Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2019 Sensus Navigation

Volvo S60 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och navigationssystem.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
NAVIGATION
2
INDEX
Aktivera och deaktivera navigationssystem*
4
Symboler och knappar i navigationssystem*
5
Visa trafikstörningar längs resväg
18
Välja omväg i navigationssystem*
19
Utökad trafikinformation
19
20
Informationskort i navigationssystem*
6
Navigationssystem* i centerdisplay
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation
6
Navigationssystem* i förardisplay
Inställningar för navigationssystem*
8
21
Aktivera och deaktivera navigationssystem* i förardisplay
Inställningar för karta
8
21
Inställningar för resväg och vägledning
22
Navigationssystem* i head-up-display*
9
Inställningar för trafik
23
Röststyra navigationssystem*
9
Kartuppdatering
23
Uppdatera kartor via dator och USB
25
Ange resmål direkt på karta
10
Ange resmål med adress
11
Ange resmål med fritextsökning
11
Ange resmål med intressepunkt
12
Ange resmål med senaste/favoriter/
bibliotek
13
Ange resmål med Send to Car
14
Resplan
15
Visa resplan
15
Redigera eller radera resplan
16
Visa alternativ resväg
16
Visa intressepunkter längs resväg
17
Visa vägledningspunkter i resplan
17
Trafikstörningar på karta
17
Uppdatera kartor från internetansluten bil
27
Vanliga frågor om navigationssystemet*
28
Licensavtal för navigationssystem*
29
Upphovsrätt för navigationssystem*
31
Index
33
NAVIGATION
NAVIGATION
Aktivera och deaktivera
navigationssystem*
Visa kartbilden på centerdisplayen genom att
trycka på översta delvyn (1) på hemvyn.
Navigationssystemet aktiveras automatiskt när
förardörren öppnas och deaktiveras först när föraren låser och lämnar bilen.
Om centerdisplayen inte visar delvyn för navigationssystemet – tryck kort en gång på hemknappen (2) och sedan på delvyn för navigationssystemet (1).
Aktivera navigation
Deaktivera navigation
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar alltid i bakgrunden – det stängs av först
då föraren låser och lämnar bilen.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även med
avstängd motor. Vid för låg batterispänning
stängs systemet av.
Därefter visas kartan över aktuellt område med
bilen symboliserad av en blå triangel.
Tryck på den här symbolen för
att visa kartbilden över hela
centerdisplayen.
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Navigationssystem* i centerdisplay (s. 6)
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
Röststyra navigationssystem* (s. 9)
Symboler och knappar i navigationssystem*
(s. 5)
Delvy för navigationssystem
Hemknapp
4
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Symboler och knappar i
navigationssystem*
På kartan på centerdisplayen visas symboler och
färger som informerar om olika vägar och området runt bilen och längs färdvägen. Till vänster
visas ett verktygsfält med olika knappar för olika
inställningar.
Symboler och knappar på karta
Visar lista med resplanens vägledningspunkter
Ankomsttid/kvarvarande restid
Ange resmål/delmål
Avstånd till resmål
Avbryter vägledning
Kompass/växlar mellan norr och färdriktning
upp
Visar lista med resplanens intressepunkter
(POI1) och trafikinformation
Start
Nästa manöver
Resmål/slutdestination
Resplan och alternativ resväg
Skiftar kartvisning mellan 2D och 3D
Resmål/slutdestination
Återställer kartan till att följa bilen
Intressepunkt (POI1)
Relaterad information
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
•
•
•
Trafikstörningar på karta (s. 17)
Trafikinformation
Minimerar (expanderad vy) eller maximerar
kartbild (fullskärm)
Bilen på planerad resväg
Utökad trafikinformation (s. 19)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 18)
Minimerar verktygsfält
Upprepar aktuell röstvägledning
Minimerar verktygsfält
Beräknar omväg
Röstvägledning tillfälligt på/av
1
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
5
NAVIGATION
Informationskort i
navigationssystem*
Alla ikoner på kartan, som resmål, delmål och
favoriter, har ett informationskort som öppnas
med ett tryck på ikonen.
Navigationssystem* i centerdisplay
Var är jag?
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via centerdisplayen.
Vilken geografisk position har bilen just nu?
Efter att ha zoomat ut och in samt
flyttat på kartan, kan det ibland vara
svårt att hitta tillbaka till bilens position.
Med ett tryck på hårkorset återställs
kartan så att den följer bilsymbolen.
Med exempelvis en markerad intressepunkt
(POI2) kan föraren bl.a. välja:
Norr eller körriktning uppåt på kartan
• Starta navigation – positionen sparas som
Det finns två sätt att visa bilens rörelse
relaterat till kartan. Tryck på symbolerna för att skifta mellan att ha norr
eller körriktning uppåt på kartan.
resmål
• Ange som delmål – positionen sparas som
delmål (visas endast vid angett resmål)
När kartan visas med norr uppåt rör sig
bilsymbolen i aktuellt väderstreck på
kartan. Rör sig bilsymbolen åt vänster
på kartan, kör bilen åt väster.
• Spara – positionen sparas i biblioteket
• Ta bort från resplan – positionen tas bort
om den ingår i resplanen
• Närliggande POI – intressepunkter nära
bilens position visas
Relaterad information
Resplan (s. 15)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 17)
Tryck på kartans bilsymbol (blå triangel) –
information visas direkt på kartan.
Hitta bilsymbolen på kartan
Vid ett tryck på informationskortet visas ett litet
kort, och vid ett andra tryck visas ett större kort
med fler uppgifter. Informationskortets innehåll
och alternativ varierar beroende på typ av ikon.
•
•
•
•
Alla inställningar för navigationssystemet utförs
via centerdisplayen. Här ställer föraren in hur kartan ska visas eller anger ett resmål.
När bilsymbolen pekar uppåt roterar kartan under
bilsymbolen beroende på hur bilen svänger. Kompassymbolen visar åt vilket håll norr (N) är på kartan och i kompassens centrum visas åt vilket håll
bilens front pekar:
Om kartbilden inte visas i centerdisplayen – tryck
på översta delvyn (för navigationssystemet).
2
6
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Tecken i kompass
Kompassriktning
N
Norr
NE
Nordost
E
Öster
SE
Sydost
S
Söder
SW
Sydväst
W
Väster
NW
Nordväst
2D- eller 3D-visning
Tryck på symbolerna för att skifta
mellan 2D- och 3D-visning.
Vid 3D-visning visas bilens färdriktning
alltid uppåt. Kartan roterar under bilsymbolen beroende på hur bilen
svänger. Kompassen visar åt vilket håll
norr (N) är på kartan och i kompassens
centrum visas åt vilket håll bilens front pekar.
Kartskalan visas inte i 3D-läge.
Vid 2D-visning visas kartan med norr uppåt, och
bilsymbolen rör sig i aktuellt väderstreck på kartan.
Zooma in
Gör kartan större genom att trycka snabbt två
gånger med ett finger på centerdisplayen eller
placera två fingrar ihop på centerdisplayen och
dra isär dem.
•
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
Zooma ut
•
Gör kartan mindre genom att trycka en gång med
två fingrar på centerdisplayen eller dra ihop två
fingrar på centerdisplayen.
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
•
Inställningar för karta (s. 21)
Scrolla
Placera ett finger på kartan, svep åt önskad riktning och släpp. Scrollfunktionen är enbart möjlig
när kartan är maximerad, inte minimerad.
Skifta rubrikvisning
Maximera kartan och tryck på kartrubriken överst
i centerdisplayen. Välj mellan följande visningar
som rubrik på kartan:
1.
Resmål (Destination), ankomsttid (ETA) eller
kvarvarande restid (RTA) och avstånd till resmålet (Distance). För att välja ETA eller RTA,
se avsnittet "Inställningar för resväg och vägledning".
2.
Aktuell position som adress (Address) eller
som koordinater (Coordinates). Vid visning av
koordinater visas även altitud (Altitude). För
att välja mellan adress och koordinater, se
avsnitt "Inställningar för karta".
Relaterad information
•
•
Inställningar för navigationssystem* (s. 21)
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
* Tillval/tillbehör.
7
NAVIGATION
Aktivera och deaktivera
navigationssystem* i förardisplay
Navigationssystem* i förardisplay
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via förardisplayen.
Navigationssystemet visas automatiskt i förardisplayen när ett resmål är satt. Navigationssystemet kan även visas utan angett resmål.
Öppna/stänga menyn. Menyn stängs automatiskt efter en stunds inaktivitet eller för
vissa val.
Bläddra mellan menyer.
Karta visas endast vid 12" förardisplay.
Under körning vägleds föraren av röstvägledning
samt instruktioner på förardisplayen. Kartvisning i
förardisplayen kan även aktiveras utan angivet
resmål.
Rattens högra knappsats och
förardisplayen
Med de högra rattknapparna kan några funktioner i navigationssystemet hanteras, t.ex. Kör
hem och Avbryt vägledning. Om ett meddelande visas i förardisplayen måste det först
accepteras eller avfärdas för att menyn ska visas.
8
1.
Dra ned centerdisplayens toppvy.
2.
Tryck på Inställningar.
3.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
4.
Tryck på radioknappen Visa karta för att
navigationssystemet ska visas i förardisplayen utan att det finns ett angivet resmål.
Relaterad information
•
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
Bläddra mellan menyval.
Bekräfta eller markera ett val.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera navigationssystem* i
förardisplay (s. 8)
Navigationssystem* i centerdisplay (s. 6)
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Navigationssystem* i head-updisplay*
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via head-up-displayen.
Navigationssystem i vindrutan.
Föraren kan få vägledning och information från
navigationssystemet i head-up-displayen i vindrutans nedre del.
Det går att ställa in om navigationssystemet ska
visas i head-up-displayen, även informationsfältets läge.
Relaterad information
•
•
3
4
5
6
Navigationssystem* i centerdisplay (s. 6)
Röststyra3 navigationssystem*
•
"Sök [POI-kategori]" – Söker närliggande
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
(t.ex. restauranger)4. För att få listan sorterad
längs resvägen – säg "Längs resvägen" då
resultatlistan visas.
•
"Sök [POI-kategori] i [stad]" – Söker
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
och stad. Resultatlistan sorteras efter stadens mittpunkt. Exempel "Sök restaurang i
Göteborg".
•
"Sök [POI-namn]". Exempel "Sök Slottsskogen".
Flera av navigationssystemets funktioner kan
aktiveras med röstkommandon.
Tryck på
på rattens högra knappsats och
säg något av följande kommandon:
•
"Navigation" – Startar en navigationsdialog
och visar exempel på kommandon.
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hem-positionen.
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål.
Exempel "Kör till Göteborg".
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. Exempel "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
•
"Ange land/Ange stat5,6" – Ändrar sökområde för navigation.
•
"Visa favoriter" – Visar favoritmarkerade
positioner i förardisplayen.
•
"Ange korsning" – Startar en dialog där två
gator ska anges. Destinationen blir sedan
korsningen av angivna gator.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
•
•
"kör till [postnummer]" – Anger ett postnummer som resmål. Exempel "Kör till 1 2 3
4 5".
"Upprepa vägledning" – Upprepar senast
uttalade vägledning.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. Exempel "Kör till
Robyn Smith".
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
Gäller vissa marknader.
Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör.
9
NAVIGATION
||
Adresser
Då en adress anges är sökområdet definierat till
det sökområde som är förinställt i navigationssystemet. Det går bra att byta till ett annat sökområde. Om det nya sökområdet har ett annat språk
än det inställda systemspråket kommer systemet
automatiskt slå om till en annan igenkänningsmotor. Ange därför adressen på det språk som
används i det nya sökområdet.
Ange resmål direkt på karta
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att markera med fingret på kartan är
ett av dem.
•
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
I många fall är det enklast att scrolla fram önskad
position på kartan och trycka på den med fingret.
1.
Kontrollera att kartvyn är i maxläge.
2.
Scrolla fram önskad position på kartan.
3.
Tryck och håll kvar på positionen – en ikon
skapas och en meny visas.
4.
Välj Kör hit – vägledning börjar.
Radera ikonen
Om positionens ikon ska raderas:
•
Välj Radera
Justera ikonens position
Om ikonens position behöver justeras:
•
Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till
önskad position och släpp.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
10
Resplan (s. 15)
Ange resmål med adress (s. 11)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Ange resmål med adress
Relaterad information
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en adress är ett av dem.
•
•
•
•
•
1.
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
Tryck på Adress.
3.
Samtliga fält behöver inte fyllas i. Om en resa
t.ex. önskas till en stad så räcker det att fylla i
land och stad. Vägledning sker då till stadens
centrum.
4.
Välj valfritt åtkomligt skrivfält och skriv med
centerdisplayens tangentbord:
•
•
•
•
•
Land/Stat/Provins
Ange resmål direkt på karta (s. 10)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
•
•
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
•
Informationskort i navigationssystem* (s. 6)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Resplan (s. 15)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Ange resmål med fritextsökning
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – med fritextsökning går det t.ex. att
söka efter telefonnummer, postnummer, gator,
städer, koordinater och intressepunkter (POI8).
Med centerdisplayens tangentbord kan de flesta
tecken skrivas och användas för sökning av resmål.
1.
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Skriv in sökord i sökrutan eller begränsa först
sökträffarna genom att välja ett filter.
> Sökträffarna listas löpande vid inskrivning.
Stad/Område/Postnummer
Adress
Nummer
Korsning
För bilar med Volvo On Call* går det även att
skicka adresser och resmål till bilens navigationssystem via Volvo On Call-app och Volvo On Call
servicecenter7.
7
Gäller endast vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör.
11
NAVIGATION
||
3.
Om sökningen gett önskat resultat – tryck
på en sökträff för att visa dess informationskort och välj fortsatt användning av sökträffen.
Om sökningen gett för många resultat –
tryck på Utökat filter och välj position att
söka runt och välj därefter fortsatt användning av sökträffen:
• Runt bilen
• Runt resmålet – visas endast om ett resmål lagts in.
• Längs rutt – visas endast om ett resmål
lagts in.
• Runt punkt på kartan
Koordinater
Ett resmål kan även anges med kartkoordinater.
•
Skriv t.ex. "N 58,1234 E 12,5678" och tryck
på Sök.
58,1234N 12,5678E (med väderstreck efter
koordinaten)
58,1234-12,5678 (med bindestreck utan
väderstreck)
Ange resmål med intressepunkt
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en intressepunkt (POI9) är
ett av dem.
1.
Det går lika bra att använda punkt [.] som kommatecken [,].
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 15)
Ange resmål direkt på karta (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2.
Tryck på POI.
3.
Tryck på önskat filter (vissa alternativ visas
endast vid angivet mål eller delmål):
•
•
•
•
•
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Väderstrecken N, E, S och W kan skrivas in på
olika sätt, t.ex. enligt följande:
Nära bilen
Nära resmålet
Nära delmål
Längs rutt
Runt punkt på kartan
N 58,1234 E 12,5678 (med mellanslag)
4.
Leta upp och välj önskad intressepunkt.
N58,1234 E12,5678 (utan mellanslag)
5.
Välj Starta navigation eller Ange som
delmål.
Många POI (t.ex. restauranger) har underkategorier (t.ex. snabbmat).
8
9
12
Point of Interest
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
I inställningarna för karta går det att ändra vilka
POI som ska visas på kartan. Den inställningen
påverkar inte sökning av POI som resmål – även
bortvalda POI visas här som alternativa resmål.
Vissa POI visas på kartan först från och med
skala 1 km (1 mile).
Ange resmål med senaste/
favoriter/bibliotek
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att välja ur listor är ett av dem.
1.
OBS
•
Symbol för en POI, antal och varianter av
POI varierar mellan olika marknader.
•
I samband med uppdatering av kartdata
kan symboler tillkomma och andra försvinna – i menysystemet kan samtliga
symboler för aktuellt kartsystem alltid
bläddras fram.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 15)
Ange resmål direkt på karta (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 11)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Inställningar för karta (s. 21)
2.
Favoriter
I denna lista samlas favoritmarkerade positioner
från Bibliotek. Scrolla och välj.
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck på
Mål.
En raderad position i Favoriter finns alltid kvar i
Bibliotek, men då med "släckt" stjärna. För att
lägga tillbaka en position i Favoriter, gå till
Bibliotek och markera positionens stjärna igen.
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
Med Ange hemadress kan en ofta använd destination programmeras och användas. En inlagd
Hem-destination finns även som menyval i förardisplayen och tas fram med rattens högra knappsats.
Välj därefter en av följande listor, längst upp
på bildskärmen:
Med Redigera kan listan editeras.
• Senaste
• Favoriter
• Bibliotek
Efter att ett alternativ i en lista har markerats,
adderas det som resmål med någon av knapparna Starta navigation eller Ange som delmål.
Senaste
I denna lista samlas tidigare sökningar. Scrolla
och välj.
Finns även som menyval i förardisplayen och tas
fram med rattens högra knappsats.
Med Redigera kan listan editeras.
}}
* Tillval/tillbehör.
13
NAVIGATION
||
Bibliotek
Här samlas sparade positioner och resplaner. Det
senast sparade hamnar överst i listan.
Tryck på en positions stjärna för att markera/
avmarkera den som favorit. En position med markerad/fylld stjärna visas även under rubriken
Favoriter.
Raderas en position i Bibliotek raderas den även
i Favoriter.
Biblioteket kan sorteras på olika sätt:
• Tillagd – sorterar i tidsföljd.
• Namn – sorterar i bokstavsordning.
• Avstånd – sorterar på avstånd från nuvarande position.
• Mottagna – positioner skickade till bilen
med funktionen Send to Car filtreras ut. Nya
olästa positioner är försedda med en blå
markör, som släcks när positionerna är lästa.
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Ange resmål med Send to Car
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att använda funktionen Send to Car
är ett av dem.
Skicka position till bilen
Send to Car är en funktion som gör det möjligt
att via en dator lägga till en destination/position i
bilens navigationssystem.
Send to Car kan också användas från appen
Volvo On Call*.
För att använda Send to Car krävs att ett Volvo ID
är registrerat till bilen.
Ett exempel på en kartserviceleverantör där Send
to Car kan användas är wego.here.com
Ta emot och använda position i bilen
Med Redigera kan en eller flera poster i listan
raderas.
För att bilen ska kunna ta emot data måste den
vara ansluten till internet. Om positionen skickas
till bilen med Volvo On Call används bilens
inbyggda modem för att ta emot data, dvs. ingen
separat internetanslutning krävs.
Relaterad information
1.
När en position mottagits av bilen visas en
notifiering i centerdisplayen. Tryck på notisen/symbolen.
> Ett informationskort öppnas.
2.
Välj önskad användning av positionen.
•
•
•
•
•
•
14
•
Resplan (s. 15)
Ange resmål direkt på karta (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 11)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med Send to Car (s. 14)
Använda sparad position
Mottagna positioner sparas i navigationssystemets bibliotek och kan användas senare.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 15)
Ange resmål direkt på karta (s. 10)
Ange resmål med adress (s. 11)
Ange resmål med fritextsökning (s. 11)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Resplan
Visa resplan
Resplanen är den väg som föreslås i navigationssystemet* när användaren angett en destination.
Det finns möjlighet att visa resplanen i navigationssystemet* under pågående vägledning.
Den först satta positionen blir resplanens resmål.
Påföljande positioner blir resplanens delmål.
En resplan med dess resmål och delmål kan
enkelt redigeras i efterhand.
Relaterad information
•
•
•
•
Visa resplan (s. 15)
Redigera eller radera resplan (s. 16)
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 17)
1.
Under pågående vägledning, expandera verktygsfältet med nedåtpilen och sedan de tre
punkterna.
}}
* Tillval/tillbehör.
15
NAVIGATION
||
2.
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
Relaterad information
•
•
•
Redigera eller radera resplan
Visa alternativ resväg
Det finns möjlighet att ta bort delmål eller hela
resplanen i navigationssystemet* under
pågående vägledning.
Det finns möjlighet att söka efter alternativa resvägar i navigationssystemet* under pågående
vägledning.
1.
1.
Expandera verktygsfältet med nedåtpilen och
sedan de tre punkterna.
2.
Expandera verktygsfältet med nedåtpilen och
sedan de tre punkterna.
2.
Redigera eller radera resplan (s. 16)
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 17)
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
3.
Tryck på papperskorgen för att radera ett
delmål i resplanen eller tryck på Rensa
resplan för att radera hela resplanen.
Tryck på symbolen för Resplan för att öppna
resplanen.
3.
Tryck på Alternativa resvägar.
4.
Välj en alternativ resväg:
• Eco
• Snabb
• Vacker
Relaterad information
•
•
•
Visa alternativ resväg (s. 16)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 17)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 17)
5.
Tryck på kartan.
> Den uppdaterade resvägen visas på kartan och vägledning återupptas.
Relaterad information
•
•
•
•
16
Redigera eller radera resplan (s. 16)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 18)
Välja omväg i navigationssystem* (s. 19)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Visa intressepunkter längs resväg
Visa vägledningspunkter i resplan
Trafikstörningar på karta
En lista med intressepunkter (POI10) utmed resvägen kan tas fram i navigationssystemet*.
En lista med resplanens framförvarande vägledningspunkter hjälper föraren att i god tid planera
kommande manövrer.
Navigationssystemet* tar emot information om
trafikhändelser och trafikstörningar och visar
dessa på kartan.
Visa en lista med kommande svängar i resplanen
i navigationssystemet* genom att:
1.
Tryck på Framöver.
2.
Tryck på POI.
> POI längs resvägen visas utifrån avstånd.
3.
När flera POI finns på samma plats visas de
som en grupp. Tryck på gruppen för att lista
POI.
4.
Välj en POI.
5.
Välj ett av informationskortets alternativ och
följ instruktionerna.
Relaterad information
•
•
Informationskort i navigationssystem* (s. 6)
Inställningar för karta (s. 21)
1.
Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på
vänster sida.
2.
Expandera verktygsfältet ytterligare med de
tre punkterna.
3.
Trycka på symbolen för Turn-by-Turn (se
bild).
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Vilken trafikrelaterad information som visas på
kartan kan ställas in.
Trafikstörningar, såsom tät och långsam trafik,
vägarbeten och trafikolyckor, visas med olika
symboler om kartan är tillräckligt inzoomad.
En lista med resplanens vägledningspunkter
visas istället för verktygsfältet (det går att scrolla i
listan). Ett tryck på pilen som riktar sig åt vänster
minimerar listan.
Nästkommande vägledningspunkt ligger alltid
överst i listan.
Så här visas till exempel vägarbeten.
För större trafikstörningar visas även
dess utbredning med en röd linje vid
sidan av vägen. Linjen anger samtidigt
för vilken färdriktning störningen gäller – berör
störningen båda färdriktningar är vägsträckan
markerad med en linje på båda sidor.
Vid tryck på en av listans vägledningspunkter visas positionen på kartan.
Påföljande tryck på hårkorset (se bild)
återställer kartan till vägledningsvy, där
kartan följer bilen.
10
Point of Interest
}}
* Tillval/tillbehör.
17
NAVIGATION
||
Information om trafikstörning
– Tryck på trafikstörningens symbol.
> Ett informationskort visas. Informationen
kan innehålla t.ex. trafikstörningens position med gatunamn/vägnummer och störningens art/utsträckning/varaktighet.
Visa trafikstörningar längs resväg
Relaterad information
En lista med trafikstörningar utmed resvägen kan
tas fram när ett resmål är angivet i navigationssystemet*.
•
•
•
•
Undvik trafikstörning
Om det finns trafikstörningar längs resvägen kan
alternativet Undvik väljas. Systemet beräknar då
en annan resväg.
2.
1.
Utökad trafikinformation11
Om bilen är ansluten till internet kan även utökad
trafikinformation tas emot med RTTI12.
Relaterad information
•
•
•
•
•
11
12
18
Inställningar för trafik (s. 23)
Informationskort i navigationssystem* (s. 6)
Utökad trafikinformation (s. 19)
Tryck på Framöver.
3.
Tryck på Trafik. Trafikknappen är grå om det
inte finns någon trafikhändelse på rutten.
> Eventuella trafikhändelser längs resvägen
visas utifrån avstånd.
4.
Om mer information om trafikstörningen
önskas, tryck på raden så öppnas ett informationskort. Välj ett av informationskortets
alternativ och följ instruktionerna.
5.
Tryck på Undvik för att undvika trafikstörningen.
> Resvägen räknas om och guidning sker
via alternativ resväg.
Inställningar för karta (s. 21)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 18)
Utökad trafikinformation (s. 19)
När kartan visas, expandera verktygsfältet på
vänster sida med nedåtpilen och sedan med
de tre punkterna.
Trafikstörningar på karta (s. 17)
Inställningar för trafik (s. 23)
Informationskort i navigationssystem* (s. 6)
Gäller endast vissa marknader.
Real Time Traffic Information
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Välja omväg i navigationssystem*
Relaterad information
Om föraren vill undvika resvägens närmaste del,
t.ex. för att vägen är avstängd, kan en omväg väljas.
•
1.
Expandera verktygsfältet på vänster sida med
nedåtpilen och sedan med de tre punkterna.
2.
Tryck på symbolen för Omväg för att visa en
alternativ körsträcka med information om
dess längre/kortare sträckning samt beräknad restid. Vanligen föreslås endast en kort
omväg med snar återgång till den ursprungliga resplanen.
3.
Om förslaget accepteras: Tryck på skylten
med omvägens information. Rutten accepteras även om man kör in på den föreslagna
vägen. Efter att förslaget accepterats, återupptas vägledning – nu med omvägen vald
som resväg. Om förslaget inte accepteras
fortsätt köra på den ursprungliga rutten.
Ett alternativ till funktionen Omväg är att vika av
från resplanens resväg – systemet uppdaterar då
resvägen automatiskt och fortsätter vägleda till
resmålet på bäst lämpad resväg.
Visa alternativ resväg (s. 16)
Utökad trafikinformation13
När bilen är ansluten till internet kan föraren få
tillgång till utökad trafikinformation (RTTI14)
rörande trafikstockningar, avstängda vägar och
annat som kan påverka restiden.
Om tjänsten RTTI aktiverats kommer information
om trafikhändelser och trafikflöde kontinuerligt
hämtas från en internettjänst. När en bil begär
trafikflödesinformation lämnas samtidigt anonyma
data om trafikflödet vid bilens position, vilket
bidrar till tjänstens funktion. Anonyma data
skickas enbart när RTTI är aktiverad. Är tjänsten
inte aktiverad lämnas inga data.
Tjänsten kan behöva aktiveras igen exempelvis
efter vissa mjukvaruuppdateringar, efter verkstadsbesök eller vid skapande av ny förarprofil.
Aktuellt trafikförhållande visas i navigationssystemet* för motorvägar, större vägar och landsvägar
samt vissa innerstadsrutter.
Mängden trafikinformation som visas på kartan
beror på avståndet till bilen och visas endast
inom cirka 120 km (75 miles) från bilens position.
Text och symboler på kartan visas som vanligt
och trafikflödet visar hur fort trafiken rör sig på en
väg jämfört med vägens hastighetsbegränsning.
Trafikflödet visas på kartan på var sida om vägen
med en färgad linje per färdriktning:
Det går också att visa en alternativ resväg under
pågående färd.
}}
* Tillval/tillbehör.
19
NAVIGATION
||
•
•
•
•
Grön – inga störningar.
Orange – långsam trafik.
Röd – trängsel/stockning/olycka.
Svart – väg avstängd.
OBS
Aktivera och deaktivera utökad
trafikinformation15
2.
När bilen är ansluten till internet kan föraren få
tillgång till utökad trafikinformation (RTTI16) i
navigationssystemet*.
Relaterad information
Så här aktiveras och deaktiveras RTTI:
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Täckningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
2.
Tryck på Navigation
3.
Välj RTTI – Uppkopplad trafikinformation
för att aktivera (ersätta ordinarie trafikinformation med RTTI) eller deaktivera RTTI.
4.
Ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och ett med rubriken
Datadelning visas om det är första gången
RTTI används.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation (s. 20)
•
•
Tryck på Navigation Trafik och bocka ur
Visa fritt flödande trafik.
Utökad trafikinformation (s. 19)
Inställningar för trafik (s. 23)
Trafik.
Om bilens internetuppkoppling bryts då RTTI är
aktiverad kommer ordinarie trafikinformation att
automatiskt aktiveras. Återfås internetuppkoppling återaktiveras RTTI.
Deaktivera den gröna linjen
För att de gröna linjer som visar att trafiken flyter
på utan några problem inte ska visas:
1.
13
14
15
16
20
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Inställningar för navigationssystem*
Inställningar för karta
Här väljs inställningar för hur resväg och annan
information ska presenteras i navigationssystemet.
Här väljs inställningar för hur kartan ska visas i
navigationssystemet*.
Inställningar
Inställningar
Navigation
• Auto – systemet växlar mellan Dag och Natt
Karta
Navigation
Inställningar kan göras inom följande områden:
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Karta – hanterar kartans innehåll och
utseende.
• Resväg och Vägledning – hanterar vägledning samt visning och beräkning av resväg.
• Trafik – hanterar information om störningar i
trafiken.
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för karta (s. 21)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Inställningar för trafik (s. 23)
•
•
•
•
•
beroende på ljuset i kupén.
Fartkameror17
Under Visa fartkameror anges om fartkameror
ska visas på kartan.
Favoriter
Positionsformat
Välj om Favoriter ska visas på kartan.
Format för kartdesign
Intressepunkt (POI18)
Visa fartkameror
Under Intressepunkt (POI) anges vilka POI
som ska visas på kartan. Tryck på önskad kategori, t.ex. "Transportmedel", och välj sedan att
visa alla eller specifika underkategorier. Lämna
menyn med ett tryck på Bakåt eller Stäng.
Visa favoriter
Intressepunkt (POI)
Positionsformat
Vid Positionsformat väljs om aktuell position
ska benämnas/visas på kartan med adress eller
koordinater:
• Adress
• Koordinater och altitud
Kartdesign
Med Format för kartdesign väljs hur kartans
färger ska visas:
• Dag – ljusa färger.
• Natt – mörka färger för bibehållet mörkerse-
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Inställningar för navigationssystem* (s. 21)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Inställningar för trafik (s. 23)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 17)
Ange resmål med intressepunkt (s. 12)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
(s. 13)
ende.
17
18
Funktionen finns ej på alla marknader.
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
21
NAVIGATION
Inställningar för resväg och
vägledning
Här väljs inställningar för hur resvägen ska
beräknas och vägledningen ska presenteras i
navigationssystemet*.
Inställningar
Vägledning
Navigation
Resväg och
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
Tidsformat
Nivå för röstvägledning
Standardtyp för resväg
Inlärning av resväg
Undvik
Förslag på bensinstation
Tidsformat
Välj hur ankomsttid ska anges:
• ETA19 (beräknad ankomsttid till resmålet)
• RTA20 (kvarvarande restid till resmålet)
Tidsangivelsen gäller för resmålets tidszon.
Nivå för röstvägledning
1.
19
20
22
Tryck på Nivå för röstvägledning.
2.
Tryck på önskad röstvägledning:
• Ingen (ingen automatisk röstvägledning
men möjlighet att manuellt begära aktuell
röstvägledning en gång)
• Låg (endast ett meddelande per vägledningspunkt)
• Medel (upp till 3 meddelanden per vägledningspunkt, med begränsad information)
• Full (upp till 4 meddelanden per vägledningspunkt och all tillgänglig information)
Standardtyp för resväg
Välj den standardtyp av resväg som föredras:
är möjligt – vid beräkning av resväg. Välj till exempel tunnlar, områden med trängselavgift och
färjor.
Förslag på bensinstation
Tryck på Förslag på bensinstation för att aktivera eller deaktivera att förslag på en närliggande
bensinstation visas i förardisplayen när bränslenivån är låg.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för navigationssystem* (s. 21)
Inställningar för karta (s. 21)
Inställningar för trafik (s. 23)
Visa alternativ resväg (s. 16)
• Snabb
• Eco
• Vacker (motorvägar undviks i möjligaste
mån, varför restiden kan bli lång)
Det är även möjligt att visa en alternativ resväg
under pågående färd.
Inlärning av resväg
Markera Inlärning av resväg om datainsamling
för att optimera beräkning av resväg ska tillåtas.
Undvik
Tryck på Undvik för att öppna en meny med olika
alternativ som kan undvikas automatiskt – om det
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Inställningar för trafik
Visa fritt flödande trafik
Kartuppdatering
Här väljs inställningar för hur trafikinformation
visas i navigationssystemet*.
Markera Visa fritt flödande trafik för att visa
detta på kartan.
MapCare är en kostnadsfri kartuppdateringstjänst för Volvobilar utrustade med Sensus Navigation*.
Inställningar
Navigation
Trafik
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
Visa trafikhändelser
Undvik trafikincidenter
Visa fritt flödande trafik
RTTI – Uppkopplad trafikinformation
Använd utökad trafikinformation21
Markera RTTI – Uppkopplad trafikinformation
för att använda utökad trafikinformation via internet (RTTI).
Allmänt om uppdatering
Relaterad information
Det finns två sätt att uppdatera kartor. Antingen
via en dator och ett USB-minne eller direkt från
bilen22 (om bilen är internetansluten).
Inställningar för karta (s. 21)
•
Utökad trafikinformation (s. 19)
Visa trafikhändelser
Välj om trafikhändelser ska visas på kartan och
användas vid ruttberäkning:
• Ingen
• Större
• Alla
Undvik trafikincidenter
Välj om trafikincidenter ska undvikas vid beräkning av resväg:
• Aldrig
• Fråga (eventuella förslag på ruttändringar
ges under resan)
• Alltid
21
22
Inställningar för navigationssystem* (s. 21)
•
•
•
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 22)
Kartuppdateringar kan göras upp till två gånger
per år.
Bilens karta är uppdelad i ett visst antal fastställda regioner. Vid uppdatering av kartdata
behöver inte samtliga regioner uppdateras – föraren kan välja att uppdatera specifikt bara en
enda region, eller flera regioner.
En eller några regioner kan uppdateras när bilen
är internetansluten. Om däremot ett stort antal
regioner – eller hela kartan – ska uppdateras, kan
den totala mängden kartdata vara så stor att uppdatering via en dator och ett USB-minne blir
betydligt smidigare.
OBS
Om en resplan sträcker sig över flera regioner
bör samtliga ha samma versionsnummer. I
annat fall finns möjligheten att en beräknad
rutt kan få en oväntad sträckning.
Gäller vissa marknader.
Gäller endast vissa länder.
}}
* Tillval/tillbehör.
23
NAVIGATION
||
Uppdatering av kartstruktur
Ibland måste en kartas struktur ändras – det sker
om en region behöver adderas eller när en stor
region delas upp i mindre regioner. Då detta
inträffat, kommer uppdateringsförsök av enstaka
region via normal rutin att misslyckas och ett
meddelande visar anledningen.
Istället måste hela kartan nyinstalleras vilket görs
via ett USB-minne. För ytterligare information –
se Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Uppdatering av navigationsmjukvara
Förutom kartdata är även navigationssystemets
egen mjukvara under ständig utveckling och uppdateras då och då. Det kan innebära att nerladdad kartdata i vissa fall inte stöds av navigationsmjukvaran. I så fall visas ett meddelande om att
även navigationsmjukvaran måste uppdateras.
Det kan göras hos en Volvoåterförsäljare. Det är
även möjligt att få hjälp med själva kartuppdateringen hos Volvoåterförsäljaren. Observera dock
att även om kartuppdateringen i sig är kostnadsfri
kan verkstadstiden för att genomföra uppdateringen medföra kostnader.
24
Vanliga frågor
Fråga
Svar
Är det möjligt att byta
plattform
för kartdata, t.ex.
från Europa
till Nordamerika?
Ja, med vissa undantag. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
aktuell information.
Hur lång tid
tar det att
ladda ner
en kartuppdatering?
Det beror på kartfilens/-filernas
storlek och uppkopplingens
bandbredd. Information om uppdateringens storlek (MB) visas
på skärmen.
Hur stor är
en uppdatering?
Det är marknadsberoende.
Detaljerad information finns
angiven vid respektive marknads
karta – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) .
Ingenting
av det här
med uppdatering
fungerar –
vad göra?
Försök med Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com)
eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Uppdatera kartor via dator och USB (s. 25)
Uppdatera kartor från internetansluten bil
(s. 27)
Vanliga frågor om navigationssystemet*
(s. 28)
Licensavtal för navigationssystem* (s. 29)
Upphovsrätt för navigationssystem* (s. 31)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Uppdatera kartor via dator och USB
Det går att ladda ner nya kartor från en internetansluten dator till ett USB-minne och sedan
överföra kartorna från USB-minnet till bilens navigationssystem*.
Förberedelser
Parameter
Krav
4.
USB-standard
(1.0/2.0/3.0):
Minst 2.0
Nedladdning av kartdata från internet till
USB-minne
Filsystem
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitet
(8/16/32/64
GB):
Kartfilernas storlek är marknadsrelaterad – se filstorlek
under "Detaljerad information" för respektive marknad
på Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) .
Notera aktuell kartversion
Uppdatering via dator och USB-minne
USB-minne
Följande krävs för att ett USB-minne ska kunna
hantera en uppdatering:
1.
Tryck på Download Center i appvyn.
2.
Tryck på Kartor
> Tillgängliga kartregioner visas.
Notera kartinformationen under kartbilden.
Ha USB-minne och noterad kartinformation tillhands.
1.
Gå till Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) på en dator med
internetanslutning.
2.
Välj kartor, bilmodell och årsmodell.
3.
Tryck på regionen som ska uppdateras.
> En kartbild med information om senaste
kartdata för regionen visas.
4.
Verifiera att kartversionen är nyare än den i
bilen.
5.
Anslut ett USB-minne till datorn och ladda
ner uppdateringen till USB-minnet.
Nedladdningen tar olika lång tid beroende på
kartdatans storlek och uppkopplingens bandbredd. Det är möjligt att verifiera att nedladdningen till USB-minnet har gått korrekt till innan
kartan installeras i bilen genom att välja att kontrollera nedladdning i nedladdningsprogrammet.
Det är inte lämpligt att vid nedladdning använda
mobiluppkoppling via mobila enheter, eller i lägen
där abonnemanget som används kan ha en
månadsbegränsning på mängden data.
3.
Tryck på pilen för att expandera vald region.
> Detaljerad kartinformation visas.
}}
* Tillval/tillbehör.
25
NAVIGATION
||
Överföring av kartdata från USB till
bilen
Överföringen från USB-minnet till bilen tar olika
lång tid beroende på kartdatans storlek. Uppdateringen kan göras under färd. Vid uppdatering av
en kartregion kan navigationssystemet användas,
men vid uppdatering av en hel kartmarknad, t.ex.
EU, kan inte navigationssystemet användas under
uppdateringen. Om inläsningen inte är klar när
bilen stängs av fortsätter uppdateringen vid nästa
körtillfälle. Det krävs inte att uppdateringen görs
under färd, men tändningen måste vara på. Om
bilen inte körs under uppdateringen rekommenderas batteristöd.
Tryck på Bekräfta – Uppdatering av hela
kartdatabasen börjar, och information om hur
processen fortskrider visas på centerdisplayen.
5.
Centerdisplayen visar när överföringen är klar
– dra då ut USB-minnet.
Vad händer om ...
Svar
6.
Starta om infotainmentsystemet.
7.
Verifiera att rätt kartdata har överförts till
bilen genom att upprepa momenten
beskrivna under tidigare rubrik "Notera aktuell kartversion".
infotainmentsystemet
stängs av under
pågående uppdatering?
Processen pausar och
fortsätter automatiskt
där den avbröts, när
systemet aktiveras
igen, t.ex. vid motorstart.
USB-minnet dras ut
innan uppdateringen
är klar?
Processen pausar och
fortsätter automatiskt
där den avbröts, när
USB-minnet återansluts till bilen.
OBS
Uppdatera
1. Aktivera navigationssystemet.
För att installationen ska starta måste följande kriterier uppfyllas:
2.
•
3.
Anslut USB-minnet till bilens USB-uttag. Om
det finns två USB-ingångar får inte den
andra användas samtidigt.
Navigationssystemet detekterar automatiskt
att en uppdatering finns tillgänglig varefter
bildskärmen under uppdatering av hela kartdatabasen visar hur mycket av processen
som är klar, räknat i %.
> Vid uppdatering av enskild kartregion startar uppdatering direkt.
För att starta uppdatering av hela kartdatabasen måste användaren trycka på
Bekräfta – eller på Avbryt för att avbryta
installationen.
26
4.
Valt område finns med på systemets
karta. Det går t.ex. endast att ladda ner
området Skandinavien om systemet
redan har en Europakarta. Laddas en helt
ny karta ner, skrivs den tidigare kartan
över.
Avbrott
Vid avbrott under uppdatering visas alltid ett förklarande textmeddelande på centerdisplayen.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Versionen för valt område är högre än
den som finns i bilen.
•
Uppdatera kartor från internetansluten bil
(s. 27)
•
Valt område är kompatibelt med bilens
mjukvara. Om uppdateringen inte är kompatibel, behöver ny mjukvara laddas ner.
•
Kartuppdatering (s. 23)
•
Valt område är kompatibelt med existerande karta. Om området inte är kompatibelt, behöver kartan bytas.
NAVIGATION
Uppdatera kartor från
internetansluten bil
Bilen måste vara ansluten till internet.
När bilen är internetansluten kan navigationssystemets* kartor uppdateras23.
1.
Processprincip för fjärruppdatering.
Tryck på Download Center i appvyn.
> Appen startas och vid Kartor visas en
siffra som indikerar hur många kartuppdateringar det finns för den angivna hemregionen. Siffran förblir synlig tills en ny sökning efter uppdateringar har utförts eller
tills uppdateringar har installerats.
2.
Tryck på Kartor.
3.
Tryck på Installera och sedan Bekräfta.
> Installation av vald karta/kartuppdatering
påbörjas.
För ytterligare information – se Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com) eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Automatisk uppdatering av kartdata
Automatisk uppdatering kan endast väljas om
funktionen Bakgrundskoll för
23
mjukvaruuppdateringar är aktiverad under
Inställningar System Download Center.
1.
Automatisk uppdatering av kartdata kan
endast väljas för hemregionen. Om hemregion inte redan är vald – tryck nedpil för att
expandera regionen.
> Detaljerad kartinformation visas.
2.
Tryck på Ange som hemregion.
3.
Bocka i rutan för Autouppdatera:.
> Då bilen är kopplad till internet och det
finns kartuppdatering tillgänglig laddas
den automatiskt ner till bilen.
När en påbörjad kartnedladdning avbryts
Om en kartnedladdning påbörjats men bilen
stängs av innan nedladdningen är färdig pausas
processen för att sedan återupptas automatiskt
när bilen startas och åter kopplas upp till internet.
Om en eller flera uppdateringar valts bort eller
missats kan uppdateringsfilerna vara för stora för
att laddas ner direkt till bilen. Om så är fallet finns
möjligheten att ladda ner filerna till en USBenhet för installation i bilen.
Relaterad information
•
•
Uppdatera kartor via dator och USB (s. 25)
Kartuppdatering (s. 23)
Gäller endast vissa länder.
* Tillval/tillbehör.
27
NAVIGATION
Vanliga frågor om
navigationssystemet*
Systemet använder t.ex. betalvägar eller
färjor fast föraren valt att undvika dessa
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Här följer svar på några vanliga frågor om navigationssystemet Sensus Navigation.
Vid beräkning av resväg över längre avstånd kan
systemet av tekniska skäl endast använda större
vägar.
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av
nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt, och kartdatabasen är därför inte alltid komplett vid alla
tillfällen.
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med en
noggrannhet på ca 20 meter (65 ft).
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning på en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet för
fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets
mottagning av satellitsignaler negativt, vilket
medför att noggrannheten vid beräkning av bilens
position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till flera faktorer för att få fram den teoretiskt bästa vägen, bl.a.
vägsträcka, vägbredd, vägklass, trafikintensitet
och hastighetsbegränsningar. En förares erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används
endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Av den anledningen pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – kontrollera då och då om det finns uppdateringar.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Om bilen transporterats på t.ex. färja eller tåg,
eller på sådant sätt att mottagning av satellitsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till 5 minuter
innan bilens position beräknas korrekt.
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du kör
iväg.
Bilsymbolen uppför sig ologiskt på
bildskärmen efter däckbyte
Förutom satellitmottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position, hastighet och
färdriktning. Efter montering av reservhjul eller
skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att köra ett tag på vägar med bra
satellitmottagning (fri sikt).
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
Kartinformationen är inte aktuell
Se svaret under påföljande rubrik.
Är senaste kartinformationen
installerad?
Kartdatan uppdateras och förbättras kontinuerligt. I samband med uppdatering av kartor via
dator och USB kan bilens aktuella kartversion
visas. Kontrollera kartversion i bilen och jämför
tillgänglig kartversion på Volvo Cars supportsida
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
28
Kartuppdatering (s. 23)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Licensavtal för navigationssystem*
licens24
En
är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet,
på i avtalet angivna villkor.
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT
AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH
HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT
EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI INTE
SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL,
RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN,
TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av
24
HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de
media som innehåller Databasen kvarligger hos
HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt
samtliga belopp som skall erläggas till HERE
och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal
eller liknande avtal enligt vilka Databasen
tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk, eller
om tillämpligt, för användande inom Ert företags
interna verksamhet. Denna licens omfattar inte
rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till den
del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t ex
nationella lagar baserade på det Europeiska
Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur
eller återanvända betydande delar av innehållet i
Databasen och ej heller reproducera, kopiera,
modifiera, anpassa, översätta, demontera,
dekompilera eller baklängesmontera någon del
av Databasen. Om Ni önskar erhålla
samkörbarhetsinformation såsom avses i (den
nationella lagen baserad på) det Europeiska
Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE skälig
möjlighet att tillhandahålla sagda information på
skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka
fastställs av HERE.
Databasen innehåller information som
tillhandahålls på licens från tredje parter till
HERE. Informationen omfattas av
leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i
texten på följande webbadress:
here.com/supplierterms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni inte
behåller någon kopia av Databasen och förutsatt
att mottagaren samtycker till alla villkor och
bestämmelser i detta Avtal och skriftligen
bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast
överföras eller säljas som ett komplett set så som
det levereras av HERE och inte som delar av ett
set.
EULA = End User License Agreement
}}
* Tillval/tillbehör.
29
NAVIGATION
||
30
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna
nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter
anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att
den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s
exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse
vid det datum då Ni anskaffade Databasen;
dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer HERE att vidta
skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke
överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar
i enlighet med garantierna uppställda i detta
avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig
återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för
Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är
HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt
till gottgörelse från HERE. Förutom såsom
uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt,
garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse
beträffande användandet av resultaten från
nyttjandet av Databasen vad avser riktighet,
exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE
garanterar inte att Databasen är eller kommer att
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information
tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE,
Er leverantör eller någon annan person ger
upphov till en garanti eller ökar på något sätt
omfattningen av den ovan beskrivna begränsade
garantin. Den begränsade garantin enligt detta
Avtal påverkar eller begränsar inte någon
lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag
föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som
Ni erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i
enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s
ovanstående garanti påverkar inte sådana
lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana
rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för
följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
HERE inte i något fall vara ansvarigt för några
följdskador eller indirekta skador, inkluderande
utan begränsning, förlust av inkomst, data eller
användning som åsamkats Er eller tredje part
härrörande från Ert användande av Databasen,
vare sig avseende inomobligatoriska eller
utomobligatoriska anspråk eller baserade på
garanti, även om HERE har underrättats om
möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för
direkta skador är i samtliga fall begränsat till
priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES
ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig
information på grund av tidens gång, förändrade
omständigheter, beskaffenheten hos de använda
källorna och tillvägagångssättet vid insamling av
omfattande geografiska data, alla dessa
förhållanden kan leda till felaktiga resultat.
Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – restid och får inte
inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av
lag och ordning; hjälp i nödsituationer;
byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar;
väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra
begränsningar; vägförhållanden; särskilda
evenemang som uppstår på grund av det
navigatormärke som Ni har.
NAVIGATION
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då
Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna
tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska
Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen eller
Schweiz där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla
andra fall, eller om den jurisdiktion där Ni
anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall
nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er
hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade
Databasen skall ha jurisdiktion över tvist
härrörande från eller i samband med detta Avtal,
utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa
krav på Er då tillämpliga hemort.
Upphovsrätt för navigationssystem*
För information om upphovsrätt (© Copyright) –
se avsnitt "Licensavtal för navigationssystem".
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 23)
Licensavtal för navigationssystem* (s. 29)
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 23)
Upphovsrätt för navigationssystem* (s. 31)
* Tillval/tillbehör.
31
INDEX
INDEX
A
L
Aktivering av systemet
4
Alternativ resväg
Eco, Snabb, Vacker
16
Licensavtal
T
29
O
Omväg
F
Frågor och svar
Inställningar
kartalternativ
resväg och vägledning
trafikinformation
Intressepunkter
21
21
22
23
12, 17
23
17
Trafikstörningar längs resväg
18
Transport av bil
28
19
U
28
I
Trafikinformation
utsändning
P
Uppdatering kartdata
POI
Upphovsrätt
29, 31
Utökad trafikinformation (RTTI)
19, 20
12, 17
23, 25, 27
R
Resplan
redigera och radera
visa
Röststyrning
15
16
15
V
Vägledningsalternativ
Vägledningspunkter i Resplanen
21, 22
17
9
K
Kartalternativ
Kartnavigering
i centerdisplay
i förardisplay
i head-up-display
Kartvy
21
6
8
9
S
Send to Car
Ställ in resmål
14
10, 11, 12, 13, 14
21
33
INDEX
34
TP 28369 (Swedish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising