Volvo S60 2007 Ägarmanual

Volvo S60 2007 Ägarmanual
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ........................................ 6
Volvo Personvagnar och miljön .......... 7
Säkerhetsbälten ............................... 12
AIRBAG-systemet ............................ 15
Översikt vänsterstyrd bil ................... 36
Översikt högerstyrd bil...................... 38
Krockkuddar (SRS)........................... 16
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS) ................................................ 19
Kombinationsinstrument................... 40
Kontroll- och varningssymboler........ 41
Sidokrockkudde (SIPS-bag)............. 21
Krockgardin (IC) ............................... 23
WHIPS.............................................. 24
När löser systemen ut ...................... 26
Barnsäkerhet.................................... 27
Informationsdisplay .......................... 44
Strömbrytare i mittkonsolen ............. 45
Belysningspanel................................ 49
Vänster rattspak................................ 51
Färddator .......................................... 52
Höger rattspak .................................. 53
Konstantfarthållare (tillval)................. 55
Rattinställning, parkeringsbroms ...... 56
Eluttag, cigarettändare...................... 57
Elektriska fönsterhissar..................... 58
Backspeglar ...................................... 61
Elmanövrerad taklucka (tillval) .......... 65
2
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat............................. 70
Manuell klimatanläggning, AC.......... 72
Framstolar......................................... 82
Kupébelysning .................................. 84
Nycklar och fjärrkontroll ................... 96
Låsning och upplåsning ................... 99
Elektronisk
klimatanläggning, ECC .................... 74
Luftdistribution ................................. 77
Förvaringsplatser i kupén ................. 86
Baksäte ............................................. 90
Barnsäkerhetsspärr ........................ 103
Larm (tillval)..................................... 104
Bagageutrymme ............................... 92
Bränsledriven parkeringsvärmare
(tillval) ............................................... 78
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt............................................ 110
Bränslepåfyllning ............................ 113
Allmänt ........................................... 154
Lufttryck i däck .............................. 157
Rengöring ....................................... 168
Bättring av lackskador .................... 171
Starta bilen ..................................... 115
Manuell växellåda ........................... 118
Varningstriangel och reservhjul ...... 159
Däcktrycksövervakning (tillval) ....... 161
Rostskydd....................................... 172
Automatväxellåda........................... 119
Bromssystemet .............................. 123
Byte av hjul..................................... 163
Stabilitets- och dragkraftssystem .. 125
Aktivt chassi – FOUR-C.................. 127
Parkeringshjälp............................... 128
Bogsering och bärgning ................. 130
Starthjälp ........................................ 132
Körning med släpvagn ................... 133
Draganordning................................ 135
Delbar dragkrok.............................. 137
Last på taket................................... 142
Anpassning av ljusbild.................... 144
BLIS (Blind Spot Information System) –
tillval................................................ 149
4
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Tekniska data
09 10 11
Volvo service .................................. 176
Eget underhåll ................................ 177
Motorhuv och motorrum ................ 178
Diesel.............................................. 179
Oljor och vätskor ............................ 180
Torkarblad ...................................... 184
Batteri............................................. 185
Byte av glödlampor ........................ 188
Säkringar ........................................ 195
Översikt HU-450 ................................
Översikt HU-650 ................................
Översikt HU-850 ................................
Audiofunktioner HU-450/650/850......
Audiofunktioner HU-450 ....................
Audiofunktioner HU-650/850.............
Radiofunktioner HU-450/650/850 .....
Radiofunktioner HU-450 ....................
Radiofunktioner HU-650/850.............
Radiofunktioner HU-450/650/850 .....
Kassettspelare HU-450......................
Cd-spelare HU-650............................
Intern Cd-växlare HU-850..................
Extern Cd-växlare HU-450/650/850
(tillval) .................................................
Dolby Surround Pro Logic II HU-850 .
Tekniska data .....................................
Telefonfunktioner (tillval) ....................
Samtalsfunktioner..............................
Funktioner i minnet ............................
Menyfunktioner ..................................
Övrig information ...............................
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
220
221
222
Typbeteckning ................................ 242
Mått och vikter................................ 243
Motorspecifikationer....................... 244
Motorolja......................................... 246
Vätskor och smörjmedel................. 249
Bränsle............................................ 250
Katalysator...................................... 253
Elsystemet ...................................... 254
223
224
225
226
229
232
234
239
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt.
Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även till-
6
val (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (extrautrustning).
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001, vilket
stödjer arbetet inom miljöområdet.
tion. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer under hela livscykeln.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 9.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinforma-
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre när ozonet passerar kylaren. Ju högre ozonhalter det finns i
luften desto mer ozon omvandlas.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid
blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situ1
Tillval på 5-cylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke för
Engelhard Corporation.
2 Tillval
8
ation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmisioner. Detta innebär att alla
textilierna uppfyller kraven i standarden ÖkoTex 1003, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Lädret i klädslarna är kromfritt garvat med naturliga växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd för bilen med
låg bränsleförbrukning och på så vis bidrar
du till en renare miljö. När Volvos verkstäder
får förtroendet att laga och underhålla bilen,
blir den en del i vårt system. Vi ställer krav på
hur våra verkstadslokaler ska utformas för att
3 Mer
information på www.oekotex.com
förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Introduktion
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 157.
• Taklast och skidbox ger
högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen avsevärt. Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga
saker. Ju mer last desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Vid inbromsning utnyttja motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhetsbälten ....................................................................................... 12
AIRBAG-systemet .................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS)................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) .......................................... 19
Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................................................................... 21
Krockgardin (IC) ....................................................................................... 23
WHIPS...................................................................................................... 24
När löser systemen ut .............................................................................. 26
Barnsäkerhet............................................................................................ 27
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
rullats in helt, mata in bältet för hand så att
det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
Ta på säkerhetsbältet
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Lossa bältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
12
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bältet på egen hand. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Om bältet har utsatts
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bältet bytas ut.
En del av bältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också bältet om det är slitet eller skadat. Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta bältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Bältespåminnare
I kombinationsinstrumentet och i backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren eller passageraren i
framsätet inte satt på sig säkerhetsbältet.
Bältespåminnaren stängs av efter 6 sekunder
om hastigheten är lägre än 10 km/h.
Om föraren eller passageraren i framsätet
inte har satt på sig säkerhetsbältet sätts påminnaren på igen när hastigheten överstiger
10 km/h och stängs av om hastigheten går
under 5 km/h.
Om man tar av sig bältet aktiveras funktionen
igen när hastigheten överstiger 10 km/h.
Bältespåminnaren är avsedd för vuxna åkande i framsätet. Om bältesmonterad barnstol
är placerad i framsätet, ges ingen bältespåminnelse.
01
Säkerhetsbälte och graviditet
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
Allteftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Bältesförsträckare
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare.
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då mer effektivt upp den
åkande.
14
01 Säkerhet
AIRBAG-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAGSERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
AIRBAG-systemet1 övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sju sekunder om AIRBAGsystemet1 är felfritt.
1 Inkluderar
Om varningssymbolen för AIRBAG-systemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att AIRBAG-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen kan indikera
fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
SRS och bältesförsträckare, SIPS
samt IC.
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System). Krockkudden på passagerarsidan1 ligger hopvikt i ett
fack ovanför handskfacket. Panelen är märkt
med SRS AIRBAG.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad. För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 19.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet
01
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera airbagar utlöses.
OBS
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
17
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras eller
klistras på eller i närheten av SRS AIRBAGpanelen (ovanför handskfacket) eller i området som påverkas av krockkudden.
18
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
01
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i
barnstol ska placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera
att strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för
att ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas).
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
19
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplarens läge
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
20
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
01
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddarnas placering.
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Uppblåst sidokrockkudde.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador som
följd.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19
21
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
SIPS-bag
Förarsidan
SIPS-bag systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar
på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
22
Passagerarsidan
01 Säkerhet
Krockgardin (IC)
01
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS. Den sitter monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar både i fram- och baksätet. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp. Krockgardinen
hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida
vid en kollision.
VARNING
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får
användas.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätets stolar. Systemet aktiveras
vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper
inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
24
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skydds-egenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
25
01 Säkerhet
01
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1
Krockgardin IC
Vid sidokollision1
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
26
VARNING
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
01
Barnstol och krockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 29.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos origi- nalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad1. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol placerad på passagerarplatsen.
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad1. Om denna uppmaning inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Passagerare kortare än 140 cm kan sitta i
framsätet endast då krockkudden på passagerarplatsen är avaktiverad.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 19.
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
28
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel (endast Australien).
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
<10 kg
(0–9 månader)
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L2: Typgodkännande nr E5 03160
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03160
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03162
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
Isofixfäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03162
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03161
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
Isofixfäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03163
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9–18 kg
(9–36 månader)
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L: Typgodkännande nr: E5 03161
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03163
• Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
15–36 kg
(3–12 år)
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Alternativ:
• Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
• Integrerad bälteskudde3.
B4: Typgodkännande nr E5 03140
30
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 16.
2
L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
3
Tillval
4
B: Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar (tillval)
godkända för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
01
Utfällning av bälteskudde
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 16.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att
ge en god säkerhet för barn. I kombination
med ordinarie bilbälten är bälteskuddarna
– Fäll ner bälteskudden.
– Lossa kardborrbandet.
– Lyft tillbaka den övre delen.
Kontrollera att:
• bilbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och inte slackar eller är vridet.
• bältet ligger rätt över axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
• Justera noggrant nackstödets läge till barnets huvud.
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Infällning av bälteskudde
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
– Fäll ner den övre delen (A).
– Fäst kardborrebandet (B).
– Fäll in bälteskudden i baksätesryggen (C).
OBS
Se till att bälteskuddens båda delar är fastspända med kardborrebandet (B) innan infällning. Annars kan den övre delen (A)
fastna i baksätesryggen (C) när bälteskudden fälls ut igen.
32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
När man använder andra produkter som
finns på marknaden är det viktigt att man läser den monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avstängd.
01
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det uppstår
problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 19.
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser. Kontakta en Volvohandlare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
33
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 36
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 38
Kombinationsinstrument .......................................................................... 40
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 41
Informationsdisplay.................................................................................. 44
Strömbrytare i mittkonsolen..................................................................... 45
Belysningspanel ....................................................................................... 49
Vänster rattspak ....................................................................................... 51
Färddator.................................................................................................. 52
Höger rattspak ......................................................................................... 53
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 55
Rattinställning, parkeringsbroms ............................................................. 56
Eluttag, cigarettändare............................................................................. 57
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 58
Backspeglar ............................................................................................. 61
Elmanövrerad taklucka (tillval).................................................................. 65
34
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
36
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Dimstrålkastare
2. Strålkastare, positions-/parkeringsljus
3. Dimbakljus
4. Körriktningsvisare, ljusomkoppling
5. Konstantfarthållare
6. Signalhorn
7. Kombinationsinstrument
8. Knappsats för telefon/audio
9. Vindrutetorkare
10. Parkeringsbroms (handbroms)
11. Strömbrytarpanel
12. Klimatanläggning
13. Audioanläggning
14. Eluttag, Cigarettändare
15. Varningsblinkers
16. Handskfack
17. Ventilationsmunstycke
18. Teckenfönster
19. Temperaturmätare
20. Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare
21. Hastighetsmätare
22. Körriktningsvisare
23. Varvtalsmätare
24. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
25. Bränslemätare
26. Kontroll- och varningssymboler
27. Ventilationsmunstycken
28. Instrumentbelysning
29. Ljushöjdsreglering
30. Belysningspanel
31. Läslampor
32. Kupébelysning
33. Reglage, taklucka
34. Bältespåminnare
35. Innerbackspegel
36. Låsknapp, för samtliga dörrar
37. Spärr av fönsterhissar i bakdörr
38. Reglage, fönsterhissar
39. Reglage, yttre backspeglar
40. Aktivt chassi-Four C (S60 R)
02
37
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
02
38
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörr
1. Dimbakljus
2. Strålkastare, positions-/parkeringsljus
3. Dimstrålkastare
4. Vindrutetorkare
5. Knappsats för telefon/audio
6. Signalhorn
7. Kombinationsinstrument
8. Konstantfarthållare
9. Körriktningsvisare, ljusomkoppling
10. Parkeringsbroms (handbroms)
11. Eluttag, Cigarettändare
12. Klimatanläggning
13. Audioanläggning
14. Strömbrytarpanel
15. Varningsblinkers
16. Handskfack
17. Ventilationsmunstycke
18. Kontroll- och varningssymboler
19. Bränslemätare
20. Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
21. Varvtalsmätare
22. Körriktningsvisare
23. Hastighetsmätare
24. Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare
25. Temperaturmätare
26. Teckenfönster
27. Ventilationsmunstycken
28. Belysningspanel
29. Ljushöjdsreglering
30. Instrumentbelysning
31. Läslampor
32. Kupébelysning
33. Reglage, taklucka
34. Bältespåminnare
35. Innerbackspegel
36. Låsknapp, för samtliga dörrar
37. Spärr av fönsterhissar i bakdörr
38. Reglage, fönsterhissar
39. Reglage, yttre backspeglar
40. Aktivt chassi-Four C (S60 R)
02
39
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
02
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren
går in i det röda fältet, visas ett meddelande i
teckenfönstret. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
40
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna genom ett kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se s. 55.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i teckenfönstret.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut. Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda
fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här.
Om du har Geartronic automatväxellåda och
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
kör i manuellt läge visas aktuell manuell växel.
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflingesymbol i teckenfönstret. Symbolen
varnar för halkrisk. När bilen står eller stått
stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för
högt värde.
Funktionskontroll, symboler
Varningssymbolen mitt i instrumentet
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga
symboler utom symbolerna för fel
i bilens avgasreningsystem och
för lågt oljetryck. Vissa symboler
kan sakna bakomliggande funktion, beroende på bilens utrustning.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när lampan i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
02
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
15. Körriktningsvisare – vänster/höger.
1
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
Röd symbol
– Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
41
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
02
Gul symbol
– Läs meddelande i teckenfönstret.
– Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 44, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
När meddelandetexten
DAGS FÖR SERVICE visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt
efter 2 minuter.
Fel i bromssystemet
–Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
Om nivån är under MIN i behållaren bör du
inte köra bilen vidare, utan låta bärga den till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om varningssymbolerna för
BROMS och ABS är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar, kör vidare. Det var ett indikationsfel.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
•
•
•
•
42
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
–Stanna bilen på en säker plats
och stäng av motorn. Starta motorn på nytt.
Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och lamporna fortfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
VARNING
Om varningssymbolerna för BROMS och
ABS är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge föraren
inte kopplat in sitt säkerhetsbälte.
För lågt oljetryck1
Om lampan tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn.
Om lampan tänds och oljenivån
ändå är normal, stanna bilen och kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
1
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 180.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Fel i SRS
Dimljus bak
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning, har ett fel
upptäckts i SRS-systemet. Kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning
är det antagligen ett fel i det elektriska systemet. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om
att förvärmning av motorn pågår.
När lampan släcks kan bilen startas. Gäller endast dieseldrivna bilar.
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollampa för släp
02
Blinkar när du använder bilens
och släpets körriktningsvisare.
Om lampan inte blinkar, är någon
av blinkerlamporna på släpet eller bilen defekt.
Stabilitetssystem STC/DSTC
Systemets olika funktioner och
symboler beskrivs på s. 126.
Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
OBS
Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
43
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande i teckenfönstret
landet, kan du trycka på READ-knappen (A).
Läst meddelande raderas då från teckenfönstret och läggs i en minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i minneslistan tills
du åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte
radera från teckenfönstret. De ligger kvar i
teckenfönstret tills berörda fel är åtgärdade.
02
Tryck på READ-knappen för att lägga lästa
meddelanden tillbaka i minneslistan.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när du t.ex. är i färddatorns menyer eller vill
använda telefonen, måste du först kvittera
varningsmeddelandet. Tryck alltså på
READ-knappen (A).
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A) om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar bland de lagrade meddelandena i minneslistan genom att trycka på READ-knappen.
När en varning- eller kontrollsymbol tänds,
får du samtidigt också ett meddelande i teckenfönstret. När du läst och förstått medde-
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
ÅTG. NÄSTA SERV.
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service och motorns gångtid.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 115.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 125 för fler varianter.
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
44
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
02
BLIS (Blind Spot Information System) –
tillval
När lysdioden i knappen lyser, är DSTC-systemet aktiverat (om inget fel föreligger).
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. För ytterligare
information, se s. 151.
För att reducera DSTC-systemets funktion
måste knappen hållas intryckt i minst en halv
sekund.
Lysdioden i knappen slocknar och texten
DSTC ANTI-SLADD AV visas i displayen.
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna
kan variera.
Aktivt chassi, FOUR-C (tillval)
Tryck på knappen för att
välja chassiinställning Comfort eller Sport, se s. 127.
Informationsdisplayen visar
den aktuella inställningen i
10 sekunder.
DSTC-systemet1
Denna knapp används för
att reducera eller återaktivera funktioner i DSTC-systemet.
När motorn återstartas är DSTC-systemet
åter aktiverat. Mer information s. 126.
VARNING
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av DSTC-systemet.
1 Tillval
på vissa marknader. Endast knapp på
S60 R, övriga i färddator.
45
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Eluttag/Cigarettändare (tillval)
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t ex mobiltelefon eller
kylbox.
02
Startnyckeln måste vara i
minst läge I för att uttaget
ska kunna leverera ström.
Cigaretttändaren aktiveras genom att knappen trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte
används. Maximalt strömuttag 10 A.
Nedfällning av yttre nackskydd i
baksätet (tillval)
Fäll inte ner nackskydden
om det finns passagerare
på någon av ytterplatserna.
–Vrid tändnyckeln till läge I
eller II.
–Tryck in knappen för att
fälla ner de bakre nackskydden för bättre
sikt bakåt.
Nackskydden förs tillbaka manuellt.
Infällbara yttre backspeglar (tillval)
Låsning av bagagelucka (vissa länder)
Denna knapp använder du
för att fälla de yttre backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel genom yttre åverkan oavsiktligt fällts in
eller ut:
– Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen och sedan utåt, också med hjälp av
knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat
när bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera parkeringshjälpen. Se även s. 128.
Tryck på denna knapp för
att låsa bagageluckan.
Luckan förblir därmed låst
även om dörrarna låses upp
manuellt med huvudnyckeln, dess fjärrkontroll eller
servicenyckeln.
Avstängning av blockerat låsläge och
larmsensorer
Använd denna knapp du
när du av någon anledning
vill stänga av funktionen
blockerat låsläge (blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd också denna knapp när du vill koppla
bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt
larmsystem1 – exempelvis vid transport med
bilfärja. Dioden lyser när funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackskydden vara uppfällda.
1 Tillval
46
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Extraljus (tillbehör)
Aktivt chassi, FOUR-C (S60 R)
Varningsblinkers
Använd denna knapp om
du vill att bilens extraljus
ska tändas samtidigt som
helljuset eller om du vill
stänga av den funktionen.
Lysdioden i knappen lyser
då funktionen är aktiverad.
02
Active Bi-Xenon Lights, ABL (tillval)
ABL-strålkastarnas ljusbild
följer rattens rörelser vid
körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen
startas och kan avaktiveras/
aktiveras genom att trycka
på knappen. Lysdioden i
knappen lyser då funktionen är aktiverad.
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst fem sekunder.
Bilen måste stå stilla när ljusbilden skiftas.
Meddelandet
HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK eller
HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK visas i displayen. För mer information och anpassning av ljusbild för halogen- eller Bi-Xenon-strålkastare, se s. 144.
Välj komfort, sport eller avancerat läge genom att trycka på en av knapparna. För ytterligare information, se s. 127.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
47
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Eluppvärmda backspeglar och
bakruta
02
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakruta
och backspeglar.
Tryck på strömbrytaren för att starta uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna. Lysdioden i strömbrytaren tänds.
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
48
Eluppvärmda framstolar
Se s. 72 eller s. 75 för
ytterligare information.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Strålkastare
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (1) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 51.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
Bilar med Active Bi-Xenon- och Bi-Xenonstrålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (3) saknas.
Positions-/parkeringsljus
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1)
står i mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
02
– Vrid ljusreglaget (1) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
1 Tillval.
49
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Dimljus
Active Bi-Xenon Lights, ABL (tillval)
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
02
2 – Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
– Tryck på knapp (2).
Lampan i knapp (2) lyser när dimstrålkastarna är tända.
4 – Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (4) lyser när dimbakljuset är tänt.
50
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/
aktiveras med knappen i mittkonsolen
se s. 47.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger.
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder,
– Ta nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
02
Kort blinksekvens avbryts omedelbart om
blinkning påbörjas i motsatt riktning.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget,
se s. 49.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
1 Fabriksinställning.
51
02 Instrument och reglage
Färddator
Färddator (tillval)
02
HASTIGHET I MILES PER HOUR1
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se s. 126
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning (RESET). När tändningen slås av lagras
medelhastigheten och ligger till grund för det
nya värdet när man kör vidare. Kan nollställas
med RESET-knappen (C) på spaken.
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
52
•
•
•
•
•
Hastighet i miles per hour1
Aktuellt hastighet visas i mph.
Nuvarande förbr
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
teckenfönstret uppdateras med ett par sekunders mellanrum. När bilen står still visar
teckenfönstret ”----”.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
1 Vissa
länder.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan senaste nollställningen (RESET). När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen
och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen (C).
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När körsträckan till tom tank är
kortare än 20 km visar teckenfönstret "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
enhet. Att vrida ringen (1) moturs innebär att
torkarna gör färre slag per tidsenhet.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra endast ett svep.
Intervalltorkning
Du kan själv ändra och ställa in
lämplig hastighet för intervalltorkningen. Att vrida ringen medurs innebär att torkarna gör fler slag per tids-
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet kan ställas in med ringen (1).
Vrid ringen medurs för högre känslighet och
moturs för lägre känslighet. (Ett extra slag
ges när ringen vrids medurs.)
trycka på knappen (2). En lysdiod i knappen
tänds och visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
tryck på knappen (2) eller
för spaken nedåt till annat torkarprogram.
02
Om spaken förs uppåt förblir
regnsensorn aktiv, torkarna gör
ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till
läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt<.
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knapp (2) medan startnyckeln är i läge I alt.
II. Vindrutetorkarna kan annars startas och
bli skadade.
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till
vindrutetorkarna i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att:
53
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutespolare
Reducerad spolning
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna.
Då det återstår ca en liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till
strålkastarna. Detta för att prioritera sikten
genom vindrutan.
Strålkastarspolare (tillval vissa
marknader)
02
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då tio minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna
åter vid första spolningen av vindrutan. Genom att kort föra spaken mot ratten spolas
endast vindrutan.
54
Vindrutespolare och strålkastarrengörare (S60 R)
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna och strålkastarrengöringen.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Tillfällig urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls i minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
– Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen.
CRUISE visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
1 Beroende
av motortyp
55
02 Instrument och reglage
Rattinställning, parkeringsbroms
Rattinställning
Parkeringsbroms (handbroms)
– Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
– När bilen parkeras ska växelväljaren vara i
läge 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
02
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
– Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida.
– Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst.
– Tryck tillbaka reglaget för att spärra ratten.
Om det är svårt kan du trycka lite på ratten
samtidigt som du trycker tillbaka
reglaget..
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.
56
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
02 Instrument och reglage
Eluttag, cigarettändare
Eluttag i baksätet
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är 10 A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Av säkerhetsskäl, fäll ner locket när inte uttaget används.
Cigarettändare (tillval)
– Tryck in tändaren för att aktivera den.
När den är klar hoppar tändaren ut igen. Dra
ut den och använd glöden att tända med.
57
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
Förardörr
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna
fungerar i tändningsläge I och II. Efter avslutad körning och efter att startnyckeln tagits ur
kan fönstren fortfarande öppnas eller stängas så länge ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under uppsikt.
VARNING
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
VARNING
Öppna fönster:
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster manövreras från förardörren eller om fönstren
stängs med fjärrkontrollen.
Reglage fönsterhissar. A. Fram. B. Bak.
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar
från sin plats.
Fönstren kan öppnas och stängas på två
sätt:
Manuell manövrering
– Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge man rör
reglagen.
Automatisk manövrering
– Tryck något av reglagen (A) eller (B) nedåt
eller dra det uppåt, och släpp sedan.
58
Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något
föremål avbryts rörelsen.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Passagerarplats, fram
OBS
02
Om bilen är försedd med elektriska barnsäkerhetsspärrar i bakdörrarna indikerar lampan även att dessa är aktiverade. Dörrarna
kan då inte öppnas inifrån. När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad visas
ett textmeddelande i displayen.
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr1.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel.
Passagerarplats, fram
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
1 Tillval.
59
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Fönsterhissar i bakdörrarna
02
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren.
Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd, kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma sätt som i framdörrarna.
60
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt.
Inre backspegel med kompass
(tillval vissa marknader)
OBS
Reglaget finns inte på speglar med automatisk avbländning.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
A. Normalt läge
B. Avbländat läge.
02
I backspegelns övre vänstra hörn finns en
display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster)
och NW (nordväst).
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i tändningsläge II eller när motorn
är igång.
Stäng av eller slå på kompassen genom att
trycka på den infällda knappen på backspe-
61
02 Instrument och reglage
Backspeglar
gelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem.
Knappen sitter försänkt ca 2,5 cm i spegeln.
Ställ in rätt zon för kompassen
02
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
För att kompassen ska fungera korrekt måste
rätt zon vara vald.
– Tändningsläge II.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
– Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1–15) visas. Displayen återgår efter några sekun-
62
der till att visa kompassriktningen, det
innebär att zonbytet är klart.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
Magnetiska zoner för kompass
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att
visa rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora strömförbrukare som t ex innerbelysning,
kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och undvik att ha metallföremål och magnetiska föremål i spegelns närhet.
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
– Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg
Kör iväg som vanligt. CAL försvinner från displayen när kalibreringen är klar.
63
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
Backspeglar med minnesfunktion
(tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se s. 83.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(tillval)
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra trots att det regnar.
VARNING
02
Sidorutor och speglar försedda med det vatten- och
smutsavvisande skiktet är
märkta med en liten symbol. För information om hur
glasen ska skötas, se
s. 169.
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
VARNING
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
64
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av backspeglarna används, se s. 73 eller
75.
Värm upp backspeglarna:
Laminerade sidorutor (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
• om is eller snö täcker speglarna.
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
• vid imma på spegeln.
OBS
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas och
det vatten- och smutsavvisande skiktet kan
skadas.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Öppningslägen
Skjutläge
3
1
4
2
5
6
Takluckans manöverreglage är placerat i taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
• Ventilationsläge, uppåt i bakkant
• Skjutläge/komfortläge1, bakåt/framåt
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
1I
komfortläge är luckan inte maximalt öppen
för att hålla vindbrus på en lägre nivå.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stängning, automatisk
Stängning, manuell
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
Automatisk manövrering
– Dra reglaget över tryckpunktsläget (3) till
bakre ändläge (4) eller över
tryckpunktsläge (2) till främre ändläge (1)
och släpp. Takluckan öppnas/stängs helt.
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
02
– Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Manuell manövrering
Öppna:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
65
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Solskärm
därefter automatiskt till det senast öppna
läget.
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
02
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
66
02 Instrument och reglage
02
67
Allmänt om klimat .................................................................................... 70
Manuell klimatanläggning, AC ................................................................. 72
Elektronisk klimatanläggning, ECC ......................................................... 74
Luftdistribution ......................................................................................... 77
Bränsledriven parkeringsvärmare
(tillval) ....................................................................................................... 78
68
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Köldmedium
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC).
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Partikelfilter
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
70
Bilar med ECC
Faktisk temperatur
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring din bil.
Sensorer
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens ovansida. Tänk på att inte täcka över
solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera kanalerna i hatthyllan.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta
medför bränslebesparing jämfört med konventionella system, där luftkonditioneringen
alltid kyler ned luften till precis över frysgränsen.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
03
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
A. Öppet
A. Öppet
B. Stängt
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre sidorutorna.
– Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt i bilen när du vill få
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
71
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
03
8
7
1. AC – På/Av
2. Återcirkulation
3. Luftfördelning
4. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
5. Eluppvärmda framstolar
6. Värme/Kyla – höger sida
7. Värme/Kyla – vänster sida
8. Fläkt
Du måste vrida fläktvredet (8) från 0-läge för
att koppla in luftkonditioneringen.
72
6
Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0–15 °C), så får du avfuktning
av inkommande luft.
AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt
kyls inkommande luft ner
och avfuktas. OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
Värme/Kyla – vänster/höger sida
Vrid och ställ in hur varm eller kall du vill att den inkommande luften ska vara. För
att få nedkyld luft måste
luftkonditioneringen vara inkopplad.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen (stolarna), gör du så
här:
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Återcirkulation
– Tryck en gång: Hög värme – båda dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
Återcirkulationen väljs för
att utestänga dålig luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs.
ingen luft från utsidan sugs
in i bilen, när funktionen är aktiverad. Med
återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned snabbare i varmt klimat.
Fläkt
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning. Med
timerfunktionen minskar du risken för is,
imma och dålig luft.
Genom att vrida vredet ökar
eller minskar du fläkthastigheten. Om vredet står på 0
är inte luftkonditioneringen
inkopplad.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller
is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 47 för
ytterligare information om
denna funktion.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
Luftfördelning
Använd de prickmarkerade
luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna för
att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort.
03
Defroster
Defroster på luftfördelningsreglaget används för
att snabbt få bort imma och
is från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna med hög hastighet.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med A/C-knappen)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defroster stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
73
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Kontrollpanel
2
3
4
5
6
7
8
03
1
9
10
11
12
13
1. AC – På/Av
2. Återcirkulation/Multifilter med sensor
3. Återcirkulation
4. AUTO
5. Luftfördelning
6. Kupétemperatursensor
7. Defroster framruta och sidoruta
8. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
9. Stolvärme – höger sida
10. Stolvärme – vänster sida
11. Temperatur – höger sida
12. Temperatur – vänster sida
74
9
13. Fläkt
AUTO
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, luftkvalitetssensor, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Om du själv
väljer en eller flera funktioner manuellt,
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. När du trycker på AUTO stängs alla
manuella inställningar av.
Temperatur
Du kan med de två vreden
ställa in temperaturen för
förarsidan och passagerarsidan. Tänk på att du inte får
snabbare uppvärmning eller
nedkylning även om du
väljer en högre eller lägre temperatur än den
du vill få i kupén.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Fläkt
Genom att vrida på vredet
ökar eller minskar du fläkthastigheten. Om du väljer
AUTO, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om du vridit vredet för fläkten moturs så
långt att endast den vänstra dioden ovanför
vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
defrosterknappen lyser när denna funktion är
inkopplad.
När funktionen valts sker, dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med A/C-knappen)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defroster
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Luftfördelning
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när
du snabbt vill få bort imma
eller is från bakrutan och de
yttre backspeglarna, se
s. 48 för ytterligare information om denna funktion.
Defroster framruta och sidorutor
Används för att snabbt få
bort imma och is från framrutan och sidorutorna. Luft
strömmar till rutorna med
hög fläkthastighet. Dioden i
•Luft till rutorna.
•Luft i huvud- och
kroppshöjd.
•Luft mot ben och fötter.
Tryck på AUTO när du
åter vill ha automatisk
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med A/C-knappen).
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen (stolarna), gör du så
här:
03
– Tryck en gång: Hög värme – båda dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
luftfördelning.
AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt
kyls inkommande luft ner
och avfuktas.
OFF: Av.
75
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Återcirkulation
03
Återcirkulationen väljs för
att utestänga dålig luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, dvs.
ingen luft från utsidan sugs
in i bilen när funktionen är
aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Luftkvalitetssystem (tillval)
Luftkvalitetssystemet består av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften
återcirkuleras i kupén.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden AUT i
.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Handhavande
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Gör så här för att aktivera den:
Eller:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
Växla mellan följande tre funktioner genom
att trycka upprepade gånger på
.
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta ditt
val..
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
• Ingen diod lyser. Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Dioden MAN lyser. Återcirkulation är nu
inkopplad.
Tänk på att:
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
76
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta, se s. 75.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i
starkt förorenad miljö kan kombifiltret behöva
bytas oftare.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft genom ventilationsmunstyckena fram och
bak.
När du vill få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken samt till
defrostermunstycken för
framruta och sidorutor.
När du vill värma dina
fötter.
Luft till golv och ventilationsmunstyckena.
I soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luft till rutorna.
I detta läge återcirkuleras ej
luften. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
Visst luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill bli av med is
och imma. Bra med
hög fläkthastighet.
Luft både till golv och rutor.
Visst luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill få en
behaglig komfort och
bra avimning i kallt
utomhusklimat. Inte för
låg fläkthastighet.
03
77
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, visas ett meddelande i
displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
03
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras måste elsystemet “väckas”.
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas
PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• aktivera helljuset eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C, sker ingen uppvärmning. Vid temperaturer från –10 °C och
neråt är parkeringsvärmarens maximala
gångtid 60 minuter.
78
Meddelande i displayen
Varningsdekal på tankluckan.
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i teckenfönstret.
Parkering i backe
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl att annulleras.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av ringen (B) till TIDUR 1.
– Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat minutantal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att bekräfta din inställning.
– Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till TIDUR
2. Inställningarna görs på samma sätt som
för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad parkeringsvärmare
– För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren innan tidursfunktionen gör det, görs
följande:
– Tryck in READ-knappen (A)
– Stega med ringen (B) fram till text PARKVÄRM TIDUR 1 (alt. 2). Texten PÅ blinkar.
– Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och parkeringsvärmaren stängs av.
Direktstart av parkeringsvärmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ.
Parkeringsvärmaren kommer nu att vara aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av kupén
startar så fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig temperatur.
Avstängning av direktstartad parkeringsvärmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
– Välj AV.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, kommer
din parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen.
Kvittera meddelandet med READ-knappen
(A).
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
kan leda till att batteriet laddas ur och kan
ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som parkeringsvärmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av parkeringsvärmaren köra bilen lika lång tid som
parkeringsvärmaren används.
03
Tillsatsvärmare (diesel)1
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
1 Vissa
länder
79
Framstolar ................................................................................................ 82
Kupébelysning ......................................................................................... 84
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 86
Baksäte .................................................................................................... 90
Bagageutrymme....................................................................................... 92
80
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
6. Manöverpanel för elmanövrerad stol.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Fällning av ryggstöd i framsäte (tillval)
04
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned 1.
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
4. Ändra svankstödet2, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1
Manöverreglage (2) är ej tillgängligt för vissa
klädselalternativ.
2 Gäller
82
även elmanövrerad stol.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
manövreras igen. Bara en av stolens motorer
kan användas åt gången.
Stol med minnesfunktion (tillval)
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen och backspeglarna de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens minne.
04
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så avbryts rörelsen.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter att dörren låsts upp med fjärrkontrollen
utan att nyckeln satts i startlåset. Inställning
av stolen kan alltid göras när tändningen är
på.
Elmanövrerad stol (tillval)
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
VARNING
Knappar för minnesfunktion
Lagra inställning
– Ställ in stolen.
– Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen stannar. Om knappen släpps kommer
stolens rörelse att avbrytas.
83
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Belysningsautomatik
Alla läslampor och kupébelysning släcks automatiskt efter 10 minuter efter det att motorn stängts av. Respektive belysning kan
dessförinnan släckas manuellt.
Kupébelysningen tänds automatiskt1 och lyser i 30 sekunder när:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stängts av och nyckeln vridits till
0-läge.
Kupébelysningen tänds och lyser i
10 minuter när:
04
Kupébelysning fram och läslampor.
Läslampor bak
1. Läslampa vänster fram
2. Kupébelysning
3. Läslampa höger fram
Läslamporna fram tänds och släcks med
knapp (1) eller (3).
4. Läslampa vänster bak
5. Läslampa höger bak
Läslamporna bak tänds och släcks med
knapp (4) eller (5).
Kupébelysningen tänds och släcks genom
ett kort tryck på knapp (2).
• någon av dörrarna är öppen om kupébelysningen inte stängs av.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2) hålls in i mer än 3 sekunder. Ett
kort tryck på knappen kopplar åter in automatiken.
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
1 Funktionen
är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
84
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1 Tillval
vissa marknader.
85
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
04
86
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Förvaringsplats i mittkonsolen
Solglasögonfack, förarsida (tillval)
Förvaringsficka.
Biljettklämma.
Mugghållare (tillval).
Handskfack.
Förvaringsfack i mittkonsolen.
Fack i dörrpanel.
Mugghållare i armstöd, baksäte.
Förvaringsficka. .
Mugghållare i bakre förvaringsfack för
baksätet
04
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
1. Bakre förvaringsfack
Mittkonsolens bakre förvaringsfack kan användas för förvaring av cd-skivor o dyl.
Detta förvaringsfack kan utrustas med sekretesslur + hållare (tillval)
2. Främre förvaringsfack (täckt av jalusi)
Detta förvaringsfack finns det möjlighet att
utrusta med följande alternativ:
•
•
3.
4.
För att komma åt förvaringsfack/sekretesslur, tryck in knappen på vänster sida av armstödet, fäll locket över tunnelfacket bakåt.
För att använda mugghållaren, tryck in knappen på höger sida av armstödet, fäll den övre
delen av locket över tunnelfacket bakåt.
Mugghållaren och locket kan stängas separat.
Mugghållare (tillval)
Askkopp (tillval)
12 V-uttag
Askkopp (tillval)
87
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i främre förvaringsfack
(tillval)
Mugghållaren kan lätt tas ur:
– Tryck mugghållaren framåt (1), samtidigt
som den lyfts i bakkant (2).
– Skjut mugghållaren bakåt (3), in i urtaget,
under jalusien.
– Vinkla upp mugghållaren i framkant (4) och
lyft ur.
För att sätta i mugghållaren gör enligt ovan i
omvänd ordning.
Mugghållare i instrumentpanelen
(tillval)
04
• Tryck på hållaren för att öppna.
• Tryck in hållaren efter användning.
OBS
Använd aldrig glasflaskor. Tänk också på
att varma drycker innebär risk för skållning.
88
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Handskfack
Kavajhållare
Flaskhållare i baksätet (tillval)
04
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
För att använda flaskhållaren, gör så här:
– Fäll ut hållaren.
– Ställ i flaskan.
Flaskhållaren kan även användas som papperskorg. Trä in en påse i hållaren och vik ner
över kanten.
OBS
Det finns inga speciella soppåsar till hållaren – använd vanliga plastpåsar.
89
04 Interiör
Baksäte
Mugghållare i armstöd, baksäte
(tillval).
Nackskydd i baksätet
04
Reglera nackskyddet i höjdled.
Nackskyddet på mittplatsen regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skjut nackskyddet uppåt efter behov. Om du vill trycka
nackskyddet nedåt måste du även trycka på
lösgöringsknappen bakom det ena röret. Se
bild.
90
04 Interiör
Baksäte
Fällning av ryggstöd i baksätet
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Skydda skarpa kanter med något mjukt.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
Båda ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig. På så sätt underlättas transport av långa föremål.
Gör så här för att fälla fram ryggstöden i baksätet:
– Kontrollera först att nackskydden inte är
nedfällda.
– Dra i handtagen i bagageutrymmet, som
bilden visar.
– Fäll ryggstöden framåt.
04
I det högra ryggstödet i baksätet finns en
lucka som kan öppnas vid transport av långa
föremål, t.ex. skidor eller brädor. Gör så här
för att öppna luckan:
– Fäll det vänstra ryggstödet och mittarmstödet framåt. Se s. 91.
– Skjut luckans regel uppåt och fäll samtidigt luckan framåt.
– Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
91
04 Interiör
Bagageutrymme
Lucka för lång last
– Dra rakt upp.
Bärkassehållare (tillval)
Vid ditsättning
– För tillbaka locket i spåren bakom klädseln.
– Stäng locket.
04
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
Integrerad barnkudde
Locket på baksätets armstöd/barnstol har
inte gångjärn. Locket ska tas bort innan skidluckan används.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad barnkudde, fäll då ut den först.
Vid borttagning
– Öppna locket 30°.
92
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännbandet.
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade.
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor mm.
Tillbehör som är monterade dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
04 Interiör
Bagageutrymme
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på tjänstevikt och hur tungt lastad bilen är.
04
93
Nycklar och fjärrkontroll ........................................................................... 96
Låsning och upplåsning ........................................................................... 99
Barnsäkerhetsspärr................................................................................ 103
Larm (tillval) ............................................................................................ 104
94
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar
1
05
1. Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås.
2. Servicenyckel 1
Nyckeln går enbart till framdörr, startoch rattlås.
Din bil levereras med två huvudnycklar och
en servicenyckel1. En huvudnyckel är hopfällbar och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
ren i tändningslåset. Bilen kan endast startas
om rätt nyckel med korrekt kod används.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
2
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med läsa-
1 Endast
96
vissa marknader.
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln (1) måste
vara helt utfällt (enligt bilden) vid start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Fjärrkontrollfunktioner
under samma tidsrymd, aktiveras blinkers
och signalhorn.
1
2
6
3
Paniklarmet stängs av med vilken som helst
av knapparna på fjärrkontrollen eller automatiskt efter 25 sekunder.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
5
4
Upplåsning
Ett tryck på knapp (1) låser upp samtliga dörrar, bagageluckan och luckan vid tanklocket.
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller
90 sekunder. Lämplig tidsinställning för din
bil kan göras av en auktoriserad Volvoverkstad.
05
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Bagagelucka
Två tryck på knapp (2) låser upp enbart bagageluckan.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar, bagagelucka och tanklock.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet.
För tanklocket finns en fördröjning om ca
10 minuter.
Om den röda knappen (3) hålls intryckt i
minst tre sekunder eller trycks in två gånger
97
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Byte av batteri i fjärrkontrollen
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet och dess kontaktytor med fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
– Lämna batteriet till din Volvoverkstad så
att det blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
98
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Automatisk låsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För bilar med larm, se s. 104.
05
Huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser/låser
upp samtliga sidodörrar och bagageluckan
samtidigt. Sidodörrarnas låsknappar och
dörrhandtagen på insidan frikopplas.1
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter
efter det att bilen har låsts.
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller bagageluckan är öppen. När dörren stängs
finns risk att nycklarna blir inlåsta.
1 Gäller
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras från reglagepanelen i förardörren.
Funktionen innebär att dörrarna låses automatiskt när bilens hastighet överstiger 7 km/
h. De förblir låsta tills någon dörr öppnas från
insidan eller om alla dörrarna låses upp från
reglagepanelen.
Aktivering/avaktivering av automatisk
låsning
– Tändningsnyckeln ska vara i läge I eller II.
– Tryck på READ-knappen i vänster
rattspak för att kvittera eventuella meddelanden i informationsdisplayen.
vissa marknader
99
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
– Håll in knappen för centrallåsning tills ett
nytt meddelande för låsstatus visas i informationsdisplayen.
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT (bilen låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i informationsdisplayen.
Låsning och upplåsning från insidan
05
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och
bagageluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.1
Upplåsning/låsning av bagagelucka
med fjärrkontroll
Gör så här för att låsa upp enbart bagageluckan:
1 Gäller
100
vissa marknader
– Tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp
för öppning av bagageluckan. Bagageluckan låses upp och öppnas samtidigt
lite.
Om alla dörrar är låsta när bagageluckan
stängs, låses denna automatiskt.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Upplåsning av bagagelucka med
huvudnyckel
Servicelåsning, bagagelucka (vissa
länder)
Stäng av servicelåsning
– Vrid huvudnyckeln till läge II och tryck in
knappen igen.
05
Endast i nödfall skall huvudnyckeln användas
för att manuellt låsa upp bagageluckan; t.ex.
om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen blivit
strömlös. Gör i så fall så här:
– Tryck in huvudnyckeln i överdelen eller
underdelen av det täcklock som sitter över
låset.
– Vrid uppåt alt. nedåt för att bända loss
täcklocket.
– Lås upp bagageluckan.
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Servicenyckeln lämnas till personalen som kan
öppna och köra bilen men inte har åtkomst
till bagageutrymme (eller handskfack om det
är låst med huvudnyckeln).
Aktivera servicelåsning
– Vrid huvudnyckeln till läge II.
– Tryck in knappen. En diod i knappen lyser
när funktionen är aktiverad och ett meddelande visas i displayen.
101
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning av handskfack
Blockerat låsläge1
Handskfacket kan bara låsas/öppnas med
huvudnyckeln – inte med servicenyckeln.
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från insidan, om de är låsta.
Tillfällig bortkoppling av blockerat
låsläge och ev. larmsensorer
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
05
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning från det att dörrarna har stängts
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis
vid transport med bilfärja – kan du koppla
bort blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se s. 105.
1 Vissa
102
länder
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sit-
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
ter kvar i tändningslåset. När du därefter nästa gång slår på bilens tändning, kopplas sensorerna in igen.
Mekanisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar
VARNING
Lämna inte någon kvar i bilen utan att koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – höger bakdörr.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster bakdörr.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på respektive bakdörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd ett platt metallföremål, exempelvis en
skruvmejsel, för att vrida reglaget och därigenom aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
05
A. Barnsäkert läge – dörrarna kan inte öppnas inifrån; vrid utåt.
B. Ej barnsäkert läge – dörrarna kan öppnas
inifrån; vrid inåt.
VARNING
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna bakdörrarna från
insidan, om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Ha därför låsknapparna uppdragna under
körning. Vid en eventuell olycka kan då
räddningspersonalen komma in i bilen från
utsidan
103
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystemet
Inkoppling av larm
Automatisk återställning av larm
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut
om:
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen.
En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är stängda. På vissa marknader
kan nyckeln eller reglaget i förardörren användas för att larma bilen.
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det
igen. Bilen låses samtidigt. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligt lämna bilen
med larmet frånkopplat.
•
•
•
•
•
•
05
•
•
motorhuven öppnas.
bagageluckan öppnas.
en sidodörr öppnas.
tändningslåset vrids om med icke godkänd nyckel eller utsätts för åverkan.
en rörelse detekteras i passagerar-utrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor
– tillval på vissa marknader).
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor – tillval på
vissa marknader).
batterikabeln kopplas ifrån.
någon försöker koppla bort sirenen.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och dioden på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrkontrollen är slut kan larmet frånkopplas genom att nyckeln vrids till
tändningsläge II.
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in igen efter viss fördröjning efter att
förardörren öppnats och stängts utan att låsning skett.
Stänga av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Ljudsignal – larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
Ljussignal – larm
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i
5 minuter eller tills du kopplar ifrån larmet enligt beskrivning ovan.
104
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Tillfällig frånkoppling av larm-sensorer
och blockerat låsläge
du därefter nästa gång slår på bilens tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång. Se s. 102.
Indikeringslampan på instrumentpanelen (vissa länder)
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligtvis kopplas ifrån:
1. Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
2. Tryck på knappen.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen
med nyckeln eller med fjärrkontrollen.
I teckenfönstret lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan sekund
efter det att bilens körriktningsvisare gett i
från sig en lång blinksignal: Larmet är
inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du
ett meddelande i teckenfönstret.
05
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
VIKTIGT
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
105
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet kvitteras med en långsam blinkning av lysdioden.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stoldynan.
Larmsystemet ska nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05
106
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. Larmsystemet ska
nu ljuda och blinka.
– Repetera testet för den andra dörren.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen).
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet ska nu ljuda
och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckeln från förarsidan utan
att öppna någon av dörrarna.
– Öppna bagageluckan med handtaget.
Larmsystemet ska nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05 Lås och larm
05
107
Allmänt ................................................................................................... 110
Bränslepåfyllning.................................................................................... 113
Starta bilen ............................................................................................. 115
Manuell växellåda................................................................................... 118
Automatväxellåda .................................................................................. 119
Bromssystemet ...................................................................................... 123
Stabilitets- och dragkraftssystem .......................................................... 125
Aktivt chassi – FOUR-C ......................................................................... 127
Parkeringshjälp ...................................................................................... 128
Bogsering och bärgning......................................................................... 130
Starthjälp ................................................................................................ 132
Körning med släpvagn ........................................................................... 133
Draganordning ....................................................................................... 135
Delbar dragkrok ..................................................................................... 137
Last på taket .......................................................................................... 142
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 144
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval........................................ 149
108
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Kör inte med öppen bagagelucka
Den nya bilen – halt väglag
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten till den rådande situationen.
Vid körning med öppen bagagelucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Är du ändå tvungen att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
Körning i halt väglag kan upplevas olika beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade former, så att du vet hur din nya bil reagerar.
Tänk på följande:
06
110
• Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: Låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
06 Start och körning
Allmänt
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera
Överbelasta inte batteriet
.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln
är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd.
06
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen i kombinationsinstrumentet. Meddelandet i kombinationsinstrumentets display kommer att visas tills motorn har startat.
Energisparfunktionen stänger ner vissa funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
111
06 Start och körning
Allmänt
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng och med tung last, finns det risk för att
motor och kylsystem överhettas. Särskilt om
det är varmt väder.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
06
112
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
Tanklock
Bensinpåfyllning
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
OBS
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
VARNING
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Tillsätt ej renhållande tillsatser själv, utan att
du blivit uttryckligen rekommenderad att
göra så av en Volvoverkstad.
VIKTIGT
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning (–5 °C till –40 °C), vilket leder till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden
06
Luckan är olåst i tio minuter efter det att bilen har låsts.
113
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Nödöppning tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan vara
nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
06
På bagagerummets högra panel sitter en löstagbar lucka. Lossa den, stick in handen och
sök upp luckans elektriska lås – placeringen
är ungefär innanför tankluckans bakkant. Dra
låskolven rakt bakåt.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
114
06 Start och körning
Starta bilen
Innan motorn startas
Start av motor
– Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Nyckelbladet på huvudnyckeln måste vara
helt utfällt (enligt bilden på s. 96 ) vid start
av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta
Bensin
Vrid startnyckeln till startläge.
Om motorn ej startar inom 5-10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
Vrid startnyckeln till körläge.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds för att upplysa om att förvärmning
av motorn pågår.
Vrid nyckeln till startläge när kontrollsymbolen släckts.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall på ca 30–90 mil beroende
på körförhållanden. Regenereringen tar normalt mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
06
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
115
06 Start och körning
Starta bilen
20 minuter. När regenerering pågår reduceras bilens motoreffekt.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Efter avslutad regenerering raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag. Om så sker – ta bort
den andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt väder så når motorn normal arbetstemperatur
snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Ta aldrig bort startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i position 0) eller dra ur startnyckeln medan bilen
rör sig. Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör
bilen omöjlig att styra.
06
116
06 Start och körning
Starta bilen
Start- och rattlås
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar bilen, så minskar du risken för stöld.
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du
tar ur nyckeln.
Hastighetsberoende servostyrning1
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
Då hastigheten ökas kommer styrkraften att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
Då bilen är utrustad med hastighetsberoende
servostyrning innebär det att den är mer lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur underlättar vid parkering, etc.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens hela elsystem
är inkopplat.
06
III – Startläge
Startmotorn Startmotorn
kopplas in. Nyckeln släpps
och fjädrar automatiskt tillbaka till körläge då motorn
startat. Om nyckeln går
trögt att vrida beror det på
att framhjulen står så att det är spänningar i
rattlåset. Vrid då ratten fram och tillbaka då
du vrider nyckeln så går det lättare.
1 Tillval
117
06 Start och körning
Manuell växellåda
06
Växellägen, fem växlar
Backväxelspärr
Växellägen, sex växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
118
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken först föras till neutralläget (mellan 3:e och
4:e växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas
in direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Säkerhetssystem
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn snabbare ska nå rätt arbetstemperatur
med mindre avgasutsläpp som följd.
Mekanisk växelväljarspärr
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling
för optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge I eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läge
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
06
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de olika växellägena.
119
06 Start och körning
Automatväxellåda
Manuella lägen
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge, ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling mellan växellådans alla växlar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge D
från läge R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt. Uppväxling till
5:an sker inte.
06
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och
3:an sker automatiskt. Uppväxling till 4:an
sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
120
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex.
bergskörning.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronic1
Manuella lägen, Geartronic
S60 R med Geartronic har en S-knapp istället
för W-knapp placerad vid växelväljaren. Med
S-knappen aktiveras växellådans sportprogram. En tänd diod i knappen indikerar aktivt
läge.
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt vänster. För att
komma från läge MAN till automatiskt körläge D, för spaken åt höger till läge D.
S-programmet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid
aktiv körning prioriteras även körning på en
lägre växel – innebärande fördröjd uppväxling.
ma gång. Om man för växelväljaren till
+ (plus) växlar bilen upp ett steg.
06
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel. Endast
om man saktar ner till mycket låg hastighet
växlar bilen automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på sam-
1 S60
R har Geartronic som standard.
121
06 Start och körning
Automatväxellåda
W – Vinter
Kick-down
Med W-knappen1 intill växelspaken kopplas
vinterprogrammet W in och
ur. I kombinationsinstrumentet visas symbolen W
då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på
3:ans växel för att underlätta att komma iväg i
halt väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid kick-down när vinterprogrammet är
aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling till lägre växel, s.k.
kick-down-nerväxling.
Vid uppnådd maxhastighet för den växeln eller om gaspedalen släpps ur kick-down-läget, sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
Kick-down-funktionen2 kan inte användas i
de manuella lägena. Återgå till
automatläge D.
06
1 S60R
122
med Geartronic har istället en S-knapp.
2 Gäller
endast Geartronic.
Fyrhjulsdrift – AWD
(All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget
har det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn är igång. Om man håller bromspedalen
nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hår-
dare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas bilens bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) är konstruerat så att
hjullåsning förhindras under bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp.
Detta förbättrar din förmåga att t.ex. väja för
ett hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare ökad möjlighet att styra bilen och får därmed bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerheten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/h en kort självtest som kan kännas och höras. När ABS-systemet arbetar
kan du höra och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är helt normalt.
06
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
123
06 Start och körning
Bromssystemet
OBS
Du måste trampa på bromspedalen med full
kraft för att maximalt utnyttja ABS-systemet.
Släpp inte bromspedaltrycket då ABS-pulseringarna hörs och känns.
Öva gärna att bromsa med ABS-systemet
på lämplig plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
VARNING
06
124
Om BROMS- och ABS- varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTC-systemet.
Systemet är konstruerat för att du vid behov
av en snabb inbromsning skall få full
bromseffekt omedelbart. Systemet känner av
när du vill uppnå en kraftig inbromsning genom att registrera hur snabbt du trampar på
bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går av säkerhetsskäl inte att stänga av.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar respektive systems ingående funktioner.
Funktion/system
STC
Antisladdfunktion
DSTC1
X
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
1
Tillval på vissa marknader. Standard på S60 R.
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Reducerat ingrepp
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
06
Handhavande
– Vrid tumhjulet (1) tills STC/DSTC-menyn
visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNREGL. AV1 betyder att systemets ingrepp reduceras.
1 S60
R visar DSTC ANTI-SLADD AV.
125
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
– Håll in RESET (2) tills STC/DSTC-menyn
ändras.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet förblir reducerat tills nästa gång motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
DSTC PÅ1 visas några sekunder i displayen varje gång motorn startas
1
Gäller inte S60 R.
Meddelanden i informationsdisplay
06
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
126
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNREGL. AV visas samtidigt i displayen.
Symboler i kombinationsinstrument
– Påminner om att STC/DSTC-systemet är
reducerat.
Symbol för STC/DSTC
Symbolen har olika innebörd beroende på hur den visas.
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca två sekunder
– Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
– Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS visas
samtidigt i displayen.
Felindikering i STC/DSTC-systemet:
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult
sken.
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas samtidigt i displayen.
• Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
• Automatisk återaktivering av funktionen
sker när bromstemperaturen åter blivit
normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Aktivt chassi – FOUR-C
Aktivt chassi – FOUR-C1
Strömställare i mittkonsolen
för FOUR-C (gäller inte S60
R)
Bilen är utrustad med ett
mycket avancerat aktivt
chassisystem – Continuously Controlled Chassis
Concept – som regleras elektroniskt. Systemets funktioner baseras på ett antal sensorer
som kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser
och reaktioner; t.ex. vertikal- och sidoacceleration, fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data
från sensorerna och justerar vid behov stötdämparinställningarna upp till 500 gånger per
sekund. Det ger en extremt snabb och exakt
reglering av varje stötdämpare individuellt.
Detta är en av förklaringarna till att chassikaraktären kan varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som
helst under körning, när vägens karaktär växlar eller när man vill ändra körstil. Omställningen sker på några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är
kopplad till valet av chassikaraktär (gäller endast R-modeller).
1 Tillval
vissa marknader. Standard på S60 R.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad
så att karossen isoleras från vägens ojämnheter och "flyter" över dem. Stötdämpningen
är mjukare och karossens rörelser små. Läget rekommenderas vid långfärdskörning
och vid körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Comfort, kommer chassiet att återta
detta läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i
läge Comfort. Dämpningen är hårdare och
karossen följer vägbanan för att minska
krängning vid snabb kurvtagning. Bilen upplevs sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Sport, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Strömställare för FOUR-C (S60 R)
Advanced2
I läge Advanced är stötdämparnas rörelser
minimala och optimerade för maximalt väggrepp. Responsen på gaspådrag är mer direkt, spor växlingsschema för automatväxellådan och krängning i kurvor är minimerad.
Denna inställning rekommenderas bara på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
06
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Advanced, kommer chassiet att anta
läge Sport när bilen startas på nytt.
2 Gäller
endast S60 R.
127
06 Start och körning
Parkeringshjälp
Allmänt 1
Funktion
Systemet aktiveras automatiskt när bilen
startas varvid dioden i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds. Displayen visar texten PARK ASSIST ACTIVE
om backväxeln läggs i eller om de främre
sensorerna detekterar något föremål.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
06
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända föremålet.
VARNING
1
128
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så bakom
eller framför bilen, växlar tonen mellan vänster och höger högtalare.
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från de
bakre högtalarna.
Beronde på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen Standard, Tillval eller
Tillbehör.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp fram2
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om igul varningssymbol lyser och
displayen visar PARK ASSIST
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
VARNING
Vissa källor kan lura systemet med falska
signaler. Exempel på sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasrör på motorcyklar, m.m.
Även is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler.
2 Under
förutsättning att parkeringshjälp är
monterad både bak och fram.
06 Start och körning
Parkeringshjälp
Aktivera/avaktivera
Rengöring av sensorer
Sensorer för parkeringshjälp.
Parkeringshjälpen kan stängas av med knappen i strömbrytarpanelen, dioden i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen aktiveras
igen med strömbrytaren och dioden tänds.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
06
129
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera inte igång bilen
Bogserögla bak
Montering av bogserögla
Bogserögla, fram.
Bogserögla, bak.
Bogseröglan finner du i bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock
för bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida.
A - Lossa täcklocket1 genom att försiktigt
bända i spåret med t.ex. ett mynt.
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, kan katalysatorn skadas. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
06
Om bilen behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är avstängd. Du måste trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen och styrningen
går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt.
• Håll bogserlinan sträckt så undviker du
onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet vid bogsering av
bil med automatväxellåda är 80 km/h.
• Längsta tillåtna sträcka: 80 km.
• Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se nästa sida.
B - Skruva fast bogseröglan ordentligt ända
till flänsen (C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
För att kunna skruva fast bogseröglan bak
måste du först lossa en plastskruv i konsolen för den bakre bogseröglan. Använd
verktygssatsens hjulmutternyckel för att
1 Öppningen
130
på täcklocket kan variera.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
skruva loss plastskruven. Skruva tillbaka
plastskruven efter användning.
OBS
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
Bärgning
Bogseröglan får endast användas vid bogsering på väg, inte vid bärgning efter dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska professionell
hjälp tillkallas.
06
131
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat hjälpstartbatteri
–
–
–
–
Om batteriet i din bil av någon anledning laddats ur kan du för att få igång motorn ”låna”
ström från antingen ett löst batteri eller från
en annan bils batteri. Kontrollera alltid att
klammorna sitter väl fast, så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
06
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så här:
– Vrid startnyckeln till 0-läge.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att bilarna inte kommer åt varandra.
– Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda anslutningen i din bils motorrum (2+).
132
–
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som
är placerad under en svart liten lucka med
ett plustecken på. Luckan sitter ihop med
säkringsboxens lock.
Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på
hjälpbatteriets minuspol (3–).
Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på din bil i lyftöglan (4–).
Starta motorn på “hjälpbilen”. Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
Ta bort kablarna i omvänd ordning mot
ditsättningen.
OBS
Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för gnistbildning).
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Draganordningen på bilen ska vara godkänd.
Hos din Volvoåterförsäljare kan du få reda på
vilka draganordningar du kan använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
fetta in kulan1 och alla rörliga delar så
undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny. Vänta tills den gått minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in i det
röda fältet. Stanna och låt motorn gå på
tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i teckenfönstret.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid växelväljaren i läge P (automatväxellåda), eller
lägg i en växel (manuell växellåda). Parkerar du i branta backar, använd stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över
1200 kg vid stigningar över 12 %. Vid stigningar över 15 % bör du inte köra med
släpvagn.
Släpvagnsvikter
Se s. 243 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
06
1 Gäller
ej kulan vid användning av kulhandske
med svängningsdämpare
133
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn – automatväxellåda
• När du parkerar i backar bör du dra åt
parkeringsbromsen innan du lägger växelväljaren i P-läge. När du startar i en backe
bör du först lägga växelväljaren i körläge
och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda, använd inte en högre manuell växel än vad
motorn ”orkar med”. Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
OBS
06
134
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvo återförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 137.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
135
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
06
Fast drag standard
Fast drag med Nivomat
136
C
D
E
F
G
83
1058
Delbart drag standard
Delbart drag med Nivomat
B
94
1069
305
91
1083
542
122
50
316
100
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
137
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
06
138
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
OBS
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
i draganordningen.
06
139
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
06
140
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
06 Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
06
141
06 Start och körning
Last på taket
Allmänt
Användning av lasthållare (tillbehör)
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter,
se s. 243.
VARNING
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
06
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de lasthållare som Volvo har utvecklat just för din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållaren
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras om du har last på
taket.
142
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
• Ta bort lasthållarna när du inte använder
dem. Då minskas luftmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen.
06 Start och körning
Last på taket
Ditsättning av lasthållare
– Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast i
takfästet.
– Dra åt rattarna växelvis tills det tar ordentligt emot.
– Fäll ned täckkåpan.
– Kontrollera att takräcket sitter fast ordentligt.
OBS
Kontrollera regelbundet att rattarna är ordentligt åtdragna.
– Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
– Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
– Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
– Skruva upp ratten en bit.
– Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
– Skruva fast lasthållaren.
– Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
– Skruva fast lasthållaren.
06
143
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
ståndet från pricken (5) till hörnet av maskeringen som är markerad med en pil.
Mallarna som återfinns på nästa sida kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket
av ljusbilden.
Anpassning av ljusbild för Active Bi-Xenon
Lights ABL se s. 47.
A. Ljusbild för vänstertrafik.
B. Ljusbild för högertrafik.
06
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att maskera
strålkastarna. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till något självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset.
Referensmåtten (X) finns för att härleda av-
144
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Halogenstrålkastare
Placering av maskering på halogenstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Vänsterstyrd variant
Högerstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måttten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måttten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått
Mall 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referensmåt
Mall 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=13 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 17 mm.
Mall 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 18 mm.
Mall 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
06
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 14 mm.
145
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
xx
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
06
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, högerstyrd variant
146
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Bi-Xenonstrålkastare
Placering av maskering på Bi-Xenonstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Vänsterstyrd variant
Högerstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måttten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måttten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått
Mall 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Referensmått
Mall 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=29 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 29 mm.
Mall 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Mall 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) =6 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 0 mm.
06
147
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
06
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
148
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
OBS
B
A
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampa,
3 – BLIS-symbol
Döda vinklar” som BLIS informerar om
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k.
döda vinkeln.
Systemet är konstruerat att fungera optimalt
vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, de befintliga back-speglarna.
Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil
på ett trafiksäkert sätt ligger på föraren.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln, tänds en indikeringslampa i panelen i dörren (2). Lampan lyser med fast sken för att uppmärksamma föraren om att det finns ett fordon i den döda
vinkeln.
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS har också en inbyggd funktion som varnar föraren om något fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och ett
meddelande visas i displayen i instrumentpanelen (se tabellen på s. 151). I sådana fall
kontrollera och rengör linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom
att trycka på BLIS-knappen (se s. 151).
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet
körs i hastigheter över 10 km/h.
06
När du kör om ett annat fordon
Systemet reagerar om du kör om ett annat
fordon i en hastighet upp till 10 km/h fortare
än det andra fordonet.
149
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
När du blir omkörd av ett annat fordon
Systemet reagerar om du blir omkörd av ett
fordon som åker upp till 70 km/h fortare än
du gör.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Systemfunktion i dagsljus och mörker
06
Dagsljus
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar
Mörker
I mörker reagerar systemet på omgivande bilars strålkastare. Om strålkastarna inte är på
upptäcker inte systemet fordonet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
150
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras (se
informationen på nästa sida).
När textmeddelandet släckts återgår systemet till full funktion.
BLIS-kamerorna har samma begränsningar
som det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
Avstängning och återaktivering av
BLIS
• BLIS är automatiskt aktiverat varje gång
tändningen slås på. Indikeringslamporna i
dörrpanelerna blinkar tre gånger när tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att trycka
på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i
mittkonsolen (se bilden ovan). Dioden i
knappen slocknar när systemet är avstängt och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka
på knappen. Då lyser dioden i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen
och indikeringslamporna i dörrpanelerna
blinkar tre gånger. Tryck på READ-knappen, se s. 44, för att få bort textmeddelandet.
BLIS systemmedelanden
Systemstatus
Text i displayen
BLIS ur funktion
BLIS SERV.
ERFORDRAS
Höger kamera
skymd
BLIS HÖ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Båda kameror
skymda
BLIS KAMEROR
SKYMDA
BLIS-system av
BLIS AV
BLIS-system på
BLIS PÅ
BLIS-funktion
nedsatt
BLIS
NEDSATT
FUNKTION
06
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
151
Allmänt ................................................................................................... 154
Lufttryck i däck ...................................................................................... 157
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 159
Däcktrycksövervakning (tillval) ............................................................... 161
Byte av hjul............................................................................................. 163
152
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att dimensioner och hastighetsklasser inte får avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva
därför att få så färska däck
som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka och -år, däckets DOTmärkning (Department of Transportation),
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 157.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
07
W
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
154
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 158.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 157. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar efter-
07
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
155
07 Hjul och däck
Allmänt
som utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet .
Sommar- och vinterhjul
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulskruv används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulskruven monteras längst ifrån luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger.
07
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd.
De bör endast skiftas mellan fram och bak,
aldrig från vänster till höger sida eller omvänt.
Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn, snö och slask.
156
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däckstryck
Kontrollera däckstrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Däckstrycket påverkar åkkomfort, vägljud
och styregenskaper.
OBS
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Det rätta däckstrycket finns angivet i däcktryckstabellen på s 158. De angivna däckstrycken avser kalla däck. (Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur som
yttertemperaturen.)
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka
tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
• Däckstryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, däckens livslängd samt bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däckstryck
innebär att däcken kan bli överhettade och
gå sönder. För information om korrekt däckstryck, se däcktryckstabellen.
07
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däckstrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
157
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Däckstorlek
T5
215/55R16
235/40R18
225/45R17
0 – 160
160 +
0 –160
205/55R16
235/45R17
235/40R18
160 +
0 – 250
0 – 160
195/65R15
205/55R16
215/55R16
225/45R17
235/40R18
S60R
Övrigt
Reservhjul,
Temp. spare
1
158
Last,1-3 personer
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
220
260
220
260
260
280
260
280
2601
250
240
2601
250
240
2601
280
270
2601
280
270
0 –160
160 +
2701
220
250
2701
220
250
2701
260
280
2701
260
280
0 –160
2601
2601
2601
2601
T115/85R182
0 – 80
420
420
420
420
T125/80R17
0 – 80
420
420
420
420
ECO-tryck, se s. 157
2 R-modeller
07
Hastighet
(km/h)
Variant
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel (vissa länder)
Efter användning
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Reservhjul, verktyg och domkraft
4
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageluckan.
3
2
1
Följ de bestämmelser för varningstrianglar
som gäller i det land du befinner dig i.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
– Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
– Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett med tanke
på trafiksituationen lämpligt ställe.
1. Reservhjul1
2. Fästanordning
3. Verktygspåse1 med bogserögla
4. Domkraft1
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse
finner du under golvet i bagageutrymmet.
Gör så här om du vill ta ut reservhjulet:
07
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft bort domkraften och verktygspåsen.
– Skruva loss reservhjulet och lyft upp det.
1 Tillval
vissa varianter och marknader
159
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Vrid de två clipsen som sitter i mattans
bakre kant 90 grader.
– Vik golvmattans främre del bakåt, mot
bagageluckans öppning.
– Lyft mattan något och vrid den 90 grader
för att kunna lyfta ut den.
– Lyft ut mattan ur bagageutrymmet.
– Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
Skruva tillbaka och fäst allting i omvänd ordning. Se till att reservhjulet ligger stadigt och
att domkraften och verktygspåsen är ordentligt förankrade.
Reservhjulet “Temporary Spare”
Reservhjulet1 "Temporary Spare" skall endast användas under den korta tid det tar att
få det ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att använda reservhjulet/-däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. Högsta hastighet med
"Temporary Spare"- reservhjul är därför
80 km/h..
VIKTIGT
Använd endast bilens eget original reservhjul! Däck med andra dimensioner kan förorsaka skador på din bil. Endast ett
reservhjul får användas vid ett och samma
tillfälle.
07
1 Tillval
160
vissa varianter och marknader
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
Däcktrycksövervakning TPMS
Tyre Pressure Monitoring System varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av
bilens däck. Det använder sensorer som är
placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 40 km/h känner systemet av
däckstrycket. Om trycket är för lågt tänds
varningslampan på instrumentpanelen och
ett meddelande visas i informationsdisplayen.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
För information om korrekt däckstryck, se
s. 157 –158.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet DÄCKTRYCKSSYST. SERV. ERFORDRAS
visas. Detta kan ske av olika anledningar,
t.ex. vid montering av ett hjul som inte är
försett med en sensor avpassad för Volvos
däcktrycksövervakningssystem.
Justera däcktrycksövervakning
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa
Volvos däcktrycksrekommendationer justeras, till exempel vid körning med hög last.
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Pumpa däcken till önskat tryck.
– Välj nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK KALIBRERING
visas i informationsdisplayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK KALIBRERAT visas.
Åtgärda lågt däckstryck
När meddelande
LÅGT DÄCKTRYCK KONTR. TRYCK visas
i informationsdisplayen:
– Kontrollera däckstrycket på alla fyra däcken.
– Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
– Kör bilen minst 1 minut sammanlagt i
minst 40 km/h och kontrollera att meddelandet släcks.
Avaktivera däcktrycksövervakning
OBS
Motorn får inte vara igång.
– Nyckelläge I eller II.
– Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills
texten DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i
informationsdisplayen.
– Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK SYSTEM AV visas.
För att aktivera systemet igen upprepa samma steg 1–3, så att
DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i informationsdisplayen.
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade
med TPMS-sensorer i ventilerna.
• Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
• Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV. erfordras att visas varje gång som bilen körs
fortare än 40 km/h i mer än 10 minuter.
• Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul (sommar och
vinterhjul).
07
161
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning (tillval)
• Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
Punkteringskörbara däck (tillval)
Om Self Supporting run flat Tires (SST) är bilen också utrustad med TPMS.
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att fortsätta
köra bilen trots att däcket har förlorat en del
luft. Dessa däck är monterade på en särskild
fälg. (Även vanliga däck går att montera på
denna fälg).
Om ett SST-däck förlorar däckstryck, tänds
den gula TPMS-lampan på instrumentpanelen och ett meddelande visas i textrutan. Om
detta inträffar, minska hastigheten till max
80 km/h. Däcket ska ersättas så snart som
möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
07
162
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera alla fyra däcken.
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än 80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
–
–
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. Reservhjulet ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
– Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida. Bänd bort hjulsidan med hjälp av en
kraftig mejsel eller liknande. Om inte
sådan finns kan hjulsidan ryckas loss med
händerna. Använd helst skyddshandskar.
När du sätter dit hjulsidan igen; var noga
med att hjulsidans ventilhål hamnar mitt
för hjulets luftventil.
– Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med hylsnyckeln. Skruvarna lossas genom att vridas moturs.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet som bilden visar och veva ned domkraftens fot så att den pressas plant an
mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad
lodrätt under fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt.
– Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i 1:ans
växel på bilar med manuell växellåda –
läge P på bilar med automatväxellåda.
– Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
07
163
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
VIKTIGT
Om TPMS är valt skall däcken kalibreras efter ditsättning. Läs “Justera däcktrycket”,
se s. 161.
07
164
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
Vissa varianter.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07 Hjul och däck
07
165
Rengöring............................................................................................... 168
Bättring av lackskador ........................................................................... 171
Rostskydd .............................................................................................. 172
166
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats.
Vid användning av högtryckstvätt: Se till
att högtryckssprutans munstycke inte
kommer närmare karossen än 30 cm.
Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo..
VARNING
08
168
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, så att fukt
och korrosion inte angriper bromsbeläggen
och försämrar bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar med
vattenavvisande ytskikt (tillval)
Rengöring av interiör
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegelytan då
detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och därefter
varje år.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är försett med ett ytskydd mot smuts. Rengöring återskyddar
lädret men fett och smuts löser upp ytskyddet. Det finns ett heltäckande program för
skötsel och vård av läderlädsel. Volvo erbjuder en läderprodukt för rengöring och efterbehandling klädseln och därigenom återfår
lädret sitt skyddande lager.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
08
169
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra, och applicera skyddskräm
två till fyra gånger per år.
Fråga din Volvo återförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt
08
170
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga svampen på fläckarna. Låt
svampen suga upp fläcken. Gnugga inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt nu lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och uv-filter.
Behandling av fläckar på interiöra plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 242.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
171
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Om bilen behöver efterbehandlas,
låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
172
08 Bilvård
08
173
Volvo service .......................................................................................... 176
Eget underhåll ........................................................................................ 177
Motorhuv och motorrum ........................................................................ 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Oljor och vätskor.................................................................................... 180
Torkarblad .............................................................................................. 184
Batteri..................................................................................................... 185
Byte av glödlampor ................................................................................ 188
Säkringar ................................................................................................ 195
174
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
176
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system. Denna information kan innefatta
uppgifter beträffande förarens sätt att köra
bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens
hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan
lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av
en kollision eller i ett nära tillbud. Volvo Per-
sonvagnar AB kommer inte att medverka till
att denna lagrade information lämnas ut utan
samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade Volvoverkstäder komma att läsa och använda informationen.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
VARNING
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller
tändspole då motorn går eller tändningen är
tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
• anslutning av motortester
• byte av delar i tändsystemet som tändstift,
tändspole, tändfördelare, tändledningar
osv.
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt anslutna och väl åtdragna.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
09
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns bärarm. Skada inte stänkplåten under motorn.
Var noga med att sätta verkstadsdomkraften
så att bilen inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se bild.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
177
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
Vänster- respektive högerstyrd bil
Öppna motorhuven:
Motorrum
– Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
Motorrummets utseende kan variera något
på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
178
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Expansionstank, kylsystem.
Servostyrningens oljebehållare.
Spolarvätskebehållare.
Oljemätsticka, motor.
Kylare.
Kylarfläkt.
Oljepåfyllning, motor.
8. a) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(vänsterstyrd bil).
b) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(högerstyrd bil).
9. Relä-/säkringscentral.
10. Luftfilter. (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
11. Batteri (i bagageutrymmet).
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från
välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som
är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta bränsle är mer lättflytande vid
låga temperaturer och reducerar risken för
paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
09
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under
ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
179
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
ma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver. Se s. 247.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja regelbundet.
Användning av olja med lägre kvalitet än
den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
oljepro-
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsam-
180
Kontroll och byte av motorolja och
oljefilter
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja vid för låg oljenivå
måste oljan som fylls på vara av samma
kvalitet och viskositet som oljan i motorn.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används.
Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se
dekal i motorrummet), både vid påfyllning
och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter.
Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Oljekontroll
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
09
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN
på mätstickan. Se s. 246–247 för påfyllningsbar volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN
på mätstickan. Se s. 246–247 för påfyllningsbar volym.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
181
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Spolarvätskebehållare
Kylvätska
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätskan.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35 °C.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Kylvätskebehållare.
Spolarvätskebehållare.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare. Se volymuppgifter
och rekommenderad kvalitet för vätskor på
s. 249
Använd frostskydd under vintern så att det
inte fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid påfyllning av spolarvätska.
182
Kontrollera kylvätskan regelbundet. Nivån
ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Fyll på vätska då
nivån sjunkit till MIN-markeringen.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på s. 249.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på s. 249.
09
Behållare för styrservoolja
OBS
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, vid t.ex. bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd
variant
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan
ADD- och FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på s. 249.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
bilen är strömlös och ska bogseras kan bilen fortfarande styras. Tänk på att styrningen blir mycket tyngre än normalt och att mer
kraft behövs för att vrida ratten.
183
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Byte av vindrutetorkarblad
OBS
Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
längre än det på passagerarsidan.
Byte av strålkastartorkarblad1
–
–
–
–
Fäll torkararmen framåt.
Dra loss torkarbladet utåt.
Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
– Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
– Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
– Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
1
184
Gäller S60 R
09 Underhåll och service
Batteri
09
Batteriskötsel
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
OBS
Två batterityper kan förekomma. De är fullt utbytbara mot varandra.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
VIKTIGT
Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
OBS
För att batteriet ska fungera tillfredställande:
Om batteriet laddas ur många gånger påverkas batteriets livslängd negativt
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A) och fyll aldrig över
nivåmarkeringen.
• Kontrollera alla cellerna. Använd en skruvmejsel för att lossa propparna (alternativt
täcklocket).
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Dra åt propparna (alternativt täcklocket)
ordentligt.
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
185
09 Underhåll och service
09
Batteri
Symboler på batteriet
Explosionsfara.
Byte av batteri
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
186
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Lossa skruvarna från låsbygeln över batteriet och ta bort bygeln.
– Vik upp plastlocket över batteriets minuspol alt. skruva bort täckkåpan över batteriet.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa den nedre konsolen som håller batteriet.
09 Underhåll och service
Batteri
09
– Lossa pluskabeln efter att ev. plastlock
vikits undan.
– Lossa evakueringsslangen.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
– Anslut pluskabeln, tryck fast och vik ner
ev. plastlock.
– Anslut minuskabeln, vik ner ev. plastlock.
– Sätt dit plastlocket alt. täckkåpan över
batteriet.
– Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
– Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra
fast skruvarna.
187
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Placering av lampor i strålkastaren
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
1. Sidomarkeringslampa
2. Blinkerslampa
3. Halvljuslampa, positionslampa (halogen och Bi-Xenon)
4. Helljuslampa, positionslampa (Active
Bi-Xenon)
På vissa varianter kan en vit plasthylsa sitta i
vägen för glödlampsbytet. Denna kan brytas
bort och slängas.
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 255.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
•
•
Active Bi-Xenon och Bi-Xenonlampa
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Handskfacksbelysning
Blinker, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Högt placerat bromsljus
Lysdioder i baklykta.
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenon- och Active Bi-Xenon-strålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt med
fingrarna. Fett och olja från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
188
OBS
Om du upplever svårigheter vid lampbyte
rekommenderas att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljus, halogen
Borttagning av glödlampa
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Lossa kontaktstycket.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
09
Helljus
Ditsättning
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Borttagning av glödlampa
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Vrid lampan moturs och dra ut den.
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
Ditsättning
– Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
– Sätt tillbaka täcklocket.
189
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
190
Blinkers, vänster sida
Halogen och Bi-Xenon-strålkastare
Active Bi-Xenon-strålkastare
Borttagning av glödlampan
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket där även halvljuset sitter.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
Borttagning av glödlampan
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket där även halvljuset sitter.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
Ditsättning
– Sätt dit den nya glödlampan.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Ditsättning
– Sätt dit den nya glödlampan.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Borttagning av glödlampan
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka inåt och vrida moturs.
Ditsättning
– Sätt dit den nya glödlampan genom att
trycka den inåt och vrida den medurs.
– Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset, vrid
den medurs.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Blinkers, höger sida
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
– Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
– Drag röret (3) rakt uppåt.
– Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
– Byt glödlampa.
– Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och behållare
sitter rätt.
– Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
– Tryck tillbaka avluftningsslangen till påfyllningsröret (4).
– Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret
och sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
09
Sidomarkeringsljus
– Vrid lamphållaren medurs och dra ut den.
– Byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
den moturs.
191
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Dimstrålkastare (tillval)
Borttagning av glödlampa
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
Ditsättning
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphållaren, vrid något medurs. Markeringen ”TOP” ska vara uppåt.
192
Bagageutrymme
Nummerskyltsbelysning
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och drag
ut det. Vrid kontakten moturs och drag ut
glödlampan.
– Sätt dit den nya glödlampa.
– Anslut kontaktstycket och vrid det medurs
in i lamphuset.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Baklykta
Placering av glödlampor
1. Bromsljus
2. Positions-/parkeringsljus
3. Dimbakljus (en sida)
4. Sidomarkeringsljus
5. Blinkers
BackljusLosstagning
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
Glödlamporna finns specificerade på s. 255.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna.
Glödlamporna är placerade i två separata
lamphållare, en övre och en undre. Varje
lamphållare har en spärrtapp.
Byte av glödlampa
– Lossa kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
hållaren.
– Tag bort glödlampan
– Sätt dit den nya glödlampan i hållaren.
– Anslut kontaktstycket.
– Fäll tillbaka panelsidan och lås fast.
OBS
Om meddelande LAMPFEL KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts behöver en
auktoriserad Volvoverkstad uppsökas.
193
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Instegsbelysning
Belysning i make up-spegel
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
Make up-spegel, olika versioner
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
194
– Stick in en skruvmejsel och vrid så att
lampglaset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Tryck först tillbaka lampglasets underkant
ovanför de fyra hakarna och tryck sen fast
ovansidan.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på
samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade med ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen
i bilen:
1. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
2. Säkringscentralen i kupén innanför
ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
195
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Relä-/säkringscentral i motorrummet
Tryck in plastspärrarna på boxens kortsidor och dra locket uppåt.
1. ABS. .......................................................................................... 30 A
2. ABS ................................................................................... 30 A
3. Högtrycksspolare strålkastare .......................................... 35 A
4. Parkeringsvärmare (tillval) ................................................ 25 A
5. Extraljus (tillval).................................................................. 20 A
6. Startmotorrelä .................................................................. 35 A
7. Vindrutetorkare .................................................................. 25 A
8. Bränslepump ..................................................................... 15 A
9. Transmissionstyrenhet (TCM), diesel, R-models ................ 15 A
10. Tändspolar (bensin), Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler (diesel) ............................................... 20 A
196
11. Gaspedalsgivare (APM), AC kompressor,
fläkt elektronikbox ............................................................ 10 A
12. Motorstyrenhet (ECM) (bensin)
insprutningsventiler (bensin),luftmassemätare (bensin)...... 15 A
luftmassemätare (diesel) ..................................................... 5 A
13. Styrenhet spjällhus, (bensin) ............................................. 10 A
Styrenhet spjällhus, luftmixventil, bränsletryckregulator,
magnetventil, (diesel) ........................................................ 15 A
14. Lambdasond (bensin)........................................................ 20 A
Lambdasond (diesel) ......................................................... 10 A
15. Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler (bensin).......... 10 A
magnetventiler, glödstift (diesel)........................................ 15 A
16. Halvljus vänster................................................................. 20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
17. Halvljus höger.................................................................... 20 A
18. - ..............................................................................................19. Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä .......................... 5 A
20. Positionsljus ...................................................................... 15 A
21. ................................................................................................-
197
09 Underhåll och service
09
Säkringar
Säkringar i kupén vid instrumentpanelens gavel på
förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Förarstol elmanövrerad............................................................. 25 A
Passagerarstol elmanövrerad ............................................ 25 A
Fläkt klimatanläggning ....................................................... 30 A
Styrenhet höger framdörr................................................... 25 A
Styrenhet vänster framdörr ................................................ 25 A
Allmänbelysning tak (RCM)
övre elektronikstyrenhet (UEM) .......................................... 10 A
7. Taklucka ............................................................................ 15 A
8. Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM),
avstängning SRS passagerarsida, (PACOS), startspärr elektronisk (IMMO), transmissionstyrenhet (TCM), diesel,
R-modeller ....................................................................... 7,5 A
198
9. OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM) ............................................................ 5 A
10. Audio ................................................................................ 20 A
11. Audioförstärkare ............................................................... 30 A
12. RTI display ........................................................................ 10 A
13. Telefon................................................................................ 5 A
14. – 38........................................................................................ -
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
1. Stolsvärme höger sida .............................................................. 15 A
2. Stolsvärme vänster sida..................................................... 15 A
3. Signalhorn ......................................................................... 15 A
4. - ..............................................................................................5. - ..............................................................................................6. Reservplats .............................................................................7. Reservplats .............................................................................8. Larmsiren ............................................................................ 5 A
9. Bromsljuskontakt matning ................................................... 5 A
10. Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM)
parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad ........................ 10 A
11. Eluttag framsäte och baksäte ............................................ 15 A
12. -.............................................................................................. 13. Reservplats ............................................................................. 14. Strålkastartorkare (S60 R) ................................................. 15 A
15. ABS, STC/DSTC ................................................................. 5 A
16. Servostyrning elektronisk (ECPS),
Active Bi-Xenon (HCM), ljushöjdsreglering .........................10 A
17. Dimljus fram vänster ........................................................ 7,5 A
18. Dimljus fram höger ........................................................... 7,5 A
19. Reservplats ............................................................................. 20. Reservplats ............................................................................. 21. Transmission styrenhet (TCM), backväxelspärr (M66) ........ 10 A
22. Helljus vänster .................................................................. 10 A
199
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23. Helljus höger ..................................................................... 10 A
24. - ..............................................................................................25. - ..............................................................................................26. Reservplats .............................................................................27. Reservplats .............................................................................28. Passagerarstol elmanövrerad,
audio ................................................................................... 5 A
29. Bifuel, bränslepump.......................................................... 7,5 A
30. BLIS .................................................................................... 5 A
31. Reservplats .............................................................................32. Reservplats .............................................................................33. Vakuum pump ................................................................... 20 A
34. Spolarpump,
strålkastartorkare (S60 R) .................................................. 15 A
35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................-
200
09 Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i bagageutrymmet
09
1. Backljus .....................................................................................10 A
2. Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning, nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning ....................................... 20 A
3. Tillbehör (AEM).................................................................. 15 A
4. Reservplats ............................................................................. 5. REM elektronik.................................................................. 10 A
6. Cd-växlare, TV, RTI .......................................................... 7,5 A
7. Dragkablage (30-matning) ................................................. 15 A
8. Eluttag bagageutrymme .................................................... 15 A
9. Bakdörr, höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss .................. 20 A
10. Bakdörr, vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss................ 20 A
11. Reservplats ............................................................................. 12. Reservplats ............................................................................. 13. Värmare dieselfilter ........................................................... 15 A
14. -.............................................................................................. 15. Reservplats ............................................................................. 16. Reservplats ............................................................................. 17. Tillbehör audio .................................................................... 5 A
18. Reservplats ............................................................................. 19. Nedfällningsbart nackstöd ................................................ 15 A
20. Dragkablage (15-matning) ................................................. 20 A
21. Reservplats ............................................................................. 22. -.............................................................................................. 23. AWD ................................................................................ 7,5 A
24. Four-C SUM...................................................................... 15 A
25. -.............................................................................................. -
201
09 Underhåll och service
09
Säkringar
26. Parkeringshjälp.................................................................... 5 A
27. Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C,
Parkeringshjälp, AWD ........................................................ 30 A
28. Centrallås (PCL)................................................................. 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster: Positionsljus,
körriktningsvisare .............................................................. 25 A
30. Släpvagnsbelysning, höger: Bromsljus
dimljus bak, körriktningsvisare ........................................... 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38 ............................................ 40 A
32. - ..............................................................................................33. - ..............................................................................................34. - ..............................................................................................35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................37. Eluppvärmd bakruta .......................................................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta .......................................................... 20 A
202
09 Underhåll och service
09
203
Översikt HU-450 ........................................................................................... 206
Översikt HU-650 ........................................................................................... 207
Översikt HU-850 ........................................................................................... 208
Audiofunktioner HU-450/650/850 ................................................................. 209
Audiofunktioner HU-450 ............................................................................... 210
Audiofunktioner HU-650/850 ........................................................................ 211
Radiofunktioner HU-450/650/850................................................................. 212
Radiofunktioner HU-450 ............................................................................... 213
Radiofunktioner HU-650/850 ........................................................................ 214
Radiofunktioner HU-450/650/850................................................................. 215
Kassettspelare HU-450 ................................................................................. 220
Cd-spelare HU-650 ....................................................................................... 221
Intern Cd-växlare HU-850 ............................................................................. 222
Extern Cd-växlare HU-450/650/850 (tillval) .................................................. 223
Dolby Surround Pro Logic II HU-850 ............................................................ 224
Tekniska data ................................................................................................ 225
Telefonfunktioner (tillval)................................................................................ 226
Samtalsfunktioner ......................................................................................... 229
Funktioner i minnet ....................................................................................... 232
Menyfunktioner ............................................................................................. 234
Övrig information........................................................................................... 239
204
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Översikt HU-450
10
1. POWER (av/på) – Tryck
VOLUME – Vrid
2. PRESET/CD
PUSH MENU –
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
3. SOURCE
PUSH MENU –
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
206
4. FADER – Tryck ut och vrid
BAL – Tryck ut, dra och vrid
5. SCAN – Automatisk stationsavsökning
6. EXIT – Stegar tillbaka i menyn
7. Navigeringsknappar –
cd/radio – söker/byter station eller spår
Kassett – Snabbspolning framåt/bakåt/
val av nästa/föregående spår
8. Display
9. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
10. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
11. TAPE – Snabbval
12. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
13. BASS – Tryck ut och vrid
TREBLE – Tryck ut, dra och vrid
14. REV – Kassett – Bandriktningsväljare–
Cd-växlare (tillval) – Slumpval
15. Kassettlucka
16. Kassettutkast
10 Infotainment
Översikt HU-650
10
1. POWER (av/på) – Tryck
VOLUME – Vrid
2. 1-6 – Stationslagringsknappar/val av
position i cd-växlare
3. BASS – Tryck ut och vrid
4. TREBLE – Tryck ut och vrid
5. BALANCE – Tryck ut och vrid
6. FADER – Tryck ut och vrid
7. SOURCE
PUSH MENU –
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
8. SCAN – Automatisk stationsavsökning
9. EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Cd-lucka
13. RND – Cd-slumpval
14. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
15. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
16. CD – Snabbval
17. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
18. Display
207
10 Infotainment
Översikt HU-850
10
1. POWER (av/på) – Tryck
VOLUME – Vrid
2. 1-6 – Stationslagringsknappar/val av
position i cd-växlare
3. BASS – Tryck ut och vrid
4. TREBLE – Tryck ut och vrid
5. BALANCE – Tryck ut och vrid
6. FADER – Tryck ut och vrid
7. SOURCE
PUSH MENU–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
208
Cd
Cd-växlare (tillval)
8. SCAN – Automatisk stationsavsökning
9. EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. OFF – 2-kanals stereo
14. 3-CH – 3-kanals stereo
15. Cd-lucka
16. RND – Cd-slumpval
17. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
18. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
19. CD – Snabbval
20. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
21. Display
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450/650/850
Strömbrytare till/från
Volymkontroll – TP/PTY/NEWS
Tryck på ratten för att sätta
på eller stänga av radion.
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas
när radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter eller någon programtyp, bryts respektive funktion och meddelandet hörs med den
volym som valts för trafikinformation, nyheter
eller programtyp.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att
höja volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen.
Om du har knappsats i ratten, öka eller minska volymen med (+)- respektive (–)-knapparna.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är låg visas en text i
kombinationsinstrumentets display. Bilens
energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
AUX
10
Apparaten återgår därefter till den tidigare inställda volymen och återtar spelningen av
kassetten eller cd:n.
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance
• High Performance
• Premuim Sound.
FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare ingår dock i alla ljudanläggningar.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna exempelvis cd-spelaren. Om den externa
ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att
justera AUX-ingångens volym.
209
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450
10
Volymkontroll – AUX
– Tryck SOURCE, vrid fram ADVANCED
MENU och välj genom att
trycka SOURCE.
– Tryck SOURCE, vrid fram AUDIO SETTINGS och välj genom att
trycka SOURCE.
– Tryck SOURCE, vrid fram AUX INPUT
LEVEL och välj genom att
trycka SOURCE.
I detta läge kan volymen justeras genom
vridning av SOURCE.
Bass – Bas
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in basen genom att
trycka ut ratten och vrida
den åt vänster respektive
höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att
trycka på ratten, dra ut den
ytterligare och vrida den åt
vänster respektive åt höger. I mittläget är diskanten
“normaliserad“. Tryck tillbaka ratten till utgångsläget
efter inställningen.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan de främre och bakre
högtalarna genom att
trycka på ratten och vrida
den åt höger (mer ljud från
främre paret) respektive åt
vänster (mer ljud från bakre
paret). Mittläget betyder att balansen är "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
210
Ställ in balansen genom att
trycka, dra ut ratten och vrida den åt vänster respektive åt höger. I mittläget är
balansen "normaliserad".
Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan
är ansluten.
Upprepade tryck på AMoch FM-knappen stegar
mellan FM1, FM2, FM3 och
AM1, AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Bass – Bas
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten
och vrida den åt vänster respektive åt höger.
I mittläget är balansen "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
10
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan
är ansluten.
Upprepade tryck på AMoch FM-knappen stegar
mellan FM1, FM2, FM3 och
AM1, AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka ut ratten
och vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
211
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
10
Tryck på SCAN-knappen
för att starta sökning. När
radion hittat en station,
stannar den vid denna station ca 10 sekunder. Därefter fortsätter den sökningen. För att lyssna på stationen, tryck då på SCAN- eller EXIT-knappen.
Stationssökning
Tryck på
eller
för att söka efter lägre
eller högre frekvenser. Radion söker efter
nästa hörbara station och ställer in den.
Tryck på knappen igen om du vill fortsätta
sökningen.
Manuell stationssökning
Tryck på
eller
och håll den inne. MAN
visas i displayen. Radion stegar då långsamt
åt det valda hållet och ökar tempot efter några sekunder. Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
Om frekvensen behöver justeras, görs detta
med korta tryck på någon av pilknapparna
eller
. Det manuella justeringsläget är
kvar fem sekunder efter den sista tryckningen.
212
Knappsats i ratten
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger respektive vänster pil för att välja
förprogrammerade stationer.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad telefon
kan knappsatsen i ratten inte användas för
radiofunktioner när telefonen är i aktivt läge.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
För att avaktivera telefonen tryck
. Om du
inte har något SIM-kort i telefonen stäng av
den, se s. 206.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450
Programmering av stationer
– Ställ in önskad frekvens.
– Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten.
– Välj nummer genom att vrida fram eller
tillbaka.
Tryck igen för att lagra önskad frekvens och
station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram vrider
du på PRESET/CD-ratten
till lagrat nummer. Det inställda programmet visas i
displayen.
Automatisk lagring av stationer
Denna funktion söker och
lagrar automatiskt upp till
10 starka AM- eller FM-stationer i ett separat minne.
Funktionen är särskilt användbar i områden där du
inte är bekant med radiostationerna eller deras frekvenser.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
– AUTO visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det inställda frekvensbandet lagras nu i autolagringsminnet. Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt
förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas AUTO i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
10
Återgå till vanligt radioläge
– Tryck på FM, AM eller EXIT eller vrid på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge
– Tryck kort på AUTO.
1. Välj radioläge med FM- eller AM-knappen.
213
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-650/850
Stationslagring
Automatisk lagring av stationer
AUTO söker och lagrar automatiskt upp till tio starka
AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Om fler än
tio stationer hittas väljs de
tio starkaste. Funktionen är
särskilt användbar i områden där man inte är bekant med radiostationerna eller deras frekvenser.
10
– Välj radioläge med AM- eller FM-knappen.
Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
Spara en station på någon av
stationslagringsknapparna 1-6:
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder.
Stationen STORED visas i displayen.
Man kan lagra upp till 6 stationer på respektive AM1, AM2, FM1, FM2 och FM3, totalt
30 stationer.
AUTO visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det inställda
frekvensbandet lagras nu i autolagringsminnet. Om ingen station med tillräcklig stark
signalstyrka finns, visas NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt
förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas AUTO i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge
– Tryck på FM-, AM- eller EXIT-knappen.
214
Återgå till Autolagringsläge
– Tryck kort på AUTO.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikinformation – TP Station
RDS är ett system som länkar samman sändare inom ett nätverk. Det används bl.a. till
att ha rätt frekvens inställd oavsett vilken
sändare man lyssnar på eller vilken ljudkälla
som är aktiv (t.ex. cd). Det används också till
att kunna ta emot trafikinformation och att
hitta program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En radiostation kan t.ex. skicka information om ett
pågående radioprogram.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål.
Så fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess möjligheter.
PI-sökning (automatisk sökning av
station)
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras diverse information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett senare tillfälle, uppdaterar radion sändarens RDSinformation. Om radion befinner sig i gränsområdet eller strax utanför sändarens räckvidd så söker radion automatiskt efter den
starkaste möjliga sändaren av denna kanal.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess
att stationen hittats.
Inställning av trafikinformation
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera TP
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad.
Tryck EXIT för att inte lyssna på ett pågående trafikmeddelande. TP-funktionen är dock
fortfarande inkopplad och radion inväntar
nästa trafikmeddelande.
Välj att ställa in trafikinformation från
en speciell kanal
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
10
Avaktivera TP Station
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
215
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Alarm
”Alarm!” visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut. Funktionen används
för att varsko bilister om allvarliga olyckor
och katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan
att själv behöva välja station.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor
och sänds med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
216
Inställning av Nyheter
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS visas i displayen.
Avaktivera Nyheter
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter är
dock fortfarande inkopplad och radion inväntar nästa nyhetsprogram.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter Station
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Programtyp – PTY
Programtyp
Display visar
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
Gamla godingar
Information
Jazzmusik
Klassisk musik
Kultur och Konst
Lätt klassiskt
Lättlyssnat
Nationell musik
Nyheter
Popmusik
Resor och semester
Rockmusik
Sociala frågor
Sport
Teater
Telefonväkteri
Underhållning
Utbildning
Vetenskap
Väder
Övrig musik
”Oldies”
Info
Jazz
Klassisk
Kultur
L Klass
Lättlyss
Nation M
Nyheter
Pop
Resor
Rock
Socialt
Sport
Teater
Telefon
Underh
Utbildn
Vetenskap
Väder
Övrig M
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och
tryck SOURCE.
Radion börjar söka efter vald programtyp.
Om radion hittar en station som inte passar
kan du söka vidare med vänster eller höger
pilknapp.
Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Programtyp
Display visar
OFF
Aktualiteter
Andliga frågor
Countrymusik
Dokumentär
Ekonomi
Folkmusik
Fritid och hobby
För barn
PTY OFF
Aktuellt
Andligt
Country
Dokument
Ekonomi
Folkm
Fritid
För barn
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald programtyp börjar sändas. När så sker byter radion
automatiskt till den station som sänder vald
programtyp.
Avaktivera
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY OFF
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Symbolen PTY släcks i displayen och radion
återgår till normalläge.
10
PTY -language
Med PTY-funktionen kan man välja språk
som används i radions display (engelska, tyska, franska eller svenska).
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj språk och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
217
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Automatisk frekvensuppdatering
Regionala radioprogram
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser
till att en av de starkaste tillgängliga sändarna för en radiostation väljs.
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera AF
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera AF
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj
RADIO SETTINGS MENU och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
218
Aktivera REG
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj
RADIO SETTINGS MENU och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera REG
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
EON – Lokal/Avlägsen (Enhanced
Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar ifrån andra kanaler.
Funktionen har två nivåer
Local – Avbryter endast om signalen är stark.
Distant – Avbryter även vid svagare signaler.
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj
RADIO SETTINGS MENU och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
10
ASC (Active Sound Control)
ASC-funktionen anpassar automatiskt radions volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
– Välj radioläge med FM-knappen och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE välj LOW, MEDIUM, HIGH
eller Off och tryck SOURCE.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för
att få tillgång till eventuell utsänd radiotext
som då visas i displayen.
Efter att ha visat texten två gånger återgår radion till stations-/frekvensvisning.
Ett kort tryck på EXIT avslutar visningen av
radiotexten.
219
10 Infotainment
Kassettspelare HU-450
Kassettlucka
Kassettutkast
Snabbspolning
Om du trycker på knappen
stannar bandet och kassetten matas ut. För att välja
ny programkälla, vrid på
SOURCE-ratten. Kassetten kan skjutas in eller matas ut även när apparaten är
10
frånslagen.
Dolby B Brusreducering
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandets bredare del vänt åt höger. I teckenfönstret visas TAPE Side A.
När den ena sidan är färdigspelad kommer
apparaten automatiskt att spela den andra
sidan (auto-reverse).
Om du redan har en kassett i kassettspelaren
väljer du kassettspelning genom att vrida på
SOURCE-ratten eller trycka på snabbvalsknappen TAPE.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra sidan av bandet. I displayen visas vilken
sida som spelas.
220
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga
av den, gör så här: håll REV-knappen intryckt
tills Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
Dolby brusreducering tillverkas under licens
av Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby och dubbel-D kännetecknet
är
Dolby Laboratories Licensing Corporations
varumärken.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje spår.
Tryck på SCAN- eller EXITknappen när du hittat ett
spår du vill lyssna på.
Bandet snabbspolas framåt om du trycker och håller
nere knappen
och bakåt med
. I displayen visas ”FF” (framåt) respektive ”REW” (bakåt) under
snabbspolning. Snabbspolningen avbryts om du trycker på knappen
igen.
Nästa spår – föregående spår
Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas framåt till
nästa spår.
Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas bakåt till
föregående spår. För att funktionen skall
fungera krävs en paus på ca fem sekunder
mellan spåren.
Om du har knappsats i ratten, kan du även
använda pilarna.
10 Infotainment
Cd-spelare HU-650
Cd-spelare
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten
eller snabbvalsknappen CD.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cd-spelaren och skivan matas ut.
OBS
Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv sekunder
på dig att ta hand om den utmatade skivan.
Därefter drar cd-spelaren in den igen och
fortsätter med senast spelade spår.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
10
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar skivans spår i slumpvis
ordning. ”RND” visas så
länge funktionen är aktiverad.
221
10 Infotainment
Intern Cd-växlare HU-850
10
Intern cd-växlare
Val av skivnummer
Slumpval
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cdväxlare. Tryck på snabbvalsknappen CD eller
vrid SOURCE-ratten för att aktivera cd-spelaren. Cd-spelaren återupptar spelningen av
den skiva och det spår som senast spelades.
Välj den skiva som skall spelas via sifferknapparna 1-6. Nummer på skiva och spår visas i
displayen.
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald skiva spelas ett
slumpvis valt spår. Därefter
väljs nytt spår eller ny skiva
på samma sätt. ”RND” visas så länge funktionen är aktiverad.
Du kan skjuta in 6 skivor i cd-spelaren. För
att skjuta in en ny skiva måste du välja en ledig position i spelaren. Välj en tom position
med sifferknapparna 1-6. Den position som
är tom visas i displayen. Se till att
"LOAD DISC" visas innan du skjuter in en ny
skiva.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cd-spelaren och skivan matas ut.
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
OBS
Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv sekunder
på dig att ta hand om den utmatade skivan.
Därefter drar cd-spelaren in den igen och
fortsätter med senast spelade spår.
222
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
10 Infotainment
Extern Cd-växlare HU-450/650/850 (tillval)
Cd-växlare
Val av position
Slumpval
Tryck på RND (för HU-650
och 850) för att koppla in
slumpvalsfunktionen. Om
du har radio HU-450 väljer
du REV-knappen.
Välj den skiva som skall spelas genom att vrida på PRESET/CD-ratten (HU-450) eller via
sifferknapparna 1-6 ( HU-650/850). Nummer
på skiva och spår visas i displayen.
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Den externa cd-växlaren är monterad bakom
panelen på vänstra sidan av bakre lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cd-växlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast spelades. Om cd-växlarens magasin* är tomt visas
“LOAD CARTRIDGE“ i displayen.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN - eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
10
Från en slumpvis vald skiva
spelas ett slumpvis valt spår. Därefter väljs
nytt spår eller ny skiva på samma sätt.
“RND“ visas så länge funktionen är aktiverad.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
För att ladda skivor i växlaren
– Skjut undan locket på cd-växlaren
– tryck på växlarens kassettutkastknapp
– dra ut cd-kassetten och tryck in skivorna
2. tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
223
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Allmänt
10
Dolby Surround Pro Logic II Läge
Dolby Surround Pro Logic II är en vidareutveckling av det tidigare systemet och levererar en väsentligt bättre ljudbild. Förbättringen
märks särskilt mycket för passagerarna i
baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger en ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
För att välja
Dolby Surround Pro Logic II
Mode tryck på ”
PL II ”. I
displayen visas ”
PL II”.
Tryck på OFF för att återgå
till 2-kanals stereo.
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I displayen visas ”3 ch”. Tryck
på OFF för att återgå till 2kanals stereo.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Dolby Surround Pro Logic II fungerar i cd-läge.
För AM och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke
som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Surround System
är tillverkat på licens från Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
224
Surround Level
Funktionen används för att ställa in effektnivån i de bakre kanalerna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SURROUND LEVEL
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Mid EQ Level
Centre Level
Funktionen används för att ställa in centerkanalens nivå.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj CENTRE LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Funktionen används för att finjustera ljudet i
högtalarna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj MID EQ LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
10 Infotainment
Tekniska data
Uteffekt
Utgångsimpedans
Drivspänning
Extern förstärkare
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
1
HU-450
HU-650
HU-850
4 x 25 W
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W (tillval)
1 x 25 W (centerhögtalare)
–
10
4 x 50 W alt. 4 x 75 W1
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
HU-850 måste anslutas till extern förstärkare.
225
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
226
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst. Om du som
förare måste använda telefonluren i armstödet, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonen när du tankar din bil.
• Stäng av telefonen i närheten av sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på din telefon.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan du genomföra utan tändningsnyckel och utan SIM-kort.
– Tryck in På/Av-knappen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck in den gröna knappen
.
Telefonsystemets delar
1. Knappsats i mittkonsolen
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra alla telefonens funktioner.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen. För att kunna använda knapparna
till radioinställningar måste telefonen avaktiveras, se s. 228.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in under knappsatsen i mittkonsolen.
10
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från andra funktioner inte visas i displayen.
6. Mikrofon
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
4. Telefonlur
Telefonluren kan du använda för privata samtal när du vill kommunicera mer ostört.
227
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
SIM-kort
Slå på och av telefonen
Aktivt läge
En förutsättning för att kunna använda telefonens funktioner är att telefonen är i aktivt läge
(gäller inte för att ta emot samtal). Aktivera telefonen genom att trycka på
i knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens knappsats.
10
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den. Annars kan meddelanden från andra funktioner inte visas i displayen och
knappsatsen i ratten fungerar inte för radion.
För att slå på telefonen
– Vrid bilens tändnyckel till läge I.
– Tryck på knappen som är markerad på
bilden.
För att stänga av telefonen
– Tryck ca tre sekunder på samma knapp.
Om du stänger av bilens tändning med telefonen påslagen, är telefonen påslagen när du
slår på tändningen nästa gång.
Då telefonen är avstängd kan du inte ta emot
några samtal.
228
om du vill avaktivera telefonen.
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
Display
Beträffande audioanläggningens ljudnivå, se
även menyalternativ 5.6.5 på s. 238.
Telefonlur
10
Avsluta ett samtal
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens eller mittkonsolens knappsats eller lägg
på luren. Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
Senast uppringda telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
I displayen visas den aktuella funktionen, exempelvis menyalternativ, meddelanden, telefonnummer eller inställningar.
Ring upp och ta emot samtal
För att ringa upp
Slå numret och tryck på
i knappsatsen i
ratten eller mittkonsolen (eller lyft luren).
För att ta emot ett inkommande samtal
Tryck på
(eller lyft luren). Du kan även använda Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår.
– Tryck på
i rattens eller mittkonsolens
knappsats.
– Bläddra med pilarna framåt
eller bakåt
bland de senast slagna numren.
– Tryck på
(eller lyft telefonluren) för att
ringa.
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
– Lyft luren.
– Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen.
– Tryck
för att ringa upp.
Volymen regleras med ratten på sidan av luren.Samtalet avbryts när du lägger tillbaka luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet
– Tryck
och välj Handsfree.
– Tryck
och lägg på luren, se s. 229.
229
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
Snabbuppringning
10
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (19). Gör så här:
– Bläddra med
till Redigera minne
(Meny 3) och tryck
.
– Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
och tryck
.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i minnet, tryck
för att välja det.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa.
OBS
När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 4.5 vara aktiverad, se s. 217.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga:
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga:
– Bläddra med pilarna och tryck på YES för
att göra ett val.
– Bläddra med pilarna och tryck på YES för
att göra ett val.
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Håll/Håll inte
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller inte
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade
nummer
Lur/Hands free
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade
nummer
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Lur/Handsfree
Minne
Minne
Sammankoppla
Växla
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner tillgängliga:
– Bläddra med pilarna och tryck på YES för
att göra ett val.
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade
nummer
Minne
230
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt i högtalaren omedelbart åtföljd av två
tonstötar (dubbeltonstöt) har du blivit uppringd. Därefter repeteras en dubbeltonstöt
tills du antingen svarar eller påringningen
upphör. I detta läge kan du välja att ta emot
samtalet, eller neka att ta emot det.
10
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting. Om du vill ta emot samtalet, tryck på
. Det pågående samtalet
hamnar då i så kallat parkeringsläge. Trycker
du på
, avslutas båda samtalen samtidigt.
SMS
En ensam dubbeltonstöt talar om att ett
SMS-meddelande tagits emot.
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)-knappen i rattens knappsats. Minska den genom
att trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras,
se s. 228.
231
10 Infotainment
Funktioner i minnet
10
Lagring i minnet
Skriva namn (eller meddelande)
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
Tryck på den knapp som är märkt med önskat tecken: en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra osv. För att
ange mellanrum tryck på 1.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet
på den uppringande i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn
– Tryck
och bläddra till Redigera minne
(Meny 3). Tryck
.
– Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
– Skriv ett nummer och tryck
.
– Skriv ett namn och tryck
.
– Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * emellan
eller vänta några sekunder
[email protected]* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemena
radera den senast slagna
bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela numret
eller hela texten.
232
10 Infotainment
Funktioner i minnet
Ring upp från minnet
– Tryck
på mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.
Välj mellan följande alternativ:
10
– Tryck
på mittkonsolen eller knappsatsen i ratten och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
– Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
– Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
233
10 Infotainment
Menyfunktioner
Menyfunktionen
10
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika menyalternativen visas i displayen.
Tryck på
nen.
för att komma till menyfunktio-
I menyfunktionen gäller följande:
• Ett långt tryck på
innebär att du går ur
menyfunktionen.
• Ett kort tryck på
innebär att du ångrar,
återtar eller säger nej till ett alternativ.
• Ett tryck på
innebär att du bekräftar
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa sidomeny.
• Den vänstra pilen
leder till föregående
sidomeny.
Genvägar
Menyvalen är numrerade och kan väljas direkt med sifferknapparna och
. Siffrorna
visas i teckenfönstret tillsammans med menyalternativet.
Trafiksäkerhet
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över 8 km/h. Du kan
234
endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsregister
1.1. Miss. samtal
1.2. Mott. samtal
1.3. Ringda samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Ringda
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Talmeddel.
2.4. Inställn.
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Giltighet
2.4.3.
Typ
10 Infotainment
Menyfunktioner
3. Redigera minne
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.2.1.
Redigera
3.2.2.
Radera
3.2.3.
Kopiera
3.2.4.
Flytta
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till tfn
3.3.2.
Tfn till SIM
3.4. Snabbuppr.
3.5. Töm SIM
3.6. Töm minne
3.7. Status
4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal vänt.
4.3. Autosvar
4.4. Autouppr.
4.5. Snabbuppr.
4.6. Vidarekoppl.
4.6.1.
Alla samtal
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
4.6.4.
Inte nåbar
4.6.5.
Faxanrop
4.6.6.
Dataanrop
4.6.7.
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1. Fabriksinst.
5.2. Operatör
5.3. Språk
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-säkerhet
5.4.1.
På
5.4.2.
Av
5.4.3.
Auto
5.5. Ändra koder
5.5.1.
PIN-kod
5.5.2.
Telefonkod
5.6. Ljud
5.6.1.
Ringvolym
5.6.2.
Ringsignal
5.6.3.
Knappklick
5.6.4.
Hast. volym
5.6.5.
RadioAutDämp
5.6.6.
Nytt SMS
5.7. Trafiksäkert
10
235
10 Infotainment
Menyfunktioner
Menyalternativ, beskrivning
10
1. Samtalsregister
1.1. Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.2.
Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.3.
Ringda samtal
Här visas en lista med tidigare slagna nummer. Du kan välja att ringa upp, radera eller
lägga numret i telefonens eller SIM-kortets
minne för senare åtgärd.
1.4.
Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor
som finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt
nedan.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
236
Alla
Missade
Mottagna
Ringda
1.5.
Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för
alla dina samtal eller för det senaste samtalet. Du kan också välja att se antalet samtal
och nollställa samtalsmätaren.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Sista samtal
Antal samtal
Total tid
Nollställ samtalsmätaren.
För att kunna nollställa samtalsmätaren behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden.
Du kan sedan välja att radera läst meddelande, skicka det vidare, ändra, spara hela eller
delar av meddelandet.
2.2.
Skriv
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
2.3.
Talmeddelande
Lyssna på inkomna meddelanden.
2.4.
Inställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral du vill skall överföra dina
meddelanden. Ange också hur du vill att ditt
meddelande skall nå adressaten och hur
länge det skall lagras i meddelandecentralen.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
SMSC-nummer
Giltighet
Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
3. Redigera minne
3.1. Lägg till
Du har här möjlighet att lagra namn och telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets
minne. Se avsnittet om funktioner i minnet för
mer information.
3.2.
Sök
Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1.
Redigera: Ändra uppgifter i
de olika minnena.
3.2.2.
Radera: Ta bort ett sparat
namn.
3.2.3.
Kopiera: Kopiera ett sparat
namn.
3.2.4.
Flytta: Flytta information
mellan telefonens och
SIM-kortets minne.
3.3. Kopiera alla:
Kopierar SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
10 Infotainment
Menyfunktioner
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
Från SIM- till telefonminne
Från Telefon- till SIMminne
Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
3.5.
Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6.
Töm minne
Du kan välja att radera hela minnet i telefonen.
3.7.
Status
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
Välj om ditt eget nummer ska visas eller inte
för den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör för permanent dolt nummer.
4.2.
Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
4.3.
Autosvar
4.4.
Autouppringning
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och
slaget nummer.
Snabbuppringning
Här ställer du in om snabbuppringningen ska
vara aktiverad eller inte. Funktionen måste
vara aktiverad för att du ska kunna slå ett
kortnummer.
4.5.
Vidarekoppla
Här kan du välja när och vilka typer av samtal
som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen
gäller endast under aktuellt
samtal).
Vid upptaget
Inget svar
Inte nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1. Fabriksinställning
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
5.2.
Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuell
5.3. Språk
10
Här kan du välja vilket språk telefonen
ska visa.
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller automatisk.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
På
Av
Auto
Välj att svara utan att använda knappsatsen.
237
10 Infotainment
Menyfunktioner
5.5.
10
Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kod
Telefonkod (använd 1234
innan du byter till egen
kod). Telefonkoden
används för att nollställa
samtalsmätaren.
OBS
Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.6. Ljud
5.6.1.
Ringvolym: Här kan du
välja volym på inkommande ringsignal.
5.6.2.
Ringsignal: Du har åtta
olika ringsignalstyper att
välja mellan.
5.6.3.
Knappklick: På eller av.
5.6.4.
Hast. volym: Välj om
volymen ska vara fartberoende eller ej.
5.6.5.
RadioAutDämp: Här kan
du välja om du vill låta
radions ljudnivå kvarstå
238
under telefonsamtal eller
ej.
5.6.6.
Nytt SMS: Välj om du vill
att telefonen ska ge ifrån
sig en ljudsignal för inkommande SMS eller inte.
5.7. Trafiksäkert
Här kan du välja att koppla bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs. välja
att använda menysystemet även under färd.
10 Infotainment
Övrig information
Radio/Telefon
Dubbla SIM-kort
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Litet
10
2551
Ja
Nej
Ja (900/1800)
1
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal
minnesplatser på SIM-kort varierar beroende på
abonnemang.
IMEI-nummer
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
s. 228.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras.
– Tryck på
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon. Med dubbla SIM-kort har du samma
nummer till två olika apparater.
Fråga din nätoperatör om vilka möjligheter
som erbjuds och om hanteringen av dubbla
SIM-kort.
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen.
– Slå *#06# för att få fram numret
i displayen.
Skriv upp det och spara på ett säkert ställe.
.
239
Typbeteckning ........................................................................................ 242
Mått och vikter ....................................................................................... 243
Motorspecifikationer .............................................................................. 244
Motorolja ................................................................................................ 246
Vätskor och smörjmedel ........................................................................ 249
Bränsle ................................................................................................... 250
Katalysator ............................................................................................. 253
Elsystemet.............................................................................................. 254
240
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och
motornummer.
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Dekal för parkeringsvärmare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
4. Motoroljedekalen (vissa motorvarianter)
anger oljekvalitet och viskositet.
5. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda.
b: Automatväxellåda AW.
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer)
242
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått (cm)
Längd
460 (R: 461)
Bredd
180
Höjd
143
Hjulbas
272
Spårvidd fram
156
Spårvidd bak
156
11
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m.
Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox,
m.m. samt kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), påverkar lastförmågan och räknas
inte in i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–
Tjänstevikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Endast för Kina
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
1. Max totalvikt
2. Max släpvagnsvikt
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
Bromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
(kg)
Max kultryck
(kg)
0-1200
50
1201-1600
75
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
kg
750
Max kultryck
kg
50
243
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
2.4
BIFUEL (CNG)
2.4
2.0T
2.5T
2.4T
Motorbeteckning1
B5244S2
B5244SG
B5244S
B5204T5
B5254T2
B5244T42
Effekt (kW/rpm)
103/4500
103/5800
125/6000
132/5500
154/5000
162/5500
(hk/rpm)
140/4500
140/5800
170/6000
180/5500
210/5000
220/5500
Vridmoment (Nm/rpm)
220/3300
192/4500
225/4500
240/2600-5000
320/1500-4500
350/2100-4000
Cylinderantal
5
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
83
83
81
83
81
93,2
Slaglängd (mm)
90
90
90
77
93,2
Slagvolym (liter)
2,44
2,44
2,44
1,98
2,52
2,4
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
Kompressionsförhållande
244
1
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se s. 242.
2
Thailand, Malaysia
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
T5
R
D
2.4D
D5
Motorbeteckning1
B5244T5
B5254T4
D5244T7
D5244T5
D5244T4
Effekt (kW/rpm)
191/5500
220/5500
92/4000
120/5500
136/4000
(hk/rpm)
260/5500
300/5500
126/4000
163/5500
185/4000
350/2100-5000
400/1950-5250
300/1750-2250
340/1750-2750
400/2000-2750
Vridmoment (Nm/rpm)
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
83
81
81
81
Slaglängd (mm)
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
2,40
2,52
2,40
2,40
2,40
Kompressionsförhållande
8,5:1
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
1
11
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se s. 242.
245
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd
för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
246
oljepro-
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 242.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
Bi-fuel
B5244SG
R
B5254T4
1
Påfyllningsbar volym mellan MIN–MAX (liter)
11
Volym1 (liter)
5,8
1,2
5,5
Inkluderar filterbyte.
247
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 242.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
11
Motorvariant
2.0T
Påfyllningsbar volym mellan MIN–MAX (liter)
Volym1 (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5204T5
B5244S
1
2.4
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
D
D5244T7
Inkluderar filterbyte.
2 Thailand,
248
Malaysia
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Växellådsolja
Manuell 5-växlad (M56/M58)
2,1
Manuell 6-växlad (M66)
2,0
Automatväxellåda (AW55-50, AW55-51)
7,2
Automatväxellåda (TF-80SC)
7,0
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor utan turbo
8,0
Bensinmotor med turbo
9,0
Diesel
12,5
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten, se
förpackning. Termostaten öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Kylvätska
Volym (liter) Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja MTF 97309
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
Luftkonditionering1
Bromsvätska
0.6
DOT 4+
Servostyrning
Systemet
varav behållare
0,9
0,2
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig produkt.
Spolarvätska
utan högtrycksspolning
4,5
med högtrycksspolning
6,4
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
1 Vikten
11
varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får
inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se s. 246
249
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
11
2.4
B5244S2
Bi-fuel
2.4
B5244SG
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
Manuell 5-växlad (M56)
8,8
209
70
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
226
Manuell 5-växlad (M56)
8,7
208
Automatväxellåda (AW55-50)
9,5
228
Manuell 5-växlad (M56)
8,9
212
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
226
Manuell 5-växlad (M56)
8,9
212
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
227
Manuell 5-växlad (M56)
9,1
217
Automatväxellåda (AW55-51)
9,8
234
Manuell 5-växlad (M58)
9,7
232
Automatväxellåda (AW55-51)
10,2
244
–
–
70
70
2.4T
B5244T41
–
T5
B5244T5
Manuell 6-växlad (M66)
9,3
220
Automatväxellåda (AW55-51)
9,8
234
Manuell 6-växlad (M66)
10,5
252
Automatväxellåda (TF-80SC)
10,9
259
R
1 Vissa
250
Förbrukning
liter/100 km
Växellåda
B5254T4
länder
30
70
70
70
72
68
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
D5
2.4D
D
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.5
199
70
Manuell 6-växlad (M66)
6.6
174
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.5
199
Manuell 6-växlad (M66)
6.6
174
Manuell 5-växlad (M56)
6.4
169
Manuell 5-växlad (M56)
6.4
169
Växellåda
D5244T4
D5244T5
D5244T7
11
251
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
11
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin – Norm EN 228
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar. Använd endast diesel från välkända oljebolag, se s. 179.
Diesel – Norm EN 590 eller JIS K2204
252
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen nära
motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs.
de påskyndar den kemiska processen utan
att förbrukas.
11
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
253
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Batteri
Spänning
Köldstartförmåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
12 V
12 V
590 A
600 A1
700 A2
100 min
120 min
135 min
60
70
80
Kapacitet (Ah)
1
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
2
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare
eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
254
12 V
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
Effekt W
Sockel
Halvljus
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Helljus
55
HB3
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
BA15s
Blinkers, bak/fram (gul)
21
BAU15s
Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
5
BAY15d
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
SV8,5
Make up-spegel
1,2
SV5,5
5
W2,1X9,5d
Blinker yttre backspegel (gul)
5
W2,1X9,5d
Dimstrålkastare
55
H11
Handskfacksbelysning
3
BA9
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus
främre
11
255
11 Specifikationer
11
256
11 Specifikationer
11
257
Index
A
ABS ...........................................................123
fel i ABS-systemet .................................42
AC ........................................................ 72, 75
Active Bi-Xenon Lights, ABL ......................47
Adaptivt system ........................................119
Aktivt chassi ................................................45
Aktivt chassi – FOUR-C ............................127
Antisladdfunktion ......................................125
Antislirfunktion ..........................................125
Audio HU-450, översikt ............................206
Audio HU-850, översikt ............................208
Audiofunktioner
HU-450/650/850 ..................................209
AUTO KLIMAT ............................................74
Automatisk avbländning .............................61
Automatisk låsning .....................................99
Automattvätt .............................................168
Automatväxellåda .....................................119
bogsering och bärgning .......................130
släpvagn ..............................................133
säkerhetssystem ..................................119
W-knappen ..........................................122
Avgasrening
felindikering ...........................................43
Avgasrening, felindikering ...........................42
B
Backspeglar ................................................61
258
eluppvärmning ................................48, 64
inre ........................................................ 61
yttre .................................................46, 64
Backväxelspärr
fem växlar ............................................ 118
Bagagelucka
automatlåsning ..................................... 99
körning med öppen lucka ................... 110
Bagageutrymme
bärkassehållare ..................................... 92
lastning ................................................ 142
låsning ................................................... 46
Baklucka
låsning/upplåsning ................................ 96
Bakruta, eluppvärmning ............................. 48
Barn
barnstol och krockkudde ...................... 27
barnstol och sidokrockkudde ............... 21
barnsäkerhetsspärr ............................. 103
placering i bilen, tabell .......................... 29
säkerhet ................................................ 31
säkerhetsutrustning .............................. 27
Barnstol
fästsystem ............................................. 33
montering .............................................. 33
Batteri
batteribyte i fjärrkontroll ........................ 98
byte ..................................................... 186
skötsel ................................................. 185
starthjälp ............................................. 132
symboler på batteriet .......................... 186
överbelastning ..................................... 111
Belysning
Active Bi-Xenon Lights .......................... 47
belysningsautomatik ............................. 84
belysningsautomatik, halvljus ................ 49
belysningspanel ..................................... 49
dimljus bak ............................................ 50
exteriör .................................................. 49
glödlampor, specifikationer ................. 255
glödlampsbyte, allmänt ....................... 188
halvljus ................................................... 49
hel-/halvljus ........................................... 51
i kupé ..................................................... 84
ledbelysning .......................................... 51
ljushöjdsreglering .................................. 49
läslampor ............................................... 84
positions-/parkeringsljus ....................... 49
skifta ljusbild höger-/vänstertrafik, ABL 47
Belysning, lampbyte
bagageutrymme .................................. 192
baklampa ............................................. 193
blinkers ....................................... 190, 191
dimljus ................................................. 192
fram ..................................................... 188
halvljus ................................................. 189
helljus .................................................. 189
instegsbelysning .................................. 194
make-up spegel ................................... 194
parkeringsljus ...................................... 190
placering av lampor i lamphållare ....... 193
Index
positionsljus .........................................190
sidomarkeringsljus ...............................191
Bensinkvalitet ...........................................252
Beredskapsläge, telefon ...........................228
Bilklädsel ...................................................169
Biltvätt .......................................................168
Bilvård, läderklädsel .................................170
Blinkers .......................................................51
BLIS ................................................... 45, 149
Blockerat låsläge ............................... 46, 102
tillfällig avaktivering ..............................102
Bogsering .................................................130
Bogserögla ...............................................130
Bromsar, handbroms ..................................56
Bromssystem ................................... 123, 183
Bromsvätska, kontroll och påfyllning .......183
Bränsle
bränsleekonomi ...................................157
bränslefilter ..........................................179
bränsleförbrukning, visning ...................52
bränslesystem .....................................179
förbrukning ..........................................250
parkeringsvärmare .................................79
påfyllning .............................................113
Bränslemätare .............................................40
Bältesförsträckare .......................................14
Bälteskudde
nedfällning .............................................32
uppfällning .............................................31
Bälteskudde, integrerad .............................31
Bältespåminnare ........................................ 13
Bärgning ................................................... 130
C
Cd-spelare, HU-650 ................................. 221
Cd-växlare, extern .................................... 223
Cigarettändare ........................................... 46
Cigarettändaruttag, baksäte ...................... 57
Cruise control ............................................. 55
D
Defroster .................................................... 73
Diesel ....................................................... 179
Dieselfilter ................................................. 179
Dieselpartikelfilter ..................................... 115
Dimensionsbeteckning ............................. 154
Display, meddelanden ............................... 44
Domkraft .................................................. 159
Draganordning
allmänt ................................................ 135
borttagning .......................................... 140
montering ............................................ 137
specifikationer ..................................... 136
Dragkraftsfunktion .................................... 125
Dragkrok, se Draganordning .................... 135
DSTC, se även stabiliseringssystem .......... 45
symbol .................................................. 43
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 125
avaktivering/aktivering ........................ 125
symbol .................................................. 43
Däck
allmänt ................................................. 154
dimensionsbeteckning ........................ 154
däcktrycksövervakning ....................... 161
ECO-tryck ............................................ 158
hastighetsklasser ................................. 154
köregenskaper ..................................... 154
lufttryck ................................................ 157
rotationsriktning ................................... 156
slitagevarnare ...................................... 155
sommar- och vinterhjul ........................ 156
vinterdäck ............................................ 155
Döda vinkeln (BLIS) .................................. 149
E
ECC, elektronisk klimatanläggning ............. 70
ECO-tryck
bränsleekonomi ................................... 157
tabell .................................................... 158
Ekonomisk körning ................................... 110
Elektronisk startspärr .................................. 96
Elmanövrerad stol ....................................... 83
Eluppvärmning
bakruta .................................................. 73
framstolar ....................................... 72, 75
Eluppvärmning, backspeglar ...................... 73
Eluttag
baksäte .................................................. 57
mittkonsol .............................................. 46
mittkonsolen .......................................... 47
Extraljus ...................................................... 47
259
Index
F
H
Fjärrkontroll .................................................96
batteribyte .............................................98
funktioner ...............................................96
Fjärrkontrollfunktioner .................................97
Flaskhållare i baksätet ................................89
Fläckar ......................................................169
Fläkt
AC ..........................................................73
ECC .......................................................75
Fordonsdata .............................................176
FOUR-C – Aktivt chassi ............................127
Framstolar, eluppvärmda ............................48
Fyrhjulsdrift ...............................................122
Färddator ....................................................52
Färgkod, lack ............................................171
Fönsterhissar ..............................................58
baksäte ..................................................60
passagerarplats .....................................59
spärra .....................................................59
Förvaringsfack ............................................86
Förvaringsplatser i kupén .................... 86, 87
Halvljus ....................................................... 49
Handbroms ................................................ 56
Handskfack ................................................ 89
låsning ................................................. 102
Hastighetsberoende servostyrning .......... 117
Hastighetsklasser, däck ........................... 154
Hastighetsmätare ....................................... 40
Helljus ......................................................... 51
av/på ..................................................... 49
omkoppling och blinkning ..................... 51
Hjul
ditsättning ........................................... 164
losstagning .......................................... 163
HU-450, översikt ...................................... 206
HU-850, översikt ...................................... 208
G
Glödlampor
byte ......................................................188
specifikationer .....................................255
Golvmattor ..................................................82
Gravida kvinnor, säkerhet ...........................13
260
I
IMEI-nummer ........................................... 239
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen .73, 75
bakruta .................................................. 73
behandling av rutorna ........................... 70
timerfunktion, ECC ................................ 76
Indikeringslampa ...................................... 105
Inre backspegel .......................................... 61
Instrumentbelysning ................................... 49
Instrumentöversikt
högerstyrd bil ........................................ 38
vänsterstyrd bil ...................................... 36
Integrerad bälteskudde .............................. 31
Intervalltorkning .......................................... 53
ISOFIX, fästsystem ..................................... 33
K
Kallstart, automatväxellåda ...................... 119
Kassettspelare, HU-450 ........................... 220
Katalysator ............................................... 253
bärgning .............................................. 130
Kavajhållare ................................................ 89
Kick-down, automatväxellåda .................. 122
Klimat, allmänt ............................................ 70
Klimatinställning
AUTO ..................................................... 74
Klocka ......................................................... 41
inställning av klocka .............................. 40
Klämskydd, taklucka .................................. 66
Knallgas .................................................... 132
Kollision
krockgardin ........................................... 23
krocksensorer ........................................ 23
Kombinationsinstrument ............................ 40
Kompass .................................................... 61
kalibrering .............................................. 63
ställ in zon ............................................. 62
Kondensvatten ......................................... 179
Konstantfarthållare ..................................... 55
Kontroller
vätskor och oljor .................................. 180
Index
Kopplingsvätska, kontroll och påfyllning ..183
Krock, se Kollision ......................................23
Krockkudde
avaktivering ...........................................20
förar- och passagerarsida .....................16
Kupébelysning ............................................84
Kylsystem .................................................112
Kylvätska, kontroll och påfyllning .............182
Kylvätska, påfyllning .................................182
Köldmedium ...............................................70
Körning
ekonomisk ...........................................110
halt väglag ...........................................110
i vatten .................................................111
kylsystem .............................................112
med släpvagn ......................................133
med öppen bagagelucka .....................110
ogynnsamma körförhållanden .............180
Körriktningsvisare .......................................51
L
Lack
färgkod ................................................171
lackskador och bättring .......................171
Lagring av radiostationer ..........................213
Lambdasond .............................................253
Lamphållare
losstagning ..........................................193
nummerskyltsbelysning .......................192
placering av lampor .............................193
Larm
allmänt ................................................ 104
automatisk återställning av larm ......... 104
frånkoppling ........................................ 104
indikeringslampa ................................. 105
inkoppling ........................................... 104
stänga av utlöst larm ........................... 104
Larmsensorer ............................................. 46
Lastning
allmänt ................................................ 142
lastförmåga ......................................... 142
Ledbelysning .............................................. 51
Ljudnivå, telefon ....................................... 231
Ljusbild ..................................................... 144
Ljustuta ...................................................... 51
Lock-up-funktion ...................................... 119
Luftdistribution ........................................... 77
ECC ....................................................... 75
Luftfördelning, A/C ..................................... 73
Luftkonditionering ................................72, 75
allmänt .................................................. 70
ECC ....................................................... 74
Låsning ....................................................... 99
från insidan ......................................... 100
från utsidan ........................................... 99
upplåsning ............................................ 99
Läderklädsel, tvättråd .............................. 170
Läslampor .................................................. 84
M
Manuell växellåda ..................................... 118
Medelbränsleförbrukning ............................ 52
Motor ........................................................ 178
Motorhuv .................................................. 178
Motorolja .................................................. 180
byte ...................................................... 180
filter ...................................................... 180
ogynnsamma körförhållanden ............. 246
oljekvalitet ............................................ 246
oljetryck ................................................. 42
volymuppgifter ..................................... 247
Motorrum .................................................. 178
Motorspecifikationer ................................. 244
N
Nackskydd
mittplats bak .......................................... 90
nedfällning ............................................. 46
Nivåreglering ............................................. 134
Nyckel ......................................................... 96
fjärrkontroll ............................................ 96
O
OBS-texter ................................................... 6
Oljetryck, se även Motorolja ....................... 42
P
PACOS ....................................................... 19
Parkeringsbroms ................................. 43, 56
261
Index
Parkeringshjälp .................................. 46, 128
sensorer för parkeringshjälp ................129
Parkeringsljus .............................................49
Parkeringsvärmare
allmänt ...................................................78
batteri och bränsle .................................79
parkering i backe ...................................78
tidsinställning .........................................79
Pisksnärtsskador WHIPS ............................24
PI-sökning .................................................215
Polering .....................................................169
Positionsljus ................................................49
Punkteringskörbara däck ..........................162
Pågående samtal, funktioner ....................230
R
Radiofunktioner
allmänt .................................................212
HU-450 ................................................213
HU-650/850 .........................................214
Ratt
cruise control .........................................55
knappsats vänster sida ..........................55
rattinställning .........................................56
Rattlås .......................................................117
Reglagepanel i förardörr .............................58
Regnsensor .................................................53
Relä/säkringsbox
i bagageutrymme .................................201
i kupé .......................................... 198, 199
262
i motorrum ........................................... 196
Ren inifrån och ut ......................................... 8
Rengöring
automattvätt ........................................ 168
biltvätt ................................................. 168
klädsel ................................................. 169
läderklädsel ......................................... 169
säkerhetsbälten ................................... 170
vattenavvisande ytskikt ....................... 169
Reservhjul ................................................. 159
Temporary spare ................................. 160
Rostskydd ................................................ 172
Ryggstöd baksäte, fällning ......................... 91
S
Servicelåsning .......................................... 101
Serviceprogram ........................................ 176
Servostyrning ........................................... 117
Sidokrockkuddar ........................................ 21
SIM-kort ................................................... 228
SIM-kort, dubbla ...................................... 239
SIPS-bag .................................................... 21
Släpvagn
kabel ................................................... 135
körning med släpvagn ......................... 133
släpvagnsvikt ...................................... 243
Smörjmedel, volymuppgifter .................... 249
Snabbuppringning .................................... 230
Solskärm, taklucka ..................................... 66
Sotfilter ...............................................44, 115
SOTFILTER FULLT ................................... 115
Spin control .............................................. 125
Spolare
för strålkastare ....................................... 54
för vindruta ............................................ 54
Spolarvätska, påfyllning ........................... 182
SRS-system
allmänt ................................................... 17
omkopplare ........................................... 20
SST – Self Supporting run flat Tires ......... 162
Stabilitetssystem ...................................... 125
Standby-läge, telefon ............................... 228
Start av motor ........................................... 115
Starthjälp .................................................. 132
Startnycklar .............................................. 116
Startspärr ........................................... 96, 116
Stationssökning Radio ............................. 212
STC ........................................................... 125
Stenskott och repor .................................. 171
Stol
elmanövrerad ......................................... 83
manuell inställning ................................. 82
Strålkastare .............................................. 188
av/på ...................................................... 49
strålkastarspolare .................................. 54
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ....... 183
Symboler .................................................. 126
varningssymboler .................................. 41
Säkerhet ..................................................... 12
säkerhetssystem, tabell ......................... 26
Index
Säkerhetsbälte ............................................12
bältesförsträckare ..................................14
graviditet ................................................13
Säkringar
allmänt .................................................195
box i bagageutrymme ..........................201
box i kupé ................................... 198, 199
box i motorrum ....................................196
byte ......................................................195
T
Taklucka .....................................................65
klämskydd .............................................66
solskärm ................................................66
Tanklucka, nödöppning ............................114
Tankning
påfyllning .............................................113
tanklock ...............................................113
Tankvolym ................................................250
Telefonlur ..................................................229
Telefonsystem ..........................................226
Temperatur
faktisk temperatur ..................................70
kupé, elektronisk klimatanläggning .......74
kupé, manuell klimatanläggning ............72
Tillsatsvärmare ............................................79
Tjänstevikt .................................................243
Torkarblad
byte framruta .......................................184
byte strålkastare ..................................184
Totalvikt .................................................... 243
TPMS – Tyre Pressure Monitoring
System ..................................................... 161
Traction control ........................................ 125
Trippmätare ................................................ 40
Tvätta bilen ............................................... 168
Typbeteckning ......................................... 242
U
Underhåll, rostskydd ................................ 172
Upplåsning
bagagelucka .......................................... 99
från insidan ......................................... 100
från utsidan ........................................... 99
nyckellös ............................................... 99
Utsläpp ..................................................... 250
koldioxid .............................................. 252
V
Vadning .................................................... 111
Varningsblinkers ......................................... 47
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem ....... 125
Varningssymbol, AIRBAG-system ............. 15
Varningstexter .............................................. 6
Varningstriangel ....................................... 159
Varvtalsmätare ........................................... 40
Vaxning .................................................... 169
Ventilation .................................................. 71
Ventilationsmunstycken ............................. 71
Verktyg ..................................................... 159
Viktigttexter .................................................. 6
Vindrutetorkare
regnsensor ............................................. 53
spolare ................................................... 54
Vindrutetorkare och spolare ....................... 53
Vinterdäck ................................................ 155
Vinterkörning ............................................ 115
Vätskor och oljor
kontroller ............................................. 180
Vätskor, volymuppgifter ........................... 249
Växellåda
automat ............................................... 119
manuell ................................................ 118
W
WHIPS ........................................................ 24
barnstol/barnkudde ............................... 24
Y
Yttertemperaturmätare ............................... 40
Yttre backspeglar ....................................... 64
Å
Återcirkulation
A/C ........................................................ 73
ECC ....................................................... 76
263
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9013 (Swedish), AT 0648, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement