Volvo | C70 | Volvo On Call | Volvo C70 2009 Volvo On Call

Volvo C70 2009 Volvo On Call
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo. for I ife
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP
(
), AT 0
0, Printed in Sweden, Göteborg 200 , Copyright © 2000-200 Volvo Car Corporation
VÄRDEHANDLING
Detta dokument, Volvo on Call, beskriver funktionalitet i
systemet Volvo on Call.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer
som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning .................................................................................................... 4
Handhavande ............................................................................................ 5
Tjänster ...................................................................................................... 9
Inledning
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen
och bilens inbyggda telefon för att kontakta
VOC kundtjänst. När du trycker på
ON CALL- eller SOS-knappen skickas en
signal till VOC kundtjänst om bilens position
och tjänsten du har begärt.
Ambulans
G010332
OBS
Volvos On Call-systemet (fortsättningsvis
kallat VOC) är kopplat till bilens inbyggda telefon, SRS- och larmsystem. Se bilens instruktionsbok för information om dessa
system.
VOC består av ett antal säkerhetsrelaterade
tjänster.
Tjänster
• Vid en olycka där krocksensorn aktiverar
SRS-/SIPS-/IC-systemet (krockgardinen)
skickas en signal automatiskt till VOC
kundtjänst
• Du kan kontakta VOC kundtjänst för att
begära hjälp i nödsituationer.
• Tillgång till vägassistanstjänster
För ytterligare information se s. 9.
4
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare.
SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. ON CALL-knappen kan användas
för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
VOC-systemet är alltid tillgängligt. För att inaktivera ON CALL- och SOS-knapparna när
nyckeln är ur, se menyalternativet Knapplås
på s. 8).
Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet Radiosändning är satt till AV.
Systemet har ett inbyggt reservbatteri som
gör att om en av tjänsterna har aktiverats och
bilen blir utan ström kommer tjänsten att
fullföljas.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där VOC-tjänsten är
tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
Handhavande
VOC-/telefonknapparna samt display i S60
VOC-/telefonknapparna samt display i C30, S40,
V50 och C70
G033159
G016326
G016325
G016324
G016324
Samtal till kundtjänst
VOC-/telefonknapparna samt display i XC60
För att komma i röstkontakt med VOC kundtjänst (i områden där det finns mottagning för
bilens inbyggda telefon):
1. Tryck på On Call- eller SOS-knappen i
minst 2 sekunder.
2. Meddelandet Ansluter visas i displayen.
Därefter visas V.g. vänta följt av
Ansluten till Volvo On Call
VOC-/telefonknapparna samt display i S80 och
V70/XC70
G016326
G016327
OBS
VOC-/telefonknapparna samt display i XC90
Displaytexterna kan skilja sig åt mellan olika
modeller.
Om samtalet inte kan kopplas kommer
Tjänsten ej tillgänglig att visas 10 sekunder
5
Handhavande
i displayen (i S80, V70/XC70 visas
Tillfälligt avbrott i tjänsten).
Informationsmeddelande i displayen
När kontakt med VOC kundtjänst har etablerats skickas bilens position till kundtjänsten
och Volvo On Call aktiverad visas i displayen.
VOC-abonnemanget ej längre giltigt! Tjänsterna kommer inte att fungera. Kontakta din
återsförsäljare eller VOC kundtjänst, se s. 9.
Om systemet sedan inte används aktivt eller
om
i telefonens knappsats1 eller EXIT2
(se bilder) trycks, avslutas samtalet och systemet övergår till viloläge och
Volvo On Call i standby visas i displayen.
När ett samtal är avslutat eller om kundtjänsten inte behöver utföra ytterligare tjänster visas Tack från Volvo On Call i displayen. Vid
anslutning med SOS-funktionen kan endast
kundtjänsten avsluta samtalet.
3. Telefonen återgår till normalt läge.
Upphäva samtal
Avsluta samtal med
i telefonens
knappsats1 eller EXIT2 (se bilder s 5).
Om knappen
eller EXIT trycks inom
10 sekunder, kommer samtalet att avbrytas
och On Call upphävd visas i displayen.
ON CALL Ur funktion
ON CALL Serv. erfordras
VOC-systemet ur funktion. Besök din Volvoåterförsäljare för hjälp.
ON CALL Abonn snart slut
VOC-abonnemanget kommer snart gå ut.
Kontakta VOC kundtjänst, se s. 9.
Volvo On Call i standby
När systemet inte används aktivt och
Volvo On Call i standby visas i displayen
kan telefonen slås på tillfälligt.
1. Tryck
i telefonens knappsats1 eller
PHONE2 (se bilder s. 5).
2. Telefonen kan då användas för samtal
men kommer att återgå automatiskt till
standby efter en stund.
OBS
VOC kundtjänst kan inte komma i kontakt
med bilen medan samtal pågår med den inbyggda telefonen.
1 Gäller
2
6
S60
Gäller inte S60
När ett samtal med VOC kundtjänst är avslutat och tjänsten är klar kommer VOC-systemet automatiskt att gå tillbaka till telefonläge
om telefonen var på när tjänsten startades.
Handhavande
Funktioner i menysystemet
VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via
MENU-knappen och visas i displayen. De
kan också nås via den inbyggda telefonens
menysystem. Se telefonkapitlet i instruktionsboken för mer information om telefonmenyerna..
OBS
Menynumreringen kan skilja sig åt beroende på om Radio/CD/AUX eller telefonen är i
gång.
• SOS
i telefonens knappsats1
Ett tryck på
eller på ENTER2 i kontrollpanelen
(bekräfta med ett extra tryck) är detsamma som att trycka på SOS-knappen i
2 sekunder: den manuella larmtjänsten
aktiveras. Detta menyval fungerar som
backupfunktion till SOS-knappen.
• On Call
Ett tryck på
i telefonens knappsats1
2
eller på ENTER i kontrollpanelen
(bekräfta med ett extra tryck) är detsamma som att trycka på On Call-knappen i
2 sekunder: vägassistenstjänsterna ak1 Gäller
2
tiveras. Detta menyval fungerar som
backupfunktion till On Call-knappen.
VARNING
• Radiosändning (avstängning av systemet)
I vissa områden får kommunikations- och
radioapparater och mobiltelefoner inte användas pga sprängningsarbete m.m. I sådana fall måste både bilens inbyggda
telefon och VOC-systemets automatiska
mottagningsfunktion stängas av.
OBS
I S60 och XC90 heter detta menyalternativ
Paus.
VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet automatiskt kontrollerar
tillgängligheten av VOCs servicenät. För
att stänga av både den inbyggda telefonen och den automatiska mottagningsfunktionen:
1. När Radiosändning/Paus visas i displayen, tryck
i telefonens knappsats1 eller
ENTER2 i kontrollpanelen.
2. Tryck sedan
i telefonens
knappsats 1 eller ENTER2 en gång till för
att bekräfta. Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt
nästa gång telefonen sätts på.
• Radiosändningskod1
Telefonkoden (den förinställda koden är
1234) måste anges för att kunna använda
Paus-funktionen.
OBS
I S60 och XC90 heter detta menyalternativ
Pauskod.
• Aktiveringskod
Detta menyval används för att aktivera
VOC-systemet. Rådfråga din Volvoåterförsäljare.
• Aktivera prenumeration3
Används för att starta prenumerationen.
• Aktivera service3
Startar VOC.
S60
Gäller inte S60
3
Gäller inte S60 och XC90
7
Handhavande
• Nyckellås
Detta menyval kan man bestämma när
SOS- och On Call-knapparna skall vara
aktiverade.
Alltid på1 gör att dessa knappar alltid är
aktiverade, även när tändningen är
avstängd.
Nyckellås gör att knapparna enbart är
aktiverade om tändningsnyckeln är i läge I,
II, eller om motorn är igång.
OBS
I S80, V70/XC70 heter dessa funktioner
Knapplås
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där VOC-tjänsten är
tillgänglig. Precis som med mobiltelefoner
kan atmosfäriska störningar eller glesare
sändartäckning leda till att anslutning är
omöjlig, t.ex. vid glest befolkade områden.
1
8
Gäller S60
Tjänster
Automatiskt larm
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen (se bilens instruktionsbok) har
utlösts:
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC kundtjänst med uppgifter
om bilens position och att SRS-systemet
har utlösts.
2. VOC kundtjänst etablerar därefter
muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning
och behovet av hjälp.
3. VOC kundtjänst kontaktar därefter erforderliga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras, organiserar VOC kundtjänst hjälpinsatser.
Manuellt larm
1. Tryck på SOS-knappen i minst 2 sekunder
för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot
mot bilen eller passagerare, mm.
2. VOC kundtjänst får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC kundtjänst berörda myndigheter,
som beslutar om lämplig åtgärd.
Tillgång till vägassistans
1. Tryck på ON CALL knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, mm.
2. VOC kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOC-systemet etablera kontakt med VOC kundtjänst i
det land bilen befinner sig.
Om detta inte är möjligt går samtalet till larmnumret 112 istället.
VOC kundtjänst
För att kontakta VOC kundtjänst från en telefon annan än bilens inbyggda, ring 020 55 55
66 om du befinner dig i Sverige eller +46 31
51 83 35 om du är utomlands.
OBS
När man befinner sig utomlands och vill
komma i kontakt med VOC kundtjänst ska
man ringa telefonnumret till VOC i hemlandet.
OBS
Alla samtal med VOC kundtjänst kommer
att spelas in.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där VOC-tjänsten är
tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex.
vid glest befolkade områden.
9
Volvo. for I ife
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 10113 (Swedish), AT 0820, Printed in Sweden, Göteborg 2008 Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising