Volvo S60 2018 Sensus Navigation

Volvo S60 2018 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Napisy i symbole na ekranie
Zdarzenie w następnym punkcie nawigacji
Odległość do następnego punktu nawigacji
Nazwa następnej drogi/ulicy
Obiekt/punkt zainteresowania (POI)
Planowana trasa do końcowego punktu docelowego
Planowana trasa do punktu pośredniego trasy
Symbol punktu docelowego/końcowego punktu docelowego
Obliczona godzina dojazdu do końcowego punktu docelowego
Obliczona pozostała odległość do punktu docelowego
Kompas
Informacje drogowe
Obszar objęty zasięgiem informacji drogowych
Typ drogi
Nazwa aktualnej drogi/ulicy – w aktualnej pozycji samochodu (15)
Kolor
Planowana trasa
Autostrada
Pomarańczowy
Droga główna
Ciemnoszary
Zapisana lokalizacja
Mniejsza droga główna
Szary
Skala mapy
Droga zwykła
Jasnoszary
Droga lokalna
Biały
Aktualna pozycja samochodu
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system informacji i nawigacji
drogowej.
W celu doskonalenia naszego produktu nieustannie prowadzone są
prace rozwojowe. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że infor-
macje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić się od
wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
2
Wprowadzenie
6
Sensus Navigation
7
Nawigacja - obsługa
11
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura
13
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń
głosowych
15
WPROWADZANIE PUNKTU
DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY
I TRASA
Nawigacja - wprowadzanie punktu
docelowego
18
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI)
23
Nawigacja - plan podróży
24
Nawigacja - trasa
25
Nawigacja - opcje trasy
27
Nawigacja - opcje mapy
31
Nawigacja - opcje prowadzenia
33
Nawigacja - importowanie/eksportowanie zapisanych lokalizacji
36
INFORMACJE DROGOWE
Nawigacja - informacje drogowe
38
Nawigacja – Real Time Traffic Information (RTTI),
41
INFORMACJE O MAPIE I
SYSTEMIE
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny
Nawigacja - mapa i informacje systemowe
44
Nawigacja - prezentacja menu
45
Nawigacja - postępowanie w razie
nieprawidłowości
48
Nawigacja - umowa licencyjna i
prawa autorskie
50
53
3
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek funkcji w samochodzie, należy najpierw sprawdzić
informacje w instrukcji obsługi. Dodatkowe zapytania należy kierować do dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car Corporation.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie
mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wyposażenie opisane w suplemencie nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
6
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz www.volvocars.com.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZENIE
Sensus Navigation
Podstawowy opis i prezentacja systemu Sensus
Navigation.
System nawigacyjny oblicza trasę, czas podróży i
odległość do wybranego punktu docelowego.
System podaje wskazówki i instrukcje dla skrzyżowań itp. W przypadku odstępstwa od wyznaczonego planu podróży system automatycznie obliczy
nową trasę.
Z systemu nawigacyjnego można korzystać bez
podawania punktu docelowego.
System jest dostarczany z ustawieniami standardowymi, natomiast uruchamia się z ostatnio używanymi ustawieniami.
System Sensus Navigation firmy Volvo wykorzystuje system referencyjny WGS84, który określa
pozycję za pomocą długości i szerokości geograficznej.
O tym należy pamiętać
System nawigacyjny przekazuje informacje drogowe prowadzące do zaprogramowanego celu
podróży. Nie gwarantuje się wiarygodności
wszystkich wskazówek dotyczących zalecanego
kierunku jazdy, ponieważ mogą wystąpić sytuacje,
których system nawigacyjny nie może uwzględnić
ani przewidzieć np. gwałtowne zmiany pogody.
Rozmieszczenie elementów
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
Zespół przycisków na kierownicy do obsługi
menu, głośności i systemu ropzoznawania
poleceń głosowych.
Ekran wyświetla mapy i pokazuje szczegółowe informacje dotyczące typu trasy, odległość, menu itd.
Panel sterujący w środkowej konsoli do włączania i obsługi systemu nawigacji, menu
oraz głośności.
Gniazdo USB.
Mikrofon systemu rozpoznawania poleceń
głosowych.
Funkcje dźwiękowe systemu nawigacyjnego
wykorzystują przednie głośniki.
Pilota zdalnego sterowania* można używać do
obsługi wszystkich funkcji systemu nawigacji.
Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania peł-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
7
WPROWADZENIE
||
8
nią takie same funkcje jak przyciski na konsoli
środkowej lub przyciski sterujące przy kierownicy.
WPROWADZENIE
Prezentacja mapy
Przykładowe obrazy mapy dla aktualnego położenia. Plan podróży, mapa skrzyżowań oraz tryb przewijania to tylko niektóre z widoków, jakie mogą być prezentowane na ekranie.
UWAGA: ilustracje są schematyczne - szczegóły mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania i rynku.
}}
9
WPROWADZENIE
||
Wygląd ekranu zależy od położenia geograficznego i dokonanych ustawień, np. skali mapy oraz
wybranych do wyświetlania opcji punktów PIO.
Objaśnienia napisów, znaków i symboli, które
mogą pojawiać się na wyświetlaczu są dostępne
po wewnętrznej stronie przedniej okładki.
Przy wyznaczaniu planu podróży mogą zostać
obliczone trzy alternatywne propozycje trasy,
patrz (Str. 27).
Szczegółowy plan skrzyżowania – po lewej
stronie ekranu wyświetlane jest szczegółowe
powiększenie następnego skrzyżowania. Plan
sytuacyjny jest zawsze uzupełniany komunikatem głosowym, patrz (Str. 27).
Unikanie określonego obszaru, patrz
(Str. 27).
Tryb przewijania, patrz (Str. 11).
Powiązane informacje
•
•
10
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 15)
WPROWADZENIE
Nawigacja - obsługa
Podstawowa obsługa i przykłady korzystania z
systemu Sensus Navigation.
System nawigacji może być obsługiwany ze środkowej konsoli, za pomocą przycisków na kierownicy, pilota zdalnego sterowania* i częsciowo za
pomocą poleceń głosowych. Odnośnie podstawowej obsługi systemu, patrz część „System audiomultimedialny - obsługa” w Instrukcji obsługi.
Aktywowanie Sensus Navigation
–
Nacisnąć przsycisk NAV na środkowej konsoli.
> Po krótkiej chwili zostanie wyświetlona
mapa aktulanego obszaru geograficznego,
z symbolem niebieskiego trójkąta oznaczającego samochód.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
Systemu nawigacyjnego nie można wyłączyć, ale
może on działać w tle – zostaje wyłączony dopiero
po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny przy
wyłączonym silniku. Gdy poziom naładowania
akumulatora obniży się zbyt bardzo, system
wyłącza się.
Menu
W uzupełnieniu do standardowego menu źródłowego i skrótów systemu (patrz Instrukcja obsługi,
pozycja Menu w części System audio-multime1
dialny – obsługa), w systemie nawigacji dostępne
jest również menu przewijania.
W trybie przewijania dostępny jest krzyżyk, który
można przesuwać na obrazie mapy za pomocą
przycisków numerycznych na konsoli środkowej.
Tryb przewijania za pomocą krzyżyka1.
Włączanie/wyłączanie trybu przewijania
– Włączanie - nacisnąć jeden z przycisków
numerycznych 0–9.
–
Wyłączanie - nacisnąć EXIT lub NAV.
Przewijanie
– Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych
1-2-3-4-6-7-8-9 – na marginesach pojawiają się strzałki kierunkowe wraz z cyframi,
których należy użyć w celu przewinięcia mapy
w danym kierunku.
Powiększanie
– Obrócić pokrętło TUNE.
}}
Wybrać, czy pozycja krzyżyka/kursora ma być wyświetlana z nazwą lub ze współrzędnymi GPS, patrz (Str. 31).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
WPROWADZENIE
||
Środkowanie mapy
Naciśnięcie cyfry 5 w trybie przewijania
powoduje wyśrodkowanie mapy wokół
pozycji samochodu.
2.
Wybór funkcji:
2.
Nacisnąć NAV.
> Otworzy się menu skrótów.
3.
Zaznaczyć i podświetlić Wyznacz punkt
zainteresowania, a następnie potwierdzić
za pomocą OK/MENU.
4.
Zaznaczyć i podświetlić np. W pobliżu
samochodu, a następnie potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
> Pojawi się lista wyników.
5.
Zaznaczyć i podświetlić np. Nearest tourist
attraction, a następnie potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
> Pojawi się lista wyników.
6.
Zaznaczyć i podświetlić wybraną pozycję z
listy i potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Pojawi się wyskakujące menu.
7.
Zaznaczyć i podświetlić Wybierz pojed. cel,
a następnie potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
> Zostaje uruchomiona nawigacja – postępować zgodnie z instrukcjami.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację na mapie.
Jeśli aktywny jest plan podróży z punktami
pośrednimi, każde kolejne naciśnięcie powoduje
wyśrodkowanie mapy kolejno wokół poszczególnych punktów pośrednich.
• Dodaj jako cel pośredni – Dodaje
zaznaczoną lokalizację do planu podróży.
• Informacja POI – Wyświetla na ekranie
nazwę i adres punktu POI, który znajduje
się najbliżej krzyżyka. Więcej informacji na
temat punktów POI, patrz (Str. 18).
Menu przewijane
• Komunik. drog. na mapie – Pozwala
zobaczyć komunikaty drogowe2 wokół
zaznaczonej lokalizacji.
• Informacja – Wyświetla dostępne informacje na temat zaznaczonej lokalizacji.
• Zapisz – Umożliwia zapisanie zaznaczo1.
W trybie przewijania nacisnąć OK/MENU.
> Otworzy się menu pozycji na mapie, którą
wskazuje środek krzyżyka.
nego miejsca w pamięci, a następnie
wykorzystanie go jako punktu docelowego
(Str. 18).
Przykład
Prowadzenie do wybranego punktu zainteresowania (POI):
1.
2
12
Usługa ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów/rynków.
Jeśli widok mapy nie jest wyświetlony nacisnąć NAV.
> Pojawi się widok mapy.
Zobacz również przykłady sterowania głosowego
(Str. 15) dla systemu nawigacji.
WPROWADZENIE
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (Str. 7)
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura
(Str. 13)
Nawigacja - prezentacja menu (Str. 45)
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 48)
Nawigacja - rozetka znakowa i
klawiatura
Wpisywanie za pomocą rozetki
znakowej
Do wprowadzania tekstu i wybierania opcji
należy używać rozetki znakowej lub zespołu przycisków w konsoli środkowej. Na przykład wprowadzanie informacji dotyczących adresu lub
obiektu.
Nawigacja - mapa i informacje systemowe
(Str. 44)
Rozetka znakowa.
Widok ekranu z polem tekstowym do wprowadzania
dowolnego tekstu.
1.
Zaznaczyć pole tekstowe.
2.
Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby wyświetlić
rozetkę znakową.
3.
Wybierać znaki za pomocą pokrętła TUNE i
wprowadzać je poprzez naciśnięcie OK/
MENU.
Aktywowanie opcji
Po zaznaczeniu żądanej funkcji lub pozycji menu
za pomocą pokrętła TUNE, nacisnąć przycisk
OK/MENU, aby wyświetlić następny poziom
funkcji/opcji.
}}
13
WPROWADZENIE
||
Wprowadzanie tekstu za pomocą
przycisków numerycznych
Więcej opcji
Lista opcji
UWAGA
Zaciemnionych znaków nie można wybrać w
połączeniu z aktualnie wprowadzanymi znakami.
Menu wstawione w rozetkę znakową udostępnia
dodatkowe opcje, które pozwalają wprowadzić
więcej znaków i cyfr:
• 123/ABC + OK/MENU – rozetka znakowa
przełącza się między cyframi i literami.
Klawiatura numeryczna3.
się alternatywne znaki.
Innym sposobem wprowadzania znaków jest użycie przycisków 0–9, * i # w konsoli środkowej.
• => + OK/MENU – kursor przenosi się na
Po naciśnięciu przycisku 9 pojawia się
pasek zawierający wszystkie znaki4
przypisane do tego przycisku, np. w, x,
y, z i 9. Szybkie naciśnięcia przycisku powodują
przesuwanie kursora wśród tych znaków.
• Kod pocztowy + OK/MENU – kursor prze-
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby go
wprowadzić – znak ten pojawi się w wierszu
wpisywania.
•
Usunąć/zmienić za pomocą przycisku EXIT.
3
4
14
• WIĘCEJ + OK/MENU – na rozetce pojawiają
listę po prawej stronie ekranu, gdzie można
dokonać wyboru za pomocą przycisku OK/
MENU.
nosi się na listę po prawej stronie ekranu,
gdzie można dokonać wyboru za pomocą
przycisku OK/MENU, patrz Wprowadzanie
punktu docelowego na podstawie kodu
pocztowego (Str. 18).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu i rynku.
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku.
Lista odpowiadająca wprowadzonym znakom.
Przy wyszukiwaniu pojawia się lista zawierająca
możliwe opcje w oparciu o wprowadzone informacje.
Liczba „149” w prawym górnym rogu ekranu
oznacza, że lista zawiera 149 możliwych opcji
odpowiadających wprowadzonym literom „LON”.
Brak listy
Pusta lista oraz znaki „***” w prawym górnym rogu
ekranu oznaczają, że liczba dostępnych opcji
odpowiadających aktualnie wprowadzonym znakom jest większa niż 1000 – gdy liczba ta spadnie, dostępne opcje zostaną pokazane automatycznie.
Wpisać więcej znaków w wierszu tekstowym, aby
zmniejszyć liczbę opcji na liście.
WPROWADZENIE
Powiązane informacje
•
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń
głosowych
Przykłady sterowania głosowego dla systemu
nawigacji.
Odnośnie podstawowego opisu systemu rozpoznawania poleceń głosowych, patrz część „System audio-multimedialny” w Instrukcji obsługi.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe.
Odpowiedzi systemu mogą się różnić w zależności od sytuacji.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie punktu zainteresowania
(POI)
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych rozpoczyna prowadzenie do najbliższej
stacji benzynowej. Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku innych punktów zainteresowania, takich jak przykładowo hotele i restauracje.
1.
Powiedz: „Najbliższa stacja benzynowa.”.
> System odpowie: „Wybrać numer
pozycji lub powiedzieć: następna
strona.”.
2.
Wypowiedzieć numer pozycji, pod którym jest
wyszczególniona żądana stacja benzynowa
(np. pozycja 5): „5”.
> System odpowie: „Zaakceptowano
numer 5. Chcesz wprowadzić
wskazany punkt docelowy jako cel
pośredni?”.
3.
Powiedz: „Tak”.
> System odpowie: „Wprowadzono cel
pośredni 5. Rozpocząć
prowadzenie?”.
4.
Powiedz: „Tak”.
> Trasa zostanie przeliczona i rozpocznie się
prowadzenie.
Uruchomienie nawigacji
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych rozpoczyna prowadzenie według
określonego planu podróży.
–
Powiedz: „Start route guidance”.
> System odpowie: „Rozpocznij
prowadzenie”.
Wstrzymaj prowadzenie
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń
głosowych zatrzymuje prowadzenie.
1.
2.
Powiedz: „Cancel route guidance”.
> System odpowie: „Na pewno zatrzymać
prowadzenie?”.
Powiedz: „Tak”.
> System odpowie: „Zatrzymaj
prowadzenie”.
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń
głosowych dla systemu nawigacji można znaleźć
}}
15
WPROWADZENIE
||
w widoku normalnym menu MY CAR, naciskając
przycisk OK/MENU, a następnie wybierając
opcję Ustawienia Ustawienia sterowania
głosowego Lista poleceń głosowych
Polecenia nawigacyjne.
Powiązane informacje
•
16
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO,
PLAN PODRÓŻY I TRASA
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Nawigacja - wprowadzanie punktu
docelowego
UWAGA
Definicja miasta lub obszaru może być różna
w różnych krajach, a nawet w różnych częściach tego samego kraju. W niektórych przypadkach odnosi się to granic miasta, a w
innych do rejonu.
Wyznaczanie punktu docelowego w systemie
nawigacji.
Każdorazowo wyznaczony punkt docelowy można
zapisać w „lokalizacjach zapisanych” lub „dom”,
dzięki czemu będzie on łatwo dostępny przy
następnym określaniu punktów docelowych. System nawigacji prowadzi do punktu docelowego, a
plan podróży może zawierać cztery cele pośrednie. System nawigacji może ponadto wyświetlać
dodatkowe informacje dla wielu celów poprzez
opcję menu Informacja.
Gdy system samochodu jest połączony z Internetem, można użyć aplikacji „Send to Car” do przesłania punktów docelowych mapy z przeglądarki
oraz poprzez aplikację Volvo On Call* do systemu
nawigacji, patrz instrukcja obsługi oraz
support.volvocars.com.
Aby uzyskać dostęp do tych alternatywnych
metod określania punktów docelowych, należy w
normalnym widoku źródła nawigacji nacisnąć
OK/MENU i wybrać Wyznaczanie celu.
18
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Dom
Punkt docelowy musi zostać wcześniej zapisany,
aby można było go wybrać.
–
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Dom.
> Rozpocznie się prowadzenie.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie adresu
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Adres.
2.
Wprowadzić jedną lub więcej z poniższych
opcji wyszukiwania:
•
•
•
•
•
Kraj:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Skrzyż.:
Wystarczy wprowadzić tylko miasto/miejscowość,
aby pojawił się plan podróży ze wskazówkami dojazdu do centrum.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
3.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację:
Baza danych mapy zawiera dużą liczbę możliwych
do wyszukania punktów POI2, które można podać
jako punkt docelowy.
• Mapa – Pokazuje, gdzie na mapie można
1.
znaleźć daną lokalizację – czasami z
dodatkowymi informacjami.
• Call number1 – Dzwoni do danego
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Punkt
zainteresowania (POI).
obiektu, jeśli podany jest numer telefonu.
• Informacje online1 – Z Internetu zostaną
pobrane informacje dodatkowe.
4.
Aby zapisać adres w pamięci, wybrać Zapisz,
a następnie jako Zapamiętana lokalizacja
lub Dom.
5.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie punktu zainteresowania
(POI)
Punkty POI (Point of Interest) są określane także
jako „punkty zainteresowania” lub „obiekty”.
1
2
Wymaga podłączonego telefonu komórkowego, patrz Instrukcja obsługi.
Informacje odnośnie wyboru opcji POI, które mają być pokazane na mapie, można znaleźć w części Punkty zainteresowania (POI) na mapie (Str. 31).
Wyszukiwanie punktów zainteresowania:
• Według nazwy - prowadzi bezpośrednio
do rozetki znakowej i odnosi się do wyszukiwania punktów POI na podstawie ich
nazwy własnej, np. „Peppes Bodega”.
Obszarem wyszukiwania jest cały obszar
aktualnej mapy, np. EUROPA, patrz Mapy zawartość (Str. 44).
• Według kategorii - umożliwia ograni-
czone wyszukiwanie punktów POI wybrać, aby wprowadzić kategorię (np.
bank/hotel/muzeum) punktu, nazwę
własną, kraj i/lub miasto/miejscowość.
• W pobliżu samochodu - odnosi się do
wyszukiwania punktów POI w pobliżu
aktualnej pozycji samochodu.
• Wzdłuż trasy - odnosi się do wyszukiwania punktów POI wzdłuż trasy ustawionego planu podróży.
• W pobliżu celu - odnosi się do wyszuki-
wania punktów POI w sąsiedztwie punktu
docelowego.
• W pobliżu miejsca na mapie - odnosi
się do wyszukiwania punktów POI za
pomocą funkcji przewijania krzyżyka, patrz
(Str. 11).
}}
19
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację.
3.
4.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie wcześniejszego punktu
docelowego
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Poprzedni cel.
Wybrać punkt docelowy z listy.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację.
Tutaj można ponadto usuwać punkty docelowe - w tym celu należy wybrać Usuń lub
Usuń wszystkie.
20
2.
• Trasy - np. zarejestrowany odcinek trasy.
• Inne - np. zapisane lokalizacje.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wcześniej zapisanej
lokalizacji
Tutaj przechowywane są punkty docelowe zapisane za pomocą opcji menu Zapisz
Zapamiętana lokalizacja.
Tutaj można ponadto edytować lub usuwać
zapisane punkty docelowe - w tym celu
należy wybrać Edytuj, Usuń lub Usuń
wszystkie.
3.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Zapamiętana
lokalizacja.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
do planu podróży.
Punkt docelowy musi zostać wcześniej zapisany.
1.
Otwieranie zapisanego punktu docelowego:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
do planu podróży.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
do planu podróży.
Aby zapisać adres w pamięci, wybrać Zapisz,
a następnie jako Zapamiętana lokalizacja
lub Dom.
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
1.
3.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania w Internecie
Wymaga połączenia z Internetem, patrz Instrukcja
obsługi.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Wyszukiwanie w
internecie.
2.
Postępować według instrukcji na ekranie.
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie kodu pocztowego
1.
2.
3.
4.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Kod pocztowy.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie współrzędnych
geograficznych
4.
Aby zapisać adres w pamięci, wybrać Zapisz,
a następnie jako Zapamiętana lokalizacja
lub Dom.
5.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
Wpisać kod pocztowy oraz w razie potrzeby
kraj.
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
Aby zapisać punkt docelowy w pamięci,
wybrać Zapisz, a następnie jako
Zapamiętana lokalizacja lub Dom.
do planu podróży.
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Współrzędne
geograficzne.
2.
Najpierw należy określić metodę wprowadzenia współrzędnych GPS, wybrać Format::
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie punktu na mapie
• DD°MM'SS'' – pozycja określona za
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
pomocą stopni, minut i sekund.
• Dziesiętny – pozycja określona za
pomocą liczb dziesiętnych.
3.
Wpisać pozycję.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja, a
następnie żądaną informację.
Pozycja kursora z określonymi współrzędnymi GPS. Aby
zmienić wyświetlaną nazwę, wybrać Ustawienia
Opcje mapy
1.
Dane pozycji.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Punkt na mapie.
}}
21
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
2.
Zlokalizować i wyznaczyć dany punkt na
mapie korzystając z krzyżyka, patrz część
Menu (Str. 11) .
3.
Aby zapisać adres w pamięci, nacisnąć OK/
MENU i wybrać Zapisz, a następnie jako
Zapamiętana lokalizacja lub Dom.
> Punkt docelowy jest zapisywany jako symbol/ikona na mapie, jeśli wybrana została
funkcja Zapisana lokalizacja na mapie,
patrz część Opcje mapy (Str. 31).
4.
1.
Jeśli ta opcja menu nie jest widoczna na
ekranie, oznacza to, że brak jest propozycji
dla obszaru, na którym aktualnie znajduje się
samochód lub urządzenie USB nie jest podłączone.
2.
Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewentualny
3.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie przewodnika
Wyszukiwanie za pomocą przewodnika „Travel
guide” oznacza, że do wyboru są przygotowane
propozycje należące do różnych obszarów tematycznych, np. restauracje, trasy widokowe lub
zabytki.
Przewodnik jest zapisany w pamięci USB, która
musi być podłączona do gniazda USB w tylnym
schowku konsoli między fotelami w samochodzie.
22
Wybrać przewodnik poprzez jedną z poniższych kategorii:
•
•
•
•
•
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje adres
wcześniejszy punkt docelowy z planu podróży i rozpoczyna nawigację do aktualnego
punktu docelowego.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Wyznaczanie celu Travel guide.
Restauracje
Atrakcje turystyczne
Hotele
Trasy turystyczne
Inne
Jeśli przewodnik oferuje taką możliwość,
można przeglądać szczegółowe dane oraz
zdjęcia, jak również odtwarzać dźwięk.
Wybrać:
• Szczegóły
• Zdjęcia
• Odtwórz audio
4.
Wybrać opcję Prowadź.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura
(Str. 13)
•
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
•
Nawigacja - plan podróży (Str. 24)
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Nawigacja - symbole punktów
zainteresowania (POI)
Parking
Government or comunity
facility
Pokazano tu przykłady symboli różnych punktów
zainteresowania (POI).
Tourist attraction
Government office
Golf
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Informacje odnośnie ustawiania, które symbole
POI mają być pokazane na mapie, można znaleźć
w części Punkty zainteresowania (POI) na mapie
(Str. 31).
UWAGA
•
•
Symbole punktów POI oraz liczba tego
rodzaju punktów na poszczególnych rynkach są różne.
W związku z aktualizacją danych mapy
mogą pojawiać się nowe symbole, a inne
mogą znikać – wszystkie symbole występujące w danym systemie mapy można
przejrzeć w menu, korzystając z opcji
Ustawienia Opcje mapy
Symbole POI Wybrane.
Recreation
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Przykładowe symbole POI, pogrupowane według funkcji socjalnej:
Car dealer/repair
Petrol station
Car repair
Pharmacy
Restaurant
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Powiązane informacje
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 18)
•
•
•
Nawigacja - opcje mapy (Str. 31)
•
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 36)
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 33)
Nawigacja - mapa i informacje systemowe
(Str. 44)
23
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Nawigacja - plan podróży
3.
Jeśli potrzebna jest informacja o celu
pośrednim, podświetlić dany cel pośredni i
nacisnąć OK/MENU, a następnie wybrać
Informacja.
4.
Wybrać opcję Prowadź.
> Aktywowany zostanie aktualny plan podróży i rozpocznie się prowadzenie, chyba
że włączona jest funkcja Sugerowana
trasa(Str. 25) .
5.
Jeśli włączona jest funkcja Sugerowana
trasa, wybrać trasę.
> Aktywowany zostanie aktualny plan podróży i rozpocznie się prowadzenie.
Sporządzanie planu podróży i uruchamianie
nawigacji do żądanego punktu docelowego.
Plan podróży zostaje utworzony po zapisaniu
punktu docelowego. System obsługuje jednorazowo jeden plan podróży zawierający maksymalnie 4 punkty pośrednie.
W celu aktywacji planu podróży należy określić
jego punkt docelowy.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Plan
podróży.
2.
Jeśli plan podróży ma obejmować cel
pośredni, wybrać Dodaj kolejny cel
pośredni.
Do planu podróży można dodać maksymalnie
4 cele pośrednie. Ich kolejność można dostosować, patrz „Dostosowanie planu podróży”
poniżej.
24
Wstrzymywanie prowadzenia
– W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję Anuluj
prow. do celu.
> Prowadzenie zostanie przerwane.
Wznów prowadzenie
– W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję
Kontynuacja prowadzenia do celu.
> Prowadzenie będzie kontynuowane od
miejsca, w którym zostało wstrzymane.
Dostosowanie planu podróży
1.
Zaznaczyć i podświetlić cel pośredni, a
następnie potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
2.
Wybrać, co należy dostosować i wprowadzić
zmiany:
• Usuń – usuwa punkt pośredni trasy.
• Przesuń pozycję na liście – zmienia
kolejność w planie podróży (patrz
następny punkt).
• Zapisz – zapisuje punkt pośredni trasy.
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Zmiana kolejności celów pośrednich
1. Wybrać cel pośredni do przesunięcia i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
2.
Zaznaczyć i podświetlić Przesuń pozycję
na liście, a następnie potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
3.
Obrócić pokrętło TUNE, aby przesunąć cel
pośredni w górę lub w dół listy. Po wprowadzeniu na żądane miejsce, potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
Usuwanie planu podróży
– W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję Plan
podróży Skasuj plan podróży.
> Aktualny plan podróży ze wszystkimi
celami pośrednimi zostanie usunięty.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 18)
•
•
Nawigacja - trasa (Str. 25)
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 36)
Nawigacja - trasa
2.
Wybrać żądane działanie:
Trasa może być wyświetlana szczegółowo lub
poglądowo. Można ponadto wybierać trasy alternatywne. Istnieje również możliwość rejestracji
trasy w celu jej zapisania w pamięci systemu.
Zaznaczony odcinek.
• Zmień trasę – system przelicza trasę,
uwzględniając polecenie omijania wskazanego odcinka.
• Dłuższa – odcinek do ominięcia zostaje
Trasa – omijanie
wydłużony.
Za pomocą tej funkcji kierowca może polecić
ominięcie najbliższego odcinka trasy. Funkcja
działa tylko wtedy, gdy dostępne są alternatywne
ulice lub drogi – w przeciwnym razie zaznaczenie
(lub jego część) zostanie zignorowane.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Trasa Unikaj.
• Krótsza – odcinek do ominięcia zostaje
skrócony.
• Usuń – zaznaczone odcinki zostają usu-
nięte i zostaje przywrócona pierwotna wersja trasy.
Trasy alternatywne
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Trasa Alternatywne trasy do celu.
}}
25
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
2.
Wybrać sugerowaną trasę lub Rodzaj trasy:
Przegląd trasy
–
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Szczegółowy podgląd trasy.
> Wyświetlana jest informacja o celach
pośrednich i punkcie docelowym trasy.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Podgląd trasy.
> Wyświetlana jest informacja o celach
pośrednich i punkcie docelowym trasy.
• ECO z uwzględnieniem ruchu
drogowego – priorytet ma niskie zużycie
paliwa3.
• Szybka – priorytet ma krótki czas podróży.
• Szybka z uwzględnieniem ruchu
drogow. – krótki czas podróży przy minimum korków3.
• Krótka – priorytet ma krótka trasa. Trasa
może także zostać wytyczona mniejszymi
drogami.
Szczegółowy odcinek na trasie.
Szczegółowe informacje o trasie
Wyświetlone są tutaj elementy, które zawiera
każdy odcinek trasy między dwoma celami
pośrednimi, na przykład zjazdy z autostrad i skrzyżowania.
2.
Powiększanie i pomniejszanie mapy oraz
przewijanie trasy:
• Następna – przechodzi do następnego
odcinka.
•
Poprzednia – przechodzi do poprzedniego odcinka.
• Powiększ/Zmniejsz – powiększa/
zmniejsza obraz mapy zawierający aktualny odcinek.
Mapa pozostałej trasy
Funkcja ta wyświetla pozostały odcinek trasy.
3
26
Funkcja jest koordynowana z informacjami pochodzącymi z radia dla kierowców.
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
–
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję Trasa
Mapa reszty trasy.
> Wyświetlany jest obraz mapy zawierający
pozostały dystans planu podróży od aktualnej pozycji samochodu.
2.
Aby zatrzymać rejestrowanie trasy, należy
nacisnąć OK/MENU i wybrać Trasa
Zatrzymaj zapis.
> Zarejestrowana trasa zostanie zapisana.
Nawigacja - opcje trasy
Ustawienia opcji trasy obejmują między innymi
typ trasy oraz liczbę proponowanych tras.
Zarejestrowane trasy można otwierać w menu
Wyznaczanie celu Zapamiętana lokalizacja
Trasy.
Typ trasy
Odnośnie funkcjonalności i dostępnych funkcji,
patrz część Menu(Str. 11) .
Rejestracja trasy
Rejestracja i zapisywanie trasy w pamięci systemu nawigacyjnego.
1.
4
5
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Trasa Wykonaj zapis trasy.
> Rozpocznie się rejestracja trasy. Symbol
„REC” jest wyświetlany na ekranie, gdy
trwa rejestracja.
Zarejestrowane pliki można eksportować/przenosić na pamięć USB4 na przykład w celu skopiowania do nawigacji GPS w innym pojeździe. Więcej informacji, patrz (Str. 36).
Powiązane informacje
•
•
•
•
Nawigacja - plan podróży (Str. 24)
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
Nawigacja - informacje drogowe (Str. 38)
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 48)
Gniazdo znajduje się w tylnym schowku konsoli środkowej.
Funkcja jest koordynowana z informacjami pochodzącymi z radia dla kierowców.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy.
2.
Wybrać typ trasy:
• Szybka + ruch drogowy – krótki czas
podróży przy minimum korków5.
• Szybka – priorytet ma krótki czas podróży.
• Krótka – priorytet ma krótka trasa. Trasa
może także zostać wytyczona mniejszymi
drogami.
• ECO z uwzględ. ruchu drogowego –
priorytet ma niskie zużycie paliwa5.
}}
27
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
Przeliczenie trasy na żądanie
2.
pojazdów komercyjnych i taksówek – warunkiem
jest to, by samochodem oprócz kierowcy podróżował co najmniej jeden pasażer. Gdy funkcja ta
jest aktywna, tego typu pasy ruchu są również
uwzględniane przy obliczaniu odpowiedniej trasy.
Opcja przeliczania trasy według informacji drogowych.
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy Zmień trasę
na żądanie.
•
Okienko zaznaczone - przeliczenie trasy
musi zostać potwierdzone za pomocą
OK/MENU lub odrzucone za pomocą
EXIT.
Okienko nie zaznaczone - trasa jest przeliczana automatycznie.
Propozycje trasy
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy
Proponowane trasy.
Propozycje trasy.
Wybrać ustawienie korzystania z sugerowanej
trasy:
• 1 - rozpoczyna prowadzenie od razu według określonego planu podróży.
• 3 - system sugeruje 3 trasy alternatywne,
z których jedną należy wybrać przed rozpoczęciem prowadzenia. Czas oczekiwania
na rozpoczęcie prowadzenia będzie nieco
dłuższy, ponieważ system musi obliczyć 3
możliwe trasy.
Korzystanie z pasa ruchu dla
samochodów przewożących więcej niż
jedną osobę6
Czasami prywatne samochody osobowe mogą
korzystać z pasów ruchu, które normalnie są przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej,
6 Funkcja
28
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy Użyj pasa
HOV.
2.
Wybrać ustawienie korzystania z pasa ruchu
dla samochodów przewożących więcej niż
jedną osobę:
Wybrać funkcjonalność:
•
1.
1.
jest dostępna tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w danych mapy.
• Nigdy
• Dla 2 osób
• Ponad 2 osoby
Korzystanie z ekspresowego pasa
ruchu6
Czasami prywatne samochody osobowe mogą
korzystać z pasów ruchu, które normalnie są przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej,
pojazdów komercyjnych i taksówek – warunkiem
jest to, by samochód był zaliczany do kategorii
„pojazdów ekologicznych” lub podobnej. Gdy
funkcja ta jest aktywna, tego typu pasy ruchu są
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
również uwzględniane przy obliczaniu odpowiedniej trasy.
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy Użyj pasa
ekspresowego.
Wybrać ustawienie korzystania z ekspresowego pasa ruchu:
•
Okienko zaznaczone - kalkulacja trasy
uwzględnia ekspresowe pasy ruchu.
•
Okienko nie zaznaczone - kalkulacja trasy
nie uwzględnia ekspresowych pasów
ruchu.
2.
Wybrać obszary do unikania wzdłuż trasy
(jeśli obszar jest już określony na liście jako
wcześniej zapisany - przejść do następnego
kroku):
• Wybierz obszar na mapie - wybrać
żądany obszar na mapie, więcej informacji
można znaleźć w „Tworzenie obszarów
zabronionych” poniżej.
• Z zapamiętanej lokalizacji - wybrać z
zapisanych lokalizacji.
> Wybór jest dodawany do listy obszarów do
unikania.
Unikanie obszaru6
Nie można włączyć unikania autostrad. Autostrady są zawsze uwzględniane jako trasy alternatywne przy obliczaniu trasy.
1.
3.
Podświetlić na liście obszar, który ma być unikany, nacisnąć OK/MENU, a następnie
wybrać Włącz.
Tutaj dostępne są również obszary Edytuj,
Wyłącz i Usuń.
> Dany obszar jest unikany podczas obliczania trasy.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy Unikaj
obszaru.
6 Funkcja
jest dostępna tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w danych mapy.
}}
29
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
Tworzenie obszarów zabronionych
Obszar, którego należy unikać, wybiera się, zaznaczając go bezpośrednio na mapie za pomocą
kwadratowego pola.
5.
Nacisnąć OK/MENU, gdy okienko pokryje
żądany obszar.
> Obszar zostanie zapisany na liście obszarów do unikania.
UWAGA
Aby obszar nie był uwzględniany przy obliczaniu
trasy, musi zostać aktywowany, patrz część „Unikanie obszaru” powyżej.
Unikanie określonych zakłóceń ruchu
drogowego 6
–
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy Unikaj
obszaru Wybierz obszar na mapie.
2.
Przewinąć mapę, tak aby kursor znalazł się na
żądanym obszarze.
3.
Nacisnąć OK/MENU.
> Pojawi się czerwone okienko.
4.
Obrócić pokrętło TUNE, aby zmienić wielkość
okienka.
6 Funkcja
30
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje trasy:
•
•
•
•
•
•
Unikaj autostrad
Unikaj dróg płatnych
Unikaj tuneli
Unikaj dróg objętych winietą
jest dostępna tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w danych mapy.
Jeśli plan podróży będzie wprowadzany,
gdy te pozycje są wybrane, to po zaznaczeniu lub odznaczeniu opcji może nastąpić pewne opóźnienie wynikające z
konieczności nowego przeliczenia trasy.
•
Jeśli nie wybrano tuneli, dróg płatnych i
autostrad, system będzie unikał tych
miejsc w możliwie najszerszym zakresie,
chyba że nie będzie żadnej innej dobrej
alternatywy.
Powiązane informacje
•
•
•
Nawigacja - plan podróży (Str. 24)
•
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
Unikaj promów
Unikaj transp. samoch. koleją
•
Nawigacja - informacje drogowe (Str. 38)
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 18)
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Nawigacja - opcje mapy
Tryb mapy
Tutaj można wprowadzić ustawienia sposobu
wyświetlania widoku mapy oraz tego, co ma być
na niej widoczne.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Map type.
2.
Wybrać sposób pokazywania mapy na ekranie:
2.
Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - gdy samochód
znajduje się na autostradzie, pokazywane
są trzy (3) najbliższe zjazdy, przy których
znajduje się na przykład miejsce do odpoczynku lub stacja benzynowa. Lista jest
posortowana w taki sposób, że najbliższy
zjazd znajduje się u dołu.
•
Okienko nie zaznaczone - funkcja jest
wyłączona.
• W kierunku północnym – mapa jest
wyświetlana w taki sposób, że północ znajduje się zawsze u góry ekranu. Symbol
samochodu porusza się w odpowiednim
kierunku na ekranie.
• Map heading up – symbol samochodu
znajduje się pośrodku i jest zawsze skierowany ku górze ekranu. Obraz mapy obraca
się pod symbolem samochodu zgodnie z
przebiegiem drogi.
Mapa pełnoekranowa
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Pokaż
mapę pełnoekranową.
• Podstawowa mapa 3D – mapa jest
widziana pod kątem z góry, przy czym symbol samochodu znajduje się pośrodku, a
kierunek jazdy znajduje się u góry ekranu.
Wybrać rozmiar mapy:
•
Okienko zaznaczone - mapa jest wyświetlana na całym ekranie.
•
Okienko nie zaznaczone - na dole i na
górze ekranu są wyświetlane informacje
powiązane z samochodem, takie jak np.
temperatura w kabinie pasażerskiej oraz
odtwarzane media.
• Rozszerzona mapa 3D – podobnie jak
w poprzedniej opcji, lecz do obrazu mapy
są dodane różne obiekty, budynki itp.
Informacje na trasie autostrady
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Komunikaty
autostradowe.
Informacja o aktualnej pozycji
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Dane
pozycji.
2.
Wybrać informację o pozycji:
• Aktualna droga – ekran pokazuje nazwę
drogi/ulicy, na której znajduje się samochód/kursor.
• Współrzęd. geograficzne – ekran pokazuje współrzędne miejsca, w którym znajduje się samochód/kursor.
• Żadne – ekran nie pokazuje żadnych
informacji o miejscu, w którym znajduje się
samochód/kursor.
Kompas
Na obrazie mapy na ekranie znajduje się kompas
pokazujący kierunek, w którym zwrócony jest
przód samochodu.
}}
31
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
Czerwony koniec igły kompasu
wskazuje na północ, a biały
koniec na południe. Jako alternatywę dla kompasu graficznego można także wybrać tekstowe wskazywanie stron
świata.
Punkty zainteresowania (POI) na mapie
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Symbole
POI.
ograniczona – powiększenie obszaru umożliwia
wyświetlenie większej liczby punktów POI.
Kolory mapy
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Kolory
mapy.
2.
Wybrać ustawienie kolorów mapy:
• Automatyczne – czujnik światła określa,
czy jest dzień czy noc i automatycznie
dostosowuje ekran.
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Kompas.
Wybrać, czy kierunek kompasu ma być wskazywany igłą kompasową lub literami:
• Graficzny – kierunek kompasu jest wskazywany przez igłę kompasową.
• Tekstowy – kierunek kompasu jest wskazywany za pomocą liter: N to północ, W to
zachód, S to południe, a E to wschód.
Kierunek kompasu na obrazie mapy - północ lub
kierunek jazdy u góry ekranu - można także
zmienić, patrz część Tryb mapy „kierunek kompasu” powyżej.
32
• Dzień – kolory i kontrast ekranu są jasne i
ostre.
• Noc – kolory i kontrast ekranu zostają
Zaznaczone opcje punktów POI są pokazywane na
mapie.
2.
dostosowane w taki sposób, by zapewnić
kierowcy optymalne widzenie nocne.
Wybrać, jakie symbole punktów POI mają być
widoczne na mapie.
Zapisane miejsce na mapie
• Domyślne – pokazywane są punkty POI
–
określone za pomocą funkcji Wybrane.
• Wybrane – wybrać za pomocą pokrętła
TUNE + OK każdy rodzaj punktów POI,
który ma być widoczny na ekranie.
• Żadne – nie są pokazywane żadne punkty
POI.
Aby nie dopuścić do sytuacji, w której obraz mapy
będzie trudny do odczytania, liczba punktów POI,
które są widoczne jednocześnie na ekranie, jest
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje mapy Zapisana
lokalizacja na mapie.
> Pokazywane są wszystkie zapisane pozycje.
Powiązane informacje
•
•
•
Nawigacja - opcje trasy (Str. 27)
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 33)
Nawigacja - opcje mapy (Str. 31)
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
•
•
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI) (Str. 23)
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 36)
Nawigacja - opcje prowadzenia
Można tutaj dokonać ustawień sposobu prezentowania nawigacji.
Godzina dojazdu lub pozostały czas
podróży
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Format czasu przyjazdu.
2.
Wybrać opcję wskazania czasu:
nazwy ulic w komunikatach
przewodnika głosowego
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Nazwy dróg w instr. głosowych.
2.
Wybrać, jakie informacje mają być zawarte w
poleceniach głosowych:
•
Okienko zaznaczone - odległość i kierunek oraz nazwy ulic i dróg.
•
Okienko nie zaznaczone - odległość i kierunek.
Nawigacja krok po kroku7
• ETA – pokazuje szacunkową godzinę dojazdu
•
7 Dotyczy
tylko niektórych wersji modelowych.
RTA – pokazuje pozostały czas podróży do
celu.
}}
33
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Prowadzenie skręt po skręcie.
•
Okienko zaznaczone - pokazuje kolejny
manewr z planu podroży i odległość do
niego.
•
Okienko nie zaznaczone - brak prezentacji
na wyświetlaczu.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Automatyczny odczyt komunikatów.
2.
Wybrać ustawienie odczytu informacji drogowych:
•
Okienko zaznaczone - odczytywane są
ważne zakłócenia ruchu drogowego na
trasie.
•
Okienko nie zaznaczone - brak odczytu.
Automatyczne dostosowanie dźwięku
34
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Wyciszenie audio.
Wybrać ustawienie dostosowania dźwięku dla
mapy:
•
Wybrać ustawienie dla wyświetlacza w zespole wskaźników:
Automatyczne odczytywanie informacji
drogowych
1.
2.
•
Okienko zaznaczone - system audio-multimedialny, np. radio, jest wyciszany na czas
odczytu informacji przez system prowadzenia głosowego.
Okienko nie zaznaczone - brak adaptacji
dźwięku.
Przewodnik głosowy
Gdy w trakcie prowadzenia po trasie samochód
zbliża się do skrzyżowania lub zjazdu, komunikat
głosowy informuje o odległości oraz rodzaju
manewru. Jednocześnie wyświetlana jest szczegółowa mapa skrzyżowania. Komunikat przewodnika głosowego zostaje powtórzony po zbliżeniu
się do skrzyżowania. Aby powtórzyć wiadomość nacisnąć dwukrotnie przycisk OK/MENU.
Głośność można regulować za pomocą pokrętła
głośności zestawu audio (w trakcie odtwarzania
komunikatu głosowego).
UWAGA
Funkcja przewodnika głosowego jest niedostępna podczas trwania rozmowy przez telefon komórkowy podłączony przez Bluetooth.
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Pilotowanie głosowe.
Wybrać ustawienie prowadzenia głosowego:
•
Okienko zaznaczone - odczytywana jest
odległość i rodzaj manewru.
•
Okienko nie zaznaczone - brak prowadzenia głosowego.
Prosty przewodnik głosowy
Przy prowadzeniu głosowym przed każdym punktem nawigacji podawane są trzy (3) instrukcje –
jedna przygotowawcza, jedna tuż przed manewrem i ostatnia w momencie, gdy należy wykonać
dany manewr. Gdy włączona jest funkcja uproszczonego prowadzenia głosowego, dla każdego
punktu nawigacji podawana jest tylko jedna (1)
instrukcja.
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia Użyj
prostej nawigacji głosowej.
2.
Wybrać ustawienie prowadzenia głosowego:
•
Okienko zaznaczone - jedna (1) instrukcja
prowadzenia głosowego dla każdego
punktu nawigacji.
•
Okienko nie zaznaczone - brak prowadzenia głosowego.
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Fotoradar
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Ostrzeżenie o fotoradarach.
2.
Wybór funkcji:
•
•
Okienko zaznaczone - ostrzeżenie z sygnałem akustycznym i symbolem, gdy
samochód zbliża się do fotoradaru.
Okienko nie zaznaczone - brak ostrzeżenia.
UWAGA
Rodzaje informacji, których umieszczanie na
mapie jest dozwolone, są uregulowane w
przepisach krajowych. Aktualne informacje,
patrz www.volvocars.com/navi.
UWAGA
Za przestrzeganie obowiązujących przepisów
ruchu drogowego i ograniczeń prędkości
odpowiada w każdym przypadku kierowca.
Sygnał zapisanej lokalizacji
1.
2.
Wybrać między zapisanymi pozycjami:
2.
Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - sygnał dźwiękowy,
gdy samochód zbliża się do lokalizacji
zapisanej przez użytkownika.
•
Okienko zaznaczone - sygnał dźwiękowy,
gdy samochód zbliża się do lokalizacji
zapisanej w Przewodniku (Str. 18).
•
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
•
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
Sygnał punktu POI na trasie
turystycznej
1.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiadomienie o POI podróży.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - informacje drogowe (Str. 38)
Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - sygnał akustyczny,
gdy samochód zbliża się do punktu POI,
ujętego w Przewodniku (Str. 18).
•
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
Sygnał trasy turystycznej
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiadomienie o trasie widokowej.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiad. o zapisanej lokalizacji.
35
WPROWADZANIE PUNKTU DOCELOWEGO, PLAN PODRÓŻY I TRASA
Nawigacja - importowanie/
eksportowanie zapisanych
lokalizacji
UWAGA
Importowanie i/lub eksportowanie zapisanych
tras i lokalizacji.
Plik do importowania punktów POI musi mieć format .gpx.
1.
•
Dodawanie plików z punktami POI do
bazy danych map wymaga pewnej wiedzy
komputerowej!
•
Format plików z punktami POI oraz sposób ich pobierania z Internetu określa
właściwy producent/dystrybutor. W
związku z tym nie istnieje znormalizowany
proces pobierania plików z punktami POI
z Internetu i dlatego niniejsza instrukcja
obsługi nie zawiera szczegółowego opisu
krok po kroku.
•
W razie pytań należy skontaktować się z
dealerem Volvo.
Podłączyć pamięć USB w schowku w konsoli
między fotelami.
Powiązane informacje
2.
3.
36
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Importuj/eksportuj zapam.
lokaliz..
Wybrać pozycje do importowania lub eksportowania.
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 18)
•
•
•
Nawigacja - plan podróży (Str. 24)
Nawigacja - trasa (Str. 25)
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI) (Str. 23)
INFORMACJE DROGOWE
INFORMACJE DROGOWE
Nawigacja - informacje drogowe
System nawigacyjny stale odbiera informacje o
ruchu drogowym nadawane za pośrednictwem
kanału informacji drogowych (TMC), które są
wykorzystywane do dynamicznego wyznaczania
trasy. W przypadku wystąpienia sytuacji, które
mają wpływ na przebieg podróży (np. wypadki,
roboty drogowe), zostaje to pokazane na ekranie, a jeśli został wyznaczony punkt docelowy,
następuje przeliczenie trasy. Przeliczenie może
nastąpić automatycznie albo może wymagać
potwierdzenia, patrz Przeliczenie trasy na żądanie (Str. 27).
Ten symbol na ekranie oznacza,
że na aktualnym obszarze objętym zasięgiem odbioru
dostępne są informacje drogowe. Kolor symbolu wskazuje,
jak ważna jest dana informacja:
•
CZERWONY – informacja jest odczytywana,
a pozycja jest pokazywana na mapie.
•
ŻÓŁTY – bez odczytywania, pozycja jest
pokazywana na mapie.
UWAGA
Informacje drogowe są prezentowane różnie w
zależności od tego, czy określono miejsce docelowe lub nie.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których transmitowane są informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Uruchomienie/wyłączenie
1.
38
Zaznaczyć kratkę, aby włączyć informacje
drogowe albo zlikwidować zaznaczenie, aby je
wyłączyć.
Informacje drogowe – bez podanego
punktu docelowego
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie utrudnień drogowych bez konieczności wyboru punktu docelowego.
Ten symbol pokazuje pozycję
utrudnienia drogowego – więcej informacji, patrz część Informacje drogowe – z określonym
punktem docelowym>Informacje drogowe – na mapie.
TMC to znormalizowany system kodowania informacji drogowych. Odbiornik automatycznie
wyszukuje odpowiednią częstotliwość.
Funkcja TMC nie jest dostępna we wszystkich
regionach/krajach. Obszar pokrycia systemu
jest stale powiększany i czasem może być
konieczna aktualizacja.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe.
Otwiera funkcję przewijania na mapie.
Informacje drogowe na mapie
1. W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Komunikaty
drogowe na mapie.
2.
Wyszukać zakłocenia w ruchu drogowym za
pomocą funkcji przewijania, patrz opis poniżej
w części Informacje drogowe – z określonym
punktem docelowym>Informacje drogowe –
na mapie.
INFORMACJE DROGOWE
Cały ruch
1. W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Komunikaty
drogowe na mapie.
> Pojawi się lista ze wszystkimi komunikatami drogowymi w danym obszarze
odbioru.
Odsłuchiwanie informacji drogowych na
trasie
– W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Odsłuchaj
komunikaty na trasie.
> Odczytane zostaną aktualne komunikaty
drogowe na trasie planu podróży.
2.
Cały ruch
1. W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Wszystkie
komunikaty.
> Pojawi się lista ze wszystkimi komunikatami drogowymi w danym obszarze
odbioru. Informacje drogowe są w pierwszej kolejności pogrupowane według krajów (na obszarach przygranicznych), a
następnie numerów dróg i nazw ulic.
Wybrać pozycje, jakie mają zostać wyświetlone. Patrz opis poniżej w części Informacje
drogowe – z określonym punktem docelowym>Cały ruch.
Informacje drogowe – z podanym
punktem docelowym
Funkcja ta informuje o utrudnieniach drogowych
po wprowadzeniu punktu docelowego.
2.
Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym
(droga/ulica) i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
> Zakłócenia w ruchu drogowym są
wyświetlane w formie listy z najbardziej
poważnym utrudnieniem na samej górze,
np. informacją o wstrzymaniu ruchu na
pasie.
3.
Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o zakłóceniu w ruchu drogowym razem
z pozycją na mapie. Mapa jest ustawiona w
taki sposób, że pozycja utrudnienia drogowego znajduje się pośrodku.
Utrudnienie drogowe na mapie.
Informacje drogowe na mapie
1.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Komunikaty
drogowe na mapie.
2.
Przewijać mapę, aż do ustawienia krzyżyka na
utrudnieniu lub symbolu, którego szczegółowe informacje mają zostać wyświetlone.
> Zapali się żółta ramka dookoła symbolu.
}}
39
INFORMACJE DROGOWE
||
3.
Potwierdzić wybór, naciskając OK/MENU.
> Pojawią się dostępne informacje, np.
•
•
•
•
•
1.
nazwa ulicy/numer drogi
Kraj
charakter utrudnienia
skala utrudnienia
czas trwania utrudnienia.
Jeśli w obrębie ramki kursora znajduje się
kilka utrudnień drogowych, w pierwszej
kolejności zostaje wyświetlone to, które
jest najbliżej środka krzyżyka.
Cyfry wyświetlane w górnej części ekranu,
na przykład „2/5”, oznaczają, że wyświetlana informacja to numer 2 z łącznej liczby
5 komunikatów mieszczących się w obrębie kursora – pozostałe komunikaty można
przeglądać, naciskając krótko raz za razem
przycisk OK/MENU.
2.
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Komunikaty drogowe Komunikaty
drogowe na mapie.
> Wymienione bezpośrednio utrudnienia
drogowe (dwa na poprzedniej ilustracji)
wskazują, że informacje te dotyczą aktualnego planu podróży.
•
Długość tego zaznaczenia odpowiada skali
(długości odcinka) utrudnienia drogowego.
•
Kierunek jazdy jest pokazany poprzez zaznaczenie odpowiedniej strony drogi.
Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o zakłóceniu w ruchu drogowym razem
z pozycją na mapie. Mapa jest ustawiona w
taki sposób, że pozycja utrudnienia drogowego znajduje się pośrodku.
Utrudnienie drogowe wraz z jego skalą.
Wielkość obszaru objętego informacjami
drogowymi
Skala mapy określa możliwy zakres wyświetlanych
informacji drogowych. Im większy obszar mapy
jest widoczny na ekranie, tym większa liczba informacji o zakłóceniach może być wyświetlona.
Informacje wymienione bezpośrednio
Utrudnienie drogowe na mapie.
Skala utrudnienia drogowego
Niektóre utrudnienia drogowe nie są związane
tylko z jedną pozycją, lecz mogą występować na
dłuższym odcinku.
40
Oprócz symbolu określającego pozycję utrudnienia drogowego, odcinek na którym ono występuje
jest także zaznaczony ciągiem czerwonych krzyżyków „xxxxx”.
Powiązane informacje
•
Nawigacja – Real Time Traffic Information
(RTTI), (Str. 41)
•
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 33)
INFORMACJE DROGOWE
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 18)
•
Nawigacja – Real Time Traffic
Information (RTTI)1, 2
Nawigacja - plan podróży (Str. 24)
Samochód połączony z Internetem może odbierać przez Internet informacje drogowe nadawane
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu RTTI.
Aktualne warunki drogowe są pokazywane dla
autostrad, dróg głównych i dróg pozamiejskich, a
także dla niektórych tras w obrębie miast.
Ilość informacji drogowych pokazywanych na
mapie zależy od odległości od samochodu, przy
czym informacje te są wyświetlane tylko w promieniu około 120 km od pozycji samochodu.
Tekst i symbole na mapie są wyświetlane w normalny sposób, a informacja o natężeniu ruchu
pokazuje, jak szybko można jechać daną drogą w
stosunku do obowiązującego na niej ograniczenia
prędkości. Natężenie ruchu drogowego jest pokazywane na mapie po obu stronach drogi za
pomocą jednej kolorowej linii dla każdego z kierunków jazdy:
Informacje drogowe o zdarzeniach i natężeniu
ruchu są przez cały czas pozyskiwane z aplikacji
mobilnych, od organów publicznych i z danych
GPS z pojazdów. Gdy jakiś samochód zażąda
informacji o natężeniu ruchu, jednocześnie zostają przekazane anonimowe dane dotyczące
natężenia ruchu w miejscu, w którym znajduje się
ten samochód, co umożliwia działanie tej usługi.
Anonimowe dane są wysyłane tylko wtedy, gdy
funkcja RTTI jest aktywna.
1
2
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Real Time Traffic Information
•
•
•
Zielony – brak zakłóceń.
Pomarańczowy – powolny ruch.
Czerwony – zatłoczenie/korek drogowy/
wypadek.
}}
41
INFORMACJE DROGOWE
||
Uruchomienie/wyłączenie
1. W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Użyj inf. drog. w czasie
rzeczywist..
2.
Zaznaczyć kratkę, aby włączyć informacje
drogowe nadawane w czasie rzeczywistym
albo zlikwidować zaznaczenie, aby je wyłączyć.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Powiązane informacje
•
•
•
•
42
Nawigacja - informacje drogowe (Str. 38)
Nawigacja - opcje trasy (Str. 27)
Nawigacja - opcje mapy (Str. 31)
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 33)
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Nawigacja - mapa i informacje
systemowe
Firma Volvo oferuje szereg map, które obejmują
różne części świata. Mapa składa się z danych
mapy oraz danych dróg wraz z powiązanymi
informacjami.
Mapy – zawartość
Mapy są wzbogacane o dodatkowe informacje i
nieustannie aktualizowane.
UWAGA
Mapa nie ma 100-procentowego pokrycia
wszystkich obszarów/krajów.
Podczas aktualizacji do systemu nawigacyjnego
przenoszone są nowe informacje, a stare, nieaktualne informacje zostają usunięte.
Obszar pokrycia systemu jest stale powiększany i czasem może być konieczna aktualizacja.
Informacje o systemie
Patrz strona support.volvocars.com, gdzie zamieszczono informacje dotyczące map i inne informacje związane z systemem Sensus Navigation.
Obszary map
System nawigacyjny samochodu zmienia się
zależnie od rynku. W przypadku konieczności
zmodyfikowania obszaru mapy należy skontaktować się z dealerem Volvo, który udzieli informacji
o sposobie postępowania.
–
1
2
44
W widoku normalnym źródła nawigacji nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać opcję
Ustawienia Informacje systemowe.
> Wyświetlane są dane z aktualnego stanu
systemu nawigacji, np. aktualny nadajnik
informacji drogowych oraz eksploatacyjne
dane mapy, jak również jej wersja.
Aktualizowanie map
Zaktualizowane dane mapy pobiera się z Internetu1 do pamięci przenośnej USB2. Przeniesienie
pobranej aktualizacji do systemu nawigacyjnego
samochodu odbywa się następnie za pośrednictwem gniazda USB samochodu, który znajduje się
w tylnym schowku konsoli między fotelami.
Patrz informacje na stronie support.volvocars.com.
Pamięć przenośna USB musi mieć co najmniej 20 GB wolnego miejsca.
UWAGA
Przed rozpoczęciem aktualizacji danych mapy
w samochodzie:
•
Najpierw przeczytać informacje i instrukcje z Internetu dotyczące pobierania i
aktualizacji danych mapy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aktualizacji należy skontaktować się z dealerem Volvo
lub odwiedzić stronę www.volvocars.com/navi.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Aktualizowanie
Wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie
w celu dokonania aktualizacji systemu nawigacyjnego – jest tam także widoczny postęp procesu
aktualizacji oraz szacunkowy pozostały czas jej
trwania.
UWAGA
W trakcie aktualizacji pewna ilość funkcji Infotainment jest wyłączona lub ograniczona.
1.
Uruchomić silnik.
2.
Podłączyć przenośną pamięć USB zawierającą aktualizację do złącza USB samochodu i
wykonywać instrukcje pojawiające się na
ekranie.
> Ekran wyświetlacza pokazuje
Aktualizacja mapy zakończona. Z
wszystkich funkcji systemu nawigacji
można ponownie korzystać.
UWAGA
Aktualizacja mapy może w niektórych sytuacjach spowodować dodanie w systemie
nowych funkcji, które nie zostały opisane w tej
instrukcji.
Kontynuowanie przerwanej aktualizacji
Jeśli aktualizacja nie zostanie zakończona przed
wyłączeniem silnika, proces ten będzie kontynuowany od ostatniego miejsca przy kolejnym rozruchu silnika pod warunkiem, że pamięć USB jest
nadal podłączona. Jeśli pamięć USB nie jest podłączona - należy uruchomić silnik, a następnie
podłączyć pamięć USB.
Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi się
Aktualizacja mapy zakończona.
Powiązane informacje
Nawigacja - prezentacja menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień w menu
systemu nawigacji.
Wyświetlane są trzy poziomu menu. Mogą być
dostępne dalsze podpozycje menu, które są opisane w poświęconych im częściach.
–
Otworzyć menu systemowe, naciskając
OK/MENU w normalnym widoku źródła systemu nawigacji.
•
Nawigacja - umowa licencyjna i prawa autorskie (Str. 50)
Powtarz. instruk. głosow.
(Str. 33)
•
Wyznaczanie celu
(Str. 18)
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 48)
Dom
(Str. 18)
•
Sensus Navigation (Str. 7)
Adres
(Str. 18)
Kraj:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Skrzyż.:
Wybierz pojed. cel
Dodaj jako cel pośredni
Informacja
Zapisz
}}
45
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Punkt zainteresowania (POI)
(Str. 18)
(Str. 18)
Travel guide
Według nazwy
Kraj:
Prowadź
Według kategorii
Kod pocztowy
Szczegóły
W pobliżu samochodu
Ulica:
Zdjęcia
Wzdłuż trasy
Numer:
Odtwórz audio
W pobliżu celu
Skrzyż.:
Zatrzymaj audio
W pobliżu miejsca na
mapie
Wybierz pojed. cel
Zapamiętana lokalizacja
(Str. 18)
Współrzędne geograficzne
Usuń
Skasuj plan podróży
Informacja
Dodaj jako cel pośredni
Zapisz
Informacja
Punkt na mapie
Zapisz
Wybierz pojed. cel
Usuń
Dodaj jako cel pośredni
Usuń wszystkie
Zapisz
(Str. 18)
Trasa
Dodaj jako cel pośredni
Wybierz pojed. cel
Wyszukiwanie w internecie
Dodaj kolejny cel
pośredni
(Str. 18)
Wybierz pojed. cel
(Str. 18)
(Str. 24)
Prowadź
Format:
Usuń wszystkie
Poprzedni cel
Plan podróży
Informacja
Zapisz
Edytuj
(Str. 18)
Plan podróży
Dodaj jako cel pośredni
Wybierz pojed. cel
46
Kod pocztowy
Unikaj
(Str. 25)
Zmień trasę
(Str. 18)
Dłuższa
Krótsza
Usuń
Alternatywne trasy do celu
(Str. 25)
Szczegółowy podgląd trasy
(Str. 25)
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Podgląd trasy
(Str. 25)
Opcje trasy
Następna
Rodzaj trasy
Poprzednia
Zmień trasę na żądanie
Powiększ
Proponowane trasy
Zmniejsz
Użyj pasa HOV
Mapa reszty trasy
(Str. 25)
Wykonaj zapis trasy
(Str. 25)
Użyj pasa ekspresowego
Unikaj obszaru
Unikaj autostrad
lub
Unikaj dróg płatnych
Zatrzymaj zapis
Unikaj tuneli
Komunikaty drogowe
(Str. 38)
Unikaj promów
Wszystkie komunikaty
(Str. 38)
Unikaj transp. samoch.
koleją
Komunikaty drogowe na mapie
Anuluj prow. do celu
(Str. 27)
Opcje mapy
(Str. 31)
Pokaż mapę pełnoekranową
Map type
Komunikaty autostradowe
Dane pozycji
Kompas
Symbole POI
Kolory mapy
Zapisana lokalizacja na
mapie
Unikaj dróg objętych
winietą
(Str. 24)
lub
Kontynuacja prowadzenia do celu
Ustawienia
}}
47
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Opcje prowadzenia
Opcje przycisków FAV
(Str. 33)
Format czasu przyjazdu
Importuj/eksportuj zapam. lokaliz.
Nazwy dróg w instr. głosowych
A
Prowadzenie skręt po
skręcie
Powiązane informacje
•
•
Automatyczny odczyt
komunikatów
Pilotowanie głosowe
Użyj prostej nawigacji
głosowej
Sensus Navigation (Str. 7)
Poniżej przedstawiono przykłady, co może być
interpretowane jako nieprawidłowe działanie systemu nawigacji.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa
System nawigacyjny pokazuje pozycję samochodu z dokładnością około 20 metrów.
Wysokie góry, budynki, tunele, wiadukty, przejazdy
nad/pod innymi drogami itp. również mają ujemny
wpływ na odbiór sygnałów GPS, co oznacza, że
dokładność obliczania pozycji samochodu może
ulec zmniejszeniu.
Ostrzeżenie o fotoradarach
Powiad. o zapisanej lokalizacji
Powiadomienie o POI
podróży
System nie zawsze oblicza najszybszą/
najkrótszą trasę
Powiadomienie o trasie
widokowej
48
Nawigacja - obsługa (Str. 11)
(Str. 36)
Nawigacja - postępowanie w razie
nieprawidłowości
Większe prawdopodobieństwo błędu występuje
podczas jazdy drogą przebiegającą równolegle do
innej drogi, krętą drogą, drogą wielopoziomową
oraz po przejechaniu dużej odległości bez wykonywania większych skrętów.
Wyciszenie audio
Informacje systemowe
Patrz część Ulubione w Instrukcji obsługi.
UlubioneA
(Str. 44)
Podczas obliczania zarysu trasy uwzględniane są
odległość, szerokość drogi, typ drogi, liczba skrętów w prawo i w lewo, ronda itd. w celu uzyskania
jak najlepszej trasy teoretycznej. W oparciu o
doświadczenie i znajomość okolicy można wybrać
bardziej efektywną trasę.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
System korzysta z dróg płatnych,
autostrad i promów, pomimo że
ustawione zostało ich unikanie
Z przyczyn technicznych system może korzystać
tylko z głównych dróg przy obliczaniu zarysu trasy
o dużej długości.
Jeśli wybrano unikanie dróg płatnych i autostrad,
są one unikane w jak największym możliwym
stopniu i wykorzystywane tylko wtedy, gdy nie jest
dostępna żadna rozsądna alternatywa.
Pozycja na mapie jest nieprawidłowa po
transporcie samochodu
Jeśli samochód jest transportowany, na przykład
promem lub pociągiem albo w sposób, który
utrudnia odbiór sygnałów GPS, obliczenie jego
prawidłowej pozycji może zająć nawet 5 minut.
opon letnich na zimowe lub na odwrót system
musi „nauczyć się” rozmiaru nowych kół.
Aby umożliwić optymalne działanie systemu
zaleca się kilkakrotne obrócenie kierownicy do
oporu kilka razy podczas jazdy w odpowiednim
miejscu.
Obraz mapy jest niezgodny z
rzeczywistą sytuacją
Czynniki takie jak ciągła rozbudowa i przebudowa
sieci drogowej, wprowadzanie nowych zasad
organizacji ruchu itp. powodują, że baza danych
mapy nie zawsze jest kompletna.
Informacje zapisane na mapach są przez cały
czas wzbogacane i aktualizowane. Aby pobrać
najnowsze dane mapy, patrz Aktualizowanie map
(Str. 44). Patrz też support.volvocars.com, gdzie
zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące
map itd.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa po odłączeniu
akumulatora
Skala mapy czasem się zmienia
Jeśli zasilanie anteny GPS było odcięte, prawidłowy odbiór sygnałów GPS i obliczenie pozycji
samochodu może zająć ponad 5 minut.
Na pewnych obszarach nie są dostępne szczegółowe informacje mapy. System zmienia wtedy
automatycznie stopień powiększenia.
Symbol samochodu na ekranie
zachowuje się nieprawidłowo po
zmianie opony
Symbol samochodu na ekranie skacze
do przodu lub obraca się
Oprócz odbiornika GPS w obliczaniu aktualnej
pozycji i kierunku jazdy samochodu pomagają
czujnik prędkości samochodu i żyroskop. Po
zamontowaniu koła zapasowego albo zmianie
System może potrzebować kilku sekund, by
wykryć pozycję i ruch samochodu przed rozpoczęciem podróży.
Wyłączyć zarówno system, jak i silnik. Uruchomić
ponownie, ale pozostać w miejscu przez chwilę
przed rozpoczęciem jazdy.
Wybieram się w długą podróż, ale nie
chcę określać konkretnej trasy do
miast, przez które chcę przejeżdżać. W
jaki sposób można najłatwiej utworzyć
plan podróży?
Należy określić punkt docelowy bezpośrednio na
mapie za pomocą krzyżyka. System automatycznie poprowadzi wtedy do końcowego punktu
docelowego, nawet w przypadku omijania punktów pośrednich trasy.
Informacje mapy są nieaktualne
Informacje zapisane na mapach są przez cały
czas wzbogacane i aktualizowane. Aby pobrać
najnowsze dane mapy, patrz Aktualizowanie map
(Str. 44). Patrz też support.volvocars.com, gdzie
zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące
map itd.
Jak można szybko sprawdzić, która
wersja mapy jest używana przez
system?
Wyszukać w menu opcję Ustawienia
Informacje systemowe + , aby uzyskać informację na temat wersji mapy i obejmowanego przez
nią obszaru geograficznego, patrz (Str. 44).
}}
49
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Nawigacja - umowa licencyjna i
prawa autorskie
Cyprus
© EuroGeographics.
Nawigacja - trasa (Str. 25)
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z producentem/projektantem.
Estonia
© EuroGeographics.
Nawigacja - opcje trasy (Str. 27)
Copyright
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Powiązane informacje
•
Nawigacja - mapa i informacje systemowe
(Str. 44)
•
•
Europa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
50
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
}}
51
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
52
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - mapa i informacje systemowe
(Str. 44)
•
Sensus Navigation (Str. 7)
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Aktualizacja map
44
I
P
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)
41
Plan podróży
24
POI
Symbole
wprowadzanie punktu docelowego
23
18
Prawa autorskie
50
Przewodnik głosowy
33
Punkt docelowy
18
Punkty zainteresowania, patrz też POI
23
Informacje o ruchu drogowym
C
czas podróży
INDEKS ALFABETYCZNY
38
33
K
D
dane mapy
44
Diagnostyka
sensus navigation
48
F
Fotoradar
33
godzina dojazdu
13
Kompas
31
R
M
Menu
Menu przewijane
przegląd menu, nawigacja
7
33
Rozetka znakowa
13
Rozpoznawanie poleceń głosowych
15
11
45
S
Skala
zmiana
O
G
Gniazdo USB
Klawiatura
Obszary mapy
44
Opcje mapy
31
Opcje przewodnika
33
38
53
INDEKS ALFABETYCZNY
T
Transport samochodu
48
Trasa
trasy alternatywne i przegląd tras
25
25
U
Uruchamianie przewodnika
24
Usuwanie planu podróży
24
W
54
Wstrzymaj prowadzenie
24
Wznów prowadzenie
24
TP 24462 (Polish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement