Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2017 Early Volvo On Call

Volvo S60 2017 Early Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call. För att
systemet ska fungera krävs ett aktivt abonnemang.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Översikt av Volvo On Call*
5
Använda Volvo On Call*
5
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
6
Komforttjänster med Volvo On Call*
7
Volvo On Call* mobilapp
7
Fjärrstart av värmare* via SMS
9
Fjärrstarta värmare* via SMS
9
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
10
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
11
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
11
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
11
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
12
Menyalternativ med Volvo On Call*
13
Volvo On Call* meddelande i display
13
Volvo On Call* tillgänglighet
14
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
16
PIN-kod till Volvo On Call*
17
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
17
Personuppgifter
17
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Systemet fungerar enbart i områden där
VOC:s samarbetspartner har mobiltäckning
och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.
VOC-systemet är kopplat till bilens SRS- och
larmsystem samt bilens övriga system (t.ex. lås
och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation mellan bilen och VOC:s tjänster. Kartan (s. 14) visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är beroende på
marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om vilka tjänster som gäller i ett land.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
Abonnemang
Tillgänglighet
Komforttjänster
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under
5 dygn och därefter en gång per timma under de
kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.
Systemet använder sig av GNSS (Global
Navigation Satellite System) för att lokalisera
bilen. Bilens inbyggda modem används för kontakt med VOC servicecenter och VOC mobilapp.
1
4
VARNING
Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som
Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget
består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är
marknadsberoende.
•
•
Volvo On Call mobilapp (s. 7).
Fjärrstart av värmare via SMS (s. 9).
Säkerhetstjänster
•
•
•
Automatiskt larm (s. 10).
Manuellt larm (s. 10).
Vägassistans (s. 11).
Trygghetstjänster
•
•
•
Stöldvarning (s. 11).
•
Fjärrmanövrerad startspärr (s. 11)1.
OBS
Alla samtal med VOC servicecenter kommer
att spelas in.
Information på internet
För mer information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i mobilappen (s. 7). Läs ägarmanualens avsnitt Volvo ID för att se dess fördelar och
hur man skapar ett Volvo ID.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 6)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 14)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Personuppgifter (s. 17)
Spårning av stulet fordon (s. 11).
Fjärrupplåsning (s. 11).
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Översikt av Volvo On Call*
Använda Volvo On Call*
Översikt av knappar och displayer.
Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveras vid
tryckning på någon av de två knapparna i taket
eller val i menykällan.
VOC startas automatiskt när bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå
för bältessträckare eller krockkuddar nås. Kontakt
upprättas mellan bilen och VOC servicecenter
som skickar lämplig hjälp till bilens position.
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
Volvo On Call* meddelande i display (s. 13)
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk
kan leda till extradebitering.
ON CALL-knappen kan användas för samtliga
andra tjänster, inklusive vägassistans.
SOS-knappen – vid nödsituationer
Avbryta tjänst
Tryck på SOS-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder
med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.
Alternativ till SOS-knappen
I normalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och
välj Inställningar Volvo On Call SOS.
ON CALL-knappen – vid problem med
bilen
Inställningar
Möjliga val och inställningar i menysystemet
(s. 13).
• Knapplås – Bestäm när SOS- och ON
CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade
om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om motorn
är igång.
Tryck på ON CALL-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera tjänsten och komma i
kontakt med VOC servicecenter, se Tillgängliga
Volvo On Call*-funktioner (s. 6).
• Aktivera tjänst – Används för att aktivera
Alternativ till ON CALL-knappen
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och
välj Inställningar Volvo On Call On Call.
Status Aktivera abonnemang visar att VOC-systemet behöver aktiveras hos en Volvoverkstad
innan bilägaren kan registreras för abonnemanget.
abonnemang och få tillgång till tjänsten.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
Volvo On Call* meddelande i display (s. 13)
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 9)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*
(s. 11)
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 11)
Lås upp bil via Volvo On Call* servicecenter
(s. 12)
Tillgängliga Volvo On Call*funktioner
Översikt av tillgängliga Volvo On Call (VOC)funktioner via VOC servicecenter och VOCmobilapplikation.
Tjänst
servicecenter
Fjärrstart av värmare
AppA
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
X
Stöldvarning
X
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
Fjärrmanövrerad
X
X
startspärrB
X
X
Fjärrstart av motor (ERS)B, C
servicecenter
AppA
X
X
Batteri- och laddningsstatusD
X
Fjärrlåsning
Styra laddning till specifika
tiderD
X
Påminnelse att sätta i laddkabelD
X
FörkonditoneringD
X
Skicka destination till bilenE
X
A
B
C
D
E
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Gäller endast V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
Sensus Navigation krävs.
Relaterad information
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 7)
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 10)
X
•
Bilens instrumentpanel
X
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 7)
Körjournal
X
Fordonsinformation
X
Lokalisering av bilen
6
Tjänst
X
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call* mobilapp
Skicka destination till bilen
Komforttjänster via telefon såsom fjärrstart av
värmare* via sms eller kommunicera med bilen
via mobilapp.
Som Volvo On Call-användare har bilägaren tillgång till en mobilapplikation som gör att denne
kan hålla kontakt med sin parkerade bil via
mobiltelefon.
Med mobilappen kan funktionen "Send to Car"
användas för att skicka en destination (t.ex. hotell,
affärer, biografer, restauranger, bensinstationer)
till bilen. Destinations position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem2. Om bilens
navigationssystem inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare så att VOC-appen vet att den kan
sända ett resmål till bilen. För instruktioner till
funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.
En mobilapplikation gör det möjligt för Volvo On
Call-användare att hålla kontakt med sin parkerade bil via en iPhone, Windows Phone- eller
Android-telefon. Mobilappen kan lokalisera bilen,
fjärrlåsa bilen, fjärrstarta motorn, se information
om bränslenivå och mycket annat. Läs mer om
appen (s. 7).
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig
mobiltelefon. Läs mer om fjärrstart av värmare via
SMS (s. 9).
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 6)
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt vilket
kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer information
om Volvo On Call, se support.volvocars.com.
Mobilapplikationen finns för iPhone, Windows
Phone- och Android-telefoner. Ladda ner från
Apples AppStore, Windows Phone Store eller
Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och uppkopplade tjänster från Volvo.
Läs ägarmanualens avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en
digital kompass som pekar föraren i rätt riktning.
Det är möjligt att aktivera bilens signalhorn och
blinkers för att underlätta letandet.
2
Bilens instrumentpanel
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet,
avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på bilen
och visar information om glödlampor, bromsvätska, kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas.
Det finns också möjlighet att exportera alla eller
valda resor från mobilapplikationen i kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Detta är
lämpligt för t.ex. tjänsteresor.
}}
Gäller Sensus Navigation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen.
Då skickar bilen ingen logginformation efter varje
avslutad resa.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via
mobilen.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid
fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID
används som lösenord.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare
kan den startas direkt eller programmeras att
starta vid två olika tidpunkter.
Fjärrstart av motor3
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär
att bilens motor kan startas på distans för att
värma upp/kyla ner kupén till komforttemperatur
innan avfärd. För att kunna köra iväg med bilen
måste körläge aktiveras, detta görs på samma
sätt som vid motorstart. Läs i ägarmanualen
3 Vissa bilmodeller och marknader.
4 Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga
5 Gäller endast V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
8
avsnitt Start av motor för att se hur motorn
startas.
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i
maximalt 15 minuter, därefter stängs den av.
Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att
motorn startas på ordinarie vis innan fjärrstart
åter kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med
automatisk växellåda och bilar som har en huvswitch4 installerad.
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
Person eller djur får inte befinna sig i eller
kring bilen.
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt skada
människor och djur.
OBS
Batteri- och laddstatus5
Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning
pågår.
Styra laddning till specifika tider5
Laddning behöver inte påbörjas direkt vid anslutning av laddkabeln. Det är möjligt att via mobilappen ställa in tidpunkt då laddning får ske.
Påminnelse att sätta i laddkabel5
Möjlighet att aktivera att få en påminnelse i
mobilappen om att laddkabeln glömts att sättas i
när bilen parkerats.
Förkonditonering5
Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.
Relaterad information
•
•
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner (s. 6)
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta också
hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.
motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Fjärrstart av värmare* via SMS
Fjärrstarta värmare* via SMS
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig
mobiltelefon. Det är möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning med
hjälp av en mobiltelefon, se fjärrstarta värmare (s. 9).
Via SMS kontrolleras värmaren i bilen.
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande
av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse
till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i
beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar när
bilen uppnått den inställda temperaturen. För att
bara den auktoriserade användaren skall kunna
styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla
bilens registreringsnummer6 följt av Volvo On
Call-systemets PIN-kod.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 9)
Volvo On Call* mobilapp (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas eftersom värmaren avger avgaser.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng utan
mellanslag och avslutas med ett #- tecken,
t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande nummer:
+46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är
det möjligt att skapa en meddelandemall för att
möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
Direktkommandon
För att starta värmen direkt:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 1 #
2.
Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av direkt:
6
7
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 0 #
2.
Skicka meddelandet.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet
med önskat klockslag, t.ex. 17307.
Ändra och aktivera T1:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
2.
Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2.
Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 11 #
2.
Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 12 #
2.
Skicka meddelandet.
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuters intervall.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
||
För att avbryta en sedan tidigare planerad värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
Säkerhetstjänster med Volvo On
Call*
För att avaktivera T1:
Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att
tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call (VOC). Säkerhetstjänster
används för larm vid olycka eller nödsituation.
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 01 #
2.
Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1.
Skriv in bilens registreringsnummer följt av #
PIN-kod # 02 #
2.
Skicka meddelandet.
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan starta
via SMS. Då skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som
försökt initiera tjänsten.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstart av värmare* via SMS (s. 9)
Volvo On Call* mobilapp (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Automatiskt larm
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till VOC servicecenter. Följande sker:
1.
Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC servicecenter.
2.
VOC servicecenter etablerar därefter muntlig
kontakt med bilens förare och försöker ta
reda på krockens omfattning och behovet av
hjälp.
3.
VOC servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Vägassistans
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller
urladdat batteri, se tillkalla vägassistans (s. 11).
Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas separat.
Larmnummer
Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med VOC servicecenter. Om detta
inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda
larmnumret för området där bilen befinner sig8.
Relaterad information
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
VOC servicecenter berörda myndigheter, som
bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
Kontakta VOC servicecenter för att begära hjälp i
nödsituationer, se larma manuellt (s. 11).
8
10
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*
Trygghetstjänster med Volvo On
Call*
Kontakta Volvo On Call (VOC) servicecenter för
att tillkalla hjälp i nödsituationer.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
För att larma VOC servicecenter manuellt:
1.
Tryck på ON CALL-knappen (s. 5) i minst
2 sekunder.
Volvo On Call (VOC) ger hjälp vid inbrott eller
stöld av bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.
2.
VOC servicecenter etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilken
hjälpinsats som krävs.
1.
Tryck på SOS-knappen (s. 5) i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom,
yttre hot mot bilen eller passagerare m.m.
2.
VOC servicecenter får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3.
VOC servicecenter etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket
hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
VOC servicecenter berörda myndigheter, som
bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 10)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Relaterad information
•
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call* (s. 10)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att
ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan
den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.
Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri
in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem
som tillval.
Stöldvarning
VOC skickar automatiskt signal till VOC servicecenter vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
servicecenter att underrättas automatiskt efter en
viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och VOC servicecenter komma överens
om att bilen skall spåras. VOC servicecenter
skickar ett meddelande till bilen för att fastställa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
||
bilens position. Därefter kontaktas polis eller
annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
rad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter
utför VOC servicecenter aktivering av bilen.
Lås upp bil via Volvo On Call*
servicecenter
Relaterad information
Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av VOC servicecenter.
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
1.
Kontakta VOC servicecenter (s. 16).
2.
När VOC servicecenter verifierat bilens ägare
eller annan auktoriserad person med PINkod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3.
Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för
att låsa upp dörrarna. Tryck två gånger på
touchknappen eller dra i handtaget.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av VOC
servicecenter efter att erfordrad verifiering med
PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser VOC
servicecenter bilen efter överenskommelse.
Fjärrmanövrerad startspärr9
Övervakning och deaktivering av stulen bil.
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC servicecenter.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av
tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar VOC servicecenter sedan fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt
med VOC servicecenter och efter det att erford9 Vissa
12
OBS
Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas
inom en, av VOC servicecenter, förutbestämd
tid kommer bagageluckan/bakluckan att
låsas igen.
4.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas
p.g.a. dålig mottagning.
marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Relaterad information
•
•
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 11)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 17)
Volvo On Call* mobilapp (s. 7)
Menyalternativ med Volvo On Call*
Volvo On Call* meddelande i display
Översikt av möjliga val och inställningar i Volvo
On Call (VOC)-systemets meny.
Volvo On Call (VOC) visar automatiskt informationsmeddelande vid behov.
För att komma till menyn: Tryck på MY CARknappen, tryck på MY CAR igen för att öppna
genvägsmenyn där VOC-menyn finns tillgänglig.
• Kunde inte hitta bilens position – se Till-
Min verkstad
SOS
On Call
gänglighet (s. 4).
•
• Volvo On Call Service erfordras – VOC-
systemet ur funktion. Kontakta en Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet visas i
kombiinstrumentet.
Knapplås
Lås/lås upp SOS- och On Call-knapparna
• Volvo On Call-abonnemang snart slut –
VOC-abonnemanget kommer snart gå ut.
Kontakta en Volvoåterförsäljare. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
Aktivera abonnemang
Aktivera tjänst
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call* meddelande i display (s. 13)
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig – se Tillgänglighet (s. 4). Meddelandet visas i bildskärmen.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call* (s. 4)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 13)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och
14
systemet kommer att erbjudas i ett stort antal
länder. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell
information.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
Relaterad information
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
VOLVO ON CALL (VOC)
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
16
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOLVO ON CALL (VOC)
PIN-kod till Volvo On Call*
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Personuppgifter
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra Volvo On Call
(VOC)-tjänster.
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till
Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Avsluta VOC-tjänst
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljare aktiverar abonnemanget,
används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa VOC-tjänster, t.ex.
låsa upp bilen via VOC servicecenter (s. 11) eller
skapa ett konto till mobilappen (s. 7).
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-kod har glömts eller önskar byta den
(t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta en
återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i
bilen. Den nya koden kommer att skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad
uppnåts kommer kontot att låsas. För att kunna
använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas
och ett nytt app-konto skapas genom att följa
samma process som vid föregående skapande av
app-konto.
Relaterad information
•
•
•
10
Trygghetstjänster med Volvo On Call* (s. 11)
Volvo On Call* mobilapp (s. 7)
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för att
avsluta tjänsten. Återförsäljare avskriver abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan
också avslutas med VOC:s mobilapp.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar i bilen till ursprunglig fabriksinställning10, se ägarbyte i ägarmanualen.
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Car Belux
Vid köp av en begagnad bil med VOC:
England
Volvo Car UK Ltd
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den
nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna
är uppdaterade för att VOC ska fungera samt att
den tidigare ägaren inte ska ha tillgång att utföra
tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att identifiera sig som ägare (eller annan behörig person)
för att få tillgång till vissa tjänster.
Frankrike
Volvo Car France
Nederländerna
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Volvo Car Russia
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Starta VOC-tjänst
Ägarbyte av bil med Volvo On Call* (s. 17)
}}
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Land
Säljbolag
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.
18
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av tjänsten och vid
andra kontakter med Volvo såsom namn,
adress, telefonnummer, typ av tjänst och
tjänstens varaktighet.
•
När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information
från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten
nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har
utlösts, om bältessträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i
och utanför fordonet, om dörrar och fönster
är låsta eller öppnade samt fordonets sex
senaste positioner med hastighet och riktning.
•
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenteroperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så
länge som erfordras för att Volvo skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter som genereras vid händelser
som omfattas av tjänsten gallras tre månader
efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till
VOC-tjänsten.
TP 21621 (Swedish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising