Volvo C30 2011 Ägarmanual

Volvo C30 2011 Ägarmanual
VOLVO C30
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Krockkuddesystemet................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*....
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Elmanövrerad taklucka*............................
Personliga inställningar.............................
42
44
46
47
48
52
54
55
58
61
64
66
67
68
69
71
74
76
HomeLinkŸ *.............................................. 79
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Manuell klimatanläggning, AC..................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
84
86
88
91
92
95
04 Interiör
05 Lås och larm
Framstolar................................................. 98
Kupébelysning........................................ 103
Förvaringsplatser i kupén........................ 106
Baksäte................................................... 110
Lastutrymme........................................... 112
Fjärrnyckel med nyckelblad....................
Låspunkter..............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrnyckel..................................
Låsning och upplåsning..........................
Larm*.......................................................
118
121
122
125
126
129
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Alcoguard*..............................................
Start av motor.........................................
Start av motor – Flexifuel........................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Bromssystemet.......................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
6
07 Hjul och däck
134
136
140
144
146
148
149
150
155
157
159
161
164
167
168
170
172
176
177
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul* ...........
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
180
184
186
188
190
Rengöring................................................ 196
Bättring av lackskador............................ 200
Rostskydd............................................... 201
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
204
205
206
207
212
213
215
221
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
230
232
236
241
244
245
252
255
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
264
266
269
270
272
274
277
279
280
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 284
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. LJUDINSTÄLLNINGAR).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
10
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
11
Introduktion
Viktig information
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar information med varandra om bilens funktion. En
eller flera av dessa datorer kan eventuellt lagra
information om systemen de kontrollerar vid
normal körning, under förloppet av en kollision
eller vid tillbud. Lagrad information kan komma
att användas av:
•
•
•
•
12
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidan 134).
• Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 184.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Vi
1
14
Mer information på www.oekotex.com
rekommenderar att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
Volvo och miljön
15
Säkerhetsbälten......................................................................................
Krockkuddesystemet..............................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*..................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand, Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Baksätet är avsett för maximalt två passagerare.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
01
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G018084
G020105
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på READknappen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
19
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Bältesguide
Alla säkerhetsbältena är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
G020106
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa en
bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid in- och
ursteg till baksätet ska säkerhetsbältet tas ur
bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången. Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältesguiden efteråt.
20
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERVICE SNARAST visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds när fjärrnyckeln vrids till nyckelläge I, II
eller III. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder
om krockkuddesystemet är felfritt.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet-systemet förblir tänd eller tänds
under körning, är det ett tecken på att
krockkuddesystemet-systemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller ICsystemet. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
21
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
22
01 Säkerhet
Krockkuddar
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.
Den är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.1
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen. Barn under 140 cm
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram
om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Krockkudde på passagerarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde se sidan 24.
23
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan avaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Aktivering/avaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 119.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden är avaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen för krockkuddesystemet-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Volvo rekommenderar att
du snarast uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad
Omkopplarens placering
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn över 140 cm sitta
på passagerarplatsen i framsätet, aldrig
barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
VARNING
01
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018082
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018083
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är avaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående
bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrnyckeln sätts i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under ca
6 sekunder, se sidan 21.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika nyckellägena, se sidan 144.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
26
För information om aktiverad/avaktiveradkrockkudde (SRS), se sidan 24.
Placering
G025315
01
Förarplats, vänsterstyrd bil.
01 Säkerhet
01
G025316
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
27
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS och krockkuddarna. Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar
bilens åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
28
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
``
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
G020126
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
30
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte ytterplats
Vid frontalkollision
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska, lossa
batterikablarna. Försök inte starta bilen
eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga
bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar
den till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
OBS
Aktivering av krockkudde-, SIPS-, IC- och
bältessystemet sker endast en gång vid en
kollision
31
01 Säkerhet
01
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS SE MANUAL fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller
bogseras. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE MANUAL återställts,
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
32
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du alltid låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till NORMAL
MODE efter att KROCKSTATUS SE
MANUAL visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE MANUAL
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–
4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 35.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
01
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Barnstolar
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar
för att ditt barn åker säkert i bilen men också
att barnsäkerhetsutrustningen passar och är
enkel att använda.
1
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde, se sidan 24.
``
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad2.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
2
34
VARNING
Dekal krockkudde
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 24.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan, se bild på sidan 24.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Rekommenderade barnskydd3
Vikt
FramsäteA
Baksäte
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Barnstolar som är universellt godkända.
3
Barnstolar som är universellt godkända.
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Baksäte
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
9 – 18 kg
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 2
15–25 kg
36
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem och fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem och fästband.B
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Baksäte
Grupp 2/3
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and
without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
15 – 36 kg
A
B
01
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde, se sidan 24.
För att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, rekommenderar Volvo att du kontaktar en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.
VARNING
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad4.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
OBS
G009182
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
4
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 24.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
G026316
Fästpunkter för barnstolar
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
baksidan av baksätet.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
Barnstolens fästband ska ligga mellan nackstödet och ryggramen.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
barnstolstillverkarens anvisningar.
38
01 Säkerhet
01
39
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
42
44
46
47
48
52
54
55
58
61
64
66
67
68
69
71
74
76
HomeLinkŸ *............................................................................................ 79
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
G019492
02
42
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Läslampa, höger sida
Motorhuvöppnare
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Reglagepanel
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Dörröppningshandtag, låsknapp.
Infotainment
Ventilationsmunstycken instrumentpanel
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Ventilationsmunstycke sidoruta
Konstantfarthållare
Signalhorn, krockkudde
Kombinationsinstrument
Knappsats för infotainment
02
Klimatanläggning
Växelspak
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag
Handskfack
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Tändningslås
Eluttag/cigarettändare
Manövrering, taklucka
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
43
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
18
19
16
17
21
20
15
22
02
10 11 12 13 14
9
29
9
23 24 25
26
27
28
8
8
9
9
7
30
31
6
32
5
5
3
33
4
34
1
44
G019493
2
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag, cigarettändare
Läslampa, höger sida
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Strömbrytare, valfri utrustning
Ingen funktion
Parkeringsbroms
Manövrering taklucka
Reglagepanel
Tändningslås
Handskfack
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
Dörröppningshandtag
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Växelspak
Klimatanläggning
Konstantfarthållare
Kombinationsinstrumentet
Signalhorn, krockkudde
Knappsats för infotainment
Varningsblinkers
Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga inställningar
Dörröppningshandtag, låsknapp
Infotainment
Belysning, öppnare för tanklucka
Display för klimatanläggning och infotainment
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Inre backspegel
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
02
Motorhuvöppnare
Rattinställning
Innerbelysning, strömställare
Läslampa, vänster sida
45
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
02
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
46
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G029046
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Visar informationeller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Informationssymbol.
Körriktningsvisare, höger.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
59.
Helljusindikering.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
Visar även växlingsindikator (GSI) och
växellägen i modell 1.6D DRIVe, se
sidan 149.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Kontroll- och varningssymboler.
47
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 52. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
48
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 52,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Ingen funktion
3. Kör till en verkstad för kontroll av ABSsystemet om symbolen förblir tänd. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem STC eller DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 157.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i bromssystemet
2
50
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal rekommenderar Volvo
att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 211. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en verkstad för kontroll av
bromssystemet. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
02
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAKLUCKA ÖPPEN visas i displayen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Låg fart
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 211.
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN eller MOTORHUV
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en verkstad för kontroll av bromssystemet.
3
Endast bilar med larm.
51
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
BOKA TID FÖR
SERVICE
SERVICE SNARASTA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen omgående.
Dags att boka service. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad utför
service.
TID FÖR SERVICE
Dags för service.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
52
Meddelande
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar,
se sidan 153.
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 208.
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar. För
mer information, se
sidan 153.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.B
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
STC SPINNKONTROLL AV/DSTC
SPINNKONTROLL
AV
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 138.
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 158
för fler varianter.
Vid upprepad visning rekommenderar Volvo att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
A
B
02
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 153.
53
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
VARNING
OBS
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
G019621
Eluttag i baksätet
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. För att uttaget ska leverera ström måste
fjärrnyckeln vara i minst läge I.
G029082
VIKTIGT
Max strömuttag är 10 A (120 W) om ett uttag
används åt gången. Om båda uttagen
används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per
uttag.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.
Det är avsett för 12 V. fjärrnyckeln måste vara
i minst läge I för att uttaget ska kunna leverera
ström.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Ljushöjdsreglering
Ljusreglage
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
G020139
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare*
Öppna tanklucka
Dimbakljus
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare - ABL* har
automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
02
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras. Volvo rekommenderar att detta
utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 58.
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Dimbakljus
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Displayerna
slocknar när bilen låses.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 126.
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
lyser när funktionen är aktiv. Vid
Dioden
fel blinkar dioden och ett felmeddelande visas
i informationsdisplayen. Funktionen är endast
aktiv i skymning eller mörker och endast när
bilen är i rörelse.
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med ljusreglaget.
Aktiva Xenon-strålkastare*
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
56
G026507
G020789
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Belysningspanel, för aktiva Xenon-strålkastare
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 156.
02
57
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
02
2
För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1
Kort blinksekvens
3
4
2
G026380
1
För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink
fungerar enbart när fjärrnyckeln är placerad i
tändningslåset.
Ledbelysning samt omkoppling från halvtill helljus
Fjärrnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 55, för att helljuset ska
kunna tändas.
Aktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Avaktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till läge (3) och
släpp.
Ledbelysning
Helljusblink
Helljusblink samt omkoppling från hel- till
halvljus
Omkoppling av hel- och halvljus
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 77.
1. Ta ut fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
1
58
Fabriksinställning.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
Funktioner
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul2 - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET2 - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
--- KM/H MEDELHASTIGHET
Under tiden regenerering4 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 138.
MEDELFÖRBRUKNING
02
När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
--.- KM/L NUV. FÖRBRUKNING
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING
--- KILOMETER TILL TOM TANK
STC PÅ /DSTC PÅ *, se sidan 157
--- MPH VERKLIG HASTIG.3
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--KILOMETER TILL TOM TANK " finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
MPH VERKLIG HASTIG.3
Aktuell hastighet visas i mph.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Vissa marknader.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
02
Nollställning
1. Välj --- KM/H MEDELHASTIGHET eller
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
Håll RESET-knappen intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet
och medelförbrukning samtidigt.
60
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
B
D
C
02
Högtrycksspolning av strålkastare*
0
Intervalltorkning
A
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
G025411
0
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Torkare och spolare bakruta
OBS
Regnsensor*
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
02
0
Genom att föra spaken framåt startar spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om bakrutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Funktionen intervalltorkning vid backning kan
stängas av. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
G029053
G021418
Torkare – backning
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C), se sidan 61.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Aktivera regnsensorn:
Tryck på knappen (B), se sidan 61. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
02
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (B)
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 61.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ut ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan fjärrnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
63
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
64
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än en
minut.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
Med ENTER-knappen kan man välja, aktivera
och avaktivera val i menyer. Knappen kan även
användas för att komma åt mappstrukturen
och starta uppspelning av ljudfiler om en skiva
med ljudfiler finns i cd-spelaren/cd-växlaren*.
För mer information, se sidan 241.
02
Knappsatsen finns i två utföranden beroende på
utrustning i bilen.
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
Telefonen måste vara aktiv för att kunna göra
inställningar i telefonsystemet. Aktivera telefonfunktionen med PHONE-knappen i mittkonsolen för att kunna styra telefonsystemet
med pilknapparna.
66
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Varningsblinkers
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 156. Det går att avaktivera
funktionen med knappen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
67
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms (handbroms)
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen helt.
02
2. Dra upp spaken bestämt.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
Om bilen parkeras i nedförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
VARNING
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
VARNING
Kontrollera att barn, andra passagerare eller
föremål inte kläms när parkeringsbromsen
dras eller släpps av föraren.
68
Ta för vana att alltid ansätta parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag
– en ilagd växel eller automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
Förardörr
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II.
Efter avslutad körning och efter att fjärrnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Tryck ned reglagets främre del.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
Stänga fönster:
02
Om det finns barn i bilen:
Öppna fönster:
VARNING
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Dra upp reglagets främre del.
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll, se
sidorna 118 och 126.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
Reglage fönsterhissar fram
Föraren kan reglera båda fönsterhissar från sin
plats.
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
Manuell manövrering
Tryck något av reglagen (1) lätt nedåt eller dra
det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner
så länge man rör reglagen.
Automatisk manövrering
Tryck något av reglagen (1) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen.
``
69
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Passagerarplats
02
Passagerarplats.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
70
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Kalibrering av kompass
G031043
G031045
02
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
02
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Sydamerika.
72
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
VARNING
Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
sidan 122, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
02
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar… Spegelinfällning vid
låsn., se sidan 77 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 161.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
02
Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
G007503
G029222
Öppning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Skjutläge, bakåt/framåt
Ventilationsläge
Öppna:
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stängning, automatisk
Stängning, ventilationsläge
74
Stäng:
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppna:
Stängning, manuell
Öppning, ventilationsläge
Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller II.
Om det finns barn i bilen:
Manuell manövrering
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Vindavvisare
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
02
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
G020157
VARNING
Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bakluckan låses.
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
Om stängningen behöver avbrytas:
Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om takluckan stängs
med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Möjliga inställningar
Display
Klocka, justering
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 232.
MENU
Timma och minut justeras var för sig.
EXIT
ENTER
Kontrollpanel
Navigering
Användning
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(E).
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Inställningarna visas i displayen (A).
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
A
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar… med
navigeringsknappen (E).
3. Tryck ENTER (D).
E
B
D
C
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (E).
5. Aktivera valet med ENTER.
Aktiverad funktion visas i displayen med
. Avaktiverad funktion visas i displayen
med
.
G026307
Stänga menyn:
Kontrollpanel.
76
Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i
3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Återställ allt
Automatisk låsning – dörrar
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
Bilinställningar
Upplåsning dörrar
Fäll in speglar vid låsning*
Det finns två alternativ för upplåsning:
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna samt
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt avaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
127 och 130.
bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörr, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning
• Alla dörrar – båda dörrarna samt bakluckan låses upp samtidigt1.
Upplåsn. indikering, ljus
• En av framdörrarna – valfri dörr eller bak-
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Samtidig stängning/öppning alla rutor
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
1
lucka kan låsas upp separat.
För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtagsknapp på bilar med keyless-system kan
denna funktion väljas:
• Autostäng alla fönster – alla rutor och
takluckan stängs samtidigt med ett långt
tryck på låsknappen.
02
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen och
framdörrarnas centrallåsknapp kan denna
funktion väljas:
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öppnas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att fjärrnyckeln tagits
ur. Följande alternativ kan väljas:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
Båda dörrarna samt bakluckan kan även låsas samtidigt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Information
• VIN-nummer… – (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar… – visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
78
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis
användas parallellt med HomeLinkŸ.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när bara en enstaka knapp
ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det
snabba blinkandet tyder på en lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
80
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 79.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
Allmänt om klimat...................................................................................
Manuell klimatanläggning, AC................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
84
86
88
91
92
95
KLIMAT
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Felsökning och reparation
Display
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Volvo rekommenderar att endast auktoriserade Volvoverkstäder används för felsökning
och reparation av klimatanläggningen.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Personliga inställningar
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas, se även sidan 272. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad utför detta arbete.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
84
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 76.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC*
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
G019942
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Fläkt
Funktioner
2. Återcirkulation
Återcirkulation
1. Fläkt
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen)
kyls kupén ned snabbare i varmt klimat Om
luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det
risk för imbildning på rutornas insidor.
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperatur
86
G026308
5
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på vredet.
Om vredet vridits moturs och
fläktindikeringen i displayen
slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängd. Displayen visar symbol
för fläkt och AV.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se sidan 76, för att akti-
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
vera/avaktivera funktionen. Vid val av program
defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
5. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
3. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
OFF: Luftkonditioneringen är
av.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen). En tänd lampa ovanför
ON respektive OFF i knappen visar vilken funktion som är vald.
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
6 och 7. Eluppvärmda framstolar*
på (kan slås av med AC-knappen (5)
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
4. Luftfördelning
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
Se tabellen på sidan 91.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
03
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
9. Temperatur
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026309
6
2. Fläkt
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera
funktionen, se sidan 76.
OBS
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter
och en sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den gröna lampan (A)
i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem*
Samma knapp som återcirkulation.
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Se tabellen på sidan 91.
Lägre värme:
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
03
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
90
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
91
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
VARNING
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
VIKTIGT
Vid –10 °C eller lägre är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 50 minuter.
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
text.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen för att välja
mellan PÅ och AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
03
G029052
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då fjärrnyckeln tas ur startlåset.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BATTERINIVÅ
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BRÄNSLENIVÅ
1
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR 1.
2. Tryck kort på RESET-knappen för att
komma till den blinkande timinställningen.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
Klocka/tidur
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
03
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i motor
och kupé vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
Framstolar............................................................................................... 98
Kupébelysning...................................................................................... 103
Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 106
Baksäte................................................................................................. 110
Lastutrymme......................................................................................... 112
96
INTERIÖR
04 Interiör
Framstolar
Sittställning, manuell stol
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Sittställning, elmanövrerad stol*
Spak (2) finns inte på alla stolsmodeller.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 18, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
04
OBS
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad efter att inställningen
ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1
98
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020199
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tänd-
04 Interiör
Framstolar
ningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Minnesfunktion
Nödstopp
Insteg till baksäte, manuell stol
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
04
G020200
Minne i fjärrnyckel
Förarstolens inställningar lagras i minnet till
den fjärrnyckel som bilen låses med. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
OBS
Fjärrnyckelns minne är oberoende av stolens minne.
Handtag för fällning av ryggstöd
Knapp för flyttning av elmanövrerad stol i
längdled
OBS
Ingen får sitta i stolen när den skjuts framåt
för insteg till baksätet.
OBS
Sänk stolen innan den skjuts framåt –
annars finns det risk för att nackskyddet tar
i solskyddet.
``
99
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt:
Skjuta stolen framåt
04
Lyft handtaget
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 20.
Fäll fram ryggstödet till låst läge.
4. Skjut fram stolen.
Lyft handtaget och fäll tillbaka ryggstödet.
2. Skjut stolen bakåt.
3. Justera stolen i längdled.
4. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Om stolen, efter att ha skjutits bakåt, inte återgår till samma position som innan fällning för
insteg – gör så här:
1. Sitt ned i stolen.
2. Lyft handtaget (1), se sidan 98, och skjut
stolen till bakre ändläget.
3. Med fortsatt lyft handtag, skjut fram stolen
till önskad position och släpp handtaget.
100
04 Interiör
Framstolar
Insteg till baksäte, elmanövrerad stol
Skjuta stolen framåt
04
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 20.
Lyft handtaget.
Håll nere knappens främre del.
Fäll fram ryggstödet till låst läge.
Om stolen är inställd i ett högt läge – kommer den automatiskt att sänkas för att inte
nackskyddet ska ta i solskyddet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt
VARNING
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.
Bältet på passagerarsidan fram ska vara i bältesguiden under körning, även när ingen
passagerare sitter i stolen.
Golvmattor*
04
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Lyft handtaget och fäll tillbaka ryggstödet.
Håll nere knappens bakre del.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
OBS
Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan
stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för
att underlätta in- och ursteg till baksätet.
Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt
främsta läge går stolen automatiskt bakåt
ca 6 cm efter några sekunder.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Takbelysning
Handskfacksbelysning
Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp i takkonsolen.
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Belysning lastutrymme
Make up-spegel*
G020201
04
G007604
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Kupébelysning i baksäte och lastutrymme.
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 30 minuter
efter det att:
• motorn stängts av och tändningen är i
G020210
Läslampa höger, på/av
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Förutom kupébelysningen har lastutrymmet
ytterligare en lampa på vänster sida i lastutrymmet.
Belysningen i kupé och lastutrymme tänds
respektive släcks då bakluckan öppnas eller
stängs.
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
04 Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Med knapp (2), se sidan 103, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
04
Neutralläge
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad.
• motorn stannats och fjärrnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
104
04 Interiör
Kupébelysning
04
105
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
106
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel.
Handskfack
Kavajhållare
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor (klädselberoende).
Biljettklämma
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Handskfack
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare*) och förvaringsfack bakom
mittkonsolen.
04
Förvaringsfack i bakre sidopaneler med
plats för upp till tre stycken läskedrycksburkar.
Förvaringsfack för första förband.
Förvaringsfickor för kartor och tidningar.
VARNING
G024208
Flaskhållare*
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. Mer information finns på
sidan 119.
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaring under främre armstödet
Mugghållare i mittkonsolen
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
108
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack bakom växelspaken
Flaskhållare*
Askkopp*
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 159 och 161, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
VARNING
Föremål som placerats i förvaringsfacken
får inte hindra parkeringsbromsspaken när
denna är åtdragen.
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
04
En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.
Öppna askkoppen genom att dra ut luckans
överkant.
För att tömma askkoppen:
1. Tryck ned spärren, se föregående bild, och
tippa luckan utåt.
2. Lyft sedan ut askkoppen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd bak
Fällning av ryggstöd i baksäte
Nerfällning av ryggstöd
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
1. Dra upp och fram låsspärren för att lösgöra
ryggstödet. En röd indikering (A) visar att
ryggstödet inte längre är spärrat.
2. Fäll ryggstödet framåt.
Uppfällning av ryggstöd
1. Vik upp ryggstödet.
2. Lägg bilbältet över ryggstödet.
3. Tryck ryggstödet bakåt till låst läge.
04
4. Kontrollera att ryggstödet är låst.
110
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
G007608
För att sänka nackskyddet måste knappen vid
det högra röret tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner. För att ta loss nackskyddet
helt måste knappen vid det högra röret tryckas
in samtidigt som nackskyddet dras loss.
G009109
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant regleras till mitten av bakhuvudet. Skjut nackskyddet uppåt efter behov.
04 Interiör
Baksäte
VARNING
Lägg bältesbanden över ryggstöden innan
ryggstöden åter fälls upp till fastlåst läge.
lång last. Armstödet fälls ner när något av ryggstöden fälls ner.
För säkring av last, se sidan 176.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen (A) inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
04
G009152
Armstöd i baksätet
Armstödet i baksätet kan fällas ner för passagerarnas bekvämlighet eller för att ge plats för
111
04 Interiör
Lastutrymme
Mjukt insynsskydd*
Upphängning av insynsskyddet när det
inte används
Hårt insynsskydd*
1. Haka loss krokarna från de bakre lastsäkringsöglorna (D).
2. Tryck ihop skenan och ta loss den från det
bakre fästet (C). Lägg skenan längst fram
på lastutrymmets golv.
3. Haka fast krokarna i skenan intill fästpunkterna (B).
G007614
Mjukt insynsskydd.
Insynsskyddet dras över bagaget och sätts
fast i de bakre lastsäkringsöglorna. Lossa (D)
och vid behov (C) under lastning.
Fastsättning av insynsskydd
1. Haka fast krokarna i de främre lastsäkringsöglorna vid golvet (A).
2. Sätt i de främre fästena i (B) genom trycka
ihop den fjäderbelastade skenan och sätta
den på plats på båda sidor.
3. Sätt i de bakre fästena i (C) på samma sätt.
4. Haka fast krokarna i de bakre lastsäkringsöglorna (D).
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G009475
Insynskyddet hänger nu intill baksätets ryggstöd till nästa gång det ska användas.
04
Borttagning av insynsskydd
1. Haka loss krokarna och ta loss en skena i
taget genom att trycka ihop dem och ta
loss dem från sina fästpunkter.
Fastsättning av insynsskydd
2. När alla fästpunkter är lossade kan insynskyddet rullas ihop och placeras längst bak
på lastutrymmets golv för att göra plats för
skrymmande last.
1. Skjut in alla fyra låskolvarna genom att dra
låsknapparna till sitt ändläge innan insynsskyddet lyfts in i lastutrymmet. Låskolvarna
stannar i infällt läge.
OBS
Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 176.
2. Lyft försiktigt in insynsskyddet på tvären i
lastutrymmet, vrid det tillbaka och luta
framkanten lite uppåt.
04 Interiör
Lastutrymme
OBS
Uppfällning av golvlucka
Insynsskydd har ingen lastsäkrande funktion. Lasta aldrig någonting ovanpå insynsskyddet. För säkring av last, se sidan 176.
Borttagning av insynsskydd
Lås och stödpinnar.
2. Skjut in de bakre låskolvarna vid (B) till sina
ändlägen genom att dra låsknapparna
bakåt på båda sidor.
04
G014316
G007611
1. Skjut in de främre låskolvarna vid (A) till
sina ändlägen genom att dra låsknapparna
bakåt på båda sidor.
3. Lyft upp och vrid insynsskyddet innan det
lyfts ut från lastutrymmet.
3. Lägg den främre delen på de två stödpinnarna bakom låspunkterna (A) på båda
sidor.
Utan insynsskydd
4. Placera det ena bakre låset vid (B) och skjut
ut låskolven genom att föra låsknappen
framåt.
Med hårt insynsskydd
5. Placera det andra bakre låset på samma
sätt och skjut ut låskolven genom att föra
låsknappen framåt.
Fäll upp golvluckan och fäst den i låsklackarna
på båda sidor.
Fäll upp luckan på insynsskyddet. Fäll därefter
upp golvluckan och haka den i kroken som
sitter under insynsskyddet.
6. Skjut ut de främre låskolvarna, en i taget så
att de låser i sina låspunkter (A).
Insynsskyddets lucka kan fällas upp vid lastning.
``
113
04 Interiör
Lastutrymme
Skyddsnät*
Borttagning av skyddsnät
1. Lätta på bandens sträckning.
2. Haka av krokarna från öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.
3. Lossa nätet från fästpunkterna i takpanelerna.
VARNING
G007603
Skyddsnätet placeras bakom framstolarnas
ryggstöd. Skyddsnätet är endast avsett att
användas när baksätets ryggstöd är nerfällda.
För säkring av last, se sidan 176.
Last i lastutrymmet måste förankras väl
även om skyddsnätet är korrekt monterat.
Lastsäkringsöglor*
Fastsättning av skyddsnät
1. Fäll ner ryggstöden på båda sidor, se
sidan 110.
2. Sätt fast skyddsnätet i takpanelens fästen.
5. Kontrollera alla infästningar.
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G007602
3. Sätt fast krokarna i öglorna vid säkerhetsbältets golvfäste på båda sidor.
4. Sträck banden vid behov.
Vid bilbältets glidskena på var sida finns ytterligare två öglor som kan användas vid förankring av last när skyddsnät inte används.
För säkring av last, se sidan 176.
4. Vik ihop skyddsnätet och förvara det i
påsen.
04
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
lastutrymmet.
04 Interiör
04
115
Fjärrnyckel med nyckelblad..................................................................
Låspunkter............................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrnyckel................................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Larm*.....................................................................................................
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
118
121
122
125
126
129
LÅS OCH LARM
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
Om någon av fjärrnycklarna förloras ska bilens
återstående fjärrnycklar tas med till en Volvoverkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrnyckelns kod raderas
ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Maximalt sex fjärrnycklar/nyckelblad till en och
samma bil kan programmeras och användas.
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
05
Fjärrnycklarna är försedda med kodade chips.
Koden måste stämma överens med läsaren
(mottagaren) i startlåset. Bilen kan endast
startas om rätt fjärrnyckel med korrekt kod
används.
När bilen låses upp med fjärrnyckeln eller Keyless drive-systemet, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.
Låsning – Låser samtliga dörrar och baklucka. Ett långt tryck (minst 2 sekunder)
stänger även sidorutorna och takluckan.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och baklucka stängts.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan. Ett långt tryck (minst 4 sekunder)
öppnar även sidorutorna.
I Menysystemet under Personliga inställningar
är det möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 77.
118
Elektronisk startspärr
G019402
Fjärrnycklarna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrnyckelfunktioner
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt
bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 77.
Löstagbart nyckelblad
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
Fastsättning av nyckelblad
Baklucka – Ett tryck på knappen låser upp
enbart bakluckan.1
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrnyckeln.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger inom tre
sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp, efter att den varit aktiv
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
efter 30 sekunder.
1. Håll fjärrnyckeln med den spetsiga änden
ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
G019403
Upplåsning dörr med nyckelblad
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
VIKTIGT
Fjärrnyckelns smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 123.
• åtkomst till handskfacket spärras, se
sidan 120.
• PACOS* aktiveras/avaktiveras, se
sidan 24.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
05
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 130.
Losstagning av nyckelblad
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrnyckeln:
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
1
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Låsning av handskfack
OBS
Fjärrnyckel utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
G020034
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
05
Handskfacket låses.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För information om nyckelblad, se sidan 119.)
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
120
Upplåsning sker i omvänd ordning.
05 Lås och larm
G019405
Låspunkter
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
05
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad.
121
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrnyckeln inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en fjärrnyckel finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på andra sidan av bilen.
G007577
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
05
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrnyckeln.
Bilens två fjärrnycklar har keyless-funktion. Det
går att beställa flera. Systemet kan hantera upp
till sex fjärrnycklar med keyless-funktion.
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrnyckel med keyless-funktionen så visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs. Varningsmeddelandet försvinner när fjärrnyckeln
återförts till bilen eller då startvredet vridits till
läge 0. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrnyckeln återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrnyckel i bilen
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen så passiveras den när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrnycklar med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att undvika
detta: placera inte fjärrnyckeln nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av
metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 118.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner, låses dörrarna och
bakluckan på följande sätt:
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och
lyft bakluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrnyckeln av någon
anledning inte fungerar kan bilen låsas upp
med hjälp av fjärrnyckelfunktionerna, se
sidan 118.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrnyckeln
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrnyckeln stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner:
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 130.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020075
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 77.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, vänster
Mittkonsol, under bakre del
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under främre del
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrnyckel
Svagt batteri i fjärrnyckel
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras, tänds inforoch displayen visar BYT
mationssymbolen
BATTERI I BILNYCKELN eller BILNYCKEL –
BYT BATTERI.
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.
Byte av batteri i fjärrnyckel
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas (typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrnyckeln med knappsatsen nedåt
och bänd upp locket med en liten mejsel.
2. Lyft av locket.
125
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Snabbstängning
För bilar med Keyless-system, se sidan 122.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) på fjärrnyckelns låsknapp stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt.
Upplåsning
Med fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan bilen
låsas upp på två olika sätt (välj i personliga
inställningar, se sidan 77):
• Med ett tryck låsa upp dörrarna och bak•
Låsning/upplåsning från insidan
Baklucka
Upplåsning
luckan
Upplåsning av enbart bakluckan:
Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bakluckan.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning av bakluckan.
05
Fjärrnyckelns låsknapp låser dörrarna och bakluckan samtidigt.
Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrnyckelns låsknapp
eller inifrån för att både dörrarna och bakluckan
ska låsas.
OBS
Bilen går att låsa även om bakluckan är
öppen – när luckan sedan stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta*.
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrnyckeln.
Det går då inte att ta sig ut med några reglage i bilen.
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
Larm, se sidan 130.)
G007451
Låsning
Låsning
Med centrallåsknappen på förardörren kan
dörrarna och bakluckan låsas eller låsas upp
samtidigt.
Upplåsning
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Genomvädringsfunktion
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar
även alla sidorutor samtidigt – för att t.ex.
snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning
Tryck in centrallåsknappens nedre del
.
Ett långt tryck (minst 2 sekunder) stänger
även alla rutor och takluckan* samtidigt.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
Dra två gånger i handtaget, dörren låses
upp och öppnas.
Blockerat låsläge*1
Tillfällig avaktivering
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta med fjärrnyckeln.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10–25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
A
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
Automatisk låsning
E
B
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h låses
dörrar och baklucka automatiskt.
D
C
05
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• Dra två gånger i något av dörröppningsG026307
handtagen
• Tryck på centrallåsknappens övre del
och dra i dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 77.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
1
Endast i kombination med Larm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
ENTER
Navigering
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
display visar meddelandet Fullt skydd och
därmed är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
eller
• Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 77).
2. Välj Nedsatt skydd.
05
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
• Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen. Observera att
Larmets* rörelse- och lutningssensorer
stängs av samtidigt, se sidan 130.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
Inkoppling av larmfunktion
• en icke godkänd nyckel används i startlå-
set eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
G020227
utrustad med lutningssensor)
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen
• bakrutan krossas.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att nyckelläge
II aktiveras – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
05
Frånkoppling av larmfunktion
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återaktivering av larm
Fjärrnyckel ur funktion
Reducerad larmnivå
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet avaktiverat.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet avaktiverats) men ingen av dörrarna eller
bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen
igen.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge, se
sidan 127
Stänga av utlöst larm
05
Test av larmsystem
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
Test av rörelsesensor i kupé
G019420
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
startbatteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Om fjärrnyckeln av någon anledning inte fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen
startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
3. Sätt fjärrnyckeln i startlåset (3). Larmet
avaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt
tills fjärrnyckeln vridits till nyckelläge II.
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lampan.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för dörrar
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Larm*
4. Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
2. Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
05
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Alcoguard*............................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Start av motor – Flexifuel......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*..........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
134
136
140
144
146
148
149
150
155
157
159
161
164
167
168
170
172
176
177
START OCH KÖRNING
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Halt väglag
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna den nya bilens reaktioner.
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
• Använd parkeringsvärmare* vid kall väderlek – motorn når då normal arbetstemperatur snabbare.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
06
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Ta bort lasthållare som inte används.
• Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Motor, växellåda och kylsystem
Dieselmotor 1.6D
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
Vid körning med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
För kompletterande information om överhettning vid körning med släpfordon, se
sidan 168.
• Vid risk för överhettning aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion i växellådan som
bl.a. tänder instrumentpanelens gula informationslampa och visar där ett textmeddelande om lämplig åtgärd – följ given
rekommendation.
• Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet – stanna och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Öppen baklucka
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
06 Start och körning
Allmänt
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i nyckelläge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I – då förbrukas mindre
ström.
Observera att 12 V-uttaget i lastutrymmet lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
strålkastare.
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten LÅG BATTERINIVÅ
ENERGISPARLÄGE. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
06
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
135
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 56. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
136
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekt och bränsleförbrukning kan påverkas negativt, se mer information i följande avsnitt Bränsle.
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
CO2-utsläpp, bränsleförbrukning och tankvolym, se sidan 274
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Bensin
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
Bioetanol E85
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
OBS-rutan sidan 146.
VIKTIGT
06
Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
``
137
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
peraturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
2. Vänta ca 1 minut.
VIKTIGT
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
06
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga tem-
1
138
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 144).
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
3. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10 – 20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT – SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
06
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
06 Start och körning
Alcoguard*
Allmänt om Alkolås
1. Munstycke för utandningsprov.
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
2. Strömbrytare.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Funktioner
06
3. Sändarknapp.
4. Lampa för batteristatus.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
1. Då kontrollampa (6) lyser grönt är Alkolåset
klar att användas.
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
Lampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på knapp
(3) för att att manuellt sända resultatet till
bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
140
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Alcoguard*
Resultat efter utfört utandningsprov
Lampa (5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
ALCOGUARD
GODKÄNT TEST
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + ALCOGUARD GODKÄNT
TEST
Röd lampa +
UNDERKÄNT
TEST VÄNTA 1
MINUT
A
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Se avsnitt Allmänt om Alkolås sidan 140
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
1
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad1 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen ALCOGUARD KALIB.
ERFORDRAS. Om kalibrering ej utförs inom
dessa 30 dagar kommer normal motorstart att
spärras – bara start med Bypass-funktion blir
då möjlig, se sidan 142 avsnitt Nödsituation.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – bara omkalibrering
på en verkstad1 kan släcka meddelandet permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
06
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar ALCOGUARD SÄTT I
STRÖMKABEL. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och
vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
06 Start och körning
Alcoguard*
Nödsituation
I händelse av en nödsituation, eller om Alkolåset är ur funktion eller borttaget, är det möjligt
att koppla förbi Alkolåset för att kunna köra
bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 12 i
avsnitt Inspelning av data.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD hela
tiden under körning och kan endast återställas
på en verkstad1.
06
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad1.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först BYPASS AKTIVERAD VÄNTA 1
1
142
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
MINUT och sedan ALCOGUARD
BYPASS AKTIVERAD – därefter kan
motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad1.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
ALCOGUARD
ÅTERSTART MÖJLIG
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
ALCOGUARD
SERV. ERFORDRAS
Kontakta en verkstad1.
ALCOGUARD
INGEN SIGNAL
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
ALCOGUARD
OGILTIGT TEST
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
ALCOGUARD
BLÅS LÄNGRE
Blåsningen för kort –
blås längre.
ALCOGUARD
BLÅS SVAGARE
Blåsningen för hård
– blås svagare.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD
och motorn kan startas.
Denna funktion kan bara användas en gång,
sedan måste återställning göras på verkstad1.
Symboler och displaymeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
06 Start och körning
Alcoguard*
Displaytext
Innebörd/åtgärd
ALCOGUARD
BLÅS HÅRDARE
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
ALCOGUARD
FÖRVÄRMNING
Uppvärmning ej klar
– vänta på text
ALCOGUARD
BLÅS 5 SEKUNDER.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Dra åt parkeringsbromsen.
Bensin
0 – Låsläge
Automatväxellåda
Diesel
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
144
Nyckellägen
Observera att om bilen är utrustad med Alkolås, måste ett utandningsprov först godkännas
innan motorn kan startas, se sidan 140.
06
Start av motor
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rattlåset aktiveras när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 49.
I – Radioläge
Rattlås avaktiverat. Vissa
funktioner kan användas.
Motorns elsystem är inte
inkopplat.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart *
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless
drive, se sidan 122) hållas i nyckelläge III tills
motorn har startat.
Vrid nyckeln till startläge III och släpp den
bara – startmotorn arbetar sedan automatiskt tills motorn har startat.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Hela elsystemet är
inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn aktiveras. Fjärrnyckeln släpps då motorn
startat och fjädrar då tillbaka
till körläge.
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Ett tickande ljud kan höras om
nyckeln hamnar i ett mellanläge – vrid då nyckeln till läge II och tillbaka för
att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan informationsdisplayen visa ett
varningsmeddelande och bilen går inte att
starta. Gör då så här:
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vrid ratten
så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
06
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
145
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil, se sidan 144.
OBS
Startspärren aktiveras vid upprepade startförsök. Innan nytt startförsök kan göras
måste startnyckeln/-vredet först vridas tillbaka till läge I eller 0.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök; kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
VARNING
Motorvärmare*
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket, gör
följande:
1. Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.
OBS
2. Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge
III.
06
3. När motorn startat; lätta gaspedalen efter
hand som motorns varvtal ökar.
Om motorn inte startar efter
10 sekunder, andra försöket
Vrid fjärrnyckeln/startvredet till nyckelläge III tills motorn startar, dock ej längre
än 60 sekunder.
Om motorn fortfarande inte startar
146
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Vänta en minut, tryck ned gaspedalen helt
och upprepa föregående moment.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk vid extrem kyla göra att motorn blir
svårstartad. Det undviks genom att ha
reservdunken fylld med 95-oktanig
bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 137.
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
06
147
06 Start och körning
Keyless drive*
Allmänt
Start av bilen
Start med fjärrnyckel
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
Tryck in och vrid startvredet till nyckelläge III.
06
148
1. Vrid först startvredet till nyckelläge II och
vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se
sidan 49.
G019420
G019410
Dieselmotor
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 122.
Om fjärrnyckelns batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrnyckeln som startvred.
Startvredet i startlåset används på samma sätt
som en fjärrnyckel. En förutsättning för att bilen
ska starta är att bilens fjärrnyckel finns i kupén
eller i lastutrymmet.
1. Tryck in spärren i startvredet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Dra ut startvredet ur startlåset.
3. Stick in fjärrnyckeln i startlåset och starta
på samma sätt som med startvredet.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
Växlingsindikator – GSI*
GSI – Gear Shift Indicator –
meddelar föraren när det är
mest fördelaktigt att växla.
Indikeringen görs med en pil
för upp- respektive nedväxling i kombinationsinstrumentets nedre informationsdisplay, se sidan 47.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Växelmönster 6-växlad låda.
Växelmönster 5-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
06
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur P-läget.
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
eller
G018264
R – Backläge
06
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, 1, 2, 3,
4, 5 eller 6, se sidan 47.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur N-läget om
bilen stått still längre än 3 sekunder.
D – Körläge
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 47.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Geartronics manuella växellägen (+/–)
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
150
06 Start och körning
Automatväxellåda
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Stillastående bil med motorn igång:
G020237
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Parkeringsläge (P-läge)
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste fjärrnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i
N-läget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln måste vara i läge II.
``
151
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
Kallstart
Automatisk växellåda Powershift*1
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
06
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrnyckeln till
botten.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
1
152
Bara på 4-cyl modell 2.0 och 2.0D.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G018264
G018263
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
Powershift är en sexstegad automatisk växellåda som, till skillnad mot en konventionell
automatväxellåda, har dubbla mekaniska
kopplingslameller. En konventionell automatväxellåda har en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motorn till växellådan.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic, beskriven i föregående avsnitt.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för varm,
t. ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en
uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks genom
att bilen upplevs skaka och vibrera, varningssymbolen tänds och informationsdisplayen
visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller
med påkopplat släpfordon kan växellådan bli
för varm. Växellådan svalnar vid stillastående,
med nertryckt färdbroms och motorn på tomgång.
Överhettning vid körning i långsam kö kan undvikas genom att köra etappvis: Stå stilla och
vänta med foten på färdbromsen tills en lagom
sträcka byggts upp i framförvarande trafik, kör
fram ett stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still i
ett uppförslut – håll inte bilen still med gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
06
``
153
06 Start och körning
Automatväxellåda
Symbol
A
06
Display
Köregenskaper
Åtgärd
VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsenA.
VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNARAST
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.
VÄXELLÅDAN KYLS LÅT MOTORN GÅ
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
154
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA
SNARAST ignoreras kan värmen i växellådan bli så hög att kraftflödet mellan motor
och växellåda tillfälligt bryts för att hindra
kopplingen från att haverera – bilen förlorar
då drivningen och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel
nivå.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 52.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca 5 gånger hårdare
på bromspedalen jämfört med när motorn är
igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt
vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom
bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad
med EBA (Emergency Brake Assistance) kan
detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Låsningsfria bromsar – ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i 2 sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
``
155
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskraftsförstärkning – EBA
Vid behov av en snabb inbromsning ger EBA
(Emergency Brake Assist) full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner.
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen – funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar.
Funktionen är hela tiden aktiv. Den går inte att
stänga av.
VARNING
06
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
156
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 67.
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Dragkraftsfunktion
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
Reducerat ingrepp
Handhavande
1. Vrid tumhjulet tills STC/DSTC-menyn
visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar
respektive systems ingående funktioner.
STC
Antisladdfunktion
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET-knappen tills STC/DSTCmenyn ändras.
DSTC
X
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
G029057
Funktion/System
Antisladdfunktion
Tumhjul1
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
RESET-knapp1
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
1
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
Systemet förblir reducerat tills föraren återaktiverar det eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är DSTC tillbaka i
dess normalläge igen.
06
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Meddelanden i informationsdisplay
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
• Fast sken i två sekunder innebär system-
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
> Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt – kör till en verkstad. En
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
STC-/DSTC-system
06
Information
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
Läs meddelandet i informationsdisplayen.
158
Uppträder symbolen
på följande sätt:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
kontroll vid start av motor.
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt om parkeringshjälp
• Enbart bakåt.
• Både framåt och bakåt.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Systemet sätts på automatiskt när bilen
startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit
visas på ljudanläggningens display.
06
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter
när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se sidan 77.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
06
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 162.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
06
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
VARNING
Aktivera/avaktivera
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 52.
BLIS systemmeddelande
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
06
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
Knapp för Av/På (placering av knapp beror på
övrig vald utrustning).
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda – rengör
linserna.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Innebörd
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS AV
BLIS-systemet är
avstängt.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Rengöring
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
G018177
Text i display
OBS
Om BLIS' indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
06
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Reflex från blank våt vägbana.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång motorn, se sidan 167.
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
•
Bogsering
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 145.
Modell 2.0 och 2.0D med automatlådan
Powershift bör inte bogseras eftersom den är
beroende av att motorn är igång för att få tillräcklig smörjning.
VIKTIGT
VARNING
Undvik bogsering.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
2. Startnyckeln måste vara kvar i läge II under
hela bogseringen.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte längre
än 10 km och inte högre hastighet än
10 km/h. Observera att bilen alltid
måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
164
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
Automatisk växellåda Powershift
OBS
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
Fjärrnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
nyckeln ur startlåset under körning eller när
bilen bogseras.
VIKTIGT
06
VIKTIGT
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Montering bogserögla
Ta fram bogseröglan (1) som ligger under
golvluckan i bagagerummet.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
• Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
• Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
06
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
``
165
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 170.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06
166
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets
pluspol (2+).
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt den svarta startkabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
Om startbatteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bil. Kontrollera alltid att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så
att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
9. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma på
den röda startkabeln.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
167
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 266.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpfordon.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med en Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för körning med släpfordon.
• Lägg lasten i släpfordonet så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
06
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 184.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Undvik att köra med släpfordon vid stigningar över 12 %.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpfordon uppför en lång brant stigning.
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 266.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpfordon.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
1
168
Smörj inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Dieselmotor 5cyl
• Om motorn börjar bli för varm visar instrumentpanelen ett textmeddelande som
rekommenderar att byta till en lägre växel
– följ given rekommendation.
• Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatisk växellåda
Överhettning
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
lat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. För växelväljaren till körläge D.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift på sidan 153.
06
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Dra åt parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till parkeringsläge P.
4. Släpp färdbromsen.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopp-
169
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring dragkrok
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 172.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
06
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
G031115
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G009522
G009519
G009518
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
854
98
100
140
130
113
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
171
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
06
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering dragkrok
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in
och vrid låsratten moturs
tills ett
klick hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
174
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning dragkrok
2. Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 170.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 266.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln eller bakluckans glasyta.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i lastutrymmet
06
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se
sidan 110.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
176
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Användning av lasthållare*
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Ljusbild för vänstertrafik.
G021422
Strålkastare med Active Bending Lights
G021421
Strålkastare med halogenljus
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Xenonlampa ska
byte av strålkastaren utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Lampan kräver särskild försiktighet
eftersom den är utrustad med ett högspänningsaggregat.
177
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul* .........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
180
184
186
188
190
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 184.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
07
180
Nya däck
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
205
Däckets bredd (mm)
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
55
Förhållandet mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
T
190 km/h
R
Radialdäck
H
210 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
V
240 km/h
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
270 km/h
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Y
300 km/h
Däckens ålder
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
07 Hjul och däck
Allmänt
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att
bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Däck med slitagevarnare
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Jämnare slitage och underhåll
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
G020323
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 184. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10
000 km intervall. Volvo rekommenderar dig att
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall minst slitna däcken alltid sitta
bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att
häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen
fortsätter rakt fram istället för att bakänden
sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
07
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
``
181
07 Hjul och däck
Allmänt
Snökedjor
VIKTIGT
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Hjulmuttrarna ska dras åt, (1) med 110 Nm
respektive (2) med 130 Nm. Vid alltför hård
åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
VARNING
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Låg hjulmutter.
Hög hjulmutter med fast bricka.
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment.
07
Det finns två olika modeller av hjulmuttrar
beroende på om fälgarna är tillverkade av stål
eller aluminium.
1. Dra åt hjulmuttrarna av modell (1) med
110 Nm. Dra åt hjulmuttrarna av modell (2)
med 130 Nm.
2. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant från
övriga muttertyper eftersom den har en roterande konisk tryckbricka.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjul-
182
07 Hjul och däck
Allmänt
sida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på
pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
OBS
Dra åt de låsbara hjulmuttrarna med
110 Nm.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Sommar- och vinterhjul
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
G020325
Reservhjulet Temporary Spare*
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 184.
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 188, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
07
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
• Däcktryck för bilens rekommenderade
Rekommenderat däcktryck
däckdimension
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G007505
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
07
1
184
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
eras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken avser
kalla däck. (Med kalla däck avses att däcken
har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontroll-
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för max last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
Last, 1 – 3 personer
Fram (kPa)
A
Max last
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
T5
195/65 R15
0–160
230
210
250
250
250
1.6
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
0–160
230
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
2.0F
2.0
D2
T5
215/45
R18C
205/55 R16
D3
D4
Temporary Spare Tyre
A
B
C
Hastighet
(km/h)
07
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa.
Bränsleekononomisk körning, se sidan 184
1.6 och 1.6D DRIVe kan inte välja detta däck.
185
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
07
Reservhjul* och domkraft*
Bilens originaldomkraft*
Använd originaldomkraften* endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul* med domkraft* och hjulmutternyckel* finns under golvet i lastutrymmet.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Framtagning av reservhjulet
Reservhjulet hålls fast med en genomgående
skruv.
1. Vik upp lastgolvet.
2. Skruva ur fästskruven och lyft ur hjulet.
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul* och domkraft*, placering i
lastutrymmet
Hjulmutternyckel*.
Domkraft* och vev, fastdraget med en
spännrem.
Reservhjulet med fälgsidan nedåt skruvas
fast med den genomgående skruven.
Verktyg – återplacering
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
• För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas så att den passar in i
reservhjulet.
• För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
07
Första hjälpen*
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad i lastutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G020331
1. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckel* som ligger under mattan i
lastutrymmet. Om annan domkraft väljes,
se sidan 205.
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
07
G020332
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet avsett
för domkraften, enligt bilden och att foten
är placerad lodrät under detta fäste.
Kupolhjulmuttrar med fasta brickor
(åtdragningsmoment: 130 Nm).
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
VIKTIGT
Marken skall vara fast, slät och får inte luta.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 110 Nm.
07
Standardhjulmuttrar och kupolhjulmuttrar
med roterande brickor (åtdragningsmoment: 110 Nm).
189
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätning, allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Ditsättning av däcktätningssats
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen och vid baksätet . Välj
det eluttag som är närmast det punkterade
däcket.
VARNING
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
07
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssats
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i lastutrymmet.
1. Fäll upp lastgolvet.
2. Lossa skruven och ta bort hållaren.
3. Lyft upp däcktätningssatsen.
1. Lägg ner däcktätningssatsen.
2. Passa in hållaren i reservhjulsbaljans inre,
samt nedre spår
3. Skruva fast skruven.
OBS
Vid felaktig ditsättning av hållaren kan däcktätningssatsen skramla.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
Översikt
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
G020400
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
Strömbrytare
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
Kabel
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
7. Sätt i kabeln i 12-V uttaget och starta bilen.
07
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
07
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i lastutrymmet.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Förvaras oåtkomligt för barn.
07
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
Rengöring.............................................................................................. 196
Bättring av lackskador.......................................................................... 200
Rostskydd............................................................................................. 201
194
BILVÅRD
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av underredet.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
08
196
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer).
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
och takklädsel
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten. Andra kemikalier
kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Till fläckar på mattan kan man också använda
Volvos rengöringsmedel, efter dammsugning.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
08
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt tex``
197
08 Bilvård
Rengöring
tilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. För rengöring av säkerhetsbälten,
använd vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till
att säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100 och är behandlad
för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
08
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
VIKTIGT
•
•
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
VIKTIGT
Vassa föremål kan skada lädret. (Till exempel ringar.)
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Tvättråd för läderratt
Tvättråd för läderklädsel
• Ta bort smuts och damm med en mjuk för-
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
Om ratten får fläckar:
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med lädervårdsmedel.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
fuktad svamp och neutral tvål.
läderratten med skydd av plast.
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5%- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som grupp I.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
198
08 Bilvård
Rengöring
2. Samma procedur som grupp I.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
08
199
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t.ex. skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 264.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
1
200
• Grundfärg (primer) på burk
• Sprayburk eller färgpenna1
• Maskeringstejp.
Följ instruktionerna som finns i färgpennans förpackning .
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas,
rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig.
08
201
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
202
204
205
206
207
212
213
215
221
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning, därför rekommenderar Volvo dig att alltid
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
204
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
09
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Kontrollera regelbundet
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MIN-
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
och MAX-markeringarna på expansionstanken.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
VARNING
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
205
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
Öppning av motorhuv
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. (I högerstyrda bilar är
handtaget placerat längst till höger.) Det
hörs när spärren släpper.
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
3. Öppna huven.
Mätsticka för motorolja1
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
1
206
Motorrum
Placeringen varierar beroende på motoralternativ
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
Påfyllning för motorolja1
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Luftfilter1
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Mätsticka, bensinmotorer.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
G020340
Kontroll av motorolja och oljefilter
G020338
Motorrumsdekal för oljekvalitet
09
Mätsticka, dieselmotorer. (D5 har en elektronisk
mätsticka.)
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 271.
``
207
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
208
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 271 för
påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil
Oljekontroll
1. Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
G020336
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. För mer information
rekommenderar Volvo att kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 271 för påfyllningsbar
volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Spolarvätska, påfyllning
Meddelande
Motoroljenivå OK
Allt normalt.
Motoroljenivå
Vänta...
Systemet initieras,
visas under
ca 2 sekunder.
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 59.
Motoroljenivå Fyll
på 1 l olja
Fyll på motorolja
Kontroll av oljenivå:
Motoroljenivå
Serv. erfordras
Visas då systemet
har upptäckt något
som behöver avhjälpas för att kunna
leverera rätt information avseende
oljevolym.
För motorer med elektronisk mätsticka1
1. Slå på tändningen till nyckelläge II, se
sidan 144.
2. Vrid tumhjulet till position "Motoroljenivå".
> Då visas vilken oljenivå som finns i
motorn.
OBS
Oljenivån uppdateras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte känna av
förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Om motorolja fyllts på eller tappats av så
måste bilen köras ca 30 km innan den uppmätta oljenivån blir korrekt.
1
09
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 273.
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd frostskyddsmedel under vintern så att
det inte fryser i pump, behållare och slangar.
Gäller enbart för diesel (D5).
``
209
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
OBS
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
210
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 273.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare2. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 273.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
2
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 271.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
211
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
1. Fäll upp torkararmen.
Byte av torkarblad, vindruta
2. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
3. Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
> Kontrollera (3) att bladet sitter fast
ordentligt och fäll ner torkararmen.
G020330
Byte av torkarblad, bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
G007444
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 196.
VIKTIGT
1. Fäll torkararmen utåt.
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
G020329
2. Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
212
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
> Kontrollera att det sitter fast ordentligt
och fäll tillbaka torkararmen.
09 Underhåll och service
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
09
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
``
213
09 Underhåll och service
09
Batteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Ditsättning av batteri
1. Sätt batteriet på plats.
2. Sätt dit klamman som håller batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
4. Anslut pluskabeln.
Explosionsfara.
5. Anslut minuskabeln.
6. Sätt dit täckkåpan över batteriet.
Byte av batteri
Borttagning av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur fjärrnyckeln.
2. Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska
system ska lagra information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa minuskabeln.
5. Lossa pluskabeln.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
7. Lossa klamman som håller batteriet.
8. Lyft bort batteriet.
214
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
277.
09
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor, instegsbelysning och handskfacksbelysning
• Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Bromsljus
• Active Bending Lights (ABL)
VARNING
På bilar utrustade med Xenonlampa ska
byte av strålkastaren utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Lampan kräver särskild försiktighet
eftersom den är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
1. Ta ur fjärrnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
``
215
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Halvljus
Helljus
Ditsättning av ny glödlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
3. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
4. Dra ut glödlampan.
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vänster strålkastare:
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
vrid lamphållaren moturs.
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
vrid lamphållaren medurs.
Höger strålkastare:
4. Sätt tillbaka plastlocket.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 215.
4. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
216
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
1. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
2. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
3. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
09
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
``
217
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
7. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
3. Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
8. Fäst lamphuset med skruven och tryck tillbaka panelen.
4. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
Losstagning av glödlampshållare
5. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
6. Byt glödlampa.
7. Anslut kontaktstycket.
8. Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
2. Dra kåpan rakt ut i riktning mot bilens mitt
med hjälp av ett verktyg, se bild ovan.
> (Lossa clipsen (1) och dra rakt ut (2).)
3. Skruva bort lamphusets skruv och ta fram
lamphuset.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån lastutrymmet.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
5. Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
6. Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
218
2. Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger
panel för att komma åt lamporna.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Nummerskyltsbelysning
Lastutrymme
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Lossa glaset försiktigt.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
G007613
Placering av glödlampor i baklampa
09
Bromsljus
Positions-/parkeringsljus och dimbakljus
Positions-/parkeringsljus
Backljus
Blinkers
4. Byt till ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
Positions-/parkeringsljus
OBS
Dimbakljus lyser endast i vänster baklykta
på vänsterstyrd bil och i höger på den
högerstyrda.
``
219
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel*
Kupébelysning i lastutrymme
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
Belysningen i lastutrymmet består även av en
lampa på vänster sida i lastutrymmet.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
2. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
G020253
G010326
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
220
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
09
auktoriserad Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Volvo rekommenderar då att en
``
221
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
• 19-36 är av typ "MiniFuse".
• 7-18 är av typ "JCASE" och för att byta
rekommenderas att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad.
• 1-6 är av typ "Midi Fuse" och får enbart
bytas av en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
222
09 Underhåll och service
09
G020250
Säkringar
1.
Kylarfläkt
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
2.
Styrservo (exkl. 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
18.
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
10.
Fläkt klimatenhet
40 A
Matning till säkringscentral i
kupé
40 A
60 A
11.
Strålkastarrengörare
20 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
12.
Matning till eluppvärmd bakruta
30 A
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC*
80 A
13.
Startmotorrelä
30 A
Glödstift (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Dragkablage*
40 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reservplats
ABS-pump
40 A
16.
Matning till infotainment
4.
5.
6.
7.
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare*
20 A
22.
Reservplats
–
–
30 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23.
Motorstyrenhet ECM (5-cyl.
bensin), Transmission (TCM)
(5-cyl auto)
33.
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
aut.)
15 A
Eluppvärmt bränslefilter,
PTC-element oljefälla (5-cyl.
diesel)
20 A
25.
Stödbatteri (DV6B)
10 A
26.
Startlås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
10 A
24.
28.
Reservplats
–
29.
Dimljus fram
15 A
30.
Motorstyrenhet ECM (1.6 l
bensin, 2.0 l diesel)
3A
Spänningsregulator generator 4-cyl.
10 A
31.
34.
35.
36.
32.
224
Insprutningsventiler (5-cyl.
bensin), lambdasond (4-cyl.
bensin), laddluftkylare (4-cyl.
diesel), luftmassemätare och
turbokontroll (5-cyl. diesel)
10 A
Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin), motorstyrenhet (5-cyl. diesel), dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)
20 A
Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin),
bränslepump (4-cyl. diesel),
tryckvakt klimatanläggning
(5-cyl.), glödstift och EGR
avgasrening (5-cyl. diesel)
10 A
Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering PTCelement oljefälla (5-cyl. bensin), motorstyrenhet ECM (5cyl. diesel), canister (bensin),
insprutningsventiler (1.8/2.0 l
bensin, MAF luftmassemätare
(5-cyl. bensin, 4-cyl. diesel),
turbokontroll (4-cyl.diesel),
tryckvakt servostyrning (1.6 l
bensin), EGR avgasrening (4cyl. diesel)
15 A
Motorstyrenhet ECM (exkl. 5cyl. diesel, gaspedalgivare,
lambdasond (5-cyl. diesel))
10 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 222.
Byte av säkringar
1. Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng säkringscentralen i omvänd ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
``
225
09 Underhåll och service
09
Säkringar
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Telefon, ljudanlägging,
RTI*, Bluetooth*
15 A
SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.)
10 A
Eluttag, kupé
15 A
50.
Reservplats
51.
Tillsatsvärmare för kupé,
bränslefilterrelä eluppvärmning
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
52.
–
53.
Servostyrning
10 A
Innerbelysning
5A
54.
Parkeringsassistans,
Xenon*
10 A
Keyless styrenhet
20 A
SRS-system
10 A
55.
10 A
Diagnosuttag, bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, extraljus
reläspole
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
Taklucka
20 A
58.
5A
15 A
Fjärrkontroll styrenhet,
Styrenhet siren
57.
Belysning kupé, handskfack och insteg
Spolare, bakrutetorkare
56.
62.
226
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
63.
Reservplats
64.
RDAR
65.
Infotainment
66.
Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning
–
78.
Reservplats
79.
Backljus
80.
-
-
81.
Reservplats
–
10 A
82.
Matning höger framdörr
25 A
–
83.
Matning vänster framdörr
25 A
Passagerarstol elmanövrerad
25 A
5A
–
5A
67.
Reservplats
68.
Konstantfarthållare
5A
84.
69.
Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp
5A
85.
Förarstol elmanövrerad
25 A
86.
Innerbelysning, lastutrymmesbelysning, elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F)
5A
70.
Reservplats
–
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Taklucka, konsol för
innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak,
autodimspegel
5A
74.
Relä bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Reservplats
–
09
227
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
230
232
236
241
244
245
252
255
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
mentsystemet kan enkelt användas med kontrollpanelen och med knappsatsen* i ratten, se
sidan 66. I displayen (2) visas meddelanden
och information om den aktuella funktionen.
10
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3). Tryck då
först på MENU och sedan siffran/siffrorna för
det önskade menyvalet.
Ljudanläggningen
G020245
Till/från
POWER - Tryckknapp, ljudanläggning på/
av
Display
Knappsats
MENU - Går till menysystemet
Navigeringsknappar
EXIT - Går ur menysystemet
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när fjärrnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills fjärrnyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång fjärrnyckeln vrids till läge I.
ENTER - Väljer/aktiverar/avaktiverar
1
230
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
Menyhantering
FM-radio med RDS, AM-radio och cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer/aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats. Infotain-
Utrustning
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ och Dolbyikonen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
10 Infotainment
Allmänt
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10
231
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 234.
10
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD,
USB och AUX.
Externa ljudkällor
Allmänt
Med MODE-knappen väljer du vilken extern
ljudkälla du vill använda.
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD, AUX och USB
(t. ex. iPodŸ)1
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
TUNING – Vridknapp
Val av spår kan ske på följande tre sätt:
SOUND – Tryckknapp
• Vrid TUNING (4) med- eller moturs.
• Använd navigationsreglagets (6) höger-
Navigeringsknapp – Menyhantering
232
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
VOLUME – Vridknapp
Volym
AUX-ingång
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 66. Ljudvoly-
USB-ingång*
1
AUX- och USB-ingångarna ger möjlighet att
koppla in en extern ljudkälla, t. ex. en iPodŸ1
eller mp3-spelare.
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
eller vänsterknapp för att stega fram till
önskat spår.
• Med knappsatsen i ratten.
10 Infotainment
Audiofunktioner
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för
cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För
mer information, se sidan 241.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av
USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller
annat än spelbara musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
2
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
10
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck på SOUND (5) bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänsFör information om USB och iPodŸ i kombination med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB och iPodŸ Music Interface.
AUX
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
ter högtalare.
• CENTER2 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic IIŸ måste vara
aktiverat för att justering ska vara möjlig, se
under rubriken Aktivera/avaktivera surround-ljud nedan.
• SURROUND2 – Nivå för surround. Pro
Logic IIŸ måste vara aktiverat för att justering ska vara möjlig, se under rubriken Ljudinställningar nedan.
Premium Sound.
``
233
10 Infotainment
Audiofunktioner
Surround2
G021216
10
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/avaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
DolbyŸ-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic IIŸ är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
Equalizer fram/bak4
Automatisk volymkontroll5
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
3. Stega till Equalizer fram… eller Equalizer
bak… och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera surround-ljud
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
3. Stega till Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD…eller Surround
AUX… och tryck ENTER.
4. Stega till Dolby Pro Logic II3, 3kanalsstereo eller Av och tryck ENTER.
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT utan att spara inställningar.
Justera automatisk volymkontroll
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll…
och tryck ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
2
3
4
5
234
Premium Sound.
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
Ej Performance
10 Infotainment
Audiofunktioner
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. bas, diskant och equlizer* är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
Stationssökning
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
10
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Gör ett kort tryck på
eller
.
Radion söker då automatiskt nästa starka station.
Manuell förvalslagring
Manuell stationssökning
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
FM/AM – Val av frekvensband
En station kan även ställas in med ett långt
eller
. Eller med knappsatsen i
tryck på
ratten:
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
Håll inne
eller
på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
1. Ställ in en station.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automat-lagrade
förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
236
Tryck EXIT (6).
10 Infotainment
Radiofunktioner
Välja autolagrat förval
Scanning
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter autoläget.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på den förvalsknapp vars station du
vill flytta.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> SCAN visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en
RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafik-
10
information eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 240. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (Nyheter), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.
Om man vill återgå till den avbrutna ljudkällan
innan meddelande eller programtyp avslutats,
tryck EXIT.
``
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera TP
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
5. Stega till TP-station… och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuv. station
eller TP från alla stationer i displayen.
6. Tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
Nyheter
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
G021221
TP från nuvarande station/alla stationer
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
Nyheter visar att funktionen är aktiv.
1. Välj en FM-station.
Aktivera/avaktivera nyheter
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
238
1. Välj en FM-station.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation… och tryck
ENTER.
> Antingen visas Tryck ENTER för
nyheter från nuvarande station
enbart. eller Nyheter fr. alla
stationer i displayen.
5. Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Popmusik och
Klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
G021222
10
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG se sidan 239. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 230.
Aktivera/avaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Visning av programtyp
Automatisk frekvensuppdatering – AF
4. Stega till Välj PTY… och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och avaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning EXIT för att avbryta. visas i displayen.
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er…
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera AF
Aktivera/avaktivera visning
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Radiotext
Regionala radioprogram – REG
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
Regional visar att funktionen är
aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
10
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck med navigeringsknappen
söker då
vidare efter en annan sändning av de valda
programtyperna.
Aktivera/avaktivera radiotext
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
G021223
1. Aktivera PTY.
Aktivera/avaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/avaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till EON… och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
240
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt… och tryck
ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren/cd-växlaren* stödjer även ljudfiler
av formaten mp3 och wma.
10
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkälla (CD, AUX, USB*)
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet MATA UT
ALLA visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans mappstruktur in. Beroende av skivans
kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans mappstruktur genom tryck på
ENTER. Navigering i mappstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menyoch mappar
struktur. Ljudfiler har symbolen
har symbolen
. Uppspelning av ljudfiler
startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
10
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RND FLD betyder att ljudfilerna i en mapp
på aktuell cd spelas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera slumpval (cdspelare)
3. Stega till En skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
Om en vanlig musik-cd spelas:
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Skivtext
Slumpval
Om en skiva med ljudfiler spelas:
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen2.
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/avaktivera
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar1 endast på aktuell skiva.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
Aktivera/avaktivera slumpval (cdväxlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
1
2
242
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Gäller cd-växlaren.
Gäller cd-växlaren.
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
10 Infotainment
Cd-funktioner
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att
cd-spelaren skadas.
10
243
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-MENY
TP
5.
Skivtext
6.*
Ljudinställningar…
1.
Nyheter
2.
TP
3.
PTY…
För cd-växlare* med cd-skiva vald.
4.
Radiotext
1.
5.
Avancerade radioinst…
2.
6.*
Ljudinställningar…
AM-MENY
1.*
Ljudinställningar…
CD-MENY
USB-MENY*
2.
Random…
3.
Nyheter
Random…
4.
TP
Nyheter
5.
Spårinformation
3.
TP
6.
Ljudinställningar…
4.
Skivtext
5.*
Ljudinställningar…
CD-MENY
För cd-växlare* med mp3-skiva vald.
1.
Random
1.
Spellista
2.
Nyheter
2.
Random…
3.
TP
3.
Nyheter
4.
Skivtext
4.
TP
5.*
Ljudinställningar…
5.
Skivtext
6.*
Ljudinställningar…
AUX-MENY
1.
Spellista
1.
AUX-ingångsvolym…
2.
Random…
2.
Nyheter
3.
Nyheter
3.
TP
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudinställningar…
Spellista
CD-MENY
För cd-spelare med mp3-skiva.
4.*
1.
För cd-spelare med cd-skiva.
CD-MENY
244
4.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets delar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Antenn1
10
Knappsats i ratten. Med knappsatsen kan
de flesta av telefonsystemets funktioner
användas, se sidan 247.
Mikrofon. Mikrofonen för handsfree är
placerad i taket vid solskyddet.
Kontrollpanel i mittkonsol. Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan
styras från kontrollpanelen.
1. Aktivera telefonen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
3. Tryck ENTER.
SIM-kortsläsare
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen då IDIS bedömer att trafiksituationen kräver hög uppmärksamhet.
tessluren*, parkera först på en säker plats.
•
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
246
Ringa nödsamtal
IDIS
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekre-
Finns endast till inbyggd telefon eller RTI.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon nätoperatör.
Sekretesslur*
Allmänt
1
Nödsamtal
Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas 5 sekunder innan de kopplas vidare. Om
rådande trafiksituation fortfarande kräver hög
uppmärksamhet från föraren kan det inkommande samtalet kopplas vidare till telefonsvararen. Missade samtal visas i displayen.
IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 6.5, se
sidan 252.
G020244
Telefonsystemets delar
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta nätoperatören om byte av SIM-kort behövs.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Extra SIM-kort
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet
ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 252.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 246.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
EXIT – Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
Väntande samtal
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om fjärrnyckeln vrids till läge 0 när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen
automatiskt till samma läge nästa gång fjärrnyckeln vrids till läge I eller II.
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
Aktivera telefonsystemet
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 251.
Parkera/återta samtal
3. Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
2. Stega till Parkera samtal eller Fortsätt
och tryck ENTER.
Telefonsystemets funktioner kan bara
användas när telefonen är i aktivt läge.
1. Tryck PHONE.
Samtalshantering
Ringa upp
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
OBS
Om sekretessluren* är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur och handsfree under samtal, se
sidan 251
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
Håll PHONE intryckt tills telefonen avaktiveras.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
248
Tryck PHONE.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck PHONE.
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ringa under pågående samtal
1. Parkera samtalet.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
Växla mellan samtalsparter
1. Tryck MENU eller ENTER.
2. Stega till Pendla och tryck ENTER.
Ta emot samtal
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 252.
Starta konferenssamtal
Avsluta samtal
Ett konferenssamtal består av tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter att ett
konferenssamtal har påbörjats kan inga fler
parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas
om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Tryck EXIT eller lägg på luren.
Avvisa samtal
Tryck EXIT.
2. Tryck MENU eller ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
3. Stega till Koppla samman och tryck
ENTER.
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
Om sekretessluren* används
regleras ljudvolymen med en
ratt på sidan av luren.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 6.4.3 på sidan 252. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Textinmatning
Knapp
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
10
tuv8üù
wxyz9
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Trycks in kort om två tecken
ska skrivas efter varandra
med samma knapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
[email protected]*#&$£/%
Växla mellan versaler och
gemener.
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Nummerhantering
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
jkl5
Telefonbok
mno6ñöòØ
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
Lagra kontakter i telefonboken
10
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
1. Tryck MENU.
3. Stega till Kopiera alla… och tryck
ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Ny kontakt och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
3. Stega till Snabbuppringning… och tryck
ENTER.
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
1. Tryck MENU.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
6. Stega till Ta bort och tryck ENTER.
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
1. Tryck MENU.
250
Snabbuppringning
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
3. Stega till Rensa SIM eller Rensa
telefonen och tryck ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
1. Tryck MENU.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
OBS
När telefonen har aktiverats tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning… vara aktiverat i menyn
Telefonbok…, se sidan 254.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck
ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
2. Parkera samtal/Fortsätt – Återuppta
eller parkera pågående samtal.
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara
användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
1. Koppla bort mikrofon/Mikrofon på –
Sekretessläge.
4. Skriv text och tryck ENTER.
3. Handsfree/Sekretesslur – Använd
handsfree eller sekretesslur*.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Telefonbok – Visa telefonboken.
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
5. Koppla samman – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än två parter är anslutna)
6. Pendla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
SMS – Short message service
Läsa SMS
OBS
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
10
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
Specifikationer
3. Stega till Läs och tryck ENTER.
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
Skriva och skicka
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
A
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
I telefonen, plus antalet minnesplatser som finns på SIMkortet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppringning…
4.6.2.
Vid upptaget
Samtalslista…
2.4.1.
Aktivt
4.6.3.
Obesvarade
1.1.
10 senast missade
2.4.2.
Välj nummer
4.6.4.
Kan ej nås
1.2.
10 senast mottagna
2.5.
Rensa SIM
4.6.5.
Faxsamtal
1.3.
10 senast uppringda
2.6.
Rensa telefonen
4.6.6.
Datasamtal
1.4.
Ta bort lista…
2.7.
Minnesstatus
4.6.7.
Avbryt alla
1.5.
2.
1
252
2.4.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.
Biltelefon
1.4.3.
Mottagna samtal
3.2.
Skriv nytt
5.2.
Lägg till telefon
1.4.4.
Uppringda nummer
3.3.
Meddelandeinställningar…
5.3–7. Tillagda telefoner1
3.
Meddelanden…
Samtalslängd…
3.3.1.
SMSC-nummer
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid…
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelandetyp…
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
4
Samtalsinställningar…
4.1.
Skicka mitt nummer
Telefonbok…
4.2.
Samtal väntar
2.1.
4.3.
Autosvar
Sök
2.2.
Ny kontakt
4.4.
Autom. återuppringning
2.3.
Kopiera alla…
4.5.
Nr till telefonsvarare
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling…
2.3.2.
Telefon till SIM
Maximalt 5 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4.6.1.
Alla samtal
5.
Växla telefon
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6.
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
Välja nät…
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Välja manuellt
SIM-säkerhet…
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
6.2.3.
Automatisk
1.4.1.
Alla samtal
2.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
6.3.
Redigera PIN-kod
1.4.2.
Missade samtal
6.4.
Ljud och volym…
1.4.3.
Mottagna samtal
6.4.1.
Ringsignalvolym
1.4.4.
Uppringda nummer
6.4.2.
Ringsignaler…
1.5. Samtalslängd
6.4.3.
Dämpa radio
2.5. Rensa SIM
6.4.4.
Meddelandesignal
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
1.5.1.
Senaste samtal
Radera hela minnet i telefonen.
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
6.5.
IDIS
6.6.
Återställ telefoninställn.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslista
2.4.1
Aktivt
2.4.2
Välj nummer
10
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Rensa telefonen
2.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
1.1. 10 senast missade
2. Telefonbok
3. Meddelanden
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Sök
3.1. Läs
Sök efter namn i telefonboken.
1.2. 10 senast mottagna
2.2. Ny kontakt
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 249.
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
1.3. 10 senast uppringda
2.3. Kopiera alla
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Ta bort lista
2.3.1.
SIM till telefon
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Telefon till SIM
3.2. Skriv nytt
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställningar
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för informa``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
tion om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
10
3.3.1.
SMSC-nummer
3.3.2.
Giltighetstid…
3.3.3.
Meddelandetyp…
4. Samtalsinställningar
4.1. Skicka mitt nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
Vid upptaget
6.1.1.
Automatisk
4.6.3.
Obesvarade
6.1.2.
Välja manuellt
4.6.4.
Kan ej nås
6.2. SIM-säkerhet
4.6.5.
Faxsamtal
4.6.6.
Datasamtal
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
4.6.7.
Avbryt alla
5. Växla telefon
5.1. Biltelefon
Välj den inbyggda telefonen.
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
6.2.3.
Automatisk
6.3. Redigera PIN-kod
4.2. Samtal väntar
5.2. Lägg till telefon
Ändra PIN-koden. Skriv upp och spara koden
på ett säkert ställe.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
Lägg till mobiltelefoner till listan Tillagda telefoner.
6.4. Ljud och volym
4.3. Autosvar
5.3–7. Tillagda telefoner
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Välj att ansluta till en av de tillagda telefonerna
(maximalt 5 telefoner).
4.4. Autom. återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
4.5. Nr till telefonsvarare
Lagrar nummer till telefonsvararen.
4.6. Vidarekoppling
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6. Telefoninställningar
4.6.1.
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
Alla samtal
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6.4.1.
6.1. Välja nät
Ringsignalvolym
Reglera volymen på ringsignalen.
6.4.2.
Ringsignaler…
Det finns sju olika ringsignaler.
6.4.3.
Dämpa radio
Radion kan stängas av/på.
6.4.4.
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal.
254
4.6.2
Meddelandesignal
6.5. IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
6.6. Återställ telefoninställn.
Återgår till systemets fabriksinställningar.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Systemöversikt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 247.
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
Att komma igång
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 252.
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
OBS
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny i telefonmenyn, se
sidan 252.
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
10
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Mobiltelefon
Mikrofon
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
Samtalshantering
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 258.
Inkommande samtal
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
Samtalet avbryts med EXIT.
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Autosvar
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 257.
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera
under Telefonmeny…
Samtalsinställningar… Autosvar.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se
sidan 257.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
1
256
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Tryck ENTER.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Koppla bort mikrofon – ljudanläggningens mikrofon tystas.
• Överför samtal till mobil – samtalet
flyttas till mobiltelefonen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras under samtal.
Använd knappsatsen i ratten.
Ljudanläggningens volym
I telefonläge (TELEFON) kan ljudanläggningens volym justeras som vanligt med
VOLUME.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och
volym… Dämpa radio.
2
Ringvolym
Mer om registrering och anslutning
Gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignalvolym och justera med
/
på navigeringsknappen.
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registrering finns mobiltelefonen i listan med
tillagda telefoner. Högst en mobiltelefon kan
vara ansluten åt gången. Telefoner kan avregistreras under Telefonmeny…
Bluetooth… Ta bort telefon.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Ringsignal 1 o.s.v.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Använd mobilsignal.
10
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
Sätt ljudanläggningen i telefonläge
(TELEFON) och följ instruktionen i displayen
eller byt ansluten mobiltelefon genom att
använda menysystemet enligt nedan.
Menystrukturen finns i två varianter beroende
på om bilen enbart har BluetoothTM eller om
bilen även har inbyggd telefon.
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
• För bilar med enbart BluetoothTM görs
10
anslutningen under Telefonmeny…
Bluetooth… Växla telefon Lägg till
telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
• För bilar med inbyggd telefon och
BluetoothTM
görs anslutningen under
Telefonmeny… Växla telefon Lägg
till telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Avaktivera funktionen under Telefoninställningar…
Synkronisera telefonbok. Sökning av kontakter görs endast i den anslutna mobiltelefonens
telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
258
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok… Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med röststyrningsfunktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Samtalsinställningar… Nr till
telefonsvarare. Om inget nummer finns lagrat
kan denna meny nås med ett långt tryck på 1.
Tryck länge på 1 för att använda det lagrade
numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista….
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 249.
3.
3.1.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
/
på navigeringsinmatade tecken.
knappen stegar mellan tecken.
Menystruktur -
BluetoothTM
3.2.
Anslut fr. mobiltelefonen
3.4.
Car Bluetooth-info
4.1.
4.2.
5.
2.
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
Telefonbok…
2.1.
2.2.
2.
Samtalsinställningar…
Autosvar
Nr till telefonsvarare
3.
Telefoninställningar…
Samtalslista…
1.1.
1.
Ta bort telefon
3.3.
5.1.
1.
Lägg till telefon
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
med inbyggd telefon
3.1.2–6.Tillagda telefoner3
4.
Menyn för BluetoothTM handsfree finns i två
varianter. För bilar med enbart BluetoothTM
handsfree och för bilar med inbyggd telefon
och BluetoothTM handsfree.
Växla telefon
3.1.1.
handsfree
OBS
Bluetooth…
Ljud och volym…
5.1.1.
5.2.
Ringsignalvolym
5.1.2.
Ringsignaler…
5.1.3.
Dämpa radio
4.
Synkronisera telefonbok
5.
Samtalslista…
1.1.
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
10
Telefonbok…
2.1.
Sök
2.2.
Kopiera från mobiltelefon
Bluetooth…
3.1.
Ta bort telefon
3.2.
Anslut fr. mobiltelefonen
3.3.
Car Bluetooth-info
Samtalsinställningar…
4.1.
Autosvar
4.2.
Nr till telefonsvarare
Växla telefon
Sök
5.1.
Biltelefon
Kopiera från mobiltelefon
5.2.
Lägg till telefon
5.3–7. Tillagda telefoner3
3
Maximalt 5 telefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
10
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
260
Ljud och volym…
6.1.1.
Ringsignalvolym
6.1.2.
Ringsignaler…
6.1.3.
Dämpa radio
Synkronisera telefonbok
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
10
261
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
262
264
266
269
270
272
274
277
279
280
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
264
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
S40 och V50: Dekalen blir synlig när höger
bakdörr öppnas. C30 och C70: Dekalen blir
synlig när höger dörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
265
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
266
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1531
4266
I
Lastbredd, golv
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
1486
J
Bredd
1782
Lastlängd, golv
663
K
Bredd inkl. backspeglar
2039
E
Lasthöjd
642
F
Höjd
1447
G
Spårvidd fram
1535
Mått
mm
A
Hjulbas
2640
B
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt säte
D
713
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
11 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
VARNING
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
11
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För dekalens placering, se sidan 264.
Dragvikt och kultryck
Motor
Maxvikt, bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1.6
1200
50
D2
1300
75
``
267
11 Specifikationer
Mått och vikter
Motor
Maxvikt, bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
2.0F
1350
75
2.0
1350
övriga
1500
11
268
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
Motor
Motorkod
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/
rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500
– 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/15002750
5
81
77,0
1,560
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/17502750
5
81
77,0
1,984
16,5:1
11
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan
avläsas på motorn, se sidan 264.
269
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
11
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
270
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Viskositetsdiagram
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
1.6
A
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Påfyllningsbar volym mellan
Volym, inkl. oljefilter
MIN-MAX (liter)
(liter)
B4164S3
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
0,8
4,0
2.0F
B4204S4
Viskositet: SAE 5W–30
0,8
4,3
2.0
B4204S3
0,8
4,3
D2
D4162T
1,0
3,8
D4A
D5204T
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
1,0
5,9
T5A
B5254T7
Viskositet: SAE 0W-30/5W–30
1,3
5,8
11
För Europa gäller SAE 0W–30, för övriga marknader gäller SAE 5W-30
271
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
den får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste verkstad för service. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en auktoriserade Volvoverkstad.
Växellådsolja
Manuell växellåda
Volym (liter)
B6
1,6
MMT6
1,7
MTX75
1,8
M66
1,9
IB5
2,1
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
272
Volym (liter)
BOT 130 M
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätskor
Vätska
System
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
Kylvätska
1.6
5,8
2.0 och 2.0F
6,5
T5, manuell växellåda
7,0
T5, automatväxellåda
7,5
dieselmotorer 82 °C
D2
6,2
dieselmotor (D2) 83 °C
D3 och D4
8,5
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 %
vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotor (1.6) 82 °C
Köldmedium
Luftkonditionering
B
11
bensinmotorer 90 °C,
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
0,8 – 0,9
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt med samma specifikation.
Spolarvätska
4-cyl. bensin/diesel
4,0
5-cyl. bensin/diesel
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med
vatten rekommenderas vid minusgrader.
Bränsle
A
B
Bensin: 1.6, 2.0, 2.0F
ca. 55
Bensin: T5
ca. 62
Diesel: D2, D3 och D4
ca. 52
DOT 4+
Bensin: se sidan 137
Diesel: se sidan 138
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
273
11 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
A
11
274
B
C
1.6
220
9,3
136
5,7
167
7,0
2.0FA
262
11,0
140
5,9
185
7,8
2.0
252
10,8
134
5,8
177
7,6
T5
294
12,6
150
6,4
203
8,7
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11 Specifikationer
Bränsle
A
B
C
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
A
Angivna värden gäller för bensin. Flexifuel kan köras på valfri 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar 30-40 % mer av E85
som har ett lägre energiinnehåll. Den exakta skillnaden beror på bl.a. körsätt, omgivningstemperatur och variationer i bränslespecifikation.
A = stadskörning (l/100 km)
B = landsvägskörning (l/100 km)
C = blandad körning (l/100 km)
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
1
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
•
•
•
•
Förarens körsätt
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd
Påslagen AC (luftkonditionering)
Taklast och skidbox ger ökat luftmotstånd
För lågt lufttryck i däcken
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Att tänka på
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Nedan finns exempel på tips som bilanvändaren kan använda sig av för att minska förbrukningen:
• Kör mjukt.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter trafiksituationen och vägen du kör på.
Lägre varvtal ger lägre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
682/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en
kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
``
275
11 Specifikationer
Bränsle
• Undvik längre tomgångskörning. Visa hänsyn till lokala trafikbestämmelser. Stäng av
motorn vid längre väntetider, där så kan
ske utan fara för andra trafikanter.
• Om bilen är utrustad med elektrisk motorvärmare, använd den alltid före kallstart.
11
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 185.
• Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen. Information om lämpliga däck kan
ges av din återförsäljare.
• Extra vikt – töm bilen på onödiga saker.
• Ta bort takbox direkt efter användning.
• Gör alltid service och underhåll på bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Redan en kombination av några av nu nämnda
exempel kan ge avsevärt högre förbrukning.
För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken enligt ovan.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Se sidan 136 för allmän information om
bränsle.
276
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Om startbatteriet byts ut ska man därför vara
noga med att byta till ett batteri med samma
kapacitet som originalbatteriet (se dekal på
batteriet).
11
Startbatteri
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
Kapacitet (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
Effekt (W)
Typ
Halvljus, bilar med halogenljus
55
H7
Helljus, bilar med halogenljus
65
H9
Helljus, bilar med ABL (Active Bending Lights)
55
H7
Backljus
6
H6W
Dimbakljus
21
P21W
``
277
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
Blinkers fram
24
PY24WSW
Blinkers bak
21
PY21WSV
Bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
C5W
1,2
Spollampa
Främre positions-/parkeringsljus
5
W5W BV LL
Sidomarkeringsljus, främre
5
WY5W
Dimstrålkastare
55
H8
Handskfacksbelysning
3
Spollampa
11
Make up-spegel*
278
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Typgodkännande
Certifiering av keyless drive-systemet
Fjärrnyckelsystem
Land och
område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.
att denna utrustningstyp 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
279
11 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
11
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 48 och 52.
tänds då ett
Den röda varningssymbolen
fel har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
tänds, i
Den gula informationssymbolen
kombination med text i informationsdisplayen,
då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
280
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symboler i display
Symbol
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
49, 157,
158
Innebörd
Sida
Stabilitetetssystem STC eller
DSTC*
Varning
21, 32,
48, 51,
153
Motorförvärmare
(diesel)
49
48, 51,
153, 158,
160
Låg nivå i bränsletank
49
Kontrollsymbol
för släp
50
Parkeringsbroms
åtdragen
50
Krockkudar - SRS
21, 50
Information
Avgasreningssystem
48, 49
Fel i ABS-systemet
49, 50
Dimljus bak
49
11 Specifikationer
Symboler i display
Sida
Lågt oljetryck
48, 50
18, 50
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
47
Höger blinkers
47
Informationssymboler i mittkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Surroundljud
(endast Premium
Sound)
234
Nyheter
238
Programtyper
238
Regionala radioprogram
239
Ljudfiler
241
Katalog i CDskiva
241
Trafikinformation
238
Telefon*
255
BluetoothTM
handsfree*
255
11
G021221
Bältespåminnare
Symbol
G021216
Innebörd
50
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
50, 155
Regnsensor*
62
47
Konstantfarthållare*
64
Helljusindikering
Växlingsindikator*
149
G021223
Fel i bromssystemet
G021222
Generatorn laddar inte
G021220
Symbol
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
11 Specifikationer
Symboler i display
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
19
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
24, 25
Krockkudde passagerarplats,
avaktiverad
25
11
282
11 Specifikationer
11
283
12 Index
A
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 90
manuell klimatanläggning............... 86, 87
12
Automatisk återlåsning............................ 126
Automattvätt............................................ 196
ABS, fel i ABS-systemet.................... 49, 155
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 164
manuella växellägen (Geartronic)....... 150
släpvagn..................................... 168, 169
Active Bending Lights (ABL)...................... 56
Autostart.................................................. 144
Adaption.................................................. 147
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 239
Avgasrening
felindikering.......................................... 49
AIRBAG...................................................... 22
Avvisa samtal........................................... 248
Aktiva strålkastare..................................... 56
Alkolås..................................................... 140
Allmänt om bränsle.................................. 136
Anpassning av ljusbild............................. 177
Aktive Bending Lights (ABL)............... 177
Halogenstrålkastare............................ 177
Antennplacering, Keyless drive............... 124
Armstöd i baksätet.................................. 111
Audio, se även Ljud................................. 232
AUTO
förvalslagring...................................... 236
klimatinställning.................................... 88
AUTO KLIMAT........................................... 88
Automatisk låsning.................................. 127
284
Baksäte.................................................... 110
insteg.................................................... 99
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
placering i bilen.....................................
placering i bilen, tabell..........................
säkerhet................................................
33
26
33
34
33
Barnskydd.................................................. 33
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 37
övre fästpunkter för barnstolar............. 38
Barnstol..................................................... 33
Bashögtalare............................................ 233
B
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 73, 77
elektriskt infällbara................................ 73
inre........................................................ 71
kompass............................................... 71
yttre....................................................... 73
Backväxelspärr........................................ 149
Bagageutrymme...................................... 112
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 134
låsning/upplåsning...................... 118, 126
Batteri...................................................... 213
batteribyte i fjärrnyckel....................... 125
specifikationer.................................... 277
starthjälp............................................. 167
symboler på batteriet.......................... 213
underhåll..................................... 205, 213
överbelastning.................................... 135
Belysning
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 56
belysningsautomatik........................... 104
belysningsautomatik, halvljus............... 55
belysningspanel, kupé.......................... 55
dimljus bak........................................... 56
dimstrålkastare..................................... 56
displaybelysning................................... 56
12 Index
glödlampor, specifikationer................ 277
halvljus.................................................. 55
hel-/halvljus..................................... 55, 58
i kupé.................................................. 103
lastutrymme........................................ 103
ledbelysning.................................... 58, 73
ljushöjdsreglering.................................. 55
läslampor............................................ 103
positions-/parkeringsljus...................... 55
trygghetsbelysning............................... 73
Belysning, lampbyte................................
baklampa............................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus..................................................
kupébelysning i lastutrymme..............
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
215
219
217
218
215
216
216
220
219
220
219
217
217
217
Bilklädsel.................................................. 197
Bromssystem........................................... 155
Biltvätt...................................................... 196
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 184
bränslefilter......................................... 138
bränsleförbrukning, visning.................. 59
CO2-utsläpp........................................ 274
Bilvård...................................................... 196
Bilvård, läderklädsel................................. 198
Bioetanol E85.......................................... 137
Blind spot information system, BLIS. 73, 161
förbrukning......................................... 274
nivåindikering........................................ 49
parkeringsvärmare................................ 92
påfyllning............................................ 136
Blinkers...................................................... 58
Blockerat låsläge..................................... 127
avaktivering......................................... 127
tillfällig avaktivering............................. 127
Bluetooth
handsfree............................................ 255
koppla samtal till mobil....................... 256
mikrofon av......................................... 256
Bogsering................................................ 164
bogseringsögla................................... 165
Bogserögla.............................................. 165
Bensinkvalitet.......................................... 137
Bromsar
bromsljus.............................................. 57
handbroms........................................... 68
låsningsfria bromsar, ABS.................. 155
nödbromsförstärkning, EBA............... 156
nödbromsljus...................................... 156
Beredskapsläge, telefon.......................... 248
Bromsljus................................................... 57
Bilinställningar............................................ 77
Broms- och kopplingsvätska................... 211
12
Bältespåminnare........................................ 19
C
Cd-funktioner........................................... 241
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 108
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 54
Cruise control............................................ 64
285
12 Index
D
köregenskaper.................................... 180
lufttryck....................................... 184, 185
rotationsriktning.................................. 183
skötsel................................................ 180
slitagevarnare..................................... 181
specifikationer.................................... 180
vinterdäck........................................... 183
Defroster.................................................... 87
Diesel....................................................... 138
Diesel, motorförvärmare............................ 49
Dieselpartikelfilter.................................... 138
Dimljus
bak........................................................ 56
12
Domkraft.................................................. 186
Draganordning.........................................
borttagning.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
170
174
172
171
Extravärmare (Diesel)................................. 95
F
E
Felmeddelanden i BLIS............................ 162
ECC, elektronisk klimatanläggning............ 85
ECO-tryck................................................ 184
tabell................................................... 184
Fjärrkontroll.............................................. 118
batteribyte........................................... 125
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar..................................... 79
Dragkrok, se Draganordning.................... 170
Elmanövrerad stol...................................... 98
Fjärrnyckel...............................................
batteribyte...........................................
funktioner............................................
löstagbart nyckelblad.........................
Dragvikt.................................................... 266
Elmanövrerad taklucka.............................. 74
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 279
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 157
symbol.................................................. 49
Elsystem.................................................. 277
Flexifuel.................................................... 146
adaption.............................................. 147
Däck
allmänt................................................ 180
däcktätning......................................... 190
hastighetsklasser................................ 180
286
Equalizer.................................................. 234
Dörröppning, nyckelfri............................... 77
Display, meddelanden............................... 52
Dolby Surround Pro Logic II............ 230, 234
EON – Enhanced Other Networks........... 240
Döda vinkeln (BLIS)................................. 161
Dimljus, på/av............................................ 56
Displaybelysning........................................ 56
Eluttag
baksäte................................................. 54
mittkonsol............................................. 54
Ekonomisk körning.................................. 134
Elektronisk startspärr............................... 118
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 87, 90
bakruta............................................ 87, 90
framstolar........................................ 87, 90
145
125
118
119
Fläckar..................................................... 197
Fläkt
AC......................................................... 86
ECC...................................................... 88
12 Index
Framstolar, eluppvärmda........................... 87
Glödlampor, se Belysning................ 215, 277
Frekvensuppdatering, automatisk........... 239
Golvlucka................................................. 113
FSC, miljömärkning................................... 14
Golvmattor............................................... 102
Fälgar
rengöring............................................ 196
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
GSI – Gearshift indicator.......................... 149
Fälla ryggstödet i baksätet...................... 110
Färddator................................................... 59
Färgkod, lack........................................... 200
H
Fönsterhissar............................................. 69
passagerarplats.................................... 70
Handbroms................................................ 68
Förankring av last.................................... 114
Handskfack.............................................. 107
låsning................................................ 120
Första hjälpen-utrustning......................... 187
Hastighetskompensering......................... 234
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 236
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 55
Förvaringsfack......................................... 106
CD-skivor............................................ 108
Helljus
blinkning............................................... 58
Förvaringsplatser i kupén........................ 106
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
G
Geartronic................................................ 150
Genomvädringsfunktion.......................... 126
Glödlampor
byte..................................................... 215
188
189
182
188
186
182
I
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 246
IMEI-nummer........................................... 251
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen. 87, 89
bakruta.................................................. 87
behandling av rutorna........................... 84
kondens i strålkastare......................... 196
timerfunktion................................... 86, 89
12
Informationsdisplay................................... 52
Infotainment
menyhantering.................................... 230
Inre backspegel......................................... 71
automatisk avbländning....................... 71
Insteg
baksäte................................................. 99
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 14
Instrumentbelysning.................................. 56
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 44
vänsterstyrd bil..................................... 42
HomeLinkŸ................................................. 79
Insynsskydd............................................. 112
Högtrycksspolning av strålkastare............ 61
Intervalltorkning......................................... 61
287
12 Index
iPodŸ, anslutning.................................... 232
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 37
Kollision
krockgardin, IC..................................... 28
krockstatus........................................... 32
Kombinationsinstrument............................ 47
K
Kallstart.................................................... 152
automatväxellåda............................... 152
12
Kompass.................................................... 71
kalibrering............................................. 71
ställ in zon............................................. 71
Kondens i strålkastare............................. 196
Katalysator............................................... 137
bärgning.............................................. 164
Konstantfarthållare.................................... 64
Kavajhållare............................................. 107
Kontroller
vätskor och oljor................................. 208
Keyless drive............................ 122, 148, 279
start av bilen....................................... 148
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 211
Kick-down
automatväxellåda............................... 150
Klimat
allmänt.................................................. 84
personliga inställningar......................... 76
Krock, se Kollision..................................... 32
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 210
Köldmedium.............................................. 84
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
134
134
134
134
168
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 266
kultryck............................................... 266
Körriktningsvisare...................................... 58
Krockgardin............................................... 28
Krockkudde...............................................
aktivering/avaktivering, PACOS...........
förar- och passagerarsida....................
nyckelavstängning................................
22
24
23
24
L
Krockkuddesystemet................................. 22
Lack
färgkod............................................... 200
lackskador och bättring...................... 200
Klocka, justering........................................ 76
Kupébelysning, se Belysning................... 103
Lambdasond............................................ 137
Klämskydd, taklucka................................. 75
Kupéfilter................................................... 84
Knallgas................................................... 167
Kupévärmare
bränsledriven........................................ 92
Lamphållare
losstagning......................................... 218
Klimatinställning
AUTO.................................................... 88
Knappsats i ratten....................... 64, 66, 247
Kylsystem................................................ 134
288
Kylvätska................................................. 210
Larm......................................................... 129
aktivera............................................... 129
automatisk återställning av larm......... 130
12 Index
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
129
129
129
238
130
130
130
Lastning
allmänt................................................ 176
lastförmåga......................................... 176
lastsäkringsöglor................................ 114
Lastsäkringsöglor.................................... 114
Lastutrymme............................................
belysning............................................
insynsskydd........................................
lastning...............................................
skyddsnät...........................................
112
103
112
176
114
Ledbelysning....................................... 58, 73
inställning.............................................. 77
Ljud
ljudinställningar........................... 232, 233
ljudkälla............................................... 232
volym.................................................. 232
Ljudvolym
hastighetskompensering.................... 234
ljudanläggning.................................... 232
mediaspelare...................................... 232
programtyper...................................... 240
ringsignal, telefon............................... 257
telefon......................................... 249, 257
telefon/mediaspelare.......................... 257
Ljustuta...................................................... 58
Luftdistribution........................................... 91
ECC...................................................... 89
M
Manuella växellägen (Geartronic)............. 150
Manuell växellåda.................................... 149
bogsering och bärgning...................... 164
GSI – Gearshift indicator.................... 149
Max taklast.............................................. 266
Luftfördelning, A/C.................................... 87
Meddelanden i BLIS................................ 162
Luftkonditionering...................................... 86
allmänt.................................................. 84
ECC...................................................... 88
Meddelanden i informationsdisplay........... 52
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 89
Lås
låsning................................................ 126
Låsning.................................................... 123
upplåsning.......................................... 126
Låsning/upplåsning................................. 126
insidan................................................ 126
utsidan................................................ 126
Läderklädsel, tvättråd.............................. 198
Läslampor, se Belysning.......................... 103
12
Medelbränsleförbrukning........................... 59
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 230
Menystruktur.............................................. 76
mediaspelare...................................... 244
telefon, menyalternativ....................... 253
telefon, översikt.................................. 252
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 14
Minnesfunktion i stol.................................. 99
Mobiltelefon
ansluta................................................ 257
handsfree............................................ 255
registrera telefon................................. 255
Motorhuv, öppning.................................. 206
Motorolja.......................................... 208, 270
filter..................................................... 207
289
12 Index
ogynnsamma körförhållanden............ 270
oljekvalitet........................................... 270
oljetryck................................................ 50
volymuppgifter.................................... 270
Motorrum................................................. 206
kylvätska............................................. 210
styrservoolja....................................... 211
Motorspecifikationer................................ 269
12
Motorvärmare.......................................... 146
bränsledriven........................................ 92
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
47
47
47
47
47
Mätsticka, elektronisk.............................. 209
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 118
nyckellöst lås- och startsystem.......... 122
Nyckelblad....................................... 119, 123
låspunkter........................................... 121
Nyckelfri dörröppning................................ 77
Nyckelfri start (keyless drive)................... 122
Nyckellägen............................................. 144
Nödsamtal............................................... 246
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 186
O
Olja, se även Motorolja.................... 208, 270
Om bränsle.............................................. 136
Parkeringshjälp........................................ 159
sensorer för parkeringshjälp............... 160
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
92
92
92
93
93
Personliga inställningar..............................
autofläktjustering..................................
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
76
76
77
77
77
77
77
77
77
76
Pisksnärtskador......................................... 29
N
Nackskydd............................................... 110
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 77
NEWS...................................................... 238
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, omkopplare................................. 24
Parkera samtal......................................... 248
Parkeringsbroms................................. 50, 68
Polering.................................................... 197
Powershift växellåda........................ 152, 164
Programtyp.............................................. 239
Provisorisk däcktätning........................... 190
PTY – Programtyp................................... 238
Punktering, se Däck......................... 186, 188
Pågående samtal, funktioner................... 251
290
12 Index
R
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
radiostationer......................................
REG....................................................
fälgar................................................... 196
klädsel................................................. 197
säkerhetsbälten.......................... 197, 199
240
239
238
237
236
236
239
Radiotext................................................. 239
Ratt
cruise control........................................ 64
knappsats............................... 64, 66, 247
rattinställning........................................ 67
Rattlås...................................................... 144
RDS-funktioner........................................ 237
återställning........................................ 240
Reglagepanel i förardörr...................... 46, 69
Regnsensor................................................ 62
REG – Regionala radioprogram............... 239
Rekommenderade barnskydd................... 33
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 221
Rengöring
automattvätt....................................... 196
biltvätt................................................. 196
Reservhjul................................................ 186
Temporary spare........................ 183, 186
Ringa samtal.................................... 248, 256
Rostskydd................................................ 201
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 110
Skivtext.................................................... 242
Skyddsnät................................................ 114
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 242
Släpvagn.................................................. 168
kabel................................................... 170
SMS......................................................... 251
läsa..................................................... 251
skriva.................................................. 251
Smörjmedel.............................................. 272
S
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 272
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 248, 251
hantering..................................... 248, 256
inkommande....................................... 256
volym i telefon..................................... 249
Snabbuppringning................................... 250
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 242
radiostationer...................................... 237
Serviceprogram....................................... 204
Sidokrockkuddar....................................... 26
Sidokrockkudde, SIPS............................... 26
SIM-kort................................................... 246
12
Snabbspola.............................................. 242
Solskärm, taklucka.................................... 75
Sotfilter.............................................. 52, 139
SOTFILTER FULLT.................................. 139
Spolare
bakruta.................................................. 62
spolarvätska, påfyllning...................... 209
strålkastare........................................... 61
vindruta................................................. 61
Spolarvätska, påfyllning........................... 209
SRS-systemet
allmänt.................................................. 22
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 157
SIPS-bag................................................... 26
291
12 Index
Start av motor.......................................... 144
keyless drive............................... 122, 148
Startbatteri............................................... 277
Starthjälp................................................. 167
Startnycklar.............................................. 145
Startspärr......................................... 118, 145
Stationssökning Radio............................. 236
Stenskott och repor................................. 200
12
Stol
elmanövrerad........................................ 98
manuell inställning................................ 98
Strålkastare................................................ 55
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 20
bältesguide........................................... 20
graviditet............................................... 19
Säkerhetsbälten......................................... 18
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
221
221
222
221
225
Säten
fällning av ryggstöd bak..................... 110
nackskydd bak................................... 110
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 211
Surround.......................................... 230, 234
T
Svängningsdämpare................................ 170
Taklast, max vikt...................................... 266
Symboler.................................................. 158
kontrollsymboler............................. 49, 50
varningssymboler................................. 48
Taklucka.................................................... 74
klämskydd............................................ 75
solskärm............................................... 75
ventilationsläge..................................... 74
öppning och stängning................... 74, 75
Sub-bas................................................... 233
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 93
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 31
292
Tankning
påfyllning............................................ 136
tanklock.............................................. 136
tanklucka, elektrisk öppning............... 136
Tankvolym............................................... 272
Tekniska data, motor............................... 269
Telefon
ansluta................................................
beredskapsläge, standby-läge...........
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
257
248
255
256
255
247
256
250
256
258
258
249
248
247
251
Telefonbok
nummerhantering............................... 249
Telefonsystem......................................... 246
Temperatur
faktisk temperatur................................. 85
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 90
kupé, manuell klimatanläggning........... 87
Test av larmsystem.................................. 130
12 Index
Tillskottsvärmare........................................ 95
Timer
A/C........................................................ 86
ECC...................................................... 89
Tjänstevikt................................................ 266
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
212
212
212
212
Torkare
bakruta.................................................. 62
U
Underhåll................................................. 205
eget underhåll..................................... 205
rostskydd............................................ 201
Upplåsning....................................... 123, 126
inställningar........................................... 77
Vinterdäck................................................ 183
Vätskor, volymuppgifter........................... 272
Vätskor och oljor.............................. 207, 272
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 207
Urkoppling av växelväljarspärr................ 152
Vätskor och oljor allmänt......................... 207
USB, anslutning....................................... 232
Växellåda
manuell............................................... 149
Totalvikt................................................... 266
V
TP – trafikinformation............................... 238
Vadning.................................................... 134
Traction control........................................ 157
Varningsblinkers........................................ 67
Trafikinformation...................................... 238
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 157
Trygghetsbelysning................................... 73
inställning.............................................. 77
Vindrutetorkare.......................................... 61
regnsensor............................................ 62
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 21
Typbeteckning......................................... 264
Varningstriangel....................................... 186
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 279
Vaxning.................................................... 197
Ventilation.................................................. 85
12
Växelväljarhjälp (GSI – Gearshift indicator)............................................................ 149
Växelväljarspärr....................................... 151
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 29
pisksnärtsskador.................................. 29
Ventilationsmunstycken............................. 85
Y
Verktyg..................................................... 186
Yttermått.................................................. 266
Vikter
tjänstevikt........................................... 266
Yttre backspeglar...................................... 73
293
12 Index
Å
Återcirkulation
A/C........................................................ 86
ECC...................................................... 89
Återställning av yttre backspeglar............. 73
12
294
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&+('HlZY^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement