Volvo S60 2020 Late Volvo On Call

Volvo S60 2020 Late Volvo On Call
V O L V O O N CAL L
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och
illustrationer i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Komma igång med Volvo On Call*
5
Komfort och kontroll med Volvo
On Call-app
6
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
21
Hjälp med Volvo On Call*
6
Reservbatteri för Volvo On Call*
22
Automatiskt krocklarm med Volvo
On Call*
7
Personuppgifter och Volvo On Call*
22
Akut hjälp med Volvo On Call*
8
Assistans vid vägkant med Volvo
On Call*
9
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning
med Volvo On Call*
9
Stöldvarning med Volvo On Call*
10
Spårning av stulet fordon med
Volvo On Call*
11
Fjärrmanövrerad startspärr med
Volvo On Call*
12
Kundtjänst via Volvo On Call*
12
Skicka destinationer till bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
13
Volvo On Call*-marknader
14
Volvo On Call*-tjänster per marknad
15
Volvo On Call* tillgänglighet
16
Volvo On Call* utomlands
16
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
17
Prioritera mellan Volvo On Call*
servicecenter och larmcentral
20
PIN-kod till Volvo On Call*
20
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
ger direktkontakt till bilen
samt extra komfort och hjälp dygnet runt.
Funktionerna finns tillgängliga via Volvo On
Call-appen2 samt ON CALL- och SOSknappen i bilens tak:
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.
Missbruk kan leda till extradebitering.
Volvo On Call-appen och ON CALLknappen kan användas för samtliga andra
tjänster3, inklusive vägassistans.
Relaterad information
•
Komma igång med Volvo On Call*
(s. 5)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
•
•
•
•
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call-systemet
Det går t.ex. att låsa eller låsa upp bilen eller
kontrollera bränslenivån direkt på en telefon
via Volvo On Call-appen. Om en olycka är
framme kan akut hjälp, i form av t.ex. ambulans och polis, skickas till bilen. Vid mindre
akuta problem, som punktering, kan vägassistans tillkallas.
Volvo On Call är kopplat till bilens säkerhetsoch larmsystem samt bilens övriga system,
som lås och klimat. Bilen har ett inbyggt
modem för kommunikation med Volvo On Call
servicecenter och Volvo On Call-appen. GNSS
(Global Navigation Satellite System) används
för att lokalisera bilen.
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
Personuppgifter och Volvo On Call*
(s. 22)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Kontakta servicecenter
För att kontakta Volvo On Call servicecenter
används bilens ON CALL-knapp eller Volvo
On Call-appen. Det går även att ringa via telefon till Volvo On Call servicecenter.
OBS
Alla samtal med Volvo On Call servicecenter kan komma att spelas in.
1 Tillgänglighet beror på marknad.
2 Appfunktioner varierar mellan marknader.
3 Tjänsterna varierar mellan marknader.
4
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Komma igång med Volvo On Call*
OBS
Den här artikeln beskriver vad som krävs för
att komma igång med Volvo On Call.
Automatiskt krocklarm, SOS-knappen och
vägassistans via ON CALL-knappen fungerar även utan abonnemang.
Förberedelser
Volvo On Call är ett fabrikstillval och innan
bilen hämtas ut hos återförsäljaren bör föraren
ha laddat ner den kostnadsfria Volvo On Callappen och testat i demoläge. Det ger möjlighet att utforska de flesta funktionerna och ger
kunskap om hur appen används.
Aktivering av Volvo On Call
När bilen hämtas aktiverar återförsäljaren
Volvo On Call-systemet och ägaren får en
automatiskt genererad PIN-kod för Volvo On
Call. PIN-koden används av säkerhetsskäl för
att identifiera ägaren till bilen (eller annan godkänd person såsom en familjemedlem) och
fungerar som en bilnyckel.
Volvo On Call-abonnemang
För att funktionerna ska fungera måste bilen
ha ett aktivt Volvo On Call-abonnemang.
Abonnemanget initieras i samband med bilköpet då systemet aktiveras. Abonnemanget är
tidsbegränsat men kan förlängas, och giltigheten är marknadsberoende. Kontakta en Volvoåterförsäljare för hjälp.
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
Volvo ID och anslutning av Volvo On
Call-app till bil
För att använda Volvo On Call behövs ett
Volvo ID. Efter att ha skapat ett Volvo ID
behöver Volvo On Call-appen anslutas till
bilen.
OBS
Notera att för att kunna använda Volvo On
Call-appen krävs att både ägaren och bilen
har giltiga Volvo On Call-abonnemang.
Köp av begagnad bil med Volvo On
Call
Vid köp av en begagnad Volvo med Volvo On
Call är det viktigt att radera data från den tidigare ägaren och lägga till sina egna uppgifter
för att tjänsten ska fungera. Besök en Volvoåterförsäljare för hjälp.
Relaterad information
•
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 20)
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 21)
* Tillval/tillbehör.
5
VOLVO ON CALL
Komfort och kontroll med Volvo
On Call-app
Volvo On Call-användare har direktkontakt
med sin bil via Volvo On Call-appen4.
Det går t.ex. att se om lampor behöver bytas
och om spolarvätska behöver fyllas på. Det går
att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa närmaste bensinstation. Även
förkonditionering kan ställas in och startas via
bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart av bil (ERS5).
Volvo On Call-appen uppdateras kontinuerligt.
Aktuell information om tillgängliga funktioner
för olika bilmodeller finns på volvocars.com/
intl/support.
Volvo On Call-appen finns för iOS och
Android. Ladda ner den gratis från Apple App
Store eller Google Play.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
Hjälp med Volvo On Call*
Volvo On Call kan ge extra trygghet och hjälp
vid t.ex. punktering, motorstopp eller en
olycka.
Volvo On Call erbjuder inte bara extra komfort
och kontroll via appen utan även en mängd
hjälptjänster via SOS- och ON CALL-knapparna i taket, såsom akut hjälp vid en olycka,
stöldvarning, assistans vid vägkanten och fjärrupplåsning.
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
4 Kräver att både bil och mobil enhet har mobiltäckning eller annan internetanslutning.
5 Engine Remote Start är tillgängligt på vissa marknader och modeller.
6
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Automatiskt krocklarm med Volvo
On Call*
Om en kollision inträffar kan bilen meddela
det automatiskt till Volvo On Call servicecenter, eller närmaste larmcentral, som kan
skicka ut akut hjälp.
Volvo On Call servicecenter6
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid
en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, skickas en
signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande sker:
1.
Ett meddelande, innehållande bl.a. bilens
position, skickas automatiskt från bilen till
Volvo On Call servicecenter.
2. Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare
och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
3. Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis,
ambulans, bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar Volvo On Call servicecenter berörda
myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.
6 Gäller
7 Gäller
Prioritera offentligt nödnummer6
Det går att ställa in så att bilen ringer upp
offentlig larmcentral istället för Volvo On Call
servicecenter. Läs separata instruktioner.
•
•
•
Närmaste larmcentral7
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid
en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde nås, skickas automatiskt en signal direkt till närmaste larmcentral. Följande sker:
1.
Larmcentralen etablerar muntlig kontakt
med bilens förare och försöker ta reda på
krockens omfattning och behovet av hjälp.
2. Larmcentralen skickar nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
Larmnummer
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet
etablera kontakt med landets Volvo On Call
servicecenter. Om detta inte är möjligt går
samtalet direkt till det utsedda larmnumret för
området där bilen befinner sig.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Prioritera mellan Volvo On Call* servicecenter och larmcentral (s. 20)
Volvo On Call-marknader av typ A.
Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
7
VOLVO ON CALL
Akut hjälp med Volvo On Call*
Tryck på SOS-knappen för att kontakta Volvo
On Call servicecenter, eller närmaste larmcentral, i en nödsituation.
Volvo On Call
muntlig kontakt fastställs hjälpbehov (polis,
ambulans, bärgning etc.) och hjälpinsatser
skickas till bilen.
OBS
servicecenter8
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.
Missbruk kan leda till extradebitering.
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan Volvo On Call servicecenter larmas manuellt genom att SOSknappen trycks in i minst 2 sekunder. Volvo
On Call servicecenter meddelas, får reda på
bilens position och försöker etablera muntlig
kontakt med föraren för att komma överens
om hjälpbehov.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar Volvo On Call servicecenter nödvändiga
hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.),
som bistår med lämplig åtgärd.
Prioritera offentligt nödnummer8
Det går att ställa in så att bilen ringer upp
offentlig larmcentral istället för Volvo On Call
servicecenter. Läs separata instruktioner.
Närmaste larmcentral9
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan närmaste larmcentral larmas manuellt genom att SOSknappen trycks in i minst 2 sekunder. Via
3. Välj SOS/On Call knapplås för att deaktivera.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Prioritera mellan Volvo On Call* servicecenter och larmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Larmnummer
•
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet
etablera kontakt med landets Volvo On Call
servicecenter. Om detta inte är möjligt går
samtalet direkt till det utsedda larmnumret för
området där bilen befinner sig.
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Volvo On Call-appen och ON CALLknappen kan användas för samtliga andra
tjänster10, inklusive vägassistans.
ON CALL- och SOS-knapparna kan deaktiveras när bilens elsystem är i tändningsläge I, II
eller om motorn är igång:
1.
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Tryck på Inställningar.
2. Tryck på Kommunikation
Call.
Volvo On
8 Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
9 Gäller Volvo On Call-marknader av typ B.
10 Tjänsterna varierar mellan marknader.
8
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Assistans vid vägkant med Volvo
On Call*
Vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri går det att tillkalla hjälp med ON
CALL-knappen eller Volvo On Call-appen.
Om ON CALL-knappen i taket hålls in i minst
2 sekunder etableras muntlig kontakt mellan
Volvo On Call servicecenter och föraren. Detta
för att komma överens om vilken hjälpinsats
som krävs.
Det går även bra att ringa Volvo On Call servicecenter, men för att operatören ska kunna ta
del av bilens status och position måste bilen
vara uppkopplad.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.
Missbruk kan leda till extradebitering.
Volvo On Call-appen och ON CALLknappen kan användas för samtliga andra
tjänster11, inklusive vägassistans.
1.
Tryck på Inställningar.
2. Tryck på Kommunikation
Call.
Volvo On
3. Välj SOS/On Call knapplås för att deaktivera.
Vägassistanstjänsten kan behöva tecknas
separat.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
•
•
•
•
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning
med Volvo On Call*
Bilen kan fjärrupplåsas via Volvo On Call servicecenter. Den kan också låsas och låsas
upp via Volvo On Call-appen.
Fjärrupplåsning via Volvo On Call
servicecenter12
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa
bilen inom de närmaste 5 dygnen med hjälp av
Volvo On Call servicecenter.
1.
Kontakta Volvo On Call servicecenter (via
Volvo On Call-appen eller telefon).
2. När Volvo On Call servicecenter verifierat
bilens ägare eller annan auktoriserad person med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
ON CALL- och SOS-knapparna kan deaktiveras när bilens elsystem är i tändningsläge I, II
eller om motorn är igång:
11
12
Tjänsterna varierar mellan marknader.
Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
}}
* Tillval/tillbehör.
9
VOLVO ON CALL
||
3. Tryck lätt en gång på den gummerade
tryckplattan undertill på bagageluckans/
bakluckans handtag för att låsa upp bilen.
> Nu kan samtliga dörrar öppnas normalt.
OBS
Om den gummerade tryckplattan på
bagageluckan/bakluckan inte trycks in
inom en, av Volvo On Call servicecenter,
förutbestämd tid kommer bilen att låsas
igen.
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage
kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt
vara begränsad p.g.a. dålig mottagning.
Låsning/upplåsning via Volvo On Callapp
Status för samtliga dörrar och fönster visas.
Föraren kan låsa och låsa upp bilen på håll i
fem dygn efter att bilen har låsts. Av säkerhetsskäl krävs lösenordet för ditt Volvo ID när
bilen låses upp via Volvo On Call-appen.
Relaterad information
10
•
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Stöldvarning med Volvo On Call*
När bilens larm aktiveras får bilägaren ett
meddelande till det telefonnummer som är
registrerat hos återförsäljaren och sedan en
push-notis till Volvo On Call-appen.
Om larmet inte stängs av inom en kortare
period larmas13 en operatör vid Volvo On Call
servicecenter automatiskt. Operatören försöker kontakta bilägaren via telefon. Om det
visar sig att bilen används av någon obehörig
person kan en spårning startas. Polisen kopplas då in.
Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln
avbryts tjänsten.
Relaterad information
•
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Spårning av stulet fordon med
Volvo On Call*14
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Vid misstänkt bilstöld kan Volvo On Call servicecenter kontaktas via Volvo On Call-appen
eller telefonsamtal för att försöka hitta bilen.
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans
med polisen och Volvo On Call servicecenter
komma överens om att bilen ska spåras. Volvo
On Call servicecenter skickar ett meddelande
till bilen för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
OBS
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
OBS
En förutsättning för att bilen ska kunna
spåras är att en polisanmälan görs. Volvo
On Call lämnar endast ut information till
polisen.
Relaterad information
13
14
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
11
VOLVO ON CALL
Fjärrmanövrerad startspärr15 med
Volvo On Call*
•
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Vid en eventuell bilstöld kan en startspärr
aktiveras på distans16.
Om bilen är stulen kan ägaren kontakta Volvo
On Call servicecenter (via telefon eller Volvo
On Call-appen) eller myndigheterna.
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
OBS
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Kundtjänst via Volvo On Call*17
Tryck på ON CALL-knappen för att få svar på
allmänna kundfrågor.
Vid frågor om användning av bilen kan ON
CALL-knappen användas för att komma i kontakt med Volvo On Call servicecenter. En operatör svarar dygnet runt.
Andra sätt att nå Volvo On Call servicecenter
är via Volvo On Call-appen och via telefonsamtal.
Relaterad information
•
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar Volvo On Call servicecenter fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En
deaktiverad bil kan endast startas igen genom
kontakt med Volvo On Call servicecenter och
efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod
godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering av bilen.
Relaterad information
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
15
16
17
12
•
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Gäller vissa Volvo On Call-marknader av typ A.
Endast där lagen tillåter samt i samarbete med behöriga myndigheter.
Gäller ej vissa Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Skicka destinationer till bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att
få destinationer skickade direkt till bilens
navigationssystem18.
Tryck på ON CALL-knappen i bilens tak för att
få hjälp att hitta t.ex. en restaurang, ett hotell,
en verkstad, en sevärdhet eller annan destination. En operatör skickar destinationen till
bilen, och destinationen kan läggas till som
delmål eller resmål på centerdisplayen.
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
•
Kundtjänst via Volvo On Call* (s. 12)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
Det är möjligt att be operatören på Volvo On
Call servicecenter om flera destinationer vid
ett och samma tillfälle. De kommer dock
skickas till bilen en i taget.
Relaterad information
18
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Spårning av stulet fordon med Volvo On
Call* (s. 11)
Gäller vissa marknader och bilar med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-marknader
Här presenteras en lista över vilka marknader
som har Volvo On Call. Beroende på marknadstyp är inte alla tjänster tillgängliga. Vilka
tjänster som är tillgängliga per marknad redogörs separat och framgår i beskrivningen av
varje tjänst.
Marknad
Marknadstyp
A
Albanien
Belgien
X
X
Bosnien–Hercegovina
Brasilien
X
X
Bulgarien
X
Cypern
X
Danmark
X
Estland
X
Finland
X
Frankrike
X
Grekland
Irland
X
X
Island
Italien
14
B
X
X
Marknad
Marknadstyp
A
Marknad
B
Marknadstyp
A
Kanada
X
Tjeckien
Kazakstan
X
Tyskland
X
Kina
X
Schweiz
X
B
X
Kroatien
X
Serbien
X
Lettland
X
Slovakien
X
Litauen
X
Slovenien
X
Luxemburg
X
Spanien
X
Makedonien
X
Storbritannien
X
Malta
X
Sverige
X
Moldavien
X
Sydafrika
X
Montenegro
X
Turkiet
X
Nederländerna
X
Ukraina
XA
Norge
X
Ungern
X
Polen
X
USA
X
Portugal
X
Vitryssland
X
Puerto Rico
X
Österrike
X
Rumänien
Ryssland
X
A
Volvo On Call är inte tillgängligt på Krimhalvön.
XA
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Senaste information
Volvo On Call blir tillgängligt på allt fler platser.
För senaste information om var Volvo On Call
finns, se volvocars.com/intl/support eller kontakta en Volvoåterförsäljare.
Volvo On Call*-tjänster per
marknad
Mer information på Volvo Cars
supportsida
Här presenteras för vilken marknadstyp som
Volvo On Call-tjänsterna är tillgängliga.
Besök volvocars.com/intl/support för mer
information om Volvo On Call-tjänster och
appfunktioner.
Tjänster
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-tjänster per marknad
(s. 15)
A
B
Marknadstyp
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatiskt krocklarm
X
X
Akut hjälp i nödsituationer
X
X
Vägassistans
X
X
Fjärrupplåsning via servicecenter
X
Stöldvarning via servicecenter
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrmanövrerad startspärr
XA
Kundtjänst
X
Skicka destinationer till
navigationssystemet via
servicecenter
XA
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
XB
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ A
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ B
* Tillval/tillbehör.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* tillgänglighet
Volvo On Call* utomlands
För att spara batteri är Volvo On Call-systemet programmerat att stängas ner när bilen
inte används under längre perioder.
Volvo On Call är fullt tillgängligt i 3 dagar och
har begränsad tillgänglighet under de följande
14 dagarna, då systemet kopplas upp mot nätverket en gång per timme. Efter 17 dagar
kopplas systemet ner för att spara batteri och
blir fullt tillgängligt igen så snart bilen har startats.
Volvo On Call-tjänsterna kan variera vid körning mellan länder.
När du trycker på SOS-knappen kopplas du
alltid till det Volvo On Call servicecenter som
finns på den marknad där bilen befinner sig.
Finns det inget Volvo On Call servicecenter,
kontaktas närmaste larmcentral.
VARNING
Systemets tjänster fungerar enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartners
har mobiltäckning och på de marknader
där Volvo On Call är tillgängligt.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i
glest befolkade områden.
När du trycker på ON CALL-knappen kopplas
du alltid till ditt hemlands Volvo On Call servicecenter.
I länder utan roamingavtal är dock inga Volvo
On Call-tjänster tillgängliga.
För mer information, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Relaterad information
•
•
•
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Reservbatteri för Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Albanien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Australien
1800 186 586
Ej tillämpligt
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien–Hercegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilien
0800 70 775 90
Ej tillämpligt
Bulgarien
+359 291 146
+359 291 146
Cypern
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Danmark
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grekland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irland
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Island
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Italien
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Tillval/tillbehör.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Kina
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Lettland
800 070 77
+371 661 008 21
Litauen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavien
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Nederländerna
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Nya Zeeland
09 975 1948
+64 9 975 1948
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Puerto Rico
855 399 4691
+1 855 399 4691
Rumänien
313 200 200
+36 145 844 47
Ryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
VOLVO ON CALL
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Serbien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakien
+421 258 252 186
+421 258 252 186
Slovenien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanien
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 518 335
Sydafrika
0800 698 6586
Ej tillämpligt
Tjeckien
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Vitryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Ungern
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Telefonnumret gäller inte för Information och concierge service eller vägassistans.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
* Tillval/tillbehör.
19
VOLVO ON CALL
Prioritera mellan Volvo On Call*
servicecenter och larmcentral19
OBS
När kontakt med Volvo On Call servicecenter prioriteras överförs mer information
från bilen och en mer omfattande hjälp kan
ges än om den offentliga larmcentralen är
primär kontakt. Om kontakt med servicecentret inte kan etableras kontaktar bilen
istället den offentliga larmcentralen.
Välj om bilen ska ringa upp Volvo On Call servicecenter eller larmcentralen i en nödsituation.
I bilar med Volvo On Call20 är det möjligt att
ställa in om bilen ska kontakta Volvo On Call
servicecenter eller den offentliga larmcentralen när det automatiska krocklarmet utlöses
eller vid användning av SOS-knappen.
Om däremot den offentliga larmcentralen
prioriteras och kontakt inte kan etableras
görs inget försök att istället nå Volvo On
Call servicecenter.
Bilens fabriksinställning är att primärt kontakta
Volvo On Call servicecenter.
För att ändra detta:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Kommunikation
Call.
Volvo On
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 8)
3. Välj Prioritera offentligt callcenter över
Volvo callcenter om offentlig larmcentral
ska kontaktas direkt.
PIN-kod till Volvo On Call*
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att
identifiera att en person är behörig att utföra
Volvo On Call-tjänster i en viss bil.
Den fyrsiffriga PIN-koden automatgenereras
av Volvo On Call servicecenter eller av en
auktoriserad Volvoåterförsäljare. Koden
skickas till bilägaren och används för att identifiera personer som är behöriga att utföra
vissa Volvo On Call-tjänster.
Använda Volvo On Call PIN-kod
Volvo On Call PIN-koden krävs av säkerhetsskäl vid följande tjänster:
•
Skapa koppling mellan Volvo On Callappen och din Volvo.
•
Fjärrupplåsning av din bil via Volvo On Call
servicecenter21.
•
Då du startar en spårning av stulen bil via
Volvo On Call servicecenter21.
•
•
Då du skapar nya appanvändare till din bil.
Då du avbryter ditt Volvo On Call-abonnemang via appen, t.ex. vid ett ägarbyte.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-koden har glömts eller behöver bytas
(t.ex. vid köp av en begagnad bil med Volvo
On Call) kontaktas
19
20
21
20
Gäller endast S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country
Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
•
•
en återförsäljare eller
servicecenter21
Volvo On Call
via ON
CALL-knappen, Volvo On Call-appen eller
ett vanligt telefonsamtal.
•
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Köpa eller sälja bil med Volvo On
Call*
Vid ägarbyte är det viktigt att avsluta Volvo
On Call-tjänsten.
Den nya koden skickas till bilägaren.
Avsluta Volvo On Call-tjänst
Fel PIN-kod har skrivits in i Volvo On
Call-app upprepade gånger
Kontakta en Volvoåterförsäljare vid ägarbyte
för att avsluta tjänsten. Återförsäljaren avskriver abonnemanget och tjänstehistoriken raderas. Tjänsten kan också avslutas med Volvo
On Call-appen.
Om en felaktig PIN-kod anges tio gånger i rad
kommer kontot att låsas. För att kunna
använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett nytt appkonto skapas genom att
följa samma process som när tidigare appkonto skapades.
Skillnad mellan Volvo ID lösenord och
Volvo On Call PIN-kod
Lösenordet för Volvo ID krävs för att logga in i
Volvo On Call-appen. PIN-koden för Volvo On
Call är den fyrsiffriga kod som används vid
ovan nämnda tjänster. PIN-koden bevisar att
användaren är behörig.
Relaterad information
•
•
•
•
21
Volvo On Call* (s. 4)
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call* (s. 9)
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar och användardata i bilen
till ursprunglig fabriksinställning. Detta görs
via inställningsmenyn i centerdisplayen.
Ägaren ska inte ändra eller radera sitt Volvo ID
när bilen säljs. Volvo ID är personligt. Däremot
behöver bilägandet samt kopplingen mellan
Volvo On Call-appen och bilen avslutas.
Ägarbyte vid byte av land
Då en bil köps och importeras till ett annat
land bör ägaren vara noga med att besöka en
återförsäljare i det land bilen köps. Den ska då
radera all kunddata i sina system. I det land dit
bilen importeras ska ägaren kontakta en återförsäljare för att få hjälp med att starta Volvo
On Call-tjänst.
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
}}
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
21
VOLVO ON CALL
||
Starta Volvo On Call-tjänst
Reservbatteri för Volvo On Call*
Vid köp av en begagnad bil med Volvo On
Call:
Om huvudbatteriet blir strömlöst används
Volvo On Calls reservbatteri som backup-batteri för att systemet fortfarande ska kunna
nyttjas.
Reservbatteriet har en begränsad livslängd.
När batteriet behöver service eller bytas ut
kommer det upp ett meddelande, Volvo On
Call Service erfordras, i förardisplayen.
Nya ägaren kontaktar Volvoåterförsäljaren
som skriver över återstående tid av abonnemanget på den nya ägaren. Om det inte redan
är gjort raderar återförsäljaren den tidigare
ägarens information. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade för att Volvo On
Call ska fungera samt att den tidigare ägaren
inte ska ha tillgång till att utföra Volvo On Calltjänster i bilen.
Volvoåterförsäljaren upplyser den nya ägaren
om status för bilens Volvo On Call-abonnemang. Den nya ägaren erhåller en personlig
fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att identifiera
sig som ägare (eller annan behörig person)
och få tillgång till vissa tjänster. Om ägaren
inte redan har ett Volvo ID behöver det skapas
för att därefter koppla samman Volvo On Callappen med bilen.
Om meddelandet kvarstår, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Volvo On Call* (s. 4)
Personuppgifter och Volvo On
Call*
Personuppgifter som behandlas i anslutning
till Volvo On Call-tjänsten.
Volvo Car Corporation ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All behandling sker i enlighet med god
sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo Cars med
samarbetspartners både inom och utom
EU/EES för att leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas när det gäller Volvo On Call består i huvudsak av följande
tre kategorier.
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av Volvo On Call
och vid andra kontakter med Volvo Cars,
såsom namn, adress, telefonnummer, typ
av tjänst och tjänstens varaktighet.
•
När en viss händelse som omfattas av
Volvo On Call inträffar skickas automatiskt
information från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten nyttjas, typ av tjänst, om
krockkuddar har utlösts, om bältesförsträckare har utlösts, aktuell bränslemängd, aktuell temperatur inne i och utanför fordonet, om dörrar och fönster är låsta
Relaterad information
•
•
•
22
Komfort och kontroll med Volvo On Callapp (s. 6)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 20)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
eller öppnade samt fordonets sex senaste
positioner.
•
Övrig information som kan kopplas till
kunden är telefonsamtal med personer i
fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av
servicecenter-operatören.
las. För att rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst. Begäran om registerutdrag
ska göras skriftligt och vara egenhändigt
undertecknat av den sökande samt innehålla
uppgift om namn, adress och kundnummer.
Begäran ska sändas till:
Volvo Car Corporation
Vem får ta del av personuppgifterna
Personuppgiftsombudet
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo
underleverantörer. Dessa underleverantörer
arbetar på uppdrag av Volvo Cars och får
endast behandla personuppgifter i den
utsträckning som krävs för att leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är bundna av
avtal som ålägger dem att iaktta sekretess
samt att behandla personuppgifter i enlighet
med gällande lag.
Avd. 50090, HB3S
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
Volvo On Call-tjänsten lagras under avtalstiden och därefter så länge som erfordras för att
Volvo Cars skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Uppgifter
som genereras vid händelser som omfattas av
Volvo On Call gallras 100 dagar efter det att
händelsen inträffat.
405 31 Göteborg
Sverige
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet
med vad som framgår av instruktionen i detta
dokument, samtycker användaren till den
behandling av personuppgifter som sker i
anslutning till Volvo On Call-tjänsten.
Relaterad information
•
Volvo On Call* (s. 4)
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag
som visar vilka personuppgifter som behand-
* Tillval/tillbehör.
23
TP 31723 (Swedish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement