Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2013 Road and Traffic Information

Volvo S60 2013 Road and Traffic Information
V40, S60, V60,
XC60, V70, XC70
& S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM – RTI
L:7:9>I>DC
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning (Restaurang)
Planerad resvägs slutdestination
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid vid slutdestination
Planerad resvägs delmål
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Högsta tillåtna hastighet – vid bilens aktuella position (17) [Ej i bil med
RSI.]
Kompass
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vägtyp
Motorväg
Huvudväg
Färg
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (17)
Orange
Mörkgrå
Nästa vägledningspunkt
Planerad resväg
Bilens aktuella position
Mindre huvudväg
Vanlig väg
Lokal väg
Grå
Ljusgrå
Lagrad plats
Avverkad planerad färdväg
Planerad resvägs startpunkt
Vit
Kartskala
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till
ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om
situationer som kan försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar längs
resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar bilens exakta
position och kan vid eventuella felkörningar alltid leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova dig
fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi även att
du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare – se sidan 78.
Innehållsförteckning
01 02 03
01 Snabbguide
Kom igång snabbt....................................... 8
02 Lär känna ditt
navigationssystem
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Översikt.....................................................
Manöverreglage........................................
Röststyrning..............................................
Tangentbordet..........................................
Dvd-skiva, bildskärm................................
Kartor, vägtyper och kompass..................
Menyer......................................................
Menyträd i tre nivåer.................................
2
03 Planera din resa
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
Ange resmål..............................................
Resplan.....................................................
Nuvarande position...................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
40
47
50
51
60
Innehållsförteckning
04 05 06
04 Trafikinformation
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Allmänt...................................................... 64
Läs informationen..................................... 66
Hantera trafikproblem............................... 68
Inrättningar................................................ 72
Vanliga frågor............................................ 76
EULA - Licensavtal.................................... 78
Upphovsrätt.............................................. 80
3
Innehållsförteckning
07
07 Index
Index......................................................... 82
4
Innehållsförteckning
5
Kom igång snabbt..................................................................................... 8
6
SNABBGUIDE
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
01
Aktivering av systemet
Vägledning till en gatuadress
Först måste bilens elsystem aktiveras:
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och aktivera nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
2. Om navigationssystemet inte startar inom
några sekunder – tryck på mittkonsolens
knapp NAV.
Bildskärm/meny
Utförande
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör
följande:
Tryck på mittkonsolens knapp NAV.
Karta
Tryck NAV för att få
upp meny "Genvägar".
Genvägsmeny, se
sidan 32.
Markera Ange
adress + OK.
Ange resmål
Markera Adress +
OK.
Adress:
Markera Ort: + OK.
Skrivhjul – se
sidan 25.
Vrid Tumhjul för att
välja skrivtecken
och skriv in det med
OK – en lista med
alternativ växer fram
på skärmen.
Skrivhjul
Välj lämplig ort ur
listan + OK.
Disclaimer
Vid uppstart av navigationssystemet visar bildskärmen en text som måste bekräftas:
• Tryck på OK-knappen.
För mer information, se sidan 14.
Manöverreglage
Volvos GPS-navigator kan manövreras på flera
sätt:
•
•
•
•
8
Med rattens högra knappsats
Med reglage på mittkonsolen
Med en fjärrkontroll
• Stega/välj i menyerna med Tumhjulet (1).
• Aktivera gjorda val med ett kort tryck på
Tumhjulet (förkortas i följande exempel
med "+ OK".
• Backa i menyer och/eller ångra med EXIT
(2).
Mittkonsolens reglage
Om mittkonsolens knappsats används istället för rattens knappsats, gäller följande:
Knappsats i ratt
Mittkonsol
För funktionsbeskrivning, se sidan 19.
Vrid Tumhjulet
Vrid på TUNE
Huvudkommandon
Tryck på Tumhjulet
Tryck på OK
Vid följande båda exempel för att ange vägledning till en Adress eller en Inrättning, används
rattens knappsats.
Tryck på EXIT
Tryck på EXIT
Med röststyrning.
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Bildskärm/meny
Utförande
Bildskärm/meny
Utförande
Navigationsmeny
Markera Ange som
enda resmål + OK.
Inrättning
Markera t.ex. Runt
bilen + OK.
Karta
Vägledningen börjar
– följ anvisningarna.
Senaste 5 inrättningstyper
Markera t.ex. Alla
typer + OK.
Alla inrättningstyper
Markera t.ex. Flygplats + OK.
Träfflista
Markera önskat
alternativ i listan +
OK.
Navigationsmeny
Markera Ange som
enda resmål + OK.
Karta
Vägledningen börjar
– följ anvisningarna.
Navigationssystemet beräknar resväg, restid
och avstånd till det valda resmålet. Systemet
lämnar vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Vägledning till en inrättning (POI)
Bildskärm/meny
Utförande
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör
följande:
Tryck på mittkonsolens knapp NAV.
Karta
Tryck NAV för att få
upp en meny.
Genvägsmeny, se
sidan 32.
Markera Ange
inrättning + OK.
Ange resmål
Markera Inrättning
+ OK.
01
9
Manualen................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Översikt...................................................................................................
Manöverreglage......................................................................................
Röststyrning............................................................................................
Tangentbordet........................................................................................
Dvd-skiva, bildskärm..............................................................................
Kartor, vägtyper och kompass................................................................
Menyer....................................................................................................
Menyträd i tre nivåer...............................................................................
10
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
Rubriknivå 1
02
Rubriknivå 2
Innehållet under denna rubrik är del av Rubriknivå 1.
Rubriknivå 3
Innehållet under denna rubrik är del av Rubriknivå 2.
Menyval/Sökvägar
Ange resmål
(Set destination > Address)1
Sökvägar i menyträd anges som t.ex.:
Särskild text
Ange resmål
Adress
Ort:
Rubriknivå 4
Engelsk text
Innehållet under denna rubrik är del av Rubriknivå 3.
Bokens bilder är gemensamma för alla marknader och språk varför förekommande text i
dem i huvudsak är på engelska.
Allmänt om manualen
För att underlätta användarens förståelse för
bilderna och dess menyval med sökvägar
kopplade till bokens text, anges bildens engelska ord inom parentes omedelbart efter
avsedd text/fras på bokens aktuella språk:
Det finns en snabbguide för den som vill
komma igång direkt – se sidan 8.
För en mer ingående beskrivning av handhavande och möjligheter samt val av inställningar
till resmål rekommenderas läsning av boken i
kombination med praktisk användning.
Adress
Alla val som kan göras på bildskärmen markeras i denna manual med lite större och gråfärgad text, t.ex. Ange resmål.
OBS
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via dess siffra/bokstav hänvisar till.
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk (*).
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i denna instruktionsbok finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar för olika mark-
1
12
Ej i böcker på engelska – visas dock här som exempel.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
naders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör – kontakta en Volvoåterförsäljare.
02
Ändringar i boken
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
13
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
02
Allmänt
Inställningar
Volvo navigationssystem använder sig av referenssystemet WGS84 vilket ger position med
longitud och latitud.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
användes.
Bilens navigationssystem kan användas utan
att ett resmål är valt.
Det finns en funktion som återställer alla inställningar till grundinställningar samtidigt, se
sidan 58.
• Tryck EXIT vid "Starta upp"-sekvensen, se
avsnitt "Kartläge".
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
Kartläge
På/Av
Vid uppstart visar navigationssystemet en text
på bildskärmen vilken måste bekräftas med ett
tryck på OK/MENU-knappen. Texten är följande:
På
• Det här systemet ger dig
2. Bildskärmen aktiveras automatiskt i nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
väginformation som hjälper dig fram till
din destination. Vägförhållanden kan
göra vissa rekommendationer mindre
tillförlitliga. Följ all trafiklagstiftning
och kör med gott omdöme. Rikta all
uppmärksamhet på vägen,
koncentrera dig på körningen i första
hand.
Därefter visas kartan över aktuellt geografiskt
område där bilen symboliseras med en blå triangel.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
3. Tryck på mittkonsolens knapp NAV om
navigationssystemet inte startar automatiskt.
4. Tryck OK när "Starta upp"-texten visas på
skärmen, se tidigare avsnitt "Kartläge".
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Navigationssystemet stängs av när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Navigatorn kan inte stängas av manuellt utan
arbetar alltid i bakgrunden efter "Starta upp"sekvensen. Om navigationssystemet inte
önskas påslaget:
14
Demo (simulerad vägledning)
För att se hur systemet fungerar kan vägledning till ett angivet resmål simuleras på bildskärmen – se sidan 60.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
02
15
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
02
OBS! Bilden är schematisk – vissa detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
16
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
Antenn för GPS
Antennen är integrerad i takantennen.
gen även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
Röststyrning
Ett flertal moment i Navigationssystemet kan
även röststyras. Mikrofonen (2a) sitter i taket
och aktiveringsknappen (2b) är placerad på
rattens högra knappsats. För mer information,
se sidan 22.
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i och bakom
mittkonsolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
TMC1 är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt
upp rätt frekvens. Mottagning sker via FMantennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig.
För information om uppdatering av kartdata
och mjukvara, se sidan 27.
Knappsats, mittkonsol
Alternativt rattens knappsats, kan mittkonsolens numeriska knappsats användas i kombination med knapparna OK/MENU, TUNE och
EXIT för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer, se
sidan 19.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen, se sidan 31. Volymen kan även
ändras i menysystemet.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning – dess IR-mottagare är placerad
där.
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
Mottagare för GPS och trafikinformation
(TMC1) är integrerade i huvudenheten.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För information om vård av bildskärm, se
sidan 28.
Knappsats, ratt
En knappsats är placerad på rattens högra
sida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer, se sidan 19.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Fördelen med detta koncept är att Navigationssystemet registrerar och beräknar färdvä1
Traffic Message Channel
17
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
Högtalare
02
18
Ljudet från Navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Allmänt om manöverreglage
Mittkonsol
Navigationssystemet manövreras med reglage
på mittkonsolen, rattens knappsats eller med
en fjärrkontroll*. De tre olika manöverenheternas knappsatser har gemensamma funktioner
men skiljer i utseende och handhavande.
Utformningen kan även variera relaterat marknad.
Ratt
Rattens knappsats finns i flera utföranden relaterat marknad och val av ljudanläggning.
02
Systemet kan också röststyras med särskilda
kommandon – se sidan 22.
Mittkonsolens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
stängs en snabbmeny, se sidan 32.
Numeriska knappar matar in uppgifter vid
adress- och namnsökning samt scrollar på
kartan, se sidorna 25 och 33.
Ett tryck på OK/MENU bekräftar eller aktiverar val. Beskrivs i denna bok med "OKknappen" eller "+ OK".
Rattens högra knappsats.
Vrid tumhjulet för att stega mellan olika
menyalternativ eller zooma då kartbild
visas.
Tryck på tumhjulet för att bekräfta/aktivera
ett val.
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
Att vrida på TUNE stegar mellan olika
menyalternativ eller zoomar då kartbild
visas. Beskrivs i denna bok med "TUNEratten".
Ett tryck på EXIT backar i menystrukturen
eller ångrar val.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
02
Röststyrning
Pilknappar flyttar menymarkören.
Se sidan 22.
Numeriska knappar matar in uppgifter vid
adress- och namnsökning samt scrollar på
kartan.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen kan användas till att styra/
manövrera ett flertal oilka funktioner i bilen –
här beskrivs bara de relaterat navigationssystemet.
OBS
Prova först att byta till nya AA-/LR6-batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
• Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning.
VARNING
Förvara fjärrkontroll och andra liknande
föremål i något av förvaringsfacken – vid en
hastig inbromsning eller påkörning kan
sådana föremål orsaka person- eller materialskada.
Tilläggsinformation
Fjärrkontrollens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
stängs en snabbmeny, se sidan 32
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
OK/MENU bekräftar eller aktiverar val.
Beskrivs i denna bok med "OK-knappen"
eller "+ OK".
20
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
02
Ibland finns mer information tillgänglig än vad
som får plats på menyraden – raden avslutas
då med tecknet "#".
För att se resten av informationen:
• Tryck på INFO-knappen.
21
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
Allmänt om röststyrning
02
Handhavande
Röststyrning innebär att vissa funktioner i navigationssystemet kan aktiveras med uttalade
ord.
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att undvika distraktion – istället
kan denne koncentrera sig på körningen och
fokusera uppmärksamheten på väg och trafiksituation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
•
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningen använder gemensam mikrofon
med hands-free-systemet – föraren får svar
från Röststyrningen genom bilens högtalare.
Mikrofonen är placerad i taket framför föraren
för optimal upptagning av förarens tal – den
kan dock störas av/uppfatta högljudda röster
från passagerare.
Knappsats i ratt.
•
•
Knapp för röststyrning
inte tala
säga "Avbryt"
hålla in rattknappen för Röststyrning ett
par sekunder
trycka på EXIT
trycka på någon av mittkonsolens
knappar NAV, RADIO, MEDIA, MY
CAR eller CAM.
Aktivera systemtet
• Ett kort tryck på rattknappen (1) aktiverar
systemet – det är därefter klart för att ta
emot ett kommando.
Tänk på följande saker vid användning av Röststyrsystemet:
• Vid kommandon – Tala efter tonen med
normal röst i vanligt tempo
•
Bilens dörrar, fönster och taklucka ska vara
stängda
• Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
Använda röstkommandon
Att mata in information i navigationssystemet
med röstkommando är väldigt enkelt eftersom
bildskärmen listar vanligt förekommande kommandon att användas i varje aktuell situation.
Start
Så här påbörjas ett röstkommando:
1. Gör ett kort tryck på rattknappen för Röststyrning – bildskärmen listar exempel på
möjliga kommandon.
2. Välj t.ex. "Navigation" och uttala ordet
tydligt och i normal samtalston.
22
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
3. Skärmen skiftar till alternativen "Upprepa
instruktion/Navigation kör till adress/
Resplan" – Välj och uttala "Resplan".
4. Etc....
Observera att utgråad text samt text inom
parentes inte ingår i det talade kommandot.
Tips
Några goda råd:
•
Ge ett kommando genom att först göra ett
kort tryck på röstknappen och tala sedan
naturligt efter tonen.
• För att svara Röststyrsystemet – tala efter
tonen i slutet på frågan.
OBS
• För att avbryta en röstsession – håll in
röstknappen.
Samtliga menyer och alternativ synliga på
bildskärmen är – av olika anledningar – inte
alltid möjliga att välja:
• Föraren kan få hjälp under en dialog genom
•
• Dialog med systemet kan snabbas upp –
Valbar – menyrad/alternativ är klar och
vit.
• Ej valbar – menyrad/alternativ är matt
och grå.
att säga "Hjälp" efter en lyssningston.
Avbryt systemets tal med ett kort tryck på
rattens röstknapp, invänta en ton och börja
sedan tala.
• Är föraren koncentrerad på körningen,
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot "Navigation kör till adress" kan
uttalas som t.ex.:
• "Navigation > Kör till… > Adress" – Säg
"Navigation", vänta på systemets svar i
form av lämpliga alternativ på bildskärmen.
Fortsätt med att säga t.ex. "Kör till…" och
avsluta med "Adress".
behöver denne inte svara på en fråga
direkt.
• Systemet frågar maximalt 3 gånger efter en
åtgärd – om föraren inte svarar, avslutas
dialogen.
• Undvik att tala när systemet svarar – systemet störs inte av det, men föraren kan riskera att missa systemets talade information
eller
• Säg hela kommandot i en följd –
"Navigation kör till adress".
Exempel
Här är några vanliga kommandon:
•
•
•
•
Navigation kör till adress
Navigation kör till inrättning
02
Navigation radera nästa resmål
Navigation avbryt vägledning.
OBS
En fullständig lista över snabbkommandon
finns i MY CAR-menyn – Gå till
Inställningar
Röstinställningar
Kommandolista för röststyrning
Navigationskommandon.
Hjälpfunktioner och inställningar
I bilens menysystem MY CAR finns program
där föraren kan öva olika funktioner i Röststyrsystemet. För beskrivning av menysystemet
MY CAR – se bilens ordinarie instruktionsbok.
Ju bättre föraren behärskar Röststyrsystemet,
desto bekvämare kommer denne att känna sig
med funktionerna. Därför rekommenderas att
träna i de inbyggda övningsprogrammen.
OBS
Övningsprogrammen är endast åtkomliga
då bilen står still med ansatt parkeringsbroms.
23
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
02
Introduktion till röststyrning
Programmet Röstinstruktioner ger föraren
Fler inställningar i MY CAR
• Användarprofil – 2 st olika användarprofi-
steg-för-steginstruktioner i användandet av
Röststyrsystemet och är ett enkelt sätt att bli
bekant med förfaringssättet att ge kommandon.
ler kan ställas in. Gå till Inställningar
Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Bocka där i ett av alternativen
Grundinställning, Användare 1 eller
Användare 2.
Programmet kan startas på två sätt:
• Tryck på rattknappen för Röststyrning och
säg "Röstinstruktioner".
• Röstvolym – Gå till Inställningar
Röstinställningar
önskad nivå.
eller
• Aktivera programmet i MY CAR – Gå till
Inställningar Röstinställningar
Röstinstruktioner.
Röstträning
Programmet Röstträning lär Röststyrsystemet att känna igen förarens röst och uttal. Här
finns även möjlighet att skapa en andra användarprofil – en fördel om fler än en person ska
använda bilen/systemet regelbundet.
• Röstträningen startas i MY CAR – Gå där
till Inställningar Röstinställningar
Röstträning Användare 1 eller
Användare 2.
OBS
Menyalternativet Grundinställning kan
ändras till Användare 1 först efter att en
lektion av Röstträning har genomförts.
24
Röstvolym och välj
Systemets röstvolym kan även justeras med
mittkonsolens TUNE-ratt när systemet talar.
Språk
Röststyrsystemet är under ständig utveckling
och vid tryckning av denna bok fanns följande
språk tillgängliga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelska (UK)
Engelska (US)
Franska (CAN)
Franska (FRA)
Holländska
Italienska
Spanska (EU)
Spanska (US)
Svenska
Tyska
OBS
Röststyrd GPS-navigering är endast möjlig
i här listade länder. Ortnamn och adressregister är inte inlästa för övriga språk/marknader.
För att ändra språk – Gå till Inställningar
Systeminställningar Språk och välj.
De språk som ingår i Röststyrsystemet
har denna ikon i språklistan.
Språkberoende användarprofil
Röststyrsystemet förstår enbart det språk som
är inställt i Systeminställningar.
Säg att användarprofil Användare 1 är lagrad
av en svensktalande förare med systemet
inställt på Svenska. Om föraren ändrar bilens
språk till Engelska kommer användarprofil
Användare 1 inte längre att vara valbar eftersom systemet nu bara förstår och förväntar sig
Engelskt tal – istället blir alternativet
Grundinställning aktiv.
För att förbättra systemets förståelse av förarens engelska uttal är lösningen att lära och
lagra förarens engelska uttal i Användare 2
med systemet inställt på Engelska (för att ha
båda varianter tillgängliga) eller att byta ut den
svenska språkprofilen i Användare 1 mot en
engelsk.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Skriva och välja alternativ
Så här "skriver" man
Fler möjligheter
OBS
02
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
I skrivhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
Skärmvy med textfält för valfri text.
Skrivhjulet.
Detta navigationssystem använder ett "skrivhjul" för att ange specifik information, t.ex. typ
av inrättning, ort/stad, område/land, adress,
gatu- eller postnummer.
1. Markera ett textfält.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/
alternativ.
2. Tryck OK för att få fram "skrivhjulet".
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/
OK.
Numeriska tangentbordet
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med
mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
• Mer (More) + OK – alternativa tecken visas
i hjulet.
• 123 + OK – siffror visas i hjulet.
• => + OK – markören flyttas till listan på
skärmens högra sida där sedan val med
OK kan göras.
• Senaste 5 (Last 5) + OK – listar de senast
gjorda sökningarna. Markera ett av dem +
OK.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken1 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och
9. Snabba tryck på knappen flyttar/"loopar"
markören genom dessa tecken.
• Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
• Radera/ångra med EXIT.
1
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/stat/språk.
25
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Lista med alternativ
02
Lista som matchar inskrivna tecken.
Siffran 5 i bildskärmens övre högra hörn anger
att listan innehåller 5 st möjliga alternativ som
matchar de inmatade bokstäverna BEZ.
Ingen lista
En tom lista och tecknen *** i övre högra hörnets sifferfönster, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken är
fler än 1000 st – när antalet är färre visas aktuella alternativ automatiskt.
För att minska antalet alternativ i listan:
• Mata in fler tecken på textraden.
26
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
Innehåll på dvd-skivor
Dvd-skivor med uppdaterad kartdata och tillhörande utökad information utvecklas fortlöpande. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om den senaste utgåvan.
OBS
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland
kan vara nödvändig.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Kartområden
Bilens kartsystem varierar beroende av marknad. Följande huvudkartor finns att tillgå:
•
•
•
•
•
•
•
1
2
Australien & Nya Zeeland (Pacific)
Europa
•
•
•
•
•
Ryssland
Licenskod
Sydafrika
För att kunna aktivera en uppdatering måste en
licenskod först anges. Koden hämtas från
Internet.
Sydamerika
Sydostasien
Turkiet.
Vid behov av att ändra navigationssystemets
kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare
för information om tillvägagångssätt.
Uppdatering av kartdata
Vid uppdatering överförs ny information till
bilens navigationssystem med dvd-skivor. Det
görs med bilens ordinarie dvd-spelare.
OBS
•
Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.
•
Innan en uppdatering påbörjas – Läs
först igenom instruktionerna.
02
1. Öppna Internetsidan1 "Aktivera ditt navigationssystem".
2. Skriv in bilens VIN-nummer och bilägarens
e-postadress i respektive tomma skrivfält
och klicka iväg Internetsidan.
3. Notera licenskoden som därefter visas på
datorns bildskärm. Licenskoden skickas
även till den angivna e-postadressen.
Uppdatering
Gör så här för att uppdatera navigationssystemet:
1. Starta motorn.
2. Mata in den första skivan i dvd-spelaren
och följ bildskärmens anvisningar. En uppdatering är oftast fördelad på flera skivor2
– mata in skivorna i logisk/numerisk följd.
Hongkong
Japan
Kina
Vid frågor om uppdatering – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Mellanöstern
Nordamerika
Den Internetadress varifrån Licenskoden genereras är bipackad Uppdateringens dvd-skivor.
Antal skivor är marknadsberoende.
27
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall även
tillföra nya funktioner i systemet, vilka inte
finns beskrivna i denna bok.
02
Fortsätta avbruten uppdatering
3. Bildskärmen visar Ny mjukvara
hittades (New software
found) – starta uppdateringen med ett
tryck på OK. (Avbryt med EXIT).
4. Bildskärmen visar Var vänlig ange
licenskoden: – mata in licenskoden med
den numeriska knappsatsen, se sidan 19.
5. Följ bildskärmens anvisningar, vilken fortlöpande visar var i processen uppdateringen befinner sig samt ungefärlig återstående tid.
• Efter att alla dvd-skivor lästs in måste uppdateringen aktiveras. Det görs genom att
stänga av motorn och vänta 5 minuter
innan återstart. Därefter är uppdateringen
klar och navigationssystemet kan åter
användas.
28
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den
avbröts, vid nästa motorstart. Gör så här för att
återstarta en avbruten uppdatering:
• Om skivan sitter i dvd-spelaren: Starta
motorn – uppdateringen återupptas automatiskt. Följ bildskärmens anvisningar.
• Om skivan är urtagen: Starta motorn och
mata in skivan i dvd-spelaren – uppdateringen återupptas automatiskt. Följ bildskärmens anvisningar.
Vård av dvd-skivor
Hantera dvd-skivorna varsamt.
När de inte används ska de förvaras i dess förpackningar. Undvik att förvara dem i fukt, hög
temperatur, direkt solljus eller i dammig omgivning.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas. Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens
funktion.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
02
29
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
02
OBS! Bildena är schematiska – vissa detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.
30
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild över aktuell position
Röstvägledning
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka inrättningar som valts för visning, m.m.
Efter att ett resmål matats in och bilen närmar
sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande
manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta
över korsningen. Röstvägledningen upprepas
närmare korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på bildskärmen, finns på
omslagets främre insida.
Inrättningar längs motorväg – se
sidan 42.
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens
vänstra del visar en detaljerad förstoring
över nästa korsning1. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande, se
nästa avsnitt.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Även 2D- eller 3D-visning kan väljas – se
sidan 53.
Scrolläge – se sidan 33.
Kompass
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och
den vita pekar åt söder.
02
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kompass för att välja annan visning eller att
kompassen inte ska visas – se sidan 54.
För att upprepa ett meddelande:
• Tryck 2 ggr på OK-knappen.
Se även Inställningar
Vägledningsalternativ
se sidan 55.
Röstvägledning –
OBS
Röstvägledning uteblir vid pågående samtal
med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
För att välja manlig eller kvinnlig röst och språk:
• Gå till menysystemet i MY CAR – se bilens
ordinarie instruktionsbok. Även där finns
möjlighet att justera röstvolymen.
1
Denna funktion kan utökas – se sidan 56.
31
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
02
Menysystem
Genvägarna är:
I bokens respektive avsnitt presenteras samtliga där förekommande menyer och alternativ.
• Ange adress (Set address) – se även sidan
OBS
Samtliga menyer och alternativ synliga på
bildskärmen är – av olika anledningar – inte
alltid möjliga att välja:
•
Valbar – menyrad/alternativ är klar och
vit.
• Ej valbar – menyrad/alternativ är matt
och grå.
40.
• Ange inrättning (Set Point Of Interest) –
Huvudmenyn ligger längst upp i navigationssystemets menyträd.
Till huvudmenyn från kartläge
• Tryck på OK MENU-knappen.
se även sidan 41.
• Tidigare resmål (Previous destinations) –
se även sidan 44.
• Trafikinfo på resvägen (Traffic events on
route) – se även sidan 68.
•
Avbryt vägledning (Cancel guidance) –
raderar aktuell färdplan. Där finns även
alternativet Pausa vägledning, se
sidan 33.
Genvägar
Till genvägarna från kartläge
Efter ett tryck på NAV-knappen för att starta
navigationssystemet är en meny med genvägar till de oftast använda funktionerna, den första meny som möter användaren efter nästa
tryck på NAV-knappen.
• Tryck på NAV-knappen.
Huvudmeny
Till huvudmenyn från annan meny
• Tryck på NAV och sedan OK MENU.
eller
• Tryck upprepat på EXIT tills den kommer
fram.
Tillbaka till Huvudmenyn
Oavsett var bland alla menyer användaren
befinner sig nås alltid Huvudmenyn med ett
eller flera tryck på EXIT-knappen.
Tillbaka till kartan
Det finns ett enkelt sätt att snabbt få upp kartan
på skärmen igen, oavsett hur djupt ner i menysystemet användaren befinner sig:
• Håll in EXIT några sekunder.
32
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
Scrollmeny
Hårkorset
Pausa vägledning
Med ett tryck på OK MENU visas en meny för
den plats på kartan, vilken hårkorsets centrum
pekar på:
02
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning på kartan.
• Lägg till resmål (delmål) – Adderar markerad plats till resplanen.
• Inrättningar runt – Ger möjlighet att söka/
I Scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden
med mittkonsolens numeriska knappar.
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
• Tryck på en av de numeriska knapparna 0–
9.
se förekommande inrättningar runt markerad plats.
se förekommande trafikmeddelanden1
runt markerad plats.
• Information – Visar förekommande information om markerad plats.
Att scrolla
• Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att rulla kartan
i önskad riktning.
Att zooma ut/in
• Vrid på TUNE-ratten.
Pausa vägledning
• Läs trafikmeddelande – Ger möjlighet att
• Lagra plats – Ger möjlighet att lagra markerad plats i minnet. (Öppnar menyn Ange
resmål Lagrad plats Redigera – se
sidan 44).
(Pause guidance)
Med markören på Pausa vägledning + OK
MENU kan vägledningen stängas av temporärt
varefter varken visuell eller akustisk vägledning
ges – samtidigt ändras menyraden till
Återuppta vägledning. Systemets bilsymbol
fortsätter dock att visa bilens aktuella position
på kartan.
Att återuppta vägledning
• Markera Återuppta vägledning + OK
MENU.
Att komma ut ur Scrolläge
• Tryck EXIT.
1
Servicen finns ej för alla områden/marknader/stater.
33
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå 3 har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i respektive
avsnitt.
Så här är menyerna uppbyggda:
Menynivå 1
s. x
Menynivå 2
Menynivå 3
Adress
s. 40
Lagrad plats
Område:
Ange som enda resmål
Ort:
Lägg till som delmål
Gata:
Information
Nummer:
Redigera
Korsning:
Sortera på
Ange som enda resmål
Radera
Lägg till som delmål
Menynivå 4
Tidigare resmål
Information
s. 43
s. 44
Ange som enda resmål
Inrättning
Menyer och funktioner
Upprepa röstvägledning
Ange resmål
s. 31
s. 40
s. 41
Lägg till som delmål
Med namn
Information
Runt bilen
Lagra
Längs resvägen
Radera
Runt plats på kartan
Radera alla
Längs gatan
Längs motorvägen
MyPOI omkring bilen
MyPOI runt plats på kartan
Återresa
Starta vägledning
Lägg till som delmål
Redigera resplanen
Plats på kartan
34
s. 45
s. 45
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
TrafikinformationA
Latitud & Longitud
s. 45
Postnummer
s. 46
Läs trafikmeddelande
s. 66
Resvägsöversikt
s. 47
Trafikinfo på resvägen
s. 68
Resplan
s. 64
Resvägsalternativ
Resvägstyp
s. 51
02
Resvägsförslag
s. 47
Starta vägledning
Anpassa resväg
eller
Resvägsinlärning
Framförvarande trafikproblem
Återställ resvägsinlärning
Lägg till fler delmål
Undvikta trafikproblem
Redigera resplanen
s. 68
Undvik
s. 48
Nuvarande position
s. 50
Nästa resmål
s. 48
Inställningar
s. 51
Resvägsanvisningar
s. 49
Karta över hela resvägen
s. 49
TrafikinformationA
s. 51
Trafikmeddelande
Karta över kvarvarande
resväg
Starta demo
s. 49
s. 60
eller
Avsluta demo
``
35
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
Kartalternativ
02
s. 53
s. 55
Kartfärger
Röstvägledning
Radera all användarinformation
Visa tvåkartsläge
Röstvolym
Pausa vägledning
Inställningar för enkartsläge
Gatunamn i röstvägledning
Inställningar för högerkarta
Turn-by-turn navigation*
Inställningar för vänsterkarta
Inrättning på karta
Vägledningsalternativ
eller
A
B
Format på ankomsttiden
Visa korsningskarta i
andra källor
MyPOI upplysning
Kompass
GPS-information
Visa nuvarande vägnamn
Kartversion:
Visa rådande hastighetsbegränsningB
36
Systeminformation
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
s. 33
Återuppta vägledning
Visa helskärmskarta
Inrättning på karta
s. 58
s. 56
Status på kartnedladdning
Importera/redigera MyPOI
s. 57
Återställ navigationsinställningarna
s. 58
Finns ej i alla områden/marknader/stater.
Ej i bil med Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign
Information).
02 Lär känna ditt navigationssystem
02
37
Ange resmål............................................................................................
Resplan...................................................................................................
Nuvarande position.................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
40
47
50
51
60
PLANERA DIN RESA
03 Planera din resa
Ange resmål
Adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad och
påbörja resan – det leder fram till ortens/stadens centrum.
1. Med föregående bilds vy på bildskärmen –
Tryck OK för att aktivera det förvalda skrivfältet.
Om ett resmåls latitud och longitud är kända
kan dessa anges.
2. Skriv in gatans namn på Gata: (Street) med
"skrivhjulet" ( se sidan 25) eller mittkonsolens numeriska knappsats och välj sedan
önskad Ort: (City).
Se sidan 25 för information om hur skrivtecken
skrivs/matas in i systemets olika textfält.
03
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
3. Eller Ort: (City) + OK och börja med att
ange den.
Följande sökkriterier kan användas:
• Område: (Area) – Ange ett land.
• Ort: (City) – Ange en ort/stad.
• Postnummer: – Under Ort: kan även sökning på postnummer ske.
Ort eller gata
• Gata: (Street) – Ange gatuadressen.
• Nummer: (Number) – Välj ett av gatans
husnummer.
• Korsning: (Junction) – Välj resmål utifrån
där två gator/vägar korsas.
• Ange som enda resmål (Set single
Ange resmål
destination) – Raderar eventuella mål i
resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.
Adress
(Set destination > Address)
Det finns flera olika sätt att programmera ett
resmål.
Markören ställer sig först på Gata (Street).
Så här söks ett resmål fram:
• Lägg till som delmål (Add as waypoint) –
Markera + OK för att addera adressen till
resplanen.
• Information (Information) – Markera +
OK för att se information om det valda resmålet.
40
03 Planera din resa
Ange resmål
Mer om Information
Inrättningar
Alla sökningar går till på det sätt som beskrivs
i det tidigare avsnittet Ort eller gata:
1. Ange Område: (Area)/Ort: (City)/Typ:
(Type)/Namn: (Name).
2. Välj sedan Ange som enda resmål (Set
single destination), Lägg till som delmål
(Add as waypoint) eller Information
(Information) + OK.
03
Med namn
Markera en adress/gata + OK – sedan kan följande väljas:
• Karta (Map) – Visar var på kartan platsen
finns – ibland med kompletterande information.
• Ring
upp1
(Call) – Ringer upp inrättningen
om ett telefonnummer finns angivet.
• Rel. inrättning (Related POI) – Listar
inrättningar knutna till aktuell/markerad
inrättning.
• Parkering runt (Parking nearby) – Listar
förekommande parkeringsplatser runt vald
plats, med avstånd.
1
Ange resmål
Inrättning
(Set destination > Point of interest – POI)
Systemet innehåller ett stort antal sökbara
inrättningar vilka kan anges som resmål. Listan
på önskade inrättningar kan kortas ner genom
att specificera vilken/vilka inrättning/-ar den
aktuella sökningen avser:
• Välj Typ: (Type) och specificera vilka inrättningar som ska omfattas av sökningen (det
är samma tillvägagångssätt som beskrivs
på sidan 54).
För att välja vilka inrättningar som permanent
ska synas på kartan, gå till menyn
Inställningar Inrättning på karta – se
sidan 54.
Med namn (By name)
Förutom att söka på huvudgrupp, t.ex Restaurang kan även företagsnamnet på inrättningen
användas, t.ex. "Peppes bodega". Förfarandet
är samma som vid sökning på Adress, se
sidan 40.
Vid sökning på Namn: med t.ex. "London Airport" kommer samtliga kombinationer med
Kräver ansluten mobiltelefon.
``
41
03 Planera din resa
Ange resmål
"London" att visas då "Lo" matats in. Ju mer
specifik sökning, desto färre svarsalternativ
och därmed enklare att välja.
03
En sökning med "Lo" ger även svarsalternativ
som t.ex. "Restaurant Lou Trivalou" eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
Sökning av inrättning avser området utmed
den upprättade resplanen.
Längs motorvägen
Runt plats på kartan
Runt plats på kartan (Around point on map)
Sökning av inrättning görs med Scrollfunktionens hårkors – se sidan 33.
• Scrollkartan visas – Placera hårkorset på
OBS
Det finns underkategorier för restauranger
för att förenkla sökningen.
önskad plats + OK
Längs gatan
Längs motorvägen (Along the motorway)
Denna sökning listar inrättningar lätta att nå
från motorvägen, t.ex. servicestationer utmed
motorvägen eller vid avfarter.
Runt bilen
Runt bilen (Near the car)
Sökning av inrättning avser området runt bilens
aktuella position.
OBS
Längs resvägen
Bilen måste befinna sig på aktuell motorväg
för att listan ska kunna presenteras.
Längs gatan (Along the street)
Sökning av inrättning avser området utmed en
specifik gata/väg.
Längs resvägen (Along the route)
42
03 Planera din resa
Ange resmål
My POI runt bilen
My POI runt plats på kartan
Lagrad plats
03
MyPOI omkring bilen (My POI near the car)
Med denna funktion kan inrättningar som
användaren själv lagt in i systemet – My POI2 –
sökas i området runt bilens aktuella position.
Sökningen görs inom en radie av ca 32 km.
OBS
My POI-ikoner visas på kartan fr.o.m. skala
"1,0 km" och lägre.
MyPOI runt plats på kartan (My POI around
point on map)
Här söks inrättningar som användaren själv
lagt in i systemet – My POI2 – runt markörens
läge på kartan. Sökningen görs inom en radie
av ca 32 km.
Sökning utförs med Scrollfunktionens hårkors
– se sidan 33.
• Scrollkartan visas – Placera hårkorset på
önskad My POI + OK
Ange resmål
Lagrad plats
(Set destination > Stored location)
Föraren kan lagra ett stort antal egna platser i
systemet. Med dem kan sedan en resplan
snabbt upprättas/kompletteras.
Att lagra en plats
För att lagra en valfri plats:
1. Använd Scrollfunktionen (se sidan 33) och
markera den plats som ska lagras.
2. Tryck OK för att få fram "hårkorsets" meny.
3. Markera Lagra plats + OK – platsen är nu
lagrad och finns i listan Lagrad plats.
Markera en lagrad plats i listan + OK och välj
mellan följande alternativ/rubriker:
2
För information om hur egna inrättningar (My POI) adderas till kartdatabasen – se sidan 57.
43
03 Planera din resa
Ange resmål
Ange som enda resmål
Ange som enda resmål (Set single
03
Redigera (Edit)
destination)
Öppnar markerad "Lagrad plats" och ger möjlighet att ändra/uppdatera följande:
Detta val raderar eventuella tidigare mål i
resplanen och startar vägledningen på kartan.
• Namn (Name) – Skriv/mata in valfritt namn
Lägg till delmål
Lägg till som delmål (Add as waypoint)
• Ikon (Icon) – Välj den symbol som ska
Öppnar samma fönster som för Ange resmål
Adress Lägg till som delmål – se
sidan 47.
på platsen.
representera aktuell plats.
• Adress (Address) – Öppnar kartan för att
• Raderar markerad lagrad plats.
Tidigare resmål
justera platsens geografiska läge.
nummer.
• Redigera röstmärke (Edit voice tag) –
Öppnar samma fönster som för Ange resmål
Adress Lägg till som delmål
Information – se sidan 41.
• Visa namn på kartan (Show name on
Redigera
• Lagra (Store) – Utförda justeringar lagras
Spela in eget ljud3. Följ instruktionerna på
bildskärmen.
map) – Bocka av om platsens namn inte
ska synas på kartan.
med OK.
Sortera på
Sortera på (Sort by)
Välj om listans lagrade platser ska sorteras
efter:
• Namn
• Ikon
44
Radera
Radera (Delete)
• Tel: (Phone) – Skriv/mata in ett telefon-
Information
Information (Information)
3
• Avstånd
• Kronologisk
Endast i kombination med ljudanläggning "High Performance" eller "Premium".
Ange resmål
Tidigare resmål
(Set destination > Previous destination)
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem och välj sedan mellan:
• Ange som enda resmål (Set single
destination)
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
03 Planera din resa
Ange resmål
• Information (Information)
• Lagra (Store) – se mer om detta alternativ
efter nästa bild.
• Radera (Delete)
• Radera alla (Delete all).
Återresa
Sökning via Latitud/Longitud
Återresa (Return trip)
Vägleder tillbaka till resplanens startpunkt. Kan
väljas var/när som helst i resplanen.
Sökning via plats på karta
03
Ange resmål
Latitud & Longitud
(Set destination > Latitude & Longitude)
Välj resmål med GPS-koordinater:
Alternativet Lagra ger denna Redigera-meny.
Menyvalet Lagra (Store) leder till samma Redigera-meny som för Lagrad plats Redigera.
Ange resmål
Plats på kartan
För mer information – se sidan 43.
(Set destination > Select on map)
• För att komplettera/ändra informationen
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
för ett resmål – Markera Lagra (Store) +
OK.
• Vrid TUNE för att ändra skalan.
1. Flytta hårkorset med mittkonsolens numeriska knappar: [6 MNO] flyttar åt höger,
[8 TUV] flyttar neråt, etc – se sidan 33.
2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
1. Placera markören på det tecken som ska
ändras och tryck OK – teckenfönstret blir
“aktivt”.
2. Skriv/mata in en siffra med mittkonsolens
numeriska knappar (eller vrid på TUNE) –
avsluta med OK eller ställ markören på
nästa tecken – föregående teckenfönster
blir “avaktiverat”.
3. Flytta markören till nästa teckenplats som
ska ändras och upprepa.
4. Med markören i de båda fönstren längst till
höger skrivs (eller vrid på TUNE) bokstä-
``
45
03 Planera din resa
Ange resmål
verna för väderstrecken – N = 6, S = 7, W
= 9 och E = 3.
1. Markera Postnummer: (Postcode) + OK
för att få fram “skrivhjulet”.
5. Då båda koordinater är inskrivna – markera
Lägg till som delmål + OK för att addera
platsen till resplanen.
03
Lägg till i resplanen
Lägg till som delmål (Add to itinerary)
Adderar de valda koordinaternas plats på kartan till resplanen.
Information
Information (Information)
Visar förekommande information om platsen.
Postnummer
2. Välj tecken med TUNE-ratten och skriv/
mata in dem med ett tryck på OK. (Eller
skriv/mata in tecken med mittkonsolens
numeriska knappar – se sidan 25).
OBS
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
Postnummer (Postcode)
Sök resmål med postnummer:
46
03 Planera din resa
Resplan
Menyöversikt
Lägg upp en resplan
Starta vägledning
03
Resultat med "Resvägsförslag 3" ibockad.
Resvägsöversikt
Resvägsöversikt
Resplan
(Route details)
(Route details > Itinerary)
Systemet hanterar en resplan (Itinerary) åt
gången med maximalt 8 stycken delmål.
Lägg upp en resplan med flera stopp för att
slippa ange resmål efter resmål under resans
gång.
Det först angivna resmålet blir resans Slutmål
– efterföljande inmatade resmål blir Delmål.
OBS
Senast adderade resmål blir alltid Delmål-1
– tidigare Delmål höjs upp ett steg: “Gamla”
Delmål-1 blir alltså Delmål-2, etc.
Önskas en annan ordning – Gå till
Resvägsöversikt
Resplan, Markera ett
Flytta i lista.
delmål och
Upp till 8 st delmål och ett slutmål kan anges.
(Start route guidance)
Markör på Starta vägledning + OK aktiverar
aktuell resplan.
Om visning av 3 alternativa färdplaner är förvalt
får föraren välja ett av dem, se menyn
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägsförslag, sidan 52.
Lägg till som delmål
(Add another waypoint)
Adderar ett delmål. Ger samma meny som i
"Ange resmål" – se sidan 40.
Redigera resplan
(Edit itinerary)
Ger alternativen:
47
03 Planera din resa
Resplan
• Rensa resplan – raderar aktuell resplan.
• Resvägsalternativ – öppnar en genväg till
Inställningar
sidan 51.
Resvägsalternativ – se
jas med OK, se mer om Scrollfunktionen
sidan 33.
Nästa resmål
• Lagra (Store) – öppnar menyn Ange
resmål Lagrad plats
sidan se sidan 44).
Redigera – se
Delmål i resplan
03
Undvik
Resvägsöversikt
Nästa resmål
(Route details > Next destination)
Genom att markera delmål + OK kan varje delmål i resplanen uppdateras.
• Information (Information) – Utförligt namn
och adress samt Latitud och Longitud.
Vidare kan inrättningen Ringas upp och
eventuellt förekommande Inrättningar runt
platsen och Parkeringsplatser i närheten
kan ses.
• Radera (Delete) – tar bort delmålet.
• Flytta i lista (Move in list) – ändrar turordningen i resplanen.
• Justera på kartan (Adjust on map) – visar
platsen på kartan med ett hårkors. En
annan plats kan där scrollas fram och väl-
48
Resvägsöversikt
Undvik
(Route details > Avoid)
Här kan en sträcka i resplanen väljas bort. De
alternativa avstånden räknas från bilens aktuella position. Systemet väljer då annan resväg.
• Markera önskat alternativ + OK.
Visar nästa delmåls läge på kartan, namn,
adress, beräknad ankomsttid och avståndet
dit. Ger även alternativen:
03 Planera din resa
Resplan
• Radera (Delete) – tar bort aktuellt delmål
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 33.
och visar nästa.
• Karta (Map) – visar plats på kartan i Scrollmenyn, se sidan 33.
Karta över kvarvarande resväg
• >> – stegar till nästa delmål i resplanen, i
Resvägsöversikt Karta över
kvarvarande resväg
en loop.
• Ring (Call) – ringer upp inrättningen om så
är möjligt.
03
(Route details > Map of remaining route)
Resvägsanvisningar
Här listas resplanens vägledningspunkter.
Karta över hela resvägen
Visar skärmbild liknande den i föregående
avsnitt, men här endast med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella
position.
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 33.
Resvägsöversikt
Resvägsanvisningar
(Route details > Route instructions)
Resvägsöversikt
resvägen
Karta över hela
(Route details > Map of entire route)
Här visas hela resplanen – nerskalad för att
rymmas på bildskärmen.
49
03 Planera din resa
Nuvarande position
Var är jag?
03
Nuvarande position
(Current position)
Visar en kartbild med bilens aktuella position
samt information om platsen, t.ex. namn och
koordinater.
50
03 Planera din resa
Inställningar
Trafikinformation
Trafikmeddelande (Traffic message)
(Settings > Route options)
Här kan viss sortering av trafikmeddelanden
göras:
Resvägstyp
• Alla (All) – samtliga rapporterade trafikhinder visas.
• Allvarliga – innebär t.ex. avstängd väg
03
pga. av olycka eller annat större/långvarigt
hinder.
• Inga – visning av trafikproblem är
avstängd.
Inställningar
Trafikinformation
(Settings > Traffic information)
Ytterligare inställningar som berör trafikinformation kan göras, förutom de som beskrivs här
– se sidan 68.
OBS
Denna inställning påverkar beräkning av
resväg.
Resvägstyp (Route type)
Här kan olika typer av resplan väljas:
• Snabb (Fast) – kortast möjliga restid prioResvägsalternativ
Trafikmeddelande
riteras
• Kort – kortast möjliga vägsträcka prioriteras
• Enkel – minsta möjliga antal korsningar
och liknande trafiksystem prioriteras.
Inställningar
Resvägsalternativ
51
03 Planera din resa
Inställningar
Resvägsförslag
Anpassa resväg
• Undvik overifierade vägar
• Undvik landsgränser
OBS
•
Om en resplan är upplagd när dessa val
görs, kan viss fördröjning ske efter att
ett alternativ bockats i/avbockats eftersom resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är
bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
03
Resvägsförslag (Route proposals)
Anpassa resväg (Customise route)
Vid kommandot Starta vägledning kan det
finnas flera likartade lämpliga alternativ. Välj
här om föraren ska tillfrågas i de fall det finns
flera alternativ att välja mellan:
Här ges möjlighet att välja bort vissa trafikinslag. Bocka i för att undvika följande inslag1
längs resvägen:
Resvägsinlärning
Resvägsinlärning (Route learning)
•
•
•
•
Grundförutsättning är en lagd resplan. Om föraren avviker från resplanen och tar en annan
väg till till slutmålet än den systemet rekommenderade, memorerar systemet förarens
vägval.
• Välj 1 om navigationssystemet ska välja
det lämpligaste alternativet.
• Välj 3 om föraren ska kunna välja mellan
maximalt 3 st förslag.
Se mer information sidan 47.
Undvik motorvägar (Avoid motorways)
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
Undvik färjor (Avoid ferries)
Undvik zoner med trängselavgifter
(Avoid congestion charging zones)
• Undvik tunnlar (Avoid tunnels)
• Undvik tidsbegränsade vägar (Avoid
time-restricted roads)
• Undvik säsongsbegränsade vägar
(Avoid season-restricted roads)
• Undvik biltåg
1
52
Möjliga alternativ varierar beroende av marknad/område/stat.
Används samma resplan ytterligare 2 gånger
och föraren upprepar sitt vägval kommer
systemet att istället visa den väg som föraren
valt.
Ibockad ruta medför att en vägsträcka som
körts 3 gånger lagras som resplan istället för
den ursprungliga resplanen.
03 Planera din resa
Inställningar
Återställ resvägsinlärning
Återställ resvägsinlärning (Reset route
learning)
Raderar körhistorik.
(Settings > Map options)
Visa tvåkartsläge
Kartfärger
Kartfärger (Map colors)
Välj mellan:
• Automatisk – en ljussensor känner om det
Kartalternativ
03
är dag eller natt.
• Dag (Day i föregående bild)
• Natt
Inställningar för enkartsläge
Inställningar för enkartsläge (Single map
Visa tvåkartsläge (Show dual map mode)
settings)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Norr.
Norr – kartan visas med Norr alltid uppåt på
bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella
väderstreck på skärmen.
Färdriktning – bilsymbolen är i centrum och
pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden
roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen
svänger.
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
2D – bilsymbol och kartbild ses rätvinkligt rakt
uppifrån.
Inställningar
2
Kartalternativ
3D2
– bilsymbol och kartbild ses snett från
sidan/uppifrån.
Bildskärmen kan visa kartan över hela bildytan
eller samma kartvy i 2 olika skalor på vardera
vänster- och högerhalvan.
Välj genom att bocka i rutan vid Visa
tvåkartsläge + OK och EXIT.
Enbart om Kartriktning > Färdriktning är vald.
``
53
03 Planera din resa
Inställningar
Justera kartskala i 2-kartsläge
För att se de båda kartorna med olika kartskala
kan det justeras individuellt, så här:
kant på skärmen med information om t.ex.
kupétemperatur.
Kompass
Kompass (Compass)
Inrättning på karta
Välj vilken typ av kompass som ska synas på
kartbilden:
1. Utgå från kartvisningsläge. Vrid TUNEratten åt vänster eller höger – ena skärmhalvan får en färgad ram.
03
• Grafisk (Graphic)
• Text – kompassriktning (uppåt på bild-
2. Tryck OK – markerad skärmhalva är nu
"aktiv".
skärmen) anges med en bokstav, t.ex. N
för "Norr".
3. Vrid TUNE-ratten för att justera skalan.
• Ingen.
4. Tryck OK igen – klart, skärmhalvan är
"deaktiverad".
Inställningar för vänsterkarta
Inställningar för vänsterkarta (Left map
settings)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Norr.
Visa nuvarande vägnamn
Inrättning på karta (POI on map)
Bocka i önskat alternativ för hur inrättningar
ska visas på kartan:
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
• Alla (All) – samtliga förekommande inrätt-
Inställningar för högerkarta
Inställningar för högerkarta (Right map
• Ingen – inga inrättningar visas.
• Valda – En meny med samtliga förekom-
settings)
Samma som för vänsterkartan – se föregående
avsnitt.
Visa helskärmskarta
Markören på Visa helskärmskarta (Show fullscreen map) + OK bockar för funktionen som
visar kartbilden över hela bildskärmen. Därmed
försvinner informationsfälten i neder- och över-
54
Se mer information om kompassen på sidan
31.
ningar visas.
mande inrättningar visas: Bocka i för de
inrättningar som önskas synas på kartan.
OBS
Om en POI-kategori med många symboler
på kartan väljs bort/släcks, kan fler POI från
andra kategorier visas/ses på skärmen.
Möjliga inrättningar finns listade på sidan 72.
Markören på Visa nuvarande vägnamn
(Show current road name) + OK bockar för
funktionen som visar namnet i bildskärmens
underkant på den gata/väg bilen befinner sig.
Visa rådande hastighetsbegränsning
03 Planera din resa
Inställningar
Markören på Visa rådande
hastighetsbegränsning (Show speed limits)
+ OK bockar för funktionen som visar en trafiktavla med aktuell högsta tillåtna hastighet i
bildskärmens övre högra hörn.
Vägledningsalternativ
Om röstvägledning önskas – bocka i alternativet Röstvägledning. Se mer information på
sidan 31.
Röstvolym
Röstvolym (Voice output volume)
Bil med Trafikskyltsinformation – RSI
Alternativet visar en volymkontroll på skärmen
att justera Röstvägledningens volym med.
03
• Justera med TUNE-ratten + OK.
Se mer information på sidan 17.
Inställningar
Vägledningsalternativ
(Settings > Route guidance options)
Gatunamn i röstvägledning3
Markören på Gatunamn i röstvägledning
(Street names in voice guidance) + OK bockar
för funktionen som gör att röstvägledningens
information om avstånd och riktning kompletteras med även uttalade namn på gator och
vägar.
Bil med funktion för identifiering av trafikskyltar
(Road Sign Information) visar rådande hastighetsbegränsning endast på instrumentpanelen
– möjligheten att välja visning av hastighetsbegränsning på kartbilden finns inte i dessa bilar.
Se bilens ordinarie instruktionsbok för mer
information om RSI.
Röstvägledning
Röstvägledning (Voice guidance)
3
Vissa marknader och språk.
``
55
03 Planera din resa
Inställningar
Navigering med Turn-by-turn4
Visa korsningskarta i annat program
(Settings > System information)
Navigationssystemet kan jobba i bakgrunden
samtidigt med att bildskärmen visar en annan
programkälla, t.ex. Radio eller Telefon.
GPS-information
Markören på Visa korsningskarta i andra
källor (Always show intersection map) + OK
bockar för funktionen som visar detaljerade
korsningskartor på halva bildskärmen även då
andra källor/program används – se sidan 31.
03
Larm för My POI
Markören på Turn-by-turn navigation + OK
bockar för funktionen som gör att nästa manöver i färdplanen, samt avståndet dit, visas på
instrumentpanelen.
Markören på MyPOI upplysning (My POI
Alert) + OK bockar för funktionen som gör att
ett förvalt varningsljud larmar, då bilen närmar
sig en My POI-position – se sidan 57.
Systeminformation
format)
position)
• ETA (Estimated Time of Arrival) – visar
beräknad ankomsttid
• RTA (Remaining Time of Arrival) – visar
kvarvarande restid.
Inställningar
56
received satellites)
• Höjd över havet: (Altitude)
• Geografiskt namn på aktuell position.
Välj den tid som ska visas på skärmen:
Endast V40 med instrumentpanel "Digital".
Skärmen visar:
• Antal mottagna satelliter: (Number of
• Mottagen position (Received position)
• Position på kartan (Map matched
Format på ankomsttiden
Format på ankomsttiden (Time of arrival
4
GPS-information (GPS information)
Systeminformation
03 Planera din resa
Inställningar
Kartversion
Importera/Redigera My POI
Kartversion: (Map version)
Skärmen visar:
• Mjukvaruversion: (Software version)
• Kartversion: (Map version)
• Kartmarknad: (Map market).
Status på kartnedladdning
Status på kartnedladdning (Map loading
progress)
Vid uppdatering av kartdatabasen visas här var
i processen uppdateringen befinner sig. Se
mer information sidan 27.
Inställningar
MyPOI
Importera/redigera
(Settings > Import/Edit My POI)
Många företag erbjuder POI-filer på sina Internetsidor. Med denna funktion kan användaren
komplettera Volvos kartdatabas med inrättningar från andra leverantörer.
OBS
•
Att komplettera kartdatabasen med
POI-filer kräver viss datorvana!
•
Filformat för POI-filer och hur filerna
hämtas från Internet bestäms av
respektive tillverkare/distributör. Därför
finns ingen standardiserad process för
att ladda ner POI-filer från Internet – och
av den anledningen kan denna instruktionsbok inte visa en exakt steg-försteg-beskrivning.
•
03
Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.
För att visa principen hur nedladdning av en
POI-fil från Internet kan gå till, följer här ett
enkelt exempel med det fiktiva företaget "Varuhus" och dess butiker:
1. Gå till företagets sida på Internet och sök
fram platsen med dess POI-fil.
2. Välj en POI-fil med format "gpx" och ladda
ner den till datorn – om det formatet inte
finns måste POI-filen konverteras till gpxformat5 efter nedladdningen.
3. Lägg in POI-filen "Varuhus.gpx" på ett
USB-minne.
4. Sätt därefter USB-minnet i bilens USButtag (under tunnelkonsolens armstöd/
5
På Internet finns fria konverteringsprogram att ladda ner.
57
03 Planera din resa
Inställningar
lucka) och sök fram Inställningar
Importera/redigera MyPOI i menysystemet.
5. Välj Importera + OK och följ anvisningarna
på bildskärmen.
03
När importen är klar kan några inställningar
göras för den nya My POI-gruppen "Varuhus":
• namnet kan ändras
• kartbildens My POI-ikon kan bytas ut (om
en ikon är inkluderad i den importerade
POI-filen blir den automatiskt förvald)
• ett av 3 ljud kan väljas (för att få en varning
Kartdatabasen kan kompletteras med 100 st
My POI-grupper eller 50 000 st My POI-platser
i format GPX 1.1.
OBS
Förutom alla varianter av POI-filer som kan
hämtas från Internet kan även Volvo erbjuda
kompletteringsfiler för vissa marknader –
kontakta närmaste Volvo-återförsäljare för
information om eventuellt möjliga alternativ.
Menyvalet Inställningar Återställ
navigationsinställningarna + OK ger en
skärmbild med frågan Återställa alla
navigationsinställningar? (Reset all
navigation settings?), Fortsätt med OK
Ångra med EXIT (Continue with OK – Cancel
with EXIT) – tryck OK för att återställa inställningarna till fabriksvärden eller ångra med
EXIT.
Radera all användarinformation
Återställ navigationsinställningarna
då bilen närmar sig My POI-ikonen – se
sidan 56)
• välj om My POI-ikonen ska visas på kartan
eller inte.
Då alla val är gjorda markeras Lagra + OK och
därefter är det klart eller en ny POI-grupp kan
importeras/redigeras.
Alla adderade inrättningar hamnar under rubriken "My POI".
OBS
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se www.volvocars.com/navi.
58
Inställningar Återställ
navigationsinställningarna
(Settings > Reset navigation settings)
Denna funktion återställer systemet till fabriksinställningarna.
Inställningar Radera all
användarinformation
(Settings > Delete all user data)
Menyvalet Inställningar Radera all
användarinformation+ OK ger en skärmbild
med frågan Vill du radera all användardata
för navigation? (Do you want to delete all
03 Planera din resa
Inställningar
navigation user data?), Fortsätt med OK
Ångra med EXIT (Confirm with OK – Cancel
with EXIT) – tryck OK för att radera eller ångra
med EXIT.
Följande inställningar raderas med OK:
•
•
•
•
•
samtliga lagrade platser
03
historik för Senaste 5
tidigare resmål
resvägsinlärning
ändrade fabriksinställningar.
59
03 Planera din resa
Simulering
Starta demo
03
Resvägsöversikt
Starta demo
(Route details > Start demo)
Här simuleras den körning som angivits i
resplanen.
Systemet visar hur körningen till resplanens
angivna resmål kommer att utföras.
För att avsluta demo-körningen:
• Det tidigare menyalternativet Starta
demo har växlat till Avsluta demo – Markera det + OK.
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
60
03 Planera din resa
03
61
62
G000000
Allmänt.................................................................................................... 64
Läs informationen................................................................................... 66
Hantera trafikproblem............................................................................. 68
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Trafiksymboler på kartan
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras – även om inget resmål är angivet.
Trafik med störning
Hur trafikinformationen ska presenteras kan
ställas in och ändras i Inställningar, se
sidan 51.
Trafik med störning i båda körriktningar
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
Utbredning
Markeringens färg
OBS
04
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Symbol för trafikmeddelande/-problem.
När minst ett trafikmeddelande finns längs
resplanens väg, visas en TMC1-symbol i kartans övre vänstra hörn.
Med scrollfunktionen (se sidan 33) kan trafikproblemet bläddras fram för att se dess exakta
position och karaktär.
Färgen på pilar, linjer och ramar anger graden
av störning:
Svart
Avstängd väg
Röd
Stillastående trafik
Orange
Långsam trafik
Gul
Allmän information
Plats på kartan
Trafikproblem markeras med pilar, linjer och
ramar:
1
2
64
Traffic Message Channel
Kartsymboler kan variera mellan olika marknader/stater.
Typ av trafikstörning
Här visas exempel på kartsymboler2 som kan
markera olika störningar i trafiken:
04 Trafikinformation
Allmänt
Utbredning
Olycka
Mötande trafik
Trafikomledning
Information
04
Avsmalnande väg
Parkeringsinformation
Trafikstockning
Vissa trafikmeddelanden innehåller även information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km visas – förutom symbolen för trafikmeddelande – en linje, med
samma färg som riktningspilen, längs berörd
väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
Storlek på område för trafikinformation
Vägarbete
Halt väglag
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto mer information kan exponeras.
Annan fara
Avstängd väg
65
04 Trafikinformation
Läs informationen
04
Meddelande
Trafikinformation
Exempel på, med pilar, markerade trafikproblem
och dess utbredning.
Huvudmeny.
Då hårkorset placeras över ett trafikproblem (markeras med en pil utmed
vägen) visas en blinkande ram med en
trafikstörningssymbol (t.ex. Halt väglag) på
kartan.
Trafikinformation (Traffic information)
Läs trafikmeddelande
1. Scrolla hårkorset till den trafikhändelse
(färgad linje/pil parallellt med berörd vägsträcka) som det önskas information om –
ett trafikmärke med ram börjar blinka ute
på kartan.
2. Tryck OK – Därefter visas information liknande denna:
För att ta del av den symbolens trafikinformation:
• Tryck OK och välj Trafikinformation +
OK.
Läs trafikmeddelande (Read traffic message)
Med markören på Läs trafikmeddelande +
OK visas följande vy:
66
Till den symbolen är detaljerad information om
trafikproblemet knuten och i den mån uppgifter
finns tillgängliga visas även:
04 Trafikinformation
Läs informationen
• varaktighet
• begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
• berörda vägar.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets
ram, visas först problemet närmast hårkorsets
centrum efter ett OK-tryck.
Bildskärmens övre del kan visa t.ex. "2/5" vilket innebär att aktuell information är nummer 2
av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset –
resterande meddelanden kan bläddras fram
med korta tryck på OK.
04
• Återgå till kartvisning med EXIT.
67
04 Trafikinformation
Hantera trafikproblem
Att undvika trafikproblem
Framförvarande trafikproblem
Trafikinfo på resvägen (Traffic events along
route)
Systemet beräknar sedan en resväg som leder
förbi ibockade trafikstörningar.
Detta är samma menyrad som i föregående
avsnitt, men med en aktiverad resplan – menyraden lyder nu istället Trafikinfo på
resvägen. Systemet kan här fås att leda förbi
trafikstörningen på en annan väg.
För att få detaljerad information om ett listat
trafikproblem:
Ett OK-tryck på markerad menyrad listar trafikproblem utmed resvägen:
• Välj/markera ett trafikproblem + # INFO –
information om trafikproblemet visas.
Undvikta trafikproblem
04
Menyrad 2 utan lagd resplan.
Framförvarande trafikproblem (Traffic
events ahead)
Ett OK-tryck på Framförvarande
trafikproblem listar aktuella trafikproblem.
Lista med 1 st störning på resplanens rutt.
Undvikta trafikproblem (Avoided traffic
events)
Föraren kan undvika trafikproblem genom att
låta systemet välja en annan väg. Gör så här:
Här listas ibockade trafikproblem från föregående avsnitt.
Trafikproblem längs resvägen
1. Välj/markera det trafikhinder som ska undvikas + OK – trafikproblemet bockas i.
2. Om fler hinder önskas undvikas – bocka
även i dessa. Maximalt 15 st kan väljas.
3. Markera därefter Beräkna ny resväg
(Calculate new route) + OK.
Menyrad 2 med lagd resplan.
68
04 Trafikinformation
Hantera trafikproblem
Lista med 1 st redigerbart trafikproblem.
Följande kan göras:
• Rensa alla (Clear all) – avbockar samtliga
trafikproblem.
• Välj/markera ett av trafikproblemen + OK –
Detaljerad information – återgå till menyn med
EXIT.
04
• Återgå till kartvisning med EXIT eller välj
Beräkna ny resväg (Calculate new route)
+ OK – resplanen justeras med hänsyn till
gjorda förändringar.
trafikproblemet avbockas.
• Välj/markera ett av trafikproblemen +
# INFO – detaljerad information med kartbild visas på bildskärmen, se exempel på
nästa bild:
69
Inrättningar.............................................................................................. 72
70
SYMBOLER PÅ KARTAN
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Precisera vilka inrättningar som ska visas på
kartan eller välj att Alla eller Ingen ska visas –
se sidan 54.
•
•
Förbockade inrättningar visas på kartan.
05
Inställningar Kartalternativ
Inrättning på karta Valda
OBS
Volvoåterförsäljare
Symbol för en inrättning och antalet
inrättningar kan variera mellan olika länder.
Parkering
I samband med uppdatering av kartdata
kan nya symboler tillkomma och andra
kan försvinna – under Inställningar i
menysystemet kan samtliga inrättningars symboler för aktuellt kartsystem alltid bläddras fram.
Här visas exempel på symboler för olika inrättningar – de är här grupperade efter samhällsfunktion:
Parkeringshus
Parkering, stora fordon
Turistinformation
Historiskt monument
Turistattraktion
Bensinstation
Ishall
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Bensinstation med CNG (biogas)
Sportanläggning
Gör så här:
Bensinstation med LPG (gasol)
Motionsanläggning
Biltvätt
Skidanläggning
Bilverkstad
Biograf
Biluthyrning
Nöjespark
• Välj/markera inrättning med TUNE-ratten –
bocka för/avbocka med OK och avsluta
med EXIT.
För att inte göra kartbilden svårläslig är antalet
inrättningar, som kan ses samtidigt på skärmen, begränsat – att zooma in ett område ger
möjlighet att se flera inrättningar.
Motorsportanläggning
72
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Djurpark
Rastplats
Opera
Campingplats
Centrum
Stadskärna
Polisstation
Teater
Hotell
Bar
Brandstation
Nattklubb
Konferensanläggning
Restaurang
Mässområde
Järnvägsstation
Restaurang
Bibliotek
Sjukhus
Pendeltågstation
Apotek
Restaurang, kinesisk
Flygplats
Restaurang, havsrätter
Busstation
Snabbmat
Färja
Post
Kafé
Marina
Daghem
Småbåtshamn
Skola
Bank
05
Bankomat
Köpcenter
Kommunal byggnad
Kemtvätt
Myndighet
Högskola
Kiosk
Universitet
Frisör
73
Vanliga frågor.......................................................................................... 76
EULA - Licensavtal.................................................................................. 78
Upphovsrätt............................................................................................ 80
74
FRÅGOR OCH SVAR
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med
en noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
76
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till 5 minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
mellan sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt
rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag under långsam körning, på en lämplig
plats.
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – en Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
De förväntade menyalternativen uteblir
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återställ navigationsinställningarna för att
återgå till de inställningar som var gjorda från
början.
Om det inte skulle hjälpa – välj Radera all
användarinformation.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer jag
tänker resa igenom – Hur gör jag enklast
en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med närmaste Volvoåterförsäljare då det
gäller uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Se Inställningar Systeminformation
Kartversion: för att få information om version
och vilket geografiskt område som täcks.
06
77
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
78
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data,
alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
79
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Spain
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 – 2012 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
80
Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DN-NS-020 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
06 Frågor och svar
06
81
07 Index
A
D
Adress
mata in.................................................. 40
Delmål........................................................ 48
Demo......................................................... 60
Aktivering av systemet................................. 8
H
Dvd-skiva
byte....................................................... 27
vård....................................................... 28
Huvudenhet
placering............................................... 17
Aktuell position på kartan.......................... 50
Akustisk signal
Lagrad plats.......................................... 44
Antenn
placering............................................... 17
Hårkors...................................................... 33
E
Automatisk upplysning.............................. 51
Engelsk text inom parentes....................... 12
Avståndsenhet
ETA....................................................... 56
RTA....................................................... 56
ETA, avståndsenhet................................... 56
F
07
Högtalare
placering............................................... 18
I
Inrättningar
Symboler.............................................. 72
Inrättningar som resmål............................. 41
B
Fabriksinställningar.................................... 14
Inrättning på karta...................................... 54
Basfunktioner............................................. 19
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 20
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 20
Batteri
fjärrkontroll............................................ 20
Bildskärm
vård....................................................... 28
82
Grundinställningar...................................... 14
G
K
GPS-information........................................ 56
Karta
plats på................................................. 45
GPS-mottagare.......................................... 17
Kartalternativ.............................................. 53
07 Index
Kartbild...................................................... 30
Lägg upp en resplan.................................. 47
Kartfärg...................................................... 53
Läs trafikmeddelande.......................... 51, 66
På/Av......................................................... 14
Kartläge..................................................... 14
Kartområden.............................................. 27
Kartrullning................................................. 33
M
Kartversion................................................. 57
Menyer/funktioner...................................... 34
Kartvy......................................................... 53
My POI........................................... 43, 56, 57
Knappsats.................................................. 20
placering............................................... 17
Postnummer
sökning................................................. 46
Påbörja vägledning.................................... 47
R
Radera användarinformation..................... 58
Kompass.................................................... 31
N
Komponentplacering, översikt................... 16
Nästa resmål i resplanen........................... 48
Radera resplan.......................................... 48
Resmål
ställ in.................................................... 40
RSI – Road Sign Information..................... 55
Korsning..................................................... 40
RTA, avståndsenhet.................................. 56
L
Lagrade platser.......................................... 43
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 44
lägg till information............................... 44
O
Om
information om kartskivan.................... 57
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 44
Röststyrning............................................... 22
Röstvägledning.......................................... 31
P
S
Parentes med engelsk text........................ 12
Scrollning................................................... 33
Pausa vägledning...................................... 33
Simulering.................................................. 60
Pilknappar.................................................. 20
Skala
ändra............................................... 45, 65
Lagra en plats............................................ 43
Licenskod.................................................. 27
Röstkommando (Röststyrning).................. 22
07
83
07 Index
Sparade resmål.......................................... 44
Transport av bil.......................................... 76
Återställ navigationsinställningarna........... 58
U
Ä
Undvik
färjor...................................................... 52
motorvägar........................................... 52
vägtullar................................................ 52
Ändra skala på trafikinformation................ 65
Undvik vägsträcka..................................... 48
Ö
Spara en plats............................................ 43
Starta vägledning....................................... 47
Ställ in resmål............................................ 40
Symboler
inrättningar............................................ 72
Systemalternativ........................................ 56
Systeminställningar.................................... 14
Sökning
postnummer......................................... 46
via plats på karta.................................. 45
Sökvägar beskrivna i manualen................. 12
T
07
Översikt komponentplaceing..................... 16
V
Volymkontroll på röstmeddelande............. 17
Tillbaka till startpunkten............................. 45
Vägledning................................................. 47
snabbguide............................................. 8
Tilläggsinformation.................................... 20
Vägledningsalternativ................................. 51
TMC-mottagare......................................... 17
Vägvalsinställningar............................. 52, 55
Trafikinformation.................................. 17, 51
utsändning............................................ 64
Trafikinformationsurval.............................. 51
84
Utbredning................................................. 65
Ändringar i boken...................................... 13
Å
Trafikskyltsinformation............................... 55
Återgå till grundinställning......................... 58
Trafiksymboler på kartan........................... 64
Återresa..................................................... 45
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 4XFEJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising