Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2015 Early Volvo On Call

Volvo S60 2015 Early Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BÄSTE VOLVOÄGARE
Tack för att du valde Volvo On Call.
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet
Volvo On Call. För att systemet ska fungera krävs
ett aktivt abonnemang.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
Innehållsförteckning
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Översikt av Volvo On Call*.......................... 6
Använda Volvo On Call*.............................. 6
Tillgängliga Volvo On Call* funktioner......... 7
Komforttjänster med Volvo On Call*........... 8
Volvo On Call* mobilapp............................. 8
Fjärrstart av värmare* via SMS................. 10
Fjärrstarta värmare* via SMS.................... 10
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*...... 11
Larma service center manuellt.................. 12
Tillkalla vägassistans................................. 12
Trygghetstjänster med Volvo On Call* ..... 12
Lås upp bil via service center .................. 14
Menyalternativ med Volvo On Call*.......... 14
Volvo On Call* meddelande i display........ 15
Volvo On Call* tillgänglighet...................... 16
Telefonnummer till service center ............ 17
PIN-kod till Volvo On Call*........................ 18
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*.......... 18
Personuppgifter........................................ 18
01
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*
VARNING
Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som
du som kund abonnerar på. Abonnemanget
består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat
VOC) är kopplat till bilens SRS- och larmsystem. Bilen har en inbyggd GSM-modul för
kommunikation mellan bilen och VOC:s tjänster. Kartan (s. 16) visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta din Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan
förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är beroende på marknad. Kontakta din
Volvoåterförsäljare för information om vilka
tjänster som gäller i ert land.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn och därefter en gång
per timma under de kommande 22 dygnen.
Efter 22 dygn kommer systemet vara
avstängt tills dess bilen startats.
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen
och bilens inbyggda GSM-modul för att kontakta VOC Service center.
1
2
3
Systemet fungerar enbart i områden där
VOC:s samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On
Call-tjänsten är tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig,
t.ex. vid glest befolkade områden.
Abonnemang
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet då VOC-systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas
och giltigheten är marknadsberoende.
Komforttjänster
•
•
Volvo On Call mobilapp (s. 8).
Fjärrstart av värmare via SMS (s. 10).
Säkerhetstjänster
•
•
•
Automatiskt larm (s. 11).
Manuellt larm (s. 11).
Vägassistans (s. 12).
Trygghetstjänster
•
•
•
Stöldvarning (s. 12).
Spårning av stulet fordon (s. 12).
Fjärrupplåsning (s. 12).
•
•
01
Fjärrblockering (s. 12)1.
Otillåten förflyttning (UMD)* (s. 12)
2, 3.
OBS
Alla samtal med VOC Service center kommer att spelas in.
Information på internet
För mer information om Volvo On Call, se
www.volvocars.com > Välj land > Försäljning
& Tjänster > Volvo On Call. Där kan du bland
annat hitta vanliga frågor och svar.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i mobilappen (s. 8). Läs i Sensus
Infotainment supplementets avsnitt Volvo ID
för att se dess fördelar och hur man skapar
ett Volvo ID.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call* funktioner
(s. 7)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
Telefonnummer till service center (s. 17)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
Personuppgifter (s. 18)
Vissa marknader.
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V40/V40 Cross Country.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
01 Volvo On Call (VOC)
01
Översikt av Volvo On Call*
Översikt av knappar och displayer.
Använda Volvo On Call*
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.
Missbruk kan leda till extradebitering.
Vid en olycka där bältessträckare, krockkudde eller krockgardin aktiveras skickas en
signal automatiskt till VOC Service center
som ser till att hjälp omedelbart skickas till
din plats – polis, ambulans eller annan lämplig
insats.
ON CALL-knappen kan användas för
samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
SOS-knappen – vid nödsituationer
Tryck på SOS-knappen i 2 sekunder för att
aktivera den manuella larmtjänsten.
Alternativ till SOS-knappen
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Menyalternativ med Volvo On Call*
(s. 14)
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU
och välj Inställningar Volvo On Call
SOS.
ON CALL-knappen – vid problem med
din bil
Tryck på ON CALL-knappen i 2 sekunder för
att aktivera tjänsten, se Tillgängliga Volvo On
Call* funktioner (s. 7).
Avbryta tjänst
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXITknappen.
Inställningar
Möjliga val och inställningar i menysystemet
(s. 14).
• Knapplås - bestäm när SOS- och ON
CALL-knapparna skall vara aktiverade.
Funktionen gör att knapparna enbart är
aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II
eller om motorn är igång.
Alternativ till ON CALL-knappen
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU
och välj Inställningar Volvo On Call On
Call.
• Aktivera abonnemang - Används för att
starta prenumerationen.
• Aktivera tjänst – Används för att aktivera
tilläggstjänst, t.ex. vägassistans.
Relaterad information
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Menyalternativ med Volvo On Call*
(s. 14)
•
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
01 Volvo On Call (VOC)
•
•
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call* funktioner
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 10)
Översikt av tillgängliga VOC-funktioner via
VOC Service center och VOC-applikation.
Larma service center manuellt (s. 12)
Tillkalla vägassistans (s. 12)
Lås upp bil via service center (s. 14)
Tjänst
Service
center
Fjärrstart av värmare
Batteri- och laddningsstatusD
AppA
X
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
X
Stöldvarning
X
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
FjärrblockeringB
X
Fjärrstart av motor
(ERS)B, C
Lokalisering av bilen
Tjänst
X
X
X
X
Bilens instrumentpanel
X
Körjournal
X
Fordonsinformation
X
Service
center
AppA
X
X
Styra laddning till specifika tiderD
X
Påminnelse att sätta i
laddkabelD
X
FörkonditoneringD
A
B
C
D
X
01
X
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.
Relaterad information
•
Komforttjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Volvo On Call (VOC)
01
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call* mobilapp
Bekvämlighetstjänster via telefon såsom fjärrstart av värmare* via sms eller kommunicera
med bilen via mobilapp.
Som VOC-användare har du tillgång till en
mobilapplikation som gör att du kan hålla kontakten med din parkerade bil via telefon.
Som VOC-användare har du tillgång till en
mobilapplikation som gör att du kan hålla
kontakten med din parkerade bil via en
iPhone, Windows Phone- eller Android-telefon. Du kan lokalisera bilen, fjärrlåsa bilen,
fjärrstarta motor, se information om bränslenivå och mycket annat. Läs mer om appen
(s. 8).
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med VOC erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig
mobiltelefon. Läs mer om fjärrstart av värmare via SMS (s. 10).
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call* funktioner
(s. 7)
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt
vilket kan medföra att denna information inte
återspeglar tillgänglig funktionalitet. Se
avsnittet Information på internet (s. 5) för hänvisning vidare till där du kan läsa löpande
uppdaterad information.
Mobilapplikationen för VOC finns för iPhone,
Windows Phone- och Android-telefoner.
Ladda ner från Apples AppStore, Windows
Phone Store eller Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och Min Volvo4 vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Läs i Sensus Infotainment supplementets
avsnitt Volvo ID för att se dess fördelar och
hur man skapar ett Volvo ID.
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är
möjligt att få vägledning till bilen. Det finns
också en digital kompass som pekar föraren i
rätt riktning. När man befinner sig inom cirka
100 meter från bilen är det möjligt att aktivera
4
8
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
bilens signalhorn och blinkers för att underlätta letandet.
Bilens instrumentpanel
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd,
genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på
bilen och visar information om glödlampor,
bromsvätska, kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas. Det finns också möjlighet att exportera
alla eller valda resor från mobilapplikationen i
kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Lämpligt för t.ex. tjänsteresor.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen. Då skickar bilen ingen logginformation
efter varje avslutad resa.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
01 Volvo On Call (VOC)
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta
via mobilen.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas.
Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av
säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid fjärrupplåsning av bilen.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare kan den startas direkt eller programmeras att starta vid två olika tidpunkter inom 24
timmar.
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande
kriterier vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i
eller kring bilen.
OBS
01
Förkonditonering6
Genom förkonditionering förbereds bilens
drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd
minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call* funktioner
(s. 7)
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 8)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning.
Fjärrstart av motor (ERS)5
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för
att värma upp/kyla ner kupén innan avfärd.
Klimatanläggning, ljud- och mediasystemet
startar med samma inställningar som då bilen
parkerades. Gångtiden för ERS-startad motor
kan väljas från 1–15 minuter och efter tidens
slut stängs motorn av. Efter 2 stycken ERSaktiveringar krävs att motorn startas på ordinarie vis innan ERS åter kan användas.
Batteri- och laddstatus6
Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning pågår.
Styra laddning till specifika tider6
Om du inte vill att laddning skall påbörjas
direkt vid anslutning av laddkabeln så är det
möjligt att via mobilappen ställa in tidpunkt då
laddning får ske.
Påminnelse att sätta i laddkabel6
Du kan aktivera att få en påminnelse i din
mobilapp om du glömt sätta i laddkabeln när
bilen parkerats.
5
6
Vissa bilmodeller.
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
01 Volvo On Call (VOC)
01
Fjärrstart av värmare* via SMS
Fjärrstarta värmare* via SMS
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med VOC* erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig
mobiltelefon. Det är möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning
med hjälp av en mobiltelefon, se fjärrstarta
värmare (s. 10).
Via SMS kontrolleras värmaren i bilen.
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas
eftersom värmaren avger avgaser, se ytterligare information i bilens ägarmanual.
OBS
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i
beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar
när bilen uppnått den inställda temperaturen.
För att bara den auktoriserade användaren
skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummer7
följt av VOC-systemets PIN-kod.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 10)
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
Ändra och aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Direktkommandon
2. Skicka meddelandet.
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
För att starta värmen direkt:
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 1 #
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuters intervall.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. 17308.
Meddelandet ska skickas till följande nummer: +46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
10
2. Skicka meddelandet.
Telefonnummer
2. Skicka meddelandet.
7
8
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 0 #
Aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 #
Aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 #
2. Skicka meddelandet.
01 Volvo On Call (VOC)
För att avbryta en sedan tidigare planerad
värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
För att avaktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 01 #
2. Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 02 #
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
Vägassistans
Säkerhetstjänster för larm vid olycka eller
nödsituation.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri, se tillkalla vägassistans
(s. 12).
Automatiskt larm
Vid en olycka där bältessträckare, krockkudde eller krockgardin aktiveras skickas en
signal automatiskt till VOC Service center.
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen har utlösts sker följande:
Om värmaren inte startar
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC Service center med uppgifter om bilens position och att SRS-systemet har utlösts.
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta via SMS. Då skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.
2. VOC Service center etablerar därefter
muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning
och behovet av hjälp.
Relaterad information
3. VOC Service center kontaktar därefter
nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
2. Skicka meddelandet.
•
•
•
Fjärrstart av värmare* via SMS (s. 10)
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
01
Denna tjänst kan behöva tecknas separat.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOCsystemet etablera kontakt med VOC Service
center. Om detta inte är möjligt går samtalet
direkt till det utsedda larmnumret för området
där bilen befinner sig.
Relaterad information
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
Kontakta VOC Service center för att begära
hjälp i nödsituationer, se larma manuellt
(s. 12).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
01 Volvo On Call (VOC)
01
Larma service center manuellt
Tillkalla vägassistans
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
Kontakta VOC Service center för att begära
hjälp i nödsituationer.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
1. Tryck på SOS-knappen (s. 6) i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare
m.m.
1. Tryck på ON CALL-knappen (s. 6) i minst
2 sekunder.
Trygghetstjänster för hjälp vid tillgrepp eller
fjärrupplåsning om nycklarna kommit bort
eller blivit inlåsta.
2. VOC Service center får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC Service center etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Telefonnummer till service center (s. 17)
9
10
12
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V40/V40 Cross Country.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. VOC Service center etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Relaterad information
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Telefonnummer till service center (s. 17)
Volvos trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om
bilen blir stulen kan den dessutom spåras och
eventuellt deaktiveras.
Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval:
Trygghetssystem certifierat enligt Stichting
VbV vilket uppfyller krav enligt Track & Tracing, TT039, 10.
01 Volvo On Call (VOC)
Stöldvarning
Automatisk signal till VOC Service center vid
inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
Service center att underrättas automatiskt
efter en viss tid. Om larmet stängs av med
hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att
avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans
med polisen och VOC Service center komma
överens om att bilen skall spåras. VOC Service center skickar ett meddelande till bilen
för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller
blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen inom de närmsta 14 dygnen med
hjälp av VOC Service center efter erfordrad
verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter
11
12
13
fjärrupplåser VOC Service center bilen efter
överenskommelse.
kommer VOC Kundservice att underrättas
automatiskt.
Fjärrblockering11
Exempel på otillåten förflyttning är bogsering
eller lastning och transport på släp. Observera att exempelvis färjeöverfart och biltåg
också räknas som otillåten förflyttning då
motorn är avstängd. I dessa situationer måste
UMD temporärt deaktiveras (se avsnittet
Reducerad larmnivå i bilens ägarmanual).
Övervakning och deaktivering av stulen bil.
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller
myndigheterna VOC Service center.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar VOC Service center sedan fjärrnycklar för att förhindra start av bilen. En
deaktiverad bil kan endast startas igen
genom kontakt med VOC Service center och
efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod
godkänts. Därefter utför VOC Service center
aktivering av bilen.
01
Relaterad information
•
•
Telefonnummer till service center (s. 17)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
Otillåten förflyttning (UMD)* 12, 13
UMD (Unauthorized Movement Detection) är
ett system för övervakning av otillåten förflyttning.
Otillåten förflyttning innebär att fordonet
flyttas med motorn avstängd. Om systemet
upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet
Vissa marknader.
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V40/V40 Cross Country.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Volvo On Call (VOC)
01
Lås upp bil via service center
Relaterad information
Instruktion för fjärrupplåsning av bil.
•
1. Kontakta VOC Service center (s. 17).
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 18)
2. När VOC Service center verifierat bilens
ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna. Tryck två
gånger på touchknappen14 eller dra i
handtaget15.
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
Menyalternativ med Volvo On Call*
Översikt av möjliga val och inställningar i
VOC-systemets meny.
För att komma till menyn: Tryck på MY CARknappen, tryck på MY CAR igen för att
öppna genvägsmenyn där VOC-menyn finns
tillgänglig.
Min verkstad
SOS
On Call
Knapplås
OBS
Lås/lås upp SOS- och
On Call-knapparna
Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas
inom en, av VOC Service center, förutbestämd tid kommer bagageluckan/
bakluckan att låsas igen.
4. När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet
genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i
startlåset.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas p.g.a. dålig mottagning.
14
15
14
Gäller V60, V70 och XC60.
Gäller S60.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera abonnemang
Aktivera tjänst
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call* meddelande i display
VOC visar automatiskt informationsmeddelande vid behov.
• Kunde inte hitta bilens position – se
Tillgänglighet (s. 5).
• Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig – se
Tillgänglighet (s. 5). Meddelandet visas i
bildskärmen.
• Volvo On Call Service erfordras –
VOC-systemet ur funktion. Kontakta din
Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet
visas i kombiinstrumentet.
• Volvo On Call-abonnemang snart slut
– VOC-abonnemanget kommer snart gå
ut. Kontakta VOC Service center (s. 17).
Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 14)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där VOC är tillgängligt.
Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet
kommer att erbjudas i ett stort antal länder.
Kontakta din Volvoåterförsäljare för aktuell
information.
Mörkmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call är tillgängligt.
Relaterad information
•
16
Telefonnummer till service center (s. 17)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Volvo On Call (VOC)
01
Telefonnummer till service center
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call (VOC)
01
PIN-kod till Volvo On Call*
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Personuppgifter
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att
identifiera godkänd person att utföra VOCtjänster.
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare
till tjänsten.
Personuppgifter som behandlas i anslutning
till VOC-tjänsten.
Den fyrsiffriga PIN-koden som skickades till
dig då din återförsäljare aktiverade ditt abonnemang används av säkerhetsskäl för att
identifiera godkänd person att utföra vissa
VOC-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via VOC
Service center (s. 12) eller skapa ett konto till
mobilappen (s. 8).
Avsluta VOC-tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC-tjänsten. Återförsäljare
avskriver VOC-abonnemanget och raderar
tjänstehistoria.
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och
Volvo Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till
VOC-tjänsten. All behandling sker i enlighet
med god sed och gällande lagstiftning
rörande behandling av personuppgifter.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om du har glömt din PIN-kod eller önskar
byta den (t.ex. om du köpt en begagnad bil),
kontakta din återförsäljare eller tryck på ON
CALL-knappen i din bil. Den nya koden kommer att skickas till dig.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i
rad uppnåts kommer kontot att låsas. För att
kunna använda appen igen måste en ny PINkod väljas och ett nytt app-konto skapas
genom att följa samma process som vid föregående skapande av app-konto.
Relaterad information
18
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
(s. 18)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar i bilen till ursprunglig
fabriksinställning16, se ägarbyte i ägarmanualen.
Starta VOC-tjänst
Vid köp av en begagnad bil med VOC:
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som
skriver över återstående tid av VOC-abonnemanget på den nya ägaren. Det är viktigt att
kontaktuppgifterna är uppdaterade för att
VOC ska fungera samt att den tidigare ägaren
inte ska ha tillgång att utföra tjänster i bilen.
Den nya ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig
PIN-kod som krävs för att identifiera sig som
ägare (eller annan behörig person) för att få
tillgång till vissa VOC-tjänster.
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
01 Volvo On Call (VOC)
Land
Säljbolag
Danmark
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz)
AG
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med
samarbetspartners både inom och utom
EU/EES för att leverera och utveckla VOCtjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i
huvudsak följande tre kategorier.
•
•
16
Personuppgifter som kunden själv lämnar
i samband med aktivering av VOC-tjänsten och vid andra kontakter med Volvo
såsom namn, adress, telefonnummer, typ
av tjänst och tjänstens varaktighet.
När en viss händelse som omfattas av
tjänsten inträffar skickas automatiskt
information från fordonet. Ett sådant
meddelande innehåller fordons ID (VIN),
klockslag då tjänsten nyttjas, typ av
tjänst, om krockkuddar har utlösts, om
bältessträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i och
utanför fordonet, om dörrar och fönster är
låsta eller öppnade samt fordonets sex
senaste positioner med hastighet och
riktning.
•
Övrig information som kan kopplas till
kunden är telefonsamtal med personer i
fordonet, det service center som levererade tjänsten och noteringar skapade av
service center operatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo
underleverantörer. Dessa underleverantörer
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
behandla personuppgifter i den utsträckning
som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga
underleverantörer är bundna av avtal som
ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
som visar vilka personuppgifter som behandlas. För att rätta personuppgifter kontakta
Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag
ska göras skriftligt och vara egenhändigt
undertecknat av den sökande samt innehålla
uppgift om namn, adress och kundnummer.
Begäran ska sändas till Volvo Personvagnar
AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
01
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet
med vad som framgår av instruktionen i detta
dokument, samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som sker i
anslutning till VOC-tjänsten.
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
VOC-tjänsten lagras under avtalstiden och
därefter så länge som erfordras för att Volvo
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
lag och annan författning. Uppgifter som
genereras vid händelser som omfattas av
VOC-tjänsten gallras tre månader efter det att
händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
19
01 Volvo On Call (VOC)
01
20
||
TP 17963 (Swedish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising