Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Προορι
ός/
ιά
Ση
ι ός προορι
ος προορι
ίο
ός
ός
θο ήγη ης
ο υ ο ί η ο( π
ής
ρίγω ο) πί ης προγρ
υ
η
οφορι
ό πρό
ι
π
ός π ρά
Π ύ η/
θορι
POI (
μ
μ
ρέχου
γι
ί
Λί
θέ η ου υ ο ι ή ου + ο η
φ ι
ί ο ρο ο όγιο
ίο που πρέπ ι
πιέ-
χάρ η
η
ί
πό
η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προοριό + η ίο που πρέπ ι
πιέ
γι
γή
ξύ ω
φ ί ω
η
οφορί ς
ί POI ου
οποίη η (π ήρης
θο ήγη ης
ργοποιη έ η/ π
ργοποιη-
θο ήγη ης
ώ /
ιά
ω προορι
ώ
όριο)
Ση
ώ
ίο που πρέπ ι
ο ουθή
π
ή
γι
π
ο υ ο ί η ο( π
Ση
ίο που πρέπ ι
π
ή
Πυξί + Ση ίο που πρέπ ι
ορρά/Πορ ί προς
πά ω
θο ήγη ης ου ρο ο ογίου
Ση ίο που πρέπ ι
πιέ
γι ι ί
ρο ο ογίου ι π ηροφορί ς ο ι ής υ
ός προορι
ι
ς φω η ι ής
θο ήγη η προ ωρι ά
ά η η
γι
ψης
ά ηψη ης ρέχου
Φω η ι ή
έ η
ρο-
π ηροφορί ς
χι οποίη η (
π υγ έ η προ ο ή) ή
οθό η) ης προ ο ής χάρ ης
πο ογι
έ ης ι
γι
π
ρυθ ι
ί ο χάρ ης
ρίγω ο)
γή
ή
γι
ξύ 2D/3D
ύθυ
η Προς
SENSUS NAVIGATION
ο Sensus Navigation ί ι έ
ορυφορι ό ύ η
ο ι ής υ οφορί ς ι θο ήγη ης ι ρο ής.
Οι
π υξι
ιώ ου
π ηροφοριώ
ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς
ξέ ιξη γι
ο προ ό
ς. Λόγω ω ροποποιή ω , οι π ηροφο-
ρί ς, οι π ριγρ φές ι οι ι ό ς
υ ό ο υ π ηρω
ι ό
έ υπο πορ ί
ι φέρου πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ι ή ου.
Δι ηρού
ο ι ίω πρ γ
οποίη ης
γώ χωρίς προ ι οποίη η
Ω
Σύ ο
γη η
ς ο ηγί ς γι
χάρ η
Ω
η π οή-
π ή θο ήγη η έχρι έ
προορι ό
Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι
π οήγη η
χάρ η
Συ ήθ ις χ ιρι οί
γη η
χάρ η
6
7
η
8
ά η π οή-
9
Ω
Φω η ι ή
γ ώρι η
Χρή η ης φω η ι ής
14
γ ώρι ης
15
Φω η ι ή
γ ώρι η
γη η
χάρ η
ι π οή-
16
Ρυθ ί
γ ώρι ης
17
ις φω η ι ής
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
ι γωγή προορι ού
η
20
ό π υθ ί ς
20
Προ ιορι ός προορι ού
ζή η η
ύθ ρου ι έ ου
21
Προ
23
ι άγ
προορι
ο χάρ η
ι
Προ
Προ
ιορι ός ός προορι ού
πιο Πρό φ
/ γ πη έ /
ιοθή η
ιορι
ός προορι
ποθή υ η προορι
to Car"
2
ού
ιορι ός ός προορι
ι ι ύθυ η
ού
POI
25
ού
27
"Send
27
Δ
Δ Δ
Δρο ο όγιο
Ση
ί
POI
Δι
ι
ι
ι ή ι
θο ήγη ης
ά ή ος ης ι
οπές υ
ρο ή
οφορί ς
άρ ς π ηροφοριώ
πι έξ
π ρά
ψη
Δ
ρο ή
30
31
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
οφορί ς
38
ρο ής
32
39
ά η
33
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI)
ο χάρ η
ο ρο ο όγιο
Π οήγη η
ου ο ηγού
χάρ η
η οθό η
42
Ρυθ ί
ις Sensus Navigation
42
Ρυθ ί
ις χάρ η
43
Ρυθ ί
ις ι
ρο ής
33
Ρυθ ί
ις γι
η
34
Ρυθ ί
ις
Ρυθ ί
ις υ
υ
46
οφορί
θο ήγη ης
ή
ος
48
49
49
3
ΛΦ
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
ο MapCare
52
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
έ ω πο
ρυ έ ης η έρω ης
53
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
έ ω /
ι USB
54
ίχ υ η
Navigation
ώ γι
Ά ι χρή ης γι
χάρ η
η π οήγη η
Π υ
ι ά ι ιώ
π οήγη η
χάρ η
4
ο Sensus
γι
η
57
58
61
Ο
Ρ
ΡΟ
63
Σ ΓΩΓ
Σ ΓΩΓ
μ
π
μ
Το η
ρι ό ύ η
ργοποι
ι υ ό
πόρ
ου ο ηγού.
π
π
/ π
ου υ ο ι
ου
ό
οξ ιη
ό
φ ίζ
ι έ ς χάρ ης ης ρέχου
π ριοχής ι ο υ ο ί η ο υ ο ίζ
ι
έ
π
ρίγω ο.
Δ
ηρ ί
π
ιά
ό η ς η προ οχή ο
ρό ο ι
ιωθ ί ό ι ί
πόυ
υγ
ρω έ οι η ο ήγη η.
•
ηρ ί
ο ι χύο
ώ ι
υ οφορί ς ι ο ηγ ί
ρί η.
•
ού "Π οήγη η"
ο ύ η π οήγη ης
χάρ η η
ρι ή οθό η - π
πά ω γρ
ή
ού
φ ί
ή
(2).
ι
η
η
ρι ή οθό η
φ ι
ίη
-π ή
ο ουγρ
ή
ού
πί " ρχι ής προ ο ής" (1) ι η υ έχ ι
π ή
η γρ
ή
ού
(2).
6
ο ι ής
ορθή
Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ή ποχής ου
χρό ου οι υ θή ς ου ο ο ρώ ος πορ ί
έχου
άξ ι, πο έως ορι έ ς υ ου ές πορ ί
ί ι ιγό ρο ξιόπι
ς.
π
π
ο ύ η π οήγη ης
πορ ί
π ργοποιηθ ί
ά ι ουργ ί πά ο
οπ ρ ή ιο - π ργοποι ί ι ό ο ό
ο ο ηγός
ι ώ ι ο όχη
ι πο
ρυ θ ί.
ου πί " ρχι ής προ ο ής"
ή
ό ουθ .
•
π
Γρ
ς
Ω
ο ύ η π οήγη ης ί ι πί ης ι θέι οό
ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Ό
η άθ η ι χύος ης π
ρί ς ί ι πο ύ
χ η ή, ο ύ η
π ργοποι ί ι.
π
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 8)
•
π ή
( . 7)
ήρι γι
θο ήγη η έχρι έ
η π οήγη η
προορι
ό
Σ ΓΩΓ
π
π
μ
μ
Ρύθ ι η ης θο γη ης ο πιθυ η ό
προορι ό χωρ ς πρώ
χρ ιάζ
ι
ι ά
ο ό ηρο ο γχ ιρ ιο
όχου.
π
π
Σ άιο
1
2
Σ άιο
3
Οθ
η/
Ε
ργ ι
ο
φ ίζ
ι
έ ς χάρης.
Σ άιο
η/
Ε
η
οθό η
φ ίζ
ι
ι ό
χάρ η, προχωρή
ως
ξής:
Π ή
ο ορθογώιο ου πί ά ω πό
η οθό η γι
ί
η
ρχι ή προ ο ή.
φ ίζ
ι
η ρχι ή
προ ο ή.
Π
ή
η πά ω γρ
ή
ού ης οθό ης.
υ ό ο ου πί
ί ι ορ ό η
οθό η - π ή
ο
γι
γι οποιηθ ί
η προ ο ή χάρ η.
4
φ ίζ
ι
έ ς χάρης.
Μ
ί
ύ ι η
η θέ η που θέ
ο χάρ η ι π ήπ ρ
έ
η θέ η.
Ε
ργ ι
Σ η οθό η
φ ίζ
ι
έ π ίο
ο ίο
Έ α
π
ά
.
Π ή
Έ α
.
6
φ ίζ
ι
έ ς χάρης
ρρι έ η
η ι ρο ή.
θο ήγη η ρχίζ ι - ο ουθή
ις
ο ηγί ς η οθό η
ου ο ηγού.
ργ ι
ο
η/
ο
5
μ
Οθ
Οθ
ο ου πί
Νπ
ά
7
Σ ΓΩΓ
π
μ
Η προ ο
ι ο χ ιρι ός ου Volvo Sensus
Navigation πρ γ
οποι
ι
ιάφορους
ρόπους, π.χ.
ω ης οθό ης ου ο ηγού,
ης προ ο ς
ξ ω
ο π ρ πρ ζ
(Head-Up display) ι ω φω η ι ώ
οώ .
Ο χάρ ης
φ
ίζ
ι ό ο
η οθό η ο ηγού 12".
ά η ο ήγη η ο ο ηγός θο ηγ ί ι
έ ω φω η ι ής θο ήγη ης ι ο ηγιώ
η οθό η ου ο ηγού.
μ
πρ γ
ογή
ρι ή οθό η χρη ι οποι ί ι γι η
οποίη η ρυθ ί ω
ι γι η πιι η
ζή η η προορι ώ .
η ι ό
ου χάρ η
ρι ή οθό η:
•
8
Π ή
η πά ω γρ
ρχι ής προ ο ής
φ
ίζ
ή
ι
.
η
ού ης
ου πιά η ξιά π υρά ου ι ο ιού
πορού
χρη ι οποιηθού γι ο χ ιρι ό
ορι έ ω πό ις ι ουργί ς π οήγη ης
Ν
Ν Ν π .
χάρ η, π.χ. α
Ά οιγ
/
ρι
ρά/
ί ι ο
ξιά
πά ω/ ά ω
πι
Ά
–
Π
>
ίω η
μ /
μ
μ
ή
ά οιγ /
ί ι ο (1)
ο
ού
ι ές οίγ ι/
ίι- ο
ού
ί ι υ ό
ά
πό ι π ρίο ο ρά ι ς ή γι
υγ ρι έ ς πι ογές.
Σ ΓΩΓ
π
μ
1. Γι π ριήγη η
ού, χρη ι οποιή
η πι ογή Δ ξιά/ ρι
ρά (2).
Πο
ές
ού
ι ουργί ς πορού πί ης
φω η ι ές
ο ές.
2. Γι π ριήγη η ις πι ογές, χρη ι οποιήη πι ογή Πά ω/ ά ω (3).
3. Γι
πι
ιώ
ή
πι η ά
ι
πι ογή, χρη ι οποιή
ο (4).
>
ι ουργί
ργοποι ί ι ι γι οριέ ς πι ογές ο
ού
ί ι.
HUD – Head-up-display*
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι,
π ρι έ
γι ο ή
ι
η υ έχ ι π ί , γι π ράιγ , “Ο ήγη η έχρι ο
π ”.
φω η ι ή
γ ώρι η π ριγράφ
ι π ήρως
ις ό η ς "Φω η ι ή
γ ώρι η
ά η
π οήγη η
χάρ η", "Χρή η φω η ι ής
γ ώρι ης" ι "Ρυθ ί ις φω η ι ής
γ ώρι ης".
χάρ η
ο π ρ πρίζ.
Ο ο ηγός πορ ί πί ης
ά ι θο ήγη η ι π ηροφορί ς πό η οθό η ου
υ ή
ος π οήγη ης ο ά ω έρος ου
π ρ πρίζ.
θέ η ω π ηροφοριώ πορ ί
ρυθ ι
ο HUD π ριγράφ
ι π ήρως η
ό η
"Head-up-display".
π
•
Προ ιορι ός προορι ού
ύθ ρου ι έ ου ( . 21)
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
•
•
Π οήγη η
-
•
Φω η ι ή
ζή η η
ι π οήγη η
γ ώρι η ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
( . 15)
Ρυθ ί ις φω η ι ής
( . 17)
γ ώρι ης
π
μ
μ
Π ρ ά ω π ριγράφο
ι ορι
οι υ θ ις χ ιρι ο
ά η π ο γη η
χάρ η.
•
•
Πού ρί
•
•
•
•
•
•
•
ο
ι;
ύρ η ου υ
ο χάρ η
ό ου ου υ ο ι ή ου
ύθυ η ο ήγη ης ή Προς ορρά
ο χάρ η
φά ι η 2D ή 3D
ου
ύ ι η
γή έ
πι
"Λ
ιξης
ροφή πό έ
θ
ύθυ
ης
ού
έ η" γ ώ
ις προ ο ές
μ ;
Σ ποι γ ωγρ φι ή θέ η ρί
η ο ώρ ;
•
γ ώρι ης
Π ή
ρίγω ο)
φ ίζο
ι ο υ ο ί-
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ( π
ο χάρ η - οι π ηροφορί ς
ι π υθ ί ς ο χάρ η.
ί.
}}
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ, γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς
. ι
γωγή.
9
Σ ΓΩΓ
||
ρί
ι ο (N) ο χάρ η, ι ο έ ρο
ης πυξί ς ίχ ι η
ύθυ η προς
η οποί ί ι ρ
έ ο ο προ ι ό
έρος ου υ ο ι ή ου (
υ ή η π ρίπ ω η NE = ορ ιο
ο ι ά).
μ
Σ
ο
πυξ ς
Π
ή
ο ύ
ο ο
υρο ή
Μ ά πό ρι ές γ θύ
ις
ις ι ύ ι η ά ο χάρ η,
ς φορές
ί ι ύ ο ο
θέ η ου υ ο ι ή ου ο χάρ
ρος ρόπος
η ρ ί
ί
•
10
ος.
ι ι ρύ πορ ί ορι έρ ί ξ ά η
η. Ο υ ο όι ο ξής:
Π ή
η πυξί γι
υ ό ου υ ο ι ή ου
άξ ι η ί η η ου
ο χάρ η.
Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι ά
ύο
ρόπους
π ρά
ης ης ί η ης ου
υ ο ι ή ου ο χάρ η:
•
Ο χάρ ης προ ά
ι
ο ορρά
πά ο προς ο πά ω έρος ης οθό ης
- ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ι ί ι προς
η πρ γ
ι ή
ύθυ η ης πυξί ς
ο χάρ η.
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου
ι ηθ ί προς
ρι
ρά ο χάρ η,
η ί ι ό ι ο υ ο ί η ο ι ί ι υ ι ά.
•
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ί ι ρ
έ ο/
ι ί ι προς
πά ω η
ρι ή οθό η
- ο χάρ ης π ρι ρέφ
ι ά ω πό ο
ύ ο ο υ ο ι ή ου ά ογ πώς ρίι ο υ ο ί η ο. ο ύ ο ο πυξί ς
ίχ ι προς ποι
ύθυ η ο ορρά
Π ή
ο ύ ο ο
υρο ή
ος - ο
χάρ ης ό
π
ρυθ ίζ
ι ι η
υ έχ ι
ο ουθ ί ο ύ ο ο υ ο ι ήου.
θυ
η πυξ
N
(North): όρ ι
NE
(NorthEast): ορ ιο
ι ά
E
(East):
SE
(SouthEast): Νο ιο
ς
ο-
ο ι ά
ο ι ά
S
(South): Νό ι
SW
(SouthWest): Νο ιο υ ι ά
W
(West): Δυ ι ά
NW
(NorthWest): ορ ιο υ ι ά
Σ ΓΩΓ
μ
2D
3D
μ
Γι
γέθυ
γγίξ
η
ύο άχ υ
η υ έχ ι
η ου χάρ η:
Π
ή
ύο φορές
ρι ή οθό η
έ
άχ υ ο.
η
οποθ ή
έ
άχ υ ο
ο χάρ η, ρώ
προς
η
ύθυ η που θέ
,
ι φή
ο.
ή
Π
ή
ι 3 ιά
ο 2D/3D γι
ης π ι ό ι ης.
γή
ξύ 2 ιά
γγίξ
η
ύο άχ υ
η υ έχ ι
ης
Σ η π ι ό ι η 3D, ο υ ο ί η ο
υθύ ι πά ο προς
πά ω η
ρι ή
οθό η - ο χάρ ης π ρι ρέφ
ι γύρω πό ο
ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ά ογ πώς ρίι ο υ ο ί η ο.
μ
Γι
ο ύ ο ο πυξί ς ίχ ι προς ποι
ύθυ η ο ορρά ρί
ι ο (N) ο χάρ η,
ι ο έ ρο ης πυξί ς ίχ ι η
ύθυ η προς η οποί ί ι ρ
έ ο ο
προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου.
ί
ου χάρ η
ι ουργί 3D.
φ
ίζ
ι
ρι ή οθό η
οι ά, ι
ώ
.
ί ρυ
ρι ή οθό η
ω έ , ι
οίξ
.
ί ι
έχ ι
ι ουργί ύ ι ης ί ι
φι ή ό ο ό
ο χάρ ης
γι οποιη έ ος η οθό η, όχι ό
χι οποιηθ ί.
η ου χάρ η:
Π
ή
ί φορά η
ρι ή οθό η
ύο
άχ υ
οι ά.
η
προ ο ή 2D π ριγράφ
ι ο προηγούο ί ο
πι φ ί "
ύθυ η
ί η ης ή Προς ορρά ο χάρ η"
ή
Π ή
χάρ η.
ώ γι
άξ
η
ύθυ
η ου
}}
11
Σ ΓΩΓ
||
πι έξ
ύθυ
•
η
ξύ ω π ρ
ο χάρ η:
ά ω
ίξ ω ως
Προ ιορι ός ου προορι ού
(Destination) ι ώρ άφιξης (ETA1) ή χρόος που πο έ ι έχρι η άφιξη (RTA1)
ή
•
Ορι ός ρέχου ς θέ ης (Position)
πό
η έως ο προορι ό (Dist).
ι
γή
ύθυ ης ί ι φι ή ό ο ό
ο χάρ ης ί ι γι οποιη έ ος η οθό η,
όχι ό
έχ ι
χι οποιηθ ί.
π
π
ο ο ηγός "έχ ι πο
ρυ θ ί πο ύ"
άποιο ά ο έρος ου υ ή
ος ι θέ ι
πι ρέψ ι γρήγορ
η προ ο ή χάρ η,
πορ ί
χρη ι οποιή ι υ ή η έθο ο:
1. Π
2.
"
η
ή
ο ου πί " ρχι ής προ ο ής" (1)
ρι ή οθό η.
η
ρι ή οθό η φ ι
ίη
ρχι ή προ ο ή
ί ης προ ο ής χάρ η
-π ή
η πά ω γρ
ή
ού
(2)/>
μ
"
π
Οι ι ό ς ις ο ηγί ς ί ι οι ί ι ς γι ις
π ρι ό ρ ς γορές ι γ ώ
ς ι γι ο
όγο υ ό ο χ ι ό ί ο π ρ ίθ
ι
υρίως
γγ ι ά.
Γι η υ ο ό ρη
όη η πό ο χρή η
ω ι ό ω
ι ω
ί οιχω πι ογώ
ού
όγους
ζή η ης υ
έους
ο ί ο ις ο ηγί ς,
φ ίζ
ι
ός π ρ θέ ω
έ ως
ά ο χ ι ό ί ο/
φρά η η ρέχου γ ώ
ου γχ ιριίου
όχου:
ου πί " ρχι ής προ ο ής"
Γρ
1
12
ή
μ
ού "Π οήγη η"
πι ογή ETA – Estimated Time of Arrival ή RTA – Remaining Time to Arrival πρ γ
οποι ί
ι
η
ό η
"Ρυθ ί
ις ι
ρο ής".
Δι
ρο ή
ού:
μ
μ
(Settings > Navigation > Traffic)
πι φ ί : υ
(Traffic events)
φ
α
Νπ
α α
Options:
α
α (None)
•
(Major)
•
• Ό α (All)
π
•
Π οήγη η
γού ( . 42)
•
Ρυθ ί
χάρ η
η οθό η ου ο η-
ις Sensus Navigation ( . 42)
ΦΩΝ
Ν ΓΝΩΡ Σ
ΦΩΝ
Ν ΓΝΩΡ Σ
Το ύ η φω η ι ς
γ ώρι ης πι ρ π ι ο ο ηγό
χρη ι οποι η φω η ι
γ ώρι η γι
χ ιρ ζ
ι υγ
ρι
ς
ι ουργ ς η ο ά
π ρ γωγ ς
(πο υ)
ω , ο η φω ο που
ι υ
ο
ω Bluetooth, ο ύ η
ι
ιού ι ο ύ η π ο γη ης ης Volvo*.
Οι φω η ι ές
ο ές
θού ο ο ηγό
η
θ
πι
ρώ
ιάζ ι η προ οχή
υ οφορι ές υ θή
ι υ ο ύ ου
ι οηπο πά ι,
ά
ίι η ο ήγη η ι
ου ις ο ι ές ι
ς.
Δ
Ο ο ηγός φέρ ι πά ο
η υθύ η
ο ηγ ί ο όχη
φά ι
ι
υ ορφώ
ι
ό ους ους ι χύο ς
ό ς ο ι ής υ οφορί ς.
π
•
Χρή η ης φω η ι ής
( . 15)
γ ώρι ης
•
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
ι π οήγη η
•
Ρυθ ί ις φω η ι ής
( . 17)
γ ώρι ης
Ο χ ιρι ός ης φω η ι ής
γ ώρι ης
πρ γ
οποι ί ι
η ορφή ι όγου,
φω η ι ές
ο ές πό ο χρή η ι π ή ις που φω ί ο ύ η . ο ύ η
φω η ι ής
γ ώρι ης χρη ι οποι ί ο ί ιο
ι ρόφω ο
ο ύ η
οι ής υ ο ιί ς Bluetooth ι οι π ή ις ου υ ή ος φω η ι ής
γ ώρι ης ούγο ι πό
ηχ ί ου υ ο ι ή ου. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ
ι
πί ης έ
ή υ
ι έ ου. Ο χ ιρι ός ω
ι ουργιώ πρ γ
οποι ί ι πό
ξιά
χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. Οι ρυθ ί ις πρ γ
οποιού ι πό η
ρι ή οθό η.
μ
μ
ο ύ η φω η ι ής
γ ώρι ης
ιώι ι ρ ώς
ά
(download) η ρώ ις γι έ ι η πό ο η, πι
φθ ί
η
ι ύθυ η support.volvocars.com.
14
* Προ ιρ ι ός ξοπ ι
ός/ ξ
ουάρ, γι π ρι
ό ρ ς π ηροφορί ς
. ι
γωγή.
ΦΩΝ
ι ς ο ηγ ς γι
γ ώρι ης.
η χρ
η ης φω η ι
ς
μ
Π ή
ο ου πί ο ι ό ι
γι η φω η ι ή
γ ώρι η
γι
ργοποιηθ ί ο
ύ η
ι
ρχί ι έ ς
ιά ογος χρη ι οποιώ ς
φω η ι ές
ο ές.
Πρέπ ι
ί :
•
θυ ά
Γι ι
ό ο,
έ πο.
ξής
ά η
ο ή- ι ή
ο ι ή φω ή
•
Μη ο ι ί
ύ η
ο ές
•
Γι
Γι
π ρ
πι οι ω-
ά ο ηχη ι ό
ο ι ό
ό
ο ύ η
π ά( ο
πορ ί
οή ι ις
υ ό ο ιά η ).
ποφύγ
ο θόρυ ο υπο άθρου
ο χώρο πι
ώ , έχ
ι ές ις
πόρ ς,
π ράθυρ
ι η πόρ
χώρου πο
υώ *.
φω η ι ή
γ ώρι η πορ ί
ποιηθ ί ως ξής:
•
•
π ί
π
ργο-
"ωancel".
έ π ρ
φω η ι ής
πι π ύ
ά ψ
έ ο πά η
ο ου πί
γ ώρι ης ο ι ό ι
.
η
η ύ
ύ η ,π ή
ο ου πί
ό
φω η ι ή
γ ώρι η
ο ι ί ιπ ί
η πό η
πι οι ω ί
ι
προ ροπής πό ο
μ
ο ι ό ι γι
ο ύ η
ο ή.
η
μ
Οι
ο ές γι ους ριθ ούς φω ού ι
ι φορ ι ά, ά ογ
η ι ουργί που
θέ
χ ιρι
ί :
μ
Π ή
, π ί "ωallΝ[Ό
α]
αΝα
]" ί
[ π υ ][ α
η πι γ έ η π φή πό ο η φω ι ό
ά ογο
η π φή έχου
χωρηθ ί
π ρι ό ροι πό έ ς ριθ οί η φώ ου
(π.χ. οι ί , ι η ό, ργ ί ), π.χ.:
Π ή
εobile".
,π ί
•
Οι
•
ους
μ
πορ ί
ους φω ί
άθ ψηφίο ξ χωρι ά
ή
ο ι ά, π.χ. ύο ύο ή ί ο ι ύο (22).
Σ
γγ ι ά ι
Ο
ι ά, πορ ί
π ί
ρ ούς ριθ ούς ζί η
ιρά, π.χ. ί ο ι ύο ί ο ι ύο (22 22).
Σ
γγ ι ά, πορ ί
πί ης
π ί
ζί
ζ ύγη ή ριπ ούς ριθ ούς, π.χ. ύο η ι ά (00). Οι ριθ οί πρέπ ι
πίπ ου
ο ύρος 0-2300.
•
Μπορ ί
φω ί
ις
ως
ή
ο ώ ό
ο ώ (98,8),
ό έ
ρ ό
ύο (104,2).
•
•
Φω η ι ή
"ωallΝRobin Smith
/
Οι π ρ ά ω
γι χρή η:
ο ές ί
•
"Repeat" - π
φω η ι ή ο ηγί
•
•
"ωancel" - ι
ο
όψ
ι πά ο
ι θέ ι
ά ι η
ρέχο
υ ί
ιά ογο.
ο
ς
ιά ογο
"ώelp" - ρχίζ ι έ
ιά ογο οήθ ι ς.
ο ύ η
π ά
ις
ο ές που
ί ι ι θέ ι ς η ρέχου
άη,
έ
ί η ή έ π ρά ιγ .
Οι
ο ές γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς
π ριγράφο ι ις χ ι ές ό η ς, π.χ.
Χ ιρι ός ου η φώ ου έ ω φω η ι ής
γ ώρι ης.
Ν ΓΝΩΡ Σ
μ
μπρέπ ι
φω ού ι ξ χωρι ά, έ ψηφίο άθ φορά, π.χ. η έ
ρί έ
ύο ύο έ
ρ έ
ρ ρί
(03122443).
π
-
γ ώρι η ( . 14)
Ρυθ ί ις φω η ι ής
( . 17)
γ ώρι ης
15
ΦΩΝ
Ν ΓΝΩΡ Σ
π
μ
Μ η ι ουργ φω η ι ς
γ ώρι ης,
πορ
ργοποι
φω η ι ά πο ς πό ις ι ουργ ς ο ύ η π ο γη ης.
φω η ι ή
γ ώρι η π ριγράφ
ι π ήρως
ις ό η ς "Φω η ι ή
γ ώρι η", "Χρή η
φω η ι ής
γ ώρι ης" ι "Ρυθ ί ις φω ηι ής
γ ώρι ης".
Π ρ
γι
ά ω ο ουθού ορι έ π ρ
φω η ι ώ
ο ώ που ί ι ο
η π οήγη η
χάρ η.
Π ή
ο ου πί
πό ις π ρ ά ω
•
ι
ο ι ό ι
ο ές:
” - ρχίζ ι έ
φ ίζ ι π ρ
ίγι ές
ιπ ί
•
"
•
"ύoΝto [ α υ
Ν
α ]" - ορίζ ιέ
χυ ρο ι ό ώ ι ως προοριό. Π.χ. "Ο ήγη η έχρι ο LE5 4PQ".
"TakeΝmeΝhome" - π ρέχ
γη η προς η θέ η π .
•
]" - ορίζ ι ι πό η ως
"ύoΝto [
προορι ό. Π.χ. "Ο ήγη η έχρι ο
Coventry".
•
"ύoΝto [
υ
θυ η ως προορι
ι
"ύoΝto [ παφ ]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η
πό ο η φω ι ό
ά ογο ως προοριό. Π.χ. "Ο ήγη η έχρι ο Robin
Smith".
•
αΝPτI]" - πρ γ
ο"Search [ α
ποι ί
ζή η η η ίω POI1 υγ ρι έης
ηγορί ς (π.χ.
ι όρι ),
οποί
ξι ο ού ι πά ο "γύρω πό ο
υ ο ί η ο". Γι η
ξι ό η η ης
ί
ς
ά η ι ρο ή - π ί " α
Ν
Ν α
"ό
φ ι
ί
η ί
πο έ
.
ι
θο ή-
]" - ορίζ ι ι ι ύό.
ι ύθυ η πρέπ ι
[ α α
]" - ορίζ ι ι
ι
ύρω η ως προορι ό.
ζή η η
ι
ύρω ης πρ γ
οποι ί ι
ός
ης π ριοχής
ζή η ης που έχ ι ορι
ί.
•
ιά ογο π οήίγ
ο-
•
1
2
3
16
“
γη ης
ώ .
ούς ι ο
ρο ο όγιο.
π ριέχ ι πό η ι ο ό. Π.χ. "Ο ήγη η
έχρι η ο ό King 5, Coventry".
•
Ν[
α ]/[π
άζ ι η π ριοχή
ζή η ης γι η
π οήγη η.
•
"ShowΝfavourites" - φ ίζ ι ις γ πηέ ς θέ ις η οθό η ου ο ηγού.
•
"ωlearΝitinerary" - ι γράφ ι ό ους ους
ποθη υ έ ους
ιά
ους προορι-
"
Ο χρή ης έχ ι η πι ογή
ρ άρ ι έ
η ίο POI ή
ο ορί ι ως προορι ό.
Σ ις υρωπ ές χώρ ς,
ί γι η “Πο ι ί ” χρη ι οποι ί ι η πι ογή “Χώρ ”.
Γι η ρ ζι ί
ι η
ί , η π ριοχή
ζή η ης
άζ ι έ ω ης
ρι ής οθό ης.
α]2, 3"
ι ό προορι
ό
έ
•
"RepeatΝvoiceΝguidance" - π
ι η
υ ί
θο ήγη η που έχ
φω ή ι.
•
"PauseΝguidance" - ι
ήγη η ο χάρ η.
•
"ResumeΝguidance" - υ χίζ ι η
θο ήγη η ο χάρ η
ά πό π ύ η.
•
"TurnΝoffΝvoiceΝguidance" - π
ποι ί η φω η ι ή θο ήγη η.
•
"TurnΝonΝvoiceΝguidance" - ρχίζ ι η
φω η ι ή θο ήγη η που ίχ π ργοποιηθ ί.
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 8)
•
•
•
π
Φω η ι ή
όπ ι η
ήρι γι
ά-
θο-
ργο-
η π οήγη η
γ ώρι η ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
Ρυθ ί ις φω η ι ής
( . 17)
γ ώρι ης ( . 15)
γ ώρι ης
ΦΩΝ
μ
Μπορ
ο ύ η
1. Π
2. Π
ά
φω η ι
ή
ι πι έξ
•
• Φ
• α
ή
2. Π
ή
ς ρυθ
ις γι
γ ώρι ης.
υ
ή
µ
1. Π
ρ
ς
η
μ
ρυθ ί
υ
π
Φω η ι ή
γ ώρι η ( . 14)
Χρή η ης φω η ι ής
Φω η ι ή
γ ώρι η
χάρ η ( . 16)
γ ώρι ης ( . 15)
ι π οήγη η
ις.
αΝ πα
αΝ
πά ω προ ο ή.
•
•
•
Ν ΓΝΩΡ Σ
Ν
α
υ
η
πά ω προ ο ή.
ι
μ
πι έξ
ρυθ ί
ις.
φω η ι ή
γ ώρι η
ι ουργ ί
ς ις γ ώ
ς. Οι γ ώ
ς
ις οποί ς
ι ουργ ί η φω η ι ή
γ ώρι η πι η ίο ι
έ
ι ο ί ιο η ί
γ ω ώ .
ό
γή ης γ ώ
ς πηρ άζ ι πί ης
ί
ω
ού, ω η υ ά ω
ι ης
οήθ ι ς.
1. Π
υ
ή
2. Π ή
γ ώ
η
μ
πά ω προ ο ή.
ι πι έξ
.
17
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
π
π
προορι
Γι η ι γωγή ός προορι
θέ ι ς οι π ρ ά ω έθο οι:
Π
•
•
Προορι
•
•
•
Θέ
ή
ό
ού, ί
ι ι -
ο χάρ η
ζή η η
ύθ ρου
γ έ ς χάρ η
ι έ ου
ός που πι έχθη
γ πη έ ς
ι ιοθή η
ρ
ρι
ι Συ
υ
έ ς θέ
ις ποθη υ έ ς
η ι
-
ίος
ις πό η
ιοθή η
POI1
Δι ύθυ
η
πι έξ
ί πό ις
ι ές όπως π ριγράφ
ι ο ί ο
πι φ ί "Προορι ός ι
ιά
οι προορι οί" ι ο ουθή
ις ο ηγί ς.
π
μ
μ
πρώ η θέ η που ορίζ
μ
ου ρο ο ογίου.
20
ο POI: Point of interest πορ ί
π
•
Δρο ο όγιο
( . 30)
•
ι άγ
προορι
χάρ η ( . 20)
•
Προ ιορι ός προορι ού
ύθ ρου ι έ ου ( . 21)
•
Προ ιορι ός ός προορι ού
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η
( . 23)
•
Προ ιορι
( . 25)
•
Προ ιορι ός ός προορι
ι ύθυ η ( . 27)
ιθ
ί
ο ο άζ
ιοπ
-
μ
ι πί ης ι ι ός προορι
ι
ι ή ι
ρο ή
ό π υθ ί ς
ός προορι
ού
π
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η πι
η
άχ υ ο ο χάρ η
ι
ς πό
υ ούς.
ές π ριπ ώ ις, ί ι πιο π ό
ι ηθ ί
ύ ι η έχρι η θέ η που
θέ
ι
π ή
η θέ η υ ή
ο
άχ υ ό ς.
ζή η η
ιωθ ί πρώ ό ι η
προ ο ή χάρ η ί ι γι οποιη έ η:
υ ό ο ου πί
ί ι ορ ό η οθό η π ή
ο γι
γι οποιηθ ί η προ ο ή χάρ η.
πιο
POI
ι
π
Σ πο
ο
ού
μ
Σ η υ έχ ι προχωρή
1. Μ
ως ξής:
ι ηθ ί
ύ ι η ο χάρ η έχρι
φ ι
ί η θέ η που θέ
.
2. Π ή
ι ρ ή
π
θέ η - η ιουργ ί ι έ
οίγ ι έ
ού.
μ
Οι πό
ς θέ ις θ ί ι οι
π
μ
ου ρο ο ογίου.
1
ι ους
η υ έ. " ρο"Δρο ο-
ιά
Μπορ
ι άγ
ι φορ ι ούς ρόπους.
•
•
ρο ο όγιο
ο προορι ό
ους προορι ούς πορ ί
χ ι
ο ροποποιή
ύ ο ποποίη η ρο ο ογίου" η
ό η
όγιο ι
ι ή ι ρο ή".
μ
ός ή ξιοθέ
ο
η έ η υ ή η
ι ο ί ιο ι
ΟΡ Σ
μ
π
μ
μ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
μ
Μπορ
ορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η
ζ η η
ύθ ρου ι
ου
ι
ς πό υ ούς.
μ
Οι π ρι ό ρ ς
ζη ή ις πορού
γί ου
ύθ ρο ί ο. Π.χ. ριθ ό η φώ ου, χυ ρο ι ό ώ ι , ο ούς, πό ις,
υ
γ έ ς ι η ί POI.
3. πι έξ
α
Ν
θο ήγη η ρχίζ ι.
Δ
Γι
•
ι γράψ
.
ι ο ί ιο πό η θέ η:
έ
α
πι έξ
(Go here) - η
ρυθ ί
1. Μ ρ άρ
πά η .
η θέ η ου ι ο ι ίου:
ο ι ο ί ιο
έ
ιγ ι ίο
2. Π ή
ι ρ ή
π η έ ο ο ι ο ίιο, ύρ έ ο η θέ η που θέ
ι
φή
ο.
•
2
π
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
. π ηροφορί ς
Γι
έ (Delete)
μ
Γι
Μπορ ί
χρη ι οποιή
ο “π η ρο όγιο” η οθό η γι
π η ρο ογή
ους
π ρι ό ρους χ ρ
ήρ ς ι
ζη ήπροορι ούς.
ο
ί
ο
η
η
πι φ
ι
ί
ί ο π η-
1. Π ή
ο
(Set dest.), ο ά ω
π
έρος ης οθό ης - η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζήη η έ ω ι ύθυ ης.
2. Σ η υ έχ ι π ή
υ ό ο ύ ο ο, ο πά ω
έρος ης οθό ης - οίγ ι η
ζή η η
ύθ ρου ι έου
ο χ ι ό π η ροόγιο, ο π ίο
ζή η ης
ι ο φί ρο.
γωγή
" άρ
φ ι
ρο όγιο:
π ηροφοριώ
ο χάρ η".
1.
ι άγ
ις έξ ις
ζή η ης - οι προά ις γι πιθ ές πι ογές προορι ού
π ρ ίθ
ι
ά ιρά πό
ης πό
ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ο χάρ η.
2.
πι έξ / ρ άρ
η
ά η η πρόη η ί
- φ ίζ
ι ο
α
2 γι
π
φ
η πρό
η.
3.
ο ουθή
ις ο ηγί ς η
οθό η ι
ργοποιή
η
προς ο προορι ό.
ρι ή
θο ήγη η
}}
21
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
||
Δι γρ φή ου
ορ
ι έ ου ρι
ρά ου έρ-
Ση ιω
άριο — “γράψ ” ο χ ρ ήρ που θέ
ο άχ υ ό ς ο
“ η ιω
άριο” πί ης οθό ης
ο π η ρο όγιο ι οι π ρ ι έρω ι ουργί ς
π ριγράφο ι π ο ρώς η
ό η
"Χρή η ου π η ρο ογίου η
ρι ή
οθό η".
Διάφορ φί ρ που υ
ρι ό ου ριθ ού πο
ου πιά
ι ουργιώ
ά
ου
ο π ριοά ω .
ο π η ρο όγιο.
Φί ρο - Π ριορίζ ι/φι ράρ ι ί
ά ω .
ς πο-
πο ρύψ
ο π η ρο όγιο ώ
η ί
πο
ά ω που θ
φ ι
ί
ί ι γ ύ ρη/
έ
ρη - π ή
ο π ίο ι έ ου γι
φ ι
ί ο
π η ρο όγιο ξ ά
γρ
γή
ά ω
ξύ
Φ Λ ΩΝ
Φί ρο γι
γή ά
ους χ ρ
ψηφί / ι ι ούς χ ρ
ήρ ς
ό ( ιά
22
ι π ζώ
η
)
ήρ ς
ι
ις ί
ς πο
ά ω
Ο ριθ ός ω ι θέ ι ω φί ρω πορ ί
ι φέρ ι πό η ί π ρίπ ω η η ά η ί ι ι θέ ι
π ρ ά ω φί ρ :
•
•
•
α
(Along route) - η ί
πο ά ω θ
φ ίζο ι ό ο πο έά η ι ρο ή.
ω θ
(Streets) - η ί
πο
άφ ίζο ι ό ο ο οί/ ρό οι.
(Only cities) ά ω θ
φ ίζο
ω οπό ις.
η ί
πο
ι ό ο πό ις/
ΟΡ Σ
μ
POI
Οι ι θέ ι ς
ηγορί ς POI η ρέχου
π ριοχή π ρ ίθ
ι πιο ά ω η οθό η.
Μπορ ί
ρι ό
•
μ
πί ης
ις υ
προ ιορί
έ
προογ έ ς ο χάρ η.
Π η ρο ογή
, γι π ρά ιγ
58.1234 E 12.5678” ι π ή
α
(Search).
Μπορ ί
N, E, S
ύ φω
ιW
58,1234-12,5678 (
πυξί ς)
φ
η
ί
γ έ η)
ης
ό
π
•
Ση ί POI που έχου ξ ιρ θ ί όγω φί ρου πό η πι γ έ η
ηγορί (2)
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
•
ηγορί ς POI ( πορ ί
υπάρχου
ι
υπο
ηγορί ς
ι
ηγορί POI).
Μό ο
η ί POI πό ι πι γ έ η
ηγορί POI π ρ ίθ
ι η ί
ι
ό ο ο φί ρο " α
" (Along route) πορ ί
υ υ
ί
η ί POI.
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 8)
•
[,]
η
ήρι γι
ι
π
π μ
μ
ι
ού
υ ές οι ί
/
ς:
2. Σ η υ έχ ι πι έξ
ί πό ις π ρ
ί
ς, ο πά ω έρος ης οθό ης:
ί
Μπορ ί
χρη ι οποιή
γι
ί [.]
προ ι ά .
/
1. Π ή
ο
π
(Set dest.), ο ά ω
έρος ης οθό ης - η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζήη η έ ω ι ύθυ ης.
ά)
π ύ
άρ ς π ηροφοριώ
Γι
ά)
N58,1234 E12,5678 (χωρίς
58,1234N 12,5678E (
πυξί ς μ
η υ
μ
π
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η πι ογ πό
ι
ι
ς πό υ ούς.
, “N
ι άγ
η ί ης πυξί ς
ι φορ ι ούς ρόπους, π.χ.
ξής:
N 58,1234 E 12,5678 (
μ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
ί
γωγή
η π οήγη η
•
•
•
ά ω
φα α (Recent)
απ
α (Favourites)
(Library)
Ό
ι
ι ή
ι ί
πι η
θ ί, πορ ί
η προ θέ
ως προοριΝπ
ό ί
ο ου πί Έ α
(Start navigation) ί
ο ου πί
Ν
Νπ
έ (Add as waypoint).
ο χάρ η ( . 33)
}}
23
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
||
π μ
Οι
ί
υ ί ς
ζη ή ις π ρ
ώ. ύ ι η ι πι ογή.
ίθ
ι
Δι ίθ
ι πί ης ι ως πι ογή
ού η
οθό η ου ο ηγού ι πορ ί
η πι έξ
χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ου ι ο ιού. . "Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι
η π οήγη η
χάρ η".
Οι θέ ις που έχου
ρ ρι
ί ως γ πη ές πό ο
π ρ ίθ
ι
ί
ώ. ύ ι η ι πι ογή.
ι θέ η ι γρ φ ί πό ο
απ
α,
π ρ έ ι ο
,
ά πι η ί ι
έ
ούρο
ρί ο. Γι
η π φέρ
ώ ο
απ
αί
ι πι η ά
η θέ η ου
ο
ρί ου ξ ά.
προορι ό που ο χρη ι οποι ί
υχ ά
πορ ί
ο προγρ
ί
ι
ο
χρη ι οποι ί
η πι ογή
υ
Ν α
α (Set home address) Ο
ί ι
προγρ
ι έ ος προορι ός π
πί ης ι θέ ι ος ως πι ογή
ού η
οθό η ου ο ηγού ι πορ ί
ο πι έξ
χρη ι οποιώ ς
ξιά χ ιρι ήρι
ο ι ό ι. . "Οθό ς ι χ ιρι ήρι ".
24
Μπορ ί
ροποποιή
ποιώ ς η πι ογή π
η ί
χρη ι οα α (Edit list).
ΟΡ Σ
•
φ
ρο
α (Received) - υ ό ί
ιέ
φί -
Οι θέ ις που πο έ ο ι ο υ ο ί η ο
χρη ι οποιώ ς η ι ουργί "Send to Car"
πορού
ξ ιρ θού
φί ρο, χρη ι οφ
α (Received).
ποιώ ς η πι ογή
Οι έ ς θέ ις που
έχου
γ ω
ί πιη ί ο ι
έ ΜΠΛ η ά ι.
η ά ι
ού
φ ίζο ι ό
οι θέ ις
γ ω ού . Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,
. ό η " ποθή υ η προορι ού
Send to car".
ώ υγ
ρώ ο ι οι ποθη υ έ ς
θέ ις ι
ρο ο όγι . Οι θέ ις που ποθη ύ η
πιο πρό φ
φ ίζο ι πιο
ψη ά η ί
.
Π ή
ο "
ρί ο" ι ς θέ ης γι
η πι έξ / πο πι έξ
ως γ πη έ ο.
θέ η
πι η
έ ο/"γ ά ο"
ρί ο
π ρ ίθ
ι πί ης η πι ογή
" απ
α".
ι θέ η ι γρ φ ί
ι γρ φ ί πί ης ο
ι ιοθή η πορ ί
ρους ρόπους:
ο
απ
α.
ξι ο ηθ ί
έ (Added)
•
• Ό α (Name)
π
α
(Distance)
•
,θ
ιάφο-
Σ άθ
ρ ί
Δι ύθυ
η φώ
άθ θέ
π
μ
π
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
μ
μ POI
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιορι-
ί πό ις θέ ις ης ί
ς ποροποποιή
ο Ό ο , η Θέ η, η
η ι υ ού όπου ι ο ριθ ό
ου (έως ρ ις ριθ οί η φώ ου γι
η) χρη ι οποιώ ς η πι ογή
α α (Edit list).
π
•
ποθή υ η προορι
( . 27)
•
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 8)
•
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
ού
ήρι γι
"Send to Car"
η π οήγη η
η
ι
γωγή
}}
25
ΟΡ Σ
||
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
ός ός η
υ ούς.
ου POI3
ι
ς πό
1. Π ή
ο
π
(Set dest.), ο ά ω
έρος ης οθό ης - η ι ό
ου χάρ η
άζ ι
ζήη η έ ω ι ύθυ ης
ο
χ ι ό π ίο
ζή η ης.
2. Σ η υ έχ ι πι έξ
έρος ης οθό ης.
PτI (POI),
ο πά ω
Σ η
ό η "Ρυθ ί ις χάρ η", πορ ί
πι έξ
ποι η ί POI θ
φ ίζο ι
ο χάρ η. Ό
η ί POI που ί ι ι θέ ι
η ρέχου π ριοχή π ρ ίθ
ι
ώ. υ ή η ρύθ ι η
πηρ άζ ι η
ζήη η ω η ίω POI ως προορι ό - ό η
ι
η ί POI που έχου ξ ιρ θ ί φ ίζο ι ως
ι οί προορι οί.
Ορι έ
η ί POI φ
ο χάρ η ό
η ί
ίζο ι πρώ
ί ι 1 km (1 mi).
Ω
Π ρά
ιγ
η
ίω POI
Πο ά POI (π.χ.
ι όρι ) ι θέ ου υπο
ηγορί ς (π.χ. ι ζι ά
ι όρι ).
26
POI = Point of interest - πορ ί πί ης
ο ο άζ
ι" η
ο ύ ο ο γι έ
η ίο POI ι ο
ριθ ός ω η ίω POI ι φέρου
ξύ ω ιάφορω γορώ .
•
Νέ ύ ο
πορ ί
φ ίζο ι
ιά
ή ου
φ ίζοι
ά πό η έρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού. Μπορ ί
π ριηγηθ ί
ο ύ η
ου
ού γι
ρ ί ό
ύ ο που χρη ι οποιού ι ο υγ ρι έ ο ύ η
χ ρ ώ .
-
Οι προ ά ις γι
η ί POI π ρ ίθ
ι
ά ιρά πό
ης πό ο ύ ο ο υ οι ή ου ο χάρ η.
3
•
ίο
Ό
ργοποιηθ ί έ
ρο ο όγιο ι πι γ ί ι
ηγορί POI, π ρέχ
ι έ φί ρο
που π ριορίζ ι η ί
ζή η ης έ ι, ώ
υ π ρι
ά ο ι ό ο
η ί POI
ι φέρο ος" ή " ι ι ός προορι
ός".
ρ ί
•
ά ή ος ης ι
ξι ο ή
α
ρο ής. Σ η υ έχ ι
η ί
.
πο-
(Along route) - η ί
πο ά ω θ
φ ίζο ι ό ο πο έά η ι ρο ή.
Ό
ο φί ρο
ργοποιηθ ί, η ί
α (Name) ή
ξι ο ηθ ί
άΌ
π
α
(Distance).
πορ ί
Οι προ ά ις γι
η ί POI π ρ ίθ
ι
ά ιρά πό
ης πό ο ύ ο ο υ οι ή ου ο χάρ η.
π
•
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
•
Ρυθ ί
ις χάρ η ( . 43)
η
ι
γωγή
ΟΡ Σ
μ
μ μ
π
μ
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιοριός ι ς ι ύθυ ης
ι
ς πό
υ ούς.
Π ή
ο
Νπ
(Set dest.), ο ά ω έρος
ης οθό ης - η ι ό
ου
χάρ η
άζ ι
ζή η η
έ ω ι ύθυ ης
ο χ ι ό π ίο
ζή η ης.
φ ίζο ι ό ο οι ι θέ ι ς πι ογές
ζή η ης γι η ρέχου π ριοχή.
ίου
η
ζή η ης - πορ ί
γορά/π ριοχή.
π
μ
μ "Send
Μπορ
προ ιορ
προορι ό
ι φορ ι ούς ρόπους - η χρ η ης ιουργ ς Send to Car ( πο ο
ο υ ο η ο)
ι
ς πό υ ούς.
α/
• Χ α (Country)/
(City)/
/ α Ν
•
ή
(Address)
•
(Number)
•
α α έ (Junction)
•
Send to Car ( πο
ι
ι ουργί που
θή η ός προορι
π οήγη ης ου υ ο
ή.
•
ιγ π
ά ογ
π
to Car"
ργοποιή
ί πό ις ι θέ ι ς πι ογές π ίου ι έ ου ι π η ρο ογή
χρηι οποιώ ς ο π η ρο όγιο ης
ρι ής
οθό ης:
•
Π ρά
ρου
-
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
π
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
άρ ς π ηροφοριώ
Ν α
η
ι
γωγή
ο χάρ η ( . 33)
ο ή ο υ ο ί η ο) ί
θι ά φι ή η προού ή θέ ης ο ύ η
ι ή ου έ ω υπο ογι-
ι
ι ουργί Send to Car πορ ί πί ης
φ ρ ο
ί
ι η ό η έφω ο έ ω ης
υπηρ ί ς VOC (Volvo On Call) ης Volvo.
υπηρ ί VOC πορ ί ό η
χρη ι οποιηθ ί
χρ ιάζ
ι
πο
ί έ ς προοριός/ ι θέ η ο υ ο ί η ο έ ω ου
έ ρου VOC.
ι φέ-
Λά
υπόψη ς ό ι οι πι ογές
ζή η ης
που π ριγράφο ι ώ
ί ι ι θέ ι ς
γι ό ς ις γορές/π ριοχές - η οθό η
}}
27
ΟΡ Σ
Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΟ
||
3. Μ ρ άρ
4.
πι έξ
η θέ η που θέ
"Send this location to car"
5. Π η ρο ογή
Volvo ID
6.
Μ ρ άρ
η θέ η που θέ
this location to car".
ι πι έξ
"Send
ο
ριθ ό π
ι ίου ή ο
πι έξ "Send" - η θέ η πο έ
ι
η ί
ι ιοθή ης ου υ ο ι ή ου
όπου πι η ί
ι
έ
π
η ά ι.
Σ ο υ ο ί η οέ
πι η
έ ο ύ ο ο
η
ρι ή οθό η ι οποι ί ό
ο ο ηγό
ό ι ο υ ο ί η ο έχ ι πο
ί έ ς προορι ός ή ι θέ η. Π ή
ο ύ ο ο, ι
άρ π ηροφοριώ
φ ίζ ι π ηροφορί ς
γι
π ρι χό
ι ις ι θέ ι ς
ι ές.
Λά
υπόψη ς ό ι η ι ι
ί που π ρ ίθ
ι ώ πο
ί π ώς έ π ρά ιγ
πό έ
πό ους ιάφορους π ρόχους υπηρ ιώ χάρ η.
Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
ους
υπό οιπους π ρόχους ι η ι ουργί Send
to Car ι ίθ
ι η ι ο
ί
υπο ήριξης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Π η ρο ογή
ο
ι πι έξ "Send".
ριθ ό π
ι ίου ή ο Volvo ID
1. Συ
θ ί
ο ι ί υο (here.com) οίγ ι ι υπηρ ί χ ρ ώ
2. Συ
θ ί
ο ι
υπηρ ί χ ρ ώ
28
ί υο -
οίγ ι ι
π
•
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 23)
•
Γ ι ές π ηροφορί ς γι
προορι ού ( . 20)
η
ι
γωγή
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ
ΔΡΟΜ
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ
μ
Ε ώη
χου
Δ ΔΡΟΜ
•
μ
θο γη η
ο ρο ο όγιο
ι ς ι
μ
ι
ργ , πορ
γξ
υπάρρο ς.
πι έξ έ
ο ω έ ο
προορι ό ο ρο ο όγιο
ις ο ηγί ς.
ή
•
ί /
φ
ί
ο ρο ο όγιο:
μ
•
πι έξ
ογίου
Δ
Μπορ ί
όγιο ή
ούς:
•
Π
ή
ο ρέχο
π π
Μπορ ί
οΘ
μ (Position:) ή
μ (Destination:) - φ
ρο ο όγιο.
προ
μ
ρ ό
ίζ
ι
ί
πό ις γρ
ο ουθή
μ
ι γράψ
ο ω έ ους
ο ό
ιά
ές ου ρο οις ο ηγί ς.
α Ν
(Clear itinerary)
ιώ
η πι ογή γι
ι ο ό ηρο ο ρο ο όγιο.
πι έξ
ι πι
γράψ
μ
Γι
μ
μ
Οποι ήπο
ιγ ή ώ η θο ήγη η ί ι
ργή, ο ο ηγός πορ ί
ι
υπάρχου
ι ές ι ρο ές. Προχωρή
ως
ξής:
ηρο ο ρο οους προορι-
ι
ο ρο ο όγιο:
1. Π
ή
ο ρέχο
30
ιά
ο
ι ο ουθή-
μ (Position:) ή
οΘ
μ (Destination:) - φ
ρο ο όγιο.
ίζ
ι
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
• Γ αφ
μ
(Scenic)
4. Σ η υ έχ ι π ή
ο χάρ η - ο
χάρ η φ ίζ
ι η η ρω έ η ι ρο ή ι η θο ήγη η υ χίζ
ι.
. πί ης "
ό η "Ρυθ ί
ο
α α
(Summary) - ό
φ ίζο ι,
α
υπάρχου , οι ι θέ ι ς
ι ές
ι ρο ές γι ο υπό οιπο ου ρο ο ογίου.
2. Π
ή
•
Ση ί
( . 31)
•
•
•
πι έξ
π
ις ι
ι ές ι ρο ές"
ρο ής".
θο ήγη ης
π ρά
ις ι
μ
Μι
ο ι ά η
θο γη ης ου ρο ο ογ ου οηθά ο ο ηγό
προγρ
ζ ι/"προ
π ι" ους π ρχό ους ιγ ούς γ ιρ .
ο ρο ο όγιο
ψη ( . 34)
άρ ς π ηροφοριώ
Ρυθ ί
η
Δ ΔΡΟΜ
ο χάρ η ( . 33)
ρο ής ( . 46)
Ση
ί
θο ήγη ης ου ρο ο ογίου
Μι ί
η ί
θο ήγη ης ου ροο ογίου φ ίζ
ι ο χάρ η ό
έ
ρο ο όγιο
ργοποιηθ ί.
Μπορ ί
π
ί
ι
ο " ά ω" έ ος
οποιή
ά ο ς
.
3.
πι έξ
ι ές ι
η υ έχ ι
ρο ές:
• Eco (Eco)
(Fast)
• Γ
ί
πό ις
-
ο πό
πά ο
Π ώ
ης ί
η ί
.
ι
ά ο ς
η
χιο "Πά ω" έ ος
ο η ίο θο ήγη ης ρί
η ορυφή ης ί
ς.
ς
έ
πό
ς, ο χάρ ης
ι
η ί
θο ήγη ης
ι ί ι
ύ ι η
}}
31
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
Δ ΔΡΟΜ
προς
πρός η χ ι ή θέ η. Μ έ
ό η πά η
ο ύ ο ο"
υρο ή
ος"
ου χάρ η ( ά ω πό ο ου πί 2D/3D), ο χάρης π
ρυθ ίζ
ι η προ ο ή θο ήγηης, η οποί ο χάρ ης ο ουθ ί η
πορ ί ου υ ο ι ή ου.
•
•
•
•
πι έξ
π
π ρά
Δρο ο όγιο
( . 30)
ις ι
μ
Μπορ
POI
ά
μ
φ ι
ι
ος ης ι ρο
ς.
η
ι ή ι
ό
ι ί
φ ίζ ι ις ρέχου
γορί ς η ίω POI γι π ρά ιγ
έξο ο υ ο ι η ο ρό ου ή
έ
ξυπηρέ η ης υ ο ι ή ω .
1.
πι έξ
ιθ
φορές
ρο ή
ς
η
ηγορί που θέ
οίξ ι ι έ ί
- ορι
υπο
ηγορί ς.
2. Συ χί
η " γέθυ
πορ ί
πι έξ
έ
η ίο POI.
ψη ( . 34)
ι
άρ ς π ηροφοριώ
Ρυθ ί
POI
ηι
θ ό
, οπό
έ ς
η" έχρι
ο ω έ ο
3. Μ ρ άρ
έ
η ίο POI η ί
,
οπό
ιθ
φ ι
ί η χ ι ή άρ
π ηροφοριώ .
ο χάρ η ( . 33)
ρο ής ( . 46)
4.
1. Π
ή
"Μπρο
ά" (Ahead).
πι έξ
ί πό ις
π ηροφοριώ
ι ο ουθή
γί ς.
ι ές άρ ς
ις ο η-
Οι
ρη έ ς
ι ές π ρ ίθ
ι
ά η η πό
ή ους πό ο ύ ο ο
υ ο ι ή ου ο χάρ η - η
ι ή που
ρί
ι η ορυφή ης ί
ς ί ι η π ηιέ
ρη.
•
2. Σ η υ έχ ι π ή
ι ά
η ί POI
32
ώ γι π ηροφορί ς χ ά η ι ρο ή.
Προ
π
ιορι
ός προορι
ού
POI ( . 25)
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
Δ
π
μ
Μπορ
π ς υ
Δ ΔΡΟΜ
π
φ ι
οφορ ς
ι
ά η ι
ρο
.
ις ι
Γι άθ ι ο ιο ο χάρ η, π.χ. γι ους
προορι ούς, ους
ιά
ους προοριούς
γ πη
, υπάρχ ι ι άρ
π ηροφοριώ , η οπο
ογ ιπ ώ
ς ο
ι ο ιο.
ο-
Μέ ω ου
αΝπ
φ
ου ι ο ιίου, ο ο ηγός πορ ί
ι ις ρέχου ς
π ηροφορί ς γι ο υγ ρι έ ο ι ο ί ιο.
2. Σ η υ έχ ι π
φορί ς χ ι ά
ι ρο ή.
Γι
υγ
1. Π
ή
"Μπρο
ά" (Ahead).
•
ή
"Traffic" γι
ί π ηροις ι οπές υ οφορί ς
ά η
Οι π ηροφορί ς η άρ π ηροφοριώ
οι ι θέ ι ς πι ογές ι φέρου
ά ογ
ο ύπο ου ι ο ι ίου.
ι
ί π ηροφορί ς χ ι ά
ι
ρι έ η ι οπή υ οφορί ς:
πι έξ
πό η ί
ροφορί ς χ ι ά
ρί ς.
Π ρέχ
ι
ι ρο ής,
- φ ίζο ι π ηη ι οπή υ οφο-
θο ήγη η έ ω
πι έξ
π φυ
π
•
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
( . 38)
•
Ρυθ ί
ις γι
η
υ
ι ής
(Avoid).
οφορί ς
οφορί ( . 48)
Π ρά
ιγ
άρ
ς π ηροφοριώ POI.
}}
33
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
||
Δ ΔΡΟΜ
π
Σ
υ ό ο π ρά ιγ
πι η
έ ο
η ίο POI, ο ο ηγός πορ ί
ξύ ά ω
πι έξ ι:
• Έ α
Νπ
(Go here) - η θέ η
ποθη ύ
ι ως προορι ός
•
Ν Ν
Νπ
(Add as
waypoint) - η θέ η ποθη ύ
ι ως
ος προορι ός
•
π
υ
(Save) - η θέ η ποθη ύ ι η ι ιοθή η, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς . ό η "Προ ιορι ός
προορι ού
πιο Πρό φ
/ γ πηέ / ι ιοθή η".
μ
μ
ιά-
φ ίζ
ρ ι ς.
2.
π
•
Δρο ο όγιο
( . 30)
•
Ση ί
( . 31)
•
•
•
πι έξ
Ρυθ ί
π
ο ο ηγός θ
ι
ποφύγ ι ο π η ι ρο
ι ς ι ρο ς, π.χ. π ι ο
ρό ος
ι
ι ός, πορ
πι ξ ι η
ι ουργ
α
.
ι
ι ή ι
θο ήγη ης
π ρά
ις ι
ρο ή
ο ρο ο όγιο
ψη ( . 34)
ρο ής ( . 46)
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 23)
ου πί γι "Π ρά
ψη" (Detour).
Detour ή
ο ου πί α
ο χάρ η θ
φ ι
ί ι
ι ή
ι ρο ή ζί
π ηροφορί ς πό ο
γ ύ ρη ή ι ρό ρη ί ι η ι ρο ή
ιη
ι ώ η ιάρ ι ου ξι ιού.
1. Π
Συ ήθως προ ί
ι ό ο ι ι ρή π ράψη η οποί γρήγορ
ώ
ιξ ά
η ρχι ή ι ρο ή ου ρο ο ογίου.
34
ή
ι η π ρά
η πρό
ψη
ι οι χ ι ές
η γί ι πο
ή: Π
ις π ηροφορί ς π ρά
π ο έ-
ή
ο
ψης.
η πρό
η
γί ι πο
ή: Π ήο ου πί X (Cancel). ό θ υ χιί η θο ήγη η
η ρέχου
ι ρο ή.
ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο
•
•
π ρά
ψη έχ ι
Δρο ο όγιο
( . 30)
ι
άρ ς π ηροφοριώ
ι ή ι
Δ ΔΡΟΜ
ρο ή
ο χάρ η ( . 33)
ργοποιηθ ί.
3. Ό
πο χ ί
η πρό
η, η θο ήγη η υ χίζ
ι - π έο
πι γ έ η
η π ρά
ψη ως ι ρο ή.
Μι
ι ή ης ι ουργί ς α
(Detour) ί ι
πι έξ
έ
ά ο ρό ο
ι
πο ί
πό η ι ρο ή ου ροο ογίου - ο ύ η
ό
η ρώ ι η
ι ρο ή υ ό
ι υ χίζ ι η
θο ήγη η προς ο προορι ό
ά ή ος ης
π έο
ά η ης ι ρο ής.
ς ά ος ρόπος
πι έξ
ι ή ι ρο ή π ρ ίθ
ι η
"Δρο ο όγιο ι
ι ή ι
•
•
Ρυθ ί
πι έξ
π
ις ι
π ρά
ι
ό η
ρο ή".
-
ρο ής ( . 46)
ψη ( . 34)
35
ΠΛ ΡΟΦΟΡ
Σ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ
Σ
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
•
π
Το ύ η π ο γη ης
ά ι ι ρ ώς
ις π ηροφορ ς που
ο
ι χ ι ά
η ρο ο ι ς υ οφορ ς ι
υ οφορι ά προ
.
Οι π ηροφορί ς πορ ί
π ριγράφου γι
π ρά ιγ
ο η ίο που ρί
ι ο πρόη
οό ο
ης ο ού ή ο ριθ ό ου
ρό ου, ι ο ί ος, η έ
η ή η ιάρ ι
ου προ ή
ος.
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές που
ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π
ί ο ι
ι ρ ώς.
Σ ις ό η "Ρυθ ί ις ο ι ής υ οφορί ς",
ο ο ηγός πορ ί
προ ιορί ι ι
ιρά
πό ρυθ ί ις.
ο πρό η
ρί
ρ ί
ργοποιή
π φυ . ο ύ η
ι ή ι ρο ή.
Π ρά
ιγ
π ηροφοριώ ο ι ής υ
οφορί ς.
υ οφορι ά προ ή
όπως η υ οφορι ή υ φόρη η ι η ρχή υ οφορί ,
ο ι ά έργ ,
υχή
. π. φ ίζοι
ι φορ ι ά ύ ο
ο χάρ η.
Ό
προ ή
ί ι ο ρό ρ , πι ηί ο ι πί ης
ι
Ο
Ν γρ
ή
ίπ
ο έρ ι
ου ρό ου, π.χ.
π ρίπ ω η ο ι ώ έργω . γρ
ή ίχ ι υ όχρο προς ποι
ύθυ η ί η ης υπάρχ ι
ο πρό η υπάρχ ι υ οφορι ό πρόη
ι προς ις ύο
υθύ
ις, ο
ή
ου ρό ου πι η ί
ι
ι
γρ
ή ι ις ύο π υρές.
1
2
38
χύ ι
ορι έ ς γορές.
RTTI = Real Time Traffic Information (Π ηροφορί ς ο ι ής υ
Π ή
ο ύ ο ο υ οφορι ώ
προ η ά ω - φ ίζ
ι ι άρ
π ηροφοριώ .
οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο)
ι
η ι ρο ή, ποη πι ογή
ό υπο ογίζ ι ι
π
μ
(RTTI)1
Σ έ
υ ο ί η ο
υ ό η
ύ
ης
ο ι ί υο, πορ ί
ά
π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό
χρό ο έ ω ι ι ύου
ο RTTI2.
•
•
•
Ρυθ ί
π
ις γι
η
υ
οφορί ( . 48)
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI) ( . 39)
Δι οπές υ
( . 33)
οφορί ς
ά η ι
ρο ή
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
π
μ
(RTTI)4
Σ
υ ο η ο
υ
ό η
ύ
ης
ο ι
υο, πορ
ά
π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς
πρ γ ι ό χρό ο
ω ι ι ύου
ο RTTI.5.
ο ι ι ρ ώς πό φ ρ ογές γι ι η ά
η έφω , η ο ι ούς φορ ίς ι
ο έ
GPS πό οχή
.Ό
έ
υ ο ί η ο ζη ήι π ηροφορί ς γι η ροή ο ι ής υ οφορί ς, π ρέχο ι ώ υ
οιχ ί γι η ροή
ο ι ής υ οφορί ς ο η ίο που ρί
ι
ο υ ο ί η ο, γ γο ός που υ ά
ι η
ι ουργί ης υπηρ ί ς.
ώ υ
οιχ ί πο έ ο ι ό ο ό
η ι ουργί
RTTI ί ι
ργοποιη έ η.
φ ίζο ι οι ρέχου ς υ οφορι ές
υ θή ς γι υ ο ι η ο ρό ους,
ρι ούς
ρό ους ι υπ ρ
ι ούς ρό ους, θώς
ι υγ ρι έ ς προ
ι ές ι ρο ές.
•
•
•
Πρά ι η - ο
ή υ
ί ρι η - ργή υ
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
οφορί .
οφορί .
ό ι η - υ φόρη η/ υ
φόρη η/ ύχη .
οφορι
ή υ -
Ω
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
ί ι ι θέ ι ς
ό ς ις π ριοχές/
χώρ ς.
Οι π ριοχές που
ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π
ί ο ι
ι ρ ώς.
Ο ριθ ός ω π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς που φ ίζο ι ο χάρ η ξ ρ ά ι
πό η πό
η πό ο υ ο ί η ο ι
φ ίζ
ι ό ο
ός 100 km π ρίπου πό
η θέ η ου υ ο ι ή ου.
ο ί ο ι
ύ ο
ο χάρ η φ ίζο ι ως υ ήθως ι η ροή ης υ οφορί ς
ίχ ι πό ο γρήγορ ι ξάγ
ι η υ οφορί
έ
ρό ο
χέ η
ο όριο χύη ς ου ρό ου. ροή ο ι ής υ οφορί ς
φ ίζ
ι ο χάρ η
άθ π υρά ου
ρό ου
ί χρω
ι ή γρ
ή γι άθ
ύθυ η ί η ης:
Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς γι προή
ι η ροή ης υ οφορί ς
ά4
5
χύ ι
ορι έ ς γορές.
RTTI = Real Time Traffic Information (Π ηροφορί ς ο ι ής υ
οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο)
}}
39
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ
||
Σ
ΛΟΦΟΡ Σ
π
/ π
π
ο υ ο ί η ο πρέπ ι
ί ι υ
έ ο
ο ι ί υο γι
χρη ι οποιηθ ί η ιουργί RTTI.
1. Π
υ
ή
η πά ω προ ο ή.
2. Π
μ
ή
ο
ι πι έξ
η ρύθ ι η γι ις online π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς:
•
πι έξ
ο π ί ιο ι ουργί RTTI
ργοποι ί ι ι
ι θι ά ις υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς.
•
πο πι έξ
ο π ί ιο ι ουργί
RTTI π ργοποι ί ι ι
ργοποιούι οι υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής
υ οφορί ς.
ο υ ο ί η ο πο υ
θ ί πό ο ι ίυο ό
η ι ουργί RTTI ί ι
ργοποιηέ η, ό
ργοποιού ι υ ό
οι υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς.
ι ουργί RTTI π
ργοποι ί ι ό
η
ύ
η ο ι ί υο π
υ
θ ί.
•
•
•
40
π
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
Ρυθ ί
ις γι
Δι οπές υ
( . 33)
η
υ
οφορί ς ( . 38)
οφορί ( . 48)
οφορί ς
ά η ι
ρο ή
Ρ ΘΜ Σ
Σ
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
μ
Το
ργοποιη
ο ρο ο όγιο φ
υ ό
η οθό η ου ο ηγού.
ζ
Sensus Navigation
Ο χρ
ης πορ
πι ξ ι η
φά ι η
ης ι ρο ς ι ω υπό οιπω π ηροφοριώ , πρ γ
οποιώ
ς ορι
ς ρυθ ις.
ι
π οήγη η
χάρ η πορ ί
φ ίζ
ι
ιάφορους ρόπους - ο χρή ης έχ ι η
υ ό η
πι έξ ι ρυθ ί ις ξ ο ί υης ης οθό ης χάρ η.
ποι ί
φά ι η χάρ η η οθό η ου ο ηγού
ι/ π ργοποι ί ι ώ.
Δι
ρο ή
Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
φ
π ηροφορί ς π οήγη ης η οθό η
γού ό η ι
έχ ι προ ιορι
όγιο. Ό
υπάρχ ι
ργοποιη έ ο
όγιο, ο χάρ ης φ ίζ
ι υ ό
οθό η ου ο ηγού.
ίζο ι
ου ο ηί ρο ορο οη
•
•
•
42
Ο χάρ ης
φ
ίζ
ι ό ο
η οθό η ο ηγού 12".
My Car
π
πι έξ
Ρυθ ί
μ
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
Οθό ς ι χ ιρι
χάρ η ( . 8)
ί, πι έξ
ζή η ης:
μ
φ
Ν
Ν
(Show navigation even if no route is
ήρι γι
η π οήγη η
η
ις ρυθ ί
ις, προχωρή
ως
1. Σύρ
προς
ά ω η πά ω προ ο ή
πό ο πά ω έρος ης οθό ης.
2.
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
set).
1
ού:
μ
Οθό η ο ηγού1.
ργο-
Γι πρό
ξής:
η π ρ
ά ω ι
Δ
ρο ή
μ
Ρ ΘΜ Σ Σ
•
•
•
Μπορ ί
• Χ
•
•
•
•
•
•
•
ι
α
ού
ά
ρυθ ί
ις
π ρ
Ρυθ ί
ις γι
Ρυθ ί
ις
η
Ρυθ ί
ις υ
υ
ή
μ
οφορί ( . 48)
θο ήγη ης ( . 49)
ος ( . 49)
Ε ώ πι
ζου η
γο
ι οι ρυθ
ις που θορ φά ι η ου χάρ η η οθό η.
ά ω:
(Map) - ι χ ίρι η π ρι χο έ ου
φά ι ης ου χάρ η.
ι
(Route) — ι χ ίρι η υπο ογιφά ι ης ης ι ρο ής.
υ φ
φοριώ γι
(Traffic) - ι χ ίρι η π ηροις ι οπές η υ οφορί .
α
(Guidance) - ι χ ίρι η
θο ήγη ης.
α (System) - π ηροφορί ς χ ι ά
η
η έρω η ου ογι ι ού ι ω
χ ρ ώ .
Ρυθ ί
ις χάρ η ( . 43)
Π οήγη η
γού ( . 42)
Ρυθ ί
μ
π
ις ι
χάρ η
η οθό η ου ο η-
ρο ής ( . 46)
(Settings > Navigation > Map)
Μπορ ί
•
•
ά
φ Ν
α
ρυθ ί
ις
π ρ
ά ω:
(Position format)
Ν
(Map design)
}}
43
Ρ ΘΜ Σ Σ
||
• PτI (POI)
απ
α (Favorites)
•
•
Να φα α 2 (Speed cameras)
ο ο
ις υ
•
•
ι ουργί
φ Ν
χρη ι οποι ί ι
πι έξ
θέ
η ρέχου θέ η
ο ο
ί/ φ ίζ
ι
η ι ύθυ η ή
ις υ
γ έ ς ης:
•
•
υ
υ
altitude)
Σ η π ρ
2
44
(Address)
ΝΤΝυ
ά ω ι ό
ι ές.
ι ουργί
ί
(Coordinates and
φ ί ο
ι ι θέ ι η
ι
ι οι ύο
γι
ό
ς ις γορές.
ι ουργί
πι έξ
φ Ν
θέ
χρη ι οποι ί ι
η ρέχου θέ η
η ι ύθυ
ηή
υ
υ
Σ η π ρ
γι
ί/ φ ίζ
ι
γ έ ς ης:
ΝΤΝυ
ά ω ι ό
ι ές.
φ ί ο
ι
ι οι ύο
Ρ ΘΜ Σ Σ
ί ά οιγ
ης
ηγορί ς
ο ύ ο ο
">" ι η υ έχ ι πι ογή ποι ς υπο
ηγορί ς θ
φ ίζο ι.
POI
ι ουργί
α Ν
ι γι
πι έξ
πώς θ
χρώ
ου χάρ η:
•
•
•
α (Day) - φω ι ά χρώ
α (Night) η π ρ πο ίζ
πι έξ
ώ ποι η ί POI θέ
φ ίζο ι ο χάρ η. άθ
ηγορί ι θέ ι ύο
ι ές - ί
φά ι η ό ω
ω η ίω POI
ηγορί , π.χ. " πηρ ί ς
φορώ ".
χρη ι οποι ίφ ίζο ι
ούρ χρώ
ι η ορ ό η
.
γι
η ύχ
υ
έ (Automatic) - ο ύ η
ι
ξύ
α ι
α ύ φω
ο φως ο χώρο πι
ώ .
.
πο
•
ηγορί ς POI.
Μ ρ άρ
ποι ς
ηγορί ς POI θέ
φ ίζο ι ο χάρ η, π ώ ς
(Back) ή
(Close).
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,
προορι ού
έ
η ίο POI".
ί-
ι ές
ηγορί ς POI.
. "Ορι
ός
}}
45
Ρ ΘΜ Σ Σ
||
π μ
μ
3
μ
μ
Ε ώ πορ
πι ξ
ις ρυθ
ορ
πώς θ υπο ογ ζ
ιη ι
πι έξ
απ
•
θέ
φ
α ο χάρ η:
ίζ
ι ο
Ν ι/Όχι
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η
"Ορι ός προορι ού
πιο πρό φ
/
γ πη έ / ι ιοθή η".
πι έξ
θέ
Να φα
•
Ν ι/Όχι
•
•
Ρυθ ί
•
α
φ ίζ
ι ο
ο χάρ η:
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
Προ ιορι ός ός προορι ού
πιο
Πρό φ
/ γ πη έ / ι ιοθή η ( . 23)
Προ
ιορι
ός προορι
ού
POI ( . 25)
Δι
ρο ή
μ
ού:
Δ
(Settings > Navigation > Route)
3
46
ι ουργί
ί
ι ι θέ ι η
ό
ς ις γορές.
μ
ις γι
ρο .
Ρ ΘΜ Σ Σ
Μπορ ί
•
•
•
•
•
ά
ρυθ ί
Ν α
α α
routes)
•
π ρ
ά ω:
(Route learning)
Ν α
π
Ν
(Default route type)
π φυ
(Avoid))
φ Ν
α Ν φ
μ
μ
πι έξ
θέ
ο έ ω γι η
ι ρο ής:
ις
(Alternative
πι έξ
ι ές ι
•
θέ
ρο ές πρι
Ν α
(Arrival time format)
πι ρέπ
ι η υ ογή
ίω η ου υπο ογι ού
Ν ι/Όχι
μ
ι3
θο ήγη η:
Ν ι/Όχι
π
π
φ ίζο
ρχί ι η
πι έξ
ο
προ ι ά :
ά
μ
ρ ύπο ι
ρο ής που
(Fast)
• Γ
• Eco (Eco)
• Γ αφ (Scenic)
Μπορ ί
ό η
πι έξ
ι ρο ές η ιάρ ι ης ρέχου
ρο ής - . ό η "Δρο ο όγιο
ι ή ι ρο ή".
π
ι ές
ς ι ι
-
Μ ρ άρ
ί ή π ρι ό ρ ς πι ογές που
θέ
ποφ ύγο ι υ ό
ά ο
υπο ογι ό ι ρο ής:
•
•
•
•
•
•
•
α
α (Tunnel)
αΝ
υ φ
Ν
α
4
(Country border)
Ν
Ν υ
φέ
έ (Congestion charging zone)
υ
α α (Car train)
(Ferry)
υ
(Highway)
Ν
roads)
πι έξ
Ν
α
Ν
(Toll
η ορφή ης ώρ ς άφιξης:
• ETχ5 προορι
ό
ι ώ
• RTχ6 - χρό
άφιξη
η ώρ άφιξης
ο
ος που πο έ ι έχρι η
Οι χρό οι που φ ίζο ι ι χύου γι
ζώ η ώρ ς ου προορι ού.
•
•
4
5
6
Ρυθ ί
η
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
Δρο ο όγιο
( . 30)
ι
ι ή ι
ρο ή
Όχι γι ό ς ις γορές/π ριοχές.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
Ε ώ πορ
πι ξ
ρυθ
ις πώς θ
φ ζο
ι ο χάρ η οι π ηροφορ ς
ο ι ς υ οφορ ς.
π
μ
πι έξ ποι υ οφορι ά υ ά
θ
φ ίζο ι ο χάρ η ι θ χρη ι οποιούι γι ο υπο ογι ό ης ι ρο ής. ά
ί πό ις π ρ ά ω πι ογές:
α
α (None)
•
(Major)
•
• Ό α (All)
πι έξ
ο ι ής υ
πι έξ :
•
Δι
ρο ή
μ
π
πι έξ
μ
(Settings > Navigation > Traffic)
Μπορ ί
ρυθ ί
α
•
α
flow)
Ν
•
π φυ
π
•
48
ά
υ
φ
events)
α
υ
Ν
φ
Ν υ
Ν ι/Όχι
Οι πορ ο
ί ή ό ι ς γρ
ές θορίζο ι
ύ φω
η ρέχου
υ οφορι ή
ά
η ι
πορού
πο πι γού .
ού:
•
ο χάρ η θ
φ ίζ
ι η ροή
οφορί ς,
πρά ι ς γρ
ές.
Νπ
ις
π ρ
ά ω:
α α (Traffic
Ν υ
φ
α (Traffic
φ
α
(Avoid traffic events)
α Νπ
φ
α μ (Traffic provider:)
ι
γές:
•
•
•
π
μ
ο ύ η θ ποφ ύγ ι υ όυ οφορι ά προ ή
ά η
ρο ή. ά
ί πό ις π ρ ά ω πι ο(Never)
(Ask)
(Always)
ο ύ η
υ υπο ογίζ ι η πι ογή ου
ο ηγού ό
υπο ογίζ ι η ι ρο ή. Οι πιογές που ο ο ηγός πρέπ ι
" πι
ιώ ι"
ί ι υ ές που φ ίζο ι η ιάρ ι ης
ι ρο ής.
π
:
Οι πηγές που χρη ι οποιού
φορί ς ο ι ής υ οφορί ς
•
•
•
•
Ρυθ ί
ι γι ις π ηροφ ίζο ι ώ.
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
Δι οπές υ
( . 33)
οφορί ς
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
ά η ι
ρο ή
οφορί ς ( . 38)
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI) ( . 39)
Ρ ΘΜ Σ Σ
μ
Ε ώ πορ
φά ι ης ης
πι
θο
ξ
ις ρυθ
γη ης.
έχ
η
ι ή
ις
• Χα
η
•
•
η υ ό η
ζη ή
χ ιρο ίργοποιηθ ί η ρέχου φω ηθο ήγη η ί φορά.
ίο
•
ρο ή
ού:
(Settings > Navigation > Guidance)
ά
Ν α
• Φ
• PτIΝ α Ν
along route)
ρυθ ί
ις
π ρ
ά ω:
(Guidance level)
Ν
Ν α
(POI
ππ
Προ ιορί
ο ριθ ό π ηροφοριώ
η
φω η ι ή θο ήγη η - πι έξ
ί πό ις
π ρ ά ω πι ογές:
•
α
α (None) - η φω η ι ή
πρ γ
οποι ί ι υ ό
ά
θο ήγη η
,
ά
•
•
μ
έ-
(Full) - έως ι 4 η ύ
ά
η ίο θο ήγη ης ι ό ς οι ι θέ ις π ηροφορί ς.
μ
θέ
Ν
Ν α
φ
μ
ίζ
ι ο PτI
ο χάρ η:
Ν ι/Όχι
ί
πι έγ
ι υ ό
ό
ι ί
υ ο ι η ό ρο ο. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . ό η "POI
ά ή ος ης ι ροής".
μ
Μπορ ί
ή υ
(Moderate) - έως ι 3 η ύ
ά η ίο θο ήγη ης,
π ριορι
ς π ηροφορί ς.
POI
πι έξ
α Ν
Δι
έ (Low) - ό ο έ
θο ήγη ης.
μ
Οι π ηροφορ ς χ ι ά
η
η ρω η
ου ογι ι ού ι ου χ ρ ογρ φι ού υ ιού φ ζο
ι ώ.
Ρυθ ί
POI
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
ά ή ος ης ι
ρο ής ( . 32)
Δι
ρο ή
ού:
μ
μ
(Settings > Navigation > System)
μ
Π ηροφορί ς χ ι ά
ο
υ η ά ω π οήγη ης.
ι ό χάρ η
• Έ
Ν α
Ν
(Base Map
Version) - π.χ. 00.20.00.18
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς, . " η έρω η ογι ι ού ου υ ή
ος π οήγη ης"
η
ό η " η έρω η χ ρ ογρ φι ού
υ ι ού
ο MapCare".
}}
49
Ρ ΘΜ Σ Σ
||
Π ηροφορί ς χ ι ά
ο χ ρ ογρ φι ό
υ ι ό ου υ ή
ος π οήγη ης ι υ ού ις γι ις η ρώ ις.
•
•
•
50
φ
Ν
(Map information) ι χ ίρι η χ ρ ώ , η ρώ ω
ι πιογή γ πη έ ης π ριοχής.
Ρυθ ί
π
ις Sensus Navigation ( . 42)
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
ο
ΠΛ ΡΟΦΟΡ
Σ Χ Ρ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
μ
μ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
MapCare
Ο ά οχος ου Volvo Sensus Navigation πορ
η ρώ ι ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
ου υ
ος π ο γη ης
ω ου ι ιύου.
μ
έ
ρο ο όγιο
ί
ι
ιάφορ ς
π ριοχές, ό ς υ ές πρέπ ι
έχου ο
ί ιο ριθ ό έ ο ης. Δι φορ ι ά, υπάρχ ι
πιθ ό η
ι υπο ογι έ η ι ρο ή
η πορ ί
ί ι
θ
έ η.
π
η έρω η πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί
π υθ ί ς ο υ ο ί η ο
η ι ουργί
πο
ρυ έ ης η έρω ης, χρη ι οποιώς ι ύ
η ι η ού η φώ ου ή έ ω
υπο ογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB
memory stick.
Ο χάρ ης ου υ ο ι ή ου χωρίζ
ι
έ
ριθ ό προ θορι έ ω π ριοχώ . Ό
ηρώ
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό,
χρ ιάζ
ι η έρω η ό ω ω π ριοχώ - ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
η ρωθ ί ό ο ί
ή π ρι ό ρ ς υγ ρι έ ς π ριοχές.
η έρω η γι ί ή π ρι ό ρ ς π ριοχές
πορ ί
πρ γ
οποιηθ ί έ ω ης ύ
ης ου υ ο ι ή ου ο ι ί υο.
πρόι ι
η ρωθ ί έ ς γά ος ριθ ός
π ριοχώ - ή ο ό ηρος ο χάρ ης, ο υ οι ό έγ θος ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πορ ί
ί ι ό ο γά ο που ί ι πο ύ υ οό ρο η η έρω η
πρ γ
οποιηθ ί
έ ω υπο ογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB
memory stick.
52
Ω
μ
μ
Ορι
έ ς φορές η ο ή χ ρ ώ πρέπ ι
άξ ι - υ ό υ
ί ι
ι π ριοχή πρέπ ι
προ
θ ίήό
ι
γά η π ριοχή
πρέπ ι
ι ιρ θ ί
ι ρό ρ ς π ριοχές.
Ό
υ
ί ά ι έ οιο, οποι ήπο
πόπ ιρ
η ρωθού
ο ω έ ς π ριοχές
η υ ήθη ι ι
ί θ πο ύχ ι ι θ
φ ι
ίέ
ή υ
ο οποίο θ
φέρ ιη ι ί .
ί υ ού, πρέπ ι
π
γ
θ ί ο όηρος ο χάρ ης έ ω ός USB memory
stick. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo
Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
μ
μ
π
μ
ός πό ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό, ο ογιι ό ου υ ή
ος π οήγη ης, ο οποίο
π ύ
ι ι ρ ώς, χρ ιάζ
ι η έρω η
π ρι
ι ά. Μπορ ί
ό
προ ύψ ι ι
π ρίπ ω η
ά η οποί οι
υ ί ς η-
ρώ ις ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
η
υπο ηρίζο ι πό ο ρέχο ογι ι ό ου
υ ή
ος π οήγη ης. Σ υ ή η π ρίπ ω η, φ ίζ
ιέ
ή υ που ς ηρώ ι ό ι ο ογι ι ό ου υ ή
ος
π οήγη ης πρέπ ι
η ρωθ ί. υ ό πορ ί
γί ι
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo.
Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πορ ί
ρ ί
η
ό η "
ο η ογι ι ού"
"Ρυθ ί ις υ ή
ος".
μ
μ
μ
π μ
USB
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
ο
η ρώ ο ι οι χάρ ς, .
έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
ρυ έ ης η έρω ης" ι "
ογρ φι ού υ ι ού έ ω /
ις
μ
ρόπο που
ό η ς " ηέ ω πο η έρω η χ ρι USB".
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
Ερώ η η
πάρχ ι η
υ ό η
γής
π
φόρ ς
γι ο χ ρογρ φι ό
υ ι ό, π.χ.
πό υρώπη
όρ ιο
ρι ή;
Πό ο ι ρί η ήψη
(download)
ι
η έρω ης
χάρ η;
Ερώ η η
Απά η η
Πό ο
γά η ί ι
ι
η έρω η;
υ ό ξ ρ ά ι πό η
γορά. Λ π ο ρ ίς π ηροφορί ς π ρ ίθ
ι
ο
χάρ η άθ γοράς - πιφθ ί
η ι ο
ί
υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Δ
ι ουργ ί
ί
πό υ ές
ις η ρώις - ι πρέπ ι
ά ω;
Δο ι ά
πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης
Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή
π υθυ θ ί
έ
ξουιο ο η έ ο ι ο έ ης
Volvo.
Απά η η
Ν ι,
ορι έ ς ξ ιρέις. π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ
ης Volvo ς γι ις πιο
πρό φ
ς π ηροφορί ς.
ξ ρ ά ι πό ο έγ θος
ου ρχ ίου χ ρ ώ
ι ης
χύ η ς ης ύ
ης. Οι
π ηροφορί ς γι ο έγ θος
(MB) ης η έρω ης φ ίζο ι η οθό η.
μ
μ
μ
π μ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
μ
Πρι πρ γ
οποι
η ρω η
ω ύ
ου, πρ π ι
ώ
ς π ο ρ ι ς.
πο
ρυ
η
ης ι η ού η φώπρο οχ
ορι
-
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
πο
ρυ έ ης η έρω ης ( . 53)
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω
/
ι USB ( . 54)
•
ίχ υ η
ώ γι
Navigation ( . 57)
ο Sensus
•
Π υ
ι ά ι ιώ
χάρ η ( . 61)
γι
•
Ά ι χρή ης γι
( . 58)
•
Ρυθ ί
ις υ
ή
ρχή
ι ουργί ς ης πο
ρυ
έ ης
η έρω ης.
η π οήγη η
η π οήγη η
χάρ η
ος ( . 49)
}}
53
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
||
Σ Σ
Μ
ΟΣ
ο υ ο ί η ο ί ι υ
έ ο ο ι ίυο ί
έ ω Bluetooth, ί
έ ω Wi-Fi ή
ύρ
ύ
η η θύρ USB, ί
έ ω ου
ω
ω έ ου ό
ου υ ο ιή ου.
ά
η ύ
ης φ ίζ
ι
έ
ύ ο ο ο π ίο
ά
ης η
ρι ή οθό η.
. π ηροφορί ς/π ριγρ φή ις ό η ς
"Σύ
η ου υ ο ι ή ου" ι "Συ
έ ο
υ ο ί η ο" ου γχ ιρι ίου
όχου.
(download)
π
ι χ ίρι η ω ήψ ω
(download) πρ γ
οποι ί ι
α
πό ο π
Ναπ
απ
α
η προ ο ή
φ ρ ογώ ης
ρι ής
οθό ης.
1.
α
φ ρ ογή π
Ναπ Ναπ
α
πό η
προ ο ή φ ρ ογώ .
> ρχίζ ι ι φ ρ ογή ήψης
(download) ι έ
ι ο ί ιο ο ου πί
Χ
ίχ ι πό ς η ρώ ις
ί ι ι θέ ι ς.
2. Π
54
οίξ
ή
ί ι
ις.
η
ί
ο ου πί Χ
γι
ις ι θέ ι ς
η
φ ιρώ-
3. Μ ρ άρ
η χ ι ή π ριοχή - π ή
ο
Ω έ ος γι π ηροφορί ς χ ι ά
η ρέχου έ ο η ου χ ρ ογρ φιού υ ι ού ή π ή
(Install) γι
ί
υπάρχ ι ό ρη έ ο η.
μ
μ
/
USB
Πρι πό η
η ρω η
ω USB memory
stick, πρ π ι
ώ
προ οχ
ορι
ς π ο ρ ι ς.
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
Ο ο ηγός πορ ί
πι έξ ι
π ριοχή οι ί ς ι
η ρώ
. Προχωρή
ως ξής:
φ ίζ
ιη
ι υ ό-
1. Μ ρ άρ
η
όγω π ριοχή - π ήο
Ω έ ος γι
π υχθ ί η
προ ο ή ης π ριοχής.
2. Π
3.
π
ή
ο ου πί
Ν
χρ ιάζο ι υ ό
ς
ή
ο ου πί υ Ν
Μπορ ί
πι έξ
υ ό
ις ό ο
ί ι
ργοποιη έ
η η η ρώ ω ογι ι ού
ιο", . ό η " η ρώ ις
•
π
Ν
η
α.
ρώ
μ.
ις,
ς η ρώηη"
ζήοπ ρ
ήυ ή
ος".
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
ο
Διάγρ
ι ι
ί ς
ή ι USB stick.
η έρω ης έ ω υπο ογι-
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
μ USB
η έρω η πρό ι ι
πρ γ
θ ί έ ω USB memory stick, ι χύου
ά ω:
η
Π ρά
ρος
Πρό υπο
USB
(1.0/2.0/3.0):
Απ ι
ου άχι
1.
ις
ο 2.0
FAT32
Χωρη ι ό η
(8/16/32/64
GB):
ο έγ θος ω ρχ ίω
χάρ η ξ ρ ά ι πό η
γορά - . έγ θος
ρχ ίου ις "Λ π ο ρ ίς
π ηροφορί ς" γι η
ίοιχη γορά η ι ο ί υπο ήριξης Volvo
Cars
(support.volvocars.com).
Μ
ΟΣ
Πρώ , ρ ί ποι έ ο η χάρ η έχ ι φορωθ ί ο υ ο ί η ο πρι ρχί ι η ήψη
(download) ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού. υ ό
πορ ί
γί ι ως ξής:
οποιηπ ρ -
Σύ η
ρχ ίω
(Ext2/NTFS/
FAT32):
Σ Σ
α
φ ρ ογή π
πό η
Ναπ Ναπ
α
προ ο ή φ ρ ογώ .
> ρχίζ ι ι φ ρ ογή ήψης
(download) ι έ
ι ο ί ιο ο ου πί
Χ
ίχ ι πό ς η ρώ ις
ί ι ι θέ ι ς.
2. Π
Π ρ
π ή
ρί ς.
ίγ
π ριοχώ
ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό ο έ ος
Ω γι π ρι ό ρ ς π ηροφο-
οίξ
η
ή
ί ι
ις.
ί
ο ου πί Χ
γι
ις ι θέ ι ς
φ ιρώ-
3. Μ ρ άρ
η χ ι ή π ριοχή - π ή
ο
Ω έ ος γι π ηροφορί ς χ ι ά
η ρέχου έ ο η ου χ ρ ογρ φι(Install) γι
ού υ ι ού ή π ή
ί
υπάρχ ι ό ρη έ ο η.
(download)
π
memory stick
Π ρά ιγ π ριοχής - έ πά η
η πι ογή
"Ορι ός ως π ριοχή ι ο ής" (Set as home region)
η
θι ά π ριοχή ι ο ής.
η
USB
πό έ
υπο ογι ή
πρό
η ο ι ίυο - υ
θ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com) ι
ο ουθή
ις ο ηγί ς η οθό η ου υποογι ή.
1. Π ή
"Λ π ο ρ ίς π ηροφορί ς" γι
η π ριοχή που θέ
η ρωθ ί.
}}
55
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
||
2.
Σ Σ
Μ
ΟΣ
φ ίζ
ι ι ι ό
ου χάρ η
π ηροφορί ς γι ο πιο πρό φ ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό ης π ριοχής —
ιωθ ί
ό ι ο υ ι ό ί ι πιο πρό φ ο πό η
έ ο η ο υ ο ί η ο.
3. Συ έ
έ
υπο ογι ή
η έρω η
USB memory stick ο
ι
ά
(download) η
ο USB memory stick.
Ο χρό ος που χρ ιάζ
ι γι η ήψη ω
ο έ ω ι φέρ ι ύ φω
ο έγ θος
ου ρχ ίου χ ρ ώ
ι η
χύ η
ης ύ ης.
USB
Πρέπ ι
υπάρχ ι υ
έ ος έ ς φορ ιής π
ρί ς γι
η ποφορ ι
ίη
π
ρί
ί η ης η ιάρ ι ης η έρω ης.
η έρω η πορ ί πί ης
πρ γοποιηθ ί ώ ο ηγ ί .
Σ η ιάρ ι ι ς η έρω ης ο ό ηρης ης
ά ης
ο έ ω χ ρ ώ , οι π ρ ά ω ιουργί ς ου υ ή
ος Infotainment
ί ι ι θέ ι ς ή υπο θ ίζο ι:
Π οήγη η
Φω η ι ές
Δ
ο ές
Π ηροφορί ς/(πο υ) έ
ο
ηρό ί ο
Τι θ
ργοποιή
ο ύ η π οήγη ης
ύ φω
η
ό η " ρέχου
έ ο η χ ρ ώ " πιο πά ω.
2. Συ έ
ο USB memory stick
USB ου υ ο ι ή ου.
3.
π
υ
...
ποθη υ έ
μ
1.
π
φορά πορ ί
ι ρ έ ι 30-60 π ά,
ά ογ
ο έγ θος ου ρχ ίου χ ρ ώ ,
ι ο ύ η π οήγη η/Infotainment πρέπ ι
ί ι
ργοποιη έ ο.
56
•
•
•
η θύρ
ο ύ η π οήγη ης ιχ ύ ι υ όό ι υπάρχ ι ι θέ ι η η έρω η ι
η υ έχ ι , η ιάρ ι ης η έρωης, η οθό η φ ίζ
ι ο πο ο ό
% ης ι ι
ί ς που πο έ ι.
Γι
ρχί ι η η έρω η, ο ο ηγός
α
-ή
πρέπ ι
π ή ι ο π
γι
η
υρώ ι.
οΆ υ
4. Π ή
ο π
α
η έρω η ρχίζ ι ι η
ρι ή οθό η
φ ίζο ι π ηροφορί ς χ ι ά
η
πρόο ο ης ι ι
ί ς.
5.
οθό η ίχ ι πό η
φορά έχ ι
ο ο ηρωθ ί - ό , φ ιρέ
ο USB
memory stick.
6.
ιωθ
χ ρ ογρ
ά
φο ι
χου έ
ί ό ι έχ ι
φ ρθ ί ο ω ό
φι ό υ ι ό ο υ ο ί η ο π ο ς
ή
που π ριγράη προηγού η ό η " ρέο η χάρ η".
Απά η η
... ο ύ η
Infotainment π ργοποι ί ι η
ιάρ ι ης ηέρω ης;
ι ι
ί ι όπ ι ι θ υ χι
ί
υ ό
πό ο
η ίο που
ά η
ό
ο ύ η
ργοποιηθ ί ξ ά, π.χ.
ό
ο ι η ήρ ς θ ί
ι ουργί .
... ο USB memory
stick φ ιρ θ ί
πρι ο ο ηρωθ ί
η η έρω η;
ι ι
ί ι όπ ι ι θ υ χι
ί
υ ό
πό ο
η ίο που
ά η
ό
π
υ έ
ο USB memory stick
ο υ ο ί η ο.
Σ π ρίπ ω η ι οπής η ιάρ ι
η έρω ης, η
ρι ή οθό η φ ίζ
ι
πά ο
ή υ
π ξηγη
ι ό ί ο.
Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι
φθ ί
η ι ο
ί υπο ήριξης ης Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
•
π
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
ο
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
Sensus
Navigation
Τ π ρ ά ω
ω που πορ
ου υ
ιπ ρ
γ
ι ι ρ η υ ού ως φά ος π ο γη ης.
Ω ό ο, έ ς π π ιρ έ ος ο ηγός που γ ωρίζ ι η π ριοχή ί ι πιθ ό
πι έξ ι ι
ύ ρη ι ρο ή.
π
μ
ο ύ η π οήγη ης φ ίζ ι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
ρί ι 20 έ ρω π ρίπου.
πάρχ ι γ ύ ρη πιθ ό η
φά
ος
ό
ο ηγ ί
ρό ους που ί ι π ρά ηοι
άποιο ά ο ρό ο,
ι ο ι ίς
ρό ους,
ρό ους
πο ά πίπ
ι
ά πό ο ήγη η γι
γά η πό
η
χωρίς ι ρι ές ροφές.
Οι ψη οί ορ ι οί όγ οι,
ίρι , οι ήρ γγ ς,
οι οι
ογέφυρ ς, οι υπέργ ι ς/υπόγ ι ς ι ά ις π ζώ . π. πηρ άζου πί ης ρ ηι ά η ήψη ου ορυφορι ού ή
ος, που
η ί ι ό ι η ρί ι υπο ογι ού ης
θέ ης ου υ ο ι ή ου πορ ί
ιωθ ί.
μ
/
π
μ
π
μ
ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής, υ υπο ογίζο ι ιάφοροι π ράγο ς γι
προ ιορι
ί η θ ωρη ι ά
ύ ρη ύ η.
Σ ους π ράγο ς υ ούς υ π ρι
ά
ι
η πό
η ι ρο ής, ο π ά ος ου ρόου, η
ηγορί ου ρό ου, η
ά
η
ης υ οφορί ς ι
όρι
χύ η ς.
μ μπ
μ π
μ
π
.
μ
π
μ
μ
π
Γι
χ ι ούς όγους, ο ύ η
πορ ί
χρη ι οποι ί ό ο γ ύ ρους ρό ους
ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής που
ί
ι
γά η πό
η.
πι έξ
ποφ ύγο ι οι ο οί
ιόι οι υ ο ι η ό ρο οι, ό
ποφ ύγοι γι ό ο ο υ ό
γ ύ ρη ι ρο ή
ι χρη ι οποιού ι ό ο
υπάρχ ι
ά η ύ ογη
ι ή.
ι
μ
μ
μ
ο υ ο ί η ο
φ ρθ ί, γι π ρά ιγ
πορθ ίο ή ρέ ο, ή
ρόπο που πο ίζ ι η ήψη ου ορυφορι ού ή
ος, πορ ί
χρ ι
ού έως 5 π ά έχρι η θέ η ου
υ ο ι ή ου
υπο ογι
ί ω ά.
μπ
μ
μ
.
ός πό ο ορυφορι ό έ η, ο ι θη ήρ ς χύ η ς ου υ ο ι ή ου ι έ ς
γυρο οπι ός ι θη ήρ ς υ ά ου ώ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
υπο ογι
ί η ρέχου θέ η ι η
ύθυ η ί η ης ου υ ο ι ή ου. Μ ά η
οποθέ η η ου φ ρι ού ροχού ή η
γή
ξύ θ ρι ώ
ι χ ι ρι ώ
ιώ , ο ύ η χρ ιάζ
ι
" άθ ι" ις ι ά ις ω έω ροχώ .
Συ πώς, γι η έ ι η ι ουργί ου
υ ή
ος, υ ι ά ι ο υ ο ί η ο
ο ηγηθ ί γι ίγο
ρό ους
ή ορυφορι ή ήψη (
ή ορ ό η ).
π
μ
Π ράγο
ς όπως η ι ρ ής
υή ου ο ι ού ι
ι γωγή έω
ο ι ώ ο
ρί ς . π. η ί ου ό ι η ά
χ ρ ώ
ί ι πά ο ,
π ήρης.
πέ
η ι
ύου, η υ χής
ι ής υ οφοη
ο έ ω
άθ π ρίπ ω η,
Γι
ο όγο, ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό
π ύ ι ι ρ ώς ι η ρώ
ι - έγχ
π ρι
ι ά γι
ί
υπάρχου
η ρώ ις.
μ
μ
π
μπ
ο ύ η
πορ ί
χρ ι
ί ρι ά
ρό π γι
οπί ι η θέ η ι η
ί η η ου υ ο ι ή ου πρι ξ ι ή
.
π ργοποιή
ι η ήρ . Θέ
ο ύ η
ι ή
ο ι η ήρ ξ ά
υ -
ι-
ο
}}
57
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
||
ουργί ,
ίγο πρι
π
μ
άπ ρ
ρχί
Σ Σ
ί
ο ηγ ί .
Μ
ΟΣ
Ά
η έ οι γι
μ
Δ ί
η πά η η
πι φ ί .
ο
ί
ο
η
πό
η
μπ
;
1. Σ ρώ
γι
φ ρ ογώ ης
πι έξ
η
πάρχου π
χου έ ο
χ ρ ογρ φι
π ρι ό ρ
ποι γ ωγρ
φ
η που π ρ χ ι ο
υγ
ρι
ης ιχρ ης ου ι ιώφω
ους όρους
ης ύ
ης.
Σ ΣΠ Ρ
ΛΟ Μ Ν Δ
Σ
ΠΡΟΣ
Ν Π ΡΟ Σ Σ Μ Σ
Δ Σ ΧΡ Σ Σ Λ Ο ΧΡ Σ
ΠΡ Ν
ΧΡ Σ ΜΟΠΟ Σ
Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ
HERE.
ι
ί η προ ο ή
ρι ής οθό ης.
φ ρ ογή π
Ναπ Ναπ
α
.
α
ηροφορί ς χ ι ά
η ρέη. Σ η
ό η " η έρω η
ού υ ι ού - MapCare" υπάρχου
ς π ηροφορί ς γι η έ ο η ι
φι ή π ριοχή
ύπ ι.
πι
φθ ί
πί ης η ι ο
ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com) γι
π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά
η
η έρω η χ ρ ώ .
π υθυ θ ί
έ
ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo.
58
Η ά ι 1 πο
ύ
ι ω χρ ης ι ς
ουργ ς
ο ι ω
ος ός ρ ου ύ
ι ις προϋποθ
ις
μ
Λ Ο ΧΡ Σ
[END USER LICENSE
AGREEMENT (“Σ Μ Σ ”)].
ΝΔ Ν
Σ ΜΦΩΝ
Μ Ο Σ ΟΡΟ Σ
Σ
Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ, Θ ΠΡ Π Ν
ΠΣ Ρ Ψ
Μ ΣΩΣ
Σ
Δ ΔΟΜ ΝΩΝ, Μ
Μ ΟΛ ΟΣ
Σ ΝΟΔ Ο Ν, Σ ΟΝ ΠΡΟΜ Θ
Σ ΣΓ
Ν Σ Σ Π Σ Ρ ΦΟ Ν
ΧΡ Μ
.
Δ
π
μ π
2.
π
π
•
Σύ ο ς ο ηγί ς γι
χάρ η ( . 6)
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
η π οήγη η
ο
Π ΡΟ Σ
ΠΟ Λ Σ Μ Σ
Δ Σ
ΧΡ Σ Σ –
ΟΧ Σ Μ Σ ΠΩΛ Σ ΩΣ –
Ν Μ Σ Σ Σ Σ
Ν
Ρ
HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) Γ
Ο Ν ΓΡ ΦΟ
Σ Σ
Σ
Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ
ΠΛΟ Γ Σ ΜΩΝ Χ Ρ ΩΝ HERE,
Σ ΜΠ Ρ Λ Μ ΝΟΜ ΝΩΝ Σ Ν ΦΩΝ
ΛΟΓ ΣΜ ΩΝ Λ
ΡΟΝ ΩΝ
ΠΟΛΟΓ Σ ΩΝ, Μ ΣΩΝ
Π Ξ Γ Μ
Ο Ν ΠΟ Λ Ο ΠΟ
ΧΟ Ν
ΔΟΘ
ΠΟ
Ν
Ρ
HERE
( ΠΟ Ο ΝΟ “
Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ”). Μ
ΧΡ Σ
Σ
Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ,
ΠΟΔ Χ Σ
Σ ΜΦΩΝ
Μ ΟΛΟ Σ
Ο Σ ΟΡΟ Σ
ΠΡΟΫΠΟΘ Σ Σ
Σ
Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ Δ Σ ΧΡ Σ Σ
ά η
ο έ ω
ι
υγγρ φι ά ι
π υ
ι ά ι ιώ
η ιουργού ή
υγγ ή ι ιώ
που χ ίζο ι
υ ή
ή ου
η υριό η
ης
ιρ ί ς HERE
ι ω
ιο όχω ης.
υριό η
ω
πο υ έ ω
οποί π ριέχ
ιη ά η
Δ ο έ ω ι ηρ ί ι πό η HERE ή/ ι
ο προ ηθ υ ή ς έχρις ό ου
ά
ο έρ ιο οποι ήπο πο ά οφ ί ο ι
η HERE ή/ ι ο προ ηθ υ ή ς
ύ φω
η π ρού Σύ
ηή
π ρό οι (- ς) ύ
η(- ις) ο π ί ιο ης
οποί ς ς π ρέχ
ιη ά ηΔ ο έ ω .
Δ
HERE άς χορηγ ί ι η
ά ι χρή ης ης ά ης Δ
προ ωπι ή ς χρή η ή, ά
ις ω ρι ές ι ουργί ς
ς. π ρού ά ι
π
ι ίω χορήγη ης υπο-
πο
ι ι ή
ο έ ω γι
ι χύ ι, γι χρή η
ης πιχ ίρη ής
ρι
ά ι ο
ιώ .
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
ά η Δ ο έ ω π ριορίζ
ι γι χρή η
ο υγ ρι έ ο ύ η γι ο οποίο
η ιουργήθη .
ός πό ο
θ ό που ά ι
έ οιο πι ρέπ
ι ρη ά πό
γ
ι ούς
ό ους (π.χ. θ ι οί ό οι που
ίζο ι η
υρωπ ή Ο ηγί γι η Νο ι ή Προ
ί
Προγρ
ά ω
ρο ι ώ πο ογι ώ
(91/250) ι η Ο ηγί γι η Νο ι ή
Προ
ί
ά ω Δ ο έ ω (96/9)),
πι ρέπ
ι
φ ιρ ί ή
π
χρη ι οποι ί ου ιώ η έρη ω
π ρι χο έ ω ης ά ης Δ ο έ ω ή
π ράγ ,
ιγράφ ,
ροποποι ί ,
προ ρ όζ ,
φράζ ,
προ ί
υή
ου
ι ι ι ού ώ ι ,
προ ί
υή ου πηγ ίου ώ ι ή
προ ί
ί ροφη
γ ώ ι η
οποιου ήπο
ή
ος ης ά ης
Δ ο έ ω . ά πιθυ ί
πο ή
ι
ι ουργι ό η π ηροφοριώ
ά
οού
η υρωπ ή Ο ηγί γι η
Νο ι ή Προ
ί Προγρ
ά ω
ρο ι ώ πο ογι ώ (ή
θ ι ούς
ό ους οι οποίοι
ίζο ι
υ ή ), θ
π ρέχ
η HERE ύ ογη υ ό η
ς προ ηθ ύ ι ις
όγω π ηροφορί ς
υπό ογι ούς όρους, υ π ρι
ο έ ω
ω ξό ω , που θ
θορίζο ι πό η
HERE.
1
EULA = End User License Agreement
ά η Δ ο έ ω π ρι
ά ι
π ηροφορί ς που π ρέχο ι
ά ι
η
HERE πό ρί
έρη ι υπό ι ι ις
οι ποιή ις όρω
ι προύποθέ ω ου
προ ηθ υ ή που π ρ ίθ
ι η π ρ ά ω
ι ύθυ η URL:
here.com/supplierterms
Δ
Δ
πι ρέπ
ι
ι άζ
η ά η
Δ ο έ ω
ρί ους,
ός ά
γ
θ ί ο ύ η γι ο οποίο
η ιουργήθη ή ό
ι ηρ ί
έ
ίγρ φο ης ά ης Δ ο έ ω , ι υπό η
προ πόθ η ό ι ο προς ο η
ί
η
υ φω ί
ό ους ους όρους ι
προ ποθέ ις ης π ρού ς Σύ
ης ι ο
πι
ιώ ι γγράφως η HERE.
ύ ο
πο
π ώ ί ω πορού
ι
θού ή
πω ηθού ό ο ως
π ήρ ς ύ ο ο όπως προ έπ
ι πό η
HERE ι όχι ως ή
υ ού ου υ ό ου.
HERE γγυά ι, ο π ί ιο ω
Προ ι οποιή ω που
ίθ
ι
ω έρω,
γι ι χρο ι ή π ρίο ο 12 η ώ πό η
γορά ου
ιγράφου ς ης ά ης
Δ ο έ ω ,ό ι ο
όγω
ίγρ φο θ
ι ουργ ί ου ι
ι ά ύ φω
ρι ήρι
ρι ί ς ι Π ηρό η ς ης HERE
που υφί
ι
ά η η ρο η ί που
Σ Σ
Μ
ΟΣ
γορά
η ά ηΔ ο έ ω .
ρι ήρι
υ ά ί ι ι θέ ι
πό η HERE
όπι
χ ι ού ι ή
ός ς. ά η ά η
Δ ο έ ω
ι ουργ ί ύ φω
η
π ρού π ριορι έ η γγύη η, η HERE θ
ά ι ύ ογ ς προ πάθ ι ς γι η
πι
υή ή
ι
ά
η ου η
υ ορφού ου
ιγράφου ης ά ης
Δ ο έ ω . ά οι προ πάθ ι ς υ ές
ο ηγή ου
πό ο η ης ά ης
Δ ο έ ω ύ φω
ις γγυή ις οι
οποί ς
ίθ
ι η π ρού , θ έχ
η
πι ογή ί
ά
η ύ ογη πι ροφή
ου ι ή
ος που
ά
γι η
π ρού
ά η
ο έ ω ί
υπ
χωρή
πό η Σύ
η. Σ
ω έρω ξ
ί ι η υ ο ι ή υθύ η ης
HERE ι
ω έρω πο ού ο ο
ι ό
έ ο πο
ά
ής ς έ
ι ης
ιρί ς.
ός πό
ρη ώς προ
πό
η
π ρού π ράγρ φο, η HERE
γγυά ι
ού προ ί ι
οποι
ήπο
η ώ ις
ό, ι φορά η χρή η ω πο
ά ω πό
η χρή η ης ά ης
ο έ ω
φορι ά
η ορθό η , ρί ι , ξιοπι ί ης ή ά ο
χ ρ
ηρι ι ό ης. HERE
γγυά ι ό ι
η ά ηΔ ο έ ω ί ιήθ ί ι
ύθ ρη
φ
ά ω .
ί προφορι ή ή γρ π ή
π ηροφορί ή υ ου ή η οποί π ρέχ
ι
πό η HERE, ο προ ηθ υ ή ς ή
οποιο ήπο ά ο πρό ωπο
θ υ ι ά
}}
59
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
||
Σ Σ
Μ
ΟΣ
γγύη η ού θ υξή ι θ’ οιο ήπο
ρόπο ο π ίο ης π ριορι έ ης γγύη ης η
οποί π ριγράφ
ι ω έρω. π ριορι έ η
γγύη η που ι υπώ
ι η π ρού
Σύ
η
θίγ ι ή άπ ι οποι ήπο
ό ι
ι ιώ
που
χο έ ως έχ
π ί ι ης ο ι ής γγύη ης έ
ι
ρυφώ
ω ά ω .
ά
πο ή
η ά ηΔ ο έ ω
π υθ ί ς πό η HERE,
έχ
ι
έχ
ό ι
ι ιώ
ά ου προ ώπου πό ο
οποίο πο ή
η ά ηΔ ο έ ω ,
πιπρο θέ ως ω ι ιω ά ω που
π ρέχο ι
η π ρού
πό η HERE
ύ φω
ο ι χύο ί ιο ης χώρ ς ς.
ω έρω γγύη η ης HERE
θίγ ι
όγω ό ι
ι ιώ
οποί πορ ί
ι
ι ή
πιπρο θέ ως ω π ρ χό ω
η π ρού
ι ιω ά ω γγύη ης.
ο ί η
ης ά ης Δ ο έ ω
π ρι
ά ι ως
ά
γ
η
ά ηψη
ι ύ ου γι ποθ ι ές, έ
ςή
π ριόρι
ςά
ς ζη ί ς οι οποί ς
έχ
ι
προ ύψου
χέ η
η
χρή η ης ά ης Δ ο έ ω πό άς.
ά
υ έπ ι , η HERE
θ ί ι
ί
π ρίπ ω η υπ ύθυ η γι οποι
ήπο
ποθ ι ές ή έ
ς ζη ί ς,
υ π ρι
ο έ ω
ι ι ά ι όχι
π ριορι ι ά ω πω ιώ
ό ω ,
ο έ ω , ή χρή ης, που υφί
θ
ίς ή
60
οποιο ήπο
ρί ος ως πο έ
ης
έρους ς χρή ης ης ά ης Δ ο έ ω ,
ί
π ί ι υ
ι ής πράξης ή
ι οπρ ξί ς ί
ά ι γγύη ης, ό η ι
ά η HERE έχ ι η ρωθ ί γι η
πιθ ό η
έ οιω ζη ιώ . Σ άθ
π ρίπ ω η, η υθύ η ης HERE γι ά
ς
ζη ί ς π ριορίζ
ι ο ύψος ου ι ή
ος
ου
ιγράφου ς ης ά ης Δ ο έ ω .
Π Ρ ΟΡ ΣΜ Ν
ΓΓ Σ
Ο
Π Ρ ΟΡ ΣΜΟΣ
Σ Θ Ν Σ ΠΟ
Θ Ν
Σ Ν Π ΡΟ Σ Σ Μ Σ , Δ Ν
Θ ΓΟ Ν Ο
Λ Π Ο Ν
ΝΟΜ Μ
Δ
ΩΜ
Σ Σ Σ Π Ρ Π ΩΣ Σ
Σ
ΟΠΟ Σ ΠΟ
Σ
Σ
Δ ΔΟΜ ΝΩΝ Μ
ΛΛΟ ΡΟΠΟ
ΟΧ Σ
ΠΛ Σ
ΠΧ Ρ Μ
Σ
ΔΡ Σ Ρ Ο
Σ.
Δ
ά ηΔ ο έ ω
έχ
ι
π ριέχ ι
ρι ίς ή η π ήρ ις π ηροφορί ς όγω
ης π ρό ου ου χρό ου, ω
ό ω υ θη ώ , ω πηγώ που
χρη ι οποιού ι θώς ι όγω ης φύ ης
ης υ ογής
ώ γ ωγρ φι ώ
ο έ ω , θώς ο ι ήπο
πό
ω έρω
έχ
ι
ήξ ι
φ
έ
πο έ
.
ά ηΔ ο έ ω
π ριέχ ι ού
ι
οπ ρίζ ι π ηροφορί ς
που φορού –
ξύ ά ω – ο χρό ο
ξι ίου ι
έχ
ι
η υ π ρι
ά ι
η
φά ι ης γ ι ο ιάς, η πι ο ή ου
ό ου, οήθ ι
π ριπ ώ ις έ
άγ ης,
υ
ι ά έργ ,
ί
ρό ω ή ωρί ω , η
ί ηή η ι
ο ώ , ο ύψος, ο άρος ή ά
όρι
φορού
ις γέφυρ ς, ις ο ι ές υ
ι ι ές
η ώ ις
όγως
η
ου υ ή
ος π οήγη ης ο οποίο
έχ .
ης
ι ο
άθ ι η
που
θή ς,
άρ
Δ
π ρού
ύ
η ιέπ
ι πό ο Δί ιο
ης π ριοχής/ χώρ ς η οποί
οι ί
ά η η ρο η ί
η οποί γορά
η ά ηΔ ο έ ω . ά
ά η ιγ ή ης
γοράς
οι ί
ός υρωπ ής ω ης
ή
ί ς, θ ι χύ ι ο ί ιο ης χώρ ς
ός ης υρωπ ής ω ης ή ης
ί ς
όπου γορά
η ά η Δ ο έ ω . Σ άθ
ά η π ρίπ ω η ή η π ρίπ ω η
ά η
οποί
πορ ί
προ ιορι θ ί η π ριοχή
η οποί γορά
η ά ηΔ ο έ ω
ι η ι χύου
ι ιο ο ί , θ ι χύ ι ο
Ο
ι ό ί ιο.
ρ ό ι ι
ήρι ου
όπου ης
οι ί ς ς
ά η ιγ ή
γοράς ης ά ης Δ ο έ ω θ έχου
ι ιο ο ί γι οποι ήπο
ι φορά
χο έ ως προ ύψ ι πό ή
χέ η
η
π ρού Σύ
η, χωρίς
θίγ
ι ο
ι ίω
ης HERE
γ ίρ ι ξιώ ις ο
ά ο
ρέχο
όπο
οι ί ς ς.
ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ Χ Ρ
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
•
Π υ
ι ά ι ιώ
χάρ η ( . 61)
γι
ο
η π οήγη η
π
μ
μ
Σ Σ
Μ
ΟΣ
μ
Γι π ηροφορί ς χ ι ά
ι ιώ
(© Copyright) χρή ης γι η π οήγη η
π υ
. ό η
χάρ η"
π
•
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
MapCare ( . 52)
•
Ά ι χρή ης γι
( . 58)
η π οήγη η
ι ά
"Ά ι
ο
χάρ η
61
ΛΦ
Α
Ά
Κ
ι χρή ης
πο
ο ή
58
ο υ ο ί η ο
θορι
άρ
7
ός προορι
ού
οπή υ
ρο ής
οφορί ς
Δρο ο όγιο
ι
ά ή ος ης
ι ή ι
ρο ή
33
Μ
30
Μ
Ε
33
φορά ου υ ο ι ή ου
57
Π
ι ι οί προορι
Σύ ο
οί
ργοποίη η υ
Π ρά
25
ή
ος
η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού
πι ογές
θο ήγη ης
42, 46, 49
πι ογές χάρ η
ρω ή
ις
ι π
ή
6
52,
53, 54
ις
ΡΟ
ψη
Π ηροφορί ς ο ι ής υ
ά ο η
οφορί ς
Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς
πρ γ
ι ό χρό ο (RTTI)
Π υ
ι ά ι
43
Προ ο ή χάρ η
57
Προορι
ός
ιώ
Ρυθ ί ις
πι ογές χάρ η
43
20, 21, 23, 25, 27
π ηροφοριώ
∆
Δι
ι
Ρ
Ρ
θο ήγη η
quick guide
27
Ο
Σ
Ση
ί
Ση
ί
ι φέρο ος (POI)
Σύ
ο
ι ι οί προορι
θο ήγη ης
οί
34
Φ
48
38
Φω η ι ή
γ ώρι η
Ρυθ ί ις
39
58, 61
43
ο ρο ο όγιο
25
31
25
14, 16
17
P
POI
ά ή ος ης ι
ρο ής
32
20, 25
63
ΛΦ
64
Ο
Ρ
ΡΟ
TP 20509 (Greek), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising