Volvo XC90 Twin Engine Quick start guide

Volvo XC90 Twin Engine Quick start guide
XC90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Σ
υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ
ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή
ι
ι ι
ο
ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου
ι ι υ ό ι ό.
ο έο
Η ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ Ο
ο γχ ιρί ιο
όχου ί
πορ ί
υπάρξ ι πρό
ΕΦ ΡΜΟΓΗ Γ
ς Volvo. Λ π ο
ρέ
ρ ς π ηροφορί ς γι
Ο ΝΗ Ο
ι ι θέ ι ο η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου, όπου
η πό η πά ω προ ο ή.
ΝΗ ΕΣ Σ Σ Ε ΕΣ
ο γχ ιρί ιο
όχου ί ι ι θέ ι ο ως φ ρ ογή (Εγχ ιρί ιο Volvo) γι
smartphone ι ά π . Η φ ρ ογή π ριέχ ι πί ης π ι υ ι ά ί ο γι
γ έ ς ι ουργί ς.
Δ
ο
πι-
ΟΣ ΟΠΟΣ ΠΟΣ ΗΡ ΞΗΣ VOLVO
Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι
ι π ι υ ι ά ί ο θώς ι πρό θ ς π ηροφορί ς ι οήθ ι γι ο Volvo
ς ι η ι ιο η ί ου υ ο ι ή ου ς.
ΕΝ
ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ
πάρχ ι έ π ράρ
π ριέχ ι π ηροφορί
η
ι ώ
ι πρ
ιο
όχου ι χ
η
ς γι
ι ώ
ι όπ
ο γχ ιρί ιο
όχου ο ου πά ι ου
π ό, που
ις φά ι ς ι προ ι γρ φές θώς ι ι ύ οψη
π ηροφοριώ . Μπορ ί
π ρ γγ ί
έ υπο γχ ιρίράρ η .
ά οχο ί
ι
ΠΕΡ ΕΧΟΜΕΝ
01. ΕΞΟ Ε ΩΘΕ Ε ΜΕ Ο VOLVO Σ Σ
Σ υ ό ο φά ιο πορ ί
ρ ί π ηροφορί ς γι ορι έ
πό
υ ή
Volvo, θώς ι ι πι όπη η γι ο ω ρι ό ι ο ξω ρι ό ου υ ο ι ή ου
ι υπηρ ί ς ης
ι η
ρι ή οθό η.
02. ΦΌΡ ΣΗ
Σ
υ ό ο φά ιο π ριγράφ
ς φόρ ι ης ι οι ιάφορ ς
03. ΕΣΩ ΕΡ Ό
ιη
ά
η φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου, ο ρόπος
ι ι ές υχ ί ς η οθό η ου ο ηγού.
ι ουργί ς ης ο ά-
Σ ΝΔ ΣΕ Σ
Ε ώ πορ ί
ύ
η ο ι
ι ά
ί υο.
γι
04. Ο ΠΡΟ ΟΛ Σ ΗΣ ΕΝ Ρ
ις ιάφορ ς
ι ουργί ς
ο χώρο πι
ώ π.χ. ρυθ ί
ις
θί
ος
ι
Σ ΟΘΌΝΗΣ
Ε ώ πορ ί
ρ ί π ηροφορί ς γι ις ι φορ ι ές ύρι ς προ ο ές ης
πορ ί
χ ιρίζ
πο ές πό ις ι ουργί ς ου υ ο ι ή ου.
ρι ής οθό ης, πό όπου
05. Ξ ΠΝΗ ΟΔ ΓΗΣΗ
Σ υ ό ο φά ιο π ριγράφο ι ιάφορ πό
υ ή
υπο
π ρ ίθ
ι υ ου ές πώς πορ ί
ο ηγ ί πιο οι ο ο ι ά.
06. ΦΩΝΗ
Ε ώθ
ήριξης ο ηγού ου υ ο ι ή ου
ι
Ν ΓΝΏΡ ΣΗ
ρ ί
ιάφορ ς
ο ές/φρά
ις γι
ο ύ
η
φω η ι ής
ι
ρω ι ό π ρι χό
γ ώρι ης ου υ ο ι ή ου.
07. Ε Δ Ό Ε ΜΕΝΟ
Επι η ά
ις
Ο προ ιρ ι ός ξοπ ι
προ ι οποιη ι ό, η
ός
ι ό
ο ο ηγό Quick Guide πι η
ί
η
ι
ρί
ο*.
ο, ις οποί ς πρέπ ι
ι
ά
.
01
01
Ε Σ ΓΩΓΗ
Γι
ρχί
χρη ι οποι ί
ο Volvo ς
ο
ύ ρο υ ό
ρόπο, υπάρχου ιάφορ ς ι ουργί ς, όροι ι υ ου ές που πορ ί
ί ι χρή ι ο
γ ωρίζ .
υ
θ ί
έ Προφί ο ηγού. . ό η Επά ω προ ο ή
ο ηγό Quick Guide γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ου ο ηγού.
Volvo ID
Προ
ο Volvo ID ί ι έ προ ωπι ό
γ ωρι ι ό που π ρέχ ι πρό
η
ιάφορ ς υπηρ ί ς online1. Ορι έ π ρ
ίγ
ί ι ο Volvo On Call*,
οι υπηρ ί ς χ ρ ώ , η προ ωπι ή ύ
η η ι ο
ί volvocars.com
ιη υ ό η
ρά η ης γι έρ ις ι πι
υή. Μπορ ί
η ιουργή
έ Volvo ID η ι ο
ί volvocars.com, πό η φ ρ ογή
Volvo On Call ή π υθ ί ς ο υ ο ί η ό ς.
ά
ο υ ήθ ι
ι
ίζ
πά ο προ
ρ ι ά ο υ ο ί η ο
πρι η
χώρη η. Μπορ ί
υξή ι η υ ο ο ί
ι
ιώ ι η
φθορά ου υ ο ι ή ου, ώ υ όχρο
πο
ά
υχάρι η θ ρ ορ ί
ο χώρο πι
ώ . πό η προ ο ή ι
ι ού ης
ρι ής
οθό ης, πι έξ
η
ρ έ Σ
ι
άθ ή
ργοποιή
η ιουργί έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call. Ο π ήρης προ
ρ ι ός ιι ός ί ι ι θέ ι ος ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ 3.
Sensus
ο Sensus ί ι ο έξυπ ο ύ η
ι ύ
ης ου υ ο ι ή ου
π ι ό ς ις ύ ις ο υ ο ί η ο που φορού
η ψυχ γωγί ,
η ο ι ί υο, η π οήγη η* ι υπηρ ί ς π ηροφοριώ . Εί
Sensus που θι ά φι ή η πι οι ω ί
ά
άς, ο υ
ι ο έξω ό ο.
ι
ύη ύ ι ο
ο ί η ο
ρ
ι
ς
ι
ι
ς πρι
ξι
υ ό ο
προφί
ψ
Volvo On Call*
ο Volvo On Call ί ι έ
ω
ω έ ο ύ η
οήθ ι ς
ι φ ρογή που ς ί ι η υ ό η
έγχ
ο Volvo ς πό πό
η.
Χρη ι οποιώ ς η φ ρ ογή Volvo On Call, πορ ί π.χ.
ί ποιοι
π ήρ ς χρ ιάζο ι
ι
ά
ηή
η ο ά ι ή ο ψυ ι ό υγρό
χρ ιάζ
ι υ π ήρω η. Μπορ ί
ι ώ
ι
ξ
ι ώ
ο
υ ο ί η ο,
έγχ
η άθ η υ ί ου ι
έπ
πού ρί
ι
ο π η ιέ
ρο πρ ήριο
ζί ης. Μπορ ί
πί ης
ρυθ ί
ο προρ ι ό ι
ι ό2 πό ο ύ η
ι
ι ού άθ υ ης ου υ οι ή ου.
ά
(download) η φ ρ ογή Volvo On Call γι
ξ ι ή.
ο Volvo On Call π ρι
ά ι πί ης ο ι ή οήθ ι
άγ ης έ ω ω ου πιώ ON CALL ι SOS η
υ ο ι ή ου.
Προφ
Πο
ι οήθ ι έ
ης
ο ό οροφής ου
ο ηγο
ές πό ις ρυθ ί ις που πρ γ
οποιού ι ο υ ο ί η ο πορού
προ ρ ο ού
ις προ ωπι ές προ ι ή ις ου ο ηγού ι η υ έχ ι
ποθη υ ού
έ ή π ρι ό ρ προφί . άθ
ι ί πορ ί
1
2
3
Οι υπηρ ί ς ι φέρου
Σ
υ ο ί η χωρίς ύ
η ου χώρου πι
ώ
χύ ι γι ο η
ρι ό ύ
ά ογ
η ι όρφω η ου υ ο ι ή ου
η προθέρ
ης
ά η άθ υ η
, ό ο ο ξ ρι ός.
η θέρ
ης.
ί
ι η γορά.
ι φι ή η θέρ-
01
01
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
Ο
γχος ι η θ ο
η η ης π ης
ι ώ (ITPMS)*
ά
η
πρ γ
οποιού ι έ ω ου TPMS η φ ρ ογή
ρι ής οθό ης. Σ
Αυ ο ι
ου, η προ ο ή φ ρ ογώ ης
π ρίπ ω η χ η ής πί ης
ι ώ , η οθό η ου ο ηγού ά ι
. Σ π ρίπ ω η χ η ής πί ης
ι ώ ,
θ ρά ο ύ ο ο
έγξ
ι ρυθ ί
η πί η ι
έ
ρ
ι ά ιπ ή
ο ου πί θ ο ό η ης γι
ρχί ι η θ ο ό η η ITPMS.
Ο
γχος ης άθ ης
ιο ι η ρ πρ γ
οποι ί ι πό η
ά
η Αυ ο ι
ου. Σ ο
ά
η Αυ ο ι
ου,
φ ρ ογή
πορ ί
πί ης
έπ
η ύ
ά
ης ι
ά
ράη η γι έρ ις ι πι
υή*.
Η φ ρ ι η ης υ ρι ι ς π
ρ ς πρ γ
οποι ί ι έ ω ης υποοχής φόρ ι ης ο προ ι ό πά ι. οίξ
η θυρί
έ ήπιο
πρώξι ο. Γι έ ι η υ ο ο ί ξ ι ή
ο ξί ι
π ήρως φορ ιέ η π
ρί .
Οι ξω ρι ο
θρ π ς έχου υ ό η
π ίρ ου υ ό
*
ί η προς
ά ω, ό
πι γ ί η όπι θ . Ό
ι ώ
/ξ
ιώ
ο υ ο ί η ο
ο η χ ιρι ήριοι ί, οι ξω ρι οί
θρέπ ς έχου υ ό η
ιπ ώ ο ι/ π έρχο ι η
οι ή θέ η υ ό
*. Μπορ ί
ργοποιή
υ ές ις ιουργί ς πό ο Ρυθ
ις
My Car
θρ π ς ι Ά
η η
πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
ω /ξ
ω Keyless* η ί ι ό ι χρ ιάζ
ι π ώς
έχ
ο η χ ιρι ήριοι ί ζί ς
ι
έπη, γι π ρά ιγ ,
γι
ι ώ
ή
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο. ο η χ ιρι ήριοι ί πρέπ ι
ρί
ι
έ ι 1 έ ρου (3 πο ιώ ) π ρίπου
πό ο υ ο ί η ο.
Πιά
η
ή ι ς πόρ ς ή πιέ
ο
ιχέ ιο π ί ιο φής ης
πόρ ς χώρου πο
υώ γι
ξ
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο. Γι
ι ωθ ί ο υ ο ί η ο, πιέ
π ά ι
οχή η
ή ης πόρ ς.
Μη γγίζ
ι ις ύο πιφά ι ς πί ης υ όχρο .
Ηπ
ο
πά ω
υ ο
Γι
ορ ι οροφ * π ρι
ά ι ο οιγό ο γυά ι ο ή
ι
ξή ιο ι ο χ ιρι ός ης πρ γ
οποι ί ι πό έ
ι όπ η
πό ο
ω ρι ό θρέπ η, ό
οη
ρι ό ύ η
ου
ι ή ου ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I ου ι όπ η άφ ξης.
οίξ ι η η ιοροφή η θέ η ξ ρι ού, πιέ
ο ι όπ η
προς
πά ω ι, γι
ί ι, ρ ήξ
ο ι όπ η προς
ά ω.
Γι
οίξ ι η π ορ ι ή οροφή
ώς, ρ ήξ
ο ι όπ η
προς
πί ω ύο φορές. Γι
ί ι, ρ ήξ
ο ι όπ η προς
ά ω ύο φορές.
Μπορ ί
οίξ
η η
ρο η η π ρ
ου χώρου πουώ *, γι π ρά ιγ , χρη ι οποιώ ς η ι ουργί ης πόρ ς
χώρου πο
υώ
η ί η η ου πο ιού*, η .
η ί η η ου
πο ιού προς
πρός,
ω ά , ά ω πό ο ρι
ρό ή
ου πί ω προφυ
ήρ .
ί
ι
ι ώ
η πόρ χώρου πουώ
ο
η ά ω
ή ου.
ί
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
ι ργή ί η η ου πο ιού ς πρός-πί ω. ο
υ ο ί η ο πρέπ ι
ι θέ ι
ί ω /ξ
ί ω Keyless*, γι
ξ
ι ώ
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ί η η ου πο ιού.
ο η χ ιρι ήριοι ί πρέπ ι
ρί
ι
έ ι 1 έ ρου
(3 πο ιώ ) π ρίπου πί ω πό ο υ ο ί η ο, γι ο ά οιγ
ι
ί ι ο
ί η η ου πο ιού.
Γι
η χ υπή ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ π.χ. η οροφή ο
γ ράζ, υπάρχ ι υ ό η προγρ
ι ού ου έγι ου οίγ ος. Γι
ρυθ ί
ο έγι ο ά οιγ ά ης, οίξ
η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
ι
ή
η
ο ύψος που θέ
. ό
πί 3 υ ρό π
ου άχι ο γι
ποθη υ ί
π ή
ο
η θέ η.
01
01
ΛΕ ΔΩΜ /ΞΕ ΛΕ ΔΩΜ
η
χ ιρι
ριο-
ι
Μ έ
ιγ ι ίο πά η
πο
υώ
ι ο πορ
ός*. Μ έ π ρ
οροφή* ι υ όχρο
,
ι ώ ου οι πόρ ς, η πόρ
ου χώρου
ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ ι οπ ίζ
ι ο υ γ ρέ ο πά η
ί ι πί ης η π ορ ι ή
ό
π ράθυρ .
Μ έ
ιγ ι ίο πά η , ξ
ι ώ ο ι οι πόρ ς ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
ι φοπ ίζ
ι ο υ γ ρ ός*. Μ έ π ρ
έ ο πά η , οίγου ό
π ράθυρ
υ όχρο .
Μ έ
ιγ ι ίο πά η , ξ
ι ώ ι η πόρ
ου χώρου πο
υώ
ι φοπ ίζ
ι ο υ γ ρ ός ό ο γι η πόρ
ου χώρου πουώ . Μ έ π ρ
έ ο πά η
οίγ ι ή
ί ιηη
ρο ίη η* πόρ
ου χώρου πο
υώ .
Η ι ουργί π ι ού
ργοποι ί
φ ς ι η όρ , γι
ρ ήξ ι η προ οχή, ό
π ι ί ι. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο
ου πί πί 3 υ ρό π ή π ή
ο ου πί ύο φορές
ός 3
υ ρο έπ ω , γι
ργοποιηθ ί η ι ουργί . Μπορ ί
π ργοποιή
η ι ουργί πό ο ί ιο ου πί, φού πρώ π ρ
ίι
ργή πί 5 υ ρό π
ου άχι ο . Δι φορ ι ά, π ργοποι ί ι υ ό
ά πό 3 π ά.
Θυρ
φ ρ ι ης
ιωθ ί ό ι ο υ ο ί η ο ί ι ξ
πρι υ έ
ή πο υ έ
ο
ι ω έ ο ι ο ι η ήρ ς
ώ ιο φόρ ι ης.
1. Πιέ
ι φή
2.
ο πί ω
οίξ
ή
ο πορ ά ι
ός,
ο.
ο πορ ά ι.
3. ρ ήξ
ο ά υ
υγ ρά η ης η
ης πρίζ ς φόρ ι ης
ω ρι ή π υρά ου
ο
ώ ιο ί ι
ι ω έ ο η υπο οχή
Η φόρ ι η ι όπ
ι
ο υ ο ί η οξ
πό ίγο,
ο
ώ ιο
πο υ
θ ί.
ω
η
ι
ύ
ρ ώ
ος.
ά η έ
ι ωθ ί,
ο
η θή η
ρξη ης φόρ ι ης.
ά υ χίζ
ι
ά
προ ωπι ώ χώρω
Μ ο
ί ω προ ωπι ώ χώρω ,
ι ώ
ι η πόρ
ου
χώρου πο
υώ
ι ο ου πά ι ου υ ο ηγού, ά ι που
πορ ί
η ο γι
ί ι πο ύ πρ
ι ό, γι π ρά ιγ , ό
έρ ις ή ο π ρ
όρο ξ ο οχ ίου.
π ρ
- Σ η προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης γγίξ
ω προ ωπι ώ χώρω , γι
ργοποιηθ ί/ π
ι ουργί .
ί
ο υ ο ίο ά υ ο ο
ργοποιηθ ί η
Ε φ ίζ
ιέ
υό ο π ράθυρο γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η. Επι έγ
ιέ ς
ρ ψήφιος ω ι ός άθ φορά που χρη ι οποι ίι ο
ί ω . Πρέπ ι
πι έξ
έ
πρό θ ο ω ι ό φ
ί ς η
πρώ η φορά που θ χρη ι οποιή
η ι ουργί .
01
01
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
ρι οθ η χρη ι οποι ί ι γι ο χ ιρι ό πο ώ
ι ώ
ι ουργιώ ου υ ο ι ή ου, π.χ. (πο υ) έ , ύ η π οήγη ης*,
ύ η
ι
ι ού, υ ή
υπο ήριξης ο ηγού ι φ ρ ογές
ο υ ο ί η ο.
Η
Η οθ η ου ο ηγο
ίχ ι ις π ρι ό ρ ς πό ις π ηροφορί ς
που χ ίζο ι
η ο ήγη η όπως η χύ η , οι ροφές ου ι ηήρ , η π οήγη η* ι η
ργή υπο ήριξη ο ηγού. Μέ ω ου
ού
φ ρ ογώ , πορ ί
πι έξ
ποι ς π ηροφορί ς θ
φ ίζο ι
η οθό η ου ο ηγού. Γι
οίξ
ι
π ριηγηθ ί
ο
ού
φ ρ ογώ , χρη ι οποιή
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. Μπορ ί
πί ης
ά
ις ρυθ ί ις πό ο Ρυθ
ις
My Car
Οθ
ς
η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
Η προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ (Head-Up display)* ι ουργ ί
υ π ηρω
ι ά
η οθό η ο ηγού ου υ ο ι ή ου ι προ ά
ι
π ηροφορί ς πά ω ο π ρ πρίζ. Ε ργοποι ί ι πό η προ ο ή ιουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
ο ου π Start χρη ι οποι ί ι γι η
ί η η ου υ ο ι ή ου.
Γυρί
ο ξιό ροφ
ι φή
ο γι
πι γ ί η θέ η άφ ξης I. Επι έξ
η χέ η P ή N, ρ ή
ο π ά φρέ ω π η έ ο
ι γυρί
ο ου πί Start ξιό ροφ γι
θ ί
ι ουργί ο
υ ο ί η ο. Γι
θέ
ο υ ο ί η ο
ός ι ουργί ς, γυρί
ο
ου πί Start ξιό ροφ .
Οι Λ ι ουργ ς ο γη ης* πι έγο ι
ο χ ιρι ήριο ο έ ρο,
ά
θί
. Πιέ
έ
ο χ ιρι ήριο ι υ ή
ο, γι
πι έξ
ξύ Pure, Off Road, AWD, Hybrid, Power ι
Individual η
ρι ή οθό η. Επι
ιώ
πιέζο ς ο ροχό. Μ
προ ρ ό
έ πρόγρ
ο ήγη ης
ο Individual πορ ί
ις
ο ηγι ά χ ρ
ηρι ι ά που θέ
. Ε ργοποι ί ι ο Ρυθ
My Car
Μ ο ω
ο πρ γρ
ης
ρι ής οθό ης.
ο
γη ης
η
πά ω προ ο ή
ο χ ιρ φρ ο
ργοποι ί ι, ό
ρ ήξ
ο
προς
πά ω,
έ
ύ ο ο ά ι η οθό η ο ηγού. π φ ί
ο χ ιρο ί η
πιέζο ς προς
ά ω ώ υ όχρο
ρ ά π η έ ο οπ ά
φρέ ω . Χρη ι οποιώ ς η ι ουργί υ ό
η πέ η η
ά η
φή ι ο π ά φρέ ω
ι η πέ η η θ
( ), ο ο ηγός πορ ί
ξ ο ουθή ι
γι π ρά ιγ ,
π
φ
ργ ί ό
άρι.
ο υ ο ί η ο
ή
ι,
Ν θυ ά
ό ι πρέπ ι
π ργοποι ί
η ι ουργί υ ό
ης
πέ η ης
ά η ι η υ ό
η ι ουργί ου χ ιρόφρ ου, ό
πρό ι ι
χρη ι οποιή
υ ό
ο π υ ήριο υ ο ι ή ω . Μπορ ί
ά
ις π ρ πά ω ρυθ ί ις η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης ο Ρυθ
ις
My Car
Φρ ο άθ υ ης ι
Α άρ η η.
Ο ι
π ης γι ο
ρ
ο υ ο ηγο * ρί
ι η ά ρη ου
π ό η π υρά ου υ ο ηγού ι ί ι προ ά ι ος, ό
ί ι
οι ή η πόρ
ου υ ο ηγού. ρ ήξ
ο ι όπ η προς
έξω
ι γυρί
ο
η θέ η ON/OFF γι
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί ου ρό
ου.
ο
ου
πά ι
π
οίγ ι, ό
χρη ι οποι ί
ο ου πί
.
01
01
ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ
Μπορ ί
ά
ρυθ ί ις ι
χ ιρίζ
ις π ρι ό ρ ς ι ουργί ς η
ρι οθ η. Η
ρι ή οθό η ι θέ ι ρ ις ύρι ς προ οές: ρχι ή προ ο ή, προ ο ή ι ουργιώ
ι προ ο ή φ ρ ογώ . Η
προ ο ή ι ουργιώ
ι η προ ο ή φ ρ ογώ ί ι προ ά ι ς πό η
ρχι ή προ ο ή, ρώ ο ς
ο άχ υ ό ς ξιά ή ρι
ρά. πάρχ ι
πί ης η πά ω προ ο ή, η οποί ί ι προ ά ι η
ύρ
προς
ά ω
ο πά ω έρος ης οθό ης.
ι
άξ
η
φά ι η η
ο ηγο , πι έξ έ θέ
ο Ρυθ
πά ω προ ο ή. Ε ώ πορ ί
πί ης
φό ο γι η
ρι ή οθό η.
ρι οθ η ι η οθ η ου
ις
My Car
Οθ
ς η
πι έξ
ούρο ή οιχ όχρω ο
Μπορ ί
πι ρ ψ
η ρχι προ ο
π ά η προ ο
έ
ιγ ι ίο πά η
ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής ά ω πό η
οθό η. ό
φ ίζ
ιη
υ ί
ι ουργί που ίχ χρη ι οποιηθ ί γι
η ρχι ή προ ο ή. Μ έ
ό η ιγ ι ίο πά η
ο ου πί ρχι ής
προ ο ής, ό οι οι ί οι η ρχι ή προ ο ή ρυθ ίζο ι η υπι ή ιουργί .
ι
έ
θ ρ
η
ρι ή οθό η,
ι ώ
η ι ουργί φής
π ρ
έ ο πά η
ο φυ ι ό ου πί ρχι ής προ ο ής που ρίι ά ω πό η οθό η. Γι
π
ργοποιή
η οθό η, π ή
ιγ ι ί ο ου πί ρχι ής προ ο ής.
Η ρ
η ς ο υ
η ύ
η,
έ
ιξη ω
ξιά.
ά
ης ο πά ω έρος ης οθό ης ίχ ι ις ρ
ηριόο ί η ο. ρι
ρά φ ίζο ι π ηροφορί ς γι ο ί υο ι
ώ οι π ηροφορί ς χ ι ά
πο υ έ , η ώρ
ιη
ι ουργιώ που
ού ι ο π ρ
ή ιο φ ίζο ι
Σ η γρ
ι
ι ο
ο ά ω έρος, πορ ί
ο ρ ί
ι η ά
η ω
θι ά ω , π ώ ς
Γι
φ ι
ί η προ ο ή ι
ι ού, π ή
γρ
ή ι
ι ού.
ο
ο
ρυθ ί
η θ ρί οιχο ι ο ί ιο.
ρι ό ου πί η
02
ΦΟΡ ΣΗ
ο Volvo ς ι θέ ι έ η
ρο ο έρ, που ι ί ο υ ο ί η ο υρίως
η ές χύ η ς, θώς ι έ
ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης που π ργ ί
υψη ό ρ ς χύ η ς ι γι πιο υ
ι ή ο ήγη η. Ο χρό ος
φόρ ι ης ης υ ρι ι ής π
ρί ς ξ ρ ά ι πό ο ρ ύ φόρ ι ης που
πορ ί
π ρέχ ι η πρίζ . Η υ ρι ι ή π
ρί φορ ίζ
ι πί ης ό
φρ άρ
ο
άή
ά η πέ η η πό ο ι η ήρ ,
ηφορι ή
ί η γι π ρά ιγ . Ό οι οι ύποι φόρ ι ης υπο ι ύο ι η οθό η
ο ηγού.
χ
Αποθ
ο
πο
υ η ου
ω ου φ ρ ι ης
ώ ιο φόρ ι ης ρί
υώ .
Μο ά
γχου πά ω
ι ά ω πό η θυρί
ο
πέ ου
ο χώρο
ώ ιο φ ρ ι ης
ρξη φ ρ ι ης
1. Συ έ
έζ .
2. Επι έξ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ο ω
όρ ύ
ρί , φορ ίζ
ι
ιη π
οίξ
ά υ
ί η ης
πρίζ . Πο έ η χρη ι οποι ί
φόρ ι ης
η ο ά
ο πορ ά ι φόρ ι ης πιέζο άς ο π
ης υπο οχής φόρ ι ης.
π
έγχου
.
ί
έ ιοι γι ο π ράζ ου ρ ύ
ζ ς, πι έξ
ο χ η ό ρο π ράζ φόρ ι ης
3.
ρί
ά
ι
ος φόρ ι ης ης πρίη ο ά
έγχου.
ι φ ιρέ
ο
4. φ ιρέ
ο προ
υ ι ό ά υ
ης
ής φόρ ι ης ι η υ έχ ι πιέ
η
ή έχρι έ
η υπο οχή ο υ ο ί η ο. ο
ώιο φόρ ι ης φ ίζ ι υ ό
έ
η υπο οχή φόρ ι ης ι η
φόρ ι η ρχίζ ι
ός 5 υ ρο έπ ω .
5. οποθ ή
η έρχ
η φή.
ι
ο προ
υ ι ό ά υ
ης
π φή
ο υ ο ί η ο, γι
ής φόρ ι ης έ ι, ώ
η προ ηθ ί ζη ιά
ρω η φ ρ ι ης
2. πο υ
έ
ο
ο η χ ιρι ήριοο ου πί
ι ο
ώ ιο φόρ ι ης π φ ίζ
ο ά υ
4. πο υ
ώ ιο φόρ ι ης πό η πρίζ .
έ
ο
οποθ ή
πέ ου
ι ί.
ι/
ώ ιο φόρ ι ης πό ο υ ο ί η ο.
3. Επ
οποθ ή
πορ ά ι φόρ ι ης.
5. Επ
θυρί
ο π ρι
ό ο
ώ ιο φόρ ι ης ί ι φο ι
έ ο
ι ο ά
έγχου, που ίχ ι η
ά
η φόρ ι ης. πο ηρίζ ι π ρ ο ούθη η
θ ρ ο ρ ί ς ι έχ ι
ω
ω έ ο ι όπ η φά
ος γ ίω ης.
Ό
φορ ίζ
ι η υ ρι ι ή π
ου υ ο ι ή ου.
Ο ο
1. Ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο
Η φόρ ι η έχ ι ο ο ηρωθ ί
ξ
ι ώ
ι.
γι
η υπο οχή φόρ ι ης
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ο χώρο πο
υώ .
ι
ί
ο
η θέ η ου ά ω πό η
ο
ώ ιο φόρ ι ης
πο υ
θ ί πό η υπο οχή φόρ ι ης,
φ ίζ ι ξ ά υ ό
ίγη ώρ φό ου π φ ί ι γι
ι οποιηθ ί η φόρ ι η ι η υ ο ο ί , θώς ι γι
ι υ ο υ θ ί ο προ ρ ι ός ι
ι ός πρι ρχί
ο ηγ ί . Μπορ ί
πο υ έξ ά ο
ώ ιο φόρ ι ης,
ξ
ι ώ
ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς ο η χ ιρι ήριοι ί.
ο υ ο ί η ο ι θέ ι Passive
Entry*, πορ ί
ο
ι ώ
ι
οξ
ι ώ
χρη ι οποιώ ς
η
ή ξ ά.
02
Μ
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ι η
θ ρά
πρά ι ο χρώ : Φόρ ι η
•
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
ο ή ι
ό ι ο χρώ
ιη
ι ή υχ ί φόρ ι ης ή ι: Η φόρ ι η
ί ι φι ή. Ε έγξ ό
ις υ έ ις ή χρη ι οποιή
ι ά η πρίζ , ι η υ έχ ι π
ι ή
η φόρ ι η.
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου
ι η
ί ι φι ή. φ ιρέ
ξ ι ή
ξ ά η φόρ ι η.
Μ
Απ
ις υχ
ς γι
•
Λ υ ό - Φως LED.
•
ί ρι ο - Λ ι ουργί
ο
•
ά ι
θ ρά
ά πό ίγο.
•
•
Σ
θ ρά
Μπ
η υποη
η υπο οχ φ ρ ι ης
ο ής,
ή ι πρά ι ο - Φόρ ι η
πρά ι ο χρώ
ω ης οθ
ο ή γι
η έ
ρξη ης φόρ ι ης.
ξέ ιξη.
- Η φόρ ι η ο ο
έ ο ό ι ο - Π ρου ιά
η
ηρώθη ,
άποιο φά
.
ή ι
πρά ι ο χρώ
ιη
ι ι ή υχ ί φόρ ι ης
ξέ ιξη.
ά ου
ι
θ ρά
πό η πρίζ
ο
ις
-
ό ι ο χρώ : Η φόρώ ιο φόρ ι ης ι
ης ο ηγο
ι φορ ι ά χρώ
ι ης.
ά
η φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου
έγχου, η οθό η ου ο ηγού ι
ά
θ ρά
ο ή.
ο ύ ο ο πι ιού ι η
ι ι ή υχ ί φόρ ι ης
ο ή ου
ό ι ο χρώ : Η φόρ ι η
ί ι φι ή. Επ
ι ή
η φόρ ι η.
Εά ο πρό η
πι έ ι - π υθυ θ ί
έ
π γγ
ί
χ ι ό.
•
Μπορ ί
έγξ
η
οχή φόρ ι ης, η ο ά
φ ρ ογή Volvo On Call*.
γχου
•
•
ΣΗ ΦΟΡ ΣΗΣ
ς
ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ά ι
ι ι ή υχ ί φόρ ι ης ή ι:
02
Σ
ω ης ο ά
•
ου υ
ό ου υπο
φως - φόρ ι η
Πρά ι ο φως - η π
ι ύου
η
ά
η φόρ-
ξέ ιξη.
ρί
ί
ι φορ ι
ό ι ο φως - φά
φόρ ι ης,
ίου φόρ ι ης ο υ ο ί η ο ι
έ η π ήρως.
έγξ
η ύ
η ου
η πρίζ 230 V.
ω-
ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ
ΟΔΗΓΟ
Ρ Δ Ο Σ ΗΝ ΟΘΟΝΗ
Σ η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι ι
ιρά πό ύ ο
ι ό ς ά ογ
ο πι γ έ ο πρόγρ
ο ήγη ης.
Η
ι ι ού
02
ά ω ηη
ρι ής έργ ι ς ι υ ί ου φ ίζ
ι
ξιά. Η
ά ω η ποι ί ι ά ογ
ο ρόπο ο ήγη
π ός υ ός ί ης π ρά ι πό ο υ ό έ ος ο πά ω
υ ο ί η ο
ί ι η ι ουργί ου ι η ήρ
ω ρι ής
Ό
ο ί ης ρί
ι η πορ ο
ί ζώ η, η π
ρί φορ
ά η πέ η η.
Αυ ο ο
π
ς
ο
ί η
ης. Ό
ο
έρος, ο
ύ ης.
ίζ
ι, π.χ.
ρ ς
Ο
ί ης ίχ ι η ρέχου
υ ο ο ί ης π
ρί ς. Η πόη πηρ άζ
ι πό ιάφορους π ράγο ς, π.χ. ο ηγι ό ι ,
χύ η
ι ξω ρι ή θ ρ ο ρ ί , ι πορ ί
ι υ ί
ι η
ιάρ ι ι ς ι ρο ής. Συ ήθως, η
ό η υ ο ο ί ί ι
20-40 km (12-25 mi). Η ι ή
ί η ης ίχ ι ι ' ι ή έως',
ί γι
ι
ι ώ η ι ή υ ο ο ί ς
ά η η
ρο ί η η, ι προ ρόζ
ι η ιάρ ι ου ξι ιού. Ό
η οθό η ου ο ηγού
φ ι
ίηέ
ιξη "----", η η
ρι ή υ ο ο ί ου υ ο ι ή ου
ί ι γγυη έ η.
Λυχ
ς
η οθ
η ου ο ηγο
ο ό υ ο ύ ο ο υπο ι ύ ι
χρη ι οποι ί ι ο η
ρο ι ηήρ ς ή ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης. Η
ρ πή η ώ ι ο
η
ρο ι η ήρ , ώ η
γό
η ώ ι ο ι η ήρ
ω ρι ής
ύ ης.
ά ι ως έ
ιξη ό ι η π
πό ο ι η ήρ .
ρί φορ ίζ
ι, π.χ.
Ο ί ης ίχ ι πό η ι χύς έχ ι πο ί ι η π
η
ρο ο έρ. Η έργ ι χρη ι οποι ί ι πί ης γι
ύ η
ι
ι ού.
Δ ίχ ι ό ι οι ι ουργί ς Φ ρ ι η ή Α
ποιού ι πό η προ ο ή ι ουργιώ
Φ ρ ι η η ί ι ό ι η υ ρι ι ή π
ρί
ο
η ί ι ό ι η ι χύς
θ ή ι. Α
γ έ
ρη χρή η.
ά η πέ η η
ρί γι ο
ο υ ό
ο
ο
ί ι
ργές. Ε ργοης
ρι ής οθό ης.
φορ ίζ
ιό
έχ ι ξ ης π
ρί ς ι ηρ ί ι γι
4.5
30
Ε
η η
ι
ι ο ου ι η
ρ
ω
ρι
ς
ης
ο υ ο ί η ο υπο ογίζ ι
ά πό ο χρ ιάζ
ι
χρη ι οποιηθ ί ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης, ο η
ρο ο έρ ή ι
ύο υ όχρο .
ά
η η
ρο ί η η, ο υ ο ί η ο πορ ί ορι έ ς φορές
χρ ι
ί
θέ ι
ι ουργί ο ι η ήρ
ω ρι ής ύ ης υ ό
, όγω ξωρι ώ π ρ γό ω , π.χ.
χ η ές ξω ρι ές θ ρ ο ρ ί ς. Ο ι η ήρ ς ω ρι ής ύ ης ίθ
ι πά ο
ι ουργί , ό
η φόρ ι η ης
υ ρι ι ής π
ρί ς ιωθ ί ο άχι ο πίπ ο.
1. Ε ργοποιή
η ρύθ ι η ου
ρέφο ς ο χ ιρι ήριο.
2. Επι έξ
ο χ ιρι
η ι ουργί που θέ
ήριο.
3. Γι
άξ
η ρύθ ι η, π
έρος ου ου πιού.
Αποθ
θί
υ η ρυθ
ος πό η
η
ή
ρι ή οθό η π ρι-
ρι ή οθό η, π ρι
ο πά ω/ ά ω/ προ
ρέφο
ς
ι ό/πί ω
ω
1. Ρυθ ί
ο άθι
, ους ξω ρι ούς θρέπ ς ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display)* η θέ η που θέ
ι
π ή
ο ου πί M ο πά
ης πόρ ς. Η
ι ι ή υχ ί
ο ουπί ά ι.
03
2. Ε ός 3 υ ρο έπ ω , π ή
ο ου πί ή ης 1, 2 ή 3. ούγ
έ ηχη ι ό ή
ιη
ι ι ή υχ ί
ο ου πί M ή ι.
Γι
Μ
χρη ι οποιή
η πόρ
Μ η πόρ
έχρι ο άθι
ΗΛΕ
Ρ
* ΜΠΡΟΣ Ν
Θ ΣΜ
Χρη ι οποιή
χ ιρι ήρι
η ξω ρι ή π υρά ω
θι ά ω , γι
ρυθ ί
η θέ η ου θί
ος, ο ηχ ι ό ήριξης ο φυ ής
χώρ ς*, . π. ο έ χ ιρι ήριο έχ ι χή
θί
ος, ώ
πορ ί
ι ηφθ ί
υ ο ό ρ πώς
άζ
θέ η, ώ ο ά ο, ο ου πί
πο
π ώ
ι ουργιώ *, χρη ι οποι ί ι γι η ρύθ ι η ου ηχ ι ού
ήριξης ο φυ ής χώρ ς, ου υ ή
ος
άζ*, . π.
ο χ ιρι
ριο
χ
θ
Ρυθ ί
η έ ρ ου θί
ο ά ω χ ιρι ήριο. Ρυθ ί
πί ω χ ιρι ήριο.
ου π πο
π ώ
ος ή
η γω ί
ος
ι ή
ο ό ηρο ο άθι
ης π ά ης ου θί
ος
ο
ι ουργιώ *
Οι ρυθ ί ις γι ο ύ η
άζ*,
π υρι ά ηρίγ
*, ο ηχ
ό ήριξης ο φυ ής χώρ ς* ι η προέ
η ης έ ρ ς ου θί
ος ί ι υ
έ ς
ο χ ιρι ήριο πο
π ώ
ι ουργιώ .
ι-
ις ρυθ ί
οι ή - π
ι
ή
ή- ρ ή
φ ά ι η
ις που έχ
ι φή
ποθη ύ
οέ
πό
έ
πό
ου πιά
ποθη υ έ η θέ η.
ι γι
ο άθι
ου πιά
ή ης π
ι
ή ης.
η έ ο,
:
Ν Δ ΠΛΩΣΗ ΠΛ
ΗΣ Σ
Μπορ ί
χρ ι
ί
ρυθ ί
ιπ ώ
ις π ά ς ω
Μ
1.
ο άθι
ρί
όχρο
ά
ρης
ήξ
η ζώ η
ίπ ω η.
Α ρι
ά
ρ η
ο
θ
ρ ήξ
πά ω, γι
.
–
ο προ
ά ω .
ιράς
θι
ι ό
Θ ΣΜ
ι ο πί ω άθι
γι
ά ω
ο προ έφ ο χ ιρο ί η π ώ ς ο
ρι ό ου πί που
ι ά
η π ά η ου θί
ος ι ο προ έφ ο. υ, πιέ
ο προ έφ ο προς
ά ω.
2. ρ
–
θι
Π ΣΩ
ρης
η
χ
ιρά
ίο άθι
θι
ιράς
προς
θι
πά ω/
πρός
ά η
03
ά ω
ή ο π άι ου ξω ρι ού θί
η ώ
ο άθι
. ο προ έφ
ος
οχ
προς
η ώ ι υ ό-
ά ω *
ρ ήξ
η
ή ο πά ω έρος ης π ά ης ου θί
ος προς
πά ω/ πρός.
ιπ ώ
η π ά η ου θί
ος προς
πρός.
ο προ έφ ο χ η ώ ι υ ό
.
Πρέπ ι
ρ ήξ
η ζώ η/
ή προς
πά ω ώ
άζ
η ύρη ιρά θι ά ω .
η ώ
ις π ά ς ω
θι ά ω έχρι
φ ι
ίο
ο έ ς.
προ έφ
ί ου χ ιρο ί η .
Γι
ά η
Διπ ώ
ά.
θί
η ρί η ιρά θι ά ω , ρ ήξ προς
πά ω/ προή ο πά ω έρος ου θί
ος ης
ί ς ιράς
.
η π ά η ου θί
ος ι ύρ
ο ό ηρο ο άθι
προ-
03
ΜΟΝ
Ρ θ ι η ου ι ο ιο
Μπορ ί
ρυθ ί
η θέ η ου ι ο ιού, ό ο
πό
ή ου πό ο ο ηγό.
1. Πιέ
ρυθ ί
ο
θ' ύψος ό ο
οχ ό, που ρί
ι ά ω πό ο ι ό ι, προς
ο ι ό ι η θέ η που θέ
.
2. Σ η υ έχ ι
ρ
Αρι
ρο
ρ π η
ήξ
ο
οχ ό ξ
ά
η θέ η
πρός
ς
η οθ
ο Cruise control υ
θ ρή χύ η .
ι
γιο
η ου ο ηγο :
ά
ιώ
ο υ ο ί η ο
ο υ ο ί η ο
ο Adaptive cruise control* υ ά
ιώ
ρ ί ι
θ ρή χύ η ,
υ υ
ό
πό
η έως ο προπορ υό ο όχη .
φά ι ης.
Μπορ ί
πι έξ
η ι ουργί υπο ήριξης ο ηγού η οθό η ου
ο ηγού, χρη ι οποιώ ς
έ η
ρι
ρά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού
(
ι
). Ό
η υχ ί υπο ήριξης ο ηγού ί ι ΛΕ Η, η ι ουργί
ί ι
ργή. ο Γ Ρ χρώ
η ί ι ό ι η ι ουργί έχ ι ι οπ ί ή ό ι
ρί
ι
ά
η
ο ής.
Λυχ
Ο ρυθ ι
ς χ η ς υ ά
ιώ
η πι γ έ η ώ η χύ η .
ι η
ι
η υπ ρ
ηρ ί ι
ί
-
ο υ ο ί η ο
ι ηι προ πι γ έ η χρο ι ή
ο ύ η Pilot Assist4 οηθά ο ο ηγό
ι ηρ ί η πορ ί ου
υ ο ι ή ου ά
ις π υρι ές ι γρ
ί ις ης ωρί ς υ οφορί ς χρη ι οποιώ ς υπο οήθη η ι ύθυ ης, θώς ι
ι ηρ ί ι
θ ρή χύ η ,
υ υ
ό
ι προ πι γ έ η χρο ι ή
πό
η έως ο προπορ υό ο όχη .
Π
ή
, γι
ρχί
ιή
ή
ι η πι
γ έ η
ι ουργί .
Μ έ
ιώ
γι
ο
ό
ι
φ ι ού οι ιάφορ ς πι ογές, χρη ι οποιή
ου ι ο ιού. Ό
η οθό η ου ο ηγού φ ι
πό
η που πορ ί
ι ύ ι ο υ ο ί η ο
ι ο
ί ι
ο έ η.
ιγ ι ίο πά η
ο
/
, η ποθη υ έ η χύ η
υξά
ι/
ά 5 km/h (5 mph). Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ου πί
άζ ι ι άθ η - φή
ο ου πί η
χύ η που θέ
.
/
ιώ ι/ υξά ι η πό
η έως ο προπορ υό ο όχη
χρη ι οποι ί
ο Adaptive cruise control ι ο Pilot Assist.
,
Μ έ πά η
ο
πι γ έ η ι ουργί .
ξι π η
ρο
ά
ι πί ης η ποθη υ έ η
χύ η
,
γι
ο ξιό π η ρο όγιο
ίηέ
ιξη "----", η
ο υπο ιπό ο ύ-
η
γιο
Χρη ι οποιή
οθό η ου ο ηγού.
ξιά χ ιρι
ήρι
ου ι ο ιού γι
π ριηγηθ ί
η
03
ο
ού φ ρ ογώ ης οθό ης ου ο ηγού οίγ ι/
ί ι. πό
ώ, πορ ί
χ ιρίζ
ο υπο ογι ή ξι ίου, ο media player,
ο η έφω ο ι ο ύ η π οήγη ης.
Μ
ι ηθ ί
ς ο ρι
ύ ι η ις ιάφορ ς ι θέ ι
ρό ή ο ξί έ ος.
ς φ ρ ογές, π
ώ-
Επι έξ , πο πι έξ ή πι
ιώ
ι πι ογή, π.χ. πι έξ
ο
ού ου υπο ογι ή ξι ίου ή ι γράψ έ
ή υ
η οθό η
ου ο ηγού.
Γι
π ριηγηθ ί
ις
π ή
πά ω ή ά ω.
Αυξ
/ ιώ
η
υπάρχ ι ά η ι ουργί
ρι έ
ης ήχου.
ι ουργί ς γι
η πο υ
ργή, υ ά
η
ω πιέζο
ου πιά
πι
γ έ η φ ρ ογή,
ς
ι
.
ι ουργού ως χ ιρι
ή-
ι ς πι ρέπ ι
Ο φω η ι ς χ ιρι
ς
ργοποι ί ι
ο ου πί
χ ιρίζ
π.χ.
(πο υ) έ , ο ύ η π οήγη ης ι ο ύ η
ι
ι ού
η φω ή ς. Π ί π.χ. "Radio", "Raise temperature" ή
"Cancel".
. ό η Φω η ι ός χ ιρι ός
π ρι ό ρ ς φω η ι ές
ο ές.
πο ογι
ς
υ ό
ο ο ηγό Quick Guide γι
ξι ου
Ο υπο ογι ής ξι ίου ίχ ι, π.χ., η ι υθ ί
πό
η, η
άω η υ ί ου ι η έ η χύ η . Μπορ ί
πι έξ
ποι ς π ηροφορί ς πό ο υπο ογι ή ξι ίου θ
φ ίζο ι η οθό η ου ο ηγού. Ο υπο ογι ής ξι ίου υπο ογίζ ι η υπό οιπη πό
η, έχρι
ιά ι ο ρ ζ ρ ουάρ ή έχρι
ιά ι η υ ρι ι ή π
ρί . Γι
4
υ ή η ι ουργί
η γορά.
ι
ίθ
ι ί
ο
ι ό ί
ο προ ιρ ι ό ξοπ ι
ό,
ά ογ
Ο φω ι
ς προ
υ ο ί η ο
ο
ι
ο ο ά ι.
γγι ης
ι ί ι
ά ι
ξω ρι ά φώ ό
ξ
ι ώ
ς οηθά
φ ά
ο υ ο ί η ο
ο
φά-
Ο φω ι
ς πο ά ρυ ης ά ι ορι έ
πό
ξω ρι ά φώ , ό
ι ώ
ο υ ο ί η οώ
πορ ί
έπ
ο ο ά ι. Σ ήο ι η ήρ γι
ργοποιηθ ί η ι ουργί
ι η υ έχ ι
ιή
ο ρι
ρό οχ ο ι όπ η προς ο
π ό ι φή
ο . Μπορ ί
ρυθ ί
ο χρο ι ό ιά η γι ο οποίο ο φω ι ός πο άρυ ης θ π ρ
ί ι
έ ος πό η
ρι ή οθό η.
Μη
ι
ς ου χι ιο
ρη
Γι
η
ί
ό ς ις π ηροφορί ς ο χ ιρο ί η ο χι ιο ρη
π ή
π ρ
έ
ο ου πί RESET. Μ έ
ιγ ι ίο πά η ,
ζ
ι ό ο η ι υθ ί
πό
η. Ο υ ό
ος χι ιο ρη ής (TA)
ζ
ι υ ό
ό
ο υ ο ί η ο
έχ ι χρη ι οποιηθ ί πί 4 ώρ
03
Ρ Σ ΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΔ
Οι
ι ουργ ς προ ο
ω
έγχο
ΟΠ ΗΣ
ι
ο
ρι
ρό οχ ο ι
όπ η.
πι έξ
ο πρόγρ
AUTO, ο υ ο ί η ο ιχ ύ ι πό έχ ι οι ιά ι/έχ ι φως ι ο φω ι ός ρυθ ίζ
ι, π.χ. ό
ρ ιάζ ι ή ό
ι έρχ
ήρ γγ . Μπορ ί
πί ης
γυρί
ο π ρι ροφι ό
ι όπ η ου οχ ο ι όπ η ο
γι η γά η ά , η οποί η
έ
η ιώ
ι υ ό
γι
ιθέ ως ρχό
οχή
. Η χ ιρο ίη η ι ουργί ης γά ης ά ς
ργοποι ί ι
ι ή
ο
οχ ο ι όπ η προς ο
π ό. Γι η π ργοποίη η,
ι ή
ο
οχ ο ι όπ η προς ο έρος ς.
ργο προ ο ς προ ρ οζ
ης
ης* έχου χ ι
ί γι
π ρέχου έγι ο φω ι ό
ροφές ι ι
υρώ ις,
φώ
ο ουθού ις ι ή ις ου ι ο ιού. Η ι ουργί
ργοποι ί ι υ οά ως, ό
ι ηθ ί ο υ ο ί η ο ι πορ ί
π ργοποιηθ ί η
προ ο ή ι ουργιώ ης
ρι ής οθό ης.
Οι
ή (TM),
η
ίη
ίς.
ΔΕΞ ΟΣ ΜΟΧΛΟΔ
Ο ξιός οχ ο ι όπ ης
ι θη ήρ ροχής.
– Μ
ι ή
υ ο θ ρι
– Μ
η,
ι ή
ΟΠ ΗΣ
έγχ ι
ά ρ υ
ο οχ ο ι όπ η προς
ήρ ς ί ό ο ι ρο ή
χύ η
όπ η.
ου ι
ί
θ ρι
ήρω
ά ω, γι
ο π ρ πρίζ.
ο οχ ο ι όπ η
ή
ο ι ή ι γρήγορη ι ουργί .
– Ρυθ ί
η
ου οχ ο ι
ο
ος
προς
ι ο
έ ου οι
πά ω γι
ο π ρι
– Μ
ι ή
ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι, γι
ψ
ήρ ς π ρ πρίζ ι προ ο έω , ι προς ο
ου οι ψ
ήρ ς πί ω π ρ πρίζ.
ι
οπ ό-
ροφι ό ρυθ ι
ή
ξ ι ή ου οι
π ό, γι
ξ ι ή-
Π ή
ο ου πί ου ι θη ήρ ροχής γι
ργοποιηθ ί/
π ργοποιηθ ί ο ι θη ήρ ς ροχής. Ο ι θη ήρ ς ροχής ιχ ύ ι η πο ό η
ρού που πέφ ι ο π ρµπρίζ ι
ργοποι ί
υ ό
ους υ ο θ ρι ήρ ς ου π ρ πρίζ. Γυρί
ο π ριροφι ό ι όπ η προς
πά ω/ ά ω γι
γ ύ ρη/ ι ρό ρη
υ ι θη ί .
γι
Π ή
γι
π ρ πρίζ.
η ι
Π ή
πρίζ.
η υ χή
γι
οπ ό
η
ι ουργί
ι ουργί
ου υ
ου υ
ο
ο
θ ρι
θ ρι
ήρ πί ω
ήρ πί ω π ρ-
Χρη ι οποιή
η ι ουργί έρ ις υ ο θ ρι ήρω π ρπρίζ, π.χ. ό
ι θι ά , θ ρίζ
ή
άζ
ά ρ
ω υ ο θ ρι ήρω . Π ή
ο ου πί Θ η ρ θ ι ης
υ ο θ ρι
η προ ο ή ι ουργιώ
η
ρι ή οθό η,
ργοποιηθ ί/ π ργοποιηθ ί η ι ουργί έρ ις.
03
03
ΟΜ
Προ
ρ
Ο Σ Σ ΗΜ
ι
ς
ι
ι
ΛΜ
ΣΜΟ
ΜΠ Ν Σ ΕΠ
ς
Μπορ ί
ρυθ ί
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό πό η
ρι ή
οθό η ου υ ο ι ή ου ι έ ω ης φ ρ ογής Volvo On Call*. Ο προ ρ ι ός ι
ι ός ρο ίζ ι ή θ ρ ί ι ο χώρο πι
ώ έχρι
πιυχθ ί υχάρι η θ ρ ο ρ ί πρι ο ηγή
, γ γο ός πί ης που ιώι η φθορά ι ις π ι ή ις έργ ι ς ώ ο ηγ ί . Μπορ ί
ργοποιή
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό π υθ ί ς ή έ ω ου χρο ο ι όπ η.
Ά
1. Γι
η
ρξη προ
ρ
ι ο
ι
φ ι
ί η προ ο ή
ο ά ω έρος ης οθό ης.
2. Επι έξ
η
ρ έ Σ
ογή ι η υ έχ ι π
Ρ θ ι η ου χρο ο ι
ι
ι
ή
π η γι
ι
ι
Προ
ού
ο
η
ρι ή οθό η, π
άθ , ρ άρ
. ι
..
ο προ
ρ
ι
η
ι
ά
ή
η η πι-
ι
– Σ η προ ο ή ι
ι ού, πι έξ Σ
ι
άθ
Προ θ
χρο ο ι
π η ι ρυθ ί
η η ρο η ί /η έρ
ά ογ
η
π ρίπ ω η.
η
Γι η π ήρη ι ουργι ό η
ου προ
ρ ι ού ι
ι ού, ο υ ο ίη ο πρέπ ι
ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ (ι χύ ι γι υ ο ί η
η
ρι ό ύ η θέρ
ης). Χρη ι οποι ί ι ύ η θέρ
ης
ύ ι οήη
ρι ό ύ η θέρ
ης5 ά ογ
η γορά.
Ρυθ
ις
ι
ι
ΩΝ
– Π ή
ο AUTO η προ ο ή ι
ι ού, ώ
ο χ ιρι ός πο ώ
πό ις ι ουργί ς ι
ι ού
πρ γ
οποι ί ι υ ό
.Μ έ
ιγ ι ίο πά η , ρυθ ίζ
ι υ ό
η
υ οφορί έρ , ο ι
ιός ι η
ο ή ου έρ . Μ έ π ρ
έ ο πά η , ρυθ ίζ
ι
υ ό
η
υ οφορί ου έρ , ο ι
ι ός ι η
ο ή ου
έρ , ι πί ης η θ ρ ο ρ ί
ι η χύ η
ου
ι ήρ
άζου
ις ά ρ ρυθ ί ις: 22 °C (72 °F) ι χύ η 3 ( χύ η 2 ο
πί ω άθι
). Μπορ ί
άξ
ηθ ρ ο ρ ί
ι η
χύ η
ου
ι ήρ χωρίς
π ργοποιή
η ι ουργί υ ό
ης
ρύθ ι ης ου ι
ι ού.
– Π ή
έ
πό
ι ο ί ι
η γρ
ή ι
ι ού ο ά ω ά ρο
ης
ρι ής οθό ης γι
ρυθ ί
η θ ρ ο ρ ί , η θέρ
η
θι ά ω * ι η
χύ η
ου
ι ήρ .
Γι
υγχρο ί
η θ ρ ο ρ ί ό ω ω ζω ώ
ηθ ρ ο ρ ί
ης π υράς ου ο ηγού, π ή
ο ι ο ί ιο ης θ ρ ο ρ ί ς γι η
π υρά ου ο ηγού ι η πι ογή Συγχρο ι
ςθ ρ ο ρ
ς.
Σ
η
ποι
η
ς
ρ IAQS*
ο IAQS πο
ί έρος ου π έ ου ξοπ ι ού Clean Zone Interior
Package* ι ί ι έ π ήρως υ ό
ο ύ η που θ ρίζ ι ο έρ
ο χώρο πι
ώ πό ρυπογό ς ου ί ς όπως ω
ί ι , υ ρογο ά θρ
ς, οξ ί ι ου ζώ ου ι πιφ
ι ό όζο . Η ι ουργί
ργοποι ίις
ι η πά ω προ ο ή ης
ρι ής οθό ης πό ο Ρυθ
ι
ο
ι
ς
Αι θη
ρ ς ποι
η
ς
ρ .
Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ ου υ ή
ος ι
ι ού γι ο προι ό ι ο πί ω χώρο πι
ώ πρ γ
οποι ί ι πό η
ρι ή οθό η
ι πό
ου πιά η
ρι ή ο ό
ι ο πί ω έρος ης πι ή ους
ο ό ς. Μπορ ί
χ ιρι
ί ορι έ ς πό ις ι ουργί ς ου
υ ή
ος ι
ι ού ι
φω η ι ό χ ιρι ό.
ο ι ο ί ιο που χρη ι οποι ί ι γι η πρό
η η προ ο ή
ι
ι ού φ ίζ
ι η έ η ο ά ω έρος ης
ρι ής
οθό ης. Ό
ο ί ο Clean Zone φ ίζ
ι
π χρώ ,
η ί ι ό ι π ηρού ι οι υ θή ς γι
ή ποιό η
έρ
ο
χώρο πι
ώ .
5
Οι ξου ιο ο η έ οι ι ο
ποι ί ι ποιο ύ η θέρ
ίς ης Volvo ι θέ ου π ηροφορί ς
ης.
ποι ς γορές χρη ι ο-
03
03
Σ ΝΔΕΣΕ Σ
Μπορ ί
χρη ι οποιή
/χ ιρι
η φω ι ές ή ις χρη ι οποιώ
υ έ
ο υ ο ί η ο ο ι
υ
υώ , π.χ. smartphone. ο η
ρί
ι ου άχι ο
η θέ η I
ρ ί
χρη ι οποιή
ις υ
ο
ου υ ο ι
ί (πο υ) έ , η ύ
SMS ι
ς η φω η ι ή
γ ώρι η, θώς ι
ί υο έ ω ι φορ ι ώ ξω ρι ώ
ρι ό ύ η
ου υ ο ι ή ου πρέπ ι
ου ι όπ η άφ ξης, γι
ποέ ς υ
υές.
ου6
Ο πιο π ός ι φ ής ρόπος
υ έ
ο υ ο ί η ό ς
ί υο ί ι έ ω ου ό
ου υ ο ι ή ου. πο ί ι έ ι
,
ποι ί ι υ ό
γι άθ ι ρο ή ι
χρ ιάζ
ι ύ
η
smartphone.
1. Ει άγ
υώ .
η προ ωπι ή
2. Π ή
Ρυθ
υ ο ι
ου
ις
η
ς άρ
Επι οι ω
πά ω προ ο ή.
SIM
η υπο οχή
ι
υο
ο ι ργο-
ο χώρο ποω ου
3. Γι
Σ
η
ργοποίη η, πι έξ
υ ο ι
ου.
οπ
ί ιο γι
η
ι
υο
ω ου
η
Ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο ι ί υο έ ω ου ό
, πορ ί
οιράζ
η ύ
η (Wi-Fi hotspot)
ά
ς υ
υές ο
Ρυθ
ις η πά ω προ ο ή. Π ή
Επι οι ω
Hotspot Wi-Fi
υ ο ι
ου.
Bluetooth
Χρη ι οποι ί
ο Bluetooth υρίως γι
ι χ ιρίζ
η φω ι ές ήις, η ύ
SMS ι (πο υ) έ
πό ο η έφω ό ς ο ύ η
ου
υ ο ι ή ου. Μπορ ί
πί ης
υ έ
ο υ ο ί η ο ο ι ί υο
έ ω Bluetooth. Μπορ ί
έχ
ύο υ
υές Bluetooth υ
έ ς
υ όχρο υ ή η π ρίπ ω η η ί πό υ ές πορ ί
χρη ι οποιηθ ί ό ο γι υ χή ροή (streaming) (πο υ) έ ω .
ύο
υ ί
η έφω που υ έθη
,θ υ
θού υ ό
ό
ο υ ο ί η ο
χρη ι οποιηθ ί ξ ά,
η
ποθη ύο ι έως 20 υ
ύ
ή ους ργό ρ .
1. Ε ργοποιή
ι ί υο,
2.
ι ουργί Bluetooth
υές
ι ί
, γι
ο Bluetooth ο η έφω ό ς. Γι
υ
θ ί
ο
ργοποιή
πί ης η ι ουργί tethering ο η έφω ο.
οίξ
η πι έρους προ ο ή η
ρι ής οθό ης.
3. Π
ή
Α
η έφω
ί ι
ργή.
ί ι υ ο ό ρη η
φω ο
η
Θύρ ς USB υπάρχου
θί
.
Ρ υ
έ ο η έφω ο, π
ή-
ποθη υ ι ό χώρο
ο υπο ρ χιό ιο
ά-
ς
Σ ο υ ο ί η ό
ρχι ή προ ο ή ης
Πρo θ η φ ή,
υπάρχ ι ή η υ
γ
ι η υ έχ ι Πρo θ η φ.
ο
ο
ς υπάρχου οι π ρ
Ρ υ
ο ό ης 12 V.
Ρ υ
ρ υ
ο ό ης 12 V
ο ό ης 12 V*
ά ωρ υ
ο ό ς:
ιρ υ
ο ό ης 230 V*. πάρχ ι πί ης έ
ο χώρο πο
υώ .
ς
4. Επι έξ
ο η έφω ο που θέ
υ έ
ι ο ουθή
ή
η
ρι ή οθό η ι ο η έφω ο. Λά
υπόψη ς ό ι
υγ ρι έ
η έφω η ι ουργί η υ ά ω πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ η.
03
Wi-Fi
Συ έο ς ο υ ο ί η ο ο ι ί υο έ ω Wi-Fi, πορ ί
χρη ι οποιή
η υ χή ροή (stream) online υπηρ ιώ
γ ύ ρ ς χύ ης πό ό, ι έ ω Bluetooth, όπως ι ι υ ό ρ ιόφω ο ι ου ι ή
έ ω ω φ ρ ογώ υ ο ι ή ου,
ά
(download)/ η ρώ
ο ογι ι ό, . π. Η ύ
η Wi-Fi έ ω smartphone ι ουργ ί ως
hotspot γι ο υ ο ί η ο θώς ι γι οποι
ήπο ά
ς ξω ρι ές
υ
υές έ
ο υ ο ί η ο.
1. Ε ργοποιή
2. Π
ή
η
ο Ρυθ
ι ουργί tethering
ις
3. Π ή
η Επι οι ω
έξ
ο π ί ιο γι η ύ
η
ο η έφω ό
πά ω προ ο ή
η
Wi-Fi ι, γι
η Wi-Fi.
η
ς.
ρι ή οθό η.
ργοποιή
, πι-
Λά
υπόψη ς ό ι ορι έ
η έφω
π ργοποιού η ι ουργί
tethering ό ις η ύ
η
ο υ ο ί η ο ι οπ ί. Γι ο όγο υ ό,
πρέπ ι
π
ργοποιή
η ι ουργί tethering ο η έφω ο η
πό η φορά που θ ο χρη ι οποιή
.
USB
Μέ ω USB πορ ί
υ έ
ι ξω ρι ή υ
υή γι
π ρ γωγή (πο υ) έ ω . Μπορ ί
πί ης
χρη ι οποιή
η θύρ USB γι
Apple CarPlay* ι Android Auto*. Η ξω ρι ή ς υ
υή φορ ίζ
ι
ό ο ί ι υ
έ η ο υ ο ί η ο.
6
Μό ο υ ο ί η
Volvo On Call*. Ό
υπηρ ί ς Volvo On Call χρη ι οποιού
υ έ
η ύ
η.
έ ω ου ό
ου υ ο ι ή ου, οι
ΧΡ ΣΗ Σ ΝΔΕΔΕΜ ΝΩΝ Σ Σ Ε ΏΝ
Μπορ ί
υ έ
φω ι ές ή ις ι
ω ου υ ο ι ή ου.
ι χ ρι η η
ξω ρι ές υ
υές, π.χ. γι
χ ιρίζ
π ράγ
(πο υ) έ
ο ηχο ύ η
φω ι ώ
ω
7
Μπορ ί
πρ γ
οποι ί
ι
έχ
που ί ι υ
έ ο έ ω Bluetooth.
Πρ γ
1.
03
οπο η η
ης
ή
ω ης
ρι
ή
Πρ γ
1. Π
ο ου πί
2. Μ
ης π
ξιά χ ιρι
ο η
ι π ριηγηθ ί
ι ηθ ί
η
η έφω ο
ης
ρχι ή προ ο ή. Επιπ φώ ή ι άγ
έ
.
οπο η η
ή
ις πό έ
ς οθ
οίξ
η πι έρους προ ο ή η φω ο
έξ
ή η πό ο η ρώο ή ω , η ί
ριθ ό χρη ι οποιώ ς ο π η ρο όγιο.
2. Π
η πο υ έ-
ύ ι η
η ί
φω ο π
ή
ω
ρι
ου ι ο ιο
ώ
ο
ς
ή
.
ι πι έξ
ο
.
Μπορ ί
πί ης
ι χ ιρίζ
ή
ο ου πί φω η ι ού χ ιρι ού
. ό η "Φω η ι ός χ ιρι ός"
φω η ι ές
ο ές.
Α
π ρ γωγ (πο υ)
ις έ ω φω η ι ού χ ιρι ού. Π ήξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.
υ ό ο ο ηγό Quick Guide γι ις
ω
Γι
π ρ γωγή ήχου πό ι ξω ρι ή υ
υή, πρέπ ι
υ έ
υ
υή ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς η έθο ο ης πι ογής ς,
προηγού η
ί γι ις ι φορ ι ές υ έ ις.
Συ
υ
η
ω Bluetooth
1. ρχί
η
2.
η φ ρ ογή Bluetooth η προ ο ή φ ρ ογώ
ρι ή οθό η - η
π ρ γωγή ρχίζ ι.
Συ
1.
7
υ
η
.
οίξ
η
π ρ γωγή
η υ
υ
υ
η
οίξ
η
φ ρ ογή USB
Γι π ηροφορί ς ποι η έφω
support.volvocars.com.
ί
ι υ
έ η υ
υή.
ω USB
ά
η προ ο ή φ ρ ογώ .
ο υ ο ί η ο, πι
φθ ί
η ι ύθυ
η
2. Επι έξ
ι θέ
Συ
ο MP3 player
1. ρχί
2.
η
π ρ χθ ί - η
π ρ γωγή ρχίζ ι.
iPod
π ρ γωγή
η υ
υή.
η έθο ο
οίξ
η φ ρ ογή iPod ή USB, ά ογ
ύ
ης. Γι η
π ρ γωγή ου ι ής πό iPod, πιξάρ η
πό η έθο ο ύ
έξ
η φ ρ ογή iPod
ης - η
π ρ γωγή ρχίζ ι.
Apple® CarPlay®*8
ι Android Auto*
Οι φ ρ ογές CarPlay ι Android Auto ς πι ρέπου
χρη ι οποι ί
υγ ρι έ ς φ ρ ογές ο η έφω ό ς έ ω ου υ ο ι ή ου, π.χ.
γι
ού
ου ι ή ή podcast. Η
η πί ρ η πρ γ
οποι ί ι πό
η
ρι ή οθό η ου υ ο ι ή ου ή
ο η έφω ο.
γι
έχ
iPhone, πρέπ ι
έχ
ργοποιή
χρη ι οποιή
ο CarPlay.
ι ο φω η ι ό χ ιρι
1. Συ έ
ο η έφω ο η θύρ USB.
ό ρ ς πό ί θύρ ς, χρη ι οποιή
π ρίγρ
.
2. Π ή
Apple CarPlay ή Android Auto
φ ρ ογώ γι
ργοποιηθ ί.
ό Siri
υπάρχου π ρι υ ή
ο υ ό
η προ ο ή
Ε ργοποιή
ο φω η ι ό χ ιρι ό
ο CarPlay ι ο Android Auto
ξιά χ ιρι ήρι ου ι οέ π ρ
έ ο πά η
ο ου πί
ιού. Μ έ
ιγ ι ίο πά η ,
ργοποι ί ι ο ύ η φω η ι ού χ ιριού ου υ ο ι ή ου.
ο Bluetooth ί ι π ργοποιη έ ο ό
χρη ι οποι ί
ι οποιή
ο Wi-Fi ή ο ό
ου υ ο ι ή ου*, γι
υ ο ί η ο ο ι ί υο, ά ογ
η π ρίπ ω η.
8
Apple
ι CarPlay ί
ι
πορι ά ή
θέ
που
ή ου
ι ο CarPlay. Χρηυ έ
ο
η Apple Inc.
03
04
ΡΧ Η ΟΘΟΝΗ
Ό
ργοποι ί ι η
ρι ή οθό η, φ ίζ ι η ρχι
η οποί πορ ί
πο ή
πρό
η
π ί ι
γη η,
(Πο υ) έ
ι ο η έφω ο, θώς ι γι η
ι ουργί ου υ ο ι ή ου που χρη ι οποιήθη
υ
Π ο γη η - Π ή
Sensus Navigation*.
ώ γι πρό
Ορι
ς προορι ο
ργ
ίω
ο ά ω έ ος
ι ό
ου χάρ η
άζ ι
γ
ις έξ ις
ζή η ης.
Ορι
γγίξ
ς προορι ο
π ρ
έ
η
η π οήγη η
θ ρο
ο - Επ
η ρι
ρή π υρά
ζή η η
ύθ ρου
χάρ η,
ί
η γρ
ή
.Η
ιπ ή
ι έ ου. Ει γά-
χάρ η - Μ γ θύ
ο χάρ η
ο προορι ό, όπου θέ
γι
ι γρ φ προορι ο - Π ή
γιο. Π ή
ο ά ο
ύ ω ης, γι
ος προορι ός ο ρο ο όγιο ή π ή
γρ φ ί ο ό ηρο ο ρο ο όγιο.
Εφ ρ ογ
ι ουργ
υ ο ι
ου που χρη ι οποι θη
υ- ώ πορ ί
ί
η φ ρ ογή ή η ι ουργί ου υ ο ιή ου που χρη ι οποιήθη
υ ί , η οποί
φ ίζ
ι
οποιο ήά
η Αυ ο ι
ου ή
πο
πό
υπό οιπ π ί ι , π.χ.
Απ ο η ο ηγο . Μπορ ί
γγίξ
η πι έρους προ ο ή γι
πρό
η η ι ουργί που χρη ι οποιήθη
υ ί .
ή προ ο ή, πό
γι η Π οήφ ρ ογή ή η
ί .
ο
ί .
ι
φ ι
ίέ
ρο ο όι γρ φ ί έ ς
ιά Ε
θ ρο ο γι
ι -
04
Ε η ρω η χ ρ ώ 9 - Π ή
ρο ψ (download) η προο ή φ ρ ογώ . Ο ριθ ός ω ι θέ ι ω
η ρώ ω χ ρ ώ
Χάρ ς
Εγ
γι
η ρωφ ίζ
ι ο Χάρ ς. Π ή
θού οι χάρ ς ή γι
γ
θ ί ο πι γ έ ος χάρ ης. πάρχ ι
πί ης η πι ογή
ά
(download) χάρ ς πό η ι ο
ί
support.volvocars.com
έ USB memory stick ι η υ έχ ι
ους
φέρ
ο υ ο ί η ο.
(Πο υ)
- ώ φ ίζ
ι π.χ. η ου ι ή ς πό ι ξω ρι ή
υ
υή ή
έχ
πι έξ ι ο Ρ ι φω ο FM η προ ο ή φ ρ ογώ . γγίξ
η πι έρους προ ο ή γι πρό
η ις ρυθ ί ις. πό
ώ, πορ ί
ί
η ου ι ή ι ιοθή η ς, ους ρ ιοφω ι ούς
θ ούς, . π.
η
η
ρ ί
π
έ
φω ο, ώ έχ
πρό
η η ι ουργί η φώ ου. Π ή
πι έρους προ ο ή, γι
π υχθ ί. Ε ώ, γι π ρά ιγ , ποά
ή ις πό ο ι ορι ό ή ω ή η ί
π φώ ή
η ρο ογή
έ
ριθ ό
ο π η ρο όγιο. Μό ις πι έξ
.
ριθ ό, π ή
9
Η ι θ
ι ό η
ης
ι ουργί ς πορ ί
ι φέρ ι
ά ογ
η
γορά.
04
ΠΡΟ ΟΛΗ ΛΕ Ο ΡΓ ΩΝ
Προ ο
ΠΡΟ ΟΛΗ ΕΦ ΡΜΟΓΩΝ
ι ουργιώ
ι ί
ο άχ υ ό ς η οθό η πό ρι
ρά προς
ξιά10
η ρχι ή προ ο ή,
ί
η προ ο ή ι ουργιώ . πό ώ
πορ ί
ργοποι ί / π ργοποι ί
ι φορ ι ές ι ουργί ς ου
υ ο ι ή ου, π.χ. Προ ο
ξ ο π ρ πρ ζ*, πο ο θη η
άθ υ ης ι Lane Keeping Aid. Ε ργοποιού ι/ π ργοποιού ι
π ώ ς ο
ί οιχο ύ ο ο. Ορι έ ς ι ουργί ς οίγου
έ
ξ χωρι ό π ράθυρο.
Ό
Προ ο
φ ρ ογώ
Π ρά
ο ά υ ό ς η οθό η πό ξιά προς
ρι
ρά10 η
ρχι ή οθό η γι πρό
η η προ ο ή φ ρ ογώ . Ε ώ πορ ί
ί
ις φ ρ ογές που π ρέχο ι
ο υ ο ί η ο θώς ι ις φ ρογές που πορ ί
ά
(download) ι
γ
ή
ό οι
ς.
ι χ ρι η
ι
η
ρω η φ ρ ογώ
Σ ο
ρο
ρ ί
η
ου. Γι
ί
έ ο ο
(download), οίγ ι ι
ά
ξής:
ι υ
ι ού.
θέ
ο ου πί Ε η ρώ
Μ
φ ι
ις υ .
ί ί
, πι έξ
Εγ
ά
η
ω
η η ι ο ι ω
Μπορ ί
ου υ ο ι ή ου
όπως θέ
.
ι ή
ις φ ρ ογές ι
ου πιά γι ις ι ουργί ς
η προ ο ή φ ρ ογώ
ι η προ ο ή ι ουργιώ
1. Πιέ
π ρ
έ
έ
2. Σύρ
έ ο
ο ι ο ί ιο
ι φή
ο.
έ
ι ο ί ιο.
η
ίο
η προ ο ή που
ί
ι
ι η -
η ά ω
04
ψ (download), η προ ο ή φ ρ ογώ , πορώ
ιάφορ πό
υ ή
ου υ ο ι ήι υ ό φι ό, ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ ρο ψ
ι ί υο. Μ έ πά η
ο
φ ρ ογή ήψης (download). πό ώ, πορ ί
Λ ψη (download) φ ρ ογώ - Π ή
η φ ρ ογή που θέ
. Επι έξ Εγ
φ ρ ογή.
Ν ς φ ρ ογ ς ι πι έξ
γι
φορ ώ
η
Ε η ρω η φ ρ ογώ - Π ή
Εγ
ά
η ω γι
η ρωθού ό ς οι φ ρ ογές. π ή
ο Ε η ρώ ις φ ρ ογώ γι
φ ι
ί ι ί
ις πιθ ές η ρώ ις. Επι έξ
η φ ρ ογή
.
που θέ
ιπ ή
ο Εγ
Απ γ
ά
η φ ρ ογώ - Π ή
πι έξ
η φ ρ ογή που θέ
.Π
θ ί ι φ ρ ογή.
Ε η
ή
ρώ ις φ ρ ογώ
ι
ο Απ γ
γι
π γ
-
Ε η ρω η ου ογι ι ο ου υ
ος - Π ή
Ε η ρώ ις
φ ι
ί ι ί
ις η ρώ ις που πορού
γ υ γι
θού
ο υ ο ί η ο. - Π ή
Εγ
ά
η ω γι
η ρωθ ί ό ο ο ογι ι ό ή π ή
Εγ
γι
ο ω έ προγρά
ογι-
10
χύ ι γι ρι
θ η
ύθυ
ρο ί ο
η.
υ ο ί η
. Γι
ξιο ί ο
υ ο ί η
-
ρώ
προς η
ί-
04
ΕΠ ΝΩ ΠΡΟ ΟΛΗ
Σ ο πά ω έρος ης οθό ης υπάρχ ι ι
ρ έ που πορ ί
ύρ
προς
ά ω γι πρό
η η πά ω προ ο ή. πό ώ πορ ί
πο ή
πρό
η ις πι ογές Ρυθ
ις, Εγχ ιρ ιο
χου,
Προφ
ι
ποθη υ έ
η ύ
ου υ ο ι ή ου.
Προ ωπι
ς προ ι
ις
Σ άθ
ς χου υ
η ά ω
θέ
ρυθ ί
ή
ος, π.χ. ους ήχους ό
π
χος
η χου υ
π
ά
ργοποιή
η οθό η,
η έ
ί
η ήχω υ ή
ις
ο Ρυθ
-
ος.
ις, πορ ί
ορί
πο ές προ ωπι ές ς προ ι ή ις,
Σ ο Ρυθ
π.χ. γι ις οθό ς, ους θρέπ ς, ο προ ι ό άθι
, η π οήγη η*,
ο ηχο ύ η πο υ έ ω , η γ ώ
ι ο φω η ι ό χ ιρι ό.
Προφ
ο ηγο
ο υ ο ί η ο χρη ι οποι ί ι πό π ρι ό ρους πό έ
ο ηγούς, ό
άθ ο ηγός πορ ί
ορί ι έ προ ωπι ό προφί ο ηγού ο υ ο ί η ο. άθ φορά που π ί
ο υ ο ίη ο, έχ
η υ ό η
πι έξ
ο προφί ου ο ηγού
ο οποίο ί ι ποθη υ έ ς οι προ ωπι ές ς προ ι ή ις. Ο ριθ ός
ω προφί ξ ρ ά ι πό ο ριθ ό ω
ι ιώ που υπάρχου γι ο
π ης
ί ι υ
έ ο
άποιο υγ υ ο ί η ο. ο προφί Επι
ρι έ ο
ι ί.
ο προφί ο ηγού που ή
οξ
ί ω . Γι
άξ
πά ω προ ο ή.
ργό η
υ ί φορά χρη ι οποι ί ι γι
προφί ο ηγού, πι έξ Προφ
η
προφί ου ο ηγού πορού
υ
θού
ι, ό
ξ
ι ώ
, ο υ ο ί η ο προ ρ όζ
ωπι ές ς προ ι ή ις. Συ έ
έ
ι ί ο
ι ιά ου υ ο ι ή ου
ι υ ό
ις προις
ού Ρυθ
Σ
η
Προφ ο ηγο . Επι έξ έ
πό
προφί ου ο ηγού ( ο
προφί ο ηγού Επι
π ης
πορ ί
υ
θ ί). Ε φ ίζ
ιξ άη
ρχι ή προ ο ή. Σύρ
προς
ά ω η πά ω προ ο ή, π
ά
η
ι ι
ί ύ φω
π ρ πά ω ι πι έξ Επ ξ ργ. ο πι γ έ ο
προφί
ι η υ έχ ι Σ
η
ι .
Α ο ι
ι ουργ
ο
γη ης
θέ
προ ρ ό
έ
πό
προγρά
ο ήγη ης Hybrid,
Pure ή Power,
ργοποιή
ο πρόγρ
ο ήγη ης πό ο
ού
Ρυθ
ις
My Car
Μ ο ω
ο πρ γρ
ο γη ης.
04
05
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο ΟΔΗΓΟ
ο υ ο ί η ό ς ί ι ξοπ ι έ ο
πο ές ι ουργί ς που ς οηθού
ο ηγ ί
φά ι
ι οι οποί ς πορού
πο ρέψου
υχή. Μπορ ί
ργοποιή
υ ές ις ι ουργί ς η προ ο ή ιουργιώ ης
ρι ής οθό ης. Ν θυ ά
ό ι οι ι ουργί ς υπο ήριξης
ο ηγού ί ι ό ο οηθή
ι ό ι ως ο ηγός έχ
ίς πά ο
η
π ήρη υθύ η γι η
φ ή ο ήγη η ου υ ο ι ή ου. ο ουθ ί χ ι ή
ί
:
City Safety™
ο City Safety11 πορ ί
ρ π ίή
ρι
ί
π ζούς ή ι υ ι ές.
οπ ι ές, ηχη ι ές ι π
ι ρά
έγ
ί ι χ ό
πόφ υ
City Safety
ργοποι ί
π ργοποιηθ ί.
ι
υ ά
ι
ρί ι ς
ά ις ώ
πούγ ρου η
οχή
, γ ό ω ζώ ,
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης,
ργοποιού ι
ι ές προ ι οποιή ις
φρέ , ώ
πορέιρ .
ι ρά
έγ ιρ
ι η ύγ ρου η
η, ο υ ο ί η ο πορ ί
φρ άρ ι υ ό
. ο
ι
η
ί η η ου ι η ήρ
ι
πορ ί
Blind Spot Information (BLIS)*
ο ύ
η ί
γορ .
η
BLIS η
ι γι οχή
ρώ ι ο ο ηγό γι οχή
υφ ά
ιπ
ή ωρί που π η ιάζου γρή-
Cross Traffic Alert (CTA)*
ο CTA πο
ί ι ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού,
ι ή ου υ ή
ος BLIS, ι πορ ί
προ ι οποι ί
ό ι υπάρχ ι ι ρχό η υ οφορί πί ω πό ο υ ο
CTA
ργοποι ί ι
πι έξ
όπι θ ή
ο υ ο
θ ί προς
πί ω.
πο ο θη η ι
θυ
ης
υπάρχ ι
υ ος
γ ρου ης
Η υπο οήθη η ι ύθυ ης ό
υπάρχ ι ί υ ος ύγ ρου ης πορ ί
ς οηθή ι
ιώ
ο ί υ ο ο υ ο ί η ο
ρ π ί πό η
ωρί
ου ού ι ή/ ι
υγ ρου
ί
ά ο όχη / ι ί ο,
υθύ ο ς
ργά ο υ ο ί η ο ξ ά η ωρί
ου ή/ ι ιορθώ ος η πορ ί ου. Η ι ουργί πο
ί ι πό ρ ις πι έρους ι ουργί ς: υπο οήθη η ι ύθυ ης ό
υπάρχ ι ί υ ος
ροπής πό ο
ρό ο, υπο οήθη η ι ύθυ ης ό
υπάρχ ι ί υ ος
ωπι ής ύγ ρουης ι υπο οήθη η ι ύθυ ης ό
υπάρχ ι ί υ ος οπί θι ς ύγ ρουις
My
ης*. Μπορ ί
π ργοποιή
η ι ουργί έ ω Ρυθ
Car
IntelliSafe
πο ο θη η ποφυγ ς
προ ο ή ης
ρι ής οθό ης.
γ ρου ης
η
πά ω
Pilot Assist
ο Pilot Assist12 ί ι ι
ι ουργί ά
ης που πορ ί
υ ά
ι, ώ
ο όχη
π ρ έ ι η ωρί
ου ι
ι προ θορι έ η πόη πό ο προπορ υό ο όχη . ο Pilot Assist πι έγ
ι ι
ργοποι ί ι πό
ρι
ρά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού. Γι
ι ουργή ι η
υπο οήθη η ι ύθυ ης π ι ί ι,
ξύ ά ω , ο/η ο ηγός
έχ ι
χέρι ου/ ης ο ι ό ι ι
ί ι ορ ές οι ι γρ
ί ις ω ωρί ω .
Ό
ί ι
ργή η υπο οήθη η ι ύθυ ης, η οθό η ο ηγού ίχ ι έ
ΠΡ Σ ΝΟ ύ ο ο ι ο ιού.
05
πι οηθηο ο ηγό
ί η ο. ο
ί η ο ι η-
Lane Keeping Aid
Η ι ουργί Lane assistance (Lane Keeping Aid) πορ ί
υ ά
ιώ
ιωθ ί ο ί υ ος ο υ ο ί η ο
ρ π ί
ού ι πό η ωρί
ου. Μπορ ί
πι έξ
η υπο οήθη η που θέ
πό η πι ογή Ρυθ
ις
My Car
IntelliSafe
ο ή ης
Λ ι ουργ Lane Keeping Aid
ρι ής οθό ης.
η
πά ω προ-
11
12
Δ
ί ι ι θέ ι ο
υ ή η ι ουργί ι
η γορά.
ό ς ις γορές.
ίθ
ι ί
ο
ι ό ί
ο προ ιρ ι ό ξοπ ι
ό,
ά ογ
05
ΠΟ ΟΗΘΗΣΗ Σ
ΘΜΕ ΣΗΣ
Park Assist Pilot*
ά
ο Park Assist Pilot πορ ί
έγξ ι ις ι
ά ις ός ι θέ ι ου χώρου
άθ υ ης ι η υ έχ ι
υθύ ι ο υ ο ί η ο έ
υ ό
ο χώρο,
ί ι ρ ά γά ος. υ ό που πρέπ ι
ά
ως ο ηγός
ί ι
προ έχ
ι υ
ί ι γύρω πό ο υ ο ί η ο,
ο ουθ ί
ις
ο ηγί ς η
ρι ή οθό η,
ρυθ ίζ
η
χύ η
ι
ί
έ οι οι
π ή
ο π ά φρέ ω /
ή
ο υ ο ί η ο.
Σ άθ
υ η
ο Park Assist Pilot
– Π
1. Δ πρέπ ι
ο ηγ ί
χύ η πά ω πό 30 km/h
(20 mph) ό
θέ
θ ύ
π ρά η ή πά ω
πό 20 km/h (12 mph) ό
θέ
θ ύ
άθ
.
Η πό
η ά
ο υ ο ί η ο ι ις θέ ις άθυ ης πρέπ ι
ί ι π ρίπου 1 έ ρο (3 πό ι ), ό
η ιουργί
ζη ά χώρο άθ υ ης.
2. Π ή
ο ου πί Ε ο ος
θ η άθ υ ης
προ ο ή ι ουργιώ ή η προ ο ή ά ρ ς.
3. Σ
ρ υπο ο θη ης
άθ
υ ης*
Η ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης πορ ί
οηθή ι ο ο ηγό
π ρ ηρ ί πό ι που υπάρχου γύρω πό ο υ ο ί η ο, προ ά ο ς
ι ι ό
ι γρ φι ά η
ρι ή οθό η. Η πι ογή ης προ ο ής ά ρ ς ι ω γρ
ώ υπο οήθη ης άθ υ ης γί
ι η
ρι ή
οθό η. Η ά ρ υπο οήθη ης άθ υ ης
ργοποι ί ι ί
υ ό
,
ό
πι γ ί η όπι θ , ί χ ιρο ί η
πό η
ρι ή οθό η:
η
ή
.
ο ου πί ά ρ
η προ ο ή ι ουργιώ , γι
ργοποιή
/ π ργοποιή
η ι ουργί χ ιρο ί-
η
ή
ο υ ο ί η οό
ο γρ φι ό ύ ο ο ι ο
ο η
ρι ή οθό η πι η ά ου ό ι ρέθη
ά η η θέ η άθ υ ης. Ε φ ίζ
ιέ
υό ο
π ράθυρο.
4.
ξο ος π
Η
ί
ο ουθή
ις ο ηγί ς που φ ίζο ι η
ρι ή
οθό η. Ν ί
έ οι οι
ή
ο υ ο ί η ο, ς
ο ζη ή ου οι π ηροφορί ς η
ρι ή οθό η.
ηθ
η
ι ουργί πορ ί
υ έ ο π ρά η .
1. Π
άθ
υ ης
ο Park Assist Pilot
χρη ι οποιηθ ί ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί
ή
ο ου πί ξο ος π θ η
ι ουργιώ ή η προ ο ή ά ρ ς.
θ .
ι
η προ ο ή
2. Χρη ι οποιή
ο φ ς γι
πι έξ
η
ύθυ
προς η οποί θέ
ι ηθ ί ο υ ο ί η ο, γι
πό ο χώρο άθ υ ης.
3.
ο ουθή
ις ο ηγί ς
η
ρι ή οθό η.
θ-
η
γ ι
05
05
ΠΟ
Θ ΡΗ ΟΔΗΓ Η ΠΟΛ
ΣΗ
Προγρ
ίζο ς η ο ήγη ή ς ι ο ηγώ ς οι ο ο ι ά πορ ί
π
ί
η υ ο ο ί ης η
ρι ής ι ουργί ς ι
ιώ
η πί ρ ή ς ο π ρι ά ο
υ όχρο . Οι υ θή ς γι η πίυξη ης έγι ης υ ο ο ί ς πορού
ποι ί ου
ά ογ
ις ιάφορ ς π ρι ά ις ι ις υ θή ς ις οποί ς ο ηγ ί ι ο υ ο ί η ο. Μπορ ί
πηρ ά
ρι ούς π ράγο ς,
ά ά ους όχι. Η γ ύ ρη
υ ο ο ί πι υγχά
ι
πο ύ υ ο ές υ θή ς, ό
ό οι οι π ράγος έχου θ ι ή πί ρ η.
Προγρ
ξ ς:
η ο
•
Φορ ί
•
ι
ο υ ο ί η ο πρι
ί
προ
Ν ο ηγ
•
Χ η ώ
η
ου
•
Ο ηγ ί
ά
οχή
•
Επι έξ Α
ο
ά η ιάρ ι
ής ι ουργί ς.
•
Ν ο ηγ ί
Επι έξ πί
ς πά ο
χώρη η.
ξ ς:
ί
ο χώρο πι
θ ρή χύ η
ι ι
ι
ι ί
, γι
η
Π ράγο
ς που
υ
ή
ώ
ι
ιώ
η
χύ-
ηρ ί
ρ ή πό
η πό
χι οποιή
η πέ η η.
η προ ο ή ι ουργιώ
ξι ιώ
γ ύ ρω πό η
υψη ό ρ ς χύ η ς
υ ο ο ί ης η
ρι-
05
η ω ή πί η
ι ώ ECO γι
η ο ήγη η
οφορι
οποιώ
ι ουργί ο ήγη ης Pure.
η
ηθ ρ ο ρ
ι ήρ .
ποφύγ
•
Ο ι ές υ θή ς
Εξω ρι ή θ ρ ο ρ
ι ώ
ι
ύ ρ πο
π ράθυρ
πορ
ά
•
ί
η
οι ο ο ι ά
Ε ργοποιή
•
ς πρ γ
ρ ι ά ο υ ο ί η ο.
•
•
γη
έ
έγχ
ι ά.
.
οι ά.
πηρ ά
η.
ι οπογρ φί .
ί
ι
ίθ ος ά
. γχ ιρί ιο
όχου γι π ρι ό ρ ς υ
ι η οι ο ο ι ή ο ήγη η.
ος.
ου ές χ ι ά
η
υ ο ο-
•
Read message
•
Message to [ π φ ]
Φω η ι
ΦΩΝΗ
ΕΣ ΕΝ ΟΛΕΣ
ο ύ η φω η ι ού χ ιρι ού ς πι ρέπ ι
χρη ι οποι ί
η ιουργί φω η ι ής
γ ώρι ης13 γι
χ ιρίζ
υγ ρι έ ς ι ουργί ς ο media player, ο η έφω ο που ί ι υ
έ ο έ ω Bluetooth,
ο ύ η
ι
ι ού ι ο ύ η π οήγη ης ης Volvo*. Ο φω η ιός χ ιρι ός
ργοποι ί ι
έ πά η
ο ου πί φω η ι ού χ ιριού
ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.
Οι π ρ
06
ά ω
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Φω η ι
•
ο ές ί
ς
ο
ς γι
ι πά ο
ο η
Call [ π φ ]
•
Call [ ριθ
•
Recent calls
ς η
φώ ου]
ι θέ ι
φω ο
ς γι χρή η:
ς
ο
ς γι
ορ
ι φω ο
•
Media
•
Play [
•
Play [
ος ρ γου ιο ]
•
Play [
ος ρ γου ιο ] π [ά
•
Play [
ι
ο
η
ιοφω ι
Play [ρ
Tune to [ υχ
η
]
η
] [ζώ η υχ ο
Tune to [ υχ
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Φω η ι
ς
ο
ς
ς γι
που ]
ιο ]*13
οπ ι ο
•
•
(πο υ)
χ ης]
•
•
ι
θ
ς]
ο
η
ω ]
ι
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Turn on auto
ι
ο
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Φω η ι
•
ς
ο
ς γι π ο γη η
χάρ η*
Π ο γη η
•
Take me home
•
Go to [π
η]
•
Go to [ ι
θυ
•
Add intersection
•
Go to [
•
Go to [ π φ ]
•
Search [
ηγορ
POI]
•
Search [
ηγορ
POI] [π
•
Search [
•
Change country/Change state14, 15
η]
χυ ρο ι
ο
ς ώ ι
ς]
η]
POI]
•
Show favourites
•
Clear itinerary
•
Repeat voice guidance
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
06
13
14
15
χύ ι
ορι έ ς γορές.
Σ ις υρωπ ές χώρ ς,
ί γι η “Πο ι ί ” χρη ι οποι ί ι η πι ογή “Χώρ ”.
Γι η ρ ζι ί
ι η
ί , η π ριοχή
ζή η ης
άζ ι έ ω ης
ρι ής οθό ης.
Ε Δ Ό Ε ΜΕΝΟ
ος ης φά ι ς
ί ι γ ω ή, ζη ή
πό έ
π γγ
ί η
ρο όγο
έγξ ι η ά η. Η φόρ ι η
υπέρ
η ης
ο γχ ιρί ιο
όχου ι
υπό οιπ γχ ιρίά ης υ ώ
ος ης φά ι ς πορ ί
ι π ριέχου ο ηγί ς φ
ί ς ι ό ς ις
προ
έ ι φω ιά ή ζη ιά ο ύ ω
ης
πι η ά
ις
προ ι οποιη ι ό, η
ι ό ι
φά ι ς.
η ρω ι ό π ρι χό ο, ις οποί ς πρέπ ι
•
ο
ώ ιο φόρ ι ης ι θέ ι έ
ω ι ά
. Ορι έ ς ι ουργί ς ι χύου ό ο
ω έ ο υ ό
ο ι όπ η. Η φόρ ι η πρέπ ι
ορι έ ς γορές.
πρ γ
οποι ί ι ό ο
γ ιω έ ς ι
γ ρι έ ς πρίζ ς.
•
π ι ιά πρέπ ι
ρί ο ι υπό πί
ψη
ΠΡΟΕ ΟΠΟ ΗΣΗ
ό
ί ι ο ά
υ
έ ο
ώ ιο
φόρ ι ης.
Ε Σ ΓΩΓΗ
•
ψη ή ά η ο
ώ ιο φόρ ι ης. Η π φή
Volvo On Call - Σ
υ ο ί η
Volvo On
υψη ή ά η πορ ί
προ
έ ι θά ο
Call, οι υπηρ ί ς ι ουργού ό ο
π ριοχές
ή ο ρό ρ υ
ι ό.
όπου ο υ ο ί η ο έχ ι ά υψη ι η ής η • Μη χρη ι οποι ί
ο
ώ ιο φόρ ι ης,
φω ί ς ι ις γορές όπου η υπηρ ί ί ι
έχ ι υπο
ί οποι ήπο ζη ιά. Εά ο
ώι θέ ι η. Όπως ι
ι η ά η έφω ,
ιο
φόρ
ι
ης
έχ
ι
υπο
ί
ζη ιά ή
ι ουρόγω ι
ρ χώ
η
ό φ ιρ ή ρ ιής
γ
ί,
πρέπ
ι
πι
υ
ί
ό
ο
υ
ργ
ίο
ά υψης πό ο πο πό, η ύ
η πορ ί
- υ ι ά ι
π υθυ θ ί
έ
ξου ιοη ί ι φι ή, π.χ.
ρ ιο
οι η έ ς
ο η έ ο υ ργ ίο ης Volvo.
π ριοχές.
•
οποθ ί πά ο
ο
ώ ιο φόρ ι ης
Γι ις πι η ά
ις
προ ι οποιη ι ό, η έ ι, ώ
η υπάρχ ι ί υ ος άποιος
ι ό ι η ρω ι ό π ρι χό ο γι ις υπηοπ ή ιή
ο άψ ι
υ όή
υπορ ί ς Volvo On Call, . υ ό ιο χ ι ά
ί ά ου ί ους ζη ιά, ή
προ ηθ ί ρ υη υ ρο ή Volvo On Call ι ο γχ ιρί ιο
ι ός.
όχου.
•
πο υ έ
ο φορ ι ή πό η πρίζ
ΦΟΡ ΣΗ
Sensus Navigation* – έχ
η π ήρη προ• Η υ ρι ι ή π
ο οίχο, πρι ο
θ ρί
.
ρί πρέπ ι
φορ ίζ
ι
οχή ς ρ
έ η ο ρό ο ι
ί
ο
ώ ιο φόρ ι ης
ό ο
η έγι η πι ρ πό η έ
η ρ ύ- • Πο έ η υ έ
π ήρως υγ
ρω έ οι η ο ήγη η. ηρ ί
π
έζ ή
πο ύπριζο.
ος ή χ η ό ρη, ύ φω
ις ι χύουο ι χύο
ώ ι ο ι ής υ οφορί ς ι
•
ποφύγ
ους ρ υ
ο ό ς
φ ή
ς υ ά ις άθ χώρ ς γι η φόρ ι η
ο ηγ ί
ορθή ρί η. Λόγω ιρι ώ υ θηφθορά ή ζη ιά ιό ι πορ ί
προ ηθ ί ζη ιά
υ ρι ι ώ π
ριώ πό πρίζ /φις 230 V.
ώ ή π ριό ω ου έ ους που πηρ άζου ις
• Η φόρ ι η ης υ ρι ι ής π
πό φω ιά ή/ ι ρ υ
ι ός ά χρη ι ορί ς πρέπ ι
ο ι ές υ θή ς, ορι έ ς υ ά ις πορ ί
ποιηθού .
πρ γ
οποι ί ι ό ο πό γ ρι έ η, γ ιωί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
ρέξ
πί ης ις ο ηγί ς ου
υ έ η πρίζ 230 V (ή
ί οιχη πρίζ
ι φοή γι η χρή η ου
ω ίου φόρ ι ης ι
ρ ι ή ά η ά ογ
η γορά) ή πό
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
ω ξ ρ η ά ω ου.
θ ό φόρ ι ης
ι ι ό
ώ ιο φόρ ι ης
Π ρ χώρου πο
υώ – πρέπ ι
θυ ά
(Πρόγρ
ι ουργί ς 3) που π ρέχ
ι πό
ό ι υπάρχ ι ί υ ος
γ ώ
άχ υ ά
ΗΛΕ Ρ
ΜΠΡΟΣ Ν
Θ ΣΜ
η Volvo.
ς
ά ο ά οιγ /
ί ι ο ης πόρ ς χώρου
Ρυθ ίζ
η θέ η ου θί
ος ου ο ηγού
ιο ι όπ ης γ ίω ης ης ο ά ς
πο
υώ .
ιωθ ί ό ι
υπάρχ ι
ίς • Ο φ
πρι ξ ι ή
, πο έ
ά η ο ήγη η.
έγχου προ
ύ ι ο υ ο ί η ο, ω ό ο
ο ά η πόρ
ου χώρου πο
υώ ιό ι
ιωθ ί ό ι ο άθι
έχ ι φ ί ι γι
πορ ί
υπάρχ ι ί υ ος υπ ρφόρ ω ης
υχό ρ υ
ι ός πό άγ ω
πορ ί
ποφ υχθ ί υχό ρ υ
ι ός
π ρίου
ρι ού η
ρι ού ι ύου 230 V.
έχ ι ο ρές υ έπ ι ς. Ο χ ιρι ός ης πόρ ς
π
ω
η
υ
ού
φρ
ρί
ος ή υχή
ος.
• Η υ ρι ι ή π
ρί πρέπ ι
φορ ίζ
ι
χώρου πο
υώ πρέπ ι
γί
ι πά ο
ό ο πό γ ιω έ ς ι γ ρι έ ς πρίζ ς
προ οχή.
230 V.
η ά η ης πρίζ ς ή ου υ ώ -
07
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
ο υ ο ί η ο
ι θέ ι ι όπ η γι η
ργοποίη η/ π ργοποίη η ου ρό
ου
υ ο ηγού, ό ο ρ
ος υ ο ηγο
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος. Πο έ η χρη ιοποι ί π ι ι ό άθι
φορά προς
πί ω
η θέ η ου υ ο ηγού, ό
ο ρό
ος
ί ι
ργοποιη έ ος. Ο ρό
ος ου υ οηγού πρέπ ι
ί ι πά ο
ργοποιη έ ος
ό
ο άθι
ου υ ο ηγού άθο ι πιά ς ρ
έ οι προς
πρός (π ι ιά ι
ή ι ς). Μη οποθ ί
ι ί
προ ά
ή πά ω ο
π ό ο η ίο που ρί
ιο
ρό
ος υ ο ηγού.
Π ίρ
πά ο
ζί ς ο η χ ιρι
ριοι ό
γ ί
πό ο υ ο ί η ο ι φροίζ
ώ
οη
ρι ό ύ η
ου υ ο ιή ου
ρί
ι η θέ η 0 ου ι όπ η
άφ ξης - ι ίως
υπάρχου π ι ιά έ
ο
υ ο ί η ο.
Πρέπ ι
χρη ι οποι ί πά ο
ο χ ιρ φρ ο ό
θ ύ
πι ι ές έ φος.
Δ
ρ ί
πι έξ
ι χέ η ή η θέ η P
ο υ ό
ο ι ώ ιο χυ ή ω γι
π ρ ί ι ο υ ο ί η ο ί η ο
ό ς ις π ριπ ώ ις.
Ν Δ ΠΛΩΣΗ ΠΛ ΗΣ Σ Π ΣΩ
Θ ΣΜ
ιωθ ί ό ι οι π ά ς ω
θι ά ω έχου
φ ί ι ω ά
ά πό η
ίπ ω η ι
η π
φορά ους η όρθι θέ η.
ιωθ ί ό ι
προ έφ
έχου
φ ί ι
ω ά
ά πό η
ύψω ή ους.
προ έφ
ρι ά θί
ης ύ ρης ιράς θι ά ω πρέπ ι
ί ι πά ο
έ ό
η ρί η ιρά θι ά ω * υπάρχου πι ά ς.
ΟΜ Ο Σ Σ ΗΜ
Λ Μ ΣΜΟ
ΜΠ Ν Σ ΕΠ
ΩΝ
θ ρ ι
θ
*
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι πό ά ο που υ ο ύο ι
ι ηφθού η ύξη η η θ ρ ο ρ ί
όγω υπ ι θη ί ς ή που υ ο ύο ι
χρηι οποιή ου
χ ιρι ήρι γι
θ ρ ι όθί
. Δι φορ ι ά πορ ί
υποού ρ υ
ι ούς πό γ ύ
.
Ο προ
ρ ι ς ι
ι
ς πορ ί
θ ί
ι ουργί έ ω ός χρο ο ι όπ η που
έχ ι ρυθ ι
ί
ω προ έρω . Μη χρη ι οποι ί
ο προ
ρ ι ό ι
ι ό (ι χύ ι γι
ύ η προθέρ
ης
ύ ι ο):
• Σ
ω ρι ούς χώρους χωρίς ξ ρι ό.
ο ύ η προθέρ
ης θ ί
ι ουργί ,
ύο ι υ έρι .
• Σ
η ί ο ά
οποί υπάρχου ύφ υ ι ά. ο ύ ι ο, ο έριο, ο ψη ό χοράρι, ο πριο ί ι . π. πορ ί
φ γού .
• Ό
υπάρχ ι ί υ ος έ φρ ξης ου ω ή
ξ γωγής ου υ ή
ος προθέρ
ης.
Γι π ρά ιγ , ο π χύ ρώ χιο ιού έ
ο θό ο ου προ ι ού ξιού ροχού πορ ί
πο ίζ ι ο ξ ρι ό ου υ ή ος προθέρ
ης.
ΠΟΣ ΗΡ ΞΗ Ο ΟΔΗΓΟ
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού που ι ίθ ι γι ο υ ο ί η ο έχου χ ι
ί ως
υ π ηρω
ι ά οηθή
ου ο ηγού,
ά
πορού
ι χ ιρι ού ό ς ις
άις
ό ς ις υ οφορι ές, ιρι ές ι
ο ι ές υ θή ς. Δ υπο θι ού
ί
π ρίπ ω η η γρήγορ η ι η ρι ι ή ι
όη
ου ο ηγού. Ο/Η ο ηγός ί ι πά ο
έ οιο πορ ί
έχ ι ί υ ο φω ιάς, η
ροπ ηξί ς, . π. ά
η πρίζ 230 V ι
ο
ώ
ιο
φόρ
ι
ης
πορ
ί
χρη
ι
οποιηθ
ί
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
άπ ορ ς ό ο
φέρ ι ή
η έγ ρι ης
ο πρ γρ
ο γη ης OFF ROAD
πρέύ φω
ο IEC 61851 ι ο IEC 62196.
π ι
χρη ι οποι ί ι ό
ο ηγ ί
ρέι ρ
θ ρί
ο
ώ ιο φόρ ι ης
έ
θ ρό
χωρίς ύ
ο ρέι ρ. Δι φορ ι ά, υπάρχ ι
π ί, ο οποίο έχ
ι ρέξ ι
ρό ή ήπιο
ί υ ος
προ ηθ ί ζη ιά ο π υχω ό
θ ρι ι ό. Μη χρη ι οποι ί χη ι ά ή ι υι ό ά υ
έρ .
ι ά. Μη
π ίζ
ο
ώ ιο φόρ ι ης
Η ο ά
προ ο ς
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
ρό.
(Head-Up display)*, έ ω ης οποί ς προ ά Χρη ι οποι ί
ό ο ο
ώ ιο φόρ ι ης που
ο ι οι π ηροφορί ς, ρί
ι ο
π ό.
π ρέχ
ι
ο όχη ά ς ή
ι ό
Γι
ποφ υχθ ί υχό ζη ιά ο ζά ι ου
ΠΟ ΟΗΘΗΣΗ Σ ΘΜΕ ΣΗΣ
ώ ιο που υ ι ά η Volvo.
ύ
ος ης ο ά ς προ ο ής - η οποο Park Assist Pilot πο
ί πι οηθη ι ή ιΜο ά
γχου – ποφύγ
η ά
η
ι η ρίχ
ι ί
πά ω ο
ουργί υπο ήριξης ου ο ηγού,
ά
πο- θ ί
ζά ι ου
ύ
ος.
έ θ η ης ο ά ς έγχου ι ου ύ
ός
ρ ί
ι χ ιρι
ί ό ς ις
ά ις. Προοης ο φως ου ή ιου. Σ έ οι ς π ριπ ώ ις,
ρίζ
ι ό ο γι
οηθά ο ο ηγό
ά η
ΕΝ Ρ Η ΟΘΟΝΗ
υπάρχ ι ί υ ος ο ύ η προ
ί ς
ά
π ρά η η ι άθ η άθ υ η. Ο ο ηγός
Ό
θ ρζ
η
ρι ή οθό η, χρη ι οης υπ ρθέρ
ης ο ύ
ιώ ι ή
φέρ ι η π ήρη υθύ η γι η άθ υ η ου
ποι ί έ π ί πό ι ροΐ ς, θ ρό πό ά ο
ι
όψ
ι
η
φόρ
ι
η
ης
υ
ρι
ι
ής
π
ρί
ς.
υ ο ι ή ου
φά ι
ι γι η πέ η η
ι π ρό οι ς ύ ς. Ό
θ ρίζ
η
ιωθ ί ό ι η π ροχή ι χύος ης πρίζ ς
ό
χρ ιάζ
ι. Η άρω η πορ ί
η
ιρι ή οθό η,
η πιέζ
πο ύ
φρά.
230 V π ρ ί γι η φόρ ι η η
ρι ώ οχηχ ύ ι
ι ί
που ρί ο ι ο άθος
ή
γά η πί η, η οθό η πορ ί
υποά
ω
ί
έ ιοι, η πρίζ πρέπ ι
ου χώρου άθ υ ης. Ο ο ηγός φέρ ι
ί ζη ιά.
γχθ ί πό π γγ
ί η
ρο όγο.
ο
πά ο
η υθύ η
ξιο ογ ί
ο χώρος
Μη ψ άζ
υγρό ή υ ι ά χη ι ά π υπ ράζ ου ρ υ
ο ό η
ί ιγ ω ό–
που προ ί ι ο Park Assist Pilot ί ι
ά ηθ ί ς πά ω η
ρι ή οθό η. Μη χρη ι οχρη ι οποιή
η χ η ό ρη άθ η η
ος γι
άθ υ η.
ποι ί
θ ρι ι ό ζ ιώ , ά
θ ρι ι ά,
ο ά
έγχου.
Η ά ρ υπο ο θη ης άθ υ ης ί ι
πρέι, ι υ ι ά, οι όπ υ ,
ω ί ή θ ριυ π ηρω
ι ό οήθη
ου ο ηγού γι η
Ν Δ ΠΛΩΣΗ ΠΛ ΗΣ Σ Π ΣΩ
Θ ΣΜ
ι ά που π ριέχου
ι ι ές ου ί ς. Πο έ η
άθ υ η ου υ ο ι ή ου. Δ
πορ ί
Δ πρέπ ι
υπάρχ ι ίπο
πά ω ο πί ω
χρη ι οποι ί γυ όχ ρ ο, χ ρ οπ
έ ςή
ί π ρίπ ω η
υπο
ή ι η γρήάθι
,ό
πρό ι ι
ιπ ώ
η
χ ρ ί ουζί ς, ιό ι η
ρι ή οθό η πορ ί
γορ η ι η ρι ι ή ι
ό η
ου ο ηγού. Οι
π ά η ου θί
ος. Επί ης οι ζώ ς φ γρ
ου ι
ί.
ά ρ ς έχου " υφ ά η ί "
οποί
ί ς
πρέπ ι
ί ι φ ι έ ς η
ΦΟΡ ΣΗ
πορού
ιχ υθού
πό ι . Προ έξ
πόρπη. ο
ω
ω έ ο π ι ι ό άθι
*/
ώ ιο φ ρ ι ης – πο έ η υ έ
ο
ι ι ί ρ ήπως ρί ο ι ά θρωποι ή ζώ
υπο ρ χιό ιο* ο
ίο άθι
πρέπ ι
ώ ιο φόρ ι ης ό
υπάρχ ι ί υ ος η
ο ά ο υ ο ί η ο.
ι ί
/ πό ι
ρί
ι η θέ η ύ π υξης.
ρι ής
ιγί ς ή
ρ πώ . Πο έ η ποέχ
ι
ρί ο ι πιο ο ά ο υ ο ίΔΕΞ ΟΣ ΜΟΧΛΟΔ ΟΠ ΗΣ
υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης πό η
η ο πό ό, ι φ ί
ι η οθό η.
ρ
η θ η ρ θ ιι
ξέ ιξη Μά ρο υ ο θ ρι
Πρι χρη ι οποιή
ο υ ο ί η ο, υ ι ά ι πρίζ 230 V ώ η φόρ ι η ρί
ης - Πρι
ι ή
ά ρ ω υ ο - υπάρχ ι ί υ ος η πρίζ 230 V
υπο
ί
ι ά
ό
φά ι
ο γχ ιρί ιο
η θέ η ρύθ ι ης,
ιωθ ί ό ι
ά
η φόρ ι η θ ρι ήρω
όχου που φορού
υ ή
υπο ήρι- ζη ιά. Πρέπ ι πά ο
έχου π γώ ι.
οι ρ χίο ς ω υ οπρι πο υ έ
ο
ώ ιο φόρ ι ης πό
ξης ο ηγού που υπάρχου
ο υ ο ί η ο.
θ ρι ήρω
η θέ η ρύθ ι ης έχου
ηη υπο οχή φόρ ι ης ου υ ο ι ή ου ι
ΦΩΝΗ ΕΣ ΕΝ ΟΛΕΣ
ωθ ί πό ο π ρ πρίζ, πρέπ ι
ους
άέπ ι
πό η πρίζ 230 V.
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί
ι πά ι πά ω ο π ρ πρίζ πρι χρη ι οπο ύπριζ , οι π
έζ ς, οι υ
υές προο όχη
φά ι
ι
υ ορφώ
ι
ποιή
ους υ ο θ ρι ήρ ς, ο ύ η
ί ς πό η υπ ρ ο ι ή ά η ή π ρό οι ς
ό ους ους ι χύο ς
ό ς ο ι ής υ οφοπ ύ ης ή ο ι θη ήρ ροχής, θώς ι πρι
υ
υές
πρέπ ι
χρη ι οποιού ι
ρί ς.
π ρά η
ο
ώ ιο φόρ ι ης, ιό ι ά ι
υπ ύθυ ος(-η)
ι φ ίζ ι ό ι ο υ ο ί η ο
ο ηγ ί ι
φ ή ρόπο,
η
ά η η
χύ η ,
ά η η πό
η πό ά
οχή
ι ύ φω
ο ι χύο
ώ ι
ο ι ής υ οφορί ς. Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η πό υ η υθύ η γι η πέ η η ι η ι ύθυ η ου υ ο ι ή ου.
Πρι χρη ι οποιή
ο υ ο ί η ο, υ ι ά ι
ι ά
ό
φά ι
ο γχ ιρί ιο
όχου που φορού
υ ή
υπο ήριξης ο ηγού που υπάρχου
ο υ ο ί η ο.
ΣΗΜΑΝ
Ο
ο ηγή
οχές
. υ ό γί
ι γι
ποφ υχθού οι
ο χρώ
ου πό ου ι η ήρ .
Σ ΝΔΕΣΕ Σ
Η
ρι πρ ζ - η έγι η
ά ω η
ι χύος γι πρίζ 12 V ί ι 120 W (10 A) έ
η.
Η έγι η
ά ω η ι χύος γι πρίζ 230 V
ί ι 150 W.
ΣΗΜΕ ΩΣΗ
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΞΩ ΕΡ Ο
Π ρ χώρου πο
υώ χ ιριζ
η
ο
π ι - πάρχ ι ί υ ος έ π ω ης ή π ήρους
ο ής ης ι ουργί ς,
ο πί ω προφυ ήρ ς ί ι φορ ω έ ος
γά η πο ό η
πάγου, χιο ιού, ρο ιάς ή π ρό οιω υ ι ώ . Γι
υ ό ο όγο, φρο ί
ο ι ηρ ί
θ ρό.
Η ι ουργί ης πόρ ς χώρου πο
υώ
η ί η η ου πο ιού ι ίθ
ι
ύο
όις:
• Ά οιγ
ι
ί ι ο
η ί η η ου πο ιού
• Μό ο ξ
ί ω
η ί η η ου πο ιού
(
ά
η πόρ
ου χώρου πο
υώ
χ ιρο ί η γι
η
οίξ )
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ουργί γι ο
ά οιγ
ι
ί ι ο
η ί η η ου πο ιού
προ ποθέ ι προ ιρ ι ό η
ρο ί η ο πό
χώρου πο
υώ *.
Προγρ
ι
ς γ. ο γ
ος ο
ύ η
ι ουργ ί υ χώς γι
γά ο χρο ι ό
ιά η , π ργοποι ί ι υ ό
γι
ποφ υχθ ί η υπ ρφόρ ω η. Μπορ ί
χρη ιοποιηθ ί ξ ά
ά πό 2 π ά π ρίπου
η
ρο γ η ι ά π ί
ι
υ ή
έγχου πορού
προ
έ ου π ρ
ο ές
ις ι ουργ ς ου η χ ιρι ηρ ουιιο . Μη οποθ ί
ο η χ ιρι ήριοι ί
ο ά
ι ά
ι ί
ήη
ρο ι ές
υ
υές, π.χ. ι η ά η έφω , tablet, φορηούς υπο ογι ές ή φορ ι ές ά προ ί η η
πό
η όχι ι ρό ρη πό 10-15 cm
4-6 in..
07
ΕΠ Σ ΟΠΗΣΗ, ΕΣΩ ΕΡ Ο
ο πρόγρ
ο ήγη ης OFF ROAD
έχ ι
χ ι
ί γι χρή η
η ό ι ς ο ούς.
ά η ρ
η η, ο ριθ ός ροφώ
ου ρ
ί πορ ί
ί ι ι θη ά υψη ό ρος
πό ο
ο ι ό
ορι έ ους ύπους ι η ήρω . υ ό υ
ί ι προ ι έ ου ο ύ η
πο πώ
υ
ρίω
πορέ ι
φθά ι
η
ο ι ήθ ρ ο ρ ί
ι ουργί ς ο
υ ο ό ρο υ ό , γ γο ός που ιώ ι ις
πο πές υ
ρίω
ι έ ι προ
ύ
ι ο
π ρι ά ο .
Προ ο
ξ ω
ο π ρ πρ ζ (Head-Up
display)* – Ό
η ι ουργί City Safety ί ι
ργοποιη έ η, οι π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ
ι θί
ι πό έ
γρ φι ό ύ ο ο γι ο City Safety. υ ό ο
γρ φι ό ύ ο ο ί ι
έ ο ό η ι
η
προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ ί ι π ργοποιη έ η.
Ο/Η ο ηγός ί ως έχ ι ι ρό ρ ς πιθ ό η ς
ι π ηροφορί ς η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ , γι π ρά ιγ , φορά πο ωι ά γυ ιά η ίου,
άθ
ι ο έ ρο
ου θί
ος,
υπάρχου
ι ί
ο
ζά ι που
ύπ ι η ο ά
ης προ ο ής
ίξ ω ή
πι ρ ού η υ ο ές υ θής φω ι ού. Ορι έ οπ ι ά φέ πορ ί
προ
έ ου πο ο φά ους ι ι ί θη η
ρ ςό
χρη ι οποι ί ι η προ ο ή
ίξ ω
ο π ρ πρίζ (Head-Up display).
ΦΟΡ ΣΗ
ο
ώ ιο φ ρ ι ης "θυ ά ι" η
υ ί
ρύθ ι η ου ρ ύ
ος φόρ ι ης. Γι υ ό ο
όγο ί ι η
ι ό
προ ρ ό
η ρύθι η
χρη ι οποιή
ά η πρίζ 230 V η
πό η φόρ ι η.
Η Volvo υ ι ά η χρή η
ω ίου φόρ ι ης
ύ φω
ο IEC 62196 ι IEC 61851 που
υπο ηρίζ ι η π ρ ο ούθη η θ ρ ο ρ ί ς.
ΜΟΝ
πο ογι
ς ξι ου - πορ ί
π ρ ηρήορι έ ς πο ί ις
ά ο υπο ογι ό
ης ι υθ ί ς πό
ης,
άξ
ο
ρόπο που ο ηγ ί .
07
ΟΜ Ο Σ Σ ΗΜ
Λ Μ ΣΜΟ
ΜΠ Ν Σ ΕΠ
ΩΝ
Η πι ογή γ ύ ρης ή ι ρό ρης θ ρ ο ρ ί ς πό η πιθυ η ή
πι χύ ι η ι ιί θέρ
ης ή ψύξης.
Ο προ
ρ ι ς ι
ι
ς ί ι ι θέ ιος ό ο ό
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο
η
ρι ή πρίζ (ι χύ ι γι ο η
ρι ό
ύ η προθέρ
ης). Ό
έ ς
θ ός
φόρ ι ης
ί ι πά ο
ργός, π.χ. όγω
χρο ο ι όπ η, ο προ
ρ ι ός ι
ι ός
πορ ί
π ρου ιά ι υ
ι ουργί .
ο
υ ο ί η ο
ί ι υ
έ ο
η
ρι ή
πρίζ , πορ ί
ρο ί
γι ίγο ο χώρο
πι
ώ ό
πι ρ
ί ζέ η θέ ο ς π υθ ί ς
ι ουργί ο προ
ρ ι ό ι
ιό. Οι πόρ ς ι
π ράθυρ ου υ ο ι ήου πρέπ ι
ί ι
ι ά
ά ο προ
ρι ό ι
ι ό ου χώρου πι
ώ .
Σ ΝΔΕΣΕ Σ
ι
υο –
ί ο ι
ο έ ( υ οφορί
ο έ ω )ό
χρη ι οποι ί
ο ι ίυο, γ γο ός που πορ ί
έχ ι ό ος. Η
ργοποίη η ης π ρι γωγής
ο έ ω
ι
ω Wi-Fi hotspot πορ ί
έχ ι πρό θ ς
χρ ώ ις. π υθυ θ ί
ο πάροχο υπηρ ιώ
ι ύου που χρη ι οποι ί γι ο ό ος ης
υ οφορί ς
ο έ ω .
ά η ήψη
(download) έ ω η φώ ου, προ έχ
ι ι ίρ η χρέω η ί η ης
ο έ ω .
Η ψη (download)
ο
ω πορ ί
πηρ ά ιά
ς υπηρ ί ς που
ί ου
οέ , π.χ. ι ι υ ό ρ ιόφω ο.
η πίρ η ις ά
ς υπηρ ί ς ί ι οχ η ι ή,
ό
πορ ί
ι όψ
η ήψη (download).
Ε
ι ά, πορ ί
π ργοποιή
ή
ι όψ
ις υπό οιπ ς υπηρ ί ς.
Ε η ρω η ο ι ουργι ό ύ η
ου
η φώ ου η ρωθ ί, ό η ύ
η
Bluetooth πορ ί
ι οπ ί. Σ υ ή η π ρίπ ω η, ι γράψ
ο η έφω ο πό ο υ ο ίη ο ι π
ά
η ύ
η.
ΧΡ ΣΗ Σ ΝΔΕΔΕΜ ΝΩΝ Σ Σ Ε ΏΝ
Apple CarPlay ι Android Auto - Η Volvo
φέρ ι υθύ η γι ο π ρι χό ο ης φ ρ ογής
CarPlay ή Android Auto.
ΠΟ ΟΗΘΗΣΗ Σ ΘΜΕ ΣΗΣ
Δι ηρ ί
ο φ ό ης ά ρ ς θ ρό πό
υχό ρο ιά, χιό ι ι πάγο γι
ι φ ί
η έ ι η ι ουργί ης. υ ό ί ι ι ι ί ρ
η
ι ό
υ θή ς χ η ού φω ι ού.
TP 24953 (Greek), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement