Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
02 MY CAR
Introduktion................................................. 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digital ägarmanual i bil................................ 8
Ägarbyte.................................................... 11
Support och information om bilen på
internet...................................................... 11
Volvo ID..................................................... 12
MY CAR....................................................
MY CAR – sökvägar..................................
MY CAR – menyalternativ.........................
MY CAR – fordonsinställningar.................
MY CAR – förarstödsystem......................
MY CAR – systeminställningar..................
MY CAR – röstinställningar.......................
MY CAR – klimatinställningar....................
MY CAR – internetinställningar.................
MY CAR – information..............................
03 Ljud och media
15
16
16
18
20
21
22
23
24
24
Ljud och media.........................................
Ljud och media – översikt.........................
Ljud och media – hantera systemet..........
Symboler i bildskärm................................
Favoriter....................................................
Ljud och media – ljudinställningar.............
Ljud och media – generella ljudinställningar........................................................
Ljud och media – avancerade ljudinställningar*.......................................................
Inställning av equalizer..............................
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering...........................................
Radio.........................................................
Radiostationssökning...............................
Automatisk radiostationssökning..............
Radiostationslista......................................
Manuell radiostationssökning...................
Radiostationer som förval.........................
RDS-funktioner.........................................
Larm vid olyckor och katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Volymkontroll för avbrytande RDS-funktioner.........................................................
01 02 03
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
26
27
28
32
33
33
34
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
40
40
40
41
Innehållsförteckning
Radiotext...................................................
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)............................................................
Digitalradio (DAB)*....................................
Digitalradio (DAB)* – underkanal...............
DAB till DAB*-länk.....................................
Mediaspelare............................................
CD/DVD.....................................................
Snabbspolning..........................................
Slumpval av skivspår eller ljudfil...............
Mediasökning............................................
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor...............................................
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor...............................................
Bildinställningar.........................................
Hårddisk (HDD).........................................
Mediaspelaren – kompatibla filformat.......
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång......
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB-ingång..............................................
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla...........................................................
41
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet...................................... 53
Röststyrning – multimedia........................
Internetansluten bil....................................
Bilmodem*................................................
Appar........................................................
Webbläsare...............................................
TV*.............................................................
TV*-kanaler/förvalslista.............................
TV* – uppspelningsalternativ.....................
Information om aktuellt TV*-program........
Text-TV*....................................................
Mottagning av TV*-kanal förloras.............
Fjärrkontroll*..............................................
Fjärrkontroll* – funktioner..........................
Fjärrkontroll* – batteribyte.........................
Ljud och media – menyöversikt................
Menyöversikt – AM...................................
Menyöversikt – FM....................................
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*...........
Menyöversikt – CD/DVD-Audio.................
Menyöversikt – DVD-Video.......................
Menyöversikt – hårddisk (HDD)................
03 03 03
41
42
42
42
43
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
51
52
Media Bluetooth®...................................... 52
Registrering av Bluetooth®-enhet............. 54
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet...................................... 55
Byta till annan Bluetooth®-enhet............... 55
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet.................. 56
Ta bort Bluetooth®-enhet.......................... 56
Bluetooth® handsfree telefon.................... 57
Bluetooth® handsfree telefon – översikt... 58
Samtalshantering...................................... 58
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar........................................................
Telefonbok................................................
Telefonbok – snabbsökning kontakter......
Telefonbok – söka kontakter.....................
Röststyrning..............................................
Språkval för röststyrning...........................
Hjälpfunktioner för röststyrning................
Röststyrning – inställningar.......................
Röststyrning – röstkommandon................
Röststyrning – snabbkommandon............
Röststyrning – mobiltelefon......................
Röststyrning – radio..................................
59
60
60
60
61
62
63
63
64
64
65
65
66
67
69
72
73
75
76
77
77
77
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
84
Menyöversikt – iPod®................................ 84
Menyöversikt – USB................................. 85
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
Menyöversikt – Media Bluetooth®............ 85
Menyöversikt – AUX.................................. 86
04 Internetkarta
05 Index
Internetkarta.............................................. 94
Internetkarta – handhavande.................... 94
Internetkarta – teckenhjul och tangentbord........................................................... 95
Internetkarta – text och symboler i bildskärm........................................................ 96
Internetkarta – scrollmeny......................... 97
Internetkarta – ange resmål...................... 98
Internetkarta – intressepunkter (POI)
symboler................................................... 99
Internetkarta – detaljerad resvägsinformation..................................................... 100
Internetkarta – resvägsöversikt............... 101
Internetkarta – resvägsalternativ............. 101
Internetkarta – kartalternativ................... 102
Index....................................................... 104
03 04 05
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree......
Menyöversikt – webbläsare......................
Menyöversikt – TV*...................................
Licenser – ljud och media.........................
Typgodkännande – ljud och media...........
4
86
87
88
89
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
5
INTRODUKTION
01 Introduktion
Introduktion
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För
svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med återförsäljare eller representant
för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i supplementet
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga
Volvo-upplevelsen och kopplar samman dig
med bilen och omvärlden. Det är Sensus som
ger information, underhållning och hjälp när
det behövs. Sensus innefattar de intuitiva
funktioner som både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av bilen.
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som
mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller
och mobila enheter), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt
att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som
möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och
ger intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Introduktion
||
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
01
Översikt
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
Digital ägarmanual i bil
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i
bilen2. Innehållet är sökbart och det är enkelt
att navigera mellan olika avsnitt.
För grundläggande navigering, se Hantera
systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se respektive avsnitt i detta supplement.
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 15).
Internetansluten bil –
*, se respektive
avsnitt i detta supplement1.
Ägarmanualens startsida.
Klimatanläggning, se ägarmanual.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i den digitala ägarmanualen:
Parkeringshjälpkamera – CAM*, se ägarmanual.
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
1
2
8
Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.
Gäller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
• Favoriter – Snabbåtkomst för favorit-
Använd teckenhjulet för att skriva in ett
sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
a|A
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
||}
märkta artiklar.
vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn
för att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Sök
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för
växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för
att välja en träff, tryck OK/MENU
för att gå till artikeln.
01
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till sökfältet. Flytta markören med TUNE.
Radera eventuell felstavning med
EXIT. För att återgå till teckenhjulet, tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
}}
9
01 Introduktion
01
||
Skriva med numeriska tangentbordet
artikel kan ligga i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
Navigera i artikel
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet
och tryck OK/MENU för att öppna en kate– eller artikel – markerad
gori – markerad
. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som
favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken3 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
3
10
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas
här tillhörande symbol och antalet sådana
texter i artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen
hem och favorit genom att skrolla ytterligare
steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att
backa till föregående vy.
01 Introduktion
Relaterad information
•
Support och information om bilen på
internet (s. 11)
Ägarbyte
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all
användardata och systeminställningar till
ursprunglig fabriksinställning.
För att återställa till fabriksinställningar tryck
på MY CAR i mittkonsolen, därefter
OK/MENU och välj Inställningar Återställ
till fabriksinställningar.
Användardata nollställs (t.ex. för appar,
webbläsare) och personliga inställningar i
menyer (t.ex. klimatinställningar, fordonsinställningar) får ursprunglig fabriksinställning.
Support och information om bilen på
internet
01
På Volvo Cars hemsida och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Från
hemsidan är det även möjligt att navigera
vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd
QR-koden nedan för att besöka sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta marknader.
För bilar med Volvo On Call, VOC* rensas
personliga inställningar som finns lagrade i
bilen. För att avsluta VOC-abonnemanget, se
Ägarbyte av bil med Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
QR-kod som leder till supportsidan.
Volvo ID (s. 12)
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call (VOC)*, navigationssystemet* och appar.
Video och stegvisa instruktioner förklarar
olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till
internet via en mobiltelefon.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
01 Introduktion
01
||
Nedladdningsbar information från
supportsidan
mation om modellanpassade tillbehör och
mjukvaror till bilen.
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*,
finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Mobilappar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell
2014 och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig
i form av en app. Även VOC*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns
här tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide
och supplement går att nå från supportsidan.
Välj bilmodell och modellår för att ladda ner
den publikation som önskas.
Volvo ID
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång
till diverse tjänster5.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för
dig och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat
din bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för
att kunna skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används
vid inloggning i Volvo On Call mobil-app.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att
komma ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord
för en tjänst (t.ex. VOC) kommer det
också att ändras automatiskt för andra
tjänster (t.ex. Min Volvo)
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till
kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet4
Från www.volvocars.com är det möjligt att
navigera sig vidare till Min Volvo som är en
personlig webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal
och garantier. På Min Volvo finns även infor4
5
12
Gäller vissa marknader.
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt skickas till den angivna adressen, för att
01 Introduktion
01
slutföra registreringen. Det är möjligt att
skapa Volvo ID via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och
följ instruktionerna. Alternativt tryck två
gånger på anslutningsknappen
i mittkonsolen och välj Appar Inställningar
och följ instruktionerna.
•
Volvo On Call, VOC* – Ladda ner senaste
versionen av VOC-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
Support och information om bilen på
internet (s. 11)
•
•
•
Appar (s. 72)
Internetansluten bil (s. 67)
Ägarbyte (s. 11)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
02
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
02 MY CAR
MY CAR – sökvägar
02
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp på mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets funktioner anges på formen:
Inställningar Fordonsinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
7. Stega mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla med tumhjulet
och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
8. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 15): OK/MENU, EXIT samt TUNEratten.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Tryck på tumhjulet.
Exempel på normalvy för MY CAR.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet och tryck
därefter på tumhjulet – en undermeny
öppnas.
Tryck på MY CAR i mittkonsolen för att
komma till normalvyn för MY CAR. I normalvyn visas statusen för vissa av bilens förarstödsystem i övre delen av bildskärmen tillsammans med status för funktionen Start/
Stop* i nedre delen av bildskärmen.
4. Stega till önskad meny, t.ex.
Fordonsinställningar och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
5. Stega till Låsinställningar för dörrar
och tryck på tumhjulet – en ny undermeny
öppnas.
6. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en rullgardinsmeny med valbara
alternativ öppnas.
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med ett tryck på OK/MENU nås menykälla
My Car där följande alternativ finns:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
•
•
Min S601
Färdstatistik
Drive-E2/Hybrid3
Här finns tips, goda råd och beskrivning
av innebörden av ekonomisk körning.
Inställningar
My Car
Service och reparation
Här finns information om bilens drivsystem.
Välj bland följande rubriker:
Ägarmanual
My Car
Min S601
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras
eller deaktiveras.
Färdstatistik
My Car
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el3 och
bränsle.
Drive-E2
My Car
Drive-E
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept Drive-E. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
• Körlägen
Bilens olika körlägen förklaras.
• ECO-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
av innebörden av ekonomisk körning.
Däcktryck
My Car
Menynivå 2
Hybrid
• Kraftflöden
S601
Menynivå 1
Menynivå 3
Däcktryck
Hybrid3
Min
1
2
3
• ECO-körguide
02
Menynivå 4
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard,
andra är tillval – utbudet varierar även
beroende av marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
•
Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Däcktryck
Bildskärmen visar information bilens däcktrycksövervakning – systemet kan här aktiveras eller deaktiveras.
Inställningar
My Car
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
Beroende av bilmodell.
Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 och V70/XC70.
Gäller V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
}}
17
02 MY CAR
||
Menyer under inställningar
• Fordonsinställningar, se MY CAR – fordonsinställningar (s. 18)
02
Ägarmanual
MY CAR – fordonsinställningar
My Car
Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Ägarmanual
• Förarstödsystem, se MY CAR – förar-
Bildskärmen visar den digitala ägarmanualen (s. 8).
• Systeminställningar, se MY CAR –
Relaterad information
stödsystem (s. 20)
systeminställningar (s. 21)
• Inställningar för röststyrning, se MY
CAR – röstinställningar (s. 22)
• Klimatinställningar, se MY CAR – klimatinställningar (s. 23)
• Internetinställningar, se MY CAR –
internetinställningar (s. 24)
• Volvo On Call, se digital ägarmanual.
• Alternativ för FAV-knapp – koppla en
vanligt använd funktion i MY CAR till
FAV-knappen, se Favoriter (s. 33)
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – sökvägar (s. 16)
Fordonsinställningar
Bilnyckelminne
På
Av
Låsinställningar för dörrar
Automatisk billåsning
På
• Information, se MY CAR – information
Av
• Återställ till fabriksinställningar – all
Upplåsning
(s. 24)
användardata nollställs och alla inställningar i samtliga menyer får ursprunglig
fabriksinställning.
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Service och reparation
My Car
Service och reparation
Här finns service- och verkstadsinformation
för bilen samt information om bokade servicetillfällen.
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrarna på samma sida
Framdörrar
18
02 MY CAR
Låsljud
Fäll in speglar vid låsning
Ledbelysning
På
På
Av
Av
Av
30 sek
60 sek
Indikeringsljus låsning
Vinkla vänster backspegel
På
På
Av
Av
02
90 sek
Trippel blinkersindikation
På
Indikeringsljus upplåsning
Vinkla höger backspegel
På
På
Av
Av
Reducerad larmnivå
Aktivera reducerad larmnivå
Interiörljus
Golvbelysning
Av
Stämningsljus
Färger för stämningsljus
Fråga vid urstigning
Av
Backspegelsinställningar
Varselljus
På
Ljusinställningar
På
På
Av
Trygghetsbelysning
Av
Temporär vänstertrafik
På
Av
eller
Temporär högertrafik
Av
På
30 sek
Av
60 sek
90 sek
}}
19
02 MY CAR
||
Aktiva kurvljus
Rattmotstånd
Låg
På
02
Medium
Av
Extra helljus
På
Hög
Hastighet i infotainment display
På
Av
Automatiskt helljus
På
Av
Kurvtagningsljus
På
Av
Däcktryck
Kalibrera däcktrycket
Tryckövervakning
Av
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Kollisionsvarning
Kollisionsvarning
Återställ fordonsinställningar
På
Alla menyer i Fordonsinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Av
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Varningsavstånd
Kort
Normal
Lång
Varningsljud
På
Av
Lane Departure Warning
På
Av
Lane Departure Warning
På
Av
20
02 MY CAR
På vid start
Hastighetsvarning
På
På
Av
Av
Ökad känslighet
ESC OFF
På
Av
Körfältsassistans
På
Av
Tidsinställningar
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
På
Av
Av
Sommartid
Auto
Av
På
Av
Avståndsvarning
Enbart manövreringshjälp
På
Endast vibration
Av
Trafikskyltsinformation
24-timmarsklocka
På
På
02
Systeminställningar
Av
BLIS
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
På
City Safety
Körfältsassistans
MY CAR – systeminställningar
Automatisk tidsinställning
På
Driver Alert
Av
På
Trafikskyltsinformation
Av
På
Av
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Plats
Språk
Väljer språk för texter i bildskärmen och
kombiinstrumentet.
}}
21
02 MY CAR
||
Språk: Förardisplay
Visa hjälptext
Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.
02
Avstånds- o. bränsleenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar
efter en stunds inaktivitet och ersätts av
en tom bildskärm om detta alternativ
markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om
någon av bildskärmens knappar eller
reglage påverkas.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
På
Av
Förklarande text till skärmens aktuella
innehåll visas, med detta alternativ markerat.
MY CAR – röstinställningar
Menyalternativ röstinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.
Inställningar för röststyrning
Se
Återställ systeminställningar
Instruktioner
(s. 63)
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Lista över kommandon
(s. 64)
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Globala kommandon
Navigationskommandon
Radiokommandon
Mediakommandon
Telefonkommandon
Navigationskommandon gäller
endast om Volvos navigationssystem* är installerat.
Användarinställning
Grundinställning
Användaranpassad
(s. 63)
02 MY CAR
Röstträning
(s. 63)
Uppläsningshastighet
(s. 63)
Snabb
Medium
Långsam
Relaterad information
•
•
MY CAR – klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Luftkvalitetssystem
På
Av
Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar
Automatisk fläkt
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Normal
MY CAR (s. 15)
Hög
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Låg
02
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk avfrostning bak
På
Av
Automatisk stolsvärme förare
På
Av
Automatisk rattvärme
På
Av
23
02 MY CAR
MY CAR – internetinställningar
02
Internetinställningar
Anslut via
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Bilmodem
På
Av
(s. 67),
(s. 69),
(s. 54)
och
(s. 67)
(s. 69)
Dataanvändning
Nätverksoperatör
Dataroaming
Lås SIM-kort
Ändra PIN-kod
för SIM-kort
Åtkomstpunktsnamn
Bluetooth
(s. 54)
Wi-Fi
(s. 67)
Bilens Wi-Fi hotspot
(s. 69)
MY CAR – information
Menyalternativ information i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och VIN-nummer.
Information
Se
Ingen
24
Bilens Wi-Fi hotspot
Menyalternativ internetinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex.
Bluetooth® och Wi-Fi.
Namn
Lösenord
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
Antal nycklar
VIN-nummer
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 15)
MY CAR – menyalternativ (s. 16)
LJUD OCH MEDIA
03 Ljud och media
Ljud och media
Ljud- och mediasystemet består av radio
(s. 36), mediaspelare (s. 43), TV* (s. 75)
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 57), vilket i vissa fall kan röststyras
(s. 61). Det är möjligt att ansluta bilen till
internet (s. 67) för att t.ex. strömma ljud via
appar (s. 72).
03
Information presenteras på en 7-tums bildskärm i mittkonsolens överdel. Funktioner kan
styras via knappar i ratten, i mittkonsolen
under bildskärmen eller via fjärrkontroll*
(s. 78).
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Avknappen.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet tillfälligt av och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljud- och
mediasystemet används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Gracenote®
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när
motorn stängs av aktiveras det automatiskt
nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I eller
högre och fortsätter med samma källa (t.ex.
radio) som innan motorn stängdes av (förardörren måste vara stängd på bilar med Keyless-system*).
26
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote
MusicID är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i
USA och/eller i andra länder.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Dirac Live
Dirac Live teknologi har utnyttjats i utvecklingen och trimningen av ljudet för att säkerställa en ljudupplevelse av världsklass. Dirac
Live och D-symbolen är varumärken som tillhör Dirac Research AB.
03 Ljud och media
Ljud och media – översikt
Översikt av ljud- och mediasystemets olika
delar.
03
Knappsats i ratt.
7-tums bildskärm. Utseendet i bildskärmen kan ändras och följer kombiinstrumentets inställningar, se ägarmanual.
Kontrollpanel i mittkonsol.
AUX- och USB-ingångar för externa ljudkällor (s. 50) (t.ex. iPod®).
A/V-AUX-ingång.
27
03 Ljud och media
Ljud och media – hantera systemet
lar skivspår eller söker nästa tillgängliga
radiostation.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen, med rattknappar, röststyrning (s. 61)
eller fjärrkontroll* (s. 78). Informationen presenteras på bildskärmen i mittkonsolens överdel.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 34).
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
– ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att
hela Sensus-systemet (inkl. navigation*och telefonfunktioner) startar/stängs av
samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
03
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva
källa visas (t.ex. FM för radio). Befinner
man sig i en källa och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny.
– utmatning av skiva. En skiva stannar
i utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter
matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Stega/spola/sök – kort tryck stegar
bland skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller kapitel2. Långt tryck snabbspo1
2
28
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten
eller knappen i mittkonsolen för att
acceptera val i menyer. Står man i normalvyn och trycker på OK/MENU visas
03 Ljud och media
en meny för vald källa (t.ex. RADIO eller
MEDIA). Pil till höger i skärmen visas då
det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller
vredet i mittkonsolen för att stega bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter eller flytta mellan
valen på bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion,
avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Långt tryck leder till
normalvyn eller om man befinner sig i
normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn) vilket är desamma som
huvudkällknapparna i mittkonsolen (6).
INFO – om mer information än vad som
kan visas på skärmen finns tillgänglig,
tryck på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – i vissa källor är det möjligt att
koppla en funktion till FAV-knappen.
Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt
med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Röststyrning – tryck för att aktivera röststyrning.
03
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
29
03 Ljud och media
||
Menyhantering
03
Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.
30
03 Ljud och media
Huvudkällknapp – tryck för att byta
huvudkälla eller visa genvägsmeny i aktiv
källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägsmeny – visar vanligt förekommande menyval.
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
03
Källmeny – funktioner och inställningar i
aktiv källa.
Källvalsmeny3 – visar källor det är möjligt
att välja mellan.
Huvudkällmeny – visar huvudkällor, vilka
även kan väljas med huvudkällknapparna
(1).
Utseende är beroende på källa, utrustning i
bil, inställningar m.m.
Välj huvudkälla genom att trycka på en
huvudkällknapp (1) (t.ex. RADIO, MEDIA). För
att navigera i källans menyer använd reglagen
TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero
på att funktionen inte finns i bilen, att källan
inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte
innehåller något.
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media
– menyöversikt (s. 80).
3
Finns endast i de huvudkällorna som har flera källor.
31
03 Ljud och media
Symboler i bildskärm
Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.
03
Aktivitets-/statusfält.
I aktivitets-/statusfältet visas vilka de
pågående aktiviteterna är och i vissa fall dess
status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla aktivitets-/statussymboler
hela tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluter till internet via
Bluetooth®.
Ansluten till internet via
Bluetooth®.
Ej ansluten till internet via
Bluetooth®.
32
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Ansluter till internet via Wi-Fi.
Samtal pågår.
Ansluten till internet via Wi-Fi.
Oläst textmeddelande.
Ej ansluten till internet via WiFi.
Mikrofon avstängd.
Ansluter till internet via bilmodem*A.
Ljud avstängt (MUTE).
Staplarna visar signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och under
staplarna visas vilken anslutningstyp som används.
SOS-tjänst*A aktiv.
Ansluten till internet via bilmodem*A.
Ej ansluten till internet via bilmodem*A.
Bilmodemet*A anslutet till internet via roaming (vid vistelse i
nätverk utomlands).
Symbolen visas då bilens position skickas.
Telefon ansluten till bilen.
Missat samtal.
ON CALL-tjänst*A aktiv.
A
Endast bilar med Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil (s. 67)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03 Ljud och media
Favoriter
Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen.
Det är möjligt att koppla en funktion inom
respektive källa i huvudkällorna radio, media,
MY CAR och vid internetansluten bil webbläsaren. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV.
Koppla favorit
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media (s. 26)
MY CAR (s. 15)
Radio (s. 36)
Mediaspelare (s. 43)
Internetansluten bil (s. 67)
Ljud och media – ljudinställningar
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
Inställning för optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
03
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m.
för varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
2. Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).
3. I källans normalvy, tryck OK/MENU och
välj FAV-menyn.
Alternativt långt tryck på FAV-knappen,
tills menyn visas.
4. Välj funktion i menyn att koppla till FAV.
> När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är
aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
De kontroller som förklaras i denna ägarmanual, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Ljudkvalitet vid strömmande ljud från
internet
Mängden data som överförs är beroende av
vilka tjänster eller appar som används i bilen.
Att exempelvis strömma ljud kan medföra en
stor datatrafikmängd vilket kräver en bra
anslutning och god signalstyrka. I vissa appar
är det möjligt att ställa in ljudkvalitet. Att välja
en hög ljudkvalitet kan öka laddtid och orsaka
avbrott i ljudet. För att säkerställa en jämn
}}
33
03 Ljud och media
||
ljudupplevelse rekommenderas att välja en
lägre ljudkvalitet.
Relaterad information
•
Internetansluten bil (s. 67)
03
Ljud och media – generella
ljudinställningar
• Ringsignalsvolym – Volymen på bilens
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Vrid TUNE
för att stega till ditt val (ex. Diskant) och tryck
på OK/MENU för att välja.
• Parkeringshjälpsvolym – Volymen för
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU. Observera att volymen endast kan justeras inom
komfortabel ljudvolym. När en funktion är
aktiv (t.ex. navigationssystemet) kan ljudet
justeras genom att vrida VOL till min/max
läge.
• Premium sound* – Avancerade ljudinställningar (s. 35).
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• Equalizer – Ljudnivån för olika frekvensband (s. 36).
• Navigationsvolym – Volymen på navigationssystemets* systemröst.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
styrningens (s. 61) systemröst.
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
Fortsätt vrida TUNE för att komma åt övriga
alternativ:
34
• Röststyrningsvolym – Volymen på röstringsignal för en ansluten mobiltelefon (s. 57).
parkeringshjälpen*.
• Cross Traffic Alert-vol. – Volymen för
CTA-systemet*.
• Volymkompensation – Ljudkompensering för störande buller i kupén (s. 36).
• Återställ ljudinställn. – Återställer ljudinställningarna till fabriksinställning.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar*
2. Surround kan sättas i läge På/Av med ett
tryck på OK/MENU
•
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 36)
Anpassa ljudinställningar för radio och media
enligt dina behov.
Surroundnivån kan ställas in separat om På är
vald.
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 52)
Samtliga avancerade ljudinställningar nås
genom att trycka på SOUND för att komma åt
ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega
till Premium sound* och tryck på OK/
MENU.
1. Vrid på TUNE för att stega till nivåinställningen och bekräfta med OK/MENU.
2. Välj surroundnivå genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Ljudprofil
Bashögtalare
Ljudupplevelsen kan optimeras för olika delar
av bilen. Ljudprofilen kan ställas in för
Förarsäte, Baksäte eller Hela bilen.
1. Vrid TUNE för att stega till Ljudprofil och
tryck på OK/MENU.
2. Välj ljudprofil genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Surround
Surroundsystemet kan sättas i läge På/Av.
När På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
visas då i bildskärmen.
detta DPL II och
Om inspelningen är gjord med Dolby Digitalteknik kommer uppspelningen att ske med
denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är vald fås 3-kanalsstereo.
1. Vrid TUNE för att stega till Surround och
tryck på OK/MENU.
03
Ljudnivån för bashögtalaren kan ställas in
separat.
1. Vrid TUNE för att stega till Subwoofer
och tryck på OK/MENU.
2. Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Mitthögtalare
Ljudnivån för mitthögtalaren kan ställas in
separat. Om surround är i läge På ställs DPL
II centernivå in, annars ställs 3-kanals
centernivå in.
1. Vrid TUNE för att stega till Center och
tryck på OK/MENU.
2. Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Inställning av equalizer (s. 36)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
03 Ljud och media
Inställning av equalizer
Ställ in equalizer och anpassa ljudnivån separat för olika radiofrekvensband eller tv.
1. Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega
till Equalizer och tryck på OK/MENU.
03
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU
eller ångra inställningen med EXIT. Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband som ska ändras.
4. När ljudinställningen är klar, tryck EXIT
för att bekräfta och gå tillbaka till normalvyn.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller genom att öka volymen i förhållande till
bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan
ställas till Låg, Medium, Hög eller Av.
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM4 och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB)* (s. 42).
Vid internetansluten bil (s. 67) är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, se Appar
(s. 72).
1. Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE till
Volymkompensation och tryck på OK/
MENU.
2. Välj nivå genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
4
36
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
AM4/FM radio
•
•
•
Radiostationssökning (s. 37)
Radiostationer som förval (s. 38)
RDS-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 42)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 42)
DAB till DAB*-länk (s. 42)
Radiostationer som förval (s. 38)
RDS-funktioner (s. 39)
Webbradio
•
Appar (s. 72)
Relaterad information
•
•
•
Menyöversikt – AM (s. 81)
Menyöversikt – FM (s. 81)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
(s. 82)
Radiostationssökning
Automatisk radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 38) med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande
mottar.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 38) som den automatiska
radiostationssökningen använder.
En automatisk radiostationssökning (s. 37)
använder den av radion sammanställda stationslistan. Det är även möjligt att göra en
manuell radiostationssökning (s. 38) .
Det går att ställa in om radiostationssökningen ska ske automatiskt eller manuellt när
en stationssökning utförs.
1. I FM-källans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Välj station med.
2. Vrid TUNE till Stationslista eller Manuell
justering och välj med OK/MENU.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Om automatisk radiostationssökning är
inställd (s. 37) går det att söka i normalvyn
och i stationslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
03
1. Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
2. Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
Radiostationssökning i stationslistan
1. Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMstationslista visas.
2. Vrid TUNE till en station och välj med
OK/MENU.
Det går att växla mellan automatisk och
manuell radiostationssökning (s. 38) i stationslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
4
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
03 Ljud och media
03
Radiostationslista
Manuell radiostationssökning
Radiostationer som förval
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.
Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner
till radiostationerna och deras frekvenser.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 38), men det är möjligt att
utföra en manuell radiostationssökning.
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
Den automatiska radiostationssökningen (s. 37) använder den sammanställda
radiostationslistan.
OBS
Listan visar endast de frekvenser för stationer som för närvarande mottages, inte
en komplett lista över alla radiofrekvenser
på det valda frekvensbandet.
Om manuell radiostationssökning är
inställd (s. 37) går det att söka i normalvyn
och i frekvenslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
1. Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
2. Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på
knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
Radiostationssökning i frekvenslistan
1. Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMinställning visas.
2. Vrid TUNE till en frekvens och välj med
OK/MENU.
Det går att växla mellan manuell och automatisk radiostationssökning (s. 37) i frekvenslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
5
38
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
Förvalsknappar.
AM5/FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
AM).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 37).
2. Håll in en av förvalsknappen under några
sekunder. Förvalsknappen kan nu
användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
03 Ljud och media
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i
AM-/FM-källans normalvy på OK/MENU
och välj Visa Förval.
Digitalradio (DAB)*
10 förval kan sparas per band. Lagring av förval görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp, för mer information se AM/FM
radio ovan. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen
underkanal. Om en underkanal spelas och ett
förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga.
Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer
den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
Visa Förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
6
7
8
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig6.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper7 eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram8.
källa och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm, trafikinformation
(TP) och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst
prioritet och programtyper lägst. Tryck OK/
MENU för att återgå till den avbrutna ljudkällan och fortfarande höra meddelandet. Tryck
EXIT avbryta meddelandet och återgå till den
avbrutna ljudkällan.
03
Relaterad information
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 40)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotext (s. 41)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym
(s. 41). Radion återgår till föregående ljud-
Gäller FM-radio.
Gäller DAB*-radio.
Gäller FM- och DAB*-radio.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
03 Ljud och media
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när
ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
En eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och
klassisk musik kan väljas för DAB*-radio. Efter
val av en programtyp sker navigering endast
inom de kanaler som sänder den typen.
Larm kan avbrytas tillfälligt, men ej deaktiveras.
03
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 39)
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om någon station i listan kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser
starkt i bildskärmen, i annat fall kommer TP
att vara gråfärgad.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj TP.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 39)
1. För att välja programtyp, tryck på
OK/MENU i DAB-källans normalvy och
välj Filtrering på programtyp (PTY).
2. Vrid TUNE till den programtyp som ska
markeras/avmarkeras.
3. Markera/avmarkera programtypen med
OK/MENU.
4. När önskade programtyper är valda,
backa ur menysystemet med EXIT.
PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen är aktiv.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge,
se DAB till DAB*-länk (s. 42).
Relaterad information
•
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
RDS-funktioner (s. 39)
03 Ljud och media
Volymkontroll för avbrytande RDSfunktioner
De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm
eller trafikinformation (TP), hörs med den
volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
Relaterad information
•
•
•
RDS-funktioner (s. 39)
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 40)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen. Radiotext kan visas
för FM- och DAB*-radio.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/
DAB-källans normalvy på OK/MENU och
välj Visa.
Relaterad information
•
•
RDS-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)* (s. 42)
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)
Funktionen väljer automatiskt den starkaste
sändaren för den inställda radiostationen och
kan aktiveras för FM-radio.
För att finna en stark sändare kan funktionen i
undantagsfall behöva söka igenom hela FMbandet.
Om den inställda radiostationen är sparad
som förval (s. 38) byter funktionen inte sändare även om automatisk radiofrekvensuppdatering är aktiverad.
–
03
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Alternativ frekvens (AF).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
03 Ljud och media
Digitalradio (DAB)*
Digitalradio (DAB)* – underkanal
DAB till DAB*-länk
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio (s. 36). Bilen stödjer DAB, DAB+ och DMB.
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i
symbolen
bildskärmen. En underkanal indikeras genom
att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att
den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till
dess den nya kanalen blir tillgänglig.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
03
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
42
Radiostationer som förval (s. 38)
Vrid på TUNE för att komma åt underkanaler.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Underkanaler går endast att komma åt på
den valda huvudkanalen. För tillgång till andra
underkanaler välj annan huvudkanal.
Radiotext (s. 41)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 42)
DAB till DAB*-länk (s. 42)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
(s. 82)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
DAB-DAB-länkning.
03 Ljud och media
Mediaspelare
Mediaspelaren kan spela upp ljud och film
från CD-/DVD-skivor och externt anslutna
ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst
strömma ljudfiler (s. 52) från externa enheter
via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa
TV* samt har möjlighet att kommunicera med
mobiltelefon (s. 57) via Bluetooth®.
Det är möjligt att kopiera musik från
skiva/USB9 till bilens hårddisk (HDD) (s. 48).
Vid internetansluten bil (s. 67) är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster, se Appar
(s. 72).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® är branschstandard för
musikigenkänning. Tekniken används för att
identifiera och leverera omslag och musikinformation för cd-skivor, digitala musikfiler på
lagringsmedia och musiktjänster på internet.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media (s. 26)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 65)
Fjärrkontroll* (s. 78)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 49)
CD/DVD
Mediaspelaren (s. 43) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD-skivor.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
Förinspelade CD-/DVD-skivor (CD/DVD
Audio).
•
Förinspelade DVD-Videoskivor (DVD
Video).
•
Brända CD-/DVD-skivor med ljudfiler.
03
För mer information om vilka format som
stöds, se kompatibla filformat (s. 49).
En skiva får max innehålla 5000 filer (inkl.
spellistor) för att kunna spelas.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Reglage för mediaspelaren.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28).
9
Beroende på marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
43
03 Ljud och media
||
03
Det är möjligt att kopiera musik från skiva10 till
bilens hårddisk (HDD) (s. 48) och sedan
spela upp därifrån.
rier. Navigera i strukturen genom att vrida
TUNE, välja mapp med OK/MENU och
backa i strukturen med EXIT.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på
OK/MENU.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan
finns en utförligare beskrivning.
Uppspelning och navigering av CD/DVD
Audio
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU
och vrid TUNE för att komma åt skivans spårstruktur. Navigera i strukturen genom att vrida
TUNE.
Starta uppspelning av ett spår med ett tryck
på OK/MENU.
Uppspelning och navigering av brända
CD-/DVD-skivor
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek
på informationsmängden kan det bli en viss
fördröjning innan uppspelningen startar.
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU
och vrid TUNE för att komma åt skivans
mappstruktur eller för att söka bland katego10
44
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Uppspelning och navigering av DVDVideo
För hantering av DVD-Video, se Uppspelning
och navigering av DVD-Videoskivor (s. 46).
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Snabbspolning (s. 44)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 45)
Menyöversikt – CD/DVD-Audio (s. 82)
Menyöversikt – DVD-Video (s. 83)
Snabbspolning
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler11.
/
för att snabbsHåll inne knappen
pola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till
filmvisning i normal hastighet.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Mediasökning
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning12.
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom
USB (s. 50), skiva (s. 43) och hårddisk (s. 48).
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
1. Tryck på OK/MENU i den valda källans
normalvy
2. Vrid TUNE till Blanda
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Mediasökningen är tillgänglig från normalvyn
för källorna Skiva, USB och HDD.
För att starta sökning, tryck på OK/MENU i
källans normalvy och välj Mediasökning.
Sökfunktion
För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till
resultatlistan, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i efterföljande tabell) i listan
för växling av inmatningsläge (2), tryck
OK/MENU.
03
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. När du är nöjd med söktermen, välj Sök.
> Sökningen utförs. Resultatet visas och
grupperas i följande kategorier: artister, album, spår, genrer, årtal och kompositörer.
Relaterad information
•
•
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
4. Vrid TUNE till en kategori, tryck OK/
MENU.
5. Vrid TUNE för att välja en media, tryck
OK/MENU för att starta uppspelning.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Använd teckenhjulet för att skriva in sökord.
11
12
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
}}
45
03 Ljud och media
||
Sök
||}
Utför mediasökningen.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Växlar från teckenhjulet till
Sökord:-fältet. Flytta markören
med TUNE. Radera eventuell
felstavning med EXIT. För att
återgå till teckenhjulet, tryck OK/
MENU.
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken13 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner
och inställningar, så som val av textning,
språk och scenval.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Sökord:-fältet.
03
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Skriva med numeriska tangentbordet
Numeriskt tangentbord.
13
46
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan finns
en utförligare beskrivning.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Video ej
tillgänglig vid denna hastighet visas på
bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden.
Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
03 Ljud och media
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Byte av kapitel kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen i ratten.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
•
•
•
Snabbspolning (s. 44)
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor (s. 47)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 45)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 49)
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas.
–
I skivkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Avancerade
inställningar Vinklar.
03
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Byta kapitel eller titel
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar
filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till
titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE
och val bekräftas med OK/MENU, detta leder
även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/
MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till
ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och
det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att
något är valt).
47
03 Ljud och media
Bildinställningar
Hårddisk (HDD)
Det går att justera bildinställningarna (när
bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
Det är möjligt att kopiera musik från
skiva/USB14 till bilens hårddisk (HDD) och
sedan spela upp därifrån.
1. I uppspelningsläge tryck på OK/MENU
och välj Bildinställningar, bekräfta med
OK/MENU.
03
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
För information om vilka format som stöds, se
kompatibla filformat (s. 49).
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan
finns en utförligare beskrivning.
Möjliga filformat att kopiera till hårddisk
För att återgå till inställningslistan, tryck
OK/MENU eller EXIT.
Kopiera musik till hårddisk
CD-/DVD-skivor: mp3, wma, aac.
Mappar har symbolen
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Ljud och media (s. 26)
.
1. I hårddiskkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj att kopiera från
skiva/USB.
2. Välj vad som ska kopieras och därefter
Fortsätt.
3. Välj katalog för placering av kopierad
musik.
> Importerar musik från skiva/
Importerar musik från USB
Ta inte ur skivan/USB-minnet innan
överföringen bekräftats – Musikfiler
importerade.
14
48
OBS
Vid kopiering från USB kommer musikfiler
som inte är placerade i mappar inte att
synas, dvs om de är placerade i rooten.
Dessa låtar går att importera genom att
välja att importera Alla spår, atlernativt
placera filerna i mappar.
Beroende på marknad.
Systemet kan kopiera musik som ligger
max 8 nivåer ner i undermappar.
Döp om/radera mapp eller fil
1. I hårddiskkällans normalvy tryck på OK/
MENU och välj Döp om/radera filer.
2. Markera mapp eller fil, tryck på OK/
MENU och välj Döp om eller Radera.
3. Använd teckenhjulet för att skriva in nytt
namn och därefter Spara.
Det är ej möjligt att döpa om en fil till exakt
samma namn som en annan fil. Då kommer
systemet att behålla det gamla namnet.
Uppspelning och navigering
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
03 Ljud och media
Spelordning
Mediaspelaren – kompatibla filformat
Uppspelning sker enligt listordningen. För att
blanda spelordningen tryck på OK/MENU i
hårddiskkällans normalvy och välj Blanda.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Mediasök
Kompatibla filformat för CD-/DVDskivor
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
Lagringsinformation
Se hårddiskens kapacitet och användning,
tryck på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj Lagringsinformation.
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 43)
Menyöversikt – hårddisk (HDD) (s. 84)
Ljudspecifikationer för filformatet Mp3
OBS
Format
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2/Audio
Dual-format, dubbelsidiga skivor (DVD
Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför
inte garanteras och störning kan förekomma.
MPEG-2.5/Audio
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Audio-format
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video-format
DVD-Video
Kompatibla filformat via USB-anslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video-format
–
A
03
Gäller inte 144 kbps.
Ljudspecifikationer för filformatet .wma
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
WMA version
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Ljudspecifikationer för filformatet .aac
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
}}
49
03 Ljud och media
||
03
Ljudformat
MPEG-2 och
MPEG-4
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
8–96 kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas (s. 51) till ljudanläggningen.
Ljudspecifikationer för filformatet .wav
Upp till 44.1
kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Ljudhastighet (audio bit
rate)
16 kbps för
1ch
Filformatet .wav stödjer även PCM-format.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
CD/DVD (s. 43)
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
(s. 50)
Hårddisk (HDD) (s. 48)
50
Vissa marknader.
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan
hanteras med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på
OK/MENU.
iPod®
En
eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
USB15
Det är möjligt att kopiera musik från
till
bilens hårddisk (HDD) (s. 48) och sedan spela
upp därifrån.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan
finns en utförligare beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
15
Uppspelning och navigering
I ljudkällans normalvy vrid TUNE för att
komma åt mappstrukturen eller för att söka
bland kategorier. Navigera i strukturen genom
att vrida TUNE, välja mapp med OK/MENU
och backa i strukturen med EXIT.
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
mappen. Byte av mapp sker automatiskt när
alla filer i aktuell mapp har spelats upp.
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina
enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva
och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
USB-minne
För att underlätta användandet av USBminne, undvik då att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för
03 Ljud och media
systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
iPod®
OBS
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPod®.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32.
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB-ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen.
OBS
OBS
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
Teknisk specifikation
Max antal filer
15000
Max antal mappar
1000
Max antal mappnivåer
8
Max antal spellistor
100
Max antal poster i en spellista
1000
Undermappar
Ingen gräns
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
använda en mp3-spelare i systemet måste
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
03
För att starta uppspelning ska källan iPod®
användas (inte USB).
När iPod® används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur
som liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Relaterad information
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 52)
•
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 49)
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 80)
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
1. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se
bild).
2. I mediakällans normalvy tryck på MEDIA,
vrid TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod
eller AUX och tryck på OK/MENU.
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
bli en viss fördröjning innan inläsningen är
klar.
}}
51
03 Ljud och media
||
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte
uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa
gång tändningen slås på om felet inte
kvarstår.
03
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 50). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten
på ljudet försämras.
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym: I AUX-källans normalvy, tryck på
OK/MENU, välj AUX-input och sedan volyminställning Standard alternativt Förstärkt.
OBS
Relaterad information
•
Om den externa ljudkällans volym är för
hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet
försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när ljud- och
mediasystemet är i AUX-läge. Undvik i så
fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
(s. 50)
Relaterad information
52
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth®
Bilens mediaspelare är utrustad med
Bluetooth® och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 54).
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan
finns en utförligare beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Uppspelning och navigering
Navigering och styrning av ljudet kan göras
via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen i ratten. I vissa externa enheter går det
även att byta spår från enheten.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57). Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
03 Ljud och media
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare
är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
•
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 45)
Menyöversikt – Media Bluetooth® (s. 85)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet
Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan
trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®enheter efter registrering och anslutning
(s. 54).
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha
Bluetooth® aktiverat.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt till bilen då den
startas. Namnet på den anslutna enheten
visas i källans normalvy. För att ansluta till en
annan enhet, tryck OK/MENU och välj byt
enhet (s. 55).
03
Telefon ansluten som både telefon och som
mediaenhet.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. För att
manuellt koppla ifrån en enhet – deaktivera
Bluetooth i enheten. Vill du avregistrera en
Bluetooth®-enhet från bilen, välj Ta bort
Bluetooth®-enhet (s. 56). Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon
och en
mediaenhet
, vilka det är möjligt att växla
mellan (s. 55).
53
03 Ljud och media
Registrering av Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enheter
Det är möjligt att ha två
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilka det är möjligt att växla mellan. Det
är även möjligt att ringa med telefonen och
samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt att
ansluta bilen till internet (s. 67) via mobiltelefonens internetuppkoppling.
03
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten.
Fungerar inte det ena alternativet pröva med
det andra.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha
Bluetooth® aktiverat.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas (registreras) och att
ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 52) görs på samma
sätt men med utgångspunkt från huvudkällan
MEDIA.
54
4. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den i den externa
enheten. Välj i så fall att acceptera på
båda ställen.
5. Välj att acceptera eller avvisa eventuella
val för kontakter och meddelanden i telefonen.
> Den externa enheten är nu ansluten.
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT och
anslut enligt Alternativ 2.
Alternativ 2 – Sök bilen med den externa
enhetens Bluetooth®-funktion
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att registreringen av telefon
bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort
Bluetooth®-enhet (s. 56) och anslut den
sedan på nytt.
3. Välj den Bluetooth®-enhet som ska anslutas i listan, tryck OK/MENU.
1. I telefonkällans normalvy tryck på OK/
MENU, välj Försätt bilen i synligt läge
och bekräfta med OK/MENU.
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig
via Bluetooth®, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. I telefonkällans normalvy tryck på OK/
MENU och välj Sök ny telefon (för
mediaenhet Sök ny enhet).
> Bilen söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
2. Sök med den externa enheten efter
Bluetooth®-enheter.
> Enheten söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
3. Välj bilens namn på den externa enhetens
skärm.
4. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den i externa
enheten. Välj i så fall att acceptera på
båda ställen.
03 Ljud och media
5. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter
och meddelanden.
> Den externa enheten är nu ansluten.
När den externa enheten är ansluten visas
den externa enhetens Bluetooth®-namn i
bilens bildskärm och enheten kan styras från
bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
Automatisk anslutning av Bluetooth®enhet
När en Bluetooth®-enhet finns registrerad
(s. 54) i bilen ansluts automatiskt den senast
anslutna när bilen startas.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt. Är inte den senast
anslutna enheten tillgänglig försöker systemet
ansluta en tidigare ansluten enhet.
För att ansluta till en annan enhet, tryck på
EXIT, välj att ansluta en ny enhet (s. 54) eller
byta till annan redan registrerad enhet
(s. 55).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
Byta till annan Bluetooth®-enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan om det finns flera enheter i bilen.
Enheten måste först ha registrerats (s. 54) till
bilen.
Byta media-enhet
1. Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa
enhetens manual.
03
2. I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck
på OK/MENU och välj Växla enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Byta telefon
1. Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa
enhetens manual.
2. I telefonkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
}}
55
03 Ljud och media
||
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsätta med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas16.
03
För att avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, se Ta bort Bluetooth®-enhet (s. 56).
Bilen kommer därefter inte söka efter enheten
automatiskt.
Relaterad information
16
56
Endast Keyless Drive.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
•
•
Media Bluetooth® (s. 52)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Ta bort Bluetooth®-enhet
Det är möjligt att ta bort (avregistrera) en
Bluetooth®-enhet från bilen. Bilen kommer
därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Ta bort media-enhet
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla enhet Radera
enhet.
Ta bort telefon
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Växla telefon Radera enhet.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
•
•
Media Bluetooth® (s. 52)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som är utrustad med
Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.
MEDIA för att hantera respektive källas funktioner.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att
få information om kompatibla telefoner.
Aktivera
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 54).
Ljud- och media-systemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar även
när den är ansluten.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler
från telefonen eller annan Bluetooth®ansluten mediaenhet, se Media Bluetooth®
(s. 52). Skifta mellan huvudkällorna TEL och
17
18
19
Stödjs ej av alla mobiltelefoner.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Ett kort tryck på TEL aktiverar senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för
telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfreefunktionen är i telefonläge.
2. Slå önskat nummer eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken (s. 60) och åt vänster för samtalslistan (s. 58) för alla samtal.
3. Tryck på OK/MENU för att ringa upp vald
kontakt eller nummer från samtalslistan.
Samtalet avbryts med EXIT.
Läsa textmeddelande17
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens
textmeddelanden.
Om en ansluten telefon tar emot ett textmedhögst upp i
delande visas symbolen
bildskärmen.
1. Tryck på TEL och tryck sedan på OK/
MENU för att komma till Telefonmeny.
03
2. Vrid TUNE till Meddelanden och tryck
på OK/MENU.
3. Vrid TUNE till det meddelande som ska
läsas och tryck på OK/MENU.
> Meddelandet visas på skärmen.
4. Med ett tryck på OK/MENU nås meddelandemenyn med alternativ för att t.ex.
låta systemrösten läsa upp meddelandet18, ringa upp meddelandets avsändare
eller radera meddelandet.
Är huvudkällan TEL redan aktiv visas en popup-meny med nya meddelanden på skärmen.
Med ett tryck på OK/MENU visas valt meddelande samtidigt som systemrösten läser
upp det19. Uppläsningen avbryts med EXIT.
Pop-up-menyn och meddelandeljudet går att
stänga av under Telefonmeny
Meddelande-notiser.
}}
57
03 Ljud och media
||
OBS
För att visa den anslutna mobiltelefonens
meddelanden i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
•
03
Bluetooth® handsfree telefon –
översikt
Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
•
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree
(s. 86)
Tryck på OK/MENU för att besvara
inkommande samtal. Funktionen är aktiv
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
I telefonkällans normalvy ger ett tryck på
OK/MENU under pågående samtal tillgång till
följande funktioner:
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
Systemöversikt
Mobiltelefon
• Stäng av mikrofonen – ljudanläggning-
Knappsats i ratt
• Ring nummer – möjlighet att ringa upp
Relaterad information
•
•
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta
är normalt. Handsfree-funktionen frågar
om du vill ansluta igen.
Mikrofon
Kontrollpanel i mittkonsol
58
Inkommande samtal
–
Samtalsmeny
Relaterad information
•
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
•
Bluetooth®
Samtalshantering
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet (s. 53)
ens mikrofon tystas.
en tredje part med hjälp av sifferknapparna (pågående samtal sätts i standby).
Samtalslista
Samtalslistan speglas i handsfree-funktionen
vid varje ny anslutning och uppdateras sedan
under anslutningen. Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt vänster för att se samtalslistan.
03 Ljud och media
I telefonkällans normalvy går det att se samtalslistan för den anslutna telefonen genom
att trycka på OK/MENU och sedan välja
Samtalslista.
OBS
För att visa den anslutna mobiltelefonens
samtalslista i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
•
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
•
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att
vrida VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande
samtal tystas denna automatiskt.
Ringsignalsvolym
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Ringsignaler
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignal
används vid inkommande samtal.
Telefonbok (s. 60)
•
•
Ljudanläggningens volym
Röststyrning – mobiltelefon (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Relaterad information
Samtalsvolym
Ringsignalsvolymen kan ändras genom att
trycka på SOUND-knappen, vrida TUNE till
Ringsignalsvolym och trycka OK/MENU.
Justera ringsignalsvolymen genom att vrida
TUNE och spara inställningen med OK/
MENU.
Relaterad information
•
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon –
ljudinställningar
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av och används då samtidigt som
handsfree-systemets inbyggda signal.
59
03 Ljud och media
03
Telefonbok
Telefonbok – snabbsökning kontakter
Telefonbok – söka kontakter
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens
telefonbok och visar denna telefonbok enbart
när mobiltelefonen är ansluten.
Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger
så visas en lista över kontakter.
Söka kontakter i telefonboken (s. 60).
All hantering av telefonboken förutsätter att
visas högst upp i bildsymbolen
skärmen och att handsfree-funktionen är i
telefonläge.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
OBS
För att visa den anslutna mobiltelefonens
telefonbok i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den
ansluts. Beroende på mobiltelefon kan
detta ske genom att:
•
en pop-up-ruta eller notifikation visas
och accepteras i telefonen.
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen
för att speglingen ska ske.
Relaterad information
•
•
60
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU
för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ▼ finns till höger om kontakten finns
flera telefonnummer lagrade till kontakten.
Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och
ring upp ett annat nummer än det som är valt
som standard genom att vrida TUNE. Tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på
kontaktens namn. För knapparnas funktion,
se Telefonbok – söka kontakter (s. 60).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth®
handsfree telefon (s. 57)
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Telefonbok
För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Kontakter.
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
03 Ljud och media
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se
förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck
OK/MENU.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
=>
Förnamn/
Efternamn
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se
sparade nummer och övrig
information.
Skiftar sorteringsordning i
telefonboken.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Skriva med numeriska tangentbordet
Röststyrning ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i
radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon underlättar för föraren att
koncentrera sig på körningen och fokusera
sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
03
VARNING
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken20 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
•
•
20
Röststyrning
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten
mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*, samtidigt som föraren kan hålla händerna på ratten. Rösstyrning sker i dialogform
med talade kommandon från användaren och
verbal respons från systemet. Röststyrningssystemet använder samma mikrofon som
Bluetooth® handsfree-systemet, se
Bluetooth® handsfree telefon – översikt
(s. 58), och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Ljud och media
||
Kom igång med röststyrning
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Språkval för röststyrning
Möjliga språkval för röststyrning (s. 61) väljs i
menysystemet MY CAR.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
03
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
•
Tryck på knappen för röststyrning (1) för
att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon. Systemet kommer då att visa vanligt förekommande
kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
62
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet
genom att ha dörrar, fönster och taklucka* stängda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
säga "Avbryt"
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
Volym
Röststyrningssystemets ljudvolym justeras
med mittkonsolens VOL-ratt då systemet
talar.
Anslutning av mobiltelefon
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara registrerad och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om ett telefonkommando ges och ingen
mobiltelefon är ansluten kommer systemet att
informera om detta. För information om registrering och anslutning av mobiltelefon, se
Registrering av Bluetooth®-enhet (s. 54).
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
. Byte av språk
med en ikon i språklistan –
görs i menysystemet MY CAR (s. 15).
OBS
Byte av språk för röststyrning kan inte
göras utan att även ändra språk för hela
menysystemet.
03 Ljud och media
Hjälpfunktioner för röststyrning
Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med
röststyrningssystemet (s. 61) och möjlighet att
lära systemet din röst och ditt uttal.
•
Röstinstruktioner: En funktion som hjälper dig att bekanta dig med systemet och
förfaringssättet för att ge kommandon.
. Gå tillbaka till föregående lektryck på
.
tion genom trycka på
Avsluta instruktionerna genom ett tryck på
EXIT.
•
Röstträning: En funktion som gör det
möjligt för röststyrningssystemet att lära
känna din röst och ditt uttal. Funktionen
ger en möjlighet att röstträna en användarprofil.
•
Kortfattad instruktion: En funktion som
läser upp en kort instruktion om hur
systemet fungerar.
Efter att röstanpassningen avslutats kom ihåg
att välja profilen (s. 63) Användaranpassad
under Användarinställning.
Röststyrningsinstruktioner och röstträning
kan endast startas då bilen är parkerad.
Instruktionerna kan startas genom att i normalvyn för MY CAR (s. 15) trycka på
OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Instruktioner.
•
Systemet läser upp en kortfattad instruktion
för röststyrning. Instruktionen startas genom
att trycka på knappen för röststyrning (s. 61)
och säga "Kortfattad instruktion".
Användarinställning – Röstprofil kan
ställas in genom att i normalvyn för MY
CAR (s. 15) trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Användarinställning.
Välj mellan Grundinställning eller
Användaranpassad.
Användaranpassad kan bara väljas om
röstträning (s. 63) har utförts.
•
Syntetisk rösthastighet – Uppläsningshastigheten för systemets dynamiska (ej
förinspelade) text till tal-röst kan ändras
genom att i normalvyn för MY CAR trycka
på OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Uppläsningshastighet. Välj mellan
Snabb, Medium och Långsam.
•
Röststyrningsvolym – Systemröstens
volym kan ändras genom att trycka på
SOUND-knappen, vrida TUNE till
Röststyrningsvolym och trycka OK/
MENU. Justera röstvolymen genom att
vrida TUNE och spara inställningen med
OK/MENU.
Observera att om ett annat språkval för röststyrning (s. 62) görs, så behöver en ny röstträning utföras.
Kortfattad instruktion
Röstinstruktioner
Flera inställningar för röststyrningssystemet (s. 61) kan göras.
Röstanpassning
Systemet visar upp ett antal fraser för dig att
säga. Röstanpassningen kan startas genom
att i normalvyn för MY CAR trycka på
OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Röstträning.
OBS
Röststyrning – inställningar
03
Instruktionerna är uppdelade i 3 lektioner,
vilka tar totalt cirka 5 minuter att genomföra.
Systemet börjar med den första lektionen. För
att hoppa över en lektion och gå till nästa,
63
03 Ljud och media
Röststyrning – röstkommandon
Det är möjligt att röststyra (s. 61) vissa funktioner i multimediasystemet och i en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.
03
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (s. 61).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa
över uppmaningar från systemet, genom att
kort trycka på knappen för röststyrning.
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot för att t.ex. söka efter ett ljudspår i mediaspelaren kan ges i flera steg eller
som ett kortkommando:
•
Säg "Mediasökning", vänta på systemets svar, och fortsätt sedan med att
säga t.ex. "Spår".
eller
•
Säg "Sök efter spår" i en följd.
Relaterad information
64
•
Röststyrning – snabbkommandon
(s. 64)
•
•
Röststyrning – mobiltelefon (s. 65)
Röststyrning – radio (s. 65)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Röststyrning – multimedia (s. 66)
Röststyrning – snabbkommandon
Röststyrning (s. 61) kan utföras med ett antal
fördefinierade snabbkommandon.
Snabbkommandon för multimediasystemet
och telefonen går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR (s. 15) trycka på OK/MENU
och välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Globala kommandon, Telefonkommandon,
Mediakommandon, Radiokommandon
respektive Navigationskommandon*.
Hjälptexten för varje kommando talar om hurvida kommandot kan användas i alla källor
eller om det bara kan användas i en källa.
03 Ljud och media
Röststyrning – mobiltelefon
Röststyr (s. 61) en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett
nummer.
säga "Repetera" kommer systemet att läsa
upp hela det intalade numret.
Ring en kontakt
Röststyrning – radio
Röststyr (s. 61) radion till att t.ex. byta station.
Följande dialog med röstkommandon ringer
upp en kontakt i telefonboken.
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
Ring ett nummer
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Ring kontakt".
> Systemet svarar med: "Säg namnet".
Följande dialog med röstkommandon byter
radiostation.
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
2. Säg namnet på kontakten.
> Om bara en kontakt hittas ringer systemet upp kontakten, i annat fall ger
systemet fortsatta instruktioner för att
hitta rätt kontakt.
Följande dialog med röstkommandon ringer
upp ett nummer.
Om en kontakt har flera nummer inlagda i
telefonboken är det möjligt att efter namnet
säga t.ex. "Mobil" eller "Arbete" för att
hjälpa systemet.
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Ring nummer".
> Systemet svarar med: "Säg numret".
2. Börja säga siffrorna (som ental, dvs.
"Sex-åtta-sju" osv.) i telefonnumret.
> Vid paus kommer systemet att upprepa senast intalade gruppen siffror.
3. Fortsätt säga siffrorna. När hela numret är
sagt, avsluta genom att säga: "Ok".
> Systemet ringer upp numret.
Numret kan ändras genom att säga
"Korrigera" (som tar bort den sista intalade
gruppen siffror) eller "Radera" (som raderar
hela det intalade telefonnumret). Genom att
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av mobiltelefon går att hitta genom att i normalvyn för
MY CAR (s. 15) trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Telefonkommandon.
Relaterad information
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Byt station
03
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Välj station".
> Systemet svarar med: "Säg
stationens namn".
2. Säg namnet på radiostationen.
> Systemet växlar till radiostationens
sändning.
Byt frekvens
Systemet förstår tal mellan 87,5 (åttiosjukomma-fem) och 108,0 (hundraåtta-kommanoll).
Följande dialog med röstkommandon byter
radiofrekvens.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Frekvens".
> Systemet svarar med: "Säg
frekvensen".
2. Säg en frekvens mellan 87,5 och 108,0
megahertz.
> Systemet växlar till radiofrekvensen.
}}
65
03 Ljud och media
||
03
Fler kommandon
Röststyrning – multimedia
Fler kommandon för röststyrning av radio går
att hitta genom att i normalvyn för MY
CAR (s. 15) trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Radiokommandon.
Röststyr (s. 61) multimediasystemet till att
t.ex. byta källa eller byta spår.
Relaterad information
•
Radio (s. 36)
Följande dialoger är endast exempel, systemets svar kan variera beroende på situationen.
Byt källa
Följande dialog med röstkommandon byter
mediakälla.
–
Användaren startar dialogen genom att
säga: "Skiva".
> Systemet växlar till CD/DVD-spelaren.
Övriga källor nås genom att istället säga t.ex.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Vilka källor
som det går att växla till beror på vad som är
anslutet för tillfället och om det finns uppspelningsbar media i källan. Om en mediakälla
inte är tillgänglig förklarar systemet varför.
Sök media
Följande dialog med röstkommandon söker
efter media.
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Mediasökning".
> Systemet visar en numrerad lista på
möjliga sökkategorier och svarar med:
"Välj ett radnummer eller säg en
kategori för mediasökning".
2. Säg ett radnummer eller en sökkategori.
> Systemet ger fortsatta instruktioner för
att hitta rätt media.
Fler kommandon
Systemet förstår numren 0 (noll) till 99 (nittionio). Nummer högre än 99 (nittionio) kan inte
systemet hantera, t.ex. 100 (hundra) eller 101
(hundraett) går inte.
Fler kommandon för röststyrning av multimediasystemet går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR (s. 15) trycka på OK/MENU
och välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Mediakommandon.
Följande dialog med röstkommandon byter
spår.
Relaterad information
Byt spår
1. Användaren startar dialogen genom att
säga: "Välj spår".
> Systemet svarar med: "Säg
spårnumret".
66
2. Säg spårets nummer (som ett enda tal,
dvs. "Tjugotre" och inte "Två-tre").
> Systemet växlar till spårnumret för den
aktiva mediakällan.
•
Mediaspelare (s. 43)
03 Ljud och media
Internetansluten bil
Genom att bilen ansluts till internet öppnas
möjlighet att t.ex. använda navigationstjänster,
webbradio och musiktjänster via appar
(s. 72) och använda bilens inbyggda webbläsare (s. 73).
Mobiltelefon och nätverksoperatör måste
stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Anslut bil till internet
Internetanslutningens grundinställning är att
inte ansluta till internet. Efter ett anslutningsalternativ valts, kommer det valda alternativet
behållas och bilen kopplar automatiskt upp
sig då nätverk finns tillgängligt. För att byta
sätt att ansluta till internet, välj ett annat
anslutningsalternativ. För att inte automatiskt
koppla upp till internet, välj att avbryta nätverkskopplingen.
Välj anslutningsalternativ Bluetooth®, Wi-Fi
eller bilmodem*:
03
Bilmodem*21
Vid uppkoppling med bilmodem kommer
Volvo On Call-tjänsterna använda anslutningen.
För att ansluta med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 69).
Då bilen är ansluten till internet är det möjligt
att använda tilläggsprogram (appar). De
appar som finns tillgängliga kan variera, men
kan t.ex. vara av typen navigationstjänster,
sociala medier, webbradio och musiktjänster.
Bilen har en enkel webbläsare för att söka
och visa information från internet.
Om anslutning till internet sker via mobiltelefon så är det möjligt att samtidigt använda
andra mobiltelefonfunktioner, som att läsa
textmeddelanden och ringa, se Bluetooth®
handsfree telefon (s. 57).
21
Inställningar för internetanslutning.
Endast bilar med Volvo On Call
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Ljud och media
||
Bluetooth®
1. Mobiltelefonen måste först registreras
och anslutas till bilen (s. 54).
2. Aktivera internetdelning (utdelning av
internetuppkoppling (portabel-/personlig
hotspot)) i mobiltelefonen.
03
3. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via
Bluetooth.
> Bilen är nu uppkopplad.
I fortsättningen kommer bilen automatiskt
koppla upp sig via Bluetooth® vid tillgängligt
nätverk.
En symbol i bildskärmen (s. 32) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt
nätverkskoppling.
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken
Bluetooth® nätverk. Lägger man till ytterligare
ett så tas det äldsta nätverket och lösenordet
bort ifrån listan över ihågkomna nätverk.
Wi-Fi
1. Aktivera internetdelning (utdelning av
internetuppkoppling (portabel-/personlig
hotspot)) i mobiltelefonen.
2. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via
Wi-Fi.
> Sökning efter tillgängliga Wi-Fi nätverk
startas.
3. Välj ditt nätverk.
4. Välj Anslut.
5. Ange nätverkets lösenord.
> Bilen försöker nu koppla upp sig till
nätverket.
I fortsättningen kommer bilen automatiskt
koppla upp sig via Wi-Fi vid tillgängligt nätverk.
En symbol i bildskärmen (s. 32) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt
nätverkskoppling.
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken
Wi-Fi nätverk. Lägger man till ytterligare ett så
tas det äldsta nätverket och lösenordet bort
ifrån listan över ihågkomna nätverk.
Ta bort sparat Wi-Fi nätverk
1. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan.
68
2. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar Internetinställningar.
3. Välj Wi-Fi.
> En lista över tillgängliga nätverk visas.
4. Välj nätverk som ska tas bort.
5. Välj Glöm.
> Bilen kommer inte längre att automatiskt koppla upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk nätverk kan tas bort samtidigt. Observera då att all användardata och
systeminställningar återsälls till ursprunglig
fabriksinställning.
För att återställa till fabriksinställningar tryck
på MY CAR i mittkonsolen, därefter
OK/MENU och välj Inställningar Återställ
till fabriksinställningar.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.
03 Ljud och media
Avbryt nätverkskoppling
Mobiltelefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du
befinner dig. Sämre nätverkstäckning kan
förekomma t.ex. i tunnlar, bakom berg, i
djupa dalar eller inomhus. Hastigheten beror
även på vilket avtal du har med din teleoperatör.
Bilmodem*22
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det
är även möjligt att dela ut internetanslutningen
via Wi-Fi.
Internetanslutning
03
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din
nätverksoperatör.
Tryck på OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via Ingen.
Bilen kommer inte koppla upp sig mot internet.
Relaterad information
•
•
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 11)
Ingen eller dålig internetanslutning
Mängden data som överförs är beroende av
vilka tjänster eller appar som används i bilen.
Att exempelvis strömma ljud kan medföra en
stor datatrafikmängd vilket kräver en bra
anslutning och god signalstyrka.
Mobiltelefon till bil
Hastigheten i uppkopplingen kan variera
beroende på mobiltelefonens placering i
bilen. Flytta mobiltelefonen närmare bilens
ljud- och mediasystem för att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.
22
Endast bilar med Volvo On Call.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Ljud och media
||
OBS
Dela ut Wi-Fi-hotspot
För att inte behöva ange PIN-kod efter
varje gång bilen startats om rekommenderas att stänga av PIN-kodlåset. Tryck på
MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar
Internetinställningar
Bilmodem. Avmarkera kryssrutan Lås
SIM-kort.
03
OBS
Hållaren för SIM-kort i handskfacket.
1. Placera ditt personliga SIM-kort i hållaren
som är placerad i handskfacket.
2. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Bilmodem.
3. Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen ansluter till internet och det är
möjligt att använda dess internetfunktioner, se Internetansluten bil (s. 67).
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
För att stänga av internetanslutningen tryck
på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar Internetinställningar
Ingen.
Då bilen är ansluten till internet via bilmodem
är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter
kan använda sig av bilmodemet.
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetkoppling).
1. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU
och välj Inställningar
Internetinställningar Bilens Wi-Fi
hotspot
Ange namn på Wi-Fi-nätverket (SSID) och
ange ett lösenord. Namnet ska innehålla
6-32 tecken och lösenordet 10-63 tecken.
Det är möjligt att senare byta namn och
lösenord.
70
03 Ljud och media
Relaterad information
2. Aktivera bilens Wi-Fi-hotspot genom att
markera kryssrutan.
> Det är nu möjligt för externa enheter
att ansluta till bilens Wi-Fi-hotspot.
•
•
Internetansluten bil (s. 67)
Symboler i bildskärm (s. 32)
För att deaktivera internetdelningen – kryssa
ur rutan.
OBS
03
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka
ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Upp till 8 enheter kan anslutas till bilens WiFi-hotspot. Antal anslutna enheter visas
genom att först trycka på MY CAR för att
hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på
OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar.
Antal anslutna enheter till bilens Wi-Fi-hotspot.
För att visa vilka enheter som är anslutna till
bilens Wi-Fi-hotspot, tryck på MY CAR för att
hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på
OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Bilens Wi-Fi
hotspot.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi-hotspot
Vid utdelning av Wi-Fi-hotspot används frekvensen 2,4 GHz. Om flera enheter arbetar på
frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.
•
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Antennen till bilens modem är placerad
på bilens tak.
Ingen eller dålig internetanslutning
Se Internetansluten bil (s. 67).
71
03 Ljud och media
Appar
underleverantörer är bundna av avtal som
ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla platsinformation i enlighet med gällande lag.
Applikationer (appar) är tjänster som är möjliga att använda om bilen är ansluten till internet. Appar kan t.ex. vara av typen navigationstjänster, sociala medier, webbradio och
musiktjänster.
03
Inloggning
Vissa appar/tjänster kräver inloggning. Två
typer förekommer:
För grundläggande användning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
•
Vissa appar kan kräva registrering hos
app-/tjänsteleverantören. Vid uppstart av
app informeras om behov av inlogging.
Följ instruktionerna på skärmen för att
registrera eller använd befintligt konto för
att logga in.
•
Vissa appar/tjänster kräver inloggning
med ett personligt Volvo ID. Registrera
eller använd befintligt och få tillgång till
flera förmånliga tjänster, t.ex. skicka en
adress från en karttjänst på internet direkt
till en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*24. För mer information och
hur du skapar ett konto, se Volvo ID
(s. 12).
För att kunna använda appar måste bilen
först vara ansluten till internet (s. 67).
En symbol (s. 32) visas uppe i högra hörnet
på bildskärmen då bilen är ansluten till internet. Om ingen internetanslutning är tillgänglig
meddelas detta i bildskärmen.
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Apparna laddas ner från internet till bilen och
körs därifrån. Apparna laddas (uppdateras)
varje gång dom startas, vilket innebär att
internetuppkoppling krävs varje gång en app
ska användas.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Apparna delar bilens platsinformation
OBS
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
23
24
72
Tryck på
i mittkonsolen och välj Appar för
att visa tillgängliga appar23. Välj en app i
listan och starta med OK/MENU.
Vissa appar kräver att man delar med sig av
sin platsinformation. Apparna använder sig av
GNSS (Global Navigation Satellite System) för
att lokalisera bilen vilket innebär att bilens
position kan komma att skickas även till Volvos tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
behandla platsinformation i den utsträckning
som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga
Vilka appar som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
Sensus Navigation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Navigationstjänster
Navigationstjänster lämnar väginformation
vilken leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
garanterat tillförlitlig eftersom situationer kan
uppstå som ligger utanför systemets kapaci-
03 Ljud och media
tet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
OBS
Det är möjligt att uppgradera till Sensus
Navigation vilket innehåller fler funktioner
och uppdatering av kartdata. Kontakta din
återförsäljare.
Relaterad information
•
•
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 11)
Webbläsare
Bilen har en inbyggd webbläsare som gör det
möjligt att söka och visa information från
internet.
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Då man är ansluten till internet med
Bluetooth® visas Bluetooth®-symbolen (s. 32)
uppe i högra hörnet på bildskärmen.
Om ingen internetanslutning är tillgänglig
meddelas detta i bildskärmen.
Sökfunktion
Webbläsaren är av enkel typ och stödjer
HTML 4-standarden i text och bild. Webbläsaren stödjer t.ex. inte rörlig bild, video och
ljud. Det går inte att ladda ner och spara filer.
03
För att kunna använda webbläsaren måste
bilen först vara ansluten till internet (s. 67).
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
OBS
Webbläsaren är inte tillgänglig under körning.
Tryck på anslutningsknappen i mittkonsolen
och välj Webbläsare.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Tidigare besökta webbsidor (historik).
Använd teckenhjulet för att skriva in en webbadress, t.ex. www.volvocars.com.
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
}}
73
03 Ljud och media
||
2. Fortsätt med nästa bokstav.
3. För att växla inmatningsläget till siffror,
ladda den inmatade adressen eller för att
gå till historiken, vrid TUNE till ett av
valen (se förklaring i efterföljande tabell) i
listan för växling av inmatningsläge (2),
tryck OK/MENU.
03
123/AB
C
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
=>
Leder till historiken (3). Vrid
TUNE för att välja en webbadress, tryck OK/MENU för att gå
till adressen.
Starta
Laddar den inskrivna webbadressen med OK/MENU.
a|A
||}
Växlar mellan små och stora
bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till
Adress:-fältet. Flytta markören
med TUNE. Radera eventuell
felstavning med EXIT. För att
återgå till teckenhjulet, tryck
OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Adress:-fältet.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken25 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Navigera i webbläsaren
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla på webbsidan. Tryck OK/MENU för
att aktivera val/markerad länk.
Skriva med numeriska tangentbordet
Flytt av pekare på webbsida.
Numeriskt tangentbord.
25
74
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
03 Ljud och media
Pekaren kan flyttas fritt över sidan med
knappsatsen i mittkonsolen. Tryck på INFOknappen för att växla till menyraden överst på
sidan.
Pop-up-meny nås med knapp nummer 5 i
mittkonsolen, alternativt flytta pekaren till ett
ej klickbart område och tryck OK/MENU.
• Inställningar – Anpassning av webbläsa-
TV*
Inställningar
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
rens visning och informationshantering,
se nedan för mer information.
• Bokmärken – Döp om, Ändra ordning
eller Radera.
• Innehållsfiltrering – Det är möjligt att
göra vissa anpassningar så att webbsidor
visas på det vis som önskas. Följande
funktioner kan aktiveras/deaktiveras: Visa
bilder, Blockera popup-fönster och
Aktivera JavaScript.
Funktioner
Tillgängliga funktioner nås via pop-up-meny –
knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt
flytta pekaren till ett ej klickbart område och
tryck OK/MENU.
• Tillbaka – Backar tillbaka till föregående
• Acceptera cookies – Cookies ("kakor")
är små textfiler som lagras. De gör det till
exempel möjligt att använda olika funktioner på webbsidor och för webbsidägaren föra statistik t.ex. över vilka sidor som
besökarna navigerar till.
sida.
• Framåt – Om man backat tillbaka är det
möjligt att gå framåt till sidan igen.
• Uppdatera – Uppdaterar sidan.
• Stoppa – Stoppar laddning av sida och
• Textstorlek – Välj teckenstorlek som ska
• Ny flik – Skapar ny flik/sida. Upp till 4 fli-
• Rensa webbläsarens historik – Rensa
• Stäng flik – Stänger flik/sida.
• Zooma in/Zooma ut – Zoomar in/ut på
• Alternativ för FAV-knapp – Vissa funk-
återgår.
användas: Stor, Medium eller Liten.
cookies, webbläsarhistorik och
cacheminne.
kar kan vara öppna samtidigt.
tioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras
sedan enkelt med tryck på FAV-knappen,
se Favoriter (s. 33).
sidan.
• Lägg till bokmärke/Radera bokmärke
– Istället för att skriva in en webbsidas
adress varje gång den ska besökas är det
möjligt att lagra en snabblänk (bokmärke)
till sidan. Maximalt 20 bokmärken kan
sparas.
03
TV-funktioner, reglageöversikt.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet
hanteras och menyhantering (s. 28). Nedan
finns en utförligare beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Relaterad information
•
•
•
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 11)
Menyöversikt – webbläsare (s. 87)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Ljud och media
||
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2eller mpeg-4-format och följer DVB-Tstandarden. Systemet stödjer inte analoga
sändningar.
Byta kanal
TV*-kanaler/förvalslista
Det går att byta kanal på följande sätt:
Sökning av TV-kanaler sker automatiskt och
kontinuerligt från bilen. De tillgängliga kanalerna sparas i en kanallista. Kanallistans sökkriterier kan ändras, men inte ordningen. Det
finns även en förvalslista i vilken ordningen på
förvalen kan ändras.
•
OBS
03
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när
bilen stannat.
•
•
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval (s. 76) visas dess förvalsnummer till höger om kanalnamnet. Vrid
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
VIKTIGT
I vissa länder krävs TV-licens för denna
produkt.
Se på TV
–
76
Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy,
vrid TUNE till TV och tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om ingen mottagning finns då en kanal
väljs från förvalsknapparna, kan det bero
på att bilen befinner sig på en annan plats
än när senaste kanalsökningen utfördes
och kanallistan lagrades.
Relaterad information
•
•
•
•
Text-TV* (s. 77)
Bildinställningar (s. 48)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 78)
Menyöversikt – TV* (s. 88)
Ändra i förvalslistan
Det går att ändra ordningen på kanalerna
som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha
mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas
position kan även variera i förvalslistan.
1. För att ändra ordning i förvalslistan, tryck
i TV-källans normalvy på OK/MENU och
välj Förval.
2. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i
listan och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
3. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal
till en plats i förvalslistan.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
TV* – uppspelningsalternativ
Information om aktuellt TV*-program
Text-TV*
Funktioner i TV kan redigeras.
Tryck på INFO-knappen (s. 28) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.
Det är möjligt att titta på text-TV.
Ändra undertexter
1. För att ändra undertexter, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj
Undertexter.
2. Vrid TUNE till den undertext du vill
använda och tryck OK/MENU.
> Den valda undertexten kommer nu att
användas.
Ändra ljudspråk
1. För att ändra ljudspråk, tryck i TV-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Ljudspår.
2. Vrid TUNE till det ljudspår du vill använda
och tryck OK/MENU.
> Det valda ljudspåret kommer nu att
användas.
Gör så här:
1. För att titta på text-TV, gå i TV-läge till
TV-meny Text-TV.
Trycks det ännu en gång på INFO-knappen
kan i vissa fall ytterligare information fås om
aktuellt program så som start- och sluttid och
en kort beskrivning av det aktuella programmet.
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
För att återgå till TV-bilden, vänta några
sekunder eller tryck EXIT.
Skriv in nytt sidnummer eller vrid TUNE för att
gå till nästa sida.
Relaterad information
Återgå till TV-bilden med EXIT.
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
Fjärrkontroll* (s. 78)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Favoriter (s. 33)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Ljud och media
03
Mottagning av TV*-kanal förloras
Fjärrkontroll*
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i
ratten.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. Kort efter
detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den
aktuella TV-kanalen och att en ny sökning
efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen
direkt. Det är möjligt att byta kanal när som
helst då meddelandet visas.
Om meddelandet Ingen mottagning visas
beror detta på att systemet har upptäckt att
mottagning saknas för alla TV-kanaler.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
TV*-kanaler/förvalslista (s. 76)
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först
på fjärrkontrollens knapp
till läge F.
Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottag-
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
aren, som är placerad till höger om INFOknappen (s. 28) i mittkonsolen.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Knapp
Funktion
Navigera höger/vänster
Funktion
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
F = Bildskärm fram
L och R = Ej möjliga val.
Volym, minska
Växla till navigation*
Volym, öka
Växla till radio-källa (t.ex. AM)
0-9
Växla till media-källa (t.ex.
Skiva, TV*)
03
Förval av kanaler, siffer- och
bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
Växla till Bluetooth® handsfree
Information om aktuellt program, låt etc. Används även då
det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i
bildskärmen
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Stoppa
Val av språk på ljudspår
Stega/spola framåt, byta
spår/låt
Undertexter, val av språk på text
Meny
Text-TV*, på/av
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Navigera upp/ner
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – batteribyte
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till
ljud- och mediasystemet.
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år
och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.
03
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på
ett miljöanpassat sätt.
Ljud och media – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero
på att funktionen inte finns i bilen, att källan
inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte
innehåller något.
RADIO
•
•
•
AM (s. 81)26
FM (s. 81)
DAB *(s. 82)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd
de nya batterierna enligt symbolerna i
batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
26
80
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
CD/DVD Audio (s. 82)
DVD Video (s. 83)
Hårddisk (HDD) (s. 84)
iPod (s. 84)
USB (s. 85)
Media Bluetooth® (s. 85)
AUX (s. 86)
TV* (s. 88)
TEL
•
Bluetooth® handsfree (s. 86)
•
Webbläsare (s. 87)
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Menyöversikt – AM
Menyöversikt – FM
Översikt av möjliga val och inställningar för
AM-radio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
FM-radio.
AM-menyA
Se
FM-meny
Se
Visa förval
(s. 38)
TP
(s. 40)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Alternativ frekvens (AF)
Visa
Ingen funktion
Visa förval
A
(s. 38)
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
Relaterad information
•
03
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Radiotext
(s. 41)
Förval
(s. 38)
Inget
Välj station med
(s. 37)
Stationslista
(s. 38)
Manuell justering
(s. 38)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
}}
81
03 Ljud och media
||
Ingen funktion
Växla mellan radiotext och förval
(s. 41) och
(s. 38)
Relaterad information
03
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Menyöversikt – CD/DVD-Audio
Översikt av möjliga val och inställningar för
DAB-radio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD-Audio.
DAB-meny*
Se
Skivmeny
Se
Filtrering på programtyp (PTY)
(s. 40)
Spela/Pausa
(s. 43)
Visa
Stoppa
A
Artist/Titel
Blanda
Förval
(s. 38)
Gracenote®-alternativ
Gracenote®-databas
DAB-DAB-länkning
(s. 42)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Gracenote®-resultat
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ingen funktion
Ingen funktion
Växla visningsinformation
Spela/Pausa
(s. 43)
Blanda
(s. 45)
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 45)
(s. 41)
Relaterad information
82
(s. 45)
Radiotext
Inget
•
Mediasökning
Gäller endast DVD-skivor.
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Menyöversikt – DVD-Video
Översikt av möjliga val och inställningar för
DVD-Video.
Nästa undertext
(s. 46)
Nästa ljudspår
(s. 46)
Video DVD-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 46)
Pop-up-meny DVD-Video
DVD-skivans meny
(s. 46)
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas
för att komma åt pop-up-menyn.
Stoppa
(s. 46)
Bildinställningar
(s. 48)
Undertexter
(s. 46)
Video-DVD meny
(s. 28)
Ljudspår
(s. 46)
DVD-skivans meny
(s. 46)
Avancerade inställningar
Vinklar
03
Relaterad information
(s. 47)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bildförhållande
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 46)
83
03 Ljud och media
Menyöversikt – hårddisk (HDD)
Lagringsinformation
Översikt av möjliga val och inställningar för
hårddisk (HDD).
03
HDD-meny
Se
sidan
Spela/Pausa
(s. 48)
Mediasökning
(s. 45)
Blanda
(s. 45)
Importera musik
(s. 48)
(s. 48)
Använt utrymme:
Menyöversikt – iPod®
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
iPod-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 50)
Kapacitet:
Blanda
(s. 45)
Spår:
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ledigt utrymme:
Ingen funktion
Mappar:
Alternativ för FAV-knapp
Från skiva
Från USB
(s. 48)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 50)
Blanda
(s. 45)
A
Döp om/radera filer
Spela/Pausa
(s. 48)
Blanda
Öppna
A
Döp om
Radera
Radera alla
84
(s. 48)
(s. 45)
Beroende på marknad.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
Menyöversikt – USB
Menyöversikt – Media Bluetooth®
Översikt av möjliga val och inställningar för
USB.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
USB-meny
Se
Bluetooth-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 50)
Spela/Pausa
(s. 52)
Mediasökning
(s. 45)
Blanda
(s. 45)
Blanda
(s. 45)
Växla enhet
(s. 55)
Välj USB-partition
Alternativ för FAV-knapp
(s. 52)
Radera enhet
(s. 56)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03
Sök ny enhet
(s. 33)
Ingen funktion
Försätt bilen i synligt läge
Alternativ för FAV-knapp
Spela/Pausa
(s. 50)
Blanda
(s. 45)
Relaterad information
•
Anslut som media
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
(s. 33)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 52)
Blanda
(s. 45)
Enhet 1
Enhet 2
osv.
85
03 Ljud och media
Menyöversikt – AUX
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree
Översikt av möjliga val och inställningar för
AUX.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
AUX-meny
Se
Telefonmeny
Se
AUX-input
(s. 52)
Samtalslista
(s. 58)
Kontakter
(s. 60)
Meddelanden
(s. 57)
Meddelande-notiser
(s. 57)
Växla telefon
(s. 55)
Standard
03
Förstärkt
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Sök ny telefon
Försätt bilen i synligt läge
Enhet 1
Enhet 2
osv.
86
Anslut som telefon
(s. 57)
Radera enhet
(s. 56)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
Menyöversikt – webbläsare
Översikt av möjliga val och inställningar för
webbläsare.
Webbläsare
Se
Menyn visas i normalvyn för
webbläsare om ingen flik är
öppen.
Stoppa
(s. 73)
Ny flik
(s. 73)
Stäng flik
(s. 73)
Zooma in
eller
Döp om
Ändra ordning
Radera
(s. 73)
03
Zooma ut
Innehållsfiltrering
(s. 73)
Inställningar
Lägg till bokmärke
Acceptera cookies
(s. 73)
Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.
eller
Ange adress
(s. 73)
(s. 73)
Radera bokmärke
Visa bilder
Bokmärke 1
Bokmärke 2
(s. 73)
osv.
Pop-up-meny webbläsare
Se
Tryck på knapp nummer 5 i mittkonsolen då en sida visas i webbläsaren för att komma åt pop-upmenyn.
Inställningar
Blockera popup-fönster
Visar "Inställningsmeny webbläsare", se nedan.
Aktivera JavaScript
Inställningsmeny webbläsare
Se
Tryck på Inställningar i en av två
ovanstående menyer för att
komma åt inställningsmenyn.
Bokmärken
Tillbaka
(s. 73)
Framåt
(s. 73)
Uppdatera
(s. 73)
Bokmärke 1
Bokmärke 2
osv.
Textstorlek
(s. 73)
Stor
(s. 73)
Medium
Liten
Rensa webbläsarens historik
(s. 73)
}}
87
03 Ljud och media
||
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ingen funktion
03
Lägg till/radera bokmärke
(s. 73)
Ny flik
(s. 73)
Stäng flik
(s. 73)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Ljud och media – menyöversikt (s. 80)
Menyöversikt – TV*
TV-meny
Se
Förval
(s. 77)
Ljudspår
(s. 77)
Undertexter
(s. 77)
Text-TV
(s. 77)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 77)
Text-TV
Pop-up-meny TV
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kontrast:
Färg:
TV-meny
Visar "TV-meny", se ovan.
Ingen funktion
88
Ljusstyrka:
Översikt av möjliga val och inställningar för
TV.
Tryck på OK/MENU då TV visas
för att komma åt pop-up-menyn.
Se
Bildinställningar
(s. 48)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
03 Ljud och media
Licenser – ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos överenskommelser med tillverkare/utvecklare och de flesta av texterna är
på engelska.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03
}}
89
03 Ljud och media
||
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
90
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran
från Gracenote (”Gracenote-programvaran”)
aktiverar detta program för identifiering av
skivor och/eller filer samt inhämtning av
musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade
databaser (tillsammans kallade ”Gracenoteservrar”) och för utförande av andra åtgärder.
Du får endast använda Gracenote-data enligt
de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra
denna Gracenote-programvara eller dessa
Gracenote-data till någon tredje man. DU
SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-pro-
gramvaran och Gracenote-servrarna kommer
att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till
att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt
på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som
du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt
eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt
tilldelad numerisk identifierare är att göra det
möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser
eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort
data från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier på grund av något skäl som
03 Ljud och media
Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans
eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig
med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR
ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
03
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
}}
91
03 Ljud och media
03
||
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Typgodkännande – ljud och media
Typgodkännande för radio-, telekom- och
datautrustning.
Överensstämmelsedeklaration för
audio- och navigationsenhet
Wi-Fi
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 7)
Relaterad information
•
•
92
Ljud och media (s. 26)
Internetansluten bil (s. 67)
INTERNETKARTA
04 Internetkarta
Internetkarta1
Internetkarta är en funktion som möjliggör
internetbaserad kartvisning.
Systemet kan beräkna en lämplig rutt och
indikera bilens position i förhållande till rutten
på kartan. Om avvikelse från planerad resväg
sker så justerar systemet automatiskt resvägen och vägleder ändå till resmålet. Kartan
visar förutom vanlig kartdata även trafikinformation (s. 102) och symboler för valda intressepunkter (POI) (s. 99).
04
delmål. Kontakta din återförsäljare för att
uppgradera till Sensus Navigation. Vid uppgradering ersätts internetkartan.
Internetkartan lämnar väginformation vilket
leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå
vilka ligger utanför systemets kapacitet och
bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga
väderleksomslag.
VARNING
Vid dålig täckning eller svag signalstyrka i
internetanslutningen kommer ruttberäkning
att upphöra att fungera. Vissa skalor av kartan kan också saknas beroende på hur
mycket kartdata som lästs in.
Tänk på följande:
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Volvo erbjuder ett fullskaligt navigationssystem (Sensus Navigation) som utnyttjar hårddiskbaserade kartor, röstguidning, avancerad
ruttberäkning med hänsyn till trafikinformation, internetsökning och möjlighet till flera
1
94
Gäller vissa marknader.
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Relaterad information
•
Internetkarta – text och symboler i bildskärm (s. 96)
Internetkarta3 – handhavande
Så här gör du för att starta internetkartan och
planera resan för att sedan bli vägledd till
angivet resmål.
För grundläggande hantering, läs om hur
systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Mer ingående beskrivningar visas i respektive
avsnitt. För att skriva och söka i internetkartan används teckenhjulet och det numeriska
tangentbordet (s. 95).
1. För att kunna använda internetkartan
måste bilen först vara ansluten till internet
(s. 67).
2. Starta internetkartan genom att trycka på
NAV-knappen i mittkonsolen.
3. Acceptera delning av bilens position.
OBS
Utan acceptans fungerar inte internetkartan.
För att stänga av delningen, tryck i källans
normalvy på OK/MENU, välj Inställningar
och bocka ur valet Dela position.
4. Ange resmål (s. 98).
5. Välj resvägsalternativ (s. 101) (t.ex. vägtyp, tunnlar, färjor).
04 Internetkarta
6. Välj kartalternativ (s. 102) (t.ex. fullskärm,
karttyp, positionsinfo).
> Bilens position visas på internetkartan
tillsammans med trafikinformation och
valda intressepunkter (POI).
Visa resväg
Internetkarta4 – teckenhjul och
tangentbord
Skriva med teckenhjulet
Använd teckenhjulet eller mittkonsolens
knappsats för att skriva och välja alternativ.
Ange t.ex. information om en adress eller en
inrättning.
Visa översiktskarta på resväg, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Resväg
Karta över kvarvarande resväg.
Visa detaljerad resvägsinformation (s. 100).
Teckenhjulet.
Byt resmål
1. Markera ett textfält.
Byte av resmål görs genom att ange resmål
(s. 98).
2. Tryck OK för att få fram teckenhjulet.
Avbryt/återuppta vägledning
I källans normalvy tryck på OK/MENU och
välj Avbryt/återuppta vägledning.
Ägarbyte av bil
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all
användardata och systeminställningar till
ursprunglig fabriksinställning, se Ägarbyte
(s. 11).
3
4
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Skärmvy med textfält.
04
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/OK.
Detta system använder ett "teckenhjul" för att
ange specifik information, t.ex. typ av POI,
ort/stad, område/land, adress, gatu- eller
postnummer.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.
}}
95
04 Internetkarta
||
Skriva med numeriska tangentbordet
• 123/ABC + OK – teckenhjulet skiftar
mellan siffror och skrivtecken.
• MER + OK – alternativa tecken visas i
hjulet.
• => + OK – markören flyttas till listan på
Internetkarta6 – text och symboler i
bildskärm
Förklaring av text och symboler som kan visas
på kartan.
skärmens högra sida där val med OK kan
göras.
Lista med alternativ
04
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken5 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
Lista som matchar inskrivna tecken.
Vid sökning på länder listas de alternativ som
är möjliga utifrån inskrivna bokstäver. För
övriga sökfält visas ingen lista utan sökningen
sker då sökningen aktiveras.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Flera möjligheter
I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
5
6
96
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Gäller vissa marknader.
Vägtyper – storlek och färg varierar
beroende på vägens storlek samt vald
kartskala och kartfärg
Trafikinformation (s. 102) – markeras
med streck i kanten av vägen.
Intressepunkter (s. 99)
Symbol för resmål/slutdestination
Planerad resväg – blå
Bilens aktuella position
Järnväg
04 Internetkarta
Scrollar/flyttar kartan i pilens riktning med
hjälp av motsvarande nummer på det
numeriska tangentbordet (s. 95)
Kartskala
Internetkarta7 – scrollmeny
I Scrolläge flyttas kartbilden med mittkonsolens (s. 94) numeriska knappar.
Att komma ut ur Scrolläge
•
Tryck EXIT eller NAV.
Hårkorset
Fokusruta med hårkors i mitten
Aktuell vägs/gatas namn alternativt koordinater eller information om intressepunkt
(POI)
Kompass (s. 102)
04
Scrolläge med hårkors8.
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
•
Tryck på en av de numeriska knapparna
0–9.
Att scrolla
•
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att flytta kartan i önskad riktning.
Att zooma
•
Vrid på TUNE-ratten.
Numerisk knapp "5"
Med ett tryck på OK visas en meny för den
plats på kartan, vilken hårkorsets centrum
pekar på:
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning på kartan.
• Intressepunktsinformation – visar
namn och adress på bildskärmen för den
POI som ligger närmast hårkorset. För
mer information om POI, se (s. 99).
• Information – Visar förekommande information om markerad plats.
• Spara – Ger möjlighet att lagra markerad
plats i minnet.
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge
centreras kartan runt bilens position.
7
8
Gäller vissa marknader.
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se kartalternativ (s. 102).
97
04 Internetkarta
Internetkarta9 – ange resmål
OBS
Planera en resa genom att ange resmål.
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
För att nå följande alternativ, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Ange
resmål.
Följande sökkriterier kan användas för att
söka ett resmål med adress:
•
•
•
•
04
Land: – Ange ett land.
Ort: – Ange en ort/stad.
Gata: – Ange gatuadressen.
Nummer: – Välj ett av gatans husnummer.
Intressepunkter (POI)
Hem
Systemet kan lagra valfri position under
menyvalet Hem. Funktionen visas varje gång
en position ska sparas:
• Spara plats som hemadress + OK.
För att aktivera en vägledning med destination Hem:
•
Markera Hem + OK.
Adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att
få en resplan med vägledning – det leder fram
till ortens/stadens centrum.
9
98
Gäller vissa marknader.
Det går att söka på POI genom att ange
något av följande menyval:
•
•
•
•
•
Exempel på symboler för olika POI, se
(s. 99).
Lagrad plats
Här samlas destinationer och platser vilka
lagrats med menyvalet "Spara".
Respektive sparad destination och plats kan
justeras:
•
•
•
•
Ange som enda resmål
Ändra
Radera
Radera alla.
Tidigare resmål
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem + OK och välj sedan mellan:
Nära resmålet
•
•
•
•
•
Runt plats på kartan
Postnummer
Med namn
Med kategori
Runt bilen
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet
POI, som kan ses samtidigt på skärmen,
begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.
För information om visningsalternativ gällande
POI, se kartalternativ (s. 102).
Ange som enda resmål
Information
Spara
Radera
Radera alla.
Sök resmål med postnummer.
OBS
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
04 Internetkarta
Internetkarta11 – intressepunkter (POI)
symboler
Latitud och longitud
Ange resmål med GPS-koordinater.
Här visas exempel på hur symboler för olika
inrättningar kan se ut.
Bestäm först med vilken metod GPS-koordinaterna ska anges genom att markera
Format: + OK. Markera sedan ett av följande
alternativ + OK:
Restaurang
• DD°MM'SS'' – position med grader,
minuter och sekunder.
• Decimal – position med decimaler.
Skriv därefter in GPS-koordinaterna och välj
sedan något av följande alternativ:
•
• Spara
Ange som enda resmål
Plats på kartan
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
Teater
Markörens position angiven med namn.
Dans
Välj sedan mellan följande alternativ och aktivera med OK:
Nattklubb
• Ange som enda resmål
• Spara
Biograf
Relaterad information
•
Internetkarta – handhavande (s. 94)
04
Casino
Museum
Vrid TUNE för att ändra kartskalan.
1. Flytta (scrolla) kartan med de numeriska
knapparna, se (s. 97).
Turistattraktion
2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
Flygplats
Järnvägsstation
Färjeterminal
Taxistation
11
Gäller vissa marknader.
}}
99
04 Internetkarta
||
Logi
Bibliotek
Internetkarta13 – detaljerad
resvägsinformation
Parkering
Här visas de manöverpunkt som varje sträcka
innehåller, till exempel avfarter och korsningar.
Hotell
Köpcenter
Allmän toalett
Affärsverksamheter
Vilorum
Tjänster
Idrottsanläggning
Bankomat
Spelplan
Bank
04
För att se detaljerad resvägsinformation, tryck
i källans normalvy på OK/MENU och välj
Resväg Detaljerad resvägsinformation.
Fritidsaktiviteter
Polis
Avkoppling
Postkontor
Bad
Strand
Turistinformation
Utbildning
Universitet
Bensinstation
Bar
Biluthyrning
Pub
Regeringsbyggnad
Berg
Kommunhus
Bergstopp
Mässa
Apotek
Kongress
Camping
Sjukhus
Sjukvårdsinrättning
Relaterad information
•
100
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
Detaljerad resvägsinformation.
Sträckan till resmålet består av ett antal delsträckor innehållande olika manöverpunkter,
t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter
etc. Stega mellan delsträckorna med Nästa/
Föregående. Position på kartan, benämning,
avstånd och intressepunkter visas. Avståndet
som visas är det mellan två manöverpunkter
och räknas därför inte ner allteftersom bilen
närmar sig manöverpunkten.
04 Internetkarta
Relaterad information
•
•
Internetkarta – resvägsalternativ (s. 101)
Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 99)
Internetkarta16 – resvägsöversikt
Internetkarta18 – resvägsalternativ
Visa översiktskarta på resväg.
Resvägsalternativ innehåller inställningar för
resvägstyp och val för att anpassa resväg.
För att visa översiktskarta på resväg, tryck i
källans normalvy på OK/MENU och välj
Resväg Karta över kvarvarande resväg.
Resvägstyp
04
I övrigt, samma funktioner som i scrollmenyn (s. 97).
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
För att nå resvägstyp, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägstyp.
Här kan olika typer av resväg väljas. Aktivera
önskat alternativ med OK.
• Snabb med trafikanpassning – kort
restid med minimal köbildning.
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten
kan även ledas via mindre vägar.
13
16
18
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
}}
101
04 Internetkarta
||
Anpassa resväg
För att anpassa resväg, tryck i navigationskällans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Resvägsalternativ.
Internetkarta20 – kartalternativ
Inställningar för olika kartalternativ.
04
i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
Undvik tunnlar
•
Om en resplan är upplagd när dessa
val görs, kan viss fördröjning ske efter
att ett alternativ bockats i/avbockats
eftersom resplanen måste omberäknas.
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar
är bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Relaterad information
102
Information om aktuell position
Undvik färjor
•
20
färdriktning upp fast 3D karta. Visning
varierar beroende på zoom.
Undvik vägtullar
OBS
•
• 3D Heading up – samma som Karta
Undvik motorvägar
Undvik biltåg
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
Gäller vissa marknader.
uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör
sig i aktuella väderstreck på skärmen.
• Karta färdriktning upp – bilsymbolen är
För att undvika ett eller flera av bildskärmens
listade inslag längs resvägen, markera inslaget + OK.
•
•
•
•
•
• Norr upp – kartan visas med Norr alltid
Karta på hela bildskärmen
För att visa karta på hela bildskärmen, tryck i
källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ Visa
helskärmskarta. Markerat alternativ + OK
visar kartan över hela bildskärmen utan övrig
bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur eller aktiv radiosändare i skärmens
neder- och överkant.
Kartläge kompassriktning
För att ställa in information om aktuell position, tryck i källans normalvy på OK/MENU
och välj Inställningar Kartalternativ
Positionsinformation.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Nuvarande vägnamn – bildskärmen
visar namn på den väg/gata där bilen/
scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long – bildskärmen visar koordina-
terna för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
För att ställa in kompassriktning, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ Kartläge.
• Ingen – bildskärmen visar ingen informa-
Här väljs hur kartan ska visas på bildskärmen.
Aktivera önskat alternativ med OK.
Intressepunkt (POI) på karta
tion för platsen där bilen/scrollmarkören
befinner sig.
För att ställa in vilka POI som ska visas på
kartan, tryck i källans normalvy på OK/MENU
04 Internetkarta
och välj Inställningar
POI-symboler.
Kartalternativ
långsam trafik och röd innebär trängsel/
stockning/olycka.
Här preciseras vilka POI som ska visas på
kartan. Aktivera önskat alternativ med OK.
OBS
• Grundinställning – POI specificerade
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
• Valda – välj med TUNE-ratten + OK för
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
med funktionen Valda visas.
varje POI som önskas på bildskärmen.
• Ingen – inga POI visas.
För exempel på POI, se Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 99).
Kartfärger
För att ställa in kartfärger, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartfärger.
För att visa trafikinformation, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Trafikinformation på
karta.
04
Relaterad information
•
Internetkarta – text och symboler i bildskärm (s. 96)
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Automatisk – en ljussensor känner av
om det är dag eller natt och anpassar
bildskärmen automatiskt.
• Dag – bildskärmens färger och kontrast
blir klara och skarpa.
• Natt – bildskärmens färger och kontrast
anpassas för att ge föraren ett optimalt
mörkerseende.
Trafikinformation på kartan
Makeras med grön, gul eller röd färg vid sidan
av de vägar på kartan som har trafikinformation. Grön innebär inga störningar, gul innebär
103
05 Index
A
E
K
Applikationer (appar).................................. 72
Equalizer.................................................... 36
Karta (internetkarta)................................... 94
AUX-ingång......................................... 27, 50
Kartalternativ............................................ 102
Knappsats i ratten..................................... 28
F
B
Batteri
fjärrkontroll............................................ 80
Bildinställningar......................................... 48
05
Bluetooth®
handsfree..............................................
koppla samtal till mobil.........................
media....................................................
mikrofon av...........................................
strömmande ljud...................................
57
58
52
58
52
Fjärrkontroll................................................ 78
batteribyte............................................. 80
Larm vid olyckor och katastrofer............... 40
H
Hårddisk (HDD).......................................... 48
I
D
Internetansluten bil....................................
applikationer (appar).............................
bilmodem..............................................
internetinställningar..............................
internetkarta..........................................
menyöversikt........................................
webbläsare...........................................
DAB Radio........................................... 36, 42
Internetkarta............................................... 94
Digitalradio (DAB)....................................... 42
Intressepunkter (POI)................................. 99
DVD............................................................ 43
iPod®, anslutning....................................... 51
CD.............................................................. 43
104
Ljud
inställningar........................................... 33
surround............................................... 35
Ljudanläggning.......................................... 26
Infotainment (Ljud och media)................... 26
C
L
67
72
69
24
94
87
73
Ljud och media
hantera systemet..................................
introduktion...........................................
menyhantering......................................
menyöversikt........................................
översikt.................................................
28
26
28
80
27
Ljudprofil.................................................... 35
Ljudvolym..................................................
extern ljudkälla......................................
hastighets-/bullerkompensering...........
ringsignal, telefon.................................
telefon...................................................
telefon/mediaspelare............................
28
52
36
59
59
59
05 Index
M
R
Media Bluetooth®....................................... 52
Radio......................................................... 36
DAB................................................ 36, 42
Mediaspelare............................................. 43
kompatibla filformat.............................. 49
Symboler
i bildskärm............................................ 32
Radioprogramtyper (PTY).......................... 40
T
Menyhantering ljud och media.................. 28
Ratt
knappsats............................................. 28
Tangentbord.............................................. 95
Mikrofon..................................................... 58
RDS............................................................ 39
Mobiltelefon, se Telefon............................ 54
Reglage
mittkonsol, ratt...................................... 28
Mediasökning............................................ 45
MY CAR.....................................................
fordonsinställningar..............................
förarstödsystem....................................
information............................................
internetinställningar..............................
klimatinställningar.................................
menyalternativ......................................
röstinställningar....................................
systeminställningar...............................
sökvägar...............................................
15
18
20
24
24
23
16
22
21
16
Resmål....................................................... 98
Resväg
detaljerad resvägsinformation............ 100
Ringa samtal.............................................. 57
Röststyrning............................................... 61
Telefon
ansluta..................................................
handsfree..............................................
inkommande samtal.............................
ringa samtal..........................................
ta emot samtal......................................
telefonbok.............................................
telefonbok, genväg...............................
54
57
57
57
58
60
60
Trafikinformation (Internetkarta)............... 102
05
Trafikinformation (TP) ................................ 40
TV............................................................... 75
S
N
Samtal
hantering............................................... 57
inkommande......................................... 57
USB, anslutning......................................... 51
Normalvy.................................................... 28
Scrolla (flytta karta).................................... 97
USB-ingång............................................... 50
U
Scrollmeny (kartmeny)............................... 97
Sensus......................................................... 7
Signalingång, extern............................ 27, 50
Surround.................................................... 35
105
05 Index
W
Webbläsare................................................ 73
Webbradio................................................. 72
Wi-Fi.......................................................... 69
V
Volvo ID..................................................... 12
Volvo Sensus............................................... 7
Vägledningsalternativ............................... 101
05
Ä
Ägarbyte.................................................... 11
106
TP 19219 (Swedish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement