Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2014 Sensus Infotainment

Volvo S60 2014 Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Introduktion.................................................
Volvo Sensus..............................................
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*............
Information på internet................................
02 MY CAR
7
7
8
9
MY CAR....................................................
MY CAR – sökvägar..................................
MY CAR – menyalternativ.........................
MY CAR – Bilinställningar.........................
MY CAR – förarstödsystem......................
MY CAR – Systeminställningar.................
MY CAR – Röstinställningar......................
MY CAR – Klimatinställningar...................
MY CAR – Information..............................
03 Ljud och media
11
12
12
14
15
17
18
19
20
Ljud och media.........................................
Ljud och media – översikt.........................
Ljud och media – hantera systemet..........
Ljud och media – menyhantering..............
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*.....
Favoriter....................................................
Spara som favorit......................................
Ljud och media – ljudinställningar.............
Ljud och media – generella ljudinställningar........................................................
Ljud och media – avancerade ljudinställningar........................................................
Inställning av equalizer..............................
Inställning av ljudprofil..............................
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering...........................................
Radio.........................................................
Radiostationssökning...............................
Automatisk radiostationssökning..............
Radiostationslista......................................
Manuell radiostationssökning...................
Radiostationer som förval.........................
RDS-funktioner.........................................
Larm vid olyckor och katastrofer..............
01 02 03
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
22
23
23
26
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
36
36
Innehållsförteckning
Trafikinformation (TP)................................
Enhanced Other Networks (EON).............
Nyhetssändningar.....................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Söka radioprogramtyper (PTY).................
Visa radioprogramtyper (PTY)...................
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY)........................................
Radiotext...................................................
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)............................................................
Regionala radioprogram (REG).................
Skanna radiofrekvensband.......................
Återställning av RDS-funktioner................
Digitalradio* (DAB)....................................
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)..........................................................
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble).
DAB till DAB-länk......................................
Digitalradio* (DAB) – frekvensband...........
Digitalradio* (DAB) – underkanal...............
Digitalradio* (DAB) – återställning.............
Mediaspelare............................................
CD/DVD*...................................................
37
37
37
38
38
39
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD* skiva................................................
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler.........................
Snabbspolning..........................................
Skanna skivspår eller ljudfil.......................
Slumpval av skivspår eller ljudfil...............
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor...............................................
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor...............................................
44
Automatisk anslutning av Bluetooth®*enhet......................................................... 55
03 03 03
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
DivX® Video On Demand..........................
Bildinställningar.........................................
Mediaspelaren – kompatibla filformat.......
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång.....
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB*-ingång.............................................
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla.....................................................
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla...........................................................
45
45
46
46
46
47
48
48
48
49
50
51
52
Media Bluetooth®* ................................... 52
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet..................................... 53
Registrering av Bluetooth®*-enhet............ 54
Byta till annan Bluetooth®*-enhet............. 55
Koppla ifrån Bluetooth®*-enhet................. 56
Ta bort Bluetooth®*-enhet........................ 56
Bluetooth® versionsinformation................ 57
Bluetooth® handsfree telefon.................... 57
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt.. 58
Samtalshantering...................................... 58
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar........................................................
Telefonbok................................................
Telefonbok – snabbsökning kontakter......
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol.................................................
Telefonbok – söka kontakter.....................
Telefonbok – ny kontakt............................
Telefonbok – kortnummer.........................
Telefonbok – ta emot vCard.....................
Telefonbok – minnesstatus.......................
Telefonbok – rensa....................................
Röststyrning* av mobiltelefon...................
Språkval för röststyrning* av mobiltelefon.............................................................
59
60
61
61
62
63
64
64
64
65
65
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Index
Hjälpfunktioner för röststyrning* av
mobiltelefon..............................................
Röststyrning* av mobiltelefon – användarinställning och röstvolym.........................
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon.....................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – snabbkommandon..............................................
Röststyrning* av mobiltelefon – slå ett
nummer.....................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa från
samtalslista...............................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa en
kontakt......................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
röstbrevlåda..............................................
TV*.............................................................
Söka TV*-kanaler/Förvalslista...................
TV* – kanalhantering.................................
Information om aktuellt TV*-program........
Text-TV*....................................................
Mottagning av TV*-kanal förloras.............
Fjärrkontroll*..............................................
Fjärrkontroll* – funktioner..........................
Fjärrkontroll* – batteribyte.........................
Multimediasystem för baksätet (RSE)*......
67
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
översikt......................................................
Trådlösa hörlurar*......................................
Anslutning av extern källa till RSE.............
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
inställningar...............................................
Ljud och media – menyöversikt................
Menyöversikt – AM...................................
Menyöversikt – FM....................................
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*...........
Menyöversikt – CD Audio.........................
Menyöversikt – CD/DVD Data...................
Menyöversikt – DVD Video.......................
Menyöversikt – iPod..................................
Menyöversikt – USB.................................
Menyöversikt – Media Bluetooth..............
Menyöversikt – AUX..................................
Menyöversikt – Bluetooth handsfree........
Menyöversikt – TV.....................................
Menyöversikt – RSE*.................................
78
79
80
Index......................................................... 94
03 03 04
4
67
68
68
68
69
69
70
70
71
72
73
73
73
74
75
76
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
90
90
91
92
Innehållsförteckning
5
INTRODUKTION
01 Introduktion
Introduktion
Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För
svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med återförsäljare eller representant
för Volvo Personvagnar.
OBS
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
Ägarmanual i mobila enheter
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
01 Introduktion
||
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
01
Översikt
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
VOC är en tilläggstjänst som består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster. Vid
ägarbyte är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Avsluta VOC tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC tjänsten.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement.
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se respektive avsnitt i detta supplement.
Bilinställningar – MY CAR, se MY CAR (s.
11).
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning, se Ägarmanual.
Parkeringshjälpkamera – CAM*, se ägarmanual.
1
8
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Om bilen är utrustad med Volvo On Call, VOC
är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar i bilen till ursprunglig
fabriksinställning1, se Ägarbyte.
Starta VOC tjänst
Det är mycket viktigt att VOC tjänsten byter
ägare så att den tidigare ägarens möjlighet att
utföra tjänster i bilen avbryts. Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte.
Relaterad information
•
Information på internet (s. 9)
01 Introduktion
01
Information på internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
QR-kod
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
02
EXIT
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
EXIT-funktioner
Handhavande
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats.
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Kort respektive långt tryck kan ge varierande
resultat.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(huvudkällvyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor kan nås.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
11
02 MY CAR
MY CAR – sökvägar
02
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp till höger på
mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges på formen:
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 11): OK/MENU, EXIT samt TUNEratten.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet och tryck
därefter på tumhjulet – en undermeny
öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar
och tryck på tumhjulet – en ny undermeny
öppnas.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
12
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – menyalternativ (s. 12)
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Under menykälla MY CAR finns följande
alternativ:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Min S601
Färdstatistik2
DRIVe3/Hybrid2
Förarstödsystem
Inställningar
Min S601
MY CAR
Min S601
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras
eller deaktiveras.
DRIVe3
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept DRIVe. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
på innebörden av ekonomisk körning.
Hybrid2
MY CAR
• Körlägen
Menynivå 1
Menynivå 2
Bilens olika körlägen förklaras.
Menynivå 3
• Eco-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning
på innebörden av ekonomisk körning.
Färdstatistik2
MY CAR
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el och
bränsle.
Förarstödsystem
MY CAR
Förarstödsystem
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard,
andra är tillval – utbudet varierar även
beroende av marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
Bildskärmen visar summerad aktuell status
för bilens förarstödsystem.
•
Inställningar
Menyer
• Bilinställningar, se MY CAR – Bilinställ-
MY CAR
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
02
Menynivå 4
Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
ningar (s. 14)
• Förarstödsystem, se MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
Hybrid
Här finns information om bilens drivsystem.
Välj bland följande rubriker:
• Energiflöden
1
2
3
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
Beroende av bilmodell.
Gäller V60 Plug-in Hybrid.
Gäller S60, V60, XC60, S80 och V70/XC70 .
• Systeminställningar, se MY CAR –
Systeminställningar (s. 17)
•
Röstinställningar, se MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
}}
13
02 MY CAR
||
• Ljudinställningar, se Ljud och media –
hantera systemet (s. 23)
• Klimatinställningar, se MY CAR – Kli02
matinställningar (s. 19)
• Favoriter (FAV) – koppla en vanligt
MY CAR – Bilinställningar
Menyalternativ bilinställningar i menykälla MY
CAR hanterar många av bilens funktioner,
t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för
dörrar.
använd funktion i MY CAR till FAVknappen, se Favoriter (s. 28)
Bilinställningar
• Volvo On Call, beskrivs i separat bok.
• Information, se MY CAR – Information
Bilnyckelminne
(s. 20)
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – sökvägar (s. 12)
Aktivera en gång
Fråga vid urstigning
Backspegelsinställningar
Fäll in speglar
Vinkla vänster backspegel
Vinkla höger backspegel
På
Av
Ljusinställningar
Låsinställningar för dörrar
Indikeringsljus låsning
Automatisk låsning
På
Av
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Nyckelfri upplåsning
På
Av
Indikeringsljus upplåsning
På
Av
Trygghetsbelysning
Av
Alla dörrar
30 sek
Valfri dörr
60 sek
Dörrar samma sida
90 sek
Framdörrar
14
Reducerad larmnivå
02 MY CAR
Ledbelysning
Extraljus
Av
På
30 sek
Av
60 sek
90 sek
Däcktryckssystem
Aktivera däcktryckssystemet
Kalibrera däcktryck
Trippel blinkers indikering
På
Rattmotstånd
Av
Låg
Medium
Temporär vänstertrafik
Hög
På
Av
eller
Temporär högertrafik
På
Av
Aktiva kurvljus
På
Av
Återställ bilinställningar
Alla menyer i Bilinställningar får ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
MY CAR – Systeminställningar (s. 17)
MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
MY CAR – Klimatinställningar (s. 19)
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
02
Förarstödsystem
Kollisionsvarning
På
Av
Varningsavstånd
Långt
Normalt
Kort
Varningsljud
På
Av
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
På
Av
MY CAR – Information (s. 20)
15
02 MY CAR
||
På vid start
Hastighetsvarning
På
På
Av
Av
02
Ökad känslighet
DSTC
På
På
Av
Av
Körfältsassistans
City Safety
På
Av
Körfältsassistans
På
BLIS
Av
På
Av
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Avståndsvarning
Enbart vibration
På
Enbart manövreringshjälp
Av
Trafikskyltsinformation
Driver Alert
På
På
Av
Av
Relaterad information
•
•
16
MY CAR (s. 11)
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
•
•
•
•
•
MY CAR – Systeminställningar (s. 17)
MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
MY CAR – Klimatinställningar (s. 19)
MY CAR – Information (s. 20)
02 MY CAR
MY CAR – Systeminställningar
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
Systeminställningar
Tid
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
Tidsformat
12h
24h
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter
en stunds inaktivitet och ersätts av en tom
bildskärm om detta alternativ markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om
någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.
Visa hjälptext
Volymer
På
Röstvolym
Av
Volym för främre parkeringshjälp
Förklarande text till skärmens aktuella
innehåll visas, med detta alternativ markerat.
Avstånds- och bränsleenhet
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur
och inställning av klimatanläggning.
Volym för bakre parkeringshjälp
02
Telefonens ringvolym
(Röstvolym: Endast med Volvos navigationssystem* installerat.)
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
MY CAR – Klimatinställningar (s. 19)
MY CAR – Information (s. 20)
Språk
Väljer språk för menytexter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
02 MY CAR
MY CAR – Röstinställningar
02
Menyalternativ röstinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.
Röstinställningar
Röstinstruktioner
Här ges talad information om hur systemet
fungerar.
Kommandolista för röststyrning
Telefonkommandon
Telefon
Telefon ring kontakt
Telefon ring nummer
Användare 1
Användare 2
Navigation upprepa instruktion
Navigation kör till adress
Röstträning
Navigationskommandon
Navigation
Hjälp
Avbryt
Röstinstruktioner
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga
röstkommandon – endast med en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon installerad. För mer och utförlig information – se
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt (s.
58).
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon – endast med Volvos
navigationssystem* installerat.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Grundinställning
Här finns möjlighet att skapa en andra
användarprofil – en fördel om fler än en
person ska använda bilen/systemet regelbundet. Grundinställning ger fabriksinställning.
Generella kommandon
18
Användarinställning för röststyrning
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet
att känna igen förarens röst och uttal. Ett
antal fraser presenteras på skärmen som
föraren ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av
fraser. Därefter kan t.ex. Användare 1 väljas i Användarinställning för röststyrning för att systemet ska lyssna på rätt
användare.
02 MY CAR
Röstvolym
En volymkontroll visas på skärmen – gör
då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
MY CAR – Klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Luftkvalitetssystem
På
Av
2. Provlyssna med OK.
Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar
3. Med EXIT lagras inställningen och
menyn släcks.
Automatisk fläktjustering
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Inrättningslista för röststyrning
Redigera lista
Antalet inrättningar är omfattande och varierar beroende av marknad. Maximalt
30 stycken favoritinrättningar kan lagras i
denna lista.
Menyalternativ Inrättningslista för röststyrning visas endast om Volvos navigationssystem* är installerat. För mer information om Inrättningar och Röststyrning,
se separat supplement.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk avfrostning bak
På
På
Av
MY CAR – Klimatinställningar (s. 19)
MY CAR – Information (s. 20)
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
MY CAR – Systeminställningar (s. 17)
MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
MY CAR – Information (s. 20)
Automatisk start av rattvärme
MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
Relaterad information
Av
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
MY CAR – Systeminställningar (s. 17)
02
Automatisk start av förarsätesvärme
På
Av
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
02 MY CAR
MY CAR – Information
02
Menyalternativ Information i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. Antal nycklar och VIN-nummer.
Information
Antal nycklar
VIN-nummer
DivX® VOD kod
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
Kart- och mjukvaruversion
Endast i bil med Volvos navigationssystem* – se separat supplement.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
20
MY CAR (s. 11)
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
MY CAR – förarstödsystem (s. 15)
MY CAR – Systeminställningar (s. 17)
MY CAR – Röstinställningar (s. 18)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
MY CAR – Klimatinställningar (s. 19)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
03 Ljud och media
Ljud och media
03
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
Ljud- och mediasystemet består av radio (s.
32), mediaspelare (s. 43) , TV (s. 70)*
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 57) *. Information presenteras på en
5- eller 7-tums* bildskärm i mittkonsolens
överdel. Funktioner kan styras via knappar i
ratten, i mittkonsolen under bildskärmen eller
via en fjärrkontroll (s. 74) *. Mobiltelefon kan
i vissa fall även röststyras (s. 65).
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när
motorn stängs av aktiveras det automatiskt
nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I eller
högre och fortsätter med samma källa (t.ex.
radio) som innan motorn stängdes av (förardörren måste vara stängd på bilar med Keyless-system*).
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic och symbolen
dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ1
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om
Infotainmentsystemet används när motorn
är avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
1
22
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
•
•
•
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Avknappen.
OBS
Relaterad information
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
Ljud och media – översikt (s. 23)
Ljud och media – hantera systemet (s.
23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – ljudinställningar (s. 29)
Bildinställningar (s. 48)
Favoriter (s. 28)
03 Ljud och media
Ljud och media – översikt
Översikt av ljud- och mediasystemets olika
delar.
Relaterad information
•
•
Ljud och media (s. 22)
Ljud och media – hantera systemet (s.
23)
Ljud och media – hantera systemet
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informationen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
03
AUX3- och USB4-ingångar för externa
ljudkällor (s. 49) (t.ex. iPod®).
Knappsats i ratt*.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar: 5- och 7-tum. I boken visas 7-tums
bildskärmen.
Bakre kontrollpanel (s. 28) med hörlursuttag*.
A/V-AUX-ingång*.
3
4
Gäller endast Performance
Gäller ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
03 Ljud och media
||
eller kapitel6. Långt tryck snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 30) .
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt. Tryck
kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå
ljudet om det varit avstängt.
03
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja av huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva
källa visas (t.ex. FM1). Befinner man sig i
RADIO eller MEDIA och trycker på huvudkällknappen visas en källvy. Befinner man sig i
TEL* eller NAV* och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny med vanligt
förekommande menyval.
Utmatning av skiva.
Stega/spola/sök – Kort tryck stegar
bland skivspår, förvalslagrade radiostationer5
5
6
24
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten
eller knappen i mittkonsolen för att acceptera
val i menyer. Står man i normalvyn och
trycker på OK/MENU visas en meny för vald
källa (t.ex. RADIO eller MEDIA). Pil till höger i
skärmen visas då det finns underliggande
menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet i mittkonsolen för att stega bland skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på
bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder normalvyn eller om
man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når samma
huvudkällknappar som finns i mittkonsolen
(6).
INFO – Om mer information än vad som
kan visas på skärmen finns tillgänglig, tryck
på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion (t.ex. FM), AUX). För mer
information, se favoriter (s. 28).
03 Ljud och media
MUTE7 – tryck för att stänga av radio-/
media-ljudet eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
Röststyrning8 – tryck för aktivera röststyrning (för Bluetooth®-ansluten mobiltelefon
och navigationssystem*).
Relaterad information
•
•
7
8
03
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Ljud och media (s. 22)
Bilar utan navigation.
Bilar med navigation*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
03 Ljud och media
Ljud och media – menyhantering
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informa-
tionen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
03
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny.
26
03 Ljud och media
Välj huvudkälla genom att trycka på en
huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
För att navigera i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media
– menyöversikt (s. 84).
OBS
03
Om bilen är utrustad med knappsats i
ratten med tumhjul* kan dessa användas
som alternativ till reglagen i mittkonsolen
(TUNE, OK/MENU, EXIT), se Ljud och
media – hantera systemet (s. 23).
Menyer och vyer i bildskärm
Utseende är beroende på källa, utrustning i
bil, inställningar m.m.
Huvudkällknapp – tryck för byta huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i aktiv
källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägs-/Källmeny – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex. TEL
och MEDIA (nås via tryck på den aktiva källans huvudkällknapp (1)).
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – vid menyhantering (nås via
tryck på OK/MENU).
27
03 Ljud och media
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
Aktivera/deaktivera
Favoriter
Det är möjligt att koppla in hörlurar och lyssna
till separata medier, vilka väljs med den bakre
kontrollpanelen.
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Deaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
Tryck på (2) stegar bland skivspår/ljudfiler
eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.
Spara (s. 29) vanligt använda funktioner som
favorit. Möjliga funktioner som kan sparas är
inom radio, media, backkamera och menykällan MY CAR där många av bilens funktioner
hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås. Funktionen nås sedan enkelt
genom att trycka på FAV-knappen.
Stega/söka framåt och bakåt
Begränsningar
03
Den ljudkälla (t.ex. FM1, AM, Skiva) som
spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
För att en ljudkälla ska kunna väljas med
MODE och lyssnas på förutsätts att ljudkällan
är ansluten och finns i bilen.
Relaterad information
•
•
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
Stega/söka framåt och bakåt.
MODE – Välj mellan AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Skiva, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* och På/Av. Läs om
anslutning via AUX eller USB* (s. 50) ®
eller via Bluetooth (s. 53).
Hörlursuttag (3,5 mm).
9
28
Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media (s. 22)
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
FAV-knappen kan användas för att spara
funktioner som används ofta så att funktionen
kan startas enkelt genom att trycka på FAV.
Det går att välja en favorit (t.ex. Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
•
•
•
AM9
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
03 Ljud och media
I MEDIA-läge:
Spara som favorit
Ljud och media – ljudinställningar
•
•
•
•
•
•
Spara vanligt använda funktioner som favoriter (s. 28). Funktionen kan sedan startas
enkelt genom att trycka på FAV-knappen (s.
23).
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
För att spara en funktion som favorit:
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
SKIVA
USB*
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
Det går även att välja och spara en favorit för
MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan
också väljas och sparas under MY CAR.
Relaterad information
•
•
Ljud och media (s. 22)
MY CAR (s. 11)
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
2. Välj ett frekvensband eller källa (FM1,
Skiva, etc.).
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att
spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA)
är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m.
för varje kombination av bilmodell och audiosystem.
03
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
Ljud och media (s. 22)
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
MY CAR – Bilinställningar (s. 14)
Aktiv ljuddämpning10
Relaterad information
•
•
Inställning för optimal ljudåtergivning
Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i
kupén med hjälp av audiosystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och
audiosystemet skickar ut motljud för att
dämpa bullret.
10
Gäller vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
29
03 Ljud och media
||
Ljud och media – generella
ljudinställningar
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå11
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
• DPL II surroundnivå11, 12 – Nivå för sur-
Tryck på SOUND-knappen (s. 23) för att
komma åt ljudinställningsmenyn (Bas,
Diskant, etc.). Stega vidare med SOUND
eller OK/MENU till ditt val (ex. Diskant).
03
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Mikrofon i bilens tak – placering och antal kan
variera beroende av bilmodell.
OBS
Täck inte över bilens mikrofoner, ett
dånande ljud från audiosystemet kan då
framträda.
Relaterad information
•
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 31)
•
Inställning av ljudprofil (s. 31)
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU
för att komma åt övriga alternativ:
• Surround11 – Kan sättas i läge På/Av.
När På är vald väljer systemet inställning
för bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt
är detta DPLII och
visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• Subwoofer*11 – Nivå för bashögtalare.
11
12
30
Endast Premium Sound Multimedia.
Endast då Surround är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
– Volym för centerhögtalare.
round.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Ljud och media – ljudinställningar (s. 29)
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 31)
03 Ljud och media
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar
Anpassa ljudinställningar för radio och media
enligt dina behov.
Följande funktioner kan anpassas:
•
•
•
•
Inställning av equalizer (s. 31)
Inställning av ljudprofil (s. 31)
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 32)
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 52)
Relaterad information
•
•
13
14
Ljud och media – ljudinställningar (s. 29)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 30)
Inställning av equalizer
equalizer13
Inställning av ljudprofil
Ställ in
och anpassa ljudnivån
separat för olika radiofrekvensband eller tv.
Ställ in ljudprofil14 och optimera ljudupplevelsen enligt dina behov.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 29)
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 31)
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Gäller ej Performance
Endast Premium Sound Multimedia.
31
03 Ljud och media
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
03
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM15 och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB) (s. 41)*.
•
•
•
•
•
•
Relaterad information
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 31)
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion se Hantera systemet
(s. 23) och Menyhantering (s. 26).
AM16/FM radio
•
•
•
•
•
•
15
16
32
Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.
Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till låg, medel, hög eller
av. Välj nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
•
Digitalradio* (DAB)
Radiostationssökning (s. 33)
Radiostationer som förval (s. 35)
Skanna radiofrekvensband (s. 40)
RDS-funktioner (s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotext (s. 39)
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 41)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 42)
Radiostationer som förval (s. 35)
Skanna radiofrekvensband (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotext (s. 39)
DAB till DAB-länk (s. 42)
Digitalradio* (DAB) – frekvensband (s.
42)
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)
Digitalradio* (DAB) – återställning (s. 43)
Relaterad information
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
03 Ljud och media
Radiostationssökning
Automatisk radiostationssökning
Radiostationslista
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 33)17 med de starkaste
radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Det är möjligt att aktivera en
automatisk (s. 33)- eller manuell (s. 34)
radiostationssökning.
Söker nästa/föregående tillgängliga station.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista18 med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.
Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner
till radiostationerna och deras frekvenser.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Relaterad information
•
17
18
Radio (s. 32)
1. Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat
frekvensband (t.ex. FM1) visas, tryck OK/
MENU.
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Relaterad information
•
•
Radiostationssökning (s. 33)
Manuell radiostationssökning (s. 34)
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (t.ex. FM1).
03
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
4. Bekräfta ditt val med OK/MENU.
Gäller inte Performance.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
03 Ljud och media
||
OBS
•
•
03
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages, inte en komplett lista över alla
radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
tryck på knappen INFO (medan stationslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett
steg i endera riktning för att visa listan
igen, och tryck på INFO för att växla.
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på
knappen INFO i mittkonsolen för att växla till
manuell stationssökning (s. 34) (eller för att
gå tillbaka från manuell stationssökning till
funktionen för Stationslista).
Relaterad information
•
19
34
Radiostationssökning (s. 33)
Gäller inte Performance.
Manuell radiostationssökning
OBS
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 33)19, men det är möjligt att
manuellt utföra en radiostationssökning.
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du
kör i (se avsnitt "Radiostationslista" ).
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på
knappen INFO i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för manuell stationssökning nästa
gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Radiostationslista",
vrid TUNE ett steg (för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på
knappen INFO.
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE. När radiostationslistan visas, tryck på knappen INFO i
mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning. Detta ger dig möjlighet att välja en
frekvens från listan över alla tillgängliga radiofrekvenser på det valda frekvensbandet. Med
andra ord, om du i manuell sökning vrider
TUNE ett steg ändras frekvensen från ex.
93.3 till 93.4 MHz etc.
Observera att om du trycker på INFO när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
Ljud och media – hantera systemet (s. 23).
För att manuellt välja en station:
1. Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (t.ex. FM1) visas,
tryck OK/MENU.
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
Relaterad information
•
•
Radiostationssökning (s. 33)
Automatisk radiostationssökning (s. 33)
03 Ljud och media
Radiostationer som förval
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
AM-/FM-läge under AM-meny Visa förval
alternativt FM-meny Visa förval.
FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
FM1).
den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen20. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 33).
2. Håll in en av förvalsknapparna under
några sekunder, ljudet försvinner under
tiden och återkommer när stationen är
lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
Förvalsknappar.
AM/FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex.
FM1).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 33).
2. Håll in en av förvalsknapparna under
några sekunder, ljudet försvinner under
tiden och återkommer när stationen är
lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen20. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
20
03
Relaterad information
•
•
Radiostationssökning (s. 33)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen20. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-läge under FM-meny Visa förval.
Digitalradio* (DAB)
10 förval kan sparas per band. DAB har 2
minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2.
Lagring av förval görs genom långt tryck på
önskad förvalsknapp, för mer information se
FM radio ovan. De lagrade förvalen väljs med
förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen
underkanal. Om en underkanal spelas och ett
förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga.
Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
03 Ljud och media
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
03
RDS (Radio Data System) länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym (s.
39). Radion återgår till föregående ljudkälla
och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och pro-
36
gramtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna
och EON Närliggande), se EON (s. 37).
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan, tryck OK/MENU för att ta bort
meddelandet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 36)
Trafikinformation (TP) (s. 37)
Enhanced Other Networks (EON) (s. 37)
Nyhetssändningar (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotext (s. 39)
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF) (s. 40)
Regionala radioprogram (REG) (s. 40)
Återställning av RDS-funktioner (s. 41)
Larm vid olyckor och katastrofer
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när
ett larmmeddelande sänds ut.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 36)
03 Ljud och media
Trafikinformation (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhetssändningar
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
EON är användbar i storstadsområden med
många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända
trafikinformation visas detta genom att TP
lyser starkt i bildskärmen, i annat fall kommer
TP att vara gråfärgad.
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
TP från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
–
Gå i FM-läge till FM-meny
Avancerade inställningar
favorit för att ändra.
Ange TP-
–
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna21 – avbryter om stationens
sändare är långt bort, även om signalen
är brusig.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
Nyheter från vald station/alla stationer
RDS-funktioner (s. 36)
03
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den valda stationen eller alla stationer i RDSnätverket.
–
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 36)
Relaterad information
•
21
RDS-funktioner (s. 36)
Fabriksinställning.
37
03 Ljud och media
Radioprogramtyper (PTY)
Med PTY-funktionen kan en eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik
väljas. Efter val av en programtyp sker navigering endast inom de kanaler som sänder
den typen.
03
PTY kan väljas för FM- och DAB radio. PTYsymbolen visas i bildskärmen när funktionen
är aktiv. Funktionen bryter för programtyper
som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
PTY för FM radio
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FMläge under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv. Valda programtyper (PTY) nollställs
inte.
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny Avancerade
38
inställningar PTY-inställningar
PTY Avmarkera alla.
Välj
PTY för DAB radio
Programtyp väljs i DAB-läge under DABmeny PTY-filtrering. Gå ur detta läge
genom att:
–
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge,
se DAB till DAB-länk (s. 42).
Söka radioprogramtyper (PTY)
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald radioprogramtyp.
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under
FM-meny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
–
Relaterad information
•
•
•
•
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
RDS-funktioner (s. 36)
För att söka vidare efter en annan sändning av de valda programtyperna, tryck
på
eller
.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
RDS-funktioner (s. 36)
03 Ljud och media
Visa radioprogramtyper (PTY)
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program. Den
nuvarande stationens radioprogramtyp, t.ex.
pop och klassisk musik kan visas i bildskärmen. PTY kan väljas för FM- och DAB
radio.
Visa radioprogramtyp för FM radio
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
Visa radioprogramtyp för DAB radio
Volymkontroll för avbrytande
radioprogramtyper (PTY)
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om
ljudnivån justeras under programavbrottet,
sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
Relaterad information
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
RDS-funktioner (s. 36)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen22. Radiotext kan
visas för FM- och DAB radio.
Radiotext för FM radio
–
03
Radiotext för DAB radio
Aktivera/deaktivera i DAB-läge under DABmeny Visa radiotext.
Aktivera/deaktivera i DAB-läge under DABmeny Avancerade inställningar Visa
PTY-text.
OBS
Endast en av funktionerna "Visa
radiotext" och "Visa förval" kan vara
aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem,
när den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen
automatiskt. Båda funktionerna kan vara
deaktiverade.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
RDS-funktioner (s. 36)
Relaterad information
•
•
22
RDS-funktioner (s. 36)
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Endast bilar med 7-tumsskärm
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
03 Ljud och media
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda radiostationen.
För att finna en stark sändare kan funktionen i
undantagsfall behöva söka igenom hela FMbandet.
03
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 36)
Regionala radioprogram (REG)
Skanna radiofrekvensband
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional radiosändare fastän dess signalstyrka är låg.
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga radiokanaler och tar hänsyn till eventuell
radioprogramtypsfiltrering (PTY).
Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
När en station hittats spelas den i ca 10
sekunder, därefter fortsätter sökningen. När
en station spelas kan den sparas som förval
på vanligt sätt, se Radiostationer som förval
(s. 35).
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 36)
–
För att starta skanningen gå i FM-/DAB*läge till FM-meny Skanna alternativt
DAB-meny Skanna.
–
För att starta skanningen gå i
FM-/AM-/DAB*-läge till FM-meny
Skanna, AM-meny Skanna alternativt
DAB-meny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
Relaterad information
•
•
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
03 Ljud och media
Återställning av RDS-funktioner
Digitalradio* (DAB)
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB,
DAB+ och DMB.
–
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
Largring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
för digitalradio (DAB).
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av
i området befintliga kanalgrupper.
Service och Ensemble
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
•
Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
•
Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
RDS-funktioner (s. 36)
Relaterad information
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i
listan över tillgängliga kanalgrupper.
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 41)
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 42)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 32)
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
Radiostationer som förval (s. 35)
Relaterad information
•
•
Skanna radiofrekvensband (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotext (s. 39)
03
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 42)
DAB till DAB-länk (s. 42)
Digitalradio* (DAB) – frekvensband (s.
42)
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)
Digitalradio* (DAB) – återställning (s. 43)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
03 Ljud och media
Navigering i kanalgruppslista
(Ensemble)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) för
digitalradio (DAB).
03
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
byte till ny Ensemble ändras namnet till den
nya.
•
Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 38).
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 41)
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
23
42
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Alla områden/länder använder inte båda banden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DAB till DAB-länk
Digitalradio* (DAB) – frekvensband
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.
DAB kan sändas på två frekvensband23.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att
den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till
dess den nya kanalen blir tillgänglig.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
• Band III – täcker de flesta områden.
• LBand – endast tillgänglig på ett fåtal
områden.
Genom att välja t.ex. enbart Band III går
inlärning av kanaler snabbare än om både
Band III och LBand är valt. Det är inte säkert
att alla kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband påverkar inte sparade minnen.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
03 Ljud och media
Digitalradio* (DAB) – underkanal
Digitalradio* (DAB) – återställning
Mediaspelare
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Medispelaren kan spela upp ljud och film från
CD/DVD* skivor och externt anslutna ljudkällor
via AUX-/USB*-ingång eller trådlöst strömma
ljudfiler från externa enheter via Bluetooth®.
Vissa mediaspelare kan visa TV* samt har
möjlighet att kommunicera med mobiltelefon*
via Bluetooth®.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i
symbolen
bildskärmen. En underkanal indikeras genom
att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.
Tryck på
–
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
Relaterad information
•
03
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
för att komma åt underkanaler.
Underkanaler går endast att komma åt på
den valda huvudkanalen och inte på någon
annan kanal utan att välja denna.
Visning av underkanaler kan i DAB-läge aktiveras/deaktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Reglage för mediaspelaren.
För hantering av mediaspelaren, se Hantera
systemet (s. 23) och Menyhantering (s. 26).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media (s. 22)
Media Bluetooth®* (s. 52)
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 65)
Fjärrkontroll* (s. 74)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
48)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
43
03 Ljud och media
CD/DVD*
Mediaspelaren (s. 43) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD24-skivor.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
03
•
•
•
•
Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
Starta uppspelning av skiva
Tryck på MEDIA-knappen, vrid TUNE tills
Skiva visas, tryck OK/MENU. Om en skiva
finns i mediaspelaren börjar skivan spelas
automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in en skiva, med textsidan
uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
Förinspelade DVD-Videoskivor24.
Brända DVD-skivor24 med ljud- och/eller
videofiler.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek
på informationsmängden kan det bli en viss
fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skiva
Tryck på utmatningsknappen (s. 23) för få ut
skivan.
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Uppehåll i uppspelning (paus)
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
24
25
44
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller ej CD Audio
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är även möjligt att pausa via menysystemet25, tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet (s. 23). Nedan finns
en utförligare beskrivning.
Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler24.
För mer information om vilka format som
stöds, se kompatibla filformat (s. 48).
•
•
Uppspelning och navigering av
CD-/DVD* skiva
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 45)
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 45)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 46)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
48)
03 Ljud och media
Uppspelning och navigering av
brända skivor med ljud-/videofiler
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler26.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Ljudfiler har symbolen
, videofiler26 har
och mappar har symbolen
symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte27 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
26
27
Snabbspolning
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler.28
Upprepa mapp
/
för att snabbsHåll inne knappen
pola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 45)
•
DivX® Video On Demand (s. 48)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till
filmvisning i normal hastighet.
03
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 46)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
48)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
03 Ljud och media
Skanna skivspår eller ljudfil
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil.29
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning30.
För att skanna vald källa:
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
1. Tryck OK/MENU
03
2. Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
•
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
•
Media Bluetooth®* (s. 52)
Relaterad information
•
28
29
30
31
46
1. Tryck OK/MENU
Media
Bluetooth®*
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva31 kan
en skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner
och inställningar, så som val av textning,
språk och scenval.
För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet (s. 23). Nedan finns
en utförligare beskrivning.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
(s. 52)
Gäller endast CD-/DVD* skivor , USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Byte av kapitel kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Relaterad information
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Byta kapitel eller titel
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas32.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
•
Gå i skivläge till Skivmeny
inställningar Vinkel.
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor (s. 47)
Relaterad information
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 45)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 45)
•
•
Avancerade
03
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 46)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
48)
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar
filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till
titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE
och val bekräftas med OK/MENU, detta leder
även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/
MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till
ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och
det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att
något är valt).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
03 Ljud och media
DivX® Video On Demand
Mediaspelaren kan registreras för att spela
filer av typen DivX® VOD33 från CD-/DVD skivor, USB eller iPod®.
03
Bildinställningar34
Mediaspelaren – kompatibla filformat
Det går att justera bildinställningarna (när
bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 11).
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
För mer information besök www.divx.com/
vod.
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 45)
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
Relaterad information
•
•
Kompatibla filformat för CD-/DVD*
skivor
OBS
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD
Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför
inte garanteras och störning kan förekomma.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media (s. 22)
A
B
C
32
33
34
48
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Audio-formatA
CD-Audio, mp3, wma
Audio-formatB
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video-formatC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
03 Ljud och media
Kompatibla filformat via USB-anslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
Audio-format
mp3, wma, aac, m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
A
Extern ljudkälla via AUX-/USB*ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas (s. 50) till ljudanläggningen.
OBS
Relaterad information
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 44)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 46)
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 45)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
För att underlätta användandet av USBminne, undvik då att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för
systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar
upp till 1000 undermappar/filer.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
•
USB-minne
03
OBS
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan
hanteras35 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USBanslutningen och därigenom ansluta flera
USB-enheter samtidigt. Val av USB-enhet
görs i USB-läge under USB-meny Välj
USB-enhet.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
35
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
03 Ljud och media
||
använda en mp3-spelare i systemet måste
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod®
En iPod® laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång
bli en viss fördröjning innan inläsningen är
klar.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen.
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
03
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPod®.
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte
uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa
gång tändningen slås på om felet inte
kvarstår.
OBS
När iPod® används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Relaterad information
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
För att ansluta ljudkälla:
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 52)
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE till önskad
ljudkälla USB, iPod eller AUX, tryck OK/
MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se
föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång (s.
49)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 51)
03 Ljud och media
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla36.
För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet (s. 23). Nedan finns
en utförligare beskrivning.
, videofiler37 har
Ljudfiler har symbolen
och mappar har symbolen
symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte38 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts
till USB-ingången och spelar då upp dessa
filer. Dock byter inte systemet inställning om
en enhet innehållande en blandning av ljudoch videofiler ansluts till USB-ingången, utan
då fortsätter spelaren att spela föregående
filtyp.
Sökfunktion36
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i
den aktuella mappen.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna. Allt eftersom en bokstav eller tecken i
en söksträng knappas in kommer du närmare
ditt sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
Upprepa mapp39
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
Det är även möjligt att pausa via menysystemet40, tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
Relaterad information
•
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång (s. 50)
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång (s.
49)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 45)
•
03
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 46)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
48)
DivX® Video On Demand (s. 48)
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
36
37
38
39
40
Gäller endast USB och iPod®.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller ej iPod®
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
03 Ljud och media
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 49). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten
på ljudet försämras.
03
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 31)
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
Media Bluetooth®*
Bilens mediaspelare är utrustad med
Bluetooth®41 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för
hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet
försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när
infotainmentsystemet är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
41
52
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Media Bluetooth®-funktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 54).
Navigering och styrning av ljudet kan göras
via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter går
det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobil-
03 Ljud och media
telefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57). Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare
är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner och
externa mediaspelare.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
•
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 46)
42
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet
Bilen är utrustad med Bluetooth®42 och kan
trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®enheter efter registrering och anslutning (s.
54).
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Media Bluetooth®* (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
03
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt till bilen. När bilen
söker efter den senast anslutna enheten visas
dess namn i bildskärmen. För att ansluta till
en annan enhet, tryck EXIT och välj byt enhet
(s. 55).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att manuellt koppla ifrån (s. 56)
en enhet. Vill du avregistrera en Bluetooth®enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®*enhet (s. 56). Bilen kommer därefter inte
söka efter enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan (s.
55). Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
03 Ljud och media
Registrering av Bluetooth®*-enhet
Bluetooth®-enheter
Det är möjligt att ha två
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan.
Det är även möjligt att ringa med telefonen
och samtidigt strömma ljudfiler.
03
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
1. Gör bilen sökbar/synlig via Bluetooth®.
Vrid TUNE till Telefoninställningar,
bekräfta med OK/MENU, välj Synlig och
bekräfta med OK/MENU.
2. Välj My Volvo Car på den externa enhetens skärm och följ instruktionerna.
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
3. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten, välj sedan att ansluta.
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att registreringen av telefon
bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort
Bluetooth®*-enhet (s. 56) och anslut den
sedan på nytt.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas (registreras) och att
ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 52) görs på samma
sätt fast man utgår från huvudkällan MEDIA.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
eller söka bilen från den externa enheten.
Fungerar inte det ena alternativet pröva med
det andra.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Alternativ 2 – Sök bilen med den externa
enhetens Bluetooth®-funktion
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig
via Bluetooth®, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
2. Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på bilens bildskärm.
> Den externa enheten är nu ansluten
och kan styras från bilen.
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT två
gånger och anslut enligt Alternativ 2.
4. Tryck OK/MENU och skriv sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats i
mittkonsolen.
När den externa enheten är ansluten visas
den externa enhetens Bluetooth®-namn i
bilens bildskärm och enheten kan styras från
bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
03 Ljud och media
Automatisk anslutning av
Bluetooth®*-enhet
När en Bluetooth®-enhet finns registrerad (s.
54) i bilen ansluts automatiskt den senast
anslutna när den är inom räckhåll.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt. När bilen söker efter
den senast anslutna enheten visas dess
namn i bildskärmen. Är inte den senast
anslutna enheten tillgänglig försöker systemet
ansluta en tidigare ansluten.
För att ansluta till en annan enhet, tryck EXIT,
välj att ansluta en ny enhet (s. 54) eller byta till
annan redan registrerad enhet (s. 55).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
Byta till annan Bluetooth®*-enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan om det finns flera enheter i bilen.
Enheten måste först ha registrerats (s. 54) till
bilen.
Byta media-enhet
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
03
2. Tryck på MEDIA, välj Bluetooth och
sedan Byt enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Byta telefon
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
2. Tryck på TEL och välj sedan Byt telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
03 Ljud och media
Koppla ifrån Bluetooth®*-enhet
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att koppla ifrån en telefon manuellt.
03
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas43.
Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, välj Ta bort Bluetooth®*-enhet (s. (s.
56)). Bilen kommer därefter inte söka efter
enheten automatiskt.
Manuell frånkoppling av telefon
Telefonen kan manuellt brytas i telefonläge
under Telefonmeny Koppla från telefon.
OBS
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal
påbörjas.
43
56
Endast Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 52)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Ta bort Bluetooth®*-enhet
Om man inte vill ha en Bluetooth®*-enhet
registrerad till bilen längre är det möjligt att ta
bort (avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Ta bort media-enhet
Tryck på MEDIA, välj Bluetooth Ta bort
Bluetooth-enhet. Vrid TUNE för att välja den
enhet som ska tas bort, bekräfta med OK/
MENU.
Ta bort telefon
Tryck på TEL, välj Telefonmeny Ta bort
Bluetooth-enhet. Vrid TUNE för att välja den
enhet som ska tas bort, bekräfta med OK/
MENU.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
Media Bluetooth®* (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03 Ljud och media
Bluetooth® versionsinformation
Visa bilens aktuella
Bluetooth®-version.
Bilens aktuella Bluetooth®-version kan ses
från huvudkällorna MEDIA eller TEL:
•
Bluetooth-meny Bluetooth
mjukvaruversion i bilen.
•
Telefonmeny Telefoninställningar
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som är utrustad med
Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen44.
Aktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för
telefon. Symbolen
visar att en telefon är
ansluten.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Media Bluetooth®* (s. 52)
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 54).
Ljud- och media-systemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är ansluten eller inte.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler
från telefonen eller annan Bluetooth® ansluten
mediaenhet, se Media Bluetooth®* (s. 52).
Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA
för att hantera respektives funktioner.
44
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att
få information om kompatibla telefoner.
03
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfreefunktionen är i telefonläge.
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer (s. 64). Eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan för
alla samtal. För information om telefonboken, se Telefonbok (s. 60).
3. Tryck OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
03 Ljud och media
||
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth®* handsfree telefon –
översikt
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt
(s. 58)
Systemöversikt för Bluetooth®* handsfree
telefon.
Relaterad information
•
•
03
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
•
•
Samtalshantering (s. 58)
•
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
Inkommande samtal
–
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
Bluetooth®
Samtalshantering
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande
samtal tas emot automatiskt.
versionsinformation (s. 57)
–
Systemöversikt
Samtalsmeny
Mobiltelefon
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
Mikrofon
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
Knappsats i ratt
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
tystas.
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta
är normalt. Handsfree-funktionen frågar
om du vill ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett
långt tryck på 1.
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna
meny nås med ett långt tryck på 1.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa från
samtalslista (s. 69)
•
Bluetooth® handsfree telefon –
ljudinställningar
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa röstbrevlåda (s. 70)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym, ringvolym och ändra
ringsignal.
•
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
Telefonbok (s. 60)
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
03
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att
vrida VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande
samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Telefoninställningar
Ljud och volym Ljud av radio/media.
Ringvolym
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck OK/MENU för att höra ljudvolymen.
Tryck EXIT för att spara.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa en
kontakt (s. 69)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
03 Ljud och media
||
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
03
För att välja den anslutna telefonens ringsignal45, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås ihop i
bilen och visas som en gemensam telefonbok.
•
Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som
denna telefonbok laddats ner från är
ansluten.
•
Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad när sparandet sker. Dessa kontakter
är synliga för alla användare, oavsett
vilken mobiltelefon som är kopplad till
bilen. Om en kontakt är sparad i bilen
framför kontakten i
visas symbolen
telefonboken.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
45
60
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
All hantering av telefonboken förutsätter att
visas högst upp i bildsymbolen
skärmen och att handsfree-funktionen är i
telefonläge.
Ljud- och mediasystemet lagrar en kopia av
varje registrerad mobiltelefons telefonbok.
Telefonboken kan kopieras automatiskt till
ljud- och mediasystemet vid varje anslutning.
–
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 61)
•
•
•
•
•
•
Telefonbok – söka kontakter (s. 62)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
61)
Telefonbok – ny kontakt (s. 63)
Telefonbok – kortnummer (s. 64)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 64)
Telefonbok – minnesstatus (s. 64)
Telefonbok – rensa (s. 65)
03 Ljud och media
Telefonbok – snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så visas en
lista över kontakter.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU
för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen > finns till höger om kontakten finns
flera telefonnummer lagrade till kontakten.
Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och
ring upp ett annat nummer än det som är valt
som standard genom att vrida TUNE. Tryck
OK/MENU för att ringa upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på
kontaktens namn. För knapparnas funktion,
se Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 61).
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den
knapp på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett långt tryck på knappen 6 direkt
åtkomst till den del av listan där kontakter på
bokstaven M finns.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol
Knapp
+0pw
Teckentabell över möjliga tecken att använda i
telefonboken.
Knapp
#*
Funktion
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Funktion
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03
Telefonbok (s. 60)
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefonbok (s. 60)
61
03 Ljud och media
Telefonbok – söka kontakter
Söka kontakter i telefonboken (s. 60).
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
1. Vrid46 TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och
bokstavsknapparna på kontrollpanelen i
mittkonsolen kan även användas.
03
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Telefonbok
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se
förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
För att söka efter eller redigera en kontakt gå
i telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se föregående bild), visas i
bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav och släpp. Fortsätt med
nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in
bekräftas inmatning av denna vid tryck på en
annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
•
•
46
62
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03 Ljud och media
Telefonbok – ny kontakt
Skapa ny kontakt i telefonboken.
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
2. Vrid47 TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och
bokstavsknapparna på kontrollpanelen i
mittkonsolen kan även användas.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg
till kontakt med OK/MENU.
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det
inmatade namnet.
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
47
Skifta mellan stora och små
bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet
(2) överst i bildskärmen. Markören kan nu flyttas, med
TUNE, till lämpligt ställe för att
ex. inflika nya bokstäver eller
radera med EXIT. För att
kunna inflika nya bokstäver gå
först tillbaka till inmatningsläget, genom att trycka OK/
MENU.
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i efterföljande tabell) i listan
(1) och tryck sedan OK/MENU.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
03
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefonbok (s. 60)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
63
03 Ljud och media
Telefonbok – kortnummer
Telefonbok – ta emot vCard
Telefonbok – minnesstatus
Lagra som kortnummer i telefonboken (s. 60)
för att enkelt ringa ett nummer eller en kontakt.
Ta emot elektroniska visitkort (vCard) till bilens
telefonbok (s. 60).
Visa telefonbokens (s. 60) minnesstatus.
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
03
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge göras med sifferknapparna på knappsatsen i mittkonsolen, genom att trycka på en
sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns
ingen kontakt lagrad på kortnumret fås en
möjlighet att spara en kontakt till det valda
kortnumret.
Relaterad information
•
•
64
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att
möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
Bluetooth®. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
03 Ljud och media
Telefonbok – rensa
Röststyrning* av mobiltelefon
Rensa bilens inbyggda telefonbok (s. 60).
Röststyrning48
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i
telefonläge under Telefonmeny
Telefonbok Rensa telefonbok.
OBS
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter i mobiltelefonens telefonbok tas inte
bort.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i en Bluetooth®ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem.
OBS
•
•
Informationen i denna sektion beskriver användandet av röstkommandon
för att styra en Bluetooth®-ansluten
mobiltelefon. För detaljerad information om användandet av en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57).
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem*, samtidigt som föraren
kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i
dialogform med talade kommandon från
användaren och verbala svar från systemet.
Röststyrningssystemet använder samma
mikrofon som Bluetooth® handsfree systemet
(se Bluetooth®* handsfree telefon – översikt
(s. 58)) och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare.
03
Kom igång med röststyrning
Volvos navigationssystem har ett
separat supplement innehållande mer
information om röststyrning och röstkommandon för att styra det systemet.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera
sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
48
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem .
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Ljud och media
||
ett telefonkommando ges och ingen mobiltelefon är parad kommer systemet att informera
om detta. För information om registrering och
anslutning av mobiltelefon, se Registrering av
Bluetooth®*-enhet (s. 54).
•
03
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Tryck på knappen för röststyrning (1) för
att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon. Systemet kommer då att visa vanligt förekommande
kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
66
Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
•
Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska
vara stängda.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Möjliga språkval för röststyrning (s. 65)* av
mobiltelefon väljs i menysystemet MY CAR,
se MY CAR – Röstinställningar (s. 18).
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
•
Språkval för röststyrning* av
mobiltelefon
•
•
•
säga "Avbryt"
•
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
inte tala
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt
(s. 58)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 53)
•
Språkval för röststyrning* av mobiltelefon
(s. 66)
•
Hjälpfunktioner för röststyrning* av mobiltelefon (s. 67)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – användarinställning och röstvolym (s. 67)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
. Byte av språk
med en ikon i språklistan –
görs i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 11).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
03 Ljud och media
Hjälpfunktioner för röststyrning* av
mobiltelefon
Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med
systemet och möjlighet att lära röststyrningssystemet din röst och ditt uttal.
•
•
Instruktion: En funktion som hjälper dig
att bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
Röstträning: En funktion som gör det
möjligt för röststyrningssystemet att lära
känna din röst och ditt uttal. Funktionen
ger en möjlighet att röstträna två användarprofiler.
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka
på knappen MY CAR på kontrollpanelen i
mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
•
Tryck på knappen för röststyrning (s. 23)
och säg "Röstinstruktioner".
•
Aktivera instruktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 11).
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka
tar totalt cirka 5 minuter att genomföra.
Systemet börjar med den första lektionen. För
att hoppa över en lektion och gå till nästa,
tryck på knappen för röststyrning och säg
"Nästa". Gå tillbaka till föregående lektion
genom att säga "Föregående".
Röststyrning* av mobiltelefon –
användarinställning och röstvolym
Användarprofil och röstvolym kan ställas in i
menysystemet MY CAR (s. 11).
•
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig
att säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 11).
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
Relaterad information
•
•
•
Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller
Användare 2. För beskrivning av menysystemet, seMY CAR (s. 11).
03
Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
beskrivning av menysystemet, seMY CAR
(s. 11).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 65)
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 65)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Ljud och media
03
Röststyrning* av mobiltelefon –
röstkommandon
Röststyrning* av mobiltelefon –
snabbkommandon
Röststyrning* av mobiltelefon – slå ett
nummer
Det är möjligt att röststyra mobiltelefonen
med fördefinierade röstkommandon.
Röststyrning* av mobiltelefon kan utföras med
ett antal fördefinierade snabbkommandon.
Hur man beskriver ett nummer för att röststyra
mobiltelefon.
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (s. 65).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
11).
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa
över uppmaningar från systemet, genom att
kort trycka på knappen för röststyrning.
•
•
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas som t.ex.:
•
"Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon", vänta på systemets svar, och fortsätt sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
•
"Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Relaterad information
•
•
68
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 65)
Relaterad information
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
Följande är ett exempel på en dialog med
röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Systemsvar
Nummer?
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera
siffror och pausar, kommer systemet att upprepa dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
•
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror)
03 Ljud och media
eller "Radera" (som raderar hela det intalade telefonnumret).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
från samtalslista
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
en kontakt
Röststyr mobiltelefon till att ringa från samtalslista.
Röststyr mobiltelefon till att ringa en kontakt.
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
03
Telefon > ring kontakt
eller
Telefon ring kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
•
Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i displayen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
•
Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att
säga "Ner" möjlighet att bläddra neråt i
listan (och genom att säga "Upp" får du
möjlighet att bläddra uppåt i listan).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Ljud och media
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
röstbrevlåda
Röststyr mobiltelefon till att ringa röstbrevlåda.
03
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om
du fått några meddelanden. Telefonnumret till
din röstbrevlåda måste vara registrerat i
Bluetooth®-funktionen, se Samtalshantering
(s. 58).
TV*
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.
Bilar med RSE stänger inte av de bakre
skärmarna.
OBS
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Telefon > ring röstbrevlåda
eller
Telefon ring röstbrevlåda
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 68)
TV-funktioner, reglageöversikt.
VIKTIGT
För grundläggande hantering, se Ljud och
media – hantera systemet (s. 23) och Menyhantering (s. 26).
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2eller mpeg-4-format och följer DVB-Tstandarden. Systemet stödjer inte analoga
sändningar.
I vissa länder krävs TV-licens för denna
produkt.
Se på TV
–
Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills TV visas
i bildskärmen, tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
70
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
•
•
•
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte
säkert att förvalen är tillgängliga på den
nya platsen då frekvensområdet kan ha
ändrats. Gör då en ny sökning och spara
en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TVkanaler som förval (s. 72).
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av
TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts
från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av
land och en ny sökning kan då behöva
göras.
Relaterad information
•
•
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 71)
•
•
•
•
Information om aktuellt TV*-program (s.
73)
Text-TV* (s. 73)
Bildinställningar (s. 48)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 73)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista
Efter sökning av TV-kanaler sparas tillgängliga
kanaler i en förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har
valts visas dessa i en lista.
03
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder
eller ett av tidigare valda länder. Tryck
OK/MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se Byta kanal (s. 70).
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
TV* – kanalhantering (s. 72)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Ljud och media
||
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
TV* (s. 70)
TV* – kanalhantering (s. 72)
TV* – kanalhantering
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i
förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
03
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i
listan och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal
till en plats i förvalslistan.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen
då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då
en ny sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se Byta kanal (s. 70).
Skanning av TV-kanaler
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal
hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen i TV-läge under TVmeny Skanna.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
TV* (s. 70)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 71)
03 Ljud och media
Information om aktuellt TV*-program
Text-TV*
Mottagning av TV*-kanal förloras
Tryck på INFO-knappen (s. 23) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.
Det är möjligt att titta på text-TV.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Trycks det ännu en gång på INFO-knappen
kan i vissa fall ytterligare information fås om
aktuellt program så som start- och sluttid och
en kort beskrivning av det aktuella programmet.
För att återgå till TV-bilden, vänta några
sekunder eller tryck EXIT.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
TV* (s. 70)
Gör så här:
1. Tryck på
len.
-knappen på fjärrkontrol-
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärr/
för att gå till
kontrollens knappar
nästa sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
TV* (s. 70)
Fjärrkontroll* (s. 74)
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. Kort efter
detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den
aktuella TV-kanalen och att en ny sökning
efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen
direkt. Det är möjligt att byta kanal när som
helst då meddelandet visas.
03
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt
på fel land. Byt i så fall till rätt land enligt
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 71).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
TV* (s. 70)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Ljud och media
Fjärrkontroll*
Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, som är placerad till höger om INFOknappen (s. 23) i mittkonsolen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen* i
ratten.
Om bilen är utrustad med bakre bildskärmar*
och du vill styra någon av dessa, välj önskad
på fjärrkontrolbildskärm med knappen
len. Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren för den bildskärm som ska styras, se
Multimediasystem för baksätet (RSE)* – översikt (s. 78).
03
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
•
•
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först
på fjärrkontrollens knapp
till läge F.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Fjärrkontroll* – funktioner (s. 75)
Fjärrkontroll* – batteribyte (s. 76)
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Knapp
Funktion
Funktion
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Växla mellan:
Navigera upp/ner
L = Bildskärm vänster bak*
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Fjärrkontroll* (s. 74)
Navigera höger/vänster
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak*
03
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Växla till navigation*
Volym, minska
Växla till radio-källa (t.ex. FM1)
Volym, öka
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Växla till
Bluetooth®
handsfree*
0-9
Förval av kanaler, siffer- och
bokstavsinmatning
Snabbval till favoritinställning
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Stoppa
Stega/spola framåt, byta
spår/låt
Meny
Information om aktuellt program, låt etc. Används även då
det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i
bildskärmen
Val av språk på ljudspår
Undertexter, val av språk på text
Text-TV*, på/av
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Ljud och media
Fjärrkontroll* – batteribyte
OBS
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till
ljud- och mediasystemet.
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år
och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.
03
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Förbrukade batterier ska tas om hand på
ett miljöanpassat sätt.
Relaterad information
•
Fjärrkontroll* (s. 74)
Multimediasystem för baksätet (RSE)*
RSE-systemet är ett system för baksätesunderhållning som gör det möjligt att exempelvis se på video, spela musik, lyssna på
radio, titta på TV* eller ansluta annan yttre
utrustning (exempelvis en spelkonsol).
RSE-systemet är fullt integrerat med bilens
ljud- och mediasystem och går att använda
samtidigt med andra funktioner i ljud- och
mediasystemet.
Då bakre passagerare använder exempelvis
A/V-AUX eller tittar på TV* och samtidigt lyssnar i hörlurar (s. 79) kan förare och främre
passagerare fortfarande använda bilens radio
eller mediaspelare. Dock kan endast en skiva
spelas i mediaspelaren åt gången. Det är möjligt att spela musik från ex. iPod® eller
strömmande ljudfiler via Bluetooth®.
RSE-systemet går att kontrollera från främre
bildskärm (föräldrakontroll).
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd
de nya batterierna enligt symbolerna i
batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är möjligt att visa eller spela olika media
från olika källor på respektive skärm. Det går
även att visa eller spela media från samma
källa på en eller flera av bildskärmarna (fram,
höger bak respektive vänster bak). Det går
inte att spela video från USB samtidigt som
det spelas en CD- eller DVD-skiva.
03 Ljud och media
VIKTIGT
Vid lastning av bagage och stora föremål i
fordonet säkerställ att tillräckligt utrymme
lämnas till bildskärmarna i nackstöden, så
att inte bildskärmarna repas eller skadas.
Täck bildskärmarna med lämpligt täckmaterial vid lastning.
OBS
Bildskärmar och fjärrkontroll fungerar inte
vid mycket låga eller höga temperaturer –
de ”vaknar till liv” först efter att klimatanläggningen skapat en acceptabel driftstemperatur i kupén.
OBS
Rengör linsen på IR-mottagaren regelbundet med en fuktig trasa, en smutsig lins
påverkar fjärrkontrollens funktion.
Strömförbrukning, nyckellägen
Systemet kan aktiveras i nyckelläge I ellerII
samt när motorn är igång. När bilen startas
stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat. För information om nyckellägen, se Ägarmanualen.
OBS
Vid förlängd användning (mer än 10
minuter) med avstängd motor kan kapaciteten i bilens startbatteri sjunka till så låg
nivå att det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att
visas på skärmen.
Aktivera systemet
RSE-systemet kan aktiveras antingen från
främre bildskärm eller bakre bildskärm.
Från främre bildskärm, tryck på MEDIA, vrid
TUNE och välj RSE, bekräfta med OK/
MENU.
Från bakre bildskärm, genom att trycka på
På/Av-knappen på bakre bildskärm och därefter trycka på
eller
på fjärrkontrollen, vrid TUNE och välj en källa (ex.
Skiva), bekräfta valet med
.
För allmän hantering av ljud- och mediasystemet, se Hantera systemet (s. 23) och Menyhantering (s. 26).
Fjärrkontroll
RSE-systemet är utrustat med en fjärrkontroll
(s. 74) . Med denna går det att styra funktionerna för respektive bildskärm. Fjärrkontrollen
kan även användas för att styra övriga funktioner i ljud- och mediasystemet, även från
baksätet.
03
Relaterad information
•
•
•
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
översikt (s. 78)
Anslutning av extern källa till RSE (s. 80)
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
inställningar (s. 81)
Menyhantering
RSE-menyerna styrs dels från främre bildskärm, dels från respektive bakre bildskärm.
Från främre bildskärm går det dels att aktivera en källa för bakre bildkärm, dels göra
vissa inställningar för de båda bakre bildskärmarna.
Menyerna för RSE styrs med fjärrkontrollen (s.
74) eller via främre kontrollpanelen. För information om möjliga menyval och inställningar,
se Menyöversikt – RSE* (s. 92).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Ljud och media
Multimediasystem för baksätet (RSE)*
– översikt
Översikt av RSE-systemets tillhörande delar.
03
Bildskärm
Hörlursuttag
På/Av-knapp
Anslutning av extern källa till RSE (s. 80)
Fjärrkontroll* (s. 74)
Trådlösa hörlurar* (s. 79)
IR-mottagare/-sändare
Relaterad information
•
78
Multimediasystem för baksätet (RSE)* (s.
76)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Ljud och media
Trådlösa hörlurar*
Hörlursuttag
Miljöhänsyn
Trådlösa hörlurar* till RSE-systemet.
Det går att ansluta externa hörlurar via hörlursuttaget (3,5 mm) på sidan av nackskydden, se översiktsbild (s. 78). Volymen
regleras med fjärrkontrollen(s. 74) .
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
Batteribyte i trådlösa hörlurar
Relaterad information
•
Multimediasystem för baksätet (RSE)* (s.
76)
Hörlurarna drivs med två stycken batterier av
AAA-modell.
03
Ta med extra batterier vid lång färd.
Reglage för kanal A (CH.A) eller kanal B
(CH.B)
På/Av-knapp
Volym
Indikeringslampa På/Av
Till RSE-systemet hör två stycken trådlösa
hörlurar.
De trådlösa hörlurarna aktiveras med På/Avknappen (2), en indikeringslampa tänds (4).
Välj CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B) med
reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3).
Hörlurarna stängs av automatiskt efter ca
3 minuter om de inte används.
Trådlösa hörlurar.
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Ljud och media
Anslutning av extern källa till RSE
Anslutning via A/V-AUX-ingång
Anslutning av extern källa via A/V-AUX-ingång
för uppspelning via RSE-systemet.
3. Anslut spänningskabeln till eluttaget om
din utrustning är avsedd för 12 V.
A/V-AUX-ingång, Eluttag 12 V
03
Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid anslutning.
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för anslutning. Utrustning ansluten via A/VAUX-ingången kan använda bildskärmar,
trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
OBS
Kunden ansvarar för att utrustning som är
ansluten till A/V-AUX-ingången eller hörlursuttaget, inte orsakar störningar på fordonets RSE-system.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
För eluttagets placering, se 12 V-uttag i Ägarmanualen.
A/V-AUX-ingången är placerad under armstödet i
tunnelkonsolen.
Spela ljud/bild via A/V-AUX-ingången
1. Sätt på bakre bildskärm genom att trycka
på På/Av-knappen på bildskärmen.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till A/V AUX, bekräfta valet med
.
3. Slå på den anslutna utrustningen och
tryck på PLAY eller motsvarande på den
anslutna utrustningen.
Ingångsvolym
A/V-AUX-ingången är placerad under armstödet i
tunnelkonsolen.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
80
Ingångsvolymen justeras i menyn under
Volym, A/V AUX-ingång.
03 Ljud och media
Relaterad information
•
Multimediasystem för baksätet (RSE)* (s.
76)
•
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
översikt (s. 78)
•
Multimediasystem för baksätet (RSE)* –
inställningar (s. 81)
Multimediasystem för baksätet (RSE)*
– inställningar
Inställningar för uppspelning, skärm, ljud och
bild.
RSE-menyerna styrs dels från främre bildskärm, dels från respektive bakre bildskärm.
Från främre bildskärm går det dels att aktivera en källa för bakre bildkärm, dels göra
vissa inställningar för de båda bakre bildskärmarna.
Menyerna för RSE styrs med fjärrkontrollen (s.
74) eller via främre kontrollpanelen. För information om möjliga val och inställningar, se
Menyöversikt – RSE* (s. 92).
RSE-systemet hanteras som övriga ljud- och
mediasystemet, se Hantera systemet (s. 23)
och Menyhantering (s. 26).
Inställningar från främre bildskärm
•
Val av källa i bakre bildskärmar
Från främre bildskärmen är det möjligt att
välja källa (vad som ska visas eller spelas) för
höger respektive vänster bakre bildkärm. Det
går att välja samma källa för båda eller olika
källor för höger respektive vänster bildskärm.
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE för att stega
ner till RSE på bildskärmen, bekräfta
valet med OK/MENU.
2. Vrid TUNE för att välja höger, vänster
eller båda bildskärmar, och bekräfta med
OK/MENU.
3. Vrid TUNE för att välja RADIO, MEDIA
(eller RSE-inställningar). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
4. Vrid TUNE till önskad källa (t. ex. Skiva)
och bekräfta med OK/MENU. Vald källa
startar automatiskt (om ex. en skiva finns
i mediaspelaren).
Avbryt och gå tillbaka med EXIT.
Fjärrkontrollen (s. 74) kan också användas vid
inställningen.
•
03
Barnspärr för TV*
Det är möjligt att ställa in tillåten åldersgräns
för TV, så att endast program för lämplig
ålder kan visas. Inställningen aktiveras för
båda bildskärmarna.
Aktivera under RSE-inställningar
Barnspärr för TV, enligt punkt 2-4 ovan i
avsnittet "Val av källa i bakre bildskärma".
Välj mellan Ålder 0-6, Ålder 7-13, Ålder
14-18 och Ingen barnspärr.
•
Ljud av
Det är möjligt att stänga av ljudet för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bildskärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Ljud av, enligt punkt 2-4
ovan i avsnittet "Val av källa i bakre bildskärma".
•
Bildskärm av
Det är möjligt att stänga av bilden för de båda
bakre bildskärmarna från den främre bild-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Ljud och media
||
skärmen. Funktionen aktiveras under RSEinställningar Skärm av, enligt punkt 2-4
ovan i avsnittet "Val av källa i bakre bildskärma".
03
Tryck på någon av fjärrkontrollens sifferknappar (0 - 9) för att sätta på bildskärmen
igen. Bildskärmen sätts även i läge På då
tändningen slås på.
•
Stänga av fjärrkontroll (fram)
Det är möjligt att stänga av IR-mottagaren till
den främre bildskärmen, vilket gör att fjärrkontrollen inte går att använda på den främre
bildskärmen. Funktionen aktiveras under
RSE-inställningar Stäng av fjärrkontroll
(fram), enligt punkt 2-4 ovan i avsnittet "Val
av källa i bakre bildskärma".
Skärminställningar50 bakre bildskärm
Vid spelning av videofiler och visning av TV*
finns en pop-up-meny tillgänglig vid tryck på
på fjärrkontrollen. Pop-up-menyn har
olika innehåll beroende på vad som spelas
eller visas.
•
Dag/Natt-läge
Bildskärmen kan ställas in i tre olika lägen för
olika ljusförhållanden. Välj mellan Auto, Dag
och Natt.
50
51
52
53
82
Endast tillgängliga vid spelning av videofiler och visning av TV*.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Gäller för CD-Audio, CD-/DVD-skivor, USB och iPod®.
Gäller för CD-/DVD-skivor och USB.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
på fjärrkontrollen och ändra läge
Tryck
under Dag/Natt-läge på bildskärmen.
•
Bildinställningar
Det går att justera inställningarna för ljusstyrka, kontrast, nyans och färg.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Bildinställningar på bildskärmen.
•
Skärmformat
Det är möjligt att välja mellan skärmformaten
Normal, Zoom och Anpassa till skärm.
Normal – Bilden visas i sitt normalläge (vanligtvis 4:3- eller 16:9-format).
Zoom – Hela bildskärmen utnyttjas men delar
av bilden klipps bort.
Anpassa till skärm – Hela bildskärmen
utnyttjas men bildens proportioner kan förvrängas något.
Om inget annat anges visas bilden i skärmformatet Normal.
Tryck
på fjärrkontrollen och ändra läge
under Skärmformat på bildskärmen.
•
Källans meny
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans
meny beror på vad som spelas eller visas, det
kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
•
DVD-skivans meny51
Om en DVD-Videoskiva spelas visas detta
menyalternativ i pop-up-menyn.
Menyinställningar från bakre bildskärm
•
•
•
•
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 46)52
Upprepa mapp – är möjligt för CD-/DVDskivor (s. 51) och USB (s. 45)
DivX® Video On Demand (s. 48)53
USB-hub (s. 49)
TV-inställningar
•
•
•
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 71)
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
(s. 72)
Skanning av TV-kanaler (s. 72)
Musik, video, radio och TV*
•
Spela musik
Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/
AUX-ingång eller via strömmande ljudfiler från
en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon.
03 Ljud och media
OBS
iPod®-
Systemet stödjer endast att en
användare är i dess navigeringläge (spellista) åt gången.
Läs mer om mediaspelare (s. 43), USB/AUX
(s. 49) och Media Bluetooth®* (s. 52).
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A
för vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
, vrid
på bildskärmen och tryck på
TUNE till önskad källa (Skiva, USB, AUX
etc.), bekräfta valet med
.
3. Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern ljudkälla via bilens
USB-/AUX-ingångar eller via Bluetooth®.
Uppspelning och navigering i spellistor
Snurra med scrollhjulet på fjärrkontrollen för
att komma åt spellista/mappstruktur. Med
bekräftas antingen val av undermapp
eller startas uppspelning av valt skivspår/ljudfil. Det går även att spela upp skivspår/ljudfil
på fjärrkontrollen och byta skivmed
spår/ljudfil med
/
. Stoppa uppspel.
ningen med
För mer information, se Mediaspelare (s. 43).
•
Titta på video
Det är möjligt att titta på video från skivspår/
videofiler via bilens mediaspelare eller USBingång.
Läs mer om mediaspelare (s. 43) och
USB/AUX (s. 49).
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A
för vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till önskad källa (Skiva eller USB),
bekräfta valet med
.
3. Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern källa via bilens USBingång.
Uppspelning och navigering
på
Spela upp skivspår/videofil med
fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med
/
. Stoppa uppspelningen med
.
Läs mer om uppspelning och navigering av
DVD-Video (s. 46), CD-/DVD* skiva (s. 44)
eller extern ljudkälla (s. 51).
Snabbspolning
Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom
/
. Öka
ett långt tryck på knapparna
därefter spolningshastigheten genom korta
tryck på knapparna. Ljudfiler snabbspolas i
en hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i fyra olika hastigheter. Snabbspolningen
,
avslutas genom att trycka på
eller motsatta
/
-knapp.
•
Lyssna på radio
Det är möjligt att lyssna på radio via bilens
radio.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A
för vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
03
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till önskad källa (AM, FM1, DAB1*
etc.), bekräfta valet med
.
3. Välj station med någon av förvalsknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, så söker radion efter nästa/
föregående tillgängliga station.
Läs mer om Radio (s. 32).
•
Titta på TV*
Det är möjligt att titta på TV via bilens mediaspelare.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A
för vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm.
2. Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
, vrid
på bildskärmen och tryck på
.
TUNE till TV, bekräfta valet med
3. Välj kanal med någon av förvalsknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, nästa/föregående tillgängliga
kanal i området visas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
83
03 Ljud och media
||
Läs mer om TV* (s. 70) .
Relaterad information
•
•
Menyöversikt – RSE* (s. 92)
Multimediasystem för baksätet (RSE)* (s.
76)
03
Ljud och media – menyöversikt
Menyöversikt – AM
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
Översikt av möjliga val och inställningar för
AM-radio.
RADIO
•
•
•
Huvudmeny AMA
AM (s. 84)54
FM (s. 85)
Visa förval
DAB (s. 86)
Se fotnot B
Skanna
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (s. 86)
CD/DVD Data (s. 87)
Ljudinställningar
DVD Video (s. 87)
Se fotnot C
iPod (s. 88)
Ljudprofil
USB (s. 88)
Se fotnot D
Media Bluetooth (s. 89)
AUX (s. 90)
Equalizer
TV (s. 91)
Se fotnot E
Multimediasystem för baksätet (RSE) (s.
92)
TEL
•
Bluetooth handsfree (s. 90)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 23)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
A
B
C
D
E
54
84
Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Se sidan
(s. 35)
(s. 40)
(s. 31)
(s. 31)
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller inte V60 PLUG-IN HYBRID.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
03 Ljud och media
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Menyöversikt – FM
Återställ alla FMinställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
FM-radio.
Huvudmeny FM1/FM2
Se sidan
TP
(s. 37)
Visa radiotext
(s. 39)
Visa förval
Se fotnot
A
Ljudinställningar
Ljudprofil
Se fotnot B
Equalizer
(s. 35)
Skanna
(s. 40)
Nyhetsinställningar
(s. 37)
Se fotnot C
Avancerade inställningar
A
REG
(s. 40)
Automatisk frekvensuppdatering
(s. 40)
EON
(s. 37)
Ange TP-favorit
(s. 37)
PTY-inställningar
(s. 38)
B
C
(s. 41)
(s. 30)
(s. 31)
03
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
85
03 Ljud och media
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Återställ alla DABinställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
DAB-radio*.
03
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Se sidan
Ensembleinlärning
(s. 41)
PTY-filtrering
(s. 38)
Stäng av PTY-filtrering
Visa radiotext
Visa förval
Se fotnot A
Skanna
Ljudinställningar
Ljudprofil
Se fotnot B
Equalizer
(s. 38)
Se fotnot C
(s. 39)
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
(s. 40)
A
DAB-länkning
DAB-band
Underkanaler
B
C
(s. 42)
(s. 42)
(s. 43)
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD Audio.
(s. 30)
Huvudmeny CD Audio (Skivmeny)
Se sidan
(s. 31)
Slumpval
(s. 46)
Skanna
(s. 46)
Ljudinställningar
(s. 30)
(s. 31)
(s. 32)
Ljudprofil
Se fotnot A
(s. 35)
Avancerade inställningar
Menyöversikt – CD Audio
(s. 43)
(s. 30)
Equalizer
Se fotnot B
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
A
B
(s. 31)
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
Visa PTY-text
86
(s. 38)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
03 Ljud och media
Menyöversikt – CD/DVD Data
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD Data.
Huvudmeny CD/DVDA Data
(Skivmeny)
Spela
Pausa
Stoppa
Se sidan
A
(s. 44)
(s. 44)
Slumpval
(s. 46)
Upprepa mapp
(s. 45)
Ändra undertext
(s. 44)
Ändra ljudspår
(s. 44)
Skanna
(s. 46)
Ljudinställningar
(s. 30)
Ljudprofil
Se fotnot B
Equalizer
Se fotnot C
B
C
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Menyöversikt – DVD Video
Översikt av möjliga val och inställningar för
DVD Video.
Huvudmeny DVDA Video
(Skivmeny)
Se sidan
DVD-skivans meny
(s. 46)
Spela/pausa/fortsätt
(s. 46)
Stoppa
(s. 46)
Undertexter
(s. 46)
Ljudspår
(s. 46)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
03
Avancerade inställningar
Vinkel
(s. 47)
DivX® VOD kod
(s. 48)
Ljudinställningar
(s. 30)
Ljudprofil
(s. 31)
Equalizer
(s. 31)
(s. 31)
(s. 31)
87
03 Ljud och media
||
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Menyöversikt – USB
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
Översikt av möjliga val och inställningar för
USB.
Huvudmeny iPodA
Se sidan
Huvudmeny USBA
Slumpval
(s. 46)
Spela
Pausa
Skanna
(s. 46)
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas
eller TV* visas för att komma åt pop-upmenyn.
Ljudinställningar
(s. 30)
Bildinställningar
Se fotnot B
Pop-up-menyA*video och TV*
Källans meny
Se fotnot B
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot C
DVD toppmenyC
A
B
C
Ljudprofil
(s. 48)
Equalizer
(s. 26)
Se fotnot C
(s. 31)
(s. 31)
(s. 46)
Volymkompensation
(s. 32)
(s. 46)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
•
•
88
Menyöversikt – iPod
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
A
03
Volymkompensation
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
B
C
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Se sidan
(s. 51)
Stoppa
(s. 51)
Slumpval
(s. 46)
Upprepa mapp
(s. 51)
Välj USB-enhet
(s. 49)
Ändra undertext
(s. 51)
Ändra ljudspår
(s. 51)
Skanna
(s. 46)
Ljudinställningar
(s. 30)
Ljudprofil
Se fotnot B
Equalizer
Se fotnot C
(s. 31)
(s. 31)
03 Ljud och media
A
B
C
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Menyöversikt – Media Bluetooth
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Huvudmeny Media BluetoothA
Se sidan
Slumpval
(s. 46)
A
B
C
Byt enhet
(s. 55)
Relaterad information
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 56)
Skanna
(s. 46)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 57)
Ljudinställningar
(s. 30)
Ljudprofil
Se fotnot B
Equalizer
Se fotnot C
•
•
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
03
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
(s. 31)
(s. 31)
89
03 Ljud och media
Menyöversikt – AUX
Menyöversikt – Bluetooth handsfree
Översikt av möjliga val och inställningar för
AUX.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
03
Huvudmeny AUX
Se sidan
Volym, AUX-ingång
(s. 52)
Ljudinställningar
(s. 30)
Ljudprofil
Se fotnot A
Equalizer
Se fotnot B
A
B
Huvudmeny Bluetooth®
handsfreeA (Telefonmeny)
Se sidan
Samtalslista
90
(s. 64)
Rensa telefonbok
(s. 65)
Byt telefon
(s. 55)
(s. 58)
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 56)
Alla samtal
(s. 58)
Telefoninställningar
Missade samtal
(s. 58)
Synlig
(s. 54)
Besvarade samtal
(s. 58)
Ljud och volym
(s. 59)
Uppringda nummer
(s. 58)
Nedladdning av telefonbok
(s. 60)
Samtalstid
(s. 58)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 57)
(s. 31)
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Telefonbok
(s. 60)
Sök
(s. 62)
Ny kontakt
(s. 63)
Kortnummer
(s. 64)
Ta emot vCard
(s. 64)
Samtalsalternativ
Relaterad information
•
•
Minnesstatus
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Automatiskt svar
(s. 58)
Röstmeddelandenummer
(s. 58)
Koppla från telefon
A
Gäller inte Performance.
(s. 56)
03 Ljud och media
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Menyöversikt – TV
Pop-up-menyA*video och TV*
Översikt av möjliga val och inställningar för
TV*.
Tryck på OK/MENU då en
videofil spelas eller TV* visas
för att komma åt pop-upmenyn.
Huvudmeny TV*
Se sidan
Välj land
(s. 71)
Bildinställningar
Sortera förval
(s. 72)
Källans meny
Autolagring
(s. 72)
Skanna
(s. 72)
Ljudinställningar
Ljudprofil
Se fotnot
A
Se fotnot
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot C
(s. 31)
(s. 31)
DVD toppmenyC
A
B
C
Equalizer
Se fotnot B
A
B
(s. 31)
Volymkompensation
(s. 32)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 30)
B
Se sidan
(s. 48)
(s. 26)
03
(s. 46)
(s. 46)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Ljud och media
Menyöversikt – RSE*
Översikt av möjliga menyval och inställningar i
RSE-systemet.
RSE-menyer främre bildskärm
03
För att komma åt menyn måste först RSE
vara valt under MEDIA via den främre bildskärmen. Tryck därefter OK/MENU för att
komma till menyn. Vrid TUNE till önskat val
och bekräfta med OK/MENU. Fjärrkontrollen
(s. 74) och knappsatsen i ratten kan också
användas.
Det går att göra inställningar för antingen
höger eller vänster bildskärm eller båda bildskärmarna.
Meny för vänster RSE-skärm, Meny för
höger RSE-skärm och Meny för båda
RSE-skärmarna:
Stäng av/Aktivera
RADIO
MEDIA
RSE-inställningar
Ljud av
Skärm av
Stäng av fjärrkontroll (fram)
Barnspärr för TV
55
56
57
92
Återställ alla RSE-inställningar
Pop-up-meny RSE55
Tryck på
på fjärrkontrollen (s. 74) då en
videofil spelas eller TV* visas för att komma åt
pop-up-menyn. Menyvalen görs med hjälp av
scrollhjulet och knapparna på fjärrkontrollen.
Återställ alla RSE-inställningar
MEDIA
RSE CD Audio-meny
Skivmeny
Skärmformat
Slumpval
Bildinställningar
Dag/Natt-läge
Dag/Natt-läge
Skärm av
Källans
meny56
DVD-skivans
meny57
RSE-menyer bakre bildskärmar
Tryck på
på fjärrkontrollen (s. 74) då en
källa (ex. Skiva) är vald för att komma åt
RSE-menyerna för bakre bildskärm.
Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och
knapparna på fjärrkontrollen.
RADIO
Meny gällande för AM, FM1, FM2, DAB1*
och DAB2*:
Dag/Natt-läge
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV*.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Skärm av
Återställ inställningar för skiva
RSE CD/DVD Data-meny
Skivmeny
Slumpval
Upprepa mapp
DivX® VOD kod
Dag/Natt-läge
Skärm av
Återställ inställningar för skiva
RSE DVD Video-meny
Skivmeny
DVD-skivans meny
Undertexter
03 Ljud och media
Ljudspår
Skärm av
Avancerade inställningar
Återställ AUX-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE iPod-meny
Skärm av
iPod-meny
Återställ inställningar för skiva
Dag/Natt-läge
USB-meny
Skärm av
Ljud och media – menyöversikt (s. 84)
Ljud och media – menyhantering (s. 26)
Multimediasystem för baksätet (RSE)* (s.
76)
03
Återställ iPod-inställningar
Upprepa mapp
RSE Bluetooth®-meny
DivX® VOD kod
Bluetooth-meny
Välj USB-enhet
Slumpval
Dag/Natt-läge
Dag/Natt-läge
Skärm av
Skärm av
Återställ USB-inställningar
•
•
•
Slumpval
RSE USB-meny
Slumpval
Relaterad information
Återställ Bluetooth-inställningar
RSE AUX-meny
RSE TV-meny*
AUX-meny
TV-meny
Volym, AUX-ingång
Välj land
Dag/Natt-läge
Autolagring
Skärm av
Skanna
Återställ AUX-inställningar
Dag/Natt-läge
RSE A/V-AUX-meny
Skärm av
A/V AUX-meny
Återställ TV-inställningar
Volym, A/V AUX-ingång
Dag/Natt-läge
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
04 Index
A
D
I
A/V-AUX-ingång........................................ 80
DAB Radio........................................... 32, 41
AUX-ingång......................................... 23, 49
Digitalradio (DAB)....................................... 41
Infotainment
källknappar........................................... 23
röststyrning........................................... 65
DVD............................................................ 44
B
iPod®, anslutning...................................... 50
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning...................................... 28
04
E
Equalizer.................................................... 31
Baksätesunderhållning.............................. 76
Batteri
fjärrkontroll............................................ 76
hörlurar................................................. 79
Bildinställningar......................................... 48
Bildskärmar bak......................................... 78
Bluetooth®
handsfree..............................................
koppla samtal till mobil.........................
media....................................................
mikrofon av...........................................
strömmande ljud...................................
57
58
52
58
52
C
CD.............................................................. 44
K
Knappsats i ratten..................................... 23
F
Fjärrkontroll................................................ 74
batteribyte............................................. 76
L
Larm vid olyckor och katastrofer............... 36
H
Hörlurar
batteribyte............................................. 79
trådlösa................................................. 79
Hörlursuttag................................... 28, 78, 79
94
Infotainment (Ljud och media)................... 22
Ljud
bakre kontrollpanel............................... 28
hörlursuttag.......................................... 28
inställningar........................................... 29
surround......................................... 22, 30
Ljudanläggning.......................................... 22
funktioner.............................................. 29
översikt................................................. 23
Ljud och media
hantera systemet.................................. 23
introduktion........................................... 22
menyhantering...................................... 26
04 Index
menyöversikt........................................ 84
översikt................................................. 23
Ljudprofil.................................................... 31
Ljudvolym..................................................
extern ljudkälla......................................
hastighets-/bullerkompensering...........
ringsignal, telefon.................................
telefon...................................................
telefon/mediaspelare............................
23
52
32
59
59
59
T
Nyhetssändningar...................................... 37
Telefon
ansluta..................................................
handsfree..............................................
inkommande samtal.............................
registrera telefon...................................
ringa samtal..........................................
röststyrning...........................................
ta emot samtal......................................
telefonbok.............................................
telefonbok, genväg...............................
R
Radio......................................................... 32
DAB................................................ 32, 41
Radioprogramtyper (PTY).......................... 38
Ratt
knappsats............................................. 23
M
Media Bluetooth®....................................... 52
Mediaspelare....................................... 32, 43
kompatibla filformat.............................. 48
Menyhantering ljud och media.................. 26
Menyhantering RSE................................... 76
Mikrofon..................................................... 58
Mobiltelefon
ansluta..................................................
handsfree..............................................
registrera telefon...................................
röststyrning...........................................
N
54
57
54
65
MY CAR........... 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
RDS............................................................ 36
Reglage
mittkonsol............................................. 23
54
57
57
54
57
65
58
60
60
Trafikinformation (TP) ................................ 37
04
Trådlösa hörlurar........................................ 79
TV............................................................... 70
Ringa samtal.............................................. 57
RSE - Rear Seat Entertainment system..... 76
Röststyrning mobiltelefon.......................... 65
U
USB, anslutning......................................... 50
USB-ingång............................................... 49
S
Samtal
hantering............................................... 57
inkommande......................................... 57
V
Volvo Sensus............................................... 7
Sensus......................................................... 7
Signalingång, extern............................ 23, 49
Surround.............................................. 22, 30
95
04 Index
04
96
Volvo Car Corporation TP 16766 (Swedish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising