Volvo | C70 | Ägarmanual | Volvo C70 2013 Ägarmanual

Volvo C70 2013 Ägarmanual
C70
Instruktionsbok
L:7:9>I>DC
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din
Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo
är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar
Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 12
Säkerhetsbälten........................................
Krockkuddesystemet................................
Krockkuddar.............................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*. . .
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (DMIC)..................................
WHIPS.......................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)........
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
32
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Personliga inställningar.............................
42
44
46
47
48
52
54
55
60
63
65
67
68
69
70
72
76
HomeLinkŸ *.............................................. 78
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
84
86
89
90
93
04 Interiör
05 Lås och larm
Framstolar................................................. 96
Elektriskt fällbart tak .............................. 101
Vindskydd*.............................................. 104
Kupébelysning........................................ 105
Förvaringsplatser i kupén........................ 108
Bagageutrymme...................................... 112
Fjärrnyckel med nyckelblad....................
Låspunkter..............................................
Sekretesslåsning*....................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrnyckel..................................
Låsning och upplåsning..........................
Larm*.......................................................
118
121
122
123
126
127
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Alkolås*...................................................
Start av motor.........................................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Bromssystemet.......................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS*.......................................................
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
4
07 Hjul och däck
136
138
142
146
148
149
150
153
155
157
159
162
165
166
168
170
174
175
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul* ...........
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
178
182
183
186
188
Rengöring................................................ 194
Bättring av lackskador............................ 199
Rostskydd............................................... 201
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Startbatteri..............................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
204
205
206
208
214
215
217
223
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
232
234
238
243
246
247
254
257
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck . . .
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
Symboler i display...................................
266
268
271
272
274
276
278
280
282
283
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 286
6
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande
fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
och meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. LJUDINSTÄLLNINGAR).
OBS
Tillval
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
8
Särskilda texter
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny-
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Introduktion
Viktig information
Risk för egendomsskada
Information
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
G031593
G031592
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
9
Introduktion
Viktig information
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Inspelning av data
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har till
uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka fordonets drift och funktionalitet. Vissa av
datorerna kan registrera information under normal körning om dessa upptäcker ett fel. Dessutom registreras information vid krock eller tillbud. Delar av den registrerade informationen
behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera och åtgärda
uppkomna fel i fordonet samt för att Volvo skall
kunna uppfylla lagkrav och andra regelverk.
Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och säkerheten, då informationen kan bidra till en bättre förståelse för de
omständigheter som orsakar att olyckor och
personskador uppkommer. Informationen
innehåller uppgifter om status och funktionalitet i olika system och moduler i fordonet beträffande bl.a. motor-, gasregleringsspjäll-, styr-
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ning- och bromssystem. Denna information
kan innehålla uppgifter beträffande förarens
sätt att framföra fordonet, såsom exempelvis
fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer under
viss tid, men också som följd av en kollision
eller tillbud. Informationen kan lagras av Volvo
så länge som den kan bidra till att vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav och
andra regelverk som Volvo behöver ta hänsyn
till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler
tvingas att lämna ut sådan information till myndigheter, såsom polismyndighet, eller andra
som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna.
För att kunna läsa ut och tolka information som
registrerats av datorerna i fordonet krävs speciell teknisk utrustning som Volvo, och verkstäder som ingått avtal med Volvo, har tillgång
till. Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call *
Volvo On Call är en tilläggstjänst som består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Om bilen har Volvo On Call och byter ägare, är
det mycket viktigt att dessa tjänster avbryts så
att den förra ägaren inte kan utföra tjänster i
bilen. Kontakta call-centret genom att tryck på
ON CALL-knappen i bilen eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad. Se även ”Byte av
säkerhetskod” i instruktionsboken för Volvo On
Call".
Introduktion
Viktig information
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tilläggsprogram till flera
mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner
från App Store eller Android Market.
QR-kod
11
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
12
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
garantibokens rekommenderade intervaller.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Spara miljön
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. Se mer information och fler råd på
sidorna 136 och 276.
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
Återvinning
• Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
• Kör ekonomiskt – var förutseende.
• Gör service och underhåll enligt instruk-
Instruktionsboken och miljön
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolen visar
att pappersmassan i denna publikation kommer från FSCŸ-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
tionsbokens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Säkerhetsbälten......................................................................................
Krockkuddesystemet..............................................................................
Krockkuddar...........................................................................................
Aktivering/deaktivering av krockkudde*.................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (DMIC).................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)......................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
32
SÄKERHET
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
–
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras
ut:
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
–
16
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand, Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Baksätet är avsett för maximalt två passagerare.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
01
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena. Meddelandet raderas
automatiskt efter ungefär 30 sekunders
körning eller efter en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G029652
G020105
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på READknappen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Bältesguide
Alla säkerhetsbältena är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
G020106
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk för
allvarliga skador.
Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa en
bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid in- och
ursteg till baksätet ska säkerhetsbältet tas ur
bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången. Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältesguiden efteråt.
18
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERVICE SNARAST visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
tänds när fjärrnyckeln vrids till nyckelläge I, II
eller III. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder
om krockkuddesystemet är felfritt.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddar
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
20
01 Säkerhet
Krockkuddar
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde. Den är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.1
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen. Barn under 140 cm
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram
om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Krockkudde på passagerarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde. Den är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
1
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde se sidan 22.
21
01 Säkerhet
01
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS*
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan deaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
deaktivering sker, se under rubriken Aktivering/
deaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Aktivering/deaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 119.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/deaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktii takkonsolen är
verad och symbolen
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen för krockkuddesystemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Volvo rekommenderar att du snarast
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn över 140 cm sitta
på passagerarplatsen i framsätet, aldrig
barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/deaktivering av krockkudde*
VARNING
01
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018346
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018344
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrnyckeln sätts i nyckelläge II eller III
visas varningssymbolen för krockkudden i
kombinationsinstrumentet under ca
6 sekunder, se sidan 19.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika nyckellägena, se sidan 146.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
24
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
Placering
Förarplats, vänsterstyrd bil.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (DMIC)
Egenskaper
VARNING
G025424
G025425
Risk för personskada uppstår om föraren
alternativt passageraren lutar sig mot dörrpanelen samtidigt som krockgardinen löses
ut. Den avsedda skyddseffekten kan också
utebli.
Krockgardinen DMIC (Door Mounted Inflatable
Curtain) är ett komplement till SIPS. Den är
monterad längs med förar- och passagerardörrens insida och skyddar i framsätet. Krockgardinen aktiveras av sensorer vid en tillräckligt
kraftig kollison eller om bilen riskerar att välta.
Vid aktivering blåses krockgardinen upp.
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och framsätespassagerarens huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision. Krockgardinen aktiveras oavsett om taket är öppet
eller stängt.
26
VARNING
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak eller sidopaneler. Den
avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
28
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
Roll-Over Protection System (ROPS)
ROPS-funktion
01
VARNING
Gör inga ingrepp i ROPS-systemet.
G020797
Placera inga föremål över ROPS-systemet
eller bakom passagerarnas nackstöd.
Störtbågarna i uppfällt läge.
ROPS-systemet består av kraftiga störtbågar
som är placerade bakom passagerarnas nackstöd samt sensorer. Vid en situation då bilen
riskerar att slå runt eller vid en tillräckligt kraftig
kollision bakifrån känner sensorer av detta och
störtbågarna trycks upp bakom passagerarnas
huvuden. Störtbågarna aktiveras oavsett om
taket är öppet eller stängt.
Volvo rekommenderar att du alltid kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad om ROPS-systemet har löst ut.
29
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision och/eller rundslagning.
Bältesförsträckare baksäte
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin DMIC
Vid sidokollision och/eller rundslagningA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
Roll-Over Protection System (ROPS)
Vid rundslagning och/eller kollision bakifrån.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
30
OBS
Aktivering av krockkudde-, SIPS-, DMIC-,
bältes- och ROPS-systemet sker endast en
gång vid en kollision.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska, lossa
batterikablarna. Försök inte starta bilen
eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga
bilen. Volvo rekommenderar att du bärgar
den till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen. Om
KROCKSTATUS SE HANDBOK fortfarande
visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras. Dolda skador kan under färd göra bilen
omöjlig att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE HANDBOK återställts,
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
01
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE
HANDBOK visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE HANDBOK visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du alltid låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till NORMAL
MODE efter att KROCKSTATUS SE
HANDBOK visats.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
OBS
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst
till 3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 33.
VARNING
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Barnstolar
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en eller flera barnstolar/barnkuddar i bak-
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
1
32
sätet.
G020128
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men
också att barnsäkerhetsutrustningen passar
och är enkel att använda.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under stolen. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet
om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Dekal krockkudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad2.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
01
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas,
se bild på sidan 22.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt
FramsäteA
Grupp 0
Baksäte
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
max 13 kg
2
3
För information om aktivering/deaktivering av krockkudden, se sidan 22.
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Baksäte
Grupp 0
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
max 10 kg
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 0+
Typgodkännande: E5 03135
max 13 kg
(L)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte och
fästband.B
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
(L)
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 1
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03135
(L)
34
Typgodkännande: E5 03135
(L)
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt
FramsäteA
Grupp 1
01
Baksäte
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem och fästband.B
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03171
(L)
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.B
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(L)
(L)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt
FramsäteA
Baksäte
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and
without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(UF)
(UF)
15–36 kg
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
A
B
För information om aktiverad/deaktiverad krockkudde, se sidan 22.
För att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, rekommenderar Volvo att du kontaktar en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad4.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
4
36
För information om aktivering/deaktivering av krockkudden, se sidan 22.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
ISOFIX fästsystem för barnstolar
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns
därför en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt barnsskydd (se följande
tabell).
G020798
Storleksklass
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
A
Beskrivning
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
C
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Storleksklass
01
Beskrivning
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
37
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Typer av ISOFIX barnskydd
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
38
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
01
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
B
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
För att kunna passa in baby/barnskyddet i baksätet har det främre passagerarsätet justerats till en plats framför mittenpositionen.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
39
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
42
44
46
47
48
52
54
55
60
63
65
67
68
69
70
72
76
HomeLinkŸ *............................................................................................ 78
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
42
G028206
33
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Öppningshandtag motorhuv
Strömbrytare, kupébelysningsautomatik
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Belysningspanel och öppningsknapp
tanklucka
Strömbrytare, kupébelysning höger sida
Display, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Dörröppningshandtag och låsknapp.
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Indikeringslampa, låsning
Klimatanläggning
Ventilationsmunstycke, instrumentpanel
Indikeringslampa, varningsblinkers
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Dörröppningshandtag och låsknapp
Konstantfarthållare
Handskfack
Signalhorn och krockkudde
Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
Kombinationsinstrument
Eluttag och cigarettändare
Knappsats för infotainment
Strömbrytare, takmanövrering
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Startlås
Backspegel, inre
02
Blind Spot Information System, BLIS
Strömbrytare, valfri utrustning
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
43
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
44
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag och cigarettändare
Backspegel, inre
Strömbrytare, takmanövrering
Startlås
Parkeringsbroms
Rattspak, vänster
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
Knappsats, ratt vänster
Handskfack
Dörröppningshandtag och låsknapp
Indikeringslampa, låsning
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Klimatanläggning
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Display, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
02
Kombinationsinstrument
Signalhorn och krockkudde
Knappsats, ratt höger
Indikeringslampa, varningsblinkers
Dörröppningshandtag och låsknapp
Belysningspanel och öppningsknapp
tanklucka
Rattspak, höger
Öppningshandtag, motorhuv
Spak, rattinställning
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Blind Spot Information System, BLIS
Strömbrytare, kupébelysningsautomatik
Strömbrytare, valfri utrustning
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Strömbrytare, kupébelysning höger sida
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
45
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
02
Fönsterhissar, samtliga fönster ner/upp
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
46
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Visar informationeller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
61.
Helljusindikering.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Informationssymbol.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Körriktningsvisare, höger.
Kontroll- och varningssymboler.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
47
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 52. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
48
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 52,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem DSTC
Ingen funktion
3. Kör till en verkstad för kontroll av ABSsystemet om symbolen förblir tänd. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 155.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i bromssystemet
2
50
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal rekommenderar Volvo
att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
–
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 212. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en verkstad för kontroll av
bromssystemet. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
02
Påminnelse bagagelucka
Om bagageluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAGAGELUCKA ÖPPEN visas i
displayen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bagageluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Låg fart
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 212.
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN eller MOTORHUV
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en verkstad för kontroll av bromssystemet.
3
Endast bilar med larm.
51
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
–
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
BOKA TID FÖR
SERVICE
SERVICE SNARASTA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen omgående.
Dags att boka service. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad utför
service.
TID FÖR SERVICE
Dags för service.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
52
Meddelande
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar.
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Vid upprepad visning rekommenderar Volvo att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 208.
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 140.
DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 156
för fler varianter.
02
A
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
53
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
OBS
Extrautrustning och tillbehör - t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner - som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då
fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
02
G019621
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!
Eluttag och cigarettändare.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V som t.ex. bildskärmar,
musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
i minst läge I, se sidan 146.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 188.
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Allmänt
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
G020139
Automatiskt halvljus*
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
deaktiveras. Volvo rekommenderar att detta
utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
Bilar med aktiva Xenon-strålkastare - ABL* har
automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
Positions-/parkeringsljus
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
Ljusreglage
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
–
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
Instrumentbelysning
Öppna tanklucka
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljus
–
Dimstrålkastare*
02
Automatiskt halvljus, helljus
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se sidan 60.
Belysningspanel för halogenstrålkastare.1.
1
Strålkastare
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Beskrivning av Halogenstrålkastare, se sidan 56.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Utökad displaybelysning
Tanklucka
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Displayerna
slocknar när bilen låses.
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 127.
Läge
Halogenstrålkastare
Belysningspanel för halogenstrålkastare, se
sidan 55.
Dimljus
OBS
Läge
Halogenstrålkastare
Halogenstrålkastare
med DRL*A
Automatiskt/
avstängt halvljus. Endast helljusblink.
Varselljus
Positions-/
parkeringsljus
Varselljus när
bilen körs.
Automatiskt
växling till parkeringljus när
bilen parkeras.
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
–
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
–
Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
Halogenstrålkastare
Halogenstrålkastare
med DRL*A
Halvljus. Helljus
och helljusblink
fungerar i detta
läge.
Halvljus. Helljus
och helljusblink
fungerar i detta
läge.
–
Varselljus under
körning dagtid.
Automatisk
växling till halvljus vid dåliga
ljusförhållanden
och när vindrutetorkare eller
dimbakljus är
aktiverade.
Varselljus under dagtid – DRL, se sidan 58.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Aktiva Xenon-strålkastare*
Aktiva
Xenon-strålkastare
Aktiva
Xenon-strålkastare med
DRL*A
Automatiskt/
avstängt halvljus. Endast helljusblink.
Varselljus
Positions-/
parkeringsljus
Varselljus när
bilen körs.
Automatiskt
växling till parkeringljus när
bilen parkeras.
Halvljus. Helljus
och helljusblink
fungerar i detta
läge.
Halvljus. Helljus
och helljusblink
fungerar i detta
läge.
G026507
Läge
Läge
Belysningspanel för aktiva Xenon-strålkastare.
Aktiva
Xenon-strålkastare
Aktiva
Xenon-strålkastare med
DRL*A
Ljuset från de
aktiva Xenonstrålkastarna
följer rattrörelsen.
–
–
Varselljus under
körning dagtid.
Automatisk
växling till halvljus vid dåliga
ljusförhållanden
och när vindrutetorkare eller
dimbakljus är
aktiverade.
02
Även funktionen aktiva
Xenon-strålkastare aktiveras i detta läge.
A
Varselljus under dagtid – DRL, se sidan 58.
Om bilen är utrustad med aktiva Xenon-strålkastare (Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
02
lyser när funktionen är aktiv. Vid
Dioden
fel blinkar dioden och ett felmeddelande visas
i informationsdisplayen. Funktionen är endast
aktiv i skymning eller mörker och endast när
bilen är i rörelse.
Varselljus under dagtid – DRL*
För att spara bränsle kan varselljusen (Daytime
Running Light) väljas under dagtid, istället för
det mer energikrävande halvljuset. De i spoilern monterade varselljusen arbetar med ljusstark och strömsnål diodteknik.
Funktionen kan deaktiveras/aktiveras med
ljusreglaget.
G020789
Belysningspanel för aktiva Xenon-strålkastare
med DRL.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Belysningspanel för halogenstrålkastare med
DRL.
Med ljusreglaget i position A aktiveras varselljusen automatiskt under dagtid. Detta regleras
av en ljussensor vilken ställer om från varselljus
till huvudstrålkastarnas halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt.
För innebörd av ljusreglagets olika lägen
beroende på typ av strålkastare, se föregående
tabeller på sidorna 56 och 57.
OBS
För att uppnå minimal energiförbrukning,
släcks även baklamporna vid automatisk
växling från halvljus till DRL varselljus.
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
02
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning
och enligt gällande trafikbestämmelser.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning. För information om Nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se sidan 154.
59
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
02
Körriktningsvisare
Skifte mellan hel- och halvljus
Kort blinksekvens
–
–
För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (A) och släpp.
> Körriktningsvisarna blinkar 3 gånger
och rattspaken återgår till utgångsläget.
Kontinuerlig blinksekvens
–
För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (B).
> Spaken stannar i sitt ändläge och förs
tillbaka för hand eller automatiskt av
rattrörelsen.
För rattspaken till ändläge (D) och släpp.
Fjärrnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 55, för att helljuset ska
kunna tändas.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 77.
1. Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
Körriktningsvisare – kort blinksekvens
Körriktningsvisare – kontinuerlig blinksekvens
Helljusblink och Ledbelysning
Skifte mellan hel- och halvljus.
1
60
Fabriksinställning.
Helljusblink
–
För spaken lätt mot ratten till läge (C).
> Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljusblink fungerar enbart när fjärrnyckeln är
placerad i startlåset.
2. För rattspaken mot ratten till läge (C) och
släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
Funktioner
MEDELFÖRBRUKNING
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senast gjorda nollställning, vilket görs med
RESET-knappen.
02
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ – bekräftar
Tumhjul2 – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan.
RESET2 – nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Menyerna ligger i en ändlös loop.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
--- KM/H MEDELHASTIGHET
KILOMETER TILL TOM TANK
--.- KM/L NUV. FÖRBRUKNING
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--KILOMETER TILL TOM TANK " finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING
--- KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC PÅ *, se sidan 155
--- MPH VERKLIG HASTIG.3
MEDELHASTIGHET
Medelhastigheten beräknas från senast gjorda
nollställning, vilket görs med RESET-knappen.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
Under tiden regenerering4 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 140.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
MPH VERKLIG HASTIG.3
Aktuell hastighet visas i mph.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Vissa marknader.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
02
Nollställning
1. Välj --- KM/H MEDELHASTIGHET eller
--.- L/100 KM MEDELFÖRBRUKNING.
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
3. Ett långt tryck på RESET-knappen (minst
5 sekunder) nollställer både medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
62
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
02
Högtrycksspolning av strålkastare*
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (2) uppåt för att få kortare
tid mellan svepen. Vrid nedåt för
att öka tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Aktiva Xenon-strålkastarna spolas endast
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombinationsinstru-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
02
mentets display, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom
den.
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
Aktivera regnsensorn:
Regnsensor*
–
Tryck på knappen (1), se sidan 63. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (1)
G029053
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 63.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (2), se sidan 63.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ut ur startlåset eller fem minuter
efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (1) medan fjärrnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
–
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
–
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h1
•
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än en
växelväljaren ställs i läge N
minut.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
–
66
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT. För
att komma tillbaka till telefonmenyn, tryck
EXIT en gång till.
02
Med ENTER-knappen kan man välja, aktivera
och deaktivera val i menyer. Knappen kan även
användas för att komma åt mappstrukturen
och starta uppspelning av ljudfiler om en skiva
med ljudfiler finns i cd-spelaren/cd-växlaren*.
För mer information, se sidan 243.
Knappsatsen finns i två utföranden beroende på
utrustning i bilen.
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
–
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
Telefonen måste vara aktiv för att kunna göra
inställningar i telefonsystemet. Aktivera telefonfunktionen med PHONE-knappen i mittkonsolen för att kunna styra telefonsystemet
med pilknapparna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
68
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 154. Det går att deaktivera
funktionen med knappen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Allmänt
> Instrumentpanelens varningssymbol
tänds.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Att lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
02
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
fäll ner spaken och släpp knappen.
> Instrumentpanelens varningssymbol
släcks.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
• När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
Instrumentpanelens varningssymbol och dekal för
klämriskvarning.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
VARNING
Kontrollera att barn, andra passagerare eller
föremål inte kläms när parkeringsbromsen
ansätts eller lossas av föraren.
Att ansätta parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra upp spaken bestämt.
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
• Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt
för att hålla bilen i alla situationer.
69
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
nyckelläge I och II.
Efter avslutad körning och efter att fjärrnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om de bakre fönstren manövreras från förardörren eller om fönstren
stängs med fjärrkontrollen.
Förardörr
Tryck ned reglagets främre del.
Tryck något av reglagen (2) eller (3) lätt nedåt
eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går
upp eller ner så länge man rör reglagen.
Tryck något av reglagen (3) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen. Endast
fönstren fram kan stängas automatiskt.
Passagerardörrens reglage hanteras på
samma sätt som förardörrens.
Stänga fönster:
–
Manuell manövrering
Automatisk manövrering
Öppna fönster:
–
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
Dra upp reglagets främre del.
Alla fönster samtidigt
OBS
Med knappen (1) kan samtliga fönster öppnas
eller stängas samtidigt. Fönstren öppnas automatiskt med ett kort tryck på knappens högra
sida. Stängningen görs genom att hålla in
knappens vänstra sida.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Fjärrkontroll
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med fjärrkontroll, se sidan 118.
VARNING
Reglagepanel i förardörr.
Reglage samtliga fönster
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats.
70
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
VARNING
Om det finns barn i bilen:
02
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
Passagerarplats
Passagerarplats.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
G020991
G020992
02
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
02
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Sydamerika.
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
``
73
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i nyckelläge
I och II.
02
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
VARNING
Ytterbackspegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp för att ge god överblick. Föremål
kan synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
nyckelläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
sidan 123, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras under
Bilinställningar… Spegelinfällning vid
låsn., se sidan 77 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 159.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Lagring av backspeglarnas position
Backspeglarnas positioner lagras när bilen
låses med fjärrkontrollen. När bilen låses upp
med samma fjärrkontroll intar backspeglarna
och förarstolen de lagrade positionerna.
02
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande, för information om
skötsel, se sidan 196.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Möjliga inställningar
02
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 234.
Display
Klocka, justering
MENU
Timma och minut justeras var för sig.
EXIT
ENTER
Kontrollpanel
Navigering
Användning
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(5).
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Inställningarna visas i displayen (1).
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (2).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar… med
navigeringsknappen (5).
3. Tryck ENTER (4).
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (5).
5. Aktivera valet med ENTER.
Aktiverad funktion visas i displayen med
. Deaktiverad funktion visas i displayen
med
.
Stänga menyn:
–
Kontrollpanel.
76
Håll in EXIT (3) under ca en sekund.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
–
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i
3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
–
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Återställ allt
Automatisk låsning – dörrar
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bagageluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna
låsas upp och öppnas från insidan.
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt deaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
129 och 131.
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Upplåsning dörrar
Låsindikering, ljus
nas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Följande alternativ kan väljas:
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna samt
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
bagageluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörr, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bagageluckan.
Nyckelfri dörröppning*
• Alla dörrar – båda dörrarna samt bagageluckan låses upp samtidigt1.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
lucka kan låsas upp separat.
02
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning – se sidan 118.
Det finns två alternativ för upplåsning:
• En av dörrarna – valfri dörr eller bagageDå bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öpp-
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att fjärrnyckeln tagits
ur – se sidan 60.
Följande alternativ kan väljas:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
Information
Samtidig öppning alla rutor
• VIN-nummer… – (Vehicle Identification
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen kan
denna funktion väljas:
• Antal nycklar… – visar hur många nycklar
Number) är bilens unika identitetsnummer.
som finns registrerade för bilen.
1
Båda dörrarna samt bagageluckan kan även låsas samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
VARNING
•
G030070
02
HomeLinkŸ1 är en programmerbar fjärrkontroll
som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageportöppnare, larmsystem, utomoch inomhusbelysning m.m.) och därmed
ersätta fjärrkontrollerna till dessa. För mer
information om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Om HomeLinkŸ används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten
eller grinden under tiden den är i rörelse.
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportöppnare programmeras.
•
Använd inte HomeLinkŸ till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det
rekommenderas också att knapparnas programmering raderas när bilen ska säljas. Se
avsnittet "Återställa HomeLink®-knapparna"
på sidan 79.
Programmera HomeLinkŸ
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på
eller i "tillbehörsläge" innan HomeLinkŸ kan
programmeras eller användas. Sätt gärna i
nya batterier i den fjärrkontroll som ska
ersättas av HomeLinkŸ, för snabbare programmering och bättre sändning av radiosignalen. HomeLinkŸ-knapparna bör återställas innan programmering. När detta har
gjorts är HomeLinkŸ satt i "inlärningsläge"
och redo för programmering.
1. Rikta originalfjärrkontrollen mot den
HomeLinkŸ-knapp som ska programmeras och håll den 5-14 cm från knappen.
Skym inte indikeringslampan på
HomeLinkŸ.
2. Tryck samtidigt in knappen på originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått
från ett lugnt till ett snabbt blinkande. När
indikeringslampan blinkar snabbt får båda
knapparna släppas.
3. Tryck in den HomeLinkŸ-knapp som
programmeras, håll den intryckt i
1
78
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Johnson Controls, Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
5 sekunder och släpp sedan. Upprepa
om nödvändigt tills garageporten aktiveras. Om porten inte aktiveras, tryck in den
programmerade HomeLinkŸ-knappen och
håll den intryckt och kontrollera indikeringslampan.
> Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind
eller liknande ska nu aktiveras när den
programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken. Fortsätt i så fall
med programmeringspunkterna 4-6 för
att avsluta programmeringen av en
anordning med rullande kod (oftast en
garageportöppnare).
4. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5. Tryck in och släpp mottagarens "inlärningsknapp". Knappen blinkar i
ca 30 sekunder och inom denna tid måste
nästa punkt utföras.
2
6. Medan mottagarens "inlärningsknapp"
fortfarande blinkar, tryck in den knapp på
HomeLinkŸ som programmeras och håll
den intryckt i ca 2 sekunder och släpp
sedan. Upprepa tryck/håll/släpp-sekvensen upp till 3 gånger för att avsluta programmeringen.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in och håll den programmerade knappen
intryckt tills garageporten, larmsystemet etc.
aktiveras (kan ta några sekunder). Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande
användas parallellt med HomeLinkŸ om så
önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLinkŸ i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Om programmeringsproblem kvarstår kontakta HomeLinkŸ på: www.homelink.com eller
ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Återställa HomeLinkŸ-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLinkŸknapparna på samma gång, inte enstaka
knapp var för sig. Enstaka knapp kan emellertid
programmeras om, se följande avsnitt "Programmera enstaka knapp".
02
1. Tryck in de två yttre knapparna på
HomeLinkŸ och släpp inte förrän indikeringslampan börjar blinka.
2. Släpp knapparna.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på
nytt, se avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 78.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka HomeLinkŸknapp, gör så här:
1. Tryck in önskad knapp och släpp inte.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, börja med
steg 1 i avsnitt "Programmera HomeLink®" på sidan 78.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLinkŸ, besök:
www.homelink.com eller ring
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
02
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
02
81
Allmänt om klimat...................................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
84
86
89
90
93
KLIMAT
03 Klimat
Allmänt om klimat
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
84
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Display
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
G019942
03
Luftkonditionering
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Personliga inställningar
Öppet
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
Stängt
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 76.
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
03 Klimat
Allmänt om klimat
ECC
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och taket vara
stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
85
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
03
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
När taket är öppet riktas mer luft och värme/
kyla nedåt i kupén och klimatanläggningens
effekt begränsas om det inte är möjligt att kompensera för utetemperaturen
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och AV.
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
3. Luftkvalitetssystem*
Samma knapp som återcirkulation.
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en sensor. Filtret avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter
och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När
luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den
gröna lampan (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
–
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Timer
Eller:
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/deaktivera
funktionen, se sidan 76.
–
OBS
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
03
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
5. Luftfördelning
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
03
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
Se tabellen på sidan 89.
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av med
AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
–
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
–
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
Lägre värme:
–
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
89
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
–
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
VARNING
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
VIKTIGT
Vid –10 °C eller lägre är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 50 minuter.
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
G029052
text.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är
påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Display
Innebörd
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BATTERINIVÅ
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
VÄRMARE
AVSTÄNGD LÅG
BRÄNSLENIVÅ
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
03
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART
PARKVÄRMARE AV eller
DIREKTSTART PARKVÄRMARE PÅ.
2. Långa tryck på RESET-knappen skiftar
mellan de båda alternativen.
DIREKTSTART PARKVÄRMARE PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt eller med
programmerat tidur.
DIREKTSTART PARKVÄRMARE AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
1
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
03
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR --:-- PÅ.
2. Gör ett långt tryck (ca 2 sekunder) på
RESET-knappen för att komma till den
blinkande tidinställningen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i motor
och kupé vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
Framstolar............................................................................................... 96
Elektriskt fällbart tak ............................................................................. 101
Vindskydd*............................................................................................ 104
Kupébelysning...................................................................................... 105
Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 108
Bagageutrymme.................................................................................... 112
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTERIÖR
04 Interiör
Framstolar
Sittställning, manuell stol
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Sittställning, elmanövrerad stol*
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Spak (2) finns inte på alla stolsmodeller.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 16, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
04
G020199
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad efter att inställningen
ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant (förarstolen och passagerarstolen*), pumpa
upp/ned.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i nyckelläge I eller II.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
1
96
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tänd-
04 Interiör
Framstolar
ningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
knappen släpps kommer stolens rörelse att
avbrytas.
Minnesfunktion
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Nödstopp
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts sedan
du låste bilen).
Insteg till baksäte
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
04
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
G020200
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
och de yttre backspeglarna stannar. Om
2
3
Minne i fjärrnyckel
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens och de yttre backspeglarnas inställningar2. Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne3.
Handtag för fällning av ryggstöd
Knapp för flyttning av elmanövrerad stol i
längdled
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
97
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt:
OBS
Ingen får sitta i stolen när den skjuts framåt
för insteg till baksätet.
OBS
Sänk stolen innan den skjuts framåt –
annars finns det risk för att nackskyddet tar
i solskyddet.
04
Manuell stol
Skjuta stolen framåt:
Lyft handtaget.
Fäll fram ryggstödet och skjut fram stolen.
Skjut stolen bakåt.
2. Justera stolen i längdled.
3. Fäll tillbaka ryggstödet.
4. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Om stolen, efter att ha skjutits bakåt, inte återgått till samma position som innan fällning för
insteg – gör så här:
1. Sitt ned i stolen.
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 18.
2. Lyft handtaget (1), se sidan 96, och skjut
stolen till bakre ändläget.
3. Med fortsatt lyft handtag, skjut fram stolen
till önskad position och släpp handtaget.
98
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol*
Skjuta stolen framåt:
04
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 18.
Lyft handtaget.
Håll nere knappens främre del.
Fäll fram ryggstödet till låst läge.
Om stolen är inställd i ett högt läge – kommer den automatiskt att sänkas för att inte
nackskyddet ska ta i solskyddet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt:
VARNING
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.
Bältet på passagerarsidan fram ska vara i bältesguiden under körning, även när ingen
passagerare sitter i stolen.
Iläggsmattor*
04
Volvo tillhandahåller iläggsmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Lyft handtaget och fäll tillbaka ryggstödet.
Håll nere knappens bakre del.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
OBS
Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan
stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för
att underlätta in- och ursteg till baksätet.
Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt
främsta läge går stolen automatiskt bakåt
ca 6 cm efter några sekunder.
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Förutsättningar för takmanövrering
VARNING
• Inga föremål på hatthyllan.
• Ingen is, snö eller lösa föremål på taket eller
Personer, barn eller föremål kan klämmas
av takets eller bagageluckans rörliga delar.
bagageluckan.
•
•
•
• Torrt tak.
• 2,0 m fri höjd uppåt (A) samt 0,2 m mellan
stötfångare och bakomvarande föremål
(B).
A
•
• Omgivande temperatur –10°C eller varmare.
Volvo rekommenderar även att följande uppfylls:
Se dekal på bagageväggen.
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
Lämna inte taket i stillastående läge
längre än nödvändigt.
B
G020800
04
• Stängd bagagevägg, se sidan 112.
• Stängd bagagelucka.
• Stillastående bil, bromspedalen nedtryckt.
Om instruktionerna på följande sidor inte följs
kan detta orsaka skador i takets öppnings- och
stängningsmekanismer.
Manövrera taket under uppsikt.
VARNING
Lämna aldrig kvar fjärrnyckeln om det finns
barn kvar i bilen.
VIKTIGT
Vattenansamlingar på taket kan rinna ner i
bagageutrymmet och kupén om taket öppnas.
• Plan mark.
• Fullföljande av takmanövrering i en enda
rörelse.
• Motorn på tomgång.
101
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täcklucka
Öppna och stänga taket
Släpp knappen när en signal ljuder och meddelandet TAKET ÄR STÄNGT eller TAKET
ÄR ÖPPET visas i informationsdisplayen.
VARNING
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
G020801
G018351
04
När taket är öppet finns en täcklucka mellan
nackstöden i baksätet och bagageluckan, se
föregående bild.
VIKTIGT
Använd inte täckluckan till att sitta på eller
lasta på, då den kan skadas.
Stäng tak
Öppna tak
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II. Starta helst
motorn.
2. Tryck ner bromspedalen.
3. Håll in vänster knapp (1) för att stänga, eller
höger knapp (2) för att öppna.
Var observant på eventuella meddelanden i
informationsdisplayen under takrörelsen. De
fönster som är stängda,
öppnas ca 10 centimeter. Alla fönster stängs
när takrörelsen är slutförd.
102
•
•
stor risk för klämskador
okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
•
takets delar kan förstöras.
Säkerställ noggrant att förutsättningarna är
rätt innan takmanövrering påbörjas.
Text i informationsdisplayen
En del av dessa meddelanden gäller även för
lasthjälpen, se sidan 112.
• BROMSA INNAN TAKET
MANÖVRERAS – Tryck ner bromspedalen för att manövrera taket.
• STÄNG BAKLUCKAN INNAN TAK
MANÖVR – Bagageluckan är inte stängd.
Stäng bagageluckan.
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
• ÖPPNA BAGAGE- LUCKAN HELT –
Öppna bagageluckan helt.
• BAGAGEVÄGGEN ÄR INTE STÄNGD –
Bagageväggen är inte stängd. Stäng bagageväggen, se sidan 112.
• LÅG BATTERINIVÅ, TAK KAN EJ
MANÖV – Batterispänningen är för låg.
Taket kan endast stängas. Ladda batteriet,
t.ex. genom att starta motorn, och försök
igen.
• TAKET ÄR OLÅST – Taket har inte öppnats eller stängts ordentligt. Försök på nytt
att öppna eller stänga taket.
enligt särskilda instruktioner. Service
måste utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Särskilda instruktioner för manövrering
vid takfel
Om meddelande FEL PÅ TAKET, SE
HANDBOKEN visas i informationsdisplayen
går taket inte att manövera som vanligt.
OBS
Efter att taket har stängts går det inte att
öppna igen.
• TAKET ÄR I LASTLÄGE – Taket har höjts
med lasthjälpsfunktionen. Sänk taket, se
sidan 112.
• TEMP.BEGRÄNSNING TAK KAN EJ
MANÖV – Taksystemet är antingen överhettat eller så är yttertemperaturen under
–10 °C. Om taket är överhettat, vänta
ca 5 minuter tills meddelandet försvinner
och försök igen.
Meddelande vid takfel
Två meddelande kan visas i informationsdisplayen vid takfel:
• TAKFEL SERV. ERFORDRAS – Taket
går inte att manövrera. Service av en
auktoriserad Volvoverkstad krävs.
• FEL PÅ TAKET, SE HANDBOKEN –
VIKTIGT
Stängning vid takfel kräver en mycket noggrann kontroll av förutsättningarna för takmanövrering, se sidan 101. Även om förutsättningarna är rätt, finns stor risk för materiella skador.
En signal ljuder under hela stängningen.
VARNING
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
•
•
stor risk för klämskador
okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
04
•
takets delar kan förstöras.
Reparationer får endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i taksystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
1. Håll stängningsknappen intryckt tills FEL
PÅ TAKET, SE HANDBOKEN visas i displayen. Släpp sedan knappen.
2. Tryck på stängningsknappen igen. Håll
den intryckt i minst 30 sekunder tills tak
och bagagelucka är stängda. Var observant för eventuella fel som kan orsaka skador på bilen.
Taket eller lasthjälpen måste manövreras
103
04 Interiör
Vindskydd*
Allmänt
OBS
Var aktsam om bilklädseln.
Dragkedjorna i vindskyddet används när man
vill ställa/komma åt bagage i baksätet.
VARNING
Kontrollera att vindskyddet sitter fast
ordentligt. Det kan annars lossna vid t.ex.
undanmanövrar och orsaka skada på personer och föremål.
G020804
04
Vindskyddet kan användas vid körning med
nedfällt tak för att minska virvlande luftströmmar i kupén.
Ditsättning av vindskydd
1. Vik ut det fyrdelade skyddet till sin fulla
storlek och tryck ihop låsningen.
2. Skjut in vindskyddets stöd under nackstöden så de vilar mot överkanten av ryggstödet.
3. Tryck in låsspakarna i hållarna på sidopanelerna tills ett klick hörs.
4. Fäll upp vindskyddet.
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
När vindskyddet är monterat tillåts inga
passagerare i baksätet.
Förvara skyddet i sin påse på golvet i bagageutrymmet.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Make up-spegel*
Takbelysning
Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp i takkonsolen.
Belysning baksäte
G020210
G020805
04
G020806
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Läslampa höger, på/av
All belysning i kupén kan tändas i nyckelläge I
och II samt när motorn är igång. Belysningen
kan även aktiveras inom 30 minuter efter det
att:
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Tänds eller släcks med ett tryck på knappen.
Handskfacksbelysning
Instegsbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
• motorn stängts av och fjärrnyckeln är i
läge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
04 Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Med knapp (2), se sidan 105, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
04
Neutralläge
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad.
• motorn stannats och fjärrnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
106
04 Interiör
Kupébelysning
04
107
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
108
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel.
Handskfack
Kavajhållare
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor.
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack bakom mittkonsolen
Mugghållare (med jalusilock*)
04
Mugghållare (med jalusilock*)
G024208
Tunnelfack (t.ex. för cd-skivor)
Förvaringsfack i bakre sidopanel.
Förvaringsficka på framstolarnas baksida.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. Mer information finns på
sidan 119.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsfack i bakre sidopanel
Förvaring under främre armstödet
Förvaringsfacket öppnas genom att lyfta luckans nedre framkant, och stängs genom ett lätt
tryck på dess övre del.
110
Förvaringsfacket öppnas och stängs genom
ett lätt tryck i mitten på dess övre del.
G018371
G020807
G030407
04
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i mittkonsolen
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
Förvaringsfack bakom handbromsen
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
Mugghållaren kan inte lyftas ur i de bilar som
har larm med rörelsesensor*.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet*, se sidan 130.
G019624
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
04
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 157 och 160, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
VARNING
Föremål som placerats i detta förvaringsfack får inte hindra parkeringsbromsspaken
när denna är åtdragen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Interiör
Bagageutrymme
Bagagevägg
Lasthjälp
Syftet med väggen är att avgränsa mängden
last i bagageutrymmet så att inte takrörelsen
störs. Var noga med att stänga bagageväggen
ordentligt så att den låses fast på både vänster
och höger sida.
VIKTIGT
Placera inte föremål ovanpå eller vid sidan
av bagageväggen då den är stängd. Placera
inte bagage så det når högre än den
stängda bagageväggen.
G020848
G020847
G020845
04
Dekal på bagagevägg.
Knapp för höjning och sänkning av tak.
OBS
För mycket last i bagageutrymmet hindrar
att bagageväggen kan stängas. Därmed förhindras också en öppning av taket.
I öppet läge befinner sig taket hopvikt i
bagageutrymmet. Med knappen (se föregående bild) kan taket höjas och sänkas för att
underlätta ur- och ilastning. Lasthjälpens rörelser utgör en liten del av den normala takrörelsen. Informationsdisplayens meddelanden för
takmanövrering gäller därför även lasthjälpen,
se sidan 102.
VARNING
Person eller föremål som hindrar takets höjning och sänkning riskerar att klämmas.
112
04 Interiör
Bagageutrymme
Använda lasthjälp
Ett tryck på knappen både startar och stoppar
höjningen/sänkningen. Det kan ta några
sekunder innan rörelsen startar. Om en signal
ljuder när knappen trycks in och taket inte rör
sig, läs informationsdisplayens meddelande.
1. Tryck på knappen för att höja taket.
2. Lyft bagageväggen och för in den i
bagageutrymmet.
3. När lastningen är färdig, fäll ned bagageväggen.
4. Tryck på knappen så att taket sänks.
Fyra eller fler öglor finns att fästa band eller rep
i. Band som passar till öglorna tillhandahålls av
Volvos återförsäljare.
VIKTIGT
Bagageväggen bör vara helt öppen innan
taket höjs.
När taket är uppfällt för lasthjälp, eller om
rörelsen avbrutits genom att knappen
tryckts in två gånger, får bagageluckan inte
stängas. Detta kan medföra skador och
funktionsstörningar på systemet.
Eluttag i bagageutrymme
Sänk taket till dess lägsta position, vänta
några sekunder och stäng därefter bagageluckan.
04
Lastsäkringsöglor
OBS
Vid för låg batterinivå kan taket endast sänkas.
Använda lasthjälp vid takfel
Om meddelandet FEL PÅ TAKET, SE
HANDBOKEN visas i informationsdisplayen
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
går taket endast att sänka.
1. Kontrollera att FEL PÅ TAKET, SE
HANDBOKEN visas i displayen.
G020850
2. Håll knappen intryckt i ca 5 sekunder. Fortsätt hålla knappen intryckt medan taket
sänks.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
En signal ljuder under hela sänkningen.
113
04 Interiör
Bagageutrymme
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning
av bilens startbatteri.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se
sidan 188.
04
För att kunna transportera långa, lätta föremål
finns en lucka bakom mittpanelen1 i baksätets
ryggstöd.
–
Max längd: 2 m och max vikt: 25 kg. Skidluckan
öppnas från två håll, från mittpanelen och inifrån bagageutrymmet.
Om bilen är utrustad med skidpåse* ska bältet
träs genom dess handtag.
Öppna mittdelen i baksätets rygg
–
Dra i stroppen som finns i överkant av mittdelen i ryggstödet för att komma åt luckan.
Stänga mittdelen i baksätets rygg
1. Sätt tillbaks mittdelen med nedre delen
först.
Skidlucka
2. Fäll in mittdelen och tryck tills det hörs ett
klickljud.
Linda säkerhetsbältet ett varv runt skidorna och lås fast det på vanligt sätt i
bälteslåset.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid i eller urlastning av långa föremål. Ett löst föremål som väger 20 kg kan
vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg. Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den
annars förskjutas och skada personer i
bilen.
Luckan i bagageutrymmet
Om bilen är utrustad med skidpåse* måste
dragkedjan i påsen också öppnas från kupéutrymmet.
–
Pressa knapparna i de två hålen i luckan
mot varann och öppna luckan.
G021037
Förankra lång last med säkerhetsbältet
1
114
Lång last t.ex. skidor ska säkras med baksätets
säkerhetsbälte.
Provisorisk däcktätningssats, första förband och bogserögla förvaras i mittpanelen i baksätets ryggstöd. För bilar med reservhjul*, se sidan 184.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
04
115
Fjärrnyckel med nyckelblad..................................................................
Låspunkter............................................................................................
Sekretesslåsning*..................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrnyckel................................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Larm*.....................................................................................................
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
118
121
122
123
126
127
130
LÅS OCH LARM
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar.
Om någon av fjärrnycklarna förloras ska bilens
återstående fjärrnycklar tas med till en Volvoverkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrnyckelns kod raderas
ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Maximalt 6 stycken fjärrnycklar/nyckelblad till
en och samma bil kan programmeras och
användas.
05
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
Fjärrnycklarna är försedda med kodade chips.
Koden måste stämma överens med läsaren
(mottagaren) i startlåset. Motorn kan endast
startas om rätt fjärrnyckel med korrekt kod
används.
När bilen låses upp med fjärrnyckeln eller Keyless drive-systemet, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan. Fjärrnyckeln låser inte handskfacket – det kan bara låsas med nyckelbladet.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och bagagelucka stängts.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bagageluckan. Fjärrnyckeln låser inte upp
handskfacket – det kan bara låsas upp
med nyckelbladet. Ett långt tryck (minst
4 sekunder) öppnar även sidorutorna.
I Menysystemet under Personliga inställningar
är det möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 77.
118
Elektronisk startspärr
G019402
Fjärrnycklarna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrnyckelfunktioner
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd – lyser upp området runt
bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 77.
Löstagbart nyckelblad
Losstagning av nyckelblad
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrnyckeln:
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
Fastsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrnyckeln.
Bagagelucka – Ett tryck på knappen låser
upp enbart bagageluckan1.
G019403
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in 2 gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Larmet kan stängas av med samma
knapp, efter att ha larmat minst 5 sekunder. I annat fall stängs det av efter
30 sekunder.
1. Håll fjärrnyckeln med den spetsiga änden
ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.
Upplåsning dörr med nyckelblad
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 124.
• åtkomst till handskfack och bagageutVIKTIGT
Fjärrnyckelns smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Motorn kan inte
startas om chipset förstörs.
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
rymme (sekretesslåsning) spärras, se
sidorna 120 och 122.
• bagageluckan öppnas manuellt om bilen är
strömlös, se sidan 127.
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
Se även bild och mer information på sidan
124.
• PACOS* aktiveras/deaktiveras, se
sidan 22.
1
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Dra ut nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 131.
–
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se
sidan 122.
OBS
Låsning av handskfack
Fjärrnyckel utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
G020034
05
Handskfacket låses.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För information om nyckelblad, se sidan 119.)
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
120
05 Lås och larm
Låspunkter
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
05
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad.
För beskrivning av olika förvaringsutrymmen,
se sidan 108.
121
05 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Allmänt om sekretesslåsning
1. Det fällbara taket ska vara stängt.
Funktionen Sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
eller liknande. Handskfacket är då låst och
bagageluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bagageutrymmet kan inte öppnas med
vare sig dörrarnas centrallåsknapp eller fjärrnyckeln.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
05
Aktivera sekretesslåset
OBS
Vid öppning/stängning av det fällbara taket
finns det möjlighet att temporärt komma åt
innehållet i bagageutrymmet.
2. Öppna bagageluckan och fäll upp bagageväggen; därmed blockeras manövrering
av det fällbara taket, se sidan 112.
3. Stäng bagageluckan.
OBS
Informationsdisplayen kommer att visa
BAGAGEVÄGGEN ÄR INTE STÄNGD.
4. Ta loss det löstagbara nyckelbladet från
fjärrnyckeln, se sidan 119.
5.
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
lås.
6.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.
G020032
7.
Sekretesslåsningen aktiveras.
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dra ut nyckelbladet.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln – förvara bladet på en säker plats.
Därefter är handskfacket låst och bagageluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
Deaktivera sekretesslåset
För att åter ansluta bagageluckan till centrallåsets automatik görs följande:
1. Stick in fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad i handskfackets nyckelhål och vrid
180 grader moturs.
2. Sätt tillbaka nyckelbladet i fjärrnyckeln, se
sidan 119.
3. Öppna bagageluckan och fäll ner bagageväggen som blockerat manövrering av det
fällbara taket – informationsdisplayens text
om bagageväggen är sedan släckt.
4. Stäng bagageluckan.
Därefter är handskfacket upplåst och samtliga
centrallåsfunktioner styrs åter av fjärrnyckeln
och dörrarnas centrallåsknapp.
För information om låsning av enbart handskfack, se sidan 120.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrnyckeln inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrnyckel finnas inom maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag
eller bagagelucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på andra sidan av bilen.
G019418
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrnyckeln.
Bilens två fjärrnycklar har keyless-funktion. Det
går att beställa flera. Systemet kan hantera upp
till sex fjärrnycklar med keyless-funktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrnyckel med keyless-funktionen så visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs. Varningsmeddelandet försvinner när fjärrnyckeln
återförts till bilen eller då startvredet vridits till
läge 0. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
Lämna aldrig någon fjärrnyckel i bilen
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen så passiveras den när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrnycklar med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en
mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
05
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 118.
När fjärrnyckeln återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
05
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner, låses dörrarna och
bagageluckan på följande sätt:
–
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
En diod på respektive dörrs insida tänds, se
sidan 128.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bagageluckan genom att trycka
underifrån på bagageluckans öppningsknapp och lyft bagageluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrnyckeln av någon
anledning inte fungerar kan bilen låsas upp
med hjälp av fjärrnyckelfunktionerna, se
sidan 118.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrnyckeln
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrnyckeln stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner:
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 131.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020077
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 77.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Bagageutrymme, mitten längst in under
golv
Dörrhandtag, vänster
Mittkonsol, under bakre del
Dörrhandtag, höger
Mittkonsol, under främre del
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
05 Lås och larm
Batteri i fjärrnyckel
Svagt batteri i fjärrnyckel
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras, tänds inforoch displayen visar BYT
mationssymbolen
BATTERI I BILNYCKELN eller BILNYCKEL
BYT BATTERI .
Byte av batteri i fjärrnyckel
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas (typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrnyckeln med knappsatsen nedåt
och bänd upp locket med en liten mejsel.
2. Lyft av locket.
126
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
> Se till att det uttjänta batteriet blir
omhändertaget på ett miljöanpassat
sätt.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
För bilar med Keyless-system, se sidan 123.
Bagagelucka
Upplåsning
Upplåsning
Upplåsning av enbart bagageluckan:
Med fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan bilen
låsas upp på två olika sätt (välj i personliga
inställningar, se sidan 77):
–
• Med ett tryck låsa upp dörrarna och
Låsning
bagageluckan
•
Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bagageluckan.
Låsning
mation om losstagning av nyckelbladet, se
sidan 119.
1. Fäll fram den vänstra stolens ryggstöd för
att komma åt nyckelhålet nere vid golvet.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning av bagagelucka.
Om dörrarna är låsta när bagageluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrnyckelns låsknapp
eller inifrån för att både dörrarna och bagageluckan ska låsas.
Mekanisk öppning av bagagelucka
Fjärrnyckelns låsknapp låser dörrarna och
bagageluckan samtidigt.
2. Vik upp fliken som täcker nyckelhålet.
3. Stick in nyckelbladet och vrid 110 grader
medurs.
VIKTIGT
Taket måste vara helt stängt eller helt öppet,
innan den mekaniska öppningen av
bagageluckan får användas.
Automatisk återlåsning
05
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla
lås igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
Larm, se sidan 131.)
OBS
Bilen går att låsa även om bagageluckan är
öppen – när luckan sedan stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta.
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. Läs mer om det i
avsnitt "Blockerat låsläge" längre fram.
G016334
VARNING
Om bilens elektriska system tillfälligt är ur funktion kan bagageluckan öppnas mekaniskt med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För infor-
127
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Låsningsindikering
Automatisk låsning
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h låses
dörrar och bagagelucka automatiskt.
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• Dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• Tryck på centrallåsknappens övre del
och dra i dörröppningshandtaget.
G020867
G020865
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 77.
05
Med dörrarnas centrallåsknapp kan dörrar och
bagagelucka låsas eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
–
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Låsning
–
Tryck in centrallåsknappens nedre del
.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
–
128
Dra två gånger i handtaget, dörren låses
upp och öppnas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En lampa på respektive dörrs insida lyser i ca
5 minuter efter det att bilen låsts med fjärrnyckelns låsknapp eller med Keyless drivesystemet när motorn är avstängd, se
sidan 123.
När bilen låses från insidan kvitterar lamporna
låsningen med en lång blinkning. Upplåsning
från insidan kvitteras med 2 korta blinkningar.
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att låsknappar och
öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket
omöjliggör öppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10–25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
ENTER
Tillfällig deaktivering
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Navigering
Deaktivering görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
BILINSTÄLLNINGAR (för utförlig beskrivning av menysystemet, se sidan 77).
2. Välj NEDSATT SKYDD.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet NEDSATT
SKYDD SE HANDBOK och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
eller
• Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen. Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt, se
sidan 131.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet FULLT SKYDD
och därmed är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
eller
• Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
05
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet Nedsatt
skydd fråga vid urstign. ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter. – välj då något av
alternativen:
OBS
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
Om bilen är utrustad med larm:
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
EXIT
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bagageluckan
öppnas
• en icke godkänd nyckel används i start-
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
OBS
Under mugghållaren i mittkonsolen är en av
sensorerna till larmet placerad, denna sensor är känslig för metaller.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens mugghållare eftersom dessa kan orsaka en oavsiktlig aktivering av larmet.
av larmet och fram till dess att nyckelläge
II aktiveras – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
OBS
låset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
05
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larmfunktion
–
OBS
När taket är stängt fungerar larmet på
samma sätt som när taket är öppet. Det vill
säga, en rörelse som detekteras i passagerarutrymmet utlöser ett larm.
G020227
VIKTIGT
En röd lysdiod på instrumentpanelens ovansida visar larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
05 Lås och larm
Larm*
Frånkoppling av larmfunktion
–
Fjärrnyckel ur funktion
Larmsignaler
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder eller tills
larmet kopplas ifrån. Sirenen har eget batteri och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
Automatisk återaktivering av larm
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Reducerad larmnivå
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Om batterierna i fjärrnyckeln är slut kan larmet
stängas av genom att låsa upp förardörren
manuellt, sätta fjärrnyckeln i startlåset och
vrida den till nyckelläge II.
G019420
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan
bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas
på följande sätt:
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – bör Rörelse- och lutningssensorer tillfälligt stängas av.
05
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge – se
sidan 128
Test av larmsystem
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen
ljuder.
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
2. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp. Aktiv larmfunktion bekräftas
med en långsamt blinkande larmindikator.
3. Sätt fjärrnyckeln i startlåset (3). Larmet
deaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt
tills fjärrnyckeln vridits till nyckelläge II.
3. Vänta 30 sekunder.
Test av rörelsesensor* i kupé
4. Testa rörelsesensorn genom att lyfta ut
t.ex. en väska från stolsdynan.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
05 Lås och larm
Larm*
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för dörrar
1. Koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
05
4. Öppna en av dörrarna.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och deaktivera rörelsesensorn,
se tidigare avsnitt "Reducerad larmnivå".
2. Sitt kvar i bilen och koppla in larmfunktionen med fjärrnyckelns låsknapp.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen.
> En siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5. Deaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
05 Lås och larm
05
133
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Alkolås*.................................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*..........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS*.....................................................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
136
138
142
146
148
149
150
153
155
157
159
162
165
166
168
170
174
175
START OCH KÖRNING
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Vadning
Motor, växellåda och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
• Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning.
• Undvik att köra med öppna fönster.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
06
• Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 276.
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis
i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
136
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
För kompletterande information om överhettning vid körning med släpfordon – se
sidan 166.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
• Vid risk för överhettning aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion i växellådan som
bl.a. tänder instrumentpanelens gula informationslampa och visar där ett textmeddelande om lämplig åtgärd – följ given
rekommendation.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
• Om temperaturvisaren för motorns kylsys-
• Rengör de elektriska kontakterna för elek-
• Vid överhettning kan bilens luftkondition-
trisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
tem går in i det röda fältet – stanna och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter.
ering komma att stängas av temporärt.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
06 Start och körning
Allmänt
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol på instrumentpanelen kombinerat med ett textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
Dieselmotor
Vid körning med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade1.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
Öppen bagagelucka
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
Halt väglag
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i nyckelläge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I – då förbrukas mindre
ström.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Observera att 12 V-uttaget i bagageutrymmet
lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
ljudanläggning (hög volym)
strålkastare.
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten LÅG BATTERINIVÅ
ENERGISPARLÄGE. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
1
kupéfläkt
vindrutetorkare
06
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
För vissa motorer.
137
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
Öppna från bagageutrymmet
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
G020951
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 55. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Manuell öppning av tankluckan sker lättast när
taket är stängt, och görs när öppning från
kupén inte är möjlig.
1. Ta bort kåpan som täcker lamphuset på
höger sida i bagageutrymmet.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
2. Dra i linan som är upphängd på kroken.
3. När tankluckan har öppnats, sätt tillbaka
linan och kåpan.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
138
Påfyllning av bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekt och bränsleförbrukning kan påverkas negativt, se mer information i följande avsnitt Bränsle.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte
rekommenderas upphäver Volvos garantier
samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är anpassade för att köras på etanolbränsle (E85).
För information om bränsleförbrukning, CO2utsläpp och tankvolym – se sidan 276.
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
06
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
139
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
peraturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
2. Vänta ca 1 minut.
VIKTIGT
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
06
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga tem-
1
140
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 146).
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
3. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
06
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
OBS
En smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas under regenereringen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
06 Start och körning
Alkolås*
Allmänt om Alkolås
Funktioner
Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Handhavande
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets status:
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra bilen
på ett säkert sätt.
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera
laddaren i hållaren
eller anslut strömförsörjningskabeln från
handskfacket.
1. Munstycke för utandningsprov.
2. Strömbrytare.
3. Sändarknapp.
06
4. Lampa för batteristatus.
5. Lampa för resultat av utandningsprov.
6. Lampa indikerar klart för utandningsprov.
1
142
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls det
inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
06 Start och körning
Alkolås*
Förvaring
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
Resultat efter utfört utandningsprov
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är Alkolåset utanför bilen vid upplåsning måste
det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
• Alkolåsets handenhet lossas genom att
trycka in den lätt i dess hållare och släppa
– den fjädrar då ut och kan sedan tas ur
hållaren.
• Återplacera handenheten i hållaren genom
att skjuta in den tills det "klickar" till.
•
Förvara handenheten i hållaren – då är den
bäst skyddad och dess batterier hålls fulladdade.
Inför motorstart
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset
i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det
göras om.
A
Kontrollampa (5)
+ Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
ALCOGUARD
GODKÄNT TEST
Starta motorn –
ingen alkoholhalt
uppmätt.
Gul lampa + ALCOGUARD GODKÄNT
TEST
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt
är över 0,1 promille
men under gällande
gränsvärdeA.
Röd lampa +
UNDERKÄNT
TEST VÄNTA 1
MINUT
Motorstart ej möjlig
– uppmätt alkoholhalt är över gällande
gränsvärdeA.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även avsnitt Allmänt om Alkolås sidan142 .
06
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Alkolås*
Att tänka på
Inför utandningsprov
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
• Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
• Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov
krävs innan motorstart.
06
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en
verkstad2 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
displayen ALCOGUARD KALIB.
ERFORDRAS. Om kalibrering inte utförs inom
dessa 30 dagar kommer normal motorstart att
spärras – endast start med Bypass-funktion
blir då möjlig, se sidan 144 avsnitt Nödsituation.
2
144
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars av
sig själv efter ca 2 minuter men återkommer
sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstad2 kan släcka meddelandet
permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Displayen visar ALCOGUARD SÄTT I
STRÖMKABEL. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset och
vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi
Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se sidan 10 i
avsnitt Inspelning av data.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar displayen
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD hela
tiden under körning och kan endast återställas
på en verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att
starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen
låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
först BYPASS AKTIVERAD VÄNTA 1
MINUT och sedan ALCOGUARD
06 Start och körning
Alkolås*
BYPASS AKTIVERAD – därefter kan
motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Displaytext
Innebörd/åtgärd
ALCOGUARD
ÅTERSTART MÖJLIG
Motorn har varit
avstängd kortare tid
än 30 minuter –
motorstart möjlig
utan nytt prov.
ALCOGUARD
BLÅS HÅRDARE
Blåsningen för svag
– blås hårdare.
ALCOGUARD
FÖRVÄRMNING
ALCOGUARD
SERV. ERFORDRAS
Kontakta en verkstad2.
Uppvärmning ej klar
– vänta på text
ALCOGUARD
BLÅS 5 SEKUNDER.
ALCOGUARD
INGEN SIGNAL
Sändning misslyckades – sänd
manuellt med knapp
(3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
ALCOGUARD
OGILTIGT TEST
Testet misslyckades
– gör ett nytt utandningsprov.
Aktivera Nödfunktion
• Tryck och håll in vänster rattspaks READknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – displayen visar
ALCOGUARD BYPASS AKTIVERAD
och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Symboler och displaymeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden kan
kombinationsinstrumentets display även visa
följande:
2
ALCOGUARD
BLÅS LÄNGRE
Blåsningen för kort –
blås längre.
ALCOGUARD
BLÅS SVAGARE
Blåsningen för hård
– blås svagare.
06
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
–
Start av motor
Dra åt parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Observera att om bilen är utrustad med Alkolås, måste ett utandningsprov först godkännas
innan motorn kan startas, se sidan 142.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får
återhämta sig.
Automatväxellåda
–
Nyckellägen
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
Bensin
–
0 – Låsläge
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Rattlåset aktiveras när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Diesel
VARNING
06
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 49.
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I – Radioläge
Rattlås deaktiverat. Vissa
funktioner kan användas.
Motorns elsystem är inte
inkopplat.
Autostart *
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln (eller startvredet, på bilar med Keyless
drive – se sidan 123) hållas i nyckelläge III tills
motorn har startat.
–
Vrid nyckeln till nyckelläge III och släpp
den – startmotorn arbetar sedan automatiskt tills motorn har startat.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Hela elsystemet är
inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn aktiveras. Fjärrnyckeln släpps då motorn
startat och fjädrar då tillbaka
till körläge.
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Ett tickande ljud kan höras om
nyckeln hamnar i ett mellanläge – vrid då nyckeln till läge II och tillbaka för
att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan informationsdisplayen visa ett
varningsmeddelande och bilen går inte att
starta. Gör då så här:
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vrid ratten
så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
06
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
147
06 Start och körning
Keyless drive*
Allmänt
Start av bilen
–
Start med fjärrnyckel
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
–
Tryck in och vrid startvredet till nyckelläge III.
06
148
1. Vrid först startvredet till nyckelläge II och
vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se
sidan 49.
G019420
G019410
Dieselmotor
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 123.
Om fjärrnyckelns batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrnyckeln som startvred.
Startvredet i startlåset används på samma sätt
som en fjärrnyckel. En förutsättning för att bilen
ska starta är att bilens fjärrnyckel finns i kupén
eller i bagageutrymmet.
1. Tryck in spärren i startvredet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Dra ut startvredet ur startlåset.
3. Stick in fjärrnyckeln i startlåset och starta
på samma sätt som med startvredet.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Utgå från neutralläge N och lägg endast i
backväxeln R när bilen står still.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster för
6-växlad låda (se föregående bild) – tryck
först ner växelspaken i N-läget för att lägga
i backen.
Växelmönster 6-växlad låda.
Växelmönster 5-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
06
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
149
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur P-läget.
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
Geartronics manuella växellägen (+/–)
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
G018264
VARNING
D: Automatiska växellägen. M (+/–): Manuella
växellägen.
06
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, 1, 2, 3,
4, 5 eller 6, se sidan 47.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans
P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i
alla situationer.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att
växelspaken ska kunna föras ur N-läget om
bilen stått still längre än 3 sekunder.
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
• Dra spaken bakåt mot – (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge (+/–) kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
150
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid +/–.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D till
någon av siffrorna 1–6, vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd, se sidan 47.
• Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
R – Backläge
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
• För spaken åt sidan till ändläget vid D.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
För att kunna ta ut fjärrnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
–
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
G020237
Säkerhetsfunktion
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste fjärrnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i
N-läget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln måste vara i läge II.
``
151
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
G018263
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
06
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrnyckeln till
botten.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
152
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca 5 gånger hårdare
på bromspedalen jämfört med när motorn är
igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt
vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom
bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad
med EBA (Emergency Brake Assistance) kan
detta upplevas mer påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner och kan kännas mjukare än
normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få
normal bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilket finns
specificerat i Service- och Garantiboken, se
sidan 204.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
06
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
153
06 Start och körning
Bromssystemet
Låsningsfria bromsar – ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
06
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
Bromskraftsförstärkning – EBA
Vid behov av en snabb inbromsning ger EBA
(Emergency Brake Assist) full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner.
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen – funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar.
154
Funktionen är hela tiden aktiv. Den går inte att
stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast sken
– samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka
blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med
gaspedalen eller de stängs av med dess
knapp, se sidan 68.
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Reducerat ingrepp
Handhavande
1. Vrid tumhjulet tills DSTC-menyn visas.
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
2. Håll in RESET-knappen tills DSTC-menyn
ändras.
Antisladdfunktion
G029057
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Reglage och informationsdisplay.
Tumhjul1
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
RESET-knapp1
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis deaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
1
Systemet förblir reducerat tills föraren återaktiverar det eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är DSTC tillbaka i
dess normalläge igen.
OBS
06
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Start och körning
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem*
Meddelanden i informationsdisplay
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
–
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
–
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
> Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt – kör till en verkstad. En
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
06
Information
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
• Läs meddelandet i informationsdisplayen.
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att DSTC-systemet ingriper just då.
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i DSTC-systemet.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt om parkeringshjälp
• Enbart bakåt.
• Både framåt och bakåt.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv EXIT: inaktivera visas
på ljudanläggningens display.
06
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiverad ENTER:
aktivera när backväxeln läggs i. För att ändra
inställningen, se sidan 77.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
G018389
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
Systemet sätts på automatiskt när bilen
startas.
Knapp för Av/På (här bakre knapp).
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet deaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
06
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV.
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
BLIS*
Allmänt
BLIS (Blind Spot Information System) är ett
informationssystem som under vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam
på fordon som rör sig i samma riktning som det
egna fordonet i den s.k. döda vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 160.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
06
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
BLIS*
VARNING
Aktivera/deaktivera
BLIS systemmeddelande
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
Text i display
Innebörd
BLIS fungerar inte när bilen backar.
BLIS PÅ
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
BLIS-systemet är
aktiverat.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Nedsatt funktion i
dataöverföringen
mellan BLIS-systemets kamera och
bilens elsystem.
Dagsljus och mörker
06
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kameran återställer
sig själv när dataöverföringen mellan
BLIS-systemets
kamera och bilens
elsystem återgår till
det normala.
G018389
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Knapp för Av/På (här främre knapp).
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger när
BLIS aktiveras.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 52.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda – rengör
linserna.
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
BLIS ur funktion –
kontakta en verkstad.
BLIS AV
BLIS-systemet är
avstängt.
06 Start och körning
BLIS*
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
Lågt stående sol i kameran.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Begränsningar
06
Reflex från blank våt vägbana.
G018177
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång motorn, se sidan 165.
•
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
06
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig nyckeln ur startlåset när bilen
bogseras.
•
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på
bromspedalen – då undviks hårda ryck.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
VARNING
2. Nyckeln måste vara kvar i startlåset under
hela bogseringen.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
Inför bogsering:
162
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 147.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering – låset stannar i den position det
var när spänningen bröts.
OBS
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bilen bogseras.
–
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
• Varianten med ett urtag öppnas genom
Montering bogserögla
• Den andra varianten har en markering
Ta fram bogseröglan (1) som är placerad i
däcktätningssatsens förpackning* bakom
skidluckan eller tillsammans med reservhjulet.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas
på olika sätt:
att, med ett mynt eller liknande instucket
i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
06
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t. ex. hjulmutternyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 168.
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06
164
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
11. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma
på den röda startkabeln.
VARNING
5. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
7. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. vid vänster fjäderben (4).
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
8. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
6. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning
eller andra skador:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
9. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
10. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
06
För mer information om bilens startbatteri – se
sidan 215.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
165
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 269.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpfordon.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med en Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för körning med släpfordon.
• Lägg lasten i släpfordonet så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
06
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 182.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Undvik att köra med släpfordon vid stigningar över 12 %.
• Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpfordon uppför en lång brant stigning.
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se sidan 269.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpfordon.
•
1
166
Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
Smörj inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Manuell växellåda
Överhettning
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
• Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Dieselmotor 5cyl
• Om motorn börjar bli för varm visar instrumentpanelen ett textmeddelande som
rekommenderar att byta till en lägre växel
– följ given rekommendation.
• Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut
för optimal cirkulation av kylvätskan.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatisk växellåda
2. För växelväljaren till körläge D.
Överhettning
3. Frigör parkeringsbromsen.
Vid körning med släpfordon i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
• En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
Branta stigningar
• Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Dra åt parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till parkeringsläge P.
4. Släpp färdbromsen.
06
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
167
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring dragkrok
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se sidan 170.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
• Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
06
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
G031113
•
•
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G010393
G010391
G010392
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller delbart drag standard
1172
78
964
482
40
141
550
150
113
100
140
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
169
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
06
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering dragkrok
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in
och vrid låsratten moturs
tills ett
klick hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
172
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning dragkrok
2. Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se sidan 168.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se
sidan 269.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
06
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
174
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Ljusbild för vänstertrafik.
G021422
Strålkastare med Active Bending Lights
G021421
Strålkastare med halogenljus
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
175
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul* .........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
178
182
183
186
188
HJUL OCH DÄCK
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 182.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
07
178
Nya däck
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
205
Däckets bredd (mm)
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
55
Förhållandet mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
T
190 km/h
R
Radialdäck
H
210 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
V
240 km/h
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
270 km/h
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1510.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Y
300 km/h
Däckens ålder
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h)
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
07 Hjul och däck
Allmänt
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att
bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Däck med slitagevarnare
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Jämnare slitage och underhåll
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
G020323
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 182. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt
dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10
000 km intervall. Volvo rekommenderar dig att
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om
det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan
däcken, så skall minst slitna däcken alltid sitta
bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att
häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen
fortsätter rakt fram istället för att bakänden
sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
07
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
179
07 Hjul och däck
Allmänt
Snökedjor
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad. Fel snökedja
kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda
till en olycka.
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar.
Låg hjulmutter - åtdragningsmoment:
110 Nm
Hög hjulmutter - åtdragningsmoment:
130 Nm
Låsbar hjulmutter - åtdragningsmoment:
110 Nm
Det finns tre olika modeller av hjulmuttrar.
1. Dra åt hjulmuttrarna.
07
2. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
VIKTIGT
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
180
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter (3)
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på
pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
07 Hjul och däck
Allmänt
Reservhjulet Temporary Spare*
Sommar- och vinterhjul
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och skall snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet får inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen, se
sidan 279.
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
G020325
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 186, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
07
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
G020955
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
07
• ECO-tryck1
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken avser
kalla däck. (Med kalla däck avses att däcken
har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för max last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
1
182
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul* och domkraft*
Varningstriangel
Bilens originaldomkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Domkraft* och hjulmutternyckel* är placerade i skumblocket i bagageutrymmet.
OBS
G020956
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
07
Se till att varningstriangeln med fodral placeras
i reservhjulsbaljan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul och verktyg
Reservhjul och verktyg. (Placering, verktyg även för provisorisk däcktätningssats.)
Reservhjulet* levereras i en däckpåse som placeras i bagageutrymmets reservhjulsbalja. I
däckets mitt finns ett svart skumblock som
innehåller domkraft* och nyckel till hjulbultarna.
Påsens spännband fästs i två lastöglor på golvet.
07
1. Lossa de två fästbanden som håller fast
däckpåsen i golvet.
2. Öppna dragkedjan i däckpåsen och ta fram
verktygen.
3. Lyft reservhjulet ur påsen.
Trasigt hjul läggs i däckpåsen och spänns fast
med fästband. Var noga med att följa instruk-
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
tionerna på reservhjulspåsen när den återmonteras.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Verktyg – återplacering
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
• För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas så att den passar in i
reservhjulet.
• För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
VIKTIGT
VARNING
Reservhjulspåsen innehåller ett krockskydd. När reservhjulet förvaras i bilen, ska
det ligga i påsen. Placera alltid påsen i
reservhjulsbaljan, med textetiketten uppåt
och så att pilen pekar framåt i bilen.
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Första hjälpen*
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
G020331
1. Ta fram reservhjulet*, domkraften* och
hjulmutternyckeln* som ligger under mattan i bagageutrymmet. Om annan domkraft väljes, se sidan 205.
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
VARNING
07
186
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
Teleskopisk hjulmutternyckel.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika
modellen får användas för att lyfta bilen. Om
bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid
än för ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
Domkraftsfästen
Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken. Kontrollera
att domkraften sitter i fästet avsett för
domkraften, enligt bilden och att foten är
placerad lodrät under detta fäste.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Se sidan 180 för åtdragningsmomenten.
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
07
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
187
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätning, allmänt
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Översikt
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram i tunnelkonsolen och i bagageutrymmet*,
se sidorna 54 och 113. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket.
OBS
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
07
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
G020400
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G019723
VARNING
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
07
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
07
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
Rengöring.............................................................................................. 194
Bättring av lackskador.......................................................................... 199
Rostskydd............................................................................................. 201
192
BILVÅRD
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
VIKTIGT
Undvik att spola av bilen med taket nedfällt
för att undvika att vatten kommer in i kupén.
viker att låta vattendroppar självtorka i
starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
• Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
rikligt med ljummet vatten.
ning eller bilschampo.
08
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man und-
194
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållös-
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Vid automattvätt måste taket vara stängt.
Innan automattvätt ska antennen vid
bagageluckan skruvas loss. Antennen får
inte böjas då det finns risk att den skadas.
Var försiktig vid återmontering så att antennen inte snedgängas, då detta kan leda till
försämrad radiomottagning.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla
exteriöra detaljer).
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Elektriskt fällbart tak
Om taket är blött vid öppning kommer vatten
att rinna in i kupén. Vänta därför tills vattnet
runnit av innan taket öppnas.
Täcklucka
Täckluckan, se sidan 101 är känslig för vatten
och bör därför torkas av med en trasa om den
blivit blöt. Rengöring bör ske med en lätt fuktad
trasa.
08
195
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
Vattenavvisande ytskikt*
Mattor och bagageutrymme
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
08
196
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
Behandling av fläckar på textilklädsel
och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
VIKTIGT
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
•
En del färgade klädesplagg (till exempel
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln.
Behandling av fläckar på läderklädsel
och läder på instrumentpanelens
ovansida*
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Volvos läderklädsel är kromfri och är behandlad för att bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för att
det ska bibehålla sina naturliga egenskaper.
Det blir försett med ett skyddande ytskikt, men
för att bibehålla både egenskaper och
utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo
erbjuder en heltäckande produkt för rengöring
och efterbehandling av läderklädsel som, då
den används enligt instruktionerna, bevarar
lädrets skyddande ytskikt. Efter en tids
användning kommer lädrets naturliga
utseende ändå att framträda mer eller mindre
beroende på lädrets ytstruktur. Detta är en
naturlig mognad av lädret och visar att det är
en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care kit finns att köpa hos din Volvohandlare.
Tvättråd för läderklädsel och läder på
instrumentpanelens ovansida*
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel och
läder på instrumentpanelens ovansida*
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med lädervårdsmedel.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
VIKTIGT
Vassa föremål kan skada lädret. (Till exempel ringar.)
Tvättråd för läderratt
• Ta bort smuts och damm med en mjuk förfuktad svamp och neutral tvål.
• Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
• Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5%- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
08
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
08 Bilvård
Rengöring
Grupp 3 (torr smuts, damm)
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
2. Samma procedur som för grupp 1.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
08
198
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på
t. ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla
tunt.
G020345
Kulörkod (Färgkod)
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se sidan 266.
• grundfärg (primer)1 – för t. ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
• baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift2
• maskeringstejp
• fin slipduk1.
1
2
2. Före målning kan vid behov (t. ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
08
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
``
199
08 Bilvård
Bättring av lackskador
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack
direkt efter att ytan gjorts ren.
08
200
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas,
rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig.
08
201
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
202
204
205
206
208
214
215
217
223
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning, därför rekommenderar Volvo dig att alltid
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
204
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Startbatteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna. Se föregående bild.
Kontrollera regelbundet
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MIN-
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MIN-
och MAX-markeringarna på expansionstanken.
och MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara
avstängd när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
09
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av
Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Fyll på spolarvätska med frostskydd vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
205
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
Öppning av motorhuv
Bilden visar en vänsterstyrd bil.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. (I högerstyrda bilar är
handtaget placerat längst till höger.) Det
hörs när spärren släpper.
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
3. Öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
1
2
206
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
Placeringen varierar beroende på motoralternativ.
Mätsticka1 för motorolja2
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
Påfyllning av motorolja2
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Luftfilter2
Klimatanläggning
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service och
reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
2
Placeringen varierar beroende på motoralternativ.
207
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Kontroll av motorolja
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja regelbundet. Användning av olja med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg
oljenivå skadar motorn.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 272.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet, se sidan 272.
För påfyllningsbar volym, se sidan 272 och
framåt.
Motor med oljemätsticka1
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för låg/
hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa varianter har oljetryckgivare, då används lampan
för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Bensinmotor.
Mätsticka, bensinmotorer.
Påfyllningsrör motorolja.
1
208
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det
efter en kortare körning. Därefter upprepa
steg 1 - 4.
VARNING
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta
kan leda till motorskada.
G020336
VARNING
Dieselmotor.
Mätsticka, 4-cyl. dieselmotorer.
Påfyllningsrör motorolja.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt
att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på.
Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
209
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
För motorer med elektronisk
oljenivågivare2
VIKTIGT
Vid meddelande Oljenivå låg Fyll på olja,
fyll endast på med 0,5 liter.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan
visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Meddelande och graf i display.
Meddelande
Påfyllningsrör.3
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Motoroljenivå
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 61.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se sidan 146.
2
3
210
Gäller enbart för 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Motoroljenivå Vänta....
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Spolarvätska, påfyllning
09
OBS
Blanda koncentrerad spolarvätska med
vattnet före påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
Siffrorna 1 - 4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 274.
Påfyllning i bil med dieselmotor.
Påfyllning i bil med bensinmotor.
Använd spolarvätska med frostskydd under
vintern så att det inte fryser i pump, behållare
och slangar.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
211
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 274.
4
212
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare4. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 274.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 274.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
213
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
Byte av torkarblad, vindruta
Fäll upp torkararmen.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
G020330
Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
> Kontrollera (3) att bladet sitter fast
ordentligt och fäll ner torkararmen.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det andra.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 194.
VIKTIGT
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
214
09 Underhåll och service
Startbatteri
Hantering
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
• Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen –
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
09
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
215
09 Underhåll och service
09
Startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Byte av batteri
Demontering
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
Explosionsfara.
2. Vänta minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs.
> Bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa den svarta minuskabeln.
Ska lämnas till återvinning.
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
5. Lossa den röda pluskabeln.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
7. Lossa avluftningsslangen från batteriet.
8. Lossa klamman som håller batteriet.
9. Lyft bort batteriet.
Montering
1. Sätt batteriet på plats.
2. Skruva fast klamman som håller batteriet.
3. Anslut avluftningsslangen.
216
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
4. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Fäst täckkåpan på batteriet.
För mer information om bilens startbatteri – se
sidorna 165 och 280.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
280.
Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
• Aktiva Xenon-strålkastare – ABL (Xenon-
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
09
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
Byte av glödlampor fram
lampor)
• Varselljus (DRL) i spoilern
• Blinkers, yttre backspegel och trygghets-
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
belysning
• Läslampor, instegsbelysning och handskfacksbelysning
•
• Bromsljus
Allmänbelysning i taket
VARNING
På bilar utrustade med Xenon-strålkastare
ska byte av Xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med Xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
1. Ta ur fjärrnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
217
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Ditsättning av lamphus
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
3. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
Helljus
4. Dra ut glödlampan.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Halvljus
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vänster strålkastare:
vrid lamphållaren moturs.
Ditsättning av ny glödlampa
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
218
Höger strålkastare:
vrid lamphållaren medurs.
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
5. Sätt tillbaka lamphuset, se sidan 217.
4. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
1. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
2. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
3. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
09
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
``
219
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
7. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
3. Ta loss båda kontaktstyckena från glödlampshållaren.
8. Fäst lamphuset med skruven och tryck tillbaka panelen.
4. Tryck samman spärrhakarna och dra samtidigt ut glödlampshållaren.
Losstagning av glödlampshållare
5. Byt glödlampa och anslut båda kontaktstyckena.
6. Tryck glödlampshållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
2. Dra kåpan rakt ut i riktning mot bilens mitt
med hjälp av ett verktyg, se bild ovan.
> Lossa clipsen (1) och dra rakt ut (2).
3. Skruva bort lamphusets skruv och ta fram
lamphuset.
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
5. Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
6. Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
220
2. Ta bort luckan i panelen för att komma åt
glödlamporna. De är placerade i en separat
glödlampshållare.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av glödlampor i lamphållare
bak
Glödlampshållare (höger glödlampshållare visas).
Dimljus
Nummerskyltsbelysning
Bagageutrymme
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
Blinkers
3. Lossa glaset försiktigt.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
Backljus
4. Byt till ny glödlampa.
09
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
OBS
Dimbakljus lyser endast i vänster baklykta
på vänsterstyrd bil och i höger på den
högerstyrda.
221
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel*
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
G020253
Innerbelysning bak
Borttagning av spegelglas
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
222
G020969
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
09
auktoriserad Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Volvo rekommenderar då att en
223
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
• Säkringar 19–36 är av typ "Mini Fuse".
• Säkringar 7–18 är av typ "JCASE" och bör
bytas av en verkstad.1
1
224
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Säkringar 1–6 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad.1
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
09 Underhåll och service
09
G020250
Säkringar
1.
Kylfläkt
50 A
9.
Motorfunktioner
30 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
2.
Styrservo
80 A
10.
Kupéfläkt
40 A
18.
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
11.
Strålkastarspolare, Elmanövrerat tak, Låsbart förvaringsfack
Matning till säkringscentral i
kupé
40 A
20 A
4.
60 A
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare*
20 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
12.
Eluppvärmd bakruta
30 A
PTC-element luftförvärmare*
80 A
13.
Manövermagnet startmotor
30 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
14.
Dragkablage*
40 A
22.
Subwoofer
25 A
7.
ABS-pump
40 A
15.
Elmanövrerat tak
30 A
23.
8.
ABS-ventiler
20 A
16.
Infotainment
40 A
Motorstyrenhet (5-cyl. bensin),
Transmissionsstyrenhet
(5-cyl.)
10 A
5.
6.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
09 Underhåll och service
09
Säkringar
24.
Eluppvärmt bränslefilter (5-cyl.
diesel), PTC-element oljefälla
(5-cyl. diesel)
34.
20 A
25.
Reservplats
26.
Startlås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
10 A
28.
Reservplats
29.
Dimstrålkastare
Varselljus (DRL)*
–
35.
–
15 A
30.
Reservplats
–
31.
Reservplats
–
32.
Insprutningsventiler (5-cyl.
bensin), Turboreglerventil (5cyl. diesel), Oljenivågivare (5cyl. diesel)
10 A
Vakuumpump (5-cyl. bensin),
Reläspole relä vakuumpump
(5-cyl. bensin), Motorstyrenhet
(5-cyl. diesel)
20 A
36.
33.
226
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tändspolar (bensin), Tryckvakt
klimatanläggning (5-cyl.), Styrenhet glödstift (5-cyl. diesel),
EGR avgasrening (5-cyl. diesel)
10 A
Reläspole relä klimatanläggning, PTC-element oljefälla (5cyl. bensin), Luftmassemätare
(5-cyl. bensin), Turboreglerventil (5-cyl. bensin), Solenoider variabel ventiltid (5-cyl.
bensin), Reglerventil bränsletryck (5-cyl. diesel), Motorstyrenhet (5-cyl. diesel)
15 A
Motorstyrenhet (bensin,
D4162T), Gaspedalgivare,
Lambdasond (5-cyl. diesel)
10 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä-/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 224.
Byte av säkringar
Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng säkringscentralen i omvänd ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
227
09 Underhåll och service
09
Säkringar
43.
44.
45.
46.
47.
228
Telematik*, Ljudanläggning,
RTI*, Bluetooth*
15 A
SRS-system, Motorstyrenhet
(5-cyl.)
10 A
Eluttag kupé
15 A
Belysning kupé, handskfack
och insteg
5A
Innerbelysning, Fjärrmanövrerad öppnare garageport*
5A
48.
Spolare
15 A
49.
SRS-system
10 A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
50.
Reservplats
51.
PTC-element luftförvärmare*,
Reläspole relä eluppvärmt
bränslefilter (5-cyl. diesel)
10 A
Transmissionsstyrenhet,
ABS-system
5A
53.
Servostyrning
10 A
54.
Parkeringsassistans*, Xenon*
10 A
55.
Styrenhet Keyless*
20 A
56.
Fjärrmottagare, Sirén*
10 A
52.
–
57.
Diagnosuttag, Bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, Reläspole relä
extraljus*
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
62.
Reservplats
63.
Matning fönsterhiss, höger
bak
58.
–
20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
64.
Indikeringslampor för dörrlås
5A
65.
Audio, Infotainment
5A
66.
Audio, Infotainment, Klimatanläggning
67.
Reservplats
68.
Konstantfarthållare
69.
Klimatanläggning, Regnsensor, Knappar för BLIS*, parkeringsassistans*
10 A
5A
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Konsol för innerbelysning,
Bältespåminnare bak,
Avbländning inre backspegel*
5A
74.
Bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Eluttag bagageutrymme, Styrenhet tillbehör*
Reservplats
81.
Matning fönsterhiss, vänster
bak
20 A
Matning fönsterhiss och dörr,
höger fram
25 A
Matning fönsterhiss och dörr,
vänster fram
25 A
84.
Elmanövrerad passagerarstol
25 A
85.
Elmanövrerad förarstol
25 A
86.
Innerbelysning, bagageutrymmesbelysning, elmanövrerade
stolar
5A
82.
5A
–
5A
Reservplats
83.
Reservplats
Backljus, Avbländning inre
backspegel (signal)
80.
–
70.
78.
79.
09
–
15 A
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
232
234
238
243
246
247
254
257
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
Infotainmentsystemet kan enkelt användas
med kontrollpanelen och med knappsatsen* i
ratten, se sidan 67. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella
funktionen.
10
Ljudanläggningen
G020245
Till/från
POWER - Tryckknapp, ljudanläggning på/
av
Display
Knappsats
MENU - Går till menysystemet
Navigeringsknappar
EXIT - Går ur menysystemet
ENTER - Väljer/aktiverar/deaktiverar
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats.
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när fjärrnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills fjärrnyckeln dras ur startlåset. Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång fjärrnyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer/aktiverar/deaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3). Tryck då
först på MENU och sedan siffran/siffrorna för
det önskade menyvalet.
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
FM-radio med RDS, AM-radio och cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
10 Infotainment
Allmänt
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ och Dolbyikonen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
1
Premium Sound.
233
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 237.
Externa ljudkällor
AUX, USB*
10
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Allmänt
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD,
USB, AUX och BT.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD, AUX, USB (t.
ex. iPodŸ)1 och BT*
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Navigeringsknapp – Menyhantering
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 67. Ljudvoly1
234
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUX-ingång
USB-ingång*
AUX- och USB-ingångarna ger möjlighet att
koppla in en extern ljudkälla, t. ex. en iPodŸ1
eller mp3-spelare.
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediet via bilens ljudkontroller.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Med MODE-knappen väljer du vilken extern
ljudkälla du vill använda.
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
Val av spår kan ske på följande tre sätt:
• Vrid TUNING (4) med- eller moturs.
• Använd navigationsreglagets (6) högereller vänsterknapp för att stega fram till
önskat spår.
• Med knappsatsen i ratten.
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för
cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För
mer information, se sidan 243.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av
USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller
annat än spelbara musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
10
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
AUX
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Strömmande ljud via BluetoothŸ*
Allmänt
Om bilen är utrustad med BluetoothŸ handsfree* och en mobiltelefon är ansluten kan ljudanläggningen trådlöst spela upp strömmande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
10 Infotainment
Audiofunktioner
För att kunna spela upp ljudet måste först en
enhet vara parad och ansluten till bilen. För
information om parning och anslutning, se
sidan 257. BT måste också vara vald som ljudkälla, se sidan 234.
OBS
BluetoothŸ-mobiltelefonen
måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
OBS
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner är helt kompatibla med
BluetoothŸ-funktionen i bilens ljudanläggning. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare
eller går in på www.volvocars.com för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
2
236
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• CENTER2 – Nivå för centerhögtalare. Tre-
Uppspelning
Tryck upprepade gånger på MODE-knappen
för att välja BT som ljudkälla.
Val av ljudfil kan ske på följande tre sätt:
• Vrid TUNING (4) med- eller moturs.
• Använd navigationsreglagets (6) knappar
eller
ljudfil.
för att stega fram till önskad
• Med knapparna
eller
på knapp-
satsen i ratten.
Ljudinställningar
kanalsstereo eller Pro Logic IIŸ måste vara
aktiverat för att justering ska vara möjlig, se
under rubriken Aktivera/deaktivera surround-ljud nedan.
• SURROUND2 – Nivå för surround. Pro
Logic IIŸ måste vara aktiverat för att justering ska vara möjlig, se under rubriken Ljudinställningar nedan.
Aktivera/deaktivera sub-bas
• Tryck MENU och därefter ENTER.
• Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera ljudinställningar
• Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Upprepade tryck på SOUND (5) bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
Surround2
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• SUB-BAS* – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Aktivera/deaktivera sub-bas nedan.
G021216
10
ljudfiler från mobiltelefonen. Navigering och
styrning av ljudet kan då göras via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I
vissa mobiltelefoner går det även att byta spår
från telefonen.
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/deaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
DolbyŸ-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic IIŸ är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Aktivera/deaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
3. Stega till Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD…eller Surround
AUX… och tryck ENTER.
II3,
4. Stega till Dolby Pro Logic
3kanalsstereo eller Av och tryck ENTER.
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT utan att spara inställningar.
Automatisk
volymkontroll5
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
Justera automatisk volymkontroll
Equalizer fram/bak4
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll…
och tryck ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
3. Stega till Equalizer fram… eller Equalizer
bak… och tryck ENTER.
Automatiska ljudinställningar
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
3
4
5
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
10
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. bas, diskant och equlizer* är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Kupéns akustiska egenskaper förändras när
hastigheten ökar eller när taket öppnas. För att
ge bästa möjliga ljud anpassas därför ljudets
karaktär automatiskt till dessa situationer. Den
anpassning som sker när taket öppnas är helautomatisk.
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
Ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
Stationssökning
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
10
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Gör ett kort tryck på
eller
.
Radion söker då automatiskt nästa starka station.
Manuell förvalslagring
Manuell stationssökning
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
FM/AM – Val av frekvensband
En station kan även ställas in med ett långt
eller
. Eller med knappsatsen i
tryck på
ratten:
Förvalsknappar
–
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
Håll inne
eller
på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
1. Ställ in en station.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automat-lagrade
förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
–
238
Tryck EXIT (6).
10 Infotainment
Radiofunktioner
Välja autolagrat förval
Scanning
RDS-funktioner1
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en
RDS-radio bl.a. följande funktioner:
Aktivera/deaktivera Scan
• Automatiskt byte till en starkare sändare
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter autoläget.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på den förvalsknapp vars station du
vill flytta.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> SCAN visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
10
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
förvalslagras.
–
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 242. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (Nyheter), och program-
1
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
Om man vill återgå till den avbrutna ljudkällan
innan meddelande eller programtyp avslutats,
tryck EXIT.
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG på sidan 241. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 232.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/deaktivera TP
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
240
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
1. Välj en FM-station.
Nyheter
G021221
10
typer (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
Nyheter visar att funktionen är aktiv.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera nyheter
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
5. Stega till TP-station… och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuv. station
eller TP från alla stationer i displayen.
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
6. Tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera TP-sökning
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation… och tryck
ENTER.
> Antingen visas Nyheter fr. nuvarande
stn eller Nyheter fr. alla stationer i
displayen.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
5. Tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
G021222
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Popmusik och
Klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Aktivera/deaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
söker då
tryck med navigeringsknappen
vidare efter en annan sändning av de valda
programtyperna.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
4. Stega till Välj PTY… och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och deaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er…
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökningEXIT för att avbryta visas i displayen.
Aktivera/deaktivera AF
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
Aktivera/deaktivera visning
Regionala radioprogram – REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
Regional visar att funktionen är
aktiv. Regionalfunktionen är normalt deaktiverad.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Sök PTY
Radiotext
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
1. Aktivera PTY.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Aktivera/deaktivera radiotext
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
10
G021223
Programtyper – PTY
Aktivera/deaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
241
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/deaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till EON… och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
242
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt… och tryck
ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren/cd-växlaren* stödjer även ljudfiler
av formaten mp3 och wma.
10
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkälla (CD, AUX, USB*)
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet MATA UT
ALLA visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans mappstruktur in. Beroende av skivans
kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans mappstruktur genom tryck på
ENTER. Navigering i mappstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menyoch mappar
struktur. Ljudfiler har symbolen
har symbolen
. Uppspelning av ljudfiler
startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
10
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RND FLD betyder att ljudfilerna i en mapp
på aktuell cd spelas.
När en annan cd väljs deaktiveras funktionen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
Aktivera/deaktivera slumpval (cdväxlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
1
2
244
Gäller cd-växlaren.
Gäller cd-växlaren.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Om en vanlig musik-cd spelas:
Slumpval
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till En skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar1 endast på aktuell skiva.
Om en cd med ljudfiler spelas:
Aktivera/deaktivera slumpval (cdspelare)
Om en skiva med ljudfiler spelas:
OBS
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Skivtext
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen2.
Aktivera/deaktivera
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
10 Infotainment
Cd-funktioner
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att
cd-spelaren skadas.
10
245
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-MENY1
1.
Nyheter
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotext
5.
Avancerade radioinst…
6.*
Ljudinställningar…
Ljudinställningar…
CD-MENY
För cd-spelare med cd-skiva.
Nyheter
4.
TP
3.
TP
5.
Skivtext
4.*
Ljudinställningar…
6.*
Ljudinställningar…
Spellista
För cd-växlare* med cd-skiva vald.
2.
Random…
1.
Random…
3.
Nyheter
2.
Nyheter
4.
TP
3.
TP
5.
Spårinformation
4.
Skivtext
6.
Ljudinställningar…
5.*
Ljudinställningar…
Random
För cd-växlare* med mp3-skiva vald.
2.
Nyheter
1.
Spellista
3.
TP
2.
Random…
4.
Skivtext
3.
Nyheter
5.*
Ljudinställningar…
4.
TP
5.
Skivtext
6.*
Ljudinställningar…
1.
Spellista
2.
Random…
AUX-MENY
Vilka RDS-funktioner som är tillgängliga varierar på de olika marknaderna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
USB-MENY*
1.
1.
För cd-spelare med mp3-skiva.
246
2.
CD-MENY
CD-MENY
1
Nyheter
CD-MENY
AM-MENY
1.*
3.
1.
AUX-ingångsvolym…
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets delar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Antenn1
10
Knappsats i ratten. Med knappsatsen kan
de flesta av telefonsystemets funktioner
användas, se sidan 249.
Mikrofon. Mikrofonen för handsfree är
inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
Nödsamtal
Ringa nödsamtal
1. Aktivera telefonen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
Kontrollpanel i mittkonsol. Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan
styras från kontrollpanelen.
3. Tryck ENTER.
SIM-kortsläsare
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen då IDIS bedömer att trafiksituationen kräver hög uppmärksamhet.
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
IDIS
Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas 5 sekunder innan de kopplas vidare. Om
rådande trafiksituation fortfarande kräver hög
uppmärksamhet från föraren kan det inkommande samtalet kopplas vidare till telefonsvararen. Missade samtal visas i displayen.
IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 6.5, se
sidan 254.
1
248
Finns endast till inbyggd telefon eller RTI.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon nätoperatör.
G020244
Telefonsystemets delar
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta nätoperatören om byte av SIM-kort behövs.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Extra SIM-kort
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 254.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 248.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken. Växlar mellan audiomenyn och telefonmenyn.
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
Parkera/återta samtal
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om fjärrnyckeln vrids till läge 0 när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen
automatiskt till samma läge nästa gång fjärrnyckeln vrids till läge I eller II.
–
1. Tryck MENU eller ENTER.
Aktivera telefonsystemet
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 252.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
Telefonsystemets funktioner kan bara
användas när telefonen är i aktivt läge.
Samtalshantering
2. Stega till Parkera samtal eller Fortsätt
och tryck ENTER.
Ringa upp
Ringa under pågående samtal
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
1. Parkera samtalet.
3. Tryck ENTER.
Växla mellan samtalsparter
1. Tryck MENU eller ENTER.
1. Tryck PHONE.
Ta emot samtal
2. Stega till Pendla och tryck ENTER.
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 254.
Starta konferenssamtal
Deaktivera telefonsystemet
–
När telefonsystemet är deaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
Avsluta samtal
–
Håll PHONE intryckt tills telefonen deaktiveras.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
–
250
Tryck PHONE.
Tryck PHONE.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Tryck ENTER.
Tryck EXIT.
Avvisa samtal
–
Tryck EXIT.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
Ett konferenssamtal består av tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter att ett
konferenssamtal har påbörjats kan inga fler
parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas
om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
2. Tryck MENU eller ENTER.
3. Stega till Koppla samman och tryck
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Knapp
Trycks in kort om två tecken
ska skrivas efter varandra
med samma knapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
10
+0@*#&$£/%
Funktion
Växla mellan versaler och
gemener.
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 6.4.3 på sidan 254. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
abc2äåàæç
Textinmatning
mno6ñöòØ
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
def3èé
ghi4ì
jkl5
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
tuv8üù
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
wxyz9
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
3. Stega till Ny kontakt och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
10
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
6. Stega till Ta bort och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
1. Tryck MENU.
3. Stega till Kopiera alla… och tryck
ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
–
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
3. Stega till Rensa SIM eller Rensa
telefonen och tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
252
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
3. Stega till Snabbuppringning… och tryck
ENTER.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
OBS
När telefonen har aktiverats tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning… vara aktiverat i menyn
Telefonbok…, se sidan 256.
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok… och tryck ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
SMS – Short message service
Läsa SMS
1. Tryck MENU.
OBS
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara
användas om ett samtal är parkerat.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
3. Stega till Läs och tryck ENTER.
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
Skriva och skicka
SMS (Short Message Service)
Ja
1. Tryck MENU.
1. Koppla bort mikrofon/Mikrofon på –
Sekretessläge.
2. Stega till Meddelanden… och tryck
ENTER.
Data/Fax
Nej
2. Parkera samtal/Fortsätt – Återuppta
eller parkera pågående samtal.
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
3. Telefonbok – Visa telefonboken.
4. Koppla samman – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än två parter är anslutna).
4. Skriv text och tryck ENTER.
10
A
I telefonen, plus antalet minnesplatser som finns på SIMkortet.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
5. Pendla – Växla mellan två samtal (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppringning…
4.6.2.
Vid upptaget
Samtalslista…
2.4.1.
Aktivt
4.6.3.
Obesvarade
1.1.
10 senast missade
2.4.2.
Välj nummer
4.6.4.
Kan ej nås
1.2.
10 senast mottagna
2.5.
Rensa SIM
4.6.5.
Faxsamtal
1.3.
10 senast uppringda
2.6.
Rensa telefonen
4.6.6.
Datasamtal
1.4.
Ta bort lista…
2.7.
Minnesstatus
4.6.7.
Avbryt alla
1.5.
2.
1
254
2.4.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.
Biltelefon
1.4.3.
Mottagna samtal
3.2.
Skriv nytt
5.2.
Lägg till telefon
1.4.4.
Uppringda nummer
3.3.
Meddelandeinställningar…
5.3.
Tillagda telefoner1
3.
Meddelanden…
Samtalslängd…
3.3.1.
SMSC-nummer
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid…
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelandetyp…
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
4
Samtalsinställningar…
4.1.
Skicka mitt nummer
Telefonbok…
4.2.
Samtal väntar
2.1.
4.3.
Autosvar
Sök
2.2.
Ny kontakt
4.4.
Autom. återuppringning
2.3.
Kopiera alla…
4.5.
Nr till telefonsvarare
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling…
2.3.2.
Telefon till SIM
Maximalt 3 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4.6.1.
Alla samtal
5.
Växla telefon
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6.
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
Välja nät…
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Välja manuellt
SIM-säkerhet…
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
6.2.3.
Automatisk
1.4.1.
Alla samtal
2.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
6.3.
Redigera PIN-kod
1.4.2.
Missade samtal
6.4.
Ljud och volym…
1.4.3.
Mottagna samtal
6.4.1.
Ringsignalvolym
1.4.4.
Uppringda nummer
6.4.2.
Ringsignaler…
1.5. Samtalslängd
6.4.3.
Dämpa radio
2.5. Rensa SIM
6.4.4.
Meddelandesignal
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
1.5.1.
Senaste samtal
Radera hela minnet i telefonen.
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Återställ timer
6.5.
IDIS
6.6.
Återställ telefoninställn.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslista
2.4.1
Aktivt
2.4.2
Välj nummer
10
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Rensa telefonen
2.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
1.1. 10 senast missade
2. Telefonbok
3. Meddelanden
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Sök
3.1. Läs
Sök efter namn i telefonboken.
1.2. 10 senast mottagna
2.2. Ny kontakt
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 251.
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
1.3. 10 senast uppringda
2.3. Kopiera alla
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Ta bort lista
2.3.1.
SIM till telefon
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Telefon till SIM
3.2. Skriv nytt
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställningar
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för informa``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
tion om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
10
3.3.1.
SMSC-nummer
3.3.2.
Giltighetstid…
3.3.3.
Meddelandetyp…
4. Samtalsinställningar
4.1. Skicka mitt nummer
Vid upptaget
6.1.1.
Automatisk
4.6.3.
Obesvarade
6.1.2.
Välja manuellt
4.6.4.
Kan ej nås
6.2. SIM-säkerhet
4.6.5.
Faxsamtal
4.6.6.
Datasamtal
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
4.6.7.
Avbryt alla
5. Växla telefon
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
5.1. Biltelefon
Välj den inbyggda telefonen.
6.2.1.
På
6.2.2.
Av
6.2.3.
Automatisk
6.3. Redigera PIN-kod
4.2. Samtal väntar
5.2. Lägg till telefon
Ändra PIN-koden. Skriv upp och spara koden
på ett säkert ställe.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
Lägg till mobiltelefoner till listan Tillagda telefoner.
6.4. Ljud och volym
4.3. Autosvar
5.3. Tillagda telefoner
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Välj att ansluta till en av de tillagda telefonerna
(maximalt 3 telefoner).
4.4. Autom. återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
4.5. Nr till telefonsvarare
Lagrar nummer till telefonsvararen.
4.6. Vidarekoppling
OBS
Menyn ovan gäller enbart bilar med
BluetoothTM handsfree.
6. Telefoninställningar
4.6.1.
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
Alla samtal
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6.4.1.
6.1. Välja nät
Ringsignalvolym
Reglera volymen på ringsignalen.
6.4.2.
Ringsignaler…
Det finns sju olika ringsignaler.
6.4.3.
Dämpa radio
Radion kan stängas av/på.
6.4.4.
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal.
256
4.6.2
Meddelandesignal
6.5. IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
6.6. Återställ telefoninställn.
Återgår till systemets fabriksinställningar.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
G029503
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Systemöversikt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 249.
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
Att komma igång
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 254.
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
OBS
Om bilen är utrustad med både
BluetoothTM handsfree och inbyggd telefon
tillkommer en extra meny i telefonmenyn, se
sidan 254.
Aktivera/deaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
10
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Mobiltelefon
Mikrofon
Ett långt tryck på PHONE deaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som
hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
10
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Samtalshantering
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 260.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Autosvar
3. Välj My Volvo Car i lista över funna enheter
i din mobiltelefon.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 259.
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/deaktivera
under Telefonmeny…
Samtalsinställningar… Autosvar.
Manuell frånkoppling sker genom att deaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
• Överför samtal till mobil – samtalet
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Volvo Car från
mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer information om hur mobiltelefoner registreras, se
sidan 259.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
1
258
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Tryck ENTER.
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Samtalsmeny
• Koppla bort mikrofon – ljudanläggningens mikrofon tystas.
flyttas till mobiltelefonen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras under samtal.
Använd knappsatsen i ratten.
Ljudanläggningens volym
I telefonläge (TELEFON) kan ljudanläggningens volym justeras som vanligt med VOLUME.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och
volym… Dämpa radio.
Ringvolym
Mer om registrering och anslutning
Gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignalvolym och justera med
/
på navigeringsknappen.
Maximalt 3 mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registrering finns mobiltelefonen i listan med
tillagda telefoner. Högst en mobiltelefon kan
vara ansluten åt gången. Telefoner kan avregistreras under Telefonmeny…
Bluetooth… Ta bort telefon.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Ringsignal 1 o.s.v.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny…
Telefoninställningar… Ljud och volym…
Ringsignaler… Använd mobilsignal.
10
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
Sätt ljudanläggningen i telefonläge
(TELEFON) och följ instruktionen i displayen
eller byt ansluten mobiltelefon genom att
använda menysystemet enligt nedan.
Menystrukturen finns i två varianter beroende
på om bilen enbart har BluetoothTM eller om
bilen även har inbyggd telefon.
2
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
• För bilar med enbart BluetoothTM görs
10
anslutningen under Telefonmeny…
Bluetooth… Växla telefon Lägg till
telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
• För bilar med inbyggd telefon och
BluetoothTM görs anslutningen under
Telefonmeny… Växla telefon Lägg
till telefon eller välj en av tidigare anslutna
telefoner.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Deaktivera funktionen under Telefoninställningar…
Synkronisera telefonbok. Sökning av kontakter görs endast i den anslutna mobiltelefonens
telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
260
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok… Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med röststyrningsfunktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går
in på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Samtalsinställningar… Nr till
telefonsvarare. Om inget nummer finns lagrat
kan denna meny nås med ett långt tryck på 1.
Tryck länge på 1 för att använda det lagrade
numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista….
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
3.
Mata in text
Bluetooth…
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 251.
3.1.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
/
på navigeringsinmatade tecken.
knappen stegar mellan tecken.
3.2.
4.
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
Menyn för
handsfree finns i två
varianter. För bilar med enbart BluetoothTM
handsfree och för bilar med inbyggd telefon
och BluetoothTM handsfree.
1.
3
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
3.1.2.
Tillagda telefoner3
1.
Ta bort telefon
3.4.
Car Bluetooth-info
2.
Samtalsinställningar…
Autosvar
Nr till telefonsvarare
3.
Telefoninställningar…
5.1.
Ljud och volym…
5.1.1.
Samtalslista…
1.1.
2.
5.
Lägg till telefon
Anslut fr. mobiltelefonen
4.2.
BluetoothTM
3.1.1.
3.3.
4.1.
OBS
Växla telefon
Menystruktur - BluetoothTM handsfree
med inbyggd telefon
5.2.
Ringsignalvolym
5.1.2.
Ringsignaler…
5.1.3.
Dämpa radio
4.
Synkronisera telefonbok
5.
Samtalslista…
1.1.
10 senast missade
1.2.
10 senast mottagna
1.3.
10 senast uppringda
10
Telefonbok…
2.1.
Sök
2.2.
Kopiera från mobiltelefon
Bluetooth…
3.1.
Ta bort telefon
3.2.
Anslut fr. mobiltelefonen
3.3.
Car Bluetooth-info
Samtalsinställningar…
4.1.
Autosvar
4.2.
Nr till telefonsvarare
Växla telefon
5.1.
Biltelefon
Telefonbok…
5.2.
Lägg till telefon
2.1.
Sök
5.3.
Tillagda telefoner3
2.2.
Kopiera från mobiltelefon
Maximalt 3 telefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
10
Telefoninställningar…
6.1.
6.2.
262
Ljud och volym…
6.1.1.
Ringsignalvolym
6.1.2.
Ringsignaler…
6.1.3.
Dämpa radio
Synkronisera telefonbok
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
10
263
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Hjul och däck, dimensioner och tryck .................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
Symboler i display.................................................................................
264
266
268
271
272
274
276
278
280
282
283
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
266
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger dörr öppnas.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
267
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
A
268
Mått
mm
Hjulbas
2640
B
Längd
C
Lastlängd, golv
D
Bagagelucka, uppfälld
E1
E2
Mått
F
4615
850
mm
Lasthöjd med taket
uppe
525
K
Lasthöjd med taket
nere
265
L
ca 200
G
Spårvidd fram
1550
Höjd
1400
H
Spårvidd bak
1560
Höjd
ca 2000
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
960
1836 (1851A)
A
Mått
mm
Bredd inkl. backspeglar
2025
Bredd inkl. infällda
backspeglar
1847
med Keyless drive*
11 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
VARNING
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg.
Dragvikt och kultryck
11
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Ljudanläggning, Extraljus,
GPS, Bränsledriven värmare, Mattor, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För dekalens placering, se sidan 266.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1500
75
269
11 Specifikationer
Mått och vikter
11
270
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
750
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
11
A
Motor
MotorkodA
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500–
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500–
2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750–
2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 266.
271
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
11
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Motoroljekvalitet
Motor
Motorkod
Rekommenderad oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T5
272
B5254T7
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,8
D3
D5204T5
Viskositet: SAE 0W-30
ca 5,9
D4
D5204T
ca 5,9
11 Specifikationer
Motorolja
För påfyllning av motorolja, se sidan 208.
11
273
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
den får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste verkstad för service. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Växellådsolja
Manuell växellåda
Volym (liter)
M66
1,9
Automatisk växellåda
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
Vätskor
Vätska
System
Kylvätska
T5, automatväxellåda
7,5
D3 och D4
8,5
Köldmedium
Luftkonditionering
Volym (liter)
B
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid 90 ºC
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
274
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
Styrservoolja
Servostyrning
1,0-1,2
Spolarvätska
alla
Bränsle
A
B
Volym (liter)
6,5
Rekommenderad kvalitet
DOT 4+
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma specifikation.
Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och under fryspunkten.
Bensinmotor
ca 62
Bensin: se sidan 139
Dieselmotor
ca 60
Diesel: se sidan 140
11
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
275
11 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
11
T5
328
14,0
156
6,7
219
9,4
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,9
D3
230
8,7
134
5,1
169
6,4
D4
201
7,7
126
4,8
154
5,9
D4
230
8,7
134
5,1
169
6,4
Förklaring
stadskörning
gram/km
landsvägskörning
liter/100 km
blandad körning
1
276
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på
utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en
kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp – för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
11 Specifikationer
Bränsle
tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
• Kör mjukt och undvik onödiga acceleratio-
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
• Kör med rätt lufttryck i däcken och kon-
• Förarens körsätt.
• Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar motståndet.
• Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
• Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
ner och häftiga inbromsningar.
trollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se däcktryckstabellen på sidan 279 .
• Val av däck kan påverka bränsleförbruk-
11
ningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
Se mer information och fler råd på sidorna 13
och 136.
Se sidan 139 för allmän information om
bränsle.
Redan en kombination av här nämnda exempel
kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1
som används vid certifiering av bilen och på
vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
Att tänka på
Tips som bilanvändaren kan använda sig av för
att minska förbrukningen:
1
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en
kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp – för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
277
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
11
Motor
godkända kombinationer av fälgar och däck
samt det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av
278
Ⴋ = Godkänd
man/
aut
A
B
växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se
sidan 266.
215/55R16
215/50R17
235/45R17
235/40R18
LIA
SSB
7,5Jx16x45
7, 5Jx17x45
7,5Jx17x45
8Jx18x45
T5
B5254T7
aut
91
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D4
D5204T
man/aut
91
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T5
man
91
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T5
aut
91
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 178.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se sidan 178.
11 Specifikationer
Hjul och däck, dimensioner och tryck
Godkända däcktryck
Motor
Däckstorlek
Hastighet (km/h)
Last, 1 – 3 personer
Max last
Fram (kPa)A
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
–
0–160
220
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
–
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
–
0–160
240
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
–
0–80
420
420
420
420
–
215/55 R16 91W
T5
215/50 R17 91W
11
235/45 R17 94W
235/40 R18 91Y
215/55 R16 91 W
D3
D4
215/50 R17 91W
235/45 R17 94W
235/40 R18 91Y
Temporary Spare Tyre
A
B
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa.
Bränsleekononomisk körning, se sidan 182
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
279
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator. Elsystemet är enpoligt och
11
använder chassi och motorstomme som
ledare.
Batteriets kapacitet beror på bilens utrustning.
Om startbatteriet byts ut ska man därför vara
noga med att byta till ett batteri med samma
kapacitet som originalbatteriet (se dekal på
batteriet).
Startbatteri
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
Kapacitet (Ah)
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
590
100
60
760A
120
70
700B
135
80
12
12
A
B
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
280
Effekt (W)
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
55
H7 LL
Blinkers fram
24
PY24W SV
Positions-/Parkeringsljus fram
5
W5W LL BV
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
Sidomarkeringsljus fram
5
WY5W LL
Dimstrålkastare
35
H8
Blinkers sida, yttre backspeglar
5
WY5W LL
Instegsbelysning fram
3
T10 Sockel W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
3
T10 Sockel W2,1x9,5d
Make up-spegelbelysning*
1,2
Sockel SV5.5 Längd 35 mm
Bagageutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5 Längd 38 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W SV
Positionsljus bak
-
-
Bromsljus
-
-
Backljus
6
H6W
Dimbakljus
21
P21W LL
11
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrnyckelsystem
Låssystem standard
Land
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land
EU
EU
11
Korea
Korea
Hong Kong
Singapore, Kina
Singapore, Kina
282
11 Specifikationer
Symboler i display
Allmänt
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i boken man kan hitta mer information.
För mer information om symboler och textmeddelanden se sidorna 48 och 52.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen.
– Gul informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen, då
en avvikelse i något av bilens system inträffat.
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symboler i display
Symbol
Kontroll- och varningssymboler i
kombinationsinstrumentet
Symbol
Innebörd
Sida
Varning
19, 31, 48,
51
Information
48, 51, 156,
158
Avgasreningssystem
48, 49
Fel i ABSsystemet
49, 50
Dimljus bak
49
Innebörd
Sida
Stabilitetssystem DSTC*
49, 155, 156
Motorförvärmare (diesel)
49
Låg nivå i
bränsletank
49
Kontrollsymbol
för släp
50
Parkeringsbroms åtdragen
50
Krockkuddar SRS
19, 50
11
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
283
11 Specifikationer
Symboler i display
Sida
Lågt oljetryck
48, 50
Bältespåminnare
16, 50
Generatorn
laddar inte
50
Symbol
Innebörd
Sida
Vänster blinkers
47
Höger blinkers
Informationssymboler i mittkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Surroundljud (endast
Premium Sound)
236
47
Nyheter
240
Programtyper
240
Regionala radioprogram
241
Ljudfiler
243
Katalog i CD-skiva
243
Trafikinformation
240
Telefon*
257
BluetoothTM handsfree*
257
G021221
11
Innebörd
G021216
Symbol
Symbol
50, 153
Helljusindikering
47
Sida
Regnsensor*
64
Konstantfarthållare*
65
G021223
Fel i bromssystemet
Innebörd
G021222
Övriga informationssymboler i
kombinationsinstrumentet
G021220
Växlingsindikator*
284
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Symboler i display
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Sida
Bältespåminnare
17
11
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
22, 23
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
23
285
12 Index
A
12
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 88
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 162
manuella växellägen (Geartronic)....... 150
släpvagn..................................... 166, 167
ABS, fel i ABS-systemet.................... 49, 154
Autostart.................................................. 146
Active Bending Lights (ABL)...................... 57
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 241
Avgasrening
felindikering.......................................... 49
AIRBAG...................................................... 20
Avvisa samtal........................................... 250
Aktiva strålkastare..................................... 57
Alkolås..................................................... 142
Allmänt om bränsle.................................. 139
Anpassning av ljusbild............................. 175
Aktive Bending Lights (ABL)............... 175
Halogenstrålkastare............................ 175
Antennplacering, Keyless drive............... 125
Audio, se även Ljud................................. 234
AUTO
förvalslagring...................................... 238
klimatinställning.................................... 86
AUTO KLIMAT........................................... 86
Automatisk låsning.................................. 128
Automatisk återlåsning............................ 127
Automattvätt............................................ 194
286
B
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 74, 77
elektriskt infällbara................................ 74
inre........................................................ 72
kompass............................................... 72
yttre....................................................... 74
Backväxelspärr........................................ 149
Bagagelucka
körning med öppen lucka................... 137
låsning/upplåsning...................... 118, 127
Bagageutrymme......................................
bagagevägg........................................
eluttag.................................................
lasthjälp..............................................
112
112
113
112
lastsäkringsöglor................................ 113
skidlucka............................................. 114
Baksäte
insteg.................................................... 97
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
placering i bilen.....................................
placering i bilen, tabell..........................
säkerhet................................................
32
24
32
33
32
Barnskydd.................................................. 32
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 37
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem...................................... 37
Barnstol..................................................... 32
Bashögtalare............................................ 236
Batteri...................................................... 215
batteribyte i fjärrnyckel....................... 126
specifikationer.................................... 280
starthjälp............................................. 165
symboler på batteriet.......................... 215
underhåll..................................... 205, 215
varningssymboler............................... 215
överbelastning.................................... 137
Belysning
Aktiva Xenon-strålkastare..................... 57
belysningsautomatik........................... 106
12 Index
belysningsautomatik, halvljus............... 55
belysningspanel, kupé.......................... 55
dimljus bak........................................... 56
dimstrålkastare..................................... 56
displaybelysning................................... 56
glödlampor, specifikationer................ 280
halvljus.................................................. 55
hel-/halvljus..................................... 55, 60
i kupé.................................................. 105
ledbelysning.................................... 60, 74
ljushöjdsreglering.................................. 55
läslampor............................................ 105
positions-/parkeringsljus...................... 55
trygghetsbelysning....................... 74, 118
Belysning, lampbyte................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus..................................................
innerbelysning tak...............................
lamphållare bak..................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
217
219
220
217
218
218
222
221
221
222
221
219
219
219
låsningsfria bromsar, ABS.................. 154
nödbromsförstärkning, EBA............... 154
nödbromsljus...................................... 154
Bensinkvalitet.......................................... 139
Beredskapsläge, telefon.......................... 250
Bilinställningar............................................ 77
Bilklädsel.................................................. 196
Biltvätt...................................................... 194
Bilvård...................................................... 194
Bilvård, läderklädsel................................. 197
Blinkers...................................................... 60
BLIS................................................... 74, 159
Blockerat låsläge..................................... 128
deaktivering........................................ 128
tillfällig deaktivering............................ 129
Bromsljus................................................... 59
Broms- och kopplingsvätska................... 212
Bromssystem........................................... 153
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 182
bränslefilter......................................... 140
bränsleförbrukning, visning.................. 61
CO2-utsläpp........................................ 276
förbrukning......................................... 276
nivåindikering........................................ 49
parkeringsvärmare................................ 90
påfyllning............................................ 138
Bluetooth
handsfree............................................ 257
koppla samtal till mobil....................... 258
mikrofon av......................................... 258
Bältespåminnare........................................ 17
BluetoothŸ
media.................................................. 235
strömmande ljud................................. 235
C
Bogsering................................................ 162
bogseringsögla................................... 163
Bogserögla.............................................. 163
Bromsar
bromsljus.............................................. 59
handbroms........................................... 69
12
Cd-funktioner........................................... 243
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 110
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 54
Cruise control............................................ 65
287
12 Index
D
Dimljus
bak........................................................ 56
Dimljus, på/av............................................ 56
Döda vinkeln (BLIS)................................. 159
Display, meddelanden............................... 52
Dörröppning, nyckelfri............................... 77
F
E
Felmeddelanden...................................... 103
ECO-tryck................................................ 182
tabell........................................... 182, 279
Fjärrkontroll.............................................. 118
batteribyte........................................... 126
Ekonomisk körning.................................. 136
Fjärrkontroll HomeLinkŸ
programmerbar..................................... 78
Diesel....................................................... 140
Diesel, motorförvärmare............................ 49
Dieselpartikelfilter.................................... 140
12
Displaybelysning........................................ 56
Dolby Surround Pro Logic II............ 233, 236
Domkraft.................................................. 183
Draganordning.........................................
borttagning.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
168
172
170
169
Dragkrok, se Draganordning.................... 168
Dragvikt.................................................... 269
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 155
symbol.................................................. 49
Däck
allmänt................................................
dimensioner........................................
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
288
Eluttag
bagageutrymme.................................. 113
mittkonsol............................................. 54
köregenskaper.................................... 178
lufttryck....................................... 182, 279
rotationsriktning.................................. 181
skötsel................................................ 178
slitagevarnare..................................... 179
specifikationer............................ 178, 278
tryck.................................................... 279
vinterdäck........................................... 181
178
278
188
178
Elektronisk startspärr............................... 118
Elmanövrerad stol...................................... 96
Elsystem.................................................. 280
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 88
bakruta.................................................. 88
framstolar.............................................. 88
EON – Enhanced Other Networks........... 242
Equalizer.................................................. 237
Extramattor.............................................. 100
Extravärmare (Diesel)................................. 93
Felmeddelanden i BLIS............................ 160
Fjärrnyckel...............................................
batteribyte...........................................
funktioner............................................
löstagbart nyckelblad.........................
147
126
118
119
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 282
Fläckar..................................................... 196
Fläkt
ECC...................................................... 86
12 Index
Frekvensuppdatering, automatisk........... 241
FSC, miljömärkning................................... 13
Fälgar
rengöring............................................ 194
Färddator................................................... 61
Färgkod, lack........................................... 199
Fönsterhissar............................................. 70
passagerarplats.................................... 71
Första hjälpen-utrustning......................... 185
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 238
Förvaringsfack......................................... 108
CD-skivor............................................ 110
Förvaringsplatser i kupén........................ 108
G
Geartronic................................................ 150
Glödlampor
byte..................................................... 217
Glödlampor, se Belysning................ 217, 280
Golvmattor............................................... 100
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
H
Handskfack.............................................. 109
låsning................................................ 120
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen....... 87
behandling av rutorna........................... 84
kondens i strålkastare......................... 194
timerfunktion......................................... 87
Hastighetskompensering......................... 237
Informationsdisplay................................... 52
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 55
Infotainment
menyhantering.................................... 232
Handbroms................................................ 69
Helljus
blinkning............................................... 60
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
186
187
180
186
183
180
Inre backspegel......................................... 72
automatisk avbländning....................... 72
12
Insteg
baksäte................................................. 97
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 13
Instrumentbelysning.................................. 55
HomeLinkŸ................................................. 78
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 44
vänsterstyrd bil..................................... 42
Högtrycksspolning av strålkastare............ 63
Intervalltorkning......................................... 63
iPodŸ, anslutning.................................... 234
I
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 37
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 248
Iläggsmattor............................................. 100
IMEI-nummer........................................... 253
289
12 Index
K
Kallstart.................................................... 152
automatväxellåda............................... 152
Katalysator............................................... 139
bärgning.............................................. 162
Kavajhållare............................................. 109
12
Keyless drive.................................... 123, 148
start av bilen....................................... 148
Kick-down
automatväxellåda............................... 151
Klimat
allmänt.................................................. 84
personliga inställningar......................... 76
Klimatanläggning
reparation........................................... 207
290
Kompass.................................................... 72
kalibrering............................................. 72
ställ in zon............................................. 72
Kondens i strålkastare............................. 194
Konstantfarthållare.................................... 65
Kontroll av motoroljenivå......................... 208
Kontroller
vätskor och oljor................................. 208
Köldmedium............................................ 207
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
136
137
136
136
166
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 212
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 269
kultryck............................................... 269
Krock, se Kollision..................................... 31
Körriktningsvisare...................................... 60
Krockgardin............................................... 26
Krockkudde...............................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
förar- och passagerarsida....................
nyckelavstängning................................
20
22
21
22
Krockkuddesystemet................................. 20
Klimatinställning
AUTO.................................................... 86
Kulörkod, lack.......................................... 199
Klocka, justering........................................ 76
Kupébelysning, se Belysning................... 105
Knallgas................................................... 165
Kupéfilter................................................... 84
Knappsats i ratten....................... 65, 67, 249
Kupévärmare
bränsledriven........................................ 90
Kollision
krockstatus........................................... 31
Kylsystem................................................ 136
Kombinationsinstrument............................ 47
Kylvätska................................................. 211
kontroll och påfyllning........................ 211
L
Lack
kulörkod.............................................. 199
lackskador och bättring...................... 199
Lambdasond............................................ 139
Lamphållare
losstagning......................................... 220
Larm.........................................................
aktivera...............................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
130
130
131
131
130
130
12 Index
larmsignaler........................................
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
Lastning
allmänt................................................
lastförmåga.........................................
lastsäkringsöglor................................
skidlucka.............................................
131
240
131
131
131
Luftdistribution........................................... 89
ECC...................................................... 88
Luftkonditionering
allmänt.................................................. 84
ECC...................................................... 86
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 87
174
174
113
114
Lastsäkringsöglor.................................... 113
Ledbelysning....................................... 60, 74
inställning.............................................. 77
Ljud
ljudinställningar........................... 234, 236
ljudkälla............................................... 234
volym.................................................. 234
Ljudvolym
hastighetskompensering.................... 237
ljudanläggning.................................... 234
mediaspelare...................................... 234
programtyper...................................... 242
ringsignal, telefon............................... 259
telefon......................................... 251, 259
telefon/mediaspelare.......................... 259
Ljustuta...................................................... 60
Låg oljenivå.............................................. 208
Lås
låsning................................................ 127
Låsning.................................................... 124
upplåsning.......................................... 127
Meddelanden i informationsdisplay........... 52
Medelbränsleförbrukning........................... 61
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 232
Menystruktur.............................................. 76
mediaspelare...................................... 246
telefon, menyalternativ....................... 255
telefon, översikt.................................. 254
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 13
Låsning/upplåsning................................. 127
insidan................................................ 128
utsidan................................................ 127
Mobiltelefon
ansluta................................................ 259
handsfree............................................ 257
registrera telefon................................. 257
Läderklädsel, tvättråd.............................. 197
Motorhuv, öppning.................................. 206
Läslampor, se Belysning.......................... 105
Motorolja.......................................... 208, 272
filter..................................................... 208
ogynnsamma körförhållanden............ 272
oljekvalitet........................................... 272
oljetryck................................................ 50
volymuppgifter.................................... 272
M
Manuella växellägen (Geartronic)............. 150
Manuell växellåda.................................... 149
bogsering och bärgning...................... 162
Max taklast.............................................. 269
Meddelanden i BLIS................................ 160
12
Minnesfunktion i stol.................................. 97
Motorrum.................................................
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
206
211
208
213
Motorspecifikationer................................ 271
291
12 Index
Motorvärmare
bränsledriven........................................ 90
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
47
47
47
47
47
O
Olja, se även Motorolja.................... 208, 272
Om bränsle.............................................. 139
P
Programtyp.............................................. 241
PACOS....................................................... 22
PACOS, omkopplare................................. 22
NEWS...................................................... 240
Parkeringsbroms................................. 50, 69
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 118
nyckellöst lås- och startsystem.......... 123
Parkeringshjälp........................................ 157
sensorer för parkeringshjälp............... 158
Nyckelfri dörröppning................................ 77
Nyckelfri start (keyless drive)................... 123
Nyckellägen............................................. 146
Nödsamtal............................................... 248
292
Polering.................................................... 196
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 77
Nyckelblad....................................... 119, 124
låspunkter........................................... 121
77
77
77
77
77
77
77
76
Pisksnärtskador......................................... 27
Mätsticka, elektronisk.............................. 210
12
N
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 183
Parkera samtal......................................... 250
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
90
90
90
91
92
Personliga inställningar.............................. 76
autofläktjustering.................................. 76
Provisorisk däcktätning........................... 188
PTY – Programtyp................................... 241
Punktering, se Däck......................... 183, 186
Pågående samtal, funktioner................... 253
R
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
242
241
240
239
238
12 Index
radiostationer...................................... 238
REG.................................................... 241
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 29
Radiotext................................................. 241
Rostskydd................................................ 201
Ratt
cruise control........................................ 65
knappsats............................... 65, 67, 249
rattinställning........................................ 68
Rundslagningsskydd................................. 29
Rattlås...................................................... 146
RDS-funktioner........................................ 239
återställning........................................ 242
Reglagepanel i förardörr...................... 46, 70
Regnsensor................................................ 64
REG – Regionala radioprogram............... 241
Rekommenderade barnskydd................... 32
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 223
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
194
194
194
196
198
Reservhjul................................................ 183
Temporary spare........................ 181, 183
Ringa samtal.................................... 250, 258
S
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 250, 253
hantering..................................... 250, 258
inkommande....................................... 258
volym i telefon..................................... 251
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 244
radiostationer...................................... 239
Sekretesslåsning...................................... 122
Serviceprogram....................................... 204
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 244
Släpvagn.................................................. 166
kabel................................................... 168
SMS......................................................... 253
läsa..................................................... 253
skriva.................................................. 253
Smörjmedel.............................................. 274
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 274
Snabbspola.............................................. 244
Sotfilter.............................................. 52, 141
SOTFILTER FULLT.................................. 141
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 211
strålkastare........................................... 63
vindruta................................................. 63
Spolarvätska, påfyllning........................... 211
Sidokrockkuddar....................................... 24
SRS-systemet
allmänt.................................................. 20
Sidokrockkudde, SIPS............................... 24
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 155
SIM-kort................................................... 248
Start av motor.......................................... 146
keyless drive............................... 123, 148
SIPS-bag................................................... 24
12
Snabbuppringning................................... 252
Skidlucka................................................. 114
Startbatteri............................................... 280
Skivtext.................................................... 244
Starthjälp................................................. 165
293
12 Index
Startnycklar.............................................. 147
Säkerhetsbälten......................................... 16
Startspärr......................................... 118, 147
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
Stationssökning Radio............................. 238
Stenskott och repor................................. 199
Stol
elmanövrerad........................................ 96
manuell inställning................................ 96
Strålkastare................................................ 55
12
Strömmande ljud..................................... 235
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 213
Sub-bas................................................... 236
Surround.......................................... 233, 236
Svängningsdämpare................................ 168
Symboler.................................................. 156
kontrollsymboler............................. 49, 50
varningssymboler................................. 48
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 91
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 30
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 18
bältesguide........................................... 18
graviditet............................................... 17
294
223
223
224
223
227
T
Tak
felmeddelanden..................................
fällning................................................
täcklucka............................................
öppna och stänga...............................
103
101
102
102
Taklast, max vikt...................................... 269
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
138
138
138
138
Tankvolym............................................... 274
Tekniska data, motor............................... 271
Telefon
ansluta................................................ 259
beredskapsläge, standby-läge........... 250
handsfree............................................ 257
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
258
257
249
258
252
258
260
260
251
250
249
252
Telefonbok
nummerhantering............................... 251
Telefonsystem......................................... 248
Temperatur
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 88
Test av larmsystem.................................. 131
Tillskottsvärmare........................................ 93
Timer
ECC...................................................... 87
Tjänstevikt................................................ 269
Torkarblad................................................ 214
byte framruta...................................... 214
rengöring............................................ 214
Totalvikt................................................... 269
12 Index
Traction control........................................ 155
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 155
Trafikinformation...................................... 240
Varningssymbol, krockkuddesystem......... 19
Trygghetsbelysning........................... 74, 118
inställning.............................................. 77
Varningstriangel....................................... 183
TP – trafikinformation............................... 240
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 75
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 282
Vaxning.................................................... 196
Ventilation.................................................. 84
U
Ventilationsmunstycken............................. 84
Underhåll................................................. 205
eget underhåll..................................... 205
rostskydd............................................ 201
Vikter
tjänstevikt........................................... 269
Urkoppling av växelväljarspärr................ 152
USB, anslutning....................................... 234
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 196
Typbeteckning......................................... 266
Upplåsning....................................... 124, 127
inställningar........................................... 77
W
Y
Yttermått.................................................. 268
12
Yttre backspeglar...................................... 74
Verktyg..................................................... 183
Vindrutetorkare.......................................... 63
regnsensor............................................ 64
Vindskydd................................................ 104
Vinterdäck................................................ 181
Å
Återcirkulation
ECC...................................................... 87
Återställning av yttre backspeglar............. 74
Vätskor, volymuppgifter........................... 274
Vätskor och oljor.............................. 208, 274
V
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 208
Vadning.................................................... 136
Växellåda
manuell............................................... 149
Varningsblinkers........................................ 68
Vätskor och oljor allmänt......................... 208
Växelväljarspärr....................................... 151
295
12 Index
12
296
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising