Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2018 Sensus Infotainment

Volvo S60 2018 Sensus Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser detta
supplement samt anvisningar och underhållsinformation i ägarmanualen.
Ägarmanualen finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och
på Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
LJUD OCH MEDIA
6
MY CAR
10
Ljud och media
20
Volvo Sensus
6
MY CAR – sökvägar
11
Ljud och media – översikt
20
7
MY CAR – menyalternativ
11
Ljud och media – hantera systemet
21
MY CAR – bilinställningar
13
Favoriter
25
MY CAR – förarstödsystem
14
Spara som favorit
25
MY CAR – systeminställningar
16
Ljud och media – ljudinställningar
26
MY CAR – klimatinställningar
17
26
MY CAR – information
17
Ljud och media – generella ljudinställningar
Ljud och media – avancerade ljudinställningar
27
Inställning av equalizer
27
Inställning av ljudprofil
27
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering
28
Radio
28
Radiostationssökning
29
Volvo Cars supportsida
2
MY CAR
Introduktion
Automatisk radiostationssökning
29
Radiostationslista*
29
Manuell radiostationssökning
30
Radiostationer som förval
31
RDS-funktioner
31
Larm vid olyckor och katastrofer
32
Trafikinformation (TP)
32
Enhanced Other Networks (EON)
33
Nyhetssändningar
33
Bluetooth® handsfree telefon* – översikt
Radioprogramtyper (PTY)
33
Skanna skivspår eller ljudfil
42
Söka radioprogramtyper (PTY)
34
Slumpval av skivspår eller ljudfil
42
Samtalshantering*
55
Visa radioprogramtyper (PTY)
34
43
35
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar
56
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY)
Uppspelning och navigering av
DVD*-Videoskivor
Bluetooth®* versionsinformation
57
35
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD*-Videoskivor
44
Radiotext
Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)
35
DivX® Video On Demand*
44
Regionala radioprogram (REG)
36
Skanna radiofrekvensband
Återställning av RDS-funktioner
Digitalradio (DAB)*
37
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
55
Telefonbok*
57
Telefonbok* – snabbsökning kontakter
58
Telefonbok* – teckentabell knappsats i mittkonsol
58
Bildinställningar*
44
Mediaspelaren – kompatibla filformat
45
36
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
46
36
Telefonbok* – söka kontakter
59
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång
47
Telefonbok* – ny kontakt
60
37
Uppspelning och navigering av
extern ljudkälla*
48
Telefonbok* – kortnummer
61
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
38
49
DAB till DAB-länk
38
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Digitalradio (DAB)* – frekvensband
38
Media Bluetooth®*
49
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet*
50
Registrering av Bluetooth®-enhet*
51
Digitalradio (DAB)* – underkanal
Digitalradio (DAB)* – återställning
39
39
Telefonbok* – ta emot vCard
61
Telefonbok* – minnesstatus
62
Telefonbok* – rensa
62
Fjärrkontroll*
62
Fjärrkontroll* – funktioner
63
Fjärrkontroll* – batteribyte
64
Ljud och media – menyöversikt
65
Menyöversikt – AM
65
Mediaspelare
39
40
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet*
52
CD/DVD*
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva
40
Byta till annan Bluetooth®-enhet*
52
Menyöversikt – FM
66
66
Uppspelning och navigering av
brända skivor med ljud-/videofiler*
41
Ta bort Bluetooth®-enhet*
42
Bluetooth®
Snabbspolning
Koppla ifrån
Bluetooth®-enhet*
handsfree telefon*
53
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
53
Menyöversikt – CD Audio
67
54
Menyöversikt – CD/DVD* Data
67
3
INDEX
Menyöversikt – DVD*-Video
Menyöversikt –
4
iPod®*
68
69
Menyöversikt – USB*
69
Menyöversikt – Media Bluetooth®*
70
Menyöversikt – AUX
70
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree*
70
Licenser
71
Typgodkännande
74
Index
83
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Introduktion
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie
ägarmanual.
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvoupplevelsen och kopplar samman dig med bilen
och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs.
Sensus innefattar de intuitiva funktioner som
både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av
bilen.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner,
konsultera först ägarmanualen. För svar på ytterligare frågor rekommenderas kontakt med återförsäljare eller representant för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Den utrustning som beskrivs i supplementet finns
inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende
på anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
6
OBS
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv
kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar många
funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras
eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.
Översikt
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen,
t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* och CAM1 kan andra källor,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Volvo Cars supportsida
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal
funktioner och knapparnas placering varierar beroende
på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement
(Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*, se
respektive avsnitt i detta supplement.
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 10).
Internetansluten bil –
*, se respektive
avsnitt i detta supplement2.
QR-kod som leder till supportsidan.
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa
instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur
bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Klimatanläggning, se ägarmanual.
Parkeringshjälpkamera – CAM1, se ägarmanual.
1
2
Gäller vissa bilmodeller.
Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.
}}
* Tillval/tillbehör.
7
INTRODUKTION
||
Nedladdningsbar information från
supportsidan
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Appar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även Volvo On Call*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
8
* Tillval/tillbehör.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka
i markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
EXIT
Handhavande
EXIT-funktioner
Navigering bland menyerna sker med knappar på
mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.
Beroende av i vilken funktion markören befinner
sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY
CAR eller om man befinner sig i normalvyn till
högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är
schematisk – antal funktioner och knapparnas placering
varierar beroende på vald utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
10
* Tillval/tillbehör.
MY CAR
MY CAR – sökvägar
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges på formen:
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
6.
7.
Stega mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
Avsluta programmeringen genom att backa
ut ur menyerna stegvis med korta tryck på
EXIT eller med ett enda långt tryck.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 10): OK/MENU, EXIT samt TUNE-ratten.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Under menykälla MY CAR finns följande alternativ:
•
•
•
•
•
Min S601
Färdstatistik2
DRIVe3/Hybrid2
Förarstödsystem
Inställningar
1.
Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
Min S601
2.
Stega till önskad meny, t.ex. Inställningar,
med tumhjulet och tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
MY CAR
3.
Stega till önskad meny, t.ex. Bilinställningar
och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
4.
Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
5.
Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet
– en undermeny med valbara funktioner öppnas.
1
2
3
Beroende av bilmodell.
Gäller V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Min S601
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Färdstatistik2
MY CAR
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el och bränsle.
DRIVe3
MY CAR
DRIVe
}}
11
MY CAR
||
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept
DRIVe. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning av
innebörden av ekonomisk körning.
Inställningar
MY CAR
Så här är menyerna uppbyggda:
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
• Körlägen
Bilens olika körlägen förklaras.
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning av
innebörden av ekonomisk körning.
Förarstödsystem
MY CAR
Förarstödsystem
Bildskärmen visar summerad aktuell status för
bilens förarstödsystem.
2 Gäller
12
V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
generella ljudinställningar (s. 26)
Menynivå 2
• Favoriter (FAV) – koppla en vanligt använd
ställningar (s. 17)
funktion i MY CAR till FAV-knappen, se
Favoriter (s. 25)
Menynivå 3
Hybrid
• Energiflöden
minställningar (s. 16)
• Ljudinställningar, se Ljud och media –
• Klimatinställningar, se MY CAR – klimatin-
Menynivå 4
Här finns information om bilens drivsystem. Välj
bland följande rubriker:
• Systeminställningar, se MY CAR – syste-
Menynivå 1
Hybrid2
MY CAR
Inställningar
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard, andra
är tillval – utbudet varierar även beroende av
marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På eller
deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
•
Välj På/Av med OK – backa sedan ur menyn
med EXIT.
Menyer under inställningar
• Bilinställningar, se MY CAR – bilinställningar (s. 13)
• Förarstödsystem, se MY CAR – förarstödsystem (s. 14)
• Volvo On Call, beskrivs i separat bok.
• Information, se MY CAR – information
(s. 17)
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – sökvägar (s. 11)
MY CAR
MY CAR – bilinställningar
Menyalternativ bilinställningar i menykälla MY
CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex.
bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Bilinställningar
Bilnyckelminne
Låsljud
På
På
Av
Av
Reducerad larmnivå
Aktivera en gång
Fråga vid urstigning
På
Av
Backspegelsinställningar
Låsinställningar för dörrar
Fäll in speglar
Vinkla vänster backspegel
Automatisk låsning
På
Av
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrar samma sida
Framdörrar
Indikeringsljus upplåsning
Vinkla höger backspegel
Ljusinställningar
Interiörljus
Golvbelysning
Stämningsljus
Färger för stämningsljus
Indikeringsljus låsning
Trygghetsbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Ledbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Trippel blinkers indikering
På
Av
På
Av
}}
13
MY CAR
||
Temporär vänstertrafik
Rattmotstånd
Låg
På
Medium
Av
Hög
eller
Temporär högertrafik
Hastighet i infotainm.displ.
På
På
Av
Av
Aktiva kurvljus
På
Av
Extraljus
På
Av
Däcktryckssystem
Aktivera däcktryckssystemet
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Kollisionsvarning
På
Av
Återställ bilinställningar
Alla menyer i Bilinställningar får ursprunglig
fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
Varningsavstånd
Långt
Normalt
Kort
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
Varningsljud
På
Av
Lane Departure Warning
Kalibrera däcktryck
Däcktryckssystem
Kalibrera däcktryck
Lane Departure Warning
På
Av
14
MY CAR
På vid start
På
Av
Ökad känslighet
På
Av
Körfältsassistans
Körfältsassistans
På
Av
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Hastighetsvarning
På
Av
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
DSTC
På
Av
City Safety
På
Av
BLIS
På
Av
Avståndsvarning
Enbart vibration
På
Enbart manövreringshjälp
Av
Trafikskyltsinformation
Relaterad information
Driver Alert
På
På
Av
Av
15
MY CAR
MY CAR – systeminställningar
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
Visa hjälptext
På
Av
Systeminställningar
Förklarande text till skärmens aktuella innehåll
visas, med detta alternativ markerat.
Tid
Avstånds- och bränsleenhet
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
MPG (UK)
Tidsformat
MPG (US)
12h
km/l
24h
l/100km
Skärmsläckare
Temperaturenhet
På
Celsius
Av
Fahrenheit
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en
stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och
inställning av klimatanläggning.
Volymer
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon
av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.
Volym för främre parkeringshjälp
Språk
Telefonens ringvolym
Väljer språk för menytexter.
Volym för bakre parkeringshjälp
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
16
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
MY CAR
MY CAR – klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering
och återcirkulation.
Luftkvalitetssystem
På
Av
MY CAR – information
Menyalternativ information i menykälla MY CAR
hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och
VIN-nummer.
Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar
Information
Automatisk fläktjustering
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Antal nycklar
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk avfrostning bak
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
VIN-nummer
DivX® VOD kod
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR – menyalternativ (s. 11)
På
Av
Automatisk start av rattvärme
På
Av
Automatisk start av förarsätesvärme
På
Av
17
LJUD OCH MEDIA
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media
Audyssey MultEQ*
Ljud- och mediasystemet består av radio
(s. 28), mediaspelare (s. 39) samt möjlighet
att kommunicera med mobiltelefon* (s. 54) .
Information presenteras på en 5-tums* bildskärm
i mittkonsolens överdel. Funktioner kan styras via
knappar i ratten, i mittkonsolen under bildskärmen eller via en fjärrkontroll* (s. 62) .
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (t.ex. radio) som innan
motorn stängdes av (förardörren måste vara
stängd på bilar med Keyless-system*).
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet
av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ljud och media – översikt
Översikt av ljud- och mediasystemets olika delar.
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
AUX- och USB*-ingångar för externa ljudkällor (s. 46) (t.ex. iPod®).
Knappsats i ratt*.
5-tums bildskärm.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig urladdning av batteriet.
20
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media – hantera systemet
kapitel2. Långt tryck snabbspolar skivspår
eller söker nästa tillgängliga radiostation.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen
och delvis från rattknapparna. Informationen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 26) .
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
– ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.
Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE)
eller återfå ljudet om det varit avstängt.
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla
(t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa
visas (t.ex. FM1). Befinner man sig i RADIO
eller MEDIA och trycker på huvudkällknappen visas en källvy. Befinner man sig i TEL*
eller NAV* och trycker på huvudkällknappen
visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval.
Utmatning av skiva.
Stega/spola/sök – Kort tryck stegar bland
skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller
1
2
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten eller
knappen i mittkonsolen för att acceptera val i
menyer. Står man i normalvyn och trycker på
OK/MENU visas en meny för vald källa (t.ex.
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
}}
* Tillval/tillbehör.
21
LJUD OCH MEDIA
||
RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen
visas då det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet
i mittkonsolen för att stega bland skivspår/
mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
22
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder till normalvyn eller
om man befinner sig i normalvyn till högsta
menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når
samma huvudkällknappar som finns i mittkonsolen (6).
INFO – Om mer information än vad som kan
visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på
INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och bokstäver.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion (t.ex. FM, AUX). För mer
information, se favoriter (s. 25).
MUTE – tryck för att stänga av radio-/medialjudet eller återfå ljudet om det varit avstängt.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Menyhantering
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny.
}}
23
LJUD OCH MEDIA
||
Huvudkällknapp – tryck för att byta huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i aktiv
källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägs-/Källmeny – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex. TEL
och MEDIA (nås via tryck på den aktiva källans huvudkällknapp (1)).
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – vid menyhantering (nås via tryck
på OK/MENU).
Utseende är beroende på källa, utrustning i bil,
inställningar m.m.
Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL). För att navigera
i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/
MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media –
menyöversikt (s. 65).
24
LJUD OCH MEDIA
Favoriter
•
Spara (s. 25) vanligt använda funktioner som
favorit. Möjliga funktioner som kan sparas är
inom radio, media, backkamera och menykällan
MY CAR där många av bilens funktioner hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar
och lås. Funktionen nås sedan enkelt genom att
trycka på FAV-knappen.
I MEDIA-läge:
•
•
•
•
•
•
DAB1*/DAB2*
SKIVA
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Det går även att välja och spara en favorit för MY
CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan också väljas
och sparas under MY CAR.
Spara som favorit
Spara vanligt använda funktioner som favoriter (s. 25). Funktionen kan sedan startas enkelt
genom att trycka på FAV-knappen (s. 21).
För att spara en funktion som favorit:
1.
Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
2.
Välj ett frekvensband eller källa (FM1, Skiva,
etc.).
3.
Tryck och håll inne FAV-knappen tills "favorit-menyn" visas.
4.
Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA) är
aktiv är den sparade funktionen tillgänglig
genom ett kort tryck på FAV.
Relaterad information
•
•
•
•
FAV-knappen kan användas för att spara funktioner som används ofta så att funktionen kan
startas enkelt genom att trycka på FAV. Det går
att välja en favorit (t.ex. Equalizer) till varje funktion enligt nedan:
Ljud och media (s. 20)
MY CAR (s. 10)
Radio (s. 28)
Mediaspelare (s. 39)
Relaterad information
•
•
Ljud och media (s. 20)
MY CAR – bilinställningar (s. 13)
I RADIO-läge:
•
•
3
AM3
FM1/FM2
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
25
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media – ljudinställningar
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
Inställning för optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning
och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är endast
avsedda för att användaren ska kunna anpassa
ljudåtergivningen till sin personliga smak.
Ljud och media – generella
ljudinställningar
• DPL II surroundnivå4 – Nivå för surround.
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
•
Relaterad information
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Tryck på SOUND-knappen (s. 21) för att komma
åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.).
Stega vidare med SOUND eller OK/MENU till
ditt val (ex. Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU för
att komma åt övriga alternativ:
• Surround* – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
detta DPLII och
visas då i bildskärmen.
Om inspelningen är gjord med Dolby Digitalteknik kommer uppspelningen att ske med
visas då i bilddenna inställning,
skärmen. När Av är vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Subwoofer* – Nivå för bashögtalare.
4
26
Endast då Surround är aktiverad.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar
Anpassa ljudinställningar för radio och media
efter dina behov.
Inställning av equalizer
Inställning av ljudprofil
Ställ in equalizer* och anpassa ljudnivån separat
för olika radiofrekvensband eller tv.
Ställ in ljudprofil* och optimera ljudupplevelsen
enligt dina behov.
1.
Tryck på OK/MENU i mediakällans normalvy
för att komma åt Ljudinställningar och välj
Equalizer.
Inställning av ljudprofil (s. 27)
2.
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 28)
Välj frekvensband genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
3.
Justera ljudinställningen genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU. Fortsätt
på samma sätt med övriga frekvensband du
vill ändra.
Följande funktioner kan anpassas:
•
•
•
•
Inställning av equalizer (s. 27)
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla
(s. 49)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
4.
När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen
nås genom att i mediakällans normalvy trycka på
OK/MENU och välja Ljudinställningar
Ljudprofil.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör.
27
LJUD OCH MEDIA
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
AM5 och FM och i vissa fall även digitalradio
(DAB)* (s. 37).
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medel, hög eller av. Välj nivå
genom att i mediakällans normalvy trycka på
OK/MENU och sedan välja Ljudinställningar
Volymkompensation.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion se Hantera systemet
(s. 21).
AM5/FM radio
•
•
•
•
•
•
5
28
Radiostationssökning (s. 29)
Digitalradio* (DAB)
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiostationer som förval (s. 31)
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
(s. 37)
Skanna radiofrekvensband (s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Radiotext (s. 35)
DAB till DAB-länk (s. 38)
Digitalradio (DAB)* – frekvensband (s. 38)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – återställning (s. 39)
Relaterad information
•
•
•
Menyöversikt – AM (s. 65)
Menyöversikt – FM (s. 66)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)* (s. 66)
Radiostationer som förval (s. 31)
Skanna radiofrekvensband (s. 36)
RDS-funktioner (s. 31)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Radiotext (s. 35)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Radiostationssökning
Automatisk radiostationssökning
Radiostationslista*
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista* (s. 29) med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande
mottar. Det är möjligt att aktivera en automatisk
(s. 29)- eller manuell (s. 30) radiostationssökning.
Söker nästa/föregående tillgängliga station.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Detta
gör det möjligt för dig att finna en station när du
kör i ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex.
höga byggnader eller att sändaren är långt
borta. Täckningsgraden kan också skifta
beroende på var i landet du befinner dig.
1.
Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat frekvensband (t.ex. FM1) visas, tryck OK/MENU.
2.
Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker efter
nästa/föregående tillgängliga station.
För att gå till listan och välja en station:
1.
Välj önskat frekvensband (t.ex. FM1).
2.
Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då visas
listan över alla stationer i området. Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3.
Vrid TUNE igen i endera riktning för att välja
en station i listan.
4.
Bekräfta ditt val med OK/MENU.
}}
* Tillval/tillbehör.
29
LJUD OCH MEDIA
OBS
•
Listan visar endast de frekvenser för stationer som för närvarande mottages, inte
en komplett lista över alla radiofrekvenser
på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan detta
förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar, tryck på
knappen INFO (medan stationslistan
visas i bildskärmen) för att växla till manuell stationssökning och ställa in en frekvens. Om stationslistan inte längre visas,
vrid på TUNE ett steg i endera riktning
för att visa listan igen, och tryck på INFO
för att växla.
Listan försvinner från bildskärmen efter ett antal
sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE ett
steg i endera riktning och tryck på knappen INFO
i mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning (s. 30) (eller för att gå tillbaka från
manuell stationssökning till funktionen för Stationslista).
30
Manuell radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista* (s. 29), men det är möjligt att manuellt
utföra en radiostationssökning.
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i området när
du vrider på TUNE. När radiostationslistan visas,
tryck på knappen INFO i mittkonsolen för att
växla till manuell stationssökning. Detta ger dig
möjlighet att välja en frekvens från listan över alla
tillgängliga radiofrekvenser på det valda frekvensbandet. Med andra ord, om du i manuell sökning
vrider TUNE ett steg ändras frekvensen från ex.
93.3 till 93.4 MHz etc.
För att manuellt välja en station:
1.
Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (t.ex. FM1) visas, tryck
OK/MENU.
2.
Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt
söker efter stationer i det område du kör i (se
avsnitt "Radiostationslista" ).
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på knappen
INFO i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för manuell stationssökning nästa gång du sätter på
radion. För att växla tillbaka till funktionen för
"Radiostationslista", vrid TUNE ett steg (för
att visa den kompletta listan över stationer)
och tryck på knappen INFO.
Observera att om du trycker på INFO när stationslistan inte visas, så aktiveras INFO. För
mer information om denna funktion, se Ljud
och media – hantera systemet (s. 21).
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Radiostationer som förval
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
tryck i AM-/FM-källans normalvy på OK/MENU
och välj Visa förval.
Digitalradio* (DAB)
10 förval kan sparas per band. DAB har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2. Lagring
av förval görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp, för mer information se FM-radio ovan.
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Förvalsknappar.
AM6/FM-radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
FM1).
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte
beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen*. För att aktivera/deaktivera funktionen,
tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och
välj Visa förval.
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1.
Ställ in en station, se Radiostationssökning
(s. 29).
2.
Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder, ljudet försvinner under tiden och
återkommer när stationen är lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen*. För att aktivera/deaktivera funktionen,
6 Gäller
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer inte
alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen spelas
med en förinställd volym (s. 35). Radion återgår
till föregående ljudkälla och volym när den
inställda programinriktningen slutar sändas.
}}
inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
31
LJUD OCH MEDIA
||
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper
(PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där
larm har högst prioritet och programtyper lägst.
För ytterligare inställningar av programavbrott
(EON Avlägsna och EON Närliggande), se
EON (s. 33). Tryck EXIT för att återgå till den
avbrutna ljudkällan, tryck OK/MENU för att ta
bort meddelandet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds
inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad.
Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt i
bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara gråfärgad.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 31)
–
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 32)
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj TP.
Radiotext (s. 35)
TP från vald station/alla stationer
Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)
(s. 35)
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
Regionala radioprogram (REG) (s. 36)
Återställning av RDS-funktioner (s. 36)
–
För att ändra, tryck i FM-källans normalvy på
OK/MENU och välj Avancerade
inställningar Ange TP-favorit.
Relaterad information
•
32
RDS-funktioner (s. 31)
LJUD OCH MEDIA
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhetssändningar
Radioprogramtyper (PTY)
EON är användbar i storstadsområden med
många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta
pågående ljudkälla.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker
inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Med PTY-funktionen kan en eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik väljas.
Efter val av en programtyp sker navigering
endast inom de kanaler som sänder den typen.
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj ett av alternativen under Avancerade inställningar
EON:
–
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
• Närliggande – avbryter endast om radiosta-
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
valda stationen eller alla stationer i RDS-nätverket.
• Avlägsna7 – avbryter om stationens sändare
–
tionens sändare är nära.
är långt bort, även om signalen är brusig.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 31)
För att ändra, tryck i FM-källans normalvy på
OK/MENU och välj Nyhetsinställningar
Ange favoritstation för nyheter.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 31)
PTY kan väljas för FM- och DAB radio. PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen är aktiv.
Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
PTY för FM radio
1.
Aktivera genom att i FM-källans normalvy
trycka på OK/MENU och först välja programtyper under Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
2.
Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
genom att trycka på OK/MENU och sedan
välja Avancerade inställningar PTYinställningar Ta emot avbrott när vald
programtyp blir aktiv.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FM-källans
normalvy genom tryck på OK/MENU och sedan
Avancerade inställningar PTY-inställningar
Ta emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv. Valda programtyper (PTY) nollställs inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs i FMkällans normalvy genom tryck på OK/MENU och
7
Fabriksinställning.
}}
33
LJUD OCH MEDIA
||
sedan Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY Avmarkera alla.
PTY för DAB radio
Programtyp väljs i DAB-källans normalvy genom
tryck på OK/MENU och sedan PTY-filtrering.
Gå ur detta läge genom att:
–
Visa radioprogramtyper (PTY)
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald radioprogramtyp.
Vissa radiostationer sänder information om programtyp och kategori av program. Den nuvarande stationens radioprogramtyp, t.ex. pop och
klassisk musik kan visas i bildskärmen. PTY kan
väljas för FM- och DAB radio.
1.
2.
I FM-källans normalvy välj en eller flera PTY
genom att trycka på OK/MENU och sedan
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
Tryck därefter på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar PTYinställningar Sök PTY.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge, se
DAB till DAB-länk (s. 38).
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
Relaterad information
–
•
•
•
•
34
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när PTY
är aktiverat.
Söka radioprogramtyper (PTY)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
RDS-funktioner (s. 31)
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck på
eller
.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
RDS-funktioner (s. 31)
Visa radioprogramtyp för FM radio
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar PTYinställningar Visa PTY-text.
Visa radioprogramtyp för DAB radio
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar Visa PTY-text.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
RDS-funktioner (s. 31)
LJUD OCH MEDIA
Volymkontroll för avbrytande
radioprogramtyper (PTY)
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den nya
nivån till nästa programavbrott.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen
visas i bildskärmen8. Radiotext kan visas för FMoch DAB radio.
Radiotext för FM radio
–
Relaterad information
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/DABkällans normalvy på OK/MENU och välj Visa
radiotext.
Automatisk
radiofrekvensuppdatering (AF)
Funktionen väljer automatiskt den bästa frekvensen för den inställda radiostationen.
För att finna den bästa frekvensen kan funktionen i undantagsfall behöva söka igenom hela
FM-bandet.
–
OBS
RDS-funktioner (s. 31)
Endast en av funktionerna "Visa radiotext"
och "Visa förval" kan vara aktiverad åt
gången. Aktiveras en av dem, när den andra
redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare
aktiverade funktionen automatiskt. Båda funktionerna kan vara deaktiverade.
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar Automatisk
frekvensuppdatering.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 31)
Relaterad information
•
•
8
RDS-funktioner (s. 31)
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Endast bilar med 7-tumsskärm.
* Tillval/tillbehör.
35
LJUD OCH MEDIA
Regionala radioprogram (REG)
Skanna radiofrekvensband
Återställning av RDS-funktioner
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna till
en regional radiosändare trots att dess signalstyrka är låg.
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga
radiokanaler och tar hänsyn till eventuell radioprogramtypsfiltrering (PTY).
Samtliga radioinställningar kan återställas till den
ursprungliga fabriksinställningen.
Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
När en station hittats spelas den i ca 10 sekunder, därefter fortsätter sökningen. När en station
spelas kan den sparas som förval på vanligt sätt,
se Radiostationer som förval (s. 31).
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar REG.
–
Relaterad information
•
–
RDS-funktioner (s. 31)
För att starta skanningen, tryck i FM-/
AM9-/DAB*-källans normalvy på OK/MENU
och välj Skanna.
–
För återställning, tryck i FM-källans normalvy
på OK/MENU och välj Avancerade
inställningar Återställ alla FMinställningar.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 31)
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge. Då
spelas endast kanaler av förvald programtyp.
Relaterad information
•
•
9
36
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Digitalradio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB,
DAB+ och DMB.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Service och Ensemble
•
Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
•
Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
•
Digitalradio (DAB)* – återställning (s. 39)
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
Largring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) för
digitalradio (DAB).
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av i området befintliga kanalgrupper.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper. Listan
uppdateras inte automatiskt.
För inlärning, tryck i DAB-källans normalvy på
OK/MENU och välj Ensembleinlärning. Inlärning kan också göras så här:
1.
Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i listan
över tillgängliga kanalgrupper.
Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
(s. 37)
2.
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 28)
Radiostationer som förval (s. 31)
Skanna radiofrekvensband (s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
Relaterad information
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
Radiotext (s. 35)
DAB till DAB-länk (s. 38)
Digitalradio (DAB)* – frekvensband (s. 38)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 39)
* Tillval/tillbehör.
37
LJUD OCH MEDIA
Navigering i kanalgruppslista
(Ensemble)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) för
digitalradio (DAB).
Kanalgruppslistan går att navigera i och komma
åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del
står namnet på Ensemble. Vid byte till ny
Ensemble ändras namnet till den nya.
•
Service – Visar kanaler oavsett vilken kanalgrupp de ligger inom. Listan kan också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTYfiltrering), se Radioprogramtyper (PTY)
(s. 33).
DAB till DAB-länk
Digitalradio (DAB)* – frekvensband
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
med bättre mottagning.
DAB sänds på frekvensband Band III.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att den
aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till dess
den nya kanalen blir tillgänglig.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar DABlänkning.
Det är inte säkert att alla kanalgrupper hittas.
–
Frekvensband kan i DAB-källans normalvy
aktiveras/deaktiveras genom att trycka på
OK/MENU och välja Avancerade
inställningar DAB-band.
Relaterad information
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Relaterad information
38
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
(s. 37)
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 33)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Digitalradio (DAB)* – underkanal
Digitalradio (DAB)* – återställning
Mediaspelare
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk.
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Medispelaren kan spela upp ljud och film från
CD/DVD*-skivor (s. 40) och externt anslutna
ljudkällor via AUX-/USB*-ingång (s. 46) eller
trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via
Bluetooth®. Vissa mediaspelare har möjlighet att
kommunicera med mobiltelefon* via Bluetooth®.
Om en eller flera underkanaler sänds visas symbolen
till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Tryck på
–
Återställningen görs genom att i DAB-källans
normalvy trycka på OK/MENU och välja
Avancerade inställningar Återställ alla
DAB-inställningar.
Relaterad information
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
för att komma åt underkanaler.
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
kanal utan att välja denna.
–
Visning av underkanaler kan i DAB-källans
normalvy aktiveras/deaktiveras genom att
trycka på OK/MENU och välja Avancerade
inställningar Underkanaler.
Reglage för mediaspelaren.
För hantering av mediaspelaren, se Hantera
systemet (s. 21).
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media (s. 20)
Media Bluetooth®* (s. 49)
Fjärrkontroll* (s. 62)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
* Tillval/tillbehör.
39
LJUD OCH MEDIA
CD/DVD*
Mediaspelaren (s. 39) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD-skivor.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
•
•
•
Starta uppspelning av skiva
Brända CD-skivor med ljud- och/eller videofiler.
Tryck på MEDIA-knappen i mediakällans normalvy, vrid TUNE tills Skiva visas och tryck
OK/MENU. Om en skiva finns i mediaspelaren
börjar skivan spelas automatiskt, annars visas
Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in en skiva,
med textsidan uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Förinspelade DVD-Videoskivor.
Brända DVD-skivor med ljud- och/eller
videofiler.
Relaterad information
•
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, se Hantera systemet (s. 21).
Nedan finns en utförligare beskrivning.
Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
För mer information om vilka format som stöds,
se kompatibla filformat (s. 45).
•
•
Uppspelning och navigering av
CD-/DVD*-skiva
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i spelaren behöver skivans mappstruktur läsas in.
Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skiva
Tryck på utmatningsknappen (s. 21) för få ut skivan.
En skiva stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder,
därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i
spelaren.
Uppehåll i uppspelning (paus)
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet10,
tryck på OK/MENU och välj Spela/pausa.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8
km/h visas ingen bild och Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, dock
hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så
snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
•
Snabbspolning (s. 42)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 42)
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
10
40
Gäller inte CD Audio.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
•
•
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 42)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
Uppspelning och navigering av
brända skivor med ljud-/videofiler*
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8
km/h visas ingen bild och Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, dock
hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så
snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
Ljudfiler har symbolen
, videofiler har symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna (av samma typ) i
just den mappen. Byte11 av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Systemet känner automatiskt av och byter inställning då en skiva innehållande enbart ljudfiler eller
enbart videofiler sätts i mediaspelaren och spelar
då upp dessa filer. Dock byter inte systemet
11
inställning om en skiva innehållande en blandning
av ljud- och videofiler sätts i mediaspelaren, utan
då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Upprepa mapp
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats
klart börjar den första filen att spelas igen.
1.
Tryck OK/MENU
2.
Vrid TUNE till Upprepa mapp
3.
Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera
funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
•
DivX® Video On Demand* (s. 44)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 42)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 42)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
* Tillval/tillbehör.
41
LJUD OCH MEDIA
Snabbspolning
Skanna skivspår eller ljudfil
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler12.
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil.13
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning14.
Håll inne knappen
/
för att snabbspola
ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
För att skanna vald källa:
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till filmvisning i normal hastighet.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
1.
Tryck på OK/MENU i den valda källans normalvy
2.
Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår
eller ljudfil spelas.
3.
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
•
•
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
•
42
Tryck på OK/MENU i den valda källans normalvy
2.
Vrid TUNE till Slumpval
3.
Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera
funktionen.
Relaterad information
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
•
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
•
Media Bluetooth®* (s. 49)
Relaterad information
•
12
13
14
Avbryt skanningen med EXIT, pågående skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
1.
Media
Bluetooth®*
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
(s. 49)
Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Uppspelning och navigering av
DVD*-Videoskivor
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn
ger dig möjlighet till extra funktioner och inställningar, så som val av textning, språk och scenval.
Relaterad information
•
•
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, se Hantera systemet (s. 21).
Nedan finns en utförligare beskrivning.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8
km/h visas ingen bild och Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, dock
hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så
snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny görs
med sifferknapparna i mittkonsol enligt bilden
ovan.
Byta kapitel eller titel
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
•
Kameravinkel vid uppspelning av DVD*Videoskivor (s. 44)
•
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 42)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 42)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas pausas
filmen). Tryck på OK/MENU för att välja kapitel,
detta leder även tillbaka till ursprungsläget (om
film spelades startar filmen igen). Tryck på EXIT
för att komma till titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget.
Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till
ursprungsläget (utan att något är valt).
* Tillval/tillbehör.
43
LJUD OCH MEDIA
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD*-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan
stödjer detta, välja från vilken kameraposition en
viss scen visas.
I skivkällans normalvy, tryck på OK/MENU och
välj Avancerade inställningar Vinkel.
Relaterad information
•
44
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
DivX® Video On Demand*
Bildinställningar*
Mediaspelaren kan registreras för att spela filer
av typen DivX® VOD från CD-/DVD skivor, USB
eller iPod®.
Det går att justera bildinställningarna (när bilen
står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
1.
I uppspelningsläge tryck på OK/MENU och
välj Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
2.
Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
3.
Justera inställningen genom att vrida TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Koden för registrering kan hittas i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 10).
För mer information besök www.divx.com/vod.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Ljud och media (s. 20)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Mediaspelaren – kompatibla
filformat
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper
och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Kompatibla filformat för CD-/DVDskivor
OBS
Dual-format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte garanteras och störning kan förekomma.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Audio-format
CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Video-format
CD-Video, DVD-Video, divx, avi,
asf
Kompatibla filformat via USBanslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, wma, aac, m4a
Video-format
divx, avi, asf
Ljudspecifikationer för filformaten .avi
och .divx
Teknisk data för filformaten .avi
och .divx
För att filen ska kunna spelas upp krävs det att
den uppfyller följande kriterier:
Format
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
DivX version
3, 4, 5, 5:2
22.05
8–160
Bildstorlek
32x32–720x576 pixlar
24
8–160
Bildhastighet
(video frame
rate)
Upp till 30 fps
32
32–320A
44.1
32–320A
Total kapacitet (total bit
rate)
Upp till 4 Mbps i genomsnitt,
maximalt 8 Mbps (inkl. video
bit rate och audio bit rate)
48
32–320A
48
64–448
Ljudformat
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
DivX standard
Se tabell nedan för ljudspecifikationer
Ljudkanaler
(ch)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
2ch för MP3/MPEG-1, 5.1ch
för AC3
AC3
A
Gäller inte 144 kbps.
Teknisk data för filformatet .asf
För att filen ska kunna spelas upp krävs det att
den uppfyller följande kriterier:
Bildstorlek
32x32–720x576 pixlar
Bildhastighet (video
frame rate)
Upp till 30 fps
Total kapacitet
(total bit rate)
Upp till 384 kbs (inkl.
video bit rate och audio
bit rate)
}}
45
LJUD OCH MEDIA
||
Ljudformat
ITU-T G.726
Ljudkanaler (ch)
1ch
Stereo stödjs inte
Ljudsamplingsfrekvens (audio sampling rate)
8 kHz
Ljudhastighet
(audio bit rate)
16, 24, 32 eller 40 kbps
(under 8 kHz sampling)
Extern ljudkälla via AUX-/USB*ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas (s. 47) till ljudanläggningen.
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*skiva (s. 40)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
OBS
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan hanteras15 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras
via bilen.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är på eller
motorn igång) om apparaten är ansluten till USBanslutningen.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på minnet.
15
46
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan hantera 1000 mappar med maximalt 254 undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den
översta nivån, vilken hanterar upp till 1000
undermappar/filer.
Relaterad information
•
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in
lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika mekaniskt slitage på USB-ingång och inkopplat
USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USB-anslutningen och därigenom ansluta flera USB-enheter
samtidigt. Val av USB-enhet görs genom att i
USB-källans normalvy trycka på OK/MENU och
välja Välj USB-enhet.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda en
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
mp3-spelare i systemet måste den vara inställd
på läge USB Removable device/Mass
Storage Device.
iPod®
En iPod® laddas och strömförsörjs av USBanslutningen via spelarens anslutningskabel.
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång
på filstruktur och antal filer kan det bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via anslutningspunkterna i tunnelkonsolen.
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller tillverkade 2005 eller senare.
OBS
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av ljudfiler från iPod®.
För att undvika skador på USB-anslutningen
stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USB-enhet drar för
hög ström (detta kan förekomma om den
anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om
felet inte kvarstår.
OBS
När iPod® används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
För att ansluta ljudkälla:
1.
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla
(s. 49)
2.
I mediakällans normalvy, tryck på MEDIA, vrid
TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod eller
AUX och tryck på OK/MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
Relaterad information
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
(s. 46)
•
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla* (s. 48)
Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i
tunnelkonsolens förvaringsfack (se Anslutningspunkter för externa ljudkällor(s. 47)).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Beroende
* Tillval/tillbehör.
47
LJUD OCH MEDIA
Uppspelning och navigering av
extern ljudkälla*
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla16.
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, se Hantera systemet (s. 21).
Nedan finns en utförligare beskrivning.
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i den aktuella mappen.
, videofiler* har symLjudfiler har symbolen
och mappar har symbolen
.
bolen
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna. Allt
eftersom en bokstav eller tecken i en söksträng
knappas in kommer du närmare ditt sökmål. Efter
några sekunder visas sökresultatet på skärmen.
Se Kompatibla filformat (s. 45) för information
om vilka filformat som stöds av mediaspelaren.
Starta uppspelning av en fil med tryck på
OK/MENU.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna (av samma typ) i
just den mappen. Byte17 av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Systemet känner automatiskt av och byter inställning då en enhet innehållande enbart ljudfiler
eller enbart videofiler ansluts till USB-ingången
och spelar då upp dessa filer. Dock byter inte
systemet inställning om en enhet innehållande en
blandning av ljud- och videofiler ansluts till USBingången, utan då fortsätter spelaren att spela
föregående filtyp.
16
17
18
19
48
Sökfunktion16
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren. Det
är även möjligt att pausa via menysystemet19
genom att trycka på OK/MENU, välja USBMENY och sedan Spela/pausa.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över ca 8
km/h visas ingen bild och Ingen bildvisning
under körning visas på bildskärmen, dock
hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så
snart bilens hastighet understiger ca 6 km/h.
Upprepa mapp18
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i en
mapp om och om igen. När sista filen har spelats
klart börjar den första filen att spelas igen.
1.
Tryck på OK/MENU
2.
Vrid TUNE till Upprepa mapp
3.
Tryck på OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Snabbspolning
För information, se Snabbspolning (s. 42).
Relaterad information
•
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB*-ingång (s. 47)
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
(s. 46)
•
•
•
•
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 42)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 42)
DivX® Video On Demand* (s. 44)
Bildinställningar* (s. 44)
Gäller endast USB och iPod®.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller inte iPod®
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 46). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på
ljudet försämras.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Media Bluetooth®*
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth®
och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler
från externa enheter med Bluetooth®, såsom
mobiltelefoner och handdatorer.
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare eller
iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts ha en annan volym än ljudanläggningens interna volym (ex. radion). Korrigera
detta genom att justera ingångens volym:
1.
I mediakällans normalvy, tryck på MEDIAknappen och vrid TUNE till AUX och vänta
ett par sekunder eller tryck på OK/MENU.
2.
Tryck på OK/MENU och vrid därefter TUNE
till Volym, AUX-ingång. Bekräfta med OK/
MENU.
3.
Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras.
Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när infotainmentsystemet är i
AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren
via 12 V-uttaget.
Media Bluetooth®-funktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas till
bilen (s. 51).
Navigering och styrning av ljudet kan göras via
mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i
ratten. I vissa externa enheter går det även att
byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först bilens
mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree tele-
* Tillval/tillbehör.
}}
49
LJUD OCH MEDIA
||
fon* (s. 54). Skifta mellan huvudkällorna TEL
och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
och Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Spelaren bör använda AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat fall kan vissa
funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande mobiltelefoner och externa mediaspelare är helt
kompatibla med Bluetooth®-funktionen i
bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar
att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner och externa mediaspelare.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
•
50
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 42)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 42)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet*
Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter
efter registrering och anslutning (s. 51).
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Media Bluetooth®* (s. 49)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts
den automatiskt till bilen. När bilen söker efter
den senast anslutna enheten visas dess namn i
bildskärmen. För att ansluta till en annan enhet,
tryck EXIT och välj att byta enhet (s. 52).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är även
möjligt att manuellt koppla ifrån (s. 53) en
enhet. För att avregistrera en Bluetooth®-enhet
från bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet*
(s. 53). Bilen kommer därefter inte söka efter
enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan
(s. 52). Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Registrering av Bluetooth®-enhet*
Bluetooth®-enheter
Det är möjligt att ha två
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan. Det är
även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att registreringen av telefon bryts.
Ta då bort telefonen, se Ta bort Bluetooth®enhet* (s. 53) och anslut den sedan på nytt.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten tidigare eller inte. Anslutningsalternativen nedan
utgår ifrån att det är första gången enheten ska
anslutas (registreras) och att ingen annan enhet
är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 49)
görs på samma sätt men med utgångspunkt från
huvudkällan MEDIA.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet pröva med det andra.
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1.
2.
Gör den externa enheten sökbar/synlig via
Bluetooth®, se den externa enhetens manual
eller www.volvocars.com.
Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna
på bilens bildskärm.
> Den externa enheten är nu ansluten och
kan styras från bilen.
Alternativ 2 – Sök bilen med den
externa enhetens Bluetooth®-funktion
1.
Gör bilen sökbar/synlig via Bluetooth®. Vrid
TUNE till Telefoninställningar, bekräfta
med OK/MENU, välj Synlig och bekräfta
med OK/MENU.
2.
Välj My Volvo Car på den externa enhetens
skärm och följ instruktionerna.
3.
Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten, välj sedan att ansluta.
4.
Tryck på OK/MENU och skriv sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats i mittkonsolen.
När den externa enheten är ansluten visas den
externa enhetens Bluetooth®-namn i bilens bildskärm och enheten kan styras från bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
Misslyckades anslutningen, tryck på EXIT två
gånger och anslut enligt Alternativ 2.
* Tillval/tillbehör.
51
LJUD OCH MEDIA
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet*
När en, eller flera, Bluetooth®-enheter finns registrerade (s. 51) i bilen ansluts automatiskt den
senast anslutna enheten när den är inom räckhåll.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts
den automatiskt. När bilen söker efter den senast
anslutna enheten visas dess namn i bildskärmen.
Är inte den senast anslutna enheten tillgänglig
försöker systemet ansluta en tidigare ansluten
enhet.
För att ansluta till en annan enhet, tryck på EXIT,
välj att ansluta en ny enhet (s. 51) eller byta till
annan redan registrerad enhet (s. 52).
Relaterad information
•
•
52
Byta till annan Bluetooth®-enhet*
Det går att byta en ansluten enhet mot en annan
om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste
först ha registrerats (s. 51) till bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
Byta media-enhet
1.
Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa
enhetens manual.
2.
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Byt enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3.
Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Byta telefon
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
1.
Kontrollera att den externa enheten är sökbar/synlig via Bluetooth®, se den externa
enhetens manual.
2.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Byt telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3.
Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten sker.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet*
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är även
möjligt att koppla ifrån en telefon manuellt.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas.
Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, välj ta bort Bluetooth®-enhet (s. 53). Bilen
kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Manuell frånkoppling av telefon
Telefonen kan manuellt brytas genom att i telefonkällans normalvy trycka på OK/MENU och
välja Koppla från telefon.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfree-enhet,
till exempel när ett nytt samtal påbörjas.
•
•
Media Bluetooth®* (s. 49)
Ta bort Bluetooth®-enhet*
Bluetooth®
Om man inte vill ha en Bluetooth®-enhet registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort
(avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
handsfree telefon* (s. 54)
Ta bort media-enhet
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Ta bort Bluetooth-enhet.
Vrid TUNE för att välja den enhet som ska tas
bort, bekräfta med OK/MENU.
Ta bort telefon
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU och
välj Ta bort Bluetooth-enhet. Vrid TUNE för att
välja den enhet som ska tas bort, bekräfta med
OK/MENU.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
Media Bluetooth®* (s. 49)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
* Tillval/tillbehör.
53
LJUD OCH MEDIA
Bluetooth® handsfree telefon*
En mobiltelefon som är utrustad med
kan anslutas trådlöst till bilen.
Bluetooth®
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner.
Aktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny
med vanligt förekommande menyval för telefon.
Symbolen
visar att en telefon är ansluten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet* (s. 50)
Samtalshantering* (s. 55)
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar (s. 56)
Bluetooth®* versionsinformation (s. 57)
Ringa upp
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
1.
Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
2.
Slå antingen önskat nummer eller kortnummer (s. 61). Eller vrid i normalvyn TUNE åt
höger för att komma åt telefonboken och åt
vänster för samtalslistan för alla samtal. För
information om telefonboken, se Telefonbok*
(s. 57).
3.
Tryck på OK/MENU.
Enheten måste först registreras och anslutas till
bilen (s. 51).
Ljud- och media-systemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler från
telefonen eller annan Bluetooth® ansluten
mediaenhet, se Media Bluetooth®* (s. 49). Skifta
mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att
hantera respektives funktioner.
54
Samtalet avbryts med EXIT.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Bluetooth® handsfree telefon* –
översikt
Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.
Samtalshantering*
Samtalslistor
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen
vid varje ny anslutning och uppdateras sedan
under anslutningen. Vrid i normalvyn åt vänster
med TUNE för att se samtalslistan för Alla
samtal.
Inkommande samtal
–
Tryck på OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex. RADIOeller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal
tas emot automatiskt.
–
Systemöversikt
Samtalsmeny
Mobiltelefon
I telefonkällans normalvy ger ett tryck på
OK/MENU under pågående samtal tillgång till
följande funktioner:
Mikrofon
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon tystas.
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från hands-
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
enhet* (s. 50)
För att aktivera/deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Samtalsalternativ Automatiskt svar.
Bluetooth®-
free till mobiltelefonen. För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är normalt.
Handsfree-funktionen frågar om du vill
ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU
och välj Samtalslista för att se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i telefonkällans normalvy programmeras och senare nås via
ett långt tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonkällans
normalvy genom att trycka på OK/MENU och
välja Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer. Om
inget nummer finns lagrat kan denna meny nås
med ett långt tryck på 1.
* Tillval/tillbehör.
}}
55
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
•
Telefonbok* (s. 57)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar (s. 56)
Bluetooth® handsfree telefon* –
ljudinställningar
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym, ringvolym och ändra ringsignal.
Samtalsvolym
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler kan
i telefonkällans normalvy väljas genom att trycka
på OK/MENU och sedan välja
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i ratten
eller vrid på VOL-reglaget.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida på
VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal
kan denna tystas automatiskt. För att aktivera/
deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på
OK/MENU och välj Telefoninställningar
Ljud och volym Ljud av radio/media.
Ringvolym
Tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU
och välj Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym. Justera genom att vrida på VOL,
tryck på OK/MENU för att höra ljudvolymen och
tryck på EXIT för att spara.
20
56
För att välja den anslutna telefonens ringsignal20,
tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och
välj sedan Telefoninställningar Ljud och
volym Ringsignaler Ringsignal
mobiltelefon
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Bluetooth®* versionsinformation
Visa bilens aktuella
Bluetooth®-version.
Bilens aktuella Bluetooth®-version kan ses från
normalvyn i huvudkällorna MEDIA eller TEL:
•
Tryck på OK/MENU och välj Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
•
Tryck på OK/MENU och välj
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Media Bluetooth®* (s. 49)
Telefonbok*
Det finns två telefonböcker. Dessa slås ihop i
bilen och visas som en gemensam telefonbok.
•
•
Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok
enbart när mobiltelefonen som telefonboken
laddats ner från är ansluten.
Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i bilen
oavsett vilken telefon som är kopplad när
sparandet sker. Dessa kontakter är synliga
för alla användare, oavsett vilken mobiltelefon
som är kopplad till bilen. Om en kontakt är
sparad i bilen visas symbolen
framför
kontakten i telefonboken.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att resultera i en ny post i bilens telefonbok, dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från
bilen kommer det nu att se ut som dubbla
poster, med olika ikoner. Observera också att
när ett kortnummer sparas eller en ändring av
en kontakt görs, så kommer detta att resultera i en ny post i bilens telefonbok.
All hantering av telefonboken förutsätter att symbolen
visas högst upp i bildskärmen och
att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Kopiera mobilens telefonbok till bilens
telefonbok
Ljud- och mediasystemet lagrar en kopia av varje
registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kan automatiskt kopieras till ljud- och
mediasystemet vid varje anslutning.
–
För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i
telefonkällans normalvy på OK/MENU och
välj Telefoninställningar Nedladdning
av telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i bildskärmen.
Kopiera enskild kontakt till bilens
telefonbok
Möjlighet finns även att kopiera en enskild kontakt från mobiltelefonens telefonbok till bilen.
1.
I telefonkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Telefonbok
kontakt.
Sök
2.
Välj kontakt och tryck på OK/MENU.
3.
Tryck på OK/MENU igen, välj sedan
Alternativ Kopiera till bilens minne .
> Symbolen
visas framför den sparad
kontakten i bilens telefonbok och kontakten är sparad.
}}
* Tillval/tillbehör.
57
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonbok* – kortnummer (s. 61)
Telefonbok* – ta emot vCard (s. 61)
Telefonbok* – minnesstatus (s. 62)
Telefonbok* – rensa (s. 62)
Telefonbok* – snabbsökning
kontakter
Telefonbok* – teckentabell
knappsats i mittkonsol
Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger så
visas en lista över kontakter.
Teckentabell över möjliga tecken att använda i
telefonboken.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU för
att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen >
finns till höger om kontakten finns flera telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck OK/MENU
för att visa numren. Byt och ring upp ett annat
nummer än det som är valt som standard genom
att vrida TUNE. Tryck OK/MENU för att ringa
upp.
Funktion
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens
namn. För knapparnas funktion, se Telefonbok* –
teckentabell knappsats i mittkonsol (s. 58).
JKL5
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också nås
genom att trycka och hålla inne den knapp på
mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten
som söks börjar på. Till exempel ger ett långt
tryck på knappen 6 direkt åtkomst till den del av
listan där kontakter på bokstaven M finns.
PQRSß7
Relaterad information
Skifta mellan stor och liten bokstav.
•
•
58
Knapp
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
MNOÖØÑÒ6
TUVÜÙ8
WXYZ9
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Knapp
Funktion
+0pw
Telefonbok* – söka kontakter
#*
Relaterad information
•
•
•
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
3.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
Söka kontakter i telefonboken (s. 57).
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonbok* (s. 57)
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell)
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt tryck i
telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Telefonbok Sök.
OBS
För High Performance finns inget texthjul, där
kan inte TUNE användas för inmatning av
tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken.
Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade
tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad bokstav
och släpp. Fortsätt med nästa bokstav osv. När
* Tillval/tillbehör.
}}
59
LJUD OCH MEDIA
||
en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna
vid tryck på en annan knapp.
Telefonbok* – ny kontakt
1.
När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
2.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
3.
Fortsätt med nästa bokstav o.s.v. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det inmatade namnet.
4.
För att växla inmatningsläget till siffror, specialtecken, växla mellan stora/små bokstäver
etc., vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan (1) och tryck
sedan OK/MENU.
Skapa ny kontakt i telefonboken.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Inmatning av bokstäver till ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
Inmatningsfält.
Ny kontakt kan i telefonkällans normalvy läggas
till genom att trycka på OK/MENU och välja
Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul, där
kan inte TUNE användas för inmatning av
tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
60
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt nu
med telefonnummer på motsvarande sätt som
ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/MENU
och välj en telefonnummertyp (Mobil, Hem,
Arbete eller Generell). Tryck OK/MENU för att
bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara kontakt i
menyn för att spara kontakten.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
123/AB
C
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg till
kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet (2)
överst i bildskärmen. Markören
kan nu flyttas, med TUNE, till
lämpligt ställe för att ex. inflika
nya bokstäver eller radera med
EXIT. För att kunna inflika nya
bokstäver gå först tillbaka till
inmatningsläget, genom att trycka
OK/MENU.
Telefonbok* – kortnummer
Telefonbok* – ta emot vCard
Lagra som kortnummer i telefonboken (s. 57) för
att enkelt ringa ett nummer eller en kontakt.
Ta emot elektroniska visitkort (vCard) till bilens
telefonbok (s. 57).
Kortnummer kan i telefonkällans normalvy läggas
in genom att trycka på OK/MENU och välja
Telefonmeny Telefonbok Kortnummer.
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta emot
vCard till bilens telefonbok. För att möjliggöra det
sätts bilen i synligt läge för Bluetooth®. Funktionen aktiveras i telefonkällans normalvy genom
att trycka på OK/MENU och välja Telefonbok
Ta emot vCard.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge
göras med sifferknapparna på knappsatsen i
mittkonsolen, genom att trycka på en sifferknapp
och därefter på OK/MENU. Finns ingen kontakt
lagrad på kortnumret fås en möjlighet att spara
en kontakt till det valda kortnumret.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonbok* (s. 57)
* Tillval/tillbehör.
61
LJUD OCH MEDIA
Telefonbok* – minnesstatus
Telefonbok* – rensa
Fjärrkontroll*
Visa telefonbokens (s. 57) minnesstatus.
Rensa bilens inbyggda telefonbok (s. 57).
Minnesstatusen på bilens telefonbok respektive
den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i
telefonkällans normalvy ses genom att trycka på
OK/MENU och välja Telefonbok
Minnesstatus.
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i telefonkällans normalvy genom att trycka på
OK/MENU och välja Telefonbok Rensa
telefonbok.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i
ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i ratten.
OBS
Relaterad information
•
•
Radering av bilens telefonbok tar endast bort
kontakter i bilens telefonbok. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbok tas inte bort.
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Relaterad information
•
•
62
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
efter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, som är
placerad till höger om INFO-knappen (s. 21) i
mittkonsolen.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem
med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Funktion
Växla mellan:
L = Bildskärm vänster bak*
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak*
Växla till navigation*
Växla till radio-källa (t.ex. FM1)
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till Bluetooth® handsfree*
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Stoppa
Stega/spola framåt, byta spår/låt
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
till läge F. Rikta därfjärrkontrollens knapp
Meny
}}
* Tillval/tillbehör.
63
LJUD OCH MEDIA
||
Knapp
Funktion
Till föregående, avbryter funktion,
raderar inmatade tecken
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Fjärrkontroll* – batteribyte
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till ljudoch mediasystemet.
OBS
Navigera upp/ner
Navigera höger/vänster
Bekräfta val eller gå till menysystem
för vald källa
Volym, minska
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av
typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Volym, öka
0-9
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
Information om aktuellt program, låt
etc. Används även då det finns mer
information tillgänglig än vad som
kan visas i bildskärmen
Val av språk på ljudspår
1.
Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2.
Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
3.
Sätt tillbaka luckan.
Undertexter, val av språk på text
Text-TV*, på/av
64
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
Ljud och media – menyöversikt
Menyöversikt – AM
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
Översikt av möjliga val och inställningar för AMradio.
RADIO
•
•
•
AM (s. 65)21
FM (s. 66)
DAB (s. 66)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
Huvudmeny AMA
Se sidan
Visa förval*
(s. 31)
Skanna
(s. 36)
CD Audio (s. 67)
Ljudinställningar
CD/DVD Data (s. 67)
Se fotnot B
DVD Video (s. 68)
iPod® (s. 69)
USB (s. 69)
Media Bluetooth® (s. 70)
AUX (s. 70)
TEL
•
Bluetooth handsfree® (s. 70)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
A
B
(s. 27)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Relaterad information
•
21
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
65
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – FM
Översikt av möjliga val och inställningar för FMradio.
Huvudmeny FM1/FM2
Ljudinställningar
(s. 36)
(s. 26)
Se sidan
Ljudprofil*
(s. 27)
(s. 35)
Equalizer*
(s. 27)
Visa förval*
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 28)
Skanna
(s. 36)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Nyhetsinställningar
(s. 33)
TP
(s. 32)
Visa radiotext
Avancerade inställningar
66
Återställ alla FM-inställningar
Relaterad information
•
REG
(s. 36)
Automatisk frekvensuppdatering
(s. 35)
EON
(s. 33)
Ange TP-favorit
(s. 32)
PTY-inställningar
(s. 33)
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Översikt av möjliga val och inställningar för DABradio.
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Se sidan
Ensembleinlärning
(s. 37)
PTY-filtrering
(s. 33)
Stäng av PTY-filtrering
(s. 33)
Visa radiotext
(s. 34)
Visa förval*
(s. 31)
Skanna
(s. 36)
Avancerade inställningar
DAB-länkning
(s. 38)
DAB-band
(s. 38)
Underkanaler
(s. 39)
Visa PTY-text
(s. 33)
Återställ alla DAB-inställningar
(s. 39)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Ljudinställningar
(s. 26)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Menyöversikt – CD Audio
Menyöversikt – CD/DVD* Data
Översikt av möjliga val och inställningar för CD
Audio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD Data.
Huvudmeny CD Audio (Skivmeny)
Se sidan
Huvudmeny CD/DVD Data
(Skivmeny)
Slumpval
(s. 42)
Spela
Skanna
(s. 42)
Ljudinställningar
(s. 26)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
(s. 40)
Stoppa
(s. 40)
Slumpval
(s. 42)
Upprepa mapp
(s. 41)
Ändra undertext
(s. 40)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Volymkompensation
(s. 28)
Ändra ljudspår
(s. 40)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Skanna
(s. 42)
Ljudinställningar
(s. 26)
Relaterad information
•
•
Pausa
Se sidan
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
}}
* Tillval/tillbehör.
67
LJUD OCH MEDIA
||
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Menyöversikt – DVD*-Video
Översikt av möjliga val och inställningar för DVDVideo.
Huvudmeny DVD Video (Skivmeny)
Se sidan
DVD-skivans meny
(s. 43)
Spela/pausa/fortsätt
(s. 43)
Stoppa
(s. 43)
Undertexter
(s. 43)
Ljudspår
(s. 43)
DivX® VOD kod
68
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas eller
TV* visas för att komma åt pop-up-menyn.
Bildinställningar
Källans meny
Se fotnot B
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot C
DVD toppmenyC
(s. 44)
(s. 44)
A
B
C
Ljudinställningar
(s. 28)
Pop-up-menyA*video och TV*
Avancerade inställningar
Vinkel
Volymkompensation
(s. 26)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
(s. 44)
(s. 21)
(s. 43)
(s. 43)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad
som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USBmeny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – iPod®*
Menyöversikt – USB*
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
Översikt av möjliga val och inställningar för USB.
Huvudmeny USB
Se sidan
Huvudmeny iPod
Se sidan
Slumpval
(s. 42)
Pausa
Skanna
(s. 42)
Stoppa
(s. 48)
Ljudinställningar
(s. 26)
Slumpval
(s. 42)
Ljudprofil*
(s. 27)
Upprepa mapp
(s. 48)
Equalizer*
(s. 27)
Välj USB-enhet
(s. 46)
Ändra undertext
Volymkompensation
(s. 28)
(s. 48)
Ändra ljudspår
(s. 48)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Skanna
(s. 42)
Ljudinställningar
(s. 26)
Relaterad information
•
•
Spela
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
(s. 48)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör.
69
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – Media Bluetooth®*
Menyöversikt – AUX
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
Översikt av möjliga val och inställningar för AUX.
Huvudmeny Media Bluetooth®
Se sidan
Slumpval
(s. 42)
Byt enhet
(s. 52)
Ta bort Bluetooth-enhet
Huvudmeny AUX
Se sidan
Volym, AUX-ingång
(s. 49)
Ljudinställningar
(s. 26)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
(s. 53)
Skanna
(s. 42)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 57)
Volymkompensation
(s. 28)
Ljudinställningar
(s. 26)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Ljudprofil*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 26)
Menyöversikt – Bluetooth®
handsfree*
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
Huvudmeny Bluetooth® handsfree (Telefonmeny)
Se sidan
Samtalslista
(s. 55)
Alla samtal
(s. 55)
Missade samtal
(s. 55)
Besvarade samtal
(s. 55)
Uppringda nummer
(s. 55)
Samtalstid
(s. 55)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Telefonbok
(s. 57)
Sök
(s. 59)
Ny kontakt
(s. 60)
Kortnummer
(s. 61)
Relaterad information
•
•
70
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Ta emot vCard
(s. 61)
Minnesstatus
(s. 62)
Rensa telefonbok
(s. 62)
Byt telefon
(s. 52)
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 53)
Telefoninställningar
Synlig
(s. 51)
Ljud och volym
(s. 56)
Nedladdning av telefonbok
(s. 57)
Bluetooth mjukvaruversion i
bilen
(s. 57)
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
(s. 55)
Röstmeddelandenummer
(s. 55)
Ljud och media – menyöversikt (s. 65)
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
texterna är på engelska.
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Sensus software
Koppla från telefon
(s. 53)
Relaterad information
•
•
Licenser
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
}}
71
LJUD OCH MEDIA
||
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
72
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
LJUD OCH MEDIA
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 6)
73
LJUD OCH MEDIA
Typgodkännande
Typgodkännande för Bluetooth® modul kan
utläsas i tabellen.
74
LJUD OCH MEDIA
Överensstämmelsedeklaration för Bluetooth® modul
Land/
Område
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: Bluetooth®-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
75
LJUD OCH MEDIA
||
76
Land/
Område
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
.
Α
Ω
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
}}
77
LJUD OCH MEDIA
||
78
Land/
Område
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
79
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
80
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
81
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Förenade
Arabemiraten:
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
82
INDEX
INDEX
A
AUX-ingång
E
20, 46
Equalizer
B
F
Batteri
fjärrkontroll
64
Fjärrkontroll
batteribyte
Bildinställningar
44
Bluetooth®
handsfree
koppla samtal till mobil
media
mikrofon av
strömmande ljud
54
55
49
55
49
L
27
62
64
I
Infotainment
källknappar
21
Infotainment (Ljud och media)
20
iPod®, anslutning
47
C
CD
40
K
Knappsats i ratten
21
Larm vid olyckor och katastrofer
32
Ljud
inställningar
surround
26
20, 26
Ljudanläggning
funktioner
översikt
20
26
20
Ljud och media
hantera systemet
introduktion
menyhantering
menyöversikt
översikt
21
20
21
65
20
Ljudprofil
27
Ljudvolym
extern ljudkälla
hastighets-/bullerkompensering
ringsignal, telefon
telefon
telefon/mediaspelare
21
49
28
56
56
56
D
DAB Radio
28, 37
M
Digitalradio (DAB)
37
Media Bluetooth®
49
DVD
40
Mediaspelare
kompatibla filformat
39
45
83
INDEX
Menyhantering ljud och media
21
RDS
31
Mikrofon
55
Reglage
mittkonsol
telefonbok
telefonbok, genväg
57
57
21
Trafikinformation (TP)
32
54
Typgodkännande
Bluetooth®
74
Mobiltelefon
ansluta
handsfree
registrera telefon
51
54
51
Ringa samtal
MY CAR
bilinställningar
förarstödsystem
information
klimatinställningar
menyalternativ
systeminställningar
sökvägar
10
13
14
17
17
11
16
11
S
Samtal
hantering
inkommande
Sensus
Signalingång, extern
Support
Surround
U
54
54
21
Nyhetssändningar
33
R
Radio
DAB
84
28
28, 37
Radioprogramtyper (PTY)
33
Ratt
knappsats
21
USB-ingång
46
20, 46
7
20, 26
T
Telefon
ansluta
handsfree
inkommande samtal
registrera telefon
ringa samtal
ta emot samtal
47
6
N
Normalvy
USB, anslutning
51
54
54
51
54
55
V
Volvo Sensus
6
TP 23922 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising