Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2013 Quick Guide

Volvo S60 2013 Quick Guide
Infotainment
guide
SENSUS
Web edition
WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT
Celem tego suplementu jest przedstawienie krótkiego przeglądu
najczęściej używanych funkcji systemu Sensus Infotainment i
umożliwienie użytkownikowi jak najpełniejszego wykorzystania tego
zaawansowanego i bogatego w funkcje systemu.
Dane techniczne, cechy konstrukcyjne i ilustracje zawarte w
niniejszym suplemencie nie mają charakteru wiążącego. Firma Volvo
Car Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
bez uprzedzenia.
Gwiazdka (*) oznacza wyposażenie opcjonalne.
© Volvo Car Corporation
Sensus Infotainment – wprowadzenie
System Sensus Infotainment oferuje skoordynowany
interfejs do obsługi szeregu funkcji dostępnych za
pośrednictwem przycisków na konsoli środkowej.
1 SOUND – nacisnąć, aby przejść do menu ustawień dźwięku (tony niskie, tony wysokie itd.).
Naciskać wielokrotnie, aby przejść do żądanego
ustawienia.
2 VOL – obracać, aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność.
3
(On/Off)
- Nacisnąć krótko, aby włączyć system Sensus
Infotainment.
- Nacisnąć i przytrzymać (aż ekran zrobi się
czarny), aby wyłączyć system.
- Nacisnąć krótko, aby wyciszyć dźwięk systemu, po czym nacisnąć ponownie krótko, aby
przywrócić dźwięk.
Jednocześnie za pomocą tego samego przycisku włącza się/wyłącza się cały system Sensus
Infotainment, łącznie z funkcjami nawigacji* i
telefonu*.
4 Przyciski trybów – wybrać tryb (np. RADIO,
MEDIA, TEL* itd.), naciskając jego przycisk na
konsoli środkowej. Zostanie wyświetlone ostatnio
używane źródło (np. FM1) w wybranym trybie.
Umiejscowienie tych przycisków na konsoli
środkowej może być nieco inne zależnie od
modelu.
5 OK/MENU – potwierdzenie wyboru menu.
Prowadzi to do widoku menu wybranego trybu
(RADIO lub MEDIA). Strzałki po prawej stronie
ekranu wskazują podmenu.
6 TUNE – obrócić, aby przewijać utwory/foldery,
stacje radiowe i TV* oraz kontakty telefoniczne
lub przechodzić między opcjami wyświetlanymi
na ekranie.
7 EXIT – przejście w górę menu, anulowanie ak-
tualnej funkcji, odrzucenie przychodzącego połączenia telefonicznego lub kasowanie znaków,
które zostały wprowadzone na ekranie. Nacisnąć
i przytrzymać w widoku głównym jednego z
trybów, aby przejść do menu głównego systemu
Sensus Infotainment.
8 # INFO – jeśli potrzeba więcej informacji, niż
widać w danym momencie na ekranie, nacisnąć
przycisk # INFO, aby wyświetlić resztę informacji.
Klawiatura – do zapamiętywania stacji radiowych i wprowadzania cyfr/liter.
* FAV – służy do zapisywania często używanych
funkcji, dzięki czemu zapamiętaną funkcję można
uruchomić, naciskając po prostu ten przycisk.
Patrz przykład w punkcie Sensus Infotainment – tryb nawigacji.
Zestaw przycisków na kierownicy (z
pokrętłem*)
Przycisków w prawym zestawie przycisków na
kierownicy można używać w taki sam sposób jak
elementów sterowania na konsoli środkowej.
5 Pokrętło na kierownicy (naciśnięcie): działa
w taki sam sposób jak przycisk OK/MENU na
konsoli środkowej.
6 Pokrętło na kierownicy (obrócenie): działa
w taki sam sposób jak pokrętło TUNE na konsoli
środkowej.
7 EXIT: działa w taki sam sposób jak przycisk EXIT
na konsoli środkowej.
uwaga
• W dalszej części niniejszego suplementu
pokrętło w zestawie przycisków na kierownicy
(obecne tylko w niektórych zestawach) będzie
nazywane „pokrętłem na kierownicy”, a przycisk
OK/MENU na konsoli środkowej będzie nazywany przyciskiem „OK”.
• Więcej szczegółowych informacji o różnych
funkcjach systemu Sensus Infotainment zamieszczono w instrukcji obsługi.
Sensus Infotainment – wprowadzenie
1 Przycisk trybu (liczba przycisków zmienia się,
zależnie od poziomu wyposażenia samochodu).
2
3
4
5
Widok normalny
Widok skrótów
Widok szybkiego przewijania
Widok menu
Nawigacja między widokami trybu
Każdy tryb ma cztery różne widoki ekranu (w powyższym przykładzie pokazano poszczególne widoki
trybu MEDIA).
Sensus Infotainment – widok główny
Wybieranie trybu za pomocą przycisków na
kierownicy
W widoku normalnym trybu nacisnąć i przytrzymać
przycisk EXIT, aby wyświetlić widok główny systemu
Sensus Infotainment, gdzie można wybrać jeden z
trybów.
Przewinąć widok normalny systemu Sensus Infotainment, obracając pokrętło na kierownicy i nacisnąć je,
aby wyświetlić widok skrótów wybranego trybu.
Widok ten pokazuje:
• Widok normalny (2) – widok normalny trybu.
NAV* – system nawigacyjny Volvo (RTI)
• Widok skrótów (3) – pokazuje najczęściej używane opcje dla trybów RADIO, MEDIA , TEL* i
NAV* (nacisnąć przycisk (1) aktywnego trybu, aby
wyświetlić ten widok).
• Widok szybkiego przewijania (4) – obrócić
RADIO – AM, FM, SAT*/DAB*
pokrętło na kierownicy lub pokrętło TUNE,
aby wyświetlić np. listę stacji radiowych/utworów
na płycie itd.
• Widok menu (5) – w widoku normalnym nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK, aby
wyświetlić dostępne ustawienia.
MEDIA – CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*
TEL* – zestaw głośnomówiący Bluetooth®
MY CAR – ustawienia samochodu
CAM* – tylna kamera parkowania
Opcje, które nie są zainstalowane w samochodzie, nie
zostaną wyświetlone na tej liście.
Sensus Infotainment – tryb radia
Widok normalny trybu radia
Zapamiętywanie stacji radiowych
Jeśli widok normalny tego trybu nie jest już włączony,
nacisnąć przycisk RADIO na konsoli środkowej.
Powoduje to przejście bezpośrednio do widoku normalnego trybu radia i wyświetlenie ostatnio nastawionej stacji, która zostanie włączona.
W każdym paśmie częstotliwości (AM, FM1 itd.)
można zapisać w pamięci dziesięć stacji radiowych.
Będąc w tym miejscu, obrócić pokrętło na kierownicy
lub pokrętło TUNE, aby wyświetlić i przewinąć listę
stacji radiowych dostępnych w miejscu aktualnej
lokalizacji samochodu. Wybrać stację i potwierdzić,
naciskając przycisk OK .
Aby zapisać stację radiową w pamięci, nastawić jej
częstotliwość ręcznie (patrz powyżej) lub za pomocą
funkcji SCAN.
Aby zrobić to w widoku normalnym:
W widoku normalnym trybu radia nacisnąć przycisk
RADIO, aby wyświetlić menu źródeł (AM, FM1,
FM2 lub inne opcje, które mogą być zainstalowane
w samochodzie – patrz ilustracja w prawej kolumnie).
Przewinąć za pomocą pokrętła na kierownicy lub
pokrętła TUNE i nacisnąć pokrętło na kierownicy lub
przycisk OK , aby potwierdzić wybór.
Zapamiętane stacje radiowe wybiera się za pomocą
przycisków na klawiaturze na konsoli środkowej.
1. Nacisnąć przycisk OK , aby wyświetlić menu aktualnie wybranego pasma częstotliwości.
2. Przewinąć do opcji SCAN i nacisnąć pokrętło
na kierownicy lub przycisk OK. Radioodbiornik
zacznie skanować pasmo w poszukiwaniu stacji,
które na danym obszarze mają najsilniejszy sygnał.
Po znalezieniu stacji radiowej pozostanie ona włączona przez kilka sekund, a następnie skanowanie
będzie kontynuowane.
3. Aby zapisać stację radiową w pamięci, nacisnąć
jeden z przycisków numerycznych na konsoli
środkowej i przytrzymać do momentu wyłączenia
dźwięku. Zwolnić przycisk. Ponowne włączenie
dźwięku oznacza, że stacja została zapamiętana.
Zapisanie stacji radiowej w pamięci (lub naciśnięcie
przycisku EXIT ) przerywa działanie funkcji SCAN.
Sensus Infotainment – tryb TEL*/bluetooth®
Tryb TEL*/bluetooth®
Jeśli widok normalny tego trybu nie jest już włączony, nacisnąć przycisk TEL* na konsoli środkowej, aby uzyskać
dostęp do wszystkich funkcji telefonu oraz wykorzystać
funkcję Bluetooth® do podłączenia telefonów lub innych
urządzeń zewnętrznych z technologią Bluetooth®.
podłączanie urządzenia bluetooth® do
systemu Sensus Infotainment
Widok skrótów (często używane
funkcje telefonu)
W widoku normalnym trybu telefonu nacisnąć ponownie przycisk TEL*, aby wyświetlić menu skrótów.
Przewinąć do żądanej opcji i nacisnąć pokrętło na
kierownicy lub przycisk OK . Nacisnąć przycisk EXIT,
aby wrócić do widoku normalnego trybu telefonu.
przyjęto, że nie są podłączone żądne urządzenia).
Szybki dostęp do listy kontaktów
(książki telefonicznej) podłączonego
telefonu
1. Jeśli tryb TEL* nie jest już włączony, nacisnąć
przycisk TEL , aby włączyć widok normalny trybu
1. Upewnić się, że urządzenie zewnętrzne jest
widoczne (jego funkcja Bluetooth® jest włączona)
i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie
systemu Sensus Infotainment.
2. Obrócić pokrętło na kierownicy lub pokrętło
TUNE, aby wyświetlić listę kontaktów. Obracać
dalej, aby przewinąć listę.
Metoda 1
Wyszukać urządzenie zewnętrzne za pomocą menu
systemu Sensus Infotainment (w tym przykładzie
2. Nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK
i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie
systemu Sensus Infotainment.
Urządzenie zewnętrzne jest teraz podłączone do
systemu Sensus Infotainment.
Jeśli ta procedura nie zadziała, nacisnąć dwukrotnie
przycisk EXIT i przejść do metody 2.
Metoda 2
Wyszukać samochód za pomocą funkcji Bluetooth®
urządzenia zewnętrznego.
1. Sprawić, aby samochód był widoczny, przewijając do opcji Ustawienia telefonu i naciskając
pokrętło na kierownicy lub przycisk OK . Zostanie
wyświetlony komunikat Wykrywalny. Nacisnąć
pokrętło na kierownicy lub przycisk OK .
2. Wybrać pozycję My Volvo Car na ekranie
urządzenia zewnętrznego i postępować zgodnie z
podawanymi wskazówkami.
3. Wprowadzić wybrany kod PIN w urządzeniu
zewnętrznym i nacisnąć jego przycisk, aby je
podłączyć.
Nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK
i wprowadzić ten sam kod PIN w samochodzie,
korzystając z klawiatury na konsoli środkowej.
Nazwa urządzenia zewnętrznego zostanie wyświetlona na ekranie samochodu i jest ono teraz podłączone
do systemu Sensus Infotainment.
telefonu.
Nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK,
aby wybrać kontakt. Jeśli dany kontakt ma tylko jeden
numer telefonu, zostanie zainicjowane połączenie.
Jeśli jest więcej numerów telefonu, przewinąć do
żądanego numeru i nacisnąć pokrętło na kierownicy
lub przycisk OK , aby zainicjować połączenie.
Zmiana telefonów (lub innych urządzeń)
Jednocześnie mogą być aktywne dwa urządzenia
Bluetooth® (np. telefon i odtwarzacz iPod®). Nie można jednak używać dwóch telefonów jednocześnie do
wykonywania rozmów.
Aby zmienić aktualnie podłączony telefon:
1. Nacisnąć przycisk TEL*, aby włączyć widok normalny trybu telefonu.
2. Nacisnąć przycisk TEL*, aby wyświetlić menu
skrótów.
3. Przewinąć do opcji Zmień telefon i nacisnąć
pokrętło na kierownicy lub przycisk OK .
4. Przewinąć do żądanego telefonu i nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK , aby go wybrać.
Telefon ten może zostać teraz użyty do wykonywania lub odbierania połączeń itd.
Nastąpi powrót do widoku normalnego trybu telefonu.
Sensus Infotainment – tryb multimediów
Jeśli widok normalny tego trybu nie jest już włączony,
nacisnąć przycisk MEDIA na konsoli środkowej,
aby odtworzyć płytę CD lub posłuchać urządzenia
zewnętrznego. W poniższym przykładzie opisano
sposób podłączenia odtwarzacza iPod®.
podłączanie i korzystanie z
odtwarzacza iPod®
Odtwarzacz iPod® (lub inne urządzenie zewnętrzne) można podłączyć za pomocą przewodu USB
lub funkcji Bluetooth® (patrz punkt podłączanie
urządzenia bluetooth® do systemu Sensus
Infotainment w części „Sensus Infotainment – tryb
TEL*/bluetooth®”).
W poniższym przykładzie opisano metodę podłączenia odtwarzacza iPod® jako źródła dźwięku:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA na konsoli środkowej,
by włączyć tryb multimediów.
Jeśli odtwarzacz iPod® był ostatnio używanym źródłem dźwięku, zostanie automatycznie wznowione
odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu.
2. Jeśli odtwarzacz iPod® nie był ostatnio używanym
źródłem dźwięku, nacisnąć przycisk MEDIA , aby
włączyć widok skrótów.
3. Przewinąć do opcji iPod i nacisnąć pokrętło na
kierownicy lub przycisk OK . Jeśli odtwarzacz
iPod był używany wcześniej, zostanie wznowione
odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu.
Odtwarzacz iPod® podłączony za pośrednictwem
gniazda USB będzie także ładowany podczas odtwarzania.
Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza iPod®
zostanie wyświetlony komunikat Reading iPod.
Aby zmienić utwór/artystę/folder itd. z aktualnie
odtwarzanego utworu:
1. Obrócić pokrętło na kierownicy lub pokrętło
TUNE.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk EXIT aż do
wyświetlenia żądanego menu. Nacisnąć pokrętło
na kierownicy lub przycisk OK , aby potwierdzić
wybór.
Gdy odtwarzacz iPod® jest używany jako źródło
dźwięku, menu systemu audio samochodu ma strukturę podobną do menu odtwarzacza iPod®. Szczegółowe informacje, patrz instrukcja odtwarzacza iPod.
Aby zmienić źródło w trybie multimediów, nacisnąć
przycisk MEDIA w celu wyświetlenia listy źródeł (patrz
ilustracja powyżej).
Sensus Infotainment – tryb nawigacji*
Jeśli widok normalny tego trybu nie jest już włączony,
nacisnąć przycisk NAV* na konsoli środkowej, aby
włączyć tryb nawigacji.
Wyznaczanie celu podróży z użyciem
adresu
W poniższym przykładzie opisano sposób wyznaczenia trasy przez wprowadzenie adresu.
1. W widoku normalnym trybu nawigacji nacisnąć
ponownie przycisk NAV*, aby wyświetlić menu
skrótów. Nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK , aby wybrać opcję Wybierz adres.
2. Przewinąć do żądanej pozycji (Obszar, Miejscowość, Ulica itd.) i nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK . Zacząć wprowadzać litery
(patrz punkt WPROWADZANIE TEKSTU po prawej
stronie), aż pojawi się lista lub w odpowiednim
przypadku przewinąć do strzałki w prawo na kole
tekstowym i nacisnąć pokrętło na kierownicy lub
przycisk OK , aby wyświetlić listę nazw.
3. Przewinąć do żądanej nazwy i nacisnąć pokrętło
na kierownicy lub przycisk OK .
4. Kontynuować wprowadzanie pozostałych informacji w ten sam sposób.
5. U dołu menu przewinąć do opcji Wybierz pojed.
cel lub Dodaj jako cel pośredni i nacisnąć
pokrętło na kierownicy lub przycisk OK .
6. Jeśli została wybrana opcja Wybierz pojed. cel,
system obliczy trasę i zacznie podawać wskazówki
dojazdu do celu podróży. Ta alternatywa spowoduje skasowanie istniejącego planu podróży.
Jeśli została wybrana opcja Dodaj jako cel
pośredni, zostanie wyświetlone nowe menu.
Set POI i Set previous destination działają w ten
sam sposób.
Po rozpoczęciu podawania wskazówek dojazdu,
obrócić pokrętło na kierownicy lub pokrętło TUNE,
aby zmienić skalę mapy.
Wprowadzanie tekstu
Przy wyznaczaniu celu podróży tekst można wprowadzać na dwa sposoby: za pomocą koła tekstowego
(patrz ilustracja w prawej kolumnie) lub za pomocą
przycisków na klawiaturze na konsoli środkowej.
używanie koła tekstowego:
• Obrócić pokrętło na kierownicy lub pokrętło
TUNE, aby przewinąć do żądanej litery. Nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK , aby
wprowadzić literę do pola wyszukiwania w prawym
górnym rogu ekranu.
• Przewinąć do ABC lub 123, aby przełączyć wprowadzanie liter i cyfr.
• Przewinąć do opcji Więcej i nacisnąć pokrętło
na kierownicy lub przycisk OK , aby przejść do
różnych znaków specjalnych.
• Przewinąć do strzałki w prawo, aby wyświetlić listę
nazw po prawej stronie koła tekstowego (jeśli na
podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania zostały znalezione jakieś pozycje).
• Ostatn. 5 wyświetla pięć ostatnio wprowadzonych nazw.
Do kasowania znaków służy przycisk EXIT.
Używanie klawiatury na konsoli
środkowej:
Nacisnąć przycisk jeden raz, aby wprowadzić pierwszą literę, która się na nim znajduje, dwa razy, aby
wprowadzić drugą literę itd.
Programowanie ulubionej funkcji
(* FAV)
W poniższym przykładzie opisano sposób pauzowania i wznawiania podawania wskazówek dojazdu
poprzez zaprogramowanie przycisku * FAV.
1. W widoku głównym trybu nawigacji nacisnąć i
przytrzymać przycisk * FAV, aż zostanie wyświetlone menu ulubionych.
2. Przewinąć do opcji Pause/resume guidance i
nacisnąć pokrętło na kierownicy lub przycisk OK .
Pojawi się na chwilę komunikat potwierdzający, że
dokonany wybór został zapisany pod przyciskiem
* FAV.
3. Nacisnąć przycisk * FAV, aby spauzować lub
wznowić podawanie wskazówek dojazdu.
W ten sam sposób można zaprogramować funkcje w
trybach RADIO i MEDIA .
Sensus Infotainment – sterowanie głosowe*
Samouczek
Funkcja sterowania głosowego zawiera samouczek,
który pomaga w opanowaniu umiejętności korzystania z systemu. Funkcję tę można uruchomić na dwa
sposoby.
• Nacisnąć przycisk sterowania głosowego, poczekać na sygnał dźwiękowy i wypowiedzieć słowa
„Voice tutorial”.
• Nacisnąć przycisk MY CAR na konsoli środkowej,
wybrać opcję Ustawienia -> Ustawienia rozpoznawania głosu -> Voice tutorial i nacisnąć
przycisk OK , aby zacząć naukę.
Aby włączyć sterowanie głosowe, nacisnąć przycisk
sterowania głosowego (1) w prawym zestawie przycisków na kierownicy i poczekać na sygnał dźwiękowy.
Po naciśnięciu przycisku system wyświetli na ekranie
często używane polecenia.
Przy wydawaniu poleceń:
• Po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć polecenie
ze zwykłą prędkością i normalnym tonem głosu.
• Aby uzyskać optymalne wyniki, należy zamknąć
okna itd.
• Unikać hałasu w kabinie podczas wydawania
poleceń.
• W razie wątpliwości, jakiego użyć polecenia,
wypowiedzieć słowo „Help” po sygnale dźwiękowym – system pokaże wtedy możliwe polecenia,
zależnie od sytuacji.
Polecenia głosowe można anulować w następujący
sposób:
• Wypowiedzieć słowo „Cancel” po sygnale dźwiękowym.
• Nic nie mówić.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania
głosowego.
• Nacisnąć przycisk EXIT lub jeden z przycisków
trybu (RADIO, MEDIA itd.).
Lekcje zawarte w samouczku trwają w sumie około
5 minut.
TP 15340 (Polish) AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
Funkcję sterowania głosowego (dostępną tylko w
samochodach wyposażonych w opcjonalny system
nawigacyjny) można wykorzystać do uruchamiania
poleceniami głosowymi pewnych funkcji telefonu
komórkowego z technologią Bluetooth® i systemu
nawigacyjnego.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising