Volvo S80 2010 Ägarmanual

Volvo S80 2010 Ägarmanual
VOLVO S80
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
4
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten .......................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)........
Aktivering/avaktivering av krockkudde*....
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ....................
Krockgardin (IC) .......................................
WHIPS ......................................................
När löser systemen ut ..............................
Säkerhetsläge...........................................
Barnsäkerhet.............................................
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Fjärrnyckel/nyckelblad..............................
Sekretesslåsning*......................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*.....................
Keyless drive*............................................
Låsning/upplåsning...................................
Barnsäkerhetsspärr...................................
Larm*.........................................................
40
45
46
47
49
53
54
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
Instrument och reglage............................. 60
Instrument och reglage – Executive ......... 68
Nyckellägen.............................................. 69
Säten......................................................... 70
Säten – Executive..................................... 74
Ratt........................................................... 76
Belysning.................................................. 77
Torkare och spolning................................ 86
Fönster och backspeglar.......................... 88
Kompass*.................................................. 93
Elmanövrerad taklucka*............................ 94
Start av motor........................................... 96
Start av motor – Flexifuel.......................... 98
Start av motor – externt batteri............... 100
Växellådor............................................... 101
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*..... 106
Färdbroms............................................... 107
Parkeringsbroms..................................... 109
Meny- och meddelandehantering...........
Klimat......................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven extravärmare*...................
Ljudanläggning........................................
RSE - Rear Seat Entertainment system –
Dual Screen* ..........................................
Färddator................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem..........................................................
Anpassning av köregenskaper................
Farthållare*..............................................
Adaptiv farthållare*..................................
Avståndskontroll.....................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*........
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Komfort i kupén......................................
Komfort i kupén – Executive...................
Bluetooth handsfree*..............................
Inbyggd telefon*......................................
HomeLinkŸ *............................................ 112
05 Under din färd
118
124
131
134
135
148
153
Rekommendationer vid körning..............
Tankning.................................................
Bränsle....................................................
Lastning..................................................
Bagageutrymme .....................................
Varningstriangel*.....................................
Körning med släpvagn............................
Bogsering och bärgning..........................
202
204
205
209
210
212
213
218
155
157
158
159
166
169
174
177
180
183
186
189
190
195
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Underhåll och service
Motorrum................................................
Lampor....................................................
Torkarblad och spolarvätska..................
Batteri......................................................
Säkringar.................................................
Hjul och däck..........................................
Bilvård.....................................................
6
07 Specifikationer
222
228
235
237
240
249
262
Typbeteckningar.....................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
08 Index
268
270
274
275
278
281
283
284
Index....................................................... 286
Innehållsförteckning
7
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Tillval
Fotnot
Inledning
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på
vad som är standard eller tillval/tillbehör,
rekommenderar vi att du kontaktar din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
8
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Vi rekommenderar att du kontaktar din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Introduktion
Viktig information
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Information
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
9
Introduktion
Viktig information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
10
Inspelning av data
Information på Internet
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar
information med varandra om bilens funktion.
En eller flera av dessa datorer kan eventuellt
lagra information om systemen de kontrollerar
vid normal körning, under förloppet av en kollision eller vid tillbud. Lagrad information kan
komma att användas av:
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidorna 261, 202).
• Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 261.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Vi
1
12
Mer information på www.oekotex.com
rekommenderar att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
13
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
G020871
Säkerhetsbälten .....................................................................................
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)......................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde*..................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag) ...................................................................
Krockgardin (IC) .....................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
När löser systemen ut ............................................................................
Säkerhetsläge.........................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte
rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand
så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd,
är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast
det genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt "klick" indikerar att säkerhetsbältet
är låst.
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås*.
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt föregående
bild.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Baksäte
Bältespåminnare
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
01
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
G020998
används i baksätet. Meddelandet visas i
informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller öppning av bakdörr.
Meddelandet raderas automatiskt efter
ca 30 sekunder, men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på blinkerspakens READ-knapp.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
G017726
Säkerhetsbälte ska alltid användas under graviditeten, men det är då viktigt att det används
på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an
mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av
magen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda``
17
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
18
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
0
1
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de
fall det krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och SRS airbag Serv.
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
o
G021010
G018666
Översikt krockkuddesystemet
SRS-systemet, högerstyrd bil.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning,
är det ett tecken på att krockkuddesystemet
inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar
fel på bältessystemet, SIPS, IC-systemet
eller annat fel i SRS-systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
G018665
Krockkuddesystemet övervakas kontinuerligt
av systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds med fjärrnyckeln i läge II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
``
19
01 Säkerhet
01
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
Krockkudde på passagerarsidan
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
G021011
Krockkudde på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
20
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
01 Säkerhet
Krockkuddesystemet (SRS – Airbag)
VARNING
01
Dekal airbag
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
VARNING
G032244
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Dekal för krockkudde placerad på dörrstolpe.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad1.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
1
För information om hur aktivering/avaktivering av krockkudden utförs, se sidan 22.
21
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden på passagerarplats i framsätet
kan avaktiveras om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubrik Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under efterföljande rubrik "Omkopplare – PACOS"). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge. Volvo
rekommenderar att fjärrnycklens nyckelblad
används för att ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 43.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS, Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G019030
01
Omkopplarens placering.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
sidan 23) indikerar att krockkudden är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde*
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående
bild).
01
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se sidan 19).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
fjärrnyckelns olika tändningslägen, se
sidan 69.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
G017800
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
Meddelanden
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
2
G017724
2
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde är avaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032949
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och höften och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Placering
G024377
Sidokrockkudde
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G024378
01
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kol1
24
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde, se sidan 22.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
lision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
G032254
Dekal, sidokrockkudde
Dekal för sidokrockkudde placerad på dörrstolpe.
25
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken som är monterad på
handtaget är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS- och SRS-krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar bilens åkande på
ytterplatserna. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå
emot bilens insida vid en kollision.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
26
01 Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
01
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
``
27
01 Säkerhet
01
WHIPS
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Placera inga föremål i baksätet.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
28
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
När löser systemen ut
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
framsäte
Vid frontal- och eller
sido- och eller bakkollision
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar
SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtskydd
WHIPS
Vid påkörning bakifrån
01
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln
m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
29
01 Säkerhet
01
Säkerhetsläge
Reducerad funktionalitet
normal status. Försök därefter starta bilen. Om
meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte
köras eller bogseras, utan måste då bärgas.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
G021062
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts, kan
bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett skydd
som träder i kraft när kollisionen kan ha skadat
någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
30
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna
bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
Placering av barnstolar
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se sidan 32.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen,
så länge det inte finns någon aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet.
OBS
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Volvo rekommenderar
att du använder Volvos originalutrustning för
att erhålla de bästa förutsättningarna för att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och
är tillräckligt starka.
G020739
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
01
VARNING
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
``
31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt/ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 0
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
max 10 kg (0-9 månader)
Grupp 0+
max 13 kg
2
32
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 1
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
och fästband.
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo vändbar barnstol framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
Volvo vändbar barnstol framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
Volvo vändbar barnstol framåtvänt
barnskydd som fästs med bilens bälte
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
9-18 kg
(9-36 månader)
Grupp 2, 15-25 kg,
3-6 år
01
``
33
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt/ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Volvo barnkudde med rygg
Volvo barnkudde med rygg
Volvo barnkudde med rygg
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
15-36 kg
(3-12 år)
Volvo integrerad bälteskudde - finns
som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 03140
Integrerad bälteskudde*
narie bilbälte är bälteskudden godkänd för
barn som väger mellan 15 och 36 kg.
Nedfällning av bälteskudde
Kontrollera innan färd att:
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
G021070
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bild)
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd
• att nackstödet är justerat efter barnets
Volvos integrerade bälteskudde på baksätets
mittplats är speciellt konstruerad för att ge en
bra säkerhet för barn. I kombination med ordi-
34
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
huvud.
Fäll ner bälteskudden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Lyft tilllbaka den övre delen.
Lossa kardborrebandet.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
G021075
G021071
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden.
Fäst kardborrebandet.
G021076
G021072
Uppfällning av bälteskudde
G021074
Fäll in bälteskudden i säteskudden.
Fäll ner den övre delen.
OBS
Se till att bälteskuddens båda delar är fastspända med kardborrebandet innan uppfällning, annars kan den övre delen fastna i
baksätesryggen när bälteskudden fälls ner
igen.
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
OBS
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se sidan 53.
ISOFIX fästsystem för barnskydd
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Övre fästpunkter för barnstolar
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
länge som möjligt.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stoltillverkarens anvisningar.
VARNING
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
G021068
G021064
Barnstolens fästband ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på
hatthyllan och döljs av plastlock. Vik undan
plastlocken för att komma åt respektive fästpunkt.
För bilar med fällbara nackstöd på ytterplatserna bör nackstöden fällas för att underlätta
montering.
36
01 Säkerhet
01
37
Fjärrnyckel/nyckelblad............................................................................
Sekretesslåsning*....................................................................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*...................................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/upplåsning.................................................................................
Barnsäkerhetsspärr.................................................................................
Larm*.......................................................................................................
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
40
45
46
47
49
53
54
LÅS OCH LARM
02
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med två stycken fjärrnycklar
eller två PCC:er (Personal Car Communicator).
De används för att starta bilen samt för låsning
och upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till sex
stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. Fortsättningen av detta kapitel
beskriver funktioner som finns i både PCC:n
och fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissar och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Löstagbart nyckelblad
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till verkstaden. I
stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Antal
nycklar. För beskrivning av menysystemet, se
sidan 118.
• Låsning – en blinkning
• Upplåsning – två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts, efter att dörrarna stängts.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 118.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt
kod.
För sekretesslåsning, se sidan 45.
För bilar med Keyless drive-funktion, se
sidan 47.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt:
Inställningarna kopplas automatiskt till respektive fjärrnyckel, se sidorna 71 och 90.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Bilnyckelminne Sätes
& spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
För nyckelbladets funktioner, se sidan 43.
Indikering vid låsning/upplåsning
Nyckelminne – yttre backspeglar och
förarstol
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr, handskfack och bagagelucka
(sekretesslåsning).
Nyckelbladet används även för att deaktivera/
aktivera PACOS*, se sidan 22.
40
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Följande felmeddelanden i kombinationsinstrumentets informationsdisplay är relaterade
till den elektroniska startspärren:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Nyckelfel
Sätt in nyckel igen
Fel vid läsningen av
fjärrnyckeln under
starten. Försök
starta bilen igen.
Bilnyckel Ej hittad
Gäller bara PCC:ns
Keyless drive-funktion. Fel vid läsningen av PCC:n
under starten. Försök starta bilen igen.
Startspärr
Nytt startförsök
Fel på fjärrnyckelfunktionen under
starten. Om felet
kvarstår rekommenderas kontakt med
en auktoriserad
Volvoverkstad.
För start av bilen, se sidan 96.
Funktioner
02
Fjärrnyckel.
G021079
Innebörd
G021078
Meddelande
PCC* (Personal Car Communicator).
Information
Låsning
Funktionsknappar
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Bagagelucka
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) stänger alla
rutor och taklucka* samtidigt.
Panikfunktion
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bagageluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
02
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att efter en knapptryckning öppna förardörren och efter ytterligare en
knapptryckning – inom 10 sekunder – öppna
resten av dörrarna.
Funktionen ändras under Bilinställningar
Låsinställningar Upplåsning, dörrar. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se sidan 44.
Unika funktioner PCC*
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Bagagelucka – Låser upp och avlarmar
enbart bagageluckan. För mer information, se
sidan 50.
G021080
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in 2 gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
42
Informationsknapp
Indikeringslampor
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter 2 minuter och
45 sekunder.
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Räckvidd
Användning av informationsknappen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se sidan 82.
Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp till 20 m
från bilen.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt
på PCC:n. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Tryck på informationsknappen
.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
med mycket buller eller vibrationer medföra att
HBS:ns funktion störs.
02
Löstagbart nyckelblad
G030262
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ljus som omväxlande blinkar i de två
indikeringslamporna – Indikerar med hjälp
av HBS (Heart Beat Sensor) att en person
kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas
endast om larmet löst ut.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut.
Räckvidd
PCC:ns låsfunktioner har en räckvidd på upp
till 20 m från bilen.
Trygghetsbelysningen, panikfunktionen och de
funktioner som styrs av informationsknappen
har en räckvidd på upp till 100 m från bilen.
Utanför PCC:ns räckvidd
• förardörren öppnas manuellt om centrallå-
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset vandrar runt på PCC:n.
• åtkomst till handskfack och bagageut-
Om fler PCC:er används till bilen, är det bara
den PCC som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
OBS
set inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
rymme (sekretesslåsning*) spärras, se
sidan 45
• bagageluckan öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 51
• PACOS* aktiveras/avaktiveras, se
sidan 22.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen, kan
det bero på att den sista kommunikationen
mellan PCC:n och bilen störts av omgivande
radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerar med hjälp av en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS är ett komplement till
bilens larmsystem som på avstånd indikerar att
en person kan befinna sig i bilen. Indikeringen
visas endast om larmet löst ut.
HBS:n känner av en persons hjärtslag som fortplantar sig i bilens kaross. Därför kan en miljö
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
43
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Losstagning av nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
02
OBS
G021082
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Ditsättning av nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på sin plats
i fjärrnyckeln, för att inte skada den.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
44
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets nyckelhål.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Sekretesslåsning
eller liknande. Handskfacket är då låst och
bagageluckans lås är bortkopplat från centrallåset. Bagageluckan kan inte öppnas med vare
sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller
fjärrnyckeln.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/avaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.
G021083
Fjärrnyckeln överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
informationsdisplayen ett meddelande.
02
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
• Avaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart handskfacket, se sidan 50.
Aktivering/avaktivering
G021084
G020508
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad och ej
aktiverad sekretesslåsning.
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Funktionen Sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
02
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende
på deras (+)- och (–)-sida.
Batterierna bör bytas om:
• informationssymbolen tänds och displayen visar Byt bilnyckelns batteri
och/eller
Fjärrnyckel (1 batteri)
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och
bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
46
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Keyless drive (endast PCC)
De röda ringarna i föregående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Nyckellöst lås- och startsystem
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då motorn
går eller nyckelläge II är aktivt (se sidan 69)
och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen ett varningsmeddelande samtidigt
som en ljudpåminnelse hörs.
G020577
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att:
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med sig.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen,
t.ex. när händerna är upptagna.
Bilens två PCC:er har Keyless-funktion. Det går
att beställa fler PCC:er.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en PCC finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
bagagelucka. Det innebär att den som ska låsa
eller låsa upp en dörr måste bära PCC:n med
sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr
om PCC:n befinner sig på bilens motsatta sida.
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts kvar
i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar
dörren och hittar PCC:n, aktiveras den igen.
Hantera därför alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera därför
inte PCC:n nära mobiltelefon eller metallföremål.
02
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet på vanligt sätt, se sidan 41.
Upplåsning
Öppna dörrarna med dörrhandtagen eller
öppna bagageluckan med luckans handtag.
Upplåsning med nyckelblad
Om keyless-funktionen i PCC:n är ur funktion
kan förardörren låsas upp med nyckelbladet. I
så fall aktiveras inte centrallåset.
OBS
Vid upplåsning med nyckelblad utlöses
larmet. För avstängning, se sidan 55.
Nyckelminne – förarstol och yttre
backspeglar
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar sig
bilen, görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Efter att förardörren öppnats av person-A med
PPC-A men person-B med PPC-B ska köra,
kan inställningarna ändras på tre sätt:
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Lås och larm
Keyless drive*
• Stående vid förardörren eller sittande
02
Antennplacering
VARNING
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se sidan 41.
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
• Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se sidan 71.
• Justera stol och speglar manuellt, se
sidan 70 och 90.
Låsning
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas. I annat fall låses
inte bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
G020479
Lås dörrarna och bagageluckan genom att
trycka in låsknappen på någon av dörrhandtagen på utsidan.
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten innanför
Dörrhandtag, vänster bak
Hatthylla, mitten undersida
Tak, ovanför mitten baksäte
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att
ange vilka dörrar på bilen som skall låsas upp,
under Bilinställningar Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 118.
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Från insidan
Låsning
Tryck på centrallåsknappen
efter att framdörrarna stängts. Ett långt tryck (minst
4 sekunder) stänger även alla sidorutor och
taklucka* samtidigt.
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga dörrar
och bagageluckan samtidigt. Vid låsning frikopplas dörrarnas låsknappar och öppningshandtag vilket även omöjliggör öppning från
insidan, s.k. Blockerat låsläge*, se sidan 51.
Samtliga dörrar kan låsas manuellt med sin
låsknapp, efter att respektive dörr först
stängts.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp dörren med det löstagbara
nyckelbladet, se sidan 44.
Genomvädringsfunktion
Ett långt tryck på centrallåsknappen
(minst
4 sekunder) öppnar alla rutor samtidigt – för att
t.ex. snabbt vädra ur kupén vid varmt väder.
VARNING
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla
lås igen automatiskt. Denna funktion minskar
risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För
bilar med Larm, se sidan 54.)
02
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan samtliga dörrar och bagagelucka låsas
eller låsas upp samtidigt. Tryck in knappens
för att låsa – den andra sidan
ena sida
låser upp.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
• Tryck på centrallåsknappen
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och bagagelucka automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. (För beskrivning av
menysystemet, se sidan 118.)
.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) öppnar även
alla sidorutor* samtidigt.
• Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Handskfack
Bagagelucka
Luckan kan öppnas på två olika sätt
Ett tryck – Bagageluckan låses upp men förblir
stängd. Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
02
Öppnas inte luckan inom två minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
G020548
Två tryck – Bagageluckan låses upp och öppnas några centimeter. Regn, kyla, frost eller
snö kan hindra luckan att lyfta sig själv.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 44).
OBS
Upplåsning med fjärrnyckel
Med fjärrnyckeln kan bagageluckan ensam
avlarmas* och låsas upp.
När luckan stängs förblir den olåst tills bilen
låses igen med fjärrnyckelns låsknapp.
Upplåsning från bilens insida
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se
sidan 45.
OBS
Funktionen öppnar inte bagageluckan – den
låses bara upp.
Om bilen är utrustad med Larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att
inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och
rörelsesensorer samt sensorerna för öppning
av bagageluckan kopplas automatiskt bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
Tryck på belysningspanelens knapp
låsa upp bagageluckan.
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
för att
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Upplåsning med nyckelblad
Låsning med fjärrnyckel
Tillfällig avaktivering
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning, se
sidan 41.
02
Om bilen är utrustad med Larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket
innebär att larmet aktiverats.
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
Om fjärrnyckelns knapp för öppning av bagageluckan är ur funktion kan bagageluckan
låsas upp med nyckelbladet.
Bänd loss pluggen som täcker nyckelhålet.
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs
på följande sätt:
Lås upp bagageluckan genom att vrida
nyckelbladet ett halvt varv moturs enligt
bilden.
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 118).
2. Välj Nedsatt skydd.
3. Välj Aktivera en gång.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och Blockerat låsläge stängs av när
bilen låses.
02
eller
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar ljudanläggningens display meddelandet
ENTER minskar skyddet tills motorn
startas igen. EXIT avbryter – välj då
något av alternativen.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
Tryck ENTER och lås bilen. (Är bilen utrustad med Larm med Rörelse- och lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt, se
sidan 54.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och
därmed är Blockerat låsläge samt larmets Rörelse- och lutningssensorer åter
inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
Gör inget val alls och lås bilen.
eller
52
Tryck EXIT och lås bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak*
Manuell spärr av dörrar bak
G021077
G019300
02
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
OBS
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan:
• de bakre fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
• de bakre dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras i nyckelläge I eller II, se sidan 69.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
53
02 Lås och larm
Larm*
Allmänt
02
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en icke godkänd fjärrnyckel används eller
om startlåset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet avaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet avaktiverats) men ingen av dörrarna eller
bagageluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
OBS
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
Larmsignaler
• Dioden släckt – larmet är frånkopplat
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
• En siren ljuder under 30 sekunder. Sirenen
larmet är inkopplat
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Avaktivera larm
Automatisk återaktivering av larm
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
54
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Övriga larmfunktioner
utrustad med lutningssensor*)
För att undvika detta: Stäng fönstren när
bilen lämnas och rikta luften från kupévärmaren så att den inte pekar uppåt i kupén.
Stänga av utlöst larm
Larmindikator
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén. Därför kan det utlösas om bilen
lämnas med ett fönster öppet eller om en
elektrisk kupévärmare används.
Aktivera larm
Vid larm sker följande:
har eget batteri som fungerar oberoende
av bilens startbatteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet avaktiverats.
02 Lås och larm
Larm*
Fjärrnyckeln ur funktion
Om fjärrnyckeln är ur funktion kan larmet
stängas av och bilen startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
> Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet avaktiveras. Larmindikatorn
blinkar snabbt tills fjärrnyckeln sätts in.
Reducerad larmnivå
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av. Det görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 118).
2. Välj Nedsatt skydd.
därmed är rörelse- och lutningssensorer
samt Blockerat låsläge åter inkopplade.
Om sensorerna inte ska stängas av:
Gör inget val alls och lås bilen.
eller
Tryck EXIT och lås bilen.
3. Välj Aktivera en gång:
> Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt skydd Se handbok
och rörelse- och lutningssensorer
stängs av när bilen låses.
Test av larmsystem
eller
2. Aktivera larmet, se sidan 54.
3. Vänta 15 sekunder.
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar ljudanläggningens display meddelandet
ENTER minskar skyddet tills bilen
har startats. Tryck EXIT för att
avbryta. – välj då något av alternativen.
Om rörelse- och lutningssensorer ska
stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen. (Är bilen utrustad med Blockerat låsläge* stängs det av
samtidigt, se sidan 51.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och instrumentpanelens display visar meddelandet Fullt skydd och
02
Test av rörelsesensor i kupé
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
4. Starta larmet genom att röra armarna fram
och tillbaka i höjd med stolsryggen.
> En siren ljuder och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i dörrar
1. Aktivera larmet, se sidan 54.
2. Vänta 15 sekunder.
3. Lås upp förardörren med nyckelbladet.
4. Öppna förardörren.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Lås och larm
Larm*
> En siren ljuder och samtliga körriktningsvisare blinkar.
02
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera larmet, se
sidan 54.
2. Aktivera larmet, se sidan 54. Sitt kvar i bilen
och lås dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen.
> En siren ljuder och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Lås och larm
02
57
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 112
58
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020912
Instrument och reglage........................................................................... 60
Instrument och reglage – Executive ....................................................... 68
Nyckellägen............................................................................................. 69
Säten....................................................................................................... 70
Säten – Executive................................................................................... 74
Ratt.......................................................................................................... 76
Belysning................................................................................................. 77
Torkare och spolning.............................................................................. 86
Fönster och backspeglar........................................................................ 88
Kompass*................................................................................................ 93
Elmanövrerad taklucka*.......................................................................... 94
Start av motor......................................................................................... 96
Start av motor – Flexifuel........................................................................ 98
Start av motor – externt batteri............................................................. 100
Växellådor............................................................................................. 101
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*................................................... 106
Färdbroms............................................................................................. 107
Parkeringsbroms................................................................................... 109
DIN FÖRARMILJÖ
03
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
03
Vänsterstyrd bil.
60
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
77,
80, 121,
153
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
157
Torkare och spolning
86, 87
Farthållare
158, 159
Rattinställning
76
Signalhorn, krockkudde
20, 76
Parkeringsbroms*
109
Kombinationsinstrument
63, 67
Motorhuvsöppnare
222
Meny-, ljud- och telefonstyrning
118,
135, 190
Stolinställning*
70
Startlås
69
Ljusreglage, öppnare för
tank- och bagagelucka
50, 77,
204
Start-/stoppknapp
96
Varningsblinkers
79
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
49, 53,
88, 90
Menystyrning och ljudanläggning
118, 136
Klimatanläggning, ECC
126
Växelväljare
101
03
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Högerstyrd bil.
62
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Varningsblinkers
79
Parkeringsbroms
109
Startlås
69
Rattinställning
76
Start-/stoppknapp
96
Farthållare
158, 159
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare, hel-/halvljus, färddator
77,
80, 121,
153
Kombinationsinstrument
63, 67
20, 76
Reglage för aktivt chassi
(Four-C)*
157
Signalhorn, krockkudde
Meny-, ljud- och telefonstyrning
118,
135, 190
Växelväljare
101
Klimatanläggning, ECC
126
Torkare och spolning
86, 87
50, 77,
204
Menystyrning och ljudanläggning
118, 136
Ljusreglage, öppnare för
tank- och baklucka
Ljusreglage, öppnare för
tank- och bagagelucka
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
49, 53,
88, 90
Stolinställning*
70
Motorhuvsöppnare
222
Informationsdisplayer
03
Informationsdisplayer.
I informationsdisplayerna visas information om
vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas
med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
fel i bilens avgasreningssystem och symbolen
för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
Innebörd
Fel i ABL-systemet
03
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
Mätare i kombinationsinstrumentet.
Hastighetsmätare
Bränslemätare. Se även färddator, sidan
153, och tankning, sidan 204.
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Kontroll- och varningssymboler.
Helljus- och blinkerssymboler
Kontroll- och informationssymboler
Kontroll- och
Stabilitetssystem
Motorförvärmare (diesel)
varningssymboler1
Låg nivå i bränsletank
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler tänds
i nyckelläge II eller vid start av motorn. När
motorn startat ska samtliga symboler slockna,
utom den för parkeringsbromsen som släcks
först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II slocknar samtliga
symboler efter 5 sekunder utom symbolen för
1
64
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck, varning sker via displaytext. För information om kontroll av oljenivå, se sidan 223.
Information, läs displaytext
Helljus på
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Symbol
Stabilitetssystem
Helljus på
Vänster blinkers
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink
Höger blinkers
Motorförvärmare (diesel)
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en verkstad för
kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker då temperaturen
understiger 2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Vänster/höger blinkers
03
Kontroll- och varningssymboler
Symbol
Låg nivå i bränsletank
Innebörd
Lågt oljetryckA
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Parkeringsbroms åtdragen
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med READ-knappen, se
sidan 121, eller försvinner automatiskt efter en
tid (tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras). Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak
Varning
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller slocknar automatiskt
efter en stund.
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidorna 223 och
224.
Symbolen lyser när dimljuset är på.
``
65
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
03
Lågt oljetryck
Bältespåminnare
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid
behov. Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Vid elektrisk parkeringsbroms
blinkar symbolen under ansättning och övergår
sedan till fast sken.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
OBS
Symbolen lyser även om den mekaniska
parkeringsbromsen endast är en aning
ansatt.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 226.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
66
• Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 226. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/
eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 121. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READknappen.
Trippmätare
Klocka
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven2 eller
bagageluckan inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen tillsammans
med ett förklarande textmeddelande i kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
03
Trippmätare och reglage.
Display för trippmätare
Reglage för inställning av klocka.
Reglage för växling mellan trippmätarna
T1 och T2, samt nollställning av trippmätare.
Informationsdisplay för visning av tid.
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Ett kort tryck på reglaget växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen.
2
Klocka och inställningsreglage.
Vrid reglaget medurs/moturs för att ställa in
tiden. Inställd tid visas i informationsdisplayen.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol i
samband med ett meddelande, se sidan 121.
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage – Executive
Analog klocka
G029076
03
Analog klocka.
Knapp för inställning av visare bakåt i tid.
Knapp för inställning av visare framåt i tid.
Den analoga klockan är placerad i instrumentpanelen ovanför handskfacket.
För att ställa in tiden:
Använd lämplig knapp för att flytta visarna
antingen framåt eller bakåt i tid. Inställningen kan ske på två sätt:
• Håll in knappen – visaren flyttas först
sakta i tid, motsvarande ca 5 minuter,
därefter snabbare. Släpp knappen när
klockan visar rätt tid.
• Tryck en gång på knappen – visaren flyttas i tid ca 10 sekunder.
68
03 Din förarmiljö
Nyckellägen
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Ta ur nyckeln
Fjärrnyckeln matas ut efter ett lätt tryck på den.
(Automatväxellåda* måste vara i läge P.)
Läge
0
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds. Rattlåset är avaktiverat. Ljudanläggningen kan användas.
I
Taklucka*, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, RTI*, telefon*, kupéfläkt, ECC och vindrutetorkare
kan användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/
kontrollampor lyser i 5 sekunder.
All utrustning fungerar utom
eluppvärmda stolar och eluppvärmd bakruta vilka fungerar först
när motorn går.
Funktioner
G021126
Fjärrnyckelns 3 olika nyckellägen kan nås utan
att motorn behöver startas. Tabellen visar vilka
funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge.
Startlås med indragen fjärrnyckel.
OBS
För att nå nyckelläge I eller II utan motorstart – tryck inte ned broms-/kopplingspedalen när följande olika moment utförs.
OBS
För bilar med keyless-funktion*, se
sidan 47.
Nyckelläge 0
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt på
den – Nyckeln dras in i låset.
Sätta i nyckeln
Nyckelläge I
Fjärrnyckeln med dess symboler rättvända,
placeras i startlåset. Efter ett lätt tryck på nyckeln dras den in i låset.
Med indragen fjärrnyckel i startlåset – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Nyckelläge II
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 44.
Med indragen fjärrnyckel i startlåset – Tryck på
START/STOP ENGINE i ca 2 sekunder.
Tillbaka till nyckelläge 0
Funktion
03
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se sidan 135.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av
motorn, se sidan 96.
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering, se sidan 218.
För att återgå till nyckelläge 0 från läge I eller
II – Tryck kort på START/STOP ENGINE.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Kontrollera att stolen är i låst läge.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Fällning av ryggstöd i framsäte*
03
Kontrollera att framsätets ryggstöd är
ordentligt låst efter uppfällning.
Elmanövrerad stol*
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som möjligt.
Sittdynans framkant upp/ner
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
1
70
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
03 Din förarmiljö
Säten
blockeras av något föremål. Om det händer, gå
till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Bara en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan göras
åt gången.
Förberedelser
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av stolen görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
Stol med minnesfunktion*
Använda lagrad inställning
03
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel2
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses
med fjärrnyckeln.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel och
förardörren öppnas intar förarstolen och de
yttre backspeglarna automatiskt de inställningar som lagrats i nyckelminnet.
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan står i aktuell position.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
2
För nyckelminne vid keyless drive, se sidan 47.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Din förarmiljö
Säten
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
Fällning av ryggstöd i baksäte
OBS
03
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens tre minnen är helt oberoende av varandra.
Nödstopp
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Eluppvärmda/ventilerade säten*
För eluppvärmda/ventilerade säten, se
sidan 127.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021136
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
1. Dra i handtaget/handtagen. Om nackskydden är nedfällda, fäll upp dem först.
2. Fäll ryggstödet framåt. Justera eventuellt
det mittersta nackskyddet.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden i baksätet är
ordentligt låsta efter uppfällning.
Nackskyddet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skyddets överkant regleras till
mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt efter
behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen vid
det vänstra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
03 Din förarmiljö
Säten
Nedfällning av yttre nackskydd baksäte*
03
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att sikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Din förarmiljö
Säten – Executive
Komfortstolar fram
Massage
Inställning av svank
Justering av stol i längdled.
Knapp för aktivering av massage.
Hård massage
Manöverpanel för massage och svank.
Mjuk massage
Vardera framstol har massage i ryggstödet.
Massagen utförs av luftkuddar som kan massera antingen med hård eller med mjuk inställning. Då en av inställningarna är vald utförs
massagen enligt cykeln: massage 6 minuter –
paus 4 minuter – massage 6 minuter o.s.v.
Då knappen står i mittläget, eller när fjärrnyckeln är i läge 0, är massagen inte aktiverad.
74
G030227
G030131
G030132
03
Knapp för inställning av svank.
Svankstödet ställs in med samma luftkuddar
som används till massagen. Justeringen går att
göra steglöst i både djup- och höjdled med
hjälp av manöverknappen, se bild ovan.
Svankstödet kan ställas in då massagen inte är
aktiv.
Ett minne kommer ihåg svankstödets inställning när massagen avbryts eller när trycket i
luftkuddarna har avtagit, t.ex. efter en längre
tids parkering.
03 Din förarmiljö
Säten – Executive
Justering av stol i längdled
G030137
03
Passagerarstolen kan justeras i längdled. Sätet
flyttas fram respektive bak så länge främre
respektive bakre del av knappen, se bild ovan,
hålls intryckt. Ryggstödets lutning ändras inte.
75
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
Knappsatser i ratten.
Signalhorn.
G021138
03
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Farthållare, se sidan 158
Möjliga rattlägen
Adaptiv farthållare, se sidan 159
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
styrkraftsnivån regleras, se sidan 157.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud- och telefonstyrning, se sidan 135
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Hel-/halvljus
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
03
Översikt ljusreglage.
Tumhjul1 för justering av display- och
instrumentbelysning
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med Dual Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
G021142
G021141
1. Låt motorn vara igång eller ha fjärrnyckeln
i läge I.
Ljusreglage och rattspak.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Dimbakljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage
Tumhjul2
för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se sidan 69.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
1
2
Läge
Innebörd
Automatiskt*/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
För bilar utrustade med Executive justerar tumhjulet ljusstyrka även för extrabelysning i handtag, förvaringsfack i dörr, analog klocka, mugghållare i tunnelkonsol och golvbelysning fram.
Finns inte för bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare*.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Din förarmiljö
Belysning
OBS
Active Bending Lights (ABL)*
Helljuset går endast att aktivera i läge
.
Helljusblink
03
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset auto3. Vid
matiskt* om ljusreglaget står i läge
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
I läge
aktiveras alltid halvljuset automatiskt när motorn är igång eller när fjärrnyckeln
är i läge II.
Helljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget
. Aktivera/avaktivera helljuset
är i läge
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släpp.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet.
3
4
78
För vissa marknader är halvljuset avaktiverat i detta läge.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed
ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombinationsinstrumentet samtidigt
som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarfel Serv.
erfordras
Systemet är
ur funktion.
Uppsök en
verkstad om
meddelandet kvarstår.
Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen4 kan avaktiveras/aktiveras under
Bilinställningar Ljusinställningar
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
För anpassning av ljusbild, se sidan 82.
03 Din förarmiljö
Belysning
Positions-/parkeringsljus
G021144
att bromsljuset blinkar för att omedelbart göra
bakomvarande extra uppmärksamma.
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser bromsljus åter normalt
och varningsblinkers slås på automatiskt. Varningsblinkers är på tills man accelererar igen
men kan avaktiveras med knappen för varningsblinkers.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
03
Dimljus bak
Dimstrålkastare*
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
G021146
Bakre positionsljus tänds även när bagageluckan öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Knapp för dimljus bak.
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med
hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
G021145
Bromsljus
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers
Knapp för dimstrålkastare.
Nödbromsljus (Adaptive Brake Lights) aktiveras vid hård inbromsning eller om
ABS-bromsarna aktiveras. Funktionen innebär
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med hel-/halvljus eller
positions-/parkeringsljus.
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
i kombinationsinstrukontrollsymbol
mentet och lampan i knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimbakljusen släcks automatiskt när motorn
stängs av.
OBS
avaktiveras automatiskt när man kör iväg igen
eller om knappen trycks in.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkerssymboler
Körriktningsvisare/blinkers
För blinkerssymboler, se sidan 64.
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Belysning i kupé
03
G021148
Varningsblinkers
G021149
Körriktningsvisare/blinkers.
Kort blinksekvens
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers
används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att de nödbromsljusen aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir aktiva när man stannat och
80
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Körriktningsvisarna
blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under Bilinställningar
Ljusinställningar Blinkers, tre
blinkningar. För beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta
läget.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
03 Din förarmiljö
Belysning
• motorn har stängts och fjärrnyckeln är i
Handskfacksbelysning
läge 0
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
• bilen har låsts upp men motorn har inte
• motorn startar
• bilen låses.
Make up-spegel
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysningen till make up-spegeln, se
sidan 188, tänds respektive släcks då locket
öppnas eller stängs.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Bakre takbelysning
Belysningsautomatik
startats.
Främre takbelysning
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysG021150
ningen är tänd.
Neutralläge
Bakre takbelysning.
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
Instegsbelysning
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
nyckelblad, se sidorna 41 eller 44
• motorn stängts och fjärrnyckeln är i
03
Ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se sidan 77.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
``
81
03 Din förarmiljö
Belysning
Trygghetsbelysning*
Dual Xenon- och aktiva Dual Xenonstrålkastare*
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln,
se sidan 41, och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Anpassning av ljusbild
G019442
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in under
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 118.
G021152
03
Ljusbild högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus
ut på vägrenen.
Reglage för anpassning av ljusbild.
Normalläge – ljusbilden är riktig för det land
där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
VARNING
G021151
Strålkastaren kräver särskild försiktighet
eftersom Xenon-lampan matas av ett högspänningsaggregat.
Ljusbild vänstertrafik.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Landet där bilen levereras avgör om normalläge är avsett för höger- eller vänstertrafik.
Exempel 1
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
England ska strålkastarna ställas om till anpassat läge, se föregående bild.
03 Din förarmiljö
Belysning
Exempel 2
En bil som levereras i England är avsedd för
vänstertrafik och körs där med strålkastarna i
normalläge, se föregående bild.
• C = RHD Right – 0 mm
• D = RHD Left – ca 96 mm
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
03
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:2, se sidan 85. Använd t.ex. en kopieringsmaskin med förstoringsfunktion:
•
•
•
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
3. Utgå från designlinjen på strålkastarglasen, se streckad linje på sidan 84. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från respektive designlinje med
hjälp av bilden och måtten i nedanstående
lista:
• A = LHD Right – ca 86 mm
• B = LHD Left – ca 40 mm
``
83
03 Din förarmiljö
Belysning
Placering av mallar
G033954
03
Övre raden: maskering vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: maskering högerstyrd bil, mallar C och D.
84
03 Din förarmiljö
Belysning
Mallar för halogenstrålkastare
G021155
03
85
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare1
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
03
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning är
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med
tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
vald.
1
86
Byte av torkarblad (se sidan235) och påfyllning av spolarvätska ( se sidan236).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge
0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter att
tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombinationsinstrumentet
och lampan i knappen slocknar.
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Spolning av strålkastare och rutor
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var
femte spolning av vindrutan.
G025416
03
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep. Strålkastarna spolas växelvis
för att förhindra nedsättning av ljusstyrkan.
OBS
En strålkastare i taget spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Allmänt
Värmereflekterande vindruta*
Fönsterhissar
Fält där IR-film inte är applicerad.
Reglagepanel i förardörr.
Laminerat glas
03
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och sidorutorna* har laminerat glas.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna.
G018516
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande. Skötsel, se
sidan 263.
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och
prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se
markerat fält i föregående bild).
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se sidan 53.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
bilen varit igång kan fönsterhissarna manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln tagits ur,
dock inte efter att dörren har öppnats.
VARNING
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
Manövrering
OBS
G018517
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast styras med
en reglagepanel i taget.
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrnyckeln eller centrallåsknapparna:
Håll låsknappen intryckt tills dess att fönstren påbörjar öppning/stängning. Om
öppning/stängning behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
03
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar
i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget
hålls i position.
Manövrering av fönsterhissar.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste fjärrnyckeln vara i läge I eller II. Efter att
``
89
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Solgardin*
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
03
G018518
Fäll ut speglarna igen genom att trycka ner L
och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Krok med tillhörande spärr
Solgardiner finns inbyggda i panelen på vardera bakdörr.
1. Dra upp solgardinen och haka fast den i
kroken i dörrens övre karm.
2. Lås solgardinen genom att föra spärren
uppåt.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
1
90
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se sidan 70.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne Sätes &
spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se sidan 118.
Vinkling av backspegel vid parkering1
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Lägg in backväxeln och tryck in knappen
L eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sin ursprungliga position efter
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka
in knappen L respektive R.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Inre backspegel
Automatisk infällning vid låsning
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar Sidospegelinställningar
Fäll in speglar vid låsning. För beskrivning
av menysystemet, se sidan 118.
03
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för
att den elektriska in-/utfällningen ska fungera
korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se sidan 81.
G021342
Återställning till neutralläge
Reglage för avbländning
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen av
bakrutan och de yttre backspeglarna samtidigt. Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Uppvärmningen stängs av automatiskt
och tiden styrs av utomhustemperaturen.
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +9 °C.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Autoavfrostning kan väljas under
Klimatinställningar Autoavfrostning bak.
Välj mellan På eller Av. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 118.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget finns inte på
speglar med automatisk avbländning.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Kompass* kan enbart väljas till backspeglar
med automatisk avbländning, se sidan 93.
03
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Kompass*
Handhavande
Kalibrering
Val av zon
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. Om kalibrering behövs visas C i spegelns
display.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
03
2. Starta bilen.
Backspegel med kompass.
I mitten av backspegelns nedre kant finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
sidan 69. För att avaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns baksida med hjälp av t.ex. ett gem.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
C visas igen (ca 6 sekunder).
4. Kör iväg som vanligt. C försvinner från displayen när kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg: Kör långsamt i
en cirkel med en hastighet av högst
8 km/h tills C försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
G030295
G029737
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
Magnetiska zoner.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. För
att kompassen ska fungera korrekt måste rätt
zon vara vald.
1. Fjärrnyckeln ska vara i läge II, se sidan 69.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt minst 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuellt område visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område
(1–15) visas.
4. Displayen återgår efter några sekunder till
att visa kompassriktningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Allmänt
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
03
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Horisontell öppning
G021343
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att ta
fjärrnyckeln ur startlåset.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
G028899
VARNING
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till det
senast öppnade läget.
G021345
03
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se sidorna 41 och
49. Dörrarna och bagageluckan låses. Om
stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
3. Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
OBS
För bilar med dieselmotor 2.0D kan en viss
fördröjning uppstå innan motorstart påbörjas – under tiden visar displayen Motor
Förvärmning.
G021126
03
Startlås med indragen fjärrnyckel och START/
STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
sidan 44.
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp till
60 sekunder).
Om motorn inte startar efter 10 sekunder – försök igen genom att hålla in START/STOP
ENGINE-knappen tills motorn startar.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatväxellåda – Tryck på
bromspedalen.)
96
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas – särskilt om det finns barn i bilen.
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset – Tryck lätt
på nyckeln tills den dras in i låset.
1
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras vilket medför att bilen inte går
att styra.
Keyless drive
Följ steg 2–3 för start av bensinmotor. För mer
information om Keyless drive, se sidan 47.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive*-funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Stanna motorn
För att stänga av motorn – Tryck på START/
STOP ENGINE.
Om bilen har automatisk växellåda och växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar –
Tryck 2 gånger eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
03
Rattlås2
Rattlåset avaktiveras när fjärrnyckeln trycks in
i startlåset och aktiveras när nyckeln tas ur
låset.
Aktivera rattlåset när bilen lämnas så minskar
risken för stöld av bilen.
Nyckellägen
För information om fjärrnyckelns olika nyckellägen, se sidan 69
2
För bilar med Keyless drive* avaktiveras rattlåset när START/STOP ENGINE-knappen trycks in första gången. Rattlåset aktiveras när motorn stängts av och förardörren öppnas.
97
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Motorvärmare*
Motorn startas på samma sätt som i en bensindriven bil.
Vid startsvårigheter
03
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om motorn inte startar vid första försöket:
• Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Om motorn fortfarande inte startar
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Är yttertemperaturen lägre än +5 °C:
1. Anslut den elektriska motorvärmaren minst
1 timme.
2. Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIKTIGT
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök rekommenderas kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
Elintag till motorvärmare.
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med bioetanol E85
bör motorvärmare användas ca 2 timmar för att
underlätta en snabb start av motorn.
Ju lägre temperatur desto längre tid med
motorvärmare behövs. Vid –20 °C bör värmaren användas ca 3 timmar.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk
motorvärmare*. Att starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp
och minskad bränsleförbrukning. Sträva därför
efter att använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid motorstopp på grund av tom bränsletank kan bioetanol E85 från en reservdunk
vid extrem kyla göra att motorn blir svårstartad. Det undviks genom att ha reservdunken fylld med 95-oktanig bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle bioetanol E85, se sidan 206 och 281.
Bränsleadaption
Om bränsletanken fylls på med bensin efter att
bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt) kan
motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är det
viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera) till
den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
03 Din förarmiljö
Start av motor – Flexifuel
VIKTIGT
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för adaption
eftersom elektronikens minne tömts.
03
99
03 Din förarmiljö
Start av motor – externt batteri
Starthjälp
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
sidan 238.
11. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets
pluspol
.
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
03
.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0, se
sidan 69.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och se
till att bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbat.
teriets pluspol
100
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
(höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen)
. Kontrollera att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under
startförsöket.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
10. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Se till att ingen av klammorna på den svarta
startkabeln kommer i kontakt med batteriets pluspol eller ansluten klamma på den
röda startkabeln.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell – fem växlar
Manuell – sex växlar
Backväxelspärr – fem växlar
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står still.
• För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln
kan alltså inte läggas i direkt från femte
växeln p.g.a. backväxelspärren.
G021348
G021348
G021349
03
• Trampa ner kopplingspedalen helt vid varje
växling.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
``
101
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Geartronic
Backväxelspärr – sex växlar
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
03
G021350
G021349
Körläge (D)
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs
från läge R.
Geartronic – manuella växellägen (M)
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står still.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se sidan 63.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad. Bromspedalen måste tryckas ner för
att växelväljaren ska kunna föras ur läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen med ett
tryck på knappen, se sidan 109.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
102
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon
av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel
som just då är ilagd, se sidan 63.
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla upp
ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt
viloläge vid M.
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla ner
ett steg och släpp spaken.
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
03 Din förarmiljö
Växellådor
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt M-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
Geartronic – Sportläge
(S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt
fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken från läge
D till ändläge vid M. Informationsdisplayen
skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelspaken från läge D till ändläge vid M –
instrumentpanelens display skiftar tecken
från D till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot + (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kick-down
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
03
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Mekanisk växelväljarspärr
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett ner-
1
växlingsskydd som förhindrar kick downfunktionen.
G021351
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manö-
Bara på modell T6.
``
103
03 Din förarmiljö
Växellådor
vreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
tryckt och fjärrnyckeln i läge II aktiverat, se
sidan 69.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Automatisk växelväljarspärr
03
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara ned-
104
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II, se
sidan 69.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelspaken föras ur P-läget för
att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. (För
information om nyckelbladet, se sidan 44.)
För växelväljaren ur P-läget.
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Symbol
Display
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. – bromsa f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsen.A
Växellåda överh. – parkera snarast
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.A
Växellådan kyls – låt motorn gå
A
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
03
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 121.
105
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
03
Fyrhjulsdrift innebär att bilen driver samtidigt
på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större
del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
106
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer det att innebära
att bromsarna tar djupare och att det behövs
ett större pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se sidan 275.
Låsningsfria bromsar
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 40 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Rengöring av bromsskivor
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol
03
Innebörd
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Rengöring av bromsbeläggen minimerar denna
fördröjning.
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS-funktion
när motorn senast var igång.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen EBA (Emergency
Brake Assistance) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA-systemet känner av förarens sätt att
bromsa och ökar bromskraften när det behövs.
Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då
ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
``
107
03 Din förarmiljö
Färdbroms
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
03
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
108
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
in. När reglaget släpps eller gaspedalen trycks
ner avbryts bromsförloppet.
Hur man drar parkeringsbromsen
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt
elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se sidan 100.
Parkering i backe
G021354
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
03
Parkeringsbromsreglage.
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
• När bilen parkeras ska 1:ns växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara
i läge P (automatisk växellåda).
i kombinationsinstrumentet
Symbolen
blinkar tills parkeringsbromsen är helt ansatt.
När symbolen lyser är parkeringsbromsen
ansatt.
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget trycks
G021359
Parkeringsbroms, elektrisk
En elektrisk parkeringsbroms har samma
användningsområden som en manuell parkeringsbroms, t.ex. vid start i backe.
Parkeringsbromsreglage.
``
109
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Bil med manuell växellåda
Lossa automatiskt
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Starta motorn.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
3. Dra i reglaget.
03
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång
och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med
automatväxellåda när gaspedalen trycks
ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Symboler
Symbol
Innebörd
Läs meddelande i informationsdisplayen
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan
situation innebär det att ett fel
uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
Meddelanden
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
Tung last i motlut
2. Släpp kopplingen och ge gas.
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg.
Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
3. Tryck ner bromspedalen bestämt.
4. Dra i reglaget.
110
Bil med Keyless drive-funktion
Lossa manuellt genom att trycka på
START/STOP ENGINE-knappen, trycka ner
broms- eller kopplingspedalen och dra i handtaget.
G016166
VIKTIGT
Det går att lossa parkeringsbromsen automatiskt, även när växelspaken är i neutralläge, om motorn är igång.
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Om du kör iväg med detta
felmeddelande ljuder en varningssignal.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan ansättas. Försök ansätta och lossa. Uppsök en verkstad om
meddelandet kvarstår – en Volvoverkstad
rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell
växellåda när bilen körs i låg hastighet med
dörren öppen för att göra föraren uppmärksam
på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
03
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en verkstad om felet
kvarstår – en Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan felet är
åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och 1:ns växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
111
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
03
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
Handhavande
HomeLinkŸ
är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLinkŸ.
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när bara en enstaka knapp
ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
03
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
03 Din förarmiljö
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
03
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
114
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 112.
03 Din förarmiljö
03
115
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
118
124
131
134
135
148
153
155
157
158
159
166
169
174
177
180
183
186
189
190
195
G020908
Meny- och meddelandehantering.........................................................
Klimat....................................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*..............................................
Bränsledriven extravärmare*.................................................................
Ljudanläggning......................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen* ......................
Färddator..............................................................................................
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem............................................
Anpassning av köregenskaper..............................................................
Farthållare*............................................................................................
Adaptiv farthållare*................................................................................
Avståndskontroll...................................................................................
Kollisionsvarnare med auto-broms*......................................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Komfort i kupén....................................................................................
Komfort i kupén – Executive.................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Inbyggd telefon*....................................................................................
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Mittkonsol
En del funktioner styrs från mittkonsolen via
menysystemet eller via knappsatsen i ratten.
Funktionerna beskrivs under respektive
avsnitt.
Den aktuella menynivån visas högst upp till
höger i mittkonsolens display.
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
ENTER – väljer menyalternativ
Knappsats i ratt*
Reglage i mittkonsol
Sökvägar
Åtkomst till vissa funktioner ges direkt via funktionsknapparna och vissa nås via menysystemet.
Sökvägarna till menysystemets funktioner
anges med formen: Bilinställningar
Låsinställningar, vilket förutsätter att följande
görs innan:
1. Tryck MENU.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar, m.h.a. navigeringsknapparna och tryck ENTER.
04
3. Stega till önskad undermeny, t.ex.
Låsinställningar, och tryck ENTER.
ENTER
EXIT
Mittkonsol med informationsdisplay och reglage
för menyhantering.
Numerisk knappsats 1–9
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
Navigeringsknappar – upp/ner.
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT så
har dessa knappar, samt navigeringsknapparna, samma funktioner som reglagen i mittkonsolen.
Navigeringsknapparna kan användas istället
för ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med ENTER
och vänster pil med EXIT.
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen
(endast 1–9).
Menyöversikt
Telefonen och ljudkällorna har vardera separata huvudmenyer. En ljudkällas huvudmeny
(t.ex. CD) kan endast nås när just den ljudkällan
är aktiv, se sidan 136.
Följande menyval ingår i Huvudmeny:
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
Bilinställningar
Huvudmeny AM
Ljudinställningar
Huvudmeny CD
Random
Av
Information
Ljudprofil
Mapp4
Ljusinställningar
Equalizer fram
Skiva4
Låsinställningar
Equalizer bak
En skiva5
Nedsatt skydd1
Hastighetskompensering
Alla skivor5
Däcktryck*
Sidospegelinställningar*
Kollisionsvarningsinställn.*
Återställ ljudinställn.
Huvudmeny FM
FM-inställningar
CD-inställningar
Nyheter
Nyheter
Lane departure warning*
TP (Trafikinformation)
Rattmotståndsnivå*
Radiotext
Enhetsinställningar
PTY (Programtyp)
Volym, AUX-ingång
Driver alert på
Avancerade radioinst.
Ljudinställningar2
Autofläktjustering
Ljudinställningar2
Huvudmeny för DAB*3
04
Spårinformation*
Parkeringskamerainst.*
Klimatinställningar
1
2
3
4
5
Återställ klimatinställn.
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar2
Huvudmeny AUX
Huvudmeny USB
USB-inställningar
Återcirkulationstimer
Nyheter
Autoavfrostning bak
TP (Trafikinformation)
Finns i vissa modeller.
För undermenyer, se "Huvudmeny AM/Ljudinställningar".
Se sidan 144.
Endast i system som gör det möjligt att spela upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
Endast i system med cd-växlare.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Ljudinställningar2
Spårinformation
Huvudmeny iPod
iPod-inställningar
Nyheter
TP (Trafikinformation)
Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Meddelandeinställningar
Ljud och volym
Radera meddelande
Synkronisera telefonbok
Huvudmeny inbyggd telefon
Samtalslista
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Samtal väntar
Ljudinställningar2
10 senast missade samt.
Autosvar
Spårinformation
10 senast mott. samtal
Autom. återuppringning
Huvudmeny Bluetooth
10 senast uppringda nr
Nr till telefonsvarare
Radera lista
Vidarekoppling
04
10 senast missade samt.
10 senast mott. samtal
10 senast uppringda nr
Samtalslängd
Telefonbok
Val av operatör
SIM-säkerhet
Sök
Sök
Redigera PIN-kod
Kopiera från mobiltel.
Kopiera alla
Ljud och volym
Töm SIM
IDIS
Anslut telefon
Töm telefon
Återställ Telefoninst.
Byt telefon
Minnesstatus
Bluetooth*
Ta bort telefon
Car Blutooth-info
Snabbuppringning
Meddelanden
Läs
2
Telefoninställningar
Ny kontakt
Telefonbok
120
Skriv nytt
För undermenyer, se "Huvudmeny AM/Ljudinställningar".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Menyöversikt6
Meddelande
Till tom tank
Medelförbrukning
Nuvarande förbr.
Medelhastighet
Lane Departure Warning
Däcktryck Kalibrering*
G021364
Aktuell hastigh.
Informationsdisplay och reglage för menyhantering.
READ – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Park.vent.tidur 1/2
Tidursläge park.
Direktstart Parkvärmare
Direktstart Park.elvärme
Direktstart park.vent
RESET – nollställer aktiv funktion. Används
i vissa fall till att välja/aktivera en funktion,
se förklaring under respektive funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget, se sidan 69. Om
meddelande finns måste det bekräftas med
READ för att menyerna ska visas.
6
7
04
Park.värm.tidur 1/27
Extravärmare auto
Restvärme start
DSTC
Textmeddelande i informationsdisplay.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen. Felmeddelande bevaras i en minneslista tills dess att
felet åtgärdats.
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Vissa menyalternativ*.
Går endast att ställa in då motorn är avstängd.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Stanna snarast
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Boka tid för service
Dags att boka service.
Volvo rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Växellåda –
Nedsatt funktion
Växellådan klarar ej full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarA.
Tid för service
Dags för service. Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
Stanna motorn
04
Service snarast
122
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen
omgående.
Serv. erfordras
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så
snart som möjligt.
Se handbok
Läs instruktionsboken.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad för service.
Växellådsolja –
Behöver bytas
Volvo rekommenderar
att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så
snart som möjligt.
Vid upprepad visning:
Volvo rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Växellåda varm
– Sänk hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarA.
Växellåda varm
– Stanna snarast
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att du
kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.A.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Meddelande
Innebörd
Tillfälligt AV
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs automatiskt under
körning eller efter
omstart.
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
04
A
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda, se
sidan 104.
123
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Luftkonditionering
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (ECC). Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
04
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.
• Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Sidofönster och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
Faktisk temperatur
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
För att minska risken för uppkomst av imma
ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster luftmunstycken trots att regleringen är
inställd på samma temperatur på båda sidor.
Sensorernas placering
Ventilationshål i hatthyllan
OBS
För att undvika imbildning, blockera inte
ventilationshålen längst bak på hatthyllan
med klädesplagg eller andra föremål.
• Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillfällig avstängning av
luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita en verkstad som har auktorisation för
felsökning och reparation av klimatanläggningen. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a, se sidan 278. Detta innehåller
inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Låt en verkstad som har auktorisation för påfyllning/byte av köldmedium göra
arbetet. Volvo rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad.
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
sidan 49.
04 Komfort och körglädje
Klimat
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
OBS
I bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beronde på
vilket som inträffar först. Dock max 75 000
km över 5 år. I bilar utan CZIP ska IAQSfiltret bytas vid ordinarie service.
Användning av utprovade material i
inredningen.
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Materialen har utvecklats för att minimera
dammängden i kupén och bidrar till att kupén
blir lättare att hålla ren. Mattorna i både kupén
och bagageutrymmet är löstagbara och lätta
att ta ur och göra rena. Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo, se sidan 263.
Följande ingår:
Menyinställningar
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen, se sidan 118:
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
• Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén
från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Luftdistribution
G021366
Kupéfilter
04
Den inkommande luften fördelas genom
20 olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
sidan 130.
• Fläkthastigheten i automatläge, se
sidan 128.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
sidan 129.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
sidan 91.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Komfort och körglädje
Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Klimatanläggning
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Elektronisk klimatanläggning, ECC
G021367
G021368
04
Stängt
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena.
Öppet
Ventilerade framsäten*, vänster sida
Riktning av luftströmmen i sidled
Fläkt
Riktning av luftströmmen i höjdled
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Luftfördelning
Eluppvärmda framsäten, höger sida
AUTO
Ventilerade framsäten*, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
AC ON/OFF – Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se sidan 91
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Max defroster
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturreglering, vänster sida
• Komfortnivå III: Ett tryck på knappen ger
Fläkt
högst effekt – tre lampor lyser.
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
• Komfortnivå II: Två tryck på knappen ger
lägre effekt – två lampor lyser.
• Komfortnivå I: Tre tryck på knappen ger
lägst effekt – en lampa lyser.
Hantering
Ventilerade framsäten*
Ventilerade framsäten går
endast att välja då ECC är
installerat i bilen. Ventilationssystemet består av fläktar i
säten och ryggstöd som
suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare
Fyra tryck på knappen stänger av funktionen –
ingen lampa lyser.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång. Tre komfortnivåer som ger olika
avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
04
Eluppvärmda säten
Framsäten
kupéluften är.
Ventilationen regleras från klimatanläggningen
och tar hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och yttertemperatur.
OBS
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
Ett tryck på knappen ger den
högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Två tryck på knappen ger en
lägre värmenivå – två lampor
lyser.
Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av värmen –
ingen lampa lyser.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Komfort och körglädje
Klimat
• Hög – Automatisk reglering av fläkt. Inten-
Luftfördelning
VARNING
Figuren utgörs av tre knappar.
Vid tryck på knapparna tänds
en lampa framför respektive
del av figuren som visar vilken
luftfördelning som är vald, se
sidan 130.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av
någon anledning har svårigheter att hantera
reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat
fall kan brännskada uppstå.
sivare luftflöde prioriteras.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 118.
Temperaturreglering
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Auto
Baksäten1
Funktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
04
När bilen startas är den
senast gjorda inställningen
kvar.
G021376
OBS
Värmeregleringen sker på samma sätt som för
framsätet.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar kopplas
bort. Displayen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas
under Klimatinställningar
Autofläktjustering. Välj mellan Låg, Normal
eller Hög:
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
1
128
Utgår om man väljer till 2-stegs barnkudde.
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
AC – Luftkonditionering på/av
När ON-lampan lyser, styrs
luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt
kyls inkommande luft ner och
avfuktas tillräckligt.
När OFF-lampan lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad. Övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Vid val av
defroster styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Defroster
OBS
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna. Lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Luftkonditioneringen kan kopplas ur manuellt
med AC-knappen. När defrosterfunktionen
stängs av återgår klimatanläggningen till de
föregående inställningarna.
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Återcirkulation
När återcirkulation är inkopplad, lyser den högra orangefärgade lampan i knappen.
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när funktionen är
aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
Aktivering av återcirkulation/
luftkvalitetssensor
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka upprepade gånger på knappen.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma
och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen
under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av
menysystemet, se sidan 118.
• Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad. Ingen
återcirkulation sker utan bara friskluft.
04
• Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Den högra orangefärgade lampan lyser –
OBS
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att
halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras. Om
utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften
återcirkuleras. När knappen
AUTO är intryckt är luftkvalitetssensorn alltid
inkopplad.
återcirkulation är inkopplad.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta användas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistributionstabell
04
130
Luftdistribution
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i
kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla
till golvet
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs
golvet eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Bränsledriven värmare
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
Tankning
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp, se sidan 132.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
VIKTIGT
G021395
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
Batteri och bränsle
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
04
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar visar informationsdisplayen Park.värm.
PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
G025102
Tumhjul
RESET-knapp
För mer information om informationsdisplayen
och READ, se sidan 121.
Symboler och displaymeddelanden
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol. Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G025102
READ-knapp
132
Innebörd
Bränslevärmare
PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
Tidur
aktivt för
bränslevärmare
Värmaren kommer
att starta på
inställd tid efter att
bilen lämnats, då
fjärrnyckeln tas ur
startlåset.
Värmare
avstängd
Låg batterinivå
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
G021364
04
Display
Symbol
G025102
G025102
Symbol
G025102
Handhavande
Display
Innebörd
Värmare
ej tillg
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte möjlig på grund av för
låg bränslenivå
(ca 7 liter).
Park.värmare
Serv.
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar en
auktoriserad
Volvoverkstad.
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
READ-knapp.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
Efter inställning av Park.värm.tidur 1 kan en
andra starttid programmeras i
Park.värm.tidur 2 genom att stega dit med
tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för Park.värm.tidur 1.
Inställning av tidur
Avstängning av tidurstartad värmare
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Tryck på READ.
OBS
Tiduren kan bara programmeras när fjärrnyckeln är i nyckelläge I, se sidan 69.
1. Stega med tumhjulet till
Park.värm.tidur 1.
2. Tryck kort på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
04
2. Stega fram till text Park.värm.tidur 1 eller
2 med tumhjulet.
> Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
> Texten AV visas med fast sken och
värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning", se sidan 132.
Klocka/tidur
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Komfort och körglädje
Bränsledriven extravärmare*
Extravärmare (diesel)
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor om så önskas.
1. Stega med tumhjulet till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att välja mellan PÅ och
AV.
Kupévärmare*
G021364
04
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
I dieseldrivna bilar kan extravärmaren behövas
för att uppnå rätt temperatur i motor och kupé
vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om extravärmaren kompletteras med tidursfunktion, blir den en bränsledriven kupévärmare, se sidan 131.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Allmänt
Översikt
Knappsats i ratt*
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och har en av följande tre grundnivåer:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Nivån visas i displayen när ljudanläggningen
startas.
Dolby Surround Pro Logic II och symbolen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System är tillverkat på
licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjärrnyckel och nyckellägen
Ljudanläggningen kan användas utan att fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i taget.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
04
Ingång för extern ljudkälla; AUX och USB*
(t.ex. iPodŸ1)
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
telefonsamtal.
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken.
Kontrollpanel med hörlursuttag*
Volym
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt nästa
gång motorn startas.
1
Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag
Stega/söka framåt och bakåt
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16–32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
Korta tryck på (2) stegar bland cd-spår eller
förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker upp nästa tillgängliga radiostation.
Navigeringsknapp
VOLUME – Volym och på/av
Begränsningar
Ljudvolym och hastighetskompensering
• Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spe-
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i takt
med bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medium eller hög. Välj nivå
under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
las i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
04
SOUND – Tryck- och vridreglage för justering av ljudbild
Ljudfunktioner
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
som saknar USB-anslutning anslutas, se
sidan 138.
VOLUME – Volym, vänster respektive
höger.
OBS
Stega/söka framåt och bakåt.
MODE – Välj mellan AM, FM, CD, AUX,
USB*(t.ex. iPodŸ), DAB1/DAB2* och På/
Av. För anslutning via AUX eller USB, se
sidan 138.
Hörlursuttag (3,5 mm).
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE. Avaktivering kan ske genom ett långt tryck på
MODE eller genom att bilen stängs av.
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 Vuttaget.
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner.
AM, FM och CD , interna ljudkällor
MODE – Stegar mellan externa ljudkällor
(AUX, USB* och DAB1/DAB2*). För anslutning via AUX eller USB, se sidan 138
Ljudkällan som ansluts till AUX-ingången kan
ha en annan volym än ljudanläggningens
interna volym. Korrigera detta genom att
justera AUX-ingångens volym:
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE-knappen, tryck på MENU och navigera med (4) till Volym, AUX-ingång, se
sidan 135.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveras genom
att välja 3-ch respektive Dpl2. Om detta är
gjort följer valen:
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
2. Vrid på SOUND-reglaget eller tryck
/
på navigeringsknappen, se sidan 135.
• Centernivå* – Nivå för centerhögtalare.
• SurroundnivåSurroundnivå* – Nivå för
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
surround.
Ljudkontroller
Upprepade tryck på SOUND-reglaget bläddrar
bland följande listade alternativ.
Justering görs genom att vrida på reglaget.
OBS
Tryck MENU för att komma åt ljudinställningarna. För mer information, se
sidan 118.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Sub-bas* – Nivå för bashögtalare. Genom
att vrida reglaget
moturs till MIN avaktiveras Sub-basen.
• Surround* – Surroundinställningar.
2
Equalizer
Med equalizern2 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
04
Ljudnivån för frekvensbandet justeras med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
Ljudprofil
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet*,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av
alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Vissa audionivåer.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
AUX, USB och iPod
Allmänt
Texten Laddar visas i displayen när systemet
läser in lagringsmediets filstruktur. Detta kan ta
en stund.
USB-anslutning* och RSE*
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
Val av spår kan ske på tre sätt:
• Med TUNING-reglaget, se sidan 135.
• navigationsreglagets (4) höger- eller vänsterknapp alternativt, se sidan 135.
04
• knappsatsen i ratten (se sidan 135).
En iPodŸ eller mp3-spelare kan anslutas till bilens
Infotainmentsystem via USB-anslutningen*eller
AUX-ingången i mittkonsolen.
AUX-ingången ger möjlighet att koppla in en
extern ljudkälla, t.ex. en iPodŸ eller mp3-spelare. Läs mer på sidan 136
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen* kan
du hantera ljudkällan med bilens ljudkontroller.
Välj anslutning med MODE-knappen:
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen* i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
138
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar ljudanläggningen på motsvarande sätt som för cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För mer
information, se sidan 140.
Om bilen är utrustad med RSE* så är USBanslutningen* placerad enligt ovanstående
bild.
Ljudkällor
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än musikfiler på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att
läsa in lagringsmedier som innehåller annat än
kompatibla musikfiler.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
OBS
Vid användande USB-minne av längre
modell rekommenderas att bipackad USBadapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
För information om USB och iPodŸ i kombination med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB ochiPodŸ Music Interface.
Cd-funktioner
Positionsval i cd-växlare*
Skanna cd
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när CD trycks
in startas uppspelningen automatiskt. Mata
annars in en skiva och tryck CD.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Cd-spelaren startas genom ett tryck på
knappen CD. Om en musik-cd finns i spelaren
när detta sker startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva och tryck CD.
04
Mata in en cd (cd-växlare)
Mp3-spelare
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller
/
på navigeringsknappen
(4).
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
En tom position markeras i displayen. Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva kan
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp till
sex cd-skivor.
iPodŸ
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
Är spelarens batteri helt urladdat ska det dock
laddas innan den ansluts.
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner.
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
Snabbspola och byta cd-spår
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av skivor
En cd stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
04
Ljudfiler3
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans filstruktur in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på informationsmängden kan
det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfi-
3
140
High Performance och Premium Sound.
ler har symbolen
och kataloger har sym. Uppspelning av ljudfiler startas
bolen
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck
snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i
ratten kan också användas för detta ändamål.
Det går även att byta spår genom att vrida
TUNING.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/
ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Cd-spelare
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/avaktivera under Random.
Om en skiva med ljudfiler spelas, aktivera/
avaktivera under Random Mapp.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random Alla skivor. Valet
Alla skivor gäller endast de musik-cd som
finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera istället under Random Mapp. Om du
väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Spårinformation
Om spårinformation finns på en musik-cd kan
dessa visas i displayen. För Premium Sound
och High Performance gäller detta även mp3och wma-filer. Aktivera/avaktivera i cd-läge
under Cd-inställningar Spårinformation.
Förvalsknappar och förvalslagring, manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1 och
FM2)
Stationssökning, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
Radiofunktioner
2. Tryck
/
på navigeringsknappen.
Stationssökning, manuell
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Vrid TUNING.
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner.
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Håll in AUTO tills Autolagring visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Auto visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna. Den automatiska förvalslagringen kan
avbrytas med EXIT.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
Förval
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
10 förval kan sparas per frekvensband. FM har
2 minnesbanker för förval: FM1 och FM2. De
lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Tryck AUTO.
> Auto visas i displayen.
Förvalslagringen kan göras manuellt eller automatiskt.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Förvalslagring, manuell
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt
frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter
fortsätter sökningen.
1. Ställ in en station.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
04
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
Funktionen är särskilt användbar i områden där
du inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser. De 10 starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat minnesbank.
2. Tryck SCAN.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
``
141
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
04
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Den avbrytande sändningen
spelas med en förinställd volym, se
sidan 143. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP (Trafikinformation)), nyheter
(Nyheter), och programtyper (PTY
(Programtyp)) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. För ytterligare inställningar av
142
programavbrott (EON och Regional), se
sidan 143. Tryck EXIT för att återgå till den
avbrutna ljudkällan.
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen TP (Trafikinformation) visar att
funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera under FMinställningar TP (Trafikinformation).
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. TP Station... för att ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera under FMinställningar Nyheter.
Nyheter från nuvarande/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
Gå till FM-inställningar Avancerade
radioinst. Nyhetsstation... för att
ändra.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTY-symbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
1. Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar PTY
Välj PTY.
2. Avaktivera genom att nollställa PTY under
FM-inställningar Nollställ alla PTY:er.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
PTY-sökning
Radiotext
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald programtyp.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen är användbar i storstadsområden
med många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
1. Välj en PTY under FM-inställningar
PTY Välj PTY.
2. Gå till FM-inställningar PTY
(Programtyp) Sök PTY.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på
navigeringsknappen.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna
för en inställd station. För att finna en stark
sändare kan funktionen behöva söka igenom
hela FM-bandet. Då tystnar radion och PIsökning Exit avbryter visas i displayen.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar PTY Visa PTY
OBS
Alla radiostationer stödjer inte visning av
programtyp.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under
Radiotext.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
AF.
• Lokal – avbryter endast om radiostatio-
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Regional.
04
nens sändare är nära.
• Avlägsen4 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg. Symbolen REG visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att
välja ett av alternativen under FMinställningar Avancerade radioinst.
EON:
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Återställningen görs i FM-läge under FMinställningar Avancerade radioinst.
Återställ allt.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som valts
4
Fabriksinställning.
``
143
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
för respektive programinriktning. Om ljudnivån
justeras under programavbrottet, sparas den
nya nivån till nästa programavbrott.
04
1.5.2
Nyhetsstation
Lätt klassiskt
1.5.3
AF
Klassiskt
1.5.4
EON
Menystruktur FM
Övrig musik
Av
Huvudmeny FM
Väder
Lokal
FM-inställningar
Ekonomi
Avlägsen
1.1
Nyheter
För barn
1.5.5
Regional
1.2
TP (Trafikinformation)
Sociala frågor
1.5.6
Återställ FM-inställn.
1.3
Radiotext
Andliga frågor
1.4
PTY (Programtyp)
Telefonväkteri
Radiosystem – DAB*
1.4.1
Välj PTY
Resor & semester
Allmänt
Nollställ alla PTY:er
Fritid & hobby
Aktualiteter
Jazzmusik
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio.
Information
Countrymusik
Sport
Nationell musik
Utbildning
Gamla godingar
Teater
Folkmusik
Kultur
Dokumentärer
Vetenskap
1.4.2
Sök PTY
Underhållning
1.4.3
Visa PTY-text
Popmusik
Rockmusik
144
Lättlyssnat
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1.5.
Avancerade radioinst.
1.5.1
TP-station
OBS
Detta system stödjer inte DAB+.
Service och Ensemble
• Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
• Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
• Ensemble – Visar kanalgrupper som mot-
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan en inlärning av i området befintliga
kanalgrupper göras.
• Service – Visar kanaler oavsett vilken
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt. Inlärningen
görs via menyn Ensembleinlärning eller direkt
genom ett långt tryck på AUTO. Det kan ta upp
till en minut att lära in en kanalgrupp om både
Band III och LBand är valt.
Frekvensband
DAB sänds på två frekvensband5; Band III och
LBand.
• Band III – över hela
• LBand – mest i storstäder
landet6
Genom att välja t. ex. enbart Band III går inlärning av kanaler snabbare än om man valt både
Band III och LBand. Det är inte säkert att alla
kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband
påverkar inte sparade minnen.
Navigering via listor
Det finns tre typer av grundlistor som kan
användas för navigation:
5
6
tagaren har fått via inlärning av kanalgrupp.
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av DAB PTY (se
nedan).
• Underkanal – Underkanaler till en vald
kanal.
Listorna går att komma åt via menyn. Kanalgrupperna går även att nå genom att trycka
ENTER.
Skanning
Skanning innebär att alla kanaler som finns i
listan spelas 10 sekunder var.
Tryck på SCAN för att aktivera
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas bara kanaler av förvald programtyp.
Avsluta skanning genom att trycka en gång
till på SCAN eller tryck EXIT.
Underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
symbolen > till höger om kanalnamnet i displayen. En underkanal indikeras genom att
symbolen > syns till vänster om kanalnamnet i
displayen.
För att komma åt en underkanal:
Tryck
För att navigera mellan underkanaler:
Tryck
eller
04
Underkanaler går bara att komma åt på den
valda huvudkanalen och inte på någon annan
utan att välja denna.
DAB PTY (programtyp)
DAB PTY väljer ut en typ av radioprogram. Det
finns 29 olika programtyper som även innefattar olika kategorier av program. Efter val av en
programtyp sker navigering bara inom de
kanaler som sänder den typen.
Gå ur detta läge genom att:
Trycka EXIT
Det går också att välja en förinställd kanal eller
avsluta DAB PTY via menyn. I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge när DAB-tillDAB-länkning (se nedan) görs.
Alla områden/länder använder inte båda banden.
Under en uppbyggnadsperiod kommer DAB inte att täcka hela landet utan fungerar enbart i storstadområden.
``
145
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
DAB till DAB-länk
Det är möjligt att gå från en kanal med dålig
eller ingen mottagning till samma kanal i en
annan kanalgrupp med bättre mottagning. Viss
fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp.
Det kan bli tyst en tid mellan det att den aktuella
kanalen slutar vara tillgänglig till dess den nya
kanalen blir tillgänglig.
innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är
inte beroende av kanallistan.
En sparad kanal behöver inte finnas i kanallistan för att kunna spelas. Om kanalen laddas
utan att den finns tillgänglig visas ett förvalsnummer och det blir tyst tills ett förval som är
tillgängligt väljs att laddas. Alternativt en annan
kanal.
Inställn. för DAB-visning
1. Standard – Endast kanalnamnet visas om
04
det är en primärkomponent som spelas. Ett
underkanalnamn visas om det är en underkanal som spelas
2. Ensemble – Adderar kanalgruppens namn
till kanalnamnet
3. Ensemble +PTY – Adderar programtypnamnet under kanalnamnet
Förval
10 förval kan sparas per frekvensband. DAB
har 2 minnesbanker för förval: DAB1 och
DAB2. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
Ett förval innehåller en kanal men ingen underkanal. Om en underkanal spelas och ett förval
sparas registreras bara kanalens id. Det beror
på att underkanaler är flyktiga. Vid nästa försök
att återkalla förvalet kommer den kanal som
146
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
Menystruktur DAB
Huvudmeny för DAB
1.
Välj ensemble
2.
Välj kanal
3.
Välj underkanal
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY avstängd
4.2.
Nyheter
4.3.
Aktualiteter
4.4.
Information
4.5.
Sport
4.6.
Utbildning
4.7.
Drama
4.8.
Kultur
4.9.
Vetenskap
4.10.
Underhållning
4.11.
Popmusik
4.12
Rockmusik
4.13.
Lugn musik
4.14.
Lätt klassiskt
4.15.
Klassisk musik
4.16.
Övrig musik
4.17.
Väder
4.18.
Ekonomi
4.19
Barn
4.20.
Fakta
4.21.
Andliga frågor
4.22.
Telefonväkteri
4.23.
Resor & semester
4.24.
Fritid & hobby
4.25.
Jazz och Blues
4.26.
Countrymusik
4.27.
Nationell musik
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
4.28.
Gamla godingar
4.29.
Folkmusik
4.30.
Dokumentärer
5.
Ensembleinlärning
6.
Inställningar för DAB
6.1.
DAB displayinställningar
6.1.1.
Ensemblenamn
6.1.2.
Ensemblenamn och
PTY
6.1.3.
Standard
6.2.
DAB till DAB-länk
6.3.
FM-trafik
6.4.
Välj DAB-band
6.5.
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
04
Återställ DAB
147
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Allmänt
RSE-systemet går att använda samtidigt som
bilens infotainmentsystem.
Då bakre passagerare använder DVD,
RSE-AUX eller tittar på TV1 och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller CDspelare.
Strömförbrukning, tändningslägen
04
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I
eller II samt när motorn är igång. När bilen startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
När systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att
starta på nytt måste tändningsläge I aktiveras.
OBS
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor – kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
1
148
TV är tillval till RSE-systemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
TV-översikt
Systeminställning
Tryck
och välj TV I DVD I AUX
MEDIA MENU.
TV
TV
Ljudinställning
Fabriksinställning
Tidzonsinställning
Kanallåsningslista
CI-modul
Ingen CAM isatt
CI-modul information
Kanalhantering
Signalstyrka
Kanalsökning
Hantering av nya
kanaler
Lägg till frekvens
Information om
frekvens
Systeminställning-TV
Tryck MEDIA MENU
TV.
Ta bort en frekvens
Språk
Ta bort alla frekvenser
Bildformat
Automatisk sökning
Systeminställning
T. ex. Engelska
Tv-menyernas språk
16:9
4:3
Automatisk
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Standard
Ljudläge
Höger
Centrerad
Vänster
Höger
Stereo
Vänster
AC3
Visningstid för
menyer
Systeminställning-Fabriksinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Fabriksinställning.
Menyerna kan visas
mellan
8-40 sekunder.
Här återställs systemets fabriksinställningar.
Systeminställning-Ljudläge
Tryck MEDIA MENU
Ljudläge.
Ljud - 1, t. ex. ENG.
Ljud - 2, t.ex. GER.
Zoom
Fullskärm
Ljudläge
Ljud
G031509
Läge (bildskärmsläge)
Systeminställning
Originaltalet i ett TV-program kan bytas ut mot
tal på annat språk om programmet sänds med
flera ljudspår.
Systeminställning-Tidzonsinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Tidzonsinställning.
För att få lokala programtider att visas korrekt
måste tidzonen ställas in. GUIDE och INFOknapparnas menyer samt klockan påverkas av
lokala tidzoner.
Betalkanaler
För att kunna titta på betalkanaler måste ett
betalkort placeras i en adapter som sätts in i
digitaltvboxen.
04
Boxen är placerad bakom vänster lucka i bagageutrymmet
1. Öppna luckan i bagageutrymmet, den
sitter fast med kardborreband.
> Digitaltvboxen blir synlig.
2. Öppna gummilocket på boxen.
3. Stoppa in betalkortet i adaptern. Se till att
det stoppas in på rätt sätt.
4. Stoppa in adaptern i digitaltvboxen. Se till
att den stoppas in på rätt sätt.
> Systemet kommer att känna att det fått
ny information.
5. Sök för att se de nya kanalerna som blivit
tillgängliga, se kapitel "Betalkortets TVkanaler" nedan.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Alternativt -aktivera bilens ljudanläggning i
Betalkortets TV-kanaler
Sök för att systemet ska hitta betalkortets
kanaler.
1. Tryck på MEDIA MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Kanalsökning
sökning.
3.
04
Välj land och tryck
Automatisk
A B på fjärr-
MODE-AUX och tryck
kontrollen för att lyssna på högtalarna.
Format som stöds av digitaltvboxen
TV-systemet stödjer MPEG-2-sändning. Det
finns möjlighet att ta emot MPEG-4-sändning
om en adapter införskaffas. Denna adapter
sätts in i digitaltvboxen och placeras på
samma sätt som adaptern för betalkort. Se
kapitel "Betalkanaler" ovan.
1. Sätt i skivan.
Spela en CD-skiva
1. Sätt i CD-skivan med etikettsidan vänd
från knapparna.
> Skivan börjar spela automatiskt.
2. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH A för
vänster bildskärm eller CH B för höger bildskärm.
> Ljudet är styrt till hörlurarna.
3. Justera ljudvolymen i hörlurarna med hjälp
av volymkontrollen/hjulet på lurarna.
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2.
Tryck
3.
.
4.
Tryck
för att välja underkatalog.
Olika uppspelningsvarianter
Skivan kan spelas upp på olika sätt, stega med
navigationsknapparna för att välja uppspelningsalternativ.
1. Tryck höger navigationsknapp för att
komma över i högermenyn.
2. Stega med navigationsknapparna för att
välja spelalternativ.
3.
Bekräfta med
.
Byt CD spår
Pausa och återstarta skivan med
Stoppa skivan med
Tryck
.
.
igen för att mata ut skivan.
Privatkopierad skiva kan användas.
3. Stega med navigationsknapparna för att
välja fil.
När dialogboxen är uppe:
Musik
1.
Välja i skivans katalog
2.
.
Paus
eller
Byt CD-spår med
snabbspola genom att hålla knapparna
intryckta.
Spelbarhet samt kvalitet kan dock bero på kvalitet på källfil, format och skivkvalitet.
AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via RSEAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
System
Inkoppling av RSE-AUX ingång
Format som systemet stödjer.
Audioformat
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformat
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Skivformat
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Batteribyte i fjärrkontroll och trådlösa
hörlurar
Fjärrkontrollen och hörlurarna drivs med
2 stycken batterier av AAA-modell.
G030382
Ta med extra batterier vid lång färd.
RSE-AUX-ingången är placerad under främre
armstödet.
Avancerade systeminställningar
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
Dessa inställningar kan endast nås då DVDspelaren är tom.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till strömuttaget
om din utrustning är avsedd för 12 V.
För eluttagets placering, se sidan 188
04
Tryck MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
04 Komfort och körglädje
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
04
Trådlösa hörlurar
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
OBS
Om systemet är för varmt för att användas
eller batterispänningen är för låg kommer ett
informationsmeddelande upp på skärmen.
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Färddator
Funktioner
Allmänt
OBS
G021364
Om ett varningsmeddelande ges när färddatorn används måste meddelandet kvitteras för att kunna återgå till färddatorn. Kvittera genom att trycka på READ.
Informationsdisplay och reglage.
READ – bekräftar
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och val
i färddatorlistan
RESET – nollställer
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis uppåt/nedåt.
Genom ytterligare en vridning kommer
utgångsläget tillbaka igen.
För att växla enhetsangivelse för sträcka och
hastighet, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Medelhastighet
Bilen beräknar medelhastigheten från senaste
nollställning. Nollställning görs med RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visar displayen "----".
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs med
RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats-1 och/eller parkeringsvärmare* har använts.
Km till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken.
04
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
du kan påverka bränsleförbrukningen, se
sidan 12
När displayen visar "--- km till tom tank" finns
ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på
bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.
Nollställning
1. Välj Medelhastighet eller Medelförbr.
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
1
Enbart dieseldrivna bilar.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
04 Komfort och körglädje
Färddator
intryckt minst 3 sekunder nollställs medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
Aktuell hastigh.*
Instrumentpanelens display visar aktuell
hastighet i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i
mph visas aktuell hastighet i km/h.
04
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Allmänt om DSTC
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Handhavande
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större
frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten
i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC tillfälligt AV
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för
hög temperatur på bromskivorna. Funktionen
återaktiveras automatiskt när bromsarna har
svalnat.
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
04
DSTC serv. erfordras
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Systemet har stängts av p.g.a. fel.
G021409
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
1. Vrid tumhjulet
tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET
ras.
tills DSTC-menyn änd-
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Om meddelandet finns kvar när
motorn startas på nytt, kör till en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt, läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
ske på följande sätt:
ensam, kan det
``
155
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
• Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
04
156
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
Handhavande
Aktivt chassi, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), reglerar stötdämparnas
egenskaper så att bilens köregenskaper kan
justeras. Tre inställningar finns: Comfort, Sport
och Advanced.
För beskrivning av menysystemet, se
sidan 118. Denna meny är inte åtkomlig när
bilen är i rörelse.
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
och rekommenderas vid längre färder. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid snabb
kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
04
Chassiinställningar.
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn startas på nytt.
Hastighetsberoende styrservo*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Rattmotståndet kan ställas in i tre nivåer så att
du kan välja den nivå som passar dig för vägkänsla eller styrsensitivitet. Gå till
Bilinställningar Rattmotståndsnivå i
menysystemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens text
(---) km/h skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100 km/h.
Tillfällig avaktivering
för att tillfälligt koppla ur farthållTryck på
aren. Den sparade hastigheten visas inom
parentes i displayen, t.ex. (100) km/h.
Automatisk tillfällig avaktivering
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
G021411
04
Display och reglage.
Beredskapsläge
Återuppta inställd hastighet
Avaktivera
Aktivera/ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
CRUISE-knappen
. Symbolen
tänds i
visar att
displayen och texten (---) km/h
farthållaren är i beredskapsläge.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Justering av inställd hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller långa tryck på
eller
.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid
en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning. Bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Avaktivering
Farthållaren kopplas ur med CRUISE eller
genom att stänga av motorn. Den inställda hastigheten raderas.
Farthållaren avaktiveras spontant när de drivande hjulen slirar kraftigt eller om bilens
hastighet sjunker under ca 30 km/h.
Farthållaren avaktiveras även när bromsen
används, växelväljaren förs till neutralläge eller
om föraren längre än 1 minut håller en högre
hastighet än den inställda.
Efter avaktivering övergår farthållaren till
beredskapsläge och senast inställd hastighet
sparas.
Återuppta inställd hastighet
Om farthållaren har avaktiverats tillfälligt kan
den aktiveras igen genom att trycka på
.
Hastigheten sätts då till den tidigare inställda
hastigheten.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Allmänt
Funktion
VARNING
Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) är ett hjälpmedel för att avlasta
föraren på långa raka vägsträckor i jämna trafikflöden, t.ex. motor- och landsvägar.
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur. Inte heller för mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
VARNING
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion och framåt informerar om
begränsningar som föraren ska vara medveten om innan den adaptiva farthållaren
används.
Du som förare ansvarar för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
G021412
Du måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Funktionsöversikt.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Reglage
Radarsensor
Den adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
04
Avståndet till framförvarande fordon mäts med
en radarsensor. Hastigheten regleras med
hjälp av gaspådrag och inbromsningar. Det är
normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud
när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Farthållaren strävar efter att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte har upptäckt
ett framförvarande fordon eftersträvas endast
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
inställd hastighet. Detta sker också om framförvarandes hastighet överskrider farthållarens
inställda hastighet.
04
Den adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste du
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader, eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli, se sidan 162.
Den adaptiva farthållaren kan bara aktiveras
över 30 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt,
stänger den adaptiva farthållaren av sig och
slutar bromsa. Då måste föraren direkt ta över
för att hålla avståndet till framförvarande fordon. Högsta hastighetsinställning är
200 km/h.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 30 % av bilens bromsförmåga.
Om den egna bilen behöver bromsa kraftigare
än farthållaren klarar och du som förare inte
bromsar, använder farthållaren kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud för att
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Handhavande
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Display och reglage.
Aktivera och återuppta inställningar, öka
hastighet
Beredskapsläge, till/från
Ställa in tidsavstånd
Aktivera och ställa in hastighet
Inställd hastighet (inom parentes = beredskapsläge)
Inställt tidsavstånd under justering
Inställt tidsavstånd efter justering
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras måste
den först sättas i beredskapsläge med
knappen
. Symbolen
tänds i displayen
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
och tecknen (---) visar att farthållaren är i
beredskapsläge.
Farthållaren aktiveras sedan med
eller
,
varefter aktuell hastighet sparas och används
som inställd hastighet. Displayens tecken
(---) skiftar till att visa den inställda hastigheten, t.ex. 100.
Symbolen av en bil tänds på
displayens vänstra sida när
radarsensorn upptäckt ett
annat fordon. Endast när
symbolen är tänd, regleras
avståndet till framförvarande
fordon.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visas Farthållare Ej
tillgänglig i displayen, se sidan 164.
Ställa in tidsavstånd
Inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
ökas med
och minskas med
.
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd, se
sidan 166 för tabell.
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Avståndskontroll är aktiverad, se
sidan 166.
OBS
04
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Avaktivera och återuppta inställningar
Justering av inställd hastighet
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
I aktivt läge justeras hastigheten med långa
eller korta tryck på
,
eller
. Knappen
har i aktivt läge samma funktion som
men ger lägre hastighetsökning.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen.
Farthållaren avaktiveras, antingen med ett kort
tryck på
, eller genom föraringrepp t.ex. en
inbromsning. Inställd hastighet visas då inom
parentes, t.ex. (100). Hastighet och tidsavstånd återupptas med ett tryck på
.
Observera att ett kort tidsavstånd ger föraren
kort reaktionstid om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
För varje ytterligare tryck på , när farthållaren
är aktiverad, ökar den inställda hastigheten i
steg om 1 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten har återupptagits med
.
Ett kort tryck på
i beredskapsläge eller ett
långt tryck i aktivt läge gör att farthållaren
stängs av. Den inställda hastigheten raderas
och kan inte återupptas.
04
•
•
•
•
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
bromstemperaturen är hög
motorvarvtalet är för lågt
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Radarsensorn och dess begränsningar
Farthållaren avaktiveras när bromsen används,
växelväljaren förs till neutralläge, eller om gaspedalen trycks ner en längre tid. Farthållaren
övergår då till beredskapsläge och föraren
måste själv reglera bilens hastighet.
Radarsensorn används, förutom av Adaptiv
farthållare, även av funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms (se sidan 169) och
Avståndskontroll (se sidan 166). Den är byggd
för att upptäcka bilar eller större fordon i
samma körriktning.
Automatisk avaktivering
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC). Om något av dessa system slutar
fungera stängs farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Föraren måste då ingripa och
anpassa hastigheten till framförvarande fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
hjulen tappar väggreppet
Avaktivering p.g.a. förarens ingrepp
Hålls gaspedalen nedtryckt en kortare tid, t.ex.
vid en omkörning, avaktiveras farthållaren tillfälligt och aktiveras igen när gaspedalen
släpps.
162
En automatisk avaktivering kan bero på att:
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus får inte monteras framför grillen.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt
regn eller om snöslask eller andra föremål
har samlats framför radarsensorn.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcker den ett annat fordon
senare än förväntat eller inget fordon alls.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Radarn
blockerad Se handbok innebär det att radarsignalerna från radarsensorn blockeras och att
fordon framför bilen inte kan upptäckas.
Det innebär i sin tur att funktionerna Adaptiv
farthållare, Avståndskontroll och Kollisionsvarnare med auto-broms inte heller fungerar.
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
G021414
04
Radarsensorns synfält (grått).
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på nära avstånd, exempelvis ett fordon som kör in mellan dig och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
04
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt fordon som farthållaren anpassar farten till.
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
DSTC PÅ för att
Farthållaren går inte att aktivera förrän drag- och stabiltetsfunktionen (DSTC) har aktiverats.
starta farthåll.
164
Farthållare
Farthållaren har stängts av.
Urkopplad
Föraren måste själv reglera hastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare
Farthållaren kan inte aktiveras.
Ej tillgänglig
Detta kan bland annat bero på att:
• bromstemperaturen är hög
• radarsensorn är blockerad t.ex av blöt snö eller regn.
Radarn blockerad
Farthållaren är tillfälligt ur funktion.
Se handbok
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar, se sidan 162.
Farthållare
Farthållaren fungerar inte.
Serv. erfordras
Kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Allmänt
Avståndskontroll (Distance Alert) är en funktion
som informerar om tidsavståndet till framförvarande fordon.
Avståndsinformation ges bara för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Avståndskontroll är aktiv i hastigheter över
30 km/h.
Avståndskontrollen visar bara på avståndet
till framförvarande fordon – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
G017362
OBS
Avståndskontroll är avaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.
Ställa in tidsavstånd
Knapparna för inställning av tidsavstånd till
framförvarande fordon sitter till vänster i ratten.
166
och minskas med
Fem olika tidsavstånd kan
väljas och visas i displayen
som 1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd.
VARNING
04
En mindre del av den röda varningslampan i
vindrutan lyser med fast sken om man kör närmare framförvarande fordon än det inställda
tidsavståndet.
Tidsavstånd ökas med
.
Antal streck
Tidsavstånd
(sekunder)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
Det valda tidsavståndets
antal streck visas under själva
inställningen och några
sekunder efteråt, därefter
visas en förminskad version
av symbolen till höger i displayen. Samma symbol visas
även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare, se
sidan 160.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Begränsningar
Funktionen använder samma radarsensor som
den adaptiva farthållaren och kollisionsvarna-
ren. För mer information om radarsensorn och
dess begränsningar, se sidan 162.
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon. Även fordonens storlek kan
påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir.
04
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Inställt tidsavstånd, under justering.
Inställt tidsavstånd, efter justering.
``
167
04 Komfort och körglädje
Avståndskontroll
Symbol
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad.
Avståndskontroll är tillfälligt ur funktion.
Se handbok
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 162
Krockvarning Serv. erfordras
04
168
Avståndskontroll samt Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Kollisionsvarnaren har följande tre funktioner.
• Kollisionsvarning varnar föraren för en
nära förestående kollision.
• Bromsunderstöd hjälper föraren att
bromsa effektivt i en kritisk situation.
• Auto-broms bromsar bilen automatiskt då
en kollision är oundviklig. Auto-bromsfunktionen kan inte förhindra en kollision utan
syftar till att sänka kollisionshastigheten.
VIKTIGT
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktion
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon som kör i en annan riktning än det
egna fordonet eller för människor och djur.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Avsnittet Funktion och efterföljande
avsnitt informerar om begränsningar som
föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med auto-broms används.
Auto-bromsfunktionen kan endast reducera
kollisionshastigheten. För full bromsverkan
måste föraren trampa på bromspedalen.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och
hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren
används.
G017382
Allmänt
Kollisionsvarnare med auto-broms (Collision
Warning with Auto Brake) är ett hjälpmedel
som är till för att assistera en förare som riskerar att köra på en framförvarande bil som är
stillastående eller kör i samma riktning.
04
Funktionsöversikt.
Visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsvarning
Radarsensorn tillsammans med en kamerasensor upptäcker stillastående fordon samt
fordon som kör i samma riktning framför det
egna fordonet. Vid risk för kollision med ett
sådant fordon påkallas din uppmärksamhet
med en röd blinkande varningslampa och ett
varningsljud.
Kollisionsvarnaren är aktiv från och med
7 km/h.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Bromsunderstöd
På och Av
Om risken för kollision ökar ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet
för en snabb inbromsning och bromsarna sätts
an svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
För att välja om Kollisionsvarnaren ska vara
påslagen eller avstängd: Under meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. väljs mellan alternativen På eller Av. Vid motorstart fås automatiskt den inställning som var vald då motorn
stängdes av.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan,
även med svag pedalkraft.
04
Auto-broms
Har föraren i detta läge ännu inte påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande träder autobromsfunktionen in, utan
att föraren behöver röra bromspedalen.
Bromsning sker då med begränsad bromskraft
för att sänka kollisionshastigheten. För att
uppnå full bromskraft krävs att föraren själv
bromsar.
Handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens display
via ett menysystem. För information om hur
menysystemet används, se sidan 118.
OBS
Auto-bromsfunktionen är alltid påslagen
och kan inte stängas av.
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Varningsljudet och varningslampan aktiveras
automatiskt vid start av motorn om systemet är
påslaget.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras separat med alternativen På eller Av under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn. Varningsljud.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och den akustiska varningen
utlöses. Välj ett av alternativen Långt,
Normalt eller Kort under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vil-
ket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i undagtagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta
förarens reaktionstid.
För att kollisionsvarnaren skall vara effektiv,
kör alltid med Avståndskontroll inställd på
tidsavstånd 4–5, se sidan 166.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens display. Gå via meny
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn., se sidan 118.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Begränsningar
Den visuella varningssignalen kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på rätt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för stillastående eller långsamtgående fordon och systemet ger därför mindre effektiva eller inga varningar alls vid högre fordonshastighet (över 70 km/h) för sådana
fordon.
Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den adaptiva farthållaren. För mer
information om radarsensorn och dess
begränsningar, se sidan 162.
En utebliven eller sen varning kan medföra att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar.
Kamerasensorns begränsningar
Bilens kamerasensor används av de tre funktionerna Kollisionsvarnare med auto-broms,
Driver Alert Control, se sidan 174 och Lane
Departure Warning, se sidan 177.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
04
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögat, dvs. den "ser" sämre i t.ex.
mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller
tillfälligt avaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen där kamerasensorn
används, t.ex. för att läsa av körbanan och
upptäcka andra fordon.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet Vindruta
Sensorer täckta innebär det att kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär i sin tur att funktionerna Kollisionsvarning med auto-broms, Lane Departure Warning och Driver Alert Control inte har full funktionalitet.
04
I tabellen framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kameran är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Gör ren vindrutans
yta framför kameran
från smuts, is och
snö.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta
synbarheten.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör att
kameran inte ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte
ibland vid kraftig
nederbörd.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Krockvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på READ-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
172
Auto-broms har varit aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med auto-broms*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar se sidan 171.
Radarn blockerad.
Se handbok
Kollisionsvarnare och auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och inte kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
04
Läs om radarsensorns begränsningar se sidan 162.
Krockvarning.
Serv. erfordras
Kollisionsvarnare och auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Inledning
Allmänt om Driver Alert Control – DAC
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet,
oavsett om DAC varnat eller inte.
Driver Alert System består av två olika funktioner, som kan vara påslagna samtidigt eller var
för sig:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
OBS
sidan 177.
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h.
Funktionen avaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett
kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
G017332
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t. ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Begränsning
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med
förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
• om föraren testar LDW-funktionen.
• vid starka sidovindar.
• på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
sidan 171.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
174
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats. T.ex:
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Handhavande
Vissa inställningar görs från mittkonsolens display och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se sidan 118.
Tumhjul. Vrid hjulet tills displayen visar Dri
ver
Alert. På andra raden visas alternativen
Av, Ej tillgänglig eller Nivåmarkering.
Aktuell status kan kontrolleras på färddatorns
display med vänster rattspak.
READ-knapp. Bekräftar och raderar en
varning i minnet.
Aktivera Driver Alert Control
Sök på mittkonsolens display med dess menysystem fram Bilinställningar Driver Alert.
Välj alternativ På.
Funktionen aktiveras när hastigheten
överstiger 65 km/h och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h.
Displayen visar en nivåmarkering
med 1–5 staplar, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende. Ett högt antal
staplar innebär stabil körning.
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med
en ljudsignal samt textmeddelandet Driver
Alert Dags för en paus. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömning förare ofta inte själv observerar sitt
tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
04
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen ej påslagen.
Driver Alert Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 171.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert
Funktionen analyserar förarens körsätt.
Antalet staplar kan variera i intervallet 1–5, där ett lågt antal staplar indikerar ett vingligt körbeteende.
Ett högt antal staplar innebär stabil körning.
04
Driver Alert
Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt; föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 171.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
176
Systemet är ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Allmänt om Lane Departure Warning –
LDW
Handhavande och funktion
stiger 65 km/h. Färddatorns display visar då
Lane Depart Warn Tillgänglig.
Om kameran inte längre kan se körbanans
sidomarkeringar eller hastigheten sjunker
under 60 km/h återgår funktionen till beredskapsläget och displayen visar Lane Depart
Warn Ej Tillgänglig.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidomarkering larmas föraren med en ljudsignal.
04
I följande situationer ges ingen varning:
Funktionen är avsedd att reducera risken för
s.k. singelolyckor – olyckor där fordonet i vissa
situationer lämnar körbanan och riskerar att
antingen hamna i diket eller i mötande körbana.
LDW består av en kamera som läser av körbanans målade sidomarkeringar. Föraren larmas
med en ljudsignal om fordonet korsar en sidomarkering.
Funktionen sätts på eller stängs av med en
strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i
knappen lyser när funktionen är påslagen.
Färddatorns display visar Lane Depart Warn
Ej tillgänglig när funktionen är i beredskapsläge.
När LDW är i beredskapsläge aktiveras funktionen automatiskt efter att kameran läst in körbanans sidomarkeringar och hastigheten över-
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen1
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
Vid snabba rattrörelser1
Vid kraftig sväng så bilen kränger.
Även kamerasensorn har vissa begränsningar.
För mer information, se sidan 171.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
1
När Ökad känslighet är valt ges ändå en varning, se sidan 179.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Symboler och meddelanden i display
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning
På/Av
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Tillgänglig
Funktionen läser körbanans sidomarkeringar.
Lane Depart Warn Ej tillgänglig
Hastigheten är lägre än 60 km/h, körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är
tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 171.
Vindruta Sensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se sidan 171.
Driver Alert Sys
Serv. erfordras
178
Systemet är ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
Driver Alert System – LDW*
Personliga inställningar
Se mittkonsolens display med dess menysystem och sök där fram Bilinställningar Lane
Departure Warning, se sidan 118. Välj önskade alternativ:
På vid start: Detta val sätter funktionen i
beredskapsläge varje gång bilen startas. I
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
Ökad känslighet: Detta val ökar känsligheten,
ett larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
ljudanläggningens display indikerar avståndet
till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bak
• Både fram och bak.
04
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Funktion
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Systemet aktiveras automatiskt när bilen startas och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Mittkonsolens display visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerade fält visar vilken av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju fler markerade fält i samma stapel, desto kortare är
avståndet mellan bilen och ett upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt.
1
Active
2
Active
3
Active
Displayvyer i olika situationer.
Display i bil med sensorer endast bak. Hinder upptäckt av de båda högra sensorerna.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Höger sensor fram är 30 cm eller närmare ett upptäckt hinder.
Display i bil med sensorer både fram och
bak. Backväxel ilagd, inget hinder fram
eller bak upptäckt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
markerad sensors stapel helt fylld, se figur (2).
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp bakåt
Parkeringshjälp framåt
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
G021424
G021423
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är parkeringshjälpen ur funktion.
04
VIKTIGT
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från den
främre högtalaren.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter upp
till 15 km/h, även vid backning. Vid högre
hastighet avaktiveras systemet. Lampan i
knappen förblir dock tänd för att indikera att
systemet är påslaget nästa gång föraren ska
parkera. När hastigheten understiger 10 km/h
aktiveras systemet igen.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas
av – annars reagerar sensorerna på dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
OBS
Parkeringshjälpen framåt avaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
04
G021425
Sensorernas placering fram.
Sensorernas placering bak.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
Döda vinklar
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
kamerateknik som under vissa förutsättningar
hjälper föraren att uppmärksamma fordon,
som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
har upptäckt ett fordon inom
När en kamera
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringsmed fast sken.
lampan
OBS
G021427
G021426
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
04
A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
Aktivera/avaktivera
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna.
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom ett tryck på BLIS-knappen, se
sidan 183.
Knapp för aktivering/avaktivering.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras när motorn
startats genom att trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
04
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 121.
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller upp
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 184. Om meddelandet försvinner
automatiskt har BLIS återgått till normal
funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
till 70 km/h högre hastighet än ditt eget.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS Serv. erfordras
BLIS ur funktion.
BLIS kamera täckt
BLIS Nedsatt funktion
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
BLIS-kamera är
täckt av smuts, snö
eller is. Rengör linserna.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
04
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Lågt stående sol i kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS AV
BLIS-system av
Reflex från blank våt vägbana.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
04
186
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Mugghållare* i armstöd, baksäte
04
Förvaringsficka
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor), ingång
för AUX och USB*1 (t.ex. iPodŸ) under
armstödet (och avställningsplatsen*).
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare samt 12 V-uttag och prylfack.
(Om askkopp och cigarettändare är valt
finns en cigarettändare i 12 V-uttaget och
en löstagbar askkopp i prylfacket.)
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se sidan 43.
Golvmattor*
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade golvmattor.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen lossas genom att
koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
1
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
Då RSE* finns har USB-ingången en annan placering, se sidan 135.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Make up-spegel
Make up-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
12 V-uttag
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I, se sidan 69.
VARNING
G021439
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021442
G021440
G021438
04
Eluttag i bagageutrymme*
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens startbatteri.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén – Executive
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylboxen
och se till att luckan är stängd under färd.
OBS
För bilar med kylskåp måste baksätet fällas
fram en aning innan mattan i bagageutrymmet kan tas ut. Fäll fram ryggstöden genom
att dra i handtagen, se sidan 72.
G021859
G021857
Bakom armstödet i baksätet finns en kylbox.
Boxen fungerar när motorn går eller fjärrnyckeln är i läge II.
Glas
G021858
Matta i bagageutrymme
Kylbox
04
Det finns ett förvaringsfack för två glas och en
kapsylöppnare under locket i armstödet.
VARNING
Förvara glasen i förvaringsfacket eller i
mugghållarna och se till att armstödslocket
är stängt under färd.
OBS
Kylboxen behöver ha fri cirkulation av luft för
bästa funktion. Lämna därför minst 5 cm fritt
utrymme vid boxens luftintag i bagageutrymmet.
189
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner.
Telefonfunktioner, reglageöversikt
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer. Samma
funktion finns i knappsatsen i ratten.
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 118.
04
Systemöversikt.
Aktivera/avaktivera
Mobiltelefon
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Mikrofon
Knappsats i ratt
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett
om den är ansluten eller inte.
Kontrollpanel i mittkonsol.
VOLUME – Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
Navigeringsknapp
190
EXIT – Avbryter/avvisar telefonsamtal,
raderar inmatade tecken, avbryter
pågående funktion. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopp-
1
lad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 192.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 192.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
04
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
upp i displayen och att symbolen
är
synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 192.
Endast Keyless Drive.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt.
04
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
2
192
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefoninställningar Ljud
och volym Ringsignaler Ringsignal 1,
2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefoninställningar Ljud och
volym Ringsignaler Anv. mobiltelefons
signal.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth Ta bort
telefon.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck-
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Söka kontakter
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth Anslut telefon
eller Byt telefon.
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning.
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER och
att ringa upp.
Avaktivera funktionen under
Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
04
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista.
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se följande tabell.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
/
på navigeringsinmatade tecken.
knappen stega mellan tecken.
Knapp
Funktion
Blanksteg . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
04
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Knapp
Funktion
[email protected]*#&$£/%
Skifta mellan stor och liten bokstav
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
Att komma igång
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se sidan 198. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
OBS
Systemöversikt.
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen 3G. Kombinerade 3G/GSMkort fungerar. Kontakta nätverksoperatören
om SIM-kortet behöver bytas.
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se sidan 135.
Kontrollpanel
Sekretesslur
Säkerhet
Låt en verkstad utföra service på telefonen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad. Den inbyggda
telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning
eller i närheten av sprängningsarbete. IDIS
begränsar menysystemet beroende på bilens
hastighet, se sidan 197.
Samtalshantering
Ringa samtal
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen, tryck
kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 196.
04
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren. Lossa luren genom att
dra den nedåt.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen
och
knappsatsen
i ratten. För allmän information om menyhantering, se sidan 118. För
information om telefonens reglage, se
sidan 190.
På/Av
Slå på telefonen med ett kort tryck på
PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt. Symbolen
visar att telefonen är påslagen. När
denna symbol visas kan samtal tas emot även
om exempelvis cd-menyn visas i displayen. För
att använda telefonmenyerna och kunna ringa
ut, tryck kort på PHONE. Texten TELEFON
visar att telefonmenyn är aktiv.
Avsluta samtal
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren.
Inkommande samtal
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren. Om sekretessluren är lossad
när telefonen ringer måste samtal tas emot
med ENTER.
Avsluta samtal med EXIT eller genom att lägga
på sekretessluren. Avvisa samtal med EXIT.
Autosvar
Se sidan 192.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras
under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående parkeras.
04
Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ Samtal väntar.
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur och handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur genom att
lyfta sekretessluren eller välja i menyn.
Automatisk vidarekoppling
Byt från sekretesslur till handsfree med menyvalet Handsfree.
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation.
Sekretessläge
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se sidan 195.
Aktivera/avaktivera under
Samtalsalternativ Vidarekoppling.
Aktivera/avaktivera mikrofonen med
menyvalet Mikrofon på/av.
Under pågående samtal
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ringa upp
1. Parkera samtalet under Parkera.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
Konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar Ljud och
volym Meddelandesignal.
Ringvolymen regleras under
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym. Justera med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbok
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet eller
i telefonen.
Ljudinställningar
Lagra kontakter i telefonboken
Samtalsvolym
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
kontakt.
Ny
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna.
Samtalsvolymen kan regleras när texten
TELEFON visas högst upp i displayen.
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För
information om textinmatning, se nedan.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
Använd knappsatsen i ratten eller
VOLUME.
Ljudanläggningens volym
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Se sidan136.
Mata in text
Se sidan 193.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Söka kontakter
Läsa meddelanden
Se sidan 193.
1. Gå till Meddelanden
ENTER.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega sedan
till Radera och tryck ENTER.
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
Läsa och tryck
2. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
utgående och missade samtal. De utgående
samtalen visas även med ett tryck på ENTER.
Telefonnumren i listorna kan sparas i telefonboken.
3. Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER.
Samtalslängd
Skriva och skicka meddelanden
1. Gå till Meddelanden
tryck ENTER.
Skriv nytt och
Gå till Telefonbok Kopiera alla SIM till
telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se sidan 193.
Nummer till telefonsvarare
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
Se sidan 193.
4. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
Övriga funktioner och inställningar
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktiva körsituationer fördröja eller avvisa
ringsignaler från inkommande telefonsamtal.
På detta sätt tas mindre uppmärksamhet från
körningen.
IDIS kopplas bort under
Telefoninställningar IDIS.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över inkomna,
Meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information
om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns tre val:
• SMSC-nummer – Anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid – Anger hur länge meddelan-
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd.
Nollställ värdena under Samtalslista
Samtalslängd Återställ timers.
04
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ Skicka mitt nummer.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller manuellt under Telefoninställningar Val av
operatör.
det ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
SIM-kod och säkerhet
Ditsättning av SIM-kort
Placera SIM-kortet med metallytan synlig
och sätt dit höljet på SIM-kortshållaren
. Sätt tillbaks SIM-kortshållaren.
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet skyddas från obehörigt användande.
Koden ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under
Telefoninställningar SIM-säkerhet.
04
Näst högsta säkerhet fås med valet
Automatisk. Telefonen lagrar då koden och
anger den automatiskt när telefonen slås på.
När SIM-kortet används med en annan telefon
måste koden anges manuellt.
G021450
Högsta säkerhet fås med valet På. Koden
behöver då anges varje gång telefonen slås på.
Lägsta säkerhet fås med valet Av. SIM-kortet
kan då användas utan helt utan kod.
Återställ till fabriksinställningar
G021451
En total återställning av telefonens inställningar
görs under Telefoninställningar Återställ
telefoninst.
Säkerställ att telefonen är avaktiverad. Dra
ut SIM-kortshållaren som är placerad i
handskfacket.
198
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Komfort och körglädje
04
199
Rekommendationer vid körning............................................................
Tankning...............................................................................................
Bränsle..................................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagageutrymme ...................................................................................
Varningstriangel*...................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
202
204
205
209
210
212
213
218
UNDER DIN FÄRD
05
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen (för fler råd om hur du kan spara miljön, se
sidan 11).
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
05
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn sin normala arbetstemperatur
snabbare.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
202
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i extremt varmt väder.
• Kör inte motorn på högre än
4500 varv/minut (3500 varv/minut för dieselmotorer) om du kör med släpvagn eller
husvagn i kuperad terräng. Oljetemperaturen kan bli för hög.
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka. Om
det ändå är nödvändigt, kör endast en kort
sträcka. Stäng alla fönster, fördela luften mot
rutan och golvet och kör fläkten på högsta
hastighet.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas. Gör så
här för att undvika överhettning av motorn:
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
• Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när motorn är avstängd. Använd
istället tändningsläge I, då mindre ström förbrukas.
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på funktioner som drar
mycket ström är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym)
parkeringsljus
Om batterispänningen är låg visas en text i
informationsdisplayen. Energisparfunktionen
stänger av eller reducerar vissa funktioner, t.ex.
fläkt och ljudanläggning. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens mönsterdjup.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
i vissa länder.
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn ner till ca -35 °C. För bästa frost-
skydd ska olika typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att för-
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
hindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se sidan 275.
VIKTIGT
Lågviskositetolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
05
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i vissa
länder.
203
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Manuell öppning tanklucka
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
05
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen. Luckan är placerad på höger
bakskärm, vilket symbolens
pil i
informationsdisplayen påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
204
G024631
G021395
Öppna/stänga tanklucka
Öppna/stänga tanklock
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
1. Öppna sidoluckan i bagageutrymmet
(samma sida som tankluckan).
2. Sök fram en grönfärgad lina med handtag.
3. Dra rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med
ett klickljud.
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt om bränsle
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta
gäller samtliga motorer. OBS! Det gäller inte
bilar med motorer som är anpassade för att
köras på etanolbränsle (E85).
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen
95 och 98 RON. 91 RON bör endast användas
i undantagsfall.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
05
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
``
205
05 Under din färd
Bränsle
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
05
Bioetanol E85
Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med
delar som inte är speciellt konstruerade för
användning med bioetanol.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
sidan 98.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket
206
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
05 Under din färd
Bränsle
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas:
1. Fyll på minst 5 liter diesel i bränsletanken.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt
på den så att den dras in (se sidan 69).
3. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
4. Vänta ca 1 minut.
5. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
1
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
05
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
05 Under din färd
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Se information om vikter sidan
270 och tabell sidan 281.
Dessutom kan körsätt och andra icke tekniska
faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
OBS
05
208
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
05 Under din färd
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 270.
VARNING
Lastsäkringsöglor
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken/- väljaren kan stötas ur sitt läge av lång
last och få bilen i rullning.
Bagageluckan kan öppnas via en
knapp på belysningspanelen eller
fjärrnyckeln, se sidan 50.
• Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden. Vid en hård inbromsning kan lasten
annars förskjutas och skada personer i
bilen.
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband som ska förankra gods i
bagageutrymmet
05
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätet behöver fällas, se sidan 72.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning. Spänn
alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
209
05 Under din färd
Bagageutrymme
Bärkassehållare
Skidlucka
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
G021463
Fäll det högra ryggstödet framåt.
05
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i bagageutrymmet.
1. Fäll upp luckan som är en del av golvet i
bagageutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad bälteskudde*, fäll då ut den först.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I ogynnsamma fall kan man komma åt växelspaken/-väljaren och därigenom föra den till
ett körläge.
210
05 Under din färd
Bagageutrymme
Lucka bakom integrerad bälteskudde
Luckan sitter inte fast i ryggstödet med gångjärn utan är löstagbar.
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och dra
den rakt upp.
Ditsättning lucka
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Framsäte
För extra lång last kan även passagerarstolens
ryggstöd fällas, se sidan 70.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information
om maximalt tillåten last på taket, inklusive
lasthållare och eventuell takbox, se
sidan 270.
05
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
211
05 Under din färd
Varningstriangel*
Varningstriangeln sitter monterad på insidan av
bagageluckan med hjälp av två clips.
Lossa varningstriangelns fordral genom att
dra de båda snäpplåsen utåt.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter användning.
05
Första hjälpen*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
212
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 270.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn överhettas. Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds
varningssymbolen och informationsdisplayen visar Hög motortemperatur
Stanna säkert. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna. Visas
Hög motortemp Stanna motorn eller
Låg kylvätskeniv Stanna motorn ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Automatväxellådan har en inbyggd
skyddsfunktion som träder i kraft vid överhettning. Om temperaturen i växellådan blir
för hög tänds varningssymbolen och informationsdiplayen visar Växellåda varm
Sänk hastigheten eller Växellåda varm
Stanna snarast. Följ då anvisningen och
sänk hastigheten eller stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna. Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se sidan 258.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan med fett.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
•
Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i läge P när bil med
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras
i backe.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombinationsinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och displayen visar texten
Glödlampsfel – Släpets blinker.
05
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Glödlampsfel – Släp
stoppljus.
Automatväxellåda
Parkering i backe
1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till läge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till läge D.
2. Frigör parkeringsbromsen.
automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera
``
213
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Branta stigningar
Draganordning
• Använd inte en högre växel än motorn
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 215.
"orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt
att köra på höga växlar.
Förvaring kuldel
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Nivåreglering
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna
maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Släpvagnsvikter
05
Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa
släpvagnsvikt och hastighet. Dragkroken kan
vara certifierad för högre dragvikt än vad bilen
får dra. För Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se
sidan 272.
Viktigt att kontrollera
• Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
214
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Kuldelens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Ditsättning av kuldel
G021483
Mått, fästpunkter (mm)
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Sidobalk
8
Kulans centrum
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
05
G021487
G021485
G021484
G018928
Specifikationer
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
``
215
05 Under din färd
Indikatorfönstret ska visa rött.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021494
G021490
G021488
Körning med släpvagn
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
G021495
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
05
216
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av kuldel
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
05
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 214.
G018929
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
217
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Bogsering
VARNING
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset för att låsa
upp rattlåset så bilen går att styra, se
sidan 69.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
VIKTIGT
VARNING
Sätt fjärrnyckeln i startlåset för att låsa upp
rattlåset (så att bilen går att styra) innan
bogsering.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
2.0
2.0 med automatisk växellåda bör inte bogseras. Då växellådsoljan inte kan hållas på korrekt
arbetstemperatur av den motordrivna cirkulationspumpen är risken för skador på växellådan mycket stor.
För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan
den dock bogseras undan en kort sträcka i låg
218
Starthjälp
Bogsera inte igång bilen. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se sidan 100.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering. Fjärrnyckeln ska
vara i nyckelläge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur
startlåset under körning eller när bilen bogseras.
VIKTIGT
Bogsering vid temperaturer under fryspunkten avrådes bestämt.
Manuell växellåda
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
05
hastighet – inte längre än 30 km och inte högre
hastighet än 30 km/h.
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren fram eller bak.
05 Under din färd
Bogsering och bärgning
Ditsättning av bogseringsögla
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
G021500
Av den anledningen är det lämpligt att förvara en delbar dragkroks kuldel i bilen.
Bärgning
VIKTIGT
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
G021501
•
Lossa i underkanten på täcklocket i stötfångaren med en spårskruvmejsel eller ett
mynt. Skruva fast bogseröglan ordentligt,
ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln för att vrida fast öglan.
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
05
VARNING
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
219
220
222
228
235
237
240
249
262
G020922
Motorrum..............................................................................................
Lampor..................................................................................................
Torkarblad och spolarvätska................................................................
Batteri....................................................................................................
Säkringar...............................................................................................
Hjul och däck........................................................................................
Bilvård...................................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
06
06 Underhåll och service
Motorrum
Allmänt
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör
Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Kontrollera regelbundet
06
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
222
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Lyftning av bilen
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
Öppna och stänga motorhuv
06 Underhåll och service
Motorrum
Motorrum, översikt
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Fjärrnyckeln ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se sidan 69.
G010951
Vidrör inte tändstift eller tändspole när fjärrnyckeln är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
G018945
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs när
spärren släpper.
Kontroll av motorolja
Motorrummets utseende kan variera beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja
06
Kylare
G021733
VARNING
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Dekal för oljekvalitet.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se sidan 278
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
``
223
06 Underhåll och service
Motorrum
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen.
Mätsticka, bensinmotor.
Mätsticka, dieselmotorer. (D5, Euro5 har en elektronisk mätsticka.)
Byt enligt de bytesintervaller som finns angivna
i Service- och garantiboken.
224
Säkraste mätvärde fås på kall motor före start.
Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att
motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå
eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
G021737
06
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja måste oljan som fylls
på ha samma kvalitet, se sidan 278.
G021734
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Påfyllning och mätsticka
G021736
VIKTIGT
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter efter
det att motorn stängts av så att oljan hinner
06 Underhåll och service
Motorrum
rinna tillbaka ner i oljetråget. För påfyllningsbar
volym, se sidan 278 och framåt.
Kontroll av kall bil
1. Torka av mätstickan.
För motorer med elektronisk mätsticka1
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 121.
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Kontroll av oljenivå:
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
2. Vrid tumhjulet till position "Motoroljenivå
".
> Då visas vilken oljenivå som finns i
motorn.
1. Slå på tändningen till nyckelläge II, se
sidan 69.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Kontroll av varmkörd bil
1. Torka av mätstickan.
1
Låg oljenivå. Fyll
på 1l olja
Fyll på motorolja, se
sidan 223, kapitel
"Motorrum översikt".
Serv. erfordras
Visas då systemet
har upptäckt något
som behöver avhjälpas för att kunna
leverera rätt
information avseende oljevolym
OBS
Oljenivån uppdateras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte känna av
förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Om motorolja fyllts på eller tappats av så
måste bilen köras ca 30 km innan den uppmätta oljenivån blir korrekt.
06
Meddelande
Ok
Allt normalt
Vänta
Systemet initieras,
visas under
ca 2 sekunder
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas på
till en början. Fyll på tills nivån är närmare
MAX än MIN på mätstickan.
Meddelande
Gäller enbart för diesel (D5) med emmissonsklass Euro5.
``
225
06 Underhåll och service
Motorrum
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
VIKTIGT
•
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
06
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska. För volymuppgifter, se
sidan 278.
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 278.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
226
inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå
med risk för skador på motorn.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
Broms- och kopplingsvätska
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se sidan 278. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas
varje år.
06 Underhåll och service
Motorrum
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
2. Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
MAX-märkena. För volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet, se sidan 278.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
Påfyllning
Styrservoolja
06
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det
runda locket måste först tas bort innan behållarens lock kan nås.
1. Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
227
06 Underhåll och service
Lampor
Allmänt
Lamphus fram
Losstagning av strålkastare
1. Tryck snabbt på START-/STOP ENGINEknappen och ta ur fjärrnyckeln.
Alla glödlampor finns specificerade, se
sidan 234. Glödlampor och punktljus som är
av särskild typ eller som inte lämpar sig för byte
annat än av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
•
2. (Övre bild)
Dra upp lamphusets låssprintar.
Allmänbelysning i taket
Dra lamphuset rakt fram.
Läslampor
Handskfacksbelysning
VIKTIGT
Blinkers, yttre backspegel
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Bromsljus
3. (Nedre bild)
Xenon-, Aktiva Xenon- och LED-lampor
Lossa lamphusets kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
06
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
G010325
VARNING
Samtliga glödlampor fram (utom den för dimljus) byts genom att via motorrummet lossa och
ta ut hela lamphuset.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
4. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
5. Byt den aktuella lampan, se sidan 234.
Ditsättning av strålkastare
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
228
VARNING
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Sätt tillbaka lamphuset och låssprintarna.
Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
06 Underhåll och service
Lampor
Lamphuset måste vara inkopplat och ditsatt
innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln
sätts in i startlåset.
Halvljus, halogen
Helljus, halogen
G021745
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 228.
1. Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta loss
det.
G021747
G021746
Losstagning av täcklock
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
``
229
06 Underhåll och service
Lampor
06
G021750
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 229.
2. Ta loss täcklocket, se sidan 229.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
3. För bättre åtkomst, kan helljuslampan först
lossas.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
5. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas fast på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
230
Körriktingsvisare/blinkers
G021749
Positions-/parkeringsljus
G021748
Extra helljus, Xenon*
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Underhåll och service
Lampor
G021754
G021751
Lamphållare bak, blinkers
G021753
Dimstrålkastare
Sidomarkeringsljus
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 228.
1. Ta loss kåpan genom att pressa in de 4
clipsen med ett tunt blad och dra rakt ut.
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
1. Lossa strålkastaren.
2. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna. Glödlamporna är
placerade i separata lamphållare.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i den
nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och pressa
tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
3. Vrid lampan moturs och ta loss den.
4. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs.
5. Sätt tillbaka lampan. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på lampans fot).
6. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
06
3. Byt till ny glödlampa.
4. Anslut kontaktstycket.
5. Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
``
231
06 Underhåll och service
Lampor
Nummerskyltsbelysning
OBS
Om ett felmeddelandet kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
G021756
G015418
Placering av baklampor
Baklampans lamphållare
Blinkers
G021755
Bromsljus
06
Lampglas, höger sida
Positions-/parkeringsljus (LED)
Blinkers
Sidopositionsljus, SML (LED)
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
Backljus
232
Dimbakljus (en sida)
Backljus
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
06 Underhåll och service
Lampor
Belysning bagageutrymme
Instegsbelysning
Belysning i make up-spegel
G021759
G021758
G021757
Borttagning av spegelglas
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se
sidan 228.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
1. Stick in en skruvmejsel vid kortändan av
linsen närmast tunnelkonsolen och vrid lätt
så att linsen lossnar. (Gäller båda lamporna).
2. Byt till ny glödlampa.
2. Vrid försiktigt tills linsen lossnar.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och bänd försiktigt upp
låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
06
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar
i ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
``
233
06 Underhåll och service
Lampor
Specifikation glödlampor
06
Belysning
W
Typ
Främre sidomarkeringsljus
5
W5W
H7
H7
Handskfacksbelysning
5
55
Spollampa
SV8,5
Helljus, halogen
65
H9
Bromsljus
21
P21W
Backljus
21
P21W
Dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram
21
H21W
Blinkers bak/
21
PY21W
Dimstrålkastare
35
H8
Instegs, bagageutrymmes-,
nummerskyltsbelysning
5
Spollampa
SV8,5
1,2
Spollampa
SV5,5
5
W5W
Belysning
W
Typ
Extrahelljus,
Xenon, ABL
55
Halvljus, halogen
Make up-spegel
Främre positionsoch parkeringsljus
234
06 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Torkarblad
Serviceläge
För att kunna byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (vid avskrapning av is från vindrutan )
måste de vara i serviceläge.
1. Sätt fjärrnyckeln i läge 0, se sidan 69, och
behåll fjärrnyckeln i startlåset.
G021763
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund.
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
OBS
Byte av torkarblad
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen och
dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 262.
06
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
``
235
06 Underhåll och service
Torkarblad och spolarvätska
Påfyllning av spolarvätska
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
06
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
För volymuppgifter, se sidan 278.
236
06 Underhåll och service
Batteri
Varningssymboler på startbatteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet får aldrig
snabbladdare användas.
VARNING
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Hantering
Batteriet innehåller frätande syra.
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
06
• Kontrollera att ledningarna till startbatteriet
är rätt anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
är igång.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
``
237
06 Underhåll och service
Batteri
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
06
Byte
Borttagning
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Lossa den svarta minuskabeln
Lossa den röda pluskabeln
Lossa avluftningsslangen från batteriet
238
06 Underhåll och service
Batteri
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och fäst
det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
Ditsättning
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3. Skruva fast batteriet med skruven i klamman.
06
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se borttagning).
8. Montera tillbaka gummilisten. (Se borttagning).
239
06 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Placering centraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
06
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
240
G021772
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts.
Om samma säkring bränns upprepade gånger
föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Om bilen är högerstyrd, byter centralerna
under handskfacket samt mittkonsolen sida.
Under handskfack
Motorrum
Bagageutrymme
Vid mittkonsol*
06 Underhåll och service
Säkringar
Motorrum
06
``
241
06 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar när man ska dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring RJBB KL30
60
Hastighetsberoende styrservo*
5
Primärsäkring RJBD KL30
50
Styrenhet motor, transm.
SRS
10
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
Vacuumpump I5T
20
Belysningspanel
5
Strålkastarspolare*
15
15
-
12 V-uttag fram och baksäte
ABS pump
40
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
ABS ventiler
20
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
-
Motorrum främre
PTC Luftförvärmare*
Motorrum undre
-
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade under
.
• 1-7 och 42-44 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
• 8-15 och 34 är av typ "JCASE" och för att
06
byta rekommenderas att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad.
• 16-33 och 35-41 är av typ "MiniFuse".
242
Funktion
A
Primärsäkring CEM
KL30A
50
Primärsäkring CEM
KL30B
50
Primärsäkring RJBA KL30
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
100
-
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
Kupé fläkt
40
-
-
Taklucka*, Takkonsol/
ECC*
5
Relä motorrumsbox
5
Extraljus*
20
-
Ljushöjdsjustering*
(Xenon, Dual Xenon)
10
Primärsäkring CEM
20
Signalhorn
15
Radar, ACC styrenhet*
5
Motor styrenhet
10
06 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
Funktion
A
Styrenhet automatväxellåda*
15
EVAP, Lambdasond,
Insprutning (bensin)
15
Kompressor A/C
15
Lambdasond (4-cyl. bensin, 5-cyl. diesel)
Relä spolar
5
Startmotorrelä
30
Tändspolar
20
10
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare
(4-cyl. diesel)
15
EGR, VTC, Glödsystem (5cyl. diesel), Bypass motorkylsystem (4-cyl. diesel)
10
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel)
20
Motorstyrenhet, Trottel
bensin
15
Motorstyrenhet, Trottel
diesel
Vattenpump (V8)
10
10
Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin)
-
06
Insprutningssystem, Luftmassemätare
Glödstift (4-cyl. diesel)
60
Glödstift (5-cyl. diesel)
70
Luftmassemätare (4-cyl.
diesel)
10
-
Motorventiler
10
Kylfläkt (4-5-cyl. bensin),
(4-cyl. diesel)
60
Kylfläkt (V8, 6-cyl. bensin,
5-cyl diesel)
80
-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
06 Underhåll och service
Säkringar
Under handskfack
06
1. Vik undan den innerklädsel som täcker
säkringscentralen.
Funktion
2. Tryck på lockets lås och fäll det uppåt.
Gaspedal, luftvärmare
(PTC)*, eluppvärmda stolar*
3. Säkringarna kan nås.
Positioner
244
-
A
7,5
-
Funktion
A
5
ICM display, CD & RadioA,
RSE system*
15
Regnsensor*
SRS-system
10
Rattmodul
7,5
ABS-bromsar, elektrisk
parkeringsbroms
5
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
A
Helljus
15
Taklucka*
20
Backlampor
7,5
-
-
Dimljus fram*
15
Vindrutespolare
15
Adaptiv farthållare, ACC*
10
-
06 Underhåll och service
Säkringar
Funktion
A
-
-
Takbelysning, kontrollpanel förardörr/Elmanövr.
passagerarstol*
7,5
Informationsdisplay
5
Elmanövr. förarstol*
5
Fjärrnyckelmottagare,
larmsensorer*
5
Bränslepump
20
Elektriskt rattlås
20
-
A
06
-
Lås tank-/bagagelucka
10
Larmsiren*, ECC
5
Start/stopknapp
5
Bromsljus omkopplare
5
Inte Premium eller High Performance.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
06 Underhåll och service
Säkringar
I mittkonsol – Executive*
Centralen är placerad bakom täckpanelen på
passagerarsidan.
06
OBS
Vid eventuellt säkringsbyte rekommenderas
att bilen lämnas in till en auktoriserad Volvoverkstad.
246
Funktion
A
Analog klocka
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Underhåll och service
Säkringar
G032920
Bagageutrymme
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
(svart)
Kontrollpanel bakdörr höger
Positioner
A
25
A
-
Kontrollpanel förardörr
25
12 V-uttag bagageutrymme,
kylskåp*
15
Kontrollpanel passagerardörr
25
Eluppvärmd bakruta
30
Kontrollpanel bakdörr vänster
25
Fällbara nackstöd*
15
Släpvagnsuttag 2*
15
(svart)
-
(svart)
A
Elmanövrerad stol förarsida*
25
Släpvagnsuttag 1*
40
-
06
-
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
06 Underhåll och service
Säkringar
(vit)
A
(blå)
Massagestol fram*, Armstödsbelysning*, Kylskåp*
7,5
Display RTI*, parkeringskamera*
Styrenhet Four-C*
15
-
-
Stolsvärme förarsida fram*
15
-
-
Stolsvärme passagerarsida
fram*
15
-
-
Stolsvärme höger bak*
15
AWD styrenhet
10
Stolsvärme vänster bak*
15
-
25
AudiosystemA
15
Telefon, Bluetooth*
5
-
-
-
Elmanövrerad stol passagerarsida*
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
A
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10
Audioförstärkare*
06
A
High Performance och Premium.
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Allmänt
OBS
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Nya däck
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 259.
Rotationsriktning
Skötsel av däck
G021778
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
samma rotationsriktning under hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och
bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn och snömodd.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade. Däck
åldras och bryts ner även om de sällan eller
aldrig används. Funktionen kan då påverkas.
Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
G021823
Däckens ålder
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det
är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De
sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2002.
06
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 252, ska de märkas upp med vilken sida
de har suttit på, t.ex. V för vänster och H för
höger.
``
249
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Slitage och underhåll
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
06
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet
med momentnyckel.
Däck med slitagevarnare
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 258. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10 000 km intervall. Volvo rekommenderar
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
G021829
Vinterdäck
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt däck vara monterade på
alla fyra hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
250
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Mönsterdjup
Verktyg
Reservhjul*
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Rätt däcktryck på reservhjulet anges i
däcktryckstabellen, se sidan 259.
Använda snökedjor
VIKTIGT
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
G014341
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
Ett skumblock innehåller alla verktyg. Verktygen består av bogserögla, domkraft* och
hjulskruvsnyckel*. Skumblocket är fastskruvat
i en konsol i reservhjulsbaljans botten.
Domkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Två skumblock, ett under
reservhjulet och ett över/inuti håller reservhjulet på plats. Det övre innehåller alla verktyg.
06
Reservhjulet och skumblocken hålls fast med
samma genomgående skruv.
Framtagning av reservhjul
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Byte av hjul
4. Lyft ur reservhjulet.
Det undre skumblocket behöver inte lyftas ur.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
Losstagning
Verktyg – återplacering
G029336
G017465
2. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulskruvnyckel* som ligger under lastgolvet i
bagageutrymmet. Om annan domkraft väljes, se sidan 222.
06
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas ihop till rätt läge för att kunna få
plats.
Skumblocket och reservhjulet skall placeras
tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att på det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagageutrymme då de
inte används.
252
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
Sätt ut varningstriangel, se sidan 212 om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den
är fri från smuts.
4. (För bilar med stålfälg) Bänd loss hjulsidan
med hjulskruvnyckelns ände eller ryck loss
den för hand.
06 Underhåll och service
Hjul och däck
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
VARNING
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna på hjul, nav och
bromsskiva.
2. Sätt dit hjulet. Skruva dit hjulskruvarna.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
Provisorisk däcktätning*
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (för bilar med stålfälg).
OBS
06
Navkapselns uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
G014340
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
G022916
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken.
Allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
06 Underhåll och service
Hjul och däck
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
Lägg tillbaka detaljerna efter användning.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Översikt
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i bagageutrymmet. Välj det eluttag som är närmast
det punkterade däcket.
06
Framtagning av däcktätningssats
Sätt ut en varningstriangel vid en trafikerad
plats. Däcktätningssatsen finns under golvet i
bagageutrymmet.
1. Vik upp golvluckan i lastgolvet.
2. Skruva loss fästskruven.
254
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
3. Lyft bort skumblocket som håller domkraft* och hjulskruvsnyckel*.
Kabel
4. Lyft upp däcktätningssatsen.
Flaskhållare (orange lock)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Tätning av punkterat däck
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
G014338
VARNING
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
06
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
``
255
06 Underhåll och service
Hjul och däck
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12-V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
06
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen/tabellen, se
sidan 259. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen/tabellen,
se sidan 259. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
4. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i bagageutrymmet.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
256
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/
reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
Specifikationer
Dimensionsbeteckning
225/50R17 98W.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck (både dubbade och dubbfria däck).
Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras
fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får
klass Q köras i maximalt 160 km/h).
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
225
Sektionsbredd (mm)
H
210 km/h
50
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
V
240 km/h
W
270 km/h
R
Radialdäck
Y
300 km/h
17
Fälgdiameter i tum (")
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
98
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
06
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
däckens dimensioner och hastighetsklasser
inte får avvika från dem som anges i bilens
registreringsbevis.
``
257
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden, det finns också angivet i
däcktryckstabellen, se nedan.
Däcktryck
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
G021830
• ECO-tryck
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
06
258
OBS
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Rekommenderat däcktryck
Variant
Däckstorlek
Hastighet
Last,1-3 personer
(km/h)
utan TPMS
Last,1-3
personer
ECO-tryckA
Max last
med
TPMS
8-cyl.
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
Fram
(kPa)
Bak
(kPa)
Fram/bak
(kPa)
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
300
300
300
310
310
-
0-160
220
210
220
260
260
260
160 +
280
280
280
300
300
-
0-160
240
220
240
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
290
290
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6-cyl.
06
245/45 R 17
245/40 R 18
``
259
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Variant
Däckstorlek
Hastighet
Last,1-3 personer
(km/h)
utan TPMS
Last,1-3
personer
ECO-tryckA
Max last
med
TPMS
Fram (kPa)B
Bak (kPa)
Fram/bak
(kPa)
Fram
(kPa)
Bak
(kPa)
Fram/bak
(kPa)
5-cyl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
205 hk
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
4-cyl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
5- cyl. diesel,
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
175/163 hk
245/45 R 17
4-cyl./5-cyl.
205/60 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
bensin
245/40 R 18
160 +
260
260
260
270
270
-
T 125/80 R 17
max 80
420
420
-
420
420
-
4-cyl./5-cyl.
flexifuel
ReservhjulC
A
B
C
260
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten Pascal:1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
06 Underhåll och service
Hjul och däck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket (gäller för full
och lätt last) för att få den bästa bränsleekonomin.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad. Detta gäller även bilens reservhjul.
Efter några kilometers körning blir däcken
varma och trycket högre. Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och styregenskaper.
06
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
261
06 Underhåll och service
Bilvård
Tvätta bilen
VIKTIGT
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll till
på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
• Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
• Spola underredet.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
06
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla
ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Vid rengöring:
Ställ torkarbladen i serviceläge, se
sidan 235.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
262
Automattvätt
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask.
Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms
upp och torkar. Gör samma sak efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
06 Underhåll och service
Bilvård
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Polering och vaxning
Vattenavvisande ytskikt*
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå rekommenderas en behandling med ett
speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
06
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet
ingen efterbehandling förrän efter ca 12 år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras med
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
06 Underhåll och service
Bilvård
tre års intervall. Volvo rekommenderar att låta
en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om
bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion, därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att upprätthålla bilens rostskydd behöver det regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som
medföljer bilvårdsprodukten.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
06
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. För rengöring av säkerhetsbälten,
använd vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till
att säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel som, då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.Efter en tids användning
kommer lädrets naturliga utseende ändå att
framträda mer eller mindre beroende på lädrets
ytstruktur. Detta är en naturlig mognad av
lädret och visar att det är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
264
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare
fall kan speciellt rengöringsmedel som finns
hos Volvoåterförsäljare användas.
06 Underhåll och service
Bilvård
Mattor och bagageutrymme
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad, torr och ha en temperatur över 15 °C.
Färgkod
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Bättring av lackskador
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Kod för bilens färg
Materiel
grundfärg (primer) på burk
lack på burk eller färgpenna
pensel
Reparera stenskott
OBS
maskeringstejp
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
06
G021832
•
•
•
•
4. Vänta någon dag och polera sedan på
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 268.
265
266
268
270
274
275
278
281
283
284
G000000
Typbeteckningar...................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
07
07 Specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
07
268
07 Specifikationer
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN Vehicle
Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
07
269
07 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
Mått
07
270
mm
Mått
mm
A
Hjulbas
2835
H
Spårvidd bak
1585
B
Längd
4851
I
Lastbredd, golv
1130
C
Lastlängd, golv, fällt säte
1927
J
Bredd
1861
D
Lastlängd, golv
1094
K
Bredd inkl. backspeglar
2106
E
Höjd
1493
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
368
1588
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
07 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För information om dekalens placering, se
sidan 268.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
07
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
``
271
07 Specifikationer
Mått och vikter
Dragvikt och kultryck
Motor
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
2.0F
Automat, MPS6
1000
50
Alla
Alla (förutom 2.0F med Automat, MPS6)
1200
50
2.0
Manuell, MTX75
1320
75
2.0F
Manuell, MTX75
1320
75
2.5FT
Manuell, M66
1600
75
2.5FT
Automat, TF-80SC
1800
90
2.5T
Manuell, M66
1600
75
2.5T
Automat, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automat, TF-80SC
1800
90
Automat, TF-80SC
07
272
T6 AWD
Automat, TF-80SC
2000
90
V8
Automat, TF-80SC
2000
90
2.0D
Manuell, MMT6
1600
75
2.4D
Manuell, M66
1600
75
2.4D
Automat, TF-80SC
1800
90
07 Specifikationer
Mått och vikter
Motor
Växellåda
D5
Manuell, M66
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1600
75
2000
90
Manuell, M66 AWD
D5
Automat, TF-80SC
Automat, TF-80SC AWD
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
750
Max kultryck (kg)
50
OBS
Användning av stabiliseringsanordning
rekommenderas för släpvagn tyngre än
1800 kg.
07
273
07 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
Modell
07
A
274
Motor
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylin
dera
ntal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T8A
147/4800
200/4800
300/1500–4500
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
V8
B8444S
232/5950
315/5950
440/3950
8
94
79,5
4,414
10,4:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Endast Thailand
07 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C).
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G021834
Motorolja
Viskositetsdiagram.
07
``
275
07 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
G032078
Motorvariant
När dekalen som visas här finns i bilens motorrum, gäller följande. För information om dekalens placering, se sidan 224.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
07
276
Påfyllningsbar volym mellan MIN
och MAX (liter)
Volym
(liter)A
2.0
B4204S3
0,8
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
V8
B8444S
1,1
7,0
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
1,5
6,0
07 Specifikationer
Motorolja
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan MIN
och MAX (liter)
Volym
(liter)A
B4204S4
0,8
4,3
2.0D
D4204T
1,8
5,0
G032079
2.0F
När oljedekalen som visas här finns i bilens
motorrum, gäller följande. För placering se
sidan 224.
Oljekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
Inkluderar filterbyte
07
277
07 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Övriga vätskor och smörjmedel
07
278
Motor
Växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
2.0 bensin
Manuell, MTX75
1,9
BOT 350 M3
2.0 bensin
Automat, MPS6
5,5
BOT 341
2.0F flexifuel
Manuell, MTX75
1,9
BOT 350 M3
2.0F flexifuel
Automat, MPS6
5,5
BOT 341
2.5T bensin
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
2.5T bensin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.5FT flexifuel
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
2.5FT flexifuel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
V8
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
3.2 bensin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
T6 bensin
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.0D diesel
Manuell, MMT6
1,7
BOT 350 M3
2.4D diesel
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
2.4D diesel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 diesel
Automatisk, TF-80SC
5,5
BOT 341
07 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Kylvätska
Bensinmotor 2.0
7,5
Bensinmotor 2.0F
7,5
Bensinmotor 2.5FT
9,0
Bensinmotor 2.5T
9,0
Bensinmotor T6
8,9
Bensinmotor 3.2
8,9
Bensinmotor V8
10,2
Dieselmotor 2.0D
9,1
Dieselmotor D5/2.4D
12,6
Köldmedium
Luftkonditionering
Volym (liter)
B
Föreskriven kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning.
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
DOT 4+
Styrservoolja
Servostyrning
1,2
WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
Spolarvätska
Bilar med strålkastarrengöring
6,5
Bilar utan strålkastarrengöring
4,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten.
07
A
B
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
``
279
07 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se
sidan 278.
07
280
07 Specifikationer
Bränsle
CO2-utsläpp, bränsleförbrukning och tankvolym
Modell
Motor
Växellåda
Utsläpp av koldioxid (CO2, g/km)
Förbrukning
(liter/100 km)
Tankvolym (liter)
2.0
B4204S3
Manuell 5-växlad (MTX75)
199
8,3
ca 70
2.0FA
B4204S4
Manuell (MTX75)
199
8,3
ca 70
2.0FA
B4204S4
Automat (MPS6)
203
8,5
ca 70
2.5T
B5254T10
Manuell (M66)
206
8,6
ca 70
2.5T
B5254T10
Automat (TF-80SC)
229
9,6
ca 70
2.5FTA
B5254T11
Manuell (M66)
206
8,6
ca 70
2.5FTA
B5254T11
Automat (TF-80SC)
229
9,6
ca 70
3.2
B6324S
Automat (TF-80SC)
237
9,9
ca 70
3.2
B6324S
Automat (TF-80SC) AWD
ca 70
255
10,7
(Exec.) 259
(Exec.) 10,9
T6
B6304T2
Automat (TF-80SC) AWD
264
11,3
ca 70
V8
B8444S
Automat (TF-80SC) AWD
284
12,1
ca 70
2.0D
D4204T
Manuell (MMT6)
151
5,7
ca 70
D5
D5244T10
Manuell (M66)
164
6,2
ca 70
D5
D5244T10
Automat (TF-80SC)
178
6,7
ca 70
D5
D5244T10
Automat (TF-80SC) AWD
194
7,3
ca 70
07
``
281
07 Specifikationer
Bränsle
Modell
A
Motor
Växellåda
Tankvolym (liter)
D5244T14
Manuell (M66)
155
5,9
ca 70
2.4D
D5244T14
Automat (TF-80SC)
174
6,6
ca 70
Flexifuel kan köras på valfri 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen. Bilen drar 30-40 % mer av E85 som har ett lägre energiinnehåll.
Den exakta skillnaden beror på bl.a. körsätt, omgivningstemperatur och variationer i bränslespecification.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268/EEC comb.
samt 92/21/EEC.
Körsätt och andra icke tekniska faktorer påverkar bilens bränsleförbrukning. För mer information, se sidan 11.
Se sidan 205 för mer information om bränsle.
282
Förbrukning
(liter/100 km)
2.4D
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
07
Utsläpp av koldioxid (CO2, g/km)
07 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
VIKTIGT
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassiet.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Startbatteri
Motor
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
2.5T, 2.5FT
12
520–800
100–160
2.0, 2.0F, T6, 3.2
12
520–700
100–135
V8
12
600–800
120–160
2.0D
12
700
135
D5, 2.4D
12
700–800
135–160
07
283
07 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
284
07 Specifikationer
07
285
08 Index
A
Automattvätt............................................ 262
Active Bending Lights (ABL)...................... 78
Automatväxellåda.................................... 102
bogsering och bärgning...................... 218
manuella växellägen (Geartronic)....... 102
Adaption.................................................... 98
AUX.......................................................... 135
Adaptiv farthållare.................................... 159
felsökning........................................... 163
radarsensor......................................... 162
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 106
Bakre kontrollpanel
ljudanläggning.................................... 136
Avståndskontroll...................................... 166
Bakruta, eluppvärmning............................ 91
B
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
barnsäkerhetsspärr...............................
placering i bilen.....................................
säkerhet................................................
31
24
36
31
31
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
31
36
32
36
ACC – Adaptiv farthållare........................ 159
Aircondition, AC....................................... 128
Aktiva Dual Xenon-ljus............................... 78
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 157
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 125
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 106
Anpassning av köregenskaper................ 157
Anpassning av ljusbild...............................
Aktiva Dual Xenon-strålkastare............
Dual Xenon-strålkastare.......................
Halogenstrålkastare..............................
82
82
82
83
Antisladdfunktion..................................... 155
AUTO
klimatinställning.................................. 128
08
Automatisk låsning.................................... 49
Automatisk återlåsning.............................. 49
286
Baklampor
placering............................................. 232
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
90
91
91
93
90
Backväxelspärr........................................ 102
fem växlar........................................... 101
Bagagelucka
låsning/upplåsning................................ 50
Bagageutrymme
bärkassehållare...................................
lastning...............................................
lastsäkringsöglor................................
matta...................................................
210
209
209
189
Baklucka
låsning/upplåsning................................ 41
Barnstol..................................................... 31
Barnsäkerhetsspärr................................... 53
Batteri...................................................... 237
fjärrnyckel/PCC..................................... 46
starthjälp............................................. 100
symboler på batteriet.......................... 237
underhåll............................................. 237
varningssymboler............................... 237
Belysning................................................. 228
Aktiva Dual Xenon-ljus.......................... 78
08 Index
belysningsautomatik, kupé................... 81
dimljus bak........................................... 79
dimstrålkastare..................................... 79
displaybelysning................................... 77
glödlampor, specifikationer................ 234
hel-/halvljus........................................... 77
i kupé.................................................... 80
instrumentbelysning............................. 77
ledbelysning.......................................... 81
ljushöjdsreglering.................................. 77
positions-/parkeringsljus...................... 79
reglage.................................................. 80
trygghetsbelysning............................... 82
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
halvljus halogen..................................
helljus, Xenon-lampa..........................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
Lamphållare bak.................................
Lamphållare bak, blinkers...................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
sidomarkeringsljus..............................
228
233
230
231
229
230
229
233
231
231
233
232
230
231
Biltvätt...................................................... 262
påfyllning av bromsvätska.................. 227
symboler i kombinationsinstrument. . . 107
Bilvård...................................................... 262
Bromsljus................................................... 79
Bilvård, läderklädsel................................. 264
Broms- och kopplingsvätska................... 226
Bioetanol E85.......................................... 206
Blinkers...................................................... 80
Bränsle..................................................... 205
bränsleekonomi.......................... 258, 261
bränslefilter......................................... 207
bränsleförbrukning.............................. 281
Blockerat låsläge....................................... 51
avaktivering........................................... 51
tillfällig avaktivering............................... 51
Bälteskudde
nedfällning............................................ 34
uppfällning............................................ 35
Bluetooth
handsfree............................................ 190
koppla samtal till mobil....................... 192
mikrofon av......................................... 192
Bälteskudde, integrerad............................ 34
Bilklädsel.................................................. 264
Blind spot information system, BLIS....... 183
Bogsering................................................ 218
bogseringsögla................................... 218
Bogserögla.............................................. 218
Bromsar................................................... 107
bromsljus.............................................. 79
bromssystem...................................... 107
elektrisk parkeringsbroms.................. 109
låsningsfria bromsar, ABS.................. 107
nödbromsförstärknig, EBA................. 107
nödbromsljus........................................ 79
Bältespåminnare........................................ 17
Bärgning.................................................. 219
C
Chassiinställningar................................... 157
Cigarettändaruttag................................... 187
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 125
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 125
08
Bensinkvalitet.......................................... 205
287
08 Index
D
DAB, menystruktur.................................. 146
DAB Radio............................................... 144
Defroster.................................................. 129
Dekaler..................................................... 268
Dekal – SIPS-bag....................................... 25
Diesel....................................................... 206
Dieselpartikelfilter.................................... 207
Dimljus
bak........................................................ 79
fram....................................................... 79
253
257
249
249
249
250
257
258
250
Displaybelysning........................................ 77
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 126
Dolby Surround Pro Logic II.................... 135
ECO-tryck................................................ 258
Domkraft.................................................. 251
Ekonomisk körning.................................. 202
Draganordning......................................... 214
specifikationer.................................... 215
Elektrisk parkeringsbroms.......................
lossa automatiskt................................
lossa manuellt.....................................
låg batterispänning.............................
Driver Alert Control.................................. 174
Driver Alert System.................................. 174
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 155
Etiketter.................................................... 268
Extravärmare (Diesel)............................... 134
Farthållare................................................ 158
Felmeddelanden
Driver Alert Control............................. 175
Lane Departure Warning..................... 178
se Meddelanden och symboler.......... 164
109
110
110
109
Felmeddelanden i Adaptiv farthållare...... 164
Elektriskt infällbara backspeglar................ 90
Felsökning för Adaptiv farthållare............ 163
Elektronisk startspärr................................. 40
Felsökning för kamerasensor.................. 172
Elmanövrerad stol...................................... 70
Fjärrkontroll
programmerbar................................... 112
Elmanövrerad taklucka.............................. 94
288
Eluttag...................................................... 188
bagageutrymme.................................. 188
framsäte.............................................. 188
F
E
Dragvikt.................................................... 270
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 91
bakruta.................................................. 91
säten................................................... 127
Döda vinkeln (BLIS)................................. 183
Dimljus, på/av............................................ 79
Dragkrok, se Draganordning.................... 214
08
Däck
däcktätning.........................................
hastighetsklasser................................
köregenskaper....................................
rotationsriktning..................................
skötsel................................................
slitagevarnare.....................................
specifikationer....................................
tryck....................................................
vinterdäck...........................................
Felmeddelanden i Avståndskontroll........ 167
Felmeddelanden i BLIS............................ 185
08 Index
Fjärrkontroll, se Fjärrnyckel........................ 40
Fönsterhissar............................................. 88
Fjärrnyckel.................................................
batteribyte.............................................
funktioner..............................................
löstagbart nyckelblad...........................
räckvidd................................................
Fönster och backspeglar........................... 88
40
46
41
40
42
Första hjälpen-utrustning......................... 212
Förvaringsfack......................................... 189
Förvaringsplatser i kupén........................ 186
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
252
253
250
251
251
Hjul och däck........................................... 249
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 284
Flexifuel...................................................... 98
adaption................................................ 98
G
HomeLinkŸ EU........................................ 112
Fläckar..................................................... 264
Geartronic................................................ 102
Högtrycksspolning av strålkastare............ 87
Fläkt......................................................... 127
Genomvädringsfunktion.................... 49, 124
Hörlursuttag............................................. 136
FM, menystruktur..................................... 144
Glas.......................................................... 189
laminerat/förstärkt................................ 88
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 157
Framstol
Justering i längdled.............................. 75
massage............................................... 74
svank.................................................... 74
FSC, miljömärkning................................... 12
Global opening........................................ 124
I
Glödlampor, se Belysning........................ 228
IAQS – Interior Air Quality System........... 125
Golvmattor............................................... 187
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 197
H
IMEI-nummer........................................... 197
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 106
Fälgar
rengöring............................................ 263
Färdbroms............................................... 107
Färddator................................................. 153
Färgkod, lack........................................... 265
Hög motortemperatur.............................. 213
Handskfack.............................................. 187
låsning.................................................. 50
HBS – Heart Beat Sensor.......................... 43
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 77
Imma........................................................
avlägsna med ventilationsmunstyckena......................................................
behandling av rutorna.........................
kondens i strålkastare.........................
timerfunktion.......................................
129
130
124
262
129
08
289
08 Index
Klimat....................................................... 124
allmänt................................................ 124
sensorer.............................................. 124
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 22
förar- och passagerarsida.................... 20
Informations- och varningssymboler......... 64
Klocka
analog................................................... 68
Inre backspegel......................................... 91
automatisk avbländning....................... 91
Klocka, inställning...................................... 67
Kuldel
borttagning......................................... 217
ditsättning........................................... 215
Klämskydd, taklucka................................. 95
Kupé........................................................ 186
Knappsats i ratten............. 76, 118, 158, 195
Kupébelysning, se Belysning..................... 80
Kollision..................................................... 30
Kupéfilter................................................. 125
Kollisionsvarnare
radarsensor................................. 162, 169
Kupévärmare
bränsledriven...................................... 131
Kollisionsvarnare med Auto-broms*........ 169
Kylbox...................................................... 189
Inställning av ratt....................................... 76
Kollisionsvarning...................................... 169
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 226
Intervalltorkning......................................... 86
Kombinationsinstrument.......................... 121
Köldmedium............................................ 124
iPodŸ, anslutning.................................... 138
Komfort i kupén....................................... 186
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen bagagelucka....................
Inbyggd telefon........................................ 195
Informationsdisplayer................................ 63
Informationsknapp, PCC........................... 42
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 12
Instrumentbelysning, se Belysning............ 77
Instrument och reglage.............................. 60
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 62
vänsterstyrd bil..................................... 60
K
Kamerasensor.......................................... 171
Katalysator............................................... 205
bärgning.............................................. 218
08
290
Keyless drive........................................ 47, 96
Kompass.................................................... 93
kalibrering............................................. 93
ställ in zon............................................. 93
202
202
213
202
Konstantfarthållare.................................. 158
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 270
kultryck............................................... 270
Krock, se Kollision..................................... 30
Körriktningsvisare...................................... 80
Kondens i strålkastare............................. 262
Krockgardin............................................... 26
08 Index
L
inställningar......................................... 136
surround............................................. 135
Lack
färgkod............................................... 265
lackskador och bättring...................... 265
Ljudanläggning........................................ 135
funktioner............................................ 136
översikt............................................... 135
Laminerat glas........................................... 88
Ljudvolym
ringsignal, telefon............................... 192
telefon................................................. 192
telefon/mediaspelare.......................... 192
Lampor, se Belysning.............................. 228
Lane Departure Control........................... 177
Larm...........................................................
aktivera.................................................
avaktivera.............................................
kontroll av larm.....................................
larmindikator.........................................
larmsignaler..........................................
reducerad larmnivå...............................
stänga av utlöst larm............................
test av larmsystem................................
tillfällig frånkoppling..............................
54
54
54
42
54
54
55
54
55
55
Lastning
allmänt................................................ 209
lastsäkringsöglor................................ 209
taklast................................................. 211
Ljusbild, anpassning.................................. 82
Läderklädsel, tvättråd.............................. 264
M
Make up-spegel................................. 81, 188
Manuella växellägen (Geartronic)............. 102
Manuell växellåda.................................... 101
bogsering och bärgning...................... 218
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 77
Massage
framstol................................................. 74
Ljusindikeringar, PCC................................ 42
Meddelanden i BLIS................................ 185
Ljusreglage................................................ 77
Meddelanden i informationsdisplay......... 155
Luftdistribution................................. 125, 130
Meddelanden i kombinationsinstrumentet...................................................... 121
Luftkonditionering.................................... 128
allmänt................................................ 124
Låg oljenivå.............................................. 224
Ledbelysning............................................. 81
Lås
automatisk låsning................................
bagagelucka.........................................
låsning..................................................
upplåsning............................................
Ljud
bakre kontrollpanel............................. 136
hörlursuttag........................................ 136
Låsning/upplåsning
baklucka............................................... 41
insidan.................................................. 49
49
50
49
49
Meddelanden och symboler
Avståndskontroll.................................
Driver Alert Control.............................
Kollisionsvarnare med auto-broms.....
Lane Departure Warning.....................
167
175
172
178
Meddelanden och symboler i Adaptiv farthållare..................................................... 164
Meny- och meddelandehantering............ 118
08
Menystruktur
DAB.................................................... 146
FM....................................................... 144
291
08 Index
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 12
Minnesfunktion i stol.................................. 71
Mittkonsol................................................ 118
Mobiltelefon
ansluta................................................ 192
handsfree............................................ 190
registrera telefon................................. 190
Motor
starta..................................................... 96
överhettning........................................ 213
Motorhuv, öppning.................................. 222
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 64
hastighetsmätare.................................. 64
varvtalsmätare...................................... 64
Mätsticka, elektronisk.............................. 225
Nackskydd
mittplats bak......................................... 72
nedfällning............................................ 73
Parkeringshjälp........................................ 180
sensorer för parkeringshjälp............... 182
Parkeringsbroms..................................... 109
Nyckelfri start (keyless drive)............... 47, 96
Parkeringsvärmare...................................
batteri och bränsle..............................
parkering i backe................................
tidsinställning......................................
Nyckellägen............................................... 69
Partikelfilter.............................................. 207
Nyckelspärr.............................................. 104
PCC – Personal Car Communicator
funktioner.............................................. 41
räckvidd.......................................... 42, 43
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
Nyckelblad................................................. 43
Nödsamtal............................................... 195
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 212
131
131
131
133
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Polering.................................................... 263
Positions-/parkeringsljus........................... 79
O
Olja, se även Motorolja............................ 275
292
Panelbelysning........................................... 77
Parkera samtal......................................... 196
Motorspecifikationer................................ 274
08
PACOS, omkopplare................................. 22
N
Nyckel........................................................ 40
Motorvärmare............................................ 98
bränsledriven...................................... 131
PACOS....................................................... 22
Panikfunktion............................................. 41
Motorolja.......................................... 223, 275
filter..................................................... 224
ogynnsamma körförhållanden............ 275
oljekvalitet........................................... 275
volymuppgifter.................................... 275
226
224
227
223
P
Provisorisk däcktätning........................... 253
Punktering, se Däck................................. 251
08 Index
R
Ryggstöd................................................... 70
framsäte, fällning.................................. 70
Släpvagn.................................................. 213
kabel................................................... 213
körning med släpvagn........................ 213
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 72
Smörjmedel.............................................. 278
Rostskydd................................................ 263
Radarsensor............................................ 159
begränsningar..................................... 162
Ratt............................................................ 76
knappsats............. 76, 118, 135, 158, 195
knappsats adaptiv farthållare............. 160
rattinställning........................................ 76
Rattlås........................................................ 97
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 278
S
Rekommendationer vid körning............... 202
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 195, 196
hantering..................................... 191, 195
inkommande............................... 191, 195
volym i telefon..................................... 196
väntande............................................. 196
Rekommenderade barnskydd, tabell......... 32
Sekretesslåsning........................................ 45
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 240
Serviceprogram....................................... 222
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
Sidokrockkuddar....................................... 24
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 157
Reglage
mittkonsol........................................... 118
Regnsensor................................................ 86
262
262
263
264
264
Signalhorn.................................................. 76
Reservhjul................................................ 251
Temporary spare................................ 251
Skidlucka................................................. 210
Ringa samtal.................................... 191, 195
Signalingång, extern................................ 135
SIM-kort................................................... 198
SIPS-bag................................................... 24
Solgardin.................................................... 90
Solskärm, taklucka.................................... 95
Sotfilter.................................................... 207
SOTFILTER FULLT.................................. 207
Spin control............................................. 155
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 236
vindruta................................................. 87
Spolarvätska, påfyllning........................... 236
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 87
SRS-AIRBAG............................................. 20
SRS-system............................................... 19
omkopplare........................................... 22
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 155
Stabilitetssystem..................................... 155
Startbatteri............................................... 283
Starthjälp................................................. 100
08
Startnycklar................................................ 69
Startspärr................................................... 40
293
08 Index
Stenskott och repor................................. 265
box i bagageutrymme......................... 247
byte..................................................... 240
relä/säkringscentral i motorrum.......... 241
Stol, se Säten............................................ 70
Strålkastare.............................................. 228
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 157
Ställa in tidsavstånd................................. 166
Surround.................................................. 135
Svängningsdämpare................................ 214
Symboler.................................................. 155
informationssymboler........................... 64
kontrollsymboler................................... 64
varningssymboler................................. 64
Symboler och meddelanden
Avståndskontroll.................................
Driver Alert Control.............................
Kollisionsvarnare med auto-broms.....
Lane Departure Warning.....................
167
175
172
178
Symboler och meddelanden i Adaptiv farthållare..................................................... 164
Säkerhetsbälte
baksäte................................................. 17
bältesförsträckare................................. 18
Säkerhetsbälten......................................... 16
08
Säkerhetsläge............................................ 30
Säkringar.................................................. 240
allmänt................................................ 240
294
Säkringscentral........................................ 240
handskfack......................................... 244
Säkringstabell
säkringar i bagageutrymme................ 247
säkringar i motorrum.......................... 242
Säten.......................................................... 70
elmanövrerade...................................... 70
eluppvärmning.................................... 127
fällning av ryggstöd bak....................... 72
fällning av ryggstöd fram...................... 70
nackskydd bak..................................... 72
ventilerade framsäten......................... 127
tanklucka, elektrisk öppning............... 204
tanklucka, manuell öppning................ 204
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inbyggd, översikt................................
inkommande samtal...........................
meddelanden......................................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
ringsignal............................................
SIM-kort..............................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
till/från.................................................
192
190
195
191
197
190
191
196
198
192
193
193
195
Telefonbok............................................... 196
T
Taklucka
klämskydd............................................
solskärm...............................................
ventilationsläge.....................................
öppning och stängning.........................
Temperatur
faktisk temperatur............................... 124
Temperaturreglering................................ 128
95
95
94
94
Tankning.................................................. 204
påfyllning............................................ 204
tanklock.............................................. 204
Test av larmsystem.................................... 55
Tillskottsvärmare...................................... 134
Timer........................................................ 129
Tjänstevikt................................................ 270
Torkarblad................................................ 235
byte..................................................... 235
08 Index
rengöring............................................ 235
serviceläge.......................................... 235
Torkare och spolning................................. 86
Utsläpp av koldioxid................................ 208
Ventilation................................................ 125
Ventilationsmunstycken........................... 126
Verktyg..................................................... 251
Totalvikt................................................... 270
V
Traction control........................................ 155
Vadning.................................................... 202
Vikter
tjänstevikt........................................... 270
Transmission............................................ 101
Varningsblinkers........................................ 80
Vindruta..................................................... 88
Transponder.............................................. 88
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 159
kollisionsvarnare................................. 169
stabilitets- och dragkraftssystem....... 155
Vindrutespolning........................................ 87
Trippmätare............................................... 67
Trygghetsbelysning................................... 82
Tuta............................................................ 76
Typbeteckning......................................... 268
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 284
U
Underhåll
rostskydd............................................ 263
Upplåsning
från insidan........................................... 49
från utsidan........................................... 49
Uppvärmda spolmunstycken..................... 87
Urkoppling av växelväljarspärr................ 104
USB, anslutning....................................... 138
Varningslampor
bältespåminnare...................................
fel i bromssystemet..............................
generatorn laddar inte..........................
krockkuddar-SRS.................................
lågt oljetryck.........................................
parkeringsbroms åtdragen...................
varning..................................................
Vindrutetorkare.......................................... 86
regnsensor............................................ 86
Vinterdäck................................................ 250
Vinterkörning............................................ 203
65
65
65
65
65
65
65
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 169
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 19
Varningstriangel....................................... 212
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 263
Väntande samtal...................................... 196
Värme....................................................... 128
värmereflekterande (Vindruta).................... 88
Värmereflekterande vindruta...................... 88
Vätskor, volymuppgifter........................... 278
Vätskor och oljor...................................... 278
Växellåda................................................. 101
automat............................................... 102
manuell............................................... 101
Växelväljarspärr....................................... 103
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 104
08
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 88
Vaxning.................................................... 263
295
08 Index
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
Y
Yttermått.................................................. 270
Yttre backspeglar...................................... 90
Å
Återcirkulation.......................................... 129
Återställning av fönsterhissar..................... 89
Återställning av yttre backspeglar............. 91
Ö
Överhettning............................................ 213
08
296
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.*.HlZY^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement