Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Napisy i symbole na ekranie
Zdarzenie w następnym punkcie nawigacji
Odległość do następnego punktu nawigacji
Nazwa następnej drogi/ulicy
Obiekt/punkt zainteresowania (POI)
Planowana trasa do końcowego punktu docelowego
Planowana trasa do punktu pośredniego trasy
Symbol punktu docelowego/końcowego punktu docelowego
Obliczona godzina dojazdu do końcowego punktu docelowego
Obliczona pozostała odległość do punktu docelowego
Kompas
Informacje drogowe
Obszar objęty zasięgiem informacji drogowych
Typ drogi
Nazwa aktualnej drogi/ulicy – w aktualnej pozycji samochodu (15)
Kolor
Planowana trasa
Autostrada
Pomarańczowy
Aktualna pozycja samochodu
Droga główna
Ciemnoszary
Zapisana lokalizacja
Mniejsza droga główna
Szary
Droga zwykła
Jasnoszary
Droga lokalna
Biały
Skala mapy
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system
informacji i nawigacji drogowej.
System Sensus Navigation prowadzi kierowcę do celu i przekazuje mu różne informacje
na trasie – informuje o sytuacjach, które mogą
utrudnić jazdę, np. o wypadkach czy robotach
drogowych, a następnie pokazuje alternatywne
trasy.
Istnieje możliwość ustawiania planu podróży,
wyszukiwania punktów zainteresowania Point of
interest na trasie, zapisywania w pamięci ulubionych miejsc itp.
System Sensus Navigation pokazuje dokładną
pozycję samochodu i zawsze potrafi zaprowadzić
kierowcę do celu, nawet jeśli skręci on w nieodpowiednim miejscu.
Dla maksymalnego zrozumienia działania systemu
zaleca się zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Poza jego praktycznym zastosowaniem, system
Sensus Navigation przyczynia się również do
poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez
ułatwienie dostępu i wyboru najlepszej trasy w
oparciu o ustawienia kierowcy.
Spis treści
01 WPROWADZENIE
Wprowadzenie............................................
Sensus Navigation......................................
Nawigacja - obsługa...................................
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura............................................................
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń głosowych......................................................
5
6
9
02 Wprowadzanie punktu
docelowego, plan podróży i
trasa
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego......................................................
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI)............................................
Nawigacja - plan podróży.........................
Nawigacja - trasa......................................
Nawigacja - opcje trasy............................
Nawigacja - opcje mapy...........................
Nawigacja - opcje prowadzenia................
Nawigacja - importowanie/eksportowanie zapisanych lokalizacji..........................
03 Informacje drogowe
Nawigacja - informacje drogowe.............. 36
16
01 02 03
2
11
13
20
21
23
25
28
31
34
Spis treści
04 Informacje o mapie i
systemie
Nawigacja - mapa i informacje systemowe........................................................
Nawigacja - prezentacja menu.................
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości...........................................
Nawigacja - umowa licencyjna i prawa
autorskie...................................................
05 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny.................................. 50
41
42
04 05
45
47
3
WPROWADZENIE
01 WPROWADZENIE
Wprowadzenie
Ten suplement jest uzupełnieniem do standardowej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości odnośnie jakichkolwiek
funkcji w samochodzie, należy najpierw
sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.
Dodatkowe zapytania należy kierować do
dealera lub przedstawiciela firmy Volvo Car
Corporation.
01
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o
kontakt z dealerem Volvo.
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszym suplemencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wyposażenie opisane w suplemencie nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
UWAGA
Instrukcję obsługi można pobrać jako aplikację na urządzenia przenośne (dotyczy
określonych modeli samochodów i urządzeń przenośnych), patrz
www.volvocars.com.
Aplikacja na urządzenia przenośne zawiera
również prezentację wideo i umożliwia
przeszukiwanie treści oraz łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
01 WPROWADZENIE
01
Sensus Navigation
Podstawowy opis i prezentacja systemu
Sensus Navigation.
System nawigacyjny oblicza trasę, czas podróży i odległość do wybranego punktu docelowego. System podaje wskazówki dojazdu,
instrukcje dotyczące skrzyżowań itd.
Jeśli podczas podróży kierowca zjedzie z
zaplanowanej trasy, system automatycznie
oblicza nową trasę.
Z systemu nawigacyjnego można korzystać
bez podawania punktu docelowego.
System jest dostarczany z ustawieniami standardowymi, natomiast uruchamia się z ostatnio używanymi ustawieniami.
System Sensus Navigation firmy Volvo wykorzystuje system referencyjny WGS84, który
określa pozycję za pomocą długości i szerokości geograficznej.
zalecanego kierunku jazdy, ponieważ mogą
wystąpić sytuacje, których system nawigacyjny nie może uwzględnić ani przewidzieć
np. gwałtowne zmiany pogody.
Rozmieszczenie elementów
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę
i pamiętać, aby całkowicie skupić się
na kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas
jazdy.
•
W związku z wpływem warunków
atmosferycznych i pory roku na
warunki drogowe niektóre zalecenia
mogą być mniej wiarygodne.
O tym należy pamiętać
System nawigacyjny przekazuje informacje
drogowe prowadzące do zaprogramowanego
celu podróży. Nie gwarantuje się wiarygodności wszystkich wskazówek dotyczących
Zespół przycisków na kierownicy do
obsługi menu, głośności i systemu ropzoznawania poleceń głosowych.
Ekran wyświetla mapy i pokazuje szczegółowe informacje dotyczące typu trasy,
odległość, menu itd.
Panel sterujący w środkowej konsoli do
włączania i obsługi systemu nawigacji,
menu oraz głośności.
Gniazdo USB.
Mikrofon systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
Funkcje dźwiękowe systemu nawigacyjnego
wykorzystują przednie głośniki.
Pilota zdalnego sterowania* można używać
do obsługi wszystkich funkcji systemu nawigacji. Przyciski na nadajniku zdalnego sterowania pełnią takie same funkcje jak przyciski
6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 WPROWADZENIE
01
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy.
Prezentacja mapy
Przykładowe obrazy mapy dla aktualnego położenia. Plan podróży, mapa skrzyżowań oraz tryb przewijania to tylko niektóre z widoków, jakie mogą być prezentowane na ekranie. UWAGA: ilustracje są schematyczne - szczegóły mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania i rynku.
}}
7
01 WPROWADZENIE
||
Wygląd ekranu zależy od położenia geograficznego i dokonanych ustawień, np. skali
mapy oraz wybranych do wyświetlania opcji
punktów PIO.
01
Objaśnienia napisów, znaków i symboli, które
mogą pojawiać się na wyświetlaczu są
dostępne po wewnętrznej stronie przedniej
okładki.
Przy wyznaczaniu planu podróży mogą
zostać obliczone trzy alternatywne propozycje trasy, patrz (Str. 25).
Szczegółowy plan skrzyżowania – po
lewej stronie ekranu wyświetlane jest
szczegółowe powiększenie następnego
skrzyżowania. Plan sytuacyjny jest
zawsze uzupełniany komunikatem głosowym, patrz (Str. 25).
Unikanie określonego obszaru, patrz
(Str. 25).
Tryb przewijania, patrz (Str. 9).
Powiązane informacje
•
•
8
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 13)
01 WPROWADZENIE
Nawigacja - obsługa
Podstawowa obsługa i przykłady korzystania z
systemu Sensus Navigation.
System nawigacji może być obsługiwany ze
środkowej konsoli, za pomocą przycisków na
kierownicy, pilota zdalnego sterowania* i
częsciowo za pomocą poleceń głosowych.
Odnośnie podstawowej obsługi systemu,
patrz część „System audio-multimedialny obsługa” w Instrukcji obsługi.
Aktywowanie Sensus Navigation
–
Nacisnąć przsycisk NAV na środkowej
konsoli.
> Po krótkiej chwili zostanie wyświetlona
mapa aktulanego obszaru geograficznego, z symbolem niebieskiego trójkąta oznaczającego samochód.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
•
Należy skierować całą uwagę na drogę
i pamiętać, aby całkowicie skupić się
na kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas
jazdy.
•
W związku z wpływem warunków
atmosferycznych i pory roku na
warunki drogowe niektóre zalecenia
mogą być mniej wiarygodne.
Systemu nawigacyjnego nie można wyłączyć,
ale może on działać w tle – zostaje wyłączony
dopiero po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
W trybie przewijania dostępny jest krzyżyk,
który można przesuwać na obrazie mapy za
pomocą przycisków numerycznych na konsoli środkowej.
Tryb przewijania za pomocą krzyżyka1.
Włączanie/wyłączanie trybu przewijania
–
Włączanie - nacisnąć jeden z przycisków
numerycznych 0–9.
–
Wyłączanie - nacisnąć EXIT lub NAV.
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny
przy wyłączonym silniku. Gdy poziom
naładowania akumulatora obniży się zbyt
bardzo, system wyłącza się.
Przewijanie
–
Menu
W uzupełnieniu do standardowego menu
źródłowego i skrótów systemu (patrz Instrukcja obsługi, pozycja Menu w części System
audio-multimedialny – obsługa), w systemie
1
01
nawigacji dostępne jest również menu przewijania.
Nacisnąć jeden z przycisków numerycznych 1-2-3-4-6-7-8-9 – na marginesach
pojawiają się strzałki kierunkowe wraz z
cyframi, których należy użyć w celu przewinięcia mapy w danym kierunku.
Powiększanie
–
Obrócić pokrętło TUNE.
Wybrać, czy pozycja krzyżyka/kursora ma być wyświetlana z nazwą lub ze współrzędnymi GPS, patrz (Str. 28).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
9
01 WPROWADZENIE
01
||
Środkowanie mapy
Naciśnięcie cyfry 5 w trybie przewijania powoduje wyśrodkowanie
mapy wokół pozycji samochodu.
Jeśli aktywny jest plan podróży z punktami
pośrednimi, każde kolejne naciśnięcie powoduje wyśrodkowanie mapy kolejno wokół
poszczególnych punktów pośrednich.
Menu przewijane
2. Wybór funkcji:
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
na mapie.
• Dodaj jako cel pośredni – Dodaje
zaznaczoną lokalizację do planu podróży.
• Informacja POI – Wyświetla na ekra-
nie nazwę i adres punktu POI, który
znajduje się najbliżej krzyżyka. Więcej
informacji na temat punktów POI, patrz
(Str. 16).
• Komunik. drog. na mapie – Pozwala
zobaczyć komunikaty drogowe2 wokół
zaznaczonej lokalizacji.
• Informacja – Wyświetla dostępne
informacje na temat zaznaczonej lokalizacji.
1. W trybie przewijania nacisnąć OK/MENU.
> Otworzy się menu pozycji na mapie,
którą wskazuje środek krzyżyka.
• Zapisz – Pozwala zapisać zaznaczoną
lokalizację w pamięci.
Przykład
Prowadzenie do wybranego punktu zainteresowania (POI):
1. Jeśli widok mapy nie jest wyświetlony nacisnąć NAV.
> Pojawi się widok mapy.
2
10
Usługa ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów/rynków.
2. Nacisnąć NAV.
> Otworzy się menu skrótów.
3. Zaznaczyć i podświetlić Wyznacz punkt
zainteresowania, a następnie potwierdzić za pomocą OK/MENU.
4. Zaznaczyć i podświetlić np. W pobliżu
samochodu, a następnie potwierdzić za
pomocą OK/MENU.
> Pojawi się lista wyników.
5. Zaznaczyć i podświetlić np. Nearest
tourist attraction, a następnie potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Pojawi się lista wyników.
6. Zaznaczyć i podświetlić wybraną pozycję
z listy i potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
> Pojawi się wyskakujące menu.
7. Zaznaczyć i podświetlić Wybierz pojed.
cel, a następnie potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
> Zostaje uruchomiona nawigacja –
postępować zgodnie z instrukcjami.
Zobacz również przykłady sterowania głosowego(Str. 13) dla systemu nawigacji.
01 WPROWADZENIE
Powiązane informacje
•
•
Sensus Navigation (Str. 6)
•
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 45)
•
Nawigacja - mapa i informacje systemowe (Str. 41)
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura
(Str. 11)
Nawigacja - rozetka znakowa i
klawiatura
Wpisywanie za pomocą rozetki
znakowej
01
Do wprowadzania tekstu i wybierania opcji
należy używać rozetki znakowej lub zespołu
przycisków w konsoli środkowej. Na przykład
wprowadzanie informacji dotyczących adresu
lub obiektu.
Rozetka znakowa.
1. Zaznaczyć pole tekstowe.
2. Nacisnąć przycisk OK/MENU, aby
wyświetlić rozetkę znakową.
Widok ekranu z polem tekstowym do wprowadzania dowolnego tekstu.
3. Wybierać znaki za pomocą pokrętła
TUNE i wprowadzać je poprzez naciśnięcie OK/MENU.
Aktywowanie opcji
Po zaznaczeniu żądanej funkcji lub pozycji
menu za pomocą pokrętła TUNE, nacisnąć
przycisk OK/MENU, aby wyświetlić następny
poziom funkcji/opcji.
}}
11
01 WPROWADZENIE
01
||
Wprowadzanie tekstu za pomocą
przycisków numerycznych
Więcej opcji
Lista opcji
UWAGA
Zaciemnionych znaków nie można wybrać
w połączeniu z aktualnie wprowadzanymi
znakami.
Menu wstawione w rozetkę znakową udostępnia dodatkowe opcje, które pozwalają
wprowadzić więcej znaków i cyfr:
• 123/ABC + OK/MENU – rozetka zna-
Lista odpowiadająca wprowadzonym znakom.
Klawiatura numeryczna3.
• WIĘCEJ + OK/MENU – na rozetce poja-
Przy wyszukiwaniu pojawia się lista zawierająca możliwe opcje w oparciu o wprowadzone informacje.
Innym sposobem wprowadzania znaków jest
użycie przycisków 0–9, * i # w konsoli środkowej.
• => + OK/MENU – kursor przenosi się na
kowa przełącza się między cyframi i literami.
Po naciśnięciu przycisku 9 pojawia
się pasek zawierający wszystkie
znaki4 przypisane do tego przycisku, np. w, x, y, z i 9. Szybkie naciśnięcia
przycisku powodują przesuwanie kursora
wśród tych znaków.
•
Zatrzymać kursor na żądanym znaku, aby
go wprowadzić – znak ten pojawi się w
wierszu wpisywania.
•
Usunąć/zmienić za pomocą przycisku
EXIT.
3
4
12
wiają się alternatywne znaki.
listę po prawej stronie ekranu, gdzie
można dokonać wyboru za pomocą przycisku OK/MENU.
• Kod pocztowy + OK/MENU – kursor
przenosi się na listę po prawej stronie
ekranu, gdzie można dokonać wyboru za
pomocą przycisku OK/MENU, patrz
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie kodu pocztowego (Str. 16)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu i rynku.
Znaki przypisane do poszczególnych przycisków mogą się zmieniać zależnie od rynku.
Liczba „149” w prawym górnym rogu ekranu
oznacza, że lista zawiera 149 możliwych opcji
odpowiadających wprowadzonym literom
„LON”.
Brak listy
Pusta lista oraz znaki „***” w prawym górnym
rogu ekranu oznaczają, że liczba dostępnych
opcji odpowiadających aktualnie wprowadzonym znakom jest większa niż 1000 – gdy
liczba ta spadnie, dostępne opcje zostaną
pokazane automatycznie.
Aby zmniejszyć liczbę opcji na liście:
•
Wprowadzić więcej znaków w wierszu
tekstowym.
01 WPROWADZENIE
Powiązane informacje
•
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Nawigacja - rozpoznawanie poleceń
głosowych
Przykłady sterowania głosowego dla systemu
nawigacji.
Odnośnie podstawowego opisu systemu rozpoznawania poleceń głosowych, patrz część
„System audio-multimedialny” w Instrukcji
obsługi.
Poniżej zamieszczone dialogi są przykładowe.
Odpowiedzi systemu mogą się różnić w
zależności od sytuacji.
Uruchomienie nawigacji
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych rozpoczyna prowadzenie
według określonego planu podróży.
–
Powiedz: „Start route guidance”.
> System odpowie: „Rozpocznij
prowadzenie”.
Wstrzymaj prowadzenie
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych zatrzymuje prowadzenie.
1. Powiedz: „Cancel route guidance”.
> System odpowie: „Na pewno
zatrzymać prowadzenie?”.
2. Powiedz: „Tak”.
> System odpowie: „Zatrzymaj
prowadzenie”.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie punktu zainteresowania
(POI)
01
Ten dialog z systemem rozpoznawania poleceń głosowych rozpoczyna prowadzenie do
najbliższej stacji benzynowej. Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku innych
punktów zainteresowania, takich jak przykładowo hotele i restauracje.
1. Powiedz: „Najbliższa stacja
benzynowa.”.
> System odpowie: „Wybrać numer
pozycji lub powiedzieć: następna
strona.”.
2. Wypowiedzieć numer pozycji, pod którym
jest wyszczególniona żądana stacja benzynowa (np. pozycja 5): „5”.
> System odpowie: „Zaakceptowano
numer 5. Chcesz wprowadzić
wskazany punkt docelowy jako cel
pośredni?”.
3. Powiedz: „Tak”.
> System odpowie: „Wprowadzono cel
pośredni 5. Rozpocząć
prowadzenie?”.
4. Powiedz: „Tak”.
> Trasa zostanie przeliczona i rozpocznie
się prowadzenie.
}}
13
01 WPROWADZENIE
01
||
Więcej poleceń
Więcej poleceń systemu rozpoznawania poleceń głosowych dla systemu nawigacji można
znaleźć w widoku normalnym menu MY CAR,
naciskając przycisk OK/MENU, a następnie
wybierając opcję Ustawienia Ustawienia
sterowania głosowego Lista poleceń
głosowych Polecenia nawigacyjne.
Powiązane informacje
•
14
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
W P R O W A D Z A N I E P U N K T U D O C E L O W E G O , P L A N P O DRÓŻY I TRASA
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Nawigacja - wprowadzanie punktu
docelowego
02
UWAGA
Definicja miasta lub obszaru może być
różna w różnych krajach, a nawet w różnych częściach tego samego kraju. W niektórych przypadkach odnosi się to granic
miasta, a w innych do rejonu.
Wyznaczanie punktu docelowego w systemie
nawigacji.
Każdorazowo wyznaczony punkt docelowy
można zapisać w „lokalizacjach zapisanych”
lub „dom”, dzięki czemu będzie on łatwo
dostępny przy następnym określaniu punktów docelowych. System nawigacji prowadzi
do punktu docelowego, a plan podróży może
zawierać cztery cele pośrednie. System nawigacji może ponadto wyświetlać dodatkowe
informacje dla wielu celów poprzez opcję
menu Informacja.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Adres.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Dom
Punkt docelowy musi zostać wcześniej zapisany, aby można było go wybrać.
Gdy system samochodu jest połączony z
internetem, można użyć aplikacji „Send to
Car” do przesłania punktów docelowych
mapy z przeglądarki oraz poprzez aplikację
mobilną Volvo On Call* do systemu nawigacji,
patrz Instrukcja obsługi i
support.volvocars.com.
–
Aby uzyskać dostęp do tych alternatywnych
metod określania punktów docelowych,
należy w normalnym widoku źródła nawigacji
nacisnąć OK/MENU i wybrać Wyznaczanie
celu.
Wystarczy wprowadzić tylko miasto/miejscowość, aby pojawił się plan podróży ze wskazówkami dojazdu do centrum.
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Dom.
> Rozpocznie się prowadzenie.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie adresu
2. Wprowadzić jedną lub więcej z poniższych opcji wyszukiwania:
•
•
•
•
•
Kraj:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Skrzyż.:
3. Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację:
• Mapa – Pokazuje, gdzie na mapie
można znaleźć daną lokalizację – czasami z dodatkowymi informacjami.
• Call number1 – Dzwoni do danego
obiektu, jeśli podany jest numer telefonu.
• Informacje online1 – Z Internetu zostaną pobrane informacje dodatkowe.
1
16
Wymaga podłączonego telefonu komórkowego, patrz Instrukcja obsługi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
4. Aby zapisać adres w pamięci, wybrać
Zapisz, a następnie jako Zapamiętana
lokalizacja lub Dom.
5. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie punktu zainteresowania
(POI)
Punkty POI (Point of Interest) są określane
także jako „punkty zainteresowania” lub
„obiekty”.
Baza danych mapy zawiera dużą liczbę możliwych do wyszukania punktów POI2, które
można podać jako punkt docelowy.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Punkt
zainteresowania (POI).
2. Wyszukiwanie punktów zainteresowania:
• Według nazwy - prowadzi bezpośrednio do rozetki znakowej i odnosi się do
wyszukiwania punktów POI na podstawie ich nazwy własnej, np. „Peppes
Bodega”. Obszarem wyszukiwania jest
cały obszar aktualnej mapy, np.
EUROPA, patrz Mapy - zawartość
(Str. 41).
• Według kategorii - umożliwia ograni-
czone wyszukiwanie punktów POI wybrać, aby wprowadzić kategorię (np.
bank/hotel/muzeum) punktu, nazwę
własną, kraj i/lub miasto/miejscowość.
3. Aby zapisać adres w pamięci, wybrać
Zapisz, a następnie jako Zapamiętana
lokalizacja lub Dom.
4. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
• W pobliżu samochodu - odnosi się
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wcześniej zapisanej
lokalizacji
• Wzdłuż trasy - odnosi się do wyszuki-
Tutaj przechowywane są punkty docelowe
zapisane za pomocą opcji menu Zapisz
Zapamiętana lokalizacja.
do wyszukiwania punktów POI w
pobliżu aktualnej pozycji samochodu.
wania punktów POI wzdłuż trasy ustawionego planu podróży.
• W pobliżu celu - odnosi się do
wyszukiwania punktów POI w sąsiedztwie punktu docelowego.
• W pobliżu miejsca na mapie -
odnosi się do wyszukiwania punktów
POI za pomocą funkcji przewijania
krzyżyka, patrz (Str. 9)
02
Punkt docelowy musi zostać wcześniej zapisany.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu
Zapamiętana lokalizacja.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację.
2
Informacje odnośnie wyboru opcji POI, które mają być pokazane na mapie, można znaleźć w części Punkty zainteresowania (POI) na mapie (Str. 28).
}}
17
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
2. Otwieranie zapisanego punktu docelowego:
• Trasy - np. zarejestrowany odcinek
02
trasy.
• Inne - np. zapisane lokalizacje.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację.
Tutaj można ponadto edytować lub usuwać zapisane punkty docelowe - w tym
celu należy wybrać Edytuj, Usuń lub
Usuń wszystkie.
3. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie wcześniejszego punktu
docelowego
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Poprzedni
cel.
18
2. Wybrać punkt docelowy z listy.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację.
Tutaj można ponadto usuwać punkty
docelowe - w tym celu należy wybrać
Usuń lub Usuń wszystkie.
3. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania w Internecie
Wymaga połączenia z Internetem, patrz
Instrukcja obsługi.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu
Wyszukiwanie w internecie.
2. Postępować według instrukcji na ekranie.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie kodu pocztowego
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Kod
pocztowy.
2. Wpisać kod pocztowy oraz w razie
potrzeby kraj.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację.
3. Aby zapisać punkt docelowy w pamięci,
wybrać Zapisz, a następnie jako
Zapamiętana lokalizacja lub Dom.
4. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie współrzędnych
geograficznych
4. Aby zapisać adres w pamięci, wybrać
Zapisz, a następnie jako Zapamiętana
lokalizacja lub Dom.
2. Zlokalizować i wyznaczyć dany punkt na
mapie korzystając z krzyżyka, patrz część
Menu(Str. 9) .
5. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
3. Aby zapisać adres w pamięci, nacisnąć
OK/MENU i wybrać Zapisz, a następnie
jako Zapamiętana lokalizacja lub Dom.
> Punkt docelowy jest zapisywany jako
symbol/ikona na mapie, jeśli wybrana
została funkcja Zapisana lokalizacja
na mapie, patrz część Opcje mapy
(Str. 28)
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu
Współrzędne geograficzne.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie punktu na mapie
tualny wcześniejszy punkt docelowy z
planu podróży i rozpoczyna nawigację
do aktualnego punktu docelowego.
Wprowadzanie punktu docelowego na
podstawie przewodnika
pomocą stopni, minut i sekund.
pomocą liczb dziesiętnych.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
punkcie docelowym, wybrać Informacja,
a następnie żądaną informację.
3
• Dodaj jako cel pośredni - dodaje
adres do planu podróży.
• DD°MM'SS'' – pozycja określona za
3. Wpisać pozycję.
4. Wprowadzanie jako cel pośredni lub pojedynczy punkt docelowy:
• Wybierz pojed. cel – Usuwa ewen-
2. Najpierw należy określić metodę wprowadzenia współrzędnych GPS, wybrać
Format::
• Dziesiętny – pozycja określona za
02
Pozycja kursora z określonymi współrzędnymi
GPS. Aby zmienić wyświetlaną nazwę, wybrać
Ustawienia
Opcje mapy
Dane pozycji.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Punkt na
mapie.
Opcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach lub rynkach.
Wyszukiwanie za pomocą przewodnika
„Travel guide3” oznacza, że do wyboru są
przygotowane propozycje należące do różnych obszarów tematycznych, np. restauracje, trasy widokowe lub zabytki.
Przewodnik jest zapisany w pamięci USB,
która musi być podłączona do gniazda USB
}}
19
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
w tylnym schowku konsoli między fotelami w
samochodzie.
02
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Wyznaczanie celu Travel
guide.
Jeśli ta opcja menu nie jest widoczna na
ekranie, oznacza to, że brak jest propozycji dla obszaru, na którym aktualnie znajduje się samochód lub urządzenie USB
nie jest podłączone.
2. Wybrać przewodnik poprzez jedną z
poniższych kategorii:
•
•
•
•
•
Restauracje
Atrakcje turystyczne
Hotele
Trasy turystyczne
Inne
3. Jeśli przewodnik oferuje taką możliwość,
można przeglądać szczegółowe dane
oraz zdjęcia, jak również odtwarzać
dźwięk. Wybrać:
• Szczegóły
• Zdjęcia
• Odtwórz audio
4. Wybrać opcję Prowadź.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - rozetka znakowa i klawiatura
(Str. 11)
•
•
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Nawigacja - plan podróży (Str. 21)
Nawigacja - symbole punktów
zainteresowania (POI)
Pokazano tu przykłady symboli różnych punktów zainteresowania (POI).
Informacje odnośnie ustawiania, które symbole POI mają być pokazane na mapie,
można znaleźć w części Punkty zainteresowania (POI) na mapie (Str. 28).
UWAGA
•
Symbole punktów POI oraz liczba tego
rodzaju punktów na poszczególnych
rynkach są różne.
•
W związku z aktualizacją danych mapy
mogą pojawiać się nowe symbole, a
inne mogą znikać – wszystkie symbole
występujące w danym systemie mapy
można przejrzeć w menu, korzystając
z opcji Ustawienia
Opcje mapy
Symbole POI
Wybrane.
Przykładowe symbole POI, pogrupowane
według funkcji socjalnej:
Car dealer/repair
Petrol station
Car repair
20
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Parking
Government or comunity
facility
Tourist attraction
Government office
Police/emergency
Golf
Library
Cinema
Nawigacja - plan podróży
Sporządzanie planu podróży i uruchamianie
nawigacji do żądanego punktu docelowego.
Plan podróży zostaje utworzony po zapisaniu
punktu docelowego. System obsługuje jednorazowo jeden plan podróży zawierający maksymalnie 4 punkty pośrednie.
02
Hospital or health care
facility
Amusement park
Recreation
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Powiązane informacje
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 16)
•
•
•
Nawigacja - opcje mapy (Str. 28)
•
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 31)
Nawigacja - mapa i informacje systemowe (Str. 41)
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 34)
W celu aktywacji planu podróży należy określić jego punkt docelowy.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Plan podróży.
2. Jeśli plan podróży ma obejmować cel
pośredni, wybrać Dodaj kolejny cel
pośredni.
Do planu podróży można dodać maksymalnie 4 cele pośrednie. Ich kolejność
można dostosować, patrz „Dostosowanie
planu podróży” poniżej.
}}
21
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
3. Jeśli potrzebna jest informacja o celu
pośrednim, podświetlić dany cel pośredni
i nacisnąć OK/MENU, a następnie
wybrać Informacja.
02
Dostosowanie planu podróży
4. Po wprowadzeniu na żądane miejsce,
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
4. Wybrać opcję Prowadź.
> Aktywowany zostanie aktualny plan
podróży i rozpocznie się prowadzenie,
chyba że włączona jest funkcja Sugerowana trasa(Str. 23) .
5. Jeśli włączona jest funkcja Sugerowana
trasa, wybrać trasę.
> Aktywowany zostanie aktualny plan
podróży i rozpocznie się prowadzenie.
Wstrzymywanie prowadzenia
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję
Anuluj prow. do celu.
> Prowadzenie zostanie przerwane.
Wznów prowadzenie
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję
Kontynuacja prowadzenia do celu.
> Prowadzenie będzie kontynuowane od
miejsca, w którym zostało wstrzymane.
Usuwanie planu podróży
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk NAV i wybrać opcję
Plan podróży Skasuj plan podróży.
> Aktualny plan podróży ze wszystkimi
celami pośrednimi zostanie usunięty.
1. Zaznaczyć i podświetlić cel pośredni, a
następnie potwierdzić za pomocą OK/
MENU.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 16)
2. Wybrać, co należy dostosować i wprowadzić zmiany:
•
•
Nawigacja - trasa (Str. 23)
• Usuń – usuwa punkt pośredni trasy.
• Przesuń pozycję na liście – zmienia
kolejność w planie podróży (patrz
następny punkt).
• Zapisz – zapisuje punkt pośredni
trasy.
Zmiana kolejności celów pośrednich
1. Wybrać cel pośredni do przesunięcia i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Pojawi się wyskakujące menu.
2. Zaznaczyć i podświetlić Przesuń
pozycję na liście, a następnie potwierdzić za pomocą OK/MENU.
22
3. Obrócić pokrętło TUNE, aby przesunąć
cel pośredni w górę lub w dół listy.
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 34)
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Nawigacja - trasa
2. Wybrać żądane działanie:
Trasy alternatywne
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Alternatywne trasy do
celu.
Trasa może być wyświetlana szczegółowo lub
poglądowo. Można ponadto wybierać trasy
alternatywne. Istnieje również możliwość
rejestracji trasy w celu jej zapisania w pamięci
systemu.
02
2. Wybrać sugerowaną trasę lub Rodzaj
trasy:
Zaznaczony odcinek.
• Zmień trasę – system przelicza trasę,
uwzględniając polecenie omijania
wskazanego odcinka.
• Dłuższa – odcinek do ominięcia zosTrasa – omijanie
Za pomocą tej funkcji kierowca może polecić
ominięcie najbliższego odcinka trasy. Funkcja
działa tylko wtedy, gdy dostępne są alternatywne ulice lub drogi – w przeciwnym razie
zaznaczenie (lub jego część) zostanie zignorowane.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Unikaj.
taje wydłużony.
•
Krótsza – odcinek do ominięcia zostaje skrócony.
• Usuń – zaznaczone odcinki zostają
usunięte i zostaje przywrócona pierwotna wersja trasy.
Przy użyciu funkcji Unikaj obszaru można
usunąć zaznaczenie całego obszaru, patrz
część Opcje trasy (Str. 25).
• ECO z uwzględnieniem ruchu
drogowego – priorytet ma niskie zużycie paliwa4.
• Szybka – priorytet ma krótki czas podróży.
• Szybka z uwzględnieniem ruchu
drogow. – krótki czas podróży przy
minimum korków4.
• Krótka – priorytet ma krótka trasa.
Trasa może także zostać wytyczona
mniejszymi drogami.
4
Funkcja jest koordynowana z informacjami pochodzącymi z radia dla kierowców.
}}
23
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
Przegląd trasy
–
02
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Podgląd trasy.
> Wyświetlana jest informacja o celach
pośrednich i punkcie docelowym trasy.
Szczegółowe informacje o trasie
Wyświetlone są tutaj elementy, które zawiera
każdy odcinek trasy między dwoma celami
pośrednimi, na przykład zjazdy z autostrad i
skrzyżowania.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Szczegółowy podgląd
trasy.
> Wyświetlana jest informacja o celach
pośrednich i punkcie docelowym trasy.
Szczegółowy odcinek na trasie.
2. Powiększanie i pomniejszanie mapy oraz
przewijanie trasy:
• Następna – przechodzi do następnego odcinka.
• Poprzednia – przechodzi do poprzedniego odcinka.
• PowiększZmniejsz – powiększa/
zmniejsza obraz mapy zawierający
aktualny odcinek.
Mapa pozostałej trasy
Funkcja ta wyświetla pozostały odcinek trasy.
24
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Mapa reszty trasy.
> Wyświetlany jest obraz mapy zawierający pozostały dystans planu podróży
od aktualnej pozycji samochodu.
Odnośnie funkcjonalności i dostępnych funkcji, patrz część Menu(Str. 9) .
Rejestracja trasy
Rejestracja i zapisywanie trasy w pamięci
systemu nawigacyjnego.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Trasa Wykonaj zapis trasy.
> Rozpocznie się rejestracja trasy. Symbol „REC” jest wyświetlany na ekranie,
gdy trwa rejestracja.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
2. Aby zatrzymać rejestrowanie trasy, należy
nacisnąć OK/MENU i wybrać Trasa
Zatrzymaj zapis.
> Zarejestrowana trasa zostanie zapisana.
Nawigacja - opcje trasy
Ustawienia opcji trasy obejmują między
innymi typ trasy oraz liczbę proponowanych
tras.
2. Wybrać typ trasy:
• Szybka z uwzględnieniem ruchu
drogow. – krótki czas podróży przy
minimum korków6.
• Szybka – priorytet ma krótki czas pod-
02
róży.
Zarejestrowane trasy można otwierać w menu
Wyznaczanie celu Zapamiętana
lokalizacja Trasy.
• Krótka – priorytet ma krótka trasa.
Trasa może także zostać wytyczona
mniejszymi drogami.
• ECO z uwzględnieniem ruchu
drogowego – priorytet ma niskie
zużycie paliwa6.
Przeliczenie trasy na żądanie
Typ trasy
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy.
Zarejestrowane pliki można eksportować/
przenosić na pamięć USB5 na przykład w
celu skopiowania do nawigacji GPS w innym
pojeździe. Więcej informacji, patrz (Str. 34).
Opcja przeliczania trasy według informacji
drogowych.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy
Zmień trasę na żądanie.
2. Wybrać funkcjonalność:
•
Okienko zaznaczone - przeliczenie
trasy musi zostać potwierdzone za
pomocą OK/MENU lub odrzucone za
pomocą EXIT.
•
Okienko nie zaznaczone - trasa jest
przeliczana automatycznie.
Powiązane informacje
•
•
•
•
5
Nawigacja - plan podróży (Str. 21)
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Nawigacja - informacje drogowe
(Str. 36)
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 45)
Gniazdo znajduje się w tylnym schowku konsoli środkowej.
}}
25
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
Propozycje trasy
02
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy
Proponowane trasy.
2.
Propozycje trasy.
Wybrać ustawienie korzystania z sugerowanej trasy:
• 1 - rozpoczyna prowadzenie od razu
według określonego planu podróży.
• 3 - system sugeruje 3 trasy alterna-
tywne, z których jedną należy wybrać
przed rozpoczęciem prowadzenia.
Czas oczekiwania na rozpoczęcie prowadzenia będzie nieco dłuższy, ponieważ system musi obliczyć 3 możliwe
trasy.
6
7
26
Korzystanie z pasa ruchu dla
samochodów przewożących więcej niż
jedną osobę7
Czasami prywatne samochody osobowe
mogą korzystać z pasów ruchu, które normalnie są przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej, pojazdów komercyjnych i taksówek – warunkiem jest to, by samochodem
oprócz kierowcy podróżował co najmniej
jeden pasażer. Gdy funkcja ta jest aktywna,
tego typu pasy ruchu są również uwzględniane przy obliczaniu odpowiedniej trasy.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy Użyj
pasa HOV.
2. Wybrać ustawienie korzystania z pasa
ruchu dla samochodów przewożących
więcej niż jedną osobę:
• Nigdy
• Dla 2 osób
• Ponad 2 osoby
Korzystanie z ekspresowego pasa
ruchu7
Czasami prywatne samochody osobowe
mogą korzystać z pasów ruchu, które normalnie są przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej, pojazdów komercyjnych i tak-
Funkcja jest koordynowana z informacjami pochodzącymi z radia dla kierowców.
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w danych mapy.
sówek – warunkiem jest to, by samochód był
zaliczany do kategorii „pojazdów ekologicznych” lub podobnej. Gdy funkcja ta jest
aktywna, tego typu pasy ruchu są również
uwzględniane przy obliczaniu odpowiedniej
trasy.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy Użyj
pasa ekspresowego.
2. Wybrać ustawienie korzystania z ekspresowego pasa ruchu:
•
Okienko zaznaczone - kalkulacja trasy
uwzględnia ekspresowe pasy ruchu.
•
Okienko nie zaznaczone - kalkulacja
trasy nie uwzględnia ekspresowych
pasów ruchu.
Unikanie obszaru7
Nie można włączyć unikania autostrad. Autostrady są zawsze uwzględniane jako trasy
alternatywne przy obliczaniu trasy.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy
Unikaj obszaru.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
2. Wybrać obszary do unikania wzdłuż trasy
(jeśli obszar jest już określony na liście
jako wcześniej zapisany - przejść do
następnego kroku):
3.
02
• Wybierz obszar na mapie - wybrać
żądany obszar na mapie, więcej informacji można znaleźć w „Tworzenie
obszarów zabronionych” poniżej.
• Z zapamiętanej lokalizacji - wybrać
z zapisanych lokalizacji.
> Wybór jest dodawany do listy obszarów do unikania.
Podświetlić na liście obszar, który ma być
unikany, nacisnąć OK/MENU, a następnie
wybrać Włącz.
Tutaj dostępne są również obszary
Edytuj, Wyłącz i Usuń.
> Dany obszar jest unikany podczas obliczania trasy.
Tworzenie obszarów zabronionych
Obszar, którego należy unikać, wybiera się,
zaznaczając go bezpośrednio na mapie za
pomocą kwadratowego pola.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy
Unikaj obszaru Wybierz obszar na
mapie.
2. Przewinąć mapę, tak aby kursor znalazł
się na żądanym obszarze.
3. Nacisnąć OK/MENU.
> Pojawi się czerwone okienko.
4. Obrócić pokrętło TUNE, aby zmienić
wielkość okienka.
5. Nacisnąć OK/MENU, gdy okienko
pokryje żądany obszar.
> Obszar zostanie zapisany na liście
obszarów do unikania.
Aby obszar nie był uwzględniany przy obliczaniu trasy, musi zostać aktywowany, patrz
część „Unikanie obszaru” powyżej.
}}
27
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
Unikanie określonych zakłóceń ruchu
drogowego 7
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje trasy:
02
•
•
•
•
•
•
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 16)
•
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Nawigacja - opcje mapy
Tutaj można wprowadzić ustawienia sposobu
wyświetlania widoku mapy oraz tego, co ma
być na niej widoczne.
Unikaj autostrad
Unikaj dróg płatnych
Unikaj tuneli
Unikaj promów
Unikaj transp. samoch. koleją
Unikaj dróg objętych winietą
UWAGA
•
Jeśli plan podróży będzie wprowadzany, gdy te pozycje są wybrane, to
po zaznaczeniu lub odznaczeniu opcji
może nastąpić pewne opóźnienie
wynikające z konieczności nowego
przeliczenia trasy.
•
Jeśli nie wybrano tuneli, dróg płatnych
i autostrad, system będzie unikał tych
miejsc w możliwie najszerszym zakresie, chyba że nie będzie żadnej innej
dobrej alternatywy.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - informacje drogowe
(Str. 36)
•
Nawigacja - plan podróży (Str. 21)
7
28
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w danych mapy.
Mapa pełnoekranowa
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Pokaż mapę pełnoekranową.
2. Wybrać rozmiar mapy:
•
Okienko zaznaczone - mapa jest
wyświetlana na całym ekranie.
•
Okienko nie zaznaczone - na dole i na
górze ekranu są wyświetlane informacje powiązane z samochodem, takie
jak np. temperatura w kabinie pasażerskiej oraz odtwarzane media.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Tryb mapy „kierunek kompasu”
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Map type.
2. Wybór funkcji:
•
2. Wybrać sposób pokazywania mapy na
ekranie:
• W kierunku północnym – mapa jest
wyświetlana w taki sposób, że północ
znajduje się zawsze u góry ekranu.
Symbol samochodu porusza się w
odpowiednim kierunku na ekranie.
• Map heading up – symbol samo-
chodu znajduje się pośrodku i jest
zawsze skierowany ku górze ekranu.
Obraz mapy obraca się pod symbolem
samochodu zgodnie z przebiegiem
drogi.
• Podstawowa mapa 3D – mapa jest
widziana pod kątem z góry, przy czym
symbol samochodu znajduje się
pośrodku, a kierunek jazdy znajduje się
u góry ekranu.
• Rozszerzona mapa 3D – podobnie
jak w poprzedniej opcji, lecz do obrazu
mapy są dodane różne obiekty,
budynki itp.
Informacje na trasie autostrady
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Komunikaty autostradowe.
•
Okienko zaznaczone - gdy samochód
znajduje się na autostradzie, pokazywane są trzy (3) najbliższe zjazdy, przy
których znajduje się na przykład
miejsce do odpoczynku lub stacja
benzynowa. Lista jest posortowana w
taki sposób, że najbliższy zjazd znajduje się u dołu.
Czerwony koniec igły kompasu wskazuje na północ, a
biały koniec na południe.
Jako alternatywę dla kompasu graficznego można
także wybrać tekstowe
wskazywanie stron świata.
02
Okienko nie zaznaczone - funkcja jest
wyłączona.
Informacja o aktualnej pozycji
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Dane pozycji.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Kompas.
2. Wybrać informację o pozycji:
2. Wybrać, czy kierunek kompasu ma być
wskazywany igłą kompasową lub literami:
• Aktualna droga – ekran pokazuje
nazwę drogi/ulicy, na której znajduje
się samochód/kursor.
• Współrzęd. geograficzne – ekran
pokazuje współrzędne miejsca, w którym znajduje się samochód/kursor.
• Żadne – ekran nie pokazuje żadnych
informacji o miejscu, w którym znajduje się samochód/kursor.
Kompas
Na obrazie mapy na ekranie znajduje się
kompas pokazujący kierunek, w którym zwrócony jest przód samochodu.
• Grafika – kierunek kompasu jest
wskazywany przez igłę kompasową.
• Tekst – kierunek kompasu jest wskazywany za pomocą liter: N to północ,
W to zachód, S to południe, a E to
wschód.
Kierunek kompasu na obrazie mapy - północ
lub kierunek jazdy u góry ekranu - można
także zmienić, patrz część Tryb mapy „kierunek kompasu” powyżej.
}}
29
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
Punkty zainteresowania (POI) na mapie
02
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Symbole POI.
nie obszaru umożliwia wyświetlenie większej
liczby punktów POI.
Kolory mapy
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Kolory mapy.
2. Wybrać ustawienie kolorów mapy:
• Automatyczne – czujnik światła
określa, czy jest dzień czy noc i automatycznie dostosowuje ekran.
• Dzień – kolory i kontrast ekranu są
jasne i ostre.
• Noc – kolory i kontrast ekranu zostają
Zaznaczone opcje punktów POI są pokazywane
na mapie.
2. Wybrać, jakie symbole punktów POI mają
być widoczne na mapie.
• Domyślne – pokazywane są punkty
POI określone za pomocą funkcji
Wybrane.
dostosowane w taki sposób, by
zapewnić kierowcy optymalne widzenie nocne.
Zapisane miejsce na mapie
–
• Wybrane – wybrać za pomocą
pokrętła TUNE + OK każdy rodzaj
punktów POI, który ma być widoczny
na ekranie.
• Żadne – nie są pokazywane żadne
punkty POI.
Aby nie dopuścić do sytuacji, w której obraz
mapy będzie trudny do odczytania, liczba
punktów POI, które są widoczne jednocześnie na ekranie, jest ograniczona – powiększe-
30
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje mapy
Zapisana lokalizacja na mapie.
> Pokazywane są wszystkie zapisane
pozycje.
Powiązane informacje
•
•
•
Nawigacja - opcje trasy (Str. 25)
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 31)
Nawigacja - opcje mapy (Str. 28)
•
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI) (Str. 20)
•
Nawigacja - importowanie/eksportowanie
zapisanych lokalizacji (Str. 34)
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Nawigacja - opcje prowadzenia
Można tutaj dokonać ustawień sposobu prezentowania nawigacji.
Nazwy ulic w komunikatach
przewodnika głosowego8
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Nazwy dróg w instr. głosowych.
2. Wybrać, jakie informacje mają być
zawarte w poleceniach głosowych:
Ustawienia
Opcje prowadzenia
•
Okienko zaznaczone - odległość i kierunek oraz nazwy ulic i dróg.
•
Okienko nie zaznaczone - odległość i
kierunek.
Nawigacja krok po kroku
Godzina dojazdu lub pozostały czas
podróży
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Format czasu przyjazdu.
• ETA – pokazuje szacunkową godzinę
dojazdu
róży do celu.
8
Dotyczy tylko określonych wersji językowych.
•
•
Okienko zaznaczone - pokazuje
kolejny manewr z planu podroży i
odległość do niego.
02
Okienko nie zaznaczone - brak prezentacji na wyświetlaczu.
Automatyczne odczytywanie informacji
drogowych
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Automatyczny odczyt komunikatów.
2. Wybrać ustawienie odczytu informacji
drogowych:
•
Okienko zaznaczone - odczytywane są
ważne zakłócenia ruchu drogowego na
trasie.
•
Okienko nie zaznaczone - brak
odczytu.
Automatyczne dostosowanie dźwięku
2. Wybrać opcję wskazania czasu:
• RTA – pokazuje pozostały czas pod-
2. Wybrać ustawienie dla wyświetlacza w
zespole wskaźników:
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Prowadzenie skręt po skręcie.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Wyciszenie audio.
}}
31
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
||
2. Wybrać ustawienie dostosowania
dźwięku dla mapy:
•
02
•
Okienko zaznaczone - system audiomultimedialny, np. radio, jest wyciszany na czas odczytu informacji przez
system prowadzenia głosowego.
Okienko nie zaznaczone - brak adaptacji dźwięku.
Przewodnik głosowy
Gdy w trakcie prowadzenia po trasie samochód zbliża się do skrzyżowania lub zjazdu,
komunikat głosowy informuje o odległości
oraz rodzaju manewru. Jednocześnie
wyświetlana jest szczegółowa mapa skrzyżowania. Komunikat przewodnika głosowego
zostaje powtórzony po zbliżeniu się do skrzyżowania. Aby powtórzyć wiadomość - nacisnąć dwukrotnie przycisk OK/MENU.
Głośność można regulować za pomocą
pokrętła głośności zestawu audio (w trakcie
odtwarzania komunikatu głosowego).
UWAGA
Funkcja przewodnika głosowego jest niedostępna podczas trwania rozmowy przez
telefon komórkowy podłączony przez
Bluetooth.
32
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Pilotowanie głosowe.
2. Wybrać ustawienie prowadzenia głosowego:
•
Okienko zaznaczone - odczytywana
jest odległość i rodzaj manewru.
•
Okienko nie zaznaczone - brak prowadzenia głosowego.
Prosty przewodnik głosowy
Przy prowadzeniu głosowym przed każdym
punktem nawigacji podawane są
trzy (3) instrukcje – jedna przygotowawcza,
jedna tuż przed manewrem i ostatnia w
momencie, gdy należy wykonać dany
manewr. Gdy włączona jest funkcja uproszczonego prowadzenia głosowego, dla każdego punktu nawigacji podawana jest tylko
jedna (1) instrukcja.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Użyj prostej nawigacji głosowej.
2. Wybrać ustawienie prowadzenia głosowego:
•
Okienko zaznaczone - jedna (1)
instrukcja prowadzenia głosowego dla
każdego punktu nawigacji.
•
Okienko nie zaznaczone - brak prowadzenia głosowego.
Fotoradar
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Ostrzeżenie o fotoradarach.
2. Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - ostrzeżenie z
sygnałem akustycznym i symbolem,
gdy samochód zbliża się do fotoradaru.
•
Okienko nie zaznaczone - brak ostrzeżenia.
UWAGA
Rodzaje informacji, których umieszczanie
na mapie jest dozwolone, są uregulowane
w przepisach krajowych. Aktualne informacje, patrz www.volvocars.com/navi.
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
UWAGA
•
Należy pamiętać, że obowiązująca
maksymalna dozwolona prędkość
może czasami ulec zmianie i będzie
się wtedy różnić od wartości zapisanej
w bazie danych urządzenia nawigacyjnego.
•
Za przestrzeganie obowiązujących
przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości odpowiada w każdym
przypadku kierowca.
Sygnał zapisanej lokalizacji
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiad. o zapisanej lokalizacji.
2. Wybrać między zapisanymi pozycjami:
•
•
9
10
Okienko zaznaczone - sygnał dźwiękowy, gdy samochód zbliża się do
lokalizacji zapisanej przez użytkownika.
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
Ograniczenie prędkości9
Sygnał trasy turystycznej
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Pokaż limity prędkości.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiadomienie o trasie widokowej.
2. Wybór funkcji:
2. Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - wyświetlany jest
obowiązujący limit prędkości z symbolem w zespole wskaźników10.
•
Okienko nie zaznaczone - brak powiadomienia w zespole wskaźników.
Sygnał punktu POI na trasie
turystycznej
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Opcje prowadzenia
Powiadomienie o POI podróży.
•
Okienko zaznaczone - sygnał dźwiękowy, gdy samochód zbliża się do
lokalizacji zapisanej w Przewodniku
(Str. 16).
•
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
02
Powiązane informacje
•
Nawigacja - informacje drogowe
(Str. 36)
2. Wybór funkcji:
•
Okienko zaznaczone - sygnał akustyczny, gdy samochód zbliża się do
punktu POI, ujętego w Przewodniku
(Str. 16).
•
Okienko nie zaznaczone - brak sygnału
akustycznego.
Tylko samochody bez funkcji Informacje znaków drogowych.
Tylko wtedy, gdy dane mapy zawierają informacje dotyczące prędkości.
33
02 Wprowadzanie punktu docelowego, plan podróży i trasa
Nawigacja - importowanie/
eksportowanie zapisanych lokalizacji
02
UWAGA
Importowanie i/lub eksportowanie zapisanych
tras i lokalizacji.
Plik do importowania punktów POI musi mieć
format .gpx.
•
Dodawanie plików z punktami POI do
bazy danych map wymaga pewnej
wiedzy komputerowej!
•
Format plików z punktami POI oraz
sposób ich pobierania z Internetu
określa właściwy producent/dystrybutor. W związku z tym nie istnieje znormalizowany proces pobierania plików
z punktami POI z Internetu i dlatego
niniejsza instrukcja obsługi nie zawiera
szczegółowego opisu krok po kroku.
•
W razie pytań należy skontaktować się
z dealerem Volvo.
1. Podłączyć pamięć USB w schowku w
konsoli między fotelami.
Powiązane informacje
•
2. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Importuj/eksportuj
zapam. lokaliz..
3. Wybrać pozycje do importowania lub
eksportowania.
34
•
•
•
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 16)
Nawigacja - plan podróży (Str. 21)
Nawigacja - trasa (Str. 23)
Nawigacja - symbole punktów zainteresowania (POI) (Str. 20)
INFORMACJE DROGOWE
03 Informacje drogowe
Nawigacja - informacje drogowe
Pokazano tu symbole wykorzystywane do
wyświetlania istniejących informacji drogowych oraz zamieszczono instrukcje dotyczące
otwierania i zapoznawania się z informacjami
drogowymi. System nawigacyjny przez cały
czas odbiera nadawane informacje drogowe.
03
CZERWONY – informacja jest odczytywana, a pozycja jest pokazywana na
mapie.
•
ŻÓŁTY – bez odczytywania, pozycja jest
pokazywana na mapie.
Ten symbol pokazuje pozycję utrudnienia drogowego –
więcej informacji, patrz część
Informacje drogowe – z
określonym punktem docelowym>Informacje drogowe –
na mapie.
TMCTraffic Message Channel to znormalizowany system kodowania informacji drogowych. Odbiornik automatycznie wyszukuje
odpowiednią częstotliwość.
UWAGA
Funkcja TMC nie jest dostępna we wszystkich regionach/krajach. Obszar pokrycia
systemu jest stale powiększany i czasem
może być konieczna aktualizacja.
Informacje drogowe są prezentowane różnie
w zależności od tego, czy określono miejsce
docelowe lub nie.
Ten symbol na ekranie oznacza, że na aktualnym obszarze objętym zasięgiem
odbioru dostępne są informacje drogowe. Kolor symbolu wskazuje, jak ważna
jest dana informacja:
36
•
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/
krajach.
Obszary, na których transmitowane są
informacje o ruchu drogowym, są przez
cały czas powiększane.
Informacje drogowe – bez podanego
punktu docelowego
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie utrudnień
drogowych bez konieczności wyboru punktu
docelowego.
Otwiera funkcję przewijania na mapie.
Informacje drogowe na mapie
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Komunikaty drogowe na mapie.
2. Wyszukać zakłocenia w ruchu drogowym
za pomocą funkcji przewijania, patrz opis
poniżej w części Informacje drogowe – z
określonym punktem docelowym>Informacje drogowe – na mapie.
03 Informacje drogowe
Cały ruch
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Komunikaty drogowe na mapie.
> Pojawi się lista ze wszystkimi komunikatami drogowymi w danym obszarze
odbioru.
2. Wybrać pozycje, jakie mają zostać
wyświetlone. Patrz opis poniżej w części
Informacje drogowe – z określonym
punktem docelowym>Cały ruch.
Informacje drogowe – z podanym
punktem docelowym
Funkcja ta informuje o utrudnieniach drogowych po wprowadzeniu punktu docelowego.
Odsłuchiwanie informacji drogowych na
trasie
–
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Odsłuchaj komunikaty na trasie.
> Odczytane zostaną aktualne komunikaty drogowe na trasie planu podróży.
3. Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o zakłóceniu w ruchu drogowym
razem z pozycją na mapie. Mapa jest
ustawiona w taki sposób, że pozycja
utrudnienia drogowego znajduje się
pośrodku.
03
Cały ruch
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Wszystkie komunikaty.
> Pojawi się lista ze wszystkimi komunikatami drogowymi w danym obszarze
odbioru. Informacje drogowe są w
pierwszej kolejności pogrupowane
według krajów (na obszarach przygranicznych), a następnie numerów dróg i
nazw ulic.
2. Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym
(droga/ulica) i potwierdzić za pomocą
OK/MENU.
> Zakłócenia w ruchu drogowym są
wyświetlane w formie listy z najbardziej
poważnym utrudnieniem na samej
górze, np. informacją o wstrzymaniu
ruchu na pasie.
Utrudnienie drogowe na mapie.
Informacje drogowe na mapie
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Komunikaty drogowe na mapie.
2. Przewijać mapę, aż do ustawienia krzyżyka na utrudnieniu lub symbolu, którego
szczegółowe informacje mają zostać
wyświetlone.
> Zapali się żółta ramka dookoła symbolu.
}}
37
03 Informacje drogowe
||
3. Potwierdzić wybór, naciskając
OK/MENU.
> Pojawią się dostępne informacje, np.
03
•
•
•
•
•
Informacje wymienione bezpośrednio
nazwa ulicy/numer drogi
Kraj
charakter utrudnienia
skala utrudnienia
2. Wybrać zakłócenie w ruchu drogowym i
potwierdzić za pomocą OK/MENU.
> Wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o zakłóceniu w ruchu drogowym
razem z pozycją na mapie. Mapa jest
ustawiona w taki sposób, że pozycja
utrudnienia drogowego znajduje się
pośrodku.
czas trwania utrudnienia.
Jeśli w obrębie ramki kursora znajduje
się kilka utrudnień drogowych, w
pierwszej kolejności zostaje wyświetlone to, które jest najbliżej środka krzyżyka.
Cyfry wyświetlane w górnej części
ekranu, na przykład „2/5”, oznaczają,
że wyświetlana informacja to numer 2
z łącznej liczby 5 komunikatów mieszczących się w obrębie kursora –
pozostałe komunikaty można przeglądać, naciskając krótko raz za razem
przycisk OK/MENU.
1. W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Komunikaty drogowe
Komunikaty drogowe na mapie.
> Wymienione bezpośrednio utrudnienia
drogowe (dwa na poprzedniej ilustracji)
wskazują, że informacje te dotyczą
aktualnego planu podróży.
Utrudnienie drogowe na mapie.
Skala utrudnienia drogowego
Niektóre utrudnienia drogowe nie są związane
tylko z jedną pozycją, lecz mogą występować
na dłuższym odcinku.
Oprócz symbolu określającego pozycję
utrudnienia drogowego, odcinek na którym
ono występuje jest także zaznaczony ciągiem
czerwonych krzyżyków „xxxxx”.
38
•
Długość tego zaznaczenia odpowiada
skali (długości odcinka) utrudnienia drogowego.
•
Kierunek jazdy jest pokazany poprzez
zaznaczenie odpowiedniej strony drogi.
03 Informacje drogowe
03
Utrudnienie drogowe wraz z jego skalą.
Wielkość obszaru objętego
informacjami drogowymi
Skala mapy określa możliwy zakres wyświetlanych informacji drogowych. Im większy
obszar mapy jest widoczny na ekranie, tym
większa liczba informacji o zakłóceniach
może być wyświetlona.
Powiązane informacje
•
•
•
Nawigacja - opcje prowadzenia (Str. 31)
Nawigacja - wprowadzanie punktu docelowego (Str. 16)
Nawigacja - plan podróży (Str. 21)
39
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
04 Informacje o mapie i systemie
Nawigacja - mapa i informacje
systemowe
Firma Volvo oferuje szereg map, które obejmują różne części świata. Mapa składa się z
danych mapy oraz danych dróg wraz z powiązanymi informacjami.
Podczas aktualizacji do systemu nawigacyjnego przenoszone są nowe informacje, a
stare, nieaktualne informacje zostają usunięte.
Informacje o systemie
Mapy – zawartość
Mapy są wzbogacane o dodatkowe informacje i nieustannie aktualizowane.
UWAGA
Mapa nie ma 100-procentowego pokrycia
wszystkich obszarów/krajów.
Obszar pokrycia systemu jest stale
powiększany i czasem może być
konieczna aktualizacja.
Patrz www.volvocars.com/navi i
www.volvocars.com/mapupdate, gdzie
zamieszczono więcej informacji na temat map
i inne informacje związane z systemem
Sensus Navigation.
samochodu, który znajduje się w tylnym
schowku konsoli między fotelami.
UWAGA
Przed rozpoczęciem aktualizacji danych
mapy w samochodzie:
•
Najpierw przeczytać informacje i
instrukcje z Internetu dotyczące pobierania i aktualizacji danych mapy.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aktualizacji należy skontaktować się z
dealerem Volvo albo odwiedzić strony
www.volvocars.com/navi i
www.volvocars.com/mapupdate.
04
Obszary map
–
1
2
W widoku normalnym źródła nawigacji
nacisnąć przycisk OK/MENU i wybrać
opcję Ustawienia Informacje
systemowe.
> Wyświetlane są dane z aktualnego
stanu systemu nawigacji, np. aktualny
nadajnik informacji drogowych oraz
eksploatacyjne dane mapy, jak również
jej wersja.
System nawigacyjny samochodu zmienia się
zależnie od rynku. W przypadku konieczności
zmodyfikowania obszaru mapy należy skontaktować się z dealerem Volvo, który udzieli
informacji o sposobie postępowania.
Aktualizowanie map
Zaktualizowane dane mapy pobiera się z
Internetu1 do pamięci przenośnej USB2. Przeniesienie pobranej aktualizacji do systemu
nawigacyjnego samochodu odbywa się
następnie za pośrednictwem gniazda USB
Patrz informacje na stronie www.volvocars.com/mapupdate
Pamięć przenośna USB musi mieć co najmniej 20 GB wolnego miejsca.
}}
41
04 Informacje o mapie i systemie
||
Aktualizowanie
Wykonywać instrukcje pojawiające się na
ekranie w celu dokonania aktualizacji systemu nawigacyjnego – jest tam także
widoczny postęp procesu aktualizacji oraz
szacunkowy pozostały czas jej trwania.
UWAGA
W trakcie aktualizacji pewna ilość funkcji
Infotainment jest wyłączona lub ograniczona.
04
1. Uruchomić silnik.
2. Podłączyć przenośną pamięć USB zawierającą aktualizację do złącza USB samochodu i wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie.
> Ekran wyświetlacza pokazuje
Aktualizacja mapy zakończona. Z
wszystkich funkcji systemu nawigacji
można ponownie korzystać.
UWAGA
Aktualizacja mapy może w niektórych
sytuacjach spowodować dodanie w systemie nowych funkcji, które nie zostały opisane w tej instrukcji.
42
kontynuowany od ostatniego miejsca przy
kolejnym rozruchu silnika pod warunkiem, że
pamięć USB jest nadal podłączona. Jeśli
pamięć USB nie jest podłączona - należy uruchomić silnik, a następnie podłączyć pamięć
USB.
Po zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi
się Aktualizacja mapy zakończona.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - umowa licencyjna i prawa
autorskie (Str. 47)
•
Nawigacja - postępowanie w razie nieprawidłowości (Str. 45)
•
Sensus Navigation (Str. 6)
Nawigacja - prezentacja menu
Przegląd dostępnych opcji i ustawień w menu
systemu nawigacji.
Wyświetlane są trzy poziomu menu. Mogą
być dostępne dalsze podpozycje menu, które
są opisane w poświęconych im częściach.
–
Otworzyć menu systemowe, naciskając
OK/MENU w normalnym widoku źródła
systemu nawigacji.
Powtarz. instruk. głosow.
(Str. 31)
Wyznaczanie celu
(Str. 16)
Dom
(Str. 16)
Adres
(Str. 16)
Kraj:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Skrzyż.:
Wybierz pojed. cel
Dodaj jako cel
pośredni
Kontynuowanie przerwanej aktualizacji
Informacja
Jeśli aktualizacja nie zostanie zakończona
przed wyłączeniem silnika, proces ten będzie
Zapisz
04 Informacje o mapie i systemie
Punkt zainteresowania (POI)
(Str. 16)
Kod pocztowy
(Str. 16)
Travel guide
Według nazwy
Kraj:
Prowadź
Według kategorii
Kod pocztowy
Szczegóły
W pobliżu samochodu
Ulica:
Zdjęcia
Wzdłuż trasy
Numer:
Odtwórz audio
W pobliżu celu
Skrzyż.:
Zatrzymaj audio
W pobliżu
miejsca na mapie
Wybierz pojed. cel
Zapamiętana lokalizacja
(Str. 16)
Wybierz pojed. cel
Edytuj
Usuń wszystkie
Plan podróży
Dodaj jako cel
pośredni
Plan podróży
Informacja
Prowadź
Zapisz
Dodaj kolejny cel
pośredni
Współrzędne geograficzne
Usuń
(Str. 16)
Trasa
Wybierz pojed. cel
Dodaj jako cel
pośredni
Unikaj
Dodaj jako cel
pośredni
Informacja
Zmień trasę
Zapisz
Dłuższa
(Str. 16)
Informacja
04
(Str. 23)
Krótsza
Punkt na mapie
Zapisz
Usuń
Wybierz pojed. cel
Usuń wszystkie
Dodaj jako cel
pośredni
Wyszukiwanie w internecie
(Str. 21)
Skasuj plan podróży
Format:
Wybierz pojed. cel
Poprzedni cel
(Str. 16)
(Str. 16)
Zapisz
(Str. 16)
Usuń
Alternatywne trasy do celu
(Str. 23)
Podgląd trasy
(Str. 23)
}}
43
04 Informacje o mapie i systemie
||
Szczegółowy podgląd trasy
(Str. 23)
Następna
Rodzaj trasy
Poprzednia
Zmień trasę
na żądanie
Powiększ
Proponowane trasy
Zmniejsz
Użyj pasa HOV
Mapa reszty trasy
(Str. 23)
Wykonaj zapis trasy
(Str. 23)
lub
04
Zatrzymaj zapis
Komunikaty drogowe
(Str. 36)
Anuluj prow. do celu
(Str. 21)
Użyj pasa ekspresowego
(Str. 25)
Opcje mapy
Pokaż mapę pełnoekranową
Map type
Komunikaty
autostradowe
Dane pozycji
Kompas
Unikaj obszaru
Symbole POI
Unikaj autostrad
Kolory mapy
Unikaj dróg płatnych
Zapisana lokalizacja na mapie
Unikaj tuneli
Unikaj promów
lub
Unikaj transp.
samoch. koleją
Kontynuacja prowadzenia do celu
Unikaj dróg objętych winietą
Ustawienia
44
Opcje trasy
(Str. 28)
04 Informacje o mapie i systemie
Opcje prowadzenia
(Str. 31)
Opcje przycisków FAV
Format czasu
przyjazdu
Nazwy dróg w
instr. głosowych
Prowadzenie
skręt po skręcie
Importuj/eksportuj
zapam. lokaliz.
Automatyczny odczyt
komunikatów
Powiązane informacje
Wyciszenie audio
•
•
Pilotowanie głosowe
Użyj prostej nawigacji głosowej
(Str. 34)
Nawigacja - postępowanie w razie
nieprawidłowości
Poniżej przedstawiono przykłady, co może
być interpretowane jako nieprawidłowe działanie systemu nawigacji.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa
System nawigacyjny pokazuje pozycję samochodu z dokładnością około 20 metrów.
Większe prawdopodobieństwo błędu występuje podczas jazdy drogą przebiegającą równolegle do innej drogi, krętą drogą, drogą
wielopoziomową oraz po przejechaniu dużej
odległości bez wykonywania większych skrętów.
04
Wysokie góry, budynki, tunele, wiadukty,
przejazdy nad/pod innymi drogami itp. również mają ujemny wpływ na odbiór sygnałów
GPS, co oznacza, że dokładność obliczania
pozycji samochodu może ulec zmniejszeniu.
Ostrzeżenie o
fotoradarach
Powiad. o zapisanej lokalizacji
Powiadomienie o
POI podróży
System nie zawsze oblicza najszybszą/
najkrótszą trasę
Powiadomienie o
trasie widokowej
Informacje systemowe
Nawigacja - obsługa (Str. 9)
Sensus Navigation (Str. 6)
Patrz
część
Ulubione
w
Instrukcji
obsługi.
(Str. 41)
Podczas obliczania zarysu trasy uwzględniane są odległość, szerokość drogi, typ
drogi, liczba skrętów w prawo i w lewo, ronda
itd. w celu uzyskania jak najlepszej trasy teoretycznej. W oparciu o doświadczenie i znajomość okolicy można wybrać bardziej efektywną trasę.
}}
45
04 Informacje o mapie i systemie
||
System korzysta z dróg płatnych,
autostrad i promów, pomimo że
ustawione zostało ich unikanie
Z przyczyn technicznych system może
korzystać tylko z głównych dróg przy obliczaniu zarysu trasy o dużej długości.
Jeśli wybrano unikanie dróg płatnych i autostrad, są one unikane w jak największym
możliwym stopniu i wykorzystywane tylko
wtedy, gdy nie jest dostępna żadna rozsądna
alternatywa.
04
Pozycja na mapie jest nieprawidłowa po
transporcie samochodu
Jeśli samochód jest transportowany, na przykład promem lub pociągiem albo w sposób,
który utrudnia odbiór sygnałów GPS, obliczenie jego prawidłowej pozycji może zająć
nawet 5 minut.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa po odłączeniu
akumulatora
Jeśli zasilanie anteny GPS było odcięte, prawidłowy odbiór sygnałów GPS i obliczenie
pozycji samochodu może zająć ponad 5
minut.
Symbol samochodu na ekranie
zachowuje się nieprawidłowo po
zmianie opony
Oprócz odbiornika GPS w obliczaniu aktualnej pozycji i kierunku jazdy samochodu
46
pomagają czujnik prędkości samochodu i
żyroskop. Po zamontowaniu koła zapasowego albo zmianie opon letnich na zimowe
lub na odwrót system musi „nauczyć się” rozmiaru nowych kół.
Symbol samochodu na ekranie skacze
do przodu lub obraca się
Aby umożliwić optymalne działanie systemu
zaleca się kilkakrotne obrócenie kierownicy
do oporu kilka razy podczas jazdy w odpowiednim miejscu.
Wyłączyć zarówno system, jak i silnik. Uruchomić ponownie, ale pozostać w miejscu
przez chwilę przed rozpoczęciem jazdy.
Obraz mapy jest niezgodny z
rzeczywistą sytuacją
Czynniki takie jak ciągła rozbudowa i przebudowa sieci drogowej, wprowadzanie nowych
zasad organizacji ruchu itp. powodują, że
baza danych mapy nie zawsze jest kompletna.
Uzupełnianie i aktualizowanie danych mapy
odbywa się nieprzerwanie – dealer Volvo
może udzielić dodatkowych informacji.
Patrz też www.volvocars.com/navi i
www.volvocars.com/mapupdate, gdzie
zamieszczono więcej informacji na temat map
itp.
Skala mapy czasem się zmienia
Na pewnych obszarach nie są dostępne
szczegółowe informacje mapy. System zmienia wtedy automatycznie stopień powiększenia.
System może potrzebować kilku sekund, by
wykryć pozycję i ruch samochodu przed rozpoczęciem podróży.
Wybieram się w długą podróż, ale nie
chcę określać konkretnej trasy do
miast, przez które chcę przejeżdżać. W
jaki sposób można najłatwiej utworzyć
plan podróży?
Należy określić punkt docelowy bezpośrednio
na mapie za pomocą krzyżyka. System automatycznie poprowadzi wtedy do końcowego
punktu docelowego, nawet w przypadku omijania punktów pośrednich trasy.
Informacje mapy są nieaktualne
Należy skontaktować się z najbliższym dealerem Volvo w sprawie aktualizacji danych
mapy.
Patrz też www.volvocars.com/navi lub
www.volvocars.com/mapupdate.
Jak można szybko sprawdzić, która
wersja mapy jest używana przez
system?
Wyszukać w menu opcję Ustawienia
Informacje systemowe + , aby uzyskać
informację na temat wersji mapy i obejmowa-
04 Informacje o mapie i systemie
nego przez nią obszaru geograficznego, patrz
(Str. 41).
Nawigacja - umowa licencyjna i
prawa autorskie
Croatia
Powiązane informacje
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z
producentem/projektantem.
Cyprus
Umowa licencyjna
Estonia
Copyright
Finland
•
•
•
Nawigacja - mapa i informacje systemowe (Str. 41)
Nawigacja - trasa (Str. 23)
Nawigacja - opcje trasy (Str. 25)
Europa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
04
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
}}
47
04 Informacje o mapie i systemie
||
Germany
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
04
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
48
Ireland
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Latvia
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Moldova
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
04 Informacje o mapie i systemie
Norway
Sweden
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
04
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Powiązane informacje
•
Nawigacja - mapa i informacje systemowe (Str. 41)
•
Sensus Navigation (Str. 6)
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
49
05 Indeks alfabetyczny
D
M
R
dane mapy................................................. 41
Menu
Menu przewijane..................................... 9
przegląd menu, nawigacja.................... 42
Rozetka znakowa....................................... 11
Diagnostyka
sensus navigation................................. 45
F
N
Fotoradar................................................... 31
Nawiasy z tekstem angielskim..................... 6
Skala
zmiana.................................................. 36
G
O
T
Gniazdo USB............................................... 6
Obszary mapy............................................ 41
Tekst angielski w nawiasach....................... 6
Opcje mapy............................................... 28
Transport samochodu............................... 45
Opcje przewodnika.................................... 31
Trasa
trasy alternatywne i przegląd tras......... 23
05
I
Informacje o ruchu drogowym................... 36
Klawiatura.................................................. 11
Kompas..................................................... 28
POI
Symbole................................................ 20
wprowadzanie punktu docelowego...... 16
Prawa autorskie......................................... 47
Przewodnik głosowy.................................. 31
Punkty zainteresowania, patrz też POI...... 20
50
S
P
Plan podróży.............................................. 21
K
Rozpoznawanie poleceń głosowych......... 13
U
Uruchamianie przewodnika....................... 21
Usuwanie planu podróży........................... 21
05 Indeks alfabetyczny
W
Wstrzymaj prowadzenie............................. 21
Wznów prowadzenie................................. 21
05
51
05 Indeks alfabetyczny
05
52
TP 19819 Polish AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising