Volvo S60 2006 Ägarmanual

Volvo S60 2006 Ägarmanual
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 8146 (Swedish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 8146
WEB EDITION
2006
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
1
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
2
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
ration. Du kan själv jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer.
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Bränsleförbrukning
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste
fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt
certifikat för miljöstandarden ISO 14001,
vilket leder till ständiga förbättringar inom
miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövarudekla-
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen, se s. 4.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som
innefattar ren kupémiljö och högeffektiv
avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Dessutom finns en speciell kylarbeläggning,
PremAir®1, som kan omvandla skadligt
marknära ozon till rent syre.
1.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
3
Volvo Personvagnar och miljön
Ren luft i kupén
IAQS1
Ett sofistikerat luftreningssystem,
(Interior Air Quality System) säkerställer att
luften i kupén är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Luftintaget stängs om halten
reducerande och oxiderande gaser, t.ex.
kolmonoxid blir för hög, t.ex i tät trafik, köer
eller tunnlar. Inflödet av kväveoxider,
marknära ozon och kolväten hindras av
kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
hälsosam och säker, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Därmed uppfyller de också kraven i den
ekologiska standarden Öko-Tex 100, ett stort
framsteg för en sundare kupémiljö.
Öko-Tex certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor, tråd och tyger. Även
läderklädslarna är kromfritt garvade med
naturliga växtämnen och uppfyller kraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du
förutsättningar för lång livslängd för bilen
1.
4
Tillval.
med låg bränsleförbrukning och på så vis
bidrar du till en renare miljö. När Volvos
verkstäder får förtroendet att laga och underhålla bilen, blir den en del i vårt system. Vi
ställer tydliga miljökrav på hur våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och
utsläpp till miljön, vilket inkluderar en
noggrann uppsamling och sortering av det
gasformiga, flytande och fasta avfallet som vi
får i verkstäderna. Vår verkstadspersonal har
det kunnande och de verktyg som behövs för
att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha rätt däcktryck. För lågt tryck i däcken
ger högre bränsleförbrukning. Om något
av de högre däcktrycken som Volvo
rekommenderar används, sänks bränsleförbrukningen.
• Takräcke och skidbox
ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleförbrukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
Volvo Personvagnar och miljön
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
5
6
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Audio (tillval)
Telefon (tillval)
Tekniska data
9
33
63
75
89
101
137
147
153
181
203
219
7
8
Säkerhet
Säkerhetsbälten
AIRBAG-systemet
Krockkuddar (SRS)
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Krockgardin (IC)
WHIPS
När aktiveras säkerhetssystemen
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Barnsäkerhet
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
9
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
10
Lossa bältet:
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet på egen hand. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. En del av
bältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också bältet om det är slitet eller skadat.
Det nya bältet ska vara typgodkänt och
avsett för samma plats som det utbytta
bältet.
Säkerhet
Säkerhetsbälten
OBS! Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Säkerhetsbälte och graviditet
Bältespåminnare
I kombinationsinstrumentet och i backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren eller passageraren i
framsätet inte satt på sig säkerhetsbältet.
Bältespåminnaren stängs av efter 6 sekunder
om hastigheten är lägre än 10 km/h. Om
föraren eller passageraren i framsätet inte har
satt på sig säkerhetsbältet sätts påminnaren
på igen när hastigheten överstiger 10 km/h
och stängs av om hastigheten går under
5 km/h.
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Bältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Bältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också
att det inte har vridit sig.
Säkerhetsbälte och graviditet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man måste lätt kunna nå ratten och fotpedalerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen
och ratten.
Om man tar av sig bältet aktiveras funktionen
igen när hastigheten överstiger 10 km/h.
11
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid
en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då
mer effektivt upp den åkande.
12
Säkerhet
AIRBAG-systemet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om
varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Varningssymbol i kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
styrenheten och i kombinationsinstrumentet
finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Symbolen släcks efter ca sju sekunder om
Airbag-systemet1 är felfritt.
1.
Om varningssymbolen för Airbagsystemet förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att Airbagsystemet inte har fullgod funktion.
Symbolen kan indikera fel på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller ICsystemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
13
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen. Personer som är
kortare än 140 cm ska aldrig sitta på
passagerarplatsen fram om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplementary Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudden på passagerarsidan1 ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
1.
14
Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
1. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 17.
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRSsystemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassas efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
Krockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer som aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa
islaget mot kudden töms den igen när den
pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassa
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
15
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING!
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i
ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
Airbag-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krockkudden.
16
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller
även personer som är kortare än 140 cm.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Omkopplare för PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas).
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras med en
omkopplare. Detta är nödvändigt om t.ex. ett
barn i barnstol ska placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar
att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
17
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position OFF.
Omkopplarens läge
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, däremot aldrig personer
över 140 cm.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, däremot aldrig barn i barnstol eller
på kudde.
18
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
VARNING!
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
VARNING!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
Sidokrockkuddarnas placering.
Uppblåst sidokrockkudde.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till
balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
VARNING!
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING!
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
19
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Vänsterstyrd bil.
SIPS-bag
Sidokrockkudden är försedd med en gasgenerator. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer, som i sin tur aktiverar
gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den
åkande och dörrpanelen och dämpar på så
sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt
som kudden töms. Sidokrockkudden blåses
normalt endast upp på krocksidan.
20
Högerstyrd bil.
Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS. Den sitter osynligt
monterad längs med innertakets båda sidor.
Den skyddar både i fram- och baksätet.
Krockgardinen aktiveras av sensorer vid en
tillräckligt kraftig kollision. Vid aktivering
blåses krockgardinen upp. Krockgardinen
hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida
vid en kollision.
VARNING!
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa
områden får användas.
VARNING!
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
21
Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador –
WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar. Systemet
aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
22
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för
pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet
själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Säkerhet
WHIPS
VARNING!
Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING!
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
23
Säkerhet
När aktiveras säkerhetssystemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Krockkuddar SRS
Vid frontal- och/eller sidokollision.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1.
Krockgardin IC
Vid sidokollision.1
Vid påkörning bakifrån.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid frontalkollision1.
1. Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens
hastighet, kollisionsvinkeln, mm. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS! Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och
bältessystemet sker endast en gång vid en
kollision.
24
VARNING!
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt
vatten. Det snabba utlösningsförloppet
kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
Det årtal och den månad, som anges på
dekalen på dörrstolpen/stolparna, är den
tidpunkt då man ska kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad för särskild inspektion och ev.
byte av krockkuddar, bältesförsträckare och
krockgardiner. Vid frågor om systemen,
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krockkudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkudde på förarsidan
Sidokrockkudde på passagerarsidan
Krockgardin på förarsidan
Krockgardin på passagerarsidan
Denna dekal är placerad i bakre vänster
dörröppning.
25
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Det går bra att placera:
Barn ska sitta bra och säkert
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek, för mer
information se s. 28.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barn, som är kortare än 150 cm ska färdas i
adekvat barnskydd.
Barnstol och krockkudde (SRS)
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
(SRS) på passagerarplatsen är aktiverad1.
Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol
placerad på passagerarplatsen.
VARNING!
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
Passagerare kortare än 140 cm ska sitta i
framsätet endast då krockkudden på
passagerarplatsen är avaktiverad.
1.
26
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
(endast Australien).
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1. Om denna
uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara för barnet.
1.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
27
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9
månader)
Framsäte
•
•
•
9–18 kg
(9–36
månader)
•
•
•
28
Alternativ:
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L1: Typgodkännande nr E5 03160
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L1: Typgodkännande nr E5 03162
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L1: Typgodkännande nr: E5 03161
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L1: Typgodkännande nr E5 03163
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Baksätets ytterplats
•
•
•
•
•
•
Baksätets mittplats
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerfästband.
hetsbälte och stödben.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
L1: Typgodkännande nr E5 03160
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och stödben.
L1: Typgodkännande nr E5 03162
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerfästband.
hetsbälte och stödben.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
L1: Typgodkännande nr E5 03161
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och stödben.
L1: Typgodkännande nr E5 03163
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L1: Typgodkännande nr E5 03135
Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
15–36 kg
(3–12 år)
Framsäte
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
Baksätets ytterplats
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
Baksätets mittplats
Alternativ:
• Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L1: Typgodkännande nr E5 03139
• Integrerad bälteskudde.
B2: Typgodkännande nr E5 03140
1. L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller
universal.
2. Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp.
29
Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad1.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1.
Integrerad bälteskudde (tillval)
Volvos integrerade bälteskudde för
mittplatsen bak är speciellt konstruerad för
att ge en god säkerhet för barn.
I kombination med ordinarie bilbälten är
bälteskudden godkänd för barn som väger
mellan 15 och 36 kg
30
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se s. 17.
Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING!
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga
ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar
vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket
sliten.
Utfällning av bälteskudde
– Fäll ner bälteskudden.
– Lossa kardborrbandet.
– Lyft tillbaka den övre delen.
Kontrollera att:
• bilbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och inte slackar eller är vridet.
• bältet ligger rätt över axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över
bäckenet, för att ge bästa skydd.
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
– Justera noggrant nackstödets läge till
barnets huvud.
Infällning av bälteskudde
– Fäll ner den övre delen (A).
– Fäst kardborrebandet (B).
– Fäll in bälteskudden i baksätesryggen (C).
OBS! Se till att bälteskuddens båda delar är
fastspända med kardborrebandet (B) innan
infällning. Annars kan den övre delen (A)
fastna i baksätesryggen (C) när bälteskudden fälls ut igen.
31
Säkerhet
Barnsäkerhet
Montering av barnstol
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
När man använder andra produkter som finns
på marknaden är det viktigt att man läser den
monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är
avstängd.
VARNING!
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen. Om det
uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1.
32
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 15.
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser.
Kontakta en Volvohandlare för ytterligare
information om barnsäkerhetsutrustning.
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Översikt högerstyrd bil
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Informationsdisplay
Strömbrytare i mittkonsolen
Belysningspanel
Vänster rattspak
Höger rattspak
Färddator
Konstantfarthållare (tillval)
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Rattinställning
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar och sidorutor
Elmanövrerad lucka (tillval)
34
36
38
39
42
44
48
49
50
52
53
54
55
56
58
60
33
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
34
Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Reglagepanel i förardörren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dimstrålkastare.............................................................................s. 48
Strålkastare, positions-/parkeringsljus ....................................s. 48
Dimbakljus .....................................................................................s. 48
Körriktningsvisare, ljusomkoppling...........................................s. 49
Konstantfarthållare.......................................................................s. 53
Signalhorn.............................................................................................–
Kombinationsinstrument .............................................................s. 38
Knappsats för telefon/audio ...................................... s. 204/s. 188
Vindrutetorkare .............................................................................s. 50
Parkeringsbroms (handbroms) .................................................s. 54
Strömbrytarpanel .........................................................................s. 44
Klimatanläggning.............................................................. s. 66, s. 68
Audioanläggning ....................................................................... s. 182
Eluttag, Cigarettändare ..............................................................s. 44
Varningsblinkers ...........................................................................s. 46
Handskfack....................................................................................s. 84
Ventilationsmunstycke.................................................................s. 65
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Teckenfönster ............................................................................... s. 42
Temperaturmätare........................................................................ s. 38
Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare................ s. 38/s. 53
Hastighetsmätare ........................................................................ s. 38
Körriktningsvisare ........................................................................ s. 49
Varvtalsmätare .............................................................................. s. 38
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge............................... s. 38
Bränslemätare .............................................................................. s. 38
Kontroll- och varningssymboler ................................................ s. 39
Ventilationsmunstycken .............................................................. s. 65
Instrumentbelysning .................................................................... s. 48
Ljushöjdsreglering ....................................................................... s. 48
Belysningspanel........................................................................... s. 48
Läslampor ...................................................................................... s. 79
Kupébelysning .............................................................................. s. 79
Reglage, taklucka ........................................................................ s. 60
Bältespåminnare .......................................................................... s. 58
Innerbackspegel........................................................................... s. 58
Låsknapp, för samtliga dörrar ................................................... s. 93
Spärr av fönsterhissar i bakdörr ............................................... s. 57
Reglage, fönsterhissar................................................................ s. 56
Reglage, yttre backspeglar........................................................ s. 58
Aktivt chassi-Four C (S60 R) ...................................... s. 46, s. 113
35
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
36
Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dimbakljus .....................................................................................s. 48
Strålkastare, positions-/parkeringsljus ....................................s. 48
Dimstrålkastare.............................................................................s. 48
Vindrutetorkare .............................................................................s. 50
Knappsats för telefon/audio ...................................... s. 204/s. 188
Signalhorn.............................................................................................–
Kombinationsinstrument .............................................................s. 38
Konstantfarthållare.......................................................................s. 53
Körriktningsvisare, ljusomkoppling...........................................s. 50
Parkeringsbroms (handbroms) .................................................s. 54
Eluttag, Cigarettändare ..............................................................s. 44
Klimatanläggning.............................................................. s. 66, s. 68
Audioanläggning ....................................................................... s. 182
Strömbrytarpanel .........................................................................s. 44
Varningsblinkers ...........................................................................s. 46
Handskfack....................................................................................s. 84
Ventilationsmunstycke.................................................................s. 65
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kontroll- och varningssymboler ................................................ s. 39
Bränslemätare .............................................................................. s. 38
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge............................... s. 38
Varvtalsmätare .............................................................................. s. 38
Körriktningsvisare ........................................................................ s. 49
Hastighetsmätare ........................................................................ s. 38
Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare................ s. 38/s. 53
Temperaturmätare........................................................................ s. 38
Teckenfönster ............................................................................... s. 42
Ventilationsmunstycken .............................................................. s. 65
Belysningspanel........................................................................... s. 48
Ljushöjdsreglering ....................................................................... s. 48
Instrumentbelysning .................................................................... s. 48
Läslampor ...................................................................................... s. 79
Kupébelysning .............................................................................. s. 79
Reglage, taklucka ........................................................................ s. 60
Bältespåminnare .......................................................................... s. 58
Innerbackspegel........................................................................... s. 58
Låsknapp, för samtliga dörrar ................................................... s. 92
Spärr av fönsterhissar i bakdörr ............................................... s. 57
Reglage, fönsterhissar................................................................ s. 56
Reglage, yttre backspeglar........................................................ s. 58
Aktivt chassi-Four C (S60 R) ...................................... s. 44, s. 113
37
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren
går in i det röda fältet, visas ett meddelande i
teckenfönstret. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
38
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se s. 47.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i teckenfönstret.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det
röda fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflingesymbol i teckenfönstret. Symbolen
varnar för halkrisk. När bilen står eller stått
stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för
högt värde.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när
lampan i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 42, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
varningssymboler1
Samtliga kontroll- och
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar
samtliga symboler utom
symbolerna för fel i bilens
avgasreningssystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler
kan sakna bakomliggande funktion, beroende
på bilens utrustning.
När meddelandetexten
”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks
symbollampa och meddelandetext med hjälp
av READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Fel i ABS-systemet
Om ABS-symbolen tänds är ABSsystemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar
fortfarande men utan ABS-funktion.
Varningssymbolen mitt i instrumentet
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det
upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
– Stanna bilen. Läs meddelande i teckenfönstret.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Gul symbol
– Läs meddelande i teckenfönstret.
Åtgärda.
1.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar, kör
vidare. Det var ett indikationsfel.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga
För vissa motorvarianter tänds inte
symbolen för lågt oljetryck.
39
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
den till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, kan
fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Stanna bilen på en säker plats och
stäng av motorn. Starta motorn på
nytt.
• Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
• Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna fortfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig
inbromsning.
40
Bältespåminnare
Motorförvärmare (diesel)
Lampan lyser så länge föraren inte
kopplat in sitt säkerhetsbälte.
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn. Om lampan tänds
och oljenivån ändå är normal, stanna bilen
och kontakta auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bilens avgasreningssystem
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När
lampan släcks kan bilen startas.
Gäller endast dieseldrivna bilar.
Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
OBS! Lampan lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Dimljus bak
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i SRS
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollampa för släp
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Blinkar när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
lampan inte blinkar, är någon av
blinkerlamporna på släpet eller bilen
defekt.
Stabilitetssystem STC och
DSTC1
STC/DSTC-systemet innehåller flera olika
funktioner som beskrivs utförligare på s. 112.
1.
Tillval på vissa marknader. Standard
på S60 R.
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Symbolen tänds och släcks igen efter ca
två sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
Symbolen blinkar
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft.
AYC-funktionen arbetar för att förhindra
sladd.
Varningssymbolen lyser med fast gult
sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
TC-funktionen har temporärt reducerats
p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen lyser med fast gult
sken
ANTI-SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. STC
eller DSTC-systemet har stängts av
p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Fel i STC/DSTC- systemen
Om symbolen tänds och lyser med
fast sken och tilläggstexten “ANTISLADD SERV. ERFORDRAS” utan
att du stängt av något av systemen,
indikerar detta ett fel i något av systemen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte
skall uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala
försiktighetsåtgärderna för säker
kurvtagning och körning på halt underlag.
41
Instrument och reglage
Informationsdisplay
bland de lagrade meddelandena i minneslistan genom att trycka på READ-knappen.
Tryck på READ-knappen för att lägga lästa
meddelanden tillbaka i minneslistan.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du t.ex. är i färddatorns menyer
eller vill använda telefonen, måste du först
kvittera varningsmeddelandet. Tryck alltså på
READ-knappen (A).
Meddelande i teckenfönstret
När en varning- eller kontrollsymbol tänds, får
du samtidigt också ett meddelande i teckenfönstret. När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A).
Läst meddelande raderas då från teckenfönstret och läggs i en minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i minneslistan tills du
åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte
radera från teckenfönstret. De ligger kvar i
teckenfönstret tills berörda fel är åtgärdade.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A) om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar
42
Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
ÅTG. NÄSTA SERV.
DAGS FÖR SERVICE
LÅG OLJENIVÅ1 – FYLL PÅ OLJA3
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se s. 159 för mer information.
LÅG OLJENIVÅ2 – STANNA SNARAST3
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se s. 159.
2
LÅG OLJENIVÅ – STANNA
MOTORN3
LÅG OLJENIVÅ2 – SE MANUAL3
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL1
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 159.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 159.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras. Se s. 105.
1. Visas tillsammans med gul varningstriangel.
2. Visas tillsammans med röd varningstriangel.
3. Gäller endast motorvarianter med oljenivågivare.
43
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
OBS! Den inbördes placeringen av
knapparna kan variera.
STC/DSTC-systemet1
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i STC/DSTCsystemet.
Aktivt chassi, FOUR-C (tillval)
Tryck på knappen för att välja
chassiinställning Comfort eller
Sport, se s. 113. Informationsdisplayen visar den
aktuella inställningen i
10 sekunder.
BLIS (Blind Spot Information
System) – tillval
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. För ytterligare
information, se s. 133.
När lysdioden i knappen lyser,
är STC/DSTC-systemet
aktiverat (om inget fel
föreligger).
OBS! För att reducera STC/
DSTC-systemets funktion
måste knappen hållas intryckt i minst en halv
sekund. Lysdioden i knappen slocknar och
texten “STC/DSTC SPINNREGL. AV” visas i
displayen.
1.
44
Tillval på vissa marknader. Standard
på R-version.
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
När motorn startas om, är STC/DSTCsystemet åter aktiverat.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper
förändras om du stänger av STC/DSTCsystemet.
Eluttag/Cigarettändare (tillval)
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t ex mobiltelefon eller
kylbox.
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Cigaretttändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det
inte används. Maximalt strömuttag 10 A.
Nedfällning av yttre nackskydd i
baksätet (tillval)
Fäll inte ner nackskydden
om det finns passagerare på
någon av ytterplatserna.
– Vrid tändnyckeln till läge I eller II.
– Tryck in knapp 1 för att fälla ner de bakre
nackskydden för bättre sikt bakåt.
Nackskydden förs tillbaka manuellt.
• Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackskydden vara uppfällda.
Infällbara yttre backspeglar
(tillval)
Låsning av bagagelucka (vissa
länder)
Denna knapp använder du
för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från
utfällt läge och utåt från
infällt läge.
Gör så här, om en
backspegel genom yttre åverkan oavsiktligt
fällts in eller ut:
– Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen. Backspeglarna har nu
återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat
när bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera parkeringshjälpen. Se även s. 115.
Tryck på denna knapp för att
låsa bagageluckan. Luckan
förblir därmed låst även om
dörrarna låses upp manuellt
med huvudnyckeln, dess
fjärrkontroll eller servicenyckeln.
Avstängning av blockerat låsläge
och larmsensorer
Använd denna knapp du när
du av någon anledning vill
stänga av funktionen
blockerat låsläge (blockerat
låsläge innebär att dörrarna
inte kan öppnas från insidan
när de är låsta). Använd också denna knapp
när du vill koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem1 – exempelvis vid
transport med bilfärja. Dioden lyser när
funktionerna är avstängda/bortkopplade.
1.
Tillval
45
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Extraljus (tillbehör)
Använd denna knapp om du
vill att bilens extraljus ska
tändas samtidigt som
helljuset eller om du vill
stänga av den funktionen.
Lysdioden i knappen lyser
då funktionen är aktiverad.
Aktivt chassi, FOUR-C (S60 R)
Varningsblinkers
Välj komfort, sport eller avancerat läge
genom att trycka på en av knapparna. För
ytterligare information, se s. 113.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
46
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Eluppvärmda backspeglar och
bakruta
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakruta
och backspeglar. Tryck
på strömbrytaren för att
starta uppvärmningen
av bakrutan och
backspeglarna.
Lysdioden i strömbrytaren tänds.
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån
efter ca 12 minuter.
Eluppvärmda framstolar
Se s. 66 eller s. 69 för
ytterligare information.
47
Instrument och reglage
Belysningspanel
Positions-/parkeringsljus
Dimljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas
oavsett startnyckelposition.
OBS! Bestämmelserna för användning av
dimljus varierar från land till land.
– Vrid ljusreglaget (1) till mittenläget.
I startnyckelposition II är positions-/parkeringsljusen alltid tända. Nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt som positions-/
parkeringsljusen.
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Strålkastare
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
höjning eller sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har
automatisk ljushöjdsreglering, varför
hjulet (3) saknas.
1.
48
Tillval.
Automatiskt halvljus
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står
i mittenposition. Vid behov kan halvljusautomatiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Manuellt halvljus (vissa länder)
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) medurs till ändläget.
Helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (1) medurs till ändläget.
– För vänster rattspak mot ratten till
ändläget och släpp, se s. 49.
– Tryck på knappen (2).
Lysdioden i knappen (2) lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller
dimstrålkastarna.
– Tryck på knappen (4).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lysdioden i knappen (4)
lyser när dimbakljuset är tänt.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen tänds när startnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Instrument och reglage
Vänster rattspak
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
När rattspaken släpps återgår den till sitt
utgångsläge och körriktningsvisarna släcks.
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att
helljuset ska kunna tändas.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 48.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Rattspakens lägen
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljusblink
Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1,
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder av
en auktoriserad Volvoverkstad.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspak mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
– Stig ur bilen och lås dörren.
1.
Fabriksinställning.
49
Instrument och reglage
Höger rattspak
Torkarna sveper med hög hastighet.
Viktigt!
Använd rikligt med spolarvätska när
torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska
vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt. Regnsensorns känslighet kan
ställas in med ringen (1).
Vindrutetorkare
Vindrutetorkarna är avstängda när
spaken är i 0-läge.
Om du för spaken uppåt, gör
torkarna ett slag i taget så länge du
håller spaken uppåt.
Intervalltorkning
Du kan själv ändra och ställa in
lämplig hastighet för intervalltorkningen. Att vrida ringen medurs innebär att
torkarna gör fler slag per tidsenhet. Att vrida
ringen (1) moturs innebär att torkarna gör
färre slag per tidsenhet.
Torkarna sveper med normal
hastighet.
50
– Vrid ringen medurs för högre känslighet
och moturs för lägre känslighet. (Ett extra
slag ges när ringen vrids medurs.)
– för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och
återgår till regnsensorläge när spaken
släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knapp (2) medan startnyckeln är i läge I
alt. II. Vindrutetorkarna kan annars startas
och bli skadade.
På/Av
Vindrutespolare
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till
vindrutetorkarna i läge 0.
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna.
Aktivera regnsensorn genom att:
(tillval vissa marknader)
– trycka på knappen (2). En lysdiod i
knappen tänds och visar att regnsensorn
är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
– tryck på knappen (2) eller
Strålkastarspolare
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då tio minuter förflutit efter senaste vindrute-
Instrument och reglage
Höger rattspak
spolningen, högtryckspolas strålkastarna åter
vid första spolningen av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolarvätska i
behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till
strålkastarna. Detta för att prioritera sikten
genom vindrutan.
Vindrutespolare och strålkastarrengörare (S60 R)
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna och strålkastarrengöringen.
51
Instrument och reglage
Färddator
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ringen (B) stegvis,
antingen framåt eller bakåt. Genom en ytterligare vridning kommer du tillbaka till utgångsläget igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du använder färddatorn måste du
först kvittera varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
• HASTIGHET I MILES PER HOUR1
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste
nollställning (RESET). När tändningen slås av
lagras medelhastigheten och ligger till grund
för det nya värdet när man kör vidare. Kan
nollställas med RESET-knappen (C) på
spaken.
Hastighet i miles per hour1
Aktuell hastighet visas i mph.
Aktuell bränsleförbrukning
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
teckenfönstret uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
teckenfönstret ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
1.
52
Vissa länder
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När
tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och ligger kvar tills den nollställs
med RESET-knappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Beräkningen av körsträcka till tom tank
baseras på medelförbrukningen under de
senast körda 30 km. När körsträckan till tom
tank är kortare än 20 km visar teckenfönstret
"----".
OBS! OBS! Viss felvisning kan uppstå vid
ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex.
ändrad körstil eller användande av bränsledriven värmare.
Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Återgå till hastighet
Konstantfarthållarens
reglage sitter till vänster i
ratten.
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
Inställning av önskad
hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
Öka eller minska hastigheten
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den
hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
– En kort tryckning (mindre än en halv
sekund) på + eller – motsvarar en hastighetsändring på en km/h.
OBS! En tillfällig fartökning (kortare än en
minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
Tillfällig urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls
i minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
53
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Parkering i backe
• Parkeras bilen i uppförsbacke; vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
• Parkeras bilen i utförsbacke; vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Släppa parkeringsbroms
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra parkeringsbromsen något uppåt,
tryck in knappen, släpp ner parkeringsbromsen och släpp ut knappen.
Parkeringsbroms (handbroms)
Eluttag/cigarettändare, baksäte
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen då
den är åtdragen. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt
parkeringsbromsen är åtdragen. Dra därför
alltid parkeringsbromsen till ändläget.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox. Maximalt strömuttag 10 A.
Dra parkeringsbroms
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra parkeringsbromsen till ändläget.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
– Sätt växelväljaren i läge:
1 vid manuell växellåda
P vid automatisk växellåda
54
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Cigarettändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med.
Av säkerhetsskäl, fäll ner locket när inte
uttaget används.
Instrument och reglage
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som
passar dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att
spärra ratten. Om det är svårt kan du trycka
lite på ratten samtidigt som du trycker tillbaka
reglaget.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
55
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
OBS! Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns bara på vissa marknader.
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med reglagen i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste startnyckeln vridas till läge I eller läge II. Efter
avslutad körning och efter det att du dragit ur
startnyckeln, kan du fortfarande öppna eller
stänga fönstren, så länge du inte öppnat
någon av framdörrarna.
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas
fönster.
VARNING!
Fönstren öppnas om du trycker ned
reglagens främre del och stängs om du drar
upp reglagens främre del.
VARNING!
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om
fönstren stängs med fjärrkontrollen.
Elektriska fönsterhissar i
framdörrarna
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet
på två sätt.
– Tryck reglagen (A) lätt nedåt eller drag
dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp
eller ner så länge du vidrör reglagen.
– Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt.
Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
56
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i
bakdörren
Elektrisk fönsterhiss vid passagerarplats, fram
Elektriska fönsterhissar i
bakdörrarna
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel.
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om dioden i ström
brytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
Dioden i strömställaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
57
Instrument och reglage
Backspeglar och sidorutor
Viktigt!
Använd eluppvärmningen (se s. 47) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
Backspeglar med minnesfunktion (tillval)
A
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med
minnesinställningen av stolen, se s. 77.
B
Inre backspegel
Yttre backspeglar
A: Normalt läge.
B: Avbländat läge. Använd det om strålkastarna från bilen bakom irriterar dig.
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
Vissa modeller har en autodim-funktion, vilket
innebär att avbländning sker automatiskt
utifrån rådande ljusförhållanden. En auktoriserad Volvoverkstad kan justera känsligheten.
Tryck på knappen L eller R (L = vänster
backspegel, R = höger backspegel). Dioden
på knappen lyser.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in
sitt säkerhetsbälte.
58
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
Tryck en gång till på knappen. Dioden ska
inte längre lysa.
VARNING!
Ställ in speglarna innan du börjar köra!
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
Laminerade sidorutor (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och
bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Instrument och reglage
Backspeglar och sidorutor
Vatten- och smutsavvisande
ytskikt på främre sidorutor och/
eller yttre backspeglar (tillval)
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra trots att det regnar. För
information om hur glasen ska skötas, se
s. 149.
Viktigt!
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Det vatten- och
smutsavvisande skiktet kan skadas.
Använd eluppvärmningen för att ta bort is
från speglarna!
Sidorutor och speglar och
som är försedda med det
vatten- och/eller smutsavvisande skiktet är märkta med
en liten symbol.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se s. 47.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
59
Instrument och reglage
Elmanövrerad lucka (tillval)
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta
ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
3
1
4
2
5
6
Öppningslägen
Takluckans reglage är placerat i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant – ventilationsläge
• Bakåt/framåt – öppningsläge/
komfortläge1
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till
ändläge (4) och släpp.
1.
60
I komfortläge är luckan inte maximalt
öppen för att hålla vindbrus på en
lägre nivå.
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till
bakre ändläge (4) eller över
Instrument och reglage
Elmanövrerad lucka (tillval)
tryckpunktsläge (2) till främre ändläge (1)
och släpp. Takluckan öppnas då till
komfortläge resp. stängs helt.
VARNING!
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge
– inte i ventilationsläge.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
För att från komfortläge öppna luckan
maximalt: Dra reglaget bakåt till ändläge (4)
en gång till och släpp.
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till
tryckpunkten (3). Luckan rör sig mot maximalt
öppet läge så länge reglaget hålls i denna
position.
Stäng: Tryck reglaget framåt till
tryckpunkten (2). Luckan rör sig mot stängt
läge så länge reglaget hålls i denna position.
VARNING!
Om du har barn i bilen, se till att de inte får
händerna i kläm då takluckan stängs.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs
solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i
handtaget och skjut skärmen framåt för att
stänga skärmen.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
61
Instrument och reglage
62
Klimat
Allmänt om klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Luftdistribution
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
64
66
68
71
72
63
Klimat
Allmänt om klimat
Imma på rutornas insida
Kupéfläktsfunktion
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer
kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta
för att undvika urladdning av batteriet.
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med en auktoriserad
Volvoverkstad.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet och ställ in önskad hastighet.
Is och snö
Faktisk temperatur
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till den
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring din bil.
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning
En auktoriserad Volvoverkstad har de
instrument och de verktyg som behövs för
eventuell felsökning eller reparation av din
klimatanläggning. Anlita endast utbildad
personal för kontroll och reparation.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget
klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Vid påfyllning/byte av
köldmedium får endast R134a användas. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta
arbete.
64
Bilar med ECC
Sensorer
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens ovansida. Tänk på att inte täcka över
solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera kanalerna i hatthyllan.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge
tillräcklig avfuktning av inkommande luft.
Detta medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till precis över
frysgränsen.
Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
– Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt i bilen när du vill få
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
65
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
1
2
8
1. AC – På/Av
2. Återcirkulation
3. Luftfördelning
4. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
5. Eluppvärmda framstolar
6. Värme/Kyla – höger sida
7. Värme/Kyla – vänster sida
8. Fläkt
Du måste vrida fläktvredet (9) från 0-läge för
att koppla in luftkonditioneringen.
Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0–15 °C), så får du avfuktning
av inkommande luft.
66
3
7
4
5
6
A/C – På/Av (ON/OFF)
Luftkonditioneringen är
inkopplad med kylnings- och
avfuktningsfunktion, när ON
lysdioden lyser. Luftkonditioneringen är urkopplad när
OFF lysdioden lyser.
Värme/Kyla – vänster/höger
sida
Vrid och ställ in hur varm eller
kall du vill att den inkommande luften ska vara. För att
få nedkyld luft måste luftkonditioneringen vara inkopplad.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i
framstolen (stolarna), gör du
så här:
– Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
Fläkt
Gör så här för att aktivera den:
Genom att vrida vredet ökar
eller minskar du fläkthastigheten. Om vredet står på 0
är inte luftkonditioneringen
inkopplad.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller
is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 47 för
ytterligare information om
denna funktion.
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
Om luften i bilen återcirkuleras finns det,
särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen minskar du risken för is,
imma och dålig luft.
När defroster
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
Luftfördelning
Använd de prickmarkerade
luftfördelningslägena mellan
de olika symbolerna för att
ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort.
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen,
när funktionen är aktiverad.
Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned
snabbare i varmt klimat.
• luftkonditioneringen (A/C) kopplas
automatiskt in (om fläkten inte står i
läge 0)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Defroster
Defroster
på luftfördelningsreglaget
används för att snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar
till rutorna med hög hastighet.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
67
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
68
AC – På/Av
Återcirkulation/Multifilter med sensor
Återcirkulation
AUTO
Luftfördelning
Kupétemperatursensor
Defroster framruta och sidoruta
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Stolvärme – höger sida
Stolvärme – vänster sida
Temperatur – höger sida
Temperatur – vänster sida
Fläkt
12
AUTO
Temperatur
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, luftkvalitetssensor, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Om du själv
väljer en eller flera funktioner manuellt,
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. När du trycker på AUTO stängs alla
manuella inställningar av.
Du kan med de två vreden
ställa in temperaturen för
förarsidan och passagerarsidan. Tänk på att du inte får
snabbare uppvärmning eller
nedkylning även om du väljer en högre eller
lägre temperatur än den du vill få i kupén.
Fläkt
Genom att vrida på vredet
ökar eller minskar du fläkthastigheten. Om du väljer
AUTO, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas ur.
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs
så långt att endast den vänstra dioden
ovanför vredet lyser med orange sken, är fläkt
och luftkonditionering avstängda.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller
is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 47 för
ytterligare information om
denna funktion.
Defroster framruta och sidorutor
Används för att snabbt få
bort imma och is från
framrutan och sidorutorna.
Luft strömmar till rutorna
med hög fläkthastighet.
Dioden i defrosterknappen
lyser när denna funktion är inkopplad.
När funktionen valts sker, dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (A/C) kopplas
automatiskt in (om fläktvredet är i läget
längst moturs kopplas luftkontioneringen
inte in)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defroster
stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Luftfördelning
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och
kroppshöjd.
Luft mot ben och fötter.
Tryck på AUTO när du åter
vill ha automatisk luftfördelning.
A/C – På/Av (ON/OFF)
– Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen
när funktionen är aktiverad.
När ON-dioden lyser, styrs
luftkonditioneringen av
systemets automatik. På
detta sätt kyls inkommande
luft ner och avfuktas
tillräckligt. När AC OFF valts och OFF-dioden
lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad;
övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca
0 °C.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Eluppvärmda framstolar
Gör så här för att aktivera den:
Om du vill ha värme i
framstolen (stolarna), gör du
så här:
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt
vintertid, risk för is- och
imbildning.
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
69
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
Luftkvalitetssystem (tillval)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då sensorn känner av
förorenad utomhusluft stängs luftintaget och
luften återcirkuleras i kupén.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden AUT i
.
Handhavande
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
70
• Ingen diod lyser. Ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
• Dioden MAN lyser. Återcirkulation är nu
inkopplad.
Tänk på att
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta, se
s. 69.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret behöva bytas oftare.
Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Luftdistribution
Använd
Luft genom
ventilationsmunstyckena fram
och bak.
Luft till rutorna.
I detta läge
återcirkuleras ej
luften. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Luft både till
golv och rutor.
Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken.
När du vill få
god
nedkylning i
varmt klimat.
När du vill bli
av med is och
imma. Bra
med hög fläkthastighet.
Luft till golvet.
Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken samt till defrostermunstycken för
framruta och sidorutor.
Luft till golv och
ventilationsmunstyckena.
Använd
I soligt väder
vid svala
utomhustemperaturer.
När du vill få
en behaglig
komfort och
bra avimning i
kallt utomhusklimat. Inte för
låg fläkthastighet.
När du vill
värma dina
fötter.
71
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
och neråt är parkeringsvärmarens maximala
gångtid 60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, visas ett meddelande i
displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Allmänt
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet “väckas”.
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• trycka på heljusblinken eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C, sker ingen
uppvärmning. Vid temperaturer från –10 °C
72
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut
på marken kan antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ
i displayen.)
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i teckenfönstret.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Varningsdekal på tankluckan.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl att annulleras.
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av ringen (B) till
TIDUR 1.
– Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat minutantal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
– Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad
värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan
tidursfunktionen gör det, görs följande:
– Tryck in READ-knappen (A)
– Stega med ringen (B) fram till text
PARKVÄRM TIDUR 1 (alt. 2). Texten PÅ
blinkar.
– Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs
av.
Direktstart av värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig
temperatur.
Avstängning direktstartad värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
– Välj AV.
Batteri och bränsle
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta
körsträckor kan leda till att batteriet
laddas ur och kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, kommer
din parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen.
Kvittera meddelandet med READknappen (A).
73
Klimat
74
Interiör
Framstolar
Kupébelysning
Förvaringsplatser i kupén
Baksäte
Bagageutrymme
76
79
81
86
87
75
Interiör
Framstolar
VARNING!
• Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
• Kontrollera att stolen är i låst läge.
Sittställning
Fällning av ryggstöd i framsäte
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
1.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler.
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned1.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
Ändra svankstödet, vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Manöverpanel för eldriven stol.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
76
Manöverreglage (2) är ej tillgängligt
för vissa klädselalternativ.
Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även
ställas in inom 4,5 minuter efter man har låst
upp dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte
är insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
tändningslåset, kan inställningar göras inom
40 sekunder efter det att dörren har stängts.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
(tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen, lagrar information om stolens inställningar som ändras. Då bilen nästa gång låses
upp med samma fjärrkontroll och dörren
öppnas inom fem minuter, intar förarstolen
och de yttre backspeglarna de sparade
positionerna.
Inställning av stolen
Stol med minnesfunktion (tillval)
Med strömställarna kan följande ställas in:
5.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Stolen kan flyttas i en riktning åt gången. De
elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd, som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen (läge 0) och vänta ca
20 sekunder innan stolen manövreras igen.
Inställning av stol och yttre speglar,
program 1
6. Inställning av stol och yttre speglar,
program 2
7. Inställning av stol och yttre speglar,
program 3
8. Lagring av stolinställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM (8) intryckt,
samtidigt som knappen (5) trycks in. Med
minnesknapparna (6) och (7) kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i
minnet.
77
Interiör
Framstolar
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (5), (6)
eller (7) intryckt tills stolen stannar. Om
intryckt knapp släpps kommer inställningen
av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
VARNING!
Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
78
Interiör
Kupébelysning
Allmänbelysningen släcks när:
• motorn startar.
• du låser utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Allmänbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
Med en kort tryckning på knappen kan du i
alla lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
Allmänbelysningen
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på den mittersta knappen.
Allmänbelysningen tänds automatiskt1 och
förblir tänd i 30 sekunder när du:
• låser upp utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
• stannat motorn och vridit tändnyckeln till
0-läge.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i
10 minuter när:
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När
du sedan kort trycker på knappen igen
kopplas automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna
30 sekunder respektive 10 minuter kan
ändras. Kontakta din Volvoverkstad.
Läslampor fram och bak
Du tänder eller släcker läslamporna i
framsätet eller baksätet genom att trycka på
respektive knapp.
Läsbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
• någon av dörrarna är öppen.
• allmänbelysningen inte stängts av.
1.
Funktionen är ljusberoende och
aktiveras enbart när det är mörkt.
79
Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1.
80
Tillval vissa marknader.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
81
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solglasögonfack, förarsida (tillval)
Förvaringsficka.
Biljettklämma.
Mugghållare (tillval).
Handskfack.
Förvaringsfack i mittkonsolen.
Fack i dörrpanel.
Mugghållare i armstöd, baksäte.
Förvaringsficka.
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Förvaringsplats i mittkonsolen
1. Bakre förvaringsfack
Du kan använda mittkonsolens bakre förvaringsfack för förvaring av cd-skivor o dyl.
Detta förvaringsfack kan utrustas med:
Sekretesslur + hållare (tillval)
2. Främre förvaringsfack
(Täckt av jalusi)
Detta förvaringsfack finns det möjlighet att
utrusta med följande alternativ:
• Mugghållare (tillval)
• Askkopp (tillval)
82
3.
4.
12 V uttag
Askkopp (tillval)
Mugghållare i bakre förvaringsfack för baksätet
För att komma åt förvaringsfack/sekretesslur,
tryck in knappen på vänster sida av
armstödet, fäll locket över tunnelfacket bakåt.
För att använda mugghållaren, tryck in
knappen på höger sida av armstödet, fäll den
övre delen av locket över tunnelfacket bakåt.
Mugghållaren och locket kan stängas
separat.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i främre förvaringsfack (tillval)
Mugghållaren kan lätt tas ur:
1.
Tryck mugghållaren framåt (1), samtidigt
som den lyfts i bakkant (2).
2. Skjut mugghållaren bakåt (3), in i
urtaget, under jalusien.
3. Vinkla upp mugghållaren i framkant (4)
och lyft ur.
För att sätta i mugghållaren gör enligt ovan i
omvänd ordning.
83
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i instrumentpanelen
(tillval)
• Tryck på hållaren för att öppna.
• Tryck in hållaren efter användning.
OBS! Använd aldrig glasflaskor. Tänk också
på att varma drycker innebär risk för skållning.
84
Handskfack
Kavajhållare
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De skall vara ordentligt
nedstuckna och förankrade i fasthållningsclipsen för mattor för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna på förarplatsen.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i armstöd, baksäte.
Flaskhållare i baksätet (tillval)
För att använda flaskhållaren, gör så här:
– Fäll ut hållaren.
– Ställ i flaskan.
Flaskhållaren kan även användas som
papperskorg. Trä in en påse i hållaren och vik
ner över kanten.
OBS! Det finns inga speciella soppåsar till
hållaren – använd vanliga plastpåsar.
85
Interiör
Baksäte
Reglera nackskyddet i höjdled.
Nackskydd i baksätet
Fällning av ryggstöd i baksätet
Nackskyddet på mittplatsen regleras i
höjdled efter passagerarens längd. Skjut
nackskyddet uppåt efter behov. Om du vill
trycka nackskyddet nedåt måste du även
trycka på lösgöringsknappen bakom det ena
röret. Se bild.
Båda ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig. På så sätt underlättas transport av långa föremål.
86
Gör så här för att fälla fram ryggstöden i
baksätet:
– Kontrollera först att nackskydden inte är
nedfällda.
– Dra i handtagen i bagageutrymmet, som
bilden visar.
– Fäll ryggstöden framåt.
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen. Skydda skarpa
kanter med något mjukt. Stanna motorn
och dra åt parkeringsbromsen då du lastar
eller lossar långa föremål! I ogynnsamma
fall kan du annars med lasten komma åt
växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till något körläge och
då kan bilen rulla iväg.
Interiör
Bagageutrymme
OBS! Om bilen är utrustad med integrerad
barnkudde, fäll då ut den först.
Locket på baksätets armstöd/barnstol har
inte gångjärn. Locket ska tas bort innan
skidluckan används.
Vid borttagning:
– Öppna locket 30°.
– Dra rakt upp.
Vid ditsättning:
– För tillbaka locket i spåren bakom
klädseln.
– Stäng locket.
Lucka för lång last
I det högra ryggstödet i baksätet finns en
lucka som kan öppnas vid transport av långa
föremål, t.ex. skidor eller brädor. Gör så här
för att öppna luckan:
– Fäll det vänstra ryggstödet och mittarmstödet framåt. Se s. 86.
– Skjut luckans regel uppåt och fäll
samtidigt luckan framåt.
– Fäll tillbaka ryggstödet med luckan
öppen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
87
Interiör
Bagageutrymme
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på tjänstevikt och hur tungt lastad bilen är.
Bärkassehållare (tillval)
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännbandet.
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade dvs. dragkrok, lasthållare,
takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
88
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Låsning och upplåsning
Barnsäkerhetsspärr
Larm (tillval)
90
93
96
97
89
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
1.
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås.
2.
Servicenyckel1
Nyckeln går enbart till framdörr, startoch rattlås.
Nycklar – Elektronisk
startspärr
1
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel1. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna
måste vid samma tillfälle på nytt kodas in i
systemet.
2
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan tillverka nya
nyckelblad.
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och
användas.
1.
90
Endast vissa marknader.
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med
läsaren i tändningslåset. Bilen kan endast
startas om rätt nyckel med korrekt kod
används.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln (1)
måste vara helt utfällt (enligt bilden) vid start
av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
OBS! Funktionen är inte avsedd att öppna
bagageluckan helt.
6
1
2
5
4
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lås upp
Öppna bagagelucka
Panikfunktion
Trygghetsbelysning
Lås
Hopfällning/öppning av nyckel
Fjärrkontrollfunktioner
Upplåsning
– Tryck en gång på knapp (1) för att låsa
upp samtliga dörrar, bagagelucka och
luckan vid tanklocket.
Bagagelucka
– Tryck två gånger på knapp (2) för att låsa
upp och öppna enbart bagageluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen
eller automatiskt efter 25 sekunder.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller
90 sekunder. Lämplig tidsinställning för din
bil kan göras av en auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca
10 minuter.
91
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljövänligt
sätt.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
92
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna
funktion skyddar från att oavsiktligt lämna
bilen olåst. För bilar med larm, se s. 97
Automatisk låsning
Dörrarna låses automatiskt när bilens
hastighet överstiger 7 km/h och förblir låsta
till någon dörr öppnas från insidan eller låses
upp med någon av centrallåsknapparna.
Låsning/upplåsning av bilen från
utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess fjärrkontroll låser man upp – från utsidan –
samtliga sidodörrar och bagageluckan
samtidigt. I detta läge är sidodörrarnas
låsknappar och dörrhandtag på insidan
frikopplade.
Med hjälp av reglaget i dörrpanelen kan du
låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
bagagelucka samtidigt.
Tankluckans täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter
efter det att bilen har låsts.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan.
Dessutom kan varje dörr låsas med
låsknappen och låsas upp genom att öppna
den med handtaget.
93
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Upplåsning/låsning av bagagelucka med fjärrkontroll
Gör så här för att låsa upp enbart bagageluckan:
– Tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp
för bagageluckan. Bagageluckan låses
upp och öppnas samtidigt lite.
– Om alla dörrar är låsta när du sedan
stänger bagageluckan, låses denna
automatiskt.
Upplåsning av bagagelucka med
huvudnyckel
Servicelåsning, bagagelucka
Endast i nödfall skall huvudnyckeln användas
för att manuellt låsa upp bagageluckan; t.ex.
om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen blivit
strömlös. Gör i så fall så här:
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Servicenyckeln lämnas till personalen som kan
öppna och köra bilen men inte har åtkomst till
bagageutrymme (eller handskfack om det är
låst med huvudnyckeln).
– Tryck in huvudnyckeln i överdelen eller
underdelen av det täcklock som sitter
över låset.
– Vrid uppåt alt. nedåt för att bända loss
täcklocket.
– Lås upp bagageluckan.
94
(vissa länder)
Aktivera servicelåsning:
– Vrid huvudnyckeln till läge II.
– Tryck in knappen. En diod i knappen lyser
när funktionen är aktiverad och ett
meddelande visas i displayen.
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Stäng av servicelåsning:
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. När du därefter
nästa gång slår på bilens tändning, kopplas
sensorerna in igen.
– Vrid huvudnyckeln till läge II och tryck in
knappen igen.
Låsning av handskfack
Handskfacket kan bara låsas/öppnas med
huvudnyckeln – inte med servicenyckeln.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Blockerat låsläge1
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta.
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från
utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har stängts.
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis vid
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort, se s. 98.
1.
Vissa länder
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
95
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster
bakdörr.
Mekanisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på respektive bakdörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen.
Använd ett platt metallföremål, exempelvis en
skruvmejsel, för att vrida reglaget och
därigenom aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
A.
Barnsäkert läge – dörrarna kan inte
öppnas inifrån; vrid utåt.
B. Ej barnsäkert läge – dörrarna kan
öppnas inifrån; vrid inåt.
96
Reglage för barnsäkerhetsspärr – höger
bakdörr.
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna bakdörrarna från
insidan, om barnsäkerhetsspärren är
aktiverad.
Ha därför låsknapparna uppdragna under
körning. Vid en eventuell olycka kan då
räddningspersonalen komma in i bilen från
utsidan.
Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystemet
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut om:
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhuven öppnas.
bagageluckan öppnas.
en sidodörr öppnas.
tändningslåset vrids om med icke
godkänd nyckel eller utsätts för åverkan.
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor – tillval på vissa marknader).
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor – tillval på
vissa marknader).
batterikabeln kopplas ifrån.
någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen.
En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är stängda. På vissa marknader
kan nyckeln eller reglaget i förardörren
användas för att larma bilen.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat. På vissa marknader kan nyckeln
användas för att koppla från larmet.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det
igen. Bilen låses samtidigt. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligt lämna bilen
med larmet frånkopplat.
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in igen efter viss fördröjning efter att
förardörren öppnats och stängts utan att
låsning skett.
Frånkoppling av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Ljudsignal – larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
Ljussignal – larm
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i
5 minuter eller tills du kopplar ifrån larmet
enligt beskrivning ovan.
97
Lås och larm
Larm (tillval)
du därefter nästa gång slår på bilens
tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas
detta in igen på samma gång. Se s. 95.
Indikeringslampan på instrumentpanelen (vissa länder)
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
Tillfällig frånkoppling av larmsensorer och blockerat låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligtvis kopplas ifrån:
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
– Tryck på knappen.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen.
I teckenfönstret lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När
98
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan
sekund: Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett
meddelande i teckenfönstret.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
Viktigt!
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka
försäkringsvillkoren.
Lås och larm
Larm (tillval)
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet
kvitteras med en långsam blinkning av
lysdioden.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stoldynan.
Larmsystemet skall nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. Larmsystemet
skall nu ljuda och blinka.
– Repetera testet för den andra dörren.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen).
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet skall nu ljuda
och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckeln från förarsidan.
– Öppna bagageluckan. Larmsystemet skall
nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
99
Lås och larm
100
Start och körning
Allmänt
Bränslepåfyllning
Starta bilen
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bromssystemet
Stabilitetssystemet
Four-C (Aktivt chassi)
Parkeringshjälp (tillval)
Bogsering och bärgning
Starthjälp
Körning med släpvagn
Draganordning
Delbar dragkrok
Last på taket
Anpassning av ljusbild
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
102
104
105
107
108
111
113
114
115
117
119
120
122
124
126
128
133
101
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten till den rådande situationen.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: Låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Kör inte med öppen bagagelucka
Vid körning med öppen bagagelucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet.
102
Är du ändå tvungen att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Den nya bilen – halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade
former, så att du vet hur din nya bil reagerar.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Om batterispänningen är låg
visas en text i displayen i kombinationsinstrumentet. Meddelandet i kombinationsinstrumentets display kommer att visas tills motorn
har startat. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska
kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng och med tung last, finns det risk för
att motor och kylsystem överhettas. Särskilt
om det är varmt väder.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Start och körning
Allmänt
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
103
Start och körning
Bränslepåfyllning
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensinpåfyllning
OBS! Tillsätt ej renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm och kan hängas upp på insidan av
tankluckan.
Öppning av tankluckan
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS! Luckan är olåst i tio minuter efter det
att bilen har låsts.
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt. Överfyll inte tanken med bränsle.
Högst ett frånslag av bränslepåfyllningspistolen! För mycket bränsle i tanken kan vid
höga temperaturer rinna över!
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
104
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas
med blyfri bensin så att inte katalysatorn
skadas.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning (–5 °C till –40 °C), vilket
leder till startsvårigheter. Se till att speciellt
vinterbränsle används under den kalla
perioden.
Start och körning
Starta bilen
Så här startar du motorn
(Bensin)
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln måste
vara helt utfällt (enligt bilden på s. 90) vid
start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
– Vrid startnyckeln till startläge. Om motorn
ej startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Så här startar du motorn (Diesel)
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
OBS! Nyckelbladet på huvudnyckeln måste
vara helt utfällt (enligt bilden på s. 90) vid
start av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte
töms.
– Vrid startnyckeln till körläge. En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds
för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
OBS! Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet
vara märkbart högre än normalt för vissa
motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas i
displayen.
Dieselpartikelfilter (vissa
modeller)
Vissa dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför ännu effektivare avgasrening. När motorn når sin normala
arbetstemperatur (motorn är varmkörd) sker
en s.k. regenerering av filtret automatiskt,
vilket innebär att partiklarna som samlats i
filtret bränns bort och filtret töms.
Regenereringen tar mellan 10 och
15 minuter. Under den tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
Vinterkörning
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn den normala arbetstemperaturen. Detta innebär att regenerering av
För att undvika nedsatt funktion på filtret bör
regenerering göras regelbundet om bilen ofta
körs korta sträckor i kallt väder.
• Starta regenerering av filtret genom att
köra bilen, helst på landsväg eller
motorväg, tills motorn uppnår normal
arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i
ytterligare ca 20 minuter.
• När regenerering är avslutad raderas
varningstexten genom att slå av
tändningen, dra ur nyckeln, vänta i minst
tre minuter och slå på tändningen igen.
• Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt
väder så når motorn den normala arbetstemperaturen snabbare.
Viktigt!
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då måste filtret bytas
ut.
105
Start och körning
Starta bilen
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag. Om så sker – ta bort
den andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING!
Ta aldrig bort startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i
position 0) eller dra ur startnyckeln medan
bilen rör sig. Då kan rattlåset aktiveras,
vilket gör bilen omöjlig att styra.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du
tar ur nyckeln.
I – Mellanläge –
"radioläge"
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under
körning. Bilens hela
elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Om nyckeln går trögt att
vrida beror det på att framhjulen står så att
det är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten
fram och tillbaka då du vrider nyckeln så går
det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskar du risken för stöld.
106
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen, fem växlar
Backväxelspärr
Växellägen, sex växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg in backväxeln när bilen står helt stilla.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
107
Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur med
mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
108
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen vara
nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Mekanisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de
olika växellägena.
Start och körning
Automatväxellåda
Geartronic1
S60 R med Geartronic har en S-knapp
istället för W-knapp placerad vid växelväljaren. Med S-knappen aktiveras växellådans
sportprogram. En tänd diod i knappen
indikerar aktivt läge.
S-programmet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna.
Samtidigt fås snabbare respons vid
gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även
körning på en lägre växel – innebärande
fördröjd uppväxling.
1.
Manuella lägen, Geartronic
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt vänster. För att
komma från läge MAN till automatiskt
körläge D, för spaken åt höger till läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel. Endast
om man saktar ner till mycket låg hastighet
växlar bilen automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång. Om man för växelväljaren till
+ (plus) växlar bilen upp ett steg.
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge, ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
S60 R har Geartronic som standard.
109
Start och körning
Automatväxellåda
D – Körläge
W – Vinter
D är det normala körläget. Upp- och
nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer
läge D från läge R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt. Uppväxling till
5:an sker inte.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och
3:an sker automatiskt. Uppväxling till 4:an
sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex. bergskörning.
Med W-knappen1 intill växelspaken kopplas
vinterprogrammet W in och
ur. I kombinationsinstrumentet visas symbolen W
då vinterprogrammet är
aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling till lägre växel, s.k. kickdown-nerväxling.
Vid uppnådd maxhastighet för den växeln
eller om gaspedalen släpps ur kick-downläget, sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
1.
110
S60R med Geartronic har istället en
S-knapp.
Kick-down-funktionen2 kan inte användas i de
manuella lägena. Återgå till automatläge D.
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel
Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
Hastighetsberoende servostyrning3
Då bilen är utrustad med hastighetsberoende
servostyrning innebär det att den är mer
lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur
underlättar vid parkering, etc.
Då hastigheten ökas kommer styrkraften att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
2.
3.
Gäller endast Geartronic.
Tillval
Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När
bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer påtagligt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett
hårdare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) är konstruerat så att
hjullåsning förhindras under
bromsning. Detta för att bibehålla
bästa möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp. Detta förbättrar din förmåga att t.ex.
väja för ett hinder. ABS-systemet ökar inte
den totala bromskapaciteten. Däremot har du
som förare ökad möjlighet att styra bilen och
får därmed bättre kontroll över bilen vilket
ökar säkerheten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/h en kort självtest som kan
kännas och höras. När ABS-systemet arbetar
111
Start och körning
Bromssystemet
kan du höra och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen
med full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva
gärna att bromsa med ABS-systemet på
lämplig plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till
bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTCsystemet. Systemet är konstruerat för att du
vid behov av en snabb inbromsning skall få
full bromseffekt omedelbart. Systemet känner
av när du vill uppnå en kraftig inbromsning
112
VARNING!
Om BROMS- och ABS- varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
genom att registrera hur snabbt du trampar
på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går av säkerhetsskäl inte att stänga av.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
Start och körning
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet1 arbetar kan det verka
som om bilen inte svarar normalt på
gaspådrag. Det beror på att systemet känner
av friktionen mot vägbanan och låter då de
olika funktionerna i stabilitetssystemet träda i
kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) – Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) – Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Se s. 39 för ytterligare information om
varningssymbolerna i kombinationsinstrumentet
Funktion/ system
STC
TC
SC
AYC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Tillval vissa marknader.
Dragkraftsfunktion – Traction Control
(TC)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
1.
Tillval vissa marknader.
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
Antislirfunktion – Spin Control (SC)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av
antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det
görs då med STC-/DSTC-knappen.
Antisladdfunktion – Active Yaw Control
(AYC)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
VARNING!
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC- eller DSTCsystemet. Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder för säker kurvtagning och
körning i halt väglag.
Aktivt chassi – FOUR-C2
Bilen är utrustad med ett mycket avancerat
aktivt chassisystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som regleras
elektroniskt. Systemets funktioner baseras på
ett antal sensorer som kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser och reaktioner; t.ex.
vertikal- och sidoacceleration, fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data
från sensorerna och justerar vid behov
stötdämparinställningarna upp till 500
gånger per sekund. Det ger en extremt snabb
och exakt reglering av varje stötdämpare
individuellt. Detta är en av förklaringarna till
att chassikaraktären kan varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som
helst under körning, när vägens karaktär
växlar eller när man vill ändra körstil. Omställningen sker på några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är
kopplad till valet av chassikaraktär (gäller
endast R-modeller).
2.
Tillval vissa marknader. Standard på
S60 R.
113
Start och körning
Four-C (Aktivt chassi)
växlar eller när man vill ändra körstil. Omställningen sker på några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är
kopplad till valet av chassikaraktär (gäller
endast R-modeller).
Strömställare i mittkonsolen för FOUR-C
(gäller inte S60 R).
Aktivt chassi – FOUR-C1
Bilen är utrustad med ett mycket avancerat
aktivt chassisystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som regleras
elektroniskt. Systemets funktioner baseras på
ett antal sensorer som kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser och reaktioner; t.ex.
vertikal- och sidoacceleration, fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data
från sensorerna och justerar vid behov
stötdämparinställningarna upp till 500
gånger per sekund. Det ger en extremt snabb
och exakt reglering av varje stötdämpare
individuellt. Detta är en av förklaringarna till
att chassikaraktären kan varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som
helst under körning, när vägens karaktär
1.
114
Tillval vissa marknader. Standard på
S60 R.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad
så att karossen isoleras från vägens ojämnheter och "flyter" över dem. Stötdämpningen
är mjukare och karossens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Comfort, kommer chassiet att återta
detta läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i
läge Comfort. Dämpningen är hårdare och
karossen följer vägbanan för att minska
krängning vid snabb kurvtagning. Bilen
upplevs sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Sport, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Strömställare för FOUR-C (S60 R)
Advanced2
I läge Advanced är stötdämparnas rörelser
minimala och optimerade för maximalt
väggrepp. Responsen på gaspådrag är mer
direkt, sportigare växlingsschema för
automatväxellådan och krängning i kurvor är
minimerad. Denna inställning rekommenderas bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Advanced, kommer chassiet att anta
läge Sport när bilen startas på nytt.
2.
Gäller endast S60 R.
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktivt när bilen startas.
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
Parkeringshjälp fram och bak.
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar
avståndet till det avkända föremålet.
Ju närmare det bakom- eller framförvarande1
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen
konstant. Om hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför1 bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
1.
Under förutsättning att parkeringshjälp är monterad både bak och fram.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då sensorerna
reagerar på hinder framför bilen.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då växeln läggs i.
Vid körning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
Avstängning och återaktivering
av parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, dioden i
strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen
aktiveras igen då strömbrytaren slås till och
dioden lyser.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h, även vid backning. Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från
den bakre högtalaren.
115
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Indikering av fel på systemet
Viktigt!
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARK. ASSIST SERV.
ERFORDRAS visas i informationsdisplayen mitt i kombinationsinstrumentet
tillsammans med symbolen.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser
som systemet arbetar med. Exempel på
sådana källor är bl.a. signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasrör på motorcyklar, mm. Detta
indikerar inte fel på systemet.
Sensorer för parkeringshjälp.
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dem
att reagera.
116
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera inte igång motorn
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, kan katalysatorn skadas. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
Om bilen behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är
avstängd. Du måste trampa ca fem
gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt.
• Håll bogserlinan sträckt så undviker du
onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet vid bogsering av
bil med automatväxellåda är 80 km/h.
• Längsta tillåtna sträcka: 80 km.
• Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se nästa sida.
Bogserögla, fram.
Bogserögla, bak.
Bogserögla
Montering av bogserögla:
A. Lossa täcklocket1 genom att försiktigt
bända i spåret med t.ex. ett mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända
till flänsen (C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
Bogseröglan finner du i bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock
för bogseröglan finner du på respektive
stötfångares högra sida.
För att kunna skruva fast bogseröglan bak
måste du först lossa en plastskruv i konsolen
för den bakre bogseröglan. Använd verktygssatsens hjulmutternyckel för att skruva loss
1.
Öppningen på täcklocket kan variera.
117
Start och körning
Bogsering och bärgning
plastskruven. Skruva tillbaka plastskruven
efter användning.
Bärgning
Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
118
Start och körning
Starthjälp
Start med hjälpstartbatteri
Om batteriet i din bil av någon anledning
laddats ur kan du för att få igång motorn
”låna” ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bils batteri. Kontrollera alltid att
klammorna sitter väl fast, så att det inte
uppstår gnistor under startförsöket.
– Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda
anslutningen i din bils motorrum (2+).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som
är placerad under en svart liten lucka med
ett plustecken på. Luckan sitter ihop med
säkringsboxens lock.
– Sätt dit den svarta kabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på din bil i lyftöglorna (4–).
– Starta motorn på “hjälpbilen”. Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort kablarna i omvänd ordning mot
ditsättningen.
OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för gnistbildning).
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så här:
– Vrid startnyckeln till 0-läge.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 volts
spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att
bilarna inte kommer åt varandra.
119
Start och körning
Körning med släpvagn
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare kan
du få reda på vilka draganordningar du kan
använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet
maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen.
• Gör ren draganordningen regelbundet
och fetta in kulan1 och alla rörliga delar så
undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny. Vänta tills den gått minst
1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in i
det röda fältet. Stanna och låt motorn gå
på tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
1.
120
Gäller ej kulan vid användning av
kulhandske med svängningsdämpare
• Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i teckenfönstret.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för
obromsad släpvagn är 750 kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid
växelväljaren i läge P (automatväxellåda),
eller lägg i en växel (manuell växellåda).
Parkerar du i branta backar, använd
stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över
1200 kg vid stigningar över 12 %. Vid
stigningar över 15 % bör du inte köra
med släpvagn.
Släpvagnsvikter
Se s. 221 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
Start och körning
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn –
automatväxellåda
• När du parkerar i backar bör du dra åt
parkeringsbromsen innan du lägger växelväljaren i P-läge. När du startar i en backe
bör du först lägga växelväljaren i körläge
och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda,
använd inte en högre manuell växel än vad
motorn ”orkar med”. Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare
för automatväxellådan vid körning med
släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvo återförsäljare vad som gäller just din bil
om dragkrok monteras i efterhand.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk
nivåreglering, har bakvagnen under körning
alltid rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
121
Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
kuldelen följas noggrant, se s. 124.
OBS! Ta alltid loss kuldelen efter
användning. Förvara den i bagageutrymmet.
VARNING!
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
122
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Start och körning
Draganordning
A
B
Specifikationer
Avstånd A
Avstånd B
Fast drag:
1057 mm
Fast drag:
73 mm
Delbart drag:
1068 mm
Delbart drag:
84 mm
Maximalt kultryck:
75 kg
123
Start och körning
Delbar dragkrok
1. Ta bort skyddspluggen.
2. Kontrollera att mekanismen är i
upplåst läge genom att vrida nyckeln
medurs.
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta
nyckeln ur låset.
6. Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Montering av kuldel
124
Start och körning
Delbar dragkrok
7.
8.
Borttagning av kuldel
OBS! Kontrollera att kuldelen sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
2. Tryck in låsratten och vrid den moturs tills
ett klick hörs.
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
4. Skjut in skyddspluggen.
125
Start och körning
Last på taket
Allmänt
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
• Ta bort lasthållarna när du inte använder
dem. Då minskas luftmotståndet och
därmed även bränsleförbrukningen.
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
VARNING!
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Användning av lasthållare
(tillbehör)
För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de lasthållare
som Volvo har utvecklat just för din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållaren
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och
köregenskaper förändras om du har last
på taket.
126
Lasta högst 100 kg på taket inklusive
lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper
förändras vid lastning på taket.
Start och körning
Last på taket
– Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
– Dra åt rattarna växelvis tills det tar
ordentligt emot.
– Fäll ned täckkåpan.
– Kontrollera att takräcket sitter fast
ordentligt.
– Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
Ditsättning av lasthållare
– Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
– Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
– Sänk försiktigt ned den andra sidans
fäste mot taket.
– Skruva upp ratten en bit.
– Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
– Skruva fast lasthållaren.
– Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
– Skruva fast lasthållaren.
127
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Mallarna som återfinns på nästa sida
kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt
mycket av ljusbilden.
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att maskera
strålkastarna. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till
något självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset.
Referensmåtten (X) finns för att härleda
avståndet från pricken (5) till hörnet av
maskeringen som är markerad med en pil.
128
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på halogenstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
Halogenstrålkastare, högerstyrd
variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referensmått:
Mall 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=13 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 17 mm.
Mall 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 18 mm.
Mall 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 14 mm.
129
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, högerstyrd variant
130
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på Bi-Xenonstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till
något självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset.
Referensmåtten (X) finns för att härleda
avståndet från pricken (5) till hörnet av
maskeringen.
Mallarna som återfinns på nästa sida
kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt
mycket av ljusbilden.
Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Referensmått:
Mall 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=29 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 29 mm.
Mall 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Mall 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) =6 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset
(8) = 0 mm.
131
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
132
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
B
A
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS har också en inbyggd funktion som
varnar föraren om något fel skulle uppstå i
systemet. Om t.ex. systemets kameror är
skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och
ett meddelande visas i displayen i instrumentpanelen (se tabellen på s. 135). I sådana fall
kontrollera och rengör linserna. Om
nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt
genom att trycka på BLIS-knappen (se s.
135).
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampa,
3 – BLIS-symbol
“Döda vinklar” som BLIS informerar om
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
BLIS
Systemet är konstruerat att fungera optimalt
vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
När du kör om ett annat fordon:
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
VARNING!
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens
uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för
att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger på
föraren.
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln, tänds en indikeringslampa i panelen i dörren (2). Lampan
lyser med fast sken för att uppmärksamma
föraren om att det finns ett fordon i den döda
vinkeln.
• Systemet reagerar om du kör om ett
annat fordon i en hastighet upp till
10 km/h fortare än det andra fordonet.
När du blir omkörd av ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du blir omkörd av
ett fordon som åker upp till 70 km/h
fortare än du gör.
OBS! Lampan tänds på den sidan av bilen
där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
133
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
VARNING!
• BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
• BLIS fungerar inte när bilen backar.
• En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande
körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta
skuggområde inte kan upptäckas av
BLIS.
Systemfunktion i dagsljus och mörker
Dagsljus
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar
Mörker
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna inte är
på upptäcker inte systemet fordonet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
134
VARNING!
• Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt
ljus eller vid körning i mörker då ljuskällor
(t.ex. vägbelysning eller andra fordon)
saknas. Då kan systemet tolka avsaknaden av ljus som om kamerorna har blivit
blockerade.
I båda fallen visas ett meddelande i
displayen i instrumentpanelen.
Vid körning under sådana förhållanden
kan systemet tillfälligt stängas av (se informationen på nästa sida).
När textmeddelandet släckts återgår
systemet till full funktion.
• BLIS-kamerorna har samma begränsningar som det mänskliga ögat, dvs. de
"ser" sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät
dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
Viktigt!
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System) – tillval
knappen, se s. 42, för att få bort textmeddelandet.
Avstängning och återaktivering av BLIS
• BLIS är automatiskt aktiverat varje gång
tändningen slås på. Indikeringslamporna i
dörrpanelerna blinkar tre gånger när
tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att
trycka på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i mittkonsolen (se bilden ovan).
Dioden i knappen slocknar när systemet
är avstängt och ett textmeddelande visas i
displayen i instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka
på knappen. Då lyser dioden i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen
och indikeringslamporna i dörrpanelerna
blinkar tre gånger. Tryck på READ-
BLIS systemmeddelanden
SystemText i displayen
status
BLIS ur
BLIS SERV.
funktion
ERFORDRAS
Höger kamera BLIS HÖ KAMERA
skymd
SKYMD
Vänster
BLIS VÄ KAMERA
kamera skymd SKYMD
Båda kameror
BLIS KAMEROR
skymda
SKYMDA
BLIS-system
BLIS AV
av
BLIS-system
BLIS PÅ
på
BLIS-funktion
BLIS
nedsatt
NEDSATT FUNKTION
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
135
Start och körning
136
Hjul och däck
Allmänt
Lufttryck i däck
Varningstriangel och reservhjul
Byte av hjul
138
141
142
144
137
Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen
uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering s. 141.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet ( i detta fall 270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
138
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten
hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan
för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som
möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det
gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år,
däckets DOT-märkning (Department of
Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är
tillverkat vecka 15, år 2002.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar
oskadade. Anledningen till detta är att däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan därför
påverkas på grund av att de material som
däcket består av har brutits ner och bör i så
fall inte användas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är sprickor
eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
Hjul och däck
Allmänt
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal
upphöjning tvärs över
slitbanan. På sidan av
däcket syns bokstäverna
TWI (Tread Wear Indicator).
Då däcket är så nedslitet att
bara 1,6 mm återstår, syns dessa band
tydligt. Byt då snarast till nya däck. Tänk på
att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se
placering s. 141. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste dessa vara monterade på
alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på
framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både
aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med
låsbar hjulskruv används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulskruven
monteras längst ifrån luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar
eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
Viktigt!
Använd Volvos originalsnökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
139
Hjul och däck
Allmänt
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och
förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för sladd).
140
Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
Kontrollera däcktrycket
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last
och hastighetsförhållanden.
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
1.
2.
Övrig marknad (inte USA, Canada)
1:1. Volvo originaldäck
1:2. Reservdäck
Australien
Körning med fel däcktryck försämrar bilens
köregenskaper och kan öka däckslitaget.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
141
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
4
Efter användning:
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageluckan.
3
2
1
Varningstriangel (vissa länder)
Följ de bestämmelser för varningstrianglar
som gäller i det land du befinner dig i.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
– Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
– Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
Placera varningstriangeln på ett med
tanke på trafiksituationen lämpligt ställe.
Reservhjul, verktyg och
domkraft
1.
2.
3.
4.
Reservhjul.
Fästanordning.
Verktygspåse med bogserögla.
Domkraft.
Reservhjulet1 med domkraft och
verktygspåse finner du under golvet i
bagageutrymmet. Gör så här om du vill ta ut
reservhjulet:
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft bort domkraften och verktygspåsen.
Skruva loss reservhjulet och lyft upp det.
1.
142
Tillval vissa varianter och marknader
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Vrid de två clipsen som sitter i mattans
bakre kant 90 grader.
– Vik golvmattans främre del bakåt, mot
bagageluckans öppning.
– Lyft mattan något och vrid den 90 grader
för att kunna lyfta ut den.
– Lyft ut mattan ur bagageutrymmet.
– Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
Skruva tillbaka och fäst allting i omvänd
ordning. Se till att reservhjulet ligger stadigt
och att domkraften och verktygspåsen är
ordentligt förankrade.
Reservhjulet “Temporary Spare”
Reservhjulet1 "Temporary Spare" skall
endast användas under den korta tid det tar
att få det ordinarie däcket reparerat eller
utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att
använda reservhjulet/-däcket tillfälligt i
samband med inträffad skada på något däck.
Ett hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. Högsta hastighet med
"Temporary Spare"- reservhjul är därför
80 km/h.
OBS! Använd endast bilens eget original
reservhjul! Däck med andra dimensioner kan
förorsaka skador på din bil. Endast ett
reservhjul får användas vid ett och samma
tillfälle.
1.
Tillval vissa varianter och marknader
143
Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
Reservhjulet ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
1:ans växel på bilar med manuell
växellåda – läge P på bilar med automatväxellåda. Blockera framför och bakom de
hjul som ska stå kvar på marken. Använd
kraftiga träklossar eller större stenar.
144
– Bilar med stålfälg har en löstagbar
hjulsida. Bänd bort hjulsidan med hjälp av
en kraftig mejsel eller liknande. Om inte
sådan finns kan hjulsidan ryckas loss med
händerna. Använd helst skyddshandskar.
När du sätter dit hjulsidan igen; var noga
med att hjulsidans ventilhål hamnar mitt
för hjulets luftventil.
– Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med
hylsnyckeln. Skruvarna lossas genom att
vridas moturs.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet som bilden visar och veva ned
domkraftens fot så att den pressas plant
an mot marken. Kontrollera att domkraften
sitter i fästet enligt bilden och att foten är
placerad lodrätt under fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Hjul och däck
Byte av hjul
Vissa varianter.
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är
viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm.
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så
att de har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
145
Hjul och däck
146
Bilvård
Rengöring
Bättring av lackskador
Rostskyddsbehandling
148
150
152
147
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig,
speciellt vintertid då vägsalt och fukt lätt kan
ge upphov till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av
högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte heller
direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35 °C) men
inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta
bilen med kallavfettningsmedel, men då
måste du hålla till på en spolplatta med
avloppsseparator. När du använder kallavfettningsmedel, skall du se till att inte stå i
direkt solljus eller att lacken är varm på
grund av att den har utsatts för solljus
148
eller genom att motorn fortfarande är
varm. Solljus och värme kan ge
bestående skador. Rådgör med din
Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning.
Lämpliga tvättmedel
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Fågelspillningen innehåller
nämligen kemikalier som påverkar och
missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen går inte att polera bort.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm.
Brandrisk! Låt motortvätten utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren. Tänk dock på att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt –
automatens borstar kommer inte åt perfekt på
alla ställen.
Viktigt!
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas
handtvätt under bilens första månader.
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att
fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck
lätt på bromspedalen då och då om du kör
längre sträckor i regn eller snöslask så att
bromsbeläggen värms upp och torkar. Det
ska du också göra då du börjar köra efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plastdetaljer
För rengöring av exteriöra plastdetaljer
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
Bilvård
Rengöring
som finns hos Volvoåterförsäljare. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på skinnklädsel
För smutsiga skinnklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Behandla skinnklädseln
en till två gånger per år med Volvos lädervårdssats. Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
skinnklädsel.
Behandling av fläckar på interiöra
plastdetaljer och ytor
För rengöring av interiöra plastdetaljer och
ytor rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel,
särkilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen då du tycker att lacken
är matt och då du vill ge lacken ett extra
skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra
förrän tidigast efter ett år. Vaxa den kan du
göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du
börjar polera och/eller vaxa. Tvätta bort asfalteller tjärstänk med lacknafta. Svårare fläckar
kan du ta bort med fin slippasta (rubbning)
avsedd för billack. Polera först med polish
och vaxa sedan med flytande eller fast vax.
Följ noga instruktionerna på förpackningarna.
Många preparat innehåller både polish och
vax.
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS! För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare
än 45° C.
Rengöring av yttre backspeglar
och främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/
149
Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet. Lackskador måste du åtgärda genast
för att det inte ska börja rosta. De vanligaste
lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• mindre stenskott och repor
• skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och torr
och ha en temperatur över +15 °C.
Variant 1
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
Ta bort lackrester med hjälp av tejp.
Maskera eventuellt.
Mindre stenskott och repor
Variant 2
Endast Kina
150
Materiel:
•
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk.
Lack på burk eller s.k. färgpenna.
Pensel.
Maskeringstejp.
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns
kvar, kan du fylla i färg direkt efter det att
du tagit bort smutsen.
Bilvård
Bättring av lackskador
Har stenskottet gått ner till plåten gör
du så här:
– Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så
att lackresterna följer med (bild 1).
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
– När grundfärgen torkat lägger du på
ytlack med pensel.
– Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
– Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
– Vänta någon dag, och efterbehandla
sedan dvs. polera bättringarna. Använd
mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
151
Bilvård
Rostskyddsbehandling
Rostskyddsbehandling – kontroll
och bättring
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av
karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt
rostskyddsmedel. Invändigt i balkar, hålrum
och slutna sektioner sprutades en tunn,
penetrerande rostskyddsvätska.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att
bl.a. göra följande:
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt; håll sprutan på ett avstånd
av minst 30 cm från lackerade ytor.
• Låt kontrollera och förbättra rostskyddet
regelbundet.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna
tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt
din Volvoverkstad hjälpa dig.
Bättring
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se
till att det är rent och torrt där du bättrar.
Spola, tvätta och torka bilen noggrant.
Använd rostskyddsmedel i sprejburk eller
avsett för penselbättring.
152
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
• tunn (ofärgad), för synliga ställen
• tjock, för slitytor på underrede.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t. ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar; tunn
vätska.
• Underrede; tjock vätska.
• Dörrgångjärn; tunn vätska.
• Motorhuvens gångjärn och lås; tunn
vätska.
När du är klar med behandlingen kan
överflödigt rostskyddsmedel tvättas bort med
en trasa fuktad med rekommenderat rengöringsmedel. Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på fabriken
behandlade med ett vaxbaserat ofärgat
rostskyddsmedel. Detta medel tål normala
tvättmedel utan att lösas upp och förstöras.
Om du däremot gör en motortvätt med s.k.
aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta,
kristallolja (speciellt sådana som inte
innehåller emulgatorer), bör vaxskyddet
förnyas efter tvätten. Din Volvoåterförsäljare
tillhandahåller sådana vaxer.
Underhåll och service
Volvo service
Eget underhåll
Motorhuv och motorrum
Diesel
Oljor och vätskor
Torkarblad
Batteri
Byte av glödlampor
Säkringar
154
155
157
158
159
163
164
166
174
153
Underhåll och service
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av
tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla,
kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras med
hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter
påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
154
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att
användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i
bilen samt information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-,
broms- och andra system. Denna information
kan innefatta uppgifter beträffande förarens
sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av
broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB
kommer inte att medverka till att denna
lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas
lämna ut informationen p.g.a. nationell
lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar
AB och auktoriserade verkstäder komma att
läsa och använda informationen.
Underhåll och service
Eget underhåll
Observera följande innan du
börjar arbeta med din bil:
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller
tändspole då motorn går eller tändningen
är tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
• anslutning av motortester
• byte av delar i tändsystemet som
tändstift, tändspole, tändfördelare,
tändledningar osv.
Batteriet
Förvissa dig om att batterikablarna är riktigt
kopplade och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn går
(ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batterikablarna ska vara
frånkopplade vid omladdning.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns
bärarm. Skada inte stänkplåten under
motorn. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av
domkraften. Använd alltid pallbockar eller
liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på
bottensvällaren. Se bild.
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av SRSsystemet eller SIPS-bagsystemet själv.
Alla ingrepp i systemet kan orsaka felaktig
funktion och allvarliga personskador och
bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
155
Underhåll och service
Eget underhåll
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
• Tänk på att kylarfläkten kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
• Låt alltid motortvätt utföras av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk för
brand.
156
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Vänster- respektive högerstyrd bil
Öppning av motorhuv
Motorrum
Öppna motorhuven:
Motorrummets utseende kan variera något på
grund av motorvariant. Detaljerna som visas i
listan är dock på samma positioner.
– Dra i låshandtaget längst under instrumentpanelen. Det hörs när låset släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren uppåt.
– Öppna huven.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Relä/säkringscentral.
10. Luftfilter. (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
11. Batteri (i bagageutrymmet).
Expansionstank, kylsystem.
Servostyrningens oljebehållare.
Spolarvätskebehållare.
Oljemätsticka, motor.
Kylare.
Kylarfläkt.
Oljepåfyllning, motor.
a) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(vänsterstyrd bil).
b) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(högerstyrd bil).
157
Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag som uppfyller kraven på rekommenderad bränslekvalitet enligt s. 230. Fyll aldrig
på diesel med tveksam kvalitet. De större
oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer
kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande
vid låga temperaturer och reducerar risken för
vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld.
Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid
tankning.
Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål
och vatten vid spill.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas
automatiskt om man låter tändningen stå i
läge II under ca 60 sekunder innan startförsök påbörjas.
158
Viktigt!
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
specialtillsatser, Marine Diesel Fuel,
eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester), vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat
slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
en olja med högre kvalitet än den som
dekalen föreskriver. Se s. 227.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller
varmare än +40 °C.
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Motorrumsdekal för oljekvalitet
Viktigt!
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet,
se motorrumsdekal.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja
regelbundet.
Användning av olja med lägre kvalitet än
den angivna eller körning med för låg
oljenivå skadar motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
oljepro-
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Kontroll och byte av motorolja
och oljefilter
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Viktigt!
Vid påfyllning av olja vid för låg oljenivå
måste oljan som fylls på vara av samma
kvalitet och viskositet som oljan i motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
159
Underhåll och service
Oljor och vätskor
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 227 för påfyllningsbar volym.
Viktigt!
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 227 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
160
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med
korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld
med kylvätska som klarar ca –35 °C.
Viktigt!
Kylvätskebehållare
Kylvätska
Spolarvätskebehållare
Spolarvätskebehållare
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare. Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor
på s. 227
Använd frostskydd under vintern så att det
inte fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet. Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på
expansionstanken. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 227.
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm skruvas expansionskärlets lock sakta
av så att övertrycket försvinner.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätskan.
161
Underhåll och service
Oljor och vätskor
VARNING!
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Behållare för broms och kopplingsvätska.
Styrservooljebehållare
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Behållare för styrservoolja
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 227.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, vid t.ex. bergskörning
eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
1.
162
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADDoch FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 227.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
eller bilen är strömlös och ska bogseras kan
bilen fortfarande styras. Tänk på att
styrningen blir mycket tyngre än normalt och
att mer kraft behövs för att vrida ratten.
Underhåll och service
Torkarblad
Byte av vindrutetorkarblad
– Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
– Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
– Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan
är längre än det på passagerarsidan.
Byte av strålkastartorkarblad1
– Fäll torkararmen framåt.
– Dra loss torkarbladet utåt.
– Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
1.
Gäller S60 R
163
Underhåll och service
Batteri
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Batteriet innehåller frätande
syra.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Använd skyddsglasögon.
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
164
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
Underhåll och service
Batteri
1
2
1. Batteri utan täckkåpa
2. Batteri med täckkåpa
Byte av batteri
Borttagning av batteri:
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några
elektriska anslutningar rörs. Detta för att
all information i bilens elektriska system
ska kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Lossa skruvarna från låsbygeln över
batteriet och ta bort bygeln.
– Vik upp plastlocket över batteriets
minuspol alt. skruva bort täckkåpan över
batteriet.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa den nedre konsolen som håller
batteriet.
– Lossa pluskabeln efter att ev. plastlock
vikits undan.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri:
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
– Anslut pluskabeln, tryck fast och vik ner
ev. plastlock.
– Anslut minuskabeln, vik ner ev. plastlock.
– Sätt dit plastlocket alt. täckkåpan över
batteriet.
– Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
– Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra
fast skruvarna.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
165
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 233.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
•
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Handskfacksbelysning
Blinker, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Högt placerat bromsljus
Lysdioder i baklykta.
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
Byte av glödlampor fram
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
OBS! Om du upplever svårigheter vid
lampbyte rekommenderas att kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Placering av lampor i strålkastaren1
1. Sidomarkeringslampa
2. Blinkerslampa
3. Halvljuslampa, positionslampa
4. Helljuslampa
På vissa varianter kan en vit plasthylsa sitta i
vägen för glödlampsbytet. Denna kan brytas
bort och slängas.
1.
166
Gäller halogenstrålkastare
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljuslampa
Ditsättning av halvljuslampa
Helljuslampa
Halvljus
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan
bara placeras på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Helljus
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Lossa kontaktstycket.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
– Vrid lampan moturs ett halvt varv, dra ut
glödlampan och ta bort den.
167
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Ditsättning:
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats så
att kontaktstycket hamnar neråt.
– Sätt tillbaka täcklocket.
168
Positions- och parkeringslampa
Blinkerslampa, vänster sida
Positions-/parkeringsljus
Blinkers, vänster sida
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket där även halvljuset
sitter.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampan.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka inåt och vrida moturs.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampan genom att
trycka den inåt och vrida den medurs.
– Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset, vrid
den medurs.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
– Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret
och sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
Blinkerslampa, höger sida
Sidomarkeringslampa
Blinkers, höger sida
Sidomarkeringsljus
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
– Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
– Drag röret (3) rakt uppåt.
– Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
– Byt glödlampa.
– Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och behållare
sitter rätt.
– Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
– Tryck tillbaka avluftningsslangen till påfyllningsröret (4).
– Vrid lamphållaren medurs och dra ut den.
– Byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
den moturs.
169
Underhåll och service
Byte av glödlampor
– Sätt tillbaka lampan med linsen i
framskärmen. Tryck rakt inåt.
Dimljus
Sidoblinker
Dimstrålkastare (tillval)
Sidoblinkers
Borttagning av glödlampa:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphållaren, vrid något
medurs. Markeringen ”TOP” ska vara
uppåt.
Borttagning av glödlampa:
– Öppna framdörren till hälften.
– Stoppa in handen bakom framskärmen
och tryck ut lampan tillsammans med
lamphuset. Låt ledningarna följa med.
– Vrid lamphållaren ett kvarts varv moturs
och dra rakt ut ur lamphuset.
– Lossa glödlampan från kontaktstycket
genom att dra den rakt ut.
Ditsättning:
– Anslut den nya lampan till kontaktstycket
och placera det i lamphuset genom att
vrida ett kvarts varv medurs.
170
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lamphållare bak
Byte av glödlampor bak
Glödlampor i baklykta
Allmänt
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna.
Glödlamporna är placerade i två separata
lamphållare, en övre och en undre. Varje
lamphållare har en spärrtapp.
Glödlamporna finns specificerade på s. 233.
Placering av glödlampor
1. Bromsljus
2. Positions-/parkeringsljus
3. Dimbakljus (en sida)
4. Sidomarkeringsljus
5. Blinkers
6. Backljus
– Fäll tillbaka panelsidan och lås fast.
OBS! Om felmeddelande “Lampfel” /
“Kontrollera bromsljus” kvarstår efter att
felaktig glödlampa ersatts behöver en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för att få
felet avhjälpt.
Byte av glödlampa:
– Lossa kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
hållaren.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit den nya glödlampan i hållaren.
– Anslut kontaktstycket.
171
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Nummerskyltbelysning
Instegsbelysning
Bagageutrymme
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
Bagageutrymme
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och drag
ut det. Vrid kontakten moturs och drag ut
glödlampan.
– Sätt dit den nya glödlampa.
– Anslut kontaktstycket och vrid det medurs
in i lamphuset.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
172
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Make up-spegel, olika versioner
Belysning i make up-spegel
– Stick in en skruvmejsel och vrid så att
lampglaset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Tryck först tillbaka lampglasets underkant
ovanför de fyra hakarna och tryck sen fast
ovansidan.
173
Underhåll och service
Säkringar
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade med ett
antal säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen
i bilen:
1.
2.
3.
4.
174
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför
ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
– Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
Underhåll och service
Säkringar
Tryck in plastspärrarna på boxens kortsidor och dra locket uppåt.
Relä/säkringscentral i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS................................................................................................ 30 A
ABS................................................................................................. 30 A
Högtrycksspolare strålkastare ................................................. 35 A
Parkeringsvärmare (tillval) ........................................................ 25 A
Extraljus (tillval) ............................................................................. 20 A
Startmotorrelä.............................................................................. 35 A
Vindrutetorkare ............................................................................. 25 A
Transmissionstyrenhet (TCM), diesel, R-models................... 15 A
Bränslepump................................................................................. 15 A
Tändspolar (bensin), Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler (diesel)....................................................... 20 A
11. Gaspedalsgivare (APM), AC kompressor,
fläkt elektronikbox......................................................................... 10 A
12. Motorstyrenhet (ECM) (bensin)
insprutningsventiler (bensin),luftmassemätare (bensin)..... 15 A
luftmassemätare (diesel) ............................................................... 5 A
13. Styrenhet spjällhus, (bensin)..................................................... 10 A
Styrenhet spjällhus, luftmixventil, bränsletryckregulator,
magnetventil, (diesel) .................................................................. 15 A
14. Lambdasond (bensin)................................................................ 20 A
Lambdasond (diesel) ................................................................. 10 A
15. Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler (bensin) ........... 10 A
magnetventiler, glödstift (diesel) ............................................. 15 A
16. Halvljus vänster ............................................................................ 20 A
17. Halvljus höger............................................................................... 20 A
18. -................................................................................................................ 19. Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä .............................. 5 A
20. Positionsljus .................................................................................. 15 A
21. ................................................................................................................. 175
Underhåll och service
Säkringar
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock .
Säkringar i kupén vid instrumentpanelens gavel på
förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
176
Förarstol elmanövrerad............................................................... 25 A
Passagerarstol elmanövrerad.................................................... 25 A
Fläkt klimatanläggning ................................................................ 30 A
Styrenhet höger framdörr........................................................... 25 A
Styrenhet vänster framdörr ........................................................ 25 A
Allmänbelysning tak (RCM)
övre elektronikstyrenhet (UEM) ................................................ 10 A
Taklucka.......................................................................................... 15 A
Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM)
avstängning SRS passagerarsida, (PACOS)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
startspärr elektronisk (IMMO), transmissionstyrenhet (TCM),
diesel, R-modeller ....................................................................... 7,5 A
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM) ...................................................................... 5 A
Audio .............................................................................................. 20 A
Audioförstärkare .......................................................................... 30 A
RTI display..................................................................................... 10 A
Telefon............................................................................................... 5 A
- 38. ....................................................................................................... -
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stolsvärme höger sida ................................................................ 15 A
Stolsvärme vänster sida ............................................................. 15 A
Signalhorn...................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Larmsiren ..........................................................................................5 A
Bromsljuskontakt matning.............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM)
parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad............................ 10 A
11. Eluttag framsäte och baksäte ................................................... 15 A
12. - ................................................................................................................ 13. Reservplats............................................................................................ -
14. Strålkastartorkare (S60 R) ........................................................ 15 A
15. ABS, STC/DSTC............................................................................ 5 A
16. Bi-fuel, Servostyrning elektronisk (ECPS), Bi-Xenon,
ljushöjdsreglering......................................................................... 10 A
17. Dimljus fram vänster................................................................... 7,5 A
18. Dimljus fram höger ..................................................................... 7,5 A
19. Reservplats ........................................................................................... 20. Reservplats ........................................................................................... 21. Transmission styrenhet (TCM), backväxelspärr (M66) ........ 10 A
22. Helljus vänster .............................................................................. 10 A
23. Helljus höger................................................................................. 10 A
24. -................................................................................................................ 25. -................................................................................................................ 26. Reservplats ........................................................................................... 27. Reservplats ........................................................................................... 177
Underhåll och service
Säkringar
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
178
Passagerarstol elmanövrerad, audio ..........................................5 A
Reservplats............................................................................................ BLIS ...................................................................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Vakuum pump ............................................................................... 20 A
Spolarpump, strålkastartorkare (S60 R) ................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Backljus.......................................................................................... 10 A
Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning
nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning .................. 15 A
Tillbehör (AEM) ............................................................................ 20 A
Reservplats ........................................................................................... REM elektronik............................................................................. 10 A
Cd-växlare, TV, RTI ..................................................................... 7,5 A
Dragkablage (30-matning) ........................................................ 15 A
Eluttag bagageutrymme ............................................................. 15 A
Bakdörr, höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss..................... 20 A
Bakdörr, vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss .................. 20 A
Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Värmare dieselfilter ...................................................................... 15 A
-................................................................................................................ Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Tillbehör audio ................................................................................. 5 A
Reservplats ........................................................................................... Nedfällningsbart nackstöd......................................................... 15 A
Dragkablage (15-matning) ........................................................ 20 A
Reservplats ........................................................................................... -................................................................................................................ AWD .............................................................................................. 7,5 A
Four-C SUM ................................................................................. 15 A
-................................................................................................................ Parkeringshjälp................................................................................ 5 A
179
Underhåll och service
Säkringar
27. Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C, Parkeringshjälp
AWD ............................................................................................... 30 A
28. Centrallås (PCL) .......................................................................... 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster: Positionsljus
körriktningsvisare ......................................................................... 25 A
30. Släpvagnsbelysning, höger: Bromsljus
dimljus bak, körriktningsvisare .................................................. 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38.................................................. 40 A
32. - ................................................................................................................ 33. - ................................................................................................................ 34. - ................................................................................................................ 35. - ................................................................................................................ 36. - ................................................................................................................ 37. Eluppvärmd bakruta .................................................................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta .................................................................... 20 A
180
Audio (tillval)
Översikt HU-450
Översikt HU-650
Översikt HU-850
Audiofunktioner HU-450/650/850
Audiofunktioner HU-450
Audiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiofunktioner HU-450
Radiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Kassettspelare HU-450
Cd-spelare HU-650
Intern Cd-växlare HU-850
Extern Cd-växlare HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniska data
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
196
197
198
199
200
201
181
Audio (tillval)
Översikt HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
182
POWER (av/på) – Tryck VOLUME –
Vrid
PRESET/ CD PUSH MENU –
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
SOURCE PUSH MENU –
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
FADER – Tryck ut och vrid
BAL – Tryck ut, dra och vrid
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Navigeringsknappar –
cd/radio – söker/byter station eller spår
Kassett – Snabbspolning framåt/bakåt/
val av nästa/föregående spår
Display
FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
AM – Snabbval mellan AM1, AM2
TAPE – Snabbval
AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
BASS – Tryck ut och vrid
TREBLE – Tryck ut, dra och vrid
Kassett – Bandriktningsväljare –
Cd-växlare (tillval) – Slumpval
Kassettlucka
16. Kassettutkast
Audio (tillval)
Översikt HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (av/på) – Tryck
VOLUME – Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BASS – Tryck ut och vrid
TREBLE – Tryck ut och vrid
BALANCE – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
SOURCE PUSH MENU –
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Cd-lucka
13. Cd-slumpval
14. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
15. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
16. Cd – Snabbval
17. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
18. Display
183
Audio (tillval)
Översikt HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
184
POWER (av/på) – Tryck
VOLUME – Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BASS – Tryck ut och vrid
TREBLE – Tryck ut och vrid
BALANCE – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
SOURCE PUSH MENU–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-lucka
16. Cd-slumpval
17. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
18. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
19. Cd – Snabbval
20. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
21. Display
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-450/650/850
Strömbrytare till/från
Tryck på ratten för att sätta
på eller stänga av radion.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att
höja volymen. Volymkontrollen är elektronisk och
saknar ändlägen. Om du har knappsats i
ratten, öka eller minska volymen med (+)respektive (–)-knapparna.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är låg visas en text i
kombinationsinstrumentets display. Bilens
energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Volymkontroll – TP/PTY/NEWS
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas
när radion tar emot ett trafikmeddelande,
nyheter eller någon programtyp, bryts
respektive funktion och meddelandet hörs
med den volym som valts för trafikinformation,
nyheter eller programtyp. Apparaten återgår
därefter till den tidigare inställda volymen och
återtar spelningen av kassetten eller cd:n.
185
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-450
Bass – Bas
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in basen genom att
trycka ut ratten och vrida
den åt vänster respektive
höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck tillbaka ratten
till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att
trycka på ratten, dra ut den
ytterligare och vrida den åt
vänster respektive åt höger.
I mittläget är diskanten
“normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan
de främre och bakre högtalarna genom att trycka på
ratten och vrida den åt höger
(mer ljud från främre paret)
respektive åt vänster (mer
ljud från bakre paret). Mittläget betyder att
balansen är "normaliserad". Tryck tillbaka
ratten till utgångsläget efter inställning.
186
Ställ in balansen genom att
trycka, dra ut ratten och
vrida den åt vänster
respektive åt höger. I
mittläget är balansen
"normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
Upprepade tryck på AM och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten
och vrida den åt vänster respektive åt höger.
I mittläget är balansen "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
Upprepade tryck på AM och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
Fader – Balans fram/bak
Bass – Bas
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka ut ratten
och vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
187
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
Tryck på SCAN-knappen för
att starta sökning. När
radion hittat en station,
stannar den vid denna
station ca 10 sekunder.
Därefter fortsätter den
sökningen. För att lyssna på stationen, tryck
då på SCAN- eller EXIT-knappen.
Stationssökning
Tryck på
eller
för att söka efter lägre
eller högre frekvenser. Radion söker efter
nästa hörbara station och ställer in den. Tryck
på knappen igen om du vill fortsätta
sökningen.
Manuell stationssökning
Tryck på
eller
och håll den inne. MAN
visas i displayen. Radion stegar då långsamt
åt det valda hållet och ökar tempot efter
några sekunder. Släpp knappen när den
önskade frekvensen visas i displayen. Om
frekvensen behöver justeras, görs detta med
korta tryck på någon av pilknapparna
eller
. Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
188
Knappsats i ratten
Om du har knappsats i
ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att
välja förprogrammerade
stationer.
OBS! Om bilen är utrustad
med integrerad telefon kan knappsatsen i
ratten inte användas för radiofunktioner när
telefonen är i aktivt läge. I aktivt läge syns
alltid telefoninformation i displayen. För att
avaktivera telefonen tryck
. Om du inte har
något SIM-kort i telefonen stäng av den, se
s. 206.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450
Programmering av stationer
– Ställ in önskad frekvens.
– Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten. Välj nummer genom att vrida fram
eller tillbaka. Tryck igen för att lagra
önskad frekvens och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram vrider
du på PRESET/CD-ratten till
lagrat nummer. Det inställda
programmet visas i
displayen.
Automatisk lagring av stationer
Denna funktion söker och
lagrar automatiskt upp till
10 starka AM- eller FMstationer i ett separat minne.
Funktionen är särskilt
användbar i områden där du
inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser.
lagringsminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på FM, AM eller EXIT eller att vrida på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge:
– Tryck kort på AUTO.
– Välj radioläge med AM- eller FM-knappen.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
– Auto visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i auto189
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk lagring av stationer
Auto söker och lagrar
automatiskt upp till tio starka
AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Om fler än tio
stationer hittas väljs de tio
starkaste. Funktionen är
särskilt användbar i områden där man inte är
bekant med radiostationerna eller deras
frekvenser.
Stationslagring
Spara en station på någon av
stationslagringsknapparna 1-6:
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder.
Stationen STORED visas i displayen.
Man kan lagra upp till 6 stationer på
respektive AM1, AM2, FM1, FM2 och FM3,
totalt 30 stationer.
190
– Välj radioläge med AM- eller FM-knappen.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
Auto startar sökningen.
– Auto visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station
med tillräcklig stark signalstyrka finns,
visas NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på AM-, FM-, eller EXIT-knappen.
Återgå till Autolagringsläge:
– Tryck kort på AUTO.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikinformation – TP Station
RDS är ett system som länkar samman
sändare inom ett nätverk. Det används bl.a. till
att ha rätt frekvens inställd oavsett vilken
sändare man lyssnar på eller vilken ljudkälla
som är aktiv (t.ex. cd). Det används också till
att kunna ta emot trafikinformation och att
hitta program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En radiostation kan t.ex. skicka information om ett
pågående radioprogram.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess möjligheter.
PI-sökning (automatisk sökning
av station)
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras
diverse information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett
senare tillfälle, uppdaterar radion sändarens
RDS-information. Om radion befinner sig i
gränsområdet eller strax utanför sändarens
räckvidd så söker radion automatiskt efter
den starkaste möjliga sändaren av denna
kanal.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess
att stationen hittats.
Inställning av trafikinformation:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera TP:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Tryck EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande.
TP-funktionen är dock fortfarande inkopplad
och radion inväntar nästa trafikmeddelande.
Välj att ställa in trafikinformation från en
speciell kanal:
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera TP Station:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Alarm
”Alarm!” visas i radions display när ett
larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varsko bilister om allvarliga
191
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller
kärnkraftsolyckor.
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan
att själv behöva välja station.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor
och sänds med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av Nyheter:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
192
– Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS visas i displayen.
Avaktivera Nyheter:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS OFF
(blinkande text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa nyhetsprogram.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station:
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter Station:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Programtyp – PTY
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och tryck
SOURCE.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Radion börjar söka efter vald programtyp.
– Om radion hittar en station som inte
passar kan du söka vidare med vänster
eller höger pilknapp.
– Om ingen station med den valda
programtypen hittas, återgår radion till sin
tidigare frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Programtyp
OFF
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
Visas
PTY OFF
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
Programtyp
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Visas
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
”Oldies”
Folkm
Dokument
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald
programtyp börjar sändas. När så sker byter
radion automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
Avaktivera:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY OFF tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Symbolen PTY släcks i displayen och radion
återgår till normalläge.
PTY -language
Med PTY-funktionen kan man välja språk som
används i radions display (engelska, tyska,
franska eller svenska).
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj språk och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna
för en radiostation väljs.
Aktivera AF:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
193
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera AF:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Regionala radioprogram
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera REG:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
194
Avaktivera REG:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
EON – Lokal/Avlägsen
(Enhanced Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar ifrån andra kanaler.
Funktionen har två nivåer:
Local – Avbryter endast om signalen är stark.
Distant – Avbryter även vid svagare signaler.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
ASC (Active Sound Control)
ASC-funktionen anpassar automatiskt
radions volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE välj LOW, MEDIUM, HIGH
eller Off och tryck SOURCE.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för att
få tillgång till eventuell utsänd radiotext som
då visas i displayen. Efter att ha visat texten
två gånger återgår radion till stations-/
frekvensvisning. Ett kort tryck på EXIT
avslutar visningen av radiotexten.
195
Audio (tillval)
Kassettspelare HU-450
Kassettutkast
Snabbspolning
Om du trycker på knappen
stannar bandet och
kassetten matas ut. För att
välja ny programkälla, vrid på
SOURCE-ratten. Kassetten
kan skjutas in eller matas ut
även när apparaten är frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt
om du trycker och håller
nere knappen
och bakåt
med
. I displayen visas
”FF” (framåt) respektive
”REW” (bakåt) under snabbspolning. Snabbspolningen avbryts om du
trycker på knappen igen.
Dolby B Brusreducering
Kassettlucka
Skjut in kassetten i kassettluckan med
bandets bredare del vänt åt höger. I teckenfönstret visas TAPE Side A. När den ena
sidan är färdigspelad kommer apparaten
automatiskt att spela den andra sidan (autoreverse). Om du redan har en kassett i
kassettspelaren väljer du kassettspelning
genom att vrida på SOURCE-ratten eller
trycka på snabbvalsknappen TAPE.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. I displayen visas vilken sida
som spelas.
196
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt
tills Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
Dolby brusreducering tillverkas under licens
av Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby och dubbel-D kännetecknet
är
Dolby Laboratories Licensing Corporations
varumärken.
Scanning
Scan spelar de första tio
sekunderna på varje spår.
Tryck på SCAN-eller EXITknappen när du hittat ett
spår du vill lyssna på.
Nästa spår – föregående spår
Om du trycker på knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas framåt
till nästa spår. Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas
bakåt till föregående spår. För att funktionen
skall fungera krävs en paus på ca fem
sekunder mellan spåren. Om du har
knappsats i ratten, kan du även använda
pilarna.
Audio (tillval)
Cd-spelare HU-650
Cd-spelare
Scanning
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten
eller snabbvalsknappen CD.
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cdspelaren och skivan matas
ut.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl
har du tolv sekunder på dig
att ta hand om den utmatade skivan. Därefter
drar cd-spelaren in den igen och fortsätter
med senast spelade spår.
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i
displayen.
Tryck på SCAN eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar
skivans spår i slumpvis
ordning. ”RND” visas så
länge funktionen är
aktiverad.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
Viktigt!
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
197
Audio (tillval)
Intern Cd-växlare HU-850
Intern cd-växlare
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cdväxlare. Tryck på snabbvalsknappen CD eller
vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdspelaren. Cd-spelaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast
spelades. Du kan skjuta in 6 skivor i cdspelaren. För att skjuta in en ny skiva måste
du välja en ledig position i spelaren. Välj en
tom position med sifferknapparna 1-6. Den
position som är tom visas i displayen. Se till
att "LOAD DISC" visas innan du skjuter in en
ny skiva.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cdspelaren och skivan matas
ut.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl
har du tolv sekunder på dig
att ta hand om den utmatade skivan. Därefter
drar cd-spelaren in den igen och fortsätter
med senast spelade spår.
Val av skivnummer
Välj den skiva som skall spelas via sifferknapparna 1-6. Nummer på skiva och spår visas i
displayen.
198
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i
displayen.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald
skiva spelas ett slumpvis valt
spår. Därefter väljs nytt spår
eller ny skiva på samma sätt.
”RND” visas så länge funktionen är aktiverad.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cd-
skivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
Viktigt!
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
Audio (tillval)
Extern Cd-växlare HU-450/650/850
Val av position
Välj den skiva som skall spelas genom att
vrida på PRESET/CD-ratten (HU-450) eller
via sifferknapparna 1-6 ( HU-650/850).
Nummer på skiva och spår visas i displayen.
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster
eller höger pilknapp för att
snabbspola ett spår eller
hela skivan. Snabbspolning
kan inte göras med knappsatsen i ratten.
Cd-växlare
Den externa cd-växlaren (tillval) är monterad
bakom panelen på vänstra sidan av bakre
lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdväxlarläget. Cd-växlaren återupptar
spelningen av den skiva och det spår som
senast spelades. Om cd-växlarens magasin*
är tomt visas “LOAD CARTRIDGE“ i
displayen.
För att ladda skivor i växlaren:
–
–
–
–
skjut undan locket på cd-växlaren
tryck på växlarens kassettutkastknapp
dra ut cd-kassetten och tryck in skivorna
tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i
displayen.
slumpvis vald skiva spelas ett slumpvis valt
spår. Därefter väljs nytt spår eller ny skiva på
samma sätt. “RND“ visas så länge funktionen
är aktiverad.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908
ger högst ljudkvalitet.
Viktigt!
Använd endast standardskivor (12 cm i
diameter). Använd inte cd-skivor med
påklistrade skivetiketter. Värmen i cdspelaren kan göra att etiketten lossnar
och att cd-spelaren skadas.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN -eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (för HU-650
och 850) för att koppla in
slumpvalsfunktionen. Om du
har radio HU-450 väljer du
REV-knappen. Från en
199
Audio (tillval)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II är en vidareutveckling av det tidigare systemet och
levererar en väsentligt bättre ljudbild. Förbättringen märks särskilt mycket för passagerarna i baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger en
ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Dolby
Surround Pro Logic II fungerar i cd-läge.
För AM och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke
som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II Läge
För att välja
Dolby Surround Pro Logic II
Mode tryck på ”
PL II ”. I
displayen visas ”
PL II”.
Tryck på OFF för att återgå
till 2-kanals stereo.
200
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo
tryck på 3-CH. I displayen
visas ”3 ch”. Tryck på OFF
för att återgå till 2-kanals
stereo.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SURROUND LEVEL
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Centre Level
Mid EQ Level
Funktionen används för att ställa in centerkanalens nivå.
Funktionen används för att finjustera ljudet i
högtalarna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj CENTRE LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj MID EQ LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Surround Level
Funktionen används för att ställa in effektnivån i de bakre kanalerna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
Audio (tillval)
Tekniska data
HU-850
HU-450
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
Extern förstärkare
(tillval)
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
Uteffekt
1 x 25 W (centerhögtalare)
Utgångsimpedans 4 Ohm
Driftspänning
12 V, negativ jord
Extern förstärkare
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
HU-850 måste anslutas till extern
förstärkare.
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
201
Audio (tillval)
202
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
Komma igång
Samtalsfunktioner
Funktioner i minnet
Menyfunktioner
Övrig information
204
206
207
211
212
217
203
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst. Om du som
förare måste använda telefonluren i
armstödet, parkera först på en säker
plats.
• Stäng av telefonen när du tankar din bil.
• Stäng av telefonen i närheten av sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på din telefon.
Nödsamtal
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att kunna använda
knapparna till radioinställningar måste
telefonen avaktiveras, se s. 206.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. Telefonlur
Telefonluren kan du använda för privata
samtal när du vill kommunicera mer ostört.
• Nödsamtal till larmnummer kan du
genomföra utan tändningsnyckel och utan
SIM-kort.
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in under knappsatsen i
mittkonsolen.
• Tryck in den gröna knappen
6. Mikrofon
Mikrofonen är inbyggd i den inre
backspegeln.
.
Telefonsystemets delar
1. Knappsats i mittkonsolen
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonens funktioner.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner.
204
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från
andra funktioner inte visas i displayen.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
205
Telefon (tillval)
Komma igång
SIM-kort
Slå på och av telefonen
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på telefonen: vrid bilens tändnyckel
till läge I. Tryck på knappen som är markerad
på bilden.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av telefonen: tryck
ca tre sekunder på samma knapp. Om du
stänger av bilens tändning med telefonen
påslagen, är telefonen påslagen när du slår
på tändningen nästa gång.
En förutsättning för att kunna använda
telefonens funktioner är att telefonen är i
aktivt läge (gäller inte för att ta emot samtal).
Aktivera telefonen genom att trycka på
i
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den. Annars kan meddelanden från
andra funktioner inte visas i displayen och
knappsatsen i ratten fungerar inte för radion.
206
Då telefonen är avstängd kan du inte ta emot
några samtal.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: Slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i
rattens eller mittkonsolens knappsats eller
lägg på luren. Audioanläggningen återgår till
tidigare aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: Tryck
på
(eller lyft luren). Du kan även använda
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår.
Beträffande audioanläggningens ljudnivå, se
även menyalternativ 5.6.5.
207
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (19). Gör så här:
Senast uppringda telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
– Tryck på
i rattens eller mittkonsolens
knappsats.
– Bläddra med pilarna framåt
eller
bakåt
bland de senast slagna
numren.
Tryck på
ringa.
208
(eller lyft telefonluren) för att
Telefonlur
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
– Lyft luren. Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen. Tryck
för att
ringa upp. Volymen regleras med ratten
på sidan av luren.
– Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet: Tryck
och välj Handsfree. Tryck
och lägg på luren, se s. 207.
– Bläddra med
till Redigera minne
(Meny 3) och tryck
.
– Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
och tryck
.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i minnet, tryck
för att välja
det.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 4.5 vara aktiverad, se s. 215.
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga; bläddra med pilarna
och tryck på YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Håll/Håll inte
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller inte
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Hands free
Minne
Sammankoppla
Växla
Sekretessläge
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt
i högtalaren omedelbart åtföljd av två
tonstötar (dubbeltonstöt) har du blivit
uppringd. Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du antingen svarar eller påringningen upphör. I detta läge kan du välja att ta
emot samtalet, eller neka att ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting. Om du vill ta emot
samtalet, tryck på
. Det pågående
samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge.
Trycker du på
, avslutas båda samtalen
samtidigt.
209
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
SMS
En ensam dubbeltonstöt talar om att ett
SMS-meddelande tagits emot.
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)knappen i rattens knappsats. Minska den
genom att trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras,
se s. 206.
210
Telefon (tillval)
Funktioner i minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
gh i 4 ì í î ï
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet
på den uppringande i displayen.
mno6ñöòóØ
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
tuv8üùúû
Lagra telefonnummer med namn
jkl5
pqrs7ß
wxyz9
– Tryck
och bläddra till Redigera minne
(Meny 3). Tryck
.
– Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
om man skriver två bokstäver i
rad från samma knapp, tryck *
emellan eller vänta några
sekunder
[email protected]* #& $ £ / %
– Skriv ett nummer och tryck
byt mellan versaler och gemena
– Skriv ett namn och tryck
.
.
– Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra osv. För att ange
mellanrum tryck på 1.
radera den senast slagna
bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela
numret eller hela texten.
Ring upp från minnet
– Tryck
.
– Välj mellan följande alternativ:
Tryck
och bläddra med pilarna tills du
hittar önskat namn.
Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
– Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
211
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Trafiksäkerhet
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika menyalternativen visas i displayen.
Menyfunktionen
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte
tillgängliga i hastigheter över 8 km/h. Du kan
endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Tryck på
tionen.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
för att komma till menyfunk-
I menyfunktionen gäller följande:
• Ett långt tryck på
menyfunktionen.
innebär att du går ur
• Ett kort tryck på
innebär att du ångrar,
återtar eller säger nej till ett alternativ.
• Ett tryck på
innebär att du bekräftar
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
212
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
knappen
för att välja rätt meny på huvudmenynivån (1, 2, 3, etc.), första undermenynivån (1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra
undermenynivån (1.1.1, 2.1.1, etc.). Siffrorna
visas i teckenfönstret tillsammans med
menyalternativet.
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsregister
1.1.
Miss. samtal
1.2.
Mott. samtal
1.3.
Ringda samt.
1.4.
Radera lista
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Ringda
1.5.
Samtalslängd
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ
2. Meddelanden
2.1.
Läs
2.2.
Skriv
2.3.
Talmeddel.
2.4.
Inställn.
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Giltighet
2.4.3.
Typ
3. Redigera minne
3.1.
Lägg till
3.2.
Sök
3.2.1.
Redigera
3.2.2.
Radera
3.2.3.
Kopiera
3.2.4.
Flytta
3.3.
Kopiera alla
3.3.1.
SIM till tfn
3.3.2.
Tfn till SIM
3.4.
Snabbuppr.
3.5.
Töm SIM
3.6.
Töm minne
3.7.
Status
4. Samtalsfunktioner
4.1.
Sänd nummer
4.2.
Samtal vänt.
4.3.
Autosvar
4.4.
Autouppr.
4.5.
Snabbuppr.
4.6.
Vidarekoppl.
4.6.1.
Alla samtal
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
4.6.4.
Inte nåbar
4.6.5.
Faxanrop
4.6.6.
Dataanrop
4.6.7.
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1.
Fabriksinst.
5.2.
Operatör
5.3.
Språk
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-säkerhet
5.4.1.
På
5.4.2.
Av
5.4.3.
Auto
5.5.
Ändra koder
5.5.1.
PIN-kod
5.5.2.
Telefonkod
5.6.
Ljud
5.6.1.
Ringvolym
5.6.2.
Ringsignal
5.6.3.
Knappklick
5.6.4.
Hast. volym
5.6.5.
RadioAutDämp
5.6.6.
Nytt SMS
5.7.
Trafiksäkert
213
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Menyalternativ, beskrivning
1. Samtalsregister
1.1. Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.2. Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.3. Ringda samtal
Här visas en lista med tidigare slagna
nummer. Du kan välja att ringa upp, radera
eller lägga numret i telefonens eller SIMkortets minne för senare åtgärd.
1.4. Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor
som finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt
nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Ringda
1.5. Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för
alla dina samtal eller för det senaste samtalet.
214
Du kan också välja att se antalet samtal och
nollställa samtalsmätaren.
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ samtalsmätaren.
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden.
Du kan sedan välja att radera läst meddelande, skicka det vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
2.3. Talmeddelande
Lyssna på inkomna meddelanden.
2.4. Inställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den
meddelandecentral du vill skall överföra dina
meddelanden. Ange också hur du vill att ditt
meddelande skall nå adressaten och hur
länge det skall lagras i meddelandecentralen.
2.4.1.
2.4.2.
SMSC-nummer
Giltighet
2.4.3.
Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
3. Redigera minne
3.1. Lägg till
Du har här möjlighet att lagra namn och
telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets
minne. Se avsnittet om funktioner i minnet för
mer information.
3.2. Sök
Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1.
Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2.
Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3.
Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4.
Flytta: Flytta information mellan
telefonens och SIM-kortets minne.
3.3. Kopiera alla:
Kopierar SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från Telefon- till SIM-minne
3.4. Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
3.5. Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIMkortet.
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
3.6. Töm minne
Du kan välja att radera hela minnet i
telefonen.
3.7. Status
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
Välj om ditt eget nummer ska visas eller inte
för den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör för permanent dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att
samtal väntar under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Välj att svara utan att använda knappsatsen.
4.4. Autouppringning
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och
slaget nummer.
4.5. Snabbuppringning
Här ställer du in om snabbuppringningen ska
vara aktiverad eller inte. Funktionen måste
vara aktiverad för att du ska kunna slå ett
kortnummer.
4.6. Vidarekoppla
Här kan du välja när och vilka typer av samtal
som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
Vid upptaget
Inget svar
Inte nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1. Fabriksinställning
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
5.2. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuell
5.3. Språk
Här kan du välja vilket språk telefonen ska
visa.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
English UK
English US
Svenska
Dansk
Suomi
Deutsch
Nederlands
Français FR
Français CAN
Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller
automatisk.
5.4.1.
På
5.4.2.
Av
5.4.3.
Auto
5.5. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kod
Telefonkod (använd 1234 innan du
byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett
säkert ställe.
5.6. Ljud
5.6.1.
Ringvolym: Här kan du välja volym
på inkommande ringsignal.
5.6.2.
Ringsignal: Du har åtta olika
ringsignalstyper att välja mellan.
5.6.3.
Knappklick: På eller av.
5.6.4.
Hast. volym: Välj om volymen ska
vara fartberoende eller ej.
5.6.5.
RadioAutDämp: Här kan du välja
om du vill låta radions ljudnivå
kvarstå under telefonsamtal eller ej.
215
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
5.6.6.
Nytt SMS: Välj om du vill att
telefonen ska ge ifrån sig en
ljudsignal för inkommande SMS
eller inte.
5.7. Trafiksäkert
Här kan du välja att koppla bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs. välja
att använda menysystemet även under färd.
216
Telefon (tillval)
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Litet
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 minnesplatser i telefonens minne.
Antal minnesplatser på SIM-kort varierar
beroende på abonnemang.
Radio/Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
s. 206. Om du vill göra inställningar i radion
med dessa knappar måste telefonen avaktiveras. Tryck på
.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara på ett säkert ställe.
217
Telefon (tillval)
Övrig information
218
Tekniska data
Typbeteckning
Mått och vikter
Motorspecifikationer
Motorolja
Övriga vätskor och oljor
Bränsle
Katalysator
Elsystemet
220
221
222
224
227
228
231
232
219
Tekniska data
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
220
Vissa motorvarianter
Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
a: variant 1
b: variant 2
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda.
b: Automatväxellåda AW.
Motoroljedekalen1 anger oljekvalitet
och viskositet.
Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer.
Tekniska data
Mått och vikter
Mått
Längd: 460 cm (R: 461 cm)
Bredd: 180 cm
Höjd: 143 cm
Hjulbas: 272 cm
Spårvidd fram: 156 cm
Spårvidd bak:156 cm
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och
övriga spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas
vikt och tillbehör som är monterade, dvs.
dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), lasthållare, takbox m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt–Tjänstevikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Variant 1
Endast Kina
1. Max vikt
2. Max släpvagnsvikt
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
Bromsad släpvagn
Variant 2
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Max släpvagnsvikt:
Max kultryck:
0-1200 kg
50 kg
1201-1600 kg
75 kg
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt: 750 kg
221
Tekniska data
Motorspecifikationer
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 220.
Specifikation
Motorbeteckning
2.4
B5244S2
BIFUEL
(CNG)
B5244SG
2.4
B5244S
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
10,3:1
1,2
30
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
1. Thailand, Malaysia
222
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
2.4
B5244T41
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/18505000
5
81
77
1,98
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,52
162/92
220/5000
350/35-67
35,7/21004000
5
81
93,2
2,4
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
3x1,2
25
Tekniska data
Motorspecifikationer
Specifikation
Motorbeteckning
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D (7CV)
D5244T61
2.4D
D5244T7
Effekt (kW/rps)
191/92
136/67
120/92
90/67
92/67
(hk/rpm)
220/922
220/1003
260/5500
300/55002
300/60003
185/4000
163/4000
122/4000
126/4000
Vridmoment (Nm/rps)
AWD
(kpm/rpm)
350/35-83
400/33-46
340/29-46
300/29-38
300/29-38
40,8/20002750
34,7/17502750
30,6/17502250
30,6/17502250
5
81
93,2
2,4
400/33-882
350/31-1003
40,8/195052502
35,7/185060003
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8,5:1
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
0,7
28
0,7
28
-
-
-
-
AWD
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
35,7/21005000
1. Frankrike
2. Gäller manuell växellåda M66C
3. Gäller automatväxellåda AW55-51
223
Tekniska data
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30°C eller
varmare än +40°C
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5°C)
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar
dukter.
224
oljepro-
Viktigt!
Använd alltid föreskriven oljekvalitet och
viskositet.
Om annan än föreskriven olja använts,
kontakta omedelbart närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Viskositetsdiagram
Tekniska data
Motorolja
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 220.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Oljedekal
Volymuppgifter
Motorvariant
Bi-fuel
B5244SG
R
B5254T4
Volym1
(liter)
Påfyllningsbar volym mellan
MIN – MAX (liter)
1,2
5,8
5,5
225
Tekniska data
Motorolja
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 220.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Oljedekal
Volymuppgifter
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Volym1
(liter)
Påfyllningsbar volym mellan
MIN – MAX (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
D5244T63
2.4D
D5244T7
1. Inkluderar filterbyte.
2. Thailand, Malaysia
3. Frankrike
226
Tekniska data
Övriga vätskor och oljor
Viktigt!
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om
annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Vätska
Växellådsolja
Kylvätska
System
Manuell 5-växlad (M56/M58)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-50, AW55-51)
Automatväxellåda (TF-80SC)
Bensinmotor utan turbo
Bensinmotor med turbo
Diesel
Luftkonditionering
Bromsvätska
Servostyrning
Spolarvätska
Volym
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
7,0 liter
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
1000 g
Systemet
varav behållare
utan högtrycksspolning
med högtrycksspolning
0.6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja MTF 97309
Transmissionsolja JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vatten, se förpackning. Termostaten
öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller
likvärdig produkt.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
227
Tekniska data
Bränsle
Förbrukning och utsläpp
Motor
2.4
B5244S2
Bi-fuel
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
2.4T
T5
B5244T41
B5244T5
R
B5254T4
228
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M58)
Automatväxellåda (AW55-51)
–
8,8
9,5
8,7
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
209
226
208
228
212
226
212
227
217
234
232
244
–
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (TF-80SC)
9,3
9,8
10,5
10,9
220
234
252
259
Tankvolym
liter
70
30
70
70
70
72
70
70
68
Tekniska data
Bränsle
Motor
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
2.4D
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
D5244T6
Automatväxellåda (TF-80SC)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (TF-80SC)
Manuell 6-växlad (M66)
Manuell 5-växlad (M56)
Manuell 5-växlad (M56)
7,5
6,6
7,5
6,6
6,4
6,4
199
174
199
174
169
169
D5244T7
Manuell 5-växlad (M56)
6,4
169
Tankvolym
liter
70
1. Vissa länder
229
Tekniska data
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp
av koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
230
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal
körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin:
Norm EN 228
Diesel:
Norm EN 590
Tekniska data
Katalysator
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de
skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena
avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
231
Tekniska data
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassiet.
För att reducera de magnetiska fälten är bilen
utrustad med en extra jordledning.
Batteriprestanda
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Spänning
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Reservkapacitetet
(RC)
100 min
120 min
170 min
1. Bilar utrustade med diesel, och parkeringsvärmare.
Generator
max strömstyrka = 140 A
Startmotor
effekt = 1,4/2,2 kW
232
Tekniska data
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
1. Helljus
2. Halvljus
3. Bi-Xenon
4. Dimljus främre
4. Dimljus främre (S60 R)
5. Positionsljus främre, parkeringsljus främre,
sidomarkeringsljus främre, instegsbelysning bakre
6. Blinkers främre/bakre
7. Blinkers sida
8. Bromsljus, backljus
9. Dimbakljus
10. Positionsljus bakre,
10. Sidomarkeringsljus bakre
11. Nummerskyltsbelysning, instegsbelysning främre,
bagagerumsbelysning
12. Make up-spegel
Handskfacksbelysning
Effekt W
Sockel
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1x9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAu15s
W 2,1x9,5d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
233
Tekniska data
234
Index
A
A/C ....................................................................66
ABS, bromssystem ..................................... 111
Adaptivt system ........................................... 108
Aktivt chassi ............................................44, 46
Audio HU-450, översikt ............................. 182
Audio HU-650, översikt ............................. 183
Audio HU-850, översikt ............................. 184
Audio, tekniska data ................................... 201
Audiofunktioner, HU-450/650/850 ........ 185
AUTO, ECC ....................................................68
Automatisk låsning ........................................93
Automatväxellåda ........................................ 107
B
Backspeglar, eluppvärmning .......................47
Backspeglar, inre ...........................................58
Backspeglar, yttre ..................................45, 58
Bagageutrymme, låsning ..............................45
Bakruta, eluppvärmning ................................47
Barnstol och sidokrockkudde .....................19
Barnstol, montering ...............................28, 32
Barnsäkerhet ...................................................26
Barnsäkerhetsspärr .......................................96
Batteri .............................119, 155, 164, 232
Belysning, bagageutrymme ...................... 172
Belysning, byte glödlampor ...................... 166
Belysning, instrument ....................................48
Belysning. exteriör .........................................48
Bensinkvalitet ............................................... 230
Beredskapsläge, telefon ............................206
Blinkers ..................................................49, 168
BLIS - Blind Spot Information System ....44,
133
Blockerat låsläge ................................... 45, 95
Bogsering ......................................................117
Bromsljus ......................................................171
Bromssystem ................................................111
Bränsle, påfyllning .......................................104
Bränsleförbrukning ......................................228
Bränsleförbrukning, aktuell .......................... 52
Bränslesystem ..............................................158
Bälteskudde, integrerad ............................... 30
Bältespåminnare ............................................ 11
Bärgning ........................................................117
Bärkassehållare ............................................. 88
C
Cd-spelare, HU-650 ...................................197
Cd-växlare, extern ........................................199
Cd-växlare, intern, HU-850 .......................198
Cigarettändare ............................................... 44
D
Dieselpartikelfilter ........................................105
Dimljus ...................................................48, 170
Display, meddelanden .................................. 42
Dragkrok ........................................................122
DSTC .....................................................44, 113
Däck
dimensionsbeteckning ........................ 138
hastighetsklasser ................................. 138
köregenskaper ...................................... 138
rekommenderat lufttryck ..................... 141
rotationsriktning .................................... 140
slitagevarnare ........................................ 139
Döda vinkeln (BLIS) ................................... 133
E
ECC ..................................................................64
Ekonomisk körning ..................................... 102
Elektriska fönsterhissar .................................56
Elektronisk startspärr ....................................90
Elsystemet .................................................... 232
Eluppvärmd bakruta ......................................67
Eluppvärmda backspeglar ...........................67
Eluppvärmda framstolar ................................66
Eluttag i baksätet ...........................................54
Extraljus ............................................................46
F
Fjärrkontroll ......................................................90
Fjärrkontroll, byte av batteri .........................92
Fjärrkontrollfunktioner ...................................91
Fläckar ........................................................... 149
Fläkt, A/C .........................................................67
Fläkt, ECC .......................................................68
Fordonsdata ................................................. 154
Framstolar, eluppvärmda ..............................47
Färddator .........................................................52
235
Index
Färgkod, lack ................................................ 150
Förvaringsplatser i kupén .............................81
G
Generator ..................................................... 232
Glödlampor .................................................. 233
Golvmattor .......................................................84
Gravida kvinnor ..............................................11
H
Halt väglag ................................................... 102
Halvljus .................................................. 48, 167
Handskfack .............................................84, 95
Helljus .................................................... 48, 167
Helljus, -omkoppling, -blink ..........................49
Hjul och däck ............................................... 137
Hjul, ditsättning ........................................... 145
Hjul, losstagning .......................................... 144
HU-450, översikt ......................................... 182
HU-650, översikt ......................................... 183
HU-850, översikt ......................................... 184
I
IMEI-nummer ................................................ 217
Indikeringslampa ............................................98
Informationsdisplay ........................................42
Instegsbelysning ......................................... 172
Instrument
översikt, högerstyrd bil ...........................36
236
översikt, vänsterstyrd bil ........................ 34
Integrerad bälteskudde ................................ 30
Interiör .............................................................. 75
ISOFIX ............................................................. 32
K
Kallstart ..........................................................108
Kassettspelare, HU-450 ............................196
Katalysator ....................................................231
Kick-down .....................................................110
Klimat ............................................................... 64
Klämskydd, taklucka ..................................... 61
Koldioxid ........................................................230
Kombinationsinstrument .............................. 38
Kondensvatten .....................................64, 158
Konstantfarthållare ........................................ 53
Kontrollsymboler ............................................ 39
Krock
gardin (IC) ................................................ 21
kuddar (SRS) .......................................... 14
kuddar och gardiner, inspektion .......... 25
kudde, aktivering/avaktivering .............. 17
sensorer .................................................... 21
Kuldel, borttagning ......................................125
Kupébelysning ............................................... 79
Köldmedium .................................................... 64
Körriktningsvisare ................................49, 168
L
Lack, färgkod ................................................150
Lackskador, bättring ................................... 150
Lagring av radiostationer .................189, 190
Lambdasond ................................................ 231
Lamphållare .................................................. 171
Larm ..................................................................97
Larmsensorer ..................................................45
Ledbelysning ...................................................49
Ljudnivå, telefon .......................................... 210
Ljushöjdsreglering .........................................48
Ljustuta .............................................................49
Lock-up-funktion ......................................... 108
Luftfördelning, A/C ........................................67
Luftfördelning, ECC ......................................69
Luftkvalitetssystem, ECC .............................70
Låsning .............................................................92
Läslampa ..........................................................79
M
Make-up spegel ........................................... 173
Miljöfilosofi ......................................................... 3
Motorhuv ....................................................... 157
Motorolja .............................................159, 224
Motoroljedekal ............................................. 220
Motorrum ...................................................... 157
Motorspecifikationer ................................... 222
Mått ................................................................ 221
N
Nackskydd, baksäte ......................................86
Nackskydd, nedfällning ................................45
Index
Nummerskyltbelysning ............................... 172
Nycklar ..............................................................90
O
OBS-texter ........................................................ 2
Oljefilter ......................................................... 159
P
PACOS ............................................................17
Parkering ....................................................... 115
Parkeringsbroms ............................................54
Parkeringshjälp ...............................................45
Parkeringsljus ...................................... 48, 168
Parkeringsvärmare .........................................72
Parkeringsvärmare, batteri och bränsle ....73
Partikelfilter, diesel ...................................... 105
Pisksnärtskador ..............................................22
PI-sökning ..................................................... 191
Polering och vaxning .................................. 149
Positionsljus ......................................... 48, 168
Pågående samtal, funktioner .................... 209
R
Radiofunktioner, allmänt ............................ 188
Radiofunktioner, HU-450 .......................... 189
Radiofunktioner, HU-650/850 ................. 190
Rattinställning .................................................55
Rattlås ........................................................... 106
Regnsensor .....................................................50
Relä/säkringscentral ...................................175
Ren inifrån och ut .............................................3
Rengöring av klädsel ..................................149
Rengöring av säkerhetsbälten ..................149
Rengöring, biltvätt .......................................148
Reservhjul ......................................................142
Rostskydd, behandling och bättring .......152
Ryggstöd fällning, baksäte .......................... 86
Ryggstöd fällning, framsäte ........................ 76
S
Serviceprogram ...........................................154
Sidoblinkers ..................................................170
Sidokrockkuddar ........................................... 19
Sidomarkeringsljus ......................................169
SIM-kort .........................................................206
SIM-kort, dubbla ..........................................217
SIPS-bag-systemet ....................................... 20
Släpvagnsvikt ...............................................221
Smörjmedel ..............................225, 226, 227
Snabbuppringning ......................................208
Solskärm, taklucka ........................................ 61
Spolarvätska .................................................161
SRS, omkopplare .......................................... 18
SRS-systemet ................................................ 15
Stabilitetsystemet ................................44, 113
Standby-läge, telefon .................................206
Starthjälp .......................................................119
Startmotor .....................................................232
Startnyckel ....................................................106
Startspärr .............................................. 90, 106
Stationssökning Radio ............................... 188
STC ........................................................ 44, 113
Stol elmanövrerad ..........................................77
Stol, sittställning .............................................76
Strålkastare .......................................... 48, 166
Strålkastarspolare ..........................................50
Strålkastartorkare ........................................ 163
Strömbrytare i mittkonsolen ........................44
Symboler, varning och kontroll ...................39
Säkerhetsbälten .............................................10
Säkerhetssystem, automatväxellåda ....... 108
Säkringar ....................................................... 174
T
Taklucka ...........................................................60
Telefonlur ...................................................... 208
Temperatur, ECC ...........................................68
Tillsatsvärmare ................................................73
Tjänstevikt ..................................................... 221
Torkarblad ..................................................... 163
Totalvikt ......................................................... 221
Tvätta bilen ................................................... 148
Typbetäckning ............................................. 220
U
Upplåsning ......................................................92
237
Index
V
Varningsblinkers .............................................46
Varningsrutor .................................................... 2
Varningssymboler ..........................................39
Varningstexter ................................................... 2
Varningstriangel .......................................... 142
Vaxning och polering .................................. 149
Ventilationsmunstycken ................................65
Vikt ................................................................. 221
Viktigtrutor ......................................................... 2
Viktigttexter ........................................................ 2
Vindrutespolare ..............................................50
Vindrutetorkare ...............................................50
Vinterdäck ..................................................... 139
Volvo personvagnar och miljön ..................... 3
Värme/Kyla, A/C .............................................66
Vätskor .......................................................... 227
Växellägen, sex växlar ................................. 107
Växelväljarspärr ............................................ 108
W
WHIPS .............................................................22
WHIPS och barnstol/barnkudde ................22
Å
Återcirkulation, A/C .......................................67
Återcirkulation, ECC ......................................69
238
2006
VOLVO
INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 8146 (Swedish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 8146
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement