Volvo S60 2018 Sensus Navigation

Volvo S60 2018 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning/intressepunkt (POI)
Planerad resvägs slutdestination
Planerad resvägs delmål
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid till slutdestination
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Kompass
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vägtyp
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (15)
Färg
Planerad resväg
Motorväg
Orange
Huvudväg
Mörkgrå
Lagrad plats
Mindre huvudväg
Grå
Kartskala
Vanlig väg
Ljusgrå
Lokal väg
Vit
Bilens aktuella position
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och
vägledningssystem.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
Introduktion
6
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH
RESVÄG
Sensus Navigation
7
Navigation – ange resmål
16
Navigation – intressepunkter (POI)
symboler
19
Navigation – resplan
20
Navigation – resväg
21
Navigation – resvägsalternativ
24
Navigation – kartalternativ
27
Navigation – vägledningsalternativ
29
Navigation – importera/exportera
lagrade platser
31
Navigation – handhavande
10
Navigation – teckenhjul och tangentbord
12
Navigation – röststyrning
13
TRAFIKINFORMATION
Navigation – trafikinformation
34
Navigation – utökad trafikinformation
(RTTI),
36
KART- OCH
SYSTEMINFORMATION
INDEX
Index
Navigation – kart- och systeminformation
40
Navigation – menyöversikt
41
Navigation – felsökning
44
Navigation – licensavtal och upphovsrätt
45
51
3
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Introduktion
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie
ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner,
konsultera först ägarmanualen. För svar på ytterligare frågor rekommenderas kontakt med återförsäljare eller representant för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
OBS
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Den utrustning som beskrivs i supplementet finns
inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende
på anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
6
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Sensus Navigation
Grundläggande beskrivning och översikt av
Sensus Navigation.
Navigationssystemet beräknar resväg, restid och
avstånd till det valda resmålet. Systemet ger vägledning och instruktioner om korsningar m.m. Om
den planerade färdvägen lämnas under resans
gång, räknar systemet automatiskt ut en ny färdväg.
ger utanför navigationssystemets kapacitet och
bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
Navigationssystemet kan användas utan att ett
resmål är valt.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
Systemet levereras med grundinställningar, men
startar med de senast använda inställningarna.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Volvo Sensus Navigation använder sig av referenssystem WGS84 vilket ger position med longitud och latitud.
Att tänka på
Navigationssystemet lämnar väginformation
vilken leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå vilka lig-
Systemöversikt
Knappsats i ratt för menyhantering, volym
och röststyrning.
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
Kontrollpanel i mittkonsolen för aktivering av
navigationssystemet, menyhantering och
volym.
USB-anslutning.
Mikrofon till röststyrning.
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Fjärrkontrollen* kan användas till alla funktioner i
navigationssystemet. Fjärrkontrollens knappar har
motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.
}}
* Tillval/tillbehör.
7
INTRODUKTION
||
Kartöversikt
Exempel på kartbilder över aktuell position. Resplan, korsningskarta och scrolläge är några av de vyer bildskärmen kan visa. OBS! Bilderna är schematiska – detaljer kan variera
beroende på mjukvaruversion och marknad.
8
INTRODUKTION
Hur bildskärmen ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex. kartskala och vilka POI som valts att visas.
Förklaring till text, skyltar och symboler som kan
förekomma på bildskärmen, finns på omslagets
främre insida.
Vid upprättande av en resplan kan tre alternativ för färdvägen beräknas, se (s. 24).
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens
vänstra del visar en detaljerad förstoring över
nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande, se (s. 24).
Undvik ett särskilt område, se (s. 24).
Scrolläge, se (s. 10).
Relaterad information
•
•
Navigation – handhavande (s. 10)
Navigation – röststyrning (s. 13)
9
INTRODUKTION
Navigation – handhavande
Grundläggande handhavande av Sensus
Navigation och exempel på användning.
Navigationssystemet kan styras från mittkonsolen, rattknapparna, fjärrkontrollen* och delvis med
röststyrning. För grundläggande hantering av
systemet, se avsnittet "Ljud och media – hantera
systemet" i ägarmanualen.
Aktivera Sensus Navigation
Tryck på NAV-knappen i mittkonsolen.
> Efter en kort stund visas kartan över aktuellt geografiskt område där bilen symboliseras med en blå triangel.
–
VARNING
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar i bakgrunden – det stängs av först när
fjärrnyckeln tas ur startlåset.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även med
avstängd motor. Vid för låg batterispänning
stängs systemet av.
Menyer
Förutom systemets vanliga källmeny och genvägsmeny (se ägarmanualens avsnitt Menyhantering i Ljud och media - hantera systemet) så
finns för navigationssystemet en scrollmeny.
I scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden med
mittkonsolens numeriska knappar.
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Aktivera/avaktivera scrolläge
– Aktivera – tryck på en av de numeriska
knapparna 0–9.
–
Avaktivera – tryck EXIT eller NAV.
Scrolla
– Tryck på en av de numeriska sifferknapparna
1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna visas en
riktningspil kombinerat med den siffra som
ska användas för att rulla kartan i önskad
riktning.
Zooma
– Vrid på TUNE-ratten.
Centrering av karta
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge centreras kartan runt bilens position.
Om en Resplan med Delmål är aktiverad, centeras kartan runt respektive Delmål för varje ytterligare tryck.
Scrolläge med hårkors1.
1
10
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se (s. 27).
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Scrollmeny
2.
4.
Markera t.ex. Runt bilen och bekräfta med
OK/MENU.
> En träfflista visas.
5.
Markera t.ex. Närmaste sevärdhet och
bekräfta med OK/MENU.
> En träfflista visas.
• Intressepunktsinformation – visar
6.
Markera önskat alternativ i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> En pop-up-meny visas.
• Trafikinformation på kartan – ger möj-
7.
Markera Ange som enda resmål och
bekräfta med OK/MENU.
> Vägledningen startar – följ anvisningarna.
• Information – visar förekommande infor-
Se även exempel på röststyrning (s. 13) av
navigationssystemet.
• Spara – ger möjlighet att lagra markerad
Relaterad information
Välj funktion:
• Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning på kartan.
• Lägg till som delmål – adderar markerad plats till resplanen.
namn och adress på bildskärmen för den
POI som ligger närmast hårkorset. För
mer information om POI, se (s. 16).
1.
I scrolläge tryck på OK/MENU.
> En meny öppnas för den plats på kartan
vilken hårkorsets centrum pekar på.
lighet att se förekommande trafikmeddelanden2 runt markerad plats.
mation om markerad plats.
plats i minnet, för att sedan kunna anges
som resmål (s. 16).
Exempel
Vägledning till önskad intressepunkt (POI):
2
1.
Om kartbilden inte visas – tryck på NAV.
> Kartbilden visas.
2.
Tryck NAV.
> Genvägsmenyn öppnas.
3.
Markera Ange intressepunkt och bekräfta
med OK/MENU.
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 7)
Navigation – teckenhjul och tangentbord
(s. 12)
Navigation – menyöversikt (s. 41)
Navigation – felsökning (s. 44)
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 40)
Servicen finns ej för alla områden/marknader.
11
INTRODUKTION
Navigation – teckenhjul och
tangentbord
Skriva med teckenhjulet
Skriva med numeriska tangenter
Använd teckenhjul eller mittkonsolens knappsats
för att skriva och välja alternativ. Ange t.ex. information om en adress eller en inrättning.
Teckenhjulet.
Skärmvy med textfält för valfri text.
1.
Markera ett textfält.
2.
Tryck OK/MENU för att få fram teckenhjulet.
3.
Välj tecken med TUNE-ratt och mata in dem
med ett tryck på OK/MENU.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med TUNE-ratten, tryck på OK/MENU för att se
nästa nivå av funktioner/alternativ.
3
4
12
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad.
Numeriskt tangentbord3.
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med
mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med
alla tecken4 under den knappen, t.ex.
w, x, y, z och 9. Snabba tryck på
knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
INTRODUKTION
Flera möjligheter
Lista med alternativ
Navigation – röststyrning
Exempel på röststyrning av navigationssystemet.
OBS
För grundläggande beskrivning av röststyrning, se
avsnittet "Ljud och media – röststyrning" i ägarmanualen.
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
Följande dialoger är endast exempel. Systemets
svar kan variera beroende på situationen.
I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och även
siffror:
• 123/ABC + OK/MENU – teckenhjulet skiftar mellan siffror och skrivtecken.
Starta vägledning
Lista som matchar inskrivna tecken.
• MER + OK/MENU – alternativa tecken visas
Vid sökning listas de alternativ som är möjliga
utifrån inmatad information.
• => + OK/MENU – markören flyttas till listan
Siffran "149" i bildskärmens övre högra hörn
innebär att listan innehåller 149 st möjliga alternativ som matchar de inmatade bokstäverna
"LON".
i hjulet.
på skärmens högra sida där val med OK/
MENU kan göras.
• Postnummer + OK/MENU – markören
flyttas till listan på skärmens högra sida där
val med OK/MENU kan göras, se Ange resmål med postnummer (s. 16).
Ingen lista
En tom lista och tecknen "***" i bildskärmens
övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga
alternativ med aktuella inmatade tecken är fler än
1000 st – när antalet är färre visas aktuella alternativ automatiskt.
Skriv in fler tecken på textraden för att minska
antalet alternativ i listan.
Relaterad information
•
Följande dialog med röstkommandon startar vägledning enligt angiven resplan.
–
Säg: "Starta vägledning".
> Systemet svarar: "Startar vägledning".
Avbryta vägledning
Följande dialog med röstkommandon avbryter
vägledning.
1.
Säg: "Avbryt vägledning".
> Systemet svarar: "Är du säker på att du
vill avbryta vägledningen".
2.
Säg: "Ja".
> Systemet svarar: "Avbryter vägledning".
Ange resmål med intressepunkt (POI)
Följande dialog med röstkommandon startar vägledning till närmaste tankställe. Scenariot funge-
Navigation – handhavande (s. 10)
}}
13
INTRODUKTION
||
rar även för andra intressepunkter som t.ex. hotel
och resturang.
1.
Säg: "Närmaste tankställe.".
> Systemet svarar: "Välj ett radnummer
eller säg nästa sida.".
2.
Säg radnumret där önskat tankställe står
angivet (t.ex. rad 5): "5".
> Systemet svarar: "Nummer 5
accepterad. Vill du ange det visade
resmålet som ett delmål?".
3.
Säg: "Ja".
> Systemet svarar: "Delmål 5 har angivits.
Vill du starta vägledning?".
4.
Säg: "Ja".
> Rutten beräknas och vägledning startar.
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av navigationssystemet går att hitta genom att i normalvyn för
MY CAR trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för röststyrning
Lista över kommandon
Navigationskommandon.
Relaterad information
•
14
Navigation – handhavande (s. 10)
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
Navigation – ange resmål
Ange resmål med hem
Ange resmål i navigationssystemet.
Notera att resmålet måste vara sparat tidigare för
att kunna anges.
Varje gång ett resmål anges är det möjligt att
spara det som "lagrad plats" eller "hem", vilket
därefter blir lättillgängliga då ett resmål ska
anges. Navigationssystemet ger vägledning till ett
resmål, och det är möjligt att lägga till fyra delmål
i resplanen. För många resmål kan navigationssystemet också ge ytterligare information med
menyvalet Information.
Med bilen ansluten till internet går det att via
appen "Send to Car" skicka kartdestinationer
från en webbläsare samt via Volvo On Call* app
till navigationssystemet, se ägarmanualen och
support.volvocars.com.
För att nå följande alternativa sätt att ange resmål, tryck i navigationkällans normalvy på OK/
MENU och välj Ange resmål.
16
ibland med kompletterande information.
• Ring nummer1 – ringer upp inrättningen
om ett telefonnummer finns angivet.
Ange resmål med adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att få
en resplan med vägledning – det leder fram till
ortens/stadens centrum.
• Online info.1 – Kompletterande information hämtas från internet.
4.
För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
5.
Ange som delmål eller enda resmål:
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma land. I
vissa fall avses en kommun – i andra fall en
enskild stadsdel.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Adress.
2.
Fyll i ett eller flera av följande sökalternativ:
Land:
Ort:
Gata:
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information:
• Karta – Visar var på kartan platsen finns –
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Hem.
> Vägledning startar.
–
•
•
•
•
•
1
2
3.
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med intressepunkt (POI)
POI (Point of Interest) benämns även som intressepunkt och inrättning.
Kartdatabasen innehåller ett stort antal sökbara
POI2 vilka kan anges som resmål.
Nummer:
Korsning:
Kräver ansluten mobiltelefon, se ägarmanualen.
För att välja vilka POI som ska visas på kartan, se avsnittet Intressepunkter (POI) på karta (s. 27).
* Tillval/tillbehör.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål
Intressepunkt (POI).
4.
1.
2.
bilens aktuella position.
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information.
3.
För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
Öppna sparat resmål:
• Resvägar – t.ex. inspelade vägavsnitt.
• Annat – t.ex. sparade platser.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Tidigare
resmål.
3.
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information.
Välj ett resmål i listan.
Det är här även möjligt att radera resmål, välj
Radera eller Radera alla.
utmed den upprättade resplanen.
•
2.
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information.
• Längs resvägen – avser sökning av POI
närheten av resmålet.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Lagrad
plats.
Ange resmål med tidigare resmål
• Runt bilen – avser sökning av POI runt
Runt plats på kartan – avser sökning av
POI med scrollfunktionens hårkors – se
(s. 10).
1.
tuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
• Med kategori – ger möjlighet till begrän-
• Nära resmålet – avser sökning av POI i
• Lägg till som delmål – adderar adres• Ange som enda resmål – raderar even-
• Med namn – leder direkt till teckenhjulet
sad sökning av POI – välj att ange dess
kategori (t.ex. bank/hotell/ museum),
egennamn, land och/eller ort/stad.
Notera att resmålet måste vara sparat innan.
sen till resplanen.
Sök upp intressepunkt med hjälp av följande:
och avser sökning av POI med dess egennamn, t.ex. "Peppes Bodega". Sökområde
är hela det aktuella kartområdet, t.ex.
EUROPA , se Kartor - innehåll (s. 40).
Ange som delmål eller enda resmål:
Det är här även möjligt att editera eller
radera sparat resmål, välj Ändra, Radera
eller Radera alla.
3.
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
Ange som delmål eller enda resmål:
• Ange som enda resmål – raderar even-
• Lägg till som delmål – adderar adres-
tuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
sen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med tidigare lagrad plats
Här samlas resmål vilka lagrats med menyvalet
Spara Lagrad plats.
Ange som delmål eller enda resmål:
Ange resmål med internetsökning
Kräver anslutning till internet, se ägarmanualen.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål
Internetsökning.
2.
Följ instruktionerna på bildskärmen.
}}
17
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
Ange resmål med postnummer
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål
Postnummer.
2.
Skriv in postnumret, och land vid behov.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Latitud och
longitud.
2.
Bestäm först vilket metod GPS-koordinaterna ska anges med, välj Format::
• DD°MM'SS'' – position med Grader,
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information.
3.
4.
För att lagra resmålet i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
Minuter och Sekunder.
• Decimal – position med decimaler.
3.
sen till resplanen.
Markörens position angiven med GPS-koordinater. För
4.
För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Plats på
kartan.
5.
Ange som delmål eller enda resmål:
2.
Leta upp och ange önskad plats på kartan
med hårkorset, se avsnittet Menyer (s. 10) .
3.
För att lagra adressen i minnet, tryck på OK/
MENU och välj Spara och därefter som
Lagrad plats eller som Hem.
> Destinationen lagras som en symbol/ikon
på kartan om funktionen Lagrad plats på
kartan är vald, se avsnittet Kartalternativ
(s. 27).
• Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med latitud och longitud
Skriv in positionen.
Om mer information om resmålet önskas, välj
Information och därefter önskad information.
Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adres-
att byta till att visa namn, välj Inställningar
Kartalternativ
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
18
Ange resmål med plats på kartan
Positionsinformation.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
4.
Ange som delmål eller enda resmål:
3.
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
•
Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med resguiden
Sökning med resguide (Travel guide) innebär att
färdiga förslag finns att välja med varierande
tema, t.ex. restauranger, vackra vägar eller sevärdheter.
En resguide lagras i ett USB-minne vilket måste
sitta i bilens USB-kontakt i tunnelkonsolens
bakre förvaringsfack.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Ange resmål Travel
guide.
Om menyalternativet inte syns på skärmen,
finns inga förslag i det område bilen befinner
sig eller så är inte en USB-enhet ansluten.
2.
Välj resguide via någon av följande kategorier:
•
•
•
•
•
4.
Om tillgängligt i resguiden så är det möjligt
att se detaljer, bilder och spela upp ljud, välj:
Navigation – intressepunkter (POI)
symboler
• Detaljer
• Bilder
• Spela upp
Här visas exempel på hur symboler för olika
intressepunkter (POI) kan se ut.
Välj Starta vägledning.
För att ställa in vilka POI-symboler som ska visas
på kartan, se avsnittet Intressepunkter (POI) på
karta (s. 27).
Relaterad information
•
Navigation – teckenhjul och tangentbord
(s. 12)
•
•
Navigation – handhavande (s. 10)
Navigation – resplan (s. 20)
OBS
•
Symbol för en POI, antal och varianter av
POI varierar mellan olika marknader.
•
I samband med uppdatering av kartdata
kan symboler tillkomma och andra försvinna – i menysystemet under
Inställningar Kartalternativ POIsymboler Valda kan samtliga symboler för aktuellt kartsystem alltid bläddras
fram.
Exempel på POI-symboler, grupperade efter
samhällsfunktion:
Bilåterförsäljare/verkstad
Restauranger
Turistattraktioner
Hotell
Sevärda resvägar
Annat
Bensinstation
Bilreparationer
Parkering
}}
19
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
Turistattraktion
Statlig eller kommunal
anläggning
Golfbana
Myndighetskontor
Biograf
Polis eller larmcentral
Nöjespark
Bibliotek
Rekreation
Navigation – resplan
Lägg upp en resplan och starta vägledning för
att navigera till önskat resmål.
När ett resmål sparas, skapas en resplan. Systemet hanterar en resplan åt gången med maximalt
4 stycken delmål.
Sjukhus eller vårdcentral
Restaurang
Apotek
Bar eller cafe
Bankomat/växlingskontor
Hotell
Postkontor
Tåg
Utbildningsanläggning
Tågstation
Tågterminal
Relaterad information
Busstation
•
•
•
•
Färjeterminal
•
Flygplats
20
Bankomat
Köpcenter
Navigation – ange resmål (s. 16)
Navigation – kartalternativ (s. 27)
Ett resmål måste vara angivet för att resplanen
ska aktiveras.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resplan.
2.
Om delmål i resplanen önskas, välj Lägg till
fler delmål.
Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)
Max 4 stycken delmål kan läggas till i resplanen. Orningsföljden kan justeras, se avsnittet
"Justera resplan" nedan.
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 40)
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 31)
3.
Om information om ett delmål önskas, markera delmålet, tryck på OK/MENU och välj
Information.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
4.
5.
Välj Starta vägledning.
> Aktuell resplan aktiveras och vägledning
påbörjas om inte funktionen Resvägsförslag(s. 21) är aktiverat.
1.
Markera delmålet och bekräfta med OK/
MENU.
2.
Välj det som ska justeras och göra förändringar:
Om funktionen Resvägsförslag är aktiverad,
välj resväg.
> Aktuell resplan aktiveras och vägledning
påbörjas.
• Radera – raderar delmålet.
• Flytta i lista – ändrar turordning i respla-
Resvägen kan visas i detalj eller som översikt
och alternativa resvägar kan väljas. Det är möjlighet att spela in resvägen för att sparas i systemets minne.
nen (se nästa rubrik).
• Spara – sparar delmålet.
Avbryt vägledning
– I navigationkällans normalvy, tryck på NAV
och välj Avbryt vägledning.
> Vägledningen avbryts.
Ändra turordning för delmålen
1. Markera delmålet som ska flyttas och
bekräfta med OK/MENU.
Återuppta vägledning
– I navigationkällans normalvy, tryck på NAV
och välj Återuppta vägledning.
> Vägledningen fortsätter där den avbröts.
2.
Markera Flytta i lista och bekräfta med OK/
MENU.
3.
Vrid TUNE för att flytta delmålet upp/ner i
listan. När önskad plats nås, bekräfta med
OK/MENU.
Justera resplan
Navigation – resväg
Radera resplan
– I navigationkällans normalvy, tryck på NAV
och välj Resplan Rensa resplan.
> Aktuell resplan inklusive samtliga delmål
raderas.
Relaterad information
•
•
•
Resväg – undvik
Med denna funktion kan föraren välja att undvika
närmast kommande sträcka på en rutt. Funktionen fungerar bara där det finns alternativa
gator/vägar, i annat fall ignoreras markeringen
eller delar av den.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Undvik.
Navigation – ange resmål (s. 16)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 31)
}}
21
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
2.
Välj önskad åtgärd:
2.
Välj en föreslagen resväg alternativt
Resvägstyp:
Resvägsöversikt
–
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Detaljerad
resvägsinformation.
> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.
Markerad delsträcka.
• Räkna om resväg – systemet beräknar
en annan resväg där hänsyn tagits till
sträckan som ska undvikas.
• Längre – delsträcka att undvika förlängs.
• Kortare – delsträcka att undvika kortas.
• Radera – markerade delsträckor raderas
och återställer resvägen till ursprunglig
version.
Alternativa resvägar
1.
3
22
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Alternativa
resvägar till resmål.
Koordineras med information från Trafikradion.
• ECO med trafikanpassning – låg
bränsleförbrukning3 prioriteras.
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Snabb med trafikanpassning – kort
restid med minimal köbildning3.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten
kan även ledas via mindre vägar.
Detaljerad resvägsinformation
Här visas de moment en sträcka mellan två delmål innehåller, t.ex. avfarter och korsningar.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Resvägsöversikt.
> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.
–
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Karta över
kvarvarande resväg.
> En kartbild med resplanens återstående
sträcka från och med bilens aktuella position visas.
2.
För att avsluta inspelningen, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Sluta spela in.
> Den inspelade resvägen sparas.
Inspelade resvägar kan öppnas i meny Ange
resmål Lagrad plats Resvägar.
Detaljerad delsträcka på en rutt.
2.
Zooma in/ut på kartan och stega resvägen:
• Nästa – stegar till nästa delsträcka.
• Föregående – stegar till föregående del-
För funktionalitet och tillgängliga funktioner, se
avsnittet Menyer (s. 10) .
Spela in en resväg
Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett
USB-minne4 för att t.ex. kopieras till ett annat fordons GPS-navigator. För mer information, se
(s. 31).
• Zooma in/Zooma ut – förstorar/
Spela in och lagra resvägen i navigationssystemets minne.
Relaterad information
sträcka.
förminskar kartbilden med aktuell delsträcka.
Karta över kvarvarande resväg
Denna funktion visar resvägens återstående
sträcka.
4
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Spela in resväg.
> Inspelning påbörjas. Under pågående
inspelning visas symbolen "REC" på bildskärmen.
•
•
•
•
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – handhavande (s. 10)
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – felsökning (s. 44)
Ansluts i mittkonsolens bakre förvaringsfack.
23
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
Navigation – resvägsalternativ
Ny resväg på begäran
Inställningar för resvägsalternativ innefattar bl.a.
resvägstyp och antal resvägsförslag.
Val för omberäkning av rutt pga trafikinformation.
Resvägstyp
1.
2.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Ny resväg på
begäran.
2.
Välj funktionalitet:
1.
Välj typ av resväg:
• Snabb med trafikanpassning – kort
restid med minimal köbildning5.
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten
kan även ledas via mindre vägar.
ECO med trafikanpassning – låg
bränsleförbrukning5 prioriteras.
5 Koordineras med information från Trafikradion.
6 Funktionen endast tillgänglig om sådan information
24
Markerad ruta – omberäkning av rutt
måste bekräftas med OK/MENU eller
ignoreras med EXIT.
•
Tom ruta – automatisk omberäkning av
rutt.
Resvägsförslag
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ.
•
•
är inkluderad i kartdata.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Resvägsförslag.
2.
Resvägsförslag.
Välj inställning för användning av resvägsförslag:
• 1 – startar vägledning direkt enligt angiven
resplan.
• 3 – systemet föreslår 3 alternativa resvä-
gar, varav ett alternativ måste väljas innan
vägledning startar. Notera att det dröjer
något längre innan vägledningen startar
pga systemet måste beräkna 3 lämpliga
resvägar.
Använd samåkningsfil6
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält
vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att
personbilen medför en eller flera passagerare.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
Med denna funktion aktiverad, inkluderas även
körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Använd
samåkningsfil.
Välj inställning för användning av samåkningsfil:
Undvik område6
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Undvik område.
2.
Välj område att undvika längs resvägen (om
området redan finns i listan som tidigare
angivet område – gå vidare till nästa steg):
• Aldrig
• För 2 personer
• Mer än 2 personer
Använd expressfil6
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält
vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att
personbilen är klassad som "miljöbil" eller liknande. Med denna funktion aktiverad, inkluderas
även körfält av detta slag i beräkning av lämplig
resväg.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Använd expressfil.
2.
Välj inställning för användning av expressfil:
•
Markerad ruta – expressfil används i resvägsberäkningar.
•
Tom ruta – expressfil används ej.
6 Funktionen
3.
Motorvägar kan ej väljas bort. Vid beräkning av
resväg används alltid motorväg som alternativ
resväg.
endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.
• Välj område på kartan – välj önskat
område på kartan, för mer information se
"Skapa spärrområde" nedan.
• Från lagrad plats – välj utifrån sparade
platser.
> Valet läggs till i listan med områden att
undvika.
Markera området i listan som önskas undvika,
tryck på OK/MENU och välj Aktivera.
Det är här även möjligt att Ändra, Inaktivera
och Radera områden.
> Området undviks vid beräkning av resväg.
}}
25
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
Skapa spärrområde
Ett område som ska undvikas väljs genom att
markera direkt på kartan med en fyrkantig ruta.
För att området inte ska inkluderas vid beräkning
av resväg så måste området aktiveras, se avsnittet "Undvik område" ovan.
Undvik vissa trafikinslag 6
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ:
–
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Undvik område
Välj område på kartan.
2.
Scrolla kartan tills markören är i önskat
område.
3.
Tryck OK/MENU.
> En röd ruta skapas.
4.
Vrid TUNE för att justera rutans storlek.
5.
Tryck OK/MENU när rutan täcker önskat
område.
> Området lagras i listan över områden att
undvika.
6 Funktionen
26
•
•
•
•
•
•
Undvik motorvägar
Undvik vägtullar
Undvik tunnlar
Undvik färjor
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
OBS
•
Om en resplan är upplagd när dessa val
görs, kan viss fördröjning ske efter att ett
alternativ bockats i/avbockats eftersom
resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är
bortvalda undviks dessa i möjligaste mån
och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.
Relaterad information
•
•
•
•
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – ange resmål (s. 16)
Navigation – handhavande (s. 10)
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
Navigation – kartalternativ
2.
Här kan inställningar göras för hur kartan ska
visas och vad som ska visas.
Välj hur kartan ska visas på bildskärmen:
Information om aktuell position
• Norr upp – kartan visas med Norr alltid
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Positionsinformation.
• Karta färdriktning upp – bilsymbolen är
2.
Välj positionsinformation:
uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig
i aktuella väderstreck på skärmen.
i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
• 3D-karta bas – kartan ses snett uppifrån
med bilsymbolen i centrum och färdriktning uppåt på bildskärmen.
• 3D-karta detaljerad – samma som föregående alternativ men med olika objekt,
byggnader etc. inlagda i kartbilden.
Karta på hela bildskärmen
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Visa helskärmskarta.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Motorvägsinformation.
2.
Välj funktion:
Välj kartstorlek:
•
Markerad ruta – visar kartan över hela
bildskärmen.
•
Tom ruta – bilrelaterad information som
t.ex. kupétemperatur och spelande media
visas i skärmens neder- och överkant.
Kartläge
1.
Information utmed motorväg
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartläge.
•
Markerad ruta – då bilen befinner sig på
en motorväg visas de tre (3) nästkommande avfarterna som har t.ex. en rastplats eller bensinstation. Listan sorteras
med närmaste avfart nederst i listan.
•
Tom ruta – funktion avstängd.
• Nuvarande vägnamn – bildskärmen
visar namn på den väg/gata där bilen/
scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long – bildskärmen visar koordina-
terna för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
• Ingen – bildskärmen visar ingen information för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
Kompass
På bildskärmens kartbild finns en kompass som
visar i vilken riktning bilens front pekar.
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och den
vita pekar åt söder. Som alternativ till grafisk kompass kan
även textbaserad kompassriktning väljas.
}}
27
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kompass.
2.
• Automatisk – en ljussensor känner av
om det är dag eller natt och anpassar
bildskärmen automatiskt.
Välj om kompassriktningen ska visas med en
kompassnål eller med bokstäver:
•
• Dag – bildskärmens färger och kontrast
blir klara och skarpa.
Grafisk – en kompassnål anger kompassriktningen.
•
• Text – bokstäverna N för norr, W för väster, S för söder eller E för öster, anger
kompassriktningen.
Även kartbildens kompassriktning – norr eller
färdriktningen uppåt på skärmen – kan justeras,
se avsnittet "Kartläge kompassriktning" ovan.
Markerade POI visas på kartan.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ POI-symboler.
Välj vilka POI-symboler som ska visas på kartan:
varje POI som önskas på bildskärmen.
• Ingen – inga POI visas.
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet POI
som kan ses samtidigt på skärmen begränsat –
att zooma in ett område ger möjlighet att se flera
POI.
Kartfärger
1.
28
–
med funktionen Valda visas.
• Valda – välj med TUNE-ratten + OK för
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartfärger.
Natt – bildskärmens färger och kontrast
anpassas för att ge föraren ett optimalt
mörkerseende.
Lagrad plats på kartan
• Grundinställning – POI specificerade
Intressepunkter (POI) på karta
1.
Välj inställning för kartfärger:
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Lagrad plats på kartan.
> Samtliga lagrade positioner visas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Navigation – resvägsalternativ (s. 24)
Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)
Navigation – kartalternativ (s. 27)
Navigation – intressepunkter (POI) symboler
(s. 19)
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 31)
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
Navigation – vägledningsalternativ
2.
Här kan inställningar göras för hur vägledning
ska presenteras.
Välj vad röstvägledningen ska innehålla:
Automatisk uppläsning av trafik
•
Markerad ruta – avstånd och riktning,
samt namn på gator och vägar.
1.
•
Tom ruta – avstånd och riktning.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Automatisk
uppläsning av trafik.
2.
Välj inställning för uppläsning av trafikinformation:
Navigering med Turn-by-turn7
•
Markerad ruta – viktiga trafikstörningar på
rutten blir upplästa.
•
Tom ruta – ingen uppläsning.
Automatisk ljudanpassning
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Automatisk
ljudanpassning.
2.
Välj inställning för ljudanpassning:
Ankomsttid eller kvarvarande restid
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Format på
ankomsttiden.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Turn-by-turn
navigation.
2.
Välj inställning för visning i kombiinstrumentet:
Välj alternativ för visning av tid:
• ETA – visar beräknad ankomsttid
• RTA – visar kvarvarande restid.
Gatunamn i röstvägledning
1.
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Gatunamn i
röstvägledning.
7 Gäller
endast vissa modellvarianter.
•
Markerad ruta – visar nästa manöver i
resplanen och avståndet dit.
•
Tom ruta – ingen visning.
•
Markerad ruta – Ljud- och medisystemet
t.ex. radion dämpas då röstvägledning
läser upp information.
•
Tom ruta – ingen ljudanpassning.
Röstvägledning
Under vägledning när bilen närmar sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om
avstånd och typ av kommande manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta över korsningen.
Röstvägledningen upprepas närmare korsningen.
}}
29
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
||
För att upprepa ett meddelande – tryck 2 gånger
på OK/MENU-knappen.
2.
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
OBS
Röstvägledning uteblir vid pågående samtal
med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Röstvägledning.
•
Markerad ruta – avstånd och typ av kommande manöver läses upp.
•
Tom ruta – ingen röstvägledning.
Med röstvägledning ges tre (3) instruktioner inför
varje vägledningspunkt – en förberedande, en
strax innan och den sista då manövern ska utföras. Med Enkel röstvägledning aktiverad, ges
endast en (1) instruktion för varje vägledningspunkt.
30
Signal för lagrad plats
•
Markerad ruta – en (1) röstvägledningsinstruktion för varje vägledningspunkt.
1.
•
Tom ruta – ingen röstvägledning.
Trafiksäkerhetskamera
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ
Fartkameravarning.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Använd enkel
röstvägledning.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Lagrad plats
notifikation.
Välj bland lagrade positioner:
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en egen lagrad position.
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
Välj funktion:
Signal för POI i en vägledd rundtur
•
Markerad ruta – varning med akustisk signal och symbol då bilen närmar sig en trafiksäkerhetskamera.
1.
•
Tom ruta – ingen varning.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Travel POInotiser.
2.
Välj funktion:
Välj inställning för röstvägledning:
Enkel röstvägledning
1.
Välj inställning för röstvägledning:
OBS
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning.
För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
OBS
Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en POI som ingår i en
Reseguide (s. 16).
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
Signal för vägledd rundtur
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Guided tournotiser.
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
2.
Välj funktion:
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en Reseguide (s. 16).
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
Relaterad information
•
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – importera/exportera
lagrade platser
OBS
Importera och/eller exportera lagrade resvägar
och platser.
Vid importering av POI måste filformatet
vara .gpx.
1.
•
Att komplettera kartdatabasen med POIfiler kräver viss datorvana!
•
Filformat för POI-filer och hur filerna
hämtas från internet bestäms av
respektive tillverkare/distributör. Därför
finns ingen standardiserad process för att
ladda ner POI-filer från internet – och av
den anledningen kan denna ägarmanual
inte visa en exakt steg-för-steg-beskrivning.
•
Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.
Anslut USB-minne i tunnelkonsolens förvaringsfack.
Relaterad information
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Importera/exportera lagrade platser.
3.
Välj vad som ska importeras eller exporteras.
•
•
•
•
Navigation – ange resmål (s. 16)
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – intressepunkter (POI) symboler
(s. 19)
31
TRAFIKINFORMATION
TRAFIKINFORMATION
Navigation – trafikinformation
Navigationssystemet tar kontinuerligt emot trafikinformation som sänds via Traffic Message
Channel (TMC) vilket används för dynamisk vägvisning. Då situationer som kan försvåra resan
uppstår (t.ex. olyckor och vägarbeten) visas detta
i bildskärmen, och då ett resmål finns angivet
sker omberäkning av rutten. Omberäkning kan
ske automatiskt eller behöva bekräftas, se Ny
resväg på begäran (s. 24).
TMC är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt
frekvens.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig.
Trafikinformationen presenteras olika beroende
på om resmål finns angivet eller ej angivet.
Denna symbol på bildskärmen
indikerar att trafikinformation
finns tillgänglig inom aktuellt
mottagningsområde. Symbolens färg anger hur viktig information är:
34
•
RÖD – informationen läses upp och positionen visas på kartan.
•
GUL – ingen uppläsning, positionen visas på
kartan.
Denna symbol markerar position för ett trafikproblem, för
mer information se avsnittet
Trafikinformation – med angivet
resmål > Trafikinformation på
karta.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
Öppnar scrollfunktionen på karta.
Trafikinformation på karta
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
2.
Aktivera/avaktivera
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation.
2.
Markera i rutan för att aktivera trafikinformation, alternativt avmarkera rutan för att
avaktivera.
Trafikinformation – utan angivet resmål
Funktionen ger möjlighet att visa trafikproblem,
utan att resmål resmål har valts.
Sök fram trafikproblem med scrollfunktionen,
se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > Trafikinformation på karta.
All trafik
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
> Lista med samtliga trafikmeddelanden
inom mottagningsområdet visas.
2.
Välj vad som ska visas, se beskrivning nedan
i avsnittet Trafikinformation – med angivet
resmål > All trafik.
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation – med angivet resmål
2.
Funktionen visar trafikproblem då resmål har
angivits.
3.
Lyssna till trafikinformation längs resvägen
– I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Lyssna till trafik längs resvägen.
> Aktuella trafikmeddelanden längs resplanen kommer att läsas upp.
All trafik
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation All
trafik.
> Lista med samtliga trafikmeddelanden
inom mottagningsområdet visas. Trafikinformationen grupperas först efter land (i
gränsområden), därefter vägnummer,
sedan gatunamn.
Välj ett trafikproblem (väg/gata) och bekräfta
med OK/MENU.
> Trafikproblem listas, med allvarligast störning högst upp, t.ex. totalstopp i en fil.
Välj ett trafikproblem och bekräfta med
OK/MENU.
> Ytterligare information om trafikproblemet
visas samt position på karta. Kartbilden
centreras runt trafikproblemets position.
3.
Bekräfta valet med tryck på OK/MENU
> Tillgängliga uppgifter visas, t.ex:
•
•
•
•
•
gatunamn/vägnummer
land
problemets art
problemets utsträckning
problemets varaktighet.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets ram, visas först det som är närmast
hårkorsets centrum.
Siffror som t.ex. "2/5" i bildskärmens övre
del innebär att aktuell information är nummer 2 av totalt 5 st meddelanden inom
hårkorset – resterande meddelanden
bläddras fram med upprepade korta tryck
på OK/MENU.
Direktlistad information
Trafikproblem på karta.
Trafikinformation på karta
1.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
2.
Scrolla kartan tills den trafikhändelse/symbol
det önskas detaljerad information om befinner sig i hårkorset.
> En gul ram tänds runt symbolen.
}}
35
TRAFIKINFORMATION
||
1.
2.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
> Direktlistade trafikproblem (två stycken i
föregående bild) indikerar att informationen berör aktuell färdplan.
•
Markeringens längd motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
•
Navigation – utökad
trafikinformation (RTTI)1, 2
Körriktning indikeras av på vilken sida av
vägen markeringen finns.
Med uppkopplad bil kan utökad trafikinformation
tas emot via internet med RTTI.
Välj ett trafikproblem och bekräfta med
OK/MENU.
> Ytterligare information om trafikproblemet
visas samt position på karta. Kartbilden
centreras runt trafikproblemets position.
Trafikproblem med dess utbredning.
Storlek på område för trafikinformation
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation
som kan visas. Ju större kartområde skärmen
visar, desto fler trafikstörningar kan visas.
Relaterad information
Trafikproblem på karta.
Trafikproblemets omfattning
Vissa trafikproblem är inte enbart knutna till en
enstaka position utan kan omfatta en längre
sträcka.
Förutom symbol för trafikproblemets position, är
aktuell vägsträcka även markerad med en rad
röda kryss "xxxxx".
36
•
•
•
•
Navigation – utökad trafikinformation (RTTI),
(s. 36)
Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)
Navigation – ange resmål (s. 16)
Navigation – resplan (s. 20)
Trafikinformation om händelser och flöde hämtas
kontinuerligt från mobilappar, offentliga myndigheter och GPS-data från fordon. När en bil begär
trafikflödesinformation lämnas samtidigt anonym
data om trafikflödet vid bilens position, vilket
bidrar till tjänstens funktion. Den anonyma datan
skickas enbart när RTTI är aktiverad.
Aktuellt trafikförhållande visas för motorvägar,
större vägar och landsvägar samt vissa innerstadsrutter.
Mängden trafikinformation som visas på kartan är
beroende på avstånd ifrån bilen och visas endast
inom cirka 120 km från bilens position.
TRAFIKINFORMATION
Text och symboler på kartan visas som vanligt
och trafikflödet visar hur fort trafiken rör sig på en
väg jämfört med vägens hastighetsbegränsning.
Trafikflödet visas på kartan på var sida om vägen
med en färgad linje per färdriktning:
•
•
•
•
Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)
Grön – inga störningar.
Orange – långsam trafik.
Röd – trängsel/stockning/olycka.
Aktivera/avaktivera
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar Använd
realtids-trafikinformation.
2.
Markera i rutan för att aktivera utökad trafikinformation, alternativt avmarkera rutan för
att avaktivera.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
Relaterad information
•
•
•
1
2
Navigation – trafikinformation (s. 34)
Navigation – resvägsalternativ (s. 24)
Navigation – kartalternativ (s. 27)
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
37
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Navigation – kart- och
systeminformation
Volvo erbjuder ett antal kartor vilka täcker olika
delar av världen. En karta består av kart- och
vägdata med tillhörande information.
Kartor – innehåll
Kartor utvecklas med utökad information och
uppdateras fortlöpande.
OBS
Vid uppdatering överförs ny information till navigationssystemet och gammal inaktuell tas bort.
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
Systeminformation
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig.
Se support.volvocars.com för information om kartor och annat relaterat till Sensus Navigation.
Kartområden
Bilens navigationssystem varierar beroende av
marknad. Vid behov av att ändra kartområde –
kontakta en Volvoåterförsäljare för information
om tillvägagångssätt.
–
1
2
40
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Systeminformation.
> Ett utdrag av aktuell status i navigationssystemet visas, t.ex. aktuell sändare av trafikinformation och operativ kartdata samt
kartversion.
Se information på support.volvocars.com.
USB-minnet måste ha ledigt utrymme för minst 20 GB.
Uppdatering av kartor
Uppdaterad kartdata laddas ner från internet1 till
ett USB-minne2. Överföring av nerladdad uppdatering till bilens navigationssystem görs därefter
via bilens USB-anslutning vilket är placerad i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.
OBS
Innan uppdatering av bilens kartdata påbörjas:
•
Läs först igenom information och instruktioner från internet relaterat nerladdning
och uppdatering av kartdata.
Vid frågor om uppdatering – kontakta en Volvoåterförsäljare eller se support.volvocars.com.
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Uppdatering
Följ bildskärmens anvisningar för att uppdatera
navigationssystemet – där visas var i processen
uppdateringen befinner sig samt ungefärlig återstående tid.
OBS
Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.
1.
Starta motorn.
2.
Anslut USB-minnet med uppdateringen till
bilens USB-kontakt och följ bildskärmens
anvisningar.
> Bildskärmen visar Kartuppdatering klar.
Navigationssystemets samtliga funktioner
kan åter användas.
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall även
tillföra nya funktioner, vilka inte finns
beskrivna i denna manual.
Bildskärmen visar Kartuppdatering klar när
uppdateringen är genomförd.
Relaterad information
•
•
•
Navigation – licensavtal och upphovsrätt
(s. 45)
Navigation – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i navigationssystemets menyer.
Navigation – felsökning (s. 44)
Tre av menynivåer visas. Ytterligare undermenyer
kan finnas, vilket då finns beskrivet i respektive
avsnitt.
Sensus Navigation (s. 7)
–
Öppna menysystemet genom att i navigationkällans normalvy trycka på OK/MENU.
Upprepa röstvägledning
(s. 29)
Ange resmål
(s. 16)
Hem
(s. 16)
Adress
(s. 16)
Land:
Ort:
Gata:
Nummer:
Korsning:
Ange som enda resmål
Fortsätta avbruten uppdatering
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den avbröts
vid nästa motorstart, såvida USB-minnet fortfarande är anslutet. Om USB-minnet ej är anslutet
- starta motorn och anslut sedan USB-minnet.
Lägg till som delmål
Information
Spara
}}
41
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
Intressepunkt (POI)
(s. 16)
(s. 16)
Travel guide
Med namn
Land:
Starta vägledning
Med kategori
Postnummer
Detaljer
Runt bilen
Gata:
Bilder
Längs resvägen
Nummer:
Spela upp
Nära resmålet
Korsning:
Pausa uppspelning
Runt plats på kartan
Ange som enda resmål
Lagrad plats
(s. 16)
Ange som enda resmål
Radera
Radera alla
Tidigare resmål
(s. 16)
Lägg till som delmål
Information
Spara
Lägg till fler delmål
(s. 16)
Rensa resplan
Ange som enda resmål
Resväg
Lägg till som delmål
Undvik
(s. 21)
Information
Räkna om resväg
Spara
Längre
Plats på kartan
Radera
Ange som enda resmål
Radera alla
Lägg till som delmål
(s. 16)
(s. 20)
Starta vägledning
Format:
Ange som enda resmål
Internetsökning
Resplan
Information
Latitud och longitud
Spara
(s. 16)
Resplan
Lägg till som delmål
Spara
Ändra
42
Postnummer
(s. 16)
Kortare
Radera
Alternativa resvägar till resmål
(s. 21)
Detaljerad resvägsinformation
(s. 21)
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Resvägsöversikt
(s. 21)
Resvägsalternativ
(s. 24)
Kartalternativ
Nästa
Resvägstyp
Visa helskärmskarta
Föregående
Ny resväg på begäran
Kartläge
Zooma in
Resvägsförslag
Motorvägsinformation
Zooma ut
Använd samåkningsfil
Positionsinformation
Använd expressfil
Kompass
Undvik område
POI-symboler
Karta över kvarvarande resväg
(s. 21)
Spela in resväg
(s. 21)
Undvik motorvägar
Kartfärger
eller
Undvik vägtullar
Lagrad plats på kartan
Sluta spela in
Undvik tunnlar
Trafikinformation
(s. 34)
All trafik
(s. 34)
Trafikinformation på karta
Avbryt vägledning
(s. 27)
Undvik färjor
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
(s. 20)
eller
Återuppta vägledning
Inställningar
}}
43
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
Vägledningsalternativ
(s. 29)
Gatunamn i röstvägledning
Här följer exempel på saker vilka kan uppfattas
som att navigationssystemet inte fungerar som
det ska.
Turn-by-turn navigation
Bilens position på kartan är felaktig
Automatisk uppläsning av
trafik
Navigationssystemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Automatisk ljudanpassning
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka utan
distinkta svängar finns större sannolikhet för fel.
Format på ankomsttiden
Röstvägledning
Använd enkel röstvägledning
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets
mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens
position kan försämras.
Fartkameravarning
Lagrad plats notifikation
Travel POI-notiser
Guided tour-notiser
Systeminformation
(s. 40)
Alternativ för FAV-knapp
FavoriterA
Importera/exportera lagrade platser
(s. 31)
A
Se avsnittet Favoriter i ägarmanualen.
Relaterad information
•
•
44
Navigation – felsökning
Navigation – handhavande (s. 10)
Sensus Navigation (s. 7)
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram den
teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd kan
systemet av tekniska skäl endast använda stora
vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används
endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Om bilen transporterats på exempelvis färja eller
tåg, eller på sådant sätt att mottagning av GPSsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till
5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta mer
än 5 minuter innan korrekt mottagning av GPSsignaler kan ske och bilens position beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig
virrigt efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även bilens
hastighetsgivare och ett gyro för att beräkna
bilens aktuella position och färdriktning. Efter
montering av reservhjul eller skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära sig"
de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag under
långsam körning, på en lämplig plats.
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av
nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner
senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor
(s. 40). Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du kör
iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer
jag tänker resa igenom – Hur gör jag
enklast en resplan?
Min kartinformation är inte aktuell
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner
senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor
(s. 40). Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Sök i menysystemet upp Inställningar
Systeminformation för att få information om
version och vilket geografiskt område som täcks,
se (s. 40).
Relaterad information
•
•
•
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 40)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – resvägsalternativ (s. 24)
Navigation – licensavtal och
upphovsrätt
Följande text är Volvos överenskommelse med
tillverkare/utvecklare.
Licensavtal
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT
AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH
HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP DATABAS,
INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL UTGIVEN
AV HERE (GEMENSAMT BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT ANVÄNDA DATABASEN,
ACCEPTERAR NI OCH SAMTYCKER TILL ALLA
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
(“AVTAL”). OM NI INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL, RETURNERA
OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS
MED ALLA ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR
TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
}}
45
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av
HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de
media som innehåller Databasen kvarligger hos
HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt
samtliga belopp som skall erläggas till HERE
och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal
eller liknande avtal enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.
information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av HERE.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk, eller
om tillämpligt, för användande inom Ert företags
interna verksamhet. Denna licens omfattar inte
rätten att bevilja underlicenser.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part, förutom som installerad i det system för vilket den
skapades eller under förutsättning att Ni inte
behåller någon kopia av Databasen och förutsatt
att mottagaren samtycker till alla villkor och
bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast överföras eller säljas som ett komplett set så som det
levereras av HERE och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till den
del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t.ex.
nationella lagar baserade på det Europeiska
Datorprogramdirektivet (91/250) och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur eller
återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera
eller baklängesmontera någon del av Databasen.
Om Ni önskar erhålla samkörbarhetsinformation
såsom avses i (den nationella lagen baserad på)
det Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni
ge HERE skälig möjlighet att tillhandahålla sagda
46
Databasen innehåller information som tillhandahålls på licens från tredje parter till HERE.
Informationen omfattas av leverantörsvillkor och
copyright, som stadgas i texten på följande webbadress:
https://legal.here.com/terms/general-contentsupplier/terms-and-notices/
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna
nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter
anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att
den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s
exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse
vid det datum då Ni anskaffade Databasen;
dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer HERE att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar
i enlighet med garantierna uppställda i detta
avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för
Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är
HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt
till gottgörelse från HERE. Förutom såsom
uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet
av Databasen vad avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE garanterar inte
att Databasen är eller kommer att vara felfri.
Ingen muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till
en garanti eller ökar på något sätt omfattningen
av den ovan beskrivna begränsade garantin. Den
begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar
eller begränsar inte någon lagstadgad rättighet
som Ni kan ha enligt i lag föreskriven garanti mot
dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som Ni
erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i
enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta skador
vilka kan uppstå i samband med Ert användande
av Databasen. Följaktligen skall HERE inte i
något fall vara ansvarigt för några följdskador
eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst, data eller användning
som åsamkats Er eller tredje part härrörande från
Ert användande av Databasen, vare sig avseende
inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk
eller baserade på garanti, även om HERE har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
HERE:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall
begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES
ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig
information på grund av tidens gång, förändrade
omständigheter, beskaffenheten hos de använda
källorna och tillvägagångssättet vid insamling av
omfattande geografiska data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen
inkluderar eller återger inte information om –
bland annat – restid och får inte inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i nödsituationer; byggnadsarbeten;
väg- eller gatuavstängningar; väglutning eller
grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar; vägförhållanden; särskilda evenemang som uppstår
på grund av det navigatormärke som Ni har.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz där
Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra fall,
eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag
gälla. Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband
med detta Avtal, utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då tillämpliga hemort.
Upphovsrätt
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
}}
47
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
||
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
48
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Relaterad information
•
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 40)
•
Sensus Navigation (s. 7)
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
49
INDEX
INDEX
A
Ankomsttid
Avbryta vägledning
M
29
20
F
Fartkamera
Felsökning
Sensus Navigation
Menyer
menyöversikt navigation
scrollmeny
S
41
10
P
29
44
29
I
Intressepunkter, se även POI
19
POI
ange resmål
symboler
16
19
Påbörja vägledning
20
Kartalternativ
27
Kartdata
40
Kartområden
40
Kompass
27
Starta vägledning
20
Tangentbord
12
Teckenhjul
12
Trafikinformation
34
Trafiksäkerhetskamera
29
Transport av bil
44
R
Radera resplan
20
Resmål
16
Resplan
20
Restid
29
Resväg
21
alternativa resvägar och resvägsöversikt 21
K
34
T
H
Hastighetskamera
Skala
ändra
Röststyrning
13
Röstvägledning
29
U
Uppdatering av kartor
40
Upphovsrätt
45
USB-anslutning
Utökad trafikinformation (RTTI)
7
36
V
Vägledningsalternativ
29
51
INDEX
Å
Återuppta vägledning
52
20
TP 24466 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement