Volvo S60 User manual

Volvo S60 User manual
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning (Restaurang)
Planerad resvägs slutdestination
Planerad resvägs delmål
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid vid slutdestination
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Kompass
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vägtyp
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (15)
Färg
Planerad resväg
Motorväg
Orange
Bilens aktuella position
Huvudväg
Mörkgrå
Lagrad plats
Mindre huvudväg
Grå
Vanlig väg
Ljusgrå
Lokal väg
Vit
Kartskala
SENSUS NAVIGATION
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat
av Volvo. Sensus Navigation vägleder dig
till ett resmål och ger information längs vägen. Det
informerar om situationer som kan försvåra din
körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar
då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter
inrättningar längs resvägen, lagra speciella platser
m.m. Sensus Navigation visar bilens exakta posi-
tion och kan vid eventuella felkörningar alltid leda
fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att
använda. Prova dig fram. För att du ska trivas
med systemet rekommenderar vi även att du
bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att
underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, även till en bättre miljö.
Innehållsförteckning
01 Kom igång direkt
02 Lär känna Sensus Navigation
03 Manöverreglage
Aktivera systemet........................................ 9
Manöverreglage – snabbguide................... 9
Vägledning till ett resmål........................... 10
Innan du börjar.......................................... 13
Ägarmanualen........................................... 13
Manöverreglage – översikt........................
Manöverreglage – allmänt.........................
Manöverreglage – mittkonsol....................
Manöverreglage – ratt...............................
Manöverreglage – fjärrkontroll..................
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Innehållsförteckning
04 Röststyrning
Allmänt om röststyrning............................
Använda röstkommandon.........................
Hjälpfunktioner och inställningar för röststyrning.....................................................
Språkval för röststyrning...........................
05 Skrivhjulet
21
22
Skriva och välja alternativ......................... 27
06 Kartor, kompass och
röstvägledning
Kartbild – några exempel.......................... 30
Kompass................................................... 32
Röstvägledning......................................... 32
04 05 06
22
25
3
Innehållsförteckning
07 Menyer
Allmänt om menyer...................................
Genvägar...................................................
Huvudmeny...............................................
Scrollmeny................................................
Menyträdet................................................
08 Ange resmål
34
34
35
36
37
Allmänt om att ange resmål......................
Sökning via Hem.......................................
Sökning via Adress...................................
Sökning via POI........................................
Sökning via lagrad plats............................
Sökning via Tidigare resmål......................
Sökning via Internet..................................
Sökning via Postnummer..........................
Sökning via Latitud/Longitud....................
Sökning via Plats på kartan......................
Sökning via Resguide...............................
09 Resplan
41
41
42
44
45
46
46
47
47
48
49
Resplan – allmänt...................................... 51
Delmål i resplan........................................ 52
07 08 09
4
Innehållsförteckning
10 Resväg
Resväg – undvik........................................
Alternativa resvägar och resvägsöversikt.
Detaljerad resvägsinformation..................
Karta över kvarvarande resväg.................
Spela in en resväg.....................................
11 Inställningar
54
55
56
56
57
Resvägsalternativ......................................
Resvägsalternativ – undvik område..........
Resvägsalternativ – anpassa resväg.........
Kartalternativ.............................................
Vägledningsalternativ................................
Systeminformation....................................
FAV-knapp................................................
Importera/exportera lagrade platser.........
12 Trafikinformation
59
61
62
63
66
70
71
72
Trafikinformation.......................................
Trafikinformation – utan angivet resmål....
Trafikinformation – med angivet resmål....
Trafikproblemets omfattning.....................
10 11 12
74
74
75
77
5
Innehållsförteckning
13 Symboler på kartan
14 Frågor och svar
15 Kart- och systeminformation
Intressepunkter – POI............................... 80
Vanliga frågor............................................ 83
Kartor – innehåll........................................
Uppdatering av kartor...............................
Licensavtal................................................
Upphovsrätt..............................................
13 14 15
6
86
86
87
89
Innehållsförteckning
16 Index
Index......................................................... 92
16
7
KOM IGÅNG DIREKT
01 Kom igång direkt
Aktivera systemet
OBS
Först måste bilens elsystem aktiveras:
Navigationssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
På
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
2. Om navigationssystemet inte startar inom
några sekunder – tryck på mittkonsolens
knapp NAV.
Systemet kan därefter behöva några sekunder för att känna av bilens position och
rörelse – därefter visas kartan över aktuellt
geografiskt område där bilen symboliseras
med en blå triangel.
Relaterad information
•
•
•
Vägledning till ett resmål (s. 10)
Manöverreglage – snabbguide (s. 9)
Innan du börjar (s. 13)
01
Manöverreglage – snabbguide
Volvos GPS-navigator kan manövreras på
flera sätt:
•
•
•
•
Med rattens högra knappsats (s. 19).
Med reglage på mittkonsolen (s. 18).
Med en fjärrkontroll (s. 19).
Med röststyrning (s. 21).
För funktionsbeskrivning, se (s. 18).
Huvudkommandon
Vid följande båda exempel för att ange vägledning till en Adress eller en POI, används
rattens knappsats.
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Av
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar i bakgrunden – det stängs av först när
fjärrnyckeln tas ur startlåset.
•
•
•
Stega/välj i menyerna med tumhjulet (1).
Aktivera gjorda val med ett kort tryck på
tumhjulet (förkortas i följande exempel
med "+ OK").
Backa i menyer och/eller ångra med EXIT
(2).
}}
9
01 Kom igång direkt
01
||
Mittkonsolens reglage
Vägledning till ett resmål
Om mittkonsolens knappsats används istället för rattens knappsats, gäller följande:
Ställ in vägledning till önskad adress eller
intressepunkt.
Knappsats i ratt
Mittkonsol
Vrid tumhjulet
Vrid på TUNE
Tryck på tumhjulet
Tryck på OK
Tryck på EXIT
Tryck på EXIT
Relaterad information
•
•
Aktivera systemet (s. 9)
Vägledning till ett resmål (s. 10)
Navigationssystemet beräknar resväg, restid
och avstånd till det valda resmålet. Systemet
ger vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Bildskärm/
meny
Utförande
5
Skrivhjul – se
(s. 27).
Vrid tumhjulet för
att välja skrivtecken och skriv
in det med OK –
en lista med alternativ växer fram
på skärmen.
6
Skrivhjul
Välj lämplig ort ur
listan + OK.
7
Bildskärm
visar samma
vy som (4)
med Ort:
ifylld.
Markera Ange
som enda resmål + OK.
8
Karta
Vägledningen
startar – följ anvisningarna.
Sök adress
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
1
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör följande:
Tryck på mittkonsolens knapp
NAV.
Karta
Tryck NAV för att
få upp meny
"Genvägar".
2
3
4
10
Steg
Meny Genvägar, se
(s. 34).
Markera Ange
adress + OK.
Adress
Markera Ort: +
OK.
För utförlig information om att söka resmål
med adress, se (s. 42).
Sök POI
POI benämns även som "intressepunkt" och
"inrättning".
01 Kom igång direkt
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
1
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör följande:
Tryck på mittkonsolens knapp
NAV.
2
Karta
Tryck NAV för att
få upp meny
"Genvägar".
3
Meny Genvägar, se
(s. 34).
Markera Ange
intressepunkt +
OK.
4
Intressepunkt (POI)
Markera t.ex.
Runt bilen + OK.
5
Meny Runt
bilen och
Träfflista.
Markera t.ex. Närmaste sevärdhet
+ OK.
6
Träfflista
Markera önskat
alternativ i listan +
OK.
7
Pop-up-meny
Markera Ange
som enda resmål + OK.
8
Karta
Vägledningen
startar – följ anvisningarna.
För utförlig information om att söka resmål
med POI, se (s. 44) och (s. 80).
01
Relaterad information
•
•
Aktivera systemet (s. 9)
Manöverreglage – snabbguide (s. 9)
11
LÄR KÄNNA SENSUS NAVIGATION
02 Lär känna Sensus Navigation
Innan du börjar
Inställningar
Ägarmanualen
Viktig information att läsa innan navigationssystemet används.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de senast använda inställningarna.
Ett bra sätt att lära känna Sensus Navigation
är att läsa den här ägarmanualen, gärna innan
första gången systemet används. Det ger möjligheten att bli bekant med funktionerna, få
råd om hur systemet bäst kan hanteras i olika
situationer och hur alla dess finesser kan nytjas på bästa sätt.
Allmänt
Volvo Sensus Navigation använder sig av
referenssystem WGS84 vilket ger position
med longitud och latitud.
Navigationssystemet kan användas utan att
ett resmål är valt.
Att tänka på
Navigationssystemet lämnar väginformation
vilken leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå
vilka ligger utanför navigationssystemets
kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex.
hastiga väderleksomslag.
Relaterad information
•
•
Ägarmanualen (s. 13)
Aktivera systemet (s. 9)
Rubriknivå 1
Rubriknivå 2
Innehållet under denna rubrik är en del av
Rubriknivå 1.
Allmänt om ägarmanualen
Det finns en snabbguide för den som vill
komma igång direkt, se (s. 9).
Tänk på följande:
För en mer ingående beskrivning av handhavande och möjligheter samt val av inställningar till resmål rekommenderas läsning av
manualen i kombination med praktisk
användning.
•
Menyval/sökvägar
VARNING
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
02
Alla val som kan göras på bildskärmen markeras i denna manual med lite större och gråfärgad text, t.ex. Ange resmål.
Sökvägar i menyträd anges som t.ex.:
Ange resmål
Adress
Ort:
}}
13
02 Lär känna Sensus Navigation
||
Engelsk text
Ägarmanualens bilder är gemensamma för
alla marknader och språk varför förekommande text i dem i huvudsak är på engelska.
02
För att underlätta användarens förståelse för
bilderna och dess menyval med sökvägar
kopplade till manualens text, anges bildens
engelska ord inom parentes omedelbart efter
avsedd text/fras på manualens aktuella språk:
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
Ändringar i ägarmanualen
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns information lagd som en
fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till texten den via dess siffra/bokstav
hänvisar till.
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk (*).
Ange resmål
Adress
(Set destination > Address)1
Särskild text
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
1
14
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör – kontakta en Volvoåterförsäljare.
I manualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning)
och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Ej i böcker på engelska och kinesiska – visas dock här som exempel.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i denna manual är
inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Relaterad information
•
•
•
Innan du börjar (s. 13)
Aktivera systemet (s. 9)
Manöverreglage – översikt (s. 16)
MANÖVERREGLAGE
03 Manöverreglage
Manöverreglage – översikt
03
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
Antenn för GPS
Antennen är integrerad i takantennen.
16
Röststyrning
Ett flertal moment i Navigationssystemet kan
även röststyras. Mikrofonen [2a] sitter i taket
och aktiveringsknappen [2b] är placerad på
rattens högra knappsats. För mer information,
se (s. 21).
03 Manöverreglage
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i och bakom
mittkonsolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
Beräkning av bilens position (s. 30)
Beräkning av resväg till angivet resmål (s. 41)
Hantering av trafikinformation (s. 74)
Röstvägledning (s. 32)
Mottagare för GPS och trafikinformation
(TMC1) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Fördelen med detta koncept är att Navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen även om GPS-signalen temporärt förloras, t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC1 är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt
upp rätt frekvens. Mottagning sker via FMantennen.
1
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/
länder. Systemets täckningsområde är
under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas.
Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens funktion.
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att
ändra volymen, se (s. 32). Volymen kan
även ändras i menysystemet.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning – dess IR-mottagare är placerad
där.
Knappsats, ratt
03
En knappsats är placerad på rattens högra
sida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se (s. 19).
Högtalare
Ljudet från Navigationssystemet kommer ur
de främre högtalarna.
Relaterad information
•
Manöverreglage – allmänt (s. 18)
Knappsats, mittkonsol
Alternativt rattens knappsats, kan mittkonsolens numeriska knappsats användas i kombination med knapparna OK/MENU, TUNE och
EXIT för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer. För mer
information, se (s. 18).
Traffic Message Channel
17
03 Manöverreglage
03
Manöverreglage – allmänt
Manöverreglage – mittkonsol
Allmän information om navigationsystemets
manöverreglage.
Navigationssystemet kan manövreras med
mittkonsolens numeriska knappsats.
Navigationssystemet manövreras med reglage på mittkonsolen (s. 18), rattens knappsats (s. 19) eller med en fjärrkontroll*
(s. 19). De tre olika manöverenheternas
knappsatser har gemensamma funktioner
men skiljer i utseende och handhavande.
Utformningen kan även variera relaterat marknad.
Röststyrning
Systemet kan också röststyras med särskilda
kommandon, se (s. 21).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manöverreglage – översikt (s. 16)
Manöverreglage – mittkonsol (s. 18)
Manöverreglage – ratt (s. 19)
Manöverreglage – fjärrkontroll (s. 19)
Allmänt om röststyrning (s. 21)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
stängs en snabbmeny, (s. 34).
Numeriska knappar matar in uppgifter
vid adress- och namnsökning samt scrollar på kartan, se (s. 27) och Scrollmeny
(s. 36).
Ett tryck på OK/MENU bekräftar eller
aktiverar val. Beskrivs i denna manual
med "OK-knappen" eller "+ OK".
Att vrida på TUNE stegar mellan olika
menyalternativ eller zoomar då kartbild
18
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
visas. Beskrivs i denna manual med
"TUNE-ratten".
Ett tryck på EXIT backar i menystrukturen
eller ångrar val.
03 Manöverreglage
Manöverreglage – ratt
Manöverreglage – fjärrkontroll
Navigationssystemet kan manövreras med
knappsats och tumhjul på ratten.
Fjärrkontrollen kan användas till att manövrera
ett flertal olika funktioner i bilen – här beskrivs
bara de relaterat navigationssystemet.
Rattens knappsats finns i flera utföranden
relaterat marknad och val av ljudanläggning.
•
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning.
stängs en snabbmeny. För mer information, se (s. 34).
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
OK/MENU bekräftar eller aktiverar val.
Beskrivs i denna manual med "OKknappen" eller "+ OK".
Pilknappar flyttar menymarkören.
03
Numeriska knappar matar in uppgifter
vid adress- och namnsökning samt scrollar på kartan.
OBS
Prova först att byta till nya AA-/LR6-batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Rattens högra knappsats.
VARNING
Vrid tumhjulet för att stega mellan olika
menyalternativ eller zooma då kartbild
visas.
Förvara fjärrkontroll och andra liknande
föremål i något av förvaringsfacken – vid
en hastig inbromsning eller påkörning kan
sådana föremål orsaka person- eller materialskada.
Tryck på tumhjulet för att bekräfta/aktivera ett val.
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
Fjärrkontrollens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
19
RÖSTSTYRNING
04 Röststyrning
Allmänt om röststyrning
Handhavande
OBS
Röststyrning innebär att vissa funktioner i
navigationssystemet kan aktiveras med uttalade ord.
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon (s. 22) erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att undvika distraktion – istället kan denne koncentrera sig på
körningen och fokusera uppmärksamheten
på väg och trafiksituation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Röststyrningen använder gemensam mikrofon med hands-free-systemet – föraren får
svar från Röststyrningen genom bilens högtalare.
Aktivera systemet
Mikrofonen är placerad i taket framför föraren
för optimal upptagning av förarens tal – den
kan dock störas av/uppfatta högljudda röster
från passagerare.
Tänk på följande saker vid användning av
Röststyrningssystemet:
•
Ett kort tryck på rattknappen (1) aktiverar
Röststyrningssystemet – efter tonen kan
ett röstkommando anges.
•
Vid kommandon: – Tala efter tonen med
normal röst i vanligt tempo
•
Bilens dörrar, rutor och taklucka ska vara
stängda
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
trycka på EXIT
hålla in rattknappen för Röststyrning
några sekunder.
Relaterad information
•
•
•
Använda röstkommandon (s. 22)
04
Hjälpfunktioner och inställningar för röststyrning (s. 22)
Språkval för röststyrning (s. 25)
21
04 Röststyrning
Använda röstkommandon
Att mata in information i navigationssystemet
med röstkommando är enkelt eftersom bildskärmen listar vanligt förekommande kommandon att använda i varje aktuell situation.
•
•
Start
1. Gör ett kort tryck på rattknappen för
Röststyrning – bildskärmen listar då
exempel på möjliga kommandon.
Kommandon på flera sätt
Kommandot "Navigation > Ange adress"
kan uttalas som t.ex:
•
Säg "Navigation", vänta sedan på systemets svar i form av lämpliga alternativ på
bildskärmen – fortsätt med att välja och
säga t.ex. "Ange adress".
eller
•
Säg hela kommandot i en följd:
– "Navigation Ange adress".
Föraren kan få hjälp under en dialog
genom att säga "Hjälp" efter tonen.
Hjälpfunktioner och inställningar för
röststyrning
Träna på att använda funktionen Röstystyrning med övningsprogram. Ställ in röstprofil
för specifik förare genom att skapa en användarprofil.
OBS
Så här påbörjas ett röstkommando:
04
Dialog med systemet kan snabbas upp:
– Avbryt systemets tal med ett kort tryck
på rattens röstknapp, invänta en ton och
börja sedan tala.
En komplett lista över snabbkommandon
finns i menysystemet MY CAR – MY CAR
Inställningar
Inställningar för
Lista över kommandon.
röststyrning
Volym
Röststyrningssystemets ljudvolym justeras
med mittkonsolens VOL-ratt då systemet
talar.
Relaterad information
•
Hjälpfunktioner och inställningar för röststyrning (s. 22)
•
Språkval för röststyrning (s. 25)
Några enkla tips
22
•
För att ge ett kommando: – Gör ett kort
tryck på rattens röstknapp och tala sedan
naturligt efter tonen.
•
För att svara: – Tala efter tonen som
avslutar frågan.
•
Röststyrningssystemet frågar några
gånger efter ett svar. Om föraren inte svarar, avslutas sessionen.
MY CAR Inställningar
för röststyrning
Inställningar
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Röststyrning
Introduktion till röststyrning
Lista över kommandon
OBS
Övningsprogram är endast åtkomligt då
bilen står still med ansatt parkeringsbroms.
MY CAR Inställningar Inställningar
för röststyrning Introduktion till
röststyrning
MY CAR Inställningar Inställningar
för röststyrning Lista över
kommandon
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
Markör på Introduktion till röststyrning
(Tutorial) + OK ger information om hur Röststyrningssystemet fungerar och är ett smidigt
sätt att bli bekant med funktioner och förfaringssättet att ge kommandon.
Markör på Lista över kommandon
(Command list) + OK visar samtliga röstkommandon systemet kan hantera.
Användarprofil
Ju bättre föraren behärskar Röststyrningssystemet, desto bekvämare kommer denne att
känna sig med funktionerna. Därför rekommenderas att ta del av systemets övningsprogram.
04
MY CAR Inställningar Inställningar
för röststyrning Användarinställning
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Markör på Användarinställning (User
setting) + OK startar ett program där Röststyrningssystemet lär sig förarens röst- och
språkprofil.
Förarens uppgift här är att repetera programröstens upplästa ord och meningar efter varje
ljudsignal samt att följa bildskärmens instruktioner. Tidsåtgång för profilering är ca 5
minuter.
}}
23
04 Röststyrning
||
Efter utförd profilering kan en inställning
göras med önskat alternativ markerat + OK:
• Grundinställning (Default)
– Standardinställning om ingen röst- och
språkprofilering är utförd.
• Användaranpassad (Trained user)
– Röststyrningssystemet är anpassat för
en specifik förare på ett specifikt språk.
OBS
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
Markör på Röstträning (Voice training) + OK
startar ett program där Röststyrningssystemet lär sig känna igen förarens röst- och
språkprofil ännu bättre än vad som lagrades
in vid röst- och språkprofilering – se beskrivning i föregående avsnitt "Användarprofil".
Hastighet för syntetisk röst
Menyalternativet Grundinställning kan
ändras till Användaranpassad först efter
att en lektion av Användarinställning har
genomförts.
Se även informationen under rubrik "Ändra
språk" i avsnitt Språkval för röststyrning
(s. 25).
Röstträning
MY CAR Inställningar Inställningar
för röststyrning Uppläsningshastighet
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
Markör på Uppläsningshastighet (TTS
speed) + OK ger möjlighet att ändra den
hastighet med vilken Röststyrningssystemet
talar:
MY CAR Inställningar Inställningar
för röststyrning Röstträning
24
• Snabb (Fast)
• Medium (Medium)
• Långsam (Slow)
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om röststyrning (s. 21)
Språkval för röststyrning (s. 25)
Använda röstkommandon (s. 22)
04 Röststyrning
Språkval för röststyrning
Språkberoende användarprofil
Röststyrningssystemet (s. 21) är under kontinuerlig utveckling och vid utgivning av den här
ägarmanualen var funktionen tillgänglig för
denna huvudkarta på följande språk:
Röststyrningssystemet förstår enbart det
språk som är inställt i MY CAR.
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelska (UK)
Franska (FRA)
Holländska
Italienska
Spanska (EU)
Svenska
Tyska
OBS
Röststyrningssystemet i kombination med
GPS-navigering, fungerar endast med här
listade språk.
Ändra språk
MY CAR
Inställningar
Säg att röst- och språkprofilen
Användaranpassad är lagrad av en svensktalande förare med systemet inställt på
Svenska. Om föraren därefter ändrar bilens
språk (i MY CAR) till Engelska, kommer
Röststyrningsfunktionen inte att fungera.
Anledningen är att röst- och språkprofilen
"Användaranpassad" — vilket endast förstår kommandon på Svenska — inte längre
är valbar eftersom Röststyrningssystemet nu
bara förstår och förväntar sig Engelskt tal.
Systemet aktiverar istället alternativet
Grundinställning.
Ryska
OBS
För den marknad som inte är med i språklistan, finns alltid möjligheten att välja ett
av listans språk och navigera med röststyrning på det språket.
Notera då att om språk ändras till t.ex.
Engelska i MY CAR, ändras inte bara
Röststyrning till Engelska — även Röstvägledning, Meny- och Hjälptexter skiftar
till samma språk.
Relaterad information
•
•
Allmänt om röststyrning (s. 21)
Använda röstkommandon (s. 22)
04
För att Röststyrningssystemet ska förstå förarens Engelska uttal är enda lösningen att
upprepa förfarandet beskrivet under rubrik
"Användarprofil"1 — men då med systemet
inställt på Engelska.
Språk
De språk som ingår i Röststyrningssystemet har denna ikon i språklistan.
För att ändra språk — sök fram MY CAR
Inställningar Språk och markera önskat
språk + OK + NAV.
1
Se (s. 22).
25
SKRIVHJULET
05 Skrivhjulet
Skriva och välja alternativ
Skriva med skrivhjulet
Skriva med numeriska tangenter
Använd navigationssystemets skrivhjul eller
mittkonsolens knappsats för att skriva och
välja alternativ. Ange t.ex. information om en
adress eller en inrättning.
Skrivhjulet.
1. Markera ett textfält.
2. Tryck OK för att få fram skrivhjulet.
Skärmvy med textfält för valfri text.
Detta navigationssystem använder ett "skrivhjul" för att ange specifik information, t.ex.
typ av POI, ort/stad, område/land eller
adress.
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/OK.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.
1
2
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad.
[2]. Numeriskt tangentbord1.
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är
med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel
med alla tecken2 under den
knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck
på knappen flyttar/"loopar" markören genom
dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
05
}}
27
05 Skrivhjulet
||
Flera möjligheter
Lista med alternativ
OBS
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
I skrivhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
• 123/ABC + OK – skrivhjulet skiftar mellan
siffror och skrivtecken.
• MER (More) + OK – alternativa tecken
Vid sökning listas de alternativ som är möjliga
utifrån inmatad information.
• => + OK – markören flyttas till listan på
Siffran "149" i bildskärmens övre högra hörn
innebär att listan innehåller 149 st möjliga
alternativ som matchar de inmatade bokstäverna "LON".
visas i hjulet.
05
Lista som matchar inskrivna tecken.
skärmens högra sida där val med OK kan
göras.
• Postnummer (Postcode) + OK – markören flyttas till listan på skärmens högra
sida där val med OK kan göras, se
(s. 47).
Ingen lista
En tom lista och tecknen "***" i bildskärmens
övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken
är fler än 1000 st – när antalet är färre visas
aktuella alternativ automatiskt.
För att minska antalet alternativ i listan:
•
Mata in fler tecken på textraden.
Relaterad information
•
28
Manöverreglage – allmänt (s. 18)
KARTOR, KOMPASS OCH RÖSTVÄGLEDNING
06 Kartor, kompass och röstvägledning
Kartbild – några exempel
06
OBS! Bildena är schematiska – detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.
Här visas exempel på kartbilder över aktuell
position. Resplan, korsningskarta och scrol-
30
läge är några av de vyer bildskärmen kan
visa.
Hur bildskärmen ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts,
06 Kartor, kompass och röstvägledning
t.ex. kartskala, vilka POI som valts för visning,
osv.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på bildskärmen, finns på
omslagets främre insida.
Vid upprättande av en Resplan kan tre
alternativ för färdvägen beräknas, se
(s. 59).
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens
vänstra del visar en detaljerad förstoring
över nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande, se
(s. 32).
Undvik ett särskilt område, se (s. 61).
Scrolläge, se (s. 36).
Relaterad information
•
•
Kompass (s. 32)
Röstvägledning (s. 32)
06
31
06 Kartor, kompass och röstvägledning
Kompass
Röstvägledning
På bildskärmens kartbild finns en kompass
som visar i vilken riktning bilens front pekar.
Efter att ett resmål (s. 41) har matats in och
bilen närmar sig en korsning eller avfart erhålls
ett röstmeddelande om avstånd och typ av
kommande manöver. Samtidigt visas en
detaljerad karta över korsningen (s. 30). Röstvägledningen upprepas närmare korsningen.
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och
den vita pekar åt söder. Som
alternativ till grafisk kompass
kan även textbaserad kompassriktning väljas, se
(s. 63).
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
För att upprepa ett meddelande:
•
Tryck 2 gånger på OK-knappen.
För mer information, se rubrik "Röstvägledning" (s. 66).
OBS
Röstvägledning uteblir vid pågående samtal med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
06
För att använda Röstvägledning på ett annat
språk:
•
Se Röststyrning (s. 25).
Relaterad information
•
32
Vägledningsalternativ (s. 66)
MENYER
07 Menyer
Allmänt om menyer
Navigationssystemets menyer består av Genvägar, Huvudmeny och Scrollmeny. Under
respektive meny presenteras tillhörande alternativ.
Relaterad information
•
•
•
•
Genvägar (s. 34)
Huvudmeny (s. 35)
Genvägar
Navigationssystemet har en meny med genvägar till de oftast använda funktionerna.
Scrollmeny (s. 36)
Menyträdet (s. 37)
OBS
Gråfärgade menyrader/alternativ på bildskärmen är för tillfället inte valbara.
Tilläggsinformation
Till Genvägar från kartläge
•
Tryck på NAV-knappen.
Till Genvägar från annan meny
•
Tryck på NAV-knappen 2 gånger.
Genvägarna är:
• Ange adress (Set address) – se (s. 42).
• Ange intressepunkt (Set Point Of
07
• Tidigare resmål (Previous destinations) –
Ibland finns mer information tillgänglig än vad
som får plats på en menyrad – textraden
avslutas då med tecknet "#".
•
• Trafikinformation (Traffic information) –
För att se resten av informationen:
•
34
Interest) – se (s. 44).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
Tryck på INFO-knappen.
se (s. 46).
Resplan (Itinerary) – se (s. 51).
se (s. 75).
• Internetsökning (Internet navigation) –
se (s. 46).
07 Menyer
• Avbryt vägledning (Cancel guidance) –
avbryter/pausar aktuell färdplan. Menyraden skiftar då till alternativet Återuppta
vägledning.
Huvudmeny
Huvudmenyn ligger längst upp i navigationssystemets menyträd.
• Stäng av röstvägledning/Sätt på
menysystemet (s. 34) användaren befinner
sig:
•
Tryck på NAV.
Relaterad information
•
röstvägledning (Turn off voice guidance)
– stänger av/återaktiverar röstvägledning.
Vid avstängd funktion ges röstvägledning
för varje tryck på Huvudmenyns översta
alternativ Upprepa röstvägledning, se
(s. 35).
Genvägar (s. 34)
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om menyer (s. 34)
Huvudmeny (s. 35)
Scrollmeny (s. 36)
Till Huvudmeny från kartläge
•
Tryck på OK-knappen.
Till Huvudmeny från annan meny
•
Tryck på NAV och sedan OK.
Upprepa röstvägledning
• Markör på Upprepa röstvägledning
(Repeat voice guidance) – senast upplästa instruktion upprepas för varje tryck
på OK-knappen, se (s. 32).
Eller med karta på bildskärmen:
•
Tryck 2 gånger på OK-knappen.
07
Funktionen Röstvägledning kan stängas av,
se (s. 34).
Tillbaka till kartan
Det finns ett enkelt sätt att snabbt få upp kartan på skärmen igen, oavsett hur djupt ner i
35
07 Menyer
Scrollmeny
Att scrolla
Hårkorset
•
Med ett tryck på OK visas en meny för den
plats på kartan, vilken hårkorsets centrum
pekar på:
I Scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden
med mittkonsolens (s. 18) numeriska knappar.
Scrolläge med hårkors1
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
•
Tryck på en av de numeriska knapparna
0–9.
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att rulla kartan i önskad riktning.
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
Numerisk knapp "5"
• Intressepunktsinformation (POI
Vrid på TUNE-ratten.
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge
centreras kartan runt bilens position.
Om en Resplan med Delmål är aktiverad,
centeras kartan runt respektive Delmål för
varje ytterligare tryck.
Att komma ut ur Scrolläge
•
1
2
36
destination) – Raderar eventuellt tidigare
mål i resplanen och startar vägledning på
kartan.
Att zooma
•
07
• Ange som enda resmål (Set single
Tryck EXIT eller NAV.
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, (s. 63).
Servicen finns ej för alla områden/marknader.
– Adderar markerad plats till resplanen.
information) – visar namn och adress på
bildskärmen för den POI som ligger närmast hårkorset. För mer information om
POI, se (s. 44).
• Trafikinformation på kartan (Traffic
information on map) – Ger möjlighet att se
förekommande trafikmeddelanden2 runt
markerad plats.
07 Menyer
• Information (Information) – Visar förekommande information om markerad
plats.
• Spara (Save) – Ger möjlighet att lagra
markerad plats i minnet.
Relaterad information
•
•
•
Menyträdet
Adress
Så här är menyerna uppbyggda:
Land:
Menynivå 1
Menynivå 2
Ort:
––
Menynivå 3
Allmänt om menyer (s. 34)
Gata:
Nummer:
Korsning:
Genvägar (s. 34)
Huvudmeny (s. 35)
(s. 42)
Menyer/funktioner och sida
Ange som enda resmål
Tre av menyträdets nivåer visas. Menyer på
nivå 3 kan ha ytterligare undermenyer – dessa
beskrivs i förekommande fall utförligt i
respektive avsnitt.
Lägg till som delmål
Upprepa röstvägledning
(s. 32)
Ange resmål
(s. 41)
Hem
(s. 41)
Information
Spara
Intressepunkt (POI)
(s. 44)
Med namn
Med kategori
Runt bilen
Längs resvägen
Nära resmålet
Runt plats på kartan
Lagrad plats
(s. 45)
07
Ange som enda resmål
Ändra
Radera
Radera alla
}}
37
07 Menyer
||
Tidigare resmål
(s. 46)
Ange som enda resmål
Format:
Lägg till som delmål
Ange som enda resmål
Information
Lägg till som delmål
Spara
Information
Radera
Spara
Radera alla
Plats på kartan
Internetsökning
(s. 46)
Postnummer
(s. 47)
Land:
Postnummer
Nummer:
Detaljer
Korsning:
Bilder
Ange som enda resmål
Spela upp
Lägg till som delmål
Pausa uppspelning
Kortare
Radera
(s. 48)
(s. 49)
Alternativa resvägar till resmål
(s. 55)
Resvägsöversikt
(s. 55)
Detaljerad resvägsinformation
(s. 56)
Nästa
Föregående
Zooma in
Zooma ut
(s. 51)
Karta över kvarvarande resväg
(s. 56)
Spela in resväg
(s. 57)
Starta vägledning
eller
Lägg till fler delmål
Sluta spela in
Rensa resplan
38
Längre
Resplan
Resplan
(s. 54)
Räkna om resväg
Spara
Travel guide
Resväg
Undvik
Lägg till som delmål
Starta vägledning
Spara
(s. 47)
Ange som enda resmål
Gata:
Information
07
Latitud och longitud
07 Menyer
Trafikinformation
(s. 74)
Avbryt vägledning
(s. 35)
eller
Kartalternativ
(s. 63)
Vägledningsalternativ
Visa helskärmskarta
Format på
ankomsttiden
Kartläge
Gatunamn i
röstvägledning
Motorvägsinformation
Återuppta vägledning
Positionsinformation
Inställningar
Turn-by-turn navigation
Kompass
Resvägsalternativ
(s. 59)
Resvägstyp
(s. 62)
Ny resväg på begäran
(s. 61)
Resvägsförslag
(s. 62)
Automatisk uppläsning av trafik
POI-symboler
Kartfärger
Automatisk ljudanpassning
Lagrad plats på kartan
Röstvägledning
Använd samåkningsfil
Använd enkel
röstvägledning
Använd expressfil
Fartkameravarning
Undvik område
Lagrad plats notifikation
Undvik motorvägar
Travel POI-notiser
Undvik vägtullar
Guided tour-notiser
Undvik tunnlar
Undvik färjor
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
(s. 66)
Systeminformation
(s. 70)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 71)
Importera/exportera
lagrade platser
(s. 72)
07
Relaterad information
•
Allmänt om menyer (s. 34)
39
ANGE RESMÅL
08 Ange resmål
Allmänt om att ange resmål
Resmål kan anges på olika sätt.
• Internetsökning (Internet search),
(s. 46).
• Postnummer (Postcode), (s. 47).
• Latitud och longitud (Latitude and
Sökning via Hem
Ange resmål via sökning på "Hem" för att
skapa returfärd till bostad eller arbetsplats.
Longitude), (s. 47).
• Plats på kartan (Point on map), (s. 48).
• Travel guide (Travel guide), (s. 49).
Se även skrivhjulet (s. 27) för information om
hur skrivtecken skrivs/matas in i systemets
olika textfält.
Ange resmål
Hem
(Set destination > Home)
Navigationssystemet kan lagra (s. 45) valfri
position under menyval "Hem" – funktionen
förenklar returfärd till bostad eller arbetsplats
efter en utflykt eller ett uppdrag.
Följande sätt att ange ett resmål finns:
• Hem (Home), (s. 41).
• Adress (Address), (s. 42).
• Intressepunkt (POI) (Point of interest –
POI), (s. 44).
• Lagrad plats (Stored location), (s. 45).
• Tidigare resmål (Previous destination),
08
(s. 46).
}}
41
08 Ange resmål
||
Möjligheten att lagra en position som "Hem"
visas varje gång en position ska sparas:
•
Sökning via Adress
Land, ort/stad och gata
Ange resmål via sökning på en adress.
Markera Spara plats som hemadress
(Save as Home) + OK.
För att aktivera en Resplan med destination
"Hem":
•
Markera Ange resmål
vägledning startar.
Hem + OK –
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Så här söks ett resmål med adress1 fram:
Ange resmål
Adress
(Set destination > Address)
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att
få en resplan med vägledning – det leder fram
till ortens/stadens centrum.
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
2. Skriv in ortens/stadens namn på Ort:
(City) med skrivhjulet eller mittkonsolens
numeriska knappsats, se (s. 18).
3. Välj sedan Gata: (Street) med TUNE +
OK och upprepa proceduren.
Följande sökkriterier kan användas:
•
•
•
•
Land: (Country:) – Ange ett land.
Ort: (City:) – Ange en ort/stad.
Gata: (Street:) – Ange gatuadressen.
Nummer: (Number:) – Välj ett av gatans
husnummer.
• Korsning: (Junction:) – Välj resmål utifrån
två korsande gator/vägar.
08
1
42
1. Med föregående bilds vy på bildskärmen,
tryck OK för att aktivera det förvalda
skrivfältet – skrivhjulet (s. 27) visas.
För information om hur skrivtecken skrivs/matas in i textfälten, se Skriva och välja alternativ (s. 27).
08 Ange resmål
• Ange som enda resmål (Set single
destination) – Raderar eventuellt tidigare
mål i resplanen och startar vägledning till
aktuellt mål.
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
– Markera + OK för att addera adressen
till resplanen.
• Information – Markera + OK för att se
information om det valda resmålet.
• Spara – Lagra adressen i minnet som
• Karta (Map) – Visar var på kartan platsen
finns – ibland med kompletterande information.
• Ring nummer2 (Call) – Ringer upp inrättningen om ett telefonnummer finns angivet.
• Online info.3 (Online info.) – Komplette-
Ett resmål och eventuella delmål lagras i en
resplan.
• Ange som enda resmål (Set single
destination) – en resplan skapas. Eventuellt tidigare resplan raderas.
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
– destinationen adderas som delmål i
resplanen.
rande information hämtas från internet.
Ange som enda resmål
Lagrad plats eller som Hem.
Mer om Information
• Starta vägledning (Start Guidance) –
aktiverar vägledning enligt aktuell resplan.
Se mer information om Starta vägledning i
Resplan – allmänt (s. 51)
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Markera en adress/gata + OK – sedan kan
följande väljas:
08
2
3
Kräver ansluten mobiltelefon, se supplement Sensus Infotainment.
Kräver anslutning till internet, se supplement Sensus Infotainment.
43
08 Ange resmål
Sökning via POI
Ange resmål via sökning på POI.
• Spara – Lagrar adressen i minnet som
Lagrad platseller som Hem.
Med kategori
Proceduren är samma som beskrivs under
rubrik "Land, ort/stad och gata" i Sökning via
Adress (s. 42).
Med namn
Menyvalet Med kategori (By category) ger
möjlighet till begränsad sökning av POI – välj
att ange dess kategori (t.ex. bank/hotell/
museum), egennamn, land och/eller ort/stad.
POI4
benämns även som "intressepunkt" och
"inrättning".
Kartdatabasen innehåller ett stort antal sökbara POI5 vilka kan anges som resmål.
All sökning av POI sker med skrivhjulet (s. 27)
och påföljande val i resultatlistor. Markera
önskat alternativ i resultatlistan + OK och
avsluta med att välja någon av dessa:
Menyvalet Med namn (By name) + OK leder
direkt till skrivhjulet och avser sökning av POI
med dess egennamn, t.ex. "Peppes Bodega".
Sökområde är hela det aktuella kartområdet,
t.ex. EUROPA, se (s. 86).
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare resmål i resplanen och startar vägledning till aktuellt resmål
• Lägg till som delmål – Markera + OK för
att addera adressen till resplanen.
• Information – Markera + OK för att se
information om det valda resmålet.
08
4
5
44
Point of interest.
För att välja vilka POI som permanent ska synas på kartan, se rubrik "POI på karta" (s. 63).
Runt bilen
Menyvalet Runt bilen (Near the car) avser
sökning av POI runt bilens aktuella position.
Längs resvägen
Menyvalet Längs resvägen (Along the route)
avser sökning av POI utmed den upprättade
resplanen.
Nära resmålet
Menyvalet Nära resmålet (Near the
destination) avser sökning av POI i närheten
av resmålet.
08 Ange resmål
Runt plats på kartan
Menyvalet Runt plats på kartan (Around
point on map) avser sökning av POI med
Scrollfunktionens hårkors – se (s. 36).
•
Sökning via lagrad plats
Ange resmål via sökning på tidigare lagrad
plats.
Scrollkartan visas – Placera hårkorset på
önskad plats + OK och sök fram önskad
POI.
Relaterad information
•
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Under "Resvägar" ("Routes") lagras t.ex. inspelade vägavsnitt6.
Intressepunkter – POI (s. 80)
Under "Annat" ("Other") lagras t.ex. sparade platser.
Ange resmål
Lagrad plats
(Set destination > Stored location)
Här samlas rutter, destinationer och platser
vilka lagrats med menyvalet "Spara". Med
dessa kan sedan en resplan (s. 51) snabbt
upprättas/kompletteras.
6
Se (s. 57).
Respektive sparade rutter, destinationer och
platser under Resvägar och Annat kan
justeras:
• Ange som enda resmål (Set single
destination)
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
• Information (Information)
08
}}
45
08 Ange resmål
||
• Ändra (Edit)
• Radera (Delete)
• Radera alla (Delete all)
Sökning via Tidigare resmål
Sökning via Internet
Välj mellan tidigare lagrade resmål.
Välj att söka resmål via internet.
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Ange resmål
Tidigare resmål
(Set destination > Internet search)
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem + OK och välj sedan mellan:
Valet ger möjlighet att söka resmål via internet7. Följ instruktionerna på bildskärmen.
• Ange som enda resmål (Set single
Relaterad information
•
•
•
•
•
Lägg till som delmål (Add as waypoint)
Information (Information)
Spara (Save)
Radera (Delete)
Radera alla (Delete all).
Relaterad information
•
7
46
Internetsökning
(Set destination > Previous destination)
destination)
08
Ange resmål
Kräver anslutning till internet, se supplement Sensus Infotainment.
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
08 Ange resmål
Sökning via Postnummer
Ange resmål via sökning på postnummer.
2. Välj tecken med TUNE-ratten och skriv/
mata in dem med ett tryck på OK – eller
skriv/mata in tecken med mittkonsolens
numeriska knappar (s. 27).
Sökning via Latitud/Longitud
Ange resmål med GPS-koordinater.
• ABC/123 + OK – skrivhjulet skiftar mellan
skrivtecken och siffror.
• MER (More) + OK – alternativa tecken
visas i hjulet.
•
=> + OK – markören flyttas till listan på
skärmens högra sida där val med OK kan
göras.
• Ort: (City:) + OK – markör byter meny och
Ange resmål
möjliggör val av annat sökområde för
postnummer.
Postnummer
OBS
(Set destination > Postcode)
Sök resmål med postnummer:
1. Markera Postnummer (Postcode) + OK
för att få fram skrivhjulet.
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Ange resmål
Latitud och longitud
(Set destination > Latitude and Longitude)
Bestäm först med vilken metod GPS-koordinaterna ska anges genom att markera
Format: (Format:) + OK. Markera sedan ett
av följande alternativ + OK:
08
}}
47
08 Ange resmål
||
• DD°MM'SS'' – position med Grader,
Sökning via Plats på kartan
• Decimal (Decimal) – position med deci-
Ange resmål genom sökning via plats på kartan.
Minuter och Sekunder.
maler.
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
•
Vrid TUNE för att ändra skalan.
1. Flytta hårkorset med mittkonsolens
numeriska knappar: [6 MNO] flyttar åt
höger, [8 TUV] flyttar neråt, etc, se (s. 36).
Skriv därefter in GPS-koordinaterna så här:
1. Placera markören på siffran/tecknet som
ska ändras genom att vrida TUNE och
tryck OK – teckenfönstret ändrar kontrast
och blir “aktivt”.
2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
2. Vrid TUNE för att skriva/mata in siffra/
tecken och avsluta med OK – teckenfönstret blir “deaktiverat”.
3. Flytta markören till nästa teckenplats som
ska ändras och upprepa steg 1 + 2.
4. Då båda koordinater är inskrivna, vrid
TUNE och markera något av följande
alternativ + OK för att lagra positionen
eller addera den till resplanen:
•
Markörens position angiven med namn8.
Ange som enda resmål (Set single
destination) – adderar koordinaternas
position på kartan som resmål.
Välj sedan mellan följande alternativ och aktivera med OK:
• Ange som enda resmål (Set single
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
– adderar koordinaternas position på kartan som delmål i resplanen.
• Information (Information) – visar före-
kommande information om positionen.
• Spara – lagrar positionen i minnet som
Lagrad plats eller som Hem.
08
Relaterad information
•
8
48
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
destination)
Markörens position angiven med GPS-koordinater8.
Ange resmål
Plats på kartan
(Set destination > Point on map)
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
• Spara (Save)
Med alternativet Spara lagras destinationen
som en symbol/ikon på kartan om funktionen
Lagrad plats på kartan är vald. Se mer
under den rubriken i avsnitt "Kartalternativ"
Kartalternativ (s. 63).
Välj om markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se rubrik "Information om aktuell position" i avsnitt "Kartalternativ" (s. 63).
08 Ange resmål
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Sökning via Resguide
guide9"
Sökning via "Travel
innebär att färdiga
förslag finns att välja med varierande tema,
t.ex. restauranger, vackra vägar eller sevärdheter.
Ange resmål
• Pausa uppspelning
Relaterad information
•
Allmänt om att ange resmål (s. 41)
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
En Travel guide lagras i ett USB-minne vilket
måste sitta i bilens USB-kontakt10.
Om menyalternativet inte syns på skärmen,
finns inga förslag i det område bilen befinner
sig eller en USB-enhet är inte ansluten.
•
•
•
•
9
10
Starta vägledning
Detaljer
Bilder
Spela upp
08
Finns inte för alla områden eller marknader.
För information om anslutning av USB-minne, se bilens Ägarmanual eller supplement Sensus Infotainment.
49
RESPLAN
09 Resplan
Resplan – allmänt
Starta vägledning
Lägg upp en resplan och starta vägledning för
att navigera till ett önskat mål.
Om funktionen Resvägsförslag1 är förvald
med värde "3" – vilket medför att 3 stycken
alternativa färdplaner visas – måste föraren
först välja ett av dem innan vägledning startar, se (s. 55).
09
Addera resmål
Om en resa önskas utförd i etapper kan upp
till 4 stycken "mellanstopp"/delmål läggas in i
resplanen.
Resplan
Resplan
(Itinerary)
När ett resmål sparas, skapas en Resplan.
Systemet hanterar en resplan åt gången med
maximalt 4 stycken delmål.
Starta vägledning
(Itinerary > Start guidance)
Markör på Starta vägledning (Start
guidance) + OK aktiverar aktuell resplan och
vägledning påbörjas.
Resvägsförslag
Resplan
Lägg till fler delmål
(Itinerary > Add another waypoint)
Markören på Lägg till fler delmål (Add
another waypoint) + OK leder till huvudmenyn
för att ange resmål (s. 41).
3 stycken alternativa färdplaner.
1
Se (s. 59).
}}
51
09 Resplan
09
||
Delmål i resplan
Delmål/mellanstopp i en resplan kan justeras
och/eller bytas ut.
Radera resplan
Markören på Rensa resplan (Clear itinerary)
+ OK raderar aktuell resplan inklusive samtliga delmål.
Relaterad information
•
•
Välj metod att bestämma/söka ett delmål från
menyn Ange resmål (Set destination) och
addera upp till 4 st delmål.
Det först angivna/sparade resmålet blir
resans Slutmål – efterföljande inmatade resmål blir Delmål.
OBS
Senast adderade resmål blir alltid Delmål 1
– tidigare Delmål höjs upp ett steg:
“Gamla” Delmål 1 blir alltså Delmål 2, osv.
Delmålens inbördes ordningsföljd kan enkelt
justeras i efterhand – se punkt Flytta i lista
(s. 52).
Relaterad information
•
Delmål i resplan (s. 52)
Genom att markera ett delmål + OK kan följande göras med respektive delmål:
• Information (Information) – t.ex. namn
och adress.
• Radera (Delete) – raderar delmålet.
• Flytta i lista (Move in list) – ändrar turordning i resplanen (se nästa rubrik).
• Spara (Save) – sparar delmålet.
Flytta i lista
För att ändra turordning bland delmålen – gör
så här:
1. Markera det delmål som ska flyttas + OK
– en pop-up-meny visas
2. Markera Flytta i lista (Move in list) + OK
3. Vrid TUNE – delmålet flyttas upp/ner i
listan
4. Avsluta med OK för att bekräfta flytten.
52
Resplan – allmänt (s. 51)
Karta över kvarvarande resväg (s. 56)
RESVÄG
10 Resväg
Resväg – undvik
Med denna funktion kan föraren välja att undvika närmast kommande sträcka på en rutt.
Markören på Undvik (Avoid) + OK öppnar
följande vy, med första möjliga delsträcka
redan markerad.
10
Funktionen Undvik ( Avoid) fungerar bara där
det finns alternativa gator/vägar – i annat fall
ignoreras markeringen eller delar av den.
Markerad delsträcka.
Markera önskad åtgärd + OK:
• Räkna om resväg (Reroute) – systemet
beräknar en annan resväg där hänsyn
tagits till sträckan som ska undvikas.
• Längre (Longer) – delsträcka att undvika
förlängs.
• Kortare (Shorter) – delsträcka att undvika
kortas.
• Radera (Delete) – markerade delsträckor
raderas och återställer resvägen till
ursprunglig version.
Resväg
Undvik
(Route > Avoid)
54
Med en liknande funktion – Undvik område –
kan ett helt område väljas bort, se (s. 61).
Relaterad information
•
Alternativa resvägar och resvägsöversikt
(s. 55)
•
Detaljerad resvägsinformation (s. 56)
•
•
•
Karta över kvarvarande resväg (s. 56)
Spela in en resväg (s. 57)
Resvägsalternativ – undvik område
(s. 61)
10 Resväg
Alternativa resvägar och
resvägsöversikt
Här beskrivs hur en annan väg till målet kan
väljas – från en lista med redan färdiga alternativ.
10
Efterföljande funktion ”Resvägsöversikt” visar
ett markerat delmåls namn och avstånd dit.
Alternativa resvägar
Med Resvägstyp (Route type) väljs vilken typ
av färdväg som önskas, se (s. 59).
Resvägsöversikt
Resväg
Resvägsöversikt
(Route > Route overview)
Markör på Resvägsöversikt + OK listar
information om ruttens delmål och slutdestination.
Relaterad information
•
Resväg
Resväg – undvik (s. 54)
Alternativa resvägar till resmål
(Route > Alternative routes to destination)
Markör på Alternativa resvägar till resmål
+ OK ger möjlighet att välja en annan av
redan färdiga alternativa vägar till målet. Se
även Resvägsförslag (s. 59).
55
10 Resväg
10
Detaljerad resvägsinformation
Karta över kvarvarande resväg
Här visas de moment en sträcka mellan två
delmål innehåller – t.ex. avfarter och korsningar.
Denna funktion visar resvägens återstående
sträcka.
Detaljerad delsträcka på en rutt.
Markör på Nästa eller Föregående + OK
visar resvägens samtliga delsträckors position på kartan, benämning och avstånd.
Resväg
Detaljerad resvägsinformation
(Route > Detailed route information)
Varje respektive delsträcka mellan en resvägs
delmål består av ett antal delsträckor innehållande olika moment, t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter etc.
• Nästa (Next) – stegar till nästa delsträcka.
• Föregående (Previous) – stegar till föregående delsträcka.
• Zooma in/Zooma ut (Zoom in/Zoom out)
– förstorar/förminskar kartbilden med
aktuell delsträcka.
Relaterad information
•
Resväg – undvik (s. 54)
Resväg
Karta över kvarvarande resväg
(Route > Map of remaining route)
Markör på Karta över kvarvarande resväg
+ OK visar skärmbild med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella
position.
56
10 Resväg
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn (s. 36).
Relaterad information
•
Spela in en resväg
Spela in och lagra resvägen i navigationssystemets minne.
Resväg – undvik (s. 54)
Under pågående inspelning visas symbolen
"REC" på bildskärmen. Inspelningen avbryts
med samma menyval – Starta/stoppa
inspelning av resväg.
10
Inspelade resvägar lagras och kan öppnas i
meny Ange resmål Lagrad plats
Resvägar (s. 45).
Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett
USB-minne1 för att t.ex. kopieras till ett annat
fordons GPS-navigator. För mer information,
se (s. 72).
Relaterad information
Symbol "REC" anger att inspelning av resväg
pågår.
Resväg
•
Resväg – undvik (s. 54)
Spela in resväg
(Route > Record route)
1
För information om anslutning av USB-minne, se bilens Ägarmanual eller supplement Sensus Infotainment.
57
INSTÄLLNINGAR
11 Inställningar
Resvägsalternativ
Inställningar för resvägsalternativ innefattar
bl.a. resvägstyp och antal resvägsförslag.
Inställningar
Resvägstyp
Resvägsalternativ
(Settings > Route options > Route type)
Här kan olika typer av resväg väljas. Markera
och aktivera önskat alternativ med OK.
• Snabb med trafikanpassning (Fast with
traffic adaption) – kort restid med minimal
köbildning1.
• Snabb (Fast) – kort restid prioriteras.
• Kort (Short) – kort vägsträcka prioriteras.
Rutten kan även ledas via mindre vägar.
Inställningar
Resvägsalternativ
(Settings > Route options)
Resvägstyp
• ECO med trafikanpassning (ECO with
traffic adaption) – låg bränsleförbrukning1
prioriteras.
Inställningar Resvägsalternativ
resväg på begäran
Ny
(Settings > Route options > Reroute on
request)
Denna funktion innebär att omberäkning av
rutten pga trafikinformation måste bekräftas
av föraren med OK eller ignoreras med EXIT.
•
Markerad ruta vid Ny resväg på
begäran: – Föraren måste bekräfta
omberäkning.
•
Tom ruta: – Omberäkning av rutt sker
automatiskt.
11
Resvägsförslag
Ny resväg på begäran
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägsförslag
(Settings > Route options > Route proposals)
1
Koordineras med information från Trafikradion (s. 74).
}}
59
11 Inställningar
||
Med kommandot Starta vägledning startar
vägledning på olika sätt beroende av om föraren här har valt alternativ "1" eller "3"2.
•
Använd samåkningsfil3
Använd expressfil3
Aktivera önskat alternativ med OK och
lämna menyn med EXIT eller NAV.
Alternativ "1"
11
Resvägen baseras på förvald Resvägstyp i
föregående avsnitt och vägledning startar.
Alternativ "3"
Inställningar Resvägsalternativ
Använd samåkningsfil
Föraren måste välja mellan alternativa resvägar – först därefter startar vägledningen.
OBS
Med alternativ "3" dröjer det något längre
innan vägledning påbörjas – systemet
måste då först beräkna 3 stycken lämpliga
alternativ.
2
3
60
Inställningar Resvägsalternativ
Använd expressfil
(Settings > Route options > Use carpool lane)
(Settings > Route options > Use express lane)
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för
lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då
förutsatt att personbilen medför en eller flera
passagerare. Med denna funktion aktiverad,
inkluderas även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för
lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då
förutsatt att personbilen är klassad som "miljöbil" eller liknande. Med denna funktion aktiverad, inkluderas även körfält av detta slag i
beräkning av lämplig resväg.
• Använd samåkningsfil aktiveras med en
• Använd expressfil aktiveras med en
bock i rutan med OK – lämna menyn med
EXIT eller NAV.
Se (s. 51).
Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.
bock i rutan med OK – lämna menyn med
EXIT eller NAV.
11 Inställningar
Relaterad information
•
Resvägsalternativ – undvik område
(s. 61)
•
Resvägsalternativ – anpassa resväg
(s. 62)
•
•
•
•
•
Resvägsalternativ – undvik område
Skapa spärrområden för att undvika vägledning genom t.ex. vissa städer eller kvarter.
Kartalternativ (s. 63)
Vägledningsalternativ (s. 66)
Systeminformation (s. 70)
11
FAV-knapp (s. 71)
Importera/exportera lagrade platser
(s. 72)
Inställningar Resvägsalternativ
Undvik område
(Settings > Route options > Avoid area)
Funktionen utesluter ett helt kartområde vid
beräkning av färdväg. Kan användas för att
slippa vägledning genom en speciell trakt.
Undantaget är motorvägar vilka används för
beräkning även i ett bortvalt/"spärrat" kartområde.
Inställningar Resvägsalternativ
Undvik område Undvik nytt område
Välj område på kartan
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Skapa ett spärrområde
Ett område som ska undvikas väljs genom att
markera direkt på kartan med ett fyrkantigt
fält/en "ruta".
}}
61
11 Inställningar
||
1. Välj/markera det område som ska spärras
+ OK.
2. Välj Aktivera (Activate) + OK – spärrområdet är aktiverat och systemet kommer
inte att vägleda där.
Resvägsalternativ – anpassa resväg
Det finns möjlighet att välja bort vissa trafikinslag, t.ex. motorvägar eller färjor.
Deaktivera spärrat område
För att göra ett aktiverat spärrområde tillgängligt för vägledning igen, måste det först
deaktiveras:
11
För att skapa och lagra ett spärrområde:
1. Scrolla kartan tills markören är i önskat
område.
2. Tryck OK – en röd "ruta" skapas.
3. Vrid TUNE för att justera rutans storlek.
4. Tryck OK när rutan täcker önskat område
– området lagras och visas i en lista.
Aktivera spärrområde
För att undvika vägledning genom ett lagrat
spärrområde måste det sedan aktiveras. Gör
så här:
62
1. Markera aktiverat spärrområde i listan +
OK.
2. Välj Inaktivera + OK – det spärrade
området är deaktiverat och systemet kan
åter vägleda där.
Systemet kan lagra ett flertal spärrområden
vilka kan aktiveras/deaktiveras efter behov.
Det är även möjligt att undvika vägledning
och spärra en delsträcka på en specifik väg/
gata, se (s. 54).
Relaterad information
•
•
Resvägsalternativ (s. 59)
Resvägsalternativ – anpassa resväg
(s. 62)
Inställningar Resvägsalternativ
Undvik motorvägar
(Settings > Route options > Avoid motorways)
För att undvika ett eller flera av bildskärmens
listade inslag längs resvägen: – Markera inslaget + OK.
11 Inställningar
Här följer några exempel4:
Kartalternativ
•
•
•
•
•
•
Här kan inställningar göras för hur kartan ska
visas på bildskärmen.
Undvik motorvägar (Avoid motorways)
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
Undvik tunnlar (Avoid tunnels)
Exempel på vad som kan ställas in är:
Undvik färjor (Avoid ferries)
•
•
•
•
•
•
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
När önskade val är gjorda:
•
Lämna menyn med EXIT eller NAV.
OBS
•
•
4
karta på hela bildskärmen
kompassriktning
motorvägsinformation
POI
kartfärger.
Inställningar Kartalternativ
helskärmskarta
Resvägsalternativ (s. 59)
Möjliga alternativ varierar beroende av marknad/område.
Visa
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Markerat alternativ + OK visar kartan över
hela bildskärmen utan övrig bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur eller aktiv
radiosändare i skärmens neder- och överkant.
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar
är bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Resvägsalternativ – undvik område (s. 61)
11
positionsinformation
Om en resplan är upplagd när dessa
val görs, kan viss fördröjning ske efter
att ett alternativ bockats i/avbockats
eftersom resplanen måste omberäknas.
Relaterad information
•
•
Karta på hela bildskärmen
Inställningar
Kartalternativ
(Settings > Map options)
}}
63
11 Inställningar
||
• 3D-karta detaljerad (3D map enhanced)
Kartläge kompassriktning
– samma som föregående alternativ men
med olika objekt, byggnader etc. inlagda i
kartbilden.
Information om aktuell position
Information utmed motorväg
11
Inställningar
Kartalternativ
Kartläge
Inställningar Kartalternativ
Positionsinformation
(Settings > Map options > Map type)
Här väljs hur kartan ska visas på bildskärmen.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Norr upp (North up) – kartan visas med
Norr alltid uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella väderstreck på
skärmen.
• Karta färdriktning upp (Heading up) –
bilsymbolen är i centrum och pekar alltid
uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar
under bilsymbolen relaterat hur vägen
svänger.
• 3D-karta bas (3D map basic) – kartan
ses snett uppifrån med bilsymbolen i
centrum och färdriktning uppåt på bildskärmen.
5
64
Se exempel (s. 48).
Inställningar Kartalternativ
Motorvägsinformation
(Settings > Map options > Motorway
information)
Då bilen befinner sig på en motorväg visas de
tre (3) nästkommande avfarterna som har
t.ex. en rastplats eller bensinstation. Listan
sorteras med närmaste avfart nederst i listan.
Markör på Motorvägsinformation + OK ger
en bock i rutan och aktiverar funktionen.
(Settings > Map options > Position
information)
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Nuvarande vägnamn (Current road) –
bildskärmen visar namn5 på den väg/gata
där bilen/scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long (Lat/Lon) – bildskärmen visar
koordinaterna5 för platsen där bilen/
scrollmarkören befinner sig.
• Ingen (None) – bildskärmen visar ingen
information för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.
11 Inställningar
• Grafisk (Graphic) + OK – en symbol
Kompass
anger kompassriktningen.
• Text (Text) + OK – bokstäverna N för
norr, W för väster, S för söder eller E för
öster, anger kompassriktningen.
Även kartbildens kompassriktning – norr eller
färdriktningen uppåt på skärmen – kan
justeras, se tidigare rubrik "Kartläge kompassriktning".
POI6
Inställningar
Kompass
på karta
• Grundinställning (Default) – POI specificerade med funktionen Valda (Selected)
visas.
• Valda (Selected) – välj med TUNE-ratten
+ OK för varje POI som önskas på bildskärmen.
• Ingen (None) – inga POI visas.
För exempel på POI, se Intressepunkter
(POI) (s. 80).
11
Kartfärger
Kartalternativ
(Settings > Map options > Compass)
Välj om kompassriktningen
(den riktning vilken bilens
front pekar åt) på bildskärmens kartbild ska visas med
en kompassnål eller med
bokstäver.
6
Inställningar
symboler
Kartalternativ
POI-
Inställningar
Kartfärger
Kartalternativ
(Settings > Map options > POI symbols)
(Settings > Map options > Map colours)
Här preciseras vilka POI som ska visas på
kartan. Aktivera önskat alternativ med OK.
Aktivera önskat alternativ med OK.
POI – Point of interest. Benämns även "intressepunkt" och "inrättning".
}}
65
11 Inställningar
||
• Automatisk (Automatic) – en ljussensor
känner av om det är dag eller natt och
anpassar bildskärmen automatiskt.
• Dag (Day) – bildskärmens färger och kontrast blir klara och skarpa.
•
11
Natt (Night) – bildskärmens färger och
kontrast anpassas för att ge föraren ett
optimalt mörkerseende.
Lagrad plats på kartan
Relaterad information
•
•
•
•
Vägledningsalternativ (s. 66)
Vägledningsalternativ
FAV-knapp (s. 71)
Här kan inställningar göras för hur vägledning
ska presenteras.
Systeminformation (s. 70)
Exempel på vad som kan ställas in är:
Importera/exportera lagrade platser
(s. 72)
•
•
•
•
•
•
•
Inställningar Kartalternativ
plats på kartan
ankomsttid/kvarvarande restid
gatunamn i röstvägledning
vägledning direkt i kombiinstrumentet
automatisk uppläsning av trafikinformation
automatisk ljudanpassning
röstvägledning
fartkameravarning.
Lagrad
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Här listas samtliga lagrade positioner.
•
66
Markera vilka som ska synas på kartan
med markören + OK – lämna menyn med
EXIT eller NAV.
Inställningar
Vägledningsalternativ
(Settings > Guidance options)
11 Inställningar
Ankomsttid eller kvarvarande restid
Gatunamn i röstvägledning7
Navigering med Turn-by-turn
11
Inställningar Vägledningsalternativ
Format på ankomsttiden
Inställningar Vägledningsalternativ
Gatunamn i röstvägledning
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Aktivera önskat alternativ med OK.
Markören på Gatunamn i röstvägledning
(Street names in voice guidance) + OK
bockar för/aktiverar funktionen som gör att
röstvägledningen även läser upp namn på
gator och vägar, förutom ordinarie information om avstånd och riktning.
• ETA (Estimated Time of Arrival) – visar
beräknad ankomsttid
• RTA (Remaining Time of Arrival) – visar
kvarvarande restid.
7
Endast vissa marknader och språk.
Inställningar Vägledningsalternativ
Turn-by-turn navigation
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Markören på Turn-by-turn navigation + OK
bockar för/aktiverar funktionen vilken gör att
nästa manöver i färdplanen, samt avståndet
dit, även visas i kombiinstrumentet.
}}
67
11 Inställningar
||
Automatisk uppläsning av trafik
Automatisk ljudanpassning
Inställningar Vägledningsalternativ
Röstvägledning
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Markören på Röstvägledning + OK bockar
för/aktiverar funktionen uppläst vägledning.
11
OBS
Inställningar Vägledningsalternativ
Automatisk uppläsning av trafik
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Markören på Automatisk uppläsning av
trafik + OK markerar/aktiverar funktionen
vilken gör att viktiga trafikstörningar på rutten
blir upplästa.
Markören på Automatisk ljudanpassning +
OK bockar för/aktiverar funktionen vilken gör
att t.ex. ljud från radio dämpas då röstvägledning läser upp information.
Denna symbol på bildskärmen indikerar att trafikinformation finns tillgänglig
inom aktuellt mottagningsområde. Symbolens färg
anger hur viktig information
är:
68
Inställningar Vägledningsalternativ
Automatisk ljudanpassning
•
RÖD – informationen läses upp och positionen visas på kartan – se (s. 74)
•
GUL – ingen uppläsning, positionen visas
på kartan.
Är detta alternativ ej markerat lämnas
ingen röstvägledning – då ges endast tyst
visuell vägledning.
För mer information, se (s. 32).
Enkel röstvägledning
Röstvägledning
Inställningar Vägledningsalternativ
Använd enkel röstvägledning
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
11 Inställningar
Vanligen ges tre (3) instruktioner inför varje
vägledningspunkt – en förberedande, en strax
innan och den sista då manövern ska utföras.
Med denna funktion aktiverad, ges endast
en (1) instruktion för varje vägledningspunkt.
•
Markören på Använd enkel
röstvägledning + OK sätter en bock i
rutan och aktiverar funktionen – lämna
menyn med EXIT eller NAV.
tionen – lämna menyn med EXIT eller
NAV.
OBS
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
11
OBS
Trafiksäkerhetskamera
•
Var uppmärksam på att skyltad högsta
tillåtna hastighet ibland kan ändras
och därmed avvika från navigatorns
databas.
•
Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.
Signal för lagrad plats
Inställningar Vägledningsalternativ
Fartkameravarning
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Föraren uppmärksammas med en akustisk
signal samt en symbol då bilen närmar sig en
trafiksäkerhetskamera.
•
Markören på Fartkameravarning + OK
sätter en bock i rutan och aktiverar funk-
Inställningar Vägledningsalternativ
Lagrad plats notifikation
Föraren uppmärksammas med en akustisk
signal då bilen närmar sig en egen lagrad
position.
1. Markören på Lagrad plats notifikation +
OK sätter en bock i rutan och öppnar en
lista med samtliga egna lagrade positioner.
2. Välj med TUNE de positioner som inte
ska larma och avmarkera/deaktivera med
OK – lämna menyn med EXIT eller NAV.
Signal för POI i en vägledd rundtur
Inställningar Vägledningsalternativ
Travel POI-notiser
Föraren uppmärksammas med en akustisk
signal då bilen närmar sig en POI som ingår i
en "Reseguide" (vägledd rundtur), se (s. 49).
}}
69
11 Inställningar
||
•
Markören på Travel POI-notiser + OK
sätter en bock i rutan och aktiverar funktionen – lämna menyn med EXIT eller
NAV.
OBS
Funktioner knutna till Travel Guide är
endast åtkomliga via en ansluten USBenhet innehållande Travel Guide-information, se (s. 49).
11
Relaterad information
•
Importera/exportera lagrade platser
(s. 72)
•
•
•
FAV-knapp (s. 71)
Systeminformation
Systeminformation visar aktuell status på
navigationssystemet.
Kartalternativ (s. 63)
Systeminformation (s. 70)
Signal för vägledd rundtur
Inställningar Vägledningsalternativ
Guided tour-notiser
Föraren uppmärksammas med en akustisk
signal då bilen närmar sig en "Travel guide"
(vägledd rundtur), se (s. 49).
•
Inställningar
Systeminformation
(Settings > System information)
Markören på Guided tour-notiser + OK
sätter en bock i rutan och aktiverar funktionen – lämna menyn med EXIT eller
NAV.
OBS
Funktioner knutna till Travel Guide är
endast åtkomliga via en ansluten USBenhet innehållande Travel Guide-information, se (s. 49).
70
Markören på Inställningar
Systeminformation + OK visar ett litet
utdrag av aktuell status i navigationssystemet, t.ex. aktuell sändare av trafikinformation
och operativ kartdata samt dess version.
11 Inställningar
Relaterad information
•
•
•
•
Vägledningsalternativ (s. 66)
FAV-knapp (s. 71)
FAV-knapp
FAV-knappen kan programmeras med olika
funktioner.
• Ingen funktion (No funktion)
• Upprepa röstvägledning (Repeat voice
guidance)
Kartalternativ (s. 63)
• Avbryt/återuppta vägledning (Cancel/
Importera/exportera lagrade platser
(s. 72)
• Visa/dölj helskärmskarta (Show/Hide
Resume guidance )
full-screen map)
• Visa/dölj motorvägsinformation (Show/
Hide motorway information)
11
• Starta/stoppa inspelning av resväg
(Start/Stop route recording)
• Röstvägledning på/av
Inställningar
Alternativ för FAV-knapp
(Settings > FAV key options)
Markören på önskat alternativ + OK aktiverar
funktionen – lämna menyn med EXIT eller
NAV.
Relaterad information
•
•
•
•
Vägledningsalternativ (s. 66)
Importera/exportera lagrade platser
(s. 72)
Kartalternativ (s. 63)
Systeminformation (s. 70)
Den numeriska knappsatsens FAVknapp kan programmeras med ett
av följande alternativ + OK:
71
11 Inställningar
Importera/exportera lagrade platser
Importera och/eller exportera lagrade rutter/
resvägar och platser.
ser (s. 45)) kan kopieras över till ett USBminne8.
Kartdatabasen kan även kompletteras med
POI från andra källor via ett USB-minne, då
förutsatt att POI-filerna har "gpx"-format.
OBS
11
•
Att komplettera kartdatabasen med
POI-filer kräver viss datorvana!
•
Filformat för POI-filer och hur filerna
hämtas från internet bestäms av
respektive tillverkare/distributör. Därför
finns ingen standardiserad process för
att ladda ner POI-filer från internet –
och av den anledningen kan denna
ägarmanual inte visa en exakt steg-försteg-beskrivning.
•
Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.
Relaterad information
Inställningar Importera/exportera
lagrade platser
•
•
•
•
Vägledningsalternativ (s. 66)
FAV-knapp (s. 71)
Kartalternativ (s. 63)
Systeminformation (s. 70)
(Settings > Import/export stored locations)
Navigationssystemets lagrade rutter/resvägar
och destinationer/platser (se Lagrade plat8
72
För information om anslutning av USB-minne, se bilens Ägarmanual eller supplement Sensus Infotainment.
TRAFIKINFORMATION
12 Trafikinformation
Trafikinformation
Öppna trafikinformation
Trafikinformation – utan angivet
resmål
Här visas symboler för visning av befintlig trafikinformation samt anvisningar om hur du
öppnar och tar del av trafikinformation.
Funktionen ger möjlighet att visa trafikproblem, utan att angivet resmål har valts.
Allmänt
Trafikinformation på karta
Navigationssystemet tar kontinuerligt emot
utsänd trafikinformation.
Denna symbol indikerar att
trafikinformation finns tillgänglig inom aktuellt mottagningsområde. Beroende på
informationens karaktär kan
symbolen vara RÖD eller
GUL (s. 66).
12
Denna symbol markerar
position för ett trafikproblem
– för mer information se
rubrik "Trafikinformation
på karta" i avsnitt Trafikinformation – med angivet resmål (s. 75).
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
74
Trafikinformation
Markör på Trafikinformation (Traffic
information) + OK presenterar information om
störningar i trafiken – det skiljer dock i hur
informationen presenteras beroende av om
en Resplan är angiven eller inte.
Relaterad information
•
Trafikinformation – med angivet resmål
(s. 75)
•
Trafikinformation – utan angivet resmål
(s. 74)
•
Trafikproblemets omfattning (s. 77)
Öppnar scrollfunktionen på karta.
Trafikinformation
karta
Trafikinformation på
(Traffic information > Traffic on map)
Markör på Trafikinformation på karta
(Traffic on map) + OK ger möjlighet att söka
fram trafikproblem med scrollfunktionen – se
beskrivning under rubrik "Trafikinformation
på karta" (s. 75).
12 Trafikinformation
All trafik
Trafikinformation – med angivet
resmål
All trafik
Funktionen visar trafikproblem då resmål har
angivits. Visar trafikinformation (s. 74) på kartan med scrollfunktionen (s. 36).
Lyssna till trafik längs resvägen
Trafikinformation inom mottagningsområde.
Trafikinformation
Markör på en väg/gata + OK öppnar samma
funktion och meny som följande kapitel "Med
angivet resmål" och rubrik "All trafik" visar, se
(s. 75).
Relaterad information
•
Trafikinformation – med angivet resmål
(s. 75)
•
•
Trafikinformation (s. 74)
Trafikproblemets omfattning (s. 77)
All trafik
12
(Traffic information > All traffic)
Trafikinformation
längs resvägen
Lyssna till trafik
Markör på All trafik (All traffic) + OK listar
samtliga trafikmeddelanden inom mottagningsområdet.
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Markör på Lyssna till trafik längs resvägen
(Listen to traffic on route) + OK aktiverar uppläsning av aktuella trafikmeddelanden utmed
resplanens rutt.
Trafikinformation inom mottagningsområde.
Trafikinformationen grupperas först efter land
(i gränsområden), därefter vägnummer, sedan
gatunamn.
}}
75
12 Trafikinformation
||
Markör på en väg/gata + OK ger specifik trafikinformation för markerad väg/gata – se
nästa bild:
Kartbilden centreras runt trafikproblemets
position.
Med scrollfunktionen kan information om ett
specifikt trafikproblem visas.
Trafikinformation på karta
1. Scrolla hårkorset till den trafikhändelse/
symbol det önskas detaljerad information
om – en gul ram tänds runt symbolen.
2. Tryck OK – därefter visas information liknande den på nästa bild:
12
Specifik trafikinformation.
Trafikinformation för en specifik väg/gata listas efter kriteriet allvarligast störning högst
upp, t.ex. totalstopp i en fil.
Markör på ett trafikproblem + OK visar ytterligare information samt position på karta – se
nästa bild:
Trafikinformation
karta
Trafikinformation på
(Traffic information > Traffic on map)
Markör på Trafikinformation på karta
(Traffic on map) + OK ger möjlighet att söka
upp trafikproblem med scrollfunktionen
(s. 36).
Information om ett trafikproblem är knuten till
respektive symbol och i den mån uppgifter
finns tillgängliga, kan t.ex. följande visas:
•
•
•
•
•
gatunamn/vägnummer
land
problemets art
problemets utsträckning
problemets varaktighet.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets
ram, visas först det som är närmast hårkorsets centrum.
Trafikproblem på karta.
76
Siffror som t.ex. "2/5" i bildskärmens övre del
innebär att aktuell information är nummer 2 av
12 Trafikinformation
Trafikproblemets omfattning
totalt 5 st meddelanden inom hårkorset – resterande meddelanden bläddras fram med
upprepade korta tryck på OK.
•
Den här funktionen visar en översikt av trafikproblemets utbredning.
Återgå till kartvisning med EXIT eller
NAV.
Direktlistad information
Trafikproblem på karta.
Kartbilden centreras runt trafikproblemets
position.
Relaterad information
Trafikinformation
karta
Trafikinformation på
(Traffic information > Traffic on map)
Direktlistade trafikproblem, t.ex. "105 km one
lane closed" indikerar att informationen berör
aktuell färdplan.
Markör på ett trafikproblem + OK visar ytterligare information samt position på karta – se
nästa bild:
•
•
Trafikinformation (s. 74)
•
Trafikproblemets omfattning (s. 77)
Trafikinformation – utan angivet resmål
(s. 74)
12
Trafikproblem med dess utbredning.
Vissa trafikproblem är inte enbart knutna till
en enstaka position utan kan omfatta en
längre sträcka.
Förutom symbol för trafikproblemets position,
är aktuell vägsträcka även markerad med en
rad röda kryss "xxxxx".
•
Markeringens längd motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
•
Körriktning indikeras av på vilken sida av
vägen markeringen finns.
Storlek på område för trafikinformation
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation (s. 74) som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto fler trafikstörningar kan exponeras.
}}
77
12 Trafikinformation
||
Relaterad information
12
78
•
•
Trafikinformation (s. 74)
•
Trafikinformation – med angivet resmål
(s. 75)
Trafikinformation – utan angivet resmål
(s. 74)
SYMBOLER PÅ KARTAN
13 Symboler på kartan
Intressepunkter – POI
Här visas några exempel på symboler för
olika POI – de är här grupperade efter samhällsfunktion:
Här visas hur intressepunkter väljs för visning
på kartan och hur symboler för olika inrättningar kan se ut.
Bilåterförsäljare/verkstad
"Intressepunkt" benämns även som "inrättning" och "POI1".
Bensinstation
Förbockade POI visas på kartan.
•
13
Inställningar
symboler
Kartalternativ
POI-
(Settings > Map options > POI symbols)
Precisera vilka POI som ska visas på kartan
genom att välja Grundinställning (Default),
Valda (Selected) eller Ingen (None). För mer
information se rubrik "POI på karta" (s. 63).
1
80
Point of interest.
Välj/markera POI med TUNE-ratten –
bocka för/avbocka med OK och avsluta
med EXIT.
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet
POI, som kan ses samtidigt på skärmen,
begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.
OBS
•
•
Bilreparationer
Parkering
Turistattraktion
Golfbana
Biograf
Symbol för en POI, antal och varianter
av POI varierar mellan olika marknader.
Nöjespark
I samband med uppdatering av kartdata kan symboler tillkomma och
andra försvinna – i menysystemet
Kartalternativ
under Inställningar
POI-symboler
Valda kan samtliga symboler för aktuellt kartsystem
alltid bläddras fram.
Restaurang
Rekreation
Bar eller cafe
Köpcenter
Hotell
13 Symboler på kartan
Tåg
Tågstation
Relaterad information
•
Sökning via POI (s. 44)
Tågterminal
Flygplats
Busstation
Färjeterminal
Statlig eller kommunal anläggning
Myndighetskontor
Polis eller larmcentral
13
Bibliotek
Sjukhus eller vårdcentral
Apotek
Bankomat
Bankomat/växlingskontor
Postkontor
Utbildningsanläggning
81
FRÅGOR OCH SVAR
14 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position
med en noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med
en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång
sträcka utan distinkta svängar finns större
sannolikhet för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid
beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal högereller vänstersvängar, rondeller etc. för att få
fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet
och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast
använda stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och
motorvägar undviks dessa i möjligaste mån
och används endast om inget annat rimligt
alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning
av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta
upp till 5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter bortkoppling av bilens batteri
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – en Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig
virrigt efter byte av däck
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag
under långsam körning, på en lämplig plats.
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
14
Stäng av både systemet och bilen. Starta
igen men stå stilla en stund innan du börjar
köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer
jag tänker resa igenom – Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
}}
83
14 Frågor och svar
||
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med närmaste Volvoåterförsäljare då det
gäller uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi eller
www.volvocars.com/mapupdate.
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Sök i menysystemet upp Inställningar
Systeminformation + OK för att få information om version och vilket geografiskt område
som täcks, se (s. 70).
14
84
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
15 Kart- och systeminformation
Kartor – innehåll
Uppdatering av kartor
Volvo erbjuder ett antal kartor vilka täcker
olika delar av världen. En karta består av kartoch vägdata med tillhörande information.
Vid uppdatering överförs ny information till
navigationssystemet och gammal inaktuell tas
bort.
Kartor utvecklas med utökad information och
uppdateras fortlöpande.
OBS
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig.
Se www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate för information om kartor och annat relaterat till Sensus
Navigation.
Kartområden
Bilens navigationssystem varierar beroende
av marknad. Vid behov av att ändra kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om tillvägagångssätt.
15
1
2
3
86
Uppdaterad kartdata laddas ner från internet1
till ett USB-minne2. Överföring av nerladdad
uppdatering till bilens navigationssystem görs
därefter via bilens USB-anslutning3.
OBS
Innan uppdatering av bilens kartdata
påbörjas:
•
Läs först igenom information och
instruktioner från internet relaterat nerladdning och uppdatering av kartdata.
Vid frågor om uppdatering – kontakta en
Volvoåterförsäljare eller se
www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate.
Uppdatering
Följ bildskärmens anvisningar för att uppdatera navigationssystemet – där visas var i processen uppdateringen befinner sig samt
ungefärlig återstående tid.
Se information på www.volvocars.com/mapupdate
USB-minnet måste ha ledigt utrymme för minst 20 GB.
För information om anslutning av USB-minne, se bilens Ägarmanual eller supplement Sensus Infotainment.
OBS
Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.
Gör så här:
1. Starta motorn.
2. Anslut USB-minnet med uppdateringen
till bilens USB-kontakt och följ bildskärmens anvisningar.
3. Då bildskärmen visar Kartuppdatering
klar kan navigationssystemets samtliga
funktioner åter användas.
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall
även tillföra nya funktioner, vilka inte finns
beskrivna i denna manual.
Fortsätta avbruten uppdatering
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den
avbröts, vid nästa motorstart.
Gör så här för att återuppta en avbruten uppdatering och följ bildskärmens anvisningar:
15 Kart- och systeminformation
•
•
Om USB-minnet är anslutet till USB-kontakten, återupptas uppdateringen automatiskt.
Om USB-minnet ej är anslutet: – Starta
motorn och anslut därefter USB-minnet
till bilens USB-kontakt – uppdateringen
återupptas automatiskt.
Licensavtal
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor.
Följande text är Volvos överenskommelse
med tillverkare/utvecklare.
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN
ER OCH HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR
ERT EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri
ägs av HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos HERE och Er leverantör till
dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till HERE och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom
till den del det uttryckligen tillåts av tvingande
lag (t.ex. nationella lagar baserade på det
Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250)
och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra
utdrag ur eller återanvända betydande delar
av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller baklängesmontera någon del av Databasen. Om Ni
önskar erhålla samkörbarhetsinformation
såsom avses i (den nationella lagen baserad
på) det Europeiska Datorprogramdirektivet,
skall Ni ge HERE skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor,
inkluderande kostnader, vilka fastställs av
HERE.
15
}}
87
15 Kart- och systeminformation
||
Databasen innehåller information som tillhandahålls på licens från tredje parter till HERE.
Informationen omfattas av leverantörsvillkor
och copyright, som stadgas i texten på följande webbadress:
here.com/suppliers_terms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till HERE. Multimedia får
endast överföras eller säljas som ett komplett
set så som det levereras av HERE och inte
som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
15
88
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet
med HERE:s exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse vid det datum då Ni
anskaffade Databasen; dessa normer kan ni
på begäran få av HERE. Om Databasen inte
fungerar i enlighet med denna begränsade
garanti kommer HERE att vidta skäliga försök
att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i
detta avtal, kan Ni välja att antingen erhålla
skälig återbetalning av den köpeskilling Ni
betalade för Databasen eller att häva detta
Avtal. Detta är HERE:s hela ansvarsskyldighet
och Er enda rätt till gottgörelse från HERE.
Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i
detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör
någon utfästelse beträffande användandet av
resultaten från nyttjandet av Databasen vad
avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller
annorledes. HERE garanterar inte att Databasen är eller kommer att vara felfri. Ingen
muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE, Er leverantör eller någon annan person ger upphov
till en garanti eller ökar på något sätt omfattningen av den ovan beskrivna begränsade
garantin. Den begränsade garantin enligt
detta Avtal påverkar eller begränsar inte
någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från HERE enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti påverkar
inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till
garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
HERE inte i något fall vara ansvarigt för några
följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om HERE har
underrättats om möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för direkta skador är i
samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR
INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER
OM NI HAR ANSKAFFAT DATABASEN
ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska
data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
15 Kart- och systeminformation
återger inte information om – bland annat –
restid och får inte inkludera traktens säkerhet;
upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar; vägförhållanden; särskilda evenemang som uppstår
på grund av det navigatormärke som Ni har.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum
då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid
denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen
eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen
gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion
där Ni anskaffade Databasen inte kan
bestämmas, skall nederländsk lag gälla.
Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten
då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband
med detta Avtal, utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då tillämpliga
hemort.
Upphovsrätt
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
15
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
}}
89
15 Kart- och systeminformation
||
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
15
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
90
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
15 Kart- och systeminformation
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
15
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
91
16 Index
A
F
I
Aktivering av systemet................................. 9
Fabriksinställningar.................................... 13
Antenn
placering............................................... 16
Fartkamera................................................. 69
Inrättningar
Symboler.............................................. 80
Avståndsenhet
ETA....................................................... 67
RTA....................................................... 67
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 19
G
B
Basfunktioner............................................... 9
GPS-mottagare.......................................... 17
Grundinställningar...................................... 13
Inställningar
FAV-knapp............................................
importera/exportera lagrade platser.....
kartalternativ.........................................
resvägsalternativ...................................
resvägsalternativ – anpassa resväg......
resvägsalternativ – undvik område.......
systeminformation................................
vägledningsalternativ............................
71
72
63
59
62
61
70
66
Internetsökning.......................................... 46
Batteri
fjärrkontroll............................................ 19
H
Bildskärm
vård....................................................... 17
Hastighetskamera...................................... 69
Huvudenhet
placering............................................... 17
D
Hårkors...................................................... 36
Delmål........................................................ 52
Högtalare
placering............................................... 17
Intressepunkter (POI)................................. 80
K
Kartalternativ.............................................. 63
Kartbild...................................................... 30
Kartfärg...................................................... 63
Kartläge..................................................... 13
E
16
Engelsk text inom parentes....................... 14
ETA, avståndsenhet................................... 67
92
Kartområden.............................................. 86
Kartor
innehåll.................................................. 86
uppdatering.......................................... 86
16 Index
Kartor, vägtyper och kompass
karta över aktuell position.................... 30
kompass............................................... 32
röstvägledning...................................... 32
Kartrullning................................................. 36
Kartvy......................................................... 63
Knappsats
placering............................................... 17
Kompass.................................................... 32
Komponentplacering, översikt................... 16
ratt........................................................ 19
översikt................................................. 16
Menyer.......................................................
genvägar...............................................
huvudmeny...........................................
scrollmeny............................................
sökning via lagrad plats........................
sökning via latitud/longitud...................
sökning via plats på kartan...................
sökning via POI.....................................
sökning via postnummer......................
sökning via tidigare resmål...................
34
34
35
36
Menyer/funktioner...................................... 37
N
45
47
48
44
47
46
Resplan...................................................... 51
delmål i resplan..................................... 52
Resväg
alternativa resvägar och resvägsöversikt........................................................
detaljerad resvägsinformation..............
karta över kvarvarande resväg.............
spela in en resväg.................................
undvik...................................................
55
56
56
57
54
Korsning..................................................... 42
Nästa resmål i resplanen........................... 55
L
P
Latitud och longitud................................... 47
Parentes med engelsk text........................ 14
Licensavtal................................................. 87
Röstkommando (Röststyrning).................. 22
Lägg upp en resplan.................................. 51
Postnummer
sökning................................................. 47
Läs trafikmeddelande................................ 75
Påbörja vägledning.................................... 51
Röststyrning......................................... 21, 22
hjälpfunktioner och inställningar........... 22
språk..................................................... 25
RTA, avståndsenhet.................................. 67
Röstvägledning.......................................... 32
M
R
Manöverreglage......................................... 18
fjärrkontroll............................................ 19
mittkonsol............................................. 18
Radera resplan.......................................... 52
Resmål....................................................... 41
sökning via adress................................ 42
sökning via hem.............................. 41, 49
sökning via internet............................... 46
S
Scrollning................................................... 36
Skala
ändra..................................................... 77
16
93
16 Index
Skrivhjul
lista med alternativ................................ 28
skriva och välja alternativ..................... 27
Travel guide............................................... 49
Sparade resmål.......................................... 46
U
Starta vägledning....................................... 51
Översikt komponentplaceing..................... 16
Symboler
inrättningar............................................ 80
Undvik
färjor...................................................... 62
motorvägar........................................... 62
vägtullar................................................ 62
Systemalternativ........................................ 70
Undvik vägsträcka..................................... 54
Systeminställningar.................................... 13
Upphovsrätt............................................... 89
Sökning
postnummer......................................... 47
Utbredning................................................. 77
Ställ in resmål...................................... 41, 49
Sökvägar beskrivna i manualen................. 13
V
T
16
Vägledning
snabbguide........................................... 10
Tilläggsinformation.................................... 34
Vägledningsalternativ..................... 59, 61, 62
TMC-mottagare......................................... 17
Vägvalsinställningar............................. 62, 66
Trafikinformation.................................. 17, 74
med angivet resmål.............................. 75
trafikproblemets omfattning................. 77
utan angivet resmål.............................. 74
utsändning............................................ 74
Ä
Transport av bil.......................................... 83
94
Volymkontroll på röstmeddelande............. 17
Tidigare resmål som resmål....................... 46
Trafiksäkerhetskamera.............................. 69
Ö
Ägarmanualen............................................ 13
att tänka på........................................... 13
Ändra skala på trafikinformation................ 77
TP 17946 Swedish AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement