Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2011 Road and Traffic Information

Volvo S60 2011 Road and Traffic Information
VOLVO S60 & V60
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
Web Edition
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Lagrad plats
Namn på nästa väg/gata
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid vid slutdestination
Planerad resvägs delmål
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Planerad resvägs slutdestination
Högsta tillåtna hastighet – vid bilens aktuella position (17)
Kompass
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vägtyp
Färg
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (17)
Motorväg
Orange (Grön kan förekomma)
Planerad resvägs startpunkt
Huvudväg
Röd
Avverkad planerad färdväg
Mindre huvudväg
Brun
Bilens aktuella position
Vanlig väg
Mörkgrå
Inrättning (Restaurang)
Lokalväg
Mörkgrön
Nästa vägledningspunkt
Planerad resväg
Kartskala
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till ett resmål och
ger information längs vägen. Det informerar om situationer som kan
försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar längs
resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar bilens exakta
position och kan vid eventuella felkörningar alltid leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova dig
fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi även att
du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare – se sidan 66.
Innehållsförteckning
01 02 03
01 Snabbguide
Kom igång snabbt..................................... 10
02 Lär känna ditt
navigationssystem
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Översikt.....................................................
Manöverreglage........................................
Röststyrning..............................................
Tangentbordet..........................................
Dvd-skiva, bildskärm................................
Kartor, vägtyper och kompass..................
Menyer......................................................
Menyträd i tre nivåer.................................
4
03 Planera din resa
14
15
16
18
20
23
25
26
28
29
Ange resmål..............................................
Resplan.....................................................
Nuvarande position...................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
34
40
43
44
51
Innehållsförteckning
04 05 06
04 Trafikinformation
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Allmänt...................................................... 54
Läs informationen..................................... 56
Inrättningar................................................ 62
Vanliga frågor............................................ 66
EULA - Licensavtal.................................... 68
Upphovsrätt.............................................. 70
5
Innehållsförteckning
07
07 Index
Index......................................................... 72
6
Innehållsförteckning
7
8
G028767
Kom igång snabbt................................................................................... 10
SNABBGUIDE
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
01
Aktivering av systemet
Först måste bilens elsystem aktiveras:
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och aktivera nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
2. Om navigeringssystemet inte startar inom
några sekunder – tryck på mittkonsolens
knapp NAV.
Disclaimer
Vid uppstart av navigeringssystemet visar bildskärmen en text som måste bekräftas:
Om mittkonsolens knappsats används, gäller
följande:
Knappsats i ratt
Mittkonsol
Stega/välj med
Tumhjulet
Vrid på TUNE
Tryck på Tumhjulet
Tryck på OK/MENU
Tryck på EXIT
Tryck på EXIT
Vägledning till gatuadress
För mer information, se sidan 15.
• Stega/välj i menyerna med Tumhjulet.
• Aktivera gjorda val med tryck på Tumhju-
Manöverreglage
• Backa i menyer och/eller ångra med EXIT.
• Tryck på OK-knappen.
let.
Utförande
Scrolla
Flytta hårkorset med mittkonsolens numeriska
knappar till önskat resmål
(6 flyttar åt höger, 8 flyttar
neråt etc.) + Tumhjul.
Scrollmeny
Tryck Tumhjul – en meny
visar sig.
Lägg till i
resplanen
Markera Lägg till i resplanen + Tumhjul.
Starta vägledning
Backa till huvudmenyn med
EXIT, välj Resvägsöversikt + Tumhjul, sedan
Resplan + Tumhjul och
avsluta med Starta vägledning + Tumhjul.
Volvos GPS-navigator kan manövreras på flera
sätt:
Meny
Utförande
•
•
•
•
Ange resmål
Tryck EXIT för att komma till
huvudmenyn. Stega till
Ange resmål och tryck på
Tumhjulet.
Navigationssystemet beräknar nu resväg,
restid och avstånd till det valda resmålet.
Systemet lämnar vägledning och instruktioner
om korsningar m.m.
Plats på
kartan
Stega till Plats på kartan +
Tumhjul.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Med rattens högra knappsats
Med reglage på mittkonsolen
Med en fjärrkontroll
Med röststyrning.
För funktionsbeskrivning, se sidan 18.
Huvudkommandon
Följande instruktioner för att ange en resplan
gäller vid användning av rattens knappsats.
10
Meny
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Vägledning till Inrättning
Meny
Utförande
Ställ in resmål
Tryck EXIT för att komma till
huvudmenyn. Stega till
Ange resmål och tryck på
Tumhjulet.
Inrättning
Stega till Inrättning + Tumhjul.
Med namn
Välj Med namn + Tumhjul.
Område:
Stega till Område: + Tumhjul. Markera önskade bokstäver + tryck på Tumhjul
för att ange i vilket land resmålet finns.
Ort:
Upprepa samma för Ort:.
Namn:
Stega till Namn: + Tumhjul. Skriv inrättningens
namn, t.ex. "Peppes
Bodega" + Tumhjul.
Lista visas
Välj "Peppes Bodega" ur
den lista med med alternativ
som visas och tryck Tumhjul.
Meny
Utförande
Lägg till i
resplanen
Stega till Lägg till i resplanen + Tumhjul.
Starta vägledning
Backa till huvudmenyn med
EXIT, välj Resvägsöversikt + Tumhjul, sedan
Resplan + Tumhjul och
avsluta med Starta vägledning + Tumhjul.
01
Navigationssystemet beräknar nu resväg,
restid och avstånd till den valda inrättningen.
11
12
14
15
16
18
20
23
25
26
28
29
G028780
Manualen................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Översikt...................................................................................................
Manöverreglage......................................................................................
Röststyrning............................................................................................
Tangentbordet........................................................................................
Dvd-skiva, bildskärm..............................................................................
Kartor, vägtyper och kompass................................................................
Menyer....................................................................................................
Menyträd i tre nivåer...............................................................................
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
Allmänt om manualen
02
Särskild text
Det finns en snabbguide för den som vill
komma igång direkt – se sidan 10.
För en mer ingående beskrivning av handhavande och möjligheter samt val av inställningar
till resmål rekommenderas läsning av boken i
kombination med praktisk användning.
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges som t.ex.:
Adress
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
Menyval/Sökvägar
Ställ in resmål
OBS
Stad
Engelsk text
All text i bokens bilder är på engelska.
För att användaren ska kunna förstå illustrationer, menyval och sökvägar kopplade till
bokens text, anges bildens engelska ord – som
t.ex. (english word) – inom parentes omedelbart efter synonym text/fras/ord på bokens
aktuella språk.
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via siffran hänvisar till.
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk (*).
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i denna instruktionsbok finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör – kontakta en Volvoåterförsäljare.
14
Ändringar i boken
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Inställningar
Volvo navigeringssystem är baserat på Navstar
Global Positioning System, vanligen kallat
enbart GPS.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
användes.
GPS-systemet använder sig av referenssystemet WGS84 vilket ger position med longitud
och latitud.
Det finns en funktion som återställer alla inställningar till grundinställningar samtidigt, se
sidan 49.
Bilens navigationssystem kan användas utan
att ett resmål är valt.
På/Av
Kartläge
Vid uppstart visar navigeringssystemet en text
på bildskärmen vilken måste bekräftas med ett
tryck på OK/MENU-knappen. Texten är följande:
• Det här systemet ger dig
väginformation som hjälper dig fram till
din destination. Vägförhållanden kan
göra vissa rekommendationer mindre
tillförlitliga. Följ all trafiklagstiftning
och kör med gott omdöme. Rikta all
uppmärksamhet på vägen,
koncentrera dig på körningen i första
hand.
Därefter visas kartan över aktuellt geografiskt
område där bilen symboliseras med en blå triangel på kartans mitt.
På
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
• Svara EXIT vid Start upp-sekvensen, se
avsnitt Kartläge.
02
OBS
Navigeringssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
Demo (simulerad vägledning)
För att se hur systemet fungerar kan vägledning till ett angivet resmål simuleras på bildskärmen – se sidan 51.
2. Bildskärmen aktiveras automatiskt i nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
3. Tryck på mittkonsolens knapp NAV om
navigeringssystemet inte startar automatiskt.
4. Svara OK när Start upp-texten visas på
skärmen, se tidigare avsnitt Kartläge.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Systemet stängs av när fjärrnyckeln tas ur
startlåset.
Navigeringssystemet kan inte stängas av
manuellt utan arbetar alltid i bakgrunden efter
Start upp-sekvensen. Om systemet inte
önskas påslaget:
15
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
02
16
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
Antenn för GPS
Antennen är integrerad i takantennen.
gen även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
Röststyrning
Ett flertal moment i Navigationssystemet kan
även röststyras. Mikrofonen sitter i taket och
aktiveringsknappen är placerad i rattens högra
knappsats. För mer information, se
sidan 20.
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i och bakom
mittkonsolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig.
För information om uppdatering av kartdata
och mjukvara, se sidan 25.
Knappsats, mittkonsol
Alternativt rattens knappsats, kan mittkonsolens numeriska knappsats användas i kombination med knapparna OK/MENU, TUNE och
EXIT för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer, se
sidan 18.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen, se sidan 27. Volymen kan även
ändras i menysystemet.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning – dess IR-mottagare är placerad
där.
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För information om vård av bildskärm, se
sidan 25.
Knappsats, ratt
En knappsats är placerad på rattens högra
sida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer, se sidan 18.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Högtalare
Ljudet från Navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Fördelen med detta koncept är att Navigationssystemet registrerar och beräknar färdvä-
17
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Allmänt om manöverreglage
02
Navigationssystemet manövreras med reglage
på mittkonsolen, rattens knappsats eller med
en fjärrkontroll*. De tre olika manöverenheternas knappsatser har gemensamma funktioner
men skiljer i utseende och handhavande.
Utformningen kan även variera relaterat marknad.
visning av t.ex. klimatsystemets status på
bildskärmens över- och underdel.
Numeriska knappar matar in uppgifter vid
adress- och namnsökning samt scrollar på
kartan, se sidorna 23 och 28.
Ett tryck på OK/MENU bekräftar eller aktiverar val. Beskrivs i denna bok med OKknappen eller "+ OK".
Systemet kan också röststyras med särskilda
kommandon.
Att vrida på TUNE stegar mellan olika
menyalternativ. Beskrivs i denna bok med
TUNE-ratten.
Mittkonsol
Ett tryck på EXIT backar i menystrukturen
eller ångrar val.
Ratt
Rattens knappsats finns i flera utföranden relaterat marknad och val av ljudanläggning.
Rattens högra knappsats.
Vrid tumhjulet för att stega mellan olika
menyalternativ.
Tryck på tumhjulet för att bekräfta/aktivera
ett val.
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
Fjärrkontroll
Mittkonsolens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Knappen växlar även På/Av för
18
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrkontrollen kan användas till att styra/
manövrera ett flertal oilka funktioner i bilen –
här beskrivs bara de relaterat navigeringssystemet.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Pilknappar flyttar menymarkören.
Tilläggsinformation
Numeriska knappar matar in uppgifter vid
adress- och namnsökning samt scrollar på
kartan.
02
OBS
Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar – den använder
AAA-/R03-batterier.
VARNING
Förvara fjärrkontroll och andra liknande
föremål i något av förvaringsfacken – vid en
hastig inbromsning eller påkörning kan
sådana föremål orsaka person- eller materialskada.
Röststyrning
Fjärrkontrollens knappsats för GPS-navigering.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Knappen växlar även På/Av för
visning av t.ex. klimatsystemets status på
bildskärmens över- och underdel.
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
OK/MENU bekräftar eller aktiverar val.
Beskrivs i denna bok med OK-knappen
eller "+ OK".
Se nästa avsnitt.
Ibland finns mer information tillgänglig än vad
som får plats på menyraden – raden avslutas
då med tecknet: #.
För att läsa resten av informationen:
• Tryck på INFO-knappen.
19
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
Allmänt om röststyrning
02
Handhavande
Röststyrning innebär att vissa funktioner i navigationssystemet kan aktiveras med uttalade
ord.
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att undvika distraktion – istället
kan denne koncentrera sig på körningen och
fokusera uppmärksamheten på väg och trafiksituation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
•
inte tala
•
•
trycka på EXIT
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla
tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningen använder gemensam mikrofon
med hands-free-systemet – föraren får svar
från Röststyrningen genom bilens högtalare.
Mikrofonen är placerad i taket framför föraren
för optimal upptagning av förarens tal – den
kan dock störas av/uppfatta högljudda röster
från passagerare.
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
säga "Avbryt"
hålla in rattknappen för Röststyrning ett
par sekunder
trycka på någon av mittkonsolens
knappar NAV, RADIO, MEDIA, MY
CAR eller CAM.
Aktivera systemtet
• Ett kort tryck på rattknappen (1) aktiverar
systemet – det är därefter klart för att ta
emot ett kommando.
Tänk på följande saker vid användning av Röststyrsystemet:
• Vid kommandon – Tala efter tonen med
normal röst i vanligt tempo
•
Bilens dörrar, fönster och taklucka ska vara
stängda
• Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
Använda röstkommandon
Att mata in information i navigationssystemet
med röstkommando är väldigt enkelt eftersom
bildskärmen listar vanligt förekommande kommandon att användas i varje aktuell situation.
Start
Så här påbörjas ett röstkommando:
1. Gör ett kort tryck på rattknappen för Röststyrning – bildskärmen listar exempel på
möjliga kommandon.
2. Välj t.ex. "Navigation" och uttala ordet
tydligt och i normal samtalston.
20
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
3. Skärmen skiftar till alternativen "Upprepa
instruktion/Navigation kör till adress/
Resplan" – Välj och uttala "Resplan".
4. Etc....
Observera att utgråad text samt text inom
parentes inte ingår i det talade kommandot.
Tips
Några goda råd:
•
Ge ett kommando genom att först göra ett
kort tryck på röstknappen och tala sedan
naturligt efter tonen.
• För att svara Röststyrsystemet – tala efter
tonen i slutet på frågan.
OBS
• För att avbryta en röstsession – håll in
röstknappen.
Samtliga menyer och alternativ synliga på
bildskärmen är – av olika anledningar – inte
alltid möjliga att välja:
• Föraren kan få hjälp under en dialog genom
•
• Dialog med systemet kan snabbas upp –
Valbar – menyrad/alternativ är klar och
vit.
• Ej valbar – menyrad/alternativ är matt
och grå.
att säga "Hjälp" efter en lyssningston.
Avbryt systemets tal med ett kort tryck på
rattens röstknapp, invänta en ton och börja
sedan tala.
• Är föraren koncentrerad på körningen,
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot "Navigation kör till adress" kan
uttalas som t.ex.:
• "Navigation > Kör till… > Adress" –
Säg "Navigation", vänta på systemets
svar i form av lämpliga alternativ på bildskärmen. Fortsätt med att säga t.ex. "Kör
till…" och avsluta med "Adress".
behöver denne inte svara på en fråga
direkt.
• Systemet frågar maximalt 3 gånger efter en
åtgärd – om föraren inte svarar, avslutas
dialogen.
• Undvik att tala när systemet svarar – systemet störs inte av det, men föraren kan riskera att missa systemets talade information
eller
• Säg hela kommandot i en följd
– "Navigation kör till adress".
Exempel
Här är några vanliga kommandon:
•
•
•
•
Navigation kör till adress
Navigation kör till inrättning
02
Navigation radera nästa resmål
Navigation avbryt vägledning.
OBS
En fullständig lista över snabbkommandon
finns i MY CAR-menyn – Gå till
Inställningar
Röstinställningar
Kommandolista för röststyrning
Navigationskommandon.
Hjälpfunktioner och inställningar
I bilens menysystem MY CAR finns program
där föraren kan öva olika funktioner i Röststyrsystemet. För beskrivning av menysystemet
MY CAR – se bilens ordinarie instruktionsbok.
Ju bättre föraren behärskar Röststyrsystemet,
desto bekvämare kommer denne att känna sig
med funktionerna. Därför rekommenderas att
träna i de inbyggda övningsprogrammen.
OBS
Övningsprogrammen är endast åtkomliga
då bilen står still med ansatt parkeringsbroms.
``
21
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
02
Introduktion till röststyrning
Programmet Röstinstruktioner ger föraren
Fler inställningar i MY CAR
• Användarprofil – 2 st olika användarprofi-
steg-för-steginstruktioner i användandet av
Röststyrsystemet och är ett enkelt sätt att bli
bekant med förfaringssättet att ge kommandon.
ler kan ställas in. Gå till Inställningar
Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Bocka där i ett av alternativen
Grundinställning, Användare 1 eller
Användare 2.
Programmet kan startas på två sätt:
• Tryck på rattknappen för Röststyrning och
säg "Röstinstruktioner".
• Röstvolym – Gå till Inställningar
Röstinställningar
önskad nivå.
eller
• Aktivera programmet i MY CAR – Gå till
Inställningar Röstinställningar
Röstinstruktioner.
Röstträning
Programmet Röstträning lär Röststyrsystemet att känna igen förarens röst och uttal. Här
finns även möjlighet att skapa en andra användarprofil – en fördel om fler än en person ska
använda bilen/systemet regelbundet.
• Röstträningen startas i MY CAR – Gå där
till Inställningar Röstinställningar
Röstträning Användare 1 eller
Användare 2.
OBS
Menyalternativet Grundinställning kan
ändras till Användare 1 först efter att en
lektion av Röstträning har genomförts.
22
Röstvolym och välj
Systemets röstvolym kan även justeras med
mittkonsolens TUNE-ratt när systemet talar.
Språk
Röststyrsystemet är under ständig utveckling
och vid tryckning av denna bok fanns följande
språk tillgängliga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelska (UK)
Engelska (US)
Franska (CAN)
Franska (FRA)
Holländska
Italienska
Spanska (EU)
Spanska (US)
Svenska
Tyska
För att ändra språk – Gå till Inställningar
Systeminställningar Språk och välj.
De språk som ingår i Röststyrsystemet
har denna ikon i språklistan.
Språkberoende användarprofil
Röststyrsystemet förstår enbart det språk som
är inställt i Systeminställningar.
Säg att användarprofil Användare 1 är lagrad
av en svensktalande förare med systemet
inställt på Svenska. Om föraren ändrar bilens
språk till Engelska kommer användarprofil
Användare 1 inte längre att vara valbar eftersom systemet nu bara förstår och förväntar sig
Engelskt tal – istället blir alternativet
Grundinställning aktiv.
För att förbättra systemets förståelse av förarens engelska uttal är lösningen att lära och
lagra förarens engelska uttal i Användare 2
med systemet inställt på Engelska (för att ha
båda varianter tillgängliga) eller att byta ut den
svenska språkprofilen i Användare 1 mot en
engelsk.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Skriva och välja alternativ
Så här "skriver" man
Fler möjligheter
OBS
02
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
I skrivhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
Skärmvy med textfält för valfri text.
Skrivhjulet.
Detta navigationssystem använder ett "skrivhjul" för att ange specifik information, t.ex. typ
av inrättning, ort/stad, område/land, adress,
gatu- eller postnummer.
1. Markera ett textfält.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/
alternativ.
2. Tryck OK för att få fram "skrivhjulet".
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/
OK.
Numeriska tangentbordet
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med
mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
• Mer (More) + OK – alternativa tecken visas
i hjulet.
• 123 + OK – siffror visas i hjulet.
• => + OK – markören flyttas till listan på
höger sidan av skärmen där sedan val med
OK kan göras.
• Senaste 5 (Last 5) + OK – listar de senast
valda målen. Markera ett av dem + OK.
Lista med alternativ
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken under den knappen: w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar/"loopar" markören genom dessa tecken.
• Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
• Önskas samma tecken igen – Tryck tumhjul/OK.
• Radera/ångra med EXIT.
Lista som matchar inskrivna tecken.
``
23
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
02
Siffran 5 i bildskärmens övre högra hörn anger
att listan innehåller 5 st möjliga alternativ som
matchar de inmatade bokstäverna BEZ.
Ingen lista
En tom lista och tecknen *** i övre högra hörnets sifferfönster, innebär att antalet möjliga
alternativ med aktuella inmatade tecken är fler
än 1000 st – när antalet är färre visas aktuella
alternativ automatiskt.
För att minska antalet alternativ i listan:
• Mata in fler tecken på textraden.
24
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
Innehåll på dvd-skivor
Uppdatering av kartdata
Dvd-skivor med uppdaterad kartdata och tillhörande utökad information utvecklas fortlöpande. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om den senaste utgåvan.
Dvd-skivan med uppdatering måste föras över
till bilens navigationssystem. Det görs med
bilens ordinarie dvd-spelare.
OBS
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
2. Sätt in dvd-skivan med uppdatering i dvdspelaren. En uppdatering kan vara fördelad
på flera skivor – mata då in skivorna i
logisk/numerisk ordning.
3. På bildskärmen visas vad uppdateringen
består av samt ungefärlig tid processen tar
– Svara Ja eller Nej på frågan om uppdatering ska genomföras.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
4. Efter att ha markerat Ja + OK – Följ instruktionerna på bildskärmen.
Bilens kartsystem varierar beroende av marknad. Följande huvudkartor finns att tillgå:
•
•
•
•
•
•
•
•
Australien & Nya Zeeland (Pacific)
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall även
tillföra nya funktioner i systemet, vilka inte
finns beskrivna i denna bok.
Europa
Mellanöstern
Avbruten uppdatering
Nordamerika
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen vid nästa
motorstart, där den avbröts.
Sydafrika
Sydamerika
02
1. Starta motorn.
Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland
kan vara nödvändig.
Kartområden
OBS
Under uppdatering kan navigationssystemet användas – dock med vissa funktioner
reducerade eller avstängda.
Vård av dvd-skivor
Hantera dvd-skivorna varsamt.
När de inte används ska de förvaras i dess förpackningar. Undvik att förvara dem i fukt, hög
temperatur, direkt solljus eller i dammig omgivning.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas. Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens
funktion.
Sydostasien
Ryssland.
25
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild
02
26
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild över aktuell position
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka inrättningar som valts för visning, m.m.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på bildskärmen, finns på
omslagets främre insida.
Inrättningar längs motorväg – se
sidan 36.
Detaljerad korsningskarta. Bildkärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med
ett röstmeddelande, se nästa avsnitt.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Även 2D- eller 3D-visning kan väljas – se
sidan 46.
Scrolläge – se sidan 28.
Röstvägledning
Efter att ett resmål matats in och bilen närmar
sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande
manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta
över korsningen. Röstvägledningen upprepas
närmare korsningen.
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kompass för att välja om kompassen ska visas
eller ej – se sidan 47.
02
För att upprepa ett meddelande:
• Tryck 2 ggr på OK-knappen.
Se även Inställningar
Vägledningsalternativ
se sidan 48.
Röstvägledning –
OBS
I vissa fall (t.ex. om man använder en Bluetooth-ansluten mobiltelefon) ersätts röstmeddelande med ett pling.
För att välja manlig eller kvinnlig röst och språk:
• Gå till menysystemet i MY CAR – se bilens
ordinarie instruktionsbok. Även där finns
möjlighet att justera röstvolymen.
Kompass
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och
den vita pekar åt söder.
27
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
02
Menysystem
• Tryck på OK-knappen.
För att aktivera Scrolläge i normalt kartläge:
I bokens respektive avsnitt presenteras samtliga där förekommande menyer och alternativ.
För att nå huvudmenyn från en annan meny:
• Tryck på en av de numeriska knapparna
OBS
Samtliga menyer och alternativ synliga på
bildskärmen är – av olika anledningar – inte
alltid möjliga att välja:
•
Valbar – menyrad/alternativ är klar och
vit.
• Ej valbar – menyrad/alternativ är matt
och grå.
Huvudmeny
• Tryck upprepat på EXIT tills den kommer
fram.
Tillbaka till Huvudmenyn
Oavsett var bland alla menyer användaren
befinner sig nås alltid Huvudmenyn med ett
eller flera tryck på EXIT-knappen.
0–9.
För att scrolla:
• Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att rulla kartan
i önskad riktning.
Tillbaka till kartan
För att zooma ut/in:
Det finns ett enkelt sätt att snabbt få upp kartan
på skärmen igen, oavsett hur djupt ner i menysystemet användaren befinner sig:
• Vrid på TUNE-ratten.
• Håll in EXIT några sekunder.
• Tryck EXIT.
För att komma ut ur Scrolläge:
Hårkorset
Scrollmeny
Med ett tryck på OK visas en meny för den
plats på kartan, hårkorsets centrum pekar på:
• Lägg till i resplanen – Adderar platsen till
resplanen.
• Inrättningar runt – Visar förekommande
inrättningar runt platsen.
• Läs trafikmeddelande – Listar förekommande trafikmeddelanden.
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och är den första meny som möter användaren
efter uppstartens disclaimer och kartläge.
För att nå huvudmenyn från kartläge:
28
• Information – Visar förekommande information om platsen.
I Scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden
med mittkonsolens numeriska knappar.
• Lagra – Öppnar menyn Ange resmål
Lagrad plats
Redigera, se sidan 37.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i respektive
avsnitt.
Upprepa röstvägledning
s. 27
Ange resmål
s. 34
Adress
s. 34
Inrättning
s. 35
Återresa
Med namn
Starta vägledning
Runt bilen
Lägg till i resplanen
Längs resvägen
Redigera resplanen
Runt plats på kartan
Område:
Ort:
Gata:
Nummer:
Korsning:
Lägg till i resplanen
Längs gatan
Längs motorvägen
Lagrad plats
s. 36
s. 38
02
Plats på kartan
s. 38
Latitud & Longitud
s. 38
Postnummer
s. 39
Resvägsöversikt
s. 40
Lägg till i resplanen
Information
Redigera
Resplan
Sortera på
Starta vägledning
Radera
Lägg till i resplanen
Information
Tidigare resmål
Lägg till i resplanen
s. 37
s. 40
Redigera resplanen
Undvik
s. 41
Nästa resmål
s. 41
Resvägsanvisningar
s. 42
Karta över hela resvägen
s. 42
Information
Spara
Radera
Radera alla
``
29
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
02
Karta över kvarvarande
resväg
Starta demo
s. 42
s. 51
eller
Trafikmeddelande
Visa tvåkartsläge
Resvägsförslag
Anpassa resväg
Läs trafikmeddelande
Trafikproblem längs resvägen
Kartalternativ
Kartfärger
Resvägstyp
s. 54
s. 44
Trafikstation
Resvägsalternativ
Avsluta demo
Trafikinformation
TrafikinformationA
s. 56
Resvägsinlärning
s. 57
Återställ resvägsinlärning
s. 44
s. 46
Inställningar för enkartsläge
Inställningar för högerkarta
Inställningar för vänsterkarta
Inrättning på karta
Kompass
eller
Visa nuvarande vägnamn
Framförvarande trafikproblem
Visa rådande hastighetsbegränsning
Visa informationsfält
Undvikta trafikproblem
s. 58
Vägledningsalternativ
Nuvarande position
s. 43
Inställningar
s. 44
Röstvägledning
Röstvolym
Gatunamn i röstvägledning
Format på ankomsttiden
30
s. 48
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
Systeminformation
s. 48
02
GPS-information
Kartversion:
Status på kartnedladdning
Återställ navigationsinställningarna
s. 49
Radera all användarinformation
s. 49
Pausa vägledning
s. 50
eller
Återuppta vägledning
A
Finns ej i alla områden/länder.
31
32
34
40
43
44
51
G028782
Ange resmål............................................................................................
Resplan...................................................................................................
Nuvarande position.................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
PLANERA DIN RESA
03 Planera din resa
Ange resmål
Adress
(Address)
Se sidan 23 för information om hur skrivtecken
skrivs/matas in i systemets olika textfält.
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
03
1. Med föregående bilds vy på bildskärmen –
Tryck OK för att aktivera det förvalda skrivfältet.
2. Skriv in gatans namn på Gata: (Street) med
"skrivhjulet" och välj sedan en "passande"
Ort: (City).
3. Eller markera Ort: (City) + OK och börja
med att ange den.
Följande sökkriterier kan användas:
Ort eller gata
• Område: (Area) – Ange ett land.
• Ort: (City) – Ange stad/samhälle/ort.
• Postnummer: – Under Ort: kan även sökning på postnummer ske.
• Gata: (Street) – Ange gatuadressen.
• Nummer: (Number) – Välj ett av gatans
husnummer.
• Korsning: (Junction) – Välj resmål utifrån
där två gator/vägar korsas.
Markören ställer sig först på Gata (Street).
Ange resmål
Det finns flera olika sätt att programmera ett
resmål.
Det räcker att enbart ange en stad/ort/samhälle och påbörja resan – det leder fram till
samhällets/ortens/stadens centrum.
Om ett resmåls latitud och longitud är kända
kan dessa anges.
34
Adress
• Lägg till i resplanen (Add to itinerary) –
Markera + OK för att addera adressen till
resplanen.
• Information (Information) – Markera +
(Set destination
Address)
Så här söks ett resmål fram:
OK för att se information om det valda resmålet.
03 Planera din resa
Ange resmål
Mer om Information
Inrättningar
(Point of interest (POI))
Inställningar
sidan 47.
Inrättning på karta – se
Alla sökningar går till på det sätt som beskrivs
i det tidigare avsnittet Ort eller gata:
1. Ange Område: (Area)/Ort: (City)/Typ:
(Type)/Namn: (Name).
03
2. Välj sedan Lägg till i resplanen (Add to
itinerary) eller Information (Information) +
OK.
Med namn
Markera en adress/gata + OK – sedan kan följande väljas:
• Karta (Map) – Visar var på kartan platsen
finns – ibland med kompletterande information.
(By name)
Ange resmål
(Set destination
Inrättning
Point of interest (POI))
• Ring upp (Call) – Ringer upp inrättningen
om ett telefonnummer finns angivet.
• Rel. inrättning (Related POI) – Listar
inrättningar knutna till markerad plats.
• Parkering runt (Parking nearby) – Listar i
förekommande fall parkeringsplatser med
avståndet till inrättningen.
Systemet innehåller ett stort antal sökbara
inrättningar vilka kan anges som resmål. Listan
på önskade inrättningar kan kortas ner genom
att specificera vilken/vilka inrättning/-ar den
aktuella sökningen avser:
• Välj Typ: (Type) och specificera vilka inrättningar som ska omfattas av sökningen (det
är samma tillvägagångssätt som beskrivs
på sidan 47).
För att välja vilka inrättningar som permanent
ska synas på kartan, gå till menyn
Förutom att söka på huvudgrupp, t.ex Restaurang kan även företagsnamnet på inrättningen
användas, t.ex. "Peppes bodega". Förfarandet
är samma som vid sökning på Adress, se
sidan 34.
Vid sökning på Namn: med t.ex. "London Airport" kommer samtliga kombinationer med
``
35
03 Planera din resa
Ange resmål
03
"London" att visas då "Lo" matats in. Ju mer
specifik sökning, desto färre svarsalternativ
och därmed enklare att välja.
Sökning av inrättning avser området utmed
den upprättade resplanen.
En sökning med "Lo" ger även svarsalternativ
som t.ex. "Restaurant Lou Trivalou" eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
(Around point on map)
Runt plats på kartan
Sökning av inrättning görs med Scrollfunktionens hårkors – se sidan 28.
• Scrollkartan visas – placera hårkorset på
OBS
Det finns underkategorier för restauranger
för att förenkla sökningen.
önskad plats + OK
Längs gatan
(Along the street)
Runt bilen
Sökning av inrättning avser området utmed en
specifik motorväg.
Lagrad plats
(Near the car)
(Stored location)
Sökning av inrättning avser området runt bilens
aktuella position.
Längs resvägen
(Along the route)
Sökning av inrättning avser området utmed en
specifik gata/väg.
Längs motorvägen
(Along the motorway)
Ange resmål
(Set destination
36
Lagrad plats
Stored location)
03 Planera din resa
Ange resmål
Föraren kan lagra ett stort antal egna platser i
systemet. Med dem kan sedan en resplan
snabbt upprättas/kompletteras.
Sortera på
(Sort by)
Välj om listans lagrade platser ska sorteras
efter:
Lagra en plats
För att lagra en valfri plats:
•
•
•
•
1. Använd Scrollfunktionen (se sidan 28) och
markera den plats som ska lagras.
2. Tryck OK för att få fram "hårkorsets" meny.
3. Markera Lagra plats + OK – platsen är nu
lagrad och finns i listan Lagrad plats.
Markera en lagrad plats i listan + OK och välj
mellan följande alternativ:
Lägg till i resplanen
(Add to itinerary)
Detta alternativ öppnar samma fönster som för
Ange resmål Adress Lägg till i
resplanen – se sidan 40.
Information
(Information)
Detta alternativ öppnar samma fönster som för
Ange resmål Adress Lägg till i
resplanen Information – se sidan 35.
Redigera
(Edit)
Namn
Ikon
03
Avstånd
Kronologisk
Öppnar markerad Lagrad plats och ger möjlighet att ändra/uppdatera följande:
Radera
• Namn (Name) – Skriv/mata in valfritt namn
• Raderar markerad lagrad plats.
(Delete)
på platsen
• Ikon (Icon) – Välj en symbol som representerar platsen på kartan
Tidigare resmål
(Previous destination)
• Adress (Address) – Skriv/mata in en
adress
• Tel: (Phone) – Skriv/mata in ett telefonnummer
• Redigera röstmärke (Edit voice tag) –
Spela in eget ljud (endast i kombination
med ljudanläggning High Performance
eller Premium). Följ instruktionerna på bildskärmen.
• Visa namn på kartan (Show name on
map) – Bocka av om platsens namn inte
ska synas på kartan.
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem och välj sedan mellan:
• Lagra (Store) – Utförda justeringar lagras
med OK.
``
37
03 Planera din resa
Ange resmål
• Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
• Information (Information)
• Spara (Store) – se mer om detta alternativ
efter nästa bild.
03
• Radera (Delete)
• Radera alla (Delete all).
Återresa
(Return trip)
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör. Se även Scrollfunktionen på sidan 28.
Vägleder tillbaka till resplanens startpunkt. Kan
väljas var/när som helst i resplanen.
• Vrid TUNE för att ändra skalan.
• Flytta hårkorset med mittkonsolens numeriska knappar (6 flyttar åt höger, 8 flyttar
neråt etc).
Välj mellan:
• Starta vägledning
• Lägg till i resplanen
• Redigera resplanen – Välj där mellan
1. När önskad plats hittats – tryck OK
2. Välj sedan Lägg till i resplanen eller något
av de andra visade alternativen.
Rensa resplan och Resvägsalternativ.
Sökning via Latitud/Longitud
Sökning via plats på karta
(Latitude & longitude)
(Select on map)
Alternativet Spara visar denna Redigera-meny.
Alternativet Spara (Store) leder till samma
Redigera-meny som för Lagrad plats
Redigera.
För mer information – se sidan 36.
• För att komplettera/ändra informationen
för ett resmål – Markera Lagra + OK.
Ange resmål
Ange resmål
(Set destination
(Set destination
Latitud & Longitud
Plats på kartan
Latitude & Longitude)
Select on map)
Välj resmål med GPS-koordinater:
38
03 Planera din resa
Ange resmål
1. Placera markören på det tecken som ska
ändras och tryck OK – teckenfönstret blir
“aktivt”.
Postnummer
(Postcode)
2. Skriv/mata in en siffra med mittkonsolens
numeriska knappar (eller vrid på TUNE) –
avsluta med OK eller ställ markören på
nästa tecken – föregående teckenfönster
blir “avaktiverat”.
OBS
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
03
3. Flytta markören till nästa teckenplats som
ska ändras och upprepa.
4. Med markören i de båda fönstren längst till
höger skrivs (eller vrid på TUNE) bokstäverna för väderstrecken – N = 6, S = 7, W
= 9 och E = 3.
5. Då båda koordinater är inskrivna – markera
Lägg till i resplanen + OK för att addera
platsen till resplanen.
Lägg till i resplanen
(Add to itinerary)
Adderar de valda koordinaternas plats på kartan till resplanen.
Information
(Information)
Visar förekommande information om platsen.
Sök resmål med postnummer:
1. Markera Postnummer: + OK för att få
fram “skrivhjulet”.
2. Välj tecken med TUNE-ratten och skriv/
mata in dem med ett tryck på OK.
3. Eller använd mittkonsolens numeriska
knappar.
39
03 Planera din resa
Resplan
Menyöversikt
Lägg upp en resplan
03
Resultat med "Resvägsförslag 3" ibockad.
Resvägsöversikt
Resvägsöversikt
(Route details)
(Route details
Systemet hanterar en resplan (Itinerary) åt
gången med maximalt 8 stycken delmål.
Det först angivna resmålet blir resans Slutmål
– efterföljande inmatade resmål blir Delmål.
OBS
Senast adderade resmål blir alltid Delmål-1
– tidigare Delmål höjs upp ett steg: “Gamla”
Delmål-1 blir alltså Delmål-2, etc.
Önskas en annan ordning – Gå till
Resplan, Markera ett
Resvägsöversikt
Flytta i lista.
delmål och
40
Resplan
Itinerary)
Lägg upp en resplan med flera stopp för att
slippa ange resmål efter resmål under resans
gång.
Om visning av 3 alternativa färdplaner är förvalt
får föraren välja ett av dem, se menyn
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägsförslag, sidan 45.
Lägg till i resplanen
(Add to itinerary)
Upp till 8 st delmål och ett slutmål kan anges.
Adderar ett delmål. Ger samma meny som
i "Ange resmål" – se sidan 34.
Starta vägledning
Redigera resplan
(Start route guidance)
(Edit itinerary)
Markör på Starta vägledning + OK aktiverar
aktuell resplan.
Ger alternativen:
• Rensa resplan – raderar aktuell resplan.
• Resvägsalternativ – öppnar en genväg till
Inställningar
sidan 44.
Resvägsalternativ – se
03 Planera din resa
Resplan
Undvik
Delmål i resplan
(Avoid)
03
Genom att markera delmål + OK kan varje delmål i resplanen uppdateras.
Information (Information) – Utförligt namn och
adress samt Latitud och Longitud. Vidare kan
inrättningen Ringas upp och eventuellt förekommande Inrättningar runt platsen och Parkeringsplatser i närheten kan ses.
• Radera (Delete) – tar bort delmålet.
• Flytta i lista (Move in list) – ändrar turord-
Här kan en sträcka i resplanen väljas bort. De
alternativa avstånden räknas från bilens aktuella position. Systemet väljer då annan resväg.
• Markera önskat alternativ + OK.
Nästa resmål
(Next destination)
Visar nästa delmåls läge på kartan, namn,
adress, beräknad ankomsttid och avståndet
dit. Ger även alternativen:
• Radera (Delete) – tar bort aktuellt delmål
och visar nästa.
• Karta (Map) – visar plats på kartan i Scrollmenyn, se sidan 28.
• >> – stegar till nästa delmål i resplanen, i
en loop.
• Ring (Call) – ringer upp inrättningen om så
är möjligt.
ningen i resplanen.
• Justera på kartan (Adjust on map) – visar
platsen på kartan med ett hårkors. En
annan plats kan där scrollas fram och väljas med OK, se mer om Scrollfunktionen
sidan 28.
• Lagra (Store) – öppnar menyn Ange
resmål Lagrad plats
sidan 37.
Redigera, se
``
41
03 Planera din resa
Resplan
Resvägsanvisningar
Karta över hela resvägen
(Route instructions)
(Map of entire route)
03
Här visas hela resplanen – nerskalad för att
rymmas på bildskärmen.
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 28.
Karta över kvarvarande resväg
(Map of remaining route)
Här listas resplanens vägledningspunkter.
Visar skärmbild liknande den i föregående
avsnitt, men här endast med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella
position.
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 28.
42
03 Planera din resa
Nuvarande position
Var är jag?
03
Nuvarande position
(Current position)
Visar en kartbild med bilens aktuella position
samt information om platsen, t.ex. namn och
koordinater.
43
03 Planera din resa
Inställningar
Trafikinformation
Här kan viss sortering av trafikmeddelanden
göras:
• Alla (All) – samtliga rapporterade trafikhinder visas.
• Stora – innebär t.ex. avstängd väg pga. av
olycka eller annat större/långvarigt hinder.
03
• Inga – visning av trafikproblem är
avstängd.
Inställningar
Trafikinformation
Här kan trafikinformationens radiosändare väljas.
Resvägsalternativ
• Auto (Auto) – systemet söker automatiskt
upp lämpligast/starkast sändare.
(Settings
Traffic information)
Fler inställningar som berör trafikinformation
kan göras än de som beskrivs här – se
sidan 57.
• Manuell – föraren ställer själv in radiostationens frekvens.
Trafikmeddelande
(Traffic message)
Trafikstation
(Traffic station)
Inställningar
(Settings
Resvägstyp
(Route type)
44
Resvägsalternativ
Route options)
03 Planera din resa
Inställningar
Vid kommandot Starta vägledning kan det
finnas flera likartade lämpliga alternativ. Välj
här om föraren ska tillfrågas i de fall det finns
flera alternativ att välja mellan:
• Undvik zoner med trängselavgifter
(Avoid congestion charging zones)
• Undvik tunnlar (Avoid tunnels)
• Undvik tidsbegränsade vägar (Avoid
• Välj 1 om navigationssystemet ska välja
det lämpligaste alternativet.
time-restricted roads)
• Undvik säsongsbegränsade vägar
• Välj 3 om föraren ska kunna välja mellan
maximalt 3 st givna förslag.
(Avoid season-restricted roads)
03
• Undvik biltåg
Se mer information sidan 40.
Här kan olika typer av resplan väljas:
Anpassa resväg
• Snabb (Fast) – kortast möjliga restid prio-
(Customise route)
OBS
•
Om en resplan är upplagd när dessa val
görs, kan viss fördröjning ske efter att
ett alternativ bockats i/avbockats eftersom resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är
bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
riteras
• Kort – kortast möjliga vägsträcka prioriteras
• Enkel – minsta möjliga antal korsningar
och liknande trafiksystem prioriteras.
Resvägsförslag
(Route proposals)
Resvägsinlärning
(Route learning)
Här ges möjlighet att välja bort vissa trafikinslag. Bocka i för att undvika följande inslag
längs resvägen:
• Undvik motorvägar (Avoid motorways)
• Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
• Undvik färjor (Avoid ferries)
Grundförutsättning är en lagd resplan. Om föraren avviker från resplanen och tar en annan
väg till till slutmålet än den systemet rekommenderade, memorerar systemet förarens
vägval.
Används samma resplan ytterligare 2 gånger
och föraren upprepar sitt vägval kommer
``
45
03 Planera din resa
Inställningar
systemet att istället visa den väg som föraren
valt.
Färdriktning – bilsymbolen är i centrum och
pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden
roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen
svänger.
Ibockad ruta medför att en vägsträcka som
körts 3 gånger lagras som resplan istället för
den ursprungliga resplanen.
03
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
2D – bilsymbol och kartbild ses rätvinkligt rakt
uppifrån.
Återställ resvägsinlärning
(Reset route learning)
3D – bilsymbol och kartbild ses snett från
sidan/uppifrån.
Raderar körhistorik.
Kartalternativ
Inställningar
Kartalternativ
Visa tvåkartsläge
(Show dual map mode)
(Settings
Map options)
Kartfärger
(Map colors)
Välj mellan:
• Automatisk
• Dag (Day i föregående bild)
• Natt
Inställningar för enkartsläge
(Single map settings)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Norr.
Norr – kartan visas med Norr alltid uppåt på
bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella
väderstreck på skärmen.
46
03 Planera din resa
Inställningar
Justera kartskala i 2-kartsläge
För att se de båda kartorna med olika kartskala
kan det justeras individuellt, så här:
1. Utgå från kartvisningsläge. Vrid TUNEratten åt vänster eller höger – ena skärmhalvan får en färgad ram.
2. Tryck OK – markerad skärmhalva är nu
aktiv.
3. Vrid TUNE-ratten för att justera skalan.
Bildskärmen kan visa kartan över hela bildytan
eller samma kartvy i 2 olika skalor på vardera
vänster- och högerhalvan.
4. Tryck OK igen – klart, skärmhalvan är
avaktiverad.
Välj genom att bocka i rutan vid Visa
tvåkartsläge (Show dual map mode) + OK och
EXIT.
(POI on map)
Inrättning på karta
• Valda – En meny med samtliga förekommande inrättningar visas: Bocka i för de
inrättningar som önskas synas på kartan.
Möjliga inrättningar finns listade på sidan
62.
Kompass
Välj vilken typ av kompass som ska synas på
kartbilden:
• Grafisk (Graphic)
• Text
• Ingen.
Se mer information om kompassen på sidan
27.
Visa nuvarande vägnamn
Inställningar för vänsterkarta
(Left map settings)
(Show current road name)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Ibockat alternativ visar namnet i bildskärmens
underkant på den gata/väg bilen befinner sig.
Norr.
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
Visa rådande hastighetsbegränsning
(Show speed limits)
Inställningar för högerkarta
(Right map settings)
Samma som för vänsterkartan – se föregående
avsnitt.
03
(Compass)
Bocka i önskat alternativ för hur inrättningar
ska synas på kartan:
• Alla (All) – samtliga förekommande inrättningar visas.
• Ingen – inga inrättningar visas.
Bocka i alternativet för att se en trafiktavla med
aktuell högsta tillåtna hastighet, i bildskärmens
övre högra hörn.
Visa informationsfält
(Show information fields)
``
47
03 Planera din resa
Inställningar
Bocka i alternativet för att se förekommande
information i textfälten på kartans över- och
underkant.
Vägledningsalternativ
03
Röstvägledning
Systeminformation
(Voice guidance)
Om röstvägledning önskas – bocka i alternativet Röstvägledning (Voice guidance). Se mer
information på sidan 27.
Röstvolym
(Voice output volume)
Alternativet visar en volymkontroll på skärmen
att justera Röstvägledningens volym med.
• Justera med TUNE-ratten + OK.
Se mer information på sidan 17.
Gatunamn i röstvägledning
(Street names in voice guidance)
Förutom röstvägledningens information om
avstånd och riktning kan funktionen även uttala
namn på gator och vägar. För att aktivera funktionen:
Inställningar
(Settings
System information)
GPS-information
(GPS information)
• Bocka i rutan efter Gatunamn i
röstvägledning.
Format på ankomsttiden
(Time of arrival format)
Välj den tid som ska visas på skärmen:
Inställningar
Vägledningsalternativ
• ETA (Estimated Time of Arrival) – visar
beräknad ankomsttid
(Settings
Route guiding options)
• RTA (Remaining Time of Arrival) – visar
kvarvarande restid.
48
Systeminformation
Skärmen visar:
03 Planera din resa
Inställningar
• Antal mottagna satelliter: (Number of
received satellites)
• Mottagen position (Received position)
• Position på kartan (Map matched
position)
Vid uppdatering av kartdatabasen visas här var
i processen uppdateringen befinner sig. Se
mer information sidan 25.
ställa inställningarna till fabriksvärden eller
ångra med EXIT.
Radera all användarinformation
Återställ navigationsinställningarna
• Höjd över havet: (Altitude)
• Geografiskt namn på aktuell position.
03
Kartversion
(Map version)
Inställningar Återställ
navigationsinställningarna
Inställningar Radera all
användarinformation
(Settings
(Settings
Skärmen visar:
• Mjukvaruversion: (Software version)
• Kartversion: (Map version)
• Kartmarknad: (Map market)
Status på kartladdning
(Map loading progress)
Delete all user data)
Reset navigation settings)
Denna funktion återställer systemet till fabriksinställningarna.
Menyvalet Inställningar Återställ
navigationsinställningarna+ OK ger en
skärmbild med frågan Återställa alla
navigationsinställningar? (Reset all
navigation settings?), Tryck OK för att
fortsätta, Exit för att ångra. (Continue with
OK – Cancel with EXIT) – tryck OK för att åter-
Menyvalet Inställningar Radera all
användarinformation+ OK ger en skärmbild
med frågan Vill du radera all användardata
för navigation? (Do you want to delete all
navigation user data?), Tryck OK för att
fortsätta, Exit för att ångra. (Confirm with OK
– Cancel with EXIT) – tryck OK för att radera
eller ångra med EXIT.
Följande inställningar raderas med OK:
``
49
03 Planera din resa
Inställningar
•
•
•
•
•
samtliga lagrade platser
För att återuppta vägledning:
historik för Senaste 5
• Markera Återuppta vägledning + OK.
tidigare resmål
resvägsinlärning
ändrade fabriksinställningar.
03
Pausa vägledning
Pausa vägledning
(Pause guidance)
Med markören på Pausa vägledning (Pause
guidance) + OK kan vägledningen stängas av
temporärt varefter varken visuell eller akustisk
vägledning ges – samtidigt ändras menyraden
till Återuppta vägledning. Systemets bilsymbol fortsätter dock att visa bilens aktuella position på kartan.
50
03 Planera din resa
Simulering
Starta demo
03
Resvägsöversikt
(Route details
Starta demo
Start demo)
Här simuleras den körning som angivits i
resplanen.
Systemet visar hur körningen till resplanens
angivna resmål kommer att utföras.
För att avsluta demo-körningen:
• Det tidigare menyalternativet Starta
demo har växlat till Avsluta demo – Markera det + OK.
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
51
52
G029197
Allmänt.................................................................................................... 54
Läs informationen................................................................................... 56
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
04
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras – även om inget resmål är angivet.
När minst ett trafikmeddelande finns längs
resplanens väg, visas en TMC-symbol (Traffic
Message Channel) i kartans övre vänstra hörn.
Hur trafikinformationen ska presenteras kan
ställas in och ändras i Inställningar, se
sidan 44.
Med scrollfunktionen (se sidan 28) kan trafikproblemet bläddras fram för att se dess exakta
position och karaktär.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
Plats på kartan
Trafikproblem markeras med pilar, linjer och
ramar:
OBS
Typ av trafikstörning
Följande symboler kan på kartan markera olika
störningar i trafiken:
Olycka
Mötande trafik
Trafikomledning
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Trafik med störning
Information
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Trafik med störning i båda körriktningar
Avsmalnande väg
Trafiksymboler på kartan
Utbredning
Parkeringsinformation
Markeringens färg
Färgen på pilar, linjer och ramar anger graden
av störning:
Symbol för trafikmeddelande/-problem.
54
Svart
Avstängd väg
Röd
Stillastående trafik
Orange
Långsam trafik
Gul
Allmän information
Trafikstockning
Vägarbete
Halt väglag
04 Trafikinformation
Allmänt
Annan fara
men visar, desto mer information kan exponeras.
• Välj storleken på det område som ska överAvstängd väg
vakas genom att i kartvisningsläge vrida
TUNE-ratten till önskad skala.
Utbredning
04
Vissa trafikmeddelanden innehåller även information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km visas – förutom symbolen för trafikmeddelande – en linje, med
samma färg som riktningspilen, längs berörd
väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
Storlek på område för trafikinformation
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skär-
55
04 Trafikinformation
Läs informationen
04
Meddelande
Trafikinformation
Exempel på, med pilar, markerade trafikproblem
och dess utbredning.
Huvudmeny.
Då hårkorset placeras över ett trafikproblem (markeras med en pil utmed
vägen) visas en blinkande ram med en
trafikstörningssymbol (t.ex. Halt väglag) på
kartan.
För att ta del av den symbolens trafikinformation:
• Tryck OK och välj Trafikinformation +
OK.
56
Trafikinformation
(Traffic information)
Läs trafikmeddelande
(Read traffic information)
Med markören på Läs trafikmeddelande
(Read traffic message) + OK visas följande vy:
1. Scrolla hårkorset till den trafikhändelse
(färgad linje/pil parallellt med berörd vägsträcka) som det önskas information om –
ett trafikmärke med ram börjar blinka ute
på kartan.
2. Tryck OK – Därefter visas information liknande denna:
04 Trafikinformation
Läs informationen
Till den symbolen är detaljerad information om
trafikproblemet knuten och i den mån uppgifter
finns tillgängliga visas även:
raden lyder nu istället Trafikproblem längs
resvägen (Traffic events along route). Systemet kan här fås att leda förbi trafikstörningen
på en annan väg.
• varaktighet
• begränsningar gällande hastighet, for-
Ett OK-tryck på markerad menyrad listar trafikproblem utmed resvägen:
donsbredd och -höjd
• berörda vägar.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets
ram, visas först problemet närmast hårkorsets
centrum efter ett OK-tryck.
Bildskärmens övre del kan visa t.ex. "2/5" vilket innebär att aktuell information är nummer 2
av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset –
resterande meddelanden kan bläddras fram
med korta tryck på OK.
Menyrad 2 utan lagd resplan.
04
Ett OK-tryck på Framförvarande
trafikproblem (Traffic events ahead) listar
aktuella trafikproblem.
Trafikproblem längs resvägen
(Traffic events along route)
• Återgå till kartvisning med EXIT.
Lista med 1 st störning på resplanens rutt.
Att undvika trafikproblem
Föraren kan undvika trafikproblem genom att
låta systemet välja en annan väg. Gör så här:
1. Välj/markera det trafikhinder som ska undvikas + OK – alternativet bockas i.
Framförvarande trafikproblem
(Traffic events ahead)
2. Om fler hinder önskas undvikas – bocka
även i dessa. Maximalt 15 st kan väljas.
3. Markera därefter Beräkna ny resväg
(Calculate new route) + OK.
Menyrad 2 med lagd resplan.
Detta är samma menyrad som i föregående
avsnitt, men med en aktiverad resplan – meny-
Systemet beräknar sedan en resväg som leder
förbi ibockade trafikstörningar.
För att få detaljerad information om ett listat
trafikproblem:
``
57
04 Trafikinformation
Läs informationen
• Välj/markera ett alternativ + # INFO – information om alternativet visas.
Undvikta trafikproblem
(Avoided traffic events)
• Rensa alla (Clear all) – avbockar samtliga
alternativ.
• Välj/markera ett av alternativen + OK –
alternativet avbockas.
• Välj/markera ett av alternativen + # INFO –
detaljerad information med kartbild visas
på bildskärmen:
04
Här listas ibockade alternativ från föregående
avsnitt.
Detaljerad information – återgå till menyn med
EXIT.
• Återgå till kartvisning med EXIT eller välj
Beräkna ny resväg (Calculate new route)
+ OK – resplanen justeras med hänsyn till
gjorda förändringar.
Lista med 1 st redigerbart alternativ.
Följande kan göras:
58
04 Trafikinformation
04
59
60
G028760
Inrättningar.............................................................................................. 62
SYMBOLER PÅ KARTAN
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Precisera vilka inrättningar som ska visas på
kartan eller välj att Alla eller Ingen ska visas –
se sidan 47.
•
•
Ibockade inrättningar visas på kartan.
05
OBS
Volvoåterförsäljare
Symbol för en inrättning och antalet
inrättningar kan variera mellan olika länder.
Parkering
I samband med uppdatering av kartdata
kan nya symboler tillkomma och andra
kan försvinna – under Inställningar i
menysystemet kan samtliga inrättningars symboler för aktuellt kartsystem alltid bläddras fram.
Här visas exempel på symboler för olika inrättningar som kan visas på kartan:
Parkeringshus
Parkering, stora fordon
Turistinformation
Historiskt monument
Turistattraktion
Inställningar Kartalternativ
Inrättning på karta Valda
Bensinstation
Ishall
Bensinstation med CNG (biogas)
(Settings Map options
Selected)
POI on map
Sportanläggning
Bensinstation med LPG (gasol)
Motionsanläggning
Gör så här:
Biltvätt
• Välj/markera inrättning med TUNE-ratten –
bocka i/avbocka med OK.
Skidanläggning
Bilverkstad
Biograf
Biluthyrning
Nöjespark
Motorsportanläggning
62
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Opera
Rastplats
Polisstation
Hotell
Brandstation
Nattklubb
Konferensanläggning
Bibliotek
Djurpark
Mässområde
Teater
Bar
Sjukhus
Järnvägsstation
Restaurang
Restaurang
Pendeltågstation
Apotek
Flygplats
Bank
Restaurang, kinesisk
Busstation
Restaurang, havsrätter
Färja
Snabbmat
Marina
Bankomat
Post
05
Daghem
Skola
Småbåtshamn
Campingplats
Kafé
Kommunal byggnad
Köpcenter
Myndighet
Högskola
Kemtvätt
Kiosk
Universitet
Centrum
Stadskärna
Frisör
63
64
G028731
Vanliga frågor.......................................................................................... 66
EULA - Licensavtal.................................................................................. 68
Upphovsrätt............................................................................................ 70
FRÅGOR OCH SVAR
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position med
en noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
66
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till 5 minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
mellan sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt
rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag under långsam körning, på en lämplig
plats.
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – en Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
De förväntade menyalternativen uteblir
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återställ navigationsinställningarna för att
återgå till de inställningar som var gjorda från
början.
Om det inte skulle hjälpa – välj Radera all
användarinformation.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer jag
tänker resa igenom – Hur gör jag enklast
en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med närmaste Volvoåterförsäljare då det
gäller uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Se Inställningar Systeminformation
Kartversion: för att få information om version
och vilket geografiskt område som täcks.
06
67
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
68
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data,
alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
69
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Spain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 – 2011 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
70
Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DN-NS-020 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
06 Frågor och svar
06
71
07 Index
A
D
H
Adress
mata in.................................................. 34
Delmål........................................................ 41
Huvudenhet
placering............................................... 17
Aktivering av systemet............................... 10
Dvd-skiva
byte....................................................... 25
vård....................................................... 25
Aktuell position på kartan.......................... 43
Akustisk signal
Lagrad plats.......................................... 37
Demo......................................................... 51
Antenn
placering............................................... 17
E
Automatisk upplysning.............................. 44
Engelsk text inom parentes....................... 14
Avståndsenhet........................................... 48
B
Basfunktioner............................................. 18
Batteri
fjärrkontroll............................................ 18
07
Bildskärm
vård....................................................... 25
Högtalare
placering............................................... 17
I
Inrättningar
Symboler.............................................. 62
Inrättningar som resmål............................. 35
F
Inrättning på karta...................................... 47
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 18
Fabriksinställningar.................................... 15
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 18
G
K
Karta
plats på................................................. 38
Kartalternativ.............................................. 46
GPS-information........................................ 48
Kartbild...................................................... 26
GPS-mottagare.......................................... 17
Kartfärg...................................................... 46
Grundinställningar...................................... 15
Kartläge..................................................... 15
Kartområden.............................................. 25
72
07 Index
Kartrullning................................................. 28
Kartversion................................................. 49
Kartvy......................................................... 46
Knappsats.................................................. 18
placering............................................... 17
M
R
Menyer/funktioner...................................... 29
Radera användarinformation..................... 49
Radera resplan.......................................... 41
Kompass.................................................... 27
N
Resmål
ställ in.................................................... 34
Komponentplacering, översikt................... 16
Nästa resmål i resplanen........................... 41
Röstkommando (Röststyrning).................. 20
Röststyrning............................................... 20
Korsning..................................................... 34
L
Lagrade platser.......................................... 36
O
Om
information om kartskivan.................... 49
Röstvägledning.......................................... 27
S
Scrollning................................................... 28
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 37
lägg till information............................... 37
P
Lagra en plats............................................ 36
Parentes med engelsk text........................ 14
Skala
ändra............................................... 38, 55
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 37
Pausa vägledning...................................... 50
Sparade resmål.......................................... 37
Pilknappar.................................................. 18
Spara en plats............................................ 37
Lägg upp en resplan.................................. 40
Postnummer
sökning................................................. 39
Starta vägledning....................................... 40
Läs trafikmeddelande.......................... 44, 56
Simulering.................................................. 51
På/Av......................................................... 15
Stationer för trafikinformation
sök/välj.................................................. 44
Påbörja vägledning.................................... 40
Ställ in resmål............................................ 34
07
Symboler
inrättningar............................................ 62
73
07 Index
Systemalternativ........................................ 48
Systeminställningar.................................... 15
Sökning
postnummer......................................... 39
via plats på karta.................................. 38
Sök stationer för trafikinformation............. 44
Sökvägar beskrivna i manualen................. 14
U
Ä
Undvik
färjor...................................................... 45
motorvägar........................................... 45
vägtullar................................................ 45
Ändra skala på trafikinformation................ 55
Undvik vägsträcka..................................... 41
Ö
Utbredning................................................. 55
Ändringar i boken...................................... 14
Översikt komponentplaceing..................... 16
T
Tillbaka till startpunkten............................. 38
Tilläggsinformation.................................... 19
V
Volymkontroll på röstmeddelande............. 17
TMC-mottagare......................................... 17
Vägledning................................................. 40
snabbguide........................................... 10
Trafikinformation.................................. 17, 44
utsändning............................................ 54
Vägledningsalternativ................................. 44
Trafikinformationsurval.............................. 44
Vägvalsinställningar............................. 45, 48
Välj station för trafikinformation................. 44
Trafiksymboler på kartan........................... 54
07
Transport av bil.......................................... 66
Å
Återgå till grundinställning......................... 49
Återresa..................................................... 38
Återställ navigationsinställningarna........... 49
74
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'''*HlZY^h]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising