Volvo | S90 Twin Engine | Sensus Navigation | Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system informacji i nawigacji drogowej.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
NAWIGACJA
2
Włączanie i wyłączanie nawigacji na
mapie*
6
Edytowanie lub usuwanie planu podróży
20
Wyświetlanie trasy alternatywnej
20
Symbole i przyciski na mapie*
7
Karty informacyjne na mapie*
8
Wyświetlanie punktów POI wzdłuż trasy
21
Wyświetlanie punktów nawigacyjnych
w planie podróży
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu centralnym
8
21
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu kierowcy
10
Zakłócenia ruchu drogowego na mapie*
21
Wyświetlanie korków drogowych
wzdłuż trasy
22
Aktywacja i dezaktywacja wyświetlania mapy* na wyświetlaczu kierowcy
11
Wybór objazdu w nawigacji na mapie*
23
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie*
11
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym
23
Sterowanie głosowe nawigacją na mapie*
12
24
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio na mapie*
13
Aktywacja i dezaktywacja informacji
drogowych nadawanych w czasie
rzeczywistym
Ustawienia Sensus Navigation*
25
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
13
Ustawienia mapy
25
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
14
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
26
Ustawienia informacji drogowych
27
Wprowadzanie punktu docelowego
na podstawie punktu zainteresowania
15
Aktualizacje map
28
29
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
16
Aktualizowanie map* za pośrednictwem komputera i USB
Aktualizowanie map* z samochodu
połączonego z Internetem
31
Wyznaczanie punktu docelowego za
pomocą funkcji Send to Car
18
Często zadawane pytania dotyczące
nawigacji na mapie*
32
Plan podróży
19
33
Wyświetlanie planu podróży
19
Umowa licencyjna systemu nawigacji
i map*
Prawa autorskie do nawigacji na mapie*
36
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny
37
3
NAWIGACJA
NAWIGACJA
Włączanie i wyłączanie nawigacji na
mapie*
System nawigacyjny włącza się automatycznie
po otwarciu drzwi kierowcy i wyłącza się
dopiero, gdy kierowca wysiądzie z samochodu i
zablokuje zamki.
Włączanie nawigacji
Wyświetlić obraz mapy na wyświetlaczu centralnym, naciskając górny widok (1) w widoku strony
głównej.
Jeśli wyświetlacz centralny nie pokaże widoku
składowego nawigacji – nacisnąć krótko dwa razy
przycisk strony głównej (2), a następnie widok
składowy nawigacji (1).
Systemu nawigacji nie można wyłączyć, lecz
działa on zawsze w tle – wyłączenie systemu ma
miejsce tylko wtedy, gdy kierowca wysiądzie z
samochodu i zablokuje jego zamki.
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny przy
wyłączonym silniku. Gdy poziom naładowania
akumulatora obniży się zbyt bardzo, system
wyłącza się.
Pojawi się mapa aktualnego obszaru z niebieskim
trójkącikiem symbolizującym samochód.
Nacisnąć ten symbol, aby
wyświetlić obraz mapy na całym
wyświetlaczu centralnym.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
Widok składowy nawigacji
Wyłączanie nawigacji
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
Powiązane informacje
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu centralnym (Str. 8)
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu kierowcy (Str. 10)
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie* (Str. 11)
•
Sterowanie głosowe nawigacją na mapie*
(Str. 12)
•
Symbole i przyciski na mapie* (Str. 7)
Przycisk strony głównej
6
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Symbole i przyciski na mapie*
Odległość do punktu docelowego
Mapa na wyświetlaczu centralnym pokazuje symbole i kolory, które przekazują informacje na
temat dróg oraz obszaru w pobliżu samochodu i
trasy. Po lewej stronie znajduje się pasek narzędzi z różnymi przyciskami do różnych ustawień.
Kompas/wyświetla na zmianę kierunek północny lub kierunek jazdy u góry
Określanie punktów docelowych/celów
pośrednich
Anulowanie podawania wskazówek dojazdu
Uruchamianie
Wyświetlanie listy punktów zainteresowania
(POI1) w planie podróży oraz informacji drogowych
Punkt docelowy/ostateczny punkt docelowy
trasy
Następna operacja
Zmienia widok mapy między 2D a 3D
Plan podroży i trasy alternatywne
Resetuje mapę, by podążała za samochodem
Punkt docelowy/ostateczny punkt docelowy
trasy
Punkt zainteresowania (POI1)
Informacje o ruchu drogowym
Pomniejszanie (widok rozszerzony) lub
powiększanie (pełen ekran) widoku mapy
Samochód na zaplanowanej trasie
Pomniejszanie pola narzędzi
Powtórz aktualne polecenie głosowe
Pomniejszanie pola narzędzi
Powiązane informacje
•
•
Karty informacyjne na mapie* (Str. 8)
Zakłócenia ruchu drogowego na mapie*
(Str. 21)
•
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Str. 23)
•
Wyświetlanie korków drogowych wzdłuż trasy
(Str. 22)
Oblicz objazd
Czasowe włączenie/wyłączenie poleceń głosowych
Symbole i przyciski na mapie
godzina dojazdu/pozostały czas podróży
1
Wyświetlanie listy z punktami nawigacyjnymi
planu podróży
Point of Interest
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
NAWIGACJA
Karty informacyjne na mapie*
Wszystkie ikony mapy, takie jak punkt docelowy,
tymczasowy punkt docelowy i ulubione lokalizacje, mają kartę informacyjną, która otwiera się po
dotknięciu ikony. Jedno naciśnięcie powoduje
wyświetlenie małej karty, a dwa – większej karty z
bardziej szczegółowymi informacjami.
Powiązane informacje
•
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
Wyświetlanie punktów POI wzdłuż trasy
(Str. 21)
Nawigacja na mapie* na
wyświetlaczu centralnym
System Sensus Navigation może być wyświetlany i obsługiwany na różne sposoby, np. na
wyświetlaczu centralnym.
Karta informacyjna danej ikony umożliwia kierowcy sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących tej ikony.
Treść karty informacyjnej oraz opcje zależą od
rodzaju ikony.
Na przykład, dla zaznaczonego punktu zainteresowania (POI2) kierowca może wybrać:
• Rozpocznij nawigację - pozycja zostanie
zapisana jako punkt docelowy
• Dodaj jako cel pośredni – pozycja zostanie
zapisana jako cel pośredni (opcja wyświetlana tylko u danego celu)
• Zapisz – pozycja zostanie zapisana w bibliotece
• Usuń z planu jazdy – pozycja zostanie usunięta, jeśli znajduje się w planie podróży
•
2
8
POI w pobliżu – punkty zainteresowania,
gdy wyświetlana jest pozycja samochodu
Wszystkich ustawień systemu nawigacyjnego
dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Kierowca może tutaj ustawić sposób wyświetlania
mapy lub wprowadzić punkt docelowy.
Point of Interest
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Jeżeli obraz mapy nie jest widoczny na wyświetlaczu centralnym — dotknąć górnego widoku składowego nawigacji w widoku strony głównej.
Gdzie jestem?
Jakie jest aktualne położenie geograficzne samochodu?
•
Nacisnąć symbol samochodu na mapie (niebieski trójkącik) - na mapie od razu pojawi się
informacja.
Wyszukiwanie symbolu samochodu na
mapie
Czasem po powiększeniu lub pomniejszeniu oraz przewijaniu mapy może być
trudno znaleźć pozycję samochodu.
Nacisnąć krzyżyk, aby przywrócić podążanie mapy za symbolem samochodu.
Północ albo kierunek jazdy na górze
mapy
Są dwa sposoby pokazywania kierunku
ruchu samochodu w stosunku do mapy.
Naciskać te symbole, aby przełączać
między pokazywaniem północy a pokazywaniem kierunku jazdy na górze
mapy.
Gdy mapa jest wyświetlana z kierunkiem północnym na górze, symbol samochodu porusza się
zgodnie z kierunkami świata na mapie. Przesunięcie się symbolu samochodu w lewą stronę na
mapie oznacza, że jedzie on w kierunku zachodnim.
Gdy symbol samochodu wskazuje ku górze, mapa
obraca się pod nim, zależnie od kierunku, w którym samochód skręca. Symbol kompasu na
mapie wskazuje północ (N), a jego środek pokazuje kierunek, w którym porusza się samochód:
Symbole kompasu
kierunek kompasu
N
Północ
NE
Północny zachód
E
Wschód
SE
Południowy wschód
S
Południe
SW
Południowy zachód
W
Zachód
NW
Północny zachód
Format 2D lub 3D
Naciskać symbol, aby przełączać między widokiem 2D a widokiem 3D.
W przypadku widoku 3D kierunek jazdy
samochodu jest zawsze na górze. Mapa
obraca się pod symbolem samochodu,
zależnie od kierunku, w którym samochód skręca. Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek północny (N), a jego środek pokazuje kierunek, w którym porusza się pojazd. Skala
mapy nie jest wyświetlana w trybie 3D.
W przypadku widoku 2D na górze mapy znajduje
się północ, a symbol samochodu porusza się
zgodnie z kierunkami świata na mapie.
Powiększenie
Aby powiększyć mapę, nacisnąć wyświetlacz centralny dwa razy w szybkiej sekwencji lub umieścić
dwa połączone ze sobą palce na wyświetlaczu
centralnym i odsunąć je od siebie.
Pomniejszanie
Zmniejsz widok mapy stukając raz dwoma palcami w wyświetlacz centralny lub przeciągając
dwa palce jednocześnie przez wyświetlacz centralny.
Przewijanie
Umieścić palec na mapie, a następnie przesunąć
w żądanym kierunku i puścić. Funkcja przewijania
jest dostępna tylko przy maksymalnym powiększeniu widoku mapy.
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Powiększyć maksymalnie mapę i nacisnąć jej
nagłówek u góry wyświetlacza centralnego.
}}
9
NAWIGACJA
||
Wybrać między poniższymi opcjami „nagłówka”
wyświetlanego na mapie:
Nawigacja na mapie* na
wyświetlaczu kierowcy
1.
Punkt docelowy Destination, godzina dojazdu
(ETA) lub pozostały czas podróży (RTA) i
odległość do punktu docelowego (Distance).
Aby wybrać ETA lub RTA, patrz rozdział
„Ustawienia trasy i nawigacji drogowej”.
System Sensus Navigation można wyświetlać i
obsługiwać na różne sposoby, np. za pośrednictwem wyświetlacza kierowcy.
2.
Aktualna pozycja jako adres (Address) lub
jako współrzędne geograficzne
(Coordinates). Współrzędne geograficzne są
wyświetlane razem z wysokością nad poziomem morza (Altitude). Przełączanie między
adresem a współrzędnymi geograficznymi,
patrz punkt „Ustawienia mapy”.
najpierw potwierdzić lub odrzucić, aby zostało
wyświetlone menu.
Otwieranie i zamykanie menu. Menu zamyka
się automatycznie po pewnym czasie braku
aktywności lub użyciu pewnych opcji.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia Sensus Navigation* (Str. 25)
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie* (Str. 11)
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
•
Ustawienia mapy (Str. 25)
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu kierowcy (Str. 10)
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy.
W czasie jazdy kierowca jest pilotowany za
pomocą poleceń głosowych oraz instrukcji na
wyświetlaczu kierowcy. Wyświetlanie mapy na
wyświetlaczu kierowcy możne być także aktywowane bez wyznaczonego punktu docelowego.
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
i wyświetlacz kierowcy
Przycisków w prawym zestawie na kierownicy
można używać do sterowania niektórymi funkcjami nawigacji na mapie, np. Pokaż drogę do
domu i Anuluj prowadzenie. Jeśli na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat, trzeba go
10
Przeglądanie menu.
Przeglądanie opcji menu.
Potwierdzanie lub zaznaczanie opcji.
Powiązane informacje
•
Aktywacja i dezaktywacja wyświetlania mapy*
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 11)
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu centralnym (Str. 8)
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie* (Str. 11)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Aktywacja i dezaktywacja
wyświetlania mapy* na wyświetlaczu
kierowcy
Nawigacja na mapie* na
wyświetlaczu przeziernym na
przedniej szybie*
Powiązane informacje
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu centralnym (Str. 8)
Po ustawieniu punktu docelowego mapa zostaje
automatycznie wyświetlona na wyświetlaczu kierowcy. Można ją także wyświetlić bez wprowadzania punktu docelowego.
Prezentacja i obsługa systemu Sensus
Navigation może odbywać się na szereg różnych
sposobów, np. przy użyciu wyświetlacza przeziernego.
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu kierowcy (Str. 10)
1.
Przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia.
3.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacze
Informacje na wyświetlaczu kierowcy.
4.
Nacisnąć przełącznik Pokaż mapę, aby
aktywować wyświetlanie mapy na wyświetlaczu kierowcy również wtedy, gdy nie ma
aktywnego planu podróży.
Powiązane informacje
•
Nawigacja na mapie* na wyświetlaczu kierowcy (Str. 10)
Nawigacja na mapie na przedniej szybie.
Polecenia oraz informacje z systemu nawigacji
dla kierowcy mogą być wyświetlane na wyświetlaczu przeziernym w dolnej części przedniej szyby.
To, czy informacje z systemu nawigacyjnego mają
być wyświetlane na wyświetlaczu przeziernym,
można wybrać w ustawieniach, podobnie jak
położenie pola informacyjnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
NAWIGACJA
Sterowanie głosowe3 nawigacją na
mapie*
Szereg funkcji systemu nawigacji można aktywować za pomocą poleceń głosowych.
Nacisnąć
i wypowiedzieć jedno z poniższych
poleceń:
•
„Nawigacja” – rozpoczyna dialog z systemem nawigacji drogowej i pokazuje przykładowe polecenia.
•
„Take me home” – Zostają podane wskazówki dojazdu do pozycji Dom.
•
„Go to [Miejscowość]” – wskazuje miejscowość jako punkt docelowy. Na przykład: „Jedź
do Warszawa”.
•
„Go to [Adres]” – wskazuje adres jako
punkt docelowy. Adres musi zawierać miejscowość i ulicę. Na przykład: „Jedź do Królewska 5, Warszawa”.
•
„Add intersection” – rozpoczyna dialog, w
którym trzeba podać dwie ulice. Skrzyżowanie
podanych ulic staje się wtedy punktem docelowym.
3
4
5
6
12
•
„Go to [Kod pocztowy]” – wskazuje kod
pocztowy jako punkt docelowy. Na przykład:
„Jedź do 1 2 3 4 5”.
•
„Clear itinerary” – usuwa wszystkie zapisane
punkty pośrednie i końcowy punkt docelowy
z planu podróży.
•
„Go to [kontakt]” – wskazuje adres z książki
telefonicznej jako punkt docelowy. Przykład
„Jedź do Jan Kowalski”.
•
„Repeat voice guidance” - powtarza ostatnie wypowiedziane polecenie.
•
„Search [Kategoria POI]” — wyszukuje
sąsiednie punkty zainteresowania (POI) w
określonej kategorii (np. restauracje)4. Aby
posortować listę wzdłuż trasy — powiedzieć
„Wzdłuż trasy”, gdy widoczna jest lista wyników.
•
„Turn off voice guidance” - wyłącza funkcję
prowadzenia głosowego.
•
„Turn on voice guidance” - aktywuje wyłączoną funkcję prowadzenia głosowego.
•
„Search [Kategoria POI] in
[Miejscowość]” – wyszukuje punkty zainteresowania (POI) należące do określonej
kategorii w podanym mieście. Lista wyników
zostaje posortowana według odległości od
centralnego punktu miejscowości. Na przykład: „Znajdź restaurację w Warszawa”.
•
„Search [Nazwa POI]”. Przykład „Znajdź
Park Łazienkowski”.
•
„Change country/Change state5, 6” –
zmienia obszar wyszukiwania dla nawigacji.
•
„Show favourites” – pokazuje pozycje oznaczone jako ulubione na wyświetlaczu kierowcy.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Użytkownik może skorzystać z opcji nawiązania połączenia telefonicznego z POI lub wskazania go jako punktu docelowego.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Określanie punktu pośredniego
bezpośrednio na mapie*
Punkt docelowy można wprowadzać różnymi
metodami. Zwykle łatwiej jest wybrać punkt na
mapie, posługując się palcem.
W wielu sytuacjach najprościej jest przewinąć
mapę do żądanej pozycji, a następnie dotknąć ją
palcem.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 14)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
1.
Sprawdzić, czy widok mapy jest maksymalnie
powiększony.
•
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą
funkcji Send to Car (Str. 18)
2.
Przewinąć mapę, aż pojawi się szukana pozycja.
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
3.
Nacisnąć i przytrzymać pozycję - pojawi się
ikona i otworzy się menu.
4.
Wybrać Przejdź tutaj – rozpocznie się prowadzenie do celu.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
Punkt docelowy można w systemie nawigacyjnym* wyznaczyć na różne sposoby – jednym z
nich jest wybór adresu.
1. Gdy wyświetlona jest mapa, rozwinąć pole
narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć Ustaw cel.
> Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe.
2.
Nacisnąć opcję Adres.
3.
Trzeba wypełnić wszystkie pola. Jeśli celem
podróży jest na przykład konkretne miasto,
wystarczy wpisać kraj i miasto. Wskazówki
dojazdu będą wtedy podawane do centrum
miasta.
4.
Wybrać jedną z dostępnych opcji pola tekstowego i za pomocą klawiatury centralnego
wyświetlacza wpisać:
Usuwanie ikony
Aby usunąć ikonę z pozycji:
•
Wybrać Usuń
Zmiana pozycji ikony
Aby skorygować pozycję ikony:
•
Dotknąć i przytrzymać ikonę, a następnie
przesunąć ją w żądaną pozycję i puścić.
Powiązane informacje
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 13)
•
•
•
•
•
Kraj/Stan/Wojew.
Miasto/Obszar/Kod pocz
Adres
Numer
Węzeł
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
NAWIGACJA
||
Powiązane informacje
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie* (Str. 13)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 14)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
•
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą
funkcji Send to Car (Str. 18)
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
•
Karty informacyjne na mapie* (Str. 8)
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania
pełnotekstowego
Punkt docelowy w systemie nawigacyjnym*
można wyznaczyć na różne sposoby – na przykład poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe;
wyszukiwanie można przeprowadzić na podstawie numeru telefonu, kodu pocztowego, ulicy,
miasta, współrzędnych i punktów zainteresowania (POI7).
Za pomocą klawiatury na ekranie można wprowadzać większość znaków oraz wyszukiwać punkty
docelowe.
1.
Gdy wyświetlona jest mapa, rozwinąć pole
narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć Ustaw cel.
3.
Jeśli wyszukiwanie przyniesie żądany
rezultat – nacisnąć wynik wyszukiwania, aby
wyświetlić jego kartę informacyjną i wybrać
go w celu dalszego wykorzystania.
Jeśli wyszukiwanie przyniesie zbyt wiele
wyników – nacisnąć opcję Zaawansowany
filtr i wybrać pozycję, wokół której ma zostać
przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie
wybrać wynik w celu dalszego wykorzystania:
• W pobliżu pojazdu
• W pobliżu celu – wyświetlane tylko po
wprowadzeniu punktu docelowego.
• Wzdłuż trasy – wyświetlane tylko po
wprowadzeniu punktu docelowego.
• W pobliżu punktu mapy
> Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe.
2.
7
14
Wprowadzić wyszukiwany zwrot w polu
wyszukiwania albo ograniczyć najpierw liczbę
wyników, wybierając filtr.
> W miarę wprowadzania znaków wyświetlane są kolejne wyniki wyszukiwania.
Point of Interest
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Współrzędne geograficzne
Punkt docelowy można również wyznaczyć na
podstawie współrzędnych.
•
Wpisać przykładowo „N 58.1234 E 12.5678”
i nacisnąć Szukaj.
Strony świata N, E, S oraz W można wprowadzać
na różne sposoby, na przykład:
N 58,1234 E 12,5678 (ze spacją)
•
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą
funkcji Send to Car (Str. 18)
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
Wprowadzanie punktu docelowego
na podstawie punktu
zainteresowania
Punkt docelowy w systemie nawigacyjnym*
można wyznaczyć na różne sposoby – jednym z
nich jest wybór punktu zainteresowania (POI8).
1. Gdy wyświetlona jest mapa, rozwinąć pole
narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć Ustaw cel.
N58,1234 E12,5678 (bez spacji)
58,1234N 12,5678E (z kierunkiem geograficznym za współrzędnymi)
58,1234-12,5678 (z myślnikiem bez kierunku
geograficznego)
Zamiast kropki [.] można użyć przecinka [,], jeśli
takie są preferencje.
> Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe.
2.
Nacisnąć opcję POI.
3.
Nacisnąć żądany filtr (niektóre opcje pokazują tylko wybrany punkt docelowy lub cel
pośredni):
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie* (Str. 13)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 13)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
W pobliżu pojazdu
W pobliżu celu
W pobliżu celów pośrednich
Wzdłuż trasy
W pobliżu miejsca na mapie
4.
Wyszukać i wybrać żądany punkt zainteresowania.
5.
Wybrać Rozpocznij nawigację lub Dodaj
jako cel pośr..
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
NAWIGACJA
||
Wiele punktów POI (np. restauracje) ma podkategorie (np. fastfoody).
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego (Str. 14)
W ustawieniach mapy można wybrać, które
punkty POI mają być wyświetlane na mapie. To
ustawienie nie ma wpływu na wyszukiwanie
punktu docelowego według POI - wykluczone
POI również zostaną pokazane jako cele alternatywne.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
Niektóre punkty POI są wyświetlane na mapie
dopiero przy skali 1 km (1 mile).
•
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą
funkcji Send to Car (Str. 18)
•
Ustawienia mapy (Str. 25)
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/
Ulubionych/Biblioteki
Punkt docelowy w systemie nawigacyjnym*
można wyznaczyć na różne sposoby – jednym z
nich jest wybór z listy.
1. Gdy wyświetlona jest mapa, rozwinąć pole
narzędzi za pomocą strzałki w dół po lewej
stronie i nacisnąć Ustaw cel.
UWAGA
•
Symbole punktów POI oraz liczba tego
rodzaju punktów na poszczególnych rynkach są różne.
•
W związku z aktualizacją danych mapy
mogą pojawiać się nowe symbole, a inne
mogą znikać. Wszystkie symbole występujące w danym systemie mapy można
przejrzeć w menu.
Powiązane informacje
•
•
•
8
16
Plan podróży (Str. 19)
> Widok mapy przełącza się na wyszukiwanie pełnotekstowe.
2.
Następnie wybrać jedną z poniższych list u
góry ekranu:
• Ostatnie
• Ulubione
• Biblioteka
Po zaznaczeniu jednej z opcji na liście, można ją
dodać jako punkt docelowy za pomocą przycisku
Rozpocznij nawigację lub Dodaj jako cel
pośr..
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie* (Str. 13)
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 13)
Point of Interest
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Ostatnie
Tutaj wyszczególnione są poprzednie wyszukiwania. Przewinąć i wybrać.
Lista ta jest także dostępna jako opcja menu na
wyświetlaczu kierowcy i można ją wyświetlić za
pomocą przycisków w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Listę można edytować za pomocą Edytuj.
Ulubione
Tutaj wyszczególnione są pozycje z Biblioteka,
oznaczone jako Ulubione. Przewinąć i wybrać.
Pozycja usunięta z Ulubione pozostanie w
Biblioteka, ale bez włączonego symbolu
gwiazdki. Aby dodać pozycję do Ulubione, przejść do Biblioteka i ponownie wybrać gwiazdkę
odpowiedniej pozycji.
Regularnie używany punkt docelowy można
zaprogramować i używać z funkcją Ustaw adres
domowy. Wprowadzony punkt docelowy Dom
jest także dostępny jako opcja menu na wyświetlaczu kierowcy i można go wyświetlić za pomocą
przycisków w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
Listę można edytować za pomocą Edytuj.
Biblioteka
Tutaj znajdują się zapisane pozycje i plany podróży. Ostatnio zapisana pozycja znajduje się na
samej górze listy.
Nacisnąć symbol gwiazdki obok pozycji, aby
zaznaczyć lub odznaczyć ją jako pozycję ulubioną.
Pozycja z zaznaczoną/podświetloną gwiazdką
będzie również dostępna na liście „Ulubione”.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego (Str. 14)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
Usunięcie pozycji z Biblioteka skutkuje jej równoczesnym usunięciem z Ulubione.
•
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą
funkcji Send to Car (Str. 18)
Zasoby Biblioteki można sortować na różne sposoby:
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
• Dodane – sortowanie w kolejności chronologicznej.
•
Nazwy – sortowanie w kolejności alfabetycznej.
• Odległość – sortowanie według odległości
od aktualnej pozycji.
• Odebrane – pozycje wysłane do samochodu
przy użyciu Send to Car zostaną odfiltrowane.
Nowe pozycje, które nie zostały jeszcze
odczytane, są oznaczone NIEBIESKIM znacznikiem, który gaśnie po ich odczytaniu.
Za pomocą opcji Edytuj można usunąć jedną lub
więcej pozycji z listy.
Powiązane informacje
•
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie* (Str. 13)
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 13)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
NAWIGACJA
Wyznaczanie punktu docelowego za
pomocą funkcji Send to Car
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby – jednym z nich jest skorzystanie z funkcji
Send to Car.
Wybrać samochód i wprowadzić jego numer
VIN albo adres e-mail, pod którym zarejestrowane jest konto Volvo ID użytkownika.
Następnie kliknąć opcję Wyślij.
Powiązane informacje
Kliknąć Gotowe.
> Pozycja zostaje wysłana do samochodu.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 13)
Więcej informacji o innych dostawcach oraz funkcji Send to Car można znaleźć na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego (Str. 14)
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
Odbieranie i wykorzystywanie pozycji w
samochodzie
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
6.
7.
Wysyłanie pozycji do samochodu
Funkcja Send to Car umożliwia dodanie punktu
docelowego/pozycji do systemu nawigacji samochodowej* za pośrednictwem komputera.
Z funkcji Send to Car można także korzystać w
aplikacji Volvo On Call. Z usługi Volvo On Call*
można również skorzystać, gdy punkt docelowy/
pozycja musi zostać wysłana do samochodu z
centrali Volvo On Call.
1.
Przejść do wego.here.com na komputerze.
> Otworzy się serwis map.
Aby samochód mógł odbierać dane, musi być
połączony z Internetem – patrz opis w instrukcji
obsługi. Jeżeli pozycja zostanie wysłana do samochodu za pośrednictwem usługi Volvo On Call*,
do odbioru danych użyty zostanie wbudowany
modem samochodu, tzn. nie jest wymagane
oddzielne połączenie internetowe.
2.
Wyszukać żądaną pozycję.
1.
3.
Kliknąć pozycję prawym przyciskiem myszy, a
następnie kliknąć adres.
> Otworzy się menu boczne/karta informacyjna.
Po odebraniu pozycji przez samochód, na
wyświetlaczu centralnym zostaje wyświetlone
powiadomienie. Nacisnąć powiadomienie/
symbol.
> Otworzy się karta informacyjna.
4.
Kliknąć opcję Udostępnij w menu bocznym.
2.
Wybrać żądany sposób wykorzystania pozycji.
5.
Kliknąć opcję Wyślij do samochodu w
menu bocznym.
Wykorzystywanie zapisanej pozycji
Otrzymane pozycje są zapisywane w bibliotece
systemu nawigacyjnego i można je wykorzystać
później.
Procedura ta to tylko jeden przykład od jednego z
wielu dostawców serwisów map.
18
•
•
Plan podróży (Str. 19)
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie* (Str. 13)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Plan podróży
Wyświetlanie planu podróży
Plan podróży to trasa proponowana przez system nawigacyjny* po wprowadzeniu przez użytkownika punktu docelowego.
Pierwsza zdefiniowania pozycja będzie stanowić
punkt docelowy planu podróży.
Plan podróży można wyświetlić w systemie nawigacji* podczas nawigacji drogowej.
Nacisnąć symbol Plan podróży, aby otworzyć plan podróży.
Kolejne pozycje będą celami pośrednimi planu
podróży.
Powiązane informacje
Plan podróży, punkt docelowy i punkty pośrednie
trasy można później w łatwy sposób zmienić.
Powiązane informacje
•
•
•
•
2.
Wyświetlanie planu podróży (Str. 19)
Edytowanie lub usuwanie planu podróży
(Str. 20)
•
Edytowanie lub usuwanie planu podróży
(Str. 20)
•
•
Wyświetlanie trasy alternatywnej (Str. 20)
Wyświetlanie punktów nawigacyjnych w planie podróży (Str. 21)
Wyświetlanie trasy alternatywnej (Str. 20)
Wyświetlanie punktów nawigacyjnych w planie podróży (Str. 21)
1.
Podczas prowadzenia po trasie rozwinąć pole
narzędzi za pomocą strzałki w dół, a następnie nacisnąć trzy kropki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
19
NAWIGACJA
Edytowanie lub usuwanie planu
podróży
Istnieje możliwość usunięcia celów pośrednich
lub całego planu podróży z systemu nawigacyjnego* w trakcie nawigacji.
1. Rozwinąć pole narzędzi za pomocą strzałki w
dół, a następnie nacisnąć trzy kropki.
Wyświetlanie trasy alternatywnej
Podczas nawigacji istnieje możliwość wyszukiwania tras alternatywnych w systemie nawigacyjnym*.
1. Rozwinąć pole narzędzi za pomocą strzałki w
dół, a następnie nacisnąć trzy kropki.
•
Wybór objazdu w nawigacji na mapie*
(Str. 23)
•
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
2.
2.
Nacisnąć symbol Plan podróży, aby otworzyć plan podróży.
3.
Nacisnąć kosz na śmieci, aby usunąć cel
pośredni z planu podróży albo nacisnąć opcję
Skasuj plan jazdy, aby usunąć cały plan
podróży.
Nacisnąć symbol Plan podróży, aby otworzyć plan podróży.
3.
4.
•
20
Wyświetlanie trasy alternatywnej (Str. 20)
5.
Wyświetlanie punktów POI wzdłuż trasy
(Str. 21)
Wyświetlanie punktów nawigacyjnych w planie podróży (Str. 21)
Wybrać trasę alternatywną:
• Eko
• Szybka
• Widok
Powiązane informacje
•
•
Nacisnąć opcję Trasy alternatywne.
Nacisnąć mapę.
> Na mapie zostanie wyświetlona zaktualizowana trasa i prowadzenie po trasie zostanie wznowione.
Powiązane informacje
•
Edytowanie lub usuwanie planu podróży
(Str. 20)
•
Wyświetlanie korków drogowych wzdłuż trasy
(Str. 22)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Wyświetlanie punktów POI wzdłuż
trasy
Wyświetlanie punktów
nawigacyjnych w planie podróży
Zakłócenia ruchu drogowego na
mapie*
W systemie nawigacyjnym* można wyświetlić
listę punktów zainteresowania (POI9) występujących wzdłuż trasy.
Lista kolejnych punktów nawigacyjnych planu
podroży pomaga kierowcy w odpowiednim czasie zaplanować następne manewry.
Aby wyświetlić listę skrętów w planie podróży w
systemie nawigacyjnym*:
System nawigacyjny odbiera informacje o zdarzeniach oraz korkach drogowych i wyświetla je
na mapie.
Rozwinąć pole narzędzi za pomocą strzałki w
dół po lewej stronie.
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
1.
Nacisnąć opcję Z przodu.
2.
2.
Nacisnąć opcję POI.
> Punkty POI na trasie są wyświetlane według odległości.
Rozwinąć pole narzędzi jeszcze bardziej za
pomocą trzech kropek.
3.
Nacisnąć symbol Zakręt po zakręcie (patrz
ilustracja).
3.
Gdy w tym samym miejscu znajduje się więcej punktów POI, są one wyświetlane jako
grupa. Nacisnąć grupę, aby uzyskać listę
punktów POI.
4.
Wybrać punkt POI.
5.
Wybrać jedną z opcji karty informacyjnej i
postępować według instrukcji.
Powiązane informacje
•
•
9
Karty informacyjne na mapie* (Str. 8)
Ustawienia mapy (Str. 25)
UWAGA
1.
Zamiast pola narzędzi zostaje wyświetlona lista
punktów nawigacyjnych w planie podróży (listę tę
można przewijać). Naciśnięcie strzałki wskazującej w lewo powoduje zwinięcie listy.
Następny punkt nawigacyjny jest zawsze umieszczony na górze listy.
Aby wyświetlić pozycję na mapie, należy
nacisnąć jeden z punktów nawigacyjnych na liście. Kolejne naciśnięcie symbolu krzyżyka (patrz ilustracja) przywraca widok prowadzenia na mapie, w którym
mapa przesuwa się wraz z samochodem.
Można nastawić, które informacje związane z
ruchem drogowym, mają być pokazywane na
mapie.
Zakłócenia drogowe, na przykład intensywny lub
powolny ruch drogowy, roboty drogowe i wypadki,
są pokazywane za pomocą różnych symboli, jeśli
mapa została wystarczająco powiększona.
Roboty drogowe są pokazywane w
następujący sposób. W przypadku
poważniejszych zakłóceń, ich zakres
jest również wskazywany przez czerwoną linię wzdłuż drogi. Linia wskazuje jednocześnie, w którym kierunku jazdy występuje zakłócenie - jeśli występuje ono w obu kierunkach,
dany odcinek drogi jest oznaczony liniami po obu
stronach.
Point of Interest
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
NAWIGACJA
||
Wyświetlanie korków drogowych
wzdłuż trasy
Informacje o zakłóceniach ruchu drogowego
– Nacisnąć symbol zakłóceń ruchu drogowego.
> Zostanie wyświetlona karta informacyjna.
Informacja może opisywać przykładowo
miejsce występowania zakłócenia z nazwą
ulicy lub numerem drogi, jego rodzaj,
zakres i czas trwania.
Listę zakłóceń ruchu drogowego na trasie
można uzyskać, gdy w systemie nawigacyjnym*
został określony punkt docelowy.
Unikanie zakłóceń ruchu drogowego
Jeśli na trasie jest korek drogowy, można wybrać
opcję Omiń. System obliczy wówczas trasę alternatywną.
2.
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)10
Jeśli samochód jest połączony z Internetem,
można także odbierać rozszerzone informacje
drogowe za pośrednictwem systemu RTTI.
1.
Nacisnąć opcję Ruch drogowy. Przycisk
Ruch drogowy jest szary, jeśli nie ma zdarzeń
drogowych na trasie.
> Wszelkie zdarzenia drogowe na trasie są
wyświetlane według odległości.
4.
Jeśli potrzebnych jest więcej informacji o
zakłóceniach w ruchu drogowym, nacisnąć
odpowiedni wiersz, co spowoduje otwarcie
karty informacyjnej. Wybrać jedną z opcji
karty informacyjnej i postępować według
instrukcji.
Wyświetlanie korków drogowych wzdłuż trasy
(Str. 22)
•
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Str. 23)
•
Karty informacyjne na mapie* (Str. 8)
10
22
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
Ustawienia mapy (Str. 25)
Nacisnąć opcję Omiń, aby ominąć zakłócenia w ruchu drogowym.
> Trasa zostaje ponownie przeliczona i podawane są wskazówki dojazdu trasą alternatywną.
Powiązane informacje
•
Zakłócenia ruchu drogowego na mapie*
(Str. 21)
•
•
•
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
Karty informacyjne na mapie* (Str. 8)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Str. 23)
Nacisnąć opcję Z przodu.
3.
Powiązane informacje
•
•
•
Gdy wyświetlona jest mapa, rozwinąć pole
narzędzi po lewej stronie za pomocą strzałki
w dół, a następnie nacisnąć trzy kropki.
5.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Wybór objazdu w nawigacji na
mapie*
punktu docelowego najbardziej odpowiednią
drogą.
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym11
Jeśli kierowca chce ominąć najbliższy odcinek
trasy, np. z powodu zamknięcia drogi, można
wybrać objazd.
1. Rozwinąć pole narzędzi po lewej stronie za
pomocą strzałki w dół, a następnie nacisnąć
trzy kropki.
Trasę alternatywną można także wyświetlić, kontynuując jazdę.
Gdy samochód jest połączony z internetem, kierowca może uzyskać dostęp do informacji o
ruchu drogowym w czasie rzeczywistym
(RTTI12).
Informacje o zdarzeniach drogowych i natężeniu
ruchu są przez cały czas pozyskiwane z aplikacji
mobilnych, od organów publicznych i z danych
GPS z pojazdów. Gdy jakiś samochód zażąda
informacji o natężeniu ruchu, jednocześnie zostają przekazane anonimowe dane dotyczące
natężenia ruchu w miejscu, w którym znajduje się
ten samochód, co umożliwia działanie tej usługi.
Anonimowe dane są wysyłane tylko wtedy, gdy
funkcja RTTI jest aktywna.
2.
Nacisnąć symbol Objazd, aby wyświetlić
alternatywną drogę podróży z informacjami
najdłuższej/najkrótszej trasie oraz obliczonym
czasem podróży. Zwykle sugerowany jest
tylko krótki objazd, który umożliwia szybki
powrót do pierwotnego planu podróży.
3.
Jeśli sugestia została zaakceptowana:
Nacisnąć symbol z informacją o objeździe.
Trasa zostanie zaakceptowana, nawet jeśli
samochód jedzie sugerowaną trasą. Po zaakceptowaniu proponowanej trasy, prowadzenie
jest wznawiane z uwzględnieniem objazdu,
jako trasy. Jeśli sugestia nie zostanie zaakceptowana należy kontynuować jazdę pierwotną trasą.
Alternatywą dla funkcji Objazd jest zjazd z trasy
w planie podróży – system automatycznie zaktualizuje trasę i będzie kontynuował prowadzenie do
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie trasy alternatywnej (Str. 20)
Aktualne warunki drogowe są pokazywane w systemie nawigacji na mapie* dla autostrad, dróg
głównych i dróg pozamiejskich, a także dla niektórych tras w obrębie miast.
Ilość informacji o ruchu drogowym pokazywanych
na mapie zależy od odległości od samochodu,
przy czym te informacje są wyświetlane tylko w
promieniu około 120 km (75 mil) od pozycji
samochodu.
Tekst i symbole na mapie są wyświetlane w normalny sposób, a informacja o natężeniu ruchu
pokazuje, jak szybko można jechać daną drogą w
stosunku do obowiązującego na niej ograniczenia
prędkości. Natężenie ruchu drogowego jest pokazywane na mapie po obu stronach drogi za
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
23
NAWIGACJA
||
pomocą jednej kolorowej linii dla każdego z kierunków jazdy:
•
•
Zielony – brak zakłóceń.
•
Czarny – droga zamknięta.
Czerwony – zatłoczenie/korek drogowy/
wypadek.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Aktywacja i dezaktywacja informacji
drogowych nadawanych w czasie
rzeczywistym13
ponownie aktywowana, gdy połączenie z Internetem zostanie przywrócone.
Gdy samochód jest połączony z internetem, kierowca może w systemie nawigacyjnym* uzyskać
dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI14).
Włączanie i wyłączanie funkcji RTTI przebiega w
następujący sposób:
•
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Str. 23)
•
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk Nawigacja
drogowy.
3.
Wybrać Informacje drogowe online, aby
włączyć (normalne informacje drogowe zostają zastąpione przez RTTI) lub wyłączyć RTTI.
4.
Jeśli funkcja RTTI jest używana po raz pierwszy zostaje wyświetlone jedno okno wyskakujące z nagłówkiem Warunki i zastrzeżenia i
jedno okno z nagłówkiem Udostępnianie
danych.
Powiązane informacje
•
Aktywacja i dezaktywacja informacji drogowych nadawanych w czasie rzeczywistym
(Str. 24)
Powiązane informacje
Ruch
Jeśli połączenie samochodu z Internetem zostanie przerwane, gdy funkcja RTTI jest aktywna,
nastąpi automatyczne włączenie normalnych
informacji drogowych. Funkcja RTTI zostanie
11
12
13
14
24
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Real Time Traffic Information
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Real Time Traffic Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
• Automatyczny/ – system automatycznie
Ustawienia Sensus Navigation*
Ustawienia mapy
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentowania trasy i innych informacji.
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentacji mapy na ekranie.
Ustawienia
Nawigacja
Ustawienia
Nawigacja
Mapa
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Mapa – zarządzanie zawartością i wyglądem
•
•
•
•
•
mapy.
• Trasa i prowadzenie – zarządzanie wskazówkami dojazdu oraz wyświetlaniem i obliczaniem trasy.
• Ruch drogowy – zarządzanie informacjami o
zakłóceniach w ruchu drogowym.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia mapy (Str. 25)
•
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
Format pozycji
Format wyświetlania mapy
Fotoradary15
Pokazuj fotoradary określa, czy na mapie mają
być pokazane fotoradary.
Ulubione
Pokazuj fotoradary
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
Ulubione.
Pokazuj ulubione
Punkt zainteresowania (POI16)
Punkty zainteresowania (POI)
Forma pozycji
Opcja Format pozycji pozwala wybrać sposób
prezentacji aktualnej pozycji – z nazwą/adresem
lub współrzędnymi:
• Adres
• Współrzędne i wys. n.p.m.
Widok mapy
Opcja Format wyświetlania mapy pozwala
wybrać sposób prezentacji kolorów na mapie:
• Dzień – jasne kolory.
• Noc – stonowane kolory, niezakłócające
widoczności w nocy.
15
16
przełącza między trybem Dzień i Noc w
zależności od natężenia światła w kabinie
pasażerskiej.
Punkty POI, które mają być wyświetlone na
mapie, są wskazane pod Punkty
zainteresowania (POI). Nacisnąć żądaną kategorię, np. „Transport”, a następnie wybrać opcję
wyświetlania wszystkich lub określonych podkategorii. Wyjść z menu, naciskając Wstecz lub
Zamknij.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Ustawienia Sensus Navigation* (Str. 25)
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
Wyświetlanie punktów POI wzdłuż trasy
(Str. 21)
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Point of Interest
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
25
NAWIGACJA
•
Wprowadzanie punktu docelowego na podstawie punktu zainteresowania (Str. 15)
Ustawienia trasy i nawigacji
drogowej*
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 16)
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu obliczania trasy i prezentowania nawigacji drogowej.
Ustawienia Nawigacja
prowadzenie
Trasa i
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
•
•
•
•
•
•
Format czasu przybycia na miejsce
Poziom prowadzenia głosowego
Wybór domyślnego rodzaju trasy
Nauka trasy
Ustawienia omijania
Sugerowana stacja benzynowa
Format czasu
Wybrać, jak ma być podawana godzina przyjazdu:
• ETA17 (obliczona godzina dojazdu do punktu
docelowego)
• RTA18 (pozostały czas podróży)
Pokazany czas odnosi się do strefy czasowej w
punkcie docelowym.
2.
Nacisnąć żądaną opcję prowadzenia głosowego:
• Brak (automatyczne prowadzenie gło-
sowe jest wyłączone, ale można je włączyć
ręcznie w celu jednorazowego odsłuchania aktualnego polecenia)
• Małe (tylko jeden komunikat dla każdego
punktu nawigacyjnego)
• Średnie (do 3 komunikatów dla każdego
punktu nawigacyjnego, z ograniczoną ilością informacji)
• Pełna (do 4 komunikatów dla każdego
punktu nawigacyjnego, z pełnym zakresem
dostępnych informacji)
Standardowe typy tras
Wybrać standardowy typ preferowanej trasy:
• Szybka
• Eko
• Widok (w jak największym stopniu unikane
są autostrady, więc czas podróży może być
długi)
Trasę alternatywną można także wyświetlić, kontynuując jazdę.
Poziom prowadzenia głosowego
1.
17
18
26
Nacisnąć opcję Poziom prowadzenia
głosowego.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Uczenie się trasy
Ustawienia informacji drogowych
Wybrać Nauka trasy, jeśli ma być dozwolone
gromadzenie danych w celu optymalizacji obliczania trasy.
• Zawsze
W tym miejscu wybiera się ustawienia definiujące sposób pokazywania informacji o ruchu
drogowym na mapie*.
Wyświetlanie płynnego ruchu
drogowego
Unikaj
Nacisnąć Ustawienia omijania, aby otworzyć
menu zawierające opcje automatycznego unikania różnych rzeczy przy obliczaniu trasy, jeśli jest
to możliwe. Można na przykład wybrać tunele,
obszary, na których są pobierane opłaty za wjazd
do centrum miasta, i promy.
Sugerowane stacje benzynowe
Nacisnąć Sugerowana stacja benzynowa, aby
włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pobliskich stacji benzynowych.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Ustawienia Sensus Navigation* (Str. 25)
Ustawienia mapy (Str. 25)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 27)
Wyświetlanie trasy alternatywnej (Str. 20)
Ustawienia
Nawigacja
Ruch drogowy
Wybrać Pokaż swobodny przepływ ruchu, aby
wyświetlać to na mapie.
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
Wykorzystywanie rozszerzonych
informacji drogowych19
•
•
•
•
Wybrać Informacje drogowe online, aby
korzystać z informacji o ruchu drogowym w czasie
rzeczywistym przez internet (RTTI).
Pokaż i obsługuj zdarzenia drogowe
Unikaj zdarzeń drogowych
Pokaż swobodny przepływ ruchu
Informacje drogowe online
Wyświetlanie zdarzeń drogowych
Wybrać, czy zdarzenia drogowe mają być pokazywane na mapie i uwzględniane przy obliczaniu
trasy:
• Brak
• Główne
• Wszystkie
Powiązane informacje
•
•
•
•
Ustawienia Sensus Navigation* (Str. 25)
Ustawienia mapy (Str. 25)
Ustawienia trasy i nawigacji drogowej*
(Str. 26)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Str. 23)
Unikaj wypadków drogowych
Wybrać, czy incydenty drogowe mają być omijane
przy obliczaniu trasy:
• Nigdy
• Zapytaj (ewentualne propozycje zmiany trasy
są podawane podczas podróży)
19
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
27
NAWIGACJA
Aktualizacje map
MapCare to usługa aktualizacji map w samochodach Volvo wyposażonych w system Sensus
Navigation*.
Ogólne informacje na temat aktualizacji
Są dwa sposoby aktualizacji map. Albo za
pomocą komputera i pamięci USB albo bezpośrednio z samochodu20 (jeśli samochód jest połączony z Internetem).
Dane mapy samochodowej są podzielone na
wstępnie określone regiony. Nie jest wymagana
jednoczesna aktualizacja danych mapy dla
wszystkich regionów — kierowca może wybrać
aktualizację tylko jednego lub kilku konkretnych
regionów.
Gdy samochód jest połączony z Internetem
można aktualizować jeden lub kilka regionów.
Przy aktualizacji większej liczby regionów lub całej
mapy, całkowita objętość danych mapy może być
tak duża, że bardziej wygodnym sposobem będzie
skorzystanie z komputera i pamięci przenośnej
USB.
UWAGA
Jeśli plan podróży obejmuje więcej niż jeden
region, wszystkie regiony muszą mieć ten sam
numer wersji. W przeciwnym razie obliczona
trasa może zawierać niewłaściwy odcinek
drogi.
Aktualizacja struktury mapy
Czasem może być konieczna zmiana struktury
mapy - przykładowo w sytuacji, gdy trzeba dodać
nowy region lub podzielić większy region na
mniejsze. W takim przypadku żadne próby aktualizacji poszczególnych regionów przy użyciu normalnej procedury nie powiodą się, a przyczyna
zostanie wskazana w komunikacie.
Zamiast tego należy przeinstalować całą mapę z
pamięci przenośnej USB. Dalsze informacje
można znaleźć na stronie wsparcia technicznego
Volvo Cars (support.volvocars.com) lub uzyskać u
dealera Volvo.
komunikat informujący, że oprogramowanie systemu nawigacji wymaga aktualizacji. Można to
zrobić u dealera Volvo.
Często zadawane pytania
Pytanie
Odpowiedź
Czy jest
możliwa
zmiana
platformy
danych
mapy, np.
z Europy
na Amerykę Północną?
Tak, z pewnymi wyjątkami. Skontaktować się z dealerem Volvo w
celu uzyskania aktualnych informacji.
Ile trwa
pobieranie aktualizacji
mapy?
Zależy to od rozmiaru pliku danych
mapy i przepustowości łącza.
Informacje dotyczące wielkości
aktualizacji (MB) są widoczne na
ekranie.
Aktualizacja oprogramowania systemu
nawigacji
Poza danymi mapy, od czasu do czasu konieczna
jest aktualizacja własnego oprogramowania systemu nawigacji, które jest stale udoskonalane.
Może wówczas dojść do sytuacji, że najnowsze
aktualizacje danych mapy nie będą obsługiwane
przez istniejące oprogramowanie systemu nawigacji. W takim przypadku wyświetlony zostanie
20
28
Dotyczy tylko niektórych krajów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Pytanie
Odpowiedź
Jak duża
jest aktualizacja?
Zależy to od rynku. Szczegółowe
informacje są dołączone do każdej
mapy rynkowej - patrz strona
wsparcia technicznego Volvo Cars
support page
(support.volvocars.com).
Nie działa
żaden ze
sposobów aktualizacji –
co mam
zrobić?
Aktualizowanie map* za
pośrednictwem komputera i USB
Nowe mapy można pobrać z komputera połączonego z Internetem do pamięci przenośnej USB,
a następnie przenieść z pamięci przenośnej
USB do samochodu.
Warunki działania
Przejść na stronę wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) lub
skontaktować się z dealerem
Volvo.
Parametr
Wymagania
Standard USB
(1.0/2.0/3.0):
Co najmniej 2.0
System plików
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Pojemność
(8/16/32/64
GB):
Wielkość pliku mapy zależy
od rynku – rozmiary plików
mapy dla poszczególnych
rynków podano w punkcie
„Szczegółowe informacje”
na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.volvocars.com).
Powiązane informacje
•
Aktualizowanie map* za pośrednictwem komputera i USB (Str. 29)
•
Aktualizowanie map* z samochodu połączonego z Internetem (Str. 31)
Aktualizacja przy użyciu komputera i pamięci przenośnej
USB
•
Często zadawane pytania dotyczące nawigacji na mapie* (Str. 32)
•
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map*
(Str. 33)
Pamięć przenośna USB
Pamięć przenośna USB użyta do przeprowadzenia aktualizacji musi spełniać następujące wymagania:
•
Prawa autorskie do nawigacji na mapie*
(Str. 36)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
29
NAWIGACJA
||
Zanotować bieżącą wersję mapy
1.
Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji.
3.
Kliknąć region, który ma zostać zaktualizowany.
> Wyświetlony zostanie obraz mapy z informacją o najnowszych danych mapy dla
tego regionu.
4.
Sprawdzić, czy wersja mapy jest nowsza niż
zainstalowana w samochodzie.
5.
Podłączyć pamięć przenośną USB do komputera i pobrać aktualizację do pamięci USB.
Czasy pobierania mogą się różnić w zależności od
rozmiarów mapy i szybkości połączenia.
2.
3.
Nacisnąć strzałkę, aby rozwinąć region.
> Wyświetlone zostają szczegółowe informacje o mapie.
Zanotować informacje o mapie znajdujące
się pod symbolem mapy.
Pobieranie danych mapy z Internetu do
pamięci przenośnej USB
Przygotować pamięć przenośną USB i zanotowane informacje o mapie.
30
1.
Korzystając z komputera z połączeniem internetowym, przejść do witryny wsparcia Volvo
Cars (support.volvocars.com).
2.
Wybrać mapy, model samochodu i rok modelowy.
3.
Aby rozpocząć aktualizację całej bazy
danych mapy, użytkownik musi nacisnąć
opcję Potwierdź albo wybrać opcję
Anuluj w celu anulowania instalacji.
4.
Nacisnąć Potwierdź – zostanie uruchomiona
aktualizacja całej bazy danych mapy, a informacja o jej postępie będzie pokazywana na
wyświetlaczu centralnym.
5.
Na wyświetlaczu centralnym pojawi się informacja o zakończeniu transferu — wówczas
należy wyjąć pamięć przenośną USB.
6.
Uruchomić ponownie system Infotainment.
7.
Sprawdzić, czy w samochodzie zostały zainstalowane prawidłowe dane mapy, powtarzając kroki opisane wcześniej w punkcie „Zanotować bieżącą wersję mapy”.
Przenoszenie danych mapy z pamięci
USB do samochodu
Czas wymagany do pobrania danych z pamięci
USB do samochodu zależy od ilości danych mapy.
Aktualizację można przeprowadzić podczas jazdy.
Jeśli instalacja nie zakończy się przed wyłączeniem samochodu, aktualizacja będzie kontynuowana podczas następnej jazdy.
Aktualizacja
1. Włączyć system nawigacyjny.
2.
Podłączyć pamięć USB do portu USB w
samochodzie. Jeśli są dwa porty USB, drugi
nie może być używany w tym samym czasie.
System nawigacyjny automatycznie wykrywa
dostępną aktualizację i w trakcie aktualizacji
całej bazy danych mapy pokazuje na ekranie
jej postęp w procentach.
> W przypadku aktualizowania pojedynczego
regionu mapy aktualizacja rozpoczyna się
od razu.
NAWIGACJA
Przerwanie procesu
Jeśli w trakcie aktualizacji nastąpi przerwa, na
wyświetlaczu centralnym zawsze pojawi się komunikat objaśniający.
Co się stanie
jeśli...
Aktualizowanie map* z samochodu
połączonego z Internetem
Samochód musi być połączony z Internetem –
patrz opis w instrukcji obsługi.
Gdy samochód jest połączony z internetem,
możliwa jest aktualizacja map systemu nawigacji21.
Odpowiedź
system Infotainment zostanie
wyłączony podczas aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od tego
samego miejsca po
ponownym włączeniu systemu, tzn. po uruchomieniu
silnika.
pamięć przenośna USB zostanie wyjęta
przed ukończeniem aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od tego
samego miejsca po
ponownym podłączeniu
pamięci USB do samochodu.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
Powiązane informacje
•
Aktualizowanie map* z samochodu połączonego z Internetem (Str. 31)
•
Aktualizacje map (Str. 28)
1.
Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji.
> Aplikacja zostaje uruchomiona i obok
pozycji Mapy zostaje wyświetlona liczba
wskazująca, ile jest aktualizacji mapy dla
podanego regionu domowego. Liczba ta
pozostaje widoczna do chwili przeprowadzenia nowego wyszukiwania aktualizacji
lub zainstalowania aktualizacji.
2.
Nacisnąć opcję Mapy.
3.
Nacisnąć przycisk Instaluj, a następnie
Potwierdź.
> Rozpoczyna się instalacja wybranej mapy/
aktualizacji mapy.
Zasada działania zdalnej aktualizacji.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
31
NAWIGACJA
||
Automatyczna aktualizacja danych mapy
Automatyczną aktualizację można wybrać tylko
wtedy, gdy aktywna jest funkcja Sprawdz.
aktualizacji oprogramowania w tle w pozycji
Ustawienia System Usługa zdalnej
aktualizacji.
1.
Automatyczna aktualizacja danych mapy
może zostać wybrana wyłącznie dla regionu
domowego. Jeżeli region domowy nie został
jeszcze wybrany — nacisnąć strzałkę w dół,
aby rozwinąć region.
> Wyświetlone zostają szczegółowe informacje o mapie.
2.
Nacisnąć opcję Ust. jako region dom..
3.
Zaznaczyć kratkę przy opcji
Autoaktualizacja:.
> Gdy samochód jest połączony z Internetem i dostępna jest aktualizacja mapy,
zostanie ona automatycznie pobrana do
samochodu.
Powiązane informacje
•
Aktualizowanie map* za pośrednictwem komputera i USB (Str. 29)
•
Aktualizacje map (Str. 28)
21
32
Często zadawane pytania dotyczące
nawigacji na mapie*
Poniżej przedstawiono kilka często zadawanych
pytań dotyczących systemu nawigacji.
System może przykładowo uwzględniać
korzystanie z dróg płatnych lub
promów, podczas gdy kierowca wybrał,
aby ich unikać
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa
Z przyczyn technicznych system może korzystać
tylko z głównych dróg przy obliczaniu zarysu trasy
na długim dystansie.
System nawigacji pokazuje położenie samochodu
z dokładnością do mniej więcej 20 metrów
( 65 stóp).
Większe ryzyko błędu występuje podczas jazdy
drogami przebiegającymi równolegle do innej
drogi, drogami krętymi, drogami wielopoziomowymi oraz po przejechaniu dużej odległości bez
wykonywania większych skrętów.
Wysokie góry, budynki, tunele, wiadukty, przejazdy
nad/pod innymi drogami itp. również mają ujemny
wpływ na odbiór sygnałów satelitarnych, co oznacza, że dokładność obliczania pozycji samochodu
może ulec zmniejszeniu.
System nie zawsze oblicza najszybszą/
najkrótszą trasę
Przy obliczaniu trasy uwzględnianych jest kilka
czynników w celu określenia teoretycznie najlepszego rozwiązania. Czynniki te obejmują dystans
trasy, szerokość drogi, klasyfikację dróg, natężenie ruchu i ograniczenia prędkości. W oparciu o
doświadczenie i znajomość okolicy można jednak
wybrać bardziej efektywną trasę.
Jeśli wybrano unikanie dróg płatnych i autostrad,
są one unikane w jak największym możliwym
stopniu i wykorzystywane tylko wtedy, gdy nie jest
dostępna żadna rozsądna alternatywa.
Pozycja na mapie jest nieprawidłowa po
transporcie samochodu
Jeśli samochód jest transportowany, na przykład
promem lub pociągiem albo w sposób, który
utrudnia odbiór sygnałów satelitarnych, obliczenie
jego prawidłowej pozycji może zająć nawet
5 minut.
Symbol samochodu na ekranie
wyświetlacza zachowuje się
nielogicznie po zmianie opon
Oprócz odbiornika satelitarnego w obliczaniu
aktualnej pozycji, prędkości i kierunku jazdy
samochodu pomaga czujnik prędkości samochodu i żyroskop. Po zamontowaniu koła zapasowego albo zmianie opon letnich na zimowe lub na
odwrót system musi „nauczyć się” rozmiaru
nowych kół.
Dotyczy tylko niektórych krajów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
NAWIGACJA
Dlatego dla optymalnego działania systemu zalecane jest, aby samochód jechał przez jakiś czas
po drogach zapewniających dobry odbiór satelitarny (dobra widoczność).
Obraz mapy jest niezgodny z
rzeczywistą sytuacją
Czynniki, takie jak ciągła rozbudowa i przebudowa
sieci drogowej, wprowadzanie nowych zasad
organizacji ruchu itp. powodują, że baza danych
mapy nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach
jest kompletna.
mapy za pośrednictwem komputera i USB.
Sprawdzić wersję mapy w samochodzie i porównać z dostępną wersją mapy na stronie wsparcia
technicznego Volvo Cars pod adresem
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Aktualizacje map (Str. 28)
Umowa licencyjna systemu
nawigacji i map*
Licencja22 to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z
praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy.
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
BAZY DANYCH HERE NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.
Z tego względu dane mapy są stale udoskonalane i aktualizowane - należy regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.
Symbol samochodu na ekranie skacze
do przodu lub obraca się
System może potrzebować kilku sekund, by
wykryć pozycję i ruch samochodu przed rozpoczęciem podróży.
Wyłączyć zarówno system, jak i silnik. Uruchomić
ponownie, ale pozostać w miejscu przez chwilę
przed rozpoczęciem jazdy.
Informacja mapy jest nieaktualna
Patrz odpowiedź w kolejnym nagłówku.
Czy są zainstalowane najnowsze dane
mapy?
Dane mapy są przez cały czas aktualizowane i
uzupełniane. Bieżącą wersję mapy w samochodzie można wyświetlić w związku z aktualizacją
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
33
NAWIGACJA
||
UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA
NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ
LICENCYJNĄ, A NIE SPRZEDAŻY, ZAWIERANĄ
POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ HERE
EUROPE B.V., („HERE”) I DOTYCZY
ZAKUPIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOPII
BAZY DANYCH MAP NAWIGACYJNYCH FIRMY
HERE, W TYM POWIĄZANEGO Z NIĄ
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO,
NOŚNIKÓW I DOKUMENTACJI DRUKOWANEJ,
WYDANYCH PRZEZ FIRMĘ HERE (ZWANYCH
ŁĄCZNIE „BAZĄ DANYCH”). KORZYSTAJĄC Z
BAZY DANYCH, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE
WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(ZWANEJ „UMOWĄ”) I WYRAŻA NA NIE
ZGODĘ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA
ZGODY NA WARUNKI UMOWY, POWINIEN
NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ BAZĘ DANYCH,
WRAZ ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI
JEJ SKŁADNIKAMI, DOSTAWCY W CELU
UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁATY.
WŁASNOŚĆ
Właścicielem bazy danych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej oraz praw pokrewnych do
niej jest firma HERE lub jej licencjodawcy. Nośnik,
na którym znajduje się baza danych, pozostaje
własnością firmy HERE i/lub dostawcy do
momentu uiszczenia w całości wszelkich wpłat
należnych firmie HERE i/lub dostawcy na mocy
niniejszej umowy lub podobnych umów, na
22
34
EULA = End User License Agreement
podstawie których baza danych jest dostarczana
użytkownikowi.
UDZIELENIE LICENCJI
Firma HERE udziela użytkownikowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z bazy danych do użytku
osobistego lub, jeśli ma to zastosowanie, do
użytku w ramach wewnętrznej działalności
przedsiębiorstwa. Licencja nie obejmuje prawa do
udzielania podlicencji.
OGRANICZENIA KORZYSTANIA
Korzystanie z niniejszej bazy danych jest
ograniczone do określonego systemu, dla którego
została ona stworzona. Z wyjątkiem zakresu
wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące
przepisy prawa (np. ustawodawstwo krajowe
oparte na europejskiej dyrektywie 91/250 w
sprawie prawnej ochrony programów
komputerowych i dyrektywie 96/9 w sprawie
prawnej ochrony baz danych) użytkownik nie
może wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać
fragmentów zawartości bazy danych ani powielać,
kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać
kodu źródłowego jakiegokolwiek fragmentu bazy
danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje
o współdziałaniu z innym oprogramowaniem w
rozumieniu europejskiej dyrektywy w sprawie
prawnej ochrony programów komputerowych (lub
opartego na niej ustawodawstwa krajowego),
powinien umożliwić firmie HERE przedstawienie
takich informacji w uzasadniony sposób i na
uzasadnionych warunkach, wraz z odpłatnością,
ustalonych przez firmę HERE.
Baza danych zawiera informacje udzielone firmie
HERE przez osoby trzecie na podstawie licencji i
podlega informacjom o warunkach użytkowania
oraz prawach autorskich dostawcy,
opublikowanych pod następującym adresem:
here.com/supplierterms
PRZENIESIENIE LICENCJI
Użytkownik nie może przenosić prawa do
użytkowania bazy danych na osoby trzecie, z
wyjątkiem instalacji w systemie, dla którego baza
została stworzona, lub gdy użytkownik nie
zachowuje kopii bazy danych, pod warunkiem że
osoba, na którą licencja jest przenoszona, wyrazi
zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy i
potwierdzi je firmie HERE na piśmie. Zestawy
wielodyskowe mogą być przekazywane lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw
oferowany przez firmę HERE, a nie jako
pojedyncze elementy.
NAWIGACJA
OGRANICZONA GWARANCJA
Z zastrzeżeniem poniższych ostrzeżeń firma
HERE gwarantuje, że przez okres 12 miesięcy od
nabycia kopii bazy danych będzie ona działać
zasadniczo zgodnie z kryteriami dokładności i
pełności firmy HERE obowiązującymi w dniu
zakupu bazy danych; opis kryteriów można
uzyskać od firmy HERE na żądanie. Jeśli baza
danych nie będzie działać zgodnie z niniejszą
ograniczoną gwarancją, firma HERE dołoży
uzasadnionych starań w celu naprawy lub
wymiany niezgodnej kopii użytkownika. Jeśli
starania te nie spowodują działania bazy danych
zgodnie z gwarancją udzieloną w niniejszej
umowie, użytkownik może wedle swojego wyboru
otrzymać rozsądny zwrot ceny uiszczonej za bazę
danych lub odstąpić od umowy. Powyższe stanowi
całość odpowiedzialności firmy HERE i wyłączny
środek prawny przysługujący użytkownikowi
wobec tej firmy. Firma HERE nie udziela
gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń
dotyczących korzystania z wyników lub
korzystania z bazy danych w zakresie jej
poprawności, dokładności, niezawodności lub
innych cech, chyba że wyraźnie udzielono ich w
niniejszym paragrafie. Firma HERE nie
gwarantuje, że baza danych jest lub będzie wolna
od błędów. Żadna pisemna lub ustna informacja
lub porada przekazana przez firmę HERE,
dostawcę lub inną osobę nie stanowi o powstaniu
gwarancji, a także nie może być pretekstem do
jakiegokolwiek rozszerzenia zakresu ograniczonej
gwarancji opisanej powyżej. Ograniczona
gwarancja udzielona w niniejszej umowie nie ma
wpływu ani nie uchybia uprawnieniom ustawowym
użytkownika wynikającym z przepisów o rękojmi
za wady ukryte towaru.
Jeśli użytkownik nie nabył bazy danych
bezpośrednio od firmy HERE, oprócz uprawnień
przysługujących mu w stosunku do firmy HERE
na podstawie niniejszej umowy mogą mu
przysługiwać uprawnienia ustawowe w stosunku
do osoby, od której nabył bazę danych, zgodnie z
prawem, któremu podlega. Powyższa gwarancja
firmy HERE nie ma wpływu na takie uprawnienia
ustawowe, a użytkownik może korzystać z tych
uprawnień niezależnie od uprawnień przyznanych
niniejszą umową.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cena bazy danych nie obejmuje jakiegokolwiek
świadczenia za zakładane ryzyko szkód
następczych, pośrednich lub nieograniczonych
szkód bezpośrednich, które mogą wystąpić w
związku z korzystaniem przez użytkownika z bazy
danych. W związku z tym firma HERE nie
odpowiada w żadnym wypadku za szkody
następcze lub pośrednie, w tym bez ograniczeń
za utratę przychodów, danych lub niemożność
korzystania, poniesione przez użytkownika lub
stronę trzecią i spowodowane korzystaniem z
bazy danych, niezależnie od podstawy
odpowiedzialności (deliktowa, kontraktowa lub
gwarancyjna), nawet jeśli firma HERE została
powiadomiona o możliwości wystąpienia takich
szkód. Odpowiedzialność firmy HERE za szkody
bezpośrednie jest w każdym wypadku
ograniczona do wysokości ceny bazy danych.
GWARANCJA OGRANICZONA I
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
USTANOWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE
MAJĄ WPŁYWU ANI NIE UCHYBIAJĄ
UPRAWNIENIOM USTAWOWYM
UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYM Z PRAWA
KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK NABYŁ
BAZĘ DANYCH W OKOLICZNOŚCIACH
INNYCH NIŻ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
OSTRZEŻENIA
Baza danych może zawierać informacje niepełne
lub nieaktualne w związku z upływem czasu,
zmianą okoliczności, użytymi źródłami i specyfiką
gromadzenia szczegółowych danych
geograficznych; wszystkie te czynniki mogą
spowodować wystąpienie nieprawidłowych
wyników. Baza danych nie obejmuje i nie
odzwierciedla informacji o m.in. czasie podróży i
może nie zawierać informacji o bezpieczeństwie
okolicy; egzekwowaniu prawa; pomocy w razie
wypadków; robotach drogowych; zamknięciu dróg
lub ulic; nachyleniu lub wzniesieniu drogi;
dopuszczalnej wysokości lub masie pojazdów na
mostach lub innych ograniczeniach, warunkach
drogowych; wydarzeniach szczególnych
zależących od marki systemu nawigacji, który
posiadasz.
}}
35
NAWIGACJA
||
PRAWO UMOWY
Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym
użytkownik zamieszkuje w momencie nabycia
bazy danych. W przypadku gdy użytkownik w tym
momencie zamieszkuje poza terytorium Unii
Europejskiej lub Szwajcarii, stosowane będzie
prawo kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, w
którym użytkownik nabył bazę danych. We
wszystkich pozostałych przypadkach lub jeśli nie
można określić miejsca, w którym nabyto bazę
danych, będzie stosowane prawo holenderskie.
We wszystkich sporach wynikających z niniejszej
umowy lub z nią związanych właściwy będzie sąd
miejsca zamieszkania użytkownika w chwili
nabycia bazy danych, bez uszczerbku dla
uprawnienia firmy HERE do wszczęcia
postępowania przed sądem właściwym według
aktualnego miejsca zamieszkania użytkownika.
Prawa autorskie do nawigacji na
mapie*
W celu uzyskania informacji na temat praw autorskich (© Copyright), patrz rozdział „Umowa licencyjna systemu nawigacji i map”.
Powiązane informacje
•
•
Aktualizacje map (Str. 28)
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map*
(Str. 33)
Powiązane informacje
•
•
36
Aktualizacje map (Str. 28)
Prawa autorskie do nawigacji na mapie*
(Str. 36)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Aktualizacja danych mapy
INDEKS ALFABETYCZNY
O
28, 29, 31
Aktywacja systemu
Alternatywna trasa
Publicz., Eko, Zalecana, Szybka, Płatna,
Widok
6
Objazd
Opcje mapy
Opcje przewodnika
T
23
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)
23, 24
Informacje o ruchu drogowym
nadawanie
27
21
Ustawianie punktu docelowego
19
20
19
POI
15, 21
Prawa autorskie
33, 36
Punkty nawigacyjne w planie podroży
Punkty zainteresowania
Pytania i odpowiedzi
10
11
8
32
R
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Ustawienia
Informacje o ruchu drogowym
Opcje mapy
trasa i nawigacja
33
13, 14,
15, 16, 18
25
27
25
26
21
15, 21
N
nawigacja na mapie
Na wyświetlaczu kierowcy
na wyświetlaczu przeziernym
w centralnym wyświetlaczu
U
Umowa licencyjna
P
I
32
25
25, 26
20
Plan podróży
edytowanie i usuwanie
pokazywanie
Transport samochodu
W
Widok mapy
25
Z
12
Zakłócenia ruchu na trasie
22
S
Send to Car
18
37
INDEKS ALFABETYCZNY
38
TP 25386 (Polish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising