Volvo | C70 | Ägarmanual | Volvo C70 2006 Ägarmanual

Volvo C70 2006 Ägarmanual
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK
TP 8336 (Swedish). AT0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
C70
INSTRUKTIONSBOK VOLVO C70
TP 8336
C70 INSTR.indd 1
WEB EDITION
2006
05-07-07 10.56.44
10.51.38
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
1
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
2
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste
fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt
certifikat för miljöstandarden ISO 14001,
vilket leder till ständiga förbättringar inom
miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövarudeklaration. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen, se s. 4.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som
innefattar ren kupémiljö och högeffektiv
avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre.
1.
Tillval på 5-cylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
3
Volvo Personvagnar och miljön
Ren luft i kupén
IAQS1
Ett sofistikerat luftreningssystem,
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Luftintaget stängs om halten
reducerande och oxiderande gaser, t.ex.
kolmonoxid blir för hög, t.ex. i tät trafik, köer
eller tunnlar. Inflödet av kväveoxider,
marknära ozon och kolväten hindras av
kolfiltret.
Textilstandard
De mest exponerade textilerna och läderytorna i bilens interiör uppfyller kraven enligt
den internationella textilstandarden Öko-Tex
100 som säkerställer att textilier och läder är
fria från vissa allergiframkallande substanser,
hälsovådliga ämnen och skadliga emissioner
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du
förutsättningar för lång livslängd för bilen
med låg bränsleförbrukning och på så vis
bidrar du till en renare miljö. När Volvos
verkstäder får förtroendet att laga och underhålla bilen, blir den en del i vårt system. Vi
ställer krav på hur våra verkstadslokaler ska
utformas för att förhindra spill och utsläpp till
1.
4
Tillval.
miljön. Vår verkstadspersonal har det
kunnande och de verktyg som behövs för att
garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha rätt däcktryck. För lågt tryck i däcken
ger högre bränsleförbrukning. Om något
av de högre däcktrycken som Volvo
rekommenderar används, sänks bränsleförbrukningen.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
Volvo Personvagnar och miljön
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
5
6
Innehållsförteckning
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Infotainment
Tekniska data
9
33
61
71
89
101
133
149
155
181
203
7
8
Säkerhet
Säkerhetsbälten
AIRBAG-systemet
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Krockgardin (DMIC)
WHIPS
Roll-Over Protection System (ROPS)
När aktiveras säkerhetssystemen
Krockstatus
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Barnsäkerhet
10
13
14
14
17
19
21
22
24
25
26
27
28
9
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
10
Lossa bältet:
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet på egen hand. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. Detta
inkluderar rulle, fästen, skruvar och lås. En
del av bältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också bältet om det är slitet eller
skadat. Det nya bältet ska vara typgodkänt
och avsett för samma plats som det
utbytta bältet.
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende.
Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i
kombinationsinstrumentet. Vid låg fart ges
ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
Barnstolar som är fastsatta med säkerhetsbältet på passagerarplatsen omfattas inte av
bältespåminnarsystemet.
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Detta visas i informationsdisplayen. Meddelandet raderas
automatiskt efter ca 30 sekunder, men
kan också kvitteras manuellt med en
tryckning på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och
ljussignal. Påminnelsen upphör då bältet
åter tagits på men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på READknappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka bälten som används, finns alltid
tillgängligt. För att se lagrade meddelanden,
tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de
första sex sekunderna.
Säkerhetsbälte och graviditet
Säkerhetsbältet skall alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Bältet skall ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet skall ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet skall sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
Allteftersom graviditeten framskrider skall
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man måste lätt kunna nå ratten och fotpeda11
Säkerhet
Säkerhetsbälten
lerna). I detta sammanhang skall man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare.
Bältesguiden finns på både förar- och passagerar stolen.
Bältesförsträckare
Bältesguide
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid
en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då
mer effektivt upp den åkande.
12
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa
en bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid inoch ursteg till baksätet ska bältet tas ur
bältesguiden och placeras längst bak på
bältesstången.
Säkerhet
AIRBAG-systemet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om
varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST visas i
informationsdisplayen.
Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
AIRBAG-systemet1 övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sju sekunder om AIRBAGsystemet1 är felfritt.
1.
Om varningssymbolen för AIRBAGsystemet förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att AIRBAGsystemet inte har fullgod funktion.
Symbolen kan indikera fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller DMICsystemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS, DMIC samt ROPS.
13
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen. Personer som är
kortare än 140 cm ska aldrig sitta på
passagerarplatsen fram om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplementary Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudden på passagerarsidan1 ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
1.
14
Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
Säkerhet
Krockkudde (SRS) på förarsidan
VARNING!
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssituationer kan därför uppstå, då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRSsystemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassas efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
Krockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer som aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa
islaget mot kudden töms den igen när den
pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
15
Säkerhet
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING!
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i
ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
AIRBAG-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krockkudden.
16
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller
även personer som är kortare än 140 cm.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas.)
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en
omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett
barn i barnstol ska placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
17
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
Omkopplarens läge
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
18
Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
VARNING!
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
VARNING!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
Sidokrockkuddarnas placering.
Uppblåst sidokrockkudde.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till
balkar, stolpar, golv och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och
bäckenet, och är en viktig del av SIPS.
Sidokrockkudden är placerad i framstolens
ryggram.
VARNING!
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING!
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
19
Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet
Sidokrockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer, som i sin tur aktiverar
gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den
åkande och dörrpanelen och dämpar på så
sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt
som kudden töms. Sidokrockkudden blåses
normalt endast upp på krocksidan.
20
Högerstyrd bil.
Säkerhet
Krockgardin (DMIC)
Egenskaper
Krockgardinen DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) är ett komplement till SIPS.
Den sitter osynligt monterad längs med föraroch passagerardörrens insida. Den skyddar
endast i framsätet. Krockgardinen aktiveras
av sensorer vid en tillräckligt kraftig kollison
eller om bilen riskerar att välta. Vid aktivering
blåses krockgardinen upp. Krockgardinen
hjälper till att skydda förarens och framsätespassagerarens huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision. Krockgardinen
aktiveras oavsett om taket är öppet eller
stängt.
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING!
Sätt inte fast mugghållare, tillbehör eller
andra saker ovanpå eller runt dörrarna.
När DMIC aktiveras kommer dessa
föremål att tryckas upp med stor kraft eller
hindra DMIC från att fungera på rätt sätt
vilket kan resultera i allvarlig personskada.
Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa
områden får användas. Förare eller passagerare ska heller inte vila armen ovanpå
dörren då det kan resultera i att DMIC inte
aktiveras. Den avsedda skyddseffekten
kan då utebli.
21
Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador –
WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar. Systemet
aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
22
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för
pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet
själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackstöd och
huvud.
Säkerhet
WHIPS
VARNING!
Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
23
Säkerhet
Roll-Over Protection System (ROPS)
Störtbågarna i uppfällt läge.
ROPS-systemet består av kraftiga störtbågar
som är placerade bakom passagerarnas
nackstöd samt sensorer. Vid en situation då
bilen riskerar att slå runt känner sensorer av
detta och störtbågarna trycks upp bakom
passagerarnas huvuden. Störtbågarna
aktiveras oavsett om taket är öppet eller
stängt
Kontakta alltid en auktoriserad Volvoverkstad
om ROPS-systemet har löst ut.
VARNING!
Gör inga ingrepp i ROPS-systemet.
Placera inga föremål över ROPS-systemet
eller bakom passagerarnas nackstöd.
24
Säkerhet
När aktiveras säkerhetssystemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Krockkuddar SRS
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
Krockgardin DMIC
Vid sidokollision och/eller vältning1.
Vid påkörning bakifrån.
Vid vältning.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Roll-Over Protection System (ROPS)
Vid frontalkollision1.
1. Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löses ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens
hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika s äkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS! Aktivering av SRS-, SIPS-, DMIC-,
ROPS- och bältessystemet sker endast en
gång vid en kollision eller vältning.
VARNING!
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad
i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt
vatten. Det snabba utlösningsförloppet
kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktions- och brännskador på
huden.
25
Säkerhet
Krockstatus
• Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka
den. Bilens elektronik försöker då
återställa sig till normal status. Försök
därefter starta bilen. Om KROCKSTATUS fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras. Dolda
skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
Förflyttning
Om NORMAL STATUS visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen
försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta
inte bilen längre än nödvändigt.
Hantering efter kollision
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan
texten KROCKSTATUS-SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. KROCKSTATUS är
ett skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
26
VARNING!
Försök aldrig själv reparera bilen eller
återställa elektroniken efter att den varit i
KROCKSTATUS. Det kan resultera i
personskador eller att bilen inte fungerar
som normalt. Låt alltid en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och
återställandet av bilen till normal status
efter att KROCKSTATUS visats.
VARNING!
Försök under inga omständigheter
återstarta bilen om det luktar bränsle när
meddelandet KROCKSTATUS visas.
Lämna bilen snarast.
VARNING!
Då bilen är försatt i KROCKSTATUS får
den inte bogseras. Den ska bärgas från
platsen till en auktoriserad Volvoverkstad.
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
Det årtal och den månad som anges på
dekalen i dörröppningen, är den tidpunkt då
man ska kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för särskild inspektion och ev. byte
av krockkuddar, bältesförsträckare och krockgardiner. Vid frågor om systemen, kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krockkudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkudde på förarsidan
Sidokrockkudde på passagerarsidan
Krockgardin på förarsidan
Krockgardin på passagerarsidan
Denna dekal är placerad i höger
dörröppning.
27
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek. För mer
information se s. 30.
Barn som är kortare än 150 cm skall färdas i
adekvat barnskydd.
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
1.
28
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Barnstol och krockkudde
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses
upp när det sitter i en barnstol placerad på
passagerarplatsen.
VARNING!
Passagerare kortare än 140 cm ska sitta i
framsätet endast då krockkudden på
passagerarplatsen är avaktiverad1.
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
(endast Australien).
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1. Om denna
uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara för barnet.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
29
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9 månader)
9–18 kg
(9–36 månader)
15–36 kg
(3–12 år)
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ: Bälteskudde med eller
utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
1. För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
2. L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
30
Säkerhet
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
VARNING!
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1.
När man använder andra produkter som finns
på marknaden är det viktigt att man läser den
monteringsanvisning som medföljer
produkten.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
ISOFIX fästsystem för barnstolar
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätet. Kontakta en Volvohandlare för ytterligare information om
barnsäkerhetsutrustning.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är
avstängd.
VARNING!
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det
uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
31
Säkerhet
32
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörr
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Informationsdisplay
Eluttag
Belysningspanel
Vänster rattspak
Höger rattspak
Konstantfarthållare (tillval)
Knappsats i ratten (tillval)
Rattinställning, varningsblinkers
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar
Personliga inställningar
34
36
38
39
40
44
45
46
47
49
51
52
53
54
55
58
33
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Vänsterstyrd bil.
34
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Rattinställning ...............................................................................s. 53
Öppningshantag, motorhuv.................................................... s. 158
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar............. s. 38/s. 56
Rattspak, vänster..........................................................................s. 47
Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka...................s. 46
Dörröppningshandtag och låsknapp .......................................s. 96
Indikeringslampa, låsning ...........................................................s. 96
Ventilationsmunstycke, instrumentpanel .................................s. 62
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Knappsats, ratt vänster...............................................................s. 51
Signalhorn och krockkudde .......................................................s. 14
Kombinationsinstrument .............................................................s. 39
Knappsats, ratt höger .................................................................s. 52
Rattspak, höger ............................................................................s. 49
Startlås ........................................................................................ s. 106
Backspegel, inre...........................................................................s. 55
Bältespåminnare ..........................................................................s. 11
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida .............................s. 79
Strömbrytare, larmsensorer och blockerat låsläge...............s. 98
Strömställare, kupébelysningsautomatik ................................s. 79
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör ......................................s. 98
Strömbrytare, kupébelysning, höger sida...............................s. 79
Display, bilinställningar/ljudanläggning, m.m. ...........s. 58/s. 182
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning, m.m. .........s. 58/s. 182
Klimatanläggning..........................................................................s. 64
Indikeringslampa, varningsblinkers ..........................................s. 53
Dörröppningshandtag och låsknapp .......................................s. 96
Handskfack....................................................................................s. 82
29.
30.
31.
32.
Växelspak, manuell/automat ...................................... s. 108/s. 110
Parkeringsbroms........................................................................s. 114
Eluttag och cigarettändare ........................................................ s. 45
Strömbrytare, takmanövrering .................................................. s. 75
35
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Högerstyrd bil.
36
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Strömbrytare, takmanövrering...................................................s. 75
Eluttag och cigarettändare ........................................................s. 45
Parkeringsbroms ....................................................................... s. 114
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar............. s. 38/s. 56
Handskfack....................................................................................s. 82
Dörröppningshandtag och låsknapp .......................................s. 96
Indikeringslampa, låsning ...........................................................s. 96
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycke, instrumentpanel .................................s. 62
Klimatanläggning..........................................................................s. 64
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning m.m. ..........s. 58/s. 182
Display, bilinställningar/ljudanläggning m.m. ............s. 58/s. 182
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida .............................s. 79
Strömbrytare, larmsensorer och blockerat låsläge...............s. 98
Strömställare, kupébelysningsautomatik ................................s. 79
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör ......................................s. 98
Strömbrytare, kupébelysning höger sida................................s. 79
Bältespåminnare ..........................................................................s. 11
Backspegel, inre...........................................................................s. 55
Startlås ........................................................................................ s. 106
Rattspak, vänster..........................................................................s. 47
Knappsats, ratt vänster...............................................................s. 51
Kombinationsinstrument .............................................................s. 39
Signalhorn och krockkudde .......................................................s. 14
Knappsats, ratt höger .................................................................s. 52
Indikeringslampa, varningsblinkers ..........................................s. 53
Dörröppningshandtag och låsknapp .......................................s. 96
Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka...................s. 46
29.
30.
31.
32.
Rattspak, höger............................................................................ s. 49
Öppningshandtag, motorhuv ..................................................s. 158
Spak, rattinställning..................................................................... s. 53
Växelspak, manuell/automat växellåda .................... s. 108/s. 110
37
Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
1.
2.
3.
4.
5.
38
Fönsterhissar, samtliga fönster ner/upp
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida.
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
1. Hastighetsmätare
8. Kontroll- och informationssymboler
2. Körriktningsvisare, vänster
9. Bränslemätare
3. Varningssymbol
10. Knapp för trippmätare
Används för att mäta korta sträckor. Korta
tryck på knappen växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer
än 2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
4. Informationsdisplay
Displayen visar information- eller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka.
När yttertemperaturen ligger inom området
+2 °C till –5 °C lyser symbolen av en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk.
När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
5. Informationssymbol
11. Display
Visar växellägen i automatväxellåda,
regnsensor, vägmätare, trippmätare och
konstantfarthållare.
6. Körriktningsvisare, höger
12. Helljusindikering
7. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
13. Knapp för klocka
Vrid knappen för att ställa tiden.
14. Temperaturmätare
Temperaturmätare för motorns kylsystem.
Om temperaturen blir onormalt hög och
visaren går in i det röda fältet visas ett
meddelande i displayen. Tänk på att t.ex.
extra strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer och
hård motorbelastning.
15. Kontroll- och varningssymboler
39
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen då en
avvikelse i något av bilens
system inträffat. Meddelandetexten släcks med hjälp av READ-knappen,
se s. 44, eller försvinner automatiskt efter
2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar
samtliga symboler utom
symbolerna för fel i bilens
avgasreningssystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler
kan sakna bakomliggande funktion, beroende
på bilens utrustning.
Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
Symboler mitt i instrumentet
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet.
Samtidigt visas en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen och meddelandetexten förblir synliga tills felet är åtgärdat.
Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
– Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
40
OBS! När meddelandetexten
”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks
symbollampan och meddelandetexten med
hjälp av READ-knappen, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
3. Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
4. Stabilitetssystem DSTC
Blinkande symbol indikerar att
stabilitetssystemet arbetar.
Kontrollsymboler – vänster sida
1. Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
2. Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
5. Ingen funktion
6. Ingen funktion
7. Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det ca
8 liter bränsle kvar.
Kontrollsymboler – höger sida
1. Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
2. Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
OBS! Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
41
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
3. Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS-, ROPS- eller DMICsystemet. Kör snarast till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
4. För lågt oljetryck
Om symbolen tänds under
körning är motorns oljetryck för
lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad.
5. Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i
framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
6. Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under
körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
7. Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
42
• Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren,
se s. 162. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare, utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Stanna bilen på en säker plats
och stäng av motorn.
• Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren. Se s. 162.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och symbolerna fortfarande är
tända, kan bilen under stor försiktighet
köras till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan bärgas till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller
bagageluckan, inte är riktigt stängd kommer
föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet
än ca 7 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
eller MOTORHUV ÖPPEN visas i displayen.
Stanna bilen på första bästa säkra plats och
stäng den dörr eller lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
Påminnelse bagagelucka
Om bagageluckan är öppen
tänds informationssymbolen
och BAKLUCKA ÖPPEN visas i
displayen.
1.
Endast bilar med larm.
43
Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
– Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS! Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på READ-knappen) innan den
tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
KONTROLLERA OLJENIVÅ
44
Åtgärd
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en verkstad kontrollera bilen omgående. En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt. En auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Dags för service. En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Meddelandet är en påminnelse om att oljenivån ska kontrolleras och visas var 10 000:e km.
För information om kontroll av oljenivå, se s. 160.
Instrument och reglage
Eluttag
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att
uttaget ska leverera ström måste startnyckeln
vara i minst läge I.
VARNING!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare (tillval)
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden
att tända med.
45
Instrument och reglage
Belysningspanel
Positions-/parkeringsljus
Dimljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas
oavsett startnyckelposition.
OBS! Bestämmelserna för användning av
dimljus varierar från land till land.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittenläget.
I startnyckelposition II är positions-/parkeringsljusen alltid tända. Nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt som positions-/
parkeringsljusen.
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Strålkastare
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning eller sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har
automatisk ljushöjdsreglering, varför
hjulet (1) saknas.
1.
46
Tillval.
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står
i mittenposition. Vid behov kan halvljusautomatiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Manuellt halvljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) medurs till ändläget.
Helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) medurs till ändläget.
– För vänster rattspak mot ratten till
ändläget och släpp, se s. 47.
Tanklucka
Knappen (5) öppnar tankluckan.
– Tryck på knappen (4).
Lysdioden i knappen (4) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller
dimstrålkastarna.
– Tryck på knappen (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lysdioden i knappen (6)
lyser när dimbakljuset är tänt.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen tänds när startnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Instrument och reglage
Vänster rattspak
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att
helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 46.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Rattspakens lägen
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinkning, körriktningsvisare
Helljusblink
Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
s. 59.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspak mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
1.
Färddator
För att få tillgång till färddatorns funktioner
och andra menyer måste tumhjulet (B) vridas
stegvis, antingen uppåt eller nedåt. Genom
ytterligare en vridning kommer utgångsläget
tillbaka igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när färddatorn används, måste
varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera
genom att trycka på READ-knappen (A) för
att återgå till färddatorfunktionen.
Fabriksinställning.
47
Instrument och reglage
Vänster rattspak
Funktioner
• MEDELHASTIGHET
• NUVARANDE FÖRBR
• MEDELFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
• HASTIGHET I MILES PER HOUR1
• DSTC se s. 115
• PARKERINGVÄRMARE (tillval, parkeringsvärmare se s. 68)
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
Nuvarande bränsleförbrukning
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i
displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen.
Körsträcka till tom tank
Beräkningen av körsträcka till tom tank
baseras på medelförbrukningen under de
senast körda 30 km. När körsträckan till tom
tank är kortare än 20 km visar teckenfönstret
"----".
Hastighet i miles per hour1
Aktuellt hastighet visas i mph.
OBS! Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING.
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelbränsleförbrukning
samtidigt.
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen (RESET). När
tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen
nollställs. Nollställning görs med RESETknappen (C).
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare har använts.
48
1.
Vissa länder.
Instrument och reglage
Höger rattspak
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (C)
medurs för att få kortare tid
mellan svepen. Vrid moturs för
att öka tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög
hastighet.
Viktigt!
Vindrutetorkare
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor – på/av
C. Tumhjul
D. Ingen funktion
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
Använd rikligt med spolarvätska när
torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska
vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Vindrute-/strålkastarspolare
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom
tiominutersintervall. Vid längre intervall spolas
strålkastarna varje gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med
vredet i belysningspanelen:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som
förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som
förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna enligt
följande:
49
Instrument och reglage
Höger rattspak
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka
på knapp (B) medan startnyckeln är i
läge I alt. II. Vindrutetorkarna kan annars
startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller
känslighet för regnmängd då regnsensorn är
vald.
Regnsensor (tillval)
Aktivera regnsensorn genom att:
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt. Regnsensorns känslighet
justeras med tumhjulet (C).
– trycka på knappen (B). En lysdiod i
knappen tänds och visar att regnsensorn
är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
Vrid tumhjulet medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra slag
ges när tumhjulet vrids medurs.)
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till
vindrutetorkarna vara i läge 0.
50
– tryck på knappen (B)
– för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och
återgår till regnsensorläge när spaken
släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur
konstantfarthållaren. CRUISE visas i
kombinationsinstrumentet. Tidigare
inställd hastighet behålls i minnet efter en
tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Konstantfarthållarens reglage sitter till
vänster i ratten.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den
hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller – motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h1.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
OBS! En tillfällig fartökning (kortare än en
minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i
kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
1.
Beroende av motortyp.
51
Instrument och reglage
Knappsats i ratten (tillval)
För mer information om telefonfunktionerna,
se s. 192.
Knappfunktioner
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon. Knappfunktionen är beroende av
vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd eller md och
reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara i beredskapsläge.
Telefonen måste vara aktiverad för att kunna
styra telefonfunktionerna med pilknapparna.
52
Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
53
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Allmänt
Endast fönstren fram kan stängas automatiskt.
Stängning av fönstren fram avbryts om något
hindrar deras rörelse.
Passagerardörrens reglage hanteras på
samma sätt som förardörrens.
Manuell manövrering innebär att fönstret
slutar röra sig efter att dess reglage har
släppts. Vid automatiskt manövrering
fortsätter fönstrets rörelse efter att dess
reglage har släppts.
Alla fönster samtidigt
Med knappen (C) kan samtliga fönster
öppnas och stängas samtidigt. Fönstren
öppnas automatiskt med ett kort tryck på
knappens högra sida. Stängningen görs
genom att hålla in knappens vänstra sida.
VARNING!
Kontrollera att föremål eller personer,
speciellt barn, inte kommer i kläm när
fönstren stängs. Ta ur startnyckeln om
personer lämnas i bilen.
Manövrering utifrån
Manövrering utifrån är möjligt när dörrarna är
stängda och startnyckeln har dragits ut ur
tändningslåset.
Främre fönster samtidigt – endast
öppning
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsnigsknapp
(se s. 90) för att öppna främre fönster.
Fönstren öppnas automatiskt. Ett kort tryck
på upplåsnigsknappen avbryter öppnandet.
54
Reglagepanel, förardörr.
Manövrering inifrån
Från förardörrens reglagepanel kan samtliga
fönster manövreras. Med passagerardörrens
reglagepanel kan endast passagerardörrens
fönster manövreras.
Efter att motorn har stängts av kan fönstren
fortfarande manövreras så länge dörrarna
hålls stängda. I annat fall måste startnyckeln
först vridas till läge I eller II.
Ett fönster åt gången
Manuell manövrering görs genom att
reglaget (A eller B) förs uppåt/neråt
halvvägs. Automatisk manövrering görs
genom att reglaget förs uppåt/neråt helt.
Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Avbländning
1. Avbländning görs med spaken
2. Normalt läge
3. Avbländat läge. Används när ljuset från
bilen bakom stör.
Avbländning, autodimfunktion (tillval)
En sensor (4) i spegelns nederkant läser av
ljus som kommer bakifrån, och bländar av vid
starkt ljus. En auktoriserad Volvoverkstad kan
justera känsligheten.
OBS! Bilden är ett montage. Antingen har
spegeln manuell eller automatisk
avbländning, aldrig båda samtidigt.
Inre backspegel med kompass
(tillval vissa marknader)
I backspegelns övre högra hörn finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE
(nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder),
SW (sydväst), W (väster) och NW
(nordväst).
Kalibrering av kompass
Kompassen kan behöva kalibreras i speciella
fall (inställning av väderstreck). Om
kalibrering behövs visas tecknet C i spegelns
display.
– Stanna bilen på en stor öppen yta.
– Starta bilen.
– Håll knappen (1) intryckt (använd t.ex. en
penna) minst sex sekunder. Därefter visas
tecknet C igen.
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen.
– Kalibreringen är klar.
55
Instrument och reglage
Backspeglar
– Några sekunder efter att bläddrandet
upphört återgår displayen till att visa
kompassriktningen.
Magnetiska zoner.
Justering av zon
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans.
Yttre backspeglar
Välj annat kompassområde genom att göra
så här:
– Tryck på knappen L för vänster
backspegel eller R för höger backspegel.
Dioden på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Dioden ska inte längre lysa.
– Slå på tändningen.
– Håll knappen (1) intryckt minst tre
sekunder (använd t.ex. en penna). Numret
för aktuellt område visas.
– Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område (1–
15) visas.
56
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
Instrument och reglage
Backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar (tillval)
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Viktigt!
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas.
Använd defrosterfunktionen istället, se
s. 65.
– Fäll in speglarna med L- och Rknapparna.
– Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Lagring av backspeglarnas position
Backspeglarnas positioner lagras när bilen
låses med fjärrkontrollen. När bilen låses upp
med samma fjärrkontroll intar backspeglarna
och förarstolen de lagrade positionerna inom
fem minuter.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarnas tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning väljs.
VARNING!
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad för att ge god överblick. Föremål
kan synas vara längre bort än vad de i
verkligheten är.
Fälla ut speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för att
den elektriska in- eller utfällningen ska
fungera.
57
Instrument och reglage
Personliga inställningar
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
s. 183.
Kontrollpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigerings knapp
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Öppna menyn för att göra inställningar:
– Tryck MENU (B).
– Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
– Tryck ENTER (D).
– Välj alternativ med
navigeringsknappen (E).
– Aktivera valet med ENTER (D).
Stänga menyn:
– Håll in EXIT-knappen (C) under ca en
sekund.
Klimatinställningar
Kontrollpanel.
Autofläktjustering
Fläktens hastighet i AUTO-läge kan ställas in:
Möjliga inställningar
– Välj mellan Låg, Normal och Hög.
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
58
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3–
12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller ej.
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
Bilinställningar
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Autolåsning, dörrar
Då bilen börjar rulla kan dörrar och bagagelucka låsas automatiskt. Alternativen På/Av
finns.
Upplåsning, dörrar
• Alla dörrar – dörrarna och bagageluckan
låses upp vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörr, sedan alla – förardörren låses
upp vid första tryckningen på fjärrkontrollen. Ytterligare en tryckning låser upp
Instrument och reglage
Personliga inställningar
passagerardörren, inklusive bagageluckan.
Nyckelfri dörröppning
• Alla dörrar – båda framdörrarna och
bagageluckan låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – dörren närmast fjärrkontrollen låses upp.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas: 30/60/
90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då
vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln tagits ur. Följande alternativ kan
väljas: 30/60/90 sekunder.
Information
•
VIN-nummer (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
•
Antal nycklar. Här visas hur många
nycklar som finns registrerade för bilen.
59
Instrument och reglage
60
Klimat
Allmänt om klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Luftdistribution
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
62
64
67
68
61
Klimat
Allmänt om klimat
ECC/Luftkonditionering
Kupéfilter
Bilen är utrustad med automatisk klimatreglering (ECC). Klimatanläggningen sköter
luftkonditioneringen (A/C) samt kyler, värmer
och avfuktar luften i kupén.
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med
jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram
för rekommenderat bytesintervall. Vid körning
i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
OBS! Luftkonditioneringen kan stängas av,
men för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
OBS! Det finns olika typer av kupéfilter. Se till
att rätt filter monteras.
Imma på rutornas insida
Display
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
Is och snö
Två funktioner i klimatanläggningen kan
ställas in:
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
• Fläkthastighet i AUTO-läge.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 58.
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
För att få bort imma från de främre sidorutorna:
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I klimatanläggningen finns köldmediet
R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
62
Personliga inställningar
– Rikta de yttre munstyckena mot sidorutorna.
Vid kallt klimat:
– Stäng de mittersta munstyckena för bästa
klimatkomfort och avimning.
Klimat
Allmänt om klimat
ECC
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
OBS! Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor
För att luftkonditioneringen ska fungera
tillfredsställande ska taket och sidorutorna
vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
63
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Kontrollpanel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUTO
Fläkt
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
A/C – På/Av (ON/OFF)
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
10. Temperatur
Funktioner
manuella inställningar av. Displayen visar
AUTO KLIMAT.
1. Auto
Håller automatiskt en vald
kupétemperatur genom
reglering av värme, fläkthastighet, återcirkulation och
luftfördelning.
När taket är öppet riktas mer
luft och värme/kyla nedåt i kupén och klimatanläggningens effekt begränsas om det inte
är möjligt att kompensera för utetemperaturen.
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO (1) stängs alla
64
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka
eller minska fläkthastigheten. Om AUTO (1) väljs,
regleras fläkthastigheten
automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS! Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och
luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, d.v.s. ingen
luft från utsidan sugs in i
bilen när funktionen är
aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera
funktionen, se s. 58.
OBS! Vid val av defroster (4) kopplas alltid
återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då
sensorn känner av förorenad utomhusluft
stängs luftintaget och luften återcirkuleras i
kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad,
lyser den gröna dioden (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
4. Defroster
– Tryck på knappen AUTO (1) för att
aktivera luftkvalitetssensorn (normal
inställning).
Eller:
Defroster används för att
snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög hastighet.
Dioden i defrosterknappen
lyser när funktionen är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs så att luften avfuktas
maximalt. Luften återcirkulerar inte.
– Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen:
Luftkvalitetssensorn
inkopplad.
Dioden (A)
lyser.
Återcirkulation inkopplad,
såvida inte nedkylning i
varmt klimat behövs.
Ingen diod
lyser.
Återcirkulation inkopplad.
Dioden (M)
lyser.
Tänk på att
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur.
• Vid imbildning kan med fördel även
defrosterfunktionerna för framruta och
sidorutor samt bakruta användas.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen
ovanför klimatpanelen och
en tänd diod i respektive knapp visar vilken
funktion som är vald.
Se tabellen på sidan s. 67.
6. A/C – På/Av (ON/OFF)
När ON-dioden lyser, styrs
luftkonditioneringen av
systemets automatik. På
detta sätt kyls inkommande
luft ner och avfuktas
tillräckligt. När OFF-dioden
lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad.
Övriga funktioner styrs fortfarande automa65
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
tiskt. Vid val av defroster (4) styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
uppvärmningen av bakrutan efter ca tolv
minuter.
7. och 8. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
OBS! När taket är öppet avaktiveras denna
funktion automatiskt.
Gör så här för att få värme i
en framstol:
Högre värmenivå:
— Ett tryck på knappen.
Båda
dioderna
lyser.
Lägre värmenivå:
— Två tryck på knappen.
En diod lyser.
Värmen avstängd:
— Tre tryck på knappen.
Ingen diod
lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre speglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och
backspeglar.
Ett tryck på strömbrytaren
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En
tänd lysdiod i strömbrytaren visar att
funktionen är aktiv.
Uppvärmningen av backspeglarna kopplas
automatiskt från efter ca sex minuter och
66
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen
aktiverar enbart en sida.
Ytterligare ett tryck aktiverar
den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar
båda sidorna.
Aktiv sida indikeras i knappens lysdiod och i
displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS! Det går inte att påskynda
uppvärmning/nedkylning genom att välja
högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
Används:
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luftdistribution
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
Används:
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen.
i soligt väder vid
svala utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god
komfort i varmt och
torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och
till rutor.
för att få värme/kyla
till fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen och
till golv.
för att få värme/kyla
vid fötterna eller
varmare upptill i kallt
klimat eller varmt,
torrt klimat.
67
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Varningsdekal på tankluckan.
Allmänt om värmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens
elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen
ska börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker
ingen uppvärmning. Vid temperaturer från
–10 °C och neråt är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 60 minuter.
68
VARNING!
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut
på marken kan antändas av avgaserna.
Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ
i informationsdisplayen.
Klimat
Parkeringvärmare
Aktivering av värmare
– Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter.
– Håll in RESET-knappen tills tiduret
aktiverats.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen På eller Av.
– Välj På.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 ºC.
Direktavstängning av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ På eller Av.
– Välj Av.
OBS! Bilen kan startas och köras medan
parkeringsvärmaren ännu är igång.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett
meddelande visas i informationsdisplayen.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ-knappen (A).
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta
körsträckor leder till att batteriet laddas ur
med påföljande startproblem. För att
säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
Inställning av tidur 1 och 2
Av säkerhetsskäl går det endast att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra
starttid programmeras i TIDUR 2 genom
att stega dit med tumhjulet. Inställning av
den alternativa starttiden görs på samma
sätt som för TIDUR 1.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen.
I displayen visas också vilket tidur som är
aktivt när föraren tar startnyckeln ur låset och
ska lämna bilen.
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
– Stega med hjälp av tumhjulet till TIDUR.
– Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
69
Klimat
70
Interiör
Framstolar
Elektriskt fällbart tak
Vindskydd (tillval)
Kupébelysning
Förvaringsplatser i kupén
Bagageutrymme
72
74
78
79
81
84
71
Interiör
Framstolar
VARNING!
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Insteg till baksäte – easy entry
Mekanisk stol
Föra stolen framåt:
Sittställning
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler.
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned.
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
4. Ändra svankstödet, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Manöverpanel för eldriven stol (tillval).
Manöverreglage (2) finns inte på alla stolsmodeller.
72
– För handtaget (1) uppåt för att frigöra
ryggstödet.
– Fäll ryggstödet framåt tills det går att
skjuta fram stolen.
Föra stolen bakåt:
– Skjut stolen bakåt till ursprungsläget.
– För handtaget (1) uppåt för att fälla
tillbaka ryggstödet.
Eldriven stol
Föra stolen framåt:
– För handtaget (1) uppåt för att frigöra
ryggstödet.
– Fäll ryggstödet framåt.
– Tryck på knappen (2) som är placerad vid
sidan av nackstödet. Håll knappen
intryckt.
Easy entry.
Föra stolen bakåt:
– Tryck på knappen (2) som är placerad på
sidan av nackstödet. Håll knappen
intryckt.
– För upp handtaget (1) och fäll bak
ryggstödet.
VARNING!
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt
tillbakafällt genom att trycka och dra i
nackstödet.
Interiör
Framstolar
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen lagrar information i stolens minne om
de ändringar som görs på stolens inställningar. Då bilen nästa gång låses upp med
samma fjärrkontroll och dörren öppnas inom
fem minuter, intar förarstolen och yttre
backspeglarna de lagrade positionerna.
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen M (4) intryckt, samtidigt
som knappen (1) trycks in. Med
minnesknapparna (2 och 3) kan ytterligare
inställningar av stolen lagras i minnet.
Elmanövrerad stol (tillval)
Stol med minnesfunktion
1. Stolinställning, program 1
2. Stolinställning, program 2
3. Stolinställning, program 3
4. Lagring av stolinställning
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även
ställas in inom 10 minuter efter man har låst
upp dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte
är insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
startlåset, kan inställningar göras inom
40 sekunder efter det att dörren har stängts.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (1), (2)
eller (3) intryckt tills stolen stannar. Om
intryckt knapp släpps kommer inställningen
av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
vänta ca 20 sekunder innan stolen manövreras igen.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
VARNING!
Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
Inställning av stolen
Med reglage (5), (6) och (7) kan följande
ställas in:
5. Ryggstödslutning
6. Stol framåt/bakåt och upp/ner
7. Sittdynans framkant upp/ner
Bara en av reglagens elmotorer kan köras åt
gången. De elmanövrerade framstolarna har
ett överbelastningsskydd som utlöses om
någon stol blockeras av något föremål. Om
det händer, slå av tändningen (läge 0) och
73
Interiör
Elektriskt fällbart tak
Förutsättningar för
takmanövrering
• Inga föremål på hatthyllan.
• Ingen is, snö eller lösa föremål på taket
eller bagageluckan.
• Torrt tak.
• 2,0 m fri höjd uppåt (A) samt 0,2 m
mellan stötfångare och bakomliggande
föremål (B).
• Omgivande temperatur –10 °C eller
varmare.
• Stängd bagagevägg, se s. 84.
• Stängd bagagelucka.
• Stillastående bil, bromspedalen nedtryckt.
Om instruktionerna på följande sidor inte följs
kan detta orsaka skador i takets öppningsoch stängningsmekanismer.
Volvo rekommenderar även att följande
uppfylls:
• Plan mark.
• Fullföljande av takmanövrering i en enda
rörelse.
• Motorn på tomgång.
74
VARNING!
• Personer, barn eller föremål kan
klämmas av takets eller bagageluckans
rörliga delar. Manövrera taket under
uppsikt.
• Se dekal på bagageväggen.
• Låt inte barn leka med manövrerings
reglaget.
• Lämna inte taket i stillastående läge
längre än nödvändigt.
Viktigt!
Vattenansamlingar på taket kan rinna ner i
bagageutrymmet och kupén om taket
öppnas.
Interiör
Elektriskt fällbart tak
VARNING!
Täcklucka
Öppna och stänga taket
När taket är öppet finns en täcklucka mellan
nackstöden i baksätet och bagageluckan, se
bild.
– Vrid startnyckeln till läge II. Starta helst
motorn.
– Tryck ner bromspedalen.
– Håll in vänster knapp (1) för att stänga,
eller höger knapp (2) för att öppna.
Var observant på eventuella meddelanden i
informationsdisplayen under takrörelsen. De
fönster som är stängda, öppnas ca
två centimeter. Fönstren stängs igen när
takrörelsen är slutförd.
Viktigt!
Använd inte täckluckan för att sitta på
eller lasta på, då den kan skadas.
– Släpp knappen när en signal ljudit och
meddelandet TAKET STÄNGT eller
TAKET ÖPPET visas i informationsdisplayen.
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får
använda nödfunktionen frikoppling av
hydraulsystemet.
Konsekvenser:
• stor risk för klämskador
• okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
• takets delar kan förstöras.
Säkerställ noggrant att förutsättningarna
är rätt innan takmanövrering påbörjas.
Text i informationsdisplayen
En del av dessa meddelanden gäller även för
lasthjälpen, se s. 85.
• TRYCK PÅ BROMS INNAN TAK MANÖV.
Tryck ner bromspedalen för att manövrera
taket.
• ÖPPNA BAGAGE-LUCKAN HELT –
Öppna bagageluckan helt.
• STÄNG BAKLUCKA
INNAN TAK MANÖV. –Bagageluckan är
inte stängd. Stäng bagageluckan.
• STÄNG BAGAGEVÄGG
INNAN TAK MANÖV. – Bagageväggen
75
Interiör
Elektriskt fällbart tak
är inte stängd. Stäng bagageväggen, se
s. 84.
• LÅG BATTERINIVÅ
TAK KAN EJ MANÖV – Batterispänningen är för låg. Taket kan endast
stängas. Ladda batteriet, t.ex. genom att
starta motorn, och försök igen.
• TAK EJ LÅST – Taket har inte öppnats
eller stängts ordentligt. Försök på nytt att
öppna eller stänga taket.
• TAKET ÄR I LASTLÄGE – Taket har höjts
med lasthjälpsfunktionen. Sänk taket, se
s. 84.
• TEMP BEGRÄNSNING
TAK KAN EJ MANÖV – Taksystemet är
antingen överhettat eller så är yttertemperaturen under –10 °C. Om taket är
överhettat, vänta ca fem minuter tills
meddelandet försvinner och försök igen.
Meddelanden vid takfel
Två meddelanden kan visas i informationsdisplayen vid takfel:
• TAKFEL SERV. ERFORDRAS – Taket
går inte att manövrera. Service av en
auktoriserad Volvoverkstad krävs.
Övertäckning kan göras enligt instruktion.
• TAKFEL SE MANUAL – Taket eller
lasthjälpen måste manövreras enligt
76
särskilda instruktioner. Service måste
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Särskilda instruktioner för
manövrering vid takfel
Om meddelanden TAKFEL SE MANUAL
visas i informationsdisplayen går taket inte att
manövera som vanligt.
OBS! Efter att taket har stängts går det inte
att öppna igen.
Viktigt!
Stängning vid takfel kräver en mycket
noggrann kontroll av förutsättningarna för
takmanövrering, se s 74. Även om förutsättningarna är rätt, finns stor risk för
materiella skador.
– Håll öppnings- eller stängningsknappen
intryckt tills TAKFEL SE MANUAL visas i
displayen. Släpp sedan knappen.
– Tryck på öppnings- eller stängningsknappen igen. Håll den intryckt i ca två
sekunder tills takrörelsen påbörjas.
Fortsätt att hålla knappen intryckt tills
takrörelsen slutförts, även om takrörelsen
tillfälligt skulle avbrytas. Var observant för
eventuella fel som kan orsaka skador på
bilen.
VARNING!
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får
använda nödfunktionen frikoppling av
hydraulsystemet.
Konsekvenser:
• stor risk för klämskador
• okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
• takets delar kan förstöras.
Reparationer får endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i taksystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täckplast, placerad i skidlucka.
Täckplast för tillfällig
övertäckning
Om taket inte går att stänga p.g.a. låg batterispänning eller ev. takfel går det att montera
en skyddande täckplast. Plasten monteras
med repinfästningarna inåt.
Plasten förvaras i en påse märkt "Cover for
temporary use".
• För bilar som är utrustade med provisorisk däcktätning ligger täckplasten i
skidluckan.
• För bilar som är utrustade med reservhjul
ligger täckplasten i reservhjulspåsen, se
s. 140.
– Hissa upp fönstren (om möjligt).
– Ta fram täckplasten ur mittpanelen i
baksätets ryggstöd vid skidluckan.
– Ta ut täckplasten ur paketet och veckla ut
den.
– Trä hålet (3) över backspegeln och fäst
hakarna (2) i de främre hjulhusen.
– Kläm täckplasten mellan torkarbladen och
vindrutan och sträck plasten så att den får
ett veck (1) per torkarblad.
– Passa in antennen (5).
– Fäst hakarna (4) i de bakre hjulhusen och
hakarna (6) under bakre stötfångare.
77
Interiör
Vindskydd (tillval)
VARNING!
Kontrollera att vindskyddet sitter fast
ordentligt. Det kan annars lossna vid t.ex.
undanmanövrar och orsaka skada på
personer och föremål.
Man får inte öppna dragkedjan och åka i
baksätet.
Skyddet förvaras i bagageutrymmet i sin
påse, under bagageväggen, längst fram emot
ryggstödet.
Vindskydd.
Vindskyddet kan användas vid körning med
nedfällt tak för att minska virvlande
luftströmmar i kupén.
Ditsättning av vindskydd
– Vik ut det fyrdelade skyddet till sin fulla
storlek och tryck ihop låsningen.
– Skjut in vindskyddets stöd under
nackstöden så de vilar mot överkanten av
ryggstödet.
OBS! Var aktsam om bilklädseln.
– Tryck in låsspakarna i hållarna på sidopanelerna tills ett klick hörs.
– Fäll upp vindskyddet.
Dragkedjorna i vindskyddet används när man
vill ställa/komma åt bagage i baksätet.
78
Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knappen (2), se bild, är i neutralläge.
Belysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits
till läge 0
Belysningen släcks när:
Belysning framsäte
Belysning baksäte
1. Belysning vänster sida
2. Strömställare, belysningsautomatik
3. Belysning höger sida
Belysningen i främre delen av kupén regleras
med knapparna (1 och 3) i takkonsolen.
Tänds eller släcks med ett tryck på knappen.
Med knappen (2) kan tre lägen väljas för
belysningen i hela kupén:
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll
Belysningen tänds och förblir tänd i
fem minuter om någon av dörrarna är öppna.
Kupébelysningen kan tändas eller släckas
inom 30 minuter, från det att startnyckeln
vridits till läge 0, med knappen (2). Om belysningen tänds inom dessa 30 minuter, släcks
den automatiskt efter fem minuter.
• Av — höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge — kupébelysning tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På — vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
79
Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
80
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
81
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Förvaringsficka (även i framkant på
framstolarnas sittdynor).
Förvaringsfack i dörrpanel (låsbart tillval)
Biljettklämma.
Handskfack.
Förvaringsfack.
Mugghållare (med jalusilock, tillval).
Tunnelfack (t.ex. för cd-skivor).
Mugghållare (med jalusilock, tillval)
Förvaringsfack i bakre sidopanel (låsbart
tillval)
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
82
1.
2.
Upplåsning
Låsning
Handskfack
Här kan bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
manuellt med det löstagbara nyckelbladet
som sitter i fjärrkontrollen, se s. 91.
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsfacket öppnas och stängs genom
ett lätt tryck på dess övre del.
Låsbart förvaringsfack i dörrpanel
(tillval)
Förvaringsfacket låses med fjärrkontrollen, se
s. 92.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i bakre
sidopanel
Förvaringsfacket öppnas och stängs genom
ett lätt tryck på dess övre del.
Låsbart förvaringsfack i bakre sidopanel
(tillval)
Förvaringsfacket låses med fjärrkontrollen, se
s. 92.
Mugghållare bak
Tunnelfack
Mugghållare finns även med jalusilock (tillval
fram och bak).
Facket öppnas och stängs genom att trycka
på knappen, placerad på lockets framkant. I
facket finns även en manuell öppning av
bagageluckan med hjälp av nyckelbladet, se
s. 97
83
Interiör
Bagageutrymme
Bagagevägg
Syftet med väggen är att avgränsa mängden
last i bagageutrymmet så att inte takrörelsen
störs.
Viktigt!
Placera inte föremål ovanpå eller vid
sidan av bagageväggen då den är
stängd.
Placera inte bagage så det når högre än
den stängda bagageväggen.
84
Dekal på bagagevägg.
Knapp för höjning och sänkning av tak.
OBS! För mycket last i bagageutrymmet
hindrar att bagageväggen fälls ner. Därmed
förhindras också en öppning av taket.
Lasthjälp
I öppet läge befinner sig taket hopvikt i
bagageutrymmet. Med knappen (se bild) kan
taket höjas och sänkas för att underlätta uroch ilastning. Lasthjälpens rörelser utgör en
liten del av den normala takrörelsen. Informationsdisplayens meddelanden för takmanövrering gäller därför även lasthjälpen, se s. 75.
VARNING!
Person eller föremål som hindrar takets
höjning och sänkning riskerar att klämmas.
Interiör
Bagageutrymme
Använda lasthjälp
Ett tryck på knappen både startar och
stoppar höjningen/sänkningen. Det kan ta
några sekunder innan rörelsen startar. Om en
signal ljuder när knappen trycks in och taket
inte rör sig, läs informationsdisplayens
meddelande.
– Tryck på knappen för att höja taket.
– Lyft bagageväggen och för in den i
bagageutrymmet.
– När lastningen är färdig, fäll ned bagageväggen.
– Tryck på knappen så att taket sänks.
OBS! Vid för låg batterinivå kan taket endast
sänkas.
Använda lasthjälp vid takfel
Om meddelandet TAKFEL SE MANUAL
visas i informationsdisplayen går taket endast
att sänka.
Viktigt!
När taket är uppfällt för lasthjälp eller om
rörelsen avbrutits genom att knappen
tryckts in två gånger får bagageluckan
inte stängas. Detta kan medföra skador
och funktionsstörningar på systemet.
Lastförankringsöglor
Fyra eller fler öglor finns att fästa band eller
rep i. Band som passar till öglorna tillhandahålls av Volvos återförsäljare.
– Kontrollera att TAKFEL SE MANUAL
visas i displayen.
– Håll knappen intryckt i ca två sekunder.
Fortsätt hålla knappen intryckt medan
taket sänks.
En signal ljuder under hela sänkningen.
85
Interiör
Bagageutrymme
Eluttag i bagageutrymme
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget som
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte. Om tändningen slås av och strömförbrukningen är högre än 0,1 A, visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen.
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen. Det finns risk för
urladdning av batteriet.
Skidlucka.
Skidlucka
För att kunna transportera långa, lätta föremål
finns en lucka bakom mittpanelen1 i
baksätets ryggstöd.
Max längd: två meter och max vikt: 25 kg.
Skidluckan öppnas från två håll, från mittpanelen och inifrån bagageutrymmet.
Öppna mittdelen i baksätets rygg
– Dra i stroppen som finns i överkant av
mittdelen i ryggstödet för att komma åt
luckan.
Stänga mittdelen i baksätets rygg
– Sätt tillbaks mittdelen med nedre delen
först.
– Fäll in mittdelen och tryck tills det hörs ett
klickljud.
Luckan i bagageutrymmet
Om bilen är utrustad med skidpåse2 måste
dragkedjan i påsen också öppnas från
kupéutrymmet.
– Pressa knapparna i de två hålen i luckan
mot varann och öppna luckan.
Låsa skidluckan
Låses med fjärrkontrollen, se s. 92.
Förankra lång last med säkerhetsbältet
Lång last t ex skidor ska säkras med
baksätets säkerhetsbälte.
– Linda säkerhetsbältet ett varv runt
skidorna och lås fast det på vanligt sätt i
bälteslåset.
Om bilen är utrustad med skidpåse2 ska
bältet träs genom dess handtag.
1.
86
Provisorisk däcktätningssats, första
förband, täckplast och bogserögla
förvaras i mittpanelen i baksätets
ryggstöd. För bilar med reservhjul
(tillval) se s.120.
2.
Tillval.
Interiör
Bagageutrymme
VARNING!
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid i eller urlastning av långa
föremål.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
87
Interiör
88
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Keyless drive (tillval vissa marknader)
Låsning och upplåsning
Larm (tillval vissa länder)
90
94
96
99
89
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
Elektronisk startspärr
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar. Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av
metall för mekanisk låsning/upplåsning av
förardörr, handskfack och bagagelucka.
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med
läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan tillverka nya
nyckelblad.
Maximalt sex fjärrkontroller kan programmeras och användas till en och samma bil.
Låsningsindikering vid låsning/
upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrkontrollen eller Keyless drive-systemet indikerar
två blinkningar med bilens körriktningsvisare
att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Indikeringen sker endast om alla lås låsts,
efter att dörrarna stängts.
Låsningsindikeringen går att avaktivera, ingen
signal för korrekt låsning av bilen erhålls då,
se s. 58.
Viktigt!
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Fjärrkontrollfunktioner
1.
2.
Förlust av fjärrkontroll
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska
den andra fjärrkontrollen tas med till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade fjärrkontrollens kod
raderas ur systemet.
90
3.
Låsning – låser dörrarna, bagageluckan,
förvaringsfacken (låsbarheten tillval) i
dörrpaneler respektive bakre sidopaneler samt skidluckan. Fjärrkontrollen
låser inte handskfacket.
Upplåsning – låser upp dörrarna,
bagageluckan, förvaringsfacken (låsbarheten tillval) i dörrpaneler respektive
bakre sidopaneler samt skidluckan.
Fjärrkontrollen låser inte upp handskfacket.
Trygghetsbelysning – används för att
tända bilens belysning på avstånd,
exempelvis av en förare som närmar sig
en låst bil och vill få den upplyst.
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp för
att tända innerbelysning, positions-/
parkeringsljus, nummerskyltsbelysning
och lampor i de yttre backspeglarna
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För
tidsinställning, se s. 59.
4. Bagagelucka – ett tryck på knappen
låser upp enbart bagageluckan.
OBS! Funktionen öppnar inte bagageluckan.
5.
Panikfunktion – används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i
minst tre sekunder eller trycks in två
gånger inom tre sekunder, aktiveras
blinkers och signalhorn. Funktionen kan
stängas av med samma knapp, efter att
den varit aktiverad i minst fem sekunder.
I annat fall stängs den av efter
30 sekunder.
Nyckelblad
Nyckelbladet kan tas ut ur fjärrkontrollen och
användas separat. Om någon av dörrarna
låses med enbart nyckelbladet låses bara
den dörren.
OBS! Med fjärrkontrollens nyckelblad kan
också dörrarna låsas upp (utan att
centrallåset aktiveras). Larmet utlöses i så fall
och måste stängas av, se s. 100.
Losstagning av nyckelblad
– Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2) dras
ut.
Ditsättning av nyckelblad
Iakttag försiktighet när nyckelbladet sätts
tillbaka på sin plats i fjärrkontrollen.
– Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i
sitt spår.
– Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
91
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
1. Låspunkter för fjärrkontroll.
A.
B.
F.
G.
dörrar
rattlås
skidlucka
bagagelucka
2. Låspunkter för fjärrkontroll med tillval
låsbara förvaringsfack.
A.
B.
D.
E.
F.
G.
dörrar
rattlås
förvaringsfack i dörrpaneler
förvaringsfack i bakre sidopaneler
skidlucka
bagagelucka
För beskrivningar av de olika förvaringsutrymmena, se s. 82.
92
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Svagt batteri i fjärrkontroll
– Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
– Tryck tillbaka nyckelbladet på sin plats.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds
Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL BYT BATTERI visas i displayen.
Byte av batteri i fjärrkontroll
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas (typ
CR 2032, 3 V).
– Dra ut nyckelbladet.
– Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och ta bort skruven (1) med en liten
mejsel.
– Lyft av locket.
– Titta noga hur batteriets + och –sida är
monterat på lockets insida.
– Bänd bort och byt batteriet (2). Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor
med fingrarna.
93
Lås och larm
Keyless drive (tillval vissa marknader)
Nyckellöst lås- och startsystem
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i
den andra. Du slipper ta fram eller leta efter
fjärrkontrollen.
Bilens två fjärrkontroller har keylessfunktionen. Det går att beställa flera.
Systemet kan hantera upp till sex fjärrkontroller med keyless-funktioner.
Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom
maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens
dörrhandtag eller bagagelucka.
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Varningsmeddelande försvinner när fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet
vridits till läge 0. Varningen kommer endast
om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att
en dörr öppnats eller stängts.
Det innebär att den som skall låsa eller låsa
upp en dörr måste bära fjärrkontrollen med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om fjärrkontrollen befinner sig på andra sidan
av bilen.
När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
De gråmarkerade fälten i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrkontroll med keyless-funktion, visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
94
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrkontroll i bilen
Om en fjärrkontroll med keyless-funktion
glömts kvar i bilen så passiveras den när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Lås och larm
Keyless drive (tillval vissa marknader)
OBS! Larmet utlöses och måste stängas av,
se s. 100.
Om någon bryter sig in i bilen och hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrkontroller med
samma varsamhet.
Elmanövrerad stol (tillval) – minnesfunktion i fjärrkontrollen
Om flera personer med keyless-funktion i
fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som
först öppnar dörren sin inställning av förarstolen och de yttre backspeglarna.
Störningar i fjärrkontrollens funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält.
Placera därför inte fjärrkontrollen nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av
metall.
Låsning
Lås dörrarna och bagageluckan på följande
sätt:
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt, se
s. 90.
Upplåsning
Lås upp bilen på följande sätt:
– öppna någon av dörrarna med handtaget
eller öppna bagageluckan genom att
trycka på knappen.
Upplåsning med hjälp av nyckelbladet
Om keyless-funktionen i fjärrkontrollen av
någon anledning inte fungerar kan förardörren (centrallåset aktiveras ej) öppnas på
följande sätt:
– tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Båda dörrarna och bagageluckan måste vara
stängda innan låsknappen trycks in. I annat
fall låses de inte.
En diod på respektive dörrs insida tänds, se
s. 96.
Personliga inställningar av
Keyless drive
Keyless-funktionerna kan anpassas till dina
personliga önskemål. Se vidare på s. 58 om
hur personliga inställningar görs.
– bänd försiktigt loss plastkåpan på
handtagets högra del, genom att föra in
nyckelbladet i hålet på plastkåpans
undersida.
– lås upp dörren med nyckelbladet.
95
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från bilens
utsida
Genom att använda fjärrkontrollen kan man
låsa/låsa upp dörrarna och bagageluckan
samtidigt. Dörrarna kan låsas upp med det
lösa nyckelbladet.
VARNING!
Var uppmärksam på att man kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna
funktion skyddar från att oavsiktligt lämna
bilen olåst. För bilar med larm, se s. 99.
Upplåsning av bagagelucka
Gör så här för att låsa upp enbart bagageluckan:
– Tryck på fjärrkontrollens knapp för
bagageluckan.
Om dörrarna är låsta när bagageluckan
stängs förblir bagageluckan olåst tills bilen
låses med fjärrkontrollen eller inifrån.
96
Låsning/upplåsning från bilens
insida
Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan samtliga sidodörrar och
bagagelucka låsas eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
– Tryck in den övre delen i låsknappen.
Låsning
– Tryck in den nedre delen i låsknappen.
Genom att dra två gånger i handtaget kan
dörrarna låsas upp och öppnas från
insidan.
Låsningsindikering
En diod på respektive dörrs insida lyser i ca
fem minuter efter det att bilen låsts med fjärrkontrollen, eller med Keyless drive-systemet
(se s. 95).
När bilen låses från insidan när bilen är igång,
lyser dioderna kontinuerligt.
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Mekanisk öppning av
bagageluckan
Om bilens elektriska system tillfälligt är ur
funktion kan bagageluckan öppnas
mekaniskt.
– Öppna locket på tunnelfacket och lyft på
gummimattan som ligger i botten för att
komma åt nyckelhålet.
– Stick in nyckelbladet och vrid 90 grader
medsols.
Låsning av handskfack
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
– Lås upp handskfacket (1) genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader)
motsols. Nyckelhålet är vertikalt orienterat
i upplåst läge.
– Lås handskfacket (2) genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader)
medsols. Nyckelhålet är horisontellt orienterat i låst läge.
97
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Blockerat låsläge
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på, aktiveras sensorerna igen.
Blockerat låsläge betyder att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta. Det
aktiveras med fjärrkontrollen. Blockerat
låsläge inträder med 25 sekunders
fördröjning efter att dörrarna har låsts. Bilen
kan endast låsas upp med fjärrkontrollen vid
blockerat låsläge. Dörrarna kan även öppnas
med nyckeln från utsidan.
VARNING!
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
1.
2.
Bortkoppling av sensorer
Plats för strömbrytare eftermonterat
tillbehör.
Tillfällig avaktivering av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon är i bilen och dörrarna ändå skall
låsas från utsidan kan blockerat låsläge
avaktiveras.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen (1).
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort.
98
Lås och larm
Larm (tillval vissa länder)
Larmsystem
OBS! Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
OBS! När taket är stängt fungerar larmet på
samma sätt som när taket är öppet. D.v.s. en
rörelse som detekteras i passagerarutrymmet
utlöser ett larm.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens LOCK-knapp. En
lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och
att dörrarna är låsta.
Frånkoppling av larmfunktion
Larmdiod på instrumentpanelen
En diod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång per sekund –
larmet är inkopplat.
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen.
Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och att dörrarna upplåsta.
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av sidodörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in
igen. Bilen låses samtidigt.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt; låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
99
Lås och larm
Larm (tillval vissa länder)
först bort vredet genom att trycka in
spärren och dra ut.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den
har ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Test av larmsystem
Stänga av utlöst larm
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp
eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Fjärrkontroll ur funktion
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och
bilen startas på följande sätt:
– Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
– Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset.
Larmet avaktiveras. Larmdioden blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
På bilar utrustade med keyless drive, ta
100
Test av rörelsesensor i kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lysdioden.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Start och körning
Allmänt
Bränslepåfyllning
Starta bilen
Keyless drive (tillval vissa marknader)
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bromssystem
Stabilitetsystem
Parkeringshjälp (tillval)
Bogsering och bärgning
Starthjälp
Körning med släpvagn
Draganordning (tillval)
Delbar dragkrok (tillval)
Lastning
Anpassning av ljusbild
102
103
105
107
108
110
113
115
117
119
121
122
124
126
131
132
101
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och
hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
102
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
• Kör inte motorn på högre än 4500 varv
per minut vid körning med släpvagn eller
husvagn i kuperad terräng. Då kan
oljetemperaturen bli för hög.
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING!
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska
kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Start och körning
Bränslepåfyllning
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Fyll på bränsle i tanken tills pumpmunstycket
slår ifrån. För mycket bränsle kan vid varmt
väder rinna över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 210 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
Stäng av bränsledriven parkeringsvärmare
innan tankning.
Tanklucka
Öppna från kupé
Motorn måste vara avstängd innan luckan går
att öppna. Tankluckan är placerad på bilens
högra sida.
– Tryck på knappen på belysningspanelen,
se s. 46.
Stänga
– Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
VARNING!
Öppna från bagageutrymme
Manuell öppning av tankluckan sker lättast
när taket är stängt, och görs när öppning från
kupén inte är möjlig.
– Ta bort kåpan som täcker lamphuset på
höger sida i bagageutrymmet.
– Dra i snöret som är upphängt på kroken.
– När tankluckan har öppnats, sätt tillbaka
snöret och kåpan.
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Tanklock
Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns. Vrid förbi motståndet till stopp. Dra ut
locket. Häng upp locket på insidan av
tankluckan.
103
Start och körning
Bränslepåfyllning
Bensin
Viktigt!
Tillsätt inga renhållande tillsatser i
bensinen, om det inte har rekommenderats av Volvo.
104
Start och körning
Starta bilen
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart högre
än normalt för vissa motortyper. Volvos
strävan är att minimera avgasemissioner
genom att så snabbt som möjligt få upp
motorns avgasreningssystem till rätt driftstemperatur.
OBS! Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet
vara märkbart högre än normalt för vissa
motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
VARNING!
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras.
Startnyckeln måste vara i läge II vid
bogsering. Rattlåset kan aktiveras, vilket
gör bilen omöjlig att styra.
Innan motorn startas
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
Automatväxellåda:
– Startnyckeln ska vara i läge II, tryck ner
bromspedalen och lägg växelväljaren i
läge P eller N.
Manuell växellåda:
– Lägg växelspaken i friläge och håll
kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är
särskilt viktigt vid sträng kyla.
Start av motor
Bensinmotor:
– Vrid startnyckeln till läge III. Om motorn
inte startar inom 5–10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Autostart (T5 automat)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln (eller startvredet på bilar med
Keyless drive, se s. 107) hållas i startläge
(läge III) tills motorn har startat. Vrid startnyckeln till startläge och släpp den. Startmotorn arbetar sedan automatiskt (upp till
tio sekunder) tills motorn har startat.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
VARNING!
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De ska vara
ordentligt förankrade i clipsen på golvet
för att inte glida och komma i kläm vid och
under pedalerna på förarplatsen.
105
Start och körning
Starta bilen
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under
körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Ett tickande ljud kan höras
om nyckeln är i ett mellanläge. Vrid nyckeln till
läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar
i rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att
starta.
106
– Ta ur nyckeln, vrid ratten så att
spänningen släpper.
– Håll kvar ratten i samma läge medan
nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök görs.
VARNING!
Ta aldrig startnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING!
Ta alltid startnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas
så minskar risken för stöld.
Start och körning
Keyless drive (tillval vissa marknader)
Start av bilen
Istället för startnyckeln sitter ett startvred, se
s. 90 i tändningslåset. Vredet används på
samma sätt som nyckeln. Den enda skillnaden är vid start av bilen så måste antingen
kopplingspedalen (manuellt växlad bil) eller
bromspedalen (automatväxlad bil) vara
nedtryckt. Detta av säkerhetsskäl.
Startvred eller startnyckel
Bilen kan startas med vredet eller med
nyckeln.
Gör så här för att ta bort startvredet:
– Tryck in spärren och dra ut vredet.
En förutsättning för att bilen ska starta är att
bilens passiva fjärrkontroll/nyckel finns i
kupén eller bagageutrymmet.
– Trampa ner kopplings- eller bromspedalen.
– Tryck in och vrid startvredet till läge III.
107
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen, fem växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Backväxelspärr, fem växlar
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln måste växelspaken
först föras till läge N. Backväxeln kan alltså
inte läggas i direkt från femte växeln p.g.a.
backväxelspärren.
Växellägen, sex växlar (bensin)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för
femmans och sexans växel när bilen står stilla
eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget) mot backen då inte är aktiverad.
108
Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr, sex växlar
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
OBS! Backväxeln är blockerad elektroniskt
om bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
109
Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd
som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge (Geartronic).
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
110
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läge.
OBS! For att kunna föra växelväljaren från Nläge till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och startnyckeln måste
vara i läge II.
Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växlingsspärr
Mekanisk växelväljarspärr
Automatiska växellägen
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
– Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna
den i bakkanten.
– Stick in nyckelbladet från fjärrkontrollen till
botten och tryck den nedåt, och håll den
nere. Därefter kan växelspaken föras ur Pläget.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan R, N
och D.
OBS! Bromspedalen måste tryckas ner för
att lägga växelspaken i P-läge.
Viktigt!
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
111
Start och körning
Automatväxellåda
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och
nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
Manuella lägen (Geartronic)
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt körläge
D, för spaken mot läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång om man släpper gaspedalen.
Om man för växelväljaren till + (plus) växlar
bilen upp ett steg.
Den valda växeln visas i kombinationsinstrumentet (se s. 39).
OBS! Geartronic innehåller två säkerhetsfunktioner:
112
• Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå
försöker göra en sådan nedväxling händer
ingenting. Den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
• För att undvika ryck och motorstopp
växlar Geartronic automatiskt ner om
föraren låter farten sjunka lägre än vad
som är lämpligt för den valda växeln.
W – Vinter
Med W-knappen intill växelspaken kopplas vinterprogrammet W in och ur. I
kombinationsinstrumentet
visas symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på en
högre utväxling för att underlätta att komma
iväg i halt väglag. De lägre växlarna aktiveras
endast vid kick-down när vinterprogrammet
är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Start och körning
Bromssystem
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt.
Eftersom bilen är utrustad med EBA
(Emergency Brake Assistance) kan detta
upplevas mer påtagligt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett
hårdare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och det blir
lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
• Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
• Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder då bilen startas om
ABS-systemet stängts av p.g.a. fel.
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner.
113
Start och körning
Bromssystem
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
– Sätt växelväljaren i läge:
1 vid manuell växellåda
P vid automatisk växellåda
Parkering i backe
• Parkeras bilen i uppförsbacke; vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
• Parkeras bilen i utförsbacke; vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Släppa parkeringsbroms
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra parkeringsbromsen något uppåt,
tryck in knappen, släpp ner parkeringsbromsen och släpp ut knappen.
Parkeringsbroms (handbroms)
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen då
den är åtdragen. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt
parkeringsbromsen är åtdragen. Dra därför
alltid parkeringsbromsen till ändläget.
OBS! Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Dra parkeringsbroms
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra parkeringsbromsen till ändläget.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
114
Start och körning
Stabilitetsystem
När systemet arbetar kan det verka som om
bilen inte svarar normalt på gaspådrag. Det
beror på att systemet känner av friktionen mot
vägbanan och låter då de olika funktionerna i
stabilitetssystemet träda i kraft.
Bilen är utrustad med Dynamisk stabilitetsoch dragkraftsfunktion (DSTC), som består
av följande funktioner/delar:
• TC
• AYC
• SC
Dragkraftsfunktion – Traction
Control (TC)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
Antislirfunktion – Spin Control
(SC)
Antislirfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att avaktivera
antislirfunktionen för att öka dragkraften.
Avaktiveringen sker i menysystemet i informationsdisplayen, där två val finns:
• DSTC PÅ – antislirfunktionen är
aktiverad.
• DSTC SPINNKONTROLL AV – antislirfunktionen är avaktiverad.
Aktivera/avaktivera antislirfunktion
– Vrid tumhjulet (A) tills DSTC-menyn visas.
– Håll in RESET (B) tills DSTC PÅ eller
DSTC SPINNKONTROLL AV visas.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras om antislirfunktionen avaktiveras.
Antisladdfunktion – Active Yaw
Control (AYC)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
115
Start och körning
Stabilitetsystem
Symboler i
kombinationsinstrumentet
Symbolen tänds och släcks
igen efter ca 2 sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
Blinkande varningssymbol
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft. AYC-funktionen
arbetar för att förhindra sladd.
Informationssymbolen lyser
med fast sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. TC-funktionen
har temporärt reducerats p.g.a. för hög
bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Informationssymbolen lyser
med fast sken
ANTI_SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. DSTC-systemet
har stängts av p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
116
– Starta motorn på nytt.
– Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en verkstad för kontroll av systemet.
VARNING!
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar DSTC-systemets funktion.
Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder
för säker kurvtagning och körning i halt
väglag.
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktivt när bilen startas och
textmeddelandet “Parkeringshjälp aktiv
Stäng av med Exit” visas i audiodisplayen.
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar
avståndet till det avkända föremålet.
1
Ju närmare det bakom- eller framförvarande
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen
konstant. Om hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
1.
Under förutsättning att parkeringshjälp är monterad både bak och fram.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
OBS! Vid körning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
Avstängning och återaktivering
av parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av genom att
trycka EXIT i kontrollpanelen, se s. 58. Då
visas “Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m.
Enter” i audiodisplayen. Parkeringshjälpen
kan återaktiveras genom att trycka ENTER i
kontrollpanelen. Då visas “Parkeringshjälp
aktiv Stäng av med Exit” i audiodisplayen.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h, även vid backning.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när
backväxeln läggs i. Om systemet är avstängt
kommer texten “Parkeringshjälp inaktiv
Aktivera m. Enter” att visas i displayen så fort
backväxeln läggs i.
Ljudsignalen kommer från den bakre högtalaren.
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARKHJÄLP SERV. ERFORDRAS
visas i informationsdisplayen mitt i
kombinationsinstrumentet tillsammans med
symbolen.
117
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Sensorer för parkeringshjälp.
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dem
att reagera felaktigt.
Viktigt!
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser
som systemet arbetar med. Exempel på
sådana källor är bl.a. signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasrör på motorcyklar, m.m. Detta
indikerar inte fel på systemet.
118
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
Viktigt!
Katalysatorn kan skadas om man
bogserar igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
– Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge II
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra, se s. 105.
– Startnyckeln måste vara kvar i läge II
under hela bogseringen.
Automatväxellåda
– För växelväljaren till läge N.
Manuell växellåda
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
VARNING!
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under
körning eller när bilen bogseras.
VARNING!
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bogseras framåt.
För information om bogseröglans placering
och fästpunkter, se s. 120.
119
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver
bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i
uttaget på höger sida av stötfångaren fram
eller bak. Montering av bogserögla:
– Ta fram bogseröglan som är placerad i
påsen i skidluckan eller tillsammans med
reservhjulet.
– Lossa i underkanten på täcklocket i
stötfångaren med en spårskruvmejsel
eller ett mynt 1.
120
– Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända
in till flänsen, 2 och 3.
– Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs i påsen som sedan
placeras i skidluckan eller tillsammans
med reservhjulet. Sätt tillbaka täcklocket
på stötfångaren. Bilen måste alltid bärgas
så att hjulen rullar framåt.
Viktigt!
Bogseröglan är endast avsedd för
bogsering på väg, inte för bärgning efter
dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla
professionell hjälp för bärgning.
Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast
ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna
batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster
fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller
ansluten klamma på den röda startkabeln.
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V
spänning.
121
Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan reduceras av tillbehör som
finns monterade på bilen samt passagerarnas
sammanlagda vikt, se s. 205.
Om draganordningen monterats av auktoriserad Volvoverkstad levereras bilen komplett
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din auktoriserade Volvoåterförsäljare att bilen är fullt utrustad för
släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet
maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat
lufttryck för full last. Se däcktrycksdekalens placering, s. 138.
• Gör ren draganordningen regelbundet
och smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
1.
122
Gäller inte dragkulan vid användning
av kulhandske med svängningsdämpare.
•
•
•
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Om temperaturvisaren för
motorns kylsystem går in i det röda fältet,
stanna och låt motorn gå på tomgång
under några minuter. Växellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
då bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen då bil med påkopplat släp parkeras
i backe. Växelväljaren ska vara i
parkeringsläge P då bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras.
Använd alltid parkeringsbromsen.
Släpvagnsvikter
Se s. 205 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Parkering i backe:
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe:
– För växelväljaren till körläge D.
– Frigör parkeringsbromsen
(handbromsen).
Branta stigningar:
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid
körning i branta stigningar eller i låg fart.
Då hindras växellådan från att växla upp
och växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid
stigningar över 15 %.
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
123
Start och körning
Draganordning (tillval)
Dragkrokar
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används ska inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
kuldelen följas noggrant, se s. 126.
OBS! Ta alltid loss kuldelen efter
användning. Förvara den i bagageutrymmet.
VARNING!
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
124
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Specifikationer
Avstånd A
Delbart drag:
1150 mm
Maximalt kultryck:
75 kg
Start och körning
Draganordning (tillval)
Avstånd B
Delbart drag:
67 mm
125
Start och körning
Delbar dragkrok (tillval)
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
126
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött.
Om fönstret inte visar rött, tryck in (1) och
vrid låsratten moturs (2) tills ett klick hörs.
Start och körning
Delbar dragkrok (tillval)
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge.
– Ta nyckeln ur låset.
127
Start och körning
Delbar dragkrok (tillval)
OBS! Kontrollera att kuldelen sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om
kuldelen inte sitter korrekt ska den tas av och
sättas dit igen enligt tidigare steg.
128
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
Start och körning
Delbar dragkrok (tillval)
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
– Tryck in låsratten och vrid den moturs tills
ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
129
Start och körning
Delbar dragkrok (tillval)
– Skjut in skyddspluggen.
130
Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan reduceras av tillbehör som
finns monterade på bilen samt passagerarnas
sammanlagda vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Lastning i bagageutrymme
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
VARNING!
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING!
• Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
• Skyddseffekten från krockgardinen i
dörren kan utebli eller reduceras om
last placeras vid sidopanelerna, se
s. 21.
• Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
För ytterligare information om lastning, se
s. 84.
131
Start och körning
Anpassning av ljusbild
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik.
Halogenljus.
Bi-Xenonljus.
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
Strålkastare med halogenljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
Strålkastare med Bi-Xenonljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om. Rätt ljusbild ger
även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
132
Hjul och däck
Allmänt
Lufttryck i däck
Varningstriangel och reservhjul (tillval)
Byte av hjul
Provisorisk däcktätning
134
138
139
140
142
133
Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen
uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering s. 138.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 91 W.
215
55
R
16
91
W
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
134
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten
hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
300 km/h
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan
för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som
möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det
gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år,
däckets DOT-märkning (Department of
Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är
tillverkat vecka 15, år 2002.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar
oskadade. Anledningen till detta är att däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan därför
påverkas på grund av att de material som
däcket består av har brutits ner och bör i så
fall inte användas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild.
Hjul och däck
Allmänt
vinterdäck måste dessa vara monterade på
alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Viktigt!
Använd Volvos originalsnökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns
bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). Då
däcket är så nedslitet att bara 1,6 mm
återstår, syns dessa band tydligt. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med
litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp
i regn eller snö.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se
placering s. 138. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på
framhjulen.
OBS! Kör aldrig fortare än 50 km/h med
snökedjor. Undvik att köra på barmark
eftersom detta sliter mycket hårt på både
snökedjor och däck. Använd aldrig s.k.
snabblänkar eftersom utrymmet mellan
skivbromsarna och hjulen är för litet.
135
Hjul och däck
Allmänt
Viktigt!
Hjulmuttrarna ska dras åt med 90 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
VARNING!
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
1.
2.
Låg hjulmutter
Hög hjulmutter
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo
originaltillbehörssortiment. Det finns två olika
modeller av hjulmuttrar beroende på om
fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium.
Dra åt hjulmuttrarna med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant
från övriga muttertyper eftersom den har en
roterande konisk tryckbricka.
Reservhjulet “Temporary Spare”
(tillval)
Reservhjulet1 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda
köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
Viktigt!
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
OBS! Denna mutter får även användas till
stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både
aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med
låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern
monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på
fälgen.
1.
136
Vissa varianter och marknader
Hjul och däck
Allmänt
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och
förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för sladd).
137
Hjul och däck
Lufttryck i däck
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Körning med fel däcktryck försämrar bilens
köregenskaper och kan öka däckslitaget.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på den vänstra
dörrgaveln visar vilka tryck däcken ska ha vid
olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges
1:1. Volvo originaldäck
1:2. Reservdäck
138
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul (tillval)
Varningstriangel
Varningstriangeln är placerad i bagageutrymmet.
Följ de bestämmelser som gäller för
användning av varningstriangel. Placera
varningstriangeln på ett lämpligt ställe med
tanke på trafiksituationen.
– Ta varningstriangeln ur fodralet.
– Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral
placeras i reservhjulsbaljan.
Placering, verktyg för provisorisk däcktätningssats.
Reservhjul, verktyg och
domkraft
Provisorisk däcktätningsats
För handhavande se s. 142.
Bilens originaldomkraft (tillval)
Använd originaldomkraften endast vid
hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord. Domkraften och hjulmutternyckeln
är placerade i skumblocket i bagageutrymmet.
139
Hjul och däck
Byte av hjul
Placering, verktyg för reservhjul.
Reservhjul och verktyg (tillval)
Reservhjulet levereras i en däckspåse som
placeras i bagageutrymmets reservhjulsbalja.
I däckets mitt finns ett svart skumblock som
innehåller domkraft och nyckel till hjulbultarna. Påsens spännband fästs i två lastöglor
på golvet.
– Lossa de två fästbanden som håller fast
däckspåsen i golvet.
– Öppna dragkedjan i däckspåsen och ta
fram verktygen.
– Lyft reservhjulet ur påsen.
Trasigt hjul läggs i däckspåsen och spänns
fast med fästband. Var noga med att följa
instruktionerna på reservhjulspåsen när den
återmonteras.
140
Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen
och domkraften står på ett fast horisontellt
underlag.
– Ta fram reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
ettans växel eller läge P om bilen har
automatisk växellåda.
– Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
– Bilar med stålfälgar har löstagbara
hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med
hjulmutternyckelns ände eller ryck loss
den för hand. När du sätter dit hjulsidan
igen; var noga med att hjulsidans ventilhål
hamnar mitt för hjulets luftventil.
– Lossa hjulmuttrarna ½-1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ned domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden på s. 141 och att foten är
placerad lodrät under fästet. Lyft bilen så
högt att hjulet går fritt. Ta bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det
är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 90 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så
att de har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
141
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt hudkontakt
orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta
omedelbart bort vätskan med tvål och
vatten.
Provisorisk däcktätningssats
Däcktätningssatsen är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad.
Tätningsvätskan har förmågan att effektivt
täta däck som punkterats i slitbanan.
Allmänt
Bilen levereras med däcktätningssats istället
för reservhjul som standard. Däcktätningssatsen kan användas till att både täta en
punktering eller kontrollera och justera
däckstrycket. Däcktätningssatsen består av
en elektrisk luftkompressor samt en
integrerad behållare med tätningsvätska.
Placering av däcktätningssats
Däcktätningssats med kompressor och
verktyg är placerad i tunneln för skidfacket se
s. 86.
Välj det 12 V-uttag för anslutning av
kompressorn som är närmast det punkterade
däcket.
142
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen.
Bäst före-datumet är placerat på kompressorns framsida, se bild på s. 146.
Byte av däcktätningssatsen se s. 146 för
information om byte av behållare.
OBS! Däcktätningssatsen är endast avsedd
för tätning av däck med punktering i
slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats. Kompressorn
ska inte arbeta längre än 10 minuter. Föremål
med en volym upp till 50 liter kan pumpas
upp med kompressorn.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg den använda däcktätningssatsen
under golvet i bagageutrymmet.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
143
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och
sätt fast den på ratten där föraren kan se
den tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i position 0 och ta
fram kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
144
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn vara igång i
utrymmen som är tillstängda eller saknar
tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar
förekommer under tiden som tätningsvätskan pumpas in. Efter ca en minut
sjunker trycket och manometern visar ett
mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess
utgångsposition och säkra spärren (6).
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar, ojämnheter eller liknande skador
ska kompressorn omedelbart stängas av.
Färden bör under dessa omständigheter
inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad
däckverkstad.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätningsvätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Det provisoriskt tätade däcket
måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
uttag. Läs av trycket på kompressorn. Om
däcktrycket ligger under 1,3 bar har
däcket inte tätats tillräckligt effektivt.
Färden bör under dessa omständigheter
inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 138. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
OBS! Efter användning ska behållare med
tätningsvätska och slang bytas ut.
– Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den orangefärgade
delen (7) när endast kompressorn ska
användas för påfyllning av luft.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
Anslut kabeln (5) till något av bilens12 V145
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning.
Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut.
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
Viktigt!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
146
VARNING!
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst före datum
passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva
fast behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera att
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids
medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera
att den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
147
Hjul och däck
148
Bilvård
Rengöring
Bättring av lackskador
Rostskydd
150
152
153
149
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig.
Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan
lätt leda till korrosion.
Viktigt!
Undvik att spola av bilen med taket
nerfällt, för att undvika att vatten kommer
in i kupén.
Viktigt!
Vid användning av högtryckstvätt: Se till
att högtryckssprutans munstycke inte
kommer närmare karossen än 30 cm.
Spruta inte direkt på låsen.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
150
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning eller bilschampo.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast
avlägsnas av fackman.
VARNING!
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
Viktigt!
Vid automattvätt måste taket vara stängt.
Antennen vid bagageluckan bör skruvas
loss innan automattvätt.
Viktigt!
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas
handtvätt under bilens första månader.
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att
fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck
lätt på bromspedalen då och då om du kör
längre sträckor i regn eller snöslask så att
bromsbeläggen värms upp och torkar. Det
ska du också göra då du börjar köra efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos auktoriserade Volvoåterförsäljare. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Elektriskt fällbart tak
Om taket är blött vid öppning kommer vatten
att rinna in i kupén. Vänta därför ca
20 sekunder efter regn eller tvätt innan det
öppnas.
Bilvård
Rengöring
Täcklucka
Täckluckan (se s. 75) är känslig för vatten
och bör därför torkas av med en trasa om den
blivit blöt.
Rengöring bör också ske med en fuktad
trasa.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
auktoriserade Volvoåterförsäljare. Andra
kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på skinnklädsel
För smutsiga skinnklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos
auktoriserade Volvoåterförsäljare. Behandla
skinnklädseln en till två gånger per år med
Volvos lädervårdssats. Använd aldrig starka
lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-,
vinyl- som skinnklädsel.
Behandling av fläckar på interiöra plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos auktoriserade Volvoåterförsäljare. Skrapa eller gnid aldrig på en fläck.
Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel,
särkilt textilrengöringsmedel finns hos din
auktoriserade Volvoåterförsäljare. Tillse att
bältet är torrt innan det rullas tillbaka in igen.
151
Bilvård
Bättring av lackskador
tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Lacken
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Det är viktigt att använda rätt färg. På
produktdekalen som sitter på B-stolpen finns
koden för bilens färg. Se s. 204.
Stenskott och repor
Innan arbetet med bättring av lacken
påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr
och ha en temperatur över 15 °C.
152
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så
att lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller en
Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av
karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt
rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande
rostskyddsvätska sprutades in i balkar,
hålrum och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm
från lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter
denna tid bör efterbehandling göras med tre
års intervall. Om bilen behöver efterbehandlas, låt en auktoriserad Volvoverkstad
hjälpa dig.
153
Bilvård
154
Underhåll och service
Volvo service
Eget underhåll
Motorhuv och motorrum
Oljor och vätskor
Torkarblad
Byte
Batteri
Byte av glödlampor
Säkringar
156
157
158
159
163
163
164
166
173
155
Underhåll och service
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla,
kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras med
hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter
156
påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
Installation av tillbehör
Felaktig inkoppling och installation av
tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att
användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i
bilen samt information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-,
broms- och andra system. Denna information
kan innefatta uppgifter beträffande förarens
sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av
broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB
kommer inte att medverka till att denna
lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas
lämna ut informationen p.g.a. nationell
lagstiftning. I övrigt kan Volvo
Personvagnar AB och auktoriserade
verkstäder komma att läsa och använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller
varmare än +40 °C.
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska
vara frånkopplade vid laddning av
batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING!
Tändsystemet har mycket hög effekt.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningen ska därför alltid vara avstängd
när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
tändningen är tillslagen eller motorn är
varm.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
157
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
Öppna motorhuven:
– Dra i låshandtaget längst till vänster
under instrumentpanelen. Det hörs när
spärren släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
VARNING!
Kontrollera att huven låser sig ordentligt
vid stängning.
Motorrummets utseende kan variera något på
grund av motorvariant. Detaljerna som visas i
listan är dock på samma positioner.
Motorrum
1.
2.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
3.
4.
5.
6.
7.
Mätsticka för motorolja1
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
8.
Påfyllning för motorolja1
1.
158
Beroende på motoralternativ.
9.
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
10. Batteri
11. Relä- och säkringscentral, motorrum
12. Luftfilter1
Underhåll och service
Oljor och vätskor
anger vid vilken mätarställning byte av olja
och oljefilter ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Viktigt!
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet –
se motorrumsdekal.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja
regelbundet.
Användning av olja med lägre kvalitet än
den angivna eller körning med för låg
oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet! Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet än den som
dekalen föreskriver. Se s. 208.
Mätsticka, bensinmotorer.
Kontroll och byte av motorolja
och oljefilter
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Viktigt!
Vid påfyllning av olja vid för låg oljenivå
måste oljan som fylls på vara av samma
kvalitet och viskositet som oljan i motorn.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
159
Underhåll och service
Oljor och vätskor
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 208 för påfyllningsbar volym.
Viktigt!
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Ställ bilen plant.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 208 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
160
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
OBS! Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING!
Placering av behållare för spolarvätska.
Spolarvätska, påfyllning
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare.
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. För volymuppgifter, se s. 209.
OBS! Blanda frostskyddsmedel med vattnet
före påfyllning, eller använd färdigblandad
spolarvätska.
Kylvätska, nivåkontroll och
påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska. För volymuppgifter, se s. 209.
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm skruvas expansionskärlets lock sakta
av så att övertrycket försvinner.
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med
korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld
med kylvätska som klarar ca –35 °C.
161
Underhåll och service
Oljor och vätskor
VARNING!
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för bromsvätska på s. 209.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
1.
162
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant
Se volymuppgifter och rekommenderad
oljekvalitet på s. 209.
Underhåll och service
Torkarblad
Byte av torkarblad
– Fäll ut torkararmen och fäll ut torkarbladet
90 grader i förhållande till torkararmen.
– Dra av torkarbladet från axeln, rakt åt
sidan.
– Skjut in det nya torkarbladet (1),
90 grader i förhållande till torkararmen.
– Fäll in torkarbladet (2) under det böjda
metallblecket (3) och fäll ner torkararmen.
OBS! Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det andra.
163
Underhåll och service
Batteri
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Batteriet innehåller frätande
syra.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Använd skyddsglasögon.
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
164
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
Underhåll och service
Batteri
Byte av batteri
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Skruva bort täckkåpan över batteriet.
– Vänta i minst 5 minuter innan några
elektriska anslutningar rörs. Detta för att
all information i bilens elektriska system
ska kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Ta loss locket och skruva loss batteriboxens främre vägg med en skruvmejsel.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa klamman som håller batteriet.
– Lossa pluskabeln.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
– Sätt dit batteriet på plats.
– Anslut pluskabeln.
– Sätt dit klamman som håller batteriet.
– Anslut minuskabeln.
– Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg
och locket.
– Sätt dit täckkåpan över batteriet.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
165
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 212.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
Allmänbelysning i taket.
Läslampor.
Handskfacksbelysning.
Blinkers, yttre backspegel.
Trygghetsbelysning, yttre backspegel.
Högt placerat bromsljus.
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
Byte av glödlampor fram
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
166
Losstagning av lamphus:
– Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
– Dra upp lamphusets låssprint (1).
– Dra lamphuset åt sidan och sedan
framåt (2).
– Lossa kontaktstycket.
– Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka lamphuset och sätt dit
låssprinten. Kontrollera så den är korrekt
nerstucken.
– Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta
fast på sin plats innan belysningen slås på
eller startnyckeln sätts in i startlåset.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljus
Helljus
Borttagning av täcklock och lampa:
Ditsättning av ny glödlampa:
–
–
–
–
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan
bara sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i
sitt läge.
– Tryck tillbaka kontaktstycket.
– Sätt tillbaka plastlocket.
– Sätt tillbaka lamphuset.
Lossa hela lamphuset.
Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Lossa klämfjädern som håller lampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
– Dra ut glödlampan.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Lossa hela lamphuset.
– Vänster strålkastare: vrid lamphållaren
moturs.
– Höger strålkastare: vrid lamphållaren
medurs.
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphuset.
167
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
– Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
– Byt lampa.
– Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort lampan ur lamphållaren genom att
trycka in den och vrida moturs.
– Sätt dit en ny lampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
– Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt lampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
168
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare
Losstagning av lamphållare
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Tag bort panelen runt lamphuset. Börja i
ytterkanten, se enligt bild ovan.
– Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Vrid lampan moturs och dra ut den.
– Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
– Anslut kontaktstycket till glödlampan.
– Sätt tillbaka lamphuset och skruva fast
det.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
169
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lampor i baklampa
1.
2.
3.
4.
5.
Bromsljus
Positions-/parkeringsljus
Dimbakljus (en sida)
Blinkers
Backljus
Viktigt!
Om felmeddelande "Lampfel"/
"Kontrollera bromsljus" kvarstår efter att
felaktig lampa ersatts behöver en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för att få
felet avhjälpt.
170
OBS! Glödlampa till dimbakljus finns endast
i en av baklyktorna. I vänster baklykta på
vänsterstyrd bil och höger på den högerstyrda.
Nummerskyltsbelysning
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
Instegsbelysning
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Ditsättning av spegelglas:
– Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
– Tryck sedan fast de tre nedre.
Bagageutrymme
Belysning i make up-spegel
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan och sätt
dit en ny.
Borttagning av spegelglas:
– Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd
försiktigt upp låsklacken på kanten.
– För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna), och bänd försiktigt så lossnar
glasets underkant.
– Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
– Ta ut den trasiga lampan och byt till en ny.
171
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Innerbelysning bak
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan och sätt
dit en ny.
172
Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Byte
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade med ett
antal säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
– Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns
av upprepade gånger föreligger något fel på
komponenten. Uppsök då en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
173
Underhåll och service
Säkringar
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga
med att ersätta avbränd säkring med en ny
som har samma färg och amperebeteckning.
• 1–6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart
bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
• 7–18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
• 19–36 är av typ "MiniFuse".
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
174
Underhåll och service
Säkringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kylarfläkt ......................................................................................... 50 A
Styrservo ........................................................................................ 80 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 60 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 60 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ ABS-pump..................................................................................... 30 A
ABS-ventiler .................................................................................. 20 A
Motorstyrenhet (ECM) ................................................................ 30 A
Fläkt klimatenhet........................................................................... 40 A
Strålkastarrengörare, elmanövrerat tak, låsbart
förvaringsfack och skidlucka...................................................... 20 A
12. Matning till eluppvärmd bakruta................................................ 30 A
13. Startmotorrelä............................................................................... 30 A
14. Dragkablage.................................................................................. 40 A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Elmanövrerat tak .......................................................................... 30 A
Matning till infotainment ............................................................. 30 A
Vindrutetorkare ............................................................................. 30 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 40 A
Reservplats ........................................................................................... Signalhorn ..................................................................................... 15 A
Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare .......................... 20 A
Subwoofer..................................................................................... 25 A
Motorstyrenhet (ECM, 5-cyl. motorer)/styrenhet för
transmission (TCM)..................................................................... 10 A
Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Tändningslås ................................................................................. 15 A
Kompressor för luftkonditionering............................................ 10 A
Reservplats ........................................................................................... 175
Underhåll och service
Säkringar
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dimljus fram................................................................................... 15 A
Reservplats.......................................................................................3 A
Reservplats.................................................................................... 10 A
Insprutningsventiler (5-cyl.), laddluftkylare ............................. 10 A
Lambdasond (5-cyl.), vakuumpump (5-cyl.) ........................... 20 A
Tändspolar (bensinmotorer), insprutningsventiler,
bränslepump, tryckvakt klimatanläggning (5-cyl.) ................. 10 A
35. Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering
PTC-element oljefälla .................................................................. 15 A
36. Motorstyrenhet (ECM), gaspedalgivare.................................. 10 A
176
Underhåll och service
Säkringar
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna
är placerade under handskfacket. Där finns
även plats för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkring:
– Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in
centrumstiftet ca 1 cm i fästclipsen (1)
och sedan dra ut dessa.
– Vrid de båda vingförsedda skruvarna
(som håller säkringscentralen på
plats) (2) motsols så de lossar.
– Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs.
Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner den
helt. Säkringscentralen kan hakas loss
helt.
– Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
– Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då
expanderar fästclipsen vilket håller
klädseln på plats.
177
Underhåll och service
Säkringar
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
178
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Telefon, ljudanlägging, RTI (tillval) ............................................ 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Eluttag kupé .................................................................................. 15 A
Belysning kupé, handskfack och insteg.....................................5 A
Innerbelysning..................................................................................5 A
Spolare ........................................................................................... 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Reservplats............................................................................................ Parkingsassistans, reläspole för tillsatsvärmare kupé ......... 10 A
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Transmissionsmodul (TCM).......................................................... 5 A
ABS-system, servostyrning, Bi-Xenonlampor........................ 10 A
ECM (motorstyrenhet, 5-cyl. turbo-bensin) ........................... 10 A
Keyless styrenhet......................................................................... 20 A
Styrenhet siren ............................................................................. 10 A
Diagnosuttag, bromsljuskontakt............................................... 15 A
Helljus höger, extraljus reläspole............................................. 7,5 A
Helljus vänster ............................................................................. 7,5 A
Stolsvärme förarsida ................................................................... 15 A
Stolsvärme passagerarsida....................................................... 15 A
Reservplats ........................................................................................... Matning fönsterhiss, höger bak ................................................ 20 A
Lysdiod för dörrlås, RTI ................................................................. 5 A
Infotainment ..................................................................................... 5 A
Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning ............ 10 A
Underhåll och service
Säkringar
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Reservplats............................................................................................ Konstantfarthållare..........................................................................5 A
Klimatanläggning, regnsensor......................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Konsol för innerbelysning (OHC) bältespåminnare bak ........5 A
Relä bränslepump........................................................................ 15 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Eluttag bagageutrymme, styrenhet tillbehör (AEM) ............. 15 A
Reservplats............................................................................................ Backljus.............................................................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Matning fönsterhiss, vänster bak.............................................. 20 A
Matning fönsterhiss och dörr, höger fram .............................. 25 A
Matning fönsterhiss och dörr, vänster fram............................ 25 A
Passagerarstol elmanövrerad,................................................... 25 A
Förarstol elmanövrerad,.............................................................. 25 A
Innerbelysning relä, elmanövrerade stolar,
bagagerumsbelysning ...................................................................5 A
179
Underhåll och service
180
Infotainment
Allmänt
Audiofunktioner
Radiofunktioner
Cd- och md-funktioner
Menystruktur – ljudanläggningen
Telefonfunktioner (tillval)
Telefonfunktioner (tillval)
Menystruktur – telefon
182
183
185
189
191
192
196
199
181
Infotainment
Allmänt
vred2 används istället för nyckel, stängs
ljudanläggningen av. Ljudanläggningen
startas automatiskt nästa gång tändningslåset vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån
visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
Infotainment
Infotainment är ett system där ljudanläggning
och telefon1 har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med kontrollpanelen och med knappsatsen1 i ratten, se
s. 52. I displayen (2) visas meddelanden och
information om den aktuella funktionen.
Ljudanläggningen
Till/från
POWER (1) startar eller stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när
tändningslåset vrids till läge 0 fortsätter den
att vara aktiv tills nyckeln dras ur. Om ett
1.
182
Tillval.
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer eller aktiverar/avaktiverar något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Menysnabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II3 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalare. Ljudåtergivningen blir
därför mer verklighetstrogen än med normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika
tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre
audiosystemnivåer: Performance, High
Performance och Premium Sound. FM- och
AM-radio med RDS samt cd-spelare ingår
dock i alla ljudanläggningar.
2.
Endast Keyless drive.
3.
Premium Sound.
Infotainment
Audiofunktioner
stegar mellan FM1, FM2 och AM. Den valda
ljudkällan visas i displayen.
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
– Tryck SOUND (5). Bläddra mellan ljudinställningarna genom att trycka SOUND
igen.
– Vrid TUNING (4) för att justera nivån.
Följande ljudinställningar är tillgängliga med
SOUND:
Audiofunktionernas reglage
1.
2.
3.
4.
5.
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
CD/MD – Val av ljudkälla
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i
ratten för att reglera volymen, se s. 52.
Ljudvolymen justeras automatiskt beroende
på bilens hastighet, se s. 184.
Ljudkälla
Val av ljudkälla görs med CD/MD (3) och
AM/FM (2). Upprepade tryck på AM/FM
Aktivera/avaktivera sub-bas
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
– Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Surround
Surround-inställningarna2 styr
rymdupplevelsen av ljudet. Inställningarna för FM-radion och cd-/mdspelaren lagras var för sig.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och
vänster högtalare.
OBS! Om FM-radiomottagningen försämras
kan två- eller trekanalsstereo ge bättre
ljudkvalitet än surround-ljud.
• SUB-BAS 1 – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 183.
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – tvåkanalsstereo.
Dolbyikonen i displayen visar att
Dolby Pro Logic II är aktivt. Det finns tre olika
inställningar för surround-ljudet:
• CENTER 2 – Nivå för centerhögtalare.
Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste
aktiveras innan justering är möjlig.
• SURROUND 2 – Nivå för surround.
Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste
aktiveras innan justering är möjlig, se
s. 183.
1.
2.
Tillval.
Premium Sound.
183
Infotainment
Audiofunktioner
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
– Stega till Surround FM eller
Surround CD/MD och tryck ENTER.
– Stega till Pro Logic II, 3-kanalsstereo eller
Av och tryck ENTER.
Equalizer fram/bak
Med equalizern1 kan ljudet fram och bak
justeras separat.
Justera equalizer
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
– Stega till Equalizer Fram eller
Equalizer Bak och tryck ENTER.
Pelaren i displayen visar nivån för frekvensen.
– Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner på navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
– Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
1.
184
Vissa audionivåer.
Automatiska ljudinställningar
Kupéns akustiska egenskaper förändras när
hastigheten ökar eller när taket öppnas. För
att ge bästa möjliga ljud anpassas därför
ljudets karaktär automatisk till dessa situationer. Den anpassning som sker när taket
öppnas är helautomatisk.
Anpassning till ökad hastighet innebär att
ljudvolymen ökar i takt med bilens hastighet.
Tre nivåer kan väljas: Låg, Medium eller Hög.
Justera hastighetskompensering
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och tryck
ENTER.
– Stega till Hastighetskompensering och
tryck ENTER.
– Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
Infotainment
Radiofunktioner
– Gör ett kort tryck, vänster eller höger, på
navigeringsknappen (5).
Manuell stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
En station kan även ställas in med ett långt
vänster- eller högertryck på navigeringsknappen eller med knappsatsen i ratten:
Radiofunktionernas reglage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FM/AM – Val av frekvensband
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning
och menyhantering
EXIT – Avbrott av pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
Stationssökning
Automatisk stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll inne höger eller vänster på navigeringsknappen tills den önskade
frekvensen visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i
displayen kan sökningen göras med korta
vänster- eller högertryck på
navigeringsknappen (5).
Förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Förvalen väljs med förvalsknapparna (2)
eller med knappsatsen i ratten.
Manuell förvalslagring
– Ställ in en station.
– Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring...
visas i displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge
och Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT (6).
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp (2).
Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
avbryter.
185
Infotainment
Radiofunktioner
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Scan avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
RDS-funktioner
– Tryck kort på AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp.
– Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
Scanning
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett
frekvensband efter starka stationer. När en
station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN för att aktivera.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan Scan är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
– Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet
Stationen sparad visas i displayen.
186
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer med vissa programinriktningar. Om en
önskad programinriktning hittas, kan radion
byta station och pågående ljudkälla avbrytas.
Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd ljudvolym, se
s. 188. Radion återgår till föregående
ljudkälla och ljudvolym när den inställda
programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 188. Programfunktionerna ändras med
hjälp av menysystemet, se s. 182.
Återgång till den avbrutna ljudkällan
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm
kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras.
Meddelandet LARM! visas i displayen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd
stations RDS-nätverk. TP visar att
funktionen är aktiverad. Om den
inställda stationen kan sända trafikinformation visas TP ||| i displayen.
Aktivera/avaktivera TP
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
Infotainment
Radiofunktioner
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP Station och tryck ENTER.
Antingen visas TP från nuvarande stn. eller
TP från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor
medan en md eller cd spelas. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd
stations RDS-nätverk. Meddelandet
NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Nyheter och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
genom att välja programtyper och avaktiveras
genom att nollställa alla PTY:er.
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer.
– Välj önskade programtyper eller
Nollställ alla PTY:er.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Nyhetsstation och tryck ENTER.
Antingen visas Nyheter fr. nuvarande stn.
eller Nyheter från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika
programtyper, t.ex. Pop och
Klassisk musik väljas. PTYsymbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
– Aktivera PTY.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck åt höger med navigeringsknappen söker
då vidare efter en annan sändning av de valda
programtyperna.
Aktivera/avaktivera PTY
– Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
En lista över programtyper visas: Aktualiteter,
Information osv. Funktionen PTY aktiveras
187
Infotainment
Radiofunktioner
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
OBS! Alla radiostationer stödjer inte denna
funktion.
Aktivera/avaktivera visning
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Aktivera/avaktivera radiotext
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Radiotext och tryck ENTER.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste
sändarna för en inställd station. Ibland
behöver radion söka igenom hela FM-bandet
för att finna en stark sändare. Då tystnar
radion och PI-sökning Exit avbryter visas i
displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till AF och tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg. REG
visar att funktionen är aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Aktivera/avaktivera REG
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Regional och tryck ENTER.
Enhanced Other Networks –
EON
EON-funktionen är särskilt användbar i
storstadsområden med många regionala
radiostationer. Den låter avståndet mellan
bilen och radiostationens sändare styra när
programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens
sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
1.
188
Default/fabriksinställning.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/avaktivera EON
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till EON och tryck ENTER.
– Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Återställ allt och tryck ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive
programinriktning. Om ljudnivån justeras
under programavbrottet, sparas den nya
nivån till nästa programavbrott.
Infotainment
Cd- och md-funktioner
Uppspelning av cd eller md
När volymen sänks helt pauseras cd- och mdspelaren. Spelaren aktiveras igen när
volymen höjs.
Cd- och md-spelare
– Tryck CD/MD (5).
Om en cd eller md redan finns i spelaren
startas uppspelningen nu automatiskt.
Cd- och md-funktionernas
reglage
1.
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val
av spår och menyhantering
2.
3.
4.
Positionsval i cd-växlare1
In- och utmatning av cd eller md
In- och utmatningsöppning för cd eller
md
5.
6.
CD/MD – Val av cd- eller md-spelare1
TUNING – Vridknapp för val av spår
– Mata in en cd eller md i
inmatningsöppningen (4).
Cd-växlare
– Tryck CD/MD (5).
Om en cd-position är vald startas uppspelningen nu automatiskt.
visas i displayen. TUNING (6) kan även
användas för detta ändamål.
Val av cd (cd-växlare)
Välj skiva med positionsvalen 1–6, eller
genom att trycka uppåt eller neråt med
navigeringsknappen (1). Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
Snabbspolning av cd eller md
Tryck och håll in vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen för att snabbspola.
Snabbspolningen pågår så länge navigeringsknappen är intryckt.
– Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner med navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Vänta
tills texten Sätt i skiva visas innan en ny skiva
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till
sex cd-skivor samtidigt.
– Mata in en cd i cd-växlaren i
inmatningsöppningen (4).
Val av spår
Använd vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen (1) för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnumret
1.
Cd-växlare och kombinerad cd-/mdspelare är tillval.
189
Infotainment
Cd- och md-funktioner
Slumpval
När slumpval är aktiverat kan
vänster- eller högerpilen på navigeringsknappen användas för att
stega mellan slumpvalda spår.
Cd- och md-spelare
Funktionen gör att spåren på en cd eller md
spelas i slumpvis ordning. RND visas i
displayen så länge funktionen är aktiverad.
Aktivera/avaktivera slumpval
– Starta uppspelning av en cd eller md.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
Cd-växlare
Funktionen gör att valet av skivor och spår
kan ske slumpmässigt. RND eller RND ALL
visas i displayen så länge funktionen är
aktiverad.
OBS! Stegning mellan slumpvalda spår
fungerar endast på aktuell skiva.
Aktivera/avaktivera slumpval
–
–
–
–
Starta uppspelning av en cd.
Tryck MENU och därefter ENTER.
Stega till Random och tryck ENTER.
Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Scan
Cd-skivor
Scan spelar de första tio sekunderna av ett
spår på en cd eller md.
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
– Tryck SCAN.
– Tryck EXIT för att fortsätta uppspelningen
av det aktuella spåret.
Skivtext
Titelinformation som finns lagrad på en cd
kan visas i displayen1.
Aktivera/avaktivera
– Starta uppspelning av en cd.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Utmatning av skivor
Av trafiksäkerhetsskäl stannar en cd i utmatat
läge i max. 12 sekunder. Därefter matas den
åter in i spelaren som försätts i pausläge.
Spelaren aktiveras igen med CD/MD (5).
Enstakaskivor – cd och md
– Tryck på utmatningsknappen (3).
Alla skivor – Cd-växlare
– Tryck (mer än 2 sek) på
utmatningsknappen (3).
Hela magasinet töms, skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla visas i displayen.
1.
190
Gäller endast den kombinerade cd/
md-spelaren och cd-växlaren.
Viktigt!
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
Infotainment
Menystruktur – ljudanläggningen
FM-meny
Av1/På
1. Nyheter
2. TP Av/På1
3. PTY
1. Välj PTY
1. Nollställ alla PTY:er
2-16. Lista på förekommande PTY:er
2. Sök PTY
3. Visa PTY På/Av
4. Radiotext På/Av1
5. Avancerade radioinställningar
1. TP
1. TP-station
2. TP-sökning Av/På1
2. Nyhetsstation
3. AF På1/Av
4. Regional På/Av1
5. EON
1. Av
2. Lokal
3. Avlägsen1
6. Återställ allt
6. Ljudinställningar
1. Surround FM2
1. Dolby Pro Logic II
2. 3-kanalsstereo
1.
2.
Default/Fabriksinställning.
Vissa audionivåer.
3. Av1
2. Surround CD/MD1
1. Dolby Pro Logic II
2. 3-kanalsstereo
3. Av
3. Sub-bas3 Av/På1
4. Equalizer fram2
5. Equalizer bak2
6. Hastighetskompensering
1. Låg
2. Medium1
3. Hög
7. Återställ allt
Cd-växlarmeny
1. Random
1. Av1
2. En skiva
3. Alla skivor
2. Nyheter Av1/På
3. TP Av/På1
4. Skivtext Av1/På
5. Ljudinställningar
Se Ljudinställningar i FM-menyn.
AM-meny
1. Ljudinställningar
Se Ljudinställningar i FM-menyn.
Cd- och md-meny
1. Random Av1/På
2. Nyheter Av1/På
3. TP Av/På1
4. Skivtext Av1/På
5. Ljudinställningar
Se Ljudinställningar i FM-menyn.
3.
Tillval.
191
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Telefonsystemets delar.
192
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Telefonsystemets delar
1. Antenn
2. Knappsats i ratten (tillval)
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se s. 194.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
5. Sekretesslur (tillval)
6. SIM-kortsläsare
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen
tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
Ringa nödsamtal
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen.
Inkommande telefonsamtal och SMS kan
fördröjas fem sekunder innan de kopplas
upp. Missade samtal visas i displayen. IDIS
kan kopplas bort i menyfunktion 5.6.2, se
s. 199.
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta
nätoperatören.
SIM-kortsdubletter
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
Ditsättning av SIM-kort
– Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
– Dra ut SIM-kortshållaren (1) ur SIM-kortsläsaren.
193
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
– Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIMkortet ska passa SIM-kortshållarens
fasning.
– Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet, se s. 182.
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Det går att avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet. Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i menyfunktion
5.6.1 Menylås, se s. 199.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
1.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att
styra ljudanläggningen måste telefonen vara i
beredskapsläge (standby) tryck på EXIT
knappen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
194
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
MENU – Öppnar huvudmenyn
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer
och teckenrader
ENTER – Accepterar samtal, aktiverar
telefonen från beredskapsläge
(standby)
PHONE – Till/från och
beredskapsläge (standby)
1.
2.
3.
4.
ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
EXIT – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Till/från
Samtalshantering
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i
displayen. Om startnyckeln vrids till läge 0
när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår
telefonen automatiskt till samma läge nästa
gång startnyckeln vrids till läge I eller II.
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan
sekretesslur och handsfree under samtal, se
s. 197.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara
användas när telefonen är i aktivt läge.
– Tryck PHONE.
– Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det
inte att ta emot några samtal.
– Håll PHONE intryckt tills telefonen avaktiveras.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
– Tryck på EXIT.
Aktivera från beredskapsläge
– Tryck PHONE.
Ringa upp
– Aktivera telefonsystemet (om
nödvändigt).
– Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 197.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Ta emot samtal
För autosvar, se menyalternativ 4.3, s. 200.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Avsluta samtal
– Tryck EXIT eller lägg på luren.
Avvisa samtal
– Tryck EXIT.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
displayen visas Svara?. Det går att avvisa
eller ta emot samtalet på vanligt vis. Om det
inkommande samtalet tas emot parkeras det
föregående.
Parkera/återta samtal
– Tryck MENU.
– Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
Ringa under pågående samtal
– Parkera samtalet.
– Slå numret till nästa samtalspart.
Växla mellan samtalsparter
– Tryck MENU.
– Stega till Växla och tryck ENTER.
Starta konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av minst tre
samtalsparter som kan prata med varandra.
Efter att ett konferenssamtal har påbörjats
kan inga fler parter anslutas. Alla pågående
samtal avslutas om ett konferenssamtal
avslutas.
– Tryck MENU.
– Stega till Sammankoppla och tryck
ENTER.
195
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren
eller centerhögtalaren1.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med knapparna i rattens
knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med en
ratt på sidan av luren.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen
regleras under samtalets gång bibehålls den
nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet
kan också stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se meny 5.5.3, s. 199. Funktionen
gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Textinmatning
Textinmatingen görs med telefonens
knappsats.
– Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens
första tecken, två gånger för det andra
o.s.v., se tabellen.
1.
196
Premium Sound.
– Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd, tryck
* eller vänta några sekunder.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
space 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
+0@*#&$£/%
Växla mellan versaler och gemener.
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren.
– Tryck ENTER.
– Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på
SIM-kortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
–
–
–
–
–
–
Tryck MENU.
Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Lägg till och tryck ENTER.
Mata in ett namn och tryck ENTER.
Mata in ett nummer och tryck ENTER.
Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
–
–
–
–
Tryck MENU.
Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Sök och tryck ENTER.
Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
–
–
–
–
Tryck MENU.
Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
Stega till SIM till telefon eller
Telefon till SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
–
–
–
–
Tryck MENU.
Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Sök och tryck ENTER.
Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
– Stega till Radera och tryck ENTER.
Snabbuppringning
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
–
–
–
–
–
Tryck MENU.
Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Snabbuppring och tryck ENTER.
Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
Stega till den siffra där kortnumret ska
lagras och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
– Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
– Håll in önskad knapp på knappsatsen i ca
två sekunder eller tryck kort på knappen
följt av ENTER.
OBS! När telefonen har slagits på tar det en
stund innan snabbuppringning kan ske. För
att kunna slå ett kortnummer måste
meny 3.4.1 vara aktiverad.
Uppringning från telefonbok
att en del av den sökta kontaktens namn
matas in.
– Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS! Tryck ENTER för att ringa upp.
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara
användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU för att komma till samtalsmenyn
och stega till ett av följande val:
• Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
• Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
• Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
• Telefonbok – Visa telefonboken.
• Sammankoppla – Konferenssamtal
(tillgänglig om fler än tre parter är
anslutna)
• Växla – Växla mellan två samtal.
(tillgänglig om högst tre parter är
anslutna).
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Alla kontakter i telefonbokens minne visas.
Antalet visade kontakter kan minskas genom
197
Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
SMS – Short message service
Läsa SMS
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Läsa och tryck ENTER.
– Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER. Håll in
EXIT för att komma ur menysystemet.
Skriva och skicka
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
– Skriv text och tryck ENTER.
– Stega till Skicka och tryck ENTER.
– Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få
fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara det på ett säkert ställe.
198
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
2551
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
1. Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar
beroende på abonnemang.
Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1. Samtalslogg
1.1.
Miss. samtal
1.2.
Mottagna samtal
1.3.
Utgående samt.
1.4.
Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5.
Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1.
Läs
2.2.
Skriv
2.3.
Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1.
Lägg till
3.2.
Sök
3.3.
Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4.
Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5.
Töm SIM
3.6.
Töm telefon
3.7.
Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1.
Sänd nummer
4.2.
Samtal väntar
4.3.
Autosvar
4.4.
Autouppringning
4.5.
Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1.
Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2.
Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5.
Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6.
Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
6. Fabrikinst.
199
Infotainment
Menystruktur – telefon
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare slagna nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av
samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
200
Senaste samtal
Antal samtal
Sammanlagd tid
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.5. Töm SIM
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den
meddelandecentral som skall överföra
meddelandena samt hur länge de ska lagras
i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte
ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 196.
3.2. Sök
Sök efter namn i telefonboken.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är
upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I
tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för
samtalsparten. Kontakta nätoperatören för
permanent dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
4.4. Återuppringning
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
Infotainment
Menystruktur – telefon
4.5. Vidarekoppla
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens
grundläge.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
Välj språk för telefonen.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
English UK
English US
Español
Français CAN
Français FR
Italiano
Nederlands
Português BR
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen kopplas
bort fördröjs inte inkommande
samtal oavsett körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda telefonkoden 1234
används vid första ändringstillfället. Telefonkoden används
för att nollställa samtalsmätaren.
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
201
Infotainment
202
Tekniska data
Typbeteckning
Mått och vikter
Motorspecifikationer
Motorolja
Övriga vätskor och smörjmedel
Bränsle
Katalysator
Elsystemet
204
205
206
207
209
210
211
212
203
Tekniska data
Typbeteckning
Vid alla kontakter med auktoriserad Volvoåterförsäljare om bilen och vid beställning
av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning,
chassi- och motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer.
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer,
(a) manuell växellåda
(b), (c) automatväxellåda.
204
Tekniska data
Mått och vikter
Mått
Bromsad släpvagn
Längd: 458 cm
Max släpvagnsvikt
Bredd: 182 cm
1500 kg
Hjulbas: 264 cm
Spårvidd fram: 155 cm
75 kg
Obromsad släpvagn
Spårvidd bak: 156 cm
Max släpvagnsvikt
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och
övriga spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas
vikt och tillbehör som är monterade, dvs.
dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), lasthållare, takbox m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt–Tjänstevikt.
Max kultryck
700 kg
Max kultryck
50 kg
VARNING!
Se dekalens placering på s. 204.
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Max last: Se registreringsbevis.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
205
Tekniska data
Motorspecifikationer
2.4
2.4i
T5
Motorbeteckning
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
B5244S5
103/83
140/5000
220/67
22,4/4000
B5244S4
125/100
170/6000
230/73
23,4/4400
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
B5254T3
162/83
220/5000
320/25–80
32,6/1500–
4800
5
83
93,2
2,52
10,3:1
10,3:1
9,0:1
3x0,6 +/–0,1
30
3x0,6 +/–0,1
30
0,7 +0,1
30
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 204.
206
Tekniska data
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
på tomgång eller i låg fart
i temperaturer kallare än –30 °C eller
varmare än +40 °C.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5 °C).
Viktigt!
Använd alltid förskriven oljekvalitet och
viskositet.
Om annan än föreskriven olja använts,
kontakta omedelbart närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Viskositetsdiagram.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
oljepro-
207
Tekniska data
Motorolja
När ovan angivna dekal finns i bilens
motorrum, gäller följande. Se placering på
s. 204.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W–30.
Oljedekal.
Volymuppgifter
Motorvariant
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1. Inkluderar filterbyte.
208
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
0—1,6
Volym1 (liter)
5,8
Tekniska data
Övriga vätskor och smörjmedel
Vätska
Växellådsolja
Motorvariant/antal delar
Volym
2.4 Manuell 5-växlad
2.4i Manuell 5-växlad
T5 Manuell 6-växlad
T5 Automatväxellåda
5-cyl. Bensin, manuell växellåda
5-cyl. Bensin, automatväxellåda
2,1 liter
2,1 liter
2,0 liter
7,75 liter
8,0 liter
8,5 liter
Spolarvätska
Systemet
varav behållare
5-cyl. Bensin
180–200 gram
500–600 gram
0,6 liter
1,2 liter
0,2 liter
6,5 liter
Bränsletank
Se s. 210
Kylvätska
Luftkonditionering1
Bromsvätska
Servostyrning
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja: MTF 97309-10
Transmissionsolja: JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vatten, se förpackning. Termostaten
öppnar vid 90 ºC
Kompressionsolja PAG
Köldmedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller
likvärdig produkt med samma specifikation.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
1. Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
Viktigt!
Föreskriven transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan transmissionsolja.
Om annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
209
Tekniska data
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Förbrukning
liter/100 km
Motor
Växellåda
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Bränsleförbrukning och utsläpp
av koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
210
8,9
9,6
9,0
9,6
9,1
9,8
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 95 RON kan användas vid normal
körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin:
Norm EN 228
Utsläpp av koldioxid
(CO2) g/km
212
229
215
229
217
234
Tankvolym
liter
62
Tekniska data
Katalysator
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
Katalysator
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning av de
skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider), med hjälp av en trevägskatalysator.
Katalysatorn har till uppgift att rena
avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit
(keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/
palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska
processen utan att förbrukas.
211
Tekniska data
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Batteri
Spänning
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
520 A
600 A
Reservkapacitet (RC)
100 min
120 min
1
700 A2
150 min
1. Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
2. Bilar utrustade med audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Generator
Max. strömstyrka:120/150 A1
Startmotor
Effekt:1,4/1,9 kW1
1.
212
Beroende på motorversion
Certifiering av Keyless drivesystemet
Härmed intygar Siemens VDO Automotive
A.G. att denna utrustningstyp 5WK48952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG.
Tekniska data
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
1. Halvljus
2. Bi-Xenon
3. Helljus
4. Bromsljus, backljus, dimbakljus
5. Blinkers, bak/fram (gul)
6. Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
7. Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
8. Make up-spegel
9. Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
10. Blinker yttre backspegel (gul)
11. Dimstrålkastare
12. Handskfacksbelysning
Effekt W
Sockel
55
35
55
21
21
5
H7
D2S
HB3
BA15s
BAU15s
BAY15d
5
SV8,5
1,2
5
SV5,5
W2,1X9,5d
5
55
3
W2,1X9,5d
H11
BA9
213
Tekniska data
214
A
ABS ................................................................ 113
fel i ABS-systemet ..................................41
AF – automatisk frekvensuppdatering ... 188
Anpassning av ljudbild ............................... 184
Antisladdfunktion ........................................ 115
Audio ............................................................. 183
AUTO, förvalslagring .................................. 185
Automattvätt ................................................. 150
Automatväxellåda ..............................105, 110
Autostart ....................................................... 105
Avgasrening ................................................. 105
Avgasrening, felindikering ............................41
Avgasrening, miljö ............................................ 3
Avvisa samtal ............................................... 195
B
Backspegel, infällning ...................................57
Backspegel, inre ............................................55
Backspegel, kompass ...................................55
Backspegel, positionsminne .......................57
Backspegel, yttre ...........................................56
Backväxelspärr, fem växlar ........................ 108
Backväxelspärr, sex växlar ......................... 109
Bagagelucka, körning med öppen lucka 102
Bagagelucka, låsning ....................................96
Bagagelucka, mekanisk öppning ...............97
Bagagelucka, upplåsning .............................96
Bagagevägg ....................................................84
Barn ..................................................................28
barnstol och krockkudde ...................... 28
barnstol, montering ................................ 31
Barn, placering i bil ....................................... 30
Barn, säkerhetsutrustning ........................... 28
Barnstol och sidokrockkudde ..................... 19
Barnsäkerhet, ISOFIX .................................. 31
Bashögtalare ................................................183
Batteri ............................................................102
Batteri, skötsel .............................................164
Batteri, underhållsarbete ...........................157
Batterispecifikationer ..................................212
Belysning ......................................................... 79
Belysning, exteriör ......................................... 46
Bensinkvalitet ...............................................210
Beredskapsläge, telefon ............................195
Bilinställningar ................................................ 58
Biltvätt ............................................................150
Bilvård ............................................................149
Blinkers ..................................................47, 168
Blockerat låsläge ........................................... 98
tillfällig bortkoppling ............................... 98
Bogsering ......................................................119
Bromssystem ................................................113
Bromsvätska .................................................162
Bränsle
nivåindikering ........................................... 41
Bränsle, miljö .....................................................3
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval) . 68
Bränsleförbrukning ........................................ 48
Bränsleförbrukning och utsläpp ...............210
Bränslepåfyllning .........................................103
Bältesförsträckare ..........................................12
Bältespåminnare ....................................11, 42
Bärgning ....................................................... 119
C
Cd-funktioner ............................................... 189
Cd-växlare ..................................................... 189
Cd-växlare, slumpval .................................. 190
Cigarettändaruttag ........................................45
D
Defroster ..........................................................65
Dimensionsbeteckning .............................. 134
Dimljus ..............................................................46
Dimljus bak ......................................................41
Dimljus, byte ................................................. 169
Display ..............................................................39
DMIC varningssymbol ...................................42
Dolby Surround Pro Logic II ...........182, 183
Dragkrok ....................................................... 124
Dragkrok, demontering .............................. 129
Dragkrok, montering ................................... 126
DSTC ............................................................. 115
DSTC, avaktivering/aktivering .................. 115
DSTC, systemindikering ...............................41
Däck, dimensionsbeteckning ................... 134
Däcktryck ...................................................... 138
Dörrar, nyckelfri öppning ..............................59
215
E
ECC ..................................................................63
ECC, fläkt ........................................................64
Ekonomisk körning ..................................... 102
Elektronisk startspärr ....................................90
Elsystemet .................................................... 213
Eluppvärmd bakruta ......................................66
Eluppvärmda framstolar ................................66
Eluttag, bagageutrymme ..............................86
Eluttag, mittkonsol ...................................... 114
Enhanced Other Networks, EON ........... 188
Equalizer ....................................................... 184
F
Fel i bromssystemet ......................................42
Fjärrkontroll, byte av batteri .........................93
Fjärrkontroll, keyless drive ............................94
Fjärrkontroll, nyckelblad ................................91
Fläkt ...................................................................64
Fordonsdata ................................................. 156
Framstolar, fällning ........................................72
Framstolar, sittställning .................................72
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 188
Frostskyddsmedel ....................................... 161
Fågelspillning ............................................... 150
Fälgar ............................................................. 136
Fällning, tak .....................................................74
Färddator .........................................................47
Färgkod, lack ................................................ 152
Fönsterhissar ..................................................54
216
Förvalslagring, AUTO .................................185
Förvalslagring, radio ....................................185
Förvaringsplatser i kupén ............................ 81
G
Generator ......................................................212
Generatorn laddar inte ................................. 42
Glödlampa i bagageutrymme, byte .........171
Glödlampor ...................................................213
Glödlampor, byte allmänt ..........................166
Golvmattor ....................................................105
Gravida kvinnor .............................................. 11
Graviditet, säkerhetsbälte ............................ 11
H
Halt väglag ....................................................102
Halvljus ..................................................46, 167
Handbroms ...................................................114
Handskfack ..................................................... 82
Handskfack, låsning, upplåsning ............... 97
Hastighetsklasser, däck .............................134
Hastighetskompensering, ljudvolym .......184
Hastighetsmätare .......................................... 39
Helljus ............................................................167
Helljus, av/på .................................................. 46
Helljus, -omkoppling, -blink ......................... 47
Hjul, ditsättning ............................................141
Hjul, losstagning ..........................................141
I
IDIS ................................................................ 193
IMEI-nummer ................................................ 198
Imma på rutorna .............................................62
Imma, timerfunktion .......................................65
Informationsdisplay
meddelanden ...........................................44
Informationssymbolen ...................................43
Infotainment, menyhantering .................... 182
Inkommande samtal ................................... 195
Inspektion, krock- kuddar och gardiner ....27
Instegsbelysning, byte av glödlampor .... 170
Instrumentbelysning ......................................46
Instrumentöversikt, högerstyrd bil ..............36
Instrumentöversikt, vänsterstyrd bil ...........34
Intervalltorkning ..............................................49
ISOFIX ..............................................................31
K
Kalibrering, kompass .....................................55
Kallstart ...............................................105, 110
Katalysator .................................................... 211
Katalysator, bogsering ............................... 119
Keyless drive ........................................ 94, 107
Kick-down ..................................................... 110
Klimat ................................................................62
Klimat, personliga inställningar ...................58
Knallgas ........................................................ 121
Knappsats i ratt ........................................... 194
Knappsats i ratten, höger .............................52
Koldioxid ....................................................... 210
Kombinationsinstrument ...............................39
Kombinationsinstrument, klocka .................39
Kompass ..........................................................55
Konstantfarthållare .........................................51
Kontroll- och varningssymboler ..................40
Kopplingsvätska .......................................... 162
Kortnummer .................................................. 197
Krockgardin .....................................................21
Krockgardin, DMIC ........................................21
Krockkuddar SRS varningssymbol ............42
Krockkudde, aktivering/avaktivering ..........17
Krockkudde, förar- och passagerarsidan .14
Krocksensorer ................................................21
Krockstatus .....................................................26
Kupébelysning ................................................79
Kupéfilter ..........................................................62
Kylsystem ...................................................... 102
Kylvätska ....................................................... 161
Köldmedium ....................................................62
Köregenskaper, däck ................................. 134
Körning med släpvagn, automat .............. 123
Körriktningsvisare ................................ 47, 168
L
Lack, färgkod ............................................... 152
Lack, skador och bättring ......................... 152
Lambdasond ................................................ 211
Lamphållare .................................................. 169
Lamphållare, baklampa .............................. 170
Larm ........................................................89, 186
Larm, aktivering, avaktivering ...................... 99
Larm, stänga av ............................................100
Larm, systemtest .........................................100
Larmdiod ......................................................... 99
Larmsignaler .................................................100
Lasthjälp .......................................................... 84
Lastning ........................................................... 83
Lastning, felmeddelanden ........................... 76
Ledbelysning .................................. 47, 57, 59
Ljudanläggning, menyhantering ...............182
Ljudvolym, hastighetskompensering .......184
Ljusbild, anpassning ...................................132
Ljushöjdsreglering ......................................... 46
Ljustuta ............................................................ 47
Lucka för lång last ......................................... 86
Luftdistribution ............................................... 67
Luftfördelning ................................................. 65
Luftkonditionering .......................................... 62
Luftkonditionering, ECC .............................. 64
Luftkvalitetssystem, ECC ............................. 65
Lufttryck, däck ..............................................138
Lång last .......................................................... 86
Lås .................................................................... 89
Låsning och upplåsning ............................... 96
M
Magnetiska zoner .......................................... 56
Make-up spegel, byte av glödlampor ......171
Md-funktioner ...............................................189
Meddelanden i informationsdisplay ...........44
Medelbränsleförbrukning .............................48
Mediaspelare, ljudvolym ............................ 183
Menyhantering, infotainment .................... 182
Menystruktur, mediaspelare ..................... 191
Menystruktur, telefon ........................199, 200
Miljöfilosofi ......................................................... 3
Motorhuv ....................................................... 158
Motorolja ....................................................... 159
Motoroljedekal ...................................208, 209
Motorrum ...................................................... 158
Mått ................................................................ 205
N
Nackskydd .......................................................22
NEWS ........................................................... 187
Nummerhantering, telefon ........................ 196
Nummerskylt, byte av glödlampor ........... 170
Nyckelblad .......................................................91
Nyckellöst lås- och startsystem ..................94
Nyhetssändning .......................................... 187
Nödsamtal .................................................... 193
O
OBS-texter ........................................................ 2
Oljefilter ......................................................... 159
Oljekvalitet .................................................... 208
Oljetryck, indikering .......................................42
217
P
PACOS ............................................................17
Paneler, belysning ..........................................79
Parkera samtal ............................................. 195
Parkeringsbroms ................................. 41, 114
Parkeringshjälp ............................................ 117
Parkeringsljus, av/på .....................................46
Parkeringsljus, byte .................................... 168
Parkeringsvärmare .........................................68
Parkeringsvärmare, batteri och bränsle ....69
Pisksnärtsskador ............................................22
PI-sökning ..................................................... 188
Polering och vaxning .................................. 151
Positionsljus, byte ....................................... 168
Positionsljus, se även parkeringsljus .........46
PremAir .............................................................. 3
Programfunktioner ...................................... 186
Programtyp – PTY ...................................... 187
Programtyper, volymkontroll ..................... 188
Provisorisk däcktätning ............................. 143
Punktering .................................................... 142
Pågående samtal, funktioner .................... 197
R
Radiofunktioner ........................................... 186
Radioinställningar ....................................... 185
Radiotext ....................................................... 188
Rattinställning .................................................53
Rattlås ........................................................... 106
RDS-funktioner ............................................ 186
218
RDS-funktioner, återställning ....................188
Reglagepanel i förardörr .............................. 38
Regnsensor .................................................... 50
Relä/säkringscentral ........................ 173, 177
Ren inifrån och ut .............................................3
Rengöring
biltvätt ......................................................150
fläckar ......................................................151
klädsel .....................................................151
Reservhjul ......................................................139
Reservhjul, Temporary Spare ...................136
Ringa samtal .................................................195
RND, se även Slumpval .............................190
ROPS varningssymbol ................................. 42
Rostskydd .....................................................153
Rotationsriktning, däck ...............................137
Ryggstöd, fällning .......................................... 72
S
Samtal, volym, telefon .................................196
Samtalshantering .........................................195
SCAN, cd och md .......................................190
SCAN, radiostationer .................................186
Serviceprogram ...........................................156
Sidokrockkuddar ........................................... 19
Sidomarkeringsljus ......................................168
SIM-kort .........................................................193
SIPS varningssymbol ................................... 42
SIPS-bag-systemet ....................................... 20
Skidlucka ......................................................... 86
Slitagevarnare, däck ................................... 135
Slumpval, cd- och md-spelare ................. 190
Släpvagn ....................................................... 122
Släpvagn, automatväxellåda ..................... 122
Släpvagnsvikt ............................................... 205
SMS ............................................................... 198
Smörjmedel .................................................. 209
Snabbspolning ............................................ 189
Snabbuppringning ...................................... 197
Sommar- och vinterhjul .............................. 137
Specifikationer, motor ................................ 206
Spolare, strålkastare .....................................49
Spolare, vindruta och strålkastare .............49
Spolarvätska ................................................ 161
Spårbyte, cd/md ......................................... 189
SRS-systemet, allmänt .................................15
SRS-systemet, omkopplare .........................18
Stabilitetssystemet ...........................115, 116
Stabilitetssystemet, indikering ....................41
Standby-läge, telefon ................................. 195
Start av motor .............................................. 105
Starthjälp ............................................121, 122
Startmotor .................................................... 212
Startnycklar .................................................. 105
Startspärr .............................................. 90, 105
Stationer, radio ............................................ 185
Stationssökning ........................................... 185
STC ................................................................ 115
Stenskott och repor ................................... 152
Stol, elmanövrerad .........................................73
Stolinställning .................................................72
Strålkastare, av/på .........................................46
Strålkastarspolare ..........................................49
Styrservoolja ................................................ 162
Sub-bas ......................................................... 183
Symboler ....................................................... 116
Symboler i kombinationsinstrumentet .......40
Säkerhetsbälten .....................................10, 12
baksäte ......................................................11
bältespåminnare ......................................42
graviditet ...................................................11
Säkerhetsbälten, rengöring ...................... 151
Säkerhetssystem ......................................... 110
Säkringar ....................................................... 173
T
Tak, fällning .....................................................74
Takstängning ...................................................75
Taköppning ......................................................75
Tanklucka, öppning .................................... 103
Tankning ........................................................ 103
Tankvolym ..................................................... 210
Telefon ........................................................... 194
Telefon/mediaspelare, ljudvolym ............. 196
Temperaturväljare, ECC ...............................66
Textinmatning, telefon ................................ 196
Timer, ECC ......................................................65
Titelinformation på cd ................................ 190
Tjänstevikt ..................................................... 205
Torkarblad ..................................................... 163
Totalvikt ......................................................... 205
TP – trafikinformation .................................186
Trafikinformation ..........................................186
Trippmätare ..................................................... 39
Trygghetsbelysning ............................... 57, 90
Trygghetsbelysning, inställning .................. 59
Tvätta bilen ....................................................150
Typbeteckning ..............................................204
Täcklucka ........................................................ 75
Tätning av punkterat däck .........................144
U
Upplåsning från insidan ....................... 95, 96
Upplåsning från utsidan ............................... 96
Upplåsning, låsning med fjärrkontroll ....... 90
Uppringning från telefonbok .....................197
Utsläpp, se bränsle .....................................210
V
Varningsblinkers ............................................ 53
Varningsrutor .....................................................2
Varningssymbol, AIRBAG-systemet ......... 13
Varningstexter ...................................................2
Varningstriangel ...........................................139
Varvtalsmätare ................................................ 39
Vaxning och polering ..................................151
Ventilationsmunstycken ............................... 62
Vikt ..................................................................205
Viktigtrutor ..........................................................2
Viktigttexter ........................................................2
Vindrutetorkare och -spolare ...................... 49
Vindskydd ........................................................78
Vinterdäck ..................................................... 135
Viskositet .......................159, 207, 208, 209
Volym, se Ljudvolym ................................... 183
Väntande samtal ......................................... 195
Vätskor ..................................... 159, 161, 209
Växellåda, automat- .................................... 110
Växellåda, manuell ...................................... 108
W
WHIPS .............................................................22
Y
Yttertemperaturmätare ..................................39
Yttre backspeglar ...........................................56
Å
Återcirkulation, ECC ......................................65
Ö
Överbelastning ............................................ 102
219
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK
TP 8336 (Swedish). AT0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
C70
INSTRUKTIONSBOK VOLVO C70
TP 8336
C70 INSTR.indd 1
2006
05-07-07 10.56.44
10.51.38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising