Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2016 Late Volvo On Call

Volvo S60 2016 Late Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BÄSTE VOLVOÄGARE
Tack för att du valde Volvo On Call.
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet
Volvo On Call. För att systemet ska fungera krävs
ett aktivt abonnemang.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
Innehållsförteckning
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Översikt av Volvo On Call*.......................... 6
Använda Volvo On Call*.............................. 6
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner........ 7
Komforttjänster med Volvo On Call*........... 8
Volvo On Call* mobilapp............................. 8
Fjärrstart av värmare* via SMS................. 10
Fjärrstarta värmare* via SMS.................... 11
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*...... 12
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On
Call*........................................................... 12
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*........................................................... 13
Trygghetstjänster med Volvo On Call* ..... 13
Lås upp bil via Volvo On Call*
service center ........................................... 14
Menyalternativ med Volvo On Call*.......... 15
Volvo On Call* meddelande i display........ 15
Volvo On Call* tillgänglighet...................... 16
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center ....................................................... 18
PIN-kod till Volvo On Call*........................ 19
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*.......... 19
Personuppgifter........................................ 19
01
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*
VARNING
Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som
Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget
består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.
VOC-systemet är kopplat till bilens SRS- och
larmsystem samt bilens övriga system (t.ex.
lås och klimat). Bilen har ett inbyggt modem
för kommunikation mellan bilen och VOC:s
tjänster. Kartan (s. 16) visar i vilka länder
systemet är tillgängligt. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/
erbjudande är beroende på marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare för information
om vilka tjänster som gäller i ett land.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt
under 5 dygn och därefter en gång per timma
under de kommande 17 dygnen. Efter totalt
22 dygn kommer systemet vara avstängt tills
dess bilen startats.
Systemet använder sig av GNSS (Global
Navigation Satellite System) för att lokalisera
bilen. Bilens inbyggda modem används för
kontakt med VOC service center och VOC
mobilapp.
1
Systemet fungerar enbart i områden där
VOC:s samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är
tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig,
t.ex. i glest befolkade områden.
Abonnemang
Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet då systemet aktiveras. Abonnemanget
är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är marknadsberoende.
Komforttjänster
•
•
Volvo On Call mobilapp (s. 8).
Fjärrstart av värmare via SMS (s. 10).
Säkerhetstjänster
•
•
•
Automatiskt larm (s. 12).
Manuellt larm (s. 12).
Vägassistans (s. 13).
01
OBS
Alla samtal med VOC service center kommer att spelas in.
Information på internet
För mer information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in i mobilappen (s. 8). Läs ägarmanualens avsnitt Volvo ID för att se dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
•
•
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
•
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 18)
Personuppgifter (s. 19)
Trygghetstjänster
•
•
•
•
Stöldvarning (s. 13).
Spårning av stulet fordon (s. 13).
Fjärrupplåsning (s. 13).
Fjärrmanövrerad startspärr (s. 13)1.
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
01 Volvo On Call (VOC)
01
Översikt av Volvo On Call*
Använda Volvo On Call*
Översikt av knappar och displayer.
Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveras vid
tryckning på någon av de två knapparna i
taket eller val i menykällan.
VOC startas automatiskt när bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältessträckare eller krockkuddar nås. Kontakt upprättas mellan bilen och
VOC service center som skickar lämplig hjälp
till bilens position.
SOS-knappen – vid nödsituationer
Tryck på SOS-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Menyalternativ med Volvo On Call*
(s. 15)
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
Alternativ till SOS-knappen
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU
och välj Inställningar Volvo On Call
SOS.
ON CALL-knappen – vid problem med
bilen
Tryck på ON CALL-knappen i taket i minst
2 sekunder för att aktivera tjänsten och
komma i kontakt med VOC service center, se
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 7).
Alternativ till ON CALL-knappen
I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU
och välj Inställningar Volvo On Call On
Call.
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.
Missbruk kan leda till extradebitering.
ON CALL-knappen kan användas för
samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.
Avbryta tjänst
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXITknappen.
Inställningar
Möjliga val och inställningar i menysystemet
(s. 15).
• Knapplås – Bestäm när SOS- och ON
CALL-knapparna skall vara aktiverade.
Funktionen gör att knapparna enbart är
aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II
eller om motorn är igång.
• Aktivera tjänst – Används för att aktivera
abonnemang och få tillgång till tjänsten.
Status Aktivera abonnemang visar att VOCsystemet behöver aktiveras hos en Volvoverkstad innan bilägaren kan registreras för
abonnemanget.
01 Volvo On Call (VOC)
Relaterad information
•
Menyalternativ med Volvo On Call*
(s. 15)
•
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
Tjänst
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 11)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*
(s. 13)
•
Lås upp bil via Volvo On Call* service
center (s. 14)
Tjänst
Översikt av tillgängliga Volvo On Call (VOC)funktioner via VOC service center och VOCmobilapplikation.
Service
center
Fjärrstart av värmare
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
Stöldvarning
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
Fjärrlåsning
Lokalisering av bilen
Bilens instrumentpanel
X
Fordonsinformation
X
X
X
Påminnelse att sätta i
laddkabelD
X
X
X
FörkonditoneringD
X
Skicka destination till
bilenE
X
X
X
A
B
C
D
E
X
X
X
Styra laddning till specifika tiderD
X
Fjärrstart av motor
(ERS)B, C
01
AppA
Körjournal
Batteri- och laddningsstatusD
X
Automatiskt larm
Fjärrmanövrerad startspärrB
AppA
Service
center
X
X
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Vissa marknader.
Vissa bilar med automatisk växellåda.
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID och S60L Twin
Engine.
Sensus Navigation krävs.
Relaterad information
•
Komforttjänster med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Volvo On Call (VOC)
01
•
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 13)
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
Komforttjänster med Volvo On Call*
Volvo On Call* mobilapp
Komforttjänster via telefon såsom fjärrstart av
värmare* via sms eller kommunicera med
bilen via mobilapp.
Som Volvo On Call-användare har bilägaren
tillgång till en mobilapplikation som gör att
denne kan hålla kontakt med sin parkerade bil
via mobiltelefon.
En mobilapplikation gör det möjligt för Volvo
On Call-användare att hålla kontakt med sin
parkerade bil via en iPhone, Windows Phoneeller Android-telefon. Mobilappen kan lokalisera bilen, fjärrlåsa bilen, fjärrstarta motorn,
se information om bränslenivå och mycket
annat. Läs mer om appen (s. 8).
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On
Call erbjuder samma inställningsmöjligheter
för värmaren som inne i bilen med hjälp av en
vanlig mobiltelefon. Läs mer om fjärrstart av
värmare via SMS (s. 10).
Relaterad information
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt
vilket kan medföra att denna information inte
återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer
information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Mobilapplikationen finns för iPhone, Windows
Phone- och Android-telefoner. Ladda ner från
Apples AppStore, Windows Phone Store eller
Google Play.
Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och uppkopplade tjänster från Volvo.
Läs ägarmanualens avsnitt Volvo ID för att se
dess fördelar och hur man skapar ett Volvo
ID.
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är
möjligt att få vägledning till bilen. Det finns
också en digital kompass som pekar föraren i
rätt riktning. Det är möjligt att aktivera bilens
signalhorn och blinkers för att underlätta
letandet.
8
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Volvo On Call (VOC)
Skicka destination till bilen
Med mobilappen kan funktionen "Send to
Car" användas för att skicka en destination
(t.ex. hotell, affärer, biografer, restauranger,
bensinstationer) till bilen. Destinations position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem2. Om bilens navigationssystem
inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare
så att VOC-appen vet att den kan sända ett
resmål till bilen. För instruktioner till funktionen Send to Car, se
support.volvocars.com.
Bilens instrumentpanel
alla eller valda resor från mobilapplikationen i
kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Detta är lämpligt för t.ex. tjänsteresor.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen. Då skickar bilen ingen logginformation
efter varje avslutad resa.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta
via mobilen.
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd,
genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, avläsning av väg- och trippmätare.
Fjärrlåsning av dörrarna
Kontroll av bilen
Fjärrstart av värmare
Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på
bilen och visar information om glödlampor,
bromsvätska, kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas. Det finns också möjlighet att exportera
2
3
4
Status för samtliga dörrar och fönster visas.
Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av
säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID används som lösenord.
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare kan den startas direkt eller programmeras att starta vid två olika tidpunkter.
01
peratur innan avfärd. För att kunna köra iväg
med bilen måste körläge aktiveras, detta görs
på samma sätt som vid motorstart. Läs i
ägarmanualen avsnitt Start av motor för att se
hur motorn startas.
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i maximalt 15 minuter, därefter stängs
den av. Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart
krävs att motorn startas på ordinarie vis innan
fjärrstart åter kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar
med automatisk växellåda och bilar som har
en huvswitch4 installerad.
VARNING
För att fjärrstarta motorn måste följande
kriterier vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i
eller kring bilen.
Fjärrstart av motor3
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för
att värma upp/kyla ner kupén till komforttem-
Gäller Sensus Navigation.
Vissa bilmodeller och marknader.
Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
}}
9
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Relaterad information
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta
också hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser kring ljudnivån när motorn
är igång.
•
Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
•
•
Komforttjänster med Volvo On Call* (s. 8)
Batteri- och laddstatus5
Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning pågår.
Styra laddning till specifika
tider5
Laddning behöver inte påbörjas direkt vid
anslutning av laddkabeln. Det är möjligt att
via mobilappen ställa in tidpunkt då laddning
får ske.
Bilar utrustade med bränsledriven motor- och
kupévärmare i kombination med Volvo On Call
erbjuder samma inställningsmöjligheter för
värmaren som inne i bilen med hjälp av en
vanlig mobiltelefon. Det är möjligt att göra
timerinställningar genom att skicka önskad
inställning med hjälp av en mobiltelefon, se
fjärrstarta värmare (s. 11).
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Möjlighet att aktivera att få en påminnelse i
mobilappen om att laddkabeln glömts att sättas i när bilen parkerats.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i
beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar
när bilen uppnått den inställda temperaturen.
För att bara den auktoriserade användaren
skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummer6
följt av Volvo On Call-systemets PIN-kod.
Förkonditonering5
Relaterad information
Påminnelse att sätta i laddkabel5
Genom förkonditionering förbereds bilens
drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd
minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.
5
6
10
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Fjärrstart av värmare* via SMS
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID och S60L Twin Engine.
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
Fjärrstarta värmare* via SMS (s. 11)
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
01 Volvo On Call (VOC)
Fjärrstarta värmare* via SMS
Via SMS kontrolleras värmaren i bilen.
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas
eftersom värmaren avger avgaser.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 0 #
2. Skicka meddelandet.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 01 #
Tidkommandon
2. Skicka meddelandet.
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. 17307.
För att avaktivera T2:
Ändra och aktivera T1:
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande nummer: +46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
2. Skicka meddelandet.
2. Skicka meddelandet.
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta via SMS. Då skickas ett SMS med texten “Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.
Ändra och aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 #
För att starta värmen direkt:
2. Skicka meddelandet.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 1 #
Aktivera T2:
2. Skicka meddelandet.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 #
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
2. Skicka meddelandet.
01
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 02 #
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
Direktkommandon
7
För att avaktivera T1:
Om värmaren inte startar
Relaterad information
•
•
•
Fjärrstart av värmare* via SMS (s. 10)
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
För att avbryta en sedan tidigare planerad
värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuters intervall.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
01 Volvo On Call (VOC)
01
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
Vägassistans
Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet
att tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster
tillgängliga via Volvo On Call (VOC). Säkerhetstjänster används för larm vid olycka eller
nödsituation.
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri, se tillkalla vägassistans
(s. 13).
Automatiskt larm
Larmnummer
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid
en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till VOC service center. Följande sker:
Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet
etablera kontakt med VOC service center.
Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till
det utsedda larmnumret för området där bilen
befinner sig8.
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC service center.
Relaterad information
2. VOC service center etablerar därefter
muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning
och behovet av hjälp.
3. VOC service center kontaktar därefter
nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
Kontakta VOC service center för att begära
hjälp i nödsituationer, se larma manuellt
(s. 12).
8
12
Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas
separat.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Manuell säkerhetstjänst med Volvo
On Call*
Kontakta Volvo On Call (VOC) service center
för att tillkalla hjälp i nödsituationer.
För att larma VOC service center manuellt:
1. Tryck på SOS-knappen (s. 6) i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare
m.m.
2. VOC service center får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
3. VOC service center etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
Relaterad information
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 18)
01 Volvo On Call (VOC)
Tillkalla vägassistans med Volvo On
Call*
Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist
eller urladdat batteri.
1. Tryck på ON CALL-knappen (s. 6) i minst
2 sekunder.
2. VOC service center etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens
om vilken hjälpinsats som krävs.
Relaterad information
•
Säkerhetstjänster med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 18)
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
Stöldvarning
Volvo On Call (VOC) ger hjälp vid inbrott eller
stöld av bil och kan fjärrupplåsa bilen om
nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.
VOC skickar automatiskt signal till VOC service center vid inbrott eller stöld (om bilens
larmsystem aktiverats).
Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om bilen
blir stulen kan den dessutom spåras och
eventuellt deaktiveras.
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
service center att underrättas automatiskt
efter en viss tid. Om larmet stängs av med
hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att
avbrytas.
Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval:
Trygghetssystem certifierat enligt Stichting
VbV vilket uppfyller krav enligt Track & Tracing, TT039, 10.
01
Spårning av stulet fordon
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans
med polisen och VOC service center komma
överens om att bilen skall spåras. VOC service center skickar ett meddelande till bilen
för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller
blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen inom de närmsta 5 dygnen med
hjälp av VOC service center efter att erfordrad
verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter
9
10
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V40/V40 Cross Country.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
fjärrupplåser VOC service center bilen efter
överenskommelse.
Fjärrmanövrerad
startspärr11
Övervakning och deaktivering av stulen bil.
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller
myndigheterna VOC service center.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar VOC service center sedan fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En
deaktiverad bil kan endast startas igen
genom kontakt med VOC service center och
efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod
godkänts. Därefter utför VOC service center
aktivering av bilen.
Relaterad information
•
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 18)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Lås upp bil via Volvo On Call* service
center
Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av VOC service center.
1. Kontakta VOC service center (s. 18).
2. När VOC service center verifierat bilens
ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna. Tryck två
gånger på touchknappen eller dra i handtaget.
OBS
Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas
inom en, av VOC service center, förutbestämd tid kommer bagageluckan/
bakluckan att låsas igen.
4. När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet
genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i
startlåset.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas p.g.a. dålig mottagning.
11
14
Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 13)
•
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
01 Volvo On Call (VOC)
Menyalternativ med Volvo On Call*
Volvo On Call* meddelande i display
Översikt av möjliga val och inställningar i
Volvo On Call (VOC)-systemets meny.
Volvo On Call (VOC) visar automatiskt informationsmeddelande vid behov.
För att komma till menyn: Tryck på MY CARknappen, tryck på MY CAR igen för att
öppna genvägsmenyn där VOC-menyn finns
tillgänglig.
• Kunde inte hitta bilens position – se
Min verkstad
SOS
Tillgänglighet (s. 5).
• Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig – se
Tillgänglighet (s. 5). Meddelandet visas i
bildskärmen.
• Volvo On Call Service erfordras –
VOC-systemet ur funktion. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet
visas i kombiinstrumentet.
On Call
Knapplås
Lås/lås upp SOS- och
On Call-knapparna
• Volvo On Call-abonnemang snart slut
– VOC-abonnemanget kommer snart gå
ut. Kontakta en Volvoåterförsäljare. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
Aktivera abonnemang
Aktivera tjänst
Relaterad information
•
•
•
Använda Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* meddelande i display
(s. 15)
01
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 15)
Översikt av Volvo On Call* (s. 6)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call* tillgänglighet
Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och
systemet kommer att erbjudas i ett stort antal
länder. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
aktuell information.
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Volvo On Call (VOC)
01
Relaterad information
•
Telefonnummer till Volvo On Call* service
center (s. 18)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
01 Volvo On Call (VOC)
01
18
Telefonnummer till Volvo On Call*
service center
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Volvo On Call (VOC)
PIN-kod till Volvo On Call*
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Personuppgifter
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att
identifiera godkänd person att utföra Volvo On
Call (VOC)-tjänster.
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare
till Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Personuppgifter som behandlas i anslutning
till Volvo On Call (VOC)-tjänsten.
Avsluta VOC-tjänst
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och
Volvo Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till
tjänsten. All behandling sker i enlighet med
god sed och gällande lagstiftning rörande
behandling av personuppgifter.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till
bilägaren då återförsäljare aktiverar abonnemanget, används av säkerhetsskäl för att
identifiera godkänd person att utföra vissa
VOC-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via VOC
service center (s. 13) eller skapa ett konto till
mobilappen (s. 8).
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-kod har glömts eller önskar byta den
(t.ex. vid köp av en begagnad bil), kontakta
en återförsäljare eller tryck på ON CALLknappen i bilen. Den nya koden kommer att
skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i
rad uppnåts kommer kontot att låsas. För att
kunna använda appen igen måste en ny PINkod väljas och ett nytt app-konto skapas
genom att följa samma process som vid föregående skapande av app-konto.
Relaterad information
•
Trygghetstjänster med Volvo On Call*
(s. 13)
•
•
Volvo On Call* mobilapp (s. 8)
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
(s. 19)
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta tjänsten. Återförsäljare avskriver
abonnemanget och raderar tjänstehistoria.
Tjänsten kan också avslutas med VOC:s
mobilapp.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar i bilen till ursprunglig
fabriksinställning12, se ägarbyte i ägarmanualen.
Starta VOC-tjänst
Vid köp av en begagnad bil med VOC:
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som
skriver över återstående tid av abonnemanget
på den nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade för att VOC ska
fungera samt att den tidigare ägaren inte ska
ha tillgång att utföra tjänster i bilen. Den nya
ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig PIN-kod
som krävs för att identifiera sig som ägare
(eller annan behörig person) för att få tillgång
till vissa tjänster.
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Polen
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
01
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Land
Säljbolag
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz)
AG
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med
samarbetspartners både inom och utom
EU/EES för att leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i
huvudsak följande tre kategorier.
•
•
12
20
Personuppgifter som kunden själv lämnar
i samband med aktivering av tjänsten och
vid andra kontakter med Volvo såsom
namn, adress, telefonnummer, typ av
tjänst och tjänstens varaktighet.
När en viss händelse som omfattas av
tjänsten inträffar skickas automatiskt
information från fordonet. Ett sådant
meddelande innehåller fordons-ID (VIN),
klockslag då tjänsten nyttjas, typ av
tjänst, om krockkuddar har utlösts, om
bältessträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i och
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
utanför fordonet, om dörrar och fönster är
låsta eller öppnade samt fordonets sex
senaste positioner med hastighet och
riktning.
•
Övrig information som kan kopplas till
kunden är telefonsamtal med personer i
fordonet, det service center som levererade tjänsten och noteringar skapade av
service center-operatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo
underleverantörer. Dessa underleverantörer
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
behandla personuppgifter i den utsträckning
som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga
underleverantörer är bundna av avtal som
ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
tjänsten lagras under avtalstiden och därefter
så länge som erfordras för att Volvo skall
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och
annan författning. Uppgifter som genereras
vid händelser som omfattas av tjänsten gallras tre månader efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag
som visar vilka personuppgifter som behandlas. För att rätta personuppgifter kontakta
Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag
ska göras skriftligt och vara egenhändigt
undertecknat av den sökande samt innehålla
uppgift om namn, adress och kundnummer.
Begäran ska sändas till Volvo Personvagnar
AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet
med vad som framgår av instruktionen i detta
dokument, samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som sker i
anslutning till VOC-tjänsten.
TP 19262 (Swedish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising