Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
DOD A TEK
VÄLKOMMEN!
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence
Lounge. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie. Wszystkie rodzaje opcji/
akcesoriów znane w chwili publikacji oznaczono gwiazdką: *.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym
samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe
informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz
związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne,
a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje
możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z
nią dodatku.
WYŚWIETLACZ STERUJĄCY W TYLNYM
SIEDZENIU
Wyświetlacz sterujący jest umieszczony w konsoli między
siedzeniami tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń,
podgrzewaniem i chłodzeniem napojów oraz funkcjami konsoli
Lounge Console.
Podnoszenie ekranu
–– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podnosi się i włącza
automatycznie.
Po pewnym czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć
ekranu, aby go ponownie aktywować.
Opuszczanie ekranu
Ekran opuszcza się ręcznie:
–– Naciskać górną krawędź ekranu, aż ekran schowa się całkowicie
w konsoli między siedzeniami. Po opuszczeniu ekran zostaje
wyłączony.
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM
Wyświetlacz sterujący to dotykowy ekran, na którym prezentowane
są różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby aktywować
funkcję lub zmienić jej ustawienia.
Przyciski w widoku strony głównej
Ogrzewanie odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Chłodzenie/podgrzewanie uchwytu na napoje.
Wentylacja odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Regulacja konsoli Lounge Console z tylnego siedzenia.
Powrót do widoku strony głównej z innego widoku
Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony
głównej po upływie pewnego czasu.
REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA
Tylne siedzenia można regulować za pomocą elementów sterujących umieszczonych z boku siedziska.
Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią część siedziska.
Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora
wielofunkcyjnego.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do
przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie
wtedy, gdy samochód jest uruchomiony, a także przez określony
czas po odblokowaniu drzwi bez uruchamiania samochodu.
Regulacja jest również możliwa przez pewien czas po wyłączeniu
samochodu.
Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który
zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę.
W takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie
wyregulować fotel.
Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być
konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.
REGULACJA USTAWIEŃ SIEDZENIA
Aby wyregulować ustawienia podparcia lędźwiowego, podparcia
bocznego w oparciu, długości siedziska oraz masażu, należy użyć
regulatora wielofunkcyjnego znajdującego się z boku siedziska.
Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora wielofunkcyjnego
są pokazywane na wyświetlaczu sterującym. Wyświetlacz pokazuje
ustawienia tylko jednego siedzenia naraz.
1. Podnieść wyświetlacz sterujący.
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator
wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia
otwiera się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając
wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym
kierunku.
Masaż
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
funkcję masażu. Funkcji masażu nie można używać,
gdy samochód jest wyłączony.
Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:
Włączanie/wyłączanie: Wybrać opcję Włącz lub
Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu.
Programy 1–5: Dostępnych jest pięć gotowych
programów masażu. Wybrać jeden z programów:
1 (Fala), 2 (Narastający), 3 (Zaawansowany),
4 (Lędźwiowy) i 5 (Ramiona).
Intensywność: Wybrać jedną z wartości: mała,
normalna lub duża.
Szybkość: Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie
lub szybko.
Podparcie boczne
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację podparcia bocznego w oparciu.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia
na regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć
wyprofilowanie podparcia bocznego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na
regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć
podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby
zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Wysuwanie siedziska
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację długości siedziska.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na
regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć
siedzisko.
LOUNGE CONSOLE
Konsola Lounge Console składa się z 12,9-calowego ekranu
dotykowego oraz podnóżka połączonego ze schowkiem. Konsolę
można przesuwać do przodu/do tyłu za pomocą wyświetlacza
sterującego w tylnym siedzeniu.
Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby
wyświetlić ekran, na którym można zmienić ustawienia
konsoli Lounge Console.
Nacisnąć przycisk, aby wysunąć ekran do położenia do
czytania lub go schować. W trybie do czytania można
ręcznie zmienić kąt odchylenia ekranu. Aby zatrzymać
wysuwanie/chowanie ekranu, nacisnąć przycisk
chowania/wysuwania. Podczas regulacji ekranu zachować
ostrożność, aby uniknąć zakleszczenia części ciała.
Dla większej wygody użytkowania konsolę można
przesuwać do przodu/do tyłu. Podczas regulacji ekranu
zachować ostrożność, aby uniknąć zakleszczenia części
ciała.
Nacisnąć przycisk, aby schować ekran (jeśli jest
wysunięty) i przesunąć konsolę w skrajnie przednie
położenie. Aby zatrzymać ruch konsoli, ponownie
nacisnąć przycisk.
Podnóżek można ustawić w trzech różnych pozycjach, a także
go zamknąć. Podnóżek otwiera się stopą za pomocą przycisku
w dolnej krawędzi konsoli Lounge Console, a następnie ręcznie
reguluje jego położenie. Ustawić podnóżek w żądanym położeniu.
Aby obniżyć go do położenia zamknięcia, należy go najpierw unieść
do położenia górnego, a następnie całkowicie opuścić.
Nacisnąć przycisk, aby włączyć podgrzewanie podnóżka
i wyregulować jego ustawienia.
Blokowanie pokrywy schowka
W położeniu zamkniętym pokrywę schowka w konsoli można
zablokować za pomocą odpowiedniej karty blokującej. Aby
zablokować lub odblokować pokrywę, przytrzymać kartę
nieruchomo przed czytnikiem kluczyka znajdującym się po prawej
stronie konsoli, oznaczonym symbolem kluczyka. Podczas
blokowania/odblokowania słychać przytłumiony odgłos kliknięcia.
Cylindryczna część karty blokującej musi być obrócona w kierunku
symbolu kluczyka. Aby przełączyć między trybem blokowania i
odblokowania, należy odsunąć kartę od czytnika kluczyka na kilka
sekund, a następnie przybliżyć ją ponownie.
Aplikacja do obsługi konsoli Lounge Console
Aplikacja Excellence Lounge znajduje się na ekranie konsoli Lounge
Console. Umożliwia ona odkrywanie różnych rozwiązań dostępnych
w samochodzie, udostępnia informacje o unikalnych funkcjach
Excellence Lounge, a także zapewnia pomoc, na przykład przy
nawiązywaniu połączenia Wi-Fi lub Bluetooth.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania
przy zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy
wyświetlacz sterujący.
–– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia,
aby wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone,
wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony
poziom.
Siedzenia można także wentylować, na przykład w celu usunięcia
wilgoci z odzieży.
–– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby
wybrać jedno z trzech ustawień: wysoki, średni lub
niski. Przycisk pokazuje wybrane ustawienie.
UCHWYT NA TABLET*
Z tyłu zagłówka przedniego fotela znajduje się uchwyt, do którego
pasuje większość tabletów.
Mocowanie tabletu w uchwycie:
1. Nacisnąć zaczep do dołu i popchnąć do przodu w kierunku
zagłówka, aby otworzyć pokrywę.
2. Wsunąć tablet do uchwytu i zamknąć pokrywę.
Wyjmowanie uchwytu ze wspornika:
1. Nacisnąć przycisk pod spodem części stałej w zagłówku.
2. Pociągnąć uchwyt do tyłu/w górę.
ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI
Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla
dzieci w rzędzie tylnych siedzeń.
Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do
zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
1. Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu,
aby uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
2. Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy
zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
ROZKŁADANIE STOLIKÓW
Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa stoliki,
które można rozłożyć nad tylnymi fotelami.
1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stolik z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i
przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie i przesunąć go w bok.
Aby złożyć stolik, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
CHŁODZIARKA
Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z
miejscem na dwie butelki oraz dwoma kryształowymi kieliszkami
wchodzącymi w skład wyposażenia samochodu.
• Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć
chłodziarkę.
• Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętło do nastawiania
temperatury.
Chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest uruchomiony albo
wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
GORĄCE I ZIMNE NAPOJE
Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki,
a także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na
butelkę albo kubek z herbatą/kawą.
–– Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania
podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący.
Niebieskie diody LED oznaczają, że włączone jest chłodzenie,
a czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.
Podgrzewanie lub chłodzenie można włączyć, gdy samochód jest
uruchomiony lub wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
–– Naciskać przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby
wybrać chłodzenie lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje nastawione położenie.
PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Porty USB: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się
dwa porty USB. Portów tych można użyć na przykład do ładowania
telefonu komórkowego lub tabletu.
230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 230 V, takich jak ładowarki i przenośne komputery (maksymalny pobór mocy 150 W).
Wspornik ekranu* z tyłu zagłówka fotela kierowcy również zawiera
dwa porty USB. Portów tych można użyć na przykład do ładowania
telefonu komórkowego lub tabletu.
–– Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć
urządzenie.
Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać multimediów przez system audio samochodu.
Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu
znajduje się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.
12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 12 V, takich jak odtwarzacze muzyczne i telefony
komórkowe (maksymalny pobór mocy 120 W).
–– Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia.
Odłączyć wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę,
gdy gniazdo nie jest używane.
Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ
elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I
wyłącznika zapłonu.
SCHOWKI
W zależności od wybranej wersji wyposażenia fotel kierowcy może
być wyposażony albo w zasłonę zapewniającą prywatność* z
wieszakiem na odzież, albo w uchwyt na tablet*.
Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.
Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.
Na oparciu fotela kierowcy znajduje się kieszeń.
Na ściankach drzwi znajdują się schowki.
Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.
W przedniej części siedziska znajduje się mała kieszeń.
KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę po
wewnętrznej stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do otwarcia
drzwi bagażnika do środka w sytuacji awaryjnej.
–– Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.
Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do
pierwotnego położenia.
INFORMACJE
SPECJALNE
Instrukcja obsługi samochodu oraz inne
instrukcje zawierają instrukcje związane z
bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia,
ważne informacje i uwagi, z którymi należy się
zapoznać. Niektóre funkcje są dostępne tylko na
określonych rynkach.
OSTRZEŻENIE
Schowki
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe,
aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia
dodatkowego itp., należy przewozić w schowku
podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
Gorące i zimne napoje
Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki
powinny znajdować się w uchwytach lub w
chłodziarce.
Lounge Console
Ryzyko zakleszczenia części ciała podczas
wysuwania i chowania ekranu konsoli Lounge
Console. Patrz naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
Podgrzewane tylne siedzenia
Z funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą korzystać osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu zaburzeń czucia
lub mają problemy z obsługą elementów sterowania. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń.
Zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeprowadzić przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu
mocowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy
postępować zgodnie z zaleceniami producenta
fotelika.
Klamka w przestrzeni bagażowej
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika powinny
być zablokowane, a kluczyki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci
pozbawione opieki mogą zablokować się w
samochodzie, co może być niebezpieczne dla
ich zdrowia.
W gorące dni temperatura wewnątrz samochodu
może szybko wzrosnąć, a narażenie na jej działanie może spowodować poważny uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć. Małe dzieci są szczególnie
wrażliwe.
WAŻNE
Nawigacja na wyświetlaczu sterującym
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy
temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska.
Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej
dane siedzenie.
Uchwyt na tablet*
Tablet mocowany w przeznaczonym na niego
uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą
ekran. Ma ona na celu uniknięcie kontaktu z
odłamkami szkła w razie kolizji.
Bezpieczniki
Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem oznaczonym tym samym
kolorem i wartością. Nie wolno montować
bezpiecznika o wartości wyższej niż podana w
tabeli w instrukcji obsługi.
Jeśli jakieś urządzenie elektryczne nie działa,
może to być spowodowane przepaleniem się
bezpiecznika na skutek chwilowego przeciążenia. Informacje na temat bezpieczników można
znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
Pobór mocy
Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V
wynosi 120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta
wynosi 150 W.
Lounge Console
Nie obciążać konsoli Lounge Console, na przykład opierając na niej kolana podczas odkurzania
samochodu. Nie umieszczać na konsoli żadnych
przedmiotów. Patrz naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
Uwaga
Chłodziarka
Do optymalnego działania chłodziarki wymagany
jest swobodny obieg powietrza. Z tego powodu
należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm
wolnej przestrzeni w okolicy znajdującego się w
bagażniku wlotu powietrza chłodziarki.
Nastawiona temperatura może wymagać
dostosowania do temperatury otoczenia. Położenie maksymalnego chłodzenia jest zalecane do
szybkiego obniżenia temperatury.
Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma
temperaturę ujemną, co może powodować
występowanie skroplin, które wymagają starcia.
Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia
powierzchni może być konieczne wyjęcie przezroczystego uchwytu na butelki.
Zasłona zapewniająca prywatność*
Maksymalne obciążenie wieszaka na odzież
zamocowanego na zasłonie zapewniającej prywatność na fotelu kierowcy wynosi 1,2 kg.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi.
Do długotrwałego korzystania zalecany jest niski
poziom.
Lounge Console
Konsola Lounge Console może nie działać,
jeśli w przedziale pasażerskim panuje niska
temperatura.
Ekran konsoli Lounge Console może nie działać,
jeśli w przedziale pasażerskim panuje wysoka
temperatura. Wysunąć ekran i schłodzić go
przy użyciu nawiewów znajdujących się między
przednimi i tylnymi drzwiami.
TP 26858 (Polish) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising