Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning/intressepunkt (POI)
Planerad resvägs slutdestination
Planerad resvägs delmål
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid till slutdestination
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Kompass
Trafikinformation
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vägtyp
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (15)
Färg
Planerad resväg
Motorväg
Orange
Bilens aktuella position
Huvudväg
Mörkgrå
Lagrad plats
Mindre huvudväg
Grå
Vanlig väg
Ljusgrå
Lokal väg
Vit
Kartskala
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation är ett satellitbaserat trafikinformations- och vägledningssystem.
Sensus Navigation vägleder till ett resmål
och ger information längs vägen – det informerar
om situationer vilka kan försvåra en resa, t.ex.
olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa
resvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter
POI (Point of interest) längs resvägen, lagra egna
favoritplatser m.m.
Sensus Navigation visar bilens exakta position
och kan vid eventuella felkörningar alltid vägleda
fram till resmålet.
För maximal förståelse av systemet rekommenderas bekantskap med informationen i denna ägarmanual.
Förutom den praktiska nyttan, bidrar Sensus
Navigation även till en bättre miljö genom att
underlätta framkomlighet och välja bäst resväg
utifrån förarens inställningar.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Introduktion................................................. 5
Sensus Navigation...................................... 6
Navigation – handhavande......................... 9
Navigation – teckenhjul och tangentbord. 11
Navigation – röststyrning.......................... 12
02 Ange resmål, resplan och
resväg
Navigation – ange resmål..........................
Navigation – intressepunkter (POI) symboler..........................................................
Navigation – resplan.................................
Navigation – resväg..................................
Navigation – resvägsalternativ..................
Navigation – kartalternativ........................
Navigation – vägledningsalternativ...........
Navigation – importera/exportera lagrade
platser.......................................................
03 Trafikinformation
Navigation – trafikinformation................... 33
15
01 02 03
2
19
20
21
23
26
28
30
Innehållsförteckning
04 Kart- och systeminformation
05 Index
Navigation – kart- och systeminformation............................................................
Navigation – menyöversikt........................
Navigation – felsökning.............................
Navigation – licensavtal och upphovsrätt.
Index......................................................... 48
37
38
41
42
04 05
3
INTRODUKTION
01 Introduktion
Introduktion
01
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie ägarmanual.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner, konsultera först ägarmanualen. För
svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med återförsäljare eller representant
för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta supplement är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som
mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller
och mobila enheter), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
Den utrustning som beskrivs i supplementet
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
01 Introduktion
01
Sensus Navigation
Grundläggande beskrivning och översikt av
Sensus Navigation.
Navigationssystemet beräknar resväg, restid
och avstånd till det valda resmålet. Systemet
ger vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Navigationssystemet kan användas utan att
ett resmål är valt.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de senast använda inställningarna.
Volvo Sensus Navigation använder sig av
referenssystem WGS84 vilket ger position
med longitud och latitud.
Att tänka på
Navigationssystemet lämnar väginformation
vilken leder fram till en förvald destination. All
rekommenderad vägledning är dock inte alltid
tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå
vilka ligger utanför navigationssystemets
kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex.
hastiga väderleksomslag.
Systemöversikt
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Knappsats i ratt för menyhantering, volym
och röststyrning.
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad information om vägval, avstånd,
menyer m.m.
Kontrollpanel i mittkonsolen för aktivering
av navigationssystemet, menyhantering
och volym.
USB-anslutning.
Mikrofon till röststyrning.
Ljudet från navigationssystemet kommer ur
de främre högtalarna.
Fjärrkontrollen* kan användas till alla funktioner i navigationssystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i
ratten.
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
01
Kartöversikt
Exempel på kartbilder över aktuell position. Resplan, korsningskarta och scrolläge är några av de vyer bildskärmen kan visa. OBS! Bilderna är schematiska –
detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.
Hur bildskärmen ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts,
t.ex. kartskala och vilka POI som valts att
visas.
}}
7
01 Introduktion
||
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på bildskärmen, finns på
omslagets främre insida.
01
Vid upprättande av en resplan kan tre
alternativ för färdvägen beräknas, se
(s. 23).
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens
vänstra del visar en detaljerad förstoring
över nästa korsning. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande, se
(s. 23).
Undvik ett särskilt område, se (s. 23).
Scrolläge, se (s. 9).
Relaterad information
•
•
8
Navigation – handhavande (s. 9)
Navigation – röststyrning (s. 12)
01 Introduktion
Navigation – handhavande
Grundläggande handhavande av Sensus
Navigation och exempel på användning.
Navigationssystemet kan styras från mittkonsolen, rattknapparna, fjärrkontrollen* och delvis med röststyrning. För grundläggande hantering av systemet, se avsnittet "Ljud och
media – hantera systemet" i ägarmanualen.
Aktivera Sensus Navigation
Tryck på NAV-knappen i mittkonsolen.
> Efter en kort stund visas kartan över
aktuellt geografiskt område där bilen
symboliseras med en blå triangel.
–
VARNING
Tänk på följande:
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra
vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
Navigationssystemet kan inte stängas av utan
arbetar i bakgrunden – det stängs av först när
fjärrnyckeln tas ur startlåset.
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
–
Aktivera – tryck på en av de numeriska
knapparna 0–9.
–
Avaktivera – tryck EXIT eller NAV.
Scrolla
–
Menyer
Förutom systemets vanliga källmeny och genvägsmeny (se ägarmanualens avsnitt Menyhantering i Ljud och media - hantera systemet) så finns för navigationssystemet en
scrollmeny.
I scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden
med mittkonsolens numeriska knappar.
01
Aktivera/avaktivera scrolläge
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att rulla kartan i önskad riktning.
Zooma
–
Vrid på TUNE-ratten.
Centrering av karta
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge
centreras kartan runt bilens position.
Om en Resplan med Delmål är aktiverad,
centeras kartan runt respektive Delmål för
varje ytterligare tryck.
Scrolläge med hårkors1.
1
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se (s. 26).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
01 Introduktion
01
||
Scrollmeny
• Ange som enda resmål – raderar
4. Markera t.ex. Runt bilen och bekräfta
med OK/MENU.
> En träfflista visas.
• Lägg till som delmål – adderar mar-
5. Markera t.ex. Närmaste sevärdhet och
bekräfta med OK/MENU.
> En träfflista visas.
2. Välj funktion:
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning på kartan.
kerad plats till resplanen.
• Intressepunktsinformation – visar
1. I scrolläge tryck på OK/MENU.
> En meny öppnas för den plats på kartan vilken hårkorsets centrum pekar
på.
namn och adress på bildskärmen för
den POI som ligger närmast hårkorset.
För mer information om POI, se
(s. 15).
• Trafikinformation på kartan – ger
möjlighet att se förekommande trafikmeddelanden2 runt markerad plats.
• Information – visar förekommande
information om markerad plats.
• Spara – ger möjlighet att lagra markerad plats i minnet.
Exempel
Vägledning till önskad intressepunkt (POI):
1. Om kartbilden inte visas – tryck på NAV.
> Kartbilden visas.
2. Tryck NAV.
> Genvägsmenyn öppnas.
3. Markera Ange intressepunkt och
bekräfta med OK/MENU.
2
10
Servicen finns ej för alla områden/marknader.
6. Markera önskat alternativ i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> En pop-up-meny visas.
7. Markera Ange som enda resmål och
bekräfta med OK/MENU.
> Vägledningen startar – följ anvisningarna.
Se även exempel på röststyrning(s. 12) av
navigationssystemet.
Relaterad information
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 6)
Navigation – teckenhjul och tangentbord
(s. 11)
Navigation – felsökning (s. 41)
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 37)
01 Introduktion
Navigation – teckenhjul och
tangentbord
Skriva med teckenhjulet
Skriva med numeriska tangenter
01
Använd teckenhjul eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange
t.ex. information om en adress eller en inrättning.
Teckenhjulet.
1. Markera ett textfält.
2. Tryck OK/MENU för att få fram teckenhjulet.
Skärmvy med textfält för valfri text.
3. Välj tecken med TUNE-ratt och mata in
dem med ett tryck på OK/MENU.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med TUNE-ratten, tryck på OK/MENU för att
se nästa nivå av funktioner/alternativ.
3
4
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad.
Numeriskt tangentbord3.
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är
med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel
med alla tecken4 under den
knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck
på knappen flyttar markören genom dessa
tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
}}
11
01 Introduktion
01
||
Flera möjligheter
Lista med alternativ
Exempel på röststyrning av navigationssystemet.
OBS
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
För grundläggande beskrivning av röststyrning, se avsnittet "Ljud och media – röststyrning" i ägarmanualen.
I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
• 123/ABC + OK/MENU – teckenhjulet
skiftar mellan siffror och skrivtecken.
Följande dialoger är endast exempel. Systemets svar kan variera beroende på situationen.
Lista som matchar inskrivna tecken.
Starta vägledning
Följande dialog med röstkommandon startar
vägledning enligt angiven resplan.
• MER + OK/MENU – alternativa tecken
Vid sökning listas de alternativ som är möjliga
utifrån inmatad information.
• => + OK/MENU – markören flyttas till
Siffran "149" i bildskärmens övre högra hörn
innebär att listan innehåller 149 st möjliga
alternativ som matchar de inmatade bokstäverna "LON".
–
Ingen lista
Följande dialog med röstkommandon
avbryter vägledning.
visas i hjulet.
listan på skärmens högra sida där val
med OK/MENU kan göras.
• Postnummer + OK/MENU – markören
flyttas till listan på skärmens högra sida
där val med OK/MENU kan göras, se
Ange resmål med postnummer (s. 15).
En tom lista och tecknen "***" i bildskärmens
övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken
är fler än 1000 st – när antalet är färre visas
aktuella alternativ automatiskt.
För att minska antalet alternativ i listan:
•
Mata in fler tecken på textraden.
Relaterad information
•
12
Navigation – röststyrning
Navigation – handhavande (s. 9)
Säg: "Starta vägledning".
> Systemet svarar: "Startar
vägledning".
Avbryta vägledning
1. Säg: "Avbryt vägledning".
> Systemet svarar: "Är du säker på att
du vill avbryta vägledningen".
2. Säg: "Ja".
> Systemet svarar: "Avbryter
vägledning".
Ange resmål med intressepunkt (POI)
Följande dialog med röstkommandon startar
vägledning till närmaste tankställe. Scenariot
01 Introduktion
fungerar även för andra intressepunkter som
t.ex. hotel och resturang.
01
1. Säg: "Närmaste tankställe.".
> Systemet svarar: "Välj ett
radnummer eller säg nästa sida.".
2. Säg radnumret där önskat tankställe står
angivet (t.ex. rad 5): "5".
> Systemet svarar: "Nummer 5
accepterad. Vill du ange det visade
resmålet som ett delmål?".
3. Säg: "Ja".
> Systemet svarar: "Delmål 5 har
angivits. Vill du starta vägledning?".
4. Säg: "Ja".
> Rutten beräknas och vägledning startar.
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av navigationssystemet går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Lista över kommandon
Navigationskommandon.
Relaterad information
•
Navigation – handhavande (s. 9)
13
ANGE RESMÅL, RESPLAN OCH RESVÄG
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – ange resmål
Ange resmål med hem
Ange resmål i navigationssystemet.
Notera att resmålet måste vara sparat tidigare
för att kunna anges.
Varje gång ett resmål anges är det möjligt att
spara det som "lagrad plats" eller "hem", vilket därefter blir lättillgängliga då ett resmål
ska anges. Navigationssystemet ger vägledning till ett resmål, och det är möjligt att lägga
till fyra delmål i resplanen. För många resmål
kan navigationssystemet också ge ytterligare
information med menyvalet Information.
Med bilen ansluten till internet går det att via
appen "Send to Car" skicka kartdestinationer
från en webbläsare samt via Volvo On Call*mobilapp till navigationssystemet, se ägarmanualen och support.volvocars.com.
För att nå följande alternativa sätt att ange
resmål, tryck i navigationkällans normalvy på
OK/MENU och välj Ange resmål.
–
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Hem.
> Vägledning startar.
Ange resmål med adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att
få en resplan med vägledning – det leder fram
till ortens/stadens centrum.
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Adress.
2. Fyll i ett eller flera av följande sökalternativ:
•
•
•
•
•
Land:
Ort:
Gata:
02
Nummer:
Korsning:
3. Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information:
• Karta – Visar var på kartan platsen
finns – ibland med kompletterande
information.
• Ring nummer1 – ringer upp inrätt-
ningen om ett telefonnummer finns
angivet.
• Online info.1 – Kompletterande information hämtas från internet.
4. För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
5. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
1
Kräver ansluten mobiltelefon, se ägarmanualen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
02 Ange resmål, resplan och resväg
||
Ange resmål med intressepunkt (POI)
POI (Point of Interest) benämns även som
intressepunkt och inrättning.
02
Kartdatabasen innehåller ett stort antal sökbara POI2 vilka kan anges som resmål.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Intressepunkt (POI).
2. Sök upp intressepunkt med hjälp av följande:
• Med namn – leder direkt till teckenhjulet och avser sökning av POI med dess
egennamn, t.ex. "Peppes Bodega".
Sökområde är hela det aktuella kartområdet, t.ex. EUROPA , se Kartor innehåll (s. 37).
• Med kategori – ger möjlighet till
begränsad sökning av POI – välj att
ange dess kategori (t.ex. bank/hotell/
museum), egennamn, land och/eller
ort/stad.
sen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med tidigare lagrad plats
Här samlas resmål vilka lagrats med menyvalet Spara Lagrad plats.
Notera att resmålet måste vara sparat innan.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Lagrad plats.
•
2. Öppna sparat resmål:
Längs resvägen – avser sökning av
POI utmed den upprättade resplanen.
• Nära resmålet – avser sökning av POI
i närheten av resmålet.
• Resvägar – t.ex. inspelade vägavsnitt.
• Annat – t.ex. sparade platser.
• Runt plats på kartan – avser sökning
av POI med scrollfunktionens hårkors –
se (s. 9).
Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information.
Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information.
Det är här även möjligt att editera eller
radera sparat resmål, välj Ändra, Radera
eller Radera alla.
3. För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
16
• Lägg till som delmål – adderar adres-
• Runt bilen – avser sökning av POI runt
bilens aktuella position.
2
4. Ange som delmål eller enda resmål:
För att välja vilka POI som ska visas på kartan, se avsnittet Intressepunkter (POI) på karta (s. 26).
02 Ange resmål, resplan och resväg
3. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med tidigare resmål
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Tidigare resmål.
2. Välj ett resmål i listan.
Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information.
Det är här även möjligt att radera resmål,
välj Radera eller Radera alla.
3. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med postnummer
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Postnummer.
2. Skriv in postnumret, och land vid behov.
Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information.
3. För att lagra resmålet i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
4. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med latitud och longitud
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Latitud och longitud.
2. Bestäm först vilket metod GPS-koordinaterna ska anges med, välj Format::
02
• DD°MM'SS'' – position med Grader,
Minuter och Sekunder.
• Decimal – position med decimaler.
3. Skriv in positionen.
Om mer information om resmålet önskas,
välj Information och därefter önskad
information.
4. För att lagra adressen i minnet, välj Spara
och därefter som Lagrad plats eller som
Hem.
5. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med internetsökning
Kräver anslutning till internet, se ägarmanualen.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Internetsökning.
2. Följ instruktionerna på bildskärmen.
}}
17
02 Ange resmål, resplan och resväg
||
Ange resmål med plats på kartan
4. Ange som delmål eller enda resmål:
• Lägg till som delmål – adderar adres-
2. Välj resguide via någon av följande kategorier:
•
•
•
•
•
sen till resplanen.
• Ange som enda resmål – raderar
02
eventuellt tidigare mål i resplanen och
startar vägledning till aktuellt mål.
Ange resmål med resguiden
Markörens position angiven med GPS-koordinater. För att byta till att visa namn, välj
Inställningar
Kartalternativ
Positionsinformation.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål Plats
på kartan.
2. Leta upp och ange önskad plats på kartan med hårkorset, se avsnittet
Menyer(s. 9) .
3. För att lagra adressen i minnet, tryck på
OK/MENU och välj Spara och därefter
som Lagrad plats eller som Hem.
> Destinationen lagras som en symbol/
ikon på kartan om funktionen Lagrad
plats på kartan är vald, se avsnittet
Kartalternativ (s. 26).
3
18
Finns inte för alla områden eller marknader.
Sökning med resguide (Travel guide3) innebär
att färdiga förslag finns att välja med varierande tema, t.ex. restauranger, vackra vägar
eller sevärdheter.
Om menyalternativet inte syns på skärmen, finns inga förslag i det område bilen
befinner sig eller så är inte en USB-enhet
ansluten.
Turistattraktioner
Hotell
Sevärda resvägar
Annat
3. Om tillgängligt i resguiden så är det möjligt att se detaljer, bilder och spela upp
ljud, välj:
• Detaljer
• Bilder
• Spela upp
En resguide lagras i ett USB-minne vilket
måste sitta i bilens USB-kontakt i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Ange resmål
Travel guide.
Restauranger
4. Välj Starta vägledning.
Relaterad information
•
Navigation – teckenhjul och tangentbord
(s. 11)
•
•
Navigation – handhavande (s. 9)
Navigation – resplan (s. 20)
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – intressepunkter (POI)
symboler
Turistattraktion
Här visas exempel på hur symboler för olika
intressepunkter (POI) kan se ut.
Statlig eller kommunal
anläggning
Golfbana
Myndighetskontor
För att ställa in vilka POI-symboler som ska
visas på kartan, se avsnittet Intressepunkter
(POI) på karta (s. 26).
•
•
Rekreation
Symbol för en POI, antal och varianter
av POI varierar mellan olika marknader.
Restaurang
Sjukhus eller vårdcentral
Apotek
Bar eller cafe
Bankomat
Bankomat/växlingskontor
Köpcenter
Hotell
Postkontor
Tåg
Utbildningsanläggning
Tågstation
Exempel på POI-symboler, grupperade
efter samhällsfunktion:
Bilåterförsäljare/verkstad
Tågterminal
Flygplats
Busstation
Bensinstation
Färjeterminal
Bilreparationer
Parkering
02
Bibliotek
Nöjespark
OBS
I samband med uppdatering av kartdata kan symboler tillkomma och
andra försvinna – i menysystemet
under Inställningar
Kartalternativ
POI-symboler
Valda kan samtliga symboler för aktuellt kartsystem
alltid bläddras fram.
Polis eller larmcentral
Biograf
Relaterad information
•
•
•
Navigation – ange resmål (s. 15)
Navigation – kartalternativ (s. 26)
Navigation – vägledningsalternativ
(s. 28)
•
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 37)
•
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 30)
19
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – resplan
Lägg upp en resplan och starta vägledning för
att navigera till önskat resmål.
02
När ett resmål sparas, skapas en resplan.
Systemet hanterar en resplan åt gången med
maximalt 4 stycken delmål.
4. Välj Starta vägledning.
> Aktuell resplan aktiveras och vägledning påbörjas om inte funktionen Resvägsförslag(s. 21) är aktiverat.
5. Om funktionen Resvägsförslag är aktiverad, välj resväg.
> Aktuell resplan aktiveras och vägledning påbörjas.
Avbryt vägledning
–
I navigationkällans normalvy, tryck på
NAV och välj Avbryt vägledning.
> Vägledningen avbryts.
Återuppta vägledning
–
Ett resmål måste vara angivet för att resplanen ska aktiveras.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Resplan.
I navigationkällans normalvy, tryck på
NAV och välj Återuppta vägledning.
> Vägledningen fortsätter där den
avbröts.
Justera resplan
2. Välj det som ska justeras och göra förändringar:
• Radera – raderar delmålet.
• Flytta i lista – ändrar turordning i
resplanen (se nästa rubrik).
• Spara – sparar delmålet.
Ändra turordning för delmålen
1. Markera delmålet som ska flyttas och
bekräfta med OK/MENU.
> En pop-up-meny visas.
2. Markera Flytta i lista och bekräfta med
OK/MENU.
3. Vrid TUNE för att flytta delmålet upp/ner i
listan.
4. När önskad plats nås, bekräfta med OK/
MENU.
Radera resplan
–
2. Om delmål i resplanen önskas, välj Lägg
till fler delmål.
> Aktuell resplan inklusive samtliga delmål raderas.
Max 4 stycken delmål kan läggas till i
resplanen. Orningsföljden kan justeras, se
avsnittet "Justera resplan" nedan.
3. Om information om ett delmål önskas,
markera delmålet, tryck på OK/MENU
och välj Information.
20
I navigationkällans normalvy, tryck på
NAV och välj Resplan Rensa resplan.
Relaterad information
•
•
•
1. Markera delmålet och bekräfta med OK/
MENU.
Navigation – ange resmål (s. 15)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 30)
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – resväg
2. Välj önskad åtgärd:
Resvägen kan visas i detalj eller som översikt
och alternativa resvägar kan väljas. Det är
möjlighet att spela in resvägen för att sparas i
systemets minne.
2. Välj en föreslagen resväg alternativt
Resvägstyp:
02
Markerad delsträcka.
• Räkna om resväg – systemet beräk-
• ECO med trafikanpassning – låg
• Längre – delsträcka att undvika för-
•
• Snabb med trafikanpassning – kort
nar en annan resväg där hänsyn tagits
till sträckan som ska undvikas.
Resväg – undvik
Med denna funktion kan föraren välja att undvika närmast kommande sträcka på en rutt.
Funktionen fungerar bara där det finns alternativa gator/vägar, i annat fall ignoreras markeringen eller delar av den.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Resväg Undvik.
längs.
• Kortare – delsträcka att undvika kortas.
• Radera – markerade delsträckor rade-
bränsleförbrukning4 prioriteras.
Snabb – kort restid prioriteras.
restid med minimal köbildning4.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.
ras och återställer resvägen till
ursprunglig version.
Med funktionen Undvik område kan ett helt
område väljas bort, se avsnittet Resvägsalternativ (s. 23).
Alternativa resvägar
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Resväg
Alternativa resvägar till resmål.
4
Koordineras med information från Trafikradion.
}}
21
02 Ange resmål, resplan och resväg
||
Resvägsöversikt
–
02
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg
Resvägsöversikt.
> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Detaljerad
resvägsinformation.
> Information om ruttens delmål och slutdestination visas.
–
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Karta över
kvarvarande resväg.
> En kartbild med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella position visas.
Detaljerad delsträcka på en rutt.
Detaljerad resvägsinformation
Här visas de moment en sträcka mellan två
delmål innehåller, t.ex. avfarter och korsningar.
2. Zooma in/ut på kartan och stega resvägen:
• Nästa – stegar till nästa delsträcka.
• Föregående – stegar till föregående
delsträcka.
• Zooma in/Zooma ut – förstorar/
förminskar kartbilden med aktuell delsträcka.
Karta över kvarvarande resväg
Denna funktion visar resvägens återstående
sträcka.
För funktionalitet och tillgängliga funktioner,
se avsnittet Menyer(s. 9) .
Spela in en resväg
Spela in och lagra resvägen i navigationssystemets minne.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Resväg Spela in
resväg.
> Inspelning påbörjas. Under pågående
inspelning visas symbolen "REC" på
bildskärmen.
2. För att avsluta inspelningen, tryck på OK/
MENU och välj Resväg Sluta spela in.
> Den inspelade resvägen sparas.
22
02 Ange resmål, resplan och resväg
Inspelade resvägar kan öppnas i meny Ange
resmål Lagrad plats Resvägar.
Navigation – resvägsalternativ
Ny resväg på begäran
Inställningar för resvägsalternativ innefattar
bl.a. resvägstyp och antal resvägsförslag.
Val för omberäkning av rutt pga trafikinformation.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Ny resväg på
begäran.
02
2. Välj funktionalitet:
Inspelade filer kan exporteras/överföras till ett
USB-minne5 för att t.ex. kopieras till ett annat
fordons GPS-navigator. För mer information,
se (s. 30).
Relaterad information
•
•
•
•
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – handhavande (s. 9)
Navigation – trafikinformation (s. 33)
Navigation – felsökning (s. 41)
Resvägstyp
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ.
2. Välj typ av resväg:
•
Markerad ruta – omberäkning av rutt
måste bekräftas med OK/MENU eller
ignoreras med EXIT.
•
Tom ruta – automatisk omberäkning av
rutt.
Resvägsförslag
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Resvägsförslag.
• Snabb med trafikanpassning – kort
restid med minimal köbildning6.
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan även ledas via mindre vägar.
• ECO med trafikanpassning – låg
bränsleförbrukning6 prioriteras.
5
6
Ansluts i mittkonsolens bakre förvaringsfack.
Koordineras med information från Trafikradion.
}}
23
02 Ange resmål, resplan och resväg
||
2.
inkluderas även körfält av detta slag i beräkning av lämplig resväg.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Använd
samåkningsfil.
02
2. Välj inställning för användning av samåkningsfil:
Resvägsförslag.
Välj inställning för användning av resvägsförslag:
• 1 – startar vägledning direkt enligt
angiven resplan.
• 3 – systemet föreslår 3 alternativa res-
vägar, varav ett alternativ måste väljas
innan vägledning startar. Notera att det
dröjer något längre innan vägledningen
startar pga systemet måste beräkna 3
lämpliga resvägar.
Använd samåkningsfil7
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för
lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då
förutsatt att personbilen medför en eller flera
passagerare. Med denna funktion aktiverad,
7
8
24
• Aldrig
• För 2 personer
• Mer än 2 personer
Använd expressfil7
Ibland tillåts privata personbilar använda körfält vilka egentligen enbart är avsedda för
lokalbussar, nytto- och taxi-fordon – detta då
förutsatt att personbilen är klassad som "miljöbil" eller liknande. Med denna funktion aktiverad, inkluderas även körfält av detta slag i
beräkning av lämplig resväg.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Använd expressfil.
2. Välj inställning för användning av
expressfil:
•
Markerad ruta – expressfil används i
resvägsberäkningar.
•
Tom ruta – expressfil används ej.
Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.
Undvik område78
Motorvägar kan ej väljas bort. Vid beräkning
av resväg används alltid motorväg som alternativ resväg.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Undvik område.
2. Välj område att undvika längs resvägen
(om området redan finns i listan som tidigare angivet område – gå vidare till nästa
steg):
• Välj område på kartan – välj önskat
område på kartan, för mer information
se "Skapa spärrområde" nedan.
• Från lagrad plats – välj utifrån spa-
rade platser.
> Valet läggs till i listan med områden att
undvika.
02 Ange resmål, resplan och resväg
3.
Undvik vissa trafikinslag 7
–
Markera området i listan som önskas undvika, tryck på OK/MENU och välj
Aktivera.
Det är här även möjligt att Ändra,
Inaktivera och Radera områden.
> Området undviks vid beräkning av resväg.
Skapa spärrområde
Ett område som ska undvikas väljs genom att
markera direkt på kartan med en fyrkantig
ruta.
Undvik motorvägar
02
Undvik vägtullar
Undvik tunnlar
Undvik färjor
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
OBS
2. Scrolla kartan tills markören är i önskat
område.
3. Tryck OK/MENU.
> En röd ruta skapas.
4. Vrid TUNE för att justera rutans storlek.
För att området inte ska inkluderas vid beräkning av resväg så måste området aktiveras,
se avsnittet "Undvik område" ovan.
7
•
•
•
•
•
•
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Undvik område
Välj område på kartan.
5. Tryck OK/MENU när rutan täcker önskat
område.
> Området lagras i listan över områden
att undvika.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ:
•
Om en resplan är upplagd när dessa
val görs, kan viss fördröjning ske efter
att ett alternativ bockats i/avbockats
eftersom resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar
är bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Relaterad information
•
•
•
•
Navigation – trafikinformation (s. 33)
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – ange resmål (s. 15)
Navigation – handhavande (s. 9)
Funktionen endast tillgänglig om sådan information är inkluderad i kartdata.
25
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – kartalternativ
Här kan inställningar göras för hur kartan ska
visas och vad som ska visas.
2. Välj hur kartan ska visas på bildskärmen:
• Norr upp – kartan visas med Norr all-
tid uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen
rör sig i aktuella väderstreck på skärmen.
02
• Karta färdriktning upp – bilsymbolen
är i centrum och pekar alltid uppåt på
bildskärmen. Kartbilden roterar under
bilsymbolen relaterat hur vägen
svänger.
• 3D-karta bas – kartan ses snett uppifrån med bilsymbolen i centrum och
färdriktning uppåt på bildskärmen.
Karta på hela bildskärmen
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Visa helskärmskarta.
2. Välj kartstorlek:
•
Markerad ruta – visar kartan över hela
bildskärmen.
•
Tom ruta – bilrelaterad information
som t.ex. kupétemperatur och spelande media visas i skärmens nederoch överkant.
• 3D-karta detaljerad – samma som
föregående alternativ men med olika
objekt, byggnader etc. inlagda i kartbilden.
Information utmed motorväg
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ
Motorvägsinformation.
2. Välj funktion:
•
Markerad ruta – då bilen befinner sig
på en motorväg visas de tre (3) nästkommande avfarterna som har t.ex. en
rastplats eller bensinstation. Listan
sorteras med närmaste avfart nederst i
listan.
•
Tom ruta – funktion avstängd.
Kartläge kompassriktning
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartläge.
26
Information om aktuell position
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Positionsinformation.
2. Välj positionsinformation:
• Nuvarande vägnamn – bildskärmen
visar namn på den väg/gata där bilen/
scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long – bildskärmen visar koordi-
naterna för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.
• Ingen – bildskärmen visar ingen infor-
mation för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.
Kompass
På bildskärmens kartbild finns en kompass
som visar i vilken riktning bilens front pekar.
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och
den vita pekar åt söder. Som
alternativ till grafisk kompass
kan även textbaserad kompassriktning väljas.
02 Ange resmål, resplan och resväg
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kompass.
2. Välj inställning för kartfärger:
• Automatisk – en ljussensor känner av
om det är dag eller natt och anpassar
bildskärmen automatiskt.
2. Välj om kompassriktningen ska visas med
en kompassnål eller med bokstäver:
• Dag – bildskärmens färger och kontrast blir klara och skarpa.
• Grafisk – en kompassnål anger kom-
• Natt – bildskärmens färger och kon-
passriktningen.
trast anpassas för att ge föraren ett
optimalt mörkerseende.
• Text – bokstäverna N för norr, W för
väster, S för söder eller E för öster,
anger kompassriktningen.
Även kartbildens kompassriktning – norr eller
färdriktningen uppåt på skärmen – kan
justeras, se avsnittet "Kartläge kompassriktning" ovan.
Intressepunkter (POI) på karta
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ POI-symboler.
02
Markerade POI visas på kartan.
2. Välj vilka POI-symboler som ska visas på
kartan:
Lagrad plats på kartan
–
• Grundinställning – POI specificerade
med funktionen Valda visas.
• Valda – välj med TUNE-ratten + OK
för varje POI som önskas på bildskärmen.
• Ingen – inga POI visas.
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet
POI som kan ses samtidigt på skärmen
begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.
Kartfärger
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartfärger.
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Lagrad plats på
kartan.
> Samtliga lagrade positioner visas.
Relaterad information
•
•
Navigation – resvägsalternativ (s. 23)
Navigation – vägledningsalternativ
(s. 28)
•
•
Navigation – kartalternativ (s. 26)
•
Navigation – importera/exportera lagrade
platser (s. 30)
Navigation – intressepunkter (POI) symboler (s. 19)
27
02 Ange resmål, resplan och resväg
Navigation – vägledningsalternativ
Gatunamn i röstvägledning9
Här kan inställningar göras för hur vägledning
ska presenteras.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Gatunamn i
röstvägledning.
02
2. Välj vad röstvägledningen ska innehålla:
•
Markerad ruta – avstånd och riktning,
samt namn på gator och vägar.
•
Tom ruta – avstånd och riktning.
Navigering med Turn-by-turn
•
Markerad ruta – visar nästa manöver i
resplanen och avståndet dit.
•
Tom ruta – ingen visning.
Automatisk uppläsning av trafik
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Automatisk
uppläsning av trafik.
2. Välj inställning för uppläsning av trafikinformation:
Vägledningsalternativ
•
Markerad ruta – viktiga trafikstörningar
på rutten blir upplästa.
Ankomsttid eller kvarvarande restid
•
Tom ruta – ingen uppläsning.
Inställningar
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Format på
ankomsttiden.
Automatisk ljudanpassning
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Automatisk
ljudanpassning.
2. Välj alternativ för visning av tid:
• ETA – visar beräknad ankomsttid
• RTA – visar kvarvarande restid.
9
28
2. Välj inställning för visning i kombiinstrumentet:
Endast vissa språk.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Turn-by-turn
navigation.
2. Välj inställning för ljudanpassning:
•
Markerad ruta – Ljud- och medisystemet t.ex. radion dämpas då röstvägledning läser upp information.
•
Tom ruta – ingen ljudanpassning.
02 Ange resmål, resplan och resväg
Röstvägledning
Under vägledning när bilen närmar sig en
korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande
manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta
över korsningen. Röstvägledningen upprepas
närmare korsningen. För att upprepa ett meddelande – tryck 2 gånger på OK/MENUknappen.
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
OBS
Röstvägledning uteblir vid pågående samtal med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ
Röstvägledning.
ande, en strax innan och den sista då manövern ska utföras. Med Enkel röstvägledning
aktiverad, ges endast en (1) instruktion för
varje vägledningspunkt.
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Använd enkel
röstvägledning.
2. Välj inställning för röstvägledning:
•
Markerad ruta – en (1) röstvägledningsinstruktion för varje vägledningspunkt.
•
Tom ruta – ingen röstvägledning.
Markerad ruta – avstånd och typ av
kommande manöver läses upp.
•
Tom ruta – ingen röstvägledning.
02
OBS
•
Var uppmärksam på att skyltad högsta
tillåtna hastighet ibland kan ändras
och därmed avvika från navigatorns
databas.
•
Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.
Trafiksäkerhetskamera
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ
Fartkameravarning.
2. Välj funktion:
•
2. Välj inställning för röstvägledning:
•
OBS
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
•
Markerad ruta – varning med akustisk
signal och symbol då bilen närmar sig
en trafiksäkerhetskamera.
Signal för lagrad plats
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Lagrad plats
notifikation.
2. Välj bland lagrade positioner:
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en egen lagrad position.
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
Tom ruta – ingen varning.
Enkel röstvägledning
Med röstvägledning ges tre (3) instruktioner
inför varje vägledningspunkt – en förbered}}
29
02 Ange resmål, resplan och resväg
||
Hastighetsbegränsning10
02
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Visa
hastighetsbegränsningar.
2. Välj funktion:
•
Markerad ruta – gällande hastighetsbegränsning visas med en skylt i kombiinstrumentet11.
•
Tom ruta – ingen notifiering i kombiinstrumentet.
2. Välj funktion:
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en Reseguide (s. 15).
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
Relaterad information
•
Navigation – trafikinformation (s. 33)
Navigation – importera/exportera
lagrade platser
Importera och/eller exportera lagrade resvägar och platser.
Vid importering av POI måste filformatet
vara .gpx.
1. Anslut USB-minne i tunnelkonsolens förvaringsfack.
Signal för POI i en vägledd rundtur
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Travel POInotiser.
2. Välj funktion:
•
Markerad ruta – en akustisk signal då
bilen närmar sig en POI som ingår i en
Reseguide (s. 15).
2. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Importera/exportera lagrade platser.
•
Tom ruta – ingen ljudsignal.
3. Välj vad som ska importeras eller exporteras.
Signal för vägledd rundtur
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Inställningar
Vägledningsalternativ Guided tournotiser.
10
11
30
Endast bilar utan funktionen Trafikskyltsinformation.
Endast då hastighetsinformation finnas i kartdata.
02 Ange resmål, resplan och resväg
OBS
•
Att komplettera kartdatabasen med
POI-filer kräver viss datorvana!
•
Filformat för POI-filer och hur filerna
hämtas från internet bestäms av
respektive tillverkare/distributör. Därför
finns ingen standardiserad process för
att ladda ner POI-filer från internet –
och av den anledningen kan denna
ägarmanual inte visa en exakt steg-försteg-beskrivning.
•
Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.
02
Relaterad information
•
•
•
•
Navigation – ange resmål (s. 15)
Navigation – resplan (s. 20)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – intressepunkter (POI) symboler (s. 19)
31
TRAFIKINFORMATION
03 Trafikinformation
Navigation – trafikinformation
Denna symbol markerar
position för ett trafikproblem,
för mer information se avsnittet Trafikinformation – med
angivet resmål > Trafikinformation på karta.
Här visas symboler för visning av befintlig trafikinformation samt anvisningar om hur du
öppnar och tar del av trafikinformation. Navigationssystemet tar kontinuerligt emot utsänd
trafikinformation.
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation.
Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/
länder. Systemets täckningsområde är
under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.
Trafikinformation – utan angivet resmål
Funktionen ger möjlighet att visa trafikproblem, utan att resmål resmål har valts.
2. Sök fram trafikproblem med scrollfunktionen, se beskrivning nedan i avsnittet Trafikinformation – med angivet resmål >
Trafikinformation på karta.
All trafik
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
> Lista med samtliga trafikmeddelanden
inom mottagningsområdet visas.
03
2. Välj vad som ska visas, se beskrivning
nedan i avsnittet Trafikinformation – med
angivet resmål > All trafik.
Trafikinformation – med angivet resmål
Funktionen visar trafikproblem då resmål har
angivits.
Trafikinformationen presenteras olika
beroende på om resmål finns angivet eller ej
angivet.
Denna symbol på bildskärmen indikerar att trafikinformation finns tillgänglig
inom aktuellt mottagningsområde. Symbolens färg
anger hur viktig information
är:
•
RÖD – informationen läses upp och positionen visas på kartan.
•
GUL – ingen uppläsning, positionen visas
på kartan.
Öppnar scrollfunktionen på karta.
Trafikinformation på karta
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
}}
33
03 Trafikinformation
||
Lyssna till trafikinformation längs
resvägen
–
03
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Lyssna till trafik längs resvägen.
> Aktuella trafikmeddelanden längs
resplanen kommer att läsas upp.
3. Välj ett trafikproblem och bekräfta med
OK/MENU.
> Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets
position.
All trafik
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
All trafik.
> Lista med samtliga trafikmeddelanden
inom mottagningsområdet visas. Trafikinformationen grupperas först efter
land (i gränsområden), därefter vägnummer, sedan gatunamn.
2. Välj ett trafikproblem (väg/gata) och
bekräfta med OK/MENU.
> Trafikproblem listas, med allvarligast
störning högst upp, t.ex. totalstopp i
en fil.
•
•
•
•
•
gatunamn/vägnummer
land
problemets art
problemets utsträckning
problemets varaktighet.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets ram, visas först det som är
närmast hårkorsets centrum.
Trafikproblem på karta.
Trafikinformation på karta
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
2. Scrolla kartan tills den trafikhändelse/
symbol det önskas detaljerad information
om befinner sig i hårkorset.
> En gul ram tänds runt symbolen.
34
3. Bekräfta valet med tryck på OK/MENU
> Tillgängliga uppgifter visas, t.ex:
Siffror som t.ex. "2/5" i bildskärmens
övre del innebär att aktuell information
är nummer 2 av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset – resterande meddelanden bläddras fram med upprepade korta tryck på OK/MENU.
Direktlistad information
03 Trafikinformation
1. I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och välj Trafikinformation
Trafikinformation på karta.
> Direktlistade trafikproblem (två stycken
i föregående bild) indikerar att informationen berör aktuell färdplan.
•
Markeringens längd motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
•
Körriktning indikeras av på vilken sida av
vägen markeringen finns.
2. Välj ett trafikproblem och bekräfta med
OK/MENU.
> Ytterligare information om trafikproblemet visas samt position på karta. Kartbilden centreras runt trafikproblemets
position.
03
Trafikproblem med dess utbredning.
Storlek på område för trafikinformation
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas. Ju större kartområde
skärmen visar, desto fler trafikstörningar kan
visas.
Relaterad information
Trafikproblem på karta.
Trafikproblemets omfattning
Vissa trafikproblem är inte enbart knutna till
en enstaka position utan kan omfatta en
längre sträcka.
•
•
•
Navigation – vägledningsalternativ (s. 28)
Navigation – ange resmål (s. 15)
Navigation – resplan (s. 20)
Förutom symbol för trafikproblemets position,
är aktuell vägsträcka även markerad med en
rad röda kryss "xxxxx".
35
KART- OCH SYSTEMINFORMATION
04 Kart- och systeminformation
Navigation – kart- och
systeminformation
Volvo erbjuder ett antal kartor vilka täcker
olika delar av världen. En karta består av kartoch vägdata med tillhörande information.
Vid uppdatering överförs ny information till
navigationssystemet och gammal inaktuell tas
bort.
Systeminformation
Kartor – innehåll
Kartor utvecklas med utökad information och
uppdateras fortlöpande.
OBS
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig.
Se www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate för information om kartor och annat relaterat till Sensus
Navigation.
OBS
Innan uppdatering av bilens kartdata
påbörjas:
•
Läs först igenom information och
instruktioner från internet relaterat nerladdning och uppdatering av kartdata.
Vid frågor om uppdatering – kontakta en
Volvoåterförsäljare eller se
www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate.
04
Kartområden
–
1
2
I navigationkällans normalvy, tryck på
OK/MENU och väljInställningar
Systeminformation.
> Ett utdrag av aktuell status i navigationssystemet visas, t.ex. aktuell sändare av trafikinformation och operativ
kartdata samt kartversion.
Se information på www.volvocars.com/mapupdate
USB-minnet måste ha ledigt utrymme för minst 20 GB.
Bilens navigationssystem varierar beroende
av marknad. Vid behov av att ändra kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om tillvägagångssätt.
Uppdatering av kartor
Uppdaterad kartdata laddas ner från internet1
till ett USB-minne2. Överföring av nerladdad
uppdatering till bilens navigationssystem görs
därefter via bilens USB-anslutning vilket är
placerad i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.
}}
37
04 Kart- och systeminformation
||
Uppdatering
Följ bildskärmens anvisningar för att uppdatera navigationssystemet – där visas var i processen uppdateringen befinner sig samt
ungefärlig återstående tid.
OBS
Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller reducerade.
1. Starta motorn.
04
2. Anslut USB-minnet med uppdateringen
till bilens USB-kontakt och följ bildskärmens anvisningar.
> Bildskärmen visar Kartuppdatering
klar. Navigationssystemets samtliga
funktioner kan åter användas.
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall
även tillföra nya funktioner, vilka inte finns
beskrivna i denna manual.
Bildskärmen visar Kartuppdatering klar när
uppdateringen är genomförd.
Relaterad information
•
•
•
Navigation – licensavtal och upphovsrätt
(s. 42)
Navigation – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i navigationssystemets menyer.
Navigation – felsökning (s. 41)
Tre av menynivåer visas. Ytterligare undermenyer kan finnas, vilket då finns beskrivet i
respektive avsnitt.
Sensus Navigation (s. 6)
–
Öppna menysystemet genom att i navigationkällans normalvy trycka på
OK/MENU.
Upprepa röstvägledning
(s. 28)
Ange resmål
(s. 15)
Hem
(s. 15)
Adress
(s. 15)
Land:
Ort:
Gata:
Nummer:
Korsning:
38
Fortsätta avbruten uppdatering
Ange som enda resmål
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den
avbröts vid nästa motorstart, såvida USBminnet fortfarande är anslutet. Om USBminnet ej är anslutet - starta motorn och
anslut sedan USB-minnet.
Lägg till som delmål
Information
Spara
04 Kart- och systeminformation
Intressepunkt (POI)
(s. 15)
Postnummer
(s. 15)
Travel guide
Med namn
Land:
Starta vägledning
Med kategori
Postnummer
Detaljer
Runt bilen
Gata:
Bilder
Längs resvägen
Nummer:
Spela upp
Nära resmålet
Korsning:
Pausa uppspelning
Runt plats på kartan
Ange som enda resmål
Lagrad plats
(s. 15)
Ange som enda resmål
Radera alla
(s. 15)
Rensa resplan
Resväg
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Undvik
Plats på kartan
Spara
Radera
Ange som enda resmål
Radera alla
Lägg till som delmål
(s. 15)
Spara
(s. 21)
Räkna om resväg
Spara
Information
04
Lägg till fler delmål
(s. 15)
Information
Lägg till som delmål
(s. 20)
Starta vägledning
Format:
Ange som enda resmål
Internetsökning
Resplan
Information
Latitud och longitud
Radera
Tidigare resmål
Resplan
Lägg till som delmål
Spara
Ändra
(s. 15)
Längre
(s. 15)
Kortare
Radera
Alternativa resvägar till resmål
(s. 21)
Resvägsöversikt
(s. 21)
}}
39
04 Kart- och systeminformation
||
Detaljerad resvägsinformation
(s. 21)
Använd samåkningsfil
Zooma ut
Spela in resväg
Automatisk uppläsning av trafik
Undvik område
Undvik motorvägar
(s. 21)
eller
Sluta spela in
Undvik vägtullar
Automatisk ljudanpassning
Undvik tunnlar
Röstvägledning
Undvik färjor
Använd enkel
röstvägledning
Undvik biltåg
Trafikinformation
(s. 33)
Avbryt vägledning
(s. 20)
Fartkameravarning
Undvik betalvägar
Kartalternativ
eller
Visa helskärmskarta
Återuppta vägledning
Kartläge
Inställningar
Motorvägsinformation
Positionsinformation
Kompass
POI-symboler
Kartfärger
Lagrad plats på kartan
40
Turn-by-turn navigation
Använd expressfil
(s. 21)
(s. 28)
Gatunamn i
röstvägledning
Resvägsförslag
Zooma in
Vägledningsalternativ
Format på
ankomsttiden
Ny resväg på begäran
Föregående
04
(s. 23)
Resvägstyp
Nästa
Karta över kvarvarande resväg
Resvägsalternativ
Lagrad plats notifikation
(s. 26)
Travel POI-notiser
Guided tour-notiser
Systeminformation
(s. 37)
04 Kart- och systeminformation
Alternativ för FAV-knapp
Importera/exportera
lagrade platser
Relaterad information
•
•
Navigation – handhavande (s. 9)
Sensus Navigation (s. 6)
Se
avsnittet
Favoriter i
ägarmanualen.
(s. 30)
Navigation – felsökning
Här följer exempel på saker vilka kan uppfattas som att navigationssystemet inte fungerar
som det ska.
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position
med en noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med
en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång
sträcka utan distinkta svängar finns större
sannolikhet för fel.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast
använda stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och
motorvägar undviks dessa i möjligaste mån
och används endast om inget annat rimligt
alternativ finns tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid
beräkning av bilens position kan försämras.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning
av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta
upp till 5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
Bilens position på kartan är felaktig
efter bortkoppling av bilens batteri
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal högereller vänstersvängar, rondeller etc. för att få
fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet
och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
04
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig
virrigt efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
}}
41
04 Kart- och systeminformation
||
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag
under långsam körning, på en lämplig plats.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – en Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
04
Se även www.volvocars.com/navi och
www.volvocars.com/mapupdate för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta
igen men stå stilla en stund innan du börjar
köra.
42
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer
jag tänker resa igenom – Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med närmaste Volvoåterförsäljare då det
gäller uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi eller
www.volvocars.com/mapupdate.
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Sök i menysystemet upp Inställningar
Systeminformation för att få information om
version och vilket geografiskt område som
täcks, se (s. 37).
Relaterad information
•
•
•
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 37)
Navigation – resväg (s. 21)
Navigation – resvägsalternativ (s. 23)
Navigation – licensavtal och
upphovsrätt
Följande text är Volvos överenskommelse
med tillverkare/utvecklare.
Licensavtal
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER HERE-DATABASEN.
MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN
ER OCH HERE EUROPE B.V. (”HERE”) FÖR
ERT EXEMPLAR AV HERE NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV HERE (GEMENSAMT
BENÄMNDA “DATABASEN”). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE (“AVTAL”). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
04 Kart- och systeminformation
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri
ägs av HERE eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos HERE och Er leverantör till
dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till HERE och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka Databasen tillhandahålls Er.
BEVILJANDE AV LICENS
HERE beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom
till den del det uttryckligen tillåts av tvingande
lag (t.ex. nationella lagar baserade på det
Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250)
och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra
utdrag ur eller återanvända betydande delar
av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller baklängesmontera någon del av Databasen. Om Ni
önskar erhålla samkörbarhetsinformation
såsom avses i (den nationella lagen baserad
på) det Europeiska Datorprogramdirektivet,
skall Ni ge HERE skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor,
inkluderande kostnader, vilka fastställs av
HERE.
Databasen innehåller information som tillhandahålls på licens från tredje parter till HERE.
Informationen omfattas av leverantörsvillkor
och copyright, som stadgas i texten på följande webbadress:
here.com/suppliers_terms
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till HERE. Multimedia får
endast överföras eller säljas som ett komplett
set så som det levereras av HERE och inte
som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
HERE garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet
med HERE:s exakthets- och fullständighetsnorm i dess lydelse vid det datum då Ni
anskaffade Databasen; dessa normer kan ni
på begäran få av HERE. Om Databasen inte
fungerar i enlighet med denna begränsade
garanti kommer HERE att vidta skäliga försök
att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande exemplar av Databasen. Om
dessa försök inte leder till att Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i
detta avtal, kan Ni välja att antingen erhålla
skälig återbetalning av den köpeskilling Ni
betalade för Databasen eller att häva detta
Avtal. Detta är HERE:s hela ansvarsskyldighet
och Er enda rätt till gottgörelse från HERE.
Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i
detta avsnitt, garanterar HERE inte eller gör
någon utfästelse beträffande användandet av
resultaten från nyttjandet av Databasen vad
avser riktighet, exakthet, tillförlitlighet eller
annorledes. HERE garanterar inte att Databasen är eller kommer att vara felfri. Ingen
muntlig eller skriftlig information tillhandahållen eller råd tillhandahållet av HERE, Er leverantör eller någon annan person ger upphov
till en garanti eller ökar på något sätt omfattningen av den ovan beskrivna begränsade
garantin. Den begränsade garantin enligt
detta Avtal påverkar eller begränsar inte
någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
04
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
HERE kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från HERE enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. HERE:s ovanstående garanti påverkar
inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till
garantierna i detta avtal.
}}
43
04 Kart- och systeminformation
||
ANSVARSBEGRÄNSNING
04
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
HERE inte i något fall vara ansvarigt för några
följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om HERE har
underrättats om möjligheten av sådana skador. HERE:s ansvar för direkta skador är i
samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.
GÄLLANDE LAG
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR
INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER
OM NI HAR ANSKAFFAT DATABASEN
ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum
då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid
denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen
eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen
gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion
där Ni anskaffade Databasen inte kan
bestämmas, skall nederländsk lag gälla.
Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten
då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband
med detta Avtal, utan förfång för HERE:s rättigheter att framställa krav på Er då tillämpliga
hemort.
VARNING
Upphovsrätt
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska
data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
44
återger inte information om – bland annat –
restid och får inte inkludera traktens säkerhet;
upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; väglutning eller grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar; vägförhållanden; särskilda evenemang som uppstår
på grund av det navigatormärke som Ni har.
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
04 Kart- och systeminformation
Finland
Great Britain
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Hungary
Germany
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Ireland
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
04
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
}}
45
04 Kart- och systeminformation
||
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
04
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
46
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Switzerland
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Relaterad information
•
Navigation – kart- och systeminformation
(s. 37)
•
Sensus Navigation (s. 6)
04 Kart- och systeminformation
04
47
05 Index
A
K
Avbryta vägledning.................................... 20
Kartalternativ.............................................. 26
Resväg
alternativa resvägar och resvägsöversikt........................................................ 21
Kartdata..................................................... 37
Röststyrning............................................... 12
Kartområden.............................................. 37
Röstvägledning.......................................... 28
E
Kompass.................................................... 26
Engelsk text inom parentes......................... 6
S
M
F
Fartkamera................................................. 28
Felsökning
Sensus Navigation................................ 41
05
Menyer
menyöversikt navigation....................... 38
scrollmeny.............................................. 9
P
H
Hastighetskamera...................................... 28
I
Starta vägledning....................................... 20
T
Tangentbord.............................................. 11
Parentes med engelsk text.......................... 6
Teckenhjul.................................................. 11
POI
ange resmål.......................................... 15
symboler............................................... 19
Trafikinformation........................................ 33
Påbörja vägledning.................................... 20
Intressepunkter, se även POI..................... 19
R
Radera resplan.......................................... 20
Resplan...................................................... 20
48
Skala
ändra..................................................... 33
Trafiksäkerhetskamera.............................. 28
Transport av bil.......................................... 41
U
Upphovsrätt............................................... 42
USB-anslutning............................................ 6
05 Index
V
Vägledningsalternativ................................. 28
Å
Återuppta vägledning................................ 20
05
49
05 Index
05
50
TP 19286 Swedish AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement