Volvo S60 2018 Volvo On Call

Volvo S60 2018 Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call. För att
systemet ska fungera krävs ett aktivt abonnemang.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Översikt av Volvo On Call*
5
Använda Volvo On Call*
5
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
6
Komforttjänster med Volvo On Call*
7
Volvo On Call*-app
7
Fjärrstart av värmare* via SMS
9
Fjärrstarta värmare* via SMS
9
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
10
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
11
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
11
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
11
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
12
Menyalternativ med Volvo On Call*
13
Volvo On Call*-meddelande i display
13
Volvo On Call* tillgänglighet
14
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
16
PIN-kod till Volvo On Call*
17
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
17
Personuppgifter och Volvo On Call*
17
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
VARNING
Volvo On Call* är en tilläggstjänst som Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget består
av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Volvo On Call-systemet är kopplat till bilens SRSoch larmsystem samt bilens övriga system (t.ex.
lås och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för
kommunikation mellan bilen och Volvo On Call:s
tjänster. Kartan (s. 14) visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är
beroende på marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare för information om vilka tjänster som gäller i ett land.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under
5 dygn och därefter en gång per timma under de
kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.
Systemet använder sig av GNSS (Global
Navigation Satellite System) för att lokalisera
bilen. Bilens inbyggda modem används för kontakt med Volvo On Call servicecenter och Volvo
On Call app.
1
4
•
Systemet fungerar enbart i områden där Volvo
On Call:s samarbetspartner har mobiltäckning
och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
Abonnemang
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är
marknadsberoende.
Komforttjänster
•
•
Volvo On Call-app (s. 7).
Fjärrstart av värmare via SMS (s. 9).
Säkerhetstjänster
•
•
•
Automatiskt larm (s. 10).
Manuellt larm (s. 10).
Vägassistans (s. 11).
Trygghetstjänster
•
•
•
Stöldvarning (s. 11).
Fjärrmanövrerad startspärr (s. 11)1.
OBS
Alla samtal med Volvo On Call servicecenter
kommer att spelas in.
Information på internet
För mer information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i appen (s. 7). Läs ägarmanualens
avsnitt Volvo ID för att se dess fördelar och hur
man skapar ett Volvo ID.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 6)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 14)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Personuppgifter och Volvo On Call* (s. 17)
Spårning av stulet fordon (s. 11).
Fjärrupplåsning (s. 11).
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Översikt av Volvo On Call*
Använda Volvo On Call*
Översikt av knappar och displayer.
Volvo On Call-systemet aktiveras vid tryckning
på någon av de två knapparna i taket eller val i
menykällan.
Volvo On Call startas automatiskt när bilens
säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där
aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkuddar nås. Kontakt upprättas mellan bilen och
Volvo On Call servicecenter som skickar lämplig
hjälp till bilens position.
SOS-knappen – vid nödsituationer
Tryck på SOS-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 13)
Alternativ till SOS-knappen
I normalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och
välj Inställningar Volvo On Call SOS.
ON CALL-knappen – vid problem med
bilen
Tryck på ON CALL-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera tjänsten och komma i
kontakt med Volvo On Call servicecenter, se Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 6).
Alternativ till ON CALL-knappen
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och
välj Inställningar Volvo On Call On Call.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
ON CALL-knappen kan användas för samtliga
andra tjänster, inklusive vägassistans.
Avbryta tjänst
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder
med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.
Inställningar
Möjliga val och inställningar i menysystemet
(s. 13).
• Knapplås – Bestäm när SOS- och ON
CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade
om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om motorn
är igång.
• Aktivera tjänst – Används för att aktivera
abonnemang och få tillgång till tjänsten.
Status Aktivera abonnemang visar att Volvo On
Call-systemet behöver aktiveras hos en Volvoverkstad innan bilägaren kan registreras för
abonnemanget.
Relaterad information
•
•
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 13)
* Tillval/tillbehör.
}}
5
VOLVO ON CALL
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
(s. 12)
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 9)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 11)
Tillgängliga Volvo On Call*funktioner
Översikt av tillgängliga Volvo On Call-funktioner
via Volvo On Call servicecenter och Volvo On
Call-app.
Tjänst
servicecenter
Fjärrstart av värmare
AppA
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
X
Stöldvarning
X
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
Fjärrmanövrerad
X
X
startspärrB
Batteri- och laddningsstatusD
X
Fjärrlåsning
X
X
Fjärrstart av motor (ERS)B, C
servicecenter
AppA
X
X
Styra laddning till specifika
tiderD
X
Påminnelse att sätta i laddkabelD
X
FörkonditoneringD
X
Skicka destination till bilenE
X
A
B
C
D
E
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Gäller endast bilar med Twin Engine.
Sensus Navigation krävs.
Relaterad information
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 7)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 10)
X
•
Bilens instrumentpanel
X
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Volvo On Call*-app (s. 7)
Körjournal
X
Fordonsinformation
X
Lokalisering av bilen
6
Tjänst
X
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call*-app
Komforttjänster via mobila enheter såsom fjärrstart av värmare* via sms eller kommunicera med
bilen via app.
Som Volvo On Call-användare har bilägaren tillgång till en app som gör att han eller hon kan
hålla kontakt med sin parkerade bil via en mobil
enhet.
En app gör det möjligt för Volvo On Call-användare att hålla kontakt med sin parkerade bil via
en mobil enhet. Appen kan lokalisera bilen, fjärrlåsa bilen, fjärrstarta motorn, se information om
bränslenivå och mycket annat. Läs mer om appen
(s. 7).
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en mobil
enhet. Läs mer om fjärrstart av värmare via
SMS (s. 9).
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 6)
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Appen uppdateras kontinuerligt vilket kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer information om
Volvo On Call, se support.volvocars.com.
Appen finns för iOS, Android och Windows
Mobile. Ladda ner från Apples AppStore, Windows Phone Store eller Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja appen och
uppkopplade tjänster från Volvo.
Bilens instrumentpanel
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet,
avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Läs ägarmanualens avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
Appen gör en ”hälsoundersökning” på bilen och
visar information om glödlampor, bromsvätska,
kylvätska och oljenivå.
Lokalisering av bilen
Körjournal
Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en
digital kompass som pekar föraren i rätt riktning.
Det är möjligt att aktivera bilens signalhorn och
blinkers för att underlätta letandet.
Skicka destination till bilen
Med appen kan funktionen "Send to Car"
användas för att skicka en destination (t.ex. hotell,
2
affärer, biografer, restauranger, bensinstationer)
till bilen. Destinations position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem2. Om bilens
navigationssystem inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare så att Volvo On Call-appen vet att
den kan sända ett resmål till bilen. För instruktioner till funktionen Send to Car, se
support.volvocars.com.
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas.
Det finns också möjlighet att exportera alla eller
valda resor från appen i kalkylbladsformat och
skicka till en e-postadress. Detta är lämpligt för
t.ex. tjänsteresor.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen.
Då skickar bilen ingen logginformation efter varje
avslutad resa.
}}
Gäller Sensus Navigation.
* Tillval/tillbehör.
7
VOLVO ON CALL
||
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via
sin enhet.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för appen vid fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID används
som lösenord.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare
kan den startas direkt eller programmeras att
starta vid två olika tidpunkter.
Fjärrstart av motor3
Fjärrstart4 innebär att bilens motor kan startas på
distans för att värma upp/kyla ner kupén till komforttemperatur innan avfärd. För att kunna köra
iväg med bilen måste körläge aktiveras, detta
görs på samma sätt som vid motorstart. Läs i
ägarmanualen avsnitt Start av motor för att se hur
motorn startas.
3 Vissa bilmodeller och marknader.
4 ERS – Engine Remote Start
5 Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga
6 Gäller endast V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
8
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i
maximalt 15 minuter, därefter stängs den av.
Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att
motorn startas på ordinarie vis innan fjärrstart
åter kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med
automatisk växellåda och bilar som har en huvswitch5 installerad.
VARNING
För att fjärrstarta bilen måste följande kriterier
vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt skada
människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i eller
kring bilen.
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta också
hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.
Batteri- och laddstatus6
Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning
pågår.
Styra laddning till specifika tider6
Laddning behöver inte påbörjas direkt vid anslutning av laddkabeln. Det är möjligt att via appen
ställa in tidpunkt då laddning får ske.
Påminnelse att sätta i laddkabel6
Möjlighet att aktivera att få en påminnelse i
appen om att laddkabeln glömts att sättas i när
bilen parkerats.
Förkonditonering6
Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Appen
används på motsvarande sätt som för fjärrstart av
värmare.
Relaterad information
•
•
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 6)
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Fjärrstart av värmare* via SMS
Fjärrstarta värmare* via SMS
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en mobil
enhet. Det är möjligt att göra timerinställningar
genom att skicka önskad inställning med en
mobil enhet, se fjärrstarta värmare (s. 9).
Via SMS kontrolleras värmaren i bilen.
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
enhet innebär ett smidigare handhavande av
värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till
en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i
beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar när
bilen uppnått den inställda temperaturen. För att
bara den auktoriserade användaren skall kunna
styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla
bilens registreringsnummer7 följt av Volvo On
Call-systemets PIN-kod.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 9)
Volvo On Call*-app (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas eftersom värmaren avger avgaser.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng utan
mellanslag och avslutas med ett #- tecken,
t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande nummer:
+46 70 903 20 40. För vissa enheter är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
Direktkommandon
För att starta värmen direkt:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 1 #
2.
Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av direkt:
7
8
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 0 #
2.
Skicka meddelandet.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet
med önskat klockslag, t.ex. 17308.
Ändra och aktivera T1:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
2.
Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2.
Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 11 #
2.
Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 12 #
2.
Skicka meddelandet.
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5-minuters intervall.
}}
* Tillval/tillbehör.
9
VOLVO ON CALL
||
För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
Säkerhetstjänster med Volvo On
Call*
För att avaktivera T1:
Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att
tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call . Säkerhetstjänster
används för larm vid olycka eller nödsituation.
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 01 #
2.
Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 02 #
2.
Skicka meddelandet.
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan starta
via SMS. Då skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det telefonnummer som
försökt initiera tjänsten.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstart av värmare* via SMS (s. 9)
Volvo On Call*-app (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Automatiskt larm
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande sker:
1.
Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till Volvo On Call servicecenter.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning och
behovet av hjälp.
3.
Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Vägassistans
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller
urladdat batteri, se tillkalla vägassistans (s. 11).
Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas separat.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med Volvo On Call servicecenter.
Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till
det utsedda larmnumret för området där bilen
befinner sig9.
Relaterad information
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att
begära hjälp i nödsituationer, se larma manuellt
(s. 11).
9
10
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*
Trygghetstjänster med Volvo On
Call*
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att tillkalla hjälp i nödsituationer.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
För att larma Volvo On Call servicecenter manuellt:
1.
Tryck på ON CALL-knappen (s. 5) i minst
2 sekunder.
Volvo On Call ger hjälp vid inbrott eller stöld av
bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.
1.
Tryck på SOS-knappen (s. 5) i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom,
yttre hot mot bilen eller passagerare m.m.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilken hjälpinsats som krävs.
2.
Volvo On Call servicecenter får meddelande
om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
Relaterad information
3.
Volvo On Call servicecenter etablerar muntlig
kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 10)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 10)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att
ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan
den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.
Om bilen blir strömlös ersätts huvudbatteriet med
reservbatteriet för Volvo On Call.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem
som tillval.
Stöldvarning
Volvo On Call skickar automatiskt signal till Volvo
On Call servicecenter vid inbrott eller stöld (om
bilens larmsystem aktiverats).
Om bilens larmsystem aktiveras kommer Volvo
On Call servicecenter att underrättas automatiskt
efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och Volvo On Call servicecenter komma
överens om att bilen skall spåras. Volvo On Call
servicecenter skickar ett meddelande till bilen för
}}
* Tillval/tillbehör.
11
VOLVO ON CALL
||
att fastställa bilens position. Därefter kontaktas
polis eller annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av Volvo
On Call servicecenter efter att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser
Volvo On Call servicecenter bilen efter överenskommelse.
Fjärrmanövrerad startspärr10
Övervakning och deaktivering av stulen bil.
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna Volvo On Call servicecenter.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
kontakt med Volvo On Call servicecenter och
efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod
godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering av bilen.
Lås upp bil via Volvo On Call*
servicecenter
Relaterad information
1.
Kontakta Volvo On Call servicecenter
(s. 16).
2.
När Volvo On Call servicecenter verifierat
bilens ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3.
Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för
att låsa upp dörrarna. Tryck två gånger på
touchknappen eller dra i handtaget.
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av Volvo On
Call servicecenter.
OBS
Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas
inom en, av Volvo On Call servicecenter, förutbestämd tid kommer bagageluckan/
bakluckan att låsas igen.
4.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar Volvo On Call servicecenter sedan
fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En
deaktiverad bil kan endast startas igen genom
10
12
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas
p.g.a. dålig mottagning.
Översikt av möjliga val och inställningar i Volvo
On Call-systemets meny.
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 11)
För att komma till menyn: Tryck på MY CARknappen, tryck på MY CAR igen för att öppna
genvägsmenyn där Volvo On Call-menyn finns
tillgänglig.
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Min verkstad
Relaterad information
•
•
•
Menyalternativ med Volvo On Call*
Volvo On Call*-app (s. 7)
SOS
On Call
Volvo On Call*-meddelande i
display
Volvo On Call visar automatiskt informationsmeddelanden vid behov.
• Kunde inte hitta bilens position – se Tillgänglighet (s. 4).
• Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig – se Tillgänglighet (s. 4). Meddelandet visas i bildskärmen.
• Volvo On Call Service erfordras – Volvo
On Call-systemet ur funktion. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet
visas i kombiinstrumentet.
Knapplås
Lås/lås upp SOS- och On Call-knapparna
• Volvo On Call-abonnemang snart slut –
Volvo On Call-abonnemanget kommer snart
gå ut. Kontakta en Volvoåterförsäljare. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
Aktivera abonnemang
Aktivera tjänst
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 13)
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call* (s. 4)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
* Tillval/tillbehör.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och
14
systemet kommer att erbjudas i ett stort antal
länder. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell
information.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
Relaterad information
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
* Tillval/tillbehör.
15
VOLVO ON CALL
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
16
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
PIN-kod till Volvo On Call*
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Personuppgifter och Volvo On Call*
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Calltjänster.
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till
Volvo On Call-tjänsten.
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call-tjänsten.
Avsluta Volvo On Call-tjänsten
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljare aktiverar abonnemanget,
används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa Volvo On Call-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via Volvo On Call servicecenter (s. 11) eller skapa ett konto till appen
(s. 7).
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar i bilen till ursprunglig fabriksinställning11, se ägarbyte i ägarmanualen.
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Car Belux
Vid köp av en begagnad bil med Volvo On Call:
England
Volvo Car UK Ltd
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den
nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna
är uppdaterade för att Volvo On Call ska fungera
samt att den tidigare ägaren inte ska ha tillgång
att utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller
en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att
identifiera sig som ägare (eller annan behörig
person) för att få tillgång till vissa tjänster.
Frankrike
Volvo Car France
Nederländerna
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Volvo Car Russia
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 11)
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Volvo On Call*-app (s. 7)
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-kod har glömts eller önskar byta den
(t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en
återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i
bilen. Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad
uppnåts kommer kontot att låsas. För att kunna
använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas
och ett nytt appkonto skapas genom att följa
samma process som vid föregående skapande av
appkonto.
Relaterad information
•
•
•
Kontakta en Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta tjänsten. Återförsäljaren avskriver
abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan också avslutas med Volvo On Call-appen.
Starta Volvo On Call-tjänsten
Ägarbyte av bil med Volvo On Call* (s. 17)
}}
* Tillval/tillbehör.
17
VOLVO ON CALL
||
Land
Säljbolag
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
sex senaste positioner med hastighet och
riktning.
•
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenteroperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
•
Gallringsrutiner
Vilka personuppgifter behandlas
•
11
18
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av tjänsten och vid
andra kontakter med Volvo såsom namn,
adress, telefonnummer, typ av tjänst och
tjänstens varaktighet.
När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information
från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten
nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har
utlösts, om bältesförsträckare har utlösts,
aktuell bränslemängd, aktuell temperatur
inne i och utanför fordonet, om dörrar och
fönster är låsta eller öppnade samt fordonets
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
De personuppgifter som krävs för att leverera
tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så
länge som erfordras för att Volvo skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter som genereras vid händelser
som omfattas av tjänsten gallras tre månader
efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till Volvo
On Call-tjänsten.
TP 24414 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement