Volvo undefined, C70 Quick start guide

Volvo undefined, C70 Quick start guide
C70
Quick GUIDE
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några
av de vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information
finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett
litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA och bagagelucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
NYCKELBLAD
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen är
strömlös.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet. Stäng av med ett nytt tryck efter
mer än 5 sekunder.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
Nyckelöppning bagagelucka.
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART*
Tryck ner koppling och/eller broms och vrid
fjärr­nyckeln/startvredet till ändläge III och
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan den startas.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
LJUSREGLAGE
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus och helljusblink kan aktiveras.
A
Varselljus under körning dagtid*. Aktiva
Xenon-ljus*, ljusbilden följer rattens
rörelser
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare
Öppnar lucka för tanklock
Dimljus bak (enbart förarsida)
A
Helljusblink och Ledbelysning
B
Hel-/halvljusväxling
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i bagage­utrymmet är alltid
aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur start­
batteriet.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Vrid för att välja station.
8 Söker upp nästa starka station.
10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station
tills displayen bekräftar valet.
Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-SPELARE
3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
6 Vrid för att byta spår.
7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
Display
MODE – CD, AUX eller USBA .
Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid
för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
Aktivera/deaktivera SUB-BAS*.
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med dess volym ställd på medium).
B
Endast cd-växlare*.
A
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
elektronisk klimatanläggning – Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 Max defroster. Riktar all luft mot framruta
7 Tryck för individuell temperatur vänster (L)
eller höger (R) sida.
Vrid för önskad tem­peratur. Displayen visar
vald temperatur.
och sidofönster med maximal luftström.
3 M – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
5 Luftdistribution.
6 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler
kupén och avimmar rutorna.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.
färddator* OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
3 Display för färddator, meddelanden, klocka
och yttertemperatur.
4 T1 & T2 – oberoende trippmätare som
alltid är aktiva.
5 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
7 Vrid för att se färddatorns alternativ.
8 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
Klocka, justering
1. På mittkonsolen, tryck MENU.
2. Välj Ställ klockan.
3. Tryck ENTER.
4. Välj siffra med ”pil höger” eller ”pil vänster”.
5. Justera klockan med siffrorna på knappsatsen eller ”pil upp” eller ”pil ner” på navigeringsknappen.
6. Tryck ENTER för att avsluta.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
blis – blind spot information system*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga
på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i
kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten
Blis Serv. Erfordras.
manövrering tak
FÖRBEREDELSER
• Inga föremål på hatthylla, tak eller bagage­
lucka.
• 2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.
• Plan mark.
• Utetemperatur över –10 ˚C.
• Stängd bagagevägg och -lucka.
• Håll noggrann uppsikt så att inga personer
är nära takets rörliga delar vid manövrering.
Sidorutorna åker ner några centimeter när taket
manövreras. De återgår sedan automatiskt.
manövrering
1. Bilen ska stå still.
2. Motorn ska gå på tomgång.
3. Tryck ner bromspedalen.
4. Håll knapp (A) eller (B) intryckt tills en signal
ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT/
TAKET ÖPPET visas i displayen.
5. Släpp knappen.
bagagevägg
lasthjälp
Bagageväggen avgränsar lastutrymmet för
att ge plats åt det fällbara taket.
1. Fäll upp bagageväggen vid lastning.
2. Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) innan
nerfällning av taket (se dekal på bagageväggen).
Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta
lastning.
1. Håll in knappen tills taket höjts.
2. Fäll upp bagageväggen, lasta och fäll
sedan ner den helt.
3. Håll in knappen tills taket sänkts.
INSTÄLLNING FRAMSTOL
INSTEG TILL BAKSÄTE
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Insteg till baksäte.
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar.
Gör så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer att
automatiskt inta positionen som är lagrad
i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
A.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se
instruktionsboken för mer information.
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Skjut stolen framåt (C).
Föra stolen bakåt
1. Skjut stolen bakåt till önskat läge (D).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Håll in knappens främre del (G).
Föra stolen bakåt
1. Håll in knappens bakre del (G).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader. Använd rent
vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
TP 14969 (Swedish). AT 1220 Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Manuell stol
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement