Volvo S60 2015 Early Quick Guide

Volvo S60 2015 Early Quick Guide
web edition
quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer
innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter.
Följande symboler innebär:
Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
Instruktioner steg–för–steg.
Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas, återfinns på sista sidan.
Tillval är markerade med en asterisk *.
Ägarmanualen kan finnas som tryckt bok och digitalt i bilens bildskräm, på web och som mobilapp. Mobilappen
innehåller hela ägarmanualen samt instruktionsfilmer och har flera sökvägar med text och bild. Mobilappen laddas ner till mobila enheter från App Store eller Google play.
Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.
01 Starta och kör
04 Funktioner i din bil
Fjärrnyckel
Klimatreglage
Keyless* låssystem
Ljusreglage
Starta och stänga av motor
Kombiinstrument
Parkeringsbroms
Infotainment-system
Torkare
Telefon*
Internet*
Extern ljudenhet
Knappar i mittkonsol
02 Förarstöd i din bil
Inställningar i menysystem
Aktiv Parkeringshjälp*
Verkstad/boka service*
Körfältsassistans*
ECO*
Start/Stop-funktion*
Fotgängarskydd*
05 Tips
Tanka
03 Din förarmiljö
Ställa in säte
Ställa in ratt
Fälla baksäte
Bilvård
Förvaringsutrymmen
AUX-/USB*- och 12 V-uttag
Hur fungerar fjärrnyckeln?
01
Låser upp dörrar och bagagelucka samt deaktiverar
larmet. Funktionen kan ställas in i MY CAR.
Låser dörrar och bagagelucka samt aktiverar larmet.
Trygghetsbelysning.
Ett tryck låser upp bagageluckan, två öppnar lite.
Information*.
Panikfunktion.
Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre
backspeglar och elmanövrerat förarsäte* – se
ägarmanualen.
Hur fungerar Keyless* låssystem?
01
Fjärrnyckeln kan ligga kvar i t.ex. fickan hela tiden.
Låsa och larma
–– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller
tryck lätt på den mindre av bagageluckans två
gummerade knappar.
Låsa upp och larma av
–– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt
sätt eller tryck lätt på den större av bagageluckans två
gummerade knappar.
Hur startar eller stänger jag av motorn?
Starta
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset (gäller inte Keyless
drive*).
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Stänga av
Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.
01
Hur använder jag parkeringsbromsen?
01
Ansätta
–– Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE
– symbolen börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Lossa
Tryck ner färdbromspedalen.
Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Lossa automatiskt
–– Kör iväg (för bilar med automatisk växellåda krävs
påtaget säkerhetsbälte).
Hur startar jag vindrutetorkare och
regnsensor*?
01
För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt
för enkelsvep.
Regnsensor På/Av.
Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
För att lyfta torkarbladen måste de vara i serviceläge
– se ägarmanualen.
Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*? 02
PAP kontrollerar tillgängligt utrymme och styr därefter in
bilen. Din uppgift är att välja växel, reglera hastigheten och
bromsa/stanna.
Aktivera PAP med ett tryck på knappen. Kör inte
fortare än 30 km/h.
Följ instruktionerna som dyker upp i kombiinstrumentet.
Var beredd att stanna bilen då grafik och text
meddelar detta.
Vad gör Körfältsassistans LKA*?
02
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer LKA att
aktivt styra tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment
i ratten. Om bilen passerar en sidolinje kommer LKA att
varna dig med pulserande vibrationer i ratten.
–– Aktivera LKA med ett tryck på knappen.
Hur använder jag Start/Stop-funktionen*?
02
Manuell växellåda
Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge
och släpp upp kopplingspedalen.
Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.
Automatisk växellåda
Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll
sedan bromstrycket.
Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.
Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
02
Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan
varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och
fotgängare.
Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i
alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan och
fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.
Det är viktigt att förstå denna funktion – se ägarmanualen.
Hur ställer jag in sätet?
03
Höj/sänk sittdynans framkant.
Höj/sänk sätet.
Flytta sätet framåt/bakåt.
Luta ryggstödet.
Ändra svankstödet*.
Lagra inställningar för elmanövrerat säte*.
Minnesknappar för elmanövrerat säte*.
Lagra inställning:
Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt
som en av minnesknapparna trycks in. Håll knapparna intryckta tills signal hörs och text visas i kombiinstrumentet.
Både sätets och de yttre backspeglarnas positioner lagras.
Svankstödets position lagras inte.
De yttre backspeglarnas positioner och
minnesinställningarna (ej svankstöd) för
elmanövrerat säte, kan också lagras i fjärrnyckeln*
– se ägarmanualen.
Hur ställer jag in ratten?
Frigör låsningen.
Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
Aktivera låsningen.
03
Hur fäller jag baksätets ryggstöd?
03
Det tvådelade ryggstödet kan fällas framåt – tillsammans
eller var för sig.
Dra i önskat handtag. De sitter strax innanför lucköppningen.
Fäll ryggstödet framåt. Sänk det mittersta
nackskyddet helt om ryggstödets breda del ska
fällas.
Fällning av nackskydd – se ägarmanualen.
Hur reglerar jag temperaturen?
04
Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av
kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
Tryck AUTO för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar AUTOKLIMAT.
Hur frostar jag av vindrutan?
04
Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol
(1) i bildskärmen lyser.
Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot
vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen
symbol lyser.
Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.
Hur fungerar ljusreglagets autoläge?
04
AUTO-läge ger följande alternativ:
• Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus
och halvljus.
• Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
• Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar
helljus automatiskt alternativt anpassar helljusbilden
efter trafikförhållandena – kan användas.
• Tunneldetektering* är aktiverad.
Hur manövreras färddatorn?
04
OK öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt
alternativ samt släcker meddelanden.
Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
RESET nollställer data i valt färddatorsteg samt
backar i menystrukturen.
Hur nollställer jag trippmätaren?
04
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare
T1 eller T2.
Gör ett långt tryck på RESET-knappen för att nollställa visad trippmätare.
Hur sätter jag på och stänger av
Infotainment-systemet?
04
Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.
För att stänga av ljudet: Gör ett kort tryck – nästa tryck
återaktiverar.
Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och
telefonfunktioner*) startas/stängs av samtidigt.
Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?
04
Tryck RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* eller
* för att välja huvudkälla. I detta läge visas senast
aktiva källas normalvy.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet* i ratten för
att gå in i vald källas huvudmeny.
Vrid på TUNE eller på tumhjulet för att navigera i
menyerna.
Tryck på OK/MENU eller på tumhjulet för att göra
ett val i menyerna.
Tryck kort på EXIT för att backa i menysystemet,
avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.
Gör ett långt tryck på EXIT för att återgå till
normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.
Tips:
För att gå till genvägsmenyn från normalvyn, tryck en gång
på huvudkällknappen. Tryck igen för att gå tillbaka till
normalvyn.
För mer information om att hantera systemet – se
ägarmanualen.
Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon*?
04
I telefonkällans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Försätt bilen i synligt läge och bekräfta med
OK/MENU.
Aktivera Bluetooth® i mobiltelefonen. Sök upp och
anslut bilen till telefonen.
Följ anvisningarna i telefonen och bildskärmen.
Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen.
Misslyckas registreringen av telefonen – se ägarmanualen.
Hur ansluter jag till internet*?
04
Anslut mobiltelefonen till bilen (se ”Hur ansluter jag
en Bluetooth®-telefon?”) och aktivera internetdelning
i telefonen.
I MY CAR-källans normalvy tryck på OK/MENU,
välj Inställningar > Internetinställningar > Anslut
via. Välj ett av alternativen Bilmodem, Wi-Fi eller
Bluetooth.
I fortsättningen kopplar bilen upp sig automatiskt via den
valda internetkopplingen.
För mer information om anslutning – se ägarmanualen.
Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?
04
Volvo ID är ditt personliga ID registrerat till bilen och
kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo
web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på
internet direkt till bilen.
Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar > Inställningar och följ anvisningarna på
skärmen.
För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.
Hur använder jag appar när bilen är ansluten
till internet*?
04
När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a.
musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel
webbläsare användas.
Tryck på anslutningsknappen .
Välj Appar och tryck på OK/MENU för att visa
tillgängliga appar.
Välj app och bekräfta med OK/MENU.
Vissa appar kräver inloggning med separat konto från
app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller
registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.
Hur ringer jag upp*?
04
I telefonkällans normalvy skriv in önskat nummer
eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt
telefonboken och uppåt för samtalslistan.
Tryck på tumhjulet för att ringa upp.
Samtalet avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.
Hur svarar jag i telefonen*?
–– Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande
samtal.
Samtalet avvisas/avbryts med ett tryck på EXIT.
För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.
04
Hur ansluter jag extern ljudenhet?
04
Anslut en extern enhet via AUX- eller USB*-ingångarna i mittkonsolens förvaringsfack.
I mediakällans normalvy tryck på MEDIA i mittkonsolen.
Vrid TUNE till önskad ljudkälla och tryck OK/MENU.
För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.
Hur anger jag en GPS*-destination?
04
Tryck NAV för att starta navigationssystemet – en
karta visas.
Tryck NAV en gång till och välj Ange adress med
OK/MENU.
Skriv in något/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
Välj sedan Ange som enda resmål eller Lägg till
som delmål och tryck OK/MENU.
För mer information och marknadsavvikelser gällande
navigation* – se separat supplement.
Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 04
I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex.
inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås.
Se tidigare rubrik ”Hur navigerar jag i Infotainmentsystemet?” för vilka knappar som ska användas.
Hur ställer jag in klockan?
04
I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU.
Välj Inställningar > Systeminställningar > Tidsinställningar.
Vrid TUNE till Automatisk tid och tryck OK/MENU
för att aktivera automatisk inställning av klockan.
Se till att välja aktuell plats för att få rätt tid i bilen.
Hur ringer jag upp min verkstad eller bokar
service*?
04
–– I MY CAR-källans normalvy tryck OK/MENU och välj
Service och reparation.
Under Service och reparation finns information om din
valda verkstad som du har registrerat i webbportalen Min
Volvo. I Min verkstad finns möjlighet att ringa och skicka
bokningsbegäran till verkstaden (även tillgängligt via Min
Volvo web). Det finns också möjlighet att uppdatera verkstadsinformation och ange verkstaden som resmål.
Gäller endast vissa marknader.
Vad gör ECO*?
04
Ett tryck på ECO aktiverar ett optimalt bränslesnålt körprogram med bl.a. följande förändringar:
• Start/Stop – motorn kan autostoppa innan bilen står
still.
• Eco Coast – motorbroms upphör och bilen frirullar.
• Deaktivering eller reducering av vissa klimatfunktioner.
Hur tankar jag?
05
–– Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna
tankluckan – luckan öppnas när knappen släpps.
Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av
bilen tanklocket är placerat på.
Hur bör jag tvätta bilen?
05
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt.
Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
05
Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather
Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att
köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Var finns förvaringsutrymmen?
05
Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.
Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
05
För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln
vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid
strömförande.
Hur fungerar Keyless* låssystem?
Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och
avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallföremål.
Hur startar eller stänger jag av motorn?
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa
dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.
Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*?
PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att
fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
Vad gör Körfältsassistans LKA*?
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för
att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Hur fungerar Fotgängarskydd*?
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer
kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister,
cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och
med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Hur ställer jag in sätet?
Ställ in förarsätet för rätt körställning innan körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Hur fäller jag baksätets ryggstöd?
Var förvissad om att ryggstöden är korrekt spärrade efter uppfällning, för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller
olycka. När ryggstödet ska fällas får inga föremål finnas i baksätet. Inget av baksätets säkerhetsbälten får då vara kopplade – i så fall finns
risk för skada på baksätets klädsel. När ryggstöden har fällts ska nackskydden föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Hur ansluter jag till internet*?
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta denne om kostnad för
datatrafik. För att ansluta via bilmodem placera ditt personliga SIM-kort i hållaren som är placerad i handskfacket innan alternativet anslut
via Bilmodem i MY CAR väljs. För att ansluta till internet ange sedan SIM-kortets PIN-kod. För att inte behöva ange PIN-kod efter varje
gång bilen startas kan PIN-kodlåset stängas av under alternativet Bilmodem genom att avmarkera Lås SIM-kort.
Hur bör jag rengöra läderklädsel*?
En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada
klädseln.
Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.
Lär Dig mer om Din bil på www.volvocars.com.
TP 17692 (Swedish) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Hur ställer jag in ratten?
Ställ in ratten (efter utförd sätesinställning) innan körning påbörjas – aldrig under färd.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement