Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Punkt docelowy/ostateczny punkt docelowy trasy
Cele pośrednie
Punkt nawigacyjny
Pojazd (niebieski trójkąt) na planowanej trasie
Zakłócenia w ruchu drogowym z informacją
Pomniejszanie (widok rozszerzony) lub powiększanie (pełen ekran)
widoku mapy
Oblicz objazd
Powtórz aktualne polecenie głosowe
Czasowe włączenie/wyłączenie poleceń głosowych
Wstrzymanie/wznowienie prowadzenia
Określanie punktów docelowych/celów pośrednich
POI (Restauracje)
Napisy i symbole na mapie
Aktualna pozycja samochodu + Punkt do naciśnięcia w celu otwarcia
planu podróży.
Skala mapy
Lista z punktami nawigacyjnymi planu podróży
Odległość do punktu docelowego/Czas dotarcia do punktu docelowego
+ Punkt do naciśnięcia w celu przełączenia między nagłówkami
Punkt do naciśnięcia w celu wyszczególnienia POI w planie podróży oraz
informacji drogowych
Punkt do naciśnięcia w celu wyzerowania mapy do śledzenia samochodu
(niebieski trójkącik)
Punkt do naciśnięcia w celu przełączenia między widokiem 2D/3D
Kompas + Punkt do naciśnięcia w celu zmiany kierunku mapy Północą
do góry/Kierunkiem jazdy do góry
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system informacji i nawigacji drogowej.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
2
Krótki przewodnik do nawigacji na mapie
6
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ
GŁOSOWYCH
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Prosta nawigacja do punktu docelowego
7
Rozpoznawanie poleceń głosowych
14
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
7
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
Ogólne operacje dotyczące nawigacji
na mapie
9
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania punktu docelowego
20
15
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio na mapie.
20
Rozpoznawanie poleceń głosowych i
nawigacja na mapie
16
21
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
17
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
23
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie POI
25
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
26
Zapamiętywanie punktu docelowego
poleceniem Send to Car
26
PLAN PODRÓŻY I TRASA
INFORMACJE DROGOWE
USTAWIENIA
Plan podroży i trasy alternatywne
30
Informacje drogowe
38
Punkty nawigacyjne w planie podróży
31
39
POI wzdłuż trasy
32
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information – RTTI)
Nawigacja na mapie na wyświetlaczu
kierowcy
42
Ustawienia systemu Sensus Navigation
42
Ustawienia mapy
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż
drogi
33
43
Ustawienia trasy
Karty informacyjne na mapie
46
33
Ustawienia informacji drogowych
Wybór objazdu
48
34
Ustawienia nawigacji
49
Ustawienia systemowe
49
3
INFORMACJE O MAPIE I
SYSTEMIE
4
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny
Aktualizacja danych mapy z MapCare
52
Zdalna aktualizacja danych mapy
53
Aktualizacja danych mapy przy użyciu
komputera i pamięci przenośnej USB
54
Diagnostyka systemu Sensus Navigation
56
Umowa licencyjna systemu nawigacji
i map
58
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
60
61
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
Krótki przewodnik do nawigacji na
mapie
Pojawi się mapa aktualnego obszaru z niebieskim
trójkącikiem symbolizującym samochód.
Układ elektryczny samochodu zostaje włączony
automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Przestrzegać poniższych wskazówek.
Włączanie i wyłączanie nawigacji
•
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
•
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
•
W związku z wpływem warunków atmosferycznych i pory roku na warunki drogowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
OSTRZEŻENIE
Włączanie
Przycisk strony głównej
Wyłączanie
Systemu nawigacji nie można wyłączyć, lecz
działa on zawsze w tle – wyłączenie systemu ma
miejsce tylko wtedy, gdy kierowca wysiądzie z
samochodu i zablokuje jego zamki.
Wiersz menu „Nawigacja”
Jeśli system nawigacji nie wyświetla mapy na
wyświetlaczu centralnym – nacisnąć najwyższy
wiersz menu Nawigacja (2).
Jeśli wyświetlacz centralny nie pokazuje wiersza
menu Nawigacja – nacisnąć przycisk strony
głównej (1), a następnie wiersz menu Nawigacja
(2).
6
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny przy
wyłączonym silniku. Gdy poziom naładowania
akumulatora obniży się zbyt bardzo, system
wyłącza się.
Powiązane informacje
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
Prosta nawigacja do punktu docelowego
(Str. 7)
WPROWADZENIE
Prosta nawigacja do punktu
docelowego
Ustawianie pilotowania do żądanego punktu
docelowego bez uprzedniego zapoznania się z
Instrukcją obsługi.
Krok
Ekran/menu
3
Zostaje
wyświetlona
mapa.
Czynność
Prezentacja i sterowanie systemem Volvo
Sensus Navigation może odbywać się na kilka
różnych sposobów, np. poprzez wyświetlacz kierowcy, wyświetlacz przezierny na przedniej szybie oraz polecenia głosowe.
Wybór punktu docelowego na mapie
Krok
Ekran/menu
Czynność
1
Jeśli na
ekranie nie
jest
widoczny
obraz mapy,
wykonać
następującą
czynność:
Nacisnąć prostokątny
przycisk pod ekranem
wyświetlacza, aby przejść do widoku strony
głównej.
Otworzy się
strona
główna.
Nacisnąć Nawigacja w
górnym rzędzie menu
na ekranie wyświetlacza.
2
Jeśli na ekranie jest
widoczny ten przycisk nacisnąć go, aby zmaksymalizować widok
mapy.
4
Zostaje
wyświetlona
mapa.
Przewinąć mapę do
żądanej lokalizacji i
nacisnąć długo pozycję.
5
Na ekranie
pojawia się
ramka z tekstem Rozpocznij
nawigację.
Nacisnąć opcję Rozpocznij nawigację.
Zostaje
wyświetlona
mapa z
zaznaczoną
trasą.
Rozpocznie się prowadzenie po trasie postępować zgodnie z
instrukcjami na
wyświetlaczu kierowcy.
6
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
Ekran wyświetlacza centralnego
Ekran wyświetlacza centralnego służy do definiowania ustawień oraz wyboru i wyszukiwania punktów docelowych.
Jeśli na wyświetlaczu centralnym nie pojawił się
obraz mapy:
•
Nacisnąć Nawigacja najwyższy rząd menu w
widoku strony głównej.
}}
7
WPROWADZENIE
||
Wyświetlacz kierowcy
3.
Do potwierdzania lub zaznaczania opcji służy
przycisk (4).
> Funkcja zostanie aktywowana i w niektórych opcjach menu zostanie zamknięte.
HUD – Head-up-display*
Otwórz/zamknij
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy.
W lewo/w prawo
W czasie jazdy kierowca jest pilotowany za
pomocą poleceń głosowych oraz instrukcji na
wyświetlaczu kierowcy.
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
i wyświetlacz kierowcy
Przycisków w prawym zestawie na kierownicy
można używać do sterowania niektórymi funkcjami nawigacji na mapie, np. Pokaż drogę do
domu.
W górę/w dół
Potwierdź
Nawigacja i wybieranie opcji w menu
1. Do przełączania menu służą przyciski „W
prawo”/„W lewo” (2).
2.
8
Nawigacja na mapie na przedniej szybie
Otwieranie i zamykanie menu
– Nacisnąć przycisk Otwórz/zamknij (1)
> Menu z opcjami zostanie otwarte lub
zamknięte - menu zamyka się automatycznie po pewnym okresie braku aktywności
lub po dokonaniu określonych wyborów.
Do przełączania opcji służą przycisk „W
górę”/„W dół” (3).
Polecenia oraz informacje z systemu nawigacji
dla kierowcy mogą być również wyświetlane na
wyświetlaczu w dolnej części przedniej szyby.
Położenie okna informacyjnego można dostosować. Szczegółowy opis wyświetlacza HUD jest
zamieszczony w części „Head-up-display”.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Z wielu funkcji można również korzystać poprzez
polecenia głosowe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WPROWADZENIE
Nacisnąć przycisk na kierownicy, poczekać na sygnał, a
następnie powiedzieć, przykładowo „Jedź Dom”.
System rozpoznawania poleceń głosowych został
szczegółowo przedstawiony w częściach „Rozpoznawanie poleceń głosowych”, „Używanie funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych”, „Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie” i
„Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych”.
Powiązane informacje
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 21)
Ogólne operacje dotyczące
nawigacji na mapie
Wyszukiwanie symbolu samochodu na
mapie
Poniżej opisano niektóre ogólne operacje dotyczące nawigacji na mapie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gdzie jestem?
Wyszukiwanie symbolu samochodu na mapie
Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy
Format 2D lub 3D
Powiększanie
Przewijanie
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Powrót z menu
Tekst w języku angielskim
Nacisnąć symbol celownika.
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
•
Jakie jest aktualne położenie geograficzne samochodu?
Czasem po powiększeniu lub zmniejszeniu oraz
przewijaniu mapy może być trudno znaleźć aktualną pozycję samochodu na mapie. Najprostszym
sposobem jego lokalizacji jest:
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 14)
•
•
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
Gdzie jestem?
Nacisnąć symbol samochodu na mapie (niebieski trójkącik) - na mapie od razu pojawi się
informacja.
Naciśnięcie symbolu celownika - zostanie
przywrócony zwykły widok mapy i będzie się
ona przesuwać razem z symbolem samochodu.
}}
9
WPROWADZENIE
||
Kierunek jazdy lub Północ na górze
mapy
Nacisnąć kompas, aby przełączyć ruch symbolu samochodu na mapie.
Kierowca może wybrać między dwoma sposobami
prezentacji ruchu samochodu względem mapy:
•
•
10
Mapa na wyświetlaczu centralnym jest
wyświetlana stale z północnym kierunkiem
geograficznym na górze — symbol samochodu przemieszcza się lub „jedzie” na mapie
w swoim rzeczywistym kierunku geograficznym. Przesunięcie się symbolu samochodu w
lewą stronę na mapie oznacza, że jedzie on w
kierunku zachodnim.
Symbol samochodu na centralnym wyświetlaczu wskazuje/„jedzie” do góry - mapa pod
symbolem samochodu obraca się odpowiednio do zmian kierunku jazdy. Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek północny
(N), a jego środek pokazuje kierunek, w któ-
rym porusza się samochód (w tym przypadku
NE = północno-wschodni).
Symbole
kompasu
kierunek kompasu
N
(North): Północ
NE
(NorthEast): Północny zachód
E
(East): Wschód
SE
(SouthEast): Południowy
wschód
S
(South): Południe
SW
(SouthWest): Południowy
zachód
W
(West): Zachód
NW
(NorthWest): Północny zachód
Format 2D lub 3D
Nacisnąć przycisk 2D/3D, aby przełączyć między formatem 2D i 3D.
W formacie 3D kierunek jazdy samochodu na
wyświetlaczu centralnym jest zawsze zwrócony w
górę ekranu — mapa obraca się wokół symbolu
samochodu odpowiednio do zmian kierunku
jazdy.
Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek
północny (N), a jego środek pokazuje kierunek, w
którym porusza się pojazd.
W formacie 3D nie jest wyświetlana skala mapy.
Format 2D został opisany w poprzedniej części
„Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy”
WPROWADZENIE
Powiększanie
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma rozsuniętymi palcami i zbliżyć je do siebie.
Powiększenie
Aby powiększyć mapę:
Szybko dotknąć dwa razy
ekranu wyświetlacza centralnego jednym palcem.
Umieścić palec na mapie, a
następnie przesunąć w żądanym kierunku i puścić.
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma zbliżonymi
do siebie placami, a potem je
rozsunąć.
•
Specyfikacja punktu docelowego
(Destination) i czasu dotarcia na miejsce
(ETA) lub pozostałego czasu podróży (1
RTA1).
lub
Przewijanie
lub
Wybrać między poniższymi opcjami „nagłówka”
wyświetlanego na mapie:
Funkcja przewijania jest
dostępna wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy;
nie jest ona dostępna po jego zminimalizowaniu.
•
Definicja aktualnej pozycji (Position) i odległość do punktu docelowego (Dist).
Zmiana nagłówka jest możliwa wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy; nie jest ona możliwa po jego zminimalizowaniu.
Powrót do głównego widoku mapy
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Pomniejszanie
Aby zmniejszyć mapę:
Dotknąć jeden raz ekranu
wyświetlacza centralnego
dwoma rozsuniętymi palcami.
Przycisk strony głównej
lub
Nacisnąć tutaj, aby zmienić kierunek mapy.
1
Wyboru ETA – Estimated Time of Arrival lub RTA – Remaining Time to Arrival dokonuje się w części „Ustawienia trasy”.
Wiersz menu „Nawigacja”
}}
11
WPROWADZENIE
||
Jeśli kierowca znajduje się w zupełnie innej
części systemu i chce szybko powrócić do widoku
mapy, można użyć następującej metody:
1.
Nacisnąć przycisk strony głównej (1) na
wyświetlaczu centralnym.
2.
Jeśli na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok strony głównej zamiast widoku mapy –
nacisnąć górny wiersz menu Nawigacja (2).
Przykład
Tekst w języku angielskim
Elementy graficzne w niniejszej instrukcji są
wspólne dla wszystkich rynków i wersji językowych, dlatego też zawarte w nich elementy tekstowe są w języku angielskim.
W celu ułatwienia zrozumienia przez użytkownika
elementów graficznych oraz opcji menu ze ścieżkami wyszukiwania związanymi z tekstem w
niniejszej instrukcji, angielskie słowo pojawiające się przy danym elemencie graficznym
jest podane w nawiasie zaraz po tekście/frazie w
języku instrukcji obsługi:
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
Ruch drogowy
(Settings > Navigation > Traffic)
Nagłówek: Zdarzenia drogowe (Traffic events)
Alternatywna opcja:
• Żadna (None)
• Główne (Major)
• Wszystkie (All)
Powiązane informacje
12
•
Nawigacja na mapie na wyświetlaczu kierowcy (Str. 42)
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Powiązane informacje
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy wykorzystywanie poleceń
głosowych do sterowania pewnymi funkcjami
odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego za pośrednictwem Bluetooth, układu
klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i pomoc
dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może
się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i
skupić swoją uwagę na warunkach panujących na
drodze.
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
Sterowanie głosowe odbywa się w formie dialogu,
podczas którego użytkownik wypowiada pewne
polecenia głosowe, a system udziela słownych
odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw
głośnomówiący Bluetooth i udziela odpowiedzi za
pośrednictwem głośników samochodu. W pewnych przypadkach na wyświetlaczu kierowcy pojawia się także komunikat tekstowy. Do sterowania
funkcjami służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ustawień dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym.
Aktualizacja systemu
System rozpoznawania poleceń głosowych jest
stale udoskonalany. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy pobrać aktualizacje, patrz
support.volvocars.com.
14
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
Podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy,
znawania poleceń głosowych
gdy słychać głos systemu i wypowiedzieć
następne polecenie.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć
system i zainicjować dialog prowadzony przy użyciu poleceń
głosowych.
Nacisnąć
, powiedzieć „Call ” „[Imię]”
„[Nazwisko]” „[kategoria numeru]” – nawiązuje połączenie z wybranym kontaktem z książki
telefonicznej, gdy kontakt ten ma kilka numerów
telefonu (np. domowy, komórkowy, firmowy itp.):
Podczas komunikacji należy pamiętać o następujących zasadach:
Nacisnąć
i powiedzieć „Call Jan Kowalski
Komórkowy”.
•
•
•
Wydawanie poleceń – należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Drzwi, szyby oraz drzwi bagażnika powinny
być zamknięte.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłączyć w następujący sposób:
•
•
wypowiadając polecenie „Cancel”.
poprzez długie naciśnięcie przycisku funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych na kierownicy
.
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w zależności od kontrolowanej funkcji:
•
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane indywidualnie, cyfra
po cyfrze, np. zero trzy jeden dwa dwa cztery
cztery trzy (03122443).
•
Numery domów należy wypowiadać pojedynczo lub w grupach, np. dwa dwa lub dwadzieścia dwa (22), w przedziale 0-2300. W
przypadku języka angielskiego i holenderskiego poszczególne grupy można wypowiadać w sekwencjach, np. dwadzieścia-dwa
dwadzieścia-dwa (22 22). W przypadku
języka angielskiego można stosować określenia „double” (podwójne) i „triple” (potrójne),
np. double zero (00). Można używać cyfr w
zakresie 0-2300.
•
Częstotliwości można wypowiadać jako:
dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem (98.8)
lub sto i cztery kropka dwa, albo sto cztery
kropka dwa (104.2).
Polecenia/frazy
Poniższe polecenia są zawsze dostępne do użycia:
•
„Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
•
•
„Cancel” – przerywa dialog
„Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
System odpowiada za pomocą poleceń
dostępnych w obecnej sytuacji, prośbą lub
przykładem.
Polecenia dla konkretnych funkcji zostały opisane
w odpowiednich częściach, np. Sterowanie telefonem za pomocą poleceń głosowych.
Powiązane informacje
•
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpowiedzi systemu, nacisnąć przycisk funkcji rozpo-
15
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Rozpoznawanie poleceń głosowych
i nawigacja na mapie
System rozpoznawania poleceń głosowych
pozwala uruchamiać wiele funkcji systemu nawigacyjnego wypowiadanymi słowami.
System rozpoznawania poleceń głosowych został
szczegółowo przedstawiony w częściach „Rozpoznawanie poleceń głosowych”, „Używanie funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych” i „Ustawienia
rozpoznawania poleceń głosowych”.
Polecenia głosowe
•
„Ustaw [skrzyżowanie]” – wskazuje skrzyżowanie jako punkt docelowy. Wyszukiwanie
skrzyżowania odbywa się w obrębie podanego obszaru wyszukiwania.
•
„Resume guidance” - wznawia wstrzymane
prowadzenie na mapie.
•
•
„Go to [Kod pocztowy]” - wskazuje kod
pocztowy jako punkt docelowy. Np. „Jedź do
76-200”.
„Turn off voice guidance” - wyłącza funkcję
prowadzenia głosowego.
•
„Turn on voice guidance” - aktywuje wyłączoną funkcję prowadzenia głosowego.
•
„Go to [kontakt]” - wskazuje adres z książki
telefonicznej jako punkt docelowy. Np. „Jedź
do Jan Kowalski”.
Powiązane informacje
•
„Search [Kategoria POI]” – wyszukuje
kategorie POI1 (np. restauracje), które są
zawsze sortowane według odległości „w
pobliżu samochodu”. Aby uszeregować listę
wzdłuż trasy, należy powiedzieć „Wzdłuż
trasy” po wyświetleniu listy wyników.
•
•
Poniżej przedstawiono kilka przykładów poleceń
głosowych unikalnych dla nawigacji na mapie.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy i wypowiedzieć jedno z poniższych poleceń:
•
•
„Take me home” – Zostają podane wskazówki dojazdu do pozycji Dom.
•
„Go to [Miejscowość]” – wskazuje miejscowość jako punkt docelowy. Np. „Jedź do Warszawy”.
•
„Go to [Adres]” – wskazuje adres jako
punkt docelowy. Adres powinien zawierać
miejscowość i ulicę. Np. „Jedź do: ulica Królewska 5, Warszawa”.
1
2
3
16
„Nawigacja” – rozpoczyna dialog z systemem nawigacji drogowej i pokazuje przykładowe polecenia.
•
„Ustaw [kraj]/[stan]2, 3” – zmienia obszar
wyszukiwania dla nawigacji.
•
„Show favourites” – pokazuje pozycje oznaczone jako ulubione na wyświetlaczu kierowcy.
•
„Clear itinerary” – usuwa wszystkie zapisane
punkty pośrednie i końcowy punkt docelowy
z planu podróży.
•
„Repeat voice guidance” - powtarza ostatnie wypowiedziane polecenie.
•
„Pause guidance” - wstrzymuje prowadzenie na mapie.
Użytkownik może skorzystać z opcji nawiązania połączenia telefonicznego z POI lub wskazania go jako punktu docelowego.
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
•
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 17)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
Dostępne są różne ustawienia systemu rozpoznawania poleceń głosowych.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć System
wybrać ustawienia.
Powiązane informacje
•
•
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 15)
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie (Str. 16)
Sterowanie głosowe i
• Potwierdź przez powtórzenie
• Rodzaj głosu
• Szybkość mowy
Ustawienia audio
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć Dźwięk Głośność systemu
Sterowanie głosowe i wybrać ustawienia.
Zmiana języka
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
są zaznaczone na liście języków symbolem –
.
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty
i teksty pomocy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć System
Język i wybrać język.
17
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania punktu docelowego
Punkt docelowy można wprowadzać różnymi
metodami.
Dostępne są następujące metody wprowadzania
punktu docelowego:
•
•
Naciśnięcie na mapie
Powiązane informacje
•
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 21)
Określanie punktu pośredniego bezpośrednio
na mapie. (Str. 20)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 23)
•
•
Ostatnio wybrany punkt docelowy
•
Pozycje w Bibliotece oznaczone jako Ulubione
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie POI (Str. 25)
•
•
•
•
Pozycje zapisane w Bibliotece
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu (Str. 26)
Wyszukiwanie pełnotekstowe i współrzędne
mapy
POI1
Adres
Wybrać jedną z opcji według wskazówek w pozycji „Punkt docelowy i cele pośrednie”, a następnie
postępować według instrukcji.
Punkt docelowy i cele pośrednie
Pierwsza zdefiniowania pozycja będzie stanowić
punkt docelowy planu podróży.
Kolejne pozycje będą celami pośrednimi planu
podróży.
Plan podróży z jego punktami docelowymi i
celami pośrednimi można później łatwo edytować
- patrz „Edytowanie planu podróży” w części „Plan
podroży i trasa alternatywna”.
1
20
Punkty POI: Point of interest mogą być również określane jako „obiekty” lub „atrakcje”.
Określanie punktu pośredniego
bezpośrednio na mapie.
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest zaznaczenie palcem na
mapie.
W wielu sytuacjach najprościej jest przewinąć
mapę do żądanej pozycji, a następnie dotknąć ją
palcem.
Najpierw należy sprawdzić, czy
widok mapy jest w trybie zmaksymalizowanym: Jeśli na ekranie jest widoczny ten przycisk nacisnąć go, aby zmaksymalizować widok mapy.
Następnie należy:
1.
Przewinąć mapę, aż pojawi się szukana pozycja.
2.
Nacisnąć i przytrzymać pozycję - pojawi się
ikona i otworzy się menu.
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania
pełnotekstowego
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest wyszukiwanie pełnotekstowe.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Większość pozycji można wyszukać w trybie pełnotekstowym, np. numery telefonu, kody
pocztowe, nazwy ulic, miejscowości, współrzędne
geograficzne oraz POI.
3. Wybrać Przejdź tutaj (Go here) - Rozpocznie
się prowadzenie do celu.
Usuwanie ikony
Aby usunąć ikonę z pozycji:
•
Wybrać Usuń (Delete)
Zmiana pozycji ikony
Aby skorygować pozycję ikony:
1.
Zaznaczyć ikonę krótkim dotknięciem.
2.
Dotknąć i przytrzymać ikonę, a następnie
przesunąć ją w żądaną pozycję i puścić.
Powiązane informacje
•
2
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
Patrz informacje pod nagłówkiem „Karta informacyjna na mapie”.
Za pomocą klawiatury na ekranie można wprowadzać większość znaków oraz wyszukiwać punkty
docelowe.
Aby wyświetlić klawiaturę:
1. Nacisnąć opcję Ustaw cel
(Set dest.) u dołu ekranu –
obraz mapy przełącza się na
ekran wyszukiwania na podstawie adresu.
2. Następnie nacisnąć ten symbol u góry ekranu – otworzy się
okno wyszukiwania pełnotekstowego z klawiaturą, polem
wyszukiwania i filtrem.
1.
Wprowadzić wyszukiwane słowa – propozycje
możliwych opcji celu podróży są wyświetlane
na liście w kolejności według odległości od
symbolu samochodu na mapie.
2.
Wybrać/zaznaczyć odpowiednią sugestię na
liście - pojawi się Karta informacyjna2 dla
sugerowanej pozycji.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu centralnym i aktywować wskazówki dojazdu do celu podróży.
}}
21
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
||
Klawiatura
Przyciski funkcyjne klawiatury.
Filtr – zawęża/filtruje listę wyników.
Klawiaturę można ukryć, aby wyświetlić większą/dłuższą listę – nacisnąć pole tekstowe,
aby ponownie wyświetlić klawiaturę.
Przełącza między WIELKIMI i małymi literami
Przełącza między literami i cyframi/znakami
specjalnymi
Spacja
Usuwa tekst z lewej strony kursora
Podkładka do pisania — żądany znak można
„napisać” palcem na „podkładce do pisania”
na ekranie
Klawiatura i pozostałe funkcje zostały szczegółowo opisane w części „Korzystanie z klawiatury
wyświetlacza centralnego”.
22
Filtr
Różne filtry umożliwiają skrócenie listy wyników.
Filtr listy wyników
Dostępność filtrów może zmieniać się w zależności do przypadku - dostępne są następujące filtry:
• Wzdł. trasy (Along route) — Lista wyników
będzie zawierać tylko wyniki znajdujące się
wzdłuż trasy.
• Tylko ul. (Streets) — Lista wyników będzie
zawierać tylko ulice i drogi.
• Miasta (Only cities) — Lista wyników będzie
zawierać tylko miejscowości.
Filtr POI
Dostępne w danych obszarze kategorie POI są
wyszczególnione na dole ekranu wyświetlacza.
POI filtrowane według zaznaczonej kategorii
(2)
Kategorie POI (kategoria POI może zawierać
również podkategorie).
Wyszczególnione są tylko POI z zaznaczonej
kategorii i można do nich użyć wyłącznie filtra
„Wzdł. trasy” (Along route).
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Współrzędne geograficzne
Punkt docelowy można również wyznaczyć na
podstawie współrzędnych.
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/
Ulubionych/Biblioteki
•
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest wybór z listy.
Wpisać przykładowo „N 58.1234 E 12.5678”
i nacisnąć Szukaj (Search).
Strony świata N, E, S oraz W można wprowadzać
na różne sposoby, na przykład:
N 58,1234 E 12,5678 (ze spacją)
N58,1234 E12,5678 (bez spacji)
58,1234N 12,5678E (z kierunkiem geograficznym za współrzędnymi)
58,1234-12,5678 (z myślnikiem bez kierunku
geograficznego)
Zamiast kropki [.] można użyć przecinka [,], jeśli
takie są preferencje.
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Ostatnie
Aby wyświetlić dostępne listy:
1. Nacisnąć opcję Ustaw cel
(Set dest.) u dołu ekranu –
obraz mapy przełącza się na
ekran wyszukiwania na podstawie adresu.
2. Następnie wybrać jedną z poniższych list u
góry ekranu:
• Ostatnie (Recent)
• Ulubione (Favourites)
• Biblioteka (Library)
Po zaznaczeniu jednej z opcji na liście, można ją
dodać jako punkt docelowy za pomocą przycisku
Rozpocznij nawigację (Start navigation) lub
Dod. jako cel pośr. (Add as waypoint).
Tutaj wyszczególnione są ostatnio wyszukiwane
cele. Przewinąć i wybrać.
Lista ta jest również dostępna jako opcja menu
na wyświetlaczu kierowcy i można ją wybrać
korzystając z przycisków w prawym zestawie na
kierownicy. Patrz „Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie”.
}}
23
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
||
Ulubione
Biblioteka
Przy użyciu filtra Odebrane (Received) można
wyszukiwać pozycje przesłane do samochodu za
pomocą funkcji „Send to Car”. Nowe pozycje,
które nie zostały jeszcze odczytane, są oznaczone
NIEBIESKIM znacznikiem. Znaczniki są wygaszane po odczytaniu pozycji. Więcej informacji
można znaleźć w części „Zapamiętywanie punktu
docelowego za pomocą funkcji Send to car”.
Za pomocą Edytuj (Edit list) można edytować
nazwę, pozycję, adres internetowy i numer telefonu (maks. trzy numery telefonów na jedną pozycję) każdej pozycji na liście.
Tutaj wyszczególnione są pozycje z Biblioteka,
oznaczone jako Ulubione. Przewinąć i wybrać.
Pozycja usunięta z Ulubione pozostanie w
Biblioteka, ale bez włączonego symbolu
gwiazdki. Aby umieścić pozycję z powrotem w
Ulubione - przejść do Biblioteka i zaznaczyć
ponownie symbol gwiazdki.
Regularnie używany punkt docelowy można
zaprogramować i używać z funkcją Ustaw adres
domowy (Set home address) Zaprogramowany
punkt docelowy Dom jest również dostępny jako
opcja menu na wyświetlaczu kierowcy i można go
wybrać korzystając z przycisków w prawym zestawie na kierownicy. Patrz „Wyświetlacze i elementy
sterowania do nawigacji na mapie”.
Listę można edytować za pomocą Edytuj (Edit
list).
24
Tutaj znajdują się zapisane pozycje i plany podróży. Ostatnio zapisana pozycja znajduje się na
samej górze listy.
Nacisnąć symbol gwiazdki obok pozycji, aby
zaznaczyć lub odznaczyć ją jako Ulubioną. Pozycja
z zaznaczoną/podświetloną gwiazdką będzie również dostępna na liście „Ulubione”.
Pozycja usunięta z Biblioteka zostanie również
usunięta z Ulubione.
Zasoby Biblioteki można sortować na różne sposoby:
•
•
•
•
Dodane (Added)
Nazwy (Name)
Odległość (Distance)
Odebrane (Received) - filtr
Powiązane informacje
•
Zapamiętywanie punktu docelowego poleceniem Send to Car (Str. 26)
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie POI
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby – jednym z nich jest wskazanie punktu
POI3.
1. Nacisnąć opcję Ustaw cel
(Set dest.) u dołu ekranu –
obraz mapy przełącza się na
ekran wyszukiwania na podstawie adresu wraz z polem
wyszukiwania.
2. Następnie wybrać opcję POI (POI) u góry
ekranu.
Przykładowe POI
Wiele punktów POI (np. restauracje) ma podkategorie (np. restauracje chińskie).
3
Proponowane punkty POI są wymienione w kolejności według odległości od symbolu samochodu
na mapie.
W części „Ustawienia mapy” można wybrać, które
POI maja być widoczne na mapie. Są tam
wyszczególnione wszystkie POI dostępne w
danym regionie. To ustawienie nie ma wpływu na
wyszukiwanie punktu docelowego według POI wykluczone POI również zostaną pokazane jako
cele alternatywne.
Niektóre punkty POI są wyświetlane na mapie
dopiero przy skali 1 km (1 mi).
UWAGA
•
Symbole punktów POI oraz liczba tego
rodzaju punktów na poszczególnych rynkach są różne.
•
W związku z aktualizacją danych mapy
mogą pojawiać się nowe symbole, a inne
mogą znikać. Wszystkie symbole występujące w danym systemie mapy można
przejrzeć w menu.
znajdujących się wzdłuż trasy. Listę można
następnie posortować.
• Wzdłuż trasy (Along route) — Lista wyni-
ków będzie zawierać tylko wyniki znajdujące
się wzdłuż trasy.
Po włączeniu filtra, można sortować listę według
Nazwy (Name) lub Odległość (Distance).
Proponowane punkty POI są wymienione w kolejności według odległości od symbolu samochodu
na mapie.
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Ustawienia mapy (Str. 43)
Filtr
Po aktywacji planu podróży i wybraniu kategorii
POI, pojawi się możliwość użycia filtra w celu
zawężenia listy wyszukiwania wyłącznie do POI
POI = Point of interest – nazywany także „punktem zainteresowania” lub „obiektem”.
25
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest wskazanie adresu.
Nacisnąć opcję Ustaw cel (Set
dest.) u dołu ekranu – obraz
mapy przełącza się na ekran
wyszukiwania na podstawie
adresu wraz z polem wyszukiwania.
Wybrać jedną z dostępnych opcji pola tekstowego i za pomocą klawiatury centralnego
wyświetlacza wpisać:
Zapamiętywanie punktu
docelowego poleceniem Send to
Car
•
•
•
•
•
Punkt docelowy można wyznaczyć na różne sposoby - jednym z nich jest użycie funkcji Send to
Car (Wyślij do samochodu).
Kraj (Country)/Stan/Wojew.
Miasto (City)/Obszar/Kod pocz.
Adres (Address)
Numer (Number)
Węzeł (Junction)
Powiązane informacje
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
•
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Funkcja Send to Car (Wyślij do samochodu)
umożliwia dodawanie punktu docelowego lub
pozycji do systemu nawigacji samochodowej za
pośrednictwem komputera.
Z funkcji Send to Car można również korzystać z
telefonu komórkowego poprzez usługę (Volvo On
Call). Usługi VOC można również użyć w razie
konieczności przesłania do samochodu punktu
docelowego/pozycji z centrum VOC.
Przykładowe pole wyszukiwania – może wyglądać inaczej
w zależności od rynku/regionu.
Opisane tutaj opcje wyszukiwania nie są
dostępne na wszystkich rynkach/regionach –
ekran pokazuje jedynie opcje wyszukiwania
dostępne na aktualnym obszarze wyszukiwania.
26
Zaznaczyć żądaną pozycję i wybrać polecenie „Send this
location to car”.
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
macyjna z informacją o zawartości i dostępnych
opcjach.
Przedstawiona tutaj procedura to tylko jeden
przykład od jednego z wielu dostawców serwisów
map.
Więcej informacji o innych dostawcach oraz funkcji Send to Car można znaleźć na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Powiązane informacje
Wpisać numer VIN samochodu lub identyfikator Volvo ID
i wybrać polecenie „Send”.
1.
Nawiązać połączenie z Internetem (here.com)
- otworzy się serwis map
2.
Nawiązać połączenie z Internetem – otworzy
się serwis map
3.
Zaznaczyć żądaną pozycję
4.
Wybrać opcję „Send this location to car”
5.
Wpisać numer VIN samochodu lub identyfikator Volvo ID
6.
Wybrać polecenie „Send” - pozycja zostanie
przesłana do listy Biblioteki w samochodzie,
gdzie będzie oznaczona niebieskim znacznikiem.
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 23)
•
Ogólne informacje dotyczące wprowadzania
punktu docelowego (Str. 20)
Podświetlony symbol na wyświetlaczu centralnym
w samochodzie poinformuje kierowcę o przesłaniu do samochodu punktu docelowego lub pozycji. Po naciśnięciu symbolu pojawi się karta infor-
27
PLAN PODRÓŻY I TRASA
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Plan podroży i trasy alternatywne
lub
W trakcie aktywnego prowadzenia po trasie
można przeglądać plan podróży oraz sprawdzać,
czy dostępne są trasy alternatywne.
•
Wyświetlanie planu podróży
Wybrać opcję Skasuj pl. podróży (Clear
itinerary) i potwierdzić usunięcie całego planu
podróży.
Wyświetlanie trasy alternatywnej
Aby wyświetlić/przejrzeć plan podróży:
W każdej chwili aktywnego prowadzenia po trasie
można sprawdzić, czy dostępne są trasy alternatywne. Należy wykonać następujące czynności:
•
Wybrać jedną z pozycji planu podróży i postępować zgodnie z instrukcjami.
Usuwanie planu podróży
Plan podróży lub jego poszczególne cele pośrednie można usunąć w następujący sposób:
•
Nacisnąć Pozycja: (Position:) lub Cel:
(Destination:) – wyświetlony zostanie aktualny plan podróży.
1.
Edytowanie planu podróży
Plan podróży można modyfikować w następujący
sposób:
•
30
Wybrać pojedynczy cel pośredni w planie
podróży i postępować zgodnie z instrukcjami.
Nacisnąć Pozycja: (Position:) lub Cel:
(Destination:) – wyświetlony zostanie aktualny plan podróży.
PLAN PODRÓŻY I TRASA
4.
Następnie nacisnąć mapę – na mapie zostanie wyświetlona zaktualizowana trasa i prowadzenie po trasie zostanie wznowione.
Zobacz też „Trasy alternatywne” w części „Ustawienia trasy”.
Powiązane informacje
2.
Nacisnąć Trasy
alternatywne (Summary) – wyświetlone zostaną wszystkie dostępne trasy alternatywne
do końca podroży.
•
Punkty nawigacyjne w planie podróży
(Str. 31)
•
•
•
Wybór objazdu (Str. 34)
Punkty nawigacyjne w planie
podróży
Lista kolejnych punktów nawigacyjnych planu
podroży pomaga kierowcy w odpowiednim czasie zaplanować/„przewidzieć” następne
manewry.
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Ustawienia trasy (Str. 46)
Punkty nawigacyjne planu podróży.
Lista punktów nawigacyjnych planu podróży jest
wyświetlana na mapie po aktywacji planu podroży.
Listę można rozszerzyć, naciskając strzałkę „W
lub zminimalizować, naciskając
dół”
strzałkę „W górę”
.
3.
Wybrać następnie jedną z opcji:
• Eko (Eco)
• Szybka (Fast)
• Widok (Scenic)
Następny punkt nawigacyjny jest zawsze umieszczony na górze listy.
Naciśnięcie jednego z punktów nawigacyjnych na
liście powoduje przewinięcie mapy do powiązanej
z nim pozycji. Kolejne dotknięcie symbolu celownika (poniżej przycisku 2D/3D) przywraca widok
}}
31
PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
prowadzenia na mapie, w którym mapa przesuwa
się wraz z samochodem.
Powiązane informacje
•
•
•
•
POI wzdłuż trasy
Można wyświetlić listę POI znajdujących się
wzdłuż trasy.
Wybór objazdu (Str. 34)
Wyświetlona lista będzie zawierać kategorie POI
np. przy zjeździe lub w miejscu obsługi podróżnych.
1.
Wybrać żądaną kategorię, po czym otworzy
się nowa lista - czasem zawierająca podkategorie.
2.
Kontynuować „powiększanie”, aż możliwy
będzie wybór pojedynczego punktu POI.
3.
Zaznaczyć POI na liście, po czym otworzy się
jego karta informacyjna.
4.
Wybrać jedną z opcji karty informacyjnej i
postępować według instrukcji.
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
Ustawienia trasy (Str. 46)
1. Nacisnąć „Z przodu” (Ahead).
Wyszczególnione pozycje są wyświetlane według
odległości od symbolu samochodu na mapie –
pozycja na początku listy znajduje się najbliżej.
Powiązane informacje
•
2. Następnie nacisnąć tutaj, aby uzyskać informację o
POI wzdłuż trasy.
32
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie POI (Str. 25)
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Zakłócenia ruchu drogowego
wzdłuż drogi
Aby sprawdzić informacje o konkretnym zakłóceniu ruchu drogowego:
Można wyświetlić listę zakłóceń ruchu drogowego występujących wzdłuż trasy.
•
Wybrać z listy - wyświetlona zostanie informacja o danym zakłóceniu.
Po wybraniu Omiń (Avoid), włączone zostanie
pilotowanie po trasie alternatywnej.
Powiązane informacje
•
•
Informacje drogowe (Str. 38)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 48)
Karty informacyjne na mapie
Każda ikona na mapie, np. dotycząca punktu
docelowego, celu pośredniego lub pozycji ulubionych, posiada kartę informacyjną, którą
można otworzyć naciskając na ikonę.
Karta informacyjna danej ikony umożliwia kierowcy sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących tej ikony.
Informacje i opcje dostępne na karcie informacyjnej są różne w zależności od typu ikony.
1. Nacisnąć „Z przodu” (Ahead).
Przykładowa karta informacyjna POI.
2. Następnie nacisnąć „Traffic”, aby uzyskać informację o
zakłóceniach ruchu drogowego wzdłuż trasy.
}}
33
PLAN PODRÓŻY I TRASA
||
W tym przykładzie z zaznaczonym POI można
wybrać m.in.:
Wybór objazdu
• Rozpocznij nawigację (Go here) – pozycja
Jeśli kierowca chce ominąć najbliższy odcinek
trasy, np. z powodu zamknięcia drogi, można
wybrać funkcję Objazd.
•
Objazd
zostanie zapisana jako punkt docelowy
Dodaj jako cel pośredni (Add as waypoint)
– pozycja zostanie zapisana jako cel pośredni
• Zapisz (Save) – pozycja zostanie zapisana w
Bibliotece; dalsze informacje można znaleźć
w części „Wyznaczanie punktu docelowego
na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/
Biblioteki”.
Wyświetlony zostanie objazd oraz jego szczegóły.
Powiązane informacje
•
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
•
•
•
Wybór objazdu (Str. 34)
2.
Punkty nawigacyjne w planie podróży
(Str. 31)
Ustawienia trasy (Str. 46)
Przycisk „Objazdu” (Detour).
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 23)
1.
Nacisnąć przycisk Objazd Detour – na
mapie zostanie wyświetlona trasa alternatywna z informacją, o ile jest ona dłuższa lub
krótsza oraz o przewidywanym czasie podroży.
Zwykle sugerowany jest tylko krótki objazd,
który szybko łączy się z pierwotną trasą z
planu podróży.
34
Jeśli sugestia została zaakceptowana: Nacisnąć symbol z informacją o objeździe.
Jeśli sugestia nie została zaakceptowana:
Nacisnąć przycisk X (Cancel). Zostanie wówczas wznowione prowadzenie po aktualnej
trasie.
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Objazd zostanie aktywowany.
3.
Po zaakceptowaniu proponowanej trasy, prowadzenie jest wznawiane z uwzględnieniem
objazdu, jako trasy.
Alternatywą dla funkcji Objazd Detour jest wybór
innej drogi i zjazd z trasy w planie podróży – system automatycznie zaktualizuje trasę i będzie
kontynuował prowadzenie do punktu docelowego
najbardziej odpowiednią drogą.
Inne sposoby wyboru trasy alternatywnej zostały
przedstawione w części „Plan podróży i trasy
alternatywne”.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Ustawienia trasy (Str. 46)
Wybór objazdu (Str. 34)
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
Karty informacyjne na mapie (Str. 33)
35
INFORMACJE DROGOWE
INFORMACJE DROGOWE
Informacje drogowe
System nawigacji stale odbiera transmitowane
informacje o natężeniu ruchu drogowego i zdarzeniach.
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
W części „Ustawienia informacji drogowych”
można zdefiniować szereg ustawień.
Bezpośrednio na mapie
Zakłócenia ruchu drogowego, takie jak korki,
roboty drogowe, wypadki itp., są pokazywane na
mapie za pomocą różnych symboli.
W przypadku poważniejszych zakłóceń, np. robót
drogowych, ich zakres jest również wskazywany
przez CZERWONĄ linię wzdłuż drogi. Linia wskazuje jednocześnie, w którym kierunku jazdy występuje zakłócenie - jeśli występuje ono w obu kierunkach, dany odcinek drogi jest oznaczony
liniami po obu stronach.
•
Nacisnąć symbol zakłócenia ruchu drogowego - pojawi się karta informacyjna.
Informacja może opisywać przykładowo miejsce
występowania zakłócenia z nazwą ulicy lub numerem drogi, jego rodzaj, zakres i czas trwania.
Jeśli zakłócenie występuje na trasie, można
wybrać opcję Omiń. System obliczy wówczas
trasę alternatywną.
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)1
Samochód połączony z Internetem może odbierać
przez Internet informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu
RTTI2.
Przykładowa informacja drogowa.
1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
2 RTTI = Real Time Traffic Information (Informacje
38
drogowe nadawane w czasie rzeczywistym)
Powiązane informacje
•
•
•
Ustawienia informacji drogowych (Str. 48)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information –
RTTI) (Str. 39)
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 33)
INFORMACJE DROGOWE
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym (Real Time
Traffic Information – RTTI)4
Samochód połączony z Internetem może odbierać przez Internet informacje drogowe nadawane
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu RTTI5.
Informacje drogowe o zdarzeniach i natężeniu
ruchu są przez cały czas pozyskiwane z aplikacji
mobilnych, od organów publicznych i z danych
GPS z pojazdów. Gdy jakiś samochód zażąda
informacji o natężeniu ruchu, jednocześnie zostają przekazane anonimowe dane dotyczące
natężenia ruchu w miejscu, w którym znajduje się
ten samochód, co umożliwia działanie tej usługi.
Anonimowe dane są wysyłane tylko wtedy, gdy
funkcja RTTI jest aktywna.
Aktualne warunki drogowe są pokazywane dla
autostrad, dróg głównych i dróg pozamiejskich, a
także dla niektórych tras w obrębie miast.
Ilość informacji drogowych pokazywanych na
mapie zależy od odległości od samochodu, przy
czym informacje te są wyświetlane tylko w promieniu około 100 km od pozycji samochodu.
Tekst i symbole na mapie są wyświetlane w normalny sposób, a informacja o natężeniu ruchu
pokazuje, jak szybko można jechać daną drogą w
stosunku do obowiązującego na niej ograniczenia
prędkości. Natężenie ruchu drogowego jest pokazywane na mapie po obu stronach drogi za
pomocą jednej kolorowej linii dla każdego z kierunków jazdy:
•
•
•
4
5
Zielony – brak zakłóceń.
Żółty – spowolniony ruch.
Czerwony – zatłoczenie/korek drogowy/
wypadek.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
RTTI = Real Time Traffic Information (Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym)
UWAGA
Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne we wszystkich regionach/krajach.
Obszary, na których można odbierać informacje o ruchu drogowym, są przez cały czas
powiększane.
Włączanie/wyłączanie
Aby można było korzystać z funkcji RTTI, samochód musi być połączony z Internetem.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć opcję Nawigacja Ruch
drogowy i wybrać ustawienie dla informacji
drogowych odbieranych w trybie online.
•
Zaznaczyć kratkę – funkcja RTTI zostaje
włączona i zastępuje normalne informacje
drogowe.
•
Zlikwidować zaznaczenie kratki – funkcja
RTTI zostaje wyłączona, a zostają włączone normalne informacje drogowe.
Jeśli połączenie samochodu z Internetem zostanie przerwane, gdy funkcja RTTI jest aktywna,
nastąpi automatyczne włączenie normalnych
informacji drogowych. Funkcja RTTI zostanie
ponownie aktywowana, gdy połączenie z Internetem zostanie przywrócone.
}}
39
INFORMACJE DROGOWE
||
40
Powiązane informacje
•
•
•
Informacje drogowe (Str. 38)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 48)
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 33)
USTAWIENIA
USTAWIENIA
Nawigacja na mapie na
wyświetlaczu kierowcy
Ustawienia systemu Sensus
Navigation
Aktywny plan podróży jest automatycznie pokazywany na wyświetlaczu kierowcy.
Użytkownik może wybrać sposób prezentowania
trasy oraz innych informacji poprzez dokonanie
własnych ustawień.
Nawigacja na mapie może być prezentowana na
różne sposoby - użytkownik ma możliwość
wyboru różnych ustawień w celu personalizacji
widoku mapy.
Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy:
Tutaj można włączyć lub wyłączyć widok mapy na
wyświetlaczu kierowcy.
Ścieżka menu:
Wyświetlacz kierowcy1.
Kierowca może wybrać podgląd informacji z systemu nawigacji na wyświetlaczu kierowcy, nawet
jeśli nie ma aktywnego planu podróży. Gdy plan
podróży jest aktywny, mapa jest automatycznie
pokazywana na wyświetlaczu kierowcy.
Ustawienia My Car Wyświetlacze
Stan podświet. wyśw. kierowcy Opcje
wyświetlacza kierowcy
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Zaznaczyć opcję Pokaż nawigację (Show
navigation even if no route is set).
Powiązane informacje
1
42
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy.
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawigacji na mapie (Str. 7)
1.
Przeciągnąć w dół górny widok z górnej
części ekranu.
2.
Następnie wybrać następującą ścieżkę
dostępu:
Ustawienia
Nawigacja
Trasa
USTAWIENIA
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Mapa (Map) – zarządzanie zawartością i
Ustawienia mapy
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentacji mapy na ekranie.
wyglądem mapy.
• Trasa (Route) – zarządzanie wyświetlaniem i
obliczaniem trasy.
• Ruch drogowy (Traffic) – zarządzanie informacjami o zakłóceniach w ruchu drogowym.
• Prowadzenie (Guidance) – zarządzanie pro-
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
•
•
•
•
•
Format pozycji (Position format)
Wzór mapy (Map design)
POI (POI)
Ulubione (Favorites)
Kamery bezpieczeństwa2 (Speed
cameras)
wadzeniem po trasie.
• System (System) – informacje o aktualizacjach oprogramowania i map.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia mapy (Str. 43)
•
•
•
•
Ustawienia trasy (Str. 46)
Nawigacja na mapie na wyświetlaczu kierowcy (Str. 42)
Ustawienia informacji drogowych (Str. 48)
Ustawienia nawigacji (Str. 49)
Ustawienia systemowe (Str. 49)
Ustawienia
Nawigacja
Mapa
(Settings > Navigation > Map)
2
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
}}
43
USTAWIENIA
||
Na poniższej ilustracji przedstawiono obie opcje.
Format pozycji
Forma pozycji
Opcja Format pozycji pozwala wybrać sposób
prezentacji aktualnej pozycji – z nazwą/adresem
lub współrzędnymi:
• Adres (Address)
• Współrz. i wys. npm (Coordinates and
altitude)
Na poniższej ilustracji przedstawiono obie opcje.
Opcja Format pozycji pozwala wybrać sposób
prezentacji aktualnej pozycji – z nazwą/adresem
lub współrzędnymi:
• Adres
• Współrz. i wys. npm
44
USTAWIENIA
Widok mapy
punkty POI
Opcja Wzór mapy pozwala wybrać sposób prezentacji kolorów na mapie:
Tutaj można wybrać, które POI mają być wyświetlane na mapie. Każda kategoria ma dwie opcje można wybrać opcję wyświetlania wszystkich POI
z danej kategorii, np. „Usługi transportowe”.
• Dzień (Day) – jasne kolory.
• Noc (Night) – stonowane kolory, niezakłócające widoczności w nocy.
• Aut./(Automatic) — system automatycznie
Lub otworzyć daną kategorię za pomocą symbolu
„>”, a następnie wybrać, które podkategorie mają
być widoczne.
Podkategorie POI.
•
Zaznaczyć, które kategorie POI mają być
widoczne na mapie, naciskając na Wstecz
(Back) lub Zamknij (Close).
Więcej informacji można znaleźć w części
„Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie
POI”.
przełącza między trybem Dzień i Noc w
zależności od natężenia światła w kabinie
pasażerskiej.
Główne kategorie POI.
}}
45
USTAWIENIA
||
Ulubione
Fotoradary3
Ustawienia trasy
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu obliczania trasy.
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
Ulubione:
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
Kamery bezpieczeństwa:
•
•
Tak/Nie
Więcej informacji można znaleźć w części
„Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie
pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki”.
Tak/Nie
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie pozycji Ostatnich/Ulubionych/Biblioteki
(Str. 23)
•
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie POI (Str. 25)
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
Trasa
(Settings > Navigation > Route)
3 Funkcja
46
nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
USTAWIENIA
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
Standardowe typy tras
Wybrać standardowy typ preferowanej trasy:
• Płatna strefa miejska (Congestion
•
•
•
•
•
•
• Eko (Eco)
• Widok (Scenic)
•
•
•
•
Nauka trasy (Route learning)
Trasy alternatywne (Alternative routes)
Domyślny rodzaj trasy (Default route type)
Omiń (Avoid))
Format czasu przybycia na miejsce
(Arrival time format)
Wuczanie trasy
Wybrać, czy ma być dozwolone gromadzenie
danych w celu optymalizacji obliczania trasy:
•
Szybka (Fast)
W czasie trwającej podroży można ponadto
wybrać trasy alternatywne - patrz część „Plan
podroży i trasy alternatywne”.
Unikaj
charging zone)
Autokuszetki (Car train)
Prom (Ferry)
Autostrada (Highway)
Drogi płatne (Toll roads)
Format czasu
Wybrać, jak ma być podawana godzina przyjazdu:
• ETA5 – oczekiwany czas dotarcia do punktu
docelowego
• RTA6 – pozostały czas podróży
Tak/Nie
Pokazany czas odnosi się do strefy czasowej w
punkcie docelowym.
Trasy alternatywne
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
Plan podroży i trasy alternatywne (Str. 30)
Zaznaczyć jedną lub więcej opcji automatycznego
omijania przy obliczaniu trasy:
Wybrać, czy przed rozpoczęciem nawigacji mają
zostać pokazane 3 alternatywne trasy:
•
4
5
6
• Tunel (Tunnel)
• Granica państwowa4 (Country border)
Tak/Nie
Nie dotyczy wszystkich rynków/regionów.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
USTAWIENIA
Ustawienia informacji drogowych
Tutaj można wybrać sposób prezentowania na
mapie informacji związanych z ruchem drogowym:
Zdarzenia drogowe
Określić, jakie zdarzenia drogowe mają być pokazywane na mapie i uwzględniane przy obliczaniu
trasy. Wybrać jedną z następujących opcji:
• Żadna (None)
• Główne (Major)
• Wszystkie (All)
Natężenie ruchu drogowego
Określić, czy natężenie ruchu drogowego ma być
prezentowane zielonymi liniami na mapie. Wybrać
opcję:
•
Tak/Nie
Pomarańczowy lub czerwony kolor linii jest uwarunkowany aktualną sytuacją w ruchu drogowym i
nie można ich wyłączyć.
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
Ruch drogowy
(Settings > Navigation > Traffic)
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Zdarzenia drogowe (Traffic events)
• Swobodny przepływ ruchu (Traffic flow)
• Unikaj zdarzeń drogowych (Avoid traffic
events)
• Dostawca komunik. drogowych: %s
(Traffic provider:)
48
Unikaj wypadków drogowych
Określić, czy trasa ma automatycznie omijać
wypadki drogowe wzdłuż trasy. Wybrać jedną z
następujących opcji:
• Nigdy (Never)
• Zapytaj (Ask)
• Zawsze (Always)
System uwzględnia opcję wybraną przez kierowcę
przy obliczaniu trasy. Wybory wymagające
potwierdzenia przez kierowcę to te, które pojawiają się w czasie podróży.
Dostawca informacji drogowych:
Tutaj wyszczególnione są źródła wykorzystywane
do informacji drogowych.
Powiązane informacje
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż drogi
(Str. 33)
•
•
Informacje drogowe (Str. 38)
Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym (Real Time Traffic Information –
RTTI) (Str. 39)
USTAWIENIA
Ustawienia nawigacji
Tutaj można wybrać ustawienia sposobu prezentowania nawigacji.
ręcznie w celu jednorazowego odsłuchania
aktualnego polecenia.
• Małe (Low) - tylko jeden komunikat dla każdego punktu nawigacyjnego.
Ustawienia systemowe
Tutaj można znaleźć informacje o aktualizacji
oprogramowania i danych mapy.
• Średnia (Moderate) - do 3 komunikatów dla
każdego punktu nawigacyjnego, z ograniczoną ilością informacji.
• Pełna (Full) - do 4 komunikatów dla każdego
punktu nawigacyjnego, z pełnym zakresem
dostępnych informacji.
POI wzdłuż trasy
Wybrać, czy na mapie mają być widoczne pozycje
POI wzdłuż trasy:
•
Ścieżka menu:
Ustawienia
Tak/Nie
Lista jest wybierana automatycznie podczas jazdy
autostradą. Więcej informacji można znaleźć w
części „POI wzdłuż trasy”.
Nawigacja
Prowadzenie
Powiązane informacje
(Settings > Navigation > Guidance)
•
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
POI wzdłuż trasy (Str. 32)
• Prowadzenie głosowe (Guidance level)
• POI wzdłuż trasy (POI along route)
Poziom prowadzenia głosowego
Określić ilość informacji we wskazówkach głosowych – wybrać jedną z następujących opcji:
• Żadna (None) - automatyczne prowadzenie
głosowe jest wyłączone, ale można je włączyć
Ścieżka menu:
Ustawienia
Nawigacja
System
(Settings > Navigation > System)
Wersja oprogramowania
Informacje o podstawowej mapie systemu nawigacji.
• Podstawowa wersja mapy Base Map
Version – np. 00.20.00.18
Więcej informacji można znaleźć w punkcie
„Aktualizacja oprogramowania systemu nawigacji”
w części „Aktualizacja danych mapy z MapCare”.
}}
49
USTAWIENIA
||
Informacja o mapie
Informacje o danych mapy systemu nawigacji i
skróty do aktualizacji.
• Informacja o mapie (Map information) zarządzanie mapami, aktualizacje i wybór
własnego ulubionego regionu.
Powiązane informacje
50
•
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Aktualizacja danych mapy z
MapCare
Właściciel systemu Volvo Sensus Navigation
może dokonać aktualizacji danych mapy systemu
nawigacji przez Internet.
Ogólne informacje na temat aktualizacji
Aktualizacja może zostać przeprowadzona zdalnie
bezpośrednio do samochodu za pośrednictwem
połączenia telefonicznego lub przy użyciu komputera i pamięci przenośnej USB.
Dane mapy samochodowej są podzielone na
wstępnie określone regiony. Nie jest wymagana
jednoczesna aktualizacja danych mapy dla
wszystkich regionów — kierowca może wybrać
aktualizację tylko jednego lub kilku konkretnych
regionów.
Aktualizacji jednego lub kilku regionów można
dokonać korzystając z połączenia internetowego
w samochodzie. Przy aktualizacji większej liczby
regionów lub całej mapy, całkowita objętość
danych mapy może być tak duża, że bardziej
wygodnym sposobem będzie skorzystanie z komputera i pamięci przenośnej USB.
UWAGA
Jeśli plan podróży obejmuje więcej niż jeden
region, wszystkie regiony muszą mieć ten sam
numer wersji. W przeciwnym razie obliczona
trasa może nie być prawidłowa.
52
Aktualizacja struktury mapy
Czasem może być konieczna zmiana struktury
mapy - przykładowo w sytuacji, gdy trzeba dodać
nowy region lub podzielić większy region na
mniejsze. W takim przypadku żadne próby aktualizacji poszczególnych regionów przy użyciu normalnej procedury nie powiodą się, a przyczyna
zostanie wskazana w komunikacie.
Zamiast tego należy przeinstalować całą mapę z
pamięci przenośnej USB. Dalsze informacje
można znaleźć na stronie wsparcia technicznego
Volvo Cars (support.volvocars.com) lub uzyskać u
dealera Volvo.
Aktualizacja oprogramowania systemu
nawigacji
Poza danymi mapy, od czasu do czasu konieczna
jest aktualizacja własnego oprogramowania systemu nawigacji, które jest stale udoskonalane.
Może wówczas dojść do sytuacji, że najnowsze
aktualizacje danych mapy nie będą obsługiwane
przez istniejące oprogramowanie systemu nawigacji. W takim przypadku wyświetlony zostanie
komunikat informujący, że oprogramowanie systemu nawigacji wymaga aktualizacji. Można to
zrobić u dealera Volvo.
Więcej informacji można znaleźć pod nagłówkiem
„Wersja oprogramowania” w części „Ustawienia
systemowe”.
Aktualizacja zdalna lub z pamięci
przenośnej USB
Więcej informacji o sposobach aktualizacji map
można znaleźć w częściach „Zdalna aktualizacja
danych mapy” i „Aktualizacja danych mapy przy
użyciu komputera i pamięci przenośnej USB”.
Często zadawane pytania
Pytanie
Odpowiedź
Czy jest
możliwa
zmiana
platformy
danych
mapy, np.
z Europy
na Amerykę Północną?
Tak, z pewnymi wyjątkami. Skontaktować się z dealerem Volvo w
celu uzyskania aktualnych informacji.
Ile trwa
pobieranie aktualizacji
mapy?
Zależy to od rozmiaru pliku danych
mapy i przepustowości łącza.
Informacje dotyczące wielkości
aktualizacji (MB) są widoczne na
ekranie.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Pytanie
Jak duża
jest aktualizacja?
Nie działa
żaden ze
sposobów
aktualizacji – co
mam zrobić?
Odpowiedź
Zależy to od rynku. Szczegółowe
informacje są dołączone do każdej
mapy rynkowej - patrz strona
wsparcia technicznego Volvo Cars
support page
(support.volvocars.com).
Zdalna aktualizacja danych mapy (Str. 53)
Zasada działania zdalnej aktualizacji.
Aktualizacja danych mapy przy użyciu komputera i pamięci przenośnej USB (Str. 54)
Połączenie
Samochód musi być połączony z Internetem
poprzez Bluetooth, Wi-Fi, przewód podłączony do
wyjścia USB lub za pośrednictwem zintegrowanego modemu samochodowego. Status połączenia jest wskazywany symbolem w polu stanu centralnego wyświetlacza.
•
Diagnostyka systemu Sensus Navigation
(Str. 56)
•
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
(Str. 60)
•
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map
(Str. 58)
•
Ustawienia systemowe (Str. 49)
Pobieranie danych mapy z Internetu
Pobieranie jest obsługiwane za
pomocą aplikacji Usługa
zdalnej aktualizacji w widoku
aplikacji wyświetlacza centralnego.
Warunki działania
Przejść na stronę wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.support.volvocars.com) lub
skontaktować się z dealerem
Volvo.
Powiązane informacje
•
•
Zdalna aktualizacja danych mapy
Przed przeprowadzeniem zdalnej aktualizacji za
pośrednictwem łącza telefonicznego, należy
zwrócić uwagę na pewne, wymagające przygotowania aspekty.
1.
Otworzyć aplikację Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
> Zostaje uruchomiona aplikacja do pobierania oprogramowania i ikona w przycisku
Mapy pokazuje, ile aktualizacji jest
dostępnych.
2.
Nacisnąć przycisk Mapy, aby wyświetlić listę
dostępnych aktualizacji.
3.
Zaznaczyć wymagany region - nacisnąć
strzałkę W DÓŁ, aby przejrzeć informację o
aktualnej wersji danych mapy, lub nacisnąć
Instaluj (Install), aby sprawdzić, czy jest
dostępna nowsza wersja.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
Patrz informacja/opis w częściach „Podłączanie
samochodu” i „Samochód z aktywnym połączeniem” w Instrukcji obsługi.
}}
53
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Region domowy
Kierowca może wybrać region domowy oraz jego
automatyczne aktualizowanie. Należy wykonać
następujące czynności:
Aktualizacja danych mapy przy
użyciu komputera i pamięci
przenośnej USB
1.
Zaznaczyć odpowiedni region – nacisnąć
strzałkę W DÓŁ, aby rozwinąć region.
Przed przystąpieniem do aktualizacji z pamięci
przenośnej USB, należy zwrócić uwagę na
pewne aspekty.
2.
Nacisnąć przycisk Ust. jako reg. dom..
Warunki działania
3.
Jeśli wymagane są automatyczne aktualizacje, nacisnąć przycisk Autoaktual.:.
Automatyczne aktualizacje można wybrać tylko
wtedy, gdy aktywna jest funkcja „Wyszukiwanie
aktualizacji systemu w tle”, patrz punkt „Aktualizacja systemu”.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
Schemat procedury aktualizacji za pośrednictwem komputera i pamięci przenośnej USB.
Pamięć przenośna USB
Pamięć przenośna USB użyta do przeprowadzenia aktualizacji musi spełniać następujące wymagania:
54
Parametr
Wymagania
Standard USB
(1.0/2.0/3.0):
Co najmniej 2.0
System plików
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Pojemność
(8/16/32/64
GB):
Wielkość pliku mapy zależy
od rynku – rozmiary plików
mapy dla poszczególnych
rynków podano w punkcie
„Szczegółowe informacje”
na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.volvocars.com).
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Aktualna wersja mapy
zainstalowana w samochodzie. Można to zrobić w
następujący sposób:
Czas wymagany do pobrania danych zależy od
rozmiaru pliku mapy i przepustowości łącza.
1.
Przenoszenie danych mapy z pamięci
USB do samochodu
Otworzyć aplikację Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji.
> Zostaje uruchomiona aplikacja do pobierania oprogramowania i ikona w przycisku
Mapy pokazuje, ile aktualizacji jest
dostępnych.
2.
Nacisnąć przycisk Mapy, aby wyświetlić listę
dostępnych aktualizacji.
3.
Zaznaczyć wymagany region - nacisnąć
strzałkę W DÓŁ, aby przejrzeć informację o
aktualnej wersji danych mapy, lub nacisnąć
Instaluj (Install), aby sprawdzić, czy jest
dostępna nowsza wersja.
Przykładowe regiony w danych mapy - nacisnąć strzałkę
W DÓŁ, aby uzyskać więcej informacji.
Pobieranie danych mapy z Internetu do
pamięci przenośnej USB
Komputer z dostępem do Internetu - przejść na
stronę wsparcia technicznego Volvo Cars
(www.volvocars.com) i postępować zgodnie z
instrukcjami na ekranie komputera.
1.
Nacisnąć „Szczegółowe informacje” dla
regionu do aktualizacji.
2.
Pojawia się obraz mapy z informacjami o najnowszych danych mapy dla tego regionu –
sprawdzić, czy jest to wersja nowsza od zainstalowanej w samochodzie.
3.
Podłączyć pamięć przenośną USB do komputera i pobrać aktualizację do pamięci USB.
Przykładowy region - jedno naciśnięcie na „Ustaw jako
region lokalny” (Set as home region) ustawia dany
region jako lokalny.
Najpierw, przed rozpoczęciem pobierania danych
mapy, należy sprawdzić, która wersja mapy jest
Informacje ogólne
Przeniesienie danych może zająć 30-60 minut w
zależności od rozmiaru pliku mapy. System nawigacji/Infotainment musi być włączony.
W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora rozruchowego podczas aktualizacji należy
podłączyć ładowarkę do akumulatorów. Aktualizację można także przeprowadzić podczas jazdy.
Następujące funkcje systemu Infotainment mogą
nie działać lub ich działanie może być ograniczone w trakcie aktualizacji kompletnej bazy
danych mapy:
•
•
•
Nawigacja
Sterowanie za pomocą poleceń głosowych
Dane/multimedia zapisane na twardym dysku
}}
55
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
Aktualizacja
1. Włączyć system nawigacyjny w sposób opisany wcześniej w punkcie „Aktualna wersja
mapy”.
2.
Podłączyć pamięć przenośną USB do
gniazda USB w samochodzie.
3.
System nawigacyjny automatycznie wykrywa
dostępność aktualizacji, a następnie w trakcie
aktualizacji ekran pokazuje w %, jaka część
procesu pozostała jeszcze do wykonania.
Aby uruchomić aktualizację, kierowca musi
nacisnąć Potwierdź – albo Anuluj, aby ją
anulować.
4.
5.
6.
Nacisnąć Potwierdź – rozpocznie się aktualizacja, a na wyświetlaczu centralnym pojawi
się informacja o postępie procesu.
Po zakończeniu transferu na ekranie pojawi
się informacja – należy wyciągnąć pamięć
przenośną USB.
Sprawdzić, czy w samochodzie zostały zainstalowane prawidłowe dane mapy, powtarzając kroki opisane wcześniej w punkcie „Aktualna wersja mapy”.
Przerwanie procesu
Co się stanie
jeśli...
Odpowiedź
...system Infotainment zostanie
wyłączony podczas aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od
tego samego miejsca po
ponownym włączeniu systemu, tzn. po uruchomieniu silnika.
...pamięć przenośna USB zostanie wyjęta
przed ukończeniem aktualizacji?
Proces zostanie wstrzymany, a następnie automatycznie wznowiony od
tego samego miejsca po
ponownym podłączeniu
pamięci USB do samochodu.
Jeśli w trakcie aktualizacji nastąpi przerwa, na
wyświetlaczu centralnym zawsze pojawi się komunikat objaśniający.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com) lub uzyskać u dealera
Volvo.
Powiązane informacje
•
56
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
Diagnostyka systemu Sensus
Navigation
Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje,
które mogą być interpretowane jako usterki systemu nawigacji.
Pozycja samochodu na mapie jest
nieprawidłowa
System nawigacyjny pokazuje pozycję samochodu z dokładnością ok. 20 metrów.
Większe prawdopodobieństwo błędu występuje
podczas jazdy drogą przebiegającą równolegle do
innej drogi, krętą drogą, drogą wielopoziomową
oraz po przejechaniu dużej odległości bez wykonywania większych skrętów.
Wysokie góry, budynki, tunele, wiadukty, przejazdy
nad/pod innymi drogami itp. również mają ujemny
wpływ na odbiór sygnałów satelitarnych, co oznacza, że dokładność obliczania pozycji samochodu
może ulec zmniejszeniu.
System nie zawsze oblicza najszybszą/
najkrótszą trasę
Przy obliczaniu trasy uwzględnianych jest kilka
czynników w celu określenia teoretycznie najlepszego rozwiązania. Czynniki te obejmują dystans
trasy, szerokość drogi, klasyfikację dróg, natężenie ruchu i ograniczenia prędkości. W oparciu o
doświadczenie i znajomość okolicy można jednak
wybrać bardziej efektywną trasę.
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
System może przykładowo uwzględniać
korzystanie z dróg płatnych lub
promów, podczas gdy kierowca wybrał,
aby ich unikać.
Z przyczyn technicznych system może korzystać
tylko z głównych dróg przy obliczaniu zarysu trasy
na długim dystansie.
Jeśli wybrano unikanie dróg płatnych i autostrad,
są one unikane w jak największym możliwym
stopniu i wykorzystywane tylko wtedy, gdy nie jest
dostępna żadna rozsądna alternatywa.
Pozycja na mapie jest nieprawidłowa po
transporcie samochodu
Jeśli samochód jest transportowany, na przykład
promem lub pociągiem albo w sposób, który
utrudnia odbiór sygnałów satelitarnych, obliczenie
jego prawidłowej pozycji może zająć nawet
5 minut.
Symbol samochodu na ekranie
wyświetlacza zachowuje się
nielogicznie po zmianie opon.
Oprócz odbiornika satelitarnego w obliczaniu
aktualnej pozycji i kierunku jazdy samochodu
pomagają czujnik prędkości samochodu i żyroskop. Po zamontowaniu koła zapasowego albo
zmianie opon letnich na zimowe lub na odwrót
system musi „nauczyć się” rozmiaru nowych kół.
Dlatego dla optymalnego działania systemu zalecane jest, aby samochód jechał przez jakiś czas
po drogach zapewniających dobry odbiór satelitarny (dobra widoczność).
2.
Obraz mapy jest niezgodny z
rzeczywistą sytuacją
Dostępna jest informacja o aktualnej wersji. W
części „Aktualizacja danych mapy - MapCare”
można znaleźć więcej informacji o wersji i jej
zasięgu geograficznym.
Czynniki, takie jak ciągła rozbudowa i przebudowa
sieci drogowej, wprowadzanie nowych zasad
organizacji ruchu itp. powodują, że baza danych
mapy nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach
jest kompletna.
Z tego względu dane mapy są stale udoskonalane i aktualizowane - należy regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.
Symbol samochodu na ekranie skacze
do przodu lub obraca się
System może potrzebować kilku sekund, by
wykryć pozycję i ruch samochodu przed rozpoczęciem podróży.
Wybrać aplikację Usługa zdalnej
aktualizacji.
Więcej informacji o aktualizacji map można również znaleźć na stronie wsparcia technicznego
Volvo Cars (support.volvocars.com). Lub skontaktować się z dealerem Volvo.
Powiązane informacje
•
Krótki przewodnik do nawigacji na mapie
(Str. 6)
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
Wyłączyć zarówno system, jak i silnik. Uruchomić
ponownie, ale pozostać w miejscu przez chwilę
przed rozpoczęciem jazdy.
Informacja mapy jest nieaktualna
Patrz odpowiedź w kolejnym nagłówku.
Jak można szybko sprawdzić, która
wersja mapy jest używana przez
system?
1.
Przejść do widoku aplikacji na wyświetlaczu
centralnym.
57
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
Umowa licencyjna systemu
nawigacji i map
Licencja1 to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z
praw innej osoby zgodnie z warunkami tej
umowy.
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
BAZY DANYCH HERE NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.
UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA
NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ
LICENCYJNĄ, A NIE SPRZEDAŻY, ZAWIERANĄ
POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ HERE
EUROPE B.V., („HERE”) I DOTYCZY
ZAKUPIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOPII
BAZY DANYCH MAP NAWIGACYJNYCH FIRMY
HERE, W TYM POWIĄZANEGO Z NIĄ
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO,
NOŚNIKÓW I DOKUMENTACJI DRUKOWANEJ,
WYDANYCH PRZEZ FIRMĘ HERE (ZWANYCH
ŁĄCZNIE „BAZĄ DANYCH”). KORZYSTAJĄC Z
BAZY DANYCH, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE
WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(ZWANEJ „UMOWĄ”) I WYRAŻA NA NIE
ZGODĘ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA
ZGODY NA WARUNKI UMOWY, POWINIEN
NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ BAZĘ DANYCH,
1
58
EULA = End User License Agreement
WRAZ ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI
JEJ SKŁADNIKAMI, DOSTAWCY W CELU
UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁATY.
WŁASNOŚĆ
Właścicielem bazy danych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej oraz praw pokrewnych do
niej jest firma HERE lub jej licencjodawcy. Nośnik,
na którym znajduje się baza danych, pozostaje
własnością firmy HERE i/lub dostawcy do
momentu uiszczenia w całości wszelkich wpłat
należnych firmie HERE i/lub dostawcy na mocy
niniejszej umowy lub podobnych umów, na
podstawie których baza danych jest dostarczana
użytkownikowi.
UDZIELENIE LICENCJI
Firma HERE udziela użytkownikowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z bazy danych do użytku
osobistego lub, jeśli ma to zastosowanie, do
użytku w ramach wewnętrznej działalności
przedsiębiorstwa. Licencja nie obejmuje prawa do
udzielania podlicencji.
OGRANICZENIA KORZYSTANIA
Korzystanie z niniejszej bazy danych jest
ograniczone do określonego systemu, dla którego
została ona stworzona. Z wyjątkiem zakresu
wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące
przepisy prawa (np. ustawodawstwo krajowe
oparte na europejskiej dyrektywie 91/250 w
sprawie prawnej ochrony programów
komputerowych i dyrektywie 96/9 w sprawie
prawnej ochrony baz danych) użytkownik nie
może wyodrębniać lub ponownie wykorzystywać
fragmentów zawartości bazy danych ani powielać,
kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać
kodu źródłowego jakiegokolwiek fragmentu bazy
danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje
o współdziałaniu z innym oprogramowaniem w
rozumieniu europejskiej dyrektywy w sprawie
prawnej ochrony programów komputerowych (lub
opartego na niej ustawodawstwa krajowego),
powinien umożliwić firmie HERE przedstawienie
takich informacji w uzasadniony sposób i na
uzasadnionych warunkach, wraz z odpłatnością,
ustalonych przez firmę HERE.
Baza danych zawiera informacje udzielone firmie
HERE przez osoby trzecie na podstawie licencji i
podlega informacjom o warunkach użytkowania
oraz prawach autorskich dostawcy,
opublikowanych pod następującym adresem:
here.com/supplierterms
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
PRZENIESIENIE LICENCJI
Użytkownik nie może przenosić prawa do
użytkowania bazy danych na osoby trzecie, z
wyjątkiem instalacji w systemie, dla którego baza
została stworzona, lub gdy użytkownik nie
zachowuje kopii bazy danych, pod warunkiem że
osoba, na którą licencja jest przenoszona, wyrazi
zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy i
potwierdzi je firmie HERE na piśmie. Zestawy
wielodyskowe mogą być przekazywane lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw
oferowany przez firmę HERE, a nie jako
pojedyncze elementy.
OGRANICZONA GWARANCJA
Z zastrzeżeniem poniższych ostrzeżeń firma
HERE gwarantuje, że przez okres 12 miesięcy od
nabycia kopii bazy danych będzie ona działać
zasadniczo zgodnie z kryteriami dokładności i
pełności firmy HERE obowiązującymi w dniu
zakupu bazy danych; opis kryteriów można
uzyskać od firmy HERE na żądanie. Jeśli baza
danych nie będzie działać zgodnie z niniejszą
ograniczoną gwarancją, firma HERE dołoży
uzasadnionych starań w celu naprawy lub
wymiany niezgodnej kopii użytkownika. Jeśli
starania te nie spowodują działania bazy danych
zgodnie z gwarancją udzieloną w niniejszej
umowie, użytkownik może wedle swojego wyboru
otrzymać rozsądny zwrot ceny uiszczonej za bazę
danych lub odstąpić od umowy. Powyższe stanowi
całość odpowiedzialności firmy HERE i wyłączny
środek prawny przysługujący użytkownikowi
wobec tej firmy. Firma HERE nie udziela
gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń
dotyczących korzystania z wyników lub
korzystania z bazy danych w zakresie jej
poprawności, dokładności, niezawodności lub
innych cech, chyba że wyraźnie udzielono ich w
niniejszym paragrafie. Firma HERE nie
gwarantuje, że baza danych jest lub będzie wolna
od błędów. Żadna pisemna lub ustna informacja
lub porada przekazana przez firmę HERE,
dostawcę lub inną osobę nie stanowi o powstaniu
gwarancji, a także nie może być pretekstem do
jakiegokolwiek rozszerzenia zakresu ograniczonej
gwarancji opisanej powyżej. Ograniczona
gwarancja udzielona w niniejszej umowie nie ma
wpływu ani nie uchybia uprawnieniom ustawowym
użytkownika wynikającym z przepisów o rękojmi
za wady ukryte towaru.
Jeśli użytkownik nie nabył bazy danych
bezpośrednio od firmy HERE, oprócz uprawnień
przysługujących mu w stosunku do firmy HERE
na podstawie niniejszej umowy mogą mu
przysługiwać uprawnienia ustawowe w stosunku
do osoby, od której nabył bazę danych, zgodnie z
prawem, któremu podlega. Powyższa gwarancja
firmy HERE nie ma wpływu na takie uprawnienia
ustawowe, a użytkownik może korzystać z tych
uprawnień niezależnie od uprawnień przyznanych
niniejszą umową.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cena bazy danych nie obejmuje jakiegokolwiek
świadczenia za zakładane ryzyko szkód
następczych, pośrednich lub nieograniczonych
szkód bezpośrednich, które mogą wystąpić w
związku z korzystaniem przez użytkownika z bazy
danych. W związku z tym firma HERE nie
odpowiada w żadnym wypadku za szkody
następcze lub pośrednie, w tym bez ograniczeń
za utratę przychodów, danych lub niemożność
korzystania, poniesione przez użytkownika lub
stronę trzecią i spowodowane korzystaniem z
bazy danych, niezależnie od podstawy
odpowiedzialności (deliktowa, kontraktowa lub
gwarancyjna), nawet jeśli firma HERE została
powiadomiona o możliwości wystąpienia takich
szkód. Odpowiedzialność firmy HERE za szkody
bezpośrednie jest w każdym wypadku
ograniczona do wysokości ceny bazy danych.
GWARANCJA OGRANICZONA I
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
USTANOWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE
MAJĄ WPŁYWU ANI NIE UCHYBIAJĄ
UPRAWNIENIOM USTAWOWYM
UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYM Z PRAWA
KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK NABYŁ
BAZĘ DANYCH W OKOLICZNOŚCIACH
INNYCH NIŻ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
}}
59
INFORMACJE O MAPIE I SYSTEMIE
||
OSTRZEŻENIA
Baza danych może zawierać informacje niepełne
lub nieaktualne w związku z upływem czasu,
zmianą okoliczności, użytymi źródłami i specyfiką
gromadzenia szczegółowych danych
geograficznych; wszystkie te czynniki mogą
spowodować wystąpienie nieprawidłowych
wyników. Baza danych nie obejmuje i nie
odzwierciedla informacji o m.in. czasie podróży i
może nie zawierać informacji o bezpieczeństwie
okolicy; egzekwowaniu prawa; pomocy w razie
wypadków; robotach drogowych; zamknięciu dróg
lub ulic; nachyleniu lub wzniesieniu drogi;
dopuszczalnej wysokości lub masie pojazdów na
mostach lub innych ograniczeniach, warunkach
drogowych; wydarzeniach szczególnych
zależących od marki systemu nawigacji, który
posiadasz.
PRAWO UMOWY
Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym
użytkownik zamieszkuje w momencie nabycia
bazy danych. W przypadku gdy użytkownik w tym
momencie zamieszkuje poza terytorium Unii
Europejskiej lub Szwajcarii, stosowane będzie
prawo kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, w
którym użytkownik nabył bazę danych. We
wszystkich pozostałych przypadkach lub jeśli nie
można określić miejsca, w którym nabyto bazę
danych, będzie stosowane prawo holenderskie.
We wszystkich sporach wynikających z niniejszej
umowy lub z nią związanych właściwy będzie sąd
miejsca zamieszkania użytkownika w chwili
nabycia bazy danych, bez uszczerbku dla
60
uprawnienia firmy HERE do wszczęcia
postępowania przed sądem właściwym według
aktualnego miejsca zamieszkania użytkownika.
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
•
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
(Str. 60)
Prawa autorskie do nawigacji na
mapie
Informacje odnośnie praw autorskich (©
Copyright) - patrz część „Umowa licencyjna systemu nawigacji i map”
Powiązane informacje
•
Aktualizacja danych mapy z MapCare
(Str. 52)
•
Umowa licencyjna systemu nawigacji i map
(Str. 58)
INDEKS ALFABETYCZNY
A
Aktualizacja danych mapy
Aktywacja systemu
INDEKS ALFABETYCZNY
P
52, 53, 54
6
Plan podróży i trasa alternatywna
32
Prawa autorskie
58, 60
Informacje drogowe nadawane w czasie
rzeczywistym (Real Time Traffic Information
– RTTI)
39
Punkt docelowy
Informacje o ruchu drogowym
nadawanie
48
38
7
20, 25
Punkty nawigacyjne w planie podroży
31
Punkty zainteresowania
25
Pytania i odpowiedzi
56
33
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Ustawienia
Transport samochodu
57
U
Umowa licencyjna
Ustawianie punktu docelowego
Ustawienia
Opcje mapy
58
20, 21,
23, 25, 26
43
W
R
K
Karta informacyjna
30
POI wzdłuż trasy
Przewodnik
skrócona instrukcja
I
T
14, 16
17
Widok mapy
43
Z
O
S
Obiekty
Symbole
25
Send to Car
26
Objazd
34
Symbole
obiekty
25
Opcje mapy
43
Opcje przewodnika
Zakłócenia ruchu na trasie
33
42, 46, 49
61
INDEKS ALFABETYCZNY
62
TP 20516 (Polish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement