Volvo | C30 | DRIVe | Volvo C30 2010 DRIVe

Volvo C30 2010 DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
drive
TiLLäGG TiLL inSTrukTiOnSbOk
Volvo Car Corporation TP 11609 (Swedish), AT 0946, Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation
DRIVe-09w46.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Allmänt
Tystare och renare
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe.
DRIVe-konceptet är en samverkan av flera
olika energisparande funktioner: Start/Stopp,
Smart laddning, Anpassad styrservo samt
Aerodynamik – alla med den gemensamma
uppgiften att minska bränsleförbrukningen
vilken i sin tur bidrar till ett reducerat
avgasutsläpp.
Denna bruksanvisning behandlar modellerna
C30, S40 och V50.
Start/Stopp
Smart laddning
Bilens rörelseenergi tas tillvara vid motorbromsning genom att den omvandlas till
ström och lagras i bilens startbatteri.
Anpassad styrservo
En annan DRIVe-funktion är att styrservons
energiuttag anpassas efter behov. Genom
optimering och införande av en energisparfunktion kan energiuttaget minimeras vid tillfällen där servoassistans (hjälp att vrida ratten) inte är nödvändig.
Förutom att vara utrustad med en driftsäker
och bränslesnål dieselmotor är denna bils
motor försedd med en Start- och Stoppfunktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – se
utförlig beskrivning på nästa sida.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet ingår även ett sänkt chassie, front- och bakspoiler med lågt luftmotstånd samt speciellt framtagna fälgar1.
Motorstartsekvensen går så smidigt att det
knappt märks att motorn återstartat efter att
ha varit avstängd en stund. Upplevelsen är
att motorn har varit igång hela tiden men med
en extremt tyst och låg tomgång.
1
Utbudet varierar beroende på marknad.
1
DRIVe-09w46.fm Page 2 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Funktion och handhavande
Start- och Stoppfunktion
även vid auto-stoppad motor förutom att viss
utrustning kan få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.
Körsätt
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen
stå still:
Växelindikator
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad
körning är att köra på rätt
växel och växla i tid.
• Ställ växelspaken i neutralläge och släpp
upp kopplingen – motorn stängs av.
Displaytexten AUTO START påminner om –
och indikerar – att motorn är auto-stoppad.
På-/Avknapp och displaytext AUTO START.
Start/Stopp-systemet aktiveras automatiskt
när motorn nyckelstartas. Föraren görs uppmärksam på det genom att På-/Avknappens
gröna lampa är tänd.
OBS
Efter nyckelstart och varje auto-stopp
måste bilen först komma upp i 5 km/h innan
den automatiska Start/Stopp-funktionen
aktiveras – därefter måste även vissa villkor
vara uppfyllda, se sidan 4.
Samtliga bilens ordinarie system såsom
belysning, radio etc. fungerar som normalt
2
Auto-starta motorn
Växelspaken står nu i neutralläge:
• Tryck ner kopplingen – motorn startar.
• Tryck på gaspedalen – motorn startar.
• I ett utförslut: Låt bilen rulla fortare än
normal promenadtakt – motorn startar.
Sedan är det bara att lägga i en växel och
fortsätta färden.
Med Start/Stopp-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
köra bil genom att kunna lägga ur växeln och
låta motorn auto-stoppa, när så är lämpligt.
Som hjälpmedel har föraren
GSI – Gear Shift Indicator – vilken meddelar
föraren när det är mest fördelaktigt att lägga i
nästa högre eller lägre växel.
Indikeringen görs med en upp- respektive
nerpil i kombinationsinstrumentets nedre
informationsdisplay.
Miljö- och ekonomitips
Här följer några råd som sänker bränsleförbrukningen utan att restiden behöver öka
eller nöjet med bilkörningen minskar.
• Takbox och lastbågar ger högre luftmotstånd vilket höjer bränsleförbrukningen –
ta bort dem direkt efter användning.
• Kör med korrekt lufttryck i däcken (se
avsnitt Hjul och däck på sidan 6).
DRIVe-09w46.fm Page 3 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Funktion och handhavande
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
och högre vikt, desto högre bränsleförbrukning.
• Är bilen utrustad med motorvärmare;
använd den alltid före kallstart – det sänker förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel – lägre varvtal
ger mindre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning –
det genererar samtidigt ström till startbatteriet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. ökat luftmotstånd – en fördubblad hastighet ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Underhåll bilen regelbundet – följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
Avaktivera Start/Stopp-funktionen
Informationsdisplayen visar här att Start/Stoppfunktionen stängts av.
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
koppla ur den automatiska
Start/Stopp-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
Avstängd Start/Stopp-funktion indikeras
med informationsdisplayens textmeddelande
AUTO START-STOPP AV under ca 5 sekunder – samtidigt slocknar knappens lampa.
Start/Stopp-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
3
DRIVe-09w46.fm Page 4 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Begränsningar
Motorn auto-stoppar inte
Motorn auto-startar utan föraringrepp
Motorn auto-startar inte
Även om Start/Stopp-funktionen är aktiverad, auto-stoppar inte motorn om:
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
• föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
• bilen inte har stannat – Start/Stopp-funktionen accepterar dock långsamt rullande,
motsvarande normal promenadtakt.
• ett temporärt högt strömuttag råder eller
om startbatteriet är kraftigt urladdat.
• motorn inte har normal driftstemperatur.
• yttertemperaturen är under 0 eller
över 30 °C.
• miljön i kupén avviker från förvalda värden
– indikeras av att kupéfläkten har ett högt
varvtal.
• bilen backats och backväxeln läggs ur.
• startbatteriets temperatur överstiger 55 °C.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingen för att lägga i
en växel:
• Imma bildas på rutorna.
• Yttertemperaturen är under 0 eller
över 30 °C.
• Startbatteriets kapacitet är under lägsta
tillåtna nivå.
• Bilen rullar fortare än motsvarande normal
promenadtakt.
• Upprepade pumpningar med bromspedalen.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
• För att undvika auto-start med uppfälld
motorhuv – lägg först i en växel och dra
parkeringsbromsen eller vrid fjärrnyckeln
till läge 0.
4
• Förarens bälteslås har öppnats – en displaytext uppmanar föraren att nyckelstarta
motorn.
• En växel är ilagd utan frikoppling – en
displaytext uppmanar föraren att ställa
växelspaken i neutralläge, för att autostart ska kunna ske.
Ofrivilligt motorstopp
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
– Tryck ner kopplingen igen – motorn autostartar efter att växelspaken ställts i neutralläge.
Samtidigt visar informationsdisplayen texten VÄXEL I NEUTRAL FÖR ATT
STARTA.
DRIVe-09w46.fm Page 5 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Begränsningar
Textmeddelande
Start/Stopp-funktionen kan visa några textmeddelanden på informationsdisplayen för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras.
Meddelande
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Info/åtgärd
AUTO START-STOPP Lyser ca 5 sekunder
PÅ
efter att funktionen
aktiverats.
AUTO START-STOPP Lyser ca 5 sekunder
AV
efter att funktionen
stängts av.
VRID NYCKELN
FÖR ATT STARTA
Motorn kommer ej att
auto-starta1 – gör en
normal nyckelstart.
VÄXEL I NEUTRAL
FÖR ATT STARTA
Ställ växelspaken i
neutralläge2.
AUTO START
Motorn är beredd att
auto-starta – väntar
på frikoppling.
AUTO START-STOPP Start/StoppSERV. ERFORDRAS
funktionen avstängd.
Kontakta en verkstad.
1
Uppstår om t.ex säkerhetsbältet öppnas efter
att motorn auto-stoppat.
2Uppstår om en växel läggs i utan frikoppling
efter att motorn auto-stoppat.
5
DRIVe-09w46.fm Page 6 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Specifikationer
Motor
Hjul & däck
Tabellens symboler
: Förbrukning (liter/100 km)
Diesel
1.6D
Motorbeteckning1
D4164T
Effekt (kW/rpm)
80/4000
Effekt (hk/rpm)
109/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
240/1750
En inte oviktig detalj i samband med miljömedveten bilkörning är att använda rätt sorts
däck samt att köra med rätt lufttryck i dem.
: Utsläpp koldioxid (g/km)
Släpvagn med DRIVe Start/Stopp
Cylinderantal
4
Max vikt
(kg)
Cylinderdiameter (mm)
75
C301
–
–
Slaglängd (mm)
88,3
S40
1300
650
Slagvolym (liter)
1,56
V50
1300
700
Kultryck
50
50
Kompressionsförhållande
18,3:1
1
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
placering i ordinarie instruktionsbok.
1Kan
Bromsad
vagn
Obromsad
vagn
ej utrustas med dragkrok.
Bilen är optimerad för körning utan släpvagn.
Vid körning med släpvagn och ökning av
hastighet, vägens lutning, höjd över havet,
omgivningstemperatur, dragvikt och liknande
kan viss funktionalitet temporärt reduceras,
t.ex. klimatanläggningens kylförmåga och
motoreffekt.
Växellåda
Manuell 5-växlad (MTX75).
Förbrukning och utsläpp
Modell
C30
3,8
99
S40
3,9
104
V50
3,9
104
Dimensioner
Vid montering av nya däck rekommenderas
samma typ och fabrikat som bilen var utrustad med från fabrik – de är utvecklade för låg
bränsleförbrukning.
Dimensionerna 195/65 R15 och 205/55 R16
ger i allmänhet något lägre förbrukning än
bredare varianter.
Lufttryck
För lågt pumpade däck ökar bränsleförbrukningen. Kontrollera därför trycket i däcken
regelbundet.
Genom att använda s.k. ECO-tryck1 minimeras bränsleåtgången. En viss påverkan
rörande åkkomfort, vägljud och styregenskaper kan upplevas men påverkar inte säkerheten.
Se dekal med rekommenderat däcktryck vid
förarens dörrstolpe.
1 Det
tryck som rekommenderas vid maximal
last.
6
DRIVe-09w46.fm Page 7 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Specifikationer
Batterier
Placering batterier
Bilen är utrustad med två 12 V-batterier – ett
extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri
som hjälper till vid Start/Stopp-funktionens
startsekvens.
Start
Stöd
Köldstartförmåga,
CCA1 (A)
760
120
Kapacitet (Ah)
70
8
Storlek2,
L×B×H (mm)
278×175×190 150×88×105
1
Enligt SAE-standard.
2
Största möjliga storlek.
OBS
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
• När startbatteriet behöver laddning kopplas tillfälligt Start/Stopp-funktionen ur.
Tillfälligt urkopplad Start/Stopp-funktion
p.g.a. högt strömuttag innebär:
• Motorn auto-stoppar inte.
• Motorn auto-startar1 utan att föraren
trycker ner kopplingen.
1
1. Startbatteri 2. Stödbatteri.
Startbatteriet beskrivs utförligt i ordinarie
instruktionsbok.
Stödbatteriet är placerat under vänster strålkastare och behöver normalt ingen service.
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stopp-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer att kunna auto-stoppas
men Start/Stopp-funktionen kan vid ett
stopp misslyckas med att auto-starta
motorn.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
stopp måste batteriet först laddas upp. Vid
en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en
laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
För mer information om laddning av startbatteri, se instruktionsboken.
VIKTIGT
Vid tillfällig inkoppling av externt startbatteri
eller batteriladdare får bilens negativa batteripoler aldrig användas för anslutning –
enbart bilens chassie ska användas som
jordpunkt.
• Se instruktionsboken – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
Auto-start kan endast ske om växelspaken
står i neutralläge.
7
DRIVe-09w46.fm Page 8 Thursday, October 1, 2009 1:06 PM
DRIVe
Specifikationer och Allmän information
Denna trycksak
Säkringar Start/Stopp-funktion
Den här bruksanvisningen är ett komplement
till bilens ordinarie instruktionsbok.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner: Konsultera först instruktionsboken.
För svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med en återförsäljare eller representant för Volvo Personvagnar.
Internet
Utveckling inom miljöanpassad teknik går
ständigt framåt och tryckt information kan
snabbt bli föråldrad eller inaktuell.
Placering Start/Stopp-säkringar.
Nr
Komponent
A
11M/1 Elcentral motorrum
125
11M/2 Sensor batteriövervakning
15
25
CEM, dieselmotor
10
VIKTIGT
Bränd säkring får enbart ersättas med säkring som har samma färg och amperetal.
Vi rekommenderar ett besök på Volvos internetsida www.volvocars.com – där finns den
senaste och mest aktuella informationen om
din bil.
Ändringar
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta tillägg är
inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
8
VOLVO C30, S40 & V50
drive
TiLLäGG TiLL inSTrukTiOnSbOk
Volvo Car Corporation TP 11609 (Swedish), AT 0946, Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising