Volvo C30 null

Volvo C30 null

VOLVO C30

Instruktionsbok

Web Edition

BÄSTE VOLVOÄGARE

TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO

Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i

Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.

För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.

Innehållsförteckning

00 Introduktion

Viktig information...................................... 10

Volvo och miljön........................................ 13

00

01 Säkerhet

Säkerhetsbälten........................................ 18

Airbag-systemet........................................ 21

Krockkuddar (SRS)................................... 22

(SRS)*........................................................ 25

Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................... 27

Krockgardin (IC)........................................ 29

WHIPS....................................................... 30

När löser systemen ut............................... 32

Aktivering/avaktivering av krockkudde

01

Krockstatus............................................... 33

Barnsäkerhet............................................. 34

02 Instrument och reglage

Översikt vänsterstyrd bil........................... 40

Översikt högerstyrd bil.............................. 42

Reglagepanel i förardörr........................... 44

Kontroll- och varningssymboler................ 46

Informationsdisplay................................... 50

Eluttag....................................................... 52

Belysningspanel........................................ 53

Kombinationsinstrument........................... 45

02

Vänster rattspak........................................ 55

Höger rattspak.......................................... 58

Konstantfarthållare*.................................. 60

Knappsats i ratten*................................... 62

Rattinställning, varningsblinkers............... 63

Parkeringsbroms....................................... 64

Elektriska fönsterhissar............................. 65

Backspeglar.............................................. 67

Elmanövrerad taklucka*............................ 71

Personliga inställningar............................. 73

HomeLink

Ÿ

EU*......................................... 75

4

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Innehållsförteckning

03 Klimat

Allmänt om klimat..................................... 80

Manuell klimatanläggning, AC.................. 82

Elektronisk klimatanläggning, ECC*.......... 84

Bränsledriven motor- och kupévärmare*. . 88

Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel). . . 91

Luftdistribution.......................................... 87

03

04 Interiör

Framstolar................................................. 94

Kupébelysning.......................................... 97

Förvaringsplatser i kupén........................ 100

Lastutrymme........................................... 105

Baksäte................................................... 104

04

05 Lås och larm

Fjärrkontroll med nyckelblad................... 110

Låspunkter.............................................. 113

Keyless drive*.......................................... 114

Låsning och upplåsning.......................... 118

Larm*....................................................... 121

Batteri i fjärrkontroll................................. 117

05

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

5

Innehållsförteckning

06 Start och körning

Allmänt.................................................... 126

Bränslepåfyllning..................................... 128

Start av motor......................................... 129

Keyless drive*.......................................... 133

Manuell växellåda................................... 134

Automatväxellåda................................... 136

Bromssystemet....................................... 140

Start av motor – Flexifuel........................ 131

06

DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*......................................................... 142

Parkeringshjälp*...................................... 144

BLIS* – Blind Spot Information System. . 146

Bogsering och bärgning.......................... 149

Starthjälp................................................. 151

Körning med släpvagn............................ 152

Draganordning*....................................... 154

Delbar dragkrok*..................................... 156

Lastning.................................................. 160

Anpassning av ljusbild............................ 161

07 Hjul och däck

Allmänt.................................................... 164

Lufttryck i däck....................................... 168

Varningstriangel* och reservhjul.............. 171

Provisorisk däcktätning*......................... 175

Byte av hjul............................................. 173

07

08 Bilvård

Rengöring................................................ 182

Bättring av lackskador............................ 185

Rostskydd............................................... 186

08

6

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Innehållsförteckning

09 Underhåll och service

Volvo service........................................... 190

Eget underhåll......................................... 191

Motorhuv och motorrum......................... 192

Torkarblad............................................... 198

Batteri...................................................... 200

Byte av glödlampor................................. 202

Säkringar................................................. 209

Oljor och vätskor..................................... 193

09

10 Infotainment

Allmänt.................................................... 218

Audiofunktioner....................................... 219

Radiofunktioner....................................... 223

Menystruktur – ljudanläggning................ 230

Telefonfunktioner*................................... 231

Menystruktur – telefon*........................... 238

Bluetooth handsfree*.............................. 241

Cd-funktioner.......................................... 228

10

11 Specifikationer

Typbeteckning........................................ 248

Mått och vikter........................................ 250

Motorspecifikationer............................... 252

Vätskor och smörjmedel......................... 258

Bränsle.................................................... 261

Katalysator.............................................. 266

Elsystemet............................................... 267

Motorolja................................................. 254

11

Typgodkännande.................................... 269

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

7

8

Innehållsförteckning

12 Index

Index....................................................... 270

12

Innehållsförteckning

9

10

Introduktion

Viktig information

Att läsa instruktionsboken

Inledning

Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i boken.

Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör

(eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta din Volvoåterförsäljare.

Volvos bilar är olika utrustade beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra

ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Personvagnar AB

Tillval

Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk .

Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.

Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.

Särskilda texter

VARNING

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

VIKTIGT

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

OBS

OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Fotnot

I instruktionsboken finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna information är ett tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används bokstäver istället för siffror som hänvisning.

Meddelandetexter

I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i instruktionsboken med att texten är lite större och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen

(t.ex.

Ljudinställningar

).

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.

Varning för personskada

G031590

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Farlig situa-

Introduktion

Viktig information

tion som, om den inte undviks, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada

Information

Vita ISO-symboler på svart symbolfält, vit text/ bild på svart meddelandefält. Om färg krävs ska dekalen vara blå. Farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga skador på egendom.

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

Procedurlistor

Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.

När det till en steg-för-steg instruktion finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.

Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.

Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en rörelse.

Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.

Positionslistor

I översiktbilder där olika delar pekas ut används röda cirklar med en siffra i. Siffran

återkommer i den positionslista som finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.

Punktlistor

När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.

Exempel:

Kylvätska

Motorolja

Fortsättning följer

Denna symbol är placerad längst ned till höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.

11

12

Introduktion

Viktig information

Inspelning av data

En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in detaljerad information.

Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i vissa av bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt information beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.

Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade information lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I

övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och använda informationen.

Tillbehör och extrautrustning

Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Vissa tillbehör fungerar endast när därtill hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad

Volvoverkstad innan du installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.

Information på Internet

På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.

Introduktion

Volvo och miljön

Volvo Personvagnars miljöfilosofi

Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi tror också att våra kunder delar vår omtanke om miljön.

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.

Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden

ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.

Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental

Product Information) miljövaruinformation. Där kan du se hur miljön påverkas under bilens hela livscykel.

Läs mer på www.volvocars.com/EPI.

Bränsleförbrukning

Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under rubriken

Spara miljön

.

Effektiv avgasrening

Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.

Ren luft i kupén

Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.

Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*

(Interior Air Quality System) säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

13

14

Introduktion

Volvo och miljön

Systemet består av en elektronisk sensor och ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.

Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och kolväten hindras av kolfiltret.

Textilstandard

Interiören i en Volvo är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden

Öko-Tex 100

1

, ett stort framsteg för en sundare kupémiljö.

Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen och uppfyller certifieringskraven.

Volvos verkstäder och miljön

Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur våra verkstadslokaler ska utformas för att för-

1 Mer information på www.oekotex.com

hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.

Spara miljön

Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.

Här följer några råd om hur du kan spara på miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön och köra ekonomiskt, se sidan 126).

Sänk bränsleförbrukningen genom att välja

ECO däcktryck, se sidan 168.

Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta bort dem direkt efter användning.

Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last desto högre bränsleförbrukning.

Om bilen är utrustad med motorvärmare, använd den alltid före kallstart. Det sänker förbrukningen och minskar utsläppen.

Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.

Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal ger lägre bränsleförbrukning.

Utnyttja motorbroms vid inbromsning.

Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid längre väntetider.

Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om du är osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.

Underhåll bilen regelbundet.

Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.

Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens resurser.

Introduktion

15

Säkerhetsbälten...................................................................................... 18

Airbag-systemet...................................................................................... 21

Krockkuddar (SRS).................................................................................. 22

Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................ 25

Sidokrockkudde (SIPS-bag).................................................................... 27

Krockgardin (IC)...................................................................................... 29

WHIPS..................................................................................................... 30

När löser systemen ut............................................................................. 32

Krockstatus............................................................................................. 33

Barnsäkerhet........................................................................................... 34

16

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

S Ä K E R H E T

01

01 Säkerhet

01

Säkerhetsbälten

Allmän information

Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.

Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.

Ta på säkerhetsbältet

± Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast det genom att skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att säkerhetsbältet är låst.

Lossa säkerhetsbältet

± Tryck på den röda knappen i låset och låt sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand så att det inte hänger löst.

Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut: om det dras ut för snabbt vid bromsning och acceleration om bilen lutar kraftigt.

Tänk på att

• inte använda clips eller annat som hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt

• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet höftbandet ska sitta lågt (inte över buken) sträcka höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet enligt bilden.

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

VARNING

Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat.

Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.

VARNING

Baksätet är avsett för maximalt två passagerare.

18

01 Säkerhet

Säkerhetsbälte och graviditet

lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och ratten.

Bältespåminnare

Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.

Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt som möjligt under magen – det får aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också att det inte har vridit sig.

Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-

Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.

Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.

Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.

Baksäte

Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:

Säkerhetsbälten

Informera om vilka säkerhetsbälten som används i baksätet. Ett meddelande visas i informationsdisplayen vid användning av säkerhetsbältena. Meddelandet raderas automatiskt efter ca 30 sekunder, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på

READ

-knappen.

Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd. Påminnelse sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på

READ

-knappen.

Meddelandet i informationsdisplayen, som visar vilka säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på

READ

-knappen.

Vissa marknader

Obältad förare blir påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första sex sekunderna.

01

``

19

01 Säkerhet

01

Säkerhetsbälten

Bältesförsträckare

Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer effektivt upp den åkande.

Bältesguide

20

Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.

Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa en bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid in- och ursteg till baksätet ska säkerhetsbältet tas ur bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången. Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältesguiden efteråt.

Varningssymbol i kombinationsinstrumentet

Airbag-systemet

1

övervakas kontinuerligt av systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge

I

,

II

eller

III

. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om Airbag-systemet

1

är felfritt.

Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och meddelandet

SRS-AIRBAG SERV.

ERFORDRAS

eller

SRS-AIRBAG

SERV. SNARAST

visas i displayen. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.

VARNING

Om varningssymbolen för Airbag-systemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att Airbag-systemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller

IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.

1 Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.

01 Säkerhet

Airbag-systemet

01

21

01 Säkerhet

01

Krockkuddar (SRS)

Krockkuddesystemet

VARNING

Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

OBS

Sensorerna reagerar olika beroende på krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.

Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Krockkuddesystemet känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och anpassas efter detta så att en eller flera krockkuddar utlöses.

Även krockkuddarnas kapacitet anpassas efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.

SRS-systemet, vänsterstyrd bil

Systemet består av krockkuddar och sensorer.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp, samtidigt som den blir varm. För att dämpa islaget mot krockkudden töms den igen när den pressas samman. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.

SRS-systemet, högerstyrd bil

Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.

22

01 Säkerhet

Krockkuddar (SRS)

VARNING

Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Krockkudde (SRS) på förarsidan

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

Krockkudde (SRS) på passagerarsidan

utrymme ovanför handskfacket. Panelen är märkt med

SRS AIRBAG

.

VARNING

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.

VARNING

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är aktiverad.

2

Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än

140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara för barnet.

Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,

SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.

Ratten är märkt med

SRS AIRBAG

.

Som ett komplement till säkerhetsbältet på passagerarsidan är bilen utrustad med en krockkudde

1

som är monterad hopvikt i ett

01

1

2

Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan.Den kan vara bortvald vid inköpet.

För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se sidan 25.

``

23

01

01 Säkerhet

Krockkuddar (SRS)

Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram.

24

Nyckelavstängning – PACOS

Allmän information

Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare PACOS. För information om hur aktivering/avaktivering sker, se under rubriken Aktivering/avaktivering.

Nyckelavstängning/mkopplare

Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir

åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken

Omkopplare – PACOS). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att

ändra läge.

För information om nyckelbladet, se sidan 111.

VARNING

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara.

01 Säkerhet

Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*

Aktivering/avaktivering

VARNING

Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid aktiverad.

VARNING

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen i takkonsolen

är tänd. Om denna uppmaning inte följs kan det leda till livsfara för barnet.

VARNING

Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för

Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad

Volvoverkstad

Omkopplarens placering.

Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över

140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.

Krockkudden är avaktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över

140 cm.

01

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

25

01

01 Säkerhet

Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*

Meddelanden

VARNING

Aktiverad krockkudde

(passagerarplats):

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla personer som är kortare än 140 cm.

Avaktiverad krockkudde

(passagerarplats):

Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden

är avaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara.

2

Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.

Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående bild).

Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är aktiverad.

En varningssymbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram

är aktiverad (se föregående bild).

OBS

När fjärrkontrollen sätts i tändningsläge

II

eller

III

visas varningssymbolen för krockkudden i kombinationsinstrumentet under ca 6 sekunder, se sidan 21.

Därefter tänds indikeringen i takkonsolen som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om de olika tändningslägena, se sidan 129.

26

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Sidokrockkudde – SIPS-bag

Sidokrockkuddarnas placering.

Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection

System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats skyddar bröstet och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden

är placerad i framstolens ryggram.

VARNING

Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.

VARNING

Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.

VARNING

Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.

VARNING

Sidokrockkuddarna är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

01 Säkerhet

Sidokrockkudde (SIPS-bag)

Barnstol och sidokrockkudde

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.

Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet såvida bilen inte är utrustad med aktiverad

1 krockkudde på passagerarsidan.

SIPS-bag

Förarplats, vänsterstyrd bil.

SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stö-

1 För information om aktiverad/avaktiveradkrockkudde (SRS), se sidan 25.

``

27

01

01 Säkerhet

01

Sidokrockkudde (SIPS-bag)

ten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

Passagerarplats, vänsterstyrd bil.

Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.

28

01 Säkerhet

Krockgardin (IC)

01

Egenskaper

Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett komplement till SIPS och krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision.

VARNING

Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).

Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får användas.

VARNING

Bilen får inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av sidofönstren. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

VARNING

Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.

Använd alltid säkerhetsbältet.

29

01 Säkerhet

01

WHIPS

Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS

30

WHIPS-systemet (Whiplash Protection

System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.

VARNING

WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Stolens egenskaper

När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

WHIPS-systemet och barnstol/ barnkudde

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.

Rätt sittställning

För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

Hindra inte WHIPS-systemets funktion

VARNING

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.

VARNING

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste motsvarande framstol flyttas framåt så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.

01 Säkerhet

WHIPS

VARNING

Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen verkar vara oskadd.

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.

01

31

01 Säkerhet

01

När löser systemen ut

Aktivering av systemen

System

Bältesförsträckare framsäte

Aktiveras

Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision

Bältesförsträckare baksäte ytterplats

Krockkuddar SRS

Vid frontalkollision

Vid frontalkollision

A

Sidokrockkuddar SIPS

Krockgardin IC

Vid sidokollision

A

Vid sidokollision

A

Vid påkörning bakifrån Pisksnärtsskydd WHIPS

A Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.

Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:

Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.

Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.

Kontakta alltid läkare.

VARNING

Airbag-systemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad.

VARNING

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada.

Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.

OBS

Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision

32

Hantering efter kollision

Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten

KROCKSTATUS SE MANUAL

visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.

bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.

Startförsök

Undersök först att inget bränsle runnit från bilen. Det får inte heller lukta bränsle.

Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.

Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka den.

Bilens elektronik försöker då återställa sig till normal status. Försök därefter starta bilen.

Om

KROCKSTATUS SE MANUAL

fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras. Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.

Förflyttning

Om

NORMAL MODE

visas efter att

KROCKSTATUS SE MANUAL

återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.

VARNING

Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till

NORMAL MODE

efter att

KROCKSTATUS SE MANUAL

visats.

VARNING

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet

KROCKSTATUS SE MANUAL

visas. Lämna bilen snarast.

01 Säkerhet

Krockstatus

VARNING

Då bilen är försatt i krockstatus får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen till en auktoriserad Volvoverkstad.

01

33

01 Säkerhet

01

Barnsäkerhet

Barn ska sitta bra och säkert

Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas, väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek. För mer information, se sidan 35.

OBS

Lagbestämmelser om hur barn får placeras i bilen varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knäet på en passagerare.

Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.

OBS

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Barnstolar

Barnstol och krockkudde hör inte ihop.

Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.

OBS

Vid användande av barnsäkerhetsprodukter

är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.

Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under stolen. Vassa kanter kan skada fästbanden.

Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avaktiverad.

Placering av barnstolar

Det går bra att placera:

• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen i framsätet, så länge det inte finns någon aktiverad

1

krockkudde på passagerarsidan.

en bakåtvänd barnstol i baksätet som har stöd mot framstolens ryggstöd.

Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.

34

1 För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.

VARNING

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är aktiverad

2

.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara för barnet.

Dekal krockkudde

01 Säkerhet

Barnsäkerhet

VARNING

Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka

öppning av bälteslåset.

Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.

Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.

01

Placering av barn i bilen

3

Vikt/Ålder

Framsäte

A

Grupp 0 max 10 kg

(0 – 9 månader)

Grupp 0+ max 13 kg

Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.

Typgodkännande: E5 03135

Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.

Typgodkännande: E1 03301146

Baksäte

Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.

B

Typgodkännande: E5 03135

Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.

Typgodkännande: E1 03301146

2

3

För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25 .

Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.

``

35

01 Säkerhet

01

Barnsäkerhet

Vikt/Ålder

Grupp 1

9 – 18 kg

(9 – 36 månader)

Framsäte

A

Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.

Typgodkännande: E5 03135

Baksäte

Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.

B

Typgodkännande: E5 03135

Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med

ISOFIX fästsystem och fästband.

Typgodkännande: E5 03171

Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISO-

FIX fästsystem och fästband.

B

Typgodkännande: E5 03171

Grupp 2/3

15 – 36 kg

(3 – 12 år)

Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.

Typgodkännande: E5 03139

Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.

Typgodkännande: E5 03139

A

B

För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.

För att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.

VARNING

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är aktiverad

4

.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara för barnet.

4 För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25 .

36

01 Säkerhet

Barnsäkerhet

01

ISOFIX fästsystem för barnstolar* Fästpunkter för barnstolar

Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.

Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).

För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.

Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av baksätet.

Barnstolens fästband ska ligga mellan nackstödet och ryggramen.

För detaljerad information om hur barnstolen ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se barnstolstillverkarens anvisningar.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

37

Översikt vänsterstyrd bil......................................................................... 40

Översikt högerstyrd bil............................................................................ 42

Reglagepanel i förardörr......................................................................... 44

Kombinationsinstrument......................................................................... 45

Kontroll- och varningssymboler.............................................................. 46

Informationsdisplay................................................................................. 50

Eluttag..................................................................................................... 52

Belysningspanel...................................................................................... 53

Vänster rattspak...................................................................................... 55

Höger rattspak........................................................................................ 58

Konstantfarthållare*................................................................................. 60

Knappsats i ratten*.................................................................................. 62

Rattinställning, varningsblinkers............................................................. 63

Parkeringsbroms..................................................................................... 64

Elektriska fönsterhissar........................................................................... 65

Backspeglar............................................................................................ 67

Elmanövrerad taklucka*.......................................................................... 71

Personliga inställningar........................................................................... 73

HomeLink

Ÿ

EU*....................................................................................... 75

38

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

I N S T R U M E N T O C H R E G L A G E

02

02

02 Instrument och reglage

Översikt vänsterstyrd bil

40

Rattinställning

Motorhuvöppnare

Reglagepanel

Körriktningsvisare, helljus, färddator

Belysning, öppnare för tanklucka

Dörröppningshandtag, låsknapp.

Ventilationsmunstycken instrumentpanel

Ventilationsmunstycke sidoruta

Konstantfarthållare

Signalhorn, krockkudde

Kombinationsinstrument

Knappsats för infotainment

Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare

Tändningslås

Manövrering, taklucka

Ingen funktion

Ingen funktion

Innerbelysning, strömställare

Läslampa, vänster sida

Läslampa, höger sida

Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats

Inre backspegel

Display för klimatanläggning och infotainment

Infotainment

Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar

Klimatanläggning

Växelspak

Varningsblinkers

Dörröppningshandtag

Handskfack

Parkeringsbroms

Eluttag/cigarettändare

Blind Spot Information System, BLIS

Strömbrytare, valfri utrustning

02 Instrument och reglage

Översikt vänsterstyrd bil

02

41

02

02 Instrument och reglage

Översikt högerstyrd bil

18

16

21

15

19

17

20

22

10 11 12 13 14 9 29 9 23 24 25 26 27 28

8

9

7

2

1

3

4

6

5

42

30

31

8

9

32

5

33

34

Eluttag, cigarettändare

Blind Spot Information System, BLIS

Strömbrytare, valfri utrustning

Parkeringsbroms

Reglagepanel

Handskfack

Dörröppningshandtag

Ventilationsmunstycke, sidoruta

Ventilationsmunstycken, instrumentpanel

Växelspak

Klimatanläggning

Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar

Infotainment

Display för klimatanläggning och infotainment

Inre backspegel

Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats

Innerbelysning, strömställare

Läslampa, vänster sida

Läslampa, höger sida

Ingen funktion

Ingen funktion

Manövrering taklucka

Tändningslås

Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare

Konstantfarthållare

Kombinationsinstrumentet

Signalhorn, krockkudde

Knappsats för infotainment

Varningsblinkers

Dörröppningshandtag, låsknapp

Belysning, öppnare för tanklucka

Körriktningsvisare, helljus, färddator

Motorhuvöppnare

Rattinställning

02 Instrument och reglage

Översikt högerstyrd bil

02

43

02

02 Instrument och reglage

Reglagepanel i förardörr

Reglagepanel i förardörr

Fönsterhissar

Yttre backspegel, vänster sida

Yttre backspeglar, inställning

Yttre backspegel, höger sida

44

02 Instrument och reglage

Kombinationsinstrument

02

Hastighetsmätare.

Körriktningsvisare, vänster.

Varningssymbol.

Informationsdisplay – Displayen visar information- eller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C til l –5 °C lyser symbolen av en snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.

Informationssymbol.

Körriktningsvisare, höger.

Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.

Kontroll- och informationssymboler.

Bränslemätare, se även färddator på sidan

56.

Helljusindikering.

Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare och konstantfarthållare.

Knapp för trippmätare – Används för att mäta korta sträckor. Korta tryck på knappen växlar mellan de båda trippmätarna

T1

och

T2

. Ett långt tryck (mer än

2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.

Temperaturmätare – Används för motorns kylsystem. Om temperaturen blir onormalt hög och visaren går in i det röda fältet visas ett meddelande i displayen. Tänk på att t.ex. extra strålkastare framför luftintaget försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.

Kontroll- och varningssymboler.

45

02 Instrument och reglage

02

Kontroll- och varningssymboler

Funktionskontroll, symboler

Samtliga kontroll- och varningssymboler

1 tänds när startnyckeln vrids till läge

II

före start.

Då verifieras att symbolerna fungerar. När motorn startas ska samtliga symboler slockna, utom den för handbromsen som släcks först när denna frigörs.

Om motorn inte startas inom fem sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i bilens avgasreningsystem och för lågt oljetryck. Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på bilens utrustning.

Symboler mitt i instrumentet

Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är

åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas bort med

READ

-knappen, se sidan 50. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

Då symbolen lyser:

1.

Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte köras vidare.

2.

Läs informationen i informationsdisplayen.

Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med

READ

.

Den gula informationssymbolen tänds i kombination med text i informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av

READ

-knappen, se sidan 50, eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden varierar beroende på vilken funktion som indikeras).

Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

OBS

När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av

READ

-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.

46

1 För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 50.

Kontrollsymboler – vänster sida

Fel i bilens avgasreningssystem

Fel i ABS-systemet

Dimljus bak

Stabilitetssystem STC eller DSTC

Ingen funktion

Motorförvärmare (diesel)

Låg nivå i bränsletank

02 Instrument och reglage

Kontroll- och varningssymboler

Avgasreningssystem

Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens avgasreningssystem.

Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.

Fel i ABS-systemet

Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.

1.

2.

3.

Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.

Starta motorn på nytt.

Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av ABS-systemet om symbolen förblir tänd.

Dimljus bak

Symbolen lyser när dimljuset är inkopplat.

Motorförvärmare (diesel)

Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår. Förvärmning sker då temperaturen understiger –

2 °C. När symbolen släckts kan bilen startas.

Låg nivå i bränsletank

När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.

02

Stabilitetssystem STC eller DSTC*

För information om systemets funktioner och symboler, se sidan 142.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

47

02 Instrument och reglage

02

Kontroll- och varningssymboler

Kontrollsymboler – höger sida

Kontrollsymbol för släp

Parkeringsbroms åtdragen

Krockkuddar – SRS

För lågt oljetryck

Bältespåminnare

Generatorn laddar inte

Fel i bromssystemet

Kontrollsymbol för släp

Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om symbolen inte blinkar är någon av lamporna på släpet eller bilen defekt.

Parkeringsbroms åtdragen

Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid parkeringsbromsen till ändläget.

OBS

Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.

Krockkuddar – SRS

Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.

För lågt oljetryck

2

Om symbolen tänds under körning

är motorns oljetryck för lågt.

Stanna motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

Bältespåminnare

Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.

Generatorn laddar inte

Om symbolen tänds under körning finns ett fel i det elektriska systemet. Uppsök en auktoriserad

Volvoverkstad.

Fel i bromssystemet

Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.

±

Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se sidan 196. Om nivån är under

MIN

i behåll-

2 För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 50.

48

02 Instrument och reglage

aren bör bilen inte köras vidare, utan bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.

Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.

bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.

VARNING

Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.

Starta motorn på nytt.

Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.

Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se sidan 196.

Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor försiktighet köras till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.

Om nivån ligger under

MIN

i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan

Påminnelse – ej stängda dörrar

Om en av dörrarna, motorhuven

3

eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att göras uppmärksam på detta.

Låg fart

Om bilen rullar i lägre hastighet än

5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som

FÖRARDÖRR

ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR

ÖPPEN

eller

MOTORHUV

ÖPPEN

visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller lucka som är öppen.

Hög fart

Om bilen körs i högre hastighet än

10 km/h tänds symbolen samtidigt som displayen visar någon av de texter som visas i föregående stycke.

Kontroll- och varningssymboler

Påminnelse baklucka

Om bakluckan är öppen tänds informationssymbolen och

BAKLUCKA ÖPPEN

visas i displayen.

3 Endast bilar med larm.

02

49

02 Instrument och reglage

02

Informationsdisplay

Meddelanden

Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.

±

Tryck in

READ

-knappen (1).

Bläddra mellan meddelanden med

READ

knappen. Meddelanden om fel bevaras i en minneslista tills dess att felet åtgärdats.

OBS

Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas

(tryck på

READ

-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.

Meddelande

STANNA SNA-

RAST

A

SERVICE SNA-

RAST

A

SE HANDBOK

A

SERV. ERFORD-

RAS

A

HÖG MOTOR-

TEMP. STANNA

MOTORN

BOKA TID FÖR

SERVICE

Innebörd

Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.

Låt en auktoriserad

Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.

Läs instruktionsboken.

Låt en auktoriserad

Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.

Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.

Dags att boka service hos en auktoriserad Volvoverkstad.

Meddelande

TID FÖR SERVICE

TID FÖR SERVICE

ÖVERSKRIDEN

VÄXELLÅDSOLJA

BEHÖVER BYTAS

Innebörd

Dags för service hos en auktoriserad

Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal månader sedan senaste service, motorns gångtid och oljekvalitet.

Följs inte serviceintervallen täcker inte garantin eventuellt skadade delar. Kontakta auktoriserad

Volvoverkstad för service.

Låt en auktoriserad

Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.

50

Meddelande

PÅMINNELSE

KOLLA OLJENIVÅ

Innebörd

Kontrollera oljenivån. Meddelandet visas var 10 000:e km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av oljenivå, se sidan 194.

SOTFILTER FULLT

SE HANDBOK

STC/DSTC SPINN-

KONTROLL AV

VÄXELLÅDA NED-

SATT FUNKTION

Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se sidan 264.

Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 143 för fler varianter.

Växellådan klarar ej full kapacitet. Kör försiktigt tills meddelandet slocknar, se sidan 138.

Vid upprepad visning: Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

Meddelande Innebörd

VÄXELLÅDA

OLJETEMP. HÖG

Kör lugnare eller stanna bilen på ett säkert sätt. Lägg ur växeln och låt motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar. För mer information, se sidan 138.

VÄXELLÅDA

VARM STANNA

SNARAST

Kritiskt fel. Stanna genast bilen på ett säkert sätt. Kontakta en auktoriserad

Volvoverkstad.

B

A

B

Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se sidan 138.

02 Instrument och reglage

Informationsdisplay

02

51

02

02 Instrument och reglage

Eluttag

12 V eluttag

Eluttag i baksätet

Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget ska leverera ström måste startnyckeln vara i minst läge

I

.

VARNING

Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte används.

Cigarettändare*

Tändaren aktiveras genom att knappen trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att tända med.

Eluttaget kan användas för olika tillbehör som t.ex. mobiltelefon eller kylbox.

OBS

Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.

Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A.

Startnyckeln måste vara i minst läge

I

för att uttaget ska kunna leverera ström.

VARNING

Låt alltid pluggen sitta i uttaget när den inte används.

52

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

02 Instrument och reglage

Belysningspanel

Allmänt

Läge Innebörd

Automatiskt/avstängt halvljus.

Endast helljusblink.

Positions-/parkeringsljus

Automatiskt halvljus. Helljus och helljusblink fungerar i detta läge.

Tumhjul för ljushöjdsreglering

Ljusreglage

Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning

Dimstrålkastare*

Öppna tanklucka

Dimbakljus

Ljushöjdsreglering

Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.

1.

Vrid startnyckeln till läge

II

.

2.

3.

Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.

Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för höjning respektive sänkning av ljushöjden.

Bilar med Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1) saknas.

Positions-/parkeringsljus

Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.

±

Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.

När startnyckeln är i läge

II

är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen alltid tända.

Strålkastare

Automatiskt halvljus*

Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge

II

, utom när ljusreglaget (2) står i mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Automatiskt halvljus, helljus

1.

Vrid startnyckeln till läge

II

.

2.

3.

Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget

(2) vrids medurs till ändläget.

Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps, se sidan 55.

Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln vrids till läge

I

eller

0

.

02

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

53

02 Instrument och reglage

02

Belysningspanel

Instrumentbelysning

Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge

II

och ljusreglaget (2) står i ett av

ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.

±

Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för starkare eller svagare belysning.

Utökad displaybelysning

För att underlätta avläsning av vägmätare, trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när nyckel tagits ur startlåset. Displayerna slocknar när bilen låses.

Dimljus

OBS

Bestämmelserna för användning av dimljus varierar från land till land.

Dimstrålkastare*

Dimstrålkastarna kan tändas i kombination med antingen strålkastarna eller positions-/ parkeringsljusen.

±

Tryck på knapp (4).

Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna

är tända.

Dimbakljus

Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.

±

Tryck på knapp (6).

Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när dimbakljuset är tänt.

Tanklucka

Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när bilen är olåst, se sidan 118.

Bromsljus

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, EBL*

EBL (Emergency Brake Lights) aktiveras vid hård inbromsning eller om ABS-bromsarna aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar för att omedelbart göra bakomvarande extra uppmärksamma.

Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet

är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljuset normalt och varningsblinkers slås på automatiskt.

Varningsblinkers är på tills man accelererar igen, men kan avaktiveras med knappen för varningsblinkers, se sidan 63.

54

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

02 Instrument och reglage

Vänster rattspak

Rattspakens lägen

1

2

3

1

2

Kort blinksekvens, körriktningsvisare

Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare

Helljusblink samt omkoppling från hel- till halvljus

Ledbelysning samt omkoppling från halvtill helljus

Körriktningsvisare

Kontinuerlig blinksekvens

± För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge

(2).

Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrörelsen.

Kort blinksekvens

±

För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1) och släpp.

Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och rattspaken återgår till sitt utgångsläge.

Helljusblink

± För spaken lätt mot ratten till läge (3).

Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink fungerar enbart när startnyckeln är placerad i tändningslåset.

Omkoppling av hel- och halvljus

Startnyckeln måste vara i läge

II

och ljusreglaget i ändläget, se sidan 53, för att helljuset ska kunna tändas.

Aktivera helljuset:

±

För rattspaken mot ratten till ändläge (4) och släpp.

Avaktivera helljuset:

±

För rattspaken mot ratten till läge (3) och släpp.

Ledbelysning

En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd och fungera som ledbelysning efter att bilen låsts. Tidsfördröjningen är 30

1

sekunder, men kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se sidan 74.

1.

2.

3.

Ta ur nyckeln ur tändningslåset.

För rattspaken mot ratten till ändläge (4) och släpp.

Stig ur bilen och lås dörren.

02

1 Fabriksinställning.

``

55

02 Instrument och reglage

02

Vänster rattspak

Färddator*

OBS

Om ett varningsmeddelande bryter igenom när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att trycka på

READ

-knappen för att återgå till färddatorfunktionen.

READ

- bekräftar

Reglage tumhjul

2

- bläddrar mellan menyer och val i färddatorlistan

RESET

2

- nollställer

Reglage

För att få tillgång till färddatorns information måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.

Funktioner

Färddatorn visar följande information:

MEDELHASTIGHET

VERKLIG HASTIG. MPH

*

NUV. FÖRBRUKNING

MEDELFÖRBRUKNING

KILOMETER TILL TOM TANK

STC/DSTC

, se sidan 142

MEDELHASTIGHET

När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när man kör vidare. Nollställning görs med

RESET

-knappen.

VERKLIG HASTIG. MPH

Aktuell hastighet visas i mph.

NUV. FÖRBRUKNING

Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders mellanrum.

2

3

Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.

Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.

När bilen står stilla visas "

--.-

" i displayen.

Under tiden regenerering

3

pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 264.

MEDELFÖRBRUKNING

När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med

RESET

-knappen.

OBS

Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.

KILOMETER TILL TOM TANK

Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast körda 30 km. När displayen visar "

--- km till tom tank

" finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast.

OBS

Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil eller användande av bränsledriven värmare.

Nollställning

1.

Välj

MEDELHASTIGHET

eller

MEDELFÖRBRUKNING

56

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

2.

Nollställ med ett tryck på

RESET

-knappen.

Håll

RESET

-knappen intryckt minst fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.

02 Instrument och reglage

Vänster rattspak

02

57

02

02 Instrument och reglage

Höger rattspak

Vindrutetorkare

B C

0

0

D

A

Vindrute- och strålkastarspolare

Regnsensor – på/av

Tumhjul

Torkare och spolare bakruta

Vindrutetorkare av

Vindrutetorkarna är avstängda med spaken i läge

0

.

Enkelsvep

För spaken uppåt för att göra endast ett svep.

Intervalltorkning

Du kan själv ställa in lämplig hastighet för intervalltorkning. Vrid tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt för att öka tiden.

Kontinuerlig torkning

Torkarna sveper med normal hastighet.

Torkarna sveper med hög hastighet.

VIKTIGT

Innan aktivering av torkare under vintertid – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan

(och bakrutan) är bortskrapad.

VIKTIGT

Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.

Vindrute-/strålkastarspolare

För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken släppts gör torkarna några extra svep.

Högtrycksspolning av strålkastare*

Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara vätska spolas strålkastarna enligt följande:

Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:

Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom tiominutersintervall.

Vid längre intervall spolas strålkastarna varje gång.

Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:

Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastarna spolas endast var femte spolning oavsett tid som förflutit.

Halogenstrålkastarna spolas inte.

Vredet i belysningspanelen i läge

0

:

Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastarna spolas endast var femte spolning oavsett tid som förflutit.

Halogenstrålkastarna spolas inte.

58

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

02 Instrument och reglage

Höger rattspak

Torkare och spolare bakruta

0 rutetorkaren redan går med normal hastighet, sker ingen förändring.

Funktionen intervalltorkning vid backning kan stängas av. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

Regnsensor*

Genom att föra spaken framåt startar spolning och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör några extra svep efter avslutad spolning.

Knappen längst ut på spaken har tre lägen:

Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.

Neutralläge: Funktionen är avstängd.

Konstant hastighet: Tryck in knappens nederdel.

Torkare – backning

Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om bak-

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet (C), se sidan 58.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt).

På/Av

När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge

I

alt.

II

och spaken till vindrutetorkarna i läge

0

(inte aktiverad).

Aktivera regnsensorn:

±

Tryck på knappen (B), se sidan 58. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.

Stäng av regnsensorn genom att välja något av nedanstående:

1.

Tryck på knappen (B)

2.

För spaken nedåt till annat torkarprogram.

Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge

0

(ej aktiverad), se sidan 58.

Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.

VIKTIGT

Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge

I

alt.

II

. Vindrutetorkarna kan annars startas och bli skadade.

Tumhjul

Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.

02

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

59

02 Instrument och reglage

02

Konstantfarthållare*

Inkoppling

Öka eller minska hastigheten

OBS

En tillfällig fartökning (kortare än en minut) med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen till tidigare inställd hastighet.

Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.

Inställning av önskad hastighet:

1.

Tryck på

CRUISE

-knappen.

CRUISE

visas i kombinationsinstrumentet.

2.

Tryck lätt på

+

eller

för att låsa bilens hastighet.

CRUISE-ON

visas i kombinationsinstrumentet.

Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h eller hastigheter

över 200 km/h.

± Öka eller minska den låsta hastigheten genom att trycka in

+

eller

. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.

En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på

+

eller

motsvarar en hastighetsändring på

1 km/h eller 1 mph

1

.

Tillfällig urkoppling

±

Tryck på

0

för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren.

CRUISE

visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls i minnet efter en tillfällig urkoppling.

Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:

• bromspedalen eller kopplingspedalen trampas ned hastigheten i motlut sjunker under 25–

30 km/h

1 växelväljaren ställs i läge

N

hjulspinn eller hjullåsning uppkommer en tillfällig fartökning har varat längre än en minut.

1 Beroende av motortyp.

60

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Återgå till hastighet

– Tryck på knappen för att återgå till den tidigare inställda hastigheten.

CRUISE ON

visas i kombinationsinstrumentet.

Urkoppling

±

Tryck på

CRUISE

för att stänga av konstantfarthållaren.

CRUISE ON

slocknar i kombinationsinstrumentet.

02 Instrument och reglage

Konstantfarthållare*

02

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

61

02

02 Instrument och reglage

Knappsats i ratten*

Knappfunktioner

De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.

Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd och reglera volymen.

± Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.

För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den måste vara aktiverad med

ENTER

-knappen för att kunna styra telefonsystemet med pilknapparna.

För att återgå till enbart Audio, tryck

EXIT.

62

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Rattinställning Varningsblinkers

02 Instrument och reglage

Rattinställning, varningsblinkers

02

Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.

1.

Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.

2.

3.

Ställ in ratten i det läge som passar bäst.

Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.

Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

VARNING

Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.

Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna blinkar) ska användas då bilen står så att den kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.

Tryck in knappen för att aktivera funktionen.

Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 54. Det går att avaktivera funktionen med knappen.

OBS

Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.

63

02 Instrument och reglage

02

Parkeringsbroms

Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbromsspaken är placerad mellan framstolarna.

OBS

Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.

Hur man drar parkeringsbromsen

1.

Tryck ner fotbromsen bestämt.

2.

Dra upp spaken bestämt så långt den kan dras.

3.

4.

Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen står still.

Om bilen rullar måste spaken dras upp ytterligare.

När bilen parkeras, välj växel

1

(manuell växellåda) eller

P

(automatisk växellåda)

Parkering i backe

Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.

Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.

Hur man släpper parkeringsbromsen

1.

Tryck ner fotbromsen bestämt.

2.

Dra spaken något uppåt, tryck in knappen, släpp ner spaken och släpp knappen.

64

Manövrering

De elektriska fönsterhissarna manövreras med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i tändningsläge

I

och

II

.

Efter avslutad körning och efter att startnyckeln tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller stängas under en begränsad tid så länge ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under uppsikt.

Öppna fönster:

±

Tryck ned reglagets främre del.

Stänga fönster:

±

Dra upp reglagets främre del.

Fjärrkontroll och låsknappar

För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll, se sidorna 110 och 118.

VARNING

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om fönstren stängs med fjärrkontrollen.

Förardörr

Reglage fönsterhissar fram

Föraren kan reglera båda fönsterhissar från sin plats.

Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:

Manuell manövrering

Tryck något av reglagen (A) lätt nedåt eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge man rör reglagen.

Automatisk manövrering

Tryck något av reglagen (A) nedåt eller dra det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen.

02 Instrument och reglage

Elektriska fönsterhissar

VARNING

Funktionen som avbryter fönstrens rörelse vid blockering verkar både vid automatisk och manuell stängning, dock inte sedan klämskyddet löst ut.

VARNING

Om det finns barn i bilen:

Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kläms när fönstren stängs.

02

``

65

02

02 Instrument och reglage

Elektriska fönsterhissar

Passagerarplats

Passagerarplats.

Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.

66

Inre backspegel Inre backspegel med kompass*

02 Instrument och reglage

Kalibrering av kompass

Backspeglar

02

Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.

Blända av när bakomvarande ljus stör.

Avbländning

Reglage för avbländning

Normalt läge

Avbländat läge.

Automatisk avbländning*

Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte på speglar med automatisk avbländning.

I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning:

N

(norr),

NE

(nordost),

E

(öster),

SE

(sydost),

S

(söder),

SW

(sydväst),

W

(väster) och

NW

(nordväst).

Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.

Kompassen är inställd för det geografiska område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera magnetiska zoner.

1.

Stanna bilen på en stor öppen yta med motorn på tomgång.

2.

3.

Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.

Därefter visas tecknet

C

(knappen är dold, använd därför t.ex. ett gem för att trycka på den).

Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.

Numret för aktuell magnetisk zon visas.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

67

02 Instrument och reglage

02

Backspeglar

4.

5.

6.

7.

Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills

önskad magnetisk zon (

1–15

) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.

Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet

C

.

Håll därefter in knappen i 9 sekunder och välj

L

för vänsterstyrda bilar och

R

för högerstyrda.

Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst 10 km/h tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.

Magnetiska zoner, Asien.

Magnetiska zoner, Australien.

68

Magnetiska zoner, Europa.

Magnetiska zoner, Syd Amerika.

Magnetiska zoner, Afrika.

02 Instrument och reglage

Backspeglar

Yttre backspeglar

Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd. Backspeglarna kan manövreras i tändningsläge

I

och

II

.

1.

Tryck på knappen

L

för vänster backspegel eller

R

för höger backspegel. Lampan på knappen lyser.

2.

3.

Justera läget med inställningsspaken i mitten.

Tryck en gång till på knappen

L

eller

R

.

Lampan släcks.

Elektriskt infällbara backspeglar*

För parkering/körning i trånga utrymmen kan speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge

I

och

II

.

Fälla in speglarna

1.

Tryck ner knapparna

L

och

R

samtidigt.

2.

Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.

VIKTIGT

Använd inte isskrapa för att ta bort is från speglarna eftersom glasen kan repas och det vatten- och smutsavvisande skiktet* kan skadas. Använd eluppvärmningsfunktionen istället, se sidan 83 eller 86.

VARNING

Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.

Fälla ut speglarna

1.

Tryck ner knapparna

L

och

R

samtidigt.

2.

Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.

Automatisk in-/utfällning

När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen eller med hjälp av Keyless-systemet, se sidan 114, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.

OBS

Backspeglarna kommer inte att fällas ut automatiskt vid upplåsning om de har fällts in med hjälp av reglagen i dörren.

Om bilen är låst med fjärrkontrollen och sedan startas, så kommer backspeglarna

ändå att fällas ut.

*

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under

Bilinställningar Fäll in speglar vid låsning

, se sidan 74 för beskrivning av menysystemet.

Återställning till neutralläge

Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge måste återställas till neutralläge för att den elektriska in- eller utfällningen ska fungera.

1.

2.

Fäll in speglarna med

L

- och

R

-knapparna.

Fäll ut dem igen med

L

- och

R

-knapparna.

Speglarna är nu återställda i neutralläge.

Trygghetsbelysning och ledbelysning

Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.

Blind Spot Information System, BLIS*

BLIS är ett informationssystem som under vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

69

02

02 Instrument och reglage

02

Backspeglar

uppmärksam på fordon som rör sig i samma riktning som det egna fordonet i den s.k. döda vinkeln, se sidan 146.

Vatten- och smutsavvisande ytskikt*

De främre sidorutorna och/eller de yttre backspeglarna är behandlade med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållande, för information om skötsel, se sidan 183.

Backspeglar

I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av backspeglarna används, se sidan 83 eller

85.

Värm upp backspeglarna:

Om is eller snö täcker speglarna.

Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.

Vid imma på spegeln.

VIKTIGT

Använd inte isskrapa av metall för att ta bort is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna.

En isskrapa kan orsaka repor i spegelglaset!

70

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Öppningslägen

Takluckans manöverreglage är placerat i taket.

Luckan kan öppnas i två lägen:

Ventilationsläge, uppåt i bakkant

Skjutläge, bakåt/framåt

Startnyckeln måste vara i läge

I

eller

II

.

VARNING

Om det finns barn i bilen:

Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.

Öppning, automatisk

Öppning, manuell

Stängning, manuell

Stängning, automatisk

Öppning, ventilationsläge

Stängning, ventilationsläge

Ventilationsläge

Öppna:

±

Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.

Stäng:

±

Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.

02 Instrument och reglage

Elmanövrerad taklucka*

Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:

±

Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och släpp.

Skjutläge

Automatisk manövrering

±

Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4) och släpp.

Takluckan öppnas/stängs helt.

Manuell manövrering

Öppna:

±

Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).

Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så länge knappen hålls intryckt.

Stäng:

±

Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).

Luckan rör sig mot stängt läge så länge knappen hålls intryckt.

VARNING

Takluckans klämskydd verkar endast vid automatisk stängning, inte vid manuell.

02

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

71

02 Instrument och reglage

02

Elmanövrerad taklucka*

Stängning med fjärrkontroll eller låsknapp

±

Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren. Dörrarna och bakluckan låses.

Om stängningen behöver avbrytas:

±

Tryck på låsknappen igen.

VARNING

Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om takluckan stängs med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.

Solskärm

Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt för att stänga den.

Klämskydd

Takluckan har ett klämskydd som löser ut om luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det senast öppna läget.

VARNING

Takluckans klämskydd fungerar endast vid automatisk stängning, inte vid manuell.

Se till att ingen kommer i kläm då takluckan stängs.

72

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

02 Instrument och reglage

Personliga inställningar

A

E

D

B

C

Kontrollpanel.

Möjliga inställningar

För vissa av bilens funktioner kan personliga inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och audiofunktioner. För audiofunktioner, se sidan 219.

Kontrollpanel

Display

MENU

EXIT

ENTER

Navigering

Användning

Inställningarna visas i displayen (A).

Öppna menyn för att göra inställningar:

1.

Tryck

MENU

(B).

2.

Stega fram till t.ex.

Bilinställningar

med navigeringsknappen (E).

3.

4.

Tryck

ENTER

(D).

Välj alternativ med navigeringsknappen (E).

5.

Aktivera valet med

ENTER

.

Stänga menyn:

±

Håll in

EXIT

(C) under ca en sekund.

Klocka, justering

Timma och minut justeras var för sig.

1.

Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen

(E).

2.

3.

Välj siffra för justering med "pil höger" eller

"pil vänster" på navigeringsknappen.

Tryck

ENTER

för att starta klockan.

OBS

Har bilen 12-timmars klocka väljs

AM/PM

med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista minutsiffran har justerats.

Klimatinställningar

Autofläktjustering

I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens hastighet i

AUTO

-läge ställas in:

±

Välj mellan

Låg

,

Normal

och

Hög

.

Återcirkulationstimer

När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3–

12 minuter beroende på yttertemperaturen.

±

Välj

På/Av

om återcirkulationens timer ska vara aktiv eller inte.

02

``

73

02 Instrument och reglage

02

Personliga inställningar

Återställ allt

Återställer de valbara klimatfunktionerna till de fabriksinställda.

Bilinställningar

Fäll in speglar vid låsning*

Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.

Alternativen

På/Av

finns.

Nedsatt skydd*

Blockerat låsläge kan tillfälligt avaktiveras och larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan. Alternativen

Aktivera en gång

och

Fråga vid urstigning

finns, se sidorna

119 och 122.

Upplåsn. indikering, ljus

Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen

På/Av

finns.

Låsindikering, ljus

Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen

På/Av

finns.

Automatisk låsning – dörrar

Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.

Alternativen

På/Av

finns.

Upplåsning dörrar

Det finns två alternativ för upplåsning:

Alla dörrar

– låser upp båda dörrarna samt bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.

Förardörren, sedan alla

– låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.

Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bakluckan.

Nyckelfri dörröppning

Alla dörrar

– båda dörrarna samt bakluckan låses upp samtidigt

1

.

En av framdörrarna

– valfri dörr eller baklucka kan låsas upp separat.

Samtidig stängning/öppning alla rutor

För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtagsknapp på bilar med keyless-system kan denna funktion väljas:

Autostäng alla fönster

– alla rutor och takluckan stängs samtidigt med ett långt tryck på låsknappen.

För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp kan denna funktion väljas:

Autoöppna alla fönster

– alla rutor öppnas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.

Trygghetsbelysning

Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas:

30/60/90 sekunder

.

Ledbelysning

Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln tagits ur. Följande alternativ kan väljas:

30/60/90 sekunder

.

Information

VIN-nummer

– (Vehicle Identification

Number) är bilens unika identitetsnummer.

Antal nycklar

– visar hur många nycklar som finns registrerade för bilen.

1 Båda dörrarna samt bakluckan kan även låsas samtidigt.

74

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

02 Instrument och reglage

HomeLink EU*

Allmänt

HomeLink är en programmerbar fjärrkontroll som kan styra upp till tre olika anordningar

(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras inbyggt i det vänstra solskyddet.

HomeLinks panel består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.

OBS

HomeLink är konstruerad att inte fungera om bilen är låst från utsidan.

Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil).

Radera knapparnas programmering när bilen ska säljas.

Metalliska solskydd bör inte användas i bilar som är utrustade med HomeLink. Detta kan inverka negativt på HomeLinks funktion.

Handhavande

När HomeLink väl är programmerad kan denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.

Tryck in den programmerade knappen för att aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls intryckt.

OBS

Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar

Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.

Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLink.

VARNING

Om HomeLink används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten eller grinden under tiden den är i rörelse.

Använd inte HomeLink fjärrkontroll till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och -back. Garageporten ska reagera omedelbart när den känner att något hindrar rörelsen, stoppa direkt och backa tillbaka.

En garageport utan dessa egenskaper kan orsaka personskada. För vidare information, ring HomeLink Hotline:

008000 466 354 65 (kostnadsfritt). Det går

även ta kontakt via Internet: www.homelink.com.

Programmera första gången

Första punkten raderar minnet i HomeLink och ska inte utföras när bara en enstaka knapp ska omprogrammeras.

1.

2.

Tryck in de två yttre knapparna och släpp inte förrän indikeringslampan börjar blinka efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på att HomeLink är satt i "inlärningsläge" och redo att programmeras.

Placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från

HomeLink. Ha indikeringslampan under uppsikt.

02

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

75

02 Instrument och reglage

02

HomeLink

Ÿ

EU*

3.

4.

Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det behövs kanske flera försök på olika avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.

Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLink. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har

övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.

Testa programmeringen genom att trycka in den programmerade knappen på Home-

Link och titta på indikeringslampan:

Fast sken:

Indikeringslampan lyser med ett fast sken när knappen hålls intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen trycks in.

Ej fast sken:

Indikeringslampan blinkar snabbt i ca 2 sekunder och övergår sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.

Detta förlopp upprepas under ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garage-

1 Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.

5.

6.

7.

port, grind eller liknande aktiveras inte när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.

Leta upp "inlärningsknappen

1

" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.

Om det är svårt att hitta knappen, titta i leverantörens manual eller ring HomeLink

Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).

Det går även ta kontakt via Internet: www.homelink.com.

Tryck in och släpp "inlärningsknappen".

Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom denna tid måste nästa punkt utföras.

Tryck in den programmerade knappen på

HomeLink, medan "inlärningsknappen" fortfarande blinkar, håll den intryckt ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till

3 gånger för att avsluta programmeringen.

Programmera enstaka knapp

För att programmera om enstaka knapp, gör enligt nedanstående:

1.

Tryck in önskad knapp på HomeLink och släpp inte förrän punkt 3 är gjord.

2.

3.

4.

När indikeringslampan på HomeLink börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från HomeLink.

Ha indikeringslampan under uppsikt.

Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det behövs kanske flera försök på olika avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.

Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.

Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande - släpp båda knapparna.

Det snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.

Testa programmeringen genom att trycka in den programmerade knappen på Home-

Link och titta på indikeringslampan:

Fast sken:

Indikeringslampan lyser med ett fast sken när knappen hålls intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen trycks in.

76

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

5.

6.

7.

Ej fast sken:

Indikeringslampan blinkar snabbt i ca 2 sekunder och övergår sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.

Detta förlopp upprepas under ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.

Leta upp "inlärningsknappen

2

" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.

Om det är svårt att hitta knappen, titta i leverantörens manual eller ring HomeLink

Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).

Det går även ta kontakt via Internet: www.homelink.com.

Tryck in och släpp "inlärningsknappen".

Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom denna tid måste nästa punkt utföras.

Tryck in den programmerade knappen på

HomeLink, medan "inlärningsknappen" fortfarande blinkar, håll den intryckt ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till

3 gånger för att avsluta programmeringen.

Radera programmering

Det går bara radera programmeringen för alla knapparna på HomeLink, inte för enstaka knapp.

±

Tryck in de två yttre knapparna och släpp inte förrän indikeringslampan börjar blinka efter ca 20 sekunder.

> HomeLink är nu satt i s.k. "learnmode" och redo att programmeras på nytt, se sidan 75.

02 Instrument och reglage

HomeLink EU*

02

2 Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

77

Allmänt om klimat................................................................................... 80

Manuell klimatanläggning, AC................................................................ 82

Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................ 84

Luftdistribution........................................................................................ 87

Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................ 88

Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)................................................. 91

78

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

K L I M A T

03

03 Klimat

03

Allmänt om klimat

Luftkonditionering

Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).

OBS

Luftkonditioneringen kan stängas av, men för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.

Imma på rutornas insida

För att ta bort imma på rutornas insida ska defrosterfunktionen användas i första hand.

För att minska risken för uppkomsten av imma ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.

Is och snö

Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).

Felsökning och reparation

Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder för felsökning och reparation av klimatanläggningen.

Köldmedium

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast

R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.

Kupéfilter

All luft som kommer in i bilens kupé renas först med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.

OBS

Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att rätt filter monteras.

Display

Ovanför klimatpanelen finns en display. Där visualiseras de gjorda klimatinställningarna.

Personliga inställningar

Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas in:

Fläkthastighet i

AUTO

-läge (gäller endast bilar med ECC).

Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.

För information om hur inställningarna görs, se sidan 73.

80

03 Klimat

Allmänt om klimat

Ventilationsmunstycken i instrumentpanelen

Öppet

Stängt

Riktning av luftströmmen i sidled

Riktning av luftströmmen i höjdled

Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre sidorutorna.

Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.

ECC*

Faktisk temperatur

Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.

I systemet finns en solsensor som känner av från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför att temperaturen kan skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.

Sensorernas placering

Solsensorn finns på instrumentpanelens ovansida.

Temperatursensorn för kupén sitter bakom klimatpanelen.

Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.

Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.

OBS

Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller föremål.

Sidorutor och taklucka

För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.

Acceleration

Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort stund känna av en tillfällig temperaturökning.

Kondensvatten

Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.

03

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

81

03

03 Klimat

Manuell klimatanläggning, AC

Kontrollpanel

1

2

3

8

4

9

4

5

6 7

Fläkt

Återcirkulation

Defroster

Luftfördelning

AC ON/OFF

– Luftkonditionering På/Av

Eluppvärmd vänster framstol

Eluppvärmd höger framstol

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Temperatur

Funktioner

1. Fläkt

Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på vredet.

Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängd. Displayen visar symbol för fläkt och

OFF

.

2. Återcirkulation

Återcirkulation utestänger dålig luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned snabbare i varmt klimat Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.

Timer

Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen

återcirkulation är vald (minskas risken för is, imma och dålig luft. Se sidan 73, för att akti-

82

03 Klimat

Manuell klimatanläggning, AC

vera/avaktivera funktionen. Vid val av program defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.

3. Defroster

För att snabbt få bort imma och is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion

är inkopplad.

När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:

• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt på (kan slås av med

AC

-knappen (5)

återcirkulationen kopplas automatiskt ur.

När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.

4. Luftfördelning

Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas luftströmmen efter önskemål på rutor, kupé och golv.

En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är vald.

Se tabellen på sidan 87.

5. AC – På/Av

ON

: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.

OFF

: Luftkonditioneringen är av.

När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med

AC

-knappen). En symbol ovanför ON respektiveklimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är vald.

6 och 7. Eluppvärmda framstolar

(tillval vissa marknader)

Högre värme:

– Ett tryck på knappen – båda lamporna lyser.

Lägre värme:

– Två tryck på knappen – en lampa lyser.

Värmen avstängd:

– Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.

8. Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Använd eluppvärmningen för att få bort is och imma från bakruta och backspeglar. Ett tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna samtidigt. En tänd lampa i knappen visar att funktionen är aktiv.

Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på knappen. Med automatik kopplas bakrutan och backspeglarna ifrån efter 12 – 20 minuter beroende på yttertemperatur.

Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen

även efter 20 minuter för att hålla bakruta och backspeglar fria från is och imma

1

. Intensiteten på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.

9. Temperatur

Välj kyla eller värme för både förar- och passagerarsidan.

1 Beroende på marknad och gjorda tillval

03

83

03 Klimat

03

Elektronisk klimatanläggning, ECC*

Kontrollpanel

2 3

4

1

5

6

7

9

5

10

8

AUTO

Fläkt

Återcirkulation/Luftkvalitetssystem

Defroster

Luftfördelning

AC ON/OFF

– Luftkonditinering På/Av

Eluppvärmd framstol, vänster

Eluppvärmd framstol, höger

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Temperaturväljare

Funktioner

1. AUTO

AUTO

-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.

Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.

Vid tryck på

AUTO

stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar

AUTO KLIMAT

.

2. Fläkt

Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om

AUTO

väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.

OBS

Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar symbol för fläkt och

OFF

.

84

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

03 Klimat

3. Återcirkulation

Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.

från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.

Timer

Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen

återcirkulation är vald) minskas risken för is, imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera funktionen, se sidan 73.

OBS

Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.

3. Luftkvalitetssystem (tillval)

(samma knapp som återcirkulation)

Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter och en sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den gröna lampan (

A

) i knappen.

Aktivera luftkvalitetssensorn:

±

Tryck på

AUTO

(1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).

Eller:

±

Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan

(

A

) lyser.

Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat – ingen lampa lyser.

Återcirkulation är inkopplad – lampan (

M

) lyser.

Tänk på att:

Växla mellan tre funktioner genom att trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.

Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn vara inkopplad.

I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.

Elektronisk klimatanläggning, ECC*

Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta användas.

4. Defroster

För att snabbt få bort imma och is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion

är inkopplad.

När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:

• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt på (kan slås av med

AC

-knappen (6)

återcirkulationen kopplas automatiskt ur.

När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.

5. Luftfördelning

Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas luftströmmen efter önskemål på rutor, kupé och golv.

En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är vald.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

85

03

03 Klimat

03

Elektronisk klimatanläggning, ECC*

Se tabellen på sidan 87.

6. AC – På/Av (ON/OFF)

ON

: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.

OFF

: Av

När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med

AC

-knappen).

OBS

Klimatanläggningens avimningsfunktion med fuktsensor är kraftigt reducerad med luftkonditioneringen i avstängt läge (

OFF

), samt vid manuellt vald luftdistribution och fläkthastighet.

7 och 8. Eluppvärmda framstolar*

Gör så här för att få värme i en framstol:

±

Ett tryck på knappen – båda lamporna lyser.

Lägre värme:

±

Två tryck på knappen – en lampa lyser.

Värmen avstängd:

± Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.

9. Eluppvärmd bakruta och yttre speglar

Använd eluppvärmningen för att få bort is och imma från bakruta och backspeglar. Ett tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna samtidigt. En tänd lampa i knappen visar att funktionen är aktiv.

Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på knappen. Med automatik kopplas bakrutan och backspeglarna ifrån efter 12 – 20 minuter beroende på yttertemperatur.

Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen

1

även efter 20 minuter för att hålla bakruta och backspeglar fria från is och imma. Intensiteten på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.

10. Temperaturväljare

Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan kan ställas in separat.

Ett tryck på knappen aktiverar enbart en sida. Ytterligare ett tryck aktiverar den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.

Aktiv sida indikeras med knappens lampa och i displayen ovanför klimatpanelen.

När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.

OBS

Det går inte att påskynda uppvärmning/ nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Högre värme:

1 Beroende på marknad

86

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Luftdistribution

Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.

Används:

för att snabbt bli av med is och imma.

Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.

för att undvika imoch isbildning i kallt och fuktigt klimat.

(Inte för låg fläkthastighet.)

Luftström till rutorna och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.

för att få god komfort i varmt och torrt klimat.

Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.

för att få god nedkylning i varmt klimat.

03 Klimat

Luftdistribution

Luftdistribution

Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.

Används:

för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt klimat.

Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.

i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.

03

Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.

för att få värme till fötterna.

Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.

för att få svalare vid fötterna eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt, torrt klimat.

87

03 Klimat

03

Bränsledriven motor- och kupévärmare*

Allmänt om värmare

Parkeringsvärmaren värmer motor samt kupéutrymme och kan startas direkt eller med tidur.

Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur.

Om yttertemperaturen överstiger 25 °C kan värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är parkeringsvärmarens maximala gångtid

50 minuter.

VARNING

Bilen måste stå utomhus när bensin- och dieselvärmare används.

Tankning

OBS

När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök komma från bilens undersida, vilket är helt normalt.

Varningsdekal på tankluckan.

VARNING

Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.

Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen

PARKVÄRMARE PÅ

.

Parkering i backe

I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.

Batteri och bränsle

Om batteriet inte har fullgod laddning eller om nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.

± Bekräfta meddelandet med ett tryck på blinkerspakens

READ

-knapp.

VIKTIGT

Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.

För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används.

88

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

03 Klimat

Bränsledriven motor- och kupévärmare*

Aktivering av värmare

READ

-knapp

Tumhjul

1

RESET

-knapp

1

Symboler och displaymeddelanden

När någon av tidurens inställningar eller

Direktstart

aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande text.

Display

BRÄNSLEVÄR-

MARE PÅ

Innebörd

Värmaren är påslagen och arbetar.

TIDUR AKTIVT

FÖR BRÄNSLE-

VÄRMARE

VÄRMARE

AVSTÄNGD –

LÅG BATTERINIVÅ

VÄRMARE

AVSTÄNGD –

LÅG BRÄNSLE-

NIVÅ

Påminnelse om att värmaren kommer att starta på inställd tid efter att bilen lämnats, då startnyckeln tas ur startlåset.

Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.

Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart samt

50 km körning.

1 Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.

Direktstart och direktavstängning

1.

Stega med tumhjulet till

DIREKTSTART

.

2.

Tryck på

RESET

-knappen för att välja mellan

och

AV

.

: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt eller med programmerat tidur.

AV

: Parkeringsvärmaren avstängd.

Vid direktstart av värmaren kommer den att vara aktiverad i 50 minuter.

Uppvärmningen av kupén startar så fort motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.

OBS

Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.

Inställning av tidur

Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska användas och vara uppvärmd.

Välj mellan

TIDUR 1

och

TIDUR 2

.

1.

Stega med tumhjulet till

TIDUR 1

.

PARKVÄRM

2.

Tryck kort på

RESET

-knappen för att komma till den blinkande timinställningen.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

89

03

03 Klimat

03

Bränsledriven motor- och kupévärmare*

3.

4.

Välj önskad timme med tumhjulet.

Tryck kort på

RESET

för att komma till minutinställningen.

Välj önskad minut med tumhjulet.

5.

6.

Tryck kort på

RESET

för att bekräfta inställningen.

Tryck på

RESET

för att aktivera tiduren.

7.

Efter inställning av

TIDUR 1

kan en andra tid programmeras i

TIDUR 2

genom att stega dit med tumhjulet.

Inställning av den alternativa tiden görs på samma sätt som för

TIDUR 1

.

Avstängning av tidurstartad värmare

En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:

1.

2.

Tryck på

READ

-knappen.

Stega fram till text

PARKVÄRM TIDUR 1

eller

PARKVÄRM TIDUR 2

med tumhjulet.

3.

Texten

blinkar i displayen.

Tryck på

RESET

.

Texten

AV

visas med fast sken och värmaren stängs av.

En tidurstartad värmare kan även stängas av enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och direktavstängning".

Klocka/tidur

Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.

OBS

Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.

90

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Tillskottsvärmare (diesel)

I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i kupén vid kallt väder.

Värmaren startar automatiskt när extra värme behövs då motorn är igång.

Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.

OBS

Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller stängas av manuellt utan kontrolleras enbart av bilens elektronik.

När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök komma från bilens undersida, vilket är helt normalt.

03 Klimat

Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)

03

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

91

92

Framstolar............................................................................................... 94

Kupébelysning........................................................................................ 97

Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 100

Baksäte................................................................................................. 104

Lastutrymme......................................................................................... 105

I N T E R I Ö R

04

04

04 Interiör

Framstolar

Sittställning

Förar- och passagerarstolen kan ställas in för optimal sitt- och körställning.

Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.

Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa upp/ned.

Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.

Ändra svankstödet

1

, vrid ratten.

Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.

1 Gäller även elmanövrerad stol.

Manöverpanel för elmanövrerad stol*.

Spak (2) finns inte på alla stolsmodeller.

VARNING

Ställ in rätt körställning på förarstolen och justera säkerhetsbältet, se sidan 18, innan körning påbörjas, aldrig under färd.

Kontrollera att stolen är i låst läge.

OBS

Vid påtagning av bältet hämtas det enklast nere vid bältesguiden, inte över axeln.

Insteg till baksäte

Handtag för insteg

Knapp för insteg

Mekanisk stol

Föra stolen framåt:

1.

2.

3.

Lossa bältet från bältesguiden, se sidan 20.

Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll samtidigt ryggstödet framåt till låst läge.

Skjut stolen framåt.

94

04 Interiör

Framstolar

Föra stolen bakåt:

1.

Skjut stolen bakåt tills den når sitt ursprungsläge.

2.

3.

Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll samtidigt tillbaka ryggstödet.

Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.

Elmanövrerad stol*

Föra stolen framåt:

1.

2.

Lossa bältet från bältesguiden, se sidan 20.

Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll samtidigt ryggstödet framåt till låst läge.

3.

Föra stolen bakåt:

1.

Håll knappen (2) intryckt tills stolen når sitt ursprungsläge.

2.

Håll knappen (2) intryckt medan stolen åker framåt.

3.

Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll samtidigt tillbaka ryggstödet.

Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.

OBS

Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för att underlätta in- och ursteg till baksätet.

Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt främsta läge går stolen automatiskt bakåt ca 6 cm efter några sekunder.

VARNING

Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.

Bältet på passagerarsidan fram ska vara i bältesguiden under körning, även när ingen passagerare sitter i stolen.

Golvmattor*

Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.

VARNING

Golvmattan vid förarplatsen ska vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid och under pedalerna.

Elmanövrerad stol*

Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge

I

eller

II

.

Sittdynans framkant upp/ner

Stol framåt/bakåt

Stol upp/ner

Ryggstödslutning

Ett överbelastningsskydd utlöses om någon stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

95

04

04 Interiör

04

Framstolar

Minnesfunktion

Knappar för minnesfunktion.

Lagra inställning

1.

Ställ in stolen.

2.

Håll knapp

M

intryckt, samtidigt som knapp

1

,

2

eller

3

trycks in.

Använda lagrad inställning

Tryck in en av minnesknapparna

1

3

tills stolen stannar. Om knappen släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.

Nödstopp

Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på valfri knapp så avbryts rörelsen.

VARNING

Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.

Kontrollera att inga föremål finns framför, bakom eller under stolen vid inställning.

Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.

Minne i fjärrkontroll

Förarstolens inställningar lagras i minnet till den fjärrkontroll som bilen låses med. När bilen låses upp med samma fjärrkontroll intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.

OBS

Fjärrkontrollens minne är oberoende av stolens minne.

96

Läslampor och kupébelysning

04 Interiör

Takbelysning

Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck på respektive knapp i takkonsolen.

Instegsbelysning

Instegsbelysningen (och kupébelysningen) tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.

Make up-spegel*

Kupébelysning

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Belysning lastutrymme

04

Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.

Läslampa vänster, på/av

Kupébelysning

Läslampa höger, på/av

All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge

I

och

II

samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 30 minuter efter det att:

• motorn stängts av och tändningen är i läge

0

bilen har låsts upp men motorn har inte startats.

Lampan tänds respektive släcks automatiskt då locket öppnas eller stängs.

Kupébelysning i baksäte och lastutrymme.

Förutom kupébelysningen har lastutrymmet ytterligare en lampa på vänster sida i lastutrymmet.

Belysningen i kupé och lastutrymme tänds respektive släcks då bakluckan öppnas eller stängs.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

97

04 Interiör

04

Kupébelysning

Belysningsautomatik

Med knapp (2), se sidan 97, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:

Av – höger sida (märkt med

0

) nedtryckt, belysningsautomatiken är avstängd.

Neutralläge – belysningsautomatiken är aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.

På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.

Neutralläge

När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i

30 sekunder om:

• bilen låses upp med nyckel eller fjärrkontroll

• motorn stannats och startnyckeln vridits till läge

0.

Kupébelysningen släcks när:

• motorn startar bilen låses med nyckel eller fjärrkontroll.

Kupébelysningen tänds och förblir tänd i

5 minuter om någon av dörrarna är öppen.

Om någon belysning tänds manuellt och bilen låses kommer den att släckas automatiskt efter

5 minuter.

98

04 Interiör

Kupébelysning

04

99

04

04 Interiör

Förvaringsplatser i kupén

Förvaringsplatser

100

04 Interiör

Förvaringsplatser i kupén

Kavajhållare

Förvaringsfack i dörrpanel.

Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor (klädselberoende).

Biljettklämma

Kavajhållare, endast för lätta plagg.

Handskfack

Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och mugghållare (alternativt förvaringsfack*).

Flaskhållare*

Förvaringsfack i bakre sidopaneler med plats för upp till tre stycken läskedrycksburkar.

Förvaringsfack för första förband.

Förvaringsfickor för kartor och tidningar.

VARNING

Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.

Handskfack

Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för mynt, pennor och bensinkort finns.

Handskfacket kan låsas med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad. Mer information finns på sidan 111.

Kavajhållaren finns på passagerarstolens nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.

04

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

101

04 Interiör

Förvaringsplatser i kupén

Förvaring under främre armstödet Mugghållare i mittkonsolen

04

Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.

Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i det delbara armstödet. Tryck på den mindre knappen och lyft armstödet för att öppna det grunda facket. Tryck på den större knappen och lyft armstödet för att öppna det djupare facket.

I det djupare facket finns det plats för

10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste förvaras stående på högkant för att alla 10 ska få plats.

Under jalusiet finns utrymme för en dubbel mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i mugghållarens bakkant där ett urtag finns.

Om mugghållaren ska monteras – passa först in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner mugghållarens bakkant.

Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i dess framkant och dra framåt.

102

04 Interiör

Förvaringsplatser i kupén

Askkopp* Förvaringsfack bakom växelspaken Flaskhållare*

Då knappar inte finns för parkeringshjälp och

BLIS, se sidorna 144 och 146, kan utrymmet användas som förvaringsfack.

En flaskhållare för större flaskor är placerad bak på tunnelkonsolen.

En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.

Öppna askkoppen genom att dra ut luckans

överkant.

För att tömma askkoppen:

1.

Tryck ned spärren, se föregående bild, och tippa luckan utåt.

2.

Lyft sedan ut askkoppen.

04

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

103

04 Interiör

Baksäte

Fällning av ryggstöd i baksäte

4.

Kontrollera att ryggstödet är låst.

Armstöd i baksätet

04

104

Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta frakt av långa föremål.

Nerfällning av ryggstöd

1.

Dra upp och fram låsspärren för att lösgöra ryggstödet. En röd indikering (A) visar att ryggstödet inte längre är spärrat.

2.

Fäll ryggstödet framåt.

Uppfällning av ryggstöd

1.

Vik upp ryggstödet.

2.

3.

Lägg bilbältet över ryggstödet.

Tryck ryggstödet bakåt till låst läge.

VARNING

Lägg bältesbanden över ryggstöden innan ryggstöden åter fälls upp till fastlåst läge.

OBS

När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda indikeringen (A) inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.

Armstödet i baksätet kan fällas ner för passagerarnas bekvämlighet eller för att ge plats för lång last. Armstödet fälls ner när något av ryggstöden fälls ner.

För säkring av last, se sidan 160.

04 Interiör

Lastutrymme

Mjukt insynsskydd*

Mjukt insynsskydd.

Insynsskyddet dras över bagaget och sätts fast i de bakre lastsäkringsöglorna. Lossa (D) och vid behov (C) under lastning.

Ditsättning av insynsskydd

1.

Haka fast krokarna i de främre lastsäkringsöglorna vid golvet (A).

2.

Sätt i de främre fästena i (B) genom trycka ihop den fjäderbelastade skenan och sätta den på plats på båda sidor.

3.

4.

Sätt i de bakre fästena i (C) på samma sätt.

Haka fast krokarna i de bakre lastsäkrings-

öglorna (D).

Upphängning av insynsskyddet när det inte används

1.

Haka loss krokarna från de bakre lastsäkringsöglorna (D).

2.

Tryck ihop skenan och ta loss den från det bakre fästet (C). Lägg skenan längst fram på lastutrymmets golv.

3.

Haka fast krokarna i skenan intill fästpunkterna (B).

Insynskyddet hänger nu intill baksätets ryggstöd till nästa gång det ska användas.

Borttagning av insynsskydd

1.

Haka loss krokarna och ta loss en skena i taget genom att trycka ihop dem och ta loss dem från sina fästpunkter.

2.

När alla fästpunkter är lossade kan insynskyddet rullas ihop och placeras längst bak på lastutrymmets golv för att göra plats för skrymmande last.

OBS

Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 160.

Hårt insynsskydd*

Ditsättning av insynsskydd

1.

Skjut in alla fyra låskolvarna genom att dra låsknapparna till sitt ändläge innan insynsskyddet lyfts in i lastutrymmet. Låskolvarna stannar i infällt läge.

2.

Lyft försiktigt in insynsskyddet på tvären i lastutrymmet, vrid det tillbaka och luta framkanten lite uppåt.

04

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

105

04 Interiör

04

Lastutrymme

Lås och stödpinnar.

3.

Lägg den främre delen på de två stödpinnarna bakom låspunkterna (A) på båda sidor.

4.

5.

6.

Placera det ena bakre låset vid (B) och skjut ut låskolven genom att föra låsknappen framåt.

Placera det andra bakre låset på samma sätt och skjut ut låskolven genom att föra låsknappen framåt.

Skjut ut de främre låskolvarna, en i taget så att de låser i sina låspunkter (A).

Insynsskyddets lucka kan fällas upp vid lastning.

OBS

Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 160.

Borttagning av insynsskydd

1.

Skjut in de främre låskolvarna vid (A) till sina ändlägen genom att dra låsknapparna bakåt på båda sidor.

2.

3.

Skjut in de bakre låskolvarna vid (B) till sina

ändlägen genom att dra låsknapparna bakåt på båda sidor.

Lyft upp och vrid insynsskyddet innan det lyfts ut från lastutrymmet.

Uppfällning av golvlucka

Utan insynsskydd

Fäll upp golvluckan och fäst den i låsklackarna på båda sidor.

Med hårt insynsskydd

Fäll upp luckan på insynsskyddet. Fäll därefter upp golvluckan och haka den i kroken som sitter under insynsskyddet.

106

04 Interiör

Skyddsnät*

Borttagning av skyddsnät

1.

Lätta på bandens sträckning.

2.

3.

Haka av krokarna från öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.

Lossa nätet från fästpunkterna i takpanelerna.

4.

Vik ihop skyddsnätet och förvara det i påsen.

VARNING

Last i lastutrymmet måste förankras väl

även om skyddsnätet är korrekt monterat.

Lastutrymme

Lastsäkringsöglorna används till att fästa spännband eller nät som ska förankra gods i lastutrymmet.

Vid bilbältets glidskena på var sida finns ytterligare två öglor som kan används för förankring av last när skyddsnät inte används.

För säkring av last, se sidan 160.

Skyddsnätet placeras bakom framstolarnas ryggstöd. Skyddsnätet är endast avsett att användas när baksätets ryggstöd är nerfällda.

För säkring av last, se sidan 160.

Ditsättning av skyddsnät

1.

Fäll ner ryggstöden på båda sidor, se sidan 104.

2.

3.

Sätt fast skyddsnätet i takpanelens fästen.

Sätt fast krokarna i öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.

4.

5.

Sträck banden vid behov.

Kontrollera alla infästningar.

Lastsäkringsöglor*

04

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

107

Fjärrkontroll med nyckelblad................................................................. 110

Låspunkter............................................................................................ 113

Keyless drive*........................................................................................ 114

Batteri i fjärrkontroll............................................................................... 117

Låsning och upplåsning........................................................................ 118

Larm*..................................................................................................... 121

108

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

L Å S O C H L A R M

05

05 Lås och larm

05

Fjärrkontroll med nyckelblad

Fjärrkontroll

Bilen levereras med två fjärrkontroller. De fungerar även som startnycklar.

Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning av förardörr och handskfack.

Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa nya nyckelblad.

Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en och samma bil kan programmeras och användas.

Indikering med blinkningar vid låsning/ upplåsning

När bilen låses upp med Keyless drive-systemet eller fjärrkontrollen, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.

Vid låsning sker indikeringen med en lång blinkning och endast om alla lås är låsta, efter att dörrar och baklucka stängts.

Med hjälp av personliga inställningar är det möjligt att koppla bort indikeringen med blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om korrekt låsstatus erhållits, se sidan 74.

Förlust av fjärrkontroll

Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska de andra fjärrkontrollerna tas med till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade fjärrkontrollens kod raderas ur systemet.

Elektronisk startspärr

Fjärrkontrollerna är försedda med kodade chips. Koden måste stämma överens med läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen kan endast startas om rätt fjärrkontroll med korrekt kod används.

Fjärrkontrollfunktioner

Låsning

– Låser samtliga dörrar och baklucka. Ett långt tryck stänger även sidorutorna och takluckan.

Upplåsning

– Låser upp dörrarna och bakluckan. Ett långt tryck öppnar även sidorutorna.

Trygghetsbelysning

– Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna

(tillval). Belysningen släcks automatiskt

110

05 Lås och larm

Fjärrkontroll med nyckelblad

efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 74.

Baklucka

– Ett tryck på knappen låser upp enbart bakluckan.

1

Panikfunktion

– Används för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet. Om den röda knappen hålls intryckt i minst tre sekunder eller trycks in två gånger inom tre sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med samma knapp, efter att den varit aktiv minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av efter 30 sekunder.

VIKTIGT

Fjärrkontrollens smala del är extra känslig eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte startas om chipset förstörs.

Löstagbart nyckelblad

Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad kan:

• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrkontrollen, se sidan 111, se sidan 115.

åtkomst till handskfacket spärras, se sidan 112.

Losstagning av nyckelblad

För att ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:

Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.

Dra samtidigt ut nyckelbladet.

Ditsättning av nyckelblad

Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på sin plats i fjärrkontrollen.

1.

2.

Håll fjärrkontrollen med den spetsiga

änden ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.

Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i spärrat läge. Ett "klick" hörs.

Upplåsning dörr med nyckelblad

Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:

1.

2.

Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.

Vrid bladet 45 grader medurs och öppna dörren.

OBS

När förardörren låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset, se sidan 122.

1 Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.

05

``

111

05 Lås och larm

Fjärrkontroll med nyckelblad

Låsning av handskfack

OBS

Fjärrkontroll utan nyckelblad kan inte låsa upp handskfacket.

Funktionen kan med fördel användas när bilen lämnas till service, hotell eller liknande.

05

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad. (För information om nyckelblad, se sidan 111.)

Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.

Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.

Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.

Dra ut nyckelbladet.

±

Upplåsning sker i omvänd ordning.

112

Låspunkter för fjärrkontroll med nyckelblad.

Låspunkter för fjärrkontroll utan nyckelblad.

05 Lås och larm

Låspunkter

05

113

05 Lås och larm

05

Keyless drive*

Nyckellöst lås- och startsystem

Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i väskan.

Systemet gör det bekvämare att öppna bilen t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrkontrollen.

Bilens två fjärrkontroller har keyless-funktion.

Det går att beställa flera. Systemet kan hantera upp till sex fjärrkontroller med keylessfunktion.

Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m från bilen

För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.

Det innebär att den som skall öppna en dörr måste bära fjärrkontrollen med sig. Det går inte att öppna en dörr om fjärrkontrollen befinner sig på andra sidan av bilen.

Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det område som täcks in av systemets antenner.

Om någon lämnar bilen och tar med sig en fjärrkontroll med keyless-funktionen så visas ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.

Varningsmeddelandet försvinner när fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet vridits till läge

0

. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge

I

eller

II

efter det att någon öppnat och stängt en dörr.

När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen efter att något av nedanstående gjorts: en dörr har öppnats och stängts startvredet har vridits till läge

0

READ

-knappen har tryckts in.

Lämna aldrig någon fjärrkontroll i bilen

Om en fjärrkontroll med keyless-funktion glömts kvar i bilen så passiveras den när bilen låses. Ingen obehörig kan då öppna dörren.

Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och användas igen. Hantera därför alla fjärrkontroller med samma varsamhet.

Störningar i fjärrkontrollens funktion

Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att undvika detta: placera inte fjärrkontrollen nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av metall.

Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt, se sidan 110.

114

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

05 Lås och larm

Keyless drive*

Upplåsning dörr med nyckelblad Låsning

OBS

På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras till

P

-läget och startvredet vridas till

0

-läget.

I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.

Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.

När fjärrkontrollen är inom det område som täcks av systemets antenner, låses dörrarna och bakluckan på följande sätt:

±

Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.

Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.

När bilen låses åker låsknapparna på insidan av dörrarna ner.

Upplåsning

När fjärrkontrollen är inom det område som täcks av systemets antenner:

1.

2.

Öppna dörrarna genom att dra i respektive dörrhandtag.

Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och lyft bakluckan.

Om keyless-funktionen i fjärrkontrollen av någon anledning inte fungerar kan bilen låsas upp med hjälp av fjärrkontrollfunktionerna, se sidan 110.

Elmanövrerad stol – minnesfunktion i fjärrkontrollen

Om flera personer med keyless-funktion i fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som först

öppnar dörren sin inställning av förarstolen.

05

Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:

1.

För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.

2.

Lås upp dörren med nyckelbladet.

OBS

När förardörren låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset, se sidan 122.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

115

05 Lås och larm

Keyless drive*

Antennplacering

05

Keyless-systemet har ett antal inbyggda antenner utplacerade i bilen:

Stötfångare bak, mitten insida

Lastutrymme, mitten längst in under golv

Dörrhandtag, vänster

Mittkonsol, under bakre del

Dörrhandtag, höger bak

Mittkonsol, under främre del

VARNING

Personer med inopererad pacemaker bör inte komma närmare Keyless-systemets antenner än 22 cm med pacemakern. Detta för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.

Personliga inställningar

För keyless-funktionerna kan personliga inställningar göras, se sidan 74.

116

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Svagt batteri i fjärrkontroll

När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras tänds Informationssymbolen och

BYT BATTERI I

BILNYCKELN

eller

BILNYCKEL – BYT

BATTERI

visas i displayen.

Byte av batteri i fjärrkontroll

2.

3.

Lyft av locket.

Titta noga hur batteriets (

+

)- och (

)-sida är monterat (en skiss finns under locket).

4.

Bänd bort och byt batteriet. Undvik att vidröra batteriet och dess kontaktytor med fingrarna.

Sätt tillbaka locket och tryck fast det.

5.

Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.

05 Lås och larm

Batteri i fjärrkontroll

05

Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt avstånd, bör batteriet bytas

(typ CR 2450, 3 V).

1.

Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen nedåt och bänd upp locket med en liten mejsel.

117

05 Lås och larm

05

Låsning och upplåsning

Låsning/upplåsning från utsidan

För bilar med Keyless-system, se sidan 114.

Upplåsning

Fjärrkontrollens upplåsningsknapp kan låsa upp bilen på två olika sätt (välj sätt i personliga inställningar, se sidan 74):

Med ett tryck låsa upp dörrarna och bakluckan

Med ett tryck låsa upp förardörren och med ytterligare ett tryck låsa upp de andra dörrarna samt bakluckan.

Låsning

Fjärrkontrollen låser dörrarna och bakluckan samtidigt. Dörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas*.

Tankluckan går inte att öppna när bilen har låsts med fjärrkontrollen.

OBS

Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen. När dörren stängs finns risk att nycklarna blir inlåsta*.

VARNING

Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst i bilen om den låses utifrån med fjärrkontrollen. Det går då inte att ta sig ut med några reglage i bilen.

Genomvädringsfunktion

Ett långt tryck på upplåsnings- eller låsknappen öppnar respektive stänger alla rutor samtidigt (stänger också öppen taklucka).

Funktionen kan användas t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.

Olika personliga inställningar kan göras, se sidan 74.

Baklucka

Upplåsning

Upplåsning av enbart bakluckan:

±

Tryck på fjärrkontrollens knapp för upplåsning av bakluckan.

Låsning

Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs låses den inte. Lås med fjärrkontrollen eller inifrån för att både dörrarna och bakluckan ska låsas.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås igen automatiskt (gäller inte vid låsning från insidan). Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För bilar med larm, se sidan 122.

Låsning/upplåsning från insidan

Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan dörrarna och bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.

Upplåsning

± Tryck in låsknappens övre del. Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor.

118

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

05 Lås och larm

Låsning och upplåsning

Låsning

± Tryck in låsknappens nedre del.

Ett långt tryck stänger även alla rutor och takluckan.

Öppning av dörrar

När dörrarna är låsta från insidan:

± Dra två gånger i handtaget, dörrarna låses upp och öppnas.

Automatisk låsning

Då bilens hastighet överskrider 7 km/h kan dörrar och baklucka låsas automatiskt.

När funktionen är aktiverad och dörrarna har låsts kan de öppnas på två sätt:

Dra två gånger i något av dörröppningshandtagen

Tryck på upplåsningsknappen vid dörr-

öppningshandtaget.

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom personliga inställningar, se sidan 74.

Blockerat låsläge

Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan

öppnas från insidan om de är låsta med fjärrkontrollen.

Blockerat låsläge aktiveras med fjärrkontrollen och inträder med 25 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.

Bilen kan endast låsas upp med fjärrkontrollen vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.

Tillfällig avaktivering

A

E

D

Aktiva menyval indikeras med ett kryss.

Display

MENU

EXIT

ENTER

Navigering

B

C

05

``

119

05 Lås och larm

05

Låsning och upplåsning

Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan, kan funktionen

Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.

Det görs på följande sätt:

1.

Gå in i menysystemet under

Bilinställningar

(för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 74).

2.

3.

Välj

Nedsatt skydd

.

Välj

Aktivera en gång

: Instrumentpanelens display visar meddelandet

Nedsatt skydd – Se handbok

och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.

eller

Välj

Fråga vid urstigning

: Varje gång nyckeln vrids till läge

0

visar ljudanläggningens display meddelandet

ENTER minskar skyddet tills motorn startas igen. EXIT avbryter

– välj då något av alternativen:

Om Blockerat låsläge ska stängas av:

Tryck

ENTER

och lås bilen.

Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt, se sidan 122.

Nästa gång nyckeln vrids till läge

II

nollställs systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet

Fullt skydd

och därmed är

Blockerat låsläge samt Larmets rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.

eller

Om låssystemet inte ska förändras: Gör inget val alls och lås bilen. Eller tryck

EXIT

och lås bilen.

OBS

Om bilen är utrustad med larm:

Tänk på att bilen larmas när den låses.

Om någon av dörrarna öppnas inifrån går larmet igång.

VARNING

Lämna inte kvar någon i bilen utan att först avaktivera funktionen Blockerat låsläge för att inte riskera att någon blir inlåst.

120

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

05 Lås och larm

Larm*

Larmsystem

När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.

Larmet löser ut om:

• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor) bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningssensor) batterikabeln kopplas ifrån någon försöker koppla bort sirenen bakrutan krossas.

Larmindikator

En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:

Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.

Dioden blinkar en gång varannan sekund –

Larmet är inkopplat.

Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av larmet och fram till dess att tändningen slås på – Larmet har varit utlöst.

Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett meddelande i displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.

OBS

Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.

Inkoppling av larmfunktion

±

Tryck på fjärrkontrollens låsknapp. En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att dörrarna är låsta.

VIKTIGT

Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och dioden på instrumentpanelen blinkar en gång varannan sekund.

Frånkoppling av larmfunktion

± Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.

05

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

121

05 Lås och larm

05

Larm*

Automatisk återaktivering av larm

Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt lämnas med larmet frånkopplat.

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter frånkoppling av larmet

(och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses samtidigt.

Stänga av utlöst larm

± Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp eller sätt in nyckeln i tändningslåset.

En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.

Larmsignaler

Vid larm sker följande:

En siren ljuder under 25 sekunder. Den har ett eget batteri som träder in om inte bilens batteri har tillräcklig laddning eller kopplas ifrån.

Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem minuter eller tills larmet kopplas ifrån.

Fjärrkontroll ur funktion Reducerad larmnivå

A

E

D

Om fjärrkontrollen av någon anledning inte fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen startas på följande sätt:

1.

2.

Öppna förardörren med nyckelbladet.

Larmet löser ut och sirenen ljuder.

På bilar med Keyless drive-system: Ta först bort vredet genom att trycka in spärren (1) och dra ut (2).

3.

Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset (3).

Larmet avaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt tills startnyckeln vridits till läge

II

.

Aktiva menyval indikeras med ett kryss.

Display

MENU

EXIT

ENTER

Navigering

B

C

122

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

05 Lås och larm

Larm*

För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet – om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt stängas av.

Det görs på följande sätt:

1.

Gå in i menysystemet under

Bilinställningar

(för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 74).

2.

Välj

Nedsatt skydd

.

3.

Välj

Aktivera en gång

: Instrumentpanelens display visar meddelandet

Nedsatt skydd – Se handbok

och Rörelse- och lutningssensorer stängs av när bilen låses.

eller

Välj

Fråga vid urstigning

: Varje gång nyckeln vrids till läge

0

visar ljudanläggningens display meddelandet

ENTER minskar skyddet tills motorn startas igen. EXIT avbryter

– välj då något av alternativen:

Om rörelse- och lutningssensorer ska avaktiveras: Tryck

ENTER

och lås bilen.

Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs det av samtidigt, se sidan 119.

Nästa gång nyckeln vrids till läge

II

nollställs systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet

Fullt skydd

och därmed är rörelse- och lutningssensorer samt Blockerat låsläge åter inkopplade.

eller

Om sensorerna inte ska stängas av: Gör inget val alls och lås bilen. Eller tryck

EXIT

och lås bilen.

Test av larmsystem

Test av rörelsesensor i kupé

1.

Öppna samtliga fönsterrutor.

2.

Aktivera larmet. Aktivering av larmet bekräftas med en långsam blinkning av lampan.

3.

4.

5.

Vänta 30 sekunder.

Testa rörelsesensorn i kupén genom att lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.

Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.

Test av larm för dörrar

1.

Aktivera larmet.

2.

Vänta 30 sekunder.

3.

Lås upp med nyckel på förarsidan.

4.

5.

Öppna en av dörrarna. En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.

Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.

Test av larm för motorhuv

1.

Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.

2.

Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.

3.

4.

5.

Vänta 30 sekunder.

Öppna motorhuven med handtaget under instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.

Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.

05

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

123

Allmänt.................................................................................................. 126

Bränslepåfyllning................................................................................... 128

Start av motor....................................................................................... 129

Start av motor – Flexifuel...................................................................... 131

Keyless drive*........................................................................................ 133

Manuell växellåda.................................................................................. 134

Automatväxellåda................................................................................. 136

Bromssystemet..................................................................................... 140

DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*........................................... 142

Parkeringshjälp*.................................................................................... 144

BLIS* – Blind Spot Information System................................................ 146

Bogsering och bärgning........................................................................ 149

Starthjälp............................................................................................... 151

Körning med släpvagn.......................................................................... 152

Draganordning*..................................................................................... 154

Delbar dragkrok*................................................................................... 156

Lastning................................................................................................. 160

Anpassning av ljusbild.......................................................................... 161

124

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

S T A R T O C H K Ö R N I N G

06

06 Start och körning

06

Allmänt

Ekonomisk körning

Att köra ekonomiskt och spara miljön är att köra förutseende och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se sidan 14.

Kör motorn varm så snart som möjligt.

Låt inte motorn gå på tomgång utan kör med lätt belastning så snart det är möjligt.

En kall motor drar mer bränsle än en varm.

Undvik häftiga inbromsningar.

Kör inte med onödig last i bilen.

Använd inte vinterdäck när vägarna är torra.

Ta bort lasthållaren när den inte används.

Undvik att köra med öppna fönster.

Halt väglag

Öva halkkörning under kontrollerade former, för att lära känna den nya bilens reaktioner.

Motor och kylsystem

Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terr-

äng, extrem hetta eller med tung last, finns det risk att motor och kylsystem överhettas.

Undvik överhettning i kylsystemet

Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.

Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp efter en hård körning.

Ta bort extraljus som sitter framför grillen om du kör i extremt varmt väder.

Undvik överhettning i motorn

Kör inte motorn på högre än 4500 varv per minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terr-

äng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.

Öppen baklucka

Undvik att köra med öppen baklucka. Om det

ändå är nödvändigt att köra med öppen lucka en kortare sträcka, gör så här:

1.

Stäng alla fönster.

2.

Fördela luften mot rutan och golvet och kör fläkten på högsta hastighet.

VARNING

Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.

Vadning

Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst

25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.

Extra försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.

VIKTIGT

Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.

Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.

Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.

Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.

126

VIKTIGT

Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund, det kan orsaka elfel i bilen.

Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.

Bogsera bilen ur vattnet.

Överbelasta inte batteriet

De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge

II

när motorn är avstängd.

Använd istället läge

I

, då mindre ström förbrukas.

Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrkontrollen är tagen ur startlåset.

Exempel på funktioner som drar mycket ström

är:

• kupéfläkt vindrutetorkare audioanläggning (hög volym) parkeringsljus.

Var även uppmärksam på olika tillbehör som belastar det elektriska systemet. Använd inte funktioner som drar mycket ström när motorn

är avstängd.

Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.

Ladda batteriet genom att starta motorn.

06 Start och körning

Allmänt

06

127

06 Start och körning

06

Bränslepåfyllning

Öppning av tanklucka

3.

4.

Dra ut locket.

Häng upp locket på insidan av tankluckan.

OBS

Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid tills ett eller flera tydliga klick hörs.

Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan tankning!

Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 54. Motorn måste vara avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.

Stängning

Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.

Tanklock

1.

Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd känns.

2.

Vrid förbi motståndet till stopp.

Påfyllning av bränsle

Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.

OBS

En överfull tank kan vid varmt väder rinna

över.

Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt, se sidan 263.

VARNING

Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.

Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.

Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan

åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och personskada.

Bensin

VIKTIGT

Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen, om det inte har rekommenderats av Volvo.

För mer information om bensin, se sidan 263.

Diesel

Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C till

–40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. För mer information, se sidan 264 .

VIKTIGT

Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.

128

06 Start och körning

Start av motor

Innan motorn startas

±

Dra åt parkeringsbromsen.

Automatväxellåda

±

Sätt växelväljaren i läge

P

eller

N

.

Manuell växellåda

Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.

VARNING

Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.

Startnyckeln måste vara i läge

II

vid bogsering.

OBS

Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

Start av motor

Bensin

± Vrid startnyckeln till läge

III

. Om motorn ej startar inom 5 – 10 sekunder, släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.

Diesel

1.

Vrid startnyckeln till läge

II

.

> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn pågår, se sidan 47.

2.

Vrid nyckeln till läge

III

när kontrollsymbolen släcks.

Autostart (5-cylindrig)

Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless drive, se sidan 114) hållas i läge

III

tills motorn har startat.

Vrid startnyckeln till startläge och släpp den.

Startmotorn arbetar sedan automatiskt tills motorn har startat.

OBS

Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan att invänta förvärmning av motorn, kan den automatiska startsekvensen fördröjas några sekunder.

Start- och rattlås

0 – Låsläge

Rattlåset låser ratten när nyckeln tas ur låset.

I – Radioläge

Vissa elkomponenter kan kopplas in. Motorns elsystem

är inte inkopplat.

II – Körläge

Nyckelns läge under körning.

Bilens elsystem är inkopplat.

06

``

129

06 Start och körning

06

Start av motor

III – Startläge

Startmotorn kopplas in.

Nyckeln släpps och fjädrar automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.

Ett tickande ljud kan höras om nyckeln är i ett mellanläge.

Vrid nycklen till läge

II

och tillbaka för att bli av med ljudet.

När rattlåset är aktiverat

Om framhjulen står så att det blir spänningar i rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att starta.

1.

2.

Ta ur nyckeln, vrid ratten så att spänningen släpper.

Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök görs.

VARNING

Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset aktiveras och bilen går inte att styra.

VARNING

Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när bilen lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.

Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas så minskar risken för stöld.

Startnycklar och elektronisk startspärr

Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då aktiveras av misstag.

130

06 Start och körning

Start av motor – Flexifuel

Allmänt om start med Flexifuel

Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil, se sidan 129.

OBS

Startspärren aktiveras vid upprepade startförsök. Innan nytt startförsök kan göras måste startnyckeln/-vredet först vridas tillbaka till läge

I

eller

0

.

VIKTIGT

Om motorn inte startar trots upprepade startförsök; kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

Motorvärmare*

1.

2.

3.

Vid startsvårigheter

Om motorn inte startar vid första försöket, gör följande:

Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.

Vrid startnyckeln/-vredet till läge

III

.

När motorn startat; lätta gaspedalen efter hand som motorns varvtal ökar.

Om motorn inte startar efter

10 sekunder, andra försöket

±

Vrid startnyckeln/-vredet till läge motorn startar, dock ej längre än 60 sekunder.

III

tills

Om motorn fortfarande inte startar

± Vänta en minut, tryck ned gaspedalen helt och upprepa föregående moment.

Elintag till motorvärmare.

När temperaturen förväntas bli lägre än

–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85 bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att underlätta en snabb start av motorn.

Ju lägre temperatur desto längre tid med motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.

Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.

VARNING

Motorvärmaren drivs med högspänning.

Felsökning och reparation på en elektrisk motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en auktoriserad

Volvoverkstad.

OBS

Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:

Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk vid extrem kyla göra att motorn blir svårstartad. Det undviks genom att ha reservdunken fylld med 95-oktanig bensin.

För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 263.

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

131

06

06 Start och körning

Start av motor – Flexifuel

Bränsleadaption

Om bränsletanken fylls på med bensin efter att bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till den nya bränsleblandningen.

Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en kort period med jämn hastighet.

VIKTIGT

Efter ändring av bränsleblandning i tanken ska en adaption göras genom att köra med en jämn hastighet under ca 15 minuter.

Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption eftersom elektronikens minne tömts.

132

Allmänt

Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas upp, köras och låsas utan nyckel, se sidan 114.

Startvredet i tändningslåset används på samma sätt som en nyckel. En förutsättning för att bilen ska starta är att bilens fjärrkontroll finns i kupén eller i lastutrymmet.

Start av bilen

±

Trampa ner kopplingspedalen (manuellt växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).

Bensinmotor

±

Tryck in och vrid startvredet till läge

III

.

Dieselmotor

1.

Vrid först startvredet till läge

II

och vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se sidan 47.

2.

Vrid därefter startvredet till läge

III.

Start med fjärrkontroll

06 Start och körning

Keyless drive*

Om fjärrkontrollens batteri är slut fungerar inte keyless drive-funktionen. Starta då bilen genom att använda fjärrkontrollen som startvred.

1.

2.

3.

Tryck in spärren i startvredet.

Dra ut startvredet ur tändningslåset.

Stick in fjärrkontrollen i tändningslåset och starta på samma sätt som med startvredet.

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

133

06 Start och körning

Manuell växellåda

Växellägen – fem växlar

Backväxelspärr – fem växlar

Växellägen – sex växlar (bensin)

06

För att få bästa möjliga bränsleekonomi, använd så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.

Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje växling.

Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna.

Följ det anvisade växlingsmönstret.

Backväxelspärren försvårar möjligheten att av misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.

Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.

För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge

N

. Backväxeln kan alltså inte läggas i direkt från femte växeln p.g.a. backväxelspärren.

För att få bästa möjliga bränsleekonomi, använd så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.

Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje växling.

Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna.

Följ det anvisade växlingsmönstret.

Det kan vara svårt att hitta växellägena för femmans och sexans växel när bilen står stilla eftersom backväxelspärren (som spärrar sidoslaget mot backen) då inte är aktiverad.

134

Backväxelspärr – sex växlar (bensin)

Växellägen – sex växlar (diesel)

06 Start och körning

Manuell växellåda

Backväxelspärr – sex växlar (diesel)

Backväxelspärren försvårar möjligheten att av misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.

Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.

OBS

Backväxeln är blockerad elektroniskt om bilen rullar fortare än ca 20 km/h.

För att få bästa möjliga bränsleekonomi, använd så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.

Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje växling.

Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna.

Följ det anvisade växlingsmönstret.

Backväxelspärren försvårar möjligheten att av misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.

Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.

För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.

06

135

06 Start och körning

06

Automatväxellåda

Geartronics automatiska växellägen

D

M

– vänster läge: Automatisk växling.

– höger läge: Manuell växling.

P – Parkeringsläge

Läge

P

väljs då motorn ska startas eller då bilen står parkerad.

VIKTIGT

Bilen måste stå stilla då läge

P

väljs.

OBS

Bromspedalen måste tryckas ner för att föra växelspaken ur

P

-läget.

Med

P

-läge är växellådan mekaniskt spärrad.

Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.

R – Backläge

Bilen måste stå stilla då läge

R

väljs.

N – Neutralläge

Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.

Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med växelväljaren i läge

N

.

OBS

Bromspedalen måste tryckas ner för att föra växelspaken ur

N

-läget om bilen stått still längre än 3 sekunder.

D – Körläge

D

är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då läge

D

väljs från läge

R

.

Geartronics manuella växellägen

Med Geartronics automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.

Manuellt växelläge nås genom att föra spaken från läge

D

till höger ändläge vid

M

. Informationsdisplayen skiftar tecken från

D

till någon av siffrorna "

1–6

", beroende på vilken växel som just då är ilagd, se sidan 45.

Tryck spaken fram mot

+

(plus) för att växla upp ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt viloläge vid

M

.

Dra spaken bak mot

(minus) för att växla ner ett steg och släpp spaken.

Manuellt växelläge

M

kan väljas när som helst under färden.

För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid

D

.

För att undvika ryck och motorstopp växlar

Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den valda växeln.

Kickdown

Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.

Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker uppväxling automatiskt.

136

06 Start och körning

Automatväxellåda

Kickdown används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.

Säkerhetsfunktion

För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.

Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir ilagd.

Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera steg åt gången beroende på motorns varvtal.

Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.

Mekanisk växelväljarspärr

Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan

N

och

D

. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.

Med spärrknappen intryckt kan spaken föras framåt eller bakåt mellan

P

,

R

,

N

och

D

.

Automatisk växelväljarspärr

Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:

Nyckelspärr – Keylock

För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i

P

-läget. I alla andra lägen är nyckeln spärrad.

Parkeringsläge (P-läge)

Stillastående bil med motorn igång:

±

Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.

Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock

Parkeringsläge (P-läge)

För att kunna föra växelväljaren från

P

-läget till

övriga växellägen måste startnyckeln vara i läge

II

och bromspedalen vara nedtryckt.

Växlingsspärr – Neutral (N-läge)

Om växelväljaren är i

N

-läget och bilen har stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn

är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i

N

läget.

För att kunna föra växelväljaren från

N

-läget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och startnyckeln måste vara i läge

II

.

06

``

137

06

06 Start och körning

Automatväxellåda

Urkoppling av växelväljarspärr

I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den

är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så här för att kunna flytta bilen:

1.

Nedanför texten

P-R-N-D

på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den i bakkanten.

2.

3.

Stick ner nyckelbladet från fjärrkontrollen till botten.

Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur

P

-läget.

Kallstart

Vid start i låga temperaturer kan växlingarna ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats vid låga temperaturer.

OBS

Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart högre än normalt för vissa motortyper.

Textmeddelande och åtgärd

I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.

138

06 Start och körning

Automatväxellåda

Symbol Display

VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS

Köregenskaper

Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.

Åtgärd

Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen

A

.

VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNA-

RAST

Kraftigt huggande framdrivning av bilen.

Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert sätt

A

.

A För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i

N

- eller

P

-läge tills meddelandet slocknar.

Tabellen visar två steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.

En displaytext slocknar automatiskt efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens

READ

-knapp.

OBS

Tabellens exempel är ingen indikation på att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra skada på någon av bilens komponenter.

För fler möjliga displaymeddelanden med sina respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 50.

06

139

06 Start och körning

06

Bromssystemet

Bromsservo

Om bilen rullar eller bogseras med avstängd motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn

är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance) kan detta upplevas mer påtagligt.

VARNING

Bromsservon fungerar endast då motorn är igång.

OBS

Trampa endast en gång hårt och distinkt vid bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.

Bromskretsar

Symbolen lyser om en bromskrets gått sönder.

Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.

Fukt kan ändra bromsegenskaperna

Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.

Trampa lätt på bromspedalen då och då om du kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.

Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.

Denna åtgärd är också bra att göra innan du långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.

Om bromsarna belastas hårt

Vid körning i alperna eller på andra vägar med motsvarande nivåskillnader belastas bilens bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.

Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.

För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att använda fotbromsen. Använd samma växel nedför som du använder uppför. På detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.

Tänk på att körning med släpvagn belastar bilens bromsar ytterligare.

Låsningsfria bromsar (ABS)

ABS-systemet (Anti-lock Braking

System) hindrar hjulen från att låsa sig under inbromsning.

På så sätt behålls styrförmågan och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.

Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.

För att maximalt utnyttja ABS-systemet:

1.

2.

Trampa ned bromspedalen med full kraft.

Pulseringar känns.

Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte pedaltrycket.

Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.

ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel uppstod i ABS-systemet när motorn senast var igång.

140

Bromskraftsförstärkning – EBA

(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig inbromsning görs genom att registrera hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.

Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den går inte att stänga av.

VARNING

Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna

är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.

Om bromsvätskan ligger under

MIN

-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på.

Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

OBS

När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs. Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.

06 Start och körning

Bromssystemet

06

141

06 Start och körning

06

DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*

Allmänt

Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC

(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.

När systemet arbetar kan ett pulserande ljud märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare

än förväntat.

Beroende av marknad är bilen utrustad med antingen STC eller DSTC. Tabellen visar respektive systems ingående funktioner.

Funktion/System

Antisladdfunktion

Antislirfunktion

Dragkraftsfunktion

STC

X

X

DSTC

X

X

X

Antisladdfunktion

Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

Antislirfunktion

Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.

Reducerat ingrepp

Tumhjul

1

RESET

-knapp

1

Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.

Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag kan delvis avaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller sand eftersom gaspådraget inte längre begränsas.

Handhavande

±

Vrid tumhjulet tills STC/DSTC-menyn visas.

DSTC PÅ

betyder att systemets funktion

är oförändrad.

DSTC SPINNKONTROLL AV

betyder att systemets ingrepp reduceras.

±

Håll in

RESET

menyn ändras.

-knappen tills STC/DSTC-

Samtidigt lyser symbolen som påminnelse om att systemet reducerats.

Systemet förblir reducerat tills nästa gång motorn startas.

VARNING

Bilens köregenskaper kan förändras om systemets funktion reduceras.

1 Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.

142

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*

OBS

DSTC PÅ

visas några sekunder i displayen och symbolen startas.

lyser varje gång motorn

Meddelanden i informationsdisplay

ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD

betyder att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.

ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS

betyder att systemet har stängts av p.g.a. fel.

±

Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.

Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.

Symboler i kombinationsinstrument

DSTC-system

Om symbolerna och visas samtidigt:

Läs meddelandet i informationsdisplayen.

Uppträder symbolen på följande sätt:

ensam, kan det ske

Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.

Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.

Fast sken efter motorstart eller under färd betyder fel i STC/DSTC-systemet.

Fast sken efter avaktivering påminner om att STC/DSTC-systemet är reducerat.

06

Information

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

143

06 Start och körning

06

Parkeringshjälp*

Allmänt om parkeringshjälp

Parkeringshjälp framåt och bakåt.

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända hindret.

VARNING

Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.

Sensorerna har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas. Var uppmärksam på barn eller djur som befinner sig nära bilen.

Varianter

Parkeringshjälp finns i två varianter:

Enbart bakåt.

Både framåt och bakåt.

Funktion

Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt vid hög volym.

Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.

Om hinder finns närmare än så, både bakom och framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.

Parkeringshjälp enbart bakåt

Systemet sätts på automatiskt när bilen startas.

Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet

Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit

visas på ljudanläggningens display.

Om systemet är avstängt visar displayen

Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter

när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se sidan 74.

Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.

Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.

Begränsningar

Vid backning med t.ex. släpvagn eller med cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på släpet eller cykelhållaren.

OBS

Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.

Parkeringshjälp både framåt och bakåt

Knapp för Av/På (här höger knapp).

Systemet sätts på automatiskt när bilen startas och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.

144

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

Parkeringshjälp*

Stängs parkeringshjälpen av med knappen, slocknar lampan.

Framåt

Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras systemet. När hastigheten understiger

10 km/h aktiveras systemet igen.

Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.

Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de främre högtalarna.

Begränsningar

Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.

Bakåt

Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.

Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.

Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de bakre högtalarna.

Begränsningar

Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart bakåt.

Indikering av fel på systemet

Om informationssymbolen lyser med fast sken och displayen visar

PARKERINGSHJÄLP SERV

ERFORDRAS

är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

VIKTIGT

Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.

Rengöring av sensorer

Sensorer för parkeringshjälp.

För att sensorerna ska fungera korrekt måste de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan ge upphov till falska varningssignaler.

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

145

06 Start och körning

06

BLIS* – Blind Spot Information System

Allmänt

Backspegel med BLIS-system.

BLIS-kamera

Indikeringslampa

BLIS-symbol

VARNING

Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.

BLIS är ett informationssystem som under vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i samma riktning som det egna fordonet i den s.k. döda vinkeln.

Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.

BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.

När en kamera har upptäckt ett fordon inom zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.

OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt tänds båda lamporna.

BLIS ger föraren ett meddelande om något fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett meddelande. Kontrollera och rengör i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka på

BLIS

knappen, se sidan 147.

Döda vinklar

B

A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.

A

När fungerar BLIS

Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i hastigheter över 10 km/h.

Omkörningar

Systemet är konstruerat för att reagera om du kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än det omkörda fordonet.

Systemet är konstruerat för att reagera om du blir omkörd av ett fordon som håller upp till

70 km/h högre hastighet än ditt fordon.

146

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

VARNING

BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.

BLIS fungerar inte när bilen backar.

En bred släpvagn kopplad till bilen kan skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.

Dagsljus och mörker

I dagsljus reagerar systemet på omgivande bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.

06 Start och körning

BLIS* – Blind Spot Information System

VARNING

Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.

BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.

vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då kan systemet tolka avsaknaden av ljus som om kamerorna har blivit blockerade.

I båda fallen visar informationsdisplayen ett meddelande.

Vid körning under sådana förhållanden kan systemets prestanda tillfälligt försämras och ett textmeddelande visas, se sidan 148.

Om meddelandet försvinner automatiskt har BLIS återgått till normal funktion.

BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.

Aktivera/avaktivera

Knapp för aktivering/avaktivering (här vänster knapp).

BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när BLIS aktiveras.

Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att trycka på

BLIS

-knappen.

När BLIS avaktiveras slocknar lampan i knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.

När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger. Tryck på

READ

-knappen för att få bort

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

147

06 Start och körning

06

BLIS* – Blind Spot Information System

textmeddelandet. För mer information om meddelandehantering, se sidan 50.

BLIS systemmeddelande

Text i display Innebörd

BLIS PÅ

BLIS-system på.

BLIS NEDSATT

FUNKTION

BLIS KAMERA

SKYMD

BLIS SERVICE

ERFORDRAS

BLIS AV

BLIS-kameran störs av t.ex. dimma eller stark sol rakt in i kameran.

Kameran återställer sig själv när miljön

åter är normal.

En eller båda kameror skymda.

Rengör linserna.

BLIS ur funktion.

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

BLIS-system av.

VIKTIGT

Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad

Volvoverkstad.

Rengöring

För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.

VIKTIGT

Linserna är eluppvärmda för att kunna smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.

Reflex från blank våt vägbana.

Begränsningar

I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa lysa trots att inget annat fordon finns i den döda vinkeln.

OBS

Om BLIS' indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte finns i den döda vinkeln, betyder detta inte att ett fel uppstått i systemet.

Vid fel på BLIS-systemet visar displayen texten

BLIS SERVICE ERFORDRAS

.

Här är några exempel på situationer där BLIS indikeringslampa kan lysa även om inget annat fordon finns i den döda vinkeln.

Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär eller vägbeläggning av betong.

Lågt stående sol i kameran.

148

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

Bogsering och bärgning

Starthjälp

Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera inte igång bilen, se sidan 151.

VIKTIGT

Katalysatorn kan skadas om man bogserar igång bilen.

VARNING

Rattlåset stannar i den position det var när spänningen bröts. Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering.

Startnyckeln ska vara i läge

II

. Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.

OBS

Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp med ett hjälpstartbatteri innan bogsering kan påbörjas.

Bogsering

Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för bogsering enligt lag innan bilen bogseras.

1.

Vrid startnyckeln till läge

II

och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se sidan 130.

2.

3.

Startnyckeln måste vara kvar i läge

II

under hela bogseringen.

Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.

VARNING

Broms- och styrservon fungerar inte när motorn är avstängd. Man måste trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.

Manuell växellåda

±

För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.

Automatisk växellåda

±

För växelväljaren till läge

N

och frigör parkeringsbromsen.

VIKTIGT

Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar framåt.

Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och inte längre sträcka än 80 km.

2.0D

2.0D med automatisk växellåda bör inte bogseras. Då växellådsoljan inte kan hållas på korrekt arbetstemperatur av den motordrivna cirkulationspumpen är risken för skador på växellådan mycket stor.

För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan den dock bogseras undan en kort sträcka i låg hastighet – inte längre än 30 km och inte högre hastighet än 30 km/h.

VIKTIGT

Bogsering vid temperaturer under fryspunkten avrådes bestämt.

06

``

149

06 Start och körning

06

Bogsering och bärgning

Bogserögla

Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.

VIKTIGT

Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning

OBS

På vissa bilar med monterad dragkrok kan bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.

Fäst då bogserlinan i dragkroken.

Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se sidan 154.

3

Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på höger sida av stötfångaren fram eller bak.

Montering bogserögla

1.

Ta fram bogseröglan som ligger under golvluckan i lastutrymmet.

2.

3.

Lossa på täcklocket (1) i stötfångaren genom att trycka på markeringen i nederkant på locket.

Skruva fast bogseröglan (3) ordentligt,

ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att vrida fast öglan med.

Efter användning skruvas bogseröglan loss och läggs tillbaka på sin plats.

Bärgning

Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar framåt.

VIKTIGT

Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.

150

Start med annat batteri

Om batteriet i bilen har laddats ur kan man

"låna" ström från antingen ett löst batteri eller batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.

Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:

1.

2.

Vrid startnyckeln till läge

0

.

Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil, stanna motorn på den hjälpande bilen och se till att bilarna inte vidrör varandra.

Sätt den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).

Sätt den svarta startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).

Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.

Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn gå någon minut med högre tomgång än normalt, 1500 varv/minut.

Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.

Ta bort startkablarna, först den svarta och sedan den röda. Se till så inte någon av klammorna på den svarta startkabeln kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.

VIKTIGT

Rör inte anslutningarna under startförsöket.

Det finns risk för gnistbildning.

06 Start och körning

Starthjälp

VARNING

Batteriet kan bilda knallgas som är mycket explosivt. En gnista, som kan bildas om du sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för att batteriet skall explodera.

Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om svavelsyran kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder.

Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.

06

151

06 Start och körning

06

Körning med släpvagn

Allmänt

Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.

Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.

Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.

Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.

Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.

Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 168.

Gör ren draganordningen regelbundet och smörj in dragkulan

1

med fett.

Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.

Vänta tills den körts minst 1000 km.

I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt.

Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.

Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.

Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet, stanna och låt motorn gå på tomgång under några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se meddelande i informationsdisplayen. Vid

överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.

Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare

än 80 km/h, även om vissa länders lagar tillåter högre hastigheter.

Växelväljaren ska vara i parkeringsläge

P

när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.

Släpvagnsvikter

Information om tillåtna släpvagnsvikter, se sidan 250.

VARNING

Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.

OBS

Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får dra.

Automatväxellåda, körning med släpvagn

Parkering i backe

1.

Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).

2.

För växelväljaren till parkeringsläge

P

.

Start i backe

1.

För växelväljaren till körläge

D

.

2.

Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).

1 Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.

152

Branta stigningar

Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då hindras växellådan från att växla upp och växellådsoljan förblir svalare.

Använd inte en högre manuell växel än motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.

Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.

Dieselmotor 1.6D med manuell växellåda, körning med släpvagn

Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med större kapacitet än den standardmonterade.

Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare vad som gäller just din bil.

06 Start och körning

Körning med släpvagn

06

153

06 Start och körning

06

Draganordning*

Dragkrok

Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 156.

VARNING

Om bilen är försedd med Volvos delbara dragkrok:

Följ monteringsanvisningen för kuldelen noggrant.

Kuldelen måste vara låst med nyckel innan körning påbörjas.

Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.

Viktigt att kontrollera

Kuldelens dragkula behöver rengöras och smörjas med fett regelbundet.

OBS

När kulhandske med svängningsdämpare används skall dragkulan inte smörjas in.

Förvaring kuldel

Kuldelens förvaringsplats.

VIKTIGT

Ta alltid loss kuldelen efter användning och förvara den på dess bestämda plats i bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.

Släpvagnskabel

Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.

154

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

Draganordning*

Specifikationer

Mått för fästpunkter (mm)

A B

854 98

C

100

D

140

E

130

F

113

G

150

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

155

06 Start och körning

Delbar dragkrok*

Montering av kuldel

06

1.

Ta bort skyddskåpan genom att först trycka in spärren och sedan dra kåpan rakt bakåt .

2.

Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge genom att vrida nyckeln medurs.

3.

Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1) och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick hörs.

156

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

Delbar dragkrok*

6.

Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.

4.

Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick hörs.

5.

Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.

7.

Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.

VARNING

Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas av och sättas dit igen enligt tidigare steg.

VIKTIGT

Smörj bara in kulan för draghandsken, resten av kuldelen ska vara ren och torr.

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

157

06 Start och körning

Delbar dragkrok*

Borttagning av kuldel

06

8.

Säkerhetsvajer.

VARNING

Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.

1.

Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.

2.

Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs

(2) tills ett klick hörs.

158

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

06 Start och körning

Delbar dragkrok*

3.

Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och håll ned samtidigt som kuldelen dras ut bakåt och uppåt.

VARNING

Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett säkert sätt om den förvaras i bilen, se sidan 154.

4.

Skjut på skyddskåpan.

06

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

159

06 Start och körning

06

Lastning

Allmänt

Lastförmågan påverkas av extra tillbehör monterade på bilen såsom lasthållare, takbox m.m.

samt dragkrok och dess kultryck.

Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt. För information om till-

åtna vikter, se sidan 250.

VARNING

Bilens köregenskaper förändras beroende på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är placerad.

Lastning i lastutrymmet

Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt läge av lång last och få bilen i rullning.

För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se sidan 104.

Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.

Nackskydden kan avlägsnas för att inte skadas.

Centrera bred last.

Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på det nedfällda ryggstödet.

Täck skarpa kanter med något mjukt för att inte skada klädseln eller bakluckans glasyta.

Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.

VARNING

Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en frontalkollision i en hastighet av 50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.

VARNING

Lasta aldrig ovanför ryggstöden.

Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.

Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.

Användning av lasthållare*

För att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd, rekommenderas de lasthållare som Volvo har utvecklat just för din bil.

Följ noggrant den monteringsanvisning som levereras med lasthållaren.

Kontrollera regelbundet att lasthållarna och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.

Fördela lasten jämnt över lasthållarna.

Lägg den tyngsta lasten underst.

Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.

Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer, hårda inbromsningar och hård kurvtagning.

VARNING

Bilens tyngdpunkt och köregenskaper för-

ändras vid lastning på taket.

160

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Rätt ljusbild vid körning i höger- eller vänstertrafik

Strålkastare med halogenljus

06 Start och körning

Anpassning av ljusbild

Strålkastare med Bi-Xenon -ljus

Ljusbild för vänstertrafik.

Ljusbild för högertrafik.

För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje strålkastarhus.

Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.

Vänstertrafik.

Högertrafik.

Vänstertrafik.

Högertrafik.

VARNING

På bilar utrustade med Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastare ska byte utföras av en auktoriserad

Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom Bi-Xenon

Ÿ

-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.

06

161

Allmänt.................................................................................................. 164

Lufttryck i däck..................................................................................... 168

Varningstriangel* och reservhjul............................................................ 171

Byte av hjul............................................................................................ 173

Provisorisk däcktätning*....................................................................... 175

162

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

H J U L O C H D Ä C K

07

07 Hjul och däck

07

Allmänt

Köregenskaper och däck

Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.

Vid däckbyte, se till att ha samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se sidan 168.

Dimensionsbeteckning

På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:

205/55R16 91 W.

R

16

91

205

55

W

Sektionsbredd (mm)

Förhållande mellan sektionshöjd och bredd (%)

Radialdäck

Fälgdiameter i tum (")

Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)

Kodbeteckning för maximal tillåten hastighet (i detta fall 270 km/h).

Hastighetsklasser

Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i maximalt

160 km/h).

Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen på däcken.

Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.

Q

T

H

V

W

Y

160 km/h (används endast på vinterdäck)

190 km/h

210 km/h

240 km/h

270 km/h

300 km/h

Nya däck

Däck är färskvara. Efter några

år börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan.

Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges med fyra siffror, exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2002.

Däckens ålder

Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.

Anledningen till detta är att däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig används. Funktionen kan därför påverkas på grund av att de material som däcket består av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.

Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.

164

07 Hjul och däck

Allmänt

Jämnare slitage och underhåll

Slitagevarnare.

Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se sidan 168. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10000 km intervall. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.

Hjul ska förvaras liggande eller upphängda, inte stående.

Däck med slitagevarnare

Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs

över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.

Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.

Vinterdäck

Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.

Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla fyra hjulen.

OBS

Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.

Dubbdäck

Dubbade vinterdäck ska köras in 500–

1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.

OBS

Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.

Mönsterdjup

Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.

Snökedjor

Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.

Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.

Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.

Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är för litet.

VIKTIGT

Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.

07

``

165

07 Hjul och däck

07

Allmänt

Fälgar och hjulmuttrar

Låg hjulmutter.

Hög hjulmutter.

Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment. Det finns två olika modeller av hjulmuttrar beroende på om fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium. Dra åt hjulmuttrarna med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.

VIKTIGT

Hjulmuttrarna ska dras åt med 110 Nm. Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.

Stålfälg – låg hjulmutter (1)

Normalt sitter stålfälgar monterade med den låga varianten av mutter, men stålfälgar får

även användas med den höga typen.

VARNING

Använd aldrig den låga typen av mutter till en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.

Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)

Använd endast den höga modellen av mutter till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant från

övriga muttertyper eftersom den har en roterande konisk tryckbricka.

OBS

Denna mutter får även användas till stålfälgar.

Låsbar hjulmutter

Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.

Reservhjulet Temporary Spare*

Reservhjulet är endast avsett att användas under den korta tid det tar att få det ordinarie hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.

Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.

VIKTIGT

Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett reservhjul av typen "Temporary Spare" samtidigt.

166

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Sommar- och vinterhjul

Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.

07 Hjul och däck

Allmänt

Pilen visar däckets rotationsriktning.

När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit på, t.ex.

V

för vänster och

H

för höger. Däck med mönster som är tillverkat för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.

Däcket ska ha samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger sida eller omvänt.

Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn, snö och slask.

07

167

07

07 Hjul och däck

Lufttryck i däck

Rekommenderat däcktryck

Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.

OBS

Full last i bilen motsvarar antal platser med bilbälten.

På dekalen anges:

Däcktryck för bilens rekommenderade hjuldimension

ECO-tryck

Reservhjulets tryck (Temporary Spare).

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

OBS

Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens temperatur.

Redan efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre. Därför ska alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket

ökas om det är för lågt.

För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.

För information om korrekt däcktryck, se däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken avser kalla däck. (Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)

Bränsleekonomi, ECO-tryck

För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för att få den bästa bränsleekonomin.

Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och styregenskaper.

168

Däcktryckstabell

Variant

1.6

1.8

1.8F

2.0

1.6D

2.4

2.4i

2.0D

Däckstorlek

195/65 R15 91V

195/65 R15 91Q/T/H/V M+S

205/55 R16 91V/W

205/55 R16 91Q/T/H/V M+S

205/50 R17 93W Extra Load

205/50 R17 93Q/T/H/V M+S

Extra Load

215/45 R18 93W Extra Load

205/55 R16 91 V/W

205/55 R16 91Q/T/H/V M+S

205/50 R17 93W Extra Load

205/50 R17 93Q/T/H/V M+S

Extra Load

215/45 R18 93W Extra Load

Hastighet

(km/h)

0–160

160+

0–160

160+

0–160

160+

0–160

160+

Last,1 – 3 personer

Fram (kPa)

A Bak (kPa)

230 210

250 210

240

260

230

250

240

260

220

220

210

210

220

220

250

280

250

280

250

280

07 Hjul och däck

Lufttryck i däck

Fram (kPa)

Max last

Bak (kPa)

250

280

250

260

250

260

250

260

250

260

07

``

169

07

07 Hjul och däck

Lufttryck i däck

Variant Däckstorlek Hastighet

(km/h)

T5

D5

205/55 R16 91 V/W

205/55 R16 91Q/T/H/V M+S

0–160

160+

0–160 205/50 R17 93W Extra Load

205/50 R17 93Q/T/H/V M+S

Extra Load

215/45 R18 93W Extra Load

Alla

160+

Alla 0–160

Reservhjul

C T125/85R16 99M 0–80

A I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.

B

C

ECO-tryck se sidan 168.

Temporary Spare.

Last,1 – 3 personer

Fram (kPa)

A

Bak (kPa)

230

260

240

210

210

220

270

250

B

420

220

250

B

420

Fram (kPa)

Max last

Bak (kPa)

250

280

250

290

250

260

250

270

250

B

420

250

B

420

170

07 Hjul och däck

Varningstriangel* och reservhjul

Varningstriangel

Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.

1.

Lossa fodralet med varningstriangeln, det

är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.

Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.

2.

Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.

Reservhjul och domkraft

Bilens originaldomkraft

Använd originaldomkraften* endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul med domkraft och hjulmutternyckel finns under golvet i lastutrymmet.

Framtagning av reservhjulet

Reservhjulet hålls fast med en genomgående skruv.

1.

Vik upp lastgolvet.

2.

Skruva ur fästskruven och lyft ur hjulet.

Reservhjul och domkraft, placering i lastutrymmet

1.

Hjulmutternyckel.

2.

3.

Domkraft och vev, fastdraget med en spännrem.

Reservhjulet med fälgsidan nedåt skruvas fast med den genomgående skruven.

07

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

171

07 Hjul och däck

Varningstriangel* och reservhjul

Verktyg – återplacering

VIKTIGT

Verktyg och domkraft ska förvaras på avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte används.

Första hjälpen*

En väska med första hjälpenutrustning finns placerad i lastutrymmet.

07

Domkraftens återplaceringsläge för bilar med reservhjul.

Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt sätt efter användning.

För bilar utrustade med reservhjul ska domkraften vevas till rätt läge, se föregående bild.

För bilar utrustade med med provisorisk däcktätning ska domkraften vevas ihop maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.

172

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

07 Hjul och däck

Byte av hjul

Losstagning av hjul

Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och domkraften står på ett fast horisontellt underlag.

VARNING

Kontrolllera att domkraften inte är skadad, gängorna ordentligt smorda samt att den är fri från smuts.

1.

Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckel* som ligger under mattan i lastutrymmet.

2.

3.

4.

5.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans växel eller läge

P

om bilen har automatisk växellåda.

Blockera framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken. Använd kraftiga träklossar eller större stenar.

Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.

Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med hjulmutternyckeln.

VARNING

Placera aldrig något mellan marken och domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.

6.

7.

På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet avsett för domkraften, enligt bilden och att foten

är placerad lodrät under detta fäste.

Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet.

07

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

173

07

07 Hjul och däck

Byte av hjul

Ditsättning av hjul

1.

Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.

2.

Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.

3.

4.

5.

Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.

Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.

Dra åt med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.

Sätt på hjulsidan (stålfälg).

VARNING

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft.

Se till att passagerare uppehåller sig så att de har bilen eller helst ett vägräcke mellan sig och vägbanan.

174

07 Hjul och däck

Provisorisk däcktätning*

Provisorisk däcktätning, allmänt

Däcktätningssatsen används till att täta en punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.

Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.

OBS

Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.

OBS

Domkraft är tillval på bilar utrustade med däcktätningssats.

Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att täta däck som har punktering i däcksidan.

Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor eller liknande skador.

12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns fram vid mittkonsolen och vid baksätet . Välj det eluttag som är närmast det punkterade däcket.

VARNING

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts.

Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om däcket kan lagas eller behöver bytas.

Framtagning av däcktätningssats

Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i lastutrymmet.

1.

2.

3.

Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.

Lossa skruven och ta bort hållaren.

Lyft upp däcktätningssatsen.

Ditsättning av däcktätningssats

1.

2.

3.

Lägg ner däcktätningssatsen.

Passa in hållaren i reservhjulsbaljans inre, samt nedre spår

Skruva fast skruven.

07

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

175

07 Hjul och däck

Provisorisk däcktätning*

Översikt

07

Dekal, högsta tillåtna hastighet

Strömbrytare

Kabel

Flaskhållare (orange lock)

Skyddslock

Tryckreduceringsventil

Luftslang

Flaska med tätningsvätska

Tryckmätare

176

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Tätning av punkterat däck

För information om detaljernas funktion, se föregående bild.

1.

2.

Öppna locket på däcktätningssatsen.

Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.

VARNING

Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.

3.

Kontrollera att strömbrytaren är i position

0

och ta fram kabeln och luftslangen.

OBS

Bryt inte flaskans plombering. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen.

4.

Skruva av det orange locket och skruva loss flaskans kork.

VARNING

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

5.

6.

Skruva fast flaskan i flaskhållaren.

Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva fast luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

VARNING

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.

7.

Sätt i kabeln i 12-V uttaget och starta bilen.

VARNING

Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.

OBS

När kompressorn startar kan trycket öka upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca

30 sekunder.

8.

Sätt strömbrytaren i position

I

.

VIKTIGT

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

9.

Fyll däcket i 7 minuter.

VARNING

Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.

Kontakta en auktoriserad däckverkstad.

10. Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är

1,8 bar och max 3,5 bar.

07 Hjul och däck

Provisorisk däcktätning*

11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur

12-V uttaget.

12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt på ventilhatten.

13. Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan täta däcket.

Efterkontroll av lagning och tryck

1.

Anslut utrustningen igen.

2.

3.

Läs av däcktrycket på tryckmätaren.

Ligger det under 1,3 bar har däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.

Kontakta en däckverkstad.

4.

Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket

är för högt.

VARNING

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

5.

Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.

OBS

Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.

VARNING

Kontrollera däcktrycket regelbundet.

6.

7.

Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.

Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.

VARNING

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts.

Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om däcket kan lagas eller behöver bytas.

07

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

177

07 Hjul och däck

07

Provisorisk däcktätning*

Pumpning av däck

Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.

1.

2.

Kompressorn skall vara avstängd. Se till att strömbrytaren står i position

0

och ta fram kabel och luftslang.

Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

VARNING

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som

är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

VARNING

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.

3.

4.

Anslut kabeln till något av bilens 12-V uttag och starta bilen.

Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position

I

.

VIKTIGT

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

5.

6.

7.

Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket

är för högt.)

Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln.

Sätt tillbaka ventilhatten.

Byte av behållare med tätningsvätska

Byt flaska innan bäst före-datum passerats.

Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.

VARNING

Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.

Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

OBS

Lämna behållaren till ett insamlingsställe för förvaring av farligt avfall.

178

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

07 Hjul och däck

07

179

180

Rengöring.............................................................................................. 182

Bättring av lackskador.......................................................................... 185

Rostskydd............................................................................................. 186

B I L V Å R D

08

08 Bilvård

08

Rengöring

Tvätta bilen

Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till korrosion.

Stå inte i direkt solljus så lacken är varm, det kan ge bestående skador på lacken.

Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.

Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.

VIKTIGT

Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än

30 cm. Spruta inte direkt på låsen.

Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt med ljummet vatten.

Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen med kallavfettningsmedel.

Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.

VARNING

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.

Om motorn är varm finns risk för brand.

VIKTIGT

Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till exempel vid bränslepåfyllning.

OBS

Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lampan då den varit tänd en stund.

Rengöring av torkarblad

Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.

OBS

Tvätta regelbundet blad och vindruta med ljummen tvållösning eller bilschampo.

Använd inga starka lösningsmedel.

Ta bort fågelspillning

Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman.

Kromade hjul

VIKTIGT

Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på krompläterade hjul. Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt med ljummet vatten.

Automattvätt

En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.

VIKTIGT

Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Prova bromsarna

VARNING

Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.

Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör

182

08 Bilvård

Rengöring

samma sak efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.

Exteriör plast-, gummi- och prydnadsdetalj

För rengöring av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.

Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.

VIKTIGT

Undvik vaxning samt polering på plast och gummi.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

nafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.

Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat innehåller både polish och vax.

VIKTIGT

Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av

Volvos garanti.

Polering och vaxning

Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för att ge den ett extra skydd.

Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.

Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.

Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lack-

Rengöring av yttre backspeglar och främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt*

Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.

Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.

För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.

Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.

OBS

För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas en behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och därefter varje år.

Rengöring av interiör

Behandling av fläckar på textilklädsel

För smutsiga textilklädslar rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos

Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan

äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.

VIKTIGT

Vassa föremål och kardborreförslutningar kan skada bilens textilklädsel.

Behandling av fläckar på läderklädsel

Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd enligt standard Öko-Tex 100.

Läder förädlas och bearbetas för att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder

08

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

183

08 Bilvård

08

Rengöring

en heltäckande produkt för rengöring och efterbehandling av läderklädsel, som då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.

Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en naturlig mognad av lädret och visar att det

är en naturprodukt.

För att uppnå bästa resultat rekommenderar

Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.

VIKTIGT

Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.

VIKTIGT

Observera att material som torrfäller (nya jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.

Tvättråd för läderklädsel

1.

Häll läderrengöring på den förfuktade svampen och krama fram ett kraftigt skum.

2.

Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.

3.

Badda noga med svampen på fläckarna.

Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga inte.

4.

Torka av med ett mjukt papper eller en duk och låt lädret torka helt.

Skyddsbehandling av läderklädsel

1.

Häll lite av skyddskrämen på filtduken och massera in ett tunt skikt av kräm med lätta cirkulerande rörelser på lädret.

2.

Låt lädret torka i 20 minuter före användning.

Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och

UV-skydd.

Behandling av fläckar på interiör plast-, metall- och trädetalj

För rengöring av interiöra detaljer och ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.

Rengöring av säkerhetsbälten

Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvo-

återförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det rullas tillbaka in igen.

184

Lacken

Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet.

För att undvika rostangrepp bör lackskador

åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna

är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.

skärmkanter och dörrar.

Färgkod

Stenskott och repor

Produktskylt.

Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se sidan 248.

Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och ha en temperatur över 15 °C.

Materiel

Grundfärg (primer) på burk

Lack på burk eller färgpenna

Pensel

Maskeringstejp.

Mindre stenskott och repor

Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i färg direkt efter att smutsen tagits bort.

08 Bilvård

Bättring av lackskador

Om stenskottet gått ner till plåten

1.

Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att lackresterna följer med.

2.

3.

4.

Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.

Vid repor, gör som tidigare, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade lacken.

Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.

08

185

08

186

08 Bilvård

Rostskydd

Kontroll och underhåll

Din bil fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna sektioner.

Upprätthåll bilens rostskydd.

Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från lackerade ytor.

Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.

Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års intervall.

Om bilen behöver efterbehandlas, låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.

08 Bilvård

08

187

188

Volvo service......................................................................................... 190

Eget underhåll....................................................................................... 191

Motorhuv och motorrum....................................................................... 192

Oljor och vätskor................................................................................... 193

Torkarblad............................................................................................. 198

Batteri.................................................................................................... 200

Byte av glödlampor............................................................................... 202

Säkringar............................................................................................... 209

U N D E R H Å L L O C H S E R V I C E

09

09 Underhåll och service

09

Volvo service

Volvos serviceprogram

Innan bilen lämnade fabriken provkördes den omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt

Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.

För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad

Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.

VIKTIGT

För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.

Särskilda serviceåtgärder

Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad

Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.

190

Innan du börjar arbeta med bilen

Batteriet

Kontrollera att batteriledningarna är rätt anslutna och väl åtdragna.

Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång

(t.ex. vid batteribyte).

Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara frånkopplade vid laddning av batteriet.

Batteriet innehåller syra som är frätande och giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.

VARNING

Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när arbete utförs i motorrummet.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.

Kontrollera regelbundet

Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.

vid tankning:

Kylvätska – Nivån ska ligga mellan

MIN

och

MAX

-markeringarna på expansionstanken.

Motorolja – Nivån ska ligga mellan

MIN

och

MAX

-markeringarna.

Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

-markeringarna.

Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.

Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.

Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

- markeringarna.

VARNING

Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.

Om motorn är varm finns risk för brand.

09 Underhåll och service

Eget underhåll

09

191

09 Underhåll och service

09

Motorhuv och motorrum

Öppning av motorhuv

192

1.

2.

3.

Dra i låshandtaget längst till vänster under instrumentpanelen. Det hörs när spärren släpper.

För in handen mitt på huvens framkant och tryck spärren upp åt höger.

Öppna huven.

VARNING

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.

Motorrum

Behållare för spolarvätska (4-cyl.)

Expansionskärl för kylsystem

Behållare för styrservoolja (dold bakom strålkastaren)

Mätsticka för motorolja*

Kylare

Kylarfläkt

Behållare för spolarvätska (5-cyl.)

Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)

Påfyllning för motorolja*

Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)

Batteri

Relä- och säkringscentral, motorrum

Luftfilter*

Motorrumsdekal för oljekvalitet.

Kontroll av motorolja och oljefilter

09 Underhåll och service

Oljor och vätskor

09

VIKTIGT

Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta och byt olja regelbundet. Användning av olja med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.

Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre kvalitet än den som dekalen föreskriver, se sidan 255.

Mätsticka, bensinmotorer.

Mätsticka, dieselmotorer.

Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.

Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.

``

193

09 Underhåll och service

09

Oljor och vätskor

VIKTIGT

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja.

Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall skall kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.

Volvo använder olika system för varning för låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via varningssymbolen mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.

Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan innan första ordinarie oljebyte äger rum på den nya bilen. Service- och garantiboken anger vid vilken mätarställning det ska ske.

Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.

Oljekontroll

Oljenivån ska ligga inom det markerade området på mätstickan.

Oljekontroll på kall bil

1.

Torka av mätstickan före kontrollen.

2.

3.

Kontrollera oljenivån med mätstickan.

Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

markeringarna.

Ligger nivån nära

MIN

-markeringen kan

0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen

MAX

än

MIN

på mätstickan, se sidan 255 för påfyllningsbar volym.

Oljekontroll på varmkörd bil

1.

Ställ bilen plant och vänta 10 – 15 minuter efter det att motorn stängts av så att oljan hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.

2.

Torka av mätstickan före kontrollen.

3.

Kontrollera oljenivån med mätstickan.

Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

markeringarna.

Ligger nivån nära

MIN

-markeringen kan

0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen

MAX

än

MIN

på mätstickan, se sidan 255 för påfyllningsbar volym.

VARNING

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

194

VIKTIGT

Fyll aldrig över

MAX

-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls på i motorn.

Spolarvätska, påfyllning

09 Underhåll och service

Oljor och vätskor

Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.

Påfyllning 5-cylindriga modeller.

Använd frostskyddsmedel under vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

OBS

Blanda frostskyddsmedel med vattnet före påfyllning.

TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid påfyllning av spolarvätska.

Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning

09

Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.

Komplettera aldrig med endast rent vatten.

Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor andel kylvätska.

Placering av behållare för spolarvätska

1

.

Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.

För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på sidan 259.

1 Beroende på motoralternativ.

``

195

09 Underhåll och service

09

Oljor och vätskor

VIKTIGT

Höga halter av klor, klorider och andra salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.

Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.

Tillse att blandningen av kylvätska är

50 % vatten och 50 % kylvätska.

Blanda kylvätskan med kranvatten av godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.

Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med kranvatten av godkänd kvalitet alternativt spolas med färdigblandad kylvätska.

Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.

För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 259.

Kontrollera kylvätskan regelbundet

Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till

MIN

-markeringen.

VARNING

Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm skruvas expansionskärlets lock sakta av så att övertrycket försvinner.

OBS

Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.

Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning

Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare

2

. Nivån ska ligga mellan

MIN

- och

MAX

-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.

Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.

För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på sidan 259.

På bilar som körs så att bromsarna används ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-

196

2 Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.

ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.

VARNING

Om bromsoljan ligger under

MIN

-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsolja fyllts på.

Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

Styrservoolja, nivåkontroll och påfyllning

OBS

Oljenivån kontrolleras vid varje service.

Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 255.

Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om bilen blir strömlös och måste bogseras, kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir då mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs för att vrida ratten.

09 Underhåll och service

Oljor och vätskor

09

197

09 Underhåll och service

09

Torkarblad

Torkarblad

Byte av torkarblad, vindruta

1.

2.

3.

4.

5.

Fäll upp torkararmen.

Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.

Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det säger klick.

Kontrollera (3) att bladet sitter fast ordentligt.

Fäll ner torkararmen.

Byte av torkarblad, bakruta

198

OBS

Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.

Rengöring

För rengöring av torkarblad och vindruta, se sidan 182.

VIKTIGT

Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.

1.

2.

Fäll torkararmen utåt.

Dra loss torkarbladet mot bakluckan.

3.

4.

Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen.

09 Underhåll och service

Torkarblad

09

199

09 Underhåll och service

09

Batteri

Batteriskötsel

Batteriets livslängd och funktion påverkas av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.

OBS

Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.

VARNING

Batterier kan bilda knallgas som är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om du sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om svavelsyran kommer i kontakt med

ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.

OBS

Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt

Symboler på batteriet

Använd skyddsglasögon.

Ytterligare information i bilens instruktionsbok.

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

Batteriet innehåller frätande syra.

Undvik gnistor eller

öppen eld.

Explosionsfara.

Byte av batteri

3.

4.

5.

6.

Borttagning av batteri

1.

Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.

2.

Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska system ska lagra information till styrenheterna.

Ta bort täckkåpan.

Lossa minuskabeln.

Lossa pluskabeln.

7.

8.

Lossa batteriboxens främre vägg med en skruvmejsel.

Lossa klamman som håller batteriet.

Lyft bort batteriet.

200

4.

5.

6.

Ditsättning av batteri

1.

Sätt batteriet på plats.

2.

3.

Sätt dit klamman som håller batteriet.

Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.

Anslut pluskabeln.

Anslut minuskabeln.

Sätt dit täckkåpan över batteriet.

09 Underhåll och service

Batteri

09

201

09 Underhåll och service

09

Byte av glödlampor

Allmänt

Alla glödlampor finns specificerade på sidan

267.

Glödlampor och punktljus som är av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte annat än av verkstad är:

Allmänbelysning i taket

Läslampor och handskfacksbelysning

Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning

Högt placerat bromsljus

Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastare

VARNING

På bilar utrustade med Bi-Xenon

Ÿ

-strålkastare ska byte av Bi-Xenon

Ÿ

-lampan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom

Bi-Xenon

Ÿ

-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.

VIKTIGT

Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt med fingrarna. Fett och olja från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.

Byte av glödlampor fram

4.

Lossa kontaktstycket genom att pressa ner clipset med tummen och samtidigt föra ut kontaktstycket med andra handen.

4

Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus) byts genom att via motorrummet lossa och ta ut hela lamphuset.

Losstagning av lamphus

1.

Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren för belysningen till läge

0

.

2.

Dra upp lamphusets låssprint.

VIKTIGT

Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.

3.

Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.

5.

Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt underlag så att inte linsen repas.

Ditsättning av lamphus

1.

Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka lamphuset och låssprinten. Kontrollera att sprinten är korrekt nerstucken.

2.

Kontrollera belysningen.

Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast på sin plats innan belysningen slås på eller startnyckeln sätts in i startlåset.

202

09 Underhåll och service

Byte av glödlampor

Helljus

09

Halvljus

Borttagning av täcklock och glödlampa

1.

Lossa hela lamphuset.

2.

3.

Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.

Lossa klämfjädern som håller glödlampan.

Tryck först åt vänster för att lossa den, för den sedan utåt och nedåt.

4.

5.

Dra ut glödlampan.

Sätt tillbaka lamphuset.

3.

4.

5.

Ditsättning av ny glödlampa

1.

Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara sitta på ett sätt.

2.

Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en aning åt höger för att snäppa fast den i sitt läge.

Tryck tillbaka kontaktstycket.

Sätt tillbaka plastlocket.

Sätt tillbaka lamphuset.

1.

2.

3.

4.

5.

Lossa hela lamphuset.

Vänster strålkastare: vrid lamphållaren moturs.

Höger strålkastare: vrid lamphållaren medurs.

Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.

Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara sättas tillbaka på ett sätt.

Sätt tillbaka lamphuset.

``

203

09 Underhåll och service

09

Byte av glödlampor

Positions-/parkeringsljus Blinkers Sidomarkeringsljus

204

1.

2.

3.

Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte ut lamphållaren genom att dra i ledningen.

Byt glödlampa.

Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara sättas tillbaka på ett sätt.

1.

2.

3.

Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.

Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom att trycka in den och vrida moturs.

Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset.

1.

2.

Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och byt glödlampa.

Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara sitta på ett sätt.

Dimstrålkastare Losstagning av lamphållare

09 Underhåll och service

Byte av glödlampor

7.

8.

Anslut kontaktstycket.

Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).

OBS

Om felmeddelande

LAMPFEL/

KONTROLLERA BROMSLJUS

kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.

09

Placering av lampor i baklampa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Släck belysningen och vrid startnyckeln till läge

0

.

Ta bort panelen runt lamphuset.

Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar och ta fram lamphuset.

Lossa kontaktstycket från glödlampan.

Vrid glödlampan moturs och dra ut den.

Passa in den nya glödlampan och vrid medurs.

Anslut kontaktstycket till glödlampan.

Fäst lamphuset med skruvarna och tryck tillbaka panelen.

Alla lampor i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.

1.

Släck belysningen och vrid startnyckeln till läge

0

.

2.

3.

4.

5.

Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger panel för att komma åt lamporna.

Glödlamporna är placerade i separata lamphållare.

Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.

6.

Tryck samman spärrhakarna och dra ut lamphållaren.

Byt glödlampa.

Lamphållare.

``

205

09 Underhåll och service

09

Byte av glödlampor

Bromsljus

Positions-/parkeringsljus- och dimljus

Positions-/parkeringsljus

Blinkers

Backljus

Positions-/parkeringsljus

Nummerskyltsbelysning

4.

5.

Byt till ny glödlampa.

Sätt tillbaka och skruva fast glaset.

Reflex

Instegsbelysning

206

1.

2.

3.

Släck belysningen och vrid startnyckeln till läge

0

.

Lossa skruvarna med en skruvmejsel.

Lossa glaset försiktigt.

Reflexen sitter fast med clips och trycks fast.

Den kan bara sitta på ett sätt.

2.

3.

4.

Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.

1.

Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att linsen lossnar.

Ta bort den trasiga glödlampan.

Sätt dit en ny glödlampa.

Sätt tillbaka linsen.

Lastutrymme

Kupébelysning i lastutrymme

09 Underhåll och service

Byte av glödlampor

Belysning i make up-spegel*

09

1.

2.

3.

Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att lamphuset lossnar.

Ta bort den trasiga glödlampan.

Sätt dit en ny glödlampa.

Belysningen i lastutrymmet består även av en lampa på vänster sida i lastutrymmet.

1.

2.

Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att linsen lossnar.

Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.

Borttagning av spegelglas

1.

Stick in en skruvmejsel under den nedre kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.

2.

För mejseln under kanten åt både vänster och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.

3.

4.

Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.

Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en ny.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

207

09 Underhåll och service

09

Byte av glödlampor

Ditsättning av spegelglas

1.

Tryck först tillbaka spegelglasets tre låsklackar i ovankanten.

2.

Tryck sedan fast de tre nedre.

208

Allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade med ett antal säkringar.

Säkringarna är placerade på två olika ställen i bilen:

Relä-/säkringscentral i motorrummet.

Relä-/säkringscentral i kupén.

Byte

Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts av.

1.

2.

Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.

Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.

3.

Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och samma amperebeteckning.

I varje säkringscentral finns plats för ett antal reservsäkringar. Om samma säkring bränns av upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Uppsök då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.

VARNING

Använd aldrig ett främmande föremål, eller en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.

09 Underhåll och service

Säkringar

09

``

209

09 Underhåll och service

09

Säkringar

Relä/säkringscentral i motorrum

210

Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med att ersätta avbränd säkring med en ny som har samma färg och amperebeteckning.

19 – 36 är av typ "MiniFuse".

7 – 18 är av typ "JCASE" och bör bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.

1 – 6 är av typ "Midi Fuse" och får enbart bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.

På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en säkring.

09 Underhåll och service

Säkringar

09

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kylarfläkt

Styrservo (exkl. 1,6 l motor)

Matning till säkringscentral i kupé

Matning till säkringscentral i kupé

Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC*

Glödstift (4-cyl. diesel)

Glödstift (5-cyl. diesel)

ABS-pump

50 A

80 A

60 A

60 A

80 A

60 A

70 A

30 A

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ABS-ventiler

Motorfunktioner

Fläkt klimatenhet

Strålkastarrengörare

Matning till eluppvärmd bakruta

Startmotorrelä

Dragkablage*

Reservplats

Matning till infotainment

20 A

30 A

40 A

20 A

30 A

30 A

40 A

30 A

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Vindrutetorkare

Matning till säkringscentral i kupé

Reservplats

Signalhorn

Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare

Reservplats

30 A

40 A

15 A

20 A

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

211

09

09 Underhåll och service

Säkringar

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Motorstyrenhet ECM (5-cyl.

bensin) transmission (TCM)

Transmission (TCM)

(4-cyl.diesel aut.)

Eluppvärmt bränslefilter,

PTC-element oljefälla (5-cyl.

diesel)

Reservplats

Tändningslås

Kompressor för luftkonditionering

Reservplats

Dimljus fram

Motorstyrenhet ECM (1.6 l bensin, 2.0 l diesel)

Spänningsregulator generator 4-cyl.

Insprutningsventiler (5-cyl.

bensin), lambdasond (4-cyl.

bensin), laddluftkylare (4-cyl.

diesel), luftmassemätare och turbokontroll (5-cyl. diesel)

10 A

15 A

20 A

15 A

10 A

15 A

3 A

10 A

10 A

33.

34.

35.

36.

Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin), motorstyrenhet (5-cyl. diesel), dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)

Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin) bränslepump (4-cyl. diesel), tryckvakt klimatanläggning

(5-cyl.), glödstift och EGR avgasrening (5-cyl. diesel)

Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering PTCelement oljefälla (5-cyl. bensin), motorstyrenhet ECM (5cyl. diesel), canister (bensin), insprutningsventiler (1.8/2.0 l bensin, MAF luftmassemätare

(5-cyl. bensin, 4-cyl. diesel), turbokontroll (4-cyl.diesel), tryckvakt servostyrning (1.6 l bensin), EGR avgasrening (4cyl. diesel)

Motorstyrenhet ECM (exkl. 5cyl. diesel, gaspedalgivare, lambdasond (5-cyl. diesel)

20 A

10 A

15 A

10 A

212

Relä/säkringscentral i kupé

Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är placerade under handskfacket. Där finns även plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i motorrummet, se sidan 210.

Byte av säkringar

1.

Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och sedan dra ut dessa.

2.

3.

Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.

Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.

Säkringscentralen kan hakas loss helt.

4.

5.

Stäng igen säkringscentralen i omvänd ordningsföljd.

Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt, fäst klädseln med fästclipsen och tryck in det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på plats.

09 Underhåll och service

Säkringar

09

``

213

09

09 Underhåll och service

Säkringar

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Telefon, ljudanlägging,

RTI (tillval)

SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.)

Eluttag

Belysning kupé, handskfack och insteg

Innerbelysning

Spolare, bakrutetorkare

SRS-system

Reservplats

15 A

10 A

15 A

5 A

5 A

15 A

10 A

214

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

51.

52.

53.

54.

55.

Tillsatsvärmare för kupé, bränslefilterrelä eluppvärmning

Transmissionsmodul

(TCM), ABS-system , startspärrsrelä (4-cyl.

diesel aut.)

Servostyrning

Parkeringsassistans, Bi-

Xenon

Ÿ

*

Keyless styrenhet

10 A

5 A

10 A

10 A

20 A

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Fjärrkontroll styrenhet,

Styrenhet siren

Diagnosuttag, bromsljuskontakt

Helljus höger, extraljus reläspole

Helljus vänster

Stolsvärme förarsida

Stolsvärme passagerarsida

Taklucka

10 A

15 A

7,5 A

7,5 A

15 A

15 A

20 A

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Reservplats

RTI *

Infotainment

Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning

Reservplats

Konstantfarthållare

Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp

Reservplats

Reservplats

Reservplats

Taklucka, konsol för innerbelysning (OHC) bältespåminnare bak, autodimspegel

Relä bränslepump

Reservplats

Reservplats

Reservplats

5 A

5 A

10 A

5 A

5 A

15 A

5 A

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Reservplats

Backljus

Reservplats

Reservplats

Matning höger framdörr

Matning vänster framdörr

Passagerarstol elmanövrerad

Förarstol elmanövrerad

Innerbelysning, lastutrymmesbelysning, elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F)

5 A

25 A

25 A

25 A

25 A

5 A

09 Underhåll och service

Säkringar

09

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

215

Allmänt.................................................................................................. 218

Audiofunktioner..................................................................................... 219

Radiofunktioner..................................................................................... 223

Cd-funktioner........................................................................................ 228

Menystruktur – ljudanläggning.............................................................. 230

Telefonfunktioner*................................................................................. 231

Menystruktur – telefon*......................................................................... 238

Bluetooth handsfree*............................................................................ 241

216

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

I N F O T A I N M E N T

10

10 Infotainment

10

Allmänt

Infotainment

POWER

- tryckknapp

Display

Knappsats

MENU

- Menysystemet

Navigeringsknappar

EXIT

- Går ur menysystmet

ENTER

- Väljer/aktiverar/avaktiverar

Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med kon-

1 Premium Sound trollpanelen och med knappsatsen* i ratten, se sidan 62. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella funktionen.

Ljudanläggningen

Till/från

POWER

(1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när startnyckeln vrids till läge

0

fortsätter den att vara aktiv tills nyckeln dras ur tändningslåset. Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa gång nyckeln vrids till läge

I

.

Menyhantering

En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett menysystem. Den aktuella menynivån visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.

MENU

(4) leder till menysystemet.

Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5) stegar mellan menyalternativen.

ENTER

(7) väljer/aktiverar/avaktiverar något av menyalternativen.

EXIT

(6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på

EXIT

leder ut ur menysystemet.

Snabbval

Menyalternativen är numrerade och kan även väljas direkt med knappsatsen (3).

Utrustning

Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:

Performance

High Performance

Premuim Sound

FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare ingår dock i alla ljudanläggningar.

Dolby Surround Pro Logic II

1

Dolby Surround Pro Logic II fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.

Dolby Surround Pro Logic II och Dolbyikonen är varumärken som tillhör

Dolby Laboratories Licensing

Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing

Corporation.

218

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Audiofunktioner

Audiofunktionernas reglage

VOLUME

– Vridknapp

AM/FM

– Val av ljudkälla

MODE

– Val av ljudkälla, CD/AUX

TUNING

– Vridknapp

SOUND

– Tryckknapp

Navigeringsknapp – Stationssökning och menyhantering

Volym

Använd

VOLUME

(1) eller knappsatsen i ratten för att reglera volymen, se sidan 62. Ljudvoly-

1 Utgår för audionivå Performance om Bluetooth är installerat.

men justeras automatiskt beroende på bilens hastighet, se sidan 222.

Val av ljudkälla

Upprepade tryck på

AM/FM

växlar mellan

FM1

,

FM2

och

AM

.

Upprepade tryck på

MODE

växlar mellan

CD och AUX.

AUX

1

Till AUX-ingången i tunnelkonsolen kan t.ex. en mp3-spelare anslutas. En standardkabel till en iPod eller annan mp3-spelare får plats mellan locket och kanten på förvaringsfacket.

Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm.

OBS

Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.

Undvik i så fall att ladda spelaren.

Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras med en annan volym än de interna ljudkällorna, exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att justera

AUX-ingångens volym.

10

``

219

10 Infotainment

10

Audiofunktioner

1.

2.

3.

4.

Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med

MODE

.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

AUX ingångsvolym

och tryck

ENTER

.

Vrid

TUNING

eller tryck höger/vänster på navigeringsknappen.

USB/iPod-anslutning

2

En iPod eller mp3-spelare kan anslutas till bilens

Infotainmentsystem via USB-kontakten i mittkonsolen.

Det är möjligt att ansluta t.ex. en iPod, annan mp3-spelare eller ett USB-minne till bilens

Infotainmentsystem via kontakten i mittkonsolen.

Beroende på vad som anslutits behöver ljudkälla väljas:

1.

Välj

iPod

alternativt

USB

med

MODE

. Texten

Connect Device

visas i displayen.

2.

Anslut ditt lagringsmedia till kontakten i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).

Texten

Loading

visas i displayen när systemet läser in lagringsmediets filer. Detta tar en stund.

När inläsningen är klar visas spårinformation på displayen och det är möjligt att välja önskat spår.

Val av spår kan ske på två sätt:

1.

Vrid

TUNING

(4) med- eller moturs

2.

eller använd navigationsreglagets (6) höger- eller vänsterknapp för att stega fram till önskat spår.

Om bilen är utrustad med knappsats i ratten är det möjligt att byta spår även med dess reglage.

OBS

Systemet stöder uppspelning av musikfiler i de vanligaste varianterna av filformaten mp3, wma och wav. Det finns alltså varianter av dessa ljudformat som systemet inte stöder.

USB-minne

För att underlätta användandet av USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler på minnet.

Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.

Mp3-spelare

Många mp3-spelare har ett eget filsystem som inte stöds av systemet. För att kunna använda en mp3-spelare i systemet måste den vara inställd på läge

USB Removable device/

Mass Storage Device

.

iPod-spelare

iPod-spelaren laddas och strömförsörjs av systemet via anslutningskabeln. Är iPod-spelarens batteri helt urladdat ska det dock laddas innan iPod-spelaren ansluts.

2 Vissa audionivåer.

220

10 Infotainment

Audiofunktioner

OBS

När iPod används som ljudkälla har bilens infotainmentsystem en menystruktur som liknar iPod-spelarens egen menystruktur.

Se iPod-manualen för detaljerad information.

För ytterligare information, se tillbehörsmanualen för USB/iPod Music Interface.

Ljudinställningar

Justera ljudinställningar

Upprepade tryck på

SOUND

bläddrar bland alternativen nedan. Justeringen görs genom att vrida på

TUNING

.

BAS

– Basens nivå.

DISKANT

– Diskantens nivå.

FADER

– Balans mellan främre och bakre högtalare.

BALANS

– Balans mellan höger och vänster högtalare.

CENTER

3

– Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se under

• rubriken Aktivera/avaktivera surround-ljud nedan.

SURROUND

3

– Nivå för surround. Pro

Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se under rubriken Ljudinställningar nedan.

Surround

3

Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar och aktivering/avaktivering görs separat för varje ljudkälla.

Dolby-ikonen i displayen visar att Dolby Pro

Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:

Pro Logic II

3-kanalsstereo

Av

– 2-kanalsstereo.

Aktivera/avaktivera surround-ljud

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

ENTER

.

Ljudinställningar

och tryck

3.

Stega till tryck

Surround FM/AM/CD/AUX

ENTER

.

och

4.

Stega till

Pro Logic II

4

,

3-kanalsstereo

eller

Av

och tryck

ENTER

.

Equalizer fram/bak

5

Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.

Justera equalizer

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

ENTER

.

Ljudinställningar

och tryck

3.

4.

Stega till

Equalizer Fram

eller

Equalizer

Bak

och tryck

ENTER

.

Pelaren i displayen visar ljudnivån för det aktuella frekvensbandet.

5.

6.

Justera nivån med

TUNING

(4) eller upp/ ner med navigeringsknappen. Ytterligare frekvenser kan väljas med vänster/höger på navigeringsknappen.

Spara med

ENTER

eller avsluta med

EXIT

.

10

4

5

3 Premium Sound.

Finns inte i AM- och FM-läge.

Vissa audionivåer.

``

221

10 Infotainment

10

Audiofunktioner

Automatisk volymkontroll

6

Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan väljas:

Låg

,

Medium

och

Hög

.

Justera automatisk volymkontroll

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

3.

Stega till

Ljudinställningar

och tryck

ENTER

.

Stega till

Automatisk volymkontroll

och tryck

ENTER

.

4.

Stega till

Låg, Medium

eller

Hög

och tryck

ENTER

.

Optimal ljudåtergivning

Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljud-

återgivning med hjälp av digital signalbehandling.

Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för varje kombination av bilmodell och audiosystem.

Det finns även en dynamisk kalibrering som tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.

De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex.

Bas

,

Diskant

och

Equalizer

, är endast avsedda för att användaren ska kunna

6 Ej Performance Sound.

anpassa ljudåtergivningen till sin personliga smak.

222

10 Infotainment

Radiofunktionernas reglage

FM/AM

– Val av frekvensband

Förvalsknappar

TUNING

– Vridknapp för stationssökning

SCAN

– Scanning

Navigeringsknapp – Stationssökning och menyhantering

EXIT

– Avbryt pågående funktion

AUTO

– Automatisk förvalslagring

Radiofunktioner

Stationssökning

Automatisk stationssökning

1.

Välj frekvensband med

AM/FM

(1).

2.

Gör ett kort tryck på eller .

Manuell stationssökning

1.

Välj frekvensband med

AM/FM

(1).

2.

Justera frekvensen genom att vrida

TUNING

(3).

En station kan även ställas in med ett långt tryck på eller . Eller med knappsatsen i ratten:

±

Håll inne eller på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen visas i displayen.

Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på

eller .

Förvalslagring

Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har två minnesbanker för förval:

FM1

och

FM2

.

Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller med knappsatsen i ratten.

Manuell förvalslagring

1.

Ställ in en station.

2.

Håll en av förvalsknapparna intryckt tills meddelandet displayen.

Stationen sparad

visas i

Automatisk förvalslagring

AUTO

(7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en separat minnesbank. Funktionen är särskilt användbar i områden där man inte är bekant med radiostationerna eller deras frekvenser.

Starta automatisk förvalslagring

1.

Välj frekvensband med

AM/FM

(1).

2.

Håll

AUTO

(7) intryckt tills

Autolagring…

visas i displayen.

När

Autolagring…

inte längre visas i displayen

är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och

Auto

visas i displayen. De automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).

Avbryta automatisk förvalslagring

±

Tryck

EXIT

(6).

10

``

223

10 Infotainment

10

Radiofunktioner

Välja autolagrat förval

Genom att försätta radion i autoläge kan de automatiskt lagrade förvalen användas.

1.

2.

Tryck på en förvalsknapp (2).

> Radion stannar i autoläge ända tills ett kort tryck på

AUTO

(7),

EXIT

(6) eller

AM/FM

(1) avbryter.

Lagra automatlagrade förval i annan minnesbank

Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till minnesbankerna för FM eller AM.

1.

Tryck kort

AUTO

(7).

>

Auto

visas i displayen.

2.

Tryck kort på

AUTO

(7).

>

Auto

visas i displayen.

Tryck på en förvalsknapp.

3.

Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska lagras och håll den intryckt tills meddelandet

Stationen sparad

visas i displayen.

> Radion går ur autoläget och den lagrade stationen kan väljas som ett förval.

Scanning

SCAN

(4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.

Aktivera/avaktivera Scan

1.

Välj frekvensband med

AM/FM

.

2.

Tryck

SCAN

för att aktivera.

>

Scan

visas i displayen. Avsluta med

SCAN

eller

EXIT

.

Förvalslagra en funnen station

Medan

Scan

är aktiv kan en önskad station förvalslagras.

±

Tryck på en förvalsknapp och håll den intryckt tills meddelandet

Stationen sparad

visas i displayen.

> Scanningen avbryts och den lagrade stationen kan väljas som ett förval.

RDS-funktioner

Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:

Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig.

Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.

Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.

Vissa radiostationer använder inte RDS eller bara valda delar av dess funktionalitet.

Programfunktioner

Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer med vissa programinriktningar. Om en önskad programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.

cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.

Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd ljudvolym, se sidan 227. Radion

återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym när den inställda programinriktningen slutar sändas.

Programfunktionerna larm (

LARM

), trafikinformation (

TP

), nyheter (

NEWS

), och programtyper (

PTY

) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.

För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG se sidan 226. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet, se sidan 218.

224

10 Infotainment

Radiofunktioner

Återgång till den avbrutna ljudkällan

Tryck

EXIT

för att återgå till den avbrutna ljudkällan.

Larm

Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet

LARM!

visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.

Trafikinformation – TP

Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.

TP

visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas

i displayen.

1.

2.

3.

Aktivera/avaktivera TP

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

TP

och tryck

ENTER

.

TP från nuvarande station/alla stationer

Radion kan avbryta för trafikinformation från endast den inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.

Välj en FM-station.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

4.

5.

6.

Stega till

TP

och tryck

ENTER

.

Stega till

TP Station

och tryck

ENTER

.

> Antingen visas

TP från nuvarande stn.

eller

TP från alla stationer

i displayen.

Tryck

ENTER

.

Aktivera/avaktivera TP-sökning

TP-sökning är användbar vid längre resor när annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen söker då automatiskt efter trafikinformation inom olika RDS-nätverk.

1.

2.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

3.

4.

Stega till

TP

och tryck

ENTER

.

Stega till

TP-sökning

och tryck

ENTER

.

Nyheter

Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet

NEWS

visar att funktionen är aktiv.

Aktivera/avaktivera nyheter

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

Nyheter

och tryck

ENTER

.

Nyheter från nuvarande station/alla stationer

Radion kan avbryta för nyheter från endast den inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.

1.

2.

3.

Välj en FM-station.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

4.

5.

Stega till

Nyhetsstation

och tryck

ENTER

.

> Antingen visas

Nyheter fr. nuvarande stn.

eller

Nyheter från alla stationer

i displayen.

Tryck

ENTER

.

Programtyper – PTY

Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex.

Pop

och

Klassisk musik

väljas. PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen bryter för programtyper som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.

Aktivera/avaktivera PTY

1.

Välj

FM1

eller

FM2

med

FM/AM

.

2.

3.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

Stega till

PTY

och tryck

ENTER

.

.

10

``

225

10 Infotainment

10

Radiofunktioner

4.

Stega till

Välj PTY

och tryck

ENTER

.

> En lista över programtyper visas:

Aktualiteter

,

Information

osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja programtyper och avaktiveras genom att nollställa alla PTY:er.

5.

Välj önskade programtyper eller

Nollställ alla PTY:er.

Sök PTY

Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.

1.

2.

Aktivera PTY.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

3.

4.

Stega till

Stega till

PTY

och tryck

Sök PTY

ENTER

och tryck

.

ENTER

.

Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas

>| För att söka

i displayen. Ett tryck med navigeringsknappen söker då vidare efter en annan sändning av de valda programtyperna.

Visning av programtyp

Den nuvarande stationens programtyp kan visas i displayen.

OBS

Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.

Aktivera/avaktivera visning

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

3.

Stega till

Stega till

PTY

och tryck

Visa PTY

ENTER

och tryck

.

ENTER

.

Radiotext

Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.

Aktivera/avaktivera radiotext

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

Radiotext

och tryck

ENTER

.

Automatisk frekvensuppdatering – AF

AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver radion söka igenom hela FM-bandet för att finna en stark sändare. Då tystnar radion och

PI-sökning Exit avbryter

visas i displayen.

Aktivera/avaktivera AF

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

3.

Stega till

AF

och tryck

ENTER

.

Regionala radioprogram – REG

Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna till en regional sändare fastän dess signalstyrka är låg.

REG

visar att funktionen är aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.

Aktivera/avaktivera REG

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

3.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

Stega till

Regional

och tryck

ENTER

.

226

Enhanced Other Networks – EON

EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.

Lokal

– avbryter endast om radiostationens sändare är nära.

Avlägsen

1

– avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.

Av

– avbryter inte för programinriktning från andra sändare.

Aktivera/avaktivera EON

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

3.

4.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

Stega till

EON

och tryck

ENTER

.

Stega till tryck

Lokal, Avlägsen

ENTER

.

eller

Av

och

Återställning av RDS-funktioner

Återställ samtliga radioinställningar till den ursprungliga fabriksinställningen.

1.

2.

3.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

Avancerade radioinställningar

och tryck

ENTER

.

Stega till

Återställ allt

och tryck

ENTER

.

Volymkontroll programtyper

De avbrytande programinriktningarna hörs med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.

10 Infotainment

Radiofunktioner

10

1 Fabriksinställning

227

10 Infotainment

10

Cd-funktioner

Cd-funktionernas reglage

Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av spår och menyhantering

Positionsval i cd-växlare*

In- och utmatning av cd

In- och utmatningsöppning för cd

MODE

– Val av ljudkällorna CD eller AUX*

TUNING

– Vridknapp för val av spår

Starta uppspelning (cd-spelare)

Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och byt till cd-läge genom att trycka på

MODE

.

Starta uppspelning (cd-växlare*)

Om en cd-position med en musik-cd redan är vald när ljudanläggningen aktiveras startas uppspelningen automatiskt. Byt annars till cd-växlar-läge med

MODE

och välj en skiva med sifferknapparna

1–6

eller upp/ner på navigeringsknappen.

Mata in en cd

1.

Välj en tom position med sifferknapparna

1–6

eller upp/ner på navigeringsknappen.

> En tom position markeras i displayen.

Texten

Sätt i skiva

visar att en ny skiva kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till 6 cd-skivor.

2.

Mata in en cd i cd-växlaren.

Utmatning av cd

En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.

Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.

Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen .

Mata ut alla skivor med ett långt tryck på utmatningsknappen. Hela magasinet töms, skiva för skiva. Meddelandet

Mata ut alla

visas i displayen.

Paus

När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.

När volymen höjs startar den igen.

Ljudfiler*

Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.

OBS

Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte läsas av spelaren.

När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.

Navigering och uppspelning

Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren visas skivans katalogstruktur med

ENTER

.

Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt som i ljudanläggningens menystruktur.

Ljudfiler har symbolen och kataloger har symbolen med

ENTER

.

. Uppspelning av ljudfiler startas

När uppspelningen av en fil är klar fortsätts uppspelningen av de andra filerna i just den katalogen. Byte av katalog sker automatiskt när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.

Tryck vänster/höger på navigeringsknappen om displayens bredd inte räcker till för att visa hela ljudfilens namn.

228

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler

Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck spolar cd-spår/ljudfiler.

TUNING

(eller knappsatsen i ratten) kan även användas för detta ändamål.

Skanna cd

Funktionen spelar de första 10 sekunderna av varje cd-spår/ljudfil. Tryck

SCAN

för att aktivera. Avbryt med

EXIT

eller

SCAN

för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/ ljudfilen.

Slumpval

Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.

Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.

OBS

Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.

Displayen visar olika meddelanden beroende på vilken slumpvalsfunktion som har valts:

RANDOM

betyder att spåren från endast en musik-cd spelas

RND ALL

betyder att alla spår på samtliga musik-cd i cd-växlaren spelas.

1 Gäller cd-växlaren

Cd-funktioner

RANDOM FOLDER

betyder att ljudfilerna i en katalog på aktuell cd spelas.

Aktivera/avaktivera (cd-spelare)

Om en vanlig musik-cd spelas:

1.

2.

Tryck

MENU

Stega till

och därefter

Random

ENTER

och tryck

.

ENTER

Om en skiva med ljudfiler spelas:

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

Random

och tryck

ENTER

.

.

3.

Stega till

Mapp

eller

Skiva

och tryck

ENTER

.

Aktivera/avaktivera (cd-växlare)

Om en vanlig musik-cd spelas:

1.

2.

Tryck

MENU

Stega till

och därefter

Random

ENTER

och tryck

.

ENTER

.

3.

Stega till

En skiva

eller

Alla skivor

och tryck

ENTER

.

Valet

Alla skivor

gäller endast de musik-cd som finns i växlaren.

Om en cd med ljudfiler spelas:

1.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

2.

Stega till

Random

och tryck

ENTER

.

3.

Stega till

En Skiva

eller

Mapp

och tryck

ENTER

.

När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.

Skivtext

Om titelinformation finns på en musik-cd kan den visas i displayen

1

.

Aktivera/avaktivera

1.

Starta uppspelning av en cd.

2.

3.

Tryck

MENU

och därefter

ENTER

.

Stega till

Skivtext

och tryck

ENTER

.

Cd-skivor

Användande av cd-skivor med dålig kvalitet kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.

VIKTIGT

Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.

10

229

10 Infotainment

10

Menystruktur – ljudanläggning

Översikt

FM-meny

1. Nyheter

2. TP

3. PTY

4. Radiotext

5. Avancerade radioinställningar

6. Ljudinställningar*

AM-meny

1. Ljudinställningar*

Cd-meny

1. Slumpval

2. Nyheter

3. TP

4. Skivtext

5. Ljudinställningar*

Cd-växlarmeny

1. Slumpval

2. Nyheter

3. TP

4. Skivtext

5. Ljudinställningar*

AUX-meny

1. AUX-volym

2. Nyheter

3. TP

4. Ljudinställningar*

230

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Telefonfunktioner*

10

Översikt - Telefonsystemets delar.

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

231

10 Infotainment

10

Telefonfunktioner*

Telefonsystemets delar

1. Antenn

2. Knappsats i ratten

Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se sidan 233.

3. Mikrofon

Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.

4. Kontrollpanel i mittkonsol

Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.

5. Sekretesslur

6. SIM-kortsläsare

Allmänt

Sätt alltid trafiksäkerheten främst.

Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.

Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.

Stäng av telefonsystemet i närheten av sprängningsarbete.

Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad utföra service på telefonsystemet.

Nödsamtal

Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.

Ringa nödsamtal

1.

Aktivera telefonen.

2.

3.

Slå det larmnummer som gäller för den aktuella regionen (inom EU: 112).

Tryck

ENTER

.

IDIS

Med IDIS-systemet (Intelligent Driver

Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen. Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas

5 sekunder innan de kopplas upp. Missade samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 5.5, se sidan 238.

SIM-kort

Telefonen kan endast användas tillsammans med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity

Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.

OBS

Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/

GSM-kort fungerar. Kontakta din nätverksoperatör om du behöver byta SIM-kort.

232

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Telefonfunktioner*

SIM-kortsdubbletter

Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.

Ditsättning av SIM-kort

1.

Stäng av telefonen och öppna handskfacket.

2.

Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 232.

3.

4.

Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.

Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.

Menyhantering

Hur telefonfunktionerna kontrolleras med menysystemet beskrivs på sidan 238.

Trafiksäkerhet

Delar av menysystemet för telefonen är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter

över 8 km/h.

Telefonens reglage Knappsats i ratten

Kontrollpanel i mittkonsol.

VOLUME

– Reglerar bakgrundsvolym från radio etc. under samtal

Siffer- och bokstavsknappar

MENU

– Öppnar huvudmenyn

EXIT

– Avbryter/avvisar samtal, raderar inmatade tecken

Navigeringsknapp – Stegar i menyer och teckenrader

ENTER

– Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer

PHONE

– Till/från och beredskapsläge

(standby)

När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i ratten endast telefonfunktionerna. För att styra ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).

ENTER

– Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen

EXIT

– Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen

Samtalsvolym – Höjning/sänkning

Navigeringsknappar – Stegar i menyer

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

233

10 Infotainment

10

Telefonfunktioner*

Till/från

När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om startnyckeln vrids till läge

0

när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen automatiskt till samma läge nästa gång startnyckeln vrids till läge

I

eller

II

.

Aktivera telefonsystemet

Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.

1.

2.

Tryck

PHONE

.

Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck

ENTER

.

Avaktivera telefonsystemet

När telefonsystemet är avaktiverat går det inte att ta emot några samtal.

±

Håll

PHONE

veras.

intryckt tills telefonen avakti-

Beredskapsläge (standby)

I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.

Sätta telefonen i beredskapsläge

Telefonen måste vara i aktivt läge innan den kan sättas i beredskapsläge.

±

Tryck

PHONE

.

Aktivera från beredskapsläge

±

Tryck

PHONE

.

Samtalshantering

Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur och handsfree under samtal, se sidan 236.

Ringa upp

1.

Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).

2.

Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 236.

3.

Tryck

ENTER

eller lyft luren. Lossa luren genom att trycka den neråt.

Ta emot samtal

För autosvar, se menyalternativ 4.3, se sidan 238.

±

Tryck

ENTER

eller lyft luren. Lossa luren genom att trycka den neråt.

Avsluta samtal

±

Tryck

EXIT

eller lägg på luren.

Avvisa samtal

±

Tryck

EXIT

.

Väntande samtal

Om ytterligare telefonsamtal inkommer under pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I displayen visas

Svara?.

Det går att avvisa eller ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.

Parkera/återta samtal

1.

Tryck

MENU

eller

ENTER

.

2.

Stega till

ENTER

.

Parkera

eller

Återta

och tryck

Ringa under pågående samtal

1.

Parkera samtalet.

2.

Slå numret till nästa samtalspart.

Växla mellan samtalsparter

1.

Tryck

MENU

eller

ENTER

.

2.

Stega till

Växla

och tryck

ENTER

.

Starta konferenssamtal

Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter att ett konferenssamtal har påbörjats kan inga fler parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas om ett konferenssamtal avslutas.

1.

2.

3.

Starta två telefonsamtal.

Tryck

MENU

Stega till

ENTER

.

eller

ENTER

Sammankoppla

.

och tryck

234

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Telefonfunktioner*

Ljudvolym

Telefonen använder högtalaren i förardörren.

Samtalsvolym

Samtalsvolymen regleras med rattens knappsats.

Om sekretessluren används regleras ljudvolymen med en ratt på sidan av luren.

Ljudanläggningens ljudvolym

Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se meny 5.4.3 på sidan 240. Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.

Textinmatning

Textinmatingen görs med telefonens knappsats.

1.

Tryck på den knapp som är märkt med

önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v., se tabellen.

2.

Tryck

1

för mellanrum. Om två tecken ska skrivas med samma knapp i en följd, tryck * eller vänta några sekunder.

Ett kort tryck på

EXIT

raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på

EXIT

raderar alla inmatade tecken.

Knapp Funktion

space 1 - ? ! , . : " ' ( ) a b c 2 ä å à æ ç d e f 3 è é g h i 4 ì j k l 5 m n o 6 ñ ö ò Ø p q r s 7 ß t u v 8 ü ù w x y z 9

Knapp Funktion

Trycks in kort om två tecken ska skrivas efter varandra med samma knapp.

+ 0 @ * # & $ £ / %

Växla mellan versaler och gemener.

Nummerhantering

Ringa senast uppringda nummer

Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.

1.

2.

Tryck

ENTER

.

Stega till ett nummer och tryck

ENTER.

Telefonbok

Om telefonboken innehåller en påkallande samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.

Lagra kontakter i telefonboken

1.

Tryck

MENU

.

2.

3.

Stega till

Telefonbok

och tryck

ENTER

.

Stega till

Lägg till

och tryck

ENTER

.

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

235

10 Infotainment

10

Telefonfunktioner*

4.

Mata in ett namn och tryck

ENTER

.

5.

6.

Mata in ett nummer och tryck

ENTER

.

Stega till

SIM-kort

eller

Telefon

och tryck

ENTER

.

Söka kontakter i telefonboken

Pil neråt på navigeringsknappen istället för

MENU

leder direkt till menyn

Sök

.

1.

Tryck

MENU

.

2.

3.

Stega till

Telefonbok

och tryck

ENTER

.

Stega till

Sök

och tryck

ENTER

.

4.

Skriv begynnelsebokstaven i den post som söks och tryck

ENTER

, eller tryck endast

ENTER

.

5.

Stega till en post och tryck

ENTER

.

Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok

1.

Tryck

MENU

.

2.

3.

Stega till

Stega till

Telefonbok

och tryck

Kopiera alla

och tryck

ENTER

ENTER

.

.

4.

Stega till

SIM till telefon

eller

Telefon till

SIM

och tryck

ENTER

.

Radera kontakter i telefonboken

1.

Tryck

MENU

.

2.

3.

Stega till

Telefonbok

och tryck

ENTER

.

Stega till

Sök

och tryck

ENTER

.

4.

5.

Skriv begynnelsebokstaven i den post som söks och tryck

ENTER

, eller tryck endast

ENTER

.

Stega till den post som ska raderas och tryck

ENTER

.

6.

Stega till

Radera

och tryck

ENTER

.

Radera alla kontakter

1.

Tryck

MENU

.

2.

Stega till

Telefonbok

och tryck

ENTER

.

3.

Stega till

Töm SIM

eller

Töm telefon

och tryck

ENTER

.

Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.

Snabbuppringning

En siffra på knappsatsen (

1

9

) kan användas som kortnummer till en kontakt i telefonboken.

1.

2.

3.

Tryck

MENU

Stega till

Stega till

ENTER

.

.

Telefonbok

och tryck

Snabbuppring

ENTER

och tryck

.

4.

5.

Stega till

Välj nummer

och tryck

ENTER

.

Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck

ENTER

.

6.

7.

8.

Skriv begynnelsebokstaven i den post som söks och tryck

ENTER

, eller tryck endast

ENTER

.

Stega till en post och tryck

ENTER

.

Håll in

EXIT

för att gå ur menysystemet.

Ringa med snabbuppringning

±

Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen följt av

ENTER

.

OBS

När telefonen har slagits på tar det en stund innan snabbuppringning kan ske.

För att kunna slå ett kortnummer måste valet

Snabbuppringning

vara aktiverat i menyn

Telefonbok

, se sidan 239.

Uppringning från telefonbok

1.

Tryck

MENU

.

2.

3.

Stega till

Telefonbok

och tryck

ENTER

.

> Alla kontakter i telefonbokens minne visas. Antalet visade kontakter kan minskas genom att en del av den sökta kontaktens namn matas in.

Stega till en kontakt och tryck

ENTER

.

236

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

OBS

Tryck

ENTER

för att ringa upp.

OBS

Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande bokstav i telefonboken.

Funktioner under pågående samtal

Under ett pågående samtal är flera funktioner tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.

Tryck

MENU

eller

ENTER

för att komma till samtalsmenyn och stega till ett av följande val:

1.

Sekretess/Sekretess av

läge.

– Sekretess-

2.

Parkera/Återta

– Återuppta eller parkera pågående samtal.

3.

4.

5.

Handsfree/Lur

– Använd handsfree eller sekretesslur.

Telefonbok

– Visa telefonboken.

6.

Sammankoppla

– Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)

Växla

– Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).

SMS – Short message service

Läsa SMS

1.

Tryck

MENU

.

2.

Stega till

ENTER

.

Meddelanden

och tryck

3.

4.

Stega till

Läsa

och tryck

ENTER

.

Stega till ett meddelande och tryck

ENTER

.

> Meddelandets text syns i displayen.

Ytterligare val fås genom att trycka

ENTER

. Håll in

EXIT

för att komma ur menysystemet.

3.

4.

5.

6.

Skriva och skicka

1.

Tryck

MENU

.

2.

Stega till

Meddelanden

och tryck

ENTER

.

Stega till

Skriv nytt

och tryck

ENTER

.

Skriv text och tryck

ENTER

.

Stega till

ENTER

.

Skicka

och tryck

ENTER

Ange ett telefonnummer och tryck

.

10 Infotainment

Telefonfunktioner*

IMEI-nummer

För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det

är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram numret i displayen. Skriv upp det och spara det på ett säkert ställe.

Specifikationer

Uteffekt

SIM-kort

Minnesplatser

2 W

Litet

250

A

SMS (Short Message Service)

Data/Fax

Ja

Nej

Dualband (900/1800 MHz) Ja

A Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar beroende på typ av SIM-kort.

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

237

10 Infotainment

10

Menystruktur – telefon*

Telefonmeny

1.

Samtalslogg

1.1.

Miss. samtal

2.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Mottagna samtal

Utgående samt.

Radera lista

1.4.1.

1.4.2.

Alla samtal

Missade samtal

1.4.3.

1.4.4.

Mottagna samt.

Utgående samt.

Samtalslängd

1.5.1.

Senaste samtal

2.2.

2.3.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Telefonbok

2.1.

Lägg till

Nollställ tid

Sök

Antal samtal

Sammanlagd tid

Kopiera alla

2.3.1.

2.3.2.

SIM till telefon

Telefon till SIM

3.

4.

2.4.

Snabbuppring

2.4.1.

Aktiv

2.5.

2.6.

2.4.2.

Välj nummer

Töm SIM

Töm telefon

2.7.

Minnesstatus

Meddelanden

3.1.

3.2.

3.3.

Läs

Skriv

Medd.inställn.

3.3.1.

SMSC-nummer

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

3.3.2.

3.3.3.

Giltighetstid

Meddelan.typ

Samtalsalt.

4.1.

4.2.

Sänd nummer

Samtal väntar

Autosvar

Autouppringning

Telefonsvararnummer

Vidarekoppling

4.6.1.

4.6.2.

Alla samtal

Vid upptaget

238

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

5.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Inget svar

Ej nåbar

Faxanrop

Dataanrop

4.6.7.

Upphäv alla

Tlf.Inställn.

5.1.

Operatör

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

5.1.1.

5.1.2.

Automatisk

Manuell

SIM-säkerhet

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Av

Automatisk

Ändra PIN-kod

Ljud

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

IDIS

Ringvolym

Ringsignal

Dämpa radio

Meddel.pip

Fabrikinst.

10 Infotainment

Menystruktur – telefon*

Beskrivning av menyalternativ

1. Samtalslogg

1.1. Missade samtal

Lista med missade samtal. Välj att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.

1.2. Mottagna samtal

Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.

1.3. Utgående samtal

Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.

1.4. Radera lista

Radera de listor som finns i menyerna 1.1,

1.2 och 1.3 enligt nedan.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Alla

Missade

Mottagna

Utgående

1.5. Samtalslängd

Samtalslängd för samtliga samtal eller för det senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.

1.5.1.

Senaste samtal

1.5.2.

1.5.3.

Antal samtal

Sammanlagd tid

1.5.4.

Nollställ tid

2. Telefonbok

2.1. Lägg till

Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 235.

2.2. Sök

Sök efter namn i telefonboken.

2.3. Kopiera alla

Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn till telefonens minne.

2.3.1.

Från SIM- till telefonminne

2.3.2.

Från telefon- till SIM-minne.

2.4. Snabbuppringning

Nummer som är lagrade i telefonboken kan lagras som kortnummer.

2.5. Töm SIM

Radera hela minnet i SIM-kortet.

2.6. Töm telefon

Radera hela minnet i telefonen.

2.7. Minnesstatus

Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).

3. Meddelanden

3.1. Läs

Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela eller delar av meddelandet.

3.2. Skriv

Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.

Välj att spara eller skicka det.

3.3. Meddelandeinställning

Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

SMSC-nummer

Giltighetstid

Meddelandetyp

4. Samtalsalternativ

4.1. Sänd nummer

Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.

4.2. Samtal väntar

Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

239

10 Infotainment

10

Menystruktur – telefon*

4.3. Autosvar

Ta emot inkommande samtal automatiskt.

4.4. Återuppringning

Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget nummer.

4.5. Telefonsvararnummer

Lagrar nummer till telefonsvararen.

4.6. Vidarekoppla

Välj när och vilka typer av samtal som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

Alla samtal (inställningen gäller endast under aktuellt samtal)

Vid upptaget

Inget svar

Ej nåbar

4.6.6.

4.6.7.

Faxanrop

Dataanrop

Upphäv alla

5. Telefoninställningar

5.1. Operatör

Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald operatör visas i displayen i telefonens grundläge.

5.1.1.

5.1.2.

Auto

Manuell

5.2. SIM-säkerhet

Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Av

Automatisk

5.3. Ändra koder

Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och spara koderna på ett säkert ställe.

5.3.1.

5.3.2.

PIN-kod

Telefonkod. Den fabriksinställda telefonkoden 1234 används vid första

ändringstillfället.

5.4. Ljud

5.4.1.

Volym. Reglera volymen på ringsignalen.

5.4.2.

Ringsignal. Det finns sju olika ringsignaler.

5.4.3.

5.4.4.

Dämpa radio. On/off

Meddelande-pip

5.5. IDIS

Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte inkommande samtal oavsett körsituation.

5.5. Fabriksinst.

Återgår till systemets fabriksinställningar.

240

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Bluetooth handsfree*

Allmänt

Systemöversikt.

Mobiltelefon

Mikrofon

Mittkonsol

Bluetooth

TM

En mobiltelefon som är utrustad med

Bluetooth

TM

kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är ansluten eller inte.

OBS

Endast ett urval av mobiltelefoner är helt kompatibla med handsfree-funktionen.

Information om kompatibla telefoner finns hos Volvos återförsäljare och på www.volvocars.com.

Menyer och reglage

Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 233.

Att komma igång

Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om menyhantering, se sidan 238.

Aktivera/avaktivera

Ett kort tryck på

PHONE

aktiverar handsfreefunktionen. Texten

TELEFON

högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen

visar att handsfree-funktionen är aktiv.

Ett långt tryck på

PHONE

avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten telefon.

Ansluta mobiltelefon

Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika sätt beroende på om mobiltelefonen har varit ansluten tidigare eller inte. Om det är första gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:

Alternativ 1 - via bilens menyssystem

1.

Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via

Bluetooth

TM

, se mobiltelefonens manual eller www.volvocars.com.

2.

3.

4.

5.

Aktivera handsfree-funktionen med

PHONE

.

> Menyvalet

Lägg till telefon

visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner redan har registrerats visas även dessa.

Välj

Lägg till telefon

.

> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär

30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive

Bluetooth

TM

-namn i displayen. Handsfree-funktionens Bluetooth

TM

-namn visas i mobiltelefonen som

My Car

.

Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.

Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

241

10 Infotainment

10

Bluetooth handsfree*

Alternativ 2 - via telefonens menyssystem

1.

Aktivera handsfree-funktionen med

PHONE

. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.

2.

Sök med mobiltelefonens Bluetooth

TM

, se mobiltelefonens manual.

3.

4.

5.

Välj

My Car

i lista över funna enheter i din mobiltelefon.

Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen när du uppmanas ange PIN-kod.

Välj att ansluta till

My Car

från mobiltelefonen.

Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten

Synkroniserar

visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se sidan 243.

När anslutningen är upprättad visas symbolen

och mobiltelefonens Bluetooth

TM

-namn i displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från ljudanläggningen.

Ringa upp

1.

Säkerställ att texten

TELEFON

visas högst upp i displayen och att symbolen synlig.

är

2.

Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 244.

3.

Tryck

ENTER

.

Samtalet avbryts med

EXIT

.

Koppla ifrån mobiltelefonen

Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.

För mer information om anslutning, se sidan 243.

Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck på

PHONE

. Handsfree-funktionen avaktiveras

även när motorn stängs av eller när dörren

öppnas

1

.

När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.

OBS

Vissa mobiltelefoner kräver att övergången från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.

Samtalshantering

Inkommande samtal

Samtal tas emot med

ENTER

även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa eller avsluta med

EXIT

.

Autosvar

Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera under

Telefonmeny Telefoninställningar

Samtalsalternativ Autosvar

.

Samtalsmeny

Tryck

MENU

eller

ENTER

under pågående samtal för att få tillgång till följande funktioner:

Mikrofon av

– ljudanläggningens mikrofon tystas.

Koppla samtal till mobil

– samtalet flyttas till mobiltelefonen.

OBS

För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen när sekretessfunktionen används. Detta är normalt. Handsfree-funktionen frågar om du vill ansluta igen.

Telefonbok

– sökning i telefonbok.

1 Gäller Keyless Drive.

242

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

Bluetooth handsfree*

OBS

En nytt samtal kan inte startas under pågående samtal.

Ljudinställningar

Samtalsvolym

Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller

VOLUME

.

Ljudanläggningens volym

Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med

VOLUME

. För att reglera ljudanläggningens volym under pågående samtal måste du växla till någon av ljudkällorna.

Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under

Telefonmeny

Telefoninställningar

Dämpa radio

.

Ljud och volym

Ringvolym

Gå till

Telefonmeny

Ljud och volym

med /

Telefoninställningar

Ringvolym

och justera

på navigeringsknappen.

Ringsignaler

Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler kan väljas under

Telefonmeny

Telefoninställningar

Ringsignaler

Ljud och volym

Ringsignal 1, 2, 3

o.s.v.

OBS

Den anslutna mobiltelefonens ringsignal stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.

För att välja den anslutna telefonens ringsignal

2

, gå till

Telefonmeny

Telefoninställningar Ljud och volym

Ringsignaler Anv. mobiltelefons signal

.

Mer om registrering och anslutning

Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.

Registreringen görs en gång per telefon. Efter registreringen behöver mobiltelefonen inte längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan avregistreras under

Bluetooth meny

Bluetooth Ta bort telefon

.

Automatisk anslutning

När handsfree-funktionen är aktiv och den senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå till manuell anslutning av annan telefon, tryck

EXIT

.

Manuell anslutning

Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:

1.

2.

Sätt ljudanläggningen i telefonläge.

Tryck

PHONE

och välj en av telefonerna i listan.

Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under

Bluetooth meny

Bluetooth Anslut telefon

eller

Byt telefon

.

Telefonbok

All hantering av telefonboken förutsätter att texten

TELEFON

visas högst upp i displayen och att symbolen är synlig.

Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Avaktivera funktionen under

Telefoninställningar Synkronisera

2 Stöds inte av alla mobiltelefoner.

10

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

``

243

10 Infotainment

10

Bluetooth handsfree* telefonbok

. Sökning av kontakter görs endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.

OBS

Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av telefonbok visas

Listan är tom

när kopieringen är klar.

Om telefonboken innehåller en uppringande samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i displayen.

Söka kontakter

Det enklaste sättet att söka i telefonboken är att trycka länge på knapparna

2–9

. Det startar en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.

Telefonboken kan även nås med / på navigeringsknappen eller med / på knappsatsen i ratten. Sökningen kan även göras från telefonbokens sökmeny under

Telefonbok Sök

:

1.

2.

Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt som söks och tryck

ENTER

. Eller tryck endast

ENTER

.

Stega till en kontakt och tryck

ENTER

för att ringa upp.

Röststyrning

Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in

ENTER

.

Nummer till telefonsvarare

Numret till telefonsvararen ändras under

Telefoninställningar Samtalsalternativ

Nr till telefonsvarare

. Om inget nummer finns lagrat kan denna meny nås med ett långt tryck på

1

. Tryck länge på

1

för att använda det lagrade numret.

Samtalslistor

Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras sedan under anslutningen. Tryck

ENTER

för att visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor finns under

Samtalslista

.

OBS

Vissa mobiltelefoner visar listan över de senast uppringda i omvänd ordning.

Mata in text

Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt trycka för fler tecken, se tabell på sidan 235.

Ett kort tryck på

EXIT

raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på

EXIT

raderar alla inmatade tecken. / på navigeringsknappen stega mellan tecken.

Menystruktur - Bluetooth

1.

Missade samtal

2.

3

4.

5.

6.

Mottagna samtal

Uppringda samtal

Telefonbok

4.1.

4.2.

Sök

Kopiera från telefon

Bluetooth...

5.1.

Byt telefon

5.2.

5.3.

Anslut telefon

Koppla ur telefon

5.4.

Anslut från mobiltelefon

Telefoninställningar

6.1.

Samtalsalternativ

6.1.2.

6.1.3.

Automatsvar

Telefonsvararnummer

6.2.

6.3.

6.4.

Ljud och volym

IDIS

Synkronisera telefonbok

244

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

10 Infotainment

10

245

246

Typbeteckning...................................................................................... 248

Mått och vikter...................................................................................... 250

Motorspecifikationer............................................................................. 252

Motorolja............................................................................................... 254

Vätskor och smörjmedel....................................................................... 258

Bränsle.................................................................................................. 261

Katalysator............................................................................................ 266

Elsystemet............................................................................................. 267

Typgodkännande.................................................................................. 269

S P E C I F I K A T I O N E R

11

11

11 Specifikationer

Typbeteckning

248

Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.

Typbeteckning, chassinummer, tillåtna max-vikter och kodnummer för färg och klädsel samt typgodkännandenummer.

Dekal för parkeringsvärmare.

Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.

Dekal för motorolja.

Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:

manuell växellåda

, automatväxellåda

VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).

I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.

11 Specifikationer

Typbeteckning

11

249

11

11 Specifikationer

Mått och vikter

Mått

250

Position i bild

A

B

C

D

E

F

Mått

Hjulbas

Längd

Lastlängd, golv, fällt säte

Lastlängd, golv

Höjd

Spårvidd fram

(mm)

2640

4252

1486

663

1447

1535

Position i bild

G

H

I

Mått

Spårvidd bak

Bredd

Bredd inkl. backspeglar

(mm)

1531

1782

2039

Vikter

Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/ kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. samt kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt-Tjänstevikt.

VARNING

Bilens köregenskaper förändras beroende på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är placerad.

Bromsad släpvagn

Motor Max släpvagnsvikt (kg)

Max kultryck

(kg)

75 1.6

1.6D

1.8

1.8F

2.0

övriga

1200

1300

1300

1300

1350

1500

Obromsad släpvagn

Max släpvagnsvikt (kg)

Max kultryck (kg)

700 50

För dekalens placering, se sidan 248.

Max totalvikt

Max tågvikt (bil+släp)

Max framaxeltryck

Max bakaxeltryck

Utrustningsnivå

Max last:

Se registreringsbevis.

Max taklast:

75 kg.

11 Specifikationer

Mått och vikter

11

251

11 Specifikationer

11

Motorspecifikationer

Översikt

Motorbeteckning

Effekt (kW/rpm)

Effekt (hk/rpm)

Vridmoment (Nm/ rpm)

Cylinderantal

Cylinderdiameter

(mm)

Slaglängd (mm)

Slagvolym (liter)

Kompressionsförhållande

1.6

B4164S3

74/6000

100/6000

150/4000

4

79

81,4

1,60

11,0:1

Motorbeteckning

Effekt (kW/rpm)

Effekt (hk/rpm)

Vridmoment (Nm/ rpm)

1.6D

D4164T

80/4000

109/4000

240/1750

1.8

B4184S11

92/6000

125/6000

165/4000

4

83

83,1

1,80

10,8:1

2.0D

D4204T

100/4000

136/4000

320/2000

1.8F

B4184S8

92/6000

125/6000

165/4000

4

83

83,1

1,80

10,8:1

D5

D5244T9

A

120/4000

163/4000

340/1750 – 3000

2.0

B4204S3

107/6000

145/6000

185/4500

4

87

83,0

1,99

10,8:1

D5

D5244T8

132/4000

180/4000

350/1750 – 3250

2.4i

B5244S4

125/6000

170/6000

230/4400

5

83

90,0

2,44

10,3:1

D5

D5244T13

132/4000

180/4000

400/2000-2750

T5

B5254T7

169/5000

230/5000

320/1500 – 5000

5

83

93,2

2,52

9,0:1

252

Cylinderantal

Cylinderdiameter

(mm)

Slaglängd (mm)

Slagvolym (liter)

Kompressionsförhållande

A Belgien

1.6D

4

75

88,3

1,56

18,3:1

Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 248.

2.0D

4

85

88,0

2,00

18,5:1

D5

5

81

93,2

2,40

17,3:1

11 Specifikationer

D5

5

81

93,2

2,40

17,3:1

Motorspecifikationer

D5

5

81

93,2

2,40

17,3:1

11

253

11 Specifikationer

11

Motorolja

Ogynnsamma körförhållanden

Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:

• med husvagn eller släpvagn i bergslandskap i hög hastighet i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.

Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.

Kontrollera också oljenivån oftare vid många kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga temperaturer (under +5 °C).

Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd för motorn.

Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.

VIKTIGT

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja.

Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall skall kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.

Viskositetsdiagram

254

Oljedekal

Motoroljekvalitet

Oljedekalens placering i motorrummet, se sidan 193.

Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4

Viskositet: SAE 0W–30

Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.

A Inkluderar filterbyte

B

Gäller inte Europa, för Europa se olja ACEA A5/B5

2.4i

B

T5

B

Motorvariant

B5244S4

B5254T7

11 Specifikationer

Motorolja

Påfyllningsbar volym mellan

MIN-MAX (liter)

1,3

1,3

Volym

A

(liter)

5,8

5,8

11

``

255

11

11 Specifikationer

Motorolja

Motoroljekvalitet

Oljedekalens placering i motorrummet, se sidan 193.

Oljekvalitet: WSS-M2C913–B

Viskositet: SAE 5W–30

Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.

A Inkluderar filterbyte

1.6

1.8

1.8F

2.0

1.6D

2.0D

Motorvariant

B4164S3

B4184S11

B4184S8

B4204S3

D4164T

D4204T

Påfyllningsbar volym mellan

MIN-MAX (liter)

0,75

0,75

0,75

0,75

1,0

2,0

Volym

A

(liter)

4,0

4,3

4,3

4,3

3,7

5,5

256

Motoroljekvalitet

Oljedekalens placering i motorrummet, se sidan 193.

Oljekvalitet: ACEA A5/B5

Viskositet: SAE 0W-30

A Inkluderar filterbyte

B

Enbart Europa, för övriga marknader se olja ACEA A3/B3/B4

2.4i

T5

D5

Motorvariant

B5244S4

B

B5254T7

B

D5244T8

D5244T9

(Endast Belgien)

D5244T13

11 Specifikationer

Motorolja

Påfyllningsbar volym mellan

MIN-MAX (liter)

1,3

1,3

1,5

Volym

A

(liter)

5,5

5,5

6

11

257

11 Specifikationer

11

Vätskor och smörjmedel

Översikt

VIKTIGT

Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.

Växellådsolja

System

1.6 Manuell 5-växlad

1.8 Manuell 5-växlad

1.8F Manuell 5-växlad

2.0 Manuell 5-växlad

2.4i Manuell 5-växlad

2.4i Automatväxellåda

T5 Manuell 6-växlad

T5 Automatväxellåda

1.6D Manuell 5-växlad

2.0D Manuell 6-växlad

258

Volym (liter)

2,1

2,0

7,75

1,9

1,7

1,9

1,9

1,9

2,1

7,75

Rekommenderad kvalitet

Transmissionsolja: BOT 130

Transmissionsolja: BOT 130

Transmissionsolja: BOT 130

Transmissionsolja: BOT 130

Transmissionsolja: MTF 97309

Transmissionsolja: JWS 3309

Transmissionsolja: MTF 97309

Transmissionsolja: JWS 3309

Transmissionsolja: BOT 130

Transmissionsolja: BOT 130

11 Specifikationer

Vätskor och smörjmedel

System

2.0D Automatväxellåda

D5 Automatväxellåda

Vätskor

Vätska

Kylvätska

Luftkonditionering

B

System

4-cyl. Bensin (1.6)

4-cyl. Bensin (1.8, 1.8F och 2.0)

5-cyl. manuell växellåda

5-cyl. automatväxellåda

4-cyl. Diesel (1.6D)

4-cyl. Diesel (2.0D)

-

Volym (liter)

5,6

7,75

Bromsvätska

Servostyrning

-

-

Volym (liter)

6,2

7,5

9,5

10,0

7,2

9,5

180 – 200 gram

500 – 600 gram

0,6

0,8 – 0,9

Rekommenderad kvalitet

Transmissionsolja: BOT 341

Transmissionsolja: JWS 3309

Rekommenderad kvalitet

Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten

A

, se förpackning. Termostaten

öppnar vid: bensinmotor (1.6) 82 °C bensinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C dieselmotor (1.6D) 83 °C

Kompressionsolja PAG

Köldmedium R134a (HFC134a)

DOT 4+

Styrservoolja: WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt med samma specifikation.

11

``

259

11 Specifikationer

Vätskor och smörjmedel

11

Vätska

Spolarvätska

System

4-cyl. Bensin/Diesel

5-cyl. Bensin/Diesel

Bränsletank Se tabell nedan under Förbrukning.

utsläpp och volym.

A Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.

B Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.

Volym (liter)

4,0

6,5

Rekommenderad kvalitet

Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten rekommenderas vid minusgrader.

260

11 Specifikationer

Bränsle

Förbrukning, utsläpp och volym

Motor

Bensin

1.6

1.8

1.8F

2.0

2.4i

A

B4164S3

B4184S11

B4184S8

B4204S3

B5244S4

Växellåda

Manuell 5-växlad (IB5)

Manuell 5-växlad

(MTX75)

Manuell 5-växlad

(MTX75)

Manuell 5-växlad

(MTX75)

Manuell 5-växlad

(M56H)

Förbrukning

(liter/100 km)

7,0

7,3

7,3

7,4

8,4

Utsläpp av koldioxid

CO

2

(g/km)

167

174

174

177

200

Tankvolym

(liter)

ca 53 ca 53 ca 53 ca 53 ca 62

2.4i

T5

B4204S4

B5254T7

Automatväxellåda

(AW55-50/51)

Manuell 6-växlad

(M66)

9,0

8,7

214

208 ca 62 ca 62

T5 B5254T7 Automatväxellåda

(AW55-50/51)

9,4 224 ca 62

A Flexifuel kan köras på valfritt 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E 85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar ca 40 % mer av E 85 som har ett lägre energiinnehåll.

11

``

261

11 Specifikationer

Bränsle

11

Motor

Diesel

Växellåda Förbrukning

(liter/100 km)

4,9 1.6D

2.0D

D4164T

(EURO3)

(EURO4)

D4204T

(EURO3

EURO4)

D4204T

D5244T8

Manuell 5-växlad (MTX75)

Manuell 6-växlad (MMT6) 5,7

2.0D

D5

Powershift (MPS6)

Automatväxellåda

(AW55-51)

Automatväxellåda

(AW55-51)

5,9

6,9

D5 D5244T9

(Endast

Belgien)

D5244T13

6,9

D5

Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid

De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.

Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och

Manuell 6-växlad (M66) 6,2 andra icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.

Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.

Utsläpp av koldioxid

CO

2

(g/km)

129

151

156

182

182

164

OBS

Tankvolym

(liter)

ca 52 ca 52 ca 52 ca 60 ca 60 ca 60

Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.

262

Allmänt om bränsle

VARNING

Undvik alltid att inandas bränsleångor och bränslestänk i ögonen.

Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.

Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin, bioetanol och blandningar av dessa och diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.

Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.

VIKTIGT

Användning av andra bränslen för respektive motortyp än här av Volvo rekommenderade, kan orsaka motorskador samt försämrad prestanda.

Användning av andra bränslen upphäver

även Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal.

11 Specifikationer

Bränsle

Bensin

Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och

98 RON.

91 RON ska inte användas till 4-cylindriga motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.

95 RON kan användas vid normal körning.

98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.

Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.

VIKTIGT

Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn.

För att Volvos garanti skall gälla, blanda aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.

Använd inga tillsatser som inte har rekommenderats av Volvo.

Bioetanol E85

Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med delar som inte är speciellt konstruerade för användning med bioetanol.

VARNING

Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt bränsle.

Användning av komponenter som inte är konstruerade för bioetanolmotorer kan ge upphov till brand, person- eller motorskador.

Reservdunk

Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se sidan 131.

VARNING

Etanol är känsligt för gnistbildning och explosiva gaser kan bildas i reservdunken om den fylls med etanol.

11

``

263

11 Specifikationer

11

Bränsle

Diesel

Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller

JIS K2204.

Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare.

Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.

Dieselbränsle kan vid låga temperaturer

(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.

Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.

Risken för kondensvatten i tanken minskar om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid spill.

VIKTIGT

Endast bränsle som uppfyller europeisk dieselstandard får användas.

VIKTIGT

Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel

Fuel, eldningsolja, RME

1

(vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av Volvos garantier.

VIKTIGT

För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.

Bränslestopp

Inga speciella åtgärder behövs efter ett bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge

II

under ca

60 sekunder innan startförsök påbörjas.

Avtappning av kondensvatten i bränslefilter

I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.

Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle använts.

VIKTIGT

Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.

Dieselpartikelfilter (DPF)

Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.

Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering.

För detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.

Regenereringen av filtret sker automatiskt med ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt 10–

20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.

Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.

Regenerering vid kallt väder

Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når inte motorn normal arbetstemperatur.

1 Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.

264

Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.

När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 % tänds den gula informationssymbolen på instrumentpanelen och meddelandet

SOTFILTER FULLT – SE HANDBOK

visas på instrumentpanelens display.

Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.

Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.

VIKTIGT

Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn och det finns risk att filtret måste bytas ut.

Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når motorn normal arbetstemperatur snabbare.

11 Specifikationer

Bränsle

11

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

265

11 Specifikationer

11

Katalysator

Allmänt

Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.

Den är placerad i avgasströmmen nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.

Lambdasond

TM

syremätgivare

Lambda-sonden är en del i ett reglersystem, som har till uppgift att minska utsläppen och att förbättra utnyttjandet av bränslet.

En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.

Förhållandet mellan det bränsle och den luft som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena

(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.

266

Allmänt

12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi och motorstomme används som ledare.

Batteri

Spänning

Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).

4 och 5 cyl. bensin 4 och 5 cyl. bensin

Köldstartförmåga (CCA) 590 A

600 A

A

Reservkapacitet (RC) 100 min 120 min

Kapacitet (Ah) 60

A

B

Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.

Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.

70

Glödlampor

Belysning

Halvljus

Helljus

Bromsljus, backljus, dimbakljus

Blinkers fram/bak

Bakre positions-/parkerings- och sidomarkeringsljus bakre

Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning

Effekt (W)

55

55

21

21

4

5

11 Specifikationer

Elsystemet

4 och 5 cyl. diesel

700 A

B

135 min

80

11

Typ

H7

H9

P21W

PY21W

P21/5W

C5W

``

267

11

11 Specifikationer

Elsystemet

Belysning

Make up-spegel*

Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre

Dimstrålkastare

Handskfacksbelysning

Effekt (W)

1,2

5

55

3

Typ

Spollampa

W5W

H8

Spollampa

268

*

Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Fjärrkontrollsystem

Land och område

A, B, CY, CZ, D, DK,

E, EST, F, FIN, GB,

GR, H, I, IRL, L, LT,

LV, M, NL, P, PL, S,

SK, SLO

IS, LI, N, CH

HR

Härmed intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv

1999/5/EG.

ROK Delphi 2003-07-15,

Germany R-

LPD1-03-0151

BR

Certifiering av keyless drive-systemet

Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.

att denna utrustningstyp 5WK4 8952,

5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

TW

ETC093LPD0155

11 Specifikationer

Typgodkännande

11

269

12 Index

12

A

A/C elektronisk klimatanläggning................ 86 manuell klimatanläggning............... 82, 83

ABS, fel i ABS-systemet.................... 47, 140

Adaption.................................................. 132

AF – automatisk frekvensuppdatering..... 226

Anpassning av ljusbild............................. 161

Bi-Xenon Ÿ -strålkastare...................... 161

Halogenstrålkastare............................ 161

Antennplacering, Keyless drive............... 116

Audio, se även Ljud................................. 219

AUTO förvalslagring...................................... 223 klimatinställning.................................... 84

AUTO KLIMAT........................................... 84

Automatisk låsning.................................. 119

Automatisk återlåsning............................ 118

Automattvätt............................................ 182

Automatväxellåda bogsering och bärgning...................... 149 manuella växellägen (Geartronic)....... 136 släpvagn............................................. 152

Autostart.................................................. 129

Avgasrening felindikering.......................................... 47

Avvisa samtal........................................... 234

B

Backspeglar automatisk in-/utfällning................. 69, 74 elektriskt infällbara................................ 69 eluppvärmning...................................... 70 inre........................................................ 67 kompass............................................... 67 yttre....................................................... 69

Backväxelspärr fem växlar........................................... 134 sex växlar, bensin............................... 134

Baklucka körning med öppen baklucka............. 126 låsning/upplåsning...................... 110, 118

Baksäte insteg.................................................... 94

Barn........................................................... 34 barnstol och sidokrockkudde............... 27 placering i bilen..................................... 34 placering i bilen, tabell.......................... 35 säkerhet................................................ 34

Barnskydd.................................................. 34

ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 37

övre fästpunkter för barnstolar............. 37

Barnstol...................................................... 34

Bashögtalare............................................ 221

Batteri...................................................... 200 batteribyte i fjärrkontroll...................... 117 specifikationer.................................... 267 starthjälp............................................. 151 symboler på batteriet.......................... 200 underhåll..................................... 191, 200

överbelastning.................................... 127

Belysning belysningsautomatik............................. 98 belysningsautomatik, halvljus............... 53 belysningspanel, kupé.......................... 53 dimljus bak........................................... 54 dimstrålkastare..................................... 54 displaybelysning................................... 54 glödlampor, specifikationer................ 267 halvljus.................................................. 53 hel-/halvljus..................................... 53, 55 i kupé.................................................... 97 lastutrymme.......................................... 97 ledbelysning.................................... 55, 69 ljushöjdsreglering.................................. 53 läslampor.............................................. 97

270

12 Index

positions-/parkeringsljus...................... 53 trygghetsbelysning............................... 69

Belysning, lampbyte................................ 202 baklampa............................................ 205 blinkers............................................... 204 dimljus................................................ 205 fram..................................................... 202 halvljus................................................ 203 helljus.................................................. 203 instegsbelysning................................. 206 kupébelysning i lastutrymme.............. 207 lastutrymme........................................ 207 make-up spegel.................................. 207 nummerskyltsbelysning...................... 206 parkeringsljus..................................... 204 positionsljus........................................ 204 reflex................................................... 206 sidomarkeringsljus.............................. 204

Bensinkvalitet........................................... 263

Beredskapsläge, telefon.......................... 234

Bilinställningar............................................ 74

Bilklädsel.................................................. 183

Biltvätt...................................................... 182

Bilvård...................................................... 182

Bilvård, läderklädsel................................. 183

Blind spot information system, BLIS.

69, 146

Blinkers...................................................... 55

Blockerat låsläge..................................... 119 avaktivering......................................... 119 tillfällig avaktivering............................. 119

Bluetooth handsfree............................................ 241 koppla samtal till mobil....................... 242 mikrofon av......................................... 242

Bogsering................................................. 149 bogseringsögla................................... 150

Bogserögla............................................... 150

Bromsar bromsljus.............................................. 54 handbroms........................................... 64 låsningsfria bromsar, ABS.................. 140 nödbromsförstärknig, EBA................. 141 nödbromsljus, EBL............................... 54

Bromsljus................................................... 54

Broms- och kopplingsvätska................... 196

Bromssystem........................................... 140

Bränsle bränsleekonomi.................................. 168 bränsleförbrukning, visning.................. 56 nivåindikering........................................ 47 parkeringsvärmare................................ 88 påfyllning............................................ 128

C

Bältespåminnare........................................ 19

Cd-funktioner........................................... 228

CD-skivor förvaringsfack..................................... 102

Cigarettändaruttag framsäte................................................ 52

Cruise control............................................ 60

D

Defroster.................................................... 83

Diesel....................................................... 264

Diesel, motorförvärmare............................ 47

Dieselpartikelfilter.................................... 264

Dimljus bak........................................................ 54

Dimljus, på/av............................................ 54

Display, meddelanden............................... 50

Displaybelysning........................................ 54

Dolby Surround Pro Logic II............ 218, 221

12

271

12 Index

12

Domkraft.................................................. 171

Draganordning......................................... 154 borttagning......................................... 158 montering............................................ 156 specifikationer.................................... 155

Dragkrok, se Draganordning.................... 154

Dragvikt.................................................... 250

DSTC, se även Stabilitetssystem............. 142 symbol.................................................. 47

Däck allmänt................................................ 164 däcktätning......................................... 175 hastighetsklasser................................ 164 köregenskaper.................................... 164 lufttryck....................................... 168, 169 rotationsriktning.................................. 167 skötsel................................................ 164 slitagevarnare..................................... 165 specifikationer.................................... 164 vinterdäck........................................... 167

Döda vinkeln (BLIS)................................. 146

Dörröppning, nyckelfri............................... 74

E

ECC, elektronisk klimatanläggning............ 81

ECO-tryck................................................ 168 tabell................................................... 168

Ekonomisk körning.................................. 126

Elektronisk startspärr............................... 110

Elmanövrerad stol...................................... 95

Elmanövrerad taklucka.............................. 71

Elsystem.................................................. 267

Eluppvärmning backspeglar.............................. 70, 83, 86 bakruta............................................ 83, 86 framstolar........................................ 83, 86

Eluttag baksäte................................................. 52 mittkonsol............................................. 52

EON – Enhanced Other Networks........... 227

Equalizer.................................................. 221

F

Felmeddelanden i BLIS............................ 148

Fjärrkontroll.............................................. 110 batteribyte........................................... 117 funktioner............................................ 110 programmerbar..................................... 75

Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 269

Fjärrnyckel batteribyte........................................... 117 löstagbart nyckelblad......................... 111

Flexifuel.................................................... 131 adaption.............................................. 132

Fläckar..................................................... 183

Fläkt

AC......................................................... 82

ECC...................................................... 84

Framstolar, eluppvärmda........................... 83

Frekvensuppdatering, automatisk........... 226

Fälgar rengöring............................................ 182

Färddator................................................... 56

Färgkod, lack........................................... 185

Fönsterhissar............................................. 65 passagerarplats.................................... 66

272

12 Index

G

Första hjälpen-utrustning......................... 172

Förvalslagring, manuell och automatisk. . 223

Förvaringsfack......................................... 100

CD-skivor............................................ 102

Förvaringsplatser i kupén........................ 100

Geartronic................................................ 136

Genomvädringsfunktion.......................... 118

Glödlampor byte..................................................... 202

Glödlampor, se Belysning................ 202, 267

Golvlucka................................................. 106

Golvmattor................................................. 95

Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19

H

Handbroms................................................ 64

Handskfack.............................................. 101 låsning................................................ 112

Hastighetskompensering......................... 222

I

Hel-/halvljus, se Belysning......................... 53

Helljus blinkning............................................... 55

Hjul byte..................................................... 173 ditsättning........................................... 174 fälgar................................................... 166 losstagning......................................... 173 reservhjul............................................ 171 snökedjor............................................ 165

HomeLink Ÿ EU.......................................... 75

Högtrycksspolning av strålkastare............ 58

IDIS – Intelligent Driver Information

System..................................................... 232

IMEI-nummer........................................... 237

Imma avlägsna med defrosterfunktionen. 83, 85 bakruta.................................................. 83 behandling av rutorna........................... 80 kondens i strålkastare......................... 182 timerfunktion................................... 82, 85

Informationsdisplay................................... 50

Infotainment menyhantering.................................... 218

Inre backspegel......................................... 67 automatisk avbländning....................... 67

Insteg baksäte................................................. 94

Instrumentbelysning.................................. 54

Instrumentöversikt högerstyrd bil........................................ 42 vänsterstyrd bil..................................... 40

Insynsskydd............................................. 105

Intervalltorkning......................................... 58 iPod, anslutning....................................... 220

ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 37

K

Kallstart.................................................... 138 automatväxellåda............................... 138

Katalysator............................................... 266 bärgning.............................................. 149

Kavajhållare............................................. 101

Keyless drive............................ 114, 133, 269 start av bilen....................................... 133

12

273

12 Index

12

Kick-down automatväxellåda............................... 136

Klimat allmänt.................................................. 80 personliga inställningar......................... 73

Klimatinställning

AUTO.................................................... 84

Klocka, justering........................................ 73

Klämskydd, taklucka.................................. 72

Knallgas................................................... 151

Knappsats i ratten........................ 60, 62, 233

Kollision krockgardin, IC..................................... 29 krockstatus........................................... 33

Kombinationsinstrument............................ 45

Kompass.................................................... 67 kalibrering............................................. 67 ställ in zon............................................. 67

Kondens i strålkastare............................. 182

Konstantfarthållare..................................... 60

Kontroller vätskor och oljor................................. 194

Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 196

Krock, se Kollision..................................... 33

Krockgardin............................................... 29

Krockkudde............................................... 22 aktivering/avaktivering, PACOS........... 25 avaktivering/aktivering.......................... 25 förar- och passagerarsida.................... 23

Kupébelysning, se Belysning..................... 97

Kupéfilter.................................................... 80

Kylsystem................................................ 126

Kylvätska................................................. 195

Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 195

Köldmedium............................................... 80

Körning ekonomisk.......................................... 126 halt väglag.......................................... 126 i vatten................................................ 126 kylsystem............................................ 126 med släpvagn..................................... 152

Körning med släpvagn dragvikt............................................... 250 kultryck............................................... 250

Körriktningsvisare...................................... 55

L

Lack färgkod............................................... 185 lackskador och bättring...................... 185

Lambdasond............................................ 266

Lamphållare losstagning......................................... 205

Larm......................................................... 121 aktivera............................................... 121 automatisk återställning av larm......... 122 frånkoppling........................................ 121 inkoppling........................................... 121 larmindikator....................................... 121

RDS trafikvarning................................ 225 reducerad larmnivå............................. 122 stänga av utlöst larm.......................... 122 test av larmsystem.............................. 123

Lastning allmänt................................................ 160 lastförmåga......................................... 160 lastsäkringsöglor................................ 107

Lastsäkringsöglor.................................... 107

Lastutrymme............................................ 105 belysning.............................................. 97 insynsskydd........................................ 105

274

12 Index

lastning............................................... 160 skyddsnät........................................... 107

Ledbelysning........................................ 55, 69 inställning.............................................. 74

Ljud ljudinställningar........................... 219, 221 ljudkälla............................................... 219 volym.................................................. 219

Ljudvolym hastighetskompensering.................... 222 ljudanläggning.................................... 219 mediaspelare...................................... 219 programtyper...................................... 227 ringsignal, telefon............................... 243 telefon......................................... 235, 243 telefon/mediaspelare.......................... 243

Ljustuta...................................................... 55

Luftdistribution........................................... 87

ECC...................................................... 85

Luftfördelning, A/C..................................... 83

Luftkonditionering...................................... 82 allmänt.................................................. 80

ECC...................................................... 84

Luftkvalitetssystem, ECC........................... 85

Lås låsning................................................ 118

Låsning.................................................... 115 upplåsning.......................................... 118

Låsning/upplåsning................................. 118 insidan................................................ 118 utsidan................................................ 118

Läderklädsel, tvättråd.............................. 183

Läslampor, se Belysning............................ 97

M

Manuella växellägen (Geartronic)............. 136

Manuell växellåda.................................... 134 bogsering och bärgning...................... 149

Meddelanden i BLIS................................ 148

Meddelanden i informationsdisplay........... 50

Medelbränsleförbrukning........................... 56

Menyhantering ljudanläggning.................................... 218

Menystruktur.............................................. 73 mediaspelare...................................... 230 telefon, menyalternativ....................... 239 telefon, översikt.................................. 238

Minnesfunktion i stol.................................. 96

Mobiltelefon ansluta................................................ 243 handsfree............................................ 241 registrera telefon................................. 241

Motorhuv, öppning.................................. 192

Motorolja.......................................... 194, 254 filter..................................................... 193 ogynnsamma körförhållanden............ 254 oljekvalitet........................................... 254 oljetryck................................................ 48 volymuppgifter.................................... 254

Motorrum................................................. 192 kylvätska............................................. 195 styrservoolja....................................... 197

Motorspecifikationer................................ 252

Motorvärmare.......................................... 131

Mätare i kombinationsinstrumentet bränslemätare....................................... 45 hastighetsmätare.................................. 45 trippmätare........................................... 45 varvtalsmätare...................................... 45 yttertemperaturmätare.......................... 45

12

275

12 Index

12

N

Nedsatt skydd inställningar........................................... 74

NEWS...................................................... 225

Nyckel fjärrnyckel........................................... 110 nyckellöst lås- och startsystem.......... 114

Nyckelblad....................................... 111, 115 låspunkter........................................... 113

Nyckelfri dörröppning................................ 74

Nyckelfri start (keyless drive)................... 114

Nödsamtal............................................... 232

Nödutrustning varningstriangel.................................. 171

O

Olja, se även Motorolja.................... 194, 254

P

PACOS....................................................... 25

PACOS, omkopplare................................. 25

Parkera samtal......................................... 234

Parkeringsbroms.................................. 48, 64

Parkeringshjälp........................................ 144 sensorer för parkeringshjälp............... 145

Parkeringsvärmare allmänt.................................................. 88 batteri och bränsle................................ 88 parkering i backe.................................. 88 symboler och displaymeddelanden...... 89 tidsinställning........................................ 89

Partikelfilter.............................................. 264

Personliga inställningar.............................. 73 autofläktjustering.................................. 73 automatisk låsning................................ 74 ledbelysning.......................................... 74 låsindikering, ljus.................................. 74 nyckelfri dörröppning............................ 74 trygghetsbelysning............................... 74 upplåsning, dörrar................................ 74 upplåsningsindikering, ljus................... 74

återcirkulationstimer............................. 73

Pisksnärtskador......................................... 30

Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 30

Polering.................................................... 183

Programtyp.............................................. 226

Provisorisk däcktätning........................... 175

R

PTY – Programtyp................................... 225

Punktering, se Däck......................... 171, 173

Pågående samtal, funktioner................... 237

Radio

EON.................................................... 227 frekvensuppdatering........................... 226

NEWS................................................. 225 programtyper...................................... 224 radioinställningar................................ 223 radiostationer...................................... 223

REG.................................................... 226

Radiotext................................................. 226

Ratt cruise control........................................ 60 knappsats............................... 60, 62, 233 rattinställning........................................ 63

Rattlås...................................................... 129

RDS-funktioner........................................ 224

återställning........................................ 227

Reglagepanel i förardörr...................... 44, 65

Regnsensor................................................ 59

REG – Regionala radioprogram............... 226

276

12 Index

S

Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 209

Rengöring automattvätt....................................... 182 biltvätt................................................. 182 fälgar................................................... 182 klädsel................................................. 183 säkerhetsbälten.................................. 184

Reservhjul................................................ 171

Temporary spare........................ 166, 171

Ringa samtal.................................... 234, 242

Rostskydd................................................ 186

Ryggstöd baksäte, fällning...................... 104

Samtal funktioner under pågående samtal................................................ 234, 237 hantering..................................... 234, 242 inkommande....................................... 242 volym i telefon..................................... 235

SCAN cd och ljudfiler.................................... 229 radiostationer...................................... 224

Serviceprogram....................................... 190

Sidokrockkuddar....................................... 27

SIM-kort................................................... 232

SIPS-bag................................................... 27

Skivtext.................................................... 229

Skyddsnät................................................ 107

Slumpval, cd och ljudfiler........................ 229

Släpvagn.................................................. 152 kabel................................................... 154

SMS......................................................... 237 läsa..................................................... 237 skriva.................................................. 237

Smörjmedel.............................................. 258

Smörjmedel, volymuppgifter.................... 258

Snabbspola.............................................. 229

Snabbuppringning................................... 236

Solskärm, taklucka.................................... 72

Sotfilter.............................................. 50, 264

SOTFILTER FULLT.................................. 264

Spolare bakruta.................................................. 59 spolarvätska, påfyllning...................... 195 strålkastare........................................... 58 vindruta................................................. 58

Spolarvätska, påfyllning........................... 195

SRS-AIRBAG............................................. 22

SRS-systemet............................................ 22 allmänt.................................................. 22

Stabilitets- och dragkraftssystem............ 142

Start av motor.......................................... 129 keyless drive............................... 114, 133

Starthjälp.................................................. 151

Startnycklar.............................................. 130

Startspärr......................................... 110, 130

Stationssökning Radio............................. 223

Stenskott och repor................................. 185

Stol elmanövrerad........................................ 95 manuell inställning................................ 94

Strålkastare................................................ 53

Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 197

Sub-bas................................................... 221

Surround.......................................... 218, 221

Svängningsdämpare................................ 154

Symboler.................................................. 143 kontrollsymboler............................. 47, 48 varningssymboler................................. 46

Symboler och displaymeddelanden parkeringsvärmare................................ 89

12

277

12 Index

12

T

Säkerhet säkerhetssystem, tabell........................ 32

Säkerhetsbälte bältesförsträckare................................. 20 bältesguide........................................... 20 graviditet............................................... 19

Säkerhetsbälten......................................... 18

Säkringar.................................................. 209 allmänt................................................ 209 box i motorrum................................... 210 byte..................................................... 209 relä/säkringscentral i kupé.................. 213

Säten fällning av ryggstöd bak..................... 104

Taklucka..................................................... 71 klämskydd............................................ 72 solskärm............................................... 72 ventilationsläge..................................... 71

öppning och stängning................... 71, 72

Tankning påfyllning............................................ 128 tanklock.............................................. 128 tanklucka, elektrisk öppning............... 128

Telefon ansluta................................................ 243 beredskapsläge, standby-läge........... 234 handsfree............................................ 241 inkommande samtal........................... 242 registrera telefon................................. 241 reglage................................................ 233 ringa samtal........................................ 242 snabbuppringning............................... 236 ta emot samtal.................................... 242 telefonbok........................................... 243 telefonbok, genväg............................. 243 textinmatning...................................... 235 till/från................................................. 234 trafiksäkerhet...................................... 233 uppringning från telefonbok............... 236

Telefonbok nummerhantering............................... 235

Telefonsystem.......................................... 232

Temperatur faktisk temperatur................................. 81 kupé, elektronisk klimatanläggning...... 86 kupé, manuell klimatanläggning........... 83

Test av larmsystem.................................. 123

Tillskottsvärmare........................................ 91

Timer

A/C........................................................ 82

ECC...................................................... 85

Tjänstevikt................................................ 250

Torkarblad................................................ 198 byte bakruta........................................ 198 byte framruta...................................... 198 rengöring............................................ 198

Torkare bakruta.................................................. 59

Totalvikt................................................... 250

TP – trafikinformation............................... 225

Traction control........................................ 142

Trafikinformation...................................... 225

Trygghetsbelysning.................................... 69 inställning.............................................. 74

Typbeteckning......................................... 248

Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 269

278

12 Index

U

Underhåll.................................................. 191 eget underhåll..................................... 191 rostskydd............................................ 186

Upplåsning....................................... 115, 118 inställningar........................................... 74

Urkoppling av växelväljarspärr................ 138

USB, anslutning....................................... 220

Vikter tjänstevikt........................................... 250

Vindrutetorkare.......................................... 58 regnsensor............................................ 59

Vinterdäck................................................ 167

Vätskor, volymuppgifter........................... 258

Vätskor och oljor.............................. 193, 258

Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 193

Vätskor och oljor allmänt......................... 193

Växellåda manuell............................................... 134

Växelväljarspärr....................................... 137

Å

Återcirkulation

A/C........................................................ 82

ECC...................................................... 85

Återställning av yttre backspeglar............. 69

V

Vadning.................................................... 126

Varningsblinkers........................................ 63

Varningslampa stabilitets- och dragkraftssystem....... 142

Varningssymbol, AIRBAG-system............. 21

Varningstriangel....................................... 171

Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 183

Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 70

Vaxning.................................................... 183

Ventilation.................................................. 81

Ventilationsmunstycken............................. 81

Verktyg..................................................... 171

W

WHIPS barnstol/barnkudde.............................. 30 pisksnärtsskador.................................. 30

Y

Yttermått.................................................. 250

Yttre backspeglar...................................... 69

12

279

12

12 Index

280

Kdakd8Vg8dgedgVi^dc

IE&%&('HlZY^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents