Volvo C30 2012 Volvo On Call

Volvo C30 2012 Volvo On Call
Volvo On Call
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
Tack för att du valde Volvo On Call.
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som
finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Inledning.................................................................................................... 4
Säkerhetstjänster...................................................................................... 6
Telefonnummer......................................................................................... 8
Trygghetstjänster...................................................................................... 9
Komforttjänster....................................................................................... 10
Menystruktur........................................................................................... 12
Tillgänglighet .......................................................................................... 14
Personuppgifter...................................................................................... 15
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Inledning
Allmänt
VARNING
Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat
VOC) är kopplat till bilens inbyggda telefon,
SRS- och larmsystem. Se bilens instruktionsbok för information om dessa system. Europakartan på sidan 14 visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta din Volvohandlare
(se sidan 8) för aktuell information, då kartan
kan förändras. VOC är en tilläggstjänst som
består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster vars erbjudande är beroende på marknad. Kontakta din Volvohandlare för information om vilka dessa tjänster är som gäller i ert
land.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call
Tillgänglighet
Säkerhetstjänster
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 3 dygn och därefter en gång per
timma under de kommande 11 dagarna.
• Automatiskt larm – Vid en olycka där
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
4
• Tillgreppsrapportering – Automatisk signal till VOC Kundtjänst vid inbrott eller stöld
(om bilens larmsystem aktiverats).
• Spårning av stulet fordon – Hjälp att
spåra bilen vid stöld.
Vid ägarbyte är det mycket viktigt att VOCtjänster avbryts så att den förra ägaren ej kan
fortsätta att utföra VOC-tjänster i bilen. Kontakta din Volvohandlare. Se även "Byte av
säkerhetskod" i denna bok."
krockkudde eller krockgardin aktiveras
skickas en signal automatiskt till VOC
Kundtjänst.
• Manuellt larm – Du kan kontakta VOC
VARNING
Trygghetstjänster
Kundtjänst för att begära hjälp i nödsituationer.
• Tillgång till vägassistanstjänster
För information om Säkerhetstjänsterna, se
sidan 6.
• Fjärrupplåsning – Fjärrupplåsning av bilen
om nycklarna har kommit bort eller blivit
inlåsta.
• Fjärrblockering – Övervakning och deaktivering av stulen bil.
För information om Trygghetstjänsterna, se
sidan 9.
Komforttjänst
• Fjärrstart av värmare – Bilar utrustade
med bränsledriven motoroch kupévärmare
i kombination med VOC erbjuder samma
inställningsmöjligheter för värmaren som
inne i bilen med hjälp av en mobiltelefon.
RHS gör det möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning
med hjälp av en mobiltelefon.
För information om RHS, se sidan 10.
01 Volvo On Call
Inledning
Mobila Applikationer, Volvo on Call
Volvo Car erbjuder ett flertal tjänster som förenklar handhavandet med bilen. För mer information om mobila applikationer, se www.volvocars.com > Välj land > Försäljning & Tjänster
> Volvo On Call.
Översikt Säkerhetstjänster
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen och
bilens inbyggda telefon för att kontakta VOC
Kundtjänst.
För att inaktivera ON CALL- och SOS-knapparna när nyckeln är ur, se menyalternativet
Knapplås på sidan 12.
Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet Radiosändning är satt till OFF 1.
Översikt knappar
VOC-knappar och display
S60/V60, S80, V70/XC70 och XC60.
När du trycker på ON CALL- eller SOSknappen skickas en signal till VOC Kundtjänst
om bilens position och tjänsten du har begärt.
OBS
1
C30, S40, V50 och C70.
G016326
SOS–funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. ON CALL–knappen kan användas
för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
G016325
SOS–knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare.
XC90
Gäller vissa marknader.
5
01 Volvo On Call
Säkerhetstjänster
Automatiskt larm
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen (se bilens instruktionsbok) har
utlösts sker följande:
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC Kundtjänst med uppgifter om
bilens position och att SRS-systemet har
utlösts.
Vägassistans
2. VOC Kundtjänst etablerar därefter muntlig
kontakt med bilens förare och försöker ta
reda på krockens omfattning och behovet
av hjälp.
2. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
3. VOC Kundtjänst kontaktar därefter erforderliga hjälpinsatser (polis, ambulans,
bärgning etc.).
Manuellt larm
1. Tryck på SOS-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare,
m.m.
2. VOC Kundtjänst får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
1
6
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Vissa bilmodeller har inte Volvo On Call tillsammans med Telefon.
1. Tryck på ON CALL-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, m.m.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Informationsmeddelande i displayen
On Call Avstängd – VOC-abonnemanget är ej
aktiverat eller är ej längre giltigt! Tjänsterna
kommer inte att fungera. Kontakta din Volvoåterförsäljare eller VOC Kundtjänst, se
sidan 8.
On Call Serv. erfordras– VOC-systemet ur
funktion. Besök din Volvoåterförsäljare för
hjälp.
On Call Abonn snart slut – VOC-abonnemanget kommer snart gå ut. Kontakta din Volvohandlare.
Volvo On Call i standby-läge – Telefonen1
kan slås på tillfälligt.
Larmnummer
1. Tryck på PHONE (se bilder på sidan 5).
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOC-systemet etablera kontakt med VOC Kundtjänst i det
land bilen befinner sig.
2. Telefonen kan då användas för samtal men
kommer att återgå automatiskt till standby
efter en stund.
Om detta inte är möjligt går samtalet till larmnumret 112 istället.
Upphäva samtal
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXITknappen (se bilder på sidan 5).
OBS
VOC Kundtjänst kan inte komma i kontakt
med bilen medan samtal pågår med den
inbyggda telefonen.
När ett samtal med VOC Kundtjänst är avslutat
och tjänsten är klar kommer VOC-systemet
01 Volvo On Call
Säkerhetstjänster
automatiskt att gå tillbaka till telefonläge om
telefonen var på när tjänsten startades.
För att kontakta VOC Kundtjänst från en annan
telefon än bilens inbyggda, se sidan 8.
OBS
När man befinner sig utomlands och vill
komma i kontakt med VOC Kundtjänst kan
man ringa telefonnumret till Volvo On Call i
hemlandet, se tabellen nedan.
OBS
Alla samtal med VOC Kundtjänst kommer
att spelas in.
7
01 Volvo On Call
Telefonnummer
Telefonnummer till VOC Kundtjänst
8
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark (Kundcentret finns i Sverige.)
+46 20 55 55 66
+46 31 51 83 35
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
01 Volvo On Call
Trygghetstjänster
Allmänt
Volvos trygghetstjänster syftar till att minimera
minimera risken att ägaren blir av med sin bil.
Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras
och eventuellt deaktiveras.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetsystem som tillval.
Om bilen blir strömlös träder VOCs reservbatteri in.
Tillgreppsrapportering
Tillgreppsrapportering är ett system som aktiveras vid inbrott eller stöld.
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
Kundtjänst att underrättas automatiskt efter en
viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Spårning av stulet fordon är ett system som
hjälper till att spåra bilen vid stöld. Om fordonet
har blivit stulet kan VOC Kundtjänst utföra
spårning av fordonet för att underlätta ett återfinnande.
1
2
3
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas pga dålig telefonmottagning.
Fjärrupplåsning
1. Om bilens fjärrnyckel har tappats eller blivit
inlåst i bilen, kan kontakt tas med VOC
Kundtjänst.
2. VOC Kundtjänst skickar en signal till bilen
och efter överenskommelse med bilens
ägare, eller annan auktoriserad person,
sker upplåsning av bilen.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna1. Tryck två gånger
på touchknappen2 eller dra i handtaget3.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Fjärrblockering
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC Kundtjänst.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med mydigheterna
deaktiverar VOC Kundtjänst sedan fjärrnycklar
för att förhindra start av bilen. En deaktiverad
bil kan endast startas igen genom kontakt med
VOC Kundtjänst och efter det att erfodrad verifiering godkänts. Därefter utför VOC Kundtjänst aktivering av bilen.
OBS
Om bakluckan inte öppnas inom en av VOC
Kundtjänst förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
Gäller inte XC90 där alla dörrar samt baklucka öppnas.
Gäller V50, V60, V70 och XC60.
Gäller C30, C70, S40 och S60.
9
01 Volvo On Call
Komforttjänster
Fjärrstart av värmare
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, kallade
T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den
inställda temperaturen. För att bara den auktoriserade användaren skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens
registreringsnummer1 följt av VOC-systemets
PIN-kod2.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när RHS nyttjas eftersom värmaren
avger avgaser, se ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Meddelandet ska skickas till följande nummer:
+46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är
det möjligt att skapa en meddelandemall för att
möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 #
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 1 #
2. Skicka meddelandet.
2. Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 0 #
2. Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 #
2. Skicka meddelandet.
För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
För att avaktivera T1:
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet
med önskat klockslag, t.ex. 17303.
Ändra och aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
Ändra och aktivera T2:
10
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
För att starta värmen direkt:
2. Skicka meddelandet.
1
2
3
2. Skicka meddelandet.
Aktivera T1:
Direktkommandon
Tidkommandon
Telefonnummer
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
PIN-koden är den kod bilägaren tidigare meddelat VOC Kundtjänst genom att trycka på OnCall-knappen.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuts intervall.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 01 #
2. Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 02 #
2. Skicka meddelandet.
01 Volvo On Call
Komforttjänster
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta. Så skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som
försökt initiera tjänsten.
Mobilapplikation för fjärrstart av
värmare
Volvo Car erbjuder bla en applikation för fjärrstart av värmare samt ett flertal andra tjänster
som förenklar handhavandet med er bil. För
mer information, se www.volvocars.com > Välj
land > Försäljning & Tjänster > Volvo On Call..
11
01 Volvo On Call
Menystruktur
Menystruktur i VOC
Nyckellås2
VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via
MENU-knappen (MY CAR1) och visas i displayen.
Byt säkerhetskod1
De kan också nås via den inbyggda telefonens
menysystem. Se avsnittet om telefonen i bilens
instruktionsbok för mer information om menyerna.
Avaktivera On Call-abonnemanget1
OBS
Menynumreringen kan skilja sig åt beroende
på om Radio, CD, AUX eller Telefonen är
aktiverad.
Menyträd
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivera radiosändningen1
Avaktivera radiosändningen1
Radiosändn.2
Radiosändning har aktiverats1
Kod f r-sänd.2
Knapplås
1
2
12
Gäller endast S/V60 på vissa marknader.
Gäller endast XC90 på vissa marknader.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Radiosändn.
Aktivera On Call-abonnemanget1
Avbryt abonnemang2
Menyalternativ
• SOS – Ett tryck på ENTER (OK/MENU1) i
kontrollpanelen (bekräfta med ett extra
tryck) är detsamma som att trycka på
SOS-knappen i 2 sekunder: den manuella
larmtjänsten aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till SOSknappen.
• On Call – Ett tryck på ENTER (OK/
MENU1) i kontrollpanlen (bekräfta med ett
extra tryck) är detsamma som att trycka på
ON CALL-knappen i 2 sekunder: vägassistenstjänsterna aktiveras. Detta menyval
fungerar som backupfunktion till ON
CALL-knappen.
• Aktivera radiosändningen/Avaktivera
radiosändningen
VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet automatiskt kontrollerar tillgängligheten av VOC
servicenät. För att stänga av både den
inbyggda telefonen och den automatiska mottagningsfunktionen, gör följande:
1. När Radiosändning visas i displayen, tryck
ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Om radiosändningskod är avaktiverad:
Tryck sedan ENTER (OK/MENU1) en gång
till för att bekräfta. – Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång bilen startas.
Om radiosändningskod är aktiverad: Ange korrekt radiosändningskod (den förinställda
koden är 1234) och tryck sedan ENTER (OK/
MENU1).
–
Den automatiska mottagningsfunktionen
återstartas automatiskt nästa gång bilen
startas.
• Radiosändningskod
01 Volvo On Call
Menystruktur
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Kod f r
sänd.
För att deaktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
–
Radiosändning kan deaktiveras utan kod.
För att aktivera radiosändningskoden:
enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i
läge I, II eller om motorn är igång.
• Aktivera abonnemanget - Används för
att starta prenumerationen.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Avbryt
abonn.
• Avaktivera abonnemanget – Används
för att avsluta prenumerationen.
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Ange den fyrställiga koden (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan
ENTER (OK/MENU1).
3. Bekräfta koden och tryck sedan ENTER
(OK/MENU1).
–
Radiosändning kan endast deaktiveras
med korrekt kod.
• Knapplås - Man kan bestämma när SOSoch ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna
1
Gäller endast S/V60 på vissa marknader.
13
01 Volvo On Call
Tillgänglighet
Volvo On Calls tillgänglighet
Kartan visar länder och områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder.
Kontakta din Volvohandlare för aktuell information. Svartmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call är tillgänligt.
14
01 Volvo On Call
Personuppgifter
Behandling av personuppgifter
Din Volvoimportör, se tabellen nedan, och
Volvo Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till
VOC-tjänsten. All behandling sker i enlighet
med god sed och gällande lagstiftning rörande
behandling av personuppgifter.
Land
Importör
Belgien
Volvo Cars NV
Brasilien
Volvo Cars Brazil
Importaçao e Comercio de Veiculos
Ltda
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Automobiles
France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia
S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler
Norge AS
Portugal
Volvo Car Portugal
S.A.
Land
Importör
Ryssland
Limited Liability
Company Volvo
Cars
Spanien
Volvo Car España
S.L.
Sverige
Volvo Personbilar
Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany
GmbH
då tjänsten nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har utlösts, om bältessträckare har
utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i och utanför fordonet, om dörrar och fönster är låsta eller öppnade samt
fordonets sex senaste positioner med
hastighet och riktning.
• Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det kundcenter som levererade
tjänsten och noteringar skapade av kundtjänstoperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med
samarbetspartners både inom och utom EU/
EES för att leverera och utveckla VOC-tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i
huvudsak följande tre kategorier.
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo
underleverantörer. Dessa underleverantörer
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
behandla personuppgifter i den utsträckning
som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga
underleverantörer är bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
• Personuppgifter som kunden själv lämnar
i samband med aktivering av VOC-tjänsten
och vid andra kontakter med Volvo såsom
namn, adress, telefonnummer, typ av
tjänst och tjänstens varaktighet.
• När en viss händelse som omfattas av
tjänsten inträffar skickas automatiskt information från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons ID (VIN), klockslag
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
VOC-tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så länge som erfordras för att Volvo skall
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och
annan författning. Uppgifter som genereras vid
händelser som omfattas av VOC-tjänsten gall-
15
01 Volvo On Call
Personuppgifter
ras tre månader efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag
som visar vilka personuppgifter som behandlas. För att rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag ska
göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift
om namn, adress och kundnummer. Begäran
ska sändas till Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet
med vad som framgår av instruktionen i detta
dokument, samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som sker i
anslutning till VOC-tjänsten.
16
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement