Volvo | C70 | Ägarmanual | Volvo C70 2007 Ägarmanual

Volvo C70 2007 Ägarmanual
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ....................................... 6
Säkerhetsbälten ................................ 12
Översikt vänsterstyrd bil ................... 36
Volvo Personvagnar och miljön ......... 7
AIRBAG-systemet ............................. 15
Översikt högerstyrd bil...................... 38
Krockkuddar (SRS)............................ 16
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS) ................................................. 19
Sidokrockkudde (SIPS-bag).............. 21
Reglagepanel i förardörr ................... 40
Kombinationsinstrument................... 41
Krockgardin (IC) ................................ 23
WHIPS............................................... 24
Eluttag .............................................. 47
Belysningspanel................................ 48
Roll-Over Protection System (ROPS) 26
När löser systemen ut ....................... 27
Vänster rattspak................................ 50
Höger rattspak .................................. 52
Krockstatus ....................................... 28
Barnsäkerhet..................................... 29
Konstantfarthållare (tillval)................. 54
Knappsats i ratten (tillval).................. 55
Kontroll- och varningssymboler........ 42
Informationsdisplay .......................... 46
Rattinställning, varningsblinkers ....... 56
Parkeringsbroms, eluttag.................. 57
Elektriska fönsterhissar..................... 58
Backspeglar ...................................... 59
Personliga inställningar..................... 62
2
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat.............................. 66
Framstolar......................................... 76
Fjärrkontroll med nyckelblad .............96
Elektronisk klimatanläggning, ECC ... 68
Elektriskt fällbart tak ......................... 79
Servicelåsning ................................... 99
Luftdistribution .................................. 71
Bränsledriven parkeringsvärmare
(tillval) ................................................ 72
Vindskydd (tillval) .............................. 83
Vindskydd (tillval) .............................. 83
Batteri i fjärrkontroll ......................... 101
Låsning och upplåsning ..................102
Kupébelysning .................................. 84
Förvaringsplatser i kupén ................. 86
Larm (tillval)...................................... 106
Bagageutrymme ............................... 90
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt............................................ 112
Allmänt ........................................... 146
Rengöring ....................................... 168
Bränslepåfyllning ............................ 114
Lufttryck i däck .............................. 150
Bättring av lackskador .................... 171
Start av motor................................. 115
Dieselpartikelfilter (DPF) ................. 116
Varningstriangel och reservhjul ...... 152
Byte av hjul..................................... 154
Rostskydd....................................... 172
Start- och rattlås............................. 117
Manuell växellåda ........................... 118
Provisorisk däcktätning.................. 156
Automatväxellåda........................... 120
Bromssystemet .............................. 123
Stabilitets- och dragkraftssystem .. 125
Parkeringshjälp (tillval) .................... 127
Bogsering och bärgning ................. 129
Starthjälp ........................................ 131
Körning med släpvagn ................... 132
Draganordning................................ 134
Delbar dragkrok.............................. 136
Lastning .......................................... 141
Anpassning av ljusbild.................... 142
4
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Tekniska data
09 10 11
Volvo service .................................. 176
Allmänt ............................................ 204
Eget underhåll ................................ 177
Audiofunktioner............................... 205
Typbeteckning ................................. 228
Mått och vikter................................. 229
Motorhuv och motorrum ................ 178
Diesel.............................................. 179
Radiofunktioner............................... 207
Cd-funktioner.................................. 211
Motorspecifikationer........................ 230
Motorolja.......................................... 231
Oljor och vätskor ............................ 180
Torkarblad ...................................... 185
Menystruktur – ljudanläggning........ 213
Telefonfunktioner (tillval).................. 214
Vätskor och smörjmedel..................234
Bränsle.............................................235
Batteri............................................. 186
Byte av glödlampor ........................ 188
Menystruktur – telefon .................... 221
Katalysator.......................................237
Elsystemet .......................................238
Säkringar ........................................ 194
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
val (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (extrautrustning).
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även till-
6
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001, vilket
stödjer arbetet inom miljöområdet.
tion. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer under hela livscykeln.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 9.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinforma-
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Ren luft i kupén
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre när ozonet passerar kylaren. Ju högre ozonhalter det finns i
luften desto mer ozon omvandlas.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid
blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmisioner. Detta innebär att alla
textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1003, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
1 Tillval
på 5-cylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke för
Engelhard Corporation.
8
2
Tillval
3 Mer
information på www.oekotex.com
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd för bilen med
låg bränsleförbrukning och på så vis bidrar
du till en renare miljö. När Volvos verkstäder
får förtroendet att laga och underhålla bilen,
blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 150.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja
motorbroms.
• Undvik tomgångskörning.
Visa hänsyn till lokala bestämmelser.
Stäng av motorn vid längre väntetider i
trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhetsbälten ........................................................................................ 12
AIRBAG-systemet ..................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS).................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) ........................................... 19
Sidokrockkudde (SIPS-bag)......................................................................21
Krockgardin (IC) ........................................................................................ 23
WHIPS.......................................................................................................24
Roll-Over Protection System (ROPS)........................................................ 26
När löser systemen ut ............................................................................... 27
Krockstatus ............................................................................................... 28
Barnsäkerhet............................................................................................. 29
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
rullats in helt, mata in bältet för hand så att
det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Lossa bältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
12
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bältet på egen hand. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Om bältet har utsatts
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bältet bytas ut.
En del av bältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också bältet om det är slitet eller skadat. Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta bältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende.
Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i
kombinationsinstrumentet. Vid låg fart ges
ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
tomatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då bältet åter
tagits på men kan också kvitteras manuellt
med en tryckning på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka bälten som används, finns alltid
tillgängligt. För att se lagrade meddelanden,
tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
Säkerhetsbälte och graviditet
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Detta visas i informationsdisplayen. Meddelandet raderas au-
Allteftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
01
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Bältesguide
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då
mer effektivt upp den åkande.
Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa
en bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid inoch ursteg till baksätet ska bältet tas ur bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången.
14
01 Säkerhet
AIRBAG-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG
SERV. ERFORDRAS eller
SRS-AIRBAG
SERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
AIRBAG-systemet1 övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sju sekunder om AIRBAGsystemet1 är felfritt.
1
Om varningssymbolen för AIRBAG-systemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att AIRBAG-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS,
DMIC samt ROPS..
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
fack ovanför handskfacket. Panelen är märkt
med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System). Krockkudden på passagerarsidan1 ligger hopvikt i ett
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet
01
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera airbagar utlöses.
OBS
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
17
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras eller
klistras på eller i närheten av SRS AIRBAGpanelen (ovanför handskfacket) eller i området som påverkas av krockkudden.
18
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
01
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i
barnstol ska placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera
att strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för
att ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas).
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
19
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplarens läge
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
20
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
01
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddarnas placering.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Uppblåst sidokrockkudde.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador som
följd.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19
21
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
SIPS-bag
Förarsidan
SIPS-bag systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar
på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
22
Passagerarsidan
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
01
Egenskaper
Krockgardinen DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) är ett komplement till SIPS. Den
sitter monterad längs med förar- och passagerardörrens insida och skyddar i framsätet.
Krockgardinen aktiveras av sensorer vid en
tillräckligt kraftig kollison eller om bilen riskerar att välta. Vid aktivering blåses krockgardinen upp. Krockgardinen hjälper till att skydda
förarens och framsätespassagerarens huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision. Krockgardinen aktiveras oavsett om taket är öppet eller stäng
VARNING
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får
användas.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm underovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
24
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
01
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skydds-egenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
25
01 Säkerhet
01
Roll-Over Protection System (ROPS)
Funktion
Kontakta alltid en auktoriserad Volvoverkstad
om ROPS-systemet har löst ut.
VARNING
Gör inga ingrepp i ROPS-systemet.
Placera inga föremål över ROPS-systemet
eller bakom passagerarnas nackstöd.
Störtbågarna i uppfällt läge.
ROPS-systemet består av kraftiga störtbågar
som är placerade bakom passagerarnas
nackstöd samt sensorer. Vid en situation då
bilen riskerar att slå runt eller vid en tillräckligt
kraftig kollision bakifrån känner sensorer av
detta och störtbågarna trycks upp bakom
passagerarnas huvuden. Störtbågarna aktiveras oavsett om taket är öppet eller stängt
26
01 Säkerhet
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
KrockgardinDM IC
Vid sidokollision1.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
Roll-Over Protection System (ROPS)
Vid rundslagning och/eller kollision bakifrån.
01
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
VARNING
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
Aktivering av SRS-, SIPS-,DM IC-, bältes,
rops-systemet sker endast en gång vid en
kollision
27
01 Säkerhet
01
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta inte
bilen längre än nödvändigt.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten KROCKSTATUS-SE MANUAL visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
28
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
normal mode efter att KROCKSTATUS
visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet krockstatus visas. Lämna bilen
snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen
till en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
01
Barnstol och krockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 31.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad1. Om denna uppmaning inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Passagerare kortare än 140 cm kan sitta i
framsätet endast då krockkudden på passagerarplatsen är avaktiverad.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
30
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel (endast Australien).
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
Framsäte1
Baksätets ytterplats
<10 kg
(0–9 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde
mellan barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben, fästband och fästöglor3.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
9–18 kg
(9–36 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde
mellan barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben, fästband och fästöglor3.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
15–36 kg
(3–12 år)
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Alternativ: Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
1För
information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 19.
2L:
Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad,
halvuniversal eller universal.
3För
att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, kontakta auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad1.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det viktigt
att man läser den monteringsanvisning som
medföljer produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avstängd.
32
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det uppstår
problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser. Kontakta en Volvohandlare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
33
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 36
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 38
Reglagepanel i förardörr .......................................................................... 40
Kombinationsinstrument .......................................................................... 41
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 42
Informationsdisplay.................................................................................. 46
Eluttag ..................................................................................................... 47
Belysningspanel ....................................................................................... 48
Vänster rattspak ....................................................................................... 50
Höger rattspak ......................................................................................... 52
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 54
Knappsats i ratten (tillval) ......................................................................... 55
Rattinställning, varningsblinkers .............................................................. 56
Parkeringsbroms, eluttag ......................................................................... 57
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 58
Backspeglar ............................................................................................. 59
Personliga inställningar ............................................................................ 62
34
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
36
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Rattinställning
2. Öppningshantag, motorhuv
3. Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
4. Rattspak, vänster
5. Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka
6. Dörröppningshandtag och låsknapp
7. Indikeringslampa, låsning
8. Ventilationsmunstycke, instrumentpanel
9. Ventilationsmunstycke, sidoruta
10. Knappsats, ratt vänster
11. Signalhorn och krockkudde
12. Kombinationsinstrument
13. Knappsats, ratt höger
14. Rattspak, höger
15. Startlås
16. Backspegel, inre
17. Bältespåminnare
18. Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
19. Strömbrytare, larmsensorer och blockerat låsläge
20. Strömställare, kupébelysningsautomatik
21. Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
22. Strömbrytare, kupébelysning, höger sida
23. Display, bilinställningar/ljudanläggning, m.m.
24. Reglage, bilinställningar/ljudanläggning, m.m.
25. Klimatanläggning
26. Indikeringslampa, varningsblinkers
27. Dörröppningshandtag och låsknapp
28. Handskfack
29. Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
30. Parkeringsbroms
31. Eluttag och cigarettändare
32. Strömbrytare, takmanövrering
02
37
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
38
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1. Strömbrytare, takmanövrering
2. Eluttag och cigarettändare
3. Parkeringsbroms
4. Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
5. Handskfack
6. Dörröppningshandtag och låsknapp
7. Indikeringslampa, låsning
8. Ventilationsmunstycke, sidoruta
9. Ventilationsmunstycke, instrumentpanel
10. Klimatanläggning
11. Reglage, bilinställningar/ljudanläggning m.m.
12. Display, bilinställningar/ljudanläggning m.m.
13. Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
14. Strömbrytare, larmsensorer och blockerat låsläge
15. Strömställare, kupébelysningsautomatik
16. Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
17. Strömbrytare, kupébelysning höger sida
18. Bältespåminnare
19. Backspegel, inre
20. Startlås
21. Rattspak, vänster
22. Knappsats, ratt vänster
23. Kombinationsinstrument
24. Signalhorn och krockkudde
25. Knappsats, ratt höger
26. Indikeringslampa, varningsblinkers
27. Dörröppningshandtag och låsknapp
28. Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka
29. Rattspak, höger
30. Öppningshandtag, motorhuv
31. Spak, rattinställning
32. Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
02
39
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
02
1.
2.
3.
4.
5.
40
Fönsterhissar, samtliga fönster ner/upp
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
1.
2.
3.
4.
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Displayen visar
information- eller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När
yttertemperaturen ligger inom området
+2 °C till –5 °C lyser symbolen av en
snöflinga i displayen. Den varnar för
halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt
värde.
5. Informationssymbol.
6. Körriktningsvisare, höger.
7. Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
8. Kontroll- och informationssymboler.
9. Bränslemätare.
10. Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck
(mer än 2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
11. Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare,
trippmätare och konstantfarthållare.
12. Helljusindikering.
13. Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
14. Temperaturmätare – Temperaturmätare
för motorns kylsystem. Om temperaturen blir onormalt hög och visaren går in
i det röda fältet visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att t.ex. extra strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer
och hård motorbelastning.
15. Kontroll- och varningssymboler.
41
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
1
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga
symboler utom symbolerna för
fel i bilens avgasreningsystem
och för lågt oljetryck. Vissa
symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
OBS
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet.
Samtidigt visas en förklarande
text i informationsdisplayen. Symbol och
meddelandetext är synliga tills felet är åtgärdat.
Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
1
42
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Den gula informationssymbolen tänds i kombination med
text i informationsdisplayen då
en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Meddelandetexten släcks med hjälp av READ-knappen,
se s. 46, eller försvinner automatiskt efter två
minuter.
– Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
När meddelandetexten
DAGS FÖR SERVICE visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter två minuter.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
7. Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det
ca 8 liter körbart bränsle kvar i
bensindrivna bilar och ca 7 liter
i dieseldrivna bilar.
02
3. Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
1. Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
4. Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
s. 125.
5. Ingen funktion
2. Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
6. Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår. Förvärmning sker då temperaturen understiger –2 °C. När symbolen
släckts kan bilen startas.
43
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
02
2. Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till
ändläget.
5. Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i
framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
OBS
Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
1. Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om symbolen
inte blinkar är någon av lamporna på släpet eller bilen defekt.
3. Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör
snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
4. För lågt oljetryck1
Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för
lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
1
44
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
6. Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
7. Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
–Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 183. Om nivån är under MIN i
behållaren bör bilen inte köras vidare, utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
– Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 183.
– Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
– Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren
att göras uppmärksam på detta.
02
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet
än ca 7 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN visas i displayen.
Stanna bilen på första bästa säkra plats och
stäng den dörr eller lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse bagagelucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen
och BAKLUCKA ÖPPEN visas
i displayen.
1 Endast
bilar med larm.
45
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
– Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Kontrollera oljenivån. Meddelandet visas var 10 000:e km (vissa motorer). För information om kontroll
av oljenivå, se s. 181.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 116.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 126 för fler varianter.
KONTROLLERA OLJENIVÅ
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
DSTC SPINNKONTROLL AV
46
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
Cigarettändare (tillval)
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste startnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
47
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
02
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
Positions-/parkeringsljus
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2)
står i mittläget. Vid behov kan halvljusauto1 Tillval.
48
matiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (2) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 50.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
nyckel tagits ur startlåset. Displayerna slocknar när bilen låses.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Dimljus
OBS
02
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
– Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när dimbakljuset är tänt.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan
när bilen är olåst, se s. 102.
49
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
02
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Färddator (tillval)
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 48.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
s. 63.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
1 Fabriksinställning.
50
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH1
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC, se s. 125
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
VERKLIG HASTIG. MPH1
Aktuellt hastighet visas i mph.
NUVARANDE FÖRBR
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen. Under tiden regenerering2 pågår
kan bränsleförbrukningen öka, se s. 116.
1
Vissa länder.
2 Gäller
MEDELFÖRBRUKNING
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställningen (RESET). När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen
och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen (C).
02
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När körsträckan till tom tank är
kortare än 20 km visar teckenfönstret "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
endast dieselbilar med partikelfiler.
51
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
02
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög
hastighet.
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor – på/av
C. Tumhjul
D. Ingen funktion
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
52
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom tiominutersintervall. Vid längre intervall spolas strålkastarna varje gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
02
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C).
Aktivera regnsensorn
Tryck på knappen (B). En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Vrid tumhjulet medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra
svep ges när tumhjulet vrids medurs.)
Stäng av regnsensorn
Välj något av nedanstående:
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna vara i läge 0.
– Tryck på knappen (B)
– För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0.
53
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
02
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h1.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
1 Beroende
54
Tillfällig urkoppling
av motortyp.
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
–Tryck på knappen för att
återgå till den tidigare inställda
hastigheten. CRUISE ON
visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
– Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten (tillval)
Knappfunktioner
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd och reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den
måste vara aktiverad med ENTER-knappen
för att kunna styra telefonfunktionerna med
pilknapparna.
För att åtegå till enbart Audio, tryck EXIT.
55
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
02
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.
56
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag
Parkeringsbroms (handbroms)
– Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Eluttag i baksätet
02
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A. Startnyckeln måste vara i minst läge I för att uttaget ska kunna leverera ström.
Cigarettändare (tillval)
Tryck in tändaren för att aktivera den. När
den är klar hoppar tändaren ut igen. Dra ut
den och använd glöden att tända med.
57
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
Förardörr
Stängning av fönstren fram avbryts om något
hindrar deras rörelse.
Passagerardörrens reglage hanteras på samma sätt som förardörrens.
Manuell manövrering innebär att fönstret slutar röra sig efter att dess reglage har släppts.
Vid automatiskt manövrering fortsätter fönstrets rörelse efter att dess reglage har släppts.
Manövrera rutorna under uppsikt.
Alla fönster samtidigt
Med knappen (C) kan samtliga fönster öppnas och stängas samtidigt. Fönstren öppnas
automatiskt med ett kort tryck på knappens
högra sida. Stängningen görs genom att hålla in knappens vänstra sida.
Öppna fönster:
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
VARNING
– Dra upp reglagets främre del..
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster manövreras från förardörren.
Reglagepanel i förardörr.
Från förardörrens reglagepanel kan samtliga
fönster manövreras. Med passagerardörrens
reglagepanel kan endast passagerardörrens
fönster manövreras.
Efter att motorn har stängts av kan fönstren
fortfarande manövreras så länge dörrarna
hålls stängda. I annat fall måste startnyckeln
först vridas till läge I eller II.
Ett fönster åt gången
Manuell manövrering görs genom att
reglaget (A eller B) förs uppåt/neråt halvvägs.
Automatisk manövrering görs genom att reg-
58
laget förs uppåt/neråt helt. Endast fönstren
fram kan stängas automatiskt.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
1. Reglage för avbländning
2. Normalt läge
3. Avbländat läge.
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt. Reglaget (1)
finns inte på speglar med automatisk avbländning.
Inre backspegel med kompass (tillval
vissa marknader)
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
02
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
– Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka
på den).
– Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
– Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
59
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
kartan över magnetiska zoner för kompass.
– Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
– Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Asien.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Syd Amerika.
Magnetiska zoner, Afrika.
Magnetiska zoner, Europa.
60
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar
(tillval)
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
VIKTIGT
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas. Använd eluppvärmningsfunktionen istället, se
s. 70.
VARNING
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för att
den elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
02
– Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
– Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna (tillval) tänds då
trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Lagring av backspeglarnas position
Backspeglarnas positioner lagras när bilen
låses med fjärrkontrollen. När bilen låses upp
med samma fjärrkontroll intar backspeglarna
och förarstolen de lagrade positionerna.
Fälla ut speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
61
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Möjliga inställningar
Klimatinställningar
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimatoch audiofunktioner. För audiofunktioner, se
s. 204.
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens hastighet i AUTO-läge ställas in:
Kontrollpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigering
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Öppna menyn för att göra inställningar:
Kontrollpanel.
– Tryck MENU (B).
– Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
– Tryck ENTER (D).
– Välj alternativ med
navigeringsknappen (E).
– Aktivera valet med ENTER.
Stänga menyn:
– Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
62
– Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3 –
12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
Bilinställningar
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Automatisk låsning – dörrar
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna låsas upp och öppnas från insidan.
Upplåsning dörrar
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna
samt bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning (tillval vissa
marknader)
• Alla dörrar – båda dörrarna samt bakluckan låses respektive låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – vilken som helst av
dörrarna eller bakluckan kan låsas upp
separat.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid
tryck på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln
tagits ur. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
02
Information
• VIN-nummer (Vehicle Identification Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar. Här visas hur många nycklar som finns registrerade för bilen.
63
Allmänt om klimat ..................................................................................... 66
Elektronisk klimatanläggning, ECC ........................................................... 68
Luftdistribution .......................................................................................... 71
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval) .................................................. 72
64
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
ECC/Luftkonditionering
Bilen är utrustad med automatisk klimatreglering (ECC). Klimatanläggningen sköter luftkonditioneringen (A/C) samt kyler, värmer
och avfuktar luften i kupén..
03
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
66
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall. Vid körning i
starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas
oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Display
A. Öppet
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
B. Stängt
Personliga inställningar
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 62.
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
03 Klimat
Allmänt om klimat
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som
för tillfället råder i och kring bilen.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
03
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande ska taket och sidorutorna vara
stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
67
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Kontrollpanel
03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUTO
Fläkt
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF (På/Av)
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
10. Temperaturväljare
68
Funktioner
1. AUTO
Håller automatiskt en vald
kupétemperatur genom
reglering av värme, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
När taket är öppet riktas
mer luft och värme/kyla nedåt i kupén och
klimatanläggningens effekt begränsas om
det inte är möjligt att kompensera för
utetemperaturen.
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO (1) stängs alla
manuella inställningar av. Displayen visar
AUTO KLIMAT.
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten.
Om AUTO väljs, regleras
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, d.v.s. ingen
luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera funktionen, se Personliga inställningar,
s. 62.
OBS
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är
inkopplad, lyser den gröna lampan (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
– Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
– Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad –
dioden (A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen diod lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – dioden (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur.
• Vid imbildning kan med fördel även defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad.
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning
av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) slås automatiskt
på (kan slås av med A/C-knappen (5)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
69
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas luftströmmen efter önskemål på rutor, kupé och
golv.
03
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är
vald.
Se tabellen på s. 71.
6. A/C – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
7 och 8. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
Gör så här för att få värme i
en framstol:
70
– Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
– Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
– Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
speglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och backspeglar.
Ett tryck på strömbrytaren
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i strömbrytaren visar att funktionen är aktiv. Backspeglarna kopplas automatiskt ifrån efter ca 6 minuter och bakrutan efter ca 12 minuter.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan
kan ställas in separat.
Ett tryck på knappen aktiverar enbart en sida. Ytterligare ett tryck aktiverar den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa
och i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning i kallt och
fuktigt klimat. (Inte för
låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme till
fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
71
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt om värmare
03
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med
TIDUR AM och TIDUR PM. Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är
klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker ingen uppvärmning. Vid
minus 10 °C och neråd är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
VARNING
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i informationsdisplayen att värmaren är avstängd. När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i
informationsdisplayen.
72
Aktivering av värmare
Varningsdekal på tankluckan.
– Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter.
– Håll in RESET (C) tills tiduret aktiverats.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B)
till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ. Värmaren kommer nu att vara
aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av
kupén startar så fort kylvattnet i motorn
uppnått en temperatur av 30 ºC.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Direktavstängning av värmare
Inställning av TIDUR AM och PM
Klocka/timer
– Stega med tumhjulet (B)
till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ PÅ eller AV.
– Välj AV.
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
– Stega med hjälp av tumhjulet till TIDUR.
– Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR AM kan en
andra starttid programmeras i TIDUR PM
genom att stega dit med tumhjulet. Inställning av den alternativa starttiden görs på
samma sätt som för TIDUR AM.
Tillsatsvärmare (diesel)
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen. Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ (A).
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som värmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
(vissa länder)
03
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR AM, TIDUR PM
och Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen. I displayen visas också vilket tidur som är
aktivt när föraren tar startnyckeln ur låset och
ska lämna bilen.
73
Framstolar ................................................................................................ 76
Elektriskt fällbart tak................................................................................. 79
Vindskydd (tillval)...................................................................................... 83
Kupébelysning ......................................................................................... 84
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 86
Bagageutrymme....................................................................................... 90
74
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Manöverreglage (2) finns inte på alla stolsmodeller.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Elmanövrerad stol
Föra stolen framåt:
– För handtaget (1) uppåt för att frigöra
ryggstödet.
– Fäll ryggstödet framåt tills det låser.
– Tryck på knappen (2) som är placerad vid
sidan av nackstödet. Håll den intryckt.
Insteg till baksäte – Easy entry
Se till att bilbältet tas ur bältesguiden innan
passagerare stiger i eller ur bilen, se s. 14.
Easy entry-läget är avsett att användas när
ingen sitter i stolen.
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned.
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
4. Ändra svankstödet 1, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Manöverpanel för elmanövrerad stol
(tillval).
1 Gäller
76
även elmanövrerad stol.
Mekanisk stol
Föra stolen framåt:
– För handtaget (1) uppåt för att frigöra
ryggstödet.
– Fäll ryggstödet framåt tills det låser.
– Släpp handtaget och skjut stolen framåt.
Föra stolen bakåt:
– Skjut stolen bakåt till ursprungsläget.
– För handtaget (1) uppåt för att fälla tillbaka
ryggstödet.
Stolen återgår till samma position som den
hade innan den fälldes fram för Easy entry.
Easy entry
Föra stolen bakåt:
– Tryck på knappen (2) som är placerad på
sidan av nackstödet. Håll den intryckt.
– För upp handtaget (1) och fäll tillbaka
ryggstödet.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Minnesfunktion
OBS
Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan
stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för
att underlätta in- och ursteg till baksätet.
Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt
främsta läge går stolen automatisk bakåt ca
6 cm efter några sekunder.
VARNING
04
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.
Bältet på passagerarsidan fram ska vara i
bältesguiden under körning, även när ingen
passagerare sitter i stolen.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Knappar för minnesfunktion
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge
I eller II.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Lagra inställning
– Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
– Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen och de yttre backspeglarna stannar.
Om knappen släpps kommer stolens rörelse
att avbrytas.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen lå-
77
04 Interiör
Framstolar
ses med fjärrnyckeln. När bilen låses upp
med samma fjärrnyckel intar förarstolen och
de yttre backspeglarna de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens minne.
04
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
78
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Förutsättningar för takmanövrering
– Inga föremål på hatthyllan.
– Ingen is, snö eller lösa föremål på taket
eller bagageluckan.
– Torrt tak.
– 2,0 m fri höjd uppåt (A) samt 0,2 m mellan
stötfångare och bakomliggande
föremål (B).
– Omgivande temperatur –10 °C eller varmare.
– Stängd bagagevägg, se s. 90.
– Stängd bagagelucka.
– Stillastående bil, bromspedalen nedtryckt.
Om instruktionerna på följande sidor inte följs
kan detta orsaka skador i takets öppningsoch stängningsmekanismer.
Volvo rekommenderar även att följande uppfylls:
– Plan mark.
– Fullföljande av takmanövrering i en enda
rörelse.
– Motorn på tomgång.
VARNING
Personer, barn eller föremål kan klämmas
av takets eller bagageluckans rörliga delar.
• Manövrera taket under uppsikt.
• Se dekal på bagageväggen.
• Låt inte barn leka med manövrerings
reglaget.
• Lämna inte taket i stillastående läge
längre än nödvändigt.
04
VARNING
Lämna aldrig kvar bilnyckeln om det finns
barn i bilen.
VIKTIGT
Vattenansamlingar på taket kan rinna ner i
bagageutrymmet och kupén om taket öppnas.
79
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täcklucka
Öppna och stänga taket
VARNING
04
När taket är öppet finns en täcklucka mellan
nackstöden i baksätet och bagageluckan, se
bild.
VIKTIGT
Använd inte täckluckan för att sitta på eller
lasta på, då den kan skadas.
– Vrid startnyckeln till läge II. Starta helst
motorn.
– Tryck ner bromspedalen.
– Håll in vänster knapp (1) för att stänga,
eller höger knapp (2) för att öppna.
Var observant på eventuella meddelanden i
informationsdisplayen under takrörelsen. De
fönster som är stängda, öppnas ca 10 centimeter. Alla fönster stängs när takrörelsen är
slutförd.
Släpp knappen när en signal ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT eller
TAKET ÖPPET visas i informationsdisplayen.
80
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
• stor risk för klämskador
• okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
• takets delar kan förstöras.
Säkerställ noggrant att förutsättningarna är
rätt innan takmanövrering påbörjas.
Text i informationsdisplayen
En del av dessa meddelanden gäller även för
lasthjälpen, se s. 91.
• TRYCK PÅ BROMS INNAN TAK MANÖV.
Tryck ner bromspedalen för att manövrera
taket.
• ÖPPNA BAGAGE-LUCKAN HELT
– Öppna bagageluckan helt.
• STÄNG BAKLUCKA INNAN TAK MANÖV.
– Bagageluckan är inte stängd. Stäng bagageluckan.
• STÄNG BAGAGEVÄGG
INNAN TAK MANÖV. – Bagageväggen är
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
•
•
•
•
inte stängd. Stäng bagageväggen, se
s. 90.
LÅG BATTERINIVÅ
TAK KAN EJ MANÖV – Batterispänningen är för låg. Taket kan endast stängas.
Ladda batteriet, t.ex. genom att starta
motorn, och försök igen.
TAK EJ LÅST – Taket har inte öppnats
eller stängts ordentligt. Försök på nytt att
öppna eller stänga taket.
TAKET ÄR I LASTLÄGE – Taket har höjts
med lasthjälpsfunktionen. Sänk taket, se
s. 90.
TEMP BEGRÄNSNING
TAK KAN EJ MANÖV – Taksystemet är
antingen överhettat eller så är yttertemperaturen under –10 °C. Om taket är överhettat, vänta ca fem minuter tills
meddelandet försvinner och försök igen.
Meddelanden vid takfel
Två meddelanden kan visas i informationsdisplayen vid takfel:
• TAKFEL SERV. ERFORDRAS – Taket går
inte att manövrera. Service av en auktoriserad Volvoverkstad krävs. Övertäckning
kan göras enligt instruktion.
• TAKFEL SE MANUAL – Taket eller lasthjälpen måste manövreras enligt särskilda
instruktioner. Service måste utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Särskilda instruktioner för manövrering
vid takfel
Om meddelanden TAKFEL SE MANUAL visas i informationsdisplayen går taket inte att
manövera som vanligt.
OBS
Efter att taket har stängts går det inte att
öppna igen
VIKTIGT
Stängning vid takfel kräver en mycket noggrann kontroll av förutsättningarna för takmanövrering, se s 79. Även om
förutsättningarna är rätt, finns stor risk för
materiella skador.
En signal ljuder under hela stängningen.
VARNING
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
• stor risk för klämskador
• okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
• takets delar kan förstöras.
Reparationer får endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i taksystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
04
– Håll öppnings- eller stängningsknappen
intryckt tills TAKFEL SE MANUAL visas i
displayen. Släpp sedan knappen.
– Tryck på öppnings- eller stängningsknappen igen. Håll den intryckt i ca 5 sekunder
tills takrörelsen påbörjas. Fortsätt att hålla
knappen intryckt tills takrörelsen slutförts,
även om takrörelsen tillfälligt skulle avbrytas. Var observant för eventuella fel som
kan orsaka skador på bilen.
81
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täckplast för tillfällig övertäckning
04
Om taket inte går att stänga p.g.a. låg batterispänning eller ev. takfel går det att montera
en skyddande täckplast. Plasten monteras
med repinfästningarna inåt.
Plasten förvaras i en påse märkt "Cover for
temporary use"
82
Täckplast, placerad i skidlucka.
– Hissa upp fönstren (om möjligt).
– Ta fram täckplasten ur mittpanelen i baksätets ryggstöd vid skidluckan.
– Ta ut täckplasten ur paketet och veckla ut
den.
– Trä hålet (3) över backspegeln och fäst
hakarna (2) i de främre hjulhusen.
– Kläm täckplasten mellan torkarbladen och
vindrutan och sträck plasten så att den får
ett veck (1) per torkarblad.
– Passa in antennen (5).
– Fäst hakarna (4) i de bakre hjulhusen och
hakarna (6) under bakre stötfångare.
04 Interiör
Vindskydd (tillval)
Vindskydd
– Tryck in låsspakarna i hållarna på sidopanelerna tills ett klick hörs.
– Fäll upp vindskyddet.
Dragkedjorna i vindskyddet används när man
vill ställa/komma åt bagage i baksätet..
VARNING
Kontrollera att vindskyddet sitter fast ordentligt. Det kan annars lossna vid t.ex. undanmanövrar och orsaka skada på
personer och föremål.
04
VARNING
Vindskydd.
Vindskyddet kan användas vid körning med
nedfällt tak för att minska virvlande luftströmmar i kupén.
När vindskyddet är monterat tillåts inga
passagerare i baksätet.
Skyddet förvaras i bagageutrymmet i sin påse, under bagageväggen, längst fram emot
ryggstödet.
Ditsättning av vindskydd
– Vik ut det fyrdelade skyddet till sin fulla
storlek och tryck ihop låsningen.
– Skjut in vindskyddets stöd under nackstöden så de vilar mot överkanten av ryggstödet.
OBS
Var aktsam om bilklädseln.
83
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning framsäte
aktiveras inom 30 minuter efter det att motorn stängts av eller en dörr öppnats/stängts.
Belysning baksäte
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knapp (2) är i neutralläge.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits
till läge 0
Kupébelysningen släcks när:
04
1. Läslampa vänster, på/av
2. Kupébelysning fram och bak
3. Läslampa höger, på/av
Med knapp (2) kan tre lägen väljas för kupébelysningen:
• Av (0)– höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – kupébelysningen tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Läslamporna kan tändas i tändningsläge I
och II samt när motorn är igång. De kan även
84
Belysningsautomatik
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppna.
Tänds eller släcks med ett tryck på knappen.
Kupébelysningen kan tändas eller släckas
inom 30 minuter, från det att nyckeln vridits
till läge 0, med knapp (2). Belysningen förblir
då tänd 5 minuter om den inte stängs av.
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1 Tillval
vissa marknader.
85
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
04
86
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1. Förvaringsfack i dörrpanel (låsbarhet tillval)
2. Kavajhållare, endast för lätta plagg
3. Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor
4. Biljettklämma
5. Handskfack
6. Förvaringsfack
7. Mugghållare (med jalusilock, tillval
vissa marknader)
8. Tunnelfack (t.ex. för cd-skivor)
9. Mugghållare (med jalusilock, tillval)
10. Förvaringsfack i bakre sidopanel
11. Förvaringsficka på framstolarnas
baksida
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Handskfack
04
1. Upplåsning
2. Låsning
Här kan bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
manuellt med det löstagbara nyckelbladet
som sitter i fjärrkontrollen. Mer information
om nyckelbladet finns på s. 97.
87
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsfack i bakre sidopanel
Mugghållare bak)
Förvaringsfacket öppnas genom att lyfta
luckans nedre framkant, och stängs genom
ett lätt tryck på dess övre del.
Förvaringsfacket öppnas och stängs genom
ett lätt tryck i mitten på dess övre del.
Mugghållare finns även med jalusilock fram
och bak (tillval vissa marknader).
04
Låsbart förvaringsfack i dörrpanel
(tillval)
Förvaringsfacket låses med fjärrkontrollen,
se s. 98.
88
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Tunnelfack
04
Facket öppnas och stängs genom att trycka
på knappen, placerad på lockets framkant. I
facket finns även en manuell öppning av bagageluckan med hjälp av nyckelbladet1, se
s. 104.
1 Alternativt
sitter låset nere vid golvet bakom
förarstolen.
89
04 Interiör
Bagageutrymme
Bagagevägg
Lasthjälp
04
Syftet med väggen är att avgränsa mängden
last i bagageutrymmet så att inte takrörelsen
störs. Var noga med att stänga bagageväggen ordentligt så att den låses fast på både
vänster och höger sida.
VIKTIGT
Placera inte föremål ovanpå eller vid sidan
av bagageväggen då den är stängd. Placera
inte bagage så det når högre än den stängda bagageväggen.
90
Dekal på bagaevägg.
OBS
För mycket last i bagageutrymmet hindrar
att bagageväggen kan stängas. Därmed
förhindras också en öppning av taket.
Knapp för höjning och sänkning av tak.
I öppet läge befinner sig taket hopvikt i bagageutrymmet. Med knappen (se bild) kan taket
höjas och sänkas för att underlätta ur- och
ilastning. Lasthjälpens rörelser utgör en liten
del av den normala takrörelsen. Informationsdisplayens meddelanden för takmanövrering gäller därför även lasthjälpen, se s. 80.
VARNING
Person eller föremål som hindrar takets höjning och sänkning riskerar att klämmas.
04 Interiör
Bagageutrymme
Använda lasthjälp
Ett tryck på knappen både startar och stoppar höjningen/sänkningen. Det kan ta några
sekunder innan rörelsen startar. Om en signal
ljuder när knappen trycks in och taket inte rör
sig, läs informationsdisplayens meddelande.
– Tryck på knappen för att höja taket.
– Lyft bagageväggen och för in den i bagageutrymmet.
– När lastningen är färdig, fäll ned bagageväggen.
– Tryck på knappen så att taket sänks.
VIKTIGT
Eluttag i bagageutrymme
När taket är uppfällt för lasthjälp eller om rörelsen avbrutits genom att knappen tryckts
in två gånger får bagageluckan inte stängas. Detta kan medföra skador och funktionsstörningar på systemet.
Lastsäkringsöglor
04
OBS
Vid för låg batterinivå kan taket endast sänkas.
Använda lasthjälp vid takfel
Om meddelandet TAKFEL SE MANUAL visas i informationsdisplayen går taket endast
att sänka.
– Kontrollera att TAKFEL SE MANUAL
visas i displayen.
– Håll knappen intryckt i ca 5 sekunder.
Fortsätt hålla knappen intryckt medan
taket sänks.
En signal ljuder under hela sänkningen.
Fyra eller fler öglor finns att fästa band eller
rep i. Band som passar till öglorna tillhandahålls av Volvos återförsäljare.
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget som
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte. Om tändningen slås av och strömförbrukningen är högre än 0,1 A, visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen. Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen. Det finns risk för urladdning av batteriet.
91
04 Interiör
Bagageutrymme
Skidlucka
Öppna mittdelen i baksätets rygg
– Dra i stroppen som finns i överkant av
mittdelen i ryggstödet för att komma åt
luckan.
Stänga mittdelen i baksätets rygg
– Sätt tillbaks mittdelen med nedre delen
först.
– Fäll in mittdelen och tryck tills det hörs ett
klickljud.
04
Luckan i bagageutrymmet
Om bilen är utrustad med skidpåse2 måste
dragkedjan i påsen också öppnas från kupéutrymmet.
För att kunna transportera långa, lätta föremål finns en lucka bakom mittpanelen1 i baksätets ryggstöd.
Max längd: 2 m och max vikt: 25 kg. Skidluckan öppnas från två håll, från mittpanelen
och inifrån bagageutrymmet.
1 Provisorisk
däcktätningssats, första förband,
täckplast och bogserögla förvaras i mittpanelen i baksätets ryggstöd. För bilar med reservhjul (tillval), se s. 153.
92
– Pressa knapparna i de två hålen i luckan
mot varann och öppna luckan.
Låsa skidluckan
Låses med fjärrkontrollen, se s. 98.
Förankra lång last med säkerhetsbältet
Lång last t ex skidor ska säkras med baksätets säkerhetsbälte.
– Linda säkerhetsbältet ett varv runt skidorna och lås fast det på vanligt sätt i bälteslåset.
Om bilen är utrustad med skidpåse2 ska bältet träs genom dess handtag.
2 Tillval.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid i eller urlastning av långa föremål.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
04 Interiör
04
93
Fjärrkontroll med nyckelblad.....................................................................96
Servicelåsning ...........................................................................................99
Batteri i fjärrkontroll.................................................................................101
Låsning och upplåsning ..........................................................................102
Larm (tillval) .............................................................................................106
94
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar. Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning av förardörr och handskfack.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
syfte måste den förlorade fjärrkontrollens
kod raderas ur systemet.
Fjärrkontrollfunktioner
Elektronisk startspärr
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
05
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrkontrollen indikerar två blinkningar med bilens
körriktningsvisare att låsningen/upplåsningen utförts korrekt. Indikeringen sker endast
om alla lås låsts, efter att dörrarna stängts.
Med hjälp av personliga inställningar är det
möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa
om korrekt låsstatus erhållits, se s. 62.
Förlust av fjärrkontroll
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska de
andra fjärrkontrollerna tas med till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
96
1. Låsning – låser dörrarna, bagageluckan,
förvaringsfacken i dörrpanelerna (låsbarheten tillval) samt skidluckan. Fjärrkontrollen låser inte handskfacket.
2. Upplåsning – låser upp dörrarna, bagageluckan, förvaringsfacken i dörrpanelerna (låsbarheten tillval) samt skidluckan.
Fjärrkontrollen låser inte upp handskfacket.
3. Trygghetsbelysning – används för att
tända bilens belysning på avstånd, exempelvis av en förare som närmar sig
en låst bil och vill få den upplyst.
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp för
att tända innerbelysning, positions-/
parkeringsljus, nummerskyltsbelysning
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se s. 63.
4. Bagagelucka — Ett tryck på knappen
låser upp enbart bagageluckan.
OBS
Funktionen öppnar inte bagageluckan.
5. Panikfunktion — Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger inom
tre sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp, efter att den varit aktiv
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den
av efter 30 sekunder.
VIKTIGT
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Nyckelblad
Nyckelbladet kan tas ut ur fjärrkontrollen och
användas separat. Om någon av dörrarna låses med enbart nyckelbladet låses bara den
dörren.
OBS
Om fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
används till att låsa upp förardörren, utlöses
larmet och måste stängas av med hjälp av
fjärrkontrollen, se s. 107.
05
Losstagning av nyckelblad
– Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2) dras
ut bakåt.
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
– Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i sitt
spår.
– Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
97
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Nyckelblad
05
1. Låspunkter för fjärrkontroll:
2. Låspunkter för fjärrkontroll med
tillval låsbara förvaringsfack:
A. dörrar
B. rattlås
A. dörrar
F. skidlucka
B. rattlås
G. bagagelucka
D. förvaringsfack i dörrpaneler
F. skidlucka
G. bagagelucka
För beskrivningar av de olika förvaringsutrymmena, se s. 87.
98
05 Lås och larm
Servicelåsning
05
1. Centrallåsningens normala låspunkter med fjärrkontrollen.
Funktionen servicelåsning1 innebär att fjärrkontrollens normala styrning av centrallåset
begränsas; bilens låsbara förvaringsfack
blockeras och kan inte låsas upp med fjärrkontrollen. Det kan vara önskvärt då bilen
t.ex. lämnas för service.
Med funktionen servicelåsning aktiverad kan
man med fjärrkontrollen bara aktivera/avaktivera larmet, låsa och låsa upp dörrarna (A)
samt starta och köra bilen (B).
1 Vissa
2. Fjärrkontroll med aktiverad servicelåsning och demonterat nyckelblad.
Aktivera servicelåsning
OBS
Vid öppning/stängning av det fällbara taket
finns det möjlighet att temporärt komma åt
innehållet i bagageutrymmet.
– Det fällbara taket ska var stängt.
– Öppna bagageluckan och fäll upp bagageväggen; därmed blockeras manövrering
av det fällbara taket, se s. 90.
OBS
Informationsdisplayen kommer att visa
STÄNG BAGAGEVÄGG INNAN TAK MANÖV..
– Stäng bagageluckan.
– Ta loss det löstagbara nyckelbladet från
fjärrkontrollen, se s. 97.
marknader.
99
05 Lås och larm
Servicelåsning
– Stick in nyckelbladet i handskfackets
nyckelhål (C) och vrid 180 grader medsols,
se s. 104.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrkontrollen utan förvara det på en säker plats.
Därefter kan de låsbara förvaringsfacken
bakom dörrpanelerna (D), skidluckan (E) och
bagageluckan (F) inte längre låsas upp med
fjärrkontrollen.
05
Avaktivera servicelåsning
För att åter ansluta de låsbara förvaringsfacken till centrallåsningens automatik görs
följande:
– Stick in fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad i handskfackets nyckelhål (C) och vrid
180 grader motsols, se s. 104.
– Sätt tillbaka nyckelbladet i fjärrkontrollens
hållare, se s. 97
Därefter styrs samtliga centralåningens funktioner åter av fjärrkontrollen.
100
05 Lås och larm
Batteri i fjärrkontroll
Svagt batteri i fjärrkontroll
Byte av batteri i fjärrkontroll
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL
BYT BATTERI visas i displayen.
– Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
– Tryck tillbaka nyckelbladet på sin plats.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas (typ CR 2032,
3 V).
– Dra ut nyckelbladet.
– Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och ta bort skruven (1) med en liten
mejsel.
– Lyft av locket.
– Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida
är monterat på lockets insida.
– Bänd bort (2) och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
101
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Upplåsning
Fjärrkontrollens upplåsningsknapp kan låsa
upp bilen på två olika sätt (välj sätt i personliga inställningar, se s. 63):
05
• med ett tryck låsa upp båda dörrarna samt
bagageluckan
• med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp den
andra dörren samt bagageluckan.
Låsning
Fjärrkontrollen låser båda dörrarna och bagageluckan samtidigt. Dörrarnas låsknappar
och dörrhandtagen på insidan frikopplas.
Tankluckan går inte att öppna när bilen har
låsts med fjärrkontrollen.
OBS
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller bagageluckan är öppen. När dörren stängs
finns risk att nycklarna blir inlåsta.
1Gäller
102
vissa marknader
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrkontrollen. Det går då inte att ta sig ut med några
reglage i bilen.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt (gäller inte vid
låsning från insidan). Denna funktion minskar
risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För
bilar med larm, se s. 107.
Automatisk låsning
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrar och bagageluckan låsas automatiskt.
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• tryck på upplåsningsknappen vid dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se s. 63.
Bagagelucka
Upplåsning
Upplåsning av enbart bagageluckan:
– Tryck på fjärrkontrollens knapp för upplåsning av bagageluckan.
Låsning
Om dörrarna är låsta när bagageluckan
stängs låses den inte. Lås med fjärrkontrollen
eller inifrån för att både dörrarna och bagageluckan ska låsas.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
– Dra två gånger i handtaget, dörrarna låses
upp och öppnas.
Låsningsindikering
05
Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan dörrarna och bagageluckan
låsas eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
– Tryck in den övre delen i låsknappen.
Det går inte att låsa upp dörren genom att
dra upp låsknappen.
En diod på respektive dörrs insida lyser i ca
fem minuter efter det att bilen låsts med fjärrkontrollen.
När bilen låses från insidan när bilen är igång,
lyser dioderna kontinuerligt.
Låsning
– Tryck in den nedre delen i låsknappen.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
103
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Mekanisk öppning av bagageluckan
Variant 2
Låsning av handskfack
– Fäll fram den vänstra stolens ryggstöd för
att komma åt nyckelhålet nere vid golvet.
– Stick in nyckelbladet och vrid 110 grader
medurs.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
Om bilens elektriska system tillfälligt är ur
funktion kan bagageluckan öppnas mekaniskt med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
Bilen är utrustad med en av följande varianter
för mekanisk öppning av bagageluckan:
Variant 1
05
VIKTIGT
– Öppna locket på tunnelfacket och lyft på
gummimattan som ligger i botten för att
komma åt nyckelhålet.
– Stick in nyckelbladet och vrid 90 grader
medurs.
104
Taket måste vara helt stängt eller helt öppet, innan den mekaniska öppningen av bagageluckan får användas.
• Lås upp handskfacket (1) genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader) motsols. Nyckelhålet är vertikalt orienterat i
upplåst läge.
• Lås (2) handskfacket genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader) medurs. Nyckelhålet är horisontellt orienterat i
låst läge.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Blockerat låsläge
Blockerat låsläge betyder att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta. Det
aktiveras med fjärrkontrollen. Blockerat låsläge inträder med 25 sekunders fördröjning
från att dörrarna har låsts.
Tillfällig avaktivering av blockerat
låsläge och ev. larmsensorer
Bilen kan endast låsas upp med fjärrkontrollen vid blockerat låsläge. Dörrarna kan även
öppnas med nyckeln från utsidan.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på kopplas sensorerna och
blockerat låsläge in igen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
05
1. Bortkoppling av sensorer och blockerat
låsläge
2. Plats för strömbrytare (eftermonterat
tillbehör).
Om någon är i bilen och dörrarna ändå ska
låsas från utsidan kan blockerat låsläge avaktiveras.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knapp (1).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se s. 106.
105
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystem
Larmlampa på instrumentpanel
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
OBS
Larmet löser ut om:
05
• en dörr, motorhuven eller bagageluckan
öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
OBS
När taket är stängt fungerar larmet på samma sätt som när taket är öppet. D.v.s. en rörelse som detekteras i passagerarutrymmet
utlöser ett larm.
106
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
En lampa på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – larmet har varit utlöst.
• Lampan blinkar en gång per sekund efter
det att bilens körriktningsvisare gett i från
sig en lång blinksignal – larmet är inkopplat.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
lampan på instrumentpanelen blinkar en
gång per sekund.
Frånkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och båda dörrarna upplåsta.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Automatisk återställning av larm
Fjärrkontroll ur funktion
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Test av rörelsesensor i kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet bekräftas med en långsam blinkning av lampan.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
exempelvis lyfta ut en väska från stolsdynan. En siren skall nu ljuda och samtliga
körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in
igen. Bilen låses samtidigt.
Stänga av utlöst larm
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Test av larmsystem
05
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen startas på följande sätt:
– Öppna förardörren med nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen ljuder.
– Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset. Larmet avaktiveras. Larmlampan blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
Nästa gång tändningen slås på kopplas sensorerna in igen.
Om bilen är försedd med blockerat låsläge
kopplas detta in samtidigt.
Test av dörrlarm
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av larm till motorhuv
– Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
107
05 Lås och larm
Larm (tillval)
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05
108
05 Lås och larm
05
109
Allmänt ................................................................................................... 112
Bränslepåfyllning.................................................................................... 114
Start av motor ........................................................................................ 115
Dieselpartikelfilter (DPF) ......................................................................... 116
Start- och rattlås .................................................................................... 117
Manuell växellåda................................................................................... 118
Automatväxellåda .................................................................................. 120
Bromssystemet ...................................................................................... 123
Stabilitets- och dragkraftssystem .......................................................... 125
Parkeringshjälp (tillval)............................................................................ 127
Bogsering och bärgning......................................................................... 129
Starthjälp ................................................................................................ 131
Körning med släpvagn ........................................................................... 132
Draganordning ....................................................................................... 134
Delbar dragkrok ..................................................................................... 136
Lastning.................................................................................................. 141
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 142
110
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
06
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
112
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om
det ändå är nödvändigt at3 köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
06 Start och körning
Allmänt
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas.
12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström
även när startnyckeln är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd.
06
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen. Ladda
batteriet genom att starta motorn.
113
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
– Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Öppna från bagageutrymme
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 236 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt.
VARNING
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning.
06
114
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se s. 49. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Manuell öppning av tankluckan sker lättast
när taket är stängt, och görs när öppning från
kupén inte är möjlig.
Tanklock
– Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
– Vrid förbi motståndet till stopp.
– Dra ut locket.
Ta bort kåpan som täcker lamphuset på höger sida i bagageutrymmet.
Dra i snöret som är upphängt på kroken.
När tankluckan har öppnats, sätt tillbaka
snöret och kåpan.
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
06 Start och körning
Start av motor
Bensin
Innan motorn startas
Start av motor
– Dra åt parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
VARNING
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Bensin
– Vrid startnyckeln till läge III.
Om motorn ej startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
– Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se s. 43.
– Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln hållas i läge III tills motorn har startat.
Vrid startnyckeln till startläge och släpp den.
Startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
06
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
115
06 Start och körning
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret
under normal körning. För att bränna bort
partiklarna och tömma filtret startas en s.k.
regenerering. För detta krävs att motorn har
nått normal arbetstemperatur.
06
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall om 30 – 90 mil beroende på
körförhållanden. Regenereringen tar normalt
mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden
kan bränsleförbrukningen öka något.
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt
för att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt väder så når motorn normal arbetstemperatur
snabbare.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på instrumentpanelen och meddelandet SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på instrumentpanelens display.
1 Vissa
116
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
20 minuter.
marknader.
06 Start och körning
Start- och rattlås
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att
starta.
– Ta ur nyckeln, vrid ratten så att spänningen släpper.
– Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
VARNING
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när
bilen lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
06
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas så minskar risken för stöld.
Ett tickande ljud kan höras
om nyckeln är i ett mellanläge. Vrid nycklen
till läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
117
06 Start och körning
Manuell växellåda
06
Växellägen, fem växlar
Backväxelspärr, fem växlar
Växellägen, sex växlar (bensin)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln kan
alltså inte läggas i direkt från femte växeln
p.g.a. backväxelspärren.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för
femmans och sexans växel när bilen står stilla eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget) mot backen då inte är aktiverad.
118
06 Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr, sex växlar (bensin)
Växellägen, sex växlar (diesel)1
Backväxelspärr, sex växlar (diesel)
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret. För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
1 Vissa
06
marknader.
119
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Säkerhetssystem
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:
Urkoppling av växlingsspärr
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
06
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge (Geartronic).
120
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget
till ett annat växelläge måste bromspedalen
vara nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
– Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
– Stick ner nyckelbladet från fjärrkontrollen
till botten.
– Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelväljaren ur P-läget.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Mekanisk växelväljarspärr
Automatiska växellägen
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de olika växellägena.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs från
läge R.
06
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
121
06 Start och körning
Automatväxellåda
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt
körläge D, för spaken mot läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma gång om man släpper gaspedalen. Om
man för växelväljaren till + (plus) växlar bilen
upp ett steg.
Den valda växeln visas i kombinationsinstrumentet, se s. 41.
06
OBS
Geartronic innehåller två säkerhetsfunktioner:
• Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling händer
ingenting. Den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
122
• För att undvika ryck och motorstopp växlar Geartronic automatiskt ner om föraren
låter farten sjunka lägre än vad som är
lämpligt för den valda växeln.
W – Vinter
Tryck in W-knappen för att
koppla in och ur vinterprogrammet W. Symbolen W
visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
Vinterprogrammet startar växellådan på en
högre utväxling för att underlätta att komma
iväg i halt väglag. De lägre växlarna aktiveras
endast vid kick-down när vinterprogrammet
är aktiverat.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren
står i läge D.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn är igång. Om man håller bromspedalen
nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hår-
dare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas bilens bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
• Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
• Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast
var igång.
123
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
VARNING
06
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
124
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt
Reducerat ingrepp
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
– Håll in RESET (B) tills DSTC-menyn ändras.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet förblir reducerat tills nästa gång motorn startas.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
VARNING
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
och symbolen
lyser varje gång motorn
startas
06
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
Handhavande
– Vrid tumhjulet (A) tills DSTC-menyn visas.
125
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Meddelanden i informationsdisplay
Symboler i kombinationsinstrument
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
DSTC-system
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
Information
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
06
126
Om symbolerna
och
visas samtidigt,
läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att DSTC-systemet ingriper just då.
• Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i DSTC-systemet.
• Fast sken efter avaktivering påminner om
att DSTC-systemet är reducerat.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Allmänt 1
Funktion
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas och textmeddelandet Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit visas på ljudanläggningens display.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen
1
Beronde på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så bakom
eller framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Om systemet är avstängt visar
ljudanläggningens display texten Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer
från de bakre högtalarna.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och informationsdisplayen visar PARKHJÄLP
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
06
VARNING
Vissa källor kan lura systemet med falska
signaler. Exempel på sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasrör på motorcyklar m.m.
Även is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler.
127
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Aktivera/avaktivera
Parkeringshjälpen kan stängas av genom att
trycka EXIT i kontrollpanelen, se s. 62. Då visas Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m.
Enter i ljudanläggningens display.
Rengöring av sensorer
Parkeringshjälpen kan återaktiveras genom
att trycka ENTER i kontrollpanelen. Då visar
displayen Parkeringshjälp aktiv Stäng av
med Exit.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
06
128
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
– Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge II
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra, se s. 117.
– Startnyckeln måste vara kvar i läge II
under hela bogseringen.
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras
framåt.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bärgas så att
hjulen rullar framåt.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
06
Automatväxellåda
– För växelväljaren till läge N.
Manuell växellåda
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
129
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
06
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget
på höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Montering av bogserögla:
– Ta fram bogseröglan som är placerad i
påsen i skidluckan eller tillsammans med
reservhjulet.
– Lossa på täcklocket (1) i stötfångaren
med en spårskruvmejsel eller ett mynt i
underkanten.
– Skruva fast bogseröglan (3) ordentligt,
ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att vrida fast öglan med.
130
– Efter användning skruvas bogseröglan
loss och placeras i bagageutrymmet. Sätt
tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
131
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt.
•
•
Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
06
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se s. 151.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
1 Gäller
inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
132
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för
att blockera hjulen när bil med påkopplat
släp parkeras i backe.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
s. 229.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Dieselmotor med manuell växellåda,
körning med släpvagn
Parkering i backe
– Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
– För växelväljaren till parkeringsläge P.
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt
med större kapacitet än den standardmonterade. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare vad som gäller just din bil.
Start i backe
– För växelväljaren till körläge D.
– Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn orkar med. Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
06
133
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 136.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
06
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
134
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
Fast eller delbart drag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1147
68
964
482
40
141
538
150
113
100
140
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
06
135
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
06
136
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06
137
06 Start och körning
Delbar dragkrok
OBS
06
138
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
i draganordningen.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
06
139
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
06
140
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
passagerarnas sammanlagda vikt, m.m.
samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras
av antal passagerare och deras vikt. För information om tillåtna vikter, se s. 229.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd, rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
06
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
141
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
A. Ljusbild för vänstertrafik.
B. Högertrafik.
06
142
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om. Rätt ljusbild ger
även effektivare ljus ut på vägrenen.
Strålkastare med halogenljus
Strålkastare med Bi-Xenonljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
06 Start och körning
06
143
Allmänt ................................................................................................... 146
Lufttryck i däck ...................................................................................... 150
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 152
Byte av hjul............................................................................................. 154
Provisorisk däcktätning.......................................................................... 156
144
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva
därför att få så färska däck
som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka och -år, däckets DOTmärkning (Department of Transportation),
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 150.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
07
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
146
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 151.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 150. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet .
07
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
147
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
VARNING
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant
från övriga muttertyper eftersom den har en
roterande konisk tryckbricka.
Låg (1) och hög (2) hjulmutter
07
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo original-tillbehörssortiment. Det finns två olika
modeller av hjulmuttrar beroende på om fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium.
Dra åt hjulmuttrarna med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
VIKTIGT
Hjulmuttrarna ska dras åt med 90 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Reservhjulet Temporary Spare
Reservhjulet1 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.
1 Vissa
148
varianter och marknader.
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger
sida eller omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper
och förmåga att pressa undan regn, snö och
slask.
07
149
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däckstryck
Kontrollera däckstrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
OBS
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid olika
last och hastighetsförhållanden.
OBS
Full last i bilen motsvarar antal platser med
bilbälten.
07
På dekalen anges:
• Däckstryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
150
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, däckens
livslängd samt bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däckstryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däckstryck, se
däcktryckstabellen på s. 151. De angivna
däckstrycken avser kalla däck. (Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däckstrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
Däckstrycket påverkar åkkomfort, vägljud
och styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
2.4
2.4i
215/55 R16 91W
Hastighet
(km/h)
Last,1-3 personer
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
0–160
210
210
250
250
160+
250
210
280
260
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91Y
0–160
220
220
250
250
160 +
260
220
280
260
215/55 R16 91W
0–160
210
210
250
250
160+
260
210
280
260
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91 Y
0–160
220
220
250
250
160+
270
220
290
270
215/55 R16 91W
0–160
230
210
250
250
160+
260
210
280
260
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91 Y
0–160
240
220
250
250
160+
270
220
290
270
Alla
Alla
0–160
2501
2501
2501
2501
Reservhjul2
T125/85R16 99M
0–80
420
420
420
420
T5
D5
1
ECO-tryck s. 150
2
Temporary Spare
07
151
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel1. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
07
– Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
– Fäll ut de stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral placeras i reservhjulsbaljan.
1 Vissa
152
marknader.
Reservhjul och domkraft
Placering, verktyg för provisorisk däcktätningssats
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Domkraft och vev är placerade i
skumblocket i bagageutrymmet.
Provisorisk däcktätningsats
För handhavande och placering se s. 156.
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul och verktyg
Reservhjul och verktyg
Reservhjulet1 levereras i en däckspåse som
placeras i bagageutrymmets reservhjulsbalja.
I däckets mitt finns ett svart skumblock som
innehåller domkraft och nyckel till hjulbultarna. Påsens spännband fästs i två lastöglor på
golvet.
– Lossa de två fästbanden som håller fast
däckspåsen i golvet.
– Öppna dragkedjan i däckspåsen och ta
fram verktygen.
– Lyft reservhjulet ur påsen.
1 Tillval
Trasigt hjul läggs i däckspåsen och spänns
fast med fästband. Var noga med att följa instruktionerna på reservhjulspåsen när den
återmonteras.
07
vissa marknader
153
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Sätt ut varningstriangels om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen
och domkraften står på ett fast horisontellt
underlag.
07
154
– Ta fram reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel som ligger under mattan i bagageutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans växel eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
– Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
– Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
– Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ned domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken. Kontrollera
att domkraften sitter i fästet enligt bilden
och att foten är placerad lodrät under
fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07
155
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
OBS
Bilen kan levereras med två olika typer av
provisorisk däcktätningssatser. De beskrivs var för sig och benämns variant 1
samt variant 2
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däckstrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats och efter
användning. För information om byte, se
s. 160 för typ 1 eller s. 164 för typ 2.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
Placering
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
OBS
07
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
156
Bilden visar variant 1
Däcktätningssats med kompressor och verktyg är placerad i tunneln för skidfacket, se
s. 92.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Variant 1
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
– Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
– Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
07
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
157
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
07
158
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn vara igång i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar förekommer under tiden som tätningsvätskan
pumpas in. Efter ca en minut sjunker
trycket och manometern visar ett mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
Kontrollera däcktrycket igen:
OBS
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador ska
kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess utgångsposition och säkra spärren (6). Förvara
däcktätningssatsen på en säker plats i
bilen.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
Fäll inte upp den orangefärgade delen (7)
när endast kompressorn ska användas för
påfyllning av luft.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen. Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 150. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
OBS
Efter användning ska behållare med tätningsvätska och slang bytas ut.
07
159
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning. Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut.
07
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
160
VARNING
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst före-datum
passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera att
den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
07
161
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Variant 2
Översikt
7. Luftslang
8. Flaska med tätningsvätska
9. Tryckmätare
10. Handskar
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
– Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
162
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (oranget lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däckstrycket
är för högt.)
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
– Sätt tillbaka ventilhatten.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
– Tag på handskarna.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
– Skruva av det oranga locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
– Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VIKTIGT
Skruva inte av flaskan från flaskhållaren efter användning, överbliven vätska kan rinna
ut.
För information om detaljernas funktion, hänvisas till bild på s. 162 .
– Öppna locket på däcktätningssatsen.
– Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
– Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta
bilen.
– Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 s.
– Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
07
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
163
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
– Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
– Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
– Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan
täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
– Anslut utrustningen igen.
– Läs av däckstrycket på tryckmätaren.
– Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
– Är däckstrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däckstryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däckstrycket är för högt.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
07
164
För att undvika stänk, låt flaskan vara kvar i
flaskhållaren.
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däckstrycket regelbundet.
– Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut det skadade däcket.
Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Kör försiktigt, hastigheten får inte överstiga
80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts. Det provisoriskt tätade
däcket måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
07 Hjul och däck
07
165
Rengöring............................................................................................... 168
Bättring av lackskador ........................................................................... 171
Rostskydd .............................................................................................. 172
166
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans
munstycke inte kommer närmare karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
08
168
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, så att fukt
och korrosion inte angriper bromsbeläggen
och försämrar bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Elektriskt fällbart tak
Om taket är blött vid öppning kommer vatten
att rinna in i kupén. Vänta därför tills vattnet
runnit av innan taket öppnas.
Täcklucka
Täckluckan (se s. 80) är känslig för vatten
och bör därför torkas av med en trasa om
den blivit blöt.
Rengöring bör ske med en lätt fuktad trasa.
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är försett med ett ytskydd mot smuts. Rengöring återskyddar
lädret men fett och smuts löser upp ytskyddet. Det finns ett heltäckande program för
skötsel och vård av läderlädsel. Volvo erbjuder en läderprodukt för rengöring och efterbehandling klädseln och därigenom återfår
lädret sitt skyddande lager.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra, och applicera skyddskräm
två till fyra gånger per år.
Fråga din Volvo återförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga svampen på fläckarna. Låt
svampen suga upp fläcken. Gnugga inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt nu lädret torka i 20 minuter före användning.
– Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och uv-filter.
08
169
08 Bilvård
Rengöring
Behandling av fläckar på interiöra plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08
170
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 228.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
171
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Om bilen behöver efterbehandlas,
låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
172
08 Bilvård
08
173
Volvo service .......................................................................................... 176
Eget underhåll ........................................................................................ 177
Motorhuv och motorrum ........................................................................ 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Oljor och vätskor.................................................................................... 180
Torkarblad .............................................................................................. 185
Batteri..................................................................................................... 186
Byte av glödlampor ................................................................................ 188
Säkringar ................................................................................................ 194
174
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
176
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system. Denna information kan innefatta
uppgifter beträffande förarens sätt att köra
bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens
hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan
lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av
en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Per-
sonvagnar AB kommer inte att medverka till
att denna lagrade information lämnas ut utan
samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade Volvoverkstäder komma att läsa och använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Med husvagn eller släpvagn
I bergslandskap
I hög hastighet
I temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
09
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
177
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
– Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum
1. Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
2. Expansionskärl för kylsystem
3. Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
4. Mätsticka för motorolja1
5. Kylare
6. Kylarfläkt
7. Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
8. Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
1 Beroende
178
på motoralternativ.
9. Påfyllning för motorolja1
10. Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
11. Batteri
12. Relä- och säkringscentral, motorrum
13. Luftfilter1
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från
välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som
är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta bränsle är mer lättflytande vid
låga temperaturer och reducerar risken för
paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
09
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under
ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
179
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar
oljeprodukter. Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
VIKTIGT
Mätsticka, bensinmotorer
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av
olja med lägre kvalitet än den angivna eller
körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver. Se s. 231.
Mätsticka, dieselmotorer.
180
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Oljekontroll
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
09
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN
på mätstickan. Se s. 231–232 för påfyllningsbar volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 231–232 för
påfyllningsbar volym.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
181
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Spolarvätska, påfyllning
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på s. 234.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
OBS
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
Placering av behållare för spolarvätska1.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
– Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
– Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
Se volymuppgifter på s. 234.
1 Beroende
182
på motoralternativ.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare1. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på s. 234.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
1 Placering
beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
183
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. Se volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet på s. 234.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
184
09 Underhåll och service
Torkarblad
09
Byte av torkarblad
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
– Fäll upp torkararmen.
– Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
– Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
– Kontrollera (3) att bladet sitter fast ordentligt.
– Fäll ner torkararmen.
185
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Två batterityper kan förekomma. De är fullt utbytbara mot varandra.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
VIKTIGT
Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
186
Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt
För att batteriet ska fungera tillfredställande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A) och fyll aldrig över
nivåmarkeringen.
• Kontrollera alla cellerna. Använd en skruvmejsel för att lossa propparna (alternativt
täcklocket).
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Sätt dit propparna (alternativt täcklocket)
ordentligt.
09 Underhåll och service
Batteri
Symboler på batteriet
Explosionsfara.
09
Byte av batteri
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Ta bort täckkåpan.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa pluskabeln.
– Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
– Lossa klamman som håller batteriet.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit klamman som håller batteriet.
– Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
– Anslut pluskabeln.
– Anslut minuskabeln.
– Sätt dit täckkåpan över batteriet.
187
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 239.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Högt placerat bromsljus
• Bi-Xenonstrålkastare
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus:
– Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
– Dra upp lamphusets låssprint (1).
– Dra lamphuset åt sidan och sedan
framåt (2) .
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
188
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
ner clipset med tummen (3) och samtidigt
föra ut kontaktstycket (4) med andra handen.
– Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
– Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
– Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta
fast på sin plats innan belysningen slås på eller startnyckeln sätts in i startlåset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljus
Borttagning av täcklock och glödlampa
– Lossa hela lamphuset.
– Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
– Dra ut glödlampan.
– Sätt tillbaka lamphuset.
09
Helljus
Ditsättning av ny glödlampa
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
– Tryck tillbaka kontaktstycket.
– Sätt tillbaka plastlocket.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Lossa hela lamphuset.
– Vänster strålkastare:
vrid lamphållaren moturs.
Höger strålkastare:
vrid lamphållaren medurs.
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphuset.
189
09 Underhåll och service
09
190
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
– Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
– Byt glödlampa.
– Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka in den och vrida moturs.
– Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
– Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
Losstagning av lamphållare
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort panelen runt lamphuset.
– Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
– Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
– Anslut kontaktstycket till glödlampan.
– Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet. Släck belysningen och vrid startnyckeln till läge 0.
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår efter
att felaktig glödlampa ersatts uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
09
Placering av lampor i baklampa
Lamphållare
1. Bromsljus
2. Positions-/parkeringsljus
3. Dimbakljus (en sida)
OBS
Glödlampa till dimbakljus finns endast i en
av baklyktorna. I vänster baklykta på vänsterstyrd bil och höger på den högerstyrda.
4. Blinkers
5. Backljus
191
09 Underhåll och service
09
192
Byte av glödlampor
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
Bagageutrymme
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa glaset försiktigt.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
– Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan och sätt
dit en ny.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel
Borttagning av spegelglas:
– Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
– För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset
lossnar i underkanten.
– Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
– Ta ut den trasiga glödlampan och byt till
en ny.
Ditsättning av spegelglas:
– Tryck först tillbaka spegelglasets tre låsklackar i ovankanten.
– Tryck sedan fast de tre nedre.
09
Innerbelysning bak
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan och sätt
dit en ny.
193
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Allmänt
Byte
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade med ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
194
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns
av upprepade gånger föreligger något fel på
komponenten. Uppsök då en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med att ersätta avbränd
säkring med en ny som har samma färg och amperebeteckning.
• 19—36 är av typ "MiniFuse".
• 7—18 är av typ "JCASE" och bör bytas av en auktoriserad
Volvoverkstad.
• 1—6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart bytas av en auktoriserad
Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och
sätta tillbaka en säkring.
195
09 Underhåll och service
09
Säkringar
1. Kylarfläkt ................................................................................... 50 A
2. Styrservo ........................................................................... 80 A
3. Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
4. Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
5. Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC (tillval) ............... 80 A
6. Glödstift (diesel) ................................................................ 70 A
7. ABS-pump......................................................................... 30 A
8. ABS-ventiler ...................................................................... 20 A
9. Motorfunktioner ................................................................. 30 A
10. Fläkt klimatenhet ............................................................... 40 A
11. Strålkastarrengörare, elmanövrerat tak, låsbart
förvaringsfack och skidlucka ............................................. 20 A
12. Matning till eluppvärmd bakruta......................................... 30 A
196
13. Startmotorrelä................................................................... 30 A
14. Dragkablage ..................................................................... 40 A
15. Elmanövrerat tak ............................................................... 30 A
16. Matning till infotainment .................................................... 30 A
17. Vindrutetorkare ................................................................. 30 A
18. Matning till säkringscentral i kupé ..................................... 40 A
19. Reservplats ............................................................................. 20. Signalhorn ........................................................................ 15 A
21. Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare ...................... 20 A
22. Subwoofer ........................................................................ 25 A
23. Motorstyrenhet ECM (5-cyl. bensin)/styrenhet för
transmission (TCM) .......................................................... 10 A
24. Eluppvärmt bränslefilter, PTC-element oljefälla
(diesel) .............................................................................. 20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
25. Reservplats .............................................................................26. Tändningslås ..................................................................... 15 A
27. Kompressor för luftkonditionering ...................................... 10 A
28. Reservplats .............................................................................29. Dimljus fram ...................................................................... 15 A
30. Reservplats .............................................................................31. Reservplats .............................................................................32. Insprutningsventiler (bensin), luftmassemätare
och turbokontroll (diesel) ................................................... 10 A
33. Lambdasond, vakuumpump (bensin),
motorstyrenhet (diesel) ...................................................... 20 A
34. Tryckvakt klimatanläggning, tändspolar (bensin),
glödstift och EGR avgasrening (diesel) ............................... 10 A
35. Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering
PTC-element oljefälla (bensin), motorstyrenhet ECM (diesel),
canister (bensin),
MAF luftmassemätare (bensin) ........................................... 15 A
36. Motorstyrenhet ECM (inte diesel), gaspedalgivare
lambdasond (diesel) .......................................................... 10 A
197
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är placerade under
handskfacket. Där finns även plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i motorrummet se
s. 195.
Byte av säkring
– Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först
trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och sedan dra ut
dessa.
– Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som håller säkringscentralen
på plats) (2) motsols så de lossar.
– Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra den mot stolen, till
stopp. Fäll ner den helt. Säkringscentralen kan hakas loss helt.
– Stäng igen säkringscentralen i omvänd ordningsföljd.
198
– Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt, fäst klädseln med
fästclipsen och tryck in det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då
expanderar fästclipsen och håller klädseln på plats.
09 Underhåll och service
Säkringar
37. Reservplats .............................................................................38. Reservplats .............................................................................39. Reservplats .............................................................................40. Reservplats .............................................................................41. Reservplats .............................................................................42. Reservplats .............................................................................43. Telefon, ljudanlägging, RTI (tillval)...................................... 15 A
44. SRS-system ...................................................................... 10 A
45. Eluttag kupé ...................................................................... 15 A
46. Belysning kupé, handskfack och insteg ............................... 5 A
47. Innerbelysning ..................................................................... 5 A
48. Spolare .............................................................................. 15 A
09
49. SRS-system ...................................................................... 10 A
50. Reservplats ............................................................................. 51. Parkeringsassistans, tillsatsvärmare för kupé,
Bi Xenon (tillval) ................................................................ 10 A
52. Transmissionsmodul (TCM), ABS-system ............................ 5 A
53. Servostyrning.................................................................... 10 A
54. Motorstyrenhet ECM (5-cyl.) ............................................. 10 A
55. Reservplats ............................................................................ 56. Styrenhet siren.................................................................. 10 A
57. Diagnosuttag, bromsljuskontakt ........................................ 15 A
58. Helljus höger, extraljus reläspole ...................................... 7,5 A
59. Helljus vänster ................................................................. 7,5 A
199
09 Underhåll och service
09
Säkringar
60. Stolsvärme förarsida.......................................................... 15 A
61. Stolsvärme passagerarsida................................................ 15 A
62. Reservplats ............................................................................ 63. Matning fönsterhiss, höger bak.......................................... 20 A
64. Lysdiod för dörrlås, RTI ....................................................... 5 A
65. Infotainment ........................................................................ 5 A
66. Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning ............ 10 A
67. Reservplats .............................................................................68. Konstantfarthållare .............................................................. 5 A
69. Klimatanläggning, regnsensor.............................................. 5 A
70. Reservplats .............................................................................71. Reservplats .............................................................................72. Reservplats .............................................................................73. Konsol för innerbelysning (OHC) bältespåminnare bak ......... 5 A
74. Bränslepumpsrelä.............................................................. 15 A
75. Reservplats .............................................................................76. Reservplats .............................................................................77. Eluttag bagageutrymme, styrenhet tillbehör (AEM) ............. 15 A
78. Reservplats .............................................................................79. Backljus .............................................................................. 5 A
80. Reservplats .............................................................................81. Matning fönsterhiss, vänster bak ....................................... 20 A
82. Matning fönsterhiss och dörr, höger fram .......................... 25 A
83. Matning fönsterhiss och dörr, vänster fram ........................ 25 A
84. Passagerarstol elmanövrerad ............................................ 25 A
85. Förarstol elmanövrerad ...................................................... 25 A
200
86. Innerbelysning, bagagebelysning, elmanövrerade stolar...... 5 A
09 Underhåll och service
09
201
Allmänt ................................................................................................... 204
Audiofunktioner...................................................................................... 205
Radiofunktioner...................................................................................... 207
Cd-funktioner ......................................................................................... 211
Menystruktur – ljudanläggning............................................................... 213
Telefonfunktioner (tillval)......................................................................... 214
Menystruktur – telefon ........................................................................... 221
202
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
vara aktiv tills nyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt
nästa gång nyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen1 har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med
kontrollpanelen och med knappsatsen1 i ratten, se s. 55. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella funktionen.
Ljudanläggningen
Till/från
POWER (1) startar eller stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när
startnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att
1 Tillval.
204
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II2 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, höger- och bakhögtalarna. Ljudåtergivningen
blir därför mer verklighetstrogen än normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer: Performance, High Performance och Premuim Sound. FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare ingår dock i
alla ljudanläggningar.
2 Premium
Sound.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM. Upprepade tryck på
MODE växlar mellan CD och AUX.
AUX1
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna exempelvis cd-spelaren. Om den externa
ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att
justera AUX-ingångens volym.
10
– Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till AUX ingångsvolym och tryck
ENTER.
– Vrid TUNING eller tryck höger/vänster på
navigeringsknappen.
Ljudinställningar
1.
2.
3.
4.
5.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD/AUX
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten för att reglera volymen, se s. 55. Ljudvolymen justeras automatiskt beroende på bilens hastighet, se s. 206.
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck SOUND bläddrar bland alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
1 High
Performance och Premium Sound.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• SUB-BAS 2 – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 206.
2
Tillval.
205
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
• CENTER 1 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se s. 206.
• SURROUND 1 – Nivå för surround. Pro
Logic II måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 206.
Aktivera/avaktivera sub-bas
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Surround
Surround-inställningarna1 styr
rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar och aktivering/avaktivering
görs separat för varje ljudkälla.
Dolbyikonen i displayen visar att
Dolby Pro Logic II är aktivt. Det finns tre olika
inställningar för surround-ljudet:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
1 Premuim
206
Sound.
– Stega till Surround FM/AM/CD/AUX och
tryck ENTER.
– Stega till Pro Logic II 2, 3-kanalsstereo
eller Av och tryck ENTER.
Equalizer fram/bak
Med equalizern3 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
Justera equalizer
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Equalizer Fram eller
Equalizer Bak och tryck ENTER.
– Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
– Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner på navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
– Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
Justera automatisk volymkontroll
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Automatisk volymkontroll och
tryck ENTER.
– Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
Automatiska ljudinställningar
Kupéns akustiska egenskaper förändras när
hastigheten ökar eller när taket öppnas. För
att ge bästa möjliga ljud anpassas därför ljudets karaktär automatisk till dessa situationer. Den anpassning som sker när taket öppnas är helautomatisk.
Automatisk volymkontroll
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer
kan väljas4: Låg, Medium och Hög.
2
Finns inte i AM- och FM-läge.
3 Vissa
audionivåer.
4 Ej
Performance Sound.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
– Gör ett kort tryck, vänster eller höger, på
navigeringsknappen (5).
Manuell stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
En station kan även ställas in med ett långt
vänster- eller högertryck på navigeringsknappen eller med knappsatsen i ratten:
1. FM/AM – Val av frekvensband
2. Förvalsknappar
3. TUNING – Vridknapp för stationssökning
4. SCAN – Scanning
5. Navigeringsknapp – Stationssökning
och menyhantering
6. EXIT – Avbrott av pågående funktion
7. AUTO – Automatisk förvalslagring
Stationssökning
Automatisk stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll inne höger eller vänster på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i
displayen kan sökningen göras med korta
vänster- eller högertryck på
navigeringsknappen (5).
Förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Förvalen väljs med
förvalsknapparna (2) eller med knappsatsen i
ratten.
Manuell förvalslagring
– Ställ in en station.
– Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
10
Starta automatisk förvalslagring
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring...
visas i displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT (6).
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp (2).
Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
avbryter.
207
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
– Tryck kort på AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp.
– Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Radion går ur autoläget och den lagrade stationen kan väljas som ett förval.
Scanning
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN för att aktivera.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan Scan är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
208
– Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet
Stationen sparad visas i displayen.
Scan avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
ljudvolym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 210. Programfunktionerna ändras med
hjälp av menysystemet, se s. 204.
Återgång till den avbrutna ljudkällan
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan.
Programfunktioner
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen
när ett larmmeddelande sänds ut.
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer med vissa programinriktningar. Om en
önskad programinriktning hittas, kan radion
byta station och pågående ljudkälla avbrytas.
Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd ljudvolym, se s. 210.
Radion återgår till föregående ljudkälla och
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd
stations RDS-nätverk. TP visar att
funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation
visas
i displayen.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/avaktivera TP
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP Station och tryck ENTER.
Antingen visas TP från nuvarande stn. eller
TP från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd
stations RDS-nätverk. Meddelandet NEWS visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Nyheter och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Nyhetsstation och tryck ENTER.
Antingen visas Nyheter fr. nuvarande stn.
eller Nyheter från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Pop och
Klassisk musik väljas. PTY-sym-
bolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
10
Aktivera/avaktivera PTY
– Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
En lista över programtyper visas: Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja programtyper och avaktiveras genom att nollställa alla PTY:er.
– Välj önskade programtyper eller
Nollställ alla PTY:er.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
– Aktivera PTY.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck åt höger med navigeringsknappen söker då vidare efter en annan sändning av de
valda programtyperna.
209
10 Infotainment
Radiofunktioner
Visning av programtyp
10
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera visning
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Aktivera/avaktivera radiotext
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Radiotext och tryck ENTER.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till AF och tryck ENTER.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Regionala radioprogram – REG
Aktivera/avaktivera EON
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till EON och tryck ENTER.
– Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
REG visar att funktionen är aktiv.
Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Aktivera/avaktivera REG
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Regional och tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen
och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Återställ allt och tryck ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
1 Default/fabriksinställning.
210
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på
navigeringsknappen.
Mata in en cd (cd-växlare)
– Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
Sätt i skiva visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
1. Navigeringsknapp – Snabbspolning, val
av spår och menyhantering
2. Positionsval i cd-växlare1
3. In- och utmatning av cd
4. In- och utmatningsöppning för cd
5. MODE – Val av ljudkällorna cd och AUX
6. TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och
byt till cd-läge genom att trycka på MODE.
1 High
– Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i ca
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på utmatningsknappen. Hela magasinet töms, skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla visas
i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
10
Ljudfiler1
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses skivans katalogstruktur in. Beroende av
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
Ljudfiler har symbolen
och kataloger har
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Performance och Premium Sound
211
10 Infotainment
Cd-funktioner
10
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att
visa hela ljudfilens namn.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler.
Långa tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller knappsatsen i ratten) kan även
användas för detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
– Om en vanlig musik-cd spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
– Stega till En Skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
Skivtext
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Aktivera/avaktivera
– Starta uppspelning av en cd.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
Displayen visar olika meddelanden beroende på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
1 Gäller
212
endast cd-växlaren.
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
FM-meny
1. Nyheter
2. TP
3. PTY
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar1
2. Nyheter
3. TP
4. Ljudinställningar1
10
AM-meny
1. Ljudinställningar1
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
AUX-meny
1. AUX-volym
1 Vissa
audionivåer.
213
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
214
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Telefonsystemets delar
Nödsamtal
1. Antenn
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
2. Knappsats i ratten (tillval)
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se s. 216.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
5. Sekretesslur (tillval)
6. SIM-kortsläsare
SIM-kort
10
Ringa nödsamtal
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen
kan fokuseras på körningen. Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas
fem sekunder innan de kopplas upp. Missade samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas
bort i menyfunktion 5.6.2, se s. 222.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
SIM-kortsdubletter
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra
SIM-kortet kan användas i bilen.
Ditsättning av SIM-kort
– Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
215
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
– Dra ut SIM-kortshållaren (1) ur SIM-kortsläsaren.
– Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIMkortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.
– Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på s. 204.
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Det går att avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet. Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i menyfunktion
5.6.1 Menylås, se s. 221.
216
Kontrollpanel i mittkonsol
1. VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal
2. Siffer- och bokstavsknappar
3. MENU – Öppnar huvudmenyn
4. EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
5. Navigeringsknapp – Stegar i menyer
och teckenrader
6. ENTER – Accepterar samtal, aktiverar
telefonen från beredskapsläge (standby)
7. PHONE – Till/från och
beredskapsläge (standby)
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra ljudanläggningen måste telefonen vara i
beredskapsläge (standby).
1. ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
2. EXIT – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
3. Samtalsvolym – Höjning/sänkning
4. Navigeringsknappar – Stegar i menyer
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Till/från
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om startnyckeln vrids till läge 0 när
telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen automatiskt till samma läge nästa gång
startnyckeln vrids till läge I eller II.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
– Tryck PHONE.
– Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
– Tryck PHONE eller EXIT.
Aktivera från beredskapsläge
– Tryck PHONE.
Samtalshantering
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det
föregående.
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur
och handsfree under samtal, se s. 219.
Parkera/återta samtal
– Tryck MENU.
– Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
Ringa upp
– Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
– Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 219.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Ringa under pågående samtal
– Parkera samtalet.
– Slå numret till nästa samtalspart.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det
inte att ta emot några samtal.
Ta emot samtal
För autosvar, se menyalternativ 4.3, s. 221.
– Håll PHONE intryckt tills telefonen aktiveras.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa
ut.
Avsluta samtal
– Tryck EXIT eller lägg på luren.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
Avvisa samtal
– Tryck EXIT.
10
Växla mellan samtalsparter
– Tryck MENU.
– Stega till Växla och tryck ENTER.
Starta konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan
inga fler parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
– Starta två telefonsamtal.
– Tryck MENU.
– Stega till Sammankoppla och tryck ENTER.
217
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Ljudvolym
10
Telefonen använder högtalaren i förardörren
eller centerhögtalaren1.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med knapparna i rattens
knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med
en ratt på sidan av luren.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras under samtalets gång bibehålls den nya
ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan
också stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se meny 5.5.3, s. 222. Funktionen
gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Textinmatning
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
– Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens för1 Premium
218
Sound.
sta tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
– Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd, tryck
* eller vänta några sekunder.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
0
+0@*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och
gemener.
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
– Tryck ENTER.
– Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på
SIM-kortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Mata in ett namn och tryck ENTER.
– Mata in ett nummer och tryck ENTER.
– Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
En siffra på knappsatsen (1-9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
– Stega till SIM till telefon eller
Telefon till SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
– Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Snabbuppring och tryck ENTER.
– Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
– Stega till den siffra där kortnumret ska
lagras och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
– Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
– Håll in önskad knapp på knappsatsen i
ca två sekunder eller tryck kort på knappen följt av ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se s. 223.
Uppringning från telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Alla kontakter i telefonbokens minne visas.
Antalet visade kontakter kan minskas genom
att en del av den sökta kontaktens namn matas in.
10
– Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU för att komma till samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
• Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
• Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
• Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
• Telefonbok – Visa telefonboken.
• Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
219
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
• Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
10
SMS – Short message service
Läsa SMS
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Läsa och tryck ENTER.
– Stega till ett meddelande och tryck ENTER.
Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER. Håll in
EXIT för att komma ur menysystemet.
Skriva och skicka
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
– Skriv text och tryck ENTER.
– Stega till Skicka och tryck ENTER.
– Ange ett telefonnummer och tryck ENTER.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06#
220
för att få fram numret i displayen. Skriv upp
det och spara det på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
1
Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar
beroende på abonnemang.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1. Samtalslogg
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
10
221
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa
upp, radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj
att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
222
Senaste samtal
Antal samtal
1.5.3.
1.5.4.
Sammanlagd tid
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera
läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen. Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för
information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 218.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
3.2. Sök
4.2. Samtal väntar
5.2. Språk
Sök efter namn i telefonboken.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
Välj språk för telefonen.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
4.3. Autosvar
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
4.4. Återuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Välj när och vilka typer av samtal som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
3.5. Töm SIM
4.5.1.
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
5.1.2.
Auto
Manuell
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
10
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda
telefonkoden 1234 används vid
223
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa
samtalsmätaren.
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på
ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen
kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett
körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
224
10 Infotainment
10
225
Typbeteckning .........................................................................................228
Mått och vikter ........................................................................................229
Motorspecifikationer ...............................................................................230
Motorolja .................................................................................................231
Vätskor och smörjmedel .........................................................................234
Bränsle ....................................................................................................235
Katalysator ..............................................................................................237
Elsystemet...............................................................................................238
226
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Dekal för parkeringsvärmare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
4. Dekal för motorolja.
5. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
(a) manuell växellåda
(b) automatväxellåda
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
228
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
Max last: Se registreringsbevis.
Längd: 458 cm
Max taklast: 75 kg
Bredd: 184 cm
Bromsad släpvagn
Hjulbas: 264 cm
Spårvidd fram: 155 cm
Max släpvagnsvikt
(kg)
Spårvidd bak: 156 cm
1500
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. samt kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–Tjänstevikt.
Max kultryck
(kg)
11
75
Obromsad släpvagn
Se dekalens placering på s. 228.
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Max släpvagnsvikt
(kg)
700
Max kultryck
(kg)
50
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Endast för Kina
1. Max totalvikt
2. Max släpvagnsvikt
229
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
2.4
2.4i
T5
2.4D
D5
Motorbeteckning
B5244S5
B5244S4
B5254T3
D5244T91
D5244T8
Effekt (kW/rpm)
103/5000
125/6000
162/5000
120/5500
136/4000
(hk/rpm)
140/5000
170/6000
220/5000
163/5500
185/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
220/4000
230/4400
320/1500–4800
340/1750-2750
400/222-2700
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
83
83
81
81
93,2
Slaglängd (mm)
90
90
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
2,44
2,44
2,52
2,40
2,40
10,3:1
10,3:1
9,0:1
17,0:1
17,0:1
Kompressionsförhållande
1
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 228.
230
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd
för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11
oljepro-
231
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 228.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
11
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1
232
Inkluderar filterbyte.
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
0—1,3
5,8
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 228.
Oljekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
D5
D5244T8
2.4D
D5244T9
1Inkluderar
Påfyllningsbar volym mellan
MIN – MAX (liter)
Volym1
(liter)
1,5
6,0
11
filterbyte
233
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
Motorvariant/antal delar
Växellådsolja
2.4 Manuell 5-växlad
2,1
2.4i Manuell 5-växlad
2,1
11
Kylvätska
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja: MTF 97309-10
T5 Manuell 6-växlad
2,0
T5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
D5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
5-cyl. Bensin, manuell växellåda
9,5
5-cyl. Bensin, automatväxellåda
10,0
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med
vatten, se förpackning. Termostaten öppnar vid
90 ºC
5-cyl. Diesel
Luftkonditionering1
11,0
180–200 gram
Kompressionsolja PAG
500–600 gram
Köldmedium R134a (HFC134a)
Bromsvätska
0,6
Servostyrning
1,0–1,2
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig
produkt med samma specifikation.
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Spolarvätska
5-cyl. Bensin/5-cyl. Diesel
Bränsletank
Se s. 235
1
234
Volym (liter)
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
DOT 4+
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
2.4
2.4i
T5
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
Manuell 5-växlad (M56)
8,9
212
62
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,6
229
Manuell 5-växlad (M56)
9,0
215
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,6
229
Manuell 6-växlad (M66)
9,1
217
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,8
234
Växellåda
B5244S5
B5244S4
B5254T3
D5
D5244T8
Automatväxellåda (AW55-51)
7,3
193
2.4D
D5244T9
Automatväxellåda (AW55-51)
7,3
193
11
60
235
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
11
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Bensin
Diesel
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se s. 179.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin – Norm EN 228.
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
236
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
LambdasondTM syremätgivare
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen nära
motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs.
de påskyndar den kemiska processen utan
att förbrukas.
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
11
237
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Spänning
Köldstartförmåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
12 V
12 V
590 A
600 A1
700 A2
100 min
120 min
135 min
60
70
80
Kapacitet (Ah)
1
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
2
Bilar utrustade med diesel, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
238
12 V
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
Effekt W
Sockel
Halvljus
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Helljus
55
HB3
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
BA15s
Blinkers, bak/fram (gul)
21
BAU15s
Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
5
BAY15d
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
SV8,5
Make up-spegel
1,2
SV5,5
5
W2,1X9,5d
Blinker yttre backspegel (gul)
5
W2,1X9,5d
Dimstrålkastare
55
H11
Handskfacksbelysning
3
BA9
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus
främre
11
239
11 Specifikationer
Elsystemet
Typgodkännande fjärrkontrollsystem
Land
11
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
RC
ETC093LPD0155
240
1Härmed
intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
11 Specifikationer
11
241
Index
A
A/C
elektronisk klimatanläggning .................70
ABS ...........................................................123
fel i ABS-systemet .................................43
AF – automatisk frekvensuppdatering ......210
Antisladdfunktion ......................................125
Antislirfunktion ..........................................125
Audio
knappsats i ratten ..................................55
Audio, se även Ljud ..................................205
AUTO
förvalslagring .......................................207
klimatinställning .....................................68
AUTO KLIMAT ............................................68
B
Backspegel, positionsminne ...................... 61
Backspeglar
elektriskt infällbara ................................ 61
inre ........................................................ 59
kompass ............................................... 59
yttre ....................................................... 61
Backväxelspärr
fem växlar ............................................ 118
sex växlar, bensin ............................... 119
Bagagelucka, mekanisk öppning ............. 104
Bagageutrymme
Automatisk låsning ...................................102
eluttag ................................................... 91
lastning ................................................ 141
lastsäkringsöglor ................................... 91
Bagagevägg ............................................... 90
Automatisk återlåsning .............................102
Baklucka
Automattvätt .............................................168
körning med öppen baklucka ............. 112
låsning/upplåsning ........................96, 102
Barn
Automatisk avbländning .............................59
Automatväxellåda .....................................120
bogsering och bärgning .......................129
släpvagn ..................................... 132, 133
säkerhetssystem ..................................120
W-knappen ..........................................122
Autostart ...................................................115
Avgasrening ..................................................7
242
felindikering ........................................... 43
Avvisa samtal ........................................... 217
barnstol och krockkudde ...................... 29
barnstol och sidokrockkudde ............... 21
placering i bilen, tabell .......................... 31
säkerhetsutrustning .............................. 29
Barnstol
fästsystem ............................................. 32
montering .............................................. 32
Bashögtalare ............................................ 205
Batteri
batteribyte i fjärrkontroll ...................... 101
byte ...................................................... 187
skötsel ................................................. 186
starthjälp .............................................. 131
symboler på batteriet .......................... 187
överbelastning ..................................... 113
Belysning .................................................... 84
baksäte .................................................. 84
belysningsautomatik, halvljus ................ 48
belysningsautomatik, kupé .................... 84
belysningspanel ..................................... 48
dimljus bak ............................................ 49
dimstrålkastare ...................................... 49
displaybelysning .................................... 48
exteriör .................................................. 48
glödlampor, specifikationer ................. 239
glödlampsbyte, allmänt ....................... 188
halvljus ................................................... 48
hel-/halvljus ........................................... 50
instrumentbelysning .............................. 48
ledbelysning ................................... 50, 61
ljushöjdsreglering .................................. 48
positions-/parkeringsljus ....................... 48
Belysning, lampbyte
bagageutrymme .................................. 192
baklampa ............................................. 191
Index
Bromssystem ...................................123, 183
Dieselfilter ................................................. 179
Bromsvätska, kontroll och påfyllning ....... 183
Dieselpartikelfilter ..................................... 116
Bränsle
Dimensionsbeteckning ............................. 146
bränsleekonomi ................................... 150
bränslefilter ......................................... 179
bränsleförbrukning, visning ................... 51
bränslesystem ..................................... 179
förbrukning ......................................7, 235
nivåindikering ........................................ 43
parkeringsvärmare ................................ 73
påfyllning ............................................. 114
Bränslemätare ............................................ 41
Dimljus
blinkers ................................................190
dimljus .................................................191
fram .....................................................188
halvljus .................................................189
helljus ...................................................189
instegsbelysning ..................................192
körriktningsvisare .................................190
make-up spegel ...................................193
parkeringsljus ......................................190
placering av lampor i lamphållare ........191
positionsljus .........................................190
sidomarkeringsljus ...............................190
Bensinkvalitet ...........................................236
Beredskapsläge, telefon ...........................217
Bältesförsträckare ...................................... 14
Bilinställningar .............................................62
Bältespåminnare ........................................ 13
Biljettklämma ..............................................87
Bärgning ................................................... 129
Bilklädsel ...................................................169
C
allmänt ................................................. 134
borttagning .......................................... 139
montering ............................................ 136
specifikationer ..................................... 135
Dragkraftsfunktion .................................... 125
Biltvätt .......................................................168
Cd-funktioner ........................................... 211
Dragkrok, se Draganordning .................... 134
Bilvård
CD-skivor
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 125
läderklädsel .........................................169
Blinkers .......................................................50
förvaringsfack ....................................... 87
Cigarettändaruttag
Blockerat låsläge ......................................105
tillfällig avaktivering ..............................105
Bogsering .................................................129
baksäte ................................................. 57
framsäte ................................................ 47
Cruise control ............................................. 54
avaktivering/aktivering ......................... 125
symbol ................................................... 43
Däck
Bogserögla ...............................................130
D
Bromsar
handbroms ............................................57
Diesel ....................................................... 179
motorförvärmare ................................... 43
på/av ...................................................... 49
Display
meddelanden .................................. 45, 46
Displaybelysning ........................................ 48
Dolby Surround Pro Logic II ............ 204, 206
Domkraft ................................................... 152
Draganordning
allmänt ................................................. 146
dimensionsbeteckning ........................ 146
ECO-tryck ............................................ 151
hastighetsklasser ................................. 146
köregenskaper ..................................... 146
lufttryck ................................................ 150
243
Index
rotationsriktning ...................................149
slitagevarnare ......................................147
sommar- och vinterhjul ........................149
vinterdäck ............................................147
Dörröppning, nyckelfri ................................63
löstagbart nyckelblad ............................ 97
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande ..... 240
Gravida kvinnor
Fläckar ...................................................... 169
H
E
ECC ....................................................... 68
Fordonsdata ............................................. 176
Easy entry ...................................................76
Framstolar
ECC, elektronisk klimatanläggning .............67
easy entry .............................................. 76
fällning ................................................... 76
sittställning ............................................ 76
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 210
ECO-tryck
bränsleekonomi ...................................150
tabell ....................................................151
Ekonomisk körning ...................................112
Halvljus ................................................ 48, 50
Handbroms ................................................. 57
Handskfack ................................................ 87
låsning ................................................. 104
Hastighetsklasser, däck ........................... 146
Hastighetskompensering .......................... 206
Hastighetsmätare ....................................... 41
Fällning, tak ................................................ 79
Helljus ......................................................... 50
Elektronisk startspärr ..................................96
Färddator ................................................... 50
Elmanövrerad stol .......................................77
Färgkod, lack ........................................... 171
Eluppvärmning
Fönsterhissar .............................................. 58
av/på ...................................................... 48
omkoppling och blinkning ..................... 50
Hjul
framstolar ...............................................70
Eluttag
Första förband ............................................ 87
bagageutrymme ....................................91
baksäte ..................................................57
mittkonsolen ..........................................47
EON – Enhanced Other Networks ............210
Förvaringsfack ............................................ 86
bakre sidopaneler ................................. 87
CD-skivor .............................................. 87
Förvaringsplatser i kupén ........................... 86
IDIS ........................................................... 215
Equalizer ...................................................206
G
Imma
F
Förvalslagring, manuell och automatisk .. 207
Glödlampor
Fjärrkontroll .................................................96
batteribyte ...........................................101
funktioner ...............................................96
244
Fläkt
säkerhet ................................................. 13
byte ..................................................... 188
specifikationer ..................................... 239
Golvmattor ................................................. 77
I
ditsättning ............................................ 155
fälgar .................................................... 148
losstagning .......................................... 154
IMEI-nummer ............................................ 220
avlägsna med defrosterfunktionen ........ 69
behandling av rutorna ........................... 66
timerfunktion, ECC ................................ 69
Informationsdisplay .................................... 45
Infotainment
Index
menyhantering .....................................204
Inkommande samtal .................................217
Inre backspegel ..........................................59
Instrumentbelysning ............................ 48, 49
Instrumentöversikt
högerstyrd bil .........................................38
vänsterstyrd bil ............................. 36, 214
Inställningar, se Personliga inställningar .....62
Intervalltorkning ..........................................52
ISOFIX
K
fästsystem .............................................33
Kallstart
automatväxellåda ................................120
Katalysator ................................................237
bärgning ...............................................129
Kavajhållare ................................................87
Kick-down
Knappsats i ratten
telefon/audio ......................................... 55
Kollision
IC ........................................................... 23
krockgardin ........................................... 23
krocksensorer ....................................... 23
krockstatus ........................................... 28
Kombinationsinstrument ............................ 41
Kompass .................................................... 59
kalibrering ............................................. 59
Kondensvatten ......................................... 179
Konstantfarthållare ..................................... 54
Kontroller
vätskor och oljor .........................177, 180
Kopplingsvätska, kontroll och påfyllning . 183
Kortnummer ............................................. 219
Krock, se Kollision ...................................... 23
Krockkudde
L
Lack
färgkod ................................................ 171
lackskador och bättring ....................... 171
Lambdasond ............................................ 237
Lamphållare
losstagning .......................................... 191
nummerskyltsbelysning ....................... 192
placering av lampor ............................. 191
Larm
Köldmedium ............................................... 66
allmänt ................................................. 106
automatisk återställning av larm .......... 107
frånkoppling ........................................ 106
inkoppling ............................................ 106
larmlampa ................................... 106, 107
larmsignaler ......................................... 107
stänga av utlöst larm ........................... 107
test av larmsystem .............................. 107
Larm, radiofunktioner ............................... 208
Körning
Lasthjälp ..................................................... 90
automatväxellåda ................................120
Klimat ..........................................................66
avaktivering ........................................... 20
förar- och passagerarsida ..................... 16
Kupébelysning ........................................... 84
personliga inställningar ..........................62
Klimatinställning
Kupéfilter .................................................... 66
AUTO .....................................................68
Klocka
Kylvätska, kontroll och påfyllning ............ 182
inställning av klocka ..............................41
Knallgas ....................................................131
ekonomisk ........................................... 112
halt väglag ........................................... 112
i vatten ................................................. 112
kylsystem ............................................. 112
med släpvagn ...................................... 132
med öppen baklucka ........................... 112
ogynnsamma körförhållanden ............. 176
Körriktningsvisare ....................................... 50
Kylsystem ................................................. 112
245
Index
Lastning
allmänt .................................................141
bagageutrymme ....................................91
lastförmåga ..........................................141
Lastning, felmeddelanden ..........................81
Ledbelysning ....................................... 50, 61
N
M
fjärrkontroll ............................................ 96
Nyckelblad .................................................. 97
Manuell växellåda ..................................... 118
NEWS ....................................................... 209
Nyckel ......................................................... 96
inställning ...............................................63
Ljud
Meddelanden i informationsdisplay ........... 45
låspunkter .............................................. 98
Nyckelfri dörröppning ................................. 63
ljudinställningar ....................................205
ljudkälla ................................................205
Ljudvolym
Medelbränsleförbrukning ........................... 51
Nyhetssändning ........................................ 209
Menyhantering
Nödsamtal ................................................ 215
ljudanläggning ..................................... 204
Menystruktur
O
mediaspelare ....................................... 213
telefon, menyalternativ ........................ 222
telefon, översikt ................................... 221
Miljöfilosofi ................................................... 7
OBS-texter ................................................... 6
hastighetskompensering .....................206
ljudanläggning .....................................205
mediaspelare .......................................205
programtyper .......................................210
telefon/mediaspelare ...........................218
Ljus
ljustuta ...................................................50
Ljusbild .....................................................142
Lucka för lång last ......................................92
Luftdistribution ............................................71
ECC .......................................................70
Luftkonditionering .......................................66
ECC .......................................................68
Luftkvalitetssystem, ECC ............................69
Lång last .....................................................92
Låsning .....................................................102
246
från insidan ......................................... 103
från utsidan ......................................... 102
upplåsning .......................................... 102
Läderklädsel, tvättråd .............................. 169
Motor ........................................................ 178
Motorhuv .................................................. 178
Motorolja .................................................. 180
byte ..................................................... 180
filter ..................................................... 180
körning under ogynnsamma körförhållanden ........................................................ 231
oljekvalitet ........................................... 231
oljetryck ................................................. 44
volymuppgifter ............................232, 233
Motorrum ................................................. 178
Motorspecifikationer ................................ 230
Olja, se även Motorolja
P
oljetryck ................................................. 44
PACOS ....................................................... 19
Paneler, belysning ...................................... 84
Parkera samtal .......................................... 217
Parkeringsbroms ................................. 44, 57
Parkeringshjälp ......................................... 127
sensorer för parkeringshjälp ................ 128
Parkeringsljus ............................................. 48
Parkeringsvärmare
allmänt ................................................... 72
batteri och bränsle ................................ 73
parkering i backe ................................... 72
Index
tidsinställning .........................................73
Personliga inställningar ...............................62
rattinställning ......................................... 56
Rattlås ...................................................... 117
autofläktjustering ...................................62
automatisk låsning .................................63
ledbelysning ...........................................63
låsindikering, ljus ...................................62
nyckelfri dörröppning .............................63
trygghetsbelysning ................................63
upplåsning, dörrar .................................63
upplåsningsindikering, ljus ....................62
återcirkulationstimer ..............................62
Pisksnärtsskador WHIPS ............................24
RDS-funktioner ........................................ 208
återställning ......................................... 210
REG – Regionala radioprogram ............... 210
Reglagepanel i förardörr ............................ 40
manövrering .......................................... 58
Regnsensor ................................................ 53
hantering ............................................. 217
volym i telefon ..................................... 218
SCAN
cd och ljudfiler ..................................... 212
radiostationer ...................................... 208
Servicelåsning ............................................ 99
Serviceprogram ........................................ 176
Sidokrockkuddar ........................................ 21
Relä/säkringscentral
SIM-kort .................................................... 215
SIPS-bag .................................................... 21
PI-sökning .................................................210
i kupé .................................................. 198
i motorrum ........................................... 195
Ren inifrån och ut ......................................... 8
Polering .....................................................169
Rengöring
Slumpval, cd och ljudfiler ......................... 212
Positionsljus ................................................48
automattvätt ........................................ 168
biltvätt ................................................. 168
klädsel ................................................. 169
säkerhetsbälten ................................... 170
Reservhjul ................................................. 152
Släpvagn
Programfunktioner ....................................208
PTY – Programtyp ....................................209
R
Radio
radioinställningar .................................207
radiostationer .......................................207
Radiotext ..................................................210
Temporary Spare ................................ 148
Ringa samtal ............................................ 217
Skivtext ..................................................... 212
kabel .................................................... 134
körning med släpvagn ......................... 132
släpvagnsvikt ....................................... 229
SMS
Rostskydd ................................................ 172
läsa ...................................................... 220
skriva ................................................... 220
Smörjmedel, volymuppgifter .................... 234
Ryggstöd
Snabbspola .............................................. 212
Ratt
cruise control .........................................54
knappsats ............................................216
knappsats höger sida ............................55
knappsats vänster sida ..........................54
Skidlucka .................................................... 92
S
framsäte, fällning ................................... 77
Snabbuppringning .................................... 219
Sotfilter .............................................. 46, 116
Samtal
funktioner under pågående samtal ..... 219
SOTFILTER FULLT ................................... 116
Spin control .............................................. 125
247
Index
Spolare
Symboler .................................................. 126
vindruta och strålkastare .......................52
Spolarvätska, påfyllning ............................182
kontrollsymboler ................................... 43
varningssymboler .................................. 42
Säkerhet ..................................................... 12
SRS-system
allmänt ...................................................17
omkopplare ............................................20
Stabilitetssystem ......................................125
indikering ...............................................43
Standby-läge, telefon ...............................217
Start av motor ...........................................115
Starthjälp ..................................................131
Startnycklar ...............................................117
Startspärr ........................................... 96, 117
Stationssökning ........................................207
säkerhetssystem, tabell ........................ 27
Säkerhetsbälte ........................................... 12
baksäte ................................................. 13
bältesförsträckare ................................. 14
graviditet ............................................... 13
Säkringar
allmänt ................................................ 194
byte ..................................................... 194
relä/säkringscentral i kupé .................. 198
relä/säkringscentral i motorrum .......... 195
Säkringstabell
STC ...........................................................125
Stenskott och repor ..................................171
Stol
elmanövrerad .........................................77
fällning av ryggstöd fram .......................77
manuell inställning .................................76
Strålkastare
nummerhantering ................................ 218
Telefonsystem .......................................... 214
Temperatur
faktisk temperatur ................................. 67
kupé, elekronisk klimatanläggning ........ 70
Tillsatsvärmare ........................................... 73
Timer
ECC ....................................................... 69
Tjänstevikt ................................................ 229
Torkarblad
byte ...................................................... 185
Totalvikt .................................................... 229
TP – trafikinformation ............................... 208
Tak, fällning ................................................ 79
Takstängning .............................................. 80
Taköppning ................................................ 80
Tankning
av/på ......................................................48
strålkastarspolare ..................................52
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ........184
påfyllning ............................................. 114
tanklock ............................................... 114
Tankvolym ................................................ 235
Sub-bas ....................................................205
Telefon ..................................................... 216
Surround .......................................... 204, 206
248
T
säkringar i kupé ................................... 199
säkringar i motorrum ........................... 196
knappsats i ratten .................................. 55
textinmatning ....................................... 218
till/från .................................................. 217
uppringning från telefonbok ................ 219
Telefonbok
beredskapsläge, standby-läge ........... 217
Traction control ........................................ 125
Trafikinformation ....................................... 208
Trippmätare ................................................ 41
Trygghetsbelysning
aktiva lampor ......................................... 61
inställning .............................................. 63
Tvätta bilen ............................................... 168
Typbeteckning .......................................... 228
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem ...... 240
Index
Täcklucka ....................................................80
Vindrutetorkare
U
regnsensor ............................................ 53
Vindrutetorkare och spolare ....................... 52
Underhåll
eget underhåll ......................................177
rostskydd .............................................172
Upplåsning
baklucka ..............................................102
från insidan ..........................................103
från utsidan ..........................................102
inställningar ...........................................62
nyckellös ..............................................102
Utsläpp .....................................................235
V
koldioxid ..............................................236
Vadning .....................................................112
Varningsblinkers .........................................56
Varningslampa
Vindskydd .................................................. 83
Vinterdäck ................................................ 147
Vinterkörning ............................................ 116
Volym, se även Ljudvolym ....................... 205
Väntande samtal ...................................... 217
Vätskor och oljor
kontroller .....................................177, 180
Vätskor, volymuppgifter ........................... 234
Växellåda
W
automat ............................................... 120
manuell ................................................ 118
WHIPS ........................................................ 24
barnstol/barnkudde ............................... 24
stabilitets- och dragkraftssystem ........125
Varningssymbol, AIRBAG-system ..............15
Y
Varningstexter ...............................................6
Yttertemperaturmätare ............................... 41
Varningstriangel ........................................152
Yttre backspeglar ....................................... 61
Varvtalsmätare ............................................41
Å
Vaxning .....................................................169
Återcirkulation
Ventilation ...................................................66
ECC ....................................................... 69
Ventilationsmunstycken ..............................66
Viktigttexter ...................................................6
249
Index
250
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8991 (Swedish), AT 0648, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising