Volvo S60 2017 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2017 Early Sensus Navigation

S E N S U S N A V I G A T I O N

Vägtyp

Motorväg

Huvudväg

Mindre huvudväg

Vanlig väg

Lokal väg

Färg

Orange

Mörkgrå

Grå

Ljusgrå

Vit

Text och symboler på skärmen

Händelse vid nästa vägledningspunkt

Avstånd till nästa vägledningspunkt

Namn på nästa väg/gata

Inrättning/intressepunkt (POI)

Planerad resvägs slutdestination

Planerad resvägs delmål

Symbol för resmål/slutdestination

Beräknad ankomsttid till slutdestination

Beräknad återstående körsträcka till resmålet

Kompass

Trafikinformation

Vägsträcka berörd av trafikinformation

Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (15)

Planerad resväg

Bilens aktuella position

Lagrad plats

Kartskala

SENSUS NAVIGATION

Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och vägledningssystem.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.

Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustrationer i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION

Introduktion

Sensus Navigation

Navigation – handhavande

Navigation – teckenhjul och tangentbord

Navigation – röststyrning

10

12

13

6

7

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH

RESVÄG

Navigation – ange resmål

Navigation – intressepunkter (POI) symboler

16

19

Navigation – resplan

Navigation – resväg

Navigation – resvägsalternativ

Navigation – kartalternativ

Navigation – vägledningsalternativ

Navigation – importera/exportera lagrade platser

20

21

24

27

29

31

TRAFIKINFORMATION

Navigation – trafikinformation

34

KART- OCH

SYSTEMINFORMATION

Navigation – kart- och systeminformation

Navigation – menyöversikt

Navigation – felsökning

Navigation – licensavtal och upphovsrätt

38

39

42

43

INDEX

Index 49

3

INTRODUKTION

6

INTRODUKTION

Introduktion

Detta supplement är ett komplement till ordinarie

ägarmanual.

Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För svar på ytterligare frågor rekommenderas kontakt med återförsäljare eller representant för Volvo Car Corporation.

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

©

Volvo Car Corporation

Tillval/tillbehör

Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk:

*

.

I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

Den utrustning som beskrivs i supplementet finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Ägarmanual i mobila enheter

OBS

Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och mobila enheter), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen innehåller även video samt sökbart innehåll och enkel navigering mellan olika avsnitt.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

INTRODUKTION

Sensus Navigation

Grundläggande beskrivning och översikt av

Sensus Navigation.

Navigationssystemet beräknar resväg, restid och avstånd till det valda resmålet. Systemet ger vägledning och instruktioner om korsningar m.m. Om den planerade färdvägen lämnas under resans gång, räknar systemet automatiskt ut en ny färdväg.

Navigationssystemet kan användas utan att ett resmål är valt.

Systemet levereras med grundinställningar, men startar med de senast använda inställningarna.

Volvo Sensus Navigation använder sig av referenssystem WGS84 vilket ger position med longitud och latitud.

Att tänka på

Navigationssystemet lämnar väginformation vilken leder fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå vilka ligger utanför navigationssystemets kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.

VARNING

Tänk på följande:

Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.

Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.

Vägförhållanden kan på grund av t.ex.

väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Systemöversikt

Knappsats i ratt för menyhantering, volym och röststyrning.

Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad information om vägval, avstånd, menyer m.m.

Kontrollpanel i mittkonsolen för aktivering av navigationssystemet, menyhantering och volym.

USB-anslutning.

Mikrofon till röststyrning.

Ljudet från navigationssystemet kommer ur de främre högtalarna.

Fjärrkontrollen * kan användas till alla funktioner i navigationssystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

}}

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

7

INTRODUKTION

||

Kartöversikt

8

Exempel på kartbilder över aktuell position. Resplan, korsningskarta och scrolläge är några av de vyer bildskärmen kan visa. OBS! Bilderna är schematiska – detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.

Hur bildskärmen ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex. kartskala och vilka POI som valts att visas.

Förklaring till text, skyltar och symboler som kan förekomma på bildskärmen, finns på omslagets främre insida.

Vid upprättande av en resplan kan tre alter-

nativ för färdvägen beräknas, se (s. 24).

Detaljerad korsningskarta – bildkärmens vänstra del visar en detaljerad förstoring över nästa korsning. Situationen kompletteras all-

tid med ett röstmeddelande, se (s. 24).

Undvik ett särskilt område, se (s. 24).

Scrolläge, se (s. 10).

Relaterad information

Navigation – handhavande (s. 10)

Navigation – röststyrning (s. 13)

INTRODUKTION

9

10

INTRODUKTION

Navigation – handhavande

Grundläggande handhavande av Sensus

Navigation och exempel på användning.

Navigationssystemet kan styras från mittkonsolen, rattknapparna, fjärrkontrollen

*

och delvis med röststyrning. För grundläggande hantering av systemet, se avsnittet "Ljud och media – hantera systemet" i ägarmanualen.

Aktivera Sensus Navigation

– Tryck på NAV -knappen i mittkonsolen.

> Efter en kort stund visas kartan över aktuellt geografiskt område där bilen symboliseras med en blå triangel.

VARNING

Tänk på följande:

Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.

Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.

Vägförhållanden kan på grund av t.ex.

väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Navigationssystemet kan inte stängas av utan arbetar i bakgrunden – det stängs av först när fjärrnyckeln tas ur startlåset.

OBS

Navigationssystemet är tillgängligt även med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.

Menyer

Förutom systemets vanliga källmeny och genvägsmeny (se ägarmanualens avsnitt Menyhantering i Ljud och media - hantera systemet) så finns för navigationssystemet en scrollmeny.

I scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden med mittkonsolens numeriska knappar.

Scrolläge med hårkors

1

.

Aktivera/avaktivera scrolläge

– Aktivera – tryck på en av de numeriska knapparna 0 – 9 .

– Avaktivera – tryck EXIT eller NAV .

1

Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se (s. 27).

Scrolla

– Tryck på en av de numeriska sifferknapparna

1

-

2

-

3

-

4

-

6

-

7

-

8

-

9

– i marginalerna visas en riktningspil kombinerat med den siffra som ska användas för att rulla kartan i önskad riktning.

Zooma

– Vrid på TUNE -ratten.

Centrering av karta

Vid tryck på siffran

5

i Scrolläge centreras kartan runt bilens position.

Om en Resplan med Delmål är aktiverad, centeras kartan runt respektive Delmål för varje ytterligare tryck.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

Scrollmeny

1. I scrolläge tryck på

OK/MENU

.

> En meny öppnas för den plats på kartan vilken hårkorsets centrum pekar på.

2. Välj funktion:

Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning på kartan.

Lägg till som delmål – adderar markerad plats till resplanen.

Intressepunktsinformation

– visar namn och adress på bildskärmen för den

POI som ligger närmast hårkorset. För

mer information om POI, se (s. 16).

Trafikinformation på kartan – ger möjlighet att se förekommande trafikmeddelanden 2 runt markerad plats.

Information

– visar förekommande information om markerad plats.

Spara

– ger möjlighet att lagra markerad

plats i minnet, för att sedan kunna anges som resmål (s. 16).

Exempel

Vägledning till önskad intressepunkt (POI):

1. Om kartbilden inte visas – tryck på

NAV

.

> Kartbilden visas.

2. Tryck NAV .

> Genvägsmenyn öppnas.

3. Markera

Ange intressepunkt

och bekräfta med OK/MENU .

INTRODUKTION

4. Markera t.ex. Runt bilen

och bekräfta med

OK/MENU .

> En träfflista visas.

5. Markera t.ex. Närmaste sevärdhet

och bekräfta med OK/MENU .

> En träfflista visas.

6. Markera önskat alternativ i listan och bekräfta med OK/MENU .

> En pop-up-meny visas.

7. Markera Ange som enda resmål

och bekräfta med OK/MENU .

> Vägledningen startar – följ anvisningarna.

Se även exempel på röststyrning (s. 13) av

navigationssystemet.

Relaterad information

Sensus Navigation (s. 7)

Navigation – teckenhjul och tangentbord

(s. 12)

Navigation – menyöversikt (s. 39)

Navigation – felsökning (s. 42)

Navigation – kart- och systeminformation

(s. 38)

2 Servicen finns ej för alla områden/marknader.

11

INTRODUKTION

Navigation – teckenhjul och tangentbord

Använd teckenhjul eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange t.ex. information om en adress eller en inrättning.

Skriva med teckenhjulet Skriva med numeriska tangenter

Skärmvy med textfält för valfri text.

Aktivera ett val

Efter att önskad funktion/menyrad markerats med

TUNE

-ratten, tryck på

OK/MENU

för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.

Teckenhjulet.

1. Markera ett textfält.

2. Tryck

OK/MENU

för att få fram teckenhjulet.

3. Välj tecken med

TUNE

-ratt och mata in dem med ett tryck på OK/MENU .

Numeriskt tangentbord 3 .

Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med mittkonsolens knappar

0

9

,

*

och

#

.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla tecken

4

under den knappen, t.ex.

w

, x

, y

, z

och

9

. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.

Radera/ångra med EXIT .

12

3

4

OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.

Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad.

Flera möjligheter

OBS

Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.

I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och även siffror:

123

/

ABC

+

OK/MENU

– teckenhjulet skiftar mellan siffror och skrivtecken.

MER

+ OK/MENU – alternativa tecken visas i hjulet.

=>

+

OK/MENU

– markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK/

MENU

kan göras.

Postnummer

+

OK/MENU

– markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med

OK/MENU

kan göras, se Ange resmål med postnummer (s. 16).

Lista med alternativ

Lista som matchar inskrivna tecken.

Vid sökning listas de alternativ som är möjliga utifrån inmatad information.

Siffran "

149

" i bildskärmens övre högra hörn innebär att listan innehåller 149 st möjliga alternativ som matchar de inmatade bokstäverna

"

LON

".

Ingen lista

En tom lista och tecknen "

***

" i bildskärmens

övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken är fler än

1000 st – när antalet är färre visas aktuella alternativ automatiskt.

För att minska antalet alternativ i listan:

Mata in fler tecken på textraden.

Relaterad information

Navigation – handhavande (s. 10)

INTRODUKTION

Navigation – röststyrning

Exempel på röststyrning av navigationssystemet.

För grundläggande beskrivning av röststyrning, se avsnittet "Ljud och media – röststyrning" i ägarmanualen.

Följande dialoger är endast exempel. Systemets svar kan variera beroende på situationen.

Starta vägledning

Följande dialog med röstkommandon startar vägledning enligt angiven resplan.

– Säg: "

Starta vägledning

".

> Systemet svarar: " Startar vägledning

".

Avbryta vägledning

Följande dialog med röstkommandon avbryter vägledning.

1. Säg: "

Avbryt vägledning

".

> Systemet svarar: "

Är du säker på att du vill avbryta vägledningen

".

2. Säg: "

Ja

".

> Systemet svarar: " Avbryter vägledning

".

Ange resmål med intressepunkt (POI)

Följande dialog med röstkommandon startar vägledning till närmaste tankställe. Scenariot funge-

}}

13

INTRODUKTION

|| rar även för andra intressepunkter som t.ex. hotel och resturang.

1. Säg: " Närmaste tankställe.

".

> Systemet svarar: " Välj ett radnummer eller säg nästa sida.

".

2. Säg radnumret där önskat tankställe står angivet (t.ex. rad 5): "

5

".

> Systemet svarar: " Nummer 5 accepterad. Vill du ange det visade resmålet som ett delmål?

".

3. Säg: "

Ja

".

> Systemet svarar: "

Delmål 5 har angivits.

Vill du starta vägledning?

".

4. Säg: "

Ja

".

> Rutten beräknas och vägledning startar.

Fler kommandon

Fler kommandon för röststyrning av navigationssystemet går att hitta genom att i normalvyn för

MY CAR trycka på OK/MENU och välja

Inställningar Inställningar för röststyrning

Lista över kommandon

Navigationskommandon .

Relaterad information

Navigation – handhavande (s. 10)

14

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

16

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Navigation – ange resmål

Ange resmål i navigationssystemet.

Varje gång ett resmål anges är det möjligt att spara det som "lagrad plats" eller "hem", vilket därefter blir lättillgängliga då ett resmål ska anges. Navigationssystemet ger vägledning till ett resmål, och det är möjligt att lägga till fyra delmål i resplanen. För många resmål kan navigationssystemet också ge ytterligare information med menyvalet

Information

.

Med bilen ansluten till internet går det att via appen "Send to Car" skicka kartdestinationer från en webbläsare samt via Volvo On Call

*

mobilapp till navigationssystemet, se ägarmanualen och support.volvocars.com.

För att nå följande alternativa sätt att ange resmål, tryck i navigationkällans normalvy på

OK/

MENU och välj Ange resmål .

Ange resmål med hem

Notera att resmålet måste vara sparat tidigare för att kunna anges.

– I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Ange resmål Hem

.

> Vägledning startar.

Ange resmål med adress

Det räcker att enbart ange en ort/stad för att få en resplan med vägledning – det leder fram till ortens/stadens centrum.

OBS

Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom samma land. I vissa fall avses en kommun – i andra fall en enskild stadsdel.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Ange resmål Adress .

2. Fyll i ett eller flera av följande sökalternativ:

Land:

Ort:

Gata:

Nummer:

Korsning:

1

2

Kräver ansluten mobiltelefon, se ägarmanualen.

För att välja vilka POI som ska visas på kartan, se avsnittet Intressepunkter (POI) på karta (s. 27).

3. Om mer information om resmålet önskas, välj

Information

och därefter önskad information:

Karta – Visar var på kartan platsen finns – ibland med kompletterande information.

Ring nummer 1

– ringer upp inrättningen om ett telefonnummer finns angivet.

Online info.

1

– Kompletterande information hämtas från internet.

4. För att lagra adressen i minnet, välj

Spara och därefter som

Lagrad plats

eller som

Hem

.

5. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med intressepunkt (POI)

POI (Point of Interest) benämns även som intressepunkt och inrättning.

Kartdatabasen innehåller ett stort antal sökbara

POI

2

vilka kan anges som resmål.

* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Ange resmål

Intressepunkt (POI) .

2. Sök upp intressepunkt med hjälp av följande:

Med namn

– leder direkt till teckenhjulet och avser sökning av POI med dess egennamn, t.ex. "Peppes Bodega". Sökområde

är hela det aktuella kartområdet, t.ex.

EUROPA , se Kartor - innehåll (s. 38).

Med kategori

– ger möjlighet till begränsad sökning av POI – välj att ange dess kategori (t.ex. bank/hotell/ museum), egennamn, land och/eller ort/stad.

Runt bilen

– avser sökning av POI runt bilens aktuella position.

Längs resvägen

– avser sökning av POI utmed den upprättade resplanen.

Nära resmålet – avser sökning av POI i närheten av resmålet.

Runt plats på kartan

– avser sökning av

POI med scrollfunktionens hårkors – se

(s. 10).

Om mer information om resmålet önskas, välj

Information och därefter önskad information.

3. För att lagra adressen i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som

Hem

.

4. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med tidigare resmål

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Ange resmål resmål

.

Tidigare

2. Välj ett resmål i listan.

Om mer information om resmålet önskas, välj

Information

och därefter önskad information.

Det är här även möjligt att radera resmål, välj

Radera

eller

Radera alla

.

3. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål

– adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med tidigare lagrad plats

Här samlas resmål vilka lagrats med menyvalet

Spara Lagrad plats .

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Notera att resmålet måste vara sparat innan.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU plats .

och välj

Ange resmål Lagrad

2. Öppna sparat resmål:

Resvägar

– t.ex. inspelade vägavsnitt.

Annat

– t.ex. sparade platser.

Om mer information om resmålet önskas, välj

Information

och därefter önskad information.

Det är här även möjligt att editera eller radera sparat resmål, välj Ändra , Radera eller

Radera alla

.

3. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål

– adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med internetsökning

Kräver anslutning till internet, se ägarmanualen.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Ange resmål

Internetsökning .

2. Följ instruktionerna på bildskärmen.

}}

17

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

Ange resmål med postnummer

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Ange resmål

Postnummer .

2. Skriv in postnumret, och land vid behov.

Om mer information om resmålet önskas, välj

Information

och därefter önskad information.

3. För att lagra resmålet i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som

Hem

.

4. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål

– adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med latitud och longitud

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj longitud .

Ange resmål Latitud och

2. Bestäm först vilket metod GPS-koordinaterna ska anges med, välj

Format:

:

DD°MM'SS''

– position med Grader,

Minuter och Sekunder.

Decimal – position med decimaler.

3. Skriv in positionen.

Om mer information om resmålet önskas, välj

Information

och därefter önskad information.

4. För att lagra adressen i minnet, välj

Spara och därefter som

Lagrad plats

eller som

Hem .

5. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med plats på kartan

Markörens position angiven med GPS-koordinater. För att byta till att visa namn, välj Inställningar

Kartalternativ Positionsinformation

.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU kartan .

och välj

Ange resmål Plats på

2. Leta upp och ange önskad plats på kartan

med hårkorset, se avsnittet Menyer (s. 10) .

3. För att lagra adressen i minnet, tryck på OK/

MENU och välj

Spara

och därefter som

Lagrad plats

eller som

Hem

.

> Destinationen lagras som en symbol/ikon på kartan om funktionen

Lagrad plats på kartan

är vald, se avsnittet Kartalternativ

(s. 27).

18

4. Ange som delmål eller enda resmål:

Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.

Ange som enda resmål

– raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med resguiden

Sökning med resguide (Travel guide) innebär att färdiga förslag finns att välja med varierande tema, t.ex. restauranger, vackra vägar eller sevärdheter.

En resguide lagras i ett USB-minne vilket måste sitta i bilens USB-kontakt i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU guide .

och välj

Ange resmål Travel

Om menyalternativet inte syns på skärmen, finns inga förslag i det område bilen befinner sig eller så är inte en USB-enhet ansluten.

2. Välj resguide via någon av följande kategorier:

Restauranger

Turistattraktioner

Hotell

Sevärda resvägar

Annat

3. Om tillgängligt i resguiden så är det möjligt att se detaljer, bilder och spela upp ljud, välj:

Detaljer

Bilder

Spela upp

4. Välj

Starta vägledning

.

Relaterad information

Navigation – teckenhjul och tangentbord

(s. 12)

Navigation – handhavande (s. 10)

Navigation – resplan (s. 20)

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Navigation – intressepunkter (POI) symboler

Här visas exempel på hur symboler för olika intressepunkter (POI) kan se ut.

För att ställa in vilka POI-symboler som ska visas

på kartan, se avsnittet Intressepunkter (POI) på karta (s. 27).

OBS

Symbol för en POI, antal och varianter av

POI varierar mellan olika marknader.

I samband med uppdatering av kartdata kan symboler tillkomma och andra försvinna – i menysystemet under

Inställningar Kartalternativ POIsymboler Valda kan samtliga symboler för aktuellt kartsystem alltid bläddras fram.

Exempel på POI-symboler, grupperade efter samhällsfunktion:

Bilåterförsäljare/verkstad

Bensinstation

Bilreparationer

Parkering

}}

19

||

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Turistattraktion

Golfbana

Biograf

Nöjespark

Rekreation

Restaurang

Bar eller cafe

Köpcenter

Hotell

Tåg

Tågstation

Tågterminal

Flygplats

Busstation

Färjeterminal

Statlig eller kommunal anläggning

Myndighetskontor

Polis eller larmcentral

Bibliotek

Sjukhus eller vårdcentral

Apotek

Bankomat

Bankomat/växlingskontor

Postkontor

Utbildningsanläggning

Relaterad information

Navigation – ange resmål (s. 16)

Navigation – kartalternativ (s. 27)

Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)

Navigation – kart- och systeminformation

(s. 38)

Navigation – importera/exportera lagrade platser (s. 31)

Navigation – resplan

Lägg upp en resplan och starta vägledning för att navigera till önskat resmål.

När ett resmål sparas, skapas en resplan. Systemet hanterar en resplan åt gången med maximalt

4 stycken delmål.

Ett resmål måste vara angivet för att resplanen ska aktiveras.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj

Resplan

.

2. Om delmål i resplanen önskas, välj

Lägg till fler delmål

.

Max 4 stycken delmål kan läggas till i resplanen. Orningsföljden kan justeras, se avsnittet

"Justera resplan" nedan.

3. Om information om ett delmål önskas, markera delmålet, tryck på

OK/MENU

och välj

Information .

20

4. Välj Starta vägledning

.

> Aktuell resplan aktiveras och vägledning

påbörjas om inte funktionen Resvägsförslag(s. 21) är aktiverat.

5. Om funktionen Resvägsförslag är aktiverad, välj resväg.

> Aktuell resplan aktiveras och vägledning påbörjas.

Avbryt vägledning

– I navigationkällans normalvy, tryck på

NAV och välj Avbryt vägledning .

> Vägledningen avbryts.

Återuppta vägledning

– I navigationkällans normalvy, tryck på

NAV och välj

Återuppta vägledning

.

> Vägledningen fortsätter där den avbröts.

Justera resplan

1. Markera delmålet och bekräfta med OK/

MENU

.

2. Välj det som ska justeras och göra förändringar:

Radera

– raderar delmålet.

Flytta i lista – ändrar turordning i resplanen (se nästa rubrik).

Spara

– sparar delmålet.

Ändra turordning för delmålen

1. Markera delmålet som ska flyttas och bekräfta med

OK/MENU

.

2. Markera

Flytta i lista

och bekräfta med

OK/

MENU .

3. Vrid TUNE för att flytta delmålet upp/ner i listan. När önskad plats nås, bekräfta med

OK/MENU .

Radera resplan

– I navigationkällans normalvy, tryck på

NAV och välj

Resplan Rensa resplan

.

> Aktuell resplan inklusive samtliga delmål raderas.

Relaterad information

Navigation – ange resmål (s. 16)

Navigation – resväg (s. 21)

Navigation – importera/exportera lagrade platser (s. 31)

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Navigation – resväg

Resvägen kan visas i detalj eller som översikt och alternativa resvägar kan väljas. Det är möjlighet att spela in resvägen för att sparas i systemets minne.

Resväg – undvik

Med denna funktion kan föraren välja att undvika närmast kommande sträcka på en rutt. Funktionen fungerar bara där det finns alternativa gator/vägar, i annat fall ignoreras markeringen eller delar av den.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Resväg Undvik .

}}

21

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

2. Välj önskad åtgärd: 2. Välj en föreslagen resväg alternativt

Resvägstyp

:

Resvägsöversikt

– I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Resväg Resvägsöversikt .

> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.

Markerad delsträcka.

Räkna om resväg – systemet beräknar en annan resväg där hänsyn tagits till sträckan som ska undvikas.

Längre – delsträcka att undvika förlängs.

Kortare

– delsträcka att undvika kortas.

Radera

– markerade delsträckor raderas och återställer resvägen till ursprunglig version.

Alternativa resvägar

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Resväg resvägar till resmål .

Alternativa

ECO med trafikanpassning

– låg bränsleförbrukning

3

prioriteras.

Snabb

– kort restid prioriteras.

Snabb med trafikanpassning

– kort restid med minimal köbildning

3

.

Kort

– kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.

Detaljerad resvägsinformation

Här visas de moment en sträcka mellan två delmål innehåller, t.ex. avfarter och korsningar.

22

3 Koordineras med information från Trafikradion.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Resväg resvägsinformation .

Detaljerad

> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.

– I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Resväg kvarvarande resväg .

Karta över

> En kartbild med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella position visas.

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

2. För att avsluta inspelningen, tryck på OK/

MENU

och välj

Resväg Sluta spela in

.

> Den inspelade resvägen sparas.

Inspelade resvägar kan öppnas i meny Ange resmål Lagrad plats Resvägar

.

Detaljerad delsträcka på en rutt.

2. Zooma in/ut på kartan och stega resvägen:

Nästa

– stegar till nästa delsträcka.

Föregående

– stegar till föregående delsträcka.

Zooma in / Zooma ut – förstorar/ förminskar kartbilden med aktuell delsträcka.

Karta över kvarvarande resväg

Denna funktion visar resvägens återstående sträcka.

För funktionalitet och tillgängliga funktioner, se

avsnittet Menyer (s. 10) .

Spela in en resväg

Spela in och lagra resvägen i navigationssystemets minne.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Resväg Spela in resväg .

> Inspelning påbörjas. Under pågående inspelning visas symbolen "REC" på bildskärmen.

Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett

USB-minne

(s. 31).

4

för att t.ex. kopieras till ett annat fordons GPS-navigator. För mer information, se

Relaterad information

Navigation – resplan (s. 20)

Navigation – handhavande (s. 10)

Navigation – trafikinformation (s. 34)

Navigation – felsökning (s. 42)

4 Ansluts i mittkonsolens bakre förvaringsfack.

23

24

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Navigation – resvägsalternativ

Inställningar för resvägsalternativ innefattar bl.a.

resvägstyp och antal resvägsförslag.

Resvägstyp

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Resvägsalternativ

.

2. Välj typ av resväg:

Snabb med trafikanpassning – kort restid med minimal köbildning

5

.

Snabb – kort restid prioriteras.

Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.

ECO med trafikanpassning

– låg bränsleförbrukning

5

prioriteras.

Ny resväg på begäran

Val för omberäkning av rutt pga trafikinformation.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Resvägsalternativ begäran .

Ny resväg på

2. Välj funktionalitet:

Markerad ruta – omberäkning av rutt måste bekräftas med OK/MENU eller ignoreras med

EXIT

.

Tom ruta – automatisk omberäkning av rutt.

Resvägsförslag

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Resvägsalternativ Resvägsförslag

.

2.

Resvägsförslag.

Välj inställning för användning av resvägsförslag:

1

– startar vägledning direkt enligt angiven resplan.

3

– systemet föreslår 3 alternativa resvägar, varav ett alternativ måste väljas innan vägledning startar. Notera att det dröjer något längre innan vägledningen startar pga systemet måste beräkna 3 lämpliga resvägar.

Använd samåkningsfil

6

Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att personbilen medför en eller flera passagerare.

5

6

Koordineras med information från Trafikradion.

Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Med denna funktion aktiverad, inkluderas även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Resvägsalternativ samåkningsfil

.

Använd

2. Välj inställning för användning av samåkningsfil:

Aldrig

För 2 personer

Mer än 2 personer

Använd expressfil

6

Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då förutsatt att personbilen är klassad som "miljöbil" eller liknande. Med denna funktion aktiverad, inkluderas

även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Resvägsalternativ Använd expressfil

.

2. Välj inställning för användning av expressfil:

Markerad ruta – expressfil används i resvägsberäkningar.

Tom ruta – expressfil används ej.

6 Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.

Undvik område

6

Motorvägar kan ej väljas bort. Vid beräkning av resväg används alltid motorväg som alternativ resväg.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Resvägsalternativ Undvik område

.

2. Välj område att undvika längs resvägen (om området redan finns i listan som tidigare angivet område – gå vidare till nästa steg):

Välj område på kartan

– välj önskat område på kartan, för mer information se

"Skapa spärrområde" nedan.

Från lagrad plats

– välj utifrån sparade platser.

> Valet läggs till i listan med områden att undvika.

3.

Markera området i listan som önskas undvika, tryck på OK/MENU och välj Aktivera .

Det är här även möjligt att

Ändra

,

Inaktivera och

Radera

områden.

> Området undviks vid beräkning av resväg.

}}

25

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

Skapa spärrområde

Ett område som ska undvikas väljs genom att markera direkt på kartan med en fyrkantig ruta.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Inställningar

Resvägsalternativ Undvik område

Välj område på kartan .

2. Scrolla kartan tills markören är i önskat område.

3. Tryck OK/MENU .

> En röd ruta skapas.

4. Vrid TUNE

för att justera rutans storlek.

5. Tryck OK/MENU när rutan täcker önskat område.

> Området lagras i listan över områden att undvika.

För att området inte ska inkluderas vid beräkning av resväg så måste området aktiveras, se avsnittet "Undvik område" ovan.

Undvik vissa trafikinslag

6

– I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU

och välj

Inställningar

Resvägsalternativ :

Undvik motorvägar

Undvik vägtullar

Undvik tunnlar

Undvik färjor

Undvik biltåg

Undvik betalvägar

OBS

Om en resplan är upplagd när dessa val görs, kan viss fördröjning ske efter att ett alternativ bockats i/avbockats eftersom resplanen måste omberäknas.

Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är bortvalda undviks dessa i möjligaste mån och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.

Relaterad information

Navigation – trafikinformation (s. 34)

Navigation – resplan (s. 20)

Navigation – ange resmål (s. 16)

Navigation – handhavande (s. 10)

6 Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.

26

Navigation – kartalternativ

Här kan inställningar göras för hur kartan ska visas och vad som ska visas.

Karta på hela bildskärmen

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Kartalternativ Visa helskärmskarta .

2. Välj kartstorlek:

Markerad ruta – visar kartan över hela bildskärmen.

Tom ruta – bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur och spelande media visas i skärmens neder- och överkant.

Kartläge

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Kartalternativ Kartläge

.

2. Välj hur kartan ska visas på bildskärmen:

Norr upp – kartan visas med Norr alltid uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella väderstreck på skärmen.

Karta färdriktning upp – bilsymbolen är i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.

3D-karta bas

– kartan ses snett uppifrån med bilsymbolen i centrum och färdriktning uppåt på bildskärmen.

3D-karta detaljerad

– samma som föregående alternativ men med olika objekt, byggnader etc. inlagda i kartbilden.

Information utmed motorväg

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Kartalternativ Motorvägsinformation .

2. Välj funktion:

Markerad ruta – då bilen befinner sig på en motorväg visas de tre (3) nästkommande avfarterna som har t.ex. en rastplats eller bensinstation. Listan sorteras med närmaste avfart nederst i listan.

Tom ruta – funktion avstängd.

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Information om aktuell position

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Kartalternativ Positionsinformation

.

2. Välj positionsinformation:

Nuvarande vägnamn

– bildskärmen visar namn på den väg/gata där bilen/ scrollmarkören befinner sig.

Lat/Long

– bildskärmen visar koordinaterna för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.

Ingen

– bildskärmen visar ingen information för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.

Kompass

På bildskärmens kartbild finns en kompass som visar i vilken riktning bilens front pekar.

Kompassnålens röda spets pekar i nordlig riktning och den vita pekar åt söder. Som alternativ till grafisk kompass kan

även textbaserad kompassriktning väljas.

}}

27

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Kartalternativ Kompass .

2. Välj om kompassriktningen ska visas med en kompassnål eller med bokstäver:

Grafisk – en kompassnål anger kompassriktningen.

Text

– bokstäverna

N

för norr,

W

för väster, S för söder eller E för öster, anger kompassriktningen.

Även kartbildens kompassriktning – norr

eller färdriktningen uppåt på skärmen – kan justeras, se avsnittet "Kartläge kompassriktning" ovan.

Intressepunkter (POI) på karta

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Kartalternativ POI-symboler .

Markerade POI visas på kartan.

2. Välj vilka POI-symboler som ska visas på kartan:

Grundinställning – POI specificerade med funktionen

Valda

visas.

Valda – välj med TUNE -ratten + OK för varje POI som önskas på bildskärmen.

Ingen

– inga POI visas.

För att inte göra kartbilden svårläst är antalet POI som kan ses samtidigt på skärmen begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera

POI.

Kartfärger

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Kartalternativ Kartfärger

.

2. Välj inställning för kartfärger:

Automatisk – en ljussensor känner av om det är dag eller natt och anpassar bildskärmen automatiskt.

Dag – bildskärmens färger och kontrast blir klara och skarpa.

Natt

– bildskärmens färger och kontrast anpassas för att ge föraren ett optimalt mörkerseende.

Lagrad plats på kartan

– I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Kartalternativ Lagrad plats på kartan .

> Samtliga lagrade positioner visas.

Relaterad information

Navigation – resvägsalternativ (s. 24)

Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)

Navigation – kartalternativ (s. 27)

Navigation – intressepunkter (POI) symboler

(s. 19)

Navigation – importera/exportera lagrade platser (s. 31)

28

Navigation – vägledningsalternativ

Här kan inställningar göras för hur vägledning ska presenteras.

Ankomsttid eller kvarvarande restid

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ ankomsttiden

.

Format på

2. Välj alternativ för visning av tid:

ETA

– visar beräknad ankomsttid

RTA

– visar kvarvarande restid.

Gatunamn i röstvägledning

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ röstvägledning .

Gatunamn i

7 Gäller endast vissa modellvarianter.

2. Välj vad röstvägledningen ska innehålla:

Markerad ruta – avstånd och riktning, samt namn på gator och vägar.

Tom ruta – avstånd och riktning.

Navigering med Turn-by-turn

7

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Vägledningsalternativ navigation .

Turn-by-turn

2. Välj inställning för visning i kombiinstrumentet:

Markerad ruta – visar nästa manöver i resplanen och avståndet dit.

Tom ruta – ingen visning.

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Automatisk uppläsning av trafik

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ uppläsning av trafik .

Automatisk

2. Välj inställning för uppläsning av trafikinformation:

Markerad ruta – viktiga trafikstörningar på rutten blir upplästa.

Tom ruta – ingen uppläsning.

Automatisk ljudanpassning

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Vägledningsalternativ ljudanpassning

.

Automatisk

2. Välj inställning för ljudanpassning:

Markerad ruta – Ljud- och medisystemet t.ex. radion dämpas då röstvägledning läser upp information.

Tom ruta – ingen ljudanpassning.

Röstvägledning

Under vägledning när bilen närmar sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta över korsningen.

Röstvägledningen upprepas närmare korsningen.

}}

29

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

För att upprepa ett meddelande – tryck 2 gånger på

OK/MENU

-knappen.

Volymen kan justeras med ljudanläggningens volymknapp (under pågående röstmeddelande).

OBS

Röstvägledning uteblir vid pågående samtal med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ Röstvägledning

.

2. Välj inställning för röstvägledning:

Markerad ruta – avstånd och typ av kommande manöver läses upp.

Tom ruta – ingen röstvägledning.

Enkel röstvägledning

Med röstvägledning ges tre (3) instruktioner inför varje vägledningspunkt – en förberedande, en strax innan och den sista då manövern ska utföras. Med Enkel röstvägledning aktiverad, ges endast en (1) instruktion för varje vägledningspunkt.

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Vägledningsalternativ röstvägledning

.

Använd enkel

2. Välj inställning för röstvägledning:

Markerad ruta – en (1) röstvägledningsinstruktion för varje vägledningspunkt.

Tom ruta – ingen röstvägledning.

Trafiksäkerhetskamera

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Vägledningsalternativ

Fartkameravarning

.

2. Välj funktion:

Markerad ruta – varning med akustisk signal och symbol då bilen närmar sig en trafiksäkerhetskamera.

Tom ruta – ingen varning.

OBS

Vilken slags information som är tillåten att visas på kartan regleras i nationell lagstiftning.

För aktuell information, se www.volvocars.com/navi.

OBS

Var uppmärksam på att skyltad högsta tillåtna hastighet ibland kan ändras och därmed avvika från navigatorns databas.

Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.

Signal för lagrad plats

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ notifikation

.

Lagrad plats

2. Välj bland lagrade positioner:

Markerad ruta – en akustisk signal då bilen närmar sig en egen lagrad position.

Tom ruta – ingen ljudsignal.

Hastighetsbegränsning

8

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ hastighetsbegränsningar .

Visa

30

8 Endast bilar utan funktionen

Trafikskyltsinformation

.

2. Välj funktion:

Markerad ruta – gällande hastighetsbegränsning visas med en skylt i kombiinstrumentet 9 .

Tom ruta – ingen notifiering i kombiinstrumentet.

Signal för POI i en vägledd rundtur

1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/

MENU

och välj

Inställningar

Vägledningsalternativ notiser

.

Travel POI-

2. Välj funktion:

Markerad ruta – en akustisk signal då bilen närmar sig en POI som ingår i en

Reseguide (s. 16).

Tom ruta – ingen ljudsignal.

Signal för vägledd rundtur

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/

MENU och välj Inställningar

Vägledningsalternativ notiser .

Guided tour-

2. Välj funktion:

Markerad ruta – en akustisk signal då

bilen närmar sig en Reseguide (s. 16).

Tom ruta – ingen ljudsignal.

Relaterad information

Navigation – trafikinformation (s. 34)

9 Endast då hastighetsinformation finnas i kartdata.

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

Navigation – importera/exportera lagrade platser

Importera och/eller exportera lagrade resvägar och platser.

Vid importering av POI måste filformatet vara .gpx.

1. Anslut USB-minne i tunnelkonsolens förvaringsfack.

2. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Inställningar

Importera/exportera lagrade platser

.

3. Välj vad som ska importeras eller exporteras.

}}

31

ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG

||

OBS

Att komplettera kartdatabasen med POIfiler kräver viss datorvana!

Filformat för POI-filer och hur filerna hämtas från internet bestäms av respektive tillverkare/distributör. Därför finns ingen standardiserad process för att ladda ner POI-filer från internet – och av den anledningen kan denna ägarmanual inte visa en exakt steg-för-steg-beskrivning.

Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.

Relaterad information

Navigation – ange resmål (s. 16)

Navigation – resplan (s. 20)

Navigation – resväg (s. 21)

Navigation – intressepunkter (POI) symboler

(s. 19)

32

TRAFIKINFORMATION

34

TRAFIKINFORMATION

Navigation – trafikinformation

Navigationssystemet tar kontinuerligt emot trafikinformation som sänds via Traffic Message

Channel (TMC) vilket används för dynamisk vägvisning. Då situationer som kan försvåra resan uppstår (t.ex. olyckor och vägarbeten) visas detta i bildskärmen, och då ett resmål finns angivet sker omberäkning av rutten. Omberäkning kan

ske automatiskt eller behöva bekräftas, se Ny resväg på begäran (s. 24).

TMC är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.

OBS

TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder.

Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.

Trafikinformationen presenteras olika beroende på om resmål finns angivet eller ej angivet.

Denna symbol på bildskärmen indikerar att trafikinformation finns tillgänglig inom aktuellt mottagningsområde. Symbolens färg anger hur viktig information är:

RÖD – informationen läses upp och positionen visas på kartan.

GUL – ingen uppläsning, positionen visas på kartan.

Denna symbol markerar position för ett trafikproblem, för mer information se avsnittet

Trafikinformation – med angivet resmål > Trafikinformation på karta.

OBS

Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.

Sändningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.

Aktivera/avaktivera

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation .

2. Markera i rutan för att aktivera trafikinformation, alternativt avmarkera rutan för att avaktivera.

Trafikinformation – utan angivet resmål

Funktionen ger möjlighet att visa trafikproblem, utan att resmål resmål har valts.

Öppnar scrollfunktionen på karta.

Trafikinformation på karta

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation

Trafikinformation på karta

.

2. Sök fram trafikproblem med scrollfunktionen, se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > Trafikinformation på karta.

All trafik

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation

Trafikinformation på karta

.

> Lista med samtliga trafikmeddelanden inom mottagningsområdet visas.

2. Välj vad som ska visas, se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål > All trafik.

Trafikinformation – med angivet resmål

Funktionen visar trafikproblem då resmål har angivits.

Lyssna till trafikinformation längs resvägen

– I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation

Lyssna till trafik längs resvägen .

> Aktuella trafikmeddelanden längs resplanen kommer att läsas upp.

All trafik

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation trafik

.

All

> Lista med samtliga trafikmeddelanden inom mottagningsområdet visas. Trafikinformationen grupperas först efter land (i gränsområden), därefter vägnummer, sedan gatunamn.

2. Välj ett trafikproblem (väg/gata) och bekräfta med

OK/MENU

.

> Trafikproblem listas, med allvarligast störning högst upp, t.ex. totalstopp i en fil.

3. Välj ett trafikproblem och bekräfta med

OK/MENU .

> Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets position.

TRAFIKINFORMATION

3. Bekräfta valet med tryck på OK/MENU

> Tillgängliga uppgifter visas, t.ex:

• gatunamn/vägnummer land problemets art problemets utsträckning problemets varaktighet.

Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets ram, visas först det som är närmast hårkorsets centrum.

Siffror som t.ex. "

2/5

" i bildskärmens övre del innebär att aktuell information är nummer 2 av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset – resterande meddelanden bläddras fram med upprepade korta tryck på OK/MENU .

Direktlistad information

Trafikproblem på karta.

Trafikinformation på karta

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Trafikinformation

Trafikinformation på karta

.

2. Scrolla kartan tills den trafikhändelse/symbol det önskas detaljerad information om befinner sig i hårkorset.

> En gul ram tänds runt symbolen.

}}

35

TRAFIKINFORMATION

||

1. I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU

och välj

Trafikinformation

Trafikinformation på karta .

> Direktlistade trafikproblem (två stycken i föregående bild) indikerar att informationen berör aktuell färdplan.

2. Välj ett trafikproblem och bekräfta med

OK/MENU

.

> Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets position.

Markeringens längd motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).

Körriktning indikeras av på vilken sida av vägen markeringen finns.

Trafikproblem på karta.

Trafikproblemets omfattning

Vissa trafikproblem är inte enbart knutna till en enstaka position utan kan omfatta en längre sträcka.

Förutom symbol för trafikproblemets position, är aktuell vägsträcka även markerad med en rad röda kryss " xxxxx ".

Trafikproblem med dess utbredning.

Storlek på område för trafikinformation

Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas. Ju större kartområde skärmen visar, desto fler trafikstörningar kan visas.

Relaterad information

Navigation – vägledningsalternativ (s. 29)

Navigation – ange resmål (s. 16)

Navigation – resplan (s. 20)

36

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

Navigation – kart- och systeminformation

Volvo erbjuder ett antal kartor vilka täcker olika delar av världen. En karta består av kart- och vägdata med tillhörande information.

Vid uppdatering överförs ny information till navigationssystemet och gammal inaktuell tas bort.

Systeminformation

– I navigationkällans normalvy, tryck på

OK/MENU och välj Inställningar

Systeminformation

.

> Ett utdrag av aktuell status i navigationssystemet visas, t.ex. aktuell sändare av trafikinformation och operativ kartdata samt kartversion.

Kartor – innehåll

Kartor utvecklas med utökad information och uppdateras fortlöpande.

OBS

Kartdata har inte 100-procentig täckning i alla områden/länder.

Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.

Se support.volvocars.com för information om kartor och annat relaterat till Sensus Navigation.

Kartområden

Bilens navigationssystem varierar beroende av marknad. Vid behov av att ändra kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare för information om tillvägagångssätt.

Uppdatering av kartor

Uppdaterad kartdata laddas ner från internet 1 till ett USB-minne

2

. Överföring av nerladdad uppdatering till bilens navigationssystem görs därefter via bilens USB-anslutning vilket är placerad i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.

OBS

Innan uppdatering av bilens kartdata påbörjas:

Läs först igenom information och instruktioner från internet relaterat nerladdning och uppdatering av kartdata.

Vid frågor om uppdatering – kontakta en Volvo-

återförsäljare eller se support.volvocars.com.

38

1

2

Se information på support.volvocars.com.

USB-minnet måste ha ledigt utrymme för minst 20 GB.

Uppdatering

Följ bildskärmens anvisningar för att uppdatera navigationssystemet – där visas var i processen uppdateringen befinner sig samt ungefärlig återstående tid.

OBS

Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.

1. Starta motorn.

2. Anslut USB-minnet med uppdateringen till bilens USB-kontakt och följ bildskärmens anvisningar.

> Bildskärmen visar Kartuppdatering klar

.

Navigationssystemets samtliga funktioner kan åter användas.

OBS

Uppdatering av kartdata kan i vissa fall även tillföra nya funktioner, vilka inte finns beskrivna i denna manual.

Bildskärmen visar

Kartuppdatering klar

när uppdateringen är genomförd.

Relaterad information

Navigation – licensavtal och upphovsrätt

(s. 43)

Navigation – felsökning (s. 42)

Sensus Navigation (s. 7)

Fortsätta avbruten uppdatering

Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den avbröts vid nästa motorstart, såvida USB-minnet fortfarande är anslutet. Om USB-minnet ej är anslutet

- starta motorn och anslut sedan USB-minnet.

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

Navigation – menyöversikt

Översikt av möjliga val och inställningar i navigationssystemets menyer.

Tre av menynivåer visas. Ytterligare undermenyer kan finnas, vilket då finns beskrivet i respektive avsnitt.

Öppna menysystemet genom att i navigationkällans normalvy trycka på

OK/MENU

.

Upprepa röstvägledning

Ange resmål

Hem

Adress

Land:

Ort:

Gata:

Nummer:

Korsning:

Ange som enda resmål

Lägg till som delmål

Information

Spara

(s. 29)

(s. 16)

(s. 16)

(s. 16)

}}

39

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

||

Intressepunkt (POI)

Med namn

Med kategori

Runt bilen

Längs resvägen

Nära resmålet

Runt plats på kartan

Lagrad plats

Ange som enda resmål

Ändra

Radera

Radera alla

Tidigare resmål

Ange som enda resmål

Lägg till som delmål

Information

Spara

Radera

Radera alla

Internetsökning

(s. 16)

(s. 16)

(s. 16)

(s. 16)

Postnummer

Land:

Postnummer

Gata:

Nummer:

Korsning:

Ange som enda resmål

Lägg till som delmål

Information

Spara

Latitud och longitud

Format:

Ange som enda resmål

Lägg till som delmål

Information

Spara

Plats på kartan

Ange som enda resmål

Lägg till som delmål

Spara

(s. 16)

(s. 16)

(s. 16)

Travel guide

Starta vägledning

Detaljer

Bilder

Spela upp

Pausa uppspelning

Resplan

Resplan

Starta vägledning

Lägg till fler delmål

Rensa resplan

Resväg

Undvik

Räkna om resväg

Längre

Kortare

Radera

Alternativa resvägar till resmål

Resvägsöversikt

(s. 16)

(s. 20)

(s. 21)

(s. 21)

(s. 21)

40

Detaljerad resvägsinformation

Nästa

Föregående

Zooma in

Zooma ut

Karta över kvarvarande resväg

Spela in resväg eller

Sluta spela in

Trafikinformation

All trafik

Trafikinformation på karta

Avbryt vägledning eller

Återuppta vägledning

Inställningar

(s. 21)

(s. 21)

(s. 21)

(s. 34)

(s. 34)

(s. 20)

Resvägsalternativ

Resvägstyp

Ny resväg på begäran

Resvägsförslag

Använd samåkningsfil

Använd expressfil

Undvik område

Undvik motorvägar

Undvik vägtullar

Undvik tunnlar

Undvik färjor

Undvik biltåg

Undvik betalvägar

(s. 24)

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

(s. 27)

Kartalternativ

Visa helskärmskarta

Kartläge

Motorvägsinformation

Positionsinformation

Kompass

POI-symboler

Kartfärger

Lagrad plats på kartan

}}

41

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

||

Vägledningsalternativ

Format på ankomsttiden

Gatunamn i röstvägledning

Turn-by-turn navigation

Automatisk uppläsning av trafik

Automatisk ljudanpassning

Röstvägledning

Använd enkel röstvägledning

Fartkameravarning

Lagrad plats notifikation

Travel POI-notiser

Guided tour-notiser

Systeminformation

Alternativ för FAV-knapp

(s. 29)

Importera/exportera lagrade platser

A Se avsnittet Favoriter i ägarmanualen.

Relaterad information

Navigation – handhavande (s. 10)

Sensus Navigation (s. 7)

(s. 38)

Favoriter

A

(s. 31)

Navigation – felsökning

Här följer exempel på saker vilka kan uppfattas som att navigationssystemet inte fungerar som det ska.

Bilens position på kartan är felaktig

Navigationssystemet visar bilens position med en noggrannhet på cirka 20 meter.

Vid körning på väg som löper parallellt med en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång sträcka utan distinkta svängar finns större sannolikhet för fel.

Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.

Systemet beräknar inte alltid den snabbaste/kortaste vägen

Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare vägval.

Systemet använder betalvägar, motorvägar eller färjor fast jag valt att undvika dessa

Vid beräkning av färdväg över längre avstånd kan systemet av tekniska skäl endast använda stora vägar.

Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.

Bilens position på kartan är felaktig efter transport

Om bilen transporterats på exempelvis färja eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av GPSsignaler inte varit möjlig, kan det ta upp till

5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.

Bilens position på kartan är felaktig efter bortkoppling av bilens batteri

Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta mer

än 5 minuter innan korrekt mottagning av GPSsignaler kan ske och bilens position beräknas.

Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt efter byte av däck

Förutom GPS-mottagaren medverkar även bilens hastighetsgivare och ett gyro för att beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.

För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag under långsam körning, på en lämplig plats.

42

Kartbilden stämmer inte med verkligheten

Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och kartdatabasen är därför inte alltid komplett.

Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner

senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor

(s. 38). Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.

Skalan på kartan ändras ibland

I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.

Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt eller snurrar runt

Systemet kan behöva några sekunder för att känna av bilens position och rörelse innan du kör iväg.

Stäng av både systemet och bilen. Starta igen men stå stilla en stund innan du börjar köra.

Jag ska åka på långresa men vill inte ange en speciell färdväg till de städer jag tänker resa igenom – Hur gör jag enklast en resplan?

Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.

Min kartinformation är inte aktuell

Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner

senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor

(s. 38). Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.

Hur kan jag enkelt kontrollera vilken kartversion som används?

Sök i menysystemet upp Inställningar

Systeminformation

för att få information om version och vilket geografiskt område som täcks,

se (s. 38).

Relaterad information

Navigation – kart- och systeminformation

(s. 38)

Navigation – resväg (s. 21)

Navigation – resvägsalternativ (s. 24)

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

Navigation – licensavtal och upphovsrätt

Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare.

Licensavtal

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄN-

DARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER

HERE-DATABASEN.

MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE

DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE ETT

AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER OCH

HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR ERT EXEM-

PLAR AV HERE NAVIGABLE MAP DATABAS,

INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAM-

VARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL UTGIVEN

AV HERE (GEMENSAMT BENÄMNDA “DATA-

BASEN”). GENOM ATT ANVÄNDA DATABASEN,

ACCEPTERAR NI OCH SAMTYCKER TILL ALLA

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

(“AVTAL”). OM NI INTE SAMTYCKER TILL VILL-

KOREN I DETTA AVTAL, RETURNERA

OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS

MED ALLA ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR

TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.

}}

43

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

||

ÄGANDERÄTT

Databasen och upphovsrätter, immateriell egendom eller närliggande rättigheter däri ägs av

HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen kvarligger hos

HERE och Er leverantör till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall erläggas till HERE och/eller Er leverantör i enlighet med detta Avtal eller liknande avtal enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.

BEVILJANDE AV LICENS

HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att använda Databasen för Ert personliga bruk, eller om tillämpligt, för användande inom Ert företags interna verksamhet. Denna licens omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.

BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom till den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag (t.ex.

nationella lagar baserade på det Europeiska

Datorprogramdirektivet (91/250) och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag ur eller

återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller baklängesmontera någon del av Databasen.

Om Ni önskar erhålla samkörbarhetsinformation såsom avses i (den nationella lagen baserad på) det Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge HERE skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av HERE.

Databasen innehåller information som tillhandahålls på licens från tredje parter till HERE.

Informationen omfattas av leverantörsvillkor och copyright, som stadgas i texten på följande webbadress: here.com/suppliers_terms

ÖVERLÅTELSE AV LICENS

Ni får inte överlåta Databasen till tredje part, förutom som installerad i det system för vilket den skapades eller under förutsättning att Ni inte behåller någon kopia av Databasen och förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till HERE. Multimedia får endast överföras eller säljas som ett komplett set så som det levereras av HERE och inte som delar av ett set.

BEGRÄNSAD GARANTI

HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med HERE:s exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade Databasen; dessa normer kan ni på begäran få av HERE. Om

Databasen inte fungerar i enlighet med denna begränsade garanti kommer HERE att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande exemplar av Databasen. Om dessa försök inte leder till att Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja att antingen erhålla skälig återbetalning av den köpeskilling Ni betalade för

Databasen eller att häva detta Avtal. Detta är

HERE:s hela ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från HERE. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. HERE garanterar inte att Databasen är eller kommer att vara felfri.

Ingen muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på något sätt omfattningen av den ovan beskrivna begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.

Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från

HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni anskaffade Databasen, utöver de rättigheter som Ni erhållit från HERE enligt denna bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.

44

ANSVARSBEGRÄNSNING

Priset för Databasen inkluderar inte någon ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta skador vilka kan uppstå i samband med Ert användande av Databasen. Följaktligen skall HERE inte i något fall vara ansvarigt för några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst, data eller användning som åsamkats Er eller tredje part härrörande från

Ert användande av Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller baserade på garanti, även om HERE har underrättats om möjligheten av sådana skador.

HERE:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH

ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA

AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE

ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI

HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES

ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAM-

HET.

VARNING

Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos de använda källorna och tillvägagångssättet vid insamling av omfattande geografiska data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller återger inte information om – bland annat – restid och får inte inkludera traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar; väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar; vägförhållanden; särskilda evenemang som uppstår på grund av det navigatormärke som Ni har.

GÄLLANDE LAG

Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion inom den Europeiska Unionen eller Schweiz där

Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband med detta Avtal, utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då tillämpliga hemort.

Upphovsrätt

Europe

Austria

©

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.

Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at, licensed in accordance with http://

KART- OCH SYSTEMINFORMATION creativecommons.org/licenses/by/3.0/ legalcode .

Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at, licensed in accordance with http:// creativecommons.org/licenses /by/3.0/ legalcode .

Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at, licensed in accordance with http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/ legalcode .

Belgium

Realized by means of Brussels UrbIS

®©

Distribution & Copyright CIRB, available at http:// www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/ telechargement .

Includes content made available by AGIV.

Croatia

© EuroGeographics.

Cyprus

© EuroGeographics.

Estonia

© EuroGeographics.

}}

45

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

||

Finland

Contains data from the National Land Survey of

Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of Use available at http:// www.maanmittauslaitos.fi/en/

NLS_open_data_licence_version1_20120501).

Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at: http:// www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/ yhteystietopalvelut/uusi_postal_ code_services_service_description_and_terms_of

-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.

France

Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ® .

Germany

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.

Contains content of „Bayrische

Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance with http://creativecommons.org/ licenses/by/3.0/legalcode .

Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”, licensed in accordance with http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

.

Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/ legalcode .

Great Britain

Contains Ordnance Survey data

©

Crown copyright and database right 2010.

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010.

Greece

Copyright Geomatics Ltd.

Guernsey

© The States of Guernsey

© Teh States of Alderney

©

The Chief Pleas of Sark

©

The Royal Court of Guernsey

Hungary

Copyright

©

2003; Top-Map Ltd.

Ireland

Contains data made available by the Dublin City

Council Multi Story Car Parking Space Availability as of 2013-11-02, licensed in accordance with http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSI-

Licence.pdf .

Italy

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-

Romagna- S.p.A.

Includes content of Comune di Bolgona licensed under http://creativecommons.org/ lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.

Includes content of Comune di Cesena licensed under http://creativecommons.org/ lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.

Includes contents of Ministero della Salute, and

Regione Sicilia, licensed under http:// www.formez.it/iodl/ and updated by licensee

September 1, 2013.

Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,

Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione

Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/ iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,

2013.

Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with http://creativecommons.org/ licenses/by/3.0/legalcode .

Includes content of Comune di Milano, licensed under http://creativecommons.org/ licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by licensee November 1, 2013.

Includes content of the “Comunità Montana della

Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/ iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,

2013.

Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under http://creativecommons.org/

46

licenses/by/3.0/legalcode and updated by licensee January 1, 2014.

Includes content of Regione Sardegna, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee May 1, 2014

Latvia

© EuroGeographics.

Lithuania

© EuroGeographics.

Moldova

© EuroGeographics.

Norway

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Includes data under the Norwegian licence for

Open Government data (NLOD), available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .

Contains information copyrighted by ©

Kartverket, made available in accordance with http://creativecommons.org/ licenses/by/3.0/no/ .

Poland

©

EuroGeographics.

Portugal

Source: IgeoE – Portugal.

Slovenia

©

EuroGeographics.

Spain

Información geográfica propiedad del CNIG.

KART- OCH SYSTEMINFORMATION

Contains data that is made available by the

Generalitat de Catalunya Government in accordance with the terms available at http:// www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .

Retrieved by HERE 05/2013.

Contains content of Centro Municipal de

Informatica – Malaga, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/ legalcode .

Contains content of Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance with http://creativecommons.org/ licenses/by/3.0/legalcode .

Sweden

Based upon electronic data

©

National Land

Survey Sweden.

Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at http://data.goteborg.se/ goopen .

Switzerland

Topografische Grundlage:

©

Bundesamt für

Landestopographie.

Ukraine

© EuroGeographics.

United Kingdom

Contains public sector information licensed under the Open Government License v.1.0 (see the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/ open-government-licence/).

Adapted from data from the Office for National

Statistics licensed under the Open Government

Licence v.1.0.

Relaterad information

Navigation – kart- och systeminformation

(s. 38)

Sensus Navigation (s. 7)

47

INDEX

A

Ankomsttid

Avbryta vägledning

F

Fartkamera

Felsökning

Sensus Navigation

H

Hastighetskamera

I

Intressepunkter, se även POI

K

Kartalternativ

Kartdata

Kartområden

Kompass

29

20

M

Menyer menyöversikt navigation scrollmeny

39

10

S

Skala

ändra

Starta vägledning

29

42

29

19

27

38

38

27

P

POI ange resmål symboler

Påbörja vägledning

16

19

20

T

Tangentbord

Teckenhjul

Trafikinformation

Trafiksäkerhetskamera

Transport av bil

R

Radera resplan

Resmål

Resplan

Restid

29

Resväg

21 alternativa resvägar och resvägsöversikt 21

Röststyrning

13

Röstvägledning

29

20

16

20

U

Uppdatering av kartor

Upphovsrätt

USB-anslutning

V

Vägledningsalternativ

INDEX

34

20

12

12

34

29

42

38

43

7

29

49

50

INDEX

Å

Återuppta vägledning

20

TP 21604 (Swedish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents