Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser detta
supplement samt anvisningar och underhållsinformation i ägarmanualen.
Ägarmanualen finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och
på Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
LJUD OCH MEDIA
6
MY CAR
14
Ljud och media
26
Volvo Sensus
6
MY CAR – sökvägar
15
Ljud och media – översikt
27
7
MY CAR – menyalternativ
28
Digital ägarmanual i bil
2
MY CAR
Introduktion
15
Ljud och media – hantera systemet
Ägarbyte
10
MY CAR – fordonsinställningar
17
Symboler i bildskärm
32
Volvo Cars supportsida
10
MY CAR – förarstödsystem
19
Favoriter
33
Volvo ID
11
MY CAR – systeminställningar
21
Ljud och media – ljudinställningar
33
MY CAR – röstinställningar
22
34
MY CAR – klimatinställningar
22
Ljud och media – generella ljudinställningar
MY CAR – internetinställningar
23
Ljud och media – avancerade ljudinställningar*
35
MY CAR – information
24
Inställning av equalizer
36
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering
36
Radio
36
Radiostationssökning
37
Automatisk radiostationssökning
37
Radiostationslista
38
Manuell radiostationssökning
38
Radiostationer som förval
38
Radio Data System(RDS)-funktioner
39
Larm vid olyckor och katastrofer
40
Trafikinformation (TP)
40
Radioprogramtyper (PTY)
40
Volymkontroll för avbrytande RDSfunktioner
41
Radiotext
41
Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)
41
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet
55
Appar
71
Webbläsare
Digitalradio (DAB)*
42
Byta till annan Bluetooth®-enhet
55
72
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet
TV*
Digitalradio (DAB)* – underkanal
42
75
56
42
TV*-kanaler/förvalslista
DAB till DAB*-länk
Ta bort Bluetooth®-enhet
76
56
Mediaspelare
43
TV* – uppspelningsalternativ
76
CD/DVD
Bluetooth® handsfree telefon
57
43
Information om aktuellt TV*-program
77
Snabbspolning
44
Bluetooth® handsfree telefon – översikt
58
Text-TV*
77
Slumpvis uppspelningsordning av
skivspår eller ljudfil
45
Samtalshantering
58
Mottagning av TV*-kanal förloras
77
59
Fjärrkontroll*
78
Mediasökning
45
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar
60
79
46
Telefonbok
Fjärrkontroll* – funktioner
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor
Telefonbok – snabbsökning kontakter
60
Fjärrkontroll* – batteribyte
79
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
47
Telefonbok – söka kontakter
60
Ljud och media – menyöversikt
80
Röststyrning
61
Menyöversikt – AM
81
Bildinställningar
48
Språkval för röststyrning
62
Hårddisk (HDD)
48
Hjälpfunktioner för röststyrning
63
Mediaspelaren – kompatibla filformat
49
Röststyrning – inställningar
63
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
50
Röststyrning – röstkommandon
64
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB-ingång
51
Röststyrning – snabbkommandon
64
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
52
Röststyrning – mobiltelefon
64
Röststyrning – radio
65
Media Bluetooth®
52
Röststyrning – multimedia
66
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet
53
Internetansluten bil
66
Bilmodem*
Registrering av Bluetooth®-enhet
69
54
Menyöversikt – FM
81
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
82
Menyöversikt – CD/DVD-Audio
82
Menyöversikt – DVD-Video
83
Menyöversikt – hårddisk (HDD)
83
Menyöversikt – iPod®
84
Menyöversikt – USB
84
Menyöversikt – Media Bluetooth®
85
Menyöversikt – AUX
85
Menyöversikt –
Bluetooth®
Menyöversikt – webbläsare
handsfree
86
86
3
INTERNETKARTA
4
INDEX
Menyöversikt – TV*
88
Internetkarta
94
Licenser – ljud och media
88
Internetkarta – handhavande
94
Typgodkännande – ljud och media
92
Internetkarta – teckenhjul och tangentbord
95
Internetkarta – text och symboler i
bildskärm
96
Internetkarta – scrollmeny
97
Internetkarta – ange resmål
98
Internetkarta – intressepunkter (POI)
symboler
100
Internetkarta – detaljerad resvägsinformation
101
Internetkarta – resvägsöversikt
102
Internetkarta – resvägsalternativ
102
Internetkarta – kartalternativ
103
Index
105
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Introduktion
Ägarmanual i mobila enheter
Detta supplement är ett komplement till ordinarie
ägarmanual.
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvoupplevelsen och kopplar samman dig med bilen
och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs.
Sensus innefattar de intuitiva funktioner som
både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av
bilen.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner,
konsultera först ägarmanualen. För svar på ytterligare frågor rekommenderas kontakt med återförsäljare eller representant för Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta supplement är inte
bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
I supplementet beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Den utrustning som beskrivs i supplementet finns
inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende
på anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
6
OBS
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv
kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar många
funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras
eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.
Översikt
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen,
t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* och CAM1 kan andra källor,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Digital ägarmanual i bil
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i bilen3.
Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på MY
CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU
och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal
funktioner och knapparnas placering varierar beroende
på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement
(Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*, se
respektive avsnitt i detta supplement.
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 14).
Internetansluten bil –
*, se respektive
avsnitt i detta supplement2.
Klimatanläggning, se ägarmanual.
Ägarmanualens startsida.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i
den digitala ägarmanualen:
Parkeringshjälpkamera – CAM1, se ägarmanual.
1
2
3
Gäller vissa bilmodeller.
Information tillgänglig endast om bilen är utrustad med denna funktion.
Gäller vissa bilmodeller.
}}
* Tillval/tillbehör.
7
INTRODUKTION
||
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kate-
Sök
gorier.
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta
artiklar.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn för
att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att utföra sökningen,
vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för att
välja en träff, tryck OK/MENU för
att gå till artikeln.
a|A
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
Använd teckenhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
1.
2.
8
3.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
||}
Växlar från teckenhjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE. Radera
eventuell felstavning med EXIT. För
att återgå till teckenhjulet, tryck OK/
MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan
användas vid editering i sökfältet.
INTRODUKTION
Skriva med numeriska tangentbordet
artikel kan ligga i flera passande kategorier för att
enklare hittas.
Navigera i artikel
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet och
tryck OK/MENU för att öppna en kategori – mar– eller artikel – markerad
. Tryck
kerad
EXIT för att backa till föregående vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. För att markera en artikel som favorit, se
rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar markören genom
dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och tryck
OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT
för att backa till föregående vy.
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns här samlade för
snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck
EXIT för att backa till föregående vy.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
4
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas här
tillhörande symbol och antalet sådana texter i
artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen hem
och favorit genom att skrolla ytterligare steg upp/
ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/marke}}
9
INTRODUKTION
||
rad länk. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Relaterad information
•
Volvo Cars supportsida (s. 10)
Ägarbyte
Volvo Cars supportsida
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all användardata och systeminställningar till ursprunglig
fabriksinställning.
På Volvo Cars hemsida och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Från
hemsidan är det även möjligt att navigera vidare
till Min Volvo, en personlig webbsida för dig och
din bil.
För att återställa till fabriksinställningar tryck på
MY CAR i mittkonsolen, därefter OK/MENU och
välj Inställningar Återställ till
fabriksinställningar.
Användardata nollställs (t.ex. för appar, webbläsare) och personliga inställningar i menyer (t.ex.
klimatinställningar, fordonsinställningar) får
ursprunglig fabriksinställning.
För bilar med Volvo On Call* rensas personliga
inställningar som finns lagrade i bilen. För att
avsluta Volvo On Call-abonnemanget, se Ägarbyte av bil med Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Volvo ID (s. 11)
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
QR-kod som leder till supportsidan.
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa
instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur
bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information från
supportsidan
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
10
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Appar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även Volvo On Call*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Volvo ID
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång till
diverse tjänster6.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för dig
och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat din
bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för att
kunna skicka en adress från en karttjänst på
internet direkt till bilen.
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
Min Volvo på internet5
Fördelar med Volvo ID
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
•
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
Vid ändring av användarnamn/lösenord för
en tjänst (t.ex. Volvo On Call) kommer det
också att ändras automatiskt för andra tjänster (t.ex. Min Volvo)
skickas till den angivna adressen, för att slutföra
registreringen. Det är möjligt att skapa Volvo ID
via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och följ
instruktionerna. Alternativt tryck två gånger
i mittkonsolen
på anslutningsknappen
och välj Appar Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call* – Ladda ner senaste versionen av Volvo On Call-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress
och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo Cars supportsida (s. 10)
Appar (s. 71)
Internetansluten bil (s. 66)
Ägarbyte (s. 10)
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt
5 Gäller vissa marknader.
6 Vilka tjänster som finns
tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör.
11
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka
i markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
EXIT
Handhavande
EXIT-funktioner
Navigering bland menyerna sker med knappar på
mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.
Beroende av i vilken funktion markören befinner
sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY
CAR eller om man befinner sig i normalvyn till
högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är
schematisk – antal funktioner och knapparnas placering
varierar beroende på vald utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
14
* Tillval/tillbehör.
MY CAR
MY CAR – sökvägar
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
Aktuell menynivå visas högst upp på mittkonsolens bildskärm. Sökvägarna till menysystemets
funktioner anges på formen:
Inställningar Fordonsinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
1.
8.
Stega mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla med tumhjulet och
tryck på tumhjulet – alternativet väljs.
Avsluta programmeringen genom att backa
ut ur menyerna stegvis med korta tryck på
EXIT eller med ett enda långt tryck.
MY CAR – menyalternativ
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 14): OK/MENU, EXIT samt TUNE-ratten.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2.
Tryck på tumhjulet.
3.
Stega till önskad meny, t.ex. Inställningar,
med tumhjulet och tryck därefter på tumhjulet – en undermeny öppnas.
4.
Stega till önskad meny, t.ex.
Fordonsinställningar och tryck på tumhjulet – en undermeny öppnas.
5.
Stega till Låsinställningar för dörrar och
tryck på tumhjulet – en ny undermeny öppnas.
6.
Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet
– en rullgardinsmeny med valbara alternativ
öppnas.
1
7.
Exempel på normalvy för MY CAR.
Tryck på MY CAR i mittkonsolen för att komma
till normalvyn för MY CAR. I normalvyn visas statusen för vissa av bilens förarstödsystem i övre
delen av bildskärmen tillsammans med status för
funktionen Start/Stop* i nedre delen av bildskärmen.
Med ett tryck på OK/MENU nås menykälla My
Car där följande alternativ finns:
• Min S601
• Färdstatistik
}}
Beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
Här finns tips, goda råd och beskrivning av
innebörden av ekonomisk körning.
Drive-E2/Hybrid3
Däcktryck
Hybrid3
Service och reparation
My Car
Ägarmanual
Här finns information om bilens drivsystem. Välj
bland följande rubriker:
My Car
My Car
Drive-E2
Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept
Drive-E. Välj bland följande rubriker:
• Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/
Stop.
2 Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
3 Gäller V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
1 Beroende av bilmodell.
Här finns tips, goda råd och beskrivning av
innebörden av ekonomisk körning.
Däcktryck
My Car
Drive-E
• ECO-körguide
• Körlägen
• ECO-körguide
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittsförbrukning av el3 och bränsle.
My Car
Bildskärmen visar vilken motor som driver
bilen samt hur drivkraften flödar.
Bilens olika körlägen förklaras.
Färdstatistik
Däcktryck
Bildskärmen visar information bilens däcktrycksövervakning – systemet kan här aktiveras eller
deaktiveras.
Inställningar
My Car
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
V60 Cross Country, XC60.
Menynivå 3
Hybrid
• Kraftflöden
Min S601
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller
deaktiveras.
16
Menynivå 2
Inställningar
Min S601
Menynivå 1
Menynivå 4
Här visas de 4 första menynivåerna under
Inställningar. Vissa funktioner är standard, andra
är tillval – utbudet varierar även beroende av
marknad.
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På eller
deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
•
Välj På/Av med OK – backa sedan ur menyn
med EXIT.
MY CAR
Menyer under inställningar
• Fordonsinställningar, se MY CAR – fordonsinställningar (s. 17)
• Förarstödsystem, se MY CAR – förarstödsystem (s. 19)
• Systeminställningar, se MY CAR – systeminställningar (s. 21)
• Inställningar för röststyrning, se MY CAR
– röstinställningar (s. 22)
• Klimatinställningar, se MY CAR – klimatinställningar (s. 22)
• Internetinställningar, se MY CAR – internetinställningar (s. 23)
• Volvo On Call, se digital ägarmanual.
• Alternativ för FAV-knapp – koppla en vanligt använd funktion i MY CAR till FAVknappen, se Favoriter (s. 33)
Ägarmanual
MY CAR – fordonsinställningar
My Car
Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla
MY CAR hanterar många av bilens funktioner,
t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Ägarmanual
Bildskärmen visar den digitala ägarmanualen (s. 7).
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – sökvägar (s. 15)
Fordonsinställningar
Bilnyckelminne
På
Av
Låsinställningar för dörrar
Automatisk billåsning
På
Av
• Information, se MY CAR – information
(s. 24)
• Återställ till fabriksinställningar – all
användardata nollställs och alla inställningar i
samtliga menyer får ursprunglig fabriksinställning.
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Service och reparation
My Car
Service och reparation
Här finns service- och verkstadsinformation för
bilen samt information om bokade servicetillfällen.
}}
17
MY CAR
||
Nyckelfri upplåsning
Trygghetsbelysning
Alla dörrar
På
Av
Valfri dörr
Av
30 sek
Dörrarna på samma sida
Framdörrar
Låsljud
På
Av
Indikeringsljus låsning
På
Av
Indikeringsljus upplåsning
På
Av
Reducerad larmnivå
Aktivera reducerad larmnivå
På
Av
18
Fråga vid urstigning
Backspegelsinställningar
Fäll in speglar vid låsning
På
Av
Vinkla vänster backspegel
På
Av
Vinkla höger backspegel
På
Av
Ljusinställningar
Interiörljus
Golvbelysning
Stämningsljus
Färger för stämningsljus
60 sek
90 sek
Ledbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Trippel blinkersindikation
På
Av
Varselljus
På
Av
MY CAR
Temporär vänstertrafik
På
Däcktryck
Däckövervakning
Av
Kalibrera däcktrycket
eller
Tryckövervakning
Temporär högertrafik
På
På
Av
Av
Aktiva kurvljus
Rattmotstånd
Låg
På
Medium
Av
Extra helljus
Hög
Hastighet i infotainment display
På
På
Av
Av
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Kollisionsvarning
Kollisionsvarning
På
Av
Varningsavstånd
Kort
Normal
Lång
Varningsljud
Automatiskt helljus
På
Av
Kurvtagningsljus
På
Av
Återställ fordonsinställningar
Alla menyer i Fordonsinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
På
Av
Lane Departure Warning
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Trafikskyltsinformation
På
På
Av
Av
På vid start
Hastighetsvarning
På
På
Av
Av
Ökad känslighet
På
Av
Körfältsassistans
ESC OFF
På
Av
City Safety
På
Körfältsassistans
På
Av
Assistansalternativ
Full funktionalitet
Enbart manövreringshjälp
Endast vibration
Trafikskyltsinformation
20
Av
BLIS
På
Av
Avståndsvarning
På
Av
Driver Alert
På
Av
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
MY CAR
MY CAR – systeminställningar
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
Systeminställningar
Tidsinställningar
Här justeras kombiinstrumentets klocka.
24-timmarsklocka
På
Av
Sommartid
Auto
På
Av
Automatisk tidsinställning
På
Av
Plats
Språk
Visa hjälptext
Väljer språk för texter i bildskärmen och
kombiinstrumentet.
Språk: Förardisplay
På
Av
Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.
Förklarande text till skärmens aktuella innehåll visas, med detta alternativ markerat.
Avstånds- o. bränsleenh.
Återställ systeminställningar
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Alla menyer i Systeminställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit
Väljer enhet för visning av yttertemperatur
och inställning av klimatanläggning.
Skärmsläckare
På
Av
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en
stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.
Aktuellt skärminnehåll återkommer om
någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.
21
MY CAR
MY CAR – röstinställningar
Menyalternativ röstinställningar i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.
Inställningar för röststyrning
Röstträning
(s. 63)
Uppläsningshastighet
(s. 63)
Snabb
Se
Instruktioner
(s. 63)
Lista över kommandon
(s. 64)
Globala kommandon
Navigationskommandon
Radiokommandon
Medium
Långsam
Relaterad information
•
•
MY CAR – klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering
och återcirkulation.
Klimatinställningar
Automatisk fläkt
Normal
MY CAR (s. 14)
Hög
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Låg
Återcirkulationstimer
Mediakommandon
På
Telefonkommandon
Av
Navigationskommandon gäller
endast om Volvos navigationssystem* är installerat.
Användarinställning
Grundinställning
Användaranpassad
Automatisk avfrostning bak
På
(s. 63)
Av
Automatisk stolsvärme förare
På
Av
Automatisk rattvärme
På
Av
22
* Tillval/tillbehör.
MY CAR
Luftkvalitetssystem
På
Av
MY CAR – internetinställningar
Återställ klimatinställningar
Internetinställningar
Se
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Anslut via
(s. 66),
(s. 69),
(s. 54)
och
(s. 66)
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Bilens Wi-Fi hotspot
Menyalternativ internetinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex.
Bluetooth® och Wi-Fi.
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Ingen
Bilmodem
(s. 69)
På
Av
Namn
Lösenord
Relaterad information
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
Dataanvändning
Nätverksoperatör
Dataroaming
Lås SIM-kort
Ändra PIN-kod för SIM-kort
Åtkomstpunktsnamn
Bluetooth
(s. 54)
Wi-Fi
(s. 66)
Bilens Wi-Fi hotspot
(s. 69)
23
MY CAR
MY CAR – information
Menyalternativ information i menykälla MY CAR
hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och
VIN-nummer.
Information
Antal nycklar
VIN-nummer
Relaterad information
•
•
24
MY CAR (s. 14)
MY CAR – menyalternativ (s. 15)
LJUD OCH MEDIA
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media
Ljud- och mediasystemet består av radio
(s. 36), mediaspelare (s. 43), TV* (s. 75)
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 57), vilket i vissa fall kan röststyras
(s. 61). Det är möjligt att ansluta bilen till internet (s. 66) för att t.ex. strömma ljud via appar
(s. 71).
Information presenteras på en 7-tums bildskärm
i mittkonsolens överdel. Funktioner kan styras via
knappar i ratten, i mittkonsolen under bildskärmen eller via fjärrkontroll* (s. 78). Antalet
högtalare och förstärkare är beroende på vilket
ljudsystem bilen är utrustad med.
motorn stängdes av (förardörren måste vara
stängd på bilar med Keyless-system*).
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Av-knappen.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet
tillfälligt av och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljud- och
mediasystemet används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig urladdning av batteriet.
Gracenote®
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när motorn
stängs av aktiveras det automatiskt nästa gång
nyckeln sätts i nyckelläge I eller högre och fortsätter med samma källa (t.ex. radio) som innan
26
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic, MLP Lossless och symbolen dubbel-D
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Dirac Live
Dirac Live teknologi har utnyttjats i utvecklingen
och trimningen av ljudet för att säkerställa en
ljudupplevelse av världsklass. Dirac Live och Dsymbolen är varumärken som tillhör Dirac
Research AB.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Relaterad information
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 33)
Ljud och media – översikt
Översikt av ljud- och mediasystemets olika delar.
AUX- och USB-ingångar för externa ljudkällor (s. 50) (t.ex. iPod®).
Knappsats i ratt.
7-tums bildskärm. Utseendet i bildskärmen
kan ändras och följer kombiinstrumentets
inställningar, se ägarmanual.
Kontrollpanel i mittkonsol.
27
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media – hantera systemet
kapitel2. Långt tryck snabbspolar skivspår
eller söker nästa tillgängliga radiostation.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen,
med rattknappar, röststyrning (s. 61) eller fjärrkontroll* (s. 78). Informationen presenteras på
bildskärmen i mittkonsolens överdel.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 34).
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
– ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation*- och telefonfunktioner) startar/stängs av samtidigt. Tryck
kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller
återfå ljudet om det varit avstängt.
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla
(t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa
visas (t.ex. FM för radio). Befinner man sig i
en källa och trycker på huvudkällknappen
visas en genvägsmeny.
– utmatning av skiva. En skiva stannar i
utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter
matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Stega/spola/sök – kort tryck stegar bland
skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller
1
2
28
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten eller
knappen i mittkonsolen för att acceptera val i
menyer. Står man i normalvyn och trycker på
OK/MENU visas en meny för vald källa (t.ex.
Gäller inte DAB (Digital Audio Broadcasting).
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen
visas då det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet
i mittkonsolen för att stega bland skivspår/
mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter eller flytta mellan valen på bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder till normalvyn eller
om man befinner sig i normalvyn till högsta
menynivån (huvudkällmenyn) vilket är desamma som huvudkällknapparna i mittkonsolen (6).
INFO – om mer information än vad som kan
visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på
INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar – inmatning av siffror och
bokstäver.
FAV – i vissa källor är det möjligt att koppla
en funktion till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på
FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Röststyrning – tryck för att aktivera röststyrning.
}}
* Tillval/tillbehör.
29
LJUD OCH MEDIA
||
Menyhantering
Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.
30
LJUD OCH MEDIA
Huvudkällknapp – tryck för att byta huvudkälla eller visa genvägsmeny i aktiv källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägsmeny – visar vanligt förekommande
menyval.
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – funktioner och inställningar i
aktiv källa.
Källvalsmeny3 – visar källor det är möjligt att
välja mellan.
Huvudkällmeny – visar huvudkällor, vilka
även kan väljas med huvudkällknapparna (1).
Utseende är beroende på källa, utrustning i bil,
inställningar m.m.
Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (t.ex. RADIO, MEDIA). För att navigera
i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/
MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero på
att funktionen inte finns i bilen, att källan inte är
aktiv eller inkopplad, alternativt inte innehåller
något.
För tillgängliga funktioner, se Ljud och media –
menyöversikt (s. 80).
3
Finns endast i de huvudkällorna som har flera källor.
31
LJUD OCH MEDIA
Symboler i bildskärm
Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.
Aktivitets-/statusfält.
I aktivitets-/statusfältet visas vilka de pågående
aktiviteterna är och i vissa fall dess status. På
grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla
aktivitets-/statussymboler hela tiden.
Symbol
Innebörd
Symbol
Missat samtal.
Ansluten till internet via Wi-Fi.
Samtal pågår.
Inte ansluten till internet via Wi-Fi.
Oläst textmeddelande.
Ansluter till internet via bilmodem*A.
Mikrofon avstängd.
Staplarna visar signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och under staplarna visas vilken anslutningstyp
som används.
Ljud avstängt (MUTE).
SOS-tjänst*A aktiv.
Ansluten till internet via bilmodem*A.
ON CALL-tjänst*A aktiv.
A
Bluetooth®.
Bilmodemet*A anslutet till internet
via roaming (vid vistelse i nätverk
utomlands).
•
•
Ansluten till internet via Bluetooth®.
Symbolen visas då bilens position
skickas.
Innebörd
Inte ansluten till internet via
Bluetooth®.
Innebörd
Ansluter till internet via Wi-Fi.
Inte ansluten till internet via bilmodem*A.
Ansluter till internet via
32
Symbol
Endast bilar med Volvo On Call.
Relaterad information
Internetansluten bil (s. 66)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefon ansluten till bilen.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Favoriter
Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen.
Det är möjligt att koppla en funktion inom
respektive källa i huvudkällorna radio, media, MY
CAR och webbläsaren (vid internetansluten bil).
Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med
tryck på FAV.
Koppla favorit
4.
Välj funktion i menyn att koppla till FAV.
> När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är aktiv
är den sparade funktionen tillgänglig
genom ett kort tryck på FAV.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media (s. 26)
MY CAR (s. 14)
Radio (s. 36)
Mediaspelare (s. 43)
Internetansluten bil (s. 66)
Ljud och media – ljudinställningar
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
Inställning för optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning
och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna ägarmanual,
t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är endast
avsedda för att användaren ska kunna anpassa
ljudåtergivningen till sin personliga smak.
1.
Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
2.
Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).
3.
I källans normalvy, tryck OK/MENU och välj
FAV-menyn.
Alternativt långt tryck på FAV-knappen, tills
menyn visas.
Ljudkvalitet vid strömmande ljud från
internet
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
I vissa appar är det möjligt att ställa in ljudkvalitet.
Att välja en hög ljudkvalitet kan öka laddtid och
orsaka avbrott i ljudet. För att säkerställa en jämn
ljudupplevelse rekommenderas att välja en lägre
ljudkvalitet.
}}
33
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
Internetansluten bil (s. 66)
Ljud och media – generella
ljudinställningar
• Röststyrningsvolym – Volymen på röststyr-
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
• Ringsignalsvolym – Volymen på bilens
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Vrid TUNE för
att stega till ditt val (ex. Diskant) och tryck på
OK/MENU för att välja.
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU. Observera
att volymen endast kan justeras inom komfortabel
ljudvolym. När en funktion är aktiv (t.ex. navigationssystemet) kan ljudet justeras genom att vrida
VOL till min/max läge.
Fortsätt vrida TUNE för att komma åt övriga alternativ:
ningens (s. 61) systemröst.
ringsignal för en ansluten mobiltelefon (s. 57).
• Parkeringshjälpsvolym – Volymen för parkeringshjälpen*.
• Cross Traffic Alert-vol. – Volymen för CTAsystemet*.
• Volymkompensation – Ljudkompensering
för störande buller i kupén (s. 36).
• Återställ ljudinställn. – Återställer ljudinställningarna till fabriksinställning.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
• Premium sound* – Avancerade ljudinställningar (s. 35).
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Equalizer – Ljudnivån för olika frekvensband (s. 36).
• Navigationsvolym – Volymen på navigationssystemets* systemröst.
34
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar*
2.
Surround kan sättas i läge På/Av med ett
tryck på OK/MENU
•
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 36)
Anpassa ljudinställningar för radio och media
enligt dina behov.
Surroundnivån kan ställas in separat om På är
vald.
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla
(s. 52)
Samtliga avancerade ljudinställningar nås genom
att trycka på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega till
Premium sound* och tryck på OK/MENU.
1.
Vrid på TUNE för att stega till nivåinställningen och bekräfta med OK/MENU.
2.
Välj surroundnivå genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
Ljudprofil
Ljudupplevelsen kan optimeras för olika delar av
bilen. Ljudprofilen kan ställas in för Förarsäte,
Baksäte eller Hela bilen.
1.
Vrid TUNE för att stega till Ljudprofil och
tryck på OK/MENU.
2.
Välj ljudprofil genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Surround
Surroundsystemet kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för bästa
möjliga ljudåtergivning. Normalt är detta DPL II
visas då i bildskärmen. Om inspeloch
ningen är gjord med Dolby Digital-teknik kommer
uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är vald
fås 3-kanalsstereo.
1.
Vrid TUNE för att stega till Surround och
tryck på OK/MENU.
Bashögtalare
Ljudnivån för bashögtalaren kan ställas in separat.
1.
Vrid TUNE för att stega till Subwoofer och
tryck på OK/MENU.
2.
Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Mitthögtalare
Ljudnivån för mitthögtalaren kan ställas in separat. Om surround är i läge På ställs DPL II
centernivå in, annars ställs 3-kanals
centernivå in.
1.
Vrid TUNE för att stega till Center och tryck
på OK/MENU.
2.
Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Inställning av equalizer (s. 36)
* Tillval/tillbehör.
35
LJUD OCH MEDIA
Inställning av equalizer
Ställ in equalizer och anpassa ljudnivån separat
för olika radiofrekvensband eller tv.
1.
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega till
Equalizer och tryck på OK/MENU.
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller genom att öka volymen i förhållande till
bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan
ställas till Låg, Medium, Hög eller Av.
2.
Välj frekvensband genom att vrida på TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
3.
Justera ljudinställningen genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU eller
ångra inställningen med EXIT. Fortsätt på
samma sätt med övriga frekvensband som
ska ändras.
1.
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE till
Volymkompensation och tryck på OK/
MENU.
2.
4.
När ljudinställningen är klar, tryck EXIT för att
bekräfta och gå tillbaka till normalvyn.
Välj nivå genom att vrida på TUNE och
bekräfta med OK/MENU.
Relaterad information
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
AM4 och FM och i vissa fall även digitalradio
(DAB)* (s. 42).
Vid internetansluten bil (s. 66) är det eventuellt
möjligt att lyssna på webbradio, se Appar
(s. 71).
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
4
36
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
AM4/FM radio
•
•
•
Radiostationssökning (s. 37)
Radiostationer som förval (s. 38)
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 42)
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 42)
Vid automatisk radiostationssökning (s. 37)
sammanställs en radiostationslista (s. 38) automatiskt utifrån frekvenssignalerna som radion för
närvarande mottar.
Radiostationssökningen kan ske automatiskt eller
manuellt:
Radiostationer som förval (s. 38)
1.
I FM-källans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Välj station med.
2.
Vrid TUNE till Stationslista eller Manuell
justering och välj med OK/MENU.
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Appar (s. 71)
Relaterad information
•
•
•
Automatisk radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 38) som den automatiska radiostationssökningen använder.
DAB till DAB*-länk (s. 42)
Webbradio
•
Radiostationssökning
Det går att ställa in om radiostationssökningen
ska ske automatiskt eller manuellt.
Menyöversikt – AM (s. 81)
Menyöversikt – FM (s. 81)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)* (s. 82)
OBS
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex.
höga byggnader eller att sändaren är långt
borta. Täckningsgraden kan också skifta
beroende på var i landet du befinner dig.
Om automatisk radiostationssökning är
inställd (s. 37) går det att söka i normalvyn och i
stationslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
1.
Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade
station.
2.
Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
Radiostationssökning i stationslistan
1.
Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMstationslista visas.
2.
Vrid TUNE till en station och välj med OK/
MENU.
Det går att växla mellan automatisk och manuell
radiostationssökning (s. 38) i stationslistan
genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
4 Gäller
inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
37
LJUD OCH MEDIA
Radiostationslista
Manuell radiostationssökning
Radiostationer som förval
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler. Detta gör det möjligt
för dig att finna en station när du kör i ett område
där du inte känner till radiostationerna och deras
frekvenser.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista (s. 38), men det är möjligt att utföra en
manuell radiostationssökning.
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
Den automatiska radiostationssökningen (s. 37)
använder den sammanställda radiostationslistan.
Om manuell radiostationssökning är
inställd (s. 37) går det att söka i normalvyn och i
frekvenslistan.
Radiostationssökning i normalvyn
1.
Kort tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa lagrade
station.
2.
Långt tryck – i FM-källans normalvy på
/
på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
> Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.
OBS
Listan visar endast de frekvenser för stationer
som för närvarande mottages, inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det
valda frekvensbandet.
Radiostationssökning i frekvenslistan
1.
Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FMinställning visas.
2.
Vrid TUNE till en frekvens och välj med OK/
MENU.
Det går att växla mellan manuell och automatisk
radiostationssökning (s. 37) i frekvenslistan
genom att trycka på INFO i mittkonsolen.
5 Gäller
38
inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
Förvalsknappar.
AM5/FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. AM).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1.
Ställ in en station, se Radiostationssökning
(s. 37).
2.
Håll in en av förvalsknapparna under några
sekunder. Förvalsknappen kan nu användas.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
LJUD OCH MEDIA
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i AM-/FMkällans normalvy på OK/MENU och välj Visa
Förval.
Digitalradio (DAB)*
10 förval kan sparas per band. Lagring av förval
görs genom långt tryck på önskad förvalsknapp,
för mer information se AM/FM radio ovan. De
lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte
beroende av kanallistan.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj Visa
Förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer inte
alla funktioner som finns i DAB-standarden.
6
7
8
Radio Data System(RDS)-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig6.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper7 eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram8.
till föregående ljudkälla och volym när den
inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm, trafikinformation (TP)
och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. Tryck OK/MENU för att återgå
till den avbrutna ljudkällan och fortfarande höra
meddelandet. Tryck EXIT för att avbryta meddelandet och återgå till den avbrutna ljudkällan.
Relaterad information
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 40)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotext (s. 41)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen spelas
med en förinställd volym (s. 41). Radion återgår
Gäller FM-radio.
Gäller DAB*-radio.
Gäller FM- och DAB*-radio.
* Tillval/tillbehör.
39
LJUD OCH MEDIA
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Radiofunktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds
inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
En eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och
klassisk musik kan väljas för DAB*-radio. Efter
val av en programtyp sker navigering endast
inom de kanaler som sänder den typen.
Larm kan avbrytas tillfälligt, men inte deaktiveras.
Vid aktiverad funktion visas TP symbolen. Om
någon station i listan kan sända trafikinformation
visas detta genom att TP lyser i bildskärmen, i
annat fall kommer TP att vara gråfärgad
Relaterad information
–
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans
normalvy på OK/MENU och välj TP.
Relaterad information
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
1.
För att välja programtyp, tryck på OK/MENU
i DAB-källans normalvy och välj Filtrering på
programtyp (PTY).
2.
Vrid TUNE till den programtyp som ska markeras/avmarkeras.
3.
Markera/avmarkera programtypen med OK/
MENU.
4.
När önskade programtyper är valda, backa ur
menysystemet med EXIT.
PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen
är aktiv.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge, se
DAB till DAB*-länk (s. 42).
Relaterad information
•
40
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Volymkontroll för avbrytande RDSfunktioner
De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm eller
trafikinformation (TP), hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
Relaterad information
•
•
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 40)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen
visas i bildskärmen. Radiotext kan visas för FMoch DAB*-radio.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/DABkällans normalvy på OK/MENU och välj Visa.
Relaterad information
•
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)* (s. 42)
Automatisk
radiofrekvensuppdatering (AF)
Funktionen väljer automatiskt den bästa frekvensen för den inställda radiostationen och kan aktiveras för FM-radio.
För att finna den bästa frekvensen kan funktionen i undantagsfall behöva söka igenom hela
FM-bandet.
Om den inställda radiostationen är sparad som
förval (s. 38) byter funktionen inte frekvens även
om automatisk radiofrekvensuppdatering är aktiverad.
För att aktivera/deaktivera automatisk radiofrekvensuppdatering:
1.
Tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU.
2.
Välj Alternativ frekvens (AF).
* Tillval/tillbehör.
41
LJUD OCH MEDIA
Digitalradio (DAB)*
Digitalradio (DAB)* – underkanal
DAB till DAB*-länk
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio (s. 36). Bilen stödjer
DAB, DAB+ och DMB.
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk.
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
med bättre mottagning.
Om en eller flera underkanaler sänds visas symbolen
till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att
symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i
bildskärmen.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att den
aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till dess
den nya kanalen blir tillgänglig.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
42
Radiostationer som förval (s. 38)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotext (s. 41)
Vrid på TUNE för att komma åt underkanaler.
Underkanaler går endast att komma åt på den
valda huvudkanalen. För tillgång till andra underkanaler välj annan huvudkanal.
–
För att aktivera/deaktivera, tryck i DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj DABDAB-länkning.
Digitalradio (DAB)* – underkanal (s. 42)
DAB till DAB*-länk (s. 42)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)* (s. 82)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Mediaspelare
Mediaspelaren kan spela upp ljud och film från
CD-/DVD-skivor och externt anslutna ljudkällor
via AUX-/USB-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler (s. 52) från externa enheter via Bluetooth®.
Vissa mediaspelare kan visa TV* samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 57)
via Bluetooth®.
Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB9
till bilens hårddisk (HDD) (s. 48).
Vid internetansluten bil (s. 66) är det eventuellt
möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
använda musiktjänster, se Appar (s. 71).
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28).
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Gracenote
MusicID®
Gracenote MusicID® är branschstandard för
musikigenkänning. Tekniken används för att identifiera och leverera omslag och musikinformation
för cd-skivor, digitala musikfiler på lagringsmedia
och musiktjänster på internet.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljud och media (s. 26)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 64)
Fjärrkontroll* (s. 78)
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 49)
CD/DVD
Mediaspelaren (s. 43) kan spela förinspelade
och brända CD-/DVD-skivor.
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
Förinspelade CD-/DVD-skivor (CD/DVD
Audio).
•
•
Förinspelade DVD-Videoskivor (DVD Video).
Brända CD-/DVD-skivor med ljudfiler.
För mer information om vilka format som stöds,
se kompatibla filformat (s. 49).
En skiva får max innehålla 5000 filer (inkl. spellistor) för att kunna spelas.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
Det är möjligt att kopiera musik från skiva10 till
bilens hårddisk (HDD) (s. 48) och sedan spela
upp därifrån.
Reglage för mediaspelaren.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
9 Beroende på marknad.
10 Vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör.
43
LJUD OCH MEDIA
||
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Uppspelning och navigering av DVDVideo
Uppspelning och navigering av
CD/DVD Audio
Mediasök
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU och
vrid TUNE för att komma åt skivans spårstruktur.
Navigera i strukturen genom att vrida TUNE.
Starta uppspelning av ett spår med ett tryck på
OK/MENU.
Uppspelning och navigering av brända
CD-/DVD-skivor
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i spelaren behöver skivans mappstruktur läsas in.
Beroende på skivans kvalitet och storlek på
informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.
För hantering av DVD-Video, se Uppspelning och
navigering av DVD-Videoskivor (s. 46).
Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter.
Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Snabbspolning (s. 44)
Slumpvis uppspelningsordning av skivspår
eller ljudfil (s. 45)
Menyöversikt – CD/DVD-Audio (s. 82)
Snabbspolning
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler11.
Håll inne knappen
/
för att snabbspola
ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till filmvisning i normal hastighet.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Menyöversikt – DVD-Video (s. 83)
I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU och
vrid TUNE för att komma åt skivans mappstruktur
eller för att söka bland kategorier. Navigera i
strukturen genom att vrida TUNE, välja mapp
med OK/MENU och backa i strukturen med
EXIT.
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på OK/
MENU.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna i just den mappen.
Byte av mapp sker automatiskt när alla filer i
aktuell mapp har spelats upp.
44
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Slumpvis uppspelningsordning av
skivspår eller ljudfil
Mediasökning
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning12.
Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter.
Sökningen söker igenom USB (s. 50),
skiva (s. 43) och hårddisk (s. 48).
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
Mediasökningen är tillgänglig från normalvyn för
källorna Skiva, USB och HDD.
1.
Tryck på OK/MENU i den valda källans normalvy
För att starta sökning, tryck på OK/MENU i källans normalvy och välj Mediasökning.
2.
Vrid TUNE till Blanda
Sökfunktion
3.
Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera
funktionen.
1.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till resultatlistan,
vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
2.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
3.
När du är nöjd med söktermen, välj Sök.
> Sökningen utförs. Resultatet visas och
grupperas i följande kategorier: artister,
album, spår, genrer, årtal och kompositörer.
4.
Vrid TUNE till en kategori, tryck OK/MENU.
5.
Vrid TUNE för att välja en media, tryck OK/
MENU för att starta uppspelning.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
Använd teckenhjulet för att skriva in sökord.
11
12
Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
}}
45
LJUD OCH MEDIA
||
Sök
||}
Utför mediasökningen.
Växlar från teckenhjulet till
Sökord:-fältet. Flytta markören med
TUNE. Radera eventuell felstavning
med EXIT. För att återgå till teckenhjulet, tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan
användas vid editering i Sökord:fältet.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken.
Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade
tecken.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Uppspelning och navigering av
DVD-Videoskivor
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken13 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och
9. Snabba tryck på knappen flyttar markören
genom dessa tecken.
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva kan en
skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn
ger dig möjlighet till extra funktioner och inställningar, så som val av textning, språk och scenval.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Skriva med numeriska tangentbordet
Numeriskt tangentbord.
13
46
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras
och menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare beskrivning.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar visas ingen bild och
Video ej tillgänglig vid denna hastighet
visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under
tiden. Bilden visas igen när bilen närmar sig
stillastående.
LJUD OCH MEDIA
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Byte av kapitel kan även göras genom tryck på
/
på mittkonsolen eller knappsatsen i
ratten.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor (s. 47)
•
•
Snabbspolning (s. 44)
•
Mediaspelaren – kompatibla filformat
(s. 49)
Slumpvis uppspelningsordning av skivspår
eller ljudfil (s. 45)
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan
stödjer detta, välja från vilken kameraposition en
viss scen visas.
–
I skivkällans normalvy, tryck på OK/MENU
och välj Avancerade inställningar
Vinklar.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny görs
med sifferknapparna i mittkonsol enligt bilden
ovan.
Byta kapitel eller titel
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel
och navigera bland dessa (om film spelas pausas
filmen). Tryck på OK/MENU för att välja kapitel,
detta leder även tillbaka till ursprungsläget (om
film spelades startar filmen igen). Tryck på EXIT
för att komma till titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE och
val bekräftas med OK/MENU, detta leder även
tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/MENU för att
aktivera valet och gå tillbaka till ursprungsläget.
Med EXIT avbryts valet och det leder tillbaka till
ursprungsläget (utan att något är valt).
47
LJUD OCH MEDIA
Bildinställningar
Hårddisk (HDD)
Bildinställningarna går att justera då bilen står
stilla.
Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB14
till bilens hårddisk (HDD) och sedan spela upp
därifrån.
Justera ljusstyrka och kontrast:
1.
I uppspelningsläge tryck på OK/MENU och
välj Bildinställningar, bekräfta med
OK/MENU.
2.
Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
3.
Justera inställningen genom att vrida TUNE
och bekräfta med OK/MENU.
För att återgå till inställningslistan, tryck
OK/MENU eller EXIT.
För information om vilka format som stöds, se
kompatibla filformat (s. 49).
•
•
Ljud och media (s. 26)
Möjliga filformat att kopiera till hårddisk
Kopiera musik till hårddisk
CD-/DVD-skivor: mp3, wma, aac.
Mappar har symbolen
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
1.
.
I hårddiskkällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj att kopiera Från skiva/
Från USB.
1.
I hårddiskkällans normalvy tryck på OK/
MENU och välj Döp om/radera filer.
2.
Välj vad som ska kopieras och därefter
Fortsätt.
2.
Markera mapp eller fil, tryck på OK/MENU
och välj Döp om eller Radera.
3.
Välj katalog för placering av kopierad musik
och välj Börja importera till vald mapp.
> Importerar musik från skiva/
Importerar musik från USB
3.
Använd teckenhjulet för att skriva in nytt
namn och därefter Spara.
Ta inte ur skivan/USB-minnet innan överföringen bekräftats – Musikfiler
importerade.
14
48
Beroende på marknad.
Systemet kan kopiera musik som ligger max 8
nivåer ner i undermappar.
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Relaterad information
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
OBS
Vid kopiering från USB kommer musikfiler
som inte är placerade i mappar inte att synas,
dvs om de är placerade i rooten. Dessa låtar
går att importera genom att välja att importera
Alla spår, atlernativt placera filerna i mappar.
Döp om/radera mapp eller fil
Det är inte möjligt att döpa om en fil till exakt
samma namn som en annan fil. Då kommer
systemet att behålla det gamla namnet.
Uppspelning och navigering
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
LJUD OCH MEDIA
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Mediaspelaren – kompatibla
filformat
Audio-format
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Spelordning
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper
och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Video-format
–
Uppspelning sker enligt listordningen. För att
blanda spelordningen tryck på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj Blanda.
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter.
Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
Lagringsinformation
Se hårddiskens kapacitet och användning, tryck
på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj
Lagringsinformation.
Relaterad information
•
•
Kompatibla filformat för CD-/DVDskivor
Ljudspecifikationer för filformatet Mp3
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
OBS
Dual-format, dubbelsidiga skivor (DVD Plus,
CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CDskivor och uppspelning kan därför inte garanteras och störning kan förekomma.
MPEG-2/Audio
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
MPEG-2.5/Audio
Mediaspelare (s. 43)
Menyöversikt – hårddisk (HDD) (s. 83)
Format
Audio-format
CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Video-format
DVD-Video
Kompatibla filformat via USBanslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
A
Gäller inte 144 kbps.
Ljudspecifikationer för filformatet .wma
För att filen ska kunna spelas upp krävs det att
den uppfyller följande kriterier:
WMA version
8.x, 9.x, 10.x, Pro
}}
49
LJUD OCH MEDIA
||
Ljudspecifikationer för filformatet .aac
För att filen ska kunna spelas upp krävs det att
den uppfyller följande kriterier:
Ljudformat
MPEG-2 och
MPEG-4
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
8–96 kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Extern ljudkälla via AUX-/USBingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas (s. 51) till ljudanläggningen.
Uppspelning och navigering
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan hanteras med bilens ljudkontroller. En enhet ansluten
via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
I ljudkällans normalvy vrid TUNE för att komma åt
mappstrukturen eller för att söka bland kategorier. Navigera i strukturen genom att vrida
TUNE, välja mapp med OK/MENU och backa i
strukturen med EXIT.
Ljudspecifikationer för filformatet .wav
För att filen ska kunna spelas upp krävs det att
den uppfyller följande kriterier:
Ljudsamplingsfrekvens
(audio sampling rate)
Upp till 44.1
kHz
Ljudkanaler (ch)
1ch och 2ch
Ljudhastighet (audio bit
rate)
16 kbps för 1ch
Filformatet .wav stödjer även PCM-format.
Relaterad information
•
•
•
CD/DVD (s. 43)
•
Hårddisk (HDD) (s. 48)
15
50
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång
(s. 50)
Vissa marknader.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Starta uppspelning av en fil med ett tryck på OK/
MENU.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är på eller
motorn igång) om apparaten är ansluten till USBanslutningen.
Det är möjligt att kopiera musik från USB15 till
bilens hårddisk (HDD) (s. 48) och sedan spela
upp därifrån.
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna i just den mappen.
Byte av mapp sker automatiskt när alla filer i
aktuell mapp har spelats upp.
Mediasök
Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter.
Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen (s. 45).
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på minnet.
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in
LJUD OCH MEDIA
lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
OBS
på läge USB Removable device/Mass
Storage Device.
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB-ingång
iPod®
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av anslutningarna i mittkonsolen.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32.
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av ljudfiler från iPod®.
OBS
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika mekaniskt slitage på USB-ingång och inkopplat
USB-minne.
OBS
För att starta uppspelning ska källan iPod®
användas (inte USB).
När iPod® används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Teknisk specifikation
Max antal filer
15000
Max antal mappar
1000
Max antal mappnivåer
8
Max antal spellistor
100
Max antal poster i en spellista
1000
Undermappar
Ingen gräns
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda en
mp3-spelare i systemet måste den vara inställd
Relaterad information
•
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla
(s. 52)
•
•
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 49)
Ljud och media – menyöversikt (s. 80)
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
1.
Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i
mittkonsolens förvaringsfack (se bild).
2.
I mediakällans normalvy tryck på MEDIA, vrid
TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod eller
AUX och tryck på OK/MENU.
Texten Läser USB visas i bildskärmen när systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Beroende
på filstruktur och antal filer kan det bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.
}}
51
LJUD OCH MEDIA
||
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller tillverkade 2005 eller senare.
OBS
För att undvika skador på USB-anslutningen
stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USB-enhet drar för
hög ström (detta kan förekomma om den
anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om
felet inte kvarstår.
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudkälla (s. 50). Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på
ljudet försämras.
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare eller
iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts ha en annan volym än ljudanläggningens interna volym (ex. radion). Korrigera
detta genom att justera ingångens volym: I AUXkällans normalvy, tryck på OK/MENU, välj AUXinput och sedan volyminställning Standard
alternativt Förstärkt.
OBS
Relaterad information
•
Om den externa ljudkällans volym är för hög
eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras.
Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när ljud- och mediasystemet är i
AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren
via 12 V-uttaget.
Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång (s. 50)
Relaterad information
52
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar* (s. 35)
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth®
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth®
och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler
från externa enheter med Bluetooth®, såsom
mobiltelefoner och handdatorer.
Enheten måste först registreras och anslutas till
bilen (s. 54).
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Uppspelning och navigering
Navigering och styrning av ljudet kan göras via
mittkonsolens knappar eller via knappsatsen i
ratten. I vissa externa enheter går det även att
byta spår från enheten.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57). Skifta mellan huvudkällorna TEL och
MEDIA för att hantera respektives funktioner.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
och Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Spelaren bör använda AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat fall kan vissa
funktioner utebli.
Inte alla på marknaden förekommande mobiltelefoner och externa mediaspelare är helt
kompatibla med Bluetooth®-funktionen i
bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar
att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner och externa mediaspelare.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
Slumpvis uppspelningsordning av skivspår
eller ljudfil (s. 45)
•
Menyöversikt – Media Bluetooth® (s. 85)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®-enhet
Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter
efter registrering och anslutning (s. 54).
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth® aktiverat.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts
den automatiskt till bilen då den startas. Namnet
på den anslutna enheten visas i källans normalvy.
För att ansluta till en annan enhet, tryck OK/
MENU och välj byt enhet (s. 55).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. För att manuellt koppla ifrån en enhet – deaktivera Bluetooth i
enheten. Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet
från bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet (s. 56).
Bilen kommer därefter inte söka efter enheten
automatiskt.
Telefon ansluten som både telefon och som mediaenhet.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
och en
anslutna samtidigt. En telefon
mediaenhet
, vilka det är möjligt att växla
mellan (s. 55).
53
LJUD OCH MEDIA
Registrering av Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enheter
Det är möjligt att ha två
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilka det är möjligt att växla mellan. Det är
även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt att ansluta
bilen till internet (s. 66) via mobiltelefonens
internetuppkoppling.
eller söka bilen från den externa enheten. Fungerar inte det ena alternativet pröva med det andra.
3.
Välj den Bluetooth®-enhet som ska anslutas
i listan, tryck OK/MENU.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
4.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i den externa enheten.
Välj i så fall att acceptera på båda ställen.
5.
Välj att acceptera eller avvisa eventuella val
för kontakter och meddelanden i telefonen.
> Den externa enheten är nu ansluten.
Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras.
Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth® aktiverat.
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT och anslut
enligt Alternativ 2.
Alternativ 2 – Sök bilen med den
externa enhetens Bluetooth®-funktion
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att registreringen av telefon bryts.
Ta då bort telefonen, se Ta bort Bluetooth®enhet (s. 56) och anslut den sedan på nytt.
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten tidigare eller inte. Anslutningsalternativen nedan
utgår ifrån att det är första gången enheten ska
anslutas (registreras) och att ingen annan enhet
är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av mediaenhet (s. 52)
görs på samma sätt men med utgångspunkt från
huvudkällan MEDIA.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
54
1.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/
MENU, välj Försätt bilen i synligt läge och
bekräfta med OK/MENU.
2.
Sök med den externa enheten efter
Bluetooth®-enheter.
> Enheten söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
3.
Välj bilens namn på den externa enhetens
skärm.
4.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj
i så fall att acceptera på båda ställen.
Exempel på normalvy för telefon.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
1.
Gör den externa enheten sökbar/synlig via
Bluetooth®, se den externa enhetens manual
eller www.volvocars.com.
2.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Sök ny telefon (för mediaenhet
Sök ny enhet).
> Bilen söker nu efter tillgängliga
Bluetooth®-enheter, vilket kan ta ca. en
minut.
LJUD OCH MEDIA
5.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
> Den externa enheten är nu ansluten.
När den externa enheten är ansluten visas den
externa enhetens Bluetooth®-namn i bilens bildskärm och enheten kan styras från bilen.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av
enhet (s. 53)
Bluetooth®-
Automatisk anslutning av
Bluetooth®-enhet
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts
den automatiskt. Finns den senast anslutna
enheten inte inom räckhåll försöker systemet
ansluta en tidigare registrerade (s. 54) enhet i
bilen.
För att ansluta till en annan enhet, tryck på EXIT,
välj att ansluta en ny enhet (s. 54) eller byta till
annan redan registrerad enhet (s. 55).
Byta till annan Bluetooth®-enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en annan
om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste
först ha registrerats (s. 54) till bilen.
Byta media-enhet
1.
Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.
2.
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3.
Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten sker.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet (s. 53)
Byta telefon
1.
Kontrollera att den externa enheten har
Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.
2.
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU
och välj Växla telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3.
Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten sker.
}}
55
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet (s. 53)
Koppla ifrån Bluetooth®-enhet
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsätta med hjälp av mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas16.
56
Ta bort media-enhet
I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på
OK/MENU och välj Växla enhet Radera
enhet.
Ta bort telefon
Relaterad information
•
•
•
•
Endast Keyless Drive.
Det är möjligt att ta bort (avregistrera) en
Bluetooth®-enhet från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
För att avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, se Ta bort Bluetooth®-enhet (s. 56). Bilen
kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
•
•
16
Ta bort Bluetooth®-enhet
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet (s. 53)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU och
välj Växla telefon Radera enhet.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet (s. 53)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
LJUD OCH MEDIA
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som är utrustad med
kan anslutas trådlöst till bilen.
Bluetooth®
mediaenhet, se Media Bluetooth® (s. 52). Skifta
mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att
hantera respektive källas funktioner.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
information om kompatibla telefoner.
Aktivera
Telefonfunktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas till
bilen (s. 54).
Ljud- och media-systemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
hanteras från sina knappar även när den är
ansluten.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler från
telefonen eller annan Bluetooth®-ansluten
17
18
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller vissa marknader.
Ett kort tryck på TEL aktiverar senast anslutna
telefon. Är en telefon redan ansluten och man
trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för telefon. Symbolen
visar att en telefon är ansluten.
Ringa upp
1.
visas högst
Säkerställ att symbolen
upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
2.
Slå önskat nummer eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken (s. 60) och åt vänster för samtalslistan (s. 58) för alla samtal.
3.
Tryck på OK/MENU för att ringa upp vald
kontakt eller nummer från samtalslistan.
Samtalet avbryts med EXIT.
Läsa textmeddelande17
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens textmeddelanden.
Om en ansluten telefon tar emot ett textmeddelande visas symbolen
högst upp i bildskärmen.
1.
Tryck på TEL och tryck sedan på OK/MENU
för att komma till Telefonmeny.
2.
Vrid TUNE till Meddelanden och tryck på
OK/MENU.
3.
Vrid TUNE till det meddelande som ska läsas
och tryck på OK/MENU.
> Meddelandet visas på skärmen.
4.
Med ett tryck på OK/MENU nås meddelandemenyn med alternativ för att t.ex. låta
systemrösten läsa upp meddelandet18, ringa
upp meddelandets avsändare eller radera
meddelandet.
Är huvudkällan TEL redan aktiv visas en pop-upmeny med nya meddelanden på skärmen. Med
ett tryck på OK/MENU visas valt meddelande
}}
57
LJUD OCH MEDIA
||
samtidigt som systemrösten läser upp det19.
Uppläsningen avbryts med EXIT.
Bluetooth® handsfree telefon –
översikt
Pop-up-menyn och meddelandeljudet går att
stänga av under Telefonmeny Meddelandenotiser.
Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.
OBS
Samtalsmeny
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
Systemöversikt
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen
kopplas från och återansluts till bilen för att
speglingen ska ske.
Mikrofon
• Mobiltelefon – samtalet flyttas från handsMobiltelefon
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
•
Menyöversikt – Bluetooth® handsfree
(s. 86)
19
58
Gäller vissa marknader.
Tryck på OK/MENU för att besvara inkommande samtal. Funktionen är aktiv även om
ljudanläggningen är i t.ex. RADIO- eller
MEDIA-läge.
I telefonkällans normalvy ger ett tryck på
OK/MENU under pågående samtal tillgång till
följande funktioner:
en pop-up-ruta eller notifikation visas och
accepteras i telefonen.
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
Inkommande samtal
Avvisa eller avsluta med EXIT.
•
•
Funktioner för hantering av telefonsamtal.
–
För att visa den anslutna mobiltelefonens
meddelanden i bilen måste speglingen
accepteras i mobiltelefonen när den ansluts.
Beroende på mobiltelefon kan detta ske
genom att:
Relaterad information
Samtalshantering
Relaterad information
•
•
free till mobiltelefonen. För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är normalt.
Handsfree-funktionen frågar om du vill
ansluta igen.
• Stäng av mikrofonen – ljudanläggningens
mikrofon tystas.
• Ring nummer – möjlighet att ringa upp en
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Samtalslista
Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®enhet (s. 53)
Samtalslistan speglas i handsfree-funktionen vid
varje ny anslutning och uppdateras sedan under
anslutningen. Vrid i telefonkällans normalvy
TUNE åt vänster för att se samtalslistan.
LJUD OCH MEDIA
I telefonkällans normalvy går det att se samtalslistan för den anslutna telefonen genom att
trycka på OK/MENU och sedan välja
Samtalslista.
OBS
För att visa den anslutna mobiltelefonens
samtalslista i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts.
Beroende på mobiltelefon kan detta ske
genom att:
•
en pop-up-ruta eller notifikation visas och
accepteras i telefonen.
•
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen
kopplas från och återansluts till bilen för att
speglingen ska ske.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 64)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 59)
Telefonbok (s. 60)
Bluetooth® handsfree telefon –
ljudinställningar
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen i ratten
eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal
tystas denna automatiskt.
Ringsignalsvolym
Ringsignalsvolymen kan ändras genom att trycka
på SOUND-knappen, vrida TUNE till
Ringsignalsvolym och trycka OK/MENU.
Justera ringsignalsvolymen genom att vrida
TUNE och spara inställningen med OK/MENU.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignal
används vid inkommande samtal.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av och används då samtidigt som
handsfree-systemets inbyggda signal.
59
LJUD OCH MEDIA
Telefonbok
Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när
mobiltelefonen är ansluten.
All hantering av telefonboken förutsätter att symvisas högst upp i bildskärmen och
bolen
att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i bildskärmen.
OBS
För att visa den anslutna mobiltelefonens
telefonbok i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts.
Beroende på mobiltelefon kan detta ske
genom att:
•
•
en pop-up-ruta eller notifikation visas och
accepteras i telefonen.
acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®anslutningen till bilen.
I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen
kopplas från och återansluts till bilen för att
speglingen ska ske.
Relaterad information
•
•
60
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Telefonbok – snabbsökning
kontakter
Telefonbok – söka kontakter
Söka kontakter i telefonboken (s. 60).
Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt höger så
visas en lista över kontakter.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU för
att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen ▼
finns till höger om kontakten finns flera telefonnummer lagrade till kontakten. Tryck OK/MENU
för att visa numren. Byt och ring upp ett annat
nummer än det som är valt som standard genom
att vrida TUNE. Tryck OK/MENU för att ringa
upp.
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på kontaktens
namn. För knapparnas funktion, se Telefonbok –
söka kontakter (s. 60).
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell)
Telefonbok
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans
normalvy på OK/MENU och välj Kontakter.
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU. Siffer- och bokstavsknapparna
på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även
användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav. I telefonboken
(3) visas resultatet av sökningen.
LJUD OCH MEDIA
3.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
=>
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Förnamn/
Efternamn
Skiftar sorteringsordning i telefonboken.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken.
Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade
tecken.
Skriva med numeriska tangentbordet
Röststyrning ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i
radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon underlättar för föraren att koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
VARNING
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken20 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och
9. Snabba tryck på knappen flyttar markören
genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
•
•
20
Röststyrning
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att
röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*, samtidigt
som föraren kan hålla händerna på ratten.
Röststyrning sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbal respons från
systemet.
Röststyrningssystemet använder samma mikrofon
som Bluetooth® handsfree-systemet, se
Bluetooth® handsfree telefon – översikt (s. 58),
och röststyrningssystemets svar sker genom
bilens högtalare.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
}}
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
* Tillval/tillbehör.
61
LJUD OCH MEDIA
||
Kom igång med röststyrning
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som ska
användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon
som kan användas i aktuell situation.
Språkval för röststyrning
Möjliga språkval för röststyrning (s. 61) väljs i
menysystemet MY CAR.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
•
Tryck på knappen för röststyrning (1) för att
aktivera systemet och initiera en dialog med
röstkommandon. Systemet kommer då att
visa vanligt förekommande kommandon i
bildskärmen i mittkonsolen.
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
62
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, fönster och taklucka* stängda.
säga "Avbryt"
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
Volym
Röststyrningssystemets ljudvolym justeras med
mittkonsolens VOL-ratt då systemet talar.
Anslutning av mobiltelefon
Språklista.
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara registrerad
och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om ett
telefonkommando ges och ingen mobiltelefon är
ansluten kommer systemet att informera om
detta. För information om registrering och anslutning av mobiltelefon, se Registrering av
Bluetooth®-enhet (s. 54).
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
. Byte av språk görs i
ikon i språklistan –
menysystemet MY CAR (s. 14).
OBS
Byte av språk för röststyrning kan inte göras
utan att även ändra språk för hela menysystemet.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Hjälpfunktioner för röststyrning
Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med
röststyrningssystemet (s. 61) och möjlighet att
lära systemet din röst och ditt uttal.
•
Röstinstruktioner: En funktion som hjälper
dig att bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
•
Röstträning: En funktion som gör det möjligt
för röststyrningssystemet att lära känna din
röst och ditt uttal. Funktionen ger en möjlighet att röstträna en användarprofil.
•
Kortfattad instruktion: En funktion som
läser upp en kort instruktion om hur systemet
fungerar.
OBS
Röststyrningsinstruktioner och röstträning kan
endast startas då bilen är parkerad.
Röstinstruktioner
Instruktionerna kan startas genom att i normalvyn
för MY CAR (s. 14) trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Instruktioner.
Instruktionerna är uppdelade i 3 lektioner, vilka
tar totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet
börjar med den första lektionen. För att hoppa
över en lektion och gå till nästa, tryck på
. Gå
tillbaka till föregående lektion genom trycka på
.
Avsluta instruktionerna genom ett tryck på EXIT.
Röstanpassning
Röststyrning – inställningar
Flera inställningar för röststyrningssystemet (s. 61) kan göras.
•
Användarinställning – Röstprofil kan ställas
in genom att i normalvyn för MY CAR (s. 14)
trycka på OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Användarinställning. Välj mellan
Grundinställning eller
Användaranpassad. Användaranpassad
kan endast väljas om röstträning (s. 63) har
utförts.
•
Syntetisk rösthastighet – Uppläsningshastigheten för systemets dynamiska (inte förinspelade) text till tal-röst kan ändras genom
att i normalvyn för MY CAR trycka på
OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning
Uppläsningshastighet. Välj mellan Snabb,
Medium och Långsam.
•
Röststyrningsvolym – Systemröstens volym
kan ändras genom att trycka på SOUNDknappen, vrida TUNE till
Röststyrningsvolym och trycka OK/MENU.
Justera röstvolymen genom att vrida TUNE
och spara inställningen med OK/MENU.
Systemet visar upp ett antal fraser för dig att
säga. Röstanpassningen kan startas genom att i
normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och
välja Inställningar Inställningar för
röststyrning Röstträning.
Efter att röstanpassningen avslutats kom ihåg att
välja profilen (s. 63) Användaranpassad
under Användarinställning.
Observera att om ett annat språkval för röststyrning (s. 62) görs, så behöver en ny röstträning
utföras.
Kortfattad instruktion
Systemet läser upp en kortfattad instruktion för
röststyrning. Instruktionen startas genom att
trycka på knappen för röststyrning (s. 61) och
säga "Kortfattad instruktion".
63
LJUD OCH MEDIA
Röststyrning – röstkommandon
Röststyrning – snabbkommandon
Röststyrning – mobiltelefon
Det är möjligt att röststyra (s. 61) vissa funktioner i multimediasystemet och i en Bluetooth®ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.
Röststyrning (s. 61) kan utföras med ett antal
fördefinierade snabbkommandon.
Röststyr (s. 61) en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt eller ett nummer.
Föraren initierar en dialog med röstkommandon
genom att trycka på knappen för röststyrning (s. 61).
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen.
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa över
uppmaningar från systemet, genom att kort trycka
på knappen för röststyrning.
Kommandon kan ges på flera sätt
Snabbkommandon för multimediasystemet och
telefonen går att hitta genom att i normalvyn för
MY CAR (s. 14) trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för röststyrning
Lista över kommandon Globala
kommandon, Telefonkommandon,
Mediakommandon, Radiokommandon
respektive Navigationskommandon*.
Hjälptexten för varje kommando talar om huruvida
kommandot kan användas i alla källor eller om
det endast kan användas i en källa.
Följande dialoger är endast exempel, systemets
svar kan variera beroende på situationen.
Ring ett nummer
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper om
flera siffror i taget eller hela nummer på en gång.
Tal högre än 9 (nio) kan inte hanteras av systemet, det är t.ex. inte möjligt att använda 10 (tio)
eller 11 (elva).
Följande dialog med röstkommandon ringer upp
ett nummer.
Kommandot för att t.ex. söka efter ett ljudspår i
mediaspelaren kan ges i flera steg eller som ett
kortkommando:
1.
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Ring nummer".
> Systemet svarar med: "Säg numret".
•
Säg "Mediasökning", vänta på systemets
svar, och fortsätt sedan med att säga t.ex.
"Spår".
2.
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. "Sexåtta-sju" osv.) i telefonnumret.
> Vid paus kommer systemet att upprepa
senast intalade gruppen siffror.
Säg "Sök efter spår" i en följd.
3.
Fortsätt säga siffrorna. När hela numret är
sagt, avsluta genom att säga: "Ok".
> Systemet ringer upp numret.
eller
•
Relaterad information
•
•
•
•
64
Röststyrning – snabbkommandon (s. 64)
Röststyrning – mobiltelefon (s. 64)
Röststyrning – radio (s. 65)
Röststyrning – multimedia (s. 66)
Numret kan ändras genom att säga "Korrigera"
(som tar bort den sista intalade gruppen siffror)
eller "Radera" (som raderar hela det intalade
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
telefonnumret). Genom att säga "Repetera"
kommer systemet att läsa upp hela det intalade
numret.
Ring en kontakt
Följande dialog med röstkommandon ringer upp
en kontakt i telefonboken.
1.
2.
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Ring kontakt".
> Systemet svarar med: "Säg namnet".
Säg namnet på kontakten.
> Om endast en kontakt hittas ringer systemet upp kontakten, i annat fall ger systemet fortsatta instruktioner för att hitta rätt
kontakt.
Om en kontakt har flera nummer inlagda i telefonboken är det möjligt att efter namnet säga
t.ex. "Mobil" eller "Arbete" för att hjälpa systemet.
Fler kommandon
Fler kommandon för röststyrning av mobiltelefon
går att hitta genom att i normalvyn för MY
CAR (s. 14) trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för röststyrning
Lista över kommandon
Telefonkommandon.
Relaterad information
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 57)
Röststyrning – radio
Fler kommandon
Byt station
Fler kommandon för röststyrning av radio går att
hitta genom att i normalvyn för MY CAR (s. 14)
trycka på OK/MENU och välja Inställningar
Inställningar för röststyrning Lista över
kommandon Radiokommandon.
Följande dialog med röstkommandon byter radiostation.
Relaterad information
Röststyr (s. 61) radion till att t.ex. byta station.
Följande dialoger är endast exempel, systemets
svar kan variera beroende på situationen.
1.
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Välj station".
> Systemet svarar med: "Säg stationens
namn".
2.
Säg namnet på radiostationen.
> Systemet växlar till radiostationens sändning.
•
Radio (s. 36)
Byt frekvens
Systemet förstår tal mellan 87,5 (åttiosjukomma-fem) och 108,0 (hundraåtta-kommanoll).
Följande dialog med röstkommandon byter radiofrekvens.
1.
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Frekvens".
> Systemet svarar med: "Säg frekvensen".
2.
Säg en frekvens mellan 87,5 och 108,0
megahertz.
> Systemet växlar till radiofrekvensen.
65
LJUD OCH MEDIA
Röststyrning – multimedia
2.
Röststyr (s. 61) multimediasystemet till att t.ex.
byta källa eller byta spår.
Följande dialoger är endast exempel, systemets
svar kan variera beroende på situationen.
Byt källa
Följande dialog med röstkommandon byter
mediakälla.
–
Byt spår
1.
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Mediasökning".
> Systemet visar en numrerad lista på möjliga sökkategorier och svarar med: "Välj
ett radnummer eller säg en kategori
för mediasökning".
2.
Säg ett radnummer eller en sökkategori.
> Systemet ger fortsatta instruktioner för att
hitta rätt media.
Fler kommandon
Följande dialog med röstkommandon byter spår.
1.
Relaterad information
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Välj spår".
> Systemet svarar med: "Säg
spårnumret".
Internetansluten bil
Genom att bilen ansluts till internet öppnas möjlighet att t.ex. använda bilens inbyggda webbläsare (s. 72), navigationstjänster, webbradio och
musiktjänster via tillämpningsprogram (appar)
(s. 71).
Följande dialog med röstkommandon söker efter
media.
Fler kommandon för röststyrning av multimediasystemet går att hitta genom att i normalvyn för
MY CAR (s. 14) trycka på OK/MENU och välja
Inställningar Inställningar för röststyrning
Lista över kommandon
Mediakommandon.
Systemet förstår numren 0 (noll) till 99 (nittionio). Nummer högre än 99 (nittionio) kan inte
systemet hantera, t.ex. 100 (hundra) eller 101
(hundraett) går inte.
66
Sök media
Användaren startar dialogen genom att säga:
"Skiva".
> Systemet växlar till CD/DVD-spelaren.
Övriga källor nås genom att istället säga t.ex.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Vilka källor som
det går att växla till beror på vad som är anslutet
för tillfället och om det finns uppspelningsbar
media i källan. Om en mediakälla inte är tillgänglig förklarar systemet varför.
Säg spårets nummer (som ett enda tal, dvs.
"Tjugotre" och inte "Två-tre").
> Systemet växlar till spårnumret för den
aktiva mediakällan.
•
Mediaspelare (s. 43)
Då bilen är ansluten till internet är det möjligt att
använda appar. De appar som finns tillgängliga
kan variera, men kan t.ex. vara av typen navigationstjänster, sociala medier, webbradio och
musiktjänster. Bilen har en enkel webbläsare för
att söka och visa information från internet.
Om anslutning till internet sker via mobiltelefon
så är det möjligt att samtidigt använda andra
mobiltelefonfunktioner, som att läsa textmeddelanden och ringa, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 57).
LJUD OCH MEDIA
Mobiltelefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
Anslut bil till internet
Bluetooth®
1. Mobiltelefonen måste först registreras och
anslutas till bilen (s. 54).
2.
Aktivera internetdelning (utdelning av internetuppkoppling (portabel-/personlig hotspot)) i mobiltelefonen.
3.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan. Tryck sedan på OK/MENU och
välj Inställningar Internetinställningar
Anslut via Bluetooth.
> Bilen är nu uppkopplad.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Inställningar för internetanslutning.
Internetanslutningens grundinställning är att inte
ansluta till internet. Efter ett anslutningsalternativ
valts, kommer det valda alternativet behållas och
bilen kopplar automatiskt upp sig då nätverk finns
tillgängligt. För att byta sätt att ansluta till internet, välj ett annat anslutningsalternativ. För att
inte automatiskt koppla upp till internet, välj att
avbryta nätverkskopplingen.
Välj anslutningsalternativ Bluetooth®, Wi-Fi eller
bilmodem*:
I fortsättningen kommer bilen automatiskt koppla
upp sig via Bluetooth® vid tillgängligt nätverk.
En symbol i bildskärmen (s. 32) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt nätverkskoppling.
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken
Bluetooth® nätverk. Lägger man till ytterligare ett
så tas det äldsta nätverket och lösenordet bort
ifrån listan över ihågkomna nätverk.
Bilmodem*21
Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo
On Call-tjänsterna använda anslutningen.
För att ansluta med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 69).
21
}}
Endast bilar med Volvo On Call
* Tillval/tillbehör.
67
LJUD OCH MEDIA
||
Wi-Fi
En symbol i bildskärmen (s. 32) visar aktuell
anslutningsstatus.
För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt nätverkskoppling.
1.
Aktivera internetdelning (utdelning av internetuppkoppling (portabel-/personlig hotspot)) i mobiltelefonen.
Ta bort sparat Wi-Fi nätverk
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan. Tryck sedan på OK/MENU och
välj Inställningar Internetinställningar
Anslut via Wi-Fi.
> Sökning efter tillgängliga Wi-Fi nätverk
startas.
1.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan.
2.
Tryck sedan på OK/MENU och välj
Inställningar Internetinställningar.
3.
Välj Wi-Fi.
> En lista över tillgängliga nätverk visas.
3.
Välj ditt nätverk.
4.
Välj nätverk som ska tas bort.
4.
Välj Anslut.
5.
5.
Ange nätverkets lösenord.
> Bilen försöker nu koppla upp sig till nätverket.
Välj Glöm.
> Bilen kommer inte längre att automatiskt
koppla upp sig till nätverket.
2.
I fortsättningen kommer bilen automatiskt koppla
upp sig via Wi-Fi vid tillgängligt nätverk. Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex. när
bilen lämnats och till nästa användningstillfälle.
Därmed behöver internetdelningen i telefonen
återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
68
Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken Wi-Fi
nätverk. Lägger man till ytterligare ett så tas det
äldsta nätverket och lösenordet bort ifrån listan
över ihågkomna nätverk.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt. Observera då att all användardata och alla systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.
För att återställa till fabriksinställningar tryck på
MY CAR i mittkonsolen, därefter OK/MENU och
välj Inställningar Återställ till
fabriksinställningar.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Avbryt nätverkskoppling
Tryck på OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Anslut via Ingen.
Bilen kommer inte koppla upp sig mot internet.
Ingen eller dålig internetanslutning
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
LJUD OCH MEDIA
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Mobiltelefon till bil
Hastigheten i uppkopplingen kan variera
beroende på mobiltelefonens placering i bilen.
Flytta mobiltelefonen närmare bilens ljud- och
mediasystem för att öka signalstyrkan. Säkerställ
att inget störande finns emellan.
Mobiltelefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Bilmodem*22
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
Internetanslutning
Hållaren för SIM-kort i handskfacket.
1.
Placera ditt personliga SIM-kort i hållaren
som är placerad i handskfacket.
2.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan. Tryck sedan på OK/MENU och
välj Inställningar Internetinställningar
Bilmodem.
3.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen ansluter till internet och det är möjligt att använda dess internetfunktioner,
se Internetansluten bil (s. 66).
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Relaterad information
•
•
22
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 10)
}}
Endast bilar med Volvo On Call.
* Tillval/tillbehör.
69
LJUD OCH MEDIA
||
OBS
Dela ut Wi-Fi-hotspot
För att inte behöva ange PIN-kod efter varje
gång bilen startats om rekommenderas att
stänga av PIN-kodlåset. Tryck på MY CAR för
att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan
på OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Bilmodem. Avmarkera kryssrutan Lås SIM-kort.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
För att stänga av internetanslutningen tryck på
MY CAR för att hamna i normalvyn för källan.
Tryck sedan på OK/MENU och välj Inställningar
Internetinställningar Ingen.
70
Aktivera bilens Wi-Fi-hotspot genom att markera kryssrutan.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens Wi-Fi-hotspot.
För att deaktivera internetdelningen – kryssa ur
rutan.
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
3.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Då bilen är ansluten till internet via bilmodem är
det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (WiFi-hotspot) så att andra enheter kan använda sig
av bilmodemet.
Upp till 8 enheter kan anslutas till bilens Wi-Fihotspot.
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetkoppling).
1.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan. Tryck sedan på OK/MENU och
välj Inställningar Internetinställningar
Bilens Wi-Fi hotspot
2.
Ange namn på Wi-Fi-nätverket (SSID) och
ange ett lösenord. Namnet ska innehålla
6-32 tecken och lösenordet 10-63 tecken.
Det är möjligt att senare byta namn och
lösenord.
Antal anslutna enheter till bilens Wi-Fi-hotspot.
LJUD OCH MEDIA
För att visa antalet enheter som är anslutna till
bilens Wi-Fi-hotspot:
–
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn
för källan. Tryck sedan på OK/MENU och
välj Inställningar Internetinställningar
Välj Bilens Wi-Fi hotspot för att visa vilka
enheter som anslutna till bilens Wi-Fi-hotspot.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi-hotspot
Vid utdelning av Wi-Fi-hotspot används frekvensen 2,4 GHz. Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad
prestanda.
•
•
•
•
Frekvens – 2,4 GHz.
Standarder – 802.11 b / g / n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Antennen till bilens modem är placerad på
bilens tak.
Ingen eller dålig internetanslutning
Se Internetansluten bil (s. 66).
Relaterad information
•
•
23
Internetansluten bil (s. 66)
Appar
Applikationer (appar) är tjänster som är möjliga
att använda om bilen är ansluten till internet.
Appar kan t.ex. vara av typen navigationstjänster,
sociala medier, webbradio och musiktjänster.
För grundläggande användning och navigering,
läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
För att kunna använda appar måste bilen först
vara ansluten till internet (s. 66).
En symbol (s. 32) visas uppe i högra hörnet på
bildskärmen då bilen är ansluten till internet. Om
ingen internetanslutning är tillgänglig meddelas
detta i bildskärmen.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Symboler i bildskärm (s. 32)
Vilka appar som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
Tryck på
i mittkonsolen och välj Appar för att
visa tillgängliga appar23. Välj en app i listan och
starta med OK/MENU.
Apparna laddas ner från internet till bilen och
körs därifrån. Apparna laddas (uppdateras) varje
gång dom startas, vilket innebär att internetuppkoppling krävs varje gång en app ska användas.
Apparna delar bilens platsinformation
Vissa appar kräver att man delar med sig av sin
platsinformation. Apparna använder sig av GNSS
(Global Navigation Satellite System) för att lokalisera bilen.
Bilens position kan även komma att skickas till
Volvos tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna
arbetar på uppdrag av Volvo och får endast
}}
71
LJUD OCH MEDIA
||
behandla platsinformation i den utsträckning som
krävs för att leverera tjänsten.
ligger utanför systemets kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.
Samtliga underleverantörer är bundna av avtal
som ålägger dem att iaktta sekretess samt att
behandla platsinformation i enlighet med gällande lag.
VARNING
Tänk på följande:
Inloggning
Vissa appar/tjänster kräver inloggning. Två typer
förekommer:
•
•
Vissa appar kan kräva registrering hos app-/
tjänsteleverantören. Vid uppstart av app informeras om behov av inlogging. Följ instruktionerna på skärmen för att registrera eller
använd befintligt konto för att logga in.
Vissa appar/tjänster kräver inloggning med
ett personligt Volvo ID. Registrera eller
använd befintligt och få tillgång till flera förmånliga tjänster, t.ex. skicka en adress från
en karttjänst på internet direkt till en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*24.
För mer information och hur du skapar ett
konto, se Volvo ID (s. 11).
Navigationstjänster
Navigationstjänster lämnar väginformation vilken
leder fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid garanterat tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå som
24
25
72
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
OBS
Det är möjligt att uppgradera till Sensus
Navigation vilket innehåller fler funktioner och
uppdatering av kartdata. Kontakta din återförsäljare.
Relaterad information
•
•
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 10)
Webbläsare25
Bilen har en inbyggd webbläsare som gör det
möjligt att söka och visa information från internet.
För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28).
Webbläsaren är av enkel typ och stödjer HTML
4-standarden i text och bild. Webbläsaren stödjer
t.ex. inte rörlig bild, video och ljud. Det går inte att
ladda ner och spara filer.
För att kunna använda webbläsaren måste bilen
först vara ansluten till internet (s. 66).
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
OBS
Webbläsaren är inte tillgänglig under körning.
Tryck på anslutningsknappen i mittkonsolen
och välj Webbläsare.
Sensus Navigation.
Gäller vissa marknader
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Då man är ansluten till internet med Bluetooth®
visas Bluetooth®-symbolen (s. 32) uppe i högra
hörnet på bildskärmen.
Om ingen internetanslutning är tillgänglig meddelas detta i bildskärmen.
Sökfunktion
Söka med hjälp av teckenhjul.
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav.
3.
För att växla inmatningsläget till siffror, ladda
den inmatade adressen eller för att gå till
historiken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
=>
Leder till historiken (3). Vrid TUNE
för att välja en webbadress, tryck
OK/MENU för att gå till adressen.
Starta
Laddar den inskrivna webbadressen med OK/MENU.
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till
Adress:-fältet. Flytta markören
med TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till
teckenhjulet, tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen
kan användas vid editering i
Adress:-fältet.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken.
Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade
tecken.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
Tidigare besökta webbsidor (historik).
Använd teckenhjulet för att skriva in en webbadress, t.ex. www.volvocars.com.
}}
73
LJUD OCH MEDIA
||
Skriva med numeriska tangentbordet
Navigera i webbläsaren
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla på webbsidan. Tryck OK/MENU för att
aktivera val/markerad länk.
• Tillbaka – Backar tillbaka till föregående
sida.
• Framåt – Om man backat tillbaka är det
möjligt att gå framåt till sidan igen.
• Uppdatera – Uppdaterar sidan.
• Stoppa – Stoppar laddning av sida och återgår.
• Ny flik – Skapar ny flik/sida. Upp till 4 flikar
kan vara öppna samtidigt.
• Stäng flik – Stänger flik/sida.
• Zooma in/Zooma ut – Zoomar in/ut på
sidan.
Numeriskt tangentbord.
• Lägg till bokmärke/Radera bokmärke –
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken26 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och
9. Snabba tryck på knappen flyttar markören
genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
26
74
Flytt av pekare på webbsida.
Pekaren kan flyttas fritt över sidan med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck på INFO-knappen
för att växla till menyraden överst på sidan.
Pop-up-meny nås med knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt flytta pekaren till ett inte
klickbart område och tryck OK/MENU.
Funktioner
Tillgängliga funktioner nås via pop-up-meny –
knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt flytta
pekaren till ett inte klickbart område och tryck
OK/MENU.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Istället för att skriva in en webbsidas adress
varje gång den ska besökas är det möjligt att
lagra en snabblänk (bokmärke) till sidan.
Maximalt 20 bokmärken kan sparas.
• Inställningar – Anpassning av webbläsarens
visning och informationshantering, se nedan
för mer information.
Inställningar
• Bokmärken – Döp om, Ändra ordning
eller Radera.
• Innehållsfiltrering – Det är möjligt att göra
vissa anpassningar så att webbsidor visas på
det vis som önskas. Följande funktioner kan
LJUD OCH MEDIA
aktiveras/deaktiveras: Visa bilder, Blockera
popup-fönster och Aktivera JavaScript.
• Acceptera cookies – Cookies ("kakor") är
små textfiler som lagras. De gör det till exempel möjligt att använda olika funktioner på
webbsidor och för webbsidägaren föra statistik t.ex. över vilka sidor som besökarna navigerar till.
TV*
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående.
När bilen rullar visas ingen bild, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
OBS
• Textstorlek – Välj teckenstorlek som ska
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. När bilen rullar visas ingen bild, ljudet
hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen stannat.
användas: Stor, Medium eller Liten.
• Rensa webbläsarens historik – Rensa
cookies, webbläsarhistorik och
cacheminne.
• Alternativ för FAV-knapp – Vissa funk-
tioner är möjliga att koppla till FAV-knappen.
Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med
tryck på FAV-knappen, se Favoriter (s. 33).
Relaterad information
•
•
•
Symboler i bildskärm (s. 32)
Ägarbyte (s. 10)
Menyöversikt – webbläsare (s. 86)
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar
i de länder som sänder i mpeg-2- eller
mpeg-4-format och följer DVB-T-standarden.
Systemet stödjer inte analoga sändningar.
OBS
TV-funktioner, reglageöversikt.
För grundläggande information om uppspelning
och navigering, läs om hur systemet hanteras och
menyhantering (s. 28). Nedan finns en utförligare
beskrivning.
Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAVknappen. Kopplad funktion aktiveras sedan
enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter
(s. 33).
Mottagningen är beroende av både hur god
signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex.
höga byggnader eller att TV-sändaren är långt
borta. Täckningsgraden kan också skifta
beroende på var i landet du befinner dig.
VIKTIGT
I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.
}}
* Tillval/tillbehör.
75
LJUD OCH MEDIA
||
Se på TV
–
Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy, vrid
TUNE till TV och tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort stund
visas senast använda kanal.
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
•
•
•
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av dessa
kanaler sedan tidigare är sparad som förval (s. 76) visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Vrid TUNE till
önskad kanal och tryck OK/MENU.
/
,
Via kort tryck på knapparna
nästa tillgängliga kanal i området visas.
Om ingen mottagning finns då en kanal väljs
från förvalsknapparna, kan det bero på att
bilen befinner sig på en annan plats än när
senaste kanalsökningen utfördes och kanallistan lagrades.
Relaterad information
76
TV* – uppspelningsalternativ
Sökning av TV-kanaler sker automatiskt och kontinuerligt från bilen. De tillgängliga kanalerna
sparas i en kanallista. Kanallistans sökkriterier
kan ändras, men inte ordningen. Det finns även
en förvalslista i vilken ordningen på förvalen kan
ändras.
Funktioner i TV kan redigeras.
Ändra i förvalslistan
Det går att ändra ordningen på kanalerna som
visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än
en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position
kan även variera i förvalslistan.
1.
För att ändra ordning i förvalslistan, tryck i
TV-källans normalvy på OK/MENU och välj
Förval.
2.
Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan
och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
3.
Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
OBS
•
•
•
•
TV*-kanaler/förvalslista
Text-TV* (s. 77)
Bildinställningar (s. 48)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 77)
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i
området. Det går att flytta upp en kanal till en
plats i förvalslistan.
Ändra undertexter
1.
För att ändra undertexter, tryck i TV-källans
normalvy på OK/MENU och välj
Undertexter.
2.
Vrid TUNE till den undertext du vill använda
och tryck OK/MENU.
> Den valda undertexten kommer nu att
användas.
Ändra ljudspråk
1.
För att ändra ljudspråk, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Ljudspår.
2.
Vrid TUNE till det ljudspår du vill använda
och tryck OK/MENU.
> Det valda ljudspåret kommer nu att
användas.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Favoriter (s. 33)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Menyöversikt – TV* (s. 88)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Information om aktuellt TV*program
Tryck på INFO-knappen (s. 28) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande
program och dess starttid.
Tryck på INFO-knappen ännu en gång för att visa
mer information om aktuellt program. I vissa fall
kan ytterligare information finnas så som startoch sluttid samt en kort beskrivning av det aktuella programmet.
För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder
eller tryck EXIT.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Text-TV*
Mottagning av TV*-kanal förloras
Det är möjligt att titta på text-TV.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Gör så här:
1.
För att titta på text-TV, gå i TV-läge till TVmeny Text-TV.
2.
Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skriv in nytt sidnummer eller vrid TUNE för att gå
till nästa sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
Fjärrkontroll* (s. 78)
Försvinner mottagningen för den TV-kanal som
visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta
kommer ett meddelande som informerar om att
mottagningen försvunnit för den aktuella TVkanalen och att en ny sökning efter kanalen
pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt att
byta kanal när som helst då meddelandet visas.
Om meddelandet Ingen mottagning visas beror
detta på att systemet har upptäckt att mottagning
saknas för alla TV-kanaler.
Relaterad information
•
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
TV* (s. 75)
TV*-kanaler/förvalslista (s. 76)
* Tillval/tillbehör.
77
LJUD OCH MEDIA
Fjärrkontroll*
efter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, som är
placerad till höger om INFO-knappen (s. 28) i
mittkonsolen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i
ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem
med batterierna uppstå.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på
till läge F. Rikta därfjärrkontrollens knapp
78
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Fjärrkontroll* – funktioner
Knapp
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll.
Knapp
Funktion
Funktion
Fjärrkontroll* – batteribyte
Navigera höger/vänster
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till ljudoch mediasystemet.
Bekräfta val eller gå till menysystem
för vald källa
F = Bildskärm fram
L och R = Inte möjliga val.
Volym, minska
Växla till navigation*
Volym, öka
Växla till radio-källa (t.ex. AM)
0-9
Växla till media-källa (t.ex. Skiva,
TV*)
Förval av kanaler, siffer- och bokstavsinmatning
OBS
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och
är beroende av hur mycket fjärrkontrollen
används.
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av
typen AA/LR6. Ta med extra batterier vid lång
färd.
Snabbval till favoritinställning
Växla till Bluetooth® handsfree
Information om aktuellt program, låt
etc. Används även då det finns mer
information tillgänglig än vad som
kan visas i bildskärmen
Stega/spola bakåt, byta spår/låt
Spela/pausa
Val av språk på ljudspår
Stoppa
Undertexter, val av språk på text
Stega/spola framåt, byta spår/låt
Text-TV*, på/av
Meny
Till föregående, avbryter funktion,
raderar inmatade tecken
Navigera upp/ner
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
1.
Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2.
Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de
nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
3.
Sätt tillbaka luckan.
}}
* Tillval/tillbehör.
79
LJUD OCH MEDIA
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
Ljud och media – menyöversikt
Översikt av möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemets menyer.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte
möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero på
att funktionen inte finns i bilen, att källan inte är
aktiv eller inkopplad, alternativt inte innehåller
något.
RADIO
•
•
•
AM (s. 81)27
FM (s. 81)
DAB *(s. 82)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD Audio (s. 82)
DVD Video (s. 83)
Hårddisk (HDD) (s. 83)
iPod (s. 84)
USB (s. 84)
Media Bluetooth® (s. 85)
AUX (s. 85)
TV* (s. 88)
TEL
27
80
•
Bluetooth® handsfree (s. 86)
•
Webbläsare (s. 86)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – AM
Menyöversikt – FM
Översikt av möjliga val och inställningar för AMradio.
Översikt av möjliga val och inställningar för FMradio.
AM-menyA
Se
FM-meny
Se
Visa förval
(s. 38)
TP
(s. 40)
(s. 33)
Alternativ frekvens (AF)
Alternativ för FAV-knapp
A
(s. 38)
Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
Relaterad information
•
Växla mellan radiotext och
förval
(s. 41) och
(s. 38)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Visa
Ingen funktion
Visa förval
Ingen funktion
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Radiotext
(s. 41)
Förval
(s. 38)
Inget
Välj station med
(s. 37)
Stationslista
(s. 38)
Manuell justering
(s. 38)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
81
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Menyöversikt – CD/DVD-Audio
Översikt av möjliga val och inställningar för DABradio.
Översikt av möjliga val och inställningar för CD/
DVD-Audio.
DAB-meny*
Se
Skivmeny
Se
Filtrering på programtyp (PTY)
(s. 40)
Spela/Pausa
(s. 43)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Stoppa
Visa
A
Artist/Titel
(s. 45)
(s. 45)
Radiotext
(s. 41)
Blanda
Förval
(s. 38)
Gracenote®-alternativ
Gracenote®-databas
Inget
DAB-DAB-länkning
(s. 42)
Gracenote®-resultat
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Alternativ för FAV-knapp
•
(s. 33)
Ingen funktion
Ingen funktion
Växla visningsinformation
Spela/Pausa
(s. 43)
Blanda
(s. 45)
Relaterad information
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
A
82
Mediasökning
Gäller endast DVD-skivor.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – DVD-Video
Översikt av möjliga val och inställningar för DVDVideo.
Nästa undertext
(s. 46)
Nästa ljudspår
(s. 46)
Video DVD-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 46)
Pop-up-meny DVD-Video
DVD-skivans meny
(s. 46)
Tryck på OK/MENU då en videofil spelas för
att komma åt pop-up-menyn.
Stoppa
(s. 46)
Bildinställningar
(s. 48)
Undertexter
(s. 46)
Video-DVD meny
(s. 28)
Ljudspår
(s. 46)
DVD-skivans meny
(s. 46)
Avancerade inställningar
Vinklar
(s. 47)
HDD-meny
Se
sidan
Spela/Pausa
(s. 48)
Mediasökning
(s. 45)
Blanda
(s. 45)
Importera musik
(s. 48)
Från skiva
•
Från USB
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
A
Döp om/radera filer
(s. 33)
(s. 48)
Öppna
Döp om
Ingen funktion
Spela/Pausa
Översikt av möjliga val och inställningar för hårddisk (HDD).
Relaterad information
Bildförhållande
Alternativ för FAV-knapp
Menyöversikt – hårddisk (HDD)
(s. 46)
Radera
Radera alla
}}
83
LJUD OCH MEDIA
||
Lagringsinformation
(s. 48)
Använt utrymme:
Menyöversikt – iPod®
Menyöversikt – USB
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®.
Översikt av möjliga val och inställningar för USB.
iPod-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 50)
Kapacitet:
Blanda
(s. 45)
Spår:
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ledigt utrymme:
Ingen funktion
Mappar:
Alternativ för FAV-knapp
(s. 48)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 48)
A
(s. 45)
Beroende på marknad.
Relaterad information
•
84
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Se
Spela/Pausa
(s. 50)
Mediasökning
(s. 45)
Blanda
(s. 45)
Välj USB-partition
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Spela/Pausa
(s. 50)
Ingen funktion
Blanda
(s. 45)
Spela/Pausa
(s. 50)
Blanda
(s. 45)
Relaterad information
•
Blanda
USB-meny
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – Media Bluetooth®
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®.
Bluetooth-meny
Se
Spela/Pausa
(s. 52)
Blanda
(s. 45)
Växla enhet
(s. 55)
Anslut som media
(s. 52)
Radera enhet
(s. 56)
Menyöversikt – AUX
Översikt av möjliga val och inställningar för AUX.
AUX-meny
Se
AUX-input
(s. 52)
Relaterad information
•
Standard
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Förstärkt
Relaterad information
Sök ny enhet
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Försätt bilen i synligt läge
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ingen funktion
Spela/Pausa
(s. 52)
Blanda
(s. 45)
Enhet 1
Enhet 2
osv.
85
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – Bluetooth®
handsfree
Relaterad information
•
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree.
Telefonmeny
Se
Samtalslista
(s. 58)
Kontakter
(s. 60)
Meddelanden
(s. 57)
Meddelande-notiser
(s. 57)
Växla telefon
(s. 55)
Menyöversikt – webbläsare28
Översikt av möjliga val och inställningar för
webbläsare.
Webbläsare
Ange adress
Visar "Inställningsmeny webbläsare",
se nedan.
Bokmärke 2
(s. 72)
osv.
Pop-up-meny webbläsare
Enhet 1
Tryck på knapp nummer 5 i mittkonsolen då en sida visas i webbläsaren
för att komma åt pop-up-menyn.
Enhet 2
osv.
Radera enhet
(s. 72)
Inställningar
Försätt bilen i synligt läge
Anslut som telefon
Se
Menyn visas i normalvyn för webbläsare om ingen flik är öppen.
Bokmärke 1
Sök ny telefon
86
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
(s. 57)
(s. 56)
Se
Tillbaka
(s. 72)
Framåt
(s. 72)
Uppdatera
(s. 72)
LJUD OCH MEDIA
Stoppa
(s. 72)
Bokmärke 1
Ny flik
(s. 72)
Bokmärke 2
Stäng flik
(s. 72)
Liten
osv.
Zooma in
eller
Medium
Döp om
(s. 72)
Zooma ut
Rensa webbläsarens historik
(s. 72)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 33)
Ändra ordning
Ingen funktion
Radera
Lägg till/radera bokmärke
(s. 72)
Ny flik
(s. 72)
Stäng flik
(s. 72)
Lägg till bokmärke
eller
(s. 72)
Radera bokmärke
Innehållsfiltrering
(s. 72)
Inställningar
Acceptera cookies
(s. 72)
Visar "Inställningsmeny webbläsare",
se nedan.
Inställningsmeny webbläsare
Visa bilder
Se
Tryck på Inställningar i en av två
ovanstående menyer för att komma åt
inställningsmenyn.
Bokmärken
Relaterad information
•
•
Blockera popup-fönster
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Ljud och media – menyöversikt (s. 80)
Aktivera JavaScript
(s. 72)
Textstorlek
(s. 72)
Stor
28
Gäller vissa marknader
87
LJUD OCH MEDIA
Menyöversikt – TV*
Ljusstyrka:
Översikt av möjliga val och inställningar för TV.
Se
Förval
(s. 76)
Ljudspår
(s. 76)
Visar "TV-meny", se ovan.
Undertexter
(s. 76)
Relaterad information
Text-TV
(s. 77)
Alternativ för FAV-knapp
(s. 76)
Ingen funktion
Text-TV
Pop-up-meny TV
88
Kontrast:
TV-meny
Tryck på OK/MENU då TV visas för
att komma åt pop-up-menyn.
Se
Bildinställningar
(s. 48)
Färg:
TV-meny
•
Ljud och media – hantera systemet (s. 28)
Licenser – ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare och
de flesta av texterna är på engelska.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
}}
89
LJUD OCH MEDIA
||
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
90
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
LJUD OCH MEDIA
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 6)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
91
LJUD OCH MEDIA
Typgodkännande – ljud och media
Typgodkännande för radio-, telekom- och datautrustning.
Wi-Fi
92
Överensstämmelsedeklaration för
audio- och navigationsenhet
Relaterad information
•
•
Ljud och media (s. 26)
Internetansluten bil (s. 66)
INTERNETKARTA
INTERNETKARTA
Internetkarta1
Internetkarta är en funktion som möjliggör internetbaserad kartvisning.
och möjlighet till flera delmål. Kontakta din återförsäljare för att uppgradera till Sensus
Navigation. Vid uppgradering ersätts internetkartan.
Systemet kan beräkna en lämplig rutt och indikera bilens position i förhållande till rutten på kartan. Om avvikelse från planerad resväg sker så
justerar systemet automatiskt resvägen och vägleder ändå till resmålet. Kartan visar förutom vanlig kartdata även trafikinformation (s. 103) och
symboler för valda intressepunkter (POI) (s. 100).
Internetkartan lämnar väginformation vilket leder
fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå vilka ligger utanför
systemets kapacitet och bedömningsförmåga,
som t.ex. hastiga väderleksomslag.
Vid dålig täckning eller svag signalstyrka i internetanslutningen kommer ruttberäkning att upphöra att fungera. Vissa skalor av kartan kan också
saknas beroende på hur mycket kartdata som
lästs in.
VARNING
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Volvo erbjuder ett fullskaligt navigationssystem
(Sensus Navigation) som utnyttjar hårddiskbaserade kartor, röstguidning, avancerad ruttberäkning
med hänsyn till trafikinformation, internetsökning
1
94
Gäller vissa marknader.
Så här gör du för att starta internetkartan och
planera resan för att sedan bli vägledd till angivet
resmål.
För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering (s. 28). Mer
ingående beskrivningar visas i respektive avsnitt.
För att skriva och söka i internetkartan används
teckenhjulet och det numeriska tangentbordet
(s. 95).
1.
För att kunna använda internetkartan måste
bilen först vara ansluten till internet (s. 66).
2.
Starta internetkartan genom att trycka på
NAV-knappen i mittkonsolen.
3.
Acceptera delning av bilens position.
Tänk på följande:
OBS
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Internetkarta2 – handhavande
•
Rikta all uppmärksamhet på vägen och
lägg i första hand all koncentration på
körningen.
•
Följ gällande trafiklagstiftning och kör
med gott omdöme.
•
Vägförhållanden kan på grund av t.ex.
väderförhållanden eller årstid göra vissa
rekommendationer mindre tillförlitliga.
Relaterad information
•
Internetkarta – text och symboler i bildskärm
(s. 96)
OBS
Utan acceptans fungerar inte internetkartan.
För att stänga av delningen, tryck i källans
normalvy på OK/MENU, välj Inställningar
och bocka ur valet Dela position.
4.
Ange resmål (s. 98).
5.
Välj resvägsalternativ (s. 102) (t.ex. vägtyp,
tunnlar, färjor).
INTERNETKARTA
6.
Välj kartalternativ (s. 103) (t.ex. fullskärm,
karttyp, positionsinfo).
> Bilens position visas på internetkartan tillsammans med trafikinformation och valda
intressepunkter (POI).
Internetkarta3 – teckenhjul och
tangentbord
Skriva med teckenhjulet
Använd teckenhjulet eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange t.ex.
information om en adress eller en inrättning.
Visa resväg
Visa översiktskarta på resväg, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Resväg Karta
över kvarvarande resväg.
Visa detaljerad resvägsinformation (s. 101).
Teckenhjulet.
Byt resmål
Byte av resmål görs genom att ange resmål
(s. 98).
Avbryt/återuppta vägledning
I källans normalvy tryck på OK/MENU och välj
Avbryt/återuppta vägledning.
Ägarbyte av bil
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all användardata och systeminställningar till ursprunglig
fabriksinställning, se Ägarbyte (s. 10).
2
3
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Skärmvy med textfält.
1.
Markera ett textfält.
2.
Tryck OK för att få fram teckenhjulet.
3.
Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/OK.
Detta system använder ett "teckenhjul" för att
ange specifik information, t.ex. typ av POI, ort/
stad, område/land, adress, gatu- eller postnummer.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/
alternativ.
}}
95
INTERNETKARTA
||
Skriva med numeriska tangentbordet
Flera möjligheter
I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och även
siffror:
Internetkarta5 – text och symboler i
bildskärm
Förklaring av text och symboler som kan visas på
kartan.
• 123/ABC + OK – teckenhjulet skiftar
mellan siffror och skrivtecken.
• MER + OK – alternativa tecken visas i hjulet.
• => + OK – markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK kan göras.
Lista med alternativ
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar markören genom
dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Vägtyper – storlek och färg varierar beroende
på vägens storlek samt vald kartskala och
kartfärg
Lista som matchar inskrivna tecken.
Vid sökning på länder listas de alternativ som är
möjliga utifrån inskrivna bokstäver. För övriga
sökfält visas ingen lista utan sökningen sker då
sökningen aktiveras.
Trafikinformation (s. 103) – markeras med
streck i kanten av vägen.
Intressepunkter (s. 100)
Symbol för resmål/slutdestination
Planerad resväg – blå
Bilens aktuella position
4
5
96
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Gäller vissa marknader.
INTERNETKARTA
Järnväg
Internetkarta6 – scrollmeny
Scrollar/flyttar kartan i pilens riktning med
hjälp av motsvarande nummer på det numeriska tangentbordet (s. 95)
I Scrolläge flyttas kartbilden med mittkonsolens
(s. 94) numeriska knappar.
Numerisk knapp "5"
Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge centreras kartan runt bilens position.
Att komma ut ur Scrolläge
Kartskala
•
Fokusruta med hårkors i mitten
Hårkorset
Tryck EXIT eller NAV.
Aktuell vägs/gatas namn alternativt koordinater eller information om intressepunkt
(POI)
Kompass (s. 103)
Scrolläge med hårkors7.
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
•
Tryck på en av de numeriska knapparna 0–9.
Att scrolla
•
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna
1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna visas en
riktningspil kombinerat med den siffra som
ska användas för att flytta kartan i önskad
riktning.
Att zooma
•
6
7
Vrid på TUNE-ratten.
Gäller vissa marknader.
Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se kartalternativ (s. 103).
Med ett tryck på OK visas en meny för den plats
på kartan, vilken hårkorsets centrum pekar på:
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning på kartan.
• Intressepunktsinformation – visar namn
och adress på bildskärmen för den POI som
ligger närmast hårkorset. För mer information
om POI, se (s. 100).
}}
97
INTERNETKARTA
• Information – Visar förekommande information om markerad plats.
• Spara – Ger möjlighet att lagra markerad
plats i minnet.
Internetkarta8 – ange resmål
OBS
Planera en resa genom att ange resmål.
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma land. I
vissa fall avses en kommun – i andra fall en
enskild stadsdel.
För att nå följande alternativ, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Ange resmål.
Följande sökkriterier kan användas för att söka
ett resmål med adress:
•
•
•
•
Land: – Ange ett land.
Ort: – Ange en ort/stad.
Gata: – Ange gatuadressen.
Nummer: – Välj ett av gatans husnummer.
Intressepunkter (POI)
Hem
Systemet kan lagra valfri position under menyvalet Hem. Funktionen visas varje gång en position
ska sparas:
• Spara plats som hemadress + OK.
För att aktivera en vägledning med destination
Hem:
•
Markera Hem + OK.
Adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad för att få
en resplan med vägledning – det leder fram till
ortens/stadens centrum.
8
98
Gäller vissa marknader.
Det går att söka på POI genom att ange något av
följande menyval:
•
•
•
•
•
Med namn
Med kategori
Runt bilen
Nära resmålet
Runt plats på kartan
För att inte göra kartbilden svårläst är antalet POI,
som kan ses samtidigt på skärmen, begränsat –
att zooma in ett område ger möjlighet att se flera
POI.
INTERNETKARTA
För information om visningsalternativ gällande
POI, se kartalternativ (s. 103).
Latitud och longitud
Exempel på symboler för olika POI, se (s. 100).
Bestäm först med vilken metod GPS-koordinaterna ska anges genom att markera Format: +
OK. Markera sedan ett av följande alternativ +
OK:
Lagrad plats
Här samlas destinationer och platser vilka lagrats
med menyvalet "Spara".
Respektive sparad destination och plats kan
justeras:
•
•
•
•
Ange som enda resmål
Ändra
Radera
Radera alla.
Tidigare resmål
Här lagras tidigare använda resmål. Markera ett
av dem + OK och välj sedan mellan:
•
•
•
•
•
Ange som enda resmål
Information
Spara
Radera
Ange resmål med GPS-koordinater.
• DD°MM'SS'' – position med grader, minuter
och sekunder.
• Decimal – position med decimaler.
Skriv därefter in GPS-koordinaterna och välj
sedan något av följande alternativ:
• Ange som enda resmål
• Spara
Plats på kartan
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
Markörens position angiven med namn.
Välj sedan mellan följande alternativ och aktivera
med OK:
• Ange som enda resmål
• Spara
Relaterad information
•
Internetkarta – handhavande (s. 94)
Vrid TUNE för att ändra kartskalan.
1.
Flytta (scrolla) kartan med de numeriska
knapparna, se (s. 97).
2.
När önskad plats hittats – Tryck OK.
Radera alla.
Postnummer
Sök resmål med postnummer.
OBS
Presentation av postnummer kan skilja mellan
olika marknader/områden.
99
INTERNETKARTA
Internetkarta9 – intressepunkter
(POI) symboler
Här visas exempel på hur symboler för olika
inrättningar kan se ut.
Restaurang
Teater
Dans
Nattklubb
Logi
Köpcenter
Affärsverksamheter
Tjänster
Bankomat
Bank
Bensinstation
Utbildning
Universitet
Pub
Regeringsbyggnad
Berg
Kommunhus
Bergstopp
Mässa
Apotek
Kongress
Sjukhus
Sjukvårdsinrättning
100
Fritidsaktiviteter
Bar
Biluthyrning
Gäller vissa marknader.
Spelplan
Strand
Turistattraktion
9
Idrottsanläggning
Bad
Museum
Taxistation
Vilorum
Postkontor
Turistinformation
Färjeterminal
Allmän toalett
Avkoppling
Casino
Järnvägsstation
Parkering
Polis
Biograf
Flygplats
Bibliotek
Hotell
Camping
INTERNETKARTA
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
Internetkarta10 – detaljerad
resvägsinformation
Här visas de vägledningspunkter som varje
sträcka innehåller, till exempel avfarter och korsningar.
Relaterad information
•
•
Internetkarta – resvägsalternativ (s. 102)
Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 100)
För att se detaljerad resvägsinformation, tryck i
källans normalvy på OK/MENU och välj Resväg
Resvägsöversikt.
Detaljerad resvägsinformation.
Sträckan till resmålet består av ett antal delsträckor innehållande olika vägledningspunkter,
t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter etc.
Stega mellan delsträckorna med Nästa/
Föregående.
Position på kartan, benämning, avstånd och
intressepunkter visas. Avståndet som visas är det
mellan två vägledningspunkter och räknas därför
inte ner allteftersom bilen närmar sig vägledningspunkten.
10
Gäller vissa marknader.
101
INTERNETKARTA
Internetkarta11 – resvägsöversikt
Internetkarta12 – resvägsalternativ
Det finns möjlighet att titta på kvarvarande resväg i en översiktskarta.
Resvägsalternativ innehåller inställningar för resvägstyp och val för att anpassa resväg.
För att visa översiktskarta på resväg, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Resväg
Karta över kvarvarande resväg.
Resvägstyp
Anpassa resväg
För att anpassa resväg, tryck i navigationskällans
normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ.
För att undvika ett eller flera av bildskärmens listade inslag längs resvägen, markera inslaget +
OK.
•
•
•
•
•
I övrigt, samma funktioner som i scrollmenyn (s. 97).
Relaterad information
•
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
Här kan olika typer av resväg väljas. Aktivera önskat alternativ med OK.
• Snabb med trafikanpassning – kort restid
med minimal köbildning.
• Snabb – kort restid prioriteras.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. Rutten kan
102
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Undvik färjor
Undvik biltåg
•
Om en resplan är upplagd när dessa val
görs, kan viss fördröjning ske efter att ett
alternativ bockats i/avbockats eftersom
resplanen måste omberäknas.
•
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar är
bortvalda undviks dessa i möjligaste mån
och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Relaterad information
•
11
12
Undvik tunnlar
OBS
För att nå resvägstyp, tryck i navigationskällans
normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Resvägsalternativ Resvägstyp.
även ledas via mindre vägar.
Undvik motorvägar
Undvik vägtullar
Internetkarta – ange resmål (s. 98)
INTERNETKARTA
Internetkarta13 – kartalternativ
Inställningar för olika kartalternativ.
• Norr upp – kartan visas med Norr alltid
uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i
aktuella väderstreck på skärmen.
• Karta färdriktning upp – bilsymbolen är i
centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
• 3D Heading up – samma som Karta
färdriktning upp fast 3D karta. Visning varierar beroende på zoom.
Information om aktuell position
Karta på hela bildskärmen
För att visa karta på hela bildskärmen, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ Visa
helskärmskarta. Markerat alternativ + OK visar
kartan över hela bildskärmen utan övrig bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur eller
aktiv radiosändare i skärmens neder- och överkant.
Kartläge kompassriktning
För att ställa in kompassriktning, tryck i källans
normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartläge.
Här väljs hur kartan ska visas på bildskärmen.
Aktivera önskat alternativ med OK.
13
Gäller vissa marknader.
För att ställa in information om aktuell position,
tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ
Positionsinformation.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Nuvarande vägnamn – bildskärmen visar
namn på den väg/gata där bilen/scrollmarkören befinner sig.
• Lat/Long – bildskärmen visar koordinaterna
för platsen där bilen/scrollmarkören befinner
sig.
• Ingen – bildskärmen visar ingen information
för platsen där bilen/scrollmarkören befinner
sig.
Intressepunkt (POI) på karta
För att ställa in vilka POI som ska visas på kartan,
tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj
Inställningar Kartalternativ POIsymboler.
Här preciseras vilka POI som ska visas på kartan.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Grundinställning – POI specificerade med
funktionen Valda visas.
• Valda – välj med TUNE-ratten + OK för varje
POI som önskas på bildskärmen.
• Ingen – inga POI visas.
För exempel på POI, se Internetkarta – intressepunkter (POI) symboler (s. 100).
Kartfärger
För att ställa in kartfärger, tryck i källans normalvy
på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Kartfärger.
Aktivera önskat alternativ med OK.
• Automatisk – en ljussensor känner av om
det är dag eller natt och anpassar bildskärmen automatiskt.
• Dag – bildskärmens färger och kontrast blir
klara och skarpa.
• Natt – bildskärmens färger och kontrast
anpassas för att ge föraren ett optimalt mörkerseende.
}}
103
INTERNETKARTA
||
Trafikinformation på kartan
Makeras med grön, gul eller röd färg vid sidan av
de vägar på kartan som har trafikinformation.
Grön innebär inga störningar, gul innebär långsam trafik och röd innebär trängsel/stockning/
olycka.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.
För att visa trafikinformation, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Inställningar
Kartalternativ Trafikinformation på karta.
Relaterad information
•
104
Internetkarta – text och symboler i bildskärm
(s. 96)
INDEX
INDEX
A
Applikationer (appar)
AUX-ingång
E
71
Equalizer
K
36
27, 50
Kartalternativ
Knappsats i ratten
F
B
Karta (internetkarta)
Fjärrkontroll
batteribyte
78
79
94
103
28
L
Batteri
fjärrkontroll
79
Larm vid olyckor och katastrofer
40
Bildinställningar
48
Bluetooth®
handsfree
koppla samtal till mobil
media
mikrofon av
strömmande ljud
57
58
52
58
52
Ljud
inställningar
surround
33
35
Ljudanläggning
26
Ljud och media
hantera systemet
introduktion
menyhantering
menyöversikt
översikt
28
26
28
80
27
Ljudprofil
35
Ljudvolym
extern ljudkälla
hastighets-/bullerkompensering
ringsignal, telefon
telefon
telefon/mediaspelare
28
52
36
59
59
59
C
CD
43
D
DAB Radio
36, 42
H
Hårddisk (HDD)
48
I
Infotainment (Ljud och media)
26
Internetansluten bil
applikationer (appar)
bilmodem
internetinställningar
internetkarta
menyöversikt
webbläsare
66
71
69
23
94
86
72
Internetkarta
Digitalradio (DAB)
42
Intressepunkter (POI)
DVD
43
iPod®, anslutning
94
100
51
105
INDEX
M
R
Media Bluetooth®
52
Mediaspelare
kompatibla filformat
43
49
Mediasökning
45
Menyhantering ljud och media
Radio
DAB
Radioprogramtyper (PTY)
40
28
Ratt
knappsats
28
Mikrofon
58
RDS
39
Mobiltelefon, se Telefon
54
MY CAR
fordonsinställningar
förarstödsystem
information
internetinställningar
klimatinställningar
menyalternativ
röstinställningar
systeminställningar
sökvägar
14
17
19
24
23
22
15
22
21
15
Reglage
mittkonsol, ratt
28
Resmål
98
N
Normalvy
28
Resväg
detaljerad resvägsinformation
35
Symboler
i bildskärm
32
T
101
Ringa samtal
57
Röststyrning
61
S
Tangentbord
95
Telefon
ansluta
handsfree
inkommande samtal
ringa samtal
ta emot samtal
telefonbok
telefonbok, genväg
54
57
57
57
58
60
60
Trafikinformation (Internetkarta)
103
Trafikinformation (TP)
40
TV
75
Samtal
hantering
inkommande
57
57
U
Scrolla (flytta karta)
97
USB, anslutning
51
Scrollmeny (kartmeny)
97
USB-ingång
50
Sensus
Signalingång, extern
Support
106
36
36, 42
Surround
6
27, 50
10
INDEX
W
Webbläsare
72
Webbradio
71
Wi-Fi
69
V
Volvo ID
Volvo Sensus
Vägledningsalternativ
11
6
102
Ä
Ägarbyte
10
107
INDEX
108
TP 22715 (Swedish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising