Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och navigationssystem.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och
illustrationer i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
NAVIGATION
4
Symboler och knappar i navigationssystem*
5
Informationskort i navigationssystem*
6
Navigationssystem* i centerdisplay
6
Navigationssystem* i förardisplay
8
Aktivera och deaktivera navigationssystem* i förardisplay
8
Navigationssystem* i head-up-display*
Röststyra navigationssystem*
2
INDEX
Aktivera och deaktivera navigationssystem*
9
9
Kommandolista för röststyrning av
navigationssystem*
12
Ange resmål direkt på karta
13
Ange resmål med adress
14
Ange resmål med fritextsökning
14
Ange resmål med intressepunkt
15
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek
16
Ange resmål med Send to Car
17
Resplan
18
Visa resplan
18
Redigera eller radera resplan
19
Visa alternativ resväg
19
Visa intressepunkter längs resväg
20
Visa vägledningspunkter i resplan
20
Trafikstörningar på karta
20
Visa trafikstörningar längs resväg
21
Välja omväg i navigationssystem*
22
Utökad trafikinformation
22
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation
23
Inställningar för navigationssystem*
24
Inställningar för karta
24
Inställningar för resväg och vägledning
25
Inställningar för trafik
26
Kartuppdatering
26
Uppdatera kartor via dator och USB
28
Uppdatera kartor från internetansluten bil
30
Vanliga frågor om navigationssystemet*
31
Licensavtal för navigationssystem*
32
Upphovsrätt för navigationssystem*
35
Index
37
NAVIGATION
NAVIGATION
Aktivera och deaktivera
navigationssystem*
Visa kartbilden på centerdisplayen genom att
trycka på översta delvyn (1) på hemvyn.
Navigationssystemet aktiveras automatiskt
när förardörren öppnas och deaktiveras först
när föraren låser och lämnar bilen.
Om centerdisplayen inte visar delvyn för navigationssystemet – tryck kort en gång på hemknappen (2) och sedan på delvyn för navigationssystemet (1).
Aktivera navigation
Deaktivera navigation
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar alltid i bakgrunden – det stängs av
först då föraren låser och lämnar bilen.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
Därefter visas kartan över aktuellt område
med bilen symboliserad av en blå triangel.
Tryck på den här symbolen
för att visa kartbilden över
hela centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
VARNING
Tänk på följande:
Delvy för navigationssystem
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
•
•
Navigationssystem* i centerdisplay
(s. 6)
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
Röststyra navigationssystem* (s. 9)
Symboler och knappar i navigationssystem* (s. 5)
Hemknapp
4
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Symboler och knappar i
navigationssystem*
På kartan på centerdisplayen visas symboler
och färger som informerar om olika vägar och
området runt bilen och längs färdvägen. Till
vänster visas ett verktygsfält med olika
knappar för olika inställningar.
Avstånd till resmål
Avbryter vägledning
Kompass/växlar mellan norr och färdriktning upp
Visar lista med resplanens intressepunkter
(POI1) och trafikinformation
Start
Nästa manöver
Resmål/slutdestination
Resplan och alternativ resväg
Skiftar kartvisning mellan 2D och 3D
Resmål/slutdestination
Återställer kartan till att följa bilen
Intressepunkt (POI1)
Trafikinformation
Minimerar (expanderad vy) eller maximerar
kartbild (fullskärm)
Bilen på planerad resväg
Relaterad information
•
•
•
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
Trafikstörningar på karta (s. 20)
Utökad trafikinformation (s. 22)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 21)
Minimerar verktygsfält
Upprepar aktuell röstvägledning
Minimerar verktygsfält
Beräknar omväg
Röstvägledning tillfälligt på/av
Visar lista med resplanens vägledningspunkter
Symboler och knappar på karta
Ange resmål/delmål
Ankomsttid/kvarvarande restid
1
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
5
NAVIGATION
Informationskort i
navigationssystem*
Alla ikoner på kartan, som resmål, delmål och
sparade favoriter, har ett informationskort
som öppnas med ett tryck på ikonen.
Vid ett tryck på informationskortet visas ett
litet kort, och vid ett andra tryck visas ett
större kort med fler uppgifter. Informationskortets innehåll och alternativ varierar
beroende på typ av ikon.
Navigationssystem* i centerdisplay
Var är jag?
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via centerdisplayen.
Vilken geografisk position har bilen just nu?
Efter att ha zoomat ut och in samt
flyttat på kartan, kan det ibland vara
svårt att hitta tillbaka till bilens position. Med ett tryck på hårkorset återställs kartan så att den följer bilsymbolen.
Norr eller körriktning uppåt på kartan
Det finns två sätt att visa bilens
rörelse relaterat till kartan. Tryck på
symbolerna för att skifta mellan att
ha norr eller körriktning uppåt på kartan.
• Starta navigation – positionen sparas
som resmål
• Ange som delmål – positionen sparas
som delmål (visas endast vid angett resmål)
När kartan visas med norr uppåt rör
sig bilsymbolen i aktuellt väderstreck
på kartan. Rör sig bilsymbolen åt vänster på
kartan, kör bilen åt väster.
• Spara – positionen sparas i biblioteket
• Ta bort från resplan – positionen tas bort
om den ingår i resplanen
• Närliggande POI – intressepunkter nära
bilens position visas
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 20)
2 Point
6
Tryck på kartans bilsymbol (blå triangel) –
information visas direkt på kartan.
Hitta bilsymbolen på kartan
Med exempelvis en markerad intressepunkt
(POI2) kan föraren bl.a. välja:
Relaterad information
•
Alla inställningar för navigationssystemet
utförs via centerdisplayen. Här ställer föraren
in hur kartan ska visas eller anger ett resmål.
När bilsymbolen pekar uppåt roterar kartan
under bilsymbolen beroende på hur bilen
svänger. Kompassymbolen visar åt vilket håll
norr (N) är på kartan och i kompassens centrum visas åt vilket håll bilens front pekar:
Om kartbilden inte visas i centerdisplayen –
tryck på översta delvyn (för navigationssystemet).
of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Tecken i kompass
Kompassriktning
N
Norr
NE
Nordost
E
Öster
SE
Sydost
S
Söder
SW
Sydväst
W
Väster
NW
Nordväst
2D- eller 3D-visning
Tryck på symbolerna för att skifta
mellan 2D- och 3D-visning.
Vid 3D-visning visas bilens färdriktning alltid uppåt. Kartan roterar
under bilsymbolen beroende på hur
bilen svänger. Kompassen visar åt
vilket håll norr (N) är på kartan och i
kompassens centrum visas åt vilket håll bilens
front pekar. Kartskalan visas inte i 3D-läge.
Vid 2D-visning visas kartan med norr uppåt,
och bilsymbolen rör sig i aktuellt väderstreck
på kartan.
placera två fingrar på centerdisplayen och dra
isär dem.
•
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
Zooma ut
•
Gör kartan mindre genom att trycka en gång
med två fingrar på centerdisplayen eller dra
ihop två fingrar på centerdisplayen.
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
•
Inställningar för karta (s. 24)
Scrolla
Placera ett finger på kartan, svep åt önskad
riktning och släpp. Scrollfunktionen är enbart
möjlig när kartan är maximerad, inte minimerad.
Skifta rubrikvisning
Maximera kartan och tryck på kartrubriken
överst i centerdisplayen. Välj mellan följande
visningar som rubrik på kartan:
1.
Resmål (Destination), ankomsttid (ETA)
eller kvarvarande restid (RTA) och avstånd
till resmålet (Distance). För att välja ETA
eller RTA, se avsnittet "Inställningar för
resväg och vägledning".
2. Aktuell position som adress (Address) eller
som koordinater (Coordinates). Vid visning
av koordinater visas även altitud (Altitude).
För att välja mellan adress och koordinater, se avsnitt "Inställningar för karta".
Relaterad information
Zooma in
•
Gör kartan större genom att trycka snabbt två
gånger med ett finger på centerdisplayen eller
Inställningar för navigationssystem*
(s. 24)
•
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
* Tillval/tillbehör.
7
NAVIGATION
Aktivera och deaktivera
navigationssystem* i förardisplay
Navigationssystem* i förardisplay
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via förardisplayen.
Navigationssystemet visas automatiskt i
förardisplayen när ett resmål är satt. Navigationssystemet kan även visas utan angett resmål.
1. Dra ned centerdisplayens toppvy.
2. Tryck på Inställningar.
3. Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
Öppna/stänga menyn. Menyn stängs
automatiskt efter en stunds inaktivitet eller
för vissa val.
Karta visas endast vid 12" förardisplay.
Bläddra mellan menyer.
Under körning vägleds föraren av röstvägledning samt instruktioner på förardisplayen. Kartvisning i förardisplayen kan även aktiveras
utan angivet resmål.
Rattens högra knappsats och
förardisplayen
Med de högra rattknapparna kan några funktioner i navigationssystemet hanteras, t.ex.
Kör hem och Avbryt vägledning. Om ett
meddelande visas i förardisplayen måste det
först accepteras eller avfärdas för att menyn
ska visas.
8
Bläddra mellan menyval.
4. Tryck på radioknappen Visa karta för att
navigationssystemet ska visas i förardisplayen utan att det finns ett angivet resmål.
Relaterad information
•
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
Bekräfta eller markera ett val.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
•
•
Navigationssystem* i centerdisplay (s. 6)
Navigationssystem* i head-up-display*
(s. 9)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Navigationssystem* i head-updisplay*
Navigationssystemet presenteras och manövreras på flera sätt, t.ex. via head-up-displayen.
Röststyra navigationssystem*
2. Ange gatuadress, t.ex "Kungsgatan"
Om din bil är utrustad med Sensus
Navigation kan du med hjälp av röststyrning
använda talkommandon för att styra delar av
ditt navigationssystem.
3. Ange gatunummer, t.ex "fem"
Starta navigation
Här finner du en introduktion till hur du kan
börja använda röststyrning för att kontrollera
navigationssystemet i bilen.
4. Ange stad, t.ex "Göteborg"
> Det sammanslagna kommandot blir i
detta fall: "kör till Kungsgatan fem,
Göteborg". Förutsatt att adressen
hittas i systemet, får du nu, via ditt navigationssystem, vägbeskrivning till
adressen.
För att aktivera ett navigationskommando
–
Navigationssystem i vindrutan.
Föraren kan få vägledning och information från
navigationssystemet i head-up-displayen i
vindrutans nedre del.
Använda röststyrning för att få en
vägbeskrivning till en adress
Navigationssystem* i centerdisplay (s. 6)
För att få vägbeskrivning till en specifik adress
används talkommandot kör till följt av
adressen. Det är viktigt i vilken ordning
adressen anges. För att få vägbeskrivning till
en adress genom röststyrning ska adressen
anges i ordningen (1) gatuadress; (2) gatunummer; (3) stad; enligt följande exempel:
Navigationssystem* i förardisplay (s. 8)
1.
Det går att ställa in om navigationssystemet
ska visas i head-up-displayen, även informationsfältets läge.
Relaterad information
•
•
Tryck på rattknapp
för röststyrning.
> Du kan nu ge kommandon, t.ex
"Navigation" som startar en navigationsdialog och visar exempel på kommandon.
Ange kommandot kör till.
> Du kan nu ange den adress som du vill
ha vägbeskrivning till.
}}
* Tillval/tillbehör.
9
NAVIGATION
||
Använda röststyrning för att få en
vägbeskrivning till en adress i ett annat
land eller en annan stat
Ditt navigationssystem laddar in uppsättningar
av kartor för det land eller den stat där den
känner att bilen befinner sig. Detta betyder att
för att kunna få en korrekt vägbeskrivning över
lands- eller statsgränser så behöver du först
tala om för systemet i vilket land eller i vilken
stat adressen finns som du vill köra till. Detta
gör du genom att använda kommandot Ange
land eller Ange stat (Kommando Ange stat
används primärt i USA. I exemplet nedan
används kommandot Ange land.)
1.
Ange kommandot Ange land.
> Du kan nu ange det land som adressen
ligger i till vilken du vill ha en vägbeskrivning, t.ex "Sverige".
2. Ange nu den adress som du vill ha vägbeskrivning till genom att följa samma process som i "Använda röststyrning för att få
en vägbeskrivning till en adress" ovan.
> Det sammanslagna kommandot blir i
detta scenario uppdelat i 2 delkommandon:
1. "Ange land, Sverige"
2. "kör till Kungsgatan fem, Göteborg"
Förutsatt att adressen hittas i systemet,
får du nu, via ditt navigationssystem,
vägbeskrivning till Kungsgatan fem,
Göteborg, Sverige
OBS
Efter du bytt land, försök uttala adressen
du vill ha vägbeskrivning till på destinationslandets språk. Detta behövs eftersom
systemets igenkänning automatiskt slår
om till det valda landets språk.
Använda röststyrning för att få en
vägbeskrivning till en adress angiven
som Hem-position
Om du i ditt navigationssystem har angivit en
adress som en Hem-position kan du med ett
talkommando få vägbeskrivning till positionen.
3 Point
10
Of Interest
–
Ange kommandot Kör hem.
> Om navigationssystemet har en hemposition sparad kommer du nu få en
vägbeskrivning till positionen.
Använda röststyrning för att få
vägbeskrivning till en plats, affär eller
annan specifik verksamhet utan en
exakt adressangivelse
Du kan använda ditt navigationssystem till att
få vägbeskrivning till speciella platser eller en
specifik typ av verksamhet, så kallade intressepunkter(POI3). Exempel på intressepunkter
är t.ex restauranger, hotell, bensinstationer,
museum eller sevärdheter.
När du söker efter en intressepunkt använder
du dig av kommandot Sök. Det går både att
söka efter en specifik intressepunkt såväl som
kategorier av intressepunkter.
OBS
Det är viktigt vilket kommando du väljer att
använda för att få vägbeskrivning till olika
alternativ. Var god observera att när du är
ute efter en vägbeskrivning till en intressepunkt så ska kommando Sök användas.
Detta skiljer sig mot när du söker efter vägbeskrivningar till specifika adresser. Då ska
istället kommando kör till användas.
NAVIGATION
Sök efter en specifik plats eller verksamhet
Med [POI-namn] avses här en specifik plats
eller verksamhet, en så kallad intressepunkt,
t.ex. ett hotell, en restaurang, en stadspark
och så vidare.
1.
Ange kommandot Sök.
> Du kan nu ange en specifik intressepunkt som du vill ha vägbeskrivning till.
2. Ange [POI-namn], t.ex. "Slottskogen"
> Det sammanslagna kommandot blir i
detta fall: "Sök Slottskogen". Förutsatt
att platsen hittas i systemet, får du nu,
via ditt navigationssystem, vägbeskrivning till platsen.
Sök efter en kategori av intressepunkter
t.ex affärer, hotell, restauranger, museum
eller andra sevärdheter eller verksamheter
Med [POI-kategori] avses här specifika typer
av platser eller verksamheter, så kallade intressepunkter, t.ex. hotell, restauranger, museum
och så vidare.
1.
Ange kommandot Sök.
> Du kan nu ange vad för sorts intressepunkt du vill hitta och få en vägbeskrivning till.
2. Ange [POI-kategori], t.ex. "restaurang"
> Det sammanslagna kommandot blir i
detta fall: "Sök restaurang". Navigationssystemet kommer nu att söka
efter restauranger som ligger runt och i
bilens närhet vilket resulterar i en lista i
din förardisplay. Listan som kommer
upp består av förslag som systemet
tagit fram baserat på ditt kommando.
Kategorier och nära resultat ligger
överst och ju mindre relevant ett förslag
anses, desto längre ner kommer det i
listan.
Eftersom du i detta exempel är ute efter
en kategori kan det vara en god idé att
välja det kategori-alternativ som ligger
närmast din sökning.
3. Välj kategorin som bäst passar det du
eftersökte i listan, i det här fallet "restaurang/-er", genom att säga siffran på raden
som alternativet ligger på i förardisplayen.
> Du kan nu se dina sökresultat och välja
ett alternativ som passar dig.
Använda röststyrning för att avbryta
en vägbeskrivning
–
Ange kommandot Rensa resplan.
> Navigationssystemet avbryter vägbeskrivning och tar bort alla del- och slutmål längs reserutten.
Hur du anger postnummer och
husnummer
Sifferkommandon anges olika beroende på
vilken funktion som ska styras:
•
Postnummer ska sägas individuellt siffra
för siffra, t.ex. noll tre ett två två fyra fyra
tre (03122443).
•
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). Det
är även möjligt att ange med hundratal ,
t.ex. 19 hundra 22 (1922). För engelska
och nederländska kan flera grupper sägas
i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22 22).
För engelska kan även dubbel eller trippel
användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer
kan anges inom intervallet 0-2300.
Relaterad information
•
Kommandolista för röststyrning av navigationssystem* (s. 12)
Om du vill avbryta en vägbeskrivning och alla
dess del- och slutmål kan detta göras med talkommando.
* Tillval/tillbehör.
11
NAVIGATION
Kommandolista för röststyrning av
navigationssystem*
Flera av navigationssystemets funktioner kan
aktiveras med röstkommandon. Här följer en
lista över dem.
Tryck på
på rattens högra knappsats och
säg något av följande kommandon:
•
•
"Sök [POI-kategori]" – Söker närliggande intressepunkter (POI) inom en viss
kategori (t.ex. restauranger)4. För att få
listan sorterad längs resvägen – säg
"Längs resvägen" då resultatlistan visas.
"Sök [POI-kategori] i [stad]" – Söker
intressepunkter (POI) inom en viss kategori och stad. Resultatlistan sorteras efter
stadens mittpunkt. Exempel "Sök restaurang i Göteborg".
•
"Navigation" – Startar en navigationsdialog och visar exempel på kommandon.
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hempositionen.
•
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål. Exempel "Kör till Göteborg".
"Sök [POI-namn]". Exempel "Sök Slottsskogen".
•
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. Exempel "Kör till Kungsgatan 5,
Göteborg".
"Ange land/Ange stat5,6" – Ändrar sökområde för navigation.
•
"Visa favoriter" – Visar sparade positioner i förardisplayen.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade
delmål och slutmålet i en resplan.
•
"Upprepa vägledning" – Upprepar
senast uttalade vägledning.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
•
"Ange korsning" – Startar en dialog där
två gator ska anges. Destinationen blir
sedan korsningen av angivna gator.
•
"kör till [postnummer]" – Anger ett
postnummer som resmål. Exempel "Kör
till 1 2 3 4 5".
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. Exempel "Kör
till Robyn Smith".
Följande kommandon kan oftast användas
oavsett situation:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan
användas i aktuell situation, en uppmaning
eller ett exempel.
•
Det är möjligt att avbryta röststyrningen
både när systemet är tyst och när det
talar.
• "Avbryt" – avbryter dialogen när
systemet är tyst.
•
Tryck ett lång tryck på
tills två
pip-toner hörs – avbryter dialogen
även om systemet talar.
4 Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
5 För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
6 För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
12
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Adresser
Då en adress anges är sökområdet definierat
till det sökområde som är förinställt i navigationssystemet. Det går bra att byta till ett
annat sökområde. Om det nya sökområdet har
ett annat språk än det inställda systemspråket
kommer systemet automatiskt slå om till en
annan igenkänningsmotor. Ange därför
adressen på det språk som används i det nya
sökområdet.
OBS
Notera att adresser enbart är sökbara för
det land eller stat som navigationssystemet är förinställt på. För att söka efter
adresser i annat land eller stat är det nödvändigt att först ändra sökområde.
Relaterad information
•
Röststyra navigationssystem* (s. 9)
Ange resmål direkt på karta
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att markera med fingret på
kartan är ett av dem.
I många fall är det enklast att scrolla fram
önskad position på kartan och trycka på den
med fingret.
1.
•
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
Kontrollera att kartvyn är i maxläge.
2. Scrolla fram önskad position på kartan.
3. Tryck och håll kvar på positionen – en ikon
skapas och en meny visas.
4. Välj Kör hit – vägledning börjar.
Radera ikonen
Om positionens ikon ska raderas:
•
Välj Radera
Justera ikonens position
Om ikonens position behöver justeras:
•
Gör ett långt tryck på ikonen, dra den till
önskad position och släpp.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål med adress (s. 14)
Ange resmål med fritextsökning (s. 14)
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
Ange resmål med Send to Car (s. 17)
* Tillval/tillbehör.
13
NAVIGATION
Ange resmål med adress
Relaterad information
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en adress är ett av
dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck
på Mål.
•
•
•
•
•
3. Samtliga fält behöver inte fyllas i. Om en
resa t.ex. önskas till en stad så räcker det
att fylla i land och stad. Vägledning sker
då till stadens centrum.
4. Välj valfritt åtkomligt skrivfält och skriv
med centerdisplayens tangentbord:
•
•
•
•
•
Land/Stat/Provins
Stad/Område/Postnummer
Ange resmål direkt på karta (s. 13)
Ange resmål med fritextsökning (s. 14)
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
•
•
Ange resmål med Send to Car (s. 17)
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2. Tryck på Adress.
Resplan (s. 18)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
Ange resmål med fritextsökning
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – med fritextsökning går det
t.ex. att söka efter telefonnummer, postnummer, gator, städer, koordinater och intressepunkter (POI8).
Med centerdisplayens tangentbord kan de
flesta tecken skrivas och användas för sökning
av resmål.
1.
När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck
på Mål.
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2. Skriv in sökord i sökrutan eller begränsa
först sökträffarna genom att välja ett filter.
> Sökträffarna listas löpande vid inskrivning.
Adress
Nummer
Korsning
För bilar med Volvo On Call* går det även att
skicka adresser och resmål till bilens navigationssystem via Volvo On Call-app och Volvo
On Call servicecenter7.
7
14
Gäller endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
3. Om sökningen gett önskat resultat –
tryck på en sökträff för att visa dess informationskort och välj fortsatt användning
av sökträffen.
Om sökningen gett för många resultat –
tryck på Utökat filter och välj position att
söka runt och välj därefter fortsatt användning av sökträffen:
• Runt bilen
• Runt resmålet – visas endast om ett
resmål lagts in.
• Längs rutt – visas endast om ett resmål lagts in.
• Runt punkt på kartan
Koordinater
Ett resmål kan även anges med kartkoordinater.
•
Skriv t.ex. "N 58,1234 E 12,5678" och
tryck på Sök.
Väderstrecken N, E, S och W kan skrivas in på
olika sätt, t.ex. enligt följande:
N 58,1234 E 12,5678 (med mellanslag)
N58,1234 E12,5678 (utan mellanslag)
58,1234N 12,5678E (med väderstreck
efter koordinaten)
58,1234-12,5678 (med bindestreck utan
väderstreck)
Det går lika bra att använda punkt [.] som
kommatecken [,].
Ange resmål med intressepunkt
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att ange en intressepunkt
(POI9) är ett av dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck
på Mål.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål direkt på karta (s. 13)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
Ange resmål med adress (s. 14)
2. Tryck på POI.
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
3. Tryck på önskat filter (vissa alternativ visas
endast vid angivet mål eller delmål):
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
Ange resmål med Send to Car (s. 17)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
•
•
•
•
•
Nära bilen
Nära resmålet
Nära delmål
Längs rutt
Runt punkt på kartan
4. Leta upp och välj önskad intressepunkt.
> Informationskortet visas.
5. Välj Starta navigation eller Ange som
delmål.
Många POI (t.ex. restauranger) har underkategorier (t.ex. snabbmat).
8 Point
9 Point
of Interest
of Interest
}}
* Tillval/tillbehör.
15
NAVIGATION
||
I inställningarna för karta går det att ändra
vilka POI som ska visas på kartan. Den inställningen påverkar inte sökning av POI som resmål – även bortvalda POI visas här som alternativa resmål.
Vissa POI visas på kartan först från och med
skala 1 km (1 mile).
Ange resmål med senaste/
favoriter/bibliotek
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att välja ur listor är ett av
dem.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
med nedåtpilen på vänster sida och tryck
på Mål.
OBS
•
Symbol för en POI, antal och varianter
av POI varierar mellan olika marknader.
•
I samband med uppdatering av kartdata kan symboler tillkomma och
andra försvinna – i menysystemet kan
samtliga symboler för aktuellt kartsystem alltid bläddras fram.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål direkt på karta (s. 13)
Ange resmål med adress (s. 14)
Ange resmål med fritextsökning (s. 14)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
Ange resmål med Send to Car (s. 17)
Inställningar för karta (s. 24)
> Kartbilden skiftar till fritextsökning.
2. Välj därefter en av följande listor, längst
upp på bildskärmen:
• Senaste
• Favoriter
• Bibliotek
Favoriter
I denna lista samlas de positioner från
Bibliotek som markerats som favoriter.
Scrolla och välj.
En raderad position i Favoriter finns alltid kvar
i Bibliotek, men då med "släckt" stjärna. För
att lägga tillbaka en position i Favoriter, gå till
Bibliotek och markera positionens stjärna
igen.
Med Ange hemadress kan en ofta använd
destination programmeras och användas. En
inlagd Hem-destination finns även som menyval i förardisplayen och tas fram med rattens
högra knappsats.
Med Redigera kan en eller flera poster i listan
raderas.
Efter att ett alternativ i en lista har markerats,
adderas det som resmål med någon av knapparna Starta navigation eller Ange som
delmål.
Senaste
I denna lista samlas tidigare sökningar. Scrolla
och välj.
Finns även som menyval i förardisplayen och
tas fram med rattens högra knappsats.
Med Redigera kan en eller flera poster i listan
raderas.
16
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Bibliotek
Här samlas sparade positioner och resplaner.
Det senast sparade hamnar överst i listan.
Tryck på en positions stjärna för att markera/
avmarkera den som favorit. En position med
markerad/fylld stjärna visas även under rubriken Favoriter.
Raderas en position i Bibliotek raderas den
även i Favoriter.
Biblioteket kan sorteras på olika sätt:
• Tillagd – sorterar i tidsföljd.
• Namn – sorterar i bokstavsordning.
• Avstånd – sorterar på avstånd från nuvarande position.
• Mottagna – positioner skickade till bilen
med funktionen Send to Car filtreras ut.
Nya olästa positioner är försedda med en
blå markör, som släcks när positionerna är
lästa.
Med Redigera kan en eller flera poster i listan
raderas.
För att redigera en sparad position i Bibliotek,
markera positionen i listan och välj Redigera
position. Det är exempelvis möjligt att ändra
namn på positionen, flytta den på kartan
genom att dra och släppa den, lägga till telefonnummer eller e-postadress.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål direkt på karta (s. 13)
Ange resmål med adress (s. 14)
Ange resmål med Send to Car
Ett resmål kan anges på olika sätt i navigationssystemet* – att använda funktionen
Send to Car är ett av dem.
Ange resmål med fritextsökning (s. 14)
Skicka position till bilen
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Send to Car är en funktion som gör det möjligt
att via en dator lägga till en destination/position i bilens navigationssystem.
Ange resmål med Send to Car (s. 17)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
Send to Car kan också användas från appen
Volvo On Call*.
För att använda Send to Car krävs att ett
Volvo ID är registrerat till bilen.
Ett exempel på en kartserviceleverantör där
Send to Car kan användas är wego.here.com
Ta emot och använda position i bilen
För att bilen ska kunna ta emot data måste
den vara ansluten till internet. Om positionen
skickas till bilen med Volvo On Call används
bilens inbyggda modem för att ta emot data,
dvs. ingen separat internetanslutning krävs.
1.
När en position mottagits av bilen visas en
notifiering i centerdisplayen. Tryck på notisen/symbolen.
> Ett informationskort öppnas.
2. Välj önskad användning av positionen.
Använda sparad position
Mottagna positioner sparas i navigationssystemets bibliotek och kan användas senare.
* Tillval/tillbehör.
}}
17
NAVIGATION
||
Resplan
Visa resplan
Det finns möjlighet att visa resplanen i navigationssystemet* under pågående vägledning.
Ange resmål med fritextsökning (s. 14)
Resplanen är den väg som föreslås i navigationssystemet* när användaren angett en
destination.
Den först satta positionen blir resplanens resmål.
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Påföljande positioner blir resplanens delmål.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Resplan (s. 18)
Ange resmål direkt på karta (s. 13)
Ange resmål med adress (s. 14)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
En resplan med dess resmål och delmål kan
enkelt redigeras i efterhand.
Relaterad information
•
•
•
•
Visa resplan (s. 18)
Redigera eller radera resplan (s. 19)
Visa alternativ resväg (s. 19)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 20)
1.
18
Under pågående vägledning, expandera
verktygsfältet med nedåtpilen och sedan
de tre punkterna.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
2.
Tryck på symbolen för Resplan för att
öppna resplanen.
Redigera eller radera resplan
Visa alternativ resväg
Det finns möjlighet att ta bort delmål eller
hela resplanen i navigationssystemet* under
pågående vägledning.
1. Expandera verktygsfältet med nedåtpilen
och sedan de tre punkterna.
Det finns möjlighet att söka efter alternativa
resvägar i navigationssystemet* under
pågående vägledning.
1. Expandera verktygsfältet med nedåtpilen
och sedan de tre punkterna.
2.
2.
Relaterad information
•
•
•
Redigera eller radera resplan (s. 19)
Visa alternativ resväg (s. 19)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 20)
Tryck på symbolen för Resplan för att
öppna resplanen.
3. Tryck på papperskorgen för att radera ett
delmål i resplanen eller tryck på Rensa
resplan för att radera hela resplanen.
Tryck på symbolen för Resplan för att
öppna resplanen.
3. Tryck på Alternativa resvägar.
4. Välj en alternativ resväg:
• Eco
• Snabb
• Vacker
Relaterad information
•
•
•
Visa alternativ resväg (s. 19)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 20)
Visa vägledningspunkter i resplan (s. 20)
5. Tryck på kartan.
> Den uppdaterade resvägen visas på
kartan och vägledning återupptas.
Relaterad information
•
•
•
•
Redigera eller radera resplan (s. 19)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 21)
Välja omväg i navigationssystem* (s. 22)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
* Tillval/tillbehör.
19
NAVIGATION
Visa intressepunkter längs resväg
(POI10)
En lista med intressepunkter
utmed
resvägen kan tas fram i navigationssystemet*.
1.
Tryck på Framöver.
2. Tryck på POI.
> POI längs resvägen visas utifrån
avstånd.
3. När flera POI finns på samma plats visas
de som en grupp. Tryck på gruppen för att
lista POI.
Visa vägledningspunkter i resplan
Trafikstörningar på karta
En lista med resplanens framförvarande vägledningspunkter hjälper föraren att i god tid
planera kommande manövrer.
Visa en lista med kommande svängar i resplanen i navigationssystemet* genom att:
Navigationssystemet* tar emot information
om trafikhändelser och trafikstörningar och
visar dessa på kartan.
1.
Expandera verktygsfältet med nedåtpilen
på vänster sida.
2. Expandera verktygsfältet ytterligare med
de tre punkterna.
3. Trycka på symbolen för Turn-by-Turn (se
bild).
Relaterad information
•
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
•
Inställningar för karta (s. 24)
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Vilken trafikrelaterad information som visas på
kartan kan ställas in.
Trafikstörningar, såsom tät och långsam trafik,
vägarbeten och trafikolyckor, visas med olika
symboler om kartan är tillräckligt inzoomad.
4. Välj en POI.
5. Välj ett av informationskortets alternativ
och följ instruktionerna.
OBS
En lista med resplanens vägledningspunkter
visas istället för verktygsfältet (det går att
scrolla i listan). Ett tryck på pilen som riktar sig
åt vänster minimerar listan.
Nästkommande vägledningspunkt ligger alltid
överst i listan.
Så här visas till exempel vägarbeten.
För större trafikstörningar visas även
dess utbredning med en röd linje vid
sidan av vägen. Linjen anger samtidigt för vilken färdriktning störningen gäller –
berör störningen båda färdriktningar är vägsträckan markerad med en linje på båda sidor.
Vid tryck på en av listans vägledningspunkter visas positionen på
kartan. Påföljande tryck på hårkorset
(se bild) återställer kartan till vägledningsvy, där kartan följer bilen.
10
20
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Information om trafikstörning
– Tryck på trafikstörningens symbol.
> Ett informationskort visas. Informationen kan innehålla t.ex. trafikstörningens position med gatunamn/vägnummer och störningens art/utsträckning/
varaktighet.
Visa trafikstörningar längs resväg
Relaterad information
En lista med trafikstörningar utmed resvägen
kan tas fram när ett resmål är angivet i navigationssystemet*.
1. När kartan visas, expandera verktygsfältet
på vänster sida med nedåtpilen och sedan
med de tre punkterna.
•
•
•
Undvik trafikstörning
Om det finns trafikstörningar längs resvägen
kan alternativet Undvik väljas. Systemet
beräknar då en annan resväg.
2.
Utökad trafikinformation11
Om bilen är ansluten till internet kan även utökad trafikinformation tas emot med RTTI12.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för trafik (s. 26)
Inställningar för karta (s. 24)
Visa trafikstörningar längs resväg (s. 21)
Utökad trafikinformation (s. 22)
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
•
Trafikstörningar på karta (s. 20)
Inställningar för trafik (s. 26)
Informationskort i navigationssystem*
(s. 6)
Utökad trafikinformation (s. 22)
Tryck på Framöver.
3. Tryck på Trafik. Trafikknappen är grå om
det inte finns någon trafikhändelse på rutten.
> Eventuella trafikhändelser längs resvägen visas utifrån avstånd.
4. Om mer information om trafikstörningen
önskas, tryck på raden så öppnas ett informationskort. Välj ett av informationskortets alternativ och följ instruktionerna.
5. Tryck på Undvik för att undvika trafikstörningen.
> Resvägen räknas om och guidning sker
via alternativ resväg.
11
12
Gäller endast vissa marknader.
Real Time Traffic Information
* Tillval/tillbehör.
21
NAVIGATION
Välja omväg i navigationssystem*
Om föraren vill undvika resvägens närmaste
del, t.ex. för att vägen är avstängd, kan en
omväg väljas.
1. Expandera verktygsfältet på vänster sida
med nedåtpilen och sedan med de tre
punkterna.
2.
Tryck på symbolen för Omväg för att visa
en alternativ körsträcka med information
om dess längre/kortare sträckning samt
beräknad restid. Vanligen föreslås endast
en kort omväg med snar återgång till den
ursprungliga resplanen.
3. Om förslaget accepteras: Tryck på skylten med omvägens information. Rutten
accepteras även om man kör in på den
föreslagna vägen. Efter att förslaget
accepterats, återupptas vägledning – nu
med omvägen vald som resväg. Om förslaget inte accepteras fortsätt köra på
den ursprungliga rutten.
Ett alternativ till funktionen Omväg är att vika
av från resplanens resväg – systemet uppdaterar då resvägen automatiskt och fortsätter
vägleda till resmålet på bäst lämpad resväg.
22
Det går också att visa en alternativ resväg
under pågående färd.
Relaterad information
•
Visa alternativ resväg (s. 19)
Utökad trafikinformation13
När bilen är ansluten till internet kan föraren
få tillgång till utökad trafikinformation
(RTTI14) rörande trafikstockningar, avstängda
vägar och annat som kan påverka restiden.
Om tjänsten RTTI aktiverats kommer information om trafikhändelser och trafikflöde kontinuerligt hämtas från en internettjänst. När en
bil begär trafikflödesinformation lämnas samtidigt anonyma data om trafikflödet vid bilens
position, vilket bidrar till tjänstens funktion.
Anonyma data skickas enbart när RTTI är aktiverad. Är tjänsten inte aktiverad lämnas inga
data.
Tjänsten kan behöva aktiveras igen exempelvis
efter vissa mjukvaruuppdateringar, efter verkstadsbesök eller vid skapande av ny förarprofil.
Aktuellt trafikförhållande visas i navigationssystemet* för motorvägar, större vägar och
landsvägar samt vissa innerstadsrutter.
Mängden trafikinformation som visas på kartan beror på avståndet till bilen och visas
endast inom cirka 120 km (75 miles) från
bilens position.
Text och symboler på kartan visas som vanligt
och trafikflödet visar hur fort trafiken rör sig på
en väg jämfört med vägens hastighetsbegränsning. Trafikflödet visas på kartan på var
sida om vägen med en färgad linje per färdriktning:
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
•
•
•
•
Grön – inga störningar.
Orange – långsam trafik.
Röd – trängsel/stockning/olycka.
Svart – väg avstängd.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Täckningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera utökad trafikinformation (s. 23)
Aktivera och deaktivera utökad
trafikinformation15
2. Tryck på Navigation Trafik och bocka
ur Visa fritt flödande trafik.
När bilen är ansluten till internet kan föraren
få tillgång till utökad trafikinformation
(RTTI16) i navigationssystemet*.
Så här aktiveras och deaktiveras RTTI:
•
•
1.
Relaterad information
Utökad trafikinformation (s. 22)
Inställningar för trafik (s. 26)
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på Navigation
Trafik.
3. Välj RTTI – Uppkopplad
trafikinformation för att aktivera (ersätta
ordinarie trafikinformation med RTTI) eller
deaktivera RTTI.
4. Ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och ett med rubriken
Datadelning visas om det är första
gången RTTI används.
Om bilens internetuppkoppling bryts då RTTI
är aktiverad kommer ordinarie trafikinformation att automatiskt aktiveras. Återfås internetuppkoppling återaktiveras RTTI.
Deaktivera den gröna linjen
För att de gröna linjer som visar att trafiken
flyter på utan några problem inte ska visas:
1.
13
14
15
16
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
Gäller vissa marknader.
Real Time Traffic Information
* Tillval/tillbehör.
23
NAVIGATION
Inställningar för
navigationssystem*
Här väljs inställningar för hur resväg och
annan information ska presenteras i navigationssystemet.
Inställningar
Navigation
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Karta – hanterar kartans innehåll och
utseende.
• Resväg och Vägledning – hanterar vägledning samt visning och beräkning av resväg.
• Trafik – hanterar information om störningar i trafiken.
Relaterad information
•
•
•
Inställningar för karta (s. 24)
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
Inställningar för trafik (s. 26)
Inställningar för karta
• Auto – systemet växlar mellan Dag och
Här väljs inställningar för hur kartan ska visas
i navigationssystemet*.
Inställningar
Navigation
Karta
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
Positionsformat
Under Visa fartkameror anges om fartkameror ska visas på kartan.
Favoriter
Välj om Favoriter ska visas på kartan.
Format för kartdesign
Intressepunkt (POI18)
Under Intressepunkt (POI) anges vilka POI
som ska visas på kartan. Tryck på önskad
kategori, t.ex. "Transportmedel", och välj
sedan att visa alla eller specifika underkategorier. Lämna menyn med ett tryck på Bakåt
eller Stäng.
Visa favoriter
Intressepunkt (POI)
Positionsformat
Vid Positionsformat väljs om aktuell position
ska benämnas/visas på kartan med adress
eller koordinater:
• Adress
• Koordinater och altitud
Kartdesign
Med Format för kartdesign väljs hur kartans
färger ska visas:
seende.
24
Fartkameror17
Visa fartkameror
• Dag – ljusa färger.
• Natt – mörka färger för bibehållet mörker-
17
18
Natt beroende på ljuset i kupén.
Relaterad information
•
Inställningar för navigationssystem*
(s. 24)
•
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
•
•
•
•
Inställningar för trafik (s. 26)
Visa intressepunkter längs resväg (s. 20)
Ange resmål med intressepunkt (s. 15)
Ange resmål med senaste/favoriter/bibliotek (s. 16)
Funktionen finns ej på alla marknader.
Point of Interest
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Inställningar för resväg och
vägledning
Här väljs inställningar för hur resvägen ska
beräknas och vägledningen ska presenteras i
navigationssystemet*.
Inställningar
Vägledning
Navigation
Tidsformat
Nivå för röstvägledning
• Låg (endast ett meddelande per vägledningspunkt)
•
Medel (upp till 3 meddelanden per
vägledningspunkt, med begränsad
information)
• Full (upp till 4 meddelanden per vägledningspunkt och all tillgänglig information)
Standardtyp för resväg
Inlärning av resväg
Välj den standardtyp av resväg som föredras:
Undvik
• Snabb
• Eco
• Vacker (motorvägar undviks i möjligaste
Förslag på bensinstation
Välj hur ankomsttid ska anges:
• ETA19 (beräknad ankomsttid till resmålet)
• RTA20 (kvarvarande restid till resmålet)
Tidsangivelsen gäller för resmålets tidszon.
Nivå för röstvägledning
19
20
ning men möjlighet att manuellt begära
aktuell röstvägledning en gång)
Standardtyp för resväg
Tidsformat
1.
• Ingen (ingen automatisk röstvägled-
Resväg och
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
2. Tryck på önskad röstvägledning:
Tryck på Nivå för röstvägledning.
Undvik
Tryck på Undvik för att öppna en meny med
olika alternativ som kan undvikas automatiskt
– om det är möjligt – vid beräkning av resväg.
Välj till exempel tunnlar, områden med trängselavgift och färjor.
Förslag på bensinstation
Tryck på Förslag på bensinstation för att
aktivera eller deaktivera att förslag på en närliggande bensinstation visas i förardisplayen
när bränslenivån är låg.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för navigationssystem*
(s. 24)
Inställningar för karta (s. 24)
Inställningar för trafik (s. 26)
Visa alternativ resväg (s. 19)
mån, varför restiden kan bli lång)
Det är även möjligt att visa en alternativ resväg
under pågående färd.
Inlärning av resväg
Markera Inlärning av resväg om datainsamling för att optimera beräkning av resväg ska
tillåtas.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Tillval/tillbehör.
25
NAVIGATION
Inställningar för trafik
Visa fritt flödande trafik
Kartuppdatering
Här väljs inställningar för hur trafikinformation visas i navigationssystemet*.
Markera Visa fritt flödande trafik för att visa
detta på kartan.
MapCare är en kostnadsfri kartuppdateringstjänst för Volvobilar utrustade med Sensus
Navigation*.
Inställningar
Navigation
Trafik
Inställningar kan göras inom följande områden:
•
•
•
•
Visa trafikhändelser
Undvik trafikincidenter
Använd utökad trafikinformation21
Markera RTTI – Uppkopplad
trafikinformation för att använda utökad trafikinformation via internet (RTTI).
Relaterad information
•
Inställningar för navigationssystem*
(s. 24)
•
•
Inställningar för karta (s. 24)
Visa fritt flödande trafik
RTTI – Uppkopplad trafikinformation
Visa trafikhändelser
Välj om trafikhändelser ska visas på kartan och
användas vid ruttberäkning:
• Ingen
• Större
• Alla
Undvik trafikincidenter
Välj om trafikincidenter ska undvikas vid
beräkning av resväg:
•
Inställningar för resväg och vägledning
(s. 25)
Utökad trafikinformation (s. 22)
Allmänt om uppdatering
Kartuppdateringar kan göras 2-12 gånger per
år (beroende på marknad).
Det finns två sätt att uppdatera kartor.
Antingen via en dator och ett USB-minne eller
direkt från bilen22 (om bilen är internetansluten).
Bilens karta är uppdelad i ett visst antal fastställda regioner. Vid uppdatering av kartdata
behöver inte samtliga regioner uppdateras –
föraren kan välja att uppdatera specifikt bara
en enda region, eller flera regioner.
En eller några regioner kan uppdateras när
bilen är internetansluten. Om däremot ett stort
antal regioner – eller hela kartan – ska uppdateras, kan den totala mängden kartdata vara
så stor att uppdatering via en dator och ett
USB-minne blir betydligt smidigare.
• Aldrig
• Fråga (eventuella förslag på ruttändringar
ges under resan)
• Alltid
21
22
26
Gäller vissa marknader.
Gäller endast vissa länder.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
OBS
Om en resplan sträcker sig över flera regioner bör samtliga ha samma versionsnummer. I annat fall finns möjligheten att en
beräknad rutt kan få en oväntad sträckning.
Uppdatering av kartstruktur
Ibland måste en kartas struktur ändras – det
sker om en region behöver adderas eller när en
stor region delas upp i mindre regioner. Då
detta inträffat, kommer uppdateringsförsök av
enstaka region via normal rutin att misslyckas
och ett meddelande visar anledningen.
Istället måste hela kartan nyinstalleras vilket
görs via ett USB-minne. För ytterligare information, sök supportinformation på
www.volvocars.com eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
verkstadstiden för att genomföra uppdateringen medföra kostnader.
Vanliga frågor
Fråga
Är det möjligt att byta
plattform
för kartdata, t.ex.
från Europa
till Nordamerika?
Ja, med vissa undantag. Kontakta en Volvoåterförsäljare
för aktuell information.
Hur lång tid
tar det att
ladda ner
en kartuppdatering?
Det beror på kartfilens/-filernas storlek och uppkopplingens bandbredd. Information
om uppdateringens storlek
(MB) visas på skärmen.
Hur stor är
en uppdatering?
Det är marknadsberoende.
Detaljerad information finns
angiven vid respektive marknads karta under supportinformationen på
www.volvocars.com.
Ingenting
av det här
med uppdatering
fungerar –
vad göra?
Sök mer supportinformation
på www.volvocars.com eller
kontakta en Volvoåterförsäljare.
Uppdatering av navigationsmjukvara
Förutom kartdata är även navigationssystemets egen mjukvara under ständig utveckling
och uppdateras då och då. Det kan innebära
att nerladdad kartdata i vissa fall inte stöds av
navigationsmjukvaran. I så fall visas ett meddelande om att även navigationsmjukvaran
måste uppdateras. Det kan göras hos en
Volvoåterförsäljare. Det är även möjligt att få
hjälp med själva kartuppdateringen hos Volvoåterförsäljaren. Observera dock att även om
kartuppdateringen i sig är kostnadsfri kan
Svar
Relaterad information
•
Uppdatera kartor via dator och USB
(s. 28)
•
Uppdatera kartor från internetansluten bil
(s. 30)
•
Vanliga frågor om navigationssystemet*
(s. 31)
•
Licensavtal för navigationssystem*
(s. 32)
•
Upphovsrätt för navigationssystem*
(s. 35)
* Tillval/tillbehör.
27
NAVIGATION
Uppdatera kartor via dator och
USB
Det går att ladda ner nya kartor från en internetansluten dator till ett USB-minne och
sedan överföra kartorna från USB-minnet till
bilens navigationssystem*.
Parameter
Krav
USBstandard:
Minst 2.0
Filsystem:
FAT32, exFAT eller NFTS
Förberedelser
Upp till 128 GB
Kapacitet:
Det är marknadsberoende.
Detaljerad information finns
angiven vid respektive marknads karta under supportinformationen på
www.volvocars.com.
Notera aktuell kartversion
4. Notera kartinformationen under kartbilden.
Nedladdning av kartdata från internet
till USB-minne
Ha USB-minne och noterad kartinformation
tillhands.
1.
Gå till Volvo Cars supportsida
(support.volvocars.com) på en dator med
internetanslutning och välj sedan, under
Nedladdningar att ladda ner kartor.
2. Välj vilken typ av kartor som ska uppdateras.
Uppdatering via dator och USB-minne
USB-minne
Följande krävs för att ett USB-minne ska
kunna hantera en uppdatering:
3. Tryck på pilen för att expandera vald
region.
> Detaljerad kartinformation visas.
1.
Tryck på Download Center i appvyn.
2. Tryck på Kartor
> Tillgängliga kartregioner visas.
3. Tryck på regionen som ska uppdateras.
> En kartbild med information om
senaste kartdata för regionen visas.
4. Verifiera att kartversionen är nyare än den i
bilen.
5. Beroende på vilket system du har, välj
nedladdningslänk för antingen Windows
eller Mac.
28
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
6. Välj "Kör" för att installera nedladdningsprogrammet.
7. Klicka på "Ny nedladdning" för att ladda
ner kartan till ett USB-minne eller till
datorns hårddisk.
8. Du kan verifiera att nedladdningen/kopieringen till USB-minnet har gått korrekt till
innan du installerar kartan i bilen genom
att upprepa steg 1-2 och sedan trycka på
"Kontrollera nedladdning" i nedladdningsprogrammet.
Nedladdningen tar olika lång tid beroende på
kartdatans storlek och uppkopplingens bandbredd. Det är möjligt att verifiera att nedladdningen till USB-minnet har gått korrekt till
innan kartan installeras i bilen genom att välja
att kontrollera nedladdning i nedladdningsprogrammet.
Det är inte lämpligt att vid nedladdning
använda mobiluppkoppling via mobila enheter,
eller i lägen där abonnemanget som används
kan ha en månadsbegränsning på mängden
data.
Överföring av kartdata från USB till
bilen
Överföringen från USB-minnet till bilen tar
olika lång tid beroende på kartdatans storlek.
Uppdateringen kan göras under färd. Vid uppdatering av en kartregion kan navigationssystemet användas, men vid uppdatering av en
hel kartmarknad, t.ex. EU, kan inte navigationssystemet användas under uppdateringen.
Om inläsningen inte är klar när bilen stängs av
fortsätter uppdateringen vid nästa körtillfälle.
Det krävs inte att uppdateringen görs under
färd, men tändningen måste vara på. Om bilen
inte körs under uppdateringen rekommenderas batteristöd.
5. Centerdisplayen visar när överföringen är
klar – dra då ut USB-minnet.
6. Starta om infotainmentsystemet.
7. Verifiera att rätt kartdata har överförts till
bilen genom att upprepa momenten
beskrivna under tidigare rubrik "Notera
aktuell kartversion".
Uppdatera
1. Aktivera navigationssystemet.
2. Anslut USB-minnet till bilens USB-uttag.
Om det finns två USB-ingångar får inte
den andra användas samtidigt.
3. Navigationssystemet detekterar automatiskt att en uppdatering finns tillgänglig
varefter bildskärmen under uppdatering av
hela kartdatabasen visar hur mycket av
processen som är klar, räknat i %.
> Vid uppdatering av enskild kartregion
startar uppdatering direkt.
För att starta uppdatering av hela kartdatabasen måste användaren trycka på
Bekräfta – eller på Avbryt för att
avbryta installationen.
4. Tryck på Bekräfta – Uppdatering av hela
kartdatabasen börjar, och information om
hur processen fortskrider visas på centerdisplayen.
OBS
För att installationen ska starta måste följande kriterier uppfyllas:
•
Valt område finns med på systemets
karta. Det går t.ex. endast att ladda ner
området Skandinavien om systemet
redan har en Europakarta. Laddas en
helt ny karta ner, skrivs den tidigare
kartan över.
•
Versionen för valt område är högre än
den som finns i bilen.
•
Valt område är kompatibelt med bilens
mjukvara. Om uppdateringen inte är
kompatibel, behöver ny mjukvara laddas ner.
•
Valt område är kompatibelt med existerande karta. Om området inte är
kompatibelt, behöver kartan bytas.
}}
29
NAVIGATION
||
Avbrott
Vid avbrott under uppdatering visas alltid ett
förklarande textmeddelande på centerdisplayen.
Vad händer om ...
Svar
infotainmentsystemet stängs av
under pågående
uppdatering?
Processen pausar
och fortsätter automatiskt där den
avbröts, när systemet aktiveras igen,
t.ex. vid motorstart.
USB-minnet dras ut
innan uppdateringen
är klar?
Processen pausar
och fortsätter automatiskt där den
avbröts, när USBminnet återansluts
till bilen.
För ytterligare information, sök supportinformation på www.volvocars.com eller kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Uppdatera kartor från internetansluten bil
(s. 30)
•
Kartuppdatering (s. 26)
23
30
Uppdatera kartor från
internetansluten bil
Bilen måste vara ansluten till internet.
När bilen är internetansluten kan navigationssystemets* kartor uppdateras23.
1.
Processprincip för fjärruppdatering.
Tryck på Download Center i appvyn.
> Appen startas och vid Kartor visas en
siffra som indikerar hur många kartuppdateringar det finns för den angivna
hemregionen. Siffran förblir synlig tills
en ny sökning efter uppdateringar har
utförts eller tills uppdateringar har
installerats.
2. Tryck på Kartor.
3. Tryck på Installera och sedan Bekräfta.
> Installation av vald karta/kartuppdatering påbörjas.
För ytterligare information, sök supportinformation på www.volvocars.com eller kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Gäller endast vissa länder.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Automatisk uppdatering av kartdata
Automatisk uppdatering av hemregionen kan
väljas i Download center.
1.
Tryck på Download Center i appvyn.
let finns möjligheten att ladda ner filerna till en
USB-enhet för installation i bilen.
Vanliga frågor om
navigationssystemet*
Relaterad information
Här följer svar på några vanliga frågor om
navigationssystemet Sensus Navigation.
•
Uppdatera kartor via dator och USB
(s. 28)
•
Kartuppdatering (s. 26)
2. Tryck på Kartor.
3. Automatisk uppdatering av kartdata är
endast valbar för hemregionen. Om hemregionen inte redan är vald, tryck nedpil för
att expandera regionen.
> Detaljerad kartinformation visas.
4. Tryck på Ange som hemregion.
5. Skrolla därefter till toppen av listan av
regioner där din nu valda hemregion finns.
6. Tryck nedpil för att expandera hemregionen.
7. Bocka i rutan för Autouppdatera:.
> När bilen är ansluten till internet och
det finns en tillgänglig kartuppdatering
laddas den nu automatiskt ner till bilen.
När en påbörjad kartnedladdning avbryts
Om en kartnedladdning påbörjats men bilen
stängs av innan nedladdningen är färdig
pausas processen för att sedan återupptas
automatiskt när bilen startas och åter kopplas
upp till internet.
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med
en noggrannhet på ca 20 meter (65 ft).
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning på en lång
sträcka utan distinkta svängar finns större sannolikhet för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av satellitsignaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid
beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till flera
faktorer för att få fram den teoretiskt bästa
vägen, bl.a. vägsträcka, vägbredd, vägklass,
trafikintensitet och hastighetsbegränsningar.
En förares erfarenhet och lokalkännedom kan
dock leda till ett effektivare vägval.
Om en eller flera uppdateringar valts bort eller
missats kan uppdateringsfilerna vara för stora
för att laddas ner direkt till bilen. Om så är fal-
}}
* Tillval/tillbehör.
31
NAVIGATION
||
Systemet använder t.ex. betalvägar
eller färjor fast föraren valt att undvika
dessa
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Vid beräkning av resväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
större vägar.
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt, och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett vid
alla tillfällen.
Om man valt att undvika betalvägar och
motorvägar undviks dessa i möjligaste mån
och används endast om inget annat rimligt
alternativ finns tillgängligt.
Av den anledningen pågår ett oavbrutet
utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – kontrollera då och då om det finns uppdateringar.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Bilsymbolen på skärmen hoppar
framåt eller snurrar runt
Om bilen transporterats på t.ex. färja eller tåg,
eller på sådant sätt att mottagning av satellitsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till
5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
Bilsymbolen uppför sig ologiskt på
bildskärmen efter däckbyte
Förutom satellitmottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position, hastighet och
färdriktning. Efter montering av reservhjul eller
skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att köra ett tag på vägar med
bra satellitmottagning (fri sikt).
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Kartinformationen är inte aktuell
Se svaret under påföljande rubrik.
Är senaste kartinformationen
installerad?
Kartdatan uppdateras och förbättras kontinuerligt. I samband med uppdatering av kartor
via dator och USB kan bilens aktuella kartversion visas. Kontrollera kartversion i bilen och
jämför med tillgänglig kartversion i supportinformationen på www.volvocars.com.
Licensavtal för navigationssystem*
En licens24 är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor.
LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN
ER OCH HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR
ERT EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE
DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA
ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
Relaterad information
•
32
Kartuppdatering (s. 26)
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av HERE eller dess licensgivare. Äganderätten
till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos HERE och Er leverantör till dess
att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till HERE och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det
Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250)
och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra
utdrag ur eller återanvända betydande delar av
innehållet i Databasen och ej heller
reproducera, kopiera, modifiera, anpassa,
översätta, demontera, dekompilera eller
baklängesmontera någon del av Databasen.
Om Ni önskar erhålla
samkörbarhetsinformation såsom avses i (den
24
EULA = End User License Agreement
nationella lagen baserad på) det Europeiska
Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE
skälig möjlighet att tillhandahålla sagda
information på skäliga villkor, inkluderande
kostnader, vilka fastställs av HERE.
Databasen innehåller information som
tillhandahålls på licens från tredje parter till
HERE. Informationen omfattas av
leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i
texten på följande webbadress:
here.com/supplierterms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla
villkor och bestämmelser i detta Avtal och
skriftligen bekräftar detta till HERE.
Multimedia får endast överföras eller säljas
som ett komplett set så som det levereras av
HERE och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för
Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12
månader efter anskaffandet av Ert exemplar av
Databasen, att den fungerar väsentligen i
enlighet med HERE:s exakthets- och
fullständighetsnorm i dess lydelse vid det
datum då Ni anskaffade Databasen; dessa
normer kan ni på begäran få av HERE. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer HERE att vidta
skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke
överensstämmande exemplar av Databasen.
Om dessa försök inte leder till att Databasen
fungerar i enlighet med garantierna uppställda
i detta avtal, kan Ni välja att antingen erhålla
skälig återbetalning av den köpeskilling Ni
betalade för Databasen eller att häva detta
Avtal. Detta är HERE:s hela ansvarsskyldighet
och Er enda rätt till gottgörelse från HERE.
Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i
detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör
någon utfästelse beträffande användandet av
resultaten från nyttjandet av Databasen vad
avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller
annorledes. HERE garanterar inte att
Databasen är eller kommer att vara felfri.
Ingen muntlig eller skriftlig information
tillhandahållen eller råd tillhandahållet av
HERE, Er leverantör eller någon annan person
ger upphov till en garanti eller ökar på något
sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade
garantin enligt detta Avtal påverkar eller
begränsar inte någon lagstadgad rättighet
som Ni kan ha enligt i lag föreskriven garanti
mot dolda fel.
}}
33
NAVIGATION
||
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från HERE enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er
jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti
påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter
och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg till
garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för
följdskador, indirekta eller obegränsade
direkta skador vilka kan uppstå i samband
med Ert användande av Databasen.
Följaktligen skall HERE inte i något fall vara
ansvarigt för några följdskador eller indirekta
skador, inkluderande utan begränsning, förlust
av inkomst, data eller användning som
åsamkats Er eller tredje part härrörande från
Ert användande av Databasen, vare sig
avseende inomobligatoriska eller
utomobligatoriska anspråk eller baserade på
garanti, även om HERE har underrättats om
möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar
för direkta skador är i samtliga fall begränsat
till priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT
DETTA AVTAL PÅVERKAR ELLER
BEGRÄNSAR INTE ERA LAGSTADGADE
34
RÄTTIGHETER OM NI HAR ANSKAFFAT
DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID
UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och
ofullständig information på grund av tidens
gång, förändrade omständigheter,
beskaffenheten hos de använda källorna och
tillvägagångssättet vid insamling av
omfattande geografiska data, alla dessa
förhållanden kan leda till felaktiga resultat.
Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – restid och får
inte inkludera traktens säkerhet;
upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; väglutning eller grad;
brohöjd; vikt eller andra begränsningar;
vägförhållanden; särskilda evenemang som
uppstår på grund av det navigatormärke som
Ni har.
Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten
då Ni anskaffade Databasen skall ha
jurisdiktion över tvist härrörande från eller i
samband med detta Avtal, utan förfång för
HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då
tillämpliga hemort.
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 26)
Upphovsrätt för navigationssystem*
(s. 35)
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum
då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid
denna tidpunkt vara bosatt utanför den
Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i
den jurisdiktion inom den Europeiska Unionen
eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen
gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion
där Ni anskaffade Databasen inte kan
bestämmas, skall nederländsk lag gälla.
* Tillval/tillbehör.
NAVIGATION
Upphovsrätt för
navigationssystem*
För information om upphovsrätt (© Copyright)
– se avsnitt "Licensavtal för navigationssystem".
Relaterad information
•
•
Kartuppdatering (s. 26)
Licensavtal för navigationssystem* (s. 32)
* Tillval/tillbehör.
35
INDEX
INDEX
A
L
Aktivering av systemet
4
Alternativ resväg
Eco, Snabb, Vacker
19
Licensavtal
T
32
O
Omväg
F
Frågor och svar
Inställningar
kartalternativ
resväg och vägledning
trafikinformation
Intressepunkter
24
24
25
26
15, 20
K
Kartalternativ
Kartnavigering
i centerdisplay
i förardisplay
i head-up-display
Kartvy
26
20
Trafikstörningar längs resväg
21
Transport av bil
32
22
U
31
I
Trafikinformation
utsändning
P
Uppdatering kartdata
POI
Upphovsrätt
32, 35
Utökad trafikinformation (RTTI)
22, 23
15, 20
26, 28, 30
R
Resplan
redigera och radera
visa
18
19
18
Röststyrning
kartnavigering
Kommandon
9
12
V
Vägledningsalternativ
Vägledningspunkter i Resplanen
24, 25
20
24
6
8
9
24
S
Send to Car
Ställ in resmål
17
13, 14, 15, 16, 17
37
INDEX
38
TP 30195 (Swedish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising