Volvo C70 2011 Road and Traffic Information

Volvo C70 2011 Road and Traffic Information
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
Web Edition
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Färdplanens resmål
Namn på nästa väg/gata
Uteslutet område för färdväg
Inrättning (bensinstation)
Beräknat avstånd till resmålet
Beräknad restid till resmålet eller klockslag vid ankomst (ETA)
Kartskala
Planerad färdväg
Nuvarande vägs/gatas namn
G032524
Planerad färdvägs delmål
Nästa vägledningspunkt
Känt landmärke
Bilens position
Vägtyp
Färg
Avverkad planerad färdväg
Motorväg
Grön
Planerad färdvägs startpunkt
Huvudväg
Röd
Trafikinformation
Mindre huvudväg
Mörkgrå
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vanlig väg
Ljusgrå
Pil på yttre kompassring anger riktning mot resmålet
Text och symboler på skärmen
Lagrad plats (valfri symbol och text)
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Kompass
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till ett resmål och
ger information längs vägen. Det informerar om situationer som kan
försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar längs
resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar bilens exakta
position och kan vid eventuella felkörningar alltid leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova dig
fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi även att
du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare, se sidan 82.
Innehållsförteckning
01 02 03
01 Lär känna ditt
navigationssystem
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Menyer......................................................
Komponentplacering och funktioner C30.
Komponentplacering och funktioner S40.
Komponentplacering och funktioner V50.
Komponentplacering och funktioner C70.
Komponentplacering och funktioner
XC90.........................................................
Manöverreglage........................................
Tangentbord.............................................
Visningslägen och röstmeddelande..........
Huvudenhet, uppdatering, skötsel............
4
02 Enkel användarinställning
10
11
13
14
16
18
20
22
24
25
26
28
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Visa/Radera destination............................
Inställningar...............................................
32
34
35
38
39
03 Avancerad
användarinställning
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Resplan.....................................................
Aktuell position.........................................
Trafikinformation.......................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
42
46
48
53
56
57
58
63
Innehållsförteckning
04 05 06
04 Trafikinformation
Allmänt......................................................
Undvika trafikproblem...............................
Val av information.....................................
Läs informationen.....................................
Sändare.....................................................
66
67
69
70
71
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Landmärken och vägnummer................... 74
Symboler för inrättningar.......................... 75
Vanliga frågor............................................ 80
EULA - Licensavtal.................................... 82
Upphovsrätt.............................................. 84
5
Innehållsförteckning
07
07 Index
Index......................................................... 86
6
Innehållsförteckning
7
8
10
11
13
14
16
18
20
22
24
25
26
28
G028780
Manualen................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Menyer....................................................................................................
Komponentplacering och funktioner C30...............................................
Komponentplacering och funktioner S40...............................................
Komponentplacering och funktioner V50...............................................
Komponentplacering och funktioner C70...............................................
Komponentplacering och funktioner XC90.............................................
Manöverreglage......................................................................................
Tangentbord............................................................................................
Visningslägen och röstmeddelande........................................................
Huvudenhet, uppdatering, skötsel..........................................................
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Manualen
Allmänt om manualen
Ändringar i boken
I manualen beskrivs generellt funktioner för
samtliga marknader, men även marknadsspecifik information kan förekomma.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
Manualen är, liksom systemet, uppdelat på
Enkel och Avancerad användarinställning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Menyval/Sökvägar
© Volvo Personvagnar AB
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges t.ex som:
Ställ in resmål
Adress
Stad
Särskild text
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via siffran hänvisar till.
10
01 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Kartläge
Navigationssystemet kan användas utan att ett
resmål är valt. Karta med bilens position visas
på skärmen där bilen är markerad med en blå
triangel.
Efter Uppstart visas Huvudmenyn en kort
stund innan skärmen övergår till Kartläge varvid aktuell kartbild täcker hela skärmen.
• Tryck BACK för att aktivera Huvudmenyn,
se sidan 32.
Systemet uppdateras kontinuerligt och kan
därför innehålla funktioner som inte beskrivs i
denna bok.
• Tryck ENTER för att aktivera Snabbme-
Systemets innehåll kan variera något mellan
olika länder och vissa menyval är av tekniska
skäl inte tillgängliga för alla länder.
1. Tryck på navigeringsknappen för att aktivera scrolläge, t.ex. för att se delar av kartan som ligger utanför skärmen.
Uppstart
2. ENTER i detta läge aktiverar scrollmenyn,
se sidan 32.
nyn, se sidan 32.
Systemet börjar med att visa en skärmbild vars
textinnehåll måste bekräftas med ENTER efter
att läge Enkel (Easy mode) eller Avancerad
(Advanced mode) valts.
1
På/Av
På
Systemet sätts på automatiskt då startnyckeln/-vredet1 vrids till läge I eller II.
Om systemet stängts av manuellt måste det
även sättas på manuellt, så här:
1. Startnyckeln/-vredet måste vara i läge I
eller II (se bilens instruktionsbok).
2. Tryck på ENTER eller BACK.
3. Skärmen aktiveras.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Inställningar
Av
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
gjordes.
Systemet stängs av automatiskt när startnyckeln vrids till läge 0.
Om en inställning ändrats och återgång till
fabriksinställning önskas, påverkar det endast
den aktuella funktionen.
Det finns ingen funktion som återställer samtliga inställningar samtidigt.
01
Systemet kan stängas av manuellt, så att det
inte automatiskt startar nästa gång startnyckeln vrids till läge I, så här:
1. Tryck BACK för att nå Huvudmenyn.
2. Stega till Stäng av med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER.
4. Skärmen matas ner.
Används istället för startnyckel i bilar med Keyless-system.
``
11
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Innan du börjar
OBS
Systemet är tillgängligt även med motorn
avstängd. Tänk därför på att flitig användning av navigationssystemet med avstängd
motor kan tömma startbatteriet.
Enkel/Avancerad inställning
När navigationssystemet startar upp väljs
önskad användarinställning.
• Enkel
I detta läge är endast de viktigaste menyerna
tillgängliga. Kan passa för att enkelt ta sig från
punkt A till B.
• Avancerad
I detta läge finns tillgång till samtliga inställningar och funktioner.
Växla mellan inställningar
Det går att växla mellan Enkel och
Avancerad inställning under Inställningar.
Gjorda inställningar i läge Enkel följer inte med
över till läge Avancerad och tvärtom, utan lagras bara i respektive läge.
Se nästa sida vilka menyer som skiljer de båda
alternativen.
12
Demo (simulerad vägledning)
För att få en överblick av hur en vägledning
fungerar kan ett resmål anges. När bilen står
stilla kan vägledning till det angivna resmålet
simuleras.
Funktionen är endast tillgänglig i läge
Avancerad.
För mer information om Demo, se sidan 63.
01 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
Menyval i två nivåer – Enkelt läge
Ställ in resmål
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Enkel, se sidan 34.
01
Nästa resmål
Adress
Adress
Inrättningar
Menyval i två nivåer – Avancerat läge
Ställ in resmål
Aktuell position
Inställningar
Senaste 20
Adress
Plats på karta
Inrättningar
Trafikinformation
Lagrade platser
Vägvalsinställningar
Senaste 20
Kartalternativ
Återresa
Vägledningsalternat.
Plats på karta
Systemalternativ
Latitud/Longitud
Starta demo
Visa destination
Ta bort destination
Inställningar
Vägledningsröst
Vägledningsvolym
Resplan
Stäng av
Språk
Starta vägledn.
Färg
Lägg till i resplanen
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Avancerat, se sidan 46.
Kartvy
Vägvalsinställn.
Användarinställning
Rensa resplanen
Stäng av
13
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C30
G019631
01
14
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C30
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 28.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 28.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 28
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 24.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information,se sidan 24.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
15
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner S40
G019632
01
16
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner S40
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 28.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 28.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 28
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 24.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 24.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
17
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner V50
2
3
4
1
G019633
5
18
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner V50
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 28.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 28.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 28
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 24.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 24.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
19
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner C70
2
3
4
1
5
*
20
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C70
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 28.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 28.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 28
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 24.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 24.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
21
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner XC90
*
22
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner XC90
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 28.
Huvudenheten sitter monterad under förarstolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 28.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 28.
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens manöverpanel. För mer information, se sidan 24.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 24.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
23
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Manöverreglage
Placering knappsats och IR-mottagare
Knappsats ratt/fjärrkontroll
BACK
Ångrar senast gjorda val eller backar i menystrukturen.
G019916
"Stör ej"
Navigationssystemet manövreras med rattens
knappsats eller fjärrkontrollen.
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida.
Fjärrkontrollen riktas mot IR-mottagaren placerad på högtalargallret vid bildskärmen eller i
ljudanläggningens manöverpanel (bara XC90).
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller R03batterier. Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Knappsatsen på ratten och på fjärrkontrollen
har samma funktioner. Använd knappsatsen
för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer.
Utformningen kan variera på olika modeller.
Navigeringsknapp
Med navigeringsknappen – knappsatsens
styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar
,
,
och
– stegas mellan olika menyalternativ. Navigeringsknappen flyttar även markören (hårkorset) på kartan.
ENTER
Bekräftar eller aktiverar val.
24
I vissa situationer behöver systemet några
sekunder extra tid för att göra en beräkning. Då
visas en symbol på skärmen.
OBS
Då symbolen för beräkning syns kan systemet inte ta emot några kommandon från
navigerings-, ENTER- eller BACKknappen.
01 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbord
Skriva och välja alternativ
01
Rullningslisten i listans högerkant indikerar att
fler alternativ än de på skärmen finns i listan.
Siffran (110) anger antalet alternativ.
1. Återgå från alternativlistan till teckentablån
med BACK.
2. Radera inmatade bokstäver en åt gången
med BACK.
Allmän sökning
Tangentbordet används på många ställen
bland menyerna för att ange specifik information, t.ex. typ av inrättning, land, stad, gatuadress, gatu- eller postnummer.
Sökfunktionen är alltid tillgänglig och fungerar
alltid på samma sätt oavsett läge bland menyerna då en plats ska anges.
Genom att trycka ENTER under en inmatning
visas samtliga svarskombinationer upp för
resp. alternativ: Stad, gata, inrättning m.m.
1. Välj bokstäver med navigeringsknappen
och tryck ENTER.
> När det inte finns ytterligare alternativ
skrivs resterande bokstäver i namnet ut
automatiskt.
Vid sökning på t.ex. London Airport kommer
samtliga kombinationer med London att visas
då LO matats in. Ju mer specifik sökning,
desto färre svarsalternativ och därmed enklare
att välja.
Listan nedtill på skärmen visar de tre
första möjliga alternativen som kan ges
av de inmatade bokstäverna.
En sökning med LO ger även svarsalternativ
som t.ex. Restaurant Lou Trivalou eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
2. Det går även att stega med
för att
komma direkt ner till listan med alternativa
namn.
3. Välj alternativ och tryck ENTER.
25
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
26
Visningslägen och röstmeddelande
01 Lär känna ditt navigationssystem
Visningslägen och röstmeddelande
Olika visningslägens utseende
Röstmeddelande
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka symboler som valts för visning
m.m.
Efter att ett resmål angetts, vägledning aktiverats och en korsning eller avfart närmar sig,
lämnar systemet ett röstmeddelande om
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas
en detaljerad karta över korsningen. Röstmeddelandet upprepas närmare korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på skärmen finns på omslagets insida.
Inrättningar längs motorväg. Funktionen är
tillgänglig även om du inte matat in ett resmål. Visas endast vid körning på aktuellt
motorvägsavsnitt. Tryck ENTER på symbolen för Inrättningar längst till höger på
snabbvalsmenyn, se sidan 43.
Detaljerad korsningskarta. Skärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. (Alternativa körfält visas endast för
större vägar.) Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Visas efter ENTER på symbolen för Karta/
Färdväg i snabbvalsmenyn, se sidan 42.
Vägledning med röstmeddelande kan i varje
stund fås med ENTER på snabbmenyns symbol för Vägledning, se sidan 32 och 42.
OBS
I vissa fall, t.ex. vid samtal i biltelefon,
ersätts röstmeddelande med ett pling.
Vägtullar
I vissa områden finns vägtullar. När en vägtull
närmar sig, lämnas ett röstmeddelande om
det.
01
Kompass
Kartbilden kan visa kompassen på två olika sätt:
– Med kompassriktningen
norr alltid uppåt.
– Med färdriktningen alltid
uppåt.
Kompassnålens röda spets pekar ut nordlig
riktning på kartan och den vita pekar mot sydlig.
Den grå destinationspilen i kompassens yttre
ring pekar mot det valda resmålet.
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kartans riktning för att välja hur kartans riktning ska visas och till Kompass för hur kompassen ska visas, se sidan 60.
För att få meddelandet måste ett resmål vara
inlagt.
Scrolläge, se sidan 32 och 44.
27
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Huvudenhet, uppdatering, skötsel
Innehåll i huvudenhet
Vård av dvd-skivor
All kartinformation är förinstallerad på huvudenhetens hårddisk. Det sitter ingen dvd-skiva i
enheten vid leverans. Först vid eventuell uppdatering av kartdata används en dvd-skiva, se
förpackningens instruktioner.
Hantera dvd-skivorna varsamt. När de inte
används ska de förvaras i sina förpackningar.
Undvik att förvara dem i fukt, kraftig värme,
direkt solljus eller dammig omgivning.
Det utkommer regelbundet dvd-skivor med
uppdaterad och utökad information. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för den senaste utgåvan.
Uppdatering med dvd-skiva
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Vid sakfel eller andra anmärkningar på kartorna
rekommenderas direktkontakt med kartleverantören NavTeq, se www.navteq.com.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
OBS
Se till att bilens elförsörjning är tryggad
eftersom en uppdatering kan ta upp till
ca 2 timmar.
Om dvd-skivan, förutom ny kartdata, innehåller
ny mjukvara, startar den delen först.
Det går att köra bilen samtidigt som kartinformationen uppdateras, men systemet kan inte
användas så länge uppdateringen pågår.
1. Sätt på systemet.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med rent vatten eller ett milt
fönsterputsmedel.
2. Mata ut den dvd-skiva som eventuellt sitter
i enheten.
3. Mata in dvd-skivan med uppdateringen.
Om det är flera skivor ska de matas in i
nummerordning.
4. Systemet uppdateras nu automatiskt.
Under tiden visas information om hur långt
processen kommit.
28
5. Efter uppdateringen måste dvd-skivan
med den senaste uppdateringen sitta kvar
i enheten. Om det är fler än en skiva ska
skiva nr 1 användas. Tas skivan ur huvudenheten, upphör systemet att fungera.
Om systemet stängs av under pågående uppdatering, fortsätter den automatiskt nästa gång
systemet aktiveras.
Uppdatering av kartinformation kan i vissa fall
tillföra systemet nya funktioner.
När uppdateringen är klar visas startbilden på
skärmen.
Avbruten uppdatering
Om uppdateringen avbryts kan den återupptas
igen. Vid påföljande uppstart ska alternativet
Forts. kartuppdat. väljas på Navigationsmenyn.
Uppdateringen börjar då inte om från början
utan systemet känner var uppdateringen
avbröts och fortsätter där.
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
29
30
32
34
35
38
39
G029194
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Visa/Radera destination..........................................................................
Inställningar.............................................................................................
ENKEL ANVÄNDARINSTÄLLNING
02 Enkel användarinställning
Menyer
Allmänt
02
Snabbmeny
formation emot och presenteras. För mer information, se sidan 57 eller 66.
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Enkel.
G029190
I läge Enkel är bara de viktigaste menyerna
med de vanligaste funktionerna tillgängliga.
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna
samlade vilket underlättar hantering under körning.
Huvudmeny
1. Tryck ENTER i kartläge.
2. Välj symbol med
eller
Scrollmeny
.
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
G028755
– Kartskala
En meny med 2 alternativ visas.
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACK-tangenten.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Enkel till Anvancerad under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning.
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km – för att få ett större
perspektiv eller se fler detaljer. Steglös ändring
fås om ENTER hålls intryckt – släpp knappen
när skalan passar.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
Trafikinformation1
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikin1
32
Gäller inte alla områden/länder.
Kartrullning
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom att
stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
Meny
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
02 Enkel användarinställning
Menyer
Skala (Scale)
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
02
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km.
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt –
släpp knappen när skalan passar.
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som resmål med ett tryck på ENTER. Vägledningen
startar direkt.
33
02 Enkel användarinställning
Menyträd
02
Menyval
Visa destination
s. 38
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
Ta bort destination
s. 38
Inställningar
s. 39
Ställ in resmål
Adress
s. 35
s. 35
Land
Vägledningsröst
Vägledningsvolym
Stad
s. 39
Kvinna/Man
s. 39
Av/1/2/3/4/5
Gata
Nr
Korsning
Inrättningar
s. 36
Land
s. 39
Färg karta & meny
s. 39
Svart/Krom/Blå/Mörka
Kartvy
Stad
s. 39
2D/3D
Typ
Namn
34
Språk
Avståndsenhet
Senaste 20
s. 36
Plats på karta
s. 37
km/Engelsk mil
s. 39
Användarinställning
s. 39
Enkel/Avancerad
Stäng av
s. 11
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 25.)
OBS
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
Alternativ 1
Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder
till mitten av vald gata.
Alternativ 2
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
1. Stega till raden för Nummer efter att gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Ange önskat gatunummer.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
> Den valda adressen hamnar i färdplanen.
4. Markören hamnar på Starta – Tryck ENTER
igen.
> Vägvisningen börjar.
Alternativt:
2. Välj sedan Gata.
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
02
Ange gatunummer
1. Börja med att välja Stad
OBS
Ange gatuadress
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja ortens
centrum som resmål.
Stega till Starta och tryck ENTER.
> Vägvisningen börjar direkt.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Välj
Bekräftar inmatat nummer.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Om så inte är fallet:
``
35
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på inrättningar
Ange korsning
02
Land (Country)
Påbörja vägledning
Stega till Starta vägledning för att påbörja
Skriv och välj land och tryck ENTER.
Stad (City)
vägledningen.
Skriv och välj stad och tryck ENTER.
Typ (Type)
Sökning på postnummer
Ställ in resmål
Adress
Stad
Namn (Name)
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Väl Stad och tryck ENTER.
2. Stega till Postnummer och tryck ENTER.
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
Skriv namn på en inrättning, eller välj bland
alternativen i menyn.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/valt område.
Val bland senaste 20
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
Ställ in resmål
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
Senaste 20
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
Sätt som resmål
OBS
Placerar resmålet i resplanen.
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare,
sjukhus, parkeringsplatser m.m.
36
Skriv och välj typ av inrättning och tryck
ENTER.
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
en inrättning.
Radera plats
Raderar platsen från listan Senaste 20.
eller
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Plats på karta
Ställ in resmål
Plats på karta
02
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn, se
sidan 32.
2. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER.
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
37
02 Enkel användarinställning
Visa/Radera destination
Visa destinationen på kartan
02
Visa destination
Tryck ENTER för att få en kartöversikt över
området du ställt in som slutmål.
Radera destinationen
Ta bort destination
1. Tryck ENTER för att komma till resmålet
som ska raderas.
2. Tryck ENTER igen för att radera resmålet.
38
02 Enkel användarinställning
Inställningar
Vägledningsröst
Inställningar
Vägledningsröst
Välj kvinnlig eller manlig vägledningsröst1.
Kartvy
Inställningar
Kartvy
02
Kartan kan visas i 2D (rakt ovanifrån) eller 3D
(snett ovanifrån).
Vägledningsvolym
Inställningar
Vägledningsvolym
Avståndsenhet
Inställningar
Välj volym på röstmeddelande eller stäng av
den helt.
Avståndsenhet
Välj om avstånd ska visas i km eller Engelsk
mil.
Språk
Inställningar
Språk
Användarinställning
Inställningar
Välj språk för menyer, text- och röstmeddelande.
Användarinställning
Växla mellan användarinställning Enkel och
Avancerad.
Färg
Inställningar
Färg
Det finns 4 inställningar för skärmens utseende
– välj det som passar bäst.
1
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
39
40
42
46
48
53
56
57
58
63
G029196
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Resplan...................................................................................................
Aktuell position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
AVANCERAD ANVÄNDARINSTÄLLNING
03 Avancerad användarinställning
Menyer
Allmänt
Snabbmeny
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Avancerad.
03
I läge Avancerad finns tillgång till navigationssystemets samtliga inställningar och funktioner.
Huvudmeny
G029190
Ett tryck på ENTER på alternativet högst upp
ger en karta som visar resterande färdväg1 från
nuvarande position fram till resmålet.
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna
samlade vilket underlättar hantering under körning.
Ett tryck på ENTER på andra alternativet ger
en karta som visar hela färdvägen1 från start
fram till resmål.
1. Tryck ENTER i kartläge.
Ett tryck på ENTER på alternativen (+) eller (–)
ändrar kartans skala i olika steg från 50 meter
upp till 100 km – för att få ett större perspektiv
eller se fler detaljer.
2. Välj symbol med
eller
.
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
Snabblagring av aktuell position
Det går att med en enda knapptryckning lagra
den plats på kartan där bilen befinner sig i ett
visst ögonblick.
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt –
släpp knappen när skalan passar.
Om visning av två kartor är vald syns symbolen
för kartskala i var ände av snabbmenyn – detta
för att kunna justera respektive skala individuellt.
• Gör ett långt tryck på ENTER – håll in
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACKknappen.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Anvancerad till Enkel under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning
1
42
En resväg måste vara vald.
knappen tills skärmen ändrar utseende.
Därefter är platsen lagrad med denna
symbol. Justering av information kopplad
till positionen görs vid Lagrad plats
Redigera, se sidan 50.
G028755
– Färdväg/Kartskala
En meny med 4 alternativ visas.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
G028755
– Karta/Färdväg
Färdväg
Ett tryck på ENTER visar lista med kommande
vägledningspunkter. Förutom vägnamn visas
avståndet mellan vägledningspunkterna samt
typ av manöver.
03 Avancerad användarinställning
Menyer
tryck ENTER. Stega sedan till sista gata/
väg i gruppen som ska undvikas och tryck
ENTER.
En karta/Två kartor
Ett tryck på ENTER ger en stor eller två mindre
kartbilder över aktuellt område. Olika skalor för
respektive karta kan anges.
Övervakning2
Ger möjlighet att lagra kartvyer över 3 olika
övervakningsområden, t.ex. starkt trafikerade
vägar som ofta drabbas av trafikproblem.
Välj Övervakn.1, 2 eller 3. För att se tidigare
inställda övervakningar, se sidan 44.
G028755
– Omledning
Visar en meny med Undvik samt alternativen
1-5-10-20-40-80 km.
Undvik gator/vägar
Denna funktion väljer bort gator eller vägar från
en upprättad färdplan för att slippa köra genom
t.ex. ett känt vägarbetsområde.
1. Välj Undvik i omledningsmenyn och tryck
ENTER. En lista över gator/vägar som
ingår i färdvägen visas.
2. Stega till den gata/väg som ska undvikas
och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån, en
ny färdväg som leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen först efter att de angivna sträckorna undvikits och passerats.
G028755
– Trafikinformation3
Visar en meny med olika alternativ för att läsa
information om trafikproblem inom det område
som visas på skärmen.
Ändrad skala påverkar antal visade meddelanden, se sidan 70.
Undvik sträcka inom 1–80 km
Läs medd.
Denna funktion väljer bort ett helt område i den
ursprungliga färdplanen, för att slippa köra
genom t.ex. en tätort med rusningstrafik.
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att stega
mellan de trafikmeddelanden som syns på
skärmen.
Visa alla
Välj ett alternativ i omledningsmenyn 1–
80 km och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån, en
ny färdväg som leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen först efter att det angivna området undvikits och passerats.
Det går även att undvika ett område genom att
markera en fyrkantig yta direkt på kartan, se
Undvik angivna områden under
Inställningar
Vägvalsinställningar
03
Ett tryck på ENTER visar samtliga meddelanden.
Dölj alla
Ett tryck på ENTER döljer alla meddelanden.
Visa valda
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att välja typ
av trafikmeddelande som ska visas på kartan.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
på sidan 58.
3. Om flera gator/vägar ska undvikas, börja
till den första gatan/
med att stega med
vägen i den grupp som ska undvikas och
2
3
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
Gäller inte alla områden/länder.
``
43
03 Avancerad användarinställning
Menyer
G028755
– Inrättningar
Meny
En meny visas.
Visar en meny med olika alternativ för att söka
en inrättning.
• Välj mellan Senaste 5 och Alla typer för
att söka efter inrättningar inom närområdet.
Runt bilen
03
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka runt
bilen. Se sidan 49
Läs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Längs färdvägen
Söker efter aktuella trafikmeddelanden inom
området.
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka
längs färdvägen. Se sidan 49
Övervakning (Set for surveill.)3
Längs motorväg
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka efter
rastplatser, bensinstationer och restauranger
som är lättillgänglig längs motorvägen.
Om en beräknad resväg sträcker sig över flera
motorvägar, söker systemet bara längs det
motorvägsavsnitt man färdas på.
Scrollmeny
Kartrullning
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom att
stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
3
44
Omkringligg. inrätt. (Facilities around)
Gäller inte alla områden/länder.
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
Skala (Scale)
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
• Ett tryck med ENTER på alternativen (+)
eller (–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km.
• Steglös ändring fås om ENTER hålls
intryckt – släpp knappen när skalan passar.
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som resmål.
• Tryck på ENTER. Vägledningen startar
direkt.
Ett tryck på ENTER visar en meny med olika
alternativ.
• Välj mellan Övervakning 1, 2 eller 3 och
tryck ENTER för att lagra den kartvy du vill
ha som övervakningsområde, t.ex. starkt
trafikerade vägar som ofta drabbas av trafikproblem.
Aktivering av kartan
Väljer kartalternativ i Snabbmenyn.
• Välj önskad övervakning.
Lagra plats (Store location)
Sparar vald plats vilken sedan återfinns under:
Ställ in resmål
Lagrade platser
Följa väg i färdplan
För att enkelt kunna följa en upplagd rutt i färdplanen finns en inbyggd "magnetfunktion" vil-
03 Avancerad användarinställning
Menyer
ket innebär att oavsett hur färdvägen svänger
och ändrar kompassriktning, följer hårkorset
färdvägen automatiskt genom att endast en
knapp hålls intryckt.
Den ena av hårkorsets linjer indikerar vilken
knapp som ska väljas genom att visa sig fetare
än den andra.
03
Med knapp
iskt.
eller
följs färdvägen automat-
Om ingen "magnetfunktion" önskas, släcks
hårkorsets feta linje genom att scrolla undan
hårkorset några millimeter från den markerade
färdplanen – därefter är scrollfunktionen åter
normal.
Med knapp
iskt.
eller
följs färdvägen automat-
45
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Menyval
Lagrade platser
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
s. 50
Lägg till i resplanen/Information/Sortera/Radera
plats
Vägvalsinställn.
Se Vägvalsinställningar
under Inställningar
Rensa resplanen
03
Ställ in resmål
s. 48
Adress
s. 48
Land
Stad
Senaste 20
Gata
s. 51
Korsning
Inrättning efter namn
s. 36
Plats på karta
s. 51
Latitud/Longitud
s. 51
Resplan
s. 53
Runt bilen
Längs färdvägen
s. 48
Lägg till i resplanen
s. 53
Se Adress under Ställ in
resmål
46
s. 48
Adress
s. 48
Se Adress under Ställ in
resmål
Aktuell position
s. 56
Inställningar
s. 57
Trafikinformation
Dyn. resvägsguidning
Trafikinformationsurval
Starta vägledn.
Runt plats på kartan
Längs en gata
Nästa resmål
Se Resplan
Nr
Inrättningar
s. 53
s. 51
Lägg till i resplanen/Information/Radera plats/
Radera alla
Återresa
s. 58
Sök stationer
Återgå till grundinställn.
s. 57
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Vägvalsinställningar
s. 58
Systemalternativ
Vägval
Vägledningsröst
Undvik motorvägar/vägtullar/färjor/biltåg/trafikproblem/tidsbegr. vägar/
angivna områden
Vägledningsvolym
Återgå till grundinställn.
Kartfärg
s. 61
Språk
03
Menyfärg
Skärmsläckare
Kartalternativ
s. 59
Inrättningsurval
Hjälp
Avståndsenhet
Karta
Användarinställning
Höger kartvy
Datum & tidsinfo.
Vänster kartvy
GPS-information
Kompass
Om
Aktuell plats
Återgå till grundinställn.
Återgå till grundinställn.
Starta demo
Vägledningsalternat.
Restid/distans kvar
s. 63
s. 60
Stäng av
s. 11
Varningsinställning
Område med betaltjänst
Återgå till grundinställn.
47
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 25.)
03
OBS
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja ortens
centrum som resmål.
Ange gatunummer
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
Stega till raden för Nummer efter att gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Alternativt:
Alternativ 1
Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder
till mitten av vald gata.
Alternativ 2
1. Börja med att välja Stad.
2. Välj sedan Gata.
1. Ange önskat gatunummer.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Stega till Välj och tryck ENTER.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Ange korsning
Stega till Korsning (Junction) och välj en
gata som korsar den valda gatan.
OBS
Ange gatuadress
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Om så inte är fallet:
48
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
Påbörja vägledning
1. Stega till Starta vägledning för att påbörja
vägledningen.
2. Stega till Välj för att placera den inmatade
adressen i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på inrättningar
Sökning på postnummer
Inrättning efter namn (Facility by name)
03
Ställ in resmål (Set destination)
(Address) Stad (City)
Adress
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Välj Stad och tryck ENTER.
2. Stega till Postnummer och tryck ENTER.
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare,
sjukhus, parkeringsplatser m.m.
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
inrättning.
Skriv in namnet på en inrättning, eller välj
bland alternativen i menyn.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/område.
Runt bilen (Around the car)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
Systemet söker inrättningar runt bilen (max
100 km radie). Sökningen avbryts efter att 40
inrättningar hittats.
Längs färdvägen (Along the route)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
När ett resmål är angivet kan systemet söka
efter inrättningar i ett område längs resvägen
(inom 1 km från resvägen.)
OBS
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
``
49
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
03
Runt plats på kartan (Around point on
map)
Systemet söker på samma sätt som Runt
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
2. Stega till Namn och tryck ENTER för att
ange ett inrättningsnamn utan att ange en
stad.
Att undvika alternativen utanför flyplatsområdet, förenklar och snabbar upp sökningen.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
Lagrade platser
1. Flytta runt hårkorset på kartan med navigeringsknappen.
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
2. Tryck ENTER för att komma till Scrollmenyn.
Längs en gata (Along a street)
För att precisera sökningen, välj Stad först
och stega därefter till Namn.
Systemet söker längs en angiven gata.
Det finns underkategorier för t.ex. restauranger för att förenkla sökningen.
OBS
Det går även att söka efter inrättningar runt
bilen, längs färdvägen eller längs motorvägen via Snabbmenyn, se sidan 32.
Inrättningstyper/Olika kategorier
Ställ in resmål
efter namn
OBS
Inrättningar
Inrättning
Information om inrättning
Under Information visas adress, koordinater
50
Lagrad plats är ett sedan tidigare sparat resmål, t.ex. hemadress, favoritrestaurang, flygplats, Volvohandlare. Information om hur en
plats lagras, se sidan 54.
Stega bland de lagrade platserna och tryck
eller ENTER för att nå undermenyn.
Lägg till i resplanen
Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information
Ring upp
Ändra namn, lägg till ljud, m.m. på lagrad plats.
Se följande rubrik Lägg till information om
lagrad plats.
Systemet ställer markören först på Typ. Senast
valda Land är förvalt.
Karta
Om så inte är fallet:
Andra inrättningar
1. Stega till Land och/eller Stad och tryck
ENTER.
Flygplatser t.ex. har ofta restauranger, bensinstationer etc. knutna direkt till flygplatsen.
.
Lagrade platser
och i vissa fall även telefonnummer till inrättningen. Om bilen är utrustad med inbyggd telefon är även funktionen Ring upp aktiverad.
Telefonen ringer upp angivet nummer.
Eller välj mellan senast valda med
Ställ in resmål
Visar inrättningens placering på kartan.
Istället för att söka Restaurang i huvudmenyn,
kan man välja Restaurang direkt under vald
Flygplats.
Ger upplysningar om lagrad plats.
Redigera
Sortera
Sortera lagrade platser efter ikon eller namn.
Radera plats
Raderar en lagrad plats.
Radera alla
Raderar samtliga lagrade platser.
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Flytta position för lagrad plats
1. Välj Redigera, stega med
till Justera
och tryck ENTER för att ange ny position
för den lagrade platsen på kartan.
Välj bland senaste 20
Ställ in resmål
Senaste 20
3. Välj därefter Lagra plats och tryck
ENTER för att spara platsen.
Lägg till i resplanen
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
Placerar resmålet i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats
Raderar platsen från listan Senaste 20.
Varje lagrad plats kan förses med följande
information:
Radera alla
förare om att denne närmar sig platsen)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikon
Namn
Adress
Stad
Land
Tel
eller
Plats på karta
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn.
03
2. Välj Sätt som resmål, se sidan 44.
ligare information om den lagrade platsen.
• Alarm På/Av (...för att uppmärksamma
Ställ in resmål
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
2. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till den nya positionen och tryck
ENTER.
Lägg till information om lagrad plats
Välj Redigera, stega med
till Lägg till
info och tryck ENTER för att addera ytter-
Sökning via plats på karta
Sökning via latitud/longitud
Raderar samtliga adresser från listan Senaste
20.
Ställ in resmål
Latitud/longitud
1. Välj ett resmål genom att ange koordinater
för resmålet.
Återresa
Ställ in resmål
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
Återresa
Välj Starta vägledn. och tryck ENTER.
2. Ange latitud med hjälp av navigeringsknappen, välj N för nordlig eller S för sydlig.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den
plats där Starta vägledn. senast valdes.
E-post
URL
``
51
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
OBS
London ligger på longitud 0 (noll). Orter väster om Londons longitud anges med W
(West) och orter öster om den anges med E
(East).
03
3. Stega till andra raden och ange longitud,
välj E för ostlig eller W för västlig.
Tryck OK
> Visar platsen för de angivna koordinaterna på kartan.
4. Tryck ENTER för att nå Scrollmenyn.
5. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER för att välja platsen som resmål.
6. Tryck BACK för att återgå till inmatning av
koordinater.
Ångra
Återgår till föregående bild.
52
03 Avancerad användarinställning
Resplan
Gör en resplan
Resplan (Itinerary)
Raderar resmålet från resplanen.
Påbörjar vägledning till resmålet.
Flytta (Move)
Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
Ändrar resmålets placeringsordning i resplanen.
Här adderas ytterligare delmål till resplanen, se
sidan 48.
Justera (Adjust)
Vägvalsinställn. (Route options)
Ändrar positionen för resmålet på kartan.
Inställningar för prioritering av vägval, se
sidan 58.
Lagra (Store)
Rensa resplanen (Clear itinerary)
Resmål/delmål
Menyvalet Resplan (Itinerary)blir tillgänglig
Radera (Delete)
Raderar hela resplanen.
Ordna i resplanen
03
Sparar resmålet som kommer att vara tillgängligt under Lagrade platser.
Radera i resplanen
Resplan (Itinerary)
först efter att ett resmål matats in.
Gör en resplan med flera delmål för att slippa
ange resmål efter resmål under resans gång.
Upp till sex delmål och ett slutmål kan anges i
en resplan.
Radera hela resplanen
Starta vägledn. (Start guidance)
Radera delmål i resplanen
Samtliga delmål och och slutmålet tas bort.
Stega direkt till Rensa resplan och tryck
ENTER.
1. Välj ett av de inmatade delmålen och tryck
ENTER eller
för att nå undermenyn.
2. Stega till Radera och tryck ENTER.
Resplan (Itinerary)
OBS
Välj ett inmatat resmål och tryck ENTER
för att nå undermenyn.
eller
Passerade delmål raderas automatiskt från
resplanen.
Information (Information)
Ger upplysningar om resmålet.
``
53
03 Avancerad användarinställning
Resplan
03
Lagra för återanvändning
5. Stega till Lagra (Store) och tryck ENTER.
Upp till 250 resmål kan lagras för återanvändning i olika resplaner.
Spara en plats på kartan
Nästa resmål i resplanen
En akustisk signal som uppmärksammar föraren om att den lagrade platsen närmar sig
samt ytterligare information kan kopplas till
den lagrade platsen, se sidan 51 – Lägg till
information om lagrad plats.
Nästa resmål (Next destination)
Kartläge (Scroll menu)
1. Stega med navigeringsknappen i Scrolläge till den punkt som ska lagras och tryck
ENTER.
Resplan (Itinerary)
Spara en plats ur resplanen
1. Stega med navigeringsknappen till det
resmål du vill lagra och tryck ENTER eller
för att nå undermenyn.
2. Välj Lagra och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
54
2. Välj Lagra plats (Sore location) i Scrollmenyn och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
5. Stega till Lagra och tryck ENTER.
En aktuell plats kan även snabblagras under
t.ex. pågående körning med en enda knapptryckning, se sidan 42 – Snabblagring av aktuell position.
Kartbilden visar nästkommande resmål.
1. Tryck ENTER eller
för att få information
om resmålet, t.ex. namnet, resterande
restid eller avståndet från nuvarande position till resmålet.
03 Avancerad användarinställning
Resplan
2. Tryck ENTER igen när flera resmål är
angivna, för att få information och för att se
dem på kartbilden.
3. Stega till Karta (Map) och tryck ENTER för
att se kartbilden över området.
03
55
03 Avancerad användarinställning
Aktuell position
Nuvarande position
03
Aktuell position (Current position)
Kartbilden visar bilens position.
Tryck ENTER eller
för att få information
om platsen, t.ex. namn och koordinater.
GPS
Anger antalet satelliter som systemet har kontakt med.
56
03 Avancerad användarinställning
Trafikinformation
Trafikinformation
03
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer information, se sidan 66.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
57
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Vägvalsinställningar
Vägval (Route)
Välj snabb, kort eller enkel väg vid beräkning
av resväg.
• Snabb: Systemet prioriterar i möjligaste
mån större vägar med hög hastighet.
• Kort: Systemet prioriterar i möjligaste mån
03
närmaste vägen.
• Enkel: Systemet prioriterar i möjligaste
mån vägar som inte innehåller komplicerade manövrar och korsningar.
Inställningar (Settings)
(Route options)
Vägvalsinställn.
1. Stega mellan funktionerna, välj önskad
inställning och tryck ENTER för att spara
inställningarna.
2. Tryck BACK för att ångra.
OBS
Vid beräkning av resväg tar systemet i möjligaste mån hänsyn till de alternativ föraren
valt att undvika. Dock görs undantag om
inget rimligt alternativ finns tillgängligt.
Undvik motorvägar (Avoid motorways)
Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning
av resväg.
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning
av resväg.
Undvik färjor (Avoid ferries)
Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning av
resväg.
Undvik biltåg (Avoid car train)
Välj om biltåg ska undvikas vid beräkning av
resväg.
58
Undvik trafikproblem (Avoid traffic
problems)
Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikproblem vid beräkning av resväg.
Undvik tidsbegr. vägar (Avoid time-restr.
roads)
• Välj Ja om systemet helt ska undvika tidsreglerade vägar vid beräkning av resväg.
• Välj Nej om systemet ska ta hänsyn till tidbegränsade vägar vid beräkning av resväg.
Systemet använder tiden i bilens klocka för att
avgöra om en väg skall undvikas.
OBS
Om en tidzonsgräns passeras måste bilens
klocka justeras.
Undvik angivna områden
Funktionen är till för att slippa bli guidad genom
speciella områden, städer eller kvarter. Systemet utesluter valda områden vid beräkning av
färdväg. Undantaget är motorvägar vilka
används för beräkning även i ett område valt
att undvikas.
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
På samma sätt kan markeringsfältets
läge ändras under Justera område
(Adjust area).
Kartalternativ
3. Välj Undvik valt område och tryck
ENTER.
> Det valda området hamnar i en lista där
flera områden kan lagras och aktiveras
när så önskas.
Inställningar Vägvalsinställningar
Undvik angivna områden Valt
Välj det område färdplanen ska undvika genom
att markera direkt på kartan med ett fyrkantigt
fält.
1. Ta fram kartan genom att klicka med
på
Valt, klicka med
på Karta och sedan
ENTER på ett av alternativen i listan som
kommer fram.
> Scrolla fram till önskat område med
markeringsfältet och tryck ENTER.
2. För att ändra storlek: Välj Justera
storlek (Adjust size) och tryck ENTER.
> Ändra markeringsfältets form med navigeringsknappen så att det täcker
området som ska undvikas och tryck
ENTER.
4. Godkänn att området ska undvikas med
ENTER på OK och ett kryss i listan.
> Systemet kommer sedan, i görligaste
mån, att undvika detta område i färdplanen.
03
Inställningar
(Settings
Kartalternativ
Map otions)
De områden som finns lagrade i listan kan
justeras avseende storlek och geografiskt läge
under Redigera och de kan raderas permanent från listan med Radera. Flera aktiverade
områden kan gemensamt avaktiveras med
alternativet Ingen.
Välj här vilka inrättningar som ska visas på kartan och hur kartan ska visas på skärmen.
Återgå till grundinställn
2. Tryck ENTER för att öppna funktionen.
Återgå till fabriksinställningar för vägvalsinställningar.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
1. Välj funktion som ska justeras med navigeringsknappen.
Inrättningsurval
Tryck
för att nå undermenyns alternativ.
``
59
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
• Visa alla: Samtliga inrättningssymboler
visas på kartbilden.
• Dölj alla: Inga symboler visas.
• Visa valda: Tryck för att se alla sym03
boler som kan visas på kartbilden. Välj
sedan symboler på följande sätt:
Höger kartvy
Vänster kartvy
Välj om kartan ska visas i 2D (rakt uppifrån) eller
3D (snett uppifrån).
Se beskrivning i föregående avsnitt.
OBS
• Med val 3D är färdriktningen alltid uppåt på
skärmen.
Om 3D är valt för höger karta kan vänster
karta bara visa 2D.
• Med val 2D F.rikt. visas 2D med färdriktning uppåt på skärmen och valet 2D Norr
ger 2D med kompassriktning norr alltid
uppåt.
Kompass
Välj om kompassen ska visas på skärmen.
Aktuell plats
Välj om namnet på gatan/vägen du kör på ska
visas nedtill på skärmen.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Kartalternativ.
1. Bläddra bland symbolerna med
.
, välj OK och tryck ENTER.
eller
2. Aktivera önskade symboler med ett kryss
med
eller
.
3. Tryck ENTER för att spara.
Vägledningsalternativ
Val av höjdvinkel.
Inställningar
3D
Inställningar
Kartalternativ
Välj mellan alternativen Visa och Dölj.
Om kartan är dold vägleder systemet med en
pil.
Vägledningsalternat.
Kartvy
Karta
60
Tryck
Efter val av 3D med med
eller
och
ENTER visas reglaget för höjdvinkeln. Välj
önskad vinkel med med
eller
åtföljt av
ENTER och BACK.
Restid/distans kvar
Välj något av alternativen RTA/ETA/Dölj.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Återstående restid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Uppskattad ankomsttid.
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
OBS
Inställd tid på bilens klocka styr tiden som
anges för ETA.
Område med betaltjänst
• Välj Ja för att få en akustisk varningssignal
eller Nej om ingen signal önskas.
Vilka områden som har trafiksäkerhetskameror
utmärkta på kartan regleras av respektive länders lagstiftning. För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
Förutom Väggtullar med bommar eller andra
blockerande system, finns även betalvägar/zoner som saknar fysiska hinder, t.ex. trängselavgift.
OBS
•
Välj Ja/På om en varning för denna typ av väg
önskas – i annat fall väljs Nej/Av.
•
Varningsinställning
•
Trafiksäkerhetskamera.
Inställningar
Systemalternativ
1. Stega mellan funktionerna med navigeringsknappen och tryck ENTER för att
spara inställningarna.
I vissa regioner anges inte högsta tillåtna hastighet på kartan i kombination
med en kameravarning .
Var uppmärksam på att skyltad högsta
tillåtna hastighet ibland kan ändras och
därmed avvika från navigatorns databas.
Föraren har alltid ansvar för att gällande
trafik- och hastighetsbestämmelser
följs.
Vägledningsröst
Välj den vägledningsröst du vill ha som inställning: Kvinna/Man1.
Vägledningsvolym
Ställ in volym på röstmeddelande.
Språk
Väljer språk för menyer, text- och röstmeddelande.
Menyfärg
Välj Svart, Krom eller Blå för menyernas
Återgå till grundinställn.
utseende.
Återgå till fabriksinställningar för Vägledningsalternativ.
Kartfärg
Välj Ljus 1, Ljus 2 eller Mörka.
Tryck
03
2. Tryck BACK för att ångra.
, välj OK och tryck ENTER.
Föraren uppmärksammas med en akustisk signal samt en symbol då denne närmar sig en
trafiksäkerhetskamera. Symbolen har orange
färg om bilens hastighet överstiger den tillåtna
– annars vit.
1
Systemalternativ
De ljusa färgerna är avsedda för dagsljus och
den mörka för natt eller mörker.
Skärmsläckare
Välj om skärmsläckare ska användas (skärmen
slocknar 30 sekunder efter senaste knapptryckning).
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
``
61
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Hjälp
OBS
Välj om hjälptexter ska visas nedtill på skärmen.
Information om höjd visas i steg om 10 m.
Alla höjder under 50 m ö.h. visas som
<50 m.
Avståndsenhet
03
Välj den enhet som ska visas för avstånd –
km eller engelska mil.
Visar system- och kartinformation.
Datum & tidsinfo.
Välj hur datum och tid ska visas.
Återgå till fabriksinställningar för systemalternativ.
GPS-information
Bilens position och höjd över havet (Altitude).
Tryck
för att se koordinater och höjd över
havet för bilens position, samt antal satelliter
systemet har kontakt med.
62
Om
Användarinställningar
Växla mellan läge Enkel och Avancerat.
Återgå till grundinställn.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
03 Avancerad användarinställning
Simulering
Starta demo (simulering)
Inställningar
Starta demo
Demo demonstrerar systemet när bilen står
stilla genom att simulera en körning till det resmål som angivits.
03
Det är också möjligt att göra inställningar under
demonstrationen.
Stoppa demo avbryter simuleringen.
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
63
64
66
67
69
70
71
G029197
Allmänt....................................................................................................
Undvika trafikproblem.............................................................................
Val av information...................................................................................
Läs informationen...................................................................................
Sändare...................................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras, oavsett om användarinställning
Enkel eller Avancerad är vald.
Inställningarna för hur trafikinformationen ska
presenteras, kan bara ändras i läge
Avancerad, se sidan 42.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
När det finns minst ett trafikmeddelande längs
färdplanens väg, visas en symbol i kartans övre
vänstra hörn. Med navigeringsknappen kan
trafikproblemet scrollas fram för att se dess
position och karaktär.
Trafikproblem markeras med symboler, linjer
och ramar. Dessa är färgade röda eller gula.
Röda – Viktig information.
Gula – Allmän information.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Trafiksymboler på kartan
Olycka
Långsamtgående trafik
Långsamtgående trafik i båda körriktningar
Stillastående trafik
Områdesmeddelande
Övriga upplysningar
Symbol för trafikmeddelande.
66
Utbredning
Vissa trafikmeddelanden innehåller även information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km markeras utbredningen med en röd eller gul linje längs berörd
väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Inställningar
Vägvalsinställningar
I samband med att en ny färdplan läggs in i
navigatorn: Välj om systemet ska ta hänsyn till
trafikproblem eller inte när funktionen Starta
vägledn. aktiveras, se sidan 53.
1. Välj Undvik trafikproblem.
2. Välj mellan Ja och Nej.
Ja
Systemet försöker i möjligaste mån undvika
vägar med trafikproblem när färdplanen aktiveras.
Nej
Systemet undviker inga vägar med trafikproblem när färdplanen aktiveras.
OBS
Vid uppstart av systemet kan det ta upp till
ca 15 minuter innan all trafikinformation för
området laddats in.
Under färd
Inställningar Trafikinformation
resvägsguidning
Dyn.
Systemet föreslår ett annat vägval om det finns
lämpliga alternativ, t.ex. om ett trafikmeddelande anger att ett trafikproblem finns på den
ursprungliga färdplanen.
Systemet visar eller beräknar inga alternativ till
bättre färdväg.
Meddelande längs vägen
Något av alternativen Man/Sem-aut är valt i
föregående stycke och ett trafikproblem uppstår längs färdvägen:
Man/Sem-aut/Auto/Off
Välj hur systemet ska presentera en alternativ
färdväg genom att markera Man/Sem-aut/
Auto eller stäng av funktionen genom att markera Off.
04
G037262
Innan vägledning påbörjas
• Manual
Annan färdväg föreslås, oberoende av om den
är bättre eller sämre – välj/acceptera den föreslagna färdvägen, varefter en ny färdplan
används.
• Semi-auto
Annan färdväg föreslås, bara om den är bättre
– välj/acceptera den föreslagna färdvägen, varefter en ny färdplan används.
• Auto
Systemet beräknar och använder en ny färdplan automatiskt, om en bättre färdväg finns.
•
Off
Om det då finns en annan färdväg som leder
förbi problemet, visar skärmen skillnad i
avstånd och körtid:
Ändrad trafiksituation, Ny resväg?: 600 m
längre, 00h 09m snabbare.
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
• Välj Ja eller Nej.
Ja (Yes)
En ny färdväg används – runt och förbi problemet.
``
67
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Nej (No)
Vägleder fram till och genom problemet.
Visa den nya rutten (Show new route)
Visar karta med den nya färdvägen inlagd.
04
68
04 Trafikinformation
Val av information
Trafikinformationsurval
3. Aktivera resp. avaktivera med
eller
4. Bekräfta inställningarna med ENTER.
Trafikskyltar på kartan
.
Halt väglag
Annan fara
Olycka
Mötande trafik
Välj vilken typ av trafikinformation systemet ska
visa och ta hänsyn till vid beräkning av resväg.
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinformationsurval (Traffic-info.
selection)
Trafikomledning
04
Information
Avsmalnande väg
Parkering
Visa alla
All trafikinformation blir tillgänglig.
Dölj alla
Ingen trafikinformation visas.
Trafikstockning
Visa valda
1. Tryck
lerna.
för att kunna välja bland symbo-
Vägarbete
2. Välj med
eller
vilka trafikinformationssymboler (trafikmeddelanden) systemet ska visa på kartan.
69
04 Trafikinformation
Läs informationen
Läs trafikmeddelande
4. Tryck BACK för att åter kunna bläddra
mellan aktuella meddelanden.
På skärmen visas de trafikmeddelanden som
är aktuella inom kartområdet.
Det visas också detaljerad information om trafikproblemet. Överst anges händelsens
utbredning. Om trafikproblemet ligger längs
den valda rutten anges avståndet till trafikproblemet.
04
G028868
Detaljerad trafikinformation.
• varaktighet
• begränsningar gällande hastighet, for-
Läs trafikmedd.
Ett trafikmeddelande visas med en symbol på
skärmen. För att läsa ett trafikmeddelande:
1. Tryck ENTER för att få fram Snabbmenyn:
G029190
2.
Stega till
med
eller
och tryck
ENTER, se sidan 42 och 43.
> En röd eller gul ram anger aktuellt meddelande.
G028755
3. Bläddra framåt eller bakåt med
eller
och tryck ENTER för detaljerad trafikinformation (bilden visar ett exempel).
70
I den mån uppgifter finns tillgängliga visas
även:
donsbredd och -höjd
• berörda vägar.
Skala
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto mer information kan finnas.
För mer information, se sidan 32.
04 Trafikinformation
Sändare
Sök/välj station för trafikinformation
Inställningar
välj station
Trafikinformation
Sök/
Systemet söker automatiskt stationer för trafikinformation, men det går också att välja en
specifik station.
Sök stationer
Tryck ENTER för att söka efter befintliga
stationer.
04
Välj station
1. Tryck ENTER för att välja bland befintliga
stationer.
2. Välj station med
ENTER.
eller
och tryck
3. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
Aktuell station
Visar aktuell station för trafikinformation.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för stationsinställningar.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
71
72
G028760
Landmärken och vägnummer................................................................. 74
Symboler för inrättningar........................................................................ 75
SYMBOLER PÅ KARTAN
05 Symboler på kartan
Landmärken och vägnummer
Landmärken
Många länder/städer har välkända landmärken
som kan användas som riktmärken.
När kartskalan är satt till 1 km eller lägre visas
ett urval av landmärken t.ex kyrkor och slott.
OBS
Landmärken är endast tillgängliga för
Europa.
05
Vägnummer
Lokala vägnummer såväl som internationella
visas på kartan.
Bergstoppar
Bergstoppar visas om kartskalan är inställd på
5 km eller lägre (gäller endast speciella områden).
74
Inrättningar
Inrättningar Kartalternativ
Inrättningsurval
Välj inrättningar som ska visas på kartan.
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Välj om alla eller inga inrättningar ska visas på
kartan eller precisera vilka som ska visas.
1. Med Inrättningsurval (Facility
– en meny
selection) markerat, tryck
öppnas.
2. Markera Visa valda (Show selected) och
– en ny meny öppnas.
tryck
3. Inrättningar markerade med ett kryss visas
på kartan – stega genom listan och avmarkera med
de symboler som inte ska
visas.
4. Avsluta med ENTER när alla val är gjorda
– backa ur menyerna med BACK.
Bensinstation
Bibliotek
Bilklubb
Biluthyrning
Bilverkstad
Biograf
OBS
Symbol för en inrättning kan variera mellan
olika länder.
Bokhandel
05
Bowling
Följande symboler för olika inrättningar kan
väljas att visas på skärmen.
(Settings
selection)
Map options
Facility
Inställningar Kartalternativ
Inrättningsurval
Brandkår
Ambassad
Busstation
Apotek
Centrum
Badstrand
Domstol
Bank
Flygplats
``
75
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
05
76
Friluftsområde
Kasino
Mässa/konferensanläggning
Fritidsområde
Kemtvätt
Nattklubb/musikklubb
Färjeterminal
Kommunhus
Naturgas/biogas
Gasol/LPG
Konserthall
Nöjespark
Golfbana
Konstmuseum
Offentlig sportflygplats
Helgedom
Landsting
Olycksplats
Historiskt monument
Livsmedelsbutik
Parkering
Hotell
Läkare
Parkeringshus
Idrottsarena
Medicinsk klinik
Pendelparkering
Industriområde
Mindre by
Pendeltågsstation
Ishall
Monument
Pensionat
Järnvägsstation
Museum
Polisstation
Kafé
Myndighet
Postkontor
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Rastplats
Turistattraktion
Restaurang
Turistinformation
Rådhus
Tågstation
Shoppingcenter
Universitet/högskola
Simhall
Utsiktsplats
Sjukhus
Uttagsautomat
Skidort
Vingård
Skola
Volvoåterförsäljare
Småbåtshamn/Marina
Vägtull
Stadshus
Zoo
05
Större företag
Säkerhetskamera
Teater/opera
77
78
G028784
Vanliga frågor.......................................................................................... 80
EULA - Licensavtal.................................................................................. 82
Upphovsrätt............................................................................................ 84
FRÅGOR OCH SVAR
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
GPS-systemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av resväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt Nej till betalvägar och motorvägar
undviks dessa i möjligaste mån och används
80
endast om inget annat rimligt alternativ finns
tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till 5 minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid
komplett. Det pågår ett kontinuerligt utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. Din
Volvoåterförsäljare kan ge dig mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt efter
byte av däck
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återgå till grundinställningar för funktionen,
för att återgå till de inställningar som var gjorda
från början.
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
från sommar- till vinterdäck behöver systemet
"lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt kan man
därför behöva köra några mil och göra några
rejäla svängar.
De förväntade menyalternativen uteblir
Systemet visar den resväg jag redan kör
Systemet kan inte hitta ett bra alternativ till den
aktuella resvägen när jag valt Beräkna ny
resväg eller Omledning.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg. Stäng av både systemet och bilen.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Starta igen men stå stilla en stund innan du
börjar köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell destination till de städer
jag tänker resa igenom. Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Varför får jag inte alltid
trafikmeddelanden?
Funktionen är inte tillgänglig, helt utbyggd eller
finns inte på alla marknader. Kontrollera även
att rätt inställning är gjord under
Vägvalsinställningar.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller
uppdatering av kartdata.
06
Se även www.volvocars.com/navi
81
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
82
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information till-handahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data.
Alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
83
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Spain
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
84
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
06 Frågor och svar
06
85
07 Index
1, 2, 3 ...
Bildskärm
vård....................................................... 28
2D eller 3D........................................... 39, 60
A
Adress
mata in............................................ 35, 48
Aktuell position.......................................... 56
Akustisk signal
kamera.................................................. 61
Lagrad plats.......................................... 51
Användarinställning
växla mellan.................................... 12, 39
Avståndsenhet..................................... 39, 60
GPS-information........................................ 62
D
Delmål........................................................ 53
Demo................................................... 12, 63
Dvd-skiva
byte....................................................... 28
vård....................................................... 28
E
Enkel användarinställning.......................... 32
ENTER....................................................... 24
B
07
BACK......................................................... 24
Batteri
bortkoppling......................................... 80
fjärrkontroll............................................ 24
Berg- och nivåskillnader............................ 74
Betalvägar.................................................. 61
86
G
Grundinställningar...................................... 11
H
Huvudenhet
innehåll.................................................. 28
Huvudenhet C30
placering............................................... 15
Huvudenhet C70
placering............................................... 21
Huvudenhet S40
placering............................................... 17
Huvudenhet V50
placering............................................... 19
F
Huvudenhet XC90
placering............................................... 23
Fabriksinställningar.................................... 11
Huvudmeny Avancerad............................. 42
Fjärrkontroll och IR-mottagare................... 24
Huvudmeny Enkel...................................... 32
Färdväg...................................................... 42
Högtalare........................... 15, 17, 19, 21, 23
Höjdvinkel i 3D........................................... 60
07 Index
I
Inrättningar
snabbmenyn......................................... 44
Symboler.............................................. 75
Kartrullning
avancerat läge...................................... 44
enkelt läge............................................ 32
L
Lagrade platser.......................................... 50
Kartskala/Aktuell resväg i snabbmenyn....................................................... 32, 42
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 51
Kartskiva
byte....................................................... 28
vård....................................................... 28
Lagra en plats............................................ 54
Inställningar
vägval................................................... 58
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 24
Kartvy......................................................... 39
Inrättning som resmål.......................... 36, 49
Knappsats
placering............................................... 24
Landmärken............................................... 74
Latitud och longitud................................... 51
Licensavtal................................................. 82
Kompass.............................................. 27, 60
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 51
vägkamera............................................ 61
Kamera
akustisk signal...................................... 61
Komponentplacering och funktioner C30.. 14
Longitud och latitud................................... 51
Komponentplacering och funktioner C70.. 20
Lägg upp en resplan.................................. 53
kamera (Ljudsignal).................................... 61
Komponentplacering och funktioner S40. . 16
Karta.......................................................... 42
2D eller 3D............................................ 60
färg på skärmen.............................. 39, 61
plats på................................................. 37
riktning.................................................. 60
visa/dölj................................................ 60
Komponentplacering och funktioner V50. . 18
K
Komponentplacering och funktioner
XC90.......................................................... 22
Koordinater
sökning................................................. 51
M
Manöverreglage......................................... 24
Kartalternativ.............................................. 59
Menyträd
avancerad............................................. 46
enkel..................................................... 34
Kartbild...................................................... 27
Menyval............................................... 10, 46
07
Kartfärg...................................................... 39
Kartläge..................................................... 11
87
07 Index
N
R
Navigeringsknapp...................................... 24
Radera destination..................................... 38
Nivåskillnader
markering på karta................................ 74
Radera i resplanen..................................... 53
Nuvarande position.................................... 56
Nästa resmål i resplanen........................... 54
O
Om
information om kartskivan.................... 62
Omledning
snabbmenyn......................................... 43
P
Pilknappar.................................................. 24
07
Plats på karta....................................... 37, 51
Postnummer
sökning................................................. 49
På/Av......................................................... 11
Påbörja vägledning.............................. 36, 48
88
Skärmsläckare........................................... 61
Snabbmeny................................................ 42
Spara en plats............................................ 54
Språk................................................... 39, 61
Resmål....................................................... 53
senaste 20...................................... 36, 51
ställ in.............................................. 35, 48
Symbol "Stör ej"........................................ 24
Resplan...................................................... 53
nästa mål.............................................. 54
Symboler
inrättningar............................................ 75
Rullmenyn
avancerat läge...................................... 44
enkelt läge............................................ 32
Systemalternativ........................................ 61
Röstmeddelande....................................... 27
25
49
51
51
Röstvägledning
snabbmenyn................................... 32, 42
Ställ in resmål...................................... 35, 48
Systeminställningar.................................... 11
Sökning
allmän...................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via plats på karta..................................
Sökvägar beskrina i manualen................... 10
S
Scrollmeny................................................. 44
Senaste 20 resmålen........................... 36, 51
Simulering.................................................. 63
Skala/Aktuell resväg i snabbmenyn..... 32, 42
Skärminställning
färg på karta......................................... 39
Språk.................................................... 39
T
Ta bort destination..................................... 38
Trafikinformation........................................ 32
snabbmenyn......................................... 43
Trafiksäkerhetskamera.............................. 61
Transport av bil.......................................... 80
07 Index
U
Undvik
angivna områden..................................
färjor......................................................
motorvägar...........................................
tidsbegränsade vägar...........................
trafikproblem........................................
vägtullar................................................
Å
Återgå till grundinställning................... 59, 62
58
58
58
58
58
58
Återresa..................................................... 51
Ä
Ändringar i boken...................................... 10
Upphovsrätt............................................... 84
V
Ö
Övervakning......................................... 43, 44
Visa destination......................................... 38
Vägledning
påbörja............................................ 36, 48
Vägledningsalternativ................................. 60
Vägledningsröst......................................... 39
Vägledningsvolym...................................... 39
Vägnummer............................................... 74
07
Vägvalsinställningar................................... 58
Växla mellan inställningar.......................... 32
89
07 Index
07
90
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'&)*HlZY^h]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement