Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2015 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2015 Early Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
02 MY CAR
Introduktion................................................. 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digital ägarmanual i bil................................ 8
Ägarbyte.................................................... 10
Information på internet.............................. 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR – sökvägar..................................
MY CAR – menyalternativ.........................
MY CAR – fordonsinställningar.................
MY CAR – förarstödsystem......................
MY CAR – systeminställningar..................
MY CAR – röstinställningar.......................
MY CAR – klimatinställningar....................
MY CAR – internetinställningar.................
MY CAR – information..............................
03 Ljud och media
13
14
14
16
18
19
20
21
22
22
Ljud och media.........................................
Ljud och media – översikt.........................
Ljud och media – hantera systemet..........
Symboler i bildskärm................................
Favoriter....................................................
Ljud och media – ljudinställningar.............
Ljud och media – generella ljudinställningar........................................................
Ljud och media – avancerade ljudinställningar........................................................
Inställning av equalizer..............................
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering...........................................
Radio.........................................................
Radiostationssökning...............................
Automatisk radiostationssökning..............
Radiostationslista......................................
Manuell radiostationssökning...................
Radiostationer som förval.........................
RDS-funktioner.........................................
Larm vid olyckor och katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Volymkontroll för avbrytande RDS-funktioner.........................................................
01 02 03
2
24
25
26
30
31
31
32
33
34
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
38
39
Innehållsförteckning
Radiotext...................................................
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)............................................................
Digitalradio (DAB)*....................................
Digitalradio (DAB)* – underkanal...............
DAB till DAB*-länk.....................................
Mediaspelare............................................
CD/DVD.....................................................
Snabbspolning..........................................
Slumpval av skivspår eller ljudfil...............
Mediasökning............................................
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor...............................................
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor...............................................
Bildinställningar.........................................
Hårddisk (HDD).........................................
Mediaspelaren – kompatibla filformat.......
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång......
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB-ingång..............................................
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla...........................................................
39
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet...................................... 51
Röststyrning – mobiltelefon......................
Röststyrning – radio..................................
Röststyrning – multimedia........................
Internetansluten bil....................................
Bilmodem*................................................
Appar........................................................
Webbläsare...............................................
TV*.............................................................
Söka TV*-kanaler/förvalslista....................
TV* – uppspelningsalternativ.....................
Information om aktuellt TV*-program........
Text-TV*....................................................
Mottagning av TV*-kanal förloras.............
Fjärrkontroll*..............................................
Fjärrkontroll* – funktioner..........................
Fjärrkontroll* – batteribyte.........................
Ljud och media – menyöversikt................
Menyöversikt – AM...................................
Menyöversikt – FM....................................
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*...........
Menyöversikt – CD/DVD-Audio.................
Menyöversikt – DVD-Video.......................
Menyöversikt – hårddisk (HDD)................
03 03 03
39
40
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
48
49
50
Media Bluetooth®...................................... 50
Registrering av Bluetooth®-enhet............. 51
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet...................................... 53
Byta till annan Bluetooth®-enhet............... 53
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet.................. 54
Ta bort Bluetooth®-enhet.......................... 54
Bluetooth® handsfree telefon.................... 54
Bluetooth® handsfree telefon – översikt... 56
Samtalshantering...................................... 56
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar........................................................
Telefonbok................................................
Telefonbok – snabbsökning kontakter......
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol.................................................
Telefonbok – söka kontakter.....................
Röststyrning..............................................
Språkval för röststyrning...........................
Hjälpfunktioner för röststyrning................
Röststyrning – inställningar.......................
Röststyrning – röstkommandon................
Röststyrning – snabbkommandon............
57
57
58
58
59
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
68
70
71
73
74
75
75
75
76
76
77
78
78
79
79
80
80
81
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
Menyöversikt – iPod®................................ 82
Menyöversikt – USB................................. 83
04 Internetkarta
05 Index
Internetkarta.............................................. 92
Internetkarta – handhavande.................... 92
Internetkarta – skrivhjul och tangentbord. 93
Internetkarta – text och symboler i bildskärm........................................................ 94
Internetkarta – scrollmeny......................... 95
Internetkarta – ange resmål...................... 96
Internetkarta – intressepunkter (POI)
symboler................................................... 97
Internetkarta – detaljerad resvägsinformation....................................................... 98
Internetkarta – resvägsöversikt................. 99
Internetkarta – resvägsalternativ............... 99
Internetkarta – kartalternativ................... 100
Index....................................................... 102
03 04 05
Menyöversikt – Media Bluetooth®............ 83
Menyöversikt – AUX.................................. 84
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree......
Menyöversikt – webbläsare......................
Menyöversikt – TV*...................................
Licenser – ljud och media.........................
Typgodkännande......................................
4
84
85
86
87
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
5
INTRODUKTION
01 Introduktion
Introduktion
Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För
svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med återförsäljare eller representant
för Volvo Personvagnar.
OBS
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Ägarmanual i mobila enheter
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Introduktion
||
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
01
Översikt
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*,Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Digital ägarmanual i bil
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i
bilen2. Innehållet är sökbart och det är enkelt
att navigera mellan olika avsnitt.
För grundläggande navigering, se Hantera
systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se respektive avsnitt i detta supplement.
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 13).
Internetansluten bil –
*, se respektive
avsnitt i detta supplement1.
Ägarmanualens startsida.
Klimatanläggning, se ägarmanual.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i ägarmanualen:
Parkeringshjälpkamera – CAM*, se ägarmanual.
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
1
2
8
Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.
Gälller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta artiklar.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn
för att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Sök
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för
växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för
att välja en träff, tryck OK/MENU
för att gå till artikeln.
a|A
||}
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Använd skrivhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från texthjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE.
Radera eventuell felstavning med
EXIT. För att återgå till texthjulet,
tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.
01
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet
och tryck OK/MENU för att öppna en kate– eller artikel – markerad
gori – markerad
. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som
favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
}}
9
01 Introduktion
01
||
Navigera i artikel
Relaterad information
•
Information på internet (s. 11)
Ägarbyte
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all
användardata och systeminställningar till
ursprunglig fabriksinställning.
För att återställa till fabriksinställningar tryck
på MY CAR i mittkonsolen, därefter
OK/MENU och välj Inställningar Återställ
till fabriksinställningar.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas
här tillhörande symbol och antalet sådana
texter i artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen
hem och favorit genom att skrolla ytterligare
steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att
backa till föregående vy.
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Användardata nollställs (t.ex. för appar,
webbläsare) och personliga inställningar i
menyer (t.ex. klimatinställningar, fordonsinställningar) får ursprunglig fabriksinställning.
För bilar med Volvo On Call, VOC* rensas
personliga inställningar som finns lagrade i
bilen. För att avsluta VOC-abonnemanget, se
Ägarbyte av bil med Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Volvo ID (s. 11)
01 Introduktion
Information på internet
Volvo ID
Skapa Volvo ID
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång
till diverse tjänster3.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Exempel på tjänster:
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange
personlig e-postadress och följa instruktionerna i det mottagna e-postmeddelandet för
att slutföra registreringen. Det är möjligt att
skapa Volvo ID via någon av följande tjänster:
QR-kod
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för
dig och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat
din bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för
att kunna skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används
vid inloggning i Volvo On Call mobil-app.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
OBS
Gamla inloggningskonton måste uppgraderas till Volvo ID för att fortsatt kunna
använda dessa tjänster.
Fördelar med Volvo ID
•
•
3
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att
komma ihåg.
•
Min Volvo web – Ange e-postadress och
följ instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och
följ instruktionerna. Alternativt tryck på
anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar, Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call, VOC* – Ladda ner senaste
versionen av VOC-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan och följ instruktionerna.
01
Relaterad information
•
•
•
•
Information på internet (s. 11)
Appar (s. 70)
Internetansluten bil (s. 65)
Ägarbyte (s. 10)
Vid ändring av användarnamn/lösenord
för en tjänst (t.ex. VOC) kommer det
också att ändras automatiskt för andra
tjänster (t.ex. Min Volvo)
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
02
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
02 MY CAR
MY CAR – sökvägar
02
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp på mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges på formen:
Inställningar Fordonsinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
7. Stega mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla med tumhjulet
och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
8. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 13): OK/MENU, EXIT samt TUNEratten.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Tryck på tumhjulet.
Exempel på normalvy för MY CAR.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet och tryck
därefter på tumhjulet – en undermeny
öppnas.
Tryck på MY CAR i mittkonsolen för att
komma till normalvyn för MY CAR. I normalvyn visas statusen för vissa av bilens förarstödsystem i övre delen av bildskärmen tillsammans med status för funktionen Start/
Stop* i nedre delen av bildskärmen.
4. Stega till önskad meny, t.ex.
Fordonsinställningar och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
5. Stega till Låsinställningar för dörrar
och tryck på tumhjulet – en ny undermeny
öppnas.
6. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en rullgardinsmeny med valbara
alternativ öppnas.
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med ett tryck på OK/MENU nås menykälla
My Car där följande alternativ finns:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
•
•
Min S601
Här finns tips, goda råd och beskrivning
på innebörden av ekonomisk körning.
Färdstatistik
Drive-E2/Hybrid3
Inställningar
My Car
Service och reparation
Här finns information om bilens drivsystem.
Välj bland följande rubriker:
Ägarmanual
My Car
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras
eller deaktiveras.
Färdstatistik
My Car
• Körlägen
Bilens olika körlägen förklaras.
• ECO-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
på innebörden av ekonomisk körning.
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el3 och
bränsle.
Drive-E2
My Car
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
Min S601
Drive-E
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept Drive-E. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
Däcktryck
My Car
Menynivå 2
Hybrid
• Kraftflöden
S601
Menynivå 1
Menynivå 3
Däcktryck
Hybrid3
Min
1
2
3
• ECO-körguide
02
Menynivå 4
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard,
andra är tillval – utbudet varierar även
beroende av marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
•
Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Däcktryck
Bildskärmen visar information bilens däcktrycksövervakning – systemet kan här aktiveras eller deaktiveras.
Inställningar
My Car
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
Beroende av bilmodell.
Gäller V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 och V70/XC70.
Gäller V60 Plug-in Hybrid.
}}
15
02 MY CAR
||
Menyer under inställningar
• Fordonsinställningar, se MY CAR – fordonsinställningar (s. 16)
02
Ägarmanual
MY CAR – fordonsinställningar
My Car
Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Ägarmanual
• Förarstödsystem, se MY CAR – förar-
Bildskärmen visar den digitala ägarmanualen (s. 8).
• Systeminställningar, se MY CAR –
Relaterad information
stödsystem (s. 18)
systeminställningar (s. 19)
• Inställningar för röststyrning, se MY
CAR – röstinställningar (s. 20)
• Klimatinställningar, se MY CAR – klimatinställningar (s. 21)
• Internetinställningar, se MY CAR –
internetinställningar (s. 22)
• Volvo On Call, se digital ägarmanual.
• Alternativ för FAV-knapp – koppla en
vanligt använd funktion i MY CAR till
FAV-knappen, se Favoriter (s. 31)
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – sökvägar (s. 14)
Fordonsinställningar
Bilnyckelminne
På
Av
Låsinställningar för dörrar
Automatisk billåsning
På
• Information, se MY CAR – information
Av
• Återställ till fabriksinställningar – all
Upplåsning
(s. 22)
användardata nollställs och alla inställningar i samtliga menyer får ursprunglig
fabriksinställning.
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Service och reparation
My Car
Service och reparation
Här finns service- och verkstadsinformation
för bilen samt information om bokade servicetillfällen.
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrarna på samma sida
Framdörrar
16
02 MY CAR
Låsljud
Fäll in speglar vid låsning
Ledbelysning
På
På
Av
Av
Av
30 sek
60 sek
Indikeringsljus låsning
Vinkla vänster backspegel
På
På
Av
Av
02
90 sek
Trippel blinkersindikation
På
Indikeringsljus upplåsning
Vinkla höger backspegel
På
På
Av
Av
Reducerad larmnivå
Aktivera reducerad larmnivå
Interiörljus
Golvbelysning
Av
Stämningsljus
Färger för stämningsljus
Fråga vid urstigning
Av
Backspegelsinställningar
Varselljus
På
Ljusinställningar
På
På
Av
Trygghetsbelysning
Av
Temporär vänstertrafik
På
Av
eller
Temporär högertrafik
Av
På
30 sek
Av
60 sek
90 sek
}}
17
02 MY CAR
||
Aktiva kurvljus
Rattmotstånd
Låg
På
02
Medium
Av
Extra helljus
På
Hög
Hastighet i infotainment display
På
Av
Av
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Kollisionsvarning
Kollisionsvarning
Platstjänst
På
På
På
Av
Av
Av
Automatiskt helljus
Kurvtagningsljus
På
Av
Däcktryck
Kalibrera däcktrycket
Tryckövervakning
Varningsavstånd
Återställ fordonsinställningar
Kort
Alla menyer i Fordonsinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Normal
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Lång
Varningsljud
På
Av
Lane Departure Warning
På
Av
Lane Departure Warning
På
Av
18
02 MY CAR
På vid start
Hastighetsvarning
På
På
Av
Av
Ökad känslighet
ESC OFF
På
Av
Körfältsassistans
På
Av
Tidsinställningar
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
På
Av
Av
Sommartid
Auto
Av
På
Av
Avståndsvarning
Enbart manövreringshjälp
På
Endast vibration
Av
Trafikskyltsinformation
24-timmarsklocka
På
På
02
Systeminställningar
Av
BLIS
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
På
City Safety
Körfältsassistans
MY CAR – systeminställningar
Automatisk tidsinställning
På
Driver Alert
Av
På
Trafikskyltsinformation
Av
På
Av
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Plats
Språk
Väljer språk för texter i bildskärmen och
kombiinstrumentet.
}}
19
02 MY CAR
||
Språk: Förardisplay
Visa hjälptext
Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.
02
Avstånds- o. bränsleenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar
efter en stunds inaktivitet och ersätts av
en tom bildskärm om detta alternativ
markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om
någon av bildskärmens knappar eller
reglage påverkas.
20
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
På
Av
Förklarande text till skärmens aktuella
innehåll visas, med detta alternativ markerat.
MY CAR – röstinställningar
Menyalternativ röstinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.
Inställningar för röststyrning
Se
Återställ systeminställningar
Instruktioner
(s. 61)
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Lista över kommandon
(s. 63)
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Globala kommandon
Navigationskommandon
Radiokommandon
Mediakommandon
Telefonkommandon
Navigationskommandon gäller
endast om Volvos navigationssystem* är installerat.
Användarinställning
Grundinställning
Användaranpassad
(s. 62)
02 MY CAR
Röstträning
(s. 61)
Uppläsningshastighet
(s. 62)
Snabb
Medium
Långsam
Relaterad information
•
•
MY CAR – klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Luftkvalitetssystem
På
Av
Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar
Automatisk fläkt
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Normal
MY CAR (s. 13)
Hög
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Låg
02
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk avfrostning bak
På
Av
Automatisk stolsvärme förare
På
Av
Automatisk rattvärme
På
Av
21
02 MY CAR
MY CAR – internetinställningar
02
Internetinställningar
Anslut via
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Bilmodem
På
Av
(s. 65),
(s. 68),
(s. 51)
och
(s. 65)
(s. 68)
Dataanvändning
Nätverksoperatör
Dataroaming
Lås SIM-kort
Ändra PIN-kod
för SIM-kort
Åtkomstpunktsnamn
Bluetooth
(s. 51)
Wi-Fi
(s. 65)
Bilens Wi-Fi hotspot
(s. 68)
MY CAR – information
Menyalternativ information i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och VIN-nummer.
Information
Se
Ingen
22
Bilens Wi-Fi hotspot
Menyalternativ internetinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex.
Bluetooth® och Wi-Fi.
Namn
Lösenord
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
Antal nycklar
VIN-nummer
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 13)
MY CAR – menyalternativ (s. 14)
LJUD OCH MEDIA
03 Ljud och media
Ljud och media
Ljud- och mediasystemet består av radio
(s. 34), mediaspelare (s. 41), TV* (s. 73)
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 54), vilket i vissa fall kan röststyras
(s. 60). Det är möjligt att ansluta bilen till
internet (s. 65) för att t.ex. strömma ljud via
appar (s. 70).
03
Information presenteras på en 7-tums bildskärm i mittkonsolens överdel. Funktioner kan
styras via knappar i ratten, i mittkonsolen
under bildskärmen eller via fjärrkontroll*
(s. 76).
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Avknappen.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet tillfälligt av och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljud- och
mediasystemet används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Gracenote®
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när
motorn stängs av aktiveras det automatiskt
nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I eller
högre och fortsätter med samma källa (t.ex.
radio) som innan motorn stängdes av (förardörren måste vara stängd på bilar med Keyless-system*).
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote
MusicID är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i
USA och/eller i andra länder.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Dirac Live
Dirac Live teknologi har utnyttjats i utvecklingen och trimningen av ljudet för att säkerställa en ljudupplevelse av världsklass. Dirac
Live och D-symbolen är varumärken som tillhör Dirac Research AB.
03 Ljud och media
Ljud och media – översikt
Översikt av ljud- och mediasystemets olika
delar.
03
Knappsats i ratt.
7-tums bildskärm. Utseendet i bildskärmen kan ändras och följer kombiinstrumentets inställningar, se ägarmanual.
Kontrollpanel i mittkonsol.
AUX- och USB-ingångar för externa ljudkällor (s. 48) (t.ex. iPod®).
A/V-AUX-ingång.
25
03 Ljud och media
Ljud och media – hantera systemet
lar skivspår eller söker nästa tillgängliga
radiostation.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna, med röststyrning (s. 60) eller fjärrkontroll* (s. 76).
Informationen presenteras på bildskärmen i
mittkonsolens överdel.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 32).
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att
hela Sensus-systemet (inkl. navigation*och telefonfunktioner) startar/stängs av
samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
03
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva
källa visas (t.ex. FM för radio). Befinner
man sig i en källa och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny.
Utmatning av skiva. En skiva stannar i
utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter
matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Stega/spola/sök – kort tryck stegar
bland skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller kapitel2. Långt tryck snabbspo1
2
26
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten
eller knappen i mittkonsolen för att
acceptera val i menyer. Står man i normalvyn och trycker på OK/MENU visas
03 Ljud och media
en meny för vald källa (t.ex. RADIO eller
MEDIA). Pil till höger i skärmen visas då
det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller
vredet i mittkonsolen för att stega bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter eller flytta mellan
valen på bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion,
avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Långt tryck leder till
normalvyn eller om man befinner sig i
normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn) vilket är desamma som
huvudkällknapparna i mittkonsolen (6).
INFO – om mer information än vad som
kan visas på skärmen finns tillgänglig,
tryck på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – i vissa källor är det möjligt att
koppla en funktion till FAV-knappen.
Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt
med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 31).
Röststyrning – tryck för att aktivera röststyrning.
03
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
27
03 Ljud och media
||
Menyhantering
03
Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.
28
03 Ljud och media
Huvudkällknapp – tryck för att byta
huvudkälla eller visa genvägsmeny i aktiv
källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägsmeny – visar vanligt förekommande menyval.
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
03
Källmeny – funktioner och inställningar i
aktiv källa.
Källvalsmeny3 – visar källor det är möjligt
att välja mellan.
Huvudkällmeny – visar huvudkällor, vilka
även kan väljas med huvudkällknapparna
(1).
Utseende är beroende på källa, utrustning i
bil, inställningar m.m.
Välj huvudkälla genom att trycka på en
huvudkällknapp (1) (t.ex. RADIO, MEDIA). För
att navigera i källans menyer använd reglagen
TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero
på att funktionen inte finns i bilen, att källan
inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte
innehåller något.
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media
– menyöversikt (s. 78).
3
Finns endast i de huvudkällorna som har flera källor.
29
03 Ljud och media
Symboler i bildskärm
Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.
03
Aktivitets-/statusfält.
I aktivitets-/statusfältet visas vilka de
pågående aktiviteterna är och i vissa fall dess
status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla aktivitets-/statussymboler
hela tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluter till internet via
Bluetooth®.
Ansluten till internet via
Bluetooth®.
Ej ansluten till internet via
Bluetooth®.
30
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Ansluter till internet via Wi-Fi.
Pågående samtal.
Ansluten till internet via Wi-Fi.
Oläst textmeddelande.
Ej ansluten till internet via WiFi.
Mikrofon avstängd.
Ansluter till internet via bilmodem*A.
Ljud avstängt (MUTE).
Staplarna visar signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och under
staplarna visas vilken anslutningstyp som används.
SOS-tjänst*A aktiv.
Ansluten till internet via bilmodem*A.
Ej ansluten till internet via bilmodem*A.
Bilmodemet*A anslutet till internet via roaming (vid vistelse i
nätverk utomlands).
Symbolen visas då bilens position skickas.
Telefon ansluten.
Missat samtal.
ON CALL-tjänst*A aktiv.
A
Endast bilar med Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil (s. 65)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
03 Ljud och media
Favoriter
Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen.
Det är möjligt att koppla en funktion inom
respektive källa i huvudkällorna radio, media,
MY CAR och vid internetansluten bil webbläsaren. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV.
Koppla favorit
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media (s. 24)
MY CAR (s. 13)
Radio (s. 34)
Mediaspelare (s. 41)
Internetansluten bil (s. 65)
Ljud och media – ljudinställningar
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
Inställning för optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
03
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m.
för varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
De kontroller som förklaras i denna ägarmanual, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
2. Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).
3. I källans normalvy, tryck OK/MENU och
välj FAV-menyn.
Alternativt långt tryck på FAV-knappen,
tills menyn visas.
4. Välj funktion i menyn att koppla till FAV.
> När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är
aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
}}
31
03 Ljud och media
||
Aktiv ljuddämpning4
Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i
kupén med hjälp av audiosystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och
audiosystemet skickar ut motljud för att
dämpa bullret.
03
Att exempelvis strömma ljud kan medföra en
stor datatrafikmängd vilket kräver en bra
anslutning och god signalstyrka. I vissa appar
är det möjligt att ställa in ljudkvalitet. Att välja
en hög ljudkvalitet kan öka laddtid och orsaka
avbrott i ljudet. För att säkerställa en jämn
ljudupplevelse rekommenderas att välja en
lägre ljudkvalitet.
Relaterad information
•
Internetansluten bil (s. 65)
Ljud och media – generella
ljudinställningar
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Vrid TUNE
för att stega till ditt val (ex. Diskant) och tryck
på OK/MENU för att välja.
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU. Observera att volymen endast kan justeras inom
komfortabel ljudvolym. När en funktion är
aktiv (t.ex. navigationssystemet) kan ljudet
justeras genom att vrida VOL till min/max
läge.
Fortsätt vrida TUNE för att komma åt övriga
alternativ:
Mikrofon i bilens tak – placering och antal kan
variera beroende av bilmodell.
OBS
Täck inte över bilens mikrofoner, ett
dånande ljud från audiosystemet kan då
framträda.
Ljudkvalitet vid strömmande ljud från
internet
Mängden data som överförs är beroende av
vilka tjänster eller appar som används i bilen.
4
32
Gäller vissa motorer.
• Premium sound – Avancerade ljudinställningar (s. 33).
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• Equalizer – Ljudnivån för olika frekvensband (s. 34).
03 Ljud och media
• Navigationsvolym – Volymen på naviga-
Surroundnivån kan ställas in separat om På är
vald.
• Röststyrningsvolym – Volymen på röst-
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar
Anpassa ljudinställningar för radio och media
enligt dina behov.
• Ringsignalsvolym – Volymen på bilens
1. Vrid på TUNE för att stega till nivåinställningen och bekräfta med OK/MENU.
Samtliga avancerade ljudinställningar nås
genom att trycka på SOUND för att komma åt
ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega
till Premium sound och tryck på OK/MENU.
2. Välj surroundnivå genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
tionssystemets* systemröst.
styrningens (s. 60) systemröst.
ringsignal för en ansluten mobiltelefon (s. 54).
• Parkeringshjälpsvolym – Volymen för
parkeringshjälpen*.
• Cross Traffic Alert-vol. – Volymen för
CTA-systemet*.
• Volymkompensation – Ljudkompensering för störande buller i kupén (s. 34).
Ljudprofil
Ljudupplevelsen kan optimeras för olika delar
av bilen. Ljudprofilen kan ställas in för
Förarsäte, Baksäte eller Hela bilen.
Bashögtalare
Ljudnivån för bashögtalaren kan ställas in
separat.
1. Vrid TUNE för att stega till Subwoofer
och tryck på OK/MENU.
• Återställ ljudinställn. – Återställer ljudin-
1. Vrid TUNE för att stega till Ljudprofil och
tryck på OK/MENU.
2. Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
2. Välj ljudprofil genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Mitthögtalare
ställningarna till fabriksinställning.
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Surround
Surroundsystemet kan sättas i läge På/Av.
När På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
visas då i bildskärmen.
detta DPL II och
Om inspelningen är gjord med Dolby Digitalteknik kommer uppspelningen att ske med
denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är vald fås 3-kanalsstereo.
1. Vrid TUNE för att stega till Surround och
tryck på OK/MENU.
2. Surround kan sättas i läge På/Av med ett
tryck på OK/MENU
03
Ljudnivån för mitthögtalaren kan ställas in
separat. Om surround är i läge På ställs DPL
II centernivå in, annars ställs 3-kanals
centernivå in.
1. Vrid TUNE för att stega till Center och
tryck på OK/MENU.
2. Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 50)
Inställning av equalizer (s. 34)
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 34)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
03 Ljud och media
Inställning av equalizer
Ställ in equalizer och anpassa ljudnivån separat för olika radiofrekvensband eller tv.
1. Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega
till Equalizer och tryck på OK/MENU.
03
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU
eller ångra inställningen med EXIT. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband som ska ändras.
4. När ljudinställningen är klar, tryck EXIT
för att bekräfta och gå tillbaka till normalvyn.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 33)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till Låg, Medium, Hög
eller Av.
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM5 och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB)* (s. 40).
Vid internetansluten bil (s. 65) är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, se Appar
(s. 70).
1. Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega
till Volymkompensation och tryck på
OK/MENU.
2. Välj nivå genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 33)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 26).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
5
34
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
AM5/FM radio
•
•
•
Radiostationssökning (s. 35)
Radiostationer som förval (s. 36)
RDS-funktioner (s. 37)
Digitalradio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 40)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 40)
DAB till DAB*-länk (s. 40)
Radiostationer som förval (s. 36)
RDS-funktioner (s. 37)
Webbradio
•
Appar (s. 70)
Relaterad information
•
•
•
Menyöversikt – AM (s. 79)
Menyöversikt – FM (s. 79)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
(s. 80)
Radiostationssökning
Automatisk radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 36) med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande
mottar.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 36) som den automatiska
radiostationssökningen använder.
En automatisk radiostationssökning (s. 35)
använder den av radion sammanställda stationslistan. Det är även möjligt att göra en
manuell radiostationssökning (s. 36) .
Det går att ställa in om radiostationssökningen ska ske automatiskt eller manuellt när
en stationssökning utförs.
1. I FM-källans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Välj station med.
2. Vrid TUNE till Stationslista eller Manuell
justering och välj med OK/MENU.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Om automatisk radiostationssökning är
inställd (s. 35) går det att söka i normalvyn
och i stationslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
03
1. Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
2. Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
Radiostationssökning i stationslistan
1. Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMstationslista visas.
2. Vrid TUNE till en station och välj med
OK/MENU.
Det går att växla mellan automatisk och
manuell radiostationssökning (s. 36) i stationslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
5
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
03 Ljud och media
03
Radiostationslista
Manuell radiostationssökning
Radiostationer som förval
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.
Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner
till radiostationerna och deras frekvenser.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 36), men det är möjligt att
utföra en manuell radiostationssökning.
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
Den automatiska radiostationssökningen (s. 35) använder den sammanställda
radiostationslistan.
OBS
Listan visar endast de frekvenser för stationer som för närvarande mottages, inte
en komplett lista över alla radiofrekvenser
på det valda frekvensbandet.
Om manuell radiostationssökning är
inställd (s. 35) går det att söka i normalvyn
och i frekvenslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
1. Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
2. Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
Radiostationssökning i frekvenslistan
1. Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMinställning visas.
2. Vrid TUNE till en frekvens och välj med
OK/MENU.
Det går att växla mellan manuell och automatisk radiostationssökning (s. 35) i frekvenslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
6
36
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.
Förvalsknappar.
AM6/FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
AM).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 35).
2. Håll in en av förvalsknappen under några
sekunder. Förvalsknappen kan nu
användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
03 Ljud och media
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i
AM-/FM-källans normalvy på OK/MENU
och välj Visa Förval.
Digitalradio (DAB)*
10 förval kan sparas per band. Lagring av förval görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp, för mer information se AM/FM
radio ovan. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen
underkanal. Om en underkanal spelas och ett
förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga.
Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer
den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
Visa Förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
7
8
9
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig7.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper8 eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram9.
källa och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm, trafikinformation
(TP) och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst
prioritet och programtyper lägst. Tryck OK/
MENU för att återgå till den avbrutna ljudkällan och fortfarande höra meddelandet. Tryck
EXIT avbryta meddelandet och återgå till den
avbrutna ljudkällan.
03
Relaterad information
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 38)
Trafikinformation (TP) (s. 38)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotext (s. 39)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym
(s. 39). Radion återgår till föregående ljud-
Gäller FM-radio.
Gäller DAB*-radio.
Gäller FM- och DAB*-radio.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
03 Ljud och media
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när
ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
En eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och
klassisk musik kan väljas för DAB*-radio. Efter
val av en programtyp sker navigering endast
inom de kanaler som sänder den typen.
Larm kan avbrytas tillfälligt, men ej deaktiveras.
03
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 37)
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om någon station i listan kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser
starkt i bildskärmen, i annat fall kommer TP
att vara gråfärgad.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj TP.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 37)
1. För att välja programtyp, tryck på
OK/MENU i DAB-källans normalvy och
välj Filtrering på programtyp (PTY).
2. Vrid TUNE till den programtyp som ska
markeras/avmarkeras.
3. Markera/avmarkera programtypen med
OK/MENU.
4. När önskade programtyper är valda,
backa ur menysystemet med EXIT.
PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen är aktiv.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge,
se DAB till DAB*-länk (s. 40).
Relaterad information
•
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
RDS-funktioner (s. 37)
03 Ljud och media
Volymkontroll för avbrytande RDSfunktioner
De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm
eller trafikinformation (TP), hörs med den
volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
Relaterad information
•
•
•
RDS-funktioner (s. 37)
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 38)
Trafikinformation (TP) (s. 38)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen. Radiotext kan visas
för FM- och DAB*-radio.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/
DAB-källans normalvy på OK/MENU och
välj Visa.
Relaterad information
•
•
RDS-funktioner (s. 37)
Digitalradio (DAB)* (s. 40)
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)
Funktionen väljer automatiskt den starkaste
sändaren för den inställda radiostationen och
kan aktiveras för FM-radio.
För att finna en stark sändare kan funktionen i
undantagsfall behöva söka igenom hela FMbandet.
Om den inställda radiostationen är sparad
som förval (s. 36) byter funktionen inte sändare även om automatisk radiofrekvensuppdatering är aktiverad.
–
03
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Alternativ frekvens (AF).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
03 Ljud och media
Digitalradio (DAB)*
Digitalradio (DAB)* – underkanal
DAB till DAB*-länk
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio (s. 34). Bilen stödjer DAB, DAB+ och DMB.
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i
symbolen
bildskärmen. En underkanal indikeras genom
att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att
den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till
dess den nya kanalen blir tillgänglig.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
03
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
40
Radiostationer som förval (s. 36)
Vrid på TUNE för att komma åt underkanaler.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Underkanaler går endast att komma åt på
den valda huvudkanalen och inte på någon
annan kanal utan att välja denna.
Radiotext (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 40)
DAB till DAB*-länk (s. 40)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
(s. 80)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
DAB-DAB-länkning.
03 Ljud och media
Mediaspelare
Mediaspelaren kan spela upp ljud och film
från CD-/DVD-skivor och externt anslutna
ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst
strömma ljudfiler (s. 50) från externa enheter
via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa
TV* samt har möjlighet att kommunicera med
mobiltelefon (s. 54) via Bluetooth®.
Det är möjligt att kopiera musik från
skiva/USB10 till bilens hårddisk (HDD) (s. 46).
Vid internetansluten bil (s. 65) är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster, se Appar
(s. 70).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® är branschstandard för
musikigenkänning. Tekniken används för att
identifiera och leverera omslag och musikinformation för cd-skivor, digitala musikfiler på
lagringsmedia och musiktjänster på internet.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media (s. 24)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 63)
Fjärrkontroll* (s. 76)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 47)
CD/DVD
Mediaspelaren (s. 41) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD-skivor.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
Förinspelade CD-/DVD-skivor (CD/DVD
Audio).
•
Förinspelade DVD-Videoskivor (DVD
Video).
•
Brända CD-/DVD-skivor med ljudfiler.
03
För mer information om vilka format som
stöds, se kompatibla filformat (s. 47).
En skiva får max innehålla 5000 filer (inkl.
spellistor) för att kunna spelas.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Reglage för mediaspelaren.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26).
10
Beroende på marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
03 Ljud och media
||
03
Det är möjligt att kopiera musik från skiva11 till
bilens hårddisk (HDD) (s. 46) och sedan
spela upp därifrån.
rier. Navigera i strukturen genom att vrida
TUNE, välja mapp med OK/MENU och
backa i strukturen med EXIT.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på
OK/MENU.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Uppspelning och navigering av CD/DVD
Audio
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU
och vrid TUNE för att komma åt skivans spårstruktur. Navigera i strukturen genom att vrida
TUNE.
Starta uppspelning av ett spår med ett tryck
på OK/MENU.
Uppspelning och navigering av brända
CD-/DVD-skivor
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek
på informationsmängden kan det bli en viss
fördröjning innan uppspelningen startar.
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU
och vrid TUNE för att komma åt skivans
mappstruktur eller för att söka bland katego11
42
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Uppspelning och navigering av DVDVideo
För hantering av DVD-Video, se Uppspelning
och navigering av DVD-Videoskivor (s. 44).
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 43).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Snabbspolning (s. 42)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Menyöversikt – CD/DVD-Audio (s. 80)
Menyöversikt – DVD-Video (s. 81)
Snabbspolning
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler12.
/
för att snabbsHåll inne knappen
pola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till
filmvisning i normal hastighet.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03 Ljud och media
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Mediasökning
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning13.
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom
USB (s. 48), skiva (s. 41) och hårddisk (s. 46).
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
1. Tryck på OK/MENU i den valda källans
normalvy
2. Vrid TUNE till Blanda
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Mediasökningen är tillgänglig från normalvyn
för källorna Skiva, USB och HDD.
För att starta sökning, tryck på OK/MENU i
källans normalvy och välj Mediasökning.
Sökfunktion
För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till
resultatlistan, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i efterföljande tabell) i listan
för växling av inmatningsläge (2), tryck
OK/MENU.
03
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. När du är nöjd med söktermen, välj Sök.
> Sökningen utförs. Resultatet visas och
grupperas i följande kategorier: artister, album, spår, genrer, årtal och kompositörer.
Relaterad information
•
•
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Media Bluetooth® (s. 50)
4. Vrid TUNE till en kategori, tryck OK/
MENU.
5. Vrid TUNE för att välja en media, tryck
OK/MENU för att starta uppspelning.
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Använd skrivhjulet för att skriva in sökord.
12
13
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
}}
43
03 Ljud och media
Sök
||}
03
Utför mediasökningen.
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor
Växlar från texthjulet till Sökord:fältet. Flytta markören med
TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till
texthjulet, tryck OK/MENU.
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner
och inställningar, så som val av textning,
språk och scenval.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Sökord:-fältet.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i
bildskärmen en teckenlista. Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav och släpp. Fortsätt med
nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in
bekräftas inmatning av denna vid tryck på en
annan knapp.
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Video ej
tillgänglig vid denna hastighet visas på
bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden.
Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Byta kapitel eller titel
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar
filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till
titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE
och val bekräftas med OK/MENU, detta leder
även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/
MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till
ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och
det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att
något är valt).
44
03 Ljud och media
Byte av kapitel kan även göras genom tryck
på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor (s. 45)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 47)
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas.
–
I skivkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Avancerade
inställningar Vinklar.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bildinställningar
Det går att justera bildinställningarna (när
bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
1. I uppspelningsläge tryck på OK/MENU
och välj Bildinställningar, bekräfta med
OK/MENU.
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
03
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
För att återgå till inställningslistan, tryck
OK/MENU eller EXIT.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Ljud och media (s. 24)
45
03 Ljud och media
Hårddisk (HDD)
Det är möjligt att kopiera musik från
skiva/USB14 till bilens hårddisk (HDD) och
sedan spela upp därifrån.
För information om vilka format som stöds, se
kompatibla filformat (s. 47).
03
Vid kopiering från USB kommer musikfiler
som inte är placerade i mappar inte att
synas, dvs om de är placerade i rooten.
Dessa låtar går att importera genom att
välja att importera Alla spår, atlernativt
placera filerna i mappar.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Möjliga filformat att kopiera till hårddisk
Kopiera musik till hårddisk
CD-/DVD-skivor: mp3, wma, aac.
Mappar har symbolen
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
.
1. I hårddiskkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj att kopiera från
skiva/USB.
2. Välj vad som ska kopieras och därefter
Fortsätt.
3. Välj katalog för placering av kopierad
musik.
> Importerar musik från skiva/
Importerar musik från USB
Ta inte ur skivan/USB-minnet innan
överföringen bekräftats – Musikfiler
importerade.
14
46
OBS
Beroende på marknad.
Systemet kan kopiera musik som ligger
max 8 nivåer ner i undermappar.
Döp om/radera mapp eller fil
1. I hårddiskkällans normalvy tryck på OK/
MENU och välj Döp om/radera filer.
2. Markera mapp eller fil, tryck på OK/
MENU och välj Döp om eller Radera.
3. Använd skrivhjulet för att skriva in nytt
namn och därefter Spara.
Det är ej möjligt att döpa en fil till exakt
samma som en annan fil. Då kommer systemet att behålla det gamla namnet.
Uppspelning och navigering
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
Spelordning
Uppspelning sker enligt listordningen. För att
blanda spelordningen tryck på OK/MENU i
hårddiskkällans normalvy och välj Blanda.
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 43).
Lagringsinformation
Se hårddiskens kapacitet och användning,
tryck på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj Lagringsinformation.
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 41)
Menyöversikt – hårddisk (HDD) (s. 82)
03 Ljud och media
Mediaspelaren – kompatibla filformat
Ljudspecifikationer för filformatet Mp3
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Format
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
Kompatibla filformat för CD-/DVDskivor
OBS
MPEG-2/Audio
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD
Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför
inte garanteras och störning kan förekomma.
MPEG-2.5/Audio
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Audio-format
Video-format
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
DVD-Video
Kompatibla filformat via USB-anslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video-format
–
A
Ljudformat
MPEG-2 och
MPEG-4
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
8–96 kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Ljudspecifikationer för filformatet .wav
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
Upp till 44.1
kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Ljudhastighet (audio bit
rate)
16 kbps för
1ch
03
Gäller inte 144 kbps.
Ljudspecifikationer för filformatet .wma
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
WMA version
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Ljudspecifikationer för filformatet .aac
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
Filformatet .wav stödjer även PCM-format.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
CD/DVD (s. 41)
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
(s. 48)
Hårddisk (HDD) (s. 46)
47
03 Ljud och media
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas (s. 49) till ljudanläggningen.
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
Uppspelning och navigering
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan
hanteras med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
I ljudkällans normalvy vrid TUNE för att
komma åt mappstrukturen eller för att söka
bland kategorier. Navigera i strukturen genom
att vrida TUNE, välja mapp med OK/MENU
och backa i strukturen med EXIT.
03
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på
OK/MENU.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
Det är möjligt att kopiera musik från USB15 till
bilens hårddisk (HDD) (s. 46) och sedan spela
upp därifrån.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
15
48
Vissa marknader.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32.
OBS
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
Teknisk specifikation
Max antal filer
15000
Max antal mappar
1000
Max antal mappnivåer
8
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 43).
Max antal spellistor
100
Max antal poster i en spellista
1000
USB-minne
Undermappar
Ingen gräns
Mediasök
För att underlätta användandet av USBminne, undvik då att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
använda en mp3-spelare i systemet måste
03 Ljud och media
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod®
OBS
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB-ingång
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPod®.
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte
uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa
gång tändningen slås på om felet inte
kvarstår.
OBS
För att starta uppspelning ska källan iPod®
användas (inte USB).
När iPod® används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur
som liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Relaterad information
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 50)
•
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 47)
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 78)
03
Relaterad information
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
(s. 48)
För att ansluta ljudkälla:
1. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se
bild).
2. I mediakällans normalvy tryck på MEDIA,
vrid TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod
eller AUX och tryck på OK/MENU.
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är
klar.
49
03 Ljud och media
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 48). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten
på ljudet försämras.
03
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym: I AUX-källans normalvy, tryck på
OK/MENU, välj AUX-input och sedan volyminställning Standard alternativt Förstärkt.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för
hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet
försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när ljud- och
mediasystemet är i AUX-läge. Undvik i så
fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Relaterad information
50
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 33)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Media Bluetooth®
OBS
Bilens mediaspelare är utrustad med
Bluetooth® och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 51).
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare
är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Uppspelning och navigering
Navigering och styrning av ljudet kan göras
via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen i ratten. I vissa externa enheter går det
även att byta spår från enheten.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 54). Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
Relaterad information
•
•
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Menyöversikt – Media Bluetooth® (s. 83)
03 Ljud och media
Registrering av Bluetooth®-enhet
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan.
Det är även möjligt att ringa med telefonen
och samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt
att ansluta bilen till internet (s. 65) via mobiltelefonens internetuppkoppling.
Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan
trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®enheter efter registrering och anslutning
(s. 51).
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha
Bluetooth® aktiverat.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt till bilen då den
startas. Namnet på den anslutna enheten
visas i källans normalvy. För att ansluta till en
annan enhet, tryck OK/MENU och välj byt
enhet (s. 53).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. För att
manuellt koppla ifrån en enhet – deaktivera
Bluetooth i enheten. Vill du avregistrera en
Bluetooth®-enhet från bilen, välj Ta bort
Bluetooth®-enhet (s. 54). Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon
och en
mediaenhet
, vilket det är möjligt att växla
mellan (s. 53).
Telefon ansluten som både telefon och som
mediaenhet.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Media
Bluetooth®
(s. 50)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha
Bluetooth® aktiverat.
03
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att registreringen av telefon
bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort
Bluetooth®-enhet (s. 54) och anslut den
sedan på nytt.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas (registreras) och att
ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 50) görs på samma
sätt fast man utgår från huvudkällan MEDIA.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
}}
51
03 Ljud och media
||
eller söka bilen från den externa enheten.
Fungerar inte det ena alternativet pröva med
det andra.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
3. Välj den Bluetooth®-enhet i listan som ska
anslutas, bekräfta med OK/MENU.
4. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den i externa
enheten. Välj i så fall att acceptera på
båda ställena.
5. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter
och meddelanden.
> Den externa enheten är nu ansluten.
03
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT och
anslut enligt Alternativ 2.
Alternativ 2 – Sök bilen med den externa
enhetens Bluetooth®-funktion
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig
via Bluetooth®, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. I telefonkällans normalvy tryck på OK/
MENU och välj Sök ny telefon (för
mediaenhet Sök ny enhet).
> Bilen söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
52
1. I telefonkällans normalvy tryck på OK/
MENU, välj Försätt bilen i synligt läge
och bekräfta med OK/MENU.
2. Sök med den externa enheten efter
Bluetooth®-enheter.
> Enheten söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
3. Välj bilens namn på den externa enhetens
skärm.
4. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den i externa
enheten. Välj i så fall att acceptera på
båda ställena.
5. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter
och meddelanden.
> Den externa enheten är nu ansluten.
När den externa enheten är ansluten visas
den externa enhetens Bluetooth®-namn i
bilens bildskärm och enheten kan styras från
bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
03 Ljud och media
Automatisk anslutning av Bluetooth®enhet
När en Bluetooth®-enhet finns registrerad
(s. 51) i bilen ansluts automatiskt den senast
anslutna när bilen startas.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna enheten tillgänglig försöker systemet
ansluta en tidigare ansluten.
För att ansluta till en annan enhet, tryck på
EXIT, välj att ansluta en ny enhet (s. 51) eller
byta till annan redan registrerad enhet
(s. 53).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
Byta till annan Bluetooth®-enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan om det finns flera enheter i bilen.
Enheten måste först ha registrerats (s. 51) till
bilen.
Byta media-enhet
1. Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa
enhetens manual.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
03
2. I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck
på OK/MENU och välj Växla enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Byta telefon
1. Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa
enhetens manual.
2. I telefonkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
53
03 Ljud och media
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsätta med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
03
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas16.
Ta bort Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enhet
Om man inte vill ha en
registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort
(avregistrera) den från bilen. Bilen kommer
därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som är utrustad med
Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.
Ta bort media-enhet
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla enhet Radera
enhet.
Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, se Ta bort Bluetooth®-enhet (s. 54).
Bilen kommer därefter inte söka efter enheten
automatiskt.
Ta bort telefon
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
•
•
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 51).
Media Bluetooth® (s. 50)
Ljud- och media-systemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är ansluten eller inte.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
•
•
Media Bluetooth® (s. 50)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Växla telefon Radera enhet.
Relaterad information
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler
från telefonen eller annan Bluetooth®ansluten mediaenhet, se Media Bluetooth®
(s. 50). Skifta mellan huvudkällorna TEL och
16
54
Endast Keyless Drive.
03 Ljud och media
MEDIA för att hantera respektive källas funktioner.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att
få information om kompatibla telefoner.
Aktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för
telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfreefunktionen är i telefonläge.
2. Slå önskat nummer eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken (s. 57) och åt vänster för samtalslistan (s. 56) för alla samtal.
3. Tryck på OK/MENU för att ringa upp vald
kontakt eller nummer från samtalslistan.
Samtalet avbryts med EXIT.
17
Läsa textmeddelande17
OBS
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens
meddelanden och visar dessa enbart när
mobiltelefonen är ansluten.
För att visa den anslutna mobiltelefonens
meddelanden i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
Om en ansluten telefon tar emot ett textmedhögst upp i
delande visas symbolen
bildskärmen.
•
1. Tryck på TEL och tryck sedan på OK/
MENU för att komma till Telefonmeny.
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
2. Vrid TUNE till Meddelanden och tryck
på OK/MENU.
3. Vrid TUNE till det meddelande som ska
läsas och tryck på OK/MENU.
> Meddelandet visas på skärmen.
4. Med ett tryck på OK/MENU nås meddelandemenyn med alternativ för att t.ex.
låta systemrösten läsa upp meddelandet,
ringa upp meddelandets avsändare eller
radera meddelandet.
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
03
Relaterad information
•
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 57)
•
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree
(s. 84)
Är huvudkällan TEL redan aktiv visas en popup-meny med nya meddelanden på skärmen.
Med ett tryck på OK/MENU visas valt meddelande samtidigt som systemrösten läser
upp det. Uppläsningen avbryts med EXIT.
Pop-up-menyn och meddelandeljudet går att
stänga av under Telefonmeny
Meddelande-notiser.
Stödjs ej av alla mobiltelefoner.
55
03 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon –
översikt
Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.
Samtalshantering
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
att trycka på OK/MENU och sedan välja
Samtalslista.
Inkommande samtal
–
OBS
Tryck på OK/MENU för att besvara samtal, även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
För att visa den anslutna mobiltelefonens
samtalslista i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
Avvisa eller avsluta med EXIT.
03
Samtalsmeny
•
I telefonkällans normalvy ger ett tryck på
OK/MENU under pågående samtal tillgång till
följande funktioner:
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
Systemöversikt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 51)
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta
är normalt. Handsfree-funktionen frågar
om du vill ansluta igen.
• Stäng av mikrofonen – ljudanläggningens mikrofon tystas.
• Ring nummer – möjlighet att ringa upp
en tredje part med hjälp av sifferknapparna (pågående samtal sätts i standby).
Samtalslista
Samtalslistan speglas i handsfree-funktionen
vid varje ny anslutning och uppdateras sedan
under anslutningen. Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt vänster för att se samtalslistan.
I telefonkällans normalvy går det att se samtalslistan för den anslutna telefonen genom
56
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 63)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 57)
Telefonbok (s. 57)
03 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon –
ljudinställningar
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att
vrida VOL.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
Telefonbok
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens
telefonbok och visar denna telefonbok enbart
när mobiltelefonen är ansluten.
All hantering av telefonboken förutsätter att
visas högst upp i bildsymbolen
skärmen och att handsfree-funktionen är i
telefonläge.
OBS
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande
samtal tystas denna automatiskt.
För att visa den anslutna mobiltelefonens
telefonbok i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
Ringsignalsvolym
Ringsignalsvolymen kan ändras genom att
trycka på SOUND-knappen, vrida TUNE till
Ringsignalsvolym och trycka OK/MENU.
Justera ringsignalsvolymen genom att vrida
TUNE och spara inställningen med OK/
MENU.
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignal
används vid inkommande samtal.
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av och används då samtidigt som
handsfree-systemets inbyggda signal.
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
•
Ringsignaler
OBS
03
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
57
03 Ljud och media
Telefonbok – snabbsökning kontakter
Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger
så visas en lista över kontakter.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU
för att ringa upp.
03
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ▼ finns till höger om kontakten finns
flera telefonnummer lagrade till kontakten.
Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och
ring upp ett annat nummer än det som är valt
som standard genom att vrida TUNE. Tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på
kontaktens namn. För knapparnas funktion,
se Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 58).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol
Teckentabell över möjliga tecken att använda i
telefonboken.
Knapp
Funktion
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
58
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
03 Ljud och media
Telefonbok – söka kontakter
Söka kontakter i telefonboken (s. 57).
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se
förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck
OK/MENU.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
=>
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se
sparade nummer och övrig
information.
Förnamn/
Efternamn
Skiftar sorteringsordning i
telefonboken.
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Telefonbok
För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Kontakter.
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och
bokstavsknapparna på kontrollpanelen i
mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
knapp tryckts in bekräftas inmatning av
denna vid tryck på en annan knapp.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
03
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i
bildskärmen en teckenlista. Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav eller siffra och släpp. Fortsätt
med nästa bokstav och siffra osv. När en
59
03 Ljud och media
Röststyrning
Röststyrning ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i
radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem*.
OBS
03
•
•
Informationen för röststyrning av
mobiltelefon i denna sektion beskriver
användandet av röstkommandon för
att styra en Bluetooth®-ansluten
mobiltelefon. För detaljerad information om användandet av en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54).
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten
mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*, samtidigt som föraren kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i dialogform
med talade kommandon från användaren och
verbala svar från systemet. Röststyrningssystemet använder samma mikrofon som
Bluetooth® handsfree-systemet, se
Bluetooth® handsfree telefon – översikt
(s. 56), och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare.
Kom igång med röststyrning
Volvos navigationssystem* har ett
separat supplement innehållande mer
information om röststyrning och röstkommandon för att styra det systemet.
VARNING
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
•
Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska
vara stängda.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera
sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
säga "Avbryt"
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
Anslutning av mobiltelefon
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
•
Tryck på knappen för röststyrning (1) för
att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon. Systemet kommer då att visa vanligt förekommande
kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara registrerad och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om ett telefonkommando ges och ingen
mobiltelefon är ansluten kommer systemet att
informera om detta. För information om registrering och anslutning av mobiltelefon, se
Registrering av Bluetooth®-enhet (s. 51).
03 Ljud och media
Språkval för röststyrning
Hjälpfunktioner för röststyrning
Möjliga språkval för röststyrning (s. 60) väljs i
menysystemet MY CAR.
Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med
röststyrningssystemet (s. 60) och möjlighet att
lära systemet din röst och ditt uttal.
•
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
. Byte av språk
med en ikon i språklistan –
görs i menysystemet MY CAR (s. 13).
OBS
Byte av språk för röststyrning kan inte
göras utan att även ändra språk för hela
menysystemet.
Röstinstruktioner: En funktion som hjälper dig att bekanta dig med systemet och
förfaringssättet för att ge kommandon.
. Gå tillbaka till föregående lektryck på
.
tion genom trycka på
Avsluta instruktionerna genom ett tryck på
EXIT.
Röstanpassning
•
Röstträning: En funktion som gör det
möjligt för röststyrningssystemet att lära
känna din röst och ditt uttal. Funktionen
ger en möjlighet att röstträna en användarprofil.
Systemet visar upp ett antal fraser för dig att
säga. Röstanpassningen kan startas genom
att i normalvyn för MY CAR trycka på
OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Röstträning.
•
Kortfattad instruktion: En funktion som
läser upp en kort instruktion om hur
systemet fungerar.
Efter att röstanpassningen avslutats kom ihåg
att välja profilen (s. 62) Användaranpassad
under Användarinställning.
OBS
Röststyrningsinstruktioner och röstträning
kan endast startas då bilen är parkerad.
Röstinstruktioner
03
Kortfattad instruktion
Systemet läser upp en kortfattad instruktion
för röststyrning. Instruktionen startas genom
att trycka på knappen för röststyrning (s. 60)
och säga "Kortfattad instruktion".
Instruktionerna kan startas genom att i normalvyn för MY CAR (s. 13) trycka på
OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Instruktioner.
Instruktionerna är uppdelade i 3 lektioner,
vilka tar totalt cirka 5 minuter att genomföra.
Systemet börjar med den första lektionen. För
att hoppa över en lektion och gå till nästa,
61
03 Ljud och media
Röststyrning – inställningar
Röststyrning – röstkommandon
Flera inställningar för röststyrningssystemet (s. 60) kan göras.
Det är möjligt att röststyra (s. 60) vissa funktioner i multimediasystemet och i en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.
•
03
•
•
62
Användarinställning – Röstprofil kan
ställas in genom att i normalvyn för MY
CAR (s. 13) trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Användarinställning.
Välj mellan Grundinställning eller
Användaranpassad.
Användaranpassad kan bara väljas om
röstträning (s. 61) har utförts.
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (s. 60).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen.
Syntetisk röst-hastighet – Uppläsningshastigheten för systemets dynamiska (ej
förinspelade) text till tal-röst kan ändras
genom att i normalvyn för MY CAR trycka
på OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Uppläsningshastighet. Välj mellan
Snabb, Medium och Långsam.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa
över uppmaningar från systemet, genom att
kort trycka på knappen för röststyrning.
Röststyrningsvolym – Systemröstens
volym kan ändras genom att trycka på
SOUND-knappen, vrida TUNE till
Röststyrningsvolym och trycka OK/
MENU. Justera röstvolymen genom att
vrida TUNE och spara inställningen med
OK/MENU.
•
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot för att t.ex. söka efter ett ljudspår i mediaspelaren kan ges i flera steg eller
som ett kortkommando:
"Mediasökning" > "Spår" – Säg
"Mediasökning", vänta på systemets
svar, och fortsätt sedan med att säga
"Spår".
eller
•
"Sök efter spår" – Säg kortkommandot i
en följd.
Relaterad information
•
Röststyrning – snabbkommandon
(s. 63)
•
•
•
Röststyrning – mobiltelefon (s. 63)
Röststyrning – radio (s. 64)
Röststyrning – multimedia (s. 64)
03 Ljud och media
Röststyrning – snabbkommandon
Röststyrning – mobiltelefon
Röststyrning (s. 60) kan utföras med ett antal
fördefinierade snabbkommandon.
Röststyr (s. 60) en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett
nummer.
Snabbkommandon för multimediasystemet
och telefonen går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR (s. 13) trycka på OK/MENU
och välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Globala kommandon, Telefonkommandon,
Mediakommandon, Radiokommandon
respektive Navigationskommandon*.
Hjälptexten för varje kommando talar om hurvida kommandot kan användas i alla källor
eller om det bara kan användas i en källa.
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
säga "Upprepa" kommer systemet att läsa
upp hela det intalade numret.
Ring en kontakt
Följande dialog med röstkommandon ringer
upp en kontakt i telefonboken.
Ring ett nummer
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Ring kontakt".
> Systemet svarar med: "Säg namnet".
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
2. Säg namnet på kontakten.
> Om bara en kontakt hittas ringer systemet upp kontakten, i annat fall ger
systemet fortsatta instruktioner för att
hitta rätt kontakt.
Följande dialog med röstkommandon ringer
upp ett nummer.
Om en kontakt har flera nummer inlagda i
telefonboken är det möjligt att efter namnet
säga t.ex. "Mobil" eller "Arbete" för att
hjälpa systemet.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Ring nummer".
> Systemet svarar med: "Säg numret".
2. Börja säga siffrorna (som ental, dvs.
"Sex-åtta-sju" osv.) i telefonnumret.
> Vid paus kommer systemet att upprepa senast intalade gruppen siffror.
3. Fortsätt säga siffrorna. När hela numret är
sagt, avsluta genom att säga: "Ok".
> Systemet ringer upp numret.
Numret kan ändras genom att säga
"Korrigering" (som tar bort den sista intalade
gruppen siffror) eller "Radera" (som raderar
hela det intalade telefonnumret). Genom att
03
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av mobiltelefon går att hitta genom att i normalvyn för
MY CAR (s. 13) trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Telefonkommandon.
Relaterad information
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 54)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Ljud och media
Röststyrning – radio
Fler kommandon
Röststyrning – multimedia
Röststyr (s. 60) radion till att t.ex. byta station.
Fler kommandon för röststyrning av radio går
att hitta genom att i normalvyn för MY
CAR (s. 13) trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Radiokommandon.
Röststyr (s. 60) multimediasystemet till att
t.ex. byta källa eller byta spår.
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
Byt station
03
Följande dialog med röstkommandon byter
radiostation.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Välj station".
> Systemet svarar med: "Säg
stationens namn".
2. Säg namnet på radiostationen.
> Systemet växlar till radiostationens
sändning.
Byt frekvens
Systemet förstår tal mellan 87,5 (åttiosjukomma-fem) och 108,0 (hundraåtta-kommanoll).
Följande dialog med röstkommandon byter
radiofrekvens.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Frekvens".
> Systemet svarar med: "Säg
frekvensen".
2. Säg en frekvens mellan 87,5 och 108,0
megahertz.
> Systemet växlar till radiofrekvensen.
64
Relaterad information
•
Radio (s. 34)
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
Byt källa
Följande dialog med röstkommandon byter
mediakälla.
–
Användaren startar dialogen genom att
säga: "Skiva".
> Systemet växlar till CD/DVD-spelaren.
Övriga källor nås genom att istället säga t.ex.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Vilka källor
som det går att växla till beror på vad som är
anslutet för tillfället och om det finns uppspelningsbar media i källan. Om en mediakälla
inte är tillgänglig förklarar systemet varför.
Byt spår
Systemet förstår numren 0 (noll) till 99 (nittionio). Nummer högre än 99 (nittionio) kan inte
systemet hantera, t.ex. 100 (hundra) eller 101
(hundraett) går inte.
Följande dialog med röstkommandon byter
spår.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Välj spår".
> Systemet svarar med: "Säg
spårnumret".
03 Ljud och media
2. Säg spårets nummer (som ett enda tal,
dvs. "Tjugotre" och inte "Två-tre").
> Systemet växlar till spårnumret för den
aktiva mediakällan.
Sök media
Internetansluten bil
Genom att bilen ansluts till internet öppnas
möjlighet att t.ex. använda navigationstjänster,
webbradio och musiktjänster via appar
(s. 70) och använda bilens inbyggda webbläsare (s. 71).
Mobiltelefon och nätverksoperatör måste
stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste
innefatta datatrafik.
OBS
Följande dialog med röstkommandon söker
efter media.
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Sök efter media".
> Systemet visar en numrerad lista på
möjliga sökkategorier och svarar med:
"Välj ett radnummer eller säg en
kategori för mediasökning".
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 26).
2. Säg ett radnummer eller en sökkategori.
> Systemet ger fortsatta instruktioner för
att hitta rätt media.
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av multimediasystemet går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR (s. 13) trycka på OK/MENU
och välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Mediakommandon.
Relaterad information
•
Mediaspelare (s. 41)
03
Anslut bil till internet
Då bilen är ansluten till internet är det möjligt
att använda tilläggsprogram (appar). De
appar som finns tillgängliga kan variera, men
kan t.ex. vara av typen navigationstjänster,
sociala medier, webbradio och musiktjänster.
Bilen har en enkel webbläsare för att söka
och visa information från internet.
Om anslutning till internet sker via mobiltelefon så är det möjligt att samtidigt använda
andra mobiltelefonfunktioner, som att läsa
textmeddelanden och ringa, se Bluetooth®
handsfree telefon (s. 54).
Inställningar för internetanslutning.
Internetanslutningens grundinställning är att
inte ansluta till internet. Efter ett anslutnings}}
65
03 Ljud och media
||
alternativ valts, kommer det valda alternativet
behållas och bilen kopplar automatiskt upp
sig då nätverk finns tillgängligt. För att byta
sätt att ansluta till internet, välj ett annat
anslutningsalternativ. För att inte automatiskt
koppla upp till internet, välj att avbryta nätverkskopplingen.
03
Välj anslutningsalternativ Bluetooth®, Wi-Fi
eller bilmodem*:
Bilmodem*18
En symbol i bildskärmen (s. 30) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt
nätverkskoppling.
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken
Bluetooth® nätverk. Lägger man till ytterligare
ett så tas det äldsta nätverket och lösenordet
bort ifrån listan över ihågkomna nätverk.
Wi-Fi
För att ansluta med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 68).
1. Mobiltelefonen måste först registreras
och anslutas till bilen (s. 51).
2. Aktivera internetdelning (utdelning av
internetuppkoppling (portabel-/personlig
hotspot)) i mobiltelefonen.
1. Aktivera internetdelning (utdelning av
internetuppkoppling (portabel-/personlig
hotspot)) i mobiltelefonen.
3. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via
Bluetooth.
> Bilen är nu uppkopplad.
2. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via
Wi-Fi.
> Sökning efter tillgängliga Wi-Fi nätverk
startas.
18
66
Endast bilar med Volvo On Call
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I fortsättningen kommer bilen automatiskt
koppla upp sig via Wi-Fi vid tillgängligt nätverk.
En symbol i bildskärmen (s. 30) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt
nätverkskoppling.
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken
Wi-Fi nätverk. Lägger man till ytterligare ett så
tas det äldsta nätverket och lösenordet bort
ifrån listan över ihågkomna nätverk.
Bluetooth®
I fortsättningen kommer bilen automatiskt
koppla upp sig via Bluetooth® vid tillgängligt
nätverk.
5. Ange nätverkets lösenord.
> Bilen försöker nu koppla upp sig till
nätverket.
3. Välj ditt nätverk.
4. Välj Anslut.
Ta bort sparat Wi-Fi nätverk
1. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan.
2. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar Internetinställningar.
3. Välj Wi-Fi.
> En lista över tillgängliga nätverk visas.
4. Välj nätverk som ska tas bort.
5. Välj Glöm.
> Bilen kommer inte längre att automatiskt koppla upp sig till nätverket.
03 Ljud och media
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk nätverk kan tas bort samtidigt. Observera då att all användardata och
systeminställningar återsälls till ursprunglig
fabriksinställning.
För att återställa till fabriksinställningar tryck
på MY CAR i mittkonsolen, därefter
OK/MENU och välj Inställningar Återställ
till fabriksinställningar.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.
Avbryt nätverkskoppling
Tryck på OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via Ingen.
Bilen kommer inte koppla upp sig mot internet.
Relaterad information
•
•
Symboler i bildskärm (s. 30)
Ägarbyte (s. 10)
Ingen eller dålig internetanslutning
Mängden data som överförs är beroende av
vilka tjänster eller appar som används i bilen.
Att exempelvis strömma ljud kan medföra en
stor datatrafikmängd vilket kräver en bra
anslutning och god signalstyrka.
03
Mobiltelefon till bil
Hastigheten i uppkopplingen kan variera
beroende på mobiltelefonens placering i
bilen. Flytta mobiltelefonen närmare bilens
ljud- och mediasystem för att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.
Mobiltelefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du
befinner dig. Sämre nätverkstäckning kan
förekomma t.ex. i tunnlar, bakom berg, i
djupa dalar eller inomhus. Hastigheten beror
även på vilket avtal du har med din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din
nätverksoperatör.
67
03 Ljud och media
Bilmodem*19
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det
är även möjligt att dela ut internetanslutningen
via Wi-Fi.
Internetanslutning
03
OBS
Dela ut Wi-Fi-hotspot
För att inte behöva ange PIN-kod efter
varje gång bilen startats om rekommenderas att stänga av PIN-kodlåset. Tryck på
MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar
Internetinställningar
Bilmodem. Avmarkera kryssrutan Lås
SIM-kort.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
1. Placera ditt personliga SIM-kort i hållaren
som är placerad i handskfacket.
2. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Bilmodem.
3. Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen ansluter till internet och det är
möjligt att använda dess internetfunktioner, se Internetansluten bil (s. 65).
19
68
Endast bilar med Volvo On Call.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att stänga av internetanslutningen tryck
på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar Internetinställningar
Ingen.
Då bilen är ansluten till internet via bilmodem
är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter
kan använda sig av bilmodemet.
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetkoppling).
03 Ljud och media
1. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Bilens Wi-Fi
hotspot
Relaterad information
•
•
Ange namn på Wi-Fi-nätverket (SSID) och
ange ett lösenord. Namnet ska innehålla
6-32 tecken och lösenordet 10-63 tecken.
Det är möjligt att senare byta namn och
lösenord.
2. Aktivera bilens Wi-Fi-hotspot genom att
markera kryssrutan.
> Det är nu möjligt för externa enheter
att ansluta till bilens Wi-Fi-hotspot.
För att deaktivera internetdelningen – kryssa
ur rutan.
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka
ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Upp till 8 enheter kan anslutas till bilens WiFi-hotspot. Antal anslutna enheter visas
genom att först trycka på MY CAR för att
hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på
OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar.
Internetansluten bil (s. 65)
Symboler i bildskärm (s. 30)
03
Antal anslutna enheter till bilens Wi-Fi-hotspot.
För att visa vilka enheter som är anslutna till
bilens Wi-Fi-hotspot, tryck på MY CAR för att
hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på
OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Bilens Wi-Fi
hotspot.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi-hotspot
Vid utdelning av Wi-Fi-hotspot används frekvensen 2,4 GHz. Om flera enheter arbetar på
frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.
•
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Antennen till bilens modem är placerad
på bilens tak.
Ingen eller dålig internetanslutning
Se Internetansluten bil (s. 65).
69
03 Ljud och media
03
Appar
•
Applikationer (appar) är tjänster som är möjliga att använda om bilen är ansluten till internet. De appar som finns tillgängliga varierar,
men kan t.ex. vara av typen navigationstjänster, sociala medier, webbradio och musiktjänster.
Vissa appar kan kräva registrering hos
app-/tjänsteleverantören. Vid uppstart av
app informeras om behov av inlogging.
Följ instruktionerna på skärmen för att
registrera eller använd befintligt konto för
att logga in.
•
Vissa appar/tjänster kräver inloggning
med ett personligt Volvo ID. Registrera
eller använd befintligt och få tillgång till
flera förmånliga tjänster, t.ex. skicka en
adress från en karttjänst på internet direkt
till en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*21. För mer information och
hur du skapar ett konto, se Volvo ID
(s. 11).
För grundläggande användning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26).
För att kunna använda appar måste bilen
först vara ansluten till internet (s. 65).
En symbol (s. 30) visas uppe i högra hörnet
på bildskärmen då bilen är ansluten till internet. Om ingen internetanslutning är tillgänglig
meddelas detta i bildskärmen.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Tryck på anslutningsknappen
i mittkonsolen och välj Appar för att visa tillgängliga
appar20. Välj en app i listan och starta med
OK/MENU.
Apparna laddas ner från internet till bilen och
körs därifrån. Apparna laddas (uppdateras)
varje gång dom startas, vilket innebär att
internetuppkoppling krävs varje gång en app
ska användas.
Vissa appar kräver att man delar med sig av
visas i
sin platsinformation. Symbolen
bildskärmen när man delar sin platsinformation.
Inloggning
Vissa appar/tjänster kräver inloggning. Två
typer förekommer:
20
21
70
Vilka appar som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
Sensus Navigation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Navigationstjänster
Navigationstjänster lämnar väginformation
vilken leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
garanterat tillförlitlig eftersom situationer kan
uppstå som ligger utanför navigationssystemets kapacitet och bedömningsförmåga, som
t.ex. hastiga väderleksomslag.
03 Ljud och media
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
OBS
Det är möjligt att uppgradera till Sensus
Navigation vilket innehåller fler funktioner
och uppdatering av kartdata. Kontakta din
återförsäljare.
Relaterad information
•
•
Symboler i bildskärm (s. 30)
Ägarbyte (s. 10)
Webbläsare
Bilen har en inbyggd webbläsare för att söka
och visa information från internet.
Om ingen internetanslutning är tillgänglig
meddelas detta i bildskärmen.
Sökfunktion
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 26).
Webbläsaren är av enkel typ och stödjer
HTML 4-standarden i text och bild. Webbläsaren stödjer t.ex. inte rörlig bild, video och
ljud. Det går inte att ladda ner och spara filer.
03
För att kunna använda webbläsaren måste
bilen först vara ansluten till internet (s. 65).
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
OBS
Webbläsaren är inte tillgänglig under körning.
Tryck på anslutningsknappen i mittkonsolen
och välj Webbläsare.
Då man är ansluten till internet med
Bluetooth® visas Bluetooth®-symbolen (s. 30)
uppe i högra hörnet på bildskärmen.
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Tidigare besökta webbsidor (historik).
Använd skrivhjulet för att skriva in en webbadress, t.ex. http://mobile.volvocars.com.
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
}}
71
03 Ljud och media
||
3. För att växla inmatningsläget till siffror,
ladda den inmatade adressen eller för att
gå till historiken, vrid TUNE till ett av
valen (se förklaring i efterföljande tabell) i
listan för växling av inmatningsläge (2),
tryck OK/MENU.
03
123/AB
C
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
=>
Leder till historiken (3). Vrid
TUNE för att välja en webbadress, tryck OK/MENU för att gå
till adressen.
Starta
a|A
||}
Laddar den inskrivna webbadressen med OK/MENU.
Växlar mellan små och stora
bokstäver med OK/MENU.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i
bildskärmen en teckenlista. Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav och släpp. Fortsätt med
nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in
bekräftas inmatning av denna vid tryck på en
annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Navigera i webbläsaren
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla på webbsidan. Tryck OK/MENU för
att aktivera val/markerad länk.
Pekaren kan flyttas fritt över sidan med
knappsatsen i mittkonsolen.
Pop-up-meny nås med knapp nummer 5 i
mittkonsolen, alternativt flytta pekaren till ett
ej klickbart område och tryck OK/MENU.
Funktioner
Tillgängliga funktioner nås via pop-up-meny –
knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt
flytta pekaren till ett ej klickbart område och
tryck OK/MENU.
• Tillbaka – Backar tillbaka till föregående
sida.
• Framåt – Om man backat tillbaka är det
möjlgt att gå framåt till sidan igen.
• Uppdatera – Uppdaterar sidan.
• Stoppa – Stoppar laddning av sida och
återgår.
• Ny flik – Skapar ny flik/sida. Upp till 4 fli-
Växlar från texthjulet till
Adress:-fältet. Flytta markören
med TUNE. Radera eventuell
felstavning med EXIT. För att
återgå till texthjulet, tryck OK/
MENU.
kar kan vara öppna samtidigt.
• Stäng flik – Stänger flik/sida.
• Zooma in/Zooma ut – Zoomar in/ut på
sidan.
•
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Adress:-fältet.
Flytt av pekare på webbsida.
Lägg till bokmärke/Radera bokmärke
– Istället för att skriva in en webbsidas
adress varje gång den ska besökas är det
möjligt att lagra en snabblänk (bokmärke)
till sidan. Maximalt 20 bokmärken kan
sparas.
• Inställningar – Anpassning av webbläsarens visning och informationshantering,
se nedan för mer information.
72
03 Ljud och media
Inställningar
TV*
• Bokmärken – Döp om, Ändra ordning
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
eller Radera.
• Innehållsfiltrering – Det är möjligt att
göra vissa anpassningar så att webbsidor
visas på det vis som önskas. Följande
funktioner kan aktiveras/deaktiveras: Visa
bilder, Blockera popup-fönster och
Aktivera JavaScript.
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2eller mpeg-4-format och följer DVB-Tstandarden. Systemet stödjer inte analoga
sändningar.
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när
bilen stannat.
• Acceptera cookies – Cookies ("kakor")
är små textfiler som lagras. De gör det till
exempel möjligt att använda olika funktioner på webbsidor och för webbsidägaren föra statistik t.ex. över vilka sidor som
besökarna navigerar till.
OBS
• Textstorlek – Välj teckenstorlek som ska
användas: Stor, Medium eller Liten.
• Rensa webbläsarens historik – Rensa
cookies, webbläsarhistorik och
cacheminne.
• Alternativ för FAV-knapp – Vissa funk-
tioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras
sedan enkelt med tryck på FAV-knappen,
se Favoriter (s. 31).
Relaterad information
•
•
•
Symboler i bildskärm (s. 30)
03
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
TV-funktioner, reglageöversikt.
För grundläggande uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 26). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
VIKTIGT
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 31).
I vissa länder krävs TV-licens för denna
produkt.
Ägarbyte (s. 10)
Se på TV
Menyöversikt – webbläsare (s. 85)
–
Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy,
vrid TUNE till TV och tryck på OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
73
03 Ljud och media
||
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
•
03
•
•
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval (s. 74) visas dess förvalsnummer till höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida TUNE till önskad kanal och
tryck OK/MENU.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte
säkert att förvalen är tillgängliga på den
nya platsen då frekvensområdet kan ha
ändrats. Gör då en ny sökning och spara
en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TVkanaler som förval (s. 75).
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av
TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts
från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av
land och en ny sökning kan då behöva
göras.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
•
Text-TV* (s. 75)
Bildinställningar (s. 45)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 76)
Menyöversikt – TV* (s. 86)
Söka TV*-kanaler/förvalslista
Efter sökning av TV-kanaler sparas tillgängliga
kanaler i en förvalslista. Förvalslistans ordning
och sökkriterier kan ändras.
Ändra i förvalslistan
Det går att ändra ordningen på kanalerna
som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha
mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas
position kan även variera i förvalslistan.
1. För att ändra ordning i förvalslistan, tryck
i TV-källans normalvy på OK/MENU och
välj Förval.
2. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i
listan och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
3. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal
till en plats i förvalslistan.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03 Ljud och media
TV* – uppspelningsalternativ
Information om aktuellt TV*-program
Text-TV*
Funktioner i TV kan redigeras.
Tryck på INFO-knappen (s. 26) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.
Det är möjligt att titta på text-TV.
Ändra undertexter
1. För att ändra undertexter, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj
Undertexter.
2. Vrid TUNE till den undertext du vill
använda och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda undertexten kommer nu
användas.
Ändra ljudspråk
1. För att ändra ljudspråk, tryck i TV-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Ljudspår.
2. Vrid TUNE till det ljudspår du vill använda
och bekräfta med OK/MENU.
> Det valda ljudspåret kommer nu
användas.
Gör så här:
1. För att titta på text-TV, gå i TV-läge till
TV-meny Text-TV.
Trycks det ännu en gång på INFO-knappen
kan i vissa fall ytterligare information fås om
aktuellt program så som start- och sluttid och
en kort beskrivning av det aktuella programmet.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
För att återgå till TV-bilden, vänta några
sekunder eller tryck EXIT.
Skriv in nytt sidnummer eller vrid TUNE för att
gå till nästa sida.
Relaterad information
Återgå till TV-bilden med EXIT.
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
Fjärrkontroll* (s. 76)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Favoriter (s. 31)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Ljud och media
03
Mottagning av TV*-kanal förloras
Fjärrkontroll*
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i
ratten.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. Kort efter
detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den
aktuella TV-kanalen och att en ny sökning
efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen
direkt. Det är möjligt att byta kanal när som
helst då meddelandet visas.
Om meddelandet Ingen mottagning visas
beror detta på att systemet har upptäckt att
mottagning saknas för alla TV-kanaler. En
möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt på fel land.
Byt i så fall till rätt land enligt Söka TV*-kanaler/förvalslista (s. 74).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först
på fjärrkontrollens knapp
till läge F.
Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottag-
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
aren, som är placerad till höger om INFOknappen (s. 26) i mittkonsolen.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Knapp
Funktion
Navigera höger/vänster
Funktion
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
F = Bildskärm fram
L och R = Ej möjliga val.
Volym, minska
Växla till navigation*
Volym, öka
Växla till radio-källa (t.ex. AM)
0-9
Växla till media-källa (t.ex.
Skiva, TV*)
03
Förval av kanaler, siffer- och
bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
Växla till Bluetooth® handsfree
Information om aktuellt program, låt etc. Används även då
det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i
bildskärmen
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Stoppa
Val av språk på ljudspår
Stega/spola framåt, byta
spår/låt
Undertexter, val av språk på text
Meny
Text-TV*, på/av
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Navigera upp/ner
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – batteribyte
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till
ljud- och mediasystemet.
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år
och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.
03
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på
ett miljöanpassat sätt.
Ljud och media – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero
på att funktionen inte finns i bilen, att källan
inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte
innehåller något.
RADIO
•
•
•
AM (s. 79)22
FM (s. 79)
DAB *(s. 80)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd
de nya batterierna enligt symbolerna i
batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
22
78
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
CD/DVD Audio (s. 80)
DVD Video (s. 81)
Hårddisk (HDD) (s. 82)
iPod (s. 82)
USB (s. 83)
Media Bluetooth® (s. 83)
AUX (s. 84)
TV* (s. 86)
TEL
•
Bluetooth® handsfree (s. 84)
•
Webbläsare (s. 85)
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Menyöversikt – AM
Menyöversikt – FM
Översikt av möjliga val och inställningar för
AM-radio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
FM-radio.
AM-menyA
Se
FM-meny
Se
Visa förval
(s. 36)
TP
(s. 38)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Alternativ frekvens (AF)
Visa
Ingen funktion
Visa förval
A
(s. 36)
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid.
Relaterad information
•
03
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Radiotext
(s. 39)
Förval
(s. 36)
Inget
Välj station med
(s. 35)
Stationslista
(s. 36)
Manuell justering
(s. 36)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
}}
79
03 Ljud och media
||
Ingen funktion
Växla mellan radiotext och förval
(s. 39) och
(s. 36)
Relaterad information
03
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Menyöversikt – CD/DVD-Audio
Översikt av möjliga val och inställningar för
DAB-radio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD-Audio.
DAB-meny*
Se
Skivmeny
Se
Filtrering på programtyp (PTY)
(s. 38)
Spela/Pausa
(s. 41)
Visa
Stoppa
A
Artist/Titel
Blanda
Förval
(s. 36)
Gracenote®-alternativ
Gracenote®-databas
DAB-DAB-länkning
(s. 40)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Gracenote®-resultat
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Ingen funktion
Ingen funktion
Växla visningsinformation
Spela/Pausa
(s. 41)
Blanda
(s. 43)
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 43)
(s. 39)
Relaterad information
80
(s. 43)
Radiotext
Inget
•
Mediasökning
Gäller endast DVD-skrivor.
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Menyöversikt – DVD-Video
Översikt av möjliga val och inställningar för
DVD-Video.
Nästa undertext
(s. 44)
Nästa ljudspår
(s. 44)
Video DVD-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 44)
Pop-up-meny DVD-Video
DVD-skivans meny
(s. 44)
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas
för att komma åt pop-up-menyn.
Stoppa
(s. 44)
Bildinställningar
(s. 45)
Undertexter
(s. 44)
Video-DVD meny
(s. 26)
Ljudspår
(s. 44)
DVD-skivans meny
(s. 44)
Avancerade inställningar
Vinklar
03
Relaterad information
(s. 45)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Bildförhållande
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 44)
81
03 Ljud och media
Menyöversikt – hårddisk (HDD)
Lagringsinformation
Översikt av möjliga val och inställningar för
hårddisk (HDD).
03
HDD-meny
Se
sidan
Spela/Pausa
(s. 46)
Mediasökning
(s. 43)
Blanda
(s. 43)
Importera musik
(s. 46)
(s. 46)
Använt utrymme:
Menyöversikt – iPod®
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
iPod-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 48)
Kapacitet:
Blanda
(s. 43)
Spår:
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Ledigt utrymme:
Ingen funktion
Mappar:
Alternativ för FAV-knapp
Från skiva
Från USB
(s. 46)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 48)
Blanda
(s. 43)
A
Döp om/radera filer
Spela/Pausa
(s. 46)
Blanda
Öppna
A
Döp om
Radera
Radera alla
82
(s. 46)
(s. 43)
Beroende på marknad.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03 Ljud och media
Menyöversikt – USB
Menyöversikt – Media Bluetooth®
Översikt av möjliga val och inställningar för
USB.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
USB-meny
Se
Bluetooth-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 48)
Spela/Pausa
(s. 50)
Mediasökning
(s. 43)
Blanda
(s. 43)
Blanda
(s. 43)
Växla enhet
(s. 53)
Välj USB-partition
Alternativ för FAV-knapp
(s. 50)
Radera enhet
(s. 54)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03
Sök ny enhet
(s. 31)
Ingen funktion
Försätt bilen i synligt läge
Alternativ för FAV-knapp
Spela/Pausa
(s. 48)
Blanda
(s. 43)
Relaterad information
•
Anslut som media
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
(s. 31)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 50)
Blanda
(s. 43)
Enhet 1
Enhet 2
osv.
83
03 Ljud och media
Menyöversikt – AUX
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree
Översikt av möjliga val och inställningar för
AUX.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
AUX-meny
Se
Telefonmeny
Se
AUX-input
(s. 50)
Samtalslista
(s. 56)
Kontakter
(s. 57)
Meddelanden
(s. 54)
Meddelande-notiser
(s. 54)
Växla telefon
(s. 53)
Standard
03
Förstärkt
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Sök ny telefon
Försätt bilen i synligt läge
Enhet 1
Enhet 2
osv.
84
Anslut som telefon
(s. 54)
Radera enhet
(s. 54)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03 Ljud och media
Menyöversikt – webbläsare
Översikt av möjliga val och inställningar för
webbläsare.
Webbläsare
Se
Menyn visas i normalvyn för
webbläsare om ingen flik är
öppen.
Stoppa
(s. 71)
Ny flik
(s. 71)
Stäng flik
(s. 71)
Zooma in
eller
Döp om
Ändra ordning
Radera
(s. 71)
03
Zooma ut
Innehållsfiltrering
(s. 71)
Inställningar
Lägg till bokmärke
Acceptera cookies
(s. 71)
Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.
eller
Ange adress
(s. 71)
(s. 71)
Radera bokmärke
Visa bilder
Bokmärke 1
Bokmärke 2
(s. 71)
osv.
Pop-up-meny webbläsare
Se
Tryck på knapp nummer 5 i mittkonsolen då en sida visas i webbläsaren för att komma åt pop-upmenyn.
Inställningar
Blockera popup-fönster
Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.
Aktivera JavaScript
Inställningsmeny webbläsare
Se
Tryck på Inställningar i en av två
ovanstående menyer för att
komma åt inställningsmenyn.
Bokmärken
Tillbaka
(s. 71)
Framåt
(s. 71)
Uppdatera
(s. 71)
Bokmärke 1
Bokmärke 2
osv.
Textstorlek
(s. 71)
Stor
(s. 71)
Medium
Liten
Rensa webbläsarens historik
(s. 71)
}}
85
03 Ljud och media
||
Alternativ för FAV-knapp
(s. 31)
Ingen funktion
03
Lägg till/radera bokmärke
(s. 71)
Ny flik
(s. 71)
Stäng flik
(s. 71)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
Ljud och media – menyöversikt (s. 78)
Menyöversikt – TV*
TV-meny
Se
Förval
(s. 75)
Ljudspår
(s. 75)
Undertexter
(s. 75)
Text-TV
(s. 75)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 75)
Text-TV
Pop-up-meny TV
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrast:
Färg:
TV-meny
Visar "TV-meny", se ovan.
Ingen funktion
86
Ljusstyrka:
Översikt av möjliga val och inställningar för
TV.
Tryck på OK/MENU då TV visas
för att komma åt pop-up-menyn.
Se
Bildinställningar
(s. 45)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 26)
03 Ljud och media
Licenser – ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos överenskommelser med tillverkare/utvecklare och de flesta av texterna är
på engelska.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03
}}
87
03 Ljud och media
||
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
88
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran
från Gracenote (”Gracenote-programvaran”)
aktiverar detta program för identifiering av
skivor och/eller filer samt inhämtning av
musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade
databaser (tillsammans kallade ”Gracenoteservrar”) och för utförande av andra åtgärder.
Du får endast använda Gracenote-data enligt
de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra
denna Gracenote-programvara eller dessa
Gracenote-data till någon tredje man. DU
SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-pro-
gramvaran och Gracenote-servrarna kommer
att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till
att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt
på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som
du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt
eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt
tilldelad numerisk identifierare är att göra det
möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser
eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort
data från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier på grund av något skäl som
03 Ljud och media
Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans
eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig
med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR
ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
03
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
}}
89
03 Ljud och media
03
||
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Typgodkännande
Typgodkännande för radio-, telekom- och
datautrustning.
Överensstämmelsedeklaration för
audio- och navigationsenhet
Wi-Fi
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 7)
Relaterad information
•
•
90
Ljud och media (s. 24)
Internetansluten bil (s. 65)
INTERNETKARTA
04 Internetkarta
Internetkarta
Internetkarta är en funktion som möjliggör
internetbaserad kartvisning.
Systemet kan beräkna en lämplig rutt och
indikera bilens position i förhållande till rutten
på kartan. Om avvikelse från planerad resväg
sker så justerar systemet automatiskt resvägen och vägleder ändå till resmålet. Kartan
visar förutom vanlig kartdata även trafikinformation (s. 100) och symboler för valda intressepunkter (POI) (s. 97).
04
uppgradera till Sensus Navigation. Vid uppgradering ersätts internetkartan.
Internetkartan lämnar väginformation vilket
leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå
vilka ligger utanför systemets kapacitet och
bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga
väderleksomslag.
VARNING
Tänk på följande:
Vid dålig täckning eller svag signalstyrka i
internetanslutningen kommer ruttberäkning
upphöra att fungera och även vissa skalor av
kartan kan saknas beroende på hur mycket
kartdata som lästs in.
•
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Volvo erbjuder ett fullskaligt navigationssystem (Sensus Navigation) som utnyttjar hårddiskbaserade kartor, röstguidning, avancerad
ruttberäkning med hänsyn till trafikinformation, internetsökning och möjlighet till flera
delmål. Kontakta din återförsäljare för att
92
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Relaterad information
•
Internetkarta – text och symboler i bildskärm (s. 94)
Internetkarta – handhavande
Så här gör du för att starta internetkartan och
planera resan för att sedan bli vägledd till
angivet resmål.
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 26).
Mer ingående beskrivningar visas i respektive
avsnitt. För att skriva och söka i internetkartan används skrivhjulet och det numeriska
tangentbordet (s. 93).
1. För att kunna använda internetkartan
måste bilen först vara ansluten till internet
(s. 65).
2. Starta internetkartan genom att trycka på
NAV-knappen i mittkonsolen.
3. Acceptera delning av bilens position.
OBS
Utan acceptans fungerar inte internetkartan.
För att stänga av delningen, tryck i källans
normalvy på OK/MENU, välj Inställningar
och bocka ur valet Dela position.
4. Ange resmål (s. 96).
5. Välj resvägsalternativ (s. 99) (t.ex. vägtyp, tunnlar, färjor).
04 Internetkarta
6. Välj kartalternativ (s. 100) (t.ex. fullskärm,
karttyp, positionsinfo).
> Bilens position visas på internetkartan
tillsammans med trafikinformation och
valda intressepunkter (POI).
Visa resväg
Internetkarta – skrivhjul och
tangentbord
Skriva med skrivhjulet
Använd skrivhjulet eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange
t.ex. information om en adress eller en inrättning.
Visa översiktskarta på resväg, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Resväg
Karta över kvarvarande resväg.
Visa detaljerad resvägsinformation (s. 98).
Skrivhjulet.
Byt resmål
1. Markera ett textfält.
Byte av resmål görs genom att ange resmål
(s. 96).
2. Tryck OK för att få fram skrivhjulet.
Avbryt/återuppta vägledning
I källans normalvy tryck på OK/MENU och
välj Avbryt/återuppta vägledning.
Ägarbyte av bil
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all
användardata och systeminställningar till
ursprunglig fabriksinställning, se Ägarbyte
(s. 10).
Skärmvy med textfält.
04
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/OK.
Detta system använder ett "skrivhjul" för att
ange specifik information, t.ex. typ av POI,
ort/stad, område/land, adress, gatu- eller
postnummer.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.
}}
93
04 Internetkarta
||
Skriva med numeriska tangentbordet
• 123/ABC + OK – skrivhjulet skiftar mellan
siffror och skrivtecken.
• MER + OK – alternativa tecken visas i
hjulet.
Internetkarta – text och symboler i
bildskärm
Förklaring av text och symboler som kan visas
på kartan.
• => + OK – markören flyttas till listan på
skärmens högra sida där val med OK kan
göras.
Lista med alternativ
04
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken1 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
Lista som matchar inskrivna tecken.
Vid sökning på länder listas de alternativ som
är möjliga utifrån inskrivna bokstäver. För
övriga sökfält visas ingen lista utan sökningen
sker då sökningen aktiveras.
Vägtyper – storlek och färg varierar
beroende på vägens storlek samt vald
kartskala och kartfärg
Trafikinformation (s. 100) – markeras
med streck i kanten av vägen.
Intressepunkter (s. 97)
Flera möjligheter
Symbol för resmål/slutdestination
I skrivhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
Planerad resväg – blå
Bilens aktuella position
Järnväg
1
94
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
04 Internetkarta
Scrollar/flyttar kartan i pilens riktning med
hjälp av motsvarande nummer på det
numeriska tangentbordet(s. 93)
Internetkarta – scrollmeny
I Scrolläge flyttas kartbilden med mittkonsolens (s. 92) numeriska knappar.
Kartskala
Att komma ut ur Scrolläge
•
Tryck EXIT eller NAV.
Hårkorset
Fokusruta med hårkors i mitten
Aktuell vägs/gatas namn alternativt koordinater eller information om intressepunkt
(POI)
Kompass (s. 100)
04
Scrolläge med hårkors2.
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
•
Tryck på en av de numeriska knapparna
0–9.
Att scrolla
•
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att flytta kartan i önskad riktning.
Att zooma
•
Vrid på TUNE-ratten.
Numerisk knapp "5"
Med ett tryck på OK visas en meny för den
plats på kartan, vilken hårkorsets centrum
pekar på:
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning på kartan.
• Intressepunktsinformation – visar
namn och adress på bildskärmen för den
POI som ligger närmast hårkorset. För
mer information om POI, se (s. 97).
• Information – Visar förekommande information om markerad plats.
• Spara – Ger möjlighet att lagra markerad
plats i minnet.
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge
centreras kartan runt bilens position.
2
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se kartalternativ (s. 100).
95
04 Internetkarta
Internetkarta – ange resmål
OBS
Planera en resa genom att ange resmål.
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
För att nå följande alternativ, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Ange
resmål.
Följande sökkriterier kan användas för att
söka ett resmål med adress:
•
•
•
•
04
Land: – Ange ett land.
Ort: – Ange en ort/stad.
Gata: – Ange gatuadressen.
Nummer: – Välj ett av gatans husnummer.
Systemet kan lagra valfri position under
menyvalet Hem. Funktionen visas varje gång
en position ska sparas:
• Spara plats som hemadress + OK.
För att aktivera en vägledning med destination Hem:
•
Markera Hem + OK.
Adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att
få en resplan med vägledning – det leder fram
till ortens/stadens centrum.
96
Respektive sparad destination och plats kan
justeras:
•
•
•
•
Ange som enda resmål
Ändra
Radera
Radera alla.
Tidigare resmål
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem + OK och välj sedan mellan:
Med kategori
Runt bilen
Postnummer
Nära resmålet
Sök resmål med postnummer.
Det går att söka på POI genom att ange
något av följande menyval:
•
•
•
•
•
Här samlas destinationer och platser vilka
lagrats med menyvalet "Spara".
•
•
•
•
•
Intressepunkter (POI)
Hem
Lagrad plats
Med namn
Runt plats på kartan
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet
POI, som kan ses samtidigt på skärmen,
begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.
Ange som enda resmål
Information
Spara
Radera
Radera alla.
OBS
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
För information om visningsalternativ gällande
POI, se kartalternativ (s. 100).
Latitud och longitud
Exempel på symboler för olika POI, se
(s. 97).
Bestäm först med vilken metod GPS-koordinaterna ska anges genom att markera
Ange resmål med GPS-koordinater.
04 Internetkarta
Format: + OK. Markera sedan ett av följande
alternativ + OK:
• DD°MM'SS'' – position med Grader,
Minuter och Sekunder.
• Decimal – position med Decimaler.
Skriv därefter in GPS-koordinaterna och välj
sedan något av följande alternativ:
• Ange som enda resmål
• Spara.
Plats på kartan
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
Vrid TUNE för att ändra kartskalan.
1. Flytta (scrolla) kartan med de numeriska
knapparna, se (s. 95).
2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
• Ange som enda resmål
• Spara
Relaterad information
•
Internetkarta – handhavande (s. 92)
Internetkarta – intressepunkter (POI)
symboler
Här visas exempel på hur symboler för olika
inrättningar kan se ut.
Restaurang
Teater
Musik
Kultur
Dans
Nattklubb
04
Biograf
Casino
Museum
Sevärdhet
Landmärke
Turistattraktion
Religiös inrättning
Flygplats
Markörens position angiven med namn.
Välj sedan mellan följande alternativ och aktivera med OK:
Järnvägsstation
Pendeltågstation
}}
97
04 Internetkarta
||
Kollektivtrafik
Faciliteter
Internetkarta – detaljerad
resvägsinformation
Färjeterminal
Sjukhus
Här visas de moment som varje sträcka innehåller, till exempel avfarter och korsningar.
Sjukvårdsinrättning
Taxistation
Bibliotek
Logi
Konferensanläggning
Hotell
Mässområde
Köpcenter
04
Parkering
Affärsverksamheter
Parkeringshus
Tjänster
Allmän toalett
Bankomat
Vilorum
Bank
Idrottsanläggning
Polis
Spelplan
Akutmottagning
Fritidsaktiviteter
Postkontor
Avkoppling
Nöjespark
Turistinformation
Bensinstation
Biluthyrning
Bilverkstad
98
För att se detaljerad resvägsinformation, tryck
i källans normalvy på OK/MENU och välj
Resväg Detaljerad resvägsinformation.
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 96)
Detaljerad resvägsinformation.
Sträckan till resmålet består av ett antal delsträckor innehållande olika moment, t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter etc.
Stega mellan delsträckorna med Nästa/
Föregående. Position på kartan, benämning,
avstånd och intressepunkter visas.
Relaterad information
•
•
Internetkarta – resvägsalternativ (s. 99)
Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 97)
04 Internetkarta
Internetkarta – resvägsöversikt
Internetkarta – resvägsalternativ
Visa översiktskarta på resväg.
Resvägsalternativ innehåller inställningar för
resvägstyp och val för att anpassa resväg.
För att visa översiktskarta på resväg, tryck i
källans normalvy på OK/MENU och välj
Resväg Karta över kvarvarande resväg.
Resvägstyp
För att undvika ett eller flera av bildskärmens
listade inslag längs resvägen, markera inslaget + OK.
•
•
•
•
•
Undvik motorvägar
Undvik vägtullar
Undvik tunnlar
Undvik färjor
Undvik biltåg
OBS
I övrigt, samma funktioner som i scrollmenyn (s. 95).
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 96)
För att nå resvägstyp, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägstyp.
Här kan olika typer av resväg väljas. Aktivera
önskat alternativ med OK.
• Snabb med trafikanpassning – kort
restid med minimal köbildning.
•
Om en resplan är upplagd när dessa
val görs, kan viss fördröjning ske efter
att ett alternativ bockats i/avbockats
eftersom resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar
är bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
04
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 96)
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten
kan även ledas via mindre vägar.
Anpassa resväg
För att anpassa resväg, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Resvägsalternativ.
99
04 Internetkarta
Internetkarta – kartalternativ
Inställningar för olika kartalternativ.
• Norr upp – kartan visas med Norr alltid
uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör
sig i aktuella väderstreck på skärmen.
• Karta färdriktning upp – bilsymbolen är
i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
Karta på hela bildskärmen
För att visa karta på hela bildskärmen, tryck i
källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ Visa
helskärmskarta. Markerat alternativ + OK
visar kartan över hela bildskärmen utan övrig
bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur eller aktiv radiosändare i skärmens
neder- och överkant.
Kartläge kompassriktning
100
• Grundinställning – POI specificerade
med funktionen Valda visas.
• Valda – välj med TUNE-ratten + OK för
varje POI som önskas på bildskärmen.
• 3D Heading up – samma som Karta
• Ingen – inga POI visas.
Information om aktuell position
För att ställa in kartfärger, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartfärger.
färdriktning upp fast 3D karta. Visning
varierar beroende på zoom.
04
Här preciseras vilka POI som ska visas på
kartan. Aktivera önskat alternativ med OK.
För att ställa in information om aktuell position, tryck i källans normalvy på OK/MENU
och välj Inställningar Kartalternativ
Positionsinformation.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Nuvarande vägnamn – bildskärmen
visar namn på den väg/gata där bilen/
scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long – bildskärmen visar koordina-
terna för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
För att ställa in kompassriktning, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ Kartläge.
• Ingen – bildskärmen visar ingen informa-
Här väljs hur kartan ska visas på bildskärmen.
Aktivera önskat alternativ med OK.
Intressepunkt (POI) på karta
tion för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
För att ställa in vilka POI som ska visas på
kartan, tryck i källans normalvy på OK/MENU
och välj Inställningar Kartalternativ
POI-symboler.
För exempel på POI, se Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 97).
Kartfärger
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Automatisk – en ljussensor känner av
om det är dag eller natt och anpassar
bildskärmen automatiskt.
• Dag – bildskärmens färger och kontrast
blir klara och skarpa.
• Natt – bildskärmens färger och kontrast
anpassas för att ge föraren ett optimalt
mörkerseende.
Trafikinformation på kartan
Makeras med grön, gul eller röd färg vid sidan
av de vägar på kartan som har trafikinformation. Grön innebär inga störningar, gul innebär
långsam trafik och röd innebär trängsel/
stockning/olycka.
04 Internetkarta
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
För att visa trafikinformation, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Trafikinformation på
karta.
Relaterad information
•
Internetkarta – text och symboler i bildskärm (s. 94)
04
101
05 Index
A
E
K
Applikationer (appar).................................. 70
Equalizer.................................................... 34
Karta (internetkarta)................................... 92
AUX-ingång......................................... 25, 48
Kartalternativ............................................ 100
Knappsats i ratten..................................... 26
F
B
Batteri
fjärrkontroll............................................ 78
Bildinställningar......................................... 45
05
Bluetooth®
handsfree..............................................
koppla samtal till mobil.........................
media....................................................
mikrofon av...........................................
strömmande ljud...................................
54
56
50
56
50
Fjärrkontroll................................................ 76
batteribyte............................................. 78
Larm vid olyckor och katastrofer............... 38
H
Hårddisk (HDD).......................................... 46
I
D
Internetansluten bil....................................
applikationer (appar).............................
bilmodem..............................................
internetinställningar..............................
internetkarta..........................................
menyöversikt........................................
webbläsare...........................................
DAB Radio........................................... 34, 40
Internetkarta............................................... 92
Digitalradio (DAB)....................................... 40
Intressepunkter (POI)................................. 97
DVD............................................................ 41
iPod®, anslutning....................................... 49
CD.............................................................. 41
102
Ljud
inställningar........................................... 31
surround............................................... 33
Ljudanläggning.......................................... 24
Infotainment (Ljud och media)................... 24
C
L
65
70
68
22
92
85
71
Ljud och media
hantera systemet..................................
introduktion...........................................
menyhantering......................................
menyöversikt........................................
översikt.................................................
26
24
26
78
25
Ljudprofil.................................................... 33
Ljudvolym..................................................
extern ljudkälla......................................
hastighets-/bullerkompensering...........
ringsignal, telefon.................................
telefon...................................................
telefon/mediaspelare............................
26
50
34
57
57
57
05 Index
M
R
Media Bluetooth®....................................... 50
Radio......................................................... 34
DAB................................................ 34, 40
Mediaspelare............................................. 41
kompatibla filformat.............................. 47
Symboler
i bildskärm............................................ 30
Radioprogramtyper (PTY).......................... 38
T
Menyhantering ljud och media.................. 26
Ratt
knappsats............................................. 26
Tangentbord.............................................. 93
Mikrofon..................................................... 56
RDS............................................................ 37
Mobiltelefon, se Telefon............................ 51
Reglage
mittkonsol, ratt...................................... 26
Mediasökning............................................ 43
MY CAR.....................................................
fordonsinställningar..............................
förarstödsystem....................................
information............................................
internetinställningar..............................
klimatinställningar.................................
menyalternativ......................................
röstinställningar....................................
systeminställningar...............................
sökvägar...............................................
13
16
18
22
22
21
14
20
19
14
Resmål....................................................... 96
Resväg
detaljerad resvägsinformation.............. 98
Ringa samtal.............................................. 54
Röststyrning............................................... 60
Telefon
ansluta..................................................
handsfree..............................................
inkommande samtal.............................
ringa samtal..........................................
ta emot samtal......................................
telefonbok.............................................
telefonbok, genväg...............................
51
54
54
54
56
57
57
Trafikinformation (Internetkarta)............... 100
05
Trafikinformation (TP) ................................ 38
TV............................................................... 73
S
N
Samtal
hantering............................................... 54
inkommande......................................... 54
USB, anslutning......................................... 49
Normalvy.................................................... 26
Scrolla (flytta karta).................................... 95
USB-ingång............................................... 48
U
Scrollmeny (kartmeny)............................... 95
Sensus......................................................... 7
Signalingång, extern............................ 25, 48
Surround.................................................... 33
103
05 Index
W
Webbläsare................................................ 71
Webbradio................................................. 70
Wi-Fi.......................................................... 68
V
Volvo ID..................................................... 11
Volvo Sensus............................................... 7
Vägledningsalternativ................................. 99
05
Ä
Ägarbyte.................................................... 10
104
TP 17898 (Swedish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising