άθ υ ης.
έ ο ι ο ί ιο CTA
οθό η.
ι
π
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 403)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
•
Π ριορι
( . 404)
•
Blind Spot Information* ( . 399)
οί ου Cross Traffic Alert
Ο ΟΔ ΓΟ
π
/ π
π
Cross Traffic Alert*
Δ
ο CTA ί ι υ π ηρω
ι ό οήθη
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ΡΞ
η
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Cross Traffic Alert (CTA).
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
–
ή
ο ου πί Cross Traffic Alert
η προ ο ή ι ουργιώ .
> • ΠΡ Σ Ν έ
ιξη ο ου πί - ο
CTA ί ι
ργοποιη έ ο.
Π
•
Γ Ρ έ
ιξη ο ου πί - ο CTA
ί ι π ργοποιη έ ο.
ι ουργί CTA
ργοποι ί ι πά ο
ά η
ί η η ου ι η ήρ .
η
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 403
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Δ
ο CTA ί ι υ π ηρω
ι ό οήθη
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις.
ι
ο ύ η CTA
υπο θι ά η
φ ή ο ήγη η ι η χρή η ου ω ρι ού θρέπ η ι ω ξω ρι ώ
θρ π ώ .
ο CTA
πορ ί
υπο
ή ι η
υθύ η ι η προ οχή ου ο ηγού - η
υθύ η γι η ί η η
η όπι θ
ι
γή ωρί ς
φά ι φέρ ι
πά ο ο ο ηγός.
•
•
•
π
Cross Traffic Alert* ( . 402)
Π ριορι
( . 404)
οί ου Cross Traffic Alert
Η
Cross Traffic Alert
ι ουργ Cross Traffic Alert (CTA) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
ο CTA
πο ί ι έ ι
ό ς ις
π ριπ ώ ις,
ά έχ ι ορι έ ους π ριοριούς. Γι π ρά ιγ , οι ι θη ήρ ς CTA
πορού
“ ου ” έ
πό ά
θυ έ οχή
ή πό ι .
ο ουθού ορι έ π ρ
ίγ
π ριπ ώω όπου ο "π ίο ορ ό η ς" ου CTA
πορ ί
ί ι ή η π ριορι έ ο ι, γι ο
όγο υ ό, ο ύ η
η πορ ί
ιχ ύ ι
οχή
που π η ιάζου π ρά
ό οό
π η ιά ου πο ύ ο ά:
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
Σ θέ η
ί ι
υφ ό
404
θ
υ έ ο πο ύ έ
ι
ή
ου CTA.
ή
ο οποίο ο CTA πορ ί
χ ύ ι/“ ι”.
Ω ό ο, ό
ο υ ο ί η ό ς ι ί ι
η όπι θ , η γω ί
άζ ι ως προς
όχη / ι ί ο που π ο άρ ι η ορ
η
ου υ ή
ος,
πο έ
ο
" υφ ός" ο έ ς
ιώ
ιρ γ ί .
Π ρ
ο υ ο ί η ο ί ι
θέ η άθ υ ης.
άθ υ ης υπό γω ί , ο CTA πορ ί
ώς " υφ ό" πό η ί π υρά.
ίγ
π ρ ι έρω π ριορι
ιργά
ο
ό-
ώ :
•
ρο ιά, ο πάγος ι ο χιό ι ους
ι θη ήρ ς πηρ άζου ις ι ουργί ς
ι πορ ί
π ργοποιή ου ις προ ιοποιή ις.
•
ο CTA π ργοποι ί ι ό
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου υ
θ ί
ρέι ρ.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Οι ι θη ήρ ς γι η ι ουργί CTA ρί οι έ
άθ γω ί ου πί ω φ ρού/
προφυ
ήρ . Οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιούι πί ης πό η ι ουργί Blind Spot
Information (BLIS).
ηρ ί
η πιφά ι
ρή ό ο ι η ξιά π
Ο ΟΔ ΓΟ
πι
υή ξ ρ η ά ω ω
ι ουργιώ
BLIS ι CTA ή π
φή ω προφυ ήρω πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
πό υ ργ ίο - υ ι ά ι ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
•
•
Δι
ΡΞ
π
Cross Traffic Alert* ( . 402)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 403)
•
Μη ύ
γι
Blind Spot Information*
ι Cross Traffic Alert* ( . 406)
•
Π ριορι
( . 401)
οί ου Blind Spot Information*
θ ρή - ό ο η ριυρά ου υ ο ι ή ου.
Γι
ι φ ι
ί η έ ι η ι ουργι όη ,
η ί προ ά πό ους ι θη ήρ ς
πρέπ ι
ι ηρού ι θ ρά.
Μη ο ά
ι ί
, ι ί , ι έ ςή
π ρό οι
η π ριοχή ω ι θη ήρω .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 405
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Information*
Blind Spot
Cross Traffic Alert*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό η ύ
γι
Μ
υ
μ.
π
406
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
έ
φ ζ Blind Spot
ο ύ η
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ο BLIS
μ π
π
ι ο CTA έχου
π
ργοποιηθ ί ιό ι υ
π υθυ θ ί
έθη
ρυ ου
υ ργ ίο - υ ι
ού
ο
οη
ά
ρι ό ύ
ι
π υθυ θ ί
η
έ
ου υ ο ι ή ου.
μ
π
Blind Spot Information* ( . 399)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Blind
Spot Information* ( . 400)
•
Π ριορι
( . 401)
•
•
Cross Traffic Alert* ( . 402)
•
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ι Cross Traffic Alert
Ερ η
.
•
•
Information (BLIS)
(CTA).
οί ου Blind Spot Information*
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου Cross
Traffic Alert* ( . 403)
Δι χ ίρι η η υ ά ω
η οθό η ου
ο ηγού ι η
ρι ή οθό η ( . 129)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
*
μ
Η ι ουργ π ηροφοριώ ο ι ς
ης
(Road Sign Information – RSI) οηθά ο
ο ηγό
π ρ ηρ
ο ι ά
χύη ς ι υγ
ρι
π γορ υ ι ά
πό
οπο
ι ρχ
ι ο υ ο η ο.
όριο χύ η ς φ ίζ
ι π υθ ί ς
ι
γρ
ή η
χυ ρι ή ί
ης οθό ης
ου ο ηγού.
Δ
ο RSI
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως υ π ηρωι ό οήθη .
Ο ο ηγός φέρ
υθύ η
ι
ο ηγ ί ι ω
ς
ό ς
φορί ς.
•
Π ρ
ίγ
υ
άγ ω
ω
η ά ω
17.
ο RSI π ρέχ ι π ηροφορί ς π.χ. γι η ρέχου
χύ η , γι η ρχή/ έ ος ός
υ ο ι η ό ρο ου ή ρό ου, πό
π γορ ύ
ι η προ πέρ η ή γι ο ό ρο ους.
π
ρο
ή
φ
ρο
17
ι πά ο
φ ίζ ι ό
ά ιό ι
ι
ο ι
μ
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
Η ι ουργ Π ηροφοριώ ο ι ς
ης
(Road Sign Information - RSI)
γράφ ι ι
φ ζ ι
ο ι ά
ι φορ ι ούς
ρόπους ά ογ
ο
ι η
άη.
η πό υ η
ι ο υ ο ί η ο
ηρού ι οι ι χύοοί ο ι ής υ ο-
π
ή
ιξη η ά ω
ης ( . 407)
Π ηροφορί ς ο ι ής
•
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 410)
•
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 410)
•
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 411)
ά
ρ
έγχου
ρά
πό έ
ή γι υ ο ι η όο/ ρό ο ιπ ής υ οφορί ς ι έ
όριο χύ η ς, ο RSI πι έγ ι
ί ι ο ύ ο ο γι ο ή
υ ο ι η όου/ ρό ου ιπ ής υ οφορί ς. ο έο
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
γορά - οι ι ό ς
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
}}
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 407
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
έ ος ό ω
ο ο ηγός ι έ θ ι
ρό ο ο οποίο υπάρχ ι
ή
ο ό ρο ου, ο ύ ο ο γι υ ό ο ή
ο ή ι η οθό η ου
ο ηγού ως προ ι οποίη η.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Sensus Navigation*,
ό χρη ι οποιού ι πί ης οι π ηροφορί ς
πό ο χάρ η γι
προ ιορι
ί
ο
υ ο ί η ο ι ί ι προς η άθος
ύθυ η.
Π ρά ιγ
χύ η 18.
γ γρ
έ ω π ηροφοριώ γι
η
Ό
η ι ουργί RSI ιχ ύ ι έ ο ι ό
ή ορίου χύ η ς, ο ή
φ ίζ
ι
η οθό η ου ο ηγού ως ύ ο ο ζί
ι έ
ιξη
ό ι ο χρώ
ο χύ ρο.
ός πό ο ύ ο ο ορίου
χύ η ς, πορ ί
φ ιί πί ης έ πρό θ ο
ή , όπως " π γορ ύ
ιη
προ πέρ η".
Ο ο ηγός πορ ί πί ης
ά ι ι ηχη ι ή
προ ι οποίη η ό
ο ηγ ί προς
πρός
προς ρό ο που π γορ ύ
ι η ί ο ος
η
π
π
ί ι
ι ουργί
ργοποιη έ η - . ί ο
πι φ ί
"
ργοποίη η/ π ργοποίη η ης ηχη ι ής
προ ι οποίη ης" η
ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω Π ηροφοριώ
ο ι ής ή
ης".
μπ
έ ος υ ο ι η ο ρό ου.
Σ η υ έχ ι , οι π ηροφορί ς η ά ω
ού
φ ίζο ι έχρι
ιχ υ ί ο
πό ο ή που φορά η
χύ η .
μ
μ
ίγ
έ οιω
η ά ω
ί
ι:
Π ρ
408
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
πο ίω .
η ι ουργί RSI ιχ ύ ι έ
ή που
φορά ο έ ος ορίου χύ η ς, όπως ο
έ ος υ ο ι η ό ρο ου, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο
ί οιχο ο ι ό ή
πί 10–30 υ ρό π .
Π ρ
18
ω
γορά - οι ι ό ς
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
ίγ
πρό θ ω
η ά ω
18.
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Ορι έ ς φορές, γι ο ί ιο ρό ο υπάρχου ή
ι φορ ι ά όρι
χύ η ς ό έ πρό θ ο ή
ίχ ι
ποι ς π ριπ ώ ις ι χύου
ι φορ ι ά όρι
χύ ης. ο ή
ου ρό ου πορ ί
ί ι
ι ι ί ρ πι ί υ ο γι
υχή
ό
ρέχ ι ή/ ι ό
πι ρ
ί ο ίχ η, γι π ράιγ .
πρό θ ο ή που φορά η ροχή
φ ίζ
ι ό ο
οι υ ο θ ρι ήρ ς ου
π ρ πρίζ χρη ι οποιού ι.
ο
ρυ ου
ορίου
γι “ρυ
θ
φ
υ ο ί η ο υπάρχ ι υ
έ ο
ού ο ι π ρά
πό έ
ή
χύ η ς που υ ο ύ
ι πό ή
ου ού ο”, η οθό η ου ο ηγού
ι
ίη
ι υό η χύ η .
Ορι έ ς χύ η ς ι χύου
ό ο
ά πό π.χ. ι
υγ ρι έ η πό
η
ι υγ ρι έ η ώρ ης
η έρ ς. προ οχή ου ο ηγού φι ά ι η π ρίη έ ω ός υ ό ου
πρό θ ου ή
ος ά ω πό ο ύ ο ο
που ίχ ι η
χύ η . ο πρό θ ο ύ ο ο η οθό η ου ο ηγού θ
φ ί ι
ί
η έ
ιξη “DIST” ί “TIME”.
18
ο ι ά ή
ξ ρ ώ
ι πό η
ά
ο
ο ύ ο ο πρό θ ου
ή
ος
η ορφή ά ιου
π ι ίου ά ω πό ο ύ ο ο χύ η ς η οθό η
ου ο ηγού η ί ι ό ι η
ι ουργί RSI έχ ι ιχ ύι έ πρό θ ο ή
υ π ηρω
ι ές π ηροφορί ς γι ο ρέχο
όριο χύ η ς.
μ
•
•
γορά - οι ι ό ς
•
•
Ο ΟΔ ΓΟ
"
έ οιου ύπου.
Sensus Navigation
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Sensus Navigation,
οι π ηροφορί ς χύ η ς φω ού ι πό
η ο ά π οήγη ης ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις:
"
ΡΞ
"
π "
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
ου ορυφορι ού υ ή ος π οήγη ης υ π ρι
ά
ι ο προ ι οποιη ι ό
ή γι "Σχο ίο" ή "Π ι όοπο", η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή 18
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 407)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 410)
ιχ υ ού ή
που πι η ί ου
όριο χύ η ς, όπως ή
γι
υ ο ι η ό ρο ο, ρό ο ιπ ής υ οφορί ς ι όρι πό ης.
έ
θ ωρηθ ί ό ι έ
ή που έχ ι ή η
ιχ υ ί
ι χύ ι π έο , χωρίς
ιχ υ ί έο ή .
Ω
χρη ι οποιή
άποι φ ρ ογή
π οήγη ης ρί ου
υ
ή η οποί
έχ
ά ι (download), οι π ηροφορί ς γι η
χύ η
υπο ηρίζο ι.
υ ές ις ο ηγί ς
ίχ ου
π ώς
ρι ά π ρ
ίγ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 409
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ο υ ο η ο ι θ ι Sensus
Navigation, πορ
π ρά χ ι π ηροφορ ς
η οθό η ου ο ηγού γι ά ρ ς
γχου
χύ η ς που ρ ο
ιπ ρ ά ω η
ι ρο .
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
η
προ ι οποίη η χύ η ς γι ά ρ ς έγχου χύ η ς, . ί ο
πι φ ί
"
ργοποίη η/ π ργοποίη η προ ι οποιήω
χύ η ς" η
ό η "
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ
ο ι ής ή
ης" θώς ι η
ό η
"Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης".
μ
π
Μπορ
π
η
π
π
–
Προ ι οποίη η ά ρ ς
οθό η ου ο ηγού.
έγχου
χύ η
ς
η
ο υ ο ί η ο υπ ρ ί ο
όριο χύ η ς που έχ ι ιχ υ ί, ο ύ η
πορ ί
προ ι οποιή ι ο ο ηγό
ό
ο υ ο ί η ο π η ιάζ ι
ά ρ
έγχου χύ ης,
η προ πόθ η ό ι οι
χάρ ς π οήγη ης γι η
όγω γορά
π ριέχου π ηροφορί ς γι ά ρ ς έγχου
χύ η ς.
410
•
/ π
π
μ
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
Οι π ηροφορί ς χ ι ά
ις ά ρ ς
έγχου χύ η ς ους χάρ ς π οήγηης
ί ι ι θέ ι ς γι ό ς ις γορές.
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
π
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Π ηροφορ ς ο ι ς
ης (Road Sign Information - RSI).
Ω
•
•
/ π
ης* ( . 407)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 410)
Π ριορι οί γι ις Π ηροφορί ς ο ι ής
ή
ης* ( . 411)
π
Π ή
ο ου πί Road Sign
Information η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο RSI
ργοποι ί ι ι ο ου πί
φ ίζ
ι ι πρά ι η
ι ι ή
υχ ί - η γ ρι
ι ι ή υχ ί η ίι ό ι ο RSI ί ι π ργοποιη έ ο.
π
π
/ π
π
ι ουργί προ ι οποίη ης χύ η ς
προ ι οποι ί ο ο ηγό ό
υπ ρ ί ο όριο
χύ η ς.
ργοποι ί ι πά ο
ι προ ιοποίη η χύ η ς
υπ ρ ί
ο όριο
χύ η ς
υ υ
ό
π ηροφορί ς γι
ά ρ
έγχου χύ η ς. Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
ργοποίη η ή π ργοποίη η
ης ι ουργί ς.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
προ ι οποίη η χύ η ς
ι πό η οθό η ου
ο ηγού που ίχ ι η
ι χύου
ώ η πι ρ πόη χύ η
ο ήι προ ωρι ά ό
ο όχη
υπ ρ ί υ ή η
χύ η .
π
ί
1. Π
η
ή
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car IntelliSafe
Sign Information.
3.
πι έξ
Road
3.
4. Ρυθ ί
ο όριο ο οποίο θ
ργοποι ί ι προ ι οποίη η χύ η ς, ί
προς
πά ω ί προς
ά ω, π ώς
έ η πά ω/ ά ω.
Σ
1. Π
χύ η
ς
ά
ι ά
ι ηχη ι ή
η προ ι ο-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ή
ί
Road
πι έξ
π
π
γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ηχη ι ή
προ ι οποίη η.
η ι ουργί
π
π
ργοποιη έ η, ο ο ηγός προ ι οποι ί ι
πί ης ό
υθύ
ι προς ρό ο που
π γορ ύ
ι η ί ο ος.
Μ
•
•
υ υπο ογίζ η οθό η ου
ο ο ά ρ
υ ο ί η
Sensus Navigation.
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ηροφορί ς
η
μ
μ
π
.
2. Π ή
My Car IntelliSafe
Sign Information.
γι
ργοποιηθού /
π ργοποιηθού οι προ ι οποιή ις
χύ η ς.
>
η ι ουργί ί ι
ργοποιη έ η,
φ ίζ
ι έ ς πι ογέ ς χύ η ς.
19
20
/ π
π
Μπορ ί
πί ης
προ ι οποίη η υ υ
ποίη η χύ η ς:
π
Λά
υπόψη ς ό ι
ι η ορι ή ρύθ ι η ό
ο ηγού φ ίζ
ι ο ύ
έγχου χύ η ς.
π
•
ι ι θέ ι ο
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 410)
ιξη η ά ω
ης ( . 407)
ή
ό
ά
ης* ( . 407)
ρ
έγχου
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
Η ι ουργ Π ηροφοριώ ο ι ς
Road Sign Information - RSI πορ
π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ
χ ι
ις.
ης
Π ρ
ίγ
π ριπ ώ ω που πορ ί
υπο θ ί ου η ι ουργί RSI ί ι
ξής:
•
•
•
Ξ θωρι
•
Σή
ρ
•
Σή
που
•
•
Σή
έ
ή
οποθ η έ
Σή
ζη ιά
πά ω
που έχου π ρι
ροφή
ρ φ ί ή υπο
ί
οποθ η έ
η ί ψη όπό ο πίπ ο ου ρό ου
που ρύ ο ι π ήρως/ ρι ώς ή
έχου οποθ ηθ ί ω ά
ή
ώς ή ρι ώς
πό πάγο, χιό ι ή/ ι ρο ιά
οι ψηφι
έ οι,
φορί ς
υ
έ
οί ο ι οί χάρ ς19 ί ι π ρωχηρι ίς ή
π ριέχου π ηροχύ η ς20.
Π ηροφορί ς ο ι ής
}}
ς ις γορές.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 411
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
Driver Alert Control
Ω
ι ουργί RSI πορ ί
ρ η ύ ι
ορι έ ους ύπους ά ης πο η ά ω (που
υ έο ι ο ρ υ
ο ό η γι
ρέιρ) ως υ
έ ο ρέι ρ. Σ έ οι ς
π ριπ ώ ις, ο ο ηγό πορ ί
φ ι ού
θ
έ ς π ηροφορί ς χύ ης.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
•
•
•
•
π
Π ηροφορί ς ο ι ής ή
ης* ( . 407)
Σ οπός
ι
ό
ο
πιο
ης ι ουργ ς Driver Alert Control
ρ
ξ ι η προ οχ ου ο ηγού
ρόπος που ο ηγ γ
ιο ο
ι
θ ς, π.χ.
η προ οχ ου πο π ο ύ ι
πο οι ηθ .
ά ρ
η ωρί
ρό ος ί
ις ι ή ις
Ο όχος ου υ ή
ος DAC ί ι η ίχ υ η ης
ι ά φθί ου ς ι
ό η ς
ο ήγη ης ι προορίζ
ι ως πί ο π ί ο
γι χρή η
υ ο ι η ο ρό ους.
ι ουργί
προορίζ
ι γι χρή η
υ οφορί
ός πό ης.
ι ουργί
ργοποι ί ι ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου υπ ρ ί ι
65 km/h
(40 mph) ι π ρ έ ι
ργή ό ο η χύη
υ ί
ι πά ω πό
60 km/h
(37 mph).
ργοποίη η/ π ργοποίη η ω π ηροφοριώ ο ι ής ή
ης ( . 410)
ή
ιξη η ά ω
ης ( . 407)
Π ριορι
Π ηροφορί ς ο ι ής
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 383)
ιχ ύ ι ις ι γρ
ί ις ορίω
υ οφορί ς ι υγ ρί ι
ο
ι υθυγρ
ι έ ος
χέ η
ου ι ο ιού ου ο ηγού.
μμ ;.
η ο ηγι ή ου υ π ριφορά γί ι ξ ιρ ι ά
θής, ο ο ηγός ι οποι ί ι
έ ηχη ι ό ή
ώ υ όχρο
φ ίζ
ι ι υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ι
ο ή υ
προ ι οποίη η π
ά
ίγο, ά η ι
ό η ο ήγη ης
412
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ι
ά πό
ιωθ ί.
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
Ω
ι ουργί
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι
γι η υπέρ
η ου χρο ι ού ι
ή ος ο ήγη ης. Πρέπ ι πά ο
προγρ
ίζ
ά ις
ά χρο ι ά
ι
ή
ι
ί
ίγουροι ό ι ί
ά ξ ούρ
οι.
Δ
υχό προ ι οποίη η πρέπ ι
ηφθ ί
πο ύ ο ρά υπόψη, θώς ο υ
γ έος ο ηγός υχ ά
ι
ά
ι π ήρως η
ά
ή ου/ ης.
π
•
ργοποίη η/ π
Control ( . 413)
•
Π ριορι
( . 414)
ργοποίη η Driver Alert
π
/ π
Driver Alert Control
Μπορ
οί ου Driver Alert Control
1. Π ή
ο ή
π
μ
η
ρι ή οθό η.
IntelliSafe
πι έξ
π
ργοποιηθ ί/ π
DAC.
Driver
πά ω προDriver
π
γι
ργοποιηθ ί ο
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
π
ο Driver Alert Control
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί
π ώς ως υ π ηρω
ι ό οήθη .
έ ς έχου
ίξ ι ό ι ο
ο ηγ ί
ίς ουρ
έ ος ί ι ξί ου πι ί υ ο
ο
ο ηγ ί υπό η πήρ ι
οό .
ο Driver Alert Control
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί
π ώς ως υ π ηρω
ι ό οήθη .
ο
η
2. Π ή
My Car
Alert Control.
3.
Ο ΟΔ ΓΟ
ργοποι
/ π
ργοποι ι ουργ Driver Alert Control (DAC).
η
π
/ π
Alert Control
Σ π ρίπ ω η προ ι οποίη ης ή
ίξ ω
ούρ ης,
ή
ο υ ο ί η ο
φ ές η ίο ο υ ο ό ρο υ ό
ι ξ ουρ
ί .
Μ
ΡΞ
π
π
π
/ π
π
π
π
Μπορ ί
πι έξ
ο ο ηγός Σ
θ
ί ι
ργοποιη έ ος ή π ργοποιη έ ος.
Ό
ο ο ηγός ί ι
ργοποιη έ ος, φ ί}}
413
ΠΟΣ
||
ζ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
ι έ ς προ ι ό ος Σ
ι υ όχρο
ο DAC
ργοποι ί ι προ ι οποίη η.
1. Π ή
ο ή
η
ο
μ
η
ρι ή οθό η.
2. Π ή
My Car
Alert Control.
3.
IntelliSafe
πά ω προDriver
πι έξ
γι
ργοποιηθ ί/ π
γοποιηθ ί ο ο ηγός Σ .
•
•
π
Driver Alert Control ( . 412)
Π ριορι
( . 414)
οί ου Driver Alert Control
ρ-
Control
μ
Driver Alert
Η ι ουργ Driver Alert Control (DAC) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ο ηγι ή υ π ριφορά πορ ί
η πηρ
ί, π ρό ι ο
ο ηγός πορ ί
ί ι ουρ
έ ος - π.χ.
ά η χρή η ης ι ουργί ς Pilot Assist πο έ
ό
η
ργοποιηθ ί προ ιοποίη η προς ο ο ηγό πό ο DAC. Γι
υ ό ο όγο, ί ι πά ο πο ύ η
ι ό
ά γι ίγο η ο ήγη η ι
ά
έ
ιά ι
ό η ι
ο ι ρό
η ά ι όπω ης,
ξάρ η
ο ύ η
DAC έχ ι
ργοποιή ι άποι προ ι οποίη η.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ
χ
ι
ργοποιή ι
χωρίς
φθί ι η ι
ό
ο ηγού, γι π ρά ιγ
•
•
ι χυρούς π
•
•
•
•
π
Driver Alert Control ( . 412)
ργοποίη η/ π
Control ( . 413)
Π ριορι
ργοποίη η Driver Alert
οί ης ο ά
ς ά
ρ ς ( . 383)
Pilot Assist* ( . 357)
ις, ο ύ η
έι προ ι οποίη η
η ο ήγη ης ου
:
υρι ούς
ρ χιές πιφά ι ς ο ο
έ ους
ρώ
ος.
Ω
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
414
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Lane Keeping Aid
Ο
οπός ης ι
ι
οηθά ο
υ ο ο υ ο η
η ωρ
ου
π ρό οιους γά
ουργ ς Lane assistance
ο ηγό
ιώ ι ο
ο
ρ π
ού ι πό
υ ο ι η ό ρο ους ι
ους ρό ους.
ι ουργί Lane assistance
υθύ ι ο
υ ο ί η ο ξ ά η ωρί
ου ή/ ι προ ιοποι ί ο ο ηγό
έ ηχη ι ό ή ή ρ ούς ο ι ό ι.
ι ουργί Lane Keeping Aid ί ι
ξύ 65-200 km/h (40-125 mph)
ους
υ ιά ρι ς π υρι ές ι γρ
ργή
ρόί ις.
Μι ά ρ ι άζ ι ις π
ρό ο/ ωρί .
υρι ές ι γρ
ί
ις
ο
ά ογ
assistance
Σ
ούς ρό ους, η ι ουργί πορ ί
η ί ι ι θέ ι η,
υ ή η π ρίπ ω η
ίθ
ι
ά
η
ο ής.
ι ουργί
θί
ι ι θέ ι η ξ ά ό
ο ρό ος ί ι
ρ ά φ ρ ύς.
1.
ι ουργί Lane assistance
η ο ξ ά η ωρί
ου.
21
Οι ρ
οί
ο ι ό ι ι φέρου - ό ο π ρι
ι ουργί Lane assistance προ ι οποι ί
ούς21 ο ι ό ι.
ό ρο ο υ ο ί η ο π ρ
ί ι έξω πό ις ι γρ
υθύ ι ο υ ο ί-
ί
ις ης ωρί
ς υ
ις ρυθ ί ις, η
ι ρά ύ φω
πο οήθη η
Ό
ο υ ο
ρι ή ι γρά
ργά ο υ
ου ρί ο
ρ
-
ι ουργί Lane
π ρ ά ω:
ι ύθυ ης
ργοποιη έ η:
ί η ο π η ιάζ ι η π υι η, ο LKA
υθύ ι
ο ί η ο ξ ά η ωρί
ς
φρά ο ι ό ι.
2. Προ ι οποίη η
ργοποιη έ η:
ο
υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι η π υρι ή ι γρά ι η, ο ο ηγός προ ι οποι ίι
έ ηχη ι ό ή ή
ρ
ούς
ο ι ό ι.
οφορί ς, ό ο
γ
ύ ρη ιάρ ι έχου οι ρ
οί.
}}
415
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
• Lane Keeping Aid
Ω
Ό
άποιο φ ς ί ι
έ ο,
υπάρχου ιορθώ ις ο ι ό ι ή προ ι οποιή ις πό η ι ουργί Lane
Assistance.
π
ι ουργί Lane assistance ί ι π ώς
οήθη
ου ο ηγού ι
ργοποι ίι
ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ή
ο ι ές υ θή ς.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
π
ο ο ηγός ό
ρχί ι
ί ιος υ ο ί η ο
ο ι ό ι, ο ύ
φ ίζ
ι ξ ά,
υ υ
ό
προ ι οποιη ι ό ήχο ι υ ό ο ή
• Lane Keeping Aid
Δ
μ π
μ
μ
μ
υθύ ι ο
ο ο
έ
υ
:
μ
μ
Σ
μ
ο ο ηγός ό
ξ ο ουθή ι
γ ο ί
η προ ροπή
υθύ ι ο ί ιος ο υ ο ίη ο, ο ύ η LKA ίθ
ι
ά
η
ο ής - η ι ουργί ό θ ί ι η ι θέ ι η έχρι ο ο ηγός
ρχί ι
υθύι ο υ ο ί η ο
ο ι ό ι.
π
μ
Lane assistance
μ
Ως προ πόθ η γι
π ργή ι η υπο οήθη η ι ο ιού LKA, ο/η ο ηγός πρέπ ι
ρ ά ο ι ό ι. ο ύ η π ρ ο ουθ ί
ι ρ ώς
ι χύ ι υ ό.
υ ο ί η ο:
416
ο ο ηγός
έχ ι
χέρι ου/ ης ο ι ό ι,
η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ι υ ό ο ύ ο ο
ι οπ ρ ά ω ή υ ,
ώ
ι οποιηθ ί ο/η ο ηγός
υθύ ι
ργά ο
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ι ουργί Lane
assistance πι ρέπ ι ο υ ο ί η ο
ι χίι ις π υρι ές ι γρ
ί ις χωρίς
π ρέ
ι
υπο οήθη η ι ύθυ ης ή
προ ι οποίη η - π.χ. ό
χρη ι οποιού ι
φ ς ή ις ροφές.
υγ ρι έ ς ύ ο ς υ θή ς, η
ι ουργί Lane Assistance πορ ί
υ ου ί
οηθή ι ο ο ηγό ω ά. Σ
έ οι ς π ριπ ώ ις, υ ι ά ι
π ργοποι ί
υ ή η ι ουργί .
Π ρ
ίγ
•
•
•
•
•
όο ό
έ οιω π ριπ ώ
ω
ί
ι:
ο ι ά έργ
χ ι
ρι ές ο ι ές υ θή ς
ρω
πο ύ υ
ι ό
ι ο ήγη ης
ές ιρι ές υ θή ς
ορ ό η
•
φ ίς
ι γρ
•
ρό οι
ές ι γρ
ί
ές ή γρ
ές
ις ωρί ω υ
ί
φ ίς ή
ις.
π ριορι
έ η
ός πό ις
οφορί ς
ύπ ρ
ςπ
υρι-
Ω
ο
ι ουργί Lane assistance
ς
ι ές ροφές.
π
ργ ί
πό-
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
ΠΟΣ
ργοποίη η/ π ργοποίη η Lane
Keeping Aid ( . 417)
•
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 421)
•
•
π
/ π
Lane Keeping Aid
π
•
ροπή Run-
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ι ουργί Lane assistance ( . 419)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
η
π
Η ι ουργ Lane assistance Lane Keeping
Aid (LKA) πορ
ργοποιηθ / π
ργοποιηθ
ι
πι γού άποι ς πι ρους ι ουργ ς.
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
ρ ς ( . 383)
ή
ο ου πί Lane Keeping Aid
η προ ο ή ι ουργιώ .
> ο LKA
ργοποι ί ι ( φ ίζ
ιη
ΠΡ Σ Ν έ
ιξη ο ου πί) ή π ργοποι ί ι ( φ ίζ
ιηΓ Ρ έ
ιξη
ο ου πί).
–
Π
π
π
π
π
Lane Keeping Aid
Μπορ ί
πι έξ
ο ρόπο
ο LKA θ προ ι οποι ί ο ο ηγό
ί η ο
ρ π ί πό η ωρί
ου.
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
ο οποίο
ο υ ο-
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
My Car
π
IntelliSafe
μ
.
ΡΞ
3. Σ ο π
π
Keeping Aid, πι έξ
προ ι οποίη ης:
•
π
Lane
ύπο ης
- ο ο ηγός προ ι οποι ί
ηχη ι ό ή .
έ
• Δ
ρ
π
ο
Ο ΟΔ ΓΟ
ι
- ο ο ηγός προ ι οποι ί
ούς ο ι ό ι.
ι
π
Lane Keeping Aid
Μπορ ί
πι έξ
ο LKA θ
ι ρά
πό η ωρί
ου.
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
3. Σ ο
έξ
ο
ι ρά
ο ρόπο
ο οποίο
ο υ ο ί η ο
ρ π ί
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
My Car
π
ρόπο
IntelliSafe
μ
.
Lane Keeping Aid, πιο οποίο ο LKA θ
•
π
ι ο ιού γι
ποίη η.
•
ργοποι ί ι ό ο ι
προ ι οποίη η ό ο ι υπο οήθη η
ι ο ιού γι ο ο ηγό.
•
π
— ό ο προ ι οποίη η ου ο ηγού
- υπάρχ ι υπο οήθη η
ο ο ηγό χωρίς προ ι ο-
}}
417
ΠΟΣ
||
418
•
•
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Lane Keeping Aid ( . 415)
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
γι
ι ουργί Lane assistance ( . 419)
η
ΠΟΣ
μ
μ
Lane assistance
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
η ύ
χ ι ά
η ι ουργ
assistance.
φ ζ ς ι
Lane
ι ουργί Lane assistance ρώ ι η ί ή
ι ις ύο ι γρ
ί ις ωρί ς υ οφορί ς.
ά
Δ
ις
Δι θέ ι η — οι ι γρ
υχ ί ί ι υ ές.
ί
ις ης ωρί
ς
μ
/
π
πο οήθη η ι ο ιού/προ ι οποίη η - οι ι γρ
ις ης ωρί ς η υχ ί ί ι έγχρω ς.
Μη ι θέ ι η — οι ι γρ
υχ ί ί ι γ ρι.
ί
ις ης ωρί
ς
η
ι ουργί Lane assistance
πορ ί
ιχ ύ ι ις ι γρ
ί ις ωρί ς υ οφορί ς, η χύ η
ί ι πο ύ χ η ή ή ο
ρό ος πο ύ
ός.
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
ι ουργί Lane assistance
πι η ί
ι
υχ ί ς η
οθό η ου ο ηγού ά ογ
η
ά
η.
ο ουθού ορι έ π ρ ίγ
υχ ιώ
ι οι
ις οποί ς φ ίζο ι:
π
π
ΡΞ
ί-
ι ουργί Lane assistance πι η ί ι ό ι
ο ύ η
ργοποι ί ι προ ι οποίη η
ή/ ι πιχ ιρ ί
υθύ ι ο υ ο ί η ο
έ
η ωρί
ου.
μ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
μ
ι ορι
έ
η
}}
419
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Λυχ
Ο ΟΔ ΓΟ
Μ
υ
Ερ η
ο ύ η
υ ι ά ι
π
μ
. π
.π
μπ
μμ
,
.
-
ι
υπο
μ
Lane Keeping Aid
μ
μ
π
μ
•
•
420
π
Lane Keeping Aid ( . 415)
ργοποίη η/ π ργοποίη η Lane
Keeping Aid ( . 417)
ης ά
ι.
ρ ς
ρώ ι ο ο ό
υπο οήθη η ι ο ιού πό ο LKA
ο ουθή
ις ο ηγί ς ι
υθύ
Lane Keeping Aid
μ π
ό η
θ ίζ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
μ
ξ
ο LKA ίθ
ι
ά ο υ ο ί η ο
ά
η
ο ι ό ι.
ρω
προ
ά πό ο υ ο ί η ο
ι ουργ ί
ο ο ηγός
ο υ ο ί η ο.
ο ής έχρι ο ο ηγός
ρχί
ρ
ι
ά ο ι ό ι.
υθύ ι
ΠΟΣ
π
π
π Run-off Mitigation
Ο
οπός ης ι ουργ ς προ
ς πό
ροπ
ι
οηθά ο ο ηγό
ιώι ο
υ ο ο υ ο η ο
ρ π
ού ι πό ο ρό ο,
υθύ ο
ς
ργά ο υ ο η ο ξ ά
ο
ρό ο.
ι ουργί
(40-87 mph)
ρι ές ι γρ
ί
ι ουργί
ποίη ης:
•
•
ι θέ ι ύο πίπ
ργο-
π
π
Μό ο υπο οήθη η ι ύθυ
ης
πο οήθη η ι ύθυ
πέ η ης
π ρέ
π
ης
π μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π μ π
μ
π
η
π
ι
ργή
ξύ 65-140 km/h
ρό ους
υ ιά ρι ς π υί ις/ ωρί ς.
ά ρ
ρώ ι
ά ρ ου ο ο ρώ ος ι ις
έ ς π υρι ές ι γρ
ί ις.
ο υ ο ί η ο ί ι
ι χί ι ο ά ρο
ου ο ο ρώ
ος, η ι ουργί προ
ί ς
πό
ροπή
υθύ ι
ργά ο υ ο ί η ο
ξ ά έ
ο ρό ο. πιπ έο ,
η π ρέ η ο ι ό ι θ ωρ ί ι
π ρ ής γι
πο ρ π ί η
ροπή πό ο ρό ο,
έχ ι πί ης
ργοποιηθ ί η π ρέ
η
πέ η ης.
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
π ρ
ί ι
υπο οήθη η ι ύθυ ης ή
π ρέ
η πέ η ης
ί ι
έ
φ ς.
η ι ουργί
ιχ ύ ι ό ι ο ο ηγός
ο ηγ ί
ργά ο υ ο ί η ο, η
ργοποίη η
ης ι ουργί ς προ
ί ς πό
ροπή
έ
ι γι έ
ι ρό χρο ι ό ιάη .
ι ουργί Run-off Mitigation π ρ
οήθη η ι ύθυ ης ι πέ η ης.
ι ουργί Run-off Mitigation π ρ
οήθη η ι ύθυ ης.
ί ι
υπο-
ί ι
υπο-
π ρέ
η πέ η ης οηθά
π ριπ ώ ις
όπου ό ο η υπο οήθη η ι ύθυ ης
π ρ ί.
ύ
η πέ η ης προ ρ όζ
ι
υ ό
ά ογ
η
ροπή
ός ρόου η υγ ρι έ η ιγ ή.
μ
π
π Run-off Mitigation
π
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή πορ ί
πι γ ί - ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
ργοποίη η ή π ργοποίη η
ύρ ι
προς
ά ω η πά ω προ ο ή ης
ριής οθό ης ι
ζη ή ι
π ρ ά ω:
μ
π
My Car
π
μ
IntelliSafe
}}
421
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
Γι
ργοποιή
ί ς πό
ροπή:
•
πι έξ
π
μ
οπ
η
ί ιο
μ
-η
ργοποιηθ ί.
ι ουργί προ
ο π
, π
ι ουργί
•
-
.
ό
Δ
έχ ι
ι ουργί προ
ί ς πό
ροπή
ός ρό ου ί ι π ώς οήθη γι ο
ο ηγό,
ι ουργ ί
ό ς ις ο ηγιές, υ οφορι ές, ιρι ές ι ο ι ές
υ θή ς.
ρέχου ρύθ ι η γι η ι ουργί προί ς πό
ροπή ό
ο ι η ήρ ς ί ι
η ός π ρ έ ι η πό η φορά που ο
ι η ήρ ς θ
θ ί
ι ουργί .
μ
π
π Run-off Mitigation
ι ουργί
πορ ί
θ ί , πάρ ς ή π ρό οι
έρ ι
ου ρό ου.
π
422
ίγ
•
•
•
•
•
•
ο ι ά έργ
•
ρό οι
ί ις π
χ ι
έ οιω π ριπ ώ
ω
ί
ορ
ρω
ι ό
ι ο ήγη ης
ές ιρι ές υ θή ς
ό η
π ριορι
έ η
φ ίς ή ύπ ρ ς ι γρ
υρι ές ι γρ
ί ις.
ο
η-
ι ουργί χρη ι οποι ί η ο ά
ά ρ ς ου υ ο ι ή ου, που έχ ι ορι έ ους
γ ι ούς π ριορι ούς, . ό η
"Π ριορι οί γι η ο ά
ά ρ ς".
ρι ές ο ι ές υ θή ς
όο ό
ι
Ω
ι:
οί ρό οι
πο ύ υ
ιχ ύ
ι ί
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά ι ό ι ηρού ι οι ι χύος ό οι ι
ο ι οί ο ι ής υ οφορί ς.
Σ ορι έ ς π ι η ι ές υ θή ς, η ιουργί προ
ί ς πό
ροπή πορ ί
υ ο ύ
ι
οηθή ι ο ο ηγό ω ά.
Σ έ οι ς π ριπ ώ ις, υ ι ά ι
π ργοποι ί
υ ή η ι ουργί .
Π ρ
φ ίς
ές ή γρ
ές
ός πό ις
π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς
υ οφορί ς.
-
π
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
ι ουργί προ
ί ς πό
( . 423)
•
•
Lane Keeping Aid ( . 415)
Π ριορι
οί ης ο ά
ς ά
γι η
ροπή
ρ ς ( . 383)
ΠΟΣ
μ
π
π
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
Λυχ
Μ
μ
η ύ
ς πό
π
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
φ ζ ς ι
υ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
μ
π
Π ρά η
έ
ή υ
μ
City Safety
ο ύ η
υ ι ά ι
π
μ
. π
.π
μπ
μμ
•
χ ι ά
η ι ουργ προ
ροπ Run-off Mitigation.
ΡΞ
,
.
ι
ό η
θ ίζ
ι.
η
ργοποίη η ης
ο ο ηγό, ο οποίο ο
ι ουργί ς προ
ί ς πό
ροπή, φ ίζ
η ρώ ι ό ι ο ύ η έχ ι
ργοποιηθ ί.
ι
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
υ ργ ίο π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ης ά
ρ ς
ρώ ι ο ο ό
ρω
προ
ά πό ο υ ο ί η ο υπο-
π
Λ ι ουργί προ
ί ς πό
off Mitigation ( . 421)
ροπή Run-
423
ΠΟΣ
π
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
μ
ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης
οηθά ο ο ηγό ό
πρ γ
οποι
ιγούς
ά η
, πι η
ο
ς η
πό
η χρι υχό
πό ι
ηχη ι ά
,
υ υ
ό
γρ φι ά η
ρι οθό η.
Ό ο ι ρό ρη ί ι η πό
η έχρι ο
πό ιο, ό ο πιο γρήγορ ηχ ί ο ή . Οι
υπό οιποι ήχοι ου ηχο υ ή
ος ιγού
υ ό
.
ο ηχη ι ό ή γι
πό ι προ ά ι
π άγι ου υ ο ι ή ου ί ι
ργό ό
ο υ ο ί η ο ι ί ι,
ά
άό
π ρ
ί ι
η έ ο πί
2 υ ρό π π ρίπου. ο ηχη ι ό ή γι
πό ι πί ω πό ο υ ο ί η ο ί ι πίης
ργό ό
ο υ ο ί η ο ί ι
ηέ ο.
Σ πό
η 30 cm πό έ
ι ί ο που
ρί
ι πί ω ή προ ά πό ο υ ο ί η ο,
ο ηχη ι ό ή
ί ι
θ ρό ι ο π ίο
ου
ργού ι θη ήρ που ρί
ι πιο
ο ά ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ί ι
γ ά ο.
Προ ο ή οθό ης που ίχ ι ζώ ς
ους ο ίς ω ι θη ήρω .
πο ίω
ι
Σ η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι υ οπ ι ά η
χέ η ά
ο υ ο ί η ο ι
πό ι
που έχου
ιχ υ ί.
Ο ο έ ς που πι η ί
ου πο ίου. Ό ο πιο ο
ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
ο έ που πι η ί
ι,
η πό
η ά
ο
πό ιο που έχ ι ιχ υ
424
ι ίχ
ά ρί
οπ
ό ο ι
υ ο ί
ί.
ι η θέ η
ι ο
ί ιο ός
ρό ρη ί ι
η ο ι ο
Μπορ ί
ρυθ
ος ου υ ή
ης, ώ ο ή
ροφι ό ι όπ
ό . Μπορ ί
πό η πι ογή
προ ο ή.
Ω
•
Οι ηχη ι ές προ ι οποιή ις
ργοποιού ι ό ο γι
ι ί
που ρίο ι π υθ ί ς η ι ρο ή ου
οχή
ος.
Δ
•
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
υπο θι ά η υθύ η που φέρ ι
ο ί ιος ο ο ηγός
ά η άθ υ η.
•
Οι ι θη ήρ ς έχου " υφ ά η ί "
οποί
πό ι
πορού
ιχ υθού .
•
Προ έξ
ήπως ρί ο ι π.χ. π ι ιά
ή ζώ ο ά ο υ ο ί η ο.
ί
η έ
η ου ή ος υπο οήθη ης άθ υούγ
ι, πό ο π ριη [>II] η
ρι ή ο πί ης
ά
η ρύθ ι η
ού
μ
η πά ω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
Ω
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μπ
Ό
ι ί
η όπι θ π.χ.
ρέιρ ή ά η πο η ά ω
ο ο
όρο χωρίς υθ ι ό
ώ ιο ρέι ρ Volvo πρέπ ι
π ργοποιή
χ ιρο ί η
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
ώ
οι ι θη ήρ ς
η
ι ρά ου
ο ρέι ρ ή η ά η πο η ά ω .
π
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί ι π οποιη έ η - οι π οέρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο
ου υ ο ι ή ου.
Οι οπί
υ ο ί
πι γ
ι
Οι προ ι οί ι θη ήρ ς υπο οήθη ης άθυ ης
ργοποιού ι υ ό
η
ί η η ου ι η ήρ . Οι προ ι οί ι θη ήρ ς ί ι
ργοί
χύ η ς
ά ω πό 10 km/h (6 mph).
θιοι ι θη ήρ ς
ργοποιού ι
ο
η ο υ ί ι προς
πί ω χωρίς
έχ ι
ί ι χέ η ή ό
ο οχ ός χυ ή ω
ηθ ί η όπι θ .
έ ι έ ρη ης ρχίζ ι
π ρίπου 1,5 έ ρο πί ω πό ο υ ο ί η ο.
ά η όπι θ
υ
έ ο ρέι ρ, ο
ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης προς
πί ω π ργοποι ί ι υ ό
.
Οι π υρι οί ι θη ήρ ς υπο οήθη ης άθυ ης
ργοποιού ι υ ό
η
ί η η ου ι η ήρ . ί ι
ργοί
χύη ς ά ω πό 10 km/h (6 mph).
πό
έ
ηχ ί .
έ ι έ ρη ης ρχίζ ι
π ρίπου 0,8 έ ρ προ ά πό ο υ ο ίη ο.
ι έ ρη ης ρχίζ ι π ρίπου 30 cm
π άγι . ο ηχη ι ό ή γι
ι ίπ άγι
ούγ
ι πό
π
ά
}}
425
ΠΟΣ
ΡΞ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π
Ω
ο ύ η υπο οήθη ης άθ υ ης
π ργοποι ί ι ό
ργοποιή
ο
χ ιρόφρ ο ή ό
πι έξ
η θέ η P
ο υ ο ί η ο ι θέ ι υ ό
ο ι ώ ιο
χυ ή ω .
Ό
έχου οποθ ηθ ί πρό θ ς
ά π ς: Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
πρέπ ι
πο ίζου ους ι θη ήρ ς – οι πρόθ ς ά π ς πορ ί
ιχ υ ού ως
πό ι .
μ
Μπορ
ης.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 426)
•
Π ριορι οί ου Συ ή
ος υπο οήθηης άθ υ ης* ( . 426)
•
Μη ύ
γι ο Σύ η
άθ υ ης* ( . 428)
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 429)
•
Park Assist Pilot* ( . 436)
π
ι ουργ
η
π
π
μ
μ
μ
*
Η
ργοποι
/
υπο ο θη ης
ργοποι άθ υ-
ι ουργ
ου Συ
ος υπο ο θη ης
άθ υ ης πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
Ω
π ι ήο ο
οη
ρι
η έ ρη η
ι ί ο πί
υπο ογίζ
ι
που προ
ά
όρος ί ι υ
έ ος
ό ύ η
ου υ ο ι ή ου,
ης πό
ης έχρι έ
ω πό ο υ ο ί η ο υ ο ή που ο
όρου
ι.
ο ύ η υπο οήθη ης
άθ υ ης πορ ί πί ης
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί πό ις προο ές ά ρ ς.
–
υ ης*
•
•
426
*
π
ι ουργί
ργοποι ί ι/
π ργοποι ί ι η προο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
υπο οήθη ης
άθ
/ π
Οι προ ι οί ι οι π υρι οί ι θη ήρ ς υποοήθη ης άθ υ ης
ργοποιού ι υ όη
ί η η ου ι η ήρ . Οι πί ω
ι θη ήρ ς
ργοποιού ι
ο υ ο ί η ο
υ ί ι προς
πί ω ή
πι γ ί η όπι θ .
π
•
μ
ο ου πί π
.
η προ ο ή ι ουργιώ .
μ
>
πο οήθη η άθ υ ης ί ι
ργοποιη έ η/ π ργοποιη έ η, ο
ου πί φ ίζ
ι ι πρά ι η/γ ρι
ι ι ή υχ ί .
Π
ή
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 424)
Cross Traffic Alert* ( . 402)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
υ
ι ί
, π.χ. υ ί ς, π οί γυ ι
ροί ύ οι ή χ η ά ιγ ι ώ
,
πορ ί
ρί ο ι η " ιά ου ή ος" όπου προ ωρι ά
ιχ ύο ι πό
ους ι θη ήρ ς - ο π
ι ός ηχη ι ός
ό ος πορ ί ό
ή ι
ί
άξ ι ο
ό ο υ χή ό ο.
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις ο ύ η υποοήθη ης άθ υ ης πορ ί
ργοποιηθ ί φ
έ
πό ξω ρι ές πηγές
ήχου που πέ που
ις ί ι ς υχ ό η ς
υπ ρήχω
ις οποί ς
ργοποι ί ι ο
ύ η .
έ οι ς πηγές πορ ί
θόρυ ος ρ γ έ ω
ρω ,
ρόφρ
ις ξ
ί ις ο ο ι
Οι ι θη ήρ ς
πορού
ιχ ύ ου
ψη ά
ι ί
, όπως πο άθρ ς φόρω ης που προ
ά ου .
•
ι οι όρ ς, ο
ι ώ
ο ο όι ο θόρυ ος πό
ώ , . π.
έ οι ς π ριπ ώ ις, πρέπ ι
προέχ
ι ι ί ρ
ι
άξ
θέ η
ο υ ο ί η ο πο ύ ργά ή ό η ι
ή
ο
ιγ ό άθ υης - πορ ί
υπάρχ ι γά ος ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά
οχή
ή
ά
ι ί
θώς οι π ηροφορί ς πό ους ι θη ήρ ς
ί ι
πά ο
ξιόπι
ς
έ οι ς υ θής.
ι θη ήρω
άθ
θ ρίζο ι
υ ο ι ή ου.
ι ά
Ω
•
•
•
Θέ η ω
Ο ΟΔ ΓΟ
ά οι ι θη ήρ ς
υφθού
ρο ιά,
πάγο ή χιό ι, πορ ί
ργοποιηθού
φ
έ , η ι ουργί ους
υπο θι
ίή
η ι ουργή ου
θό ου.
ί
Σ
ή
ος πρέπ ι
ρό ι
πουά
ΡΞ
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 424)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 426)
Μη ύ
γι ο Σύ η
άθ υ ης* ( . 428)
υπο οήθη ης
υ ης22.
Γι η έ ι η ι ουργί ου υ ή
ος
υπο οήθη ης άθ υ ης, οι ι θη ήρ ς ου
22
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 427
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
π
μ
μ
*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
Σύ η υπο ο θη ης άθ υ ης.
Μ
υ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
έ
Ερ η
. π
.
ο ύ η
π υθυ θ ί
μ.
μ , π
. π
.
μ.
μμ
,
έ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ς ή π ρι ό ροι πό ους ι θη ήρ ς ου υ
ά
η ο υ ο ό ρο υ ό .
ή
ος
πο ίζο
υ ργ ίο - υ ι
ι-
έγξ
ά
ι
ι ιορθώ
η
μ
•
•
•
428
π
πο οήθη η
άθ
υ ης* ( . 424)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος υπο οήθη ης άθ υ ης*
( . 426)
Π ριορι οί ου Συ ή
ος υπο οήθηης άθ υ ης* ( . 426)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
π
μ
PAS* Σύ η
*
Η ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης οηθά
ο ο ηγό ό
πρ γ
οποι
ιγ ούς
ά η
, π ι ο ζο
ς υχό
πό ι
ω ης ά ρ ς ι
η ορφ γρ φι ώ
η
ρι οθό η.
π
ργοποι ί ο
άθ υ ης
CTA* ργοποίη η/ π
Cross Traffic Alert
μ24 -
γέθυ
η/
ί ρυ
•
ης
ργογ ί η όπιρι ή οθό η
ι η.
ά ρ ου
χρη ι οποι ί
ργ ί η
ι ί ι
η
•
•
η
23
24
Δ
ι
Οι γρ
ά
υ ή
ος άθ υ ης
ι ως οήθη . Δ
υθύ η ου ο ηγού ό
όπι θ .
ρ έχ ι " υφ ά η ί " όπου
πορού
ιχ υθού
πό ι .
Προ έχ
ους
ζώ που ρί ο
η ο.
*ργοποι ί/ π ργοποι ί
υθυ ήρι γρ
ή ο
όρου*23
ργοποιού
360°*
η
θρώπους ι
ι ο ά ο υ ο ί-
ι ουργί πορ ί
φ ί ι ύ θ η
προ ο ή 360° ι ξ χωρι ές προ ο ές γι
άθ ί πό ις έ
ρις ά ρ ς: προ ο ή
πί ω, προ ι ής, ρι
ρής ή ξιάς ά ρ ς. Σ η ορυφή ης πι γ έ ης προ ο ής
πι η ί
ι ποι ά ρ ί ι
ργή.
μμ ργοποι ί/ π ργοποι ί ις
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
ίθ
ι γι ό ς ις γορές.
ές υπο οήθη ης άθ υ ης π
μ π
ργοποίη η
μ
γρ
μ
Ο ΟΔ ΓΟ
Δ
π
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ
ποι ί ι ί
υ ό
,ό
πι
θ , ί χ ιρο ί η
πό η
- ά ογ
η πι γ έ η ρύθ
ργοποι ί/ π
υπο οήθη ης
ΡΞ
ι
ά η
γέθυ
ά προ έγγι η π ριοχή ά υψης ω
υπο οήθη ης άθ υ ης.
Οι έ
ρις π υρές ου υ ο
ζο ι υ όχρο
η
ρι
ός που οηθά ο ο ηγό
π
υπάρχ ι γύρω πό ο υ ο ί η
οποι ί ιγ ούς
χ η ή
Μπορ
ά ρ
οπ
θέ
ι ή
ρώ
ι ή ου φ ίή οθό η, γ γορ ηρ ί ι
οό
πρ γχύ η .
ί
ργοποιή
άθ προ ο ή
ς ξ χωρι ά, π ώ ς η οθό η
ίο ορ ό η ς ης ά ρ ς που
- π.χ. προ ά ή πά ω πό η προά ρ .
ο υ ο ί η ο ι θέ ι πί ης Σύ η
υπο οήθη ης άθ υ ης*, ό η πό
έχρι
ιχ υ έ
πό ι
φ ίζ
ι
π ί ι φορ ι ώ χρω ά ω .
η
}}
η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 429
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μπ
Ω
υ ό
η π
ργοποίη η ης προι ής ά ρ ς
ά η ίω η χύ η ς
μ
προ ποθέ ι
έχ ι πι γ ί ο
. μ
π
ο
μ
My Car
π
μ
.
ά ρ πί ω θέ ης25 ί ι οποθ η έ η πά ω
πό η πι
ί
ριθ ού υ οφορί ς.
ρί
ά ρ πί ω θέ ης προ ά
ι ι υρ ί
ι ό πί ω πό ο υ ο ί η ο. Σ ορι έ
ο έ , ί ι ορ ό έ
έρος ου προφυ ήρ
θώς ι ο ο
όρος
ορι έ ς
π ριπ ώ ις.
ι ί
που π ι ο ίζο ι η
ρι ή οθό η πορ ί
φ ί ο ι
φρώς
ι έ — υ ό ί ι φυ ιο ογι ό.
Ω
ι ί
που π ι ο ίζο ι η
ρι ή οθό η
έχ
ι
ρί ο ι πιο
ο ά ο υ ο ί η ο πό ό, ι φ ί
ι
η οθό η.
25
430
ι ό
ί
ι π οποιη έ η - οι
π ο έρ ι ς πορ ί
προ
ι
ι ή ά ρ
η ά
ου υ ή
ος
ου ψυγ ίου.
άθ
υ ης25
προ ι ή ά ρ πορ ί
φ
ί χρή ι η
έξο ο ρό ου
π ριορι έ η ορ ό η
προς
π άγι , π.χ. ό
υπάρχου ψη οί
φρά ς. ί ι
ργή
χύ η ς έως
25 km/h (16 mph) ά πό υ ή η
χύη , η προ ι ή ά ρ π ργοποι ί ι.
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
φ ά ι
50 km/h (30 mph) ι ιωθ ί ά ω πό
22 km/h (14 mph)
ός 60 υ ρο έπ ω
πό η π ργοποίη η ης ά ρ ς προι ής θέ ης, η ά ρ π
ργοποι ί ι.
ι φέρου
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
Οι π υρι ές ά ρ ς25 ί
ξω ρι ό θρέπ η.
ι οποθ η έ ς
Οι π
ές ά ρ ς ίχ ου ι υπάρχ ι
άθ π υρά ου υ ο ι ή ου.
άθ
ΠΟΣ
π
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 433)
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 431)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 435)
•
•
•
πο οήθη η
άθ
ι
άθ-
μ
μμ
μ
π
π
π
μ
*
Η ά ρ
πο ο θη ης άθ υ ης
χ ι
η θ η ου υ ο ι
ου
χ η
ο
π ρι ά ο
χώρο, φ ζο
ς γρ
ς
η ι ό
ης ά ρ ς.
μμ
υ ης* ( . 424)
ΡΞ
η ο ι χ ίζο ι ά
ι ο ιού, γ γο ός που ίχ ι
ύθυ η που θ
ο ουθή
η ο- ό η ιό
ο υ ο ί
Ο ΟΔ ΓΟ
ις ι ή ις ου
ο ο ηγό η
ι ο υ ο ίη ο ρί ι.
υ ές οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ρι
ά ου πί ης
έρη ου υ ο ι ήου που προ ξέχου π ρι ό ρο, π.χ. ο
όρο, ξω ρι ούς θρέπ ς ι γω ί ς.
Ω
Cross Traffic Alert* ( . 402)
Οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
φ ίζο ι
ά η γέθυ η.
Park Assist Pilot* ( . 436)
Ω
Π ρ
ης
ίγ
π ι ό ι ης ω γρ
άθ υ ης γι ο ο ηγό.
Ό
•
Ό
ώ υπο οήθη-
Οι γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης ίχ ου η προ ιθέ η ι ρο ή που θ ι γράψ ι ο υ ο ί η ο
ά η ις ξω ρι ές
ου ι
ά ις
η ρέχου γω ί ου
ι ο ιού - υ ό ι υ ο ύ ι η π ρά η η
άθ υ η, η ί η η
η όπι θ
ά η ί
ι η ύ
η ρέι ρ.
Οι γρ
ρί ο
•
ι ί
ρ ο όποιο
οη
ρι ό ύ
ου, οι γρ
ές
η πορ ί που θ
- όχι
υπάρχ ι υ
οη
ρι ό ύ
ου, η οθό η
γρ
ές.
η όπι θ
ρέιί ι υ
έ ο
η
ου υ ο ι ήη οθό η ίχ ου
ο ουθή ι ο
ο ρέι ρ.
η
έ ο ρέι ρ
ου υ ο ι ήφ ίζο ι
ές η οθό η προ ά ο ι
ι ο έ φος πί ω πό ο υ ο ί-
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 431
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
μμ
Πρέπ ι
θυ
η προ ο ή
ρι ή οθό
πί ω πό ο
π άγι
ι ο
ί η οό
όπι θ .
ά
ό ιό
έχ
πι έξ ι
ης πί ω ά ρ ς, η
η φ ίζ
ι ό ο η π ριοχή
υ ο ί η ο. Προ έχ
χώρο προ ά πό ο υ ορί
ο ι ό ι
ά η
π
π
360°*
μ
μμ
ο ί ιο ι χύ ι ι
ί ροφ - προ έξ
ι
υ
ί ι ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου
ό
έχ
πι έξ ι η προ ο ή προ ιής ά ρ ς.
Λά
υπόψη ς ό ι οι
υθυ ήρι ς
γρ
ές ίχ ου η
μ
ι ρο ή. Γι ο όγο υ ό, ώ
ι ι ί ρη
προ οχή ις π υρές ου υ ο ι ή ου
ώ
η πέ ου /π ρά ου πά ω πό
άποιο
ι ί οό
ρί
ο ι ό ι
ώ ι ί
προς
πρός ή ώ
ο
προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου
η
πέ ι/π ρά ι πά ω πό άποιο
ι ίοό
ρί
ο ι ό ι ώ ι ί
η όπι θ .
ο
Προ ο ή 360°
ης.
γρ
ές υπο οήθη ης
άθ
Ό
ο ηγ ί
ές γρ
ές
•
Ό
γρ
προς
ι ί
ές ι γρ
πρός: Μπρο
η όπι θ : Π
ές όπι θ
ι-
υρι ές
έχ ι πι γ ί η προ ι ή ά ρ ή η
ά ρ οπι θοπορ ί ς, οι γρ
ές υπο οήθηης άθ υ ης φ ίζο ι
ξάρ η
πό η
ύθυ η ί η ης ου υ ο ι ή ου.
πι γ έ η π υρι ή ά ρ χρη ι οποι ίι γι
π ι ο ίζ ι ις γρ
ές υπο οήθηης άθ υ ης ό ο
ά η όπι θ .
432
υθυ ήρι γρ
ή ο
γρ
Σ η προ ο ή 360°, φ ίζο ι γρ
ές
υπο οήθη ης άθ υ ης πί ω, προ ά ι
ο π άι ου υ ο ι ή ου ( ά ογ
η
ύθυ η ί η ης):
•
όρος
υ-
μ-
ή.
ργοποι ί η
όρου*.
γέθυ
η/
ί ρυ
υθυ ήρι
η.
ά ρ πορ ί
ι υ ο ύ ι η ύ
η
ρυ ου ού ο προ ά ο ς ι
υθυ ήρι γρ
ή, που
π ρι ά η οη ή
" ι ρο ή" ου ο
όρου προς ο ρυ ου ού ο.
1. Π
>
ή
ο ου πί
υθυ ήρι γρ
" ι ρο ή" ου ο
ι. υ όχρο οι γρ
ης άθ υ ης ου
ού
φ ίζο
(1).
ή γι η οη ή
όρου φ ίζ ές υπο οήθηυ ο ι ή ου
ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
2. Π
ή
μ (2) ό
π ι ού
ρι ίς ιγ οί ρι ί ς.
>
ά ρ ά ι ζου .
ι πιο
πό
η έχρι ο πό ιο ιώ
ί ρι ο
πορ ο
ί ι έπ ι
Χρώ
π ω
προ θοπορ ς ι οπιθοπορ ς
Δ
ί ι φι ή η προ ο ή γρ
ώ υπο οήθη ης άθ υ ης γι ο υ ο ί η ο ι γι
ο ο
όρο υ όχρο .
π
μ
π
*
μπ
π
π
άπ
Χρώ
π
οθό η πορ ί
προ ά
ι έγχρω
ήρ
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
π
ί ι θηξιά.
ί
Μπορ
θη ης
0,4–0,6
π
φ
ί
μ
Γι
ί η
ης
π
ίζο
ϊ ώ
ι ό ο
Απ
(
ί
*
μ
ρυθ
η ά ρ υπο ο άθ υ ης ώ
θ
ι υ όι ουργ ό
πι γ
η όπιχ ιρο η
πό η
ρι οθό η.
π
0–0,4
ω π
ω
Πορ ο
ρ )
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
θ
ό ι ο
π
ί.
η
π
0,6–1,5
Πορ ο
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Σύ η υπο οήθηης άθ υ ης*, ό
η προ ο ή 360° η
πό
η φ ίζ
ι
έγχρω π ί γι
άθ ι θη ήρ που
γράφ ι πό ιο.
π
Απ
(
ί ρι ο
μ
ι — πό
ό ι ο.
ΡΞ
η
άθ
μ
ργοποιή
χ ιροά ρ υπο οήθηυ ης:
πορ ο-
η
ρ )
0–0,3
–
ή
ο ου πί
μ
η προ ο ή
ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η.
>
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης
ίθ
ι
ι ουργί .
Π
π
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 429)
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 433)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 435)
άθ
υ ης*
π ί γι ο ι θη ήρ
προ θοπορ ί ς
ι οπι θοπορ ί ς
άζου χρώ
θώς η
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 433
ΠΟΣ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
||
3.
μ
π
Μ έ πά η
ου ου πιού θορίζ
ιη
χύ η
ου υ ο ι ή ου ι η
ύθυ ης
ί η ης
η ά ρ
θ ί
ι ουργί
η
πά ω προ ο ή ή η προ ι ή προ ο ή:
•
Πά ω προ ο ή: Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο ι ι ί ι προς
πρός 0-15 km/h (0-9 mph).
•
Πά ω προ ο ή: Σ
ά η ι
ά η
ί η η προς
πί ω ξάρ η
πό η
χύ η .
•
Μπρο ι ή προ ο ή: Ό
ο υ ο ί η ο
ι ί ι προς
πρός 15-22 km/h
(9-14 mph).
μ
μ
π
/ π
π
π
μ
Μπορ ί
ργοποιή
/ π ργοποιήη υ ό
η έ ρξη ι ουργί ς ης
ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης ό
ί ι
πι γ έ η η όπι θ .
1. Π
η
ή
2. Π ή
π
434
μ
π
γι
π ργοποιηθ ί η υ ό
ουργί ς.
πι έξ
π
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
ο ου πί My Car
μ
.
μ
μ
π
.
μ
ργοποιηθ ί/
η έ ρξη ι-
2. Π ή
π
3.
π
προ ι ή προ ο ή
ά
φ ίζ
ι
25 km/h (16 mph) γι
η πο πά ι η
μ
προ οχή ου ο ηγού.
η ρύθ ι η
. μ
π
ί ι πιγ έ η, η ά ρ π
ργοποι ί ι υ ό22 km/h (14 mph)
ός
60 υ ρο έπ ω .
η χύ η υπ ρ ί ι
50 km/h (31 mph), η προ ι ή προ ο ή
π
ργοποι ί ι.
ο ου πί My Car
μ
.
πι έξ
360° γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η προο ή πί ω ά ρ ς ως
ι ή προ ο ή.
π
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 431)
•
Π ριορι οί ης ά ρ ς υπο οήθη ης
άθ υ ης* ( . 435)
•
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ι
άθ-
ξης ( . 447)
Οι υπό οιπ ς προ ο ές ης ά ρ ς
ού
φ ίζο ι
15 km/h (9 mph) ι
π
ργοποιού ι.
π
π
μ
π
π
π
μ
ρ ί πί
ρ ςθ
όπι θ
προ ο
ι ουργί
μ
. μ
π
πι γ έ η, ο ο ηγός ποης
πι έξ ι ποι
ι ουργί ά ργοποι ί ι γι η ί η η
η
- η ά ρ πί ω θέ ης ή η
ή 360°*.
1. Π
ή
Μ
η
η
μ
η πά ω προ ο ή
ρι ή οθό η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
π
μ
μ
μ
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
*
Η
ι ουργ
ης ά ρ ς υπο ο θη ης
άθ υ ης πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώ ις.
ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης
πορ ί
ιό
ι ί
άθ π ρίπ ω η - ο ο ηγός πρέπ ι
γ ωρίζ ι ους
π ρ ά ω π ριορι ούς:
Ω
ά
ο πί ω έρος ου οχή
ος οποθ ηθ ί ά η γι πο ή
ήά ο ξ ουάρ, ο οπ ι ό π ίο ης ά ρ ς πορ ί
πο ίζ
ι.
μ
Λά
υπόψη ς ό ι υπάρχ ι η πιθ ό η ,
ό η ι
πο ίζ
ι ό οέ
χ ι ά
ι ρό ή
ης ι ό ς, ο χώρος που
π ι ο ίζ
ι
ί ι γά ος. υ ό η ί ι
ό ι πορ ί
υπάρχου
πό ι που
η
ιχ υ ού π ρά ό ο ό
ο υ ο ί η ο
π η ιά ι πο ύ ο ά.
πάρχου " υφ ά" η
η ς ης ά ρ ς.
ί
Σ η προ ο ή 360°,
πορ ί
“ ξ φ ίζο
χου
ά
ις ά
μ
ά
πό ι /
ι”
ρ ς.
π
ί ορ
ό-
ι ί
ά που υπάρ-
μ
έ
ή
ης ά ρ ς
ί ι ύρο ι π ριέχ ι υ ό
ο ύ ο ο, η ί ι ό ι η
ά ρ
ι ουργ ί. Σ η
π ρ ά ω ι ό
πορ ί
ί έ π ρά ιγ .
ρι
ρή ά
Μ ύρο
πί ης
•
•
•
ρ
ου υ ο ι ή ου
ι ουργ ί.
μ μ
μ
ή
ά ρ ς πορ ί
φ ίζ
ι
ις π ρ ά ω π ριπ ώ ις, ω ό ο
ο ύ ο ο
ω
ι ής ά ρ ς:
οι ή πόρ
οι ή πόρ
χώρου πο
ιπ ω έ ος ξω ρι ός
υώ
θρέπ ης.
μ
ι ό
ης ά ρ ς ρυθ ίζ
ι υ ό
ύ φω
ις ρέχου ς υ θή ς φω ιού. ξ ι ί ς υ ής ης ι ι
ί ς, η
φω ι ό η
ι η ποιό η
ης ι ό ς
έχ
ι
ι φέρου
φρά. Σ υ θή ς
π ρ ούς φω ι ού, η ποιό η
ης ι ό ς
πορ ί
η ί ι πο ύ
ή.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 435
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
θ ρίζ
ι ά οφ ό ω
ρώ
χ ι ρό ρό ι
πουά υ ο ι ή ου - προέχ
η γρ
ου ί
ο φ ό.
Ω
Δι ηρ ί
ο φ ό ης ά ρ ς θ ρό
πό υχό ρο ιά, χιό ι ι πάγο γι
ι φ ί
η έ ι η ι ουργί ης.
υ ό ί ιι ι ί ρ η
ι ό
υ θή ς
χ η ού φω ι ού.
π
•
ά ρ υπο οήθη ης
( . 429)
•
ρξη ι ουργί ς ης ά ρ ς υπο οήθη ης άθ υ ης* ( . 433)
•
Γρ
ές υπο οήθη ης άθ υ ης
π ί γι η ά ρ υπο οήθη ης
υ ης* ( . 431)
άθ
υ ης*
ι
άθ-
Park Assist Pilot*
ο Ε ργό ύ η υπο ο θη ης άθ υης (Park Assist Pilot - PAP) οηθά ο
ο ηγό
θ ύ ι
γ ι πό ι θ η
άθ υ ης.
ο PAP έγχ ι πρώ
η θέ η ί ι ρ ά
γά η ι η υ έχ ι οηθά ο ο ηγό
ρίψ ι ο ι ό ι ι
χωρέ ι
ιγ ούς
ο υ ο ί η ο έ
η θέ η.
ρι ή οθό η πι η ί ι
ύ ο ,
γρ φι ά ι ί ο ους ιάφορους χ ιριούς που πρέπ ι
πρ γ
οποιηθού
ι
πό .
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η
ι ή υθύ η
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο
φά ι
ι
έχ ι η προ οχή ου ρ
έ η ο
π ρι ά ο
χώρο ι ους υπό οιπους
χρή
ς ου ρό ου που π η ιάζου ή
ιέρχο ι ό
θ ύ ι.
π
π
μ
ο PAP πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι ις
π ρ ά ω ι φορ ι ές π ριπ ώ ις άθυ ης.
Ω
ι ουργί PAP
ρά ο χώρο ι
υθύ ι ο υ ο ί η ο - υ ό που πρέπ ι
ά ι ο ο ηγός ί ι:
•
•
•
•
•
436
Δ
ο PAP
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως
υ π ηρω
ι ό οήθη .
προ έχ ι ο χώρο γύρω πό ο
υ ο ί η ο
ο ουθ ί ις ο ηγί ς
οθό η
άζ ι χέ
θοπορ ί ς)
φ
έγχ ι
ί ς
ις (όπι θ /
ι
π ά φρέ ο
υ ο ί η ο.
η
ι
ι
ηρ ί
ρι ή
προ-
χύ η
ά ο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
ο
ης".
μ
ργό ύ
η
υπο οήθη ης
άθ
υ-
ι ουργί ς ης π ρά
PAP
θ
ς
π ρ
1.
2.
3.
η ης
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
ο ύ η
έ
η θέ η
θ .
υ ης
ι ουργί PAP
π
μ.
μπ
οηθή ι έ
άθ
θ υ έ ο υ ο ί η ο
γ ι
πό ο χώρο άθ υ ης - η ι ουργί
πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι ό ο ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο π ρά η .
υ ης.
ο ουθώι
ς η ι
ο ύ η
π ρά
γ ι πό
πι φ
ης" η
ρχή
1.
2.
ο
πρός/
ι ουργί ς γι
PAP
θ
ς
π ρ
ρώ-
υθύ ι ο υ ο ί η ο
άθ υ ης
η όπι-
ο υ ο ί η ο π ίρ ι θέ η έ
χώρο άθ υ ης
ι ή ις
πί ω.
Χρη ι οποιώ
μ.,
οηθή ι έ
υ ο ί η ο
- . ί ο
χώρο άθ υ
άθ
Ο ΟΔ ΓΟ
Ω
μ
ρχή
ΡΞ
η
άθ η
άθ
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
υ ης
υ η.
π
•
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 438)
•
Π ριορι
( . 441)
οί γι
•
Μη ύ
( . 443)
γι
υπο-
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
ο ουθώι
ρώ-
ο υ ο ί η ο ο ηγ ί ι έ
η θέ η
άθ υ ης
ά η οπι θοπορ ί
ι
π ίρ ι θέ η έ
ο χώρο άθ υ ης
ι ή ις πρός/πί ω.
ουργί
π
PAP πορ ί πί ης
η
θ υ έ ο
ο χώρο άθ υ ης
ί " ξο ος πό ο
ό η "Σ άθ υ η
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 437
ΠΟΣ
ΡΞ
μ
π
Ο ΟΔ ΓΟ
μ
μ
*
μ
ο Ε ργό ύ η υπο ο θη ης
ης (Park Assist Pilot - PAP) οηθά
ο ηγό
θ ύ ι
ρ
ουργ
πορ
π ης
οηθ
ι
ο ηγό
γ ι πό
χώρο άθ
Ω
άθ υο
. Η ιο
υ ης.
πό
η ά
ο υ ο ί η ο ι
ους χώρους άθ υ ης πρέπ ι
ί ι
0,5-1,5 έ ρ ό ο ο ύ η PAP
ζη ά χώρο άθ υ ης.
μ
PAP
θ
ς
π ρ
Ω
ι ουργί PAP
ρά ο χώρο ι
υθύ ι ο υ ο ί η ο - υ ό που πρέπ ι
ά ι ο ο ηγός ί ι:
1.
•
2.
προ έχ ι ο χώρο γύρω πό ο
υ ο ί η ο
•
ο ουθ ί ις ο ηγί ς
οθό η
•
άζ ι χέ
θοπορ ί ς)
•
έγχ ι
φ
ί ς
•
ις (όπι θ /
ι
π ά φρέ ο
υ ο ί η ο.
η
ι
ηρ ί
ι
ρι ή
3.
προ-
438
Δ
•
χύ η πρέπ ι
30 km/h (20 mph).
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο.
ί
ο ύ η
έ
η θέ η
θ .
ού
ο
ι ι ρό ρη πό
ο ουθώ-
υ ης
ι
ρώ-
υθύ ι ο υ ο ί η ο
άθ υ ης
η όπι-
ο υ ο ί η ο οποθ ί ι έ
ο
χώρο - ο ύ η
πορ ί ό
ζη ή
πό ο ο ηγό
άξ ι χέ η.
Μπορ ί
η ι ουργί
ι ουργιώ
οθό η.
ά ο
έ ο ρυ ου
οπίζ
ι θέ η άθ
ι οι ι
ά ις ης.
μ
χύ η
ο PAP πορ ί
ργοποιηθ ί ά π ηρούι
π ρ ά ω ρι ήρι ό ις ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί :
•
ύ ι ο υ ο ί η ο
ά ω ή
:
ρχή
ι ουργί ς γι
η π ρά
ρχή
ι ουργί ς γι
η
η η
άθ
υ η.
ι
μ
ργοποιή
η προ ο ή
η
ρι ή
ί ι πί ης προ ά ι η πό
ις προ ο ές ης ά ρ ς.
άθ η
άθ
υ η.
1. Δ πρέπ ι
ο ηγ ί
χύ η πά ω
πό 30 km/h (20 mph) ό
θέ
θ ύ
π ρά η ή πά ω πό
20 km/h (12 mph) ό
θέ
θύ
άθ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
2. Π
ή
>
ο ου πί
η προ ο ή
ι ουργί PAP
υ ης ι έγχ ι
γά η.
μ.
μ
ι ουργιώ .
ζη ά θέ η άθί ι ρ ά
μ
3. Π ρ
ηρ ί
η οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η οό
η
γρ φι ή έ
ιξη ι ο ή υ
πι η άου ό ι ρέθη
ά η η θέ η άθυ ης.
>
φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο.
4.
πι έξ
μ
ι πι έξ
μή
όπι θ .
ι ηθ ί
η όπι θ
ργά ι προ ι ά χωρίς
πιά
ο ι ό ι- ι
χύ η όχι γ ύ ρη πό 7 km/h
(4 mph).
> ο PAP θ
υθύ ι ό
ο υ ο ίη ο έ
η θέ η άθ υ ης.
Ω
Π ρά
η
•
.
Μη άζ
χέρι
ς ο ι ό ι
ό
η ι ουργί PAP ί ι
ργοποιη έ η.
•
ι ουργί PAP
ζη ά χώρο άθ υης η π ριοχή, φ ίζ ι ο ηγί ς ι
θο ηγ ί ο υ ο ί η ο έ
η θέ η
άθ υ ης προς η π υρά ου υ ο ηγού. Ω ό ο ά χρ ι
ί, ο υ ο ί η ο
πορ ί πί ης
θ ύ ι η π υρά
ου ρό ου που ρί
ι ο ο ηγός:
άψ
φ ς γι η π υρά ου
ο ηγού - ό
ο ύ η θ
ζη ήι χώρο άθ υ ης
υ ή η
π υρά ου υ ο ι ή ου.
Ο ΟΔ ΓΟ
3. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
Ω
•
2.
π
ΡΞ
•
άθ
1.
ιωθ ί ό ι ο ι ό ι
ι
οποιο ήπο
ρόπο
ρέφ
ι
ύθ ρ .
πο ίζ ι ό ι π ρι-
Γι
έ ι
πο έ
- Π ρι έέχρι ο ι ό ι
ρίψ ι πρι
ρχί
ι ί
προς
πί ω/
πρός.
.
ς.
ιωθ ί
ό ι
υπάρχ ι ά ι πί ω
}}
439
ΠΟΣ
||
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
π
μ
μ
2. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
3.
πι έξ όπι θ
πί ω.
ι ο ηγή
ργά προς
4. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο
ό
ς ζη ηθ ί έ ω γρ φι ώ
ι ου
η ύ
ος.
Π ρά
η
ι ουργί π ργοποι ί ι υ ό
ι
γρ φι ά ι ο ή υ
ίχ ου ό ι η ι ιί
άθ υ ης ο ο ηρώθη . Μπορ ί
χρ ι
ί ο ο ηγός
ιορθώ ι η θέ η ου
υ ο ι ή ου. Μό ο ο ο ηγός πορ ί
προιορί ι
ο υ ο ί η ο ί ι ω ά
θυ έ ο.
.
πό
η προ ι οποίη ης ί ι ι ρόρη ό
οι ι θη ήρ ς χρη ι οποιού ι
πό ο ύ η PAP πό ό, ι ό
χρη ιοποιού ι πό ο ύ η Park Assist.
άθ
.
1. Μ
ι ή
ο
θέ η D, π ρι έ
ι ό ι ι ο ηγή
440
πι ογέ
χυ ή ω
η
έχρι
ρίψ ι ο
ργά προς
πρός.
π
μ
Ω
Ό
γ ί
πό έ
χώρο άθ υ ης,
πρέπ ι
χρη ι οποι ί
η ι ουργί
π
μ. ό ο
ο
υ ο ί η ο ί ι π ρά η
θ υ έ οι ουργ ί γι άθ
θ υ έ ο
υ ο ί η ο.
ι ουργί
π
ργοποι ί ι
μ.
η προ ο ή ι ουργιώ
ης
ρι ής οθό ης.
1. Π
ή
μ.
ο ου πί
η προ ο ή
π
ι ουργιώ .
2. Χρη ι οποιή
ο φ ς γι
πι έξ
η
ύθυ η προς η οποί θέ
ι ηθ ί ο υ ο ί η ο γι
γ ι πό ο
χώρο άθ υ ης.
3. Π ρ ηρ ί
η
ρι ή οθό η, ο ουθή
ις ο ηγί ς
ο ί ιο ρόπο όπως
ά η
άθ υ η.
Λά
υπόψη ς ό ι ο ι ό ι πορ ί
πιρέψ ι η ρχι ή ου θέ η ό
η ι ουργί ο ο ηρωθ ί - ο ο ηγός πορ ί ό
χρ ι
ί
ρίψ ι ο ι ό ι ξ ά έχρι ο
ΠΟΣ
έρ γι
υ ης.
πορ ί
γ ι πό η θέ η
άθ-
ο PAP θ ωρή ι ό ι ο ο ηγός πορ ί
γ ι πό ο χώρο άθ υ ης χωρίς πρό θ ους ιγ ούς, η ι ουργί θ ι οπ ί,
ό η ι
ο ο ηγός θ ωρή ι ό ι ο υ ο ίη ο ρί
ι ό η έ
ο χώρο άθυ ης.
π
•
•
Park Assist Pilot* ( . 436)
Π ριορι
( . 441)
οί γι
•
Μη ύ
( . 443)
γι
ο Park Assist Pilot*
ο Park Assist Pilot*
μ
Pilot*
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, ο PAP
πορ ί
ρ ι χώρο άθ υ ης - έ ς
όγος πορ ί
ί ι οι π ρ
ο ές ους
ι θη ήρ ς πό ξω ρι ές πηγές ήχου
που πέ που
ις ί ι ς υχ ό η ς υπ ρήχω
υ ές ις οποί ς ι ουργ ί ο
ύ η .
ι ουργ Ε ργ ς υπο ο θη ης άθυ ης (Park Assist Pilot – PAP) πορ
χ ι π ριορι ούς
ορι
ς π ριπ ώις.
π
ι
•
•
ι
άθ
υ ης θ
ά ο ο ηγός πιά
ι
οπ ί:
έ οι ς πηγές πορ ί
θόρυ ος ρ γ έ ω
ρω ,
ρόφρ
ις ξ
ί ις ο ο ι
ι ο ι ό ι
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο πο ύ γρήγορ
- πά ω πό
7 km/h (4 mph)
•
•
μ
ί
Ο ΟΔ ΓΟ
Park Assist
Η
Δ
ΡΞ
ο ο ηγός π ή
ρι ή οθό η
ι οΆ
η
ό
ργοποιηθ ί ο ύ η
ι π ορί
ος ροχώ ή ο
ρο ι ό
πρόγρ
υ άθ ι ς - π.χ. ό
έ ς
ροχός χά ι η πρό φυ ή ου
ο ιθηρό ο ό ρω .
ά π ρίπ ω η, έ
ή υ
η
ρι ή
οθό η
φέρ ι ο όγο γι ο οποίο ι όπη η ι ι
ί
άθ υ ης.
ι όρ ς, ο
ι ώ
ο ο όι ο θόρυ ος πό
ώ . π.
Ο ο ηγός πρέπ ι
έχ ι ο υ ό ου ό ι ο
PAP ί ι οήθη πο
ί ά θ
η,
π ήρως υ ό
η ι ουργί . Ο ο ηγός πρέπ ι υ πώς
ί ι έ οι ος
ή ι η
ι ι
ί
άθ υ ης.
πάρχου πί ης π ο έρ ι ς που πρέπ ι
θυ ά
ό
θ ύ , π.χ.:
•
ο ύ η PAP ξ ι ά
ά η η ρέχου θέ η ω
θ υ έ ω οχη ά ω
- ά
ί ι ω ά
θ υ έ , ό
ι ά ι οι ζά ς ου υ ο ι ή ου
πορ ί
υπο ού ζη ιά
ρά π
.
•
ο PAP έχ ι χ ι
ί γι
άθ υ η
ί ιους ρό ους, όχι
πό ο ς
πύς ή ροφές. Γι ο όγο υ ό,
ιωθ ί ό ι ο υ ο ί η ο ί ι
Ω
υχό ρο ιά, πάγος ι χιό ι ους ι θηήρ ς πηρ άζ ι η ι ουργι ό η ά ους
ι πορ ί
πο ίζ ι η έ ρη η.
ί
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 441
ΠΟΣ
||
Ο ΟΔ ΓΟ
π ρά η ο
ο χώρο άθ υ ης ό
ο PAP ρά ις ι
ά ις ου χώρου.
•
άθ υ η
ούς ρό ους
ί ι πά ο
φι ή, ιό ι ο χώρος που
π ι ί ι γι ους ιγ ούς
έχ
ι
η π ρ ί.
•
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι ο προ ι ό
έρος ου υ ο ι ή ου πορ ί
προ ά
ι προς η ροή ω π ρχό ω
οχη ά ω η ώρ που
θ ύ .
•
ι ί
που ρί ο ι ψη ό ρ
πό ο π ίο ίχ υ ης ω ι θη ήρω
υ π ρι
ά ο ι ους υπο ογιούς γι ο
ιγ ό άθ υ ης. υ ό
πορ ί
έχ ι ως πο έ
ο PAP
ο ηγή ι ο υ ο ί η ο η θέ η άθυ ης πο ύ ωρίς ι, γι ο όγο υ ό,
έ οιου ί ους θέ ις άθ υ ης πρέπ ι
ποφ ύγο ι.
•
Ο ο ηγός ί ι υπ ύθυ ος
ποφ ί
ο χώρος που πέ ξ ο PAP ί ι
ά η ος γι
άθ υ η.
•
Χρη ι οποι ί
γ ρι έ
ι ά26
η ω ή πί η
ι ώ - υ ό πηρ άζ ι η ι
ό η
ου PAP
θ ύ ι ο
υ ο ί η ο.
•
Σ π ρίπ ω η έ ο ης ροχόπ ω ης ή
χιο όπ ω ης, ο ύ η
πορ ί
η
ρή ι ω ά ο χώρο άθ υ ης.
26
27
442
ΡΞ
" γ ρι έ
Σ Μ ΩΣ :
ι ό
•
Μη χρη ι οποι ί
ο PAP
έχ
οποθ ή ι
ιο ι θη ι ές υ ί ς ή φ ρι ό ροχό ο υ ο ί η ο.
•
Μη χρη ι οποι ί
που έχ
φορ ώ
υ ο ί η ο.
ο PAP ά
ι προ ξέχου
•
άποιο
θ υ
ξέχ ι π ρι ό ρο
υ έ οχή
,
η
ιχ ύ ι θέ
ης ή
ις προ ί
έ ο υ ο ί η ο προ πό
υπό οιπ
θο ύ η
πορ ί
ις άθ ης άθ υι ά οπ .
ι
ι ά" ί ι
ι ά ί ιου ύπου ι άρ ς
ί ι π οποιη έ η - οι π ο έρ ι ς πορ ί
ι ί
πό ο
οποθ ή
ζά ς ή/ ι
ι ά
ά
ς γ ρι έ ς ι
ά ις, πορ ί
άξ ι η π ρί ρος ω
ι ώ , που
η ί ι ό ι οι π ρά ροι ου υ ή
ος
PAP πορ ί ό
χρ ι
ί
η ρωθού . Συ ου υθ ί έ
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οη έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ι ούρι
ι φέρου
Θέ
ις ι θη ήρ PAP27.
Γι
ι ουργή ι ω ά ο PAP, οι ι θηήρ ς ου πρέπ ι
θ ρίζο ι
ι ά
ρό ι
πουά υ ο ι ή ου.
•
•
ι ά που π ρ όθη
ο υ ο ί η ο πό ο ργο
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου.
π
Park Assist Pilot* ( . 436)
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 438)
υπο-
ά ιο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΠΟΣ
μ
Park Assist Pilot*
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
φ ζ ι ι
ιρά πό η ύ
χ ι ά
ο
Park Assist Pilot – PAP.
Μ
υ
Σ ο π ρ
π ρ
ίγ
ά ω πί
.
π ρ
ίθ
ι ορι
ΡΞ
Ο ΟΔ ΓΟ
έ
Ερ η
. π
.
ς ή π ρι ό ροι πό ους ι θη ήρ ς υ
ά
η ο υ ο ό ρο υ ό .
μ.
μμ
,
ή
ος
πο ίζο
ι-
έγξ
ι ιορθώ
η
μ
. π
.
ο ύ η
π υθυ θ ί
μ.
μ , π
έ
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Πρέπ ι
π υθυ θ ί
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
υ ργ ίο - υ ι
ά
ι
π
•
•
Park Assist Pilot* ( . 436)
•
Π ριορι
( . 441)
Σ άθ υ η
ο
ργό ύ η
οήθη ης άθ υ ης* ( . 438)
οί γι
υπο-
ο Park Assist Pilot*
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 443
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
*
ο
ο
φρ γ
η ης χρη ι οποι
ι γι
πο ρ ψ ι η ο γη η ου
υ ο ι
ου πό ά ο που ρ ο
ι υπό
η π ρ ι οι οπ ύ
ος. ι
πορ
ι
ο ι η ρ ς
θ
ι ουργ , ο/η ο ηγός πρ π ι
ά ι
π ο ς, ο
οπο ο π ηθ ύ ι ό ι
ρ
ι υπό η
π ρ ι οι οπ ύ
ος. Η θ ο ό η η ου
ο
φρ γ
η ης ι ξάγ
ι
ύ φω
η ορι
ι
ό ι ης ο γηης που ι χύ ι
άθ γορά.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ι ι ύ
η γι η
η
ρι ή ύ
η ω ι φορ ι ώ ύπω
ι ο έ ω ου
ο έ
φρ γή
ί ηης που υ ι ά η Volvo.
ι ύ
η ι υο ύ ι η ύ
η ου
ο έ
φρ γή
ί η ης ι π ρέχ ι η υ ό η ο ο ηρω έ ης ι ουργί ς που π ρι
ά ι η ύγι ο
ο έ
φρ γή
ί η ης
η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου. Γι
π ηροφορί ς χ ι ά
έ
υγ ρι έ ο
ο έ
φρ γή
ί η ης,
ρέξ
ο
γχ ιρί ιο
όχου.
Δ
ο
ο έ
φρ γή
ί η ης ι ουργ ί πι ουρι ά ι
π
ά
ι ο
ο ηγό πό η υθύ η ου. ί ι πά ο
υθύ η ου ο ηγού
ί ι ηφά ιος ι
ο ηγ ί ο υ ο ί η ο προ
ι ά.
446
μ
μ
*
Σ π ρπ ω η
ης άγ ης,
ο
φρ γ
η ης
γ , πορ
π ρ ά ψ
ο
φρ γ
η ης γι
πορ
ο ηγ
ο υ ο η ο.
Γι
π ργοποίη η έ ω ου
ο έ
φρ γή
ί η ης,
χ ι ές, ξ χωρι ές ο ηγί ς.
π
(Bypass)
Μπορ ί
πι έξ
πό ς φορές πορ ί
π ρ
φθ ί ο
ο έ
φρ γή
ί ηης, ό
γ θί
ι ο υ ο ί η ο.
ά ο
ι ουρο
ί
οιχου
ρέξ
π
μ
•
•
π
Πρι
η
ο έ
ί η η ου ι η ήρ
ο
φρ γή
ί η ης ( . 447)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
ις
Ω
Ό
ς οι
ργοποιή ις
π ρά
ψη
χωρού ι ι ποθη ύο ι η
ή η ης ο ά ς έγχου
ο έ
φρ γή
ί η ης.
ίρ η ης π ράψης
ί ι φι ή.
Σ η οθό η φ
Alcolock
–
ίζ
π
ι ο ή υ
μ
;:
πι έξ Π ρά
ψη π ώ ς ί φορά
ο ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι ου
ι ο ιού.
> ο
ο έ
φρ γή
ί η ης έχ ι
π έο π ρ
φθ ί ι ο υ ο ί η ο
πορ ί
θ ί
ι ουργί .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
ο
ποι
ό
ο
ι υ ό
οξ
π
Γι
υ
φρ γ
ι
ο υ ο
π
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι
ου πορ
ρυθ ι
ι φορ ι ά π π
/
θ
ις ι
υ ό ο ρόπο θ
ι
ι θ ι ς ι φορ ι ς ι ουργ ς.
η ης
ργοι οι ο γι χρ η
η ο.
μ
πι υχθ ί ω ή ι ουργί
ό πιο ρι ής έ ρη η:
•
Μη
πρι
•
ποφύγ
ο υπ ρ
π ρ πρίζ - η
οό
ήρω πορ ί
ο
έ ο πο έ
ρώ
ο
ι η πί
π οής.
ιό ο ο
π ρίπου 5
π ά
ο ι ό π ύ ι ο ου
η ο υγρό ω ψ
ηγή ι
θ έ ρη ης.
-
π
ί η η ου ι η ήρ ί
ός 30 π ώ χωρίς
χρ ι
ο ι ή
π οής.
•
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ι οι ι θέι ς ι ουργί ς
άθ θέ η ου ι όπ η
άφ ξης/ πίπ ο:
0
Λ ι ουργ ς
•
φ ίζ
ιηέ
ιξη ου χι ιορη ή, ο ρο όι ι ο ί ης
θ ρ ο ρ ί ς.
•
η
ρι ά
ρυθ ιζό
.
•
Μπορ ί
χρη ι οποιή
η
ρι ά π ράθυρ .
•
•
ι
θ ί.
θί
ί
ι
ρι ή οθό η
ργοποι ίι πορ ί
χρη ι οποιη-
ο ηχο ύ η
ι ουργί .
πορ ί
θ ί
Οι
ι ουργί ς έγχο ι χρο ι ά
υ ή η θέ η άφ ξης ι
π ργοποιού ι υ ό
ά
πό έ χρο ι ό ιά η .
Ω
•
Γι
ι υ ο υ θ ί η χρή η ός π ριορι έου ριθ ού ι ουργιώ
ο ι η ήρ
ηό, πορ ί
ρυθ ί
οη
ρι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου
3 ι φορ ι ά
πίπ
- 0, I ι II. υ ά
πίπ
π ριγράφο ι
ό ο ο γχ ιρί ιο
όχου
η
ο ο
ί "θέ η ι όπ η άφ ξης".
Επ π ο
ΟΔ Γ Σ
ι φι ή
ί έ
π
Π ρά
ψη ου
η ης* ( . 446)
ο έ
φρ γή
ί-
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 447
Ν Σ
||
Επ π ο
I
ΟΔ Γ Σ
Λ ι ουργ ς
•
Επ π ο
Μπορ ί
χρη ι οποιηθ
π ορ ι ή οροφή,
η
ρι ά π ράθυρ , η πρίζ
ο χώρο πι
ώ , ο
ύ η π οήγη ης, ο
φω ο, ο
ι ήρ ς ξ
ού ι οι υ ο θ ρι
π ρ πρίζ.
η έριήρ ς
•
η
ρι ά
ρυθ ιζό
.
•
Οι ρ υ
ο ό ς 12 V ο
χώρο πο
υώ πορού
χρη ι οποιηθού .
•
ο ηχο ύ η
ργοποι ί
υ ό
ι ουργού
ό
ο υ ο ί η ο έθη
ός ι ουργί ς.
θί
μ
μπ
II
ίη
12V
ί
π
π
Λ ι ουργ ς
•
•
•
ι
ά ου οι προ ο
ίς.
Οι προ ι οποιη ι ές/
υχ ί ς ά ου πί 5
π .
ι ι ές
υ ρό-
ργοποιού ι ρ ά ά
ή
. Ω ό ο, η θέρη ης έ ρ ς ω
θι άω
ι ο πί ω π ρ πρίζ πορού
ργοποιηθού ό ο
φό ου ο υ ο ί η ο θ ί
ι ουργί .
υ
Ό
π
,
μ
ι
π
μ -
π
μπ
π π
π
Π ρι ροφι ός ι
ό .
•
ρι
-
όπ ης Start
π
ο υ ο ί η ο
ήριοι ί έ
!
η
πι ή η ο -
0-Ξ
ι ώι φυ άξ
ο η χ ιο υ ο ί η ο.
Ω
-
Γι
φ ά
η θέ η I ή II
θέ
ο ι η ήρ
ι ουργί - μ
π ή
ο π ά φρέ ω ή ο π ά
ου υ π έ η
ο υ ο ί η ο ι θέ ι
χ ιρο ί η η
γή χέ ω , ό
πρό ιι
πι έξ
υ ές ις θέ ις ο ι όπ η άφ ξης.
-
π
.
•
448
π
ο π ρι
π
ροφι ό ι
I - Γυρί
όπ η Start η θέ η
Ν Σ
START ι φή
ρέφ ι υ ό
•
•
•
•
•
π
ο π ρι ροφι
START ι ρ
πί 4 υ ρό
φή
ο ι
υ ό
η
ο . Ο ι όπ ης πιη ρχι ή ου θέ η.
II - Γυρί
ό ι όπ η Start η θέ η
ή
ο
η θέ η START
π π ρίπου. Σ η υ έχ ι
όπ η, ο οποίος πι ρέφ ι
ρχι ή ου θέ η.
ο υ ο η ο θ
ι
οποιώ
ς ο η χ ιρι
ο ι όπ η άφ ξης
ό .
ι ουργ χρη ιριοι
ι
η πι
η ο -
π
0 - Γι π
φορά η θέ η ι όπ η
άφ ξης 0 πό η θέ η I ι II - Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start η θέ η
STOP ι φή
ο . Ο ι όπ ης πιρέφ ι υ ό
η ρχι ή ου θέ η.
Γι
η
1.
ο η
π
χ ιρι ήριοι έ
ο υ ο
η
Passive Start,
ρί
ι ο προ
Μ ο προ ιρ ι ό ύ
ξ
ι ώ
ος χωρίς
Entry*), ο
ι ί πορ
οπου ήπο
έ
ο
ι ί πρέπ ι
ρίί η ο. Σ
υ ο ίο
ι ί πρέπ ι
ι ό χώρο πι
ώ .
η
ι ώ
ος/
ι ί (Passive
ί
ρί
ι
υ ο ί η ο.
υ ο ί η
υ ό
η
γή χέω ,
ιωθ ί ό ι ο πι ογέ ς χυή ω ρί
ι η θέ η P ή N. Σ
υ ο ί η
χ ιρο ί η η
γή χέω ,
ιωθ ί ό ι ο οχ ός χυ ήω ρί
ι η
ρά ι ό ι ί ι
π η έ ο ο π ά ου υ π έ η ή ο
π ά φρέ ω .
π
Π ρι ροφι ός ι
ό .
Οθό η ο ηγού ( . 108)
ί η η ου υ ο ι ή ου:
2. Σ
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
π ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
( . 451)
ΟΔ Γ Σ
όπ ης Start
η
πι ή η ο -
3. Π
ο η χ ιρι ήριοι ί
χρη ι οποι ί ι
ά η
ί η η ου υ ο ι ή ου, θώς ο
υ ο ί η ο ι θέ ι υπο ήριξη γι
ί η η
Keyless (Passive Start).
ή
οπ
ά φρέ ω
έχρι έρ
1.
4. Γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο . Ο ι όπ ης πι ρέφ ι υ ό
η ρχι ή
ου θέ η.
ά η
ί η η ου ι η ήρ , η ίζ
ιουργ ί έχρι
θ ί
ι ουργί ο ι η ήρ ς ή έχρι
ργοποιηθ ί η προ
ί
υπ ρθέρ
ης.
ά η
ί η η ου υ ο ι ή ου
ο ιές υ θή ς, ο η
ρο ο έρ ί η ης ου
1
ο υ ο ί η ο ι ί
ι, ρ ί
γυρί
ο π ρι
ροφι ό ι
όπ η Start
η θέ η START γι
θέ
ο
ι η ήρ
}}
ι ουργί .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 449
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
υ ο ι ή ου έχ ι προ ρ ιό η - ο
ζι ο ιη ήρ ς π ρ έ ι η ός. υ ό η ί ι
ό ιό
γυρί
ο π ρι ροφι ό ι όπ η
Start η θέ η START, ο η
ρο ο έρ
" ίθ
ι
ι ουργί " ι πορ ί π έο
ο ηγή
ο υ ο ί η ο.
ί η η ου
υ ο ι ή ου πι η ί
ι πό ις
ι ι ές
υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού που ή ου
ι πό ο χ ι ό προ πι γ έ ο θέ που
ά ι.
4.
φ
ίζ
ι ο
ί
.;
ο
μπ
start π 7"
, ό
ρ ή
ο ου πί η θέ η START πί 7 υ ρόπ γι
θ ί ο υ ο ί η ο
ιουργί .
Ω ό ο υπάρχου π ριπ ώ ις που,
ί
υ ού, ίθ
ιο
ζι ο ι η ήρ ς
ι ουργί , π.χ.
π ρίπ ω η που η θ ρ ο ρ ί
ί ι πο ύ χ η ή ή που η υ ρι ι ή π
ρί
χρ ιάζ
ι φόρ ι η.
ο υ ο ί η ο
πρέπ ι
θ ί
γί
ο
ώ ιο φόρ ι ης υ
ά
η πο ύ
ή ου
ί ι
ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι
θ
έ
υπάρχ ι υ
έ ο
ώ ιο φόρ ι
υπάρχ ι υ ό η
γ
ι ής
ου υ ο ι ή ου:
ι ουρέ ο,
φι ή ή
ό ι
ης,
ί η ης
1. Π ή
ο π ά φρέ ω
ι γυρί
ου πί Start η θέ η START.
2. Σ η οθό η ου ο ηγού
ί ο
φ
ίζ
ο ου πί START ξ
ά.
.
3. Γυρί
450
ι ο
ο
Ω
Ό
ο η χ ιρι ήριοι ί ρί
ι
η πο ηροθή η,
ιωθ ί ό ι
υπάρχου ά
ι ιά ου υ ο ι ή ου,
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
υ
υές (π.χ. ι η ά η έφω , tablet,
φορη ούς υπο ογι ές ή φορ ι ές . π.)
η πο ηροθή η. Ό
υπάρχου πο ά
ι ιά υ ο ι ή ου ο έ
ο ά οά ο
η πο ηροθή η πορ ί
προ
έ ου
π ρ
ο ές
ξύ ους.
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο
μ
μ
,π μ
ά η
ί η η
ου υ ο ι ή ου, π ρι έ
ή ι ο
ή υ
ι η υ έχ ι πιχ ιρή
θέ
ο υ ο ί η οξ ά
ι ουργί .
ή υ
Θέ η ης φ ρι ής ο ά
ή η ο ό .
ς
άγ ω ης
η
πι-
η οθό η ου ο ηγού φ ι
ί ο
ή υ
ά η
ίη η ου υ ο ι ή ου, οποθ ή
ο η χ ιρι ήριοι ί η φ ρι ή ο ά
άγ ω ης η πο ηροθή η.
όπι ο ι ά
ξ ά η
ί η η.
ά ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί
ά πό 3 προ πάθ ι ς - π ρι έ
3
π ά πρι ά
έ προ πάθ ι . ι ό η
ί η ης ου υ ο ι ή ου υξά ι ά πι ρ π ί η π
ρί
ή ι η ι χύ ης.
Ν Σ
Ω
ο υ ο ί η ο
πορ ί
ουργί
η υ ρι ι ή π
φορ ι
ί.
θ ί
ιρί έχ ι πο-
Δ
η φ ιρ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί πό ο υ ο ί η ο ώ ο ηγ ί .
Δ
Π ίρ
πά ο
ζί ς ο η χ ιριήριοι ίό
πο
ρύ
πό ο
υ ο ί η ο ι φρο ίζ
ώ
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου
ρί
ι η θέ η 0 ου ι όπ η άφ ξης ι ίως
υπάρχου π ι ιά έ
ο υ ο ίη ο.
Ω
Ο ριθ ός ροφώ ου ρ
ί
ά πό
ψυχρή
ί η η ί ι υψη ό ρος πό ο
ο ι ό
ορι έ ους ύπους ι η ήρω .
υ ό υ
ί ι προ ι έ ου ο ύ η
πο πώ
υ
ρίω
πορέ ι
φθά ι η
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ιουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό , γ γοός που ιώ ι ις πο πές υ
ρίω
ι έ ι προ
ύ
ι ο π ρι ά ο .
•
•
•
•
π
π
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
ι
χ ιρι
χ ιρι
ήριο-
π
.
ο υ ο η ο θ
ι
ός ι ουργ ς
χρη ι οποιώ
ς ο ι όπ η άφ ξης
η πι
η ο ό .
π ργοποίη η ου υ ο ι ή ου.
( . 451)
η
ΟΔ Γ Σ
ι ί ( . 276)
ά
η ης π
ρί ς
ήριοι ί ( . 302)
ο η
-
•
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
•
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς ( . 501)
Π ρι ροφι ός ι
ό .
Γι
θέ
γί ς:
–
όπ ης Start
η
ο υ ο ί η ο
Γυρί
ο ι όπ η
STOP ι φή
ο ίθ
ι
ός ι ουργί
πι ρέφ ι υ ό
θέ η.
ός
ι ουρ-
άφ ξης η θέ η
ο υ ο ί η ο
ς. Ο ι όπ ης
η ρχι ή ου
ά ο πι ογέ ς χυ ή ω
θέ η P ή
ο υ ο ί η ο ι ί
–
πι ή η ο -
ρί
ι:
ι
ρ ή
ο ι όπ η η θέ η STOP
έχρι ο υ ο ί η ο
θ ί
ός ιουργί ς.
η
}}
451
Ν Σ
||
•
ΟΔ Γ Σ
μ
π
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
μ
Η
ι ριά ου ι ο ιού πο ζ ι η ι ύθυ η ου υ ο ι
ου ά π.χ.
π .
Μπορ
ού
ηχ ι ό θόρυ ο
ά ο
ω
οξ
ω
ου ι οιού.
π
μ
μ
μπ
Εά η π
θ
ι οποιώ
ου.
μ
ρ
χ ι ποφορ ι
, πορ
ο υ ο η ο
ι ουργ χρης η π
ρ ά ου υ ο ι -
ι ριά ου ι ο ιού
ργοποι ί ι ό
ι ώ
ο υ ο ί η ο π' έξω ι ο ι ηήρ ς ί ι η ός.
φή
ο υ ο ίη οξ
ί ω ο, ο ι ό ι θ
ι ώ ι υ όά πό ίγο.
π
μ
π
ι ριά ου ι ο ιού π ργοποι ί ι
ό
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο π' έξω.
ο υ ο ί η ο
ί ι
ι ω έ ο, ρ ί ο
η χ ιρι ήριοι ί
ρί
ι έ
ο
χώρο πι
ώ
ι ο ι η ήρ ς
θ ί
ι ουργί γυρίζο ς ο π ρι ροφι ό
ι όπ η Start η θέ η START γι
ξ
ιώ ιη
ι ριά ου ι ο ιού.
•
•
•
452
π
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
π
ργοποίη η ου υ ο ι ή ου. ( . 451)
ι ό ι ( . 157)
Ση ίο φόρ ι ης γι
ή ου ς.
οηθη ι ή
ί η η ου υ ο ι-
Ν Σ
3.
ο η ίο φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου προορίζ
ι ό ο γι η
ί η η ου υγ ρι έ ου υ ο ι ή ου
οηθη ι ά
ώι . ο η ίο φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου
προορίζ
ι γι η
ί η η
οηθη ι ά
ώ ι ά ου υ ο ι ή ου.
χρη ι οποιηθ ί ο η ίο φόρ ι ης γι η
ί η η ά ου υ ο ί η ου, πορ ί
ί άποι
φά ι που η ί ι ό ι ο
η ίο φόρ ι ης θ
ή ι
ιουργ ί.
Ό
ί άποι
φά ι , η οθό η ου
π
12
ο ηγού φ ίζ
ι ο ή υ
V
μ
π
.
Volvo υ ι ά
π υθυ θ ί
έ
ξουιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ά η
ί η η ου υ ο ι ή ου
οηθηι ά
ώ ι , πρέπ ι
ο ουθού ι
π ρ ά ω ή
γι
η προ ηθού
ρ χυ υ ώ
ή ά η ζη ιά:
1.
2.
οη
ρι ό ύ
πρέπ ι
ρί
π η άφ ξης.
π
η
ι
ου υ ο ι ή ου
η θέ η 0 ου ι ό-
ιωθ ί ό ι η ά η ης οηθη ι ής
ρί ς ί ι 12 V.
ά η οηθη ι ή π
ρί ρί
ι
ο υ ο ί η ο, ή
ο ι η ήρ ου
ου υ ο ι ή ου ι
ιωθ ί ό ι
υ ο ί η
έρχο ι
π φή
ξύ
ους.
ά
ά
4. Συ έ
οέ
ρο ο ι ά ι ου ό ιου οηθη ι ού
ω ίου ο θ ι ό πό ο
(1) ης π
ρί ς ου ά ου οχή
ος.
9.
ΟΔ Γ Σ
ιωθ ί ό ι
ρο ο ι ά ι οηθηι ού
ω ίου έχου
ρ ωθ ί
ά, γι
η προ ηθού πι θήρ ς
ά η
προ πάθ ι ης
ί η ης.
10. Θέ
ι ουργί ο ι η ήρ
υ ο ι ή ου
η οηθη ι ή π
φή
ο
ι ουργή ι πί
π ά
ροφές ίγο υψη ό ρ
ορ
ί π ρίπου 1500 . . ..
ου
ρί
ι
ρι ά
ς πό
Συ έ
ο οηθη ι ό
ώ ιο
ί η ης
προ
ι ά γι
η προ ηθ ί ρ χυ ύω
ά
ξ ρ ή
ο χώρο ου
ι η ήρ .
5.
οίξ
ο ά υ
γι ο θ ι ό η
οηθη ι ής
ί η ης (2).
6. Συ
ου
η
ι ή
ίο
έ
ο ά ο ρο ο ι ά ι ου ό ιοηθη ι ού
ω ίου ο θ ι ό
ίο οηθη ι ής
ί η ης (2) ου υ οου.
7. Συ έ
οέ
ρο ο ι ά ι ου ύρου
οηθη ι ού
ω ίου ο ρ η ι ό πό ο
(3) ης π
ρί ς ου ά ου οχή
ος.
8. Συ
ρου
η
ι ή
έ
ο ά ο ρο ο ι ά ι ου ύοηθη ι ού
ω ίου ο ρ η ι ό
ίο οηθη ι ής
ί η ης (4) ου υ οου.
}}
453
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
11. Θέ
ι ουργί ο ι η ήρ ου
υ ο ι ή ου ς.
η προ πάθ ι
ί ηης πο ύχ ι, π
ί
ο χρό ο φόρι ης
10 π ά, ι η υ έχ ι
ά
έ προ πάθ ι
ί η ης.
12.
ιωθ ί
ά ι ου
έρχ
ι
οηθη ι ής
θ ι ό πό ο
ο ρο ο
ο ό ι ο
Ω
ά η
ί η η ου ι η ήρ
ο ιές υ θή ς, ο η
ρο ο έρ ί η ης
ου υ ο ι ή ου έχ ι προ ρ ιό η - ο
π ρ
ιο ι η ήρ ς π ρ έ ι η ός.
υ ό η ί ιό ιό
γυρί
ο
ι όπ η Start η θέ η START, ο η
ρο ο έρ " ίθ
ι
ι ουργί " ι πορ ί π έο
ο ηγή
ο υ ο ί η ο.
ί η η ου ο έρ πι η ί
ι πό ις
ι ι ές υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού
που ή ου
ι πό ο χ ι ό προ πιγ έ ο θέ που ά ι.
Μη
γγίζ
ις υ έ ις ά
ο
ώ ιο ι ο υ ο ί η ο
ά η προπάθ ι
ί η ης. πάρχ ι ί υ ος
προ ηθού πι θήρ ς.
454
φ ιρέ
θώ ς η
ο ύρο ι
οηθη ι ά
ώ ι
ο ουί ροφη ι ι
ί , πρώ
ά ο ό ι ο.
ό ι
έ
πό
ρο ο ιύρου οηθη ι ού
ω ίου
π φή
ο θ ι ό η ίο
ί η ης ου υ ο ι ή ου/
ης οηθη ι ής π
ρί ς ή
ι ά ι που ί ι υ
έ ο
οηθη ι ό
ώ ιο.
Δ
•
π
ρί πορ ί
π
υθ ρώ ι
έ
έριο ίγ οξυγό ου-υ ρογό ου,
ο οποίο ί ι ξ ιρ ι ά ύφ
ο.
ά έ
ώ ιο οηθη ι ής
ί η ης
υ
θ ί ω ά, πορ ί
χη ι
ί πι θήρ ς ι υ ό πορ ί
ί ι ρ ό γι
ρ γ ίη π
ρί .
•
π
ρί π ριέχ ι θ ιι ό οξύ, ο
οποίο πορ ί
προ
έ ι ο ρά
γ ύ
.
•
ά ο θ ιι ό οξύ έρθ ι
π φή
ά ι , ο έρ ή
ρούχ
ς,
ξ π ύ
άφθο η πο ό η
ρού.
ά ο οξύ έρθ ι
π φή
ά ι
ς, π υθυ θ ί
έ ως
γι ρό.
Ω
ο υ ο ί η ο
πορ ί
ουργί
η υ ρι ι ή π
φορ ι
ί.
•
•
•
•
•
θ ί
ιρί έχ ι πο-
π
Μπ
Θέ
ρί ( . 626)
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
ί η η ου υ ο ι ή ου ( . 449)
Ά οιγ
( . 614)
ι
ί ι ο ου
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
πό ι η ήρ
ρί ς ( . 501)
Ν Σ
•
ο ι ώ ιο χυ ω πο
υ
ος
ά ο ης
ι χύος) ου υ ο ι
ου
ρ
ι ους ι η ριους
ουργ που πι
ο ι
ι
άζ ι η χ η
ογ
η
χύ η
ι
ι χύος.
ρος
η ης (
ά
ά
ο
ροχούς. Η
ώ ιο χυ
ά ο ης
ις άγ ς
ου
ο η
ι ηιω
ά-
Γι
πο ρ π ί υχό ζη ιά
ξ ρ ήου υ ή
ος
ά ο ης ί η ης,
ηθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς ου ι ω ίου
χυ ή ω
έγχ
ι.
υπάρχ ι ί υ ος
υπ ρθέρ
ης, η οθό η ου ο ηγού
ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι
φ ίζ
ιέ
ή υ
ι έ ου - ο ουθή
η ύ
η που φ ίζ
ι.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι υ ό
ο ι ώ ιο ο ώ
χυ ή ω
ιέ η
ρο ο έρ γι η
ί η η ους πί ω ροχούς. Ο ριθ ός ω
γώ χέ ω η ί ι ό ι η ροπή ου
ι η ήρ
ι ο ύρος ι χύος πορού
χρηι οποιηθού πο
ι ά. Δύο πό ις
χέ ις ί ι χύ η ς overdrive, οι οποί ς
ξοι ο ο ού
ύ ι οό
ο ηγ ί
θ ρές ροφές ι η ήρ . Μπορ ί
χρη ιοποι ί
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο ι ό ι* γι
πι έγ
γ ύ ρη ή
ι ρό ρη χέ η. οθό η ου ο ηγού ίχ ι
ποι χέ η χρη ι οποι ί ι η υγ ρι έ η
ιγ ή.
η ιωθ ί ά η ο ι ώ ιο
η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ .
Λυχ
ΟΔ Γ Σ
γή χέ ης
χ ιρι ήρι
χυ ή ω
ο ι ό ι* ( . 460)
γής
χυ ή ω ,
ι ι υχ ί
Ερ η
Π ηροφορί ς ή ή υ
φά
ος γι ο ι ώ ιο χυ ή ω .
ο ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
ζ
•
•
ο ι ώ ιο χυ ή ω έχ ι
θ ί ή έχ ι υπ ρθ ρ
θ ί.
ο ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
π
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
ιξη
γής χέ
ο ι ώ ιο
ω * ( . 458)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 455
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
Μ υ ό
ο ι ώ ιο
ύ η
πι γ ι η
ώ
η ο γη η
ο ι ώ ιο χυ ω
ουργ χ ιρο η ης
χυ
ά
ιη
ι θ
γ
ω ,
η η
ι
ι π
ς χ
ο
χ η
ι,
η υ
.
ης ιω .
ιη
ρο ι ά ι όχι ηχ ι ά. υ ό η ίι υ ο ό ρ ς
γές χυ ή ω ,
πιο
ι ρι ές θέ ις χέ ω .
Γι
άξ
χέ η, π ή
ο
χυ ή ω προς
πρός ή προς
μ
-P
πι ογέ
πί ω.
θέ η άθ υ ης
ου πιού P, που ρί
γέ
χυ ή ω .
ργοποι ί
ι ίπ
πι έξ
η θέ η P ό
ο υ ο ί
θ υ έ οή
ά η
ί η η
ήρ . ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί
έ οό
πι έγ
η θέ η άθ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ
ου πι ογέ
χυ ή ω :
ίζ
ι η θέ η
P, R, N, D ή B.
ζ
ά η χ ιρο ί η η
ι πί ης η ρέχου
Ο πι ογέ ς
wire, όπου η
456
γή χέ ω ,
χέ η (1-8).
φ
ί-
χυ ή ω ί ι ύπου Shift-byγή χέ ω πρ γ
οποι ί-
Γι
πι γ
φρέ ω
π ης
ι έ ω ου
ο πι οη ο ί ι
ου ι ηι
ηυ ης.
πι έξ
ι ά η χέ η ό
ί ι
έ η η θέ η άθ υ ης, ο π ά
πρέπ ι
ί ι π η έ ο ι ο ι όάφ ξης
ρί
ι η θέ η II.
ο ι ώ ιο χυ ή ω
ι ώ ι ηχ ι ά ό
πι γ ί η χέ η P. φ ρ ό
ο χ ιρόφρ ο
πρώ , ό
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο.
Ν Σ
Δ
Χρη ι οποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο
ό
θ ύ
ι έ η πιφά ι .
Δ
ρ ί
πι έξ
χέ η ή η θέ η P
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω γι
υγρ ηθ ί ο υ ο ί η ο ί η ο
ό ς ις
π ριπ ώ ις.
Ω
Ο πι ογέ ς χυ ή ω πρέπ ι
ρί
ι η θέ η P γι
πορέ ι ο υ ο ίη ο
ι ωθ ί ι
οπ ί ι ο υ γ ρ ός.
:
ο ύ
•
•
η
θ
πι έξ ι η θέ η P υ ό
:
ο υ ο ί η ο θ ί
ός ι ουργί ς
ώ ί ι πι γ έ η η θέ η D ή R.
ο ο ηγός π
ί ς ι οίξ ι
ό
ο ι η ήρ ς
ι ο πι ογέ ς
πο θέ η
ός
φ ί ι η ζώ η φ η πόρ
ου ο ηγού
ρί
ι
ι ουργί
χυ ή ω
οποι ήπό P.
Όπ
-R
πι έξ
η θέ η R γι
ι ηθ ί
θ . ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
έ οό
πι έγ
η όπι θ .
η όπιη-
ΟΔ Γ Σ
-N
υ ή η θέ η
ί ι πι γ έ η
ί
χύ η
ι πορ ί
θέ
ο ι η ήρ
ι ουργί .
ργοποι ί
ο χ ιρόφρ ο,
ά ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο ι ο πιογέ ς χυ ή ω ρί
ι η θέ η N.
Σ
Γι
πορέ
πι έξ , πό η
ά η θέ η, ο π ά φρέ ω πρέπ ι
π η έ ο ι ο ι όπ ης άφ ξης
ι η θέ η II.
ρά,
ί ι
ρί-
-D
θέ η D ί ι η χέ η
ο ι ής ο ήγη ης.
γή
γ ύ ρη ή ι ρό ρη χέ η
ο ι ώ ιο χυ ή ω πρ γ
οποι ί ι
υ ό
, ά ογ
η πι άχυ η ι η
χύ η
ί η ης. ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι
η έ οό
άζ
χέ η πό
R
D.
π
-B
Μπορ ί
πι έξ
η θέ η B οποι ήπο
ιγ ή ώ ο ηγ ί . Σ η θέ η B, π ργ ί η
πέ η η ου υ ο ι ή ου πό ο η
ρο ο έρ
ό
φή
ο π ά γ ζιού ώ η υ ριι ή π
ρί φορ ίζ ι. Μ υ ό ο ρόπο
η ιουργού ι π ρι ό ρ ς υ ιρί ς
π
φορ ι
ί η υ ρι ι ή π
ρί , θώς η
φόρ ι η
ί ι πί ης χωρίς ο ο ηγός
π ά ο π ά φρέ ω .
Θέ η B
η οθό η ου ο ηγού.
πό η θέ η B, πορ ί
πι έγ
χ ιρο ίη χ η ό ρ ς χέ ις. Σ η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι η χέ η (1 - 8) που ί ι
πι γ έ η η υγ ρι έ η ιγ ή.
•
Πιέ
ο πι ογέ
χυ ή ω προς
πί ω ί φορά γι
πι έξ
η
έως χ η ό ρη χέ η.
•
Πιέ
ο πι ογέ
χυ ή ω προς
πί ω ί φορά ό η γι
πι έξ
ό χ η ό ρη χέ η.
Γι
πορέ
πι έξ
χ ιρο ί η
υψη ό ρη χέ η, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ι θέ ι χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ι ό ι*.
•
Πιέ
ο
πρός γι
ο
πι ογέ
χυ ή ω προς
πι γ ί ξ ά η θέ η D.
ο ι ώ ιο χυ ή ω πι έγ ι υ ό
ι ρό ρη χέ η
η χύ η
ιωθ ί
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 457
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
χ
η ό ρο πίπ ο πό υ ό που ί ι
ά η ο γι η πι γ έ η χέ η, ώ
ποφ υχθού
ι άγ
ι ο ο άρι
ου ι η ήρ .
Kick-Down
π ή
ο π ά ου γ ζιού έχρι ο
έρ
ης ι ρο ής ου (πέρ πό η θέ η
που θ ωρ ί ι ως π ήρης πι άχυ η) πι έγ
ι υ ό
ι ρό ρη χέ η. υ ό
ο ο άζ
ι kick-down.
φή
οπ ά
θέ η "kick-down", ό
γ ύ ρη χέ η.
ου γ ζιού πό η
πι έγ
ι υ ό
ο "kick-down" χρη ι οποι ί
ι έγι η πι άχυ η, π.χ.
ρ η.
ιό
π ι ίά η προ πέ-
Ό
έχ ι
ργοποιηθ ί ο kickdown, ο
υ ο ί η ο πορ ί
άξ ι ί ή π ρι ό ρ ς χέ ις άθ φορά ά ογ
ις ροφές ου ι η ήρ . Ό
οι ροφές ου ι ηήρ υξηθού
ο ώ ο όριο, πρ γ
οποι ί ι
γή
γ ύ ρη χέ η ώ
η υπο
ί ζη ιά.
π
•
•
ι ώ ιο
•
•
ιξη
•
χυ ή ω ( . 455)
γή χέ ης
χ ιρι ήρι
χυ ή ω
ο ι ό ι* ( . 460)
γής χέ
ις ι
όπ η
άφ
η οθό η ου
χ η
ά η
ι πό
ιη
η πό
η
υ ου.
Γι οι ο ογι ή ο ήγη η
ά η χ ιρο ί η η
γή χέ ω , ί ι η
ι ό
ο ηγ ί
έχο ς πι γ έ η η ω ή χέ η ι
άζ
χέ ις έγ ιρ .
ω * ( . 458)
ο έ ς οχ ού πι ογής
( . 459)
Θέ
γής
*
Η
ιξη
γ ς χ
ω
ο ηγού
χ ι η ρ χου
χ ιρο η η
γ χ
ω
ά η η ιγ
πι γ
χ η γι
ι η οι ο ο
χυ ή ω
ξης ( . 447)
Γι
ποφ υχθ ί η υπέρ
η ου ορίου
ροφώ ου ι η ήρ , ο πρόγρ
έγχου ου ι ω ίου χυ ή ω ι θέ ι
οέ πι ογής χ η ό ρης χέ ης.
ο ι ώ ιο χυ ή ω
πι ρέπ ι η πιογή ι ρό ρης χέ ης/kick-down, ιό ι ά ι
έ οιο θ ύξ
ις ροφές ου ι η ήρ
θ ό που θ πορού
προ ηθ ί ζη ιά
ο ι η ήρ . ά ο ο ηγός πιχ ιρή ι
πι έξ ι ι ρό ρη χέ η
υ ό ο ρόπο
ό
ο ι η ήρ ς ι ουργί ς ι ουργ ί
υψη ές ροφές,
θ γί ι ίπο – η
ρχι ή χέ η π ρ έ ι πι γ έ η.
458
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
έ
ιξη
γής χέ ω
ίχ ι η ρέχου
χέ η η οθό η ου ο ηγού ι χρηι οποι ί έ
έ ος ως έ
ιξη πό
υ ι άι η πι ογή υψη ό ρης χέ ης. έ
ιξη
γής χέ ω
φ ίζ
ι η θέ η B.
π
μ
Ο
ο
ς
γ ς χυ ω πο ρ π ι η
ού ι
γ χ
ω
ο υ όο ι ώ ιο χυ ω .
ο έ ς
γής
φά ι ς.
•
•
γής χέ
ω
χυ ή ω ( . 455)
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
χυ ή ω
π
•
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
•
Θέ
ις ι
όπ η
άφ
ο ι ώ ιο
ξης ( . 447)
π
-N
ά ο πι ογέ ς χυ ή ω ρί
ι η
θέ η N ι ο υ ο ί η ο π ρ
ί ι
ηέ ο πί 3 υ ρό π
ου άχι ο (
ξάρ η
ά ο ι η ήρ ς ρί
ι
ιουργί ή όχι), ο πι ογέ ς χυ ή ω
φ ίζ ι.
η οθό η ο ηγού2.
π
ι ώ ιο
ο έ ς ου πι ογέ
ργοποι ί ι ηχ ι ά.
χυ ή ω
π
μ
-P
Γι
πορέ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω πό η θέ η P, ο π ά φρέω πρέπ ι
ί ι π η έ ο ι ο ι όπ ης
άφ ξης
ρί
ι η θέ η II.
ιξη
έχ ι
ργοποιηθ ί ο
ο έ ς ου πιογέ
χυ ή ω , η οθό η ου ο ηγού
φ ίζ
ιέ
ή υ , π.χ.
π
.μ
.
..
Ο
μ
Ο υ ό
ος
ι θέ ι υ ή
ΟΔ Γ Σ
ο ι ώ ιο
Γι
πορέ
ι ή
ο πι ογέ
χυ ή ω πό η θέ η N
ά η θέ η,
πρέπ ι
π ή
ο π ά φρέ ω
ιο
ι όπ ης άφ ξης
ρί
ι η θέ η
II.
2
ο ιάγρ
ί
ι χη
ι ό, η ορφή πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
ο ο έ ο ου υ ο ι ή ου ή ο
η
ρω έ ο ογι
ι ό.
459
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
χ ιρι
ι ό ι υ
ω
ι
χ ιρο η
πό ο ι
π
*
Γι
ρι
γ ς χυ ω
ο
πι ουρού ο πι ογ
χυ
ς πι ρ που
άζ
χ
χωρ ς
π ρ
χ ρι
ό ι.
–
π
μ
ις
ς
πι έξ
η
έ ως πό
ρ ήξ έ
πό
χ ιρι ήρι
γής
χυ ή ω
ο ι ό ι προς
πί ω - προς
ο ι ό ι - ι φή
ο.
π
–
μ
Γι
πορέ
άξ
χέ ις πό
χ ιρι ήρι υ ά ο ι ό ι, πρέπ ι πρώ
έχ
ργοποιή ι:
–
ρ ήξ έ
πό
χ ιρι ήρι
γής
χυ ή ω προς ο ι ό ι.
>
ς ριθ ός η οθό η ου ο ηγού
ίχ ι η ρέχου
χέ η.
"-": πι έγ ι η
έ ως ι ρό ρη χέ η.
"+": πι έγ ι η
έ ως γ ύ ρη
χέ η.
χέ η
άζ ι
άθ ρά ηγ
ου χ ιριηρίου
γής χέ ω
η προ πόθ η
ό ι οι ροφές ου ι η ήρ
υπ ρ ί ου
ο πι ρ πό ο ύρος ροφώ .
Μ ά πό άθ
γή χέ ης, η έ
ιξη
η οθό η ου ο ηγού
άζ ι ίχ ο ς
η ρέχου
χέ η.
Οθό η ου ο ηγού
χ ιρι ήρι
γής
460
ά η
χυ ή ω
π
η χέ η:
π
D
B
Γι
π ργοποιή
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο ι ό ι, ρ ήξ
ο ξί χ ιρι ήριο (+) προς ο ι ό ι ι
ρ ή
ο
υ ή η θέ η έχρι ο
ριθ ός ης ρέχου ς χέ ης η
οθό η ου ο ηγού
ή ι.
> ο ι ώ ιο χυ ή ω πι ρέφ ι η
θέ η D ι B, ά ογ
η θέ η που
ή
πι γ έ η πρι
ργοποιηθού
χ ιρι ήρι
γής χυ ή ω
ο
ι ό ι.
μ
π
π
Σ η θέ η D,
χ ιρι ήρι
γής χυ ήω
ο ι ό ι π ργοποιού ι
ά πό
ίγο
χρη ι οποιηθού . Ως έ
ιξη, ο
ριθ ός ης ρέχου ς χέ ης ή ι.
Σ η θέ η B
ποίη η.
•
•
υπάρχ ι υ ό
η π
ργο-
π
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
ιξη
γής χέ
ο ι ώ ιο
ω * ( . 458)
γή χέ ης
ο ι ό ι.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
ξ ι ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης
πρό θ η η
ρι ή έργ ι .
ο ύ
η Twin Engine ης Volvo υ υάζ ι
ι η ρ
ω ρι ς ύ ης που
ι
η η ους προ ι ούς ροχούς
η
ρο ο ρ που
ι
η η ους π ω
ροχούς.
μ
οη
ρο ο έρ π ίρ ι έργ ι πό ι
υ ρι ι ή π
ρί που ί ι οποθ η έ η
η πι ή η ο ό . υ ρι ι ή π
ρί
πορ ί
φορ ι
ί πό πί οιχη πρίζ ή
ι ι ό
θ ό φόρ ι ης. Ο ι η ήρ ς ω ριής ύ ης πορ ί πί ης
φορ ί ι η
υ ρι ι ή π
ρί
έ
ι ι ό υ
ό υψηής ά ης.
ό ο ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ό ο ι
οη
ρο ο έρ πορού
ώ ου
ι η ήρι ύ
η π υθ ί ς ους ροχούς.
προηγ έ ο ύ η
έγχου υ υάζ ι
ις ι ιό η ς ι ω ύο υ η ά ω
ά οης ί η ης γι
πι υχθ ί η έ ι η οι οο ί
ά η ο ήγη η.
3
ρο ο έρ - Π ρέχ ι ι χύ ο υ ο ίη ο
ά η η
ρο ί η η.
ί ι
π ρ ί η ο, π ρέχ ι πρό θ η ροπή ι
ι χύ
ά η πι άχυ η. Π ρέχ ι η
ρο ί η η ους έ
ρις ροχούς.
υ ώ ι η
έργ ι πέ η ης
η
ρι ή έργ ι .
μ
ά ογ
ο πρόγρ
ο ήγη ης που έχ ι
πι γ ί πό ο ο ηγό ι η ι θέ ι η η
ρι ή έργ ι ,
ύο υ ή
ά ο ης
ί η ης πορού
χρη ι οποιηθού ί
ο ω έ
ί π ρά η .
CISG (Crank Integrated Starter Generator) - Συ
υ
ός υ
ΟΔ Γ Σ
ρι ι ή π
ρί ι ουργί ης
υ ρι ι ής π
ρί ς ί ι
ποθη ύ ι
έργ ι . Λ
ά ι έργ ι
ά η φόρι η πό ο η
ρι ό ί υο,
ά η
πέ η η
ά η η ι χύος ή πό ο
υ
ό υψη ής ά ης. Π ρέχ ι έργ ι
γι η η
ρο ί η η θώς ι γι η
προ ωρι ή ι ουργί ου η
ρι ού
υ ή
ος ι
ι ού
ά ο προ ρ ι ό ι
ι ό ου χώρου πι
ώ .
ι η ήρ ς ω
ρ ς ω ρι ής
ουργί ό
ο
π
ρί
π
ι η ήρ που ζη
•
•
π
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
Γ ι ές π ηροφορί ς χ ι ά
Engine ( . 59)
Twin
ρι ής ύ ης - Ο ι η ήύ ης ίθ
ι
ιπίπ ο έργ ι ς η
ρ ί γι η ι χύ ου
ά ο ο ηγός.
Δυ
ό υψη ής ά ης3 - Φορ ίζ ι η
υ ρι ι ή π
ρί . Μίζ γι ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης. Μπορ ί
υπο ηρίό υψη ής ά ης
ι ίζ ς.
461
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μμ
π
Η πι ογ ω προγρ
ά ω ο
πηρ άζ ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι
υ ο ι
ου γι
ιωθ η ο
π ιρ
ι
ι υ ο υ θ ηο
υγ
ρι
ς
ά ις.
Χρη ι οποιώ ς
προγρά
ο ήγη ης
πορ ί
έχ
γρήγορ πρό
η ις
ιάφορ ς ι ουργί ς ι ρυθ ί ις ου υ οι ή ου ά ογ
ις ά ο ο ηγι ές
άγ ς.
π ρ ά ω υ ή
προ ρ όζο ι γι
πι υχθού
ύ ρ υ ά
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ο
ί οιχο πρόγρ
ο ήγη ης:
•
•
•
•
Σύ
•
•
Οθό η ο ηγού
η
ι ύθυ
ης
ι η ήρ ς/ ι ώ ιο
χυ ή ω /
ρ
ί η η
Φρέ
Π υ
ρ
Ρυθ ί
ι ή
ώ
ις υ
άρ η η
ή
ος
ι πορρόφη η
ιµ
ι µού
πι έξ
ο πρόγρ
ο ήγη ης που ιριάζ ι
ύ ρ
ις ρέχου ς ο ηγι ές υ θής. Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
πορού
πι γού ό
προγρά
ο ήγη ης
ό ς ις π ριπ ώ ις.
462
π
μμ
γη ης
ι ά ου
ηγι
γη η
•
π
π
μ
•
π
μπ
μ
μ
• π
μ
• π
• Δ μπ
π
μ π
μ
μ
π
π
μ
π
.
μμ
Δ
1. Π ή
ο χ ιρι ήριο προγρά
ο ήγη ης. DRIVE MODE.
> Σ η
ρι ή οθό η φ ίζ
υό ο
ού.
2. Π ρι ρέψ
ο π ρι
προς
πά ω ή προς
πι η
θ ί ο πρόγρ
θέ
.
3. Π ή
ο ήγη
οθό η
ογή.
> ο
πι
ος
ιέ
ροφι ό ρυθ ι ή
ά ω έχρι
ο ήγη ης που
ο ι όπ η προγρά
ης ή π ή
π υθ ί ς
φής γι
πι
ιώ
ος
η
η πι-
πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης
η ί
ι η οθό η ου ο ηγού.
Ό
ο πρόγρ
ο ήγη ης ί ι η πι έξι ο, φ ίζ
ιέ
ή υ , γι π ρά ιγ :
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι
ούγ
ι
ές θόρυ ος πό ο ι η ήρ ό
ο
υ ο ί η ο ι ουργ ί ό ο
οη
ροο έρ ι, γι υ ό ο όγο, πορ ί
γί ι
ύ ο
ι ηπ ό πό π ι ιά, π ζούς,
ι υ ι ές ι ζώ . υ ό ι χύ ι ι ίως
χ η ές χύ η ς, όπως
χώρους
άθ υ ης.
Δ
Μη φή
ο υ ο ί η ο
χώρο χωρίς
ξ ρι ό
ο πρόγρ
ο ήγη ης
ργοποιη έ ο ι ο ι η ήρ
ω ριής ύ ης η ό - ο ι η ήρ ς ίθ
ι
υ ό
ι ουργί
χ η ό πίπ ο
ι χύος η υ ρι ι ή π
ρί
ι
υέρι ό
πορού
προ
έ ου
ο ρές ά ς
θρώπους ι ζώ .
Ν Σ
HYBRID
• υό ί ι ο
ης ου υ ο
έρ ι ο ι η
ι ουργού
ύ ηθ ς πρόγρ
ι ή ου όπου ο η
ήρ ς ω ρι ής
ζί.
ο ήγηρο ού ης
Ό
ο υ ο ί η ο ίθ
ι
ι ουργί , ρίι ο πρόγρ
Hybrid. ο ύ η
έγχου χρη ι οποι ί ό ο ο η
ρο ο έρ
ό ο ι ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης ο ω έ ή π ρά η - ι υπο ογίζ ι η
έ ι η χρή η ως προς ις πι ό ις, η
ά ω η υ ί ου ι η ά
η. Σ υψηό ρ ς χύ η ς, η πό
η πό ο έ φος ιώ
ι υ ό
γι
ιωθ ί η
ρο υ
ι ή
ί
η.
υ ό η
ιουργί ς πο
ι ι ά
οη
ρο ο έρ
ξ ρ ά ι πό ο πόθ
ι χύος ης υ ρι ιής π
ρί ς ι, γι π ρά ιγ , πό ις
άγ ς θέρ
ης/ψύξης ο χώρο πι ώ .
Ό
υπάρχ ι ι θέ ι η υψη ή πό ο η
ι χύος, πορ ί
χρη ι οποι ί ι πο
ιι άηη
ρι ή ι ουργί . Ό
π ηθ ί ο
π ά γ ζιού,
ργοποι ί ι ό ο ο η
ρο ο έρ έχρι
φ ά ι
ι υγ ριέ η θέ η. Ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης
ίθ
ι
ι ουργί ό
ο π ά π ηθ ί
πέρ πό υ ή η θέ η ι ο πόθ
ι χύος
η π
ρί
π ρ ί γι η ι χύ ου
ι η ήρ που ζη ά ο ο ηγός έ ω ου π ά
γ ζιού.
ΟΔ Γ Σ
Ό
ο πίπ ο έργ ι ς ί ι χ η ό (υ ριι ή π
ρί χ ό ποφορ ι έ η), ο πίπ ο έργ ι ς ης π
ρί ς πρέπ ι
ι ηρηθ ί, που η ί ι ό ι ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ίθ
ι
ι ουργί πιο υχ ά.
Φορ ί
η υ ρι ι ή π
ρί πό πρίζ
230 VAC
ο
ώ ιο φόρ ι ης ή
ργοποιή
ο Charge η προ ο ή ι ουργιώ
γι
πο
θ ίη υ ό η
ί η ης
πο
ι ι ά
η
ρι ό ρ ύ , . ό η
"Δι ήρη η ή ύξη η ου φορ ίου ης υ ρι ιής π
ρί ς
ά η ο ήγη η".
Ό
ο ηγ ί
πι γ έ ο ο πρόγρ
Hybrid, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ ι
έ ς ί ης υ ρι ι ής ι ουργί ς. έ
ιξη
ο
ί η υ ρι ι ής ι ουργί ς ίχ ι
πό η έργ ι ζη ά ο ο ηγός π ώ ς ο
π ά γ ζιού. ο η ά ι ά
ο
" ρ υ ό" ι η "
γό " ίχ ι πό η έργ ι ί ι ι θέ ι η. Δι ά
π ρι ό ρ
γι
ύ ο
ης υ ρι ι ής ι ουργί ς
η
ό η "Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή
ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού".
Οθό η ου ο ηγού γι ί η η ό ο
έρ ό ο ι ο ι η ήρ
ω ρι ής
οη
ρο ού ης.
οθό η ου ο ηγού ίχ ι πί ης
πό η έργ ι πι ρέφ ι η
π
ρί ( ά η η)
ά η
φρά πέ η η. Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι η
ά η η πορ ί
ρ ί
η
ό η "Πο όφρ ο".
}}
463
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
PURE
ο
• Ο ηγή
ο έρ,
ό ο
ά ω η έργ
χ η ές πο
ά θρ
.
υ ο ί η ο
οη
ροο υ ό πιο χ η ή
ι ς ι ό ο ο υ ό πιο
πές ιοξ ι ίου ου
ο πρόγρ
ο ήγη ης γι οποι ί η
ο ήγη η
η υ ρι ι ή π
ρί . υ ό
η ί ι, γι π ρά ιγ , ό ι η πό
η πό
ο έ φος ί ι ι ρό ρη γι
ιωθ ί η
ρο υ
ι ή
ί
η ιηέ
η ορι έω ρυθ ί ω
ι
ι ού ί ι ιω έ η γι
πι υχθ ί η γ ύ ρη υ ή υ ο ο ί
πο
ι ι ά
η
ρο ί η η.
ο πρόγρ
Pure ί ι ι θέ ι ο ό
η
υ ρι ι ή π
ρί ί ι π ρ ώς φορ ι έ η.
ί η η ου ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης
πρ γ
οποι ί ι πί ης ο πρόγρ
Pure
ο πίπ ο φόρ ι ης ης π
ρί ς ιωθ ί
υπ ρ ο ι ά. Ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης
ίθ
ι πί ης
ι ουργί
464
•
η χύ η
(78 mph)
•
ά ο ο ηγός ζη ή ι π ρι
ρι ύ
η π' ό, ι πορ ί
η
ρο ί η η
•
π ρίπ ω η π ριορι ώ ου υ ή ος/ ξ ρ η ά ω , π.χ. χ η ή ξω ρι ή
θ ρ ο ρ ί .
υπ ρ
ί
125 km/h
ό ρη ι η ήπ ρά χ ι η
μ
μ
μ ECO
Σ ο πρόγρ
ο ήγη ης Pure, ο ύ
ι
ι ού ECO
ργοποι ί ι υ ό
ο χώρο πι
ώ γι
ιωθ ί η
ω η έργ ι ς.
ι ουργί Low Speed Control γι ο ύ η
γχό ης
ά
ης (Hill Descent Control).
η
ά-
Ω
Ό
ί ι
ργοποιη έ ο ο πρόγρ
άζου ρ ές π ράο ήγη ης Pure,
ροι ις ρυθ ί ις ου υ ή
ος ιι ού ώ ρ ές ι ουργί ς
υ
υώ
ά ω ης ρ ύ
ος π ριορίζο ι. Μπορ ί
π
φέρ
ορι ές ρυθ ί ις ις ρχι ές ους ι ές χ ιρο ί η , ω ό ο π ήρης ι ουργι ό η
πο ά ι ό ο
ί
ο πρόγρ
ο ήγη ης Pure ή
προ ρ ό
ο
π ήρη
πρόγρ
ο ήγη ης Individual
ι ουργί
ι
ι ού.
Σ π ρίπ ω η υ ο ιώ όγω θ πώ
ος,
π ή
ο ου πί γι έγ. ξ πάγω που ιουργ ί
ο ι ά.
OFF ROAD
η πρό φυ η ου υ ο• Μ γι οποιή
ι ή ου ό
ο ηγ ί
ύ ο οέ φος ι
ό ο ό ρω .
ο πρόγρ
ο ήγη ης π ρέχ ι γά η
πό
η πό ο έ φος, ο ι ό ι ί ι
φρύ ι ί ι
ργή η
ρ ί η η ιη
-
ο πρόγρ
ο ήγη ης πορ ί
ργοποιηθ ί ό ο
χ η ές χύ η ς ι ο
χύ ρο ίχ ι η π ριοχή γι ο ρυθ ιή χύ η ς.
υπ ρ ί
υ ή η
χύη , ο πρόγρ
Off Road υρώ
ι
ι,
ί υ ού,
ργοποι ί ι ο πρόγρ
ο ήγη ης AWD.
Γι
ί ι φι ή η ο ήγη η
ρ ί η η,
ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ι ο η
ρο ο έρ ι ουργού υ χώς, γ γο ός που
πιφέρ ι υξη έ η
ά ω η υ ί ου.
Off Road, η οθό η ου
Σ ο πρόγρ
ο ηγού φ ίζ
ι ι πυξί
ά
ο
χύ ρο ι ο ροφό ρο.
Ω
ο πρόγρ
ο ήγη ης
έχ ι χ
ί γι χρή η
η ό ι ς ο ούς.
ι -
Ω
θέ
ός ι ουργί ς ο υ ο ί η ο
ό
ί ι πι γ έ ο ο πρόγρ
OFF
ROAD ι, υ πώς, υξηθ ί η πό
ή
ου πό ο έ φος, ο υ ο ί η ο θ
χ η ώ ι η πό η φορά που θ
θ ί
ι ουργί .
Ν Σ
ο πρόγρ
πρέπ ι
χρη
ρέι ρ χωρίς
ι ά, υπάρχ ι
ο π υχω ό
ο ήγη ης OFF ROAD
ι οποι ί ι ό
ο ηγ ί
ύ
ο ρέι ρ. Δι φορ ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά
ι ό ά υ
έρ .
POWER
Power η ί ι ό ι ο
• ο πρόγρ
υ ο ί η ο έχ ι πιο πορ χ ρ
ηρι ι ά
ι γρηγορό ρη πό ρι η
ά η πιάχυ η.
ο πρόγρ
ο ήγη ης προορίζ
ι γι η
έ ι η πό ο η ου υ ή
ος
ρ ί ηης
ο ι θηρό ο ό ρω
ι υξη έ η
πρό φυ η. π ργ ί πί ης
θ ροποιη ι ά
ό
ο ηγ ί
γά η χύ η , π.χ.
ά
η ο ήγη η
ρύ ρέι ρ ή
ά η
ρυ ού η η.
ο πρόγρ
ο ήγη ης γι οποιηθ ί η
υ υ
ι ή ι χύ πό ο ι η ήρ
ω ριής ύ ης ι ο η
ρο ο έρ, θώς ο
υ ο ί η ο π ίρ ι ί η η ό ο πό ους
προ ι ούς ό ο ι πό ους πί ω ροχούς.
Οι
γές χέ ω γί ο ι πιο γρήγορ
ι
ί ι πιο φ ίς, ι ο ι ώ ιο χυ ή ω
ί ι προ ρ ιό η
ις χέ ις
γ ύρη πρό φυ η.
πό ρι η ου ι ο ιού ί ι
χύ ρη, η άρ η η ί ι πιο
ηρή ι η
πό
η πό ο έ φος ί ι ι ρό ρη που
η ί ι ό ι ο άξω
ο ουθ ί ο ο όρω γι
π ριορι
ί η ύ ι η ις ροφές.
ό οο
οη
ώ
χούς, γ
ω η
ό οο
οη
ώ
χούς, γ
ω η
AWD
•
Σ
ιώ
ρ ή
φυ η ου υ ο ι ή ου
ύ η
ρ ί η ης.
ι η πρόο προηγ έ ο
ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ό ο ι
ρο ο έρ ίθ
ι
ι ουργί γι
ου ί η η ι ους έ
ρις ρογο ός που πιφέρ ι υξη έ η
άυ ί ου.
υπό οιπ προγρά
ο ήγη ης, ο
υ ο ί η ο προ ρ όζ ι υ ό
η
άγ η
ρ ί η ης ύ φω
η πιφά ι ου
ο ο ρώ
ος ι πορ ί
ργοποιή ι ο
η
ρο ο έρ ή
θέ ι
ι ουργί ο
ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης ό
χρ ι
ί.
ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ό ο ι
ρο ο έρ ίθ
ι
ι ουργί γι
ου ί η η ι ους έ
ρις ρογο ός που πιφέρ ι υξη έ η
άυ ί ου.
INDIVIDUAL
• Προ ρ ογή
ης ύ φω
ός προγρά
ος ο ήγηπρο ωπι ές προ ι ή ις.
πι έξ γι ρχή έ πρόγρ
ι η υ έχ ι προ ρ ό
ύ φω
ο ηγι ά χ ρ
ο ήγη ης
ις ρυθ ί ις
ηρι ι ά που
θέ
έ
ΟΔ Γ Σ
. υ ές οι ρυθ ί ις ποθη ύο
ο ω έ ο προφί ο ηγού.
ι
ο ξ ο ι υ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης ί ι
ι θέ ι ο ό ο
ργοποιηθ ί πρώ
η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
2. Π
π
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
μμ
μπ
μ
μ
μμ
μ
ι πι έξ
.
3. Σ ο
π
μ
μ , πι έξ
έ πρόγρ
ο ήγη ης πό
ξής:
Pure, Hybrid ή Power.
Πιθ ές προ
ις γι :
•
•
•
•
•
•
ρ ογές ι χύου γι ρυθ ί-
μ
μ
π
μ
μ
μ
ECO.
μ
προηγ
ζ ι ο
θ
ουργ ί
οη
ρο
έ ο ύ η
έγχου προ ιορίό ο οποίο ο υ ο ί η ο ιο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης ή
ο έρ
ο ω έ ή π ρά η .
}}
465
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
ι ή ι ουργί ί ι
χρη ι οποι ί ι ο
ι η ήρ ς ή ο ο έρ ι η ι θέ ι η ι χύς
η υ ρι ι ή π
ρί ό ο ο υ ό πιο
οι ο ο ι ά,
ά η
χ ρ
ηρι ι ά ω
ι φορ ι ώ προγρ
ά ω ο ήγη ης
θώς ι η ι χύ που ζη ά ο ο ηγός έ ω
ου π ά γ ζιού.
πάρχου πί ης π ριπ ώ ις όπου, όγω
προ ωρι ώ π ριορι ώ
ο ύ η ή ιουργώ που πι ά ο ι πό ο ό ο που
έχου ως όχο η ι ήρη η ω υ ο ι ώ
πο πώ ου υ ο ι ή ου
χ η ό πίπ ο, ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης
έχ ι
χρη ι οποιηθ ί π ρι ό ρο.
466
π
•
Σύ η
ι ύθυ
θη ης ( . 320)
•
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
φη η ρ
ώ ( . 467)
•
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
•
•
•
Φρέ ο ( . 470)
ρ
Σύ
ης
η ής υπο οήι πορρό-
ί η η ( . 469)
η
γχό
ης
ά
ης ( . 479)
Δ
μπ
.
Σ ορι
ς π ριπ ώ ις πορ
ι
χρ ι ο
γχ
η
ά
η φόρ ιης ης υ ρι ι ς π
ρ ς ώ ο ηγ
.
Οι ι ουργ ς Hold ι Charge
ι ι θ ι ς
ό
προγρά
ο γη ης.
"
μπ
υ ές οι
προ ο ή
"Δ
"
ι ουργί ς
ι ουργιώ
"
ργοποιού ι η
ης
ρι ής οθό ης.
Δ
Δ
μ
μπ
.
ι ουργί ι ηρ ί ο
φορ ίο ης υ ρι ι ής π
ρί ς γι η η
ρο ί η η
ι ποθη ύ ι η ι θέ ι η
η
ρι ή έργ ι γι
γ έ
ρη χρή η,
π.χ. γι ο ήγη η
ός πό ης ή
οι ηέ η π ριοχή.
ι ουργί Hold ί ι ι θέι η
ξάρ η
πό η
ά
η φόρ ι ης
ης υ ρι ι ής π
ρί ς.
ο υ ο ί η ο ι ουργ ί όπως ι γι η
ο ι ή υ ρι ι ή ι ουργί
ποφορ ιέ η π
ρί όπου,
ός πό η ξιοποίη η ης έργ ι ς που
ά ι πό η
πέ η η, γι π ρά ιγ , ο υ ο ί η ο
ι ί
ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης πιο υχ ά
γι
ι ηρηθ ί ο φορ ίο η π
ρί .
μπ
.
ι ουργί φορ ίζ ι η
υ ρι ι ή π
ρί
υποήριξη πό ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης, ώ
χρη ι οποιή ι π ρι ό ρο η η
ρι ή
ι ουργί ργό ρ .
ι ουργί
ί ι
ι θέ ι η ό
ο πίπ ο φόρ ι ης ης υ ριι ής π
ρί ς ί ι ή η υψη ό.
Hold
ργοποι ί ι υ ό
ρί φορ ι
ί έχρι έ
υγ
π ο.
φό ου η π ρι έ ο πί-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
π
μ
Η ρύθ ι
άρ η
ρ
γ ύ
η ό
ρυθ
ο υ θ
η.
π
Σ ο
ί η υ ρι ι ής π
ρί ς φ ίζ
ι
ό
ι πό ις ι ουργί ς
ο ύ ο ο
ί ι
ργοποιη έ η, . ό η "Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η
ου ο ηγού".
π
•
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
•
•
•
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 488)
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
ρι ή υ ο ο ί
( . 490)
ός πό ης
μ
μ
*
η ύψους άρ η ης ρυθ ζ ι η
η ι ις ι ιό η ς πορρόφη ης
ώ υ ό
γι
ι φ ι
η
ρη υ
ά
η ι ι ουργι όο ηγ
. Μπορ
π ης
ο ύψος χ ιρο η γι
ι υη φόρ ω η η πι
η ι πο -
ΟΔ Γ Σ
ο ύψος
οι ό ο
π
ή πόρ
πορ ί
ρυθ ι
ίό
πό ου ι η ήρ ή οποι
.
μ
μ
ί ι
ήπο
π
π
ο υ ο ί η ο πορ ί
χ η ώ ι γι
ι υ ο υ θ ί η πι ί
η ι η πο ί
ργοποίη η ης υπο οήθη ης πι ί
πό η
ρι ή οθό η:
μ
ο ύ η προ ρ όζ
ι ύ φω
ο
πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης ι ύ φω
η
χύ η
ου υ ο ι ή ου. Χρηι οποιώ ς η π υ
ι ή άρ η η, η
πό
η ου υ ο ι ή ου πό ο έ φος
προ ρ όζ
ι
χ η ό ρο ύψος
υψηό ρ ς χύ η ς, γ γο ός που ιώ ι η
ρο υ
ι ή
ί
η ι υξά ι η
θ ρό η .
πορρόφη η ρ
ώ ρυθ ίζ
ι υ ήθως γι η
ύ ρη υ ή ά
η
ι ρυθ ίζ
ι υ χώς ά ογ
η πιφάι ου ο ο ρώ
ος, η πι άχυ η ου
υ ο ι ή ου, η πέ η η ι ις ροφές.
Σ η οθό η ου ο ηγού πιη ί
ι ό ι η ρύθ ι η
ύψους άρ η ης ρί
ι
ξέ ιξη.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
μ
η.
ης
η πά ω προ ο ή.
My Car
.
πι έξ
.
π
' π
> Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
θ υ έ ο
ο ι η ήρ
η ό, χ η ώ ι (η
ρύθ ι η ύψους άρ η ης
ά
οίξ ι άποι πόρ
ι πορ ί
υπάρξ ι ι χ ι ή θυ έρη η έχρι
η ρύθ ι η ύψους άρ η ης
υ χιίό
η πόρ
ί ι). Ό
ο
υ ο ί η ο θ ί
ι ουργί
ι
ρχί ι
ι ί ι, υιοθ ί ξ ά η
ρύθ ι η ύψους γι ο πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 467
Ν Σ
||
π
ΟΔ Γ Σ
μ
μ
Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η ι ουργί πρέπ ι
π ργοποιηθ ί, π.χ. πρι
υψώ
ο υ ο ί η ο
γρύ ο*.
ι φορά ύψους
που η ιουργ ί ι πό η
ύψω η ου
υ ο ι ή ου
γρύ ο πορ ί ι φορ ι ά
προ
έ ι προ ή
η π υ
ι ή
άρ η η.
π
π
ργοποίη η ης
ρι ή οθό η:
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
π
πι έξ
ι ουργί ς πό η
μ
η πά ω προ ο ή.
.
My Car
π
.
/
μ
μμ
έρους ου υ ο ι ή ου ι
ι υ ο υ θ ί
ά η φόρ ω η/ φόρ ω η ή
ά η ύ η/ πο ύ
η ρυ ου ού ου. . όη "Φόρ ω η".
•
•
π
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
Φόρ ω η ( . 264)
μ
ά η
άθ υ η,
ιωθ ί ό ι έχ
φή ι ρ ό χώρο πά ω ι ά ω πό ο
υ ο ί η ο θώς η πό
η ου υ ο ι ήου πό ο έ φος πορ ί
ι φέρ ι π.χ.
ά ογ
η ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί , πό ο
φορ ω έ ο ί ι ο υ ο ί η ο, ο πρόγρ
φόρ ω ης που χρη ι οποι ί ι ή ο πρόγρ
ο ήγη ης που πι έχθη
ά η
ί η η.
ο ύψος ης άρ η ης πορ
ρυθ ι
ί ι έ χρο ι ό ιά
άθ υ η ου υ ο ι ή ου.
ι
θ ι ού υχό
όγω
γώ
ηθ ρ ο ρ
ης π υ
ι ής άρ η ης ό
η ο ρυώ ι.
ί πί ης
η
ά η
υ ό γί
ι γι
γές ύψους
ί
ήρι
ο υ ο ί-
μ
ά η
φορά ου υ ο ι ή ου
πορθίο, ρέ ο ή φορ ηγό, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι προ
έ ο πό
ι ά ι όχι
πό ά
έρη ου π ι ίου. Μπορ ί
η ιωθού
γές η π υ
ι ή άρη η
ά η
φορά, γ γο ός που πορ ί
πηρ ά ι ρ η ι ά η πρό
η.
Χρη ι οποιή
υώ , γι
468
ου πιά ο χώρο πορυθ ί
ο ύψος ου πί ω
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
•
π
ρ
η η, AWD (All Wheel Drive), η
ι
ό ι ι οι
ρις ροχο ου υ ο ι
ου
π ρι ρ φο
ι υ όχρο .
ου υ ο ι
ου χρη ι οποιού
ι
γι
ιωθ η χύ η
γι
πο ρ π η ύ ι η ου υ ο ι
ου.
οη
ρο ο έρ που ί ι ί η η ους πί ω
ροχούς πι ρέπ ι η η
ρο ί η η
ρ ί η η.
ός πό ο πο όφρ ο ι ο χ ιρόφρ ο,
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ρ ές ι ουργί ς
υ ό
ης υπο οήθη ης πέ η ης. υ ές οι
ι ουργί ς οηθού ο / η ο ηγό θώς
χρ ιάζ
ι
έχ ι ο πό ι ου/ ης ο
π ά φρέ ω ό
ο υ ο ί η ο ί ι
η έ ο
φ άρι,
ά η
ί η η
έ φος
ηφορι ή ί η ή
ά η ο ήγη η
ηφορι ή ί η.
Γι
πι υχθ ί η
ύ ρη υ ή πρόφυ η ι
πο ρ π ί ο πι άρι
ω
ροχώ , η ι η ήρ ύ
η
έ
ι υ όους ροχούς
ο
ύ ρο ρά η .
ο ύ η υπο ογίζ ι υ χώς η
άγ η
γι ροπή ους πί ω ροχούς ι πορ ί
ί ι έ ως έως ι η ι ή ροπή
ου ο έρ ους πί ω ροχούς.
ο ύ η
ρ ί η ης π ργ ί πί ης
θ ροποιη ι ά
γ ύ ρ ς χύ η ς.
πό
ο ι ές υ θή ς ο ήγη ης, ο γ ύ ρος έρος ης ι χύος
ί
ι ους
προ ι ούς ροχούς. Ό
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
ά η, η ι ουργί
ρ ί ηης ί ι υ χώς
ργή ώ
ο ύ η
ί ι έ οι ο
π ρά χ ι η έγι η πρό φυ η
ά η πι άχυ η.
Οι ι ιό η ς ης
ρ ί η ης ι φέρου
άογ
ο πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης.
•
•
π
Προγρά
γχος χ
ο ήγη ης ( . 462)
η ής
χύ η
ς ( . 478)
φρ
ά ογ
ο ξοπ ι
ί ι ι θέ ι ς οι π ρ
υ ό
ης πέ η ης:
•
•
•
•
•
•
•
•
υ ό
υ ό
υ ό
ί η ης
η πέ η η
υ ό
η πέ η η
( . 473)
ηφόρ
ά η ( . 477)
ά πό ύγ ρου η
ό ου υ ο ι ή ου,
ά ω ι ουργί ς
η πέ η η
πο οήθη η
Start Assist)
•
•
πο οήθη η
( . 476)
ΟΔ Γ Σ
ά η (Auto Hold)
ί η ης
η πέ η η
ηφόρ (Hill
ά πό ύγ ρου η
City Safety
Σύ η
γχό
Descent Control)
ης
ά
ης (Hill
ά
ης ( . 479)
π
Φρέ ο ( . 470)
Χ ιρόφρ ο ( . 473)
Σύ
η
γχό
ης
469
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
ο πο όφρ ο χρη ι οποι
ι γι
ρ ύ
ο υ ο η ο ώ ο ηγ
πι.
μ π
ο υ ο ί η ο
ω .
άποιο
ζη ιά, ο π ά
ύ ρη ι ρο
γ ύ ρη πί
φρ άρι
.
ι θέ ι ύο υ ώ
ύ ω φρέ ω υπο
φρέ ω θ "πιά ι"
ή. Συ πώς θ χρ ιάζ
η ο π ά γι
ο
φρέί
γ ι
ι ό
Δ
Ό
ο υ ο ί η ο
ροφο ο ί ι
ρ ύ ,
οη
ρο ο έρ π ργοποιηέ ο ι ο ι η ήρ
υ ί ου η ό, ο
ύ η πέ η ης
πορ ί
χρη ι οποιηθ ί.
ά η ο ήγη η
ορ ι ές π ριοχές ή
γά ο φορ ίο, πρέπ ι
ποφ ύγ
η
υπ ρ ο ι ή χρή η ω φρέ ω , χρη ι οποιώς η πέ η η πό ο ι η ήρ
η θέ η
γής χέ ω .
Χρη ι οποι ί
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off
Road γι υξη έ ο φρέ ο ι η ήρ , ώ ο ηγ ί
έ φος
πό ο η
ηφορι ή
ί η ι
χ η ή χύ η .
μ
μπ
μ
ο υ ο ί η ο ι θέ ι φρέ
ι π ο ρίος ροχώ , Anti-lock Braking System
470
(ABS), που
πι
π ο άρου
ά
ώ
ι ηρηθ
Ό
ργοποιηθ
χ
ι
ι θ θ ί
φρέ ου, ο οποίο
ρέπου
ους ροχούς
η πέ η η ι υ ά ου
ί ο έ γχος ου ι ο ιού.
ί υ ή η ι ουργί ,
έρ
ούς ο π ά
ί ι φυ ιο ογι ό.
η
υ ί
ι έξω πό υ ό ο ύρος, η
πέ η η υ πι ουρ ί ι πό ο υ ρ υ ι ό
ύ η πέ η ης.
Μό ις ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί
ιο
ο ηγός φή ι ο π ά φρέ ω , πρ γ
οποι ί ι υ ό
έ ς ύ ο ος έ γχος ο
ύ η ABS.
έχ
ι
πρ γ
οποιηθ ί
έ ς πρό θ ος υ ό
ος έ γχος ου
υ ή
ος ό
η χύ η
ου υ ο ι ή ου
ί ι χ η ή. Ο έ γχος πορ ί
γί ι
ιηπ ός
η ορφή ο ή ω
οπ ά
φρέ ω .
π
μπ
ά
πέ η
ι η ι
ι
ποι ί
ρί ς.
οη
ου ο
η υ
γού".
η
φρά πέ η η χρη ι οποι ί ι η
η ι η ήρ ου η
ρο ο έρ. ό η
ή έργ ι ου υ ο ι ή ου
ρέπ η
ρι ή έργ ι , η οποί χρη ι οι γι η φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
φόρ ι η ης π
ρί ς
πέ η η πό
ρο ο έρ πι η ί
ι η οθό η
ηγού, . ό η "Π ηροφορί ς γι
ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο η-
υ ή η ι ουργί ί ι
ργή ό
η χύη
ου υ ο ι ή ου υ ί
ι
ξύ
150-5 km/h (93-3 mph). Σ π ρίπ ω η υ ού φρ
ρί
ος, θώς ι ό
η χύ-
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ης
ά η πέ η η πό ο η
μ
ιέ
ιξη φόρ ιρο ο έρ.
μ
Ό
ο ηγ ί γι πο ύ ώρ
έ ο η ροχόπ ω η χωρίς
φρ άρ , η πέ η η πορ ί
θυ
ρή ι
φρώς ό
χρη ι οποιήφρέ . υ ό πορ ί πί ης
υ
ί
ά πό π ύ ι ο ου υ ο ι ή ου
π υ ήριο υ ο ι ή ω . ό
ί ι π ρ ί η ο
π ή
ο π ά φρέ ω
γ ύ ρη
ύ
η. Γι ο όγο υ ό, θ πρέπ ι
ι ηρ ί
γ ύ ρη πό
η πό
προπορ υό
οχή
.
Φρ άρ
ο υ ο ί η ο υ
ο ήγη η
ρ γ έ ο ρό ο
π ύ ι ο ου υ ο ι ή ου. Μ
ζ
ί ο ι οι ί οι ω φρέ
ά
ά πό
ι
ά πό
υ ό ο ρόπο
ω ,
πο έ-
Ν Σ
γ ώ ου γρηγορό ρ
ι
ύο ι πό η οξ ί ω η. Πρέπ ι
ά
υπόψη ς η ρέχου
υ οφορι ή
ά
ηό
φρ άρ .
προ
ί
η ιω έ η πό ο η ω φρέ ω ,
π ή
ο π ά φρέ ω πιο υ ά.
Volvo υ ι ά
χρη ι οποι ί
πο
ι ι ά
θ ρ ουί γ ρι έ
πό η Volvo.
μ μ
Ό
φρ άρ
ρό ο που έχ ι ι
ρωθ ί
ά ι, πορ ί
χη
ι
ί ι
ρώ η
ιού
ι όφρ
ι ις π ύ ις ω φρέ ω (θ ρ ουί). υ ό πορ ί
γ ώ ι η πό
η ι η οποίη ης. Γι
ο όγο πρέπ ι
ι ηρ ί πο ύ γά η
πό
η φ
ί ς πό
προπορ υό
οχή
. πιπ έο , φρο ί
ά
ξής:
•
Φρ άρ
ι ά γι
φ ιρ θ ί υχό
ρώ η
ιού.
ιωθ ί ό ι
θέ
ί υ ο ους υπό οιπους χρής ου ρό ου ό
φρ άρ .
•
Π ή
προ
ι ά οπ
ό
θέ
ή
ή
ο ηγ ί .
Γι
υ
ι ηρή
ο υ ο ί η οό ο ο
ό πιο φ ές ι ξιόπι ο, ηρ ί
ο ι
ή
έρ ις ης Volvo που π ρ ίι ο γχ ιρί ιο Σέρ ις ι γγύη ης.
θ
ά φρέ ω
ι πρι ξ ι-
ι ούργι
ι
ι
θέ
άι ί οι ω φρέ ω
π ρέχου έ ιη πέ η η έχρι
ρώ ου
ά πό ριές
ο ά ς χι ιό ρ . Γι
ι
θ-
φθορά
ω πρέπ ι
έρη ου υ
έγχ
ι
π υθυ θ
φορί ς χ
έ
ι ά ι
η έ ο υ
ί
Λυχ
Ερ η
ή
ος φρέι ά.
έ
υ ργ ίο γι π ηροι ά
η ι ι
ί ή
θέυ ργ ίο ο έ γχο - υ π υθυ θ ί
έ
ξου ιο οργ ίο ης Volvo.
έγξ
η
άθ η υγρού φρέω . ά η άθ η ί ι χ η ή,
υ π ηρώ
υγρό φρέ ω
ι
έγξ ποι ί ι η ι ί πώι ς υγρού φρέ ω .
ά η
ο
ι θη ήρ π
Λυχ
ΟΔ Γ Σ
Ερ η
Σ θ ρά
έ η πί 2 υ ρό π ό
ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί : υ ό
ος έ γχος ι ουργί ς.
Σ
θ ρά
έ η π ρι ό ρο
πό 2 υ ρό π : ά η ο
ύ η ABS. ο
ο ι ό
ύ η φρέ ω ου υ ο ι ήου ξ ο ουθ ί
ι ουργ ί,
ά χωρίς η ι ουργί ABS.
φ
ι
ί ο ή υ
/
, ό
ο
π
ύ η γι ο Brake-by-Wire
ι ουργ ί.
ι ρο ή ου
π ά φρέ ω
γ ώ ι ι
πρέπ ι
οπ ή
πιο
υ ά γι
φρ άρ ι ο υ οί η ο.
ά .
ι
}}
471
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
π
Δ
άψου οι προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ά ης φρέ ω
ι η υχ ί
ά ης ABS
υ όχρο , η ί ι ό ι υπάρχ ι ά η
ο ύ η φρέ ω .
•
•
•
•
•
•
•
472
η άθ η ο οχ ίο υγρού φρέ ω
ί ι
ο ι ή, ο ηγή
προ
ι ά
έχρι ο π η ιέ
ρο υ ργ ίο γι
έ γχο ου υ ή
ος πέ η ης υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
ά η άθ
ω ρί
MIN, η υ
πρώ
ω .
ι ί
ω πρέπ ι
η ο οχ ίο υγρού φρέι ά ω πό η έ
ιξη
χί
ο ηγ ί
ά
υ π ηρώ
υγρό φρέης πώ ι ς υγρού φρέι ρ υ ηθ ί.
ί χυ η ης ύ
ης πέ η ης ( . 472)
Φως φρέ ω ( . 168)
Φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ( . 472)
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
μ
φώ
πό ο ου φρ
ρί
ος ά ου
π ρίπ ω η υ ού φρ
ρί
ος ή
ο
ύ η ABS
ργοποιηθ ί
υψη ές χύη ς. Ό
ο υ ο ί η ο
ά πό πό ο ο
φρ άρι
ιώ ι χύ η ,
φώ φρέω , ώ
ό η
, π έο π ρ έ ου
θ ρά
έ . υ όχρο
ά ου
άρ ου υ ο ι ή ου.
άρ
ο ήου έχρι ο ο ηγός
π ύξ ι υψη ό ρη
χύ η ή
ή ι
άρ .
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
μ
φώ
πό ο ου φρ
ρ
ος
ργοποιού
ι γι
ι οποι ου
οχ
που ο ουθού ό ι ο υ ο η ο φρ άρ ι
πό ο . Ό
υ η ι ουργ
ι
ργ , ο φως φρ ω
ο
ι
π ρ
ι
θ ρά
ο - όπως υ ι
ά ο
ο ι ό φρ άρι
.
•
•
•
π
Φρέ ο ( . 470)
άρ ( . 169)
Φως φρέ ω ( . 168)
μ
π
ο ύ η
χυ ης ης ύ
ης π ηης, BAS (Brake Assist System), υ ά
ι
ώ
υξηθ η ύ
η π η ης
ά ο
φρ άρι
, ιώ ο
ς
ι η πό
η
ι η οπο η ης.
ο ύ η
ο ο ηγός φρ
πέ η ης ά
ι χυθ ί
ι ο ύ η
ιό
η πί
ου ιωθ ί.
•
ιχ ύ ι
άρ ι
ογ .
έχρι ο
ABS.
η που
π
Φρέ ο ( . 470)
ο ρόπο
ο οποίο
ι υξά ι η ύ
η
ύ
η πέ η ης πορ ί
η ίο που
ργοποι ίι ουργί
έ
ί ι ο π ά φρέ-
Ν Σ
μ
π
μ
π
Σ π ρ π ω η ύγ ρου ης που π ρ
γι
ργοποιηθού οι πυρο χ ι ο
ρ ς ζω ώ
φ
ς οι ρό
οι,
ιχ υθ
ύγ ρου η
άποιο γά ο
ζώο,
φρ
ου υ ο ι
ου π
ργού
υ ό
. Σ οπός υ ς ης ι ουργ ς
ι η πρό ηψη
ω η ης π ρ ης
υχό π ό ουθης ύγ ρου ης.
Μ ά πό ο ρή ύγ ρου η, υπάρχ ι ί υος ο ο ηγός
η πορ ί
έγξ ι ή
υθύ ι ο υ ο ί η ο. Γι
ποφ υχθ ί
ή
ρι
ί οποι ήπο π ρ ι έρω
ύγ ρου η,
ά ο υ ο ί η οή
ι ί ο
η πορ ί ου οχή
ος, ο ύ η
υ όης πέ η ης
ργοποι ί ι υ ό
ι
φρ άρ ι ο υ ο ί η ο
φ ή ρόπο.
φώ φρέ ω
ι
άρ
ργοποιούι
ά η πέ η η. Ό
ο υ ο ί η ο
ή ι,
άρ υ χίζου
οή ου
ι ο χ ιρόφρ ο
ργοποι ί ι.
η πέ η η
ί υ ι, π.χ.
υπάρχ ι
ί υ ος ύγ ρου ης
οχή
που οουθού , ο ο ηγός πορ ί
π ρ ά ψ ι ο
ύ η π ώ ς ο π ά γ ζιού.
ι ουργί υποθέ ι ό ι ο ύ η πέ ηης ί ι άθι ο
ά η ύγ ρου η.
. πί ης ό η ς "Rear Collision Warning"
ι "Blind Spot Information".
•
•
•
•
•
ΟΔ Γ Σ
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
Προ
ρό
ήρ ς ζώ ης
φ
ί ς ( . 67)
οι ( . 72)
Rear Collision Warning ( . 398)
ο χ ιρόφρ ο
πι ρ π ι η ύ ι η ου
υ ο ι
ου ό
ι
η
ο
ω
ηχ ι ς φά ι ης/ ι η οπο η ης ύο
ροχώ .
Blind Spot Information* ( . 399)
Ο ι όπ ης γι ο χ ιρόφρ ο ρί
ή η ο ό
ά
θί
.
ι
η
πι-
Ό
οη
ρι ό χ ιρόφρ ο
ργοποι ί ι,
πορ ί
ου
ί έ ς υ ρός θόρυ ος
πό ο η
ρι ό ο έρ. υ ός ο θόρυ ος
πορ ί πί ης
ου
ίό
ι ργ ί ι ο
υ ό
ος έ γχος ι ουργί ς ου χ ιρόφρ ου.
ά ο χ ιρόφρ ο
ργοποιηθ ί ό
ο
υ ο ί η ο ί ι
η έ ο, π ργ ί ό ο
ους πί ω ροχούς. ά
ργοποιηθ ί ό
ο υ ο ί η ο ι ί ι, χρη ι οποι ί ι ως
ο ι ό φρέ ο, η . η πέ η η π ργ ί ι
ους έ
ρις ροχούς. Λίγο πρι ο υ ο ί-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
}}
ουάρ. 473
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
η ο
ή ι, η ι ουργί πέ η ης π ργ ί π έο
ους πί ω ροχούς.
•
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
Χρη ι οποι
ο χ ιρόφρ
υ
ι ο υ ο η οό
ο.
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 474)
Σ π ρίπ ω η
( . 476)
ά ης
ο γι
ι
η
η-
Λυχ
υχ ί
φρ ο ί
μ
ο χ ιρόφρ ο
1.
2.
474
ρ
>
ήξ
ο χ ιρι ήριο προς
πά ω.
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού άιό
ο χ ιρόφρ ο ί ι
ργοποιη έ ο.
ιωθ ί
η έ ο.
ι
ά
ιό
ο χ ιρόργοποιη έ ο.
η υχ ί
ο ή ι, η ίι ό ι έχ ι η ιωθ ί ά η. Δι ά
ο ή υ
η οθό η ου
ο ηγού.
π
ο χ ιρόφρ ο
Ερ η
ό ι ο υ ο ί η ο ί
ι
-
π
ργοποι ί
ι υ ό
:
•
η ι ουργί Auto Hold ( υ ό
η
πέ η η
ά η)
ργοποιηθ ί ι ο
υ ο ί η ο έχ ι π ρ
ί ι
η έ ο
π ρίπου 5 π ά.
•
ό
•
ό
ο υ ο ί η ο
γί ς.
ο πι ογέ ς χυ ή ω
ι ηθ ί
η θέ η P
έ φος
γά η ί η.
θ ί
ός
ι ουρ-
Ν Σ
Σ π ρίπ ω η έ
ης άγ ης, πορ ί
ργοποιή
ο χ ιρόφρ ο ό
ο υ οί η ο ρί
ι
ί η η
ρ ήξ
ι
ρ ή
ο ι όπ η προς
πά ω.
πέ η η
ά
π ργ ί ό
φή
ο χ ιρι ήριο.
μ
1. Πρό
π
π
η ης ζώ ης
2.
προ
3.
Ω
ί ς.
ά ο υ ο ί η ο.
πι έξ
η θέ η D ή R ι π ή
ο
π ά γ ζιού.
> ο χ ιρόφρ ο π ργοποι ί ι ι η
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ή ι.
μ
Ό
ί ι
ργή ή πέ η η έ
ης άγ ης
υψη ές χύ η ς, ηχ ί έ
ή .
π
ά
φ
π
Δ
π
ά
θ
προς η
•
Σ ρέψ
ρά π
ά
θ
προς η
π
οπ
π
ά φρέ ου
•
1. Π
ή
2. Π
>
ή
ο ι όπ η.
ο χ ιρόφρ ο π ργοποι ί ι ι η
υχ ί
η οθό η ου ο ηγού ή ι.
θ ρά.
Σ ρέψ
π ο.
ύ
ο υ ο ί η ο ρ
ωφέρ ι ου ρό ου:
ους ροχούς
ο.
ύ
έ ο
ο
π
ο υ ο ί η ο ρ
ωφέρ ι ου ρό ου:
ους ροχούς π
ργοποιηθ ί υ ό
,ό
ο υ ο ί η ο
ρί
ι
πιφά ι
γά η ί η. Γι
ποφύγ
ά ι έ οιο, ρ ήξ
ο χ ιριήριο προς
πά ω ώ ξ ι ά . φή
η
ήό
ο ι η ήρ ς πι ύχ ι πρό φυ η.
μ
υ ό
πι έγ
η
ργοποίη η ου χ ιρόφρ ου
ι πό η
ρι ή οθό η.
υ ό
η
έχ ι θ ί
Χρη ι οποι ί πά ο
ο χ ιρόφρ ο
ό
θ ύ
ι έ η πιφά ι .
Δ
ρ ί
πι έξ
χέ η ή η θέ η P
υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω γι
υγρ ηθ ί ο υ ο ί η ο ί η ο
ό ς ις
π ριπ ώ ις.
έ ο
ΟΔ Γ Σ
1. Π
ργοποίη η ό
ός ι ουργί ς:
μ
ή
ο υ ο ί η ο
η πά ω προ ο ή.
2. Πιέ
My Car
μ
ι πο πι έξ / πι έξ
μ
π
ι ουργί
.
•
•
•
η
π
Χ ιρόφρ ο ( . 473)
Σ π ρίπ ω η
( . 476)
υ ό
ά ης
η πέ η η
ο χ ιρόφρ ο
ά η ( . 477)
ο ρά-
μ
ρύ φορ ίο, όπως ο ρυ ου ού ο,
πορ ί
προ
έ ι η ύ ι η ου υ ο ιή ου προς
πί ω, ά ο χ ιρόφρ ο π -
475
Ν Σ
π
ΟΔ Γ Σ
π
π
Λυχ
π υθυ θ
ξου ιο ο η
ο
υ ργ ο ης Volvo
ι φι
η
ργοπο η η
π
ργοπο η η ου χ ιρόφρ ου
ά πό ρ
ς προ πάθ ι ς.
Ό
ο ηγ ί
έ ο, ούγ
πρέπ ι
η πιθ ή
ρίψ
ύ
χυ ή ω
ιέ
ο χ ιρόφρ ο
ργοποιηπρο ι οποιη ι ό ή .
θ ύ
ο υ ο ί η ο πρι
ά η πο
θ ί, πρέπ ι
ους ροχούς όπως ό
θπι ι ή πιφά ι
ι ο πι ογέ ς
πρέπ ι
ρί
ι η θέ η P.
μ
ά η ά η
ο χ ιρόφρ
ποιηθ ί ού
θη ι ή π
ης π
ρί
η υχ ί
ι ό ι έχ ι η
Δ ί
ο ή υ
ο ηγού.
ο ή ι, η ίιωθ ί ά η.
η οθό η ου
ά η ο ύ
Δ ί
ο ή υ
ο ηγού.
η
πέ η ης.
η οθό η ου
Π ηροφορι ό ή υ
οθό η ου ο ηγού.
ύ χ η ή,
π ργοέ
οηά η ά η
μ
Π ρ
•
•
ίγ
η ύ
η
μ
μ
•
•
•
•
•
προ ωρι ή πί ρ η πέ η ης π ργοποι ί ι
ά πό ρι ά υ ρό π ή ό
ο ο ηγός πι χύ ι.
ος:
π
π
μ
μ
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 474)
Χ ιρόφρ ο ( . 473)
Χρή η ης ι ι
θη ι ά
ώ ι
Η υπο ο θη η
η ης
ηφόρ , Hill
Start Assist (HSA),
πι ρ π ι ο υ ο η ο
υ
ι προς
π ω
ά η
η η
φος
ηφορι
η.
ά
η
η η
η όπι θ
ηφόρ ,
πι ρ π ι ο υ ο η ο
υ
ι προς
πρός.
ι ουργί η ί ι ό ι η πί η ο π ά
ο ύ η πέ η ης ι ηρ ί ι πί ρ ά
υ ρό π
φό ου
ι ή
ο πό ι
ς πό ο π ά φρέ ω
οπ ά γ ζιού.
μπ
ης π
ρί ς ί ι πο
ο
πορ ί ού
ργοποιηθ ί. Συ
ρί ά ου οχή
ος,
ς ί ι πο ύ χ η ή.
Λόγω ου χ ι
ού ου η
ρι ού χ ιρόφρ ου, οι πί ω π
ύ ις ρι ής (θ ρ ουί)
πρέπ ι
ι θί
ι
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο υ ργ ίο ης Volvo.
476
Ερ η
ί ς
ί η ης
οηά η π
ρί ( . 452)
υπο οήθη η
ί η ης
ηφόρ ί ι
ι θέ ι η
π ργοποιηθ ί η ι ουργί
υ ό
ης πέ η ης
ά η (Auto hold).
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
υ ό
η πέ η η
ά η ( . 477)
Ν Σ
μ
π
Δ
π
μ
π
υ ό
ηπ η η
ά η (Auto Hold)
η
ι ό ι ο ο ηγός πορ
φ
ι ο
π ά φρ ω
ώ η π η η ξ ο ουθ
π
ργ ό
ο υ ο η ο
ι
φ άρι
ι
ύρω η.
Ό
ο υ ο ί η ο έρθ ι
ά η,
φρέ
π ργού υ ό
.
ι ουργί πορ ί
χρη ι οποιή ι ί
ο πο όφρ ο ί
ο χ ιρόφρ ο γι
υγ ρ ή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο ι ι ουργ ί
ό ς ις ίις άφους. Ό
ο ο ηγός π ή ι ξ ά ο
π ά γ ζιού,
φρέ
π ργοποιού ι.
ά η πέ η η γι
ά η
έ φος
ηφορι ή ή ηφορι ή ί η - π ή
ο
π ά φρέ ω ίγο πιο υ ά πρι ο φή, γι
ξ φ ί
ό ι ο υ ο ί η ο
υ ά θό ου.
ο ο ηγός π ργοποιή
ό
ο υ ο ί η ο ί ι
όζ
ι ο χ ιρόφρ ο.
μ
π
ι ουργί π
•
ό
•
ό
φ
ί
π
ργοποι ί
ι ο ι η ήρ ,
η έ ο, φ ρ-
ι υ ό
:
οίξ ι η πόρ
ου ο ηγού ι π ι η ζώ η φ
ί ς ου ο ηγού.
ο πι ογέ ς
η θέ η N.
χυ ή ω
ι ηθ ί
ΟΔ Γ Σ
Λυχ
Ερ η
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί χρη ι οποι ί ο πο όφρ ο
γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
υχ ί
ά ιό
η ι ουργί χρη ι οποι ί ο χ ιρόφρ ο
γι
ι ηρή ι ο υ ο ί η ο
η έ ο.
ουργί
ι ι ή υχ ί
ο ου πί
ί ι
ργοποιη έ η.
ά
ιό
η
ι-
ργοποιή
ή π ργοποιή
ο Auto
Hold
ο ι όπ η η πι ή η ο ό .
ι ουργί π ρ έ ι π ργοποιη έ η
έχρι
ργοποιηθ ί ξ ά.
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
πο οήθη η
( . 476)
ί η ης
ηφόρ
η ι ουργί ί ι
ργή ι
υγ ρ
ί ο υ ο ί η ο
ο πο όφρ ο ( υχ ί A
έ η), ό
πρέπ ι
π ή
ο π ά φρέω
υ όχρο
ο ου πί γι
η π ργοποιή
.
Ό
η ι ουργί π ργοποιηθ ί, ο
ύ η υπο οήθη ης
ί η ης
ηφόρ
(HSA) π ρ έ ι
ργό γι
η υ ί ι ο
υ ο ί η ο προς
πί ω ό
ξ ι ά
έ φος
ηφορι ή ί η.
477
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
Η ι ουργ
γχου χ η ς χύ η ς
Low Speed Control (LSC) ι υ ο ύ ι ι
υξά ι η πρό φυ η γι η ο γη η
ός ρό ου ι
ο ι θηρ ς πιφά ι ς,
όπως
ροχό πι ο
γρ
ι
ρ ι ρ
άφους
ρά π
θ
υ ης.
Η ι ουργ
υ π ρι
ά
γρ
ο γη ης Off Road.
ι
π
Speed Control, LSC
Low
Ω
ι ουργί π ργοποι ί ι ό
ο ηγ ύ ρ ς χύ η ς ι πρέπ ι
π
ργοποι ί ι
χ η ό ρη
χύ η ,
χρ ι
ί.
γ ί
ο πρό-
•
•
•
ι ουργί προ ρ όζ
ι γι η ο ήγη η
ός ρό ου ι η ο ήγη η
ρέι ρ
χ η ή χύ η , έως ι 40 km/h (25 mph)
π ρίπου.
Μ ο έ γχο χ η ής χύ η ς, ί
ι
προ ρ ιό η
ις χ η ές χέ ις ι η
ρ ί η η, γ γο ός που οηθά
ποφ υχθ ί ο πι άρι
ω ροχώ
ι π ρέχ ι
ύ ρη πρό φυ η
ό ους ους ροχούς.
ο π ά γ ζιού ί ι ιγό ρο ά
ο η
πό ρι η γι
ύ ρη πρό φυ η ι έ γχο
χ η ές χύ η ς.
ι ουργί
ργοποι ί ι ζί
ο
ύ η Hill Descent Control (HDC) που η ίι ό ι ο ο ηγός πορ ί
έγχ ι
ο
π ά γ ζιού η
χύ η
ου υ ο ι ή ου
ό
ι ί ι
ηφορι ά
πό ο ς
ηφορι ές ί ις, ώ πί ης η άγ η γι
χρή η ου π ά φρέ ω ί ι ι ρό ρη. ο
ύ η
ι υ ο ύ ι η ί η η
χ η ή ι
θ ρή χύ η
ά η ο ήγη η
πόο ς
ηφορι ές ί ις.
478
•
πι έξ
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off
Road γι
ργοποιή
η ι ουργί .
•
πι έξ έ
ο ήγη ης γι
ι φορ ι ό πρόγρ
η π ργοποιή
.
Ω
Ό
ο LSC
HDC
ργοποιηθ ί πό ο
πρόγρ
ο ήγη ης OFF ROAD, η
ί θη η ου π ά γ ζιού ι η πό ρι η
ου ι η ήρ
άζου .
Ω
ο πρόγρ
ο ήγη ης
έχ ι χ
ί γι χρή η
η ό ι ς ο ούς.
ι -
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
Σύ
η
Προγρά
γχό
ης
ά
ης ( . 479)
ο ήγη ης ( . 462)
Ν Σ
μ
μ
ο Σύ η
γχό
ης
ά
Descent Control (HDC),
ι ι
χ η ς χύ η ς
ι χυ
πό ο ι η ρ . Η ι ουργ
π ι ο ο ηγό
υξά ι
χύ η
ου οχ
ος
πό
φορι ς
ις, χρη ι οποιώ
π ά γ ζιού, χωρ ς
π ά
φρ ω .
ης, Hill
ι ουργ
ηπ η η
υ
πι ρ ιώ ι η
ο ς
ης ό ο ο
οπ ά
Η ι ουργ
υ π ρι
ά
γρ
ο γη ης Off Road.
ι
ο πρό-
ο Σύ η
γχό ης
ά
ης προ ρόζ
ι γι ο ήγη η
ός ρό ου
χ ηές χύ η ς ι ί ι ι ι ί ρ χρή ι ο
ηφορι ό έ φος
γά η ί η
ύ ο ς πιφά ι ς. Ο ο ηγός
χρ ιάζ ι
χρη ι οποιή ι ο π ά φρέ ω
ά
ιά ι,
ί υ ού, η ο ήγη η.
Δ
ο HDC
ι ουργ ί
ό ς ις π ριπ ώ ις, έχ ι χ ι
ί π ώς ως
υ π ηρω
ι ό οήθη .
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η
υθύ η
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι ω ά.
ο Σύ η
γχό ης
ά
ης πι ρέπ ι ο υ ο ί η ο
ι ί ι η ιω ό ό ο
προς
πρός ό ο ι προς
πί ω,
υποοήθη η πό ο ύ η πέ η ης. Μπορ ί
υξή
η
χύ η χρη ι οποιώ ς
ο π ά γ ζιού. Ό
ό
φή
ο
π ά γ ζιού, ο υ ο ί η ο πι ρ ύ ι
ξ ά
η ιω ό ,
ξάρ η
πό η
ί η
ου άφους ι χωρίς
χρ ιάζ
ι
χρηι οποιή
ο πο όφρ ο.
φώ φρέ ω
ά ου ό
η ι ουργί ί ι
ργοποιηέ η.
Ο ο ηγός πορ ί
φρ άρ ι ι
ιώ ι
η
χύ η
ρπυ ού ή
ή ι ο
υ ο ί η ο ά πά
ιγ ή χρη ι οποιώ ς
ο πο όφρ ο.
ι ουργί
ργοποι ί ι ζί
η ιουργί Low Speed Control (LSC), η οποί
ι υ ο ύ ι η ο ήγη η ι
ιώ ι η
πρό φυ η γι ο ήγη η
ός ρό ου ι
ο ι θηρές πιφά ι ς.
υ ή
έχου
χ ι
ί γι χρή η
χ η ή χύ η ,
έως ι 40 km/h (25 mph) π ρίπου.
π
μ
ο ύ η
γ ί ό ο
μ
, HDC
χ
γχό
η ή
ης
χύ η
ά
.
ης
ι ουρ-
ΟΔ Γ Σ
•
πι έξ
ο πρόγρ
ο ήγη ης Off
ργοποιή
η ι ουρRoad γι
γί .
•
πι έξ έ
ι φορ ι ό πρόγρ
ο ήγη ης γι
η π ργοποιή
.
άξ
πρόγρ
ο ήγη ης ώ
ο ηγ ί
πό ο η
ηφορι ή ί η, η
πέ η η
ι άθ
ιωθ ί.
π π
μ
μ
HDC
• ο HDC πορ ί χρη ι οποιηθ ί ις
χέ ις D, R ι
η 1η ή η 2
ά η
χ ιρο ί η η
γή χέ ω .
•
πι ογή 3ης ή γ ύ ρης χέ ης
ί ι φι ή
ά η χ ιρο ί η η
γή
χέ ω .
}}
479
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
μ
Ω
Ό
ο LSC
HDC
ργοποιηθ ί πό ο
πρόγρ
ο ήγη ης OFF ROAD, η
ί θη η ου π ά γ ζιού ι η πό ρι η
ου ι η ήρ
άζου .
Ω
ο πρόγρ
ο ήγη ης
έχ ι χ
ί γι χρή η
η ό ι ς ο ούς.
ι -
ι ουργί π ργοποι ί ι ό
ο ηγ ύ ρ ς χύ η ς ι πρέπ ι
π
ργοποι ί ι
χ η ό ρη
χύ η ,
χρ ι
ί.
•
•
•
π
Λ ι ουργί ς πέ η ης ( . 469)
γχος χ
Προγρά
η ής
χύ η
ς ( . 478)
ο ήγη ης ( . 462)
μ
Λά
ζη ιά
(π.χ.
υπόψη ς
ξής γι
ποφ υχθ ί
ο υ ο ί η οό
ο ηγ ί
ρά
π η υρι έ ους ρό ους):
•
•
άθ η ου ρού
πρέπ ι
ί ι
ψη ό ρη πό ο άπ ο ου υ ο ι ήου.
ί ι φι ό, έγξ
ο άθος ου
ρού ο θύ ρο η ίο πρι ο ι χί
. π ι ί ι πρό θ η προ οχή
ά η ιέ υ η έ πό ρέο
ύ
.
πι έγ
πά ο
ο πρόγρ
ο ήγηη ίο
ης Off Road πρι ο ηγή
ρά γι
ιωθ ί ό ι ο ι η ήρ ς ρί
ι
ι ουργί .
•
Ο ηγ ί
χύ η
ο ι ή ά ι η.
•
Μη
ά
ο υ ο ί η ο έ
ο
ρό. Ο ηγ ί προ
ι ά προς
πρός ή γ ί
πό ο ρό
η όπιθ .
•
Πρέπ ι
θυ ά
ό ι, όγω ω υ
ιώ που προ
ού ι πό
π ρχόοχή
, η άθ η ου ρού πορ ί
ξ π ρά ι ο άπ ο ου υ ο ι ή ου.
•
480
μ
η
ρά η
ιό ι ο υ ο η ο
ι η
θιά ρά
ρό ο που
υφθ
ρό.
ά η ι
υ η
θ π ι
ι γά η προ οχ .
Ω
γ ί
π
Ο γη
ι χζ
χ ι
πό
όχι
γ
ποφύγ
η ο ήγη η
θ
ρό ( ί υ ος ιά ρω ης).
ύ ρη πό
ι ό
Μέρη ου υ ο ι ή ου (π.χ. ι η ήρ ς,
ι ώ ιο χυ ή ω , ύ η
ά ο ης
ί η ης ή η
ρι ά υ ή
) πορ ί
υπο ού ζη ιά ό
ο ηγ ί
ρά, η
άθ η ω οποίω υπ ρ ί ι ο άπ ο
ου υ ο ι ή ου. ζη ιά ξ ρ ή
ος που
προ
ί ι
ο υ ο ί η ο
π ι
ί
ή π ρά ι πό η ίο
υψη ή άθ η
ρού ή πό έ
ιψη
ιού
ύπ ι πό η γγύη η.
Σ π ρίπ ω η που ο ι η ήρ ς
ο υ ο ί η ο ρί
ι έ
πιχ ιρή
ο θέ
ξ ά
ουργί .
ί υ ού, ρυ ου ή
υ ο ί η ο έξω πό
ρά ι
ρ έ ο
χ η ό ρυ ου ού
υ ργ ίο. Συ ι ά ι
π υθυ
έ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο
Ό
π έο ι χί
π ή
φρά ο π
ιωθ ί ό ι ο ύ
γ ί
ο ι ά. ο ρό
ιγ
πορ ί
υγρά
ής (θ ρ ουί)
πο έ
πέ η ης
π ργ ί
ο
ί
ο
ά
η
ιη
ου
ι π ρ ί η ο, θ ρί
ο
όρο ου ρέι ρ
ρό ι ά πη.
ή
ιό
ρά, η
ιο
φέ-
ο
θ ί
ης Volvo.
η ίο
ρά,
φρέ ου ι
πέ η ης ι ουρά πη γι π ράις π
ύ ις ριη ι ουργί
θυ έρη η.
η π φή γι
ά πό ο ήγη η
Ν Σ
•
•
π
π
Ρυ ού
η η ( . 499)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 500)
•
μ
μ μ
πό ι ι ς υ θ
ς, γι π ρά ιγ
ά
η ο γη η
ορ ι ς π ριοχ ς ι
υψη ς θ ρ ο ρ
ς, υπάρχ ι
υ ος
υπ ρθ ρ
ης ου ι η ρ
ι ου υ
ος
ά ο ης
η ης - ι ως
γά ο
φορ ο.
•
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης, η ι χύς
ου ι η ήρ πορ ί προ ωρι ά
ί ι
ιω έ η.
•
φ ιρέ
υχό οηθη ι ούς προ ο ίς
πό ο προ ι ό έρος ης ά
ςό
ο ηγ ί
π ρι ά ο όπου πι ρ ού
υψη ές θ ρ ο ρ ί ς.
•
ηθ ρ ο ρ ί
ο ύ η ψύξης ου
ι η ήρ υξηθ ί υπ ρ ο ι ά, ά ι ι
προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
.
μ.
μ .
μ .Σ
ή
φ ές η ίο ι φή
ο ι η ήρ
ι ουργή ι ο ρ
ί πί ρ ά
π ά έχρι
ρυώ ι.
•
φ
ι
μ
ή
ι η ήρ .
ί ο ή υ
μ
ή
μ
.
ο υ ο ί η ο
μ
.
.
ι
ή
,
ο
•
•
ΟΔ Γ Σ
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης ο ι ώιο χυ ή ω , θ πι γ ί έ
ι ό πρόγρ
γής χέ ω . πιπ έο ,
ργοποι ί ι ι
ω
ω έ η
ι ουργί προ
ί ς που,
ξύ
ά ω , ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
ή υ
.
μ
μ
ή π
μ.
.
.
μ .
. μ.
μ
.
ο ουθή
η ύ
η που φ ίζ ι, ιώ
χύ η ή
ή
ο
υ ο ί η ο
φ ές η ίο ι φή
ο ι η ήρ
ι ουργή ι ο ρ
ί
πί ρ ά π ά γι
ρυώ ι ο ι ώιο χυ ή ω .
χ
ά
ο υ ο ί η ο υπ ρθ ρ
θ ί,
ι
π ργοποιηθ ί υ ό
ύ η
ι
ι ού προ ωρι ά.
Μη
γη η.
ή
ή
έο
έ ως ο ι η ήρ φού
έπ ι
πό π ι η ι ή ο ή-
Ω
ί ι φυ ιο ογι ό ο
ου ι η ήρ
π ρ
ουργί φό ου ή
ι ήρ ς ψύξης
ί ι γι ίγο
ιο ι η ήρ .
}}
481
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
π
Λυχ
Ερ η
ψη ή θ ρ ο ρ ί
ο ουθή
η ύ
υ ή
ος.
ι η ήρ
η ου
Χ η ή άθ η, ψυ ι ού
ουθή
η ύ
η ου
υ ή
ος.
ο-
ο ι ώ ιο χυ ή ω έχ ι
ζ
θ ί/υπ ρθ ρ
θ ί/ ρυώι. ο ουθή
η ύ
η
ου υ ή
ος.
π
•
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 497)
ού
•
Προ οι
γά ο
ί ς γι
ο υπό ι ι ές
ξί ι ( . 483)
μπ
Σ
•
•
Θέ
Οι ι ουργ ς ω η
ρι ώ υ η ά ω
ου υ ο ι
ου πι ρύ ου η π
ρ
ι φορ ι ό θ ό. Μη φ
ο ι όπ η άφ ξης η θ η II ό
ο ι η ρ ς
ι η ός.
υ ού, χρη ι οποι η θ η άφ ξης I - γι ι ρό ρη
ά ω η
ργ ι ς.
πί ης, προ έξ
ιάφορ ξ ουάρ που
πι ρύ ου ο η
ρι ό ύ η . Μη χρη ιοποι ί
ι ουργί ς που
ώ ου πο ύ
ρ ύ ,ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Π ρ ίγ
υ ώ ω
ι ουργιώ ί ι:
•
•
•
•
ι
προ ο
υ
ο
ηχο ύ
ήρ ς ξ
ρι
ού
ίς
θ ρι
η
ήρ ς π ρ πρίζ
(υψη ή έ
η).
η ά η ης π
ρί ς
ί η ης ί ι
χ η ή, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
π
12 V
μ
ο ή υ
μ
.
.
.
ι ουργί ξοι ο ό η ης έργ ι ς π ργοποι ί ορι έ ς ι ουργί ς ή
έ ι άποι ς πό υ ές όπως ο
ι ήρ ς
ξ ρι ού ή/ ι ο ηχο ύ η .
482
–
υ ή η π ρίπ ω η, φορ ί
η π ρί θέ ο ς ο υ ο ί η ο
ι ουργί
ι φή
ο
ι ουργή ι πί
15 π ά ου άχι ο - η φόρ ι η ης
π
ρί ς
ί η ης ί ι πιο πο
ι ήό
ο ηγ ί
ο υ ο ί η ο π ρά
ό
ο υ ο ί η ο ί ι ί η ο
ο
ι η ήρ
ι ουργ ί ο ρ
ί.
π
Μπ
ις ι
όπ η
ρί ( . 626)
άφ
ξης ( . 447)
Ν Σ
μ
•
μ
Πρι
ά
άποιο γά ο ξ ι ο ι ώς,
ι η
ι ό
γξ
ις ι ουργ ς
ι ο ξοπ ι ό ου υ ο ι
ου πο ύ
προ
ι ά.
ιωθ ί
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ό ι:
ο ι η ήρ ς ι ουργ ί
ά ω η υ ί ου ί
ήά
ο ι ά ιό ιη
ι φυ ιο ογι ή
υπάρχου ι ρροές (
ου υγρού)
ι ουργού οι
φώ ω
υ ί ου,
π ήρ ς ό ω
ο άθος πέ
ος ω
ι ώ
π ρ ές ι η πί ή ους ω ή
ιού
ω
ί
ι
υπάρχ ι προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ι
φω φορίζο γι έ ο ο υ ο ί η ο - π ιού ι πό η ο οθ ί
ορι έ ς
χώρ ς
ο
ά ρ
ι
ω υ
ή
ο
ά
θ ρι ήρω
η.
ρί-
π
ά ω η
( . 671)
υ ί ου
γχος ω πιέ
Π ήρω η υγρού ψ
Ο ήγη η ο χ ι ώ
ω
ι
πο πές CO2
ι ώ ( . 579)
ήρω ( . 625)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ρυθ ί ις γι
( . 561)
ο ό
ι
η ο γη η ο χ ι ώ ,
ι η
ι ό
πρ γ
οποι
ορι
ους
γχους
γι
ι φ
ό ι ο υ ο η ο πορ
ο ηγηθ
φά ι .
Φόρ ω η ( . 264)
ής
χύ η
ς* ( . 325)
Π ηροφορί ς γι η
χύ η ς* ( . 410)
Ο ήγη η
Πέρ
μ
υ ο ι ή ου*
Pilot Assist* ( . 357)
Ρυθ ι
ρυ ου
πό η
ά
ρ
ού
ί
έγχου
ο ( . 494)
Πρι η χ ι ρι ή π ρίο ο
π ρ ά ω:
•
ρά ( . 480)
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
Συ
γ ρ ός* ( . 308)
Ρύθ ι η ύψους άρ η ης*
φη η ρ
ώ ( . 467)
ι πορρό-
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ( . 598)
ι έ
( . 586)
φ
ΟΔ Γ Σ
ης πι
υής
ρι ός ροχός* ( . 596)
•
ι ού
•
έγχ
ι ίως
ο ψυ ι ό υγρό ου ι η ήρ πρέπ ι
π ριέχ ι 50 % γ υ ό η. ο ίγ
υ ό
προ
ύ ι ο ι η ήρ πό η ιάρω η όγω πάγου
θ ρ ο ρ ί ς έως
ι –35 °C π ρίπου. Γι
ποφύγ
ι ύ ους γι η υγ ί ,
πρέπ ι
ιγ ύ
ι φορ ι ούς ύπους γ υ ό ης.
γ
ο ρ ζ ρ ουάρ πρέπ ι
ι ηρ ί ι
ά ο γι
ποφ υχθ ί η η ιουργί
υ πυ ω ά ω .
ο ιξώ ς
ιού ου ι η ήρ ί ι η ι ό.
ά ι χ η ό ρου ιξώ ους
( π όρρ υ
ά ι ) ι υ ο ύ ου η
ί η ηό
πι ρ ού χ η ές θ ρ ορ ί ς ι πί ης ιώ ου η
άω η υ ί ου ό
ο ι η ήρ ς ί ι
ρύος. Δι ά
π ρι ό ρ γι
ά η
ά ι
η
ό η "
ίξο ς
υ θή ς ο ήγη ης γι ο ά ι ου ι ηήρ ".
( . 483)
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 488)
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 483
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
Μη χρη ι οποι ί
ά ι χ η ού ιξώ ους
ά η π ι η ι ή ο ήγη η ή ό
πιρ ού υψη ές θ ρ ο ρ ί ς.
•
•
Πρέπ ι
έγχ
η
ά
η ης
π
ρί ς
ί η ης ι η
ά
η
φόρ ι ης. Ό
πι ρ ού χ η ές θ ρο ρ ί ς, οι π ι ή ις πό η π
ρί
ί η ης υξά ο ι ι η ι χύς ης
ιώ
ι πό ο ρύο.
Χρη ι οποι ί υγρό ψ
ήρω
ιψυ ι ό, ώ
η χη
ι
ί πάγος
ο οχ ίο υγρού ψ
ήρω .
μ
Γι ο
ύ ρο υ ό ρά η , η Volvo
υ ι ά η χρή η χ ι ρι ώ
ι ώ
ό ους ους ροχούς ά υπάρχ ι ί υ ος χιοιού ή πάγου.
Ω
χρή η χ ι ρι ώ
ι ώ πι ά
ι
πό ο ό ο
ορι έ ς χώρ ς. χρή η
ι ώ
ρφιά
πι ρέπ
ι
ό ς ις χώρ ς.
Ο ηγή
ο ι θηρό ο ό ρω υπό
γχό
ς υ θή ς γι
ί πώς
ι ρά ο
υ ο ί η ο.
484
π
•
•
Συ π ήρω η ψυ ι ού ( . 619)
•
•
•
•
Μπ
•
•
ι
•
•
•
•
ίξο ς υ θή ς ο ήγη ης γι
ι η ήρ ( . 666)
ο ά ι
ρί ( . 626)
Χ ι
ρι ά
ι
ά
( . 623)
η ά ρου υ
ός
ά η
μ
ήρω ( . 625)
ο
άθ
θ ρι
ήρ
υ η ( . 239)
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου
υ ή
ος ποθά ω ης ω π ρ θύρω
ι ω
θρ π ώ ( . 225)
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
Φρέ ο ( . 470)
ρ
ί η η ( . 469)
ρο ι ό πρόγρ
( . 321)
υ
άθ ι ς
μ
,
ο ρ ζ ρ ουάρ ι θ ι
ύ η
ρω ης υ ου χωρ ς ά υ
.
ι ά ( . 597)
Π ήρω η υγρού ψ
ι
μ
μ
,
μ /
π
-
μ /
Σ η οθό η ου ο ηγού, ο
έ ος ίπ
η υχ ί ου
ρ ζ ρ ουάρ ίχ ι
ποι
π υρά ου υ ο ι ή ου ρίι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρουάρ.
Ν Σ
μ
μ
π
3.
ΟΔ Γ Σ
ι άγ
ο ρύγχος ης
ί ς ου πρ ηρίου υ ί ου ο ό ιο π ήρω ης
υ ί ου. Ο ω ή ς π ήρω ης ι θέ ι
ύο οιγό
πέ . ο ό ιο ης
ί ς πρέπ ι
ι χθ ί προς
έ
ι
π ρά ι ι
ύο
πέ , γι
ρχί ι ο
φο ι
ός υ ί ου.
4. Μη γ ίζ
υπ ρ ο ι ά ο ρ ζ ρ ουάρ,
ά έχρι
ι οπ ί η π ροχή πό η
ί ου πρ ηρίου υ ί ου η πρώ η
φορά.
> ο ρ ζ ρ ουάρ ί ι γ ά ο.
1. Π ή
> Λόγω
ρ ζ ρ
θυ
οθό η
ή υ
2. Ό
ο
ρωθ ί φρά.
4
ο ου πί ο
π ό.
ης ξί ω ης ης πί ης ο
ουάρ, ο πορ ά ι πορ ί
ρή ι ίγο
οίξ ι. Σ η
ου ο ηγού φ ίζ
ι ο
π
ι η υ έχ ι
μ
μ .
φο ι
ός υ ί ου ο ο ηί
ο πορ ά ι πιέζο άς ο
Ο ω ι ός, ύ φω
ου ι
ρύγχη ω
ο πρό υπο CEN prEN16942, ρί
ι
ιώ
πρ ήρι
υ ί ω
ό η η
Ο
φο ι
ως ξής.
1.
2.
οίξ
ός
υ ί ου πρ γ
οποι ί
Ω
ι
υχό υπ ρπ ήρω η πορ ί
ο ηγή ι
υπ ρχ ί ι η ου ρ ζ ρ ουάρ ό
ο
ιρός ί ι ζ
ός.
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ.
πι έγ
ύ ι ο γ ρι έ ο γι χρή η
ο υ ο ί η ο, ύ φω
ο ω ι ό4
που
γράφ
ι η
ω ρι ή π υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ. . π ηροφορί ς γι
γ ρι έ
ύ ι
ι ο
ω ι ό η
ό η γι η "
ζί η".
η
ω ρι ή π
υρώπη.
υρά
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ
ι ύ ο
Πο έ η χρη ι οποι ί
ο ύ η θέρ
ης
ύ ι ο, ό
ο υ ο ί η ο ρί
χώρο
φο ι
ού υ ί ω .
(
ός ύο
ώ )θ
γράφ
ι
ις
ί
οιχ ς
ί ς
-
υ ί-
ι
}}
485
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
μ
μ
Μη χρη ι οποι
ύ ι ο
ώ ρης ποιόη ς πό υ ό που υ ι ά η Volvo, θώς
ά ι
οιο θ πηρ ά ι ρ η ι ά η ι χύ
ου ι η ρ
ι η
ά ω η υ ου.
Δ
ποφ ύγ
πά ο
ι π έ
ιά ις υ ί ου ι προ έχ
π
χ ί ύ ι ο
ά ι
ς.
Πι
•
•
ί
υ ί ω .
ο
ω ρι ό ης θυρί
ς ρ ζ ρ ουάρ
π
Χ ιρι
ός ου
ζί η ( . 487)
υ ί ου ( . 486)
ά π ι ύ ι ο
ά ι
ς,
ους φ ούς π φής ( ά φορά
ξ π ύ
ά ι
ς
άφθο
πί 15 π ά ου άχι ο , ι ζη
ι ρι ή οήθ ι .
η
θυ-
γά
) ι
ο ρό
ή
Προ έξ ώ
η
πι ί
ύ ι ο.
ύ ι όπως η
ζί η, η ιο ιθ ό η,
ίγ
ά ους ι ο π ρέ ιο diesel
ί ι ι ι ί ρ οξι ά ι πορ ί
προ έ ου ό ι ς ά ς ή θά ο
π ρίπ ω η
άπο ης. Σ π ρίπ ω η
άποης υ ί ου, ζη ή
έ ως ι ρι ή
οήθ ι .
Δ
ο
ύ ι ο που χύ
φ γ ί.
Σ ή
ο ύ η
ι ο πρι πό ο
ι
οέ
προθέρ
φο ι
φος πορ ί
ό.
ης
ύ-
Μη χρη ι οποι ί
ι η ό η έφω ο
ά
ο
φο ι
ό υ ί ου. ο ου ού ιου η φώ ου πορ ί
προ
έ ι
πι θήρ
ι άφ ξη ω
θυ ιά ω
ης
ζί ης,
πο έ
προ ηθ ί
πυρ γιά ι ρ υ
ι ός.
ά χρη ι οποιηθού ίγ
υ ί ω
ιάφορω ύπω ή ύ ι που
υ ιώ ι, θ
υρωθ ί η γγύη η ης Volvo
ι υχό υ π ηρω
ι ές υ ά ις
έρ ις - υ ό ι χύ ι γι ό ους ους ι η ήρ ς.
Ω
Οι
ρ ί ς ιρι ές υ θή ς, η ο ήγη η
ρέι ρ ή η ο ήγη η
γά ο υψό ρο
υ υ
ό
η ποιό η
υ ίου πο ού π ράγο ς που πορού
πηρ ά ου ις πι ό ις ου υ ο ι ήου.
486
Ν Σ
•
•
•
π
ζί η ( . 487)
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ίι ο ι
φο ι
ός υ ί ου ( . 484)
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 488)
Η
ζ η
ορ ζ
ι γι
ι
υ ο
η
ος
υ
E10 ί ι
ζί η
έγιη π ρι ι ό η
οξυγό ο 3,7 % ι ιθ ό η
10 %
' όγ ο.
ου που προζι ο ι η ρ .
Χρη ι οποι ί
ό ο
ζί η γ ω ώ
ιρ ιώ . Πο έ η χρη ι οποι ί
ύ ι ο φίο ης ποιό η ς.
ζί η πρέπ ι
π ηροί
ο πρό υπο EN 228.
Ο ω ι ός5 ρί
ι η
ω
ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ
( ός ύο ώ ) θ
γράφ
οιχ ς
ί ς υ ί ου ι
ιώ
πρ ήρι
υ ί ω
υρώπη.
ρι ή π υρά
ι ύ ο
ι ις
ίρύγχη ω
ό η η
υ οί ί ι οι ω ι οί γι
ρέχο
ά ρ
ύ ι
η υρώπη. Σ
υ ο ί η
ζι ο ι η ήρ πορ ί
χρη ι οποι ί ι
ζί η
ους π ρ ά ω ω ι ούς:
E5 ί ι
ζί η
έγι η
π ρι ι ό η
οξυγό ο
2,7 % ι ιθ ό η
5%
' όγ ο.
ΟΔ Γ Σ
•
χρή η ου
έως 10% ιθ
π
ι.
•
ζί η EN 228 E10 ( έγ.
10% ιθ ό ης
' όγ ο) ί
ρι έ η γι χρή η.
•
χρή η ιθ ό ης πά ω πό E10
( έγ. 10% ιθ ό ης
' όγ ο)
πι ρέπ
ι, π.χ. η E85
πι ρέπ ι.
υ ί ου που π ριέχ ι
ό ης
' όγ ο πι ρέ-
ι γ -
μ
•
Γι
•
Γι έγι
ά ω η
RON.
ο ι ές υ θή ς ο ήγη ης, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ύ ι ο 95 RON.
ς πι ό ις
υ ί ου, υ ι
ι
ά
άχι η
ι ύ ι ο 98
Ό
ο ηγ ί
θ ρ ο ρ ί ς πά ω πό
+38 °C, υ ι ά ι
χρη ι οποι ί
ύ ι ο
ο έγι ο υ ό ριθ ό ο
ίω γι
5
Σύ φω
ο πρό υπο CEN prEN16942.
}}
487
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
έ ι η πό ο η
ί ου.
•
•
•
ι έγι
η οι ο ο ί
Χρη ι οποι ί
ό ο ό υ
γι
η υπο
ί ζη ιά ο
ροπέ ς.
•
ύ ι
πρέπ ι
•
Μη χρη ι οποι ί πρό θ
υ ι ώ ι πό η Volvo.
η
ζί η
υ ι ός
ι ά πρό θ
χρη ι οποιού ι.
ός ου
Ο ηγ
οι ο ο ι ά ι φι ι ά προς ο π ριά ο ο ηγώ
ςο
ά, προ οη ι ά ι
προ ρ όζο
ς ο ρόπο ο γη ς ς
ις υπάρχου ς υ θ
ς.
μμ
που
υ ί ου ( . 486)
Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ /
ίι ο ι
φο ι
ός υ ί ου ( . 484)
ι η
ι ό
προγρ
ι ά, ό
ο ηγ ί
η
γι
πι υγχά
η γ
πό
η ο ήγη ης:
•
•
•
ίζ
προ ρι ή ι ουργί ,
ύ ρη υ ή
Φορ ίζ
ο υ ο ί η ο
ι ά πό ο
η
ρι ό ί υο. Φρο ί
,ό
ρχίζ
έ
ξί ι, η υ ρι ι ή π
ρί
ί ι πά ο π ήρως φορ ι έ η.
ρ ί
ης
ί
πού υπάρχου
θ οί φόρ ι ης.
ι φι ό, πι έξ χώρο
θ ό φόρ ι ης.
άθ
υ-
Ω
Φορ ίζ
ο υ ο ί η ο πό ο η
ί υο ό ο ο υ ό υχ ό ρ !
•
488
φόρ ι ης που ί ι υ
η
ρι ό ί υο.
ρι ό
π μ
Χρη ι οποιή
ο προ
ρ ι ό ι ι ό ο υ ο ί η ο πρι ο ηγή
,
ί ι φι ό, χρη ι οποιώ ς ο
ώ ιο
έ ο
ο
•
ποφύγ
η
άθ υ η ου υ ο ι ήου
η ίο που ο ω ρι ό ου
π γώ ι ή υπ ρθ ρ ί
ι
ά η
άθ υ η. Σ θ ύ
ο υ ο ί η ο
ι
ιζό ο γ ράζ, γι π ρά ιγ .
•
Σ ις ι ρές πο
ρ ι ό ι
ι
π ργοποι ί
ού
ί ι φι
•
η χρή η ου προ
ρ ι ού ι
ιού
ί ι φι ή ό
πι ρ ού
χ η ές θ ρ ο ρ ί ς, χρη ι οποιή
πρώ
πό ό
η θέρ
η θί
ος
ι η θέρ
η ι ο ιού. ποφύγ
η
προθέρ
η ο ό ηρου ου ω ρι ού
ου υ ο ι ή ου, θώς
ώ ι
έργ ι πό η υ ρι ι ή π
ρί .
μ
ί
π
Χ ιρι
μ
υ-
ά ις
ά ο προ ό ου χώρου πι
ώ ,
ο
ι ήρ ξ ριό.
Ν Σ
•
•
•
•
Γι χ η ό ρη
ά ω η έργ ι ς,
ργοποιή
ο πρόγρ
ο ήγη ης
Pure.
Ο ηγ ί
θ ρή χύ η
ι ι ηρ ί
ρ ή πό
η πό
ά
οχήι
ι ί
, γι
η χρ ι
ί
φρ άρ . υ ό ο ι ο ήγη ης
π ρέχ ι χ η ό ρη
ά ω η έργ ι ς.
ι
θ ί
η π ί η η ι χύος χρη ιοποιώ ς ο π ά γ ζιού. Χρη ι οποιή
η
ι ι ή υχ ί γι η ι θέι η ι χύ ου η
ρο ο έρ η οθό η
ου ο ηγού γι
ποφύγ
η ά οπη
ί η η ου ι η ήρ
ω ρι ής ύης. ο η
ρο ο έρ ί ι πιο οι ο ο ι ό
πό ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης,
ι ίως
χ η ή χύ η . . ό η
"Π ηροφορί ς χ ι ά
η υ ρι ι ή ιουργί
η οθό η ου ο ηγού".
χρ ι
ί
φρ άρ
- φρ άρ
ήπι
ο π ά φρέ ω , θώς έ ι
π
φορ ίζ
ι η υ ρι ι ή π
ρί . ο
π ά φρέ ω ι θέ ι
ω
ω έ η
ι ουργί πέ η ης
ά η η ι χύος,
η οποί πορ ί
ι χυθ ί
η πέ η η
πό ο η
ρο ο έρ ό
ί ι πι γέ η η χέ η B.
•
ψη ή χύ η
υ πάγ
ά ω η έργ ι ς - η
ί
η υξά
ι
η
•
πι έξ Hold η προ ο ή ι ουργιώ
υψη ό ρ ς χύ η ς
ά ις
ι ή ις που υπ ρ ί ου η η
ρι ή
υ ο ο ί .
•
ί ι φι ό, η χρη ι οποι ί
η ιουργί Charge γι η φόρ ι η ης υ ριι ής π
ρί ς. Μ η φόρ ι η πό ο
ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης υξά
ιη
ά ω η υ ί ου ι οι πο πές
ιοξ ι ίου ου ά θρ
.
•
•
ι υξη έ η
ρο υ
ι ή
χύ η .
Ο ηγ ί
η ω ή πί η
ι ά
ι
η
έγχ
ι ά - πι έξ
πί η
ι ώ ECO γι
ύ ρ ποέ
.
Ο ύπος ω
ι ώ πορ ί
πηρ άι η
ά ω η υ ί ου - υ ουυ ί έ
πί η ο ι ο έ γι
ά η
ι ά.
•
πό ο υ ο ί η ο
ι ί
που
χρ ιάζ
- ό ο γ ύ ρο ί ι ο
φορ ίο ου υ ο ι ή ου, ό ο γ ύ ρη
ί ι ιη
ά ω η.
•
ο φορ ίο η οροφή ι η ά η γι
πέ ι
ου ι υξά ου η
ρο υ ι ή
ί
η,
πο έ
η
άω η
υξά
ι - φ ιρ ί
η χάρ
οροφής ό
η χρη ι οποι ί .
γά
ΟΔ Γ Σ
•
ποφύγ
θυρ .
•
Μη υγ ρ
ί
ο υ ο ί η ο
ηέ ο
ηφορι ό έ φος
οπ ά
γ ζιού. Χρη ι οποιή
ί υ ού ο
πο όφρ ο.
•
ρι ή υ ο ο ί
( . 490)
•
Δι ηρή
ι ής π
•
•
η ο ήγη η
οιχ ά π ρά-
π
γ
ός πό ης
ή υξή
ο φορ ίο ης υ ριρί ς ώ ο ηγ ί . ( . 466)
ρι έ ς πιέ
ις
ι ώ ( . 676)
ά ω η
( . 671)
υ ί ου
ι
πο πές CO2
•
Drive-E - πιο
( . 28)
θ ρή ο ηγι ή πό
•
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
•
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
υ η
ο ι ώ ιο
489
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
π
Η υ ο ο
ου υ ο ι
ου γι η η
ρο η η ξ ρ ά ι πό ιάφορους π ράγο ς. Η υ
ό η γι
γά η υ ο ο
ι φ ρ ι ά ογ
η π ρ
η ι ις
υ θ
ς ις οπο ς ο ηγ
ι ο υ ο η ο.
πι οποιη έ η ι ή υ ο ο ί ς ου υ ο ιή ου
η
ρι ό ρ ύ
πρέπ ι
θ ωρ ί ι ως η
ό η υ ο ο ί . πι οποιη έ η ι ή ί ι υγ ρι ι ή ι προ ύπ ι
η ιάρ ι ι ι ώ " ύ ω ο ήγη ης η
", . ό η "
ά ω η υ ί ου ι
πο πές CO2". πρ γ
ι ή υ ο ο ί
ξ ρ ά ι πό ιάφορους π ράγο ς.
π
μ
π
Ο ο ηγός πορ ί
πηρ ά ι ορι
π ράγο ς,
ά όχι ό ους.
έ ους
γ ύ ρη υ ή υ ο ο ί πι υγχά ι υπό ξ ιρ ι ά υ ο ές υ θή ς ό
ό οι οι π ράγο ς πι ρού θ ι ά.
π
μπ
π
πάρχου ιάφοροι ξω ρι οί π ράγο ς
που πηρ άζου η υ ο ο ί
ποι ί ο
θ ό:
•
•
490
υ
οφορι
ο ήγη η
ές υ θή ς
ι ρές πο
ά
ις
•
•
•
ορφο ογί
ου
άφους
ξω ρι ή θ ρ ο ρ
ος
ά
ος.
η
ί
ι πιφά ι
ι
ίθ ος ά -
ου ο ο
ρώ
-
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
ι
ά προέγγι η η χέ η ά
η ξω ρι ή
θ ρ ο ρ ί
ι η υ ο ο ί , ό ο
έ
υ ο ί η ο
π ργοποιη έ ο ο ύ η
ι
ι ού ου χώρου πι
ώ ό ο ι
έ
υ ο ί η ο ο οποίο ο ύ η
ι
ιού ι ουργ ί
ο ι ά.
υψη ό ρη ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί πι ρά
θ ι ά η υ ο ο ί
έ
θ ό.
Εξω ρι
θ ρ ορ
ο ι
π
μπ
π
Ο ο ηγός πρέπ ι
γ ωρίζ ι ό ι οι π ρ ά ω
π ράγο ς πηρ άζου η υ ο ο ί έ ι,
ώ
πορ ί
ο ηγή ι ο υ ο ί η ο
οι ο ο ι ά:
•
•
•
•
•
•
•
ι ή φόρ ι η
Προ
ρ ι ός
ι
ός
ο ήγη ης Pure
πρόγρ
Ρυθ ί
ι
ις υ
χύ η
ή
ος
ι πι άχυ
ιµ
ι µού
η
Λ ι ουργί Hold
ι ά
ι πί
η
ι ώ .
Σ ο π ρ ά ω πί
π ρ ίθ
έγγι η η χέ η ά
η
η
ι η υ ο ο ί , όπου η χ
θ ρή χύ η έχ ι θ ι ή πί
υ ο ο ί .
ι
ά προθ ρή χύη ό ρη
ρ η η
Απ
ργοποιη
ο
η
ιι ο
χώρου πι ώ
ς
ρυθ
ις
υ
ος
ι
ι ο
ο χώρο
πι
ώ
30 °C
95 %
80 %
100 km/h (62 mph)
50 %
20 °C
100 %
90%
80 km/h (50 mph)
70 %
10 °C
90 %
80 %
60 km/h (37 mph)
90 %
0 °C
80 %
60 %
50 km/h (31 mph)
100 %
-10 °C
70 %
40 %
Σ
θ ρ
χ
η
Ν Σ
*
Ω
•
•
Οι ι ές που π ρ
ς φορού
η ο.
ίθ
ι ους πί ι ούργιο υ ο ί-
Δ
ί ι πό υ ς ι ές,
ά ξ ρώ ι πό η ο ηγι ή υ π ριφορά,
ο π ρι ά ο
ιά
ς υ θή ς.
μ
πι έξ
ο πρόγρ
ο ήγη ης Pure γι
η π έο οι ο ο ι ή ο ήγη η - γι ό ο ο
υ ό
γ ύ ρη υ ο ο ί πο
ι ι ά
η
ρο ί η η.
πι έξ Hold
ο ου πί ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η
υψη ό ρ ς χύ η ς
ά ις
ι ή ις που υπ ρ ί ου η
η
ρι ή υ ο ο ί .
π
•
•
Οι ο ο ι ή ο ήγη η ( . 488)
•
•
Προγρά
Δι ηρή
ι ής π
Γι π ηροφορί
ρυ ού η ης
ο
όρου,
ρυ ού η ης
ο
όρου".
ι
ο
πο πές CO2
γι
ί
ά η
φιγ ήρ
Ω
ς χ ι ά
η υ ό η
ι ο φορ ίο η
φ ή ου
. ό η "Δυ ό η
ι φορ ίο η
φ ή ου
Ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός, η υ χής
ά η ης π
ρί ς προς ο ύ
ο ου
ρέι ρ πορ ί
ι οπ ί υ ό
γι
η ποφορ ι
ίη π
ρί
ί η ης.
χρη ι οποι ί
ο
όρο
ποήρ ρ
ώ , η
φ ή ου
όρου
πρέπ ι
υπάρχ ι γρά ο.
υ ό ι χύ ι πί ης ό
οποθ
πο η ά ω που
ρ ώ
ι
η
φ ή ου ο
όρου.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
•
•
ο ήγη ης ( . 462)
υ ί ου
Ό
ι οί ύποι
υ ο ί η ο,
ο η έ ο ι ος π ηροφορί ς.
ή υξή
ο φορ ίο ης υ ριρί ς ώ ο ηγ ί . ( . 466)
ά ω η
( . 671)
Ω
ο υ ο η ο πορ
ξοπ ι
ο
όρο που θι ά φι
η ρυ ού η η π.χ. ός ρυ ου ού
ου
ο υ οη ο.
Μπορ ί
υπάρχου ι φορ
ο
όρου ι θέ ι οι γι ο
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο
έ ης Volvo γι π ρι ό ρ
ΟΔ Γ Σ
π
Ο ήγη η
Δυ
φ
ρυ ου
ού
ο ( . 494)
ό η ρυ ού η ης ι φορ ίο
ής ο
όρου ( . 662)
•
πο οήθη η υ
ου* ( . 497)
•
•
Προ ι γρ φές ο
ι ό
( . 492)
οι/π υ
άθ ι ς ρυ ου
ού
-
όρου* ( . 494)
ό
οι ο
όροι*
φ ή ου ο
όρου χρ ιάζ
ι
ι ό θ ρι ό ι ίπ
η
γρά ο
πο ρ π ί η φθορά.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 491
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
*
Ο
/π
ι ό
ος/π υ
ι πά ο
ύ ο
ύ ο
ι ό
ος
π ι
ι. Συ π υγ
ι
ως ρυ
μ
ό
ος ο
όρος
προ ά ι ος ι
π υ ό
ος, όπως
ος ο ο
όρος
ος.
Δ
ο ουθ ί
ι η πέ
ι ά.
ις ο ηγί ς γι
η ου ο
η ύ π υξη
όρου προ -
π
Δ
Μη
έ
ο ά ο προφυ
ήρ
ο έ ρο πί ω πό ο υ ο ί η ο
ά
η πέ
η ου ο
όρου.
492
1.
οίξ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ .
Σ η πί ω ξιά π υρά ου χώρου πουώ , υπάρχ ι έ
ου πί γι η
έ
η/ ύ π υξη ου ο
όρου.
ιουργί έ
ης ί ι
ργή, ό
η
ι ι ή υχ ί
ο ου πί ί ι
έ η
θ ρά
πορ ο
ί χρώ .
2. Π ή
ι φή
ο ου πί - η έ
η
ου ο
όρου πορ ί
η ρχί ι
π ή
ο ου πί π ρ
έ .
> Ο ο
όρος
ί
ι προς
έξω
ι ά ω η θέ η π φά ι ης - η
ι ι ή υχ ί
ο ή ι
πορο
ί χρώ .
Δ
Μη π ά
ο ο
ρέι ρ.
ο ου πί έ
ης/ ύ π υξης
όρο υπάρχ ι υ
έ ο
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
Ω
ΟΔ Γ Σ
Ω
Ο ο
ι ι
όρος πρέπ ι
ο ο ηρώ ι η
ί πέ
ης γι
πορέ ι
ι ηθ ί η υ έχ ι
η θέ η φά ιης. υ ή η ι ι
ί πορ ί
ι ρ έ ι
ρ ά υ ρό π .
ο ο
όρος
ρ ωθ ί η θέ η φά ι ης, π ριέ
ρι ά υ ρό π
ι προ π θή
ξ ά.
ι ουργί ξοι ο ό η ης έργ ι ς
ργοποι ί ι
ά πό ίγο ι η
ιι ή υχ ί
ή ι. ο ύ η
π
ργοποι ί ι
ί
ι οίξ
η
πόρ
ου χώρου πο
υώ . υ ό ι χύ ι
ά η ύ π υξη ή η έ
η ου ο
όρου.
υ
ο υ ο ί η ο
έ ο ρέι
ά
έ ι
ιχ ύ ι η
ρι ά
ρ, η
ι ι ή υχ ί
θ ρά
έ η.
2.
μπ
φ ί
ο ο
όρο
ι ώ ς
ο πί ω η θέ η ύ π υξης, όπου φ ίζ ι.
>
ι ι ή υχ ί θ π ρ
ί ι
θ ρά
έ η
ο ο
όρος υ π υχθ ί ω ά.
ιωθ ί ό ι ο ρ υ
ο ό η
υπάρχ ι οποθ η έ ο ύ
ή
άπ ορ ς
ά η ύ π υξη ου ο
όρου.
3. Μ
ι ή
ι ή ου θέ
ου - η
πορ ο
> Ο ο
ο ο
όρο η
ρ η, όπου φ ίζ ι η θέ η
ι ι ή υχ ί
ά ι
θ ρά
ί χρώ .
όρος ί ι έ οι ος γι χρή η.
Δ
Φρο ί
χοι ο
ρ χίο
.
φ
ρ ώ
ο υρ
όί ς ου ρέι ρ ο χ ι ό
1.
οίξ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ .
ή
ι φή
ο ου πί η πί ω
ξιά π υρά ου χώρου πο
υώ - η
ύ π υξη πορ ί
η ρχί ι
π ήο ου πί π ρ
έ .
> Ο ο
όρος χ η ώ ι υ ό
θέ η π φά ι ης - η
ι ι ή
υχ ί
ο ου πί
ο ή ι
πορο
ί χρώ .
Π
•
•
π
ο
όρος* ( . 491)
Προ ι γρ φές ο
όρου* ( . 494)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 493
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
*
ι
ο
ά
ις
όρο.
ι η
ρ ω ης γι
ο
Δι
ά
ις, η
ρ ω ης (mm)
A
1476
B
86
C
875
D
437,5
E
. ι ό
F
G
•
π ρ πά ω
273
έ ρο φ ιρι ής
π
ο
όρος* ( . 491)
φ
ής
μ
μ
ο ωφέ ι ο φορ ίο ξ ρ ά ι πό ο
ου υ ο ι ή ου. ο ωφέ ι ο φορ ίο
υ ο ι ή ου ιώ
ι
ά ο υ ο ι
άρος ω πι
ώ
ιό ω ω ξ
π.χ. ου ο
όρου.
πό ρο
ου
ό
ουάρ,
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο π ρ ί η ο ξοπ ιό γι ρυ ού η η ρυ ου ού ου.
•
•
494
μ
Ό
ο ηγ
ρ ι ρ, υπάρχ ι ι
ιρά
πό ζη
που
ι η
ι ό
ά
υπόψη ς π.χ. χ ι ά
ο ο
όρο,
ο ρ ι ρ ι η οποθ η η ου φορ ου
ο ρ ι ρ.
Ο ο
ί ι γ
όρος ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ρι έ ου ύπου.
οποθ ή
ο φορ ίο ο ρυ ου ούο, έ ι ώ
ο άρος ο ο
όρο
ί ι ύ φω ο
ο υπο ι υό ο
έγι ο πι ρ πό ο φορ ίο η
φ ή
ου ο
όρου. ο φορ ίο η
φ ή
ου ο
όρου υπο ογίζ
ι ως έρος
ου ωφέ ι ου φορ ίου ου υ ο ι ή ου.
•
Φου ώ
ι ά η υ ι ώ η
πί η γι ο ήγη η
π ήρ ς φορ ίο. Γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
η
πί η ω
ι ώ , . ό η " γ ρι έ ς πιέ ις
ι ώ ".
•
Ο ι η ήρ ς
πο ί ι π ρι ό ρο
πό ο ύ ηθ ς
ά η ο ήγη η
ρυ ου ού ο.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
•
•
Μη ρυ ου
ί
ρύ ρυ ου ού ο,
ό
ο υ ο ί η ο ί ι ι ούργιο. Π ριέ
ι ύ ι πρώ
ου άχι ο
1000 km.
φρέ
πο ού ι πο ύ π ρι όρο π' ό, ι υ ήθως
γά ς ι
πό ο ς
ηφόρ ς. πι έξ χ η όρη χέ η ο ι ώ ιο χυ ή ω
ι
προ ρ ό
η
χύ η ά ς.
•
ηρ ί
ρ πό
άρος.
•
Δι ηρή
ο ήγη η
πό ο η
•
φ ρό
έγι
άρη ρυ ου ού ου ι χύου ό ο γι υψό ρ
έχρι 1000 έ ρ πά ω πό ο πίπ ο
ης θά
ς. Σ υψη ό ρο υψό ρο η
ι χύς ου ι η ήρ
ι υ πώς η ι
όη
ρρίχη ης ου υ ο ι ή ου ιώι όγω ης ιω έ ης πυ ό η ς ου
έρ
ι
ά υ έπ ι ο έγι ο άρος
ρυ ου ού ου πρέπ ι
ιωθ ί. ο
άρος ου υ ο ι ή ου ι ου ρυ ου ού ου πρέπ ι
ιωθ ί
ά 10 % γι
άθ πιπ έο 1000 (ή έρος υ ώ ως
ού ου).
•
η
όρι
ί
η ο οθ ί γι
πιχύ η ς ι ο έγι ο
χ η ή χύ η
ρυ ου ού ο
ηφόρ .
ά η
γά η,
ποφ ύγ
η ο ήγη η
ρυ ου ούο
πιφά ι ς
ί η γ ύ ρη
πό 12 %.
Ω
ΟΔ Γ Σ
Δ
Οι
ρ ί ς ιρι ές υ θή ς, η ο ήγη η
ρέι ρ ή η ο ήγη η
γά ο υψό ρο
υ υ
ό
η ποιό η
ου
υ ί ου πο ού π ράγο ς που πορού
υξή ου η
ι ά η
άω η υ ί ου ου υ ο ι ή ου.
ο ουθή
ις υπο ι υό
ς ο ηγί ς
γι φορ ί ρέι ρ. Δι φορ ι ά, πορ ί
ί ι ύ ο ο
έγξ
ο υ ο ί η ο
ι ο ρέι ρ
π ρίπ ω η πό ο ω
ιγ ώ
ι
ά η πέ η η.
Ω
μ
μ
ά ο ο
όρος ου υ ο ι ή ου έχ ι φις
13 ί ω
ι ο ρυ ου ού ο έχ ι φις
7 ί ω , χρ ιάζ
ι προ ρ ογέ ς. Χρη ι οποιή
προ ρ ογέ γ ρι έ ο πό η
Volvo.
ιωθ ί ό ι ο
ώ ιο
ουπά ο έ φος.
Ό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός, η υ χής
ά η ης π
ρί ς προς ο ύ
ο ου
ρέι ρ πορ ί
ι οπ ί υ ό
γι
η ποφορ ι
ίη π
ρί
ί η ης.
μ
μ
Π ηροφορί ς χ ι ά
ο πι ρ πό ο
άρος ο ρυ ου ού ο ης Volvo π ρ ίθ
ι ο άρθρο "Δυ ό η ρυ ού η ης
ι φορ ίο η
φ ή ου ο
όρου".
πί η
έγι
φορ ί ρέι ρ ί ι
υ ά που πι ρέπο ι πό η Volvo.
ά ο
θ ι ή ο οθ ί ο ι ής υ οφορί ς πορ ί
π ριορίζ ι ό η π ρι ό ρο
φορ ί ρέι ρ ι ις χύ ης ί η ης. Ο ο
όρος πορ ί
έχ ι
πι οποιηθ ί γι ρυ ού η η φορ ίω
γ ύ ρω πό υ ά που πορ ί
ρυ ου ή ι ο υ ο ί η ο.
μ
μ
έχ ι
ί έ ή π ρι ό ρ πό
φ ςή
φώ φρέ ω ου ρέι ρ, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ι υχ ί
ιέ
ή υ .
υπό οιπ φώ πρέπ ι
έγχο ι πό
ο ο ηγό χ ιρο ί η πρι ρχί ι
ο ηγ ί,
. ί ο
πι φ ί "
γχος ω
φώ ω ου ρέι ρ".
}}
495
Ν Σ
||
Λυχ
ΟΔ Γ Σ
Μ
2.
υ
•
•
-
•
3.
.
4.
οποιο ήπο
π ήρ ς ω φ ς ου
ρυ ου ού ου ί ι
έ ος, η έ
ιξη
ω φ ς η οθό η ου ο ηγού θ
οή ι πιο γρήγορ πό ο
ο ι ό.
μ
μ
*
μ
Μό ις υ
θ ίη
ρι ά έ
ρέι ρ, πορ ί
έγξ
φώ
ου ρέι ρ ιουργού έ ω ης υ ό
ης
ργοποίη ης
φώ ω .
ι ουργί οηθά ο ο ηγό
έγχ ι
φώ
ου ρυ ου ού ου ιουργού , πρι ξ ι ή ι.
Ο ι η ήρ ς πρέπ ι
ί
ί ο έ γχος.
ι
η
ός γι
1. Ό
υπάρχ ι ρυ ου ού ο υ
έ ο ο ο
όρο, η οθό η ου
ο ηγού φ ίζ
ι ο ή υ
μ
.
496
πι
ιώ
ο ή υ π ώ
ου πί O
ξιά χ ιρι ήρι
> Ο έ γχος φώ ω ρχίζ ι.
ς ο
ο ι ό ι.
πό ο υ ο ί η ο γι
έγξ
ι ουργού
φώ .
> Ό
φώ
ου ρέι ρ ρχίζου
ο ή ου - ό
φώ
ά ου
έ
άθ φορά.
ιωθ ί οπ ι ά ό ι ό
φώ
ρυ ου ού ο ι ουργού .
ο
ά.
ο
π
π
μ
Μπορ ί
π ργοποιή
η ι ουργί
υ ό
ου έγχου η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
η πά ω προ ο ή.
My Car
πο πι έξ
μ
.
μ
ο
.
πι έξ
.
> Ο έ γχος φώ ω ρχίζ ι. γ ί
ο υ ο ί η ο γι
έγξ
ουργού
φώ .
γ ί
5. Μ ά πό έ
π ό, ό
φώ
ρυ ου ού ο
ο ή ου ξ
> Ο έ γχος έχ ι ο ο ηρωθ ί.
3.
3.
πό
ι-
*
ο ύ η
ου υ ο ι ή ου γι η ρύθ ι η
ύψους ης άρ η ης προ π θ ί
ι ηρ ί
θ ρό ο ύψος ης άρ η ης,
ξάρ η
πό ο φορ ίο (έως ι ο ώ ο πι ρ π ό
άρος). Ό
ο υ ο ί η ο ί ι
ηέ ο, ο πί ω έρος ου υ ο ι ή ου χ η ώι
φρώς - υ ό ί ι φυ ιο ογι ό.
π
•
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 497)
•
Δυ
φ
ο υπό ι ι ές
ό η ρυ ού η ης ι φορ ίο
ής ο
όρου ( . 662)
•
πο οήθη η υ
ου* ( . 497)
•
•
γ
ο
ού
ρι έ ς πιέ
άθ ι ς ρυ ου
ις
ού
-
ι ώ ( . 676)
όρος* ( . 491)
ο υ ό
ος έ γχος ί ι π ργοποιηέ ος, ό
πορ ί
ρχί
ο έ γχο
χ ιρο ί η .
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
My Car
η πά ω προ ο ή.
μ
.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μ
μ
μ
π
Ό
ο ηγ
ορ ι ς π ριοχ ς
ρυ ου ού
ο ι πι ρ ού υψη ς θ ρο ρ
ς, υπάρχ ι
υ ος υπ ρθ ρ
ης.
Σ π ρίπ ω η υπ ρθέρ
ης, η οθό η
ου ο ηγού ά ι ι προ ι οποιη ι ή υχ ί
ι π ρά η
φ ίζ
ιέ
ή υ , .
ό η " π ρθέρ
η ο ι η ήρ
ι ο
ύ η
ά ο ης ί η ης".
πι έξ
3.
π
4.
π
•
•
μ
οπ
2.
•
•
μ
ή
ά φρέ ω
έχρι έρ
η θέ η D.
ργοποίη η ου χ ιρόφρ ου.
φή
οπ
ο ηγ ί .
ά φρέ ω
ι ρχί
π
Ο ήγη η
π ρθέρ
ύ η
γχος χ
ρυ ου
ού
ο ( . 494)
η ο ι η ήρ
ι ο
ά ο ης ί η ης ( . 481)
η ής
χύ η
ς ( . 478)
Χρή η ου χ ιρόφρ ου ( . 474)
π
μ
ο
π
1. Π
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω πι έγ ι η
έ ι η χέ η ά ογ
ο φορ ίο ι ις
ροφές ου ι η ήρ .
Μη
φ ίζ
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ήω
γ ύ ρη χέ η πό υ ή που πορ ί
"
π ξέ θ ι" ο ι η ήρ ς ί ι
πά ο
ήι έ
ο ηγ ί
υψη ό ρη
χέ η ό
ο ι η ήρ ς ι ουργ ί
χ ηές ροφές.
.
ή
2.
ργοποιή
3.
πι έξ
4.
φή
οπ
ά φρέ ω
έχρι έρ
.
ο χ ιρόφρ ο.
η θέ η P.
οπ
Electronic Stability Control (
ρο ι ό πρόγρ
μ
Γι
π ρου ι
υ ρέχου υγ
ί" ο ί ι
", πρέπ ι
ρι έ οι π ράγο ς, π.χ.:
•
Ό
ο υ ο ί η ο
υπό ι ι
ξ φ ι ό
ά ο.
•
Ό
ι ί
ά
ύ
υ
*
ι ουργ ς υπο ο θη ης
ου ού
ου Trailer Stability
ι
θ ροποι
υ ορ η
ο ρυ ου ού
ο
ά ις οπο ς ρχ ζ ι
ι ουργ
υ π ρι
ά υ άθ ι ς ESC6.
ο φ ι ό ο ου " ο ι ί
ος" πορ ί
π ρου ι
ί
οποιο ήπο
υ υ
ό
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου. ο " ο ί ι" υ ήθως π ρου ιάζ
ι
υψη ές χύη ς. Ω ό ο, υπάρχ ι ί υ ος ι
χ ηό ρ ς χύ η ς, ά ο ρυ ου ού ο
ί ι υπ ρφορ ω έ ο ή ά ο φορ ίο
ί ι ω ά
η έ ο, π.χ. πο ύ πί ω.
•
ά φρέ ω .
μ
Ο ρό ος ης
υ άθ ι ς ρυ
Assist (TSA)
η ο
προ
π ριπ ώ ις
" ο ι ζ ι". Η
ι ο ύ η
π
1. Π
6
ι η οποι ί
ους ροχούς
ά ους, ό
θ ύ
ο υ ο ί η ο
ρυ ου ού
πι ι ή πιφά ι .
ΟΔ Γ Σ
πό ο
ο ρυ ου ού ο
ι ι χυρό π υρι ό
ο υ ο ί η ο
ο ρυ ου ού ο
ι
ώ
ο ο ό ρω ή πέ ι
ού .
ς ι ή
ις ου ι ο ιού.
ρχί ι ο " ο ί ι
", πορ ί
ί ι
ο οή ό η ι ύ ο
ιορθωθ ί.
}}
άθ ι ς)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 497
Ν Σ
||
ΟΔ Γ Σ
υ ό υ ο ύ ι ο χ ιρι ό ου υ υ
ού
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου ι υπάρχ ι ί υ ος, γι π ρά ιγ ,
ήξ
ο
ίθ ο ρ ύ
υ οφορί ς ή
γ ί
πό
ο ρό ο.
μ
μ
ο" ο ί ι
"
ι ωπι
ί η
πρώ η φορά, που
ργοποι ί ι ο ύ η
υπο οήθη ης υ άθ ι ς ρυ ου ού ου, ο
υ υ
ός υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου
φρ άρ ι
ό ους ους ροχούς ι η ι χύς
ου ι η ήρ
ιώ
ι. Μό ις ο ο ί ι
ι ωπι
ί
ι ά ιο υ υ
ός
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου
θ ροποιηθ ί
ι πά ι, ο ύ η
ά η ιόρθω η ι
ο ο ηγός έχ ι ξ ά ο π ήρη έ γχο ου
υ ο ι ή ου.
498
ι ουργί υ άθ ι ς π ργοποι ί ι
ο ο ηγός πι έξ ι ο πρόγρ
Sport
π ργοποιώ ς ο ESC πό ο
ύ η
ου
ού η
ρι ή οθό η.
π
ι ουργί υπο οήθη ης υ άθ ι ς
ρυ ου ού ου π ρ ο ουθ ί ι ρ ώς ις
ι ή ις ου υ ο ι ή ου, ι ίως ις π υρι ές
ι ή ις. ά
ιχ υ ί " ο ί ι
", οι προι οί ροχοί φρ άρου
ο ω έ . υ ό
γί
ι γι
θ ροποιηθ ί ο υ υ
ός
υ ο ι ή ου/ρυ ου ού ου. υ ό υ ήθως
π ρ ί, γι
ή ι ο ο ηγός ο
έ γχο ου υ ο ι ή ου.
μ
Ω
ο ύ η υπο οήθη ης υ άθ ι ς
ρυ ου ού ου
έχ
ι
η
ργοποιηθ ί,
ο ο ηγός χ ιρίζ
ι πό ο
ο
ι ό ι προ π θώ ς
ιορθώ ι ο " ο ίι
", ιό ι
ι έ οι π ρίπ ω η ο
ύ η
πορ ί
προ ιορί ι
ο
" ο ί ι
" προ
ί ι πό ο ρυ ου ούο ή πό ο ο ηγό.
Χρη ι οποι
ο ρ ο ρυ ού η ης
ο υ ο η ο πρό ι ι
ρυ ου
ι
ά ο όχη . Ο ρ ος ρυ ού η ης
ι
ι ω
ος
ι υπο οχ
π ρω π ω
πό
ά υ
η ξιά π υρά ου π ω
προφυ
ρ .
Ω
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
π
μ
Ό
ο ύ η υπο οήθηης υ άθ ι ς ρυ ου ούου ρί
ι
ι ουργί , η υχ ί ESC
ο ήι η οθό η ου ο ηγού.
•
•
•
π
Ο ήγη η
ρυ ου
ού
ο ( . 494)
Ο ήγη η
ρυ ου
υ θή ς ( . 497)
ού
ο υπό ι ι ές
ρο ι ό πρόγρ
( . 321)
υ
άθ ι ς
γά
ο ρί ο ρυ ού η ης πό ο
φρώ ς υ ι ό ά ω πό η θυρί
ο
άπ ο ου χώρου φορ ίου.
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
ί ι η
ι ό ο ρί ος ρυ ού η ης
ί ι
ά ι ω έ ος η θέ η ου - έχρι
ο έρ
ου.
•
•
φ ιρέ
ο ά υ
- πιέ
ο
η ίο που ρί
ι ο η ά ι
ο
άχ υ ό ς ι, υ όχρο ,
ιπ ώπρος
έξω η πέ
ι π υρά/
γω ί χρη ι οποιώ ς έ
ό ι
ή
π ρό οιο
ι ί ο.
> ο ά υ
π ρι ρέφ
ι γύρω πό
η
ρι ή γρ
ή ι ό
πορ ί
φ ιρ θ ί.
3.
ι ώ
ο ρί ο ρυ ού η ης προς
έ
έχρι έρ . Σφίξ
ά ο ρί ο
ρυ ού η ης έχρι έ π.χ. χρη ι οποιώ ς ο που ο ό
ι ο*.
Μ ά η χρή η, ξ ι ώ
ο ρί ο ρυ ού η ης ι οποθ ή
ο ξ ά η θέ η
ου.
Γι
ο ο ηρώ
ποθ ή
ο ά υ
η ι ι
ί , π
οο προφυ
ήρ .
π
Ρυ ού
η η ( . 499)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 500)
ά η ρυ ού η η, ο
ι πό ά ο όχη
ρυ ού η ης.
όχη ρυ ου υρ
ό χοι ο
ο υ ο ί η ο
Twin Engine
πι ρέπ
ι
ρυ ου ηθ ί, ιό ι θ προ ηθ ί ζη ιά ο
η
ρο ο έρ. Ό
χρ ι
ί
ι ήο υ ο ί η ο, πρέπ ι
φ ρθ ί
υψω έ ο
ό ους ους ροχούς πά ω
η π
φόρ
ός οχή
ος
φοράς.
μ
Γι
η ρυ ού η η ός υ ο ι ή ου χρ ιάζ ι γά η ι χύς - χρη ι οποι ί
ο πρόγρ
ο ήγη ης AWD. Μ υ ό ο ρόπο
φορ ίζ
ι η υ έχ ι η υ ρι ι ή π
ρί
ώ πί ης
ιώ ο ι
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά ι ο ρά η
ου υ ο ι ή ου.
η ρωθ ί γι ο ώ ο ό ι ο όριο
χύ η ς ρυ ού η ης πρι ρχί
η
ρυ ού η η.
μ
Μη ρυ ου
ί
ο υ ο ί η ο γι
θ ίο
ι η ήρ ς
ι ουργί
π ο ή χύ ης. ά η π
ρί έχ ι ποφορ ι
ί ι
ί ι φι ή η
ί η η ου ι η ήρ , χρη ι οποιή
η π
ρί ά ου οχή
ος γι
οηθη ι ή
ί η η.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 499
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
||
οη
ρο ο έρ ί η ης ι ο
υ ιός
ροπέ ς πορ ί
υπο ού
ζη ιά
ά η προ πάθ ι
ί η ης ου
υ ο ι ή ου
ρυ ού η η.
π
•
•
•
•
Προ ι οποιη ι ό ρίγω ο ( . 598)
Χρή η ης ι ι
θη ι ά
ώ ι
ί ς
ί η ης
οηά η π
ρί ( . 452)
•
Θέ
άφ
ρί ος ρυ ού
Σ ι έ οι π ρίπ ω η, πρέπ ι
ο ι ή οήθ ι .
-
έ
Ο ρί ος ρυ ού η ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι
ρ ηχ ί ο υ ο ί η ο πά ω
ρυ ου ό όχη
π
φόρ
:
Δ
όπ η
ξης ( . 447)
Δ
πρέπ ι
υπάρχ ι
ίς/
έ
ί ο πί ω πό ο ρυ ου ό όχη
η
έ υ η ου υ ο ι ή ου πά ω
π
φόρ .
Λά
υπόψη ς ό ι
υ ο ί η
Twin Engine πρέπ ι πά ο
φέροι υψω έ
ό ους ους ροχούς
η π
φόρ
ου οχή
ος
φοράς.
μ
μ
*:
ο υ ο ί η ο ι θέ ι π υι ή άρ η η , πρέπ ι
π ργοποιηθ ί
πρι ο υ ο ί η ο υψωθ ί. π ργοποίη η
ης ι ουργί ς πό η
ρι ή οθό η.
1. Π
ή
2. Π
ή
3.
πι έξ
μ
η πά ω προ ο ή.
π
.
ιά
η
Ω
ο υ ο ί η ο ι θέ ι ο
όρο,
υπάρχ ι πί ω ά η γι ρί ο ρυ ού η ης.
•
•
π
Ρυ ού
η η ( . 499)
ρί ος ρυ ού
η ης ( . 498)
.
My Car
/
μ
θέ η ου υ ο ι ή ου ι η πό
πό ο έ φος προ ιορίζου
ί
υ
ί
π
φόρ .
η
500
ρυ ου ού οχή
ος ί ι πο ύ γά η ή
η
πό
η πό ο έ φος ά ω πό ο υ ο ίη ο
ί ι π ρ ής, ό
ο υ ο ί η ο
πορ ί
υπο
ί ζη ιά ά πιχ ιρή
ο
ύ
. ο υ ο ί η ο
υ ή η
π ρίπ ω η πρέπ ι
υψωθ ί χρη ι οποιώς ο
υψω ι ό ηχ ι ό ου ρυ ου ού
οχή
ος.
η ης ( . 498)
ά υρ η ου υ ο ι ή ου ( . 500)
ις ι
ι η ο ι
ο θ ι , ο υ ο η ο
φ ρ
ι
η ο θ ι ά ου οχ
ος.
ή ου
ι φι ό
ί η ου
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
Ν Σ
μπ
Ε ός πό ο ρ ζ ρ ουάρ, όπως
υ ι ό υ ο η ο, ο υ ο η ο ι θ ι
ι π
φορ ιζό
η υ ρι ι
π
ρ ,
ύπου ιό ω ιθ ου.
υ ρι ι ή π
ω ίου φόρ ι
ρί
ι ο
ο ά οιγ
ου
υώ , . ό
ρί φορ ίζ ι έ ω ός
ης
ο ά
έγχου, που
ποθη υ ι ό χώρο ά ω πό
πέ ου ο χώρο ποη "
ώ ιο φόρ ι ης".
Ω
Volvo υ ι ά η χρή η
ω ίου φόρ ιης ύ φω
ο IEC 62196 ι IEC
61851 που υπο ηρίζ ι η π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς.
Ο χρό ος που χρ ιάζ
ι η υ ρι ι ή π
ρί
έχρι
φορ ι
ί ξ ρ ά ι πό ο ρ ύ
φόρ ι ης, που χρη ι οποι ί ι.
ά η φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς ου
υ ο ι ή ου, οι ιάφορ ς
ίξ ις η
ο ά
έγχου ου
ω ίου φόρ ι ης ίχ ου η ρέχου
ά
η ώ η φόρι η ρί
ι
ξέ ιξη ι φό ου ο ο ηρωθ ί.
7
υρωπ
ό πρό υπο - EN 61851-1.
ώ η υ ρι ι ή π
ρί φορ ίζ
ι, ρί
πί ης
ξέ ιξη η φόρ ι η ης π
ρί ς
ί η ης ου υ ο ι ή ου.
ΟΔ Γ Σ
μ
ι
η θ ρ ο ρ ί ης υ ρι ι ής π
ρί ς
ί ι χ η ό ρη πό -10 ºC ή υψη ό ρη
πό 40 ºC, υ ό πορ ί
η ί ι ό ι οριέ ς πό ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου
έχου
άξ ι ή ί ι η ι θέ ι ς ιό ι η
ι χύς ω υ ρι ι ώ π
ριώ
ιώ
ι
ό
ρί ο ι έξω πό υ ό ο ύρος θ ρο ρ ί ς.
η
ρο ί η η
ί ι φι ή
η θ ρ ορ ί ης π
ρί ς ί ι πο ύ χ η ή ή
πο ύ υψη ή.
ό
πι γ ί ο πρόγρ
ο ήγη ης PURE, ίθ
ι
ι ουργί ο ι ηήρ ς ω ρι ής ύ ης. Δι ά
π ρι όρ
η
ό η "Προγρά
ο ήγη ης".
μ
μ
μ
μ
37
Σ ορι έ ς γορές η ο ά
έγχου οποθ ί ι
θ ό φόρ ι ης υ
έ ο ο
ύ ω
ροφο ο ί ς πό ο ύριο ί υο.
Σ υ ή η π ρίπ ω η ο
ώ ιο φόρ ι ης
έχ ι ι ή ου ο ά
έγχου.
ίθ
,
έχ ι έ
ι ι ό φις που πρέπ ι
χρη ι οποιηθ ί γι ύ
η ου
ω ίου φόρ ι ης ο
θ ό φόρ ι ης. ο ουθή
ις ο ηγί ς
ο
θ ό φόρ ι ης.
ο υ ο ί η ο π ρέχ ι ρ ύ
η π
ρί
ιη
π
ρί φορ ίζ
ι, π.χ. ό
ο ο ηγός π ά
φρά ο π ά φρέ ω ή
ά η πέ η η πό ο
ι η ήρ
ηφορι ό έ φος.
υ ρι ι ή π
ρί πορ ί πί ης
φορ ιί πό ο ι η ήρ ου υ ο ι ή ου.
υ ρι ι ή π
ρί π
φορ ίζ
ι
ά η
ήπι πέ η η
ο π ά φρέ ω .
υ ρι ι
ά η
ογέ ς
ό
ι
ή π
ρί π
πέ η η πό ο
χυ ή ω ρί
ί
έ φος
φορ ίζ
ι πί ης
ι η ήρ ό
ο πιι η θέ η B, π.χ.
ηφορι ή ί η.
Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η "Θέ ις
χέ ω
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω "
ι "Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού".
}}
501
Ν Σ
||
•
•
•
•
•
•
ΟΔ Γ Σ
μ
π
Ρ ύ
φόρ ι ης ( . 502)
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
Θέ ις χέ ω
ο υ ό
χυ ή ω ( . 456)
ο ι ώ ιο
Προ οι
ί φόρ ι ης ης υ ρι ι ής
π
ρί ς ( . 510)
ποθή υ η
ράς ι ρ ί ς γι οχήυ ρι ι ές π
ρί ς ( . 517)
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
ο ρ ύ φόρ ι ης χρη ι οποι
ι γι η
φόρ ι η ης υ ρι ι ς π
ρ ς θώς ι
γι ο προ
ρ ι ό ι
ι ό ου υ οι
ου. ο
ώ ιο φόρ ι ης ά
η
υπο οχ φόρ ι ης ου υ ο ι
ου ι
ι πρ ζ 230 VAC8 πορ
ρυθ ι
γι
ι φορ ι ά φορ
ης ρ ύ
ος
(6-16 A)
ω ης ο ά ς
γχου.
Ό
ο
ώ ιο φόρ ι ης ί ι
ργοποιηέ ο, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιέ
ή υ
ι ά ι ι υχ ί
η υπο οχή
φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου ( . ό η "
άη φόρ ι ης"). ο ρ ύ φόρ ι ης χρη ιοποι ί ι υρίως γι η φόρ ι η ης π
ρί ς
ά ι γι ο προ
ρ ι ό ι
ιό ου υ ο ι ή ου.
Πο έ η πο υ
ης πό η πρίζ
ρί
ι
ξέ
πρίζ 230 VAC
έ
ο
230 VAC
ιξη - υπάρχ
υπο
ί ζη
ώ ιο φόρ ιώ η φόρ ι η
ι ί υ ος η
ιά.
Πρέπ ι πά ο
ά
η φόρ ι η
πρι πο υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
πό η υπο οχή φόρ ι ης ου υ ο ι ήου ι έπ ι
πό η πρίζ 230 VAC.
8
502
ά η
η πρίζ
πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η
γορά.
ιάρ ι φόρ ι ης ι φέρ ι ά ογ
η
ρύθ ι η ου π ράζ η ο ά
έγχου. Οι
π ρ ά ω χρό οι φόρ ι ης ι χύου γι η
έ ι η φόρ ι η, η . ό
η φόρ ι η
πηρ άζ
ι πό ι ουργί ου υ ή
ος
ι
ι ού ή ά ο φορ ίο.
η φόρ ι η φ ίι
ι ρ ί πο ύ, η ι ί πρέπ ι
ι ρ υ ηθ ί.
Έ
ηρ
(A)A
ος
Χρ
6
6
10
3,5
16
A
ος φ ρ ι ης
(ώρ ς)
ο έγι ο ρ ύ
η γορά.
2,5
φόρ ι ης πορ ί
ποι ί
ι
ά ογ
Ν Σ
Ω
•
•
ά ο ιρός ί ι πο ύ ζ
ός ή πο ύ
ρύος, έ
έρος ου ρ ύ
ος φόρ ιης χρη ι οποι ί ι γι η θέρ
η/
ψύξη ης υ ρι ι ής π
ρί ς ι ου
χώρου πι
ώ ,
πο έ
η
φόρ ι η
ι ρ ί π ρι ό ρο.
Ο χρό ος φόρ ι ης π ρ
ί
ι ά
πι γ ί η ι ουργί προ
ρ ι ού
ι
ι ού. Ο χρό ος που π ι ί ι
ξ ρ ά ι υρίως πό η ξω ρι ή
θ ρ ο ρ ί .
ρι ή
ά ω ης ι χύος (π.χ. φω ι ός, η
ούπ , η
ρι ό ράπ ο, . π.).
μ 1
ά
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ρ υο ό η 230 VAC/10 A ι η ο ά
έγχου έχ ι ρυθ ι
ί
16 A, ό
ο υ ο ίη ο θ πιχ ιρή ι
ή ι 16 A πό ο
η
ρι ό ί υο 230 VAC ά πό ίγο η
υπ ρφορ ω έ η φά ι 10 A γι ο ρ υ ο ό ηθ
ργοποιηθ ί ι η φόρ ι η ης
π
ρί ς θ
ή ι.
Σ
υ ή η π ρίπ ω η, π
ρυθ ί
η
φά ι γι η υπο οχή ι πι έξ χ ηό ρη έ
ηρ ύ
ος φόρ ι ης η
ο ά
έγχου, . ό η "Προ οι
ί
γι η φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς".
μ 2
ά
ύ
ω ίου φόρ ι ης
ι υπο οχή φόρ ι ης.
Συ ήθως
έ
ύ ω
ά ο ι ρ ές υ
ι χύος 230 VAC, που η ί
φά ι
ι οιχού πρό
φά ι ς υ π ριυές
ά ω ης
ιό ι η ί ι
θ ς υ
υές
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ρ υο ό η 230 VAC/10 A ι η ο ά
έγχου έχ ι ρυθ ι
ί
10 A , ό
ο υ ο ίη οθ
ή ι ό ο 10 A πό ο η
ρι ό
ί υο 230 VAC. ά υ έ
ι ά ους
ω ές ο ί ιο ρ υ
ο ό η (ή ά ο
ρ υ
ο ό η ο ί ιο ύ ω
φά ι ς),
ό υπάρχ ι ί υ ος η φά ι γι ο ρ υο ό η
υπ ρφορ ωθ ί ι
ργοποιηθ ί, οπό η φόρ ι η ης π
ρί ς θ
ή ι.
Σ
ΟΔ Γ Σ
ρης έ
ης η ο ά
έγχου - ή πο υ έ
ους υπό οιπους
ω ές πό η
πρίζ / ο ύ ω
ης φά ι ς.
μ 3
ά
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ρ υο ό η 230 VAC/10 A ι η ο ά
έγχου έχ ι ρυθ ι
ί
6A, ό
ο υ ο ίη οθ
ή ι ό ο 6 A πό ο η
ρι ό
ί υο 230 VAC. φόρ ι η ης π
ρί ς θ
ι ρ έ ι φυ ι ά π ρι ό ρο, ω ό ο ό
πορ ί
υ έ
ι ά ους
ωές υ όχρο
η ί ι πρίζ / ύ ω
φά ι ς ρ ί ο υ ο ι ό φορ ίο
η
υπ ρ ί ι ο π ράζ ης πρίζ ς/ ου υ ώος ης φά ι ς.
•
•
•
π
ρξη/ ρ
ι ός προ
ι ού ( . 240)
ρ ι ού
ι-
Προ οι
ί φόρ ι ης ης υ ρι ι ής
π
ρί ς ( . 510)
ά
η φόρ ι ης ( . 514)
έ οι ς π ριπ ώ ις, π
ρυθ ί
η
φά ι γι η πρίζ / ο ύ ω
ης φάι ς ι πι έξ ρ ύ φόρ ι ης χ η ό -
503
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
η ο ά
γχου
χρη ι οποι
ι γι η φόρ ι η ης υ ρι ι ς
π
ρ ς ου υ ο ι
ου. Χρη ι οποι
ώ ιο φόρ ι ης, που υ ι ά ι πό
η Volvo.
Δ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
πρέπ ι
χρη ιοποιηθ ί ά οποιο ήπο
έρος ου έχ ι
υπο
ί ζη ιά υ ή η π ρίπ ω η
υπάρχ ι ί υ ος η
ροπ ηξί ς ι
ο ρού ρ υ
ι ού.
ά ο
ώ ιο φόρ ι ης έχ ι υπο
ί
ζη ιά ή
ι ουργ ί, πρέπ ι
πι
υ ί ό ο
υ ργ ίο - υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο
υ ργ ίο ης Volvo.
Πο έ η πο υ
ης πό η πρίζ
ρί
ι
ξέ
πρίζ 230 VAC
ο
ώ ιο φόρ ι ης ρί
χώρο ά ω πό ο ά οιγ
πο
υώ .
Προ ι γρ φ ς,
ά η π ρι
Θ ρ ο ρ
ο ος
ή
ι
ου
ο ποθη υ ι ό
πέ ου ο χώρο
έ
ο
230 VAC
ιξη - υπάρχ
υπο
ί ζη
ώ ιο φόρ ιώ η φόρ ι η
ι ί υ ος η
ιά.
Πρέπ ι πά ο
ά
η φόρ ι η
πρι πο υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
πό η υπο οχή φόρ ι ης ου υ ο ι ήου ι έπ ι
πό η πρίζ 230 VAC.
ώ ιο φ ρ ι ης
ος
ί π ρι ά -
IP67
-32 ºC έως +50 ºC
Δ ί
504
ς ο ά
ς
έγχου
ι χ ιρι
ήρι .
Ν Σ
ι ι ή υχ ί γι
φόρ ι ης9.
ο πι
ι ι ή υχ ί
ά
ιο φόρ ι ης ί ι υ
230 VAC10.
Μπου ό γι η ύξη η/
ος φόρ ι ης.
γ έ ορ ύ
πο
π ά φις, η προ
ί πό υπ ρις ή π ρό οι ς υ
υές
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι π ρά η
ο
ώ ιο φόρ ι ης ιό ι ά ι έ οιο πορ ί
έχ ι ί υ ο πυρ γιάς, η
ροπ ηξί ς, . π.
ιό
ο
ώέ ο
πρίζ
ά
ίω η ου ρ ύ-
ι ι ή υχ ί
ά ιό
ο
ώιο φόρ ι ης ί ι υ
έ ο η υποοχή φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου.
ά
η πρίζ 230 VAC ι ο
ώιο φόρ ι ης πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
άπ ορ ς ό ο
ί ι γ ρι έ ος
ύ φω
ο IEC 61851 ι ο IEC
62196.
Ω
ο
ώ ιο φόρ ι ης "θυ ά ι" η
υί ρύθ ι η ου ρ ύ
ος φόρ ι ης. Γι
υ ό ο όγο ί ι η
ι ό
προ ρό
η ρύθ ι η ά χρη ι οποιή
ά η πρίζ 230 VAC η πό η φόρι η.
•
•
•
•
9
10
ΟΔ Γ Σ
ο έγι ο ρ ύ φόρ ι ης πορ ί
ποι ί ι ά ογ
ά η η πρίζ πορ ί
ι φέρ ι ά ογ
η
π
ου
ιξη
ά
ης η ο ά
ω ίου φόρ ι ης ( . 506)
Δι όπ ης ά ης γ ίω ης
φόρ ι ης ( . 509)
πι ήρη η θ ρ ο ρ
ης ( . 509)
ί ς
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ο
έγχου
ώ ιο
ω ίου φόρ ιρί ς ( . 501)
η γορά.
γορά.
505
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
ά η φόρ ι η ης υ ρι ι ς π
ρ ς
ου υ ο ι
ου, οι ιάφορ ς
ξ ις η
ο ά
γχου ου
ω ου φόρ ι ης
χ ου η ρ χου
ά
η ώ η φόρι η ρ
ι
ξ ιξη ι φό ου ο οηρωθ .
Δ ί
506
ς ο ά
ς
έγχου
ι χ ιρι
ήρι .
Ν Σ
Ε
ι
χου
ι
ς υχ
ς ο ά
ς
γ-
ά
ι ι ή υχ ί γι ο ρ ύ φόρ ιης (1) ή ι.
υχ ί ου υ ο ι ήου (4) ά ι
θ ρά
πρά ι ο
χρώ .
ο ή
ρέχου
ά ω ηρ ύ
ος πιη ί
ι
ι πρά ι η
ι ι ή
υχ ί (1). ο ύ ο ο υ ο ι ή ου (4)
ά ι
θ ρά
πρά ι ο χρώ .
Φόρ ι η
ξέ ιξη.
ης (1)
ου (4)
ι ι ή υχ ί γι ο ρ ύ φόρ ιή ι.
υχ ί ου υ ο ι ήο ή ι
ό ι ο χρώ .
υχ ί ου υ ο ι ή ου (4)
θ ρά
ό ι ο χρώ .
ά
ι
ι ι ή υχ ί γι ο ρ ύ φόρ ιης (1) ι ο ύ ο ο πι ιού (2)
ο ή ου
ό ι ο χρώ .
η
Ερ η
•
ο
ώ ιο φόρ ι ης ί
ο υ ο ί η ο.
•
φόρ ι η ί ι φι ή,
ά
ργοποιηθ ί ό η πό ο η
ύ η
ου υ ο ι ή ου.
•
οη
ρο ι ό ύ η
ου υ ο ι ήου έχ ι ρχί ι η φόρ ι η.
•
φόρ ι η
ί ι φιή.
Συ ι
•
Φόρ ι η
ι υ
έ ο
ώ
η
ΟΔ Γ Σ
ργ ι
Π ρι έ
έχρι η π
ί π ήρως.
ρί
φορ ι-
Π ρι έ
έχρι η π
ί π ήρως.
ρί
φορ ι-
έχ ι
ρο ι ό
ξέ ιξη.
πάρχ ι φά
πι οι ω ί ς ά
η ο ά
έγχου ι ο υ ο ί η ο.
•
Ο ξ ρι ός γι ο η
ρο ι ό
ύ η
ου υ ο ι ή ου
ί ι
π ρ ής,
έχ ι
ργοποιηθ ί ή
π ρου ιάζ ι πρό η .
φόρ ι η
ί ι φιή.
•
Ο ι όπ ης γ ίω ης ο
ι ης έχ ι
ργοποιηθ ί.
φόρ ι η
ί ι φιή.
π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς έχ ι
ργοποιηθ ί γι ο ρ υ
ο ό η 230 VAC.
ώ ιο φόρ-
1.
έγξ ό ς ις υ έ ις ή χρη ιοποιή
ά ορ υ
ο ό η
230 VAC.
2.
π
ι ή
ρί ς.
η φόρ ι η ης π -
1.
πο υ έ
πό ο ρ υ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ο ό η 230 VAC.
2. Ο ι όπ ης γ ίω ης π
ρυθ ίζ
ι ι γί
ι π
ί η η ης
ο ά ς έγχου.
π
ι ή
η φόρ ι η. ά
η
πι έ ι - π υθυ θ ί
π γγ
ί
χ ι ό.
ο πρόέ
}}
507
Ν Σ
||
•
•
508
ΟΔ Γ Σ
π
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
υ ρι ι ή ι ουργί ( . 518)
ά
η φόρ ι ης ( . 514)
γι
η
Ν Σ
Δ
π
π
Η ο ά
γχου γι ο
ώ ιο φόρ ι ης
ι θ ι
ω
ω
ο ι όπ η γ ωης, που προ
ύ ι ο υ ο η ο ι ο
χρ
η πό υχό η
ροπ ηξ , που πορ
προ ηθ
πό ά ς ου υ
ος.
ά ο
ω
ω έ ος ι όπ ης γ ίω ης ης
ο ά ς έγχου
ργοποιηθ ί, ό η
ιι ή υχ ί ου υ ο ι ή ου ά ι
ό ι ο χρώ - έγξ
η πρίζ 230 VAC.
Δ
φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο
γ ιω έ ς ι
γ ρι έ ς πρίζ ς 230 VAC.
η ά η
ης πρίζ ς ή ου υ ώ
ος ης φάι ς
ί ι γ ω ή, ζη ή
πό έ
π γγ
ί η
ρο όγο
έγξ ι η
ά η. φόρ ι η
υπέρ
η ης ά ης
υ ώ
ος ης φά ι ς πορ ί
προέ ι φω ιά ή ζη ιά ο ύ ω
ης
φά ι ς.
Ο ι όπ ης γ ίω ης
προ
πρίζ 230 VAC/η
ρι ή γ
ά
•
π
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
ύ ι η
η.
μ
ίέ
ι
Προ ι
ου η υ ρι ι
π
ρ
ου υ οι
ου
φορ ζ
ι
φά ι άθ
φορά, η ο ά
γχου γι ο
ώ ιο
φόρ ι ης ι ο φις ι θ ι
ω
ω
ς
υ
υ ς π ρ ο ούθη ης γι η θ ρ ορ
.
π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς πρ γ
ποι ί ι η ο ά
έγχου ι ο φις.
Volvo υ ι ά η χρή η
ω ίου φόρ ιης ύ φω
ο IEC 62196 ι IEC
61851 που υπο ηρίζ ι η π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς.
ο, η φόρ ι η ι
ά ο ύ η π ρ ο
ρ ί ς ιώ ι υ ό
ρ ύ
ος φόρ ι ης π
φόρ ι η ι οπ ί, η ι ί
ης πρέπ ι
ι ρ υ ηθ
θ ί.
ο-
Ω
ρί ι ο πίπ
ώς.
•
ΟΔ Γ Σ
όπ -
ούθη ης θ ρ οη έ
η ου
ι η έ
ιη
ης υπ ρθέρ
ί ι
πο
-
π
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
μ
φόρ ι η π ργοποι ί ι
ηθ ρ ο ρ ί
ης ο ά ς έγχου ί ι πο ύ υψη ή. υ ό
υ
ί ι γι
προ
υ ί οη
ρο ι ό
ύ η . υ ό πορ ί
υ
ίό
πι ρ ού υψη ές ξω ρι ές θ ρ ο ρ ί ς,
γι π ρά ιγ , ή/ ι ό
η ο ά
έγχου
ίθ
ιά
υ ό η ι ό φως.
η θ ρ ο ρ ί ης πηγής ι χύος η
οποί ί ι υ
έ ο ο
ώ ιο φόρ ι ης
ί ι πο ύ υψη ή, η έ
η ου ρ ύ
ος
φόρ ι ης ιώ
ι.
η θ ρ ο ρ ί υπ ρ-
509
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
Δ
μπ
Πρι ρχ
η φόρ ι η ης υ ρι ι ς π ρ ς ου υ ο ι
ου, π ι
ι ι
ιρά
πό προ οι
ς.
•
•
11
510
πό
ί
οιχ ς πρίζ ς ι φορ ι ής ά ης,
ά ογ
Δ
υ ρι ι ή π
ρί πρέπ ι
φορ ίζ
ι ό ο
η έγι η πι ρ πό η
έ
ηρ ύ
ος ή χ η ό ρη ύ φω
ις ι χύου ς υ ά ις άθ
χώρ ς γι η φόρ ι η υ ρι ής π
ρί ς, πό πρίζ /φις 230 VAC.
φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς
πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι ό ο πό
γ ρι έ η, γ ιω έ η πρίζ
230 VAC11 ή πό
θ ό φόρ ι ης
ι ι ό
ώ ιο φόρ ι ης (Πρόγρ
ι ουργί ς 3) που π ρέχ
ι πό η
Volvo.
•
Ο φ
ιο ι όπ ης γ ίω ης ης
ο ά ς έγχου προ
ύ ι ο
υ ο ί η ο, ω ό ο πορ ί
υπάρχ ι
ί υ ος υπ ρφόρ ω ης ου
ρι ού
η
ρι ού ι ύου 230 VAC.
•
ποφύγ
ους ρ υ
ο ό ς
φ ή φθορά ή ζη ιά ιό ι πορ ί
προ ηθ ί ζη ιά πό φω ιά ή/ ι ρ υι ός ά χρη ι οποιηθού .
•
•
Πο έ η χρη ι οποι ί
η χώρ .
Πο έ η χρη ι οποι ί
π
έζ .
άπ ορ .
ι
ά
η ης υ ρι ι
πρέπ ι
πρ γ
οποι ί ι
γ ίο - υ ι ά ι
π υθυ
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο
ής π
ρί ς
ό ο
υ ρθ ί
έ
ης Volvo.
π
•
•
ο
ώ ιο φόρ ι ης
έρη
πρέπ ι
ρό.
ι
χ ι ά
π ίζο ι
ποφύγ
η ά
η έ θ η ης
ο ά ς έγχου ι ου ύ
ός
ης ο φως ου ή ιου. Σ έ οι ς
π ριπ ώ ις, υπάρχ ι ί υ ος ο
ύ η προ
ί ς
ά ης υπ ρθέρ
ης ο ύ
ιώ ι ή
ι όψ ι η φόρ ι η ης υ ρι ι ής
π
ρί ς.
Ν Σ
Ά
•
•
μ /
π
ιωθ ί ό ι η π ροχή ι χύος ης
πρίζ ς 230 VAC π ρ ί γι η φόρι ηη
ρι ώ οχη ά ω ί
έ ιοι, η πρίζ πρέπ ι
γχθ ί πό π γγ
ί η
ρο όγο.
μ
μμ
ί
ο ά υ
ο ουθώ ς η
γι
ί
ΟΔ Γ Σ
η υπο οχή φόρ ι ης
ροφη ι ι
ί .
Ω
π ι ή ο πό ου χώρου πο
υώ /
πόρ
ου χώρου πο
υώ ί ι
ι ωέ η ώ ο ηγ ί , πρέπ ι
ξ
ι ώξ ά ο υ ο ί η ο γι
οίξ ι ο
πό ου χώρου πο
υώ /πόρ
ου
χώρου πο
υώ .
ά ο π ράζ ου ρ υ
ο ό η
ί ι γ ω ό - χρη ι οποιή
η
χ η ό ρη άθ η η ο ά
έγχου.
Σ η ο ά
έγχου ου
ω ίου φόρ ι ης,
ρυθ ί
ο ρ ύ φόρ ι ης
6-16 A12.
ά η π ρά ο η ου υ ο ι ή ου, ί ι
προ πι γ έ η η χ η ό ρη υ ή έ
η
ρ ύ
ος φόρ ι ης.
Πρώ
χ ιρι
ξ
ι ώ
ήριοι ί.
Πιέ
φή
οίξ
ο πί ω
ο.
ο ά υ
ο υ ο ί η ο
ή
ου
ύ
ο η
-
ος
ι
π
•
ρξη φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
( . 512)
•
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ρί ς
ρί ς ( . 501)
.
ρ ήξ
ο ά υ
ης πρίζ ς φόρ ιης ι
ρ ώ
ο η θή η υγ ρά ηης η
ω ρι ή π υρά ου
ύ
ος.
ιωθ ί ό ι οι
ιχέ ι ς ζώ ς
ου
ύ
ος ί ι υγι έ ς προς
ά ω, γι
η γ ι ο ά υ
πό η
θή η.
12
ο έγι
ορ ύ
φόρ ι ης πορ ί
ποι ί
ι
ά ογ
η
γορά.
511
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
η ο πρέπ ι
έχ ι θ ί
πρι πό η φόρ ι η.
μπ
ός
ι ουργί ς,
Η υ ρι ι
π
ρ
ου υ ο ι
ου φορ ζ ι
ώ ιο φόρ ι ης που υ
ι
ά
ο υ ο η ο ι ι πρ ζ
230 VAC13.
Πο έ η υ έ
ο
ό
υπάρχ ι ί υ ος
ώ ιο φόρ ι ης,
ρ υ ού.
Ω
Volvo υ ι ά η χρή η
ω ίου φόρ ιης ύ φω
ο IEC 62196 ι IEC
61851 που υπο ηρίζ ι η π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς.
γά
ο
ώ ιο φόρ ι ης πό ο ποθηυ ι ό χώρο ά ω πό ο άπ ο ου χώρου
πο
υώ . Λά
υπόψη ς ό ι ο υ ο ί-
13
512
ά η
η πρίζ
πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η
γορά.
Συ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ρ υ ο ό η 230 VAC. Πο έ η χρη ι οποι ί
π
έζ .
2. Ρυθ ί
η ω ήέ
ηρ ύ
ος φόρι ης (γι ρ υ
ο ό η 230 VAC) η
ο ά
έγχου.
φ ιρέ
ο προ
ής φόρ ι ης ι
η
ή έχρι έ
υ ο ί η ο.
υ ι ό ά υ
η υ έχ ι πιέ
η υπο οχή γι
ης
ο
Ν Σ
5.
Σ ρ ώ
ο ά υ
ου
ω ίου
φόρ ι ης η θέ η ου, όπως φ ί
ι
η ι ό .
ο φιςή ου
ω ίου φόρ ι ης ουπώ ι/ φ ίζ ι ι η φόρ ι η ρχίζ ι
ός 5 υ ρο έπ ω . Ό
η φόρ ι η
ρχί ι, η υχ ί LED η υπο οχή φόρι ης
ο ή ι
πρά ι ο χρώ .
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ιο
υπό οιπος χρό ος φόρ ι ης ή
η φόρι η
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . Δι ά
π ρι ό ρ
η
ό η "
άη φόρ ι ης".
•
φόρ ι η ης π
ρί ς πορ ί
π ί γι ίγο ά ο υ ο ί η ο ξ
θ ί:
Πρέπ ι πά ο
ά
η φόρ ι η
πρι πο υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
πό η υπο οχή φόρ ι ης ου υ ο ι ήου ι έπ ι
πό η πρίζ 230 VAC.
•
Γι
π.χ.
έ
ποφ υχθ ί υχό ζη
υ ό έρ , οποθ
υ ι ό ά υ
ης
ι, ώ
η
ου πά
ιά η φή,
ή
ο προής φόρ ι ης
ο υ ο ί η ο.
•
ξ
ι
ά
οίξ ι η πόρ - η φόρ ι η ρχίζ ι
ός ρι ώ
π ώ .
χωρίς
οίξ ι η πόρ - ο υ ο ίη οξ
ι ώ ι υ ό
. φόρι η ρχίζ ι ξ ά
ά πό 1 π ό.
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι,
ξύ ά ω , η
ά
η φόρ ι ης.
χρη ι οποιηθ ί γι ίγη ώρ , η φω ιό η ά ης ιώ
ι. Μπορ ί
η
π
ργοποιή
έ
πό ους
ξής ρόπους:
π
ή
οίξ
οπ
ι
ά φρέ ω
πό ις πόρ ς
πι έξ
η θέ η άφ ξης I γυρίζος ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο .
Πο έ η πο υ
ης πό η πρίζ
ρί
ι
ξέ
πρίζ 230 VAC
ι οι ω-
Ω
•
•
ΟΔ Γ Σ
έ
ο
230 VAC
ιξη - υπάρχ
υπο
ί ζη
ώ ιο φόρ ιώ η φόρ ι η
ι ί υ ος η
ιά.
Οι υ ρ
οί που η ιουργού ι πό ο
ύ η
ι
ι ού πορ ί
άζου ά ω
πό ο υ ο ί η ο
ά η φόρ ι η. υ ό ί ι
φυ ιο ογι ό ι π ρ ηρ ί ι όγω ης ψύξης
ης υ ρι ι ής π
ρί ς.
π
•
Δι οπή φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
ρί ς ( . 516)
•
•
•
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
ά
ου
ιξη
-
ρί ς ( . 501)
η φόρ ι ης ( . 514)
ά
ης η ο ά
ω ίου φόρ ι ης ( . 506)
έγχου
513
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
Η
ά
η φόρ ι ης φ ζ
ι
ι
υχ
LED η υπο οχ φόρ ι ης ου
υ ο ι
ου ι η οθό η ου ο ηγού,
ξύ ά ω .
μ
LED
Ερ η
Λ υ ή
Λυχ ί LED.
ί ρι η
π
B
C
Θέ η ης υχ ί ς LED
υ ο ι ή ου.
Φόρ ι η
Πρά ι η
φόρ ι η ο ο
θη C.
χ ι η
ά η.
ξέ ιξηB.
ηρώ-
ιωθ ί άποι
Γι π ρά ιγ , φό ου οίξ ι άποι πόρ ή
φ ί ι ο φις ου
ω ίου φόρ ι ης.
Ό ο πιο ργά
ο ή ου , ό ο π η ιάζ ι η π ήρης
φόρ ι η.
Σ ή ι
ά πό ίγο.
η υπο οχή φόρ ι ης ου
υχ ί LED ίχ ι η ρέχου
ά
η
ώ η φόρ ι η ρί
ι
ξέ ιξη.
η
υχ ί LED
ά ι,
ιωθ ί ό ι ο
ώ ιο ί ι
ά υ
έ ο η πί οιχη
πρίζ
ι ο ρ υ
ο ό η ο υ ο ί η ο.
υ ή, η ό ι η ή η ί ρι η υχ ί
ά ου
ό
άψ ι ο φω ι ός χώρου πι
ώ π ρ έ ου
έ ς γι ίγο φό ου ο
φω ι ός χώρου πι
ώ
ή ι.
514
ο ήςA ρχί ι η
Λ ι ουργί
ο ή γι
φόρ ι η.
ο ή ι
πρά ι ο χρώ
ό ι η
A
Ω
Φω ι
ς
υχ ιώ LED
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
η φόρ ι ης ό ο
ι ό ό
ο. Οι π ηροφορί ς φ ίζο
οθό η ου ο ηγού ρί
ι
ιη
άο ι ίιό οη
ι ουργί .
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι,
ξύ ά ω , η
ά
η φόρ ι ης.
χρη ι οποιηθ ί γι ίγη ώρ , η φω ιό η ά ης ιώ
ι. Μπορ ί
η
π
ργοποιή
έ
πό ους
ξής ρόπους:
•
•
•
π
ή
οίξ
οπ
ι
ά φρέ ω
πό ις πόρ ς
πι έξ
η θέ η άφ ξης I γυρίζος ο π ρι ροφι ό ι όπ η Start
η θέ η START ι φή
ο .
Ν Σ
Ει
Μ
υ
Ερ η
φ ίζ ι ο
μ
[
]
:
ζί
ι
ι ού η
ι ό
π π ό ο
φως έ ω
ου
ωίου φόρ ιης.
φόρ ι η
υ χίζ
ι
ι φ ίζ
ι
ά
προ έγγι η
η ώρ που
υπο ογίζ ιό ιη
π
ρί
θ έχ ι
φορ ι
ί
π ήρως.
Ει
Μ
υ
φ ίζ ι ο ίο
.
φ ίζ ιη
ι ό
ου
υ ο ι ήου
ι
ι ι ή
υχ ί LED
η υποοχή φόρι ης που
ά ι
πρά ι ο
χρώ .
Ερ η
Ει
Μ
π
ρί
ί ι π ήρως φορ ιέ η.
ΟΔ Γ Σ
υ
Ερ η
χ ι
η ιωθ ί
ά η,
έγξ
η
ύ
η
ου
ωίου φόρ ιης η
υπο οχή
φόρ ι ης
ου υ ο ιή ου ι
η πρίζ
230 VACA.
φ ίζ ι ο ίο
μ
ι-
.
ι ή
υχ ί LED
η υποοχή φόρι ης άι
ό ι ο
χρώ .
A
ά η
γορά.
η πρίζ
πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
π
•
ι ι ές υχ ί ς ι η ύ
υ ρι ι ή ι ουργί ( . 518)
•
•
Φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
•
η
γι
ρί ς ( . 501)
Δι οπή φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
ρί ς ( . 516)
ου
ιξη
η
ά
ης η ο ά
ω ίου φόρ ι ης ( . 506)
έγχου
515
Ν Σ
Δ
μπ
ΟΔ Γ Σ
π
ι
ο ο ηρωθ η φόρ ι η, ξ
ι
ο υ ο η ο, πο υ
ο
ώ
φόρ ι ης πό η υπο οχ φόρ ι ης
υ ο ι
ου ι η υ χ ι πό η
230 VAC14.
ώ
ιο
ου
πρ ζ
Ω
Ξ
ι ώ
πά ο
ο υ ο ί η ο γι
ή ι η φόρ ι η, πρι πο υ έ
ο φις πό η πρίζ 230 VAC. Λά
υπόψη ς ό ι πρέπ ι
πο υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης πό η υπο οχή φόρ ιης ου υ ο ι ή ου πρι ο πο υ έ
πό η πρίζ 230 VAC,
έρ ι γι
ποφ υχθ ί η ζη ιά ο ύ η
ι
έρ ι γι
η
ή ι η φόρ ι η
ού ι .
Ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί - η φόρ ι η έχ ι ο ο ηρωθ ί ι ο
ι ω έ ο φις ου
ω ίου
φόρ ι ης π φ ίζ ι/ξ
ι ώ ι.
516
ά η
η πρίζ
πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η
γορά.
π
ο
άπ
•
•
πο υ έ
ο
ώ ιο πό η υποοχή φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου, π
οποθ ή
ο πά ι ης υπο οχής ι
ί
ο ά υ
.
14
πο υ έ
ο
ό η 230 VAC.
ώ ιο πό ο ρ υ
ο-
οποθ ή
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ποθη υ ι ό χώρο ά ω πό ο
ο ου χώρου πο
υώ .
π
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
Ν Σ
π
μ
μ
μ
μπ
ι
ιωθ
π
ρ ς
υ η (π ρι
ου, υ ι
25%, ύ φω
ου ο ηγού.
η
ά
ό
ά
Προχωρή
ως ξής:
2.
ξ θ ι η ης υ ρι ι ς
η π ρ
η ποθ ρο πό 1
) ου υ ο ιι άθ η φόρ ι ης π ρ που
η
ιξη η οθό η
ΟΔ Γ Σ
η ποθή υ η ιήρ
π ρι ό ρο
πό 6 ή ς ή
η άθ η φόρ ι ης ης
υ ρι ι ής π
ρί ς ί ι η
ι ά
χ η ό ρη πό 25% - φορ ί
ξ ά η
π
ρί έχρι ο 25% π ρίπου γι
ι
θ ι
ί η φυ ι ή ποφόρ ι η που
η ιώθη
ά η π ρ
έ η ποθή υ η. έγχ
υ χώς ο πίπ ο
φόρ ι ης η οθό η ου ο ηγού.
Γι ο χ ιρι ό ης π
ρί ς
ί η ης
π ρίπ ω η ποθή υ ης γι
γά ο χρο ι ό
ιά η , . "
ί η η
οηθη ι ά
ώ ι
ά η π
ρί ".
Ω
1.
ά ί ι π ρι
γή
ο υ ο
25%.
ί ι
ί
η π
ό ρο φορ ι έ η - ο ηί η ο έχρι
πο ί ι ο
ιγό ρο φορ ι έ η - φορρί έχρι ο 25% π ρίπου.
πι έξ έ
ι ο όχη
γά ο χρο
χθ ί η γήρ
ίρι ο όχη
ποθη ύ
ιά
πρό
ογ πού ί
•
•
ρο
ρό η ίο ό
πρό ιί ι ι η οποιη έ ο γι
ι ό ιά η , γι
ποφ υη ης π
ρί ς. ο
οπρέπ ι
ά προ ί η η
ι
ω ρι ό χώρο ή η
ι ι γι ξω ρι ό χώρο, άι χ η ό ρη η θ ρ ο ρ ί .
π
Προγρά
ο ήγη ης ( . 462)
ρξη φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
( . 512)
•
Χρή η ης ι ι
θη ι ά
ώ ι
•
Συ
ή
ρί ς
ί ς
ί η ης
οηά η π
ρί ( . 452)
ά ο ης ί η ης ( . 461)
517
Ν Σ
ΟΔ Γ Σ
μ
μ
Σ η οθό η ου ο ηγού πορ
ι ι
ιρά πό
ι ι ς υχ
Λυχ
Μ
η ύ
χ ι ά
ο XC90 Twin Engine.
Μπορ
π ης
φ ζο
ι
υ υ ό
γ ι ς
ι ι ς ι προ ι οποιη-
φ ζ ς ι
υ
ι
ς υχ
προ
ς
ι
η υ χ ι
χου πο
ου ό
θ .
Ερ η
π
12 V
.,
π
.
-
ά η υ ρι ι ής π
ρί ς. π υθυ θ ί
υ ο ό ρο υ ό.
υ ργ ίοA γι έ
έ
γχο ης π
ρί ς ο
.
π
ά η υ ρι ι ής π
ρί ς. Σ
ή
έ
υ ργ ίοA γι έ γχο ης π
12 V
μ
.
ο υ ο ί η ο
φ ή ρόπο
ρί ς ο υ ο ό ρο υ ό.
ι π υθυ θ ί
μ
π
12 V
μ
π
μπ
μ
π
., π
.
μπ
μ.
υ ρι ι ή π
ρί
ί ι π ρ ώς φορ ι
ρί ο υ ο ό ρο υ ό.
έ η γι
έ ι
υ ρι ι ή π
ρί
ρο υ ό ι φορ ί
έ η. Σ
ή
η ο ήγη η. Φορ ί
η
π -
.
12 V
ί
η
ι π ρ ώς φορ ι
π
ρί .
ο υ ο ί η ο ο υ ο ό-
μ
π
12 V
μ
π
μπ
π
μ
518
μ,
μ
ά η υ ρι ι ής π
ρί ς. π υθυ θ ί
υ ο ό ρο υ ό.
έ
θ ρ ο ρ ί ης υ ρι ι ής π
ρί ς φ ί
ι
ο υ ο ί η ο ι ή
ο ι η ήρ . Π ρι έ
ο ηγ ί . π υθυ θ ί
έ
υ ργ ίοA ή έγξ
πρι υ χί
ο ηγ ί .
υ ργ ίοA γι έ
γχο ης
ι ουργί ς ο
υξά
ι η φυ ιο ογι ά. Σ
ή
ου άχι ο 5 π ά πρι υ χί
π' έξω
ό φ ί ο ι φυ ιο ογι ά
Ν Σ
Λυχ
Μ
υ
μ
ΟΔ Γ Σ
Ερ η
π
.
μ
π
ί
-
υ ρι ι ή π
ρί
ί ι π ρ ώς φορ ι
η π
ρί ο υ ο ό ρο υ ό.
έ η γι ο ήγη η
υψη ές
χύ η ς. Φορ-
μ
μ
μπ
μ
ο υ ρι ι ό ύ η
ι ουργ ί όπως θ έπρ π . π υθυ θ ί
έ γχο ης ι ουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό.
,
έ
υ ργ ίοA γι
μ
μ
ο υ ρι ι ό ύ η
ί ι π ργοποιη έ ο. π υθυ θ ί
ης ι ουργί ς ο υ ο ό ρο υ ό.
π
φ ίζ
ιό
ο ο ηγός πιχ ιρή ι
θέ ι ο υ ο ί η ο
φόρ ι ης ί ι υ
έ ο ο υ ο ί η ο. πο υ έ
ο
ο πά ι φόρ ι ης.
π
φ
;
Start π 7
A
Συ ι
ά
ι
π υθυ θ ί
'
.
ι ουργί
ι ο
ώ ιο φόρ ι ης ι
μπ
γχο
ώ ιο
ί
ώ ιο φόρ ι ης υ έ
ο
ώ ιο
ιωθ ί ό ι ο
ξου ιο ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π
•
ρξη φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
( . 512)
•
Δι οπή φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
ρί ς ( . 516)
•
υ ργ ίοA γι έ
ίζ
ιό
ο ο ηγός θέ ι ο υ ο ί η ο
ι ουργί
ο
έ ο ο υ ο ί η ο
ά πό προηγού η προ πάθ ι . πο υ
φόρ ι ης ή έγξ
ο
ώ ιο ί ι ό ως πο υ
έ ο ι
ά υ
φόρ ι ης ί ι
ι ό.
.
έ
έ
ώ ιο φόρ ι ης ( . 504)
ρί ς
-
•
ου
ιξη
ά
ης η ο ά
ω ίου φόρ ι ης ( . 506)
•
Προ ι οποιη ι ές υχ ί ς
ο ηγού ( . 117)
•
ι ι ές υχ ί ς
γού ( . 114)
έγχου
•
Π ηροφορί ς γι η υ ρι ι ή ι ουργί
η οθό η ου ο ηγού ( . 112)
η οθό η ου
η οθό η ου ο η-
519
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
π
μ
ο ηχο ύ η πο υ
ω πο
η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ρ ιόφω ο ι η ύ
η η φώ
Bluetooth. Σ
υ ο η ο
υ
ύ
ης ο ι
υο, πορ
ού υπηρ
ς
ω φ ρ ογώ
Μπορ
φω η ι ς
ο ι ό ι
ός ω ηχ
πό ο ηχο
η ο.
ι πό
ω , ο
ου
ό η
π ης
.
χ ιρ ζ
ις ι ουργ ς
ο ς
ο π η ρο όγιο
ι η
ρι οθό η. Ο ριθω
ι ω
ι χυ ώ ξ ρ ά ι
ύ η που ι θ ι ο υ ο -
ι ουργι ό η , . ό η " η ρώ
υ ή
ος" ι πι
φθ ί
η ι ο
support.volvocars.com.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γ ι ή πι
όπη η ήχου
ι πο υ έ ω .
μ
μ
ο ύ η ήχου ι πο υ έ ω
ιώ
ι
υ χώς. Ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο ι ί υο, υπάρχ ι η υ ό η
ήψης (download) η ρώ ω γι έ ι η
522
π
χο ύ
Ρ
η
ις
ί
μ
Οι φ ρ ογ ς (app) ι υ ο ύ ου η πρόη
ορι
ς πό ις υπηρ
ς ου
υ ο ι
ου.
( . 530)
ιόφω ο ( . 524)
η έφω ο ( . 547)
υ ο ί η ο online* ( . 556)
φ ρ ογές ( . 522)
Θέ
Σύ
ις ι
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ης ης
γ ώρι η φω ής ( . 136)
η
ρώ
ις υ
ή
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 563)
ος ( . 608)
ι πο υ έ
Προ ο ή φ ρ ογώ .
Ορι έ ς
ι ές
ι θέ ι ς. Ό
ο
έ ο ο ι ί υο,
(download) π ρι ό
ί ι ι θέ ι ς γι
φ ρ ογές ί ι πά ο
υ ο ί η ο ί ι υ
πορ ί
ά
ρ . Οι φ ρ ογές που
ήψη ποι ί ου ,
ά
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
πορ ί
π ρι
ά ου
φω ο ι ου ι ές υπηρ
ι ι υ
ί ς.
όρ
ιό-
Ορι έ ς φ ρ ογές ί ι ό ο ι θέ ι ς
γι χρή η
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο.
–
•
•
•
Π ή
ι
φ ρ ογώ γι
φ ρ ογή
θ ί
η προ ο ή
ι ουργί .
π
γή ρυθ ί
( . 209)
ω γι
χ ι ρυθ ι
ω προ ι η
π ρ γωγ χου,
ο προ ρ ό
ις
ς.
έ
η ήχου
ο ι ά ρυθ ίζ
ι όπ η έ
ης ά ω πό η
οθό η ή πό
ξιά χ ιρι ήρι
μ
υ ο ί η ο online* ( . 556)
Λήψη, η έρω η ι π γ
φ ρ ογώ ( . 561)
µ
ο ηχο ύ η
ρω γι η
ά πορ
προ ι
ις
ά
η
ις φ ρ ογές
ο
πο
ι.
ΠΟΛ Μ Σ
οχ η ι ό θόρυ ο ι ο ηχο ύ
έ
ι
ι-θόρυ ο γι
ο
η
ι
θ ί-
ι πό ο
ρι ή
ο ι ό ι.
π
ο ηχο ύ η έχ ι ρυθ ι
ί
ω προ έρω γι η έ ι η
π ρ γωγή ήχου έ ω
π ξ ργ ί ς ψηφι ού ή
ος. Σ η ρύθι η έχου υ υπο ογι
ί
ηχ ί , οι ι χυές, η ου ι ή ου χώρου πι
ώ , η θέ η
ου ρο ή, . π., γι άθ υ υ
ό
ο έ ου υ ο ί η ου ι ηχο υ ή
ος.
πάρχ ι πί ης ι υ
ι ή ρύθ ι η η οποί
υ υπο ογίζ ι η θέ η ου ου πιού ρύθ ι ης
έ
ης ι η
χύ η
ου οχή
ος.
Οι ρυθ ί ις ήχου π ριγράφο ι ις
ίοιχ ς ό η ς ου γχ ιρι ίου
όχου. Γι
πρό
η ις ρυθ ί ις, οίξ
η πά ω
μ
.
προ ο ή ι π ή
ο
μ
*
Ορι έ
υ ο ί η
ι θέ ου ι
ι ουργί
ργής ίω ης θορύ ου που
έ
ι
ο θόρυ ο πό ο ι η ήρ
ο χώρο πιώ έ ω ου ηχο υ ή
ος.
ι ρόφω
η οροφή ου υ ο ι ή ου ιχ ύου
Μι ρόφω
η οροφή ου υ ο ι ή ου.
Ω
Μη
ύπ
ι ρόφω
ου υ ο ιή ου, ι φορ ι ά πό ο ηχο ύ η
πορ ί
ου
ί έ ς ρ χύς ό ος.
π
•
Ρυθ ί ις ήχου γι
( . 538)
•
Ρυθ ί ις γι
( . 138)
η φω η ι ή
•
•
•
Ρυθ ί
ο η έφω ο ( . 555)
χος
ις γι
ι πο υ έ
(πο υ) έ
γ ώρι η
( . 522)
υ ο ί η ο online* ( . 556)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 523
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Μπορ ί
χ ιρι
ί
ο
ρ ιόφω ο χρη ι οποιώ ς
η φω η ι ή
γ ώρι η,
χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή η
ρι ή οθό η.
Μπορ
ού ρ ιόφω ο ις
υχ ό η ς FM ι ψηφι ό ρ ιόφω ο
(DAB)*. Ό
ο υ ο η ο
ι online, πορ
π ης
ού
ι ι υ ό ρ ιόφω ο.
π
•
•
•
•
•
•
μ
ο ρ ιόφω ο υ ά
ι υ ό
ι
ους ρ ιοφω ι ούς
θ ούς που ρ ο
ι η π ριοχ που
ι ο ι χυρό ρο
.
γή ι
ζή η η ρ
θ ώ ( . 524)
Ψηφι
Ρ
όρ
ιοφω ι ώ
ιόφω ο ( . 528)
ιόφω ο RDS ( . 527)
υ ο ί η ο online* ( . 556)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
χο ύ
η
( . 530)
1.
2.
524
οίξ
η φ ρ ογή (π.χ. FM) πό η
προ ο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
θ ό.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
π μ
—
π ρ γωγή πι γ έ ω
ιώ ό ο, . ί ο
πι φ ί
“ γ πη έ ” π ρ ά ω.
—
π ράγο ι ό ο
άι που
ί ου ο πι γ έ ο ου ι ό
ί ος/ ύπο προγρά
ος, π.χ. ποπ ή
ι ή.
μ
–
Π
π
ο<> η
ρι ή οθό η ή
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.
>
γρ
ή πι ή
ης
ι ί ι ί
θέ η πά ω ή ά ω η πι γ έ η
ί
π ρ γωγής.
άζ
θ ούς πό
2.
πι έξ
π μ
3. Π ή
ί
.
1
Ψηφι
ο ου πί
όρ
π ρ γωγή πό
,
ή
(Ensemble)1.
ο
θ ό που θέ
ιόφω ο ό ο (DAB).
.
μ ,
μ
πό η
Ό
ποθη υ ί έ ς γ πη έ ος
θ ός
πό ι ί
, ο ρ ιόφω ο
ζη ά υ όη
ύ ρη υ ή υχ ό η .
ω ό ο έ ς γ πη έ ος
θ ός ποθη υί πό χ ιρο ί η η
ζή η η
θ ώ , ο
ρ ιόφω ο
ί ι υ ό
υχ ό η
ι χυρό ρο ή .
Γι
ί ι
ί
ω
πι φ
ά ω.
ί
Π ή
ο
γι
προ θέ
ή
φ ιρέ
έ
ά ι πό ις γ πη ές ζώ ς υχ ο ή ω
ι
γ πη έ
ρ ιοφώ ου.
π μ
μ
π μ
ή
–
πι ογή γ πη έ ρ ιοφώ ου φ ίζ ι
γ πηέ
πό ό ς ις ζώ ς
υχ ο ή ω .
ή
Μπορ ί
πί ης
η
ρι ή οθό η.
1. Π
ω γ πη έ ω , . ί ο
“ γ πη έ ρ ιοφώ ου” π ρ
ΠΟΛ Μ Σ
1.
οίξ
φ ρ ογή
π μ
πό η προ ο ή φ ρ ο-
η
γώ .
2. Π ή
ί
γι
ο
ρχί
θ ό που θέ
ι η ρό η.
η
Ό
φ ιρ ί έ
γ πη έ ο, θ φ ιρ θ ί
πί ης πό ις γ πη έ ς ζώ ς υχ ο ήω .
πι ογή
ξύ γ πη έ ω
θ ώ
η
ζώ η υχ ο ή ω , . ί ο
πι φ “
γή ι ώ
η ί ι ζώ η υχ ο ή” π ρ πά ω. Γι
πι έξ
ξύ ό ω
}}
525
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
||
μ
2. Π
>
3.
ή
ο ου πί
οίγ ι η προ ο ή
ρο όγιο.
Π ή
η φ ρ ογή (όπως FM) πό
η προ ο ή φ ρ ογώ , ή οίξ
ο
ού φ ρ ογώ
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι ι πι έξ
πό
ί.
Οι
η
ζη ή ι ς π ρά ροι ξ ρ ώ
πι γ έ η ζώ η υχ ο ή ω :
•
FM —
η .
•
DAB - ο ά
θ οί.
1. Π
526
ή
θ ός, ου ι ό ί ος
ς
ο ου πί
ι πό
ι υχ ό-
ιώ (ensemble)
.
ι
ζή η ης
π η-
ι άγ
ις έξ ις
ζή η ης.
>
ζή η η πρ γ
οποι ί ι άθ
φορά που ι άγ
έ
χ ρ
ήρ
πο έ
ης
ζή η ης
φ ίζο ι
ά
ηγορί .
µ
–
.
µ
ι
ΧΟΣ
ά η
γή
χ ιρο ί η ο υ ο ι ό, η
ρ ιοφω ι ή υχ ό η
άζ ι π έο
υ ό
ό
η ήψη ου ή
ος
ί ι
ή.
–
•
•
•
Π ή
ο
.
ήξ
ο χ ιρι ήριο ή π
η υχ ό η που θέ
ή
.
μ, ρ ο<>
π
Ρ
ιόφω ο ( . 524)
Ψηφι
όρ
ιόφω ο ( . 528)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
RDS
Μ η ι ουργ RDS (Radio Data System)
ο ρ ιόφω ο πορ
υ ο ι
υ όο
θ ό
ο ι χυρό ρο
.
ο RDS π ρ χ ι η υ
ό η
ψης π.χ.
π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι
ζ η ης υγ
ρι
ω ύπω προγρά
ος.
ο RDS υ έ ι πο πούς FM
έ
ί υο.
άθ πο πός FM
έ
έ οιο ί υο ποέ
ι π ηροφορί ς που π ρέχου
ο
ρ ιόφω ο RDS ις ξής ι ουργί ς:
•
υ ό
η
ά
η
πο πό
ρο ή , ά ο ή
ήψης
π ριοχή ί ι θ ές.
•
ζή η η
ηγορί ς προγρ
ά ω ,
π.χ. ύποι προγρά
ος ή π ηροφορί ς
ο ι ής υ οφορί ς.
•
Λήψη π ηροφοριώ
ρ ιοφω ι ό πρόγρ
ι έ ου
.
ι χυρόη
ΠΟΛ Μ Σ
πηγή ήχου που χρη ι οποι ί ι. Γι π ράιγ , ά χρη ι οποι ί ι ο CD player, η
ι ουργί ου ι όπ
ι. ο ρ ιόφω ο
πι ρέφ ι η προηγού η πηγή ήχου ι
έ
η ήχου, ό
ή ιη
ά ο η
ου υγ ρι έ ου ύπου προγρά
ος. Γι
πι ρέψ ι ωρί ρ , π ή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ιήπ ή
Ά
η
ρι ή οθό η.
•
•
π
Ρ
ιόφω ο ( . 524)
Ρυθ ί
ις γι
ορ
ιόφω ο ( . 529)
ο ρέχο
Ω
Ορι έ οι ρ ιοφω ι οί
θ οί
χρη ιοποιού ο ύ η RDS ή χρη ι οποιού ό ο ρι ές πό ις υ ό η ές
ου.
ά η
ά ο η ι ή ω ή η υ ά ω ο ιής υ οφορί ς ο ρ ιόφω ο πορ ί
άξ ι
θ ούς ι όπ ο ς η
ά ο
527
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ο ψηφι ό ρ ιόφω ο (Digital Audio
Broadcasting, DAB)
ι
ύ η
ψηφι
ς
ά ο ης γι ρ ιόφω ο. ο
ρ ιόφω ο υπο ηρ ζ ι DAB, DAB+ ι DMB
(Digital Multimedia Broadcasting).
Μπορ ί
χ ιρι
ί
ο
ρ ιόφω ο χρη ι οποιώ ς
η φω η ι ή
γ ώρι η,
χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή η
ρι ή οθό η.
φ ρ ογή ψηφι ού
ρ ιοφώ ου ίθ
ι
ιουργί πό η προ ο ή
φ ρ ογώ
η
ρι ή
οθό η.
π ρ γωγή ου ψηφι ού ρ ιοφώ ου
γί
ι
ο ί ιο ρόπο όπως ις
υχ ό η ς FM ι AM, . ό η ‘
γή
ι
ζή η η ρ ιοφω ι ώ
θ ώ ’.
ός
πό η υ ό η
πι έγ
π ρ μ ,
π μ
ι
γωγή πό
, υπάρχ ι πί ης η υ ό η
πι έξ
π ρ γωγή πό πι έρους
ά ι
ι
μ
(Ensemble). ο ensemble
ί ι ι ο ά ρ ιοφω ι ώ
ιώ που
πέ που
η ί ι υχ ό η .
528
Σ ις π ριπ ώ ις όπου ο ρ ιοφω ι ό
ά ι
ί ι ο ογό υπό ου, υ ό
ά
ι
ι φ ίζ
ι ίπ
οό ο
ου
θ ού
(ο χρό ος ήψης ι φέρ ι).
πμ
DAB
Δ υ ρ ύο
οιχ ί που υ ήθως ο ο άζο ι πι έρους
ά ι . ί ι προ ωρι ά ι
πορού
π ριέχου π.χ.
φρά ις ου
ύριου προγρά
ος
ά
ςγ ώ
ς.
πι έρους
ά ι υπο ι ύο ι
έ
ύ ο ο έ ους η ί
ιώ .
π
•
γή ι
ζή η η ρ
θ ώ ( . 524)
ιοφω ι ώ
•
Σύ
η ά
ρ ιοφω ι ώ
( . 528)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
•
•
Ρ
ις γι
FM
ορ
ιόφω ο ( . 529)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
η προ ο ή
DAB
Η ι ουργ
πι ρ π ι ο ψηφι ό ρ ιόφω ο
ι πό
ά ι
θ ς χωρ ς
ο ιο
ά ι
ά η
ο ά
ιώ (ensemble)
ύ ρη
ψη, ο DAB / ι
ξύ DAB ι FM.
DAB μ DAB
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
DAB μ FM
η
πά ω προ ο ή.
μ
DAB.
3.
πι έξ /
ιρέ
η πι ογή
μ DAB-DAB ι/ή
μ
ργοποιή
/ π ρDAB-FM, γι
γοποιή
ις
ί οιχ ς ι ουργί ς.
•
•
•
Ψηφι
ις ιάφορ ς ζώ ς
υχ ο ή ω FM ι DAB
ιόφω ο ( . 524)
Ρυθ ί
μ
π
Ρ
όρ
ιόφω ο ( . 528)
ιόφω ο ( . 524)
Ρυθ ί
ις γι
ορ
ιόφω ο ( . 529)
μ
Ρυθ
ις γι ις ι φορ ι
φω ι ώ υχ ο ω .
ς ζώ
ςρ
γι
προ ή
ι οπής υ οφορί ς.
π ρ γωγή ης προηγού ης
πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο
ή υ
ρ
ι
ί.
ιο-
ά ο η η υ ά ω ο ι ής υ οφορί ς
. π. πορ ί
ι οπ ί προ ωρι ά, π ώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ιή
ο
π ώ ς οΆ
η
ρι ή οθό η.
•
Σύρ
προς
ά ω η πά ω προ ο ή ι
μ
μ
ι
πι έξ
η ζώ η ρ ιοφω ι ώ υχ ο ή ω που
θέ
.
ργοποίη η/ π ργοποίη η ιουργιώ .
FM
•
•
•
•
μ
- φ ίζ
π ρι χό
ι έχ
π
μ
ι π ηροφορί ς χ ι ά
ο
ο ου προγρά
ος, ους
ς, . π.
μ
μ
π
μμ
—
γχος γι
ή ι η υ χής
ύ ι η ου ο ό
ος ης υπηρ ί ς προγρά
ος.
ί υ ού "π γώ ι"
ά
πό 20 υ ρό π .
•
έ
- ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι
ί ι ι ήις.
π ρ γωγή ης προηγού ης
πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
η
ά ο η ι ή ω ο ο ηρωθ ί.
όπ ι η ρέχου
(πο υ) έ ω
ι
- ι π ρ γωγή
ί ι π ηροφορί ς
π
π π
μμ
- ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή
(πο υ) έ ω
ι
ί ι π ηροφορί ς
γι ι οπές η υ οφορί
η γύρω
π ριοχή.
π ρ γωγή ης προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
ι ουργί
π
π π
μμ
ί ι
ι γ ωγρ φι ά π ριορι έ η έ ο η ης
ι ουργί ς
.
ι ουργί
πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η υ όχρο .
μ - ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι έ ι
προ ι οποιή ις γι ο ρά υχή
ι
ροφές.
π ρ γωγή ης
προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
DAB
•
μ
π
- πι ογή γι ο
ρόπο ξι ό η ης ω
ιώ . ί
φ η ι ά ί
ά ριθ ό υπηρ ί ς.
•
μ DAB-DAB - ρχίζ ι η ιουργί γι η ύ
η
ός DAB.
ο
ή
ός ρ ιοφω ι ού
ιού χ θ ί,
ό πρ γ
οποι ί ι
ζή η η ά ου
ιού
(ensemble).
ι ά
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ηο ά
ιώ
•
μ DAB-FM - ρχίζ ι η ιουργί γι η ύ
η
ξύ DAB ι
FM.
ο ή
ός ρ ιοφω ι ού
ιού χ θ ί, πρ γ
οποι ί ι υ ό
ζή η η
ι ής υχ ό η ς.
•
π
— πι έξ
ο
ύπο η υ ά ω που θέ
ά οι
ά η
π ρ γωγή DAB.
πιγ έ
η ύ
θ ι όψου η ρέχου
π ρ γωγή πο υ έ ω , γι
π ρ χθ ί ο ή υ .
π ρ γωγή
ης προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
μ - ι όπ ι η ρέχου
π ρ γωγή (πο υ) έ ω
ι έ ι
προ ι οποιή ις γι ο ρά υχή
ι
ροφές.
π ρ γωγή ης
προηγού ης πηγής πο υ έ ω υ χίζ
ι, ό
ο ή υ
ρ
ι
ί.
π ηροφοριώ χ ι ά
η υ οφορί .
Δ
π μ
ι ή ω .
ις ι
- ήψη
οπές
- ήψη
}}
529
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
μ
— ήψη π ηροφοριώ γι η η ό ι υγ οι ω ί ,
π.χ. ρο ο όγι πορθ ίω
ι ρέ ω .
π
/ π
ροφοριώ γι υ ά
ί ς πό η ι ουργί
γ ι ές ι οπές ρ ύ
•
•
μ
π
μ
— έ γχος γι
φά ι η ρ ιοφω ι ού
ι έ ου ή πι γ έ ω ύπω ρ ιοφω ιού ι έ ου, π.χ. ό ο
ι έχ η.
μ
slideshow
θέ
μμ — πι έξ
ίζο ι ή όχι ι ό ς γι
η οθό η.
π
φ
γρά
•
•
•
— ήψη π ηι ρό ρης η υ γ ρ ού, π.χ.
ος.
προ-
π
Ρ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χρηι οποι
π ης ο ρ ιόφω ο, που π ριγράφ
ι
ξ χωρι
ό η .
ιόφω ο ( . 524)
Ψηφι
Σύ
μ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χ ι
υ
ό η
π ρ γωγ ς χου πό CD*
ι ξω ρι ά υ
ς πηγ ς χου
ω ης υπο οχ ς AUX In/θύρ ς USB
ύρ
ης υ χούς ρο ς (stream) ρχ ω
χου πό ξω ρι ς υ
υ ς
ω
Bluetooth. Μπορ
π ρ ο ουθ
ο πό υ
υ ς υ
ς
ω
USB. Σ
υ ο η ο που
ι υ
ο ο ι
υο, υπάρχ ι η υ
ό η
ού
ι ι υ ό ρ ιόφω ο, ηχη ι ά
ι
ι
χρη ι οποι
ου ι ς υπηρ
ς
ω φ ρ ογώ .
όρ
ιόφω ο ( . 528)
ο
η γρ
ή
ά
ρι ής οθό ης ( . 49)
ης ης
φω η ι ή
530
Ο χ ιρι ός ης ο ά ς
π ρ γωγής (πο υ) έ ω
πρ γ
οποι ί ι πό η
ρι ή οθό η, ω ό ο πορ ί
χ ιρίζ
ρ ές
ι ουργί ς πό
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού ή
η
γ ώρι η.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
φ ρ ογές ( . 522)
Ρ
ιόφω ο ( . 524)
CD player* ( . 535)
(Πο υ) έ
έ ω Bluetooth ( . 535)
π
(π
)μ
Ο χ ιρι ός ης υ
υ ς
π ρ γωγ ς
πο υ
ω γ
ι πό η
ρι οθό η.
Ο χ ιρι ός ρ ώ
ι ουργιώ πορ
π ης
γ ι πό
ξιά χ ιρι
ρι
ο
ι ό ι
φω η ι
γ ώρι η.
(π
ΠΟΛ Μ Σ
π
)μ
Η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω χρηι οποι
π ης ο ρ ιόφω ο, που π ριγράφ
ι
ξ χωρι
ό η .
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX In/θύρ ς
USB ( . 536)
ί
ο ( . 537)
CD*
1.
ι άγ
2.
3.
έ
CD.
οίξ
η φ ρ ογή CD πό η προο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
>
ι θέ
π ρ χθ ί.
π ρ γωγή ρχίζ ι.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 531
ΧΟΣ
||
1.
2.
3.
ΠΟΛ Μ Σ
3.
μ USB
ι άγ
ο USB memory stick.
οίξ
η φ ρ ογή USB πό η προο ή φ ρ ογώ .
πι έξ
>
ι θέ
π ρ χθ ί.
π ρ γωγή ρχίζ ι.
2.
Ω
Γι
ρχί ι η
π ρ γωγή πό iPod,
χρη ι οποιή
η φ ρ ογή iPod (όχι ο
USB).
Ό
ως πηγή ήχου χρη ι οποι ί ι ο
iPod, η ο ή
ού ου υ ή
ος ήχου
ι πο υ έ ω ου υ ο ι ή ου ί ι
π ρό οι
υ ή iPod.
1. Συ
2.
3.
1.
η πηγή (πο υ) έ ω .
η υ
μ
ργοποιή
πο υ έ ω .
έ
Bluetooth
ο Bluetooth η πηγή
η πηγή (πο υ) έ ω .
η ου υ ο ι ή ου.
έ
η πηγή (πο υ) έ ω .
οίξ
η φ ρ ογή USB πό η προο ή φ ρ ογώ .
3. Π ή
ο ί ο ου οιχ ίου, που
θέ
, γι
π ρ γωγή.
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
-
οίξ
η φ ρ ογή (iPod, USB, AUX)
πό η προ ο ή φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
2. Συ
532
έ
ρχί
η
π ρ γωγή
έ η πηγή (πο υ) έ ω .
-
οίξ
η φ ρ ογή πό η προ ο ή
φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
1. Συ
2.
η υ
οίξ
η φ ρ ογή Bluetooth πό η
προ ο ή φ ρ ογώ .
>
π ρ γωγή ρχίζ ι.
(
)μ
1. Σύ
iPod®
Mp3 player
4.
ρχί
η
π ρ γωγή
έ η πηγή (πο υ) έ ω .
Apple CarPlay
ο Apple CarPlay π ριγράφ
ό η .
μ
(π
ι
ξ χωρι
ή
)μ
Μπορ ί
χ ιρι
ί
η
ο ά
π ρ γωγής
(πο υ) έ ω έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης, πό
χ ιριήρι
ο ι ό ι ή πό η
ρι ή οθό η.
η - γυρί
ο ου πί ά ω πό η
ρι ή οθό η ή π ή
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού γι
υξή
ή
ιώ
η έ
η.
π ρ γωγή/Π ύ
που
ι οιχ ί ο
ο ου πί ά ω πό
ξιά χ ιρι
π
ή
η-π ή
η ι ό
ρ γού ι που ούγ
ι,
η
ρι ή οθό η ή ο
ήρι ου ι ο ιού.
γή ου ι ού ο
ιού/ ρ γου ιού ο ου ι ό ο ά ι που θέ
η
ΧΟΣ
ρι ή οθό η, π ή
η
ρι ή οθό η ή
ου ι ο ιού.
ά ω πό
ο
ξιά χ ιρι ήρι
Γρήγορη
π ρ γωγή προ ά/
ί η ηπ ή
ο άξο χρό ου η
ρι ή
οθό η ι ύρ
προς ο π άι ή π ή
ι
ά ω πό
ρ ή
π η έ ο ο ου πί
η
ρι ή οθό η ή
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού.
γή (πο υ) έ ω - πι έξ
πό ο οιπ
η φ ρ ογή ι
χ ίο
η προ ο ή φ ρ ογώ , π ή
η
φ ρ ογή που θέ
ή πι έξ χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού
έ ω ου
ού φ ρ ογώ
.
-π ή
ο ου πί γι
ρ γωγή πό η ι ιοθή η.
-π ή
ο ου πί γι
ι υθ ηθού
ου ι ά ο ά ι
ιρά
π ρ γωγής.
π -
μ
ο video player
π ήρη οθό η, ή
η πά ω προ ο ή ι π ή
μ
, πορ ί
ρυθ ί
π ρ ά ω:
,
π
π
ι
π
Μ
ξ
-π ή
ο ου πί γι
γή
ξύ ω υ
υώ USB ό
υπάρχου ρ ές υ
έ ς υ
υές.
.
DivX®
π
υ ή η DivX Certified® υ
υή πρέπ ι
χωρηθ ί, γι
πορ ί
π ράγ ι
γορ
έ ς ι ί ς DivX Video-on-Demand
(VOD).
1. Π
ή
2. Π
ή
μ
η
ο
ή
ο
ω ι ό
πά ω προ ο ή.
DivX® VOD ι
χώρη ης.
3.
πι
φθ ί
η η
ρο ι ή ι ύθυ η
vod.divx.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι γι
ο ο ηρώ
η
χώρη η.
•
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 126)
•
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
•
•
•
•
Σύ
η
μ-π ή
ο ου πί γι
χρη ι οποιή
ο Gracenote ι
ζη ή
π ρό οι ου ι ή η υ
υή USB ι
η ιουργηθ ί ι χ ι ή ί
π ρ γωγής.
ί
π ρ γωγής πορ ί
π ριέχ ι έως 50 ρ γού ι .
οί-
ΠΟΛ Μ Σ
•
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 537)
•
•
•
•
•
CD player* ( . 535)
•
•
•
Ρ
ιόφω ο ( . 524)
Gracenote® ( . 534)
ί
ο ( . 537)
Ρυθ ί ις ήχου γι
( . 538)
(πο υ) έ
TV* ( . 539)
Apple CarPlay* ( . 540)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
π
η οθό η
η ου υ ο ι ή ου ( . 557)
φ ρ ογές ( . 522)
ζή η η (πο υ) έ ω ( . 534)
Σύ
η (πο υ) έ ω
( . 536)
έ ω Bluetooth
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 533
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
Gracenote®
ο Gracenote
γ ωρ ζ ι ο
ι χ η, ο
ά που , ους
ους ρ γου ιώ
ι ις
χ ι ς ι ό ς, που φ ζο
ι
ά η
π ρ γωγ .
MusicID®
ο Gracenote
ής
γ ώρι ης.
π
Gracenote
ά η
Gracenote
1. Π
ή
ί
ι πρό υπο ου ι-
/ π
μ
2. Π ή
Gracenote®.
πό ο
οιχ ί .
πά ω προ ο ή.
μ
3. Γι
ργοποιή
/ π ργοποιή
ο Gracenote, πι έξ / πο πι έξ
ο
π ί ιο γι ο Gracenote®.
4.
•
•
534
πι έξ ρυθ ί ις γι
οιχ ί Gracenote:
πρ γ
οποι ί
ζή η η
ο έ ω Gracenote γι
(πο υ) έ ω .
2 - χρη ι οποιού
Gracenote.
ι
•
-
.
μ
οιχ ί
ρχι ά
η
ι
3 - Μπορ ί
πι έξ
ρχι ά οιχ ί .
π
ργοποίη η,
ι θι ού
1 - χρη ι οποιού
ου ρχ ίου.
ργοποιη έ
Gracenote® η ά η
π ρ γωγή
π
π
μ
Gracenote® πι έξ πώς θ
φ ίζο ι
οιχ ί
ου Gracenote
ιάφορ πο έζή η ης.
φ
ίζο
ρχι ά
οιχ ί
οιχ ί
ου
Gracenote ή
ι πο
έ-
Gracenote
ο π ρι χό ο ης ά ης
ο έ ω
Gracenote η ρώ
ι ι ρ ώς.
ά
(download) η πιο πρό φ η η έρω η γι
έ ι η ι ουργι ό η . Γι π ηροφορί ς
ι ήψη (download), πι
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 563)
ι πο υ έ
(π
)μ
πάρχ ι υ
ό η
ζ η ης ά ι
ι χ η, υ θ η, ρ γου ιού (
ω ),
ά που ,
ο, ηχη ι ού ι ου,
ς
π ρ γωγ ς ι, ό
ο υ ο η ο
ι
online, podcast (ψηφι ά (πο υ)
ω
ι ι ύου).
ΧΟΣ
1. Π
>
2.
ή
ο ου πί
οίγ ι η προ ο ή
ρο όγιο.
ι άγ
ις έξ ις
CD player*
.
ζή η ης
ζή η ης.
3. Π ή
.
ο ου πί
> Πρ γ
οποι ί ι
ζή η η ω
έ ω υ
υώ
ι
πο
ης
ζή η ης π ρ ίθ
ά
ηγορί .
Σ ρώ
γι
•
•
•
•
π η-
Η ο ά
π
υ
ό η
χου. . χ ι
ύπους ρχ ω
(
ρ γωγ ς (πο υ)
ω χ ι
π ρ γωγ ς CD ρχ ω
ς προ ι γρ φ ς γι ους
που υπο ηρ ζο
ι.
υ έι
•
•
π
χο ύ
η
•
•
•
( . 530)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Χρή η ου π η ρο ογίου
οθό η ( . 53)
η
ρι ή
πο οχή ι
υ ο ί η ο online* ( . 556)
γωγής
ι ξ γωγής ί
ου.
μ
Bluetooth
Η ο ά
π ρ γωγ ς πο υ
ω ου
υ ο ι
ου ι θ ι Bluetooth ι πορ
π ράγ ι ύρ
streaming ρχ
χου πό ξω ρι ς υ
υ ς
Bluetooth,
όπως ι η ά η φω ο ι PDA.
•
οριζό ι
ά π ά ος ης οθό ης
φ ι
ί άθ
ηγορί ξ χωρι ά.
)μ
ΠΟΛ Μ Σ
π
Σύ
η (πο υ) έ ω
( . 536)
έ ω Bluetooth
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
χο ύ
Θέ
η
ις ι
( . 530)
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
ου πί ξ γωγής CD
•
•
•
•
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
χο ύ
η
( . 530)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 535
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
(π
Bluetooth
)μ
μ
(
In/
Συ
ι υ
υ Bluetooth
ο υ οη ο γι υ χ ρο πο υ
ω
ι χρ η
ως ύ
η ο ι
υο,
ι ι θ ι η.
Πο ά η έφω
η γορά ι θέ ου
ύρ
η χ ο ογί Bluetooth, ω ό ο
ί ι ό π ήρως υ
ά
ο υ ο ί η ο.
Γι η υ
ό η , πι
φθ ί
η ι ύθυ η support.volvocars.com.
ι ι
ί γι η ύ
πο υ έ ω ί ι η ί ι
η φώ ου.
•
•
•
•
η ι ς υ
η ύ
η
π
Σύ
η η
(Πο υ) έ
φώ ου ( . 548)
έ ω Bluetooth ( . 535)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
χο ύ
η
( . 530)
υής
ός
Μπορ
(πο υ)
ηχο ύ
μ
USB
π
υ
ω , π.χ.
η .
ι
iPod
πηγή (πο
π
ρί ς
έ ω USB
ρί
ι
ι
AUX
ξω ρι πηγ
MP3 player, ο
υ) έ ω
π
φορ ιζό
ς
π
φορ ίζ
ιό
υ
θ ί
ιό
ο ι όπ ης άφ ξης
η θέ η I, II ή
ο ι η ήρ ς ρίι ουργί .
•
•
•
•
•
χο ύ
Θέ
ί
η
ις ι
( . 530)
όπ η
άφ
ξης ( . 447)
ο ( . 537)
Apple CarPlay* ( . 540)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
Γι η υ ο ό ρη χρή η ου USB memory
stick, χρη ι οποιή
ο γι
ποθη ύ
ό ο υ
ούς ύπους ρχ ίω . ο ύ η
χρ ιάζ
ι πο ύ π ρι ό ρο χρό ο γι
φορ ώ ι έ
ποθη υ ι ό έ ο που π ριέχ ι
ο ι ήπο ά ο
ός πό η υ
ούς
ύπους ρχ ίω .
ός πό ο ηχο ύ η , η
ο ά
π ρ γωγής (πο υ) έ ω υπο ηρίζ ι πί ης η
π ρ γωγή ί ο ό
η
υ
υή ί ι υ
έ η έ ω USB.
Ορι έ MP3 player έχου ο ι ό ους
ύ η
ρχ ίω , ο οποίο
υπο ηρίζ
πό ο ηχο ύ η .
•
•
•
536
)μ
ι
π
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 537)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
(π
)μ
AUX In/
π
μ
USB
Μπορ
υ
ι ξω ρι πηγ
χου, π.χ.
iPod MP3 player, ο ηχού η
ω οποι
πο
ύ
ης η
πι
η ο ό . ο
ώ ιο πρ π ι
γ
ι προς
ξω η προ ι π υρά
γι
η π γι υ ό
ι η θυρ .
Σ ις π ριπ ώ ις που υπάρχου ύο θύρ ς
USB, γι η ύ
η ός η φώ ου πρέπ ι
χρη ι οποι ί ι η θύρ
ο υ ό π ρίγρ
θώς προορίζ
ι γι ο Apple
CarPlay ή Android Auto.
•
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
πάρχ ι υ
ό η
π ρ γωγ ς
ο
πό υ
υ ς που χου υ
θ
ω
USB θώς ι πό η ο ά
π ρ γωγ ς (πο υ)
ω .
Δ
φ ίζ
ι ι ό ό
ο υ ο ί η ο
ι ί ι,
ά ο ήχος ξ ο ουθ ί
ούγ ι.
ι ό προ ά
ιξ άό
ο υ οί η ο
ή ι.
. ό η " χ ι ές προ ι γρ φές γι
πο υ έ " γι ους ύπους ρχ ίω ί ο
που υπο ηρίζο ι.
•
•
•
•
•
•
ΠΟΛ Μ Σ
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
χο ύ
η
( . 530)
χ ι ές προ ι γρ φές γι (πο υ) έ
( . 546)
π
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
(Πο υ) έ
έ ω υπο οχής AUX In/θύρ ς
USB ( . 536)
χο ύ
η
( . 530)
537
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
μ
Εξ
(π
ο
υ η ω ρυθ
ω
π ρ γωγ (πο υ)
ω .
)μ
χου γι
2. Π
η
1. Π
ή
υ
που
π ράγ ι η
ου
υ ιώ ου Γ έ ποργ .
μ
η
ρυθ ί-
•
— προ ωπι ές ρυθ ί ις γι
πά ,
πρί , ο ι ο
θ ι ή
(equaliser) . π.
(π
1. Π
2. Π
ι ξω ρι ή πηγή ήχου (π.χ.
έ MP3 player ή iPod) υ
θ ί η
υπο οχή AUX In, ό
υ ή η πηγή
ήχου πορ ί
έχ ι ι φορ ι ή
έ
η ήχου πό η
ω ρι ή έ
η
ου ηχο υ ή
ος (π.χ. ρ ιόφω ο).
Γι
ιορθωθ ί υ ή η ι φορά, ρυθί
η έ
η ι ό ου. ά η έ
η
ήχου ί ι πο ύ υψη ή ή πο ύ χ η ή,
η ποιό η
ου ήχου πορ ί
ί ι
οιω έ η.
•
μ
)μ
μ
η
πά ω προ ο ή.
•
•
538
:
• AUX -
μ
/
ο ή ήχου
ξύ ω
ξιώ /
ρι
ρώ ηχ ίω
ι
ξύ ω προι ώ /πί ω ηχ ίω .
ή
ή
μ
μπ
* — π ρι ό ρ ς
πι ογές
π ρ γωγής ήχου, π.χ.
π ρ γωγή
ί θη η ίθου ς
υ υ ιώ . Οι ρυθ ί ις
ι θι ού
οποι ήπο
πι ογή ά
χέ η
π ρ ά ω η ί γι ις ρυθ ίις ήχου.
ι ή
πά ω προ ο ή.
ι πι έξ
ο
•
•
χη ι ό πρόγρ
πό η ίθου
ή
ις:
μ
- ο ηχο ύ η
ι
θ ίζ ι ους
οχ η ι ούς θορύ ους ο χώρο πιώ , υξά ο ς η έ
η ήχου
ά ογ
η
χύ η
ου υ ο ι ήου. ο πίπ ο
ι άθ ι ης πορ ί
ρυθ ι
ί.
π
Ρυθµί
χο ύ
ις ήχου ( . 523)
η
( . 530)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
TV*2
*3
Η η οπ ι
ι ό προ ά
ι ό οό
ο υ ο η ο
ι
η
ο.
φ ζ
ι ι ό ό
ο υ ο η ο ι
ι,
ά ο χος ξ ο ουθ
ούγ
ι. Η
ι ό
πι ρ φ ι ό
ο υ ο η ο χ ι
χ ό
ι ό
ι
ώς.
Ο χ ιρι ός ης η όρ ης γί
ρι ή οθό η. Ο χ ιρι ός ρ
γιώ πορ ί πί ης
γί ι πό
ήρι
ο ι ό ιή
φω η ι ή
ι πό η
ώ
ι ουρξιά χ ιριγ ώρι η.
1.
οίξ
η φ ρ ογή TV πό η προο ή φ ρ ογώ .
2.
πι έξ
έ
η όρ η
ζη ά υ ό
η
ύ ρη υ ή ήψη.
1. Π
ή
3.
–
2
3
χύ ι
χύ ι
ορι
ορι
πι έξ
όρ
π
π ρ γωγή πό
π μ
ή
ο
ά ι που θέ
.
.
π
π
μ
Π ή
ο <> ά ω πό η
ρι ή
οθό η ή
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι.
>
γρ
ή πι ή
ης
ι ί ι ί
θέ η πά ω ή ά ω η πι γ έ η
ί
π ρ γωγής
Μπορ ί
πί ης
η
ρι ή οθό η.
π
ά ι
ο ου πί
πι έξ
άζ
Π ή
φ ιρέ
πη έ ω .
ποθη ύ
πμ:
ο
έ
έ
γι
η
οπ ι ό
προ θέ
ά ι πό η ί
/
γ -
π
πάρχ ι ι θέ ι ος έ ς ο ηγός προγρ
άω
π ηροφορί ς γι
η οπ ι ά προγρά
έως ι 48 ωρώ .
–
,
Χρή η ης η
–
ά ι.
π
2.
•
π μ
Μπορ ί
ά ι ως
ΠΟΛ Μ Σ
Π ή
ο
γι
π ηροφορί ς χ ι ά
προγρά
.
η
φ ι ού
οπ ι ά
Ω
ο υ ο ί η ο ι
π.χ. πό πό η
πό
π μ
ί ι
ο
υχ ό η
πορ ί
ί ι έ
η χώρ ,
η,
ί ι έ ιο ό ι
ι θέ ι ο ιό ι η
έχ ι
άξ ι.
θ ούς πό
ης* ( . 539)
έ ς γορές.
έ ς γορές.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 539
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
||
μ
Π
π
ώ ς ο
, πορ ί
πι έξ
ποι ορφή πρέπ ι
φ
ι η η οπ ι ή ι ό .
ζ
1.
ι
2.
μ. η οπ ι ή ι ό
η ορφή ι ό ς που
μ
ι ό
γι
μπ
οποι ί
ί-
προ ά
ί
ι.
η οπ ι ή
ι χωρίς
π ρι οπ ί.
•
•
•
•
•
Apple CarPlay*
π
TV* ( . 539)
Χ ιρι ός ρ ιοφώ ου ι (πο υ) έ ω
έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ( . 139)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Π ριήγη η ις προ ο ές ης
οθό ης ( . 43)
Ά ι χρή ης γι ήχο
( . 563)
ι πο υ έ
ρι ής
ο Apple CarPlay
ού
ου ι ,
φω ι ς
ις,
/
ά
οποι
ο Siri,
προ η ω
οι η
CarPlay ι ουργ
Apple.
ς
ι η υ
ό η
πρ γ
οποι
η ά
ο ηγ ς,
η ύ
ι
χρη ιιό
υ ά ώ
ο γη η. ο Apple
πι γ
ς υ
υ ς
μ
πάρχ ι η υ ό η
ά
υγ ρι ές ρυθ ί ις, ό ο η πά ω προ ο ή ό ο
ι
ά η η οπ ι ή προ ο ή
π ήρη
οθό η.
Μ
ξ
ο video player
π ήρη οθό η, ή
οίη πά ω προ ο ή ι π ή
μ
μ
TV, πορ ί
ρυθ ί
π ρ ά ω:
•
•
π
Ω
ο ύ
υπο ηρίζ ι ό ο η οπ ι ές
ό ις ις χώρ ς που
ί ου
ορφή MPEG-2 ή MPEG-4 ι που π ηρού ο πρό υπο DVB-T/T2. ο ύ η
υπο ηρίζ ι
ό ις
ογι ού
ή
ος.
540
η
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ή η
Apple CarPlay, πορ ί
ο γ
ή
ργό ρ . π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο ηέ ο ι ο έ ης Volvo γι η γ
ά
η
ου Apple CarPlay.
Π ηροφορί ς γι ις φ ρ ογές που υπο
ρίζο ι ι ποι η έφω
ί ι υ
ά
ίθ
ι η ι ο
ί
ης Apple:
www.apple.com/ios/carplay/. χρή η φ
ογώ η υ
ώ
ο Apple CarPlay
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ηι ρπο-
ουάρ.
ΧΟΣ
ρ ί ορι έ ς φορές
η ί ιό ιη ύ η ά
ο iPhone ι ο υ ο ί η ο
έχ ι ι οπ ί. Λά
υπόψη ς ό ι η Volvo
φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο η
φ ρ ογή Apple CarPlay.
)μ
iPhone
Ό
Volvo Cars,
π
π
Apple CarPlay π
.
Ό
χρη ι οποι ί
η π οήγη η
χάρ η
έ ω ου Apple CarPlay,
υπάρχ ι θο ήγη η η οθό η ου ο ηγού ή η Προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display),
ά ό ο η
ρι ή οθό η.
•
•
•
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις φ ρ ογές
Apple CarPlay πό η
ρι ή οθό η, ο
ι η ό η έφω ο ή πό
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού (ι χύ ι γι υγ ρι έ ς ιουργί ς). Μπορ ί
πί ης
χ ιρίζ
φω η ι ά ις φ ρ ογές χρη ι οποιώ ς ο
Siri. Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ο ι ό ι, ρχίζ ι ο φω η ι ός χ ιρι ός
έ ω ου Siri, ώ
έ
ιγ ι ίο πά η
ργοποι ί ι ο φω η ι ός χ ιρι ός ου
υ ο ι ή ου.
ο Siri ι οπ ί πο ύ ωρίς,
ο ι ό ι.
ρ ή
π η έ ο ο ου πί
μ π
π
π
π
Apple CarPlay,
:
Apple CarPlay
π
Apple Inc. μ
π
π
.
Volvo Cars
π
Apple CarPlay
μ
.Ό
μ π
Apple CarPlay,
μ
π
π
/
( μπ.
/
π
π
χο ύ
Σύ
η
( . 530)
η ου υ ο ι ή ου ( . 557)
ΠΟΛ Μ Σ
Apple CarPlay*
.
ι
χρη ι οποι
ο Apple CarPlay, η
ι ουργ φω η ι ού χ ιρι ού Siri πρ π ι
ι
ργοποιη
η ο η φω ό ς.
iPhone
Apple CarPlay
Χρή η ου Apple CarPlay* ( . 541)
Ω
ο Apple CarPlay πορ ί
χρη ι οποιηθ ί
ό ο
ο Bluetooth ί ι π ργοποιηέ ο. Συ πώς,
άποιο η έφω ο ή
media player ί ι υ
έ ο ο υ ο ίη ο έ ω Bluetooth,
θ ί ι ι θέι οό
ο CarPlay ί ι
ργό. Πρέπ ι
χρη ι οποιή
ι
ι ή πηγή
ι ι ύου γι
υ
θ ί
ο ι ί υο
γι ις φ ρ ογές ου υ ο ι ή ου. Χρη ιοποιή
ο Wi-Fi ή ο
ω
ω έ ο
ό
* ου υ ο ι ή ου.
1. Συ έ
υπάρχου
ι οποιή
γρ
.
2. Δι
ο iPhone η θύρ USB. Ό
ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηη θύρ
ο υ ό π ρί-
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
3. Π ή
ο Apple CarPlay
ο ή φ ρ ογώ .
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ή
υό-
η προ}}
ός/ ξ
ουάρ. 541
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
4. Δι
ά
ους όρους ι ις προ ποθέις ι έπ ι π ή
π
γι
υ
θ ί .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
5. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
Apple CarPlay
ο Apple CarPlay
ργοποι ί ι ύ φω
η π ρ ά ω ι ι
ί , ό ο φό ο υπάρχ ι υ
έ ο iPhone.
1. Συ έ
ο iPhone η θύρ USB. Ό
υπάρχου ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηι οποιή
η θύρ
ο υ ό π ρίγρ
.
>
π
μ
μ
μ
- η πιέρους προ ο ή
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι οι υ
ές φ ρογές.
2.
542
η πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay
ί ι οι ή, π ή
ο Apple CarPlay η προ ο ή φ ρογώ .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
3. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
ο Apple CarPlay ι ουργ ί ο π ρ
ή ιο
η ί ι
ιγ ή θ ί
ι ουργί ι ά η
φ ρ ογή η ί ι πι έρους προ ο ή. Γι
φ ι
ί ξ ά ο Apple CarPlay η πιέρους προ ο ή - π ή
ο ι ο ί ιο
Apple CarPlay η προ ο ή φ ρ ογώ .
Apple CarPlay
Apple CarPlay
1. Π ή
2. Π
ή
μ
iPod
iPod
μ
η
π
πά ω προ ο ή.
•
•
•
•
•
πο υ έ
ι υ έ
η υ
υή
Apple η θύρ USB.
>
πι έρους προ ο ή
ο
Apple CarPlay οίγ ι ι φ ίζο ι
οι υ
ές φ ρ ογές.
π
χο ύ
η
( . 530)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 537)
Ρυθ ί
Σύ
ις γι
ο Apple CarPlay* ( . 543)
η ου υ ο ι ή ου ( . 557)
Apple CarPlay.
3.
πο πι έξ
ο π ί ιο γι η υ
υή
Apple που
θέ
θέ ι π έο
ι ουργί ο Apple CarPlay υ ό
,
ό
υ έ
ο
ώ ιο USB.
4.
πο υ έ
ι υ έ
Apple η θύρ USB.
5.
3.
η υ
υή
οίξ
η φ ρ ογή iPod πό η προο ή φ ρ ογώ .
iPod
Apple CarPlay
1. Π ή
ο Apple CarPlay
ο ή φ ρ ογώ .
2. Δι
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
η προ-
ή
υό-
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
μ
Apple CarPlay*
Ρυθ
ις γι η
Apple CarPlay.
φω ο υ
2. Π
2. Π
•
•
ή
μ
η
•
•
•
πά ω προ ο ή.
ή
π
Apple CarPlay
ι πι έξ
η ρύθ ι η:
πι έξ
οπ
ίθ
ι υ ό
υ έ
ι ο
ί ιο - ο Apple CarPlay
ι ουργί ό
ώ ιο USB.
πο πι έξ
ο π ί ιο - ο
Apple CarPlay
ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
υ έ
ι ο
USB.
π ι ί ι π
φορά ργο
ι ώ ρυθ ίω γι
ι γρ φ ί η ί
, . ό η
" π
φορά ρυθ ί ω
η προ ο ή ρυθ ίω ".
μ
ή
μ
η
ι ά
.
ις ρυθ ί
.π
ις γι
.
.
ο Android Auto ς
ι η υ
ό η
ού
ου ι ,
πρ γ
οποι
η φω ι ς
ις,
ά
ο ηγ ς ι
χρη ι οποι
προγρά
πό ι
υ
υ Android. ο Android Auto ι ουργ
πι γ
ς υ
υ ς Android.
π
Apple CarPlay* ( . 540)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
η προ ο ή
ώ ιο
Σ η ί
πορού
πο η ο υ ού έως
ι 20 υ
υές Apple. Ό
η ί
ί ι
π ήρης ι υ
θ ί ι έ υ
υή, η
υ
υή που ί ι π
ιό ρη ι γράφ
ι.
1. Π
•
•
Android Auto*
ο
ξής:
μ
1. Π
ή
μ
ο ως
ΠΟΛ Μ Σ
πά ω προ ο ή.
Π ηροφορί ς γι ις φ ρ ογές που υπο ηρίζο ι ι ποι η έφω
ί ι υ
ά ι ίθ
ι η ι ο
ί : www.android.com/
auto/. Λά
υπόψη ς ό ι η Volvo
φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο η φ ρογή Android Auto.
ί η η ου Android Auto γί
ι πό η
προ ο ή φ ρ ογώ . Μό ις ο Android Auto
θ ί
ι ουργί γι πρώ η φορά, η φ ρογή ίθ
ι
ι ουργί υ ό
η πόη φορά που θ υ
θ ίη υ
υή. Μπο}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 543
||
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
ρ ί
έ ρξη
π ργοποιή
ις Ρυθ ί ις.
η
υ ό
η
Ω
Ό
έ
η έφω ο υ
θ ί ο Android
Auto, π ρέχ ι η υ ό η
υ χούς
ροής (stream) έ ω Bluetooth
έ ά ο
media player. ο Bluetooth ί ι
ργό
ό ο ο Android Auto χρη ι οποι ί ι.
Ό
χρη ι οποι ί
η π οήγη η
χάρ η
έ ω ου Android Auto,
υπάρχ ι θο ήγη η η οθό η ου ο ηγού ή η Προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display),
ά ό ο η
ρι ή οθό η.
Μπορ ί
χ ιρίζ
ις φ ρ ογές
Android Auto πό η
ρι ή οθό η, ο
ι η ό η έφω ο ή πό
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού (ι χύ ι γι υγ ρι έ ς ιουργί ς). Μπορ ί
πί ης
χρη ι οποι ί
ο Android Auto έ ω φω η ι ού χ ιρι ού
έ ι, ώ
πορ ί
ιά
ο
ρό ο. Μ έ π ρ
έ ο πά η
ο
ου πί
ο ι ό ι, ρχίζ ι η φω η ι ή
γ ώρι η, ώ
έ
ιγ ι ίο πά η
π ργοποι ί ι.
μ π
π
μ
π
Google Inc.
π
π
544
Android Auto,
:
Android Auto
π π
π
μ
μ
. Volvo Cars
Android Auto
μ
.Ό
Android Auto,
.
μ π
μ
( μπ.
Android
π
μ
Android π
1. Συ έ
>
μ
)
μ
έρους προ ο ή
γ ι ι φ ίζο
ογές.
.
π
π
.
2.
Android Auto
π
1. Συ έ
υπάρχου
ι οποιή
γρ
.
2. Δι
π
Android
ο Android η θύρ USB. Ό
ύο θύρ ς USB, πρέπ ι
χρηη θύρ
ο υ ό π ρί-
ά
ις π ηροφορί ς ο
ο ή υ
ι η υ έχ ι π
ο OK.
3. Π ή
ο Android Auto
φ ρ ογώ .
ή
υό-
η προ ο ή
4. Δι
ά
ους όρους ι ις προ ποθέις ι έπ ι π ή
π
γι
υ
θ ί .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Android Auto οίγ ι ι φ ίζο ι οι
υ
ές φ ρ ογές.
5. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
ο η έφω ο
π
μ
.
η θύρ USB.
μ
- η πιAndroid Auto οίι οι υ
ές φ ρ-
μ
μ
π
μ
οίξ
η φ ρ ογή Android Auto πό
η προ ο ή φ ρ ογώ .
>
πι έρους προ ο ή
ο
Android Auto οίγ ι ι φ ίζο ι οι
υ
ές φ ρ ογές.
3. Π
>
ή
η φ ρ ογή που θέ
φ ρ ογή ρχίζ ι.
.
ο Android Auto ι ουργ ί ο π ρ
ή ιο
η ί ι
ιγ ή θ ί
ι ουργί ι ά η
φ ρ ογή η ί ι πι έρους προ ο ή. Γι
φ ι
ί ξ ά ο Android Auto η πιέρους προ ο ή - π ή
ο ι ο ί ιο
Android Auto η προ ο ή φ ρ ογώ .
•
•
•
•
π
χο ύ
η
( . 530)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
Σύ
η (πο υ) έ ω έ ω υπο οχής
AUX In/θύρ ς USB ( . 537)
Ρυθ ί
ις γι
ο Android Auto* ( . 545)
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ.
ΧΟΣ
•
•
Σύ
πι
η ου υ ο ι ή ου ( . 557)
όπη η ης
ρι ής οθό ης ( . 36)
μ
Android Auto*
Ρυθ
ις γι
γι πρώ η φορά
η φω ο που υ
Android Auto.
2. Π
ή
2. Π ή
πι έξ
•
•
μ
η
π
η ρύθ ι η:
•
•
•
πι έξ
οπ
ίθ
ι υ ό
υ έ
ι ο
πά ω προ ο ή.
Android Auto
ι
ί ιο - ο Android Auto
ι ουργί ό
ώ ιο USB.
πο πι έξ
ο π ί ιο - ο
Android Auto
ίθ
ι υ ό
ι ουργί ό
υ έ
ι ο
USB.
Σ η ί
πορού
πο η ο
ι 20 υ
υές Android. Ό
η
π ήρης ι υ
θ ί ι έ υ
υ
υή που ί ι π
ιό ρη ι
ο
ι ά
ξής:
μ
1. Π
ή
μ
ι
•
•
•
ΠΟΛ Μ Σ
.
ις ρυθ ί
.π
ις γι
.
.
π
Android Auto* ( . 543)
Μη
ι ός ρυθ ί ω
ρυθ ί ω ( . 204)
πι
όπη η ης
η προ ο ή
ρι ής οθό ης ( . 36)
ώ ιο
υ ού έως
ί
ί ι
υή, η
γράφ
ι.
π ι ί ι π
φορά ργο
ι ώ ρυθ ίω γι
ι γρ φ ί η ί
, . ό η
" π
φορά ρυθ ί ω
η προ ο ή ρυθ ίω ".
μ
1. Π
ή
μ
η
πά ω προ ο ή.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ. 545
ΧΟΣ
(π
ΠΟΛ Μ Σ
)μ
π
Συ
ο ύποι ρχ ω , προ ι γρ φ ς χου
ι USB.
Μορφ
Επ
η
ρχ ου
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro ( υ ά
mp3),
MP3 HD ( υ ά
mp3)
AAC
546
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (ήχος
MPEG-4 part III),
HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Μορφ
Επ
η ρχ ου
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Μορφ
Επ
η ρχ ου
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, divx
Μέγ. έγ θος
ρχ ίου
4 GB
ASF
.asf, .wmv
Codec ήχου
MP3, AC3
MKV
.mkv
Επ
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
η ρχ ου
ι ι ές
γί ς
φορά
DivX®
Οι πι οποιη έ ς DivX υ
υές έχου ο ιί γι υψη ής ποιό η ς
π ρ γωγή
ί ο DivX (.divx, .avi). Ό
υπάρχ ι ο ογόυπο DivX, πι ρέπ
ιη
π ρ γωγή ι ιώ
DivX.
Προφί
DivX Home Theater
Codec γι
ί ο
DivX, MPEG-4
ά υ η
χύ η
χύ η
720x576
bit
4.8Mbps
ρέ
30 fps
.divx, .avi
πό ι οι
π
Μορφ
πέ
η
ρχ ίου
XSUB
ι ουρ-
Πο
πο
π οί υπό ι οι,
π οί ήχοι, υ έχι η
π ρ γωγής
Π ηροί ό ς ις π ι ήις ου προφί DivX
Home Theater. πι
φθ ί
η ι ύθυ η
divx.com γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς ι
ργ
ί ογι ι ού γι
η
ροπή ω
ρχ ίω
ς
DivX
Home Theater video.
π
Γι
ι ά ι ο ύ η
η
ω ά, πρέπ ι
ι χύου οι π
ι γρ φές. Σ η
ρι ή οθό
ι ο ήφ έ ω
ά η
USB
υ
υή USB
ρ ά ω προη
φ ίζ π ρ γωγή.
ΧΟΣ
Μ γ. ριθ
ρχ ί
Φά
15000
οι
θ ί
Λί
1000
ςφ
ς
έ ω
π ρ γωγής
Σ οιχ ί
ι
π ρ γωγής
ποφά
•
•
ί
100
-
οι
1000
Χωρίς όριο
π
USB
•
•
•
•
8
πο οχή ύπου A
ο η 2.0
Π ροχή ά ης 5 V
ηρ ύ
ος έγ. 2,1 A
ς
π
ο ι η ό ς η φω ο ι θ ι
Bluetooth, πορ
υ
θ
ύρ
ω
ω
ο ύ η
οι
ς υ ο ι
ου υ ο ι
ου.
ο ηχο ύ η
ι ουργί
οι
υ ό η
ουργί ς ου ι
. Μπορ ί
η έφω ο πό
υ
έ ο
η
( . 530)
π ρ γωγή (πο υ) έ ω ( . 531)
ξιά χ ιρι
π
ο
ς
ί η
η
ιιριζόι η ό
ί ι
Ό
έ
ι η ό η έφω ο έχ ι υ
θ ί
ο
υ ο ί η ο ι υ
θ ί, πορ ί
χρη ι οποιηθ ί γι η πρ γ
οποίη η ή ω , η
πο ο ή/ ήψη η υ ά ω , η υ χή ροή
(streaming) πο υ έ ω
ι γι ύ
η ο
ι ί υο.
π
χο ύ
πο υ έ ω χρη ι οποι
ής υ ο ι ί ς, ώ έχ
έγχ
ι
ιρά πό
η ού η φώ ου η χ
πί ης
χ ιρίζ
ο
ι ά ου π ή ρ ,
ο υ ο ί η ο.
ΠΟΛ Μ Σ
Ο χ ιρι ός ου η φώ ου
γί
ι πό η
ρι ή
οθό η, ω ό ο ρι ές ιουργί ς ί ι πί ης ι θέ ις έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης ι ου
ού φ ρ ογώ , προ ά ι
πό
ήρι
ο ι ό ι.
Μι ρόφω ο.
ι η ό η έφω ο.
Χ ιρι ός η
οθό η.
φώ ου
η
ρι ή
Π η ρο όγιο γι ο χ ιρι ό ω
ιουργιώ ου η φώ ου που φ ίζοι η οθό η ου ο ηγού ι η φω ηι ή
γ ώρι η.
Οθό η ο ηγού.
π
•
•
Σύ
•
Δι χ ίρι η η
( . 551)
η η
φώ ου ( . 548)
Σύ
η/ πο ύ
( . 550)
η ου η
φω ι ώ
ή
φώ ου
ω
}}
547
ΧΟΣ
ΠΟΛ Μ Σ
•
•
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
•
•
•
Ρυθ ί
•
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί ις γι
( . 555)
ι έ ου ( . 552)
ο η έφω ο ( . 555)
η ύ
ι έ ου
ις Bluetooth ( . 556)
γ ώρι η φω ής ( . 136)
Χρή η ου
ού φ ρ ογής
ου ο ηγού ( . 126)
χο ύ
η
( . 530)
η οθό η
Συ
η φω ο
ργοποιη
ο
Bluetooth ο υ ο η ο γι
πρ γ
οποι
ις,
/
ά
η ύ
,
πο
ά
υ χ ρο
(streaming) (πο υ)
ω
ι
υ
ο
υ ο η ο ο ι
υο.
πάρχ ι η υ ό η
ύο υ
έ ω
υ
υώ Bluetooth υ όχρο υ ή η
π ρίπ ω η η ί πό υ ές πορ ί
χρη ιοποιηθ ί ό ο γι υ χή ροή (streaming)
(πο υ) έ ω . ο η έφω ο που υ έθη πιο
πρό φ
θ υ
θ ί υ ό
, γι ποο ή ι ήψη ή ω / η υ ά ω , γι υ χή ροή (πο υ) έ ω
ι γι π ροχή ύ
ης
ο ι ί υο. Γι
άξ
η χρή η ου
η φώ ου, . ό η "Ρυθ ί ις
Bluetooth".
ύ
η πρ γ
οποι ί ι ί φορά γι
άθ υ
υή. Μ ά η ύ
η, η υ
υή
Bluetooth
χρ ιάζ
ι π έο
ί ι ορ ή/
ζη ή ι η,
ά ό ο
έχ ι
ργοποιηέ ο ο Bluetooth. Γι
υ
θ ί ο υ ο ίη ο ο ι ί υο έ ω η φώ ου, πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering
ο η έφω ο. ο υ ο ί η ο πορ ί
ποη ο ύ ι έως ι 20 υ
έ ς
υ
υές Bluetooth.
πάρχου
ζη ή
548
ύο πι ογές γι η ύ
η. ί
ο η έφω ο πό ο υ ο ί η ο
ί
ζη ή
φω ο.
π
1.
ο υ ο ί η ο πό ο η έ-
1-
π
ιωθ ί ό ι ο η έφω ο ί
ή ι ο/ορ ό έ ω Bluetooth.
ι
ζη-
2. Γι
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο έ ω ου Bluetooth ου η φώ ου,
ργοποιή
η ι ουργί tethering
(φορη ό/προ ωπι ό hotspot) έ ω
Bluetooth ο η έφω ο.
3.
οίξ
η
η έφω ο.
•
πι έρους προ ο ή γι
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο, π ή
.
ο
έ ο η έφω ο
•
υπάρχ ι έ
υ
έ ο η έφω ο
ο υ ο ί η ο, π ή
.
Σ ο
υό ο π ράθυρο, π ή
o
.
> Οι ι θέ ι ς υ
υές Bluetooth
π ρ ίθ
ι
ί
.
ί
η ρώ
ι θώς ιχ ύο ι έ ς
υ
υές.
4.
γγίξ
ο ά υ ο
η φώ ου που πρό ι
οό ο
ι
υ
ου
θ ί.
ΧΟΣ
5.
6.
ιωθ ί ό ι ο υγ ρι έ ος ω ι ός
ριθ ός ο υ ο ί η ο υ φω ί
ο
ω ι ό ο η έφω ο. Σ υ ή η π ρίπ ω η, πι έξ
πο οχή ι
ύο
η ί .
π
π
1.
•
οίξ
η
η έφω ο.
•
πι έξ
ο η έφω ο πο οχή ή πόρριψη γι υχό πι ογές γι ις π φές ι
η ύ
η φώ ου.
•
Ω
•
2-
ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η
ορι έ
η έφω .
Δ
ί ιό
ι η ά η έφω
υ ά ι
πορού ό
φ ίου π φές ι η ύ
ο υ ο ίη ο.
2.
πι έρους προ ο ή γι
υπάρχ ι υ
ο υ ο ί η ο, π ή
μ
μ .
υπάρχ ι έ
υ
έ ο η έφω ο
ο υ ο ί η ο, π ή
.
Σ ο
υό ο π ράθυρο, π ή
μ
μ .
ργοποιή
φω ο.
ο Bluetooth
6.
ιωθ ί ό ι ο υγ ρι έ ος ω ι ός
ριθ ός ο υ ο ί η ο ιριάζ ι
υ ό
η ξω ρι ή υ
υή. Σ υ ή η
π ρίπ ω η, πι έξ
πο οχή ι
ύο
η ί .
7.
πι έξ
ο η έφω ο πο οχή ή πόρριψη γι υχό πι ογές γι ις π φές ι
η ύ
η φώ ου.
ο
έ ο η έφω ο
ο η έ-
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο έ ω ου Bluetooth ου η φώ ου,
ργοποιή
η ι ουργί tethering
(φορη ό/προ ωπι ό hotspot) έ ω
Bluetooth ο η έφω ο.
Ω
•
•
3. Γι
4.
5.
ζη ή
ο η έφω ο υ
υές
Bluetooth.
> Οι ι θέ ι ς υ
υές Bluetooth
π ρ ίθ
ι
ί
.
πι έξ
οό ο
η έφω ο.
ου υ ο ι ή ου
ο
ΠΟΛ Μ Σ
ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η
ορι έ
η έφω .
Δ
ί ιό
ι η ά η έφω
υ ά ι
πορού ό
φ ίου π φές ι η ύ
ο υ ο ίη ο.
Ω
ο
ι ουργι ό ύ η
ου η φώ ου
θ ι
ί, η ύ
η πορ ί
ι οπ ί. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ι γράψ
ο
η έφω ο πό ο υ ο ί η ο ι π
άη ύ
η.
μ
Πο ά η έφω
η γορά ι θέ ου
ύρ
η χ ο ογί Bluetooth, ω ό ο
ί ι ό π ήρως υ
ά
ο υ ο ί η ο.
}}
549
ΧΟΣ
||
ΠΟΛ Μ Σ
Γι η υ
ό η , πι
φθ ί
θυ η support.volvocars.com.
•
•
/ π
η ι ύΣύ
π
η,
ου η
η έφω ο ( . 547)
Σύ
η/ πο ύ
( . 550)
η ου η
•
•
Ρυθ ί
•
•
Δι χ ίρι η η υ ά ω
φώ ου
ις Bluetooth ( . 556)
Δι χ ίρι η η
( . 551)
φω ι ώ
ή
ω
3.
γ
πο ύ
φώ ου.
η
ός υ
-
1.
ι έ ου ( . 552)
ύο η έφω
ί πορού
που υ έθη
υ
θού υ ό
.
ργοποιή
ο Bluetooth ο η έφω ο πρι γυρί
ο ι όπ η άφ
ξης ου υ ο ι ή ου η θέ η I.
1.
ργοποιή
φω ο.
ο Bluetooth
-
η θέ η
ο η έ-
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο υ όχρο , πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering (φορη ό/
προ ωπι ό hotspot) ο η έφω ο.
550
οίξ
η πι έρους προ ο ή γι
η έφω ο.
>
υ
έ
η έφω π ρ
ι
ί
.
ο
ίθ -
ο Bluetooth
ο η έ-
ο η έφω ο ρί
ι
ός ης
έι ς ου υ ο ι ή ου, πο υ έ
ι υ ό.
η ιωθ ί πο ύ
η η ιάρ ι
ι ς
ργής ή ης, ό η ή η πορ ί
υ χι
ί ο η έφω ο.
1.
οίξ
η
η έφω ο.
2. Π
πι έρους προ ο ή γι
ή
ο
.
> Οι ι θέ ι
π ρ ίθ
Γι
2.
ου
θ ί.
Ό
υ
θ ί ο υ ο ί η ο ο ι ίυο υ όχρο , πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η η ι ουργί tethering (φορη ό/
προ ωπι ό hotspot) ο η έφω ο.
2. Γυρί
ο ι όπ η άφ ξης
I ή γ ύ ρη.
> ο η έφω ο θ υ
θ ί.
π ργοποιή
φω ο.
–
Γι
υ ο ί η ο online* ( . 556)
οό ο
ι
υ
θ ί.
π
μ
Μό ο
υ
γγίξ
ο ά υ ο
η φώ ου που πρό ι
> ο η έφω ο θ υ
ς υ
υές Bluetooth
ι
ί
.
3. Π ή
ο η έφω ο που θέ
υ
θ ί.
1.
οίξ
η
η έφω ο.
2. Π
>
πι έρους προ ο ή γι
ο
ή
μ
π
Bluetooth.
φ ίζ
ι ι ί
ις υ
έ ς υ
υές Bluetooth.
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
-
ουάρ.
ΧΟΣ
3.
γγίξ
θέ
4. Π
>
•
•
•
•
•
•
ο ά υ ο
φ ιρ θ ί.
ο η έφω ο που
ή
ο
ι πι
η πι ογή ς.
ο η έφω ο
ί ι π έο υ
έ ο
ο υ ο ί η ο.
ιώ-
Δ
2.
ι χ ρι η
η φω ο υ
ω
ο υ ο η ο γι
ο
ω Bluetooth.
-
π
Σύ
η η
ις γι
Ρυθ ί
ις Bluetooth ( . 556)
ις ι
4. Π
φ