Volvo | C30 | Ägarmanual | Volvo C30 2009 Ägarmanual

Volvo C30 2009 Ägarmanual
VOLVO C30
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
21
22
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Backspeglar..............................................
Elmanövrerad taklucka*............................
Personliga inställningar.............................
00 01 02
25
27
29
30
32
33
34
40
42
44
45
46
50
52
53
55
58
60
62
63
64
65
67
71
73
HomeLinkŸ EU*......................................... 75
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Manuell klimatanläggning, AC..................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
80
82
84
87
88
91
04 Interiör
05 Lås och larm
Framstolar................................................. 94
Kupébelysning.......................................... 97
Förvaringsplatser i kupén........................ 100
Baksäte................................................... 104
Lastutrymme........................................... 105
Fjärrkontroll med nyckelblad...................
Låspunkter..............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrkontroll.................................
Låsning och upplåsning..........................
Larm*.......................................................
03 04 05
110
113
114
117
118
121
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Start av motor – Flexifuel........................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Bromssystemet.......................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
07 Hjul och däck
126
128
129
131
133
134
136
140
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul..............
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
164
168
171
173
175
Rengöring................................................ 182
Bättring av lackskador............................ 185
Rostskydd............................................... 186
06 07 08
6
142
144
146
149
151
152
154
156
160
161
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
190
191
192
193
198
200
202
209
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
218
219
223
228
230
231
238
241
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
09 10 11
248
250
252
254
258
261
266
267
269
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 270
12
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör
(eftermonterad extrautrustning). Om du är
osäker på vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
10
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare
för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Farlig situa-
Introduktion
Viktig information
tion som, om den inte undviks, kan resultera i
allvarlig personskada eller dödsfall.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Information
Risk för egendomsskada
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
G031592
G031593
Positionslistor
Vita ISO-symboler på svart symbolfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Om färg krävs
ska dekalen vara blå. Farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller
måttliga skador på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
Fortsättning följer
Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
11
Introduktion
Viktig information
12
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom;
användandet av säkerhetsbälten av förare och
passagerare, information om funktion av olika
system och moduler i bilen samt information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter
beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan
information kan innehålla uppgifter såsom,
men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock
kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut
informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I
övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation. Där
kan du se hur miljön påverkas under bilens hela
livscykel.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
1
14
Mer information på www.oekotex.com
Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
•
•
Underhåll bilen regelbundet.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidan 126).
•
Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 168.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
•
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att för-
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Introduktion
15
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
21
22
25
27
29
30
32
33
34
G020871
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS)..................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
±
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
G020104
Tänk på att
•
inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
•
•
höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
±
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska
hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Baksätet är avsett för maximalt två passagerare.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
•
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena. Meddelandet raderas
automatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också
kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G018084
G020105
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
01
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
sex sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
19
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
G020106
Bältesguide
Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa en
bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid in- och
ursteg till baksätet ska säkerhetsbältet tas ur
bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången. Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältesguiden efteråt.
20
01 Säkerhet
Airbag-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERV. SNARAST visas i displayen. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
G029041
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller
IC-systemet. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
21
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i
krockkuddesystemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
22
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
01
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
1
2
G020109
G020108
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde1 som är monterad hopvikt i ett
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan.Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se sidan 25.
``
23
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
G032243
01
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram.
24
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare PACOS. För information
om hur aktivering/avaktivering sker, se under
rubriken Aktivering/avaktivering.
Nyckelavstängning/mkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Omkopplare – PACOS). Kontrollera att
omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att
ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 111.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen
verad och symbolen
är tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
G019800
Nyckelavstängning – PACOS
01
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018082
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018083
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrkontrollen sätts i tändningsläge II
eller III visas varningssymbolen för krockkudden i kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder, se sidan 21.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika tändningslägena, se sidan 129.
26
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador
som följd.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
SIPS-bag
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G025315
G020118
VARNING
01
Förarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stö1
För information om aktiverad/avaktiveradkrockkudde (SRS), se sidan 25.
``
27
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032246
ten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
G025316
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
28
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
01
G007478
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna. Den
sitter monterad längs med innertakets båda
sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden får användas.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
30
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
G020125
G020126
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
31
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte ytterplats
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
A
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
•
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
32
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS SE MANUAL fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller
bogseras. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
01
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen till en
auktoriserad Volvoverkstad.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE MANUAL återställts,
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
NORMAL MODE efter att
KROCKSTATUS SE MANUAL visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE MANUAL
visas. Lämna bilen snarast.
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas, väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 35.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är utrustade
med krockkudde på passagerarplatsen eller
om krockkudden är avaktiverad.
OBS
Placering av barnstolar
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Det går bra att placera:
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
1
34
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
•
en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Dekal krockkudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad2.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
01
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Placering av barn i bilen3
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksäte
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
max 10 kg
(0 – 9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 0+
max 13 kg
2
3
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25 .
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksäte
Grupp 1
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem och fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.B
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Grupp 2/3
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
15 – 36 kg
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(3 – 12 år)
A
B
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
För att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad4.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
4
36
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25 .
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
G009182
G015718
Fästpunkter för barnstolar
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av baksätet.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
Barnstolens fästband ska ligga mellan nackstödet och ryggramen.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
barnstolstillverkarens anvisningar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
40
42
44
45
46
50
52
53
55
58
60
62
63
64
65
67
71
73
HomeLinkŸ EU*....................................................................................... 75
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020901
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Backspeglar............................................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
G019492
02
40
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Läslampa, höger sida
Motorhuvöppnare
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Reglagepanel
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Dörröppningshandtag, låsknapp.
Infotainment
Ventilationsmunstycken instrumentpanel
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Ventilationsmunstycke sidoruta
Konstantfarthållare
Signalhorn, krockkudde
Kombinationsinstrument
Knappsats för infotainment
02
Klimatanläggning
Växelspak
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag
Handskfack
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Tändningslås
Eluttag/cigarettändare
Manövrering, taklucka
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
41
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
18
19
16
17
21
20
15
22
10 11 12 13 14
9
29
9
23 24 25
26
27
28
8
8
9
9
7
30
31
6
32
5
5
3
33
4
34
1
42
G019493
2
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag, cigarettändare
Läslampa, höger sida
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Parkeringsbroms
Manövrering taklucka
Reglagepanel
Tändningslås
Handskfack
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
Dörröppningshandtag
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Växelspak
Klimatanläggning
Konstantfarthållare
Kombinationsinstrumentet
Signalhorn, krockkudde
Knappsats för infotainment
Varningsblinkers
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Dörröppningshandtag, låsknapp
Infotainment
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
02
Motorhuvöppnare
Rattinställning
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
43
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
G017449
02
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
44
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G029046
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Displayen visar
information- eller varningsmeddelanden,
yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C til
l –5 °C lyser symbolen av en snöflinga i
displayen. Den varnar för halkrisk. När
bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Informationssymbol.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
56.
Helljusindikering.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Kontroll- och varningssymboler.
Körriktningsvisare, höger.
45
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 50. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
46
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 50.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 50,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger –
2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
02
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Ingen funktion
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Stabilitetssystem STC eller DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 142.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Kör snarast till
en auktoriserad Volvoverkstad för
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
För lågt oljetryck2
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
kontroll.
Fel i bromssystemet
±
2
48
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 50.
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 196. Om nivån är under MIN i behåll-
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
aren bör bilen inte köras vidare, utan bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAKLUCKA ÖPPEN visas i displayen.
02
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 196.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
3
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN eller MOTORHUV
ÖPPENvisas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
Endast bilar med larm.
49
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
±
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
50
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
TID FÖR SERVICE
SERVICE SNARASTA
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen
omgående.
Dags för service hos
en auktoriserad
Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
SERV. ERFORDRASA
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart
som möjligt.
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar. Kontakta auktoriserad
Volvoverkstad för
service.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart
som möjligt.
BOKA TID FÖR
SERVICE
Dags att boka service hos en
auktoriserad Volvoverkstad.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 194.
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 264.
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar. För
mer information, se
sidan 138.
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 143
för fler varianter.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Kontakta
en auktoriserad
Volvoverkstad.B
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
A
B
02
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 138.
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar,
se sidan 138.
Vid upprepad visning: Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
51
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
Eluttag i baksätet
G019621
G029082
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste startnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
52
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
OBS
Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.
Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när den inte
används.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Ljushöjdsreglering
Ljusreglage
1. Vrid startnyckeln till läge II.
G020139
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare*
Öppna tanklucka
Dimbakljus
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-XenonŸ-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1) saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
±
02
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid startnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 55.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Dimbakljus
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
±
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
±
Tryck på knapp (6).
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
nyckel tagits ur startlåset. Displayerna slocknar
när bilen låses.
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
±
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 118.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers, EBL*
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar för att omedelbart göra bakomvarande
extra uppmärksamma.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljuset nor-
malt och varningsblinkers slås på automatiskt.
Varningsblinkers är på tills man accelererar
igen, men kan avaktiveras med knappen för
varningsblinkers, se sidan 63.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Körriktningsvisare
Rattspakens lägen
Kontinuerlig blinksekvens
±
2
För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge
(2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1
Kort blinksekvens
3
4
±
2
G026380
1
För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
±
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink
fungerar enbart när startnyckeln är placerad i
tändningslåset.
Ledbelysning samt omkoppling från halvtill helljus
Startnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 53, för att helljuset ska
kunna tändas.
02
Aktivera helljuset:
±
För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Avaktivera helljuset:
±
För rattspaken mot ratten till läge (3) och
släpp.
Ledbelysning
Helljusblink
Helljusblink samt omkoppling från hel- till
halvljus
Omkoppling av hel- och halvljus
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 74.
1. Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
1
Fabriksinställning.
``
55
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
02
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
Under tiden regenerering3 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 264.
MEDELFÖRBRUKNING
När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen.
Funktioner
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul2 - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET2 - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
2
3
56
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH*
NUV. FÖRBRUKNING
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se sidan 142
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
VERKLIG HASTIG. MPH
Aktuell hastighet visas i mph.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--- km till
tom tank" finns ingen garanterad körsträcka
kvar. Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
Nollställning
1. Välj MEDELHASTIGHET eller
MEDELFÖRBRUKNING
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
Håll RESET-knappen intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet
och medelförbrukning samtidigt.
02
57
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
02
B
D
C
Högtrycksspolning av strålkastare*
0
Intervalltorkning
A
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
G025411
0
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
58
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
•
Bi-XenonŸ-strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett tid som förflutit.
•
Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
•
Bi-XenonŸ-strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett tid som förflutit.
•
Halogenstrålkastarna spolas inte.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
rutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Torkare och spolare bakruta
Funktionen intervalltorkning vid backning kan
stängas av. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge I alt. II och spaken
till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
02
Aktivera regnsensorn:
±
Regnsensor*
0
På/Av
Tryck på knappen (B), se sidan 58. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (B)
Genom att föra spaken framåt startar spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om bak-
G029053
G021418
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 58.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter
att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C), se sidan 58.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
±
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
60
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
±
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
•
bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
•
hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
•
•
•
växelväljaren ställs i läge N
hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
en tillfällig fartökning har varat längre än en
minut.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
±
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
G020142
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
±
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den måste
vara aktiverad med ENTER-knappen för att
kunna styra telefonsystemet med pilknapparna.
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT.
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Varningsblinkers
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 54. Det går att avaktivera
funktionen med knappen.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
63
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms (handbroms)
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
02
4. Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
G018260
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
64
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
Förardörr
VARNING
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Efter avslutad körning och efter att startnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Öppna fönster:
Tryck ned reglagets främre del.
G018240
±
Stänga fönster:
±
Dra upp reglagets främre del.
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll, se
sidorna 110 och 118.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
02
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
Reglage fönsterhissar fram
Föraren kan reglera båda fönsterhissar från sin
plats.
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
Manuell manövrering
Tryck något av reglagen (A) lätt nedåt eller dra
det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner
så länge man rör reglagen.
Automatisk manövrering
Tryck något av reglagen (A) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen.
``
65
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Passagerarplats
G019511
02
Passagerarplats.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
66
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel med kompass*
Inre backspegel
Kalibrering av kompass
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
G031045
G031043
G020146
02
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Syd Amerika.
68
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
G018250
VIKTIGT
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas och
det vatten- och smutsavvisande skiktet* kan
skadas. Använd eluppvärmningsfunktionen
istället, se sidan 83 eller 86.
sidan 114, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
02
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Fäll in speglar vid
låsning, se sidan 74 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
VARNING
Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 146.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna och/eller de
yttre backspeglarna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra
väderförhållande, för information om skötsel,
se sidan 183.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se sidan 83 eller
85.
Värm upp backspeglarna:
•
•
•
Om is eller snö täcker speglarna.
Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
Vid imma på spegeln.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna.
En isskrapa kan orsaka repor i spegelglaset!
70
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
±
Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
02
Skjutläge
Automatisk manövrering
G007503
G029222
±
Öppning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Skjutläge, bakåt/framåt
±
Stängning, automatisk
±
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
±
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppna:
Stängning, manuell
Öppning, ventilationsläge
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
Om det finns barn i bilen:
Manuell manövrering
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
±
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
02
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
G020157
VARNING
±
Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bakluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas:
±
Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om takluckan stängs
med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Kontrollpanel
Timma och minut justeras var för sig.
MENU
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(E).
EXIT
A
Klocka, justering
Display
ENTER
Navigering
02
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Användning
E
B
D
C
Inställningarna visas i displayen (A).
G026307
3. Tryck ENTER (D).
Möjliga inställningar
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 219.
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
Kontrollpanel.
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (E).
Klimatinställningar
Autofläktjustering
5. Aktivera valet med ENTER.
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
Stänga menyn:
±
±
Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3–
12 minuter beroende på yttertemperaturen.
±
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
``
73
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Återställ allt
Automatisk låsning – dörrar
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
Bilinställningar
Upplåsning dörrar
Fäll in speglar vid låsning*
Det finns två alternativ för upplåsning:
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna samt
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt avaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
119 och 122.
bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning
• Alla dörrar – båda dörrarna samt bakluckan låses upp samtidigt1.
Upplåsn. indikering, ljus
• En av framdörrarna – valfri dörr eller bak-
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Samtidig stängning/öppning alla rutor
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
lucka kan låsas upp separat.
För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtagsknapp på bilar med keyless-system kan
denna funktion väljas:
• Autostäng alla fönster – alla rutor och
takluckan stängs samtidigt med ett långt
tryck på låsknappen.
1
74
Båda dörrarna samt bakluckan kan även låsas samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen och
framdörrarnas centrallåsknapp kan denna
funktion väljas:
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öppnas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att startnyckeln tagits
ur. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer – (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar – visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
02 Instrument och reglage
HomeLink EU*
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLink är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinks panel består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLink väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLink.
VARNING
Om HomeLink används för att manövrera en
garageport eller grind, säkerställ att ingen är
i närheten av porten eller grinden under
tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLink fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och -back. Garageporten ska reagera
omedelbart när den känner att något hindrar
rörelsen, stoppa direkt och backa tillbaka.
En garageport utan dessa egenskaper kan
orsaka personskada. För vidare information, ring HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (kostnadsfritt). Det går
även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLink och
ska inte utföras när bara en enstaka knapp ska
omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLink är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från
HomeLink. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ EU*
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLink. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
•
1
76
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garage-
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
port, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLink och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLink börjar
blinka, efter ca 20 sekunder, placera originalfjärrkontrollen 2-8 cm från HomeLink.
Ha indikeringslampan under uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
•
Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLink-knappen
trycks in.
02 Instrument och reglage
HomeLink EU*
•
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen, titta i
leverantörens manual eller ring HomeLink
Hotline: 008000 466 354 65 (kostnadsfritt).
Det går även ta kontakt via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
±
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLink är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 75.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLink, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
80
82
84
87
88
91
G020906
Allmänt om klimat...................................................................................
Manuell klimatanläggning, AC................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Felsökning och reparation
Display
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Personliga inställningar
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
80
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
•
Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
•
Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 73.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC*
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring bilen.
G019942
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
•
Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
•
Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
•
Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
1
2
8
3
4
9
03
4
7
6
Fläkt
Funktioner
2. Återcirkulation
Återcirkulation
1. Fläkt
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen)
kyls kupén ned snabbare i varmt klimat Om
luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det
risk för imbildning på rutornas insidor.
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperatur
82
G026308
5
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på vredet.
Om vredet vridits moturs och
fläktindikeringen i displayen
slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängd. Displayen visar symbol
för fläkt och OFF.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se sidan 73, för att akti-
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
vera/avaktivera funktionen. Vid val av program
defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
3. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (5)
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
4. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen
och en tänd lampa i respektive knapp visar
vilken funktion som är vald.
– Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
Se tabellen på sidan 87.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
5. AC – På/Av
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Luftkonditioneringen är
av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen). En symbol ovanför ON
respektiveklimatpanelen och en tänd lampa i
respektive knapp visar vilken funktion som är
vald.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12 – 20 minuter
beroende på yttertemperatur.
(tillval vissa marknader)
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma1. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
Högre värme:
9. Temperatur
6 och 7. Eluppvärmda framstolar
– Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
03
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
Lägre värme:
– Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
1
Beroende på marknad och gjorda tillval
83
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026309
6
2. Fläkt
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter
och en sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den gröna lampan (A)
i knappen.
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera
funktionen, se sidan 73.
OBS
±
•
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
(A) lyser.
•
Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
•
Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
3. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Tänk på att:
G000000
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
•
Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
•
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
4. Defroster
Aktivera luftkvalitetssensorn:
±
Timer
•
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Se tabellen på sidan 87.
±
6. AC – På/Av (ON/OFF)
03
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
Lägre värme:
OFF: Av
9. Eluppvärmd bakruta och yttre speglar
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
1
86
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
Beroende på marknad
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
±
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
±
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12 – 20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen1
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
87
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
±
VIKTIGT
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
G007632
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C kan
värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
text.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen för att välja
mellan PÅ och AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
03
G029052
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då startnyckeln tas ur startlåset.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Inställning av tidur
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BATTERINIVÅ
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BRÄNSLENIVÅ
1
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR 1.
2. Tryck kort på RESET-knappen för att
komma till den blinkande timinställningen.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
Klocka/tidur
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
03
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i kupén
vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
92
G020908
Framstolar............................................................................................... 94
Kupébelysning........................................................................................ 97
Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 100
Baksäte................................................................................................. 104
Lastutrymme......................................................................................... 105
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Insteg till baksäte
Spak (2) finns inte på alla stolsmodeller.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 18, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned.
94
Handtag för insteg
Knapp för insteg
Mekanisk stol
Föra stolen framåt:
1. Lossa bältet från bältesguiden, se
sidan 20.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
2. Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll
samtidigt ryggstödet framåt till låst läge.
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
3. Skjut stolen framåt.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
G020198
G020197
OBS
Gäller även elmanövrerad stol.
04 Interiör
Framstolar
1. Skjut stolen bakåt tills den når sitt
ursprungsläge.
2. Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll
samtidigt tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt:
1. Lossa bältet från bältesguiden, se
sidan 20.
2. Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll
samtidigt ryggstödet framåt till låst läge.
3. Håll knappen (2) intryckt medan stolen åker
framåt.
OBS
Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan
stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för
att underlätta in- och ursteg till baksätet.
Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt
främsta läge går stolen automatiskt bakåt
ca 6 cm efter några sekunder.
VARNING
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.
Bältet på passagerarsidan fram ska vara i bältesguiden under körning, även när ingen
passagerare sitter i stolen.
Föra stolen bakåt:
1. Håll knappen (2) intryckt tills stolen når sitt
ursprungsläge.
2. Dra upp handtaget (1), håll kvar och fäll
samtidigt tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Elmanövrerad stol*
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
04
G020199
Föra stolen bakåt:
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen
utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen
kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
04 Interiör
Framstolar
Minnesfunktion
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Minne i fjärrkontroll
G020200
04
Förarstolens inställningar lagras i minnet till
den fjärrkontroll som bilen låses med. När bilen
låses upp med samma fjärrkontroll intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
96
OBS
Fjärrkontrollens minne är oberoende av
stolens minne.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Takbelysning
Handskfacksbelysning
Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp i takkonsolen.
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Belysning lastutrymme
Make up-spegel*
G020201
04
G007604
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Kupébelysning i baksäte och lastutrymme.
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 30 minuter
efter det att:
•
motorn stängts av och tändningen är i läge
0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
G020210
Läslampa höger, på/av
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Förutom kupébelysningen har lastutrymmet
ytterligare en lampa på vänster sida i lastutrymmet.
Belysningen i kupé och lastutrymme tänds
respektive släcks då bakluckan öppnas eller
stängs.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
04 Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Med knapp (2), se sidan 97, kan tre lägen väljas
för belysningen i kupén:
04
•
Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
•
På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med nyckel eller fjärrkontroll
•
motorn stannats och startnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses med nyckel eller fjärrkontroll.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
98
04 Interiör
Kupébelysning
04
99
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
G031312
04
100
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel.
Handskfack
Kavajhållare
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor (klädselberoende).
Biljettklämma
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Handskfack
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare (alternativt förvaringsfack*).
04
Förvaringsfack för första förband.
Förvaringsfickor för kartor och tidningar.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
G018137
Förvaringsfack i bakre sidopaneler med
plats för upp till tre stycken läskedrycksburkar.
G024208
Flaskhållare*
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrkontrollens
löstagbara nyckelblad. Mer information finns
på sidan 111.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaring under främre armstödet
Mugghållare i mittkonsolen
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
102
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Flaskhållare*
Förvaringsfack bakom växelspaken
Askkopp*
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 144 och 146, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
G019623
04
En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.
Öppna askkoppen genom att dra ut luckans
överkant.
För att tömma askkoppen:
1. Tryck ned spärren, se föregående bild, och
tippa luckan utåt.
2. Lyft sedan ut askkoppen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
04 Interiör
Baksäte
Fällning av ryggstöd i baksäte
Armstöd i baksätet
4. Kontrollera att ryggstödet är låst.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
Nerfällning av ryggstöd
1. Dra upp och fram låsspärren för att lösgöra
ryggstödet. En röd indikering (A) visar att
ryggstödet inte längre är spärrat.
2. Fäll ryggstödet framåt.
Uppfällning av ryggstöd
1. Vik upp ryggstödet.
2. Lägg bilbältet över ryggstödet.
3. Tryck ryggstödet bakåt till låst läge.
104
G009152
G007608
G009109
04
VARNING
Lägg bältesbanden över ryggstöden innan
ryggstöden åter fälls upp till fastlåst läge.
Armstödet i baksätet kan fällas ner för passagerarnas bekvämlighet eller för att ge plats för
lång last. Armstödet fälls ner när något av ryggstöden fälls ner.
För säkring av last, se sidan 160.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen (A) inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
04 Interiör
Lastutrymme
Mjukt insynsskydd*
Upphängning av insynsskyddet när det
inte används
Hårt insynsskydd*
1. Haka loss krokarna från de bakre lastsäkringsöglorna (D).
2. Tryck ihop skenan och ta loss den från det
bakre fästet (C). Lägg skenan längst fram
på lastutrymmets golv.
3. Haka fast krokarna i skenan intill fästpunkterna (B).
Mjukt insynsskydd.
Insynsskyddet dras över bagaget och sätts
fast i de bakre lastsäkringsöglorna. Lossa (D)
och vid behov (C) under lastning.
Ditsättning av insynsskydd
1. Haka fast krokarna i de främre lastsäkringsöglorna vid golvet (A).
2. Sätt i de främre fästena i (B) genom trycka
ihop den fjäderbelastade skenan och sätta
den på plats på båda sidor.
04
G009475
G007614
Insynskyddet hänger nu intill baksätets ryggstöd till nästa gång det ska användas.
Borttagning av insynsskydd
1. Haka loss krokarna och ta loss en skena i
taget genom att trycka ihop dem och ta
loss dem från sina fästpunkter.
Ditsättning av insynsskydd
2. När alla fästpunkter är lossade kan insynskyddet rullas ihop och placeras längst bak
på lastutrymmets golv för att göra plats för
skrymmande last.
1. Skjut in alla fyra låskolvarna genom att dra
låsknapparna till sitt ändläge innan insynsskyddet lyfts in i lastutrymmet. Låskolvarna
stannar i infällt läge.
OBS
Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 160.
2. Lyft försiktigt in insynsskyddet på tvären i
lastutrymmet, vrid det tillbaka och luta
framkanten lite uppåt.
3. Sätt i de bakre fästena i (C) på samma sätt.
4. Haka fast krokarna i de bakre lastsäkringsöglorna (D).
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
04 Interiör
Lastutrymme
OBS
Uppfällning av golvlucka
Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 160.
Borttagning av insynsskydd
1. Skjut in de främre låskolvarna vid (A) till
sina ändlägen genom att dra låsknapparna
bakåt på båda sidor.
Lås och stödpinnar.
3. Lyft upp och vrid insynsskyddet innan det
lyfts ut från lastutrymmet.
3. Lägg den främre delen på de två stödpinnarna bakom låspunkterna (A) på båda
sidor.
Utan insynsskydd
4. Placera det ena bakre låset vid (B) och skjut
ut låskolven genom att föra låsknappen
framåt.
Med hårt insynsskydd
5. Placera det andra bakre låset på samma
sätt och skjut ut låskolven genom att föra
låsknappen framåt.
6. Skjut ut de främre låskolvarna, en i taget så
att de låser i sina låspunkter (A).
Insynsskyddets lucka kan fällas upp vid lastning.
106
2. Skjut in de bakre låskolvarna vid (B) till sina
ändlägen genom att dra låsknapparna
bakåt på båda sidor.
G014316
G007611
04
Fäll upp golvluckan och fäst den i låsklackarna
på båda sidor.
Fäll upp luckan på insynsskyddet. Fäll därefter
upp golvluckan och haka den i kroken som
sitter under insynsskyddet.
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät*
Borttagning av skyddsnät
1. Lätta på bandens sträckning.
2. Haka av krokarna från öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.
3. Lossa nätet från fästpunkterna i takpanelerna.
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
lastutrymmet.
Vid bilbältets glidskena på var sida finns ytterligare två öglor som kan används för förankring
av last när skyddsnät inte används.
För säkring av last, se sidan 160.
4. Vik ihop skyddsnätet och förvara det i
påsen.
G007603
VARNING
Skyddsnätet placeras bakom framstolarnas
ryggstöd. Skyddsnätet är endast avsett att
användas när baksätets ryggstöd är nerfällda.
För säkring av last, se sidan 160.
04
Last i lastutrymmet måste förankras väl
även om skyddsnätet är korrekt monterat.
Lastsäkringsöglor*
Ditsättning av skyddsnät
1. Fäll ner ryggstöden på båda sidor, se
sidan 104.
2. Sätt fast skyddsnätet i takpanelens fästen.
4. Sträck banden vid behov.
5. Kontrollera alla infästningar.
G007602
3. Sätt fast krokarna i öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
Fjärrkontroll med nyckelblad.................................................................
Låspunkter............................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrkontroll...............................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Larm*.....................................................................................................
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
110
113
114
117
118
121
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
Förlust av fjärrkontroll
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De fungerar även som startnycklar.
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska de
andra fjärrkontrollerna tas med till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade fjärrkontrollens kod raderas ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa nya
nyckelblad.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
05
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
När bilen låses upp med Keyless drive-systemet eller fjärrkontrollen, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att
upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och baklucka stängts.
Med hjälp av personliga inställningar är det
möjligt att koppla bort indikeringen med blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 74.
110
Elektronisk startspärr
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med
läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
G019402
Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrkontrollfunktioner
Låsning – Låser samtliga dörrar och baklucka. Ett långt tryck stänger även sidorutorna och takluckan.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan. Ett långt tryck öppnar även sidorutorna.
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt
bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 74.
Löstagbart nyckelblad
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
Baklucka – Ett tryck på knappen låser upp
enbart bakluckan.1
1. Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i sitt
spår.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger inom tre
sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp, efter att den varit aktiv
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
efter 30 sekunder.
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
G019403
Upplåsning dörr med nyckelblad
VIKTIGT
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan
förardörren låsas upp och öppnas på följande
sätt:
Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
kan:
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
•
förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrkontrollen, se
sidan 111, se sidan 115.
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
•
åtkomst till handskfacket spärras, se
sidan 112.
Losstagning av nyckelblad
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:
05
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset,
se sidan 122.
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
1
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
``
111
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Låsning av handskfack
OBS
Fjärrkontroll utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
G020034
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
05
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 111.)
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
±
112
Upplåsning sker i omvänd ordning.
05 Lås och larm
G019405
Låspunkter
Låspunkter för fjärrkontroll med nyckelblad.
05
Låspunkter för fjärrkontroll utan nyckelblad.
113
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrkontrollen med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrkontrollen befinner
sig på andra sidan av bilen.
G007577
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
05
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrkontrollen.
Bilens två fjärrkontroller har keyless-funktion.
Det går att beställa flera. Systemet kan hantera
upp till sex fjärrkontroller med keylessfunktion.
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrkontroll med keyless-funktionen så visas
ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Varningsmeddelandet försvinner när fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet
vridits till läge 0. Varningen kommer endast om
nyckelvredet är i läge I eller II efter det att
någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
startvredet har vridits till läge 0
READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrkontroll i bilen
Om en fjärrkontroll med keyless-funktion
glömts kvar i bilen så passiveras den när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrkontroller med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrkontrollens funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att undvika
detta: placera inte fjärrkontrollen nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av
metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 110.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrkontrollen är inom det område som
täcks av systemets antenner, låses dörrarna
och bakluckan på följande sätt:
±
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och
lyft bakluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrkontrollen av
någon anledning inte fungerar kan bilen låsas
upp med hjälp av fjärrkontrollfunktionerna, se
sidan 110.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrkontrollen
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrkontrollen är inom det område som
täcks av systemets antenner:
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan
förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset,
se sidan 122.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020075
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 74.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, vänster
Mittkonsol, under bakre del
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under främre del
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrkontroll
Svagt batteri i fjärrkontroll
2. Lyft av locket.
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras tänds Informationssymbolen
och BYT BATTERI I
BILNYCKELN eller BILNYCKEL – BYT
BATTERI visas i displayen.
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
Byte av batteri i fjärrkontroll
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas
(typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och bänd upp locket med en liten
mejsel.
117
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Genomvädringsfunktion
Automatisk återlåsning
För bilar med Keyless-system, se sidan 114.
Upplåsning
Ett långt tryck på upplåsnings- eller låsknappen öppnar respektive stänger alla rutor
samtidigt (stänger också öppen taklucka).
Fjärrkontrollens upplåsningsknapp kan låsa
upp bilen på två olika sätt (välj sätt i personliga
inställningar, se sidan 74):
Funktionen kan användas t.ex. för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. För bilar med
larm, se sidan 122.
•
Med ett tryck låsa upp dörrarna och bakluckan
Olika personliga inställningar kan göras, se
sidan 74.
•
Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bakluckan.
Baklucka
Upplåsning av enbart bakluckan:
Fjärrkontrollen låser dörrarna och bakluckan
samtidigt. Dörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas*.
±
Tankluckan går inte att öppna när bilen har
låsts med fjärrkontrollen.
Låsning
OBS
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrkontrollen. Det går då inte att ta sig ut med
några reglage i bilen.
118
Upplåsning
Låsning
Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen. När dörren stängs finns
risk att nycklarna blir inlåsta*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Låsning/upplåsning från insidan
Tryck på fjärrkontrollens knapp för upplåsning av bakluckan.
Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrkontrollen eller inifrån för att både dörrarna och bakluckan ska
låsas.
G007451
05
Låsning/upplåsning från utsidan
Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan dörrarna och bakluckan låsas
eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
±
Tryck in låsknappens övre del. Ett långt
tryck öppnar även alla sidorutor.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning
Blockerat låsläge
±
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta med fjärrkontrollen.
Tryck in låsknappens nedre del.
Ett långt tryck stänger även alla rutor och
takluckan.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
±
Dra två gånger i handtaget, dörrarna låses
upp och öppnas.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrkontrollen
och inträder med 25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Tillfällig avaktivering
A
Bilen kan endast låsas upp med fjärrkontrollen
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
Automatisk låsning
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
•
Dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
•
Tryck på upplåsningsknappen vid dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 74.
E
B
D
C
05
G026307
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h kan dörrar och baklucka låsas automatiskt.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
``
119
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Blockerat låsläge samt Larmets rörelse- och
lutningssensorer* åter inkopplade.
Det görs på följande sätt:
•
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 74).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
eller
05
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
•
Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och
lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt,
se sidan 122.
Nästa gång nyckeln vrids till läge II nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar
meddelandet Fullt skydd och därmed är
120
eller
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
•
en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
•
•
•
batterikabeln kopplas ifrån
Inkoppling av larmfunktion
±
G020227
•
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
någon försöker koppla bort sirenen
bakrutan krossas.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – Larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en
auktoriserad Volvoverkstad.
Tryck på fjärrkontrollens låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
05
Frånkoppling av larmfunktion
±
Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och dörrarna upplåsta.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återaktivering av larm
Fjärrkontroll ur funktion
Reducerad larmnivå
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
A
Stänga av utlöst larm
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
•
•
En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
batteri har tillräcklig laddning eller kopplas
ifrån.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
E
B
D
C
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen
startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
3. Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset (3).
Larmet avaktiveras. Larmlampan blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
G026307
05
Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
G019420
±
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Larm*
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 74).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Rörelse- och
lutningssensorer stängs av när bilen låses.
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
•
Om rörelse- och lutningssensorer ska
avaktiveras: Tryck ENTER och lås bilen.
rörelse- och lutningssensorer samt Blockerat
låsläge åter inkopplade.
eller
•
Om sensorerna inte ska stängas av: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
4. Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
2. Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
3. Vänta 30 sekunder.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lampan.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
05
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av larm för dörrar
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 119.
1. Aktivera larmet.
Nästa gång nyckeln vrids till läge II nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar
meddelandet Fullt skydd och därmed är
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
2. Vänta 30 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
126
128
129
131
133
134
136
140
142
144
146
149
151
152
154
156
160
161
G020912
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Start av motor – Flexifuel......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda..................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*...........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning.................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
06
Ekonomisk körning
Motor och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
•
•
•
•
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
•
•
Ta bort lasthållaren när den inte används.
•
•
Kör motorn varm så snart som möjligt.
Undvik häftiga inbromsningar.
Kör inte med onödig last i bilen.
Undvik överhettning i motorn
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Undvik att köra med öppna fönster.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Halt väglag
Öppen baklucka
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
1. Stäng alla fönster.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
126
06 Start och körning
Allmänt
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa
funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I, då mindre ström förbrukas.
Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrkontrollen är tagen ur
startlåset.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
•
•
•
06
kupéfläkt
vindrutetorkare
audioanläggning (hög volym)
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
127
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
G007632
Bensin
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 54. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
128
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt, se
sidan 263.
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
För mer information om bensin, se sidan 263.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C till
–40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda
till startsvårigheter. För mer information, se
sidan 264 .
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
±
Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
±
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Start av motor
Start- och rattlås
Bensin
0 – Låsläge
±
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
Vrid startnyckeln till läge III. Om motorn ej
startar inom 5 – 10 sekunder, släpp nyckeln
och gör ett nytt startförsök.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Diesel
1. Vrid startnyckeln till läge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 47.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless
drive, se sidan 114) hållas i läge III tills motorn
har startat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens elsystem är inkopplat.
06
Vrid startnyckeln till startläge och släpp den.
Startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
``
129
06 Start och körning
Start av motor
III – Startläge
VARNING
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
Ett tickande ljud kan höras om
nyckeln är i ett mellanläge.
Vrid nycklen till läge II och tillbaka för att bli av
med ljudet.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas
så minskar risken för stöld.
När rattlåset är aktiverat
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i
informationsdisplayen visas och bilen går inte
att starta.
1. Ta ur nyckeln, vrid ratten så att spänningen
släpper.
06
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
VARNING
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset aktiveras och bilen går inte att styra.
130
Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när
bilen lämnas, särskilt om det finns barn i
bilen.
Startnycklar och elektronisk startspärr
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil, se sidan 129.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök; kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Startspärren aktiveras vid upprepade startförsök. Innan nytt startförsök kan göras
måste startnyckeln/-vredet först vridas tillbaka till läge I eller 0.
Motorvärmare*
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket, gör
följande:
OBS
1. Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
2. Vrid startnyckeln/-vredet till läge III.
±
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III tills
motorn startar, dock ej längre än 60 sekunder.
Om motorn fortfarande inte startar
±
Vänta en minut, tryck ned gaspedalen helt
och upprepa föregående moment.
G019754
3. När motorn startat; lätta gaspedalen efter
hand som motorns varvtal ökar.
Om motorn inte startar efter
10 sekunder, andra försöket
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk
vid extrem kyla göra att motorn blir svårstartad. Det undviks genom att ha reservdunken fylld med 95-oktanig bensin.
06
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 263.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
06
132
06 Start och körning
Keyless drive*
Start av bilen
Allmänt
±
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
1. Tryck in spärren i startvredet.
Bensinmotor
±
2. Dra ut startvredet ur tändningslåset.
Tryck in och vrid startvredet till läge III.
Dieselmotor
1. Vrid först startvredet till läge II och vänta
tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se sidan 47.
G019410
Om fjärrkontrollens batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrkontrollen som startvred.
3. Stick in fjärrkontrollen i tändningslåset och
starta på samma sätt som med startvredet.
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Start med fjärrkontroll
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 114.
06
G019420
Startvredet i tändningslåset används på
samma sätt som en nyckel. En förutsättning för
att bilen ska starta är att bilens fjärrkontroll
finns i kupén eller i lastutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
06 Start och körning
Manuell växellåda
G018257
G018256
06
Växellägen – sex växlar (bensin)
Backväxelspärr – fem växlar
G018258
Växellägen – fem växlar
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
•
För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln
kan alltså inte läggas i direkt från femte
växeln p.g.a. backväxelspärren.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för femmans och sexans växel när bilen står stilla
eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget mot backen) då inte är aktiverad.
134
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen – sex växlar (diesel)
G018262
Backväxelspärr – sex växlar (diesel)
G018261
G018259
Backväxelspärr – sex växlar (bensin)
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
•
Följ det anvisade växlingsmönstret.
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om
bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
•
06
För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
135
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
G018264
OBS
D
– vänster läge: Automatisk växling.
M – höger läge: Manuell växling.
06
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
136
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur N-läget om bilen stått still
längre än 3 sekunder.
Geartronics manuella växellägen
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon
av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel
som just då är ilagd, se sidan 45.
•
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt viloläge vid M.
•
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla
ner ett steg och släpp spaken.
D – Körläge
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid D.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
±
G020237
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Nyckelspärr – Keylock
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i Nläget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och startnyckeln måste vara i läge
II.
``
137
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrkontrollen
till botten.
doljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
G018263
Textmeddelande och åtgärd
06
138
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellå-
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Symbol
A
Display
Köregenskaper
Åtgärd
VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsenA.
VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNARAST
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sättA.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar två steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
06
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 50.
139
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten
fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
06
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
140
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
06
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
141
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Dragkraftsfunktion
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
Reducerat ingrepp
Handhavande
±
STC
06
±
DSTC
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
Antisladdfunktion
Tumhjul1
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
RESET-knapp1
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
1
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Håll in RESET-knappen tills STC/DSTCmenyn ändras.
som påminSamtidigt lyser symbolen
nelse om att systemet reducerats.
X
Antislirfunktion
142
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
G029057
Antisladdfunktion
Vrid tumhjulet tills STC/DSTC-menyn
visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar
respektive systems ingående funktioner.
Funktion/System
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
lyser varje gång motorn
och symbolen
startas.
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
Läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
•
Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
•
Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
•
Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
•
Fast sken efter avaktivering påminner om
att STC/DSTC-systemet är reducerat.
Meddelanden i informationsdisplay
±
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas
på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
06
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
•
•
Enbart bakåt.
Begränsningar
Både framåt och bakåt.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
G020294
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
06
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit
visas på ljudanläggningens display.
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter
när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se sidan 74.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
G018270
Allmänt om parkeringshjälp
Knapp för Av/På (här höger knapp).
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G007601
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
06
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
B
A
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
06
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 147.
G020296
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
Dagsljus och mörker
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 148.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare som dras bakom en
personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
G018270
VARNING
Knapp för aktivering/avaktivering (här vänster
knapp).
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
06
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda.
Rengör linserna.
06
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
BLIS AV
BLIS ur funktion.
Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Reflex från blank våt vägbana.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Om BLIS' indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
BLIS-system av.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
148
G018176
Text i display
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
G018177
BLIS systemmeddelande
Rengöring
G018178
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 50.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 151.
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
•
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
2.0D
OBS
Bogsering
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
1. Vrid startnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 130.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
2. Startnyckeln måste vara kvar i läge II under
hela bogseringen.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
2.0D med automatisk växellåda bör inte bogseras. Då växellådsoljan inte kan hållas på korrekt arbetstemperatur av den motordrivna
cirkulationspumpen är risken för skador på
växellådan mycket stor.
För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan
den dock bogseras undan en kort sträcka i låg
hastighet – inte längre än 30 km och inte högre
hastighet än 30 km/h.
VIKTIGT
Manuell växellåda
±
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
06
Bogsering vid temperaturer under fryspunkten avrådes bestämt.
Automatisk växellåda
±
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
``
149
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
Bogserögla
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
3
06
G007607
OBS
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 154.
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Bärgning
Montering bogserögla
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
1. Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
2. Lossa på täcklocket (1) i stötfångaren
genom att trycka på markeringen i nederkant på locket.
3. Skruva fast bogseröglan (3) ordentligt,
ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att vrida fast öglan med.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och läggs tillbaka på sin plats.
150
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
G020298
4. Sätt den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets
pluspol (2+).
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid att
klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid startnyckeln till läge 0.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt den svarta startkabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
9. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln kommer mot batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
151
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda
vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras vikt.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under några
minuter. Automatväxellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Om draganordningen monteras av
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
•
•
•
06
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att
blockera hjulen när bil med påkopplat släp
parkeras i backe.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 168.
•
Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
•
Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 250.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
1
152
Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Branta stigningar
•
Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
•
Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
Dieselmotor 1.6D med manuell
växellåda, körning med släpvagn
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
06
153
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 156.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
•
06
Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031115
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G009522
G009519
G009518
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
854
98
100
140
130
113
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
155
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
.
rakt bakåt
06
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G017317
G020301
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
158
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs
(2) tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 154.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör monterade på bilen såsom lasthållare, takbox m.m.
samt dragkrok och dess kultryck.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt. För information om tillåtna vikter, se sidan 250.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
•
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln eller bakluckans glasyta.
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lastning i lastutrymmet
06
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se
sidan 104.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
160
•
Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
•
•
Centrera bred last.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Användning av lasthållare*
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Strålkastare med halogenljus
Ljusbild för vänstertrafik.
Strålkastare med Bi-Xenon -ljus
G021422
G021421
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Bi-XenonŸ-strålkastare ska byte utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Bi-XenonŸ-lampan är
utrustad med ett högspänningsaggregat.
161
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
164
168
171
173
175
G020918
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul............................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka
och -år, däckets DOT-märkning (Department
of Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 168.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
07
205
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
164
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck
och däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
G020323
Vinterdäck
Slitagevarnare.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 168. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10000 km intervall. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
07
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
``
165
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
VIKTIGT
Hjulmuttrarna ska dras åt med 110 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
G020324
VARNING
Låg hjulmutter.
Hög hjulmutter.
07
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment. Det finns två olika modeller
av hjulmuttrar beroende på om fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium. Dra åt hjulmuttrarna med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant från
övriga muttertyper eftersom den har en roterande konisk tryckbricka.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reservhjulet Temporary Spare*
Reservhjulet är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul
på bilen.
VIKTIGT
Låsbar hjulmutter
166
på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
G020325
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
07
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
167
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
På dekalen anges:
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
•
•
ECO-tryck
Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G007505
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
OBS
Full last i bilen motsvarar antal platser med
bilbälten.
07
168
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer
Fram (kPa)
A
Max last
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
1.6
195/65 R15 91V
0–160
230
210
250
250
160+
250
210
280
260
1.8
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
1.8F
205/55 R16 91V/W
2.0
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
1.6D
205/50 R17 93W Extra Load
0–160
240
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
260
220
280
260
215/45 R18 93W Extra Load
2.4
205/55 R16 91 V/W
0–160
230
210
250
250
2.4i
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
250
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
0–160
240
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
260
220
280
260
2.0D
215/45 R18 93W Extra Load
07
``
169
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Variant
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last,1 – 3 personer
Max last
Fram (kPa) A
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
T5
205/55 R16 91 V/W
0–160
230
210
250
250
D5
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
160+
260
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
0–160
240
220
250
250
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S
Extra Load
160+
270
220
290
270
Alla
0–160
250B
250B
250B
250B
T125/85R16 99M
0–80
420
420
420
420
215/45 R18 93W Extra Load
Alla
ReservhjulC
A
B
C
07
170
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
ECO-tryck se sidan 168.
Temporary Spare.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul
G020328
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
Reservhjul och domkraft
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften* endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul med domkraft och hjulmutternyckel finns under golvet i lastutrymmet.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Framtagning av reservhjulet
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Reservhjulet hålls fast med en genomgående
skruv.
Reservhjul och domkraft, placering i
lastutrymmet
1. Hjulmutternyckel.
2. Domkraft och vev, fastdraget med en
spännrem.
3. Reservhjulet med fälgsidan nedåt skruvas
fast med den genomgående skruven.
07
1. Vik upp lastgolvet.
2. Skruva ur fästskruven och lyft ur hjulet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul
Verktyg – återplacering
VIKTIGT
Verktyg och domkraft ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
Första hjälpen*
G029335
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i lastutrymmet.
Domkraftens återplaceringsläge för bilar med
reservhjul.
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
07
172
•
För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas till rätt läge, se föregående bild.
•
För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
VARNING
Kontrolllera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
1. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckel* som ligger under mattan i
lastutrymmet.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G024527
G020332
G020331
Losstagning av hjul
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet avsett
för domkraften, enligt bilden och att foten
är placerad lodrät under detta fäste.
07
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07
174
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätning, allmänt
OBS
Ditsättning av däcktätningssats
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen och vid baksätet . Välj
det eluttag som är närmast det punkterade
däcket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
G020546
G020112
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
1. Lägg ner däcktätningssatsen.
2. Passa in hållaren i reservhjulsbaljans inre,
samt nedre spår
3. Skruva fast skruven.
Framtagning av däcktätningssats
07
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i lastutrymmet.
1. Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
2. Lossa skruven och ta bort hållaren.
3. Lyft upp däcktätningssatsen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Översikt
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
Dekal, högsta tillåtna hastighet
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
Strömbrytare
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
Kabel
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
07
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
176
G019723
G020400
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position
0 och ta fram kabeln och luftslangen.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt i kabeln i 12-V uttaget och starta bilen.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12-V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
7. Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att
däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
07
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12-V uttag
och starta bilen.
07
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
07 Hjul och däck
07
179
180
G020920
Rengöring.............................................................................................. 182
Bättring av lackskador.......................................................................... 185
Rostskydd............................................................................................. 186
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
•
•
Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
08
182
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
VARNING
Kromade hjul
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
08 Bilvård
Rengöring
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
nafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande
ytskikt*
Polering och vaxning
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan
då detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lack-
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
08 Bilvård
Rengöring
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
08
184
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Stenskott och repor
Lacken
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020346
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Produktskylt.
Materiel
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se
sidan 248.
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
185
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
•
Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
•
Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, låt en
auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
186
08 Bilvård
08
187
188
190
191
192
193
198
200
202
209
G020922
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller
utföra servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.
190
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Kontrollera regelbundet
Batteriet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
•
Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
•
Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
•
Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
•
Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
•
Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
09
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
191
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
G010599
Öppning av motorhuv
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
3. Öppna huven.
Motorrum
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
Mätsticka för motorolja*
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
192
Påfyllning för motorolja*
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Luftfilter*
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Mätsticka, bensinmotorer.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
G020340
G020341
G020338
Kontroll av motorolja och oljefilter
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Mätsticka, dieselmotorer.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 255.
``
193
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
194
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 255 för
påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil
Oljekontroll
1. Ställ bilen plant och vänta 10 – 15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
G020336
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 255 för påfyllningsbar
volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Spolarvätska, påfyllning
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
09
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd frostskyddsmedel under vintern så att
det inte fryser i pump, behållare och slangar.
OBS
G020335
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
G020334
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
Placering av behållare för spolarvätska1.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 259.
1
Beroende på motoralternativ.
``
195
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 259.
2
196
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
G020333
09
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare2. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 259.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 255.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
197
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
1. Fäll upp torkararmen.
Byte av torkarblad, vindruta
2. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
3. Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
4. Kontrollera (3) att bladet sitter fast ordentligt.
5. Fäll ner torkararmen.
G020330
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
Rengöring
G007444
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 182.
VIKTIGT
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
G020329
1. Fäll torkararmen utåt.
198
2. Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
09 Underhåll och service
Torkarblad
09
3. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen.
199
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Symboler på batteriet
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Byte av batteri
Borttagning av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
Batteriet innehåller frätande syra.
2. Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska
system ska lagra information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa minuskabeln.
5. Lossa pluskabeln.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
7. Lossa klamman som håller batteriet.
8. Lyft bort batteriet.
200
09 Underhåll och service
Batteri
09
Ditsättning av batteri
1. Sätt batteriet på plats.
2. Sätt dit klamman som håller batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
4. Anslut pluskabeln.
5. Anslut minuskabeln.
6. Sätt dit täckkåpan över batteriet.
201
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Allmänt
Byte av glödlampor fram
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
267.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
Allmänbelysning i taket
•
•
Högt placerat bromsljus
4
•
•
•
Läslampor och handskfacksbelysning
Bi-XenonŸ-strålkastare
G007612
G007334
Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
VARNING
På bilar utrustade med Bi-XenonŸ-strålkastare ska byte av Bi-XenonŸ-lampan utföras
av en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild försiktighet eftersom
Bi-XenonŸ-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
1. Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
202
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
startnyckeln sätts in i startlåset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Helljus
G007338
G020255
G007339
Halvljus
Ditsättning av ny glödlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
3. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vänster strålkastare:
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
vrid lamphållaren moturs.
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
vrid lamphållaren medurs.
Höger strålkastare:
4. Dra ut glödlampan.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
4. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
``
203
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
1. Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
204
Sidomarkeringsljus
G007394
Blinkers
G007392
Positions-/parkeringsljus
G007393
09
1. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
2. Byt glödlampa.
2. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
3. Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
3. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Losstagning av lamphållare
Dimstrålkastare
09
7. Anslut kontaktstycket.
8. Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).
OBS
G007402
G020348
Om felmeddelande LAMPFEL/
KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår
efter att felaktig glödlampa ersatts uppsök
en auktoriserad Volvoverkstad.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.
2. Ta bort panelen runt lamphuset.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
2. Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger
panel för att komma åt lamporna.
5. Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
3. Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
6. Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
4. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
7. Anslut kontaktstycket till glödlampan.
5. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
8. Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
6. Byt glödlampa.
G007395
3. Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
Placering av lampor i baklampa
Lamphållare.
``
205
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Bromsljus
4. Byt till ny glödlampa.
Positions-/parkeringsljus- och dimljus
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
Positions-/parkeringsljus
Instegsbelysning
Reflex
Blinkers
Backljus
Positions-/parkeringsljus
G007447
G020795
Nummerskyltsbelysning
Reflexen sitter fast med clips och trycks fast.
Den kan bara sitta på ett sätt.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
G007634
3. Sätt dit en ny glödlampa.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
3. Lossa glaset försiktigt.
206
4. Sätt tillbaka linsen.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel*
G010326
G007613
Kupébelysning i lastutrymme
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Belysningen i lastutrymmet består även av en
lampa på vänster sida i lastutrymmet.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
2. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
G020253
Lastutrymme
09
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
208
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
09
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
•
•
Relä-/säkringscentral i motorrummet.
Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Uppsök då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
``
209
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
•
•
19 – 36 är av typ "MiniFuse".
•
1 – 6 är av typ "Midi Fuse" och får enbart
bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
7 – 18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
210
09 Underhåll och service
09
G020250
Säkringar
1.
Kylarfläkt
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
2.
Styrservo (exkl. 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
18.
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
10.
Fläkt klimatenhet
40 A
Matning till säkringscentral i
kupé
40 A
60 A
11.
Strålkastarrengörare
20 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
12.
Matning till eluppvärmd bakruta
30 A
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC*
80 A
13.
Startmotorrelä
30 A
Glödstift (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Dragkablage*
40 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reservplats
ABS-pump
30 A
16.
Matning till infotainment
4.
5.
6.
7.
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare
20 A
22.
Reservplats
–
–
30 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23.
24.
10 A
Transmission (TCM)
(4-cyl.diesel aut.)
15 A
Eluppvärmt bränslefilter,
PTC-element oljefälla (5-cyl.
diesel)
34.
20 A
25.
Reservplats
26.
Tändningslås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
10 A
–
35.
28.
Reservplats
–
29.
Dimljus fram
15 A
30.
Motorstyrenhet ECM (1.6 l
bensin, 2.0 l diesel)
3A
Spänningsregulator generator 4-cyl.
10 A
31.
32.
212
33.
Motorstyrenhet ECM (5-cyl.
bensin) transmission (TCM)
Insprutningsventiler (5-cyl.
bensin), lambdasond (4-cyl.
bensin), laddluftkylare (4-cyl.
diesel), luftmassemätare och
turbokontroll (5-cyl. diesel)
36.
10 A
Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin),
motorstyrenhet (5-cyl. diesel),
dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)
20 A
Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin)
bränslepump (4-cyl. diesel),
tryckvakt klimatanläggning
(5-cyl.), glödstift och EGR
avgasrening (5-cyl. diesel)
10 A
Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering PTCelement oljefälla (5-cyl. bensin), motorstyrenhet ECM (5cyl. diesel), canister (bensin),
insprutningsventiler (1.8/2.0 l
bensin, MAF luftmassemätare
(5-cyl. bensin, 4-cyl. diesel),
turbokontroll (4-cyl.diesel),
tryckvakt servostyrning (1.6 l
bensin), EGR avgasrening (4cyl. diesel)
15 A
Motorstyrenhet ECM (exkl. 5cyl. diesel, gaspedalgivare,
lambdasond (5-cyl. diesel)
10 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 210.
Byte av säkringar
1. Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
``
213
09 Underhåll och service
Säkringar
G020246
09
43.
44.
45.
46.
47.
48.
214
Telefon, ljudanlägging,
RTI (tillval)
51.
15 A
SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.)
10 A
Eluttag
15 A
52.
Tillsatsvärmare för kupé,
bränslefilterrelä eluppvärmning
56.
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system ,
startspärrsrelä (4-cyl.
diesel aut.)
5A
5A
53.
Servostyrning
10 A
Innerbelysning
5A
54.
Parkeringsassistans, BiXenonŸ*
10 A
Keyless styrenhet
20 A
15 A
49.
SRS-system
10 A
50.
Reservplats
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55.
10 A
Diagnosuttag, bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, extraljus
reläspole
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
Taklucka
20 A
57.
58.
Belysning kupé, handskfack och insteg
Spolare, bakrutetorkare
Fjärrkontroll styrenhet,
Styrenhet siren
62.
09 Underhåll och service
Säkringar
–
78.
Reservplats
RTI *
5A
79.
Backljus
65.
Infotainment
5A
80.
Reservplats
–
66.
Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning
81.
Reservplats
–
10 A
82.
Matning höger framdörr
25 A
–
83.
Matning vänster framdörr
25 A
Passagerarstol elmanövrerad
25 A
63.
Reservplats
64.
–
5A
67.
Reservplats
68.
Konstantfarthållare
5A
84.
69.
Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp
5A
85.
Förarstol elmanövrerad
25 A
86.
Innerbelysning, lastutrymmesbelysning, elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F)
5A
70.
Reservplats
–
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Taklucka, konsol för
innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak,
autodimspegel
5A
74.
Relä bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Reservplats
–
09
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
218
219
223
228
230
231
238
241
G020924
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
G020245
10
POWER - tryckknapp
Display
Knappsats
trollpanelen och med knappsatsen* i ratten, se
sidan 62. I displayen (2) visas meddelanden
och information om den aktuella funktionen.
Snabbval
Ljudanläggningen
Utrustning
Till/från
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när startnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills nyckeln dras ur tändningslåset. Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång nyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
•
•
MENU (4) leder till menysystemet.
EXIT - Går ur menysystmet
•
ENTER (7) väljer/aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
ENTER - Väljer/aktiverar/avaktiverar
•
EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
MENU - Menysystemet
Navigeringsknappar
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med kon1
218
Premium Sound
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
•
•
•
Performance
High Performance
Premuim Sound
FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och Dolbyikonen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System är tillverkat
på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 222.
10
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD
och AUX.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD/AUX
Till AUX-ingången i tunnelkonsolen kan t.ex. en
mp3-spelare anslutas. En standardkabel till en
iPod eller annan mp3-spelare får plats mellan
locket och kanten på förvaringsfacket.
G021296
G019805
AUX1
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
Volym
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna,
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 62. Ljudvoly1
Utgår för audionivå Performance om Bluetooth är installerat.
``
219
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE.
Infotainmentsystem via kontakten i mittkonsolen.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Beroende på vad som anslutits behöver ljudkälla väljas:
3. Stega till AUX ingångsvolym och tryck
ENTER.
4. Vrid TUNING eller tryck höger/vänster på
navigeringsknappen.
USB/iPod-anslutning2
1. Välj iPod alternativt USB med MODE. Texten Connect Device visas i displayen.
2. Anslut ditt lagringsmedia till kontakten i
mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
Texten Loading visas i displayen när systemet
läser in lagringsmediets filer. Detta tar en
stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
Val av spår kan ske på två sätt:
G019823
1. Vrid TUNING (4) med- eller moturs
En iPod eller mp3-spelare kan anslutas till bilens
Infotainmentsystem via USB-kontakten i mittkonsolen.
Det är möjligt att ansluta t.ex. en iPod, annan
mp3-spelare eller ett USB-minne till bilens
2
220
Vissa audionivåer.
2. eller använd navigationsreglagets (6)
höger- eller vänsterknapp för att stega
fram till önskat spår.
Om bilen är utrustad med knappsats i ratten är
det möjligt att byta spår även med dess reglage.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
de vanligaste varianterna av filformaten
mp3, wma och wav. Det finns alltså varianter av dessa ljudformat som systemet inte
stöder.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne
undvik att lagra annat än musikfiler på minnet.
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa
in lagringsmedier som innehåller annat än
kompatibla musikfiler.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPod-spelare
iPod-spelaren laddas och strömförsörjs av
systemet via anslutningskabeln. Är iPod-spelarens batteri helt urladdat ska det dock laddas
innan iPod-spelaren ansluts.
10 Infotainment
Audiofunktioner
När iPod används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
Se iPod-manualen för detaljerad information.
För ytterligare information, se tillbehörsmanualen för USB/iPod Music Interface.
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck på SOUND bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• CENTER3 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se under
3
4
5
rubriken Aktivera/avaktivera surround-ljud
nedan.
4. Stega till Pro Logic II4, 3-kanalsstereo
eller Av och tryck ENTER.
• SURROUND3 – Nivå för surround. Pro
Logic II måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Ljudinställningar
nedan.
Surround3
G021216
OBS
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/avaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
Dolby-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar
för surround-ljudet:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
Aktivera/avaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
10
Equalizer fram/bak5
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
3. Stega till Equalizer Fram eller Equalizer
Bak och tryck ENTER.
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
3. Stega till Surround FM/AM/CD/AUX och
tryck ENTER.
Premium Sound.
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
``
221
10 Infotainment
Audiofunktioner
Automatisk volymkontroll6
10
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
Justera automatisk volymkontroll
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll och
tryck ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
6
222
Ej Performance Sound.
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
Radiofunktionernas reglage
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Gör ett kort tryck på
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
.
Manuell stationssökning
Manuell förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
1. Ställ in en station.
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
En station kan även ställas in med ett långt
tryck på
eller
. Eller med knappsatsen i
ratten:
±
FM/AM – Val av frekvensband
eller
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
eller
på navigeringsHåll inne
knappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
10
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring…
visas i displayen.
När Autolagring… inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automat-lagrade
förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
±
Tryck EXIT (6).
``
223
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Välja autolagrat förval
Scanning
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
224
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> Scan visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan Scan är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
±
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 227. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning
där larm har högst prioritet och programtyper
lägst.
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG se sidan 226. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 218.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Återgång till den avbrutna ljudkällan
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
5. Stega till TP Station och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuvarande
stn. eller TP från alla stationer i displayen.
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera TP
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
6. Tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
10
1. Välj en FM-station.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
Nyheter
G021221
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
3. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation och tryck
ENTER.
> Antingen visas Nyheter fr. nuvarande
stn. eller Nyheter från alla stationer i
displayen.
5. Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Pop och Klassisk
musik väljas. PTY-symbolen visar att
funktionen är aktiv. Funktionen bryter
för programtyper som sänds inom en inställd
stations RDS-nätverk.
G021222
Larm
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
Aktivera/avaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
``
225
10 Infotainment
Radiofunktioner
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er.
Visning av programtyp
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera AF
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Sök PTY
Aktivera/avaktivera visning
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
1. Aktivera PTY.
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Regionala radioprogram – REG
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Radiotext
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck med navigeringsknappen
söker då
vidare efter en annan sändning av de valda
programtyperna.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg. REG
visar att funktionen är aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
G021223
10
4. Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och avaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
Aktivera/avaktivera radiotext
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
226
10 Infotainment
Radiofunktioner
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
•
10
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt och tryck ENTER.
Avlägsen1
– avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/avaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
2. Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
3. Stega till EON och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
1
Fabriksinställning
227
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
10
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkällorna CD eller AUX*
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmat.
ningsknappen
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla
visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans katalogstruktur med ENTER.
Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
och kataloger har
Ljudfiler har symbolen
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
3. Stega till En Skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
10
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Skivtext
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
Aktivera/avaktivera
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Cd-skivor
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
musik-cd i cd-växlaren spelas.
1
Gäller cd-växlaren
229
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-meny
1. AUX-volym
1. Nyheter
2. Nyheter
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Ljudinställningar*
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar*
AM-meny
1. Ljudinställningar*
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
230
AUX-meny
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
G007500
10
Översikt - Telefonsystemets delar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets delar
10
1. Antenn
2. Knappsats i ratten
Nödsamtal
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se sidan 233.
Ringa nödsamtal
3. Mikrofon
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
1. Aktivera telefonen.
3. Tryck ENTER.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
5. Sekretesslur
6. SIM-kortsläsare
Allmänt
232
•
•
Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
•
•
Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
•
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen. Inkommande
telefonsamtal och SMS kan fördröjas
5 sekunder innan de kopplas upp. Missade
samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas bort
i menyfunktion 5.5, se sidan 238.
G020244
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta din nätverksoperatör om du behöver byta SIM-kort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortsdubbletter
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet
ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 238.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 232.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
EXIT – Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om startnyckeln vrids till läge 0 när
telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen automatiskt till samma läge nästa gång
startnyckeln vrids till läge I eller II.
±
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
1. Tryck PHONE.
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
±
Håll PHONE intryckt tills telefonen avaktiveras.
Samtalshantering
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur och
handsfree under samtal, se sidan 236.
Ringa upp
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 236.
1. Tryck MENU eller ENTER.
2. Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
Ringa under pågående samtal
1. Parkera samtalet.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
Ta emot samtal
2. Stega till Växla och tryck ENTER.
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 238.
Starta konferenssamtal
±
Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Avsluta samtal
Sätta telefonen i beredskapsläge
Avvisa samtal
±
Tryck EXIT eller lägg på luren.
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
±
±
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Parkera/återta samtal
Växla mellan samtalsparter
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Tryck PHONE.
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
3. Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
234
Tryck PHONE.
Tryck EXIT.
Väntande samtal
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan inga
fler parter anslutas. Alla pågående samtal
avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
2. Tryck MENU eller ENTER.
3. Stega till Sammankoppla och tryck
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med en
ratt på sidan av luren.
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Knapp
Funktion
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
10
+0@*#&$£/%
Växla mellan versaler och gemener.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 5.4.3 på sidan 240. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
abc2äåàæç
Textinmatning
mno6ñöòØ
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
def3èé
ghi4ì
jkl5
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
tuv8üù
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
wxyz9
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
10
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
6. Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
±
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
1. Tryck MENU.
236
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Snabbuppring och tryck
ENTER.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se sidan 239.
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
SMS – Short message service
Läsa SMS
1. Tryck MENU.
OBS
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande
bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
3. Stega till Läsa och tryck ENTER.
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
Skriva och skicka
SMS (Short Message Service)
Ja
1. Tryck MENU.
1. Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
Data/Fax
Nej
2. Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
3. Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Telefonbok – Visa telefonboken.
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
4. Skriv text och tryck ENTER.
10
A
Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar beroende på typ
av SIM-kort.
5. Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
6. Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig
om högst tre parter är anslutna).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppring
4.6.3.
Inget svar
Samtalslogg
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ej nåbar
1.1.
Miss. samtal
2.4.2.
Välj nummer
4.6.5.
Faxanrop
1.2.
Mottagna samtal
2.5.
Töm SIM
4.6.6.
Dataanrop
1.3.
Utgående samt.
2.6.
Töm telefon
4.6.7.
Upphäv alla
1.4.
Radera lista
2.7.
Minnesstatus
1.5.
2.
238
2.4.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
1.4.3.
Mottagna samt.
3.2.
Skriv
1.4.4.
Utgående samt.
3.3.
Medd.inställn.
3.
5.
Tlf.Inställn.
5.1.
Meddelanden
5.2.
Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
SIM-säkerhet
Samtalslängd
3.3.1.
SMSC-nummer
5.2.1.
På
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid
5.2.2.
Av
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelan.typ
5.2.3.
Automatisk
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
4.
Samtalsalt.
5.3.
Ändra PIN-kod
5.4.
Ljud
4.1.
Sänd nummer
Telefonbok
4.2.
Samtal väntar
5.4.1.
Ringvolym
2.1.
Lägg till
4.3.
Autosvar
5.4.2.
Ringsignal
2.2.
Sök
4.4.
Autouppringning
5.4.3.
Dämpa radio
2.3.
Kopiera alla
4.5.
Telefonsvararnummer
5.4.4.
Meddel.pip
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling
5.5.
IDIS
2.3.2.
Telefon till SIM
4.6.1.
Alla samtal
5.6
Fabrikinst.
4.6.2.
Vid upptaget
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Beskrivning av menyalternativ
1.5.4.
1. Samtalslogg
2. Telefonbok
1.1. Missade samtal
2.1. Lägg till
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
Nollställ tid
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 235.
3. Meddelanden
3.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
3.2. Skriv
Sök efter namn i telefonboken.
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
2.3. Kopiera alla
3.3. Meddelandeinställning
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.2. Sök
2.3.1.
Från SIM- till telefonminne
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
1.4.1.
Alla
3.3.1.
SMSC-nummer
1.4.2.
Missade
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
3.3.2.
Giltighetstid
1.4.3.
Mottagna
2.5. Töm SIM
3.3.3.
Meddelandetyp
1.4. Radera lista
1.4.4.
Utgående
2.4. Snabbuppringning
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Töm telefon
4. Samtalsalternativ
1.5. Samtalslängd
Radera hela minnet i telefonen.
4.1. Sänd nummer
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
2.7. Minnesstatus
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
10
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
10
4.3. Autosvar
5.2. SIM-säkerhet
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
4.4. Återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
4.5. Telefonsvararnummer
Lagrar nummer till telefonsvararen.
På
5.2.2.
Av
5.2.3.
Automatisk
4.6. Vidarekoppla
5.3. Ändra koder
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
4.6.1.
Alla samtal (inställningen gäller endast
under aktuellt samtal)
5.3.1.
PIN-kod
5.3.2.
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
Telefonkod. Den fabriksinställda telefonkoden 1234 används vid första
ändringstillfället.
4.6.4.
Ej nåbar
4.6.5.
Faxanrop
4.6.6.
Dataanrop
4.6.7.
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
240
5.2.1.
5.4. Ljud
5.4.1.
Volym. Reglera volymen på ringsignalen.
5.4.2.
Ringsignal. Det finns sju olika ringsignaler.
5.4.3.
Dämpa radio. On/off
5.4.4.
Meddelande-pip
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.5. IDIS
5.1.1.
Auto
5.5. Fabriksinst.
5.1.2.
Manuell
Återgår till systemets fabriksinställningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Information om kompatibla telefoner finns
hos Volvos återförsäljare och på
www.volvocars.com.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 233.
G029503
Att komma igång
Systemöversikt.
Mobiltelefon
Mikrofon
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 238.
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
10
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
Ringa upp
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 244.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 243.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 243.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
1
242
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera
under Telefonmeny Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1, 2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefonmeny Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
/
på navigeringsknappen.
med
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
10
Manuell anslutning
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Anv. mobiltelefons signal.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth meny
Bluetooth Ta bort telefon.
Automatisk anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth meny
Bluetooth Anslut telefon eller Byt telefon.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning. Avaktivera funktionen
under Telefoninställningar Synkronisera
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck2
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
telefonbok. Sökning av kontakter görs endast
i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
10
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menystruktur - Bluetooth
Nummer till telefonsvarare
1.
Missade samtal
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
2.
Mottagna samtal
3
Uppringda samtal
4.
Telefonbok
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista.
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
5.
6.
4.1.
Sök
4.2.
Kopiera från telefon
Bluetooth...
5.1.
Byt telefon
5.2.
Anslut telefon
5.3.
Koppla ur telefon
5.4.
Anslut från mobiltelefon
Telefoninställningar
6.1.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 235.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
244
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stega mellan tecken.
Samtalsalternativ
6.1.2.
Automatsvar
6.1.3.
Telefonsvararnummer
6.2.
Ljud och volym
6.3.
IDIS
6.4.
Synkronisera telefonbok
10 Infotainment
10
245
246
248
250
252
254
258
261
266
267
269
G000000
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032085
11
248
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
249
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
G015593
11
Position i
bild
250
Mått
(mm)
Position i
bild
Mått
(mm)
A
Hjulbas
2640
G
Spårvidd bak
1531
B
Längd
4252
H
Bredd
1782
C
Lastlängd, golv, fällt
säte
1486
I
Bredd inkl. backspeglar
2039
D
Lastlängd, golv
663
E
Höjd
1447
F
Spårvidd fram
1535
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. samt kultryck (vid påkopplad
släpvagn, se tabell), påverkar lastförmågan
och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten
belastning (utöver förare) = Totalvikt-Tjänstevikt.
11 Specifikationer
Mått och vikter
Bromsad släpvagn
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Motor
Max släpvagnsvikt (kg)
Max
kultryck
(kg)
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
1.8F
1300
2.0
1350
övriga
1500
11
G016008
Obromsad släpvagn
För dekalens placering, se sidan 248.
Max släpvagnsvikt (kg)
Max kultryck (kg)
700
50
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg.
251
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
11
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4i
T5
Motorbeteckning
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/rpm)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
125/6000
169/5000
Effekt (hk/rpm)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
170/6000
230/5000
Vridmoment (Nm/
rpm)
150/4000
165/4000
165/4000
185/4500
230/4400
320/1500 – 5000
Cylinderantal
4
4
4
4
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
79
83
83
87
83
83
Slaglängd (mm)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
93,2
Slagvolym (liter)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,52
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
9,0:1
Kompressionsförhållande
252
1.6D
2.0D
D5
D5
D5
Motorbeteckning
D4164T
D4204T
D5244T9A
D5244T8
D5244T13
Effekt (kW/rpm)
80/4000
100/4000
120/4000
132/4000
132/4000
Effekt (hk/rpm)
109/4000
136/4000
163/4000
180/4000
180/4000
Vridmoment (Nm/
rpm)
240/1750
320/2000
340/1750 – 3000
350/1750 – 3250
400/2000-2750
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6D
2.0D
D5
D5
D5
Cylinderantal
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
75
85
81
81
81
Slaglängd (mm)
88,3
88,0
93,2
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
2,40
18,3:1
18,5:1
17,3:1
17,3:1
17,3:1
Kompressionsförhållande
A
11
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
sidan 248.
253
11 Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
254
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S4
1,3
5,8
T5B
B5254T7
1,3
5,8
G032080
2.4iB
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 193.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
Inkluderar filterbyte
Gäller inte Europa, för Europa se olja ACEA A5/B5
``
255
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
G032079
11
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 193.
Oljekvalitet: WSS-M2C913–B
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
256
Inkluderar filterbyte
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
0,75
4,3
1.8F
B4184S8
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6
11
G032078
D5244T9
(Endast Belgien)
D5244T13
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 193.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W-30
A
B
Inkluderar filterbyte
Enbart Europa, för övriga marknader se olja ACEA A3/B3/B4
257
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
Växellådsolja
System
258
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
1.6 Manuell 5-växlad
2,1
Transmissionsolja: BOT 130
1.8 Manuell 5-växlad
1,9
Transmissionsolja: BOT 130
1.8F Manuell 5-växlad
1,9
Transmissionsolja: BOT 130
2.0 Manuell 5-växlad
1,9
Transmissionsolja: BOT 130
2.4i Manuell 5-växlad
2,1
Transmissionsolja: MTF 97309
2.4i Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
T5 Manuell 6-växlad
2,0
Transmissionsolja: MTF 97309
T5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
1.6D Manuell 5-växlad
1,9
Transmissionsolja: BOT 130
2.0D Manuell 6-växlad
1,7
Transmissionsolja: BOT 130
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
System
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
2.0D Automatväxellåda
5,6
Transmissionsolja: BOT 341
D5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
Vätskor
11
Vätska
System
Kylvätska
4-cyl. Bensin (1.6)
6,2
4-cyl. Bensin (1.8, 1.8F och 2.0)
7,5
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vattenA, se förpackning. Termostaten
öppnar vid:
5-cyl. manuell växellåda
9,5
bensinmotor (1.6) 82 °C
5-cyl. automatväxellåda
10,0
bensinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
4-cyl. Diesel (1.6D)
7,2
dieselmotor (1.6D) 83 °C
4-cyl. Diesel (2.0D)
9,5
LuftkonditioneringB
-
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
180 – 200 gram
Kompressionsolja PAG
500 – 600 gram
Köldmedium R134a (HFC134a)
Bromsvätska
-
0,6
Servostyrning
-
0,8 – 0,9
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A2 eller likvärdig
produkt med samma specifikation.
``
259
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
System
Spolarvätska
4-cyl. Bensin/Diesel
4,0
5-cyl. Bensin/Diesel
6,5
Bränsletank
11
A
B
260
Vätska
Volym (liter)
Se tabell nedan under Förbrukning.
utsläpp och volym.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
Växellåda
Bensin
A
Förbrukning
(liter/100 km)
Utsläpp av koldioxid
CO2 (g/km)
Tankvolym
(liter)
1.6
B4164S3
Manuell 5-växlad (IB5)
7,0
167
ca 53
1.8
B4184S11
Manuell 5-växlad
(MTX75)
7,3
174
ca 53
1.8FA
B4184S8
Manuell 5-växlad
(MTX75)
7,3
174
ca 53
2.0
B4204S3
Manuell 5-växlad
(MTX75)
7,4
177
ca 53
2.4i
B5244S4
Manuell 5-växlad
(M56H)
8,4
200
ca 62
2.4i
B4204S4
Automatväxellåda
(AW55-50/51)
9,0
214
ca 62
T5
B5254T7
Manuell 6-växlad
(M66)
8,7
208
ca 62
T5
B5254T7
Automatväxellåda
(AW55-50/51)
9,4
224
ca 62
11
Flexifuel kan köras på valfritt 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E 85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar ca 40 % mer av E 85 som har ett lägre energiinnehåll.
``
261
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
Växellåda
Förbrukning
(liter/100 km)
Utsläpp av koldioxid
CO2 (g/km)
Tankvolym
(liter)
Manuell 5-växlad (MTX75)
4,9
129
ca 52
Manuell 6-växlad (MMT6)
5,7
151
ca 52
Diesel
1.6D
D4164T
(EURO3)
(EURO4)
11
2.0D
D4204T
(EURO3
EURO4)
2.0D
D4204T
Powershift (MPS6)
5,9
156
ca 52
D5
D5244T8
Automatväxellåda
(AW55-51)
6,9
182
ca 60
D5
D5244T9
Automatväxellåda
(AW55-51)
6,9
182
ca 60
Manuell 6-växlad (M66)
6,2
164
ca 60
(Endast
Belgien)
D5
D5244T13
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
262
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
11 Specifikationer
Bränsle
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
Bensin
Bioetanol E85
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
•
91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
VIKTIGT
Användning av andra bränslen för respektive motortyp än här av Volvo rekommenderade, kan orsaka motorskador samt försämrad prestanda.
Användning av andra bränslen upphäver
även Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal.
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
För att Volvos garanti skall gälla, blanda
aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
VARNING
11
Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
sidan 131.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
``
263
11 Specifikationer
Bränsle
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
11
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
1
264
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under ca
60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
ken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt 10–
20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta
lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantibo-
Regenerering vid kallt väder
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
11 Specifikationer
Bränsle
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT – SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
11
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
11
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
266
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Batteri
Spänning
4 och 5 cyl. bensin
4 och 5 cyl. bensin
4 och 5 cyl. diesel
590 A
600 AA
700 AB
100 min
120 min
135 min
60
70
80
Köldstartförmåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
Kapacitet (Ah)
A
B
11
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
Effekt (W)
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus
55
H9
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram/bak
21
PY21W
Bakre positions-/parkerings- och sidomarkeringsljus bakre
4
P21/5W
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning,
nummerskyltsbelysning
5
C5W
``
267
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
1,2
Spollampa
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
5
W5W
Dimstrålkastare
55
H8
Handskfacksbelysning
3
Spollampa
Make up-spegel*
11
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Typgodkännande
Certifiering av keyless drive-systemet
Fjärrkontrollsystem
Land och
område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrkontrollsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.
att denna utrustningstyp 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
269
12 Index
A
Avgasrening
felindikering.......................................... 47
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 86
manuell klimatanläggning............... 82, 83
Avvisa samtal........................................... 234
ABS, fel i ABS-systemet.................... 47, 140
B
Barnstol...................................................... 34
Bashögtalare............................................ 221
Adaption.................................................. 132
Audio, se även Ljud................................. 219
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 69, 74
elektriskt infällbara................................ 69
eluppvärmning...................................... 70
inre........................................................ 67
kompass............................................... 67
yttre....................................................... 69
AUTO
förvalslagring...................................... 223
klimatinställning.................................... 84
Backväxelspärr
fem växlar........................................... 134
sex växlar, bensin............................... 134
AUTO KLIMAT........................................... 84
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 126
låsning/upplåsning...................... 110, 118
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 226
12
Anpassning av ljusbild............................. 161
Bi-XenonŸ-strålkastare...................... 161
Halogenstrålkastare............................ 161
Antennplacering, Keyless drive............... 116
Automatisk låsning.................................. 119
Automatisk återlåsning............................ 118
Automattvätt............................................ 182
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 149
manuella växellägen (Geartronic)....... 136
släpvagn............................................. 152
Autostart.................................................. 129
270
Barnskydd.................................................. 34
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 37
övre fästpunkter för barnstolar............. 37
Baksäte
insteg.................................................... 94
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
placering i bilen.....................................
placering i bilen, tabell..........................
säkerhet................................................
34
27
34
35
34
Batteri...................................................... 200
batteribyte i fjärrkontroll...................... 117
specifikationer.................................... 267
starthjälp............................................. 151
symboler på batteriet.......................... 200
underhåll..................................... 191, 200
överbelastning.................................... 127
Belysning
belysningsautomatik............................. 98
belysningsautomatik, halvljus............... 53
belysningspanel, kupé.......................... 53
dimljus bak........................................... 54
dimstrålkastare..................................... 54
displaybelysning................................... 54
glödlampor, specifikationer................ 267
halvljus.................................................. 53
hel-/halvljus..................................... 53, 55
i kupé.................................................... 97
lastutrymme.......................................... 97
ledbelysning.................................... 55, 69
ljushöjdsreglering.................................. 53
läslampor.............................................. 97
12 Index
positions-/parkeringsljus...................... 53
trygghetsbelysning............................... 69
Belysning, lampbyte................................
baklampa............................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus..................................................
instegsbelysning.................................
kupébelysning i lastutrymme..............
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
reflex...................................................
sidomarkeringsljus..............................
202
205
204
205
202
203
203
206
207
207
207
206
204
204
206
204
Blinkers...................................................... 55
Bältespåminnare........................................ 19
Blockerat låsläge..................................... 119
avaktivering......................................... 119
tillfällig avaktivering............................. 119
C
Bluetooth
handsfree............................................ 241
koppla samtal till mobil....................... 242
mikrofon av......................................... 242
Cd-funktioner........................................... 228
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 102
Bogsering................................................. 149
bogseringsögla................................... 150
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 52
Bogserögla............................................... 150
Cruise control............................................ 60
Bromsar
bromsljus.............................................. 54
handbroms........................................... 64
låsningsfria bromsar, ABS.................. 140
nödbromsförstärknig, EBA................. 141
nödbromsljus, EBL............................... 54
D
Defroster.................................................... 83
Diesel....................................................... 264
Bensinkvalitet........................................... 263
Bromsljus................................................... 54
Diesel, motorförvärmare............................ 47
Beredskapsläge, telefon.......................... 234
Broms- och kopplingsvätska................... 196
Dieselpartikelfilter.................................... 264
Bilinställningar............................................ 74
Bromssystem........................................... 140
Bilklädsel.................................................. 183
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 168
bränsleförbrukning, visning.................. 56
nivåindikering........................................ 47
parkeringsvärmare................................ 88
påfyllning............................................ 128
Dimljus
bak........................................................ 54
Biltvätt...................................................... 182
Bilvård...................................................... 182
Bilvård, läderklädsel................................. 183
Blind spot information system, BLIS. 69, 146
12
Dimljus, på/av............................................ 54
Display, meddelanden............................... 50
Displaybelysning........................................ 54
Dolby Surround Pro Logic II............ 218, 221
271
12 Index
Domkraft.................................................. 171
Draganordning.........................................
borttagning.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
12
154
158
156
155
E
F
ECC, elektronisk klimatanläggning............ 81
Felmeddelanden i BLIS............................ 148
ECO-tryck................................................ 168
tabell................................................... 168
Fjärrkontroll.............................................. 110
batteribyte........................................... 117
funktioner............................................ 110
programmerbar..................................... 75
Dragkrok, se Draganordning.................... 154
Ekonomisk körning.................................. 126
Dragvikt.................................................... 250
Elektronisk startspärr............................... 110
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 142
symbol.................................................. 47
Elmanövrerad stol...................................... 95
Däck
allmänt................................................ 164
däcktätning......................................... 175
hastighetsklasser................................ 164
köregenskaper.................................... 164
lufttryck....................................... 168, 169
rotationsriktning.................................. 167
skötsel................................................ 164
slitagevarnare..................................... 165
specifikationer.................................... 164
vinterdäck........................................... 167
Elsystem.................................................. 267
Döda vinkeln (BLIS)................................. 146
Dörröppning, nyckelfri............................... 74
Elmanövrerad taklucka.............................. 71
Eluppvärmning
backspeglar.............................. 70, 83, 86
bakruta............................................ 83, 86
framstolar........................................ 83, 86
Eluttag
baksäte................................................. 52
mittkonsol............................................. 52
EON – Enhanced Other Networks........... 227
Equalizer.................................................. 221
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 269
Fjärrnyckel
batteribyte........................................... 117
löstagbart nyckelblad......................... 111
Flexifuel.................................................... 131
adaption.............................................. 132
Fläckar..................................................... 183
Fläkt
AC......................................................... 82
ECC...................................................... 84
Framstolar, eluppvärmda........................... 83
Frekvensuppdatering, automatisk........... 226
Fälgar
rengöring............................................ 182
Färddator................................................... 56
Färgkod, lack........................................... 185
Fönsterhissar............................................. 65
passagerarplats.................................... 66
272
12 Index
Första hjälpen-utrustning......................... 172
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 53
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 223
Helljus
blinkning............................................... 55
Förvaringsfack......................................... 100
CD-skivor............................................ 102
Förvaringsplatser i kupén........................ 100
G
Geartronic................................................ 136
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
173
174
166
173
171
165
Genomvädringsfunktion.......................... 118
HomeLinkŸ EU.......................................... 75
Glödlampor
byte..................................................... 202
Högtrycksspolning av strålkastare............ 58
Glödlampor, se Belysning................ 202, 267
Golvlucka................................................. 106
Golvmattor................................................. 95
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
Infotainment
menyhantering.................................... 218
Inre backspegel......................................... 67
automatisk avbländning....................... 67
Insteg
baksäte................................................. 94
Instrumentbelysning.................................. 54
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 42
vänsterstyrd bil..................................... 40
12
Insynsskydd............................................. 105
Intervalltorkning......................................... 58
iPod, anslutning....................................... 220
I
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 37
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 232
K
IMEI-nummer........................................... 237
Handskfack.............................................. 101
låsning................................................ 112
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen. 83, 85
bakruta.................................................. 83
behandling av rutorna........................... 80
kondens i strålkastare......................... 182
timerfunktion................................... 82, 85
Hastighetskompensering......................... 222
Informationsdisplay................................... 50
H
Handbroms................................................ 64
Kallstart.................................................... 138
automatväxellåda............................... 138
Katalysator............................................... 266
bärgning.............................................. 149
Kavajhållare............................................. 101
Keyless drive............................ 114, 133, 269
start av bilen....................................... 133
273
12 Index
Krockgardin............................................... 29
L
Krockkudde...............................................
aktivering/avaktivering, PACOS...........
avaktivering/aktivering..........................
förar- och passagerarsida....................
22
25
25
23
Lack
färgkod............................................... 185
lackskador och bättring...................... 185
Klimatinställning
AUTO.................................................... 84
Kupébelysning, se Belysning..................... 97
Lambdasond............................................ 266
Kupéfilter.................................................... 80
Klocka, justering........................................ 73
Kylsystem................................................ 126
Lamphållare
losstagning......................................... 205
Klämskydd, taklucka.................................. 72
Kylvätska................................................. 195
Knallgas................................................... 151
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 195
Knappsats i ratten........................ 60, 62, 233
Köldmedium............................................... 80
Kollision
krockgardin, IC..................................... 29
krockstatus........................................... 33
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
Kick-down
automatväxellåda............................... 136
Klimat
allmänt.................................................. 80
personliga inställningar......................... 73
12
Kombinationsinstrument............................ 45
Kompass.................................................... 67
kalibrering............................................. 67
ställ in zon............................................. 67
Kondens i strålkastare............................. 182
Konstantfarthållare..................................... 60
Kontroller
vätskor och oljor................................. 194
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 196
Krock, se Kollision..................................... 33
274
126
126
126
126
152
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 250
kultryck............................................... 250
Körriktningsvisare...................................... 55
Larm.........................................................
aktivera...............................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
121
121
122
121
121
121
225
122
122
123
Lastning
allmänt................................................ 160
lastförmåga......................................... 160
lastsäkringsöglor................................ 107
Lastsäkringsöglor.................................... 107
Lastutrymme............................................ 105
belysning.............................................. 97
insynsskydd........................................ 105
12 Index
lastning............................................... 160
skyddsnät........................................... 107
Låsning.................................................... 115
upplåsning.......................................... 118
Ledbelysning........................................ 55, 69
inställning.............................................. 74
Låsning/upplåsning................................. 118
insidan................................................ 118
utsidan................................................ 118
Ljud
ljudinställningar........................... 219, 221
ljudkälla............................................... 219
volym.................................................. 219
Ljudvolym
hastighetskompensering.................... 222
ljudanläggning.................................... 219
mediaspelare...................................... 219
programtyper...................................... 227
ringsignal, telefon............................... 243
telefon......................................... 235, 243
telefon/mediaspelare.......................... 243
Ljustuta...................................................... 55
Luftdistribution........................................... 87
ECC...................................................... 85
Luftfördelning, A/C..................................... 83
Luftkonditionering...................................... 82
allmänt.................................................. 80
ECC...................................................... 84
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 85
Lås
låsning................................................ 118
Läderklädsel, tvättråd.............................. 183
Läslampor, se Belysning............................ 97
M
Mobiltelefon
ansluta................................................ 243
handsfree............................................ 241
registrera telefon................................. 241
Motorhuv, öppning.................................. 192
Motorolja.......................................... 194, 254
filter..................................................... 193
ogynnsamma körförhållanden............ 254
oljekvalitet........................................... 254
oljetryck................................................ 48
volymuppgifter.................................... 254
Manuell växellåda.................................... 134
bogsering och bärgning...................... 149
Motorrum................................................. 192
kylvätska............................................. 195
styrservoolja....................................... 197
Meddelanden i BLIS................................ 148
Motorspecifikationer................................ 252
Meddelanden i informationsdisplay........... 50
Motorvärmare.......................................... 131
Medelbränsleförbrukning........................... 56
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
Manuella växellägen (Geartronic)............. 136
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 218
Menystruktur.............................................. 73
mediaspelare...................................... 230
telefon, menyalternativ....................... 239
telefon, översikt.................................. 238
12
45
45
45
45
45
Minnesfunktion i stol.................................. 96
275
12 Index
N
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 74
NEWS...................................................... 225
PTY – Programtyp................................... 225
Parkeringsbroms.................................. 48, 64
Punktering, se Däck......................... 171, 173
Parkeringshjälp........................................ 144
sensorer för parkeringshjälp............... 145
Pågående samtal, funktioner................... 237
Nyckelblad....................................... 111, 115
låspunkter........................................... 113
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
Nyckelfri dörröppning................................ 74
Partikelfilter.............................................. 264
Nyckelfri start (keyless drive)................... 114
Personliga inställningar..............................
autofläktjustering..................................
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 110
nyckellöst lås- och startsystem.......... 114
12
Parkera samtal......................................... 234
Nödsamtal............................................... 232
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 171
O
Olja, se även Motorolja.................... 194, 254
88
88
88
89
89
73
73
74
74
74
74
74
74
74
73
Pisksnärtskador......................................... 30
P
276
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 30
R
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
radiostationer......................................
REG....................................................
227
226
225
224
223
223
226
Radiotext................................................. 226
Ratt
cruise control........................................ 60
knappsats............................... 60, 62, 233
rattinställning........................................ 63
Rattlås...................................................... 129
RDS-funktioner........................................ 224
återställning........................................ 227
Polering.................................................... 183
Reglagepanel i förardörr...................... 44, 65
PACOS....................................................... 25
Programtyp.............................................. 226
Regnsensor................................................ 59
PACOS, omkopplare................................. 25
Provisorisk däcktätning........................... 175
REG – Regionala radioprogram............... 226
12 Index
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 209
Sidokrockkuddar....................................... 27
SRS-AIRBAG............................................. 22
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
SIM-kort................................................... 232
182
182
182
183
184
SIPS-bag................................................... 27
SRS-systemet............................................ 22
allmänt.................................................. 22
Skivtext.................................................... 229
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 142
Skyddsnät................................................ 107
Start av motor.......................................... 129
keyless drive............................... 114, 133
Reservhjul................................................ 171
Temporary spare........................ 166, 171
Släpvagn.................................................. 152
kabel................................................... 154
Ringa samtal.................................... 234, 242
SMS......................................................... 237
läsa..................................................... 237
skriva.................................................. 237
Startspärr......................................... 110, 130
Smörjmedel.............................................. 258
Snabbspola.............................................. 229
Stol
elmanövrerad........................................ 95
manuell inställning................................ 94
Snabbuppringning................................... 236
Strålkastare................................................ 53
Solskärm, taklucka.................................... 72
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 197
Sotfilter.............................................. 50, 264
Sub-bas................................................... 221
SOTFILTER FULLT.................................. 264
Surround.......................................... 218, 221
Svängningsdämpare................................ 154
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 229
radiostationer...................................... 224
Spolare
bakruta.................................................. 59
spolarvätska, påfyllning...................... 195
strålkastare........................................... 58
vindruta................................................. 58
Serviceprogram....................................... 190
Spolarvätska, påfyllning........................... 195
Rostskydd................................................ 186
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 104
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 229
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 258
S
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 234, 237
hantering..................................... 234, 242
inkommande....................................... 242
volym i telefon..................................... 235
Starthjälp.................................................. 151
Startnycklar.............................................. 130
12
Stationssökning Radio............................. 223
Stenskott och repor................................. 185
Symboler.................................................. 143
kontrollsymboler............................. 47, 48
varningssymboler................................. 46
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 89
277
12 Index
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 32
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 20
bältesguide........................................... 20
graviditet............................................... 19
Säkerhetsbälten......................................... 18
12
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
209
209
210
209
213
Säten
fällning av ryggstöd bak..................... 104
T
Taklucka..................................................... 71
klämskydd............................................ 72
solskärm............................................... 72
ventilationsläge..................................... 71
öppning och stängning................... 71, 72
Tankning
påfyllning............................................ 128
tanklock.............................................. 128
tanklucka, elektrisk öppning............... 128
278
Telefon
ansluta................................................
beredskapsläge, standby-läge...........
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
243
234
241
242
241
233
242
236
242
243
243
235
234
233
236
Timer
A/C........................................................ 82
ECC...................................................... 85
Tjänstevikt................................................ 250
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
198
198
198
198
Torkare
bakruta.................................................. 59
Totalvikt................................................... 250
TP – trafikinformation............................... 225
Traction control........................................ 142
Trafikinformation...................................... 225
Telefonbok
nummerhantering............................... 235
Trygghetsbelysning.................................... 69
inställning.............................................. 74
Telefonsystem.......................................... 232
Typbeteckning......................................... 248
Temperatur
faktisk temperatur................................. 81
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 86
kupé, manuell klimatanläggning........... 83
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 269
Test av larmsystem.................................. 123
Tillskottsvärmare........................................ 91
12 Index
U
Vikter
tjänstevikt........................................... 250
Å
Underhåll.................................................. 191
eget underhåll..................................... 191
rostskydd............................................ 186
Vindrutetorkare.......................................... 58
regnsensor............................................ 59
Återcirkulation
A/C........................................................ 82
ECC...................................................... 85
Upplåsning....................................... 115, 118
inställningar........................................... 74
Vätskor, volymuppgifter........................... 258
Urkoppling av växelväljarspärr................ 138
USB, anslutning....................................... 220
Vinterdäck................................................ 167
Vätskor och oljor.............................. 193, 258
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 193
Vätskor och oljor allmänt......................... 193
V
Återställning av yttre backspeglar............. 69
12
Växellåda
manuell............................................... 134
Växelväljarspärr....................................... 137
Vadning.................................................... 126
Varningsblinkers........................................ 63
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 142
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 21
Varningstriangel....................................... 171
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 30
pisksnärtsskador.................................. 30
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 183
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 70
Vaxning.................................................... 183
Y
Ventilation.................................................. 81
Yttermått.................................................. 250
Ventilationsmunstycken............................. 81
Yttre backspeglar...................................... 69
Verktyg..................................................... 171
279
12 Index
12
280
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%&('HlZY^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising