Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
02 MY CAR
Introduktion................................................. 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Support och information om bilen på
internet........................................................ 8
MY CAR....................................................
MY CAR – sökvägar..................................
MY CAR – menyalternativ.........................
MY CAR – bilinställningar.........................
MY CAR – förarstödsystem......................
MY CAR – systeminställningar..................
MY CAR – klimatinställningar....................
MY CAR – information..............................
03 Ljud och media
11
12
12
14
16
17
18
18
Ljud och media.........................................
Ljud och media – översikt.........................
Ljud och media – hantera systemet..........
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*.....
Favoriter....................................................
Spara som favorit......................................
Ljud och media – ljudinställningar.............
Ljud och media – generella ljudinställningar........................................................
Ljud och media – avancerade ljudinställningar........................................................
Inställning av equalizer..............................
Inställning av ljudprofil..............................
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering...........................................
Radio.........................................................
Radiostationssökning...............................
Automatisk radiostationssökning..............
Radiostationslista*....................................
Manuell radiostationssökning...................
Radiostationer som förval.........................
RDS-funktioner.........................................
Larm vid olyckor och katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
01 02 03
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
20
20
21
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
Innehållsförteckning
Enhanced Other Networks (EON).............
Nyhetssändningar.....................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Söka radioprogramtyper (PTY).................
Visa radioprogramtyper (PTY)...................
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY)........................................
Radiotext...................................................
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)............................................................
Regionala radioprogram (REG).................
Skanna radiofrekvensband.......................
Återställning av RDS-funktioner................
Digitalradio (DAB)*....................................
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)..........................................................
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble).
DAB till DAB-länk......................................
Digitalradio (DAB)* – frekvensband...........
Digitalradio (DAB)* – underkanal...............
Digitalradio (DAB)* – återställning.............
Mediaspelare............................................
CD/DVD*...................................................
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva................................................
33
34
34
35
35
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler*.......................
Snabbspolning..........................................
Skanna skivspår eller ljudfil.......................
Slumpval av skivspår eller ljudfil...............
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor...............................................
Kameravinkel vid uppspelning av DVD*Videoskivor...............................................
41
42
43
43
Byta till annan Bluetooth®-enhet*............. 53
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet*................. 53
03 03 03
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
41
DivX® Video On Demand*.........................
Bildinställningar*.......................................
Mediaspelaren – kompatibla filformat.......
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.....
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB*-ingång.............................................
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla*....................................................
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla...........................................................
Ta bort Bluetooth®-enhet*........................ 54
Bluetooth® handsfree telefon*.................. 54
43
Bluetooth® handsfree telefon* – översikt.. 55
Samtalshantering*..................................... 56
44
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar.................................................. 57
45
45
45
47
48
48
49
Media Bluetooth®* ................................... 50
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet*..................................... 51
Registrering av Bluetooth®-enhet*............ 51
Automatisk anslutning av Bluetooth®enhet*........................................................ 52
Bluetooth®* versionsinformation...............
Telefonbok*...............................................
Telefonbok* – snabbsökning kontakter....
Telefonbok* – teckentabell knappsats i
mittkonsol.................................................
Telefonbok* – söka kontakter...................
Telefonbok* – ny kontakt..........................
Telefonbok* – kortnummer........................
Telefonbok* – ta emot vCard....................
Telefonbok* – minnesstatus......................
Telefonbok* – rensa..................................
TV*.............................................................
Söka TV*-kanaler/Förvalslista...................
TV* – kanalhantering.................................
Information om aktuellt TV*-program........
Text-TV*....................................................
57
58
59
59
60
61
62
62
62
63
63
64
65
66
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Index
Mottagning av TV*-kanal förloras.............
Fjärrkontroll*..............................................
Fjärrkontroll* – funktioner..........................
Fjärrkontroll* – batteribyte.........................
Ljud och media – menyöversikt................
Menyöversikt – AM...................................
Menyöversikt – FM....................................
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*...........
Menyöversikt – CD Audio.........................
Menyöversikt – CD/DVD* Data.................
Menyöversikt – DVD*-Video......................
66
67
68
69
69
70
70
71
71
72
72
Index......................................................... 88
03 04
Menyöversikt – iPod®*.............................. 73
Menyöversikt – USB*................................ 73
Menyöversikt – Media Bluetooth®*........... 74
Menyöversikt – AUX.................................. 75
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree*.....
Menyöversikt – TV*...................................
Licenser.....................................................
Typgodkännande......................................
4
75
76
77
79
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
5
INTRODUKTION
01 Introduktion
Introduktion
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För
svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med återförsäljare eller representant
för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i supplementet
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga
Volvo-upplevelsen och kopplar samman dig
med bilen och omvärlden. Det är Sensus som
ger information, underhållning och hjälp när
det behövs. Sensus innefattar de intuitiva
funktioner som både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av bilen.
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som
mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller
och mobila enheter), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt
att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som
möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och
ger intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Introduktion
||
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
01
Översikt
På Volvo Cars hemsida och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Från
hemsidan är det även möjligt att navigera
vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
Support på internet
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se respektive avsnitt i detta supplement.
Internetansluten bil –
*, se respektive
avsnitt i detta supplement1.
Klimatanläggning, se ägarmanual.
Parkeringshjälpkamera – CAM*, se ägarmanual.
8
Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Gå in på support.volvocars.com eller använd
QR-koden nedan för att besöka sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 11).
1
Support och information om bilen på
internet
QR-kod som leder till supportsidan.
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call (VOC)*, navigationssystemet* och appar.
Video och stegvisa instruktioner förklarar
olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till
internet via en mobiltelefon.
01 Introduktion
Nedladdningsbar information från
supportsidan
01
mation om modellanpassade tillbehör och
mjukvaror till bilen.
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*,
finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Mobilappar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell
2014 och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig
i form av en app. Även VOC*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns
här tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide
och supplement går att nå från supportsidan.
Välj bilmodell och modellår för att ladda ner
den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till
kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet2
Från www.volvocars.com är det möjligt att
navigera sig vidare till Min Volvo som är en
personlig webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal
och garantier. På Min Volvo finns även infor-
2
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
02
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
02 MY CAR
MY CAR – sökvägar
02
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges på formen:
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet och tryck
därefter på tumhjulet – en undermeny
öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar
och tryck på tumhjulet – en ny undermeny
öppnas.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
1
2
12
Beroende av bilmodell.
Gäller V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
6. Stega mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 11): OK/MENU, EXIT samt TUNEratten.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Under menykälla MY CAR finns följande
alternativ:
• Min S601
• Färdstatistik2
02 MY CAR
• DRIVe3/Hybrid2
• Förarstödsystem
• Inställningar
Min S601
MY CAR
Min
S601
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras
eller deaktiveras.
Färdstatistik2
MY CAR
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el och
bränsle.
MY CAR
DRIVe
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
Menynivå 1
Hybrid
Här finns information om bilens drivsystem.
Välj bland följande rubriker:
Menynivå 2
Menynivå 3
• Energiflöden
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
• Körlägen
Bilens olika körlägen förklaras.
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
av innebörden av ekonomisk körning.
Förarstödsystem
MY CAR
DRIVe3
MY CAR
Hybrid2
Förarstödsystem
Bildskärmen visar summerad aktuell status
för bilens förarstödsystem.
02
Menynivå 4
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard,
andra är tillval – utbudet varierar även
beroende av marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
•
Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Inställningar
MY CAR
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
av innebörden av ekonomisk körning.
3
2
1
Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 och V70/XC70.
Gäller V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
Beroende av bilmodell.
}}
13
02 MY CAR
||
Menyer under inställningar
• Bilinställningar, se MY CAR – bilinställningar (s. 14)
02
• Förarstödsystem, se MY CAR – förarstödsystem (s. 16)
• Systeminställningar, se MY CAR –
systeminställningar (s. 17)
• Ljudinställningar, se Ljud och media –
generella ljudinställningar (s. 27)
• Klimatinställningar, se MY CAR – klimatinställningar (s. 18)
• Favoriter (FAV) – koppla en vanligt
MY CAR – bilinställningar
Menyalternativ bilinställningar i menykälla MY
CAR hanterar många av bilens funktioner,
t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för
dörrar.
Bilinställningar
På
Automatisk låsning
MY CAR (s. 11)
MY CAR – sökvägar (s. 12)
På
Av
Upplåsning
Fråga vid urstigning
Vinkla vänster backspegel
Vinkla höger backspegel
Ljusinställningar
Interiörljus
Golvbelysning
Alla dörrar
Stämningsljus
Förardörr, sedan alla
Färger för stämningsljus
Nyckelfri upplåsning
Indikeringsljus låsning
Alla dörrar
På
Valfri dörr
Av
Dörrar samma sida
Framdörrar
14
Reducerad larmnivå
Fäll in speglar
• Volvo On Call, beskrivs i separat bok.
• Information, se MY CAR – information
•
•
Av
Backspegelsinställningar
Av
Låsinställningar för dörrar
Relaterad information
På
Aktivera en gång
Bilnyckelminne
använd funktion i MY CAR till FAVknappen, se Favoriter (s. 25)
(s. 18)
Låsljud
02 MY CAR
Indikeringsljus upplåsning
Temporär vänstertrafik
På
På
Av
Av
eller
Trygghetsbelysning
Av
På
Av
60 sek
90 sek
Aktiva kurvljus
Alla menyer i Bilinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
Extraljus
På
90 sek
Trippel blinkers indikering
02
Av
Av
60 sek
Av
På
Ledbelysning
30 sek
På
Återställ bilinställningar
Temporär högertrafik
30 sek
Hastighet i infotainm.displ.
Av
Däcktryckssystem
På
Aktivera däcktryckssystemet
Av
Kalibrera däcktryck
Rattmotstånd
Låg
Medium
Hög
15
02 MY CAR
MY CAR – förarstödsystem
02
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
På vid start
Hastighetsvarning
På
På
Av
Av
Förarstödsystem
Κkad känslighet
Kollisionsvarning
DSTC
På
På
På
Av
Av
Av
Körfältsassistans
Varningsavstånd
Långt
City Safety
På
Av
Körfältsassistans
På
Normalt
BLIS
Av
Kort
På
Av
Varningsljud
Assistansalternativ
Full funktionalitet
På
Av
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
På
Av
Avståndsvarning
Enbart vibration
På
Enbart manövreringshjälp
Av
Trafikskyltsinformation
Driver Alert
På
På
Av
Av
Relaterad information
•
•
16
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
02 MY CAR
MY CAR – systeminställningar
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
Systeminställningar
Tid
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
Tidsformat
12h
24h
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter
en stunds inaktivitet och ersätts av en tom
bildskärm om detta alternativ markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om
någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.
Språk
Väljer språk för menytexter.
Visa hjälptext
På
Av
Förklarande text till skärmens aktuella
innehåll visas, med detta alternativ markerat.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
02
Avstånds- och bränsleenhet
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur
och inställning av klimatanläggning.
Volymer
Volym för främre parkeringshjälp
Volym för bakre parkeringshjälp
Telefonens ringvolym
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
17
02 MY CAR
MY CAR – klimatinställningar
02
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
På
Av
MY CAR – information
Menyalternativ information i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och VIN-nummer.
Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar
Information
Automatisk fläktjustering
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Antal nycklar
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk avfrostning bak
På
Av
Automatisk start av rattvärme
På
Av
Automatisk start av förarsätesvärme
På
Av
18
Luftkvalitetssystem
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
VIN-nummer
DivX® VOD kod
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
LJUD OCH MEDIA
03 Ljud och media
Ljud och media
03
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Ljud- och mediasystemet består av radio
(s. 29), mediaspelare (s. 40), TV* (s. 63)
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon* (s. 54) . Information presenteras på en
5-tums* bildskärm i mittkonsolens överdel.
Funktioner kan styras via knappar i ratten, i
mittkonsolen under bildskärmen eller via en
fjärrkontroll* (s. 67) .
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när
motorn stängs av aktiveras det automatiskt
nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I eller
högre och fortsätter med samma källa (t.ex.
radio) som innan motorn stängdes av (förardörren måste vara stängd på bilar med Keyless-system*).
Översikt av ljud- och mediasystemets olika
delar.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic och symbolen
dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ*
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Avknappen.
OBS
20
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUX- och USB*-ingångar för externa ljudkällor (s. 47) (t.ex. iPod®).
Knappsats i ratt*.
Kontrollpanel i mittkonsol.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn
är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Ljud och media – översikt
5-tums bildskärm.
Bakre kontrollpanel (s. 25) med hörlursuttag*.
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
A/V-AUX-ingång*.
03 Ljud och media
Ljud och media – hantera systemet
lar skivspår eller söker nästa tillgängliga
radiostation.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informationen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 27) .
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
– ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att
hela Sensus-systemet (inkl. navigation-*
och telefonfunktioner*) startar/stängs av
samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
03
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja av
huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast
aktiva källa visas (t.ex. FM1). Befinner
man sig i RADIO eller MEDIA och trycker
på huvudkällknappen visas en källvy.
Befinner man sig i TEL* eller NAV* och
trycker på huvudkällknappen visas en
genvägsmeny med vanligt förekommande
menyval.
Stega/spola/sök – Kort tryck stegar
bland skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller kapitel2. Långt tryck snabbspo1
2
Utmatning av skiva.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten
eller knappen i mittkonsolen för att
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
03 Ljud och media
||
acceptera val i menyer. Står man i nor฀
malvyn och trycker på OK/MENU visas
en meny för vald källa (t.ex. RADIO eller
MEDIA). Pil till höger i skärmen visas då
det finns underliggande menyer.
03
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller
vredet i mittkonsolen för att stega bland
skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland
valen på bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion,
avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Långt tryck leder till
normalvyn eller om man befinner sig i
normalvyn till högsta menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når samma huvudkällknappar som finns i mittkonsolen (6).
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INFO – Om mer information än vad som
kan visas på skärmen finns tillgänglig,
tryck på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt använd funktion (t.ex. FM, AUX). För
mer information, se favoriter (s. 25).
MUTE – tryck för att stänga av radio-/
media-ljudet eller återfå ljudet om det
varit avstängt.
03 Ljud och media
Menyhantering
03
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny.
}}
23
03 Ljud och media
||
Huvudkällknapp – tryck för att byta
huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i
aktiv källa.
Normalvy – normalläge för källan.
03
Genvägs-/Källmeny – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex.
TEL och MEDIA (nås via tryck på den
aktiva källans huvudkällknapp (1)).
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – vid menyhantering (nås via
tryck på OK/MENU).
Utseende är beroende på källa, utrustning i
bil, inställningar m.m.
Välj huvudkälla genom att trycka på en
huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
För att navigera i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media
– menyöversikt (s. 69).
24
03 Ljud och media
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
Aktivera/deaktivera
Favoriter
Det är möjligt att koppla in hörlurar och lyssna
till separata medier, vilka väljs med den bakre
kontrollpanelen.
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Deaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
Tryck på (2) stegar bland skivspår/ljudfiler
eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.
Spara (s. 26) vanligt använda funktioner som
favorit. Möjliga funktioner som kan sparas är
inom radio, media, backkamera och menykällan MY CAR där många av bilens funktioner
hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås. Funktionen nås sedan enkelt
genom att trycka på FAV-knappen.
Stega/söka framåt och bakåt
Begränsningar
03
Den ljudkälla (t.ex. FM1, AM, Skiva) som
spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
För att en ljudkälla ska kunna väljas med
MODE och lyssnas på förutsätts att ljudkällan
är ansluten och finns i bilen.
Relaterad information
•
•
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
Stega/söka framåt och bakåt.
MODE – Välj mellan AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Skiva, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* och På/Av. Läs om
anslutning via AUX eller USB* (s. 48)
eller via Bluetooth® (s. 51).
Hörlursuttag (3,5 mm).
3
Ljud och media (s. 20)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
FAV-knappen kan användas för att spara
funktioner som används ofta så att funktionen
kan startas enkelt genom att trycka på FAV.
Det går att välja en favorit (t.ex. Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
•
•
•
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
03 Ljud och media
||
I MEDIA-läge:
03
•
•
•
•
•
•
SKIVA
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Det går även att välja och spara en favorit för
MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan
också väljas och sparas under MY CAR.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media (s. 20)
MY CAR (s. 11)
Radio (s. 29)
Mediaspelare (s. 40)
Spara som favorit
Ljud och media – ljudinställningar
Spara vanligt använda funktioner som favoriter (s. 25). Funktionen kan sedan startas
enkelt genom att trycka på FAVknappen (s. 21).
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
För att spara en funktion som favorit:
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
2. Välj ett frekvensband eller källa (FM1,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att
spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA)
är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
Relaterad information
•
•
26
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media (s. 20)
MY CAR – bilinställningar (s. 14)
Inställning för optimal ljudåtergivning
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m.
för varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
03 Ljud och media
Ljud och media – generella
ljudinställningar
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
Tryck på SOUND-knappen (s. 21) för att
komma åt ljudinställningsmenyn (Bas,
Diskant, etc.). Stega vidare med SOUND
eller OK/MENU till ditt val (ex. Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU
för att komma åt övriga alternativ:
• Surround* – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
detta DPLII och
visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå*
– Volym för centerhögtalare.
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar
• DPL II surroundnivå4 – Nivå för sur-
Anpassa ljudinställningar för radio och media
efter dina behov.
Relaterad information
Följande funktioner kan anpassas:
round.
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
•
•
•
Inställning av equalizer (s. 28)
Inställning av ljudprofil (s. 28)
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 28)
03
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 49)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• Subwoofer* – Nivå för bashögtalare.
4
Endast då Surround är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
27
03 Ljud och media
03
Inställning av equalizer
Inställning av ljudprofil
Ställ in equalizer* och anpassa ljudnivån separat för olika radiofrekvensband eller tv.
Ställ in ljudprofil* och optimera ljudupplevelsen enligt dina behov.
1. Tryck på OK/MENU i mediakällans normalvy för att komma åt Ljudinställningar
och välj Equalizer.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen nås genom att i mediakällans normalvy
trycka på OK/MENU och välja
Ljudinställningar Ljudprofil.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
Relaterad information
28
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 26)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till låg, medel, hög eller
av. Välj nivå genom att i mediakällans normalvy trycka påOK/MENU och sedan välja
Ljudinställningar Volymkompensation.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03 Ljud och media
Radio
•
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM5 och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB)* (s. 37).
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 38)
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiostationer som förval (s. 31)
Skanna radiofrekvensband (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Radiotext (s. 36)
DAB till DAB-länk (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – frekvensband
(s. 39)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – återställning (s. 40)
Relaterad information
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion se Hantera systemet
(s. 21).
AM5/FM radio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista* (s. 30) med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande
mottar. Det är möjligt att aktivera en automatisk (s. 30)- eller manuell (s. 31) radiostationssökning.
OBS
03
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Menyöversikt – AM (s. 70)
Menyöversikt – FM (s. 70)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
(s. 71)
Radiostationssökning (s. 29)
Radiostationer som förval (s. 31)
Skanna radiofrekvensband (s. 37)
RDS-funktioner (s. 32)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Radiotext (s. 36)
Digitalradio* (DAB)
•
5
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
29
03 Ljud och media
Automatisk radiostationssökning
Radiostationslista*
Söker nästa/föregående tillgängliga station.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.
Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner
till radiostationerna och deras frekvenser.
1. Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat
frekvensband (t.ex. FM1) visas, tryck OK/
MENU.
03
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (t.ex. FM1).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
OBS
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages, inte en komplett lista över alla
radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
tryck på knappen INFO (medan stationslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett
steg i endera riktning för att visa listan
igen, och tryck på INFO för att växla.
4. Bekräfta ditt val med OK/MENU.
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på
knappen INFO i mittkonsolen för att växla till
manuell stationssökning (s. 31) (eller för att
gå tillbaka från manuell stationssökning till
funktionen för Stationslista).
30
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
Manuell radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista* (s. 30), men det är möjligt att
manuellt utföra en radiostationssökning.
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE. När radiostationslistan visas, tryck på knappen INFO i
mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning. Detta ger dig möjlighet att välja en
frekvens från listan över alla tillgängliga radiofrekvenser på det valda frekvensbandet. Med
andra ord, om du i manuell sökning vrider
TUNE ett steg ändras frekvensen från ex.
93.3 till 93.4 MHz etc.
För att manuellt välja en station:
OBS
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du
kör i (se avsnitt "Radiostationslista" ).
Radiostationer som förval
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på
knappen INFO i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för manuell stationssökning nästa
gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Radiostationslista",
vrid TUNE ett steg (för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på
knappen INFO.
Observera att om du trycker på INFO när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
Ljud och media – hantera systemet (s. 21).
03
Förvalsknappar.
1. Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (t.ex. FM1) visas,
tryck OK/MENU.
AM6/FM-radio
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
FM1).
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 29).
2. Håll in en av förvalsknapparna under
några sekunder, ljudet försvinner under
tiden och återkommer när stationen är
lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen*. För att aktivera/deaktivera funk6
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
31
03 Ljud och media
||
tionen, tryck i AM-/FM-källans normalvy på
OK/MENU och välj Visa förval.
Digitalradio* (DAB)
03
10 förval kan sparas per band. DAB har 2
minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2.
Lagring av förval görs genom långt tryck på
önskad förvalsknapp, för mer information se
FM-radio ovan. De lagrade förvalen väljs med
förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen
underkanal. Om en underkanal spelas och ett
förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga.
Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer
den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen*. För att aktivera/deaktivera funktionen, tryck i DAB-källans normalvy på
OK/MENU och välj Visa förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym
(s. 35). Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och pro-
32
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
gramtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna
och EON Närliggande), se EON (s. 33).
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan, tryck OK/MENU för att ta bort
meddelandet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 33)
Radiotext (s. 36)
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF) (s. 36)
Regionala radioprogram (REG) (s. 36)
Återställning av RDS-funktioner (s. 37)
03 Ljud och media
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
EON är användbar i storstadsområden med
många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när
ett larmmeddelande sänds ut.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända
trafikinformation visas detta genom att TP
lyser starkt i bildskärmen, i annat fall kommer
TP att vara gråfärgad.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj TP.
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
–
För att ändra, tryck i FM-källans normalvy
på OK/MENU och välj Avancerade
inställningar Ange TP-favorit.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj ett
av alternativen under Avancerade
inställningar EON:
03
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna7 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
Relaterad information
•
7
RDS-funktioner (s. 32)
Fabriksinställning.
33
03 Ljud och media
Nyhetssändningar
Radioprogramtyper (PTY)
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Med PTY-funktionen kan en eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik
väljas. Efter val av en programtyp sker navigering endast inom de kanaler som sänder
den typen.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
03
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Nyhetsinställningar Nyheter.
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den valda stationen eller alla stationer i RDSnätverket.
–
För att ändra, tryck i FM-källans normalvy
på OK/MENU och välj
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
PTY kan väljas för FM- och DAB radio. PTYsymbolen visas i bildskärmen när funktionen
är aktiv. Funktionen bryter för programtyper
som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
PTY för FM radio
1. Aktivera genom att i FM-källans normalvy
trycka på OK/MENU och först välja programtyper under Avancerade
inställningar PTY-inställningar Välj
PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
genom att trycka på OK/MENU och
sedan välja Avancerade inställningar
PTY-inställningar Ta emot avbrott
när vald programtyp blir aktiv.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FMkällans normalvy genom tryck på OK/MENU
och sedan Avancerade inställningar
PTY-inställningar Ta emot avbrott när
vald programtyp blir aktiv. Valda programtyper (PTY) nollställs inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs i
FM-källans normalvy genom tryck på
34
OK/MENU och sedan Avancerade
inställningar PTY-inställningar
PTY Avmarkera alla.
Välj
PTY för DAB radio
Programtyp väljs i DAB-källans normalvy
genom tryck på OK/MENU och sedan PTYfiltrering. Gå ur detta läge genom att:
–
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge,
se DAB till DAB-länk (s. 39).
Relaterad information
•
•
•
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
•
RDS-funktioner (s. 32)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
03 Ljud och media
Söka radioprogramtyper (PTY)
Visa radioprogramtyper (PTY)
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald radioprogramtyp.
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program. Den
nuvarande stationens radioprogramtyp, t.ex.
pop och klassisk musik kan visas i bildskärmen. PTY kan väljas för FM- och DAB
radio.
1. I FM-källans normalvy välj en eller flera
PTY genom att trycka på OK/MENU och
sedan Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Tryck därefter på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar PTYinställningar Sök PTY.
Visa radioprogramtyp för FM radio
–
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
–
För att söka vidare efter en annan sändning av de valda programtyperna, tryck
på
eller
.
–
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
RDS-funktioner (s. 32)
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om
ljudnivån justeras under programavbrottet,
sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
03
Relaterad information
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
RDS-funktioner (s. 32)
Visa radioprogramtyp för DAB radio
Relaterad information
•
•
•
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar PTYinställningar Visa PTY-text.
Volymkontroll för avbrytande
radioprogramtyper (PTY)
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar Visa PTYtext.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
RDS-funktioner (s. 32)
35
03 Ljud och media
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen8. Radiotext kan
visas för FM- och DAB radio.
Radiotext för FM radio
–
03
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/
DAB-källans normalvy på OK/MENU och
välj Visa radiotext.
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda radiostationen.
För att finna en stark sändare kan funktionen i
undantagsfall behöva söka igenom hela FMbandet.
–
OBS
Endast en av funktionerna "Visa
radiotext" och "Visa förval" kan vara
aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem,
när den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen
automatiskt. Båda funktionerna kan vara
deaktiverade.
Relaterad information
•
•
8
36
RDS-funktioner (s. 32)
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Endast bilar med 7-tumsskärm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar Automatisk
frekvensuppdatering.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
Regionala radioprogram (REG)
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional radiosändare trots att dess signalstyrka är låg.
Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar REG.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
03 Ljud och media
Skanna radiofrekvensband
Återställning av RDS-funktioner
Digitalradio (DAB)*
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga radiokanaler och tar hänsyn till eventuell
radioprogramtypsfiltrering (PTY).
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB,
DAB+ och DMB.
När en station hittats spelas den i ca 10
sekunder, därefter fortsätter sökningen. När
en station spelas kan den sparas som förval
på vanligt sätt, se Radiostationer som förval
(s. 31).
–
För att starta skanningen, tryck i FM-/
AM9-/DAB*-källans normalvy på
OK/MENU och välj Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
Relaterad information
•
•
9
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
–
För återställning, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar Återställ
alla FM-inställningar.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 32)
03
Service och Ensemble
•
Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
•
Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 38)
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 29)
Radiostationer som förval (s. 31)
Skanna radiofrekvensband (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Radiotext (s. 36)
DAB till DAB-länk (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – frekvensband
(s. 39)
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
37
03 Ljud och media
•
•
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – återställning (s. 40)
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
Navigering i kanalgruppslista
(Ensemble)
Largring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
för digitalradio (DAB).
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) för
digitalradio (DAB).
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av
i området befintliga kanalgrupper.
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
byte till ny Ensemble ändras namnet till den
nya.
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
03
•
För inlärning, tryck i DAB-källans normalvy på
OK/MENU och välj Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i
listan över tillgängliga kanalgrupper.
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
Relaterad information
•
•
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 38)
Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 34).
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 38)
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
03 Ljud och media
DAB till DAB-länk
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att
den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till
dess den nya kanalen blir tillgänglig.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DABkällans normalvy på OK/MENU och välj
Avancerade inställningar DABlänkning.
Digitalradio (DAB)* – frekvensband
DAB kan sändas på två
frekvensband10.
• Band III – täcker de flesta områden.
• LBand – endast tillgänglig på ett fåtal
områden.
Genom att välja t.ex. enbart Band III går
inlärning av kanaler snabbare än om både
Band III och LBand är valt. Det är inte säkert
att alla kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband påverkar inte sparade minnen.
–
Frekvensband kan i DAB-källans normalvy aktiveras/deaktiveras genom att
trycka på OK/MENU och välja
Avancerade inställningar DAB-band.
Relaterad information
•
10
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Digitalradio (DAB)* – underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i
symbolen
bildskärmen. En underkanal indikeras genom
att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.
Tryck på
03
för att komma åt underkanaler.
Underkanaler går endast att komma åt på
den valda huvudkanalen och inte på någon
annan kanal utan att välja denna.
–
Visning av underkanaler kan i DAB-källans normalvy aktiveras/deaktiveras
genom att trycka på OK/MENU och välja
Avancerade inställningar
Underkanaler.
Alla områden/länder använder inte båda banden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
03 Ljud och media
Digitalradio (DAB)* – återställning
Mediaspelare
CD/DVD*
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Medispelaren kan spela upp ljud och film från
CD/DVD* (s. 40)-skivor och externt anslutna
ljudkällor via AUX-/USB* (s. 47)-ingång eller
trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter
via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa
TV* (s. 63) samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon* via Bluetooth®.
Mediaspelaren (s. 40) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD-skivor.
–
03
Återställningen görs genom att i DAB-källans normalvy trycka på OK/MENU och
välja Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
Relaterad information
•
Digitalradio (DAB)* (s. 37)
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
•
Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
•
•
Förinspelade DVD-Videoskivor.
Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler.
Brända DVD-skivor med ljud- och/eller
videofiler.
För mer information om vilka format som
stöds, se kompatibla filformat (s. 45).
Relaterad information
Reglage för mediaspelaren.
För hantering av mediaspelaren, se Hantera
systemet (s. 21).
Relaterad information
•
•
•
•
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media (s. 20)
Media Bluetooth®* (s. 50)
Fjärrkontroll* (s. 67)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
03 Ljud och media
Uppspelning och navigering av
CD-/DVD*-skiva
För grundläggande information om uppspelning och navigering, se Hantera systemet
(s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.
Det är även möjligt att pausa via menysystemet11, tryck på OK/MENU och välj Spela/
pausa.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Starta uppspelning av skiva
Tryck på MEDIA-knappen i mediakällans normalvy, vrid TUNE tills Skiva visas och tryck
OK/MENU. Om en skiva finns i mediaspelaren börjar skivan spelas automatiskt, annars
visas Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in
en skiva, med textsidan uppåt. Skivan börjar
spela automatiskt.
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek
på informationsmängden kan det bli en viss
fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skiva
Tryck på utmatningsknappen (s. 21) för få ut
skivan.
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Uppehåll i uppspelning (paus)
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
11
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Uppspelning och navigering av
brända skivor med ljud-/videofiler*
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
03
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler* (s. 41)
Ljudfiler har symbolen
, videofiler har
symbolen
och mappar har symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
Gäller ej CD Audio.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
03 Ljud och media
||
03
typ) i just den mappen. Byte12 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Upprepa mapp
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
12
42
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
DivX® Video On Demand* (s. 45)
Snabbspolning
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler13.
/
för att snabbsHåll inne knappen
pola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till
filmvisning i normal hastighet.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
03 Ljud och media
Skanna skivspår eller ljudfil
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil.14
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning15.
För att skanna vald källa:
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
1. Tryck på OK/MENU i den valda källans
normalvy
2. Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
1. Tryck på OK/MENU i den valda källans
normalvy
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
•
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
•
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
•
Media Bluetooth®* (s. 50)
Relaterad information
•
13
14
15
Media
Bluetooth®*
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner
och inställningar, så som val av textning,
språk och scenval.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, se Hantera systemet
(s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.
03
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
(s. 50)
Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
43
03 Ljud och media
||
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Byte av kapitel kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Relaterad information
03
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Byta kapitel eller titel
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar
filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till
titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE
och val bekräftas med OK/MENU, detta leder
även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/
MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till
ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och
det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att
något är valt).
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD*-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
I skivkällans normalvy, tryck på OK/MENU
och välj Avancerade inställningar Vinkel.
•
Kameravinkel vid uppspelning av DVD*Videoskivor (s. 44)
Relaterad information
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 42)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 45)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03 Ljud och media
DivX® Video On Demand*
Bildinställningar*
Mediaspelaren – kompatibla filformat
Mediaspelaren kan registreras för att spela
filer av typen DivX® VOD från CD-/DVD skivor,
USB eller iPod®.
Det går att justera bildinställningarna (när
bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 11).
1. I uppspelningsläge tryck på OK/MENU
och välj Bildinställningar, bekräfta med
OK/MENU.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler* (s. 41)
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Ljud och media (s. 20)
Kompatibla filformat för CD-/DVDskivor
OBS
03
Dual-format, dubbelsidiga skivor (DVD
Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför
inte garanteras och störning kan förekomma.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Audio-format
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video-format
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Kompatibla filformat via USB-anslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, wma, aac, m4a
Video-format
divx, avi, asf
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
03 Ljud och media
||
Teknisk data för filformaten .avi
och .divx
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
03
DivX version
3, 4, 5, 5:2
Bildstorlek
32x32–720x576 pixlar
Bildhastighet
(video frame
rate)
Upp till 30 fps
Total kapacitet (total bit
rate)
Upp till 4 Mbps i genomsnitt, maximalt 8 Mbps
(inkl. video bit rate och
audio bit rate)
Ljudformat
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
2ch för MP3/MPEG-1,
5.1ch för AC3
Ljudspecifikationer för filformaten .avi
och .divx
46
kHz
kbps
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
DivX standard
Se tabell nedan för ljudspecifikationer
Ljudkanaler
(ch)
Format
Format
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AC3
A
Gäller inte 144 kbps.
Teknisk data för filformatet .asf
För att filen ska kunna spelas upp krävs det
att den uppfyller följande kriterier:
Bildstorlek
32x32–720x576 pixlar
Bildhastighet
(video frame rate)
Upp till 30 fps
Total kapacitet
(total bit rate)
Upp till 384 kbs (inkl.
video bit rate och
audio bit rate)
Ljudformat
ITU-T G.726
Ljudkanaler (ch)
1ch
Stereo stödjs inte
Ljudsamplingsfrekvens (audio
sampling rate)
8 kHz
Ljudhastighet
(audio bit rate)
16, 24, 32 eller 40
kbps (under 8 kHz
sampling)
Relaterad information
•
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD*-skiva (s. 41)
•
Uppspelning och navigering av DVD*Videoskivor (s. 43)
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler* (s. 41)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
03 Ljud och media
Extern ljudkälla via AUX-/USB*ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas (s. 48) till ljudanläggningen.
USB-minne
För att underlätta användandet av USBminne, undvik då att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för
systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
använda en mp3-spelare i systemet måste
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod®
En iPod® laddas och strömförsörjs av USBanslutningen via spelarens anslutningskabel.
OBS
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar
upp till 1000 undermappar/filer.
OBS
När iPod® används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
OBS
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan
hanteras16 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USBanslutningen och därigenom ansluta flera
USB-enheter samtidigt. Val av USB-enhet
görs genom att i USB-källans normalvy trycka
på OK/MENU och välja Välj USB-enhet.
03
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPod®.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 49)
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
16
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
03 Ljud och media
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång
bli en viss fördröjning innan inläsningen är
klar.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen.
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
03
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte
uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa
gång tändningen slås på om felet inte
kvarstår.
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
1. I mediakällans normalvy, tryck på MEDIA,
vrid TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod
eller AUX och tryck på OK/MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se
föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
(s. 47)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla* (s. 48)
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla*
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla17.
För grundläggande information om uppspelning och navigering, se Hantera systemet
(s. 21). Nedan finns en utförligare beskrivning.
, videofiler* har
Ljudfiler har symbolen
och mappar har symbolen
symbolen
.
Se Kompatibla filformat (s. 45) för information
om vilka filformat som stöds av mediaspelaren.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte18 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts
till USB-ingången och spelar då upp dessa
filer. Dock byter inte systemet inställning om
en enhet innehållande en blandning av ljudoch videofiler ansluts till USB-ingången, utan
då fortsätter spelaren att spela föregående
filtyp.
Sökfunktion17
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i
den aktuella mappen.
03 Ljud och media
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna. Allt eftersom en bokstav eller tecken i
en söksträng knappas in kommer du närmare
ditt sökmål. Efter några sekunder visas sökresultatet på skärmen.
met20 genom att trycka på OK/MENU, välja
USB-MENY och sedan Spela/pausa.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Starta uppspelning av en fil med tryck på
OK/MENU.
Upprepa
mapp19
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
Relaterad information
•
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång (s. 48)
1. Tryck på OK/MENU
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång
(s. 47)
•
•
•
•
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck på OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Snabbspolning
För information, se Snabbspolning (s. 42).
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
DivX® Video On Demand* (s. 45)
Bildinställningar* (s. 45)
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 47). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten
på ljudet försämras.
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
03
1. I mediakällans normalvy, tryck på
MEDIA-knappen och vrid TUNE till AUX
och vänta ett par sekunder eller tryck på
OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
Det är även möjligt att pausa via menysyste-
17
18
19
20
Gäller endast USB och iPod®.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller ej iPod®
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
03 Ljud och media
||
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för
hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet
försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när
infotainmentsystemet är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
03
Media Bluetooth®*
Bilens mediaspelare är utrustad med
Bluetooth® och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.
free telefon* (s. 54). Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 27)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare
är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
Media Bluetooth®-funktioner, reglageöversikt.
OBS
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 51).
Navigering och styrning av ljudet kan göras
via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter går
det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® hands-
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
•
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 43)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 43)
03 Ljud och media
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet*
Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan
trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®enheter efter registrering och anslutning
(s. 51).
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt till bilen. När bilen
söker efter den senast anslutna enheten visas
dess namn i bildskärmen. För att ansluta till
en annan enhet, tryck EXIT och välj att byta
enhet (s. 53).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att manuellt koppla ifrån (s. 53)
en enhet. För att avregistrera en Bluetooth®enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®enhet* (s. 54). Bilen kommer därefter inte
söka efter enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan
(s. 53). Det är även möjligt att ringa med
telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Media Bluetooth®* (s. 50)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Registrering av Bluetooth®-enhet*
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan.
Det är även möjligt att ringa med telefonen
och samtidigt strömma ljudfiler.
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
03
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att registreringen av telefon
bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort
Bluetooth®-enhet* (s. 54) och anslut den
sedan på nytt.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas (registreras) och att
ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 50) görs på samma
sätt men med utgångspunkt från huvudkällan
MEDIA.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
03 Ljud och media
||
Fungerar inte det ena alternativet pröva med
det andra.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
Alternativ 2 – Sök bilen med den externa
enhetens Bluetooth®-funktion
Automatisk anslutning av Bluetooth®enhet*
1. Gör bilen sökbar/synlig via Bluetooth®.
Vrid TUNE till Telefoninställningar,
bekräfta med OK/MENU, välj Synlig och
bekräfta med OK/MENU.
När en Bluetooth®-enhet finns registrerad
(s. 51) i bilen ansluts automatiskt den senast
anslutna när den är inom räckhåll.
2. Välj My Volvo Car på den externa enhetens skärm och följ instruktionerna.
03
3. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten, välj sedan att ansluta.
4. Tryck på OK/MENU och skriv sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats i
mittkonsolen.
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig
via Bluetooth®, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på bilens bildskärm.
> Den externa enheten är nu ansluten
och kan styras från bilen.
Misslyckades anslutningen, tryck på EXIT två
gånger och anslut enligt Alternativ 2.
52
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När den externa enheten är ansluten visas
den externa enhetens Bluetooth®-namn i
bilens bildskärm och enheten kan styras från
bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt. När bilen söker efter
den senast anslutna enheten visas dess
namn i bildskärmen. Är inte den senast
anslutna enheten tillgänglig försöker systemet
ansluta en tidigare ansluten.
För att ansluta till en annan enhet, tryck på
EXIT, välj att ansluta en ny enhet (s. 51) eller
byta till annan redan registrerad enhet
(s. 53).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
03 Ljud och media
Byta till annan Bluetooth®-enhet*
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan om det finns flera enheter i bilen.
Enheten måste först ha registrerats (s. 51) till
bilen.
Byta media-enhet
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
2. I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck
på OK/MENU och välj Byt enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Byta telefon
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
2. I telefonkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Byt telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet*
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att koppla ifrån en telefon manuellt.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
03
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas.
Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, välj ta bort Bluetooth®-enhet (s. 54).
Bilen kommer därefter inte söka efter enheten
automatiskt.
Manuell frånkoppling av telefon
Telefonen kan manuellt brytas genom att i
telefonkällans normalvy trycka på OK/MENU
och välja Koppla från telefon.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal
påbörjas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
03 Ljud och media
||
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 50)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Ta bort Bluetooth®-enhet*
Bluetooth®-enhet
Om man inte vill ha en
registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort
(avregistrera) den från bilen. Bilen kommer
därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Bluetooth® handsfree telefon*
En mobiltelefon som är utrustad med
Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.
Ta bort media-enhet
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Ta bort Bluetoothenhet. Vrid TUNE för att välja den enhet som
ska tas bort, bekräfta med OK/MENU.
03
Ta bort telefon
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Ta bort Bluetooth-enhet. Vrid TUNE
för att välja den enhet som ska tas bort,
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 50)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 51).
Ljud- och media-systemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är ansluten eller inte.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler
från telefonen eller annan Bluetooth® ansluten
mediaenhet, se Media Bluetooth®* (s. 50).
Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA
för att hantera respektives funktioner.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att
få information om kompatibla telefoner.
•
•
•
Samtalshantering* (s. 56)
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar (s. 57)
Bluetooth®*
versionsinformation (s. 57)
Bluetooth® handsfree telefon* –
översikt
Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.
Aktivera
03
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för
telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfreefunktionen är i telefonläge.
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer (s. 62). Eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan för
alla samtal. För information om telefonboken, se Telefonbok* (s. 58).
3. Tryck på OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Relaterad information
•
•
Systemöversikt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet* (s. 51)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
03 Ljud och media
Samtalshantering*
Samtalslistor
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
Inkommande samtal
–
Tryck på OK/MENU för att besvara samtal, även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
03
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande
samtal tas emot automatiskt.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Samtalsalternativ Automatiskt svar.
Samtalsmeny
I telefonkällans normalvy ger ett tryck på
OK/MENU under pågående samtal tillgång till
följande funktioner:
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
•
Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta
är normalt. Handsfree-funktionen frågar
om du vill ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU
och välj Samtalslista för att se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i telefonkällans normalvy programmeras och senare
nås via ett långt tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonkällans normalvy genom att trycka på
OK/MENU och välja Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna
meny nås med ett långt tryck på 1.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Bluetooth® handsfree telefon* – ljudinställningar (s. 57)
Telefonbok* (s. 58)
03 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon* –
ljudinställningar
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym, ringvolym och ändra
ringsignal.
Samtalsvolym
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonkällans normalvy väljas genom att
trycka på OK/MENU och sedan välja
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att
vrida på VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande
samtal kan denna tystas automatiskt. För att
aktivera/deaktivera, tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj
Telefoninställningar Ljud och volym
Ljud av radio/media.
Ringvolym
Tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU
och välj Telefoninställningar Ljud och
volym Ringvolym. Justera genom att vrida
på VOL, tryck på OK/MENU för att höra ljudvolymen och tryck på EXIT för att spara.
21
För att välja den anslutna telefonens ringsignal21, tryck i telefonkällans normalvy på
OK/MENU och välj sedan
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon
Bluetooth®* versionsinformation
Visa bilens aktuella Bluetooth®-version.
Bilens aktuella Bluetooth®-version kan ses
från normalvyn i huvudkällorna MEDIA eller
TEL:
•
Tryck på OK/MENU och välj Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
•
Tryck på OK/MENU och välj
Telefoninställningar Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Media Bluetooth®* (s. 50)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
03 Ljud och media
Telefonbok*
Det finns två telefonböcker. Dessa slås ihop i
bilen och visas som en gemensam telefonbok.
•
03
•
Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som
telefonboken laddats ner från är ansluten.
Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad när sparandet sker. Dessa kontakter
är synliga för alla användare, oavsett
vilken mobiltelefon som är kopplad till
bilen. Om en kontakt är sparad i bilen
framför kontakten i
visas symbolen
telefonboken.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i
telefonläge.
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kopiera mobilens telefonbok till bilens
telefonbok
Ljud- och mediasystemet lagrar en kopia av
varje registrerad mobiltelefons telefonbok.
Telefonboken kan automatiskt kopieras till
ljud- och mediasystemet vid varje anslutning.
–
För att aktivera/deaktivera funktionen,
tryck i telefonkällans normalvy på
OK/MENU och välj Telefoninställningar
Nedladdning av telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Kopiera enskild kontakt till bilens
telefonbok
Möjlighet finns även att kopiera en enskild
kontakt från mobiltelefonens telefonbok till
bilen.
1. I telefonkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Telefonbok Sök
kontakt.
2. Välj kontakt och tryck på OK/MENU.
3. Tryck på OK/MENU igen, välj sedan
Alternativ Kopiera till bilens minne .
> Symbolen
visas framför den sparad kontakten i bilens telefonbok och
kontakten är sparad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonbok* – kortnummer (s. 62)
Telefonbok* – ta emot vCard (s. 62)
Telefonbok* – minnesstatus (s. 62)
Telefonbok* – rensa (s. 63)
03 Ljud och media
Telefonbok* – snabbsökning
kontakter
Telefonbok* – teckentabell knappsats
i mittkonsol
Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger
så visas en lista över kontakter.
Teckentabell över möjliga tecken att använda i
telefonboken.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU
för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen > finns till höger om kontakten finns
flera telefonnummer lagrade till kontakten.
Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och
ring upp ett annat nummer än det som är valt
som standard genom att vrida TUNE. Tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på
kontaktens namn. För knapparnas funktion,
se Telefonbok* – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 59).
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den
knapp på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett långt tryck på knappen 6 direkt
åtkomst till den del av listan där kontakter på
bokstaven M finns.
Relaterad information
•
•
Knapp
Knapp
+0pw
#*
Funktion
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Funktion
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
03
Telefonbok* (s. 58)
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
03 Ljud och media
Telefonbok* – söka kontakter
Söka kontakter i telefonboken (s. 58).
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se
förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
03
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Telefonbok
För att söka efter eller redigera en kontakt
tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU
och välj Telefonbok Sök.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i
bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav och släpp. Fortsätt med
nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in
bekräftas inmatning av denna vid tryck på en
annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
03 Ljud och media
Telefonbok* – ny kontakt
Skapa ny kontakt i telefonboken.
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
OK
Skifta mellan stora och små
bokstäver med OK/MENU.
2. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet
(2) överst i bildskärmen. Markören kan nu flyttas, med
TUNE, till lämpligt ställe för att
ex. inflika nya bokstäver eller
radera med EXIT. För att
kunna inflika nya bokstäver gå
först tillbaka till inmatningsläget, genom att trycka OK/
MENU.
3. Fortsätt med nästa bokstav o.s.v. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det
inmatade namnet.
Inmatning av bokstäver till ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
Inmatningsfält.
Ny kontakt kan i telefonkällans normalvy läggas till genom att trycka på OK/MENU och
välja Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver etc., vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i efterföljande tabell) i listan
(1) och tryck sedan OK/MENU.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
Spara och gå tillbaka till Lägg
till kontakt med OK/MENU.
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Telefonbok* (s. 58)
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Ljud och media
03
Telefonbok* – kortnummer
Telefonbok* – ta emot vCard
Telefonbok* – minnesstatus
Lagra som kortnummer i telefonboken (s. 58)
för att enkelt ringa ett nummer eller en kontakt.
Ta emot elektroniska visitkort (vCard) till bilens
telefonbok (s. 58).
Visa telefonbokens (s. 58) minnesstatus.
Kortnummer kan i telefonkällans normalvy
läggas in genom att trycka på OK/MENU och
välja Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge göras med sifferknapparna på knappsatsen i mittkonsolen, genom att trycka på en
sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns
ingen kontakt lagrad på kortnumret fås en
möjlighet att spara en kontakt till det valda
kortnumret.
Relaterad information
•
•
62
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att
möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
Bluetooth®. Funktionen aktiveras i telefonkällans normalvy genom att trycka på
OK/MENU och välja Telefonbok Ta emot
vCard.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonkällans normalvy ses
genom att trycka på OK/MENU och välja
Telefonbok Minnesstatus.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
03 Ljud och media
Telefonbok* – rensa
TV*
Rensa bilens inbyggda telefonbok (s. 58).
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i
telefonkällans normalvy genom att trycka på
OK/MENU och välja Telefonbok Rensa
telefonbok.
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.
Bilar med RSE stänger inte av de bakre
skärmarna.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter i mobiltelefonens telefonbok tas inte
bort.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Relaterad information
•
•
03
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 54)
TV-funktioner, reglageöversikt.
VIKTIGT
För grundläggande hantering, se Ljud och
media – hantera systemet (s. 21).
I vissa länder krävs TV-licens för denna
produkt.
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2eller mpeg-4-format och följer DVB-Tstandarden. Systemet stödjer inte analoga
sändningar.
Se på TV
–
Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy,
vrid TUNE till TV och tryck på OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Ljud och media
||
•
•
•
03
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Vrid TUNE till
önskad kanal och tryck OK/MENU.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte
säkert att förvalen är tillgängliga på den
nya platsen då frekvensområdet kan ha
ändrats. Gör då en ny sökning och spara
en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TVkanaler som förval (s. 65).
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av
TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts
från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av
land och en ny sökning kan då behöva
göras.
Relaterad information
•
•
•
64
Text-TV* (s. 66)
Bildinställningar* (s. 45)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 66)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Menyöversikt – TV* (s. 76)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista
Efter sökning av TV-kanaler sparas tillgängliga
kanaler i en förvalslista.
1. Tryck i TV-källans normalvy på OK/
MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har
valts visas dessa i en lista.
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder
eller ett av tidigare valda länder. Tryck
OK/MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se Byta kanal (s. 63).
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
TV* – kanalhantering
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i
förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, tryck i
TV-källans normalvy på OK/MENU och välj
Sortera förval.
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i
listan och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal
till en plats i förvalslistan.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen
då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då
en ny sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-källans normalvy på
OK/MENU.
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck
OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se Byta kanal (s. 63).
03
Skanning av TV-kanaler
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal
hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen genom att i TV-källans
normalvy trycka på OK/MENU och välja
Skanna.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
TV* (s. 63)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 64)
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck
OK/MENU.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Ljud och media
03
Information om aktuellt TV*-program
Text-TV*
Mottagning av TV*-kanal förloras
Tryck på INFO-knappen (s. 21) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.
Det är möjligt att titta på text-TV.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Trycks det ännu en gång på INFO-knappen
kan i vissa fall ytterligare information fås om
aktuellt program så som start- och sluttid och
en kort beskrivning av det aktuella programmet.
För att återgå till TV-bilden, vänta några
sekunder eller tryck EXIT.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Gör så här:
1. Tryck på
len.
-knappen på fjärrkontrol-
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärr/
för att gå till
kontrollens knappar
nästa sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Relaterad information
•
•
•
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
TV* (s. 63)
Fjärrkontroll* (s. 67)
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. Kort efter
detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den
aktuella TV-kanalen och att en ny sökning
efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen
direkt. Det är möjligt att byta kanal när som
helst då meddelandet visas.
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt
på fel land. Byt i så fall till rätt land enligt
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 64).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
TV* (s. 63)
03 Ljud och media
Fjärrkontroll*
aren, som är placerad till höger om INFOknappen (s. 21) i mittkonsolen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
03
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först
på fjärrkontrollens knapp
till läge F.
Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottag-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Knapp
Funktion
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Växla mellan:
Navigera upp/ner
L = Bildskärm vänster bak*
03
Funktion
Navigera höger/vänster
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak*
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Växla till navigation*
Volym, minska
Växla till radio-källa (t.ex. FM1)
Volym, öka
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till
Bluetooth®
handsfree*
0-9
Förval av kanaler, siffer- och
bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Stoppa
Stega/spola framåt, byta
spår/låt
Meny
Information om aktuellt program, låt etc. Används även då
det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i
bildskärmen
Val av språk på ljudspår
Undertexter, val av språk på text
Text-TV*, på/av
68
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – batteribyte
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till
ljud- och mediasystemet.
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år
och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på
ett miljöanpassat sätt.
Ljud och media – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
RADIO
•
•
•
AM (s. 70)22
FM (s. 70)
DAB (s. 71)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
03
CD Audio (s. 71)
CD/DVD Data (s. 72)
DVD Video (s. 72)
iPod®(s. 73)
USB (s. 73)
Media Bluetooth®(s. 74)
AUX (s. 75)
TV (s. 76)
TEL
•
Bluetooth handsfree®(s. 75)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd
de nya batterierna enligt symbolerna i
batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
22
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Ljud och media
Menyöversikt – AM
Menyöversikt – FM
Översikt av möjliga val och inställningar för
AM-radio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
FM-radio.
Huvudmeny AMA
Visa förval
*
03
(s. 31)
Huvudmeny FM1/FM2
Se sidan
TP
(s. 33)
Visa radiotext
Skanna
Ljudinställningar
Se fotnot B
Ljudprofil
*
Equalizer
*
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
A
B
Se sidan
(s. 37)
(s. 27)
(s. 28)
Visa förval
*
(s. 36)
(s. 31)
Skanna
(s. 37)
Nyhetsinställningar
(s. 34)
70
Ljudinställningar
Ljudprofil
*
Equalizer
*
Avancerade inställningar
(s. 28)
(s. 28)
REG
(s. 36)
Automatisk frekvensuppdatering
(s. 36)
EON
(s. 33)
Ange TP-favorit
(s. 33)
PTY-inställningar
(s. 34)
(s. 27)
Gäller inte V60 Plug-in Hybrid och S60L Twin Engine.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Relaterad information
•
Återställ alla FMinställningar
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 37)
(s. 27)
(s. 28)
(s. 28)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Relaterad information
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
03 Ljud och media
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Återställ alla DABinställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
DAB-radio.
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Se sidan
Ensembleinlärning
(s. 38)
PTY-filtrering
Stäng av PTY-filtrering
Visa radiotext
Visa förval
*
Skanna
(s. 34)
(s. 34)
Ljudinställningar
Ljudprofil
*
Equalizer
*
(s. 35)
Volymkompensation
(s. 31)
Återställ alla ljudinställningar
Menyöversikt – CD Audio
(s. 40)
(s. 27)
Huvudmeny CD Audio (Skivmeny)
Se sidan
(s. 28)
Slumpval
(s. 43)
Skanna
(s. 43)
Ljudinställningar
(s. 27)
(s. 28)
(s. 28)
(s. 27)
Relaterad information
DAB-länkning
(s. 39)
DAB-band
(s. 39)
Underkanaler
(s. 39)
Visa PTY-text
(s. 34)
•
•
Ljudprofil
*
(s. 37)
Avancerade inställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD Audio.
Equalizer
*
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
03
(s. 28)
(s. 28)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Ljud och media
Menyöversikt – CD/DVD* Data
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD Data.
Huvudmeny CD/DVD Data
(Skivmeny)
Spela
03
Pausa
Se sidan
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Relaterad information
(s. 41)
Stoppa
(s. 41)
Slumpval
(s. 43)
Upprepa mapp
(s. 41)
Ändra undertext
(s. 41)
Ändra ljudspår
(s. 41)
Skanna
(s. 43)
Ljudinställningar
(s. 27)
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Menyöversikt – DVD*-Video
Översikt av möjliga val och inställningar för
DVD-Video.
Huvudmeny DVD Video (Skivmeny)
Se sidan
DVD-skivans meny
(s. 43)
Spela/pausa/fortsätt
(s. 43)
Stoppa
(s. 43)
Undertexter
(s. 43)
Ljudspår
(s. 43)
Avancerade inställningar
Vinkel
(s. 44)
DivX® VOD kod
(s. 45)
Ljudinställningar
Ljudprofil
*
Ljudprofil
Equalizer
*
*
(s. 28)
(s. 28)
Equalizer
*
72
(s. 27)
(s. 28)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 28)
03 Ljud och media
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Pop-up-menyA*video och TV*
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas
eller TV* visas för att komma åt pop-upmenyn.
Bildinställningar
Källans meny
Se fotnot B
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot C
DVD toppmenyC
A
B
C
Menyöversikt – USB*
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
Översikt av möjliga val och inställningar för
USB.
Huvudmeny iPod
Se sidan
Huvudmeny USB
Slumpval
(s. 43)
Spela
Skanna
Ljudinställningar
(s. 45)
Ljudprofil
*
Pausa
Equalizer
(s. 43)
*
(s. 28)
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Slumpval
(s. 43)
Upprepa mapp
(s. 48)
Välj USB-enhet
(s. 47)
Ändra undertext
(s. 48)
Ändra ljudspår
(s. 48)
Skanna
(s. 43)
Ljudinställningar
(s. 27)
(s. 28)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Ljudprofil
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03
(s. 48)
Relaterad information
•
•
(s. 48)
Stoppa
(s. 27)
(s. 43)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Se sidan
(s. 43)
(s. 21)
Relaterad information
•
•
Menyöversikt – iPod®*
*
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Equalizer
*
(s. 28)
(s. 28)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Ljud och media
||
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
(s. 28)
(s. 27)
Relaterad information
03
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Menyöversikt – Media Bluetooth®*
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
Huvudmeny Media Bluetooth®
Se sidan
Slumpval
(s. 43)
Byt enhet
(s. 53)
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 54)
Skanna
(s. 43)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 57)
Ljudinställningar
(s. 27)
Ljudprofil
*
Equalizer
*
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 28)
(s. 28)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03 Ljud och media
Menyöversikt – AUX
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree*
Översikt av möjliga val och inställningar för
AUX.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
Huvudmeny AUX
Se sidan
Volym, AUX-ingång
(s. 49)
Ljudinställningar
(s. 27)
(s. 62)
Rensa telefonbok
(s. 63)
Huvudmeny Bluetooth®
handsfree (Telefonmeny)
Se
sidan
Byt telefon
(s. 53)
Samtalslista
(s. 56)
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 54)
Alla samtal
(s. 56)
Telefoninställningar
Missade samtal
(s. 56)
Synlig
(s. 51)
(s. 28)
Besvarade samtal
(s. 56)
Ljud och volym
(s. 57)
Volymkompensation
(s. 28)
Uppringda nummer
(s. 56)
Nedladdning av telefonbok
(s. 58)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
Samtalstid
(s. 56)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 57)
Ljudprofil
*
Equalizer
*
03
(s. 28)
Relaterad information
•
•
Minnesstatus
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Telefonbok
(s. 58)
Sök
(s. 60)
Ny kontakt
(s. 61)
Kortnummer
(s. 62)
Ta emot vCard
(s. 62)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
(s. 56)
Röstmeddelandenummer
(s. 56)
Koppla från telefon
(s. 53)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Ljud och media
||
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03
Menyöversikt – TV*
Huvudmeny TV
Se sidan
Välj land
(s. 64)
Sortera förval
(s. 65)
Autolagring
(s. 65)
Skanna
(s. 65)
Ljudinställningar
(s. 27)
Ljudprofil
*
Equalizer
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 28)
Tryck på OK/MENU då en
videofil spelas eller TV* visas för
att komma åt pop-up-menyn.
Se
sidan
Bildinställningar
(s. 45)
Källans meny
Se fotnot B
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot C
DVD toppmenyC
A
B
C
*
76
Pop-up-menyA*video och TV*
Översikt av möjliga val och inställningar för
TV.
(s. 28)
Volymkompensation
(s. 28)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 27)
(s. 21)
(s. 43)
(s. 43)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 69)
Ljud och media – hantera systemet (s. 21)
03 Ljud och media
Licenser
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text
är Volvos överenskommelse med tillverkare/
utvecklare och texterna är på engelska.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
03
}}
77
03 Ljud och media
||
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
78
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 7)
03 Ljud och media
Typgodkännande
Typgodkännande för Bluetooth® modul kan
utläsas i tabellen.
03
}}
79
03 Ljud och media
||
Överensstämmelsedeklaration för Bluetooth® modul
Land/
Område
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
03
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: Bluetooth®-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
80
03 Ljud och media
Land/
Område
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
03
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
81
03 Ljud och media
||
Land/
Område
03
82
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03 Ljud och media
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
83
03 Ljud och media
||
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
03
84
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
03 Ljud och media
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
03
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
85
03 Ljud och media
||
Land/
Område
Förenade
Arabemiraten:
03
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
86
03 Ljud och media
03
87
04 Index
DVD............................................................ 40
A
AUX-ingång......................................... 20, 47
K
Knappsats i ratten..................................... 21
E
Equalizer.................................................... 28
B
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning...................................... 25
Batteri
fjärrkontroll............................................ 69
04
Bildinställningar......................................... 45
Bluetooth®
handsfree..............................................
koppla samtal till mobil.........................
media....................................................
mikrofon av...........................................
strömmande ljud...................................
54
56
50
56
50
Larm vid olyckor och katastrofer............... 33
F
Fjärrkontroll................................................ 67
batteribyte............................................. 69
Ljud
bakre kontrollpanel............................... 25
hörlursuttag.......................................... 25
inställningar........................................... 26
surround......................................... 20, 27
H
Ljudanläggning.......................................... 20
funktioner.............................................. 26
översikt................................................. 20
Hörlursuttag............................................... 25
I
C
CD.............................................................. 40
Infotainment
källknappar........................................... 21
Infotainment (Ljud och media)................... 20
iPod®, anslutning....................................... 48
D
DAB Radio........................................... 29, 37
Digitalradio (DAB)....................................... 37
88
L
Ljud och media
hantera systemet..................................
introduktion...........................................
menyhantering......................................
menyöversikt........................................
översikt.................................................
21
20
21
69
20
Ljudprofil.................................................... 28
Ljudvolym..................................................
extern ljudkälla......................................
hastighets-/bullerkompensering...........
ringsignal, telefon.................................
telefon...................................................
telefon/mediaspelare............................
21
49
28
57
57
57
04 Index
M
R
Media Bluetooth®....................................... 50
Radio......................................................... 29
DAB................................................ 29, 37
Mediaspelare............................................. 40
kompatibla filformat.............................. 45
Menyhantering ljud och media.................. 21
Mikrofon..................................................... 55
Mobiltelefon
ansluta.................................................. 51
handsfree.............................................. 54
registrera telefon................................... 51
MY CAR.....................................................
bilinställningar.......................................
förarstödsystem....................................
information............................................
klimatinställningar.................................
menyalternativ......................................
systeminställningar...............................
sökvägar...............................................
11
14
16
18
18
12
17
12
N
Normalvy.................................................... 21
Nyhetssändningar...................................... 34
inkommande samtal.............................
registrera telefon...................................
ringa samtal..........................................
ta emot samtal......................................
telefonbok.............................................
telefonbok, genväg...............................
Radioprogramtyper (PTY).......................... 34
54
51
54
56
58
58
Ratt
knappsats............................................. 21
Trafikinformation (TP) ................................ 33
RDS............................................................ 32
TV............................................................... 63
Reglage
mittkonsol............................................. 21
Typgodkännande
Bluetooth®............................................ 79
Ringa samtal.............................................. 54
04
U
S
USB, anslutning......................................... 48
Samtal
hantering............................................... 54
inkommande......................................... 54
USB-ingång............................................... 47
Sensus......................................................... 7
V
Signalingång, extern............................ 20, 47
Volvo Sensus............................................... 7
Surround.............................................. 20, 27
T
Telefon
ansluta.................................................. 51
handsfree.............................................. 54
89
04 Index
04
90
TP 19243 (Swedish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising