Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Punkt docelowy/ostateczny punkt docelowy trasy
Cele pośrednie
Punkt nawigacji
Samochód na zaplanowanej trasie
Informacje drogowe
Pomniejszanie (widok rozszerzony) lub powiększanie (pełen ekran)
widoku mapy
Oblicz objazd
Powtórz aktualne polecenie głosowe
Czasowe włączenie/wyłączenie poleceń głosowych
Anulowanie podawania wskazówek dojazdu
Określanie punktów docelowych/celów pośrednich
Punkt zainteresowania (Point of Interest – POI)
Napisy i symbole na mapie
Resetuje mapę, by podążała za samochodem
Aktualna pozycja samochodu
Zmienia widok mapy między 2D a 3D
Skala mapy
Kompas + wyświetla na zmianę kierunek północny lub kierunek jazdy u
góry
Lista z punktami nawigacyjnymi planu podróży
Punkt docelowy i godzina przyjazdu/czas pozostały do przyjazdu albo
aktualna pozycja i odległość do punktu docelowego
Lista punktów zainteresowania (Point of Interest – POI) w planie podróży
oraz informacje drogowe
Plan podróży i trasa alternatywna
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system informacji i nawigacji drogowej.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
2
Krótki przewodnik do nawigacji na mapie
6
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ
GŁOSOWYCH
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Prosta nawigacja do punktu docelowego
7
Rozpoznawanie poleceń głosowych
14
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
7
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
Ogólne operacje dotyczące nawigacji
na mapie
9
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania punktu docelowego
20
15
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio na mapie.
20
Rozpoznawanie poleceń głosowych i
nawigacja na mapie
16
21
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
17
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
22
Wprowadzanie punktu docelowego
na podstawie punktu zainteresowania (Point of Interest – POI)
24
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
25
Zapamiętywanie punktu docelowego
poleceniem Send to Car
26
PLAN PODRÓŻY I TRASA
INFORMACJE DROGOWE
USTAWIENIA
Plan podroży i trasy alternatywne
30
Informacje drogowe
36
Punkty nawigacyjne w planie podróży
31
37
Punkty zainteresowania (Point of
Interest – POI) na trasie
31
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information – RTTI),
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż
drogi
32
Karty informacyjne na mapie
33
Wybór objazdu
34
Aktywacja/dezaktywacja wyświetlania mapy na wyświetlaczu kierowcy
40
Ustawienia systemu Sensus Navigation
40
Ustawienia mapy
41
Ustawienia trasy
43
Ustawienia informacji drogowych
44
Aktywacja/dezaktywacja informacji
drogowych nadawanych w czasie
rzeczywistym (RTTI),
45
Ustawienia nawigacji
46
Informacja o mapie
47
3
INFORMACJE O MAPIE I
SYSTEMIE
4
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny
Aktualizacja danych mapy z MapCare
50
Aktualizacja danych mapy w samochodzie połączonym z Internetem
51
Aktualizacja danych mapy przy użyciu
komputera i pamięci przenośnej USB
52
Diagnostyka systemu Sensus Navigation
55
Umowa licencyjna systemu nawigacji
i map
56
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
59
61
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Krótki przewodnik do nawigacji na
mapie
Pojawi się mapa aktualnego obszaru z niebieskim
trójkącikiem symbolizującym samochód.
Układ elektryczny samochodu zostaje włączony
automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Przestrzegać poniższych wskazówek.
Włączanie nawigacji
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
OSTRZEŻENIE
Wyłączanie nawigacji
Przycisk strony głównej
Wiersz menu „Nawigacja”
Jeśli system nawigacji nie wyświetla mapy na
wyświetlaczu centralnym – nacisnąć najwyższy
wiersz menu Nawigacja (2).
Jeśli wyświetlacz centralny nie pokazuje wiersza
menu Nawigacja – nacisnąć przycisk strony
głównej (1), a następnie wiersz menu Nawigacja
(2).
6
Systemu nawigacji nie można wyłączyć, lecz
działa on zawsze w tle – wyłączenie systemu ma
miejsce tylko wtedy, gdy kierowca wysiądzie z
samochodu i zablokuje jego zamki.
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny przy
wyłączonym silniku. Gdy poziom naładowania
akumulatora obniży się zbyt bardzo, system
wyłącza się.
Powiązane informacje
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
Prosta nawigacja do punktu docelowego
(Str. 7)
WPROWADZENIE
Prosta nawigacja do punktu
docelowego
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
Ustawianie pilotowania do żądanego punktu
docelowego bez uprzedniego zapoznania się z
Instrukcją obsługi.
Prezentacja i sterowanie systemem Sensus
Navigation może odbywać się na kilka różnych
sposobów, np. poprzez wyświetlacz kierowcy,
wyświetlacz przezierny na przedniej szybie oraz
polecenia głosowe.
Wybór punktu docelowego na mapie
1.
Nacisnąć widok składowy Nawigacja.
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz centralny
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy.
2.
Nacisnąć, aby maksymalnie powiększyć
mapę.
3.
Znaleźć żądaną pozycję na mapie.
4.
Nacisnąć i przytrzymać pozycję.
> Zostanie utworzona ikona i pojawi się
menu.
5.
Nacisnąć opcję Przejdź tutaj.
> Rozpocznie się prowadzenie.
W czasie jazdy kierowca jest pilotowany za
pomocą poleceń głosowych oraz instrukcji na
wyświetlaczu kierowcy. Wyświetlanie mapy na
wyświetlaczu kierowcy możne być także aktywne
bez wyznaczonego punktu docelowego.
Wszystkie operacje związane z systemem nawigacyjnym mogą być wykonywane na wyświetlaczu
centralnym, np. wybór ustawień mapy i ustawianie
punktu docelowego.
Jeśli obraz mapy nie jest widoczny na wyświetlaczu centralnym – nacisnąć górny wiersz menu
Nawigacja w widoku strony głównej.
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
i wyświetlacz kierowcy
Przycisków w prawym zestawie na kierownicy
można używać do sterowania niektórymi funkcjami nawigacji na mapie, np. Pokaż drogę do
domu i Anuluj prowadzenie. Jeśli na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat, trzeba go
najpierw potwierdzić, aby zostało wyświetlone
menu.
}}
7
WPROWADZENIE
||
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Nacisnąć przycisk na kierownicy, poczekać na sygnał, a
następnie powiedzieć, przykładowo „Jedź Dom”.
Powiązane informacje
Otwieranie i zamykanie menu. Menu zamyka
się automatycznie po pewnym czasie braku
aktywności lub użyciu pewnych opcji.
Przeglądanie menu.
Przeglądanie opcji menu.
Potwierdzanie lub zaznaczanie opcji.
Nawigacja na mapie na przedniej szybie.
Polecenia oraz informacje z systemu nawigacji
dla kierowcy mogą być również wyświetlane na
wyświetlaczu przeziernym w dolnej części przedniej szyby.
Wyświetlanie informacji nawigacyjnych można
wyłączyć, a położenie pola informacyjnego można
zmienić.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 21)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 14)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
•
Aktywacja/dezaktywacja wyświetlania mapy
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 40)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Wieloma funkcjami można również sterować za
pomocą poleceń głosowych.
8
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WPROWADZENIE
Ogólne operacje dotyczące
nawigacji na mapie
Wyszukiwanie symbolu samochodu na
mapie
Kierunek jazdy lub Północ na górze
mapy
Nacisnąć symbol celownika.
Nacisnąć kompas, aby przełączyć ruch symbolu samochodu na mapie.
Poniżej opisano niektóre ogólne operacje dotyczące nawigacji na mapie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Gdzie jestem?
Wyszukiwanie symbolu samochodu na mapie
Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy
Format 2D lub 3D
Powiększanie
Przewijanie
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Powrót z menu
Gdzie jestem?
Jakie jest aktualne położenie geograficzne samochodu?
•
Nacisnąć symbol samochodu na mapie (niebieski trójkącik) - na mapie od razu pojawi się
informacja.
Czasem po powiększeniu lub zmniejszeniu oraz
przewijaniu mapy może być trudno znaleźć aktualną pozycję samochodu na mapie. Najprostszym
sposobem jego lokalizacji jest:
•
Kierowca może wybrać między dwoma sposobami
prezentacji ruchu samochodu względem mapy:
•
Mapa na wyświetlaczu centralnym jest
wyświetlana stale z północnym kierunkiem
geograficznym na górze – symbol samochodu przemieszcza się na mapie w swoim
rzeczywistym kierunku geograficznym. Przesunięcie się symbolu samochodu w lewą
stronę na mapie oznacza, że jedzie on w kierunku zachodnim.
•
Symbol samochodu na wyświetlaczu centralnym wskazuje zawsze do góry – mapa pod
symbolem samochodu obraca się odpowiednio do zmian kierunku jazdy. Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek północny
(N), a jego środek pokazuje kierunek, w któ-
Naciśnięcie symbolu celownika - zostanie
przywrócony zwykły widok mapy i będzie się
ona przesuwać razem z symbolem samochodu.
}}
9
WPROWADZENIE
||
rym porusza się samochód (w tym przypadku
NE = północno-wschodni).
Symbole
kompasu
kierunek kompasu
N
(North): Północ
NE
(NorthEast): Północny zachód
E
(East): Wschód
SE
(SouthEast): Południowy
wschód
S
(South): Południe
SW
(SouthWest): Południowy
zachód
W
(West): Zachód
NW
(NorthWest): Północny zachód
Format 2D lub 3D
lub
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma zbliżonymi
do siebie placami, a potem je
rozsunąć.
Nacisnąć przycisk 2D/3D, aby przełączyć między formatem 2D i 3D.
W formacie 3D kierunek jazdy samochodu na
wyświetlaczu centralnym jest zawsze zwrócony w
górę ekranu — mapa obraca się wokół symbolu
samochodu odpowiednio do zmian kierunku
jazdy.
Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek
północny (N), a jego środek pokazuje kierunek, w
którym porusza się pojazd.
W formacie 3D nie jest wyświetlana skala mapy.
Format 2D został opisany w poprzedniej części
„Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy”.
Powiększanie
Powiększenie
Aby powiększyć mapę:
10
Szybko dotknąć dwa razy
ekranu wyświetlacza centralnego jednym palcem.
Pomniejszanie
Aby zmniejszyć mapę:
Dotknąć jeden raz ekranu
wyświetlacza centralnego
dwoma rozsuniętymi palcami.
lub
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma rozsuniętymi palcami i zbliżyć je do siebie.
WPROWADZENIE
Przewijanie
Umieścić palec na mapie, a
następnie przesunąć w żądanym kierunku i puścić.
Funkcja przewijania jest
dostępna wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy;
nie jest ona dostępna po jego zminimalizowaniu.
•
Definicja aktualnej pozycji (Position) i odległość do punktu docelowego (Dist).
Powiązane informacje
•
Zmiana nagłówka jest możliwa wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy; nie jest ona możliwa po jego zminimalizowaniu.
Aktywacja/dezaktywacja wyświetlania mapy
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 40)
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
Powrót do głównego widoku mapy
•
Ustawienia trasy (Str. 43)
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Przycisk strony głównej
Wiersz menu „Nawigacja”
Nacisnąć tutaj, aby zmienić kierunek mapy.
Wybrać między poniższymi opcjami „nagłówka”
wyświetlanego na mapie:
Jeśli kierowca znajduje się w zupełnie innej
części systemu i chce szybko powrócić do widoku
mapy, można użyć następującej metody:
•
1.
Nacisnąć przycisk strony głównej (1) na
wyświetlaczu centralnym.
2.
Jeśli na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok strony głównej zamiast widoku mapy –
nacisnąć górny wiersz menu Nawigacja (2).
Specyfikacja punktu docelowego
(Destination) i czasu dotarcia na miejsce
(ETA) lub pozostałego czasu podróży (RTA).
Wybór ETA lub RTA, patrz część „Ustawienia
trasy”.
lub
11
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Rozpoznawanie poleceń
głosowych1
Powiązane informacje
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy wykorzystywanie poleceń
głosowych do sterowania pewnymi funkcjami
odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, układu
klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i pomoc
dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może
się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i
skupić swoją uwagę na warunkach panujących na
drodze.
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
Mikrofon systemu sterowania poleceniami głosowymi
Sterowanie głosowe odbywa się w formie dialogu,
podczas którego użytkownik wypowiada pewne
polecenia głosowe, a system udziela słownych
odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw
głośnomówiący Bluetooth i udziela odpowiedzi za
pośrednictwem głośników samochodu. W pewnych przypadkach na wyświetlaczu kierowcy pojawia się także komunikat tekstowy. Do sterowania
funkcjami służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ustawień dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym.
Aktualizacja systemu
System rozpoznawania poleceń głosowych jest
stale udoskonalany. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy pobrać aktualizacje, patrz
support.volvocars.com.
1
14
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych2
Podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć
system i zainicjować dialog prowadzony przy użyciu poleceń
głosowych.
Podczas komunikacji należy pamiętać o następujących zasadach:
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpowiedzi systemu, nacisnąć przycisk funkcji rozpona kierownicy,
znawania poleceń głosowych
gdy słychać głos systemu i wypowiedzieć
następne polecenie.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
Nacisnąć
, powiedzieć „Call ” „[Imię]”
„[Nazwisko]” „[kategoria numeru]” – nawiązuje połączenie z wybranym kontaktem z książki
telefonicznej, gdy kontakt ten ma kilka numerów
telefonu (np. domowy, komórkowy, firmowy itp.):
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
Nacisnąć
i powiedzieć „Call Jan Kowalski
Komórkowy”.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
Poniższe polecenia są zawsze dostępne do użycia:
•
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Drzwi, szyby oraz okno dachowe powinny być
zamknięte.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłączyć w następujący sposób:
•
•
2
wypowiadając polecenie „Cancel”.
poprzez długie naciśnięcie przycisku funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych na kierownicy
.
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w zależności od kontrolowanej funkcji:
•
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane indywidualnie, cyfra
po cyfrze, np. zero trzy jeden dwa dwa cztery
cztery trzy (03122443).
•
Numery domów należy wypowiadać pojedynczo lub w grupach, np. dwa dwa lub dwadzieścia dwa (22), w przedziale 0-2300. W
przypadku języka angielskiego i holenderskiego poszczególne grupy można wypowiadać w sekwencjach, np. dwadzieścia-dwa
dwadzieścia-dwa (22 22). W przypadku
języka angielskiego można stosować określenia „double” (podwójne) i „triple” (potrójne),
np. double zero (00). Można używać cyfr w
zakresie 0-2300.
•
Częstotliwości można wypowiadać jako:
dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem (98.8)
lub sto i cztery kropka dwa, albo sto cztery
kropka dwa (104.2).
Polecenia/frazy
•
„Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
•
•
„Cancel” – przerywa dialog
„Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
System odpowiada za pomocą poleceń
dostępnych w obecnej sytuacji, prośbą lub
przykładem.
Polecenia dla konkretnych funkcji zostały opisane
w odpowiednich częściach, np. Sterowanie telefonem za pomocą poleceń głosowych.
Powiązane informacje
•
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
15
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
•
•
Polecenia sterowania głosowego systemem
nawigacyjnym, np. wyznaczenie celu lub wstrzymanie podawania wskazówek dojazdu.
„Go to [Kod pocztowy]” – wskazuje kod
pocztowy jako punkt docelowy. Na przykład:
„Jedź do 1 2 3 4 5”.
„Clear itinerary” – usuwa wszystkie zapisane
punkty pośrednie i końcowy punkt docelowy
z planu podróży.
•
•
„Repeat voice guidance” - powtarza ostatnie wypowiedziane polecenie.
Nacisnąć
poleceń:
„Go to [kontakt]” – wskazuje adres z książki
telefonicznej jako punkt docelowy. Przykład
„Jedź do Jan Kowalski”.
•
„Search [Kategoria POI]” – wyszukuje
sąsiednie punkty zainteresowania (POI) w
określonej kategorii (np. restauracje).4 Aby
posortować listę wzdłuż trasy – powiedzieć
„Wzdłuż trasy”, gdy widoczna jest lista wyników.
•
„Turn off voice guidance” - wyłącza funkcję
prowadzenia głosowego.
•
„Turn on voice guidance” - aktywuje wyłączoną funkcję prowadzenia głosowego.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
i nawigacja na mapie3
•
„Nawigacja” – rozpoczyna dialog z systemem nawigacji drogowej i pokazuje przykładowe polecenia.
•
„Take me home” – Zostają podane wskazówki dojazdu do pozycji Dom.
•
„Go to [Miejscowość]” – wskazuje miejscowość jako punkt docelowy. Na przykład: „Jedź
do Warszawa”.
•
„Go to [Adres]” – wskazuje adres jako
punkt docelowy. Adres musi zawierać miejscowość i ulicę. Na przykład: „Jedź do ulica
Królewska 5”.
•
3
4
5
6
16
i wypowiedzieć jedno z poniższych
„Add intersection” – rozpoczyna dialog, w
którym trzeba podać dwie ulice. Skrzyżowanie
podanych ulic staje się wtedy punktem docelowym.
•
„Search [Kategoria POI] in
[Miejscowość]” – wyszukuje punkty zainteresowania (POI) należące do określonej
kategorii w podanym mieście. Lista wyników
jest sortowana w oparciu o punkt centralny
miasta. Przykład „Znajdź restaurację w Warszawa”.
•
„Search [Nazwa POI]”. Przykład „Znajdź
Park Łazienkowski”.
•
„Change country/Change state5, 6” –
zmienia obszar wyszukiwania dla nawigacji.
•
„Show favourites” – pokazuje pozycje oznaczone jako ulubione na wyświetlaczu kierowcy.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Użytkownik może skorzystać z opcji nawiązania połączenia telefonicznego z POI lub wskazania go jako punktu docelowego.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych7
Dostępne są różne ustawienia systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć System
wybrać ustawienia.
Powiązane informacje
•
•
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
Sterowanie głosowe i
• Potwierdź przez powtórzenie
• Rodzaj głosu
• Szybkość mowy
Ustawienia audio
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć Dźwięk Głośność systemu
Sterowanie głosowe i wybrać ustawienia.
Zmiana języka
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
są zaznaczone na liście języków symbolem –
.
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty
i teksty pomocy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć System
7
Język i wybrać język.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
17
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania punktu docelowego
Punkt docelowy można wprowadzać różnymi
metodami.
Dostępne są następujące metody wprowadzania
punktu docelowego:
•
•
Naciśnięcie na mapie
Wyszukiwanie pełnotekstowe i współrzędne
mapy
•
•
Ostatnio wybrany punkt docelowy
•
•
Pozycje zapisane w Bibliotece
•
Pozycje w Bibliotece oznaczone jako Ulubione
Punkt zainteresowania (Point of Interest –
POI)
Adres
Wybrać jedną z opcji według wskazówek w pozycji „Punkt docelowy i cele pośrednie”, a następnie
postępować według instrukcji.
Punkt docelowy i cele pośrednie
Pierwsza zdefiniowania pozycja będzie stanowić
punkt docelowy planu podróży.
Kolejne pozycje będą celami pośrednimi planu
podróży.
Plan podróży z jego punktami docelowymi i
celami pośrednimi można później łatwo edytować
- patrz „Edytowanie planu podróży” w części „Plan
podroży i trasa alternatywna”.
20
Powiązane informacje
•
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 21)
•
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie. (Str. 20)
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 22)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Point of
Interest – POI) (Str. 24)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 25)
Określanie punktu pośredniego
bezpośrednio na mapie.
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest zaznaczenie palcem na
mapie.
W wielu sytuacjach najprościej jest przewinąć
mapę do żądanej pozycji, a następnie dotknąć ją
palcem.
Najpierw należy sprawdzić, czy
widok mapy jest w trybie zmaksymalizowanym: Jeśli na ekranie jest widoczny ten przycisk nacisnąć go, aby zmaksymalizować widok mapy.
Następnie należy:
1.
Przewinąć mapę, aż pojawi się szukana pozycja.
2.
Nacisnąć i przytrzymać pozycję - pojawi się
ikona i otworzy się menu.
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania
pełnotekstowego
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby – na przykład poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe; wyszukiwanie można przeprowadzić
na podstawie numeru telefonu, kodu pocztowego, ulicy, miasta, współrzędnych i punktów
zainteresowania (Point of Interest – POI).
3. Wybrać Przejdź tutaj - Rozpocznie się prowadzenie do celu.
Za pomocą klawiatury na ekranie można wprowadzać większość znaków oraz wyszukiwać punkty
docelowe. Opis, patrz część „Korzystanie z klawiatury wyświetlacza centralnego”.
Usuwanie ikony
Aby usunąć ikonę z pozycji:
•
Wybrać Usuń
Zmiana pozycji ikony
Aby skorygować pozycję ikony:
1.
Dotknąć i przytrzymać ikonę, a następnie
przesunąć ją w żądaną pozycję i puścić.
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
1.
Nacisnąć opcję Ustaw cel u dołu ekranu.
> Obraz mapy zmienia się na wyszukiwanie
według adresu
2.
Wcisnąć
3.
Wprowadzić warunki wyszukiwania.
> W miarę wprowadzania znaków wyświetlane są kolejne wyniki wyszukiwania.
.
}}
21
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
||
4.
Jeśli wyszukiwanie przyniesie żądany
rezultat – nacisnąć wynik wyszukiwania, aby
wyświetlić jego kartę informacyjną i wybrać
go w celu dalszego wykorzystania.
Jeśli wyszukiwanie przyniesie zbyt wiele
wyników – nacisnąć opcję Filtruj
wyszukiwanie i wybrać pozycję, wokół której
ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie, a
następnie wybrać wynik w celu dalszego
wykorzystania:
•
•
•
•
W pobliżu pojazdu
W pobliżu celu
Wzdłuż trasy
W pobliżu punktu mapy
Współrzędne geograficzne
Punkt docelowy można również wyznaczyć na
podstawie współrzędnych.
•
Wpisać przykładowo „N 58.1234 E 12.5678”
i nacisnąć Szukaj.
Strony świata N, E, S oraz W można wprowadzać
na różne sposoby, na przykład:
N 58,1234 E 12,5678 (ze spacją)
N58,1234 E12,5678 (bez spacji)
22
58,1234N 12,5678E (z kierunkiem geograficznym za współrzędnymi)
58,1234-12,5678 (z myślnikiem bez kierunku
geograficznego)
Zamiast kropki [.] można użyć przecinka [,], jeśli
takie są preferencje.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/
Ulubionych/Biblioteki
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest wybór z listy.
Aby wyświetlić dostępne listy:
1. Nacisnąć opcję Ustaw cel u
dołu ekranu – obraz mapy przełącza się na ekran wyszukiwania na podstawie adresu.
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
2. Następnie wybrać jedną z poniższych list u
góry ekranu:
• Ostatnie
• Ulubione
• Biblioteka
Po zaznaczeniu jednej z opcji na liście, można ją
dodać jako punkt docelowy za pomocą przycisku
Rozpocznij nawigację lub Dod. jako cel pośr..
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Ostatnie
Ulubione
Biblioteka
Tutaj wyszczególnione są ostatnio wyszukiwane
cele. Przewinąć i wybrać.
Tutaj wyszczególnione są pozycje z Biblioteka,
oznaczone jako Ulubione. Przewinąć i wybrać.
Lista ta jest również dostępna jako opcja menu
na wyświetlaczu kierowcy i można ją wybrać
korzystając z przycisków w prawym zestawie na
kierownicy. Patrz „Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie”.
Pozycja usunięta z Ulubione pozostanie w
Biblioteka, ale bez włączonego symbolu
gwiazdki. Aby umieścić pozycję z powrotem w
Ulubione - przejść do Biblioteka i zaznaczyć
ponownie symbol gwiazdki.
Tutaj znajdują się zapisane pozycje i plany podróży. Ostatnio zapisana pozycja znajduje się na
samej górze listy.
Listę można edytować za pomocą Edytuj.
Regularnie używany punkt docelowy można
zaprogramować i używać z funkcją Ustaw adres
domowy. Zaprogramowany punkt docelowy
Dom jest również dostępny jako opcja menu na
wyświetlaczu kierowcy i można go wybrać korzystając z przycisków w prawym zestawie na kierownicy. Patrz „Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie”.
Listę można edytować za pomocą Edytuj.
Nacisnąć symbol gwiazdki obok pozycji, aby
zaznaczyć lub odznaczyć ją jako pozycję ulubioną.
Pozycja z zaznaczoną/podświetloną gwiazdką
będzie również dostępna na liście „Ulubione”.
Pozycja usunięta z Biblioteka zostanie również
usunięta z Ulubione.
Zasoby Biblioteki można sortować na różne sposoby:
• Dodane – sortowanie w kolejności chronologicznej.
• Nazwy – sortowanie w kolejności alfabetycznej.
}}
23
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
||
• Odległość – sortowanie według odległości
od aktualnej pozycji.
• Odebrane – można wyszukać pozycje prze-
słane do samochodu za pomocą funkcji
„Send to Car”. Nowe pozycje, które nie zostały jeszcze odczytane, są oznaczone NIEBIESKIM znacznikiem. Znaczniki są wygaszane
po odczytaniu pozycji. Więcej informacji
można znaleźć w części „Zapamiętywanie
punktu docelowego za pomocą funkcji Send
to car”.
Za pomocą opcji Edytuj można usunąć jedną lub
więcej pozycji z listy.
Powiązane informacje
•
Zapamiętywanie punktu docelowego poleceniem Send to Car (Str. 26)
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
24
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
Wprowadzanie punktu docelowego
na podstawie punktu
zainteresowania (Point of Interest –
POI)
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby – jednym z nich jest wskazanie punktu POI.
Przykładowe POI
1.
Nacisnąć opcję Ustaw cel u dołu ekranu –
obraz mapy przełącza się na ekran wyszukiwania na podstawie adresu wraz z polem
wyszukiwania.
2.
Nacisnąć opcję POI.
3.
Nacisnąć żądany filtr:
•
•
•
•
•
W pobliżu pojazdu
W pobliżu celu
W pobliżu celów pośrednich
Wzdłuż trasy
W pobliżu miejsca na mapie
4.
Wyszukać i wybrać żądany punkt POI.
5.
Wybrać Rozpocznij nawigację lub Dod.
jako cel pośr..
Wiele punktów POI (np. restauracje) ma podkategorie (np. fastfoody).
W części „Ustawienia mapy” można wybrać, które
POI maja być widoczne na mapie. Są tam
wyszczególnione wszystkie POI dostępne w
danym regionie. To ustawienie nie ma wpływu na
wyszukiwanie punktu docelowego według POI wykluczone POI również zostaną pokazane jako
cele alternatywne.
Niektóre punkty POI są wyświetlane na mapie
dopiero przy skali 1 km (1 mi).
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
UWAGA
•
Symbole punktów POI oraz liczba tego
rodzaju punktów na poszczególnych rynkach są różne.
•
W związku z aktualizacją danych mapy
mogą pojawiać się nowe symbole, a inne
mogą znikać. Wszystkie symbole występujące w danym systemie mapy można
przejrzeć w menu.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
wpisać kraj i miasto. Wskazówki dojazdu będą
wtedy podawane do centrum miasta.
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest wskazanie adresu.
Wybrać jedną z dostępnych opcji pola tekstowego i za pomocą klawiatury centralnego
wyświetlacza wpisać:
Nacisnąć opcję Ustaw cel u
dołu ekranu – obraz mapy przełącza się na ekran wyszukiwania na podstawie adresu wraz z
polem wyszukiwania.
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Ustawienia mapy (Str. 41)
•
•
•
•
•
Kraj/Stan/Wojew.
Miasto/Obszar/Kod pocz.
Adres
Numer
Węzeł
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Przykładowe pole wyszukiwania – może wyglądać inaczej
w zależności od rynku/regionu.
Opisane tutaj opcje wyszukiwania nie są
dostępne na wszystkich rynkach/regionach –
ekran pokazuje jedynie opcje wyszukiwania
dostępne na aktualnym obszarze wyszukiwania.
Trzeba wypełnić wszystkie pola. Jeśli celem podróży jest na przykład konkretne miasto, wystarczy
25
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Zapamiętywanie punktu
docelowego poleceniem Send to
Car
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest użycie funkcji Send to
Car (Wyślij do samochodu).
Wysyłanie pozycji do samochodu
Funkcja Send to Car (Wyślij do samochodu)
umożliwia dodawanie punktu docelowego lub
pozycji do systemu nawigacji samochodowej za
pośrednictwem komputera.
Z funkcji Send to Car można także korzystać w
aplikacji Volvo On Call. Z usługi Volvo On Call
można także skorzystać, jeśli punkt docelowy/
pozycja muszą zostać wysłane do samochodu z
centrali Volvo On Call.
3.
5.
Kliknąć opcję Wyślij do samochodu w
menu bocznym.
6.
Wybrać samochód i wprowadzić jego numer
VIN albo adres e-mail, pod którym zarejestrowane jest konto Volvo ID użytkownika.
Następnie kliknąć opcję Wyślij.
7.
Kliknąć Gotowe.
> Pozycja zostaje wysłana do samochodu.
Kliknąć pozycję prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknąć adres.
> Otworzy się menu boczne/karta informacyjna.
Przedstawiona tutaj procedura to tylko jeden
przykład od jednego z wielu dostawców serwisów
map.
1.
Połączyć się z komputera ze stroną here.com.
> Otworzy się serwis map.
2.
Wyszukać żądaną pozycję.
4.
26
Kliknąć opcję Udostępnij w menu bocznym.
Więcej informacji o innych dostawcach oraz funkcji Send to Car można znaleźć na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Odbieranie i wykorzystywanie pozycji w
samochodzie
Aby samochód mógł odbierać dane, musi być
połączony z Internetem, patrz opis w części „Podłączanie samochodu” w instrukcji obsługi. Jeśli
pozycja zostanie wysłana do samochodu za
pośrednictwem usługi Volvo On Call, do transmisji
danych zostaje wykorzystany wbudowany modem
samochodu, tzn. nie jest wymagane oddzielne
połączenie internetowe.
1.
Po odebraniu pozycji przez samochód, na
wyświetlaczu centralnym zostaje wyświetlone
powiadomienie. Nacisnąć powiadomienie/
symbol.
> Otworzy się karta informacyjna.
2.
Wybrać żądany sposób wykorzystania pozycji.
Wykorzystywanie zapisanej pozycji
Odebrane pozycje zostają zapisane w bibliotece
systemu nawigacyjnego i mogą zostać wykorzystane później, patrz część „Wyznaczanie punktu
docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/
Ulubionych/Biblioteki”.
Powiązane informacje
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 22)
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
27
PLAN PODRÓŻY I TRASA
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Plan podroży i trasy alternatywne
2.
W trakcie aktywnego prowadzenia po trasie
można przeglądać plan podróży oraz sprawdzać,
czy dostępne są trasy alternatywne.
Wyświetlanie planu podróży
Nacisnąć symbol, aby otworzyć plan podróży.
Edytowanie lub usuwanie planu podróży
3.
Wybrać trasę alternatywną:
• Eko
• Szybka
• Widok
4.
1.
30
Gdy włączone jest prowadzenie po trasie,
nacisnąć opcję Maksym., aby maksymalnie
powiększyć obraz mapy i uzyskać dostęp do
planu podróży.
1.
Wyświetlić plan podróży.
2.
Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel
pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję
Skasuj pl. podróży, aby usunąć cały plan
podróży.
Wyświetlanie trasy alternatywnej
Można wyszukiwać trasy alternatywne, gdy
aktywne jest prowadzenie po trasie.
1.
Wyświetlić plan podróży.
2.
Nacisnąć opcję Trasy alternatywne.
Nacisnąć mapę.
> Na mapie zostanie wyświetlona zaktualizowana trasa i prowadzenie po trasie zostanie wznowione.
Powiązane informacje
•
Punkty nawigacyjne w planie podróży
(Str. 31)
•
•
•
Wybór objazdu (Str. 34)
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Ustawienia trasy (Str. 43)
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Punkty nawigacyjne w planie
podróży
prowadzenia na mapie, w którym mapa przesuwa
się wraz z samochodem.
Punkty zainteresowania (Point of
Interest – POI) na trasie
Lista kolejnych punktów nawigacyjnych planu
podroży pomaga kierowcy w odpowiednim czasie zaplanować/„przewidzieć” następne
manewry.
Powiązane informacje
Można wyświetlić listę punktów zainteresowania
(POI) na trasie.
Punkty nawigacyjne planu podróży.
•
•
•
•
Wybór objazdu (Str. 34)
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Ustawienia trasy (Str. 43)
1.
Nacisnąć opcję Z przodu.
2.
Nacisnąć opcję POI.
> Punkty POI na trasie są wyświetlane według odległości.
3.
Gdy w tym samym miejscu znajduje się więcej punktów POI, są one wyświetlane jako
grupa. Nacisnąć grupę, aby uzyskać listę
punktów POI.
4.
Wybrać punkt POI.
5.
Wybrać jedną z opcji karty informacyjnej i
postępować według instrukcji.
Lista punktów nawigacyjnych planu podróży jest
wyświetlana na mapie po aktywacji planu podroży.
Listę można rozszerzyć, naciskając strzałkę „W
lub zminimalizować, naciskając
dół”
strzałkę „W górę”
.
Następny punkt nawigacyjny jest zawsze umieszczony na górze listy.
Naciśnięcie jednego z punktów nawigacyjnych na
liście powoduje przewinięcie mapy do powiązanej
z nim pozycji. Kolejne dotknięcie symbolu celownika (poniżej przycisku 2D/3D) przywraca widok
}}
31
PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
Powiązane informacje
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Point of
Interest – POI) (Str. 24)
Zakłócenia ruchu drogowego
wzdłuż drogi
Można wyświetlić listę zakłóceń ruchu drogowego występujących wzdłuż trasy.
1.
32
Nacisnąć opcję Z przodu.
2.
Nacisnąć opcję Ruch drogowy. Przycisk
Ruch drogowy jest szary, jeśli nie ma zdarzeń
drogowych na trasie.
> Zdarzenia drogowe na trasie są wyświetlane według odległości.
3.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
zakłóceniach w ruchu drogowym, nacisnąć
odpowiedni wiersz, co spowoduje otwarcie
karty informacyjnej. Wybrać jedną z opcji
karty informacyjnej i postępować według
instrukcji.
4.
Nacisnąć opcję Omiń, aby ominąć zakłócenia w ruchu drogowym.
> Trasa zostaje ponownie przeliczona i podawane są wskazówki dojazdu trasą alternatywną.
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Powiązane informacje
•
•
Informacje drogowe (Str. 36)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 44)
Karty informacyjne na mapie
Każda ikona na mapie, np. dotycząca punktu
docelowego, celu pośredniego lub pozycji ulubionych, posiada kartę informacyjną, którą
można otworzyć naciskając na ikonę.
Karta informacyjna danej ikony umożliwia kierowcy sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących tej ikony.
W tym przykładzie z zaznaczonym punktem zainteresowania (Point of Interest – POI) można
wybrać między innymi:
• Rozpocznij nawigację - pozycja zostanie
zapisana jako punkt docelowy
• Dodaj jako cel pośredni - pozycja zostanie
zapisana jako cel pośredni
• Zapisz - pozycja zostanie zapisana w Bibliotece; dalsze informacje można znaleźć w
części „Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/
Biblioteki”.
Informacje i opcje dostępne na karcie informacyjnej są różne w zależności od typu ikony.
Powiązane informacje
•
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
•
•
•
Wybór objazdu (Str. 34)
Punkty nawigacyjne w planie podróży
(Str. 31)
Ustawienia trasy (Str. 43)
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 22)
Przykładowa karta informacyjna punktu zainteresowania
(Point of Interest – POI).
33
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Wybór objazdu
Jeśli kierowca chce ominąć najbliższy odcinek
trasy, np. z powodu zamknięcia drogi, można
wybrać funkcję Objazd.
Objazd
1.
Nacisnąć przycisk Objazd – na mapie zostanie wyświetlona trasa alternatywna z informacją, o ile jest ona dłuższa lub krótsza oraz o
przewidywanym czasie podroży.
Zwykle sugerowany jest tylko krótki objazd,
który szybko łączy się z pierwotną trasą z
planu podróży.
Wyświetlony zostanie objazd oraz jego szczegóły.
Objazd zostanie aktywowany.
2.
Po zaakceptowaniu proponowanej trasy, prowadzenie jest wznawiane z uwzględnieniem objazdu,
jako trasy.
Jeśli sugestia została zaakceptowana: Nacisnąć symbol z informacją o objeździe. Trasa
zostaje także zaakceptowana, jeśli kierowca
wjedzie na sugerowaną drogę.
Jeśli sugestia nie została zaakceptowana:
Nacisnąć Anuluj. Zostanie wówczas wznowione prowadzenie po aktualnej trasie.
Alternatywą dla funkcji Objazd jest zjazd z trasy
w planie podróży – system automatycznie zaktualizuje trasę i będzie kontynuował prowadzenie do
punktu docelowego najbardziej odpowiednią
drogą.
Inne sposoby wyboru trasy alternatywnej zostały
przedstawione w części „Plan podróży i trasy
alternatywne”.
Powiązane informacje
•
•
•
•
34
Ustawienia trasy (Str. 43)
Wybór objazdu (Str. 34)
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
INFORMACJE DROGOWE
INFORMACJE DROGOWE
Informacje drogowe
System nawigacji stale odbiera transmitowane
informacje o natężeniu ruchu drogowego i zdarzeniach.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
W części „Ustawienia informacji drogowych” opisano, w jaki sposób można dostosować wyświetlanie na mapie informacji związanych z ruchem
drogowym.
Zakłócenia ruchu drogowego, takie jak korki,
roboty drogowe, wypadki itp., są pokazywane na
mapie za pomocą różnych symboli.
czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu
RTTI.
W przypadku poważniejszych zakłóceń, np. robót
drogowych, ich zakres jest również wskazywany
przez CZERWONĄ linię wzdłuż drogi. Linia wskazuje jednocześnie, w którym kierunku jazdy występuje zakłócenie - jeśli występuje ono w obu kierunkach, dany odcinek drogi jest oznaczony
liniami po obu stronach.
•
•
Informacje o zakłóceniach ruchu drogowego
– Nacisnąć symbol zakłóceń ruchu drogowego.
> Zostanie wyświetlona karta informacyjna.
Informacja może opisywać przykładowo
miejsce występowania zakłócenia z nazwą
ulicy lub numerem drogi, jego rodzaj,
zakres i czas trwania.
Unikanie zakłóceń ruchu drogowego
Jeśli zakłócenie występuje na trasie, można
wybrać opcję Omiń. System obliczy wówczas
trasę alternatywną.
Opis, patrz „Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż
drogi”.
Przykładowa informacja drogowa.
1 Dotyczy
36
niektórych wersji rynkowych.
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)1
Samochód połączony z Internetem może odbierać
przez Internet informacje drogowe nadawane w
Powiązane informacje
•
Ustawienia informacji drogowych (Str. 44)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information –
RTTI), (Str. 37)
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 32)
INFORMACJE DROGOWE
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym (Real Time
Traffic Information – RTTI)2, 3
Samochód połączony z Internetem może odbierać przez Internet informacje drogowe nadawane
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu RTTI.
Informacje drogowe o zdarzeniach i natężeniu
ruchu są przez cały czas pozyskiwane z aplikacji
mobilnych, od organów publicznych i z danych
GPS z pojazdów. Gdy jakiś samochód zażąda
informacji o natężeniu ruchu, jednocześnie zostają przekazane anonimowe dane dotyczące
natężenia ruchu w miejscu, w którym znajduje się
ten samochód, co umożliwia działanie tej usługi.
Anonimowe dane są wysyłane tylko wtedy, gdy
funkcja RTTI jest aktywna.
•
•
•
•
•
Czarny – droga zamknięta.
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Ilość informacji drogowych pokazywanych na
mapie zależy od odległości od samochodu, przy
czym informacje te są wyświetlane tylko w promieniu około 120 km od pozycji samochodu.
2
3
Pomarańczowy – powolny ruch.
Czerwony – zatłoczenie/korek drogowy/
wypadek.
UWAGA
Aktualne warunki drogowe są pokazywane dla
autostrad, dróg głównych i dróg pozamiejskich, a
także dla niektórych tras w obrębie miast.
Tekst i symbole na mapie są wyświetlane w normalny sposób, a informacja o natężeniu ruchu
pokazuje, jak szybko można jechać daną drogą w
stosunku do obowiązującego na niej ograniczenia
prędkości. Natężenie ruchu drogowego jest pokazywane na mapie po obu stronach drogi za
pomocą jednej kolorowej linii dla każdego z kierunków jazdy:
Zielony – brak zakłóceń.
Żółty – pokazuje zakres zdarzenia drogowego
i nie odzwierciedla rzeczywistego przepływu
ruchu, np. roboty drogowe.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Powiązane informacje
•
Aktywacja/dezaktywacja informacji drogowych nadawanych w czasie rzeczywistym
(RTTI), (Str. 45)
•
•
•
Informacje drogowe (Str. 36)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 44)
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 32)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Real Time Traffic Information
37
USTAWIENIA
USTAWIENIA
Aktywacja/dezaktywacja
wyświetlania mapy na wyświetlaczu
kierowcy
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
Po ustawieniu punktu docelowego mapa zostaje
automatycznie wyświetlona na wyświetlaczu kierowcy. Wyświetlanie mapy można także aktywować bez wyznaczonego punktu docelowego.
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
Ustawienia systemu Sensus
Navigation
Użytkownik może wybrać sposób prezentowania
trasy oraz innych informacji poprzez dokonanie
własnych ustawień.
Nawigacja na mapie może być prezentowana na
różne sposoby - użytkownik ma możliwość
wyboru różnych ustawień w celu personalizacji
widoku mapy.
Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy:
1.
Przeciągnąć w dół górny widok z górnej
części ekranu.
2.
Następnie wybrać następującą ścieżkę
dostępu:
Ustawienia
Wyświetlacz kierowcy1.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć My Car Wyświetlacze
podświet. wyśw. kierowcy.
3.
Nacisnąć przełącznik Pokaż nawigację, aby
aktywować wyświetlanie mapy na wyświetlaczu kierowcy również wtedy, gdy nie ma
aktywnego planu podróży.
1
40
Stan
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Nawigacja
USTAWIENIA
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Mapa – zarządzanie zawartością i wyglądem
Ustawienia mapy
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentacji mapy na ekranie.
mapy.
• Trasa – zarządzanie wyświetlaniem i obliczaniem trasy.
• Ruch drogowy – zarządzanie informacjami o
zakłóceniach w ruchu drogowym.
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
•
•
•
•
•
Format pozycji
Wzór mapy
POI
Ulubione
Kamery bezpieczeństwa2
Forma pozycji
• Prowadzenie – zarządzanie prowadzeniem
po trasie.
• System – informacje o aktualizacjach oprogramowania i map.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia mapy (Str. 41)
•
•
•
•
Ustawienia trasy (Str. 43)
Aktywacja/dezaktywacja wyświetlania mapy
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 40)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 44)
Ustawienia nawigacji (Str. 46)
Opcja Format pozycji pozwala wybrać sposób
prezentacji aktualnej pozycji – z nazwą/adresem
lub współrzędnymi:
Informacja o mapie (Str. 47)
Ustawienia
2
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Nawigacja
Mapa
• Adres
• Współrz. i wys. npm
}}
41
USTAWIENIA
||
Widok mapy
Opcja Wzór mapy pozwala wybrać sposób prezentacji kolorów na mapie:
•
• Noc – stonowane kolory, niezakłócające
Dzień – jasne kolory.
widoczności w nocy.
Punkt zainteresowania (Point of Interest –
POI)
Tutaj można wybrać, które POI mają być wyświetlane na mapie. Każda kategoria ma dwie opcje można wybrać opcję wyświetlania wszystkich POI
z danej kategorii, np. „Usługi transportowe”.
• Aut./ – system automatycznie przełącza mię-
Podkategorie POI.
•
Wybrać kategorie POI, które mają być
widoczne na mapie i wyjść z menu naciskając
Wstecz lub Zamknij.
Więcej informacji można znaleźć w części
„Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie
punktu zainteresowania (Point of Interest – POI)”.
dzy trybem Dzień i Noc w zależności od
natężenia światła w kabinie pasażerskiej.
Główne kategorie POI.
42
Lub otworzyć daną kategorię za pomocą symbolu
„>”, a następnie wybrać, które podkategorie mają
być widoczne.
USTAWIENIA
Ulubione
Fotoradary3
Ustawienia trasy
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu obliczania trasy.
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
Trasa
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
Ulubione:
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
Kamery bezpieczeństwa:
•
•
Tak/Nie
Więcej informacji można znaleźć w części
„Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie
pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki”.
3 Funkcja
nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Tak/Nie
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 22)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Point of
Interest – POI) (Str. 24)
•
•
•
•
•
Nauka trasy
Schemat historyczny ruchu drogowego
Domyślny rodzaj trasy
Omiń
Format czasu przybycia na miejsce
Uczenie się trasy
Wybrać, czy ma być dozwolone gromadzenie
danych w celu optymalizacji obliczania trasy:
•
Tak/Nie
Historia trendów ruchu drogowego
Wybrać, czy historia ruchu drogowego ma być
wykorzystywana przy obliczaniu trasy:
•
Tak/Nie
}}
43
USTAWIENIA
||
Standardowe typy tras
Wybrać standardowy typ preferowanej trasy:
• Szybka
• Eko
• Widok – w jak największym stopniu unikane
są autostrady, więc czas podróży może być
długi.
W czasie trwającej podroży można ponadto
wybrać trasy alternatywne - patrz część „Plan
podroży i trasy alternatywne”.
Unikaj
Wybrać jedną lub więcej opcji automatycznego
omijania (o ile jest to możliwe) przy obliczaniu
trasy:
•
•
•
•
•
•
•
Tunel
Ustawienia informacji drogowych
Tutaj można wybrać sposób prezentowania na
mapie informacji związanych z ruchem drogowym:
Granica państwowa4
Płatna strefa miejska
Autokuszetki
Prom
Autostrada
Drogi płatne
Format czasu
Wybrać, jak ma być podawana godzina przyjazdu:
• ETA5 – oczekiwany czas dotarcia do punktu
docelowego
• RTA6 – pozostały czas podróży
Pokazany czas odnosi się do strefy czasowej w
punkcie docelowym.
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
1.
4
5
6
44
Nie dotyczy wszystkich rynków/regionów.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
USTAWIENIA
2.
Nacisnąć Nawigacja
wybrać ustawienia:
Ruch drogowy i
• Zdarzenia drogowe – wybrać, które mają
być pokazywane na mapie i uwzględniane
przy obliczaniu trasy.
Żadna
Główne
Wszystkie
• Swobodny przepływ ruchu – zaznaczyć
kratkę, aby pokazywać to na mapie.
• Unikaj zdarzeń drogowych – wzdłuż trasy.
Opcja ta jest uwzględniana przy obliczaniu
trasy.
Nigdy
Zapytaj – ewentualne propozycje zmiany
trasy są podawane podczas podróży.
Zawsze
• Korzystaj z RTTI, gdy jest dostępne poł.
internetowe – zaznaczyć kratkę, by korzystać z informacji drogowych nadawanych w
czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. 7
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
•
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 32)
•
•
Informacje drogowe (Str. 36)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information –
RTTI), (Str. 37)
Aktywacja/dezaktywacja informacji
drogowych nadawanych w czasie
rzeczywistym (RTTI)8, 9
Samochód połączony z Internetem może odbierać przez Internet informacje drogowe nadawane
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu RTTI.
Aby można było korzystać z funkcji RTTI, samochód musi być połączony z Internetem.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
drogowy.
3.
Zaznaczyć kratkę Korzystaj z informacji
drogowych online, aby zastąpić normalne
informacje drogowe informacjami z systemu
RTTI.
Ruch
Jeśli połączenie samochodu z Internetem zostanie przerwane, gdy funkcja RTTI jest aktywna,
nastąpi automatyczne włączenie normalnych
informacji drogowych. Funkcja RTTI zostanie
ponownie aktywowana, gdy połączenie z Internetem zostanie przywrócone.
• Dostawca informacji drogowych – pokazuje, które źródło jest wykorzystywane do
informacji drogowych.
7
8
9
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Real Time Traffic Information
}}
45
USTAWIENIA
||
Powiązane informacje
•
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information –
RTTI), (Str. 37)
•
Informacje drogowe (Str. 36)
Ustawienia nawigacji
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentowania nawigacji.
Poziom prowadzenia głosowego
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
3.
Nacisnąć żądaną opcję prowadzenia głosowego:
Nawigacja drogowa na przejazdach
kolejowych
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
3.
Zaznaczyć Wskazówki o przejazdach
kolejowych, aby włączyć wyświetlanie na
mapie.
Prowadzenie.
• Żadna - automatyczne prowadzenie gło-
sowe jest wyłączone, ale można je włączyć
ręcznie w celu jednorazowego odsłuchania aktualnego polecenia.
• Małe - tylko jeden komunikat dla każdego
punktu nawigacyjnego.
• Średnia - do 3 komunikatów dla każdego
punktu nawigacyjnego, z ograniczoną ilością informacji.
Nawigacja drogowa na połączeniach dróg
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
3.
Zaznaczyć Wskaz. dla punktu połączeń
drog., aby włączyć wyświetlanie na mapie.
Punkty zainteresowania (Point of Interest –
POI) na trasie
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
3.
Zaznaczyć POI wzdłuż trasy, aby włączyć
wyświetlanie na mapie.
Prowadzenie.
Lista jest wybierana automatycznie podczas jazdy
autostradą.
46
Prowadzenie.
Ostrzeganie o zakrętach
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja
3.
Zaznaczyć Ostrzeganie o łukach, aby włączyć wyświetlanie na mapie.
• Pełna - do 4 komunikatów dla każdego
punktu nawigacyjnego, z pełnym zakresem
dostępnych informacji.
Prowadzenie.
Prowadzenie.
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
•
Punkty zainteresowania (Point of Interest –
POI) na trasie (Str. 31)
USTAWIENIA
Informacja o mapie
Tutaj można znaleźć informacje o aktualizacji
oprogramowania i danych mapy.
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
System
Informacja o mapie
Skrót do ustawień regionu mapy i aktualizacji.
• Informacja o mapie - zarządzanie mapami,
aktualizacje i wybór własnego ulubionego
regionu.
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 40)
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
47
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Aktualizacja danych mapy z
MapCare
MapCare to usługa aktualizacji map w samochodach Volvo wyposażonych w Sensus Navigation.
Dane mapy można zaktualizować przez Internet.
Ogólne informacje na temat aktualizacji
Aktualizacja może zostać przeprowadzona bezpośrednio do samochodu za pomocą telefonu
komórkowego lub przy użyciu komputera i
pamięci przenośnej USB.
Dane mapy samochodowej są podzielone na
wstępnie określone regiony. Nie jest wymagana
jednoczesna aktualizacja danych mapy dla
wszystkich regionów — kierowca może wybrać
aktualizację tylko jednego lub kilku konkretnych
regionów.
Aktualizacji jednego lub kilku regionów można
dokonać korzystając z połączenia internetowego
w samochodzie. Przy aktualizacji większej liczby
regionów lub całej mapy, całkowita objętość
danych mapy może być tak duża, że bardziej
wygodnym sposobem będzie skorzystanie z komputera i pamięci przenośnej USB.
UWAGA
Jeśli plan podróży obejmuje więcej niż jeden
region, wszystkie regiony muszą mieć ten sam
numer wersji. W przeciwnym razie obliczona
trasa może zawierać niewłaściwy odcinek
drogi.
50
Aktualizacja struktury mapy
Czasem może być konieczna zmiana struktury
mapy - przykładowo w sytuacji, gdy trzeba dodać
nowy region lub podzielić większy region na
mniejsze. W takim przypadku żadne próby aktualizacji poszczególnych regionów przy użyciu normalnej procedury nie powiodą się, a przyczyna
zostanie wskazana w komunikacie.
Zamiast tego należy przeinstalować całą mapę z
pamięci przenośnej USB. Dalsze informacje
można znaleźć na stronie wsparcia technicznego
Volvo Cars (support.volvocars.com) lub uzyskać u
dealera Volvo.
Aktualizacja oprogramowania systemu
nawigacji
Poza danymi mapy, od czasu do czasu konieczna
jest aktualizacja własnego oprogramowania systemu nawigacji, które jest stale udoskonalane.
Może wówczas dojść do sytuacji, że najnowsze
aktualizacje danych mapy nie będą obsługiwane
przez istniejące oprogramowanie systemu nawigacji. W takim przypadku wyświetlony zostanie
komunikat informujący, że oprogramowanie systemu nawigacji wymaga aktualizacji. Można to
zrobić u dealera Volvo.
Więcej informacji można znaleźć pod nagłówkiem
„Wersja oprogramowania” w części „Ustawienia
systemowe”.
Aktualizacja w samochodzie
połączonym z Internetem lub przy
użyciu pamięci przenośnej USB
Więcej informacji o sposobach aktualizacji map
można znaleźć w częściach „Aktualizacja danych
mapy w samochodzie połączonym z Internetem” i
„Aktualizacja danych mapy przy użyciu komputera
i pamięci przenośnej USB”.
Często zadawane pytania
Pytanie
Odpowiedź
Czy jest
możliwa
zmiana
platformy
danych
mapy, np.
z Europy
na Amerykę Północną?
Tak, z pewnymi wyjątkami. Skontaktować się z dealerem Volvo w
celu uzyskania aktualnych informacji.
Ile trwa
pobieranie aktualizacji
mapy?
Zależy to od rozmiaru pliku danych
mapy i przepustowości łącza.
Informacje dotyczące wielkości
aktualizacji (MB) są widoczne na
ekranie.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Pytanie
Odpowiedź
Jak duża
jest aktualizacja?
Zależy to od rynku. Szczegółowe
informacje są dołączone do każdej
mapy rynkowej - patrz strona
wsparcia technicznego Volvo Cars
support page
(support.volvocars.com).
Nie działa
żaden ze
sposobów aktualizacji –
co mam
zrobić?
Przejść na stronę wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) lub
skontaktować się z dealerem
Volvo.
Aktualizacja danych mapy w
samochodzie połączonym z
Internetem
Samochód musi być połączony z Internetem, patrz
opis w części „Podłączanie samochodu” w
instrukcji obsługi.
Gdy samochód jest połączony z Internetem,
dane mapy można zaktualizować za pośrednictwem połączenia internetowego.
1.
Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji.
> Aplikacja zostaje uruchomiona i obok
pozycji Mapy zostaje wyświetlona liczba
wskazująca, ile jest aktualizacji mapy dla
podanego regionu domowego. Liczba ta
pozostaje widoczna do chwili przeprowadzenia nowego wyszukiwania aktualizacji
lub zainstalowania aktualizacji.
2.
Nacisnąć opcję Mapy.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy w samochodzie
połączonym z Internetem (Str. 51)
•
Aktualizacja danych mapy przy użyciu komputera i pamięci przenośnej USB (Str. 52)
•
Diagnostyka systemu Sensus Navigation
(Str. 55)
•
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
(Str. 59)
•
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map
(Str. 56)
•
Informacja o mapie (Str. 47)
Zasada działania zdalnej aktualizacji.
}}
51
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Automatyczna aktualizacja danych mapy
Automatyczną aktualizację można wybrać tylko
wtedy, gdy aktywna jest funkcja Sprawdz.
aktualizacji oprogramowania w tle, patrz
część „Aktualizacje systemu”.
1.
3.
Nacisnąć przycisk Instaluj, a następnie
Potwierdź.
> Rozpoczyna się instalacja wybranej mapy/
aktualizacji mapy.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
52
Automatyczna aktualizacja danych mapy
może zostać wybrana wyłącznie dla regionu
domowego. Jeśli region domowy nie został
wybrany – nacisnąć strzałkę W DÓŁ, aby rozwinąć region.
> Wyświetlone zostają szczegółowe informacje o mapie.
2.
Nacisnąć opcję Ust. jako reg. dom..
3.
Zaznaczyć kratkę Autoaktual.:.
> Gdy samochód jest połączony z Internetem i dostępna jest aktualizacja mapy,
zostanie ona automatycznie pobrana do
samochodu.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
•
Aktualizacja danych mapy przy użyciu komputera i pamięci przenośnej USB (Str. 52)
Aktualizacja danych mapy przy
użyciu komputera i pamięci
przenośnej USB
Pobieranie danych mapy z Internetu do pamięci
przenośnej USB, a następnie z pamięci USB do
samochodu.
Warunki działania
Schemat procedury aktualizacji za pośrednictwem komputera i pamięci przenośnej USB.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Pobieranie danych mapy z Internetu do
pamięci przenośnej USB
Pamięć przenośna USB
Pamięć przenośna USB użyta do przeprowadzenia aktualizacji musi spełniać następujące wymagania:
Parametr
Wymagania
Standard USB
(1.0/2.0/3.0):
Co najmniej 2.0
System plików
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Pojemność
(8/16/32/64
GB):
Wielkość pliku mapy zależy
od rynku – rozmiary plików
mapy dla poszczególnych
rynków podano w punkcie
„Szczegółowe informacje”
na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.volvocars.com).
Przygotować pamięć przenośną USB i zanotowane informacje o mapie.
2.
1.
Na komputerze z Internetem – połączyć się
ze stroną wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
2.
Wybrać mapy, model samochodu i rok modelowy.
3.
Kliknąć region, który ma zostać zaktualizowany.
> Zostanie wyświetlony obraz mapy z informacją o najnowszych danych mapy dla
tego regionu.
4.
Sprawdzić, czy wersja mapy jest nowsza niż
zainstalowana w samochodzie.
5.
Podłączyć pamięć przenośną USB do komputera i pobrać aktualizację do pamięci USB.
Nacisnąć strzałkę, aby rozwinąć region.
> Wyświetlone zostają szczegółowe informacje o mapie.
Czas wymagany do pobrania danych zależy od
rozmiaru pliku mapy i przepustowości łącza.
Zanotować bieżącą wersję mapy
Przenoszenie danych mapy z pamięci
USB do samochodu
1.
Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji.
3.
Zanotować informacje o mapie.
Przenoszenie może potrwać nawet 40 minut
zależnie od ilości danych mapy. Aktualizacja
odbywa się podczas jazdy. Jeśli instalacja nie
zakończy się przed wyłączeniem samochodu,
aktualizacja będzie kontynuowana podczas
następnej jazdy.
}}
53
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Aktualizacja
1. Włączyć system nawigacyjny.
2.
Podłączyć pamięć USB do portu USB w
samochodzie. Jeśli są dwa porty USB, drugi
nie może być używany.
3.
System nawigacyjny automatycznie wykrywa
dostępną aktualizację i w trakcie aktualizacji
całej bazy danych mapy pokazuje na ekranie
jej postęp w procentach.
> W przypadku aktualizowania pojedynczego
regionu mapy aktualizacja rozpoczyna się
od razu.
Aby rozpocząć aktualizację całej bazy
danych mapy, użytkownik musi nacisnąć
opcję Potwierdź albo wybrać opcję
Anuluj w celu anulowania instalacji.
54
4.
Nacisnąć Potwierdź – zostanie uruchomiona
aktualizacja całej bazy danych mapy, a informacja o jej postępie będzie pokazywana na
wyświetlaczu centralnym.
5.
Po zakończeniu transferu na ekranie pojawi
się informacja – należy wyciągnąć pamięć
przenośną USB.
6.
Uruchomić ponownie system Infotainment.
7.
Sprawdzić, czy w samochodzie zostały zainstalowane prawidłowe dane mapy, powtarzając kroki opisane wcześniej w punkcie „Zanotować bieżącą wersję mapy”.
Przerwanie procesu
Jeśli w trakcie aktualizacji nastąpi przerwa, na
wyświetlaczu centralnym zawsze pojawi się komunikat objaśniający.
Co się stanie
jeśli...
Odpowiedź
...system Infotainment zostanie
wyłączony podczas aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od
tego samego miejsca po
ponownym włączeniu systemu, tzn. po uruchomieniu silnika.
...pamięć przenośna USB zostanie wyjęta
przed ukończeniem aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od
tego samego miejsca po
ponownym podłączeniu
pamięci USB do samochodu.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
•
Aktualizacja danych mapy w samochodzie
połączonym z Internetem (Str. 51)
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Diagnostyka systemu Sensus
Navigation
Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje,
które mogą być interpretowane jako usterki systemu nawigacji.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa
System nawigacyjny pokazuje pozycję samochodu z dokładnością ok. 20 metrów.
Większe prawdopodobieństwo błędu występuje
podczas jazdy drogą przebiegającą równolegle do
innej drogi, krętą drogą, drogą wielopoziomową
oraz po przejechaniu dużej odległości bez wykonywania większych skrętów.
Wysokie góry, budynki, tunele, wiadukty, przejazdy
nad/pod innymi drogami itp. również mają ujemny
wpływ na odbiór sygnałów satelitarnych, co oznacza, że dokładność obliczania pozycji samochodu
może ulec zmniejszeniu.
System nie zawsze oblicza najszybszą/
najkrótszą trasę
Przy obliczaniu trasy uwzględnianych jest kilka
czynników w celu określenia teoretycznie najlepszego rozwiązania. Czynniki te obejmują dystans
trasy, szerokość drogi, klasyfikację dróg, natężenie ruchu i ograniczenia prędkości. W oparciu o
doświadczenie i znajomość okolicy można jednak
wybrać bardziej efektywną trasę.
System może przykładowo uwzględniać
korzystanie z dróg płatnych lub
promów, podczas gdy kierowca wybrał,
aby ich unikać
Z przyczyn technicznych system może korzystać
tylko z głównych dróg przy obliczaniu zarysu trasy
na długim dystansie.
Jeśli wybrano unikanie dróg płatnych i autostrad,
są one unikane w jak największym możliwym
stopniu i wykorzystywane tylko wtedy, gdy nie jest
dostępna żadna rozsądna alternatywa.
Pozycja na mapie jest nieprawidłowa po
transporcie samochodu
Jeśli samochód jest transportowany, na przykład
promem lub pociągiem albo w sposób, który
utrudnia odbiór sygnałów satelitarnych, obliczenie
jego prawidłowej pozycji może zająć nawet
5 minut.
Symbol samochodu na ekranie
wyświetlacza zachowuje się
nielogicznie po zmianie opon
Oprócz odbiornika satelitarnego w obliczaniu
aktualnej pozycji i kierunku jazdy samochodu
pomagają czujnik prędkości samochodu i żyroskop. Po zamontowaniu koła zapasowego albo
zmianie opon letnich na zimowe lub na odwrót
system musi „nauczyć się” rozmiaru nowych kół.
Dlatego dla optymalnego działania systemu zalecane jest, aby samochód jechał przez jakiś czas
po drogach zapewniających dobry odbiór satelitarny (dobra widoczność).
Obraz mapy jest niezgodny z
rzeczywistą sytuacją
Czynniki, takie jak ciągła rozbudowa i przebudowa
sieci drogowej, wprowadzanie nowych zasad
organizacji ruchu itp. powodują, że baza danych
mapy nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach
jest kompletna.
Z tego względu dane mapy są stale udoskonalane i aktualizowane - należy regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.
Symbol samochodu na ekranie skacze
do przodu lub obraca się
System może potrzebować kilku sekund, by
wykryć pozycję i ruch samochodu przed rozpoczęciem podróży.
Wyłączyć zarówno system, jak i silnik. Uruchomić
ponownie, ale pozostać w miejscu przez chwilę
przed rozpoczęciem jazdy.
Informacja mapy jest nieaktualna
Patrz odpowiedź w kolejnym nagłówku.
Czy są zainstalowane najnowsze dane
mapy?
Dane mapy są przez cały czas aktualizowane i
uzupełniane. Sprawdzić, czy wersja mapy jest
aktualna i czy są dostępne aktualizacje:
}}
55
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
•
•
Sprawdzenie w samochodzie połączonym z
Internetem – patrz część „Aktualizacja
danych mapy w samochodzie połączonym z
Internetem”.
Sprawdzenie wersji mapy w samochodzie i
porównanie dostępnej wersji mapy na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars – patrz
część „Aktualizacja danych mapy przy użyciu
komputera i pamięci przenośnej USB”.
Powiązane informacje
•
Krótki przewodnik do nawigacji na mapie
(Str. 6)
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
•
Aktualizacja danych mapy w samochodzie
połączonym z Internetem (Str. 51)
•
Aktualizacja danych mapy przy użyciu komputera i pamięci przenośnej USB (Str. 52)
1
56
EULA = End User License Agreement
Umowa licencyjna systemu
nawigacji i map
Licencja1 to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z
praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy.
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
BAZY DANYCH HERE NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.
UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA
NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ
LICENCYJNĄ, A NIE SPRZEDAŻY, ZAWIERANĄ
POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ HERE
EUROPE B.V., („HERE”) I DOTYCZY
ZAKUPIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOPII
BAZY DANYCH MAP NAWIGACYJNYCH FIRMY
HERE, W TYM POWIĄZANEGO Z NIĄ
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO,
NOŚNIKÓW I DOKUMENTACJI DRUKOWANEJ,
WYDANYCH PRZEZ FIRMĘ HERE (ZWANYCH
ŁĄCZNIE „BAZĄ DANYCH”). KORZYSTAJĄC Z
BAZY DANYCH, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE
WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(ZWANEJ „UMOWĄ”) I WYRAŻA NA NIE
ZGODĘ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA
ZGODY NA WARUNKI UMOWY, POWINIEN
NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ BAZĘ DANYCH,
WRAZ ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI
JEJ SKŁADNIKAMI, DOSTAWCY W CELU
UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁATY.
WŁASNOŚĆ
Właścicielem bazy danych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej oraz praw pokrewnych do
niej jest firma HERE lub jej licencjodawcy. Nośnik,
na którym znajduje się baza danych, pozostaje
własnością firmy HERE i/lub dostawcy do
momentu uiszczenia w całości wszelkich wpłat
należnych firmie HERE i/lub dostawcy na mocy
niniejszej umowy lub podobnych umów, na
podstawie których baza danych jest dostarczana
użytkownikowi.
UDZIELENIE LICENCJI
Firma HERE udziela użytkownikowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z bazy danych do użytku
osobistego lub, jeśli ma to zastosowanie, do
użytku w ramach wewnętrznej działalności
przedsiębiorstwa. Licencja nie obejmuje prawa do
udzielania podlicencji.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
OGRANICZENIA KORZYSTANIA
Korzystanie z niniejszej bazy danych jest
ograniczone do określonego systemu, dla którego
została ona stworzona. Z wyjątkiem zakresu
wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące
przepisy prawa (np. ustawodawstwo krajowe
oparte na europejskiej dyrektywie 91/250 w
sprawie prawnej ochrony programów
komputerowych i dyrektywie 96/9 w sprawie
prawnej ochrony baz danych) użytkownik nie
może wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać
fragmentów zawartości bazy danych ani powielać,
kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać
kodu źródłowego jakiegokolwiek fragmentu bazy
danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje
o współdziałaniu z innym oprogramowaniem w
rozumieniu europejskiej dyrektywy w sprawie
prawnej ochrony programów komputerowych (lub
opartego na niej ustawodawstwa krajowego),
powinien umożliwić firmie HERE przedstawienie
takich informacji w uzasadniony sposób i na
uzasadnionych warunkach, wraz z odpłatnością,
ustalonych przez firmę HERE.
Baza danych zawiera informacje udzielone firmie
HERE przez osoby trzecie na podstawie licencji i
podlega informacjom o warunkach użytkowania
oraz prawach autorskich dostawcy,
opublikowanych pod następującym adresem:
here.com/supplierterms
PRZENIESIENIE LICENCJI
Użytkownik nie może przenosić prawa do
użytkowania bazy danych na osoby trzecie, z
wyjątkiem instalacji w systemie, dla którego baza
została stworzona, lub gdy użytkownik nie
zachowuje kopii bazy danych, pod warunkiem że
osoba, na którą licencja jest przenoszona, wyrazi
zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy i
potwierdzi je firmie HERE na piśmie. Zestawy
wielodyskowe mogą być przekazywane lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw
oferowany przez firmę HERE, a nie jako
pojedyncze elementy.
OGRANICZONA GWARANCJA
Z zastrzeżeniem poniższych ostrzeżeń firma
HERE gwarantuje, że przez okres 12 miesięcy od
nabycia kopii bazy danych będzie ona działać
zasadniczo zgodnie z kryteriami dokładności i
pełności firmy HERE obowiązującymi w dniu
zakupu bazy danych; opis kryteriów można
uzyskać od firmy HERE na żądanie. Jeśli baza
danych nie będzie działać zgodnie z niniejszą
ograniczoną gwarancją, firma HERE dołoży
uzasadnionych starań w celu naprawy lub
wymiany niezgodnej kopii użytkownika. Jeśli
starania te nie spowodują działania bazy danych
zgodnie z gwarancją udzieloną w niniejszej
umowie, użytkownik może wedle swojego wyboru
otrzymać rozsądny zwrot ceny uiszczonej za bazę
danych lub odstąpić od umowy. Powyższe stanowi
całość odpowiedzialności firmy HERE i wyłączny
środek prawny przysługujący użytkownikowi
wobec tej firmy. Firma HERE nie udziela
gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń
dotyczących korzystania z wyników lub
korzystania z bazy danych w zakresie jej
poprawności, dokładności, niezawodności lub
innych cech, chyba że wyraźnie udzielono ich w
niniejszym paragrafie. Firma HERE nie
gwarantuje, że baza danych jest lub będzie wolna
od błędów. Żadna pisemna lub ustna informacja
lub porada przekazana przez firmę HERE,
dostawcę lub inną osobę nie stanowi o powstaniu
gwarancji, a także nie może być pretekstem do
jakiegokolwiek rozszerzenia zakresu ograniczonej
gwarancji opisanej powyżej. Ograniczona
gwarancja udzielona w niniejszej umowie nie ma
wpływu ani nie uchybia uprawnieniom ustawowym
użytkownika wynikającym z przepisów o rękojmi
za wady ukryte towaru.
Jeśli użytkownik nie nabył bazy danych
bezpośrednio od firmy HERE, oprócz uprawnień
przysługujących mu w stosunku do firmy HERE
na podstawie niniejszej umowy mogą mu
przysługiwać uprawnienia ustawowe w stosunku
do osoby, od której nabył bazę danych, zgodnie z
prawem, któremu podlega. Powyższa gwarancja
firmy HERE nie ma wpływu na takie uprawnienia
ustawowe, a użytkownik może korzystać z tych
uprawnień niezależnie od uprawnień przyznanych
niniejszą umową.
}}
57
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cena bazy danych nie obejmuje jakiegokolwiek
świadczenia za zakładane ryzyko szkód
następczych, pośrednich lub nieograniczonych
szkód bezpośrednich, które mogą wystąpić w
związku z korzystaniem przez użytkownika z bazy
danych. W związku z tym firma HERE nie
odpowiada w żadnym wypadku za szkody
następcze lub pośrednie, w tym bez ograniczeń
za utratę przychodów, danych lub niemożność
korzystania, poniesione przez użytkownika lub
stronę trzecią i spowodowane korzystaniem z
bazy danych, niezależnie od podstawy
odpowiedzialności (deliktowa, kontraktowa lub
gwarancyjna), nawet jeśli firma HERE została
powiadomiona o możliwości wystąpienia takich
szkód. Odpowiedzialność firmy HERE za szkody
bezpośrednie jest w każdym wypadku
ograniczona do wysokości ceny bazy danych.
GWARANCJA OGRANICZONA I
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
USTANOWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE
MAJĄ WPŁYWU ANI NIE UCHYBIAJĄ
UPRAWNIENIOM USTAWOWYM
UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYM Z PRAWA
KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK NABYŁ
BAZĘ DANYCH W OKOLICZNOŚCIACH
INNYCH NIŻ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
OSTRZEŻENIA
Baza danych może zawierać informacje niepełne
lub nieaktualne w związku z upływem czasu,
58
zmianą okoliczności, użytymi źródłami i specyfiką
gromadzenia szczegółowych danych
geograficznych; wszystkie te czynniki mogą
spowodować wystąpienie nieprawidłowych
wyników. Baza danych nie obejmuje i nie
odzwierciedla informacji o m.in. czasie podróży i
może nie zawierać informacji o bezpieczeństwie
okolicy; egzekwowaniu prawa; pomocy w razie
wypadków; robotach drogowych; zamknięciu dróg
lub ulic; nachyleniu lub wzniesieniu drogi;
dopuszczalnej wysokości lub masie pojazdów na
mostach lub innych ograniczeniach, warunkach
drogowych; wydarzeniach szczególnych
zależących od marki systemu nawigacji, który
posiadasz.
PRAWO UMOWY
Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym
użytkownik zamieszkuje w momencie nabycia
bazy danych. W przypadku gdy użytkownik w tym
momencie zamieszkuje poza terytorium Unii
Europejskiej lub Szwajcarii, stosowane będzie
prawo kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, w
którym użytkownik nabył bazę danych. We
wszystkich pozostałych przypadkach lub jeśli nie
można określić miejsca, w którym nabyto bazę
danych, będzie stosowane prawo holenderskie.
We wszystkich sporach wynikających z niniejszej
umowy lub z nią związanych właściwy będzie sąd
miejsca zamieszkania użytkownika w chwili
nabycia bazy danych, bez uszczerbku dla
uprawnienia firmy HERE do wszczęcia
postępowania przed sądem właściwym według
aktualnego miejsca zamieszkania użytkownika.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
•
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
(Str. 59)
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Prawa autorskie do nawigacji na
mapie
Informacje odnośnie praw autorskich (©
Copyright) - patrz część „Umowa licencyjna systemu nawigacji i map”
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 50)
•
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map
(Str. 56)
59
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Aktualizacja danych mapy
Aktywacja systemu
INDEKS ALFABETYCZNY
P
50, 51, 52
6
Plan podróży i trasa alternatywna
31
Prawa autorskie
56, 59
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)
37, 45
Punkt docelowy
Informacje o ruchu drogowym
nadawanie
44
36
7
20, 24
Punkty nawigacyjne w planie podroży
31
Punkty zainteresowania
24
Pytania i odpowiedzi
55
33
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Ustawienia
Transport samochodu
55
U
Umowa licencyjna
Ustawianie punktu docelowego
Ustawienia
Opcje mapy
56
20, 21,
22, 24, 25
41
W
R
K
Karta informacyjna
30
POI wzdłuż trasy
Przewodnik
skrócona instrukcja
I
T
14, 16
17
Widok mapy
41
Z
O
S
Obiekty
Symbole
24
Send to Car
26
Objazd
34
Symbole
obiekty
24
Opcje mapy
41
Opcje przewodnika
Zakłócenia ruchu na trasie
32
40, 43, 46, 47
61
INDEKS ALFABETYCZNY
62
TP 22780 (Polish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising