Volvo | C30 | DRIVe | Volvo C30 2011 DRIVe

Volvo C30 2011 DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Tillägg till instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP 12849 (Swedish), AT 1046, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
DRIVe
Om detta tillägg
Denna trycksak
Den här bruksanvisningen är ett komplement
till bilens ordinarie instruktionsbok.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner: Konsultera först instruktionsboken.
För svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med en återförsäljare eller representant för Volvo Personvagnar.
Internet
Utveckling inom miljöanpassad teknik går
ständigt framåt och tryckt information kan
snabbt bli föråldrad eller inaktuell.
Vi rekommenderar ett besök på Volvos internetsida www.volvocars.com – där finns den
senaste och mest aktuella informationen om
din bil.
Ändringar
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta tillägg är inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
1
DRIVe
Allmänt
Tystare och renare
Start/Stopp
att köra bil genom att kunna lägga ur växeln
och låta motorn auto-stoppa, när så är lämpligt.
Smart laddning
Bilens rörelseenergi tas tillvara vid motorbromsning genom att den omvandlas till ström
och lagras i bilens startbatteri.
Anpassad styrservo
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Denna bruksanvisning behandlar modellerna
C30, S40 och V50.
En annan DRIVe-funktion är att styrservons
energiuttag anpassas efter behov. Genom
optimering och införande av en energisparfunktion kan energiuttaget minimeras vid tillfällen där servoassistans (hjälp att vrida ratten)
inte är nödvändig.
Förutom att vara utrustad med en driftsäker
och bränslesnål dieselmotor är denna bils
motor försedd med en Start- och Stoppfunktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – se utförlig
beskrivning på nästa sida.
Motorns automatiska återstartsekvens går så
smidigt att det knappt märks att motorn faktiskt stängts av. Upplevelsen är att motorn har
varit igång hela tiden men med en extremt tyst
och låg tomgång.
Med Start/Stop DRIVe-funktionen ges föraren
möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt
1
2
Utbudet varierar beroende på marknad.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet ingår även ett sänkt chassie, front- och bakspoiler med lågt luftmotstånd samt speciellt framtagna fälgar1.
DRIVe
Funktion och handhavande
Start- och Stopp-funktion
Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning
kan få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen
Körsätt
Växelindikator
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och växla
i tid.
Som hjälpmedel har föraren
en indikator vilken meddelar
föraren när det är mest fördelaktigt att lägga i nästa högre
eller lägre växel – GSI (Gear
Shift Indicator).
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa måste bilen stå
still:
•
Ställ växelspaken i neutralläge och släpp
upp kopplingen – motorn stängs av.
Displaytexten AUTO START påminner om –
och indikerar – att motorn är auto-stoppad.
På-/Avknapp och displaytext AUTO START.
Start/Stop-systemet aktiveras automatiskt när
motorn nyckelstartas. Föraren görs uppmärksam på funktionen genom att På-/Avknappens
gröna lampa lyser.
OBS
Efter nyckelstart och varje auto-stopp
måste bilen först komma upp i 5 km/h innan
den automatiska Start/Stop-funktionen
återaktiveras – därefter måste även vissa
villkor vara uppfyllda, se dem under rubriken
"Motorn auto-stoppar inte".
Auto-starta motorn
Indikeringen görs med en upp- respektive nerpil i kombinationsinstrumentets nedre informationsdisplay.
Med växelspaken i neutralläge:
Miljö- och ekonomitips
•
eller
Här följer några råd som sänker bränsleförbrukningen utan att restiden behöver öka eller
nöjet med bilkörningen minskar.
•
•
Takbox och lastbågar ger högre luftmotstånd vilket höjer bränsleförbrukningen – ta
bort dem direkt efter användning.
•
Kör med korrekt lufttryck i däcken (se
avsnitt "Hjul och däck").
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
och högre vikt, desto högre bränsleförbrukning.
Tryck ner kopplingspedalen – motorn startar.
Tryck på gaspedalen – motorn startar.
Om bilen står i ett utförslut:
•
Släpp färdbromsen och låt bilen rulla fortare än normal promenadtakt – motorn
startar.
Efter motorstart:
•
Lägg i lämplig växel och fortsätt färden.
3
DRIVe
Funktion och handhavande
•
Är bilen utrustad med motorvärmare;
använd den alltid före kallstart – det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel – lägre varvtal
ger mindre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning – det
genererar samtidigt ström till startbatteriet.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. ökat luftmotstånd – en fördubblad
hastighet ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Underhåll bilen regelbundet – följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt koppla ur
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp.
Avstängd Start/Stop-funktion indikeras med
informationsdisplayens textmeddelande
AUTO START-STOPP AV under ca 5 sekunder – samtidigt slocknar knappens lampa.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Varselljus under dagtid – DRL
För att spara bränsle kan varselljusen (Daytime
Running Light) väljas under dagtid, istället för
det mer energikrävande halvljuset. De i spoilern monterade varselljusen arbetar med ljusstark och strömsnål diodteknik.
OBS
Informationsdisplayen visar här att Start/Stopfunktionen stängts av.
4
För att uppnå minimal energiförbrukning,
släcks även baklamporna vid automatisk
växling från halvljus till DRL varselljus.
Position A ger automatiskt varselljus under dagtid.
Med färdbelysningens strömställare i position
A aktiveras varselljusen automatiskt under
dagtid. Detta regleras av en ljussensor vilken
ställer om från varselljus till huvudstrålkastarnas halvljus vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning
och enligt gällande trafikbestämmelser.
DRIVe
Begränsningar
•
•
Imma bildas på rutorna.
föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
•
bilen inte har stannat – Start/Stop-funktionen accepterar dock långsamt rullande,
motsvarande normal promenadtakt.
Ett temporärt högt strömuttag råder eller
startbatteriets kapacitet har sjunkit till
lägsta tillåtna nivå.
•
•
startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.
Bilen rullar fortare än motsvarande normal
promenadtakt.
•
•
•
motorn inte har normal driftstemperatur. •
Upprepade pumpningar med bromspedalen.
Motorn auto-stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar inte motorn om:
•
•
yttertemperaturen är under 0 eller
över 30 °C.
•
miljön i kupén avviker från förvalda värden
– indikeras av att kupéfläkten har ett högt
varvtal.
•
•
bilen backats och backväxeln läggs ur.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
För att undvika auto-start med uppfälld
motorhuv:
•
startbatteriets temperatur är under 0 °C
eller överstiger 55 °C.
Motorn auto-startar utan föraringrepp
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingen för att lägga i en
växel:
Yttertemperaturen är under 0 eller
över 30 °C.
Lägg först i en växel och ansätt parkeringsbromsen eller ta fjärrnyckeln ur
startlåset.
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
•
Förarens bälteslås har öppnats – en displaytext uppmanar föraren att göra en normal motorstart.
•
En växel är ilagd utan frikoppling – en displaytext uppmanar föraren att ställa växel-
spaken i neutralläge, för att auto-start ska
kunna ske.
Ofrivilligt motorstopp
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör så här:
•
Tryck ner kopplingen igen – motorn autostartar efter att växelspaken ställts i
neutralläge. Informationsdisplayen har
dessförinnan visat texten VÄXEL I
NEUTRAL FÖR ATT STARTA
Textmeddelande
Start/Stop-funktionen kan visa några textmeddelanden på informationsdisplayen för vissa
situationer. För några av dem finns en rekommenderad åtgärd som bör utföras.
Meddelande
AUTO STARTSTOPP PÅ
Lyser ca 5 sekunder
efter att funktionen
aktiverats.
AUTO STARTSTOPP AV
Lyser ca 5 sekunder
efter att funktionen
stängts av.
5
DRIVe
Begränsningar
Meddelande
A
B
VRID NYCKELN
FÖR ATT STARTA
Motorn kommer ej
att auto-startaA – gör
en normal nyckelstart.
VÄXEL I NEUTRAL
FÖR ATT STARTA
Ställ växelspaken i
neutrallägeB.
TRAMPA NED
KOPPL FÖR ATT
STARTA
Motorn är beredd att
auto-starta – väntar
på frikoppling.
AUTO STARTSTOPP SERV.
ERFORDRAS
Start/Stop-funktionen avstängd.
Kontakta en verkstad.
Uppstår om t.ex säkerhetsbältet öppnas efter att motorn
auto-stoppat.
Uppstår om en växel läggs i utan frikoppling efter att motorn
auto-stoppat.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
6
DRIVe
Specifikationer
Motor
Diesel
D2
MotorbeteckningA
D4162T
Effekt (kW/rpm)
84/3600
Effekt (hk/rpm)
115/3600
Vridmoment (Nm/
rpm)
270/1750-2500
Slagvolym (liter)
1,56
16,0:1
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan
avläsas på motorn, se placering i ordinarie instruktionsbok.
Vid körning med släpvagn och ökning av
hastighet, vägens lutning, höjd över havet,
omgivningstemperatur, dragvikt och liknande
kan viss funktionalitet temporärt reduceras,
t.ex. klimatanläggningens kylförmåga och
motoreffekt.
Växellåda
Manuell 6-växlad (B6).
Cylinderantal
4
Cylinderdiameter
(mm)
75
Slaglängd (mm)
D2
Kompressionsförhållande
A
Bilen är optimerad för körning utan släpvagn.
Diesel
88,3
Släpvagn med DRIVe Start/Stopp
Max vikt
(kg)
Bromsad
vagn
Obromsad
vagn
C30
1300
650
S40
1300
650
V50
1300
700
Kultryck
50
50
7
DRIVe
Specifikationer
Förbrukning och utsläpp
A
B
C
Modell
C30
112
4,3
92
3,5
99
3,8
S40
112
4,3
92
3,5
99
3,8
V50
112
4,3
92
3,5
99
3,8
Tabellens symboler
: Utsläpp koldioxid (g/km)
: Förbrukning (liter/100 km)
A = stadskörning
B = landsvägskörning
C = blandad körning
Hjul & däck
En inte oviktig detalj i samband med miljömedveten bilkörning är att använda rätt sorts däck
samt att köra med rätt lufttryck i dem.
Dimensioner
Vid montering av nya däck rekommenderas
samma typ och fabrikat som bilen var utrustad
med från fabrik – de är utvecklade för låg
bränsleförbrukning.
Dimensionerna 195/65 R15 och 205/55 R16
ger i allmänhet något lägre förbrukning än bredare varianter.
Lufttryck
För lågt pumpade däck ökar bränsleförbrukningen. Kontrollera därför trycket i däcken
regelbundet.
1
8
Det tryck som rekommenderas vid maximal last.
Genom att använda s.k. ECO-tryck1 minimeras
bränsleåtgången. En viss påverkan rörande
åkkomfort, vägljud och styregenskaper kan
upplevas men påverkar inte säkerheten.
Se dekal med rekommenderat däcktryck vid
förarens dörrstolpe.
Batterier
Bilen är utrustad med två 12 V-batterier – ett
extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri
som hjälper till vid Start/Stopp-funktionens
startsekvens.
DRIVe
Specifikationer
Batteri
Start
Stöd
Köldstartförmåga,
CCAA (A)
760
120
Kapacitet
(Ah)
70
8
StorlekB,
L×B×H
(mm)
278×175×190
150×88×105
A
B
Placering batterier
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassie
ska användas som jordpunkt.
Se ordinarie instruktionsboks avsnitt "Starthjälp" i "Start och körning" – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
Enligt SAE-standard.
Största möjliga storlek.
OBS
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna
laddas = Ökad bränsleförbrukning.
• När startbatteriet behöver laddning kopplas tillfälligt Start/Stopp-funktionen ur.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen upphöra att fungera efter tillfällig
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
1. Startbatteri, 2. Stödbatteri.
Startbatteriet beskrivs utförligt i ordinarie
instruktionsbok.
Stödbatteriet är placerat under vänster strålkastare och behöver normalt ingen service.
Tillfälligt urkopplad Start/Stopp-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
•
2
Motorn auto-stoppar inte.
Motorn auto-startar2 utan att föraren
trycker ner kopplingen.
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
9
DRIVe
Specifikationer
OBS
Säkringar
Om startbatteriet har blivit så urladdat att allt
är “svart” och bilen i princip saknar samtliga
normala elektriska funktioner och motorn
därefter startas med hjälp av ett externt batteri eller batteriladdare, kommer Start/Stopfunktionen att vara aktiverad. Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men
Start/Stop-funktionen kan vid ett autostopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start efter
ett auto-stopp måste batteriet först laddas
upp. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma. Vid lägre
yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar. Rekommendationen är att batteriet laddas upp med en
extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera funktionen tills
startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri – se ordinarie instruktionsboks
avsnitt "Batteri" i kapitel "Underhåll och service".
Placering Start/Stopp-säkringar.
Nr
Komponent
A
11M/1
Elcentral motorrum
125
11M/2
Sensor batteriövervakning
15
25
CEM, dieselmotor
10
VIKTIGT
Bränd säkring får enbart ersättas med säkring som har samma färg och amperetal.
10
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Tillägg till instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP 12849 (Swedish), AT 1046, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising