Volvo C70 2011 Volvo On Call

Volvo C70 2011 Volvo On Call
\
Volvo on call (VOc)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 12289 ( Swedish ), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation
VoC.book Page 1 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
VÄRDEHANDLING
Detta dokument, Volvo on Call, beskriver funktionalitet i
systemet Volvo on Call.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer
som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
VoC.book Page 2 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
2
VoC.book Page 3 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning ...................................................................................................................................................................................4
Säkerhetstjänster ........................................................................................................................................................................7
Trygghetstjänster .......................................................................................................................................................................10
Komforttjänster ........................................................................................................................................................................13
Menystruktur ..................................................................................................................................................................................15
VoC.book Page 4 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Inledning
Allmänt
Säkerhetstjänster
Trygghetstjänster
Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis
kallat VOC) är kopplat till bilens inbyggda
telefon, SRS- och larmsystem. Se bilens
instruktionsbok för information om dessa
system.
• Automatiskt larm
Vid en olycka där krocksensorn aktiverar
SRS-/SIPS-/IC-systemet (krockgardinen)
skickas en signal automatiskt till VOC
Kundtjänst.
• Manuellt larm
Du kan kontakta VOC Kundtjänst för att
begära hjälp i nödsituationer.
• Tillgång till vägassistanstjänster
För mer information om Säkerhetstjänsterna,
se sidan 5 och 7.
• Theft Notification (TN)
Automatisk signal till VOC Kundtjänst vid
inbrott eller stöld (om bilens larmsystem
aktiverats).
• Stolen Vehicle Tracking (SVT)
Hjälp att spåra bilen vid stöld.
• Remote Door Unlock (RDU)
Fjärrupplåsning av bilen om nycklarna har
kommit bort eller blivit inlåsta.
• Unauthourized Driver Detection (UDD)1
Förarauktorisering.
• Unauthourized Movement Detection1
(UMD)
Övervakning av otillåten förflyttning.
• Remote Vehicle Immobiliser (RVI)1
Övervakning och deaktivering av stulen
bil.
För mer information om trygghetstjänsterna,
se sidan 10.
Bifogad Europakarta visar i vilka länder
systemet fungerar. Kontakta VOC Kundtjänst
(se sidan 9) för aktuell information, då kartan
kan förändras.
VOC består av säkerhetsrelaterade tjänster
och ett antal trygghets- och komforttjänster
som erbjuds beroende på marknad. Kontakta
VOC Kundtjänst för information om vilka
dessa tjänster är som gäller i ert land.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
VOC-systemets funktioner tillgängliga
kontinuerligt under 3 dygn och därefter en
gång per timma under de kommande elva
dagarna.
OBS
Volvo förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i denna manual utan
föregående meddelande.
1
4
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
VoC.book Page 5 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Inledning
Komforttjänst
Översikt Säkerhetstjänster
• Remote Heater Start (RHS)
Bilar utrustade med bränsledriven motoroch kupévärmare i kombination med VOC
erbjuder samma inställningsmöjligheter för
värmaren som inne i bilen med hjälp av en
mobiltelefon.
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen
och bilens inbyggda telefon för att kontakta
VOC Kundtjänst.
RHS gör det möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning med
hjälp av en mobiltelefon.
När du trycker på ON CALL- eller SOSknappen skickas en signal till VOC
Kundtjänst om bilens position och tjänsten
du har begärt.
OBS
För mer information om RHS, se sidan 13.
SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen
och dess passagerare.
SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. ON CALL-knappen kan användas
för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
För att inaktivera ON CALL- och SOS-knapparna när nyckeln är ur, se menyalternativet
Knapplås på sidan 16.
Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet Radiosändning är satt till AV1.
1
Gäller vissa marknader.
5
VoC.book Page 6 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Inledning
G016327
G016326
Översikt knappar
VOC-/telefonknapparna samt display i C30, S40,
V50 och C70
6
VOC-knappar samt display i S60/V60
G033159
VOC-/telefonknapparna samt display i XC90
G016325
VOC-/telefonknapparna samt display i S80 och
V70/XC70
VOC-/telefonknapparna samt display i XC60
VoC.book Page 7 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Säkerhetstjänster
Automatiskt larm
Manuellt larm
Larmnummer
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen (se bilens instruktionsbok) har
utlösts sker följande:
1. Tryck på SOS-knappen i minst 2 sekunder
för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot
mot bilen eller passagerare, m.m.
2. VOC Kundtjänst får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras,
kontaktar VOC Kundtjänst berörda
myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOCsystemet etablera kontakt med VOC
Kundtjänst i det land bilen befinner sig.
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC Kundtjänst med uppgifter
om bilens position och att SRS-systemet
har utlösts.
2. VOC Kundtjänst etablerar därefter
muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning
och behovet av hjälp.
3. VOC Kundtjänst kontaktar därefter erforderliga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras,
organiserar VOC Kundtjänst hjälpinsatser.
Vägassistans
1. Tryck på ON CALL-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, mm.
2. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om detta inte är möjligt går samtalet till
larmnumret 112 istället.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
7
VoC.book Page 8 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Säkerhetstjänster
Upphäva samtal
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXIT
(se bilder på sidan 6).
Informationsmeddelande i displayen
On Call Avstängd
VOC-abonnemanget är ej aktiverat eller är ej
längre giltigt! Tjänsterna kommer inte att
fungera. Kontakta din återförsäljare eller VOC
Kundtjänst, se sidan 9.
On Call Serv. erfordras
VOC-systemet ur funktion. Besök din Volvoåterförsäljare för hjälp.
On Call Abonn snart slut
VOC-abonnemanget kommer snart gå ut.
Kontakta VOC Kundtjänst, se sidan 9.
Volvo On Call i standby
Telefonen1 kan slås på tillfälligt.
2. Telefonen kan då användas för samtal
men kommer att återgå automatiskt till
standby efter en stund.
OBS
VOC Kundtjänst kan inte komma i kontakt
med bilen medan samtal pågår med den inbyggda telefonen.
När ett samtal med VOC Kundtjänst är avslutat och tjänsten är klar kommer VOC-systemet automatiskt att gå tillbaka till telefonläge
om telefonen var på när tjänsten startades.
För att kontakta VOC Kundtjänst från en
annan telefon än bilens inbyggda, se tabellen
på sidan 9.
OBS
När man befinner sig utomlands och vill
komma i kontakt med VOC Kundtjänst kan
man ringa telefonnumret till Volvo On Call i
hemlandet, se tabellen på sidan 9.
1. Tryck på PHONE (se bilder på sidan 6).
OBS
Alla samtal med VOC Kundtjänst kommer
att spelas in.
1
8
Vissa bilmodeller har inte Volvo On Call tillsammans med Telefon.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
VoC.book Page 9 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Säkerhetstjänster
Telefonnummer
Land
När man befinner sig i
hemlandet
När man befinner sig
utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark1
+46 20 55 55 66
+46 31 51 83 35
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg2
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal3
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
1
Kundcentret för Danmark finns i Sverige.
2
Kundcentret för Luxemburg finns i Belgien.
3
Kundcentret för Portugal finns i Frankrike.
9
VoC.book Page 10 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Trygghetstjänster
Allmänt
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
Remote Door Unlock (RDU)
Volvos trygghetstjänster ska minimera risken
att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir
stulen kan den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.
SVT är ett system som hjälper till att spåra
bilen vid stöld. Om fordonet har blivit stulet
kan VOC Kundtjänst utföra spårning av
fordonet för att underlätta ett återfinnande.
1. Om bilens fjärrnyckel har tappats eller
blivit inlåst i bilen, kan kontakt tas med
VOC Kundtjänst.
2. VOC Kundtjänst skickar en signal till
bilen och efter överenskommelse med
bilens ägare, eller annan auktoriserad
person, sker upplåsning av bilen.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna1. Tryck två
gånger på touchknappen2 eller dra i
handtaget3.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
På vissa marknader sker en reducering av
försäkringspremien.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetsystem som tillval.
Om bilen blir strömlös träder VOCs reservbatteri in.
Theft Notification (TN)
TN är ett system som aktiveras vid inbrott
eller stöld.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
OBS
Om bilens larmsystem aktiveras kommer
VOC Kundtjänst att underrättas automatiskt
efter en viss tid. Om larmet stängs av med
hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att
avbrytas.
Om bakluckan inte öppnas inom en av VOC
Kundtjänst förutbestämd tid kommer
bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
1 Gäller
inte XC90 där alla dörrar samt baklucka
öppnas.
2 Gäller
3
10
V50, V60, V70 och XC60.
Gäller C30, C70, S40 och S60.
VoC.book Page 11 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Trygghetstjänster
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas pga dålig telefonmottagning.
Unauthorized Driver Detection
(UDD)1
UDD är ett system för förarauktorisering.
Välj Byt säkerhetskod2eller Ändra UDDkod3. Innan en ny säkerhetskod matas in
måste den gamla säkerhetskoden anges.
Säkerhetskoden kan även nollställas genom
att kontakta VOC Kundtjänst. Efter överenskommen nollställning av säkerhetskod
ombeds föraren automatiskt att mata in en ny
säkerhetskod nästa gång fordonet startas.
Inför användning av fordonet måste föraren
auktorisera sig genom att mata in en sexsiffrig säkerhetskod. Föraren uppmanas automatiskt att mata in säkerhetskoden när motorn
startas.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
Om fordonet körs utan att rätt säkerhetskod
har matats in, eller om fel kod matats in tre
gånger i rad, kommer VOC Kundtjänst att
underrättas automatiskt.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
Fordonet levereras till kund med en förinställd säkerhetskod som föraren informeras
om skriftligen vid köpet.
Unauthorized Movement Detection
(UMD)4
Övervakning av otillåten förflyttning.
Otillåten förflyttning innebär att fordonet flyttas med motorn avstängd. Om systemet
upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet
kommer VOC Kundservice att underrättas
automatiskt.
Exempel på otillåten förflyttning är bogsering
eller lastning och transport på släp.
Observera att exempelvis färjeöverfart och
biltåg också räknas som otillåten förflyttning
då motorn är avstängd. I dessa situationer
måste UDD och UMD temporärt deaktiveras
(se avsnittet Temporär deaktivering av
UDD och UMD nedan).
Övervakning av otillåten förflyttning är alltid
aktiv när bilens motor är avstängd, oavsett
om fordonet är låst eller ej.
Byte av säkerhetskod
Byte av säkerhetskod sker via menysystemet
eller via VOC Kundtjänst.
2 Gäller
1
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
3
S60 ochV60.
Gäller endast XC90.
4
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
11
VoC.book Page 12 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Trygghetstjänster
Temporär deaktivering av UDD och
UMD
Vid bogsering, färjeöverfart, transport på
biltåg eller när fordonet ska lämnas in på
verkstad är det nödvändigt att deaktivera
UDD och UMD för att inte falsklarm skall
skickas till VOC Kundtjänst. Detta kan ske på
två sätt:
• via meny
• via VOC Kundtjänst
Temporär deaktivering sker genom att välja
Reduced guard activate once1eller
Reduced guard ask on exit1i menysystemet.
OBS
Remote Vehicle Immobiliser (RVI)2
OBS
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller
myndigheterna VOC Kundtjänst.
Flera falsklarm kan leda till att VOC
Kundtjänst kommer att begära ersättning av
fordonets ägare. Kontakta VOC Kundtjänst
för mer information.
Temporär deaktivering via VOC Kundtjänst
kräver att föraren tar personlig kontakt med
VOC Kundtjänst och uppger tid och datum
för deaktivering samt när återaktivering av
systemet ska ske.
När fordonet ska lämnas in på verkstad ska
UDD och UMD alltid deaktiveras via VOC
Kundtjänst.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med mydigheterna
deaktiverar VOC Kundtjänst sedan fjärrnycklar för att förhindra start av bilen.
En deaktiverad bil kan endast startas igen
genom kontakt med VOC Kundtjänst och
efter det att erfodrad verifiering godkänts.
Därefter utför VOC Kundtjänst aktivering av
bilen.
I XC90 heter menyvalet Minskad ATSVR.
(After Theft System for Vehicle Recovery).
Föraren måste identifiera sig med den sexsiffriga säkerhetskoden för att systemet ska
deaktiveras. Systemet är sedan deaktiverat
till nästa gång motorn startas.
1
12
Gäller S60 och V60.
2
Gäller ej C30, S40, V50 och C70.
VoC.book Page 13 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Komforttjänster
Remote Heater Start (RHS)
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med
sin mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad
komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, kallade
T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den
inställda temperaturen.
För att bara den auktoriserade användaren
skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummer1
följt av VOC-systemets PIN-kod2.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande
nummer: +46 70 903 20 40.
1
Registreringsnumret kan innehålla både stora
och små bokstäver.
2
PIN-koden är den kod bilägaren tidigare meddelat VOC Kundtjänst genom att trycka på
OnCall-knappen.
För vissa mobiltelefoner är det möjligt att
skapa en meddelandemall för att möjliggöra
ett enklare och snabbare handhavande.
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när RHS nyttjas eftersom värmaren
avger avgaser, se ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Direktkommandon
För att starta värmen direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 1 #
2. Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 0 #
2. Skicka meddelandet.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. 1730.
Ändra och aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 # Tidpunkt #3
2. Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 11 #
2. Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 12 #
För att avbryta en sedan tidigare planerad
värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
För att avaktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 01 #
2. Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt av
# PIN-kod # 02 #
2. Skicka meddelandet.
3
Klockslag avrundas alltid till närmaste 5minuts intervall.
13
VoC.book Page 14 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Komforttjänster
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta. Så skickas ett SMS med texten
“Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.
Mobilapplikation
Det finns en mobilapplikation som förenklar
handhavandet av VOC-systemets komfortfunktion. Applikationen förutsätter att
mobiltelefonen har stöd för Java. Den kan
laddas ned från www.volvocars.com.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
14
VoC.book Page 15 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Menystruktur
Menystruktur i VOC
Nyckellås2
VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via
MENU-knappen (MY CAR1) och visas i
displayen. De kan också nås via den inbyggda telefonens menysystem. Se avsnittet om
telefonen i instruktionsboken för mer information om menyerna.
Byt säkerhetskod1
OBS
Menynumreringen kan skilja sig åt
beroende på om Radio, CD, AUX eller Telefonen är i gång.
Menyträd
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivera radiosändningen1
Avaktivera radiosändningen1
Radiosändn.2
Radiosändningskod1
Kod f r-sänd.2
Knapplås
1 Gäller
2
endast S/V60 på vissa marknader.
Gäller endast XC90 på vissa marknader.
Ändra UDD-kod2
Aktivera abonnemanget1
• Aktivera/Avaktivera radiosändningen
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Radiosändn.
Avaktivera abonnemanget1
Avbryt abonn.2
Menyalternativ
• SOS
Ett tryck på ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen (bekräfta med ett extra tryck)
är detsamma som att trycka på SOSknappen i 2 sekunder: den manuella
larmtjänsten aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till SOS-knappen.
• On Call
Ett tryck på ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanlen (bekräfta med ett extra tryck)
är detsamma som att trycka på
ON CALL-knappen i 2 sekunder: vägassistenstjänsterna aktiveras. Detta menyval
fungerar som backupfunktion till
ON CALL-knappen.
VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet automatiskt kontrollerar
tillgängligheten av VOC servicenät.
För att stänga av både den inbyggda
telefonen och den automatiska mottagningsfunktionen, gör följande:
1. När Radiosändning visas i displayen,
tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Om radiosändningskod är avaktiverad:
Tryck sedan ENTER (OK/MENU1) en
gång till för att bekräfta.
– Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång
bilen startas.
Om radiosändningskod är aktiverad:
Ange korrekt radiosändningskod (den
förinställda koden är 1234) och tryck
sedan ENTER (OK/MENU1).
– Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas automatiskt nästa gång
bilen startas.
15
VoC.book Page 16 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
Menystruktur
• Radiosändningskod
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ
Kod f r sänd.
För att deaktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
– Radiosändning kan deaktiveras utan
kod.
För att aktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck ENTER (OK/MENU1) i kontrollpanelen.
2. Ange den fyrställiga koden (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan
ENTER (OK/MENU1).
3. Bekräfta koden och tryck sedan ENTER
(OK/MENU1).
– Radiosändning kan endast deaktiveras med korrekt kod.
• Knapplås/Nyckellås
Man kan bestämma när SOS- och ON
CALL-knapparna skall vara aktiverade.
Funktionen gör att knapparna enbart är
aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II,
eller om motorn är igång.
1
16
Gäller endast S/V60 på vissa marknader.
• Byt säkerhetskod/Ändra UDD-kod
Se sidan 11.
• Avaktivera abonnemanget
Används för att avsluta prenumerationen.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Avbryt
abonn.
• Aktivera abonnemanget
Används för att starta prenumerationen.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där VOC-tjänsten är
tillgänglig.
VARNING
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid
glest befolkade områden.
VoC.book Page 17 Wednesday, April 7, 2010 11:06 AM
17
\
Volvo on call (VOc)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 12289 ( Swedish ), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement