Volvo | S40 | Ägarmanual | Volvo S40 2007 Late Ägarmanual

Volvo S40 2007 Late Ägarmanual
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ....................................... 6
Säkerhetsbälten ............................... 12
Översikt vänsterstyrd bil ................... 36
Volvo Personvagnar och miljön ......... 7
AIRBAG-systemet ............................ 15
Översikt högerstyrd bil...................... 38
Krockkuddar (SRS)........................... 16
Reglagepanel i förardörr ................... 40
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS) ................................................ 19
Kombinationsinstrument................... 41
Sidokrockkudde (SIPS-bag)............. 21
Informationsdisplay .......................... 46
Krockgardin (IC) ............................... 23
WHIPS.............................................. 24
Eluttag och strömbrytare
mittkonsolen ..................................... 47
När löser systemen ut ...................... 26
Belysningspanel................................ 48
Krockstatus ...................................... 27
Vänster rattspak................................ 50
Barnsäkerhet.................................... 28
Höger rattspak .................................. 52
Konstantfarthållare (tillval)................. 54
Kontroll- och varningssymboler........ 42
Knappsats i ratten (tillval).................. 55
Rattinställning, varningsblinkers ....... 56
Parkeringsbroms, eluttag.................. 57
Elektriska fönsterhissar..................... 58
Backspeglar ...................................... 60
Elmanövrerad taklucka (tillval) .......... 64
Personliga inställningar..................... 66
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat............................. 70
Manuell klimatanläggning, A/C ........ 72
Framstolar......................................... 82
Kupébelysning .................................. 84
Fjärrkontroll med nyckelblad ............ 94
Keyless drive (tillval) ......................... 98
Elektronisk klimatanläggning, ECC
(tillval) ............................................... 74
Luftdistribution ................................. 77
Förvaringsplatser i kupén ................. 86
Baksäte ............................................. 88
Låsning och upplåsning ................. 101
Barnsäkerhetsspärr ........................ 104
Bagageutrymme ............................... 90
Larm (tillval)..................................... 105
Bränsledriven parkeringsvärmare
(tillval) ............................................... 78
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt............................................ 110
Bränslepåfyllning ............................ 112
Allmänt ........................................... 148
Lufttryck i däck .............................. 152
Rengöring ....................................... 168
Bättring av lackskador .................... 171
Start av motor................................. 113
Start- och rattlås............................. 114
Varningstriangel och reservhjul ...... 154
Byte av hjul..................................... 156
Rostskydd....................................... 172
Keyless drive .................................. 115
Manuell växellåda ........................... 116
Provisorisk däcktätning.................. 158
Automatväxellåda........................... 118
Fyrhjulsdrift..................................... 121
Bromssystemet .............................. 122
Stabilitets- och dragkraftssystem .. 124
Parkeringshjälp (tillval) .................... 126
Blind Spot Information System BLIS
(tillval).............................................. 128
Bogsering och bärgning ................. 131
Starthjälp ........................................ 133
Körning med släpvagn ................... 134
Draganordning................................ 136
Delbar dragkrok.............................. 138
Lastning .......................................... 143
Anpassning av ljusbild.................... 144
4
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Tekniska data
09 10 11
Volvo service ................................... 176
Eget underhåll ................................. 177
Allmänt ............................................ 204
Audiofunktioner............................... 205
Typbeteckning ................................ 228
Mått och vikter................................ 229
Motorhuv och motorrum ................. 178
Diesel............................................... 179
Radiofunktioner............................... 207
Cd-funktioner.................................. 211
Motorspecifikationer....................... 230
Motorolja......................................... 232
Oljor och vätskor ............................. 180
Torkarblad ....................................... 185
Menystruktur – ljudanläggning........ 213
Telefonfunktioner (tillval).................. 214
Vätskor och smörjmedel................. 236
Bränsle............................................ 238
Batteri.............................................. 186
Byte av glödlampor ......................... 188
Menystruktur – telefon .................... 221
Katalysator...................................... 241
Elsystemet ...................................... 242
Säkringar ......................................... 194
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
val (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (extrautrustning).
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även till-
6
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001, vilket
stödjer arbetet inom miljöområdet.
tion. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer under hela livscykeln.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 9.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinforma-
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Ren luft i kupén
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre när ozonet passerar kylaren. Ju högre ozonhalter det finns i
luften desto mer ozon omvandlas.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid
blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmisioner. Detta innebär att alla
textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1003, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
1 Tillval
på 5-cylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke för
Engelhard Corporation.
8
2
Tillval
3 Mer
information på www.oekotex.com
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd för bilen med
låg bränsleförbrukning och på så vis bidrar
du till en renare miljö. När Volvos verkstäder
får förtroendet att laga och underhålla bilen,
blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 152.
• Taklast och skidbox ger
högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen. Demontera dem
direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga
saker. Ju mer last desto
högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja
motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhetsbälten ....................................................................................... 12
AIRBAG-systemet .................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS)................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) .......................................... 19
Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................................................................... 21
Krockgardin (IC) ....................................................................................... 23
WHIPS...................................................................................................... 24
När löser systemen ut .............................................................................. 26
Krockstatus .............................................................................................. 27
Barnsäkerhet............................................................................................ 28
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
rullats in helt, mata in bältet för hand så att
det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Lossa bältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
12
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bältet på egen hand. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Om bältet har utsatts
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bältet bytas ut.
Detta inkluderar rulle, fästen och lås. En del
av bältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också bältet om det är slitet eller skadat.
Det nya bältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta bältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende.
Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i
kombinationsinstrumentet. Vid låg fart ges
ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
tomatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då bältet åter
tagits på men kan också kvitteras manuellt
med en tryckning på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka bälten som används, finns alltid
tillgängligt. För att se lagrade meddelanden,
tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
Säkerhetsbälte och graviditet
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Detta visas i informationsdisplayen. Meddelandet raderas au-
Allteftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
01
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Bältesförsträckare
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare.
14
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision.
Bältet fångar då mer effektivt upp den åkande.
01 Säkerhet
AIRBAG-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG
SERV. ERFORDRAS eller
SRS-AIRBAG
SERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
AIRBAG-systemet1 övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sju sekunder om AIRBAGsystemet1 är felfritt.
1 Inkluderar
Om varningssymbolen för AIRBAG-systemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att AIRBAG-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
SRS och bältesförsträckare, SIPS
samt IC.
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System). Krockkudden på passagerarsidan1 ligger hopvikt i ett
fack ovanför handskfacket. Panelen är märkt
med SRS AIRBAG.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet
01
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera airbagar utlöses.
OBS
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
17
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras eller
klistras på eller i närheten av SRS AIRBAGpanelen (ovanför handskfacket) eller i området som påverkas av krockkudden.
18
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
01
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i
barnstol ska placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera
att strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för
att ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas).
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
19
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplarens läge
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
20
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
01
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddarnas placering.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Uppblåst sidokrockkudde.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador som
följd.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19
21
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
SIPS-bag
Förarsidan
SIPS-bag systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar
på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
22
Passagerarsidan
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
01
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS. Den sitter monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar både i fram- och baksätet. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen
hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida
vid en kollision.
VARNING
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får
användas.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
24
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skydds-egenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
25
01 Säkerhet
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
Krockgardin IC
Vid sidokollision1.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
26
VARNING
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
01
VARNING
Då bilen är försatt i KROCKSTATUS får
den inte bogseras. Den ska bärgas från
platsen till en auktoriserad Volvoverkstad.
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta inte
bilen längre än nödvändigt.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten KROCKSTATUS-SE MANUAL visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
Normal mode efter att KROCKSTATUS
visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS visas. Lämna bilen
snarast.
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstol och krockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 30.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
28
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad1. Om denna uppmaning inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Passagerare kortare än 140 cm kan sitta i
framsätet endast då krockkudden på passagerarplatsen är avaktiverad.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
01
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel (endast Australien).
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
<10 kg
(0–9 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och
instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
9–18 kg
(9–36 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och
instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
15–36 kg
(3–12 år)
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Integrerad bälteskudde3.
L2: Typgodkännande nr E5 03168
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 19.
2
L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
3Tillval
30
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar (tillval)
01
Uppfällning av bälteskudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att
ge en god säkerhet för barn. I kombination
med ordinarie bilbälten är bälteskuddarna
godkända för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att bältet ligger rätt över axelpartiet
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd
• bältet inte ligger över barnets hals eller
ligger nedanför axeln
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
Nedfällning av bälteskudde
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det viktigt
att man läser den monteringsanvisning som
medföljer produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avstängd.
01
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det uppstår
problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser. Kontakta en Volvohandlare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
33
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 36
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 38
Reglagepanel i förardörr .......................................................................... 40
Kombinationsinstrument .......................................................................... 41
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 42
Informationsdisplay.................................................................................. 46
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen.................................................... 47
Belysningspanel ....................................................................................... 48
Vänster rattspak ....................................................................................... 50
Höger rattspak ......................................................................................... 52
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 54
Knappsats i ratten (tillval) ......................................................................... 55
Rattinställning, varningsblinkers .............................................................. 56
Parkeringsbroms, eluttag ......................................................................... 57
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 58
Backspeglar ............................................................................................. 60
Elmanövrerad taklucka (tillval).................................................................. 64
Personliga inställningar ............................................................................ 66
34
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
36
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Rattinställning
2. Motorhuvöppnare
3. Reglagepanel
4. Körriktningsvisare, helljus, färddator
5. Belysning, öppnare för tanklucka
6. Dörröppningshandtag, låsknapp.
7. Ventilationsmunstycken instrumentpanel
8. Ventilationsmunstycke sidoruta
9. Konstantfarthållare
10. Signalhorn, krockkudde
11. Kombinationsinstrument
12. Knappsats för infotainment
13. Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
14. Tändningslås
15. Manövrering, taklucka
16. Ingen funktion
17. Frånkoppling av larmsensorer, blockerat låsläge
18. Innerbelysning, strömställare
19. Läslampa, vänster sida
20. Läslampa, höger sida
21. Bältespåminnare
22. Inre backspegel
23. Display för klimatanläggning och infotainment
24. Infotainment
25. Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga
inställningar
26. Klimatanläggning
27. Växelspak
28. Varningsblinkers
29. Dörröppningshandtag
30. Handskfack
31. Parkeringsbroms
32. Eluttag/cigarettändare
33. Blind Spot Information System, BLIS
34. Strömbrytare, valfri utrustning
02
37
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
38
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1. Strömbrytare, valfri utrustning
2. Blind Spot Information System, BLIS
3. Eluttag, cigarettändare
4. Parkeringsbroms
5. Reglagepanel
6. Handskfack
7. Dörröppningshandtag
8. Ventilationsmunstycke, sidoruta
9. Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
10. Växelspak
11. Klimatanläggning
12. Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga
inställningar
13. Infotainment
14. Display för klimatanläggning och infotainment
15. Inre backspegel
16. Bältespåminnare
17. Innerbelysning, strömställare
18. Läslampa, vänster sida
19. Läslampa, höger sida
20. Ingen funktion
21. Frånkoppling av larmsensorer, blockerat låsläge
22. Manövrering taklucka
23. Tändningslås
24. Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
25. Konstantfarthållare
26. Kombinationsinstrumentet
27. Signalhorn, krockkudde
28. Knappsats för infotainment
29. Varningsblinkers
30. Dörröppningshandtag, låsknapp
31. Belysning, öppnare för tanklucka
32. Körriktningsvisare, helljus, färddator
33. Motorhuvöppnare
34. Rattinställning
02
39
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
02
1. Avstängning av fönsterhissar bak (standard)
Elektrisk barnsäkerhetsspärr (tillval)
2. Fönsterhissar
3. Yttre backspegel, vänster sida
4. Yttre backspeglar, inställning
5. Yttre backspegel, höger sida
40
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
1.
2.
3.
4.
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Displayen visar
information- eller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När
yttertemperaturen ligger inom området
+2 °C till –5 °C lyser symbolen av en
snöflinga i displayen. Den varnar för
halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt
värde.
5. Informationssymbol.
6. Körriktningsvisare, höger.
7. Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
8. Kontroll- och informationssymboler.
9. Bränslemätare.
10. Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck
(mer än 2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
11. Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare,
trippmätare och konstantfarthållare.
12. Helljusindikering.
13. Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
14. Temperaturmätare – Temperaturmätare
för motorns kylsystem. Om temperaturen blir onormalt hög och visaren går in
i det röda fältet visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att t.ex. extra strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer
och hård motorbelastning.
15. Kontroll- och varningssymboler.
41
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
1
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga
symboler utom symbolerna för
fel i bilens avgasreningsystem
och för lågt oljetryck. Vissa
symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
1
42
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system
inträffat. Meddelandetexten
släcks med hjälp av READ-knappen, se
s. 46, eller försvinner automatiskt efter två
minuter.
Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
OBS
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet.
Samtidigt visas en förklarande
text i informationsdisplayen. Symbol och
meddelandetext är synliga tills felet är åtgärdat. Varningssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
– Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
När meddelandetexten
DAGS FÖR SERVICE visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter två minuter.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
02
3. Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
4. Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
s. 124.
5. Ingen funktion
1. Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
2. Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
6. Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning
av motorn pågår. Förvärmning
sker då temperaturen understiger –2 °C. När symbolen släckts
kan bilen startas.
7. Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det
ca 8 liter körbart bränsle kvar i
bensindrivna bilar och ca 7 liter i
dieseldrivna bilar.
43
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
02
2. Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
5. Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
OBS
Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
3. Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
1. Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
4. För lågt oljetryck1
Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
1
44
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
6. Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
7. Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
s. 183. Om nivån är under MIN i behållaren
bör bilen inte köras vidare, utan bärgas till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
• Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
• Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 183.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren
att göras uppmärksam på detta.
02
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet
än ca 7 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats
och stäng den dörr eller lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och BAKLUCKA ÖPPEN visas i displayen.
1 Endast
bilar med larm.
45
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
– Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Kontrollera oljenivån. Meddelandet visas var 10 000:e km (vissa motorvarianter). För information om
kontroll av oljenivå, se s. 181.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 113.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 125 för fler varianter.
KONTROLLERA OLJENIVÅ
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
46
02 Instrument och reglage
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen
12 V eluttag
Cigarettändare (tillval)
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
02
Extrautrustning
Plats för extra strömbrytare till eftermonterad
utrustning.
Eluttag, BLIS och extrautrustning
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste startnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
47
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
02
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
Positions-/parkeringsljus
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2)
står i mittläget. Vid behov kan halvljusauto1 Tillval.
48
matiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (2) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 50.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
nyckel tagits ur startlåset. Displayerna slocknar när bilen låses.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Dimljus
OBS
02
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
– Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när dimbakljuset är tänt.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan
när bilen är olåst, se s. 101.
49
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
02
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 48.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
s. 67.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
1 Fabriksinställning.
50
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator (tillval)
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH1
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se s. 124
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
VERKLIG HASTIG. MPH1
Aktuellt hastighet visas i mph.
NUVARANDE FÖRBR
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen. Under tiden regenerering2 pågår
kan bränsleförbrukningen öka, se s. 113.
1
Vissa länder.
2 Gäller
MEDELFÖRBRUKNING
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställningen (RESET). När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen
och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen (C).
02
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När körsträckan till tom tank är
kortare än 20 km visar teckenfönstret "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
endast dieselbilar med partikelfiler.
51
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra endast ett svep.
02
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög
hastighet.
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor – på/av
C. Tumhjul
D. Ingen funktion
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
52
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom tiominutersintervall. Vid längre intervall spolas strålkastarna varje gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat
med vredet i belysningspanelen
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Regnsensor (tillval)
Aktivera regnsensorn:
– Tryck på knappen (B). En displaysymbol
visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
02
– Tryck på knappen (B)
– För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C).
Vrid tumhjulet medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra
svep ges när tumhjulet vrids medurs.)
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna vara i läge 0.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.
53
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
02
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h1.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
1 Beroende
54
Tillfällig urkoppling
av motortyp.
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
–Tryck på knappen för att
återgå till den tidigare inställda
hastigheten. CRUISE ON
visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
– Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten (tillval)
Knappfunktioner
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd och reglera volymen.
– Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den
måste vara aktiverad med ENTER-knappen
för att kunna styra telefonfunktionerna med
pilknapparna.
För att åtegå till enbart Audio, tryck EXIT.
55
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
02
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.
56
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag
Parkeringsbroms (handbroms)
– Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Eluttag i baksätet
02
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A. Startnyckeln måste vara i minst läge I för att uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när den inte
används.
Cigarettändare (tillval)
Tryck in tändaren för att aktivera den. När
den är klar hoppar tändaren ut igen. Dra ut
den och använd glöden att tända med.
57
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
Förardörr
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna
fungerar i tändningsläge I och II. Efter avslutad körning och efter att startnyckeln tagits ur
kan fönstren fortfarande öppnas eller stängas under en begränsad tid så länge ingen av
dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Öppna fönster:
VARNING
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
Reglage fönsterhissar. A. Fram. B. Bak.
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll,
se s. 94 och 102.
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar
från sin plats.
Fönstren i framdörrarna kan öppnas och
stängas på två sätt:
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster manövreras från förardörren eller om fönstren
stängs med fjärrkontrollen.
Manuell manövrering
– Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge man rör
reglagen.
Automatisk manövrering
– Tryck något av reglagen (A) nedåt eller dra
det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna
58
öppnas eller stängs då automatiskt. Om
rutan blockeras av något föremål avbryts
rörelsen.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Fönsterhissar i bakdörrarna
OBS
02
Om bilen är försedd med elektriska barnsäkerhetsspärrar i bakdörrarna indikerar lampan även att dessa är aktiverade. Dörrarna
kan då inte öppnas inifrån. När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad visas
ett textmeddelande i displayen.
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr1.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel)
är tänd, kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren. Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma sätt som i framdörrarna.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Passagerarplats, fram
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
1
Tillval.
59
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
02
Bilden är ett montage, spegeln har antingen
manuell eller automatisk avbälndning.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Avbländning
1. Reglage för avbländning
2. Normalt läge
3. Avbländat läge.
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt. Reglaget (1)
finns inte på speglar med automatisk avbländning.
60
Inre backspegel med kompass (tillval
vissa marknader)
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
– Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka
på den).
– Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
– Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
02 Instrument och reglage
Backspeglar
kartan över magnetiska zoner för kompass.
– Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
– Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
02
Magnetiska zoner, Asien.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Syd Amerika.
Magnetiska zoner, Afrika.
Magnetiska zoner, Europa.
61
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
02
Elektriskt infällbara backspeglar
(tillval)
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
VIKTIGT
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
62
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas och
det vatten- och smutsavvisande skiktet1
kan skadas. Använd eluppvärmningsfunktionen istället, se s. 73.
1
Tillval
VARNING
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Fälla ut speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för att
den elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
– Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
– Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna (tillval) tänds då
trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS
(tillval)
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln, se s. 128.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(tillval)
De yttre backspeglarna är behandlade med
ett ytskikt som gör att sikten i speglarna förblir bra trots att det regnar.
02
Speglar försedda med det
vatten- och smutsavvisande skiktet är märkta med en
liten symbol. För information om hur speglarna skall
skötas, se s. 169.
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av backspeglarna används, se s. 73.
Värm upp backspeglarna:
• Om is eller snö täcker speglarna.
• Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
• Vid imma på spegeln.
63
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Öppningslägen
– Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
02
Skjutläge
Automatisk manövrering
– Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över
tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4)
och släpp. Takluckan öppnas/stängs helt.
Manuell manövrering
Takluckans manöverreglage är placerat i taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
A. Ventilationsläge, uppåt i bakkant
B. Skjutläge, bakåt/framåt
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
64
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
Öppna:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
02
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna
läget.
VARNING
– Håll låsknappen intryckt i två sekunder,
taklucka och fönster stängs. Dörrarna låses.
Om stängningen behöver avbrytas:
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
– Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte får händerna i kläm om takluckan
stängs med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
65
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Möjliga inställningar
Klimatinställningar
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimatoch audiofunktioner. För audiofunktioner, se
s. 204.
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens hastighet i AUTO-läge ställas in:
Kontrollpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigering
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Öppna menyn för att göra inställningar:
Kontrollpanel
– Tryck MENU (B).
– Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
– Tryck ENTER (D).
– Välj alternativ med
navigeringsknappen (E).
– Aktivera valet med ENTER.
Stänga menyn:
– Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
66
– Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3 –
12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
Bilinställningar
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Automatisk låsning – dörrar
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna låsas upp och öppnas från insidan.
Upplåsning dörrar
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna
samt bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp alla dörrar
samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning (tillval vissa
marknader)
• Alla dörrar – alla dörrar låses upp samtidigt.
• Dörrar på samma sida – fram- och bakdörr på samma sida låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – en av framdörrarna
(vilken som helst) kan låsas upp separat.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid
tryck på fjärrkontrollens knapp för trygghets-
belysning. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln
tagits ur. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
02
Information
• VIN-nummer (Vehicle Identification Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar. Här visas hur många nycklar som finns registrerade för bilen.
67
Allmänt om klimat .................................................................................... 70
Manuell klimatanläggning, A/C ................................................................ 72
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval) ............................................... 74
Luftdistribution ......................................................................................... 77
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval) ................................................. 78
68
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (A/C) eller automatisk klimatreglering (ECC).
03
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
70
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall. Vid körning i
starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas
oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Display
A. Öppet
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
B. Stängt
Personliga inställningar
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 66.
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
03 Klimat
Allmänt om klimat
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som
för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
Ventilationshål i hatthyllan
OBS
Blockera inte bagageutrymmets ventilationshål i hatthyllan med klädesplagg eller
andra föremål.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
71
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, A/C
Kontrollpanel
03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fläkt
Återcirkulation
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
9. Temperatur
72
Funktioner
1. Fläkt
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på
vredet.
Om vredet vridits moturs
och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och
luftkonditionering avstängd. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
2. Återcirkulation
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan sugs in i bilen. Med
återcirkulation (tillsammans
med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned snabbare i varmt
klimat Om luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, A/C
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se s. 66, för att aktivera/
avaktivera funktionen. Vid val av program
Defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
4. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas luftströmmen efter önskemål på rutor, kupé och
golv.
3. Defroster
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är
vald.
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning
av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) slås automatiskt
på (kan slås av med A/C-knappen (5)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Se tabellen på s. 77.
5. A/C – På/Av
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
– Lägre värme
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
– Värmen avstängd
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och backspeglar.
03
Ett tryck på strömbrytaren
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i strömbrytaren visar att funktionen är aktiv. Backspeglarna kopplas automatiskt ifrån efter ca 6 minuter och bakrutan efter ca 12 minuter.
9. Temperatur
Välj kyla eller värme för
både förar- och passagerarsidan.
6 och 7. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
–Högre värme
Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
73
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Kontrollpanel
03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUTO
Fläkt
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
A/C ON/OFF – På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
10. Temperaturväljare
74
Funktioner
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten.
Om AUTO väljs, regleras
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
1. AUTO
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO stängs alla manuella
inställningar av. Displayen visar
AUTO KLIMAT.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, d.v.s. ingen
luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera funktionen, se s. 66.
OBS
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
4. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utom-
husluft stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När luftkvalitetssensorn är
inkopplad, lyser den gröna lampan (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
– Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
– Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad –
lampan (A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur.
• Vid imbildning kan med fördel även defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad.
03
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning
av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) slås automatiskt
på (kan slås av med A/C-knappen (5)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas luftströmmen efter önskemål på rutor, kupé och
golv.
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en tänd lampa i respektive knapp visar vilken funktion som är
vald.
Se tabellen på s. 77.
75
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
6. A/C – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
03
OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
7 och 8. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
Gör så här för att få värme i
en framstol:
–Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
– Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
– Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
speglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och backspeglar.
76
Ett tryck på strömbrytaren startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna samtidigt. En tänd lampa i strömbrytaren visar att
funktionen är aktiv. Backspeglarna kopplas
automatiskt ifrån efter ca 6 minuter och bakrutan efter ca 12 minuter.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan
kan ställas in separat.
Ett tryck på knappen aktiverar enbart en sida. Ytterligare ett tryck aktiverar den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa
och i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning i kallt och
fuktigt klimat. (Inte för
låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme till
fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
77
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt om värmare
03
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med
TIDUR AM och TIDUR PM. Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är
klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker ingen uppvärmning. Vid
minus 10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
VARNING
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i informationsdisplayen att värmaren är avstängd. När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i
informationsdisplayen.
78
Aktivering av värmare
Varningsdekal på tankluckan.
– Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter.
– Håll in RESET (C) tills tiduret aktiverats.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B)
till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ. Värmaren kommer nu att vara
aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av
kupén startar så fort kylvattnet i motorn
uppnått en temperatur av 30 ºC.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Direktavstängning av värmare
Inställning av TIDUR AM och PM
Klocka/timer
– Stega med tumhjulet (B)
till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ PÅ eller AV.
– Välj AV.
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
– Stega med hjälp av tumhjulet till TIDUR.
– Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR AM kan en
andra starttid programmeras i TIDUR PM
genom att stega dit med tumhjulet. Inställning av den alternativa starttiden görs på
samma sätt som för TIDUR AM.
Tillsatsvärmare (diesel)
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen. Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ (A).
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som värmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
(vissa länder)
03
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR AM, TIDUR PM
och Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen. I displayen visas också vilket tidur som är
aktivt när föraren tar startnyckeln ur låset och
ska lämna bilen.
79
Framstolar ................................................................................................ 82
Kupébelysning ......................................................................................... 84
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 86
Baksäte .................................................................................................... 88
Bagageutrymme....................................................................................... 90
80
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Spak för elmanövrerad stol (tillval).
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Fällning av ryggstöd i framsätet
(tillval)
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned. (tillval passagerarsidan)
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
(tillval passagerarsidan)
4. Ändra svankstödet 1, vrid ratten. (tillval
passagerarsidan)
1 Gäller
82
även elmanövrerad stol.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Minnesfunktion
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Knappar för minnesfunktion
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge
I eller II.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Lagra inställning
– Ställ in stolen.
– Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen stannar. Om knappen släpps kommer
stolens rörelse att avbrytas.
04
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens inställningar lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens minne.
83
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knapp (2) är i neutralläge.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits
till läge 0
Kupébelysningen släcks när:
04
Kupébelysning fram och läslampor.
Läslampor bak
1. Läslampa vänster, på/av
2. Kupébelysning fram och bak
3. Läslampa höger, på/av
Med knapp (2) kan tre lägen väljas för kupébelysningen:
4. Läslampa vänster bak, på/av
5. Läslampa höger bak, på/av
Läslamporna kan tändas i tändningsläge I
och II samt när motorn är igång. De kan även
aktiveras inom 30 minuter efter det att motorn stängts av eller en dörr öppnats/stängts.
• Av (0)– höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – kupébelysningen tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
84
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppna.
Kupébelysningen kan tändas eller släckas
med knapp (2) inom 30 minuter, från det att
nyckeln vridits till läge 0, och förblir då tänd
i 5 minuter om den inte stängs av.
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1 Tillval
vissa marknader.
85
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
04
86
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
Handskfack
1. Förvaringsficka (även i framkant på framstolarnas sittdynor).
2. Fack i dörrpanel.
3. Biljettklämma.
4. Kavajhållare, endast för lätta plagg.
5. Handskfack.
6. Papperskorg (tillbehör).
7. Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare1.
8. Flaskhållare (tillval).
9. Förvaringsfack och mugghållare.
VIKTIGT
Papperskorg (6) får inte monteras om telefonlur är monterad på mittkonsolens högra
sida.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
1 Förvaringsfack
04
1. Upplåsning
2. Låsning
Här kan bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
manuellt med det löstagbara nyckelbladet
som sitter i fjärrkontrollen. Mer information
om nyckelbladet finns på s. 96.
på vissa marknader.
87
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål. För att inte bältesbandet ska skadas eller klämmas fast när ryggstöden fälls upp eller ner bör de hängas upp i
instegshandtagets krok.
OBS
Vid fällning av baksätet bör skyddspluggen
för 12 V-uttaget tas bort och läggas i
handskfacket för att undvika tryckmärken i
klädseln.
04
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant
regleras till mitten av bakhuvud. Skjut nackskyddet uppåt efter behov. För sänka nackskyddet måste knappen vid det högra röret
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks
ner. För att ta loss nackskyddet helt ska
knappen vid det högra röret tryckas in samtidigt som nackskyddet dras loss.
88
VIKTIGT
Nackstöden kan skadas om de inte avlägsnas helt vid lastning. Även nackskyddet i
mitten måste avlägsnas vid tung last.
– Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
– Lyft i sittdynans bakkant (1) för att fälla
fram sittdynorna.
04 Interiör
Baksäte
Flaskhållare (tillval)
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
Fällning av ryggstöd
– Dra upp och fram låsspärren (2) för att
lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid
låsspärren visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
– Fäll ryggstöden (3) halvvägs framåt och ta
bort nackskydden på ytterplatserna. Mittplatsens nackskydd tas bort för att få ett
helt plant golv.
– Placera nackskydden i plasthylsorna på
de uppfällda sittdynornas undersidor (4).
04
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
89
04 Interiör
Bagageutrymme
Lastsäkringsöglor
Eluttag i bagageutrymme (tillval)
Bärkassehållare (tillval)
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget.
Det fungerar oavsett om tändningen är påslagen eller inte. Om tändningen slås av och en
förbrukare med högre strömförbrukning än
0,1 A är ansluten till eluttaget visas ett varningsmeddelande i informationsdisplayen.
Tänk på att inte använda eluttaget med tändningen avslagen. Det finns risk för urladdning
av batteriet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter så att innehållet sprids
runt i bagageutrymmet.
04
90
– Fäll upp luckan i bagageutrymmet.
– Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
04 Interiör
04
91
Fjärrkontroll med nyckelblad.................................................................... 94
Keyless drive (tillval) ................................................................................. 98
Låsning och upplåsning ......................................................................... 101
Barnsäkerhetsspärr................................................................................ 104
Larm (tillval) ............................................................................................ 105
92
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar. Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning av förardörr och handskfack.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
serad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade fjärrkontrollens
kod raderas ur systemet.
Fjärrkontrollfunktioner
Elektronisk startspärr
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
05
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrkontrollen eller Keyless drive-systemet indikerar
två blinkningar med bilens körriktningsvisare
att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås låsts, efter att dörrarna stängts.
Med hjälp av personliga inställningar är det
möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa
om korrekt låsstatus erhållits, se s. 66.
Förlust av fjärrkontroll
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska de
andra fjärrkontrollerna tas med till en auktori-
94
1. Låsning — Låser samtliga dörrar och
bagagelucka. Ett långt tryck stänger även
sidorutor och ev. taklucka.
2. Upplåsning — Låser upp samtliga dörrar och bagageluckan.
3. Trygghetsbelysning — Gör så här när
du närmar dig bilen:
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp så
tänds innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och
lampor i de yttre backspeglarna (tillval).
Belysningen släcks automatiskt efter
30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se s. 67.
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
4. Bagagelucka — Ett tryck på knappen
låser upp enbart bagageluckan.
OBS
Funktionen öppnar inte bagageluckan.
5. Panikfunktion — Används för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet. Om den röda knappen hålls
intryckt i minst tre sekunder eller trycks
in två gånger inom tre sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp,
efter att den varit aktiv minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av
efter 30 sekunder.
len endast kan öppna dörrarna och att bilen
kan köras.
OBS
Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
kan också förardörren öppnas (utan att centrallåset aktiveras), men larmet utlöses och
måste stängas av med hjälp av fjärrkontrollen. Se s. 106.
05
Losstagning av nyckelblad
Ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:
VIKTIGT
– Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2) dras
ut bakåt.
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
Nyckelblad
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Fjärrkontrollen överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
kan åtkomst till handskfack och bagageutrymme spärras1. Det innebär att fjärrkontrol-
1 Endast
vissa marknader
– Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden neråt och släpp ner nyckelbladet i
sitt spår.
– Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
95
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Nyckelblad
05
1. Låspunkter för fjärrkontroll, utan servicelåsning aktiverad.
2. Låspunkter för fjärrkontroll, med servicelåsning aktiverad.
Servicelåsning1
Servicelåsning: Vrid nyckelbladet 180 grader
medurs. Det innebär även att bagageluckan
spärras mot öppning med fjärrkontrollen (ett
meddelande visas i informationsdisplayen).
För information om vanlig låsning av handskfack, se s. 102.
1 Vissa
96
marknader
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Svagt batteri i fjärrkontroll
Byte av batteri i fjärrkontroll
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL
BYT BATTERI visas i displayen.
– Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
– Tryck tillbaka nyckelbladet på sin plats.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas (typ CR 2032,
3 V).
– Dra ut nyckelbladet.
– Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och ta bort skruven (1) med en liten
mejsel.
– Lyft av locket.
– Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida
är monterat på lockets insida.
– Bänd bort (2) och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
97
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Nyckellöst lås- och startsystem
05
Med keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i
den andra. Du slipper ta fram eller leta efter
fjärrkontrollen.
Bilens två fjärrkontroller har keyless-funktion.
Det går att beställa flera. Systemet kan hantera upp till sex fjärrkontroller med keylessfunktion.
Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m
från bilen
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom
maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller bagagelucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrkontrollen med sig. Det går
inte att öppna en dörr om fjärrkontrollen befinner sig på andra sidan av bilen.
De gråmarkerade fälten i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrkontroll med keyless-funktionen så visas
ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse
hörs. Varningsmeddelandet försvinner när
fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet vridits till läge 0. Varningen kommer
endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
98
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrkontroll i bilen
Om en fjärrkontroll med keyless-funktion
glömts kvar i bilen så passiveras den när bilen låses. Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och användas igen. Hantera därför alla fjärrkontroller
med samma varsamhet.
Störningar i fjärrkontrollens funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att
undvika detta: placera inte fjärrkontrollen
nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i
en portfölj av metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt,
se s. 94.
Upplåsning
När fjärrkontrollen är inom det område som
täcks av systemets antenner:
– Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
– Öppna bagageluckan genom att trycka
underifrån på bagageluckans öppningsknapp och lyft bagageluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrkontrollen av någon anledning inte fungerar kan bilen låsas
upp med hjälp av fjärrkontrollfunktionerna, se
s. 94.
05
Upplåsning med nyckelbladet
Förardörren (centrallåset aktiveras ej) kan
öppnas på följande sätt:
– Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom att föra in nyckelbladet i hålet
på plastkåpans undersida.
– Lås upp dörren med nyckelbladet.
Elmanövrerad stol (tillval) – minnesfunktion i fjärrkontrollen
Om flera personer med keyless-funktion i
fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som
först öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
99
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Låsning
Lås dörrarna och bagageluckan på följande
sätt:
– Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan låsknappen trycks in. I annat
fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
Personliga inställningar
05
100
För keyless-funktionerna kan personliga inställningar göras, se s. 67.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Upplåsning
Fjärrkontrollens upplåsningsknapp kan låsa
upp bilen på två olika sätt (välj sätt i personliga inställningar, se s. 67):
• med ett tryck låsa upp båda dörrarna och
bagageluckan
• med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp den
andra dörren samt bagageluckan.
Låsning
Fjärrkontrollen låser båda dörrarna och bagageluckan samtidigt. Dörrarnas låsknappar
och dörrhandtagen på insidan frikopplas.
Tankluckan går inte att öppna när bilen har
låsts med fjärrkontrollen.
OBS
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller bagageluckan är öppen. När dörren stängs
finns risk att nycklarna blir inlåsta.
1Gäller
vissa marknader
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrkontrollen. Det går då inte att ta sig ut med några
reglage i bilen.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt (gäller inte vid
låsning från insidan). Denna funktion minskar
risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För
bilar med larm, se s. 106.
Automatisk låsning
Bagagelucka
Upplåsning
Upplåsning av enbart bagageluckan:
– Tryck på fjärrkontrollens knapp för upplåsning av bagageluckan.
Låsning
Om dörrarna är låsta när bagageluckan
stängs låses den inte. Lås med fjärrkontrollen
eller inifrån för att både dörrarna och bagageluckan ska låsas.
05
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrar och bagagelucka låsas automatiskt.
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• tryck på upplåsningsknappen vid dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se s. 67.
101
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Samtliga dörrar kan låsas med respektive
låsknapp.
Låsning av handskfack
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
– Dra två gånger i handtaget, dörrarna låses
upp och öppnas.
05
Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan dörrarna och bagageluckan
låsas eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
– Tryck in den övre delen i låsknappen. Ett
långt tryck öppnar även alla sidorutor.
Det går inte att låsa upp dörren genom att
dra upp låsknappen.
Låsning
– Tryck in den nedre delen i låsknappen. Ett
långt tryck stänger även alla rutor och ev.
taklucka.
102
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
• Lås upp handskfacket (1) genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader) motsols. Nyckelhålet är vertikalt i upplåst läge.
• Lås (2) handskfacket genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader) medurs. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Blockerat låsläge
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på kopplas sensorerna och
blockerat låsläge in igen.
Blockerat låsläge betyder att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta. Det
aktiveras med fjärrkontrollen. Blockerat låsläge inträder med 25 sekunders fördröjning
från att dörrarna har låsts.
VARNING
Bilen kan endast låsas upp med fjärrkontrollen vid blockerat låsläge. Dörrarna kan även
öppnas med nyckeln från utsidan.
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
05
1. Bortkoppling av sensorer och blockerat
låsläge
2. Ingen funktion
Tillfällig avaktivering av blockerat
låsläge och ev. larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan kan du koppla
bort blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knapp (1).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se s. 106.
103
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr i dörrar, bak
Elektrisk spärr av dörrar och fönster,
bak (tillval)
Tryck på reglaget i förardörren. Ett meddelande visas i informationsdisplayen.
Aktivera barnsäkerhetsspärren:
– Vrid startnyckeln till läge I eller II.
– Tryck på knappen. När lampan i knappen
lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande visas i informationsdisplayen
när barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
OBS
05
Manuell spärr i vänster bakdörr.
Spärra manuellt: Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna
och är endast åtkomligt när dörren är öppen.
Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
A. Dörrarna kan inte öppnas från insidan.
B. Dörrarna kan öppnas från insidan.
104
Elektrisk spärr för öppning av bakdörr och fönster bak.
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
VARNING
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Barnsäkerhetsspärren aktiverad
Att spärren är aktiverad indikeras med att
lampan är tänd samtidigt som ett textmeddelande visas i displayen. Dörrarna kan inte
öppnas inifrån. Fönsterhissarna kan endast
manövreras med reglagen på förardörren.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystem
Larmlampa på instrumentpanel
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
OBS
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bagageluckan
öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är låsta.
En lampa på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – larmet har varit utlöst.
• Lampan blinkar en gång per sekund efter
det att bilens körriktningsvisare gett i från
sig en lång blinksignal – larmet är inkopplat.
05
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
lampan på instrumentpanelen blinkar en
gång per sekund.
Frånkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och båda dörrarna upplåsta.
105
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in
igen. Bilen låses samtidigt.
– Öppna förardörren med nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen ljuder.
– Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset. Larmet avaktiveras. Larmlampan blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
– Tryck på knappen (1). Lampan i knappen
lyser tills bilen låses.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset (eller en
minut efter att nyckeln tagits ut).
Tillfällig bortkoppling av larmsensorer
och blockerat låsläge
Nästa gång tändningen slås på kopplas sensorerna in igen.
Om bilen är försedd med blockerat låsläge
kopplas detta in samtidigt.
Stänga av utlöst larm
05
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Fjärrkontroll ur funktion
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen startas på följande sätt:
106
1. Frånkoppling av sensorer
2. Ingen funktion
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och nivåsensorerna tillfälligt kopplas ifrån.
– Vrid startnyckeln till läge II och sedan tillbaka till läge 0 och ta ur nyckeln.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet bekräftas med en långsam blinkning av lampan.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
107
Allmänt ................................................................................................... 110
Bränslepåfyllning.................................................................................... 112
Start av motor ........................................................................................ 113
Start- och rattlås .................................................................................... 114
Keyless drive .......................................................................................... 115
Manuell växellåda................................................................................... 116
Automatväxellåda .................................................................................. 118
Fyrhjulsdrift ............................................................................................ 121
Bromssystemet ...................................................................................... 122
Stabilitets- och dragkraftssystem .......................................................... 124
Parkeringshjälp (tillval)............................................................................ 126
Blind Spot Information System BLIS (tillval) .......................................... 128
Bogsering och bärgning......................................................................... 131
Starthjälp ................................................................................................ 133
Körning med släpvagn ........................................................................... 134
Draganordning ....................................................................................... 136
Delbar dragkrok ..................................................................................... 138
Lastning.................................................................................................. 143
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 144
108
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
06
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
110
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
06 Start och körning
Allmänt
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen. Ladda
batteriet genom att starta motorn.
06
111
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning.
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se s. 49. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
– Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
– Vrid förbi motståndet till stopp.
– Dra ut locket.
112
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 240 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Start av motor
– Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Bensin
– Vrid startnyckeln till läge III.
Om motorn ej startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
– Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se s. 43.
– Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless drive, se s. 115) hållas i läge III tills motorn har startat.
Vrid startnyckeln till startläge och släpp den.
Startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret
under normal körning. För att bränna bort
partiklarna och tömma filtret startas en s.k.
regenerering. För detta krävs att motorn har
nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall om 30 – 90 mil beroende på
körförhållanden. Regenereringen tar normalt
mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden
kan bränsleförbrukningen öka något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt
för att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
06
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på instrumentpanelen och meddelandet SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på instrumentpanelens display.
1 Vissa
marknader.
113
06 Start och körning
Start- och rattlås
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
20 minuter.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt väder så når motorn normal arbetstemperatur
snabbare.
06
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
Ett tickande ljud kan höras
om nyckeln är i ett mellanläge. Vrid nycklen
till läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
114
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att
starta.
– Ta ur nyckeln, vrid ratten så att spänningen släpper.
– Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
VARNING
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när
bilen lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas så minskar risken för stöld.
06 Start och körning
Keyless drive
Allmänt
Start av bilen
Start med fjärrkontroll
– Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
– Tryck in och vrid startvredet till läge III.
Dieselmotor
– Vrid först startvredet till läge II och vänta
tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se s. 43.
– Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se s. 98.
Startvredet i tändningslåset används på
samma sätt som en nyckel. En förutsättning
för att bilen ska starta är att bilens fjärrkontroll finns i kupén eller i bagageutrymmet.
Om fjärrkontrollens batteri är slut fungerar
inte keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrkontrollen som startvred.
06
– Tryck in spärren i startvredet och dra ut
startvredet ur tändningslåset.
– Stick in fjärrkontrollen i tändningslåset och
starta på samma sätt som med
startvredet.
115
06 Start och körning
Manuell växellåda
06
Växellägen, fem växlar
Backväxelspärr, fem växlar
Växellägen, sex växlar (bensin)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln kan
alltså inte läggas i direkt från femte växeln
p.g.a. backväxelspärren.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för
femmans och sexans växel när bilen står stilla eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget) mot backen då inte är aktiverad.
116
06 Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr, sex växlar (bensin)
Växellägen, sex växlar (diesel)1
Backväxelspärr, sex växlar (diesel)
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret. För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som möjligt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
1 Vissa
06
marknader.
117
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Säkerhetssystem
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
06
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge (Geartronic).
118
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läget.
OBS
För att kunna föra växelväljaren från N-läget
till ett annat växelläge måste bromspedalen
vara nedtryckt och startnyckeln måste vara
i läge II.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växlingsspärr
Mekanisk växelväljarspärr
Automatiska växellägen
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
– Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
– Stick ner nyckelbladet från fjärrkontrollen
till botten.
– Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de olika växellägena.
06
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
119
06 Start och körning
Automatväxellåda
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
06
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs från
läge R.
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt
körläge D, för spaken mot läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma gång om man släpper gaspedalen. Om
man för växelväljaren till + (plus) växlar bilen
upp ett steg.
Den valda växeln visas i kombinationsinstrumentet, se s. 41.
OBS
Geartronic innehåller två säkerhetsfunktioner:
• Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling händer
ingenting. Den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
120
• För att undvika ryck och motorstopp växlar Geartronic automatiskt ner om föraren
låter farten sjunka lägre än vad som är
lämpligt för den valda växeln.
W – Vinter
Tryck in W-knappen för att
koppla in och ur vinterprogrammet W. Symbolen W
visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
Vinterprogrammet startar växellådan på en
högre utväxling för att underlätta att komma
iväg i halt väglag. De lägre växlarna aktiveras
endast vid kick-down när vinterprogrammet
är aktiverat.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren
står i läge D.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget
har det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
06
121
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn är igång. Om man håller bromspedalen
nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
06
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hår-
122
dare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas bilens bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
– Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
– Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast
var igång.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
06
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
123
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Reducerat ingrepp
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar respektive systems ingående funktioner.
Funktion/system
STC
Antisladdfunktion
06
DSTC
X
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
124
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
Handhavande
– Vrid tumhjulet (A) tills STC/DSTC-menyn
visas.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
– Håll in RESET (B) tills STC/DSTC-menyn
ändras.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet förblir reducerat tills nästa gång motorn startas.
VARNING
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Information
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
och symbolen
lyser varje gång motorn
startas
Meddelanden i informationsdisplay
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
Om symbolerna
och
visas samtidigt,
läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
06
• Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.
• Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
• Fast sken efter avaktivering påminner om
att STC/DSTC-systemet är reducerat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
125
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Allmänt 1
Funktion
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas och textmeddelandet Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit visas på ljudanläggningens display.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
06
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen
1
126
Beronde på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så bakom
eller framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Om systemet är avstängt visar
ljudanläggningens display texten Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer
från de bakre högtalarna.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och informationsdisplayen visar PARKHJÄLP
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
VARNING
Vissa källor kan lura systemet med falska
signaler. Exempel på sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasrör på motorcyklar m.m.
Även is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Aktivera/avaktivera
Parkeringshjälpen kan stängas av genom att
trycka EXIT i kontrollpanelen, se s. 66. Då visas Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m.
Enter i ljudanläggningens display. Parkeringshjälpen kan återaktiveras genom att
trycka ENTER i kontrollpanelen. Då visar displayen Parkeringshjälp aktiv Stäng av med
Exit.
Rengöring av sensorer
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
06
127
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
Allmänt
ren uppmärksam på fordon som rör sig i
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln.
Döda vinklar
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Backspegel med BLIS-system.
06
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampa
3. BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föra-
128
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display
visar ett meddelande. Kontrollera och rengör
i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan
systemet stängas av tillfälligt genom att
trycka på BLIS-knappen, se s. 129.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
Avstånd B = ca 9,5 m
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 130.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser sämre i
t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Knapp för aktivering/avaktivering.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
06
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
129
06 Start och körning
Blind Spot Information System BLIS (tillval)
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 46.
BLIS systemmeddelande
06
130
Text i display
Systemstatus
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
Nedsatt funktion.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror
skymda.
Rengör linserna.
BLIS AV
BLIS-system av.
BLIS PÅ
BLIS-system på.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
– Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge II
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra, se s. 114.
– Startnyckeln måste vara kvar i läge II
under hela bogseringen.
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras
framåt.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bärgas så att
hjulen rullar framåt.
Bogserögla
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
06
Automatväxellåda:
– För växelväljaren till läge N.
Manuell växellåda:
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget
på höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Montering av bogserögla:
1. Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
131
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
2. Lossa på täcklocket (1) i stötfångaren
med en spårskruvmejsel eller ett mynt i
underkanten.
3. Skruva fast bogseröglan (3) ordentligt,
ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att vrida fast öglan med.
4. Efter användning skruvas bogseröglan
loss och placeras i bagageutrymmet.
Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
06
132
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol
(3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
133
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt.
•
•
Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
06
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se s. 153.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
1 Gäller
inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
134
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för
att blockera hjulen när bil med påkopplat
släp parkeras i backe.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
s. 229.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Dieselmotor 1.6D med manuell
växellåda, körning med släpvagn
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt
med större kapacitet än den standardmonterade. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare vad som gäller just din bil.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
06
135
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 138.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
06
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
136
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
Fast eller delbart drag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1060
90
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
06
137
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
06
138
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06
139
06 Start och körning
Delbar dragkrok
OBS
06
140
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
i draganordningen.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
06
141
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
06
142
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter,
se s. 229.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se s. 88.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln eller bakluckans
stora glasyta.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd, rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
06
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
143
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
A. Ljusbild för vänstertrafik.
B. Högertrafik.
06
144
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om. Rätt ljusbild ger
även effektivare ljus ut på vägrenen.
Strålkastare med halogenljus
Strålkastare med Bi-Xenonljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
06 Start och körning
06
145
Allmänt ................................................................................................... 148
Lufttryck i däck ...................................................................................... 152
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 154
Byte av hjul............................................................................................. 156
Provisorisk däcktätning.......................................................................... 158
146
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva
därför att få så färska däck
som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka och -år, däckets DOTmärkning (Department of Transportation),
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 152.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
07
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
148
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Slitagevarnare
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 153.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 152. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet .
07
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
149
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
VARNING
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant
från övriga muttertyper eftersom den har en
roterande konisk tryckbricka.
Låg (1) och hög (2) hjulmutter
07
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo original-tillbehörssortiment. Det finns två olika
modeller av hjulmuttrar beroende på om fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium.
Dra åt hjulmuttrarna med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
VIKTIGT
Hjulmuttrarna ska dras åt med 90 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Reservhjulet Temporary Spare
Reservhjulet1 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.
1 Vissa
150
varianter och marknader.
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger
sida eller omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper
och förmåga att pressa undan regn, snö och
slask.
07
151
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däckstryck
Kontrollera däckstrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
OBS
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid olika
last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
07
• Däckstryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, däckens
livslängd samt bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däckstryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däckstryck, se
däcktryckstabellen på s. 153. De angivna
däckstrycken avser kalla däck. (Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däckstrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
Däckstrycket påverkar åkkomfort, vägljud
och styregenskaper.
152
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Hastighet
(km/h)
Last,1-3 personer
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Variant
Däckstorlek
1.6
1.8
2.0
1.6D
0–160
160+
210
250
210
210
250
280
250
260
0–160
160 +
220
260
220
220
250
280
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
250
220
260
210
210
220
220
250
280
250
280
250
260
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
260
220
270
210
210
220
220
250
280
250
290
250
260
250
270
0–160
160+
230
270
220
220
250
290
250
270
Alla
195/65 R15 91V
205/55 R16 91V/W
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91 V/W
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/55 R16 91Q /T/H/V M+S
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
Alla
0–160
1
1
1
1
Reservhjul2
T125/85R16 99M
0–80
2.4
2.4i
2.0D
T5
D5
1
07
250
420
250
420
250
420
250
420
ECO-tryck s. 152
2Temporary
Spare
153
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel1. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
07
– Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
– Fäll ut de stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter användning.
1 Vissa
154
marknader.
Varningstriangeln sitter monterad på insidan av
bagageluckan med hjälp av två clips.
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul och domkraft
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften1 endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Reservhjul med domkraft och hjulmutternyckel finns under golvet i bagageutrymmet.
Framtagning av reservhjulet
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lossa reservhjulet och lyft ut det.
– Ta ut domkraften med vev och hjulmutternyckeln.
1 Vissa
Reservhjul och domkraft, placering i
bagageutrymmet:
– Veva ihop domkraften (1) till hälften. Markeringen på brickan (2) ska ligga mot
markeringen på armen (3) för att domkraften ska passa liggande i fästet.
– Vik in veven (4) och placera hjulmutternyckeln (5) på domkraften.
– Sätt tillbaka domkraften (1) i höger hål (6).
Fäst reservhjulet (7) i vänster hål (8).
07
varianter och marknader.
155
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Sätt ut varningstriangels om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen
och domkraften står på ett fast horisontellt
underlag.
07
156
– Ta fram reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel som ligger under mattan i bagageutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans växel eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
– Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
– Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
– Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ned domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken. Kontrollera
att domkraften sitter i fästet enligt bilden
och att foten är placerad lodrät under
fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07
157
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
07
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att
både täta en punktering eller kontrollera och
justera däckstrycket. Däcktätningssatsen
består av en elektrisk luftkompressor samt
en integrerad behållare med tätningsvätska.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Provisorisk däcktätningssats
Däcktätningssatsen1 är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad. Tätningsvätskan har förmågan att effektivt täta
däck som punkterats i slitbanan.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen.
Bäst före-datumet är placerat på kompressorns framsida, se bild på s. 163.
1 Vissa
158
varianter och marknader.
Se s. 163 för information om byte av behållare.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor, ojämnheter eller liknande skador.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Tätningsvätskan kan vid direkt hudkontakt
orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta
omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
Framtagning av däcktätningssatsen
– Vik undan golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
07
159
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
07
160
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen.
– Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
– Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillstängda eller saknar tillräcklig ventilation.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn vara igång i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
tryckökning på maximalt 4 bar förekommer under tiden som tätningsvätskan
pumpas in. Efter ca en minut sjunker
trycket och manometern visar ett mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
07
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
161
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Kontrollera däcktrycket igen:
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador ska
kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess utgångsposition och säkra spärren (6). Förvara
däcktätningssatsen på en säker plats i
bilen.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
07
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Det provisoriskt tätade däcket måste bytas
ut så snart som möjligt (maximal körsträcka
200 km).
162
OBS
Fäll inte upp den orangefärgade delen (7)
när endast kompressorn ska användas för
påfyllning av luft.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen. Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 152. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
OBS
Efter användning ska behållare med tätningsvätska och slang bytas ut.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning. Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut.
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
VARNING
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst före-datum
passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
07
163
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
07
164
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera att
den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
07 Hjul och däck
07
165
Rengöring............................................................................................... 168
Bättring av lackskador ........................................................................... 171
Rostskydd .............................................................................................. 172
166
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans
munstycke inte kommer närmare karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo..
VARNING
08
168
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, så att fukt
och korrosion inte angriper bromsbeläggen
och försämrar bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar med
vattenavvisande ytskikt (tillval)
Rengöring av interiör
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegelytan då
detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och därefter
varje år.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är försett med ett ytskydd mot smuts. Rengöring återskyddar
lädret men fett och smuts löser upp ytskyddet. Det finns ett heltäckande program för
skötsel och vård av läderlädsel. Volvo erbjuder en läderprodukt för rengöring och efterbehandling klädseln och därigenom återfår
lädret sitt skyddande lager.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
08
169
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra, och applicera skyddskräm
två till fyra gånger per år.
Fråga din Volvo återförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt
08
170
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga svampen på fläckarna. Låt
svampen suga upp fläcken. Gnugga inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt nu lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och uv-filter.
Behandling av fläckar på interiöra plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 228.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
171
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Om bilen behöver efterbehandlas,
låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
172
08 Bilvård
08
173
Volvo service ...........................................................................................176
Eget underhåll .........................................................................................177
Motorhuv och motorrum .........................................................................178
Diesel ......................................................................................................179
Oljor och vätskor.....................................................................................180
Torkarblad ...............................................................................................185
Batteri......................................................................................................186
Byte av glödlampor .................................................................................188
Säkringar .................................................................................................194
174
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
176
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system. Denna information kan innefatta
uppgifter beträffande förarens sätt att köra
bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens
hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan
lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av
en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Per-
sonvagnar AB kommer inte att medverka till
att denna lagrade information lämnas ut utan
samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade Volvoverkstäder komma att läsa och använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Med husvagn eller släpvagn
I bergslandskap
I hög hastighet
I temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska
vara frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
09
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
177
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
– Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum
1. Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
2. Expansionskärl för kylsystem
3. Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
4. Mätsticka för motorolja1
5. Kylare
6. Kylarfläkt
7. Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
8. Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
1 Beroende
178
på motoralternativ.
9. Påfyllning för motorolja1
10. Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
11. Batteri
12. Relä- och säkringscentral, motorrum
13. Luftfilter1
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystemet
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från
välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som
är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta bränsle är mer lättflytande vid
låga temperaturer och reducerar risken för
paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
09
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under
ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
179
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar
oljeprodukter. Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
VIKTIGT
Mätsticka, bensinmotorer
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av
olja med lägre kvalitet än den angivna eller
körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver. Se s. 232.
Mätsticka, dieselmotorer.
180
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianter. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Oljekontroll
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
09
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10 – 15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN
på mätstickan. Se s. 232 – 233 för påfyllningsbar volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 232 – 233 för
påfyllningsbar volym.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
181
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Spolarvätska, påfyllning
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på s. 236.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
OBS
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
Placering av behållare för spolarvätska1.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
– Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
– Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
Se volymuppgifter på s. 236.
1 Beroende
182
på motoralternativ.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare1. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på s. 235.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
1 Placering
beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
183
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. Se volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet på s. 235.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
184
09 Underhåll och service
Torkarblad
09
Byte av torkarblad
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
– Fäll upp torkararmen.
– Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
– Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
– Kontrollera (3) att bladet sitter fast ordentligt.
– Fäll ner torkararmen.
185
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Två batterityper kan förekomma. De är fullt utbytbara mot varandra.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
VIKTIGT
Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
186
Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt
För att batteriet ska fungera tillfredställande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A) och fyll aldrig över
nivåmarkeringen.
• Kontrollera alla cellerna. Använd en skruvmejsel för att lossa propparna (alternativt
täcklocket).
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Sätt dit propparna (alternativt täcklocket)
ordentligt.
09 Underhåll och service
Batteri
Symboler på batteriet
Explosionsfara.
09
Byte av batteri
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Ta bort täckkåpan.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa pluskabeln.
– Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
– Lossa klamman som håller batteriet.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit klamman som håller batteriet.
– Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
– Anslut pluskabeln.
– Anslut minuskabeln.
– Sätt dit täckkåpan över batteriet.
187
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 243.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Högt placerat bromsljus
• Bi-Xenonstrålkastare
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus:
– Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
– Dra upp lamphusets låssprint (1).
– Dra lamphuset åt sidan och sedan
framåt (2) .
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
188
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
ner clipset med tummen (3) och samtidigt
föra ut kontaktstycket (4) med andra handen.
– Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
– Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
– Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta
fast på sin plats innan belysningen slås på eller startnyckeln sätts in i startlåset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljus
Borttagning av täcklock och glödlampa
– Lossa hela lamphuset.
– Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
– Dra ut glödlampan.
– Sätt tillbaka lamphuset.
09
Helljus
Ditsättning av ny glödlampa
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
– Tryck tillbaka kontaktstycket.
– Sätt tillbaka plastlocket.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Lossa hela lamphuset.
– Vänster strålkastare:
vrid lamphållaren moturs.
Höger strålkastare:
vrid lamphållaren medurs.
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphuset.
189
09 Underhåll och service
09
190
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
– Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
– Byt glödlampa.
– Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka in den och vrida moturs.
– Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
– Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
Losstagning av lamphållare
09
– Tryck lamphållaren på plats och sätt till-
baka luckan.
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår efter
att felaktig glödlampa ersatts uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort panelen runt lamphuset.
– Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
– Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
– Anslut kontaktstycket till glödlampan.
– Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna.
– Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
– Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
– Byt glödlampa.
– Anslut kontaktstycket.
191
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Placering av lampor i baklampa
Lamphållare
1.
2.
3.
4.
5.
192
Bromsljus
Positions-/parkeringljus
Blinkers
Dimbakljus (en sida)
Backljus
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det. Vrid kontaktstycket moturs och dra ut
glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
– Anslut kontaktstycket och vrid medurs.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Bagageutrymme
Belysning i make up-spegel
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
Borttagning av spegelglas:
– Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
– För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset
lossnar i underkanten.
– Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
– Ta ut den trasiga glödlampan och byt till
en ny.
09
Ditsättning av spegelglas:
– Tryck först tillbaka spegelglasets tre låsklackar i ovankanten.
– Tryck sedan fast de tre nedre.
193
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade med ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns
av upprepade gånger föreligger något fel på
komponenten. Uppsök då en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
194
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga
med att ersätta avbränd säkring med en ny
som har samma färg och amperebeteckning.
• 19—36 är av typ "MiniFuse".
• 7—18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
• 1—6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart
bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
195
09 Underhåll och service
09
Säkringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kylarfläkt ................................................................................... 50 A
Styrservo ........................................................................... 80 A
Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC (tillval) ............... 80 A
Glödstift (4-cyl. diesel ........................................................ 60 A
Glödstift (5-cyl. diesel) ....................................................... 70 A
7. ABS-pump......................................................................... 30 A
8. ABS-ventiler ...................................................................... 20 A
9. Motorfunktioner ................................................................. 30 A
10. Fläkt klimatenhet ............................................................... 40 A
11. Strålkastarrengörare .......................................................... 20 A
12. Matning till eluppvärmd bakruta......................................... 30 A
196
13. Startmotorrelä................................................................... 30 A
14. Dragkablage ..................................................................... 40 A
15. Reservplats ............................................................................. 16. Matning till infotainment .................................................... 30 A
17. Vindrutetorkare ................................................................. 30 A
18. Matning till säkringscentral i kupé ..................................... 40 A
19. Reservplats ............................................................................. 20. Signalhorn ........................................................................ 15 A
21. Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare ...................... 20 A
22. Reservplats ............................................................................. 23. Motorstyrenhet ECM (5-cyl. bensin) transmission (TCM) ... 10 A
24. Eluppvärmt bränslefilter, PTC-element oljefälla
(5-cyl. diesel) .................................................................... 20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
25. Reservplats .............................................................................26. Tändningslås ..................................................................... 15 A
27. Kompressor för luftkonditionering ...................................... 10 A
28. Reservplats .............................................................................29. Dimljus fram ...................................................................... 15 A
30. Motorstyrenhet ECM (1.6 l bensin, 2.0 l diesel)..................... 3 A
31. Spänningsregulator generator 4-cyl. .................................. 10 A
32. Insprutningsventiler (5 cyl. bensin),
lambdasond (4 cyl. bensin),
laddluftkylare (4 cyl. diesel),
luftmassemätare och turbokontroll (5 cyl. diesel) ............... 10 A
33. Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin),
motorstyrenhet (5 cyl. diesel),
dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)........................................ 20 A
34. Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin)
bränslepump (4 cyl. diesel),
tryckvakt klimatanläggning (5-cyl.),
glödstift och EGR avgasrening (5 cyl. diesel)...................... 10 A
35. Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering
PTC-element oljefälla (5 cyl. bensin),
motorstyrenhet ECM (5.cyl. diesel), canister (bensin),
insprutningsventiler (1.8/2.0 l bensin,
MAF luftmassemätare (5 cyl. bensin,
4 cyl. diesel), turbokontroll (4 cyl.diesel),
tryckvakt servostyrning (1.6 l bensin),
EGR avgasrening (4 cyl. diesel) .......................................... 15 A
36. Motorstyrenhet ECM (inte 5 cyl. diesel,
gaspedalgivare, lambdasond (5 cyl. diesel) ........................ 10 A
197
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna
är placerade under handskfacket. Där finns
även plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i motorrummet se s. 195.
Byte av säkring
– Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
– Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
198
– Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs.
Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner den
helt. Säkringscentralen kan hakas loss
helt.
– Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
– Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln
på plats.
09 Underhåll och service
Säkringar
37. Reservplats .............................................................................38. Reservplats .............................................................................39. Reservplats .............................................................................40. Reservplats .............................................................................41. Reservplats .............................................................................42. Reservplats .............................................................................43. Telefon, ljudanlägging, RTI (tillval)...................................... 15 A
44. SRS-system ...................................................................... 10 A
45. Eluttag ............................................................................... 15 A
46. Belysning kupé, handskfack och insteg ............................... 5 A
47. Innerbelysning ..................................................................... 5 A
48. Spolare .............................................................................. 15 A
09
49. SRS-system ...................................................................... 10 A
50. Reservplats ............................................................................. 51. Parkeringsassistans, tillsatsvärmare för kupé,
Bi Xenon (tillval) ................................................................ 10 A
52. Transmissionsmodul (TCM), ABS-system ............................ 5 A
53. Servostyrning.................................................................... 10 A
54. Motorstyrenhet ECM (5-cyl.) ............................................. 10 A
55. Fjärrkontroll styrenhet, Keyless styrenhet .......................... 20 A
56. Styrenhet siren.................................................................. 10 A
57. Diagnosuttag, bromsljuskontakt ........................................ 15 A
58. Helljus höger, extraljus reläspole ...................................... 7,5 A
59. Helljus vänster ................................................................. 7,5 A
199
09 Underhåll och service
09
Säkringar
60. Stolsvärme förarsida.......................................................... 15 A
61. Stolsvärme passagerarsida................................................ 15 A
62. Taklucka ........................................................................... 20 A
63. Matning bakdörr, höger sida .............................................. 20 A
64. Ljudanläggning, RTI (tillval) .................................................. 5 A
65. Infotainment ........................................................................ 5 A
66. Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning ............ 10 A
67. Reservplats .............................................................................68. Konstantfarthållare .............................................................. 5 A
69. Klimatanläggning, regnsensor.............................................. 5 A
70. Reservplats .............................................................................71. Reservplats .............................................................................72. Reservplats .............................................................................73. Taklucka, konsol för innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak, autodimspegel .................................. 5 A
74. Relä bränslepump.............................................................. 15 A
75. Reservplats .............................................................................76. Reservplats .............................................................................77. Eluttag bagageutrymmer, styrenhet tillbehör (AEM)............ 15 A
78. Reservplats .............................................................................79. Backljus .............................................................................. 5 A
80. Reservplats .............................................................................81. Matning bakdörr, vänster sida ........................................... 20 A
82. Matning höger framdörr ..................................................... 25 A
83. Matning vänster framdörr .................................................. 25 A
84. Passagerarstol elmanövrerad ............................................ 25 A
200
85. Förarstol elmanövrerad ..................................................... 25 A
86. Innerbelysning, bagagebelysning,
elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F) .................. 5 A
09 Underhåll och service
09
201
Allmänt ................................................................................................... 204
Audiofunktioner...................................................................................... 205
Radiofunktioner...................................................................................... 207
Cd-funktioner ......................................................................................... 211
Menystruktur – ljudanläggning............................................................... 213
Telefonfunktioner (tillval)......................................................................... 214
Menystruktur – telefon ........................................................................... 221
202
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
vara aktiv tills nyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt
nästa gång nyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen1 har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med
kontrollpanelen och med knappsatsen1 i ratten, se s. 55. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella funktionen.
Ljudanläggningen
Till/från
POWER (1) startar eller stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när
startnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att
1 Tillval.
204
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II2 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, höger- och bakhögtalarna. Ljudåtergivningen
blir därför mer verklighetstrogen än normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer: Performance, High Performance och Premuim Sound. FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare ingår dock i
alla ljudanläggningar.
2 Premium
Sound.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM. Upprepade tryck på
MODE växlar mellan CD och AUX.
AUX1
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna exempelvis cd-spelaren. Om den externa
ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att
justera AUX-ingångens volym.
10
– Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till AUX ingångsvolym och tryck
ENTER.
– Vrid TUNING eller tryck höger/vänster på
navigeringsknappen.
Ljudinställningar
1.
2.
3.
4.
5.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD/AUX
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck SOUND bläddrar bland alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten för att reglera volymen, se s. 55. Ljudvolymen justeras automatiskt beroende på bilens hastighet, se s. 206.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
1 High
Performance och Premium Sound.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• SUB-BAS 2 – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 206.
2
Tillval.
205
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
• CENTER 1 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se s. 206.
• SURROUND 1 – Nivå för surround. Pro
Logic II måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 206.
Aktivera/avaktivera sub-bas
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Surround
Surround-inställningarna1 styr
rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar och aktivering/avaktivering
görs separat för varje ljudkälla.
Dolbyikonen i displayen visar att
Dolby Pro Logic II är aktivt. Det finns tre olika
inställningar för surround-ljudet:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
1 Premuim
206
Sound.
– Stega till Surround FM/AM/CD/AUX och
tryck ENTER.
– Stega till Pro Logic II 2, 3-kanalsstereo
eller Av och tryck ENTER.
Equalizer fram/bak
Med equalizern3 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
Justera automatisk volymkontroll
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Automatisk volymkontroll och
tryck ENTER.
– Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
Justera equalizer
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Stega till Equalizer Fram eller
Equalizer Bak och tryck ENTER.
Pelaren i displayen visar ljudnivån för det aktuella frekvensbandet.
– Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner på navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
– Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
Automatisk volymkontroll
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer
kan väljas4: Låg, Medium och Hög.
2
Finns inte i AM- och FM-läge.
3 Vissa
audionivåer.
4 Ej
Performance Sound.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
– Gör ett kort tryck, vänster eller höger, på
navigeringsknappen (5).
Manuell stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
En station kan även ställas in med ett långt
vänster- eller högertryck på navigeringsknappen eller med knappsatsen i ratten:
1. FM/AM – Val av frekvensband
2. Förvalsknappar
3. TUNING – Vridknapp för stationssökning
4. SCAN – Scanning
5. Navigeringsknapp – Stationssökning
och menyhantering
6. EXIT – Avbrott av pågående funktion
7. AUTO – Automatisk förvalslagring
Stationssökning
Automatisk stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll inne höger eller vänster på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i
displayen kan sökningen göras med korta
vänster- eller högertryck på
navigeringsknappen (5).
Förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Förvalen väljs med
förvalsknapparna (2) eller med knappsatsen i
ratten.
Manuell förvalslagring
– Ställ in en station.
– Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
10
Starta automatisk förvalslagring
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring...
visas i displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT (6).
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp (2).
Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
avbryter.
207
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
– Tryck kort på AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp.
– Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Radion går ur autoläget och den lagrade stationen kan väljas som ett förval.
Scanning
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN för att aktivera.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan Scan är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
208
– Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet
Stationen sparad visas i displayen.
Scan avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
ljudvolym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 210. Programfunktionerna ändras med
hjälp av menysystemet, se s. 204.
Återgång till den avbrutna ljudkällan
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan.
Programfunktioner
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen
när ett larmmeddelande sänds ut.
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer med vissa programinriktningar. Om en
önskad programinriktning hittas, kan radion
byta station och pågående ljudkälla avbrytas.
Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd ljudvolym, se s. 210.
Radion återgår till föregående ljudkälla och
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd
stations RDS-nätverk. TP visar att
funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation
visas
i displayen.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Aktivera/avaktivera TP
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP Station och tryck ENTER.
Antingen visas TP från nuvarande stn. eller
TP från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd
stations RDS-nätverk. Meddelandet NEWS visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Nyheter och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Nyhetsstation och tryck ENTER.
Antingen visas Nyheter fr. nuvarande stn.
eller Nyheter från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Pop och
Klassisk musik väljas. PTY-sym-
bolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
10
Aktivera/avaktivera PTY
– Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
En lista över programtyper visas: Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja programtyper och avaktiveras genom att nollställa alla PTY:er.
– Välj önskade programtyper eller
Nollställ alla PTY:er.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
– Aktivera PTY.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck åt höger med navigeringsknappen söker då vidare efter en annan sändning av de
valda programtyperna.
209
10 Infotainment
Radiofunktioner
Visning av programtyp
10
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera visning
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Aktivera/avaktivera radiotext
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Radiotext och tryck ENTER.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till AF och tryck ENTER.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Regionala radioprogram – REG
Aktivera/avaktivera EON
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till EON och tryck ENTER.
– Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
REG visar att funktionen är aktiv.
Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Aktivera/avaktivera REG
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Regional och tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen
och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Återställ allt och tryck ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
1 Default/fabriksinställning.
210
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
en automatiskt. Mata annars in en skiva och
byt till cd-läge genom att trycka på MODE.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på
navigeringsknappen.
1. Navigeringsknapp – Snabbspolning, val
av spår och menyhantering
2. Positionsval i cd-växlare1
3. In- och utmatning av cd
4. In- och utmatningsöppning för cd
5. MODE – Val av ljudkällorna cd och
AUX 1
6. TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelning1 High
Performance och Premium Sound.
Mata in en cd (cd-växlare)
– Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
Sätt i skiva visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
– Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i ca
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på utmatningsknappen. Hela magasinet töms, skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla visas
i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
10
Ljudfiler1
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses skivans katalogstruktur in. Beroende av
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
Ljudfiler har symbolen
och kataloger har
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
211
10 Infotainment
Cd-funktioner
10
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att
visa hela ljudfilens namn.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler.
Långa tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller knappsatsen i ratten) kan även
användas för detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
– Stega till En Skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
Skivtext
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Aktivera/avaktivera
– Starta uppspelning av en cd.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
Displayen visar olika meddelanden beroende på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
212
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
1 Gäller
endast cd-växlaren.
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
FM-meny
1. Nyheter
2. TP
3. PTY
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar1
AM-meny
1. Ljudinställningar1
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
1 Vissa
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
10
AUX-meny
1. AUX-volym
2. Nyheter
3. TP
4. Ljudinställningar1
audionivåer.
213
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
214
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Telefonsystemets delar
Nödsamtal
1. Antenn
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
2. Knappsats i ratten (tillval)
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se s. 216.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
5. Sekretesslur (tillval)
6. SIM-kortsläsare
SIM-kort
10
Ringa nödsamtal
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen
kan fokuseras på körningen. Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas
fem sekunder innan de kopplas upp. Missade samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas
bort i menyfunktion 5.6.2, se s. 222.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
SIM-kortsdubletter
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra
SIM-kortet kan användas i bilen.
Ditsättning av SIM-kort
– Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
215
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
– Dra ut SIM-kortshållaren (1) ur SIM-kortsläsaren.
– Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIMkortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.
– Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på s. 204.
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Det går att avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet. Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i menyfunktion
5.6.1 Menylås, se s. 221.
216
Kontrollpanel i mittkonsol
1. VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal
2. Siffer- och bokstavsknappar
3. MENU – Öppnar huvudmenyn
4. EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
5. Navigeringsknapp – Stegar i menyer
och teckenrader
6. ENTER – Accepterar samtal, aktiverar
telefonen från beredskapsläge (standby)
7. PHONE – Till/från och
beredskapsläge (standby)
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra ljudanläggningen måste telefonen vara i
beredskapsläge (standby).
1. ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
2. EXIT – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
3. Samtalsvolym – Höjning/sänkning
4. Navigeringsknappar – Stegar i menyer
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Till/från
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om startnyckeln vrids till läge 0 när
telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen automatiskt till samma läge nästa gång
startnyckeln vrids till läge I eller II.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
– Tryck PHONE.
– Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
– Tryck PHONE eller EXIT.
Aktivera från beredskapsläge
– Tryck PHONE.
Samtalshantering
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det
föregående.
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur
och handsfree under samtal, se s. 219.
Parkera/återta samtal
– Tryck MENU.
– Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
Ringa upp
– Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
– Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 219.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Ringa under pågående samtal
– Parkera samtalet.
– Slå numret till nästa samtalspart.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det
inte att ta emot några samtal.
Ta emot samtal
För autosvar, se menyalternativ 4.3, s. 221.
– Håll PHONE intryckt tills telefonen aktiveras.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa
ut.
Avsluta samtal
– Tryck EXIT eller lägg på luren.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
Avvisa samtal
– Tryck EXIT.
10
Växla mellan samtalsparter
– Tryck MENU.
– Stega till Växla och tryck ENTER.
Starta konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan
inga fler parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
– Starta två telefonsamtal.
– Tryck MENU.
– Stega till Sammankoppla och tryck ENTER.
217
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Ljudvolym
10
Telefonen använder högtalaren i förardörren
eller centerhögtalaren1.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med knapparna i rattens
knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med
en ratt på sidan av luren.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras under samtalets gång bibehålls den nya
ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan
också stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se meny 5.5.3, s. 222. Funktionen
gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Textinmatning
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
– Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens för1 Premium
218
Sound.
sta tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
– Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd, tryck
* eller vänta några sekunder.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
0
+0@*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och
gemener.
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
– Tryck ENTER.
– Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på
SIM-kortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Mata in ett namn och tryck ENTER.
– Mata in ett nummer och tryck ENTER.
– Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
En siffra på knappsatsen (1-9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
– Stega till SIM till telefon eller
Telefon till SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
– Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Snabbuppring och tryck ENTER.
– Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
– Stega till den siffra där kortnumret ska
lagras och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
– Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
– Håll in önskad knapp på knappsatsen i
ca två sekunder eller tryck kort på knappen följt av ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se s. 223.
Uppringning från telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Alla kontakter i telefonbokens minne visas.
Antalet visade kontakter kan minskas genom
att en del av den sökta kontaktens namn matas in.
10
– Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU för att komma till samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
• Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
• Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
• Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
• Telefonbok – Visa telefonboken.
• Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
219
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
• Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
10
SMS – Short message service
Läsa SMS
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Läsa och tryck ENTER.
– Stega till ett meddelande och tryck ENTER.
Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER. Håll in
EXIT för att komma ur menysystemet.
Skriva och skicka
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
– Skriv text och tryck ENTER.
– Stega till Skicka och tryck ENTER.
– Ange ett telefonnummer och tryck ENTER.
220
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06#
för att få fram numret i displayen. Skriv upp
det och spara det på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
1
Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar
beroende på abonnemang.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1. Samtalslogg
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
10
221
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa
upp, radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj
att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
222
Senaste samtal
Antal samtal
1.5.3.
1.5.4.
Sammanlagd tid
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera
läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen. Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för
information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 218.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
3.2. Sök
4.2. Samtal väntar
5.2. Språk
Sök efter namn i telefonboken.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
Välj språk för telefonen.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
4.3. Autosvar
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
4.4. Återuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Välj när och vilka typer av samtal som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
3.5. Töm SIM
4.5.1.
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
5.1.2.
Auto
Manuell
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
10
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda
telefonkoden 1234 används vid
223
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa
samtalsmätaren.
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på
ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen
kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett
körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
224
10 Infotainment
10
225
Typbeteckning ........................................................................................ 228
Mått och vikter ....................................................................................... 229
Motorspecifikationer .............................................................................. 230
Motorolja ................................................................................................ 232
Vätskor och smörjmedel ........................................................................ 236
Bränsle ................................................................................................... 238
Katalysator ............................................................................................. 241
Elsystemet.............................................................................................. 242
226
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Dekal för parkeringsvärmare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
4. Dekal för motorolja.
5. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
(a) manuell växellåda
(b), (c) automatväxellåda
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
228
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
Max last: Se registreringsbevis.
Längd: 447 cm
Max taklast: 75 kg
Bredd: 177 cm
Bromsad släpvagn
Hjulbas: 264 cm
Max släpvagnsvikt kg
Spårvidd fram: 154–155 cm
Spårvidd bak:153–154 cm
1.6 1200
Vikter
1.6D 1300
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. samt kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–Tjänstevikt.
1.8 1300
Se dekalens placering på s. 228.
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Max
kultryck kg
11
75
2.0 1350
övriga1500
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
kg
700
Max kultryck
kg
50
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Endast för Kina
1. Max totalvikt
2. Max släpvagnsvikt
229
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorbeteckning
11
1.8
2.0
2.4
2.4i
T5
B4184S11
B4204S3
B5244S5
B5244S4
B5254T3
162/5000
Effekt (kW/rpm)
74/6000
92/6000
107/6000
103/5000
125/6000
(hk/rpm)
100/6000
125/6000
145/6000
140/5000
170/6000
220/5000
Vridmoment (Nm/rpm)
150/4000
165/4000
185/5000
220/4000
230/4400
320/1500 – 4800
Cylinderantal
4
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
79
83
87
83
83
83
Slaglängd (mm)
81,4
83,1
83
90
90
93,2
Slagvolym (liter)
1,60
1,80
1,99
2,44
2,44
2,52
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
Kompressionsförhållande
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 228.
230
1.6
B4164S3
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6D
2.0D
2.4D
D5
D4164T
D4204T
D5244T91
D5244T8
Effekt (kW/rpm)
80/4000
100/4000
120/5500
132/4000
(hk/rpm)
109/4000
136/4000
163/5500
180/4000
240/-
320/2000
340/1750-2750
350/1750 - 3250
Motorbeteckning
Vridmoment (Nm/rpm)
Cylinderantal
4
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
75
85
81
81
93,2
Slaglängd (mm)
88,3
88
93,2
Slagvolym (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
18,3:1
18,5:1
17,0:1
17,0:1
Kompressionsförhållande
1
11
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 228.
231
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd
för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
232
oljepro-
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 228.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
1,3
5,8
11
Inkluderar filterbyte.
233
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 228.
Oljekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
11
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
Volym1
(liter)
0,75
4,0
1.6
B4164S3
1.8
B4184S11
2.0
B4204S3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
1
234
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Inkluderar filterbyte.
4,3
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 228.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
11
Motorvariant
D5
D5244T8
2.4D
D5244T92
1
Inkluderar filterbyte
2
Belgien
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
1,5
6
235
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Växellådsolja
1.6 Manuell 5-växlad
2,1
1.8 Manuell 5-växlad
1,9
1.6D Manuell 5-växlad
1,9
1.8F Manuell 5-växlad
1,9
2.0 Manuell 5-växlad
1,9
2.0D Manuell 5-växlad
2,2
Transmissionsolja: WSS-M2C200-C3
2.0D Manuell 6-växlad
1,7
Transmissionsolja: WSD-M2C200-C
D5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
2.4 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
2.4i Manuell 5-växlad
2,1
Transmissionsolja: MTF 97309-10
2.4i Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
T5 Manuell 6-växlad
2,0
Transmissionsolja: MTF 97309-10
T5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
11
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får
inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
236
Volym (liter)
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se s. 232
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja: WSD-M2C200-C
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Kylvätska
5-cyl. Bensin, manuell växellåda
9,5
5-cyl. Bensin automatväxellåda
10,0
5-cyl. Diesel (D5)
11,0
4-cyl. Bensin (1.8, 1.8F och 2.0)
7,5
4-cyl. Diesel (2.0D)
9,5
4-cyl. Bensin (1.6)
6,2
4-cyl. Diesel (1.6D)
Luftkonditionering
1
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med
vatten, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
bensinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
7,2
180–200 gram
Kompressionsolja PAG
500–600 gram
Köldmedium R134a (HFC134a)
Bromsvätska
0,6
Servostyrning
1-1,2
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig
produkt med samma specifikation.
4-cyl. Bensin/Diesel
4,0
5-cyl. Bensin
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Spolarvätska
Bränsletank
1Vikten
11
DOT 4+
Se s 238
varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
237
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
11
Förbrukning1
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
55
1.6
B4164S3
Manuell 5-växlad (IB5)
7,2
171
1.8
B4184S11
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,3
174
1.8F
B4184S8
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,4
177
2.0
B4204S3
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,4
177
2.4
B5244S5
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,1
217
2.4i
B5244S4
Manuell 5-växlad (M56H)
8,5
203
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,1
217
T5
B5254T3
Manuell 6-växlad (M66)
8,7
208
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,4
224
Manuell 6-växlad (M66)
9,6
229
Automatväxellåda (AW55-50/51)
10,1
241
T5
AWD
1Uppmätt
238
Växellåda
enligt EU-direktiv 80/1268 comb, se s 240.
62
57
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
52
1.6D
D4164T (EURO3) (EURO4)
Manuell 5-växlad (MTX75)
4,9
129
2.0D
D4204T (EURO3)
Manuell 6-växlad (MMT6)
5,6
148
5,8
154
5,6
148
5,6
148
(EURO4)
(EURO3)
Manuell 5-växlad (M56L2)
(EURO4)
D5
D5244T8
Automatväxellåda (AW55-51)
7,0
184
2.4D
D5244T91
Automatväxellåda (AW55-51)
7,0
184
11
60
1Belgien
239
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
11
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Bensin
Diesel
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se s. 179.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin – Norm EN 228.
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
240
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
LambdasondTM syremätgivare
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen nära
motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs.
de påskyndar den kemiska processen utan
att förbrukas.
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
11
241
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Batteri
Spänning
Köldstartförmåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
12 V
12 V
590 A
600 A1
700 A2
100 min
120 min
135 min
60
70
80
Kapacitet (Ah)
1
12 V
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
2
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare
eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
242
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
Effekt W
Sockel
Halvljus
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Helljus
55
HB3
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
BA15s
Blinkers, bak/fram (gul)
21
BAU15s
Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
5
BAY15d
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
SV8,5
Make up-spegel
1,2
SV5,5
5
W2,1X9,5d
Blinker yttre backspegel (gul)
5
W2,1X9,5d
Dimstrålkastare
55
H11
Handskfacksbelysning
3
BA9
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus
främre
11
243
11 Specifikationer
Elsystemet
Typgodkännande fjärrkontrollsystem
Land
11
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
RC
ETC093LPD0155
244
1Härmed
intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
11 Specifikationer
11
245
Index
246
A
AWD ......................................................... 121
A/C ..............................................................72
elektronisk klimatanläggning .................76
manuell klimatanläggning ......................73
ABS ...........................................................122
fel i ABS-systemet .................................43
AF – automatisk frekvensuppdatering ......210
Antisladdfunktion ......................................124
Antislirfunktion ..........................................124
Audio
knappsats i ratten ..................................55
Audio, se även Ljud ..................................205
AUTO
förvalslagring .......................................207
klimatinställning .....................................74
AUTO KLIMAT ............................................74
Automatisk avbländning .............................60
Automatisk låsning ...................................101
Automatisk återlåsning .............................101
Automattvätt .............................................168
Automatväxellåda .....................................118
bogsering och bärgning .......................131
släpvagn ..................................... 134, 135
säkerhetssystem ..................................118
W-knappen ..........................................120
Autostart ...................................................113
Avgasrening ..................................................7
felindikering ...........................................43
Avvisa samtal ............................................217
Backspeglar
elektriskt infällbara ................................ 62
inre ........................................................ 60
kompass ............................................... 60
yttre ....................................................... 62
Backväxelspärr
fem växlar ............................................ 116
sex växlar, bensin ............................... 117
Bagageutrymme
bärkassehållare ..................................... 90
eluttag ................................................... 90
lastning ................................................ 143
lastsäkringsöglor ................................... 90
Baklucka
körning med öppen baklucka ............. 110
låsning/upplåsning ........................94, 101
Barn
barnstol och krockkudde ...................... 28
barnstol och sidokrockkudde ............... 21
barnsäkerhetsspärr ............................. 104
placering i bilen, tabell .......................... 30
säkerhet ................................................ 31
säkerhetsutrustning .............................. 28
Barnstol
fästsystem ............................................. 33
montering .............................................. 33
Bashögtalare ............................................ 205
B
Batteri
batteribyte i fjärrkontroll ........................ 97
byte ...................................................... 187
skötsel ................................................. 186
starthjälp .............................................. 133
symboler på batteriet .......................... 187
överbelastning ..................................... 111
Belysning
belysningsautomatik, halvljus ................ 48
belysningsautomatik, kupé .................... 84
belysningspanel ..................................... 48
dimljus bak ............................................ 49
dimstrålkastare .........................49, 51, 52
displaybelysning .................................... 48
exteriör .................................................. 48
glödlampor, specifikationer ................. 243
glödlampsbyte, allmänt ....................... 188
halvljus ................................................... 48
hel-/halvljus ........................................... 50
i kupé ..................................................... 84
instrumentbelysning .............................. 48
ledbelysning ................................... 50, 62
ljushöjdsreglering .................................. 48
läslampor ............................................... 84
positions-/parkeringsljus ....................... 48
Belysning, lampbyte
bagageutrymme .................................. 193
baklampa ............................................. 191
blinkers ................................................ 190
dimljus ................................................. 191
fram ..................................................... 188
Index
halvljus .................................................189
helljus ...................................................189
instegsbelysning ..................................192
körriktningsvisare .................................190
make-up spegel ...................................193
parkeringsljus ......................................190
placering av lampor i lamphållare ........192
positionsljus .........................................190
sidomarkeringsljus ...............................190
Bensinkvalitet ...........................................240
Beredskapsläge, telefon ...........................217
Bilinställningar .............................................66
Biljettklämma ..............................................87
Bilklädsel ...................................................169
Biltvätt .......................................................168
Bilvård
läderklädsel .........................................170
Blinkers .......................................................50
Blockerat låsläge ......................................103
tillfällig avaktivering ..............................103
tillfällig bortkoppling av larmsensorer ..106
Bogsering .................................................131
Bogserögla ...............................................131
Bromsar
handbroms ............................................57
Bromssystem ................................... 122, 183
Bromsvätska, kontroll och påfyllning .......183
Bränsle
bränsleekonomi ...................................152
bränslefilter ......................................... 179
bränsleförbrukning, visning ................... 51
bränslesystem ..................................... 179
förbrukning ......................................7, 238
nivåindikering ........................................ 43
parkeringsvärmare ................................ 79
påfyllning ............................................. 112
Bränslemätare ............................................ 41
Bältesförsträckare ...................................... 14
Bälteskudde
nedfällning ............................................. 32
uppfällning ............................................ 31
Bälteskudde, integrerad ............................. 31
Bältespåminnare ........................................ 13
Bärgning ................................................... 131
C
Cd-funktioner ........................................... 211
CD-skivor
förvaringsfack ....................................... 87
Cigarettändaruttag
baksäte ................................................. 57
framsäte ................................................ 47
Cruise control ............................................. 54
D
Defroster .................................................... 73
Diesel ....................................................... 179
motorförvärmare ................................... 43
Dieselfilter ................................................. 179
Dieselpartikelfilter ..................................... 113
Dimensionsbeteckning ............................. 148
Dimljus
på/av .........................................49, 51, 52
Display
meddelanden .................................. 45, 46
Displaybelysning ........................................ 48
Dolby Surround Pro Logic II ............ 204, 206
Domkraft ................................................... 155
Draganordning
allmänt ................................................. 136
borttagning .......................................... 141
montering ............................................ 138
specifikationer ..................................... 137
Dragkraftsfunktion .................................... 124
Dragkrok, se Draganordning .................... 136
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 124
avaktivering/aktivering ......................... 124
symbol ................................................... 43
Däck
allmänt ................................................. 148
dimensionsbeteckning ........................ 148
däcktätning .......................................... 158
ECO-tryck ............................................ 153
hastighetsklasser ................................. 148
köregenskaper ..................................... 148
lufttryck ................................................ 152
rotationsriktning ................................... 151
slitagevarnare ...................................... 149
sommar- och vinterhjul ........................ 151
247
Index
vinterdäck ............................................149
Döda vinkeln (BLIS) ..................................128
Dörröppning, nyckelfri ................................67
E
ECC, elektronisk klimatanläggning .............71
ECO-tryck
bränsleekonomi ...................................152
tabell ....................................................153
Ekonomisk körning ...................................110
Elektronisk startspärr ..................................94
Elmanövrerad stol .......................................83
Eluppvärmning
backspeglar ...........................................73
bakruta ...................................................73
framstolar ........................................ 73, 76
Eluttag
bagageutrymme ....................................90
baksäte ..................................................57
mittkonsolen ..........................................47
EON – Enhanced Other Networks ............210
Equalizer ...................................................206
F
Fjärrkontroll .................................................94
batteribyte .............................................97
funktioner ...............................................94
keyless drive ..........................................98
löstagbart nyckelblad ............................95
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande ......244
248
Fläckar ...................................................... 169
Fläkt ........................................................... 72
ECC ....................................................... 74
Fordonsdata ............................................. 176
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 210
Fyrhjulsdrift .............................................. 121
Färddator ................................................... 51
Färgkod, lack ........................................... 171
Fönsterhissar
baksäte ................................................. 59
passagerarplats .................................... 59
reglagepanel i förardörr ......................... 58
spärra .................................................... 59
Förvalslagring, manuell och automatisk .. 207
Förvaringsfack ............................................ 86
bakre sidopaneler ................................. 87
CD-skivor .............................................. 87
Förvaringsplatser i kupén ........................... 86
G
Glödlampor
byte ..................................................... 188
specifikationer ..................................... 243
Golvmattor ................................................. 82
Gravida kvinnor
säkerhet ................................................ 13
H
Halvljus .................................................48, 50
Handbroms ................................................ 57
Handskfack ................................................ 87
låsning ................................................. 102
Hastighetsklasser, däck ........................... 148
Hastighetskompensering .......................... 206
Hastighetsmätare ....................................... 41
Helljus ......................................................... 50
av/på ...................................................... 48
omkoppling och blinkning ..................... 50
Hjul
ditsättning ............................................ 157
fälgar .................................................... 150
losstagning .......................................... 156
I
IDIS ........................................................... 215
IMEI-nummer ............................................ 220
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen . 73, 75
bakruta .................................................. 73
behandling av rutorna ........................... 70
timerfunktion, A/C ................................. 73
timerfunktion, ECC ................................ 75
Informationsdisplay .................................... 45
Infotainment
menyhantering ..................................... 204
Inkommande samtal ................................. 217
Inre backspegel .......................................... 60
Instrumentbelysning ............................ 48, 49
Instrumentöversikt
högerstyrd bil ........................................ 38
Index
vänsterstyrd bil ............................. 36, 214
Inställningar, se Personliga inställningar .....66
Integrerad bälteskudde ...............................31
Intervalltorkning ..........................................52
ISOFIX
fästsystem .............................................33
K
Kallstart
automatväxellåda ................................118
Katalysator ................................................241
bärgning ...............................................131
Kavajhållare ................................................87
Keyless drive ...............................................98
start av bilen ........................................115
Kick-down
automatväxellåda ................................118
Klimat
allmänt ...................................................70
personliga inställningar ..........................66
Klimatinställning
AUTO .....................................................74
Klocka .........................................................41
inställning av klocka ..............................41
Klämskydd, taklucka ..................................65
Knallgas ....................................................133
Knappsats i ratten
telefon/audio ..........................................55
Kollision
IC ...........................................................23
krockgardin ........................................... 23
krocksensorer ....................................... 23
krockstatus ........................................... 27
Kombinationsinstrument ............................ 41
Kompass .................................................... 60
kalibrering ............................................. 60
Kondensvatten ......................................... 179
Konstantfarthållare ..................................... 54
Kontroller
vätskor och oljor .........................177, 180
Kontrollpanel
personliga inställningar ......................... 65
Kopplingsvätska, kontroll och påfyllning . 183
Kortnummer ............................................. 219
Krock, se Kollision ...................................... 23
Krockkudde
avaktivering ........................................... 20
förar- och passagerarsida ..................... 16
Kupé
belysning ............................................... 84
Kupéfilter .................................................... 70
Kylsystem ................................................. 110
Kylvätska, kontroll och påfyllning ............ 182
Köldmedium ............................................... 70
Körning
ekonomisk ........................................... 110
halt väglag ........................................... 110
i vatten ................................................ 110
kylsystem ............................................ 110
med släpvagn ...................................... 134
med öppen baklucka ........................... 110
ogynnsamma körförhållanden ............. 176
Körriktningsvisare ....................................... 50
L
Lack
färgkod ................................................ 171
lackskador och bättring ....................... 171
Lambdasond ............................................ 241
Lamphållare
losstagning .......................................... 191
nummerskyltsbelysning ....................... 192
placering av lampor ............................. 192
Larm
allmänt ................................................. 105
automatisk återställning av larm .......... 106
frånkoppling ........................................ 105
inkoppling ............................................ 105
larmlampa ............................................ 105
larmsignaler ......................................... 106
stänga av utlöst larm ........................... 106
test av larmsystem .............................. 107
Larm, radiofunktioner ............................... 208
Lastning
allmänt ................................................. 143
bagageutrymme .................................... 90
lastförmåga .......................................... 143
Ledbelysning ....................................... 50, 62
inställning .............................................. 67
249
Index
Ljud
ljudinställningar ....................................205
ljudkälla ................................................205
Ljudvolym
hastighetskompensering .....................206
ljudanläggning .....................................205
mediaspelare .......................................205
programtyper .......................................210
telefon/mediaspelare ...........................218
Ljus
ljustuta ...................................................50
Ljusbild .....................................................144
Luftdistribution ............................................77
ECC .......................................................75
Luftkonditionering .......................................72
allmänt ...................................................70
ECC .......................................................74
Luftkvalitetssystem, ECC ............................75
Låsinställningar, personliga ........................65
Låsning .....................................................101
från insidan ..........................................102
från utsidan ..........................................101
upplåsning ...........................................101
Läderklädsel, tvättråd ...............................170
Läslampor ...................................................84
M
Manuell växellåda .....................................116
Meddelanden i informationsdisplay ............45
Medelbränsleförbrukning ............................51
250
Menyhantering
ljudanläggning ..................................... 204
Menystruktur
mediaspelare ....................................... 213
telefon, menyalternativ ........................ 222
telefon, översikt ................................... 221
Miljöfilosofi ................................................... 7
Motor ........................................................ 178
Motorhuv .................................................. 178
Motorolja .................................................. 180
byte ..................................................... 180
filter ..................................................... 180
körning under ogynnsamma körförhållanden ........................................................ 232
oljekvalitet ........................................... 232
oljetryck ................................................. 44
volymuppgifter ................... 233, 234, 235
Motorrum ................................................. 178
Motorspecifikationer ................................ 230
N
Nackskydd, mittplats bak .......................... 88
NEWS ....................................................... 209
Nyckel ........................................................ 94
fjärrkontroll ............................................ 94
nyckellöst lås- och startsystem ............ 98
Nyckelblad ................................................. 95
låspunkter ............................................. 96
Nyckelfri dörröppning ................................ 67
Nyhetssändning ....................................... 209
Nödsamtal ................................................ 215
O
OBS-texter ................................................... 6
Olja, se även Motorolja
oljetryck ................................................. 44
P
PACOS ....................................................... 19
Parkera samtal .......................................... 217
Parkeringsbroms ................................. 44, 57
Parkeringshjälp ......................................... 126
sensorer för parkeringshjälp ................ 127
Parkeringsljus ............................................. 48
Parkeringsvärmare
allmänt ................................................... 78
batteri och bränsle ................................ 79
parkering i backe ................................... 78
tidsinställning ......................................... 79
Personliga inställningar .............................. 66
autofläktjustering ................................... 66
automatisk låsning ................................ 67
ledbelysning .......................................... 67
låsindikering, ljus ................................... 66
nyckelfri dörröppning ............................ 67
trygghetsbelysning ................................ 67
upplåsning, dörrar ................................. 67
upplåsningsindikering, ljus .................... 66
återcirkulationstimer .............................. 66
Pisksnärtsskador WHIPS ........................... 24
Index
PI-sökning .................................................210
Polering .....................................................169
Positionsljus ................................................48
Programfunktioner ....................................208
Provisorisk däcktätning ............................158
PTY – Programtyp ....................................209
R
Radio
radioinställningar .................................207
radiostationer .......................................207
Radiotext ..................................................210
Ratt
cruise control .........................................54
knappsats ............................................216
knappsats höger sida ............................55
knappsats vänster sida ..........................54
rattinställning .........................................56
Rattlås .......................................................114
RDS-funktioner .........................................208
återställning .........................................210
REG – Regionala radioprogram ................210
Reglagepanel i förardörr
manövrering ...........................................58
översikt ..................................................40
Regnsensor .................................................53
Relä/säkringscentral
i kupé ...................................................198
i motorrum ...........................................195
Ren inifrån och ut ..........................................8
Rengöring
automattvätt ........................................ 168
biltvätt ................................................. 168
klädsel ................................................. 169
läderklädsel ......................................... 169
säkerhetsbälten ................................... 170
vattenavvisande ytskikt ....................... 169
Reservhjul ................................................. 155
Temporary Spare ................................ 150
Ringa samtal ............................................ 217
Rostskydd ................................................ 172
Ryggstöd
baksäte, fällning .................................... 88
S
Samtal
funktioner under pågående samtal ..... 219
hantering ............................................. 217
volym i telefon ..................................... 218
SCAN
cd och ljudfiler ..................................... 212
radiostationer ...................................... 208
Servicelåsning ............................................ 96
Serviceprogram ........................................ 176
Sidokrockkuddar ........................................ 21
SIM-kort ................................................... 215
SIPS-bag .................................................... 21
Skivtext .................................................... 212
Slumpval, cd och ljudfiler ......................... 212
Släpvagn
kabel .................................................... 136
körning med släpvagn ......................... 134
släpvagnsvikt ....................................... 229
SMS
läsa ...................................................... 220
skriva ................................................... 220
Smörjmedel, volymuppgifter ........... 236, 237
Snabbspola .............................................. 212
Snabbuppringning .................................... 219
Solskärm, taklucka ..................................... 65
Sotfilter .............................................. 46, 113
SOTFILTER FULLT ................................... 113
Spin control .............................................. 124
Spolare
vindruta och strålkastare ....................... 52
Spolarvätska, påfyllning ........................... 182
SRS-system
allmänt ................................................... 17
omkopplare ........................................... 20
Stabilitetssystem ...................................... 124
indikering ............................................... 43
Standby-läge, telefon ............................... 217
Start av motor ........................................... 113
keyless drive ........................................ 115
Starthjälp .................................................. 133
Startnycklar .............................................. 114
Startspärr ........................................... 94, 114
Stationssökning ........................................ 207
STC ........................................................... 124
251
Index
Stenskott och repor ..................................171
Stol
elmanövrerad .........................................83
manuell inställning .................................82
nyckelminne ...........................................83
Strålkastare
av/på ......................................................48
strålkastarspolare ..................................52
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ........184
Sub-bas ....................................................205
Surround .......................................... 204, 206
Symboler ...................................................125
kontrollsymboler ....................................43
varningssymboler ..................................42
Säkerhet ......................................................12
säkerhetssystem, tabell .........................26
Säkerhetsbälte ............................................12
baksäte ..................................................13
bältesförsträckare ..................................14
graviditet ................................................13
Säkringar
allmänt .................................................194
byte ......................................................194
relä/säkringscentral i kupé ...................198
relä/säkringscentral i motorrum ...........195
Säkringstabell
säkringar i kupé ...................................199
säkringar i motorrum ...........................196
252
T
Taklucka ..................................................... 64
klämskydd ............................................. 65
solskärm ................................................ 65
stängning med fjärrkontroll ................... 65
Tankning
påfyllning ............................................. 112
tanklock ............................................... 112
Tankvolym ................................................ 238
Telefon ..................................................... 216
beredskapsläge, standby-läge ........... 217
knappsats i ratten ................................. 55
textinmatning ...................................... 218
till/från ................................................. 217
uppringning från telefonbok ................ 219
Telefonbok
nummerhantering ................................ 218
Telefonsystem .......................................... 214
Temperatur
faktisk temperatur ................................. 71
kupé, elekronisk klimatanläggning ........ 76
kupé, manuell klimatanläggning ........... 73
Tillsatsvärmare ........................................... 79
Timer
A/C ........................................................ 73
ECC ....................................................... 75
Tjänstevikt ................................................ 229
Torkarblad
byte ..................................................... 185
Totalvikt .................................................... 229
TP – trafikinformation ............................... 208
Traction control ........................................ 124
Trafikinformation ....................................... 208
Trippmätare ................................................ 41
Trygghetsbelysning
aktiva lampor ......................................... 62
inställning .............................................. 67
Tvätta bilen ............................................... 168
Typbeteckning .......................................... 228
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem ...... 244
U
Underhåll
eget underhåll ...................................... 177
rostskydd ............................................. 172
Upplåsning
baklucka .............................................. 101
från insidan .......................................... 102
från utsidan .......................................... 101
inställningar ........................................... 66
nyckellös .............................................. 101
Utsläpp ..................................................... 238
koldioxid .............................................. 240
V
Vadning .................................................... 110
Varningsblinkers ......................................... 56
Varningslampa
Stabilitets- och dragkraftssystem ....... 124
Index
Varningssymbol, AIRBAG-system ..............15
Varningstexter ...............................................6
Varningstriangel ........................................154
Varvtalsmätare ............................................41
Vattenavvisande ytskikt
rengöring .............................................169
Vaxning .....................................................169
Ventilation ...................................................70
Ventilationsmunstycken ..............................70
Viktigttexter ...................................................6
Vindrutetorkare
regnsensor .............................................53
Vindrutetorkare och spolare .......................52
Vinterdäck .................................................149
Vinterkörning .............................................113
Volym, se även Ljudvolym ........................205
Väntande samtal .......................................217
Vätskor och oljor
kontroller ..................................... 177, 180
Vätskor, volymuppgifter ................... 236, 237
Växellåda
automat ...............................................118
manuell ................................................116
Yttre backspeglar ....................................... 62
Å
Återcirkulation ............................................ 72
ECC ....................................................... 75
W
WHIPS ........................................................24
barnstol/barnkudde ...............................24
Y
Yttertemperaturmätare ...............................41
253
Index
254
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8947 (Swedish), AT 0646, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising