Volvo S80 2010 Road and Traffic Information

Volvo S80 2010 Road and Traffic Information
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
Volvo. for I ife
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 11201 (Swedish) AT 0920 Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation
IF
Text och symboler på skärmen
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Planerad resvägs resmål
Namn på nästa väg/gata
Plats för Vägskyltsinformation för nästa väg/gata
Nästa vägledningspunkt
Planerad resväg
Planerad resvägs delmål
Avverkad planerad färdväg
Beräknad restid och avstånd till resmålet
G040918
Kartskala
Nuvarande vägs/gatas namn
Trafikinformation
Vägtyp
Färg
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Motorväg
Grön
Lagrad plats
Huvudväg
Röd
Inrättningssymbol (restaurang)
Mindre huvudväg
Brun
Bilens position
Vanlig väg
Mörkgrå
Uteslutet område för färdväg
Lokalväg
Mörkgrön
Planerad resvägs startpunkt
Pil på yttre kompassring anger riktning mot resmålet
Kompass
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till
ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om
situationer som kan försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar
längs resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar
bilens exakta position och kan vid eventuella felkörningar alltid
leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova
dig fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi
även att du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare, se sidan 68.
Innehållsförteckning
01 Snabbguide
Kom igång snabbt....................................... 8
02 Lär känna ditt
navigationssystem
03 Planera din resa
Ställ in resmål............................................
Resplan.....................................................
Lagra plats................................................
Nästa resmål.............................................
Aktuell position.........................................
Inställningar...............................................
Undvik område..........................................
Alternativ...................................................
Simulering.................................................
01 02 03
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Översikt XC60 ..........................................
Översikt V70/XC70....................................
Översikt S80..............................................
Manöverreglage........................................
Tangentbordet..........................................
Dvd-skiva, bildskärm................................
Kartor, vägtyper och kompass..................
Menyträd i tre nivåer.................................
Snabbmeny...............................................
Huvudmeny...............................................
Scrollmeny................................................
2
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
34
39
41
43
44
45
46
48
51
Innehållsförteckning
04 Trafikinformation
Allmänt......................................................
Undvika trafikproblem...............................
Val av information.....................................
Läs informationen.....................................
Sändare/Kartskala....................................
54
55
56
57
58
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Inrättningar................................................ 62
Vanliga frågor............................................ 66
EULA - Licensavtal.................................... 68
Upphovsrätt.............................................. 70
04 05 06
3
Innehållsförteckning
07 Index
Index......................................................... 72
07
4
Innehållsförteckning
5
6
G028767
Kom igång snabbt..................................................................................... 8
SNABBGUIDE
01
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Knappsats/fjärrkontroll
•
Använd navigeringsknappen – knappsatsens styrpinne (på rattens högra baksida,
se sidan 20) eller fjärrkontrollens pilknappar – för att navigera upp, ner, höger eller
vänster mellan olika menyalternativ och val
samt för att förflytta markören på kartan.
•
•
ENTER – Bekräftar eller aktiverar val.
BACK – Tillbaka i menystrukturen eller för
att ångra ett val.
Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktioner som rattens knappsats.
Aktivering av systemet
Fjärrnyckeln måste vara indragen i startlåset
(se bilens instruktionsbok).
1. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen.
2. Om skärmen inte aktiveras: Tryck på
BACK eller ENTER.
8
Starta systemet
G040697
01
Systemet börjar med att visa en skärmbild vars
textinnehåll måste bekräftas med ENTER.
Systemet kan sedan behöva några sekunder
för att känna av bilens position. Därefter visas
Kartläge där bilens position är markerad med
en blå triangel.
Vägledning till gatuadress
Ställ in resmål
Tryck BACK för att komma
till huvudmenyn. Stega med
navigeringsknappen till
Ställ in resmål och tryck
ENTER.
Adress
Stega till Adress och tryck
ENTER.
Land/Stad
Stega till Land respektive
Stad och tryck ENTER.
Stega till önskade bokstäver för att ange i vilket land
och i vilken stad gatuadressen finns. Tryck ENTER.
Gata
Stega till Gata och tryck
ENTER.
Gatu-nummer
Stega till Nr och tryck
ENTER.
Ange
Stega till Ange och tryck
ENTER.
Starta vägledning
Stega till Starta vägledning och tryck ENTER.
Systemet beräknar nu färdvägen och avståndet till det inmatade resmålet. Du får vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Vägledning till Inrättning
Ställ in resmål
Tryck BACK för att komma
till huvudmenyn. Stega med
navigeringsknappen till
Ställ in resmål och tryck
ENTER.
Inrättning
Stega till Inrättning och
tryck ENTER.
Inrättning
efter Namn
Välj Inrättning efter
Namn och tryck ENTER.
Land/Stad
Stega till Land respektive
Stad och tryck ENTER.
Stega till önskade bokstäver för att ange i vilken
Land respektive Stad
inrättningen finns. Tryck
ENTER.
Typ
Stega till Typ. Välj typ av
inrättning, t.ex. bensinstation, restaurang eller Volvohandlare. Tryck ENTER.
Namn
Stega till Namn. Välj inrättning och tryck ENTER.
Ange
Stega till Ange och tryck
ENTER.
Starta vägledning
Stega till Starta vägledning och tryck ENTER.
01
Systemet beräknar nu färdvägen och avståndet till den inmatade inrättningen. Du får vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
9
10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
30
31
G028780
Manualen.................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Översikt XC60 ........................................................................................
Översikt V70/XC70..................................................................................
Översikt S80............................................................................................
Manöverreglage......................................................................................
Tangentbordet.........................................................................................
Dvd-skiva, bildskärm..............................................................................
Kartor, vägtyper och kompass................................................................
Menyträd i tre nivåer...............................................................................
Snabbmeny.............................................................................................
Huvudmeny.............................................................................................
Scrollmeny..............................................................................................
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
02
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
02
Allmänt om manualen
Ändringar i boken
Det finns en snabbguide för dig som vill komma
igång direkt, se sidan 8.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
För mer ingående beskrivning och val av
inställningar till resmål rekommenderas att du
tittar i kapitel Planera din resa, se sidan 34.
© Volvo Personvagnar AB
Menyval/Sökvägar
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges som t.ex.:
Ställ in resmål
Adress
Stad
Särskild text
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via siffran hänvisar till.
12
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Inställningar
Du kan använda navigationssystemet utan att
ha valt ett resmål. Karta med bilens position
visas på skärmen där bilen är markerad med en
blå triangel.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
gjordes.
Systemet uppdateras kontinuerligt och kan
därför innehålla funktioner som inte beskrivs i
denna bok.
Kartläge
Vid uppstart börjar systemet med att visa en
skärmbild vars textinnehåll måste bekräftas
med ENTER, se sidan 8.
Sedan övergår skärmen till Kartläge varvid
aktuell kartbild täcker hela skärmen.
•
Tryck BACK för att nå Huvudmenyn, se
sidan 30.
•
Tryck ENTER för att nå Snabbmenyn, se
sidan 28.
1. Tryck på navigeringsknappen för att aktivera scrolläge, t.ex. för att se delar av kartan som ligger utanför skärmen.
2. ENTER i detta läge aktiverar scrollmenyn,
se sidan 31.
Om en inställning ändrats och återgång till fabriksinställning önskas, påverkar det endast den
aktuella funktionen.
Det finns ingen funktion som återställer alla
inställningar samtidigt.
På/Av
På
1. Fjärrnyckeln måste vara inskjuten i startlåset (se bilens instruktionsbok).
2. Tryck på ENTER eller BACK.
2. Stega till Stäng av med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER.
02
4. Skärmen matas ner eller släcks.
OBS
Systemet är tillgängligt även med motorn
avstängd. Vid för låg batterispänning stängs
systemet av.
Demo (simulerad vägledning)
För att få en bild av hur en vägledning fungerar
kan ett resmål anges. När bilen står stilla kan
vägledningen till det angivna resmålet simuleras, se Starta demo se sidan 51.
3. Skärmen aktiveras automatiskt.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Systemet stängs av automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Systemet kan även stängas av manuellt, så att
det inte automatiskt startar nästa gång fjärrnyckeln skjuts in i startlåset:
1. Tryck BACK för att nå huvudmenyn.
13
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt XC60
G031099
02
14
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt XC60
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i bagageutrymmet och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas. Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens
funktion.
02
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter ovanför
mittkonsolens numeriska knappsats.
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
15
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt V70/XC70
02
16
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt V70/XC70
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i lastutrymmet
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens display.
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
17
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt S80
02
2
3
4
5
6
G021310
1
18
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt S80
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i bagageutrymmet och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Dvd-spelare
OBS
Dvd-spelarens EJECT-knapp är placerad
till vänster och låsknappen till höger på
enheten.
•
Huvudenhetens dvd-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS-mottagare och mottagare för trafikinformation (TMC) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/länder. Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig, se sidan 22.
Antenn för GPS
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. se sidan 20.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att ändra
volymen. Volymen kan även ändras i menysystemet.
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens display.
Antennen är integrerad i takantennen.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer ur de
främre högtalarna.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 23.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
även om GPS-signalen temporärt förloras,
t. ex. vid körning i en tunnel.
19
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Placering knappsats och IR-mottagare
Knappsats ratt/fjärrkontroll
BACK
Ångrar senast gjorda val eller backar i menystrukturen.
02
"Stör ej"
Navigationssystemet manövreras med rattens
knappsats eller fjärrkontrollen.
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida.
Fjärrkontrollen riktas mot IR-mottagaren placerad i ljudanläggningens display.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller R03batterier. Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Knappsatsen på ratten och den på fjärrkontrollen har samma funktioner. Använd den för
att stega mellan olika menyalternativ, bekräfta
val eller backa i menyer.
Utformningen kan variera på olika modeller.
Navigeringsknapp
Med navigeringsknappen – knappsatsens
styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar
,
,
och
– stegas mellan olika menyalternativ. Navigeringsknappen flyttar även markören (hårkorset) på kartan.
ENTER
Bekräftar eller aktiverar val.
20
I vissa situationer behöver systemet några
sekunder extra tid för att göra en beräkning. Då
visas en symbol på skärmen.
OBS
Då symbolen för beräkning syns kan systemet inte ta emot några kommandon från
navigerings-, ENTER- eller BACKknappen.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Skriva och välja alternativ
Rullningslisten i skärmens högerkant indikerar
att fler alternativ än de på skärmen finns i listan.
Talet (110) visar antalet alternativ.
•
Återgå från alternativlistan till tangentbordet med BACK.
•
Radera inmatade bokstäver en åt gången
med BACK.
02
Allmän sökning
Tangentbordet används på många ställen
bland menyerna för att ange specifik information, t.ex. typ av inrättning, land, stad, gatuadress, gatu- eller postnummer.
Sökfunktionen är alltid tillgänglig och fungerar
alltid på samma sätt oavsett läge bland menyerna då en plats ska anges.
Genom att trycka ENTER under en inmatning
visas samtliga svarskombinationer upp för
resp. alternativ: Stad, gata, inrättning m.m.
1. Välj bokstäver med navigeringsknappen
och tryck ENTER.
> När det inte finns ytterligare alternativ
fyller systemet på med resterande bokstäver.
Vid sökning på t.ex. London Airport kommer
samtliga kombinationer med London att visas
då LO matats in. Ju mer specifik sökning,
desto färre svarsalternativ och därmed enklare
att välja.
Listan nedtill på skärmen visar de tre
första möjliga alternativen som matchar
de inmatade bokstäverna.
En sökning med LO ger även svarsalternativ
som t.ex. Restaurant Lou Trivalou eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
2. Det går även att stega med
för att
komma direkt ner till listan med alternativ.
3. Välj med
eller
och tryck ENTER.
21
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
02
Innehåll på dvd-skivor
Europa
Byte av dvd-skiva
Det utkommer kontinuerligt kartskivor med
uppdaterad och utökad information. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för information om den
senaste utgåvan.
Road & Traffic Information – RTI
Tändningen måste vara på under hela proceduren (se bilens instruktionsbok).
OBS
Kartskivorna har inte 100-procentig täckning i alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland
kan vara nödvändig.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
OBS
För kartinformation upplagd på flera skivor
gäller:
Ett meddelande på skärmen talar om ifall
det blir aktuellt att byta skiva. Om skivan inte
byts kommer vägnätsinformationen fortfarande att vara tillgänglig, men inte detaljinformationen.
Australien
Road & Traffic Information – RTI
Större delen av Australiens vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
22
Varje dvd-set innehåller minst tre skivor. Samtliga skivor innehåller större delen av det europeiska vägnätet. Det som skiljer skivorna åt är
den detaljerade informationen som adresser,
inrättningar m.m. Sådan information är uppdelad på respektive skiva för geografiskt område.
Mellanöstern
Volvo Navigation System – VNS
Större delen av Mellanösterns vägnät finns på
en och samma dvd-skiva.
Ryssland
Road & Traffic Information – RTI
En utvald del av Rysslands vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
Sydafrika
Volvo Navigation System – VNS
Större delen av Sydafrikas vägnät finns på en
och samma dvd-skiva.
1. Starta systemet. För instruktion, se
sidan 13.
2. Lås upp spärren på huvudenheten. (Se
översiktsbilden för dvd-spelarens placering, se sidan 16.)
3. Tryck på EJECT-knappen och ta ut skivan.
4. Sätt i den nya kartskivan.
5. Lås huvudenheten.
Byte av kartskiva kan i vissa fall också tillföra
systemet nya funktioner. Om skivan även innehåller ny mjukvara, frågas om uppdateringen
accepteras.
Efter att ha bekräftat med alternativ JA, visas
texten Preparing to load System Software.
Please wait.
Uppdateringen tar ca 15 minuter. När den är
avslutad visas startbilden på skärmen och
navigationssystemet är klart att användas.
OBS
Skärmen kan gå ner eller släckas under
tiden uppdatering pågår.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Dvd-skiva, bildskärm
Vård av dvd-skivor
Hantera dvd-skivorna varsamt.
När de inte används ska de förvaras i sina förpackningar. Undvik att förvara dem i fukt, kraftig värme, direkt solljus eller i dammig omgivning.
02
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas. Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens
funktion.
23
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild
02
24
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild över aktuell position
Röstmeddelande
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka symboler som valts för visning,
m.m.
När man valt ett resmål och närmar sig en korsning eller avfart får man röstmeddelande om
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas
en detaljerad karta över korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på skärmen, finns på omslagets insida.
Röstmeddelandet upprepas närmare korsningen. Justera volymen med ljudanläggningens volymknapp (under pågående röstmeddelande).
Namn på aktuell färdväg visas nederst på skärmen – ingen resplan behövs för det.
Inrättningar längs motorväg, se
sidan 30.
Detaljerad korsningskarta. Skärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. (Alternativa körfält visas endast för
större vägar.) Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Valet görs i snabbmenyn, se sidan 28.
Scrolläge, se sidan 31.
Den grå destinationspilen i kompassens yttre
ring pekar mot det valda resmålet.
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kartans riktning för att välja hur kartans riktning ska visas och till Kompass för hur kompassen ska visas, se sidan 48.
02
För att välja mellan manlig eller kvinnlig röst: Gå
till Inställningar Vägledningsalternat.
Vägvisningsröst, se sidan 48.
OBS
I vissa fall (t.ex. om man använder biltelefonen) ersätts röstmeddelande med ett pling.
Kompass
Kartbilden kan visa kompassen på två olika sätt:
– Med kompassriktningen
norr alltid uppåt.
– Med färdriktningen alltid
uppåt.
Kompassnålens röda spets pekar ut nordlig
riktning på kartan och den vita pekar mot sydlig.
25
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
Ställ in resmål
s. 34
Lagrade platser
s. 36
Lägg till i resplanen
Plats på karta
Information
Latitud/longitud
Redigera
Resplan
Sortera
Adress
s. 34
Land
Radera plats
Radera alla
Stad
Senaste tio
Gata
s. 37
Lägg till i resplanen
Nummer
Inrättning efter namn
Runt bilen
Längs färdvägen
Runt plats på kartan
Längs en gata
s. 35
s. 39
se Ställ in resmål/Adress
Radera alla
Undvik motorvägar/vägtullar/färjor/trafikproblem/tidsbegr. vägar/biltåg/angivna områden
se Resplan
Korsning
Land
Gata
Korsn.
Stad
26
Lägg till i resplanen
Vägval
s. 37
s. 39
s. 40
Radera plats
Återresa
s. 37
Starta vägledning
Vägvalsinställn.
Information
Inrättningar
Kartsökning
s. 45
Återgå till grundinställn.
s. 37
Rensa resplanen
s. 39
Nästa resmål
s. 43
Aktuell position
s. 44
Inställningar
s. 45
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
TrafikinformationA
s. 54
Vägledningsalternat.
Automatisk upplysning
Vägledningsröst
Trafikinformationsurval
Vägvisningsvolym
Sök station
Vägvisningsvolymkontroll
Återgå till grundinst.
s. 48
Starta demo
Stäng av
A
s. 51
s. 13
02
Finns ej i alla områden/länder.
Restid/distans kvar
Vägvalsinställn.
s. 45
se Resplan/Vägvalsinställn.
Kartalternativ
Inrättningsurval
Karta
Kartvy
Kartriktning i 2D
Korsningskarta
Kartscrollning
Kompass
Aktuell plats
Återgå till grundinst.
Tidsformat
Varningsinställning
Återgå till grundinst.
s. 48
Systemalternativ
s. 50
Språk
Färger
Skärmsläckare
Tidsbegr. disclaimer
Hjälp
Avståndsenhet
GPS-information
Om
Återgå till grundinst.
27
02 Lär känna ditt navigationssystem
Snabbmeny
Enklare hantering under färd
02
I Snabbmenyn finns några funktioner samlade
som underlättar hantering under körning.
•
G028755
Färdväg
Lista med kommande vägledningspunkter.
Förutom vägnamn visas avståndet mellan vägledningspunkterna samt en pil som visar typ av
manöver.
Tryck ENTER i kartläge och välj undermeny med
eller
.
G029190
En karta/Två kartor
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
G028755
– Kartskala/Aktuell färdväg
Ändra storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
– Färdväg/Karta/Övervakning
Välj att visa en eller två kartbilder över aktuellt
område.
Visning av resterande väg från nuvarande position till resmålet eller hela resvägen fram till
resmålet, kan väljas högst upp i menyn (se
omslagets insida punkt 7).
Om visning av två kartor är vald, syns en symbol för kartskala i var ände av snabbmenyn.
Detta för att kunna justera respektive skala
individuellt. Skala från 50 meter upp till
100 km kan väljas.
G028755
– Vägledning
Tryck ENTER för aktuell vägledning eller för att
upprepa ett röstmeddelande.
Övervakning1
Välj Övervakn.1, 2 eller 3 för att se tidigare
inställda övervakningar. se sidan 31.
G028755
– Omledning
Undvik gator/vägar
Denna funktion väljer bort gator eller vägar från
en upprättad färdplan för att slippa köra genom
t.ex. ett känt vägarbetsområde.
1. Välj Undvik i omledningsmenyn och tryck
ENTER. En lista över gator/vägar som
ingår i färdvägen visas.
2. Stega till den gata/väg som ska undvikas
och tryck ENTER.
3. Om flera gator/vägar ska undvikas, börja
med att stega med
till den första gatan/
vägen i den grupp som ska undvikas och
1
28
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Snabbmeny
tryck ENTER. Stega sedan till sista gata/
väg i gruppen som ska undvikas och tryck
ENTER.
Systemet beräknar sedan en ny färdväg som
leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen
först efter att de angivna sträckorna undvikits
och passerats.
OBS
Större sammanhängande område som ska
undvikas måste förväljas i
Vägvalsninställningar, se sidan 46.
Undvik sträcka inom 1–80 km
Denna funktion väljer bort ett helt område i den
ursprungliga färdplanen, för att slippa köra
genom t.ex. en tätort med rusningstrafik.
–
Välj ett av alternativen inom 1–80 km i
omledningsmenyn och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan en ny färdväg som
leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen
först efter att det angivna området undvikits
och passerats.
G028755
– Trafikinformation2
Välj att läsa information om trafikproblem som
visas på skärmen. För mer om Trafikinformation, se sidan 54.
Läs medd.
Stega mellan olika trafikmeddelande.
Medd. på färdväg
Här lagras de meddelanden längs färdvägen
som inte medfört val av alternativ färdväg eller
där bättre alternativ saknats.
Längs färdväg.
se sidan 35.
Längs m.väg
02
Välj att söka efter t.ex. rastplatser och bensinstationer som är lätttillgänliga längs motorvägen.
Om en beräknad färdväg sträcker sig över fler
än en motorväg söker systemet längs den
motorväg man färdas på.
Bortvalda medd.
Här lagras de meddelanden längs färdvägen
som inneburit att alternativa vägar har måst
väljas.
Visa alla
Visa samtliga meddelanden.
Dölj alla
Visa inga meddelanden.
Visa valda
Välj typ av trafikmeddelande som ska visas på
kartan, se sidan 56.
G028755
– Inrättningar
Runt bilen
se sidan 35.
2
Finns ej i alla områden/länder.
29
02 Lär känna ditt navigationssystem
Huvudmeny
Huvudmeny
G040698
02
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och är första menyn som möter användaren
efter uppstartens kartbild.
Oavsett var bland alla menyer användaren
befinner sig, nås alltid Huvudmenyn med ett
eller flera tryck på BACK-knappen.
30
02 Lär känna ditt navigationssystem
Scrollmeny
Kartrullning
Läs trafikmedd. (Read traffic msg.)
Visar aktuella trafikmeddelanden inom skärmbildens kartområde.
02
Övervakning (Set for surveill.)1
Välj mellan Övervakning 1, 2 eller 3 och tryck
ENTER för att lagra en kartvy som övervakningsområde, t.ex. starkt trafikerade vägar
som ofta drabbas av trafikproblem.
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden med navigeringsknappen.
1. Aktivera Scrolläge genom att stega med
navigeringsknappen.
2. Tryck ENTER i Scrolläge för att aktivera
Scrollmenyn.
Skala (Scale)
Ändra skala över aktuellt område.
Sätt som resmål (Set as destination)
Placera platsen markerad av hårkorset som ett
resmål i resplanen.
Omkringligg. inrätt. (Facilities around)
Sök efter de inrättningar som finns i närområdet.
1
Aktivering av kartan: Välj alterantiv Karta/Färdväg i Snabbmenyn och bestäm önskad övervakning.
Med knapp
tiskt.
eller
följs färdvägen automa-
Med knapp
tiskt.
eller
följs färdvägen automa-
Lagra plats (Store location)
Spara platsen som sedan återfinns under Ställ
in resmål Lagrade platser.
Följa väg i färdplan
För att enkelt kunna följa en upplagd rutt i färdplanen finns en inbyggd "magnetfunktion" vilket innebär att oavsett hur färdvägen svänger
och ändrar kompassriktning, följer hårkorset
färdvägen automatiskt genom att endast en
knapp hålls intryckt.
Den ena av hårkorsets linjer indikerar vilken
knapp som ska väljas genom att visa sig fetare
än den andra.
Om ingen "magnetfunktion" önskas, släcks
hårkorsets feta linje genom att scrolla undan
hårkorset några millimeter från den markerade
färdplanen – därefter är scrollfunktionen åter
normal.
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
31
32
34
39
41
43
44
45
46
48
51
G028782
Ställ in resmål..........................................................................................
Resplan...................................................................................................
Lagra plats..............................................................................................
Nästa resmål...........................................................................................
Aktuell position........................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Undvik område........................................................................................
Alternativ.................................................................................................
Simulering...............................................................................................
PLANERA DIN RESA
03
03 Planera din resa
Ställ in resmål
Adress
Ange Land (Country)/Stad (City) eller välj
från lista
03
Land kan vara förvalt och motsvarar då positionen för det senast inmatade resmålet. För
information om hur tangentbordet fungerar, se
sidan 21.
2. Stega till Ange efter att du angett gatunummer. Om gatunummer inte är angivet
vägleder systemet till mitten av den gata
som valts.
•
Ange
Stega till Land eller Stad och tryck
ENTER för att välja nytt, eller med
att välja mellan de senast valda.
för
G040699
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
Listorna med de fem senast inmatade länderna, städerna och gatunamnen raderas då
resmålen i Senaste tio raderas. Läs mer om de
senaste tio resmålen på se sidan 37.
G040700
Ange gatunummer (Number)
Ställ in resmål
(Set destination
City )
34
Adress
Address
Land/Stad
Country/
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
OBS
Ställ in resmål
Bekräftar inmatat nummer.
Adress
Gatunummer kan anges för att få en mer exakt
vägledning.
1. Stega till raden för Nummer (Number)
efter att gatuadressen (Street) angivits,
och tryck ENTER (alternativt stega direkt
till Ange). Existerande gatunummer visas.
Ange gatuadress (Street) eller välj från
lista
Ställ in resmål
Adress
Gata
Det går att välja gata även om ingen stad är
förvald.
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet – välj då ortens centrum som
resmål.
Påbörja vägledning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Ange för att placera den inmatade adressen i resplanen.
2. Stega sedan till Starta vägledning för att
påbörja vägledningen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
03 Planera din resa
Ställ in resmål
•
Inrättningar
Ange en inrättning som resmål
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ.
Inrättningstyper/Olika kategorier
Det går även att söka efter inrättningar runt
bilen, längs färdvägen eller längs motorvägen
via Snabbmenyn.
G040701
Inrättning efter namn (Facility by name)
03
Mata in namnet på en inrättning, eller välj bland
inrättningarna från listan i menyn. Listan visar
endast de inrättningar som finns i vald stad/
område.
Runt bilen (Around the car)
Systemet söker inrättningar runt bilen (max
160 km radie). Sökningen avbryts efter att 100
inrättningar hittats.
Längs färdvägen (Along the route)
Runt plats på kartan (Around point on
map)
Systemet söker på samma sätt som Runt
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
Ställ in resmål
Inrättningar
Längs en gata (Along a street)
Systemet söker längs en angiven gata.
(Set destination
Facilities
)
G040702
När ett resmål är angivet kan systemet söka
efter inrättningar i ett område längs färdvägen
(inom 1 km från färdvägen.)
Ställ in resmål
efter namn
(Set destination
name )
Inrättning
Facilities
Inrättning
Facility by
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
}}
35
03 Planera din resa
Ställ in resmål
1. Stega till Namn (Name) och tryck ENTER
för att ange ett inrättningsnamn utan att
ange en stad.
03
2. Stega till Typ (Type) och tryck ENTER för
för
att ange en inrättningstyp, eller tryck
att välja mellan de senast valda.
3. Stega till Ange och tryck ENTER.
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
För att precisera sökningen: Välj Stad först och
stega därefter till Namn.
Det finns underkategorier för restauranger
för att förenkla sökningen.
3. Bläddra mellan meddelanden med
.
Under Information visas t.ex. adress, koordinater och telefonnummer till inrättningen. Det
finns flera sätt att söka information om en
inrättning. Enklast och snabbast är enligt följande:
1. Med en kartbild på skärmen, tryck
ENTER för att få fram Snabbmenyn:
eller
4. Välj sedan en inrättning bland förekommande kategorier och tryck ENTER.
5. Välj Inrättningsinformation och tryck
ENTER.
Markera Karta och tryck ENTER för att se
inrättningen placerad på kartan.
Om bilen är utrustad med inbyggd telefon är
även funktionen Ring upp aktiverad.
•
Information om inrättning
med
eller
och tryck
Stega till
ENTER.
> Välj mellan alternativen Runt bilen,
Längs färdväg eller Längs m.väg och
tryck ENTER.
G028755
•
OBS
Markera knappen Ring upp och tryck
ENTER för omgående uppringning.
Sökning på postnummer
Ställ in resmål
Adress
Resmål kan avgränsas genom att välja ett
postnummerområde, varefter där befintlig gata
eller inrättning kan väljas.
G029190
36
2.
1. Först måste ett Land väljas. Stega dit, välj
och tryck ENTER.
2. Stega sedan till Stad och tryck ENTER.
3. Välj där Postnummer och tryck ENTER.
4. Välj siffror och tryck ENTER eller stega
med
och välj direkt från listan då alternativ finns tillgängliga.
> Rullningslisten i högerkanten indikerar
att det finns fler alternativ i listan än de
som syns på skärmen.
5. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer.
6. Stega till Ange och sedan till Starta
vägledning för att få vägledning till resmålet.
Tidigare sparade platser
Ställ in resmål
Lagrade platser
Lagrad plats är ett redan tidigare sparat resmål
(hemadress, favoritrestaurang, flygplats, Volvohandlare etc.). se sidan 41 för att lagra en
plats.
•
Stega bland de lagrade platserna och tryck
eller ENTER för att nå undermenyn.
Lägg till i resplanen
Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information
Ger upplysningar om lagrad plats.
03 Planera din resa
Ställ in resmål
Redigera
Radera alla
Ändra namn m.m. på lagrad plats.
Sortera
Raderar samtliga adresser från Senaste tio-listan.
Sortera lagrade platser efter avstånd, ikon eller
namn.
Tillbaka till startpunkten
Radera plats
Ställ in resmål
Raderar en lagrad plats.
Återresa
Radera alla
•
Raderar samtliga lagrade platser.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den
plats där Starta vägledning senast valdes.
Välj Starta vägledning och tryck ENTER.
Tidigare inmatade resmål
Ställ in resmål
Ställ in resmål via korsningar
Senaste tio
En lista med de senaste tio resmålen visas.
Rullningslisten i högerkanten indikerar att det
finns fler alternativ i listan än de som syns på
skärmen.
•
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
eller
Ställ in resmål
Korsning
1. Ange Gata och tryck ENTER.
> Existerande korsningar visas under
Korsn. om det finns gator som ansluter/
korsar längs vägen.
Lägg till i resplanen
2. Stega till de korsningar du vill ställa in som
resmål.
Placerar resmålet i resplanen.
3. Stega till Ange och tryck ENTER.
Information
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats
Raderar platsen från Senaste tio-listan.
OBS
Om kombinationer av korsningar existerar i
mer än en stad måste också en stad anges.
OBS
Det går endast att söka på korsningar
mellan större vägar.
03
Sökning via plats på karta
Ställ in resmål
Inrättningar
Kartsökning
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen
till önskat resmål och tryck ENTER för att
nå Scrollmenyn.
2. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER.
Skala
Ändra skalan tillfälligt under sökningen med
hårkorset.
Sätt som resmål
Välj plats på kartan som res- eller delmål.
Omkringligg. inrätt.
Systemet söker efter inrättningar runt en vald
punkt på kartan med maximalt 160 km radie.
Sökningen avbryts om 100 inrättningar hittats.
}}
37
03 Planera din resa
Ställ in resmål
> OK
Läs trafikmedd.
Använd navigeringsknappen för att välja
mellan de trafikmeddelanden som visas på
skärmen.
Övervakning
03
4. Tryck ENTER för att nå Scrollmenyn.
Ange ett område på kartan som sedan enkelt
går att övervaka.
5. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER för att välja platsen som resmål.
Lagra plats
6. Tryck BACK för att återgå till inmatning av
koordinater.
> Ångra
Lagra en plats på kartan.
OBS
Det går att söka direkt med hårkorset
genom att använda navigeringsknappen i
Kartläge.
Sökning via latitud/longitud
Sätt som resmål
Latitud/longitud
Kartsökning
1. Välj ett resmål genom att ange koordinater
för resmålet.
2. Ange koordinater för latitud med hjälp av
navigeringsknappen, välj N för nordlig eller
S för sydlig position.
3. Stega till andra raden och ange koordinater
för longitud, välj E för ostlig eller W för
västlig position.
38
Visar platsen för de angivna koordinaterna på kartan.
Återgår till föregående bild.
03 Planera din resa
Resplan
Lägg upp en resplan
Ordna i resplanen
Resmål/delmål
03
Starta vägledn. (Start guidance)
Påbörjar vägledning till resmålet.
Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
Resplan
(Itinerary
Lägg till ytterligare resmål.
)
OBS
Menyalternativet Resplan (Itinerary) blir
tillgänglig först efter att ett resmål matats in.
Lägg upp en resplan med flera stopp för att
slippa ange resmål efter resmål under resans
gång.
Upp till sex delmål och ett slutmål kan anges.
Vägvalsinställn. (Route options)
Resplan
•
Välj ett inmatat resmål och tryck ENTER
eller
för att nå undermenyn.
Inställningar för prioritering av vägval.
Information (Information)
Rensa resplanen (Clear ininerary)
Ger upplysningar om resmålet.
Raderar hela resplanen.
Radera (Delete)
Raderar resmålet från resplanen.
Flytta (Move)
Ändrar resmålets placeringsordning i resplanen.
Justera (Adjust)
Ändrar positionen för resmålet på kartan.
Lagra (Store)
Sparar resmålet som sedan kommer att vara
tillgängligt under Lagrade platser.
}}
39
03 Planera din resa
Resplan
Radera i resplan
Starta vägledning
Resplan
Radera delmål i resplanen
1. Välj ett av de inmatade delmålen och tryck
ENTER eller
för att nå undermenyn.
03
2. Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera hela resplanen
• Stega direkt tilll Rensa resplan och tryck
Resplan
(Itinerary
ENTER.
Starta vägledning
Start guidance
)
När du matat in ett resmål och Starta
vägledning (Start guidance) valts börjar
systemet räkna ut färdvägen och avståndet till
resmålet (under tiden visas Var god vänta på
skärmen).
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
40
03 Planera din resa
Lagra plats
Lagra för återanvändning
Upp till 250 resmål kan lagras för återanvändning i olika resplaner.
Spara en plats på kartan
3. Markera den symbol som ska visas på kartan och tryck ENTER.
Flytta position för lagrad plats
4. Skriv sedan önskat namn på platsen och
avsluta genom att markera Lagra (Store)
och trycka ENTER.
Spara en plats som finns i resplanen
G040778
03
G040777
Ställ in resmål
Resplan
1. Markera det mål i resplanen som ska sparas och tryck
– en meny öppnas.
1. Placera hårkorset på den punkt som ska
sparas som resmål och tryck ENTER.
2. Markera Lagra plats (Store location) i
menyn och tryck ENTER – en ny meny
öppnas.
Lagrade platser
1. Markera en lagrad plats och tryck
meny öppnas.
– en
2. Välj Redigera (Edit) och tryck ENTER – en
ny meny öppnas.
3. Markera Justera (Adjust) och tryck
ENTER – kartan kommer fram.
2. Markera Lagra (Store) och tryck ENTER –
en ny meny öppnas.
4. Placera hårkorset på önskad plats och
tryck ENTER för att ange den nya positionen – kartan stängs och en meny öppnas.
3. Markera den symbol som ska visas på kartan och tryck ENTER.
5. Markera Lagra plats (Store location) och
tryck ENTER – en ny meny öppnas.
4. Skriv sedan önskat namn på platsen och
avsluta genom att markera Lagra (Store)
och trycka ENTER – därefter är man tillbaka i resplanen.
6. Markera Lagra (Store) och tryck ENTER
för att lagra platsen.
7. Avsluta med att backa ur menyerna tillbaka
till kartan med BACK.
}}
41
03 Planera din resa
Lagra plats
uppmärksammar förare om att denne
närmar sig lagrad plats – aktiveras inom
en radie av ca 700 m från platsen.
Addera/ändra information för lagrad
plats
Information för varje lagrad plats kan kompletteras eller ändras.
Ställ in resmål
03
Lagrade platser
1. Markera en lagrad plats och tryck
meny öppnas.
– en
2. Välj Redigera (Edit) och tryck ENTER – en
ny meny öppnas.
G040779
3. Markera Lägg till info (Add info.) och tryck
ENTER – en ny meny öppnas.
Välj att addera/ändra bland följande alternativ:
• Ikon (Icon)
• Alarm: Av/Ljud 1/-2/-3 (Alert: Off/
Sound 1/-2/-3) Akustisk signal som
42
•
•
•
•
•
Namn (Name)
Adress (Address)
Stad (City)
Land (Country)
Tel (Phone)
4. Efter gjorda justeringar, gå ur menyn med
BACK, markera Lagra (Store) och tryck
ENTER – därefter är man tillbaka i listan
Lagrade platser.
03 Planera din resa
Nästa resmål
Nästa resmål i resplanen
restid och avstånd från nuvarande position.
3. Tryck ENTER igen då flera resmål är
angivna, för att få information och kartbilder även för dem.
4. Stega till Karta (Map) vid varje resmål och
tryck ENTER för att se resmålets kartbild
täcka hela skärmen.
03
Nästa resmål (Next destination)
För att se kartbilden av resplanens nästkommande resmål:
1. I Huvudmenyn, stega ner till Nästa
resmål (Next destination).
2. Tryck ENTER eller
för att få information
om resmålet som t.ex. namn, resterande
43
03 Planera din resa
Aktuell position
Position just nu
Siffran efter GPS anger antalet satelliter som
systemet har kontakt med.
Trafikinformation
Inställningar
03
Trafikinformation
Se kapitel Trafikinformation sidan 56.
OBS
Trafikinformation är ej tillgänglig i alla områden/länder.
Aktuell position (Current position)
För att få en kartbild med bilens position och
information om platsen, t.ex. namn och koordinater:
•
44
I Huvudmenyn, stega ner till Aktuell
position (Current position) och tryck
ENTER eller
.
03 Planera din resa
Inställningar
G040995
Vägvalsinställningar
Inställningar (Settings)
(Route options)
Vägvalsinställn.
1. Stega mellan funktionerna och välj önskad
inställning och tryck ENTER för att spara
inställningarna.
2. Tryck BACK för att ångra.
Vägval (Route)
Undvik angivna områden
Välj snabbast eller kortast väg vid beräkning av
färdväg.
För att välja område som systemet ska undvika
vid beräkning av färdväg, se nästa sida.
Undvik motorvägar (Avoid highways)
Återgå till grundinställn.
Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning
av färdväg.
Återgå till fabriksinställningar för Vägvalsinställningar.
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
•
Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning
av färdväg.
Undvik färjor (Avoid ferries)
Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning av
färdväg.
Undvik trafikproblem (Avoid traffic
problems)
Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikproblem vid beräkning av resväg.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
03
OBS
Vid beräkning av färdväg över längre
avstånd kan systemet av tekniska skäl
endast använda stora vägar.
Om man valt Nej till vägtullar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Undvik tidsbegr. vägar (Avoid time-restr.
roads)
Välj om systemet ska ta hänsyn till tidsreglerade vägar vid beräkning av färdväg.
OBS
G040998
Rätt zontid måste vara inställd på bilens
klocka för att funktionen ska fungera.
Undvik biltåg
Välj om biltåg ska undvikas vid beräkning av
resväg.
45
03 Planera din resa
Undvik område
Funktionen är till för att slippa bli guidad genom
speciella områden, städer eller kvarter. Systemet utesluter valda områden vid beräkning av
färdväg. Undantaget är motorvägar vilka
används för beräkning även i ett område valt
att undvikas.
G040995
03
1. Tryck
och välj Valt.
2. Tryck
igen för att ange områden.
Ingen
Tryck ENTER för att avaktivera tidigare aktiverade områden.
Ange områden som ska undvikas
Valt
Tryck
för att ange nya områden.
Tryck ENTER för att aktivera redan sparade
områden som är markerade med ett kryss.
G040996
Se vidare nästa kapitel "Undermeny – undvik
område" för att göra inställningar därifrån.
Välj det område färdplanen ska undvika genom
att markera direkt på kartan med ett fyrkantigt
fält.
Inställningar Vägvalsinställningar
Undvik angivna områden Valt
(Selected)
46
Undermeny – undvik område
G040997
Undvik område
Inställningar Vägvalsinställn.
angivna områden Valt
•
Undvik
Välj alternativ i undermenyn och tryck
ENTER.
Karta (Map)
Använd navigeringsknappen för att ange området som ska undvikas direkt på kartan. Se
vidare nästa kapitel, "Ange område på kartan".
Adress (Address)
Ange adressen till området som ska undvikas.
Adressen utgör då områdets centrum.
03 Planera din resa
Undvik område
Ange område på kartan
Justera område (Adjust size)
•
Ändra storleken på området med navigeringsknappen.
•
Tryck BACK för att ångra ändringen.
Justera area (Adjust area)
•
•
Flytta området med navigeringsknappen.
Tryck BACK för att ångra förflyttningen.
03
Sparade områden som ska undvikas
Inställningar Vägvalsinställn. Undvik
angivna områden Valt Karta
Använd navigeringsknappen för att förflytta
hårkorsets mittpunkt till centrum av det
område som ska undvikas.
Nedtill på kartan visas namnet på den plats
som hårkorsets mittpunkt befinner sig över.
Rektangeln visar storleken på området.
1. Tryck ENTER för att nå undermenyn.
2. Välj alternativ och tryck ENTER.
Skala (Scale)
Ange storleken på kartan som ska visas över
området som ska undvikas.
Undvik valt område (Set area to avoid)
Inställningar Vägvalsinställn. Undvik
angivna områden Valt Karta
Välj vilka av tidigare sparade områden som ska
undvikas vid beräkning av färdväg. Dessa markeras med ett kryss.
1. Stega med
områden.
eller
för att välja bland
2. Aktivera/avaktivera med
eller
.
OK
Aktiverar områden som markerats med ett
kryss. De områden som aktiverats visas på
kartbilden.
Ångra
Raderar gjorda inställningar och återgår till
Vägvalsinställn..
Spara angivet område.
47
03 Planera din resa
Alternativ
•
Kartalternativ
för att ange
Välj Visa valda och tryck
vilka symboler som ska visas på kartbilden.
Dessa aktiveras med ett kryss.
G041007
G040746
03
(Settings
Kartalternativ
Map otions)
1. Stega med
symbolerna.
eller
Inställningar
3D
Kartalternativ
Kartvy
för att välja bland
Välj här vilka inrättningar som ska visas på kartan och hur kartan ska visas på skärmen.
2. Aktivera/avaktivera med
1. Välj funktion som ska justeras med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att spara.
Efter val av 3D med med
eller
och
ENTER visas reglaget för höjdvinkeln. Välj önskad vinkel med med
eller
åtföljt av
ENTER och BACK.
Karta
Kartriktning i 2D
2. Tryck ENTER för att öppna funktionen.
Inrättningsurval
48
G041009
Inställningar
Val av höjdvinkel.
–
Tryck
•
Välj Visa alla för att kunna se alla inrättningssymboler på kartbilden.
•
Välj Dölj alla om inga symboler ska visas.
för att nå undermenyn.
eller
.
Om kartan är dold vägleder systemet med en
pil.
Kartvy
Välj om kartan ska visas i 2D eller 3D.
Välj om norr eller färdriktningen ska vara uppåt
på kartan.
Korsningskarta
Välj om detaljerad korsningskarta ska visas i
2D eller 3D.
Kartscrollning
Välj om kartan ska visas i 2D eller 3D vid scrollning/kartrullning.
03 Planera din resa
Alternativ
Kompass
• RTA (Remaining Time to Arrival): Återstå-
Välj om kompassen ska visas på skärmen eller
inte.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Uppskat-
ende restid.
tad ankomsttid.
Aktuell plats
Välj om namnet på gatan du kör på ska visas
nedtill på skärmen.
Tidsformat
Återgå till grundinställn.
Varningsinställning1
Återgå till fabriksinställningar för Kartalternativ.
•
Tryck
Vilka områden som har trafiksäkerhetskameror
utmärkta på kartan regleras av respektive länders lagstiftning. För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
OBS
Välj 12- eller 24-timmarssystem.
Var uppmärksam på att skyltad högsta
tillåtna hastighet ibland kan ändras och
därmed avvika från navigatorns databas.
•
Föraren har alltid ansvar för att gällande
trafik- och hastighetsbestämmelser
följs.
, välj OK och tryck ENTER.
Vägledningsalternativ
Inställningar
Vägledningsalternat.
Vägvisningsvolym
Välj ett värde 1–35 för volym eller Av om ingen
vägledningsröst önskas.
Ljudet kan även justeras med ljudanläggningens volymkontroll under pågående röstdirigering.
Vägvisningsvolymkontroll
Kontrollerar inställd volym med "pling".
Restid/distans kvar
Välj något av alternativen RTA/ETA/Dölj.
G040912
Vägledningsröst
Välj Kvinna/Man.
1
•
Trafiksäkerhetskamera.
03
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Vägledningsalternativ.
•
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Inställningar Vägledningsalternat.
Varningsinställning
Föraren uppmärksammas med en akustisk signal samt en symbol då denne närmar sig en
trafiksäkerhetskamera. Symbolen har orange
färg om bilens hastighet överstiger den tillåtna
– annars vit.
•
Välj På för att få en akustisk varningssignal
eller Av om ingen signal önskas.
Denna funktion tillgänglig endast om kartdataskivan innehåller trafiksäkerhetskameror.
}}
49
03 Planera din resa
Alternativ
Systemalternativ
Inställningar
03
Tidsbegränsad disclaimer
Om
Visar information om aktuell kartskiva.
Systemalternativ
Återgå till grundinställn.
1. Stega mellan funktionerna med navigeringsknappen.
Återgå till fabriksinställningar för Systemalternativ.
2. Tryck ENTER för att spara inställningarna.
•
G040742
3. Tryck BACK för att ångra.
Språk
Välj språk som ska användas i systemet.
Färger
Välj mellan alternativen Krom, Blå eller Svart.
Skärmsläckare
Välj om skärmsläckare ska användas – skärmen slocknar ca 30 sekunder efter senaste
knapptryckning.
Vid vägledning eller när annan information lämnas, aktiveras skärmen automatiskt.
Inställningar Systemalternativ
Tidsbegr. disclaimer
Välj Nej om systemets startbild måste bekräftas med ENTER vid varje uppstart.
Alternativet Ja medför att startbilden övergår i
aktuell kartbild efter ca 10 sekunder utan att
behöva bekräftas.
Hjälp
Välj om hjälptexter ska visas nedtill på skärmen.
Avståndsenhet
Välj avståndsenhet som ska visas (km eller
miles).
GPS-information
•
50
för att se koordinater och adress
Tryck
för bilens position, samt antal satelliter
systemet har kontakt med.
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
03 Planera din resa
Simulering
Starta demo
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
G040920
G040919
03
Inställningar
(Settings
Starta demo
Start demo)
Här simuleras den körning som angivits i
resplanen.
Stoppa demo avbryter simuleringen.
51
52
54
55
56
57
58
G029197
Allmänt....................................................................................................
Undvika trafikproblem.............................................................................
Val av information...................................................................................
Läs informationen...................................................................................
Sändare/Kartskala...................................................................................
TRAFIKINFORMATION
04
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras. Det fungerar även om inget resmål är angivet.
Hur trafikinformationen ska presenteras kan
ställas in och ändras i Inställningar, se
sidan 56.
Trafikproblem markeras med symboler, linjer
och ramar. Dessa är färgade röda eller gula.
Gula – Allmän information.
OBS
Olycka
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Långsamtgående trafik
Långsamtgående trafik i båda körriktningar
Trafiksymboler på kartan
Utbredning
G040896
Övriga upplysningar
Symbol för trafikmeddelande.
54
Utbredning
Röda – Viktig information.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
När det finns minst ett trafikmeddelande längs
färdplanens väg, visas en symbol i kartans övre
vänstra hörn. Med navigeringsknappen kan
trafikproblemet scrollas fram för att se dess
position och karaktär.
Vissa trafikmeddelanden innehåller även
information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km visas – förutom symbolen – en röd eller gul linje längs berörd väg.
Längden på linjen motsvarar trafikproblemets
utbredning (vägsträcka).
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Undvik trafikproblem
Inställningar
Vägvalsinställningar
Välj om systemet ska leda förbi trafikproblem
eller inte.
1. Bläddra fram Undvik trafikproblem
2. Välj Ja eller Nej.
Ja
Systemet undviker vägar med trafikproblem
vid beräkning av resväg.
Nej
Systemet undviker inga vägar med trafikproblem vid beräkning av resväg.
OBS
Vid uppstart av systemet kan det ta upp till
ca 15 minuter innan all trafikinformation för
området laddats in.
Automatisk upplysning
Inställningar Trafikinformation
Automatisk upplysning
Välj om utsänd trafikinformation ska visas eller
inte.
Ja
Systemet ger möjlighet att välja en alternativ
väg förbi eventuella trafikproblem.
Nej
Systemet lämnar ingen information om trafikproblem utan leder färden genom områden
med eventuella trafikproblem.
Bilden säger Ändrad trafiksituation. Byt till
ny färdväg? (Changed traffic situation. Use
new route?) och visar givna alternativ samt att
den nya färdvägen blir 5,4 km längre.
Ja (Yes)
Systemet vägleder den nya färdvägen, runt
och förbi problemet.
Nej (No)
Systemet vägleder den ursprungliga färdvägen, fram till och genom problemet.
Visa ny färdväg (Show new route)
04
Visar detaljerad information om den alternativa
resvägen.
Ny eller ursprunglig resväg
Om systemet beräknar en alternativ färdväg vid
ett trafikhinder har du möjlighet att välja vilken
väg du vill ta.
55
04 Trafikinformation
Val av information
Trafikinformationsurval
3. Bekräfta inställningarna med ENTER.
Rullningslisten i högerkanten indikerar att det
finns fler alternativ i listan än de som syns på
skärmen.
Halt väglag
Annan fara
Skyltar på kartan
Olycka
Mötande trafik
04
Inställningar Trafikinformation
Trafikinformationsurval
Trafikomledning
Välj vilken typ av trafikinformation som ska
visas på skärmen.
Information
Visa alla
Avsmalnande väg
All trafikinformation blir tillgänglig.
Dölj alla
Ingen trafikinformation visas.
Parkeringsinformation
Visa valda
1. Tryck
för att kunna välja bland symboler. Välj vilka trafikinformationssymboler
(trafikmeddelanden) systemet ska visa på
kartan samt ta hänsyn till vid beräkning av
resväg.
2. Aktivera resp. avaktivera med
56
eller
.
Trafikstockning
Vägarbete
Avstängd väg
04 Trafikinformation
Läs informationen
Läs trafikmeddelande
4. Tryck ENTER för detaljerad trafikinformation.
5. Tryck BACK för att åter kunna bläddra
mellan aktuella meddelanden.
På skärmen visas de trafikmeddelanden som
är aktuella inom kartområdet.
Det visas också detaljerad information om trafikproblemet. Överst anges händelsens
utbredning.
G028868
Detaljerad trafikinformation.
Läs trafikmedd.
Ett trafikmeddelande visas med en symbol på
skärmen. För att läsa ett trafikmeddelande:
1. Tryck ENTER för att få fram Snabbmenyn:
I den mån uppgifter finns tillgängliga visas
även:
•
•
varaktighet
•
berörda vägar.
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto mer information kan exponeras.
1. För att ändra skala eller zooma in ett specifikt trafikmeddelande på kartan: Välj
skala för området och tryck ENTER.
2. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
04
begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
Storlek på område för trafikinformation
G029190
2.
Stega till
med
eller
och tryck
ENTER. Välj sedan Läs medd. från
menyn.
> En röd eller gul ram anger aktuellt meddelande.
G028755
3. Bläddra mellan meddelanden med
.
eller
G028788
Läs trafikmedd.
Karta
Skala
57
04 Trafikinformation
Sändare/Kartskala
Sök/välj station för trafikinformation
Inställningar
station
Trafikinformation
Sök
Sök stationer
•
Tryck ENTER för att söka efter befintliga
stationer som sänder trafikinformation.
Välj station
04
1. Tryck ENTER för att välja bland befintliga
stationer.
2. Välj station med
ENTER.
eller
och tryck
3. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
Aktuell station
Visar aktuell station för trafikinformation.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för stationsinställningar.
•
58
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
04 Trafikinformation
04
59
60
G028760
Inrättningar.............................................................................................. 62
SYMBOLER PÅ KARTAN
05
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Välj om alla eller inga inrättningar ska visas på
kartan eller precisera vilka som ska visas.
1. Med Inrättningsurval (Facility
selection) markerat, tryck
– en meny
öppnas.
2. Markera Visa valda (Show selected) och
tryck
– en ny meny öppnas.
G040819
3. Inrättningar markerade med ett kryss visas
på kartan – stega genom listan och avmarkera med
de symboler som inte ska
visas.
4. Avsluta med ENTER när alla val är gjorda
– backa ur menyerna med BACK.
Busstation
Centrum
Flygplats
Färjeterminal
Gasol/LPG
Golfbana
OBS
Symbol för en inrättning kan variera mellan
olika länder.
05
Historiskt monument
Hotell
G040820
Följande symboler för olika inrättningar kan
väljas att visas på skärmen.
(Settings
selection)
Map options
Facility
Inställningar Kartalternativ
Inrättningsurval
62
Idrottsarenor
Bensinstation
Infartsparkering
Biluthyrningsfirma
Ishall
Biograf
Järnvägsstation
Bowlinghall
Kasino
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Kommunhus
Skidort
Konserthall
Sjukhus
Köpcenter
Säkerhetskamera
Mindre by
Teater
Museum
Turistattraktion
Mässhall
Turistinformation
Naturgas/biogas
Universitet/högskola
Parkering
Vinproducent
Park & Friluftsområde
Volvoåterförsäljare
05
Pendeltågstation
Rastplats
Restaurang
Rådhus
63
64
G028731
Vanliga frågor.......................................................................................... 66
EULA - Licensavtal.................................................................................. 68
Upphovsrätt............................................................................................ 70
FRÅGOR OCH SVAR
06
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
GPS-systemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och
66
används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid
komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till fem minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. En Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Skalan på kartan ändras ibland
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
De förväntade menyalternativen uteblir
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
från sommar- till vinterdäck behöver systemet
"lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt kan man
därför behöva köra några mil och göra några
rejäla svängar.
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återgå till grundinställningar för att återgå till
de inställningar som var gjorda från början.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
Stäng av både systemet och bilen. Starta igen
men stå stilla en stund innan du börjar köra.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer jag
tänker resa igenom – Hur gör jag enklast
en resplan?
•
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Om vägsystem och detaljerad information upphör att visas normalt har bilen
kommit in i ett område som finns på en
annan kartskiva – byt till rätt skiva.
•
De olika skivorna sträcker sig olika långt
in i angränsande skivområden – pröva
därför gärna med en annan skiva.
Hur gör jag för att välja ett resmål/delmål
som inte finns på aktuell skiva?
Scrolla först till det önskade resmålet för att se
om vägsystem och detaljerad information visas
normalt på skärmen. Lägg i så fall upp en vanlig
färdplan.
I omvänt fall betyder det att systemet inte kan
"se" resmålet utanför aktuell kartskivas
område. Lägg då upp en färdplan med ett resmål som ligger lämpligt till vid gränsen till nästa
kartområde.
Framme vid kartskivans gräns skiftas till nästa
kartområdes dvd-skiva och en ny färdplan
läggs upp.
OBS
ningar m.m. är uppdelad på respektive kartskiva för geografiskt område. I övrigt är dvd-skivorna identiska. Kontrollera att rätt dvd-skiva
sitter i.
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken dvdskiva som används?
Se Inställningar Systemalterntiv Om
för att få information om version och vilket
område som skivan täcker.
Det finns flera kartskivor till systemet –
Hur vet jag vilken som ska användas?
Använd primärt den skiva som innehåller detaljerad information om ditt hemområde. Vilken
det är framgår av skivfodralet och skivtrycket.
Planeras färd utomlands bör samtliga skivor
finnas tillgängliga i bilen.
Försvinner min resplan när jag byter
kartskiva?
06
Nej, resplanen ligger kvar tills du raderat den.
Mina kartskivor är inte aktuella
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller
uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
Varför finns inte gatuadresser
tillgängliga till resmål i annat land?
Varje kartskiva innehåller samma vägnät.
Detaljerad information som adresser, inrätt-
67
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄM-MELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTAAVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
68
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information till-handahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data,
alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
69
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Spain
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 – 2009 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
70
Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DN-NS-020 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
06 Frågor och svar
06
71
07 Index
A
D
G
Adress
mata in.................................................. 34
Delmål........................................................ 39
GPS-information........................................ 50
Demo......................................................... 51
GPS-mottagare.......................................... 17
Dvd-skiva
byte.......................................................
innehåll Australien.................................
innehåll Europa.....................................
innehåll Mellanöstern............................
innehåll Ryssland..................................
innehåll Sydafrika.................................
vård.......................................................
Grundinställningar...................................... 13
Aktivering av systemet................................. 8
Aktuell position på kartan.......................... 44
Aktuell station för trafikinformation............ 58
Akustisk signal
kamera.................................................. 49
Lagrad plats.......................................... 42
Antenn
placering................................... 15, 17, 19
22
22
22
22
22
22
23
Automatisk upplysning.............................. 55
Avståndsenhet..................................... 49, 50
BACK..................................................... 8, 20
Basfunktioner............................................... 8
Batteri
fjärrkontroll............................................ 20
Bildskärm
vård....................................................... 23
72
Huvudenhet
placering................................... 15, 17, 19
Högtalare
placering................................... 15, 17, 19
E
ENTER................................................... 8, 20
I
F
Inrättningar
snabbmenyn................................... 28, 29
Symboler.............................................. 62
B
07
H
Fabriksinställningar.................................... 13
Fjärrkontroll och IR-mottagare................... 20
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 20
Inrättningar som resmål............................. 35
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 20
07 Index
J
innehåll Ryssland.................................. 22
innehåll Sydafrika................................. 22
Justera område.................................... 46, 47
Kartvy......................................................... 48
Justera storlek på undvikt område............ 47
Knappsats.................................................. 20
placering................................... 15, 17, 19
K
Kamera
akustisk signal...................................... 49
kamera (Ljudsignal).................................... 49
Karta
plats på................................................. 37
Kartalternativ.............................................. 48
N
Korsning..................................................... 37
Navigeringsknapp...................................... 20
Korsningskarta........................................... 48
Nästa resmål i resplanen........................... 43
L
O
Lagrade platser.......................................... 36
Om
information om kartskivan.................... 50
Kartbild...................................................... 24
Kartfärg...................................................... 50
Lagra en plats............................................ 41
Kartläge...................................................... 13
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 42
vägkamera............................................ 49
Kartrullning........................................... 31, 48
Kartskala/Aktuell resväg i snabbmenyn..... 28
Kartskiva
innehåll Australien................................. 22
innehåll Europa..................................... 22
innehåll Mellanöstern............................ 22
Menyer/funktioner...................................... 26
Kompass.............................................. 25, 49
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 42
lägg till information............................... 42
Kartans riktning.......................................... 48
M
Lägg upp en resplan.................................. 39
Läs trafikmeddelande................................ 57
Omledning
snabbmenyn......................................... 28
P
Pilknappar.............................................. 8, 20
07
Postnummer
sökning................................................. 36
På/Av......................................................... 13
Påbörja vägledning.............................. 34, 40
73
07 Index
R
Stationer för trafikinformation
sök/välj.................................................. 58
Trafiksymboler på kartan........................... 54
Radera resplan........................................... 40
Ställ in resmål............................................ 34
Resmål
ställ in.................................................... 34
Transport av bil.......................................... 66
Symbol "Stör ej"........................................ 20
Röstmeddelande....................................... 25
Symboler
inrättningar............................................ 62
Röstvägledning
snabbmenyn......................................... 28
Systemalternativ........................................ 50
S
Scrollning................................................... 48
Sökning
allmän................................................... 21
postnummer......................................... 36
via plats på karta.................................. 37
Senaste tio resmålen................................. 37
Sök stationer för trafikinformation............. 58
Simulering.................................................. 51
Sökvägar beskrina i manualen................... 12
Skala
ändra............................................... 37, 57
Skala/Aktuell resväg i snabbmenyn........... 28
07
T
U
Undvik
angivna områden..................................
biltåg.....................................................
färjor......................................................
motorvägar...........................................
område.................................................
tidsbegränsade vägar...........................
trafikproblem........................................
valt område...........................................
vägtullar................................................
45
45
45
45
46
45
45
47
45
Utbredning................................................. 54
Skärmsläckare........................................... 50
Tidsbegränsad disclaimer.......................... 50
Snabbmeny................................................ 28
Tillbaka till startpunkten............................. 37
V
Sparade resmål.......................................... 36
TMC-mottagare............................. 15, 17, 19
Volymkontroll på röstmeddelande. 15, 17, 19
Spara en plats............................................ 41
Trafikinformation............................ 15, 17, 19
snabbmenyn................................... 28, 29
utsändning............................................ 57
Vägledning................................................. 40
påbörja.................................................. 34
snabbguide............................................. 8
Trafikinformationsurval.............................. 56
Vägledningsalternativ................................. 49
Språk......................................................... 50
Starta vägledning....................................... 40
74
Systeminställningar.................................... 13
Trafiksäkerhetskamera.............................. 49
07 Index
Vägvalsinställningar................................... 45
Välj station för trafikinformation................. 58
Välj trafikinformationssymboler................. 56
Å
Återgå till grundinställning......................... 45
Återresa..................................................... 37
Ä
Ändra skala på trafikinformation................ 57
Ändringar i boken...................................... 12
Ö
Översikt S80.............................................. 18
Översikt V70/XC70.................................... 16
07
Översikt XC60............................................ 14
Övervakning................................... 28, 31, 38
75
07 Index
07
76
Anteckningar
77
Anteckningar
78
Anteckningar
79
Anteckningar
80
VOLVO XC60, V70, XC70 & S80
Volvo. for I ife
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 11201 (Swedish) AT 0920 Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation
IF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement