Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2014 Volvo On Call

Volvo S60 2014 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BÄSTE VOLVOÄGARE
Tack för att du valde Volvo On Call.
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet
Volvo On Call. För att systemet ska fungera krävs
ett aktivt abonnemang.
Vänliga hälsningar
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Inledning.................................................................................................... 4
Komforttjänster......................................................................................... 7
Säkerhetstjänster.................................................................................... 10
Trygghetstjänster.................................................................................... 12
Menystruktur........................................................................................... 14
Tillgänglighet .......................................................................................... 16
Telefonnummer....................................................................................... 17
Personuppgifter...................................................................................... 18
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Inledning
Allmänt
Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat
VOC) är kopplat till bilens SRS- och larmsystem. Se bilens ägarmanual för information om
dessa system. Bilen har en inbyggd GSMmodul för kommunikation mellan bilen och
VOC:s tjänster. Kartan på sidan 16 visar i
vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta
din Volvoåterförsäljare (se sidan 17) för
aktuell information, då kartan kan förändras.
VOC är en tilläggstjänst som du som kund
abonnerar på. Abonnemanget består av
säkerhets-, trygghets- och komforttjänster
vars erbjudande är beroende på marknad.
Kontakta din Volvoåterförsäljare för information om vilka dessa tjänster är som gäller i ert
land.
Tillgänglighet
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är
VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 3 dygn och därefter en gång
per timma under de kommande 11 dagarna.
VARNING
Systemet fungerar enbart i områden där
VOCs samarbetspartner har GSM-täckning
och på de marknader där Volvo On Calltjänsten är tillgänglig.
Komforttjänster
•
Volvo On Call mobilapplikation – Som
Volvo On Call-användare har du tillgång
till en mobilapplikation som gör att du kan
hålla kontakten med din parkerade bil via
en iPhone, Windows Phone- eller
Android-telefon. Du kan lokalisera bilen,
fjärrlåsa bilen, fjärrstarta värmare, se
information om bränslenivå och mycket
annat. För mer information om Volvo On
Call-appen, se sidan 7.
•
Fjärrstart av värmare via SMS – Bilar
utrustade med bränsledriven motor och
kupévärmare i kombination med VOC
erbjuder samma inställningsmöjligheter
för värmaren som inne i bilen med hjälp
av en vanlig mobiltelefon. Det är möjligt
att göra timerinställningar genom att
skicka önskad inställning med hjälp av en
mobiltelefon. För information om fjärrstart
av värmare via SMS, se sidan 8.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig,
t.ex. vid glest befolkade områden.
Abonnemang
Ett abonnemang initieras i samband med att
bilköpet och VOC-systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas
och giltigheten är marknadsberoende.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare
till tjänsten.
Avsluta VOC tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC tjänsten.
Säkerhetstjänster
•
Automatiskt larm – Vid en olycka där
bältessträckare, krockkudde eller krockgardin aktiveras skickas en signal automatiskt till VOC Kundtjänst.
•
Manuellt larm – Du kan kontakta VOC
Kundtjänst för att begära hjälp i nödsituationer.
•
Tillgång till vägassistanstjänster
Starta VOC tjänst
Det är mycket viktigt att VOC tjänsten byter
ägare så att den tidigare ägarens möjlighet att
utföra tjänster i bilen avbryts. Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte.
4
01 Volvo On Call
Inledning
Trygghetstjänster
•
Stöldvarning – Automatisk signal till VOC
Kundtjänst vid inbrott eller stöld (om
bilens larmsystem aktiverats).
•
Spårning av stulet fordon – Hjälp att
spåra bilen vid stöld.
•
Fjärrupplåsning – Fjärrupplåsning av
bilen om nycklarna har kommit bort eller
blivit inlåsta.
•
Fjärrblockering1 – Övervakning och
deaktivering av stulen bil.
•
Otillåten förflyttning (UMD)* 2, 3 – Övervakning av otillåten förflyttning.
För information om Trygghetstjänsterna, se
sidan 12.
Översikt Säkerhetstjänster
Översikt knappar
VOC-systemet använder sig av GPS (Global
Positioning System) för att lokalisera bilen
och bilens inbyggda GSM-modul för att kontakta VOC Kundtjänst.
VOC-knappar och display
När du trycker på ON CALL- eller SOSknappen skickas en signal till VOC Kundtjänst
om bilens position och tjänsten du har begärt.
OBS
SOS–knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare.
SOS–funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering. ON CALL–knappen kan användas
för samtliga andra tjänster, inklusive
vägassistans.
G016325
För information om Säkerhetstjänsterna, se
sidan 10.
C30
För att inaktivera ON CALL- och SOS-knapparna när nyckeln är ur, se menyalternativet
Knapplås på sidan 14.
Systemet är inte tillgängligt om menyalternativet Radiosändning är satt till OFF 1.
1
2
3
Vissa marknader.
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V/XC40.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
01 Volvo On Call
Inledning
Tillgång till VOC funktioner
Tjänst
Översikt av tillgängliga VOC funktioner via
VOC och VOC applikation.
Tjänst
G016326
V40/XC40, S60/V60, S80, V70/XC70 och XC60.
XC90
6
VOC
VOC
app
Fjärrstart av värmare
X
X
Automatiskt larm
X
Manuellt larm
X
Vägassistans
X
Larmtjänst
X
Stöldvarning
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrupplåsning
X
FjärrblockeringA
X
X
X
X
Lokalisering av bilen
X
Bilens instrumentpanel
X
Kontroll av bilen
X
Körjournal
X
Fordonsinformation
X
VOC
Batteri- och laddningsstatusB
X
Styra laddning till specifika tiderB
X
Påminnelse att sätta i
laddkabelB
X
FörkonditoneringB
A
B
VOC
app
X
X
Vissa marknader.
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.
Information på Internet
För mer information om Volvo On Call, se
www.volvocars.com > Välj land > Försäljning
& Tjänster > Volvo On Call. Där kan du bland
annat hitta vanliga frågor och svar.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil. Läs i Sensus
Infotainment supplementets avsnitt Volvo ID
för att se dess fördelar och hur man skapar
ett Volvo ID.
01 Volvo On Call
Komforttjänster
Volvo On Call mobilapplikation1
Volvo On Call-appen är en mycket praktisk
och användbar mobilapplikation som på olika
sätt förenklar ditt bilägande genom att låta
dig kontrollera och övervaka bilen när som
helst och oavsett var du är. Med Volvo On
Call-appen kan du hitta din bil, låsa och låsa
upp din bil, kolla instrumentbrädan och ställa
in kupévärmaren med en enkel knapptryckning på din mobil.
Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt
vilket kan medföra att detta supplement inte
återspeglar tillgänglig funktionalitet. Se
avsnittet Information på Internet s. 6 för hänvisning vidare till där du kan läsa löpande
uppdaterad information.
Mobilapplikationen för Volvo On Call finns
bland annat för iPhone, Windows Phone- och
Android-telefoner. Du laddar ned den från
Apples AppStore, Windows Phone eller
Google Play.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil. Läs i Sensus
Infotainment supplementets avsnitt Volvo ID
för att se dess fördelar och hur man skapar
ett Volvo ID.
1
2
Lokalisering av bilen
Bilens position visas på en karta och det är
möjligt att få vägledning till bilen. Det finns
också en digital kompass som pekar föraren i
rätt riktning. När man befinner sig inom cirka
100 meter från bilen är det möjligt att aktivera
bilens tuta och blinkers för att underlätta
letandet.
Bilens instrumentpanel
Den här funktionen ger föraren tillgång till en
mängd information: bränslenivå, återstående
räckvidd med befintlig bränslemängd,
genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, avläsning av väg- och trippmätare.
Kontroll av bilen
Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på
bilen och visar information om glödlampor,
bromsvätska, kylvätska och oljenivå.
Körjournal
Detaljerade uppgifter om varje resa under de
senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas. Det finns också möjlighet att exportera
alla eller valda resor från mobilapplikationen i
kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Lämpligt för t.ex. tjänsteresor.
Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen. Då skickar bilen ingen logginformation
efter varje avslutad resa.
Fordonsinformation
Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.
Stöldvarning
Om billarmet aktiveras får föraren veta detta
via mobilen.
Fjärrlåsning av dörrarna
Status för samtliga dörrar och fönster visas.
Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av
säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid fjärrupplåsning av bilen.
Fjärrstart av värmare
Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare kan den startas direkt eller programmeras att starta vid två olika tidpunkter inom 24
timmar.
Batteri- och laddstatus2
Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning pågår.
Styra laddning till specifika tider2
Om du inte vill att laddning skall påbörjas
direkt vid anslutning av laddkabeln så är det
Vissa funktioner är inte tillgängliga på alla bilmodeller.
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.
7
01 Volvo On Call
Komforttjänster
möjligt att via mobilappen ställa in tidpunkt då
laddning får ske.
Påminnelse att sätta i laddkabel2
Du kan aktivera att få en påminnelse i din
mobilapp om du glömt sätta i laddkabeln när
bilen parkerats.
Förkonditonering2
Genom förkonditionering förbereds bilens
drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd
minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.
Fjärrstart av värmare via SMS
Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin
mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.
Värmarfunktionen har två tidpunkter, i detta
supplement kallade T1 och T2. Dessa visar
när bilen uppnått den inställda temperaturen.
För att bara den auktoriserade användaren
skall kunna styra värmaren ska SMS-medde-
2
3
4
5
8
landet innehålla bilens registreringsnummer3
följt av VOC-systemets PIN-kod4.
OBS
Varje delkommando följs av ett #-tecken.
Meddelandet ska skrivas som en sträng
utan mellanslag och avslutas med ett #tecken, t.ex. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Meddelandet ska skickas till följande nummer: +46 70 903 20 40. För vissa mobiltelefoner är det möjligt att skapa en meddelandemall för att möjliggöra ett enklare och snabbare handhavande.
OBS
Iakttag försiktighet med var bilen står parkerad när fjärrstart av värmare nyttjas
eftersom värmaren avger avgaser, se ytterligare information i bilens ägarmanual.
Direktkommandon
För att starta värmen direkt:
Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.
Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.
PIN-koden är den kod bilägaren tidigare meddelat VOC Kundtjänst genom att trycka på OnCall-knappen.
Tidpunkt avrundas alltid till närmaste 5- minuters intervall.
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 1 #
2. Skicka meddelandet.
Om värmaren är igång och ska stängas av
direkt:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 0 #
2. Skicka meddelandet.
Tidkommandon
Om ny tid ska läggas in avslutas meddelandet med önskat klockslag, t.ex. 17305.
Ändra och aktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Ändra och aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 # Tidpunkt #
2. Skicka meddelandet.
Om en sedan tidigare inlagd tidpunkt önskas
aktiverad:
Aktivera T1:
01 Volvo On Call
Komforttjänster
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 11 #
2. Skicka meddelandet.
Aktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 12 #
2. Skicka meddelandet.
För att avbryta en sedan tidigare planerad
värmarstart måste inställd tidpunkt avaktiveras.
För att avaktivera T1:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 01 #
2. Skicka meddelandet.
För att avaktivera T2:
1. Skriv in bilens registreringsnummer följt
av # PIN-kod # 02 #
2. Skicka meddelandet.
Om värmaren inte startar
Det finns situationer där värmaren inte kan
starta. Då skickas ett SMS med texten
“Värmaren kunde ej starta!” till det mobilnummer som försökt initiera tjänsten.
9
01 Volvo On Call
Säkerhetstjänster
Automatiskt larm
Om bältessträckarna, krockkuddarna eller
krockgardinen (se bilens ägarmanual) har
utlösts sker följande:
1. Ett meddelande skickas automatiskt från
bilen till VOC Kundtjänst med uppgifter
om bilens position och att SRS-systemet
har utlösts.
2. VOC Kundtjänst etablerar därefter muntlig
kontakt med bilens förare och försöker ta
reda på krockens omfattning och behovet
av hjälp.
3. VOC Kundtjänst kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans,
bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Manuellt larm
1. Tryck på SOS-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare
m.m.
2. VOC Kundtjänst får meddelande om
hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
1
10
Vissa bilmodeller har inte Volvo On Call tillsammans med Telefon.
3. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Kundtjänst berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
Vägassistans
1. Tryck på ON CALL-knappen i minst
2 sekunder för att tillkalla hjälp vid punktering, bränslebrist, urladdat batteri, m.m.
2. VOC Kundtjänst etablerar muntlig kontakt
med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.
Informationsmeddelande i displayen
On Call Avstängd – Abonnemangstjänsterna
kommer inte att fungera, endast SOS-tjänst.
Kontakta din Volvoåterförsäljare eller VOC
Kundtjänst, se sidan 17.
On Call Serv. erfordras– VOC-systemet ur
funktion. Besök din Volvoåterförsäljare för
hjälp.
On Call Abonn snart slut – VOC-abonnemanget kommer snart gå ut. Kontakta din
Volvoåterförsäljare.
Volvo On Call i standby-läge – Telefonen1
kan slås på tillfälligt.
Denna tjänst kan behöva tecknas separat.
1. Tryck på PHONE (se bilder på sidan 5).
Larmnummer
2. Telefonen kan då användas för samtal
men kommer att återgå automatiskt till
standby efter en stund.
Då larmtjänsten aktiveras försöker VOCsystemet etablera kontakt med VOC Kundtjänst i det land bilen befinner sig.
Om detta inte är möjligt går samtalet till larmnumret 112 istället.
Upphäva samtal
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom
10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXITknappen (se bilder på sidan 5).
OBS
VOC Kundtjänst kan inte komma i kontakt
med bilen medan samtal pågår med den
inbyggda telefonen.
När ett samtal med VOC Kundtjänst är avslutat och tjänsten är klar kommer VOC-systemet automatiskt att gå tillbaka till telefonläge
om telefonen var på när tjänsten startades.
01 Volvo On Call
Säkerhetstjänster
För att kontakta VOC Kundtjänst från en
annan telefon än bilens inbyggda, se
sidan 17.
OBS
När man befinner sig utomlands och vill
komma i kontakt med VOC Kundtjänst kan
man ringa telefonnumret till Volvo On Call i
hemlandet, se sidan 17.
OBS
Alla samtal med VOC Kundtjänst kommer
att spelas in.
11
01 Volvo On Call
Trygghetstjänster
Allmänt
Stöldvarning
Volvos trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om
bilen blir stulen kan den dessutom spåras och
eventuellt deaktiveras.
Stöldvarning är ett system som aktiveras vid
inbrott eller stöld.
Om bilen blir strömlös träder VOCs reservbatteri in.
Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna
erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval:
Trygghetssystem certifierat enligt Stichting
VbV vilket uppfyller krav enligt Track & Tracing, TT03. 1, 2
Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC
Kundtjänst att underrättas automatiskt efter
en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.
Spårning av stulet fordon
Spårning av stulet fordon är ett system som
hjälper till att spåra bilen vid stöld. Om fordonet har blivit stulet kan bilens ägare tillsammans med polisen och VOC Kundtjänst
komma överens om att bilen skall spåras.
VOC Kundtjänst skickar ett meddelande till
bilen för att fastställa bilens position. Därefter
kontaktas polis eller annan myndighet.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Fjärrupplåsning
1. Om bilens fjärrnyckel har tappats eller blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupp1
2
3
4
5
12
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V/XC40.
Gäller inte XC90 där alla dörrar samt baklucka öppnas.
Gäller V60, V70 och XC60.
Gäller C30 och S60.
låsa bilen inom de närmsta 14 dygnen
med hjälp av VOC Kundtjänst.
2. VOC Kundtjänst skickar en signal till bilen
och efter överenskommelse med bilens
ägare, eller annan auktoriserad person,
sker upplåsning av bilen.
3. Bagageluckan/bakluckan måste öppnas
för att låsa upp dörrarna3. Tryck två
gånger på touchknappen4 eller dra i
handtaget5.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
OBS
Om bakluckan inte öppnas inom en, av
VOC Kundtjänst, förutbestämd tid kommer
bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
störas pga dålig mottagning.
01 Volvo On Call
Trygghetstjänster
Fjärrblockering6
Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller
myndigheterna VOC Kundtjänst.
OBS
Detta gäller även om bilen stulits med hjälp
av tillhörande fjärrnyckel.
Exempel på otillåten förflyttning är bogsering
eller lastning och transport på släp. Observera att exempelvis färjeöverfart och biltåg
också räknas som otillåten förflyttning då
motorn är avstängd. I dessa situationer måste
UMD temporärt deaktiveras (se avsnittet
Reducerad larmnivå i bilens ägarmanual).
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar VOC Kundtjänst sedan fjärrnycklar för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt
med VOC Kundtjänst och efter det att erfordrad verifiering godkänts. Därefter utför VOC
Kundtjänst aktivering av bilen.
Otillåten förflyttning (UMD)* 7, 8
UMD (Unauthorized Movement Detection) är
ett system för övervakning av otillåten förflyttning.
Otillåten förflyttning innebär att fordonet
flyttas med motorn avstängd. Om systemet
upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet
kommer VOC Kundservice att underrättas
automatiskt.
6
7
8
Vissa marknader.
Gäller endast Nederländerna.
Gäller inte V/XC40.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Volvo On Call
Menystruktur
Menystruktur i VOC
Knapplås
VOC-funktionerna nedan är tillgängliga via
MY CAR1/MENU2-knappen och visas i displayen.
Nyckellås
De kan också nås via den inbyggda telefonens menysystem*3. Se avsnittet om telefonen
i bilens ägarmanual för mer information om
menyerna.
OBS
Nedan menyer är en gemensam sammanställning för samtliga bilmodeller. Se bilens
menysystem vilka som gäller för din bil.
Menyer
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivera radiosändningen
Avaktivera radiosändningen
Radiosändn.
Radiosändning har aktiverats
Kod f r-sänd.
1
2
3
14
Gäller V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 och S80.
Gäller C30 och XC90.
Gäller endast XC90 på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Radiosändn.
Byt säkerhetskod
Aktivera On Call-abonnemanget
Avaktivera On Call-abonnemanget
Avbryt abonnemang
Menyalternativ
• SOS – Ett tryck på OK/MENU1/ENTER2 i
kontrollpanelen (bekräfta med ett extra
tryck) är detsamma som att trycka på
SOS-knappen i 2 sekunder: den manuella
larmtjänsten aktiveras. Detta menyval
fungerar som backupfunktion till SOSknappen.
• On Call – Ett tryck på OK/MENU1/
ENTER2 i kontrollpanelen (bekräfta med
ett extra tryck) är detsamma som att
trycka på ON CALL-knappen i
2 sekunder: vägassistenstjänsterna aktiveras. Detta menyval fungerar som backupfunktion till ON CALL-knappen.
• Aktivera radiosändningen/Avaktivera
radiosändningen
VOC-systemet har en automatisk mottagningsfunktion, vilket innebär att systemet
automatiskt kontrollerar tillgängligheten av
VOC servicenät. För att stänga av både den
inbyggda telefonen och den automatiska
mottagningsfunktionen, gör följande:
1. När Radiosändning visas i displayen,
tryck OK/MENU1/ENTER2 i kontrollpanelen.
2. Om radiosändningskod är avaktiverad:
Tryck sedan OK/MENU1/ENTER2 en
gång till för att bekräfta. – Den automatiska mottagningsfunktionen återstartas
automatiskt nästa gång bilen startas.
Om radiosändningskod är aktiverad: Ange
korrekt radiosändningskod (den förinställda
koden är 1234) och tryck sedan OK/MENU1/
ENTER2.
–
Den automatiska mottagningsfunktionen
återstartas automatiskt nästa gång bilen
startas.
• Radiosändningskod
01 Volvo On Call
Menystruktur
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Kod f r
sänd.
För att deaktivera radiosändningskoden:
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck OK/MENU1/ENTER2 i kontrollpanelen.
–
Radiosändning kan deaktiveras utan kod.
För att aktivera radiosändningskoden:
enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i
läge I, II eller om motorn är igång.
• Aktivera abonnemanget - Används för
att starta prenumerationen.
OBS
I XC90 heter detta menyalternativ Avbryt
abonn.
• Avaktivera abonnemanget – Används
för att avsluta prenumerationen.
1. När Radiosändningskod visas i displayen, tryck OK/MENU1/ENTER2 i kontrollpanelen.
2. Ange den fyrställiga koden (den förinställda koden är 1234) och tryck sedan
OK/MENU1/ENTER2.
3. Bekräfta koden och tryck sedan OK/
MENU1/ENTER2.
–
Radiosändning kan endast aktiveras med
korrekt kod.
• Knapplås - Man kan bestämma när
SOS- och ON CALL-knapparna skall vara
aktiverade. Funktionen gör att knapparna
1
2
Gäller V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 och S80.
Gäller C30 och XC90.
15
01 Volvo On Call
Tillgänglighet
Volvo On Calls tillgänglighet
Kartan visar länder och områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder.
Kontakta din Volvoåterförsäljare för aktuell information. Mörkmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call är tillgängligt.
16
01 Volvo On Call
Telefonnummer
Telefonnummer till VOC Kundtjänst
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (Kundcentret finns i Frankrike.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Ryssland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call
Personuppgifter
Behandling av personuppgifter
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och
Volvo Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till
VOC-tjänsten. All behandling sker i enlighet
med god sed och gällande lagstiftning
rörande behandling av personuppgifter.
18
Land
Säljbolag
Danmark
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz)
AG
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrike
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Personuppgifterna som behandlas tillhör i
huvudsak följande tre kategorier.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
•
Ryssland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med
samarbetspartners både inom och utom
EU/EES för att leverera och utveckla VOCtjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar
i samband med aktivering av VOC-tjänsten och vid andra kontakter med Volvo
såsom namn, adress, telefonnummer, typ
av tjänst och tjänstens varaktighet.
När en viss händelse som omfattas av
tjänsten inträffar skickas automatiskt
information från fordonet. Ett sådant
meddelande innehåller fordons ID (VIN),
klockslag då tjänsten nyttjas, typ av
tjänst, om krockkuddar har utlösts, om
bältessträckare har utlösts, aktuell bräns-
lemängd, aktuell temperatur inne i och
utanför fordonet, om dörrar och fönster är
låsta eller öppnade samt fordonets sex
senaste positioner med hastighet och
riktning.
•
Övrig information som kan kopplas till
kunden är telefonsamtal med personer i
fordonet, det kundcenter som levererade
tjänsten och noteringar skapade av kundtjänstoperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo
underleverantörer. Dessa underleverantörer
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
behandla personuppgifter i den utsträckning
som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga
underleverantörer är bundna av avtal som
ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
VOC-tjänsten lagras under avtalstiden och
därefter så länge som erfordras för att Volvo
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
lag och annan författning. Uppgifter som
genereras vid händelser som omfattas av
VOC-tjänsten gallras tre månader efter det att
händelsen inträffat.
01 Volvo On Call
Personuppgifter
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag
som visar vilka personuppgifter som behandlas. För att rätta personuppgifter kontakta
Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag
ska göras skriftligt och vara egenhändigt
undertecknat av den sökande samt innehålla
uppgift om namn, adress och kundnummer.
Begäran ska sändas till Volvo Personvagnar
AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet
med vad som framgår av instruktionen i detta
dokument, samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som sker i
anslutning till VOC-tjänsten.
19
Volvo Car Corporation TP 17188 (Swedish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising