Volvo | S80 | Ägarmanual | Volvo S80 2008 Ägarmanual

Volvo S80 2008 Ägarmanual
Volvo S80 owner’s manual
2008
TP 9549
Volvo Car Corporation TP 9549 (USA & Canada), AT 0720 Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
VOLVO S80
instruktionsbok
WEB EDITION
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Lås och larm
00 01 02
Viktig information ......................................... 6
Miljö.............................................................. 8
2
Säkerhet i kupé .......................................... 12
Säkerhetsläge ............................................ 25
Barnsäkerhet.............................................. 26
Fjärrnyckel/nyckelblad ...............................
Sekretesslåsning*.......................................
Batteribyte fjärrnyckel/PCC* ......................
Keyless drive* ............................................
Låsning/upplåsning....................................
Barnsäkerhetsspärrar ................................
Larm*..........................................................
36
41
42
43
45
48
50
Innehållsförteckning
03 Din förarmiljö
04 Komfort och körglädje
05 Under din färd
03 04 05
Instrument och reglage...............................
Tändningslägen ..........................................
Säten ..........................................................
Ratt .............................................................
Belysning ....................................................
Torkare och spolning ..................................
Fönster och backspeglar............................
Elmanövrerad taklucka*..............................
Start av motor.............................................
Växellådor...................................................
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*.........
Färdbroms ..................................................
Parkeringsbroms ........................................
56
65
66
70
71
80
82
86
88
91
95
96
97
Meny- och meddelandehantering ............
Klimat .......................................................
Ljudanläggning .........................................
Färddator..................................................
Kompass* .................................................
DSTC – Stabilitets- och
dragkraftssystem......................................
Anpassning av köregenskaper .................
Farthållare* ...............................................
Adaptiv farthållare* ...................................
Kollisionsvarnare med
bromsunderstöd*......................................
Parkeringshjälp* .......................................
BLIS* – Blind Spot Information
System .....................................................
Komfort i kupén........................................
Komfort i kupén – Executive ....................
Bluetooth handsfree*................................
Inbyggd telefon* .......................................
102
107
117
126
128
129
130
131
132
Rekommendationer vid körning ...............
Tankning ...................................................
Bränsle .....................................................
Lastning....................................................
Bagageutrymme .......................................
Varningstriangel........................................
Körning med släpvagn .............................
Bogsering .................................................
164
167
168
170
171
173
174
180
136
139
142
146
150
151
156
3
Innehållsförteckning
06 Underhåll och
specifikationer
07 Index
06 07
Motorrum .................................................
Lampor.....................................................
Torkarblad och spolarvätska....................
Batteri.......................................................
Säkringar..................................................
Hjul och däck ...........................................
Bilvård ......................................................
Typbeteckningar.......................................
Specifikationer .........................................
4
184
189
196
198
201
206
218
223
224
5
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval
(fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
6
Tillval
Alla typer av tillval markeras med en
asterisk * i instruktionsboken.
Viss funktionalitet och utrustning kan köpas
som tillval när en ny bil beställs. Utbudet av
tillval kan gälla alla bilar men ibland endast
vissa varianter och/eller vissa marknader.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Texter som är markerade med VARNING
upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Texter som är markerade med VIKTIGT
upplyser om risk för materiella skador.
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande
av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan eller i
direkt anslutning till en tabell. Denna information är ett tillägg till den text som den via
numret hänvisar till.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i instruktionsboken med att texten är lite
större och gråfärgad. Exempel DIM text.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i instruktionsboken
numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande
bild.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse eller för att peka ut en detalj.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Introduktion
Viktig information
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffra
återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter
såsom; användandet av säkerhetsbälten av
förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och
andra system. Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att
köra bilen. Sådan information kan innehålla
uppgifter såsom, men inte uteslutande,
bilens hastighet, användandet av bromseller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda
data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av en kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att
medverka till att denna lagrade information
lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo
Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan
Volvo Personvagnar AB och auktoriserade
verkstäder komma att läsa och använda
informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande programvara finns i bilens
datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
7
Introduktion
Miljö
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt ISO
certifikat som inkluderar Miljöstandarden
(ISO 14001) täckande fabriker, centrala funktioner liksom flera av våra andra enheter. Vi
ställer även krav på våra samarbetspartners
8
att arbeta systematiskt med miljörelaterade
frågor.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinformation. Där kan du se hur bilen påverkar miljön
under hela dess livscykel.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön nedan.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt “Ren inifrån och
ut” – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många
fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Introduktion
Miljö
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av
vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög, stängs luftintaget. En sådan
situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Därmed uppfyller de också kraven i standarden Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en
sundare kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
1 Mer
information på www.oekotex.com
klädslarna är kromfritt garvat med naturliga
växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du
till en renare miljö. När Volvos verkstäder får
förtroendet för service och underhåll av din
bil, blir den en del i vårt system. Vi ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i
instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se s. 164):
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 215.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja motorbroms.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om du är osäker på hur denna typ av
avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
9
Säkerhet i kupé ........................................................................................ 12
Säkerhetsläge .......................................................................................... 25
Barnsäkerhet............................................................................................ 26
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
Använd alltid säkerhetsbälten
I baksätet passar låstungan endast i avsett
lås.1
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det inte
rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för
hand så att det inte hänger löst.
G020995
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås fast
det genom att skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick” indikerar att säkerhetsbältet är låst.
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller
vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Vissa
12
marknader
.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del
av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan
ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Säkerhetsbälte och graviditet
Bältespåminnare1
G017726
G020998
dalerna). Eftersträva maximalt avstånd mellan magen och ratten.
01
Säkerhetsbälte ska alltid användas under
graviditeten, men det är viktigt att det används på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga
tätt an mot axeln, med den diagonala delen
av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och
i vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse
finns i takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpe-
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Meddelandet visas i
informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena eller öppning av bak-
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
1 Vissa
marknader
13
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
dörr. Meddelandet raderas automatiskt
efter ca 30 sekunder, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på
READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används,
finns alltid tillgängligt. För att se lagrade
meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
0
1
o
G021010
01
Airbag-systemet övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds i tändningsläge II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet är felfritt.
VARNING
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller
annat fel i SRS-systemet. Kontakta snarast
en auktoriserad Volvoverkstad.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i
de fall det krävs, ett meddelande i informa-
14
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
G021837
Krockkudde (SRS) på förarsidan
G021011
tionsdisplayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag
Service erfordras eller SRS airbag Service
snarast visas i displayen. Kontakta snarast
en auktoriserad Volvoverkstad.
01
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde, SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med
SRS AIRBAG.
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde som är monterad hopvikt i ett utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
15
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
VARNING
Krockkuddesystemet
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
VARNING
G018665
VARNING
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
SRS-systemet, högerstyrd bil
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
16
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
OBS
G018666
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. För information om hur aktivering/
avaktivering av krockkudden utförs, se
s. 18.
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Krockkuddesystemet känner av det
kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
01 Säkerhet
01
G021013
Säkerhet i kupé
G021014
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil
17
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
PACOS*
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas (se under
rubriken Omkopplare – PACOS nedan). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att ändra läge.
2
G017724
G017800
2
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Indikering i takkonsolen som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är aktiverad.
Krockkudden (SRS) på passagerarplats i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch). För information om
hur aktivering/avaktivering sker, se s. 19.
Meddelanden
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på
passagerarplatsen fram är avaktiverad (se
bild ovan).
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se bild nedan).
18
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under ca.
6 sekunder (se s. 14).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passageraplatsens krockkudde. För mer information om
de olika tändningslägena, se s. 65.
För information om nyckelbladet, se s. 40.
(Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas.)
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare (PACOS, Passenger Airbag Cut
Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen i takkonsolen är tänd.
Om denna uppmaning inte följs kan det leda
till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takpanelen (se
s. 18) indikerar att krockkudden är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
Omkopplare – PACOS
VARNING
A
B
G019030
VARNING
01
Omkopplarens placering.
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol
eller på kudde sitta på passagerarplatsen
i framsätet, aldrig personer över 140 cm.
19
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
Sidokrockkudde, SIPS-bag
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
G020694
Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats, skyddar bröstet och höften
och är en viktig del av SIPS. SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
20
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad
krockkudde på passagerarsidan. För information om hur aktivering/avaktivering av
krockkudden utförs, se s. 18.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses
upp mellan den åkande och dörrpanelen och
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
SIPS-bag
01
Krockgardin – IC
G020665
G021015
Dekal SIPS-bag
G021059
Förarplats, vänsterstyrd bil
G021016
Airbag-dekal SIPS placerad på dörrstolpe
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS- och SRS-krockkuddarna. Den sitter monterad längs med innertakets båda sidor och skyddar alla bilens ytterplatser. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
21
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
VARNING
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden bör
användas.
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
18
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
22
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol
eller barnkudde.
01 Säkerhet
Säkerhet i kupé
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
01
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
G018567
G021842
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet
även efter lindrigare påkörningsolyckor
bakifrån.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
23
01 Säkerhet
01
Säkerhet i kupé
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1
Krockgardin IC
Vid sidokollision1
Pisksnärtskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar Volvo:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
24
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/
skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten.
Det snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Säkerhetsläge
Säkerhetsläge
G021062
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om Säkerhetsläge fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge-se handbok visas i informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Säkerhetsläge är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
01
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Förflyttning
Om Normal mode visas efter att Säkerhetsläge återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge. Flytta inte bilen längre
än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
normal status efter att Säkerhetsläge visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge visas. Lämna bilen
snarast.
25
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, för mer information,
se s. 28.
OBS
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
OBS
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
26
G020739
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden. Låt barnstolens ryggstöd vila
mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar
som inte är utrustade med krockkudde på
passagerarplatsen eller om krockkudden är
avaktiverad.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
01
Dekal krockkudde
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel på
passagerarsidan (endast Australien)
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Rekommenderade barnskydd
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
Vikt/Ålder
Framsäte
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 0
max 10 kg
(0 – 9 månader)
Grupp 0+
max 13 kg
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Grupp 1
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
Grupp 2/3
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo Integrerad Bälteskudde - finns som
fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 03140
28
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
ISOFIX fästsystem för barnstolar
Storleksklasser
Barnskydd är olika stora, och bilar är olika
stora. Det gör att alla barnskydd inte passar
på alla platser i alla bilmodeller.
G021064
För barnskydd med ISOFIX fästsystem har
man därför infört en storleksklassificering för
att hjälpa användare att välja rätt barnsskydd
(se tabell nedan).
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda bakom den nedre delen av baksätets
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
StorleksBeskrivning
klass
A
Full storlek, framåtvänt
barnskydd
B
Reducerad storlek (alt.1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt.2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt
barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
OBS
ISOFIX fästsystem är tillbehör på passagerarstolen.
01
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med
på barnskyddets fordonslista.
OBS
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att få rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd
Volvo rekommenderar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Övre fästpunkter för barnstolar
VARNING
Integrerad bälteskudde*
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade
på hatthyllan och döljs av plastlock. Vik undan plastlocken för att komma åt respektive
fästpunkt.
För bilar med fällbara nackstöd på ytterplatserna bör nackstöden fällas för att underlätta
montering.
De övre fästspunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
länge som möjligt.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
30
G021069
G021068
Barnstolens fästband ska alltid dras under
bakre nackskydden innan de spänns fast
vid fästpunkten.
Volvos integrerade bälteskudde på baksätets
mittplats är speciellt konstruerad för att ge en
bra säkerhet för barn. I kombination med ordinarie bilbälte är bälteskudden godkänd för
barn som väger mellan 15 och 36 kg. Kontrollera innan färd att:
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se bild)
• höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd
• att nackstödet är justerat efter barnets
huvud.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Fäll ner bälteskudden.
Nedfällning av bälteskudde
Lossa kardborrbandet.
Lyft tillbaka den övre delen.
1
G021070
VARNING
G021071
2
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en
integrerad bälteskudde varit utsatt för en
kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bälteskudden bytas ut.
Även om bälteskudden verkar vara oskadad
kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även
bytas om den är mycket sliten.
G021072
3
31
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Uppfällning av bälteskudde
1
Fäll ner den övre delen.
Barnsäkerhetsspärr bakdörrar
Fäst kardborrbandet.
Fäll in bälteskudden i sätesryggen.
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras för öppning inifrån. För
mer information, se s. 48.
G021074
OBS
G021075
2
G021076
3
32
Se till att bälteskuddens båda delar är fastspända med kardborrbandet innan uppfällning, annars kan den övre delen fastna i
baksätesryggen när bälteskudden fälls ner
igen.
01 Säkerhet
01
33
Fjärrnyckel/nyckelblad ............................................................................. 36
Sekretesslåsning*..................................................................................... 41
Batteribyte fjärrnyckel/PCC* .................................................................... 42
Keyless drive*........................................................................................... 43
Låsning/upplåsning.................................................................................. 45
Barnsäkerhetsspärrar............................................................................... 48
Larm*........................................................................................................ 50
34
LÅS OCH LARM
02
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Allmänt
02
Bilen levereras med två fjärrnycklar eller
PCC:er (Personal Car Communicator). De
används för att starta bilen samt för låsning
och upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
sex stycken till en och samma bil kan programmeras och användas.
PCC:n har utökad funktionalitet jämfört med
fjärrnyckeln. I resten av detta kapitel omnämns bara fjärrnyckeln när funktioner som
finns i både PCC:n och fjärrnyckeln beskrivs.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till lås,
fönsterhissar och taklucka genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning av förardörr, handskfack och bagagelucka (sekretesslåsning).
För nyckelbladets funktioner, se s. 40.
För sekretesslåsning, se s. 41.
36
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder som kan beställa nya
nyckelblad.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan ny beställas
hos en auktoriserad Volvoverkstad. De återstående fjärrnycklarna ska då tas med till
verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras under
Bilinställningar
Bilnyckelminne
Antal nycklar. För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Nyckelminne – yttre backspeglar och
förarstol*
Inställningarna kopplas automatiskt till respektive fjärrnyckel, se s. 67 och 84.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Bilnyckelminne
Sätes & spegelpositioner. För beskrivning
av menysystemet, se s. 102.
För bilar med keyless drive-funktion, se s. 43.
Indikering vid låsning/upplåsning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/
upplåsningen utförts korrekt:
• Låsning: en blinkning
• Upplåsning: två blinkningar.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Ljusinställningar
Låsindikering, ljus respektive
Bilinställningar
Ljusinställningar
Upplåsningsind., ljus.
För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Elektronisk startspärr
Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan
endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i informationsdisplayen (i kombinationsinstrumentet) är relaterade till den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Nyckelfel
Sätt in nyckel
igen
Fel vid läsningen av
fjärrnyckeln under starten. Försök starta bilen
igen.
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Meddelande
Innebörd
Bilnyckel
Ej hittad
Gäller bara PCC:ns
keyless drive-funktion. Fel vid läsningen
av PCC:n under starten. Försök starta bilen
igen.
Trygghetsbelysning
2
1
4
3
5
Fel på fjärrnyckelfunktionen under starten.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
G021078
Startspärr
Se handbok
Funktioner
För start av bilen, se s. 88.
• informationssymbolen tänds och Bilnyckel Byt batteri visas i displayen och/
eller
• låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m.
För byte av batteri, se s. 42.
Fjärrnyckel
2
1
4
3
02
Genomvädringsfunktion (global
opening)
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) på
knapp
eller
öppnar respektive stänger
alla rutor (stänger också öppen taklucka).
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
5
Funktionen kan användas exempelvis för att
snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet avaktiveras.
G021079
Svagt batteri i fjärrnyckel
Batterierna bör bytas om:
Bagagelucka
Panikfunktion
PCC* (Personal Car Communicator)
Låsning
Upplåsning
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att efter en knapptryckning öppna förardörren och efter ytterligare en knapptryckning (inom 10 sekunder)
öppna resten av dörrarna.
37
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Trygghetsbelysning – Används för att tända
bilens belysning på avstånd. För mer information, se s. 76.
Unika funktioner PCC*
OBS
2
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
2
1
2
Bagagelucka – Låser endast upp bagageluckan (utan att den öppnas). För mer information, se s. 46.
Om den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in två gånger inom
3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter
2 minuter och 45 sekunder.
Räckvidd
Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp till 20 m
från bilen.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet, se s. 40.
38
ger information
G021080
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Indikeringslamporna
enligt följande bild.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med hjälp av informationsknappen
kan
viss information från bilen erhållas med hjälp
av indikeringslamporna
.
Användning av informationsknappen
1. Tryck på informationsknappen
.
2. Under ca 7 sekunder blinkar alla
indikeringslamporna
och ljuset vandrar runt på PCC:n.
Det indikerar att informationen från bilen
avläses. Om någon av de andra knapparna trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
1
2
3
4
G021081
02
Funktionen ändras under Bilinställningar
Låsinställningar
Upplåsning, dörrar.
För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Grönt ihållande ljus: bilen är låst.
Gult ihållande ljus: bilen är olåst.
Rött ihållande ljus: larmet har löst ut.
Rött ljus som omväxlande blinkar i de två
indikeringslamporna: indikerar med hjälp
av HBS (Heart Beat Sensor) att en person
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas
endast om larmet löst ut.
Räckvidd
PCC:ns låsfunktioner har en räckvidd på upp
till 20 m från bilen.
Trygghetsbelysningen, panikfunktionen och
de funktioner som styrs av informationsknappen har en räckvidd på upp till 100 m från
bilen.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen
för att information ska kunna avläsas visas
den senaste statusen bilen lämnades i, utan
att ljuset vandrar runt på PCC:n.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen, kan
det bero på att den sista kommunikationen
mellan PCC:n och bilen störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc.
02
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerar med hjälp av en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS är ett komplement
till bilens larmsystem som på avstånd indikerar att en person kan befinna sig i bilen. Indikeringen visas endast om larmet löst ut.
HBS:en känner av en persons hjärtslag som
fortplantar sig i bilens kaross. Därför kan en
miljö med mycket buller eller vibrationer
medföra att HBS:ens funktion störs.
Keyless drive
Se s. 43.
Den PCC som sist användes för låsning/upplåsning kommer att visa korrekt status.
39
02 Lås och larm
Fjärrnyckel/nyckelblad
Löstagbart nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan
förardörren öppnas på följande sätt:
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets nyckelhål.
1
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
2
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln
• åtkomst till handskfack och bagageutrymme (sekretesslåsning)1 spärras,
se s 41.
• bagageluckan öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln,
se s. 47.
G021082
02
Upplåsning dörr med nyckelblad
Losstagning av nyckelblad
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan
och dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt
.
Ditsättning av nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaks nyckelbladet på sin
plats i fjärrnyckeln för att inte skada den.
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
1 Gäller
40
vissa marknader
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
02 Lås och larm
Sekretesslåsning*
G021083
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande.
Handskfacket är då låst och bagageluckans
lås är bortkopplat från centrallåset. Bagageutrymmet kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.
Låspunkter för fjärrnyckel utan sekretesslåsning
aktiverad.
Aktivering/avaktivering
02
1
2
3
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/avaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra
bilen.
Fjärrnyckeln överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
G020508
Sekretesslåsning*1
Aktivering av sekretesslås.
1. För att aktivera sekretesslåsningen; vrid
nyckelbladet i handskfacket 180 grader
medurs (informationsdisplayen visar ett
meddelande).
OBS
G021084
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
2. Avaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart
handskfacket, se s. 46.
Låspunkter för fjärrnyckel med sekretesslåsning
aktiverad.
1 Vissa
marknader.
41
02 Lås och larm
Batteribyte fjärrnyckel/PCC*
Byte av batteri
OBS
02
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna ramlar ut när den
öppnas.
1
VIKTIGT
2
G021085
2
1
3
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det kan
försämra deras funktion.
Batteribyte
3
A
B
PCC*
Bänd försiktigt loss batterierna. Sätt först
i ett nytt med (+)-sidan uppåt. Lägg den
vita plastfliken emellan och sätt sist i
ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan
nedåt.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt
och släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
G021086
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan
och dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt
.
Stick in en skruvmejsel i hålet bakom den
fjäderbelastade spärren och bänd försiktigt upp
fjärrnyckeln.
42
G015518
Batterityp: CR2430, 3 V (ett i fjärrnyckeln och
två i PCC:n).
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel
Bänd försiktigt loss batteriet. Sätt i ett
nytt med (+)-sidan nedåt.
02 Lås och larm
Keyless drive*
Keyless drive (endast PCC*)
upp en dörr om PCC:n befinner sig på andra
sidan av bilen.
Nyckellöst lås- och startsystem
De röda ringarna i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
G020577
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen och om
alla dörrar stängs, visas ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som
en ljudpåminnelse hörs. Meddelandet försvinner när en PCC återförts till bilen.
Med keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp, köras och låsas
utan nyckel. Det räcker att ha PCC:n med
sig. Systemet gör det bekvämare att öppna
bilen exempelvis när händerna är upptagna.
Bilens två PCC:er har keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er.
PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en PCC finnas inom maximalt
ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag
eller bagagelucka. Det innebär att den som
ska låsa eller låsa upp en dörr måste bära
PCC:n med sig. Det går inte att låsa eller låsa
När PCC:n återförts till bilen försvinner varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen efter
att:
• en dörr har öppnats och stängts
• PCC:n har satts in i startlåset
• READ-knappen har tryckts in.
Säker hantering av PCC
Om en PCC med keyless-funktion glömts
kvar i bilen avaktiveras den tillfälligt när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen, öppnar dörren och hittar PCC:n aktiveras den
igen. Hantera därför alla PCC:er med samma
varsamhet.
VIKTIGT
Störningar i PCC:ns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera
därför inte PCC:n nära mobiltelefon eller
metallföremål.
02
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet på vanligt sätt, se s. 37.
Upplåsning
Öppna dörrarna med dörrhandtagen eller
öppna bagageluckan med bagageluckans
handtag.
Upplåsning med nyckelblad
Om keyless-funktionen i PCC:n är ur funktion
kan förardörren låsas upp med nyckelbladet.
I så fall aktiveras inte centrallåset.
OBS
Vid upplåsning med nyckelblad utlöses larmet. För avstängning, se s. 50.
Nyckelminne – förarstol och yttre
backspeglar*
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med PCC:er närmar sig bilen görs inställningarna för stol och backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Lämna aldrig någon PCC kvar i bilen.
43
02 Lås och larm
Keyless drive*
02
• från förarplatsens position: tryck på
PCC:ns knapp för upplåsning, se s. 37
• tryck på knappen för stolsinställning, se
s. 67.
Antennplacering
1
2
3
4
Låsning
Lås dörrarna och bagageluckan genom att
trycka in låsknappen på ett av dörrhandtagen
på utsidan.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas. I annat fall
låses inte bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan
bilen varken låsas eller larmas.
Låsinställningar
Keyless-funktionen kan anpassas genom att
ange vilka dörrar på bilen som skall låsas
upp, under Bilinställningar
Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av menysystemet, se
s. 102.
44
5
6
7
G020479
Efter att förardörren öppnats kan inställningarna ändras på två sätt:
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten innanför
Dörrhandtag, vänster bak
Hatthylla, mitten undersida
Tak, ovanför mitten baksäte
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Från utsidan
Från insidan
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla kan dörrar och bagagelucka låsas automatiskt.
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga dörrar
och bagageluckan samtidigt. Vid låsning frikopplas dörrarnas låsknappar och öppningshandtag vilket även omöjliggör öppning från
insidan, s.k. Blockerat låsläge, se s. 47 (gäller
bara vissa marknader).
OBS
Bilen går att låsa även om en dörr är
öppen1. När dörren stängs låses även den
och det finns risk att fjärrnyckeln blir inlåst.
1
Gäller endast bilar på vissa marknader, men
inte bilar med Keyless drive.
VARNING
Var uppmärksam på att det finns risk för att
bli inlåst i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion skyddar från att oavsiktligt lämna bilen
olåst. För bilar med larm, se s. 50.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Låsinställningar
Autolåsning, dörrar. För beskrivning av
menysystemet, se s. 102.
G019216
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
Den går inte att öppna om bilen låses och larmas.
02
Med hjälp av dörrknapparna på dörrpanelen
kan samtliga dörrar och bagageluckan låsas
eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
Tryck på dörrupplåsningsknappen. Ett långt
tryck öppnar även alla rutor.
Låsning
Tryck in dörrlåsningsknappen efter att framdörrarna stängts. Ett långt tryck stänger även
alla rutor och taklucka.
Samtliga dörrar kan låsas manuellt med respektive låsknapp, efter att dörrarna först
stängts. Genom att dra en gång i handtaget
låses dörren upp. Genom att dra två gånger i
handtaget öppnas dörren.
45
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Handskfack
02
Upplåsning/låsning av bagagelucka
A
När bagageluckan åter stängs, låses den och
de bortkopplade larmfunktionerna aktiveras
igen.
B
1
2
Låsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning, se
s. 37.
3
För information om sekretesslåsning, se
s. 41.
46
Upplåsning med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning
av bagageluckan.
Om dörrarna är låsta när bagageluckan
stängs förblir bagageluckan olåst tills bilen
låses med fjärrnyckeln.
Upplåsning från bilens insida
OBS
Funktionen öppnar inte bagageluckan – den
låses bara upp.
Larmindikatorn på instrumentpanelen släcks
för att visa att inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bagageluckan kopplas
automatiskt bort. Dörrarna förblir låsta och
larmade.
1
Tryck på ljusreglagepanelens knapp
upplåsning av bagageluckan.
G021099
Lås handskfacket genom att vrida nyckelbladet ett kvarts varv (90 grader) medurs. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Nyckelhålet är vertikalt i upplåst läge.
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
G021093
G020548
Larmindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka, vilket visar att larmet aktiverats.
för
02 Lås och larm
Låsning/upplåsning
Blockerat låsläge1
Upplåsning med nyckelblad
1. Tryck på knappen.
Avaktiveringen måste göras inom en minut
efter att fjärrnyckeln tagits ur startlåset.
• Lampan i knappen lyser tills bilen låses.
• Instrumentpanelens display visar ett meddelande under 10 sekunder eller tills bilen
låses.
G021100
1
G021102
OBS
2
G021101
Avaktivering med knapp eller displaymeny.
Om fjärrnyckelns knapp för öppning av bagageluckan är ur funktion kan bagageluckan
låsas upp med nyckelbladet.
Bänd loss pluggen som täcker nyckelhålet.
Lås upp bagageluckan genom att vrida
nyckelbladet ett halvt varv moturs enligt
bilden.
02
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 10 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med nyckelbladet från utsidan.
Avaktivering med knapp
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt avaktiveras så här:
1 Gäller
Om bilen är utrustad med larm:
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
Är bilen utrustad med larm med rörelse- och
lutningssorer*, avaktiveras även dessa samtidigt, se s. 51.
Nästa gång bilen startas, aktiveras sensorerna och blockerat låsläge igen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Avaktivering med displaymeny
På vissa bilar finns ingen knapp utan avaktivering sker i menysystemet. För beskrivning
av det systemet, se s. 102.
vissa marknader
47
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärrar
02
1. Gå in i menysystemet under Bilinställningar.
2. Välj Reducerat Skydd.
Aktivt menyval indikeras med ett kryss.
I övrigt gäller samma som för avaktivering
med knapp.
Manuell spärr av dörrar bak
Elektrisk spärr av dörrar* och fönster
bak
A
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen.
1. Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
Dörren kan inte öppnas från insidan.
Dörren kan öppnas från insidan.
OBS
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
48
G019300
G021077
B
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan:
• de bakre fönstren öppnas endast med
förardörrens reglage
• de bakre dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras i
tändningsläge I eller II.
2. Tryck på reglaget i förardörren.
Informationsdisplayen visar ett meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är aktiv.
02 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärrar
VARNING
02
Ha alltid bilen upplåst under färd. Vid en
eventuell olycka kan då räddningspersonal
snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
49
02 Lås och larm
Larm*
02
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en icke godkänd nyckel används i nyckelhålet eller om nyckelhålet utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Rörelsesensorna utlöser larmet vid rörelser i
kupén. Därför kan det utlösas om bilen lämnas med ett fönster öppet eller om en elektrisk kupévärmare används. För att undvika
detta: Stäng fönstren när bilen lämnas och
rikta luften från kupévärmaren så att den
inte pekar uppåt i kupén.
50
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator
Aktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är aktiverat och att dörrarna är låsta.
Hur bilen bekräftar att larmet är aktiverat kan
anpassas till dina önskemål under
Bilinställningar
Låsinställningar
Nyckelfri dörröppning. För beskrivning av
menysystemet, se s. 102.
Avaktivera larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är avaktiverat
och att dörrarna är upplåsta.
G021103
Allmänt
En larmindikator på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat
• Lampan blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
• Lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och tändningsläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt i fjärrnyckeln i startlåset. En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
02 Lås och larm
Larm*
Övriga larmfunktioner
Reducerad larmnivå
Avaktivering med knapp
1. Tryck på knappen.
Avaktiveringen måste göras inom en minut
efter att fjärrnyckeln tagits ur startlåset.
• Lampan i knappen lyser tills bilen låses.
• Instrumentpanelens display visar ett meddelande under 10 sekunder eller tills bilen
låses.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge avaktiveras även det samtidigt, se s. 47.
Automatisk återaktivering av larm
Funktionen förhindrar att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet avaktiverat.
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 30 sekunder. Sirenen
har eget batteri som fungerar oberoende
av bilens batteri.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet avaktiverats.
Fjärrnyckeln ur funktion
Om fjärrnyckeln är ur funktion kan larmet
stängas av och bilen startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrnyckeln i nyckelhålet. Larmet
avaktiveras. Larmindikatorn blinkar
snabbt tills fjärrnyckeln sätts i.
G021102
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet avaktiverats) och ingen av dörrarna eller
bagageluckan öppnats inom två minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Bilen låses
samtidigt.
02
Nästa gång bilen startas, aktiveras sensorerna och Blockerat låsläge igen.
Avaktivering med knapp eller displaymeny.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna* tillfälligt avaktiveras.
Avaktivering med displaymeny
På vissa bilar finns ingen knapp utan avaktivering sker i menysystemet. För beskrivning
av det systemet, se s. 102.
1. Gå in i menysystemet under Bilinställningar.
2. Välj Reducerat Skydd.
Aktivt menyval indikeras med ett kryss.
I övrigt gäller samma som för Avaktivering
med knapp.
51
02 Lås och larm
Larm*
Test av larmsystem
02
Test av rörelsesensor i kupé
1. Stäng samtliga fönsterrutor. Sitt kvar i
bilen.
2. Aktivera larmet, se s. 50.
3. Vänta 15 sekunder.
4. Starta larmet genom att röra armarna
fram och tillbaka i höjd med stolsryggen. En siren ljuder och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i dörrar
1. Aktivera larmet, se s. 50.
2. Vänta 15 sekunder.
3. Lås upp förardörren med nyckelbladet.
4. Öppna förardörren. En siren ljuder och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
Test av larmsensorer i motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera larmet, se s. 50.
2. Aktivera larmet, se s. 50. Sitt kvar i bilen
och lås dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 15 sekunder.
52
4. Öppna motorhuven med handtaget
under instrumentpanelen. En siren ljuder
och samtliga körriktningsvisare blinkar.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp
med fjärrnyckeln.
02 Lås och larm
02
53
Instrument och reglage ............................................................................ 56
Tändningslägen........................................................................................ 65
Säten ........................................................................................................ 66
Ratt........................................................................................................... 70
Belysning.................................................................................................. 71
Torkare och spolning................................................................................ 80
Fönster och backspeglar ......................................................................... 82
Elmanövrerad taklucka* ........................................................................... 86
Start av motor .......................................................................................... 88
Växellådor ................................................................................................ 91
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)* ...................................................... 95
Färdbroms................................................................................................ 96
Parkeringsbroms ...................................................................................... 97
54
DIN FÖRARMILJÖ
03
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
9
11
10
12
10
13
18
17
16
15
14
G021107
19
Vänsterstyrd bil
56
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
105, 74,
72, 126
Menystyrning, klimat- och ljudanläggning
102, 110,
120
Farthållare
131, 64
Klimatanläggning, ECC*
110
Signalhorn, krockkudde
70, 15
Växelväljare
91
Kombinationsinstrument
60, 64
Reglage för aktivt chassi (Four-C)*
130
Meny-, ljud- och telefonstyrning
102, 117,
151
Torkare och spolning
80, 81
Startlås
88
Rattinställning
70
Start-/stoppknapp
65
Parkeringsbroms
97
Varningsblinkers
74
Motorhuvsöppnare
184
Dörröppningshandtag
–
Stolinställning*
66
Reglagepanel
82, 84, 48,
45
Ljusreglage, öppnare för tank- och bagagelucka
71, 167,
170
03
57
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
10
20
11
11
19
18
17
16
15
14
13
G021108
12
Högerstyrd bil
58
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Funktion
Sida
Funktion
Sida
Varningsblinkers
74
Reglagepanel
82, 84, 48,
45
Startlås
65
Stolinställning
66
Start-/stoppknapp
88
Motorhuvsöppnare
184
Farthållare
131, 132
Parkeringsbroms
97
Kombinationsinstrument
60, 64
Rattinställning
70
Signalhorn, krockkudde
70, 15
Meny- och meddelandehantering, körriktningsvisare,
hel-/halvljus, färddator
105, 74,
72, 126
Meny-, ljud- och telefonstyrning
102, 117,
151
Reglage för aktivt chassi (Four-C)
130
Torkare och spolning
80, 81
Växelväljare
91
Ljusreglage, öppnare för tank- och bagagelucka
71, 167,
170
Klimatanläggning, ECC
110
Dörröppningshandtag
–
Menystyrning, klimat- och ljudanläggning
102, 110,
120
03
59
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Informationsdisplayer
Mätare
Kontroll-, informations- och
varningssymboler
1
2
3
3
03
0
1
1
G021112
G021113
0
Informationsdisplayer
I informationsdisplayerna visas information
om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare, färddator och meddelanden. Informationen visas med text och symboler.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder informationsdisplayerna.
1
1
1
2
2
Mätare i kombinationsinstrumentet
Hastighetsmätare
Bränslemätare, se även tankning s. 167.
Varvtalsmätare
Mätaren anger motorvarvtal i tusental
varv/minut.
G018282
0
Kontroll- och varningssymboler
Kontroll- och informationssymboler
Kontroll- och varningssymboler1
Helljus- och blinkerssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds i tändningsläge II eller vid start av
motorn. När motorn startat ska samtliga
symboler slockna, utom den för parkeringsbromsen som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i tändningsläge II slocknar
1
60
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 185.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
samtliga symboler efter 5 sekunder utom
symbolen för fel i bilens avgasreningssystem
och symbolen för lågt oljetryck.
Kontroll- och informationssymboler
Symbol
Innebörd
Blinkers på släp
Fel i avgasreningssystemet
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
Vänster blinkers
Höger blinkers
Blinkers på släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om
symbolen blinkar snabbare är någon av
bilens eller släpets lampor trasiga.
Fel i avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll.
Fel i ABS-system
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av ABS-systemet om symbolen förblir tänd.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser
med fast sken har ett fel uppstått i systemet.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker då temperaturen understiger –2 °C. När symbolen
släckts kan bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det ca
åtta liter bränsle kvar i bensindrivna bilar och
sju liter i dieseldrivna bilar.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i informationsdisplayen då
en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ, se s. 105 eller försvinner automatiskt
efter en tid (tiden varierar beroende på vilken
funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra
symboler.
03
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink
Vänster blinkers
Höger blinkers
Båda blinkerssymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
61
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryck1
Parkeringsbroms åtdragen
03
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Vid elektrisk parkeringsbroms blinkar symbolen under ansättning och övergår sedan till fast sken.
Fel i bromssystem
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Stanna bilen på en säker
plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 188.
Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått.
Läs meddelande i informationsdisplayen.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
1
För vissa motorvarianter används inte
symbolen för lågt oljetryck. Varning sker
via displaytext, se s. 185 och 186.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i
motorn, fyll på vid behov. Om symbolen
tänds och oljenivån är normal, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
62
OBS
Symbolen lyser även om den mekaniska
parkeringsbromsen endast är en aning
ansatt.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet
inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om
någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett
fel i det elektriska systemet har uppstått.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 188.
Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då
ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt
visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig
tills felet är åtgärdat men textmeddelandet
kan tryckas bort med READ-knappen, se
s. 105. Varningssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
en säker plats snarast och stäng den dörr
eller lucka som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h tänds varningssymbolen.
03
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet
i displayen. Radera meddelandet med
READ.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna, motorhuven1 eller
bagageluckan inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans med ett förklarande textmeddelande i
kombinationsinstrumentet. Stanna bilen på
1 Endast
bilar med larm
63
03 Din förarmiljö
Instrument och reglage
Trippmätare
Klocka
Reglage för trippmätare och klocka
03
2
1
Trippmätare och knapp
Klocka och inställningsreglage
Mätarna används för att mäta korta sträckor.
Kort tryck på
växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Sträckans längd visas i displayen
.
Vrid reglaget
medurs/moturs för att ställa
in tiden. Inställd tid visas i
informationsdisplayen
.
Klockan kan tillfälligt ersättas med en symbol
i samband med ett meddelande, se s. 105.
G016141
2
1
G021123
1
64
0
1
G021125
0
Reglagets placering
03 Din förarmiljö
Tändningslägen
Tändningsläge 0
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
Funktioner
Tändningsläge I
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP.
Läge
Funktion
0
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds. Rattlåset är
avaktiverat. Ljudanläggningen kan
användas.
I
Taklucka, fönsterhissar, telefon,
kupéfläkt, ECC, vindrutetorkare kan
användas.
II
Strålkastarna tänds. Varnings-/kontrollampor lyser i 5 sekunder. All
utrustning fungerar utom eluppvärmda stolar samt eluppvärmd
bakruta som fungerar först när
motorn är igång.
OBS
G021126
För att kunna nå tändningslägena I eller II
får inte broms/koppling vara nertryckt.
Startlåset med fjärrnyckel, start-/stoppknapp
Sätta i och ta ur fjärrnyckeln
Fjärrnyckeln sätts i startlåset. Ett lätt tryck på
fjärrnyckeln gör att den dras in i rätt läge.
Fjärrnyckeln tas ur startlåset med ett lätt
tryck. Nyckeln skjuts då ut och kan tas ur.
Automatväxel* måste vara i läge P.
För information om ljudanläggningens funktion vid urtagen fjärrnyckel, se s. 117.
OBS
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tändningsläge II
Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och tryck på
START/STOP i ca 2 sekunder.
03
Start av motor III
Starta motorn, se s. 88.
Stanna motorn
Tryck på START/STOP. (Om motorn är igång
och bilen rullar, håll knappen intryckt tills
motorn stannar).
Återgå till tändningsläge 0
Tryck på START/STOP för att återgå från I,
II, eller III till tändningsläge 0.
OBS
Vid bogsering bör tändningsläge II användas så att belysningen kan vara tänd.
65
03 Din förarmiljö
Säten
Framsäten
Fällning av ryggstöd i framsäte
Elmanövrerad stol*
1
1
2
3
2
1
3
5
6
G021127
3
Ändra svankstödet, vrid ratten1.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Kontrollera att stolen är i låst läge.
1 Gäller
även elmanövrerad stol.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som
möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
Skjut fram stolen så att nackskyddet låses
fast under handskfacket.
G021133
4
66
3
G021129
03
2
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen och vänta en kort stund
innan stolen manövreras igen.
Bara en av elmotorerna kan användas åt
gången.
03 Din förarmiljö
Säten
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln
utan nyckel i startlåset. Inställning av stolen
görs normalt när tändningen är på och kan
alltid göras när motorn är igång.
positioner. För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i nyckelminnet när bilen
låses med fjärrnyckeln.
OBS
Nyckelminnet i de två fjärrnycklarna och
stolens minne är helt oberoende av varandra.
Stol med minnesfunktion*
2
3
4
G021134
G014387
1
03
Lagra inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen
intryckt, samtidigt som
knapp
,
eller
trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna
–
tills
stolen och de yttre backspeglarna stannar.
Om knappen släpps kommer stolens rörelse
att avbrytas.
När bilen låses upp med samma fjärrnyckel
och förardörren öppnas intar förarstolen och
de yttre backspeglarna automatiskt de
inställningar som lagrats i nyckelminnet.
OBS
Stolen och de yttre backspeglarna rör sig
inte om de redan finns i aktuell position.
Det är även möjligt att använda nyckelminnet
genom att trycka in upplåsningsknappen på
fjärrnyckeln när förardörren är öppen.
Nyckelminnet kan aktiveras/avaktiveras
under Bilnyckelminne
Sätes & spegel-
67
03 Din förarmiljö
Säten
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
03
Baksäten
Nackskydd mittplats bak
Fällning av ryggstöd i baksäte
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste i detta läge vara öppen.
VARNING
Eluppvärmda-/ventilerade säten*
Se s. 110.
G021135
G021136
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
1. Dra i handtaget/handtagen. Om nackskydden är nedfällda, fäll upp dem först.
2. Fäll ryggstödet framåt. Justera eventuellt det mittersta nackskyddet.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden i baksätet är
ordentligt låsta efter uppfällning.
68
Nackskyddet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skyddets överkant regleras
till mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt
efter behov. För att få ner skyddet igen måste
knappen vid det vänstra röret tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner.
03 Din förarmiljö
Säten
Nedfällning av yttre nackskydd
baksäte*
G021137
03
1. Tändningen ska vara i läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
yttre nackskydden så att sikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
69
03 Din förarmiljö
Ratt
Inställning
Knappsatser*
Signalhorn
1
2
Inställning av ratt
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
Spak - lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
styrkraftsnivån regleras, se s. 130.
70
G021140
2
G021139
1
G021138
03
Knappsatser i ratten
Farthållare, se s. 131
Adaptiv farthållare, se s. 133
Ljud- och telefonstyrning, se s. 117
Signalhorn
Tryck på rattens centrum för att signalera.
03 Din förarmiljö
Belysning
Ljusreglage
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1
2
4
5
G021141
3
1. Låt bilen vara igång eller i tändningsläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon- och Aktiva Bi-Xenonstrålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är inte utrustade med tumhjulet.
03
Översikt ljusreglage
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning
Dimbakljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på tändningsläge.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker och känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
71
03 Din förarmiljö
Belysning
Hel-/halvljus
Helljusblink
För rattspaken lätt till läge
mot ratten.
Helljuset lyser tills spaken släpps.
1
G021142
2
Ljusreglage och rattspak
0
Innebörd
Automatiskt*/avstängt halvljus. Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i
detta läge.
OBS
Helljuset går endast att aktivera i
.
läge
72
I läge
aktiveras alltid halvljuset automatiskt när motorn är igång eller i
tändningsläge II.
G021143
Halvljus
När motorn startas aktiveras halvljuset automatiskt* om ljusreglaget står i läge 0 . Vid
behov kan halvljusautomatiken för detta läge
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
03
Läge
Aktiva Bi-Xenon Ljus*
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger)
Helljus
Helljuset kan endast aktiveras när ljusreglaget är i läge
. Aktivera/avaktivera helljuset genom att föra rattspaken till
ändläget
mot ratten och släpp.
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bi-Xenon Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
kombinationsinstrumentet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Knappen
i mittkonsolen lyser då
funktionen är aktiverad, vid fel blinkar den.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
i
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med
knappen.
03 Din förarmiljö
Belysning
Positions-/parkeringsljus
Bromsljus
Dimstrålkastare*
Ljusreglage i läge för positions-/parkeringsljus
Vrid ljusreglaget till mittläget (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Bakre positionsljus tänds även när bagageluckan öppnas för att uppmärksamma bakomvarande.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers, EBL
Emergency Brake Lights, EBL aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar för att omedelbart göra bakomvarande extra uppmärksamma.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljus
normalt och varningsblinkers slås på automatiskt. Varningsblinkers är på tills man
accelererar igen men kan avaktiveras med
knappen för varningsblinkers.
03
G021145
G021144
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Knapp för dimstrålkastare
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med hel-/halvljus eller positions-/parkeringsljus.
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimstrålkastarna är tända.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
73
03 Din förarmiljö
Belysning
Dimljus bak
Varningsblinkers
Körriktningsvisare/blinkers
2
1
03
1
G021148
Knapp för dimljus bak
Varningsblinkers
Körriktningsvisare/blinkers
Dimbakljuset består av en lampa bak och kan
endast tändas i kombination med hel-/halvljuset eller dimstrålkastarna.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkerssymbolerna i kombinationsinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till läge
Tryck på knappen för till/från. Lampan i
knappen lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljusets kontrollsymbol
i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen
lyser när dimbakljuset är tänt.
Dimbakljusen släcks automatiskt när bilen
startas.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
74
G021147
G021146
2
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsas så kraftigt att nödbromljusen
(EBL) aktiveras och hastigheten understiger
30 km/h. De förblir på när man stannat och
avaktiveras automatiskt när man kör iväg
igen eller om knappen trycks in.
.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till läge
och släpp. Körriktningsvisarna blinkar tre
gånger.
Blinkerssymboler
Se s. 60.
03 Din förarmiljö
Belysning
Belysning i kupé
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knappen för kupébelysning är i neutralläge.
Främre takbelysning
Belysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
2
G021149
Reglage för läslampor och främre takbelysning
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
Läslamporna fram regleras med knapparna
och
i takkonsolen.
Med knappen för kupébelysning kan tre
lägen väljas för belysningen i hela kupén:
• Av – höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avaktiverad.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
03
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och tändningen är i
läge 0
Belysningen släcks när:
3
G021150
1
Bakre takbelysning
• motorn startar
• bilen låses utifrån
Belysningen tänds och förblir tänd i
två minuter om någon av dörrarna är öppna.
Bakre takbelysning
Kupébelysningen kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att bilen
låsts upp.
Instegs-/fotbelysning
Instegs-/fotbelysningen tänds respektive
släcks automatiskt vid den framdörr som
öppnas eller stängs.
Om belysningen tänds manuellt och bilen
låses kommer den automatiskt att släckas
efter en minut.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks automatiskt när luckan öppnas eller
stängs.
75
03 Din förarmiljö
Belysning
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se s. 37 och används för att tända bilens
belysning på avstånd.
1. Ta fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se
s. 72.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, parkeringsljus, blinkerslampor, lampor i yttre
backspeglar, nummerplåtsbelysning, inre
taklampor samt instegsbelysning.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, blinkerslampor, lampor i
yttre backspeglar, nummerplåtsbelysning,
inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden som trygghetsbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar
Trygghetsbelysning.
För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Anpassning av ljusbild
G021151
03
Ledbelysning
Ljusbild vänstertrafik
G021152
Tiden som ledbelysningen ska hållas tänd
kan ställas in under Bilinställningar
Ljusinställningar
Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Ljusbild högertrafik
För att inte blända mötande trafik ska strålkastarens ljusbild ställas om mellan höger–
76
03 Din förarmiljö
Belysning
och vänstertrafik. Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
Bi-Xenon- och Aktiva Bi-Xenonstrålkastare*
Exempel 2
En bil som levereras i England är avsedd för
vänstertrafik och körs där med strålkastarna i
normalläge, se bild.
G019442
B
Normalläge – ljusbilden är riktig för det
land där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
VARNING
Strålkastaren kräver särskild försiktighet
eftersom Xenonlampan matas av ett högspänningsaggregat.
Landet där bilen levereras avgör om läge
är avsett för höger- eller vänstertrafik.
prickarna på strålkastarglasen som
utgör referenspunkter, se s. 78.
03
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
A
Reglage för anpassning av ljusbild
Exempel 1
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
England ska strålkastarna ställas om till
anpassat läge, se bild.
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil i skala
1:2, mallarna, se s. 79. Använd t.ex. en
kopieringsmaskin med förstoringsfunktion:
• A = LHD Right
• B = LHD Left
• C = RHD Right
• D = RHD Left
2. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut. Markera
även de röda prickarna.
3. Placera de självhäftande mallarna så att
de röda prickarna överensstämmer med
77
03 Din förarmiljö
Belysning
Maskering av halogenstrålkastare
G021850
03
G021851
Maskering vänsterstyrd bil
Maskering högerstyrd bil
78
03 Din förarmiljö
Belysning
Figurer halogenstrålkastare
A
03
B
D
G021155
C
79
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
0
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
knappen
. Torkarna gör ett svep.
03
INT
VIKTIGT
2
G018663
1
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare
Regnsensor, till/från
Tumhjul känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att
0
stänga av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för
att göra ett svep.
Intervalltorkning
in antalet svep per tidsenhet
INT Ställ
med tumhjulet när intervalltorkning är vald.
80
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller i tändningsläge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i den högra displayen i kombinationsinstrumentet.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Avaktivera
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knappen
eller för spaken nedåt till ett
annat torkarprogram.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller i tändningsläge I eller II.
Symbolen i kombinationsinstrumentet och
lampan i knappen slocknar.
03 Din förarmiljö
Torkare och spolning
Spolning av strålkastare och
vindruta
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning.
G021325
03
Spolningsfunktion
Handhavande
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep. Strålkastarna spolas växelvis för att förhindra nedsättning av ljusstyrkan.
OBS
En strålkastare i taget spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
81
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
03
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Samtliga rutor*
har laminerat glas.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande. Skötsel, se
s. 218.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna. En isskrapa kan
orsaka repor i spegelglaset!
Fönsterhissar
1
VARNING
2
3
Om det finns barn i bilen, tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar
bilen.
G018516
Allmänt
Reglagepanel i förardörr
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se s. 48.
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om fönstren stängs,
även när fjärrnyckeln används.
82
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning,
genom att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills fönstret är stängt. Klämskyddet
aktiveras åter efter en kort stund.
Manövrering
2
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
1
2
G018517
1
Manövrering av fönsterhissar
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla
fönsterhissar manövreras. Med övriga dörrars reglagepaneler kan endast dess fönsterhissar regleras. Fönsterhissarna kan endast
styras med en reglagepanel i taget.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
ska bilen vara i tändningsläge I eller II. Efter
att bilen varit igång kan fönsterhissarna
manövreras i några minuter fast fjärrnyckeln
tagits ur, dock inte efter att dörren har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i
en sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
03
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrkontrollen eller centrallåsknapparna:
Håll låsknappen intryckt tills dess att fönstren
påbörjar öppning/stängning. Om öppning/
stängning behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att
fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
83
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
G018518
03
Reglage yttre backspeglar
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Speglarna är av vidvinkeltyp för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
84
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna stannar automatiskt i maximalt
infällt läge.
Fäll ut speglarna igen genom att trycka ner L
och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning. För beskrivning av menysystemet, se
s. 102.
Lagring av position*
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När
bilen låses upp med samma fjärrnyckel intar
backspeglarna och förarstolen de lagrade
positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilnyckelminne
Sätes & spegelpositioner. För beskrivning av menysystemet, se
s. 102.
Vinkling av backspegel vid parkering*
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering. Lägg in backväxeln och tryck in knappen L eller R. Backspegeln återgår när backväxeln läggs ur.
Återställning till neutralläge*
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge för att den elektriska in-/utfällningen ska
fungera.
• Fäll in speglarna med knapparna L och R.
• Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning valts, se
s. 76.
03 Din förarmiljö
Fönster och backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Inre backspegel
03
G021341
G021342
1
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen
av bakrutan och de yttre backspeglarna samtidigt. Lampan i knappen visar att funktionen
är aktiv. Uppvärmningen stängs automatiskt
av och tiden styrs av utomhustemperaturen.
Bakrutan avimmas/avisas automatiskt om
bilen startas i lägre yttertemperatur än +7°C.
Autoavfrostning kan väljas under
Klimatinställningar
Autoavfrostning
bak. Välj mellan På eller Av.
Manuell avbländning
Reglage för avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med hjälp av reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt. Reglaget finns
inte på speglar med automatisk avbländning.
85
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Allmänt
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Takluckan kan öppnas vertikalt och
horisontellt. Tändningsläge I eller II behövs
för att takluckan skall kunna öppnas.
03
Horisontell öppning
mot maximalt öppet läge så länge knappen
hålls intryckt.
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten
. Luckan rör sig
mot stängt läge så länge knappen hålls
intryckt.
VARNING
5
6
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läge
och släpp.
1
2
G021343
3
4
Horisontell öppning, bakåt/framåt
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget bakåt till läge
och släpp.
Öppna manuellt genom att dra reglaget
bakåt till tryckpunkten
. Luckan rör sig
86
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
ta fjärrnyckeln ur startlåset.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
G021344
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant
Öppning: öppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stängning: stäng genom att trycka reglagets bakkant nedåt.
03 Din förarmiljö
Elmanövrerad taklucka*
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras
av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till
det senast öppnade läget.
G021345
03
Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bagageluckan låses. Om stängningen behöver avbrytas, tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln,
kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
87
03 Din förarmiljö
Start av motor
Bensin- och dieselmotorer
Startmotorn arbetar tills motorn har startat,
men inte längre än 10 sekunder (diesel upp
till 60 sekunder). Om motorn inte startar efter
10 sekunder försök igen genom att hålla in
START/STOP-knappen tills motorn startar.
VARNING
03
G021126
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Startlås med fjärrnyckel, start- och stoppknapp
(se mer information s. 65).
1. För bilar med fjärrnyckel, placera fjärrnyckeln i startlåset. Tryck lätt på den tills
den dras in.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras vilket medför att bilen inte går
att styra.
Ta aldrig ut fjärrnyckel med Keyless drive*funktion från bilen under körning eller vid
bogsering.
VIKTIGT
Skjut inte in fjärrnyckeln baklänges!
Håll i änden med det löstagbara nyckelbladet. Se s. 40.
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt 1.
För bilar med automatväxellåda, tryck
på bromspedalen.
3. Tryck på START/STOP-knappen och
släpp knappen.
1
88
Om bilen rullar räcker det med att trycka på
START/STOP-knappen för att starta bilen.
Keyless drive*
Följ steg 2 – 3 för start av bensin- och dieselmotorer.
OBS
En förutsättning för att bilen ska starta är att
en av bilens fjärrnycklar med keyless drive*funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
Rattlås
Rattlåset avaktiveras när fjärrnyckeln trycks
in i startlåset2 och aktiveras när fjärrnyckeln
tas ur startlåset.
Aktivera rattlåset när bilen lämnas så minskar
risken för stöld av bilen.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal
driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön1.
1
Är D- eller R-läge på en automatlåda ilagd,
utan att bilen körs, minskar visserligen motorvarvet men samtidigt tar det längre tid att
komma upp i arbetstemperatur varvid miljöaspekten går förlorad.
2 På
bilar med keyless drive* avaktiveras rattlåset när startknappen trycks in första gången.
Rattlåset aktiveras när motorn stängts av och
förardörren öppnas.
03 Din förarmiljö
Start av motor
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall på ca 30 –90 mil beroende
på körförhållanden. Regenereringen tar normalt mellan 10 och 20 minuter. Under den
tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
03
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet Sotfilter fullt. Se
handbok visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
20 minuter.
89
03 Din förarmiljö
Start av motor
Starthjälp
6. Koppla startkabeln till det egna batteriets pluspol
beläget under ett fällbart
plastlock.
7. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol
.
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt, (höger motorfäste i ovankant,
den yttre skruvskallen)
. Kontrollera att
klammorna på startkablarna sitter fast
ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
4
2
03
+
3
G021347
1
Om batteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp rekommenderas följande för att
undvika explosionsrisk:
1. Sätt bilen i tändningsläge 0, se s. 65.
2. Se till att hjälpbatteriet har spänningen
12 V.
3. Om hjälpbatteriet sitter i en annan bil,
stanna den hjälpande bilens motor och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
4. Sätt dit den röda startkabeln på hjälpbatteriets pluspol
.
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
s. 199.
90
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
9. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt
motorn gå någon minut med högre tomgång än normalt, 1500 varv/minut.
10.Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet. Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk
för gnistbildning.
11.Ta bort startkablarna, först den svarta
och sedan den röda. Se till att ingen av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller
ansluten klamma på den röda startkabeln.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkabeln sätts dit felaktigt, räcker för att
batteriet ska explodera. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Trampa ner kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
G021349
G021348
03
Lägg endast in backväxeln när bilen står still.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
91
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växellåda Geartronic*
Backläge (R)
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Neutralläge (N)
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
G021350
03
Körläge (D)
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D
väljs från läge R.
Geartronic* – Sportläge (S)1
Sportprogrammet ger ett sportigare beteende och tillåter högre varvtal på växlarna.
Samtidigt fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även körning på en lägre växel, innebärande fördröjd
uppväxling.
Sportläget nås genom att föra spaken från
läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Informationsdisplayen visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6. Se s. 60.
Växellägen
Parkeringsläge (P)
Välj P när motorn ska startas eller när bilen
står parkerad. Bromspedalen måste tryckas
ner för att växelsväljaren ska kunna föras ur
läge P.
I läge P är växellådan mekaniskt spärrad.
Aktivera den elektriska parkeringsbromsen
med ett tryck på knappen, se s. 97.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
92
1 Bara
på modell 3.0.
03 Din förarmiljö
Växellådor
Geartronic* – manuella växellägen (M)
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken från läge D till höger ändläge vid M.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D
till någon av siffrorna 1-6, beroende på vilken
växel som just då är ilagd, se s. 60.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
Manuellt växelläge M kan väljas när som
helst under färden.
För att återgå till automatiskt körläge; för
spaken till vänster ändläge vid D.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
OBS
03
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kick-downfunktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga
växeln förblir ilagd.
G021351
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp spaken, som återgår
till sitt viloläge vid M.
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla
ner ett steg och släpp spaken.
Mekanisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt M-läge. Informationsdisplayen skiftar då tecken från S till att
visa vilken av växlarna 1–6 som är ilagd.
93
03 Din förarmiljö
Växellådor
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut fjärrnyckeln från startlåset
måste växelväljaren vara i läge P. I alla andra
lägen är fjärrnyckel spärrad.
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
1
2
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningen i läge II, se s. 88.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningen i läge II, se s. 88.
94
G021352
03
Avaktivera automatisk växelväljarspärr
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelspaken föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
Lyft ur gummimattan i golvet bakom
mittkonsolen och öppna luckan.
Stick in nyckelbladet till botten. Tryck
nyckelbladet nedåt och håll det nere. För
växelväljaren ur P-läget. För information
om nyckelbladet, se s. 36.
03 Din förarmiljö
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)*
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan framoch bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i
det aktuella väglaget har det bästa fästet.
Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp
och undvika hjulspinn. Vid normal körning
fördelas en större del av kraften till framhjulen.
03
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
95
03 Din förarmiljö
Färdbroms
Allmänt
03
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer det att innebära att bromsarna tar djupare och att det
behövs ett större pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om bromsen används när motorn är
avstängd känns pedalen stum och mer kraft
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas
genom motorbromsning. Motorbromsen
utnyttjas effektivast om samma växel
används nedför som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se s. 228.
Låsningsfria bromsar
Bilen är utrustad med ABS (Anti-lock Braking
System) som hindrar hjulen från att låsa sig
vid inbromsning. På så sätt behålls styrförmågan och det blir lättare att t.ex. väja för ett
96
hinder. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats och bilen uppnått ca
20 km/h görs ett kort automatiskt test av
ABS systemet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs.
Rengöring av bromsbeläggen minimerar
denna fördröjning.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta
genom att under färd bromsa svagt under en
kort period.
Nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkningen (Emergency Brake
Assistance, EBA) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA systemet känner av förarens sätt att
bromsa och ökar bromskraften när det
behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till
nivån när ABS systemet ingriper. EBA funktionen avbryts när trycket på bromspedalen
minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll
på bromsvätska samt kontrollera
orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i två sekunder vid start
av motor – ett fel uppstod i
bromssystemets ABS funktion
när motorn senast var igång.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt, kan fel
ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms, manuell
5. När bilen parkeras ska växelväljaren
vara i läge 1 (manuell växellåda) eller P
(automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
2
1
G021353
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromspedalen är placerad längst till
vänster
.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Tryck ner parkeringsbromspedalen
bestämt så långt det går.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att
bilen står still.
4. Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra i handtaget
.
Parkeringsbroms, elektrisk*
En elektrisk parkeringsbroms har samma
användningsområden som en manuell parkeringsbroms, t.ex. vid start i backe.
Funktion
När parkeringsbromsen arbetar hörs ett
svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även
vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
03
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar
på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till
bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se s. 90.
97
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Hur man drar parkeringsbromsen
Bil med manuell växellåda
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över 10 km/
h ljuder en signal under bromsförloppet.
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
Parkeringsbromsreglage
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Tryck på reglaget.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att
bilen står still.
4. När bilen parkeras ska växelväljaren
vara i läge 1 (manuell växellåda) eller P
(automatisk växellåda).
Symbolen
i kombinationsinstrumentet
blinkar tills parkeringsbromsen är helt ansatt.
När symbolen lyser är parkeringsbromsen
ansatt.
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att reglaget hålls
in. När reglaget släpps eller gaspedalen
trycks ner avbryts bromsförloppet.
98
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner
istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.
Hur man släpper parkeringsbromsen
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Släpp kopplingen och ge gas.
VIKTIGT
Det går att lossa parkeringsbromsen automatiskt, även när växelspaken är i neutralläge, om motorn är igång.
G021359
G021354
03
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck ner bromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget.
Parkeringsbromsreglage
03 Din förarmiljö
Parkeringsbroms
Lossa manuellt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
3. Tryck ner bromspedalen bestämt.
4. Dra i reglaget.
Lossa automatiskt
1. Sätt på säkerhetsbältet.
2. Starta motorn.
3. För växelväljaren till läge D eller R och
ge gas.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång
och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med
automatväxellåda när gaspedalen trycks
ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom
att hålla in reglaget samtidigt som du kör
iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Bil med Keyless drive* funktion
Lossa manuellt genom att trycka på START/
STOP-knappen, trycka ner broms- eller
kopplingspedalen och dra i handtaget.
Parkeringsbroms ej helt släppt – Ett fel gör
att parkeringsbromsen inte kan lossas. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad. Om du
kör iväg med detta felmeddelande ljuder en
varningssignal.
Symboler
Parkeringsbroms inte aktiverad – Ett fel
gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas.
Försök ansätta och lossa. Uppsök en Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
Symbol
(P)!
Innebörd
Läs meddelande i informationsdisplayen
03
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet
med dörren öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha
lossats oavsiktligt.
Blinkande symbol innebär att
parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon
annan situation innebär det att
ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
Parkeringsbroms serv. erfordras – Ett fel
har uppstått. Uppsök en Volvoverkstad om
felet kvarstår.
Meddelanden
Om bilen måste parkeras innan felet är åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge 1
(manuell växellåda) eller P (automatisk
växellåda).
G016166
Bil med automatisk växellåda
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på en auktoriserad Volvoverkstad p.g.a. den elektriska
parkeringsbromsens konstruktion.
99
Meny- och meddelandehantering .......................................................... 102
Klimat ..................................................................................................... 107
Ljudanläggning....................................................................................... 117
Färddator................................................................................................ 126
Kompass*............................................................................................... 128
DSTC – Stabilitets- och
dragkraftssystem ................................................................................... 129
Anpassning av köregenskaper............................................................... 130
Farthållare* ............................................................................................. 131
Adaptiv farthållare*................................................................................. 132
Kollisionsvarnare med
bromsunderstöd* ................................................................................... 136
Parkeringshjälp* ..................................................................................... 139
BLIS* – Blind Spot Information
System ................................................................................................... 142
Komfort i kupén...................................................................................... 146
Komfort i kupén – Executive .................................................................. 150
Bluetooth handsfree* ............................................................................. 151
Inbyggd telefon* ..................................................................................... 156
100
KOMFORT OCH KÖRGLÄDJE
04
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Mittkonsol
En del funktioner styrs från mittkonsolen via
menysystemet eller via knappsatsen i ratten.
Funktionerna beskrivs under respektive
avsnitt.
EXIT – leder tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck leder ut ur menysystemet.
Knappsats i ratt
Den aktuella menynivån visas högst upp till
höger i mittkonsolens display.
1
2
Reglage i mittkonsol
3
Navigeringsknapp – stegar och väljer
bland menyalternativ
ENTER – väljer menyalternativ
MENU – leder till menysystemet
Sökvägar
Åtkomst till vissa funktioner ges direkt via
funktionsknapparna och vissa nås via menysystemet.
3
2
4
G021360
Mittkonsol med informationsdisplay och reglage
för menyhantering.
ENTER*
EXIT*
Navigeringsknappar – upp/ner.
Om rattens knappsats har ENTER och EXIT
så har knapparna
till
samma funktion
som i mittkonsolen.
1
Sökvägarna till menysystemets funktioner
anges med formen: Bilinställningar
Lås-
102
1. Tryck MENU.
2. Stega till Meny och tryck ENTER.
3. Stega till Undermeny och tryck ENTER.
Navigeringsknappen kan användas istället
för ENTER och EXIT vid navigering i menyhierarkin. Höger pil är då likställd med
ENTER och vänster pil med EXIT.
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med den numeriska knappsatsen (endast 1 – 9).
G021363
04
inställningar, vilket förutsätter att följande
görs innan:
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Menyöversikt
Telefonen och ljudkällorna har olika huvudmenyer. Följande menyval ingår i alla huvudmenyer:
Huvudmeny AM
Ljudinställningar2
Huvudmeny CD
Random
Ljudprofil
Av
Equalizer fram
Mapp3
Bilnyckelminne
Sätes- & spegelpositioner*
Equalizer bak
Skiva2
Hastighetskompensering
En skiva4
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Återställ ljudinst.
Alla skivor3
Kollisionsvarningsinställn.*
Information
CD-inställningar
Huvudmeny FM
FM-inställningar
Ljusinställningar
Låsinställningar
Skivtext*
Nyheter
Nyheter
TP (Trafikinformation)
TP (Trafikinformation)
Ljudinställningar
Radiotext
Reducerat Skydd1
PTY (Programtyp)
Parkeringskamerainst.*
Avancerade radioinst.
Rattmotståndsnivå*
04
Huvudmeny AUX
Volym, AUX-ingång
Ljudinställningar
Ljudinställningar
Klimatinställningar
Autofläktjustering
Autoavfrostning bak
Återcirkulationstimer
Återställ klimatinställn.
3
1 Vissa
2 Menyvalet
modeller.
lor.
ljudinställningar finns i alla ljudkäl-
Endast i system som gör det möjligt att spela
upp ljudfiler med formaten mp3 och wma.
4 Endast
i system med cd-växlare.
103
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Huvudmeny Bluetooth
10 senast missade samt.
04
Huvudmeny inbyggd telefon
Samtalslista
Vidarekoppling
10 senast mott. samtal
10 senast missade samt.
10 senast uppringda nr
10 senast mott. samtal
Val av operatör
Telefonbok
10 senast uppringda nr
SIM-säkerhet
Sök
Radera lista
Redigera PIN-kod
Kopiera från mobilt.
Samtalslängd
Ljud och volym
Bluetooth*
Telefonbok
Anslut telefon
Ny kontakt
Byt telefon
Sök
Ta bort telefon
Kopiera alla
Telefoninställningar
Töm SIM
Samtalsalternativ
Töm telefon
Ljud och volym
Minnesstatus
Synkronisera telefonbok
Meddelanden
Läs
Skriv nytt
Meddelandeinställningar
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer
Samtal väntar
Autosvar
104
Nr till telefonsvarare
Telefoninställningar
IDIS
Återställ Telefoninst.
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
Kombinationsinstrument
Menyöversikt1
Till tom tank
Meddelande
Medelförbrukning
Nuvarande förbr.
1
2
Medelhastighet
3
Filbytesvarning
G021364
Aktuell hastigh.
Park.värm.tidur FM/EM
P
o
_3C
G021365
Däcktryck Kalibrering
Informationsdisplay och reglage för menyhantering
Park.vent.tidur FM/EM
Textmeddelande i informationsdisplay.
Tidursläge park.
READ – åtkomst av meddelandelista
samt bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion.
Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayerna i kombinationsinstrumentet. Vilka menyer som visas är
beroende av tändningsläge. Om meddelande
finns måste det bekräftas med READ för att
menyerna ska visas.
Direktstart Parkvärmare
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Felmeddelande bevaras i en minneslista tills
dess att felet åtgärdats.
Direktstart Park.elvärme
Direktstart park.vent
Extravärmare auto
Restvärme start
04
Tryck in READ för att bekräfta och bläddra
mellan meddelanden.
OBS
DSTC
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
1 Vissa
menyalternativ är tillval
105
04 Komfort och körglädje
Meny- och meddelandehantering
04
106
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Stanna snarast
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta auktoriserad Volvoverkstad.
Tid för service
överskriden
Stanna motorn
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk. Kontakta auktoriserad Volvoverkstad.
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade
delar. Kontakta auktoriserad Volvoverkstad för
service.
Tillfälligt AV
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Energisparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Service snarast
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen omgående.
Serv. erfordras
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen så snart som möjligt.
Se handbok
Läs instruktionsboken.
Boka tid
för service
Dags att boka service
hos en auktoriserad Volvoverkstad.
Tid för service
Dags för service hos en
auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service,
motorns gångtid och
oljekvalitet.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Allmänt
Luftkonditionering
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (ECC - Electronic Climate Control. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor som känner av
vilken sida solen lyser från. Detta medför att
temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
Sensorernas placering
• Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter nedanför klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på yttre
backspegeln.
• Fuktsensorn* sitter i inre backspegeln.
Ventilationshål i hatthyllan
OBS
För att undvika imbildning, blockera inte
ventilationshålen längst bak på hatthyllan
med klädesplagg eller andra föremål.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Sidofönster och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och eventuell taklucka
vara stängda.
Imma på fönstrens insida
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av
imma ska fönstren putsas med ett vanligt
fönsterputsmedel.
Tillfällig avstängning av luftkonditionering
När motorn behöver maximal kraft, d.v.s. vid
fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå
en tillfällig temperaturökning.
04
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
107
04 Komfort och körglädje
Klimat
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra
påfyllning/byte av köldmedium.
04
Genomvädringsfunktion
Funktionen öppnar/stänger alla sidofönster
samtidigt och kan användas exempelvis för
att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder, se
s. 37.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter. Det måste bytas med jämna
mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall. Vid körning i
starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas
oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Detta tillval håller kupén ännu renare från
allergi- och astmaframkallande substanser.
För mer information, se Clean Zone Interiorbroschyren som medföljer bilen vid köpet.
Följande ingår:
• En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt fram tills bilen är fyra år.
• Interior Air Quality System (IAQS). Ett helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
108
• Användning av utprovade material i inredningen. Materialen har utvecklats för att
minimera dammängden i kupén och bidrar
till att kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och bagageutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och
göra rena. Använd rengöringsmedel och
bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo, se s. 220.
OBS
I bilar med Clean Zone Interior Package ska
IAQS-luftfiltret bytas var 15000 km eller en
gång per år. I bilar utan Clean Zone Interior
Package ska IAQS-luftfiltret bytas vid ordinarie service.
Menyinställningar
Det är möjligt att ändra grundinställningen för
tre av klimatanläggningens funktioner via
mittkonsolen, se s. 102:
• Fläkthastigheten i automatläge, se s. 110.
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft, se
s. 112.
• Automatisk uppvärmning av bakrutan, se
s. 85.
Vid RESET via displayen ställs alla klimatanläggningens funktioner i utgångsläget.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
D
A
D
C
C
Den inkommande luften fördelas genom
20 olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt
automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se
s. 113.
C
A
B
D
04
B
G021368
D
G021367
G021366
C
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras.
För att upprätthålla ett bra klimat i kupén förkommer alltid ett visst luftflöde ur munstyckena.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
109
04 Komfort och körglädje
Klimat
1
2
3
4
5
6
Ventilerade framsäten*
Ventilationssystemet består av fläktar i säten
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är.
7
Ventilationen regleras från klimatanläggningen som tar hänsyn till sätets temperatur,
solinstrålning och yttertemperatur.
04
8
12
11 10
9
G021371
13
Ventilerade framsäten*, vänster sida
Fläkt
Eluppvärmda framsäten, vänster sida
Luftfördelning
Eluppvärmda framsäten, höger sida
AUTO
Ventilerade framsäten*, höger sida
Temperaturreglering, höger sida
AC ON/OFF– Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar, se s. 85
Max. defroster
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturreglering, vänster sida
110
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
Fläkt
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt.
Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur
kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när
motorn är igång. Tre komfortnivåer som ger
olika avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
• Komfortnivå tre: ett tryck på knappen ger
högst effekt – tre lampor lyser.
• Komfortnivå två: två tryck på knappen ger
lägre effekt – två lampor lyser.
• Komfortnivå ett: tre tryck på knappen ger
lägst effekt – en lampa lyser.
Fyra tryck på knappen stänger av funktionen
– ingen lampa lyser.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Eluppvärmda säten*
Framsäten
•Ett tryck på knappen ger
den högsta värmenivån –
tre lampor lyser.
•Två tryck på knappen
ger en lägre värmenivå –
två lampor lyser.
• Tre tryck på knappen ger den lägsta värmenivån – en lampa lyser.
G000000
Elektronisk klimatanläggning, ECC
04 Komfort och körglädje
Klimat
G021376
• Fyra tryck på knappen stänger av värmen
– ingen lampa lyser.
Baksäten
Värmeregleringen sker på samma sätt som
för framsätet.
Luftfördelning
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på knapparna
tänds en lampa framför respektive del av figuren som
visar vilken luftfördelning
som är vald, se s. 113.
Auto
Funktionen reglerar automatiskt temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller
flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO kopplas luftkvalitetssensorn in och alla manuella inställningar
kopplas bort. Displayen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas
under
Klimatinställningar
Autofläktjustering.
Välj mellan Låg, Normal eller Hög.
För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Temperaturreglering
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat. När bilen
startas är den senast gjorda
inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
AC – Luftkonditionering på/av
När ON-lampan lyser, styrs
luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta
sätt kyls inkommande luft
ner och avfuktas tillräckligt.
När OFF-lampan lyser, är
luftkonditioneringen alltid urkopplad. Övriga
funktioner styrs fortfarande automatiskt. Vid
val av defroster styrs luftkonditioneringen så
att luften avfuktas maximalt.
04
Defroster
Används för att snabbt få
bort imma och is från framrutan och sidorutorna. Luft
strömmar till rutorna med
hög fläkthastighet. lampan i
defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
• luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
Luftkonditioneringen kan kopplas ur manuellt
med AC-knappen.
111
04 Komfort och körglädje
Klimat
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
OBS
OBS
Vid val av defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Återcirkulation/luftkvalitetssystem
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft. Aktivera/avaktivera funktionen under Klimatinställningar
Återcirkulationstimer. För beskrivning av menysystemet, se s. 102.
112
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet avskiljer gaser och partiklar så att
halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och
luften återcirkuleras. När knappen AUTO är
intryckt är luftkvalitetssensorn alltid inkopplad.
Aktivering av luftkvalitetssensor
Växla mellan de tre funktionerna genom att trycka upprepade gånger på knappen.
G000000
04
Återcirkulation
När återcirkulation är
inkopplad, lyser den högra
orangefärgade lampan i
knappen. Funktionen väljs
för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén.
Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när funktionen är
aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för
länge finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
• Den vänstra orangefärgade lampan lyser –
luftkvalitetssensorn är urkopplad.
• Den gröna lampan i mitten lyser – ingen
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
• Den högra orangefärgade lampan lyser –
återcirkulation är inkopplad.
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta användas.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Luftdistributionstabell
Används
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av med
is och imma.
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning
i kallt eller fuktigt klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning (inte för låg
fläkthastighet för att detta
ska uppnås) i kallt och
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme eller kyla
till fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i
varmt klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare vid fötterna eller varmare upptill
i kallt klimat eller varmt,
torrt klimat.
G000000
Luftdistribution
04
113
04 Komfort och körglädje
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från höger hjulhus vilket är helt normalt.
114
G021395
04
Allmänt om parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas med tiduret. Med starttid avses här
den tid då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 15 °C
sker ingen uppvärmning. Vid temperaturer
från –10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 50 minuter. När parkeringsvärmaren arbetar visas
Park.värm. PÅ i informationsdisplayen.
VIKTIGT
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Kontrollera i informationsdisplayen
att parkeringsvärmaren är avstängd.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ-knappen, se s. 115.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem. För att säkerställa att
generatorn hinner producera lika mycket
energi som parkeringsvärmaren förbrukar
ur batteriet, bör man vid regelbunden
användning av parkeringsvärmaren köra
bilen lika lång tid som parkeringsvärmaren
används.
04 Komfort och körglädje
Klimat
Handhavande
2
3
G021396
1
Klocka/timer
Om klockan ställs om raderas timerinställningarna.
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
För mer information om informationsdisplayen och READ, se s. 105.
Meddelande i informationsdisplayen
När tidurets inställningar eller direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en förklarande text
visas i informationsdisplayen. I displayen
visas också vilket tidur som är aktivt när föraren tar fjärrnyckeln ur nyckelhålet och ska
lämna bilen.
Direktstart/-avstängning
1. Stega med tumhjulet
till Direktstart
Parkvärmare.
2. Tryck på RESET för att växla mellan PÅ
och AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren regleras manuellt.
AV: Parkeringsvärmaren regleras automatiskt.
VId direktstart kommer parkeringsvärmaren
att vara aktiverad i 50 minuter. Uppvärmningen av kupén startar så fort kylvätskan i
motorn uppnått en temperatur av 38 ºC.
1. Stega med hjälp av tumhjulet
till
Park.värm.tidur.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till
den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet
till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Stega med tumhjulet
för att komma
till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av EM kan en andra
starttid programmeras i FM genom att
stega dit med tumhjulet . Inställning
av den alternativa starttiden görs på
samma sätt som för FM.
04
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Inställning av tidur
Det går bara att ställa in tider för det närmaste dygnet.
OBS
Motorn måste vara avstängd när inställning
av tiduret sker.
115
04 Komfort och körglädje
Klimat
Extravärmare (diesel)*
1
2
Autoläge eller avstängning
Extravärmaren kan stängas av vid korta körsträckor om så önskas.
1. Stega med tumhjulet
till Extravärmare
auto.
2. Tryck på RESET för att växla mellan PÅ
och AV.
3
G021396
04
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
Extravärmaren kan behövas för att uppnå rätt
temperatur i kupén vid kallt väder.
Extravärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs och motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
116
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Dolby Surround Pro Logic II och
symbolen
är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Fjärrnyckel och tändningslägen
Ljudanläggningen kan användas utan att
fjärrnyckeln sitter i startlåset 15 minuter i
taget.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljudanläggningen används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
Knappsats i ratt
1
2
3
1
2
4
4
Ingång för extern ljudkälla (AUX)
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Kontrollpanel med hörlursuttag*
3
G021399
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och systemnivåer. Tre nivåer finns: Performance, High Performance och Premium
Sound. Nivån visas i displayen när ljudanläggningen startas.
Översikt
G021398
Allmänt
04
Bekräftar val i menysystemet, accepterar
samtal.
Leder uppåt i menysystemet. Avbryter
pågående funktion. Avbryter/avvisar
samtal, raderar inmatade tecken.
Volym
Kort tryck stegar bland cd-spår eller förvalslagrade radiostationer. Långt tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
Om ljudanläggningen är aktiv när motorn
stängs av aktiveras den automatiskt när
motorn startas nästa gång.
117
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Bakre kontrollpanel med hörlursuttag*
För bästa ljudåtergivning rekommenderas
hörlurar med impedansen 16–32 ohm och
känsligheten 102 dB eller högre.
2
1
Begränsningar
• Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som
spelas i högtalarna kan inte styras från den
bakre kontrollpanelen.
• RDS-meddelanden kan utebli om radion
spelar i hörlurarna samtidigt som en annan
ljudkälla spelar i högtalarna.
3
4
3
Vissa funktioner styrs från menysystemet i
mittkonsolen. För mer information om menyhantering, se s. 102. För information om ljudanläggningens funktion tillsammans med
Bluetooth™ handsfree eller telefon, se s. 153.
Lagra favoritfunktion med MY KEY1.
G021400
04
Menyhantering och MY KEY
Volym
Stega/söka framåt och bakåt
Ljudkälla, aktivering
Hörlursuttag (3,5 mm)
Aktivera/avaktivera
Kontrollpanelen aktiveras med MODE när
ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker
automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras
eller med ett långt tryck på MODE.
G017752
1
Stega/söka framåt och bakåt
Korta tryck på
stegar bland cd-spår eller
förvalslagrade radiostationer. Långa tryck
snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
1. Välj den funktion i menyn som ska lagras.
Endast ett urval av funktionerna kan lagras.
2. Håll MY KEY intryckt i mer än två sekunder.
3. Aktivera den lagrade funktionen genom
ett kort tryck på MY KEY.
1 Funktionen
MY KEY utgår om bilen utrustas
med inbyggd telefon som tillval.
118
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Följande funktioner kan lagras med MY
KEY:
CD/CD-växlare
•
•
•
•
Random (CD-växlare)
Nyheter
TP
Spårinformation
04
FM
•
•
•
•
•
Nyheter
TP
Radiotext
Sök PTY
Visa PTY-text
AUDIO SETTINGS
• Ljudsättning
• Auto. volumym kontroll
119
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudfunktioner
Extern ljudkällas ljudvolym
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas, se s. 117.
OBS
1
1
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
2
4
3
G021402
5
04
Mittkonsol, reglage för ljudfunktioner
Interna ljudkällor: AM, FM och cd
Extern ljudkälla. För anslutning, se s. 117
Tryck- och vridreglage för justering av
ljudbild
Navigeringsknapp
Volym och till/från
Ljudvolym och
hastighetskompensering
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i takt
med bilens hastighet. Kompenseringens nivå
kan ställas till låg, medium eller hög. Välj nivå
under Ljudinställningar
Hastighetskompensering.
120
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna. Om den externa ljudkällans ljudvolym
är för hög kan ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta genom att justera AUX-ingångens volym:
1. Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE och navigera med
till Volym,
AUX-ingång.
2. Vrid reglaget
eller tryck
/
på
navigeringsknappen.
Ljudkontroller
Upprepade tryck på reglaget
bläddrar
bland alternativen nedan. Justeringen görs
genom att vrida på reglaget
.
OBS
Tryck Menu för att komma åt ljudinställningarna. För mer information, se s. 103.
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster
högtalare.
• Sub-bas* – Nivå för bashögtalare. Genom
att vrida reglaget
moturs till MIN avaktiveras Sub-basen.
• Surround1 – Surroundinställningar.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro logic II aktiveras genom
att välja 3-ch respektive Dpl2. Om detta är
gjort följer valen:
• Centernivå1 – Nivå för centerhögtalare.
• Surroundnivå1 – Nivå för surround.
Equalizer
Med equalizern2 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
1. Gå till Ljudinställningar och välj
Equalizer fram eller Equalizer bak.
Ljudnivån för frekvensbandet justeras
med
/
på navigeringsknappen. Tryck
/
för att välja ett annat frekvensband.
2. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
1 Premium
2 Vissa
Sound
audionivåer
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition
m.m. för varje kombination av bilmodell och
audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska
kunna anpassa ljudåtergivningen till sin personliga smak.
1 Premium
Sound
Cd-funktioner
1
5
6
3
2
ningen automatiskt. Välj annars en skiva
med sifferknapparna 1-6 eller
/
på
navigeringsknappen.
4
Mata in en cd (cd-växlare)
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
G021403
Ljudprofil1
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Välj ett av
alternativen under Ljudinställningar
Ljudprofil.
Mittkonsol, reglage för cd-funktioner
Utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
Navigeringsknapp för byte av cd-spår
Snabbspola och byta cd-spår
Positionsval i cd-växlare*
Skanna cd
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när CD
trycks in startas uppspelningen automatiskt.
Mata annars in en skiva och tryck CD.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när CD trycks in startas uppspel-
En tom position markeras i displayen. Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva kan
matas in. Cd-växlaren kan innehålla upp
till sex cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
04
Utmatning av skivor
En cd stannar i utmatat läge i ca
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på
utmatningsknappen.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
121
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Ljudfiler1
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
04
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren
läses skivans katalogstruktur in. Beroende på
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur.
Navigering i katalogstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har symbolen
och kataloger har symbolen
. Uppspelning av
ljudfiler startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudfiler
Korta tryck
/
på navigeringsknappen
stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa tryck
1 High
122
Performance och Premium Sound
snabbspolar cd-spår/ljudfiler. Knappsatsen i
ratten kan också användas för detta ändamål. Det går även att byta spår genom att
vrida Tuning.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella
cdspåret/ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Cd-spelare
Om en vanlig musik-cd spelas, aktivera/
avaktivera under Random.
Om en skiva med ljudfiler spelas, aktivera/
avaktivera under Random
Mapp.
Cd-växlare
Om en vanlig musik-cd spelas under Random
En skiva eller Random
Alla skivor. Valet Alla skivor gäller endast de musikcd som finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas aktivera/avaktivera istället under Random
Mapp. Om
du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Spårinformation
Om spårinformation finns på en musik-cd
kan dessa visas i displayen. För Premium
Sound och High Performance gäller detta
även mp3- och wma-filer. Aktivera/avaktivera
i cd-läge under Cd-inställningar
Spårinformation.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
Radiofunktioner
Stationssökning, manuell
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Vrid TUNING.
Förval
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Endast radiostationer som hörs i bilens
högtalare kan förvalslagras. De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
7
1
2
3
5
4
Mittkonsol, reglage för radiofunktioner
Navigeringsknapp för stationssökning,
automatisk
Avbrott av pågående funktion
Stationssökning, manuell
Skanna frekvensband
Förvalslagring, automatisk
Förvalsknappar och förvalslagring,
manuell
Val av frekvensband AM och FM (FM1
och FM2)
Stationssökning, automatisk
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Tryck
/
på navigeringsknappen.
G021404
6
matlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
förvalsknapparna. Den automatiska förvalslagringen kan avbrytas med EXIT.
Autoläget avbryts genom att trycka på t.ex.
AUTO eller FM.
Genom att återgå till autoläge kan de automatlagrade förvalen användas:
1. Tryck AUTO.
Auto visas i displayen.
Förvalslagringen kan göras manuellt eller
automatiskt.
2. Tryck på en förvalsknapp.
Förvalslagring, manuell
1. Ställ in en station.
2. Håll in en av förvalsknapparna tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Förvalslagring, automatisk
Funktionen är särskilt användbar i områden
där du inte är bekant med radiostationerna
eller deras frekvenser. De tio starkaste radiostationerna lagras automatiskt i en separat
minnesbank.
Skanna frekvensband
Funktionen söker automatiskt igenom aktuellt frekvensband efter starka stationer. När
en station hittats spelas den i ca
åtta sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Under tiden stationen spelas kan den förvalslagras som vanligt.
1. Välj frekvensband med FM eller AM.
2. Håll in AUTO tills Autolagring... visas i
displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i
autoläge och Auto visas i displayen. De auto-
04
1. Välj frekvensband med AM eller FM.
2. Tryck SCAN.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
123
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
04
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym, se
s. 125. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 125. Tryck EXIT för att återgå till den
avbrutna ljudkällan.
124
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen
när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. Symbolen TP visar att funktionen är
aktiverad. Om den inställda stationen kan
sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera under FM-inställningar
TP.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
Gå till FM-inställningar
Avancerade
radioinst.
TP
TP Station för att ändra.
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd stations RDS-nätverk.
Symbolen NEWS visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera under FM-inställningar
Nyheter.
Nyheter från nuvarande/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer. Gå till FM-inställningar
Avancerade radioinst.
Nyhetsstation för att
ändra.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop och klassisk musik väljas. PTYsymbolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen bryter för programtyper som sänds
inom en inställd stations RDS-nätverk.
Aktivera i FM-läge genom att välja en programtyp under FM-inställningar
PTY
Välj PTY.
Avaktivera genom att nollställa PTY:erna
under FM-inställningar
Nollställ alla
PTY:er.
PTY-sökning
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
1. Välj en PTY under FM-inställningar
PTY
Välj PTY.
04 Komfort och körglädje
Ljudanläggning
2. Gå till FM-inställningar
PTY
Sök
PTY.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen.
För att söka vidare efter en annan sändning
av de valda programtyperna, tryck
på
navigeringsknappen.
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar
PTY
Visa PTY
OBS
Alla radiostationer stödjer inte visning av
programtyp.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
igenom hela FM-bandet. Då tystnar radion
och PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar
Avancerade radioinst.
AF.
Regionala radioprogram – REG
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka är låg. Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under FMinställningar
Avancerade radioinst.
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen är användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer.
Den låter avståndet mellan bilen och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Aktivera/avaktivera i FM-läge under Radiotext.
Aktivera/avaktivera i FM-läge genom att välja
ett av alternativen under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
EON:
Automatisk frekvensuppdatering – AF
Funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. För att finna en
stark sändare kan funktionen behöva söka
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Återställning av RDS-funktioner
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen. Återställningen görs i FM-läge under FM-inställningar
Avancerade radioinst.
Återställ allt.
04
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om
ljudnivån justeras under programavbrottet,
sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
1 Default/Fabriksinställning.
125
04 Komfort och körglädje
Färddator
Allmänt
Funktioner
OBS
1
2
Om ett varningsmeddelande ges när färddatorn används måste meddelandet kvitteras för att kunna återgå till färddatorn.
Kvittera genom att trycka på READ.
3
G021364
04
Informationsdisplay och reglage
READ – bekräftar
Tumhjul – bläddrar mellan menyer och
val i färddatorlistan
RESET – nollställer
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis uppåt/nedåt.
Genom ytterligare en vridning kommer
utgångsläget tillbaka igen.
För att växla enhetsangivelse för sträcka och
hastighet, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Aktuell hastigh.*
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är hastighetsmätaren graderad i mph visas aktuell hastighet i km/h.
Medelhastighet
Bilen beräknar medelhastigheten från
senaste nollställning. Nollställning görs med
RESET.
Nuvarande förbr.
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen.
126
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs
med RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven tillsats1- och/eller parkeringsvärmare*
har använts.
1Enbart
dieseldrivna bilar.
Km till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande bränslemängd i tanken. När bränsle för
mindre än 20 km återstår, visar displayen
"----" km till tom tank.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
Nollställning
1. Välj medelhastighet eller medelförbr.
2. Håll RESET intryckt i ca 1 sekund för att
nollställa vald funktion. Om RESET hålls
04 Komfort och körglädje
Färddator
intryckt minst 3 sekunder nollställs
medelhastigheten och medelförbrukningen samtidigt.
04
127
04 Komfort och körglädje
Kompass*
Handhavande
Justering
Val av zon
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
13
G021406
04
15
4
3
2
1
Backspegel med kompass
Justering av kompass
Magnetiska zoner
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen kan behöva kalibreras för att
visa rätt. Om kalibrering behövs visas CAL i
spegelns display.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
För att kompassen ska fungera korrekt måste
rätt zon vara vald.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta.
2. Starta bilen.
3. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det
att CAL visas igen (ca 6 sekunder).
4. Kör iväg som vanligt. CAL försvinner
från displayen när kalibreringen är klar.
Alternativt kalibreringssteg:
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst åtta km/h tills CAL försvinner från displayen när kalibreringen är
klar.
1. Tändningsläge II.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt minst 3 sekunder (använd t.ex.
ett gem). Numret för aktuellt område
visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen
tills numret för önskat geografiskt
område (1–15) visas.
4. Displayen återgår efter några sekunder
till att visa kompassriktningen.
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller i tändningsläge II. För att avaktivera/aktivera kompassen använd t.ex. ett
gem och tryck in knappen på backspegelns
baksida.
128
G021407
14
G021408
5
04 Komfort och körglädje
DSTC – Stabilitets- och dragkraftssystem
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att undvika sladd och att förbättra
bilens framkomlighet.
Systemet begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt så att sladd kan undvikas.
Detta ökar manövrerbarheten och därmed
säkerheten vid exempelvis snabba undanmanövrar.
Framkomligheten förbättras genom att systemet fördelar drivkraften mellan hjulen. Systemet griper in främst i låga hastigheter vid
dåligt väglag.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Meddelanden i informationsdisplay
DSTC tillfälligt AV – Systemet har temporärt
reducerats p.g.a. för hög temperatur på
bromskivorna. Funktionen återaktiveras
automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC serv. erfordras – Systemet har
stängts av p.g.a. fel.
motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Handhavande
Symboler i kombinationsinstrument
Om symbolerna
och
visas samtidigt, läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
1
2
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att systemet ingriper just då.
• Fast sken i 2 sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i systemet.
Reducerat ingrepp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan reduceras. Ingreppet vid sladd fördröjs
och tillåter därmed mer sladd, vilket ger
större frihet vid dynamisk körning. Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom dragkraften inte längre begränsas.
G021409
Allmänt om DSTC
04
1. Vrid tumhjulet
tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC antisladdkontroll AV betyder att systemets ingrepp reduceras.
2. Håll in RESET
tills DSTC-menyn
ändras.
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Om meddelandet finns kvar när
129
04 Komfort och körglädje
Anpassning av köregenskaper
Aktivt chassi (Four-C)*
Hastighetsberoende rattmotstånd*
Handhavande
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. I låga
hastigheter blir bilen lättstyrd för att underlätta vid t.ex. parkering.
Aktivt chassi, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), reglerar stötdämparnas egenskaper så att bilens köregenskaper
kan justeras. Tre inställningar finns: Comfort,
Sport och Advanced.
G021410
04
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
och rekommenderas vid längre färder. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse
är följsam och behaglig.
Chassiinställningar
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort. Dämpningen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas bara på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt
väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare minimerad.
130
Använd knapparna i mittkonsolen för att byta
inställning. Inställningen som användes när
motorn stängdes av aktiveras när motorn
startas på nytt.
Rattmotståndet kan ändras under
Bilinställningar
Rattmotståndsnivå För
beskrivning av menysystemet, se s. 102.
Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
04 Komfort och körglädje
Farthållare*
Handhavande
som inställd hastighet. Displayens text
(---) km/h skiftar till att visa den inställda
hastigheten, t.ex. 100 km/h.
1
OBS
5
2
3
___
0
1
G021411
4
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Display och reglage
Beredskapsläge
Återuppta inställd hastighet
Avaktivera
Aktivera/ställa in hastighet
Hastighet, inställd (inom parentes =
beredskapsläge)
Aktivering och inställning av hastighet
För att farthållaren skall kunna aktiveras
måste den först sättas i beredskapsläge med
CRUISE-knappen
. Symbolen
tänds
och texten (---) km/h visar att farthållaren
är i beredskapsläge.
Justering av inställd hastighet
I aktivt läge justeras hastigheten med korta
eller långa tryck på
eller .
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning. Bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
OBS
Om någon av farthållarens knappar hålls
intryckt längre än ca en minut, kopplas farthållaren ur. För att då återställa farthållaren
måste motorn stängas av.
Avaktivering
Farthållaren kopplas ur med CRUISE eller
genom att stänga av motorn. Den inställda
hastigheten raderas.
Automatisk tillfällig avaktivering
Farthållaren avaktiveras spontant när de drivande hjulen slirar eller om bilens hastighet
sjunker under ca 30 km/h. Farthållaren avaktiveras även när bromsen används, växelväljaren förs till neutralläge eller om gaspedalen
trycks ner en längre tid (ca 60 sekunder).
Farthållaren övergår då till beredskapsläge
och inställd hastighet sparas.
Tillfällig avaktivering
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur farthållaren. Den sparade hastigheten visas inom
parenteser i informationsdisplayen.
04
Återuppta inställd hastighet
Om farthållaren har avaktiverats tillfälligt kan
den aktiveras igen genom att trycka på .
Hastigheten sätts då till den tidigare inställda
hastigheten.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
Farthållaren aktiveras sedan med
eller ,
varefter aktuell hastighet sparas och används
131
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control, ACC) är ett hjälpmedel som är till för
att avlasta föraren på långa raka vägsträckor
i jämna trafikflöden, t.ex. motor- och landsvägar.
Underhåll av farthållarens komponenter får
endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
04
Funktion
VARNING
1
2
3
G021412
Allmänt
VARNING
Den adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Avsnittet Funktion på s. 132 och framåt informerar om begränsningar som föraren ska
vara medveten om innan den adaptiva farthållaren används.
Du som förare ansvarar för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den adaptiva
farthållaren används. Du måste alltid vara
observant på trafikförhållandena och ingripa när den adaptiva farthållaren inte håller
lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Funktionsöversikt
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Reglage
Radarsensor
Farthållaren består av en farthållare och en
samverkande avståndshållare.
Den adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren bromsar inte för
långsamtgående eller stillastående fordon.
Använd inte den adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
med en radarsensor. Hastigheten regleras
med hjälp av gaspådrag och inbromsningar.
Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig
svaga ljud när farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för
då kan den bli klämd.
Farthållaren strävar efter att följa framförvarande fordon i den egna filen på ett inställt
tidsavstånd. Om radarsensorn inte har upptäckt ett framförvarande fordon eftersträvas
endast inställd hastighet. Detta sker också
132
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Den adaptiva farthållaren strävar efter att
reglera hastigheten på ett mjuk sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar
måste du bromsa själv. Detta gäller vid stora
hastighetsskillnader, eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
begränsningar hos radarsensorn kan en
inbromsning komma oväntat eller utebli, se
s. 134.
Den adaptiva farthållaren kan bara aktiveras
över 30 km/h. Sjunker hastigheten under
30 km/h eller om motorvarvtalet blir för lågt
så stänger den adaptiva farthållaren av sig
och slutar bromsa. Då måste föraren direkt ta
över för att hålla avståndet till framförvarande
fordon. Högsta hastighetsinställning är
200 km/h. I vissa situationer när systemet
inte kan aktiveras visas Farthållare Ej tillgänglig i displayen, se s. 135.
Varningslampa, inbromsning av förare
nödvändig
Den adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 30 % av bilens
bromsförmåga. Om den egna bilen behöver
bromsa kraftigare än farthållaren klarar och
du som förare inte bromsar, ljuder en signal
och den röda varningslampan lyser upp vind-
rutan. Den röda varningslampan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid
bärande av solglasögon.
Handhavande
1
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning.
Invänta inte en varning utan bromsa när det
behövs.
Automatisk avaktivering
Den adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC). Om något av dessa
system slutar fungera stängs farthållaren av
automatiskt.
Vid automatisk avaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i displayen. Du som förare måste då
ingripa och anpassa hastigheten till framförvarande fordon.
En automatisk avaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
motorvarvtalet är för lågt
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt
snö eller regn
2
4
3
0
1/2 1
G021413
om framförvarandes hastighet överskrider
farthållarens inställda hastighet.
04
Display och reglage
Aktivera och återuppta inställningar, öka
hastighet
Beredskapsläge, till/från
Ställa in avstånd
Aktivera och ställa in hastighet
Förarens ingrepp
Farthållaren avaktiveras när bromsen
används, växelväljaren förs till neutralläge,
eller om gaspedalen trycks ner en längre tid.
Farthållaren övergår då till beredskapsläge
och föraren får full kontroll över bilen. Hålls
gaspedalen nedtryckt en kortare tid, t.ex. vid
en omkörning, avaktiveras farthållaren tillfälligt och aktiveras igen när gaspedalen
släpps.
133
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
04
Aktivera och ställa in hastighet
För att farthållaren ska kunna aktiveras
måste den först sättas i beredskapsläge
med
. Inställt tidsavstånd visas kortvarigt
i displayen. Farthållaren aktiveras med
eller , varefter aktuell hastighet sparas och
används som inställd hastighet. Den inställda
hastigheten visas i displayen. I aktivt läge
justeras hastigheten med långa eller korta
tryck på ,
eller
. Knappen
har
samma funktion som +, men ger lägre hastighetsökning.
OBS
Om farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
närmaste bil förhindrar en hastighetsökning.
OBS
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visas Farthållare Ej tillgänglig i displayen, se s. 135.
Ställa in tidsavstånd
Inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
ökas med
och minskas med
. Aktuellt tidsavstånd visas kortvarigt i displayen
efter justering. Fem olika tidsavstånd kan väljas. Längre tidsavstånd innebär mjukare has-
134
tighetsreglering. Rekommenderat tidsavstånd är tre till fem. Tidsavstånd ett och två
är främst avsedda för kökörning i tät trafik,
men då måste du ingripa oftare.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtet
enligt de lokala trafikbestämmelserna.
Avaktivera och återuppta inställningar
Farthållaren avaktiveras, antingen med ett
kort tryck på
, eller genom föraringrepp
t.ex. en inbromsning. Inställd hastighet visas
då inom parenteser. Hastighet och tidsavstånd återupptas med ett tryck på
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten har återupptagits med
.
Ett kort tryck på
i beredskapsläge eller
ett långt tryck i aktivt läge gör att farthållaren
stängs av. Den inställda hastigheten raderas
och kan inte återupptas.
Radarsensorn och dess begränsningar
Radarsensorn används både av den adaptiva
farthållaren och kollisionsvarnaren. Den är
byggd för att upptäcka bilar eller större fordon i samma körriktning. Radarsensorn upptäcker inte fotgängare, inte heller mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon,
föremål och hinder. Varningar ges inte och
inbromsningar sker inte i dessa fall.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål får inte monteras framför grillen.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett
framförvarande fordon minskas kraftigt:
• om radarsensorn blir blockerad och inte
kan detektera andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ytan ren framför radarsensorn.
• om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
04 Komfort och körglädje
Adaptiv farthållare*
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcker den ett annat fordon än förväntat eller inget fordon alls.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
1
2
Symboler i display
Symbol
Innebörd
Beredskapsläge eller aktivt
läge utan upptäckt fordon.
Aktivt läge med upptäckt
fordon som farthållaren
anpassar farten till.
3
Avståndsangivelse.
G021414
Meddelanden i display
Radarsensorns synfält (grått)
Radarsensorn kan ibland inte upptäcka
fordon på nära avstånd, exempelvis ett
fordon som kör in mellan dig och framförvarande fordon.
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad
Se handbok
Farthållaren är tillfälligt ur
funktion. Meddelandet
visas om radarsensorn är
blockerad och inte kan
detektera andra fordon
t.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
Meddelande
Innebörd
Farthållare
Urkopplad
Farthållaren har stängts
av. Föraren måste själv
reglera hastigheten.
Farthållare
Serv. erfordras
Farthållaren fungerar inte.
Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Farthållare Ej
tillgänglig
Farthållaren kan inte aktiveras. Detta kan bland
annat bero på att:
04
• drag- och stabilitetsfunktionen (DSTC) har
reducerats, se s. 129
• bromstemperaturen är
hög
• radarsensorn är blockerad t.ex av blöt snö
eller regn.
135
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
Allmänt
Kollisionsvarnaren (Collision Warning with
Brake Support, CW) är ett hjälpmedel som är
till för att varna en förare som riskerar att köra
på en framförvarande bil som kör i samma
riktning.
Funktion
Kollisionsvarnaren är aktiv mellan 7 km/h och
180 km/h.
1
Bromsunderstödet reducerar kollisionshastigheten.
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
långsamtgående fordon, stillastående fordon eller fordon som kör i en annan riktning
än det egna fordonet.
Varningar utlöses tidigast vid hög risk för
kollision. Avsnittet Funktion och framåt informerar om begränsningar som föraren ska
vara medveten om innan användandet.
Kollisionsvarnarens bromsunderstöd reducerar kollisionshastigheten endast om du
som förare bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Du som
förare ansvarar för att rätt avstånd och hastighet hålls, även när kollisionsvarnaren används.
136
2
Underhåll av kollisionsvarnarens komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
G021415
04
Funktionsöversikt
Visuell varningssignal, kollisionsrisk
Sensor
Radarsensorn upptäcker framförvarande fordon som kör i samma riktning som du. Vid
risk för kollision med ett sådant fordon påkallas din uppmärksamhet med en röd varningslampa och ett varningsljud.
Om risken för kollision ökar ytterligare efter
varningen aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förbereder bromssystemet för en snabb inbromsning och bromsarna sätts an svagt, vilket kan kännas som
ett lättare ryck. Om bromspedalen trycks ner
tillräckligt fort sker inbromsningen med full
bromsverkan, även med svag pedalkraft.
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
Handhavande
Vissa inställningar styrs från mittkonsolen via
ett menysystem. För information om hur
menysystemet används, se s. 102.
Aktivera/avaktivera varningssignaler
Kollisionsvarnarens ljud- och ljussignal kan
aktiveras/avaktiveras med
. Lampan i
knappen indikerar att varningssignalerna är
aktiverade.
G021416
Varningsljudet och varningslampan aktiveras
automatiskt vid start av bilen. Den automatiska aktiveringen kan väljas bort under
Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
På vid start.
Knapp för aktivering/avaktivering av varningssignaler.
OBS
Bromsunderstödet påverkas inte av de
inställningar som beskrivs här.
Varningsljudet kan aktiveras/avaktiveras
separat under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsljud.
OBS
När den adaptiva farthållaren används så
kommer varningslampan och varningsljudet
att användas av farthållaren även om det
har avaktiverats av föraren
Ställa in varningsavståndet
Känsligheten anger hur tidigt den visuella
och eventuellt den ljudliga varningen utlöses. Välj ett av alternativen under Bilinställningar
Kollisionsvarningsinställn.
Varningsavstånd.
OBS
Fastän varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena.
04
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kontrolleras enklast genom att trycka två gånger på
i
snabb följd. Inställningarna visas i displayen.
Meddelanden i display
Radarn blockerad Se handbok – Kollisionsvarnaren är tillfälligt ur funktion. Meddelandet
visas t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn. Se avsnittet om radarsensorns begränsningar s. 134
Krockvarning Serv. erfordras – Kollisionsvarnaren är ur funktion. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad om meddelandet kvarstår.
137
04 Komfort och körglädje
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd*
Begränsningar
Den visuella varningssignalen kan vara svår
att upptäcka vid starkt solljus eller vid
bärande av solglasögon. Aktivera därför alltid
varningsljudet under dessa förhållanden.
OBS
04
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som har orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även om
det är avaktiverat i menysystemet.
Varningar kan utebli om avståndet till framförvarande är mycket kort eller ratt- och
pedalrörelserna är stora, t.ex. vid mycket
aktiv körstil.
Varningar kan utlösas sent, utebli samt utlösas i onödan om trafiksituationen gör att
radarsensorn inte kan upptäcka ett framförvarande fordon på rätt sätt. Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den
adaptiva farthållaren. För mer information om
radarsensorn och dess begränsningar, se
s. 134.
En utebliven eller sen varning medför att
bromsunderstödet uteblir eller kommer sent.
De felaktiga varningarna kan ske både med
ljud- och ljussignal. Ett sätt att minska antalet
138
felaktiga varningar är att minska varningsavståndet.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Funktion
Parkeringshjälp bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända hindret.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bak
• Både fram och bak.
G021417
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas och strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns inom avstånd för konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
1
G021423
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
04
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
OBS
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
139
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp framåt
OBS
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna –
extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser med
fast sken och informationsdisplayen
visar Parkeringshjälp Serv. erfordras är
parkeringshjälpen ur funktion.
G021424
VIKTIGT
04
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från den
främre högtalaren.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h, även vid backning. Vid högre
hastighet avaktiveras systemet. Lampan i
knappen förblir dock tänd för att indikera att
systemet är påslaget nästa gång föraren ska
parkera. När hastigheten understiger 10 km/
h aktiveras systemet igen.
OBS
Parkeringshjälpen framåt avaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts.
140
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som
avger samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
04 Komfort och körglädje
Parkeringshjälp*
G021425
Rengöring av sensorer
04
Sensorernas placering bak
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
141
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt om BLIS
VARNING
2
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
3
G021426
04
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem baserat på
digitalkamerateknik som under vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i samma riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
142
B
A
När en kamera
har upptäckt ett fordon
inom zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan
med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS’ indikeringslampa och ett meddelande visas i
informationsdisplayen. Kontrollera och rengör i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan
systemet stängas av tillfälligt genom att
trycka på BLIS-knappen, se s. 143.
G021427
1
Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
Döda vinklar
A = ca 9,5 m och B = ca 3 m
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Aktivera/avaktivera
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet
körs i hastigheter över 10 km/h.
G021428
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
Knapp för aktivering/avaktivering
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras när
motorn startats genom att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 105.
• du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
• du blir omkörd av ett fordon som håller
upp till 70 km/h högre hastighet än ditt
eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
strålkastare som dras bakom en personbil
eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen
ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 144.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de "ser" sämre i
t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
04
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på
omgivande fordon inte är på upptäcker inte
systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att
systemet inte reagerar för en släpvagn utan
143
04 Komfort och körglädje
BLIS* – Blind Spot Information System
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras med en mjuk trasa eller fuktig svamp.
Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
Meddelanden i display
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS Serv. erfordras
BLIS-system på
BLIS kamera täckt
BLIS-kamera är täckt
av smuts, snö eller is.
Rengör linserna.
BLIS-funktion nedsatt
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS AV
BLIS-system av
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
04
144
BLIS ur funktion.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Förvaringsplatser
1
2
3
04
4
8
6
5
G021435
7
146
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Tunnelkonsol
Handskfack
Förvaringsficka framkant på framstolarnas sittdynor*
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
A
1
B
2
G021436
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack, mugghållare
Kavajhållare
Mugghållare i armstöd, baksäte*
Förvaringsficka
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och passagerare samt 12 V-uttag och prylfack.
(Om askkopp och cigarettändare är valt
ersätts 12 V-uttaget av en cigarettändare
och prylfacket av en löstagbar askkopp.)
G021437
Förvaringsfack i dörrpanel
04
Här kan bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för pennor och bensinkort
finns. Handskfacket kan låsas med hjälp av
nyckelbladet, se s. 40.
Cigarettändare och askkopp*
Askkoppen i tunnelkonsolen töms genom att
lyfta koppen rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
147
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Golvmattor*
Make up-spegel
12 V-uttag
Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
golvmattor.
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
148
G021439
G021438
04
Make up-spegel med belysning.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste tändningen vara i
minst läge I, se s. 65.
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén
Första hjälpen-utrustning*
Eluttag i bagageutrymme*
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
G021442
G021440
Utrustningen ligger i bagageutrymmet. Väskan har ett kardborreband så att den går att
fästa på bagagerumsväggen.
04
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte. Använd eluttaget med motorn
igång för att undvika urladdning av batteriet.
149
04 Komfort och körglädje
Komfort i kupén – Executive
Det är placerat bakom armstödet i baksätet
och rymmer 11,5 liter. Kylskåpet går alltid när
motorn är igång eller är i tändningsläge II och
stängs av när motorn stängs av.
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylskåpet
och se till att kylskåpsluckan är stängd
under färd.
OBS
Kylskåpet behöver ha fri cirkulation av luft
för bästa funktion. Lämna därför minst 5 cm
fritt utrymme vid kylskåpets luftintag i bagageutrymmet.
150
Glas
OBS
För bilar med kylskåp måste baksätet fällas
fram en aning innan bagagerumsmattan
kan tas ut. Fäll fram ryggstöden genom att
dra i handtagen, se s 66.
G021859
G021857
04
Bagagerumsmatta
G021858
Kylskåp
Det finns ett förvaringsfack för två glas och
en kapsylöppnare under locket i armstödet.
VARNING
Förvara glasen i förvaringsfacket eller i
mugghållarna och se till att armstödslocket
är stängt under färd.
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Allmänt
lefonen kan alltid hanteras från sina knappar
oavsett om den är ansluten eller inte.
2
OBS
Telefonfunktioner, reglageöversikt
1
2
3
4
6
5
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Information om kompatibla telefoner finns
hos Volvos återförsäljare och på
www.volvocars.com.
3
Systemöversikt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats i ratt
Mittkonsol
Bluetooth™
En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth™ kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mobilte-
G021444
4
G021443
1
04
Kontrollpanel i mittkonsol
Volym. Samma funktion finns i knappsatsen i ratten.
Siffer- och bokstavsknappar
Till/från
Navigeringsknapp
Avbryter/avvisar samtal, raderar inmatade tecken, avbryter pågående funktion.
Samma funktion finns i knappsatsen i
ratten.
Accepterar samtal. Samma funktion finns
i knappsatsen i ratten.
151
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och
knappsatsen i ratten. För allmän information
om menyhantering, se s. 102.
04
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i
displayen visar att den är i telefonläge.
Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth™, se mobiltelefonens manual eller
www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen.
Om en eller flera mobiltelefoner redan har
registrerats visas även dessa.
152
3. Välj Lägg till telefon.
Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i
närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas
anges med sina respektive Bluetooth™namn i displayen. Handsfree-funktionens
Bluetooth™-namn visas i mobiltelefonen
som My Car.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll. För mer information om anslutning, se
s. 154.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras, se s. 154.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt
tryck på PHONE. Handsfree-funktionen
avaktiveras även när motorn stängs av eller
när dörren öppnas1.
När anslutningen är upprättad visas
symbolen
och mobiltelefonens Bluetooth™-namn i displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från ljudanläggningen.
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
Ringa upp
1. Säkerställ att texten TELEFON visas
högst upp i displayen och att symbolen
är synlig.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 154.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
1 Endast
Keyless Drive
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande
samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera under Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Autosvar.
OBS
En nytt samtal kan inte startas under pågående samtal.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du
växla till någon av ljudkällorna.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefoninställningar
Ljud och volym
Dämpa radio.
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
Ringvolym
Gå till Telefoninställningar
Ljud och
volym
Ringvolym och justera med
på navigeringsknappen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
04
/
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler kan väljas under Telefoninställningar
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
153
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Ljud och volym
Ringsignaler
signal 1, 2, 3 o.s.v.
Ring-
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
04
För att välja den anslutna telefonens ringsigLjud och
nal1, gå till Telefoninställningar
volym
Ringsignaler
Anv. mobiltelefons signal.
Mer om registrering och anslutning
Telefonbok
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon.
Telefoner kan avregistreras under
Bluetooth
Ta bort telefon. Efter registreringen behöver mobiltelefonen inte längre
vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon
kan vara ansluten åt gången.
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Automatisk anslutning
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räckhåll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att
övergå till manuell anslutning av annan telefon, tryck EXIT.
Manuell anslutning
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten
mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna
i listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth
Anslut telefon
eller Byt telefon.
1 Stöds
154
inte av alla mobiltelefoner.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje
registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen vid varje anslutning. Avaktivera
funktionen under Telefoninställningar
Synkronisera telefonbok. Sökning av kontakter görs endast i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2 till 9. Det
startar en sökning i telefonboken baserad på
knappens första bokstav.
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
knappsatsen i ratten.
/
/
på
på
04 Komfort och körglädje
Bluetooth handsfree*
Sökningen kan även göras från telefonbokens sökmeny under Telefonbok
Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER
och att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för
uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett
långt tryck på 1. Tryck länge på 1 för att
använda det lagrade numret.
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för
att visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor finns under Samtalslista.
OBS
5
JKL
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i
mittkonsolen. Tryck en gång för knappens
första tecken, två gånger för det andra o.s.v.
Fortsätt trycka för fler tecken, se tabellen
nedan.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stega mellan tecken.
Knapp
1
Knapp
Funktion
blanksteg .1-? ! , : " ' ( )
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
4
GHI
GHI4Ì
Funktion
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
AUTO
*
0
+
SCAN
#
04
WXYZ9
Trycks in kort om två tecken ska
skrivas efter varandra med
samma knapp.
+0@*#&$£/%
Skifta mellan stor och liten bokstav
155
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Allmänt
1
5
2
3
4
Systemöversikt
Mikrofon
SIM-kortsläsare
Knappsats, se s. 117.
Kontrollpanel
Sekretesslur
Säkerhet
Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonen. Den inbyggda
telefonen ska stängas av vid bränslepåfyllning eller i närheten av sprängningsarbete.
IDIS begränsar menysystemet beroende på
bilens hastighet, se s. 159.
156
Texten TELEFON visar att telefonmenyn är
aktiv.
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). För ditsättning, se s. 160. Nödsamtal till larmnummer kan genomföras utan
SIM-kort.
Stäng av telefonen med ett långt tryck på
PHONE.
OBS
G021446
04
Att komma igång
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen 3G. Kombinerade 3G/GSMkort fungerar. Kontakta nätverksoperatören
om SIM-kortet behöver bytas.
Menyer och reglage
Menyerna styrs från kontrollpanelen
och
knappsatsen
i ratten. För allmän information om menyhantering, se s. 102. För information om telefonens reglage, se s. 151.
På/av
Slå på telefonen med ett kort tryck
på PHONE. Ange PIN-kod om nödvändigt.
Symbolen
visar att telefonen är påslagen. När denna symbol visas kan samtal tas
emot även om exempelvis cd-menyn visas i
displayen. För att använda telefonmenyerna
och kunna ringa ut, tryck kort på PHONE.
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Samtalshantering
Ringa samtal
1. Slå på telefonen.
2. Om TELEFON inte visas i displayen,
tryck kort på PHONE.
3. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 154.
4. Tryck ENTER för handsfree-samtal eller
lyft sekretessluren. Lossa luren genom
att dra den nedåt.
Avsluta samtal
Avsluta samtalet med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren.
Inkommande samtal
Tryck ENTER för handsfree-samtal eller lyft
sekretessluren. Om sekretessluren är lossad
när telefonen ringer måste samtal tas emot
med ENTER.
Avsluta samtal med EXIT eller genom att
lägga på sekretessluren. Avvisa samtal med
EXIT.
Autosvar
Se s. 153.
Samtal väntar
Funktionen gör att ett nytt samtal kan besvaras under pågående samtal. Det nya samtalet
besvaras som vanligt och det föregående
parkeras. Aktivera/avaktivera under
Telefoninställningar
Samtalsalternativ
Samtal väntar.
Automatisk vidarekoppling
Inkommande samtal kan vidarekopplas automatiskt beroende på samtalstyp och situation. Aktivera/avaktivera under Samtalsalternativ
Vidarekoppling.
Under pågående samtal
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att komma till samtalsmenyn.
Ringa upp
1. Parkera samtalet under Parkera.
2. Slå numret till nästa samtalspart eller
använd menyvalet Telefonbok.
Växla mellan samtalsparter med menyvalet
Byt.
04
Konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av flera samtalsparter. Det kan påbörjas när ett samtal pågår
och ett annat är parkerat. Menyvalet Koppla
startar konferenssamtalet.
Alla pågående samtal avslutas om konferenssamtalet avslutas.
Växla mellan sekretesslur och
handsfree
Byt från handsfree till sekretesslur genom att
lyfta sekretessluren eller välja Lur i menyn.
Byt från sekretesslur till handsfree med
menyvalet Handsfree.
157
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Sekretessläge
Sekretessläge innebär avaktivering av mikrofonen, se s. 156. Aktivera/avaktivera mikrofonen med menyvalet Mikrofon på/av.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Telefonen använder de främre dörrhögtalarna. Samtalsvolymen kan regleras när texten TELEFON visas högst upp i displayen.
Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Se s. 158.
04
Signaler och volym
Ringsignalen ändras under Telefoninställningar
Ljud och volym
Ringsignaler.
Meddelandesignalen aktiveras/avaktiveras
under Telefoninställningar
Ljud och
volym
Meddelandesignal.
Ringvolymen regleras under Telefoninställningar
Ljud och volym
Ringvolym.
Justera med
/
på navigeringsknappen.
Telefonbok
Kontaktuppgifter kan lagras på SIM-kortet
eller i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU och gå till Telefonbok
Ny
kontakt.
2. Skriv ett namn och tryck ENTER. För
information om textinmantning, se s. 154.
3. Skriv ett nummer och tryck ENTER.
4. Stega till SIM-kort eller Telefonminne
och tryck ENTER.
Söka kontakter
Se s. 154.
Radera kontakter
Radera en kontakt i telefonboken genom att
markera den och trycka ENTER. Stega
sedan till Radera och tryck ENTER.
Radera samtliga kontakter under Telefonbok
Töm SIM eller Töm telefon.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
Gå till Telefonbok
Kopiera alla
SIM
till telefon eller Telefon till SIM och tryck
ENTER.
Nummer till telefonsvarare
Se s. 155.
158
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Övriga funktioner och inställningar
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System)
kan i aktiva körsituationer fördröja eller
avvisa ringsignaler från inkommande telefonsamtal. På detta sätt tas mindre uppmärksamhet från körningen. IDIS kopplas bort
under Telefoninställningar
IDIS.
Läsa meddelanden
1. Gå till Meddelanden
Läsa och tryck
ENTER.
2. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
3. Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER.
Skriva och skicka meddelanden
1. Gå till Meddelanden
Skriv nytt och
tryck ENTER.
2. Skriv text och tryck ENTER. För information om textinmatning, se s. 155.
3. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
Meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna ändras normalt
inte. Nätoperatören har ytterligare information om dessa inställningar. Under Meddelanden
Meddelandeinställningar finns
tre val:
• SMSC-nummer som anger den meddelandecentral som skall överföra meddelandena.
• Giltighetstid som anger hur länge meddelandet ska lagras i meddelandecentralen.
• Meddelandetyp.
Samtalslistor
Under Samtalslista lagras listor över
inkomna, utgående och missade samtal. De
utgående samtalen visas även med ett tryck
på ENTER. Telefonnumren i listorna kan sparas i telefonboken.
Samtalslängd
Samtalslängden lagras under Samtalslista
Samtalslängd. Nollställ värdena under
Samtalslista
Samtalslängd
Återställ
timers.
Visa/dölj nummer för samtalspart
Telefonens nummer kan döljas tillfälligt under
Samtalsalternativ
Skicka mitt nummer.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Slå *#06# för att visa numret i displayen.
Skriv upp det och spara det på ett säkert
ställe.
Val av operatör
Operatören kan väljas automatiskt eller
manuellt under Telefoninställningar
Val
av operatör.
04
SIM-kod och -säkerhet
Med hjälp av PIN-koden kan SIM-kortet
skyddas från obehörigt användande. Koden
ändras under Telefoninställningar
Redigera PIN-kod.
Säkerhetsnivån ändras under Telefoninställningar
SIM-säkerhet. Högsta säkerhet
fås med valet På. Koden behöver då anges
varje gång telefonen slås på. Näst högsta
säkerhet fås med valet Automatisk. Telefonen lagrar då koden och anger den automatiskt när telefonen slås på. När SIM-kortet
används med en annan telefon måste koden
anges manuellt. Lägsta säkerhet fås med
valet Av. SIM-kortet kan då användas utan
helt utan kod.
159
04 Komfort och körglädje
Inbyggd telefon*
Återställ till fabriksinställningar
En total återställning av telefonens inställningar görs under Telefoninställningar
Återställ telefoninst.
Ditsättning av SIM-kort
kortshållaren
hållaren.
1
G021450
04
2
G021451
2
1
Säkerställ att telefonen är avaktiverad.
Dra ut SIM-kortshållaren som är placerad
i handskfacket.
Placera SIM-kortet med metallytan
synlig
och sätt dit höljet på SIM-
160
. Sätt tillbaks SIM-korts-
04 Komfort och körglädje
04
161
Rekommendationer vid körning ............................................................. 164
Tankning ................................................................................................. 167
Bränsle ................................................................................................... 168
Lastning.................................................................................................. 170
Bagageutrymme..................................................................................... 171
Varningstriangel...................................................................................... 173
Körning med släpvagn ........................................................................... 174
Bogsering............................................................................................... 180
162
UNDER DIN FÄRD
05
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
05
Allmänt
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen (för fler råd om hur du kan spara miljön, se s. 9).
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn sin normala arbetstemperatur
snabbare.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
164
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas
smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Gör så här för att undvika överhettning av
motorn:
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i extremt varmt väder.
• Kör inte motorn på högre än 4500 varv/
minut (3500 varv/minut för dieselmotorer)
om du kör med släpvagn eller husvagn i
kuperad terräng. Oljetemperaturen kan bli
för hög.
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka.
Om det ändå är nödvändigt, kör endast en
kort sträcka. Stäng alla fönster, fördela luften
mot rutan och golvet och kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att använda
tändningsläge II när motorn är avstängd.
Använd istället tändningsläge I, då mindre
ström förbrukas.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när
motorn är avstängd. Exempel på funktioner
som drar mycket ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• ljudanläggning (hög volym)
• parkeringsljus
Om batterispänningen är låg visas en text i
informationsdisplayen. Energisparfunktionen
stänger av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. fläkt och ljudanläggning. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Inför en lång resa
• Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning är normal.
• Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
• Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
• Att medföra varningstriangel är ett lagkrav
i vissa länder.
05
165
05 Under din färd
Rekommendationer vid körning
Vinterkörning
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
05
• Motorns kylvätska ska innehålla minst
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn ner till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska olika typer av glykol inte blandas.
• Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
• Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga oljor,
se s. 228.
VIKTIGT
Lågviskositetolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
• Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
batteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
• Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga fyra hjul om risk
för snö eller is förekommer.
166
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i vissa
länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
05 Under din färd
Tankning
Tankning
Öppna/stänga tanklock
Manuell öppning tanklucka
G021395
G021459
Motorn måste vara avstängd innan luckan
går att öppna. Öppna med knappen på
belysningspanelen. Tankluckan är placerad
på höger bakskärm, vilket symbolens
pil
i informationsdisplayen påminner om.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
G021461
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Öppna/stänga tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan ske när
öppning från kupén inte är möjlig.
05
Ta bort luckan som täcker bakljusen på
höger sida i bagageutrymmet.
Stick in armen och ta tag i den vinklade
metallbygeln. Placeringen är ungefär innanför tankluckans bakkant.
Dra bygeln rakt bakåt och tankluckan
fälls ut.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
167
05 Under din färd
Bränsle
Allmänt
Diesel
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd endast dieselbränslen från
välkända tillverkare. Fyll aldrig på diesel med
tveksam kvalitet.
VARNING
05
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga altituder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer
som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring
fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid
låga temperaturer och reducerar risken för
paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk dieselstandard får använda.
168
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine
Diesel Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
1
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd
RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas
automatiskt om tändningen står i läge II
under ca 60 sekunder innan startförsök
påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
05 Under din färd
Bränsle
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De
flesta motorer kan köras på oktantalen 95
och 98 RON. 91 RON bör endast användas i
undantagsfall.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn. För att Volvos garanti
skall gälla, blanda aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas. Använd
inga tillsatser som inte har rekommenderats
av Volvo.
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
05
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
169
05 Under din färd
Lastning
Lastförmågan påverkas av vad som finns
monterat på bilen t.ex. dragkrok, lasthållare
och takbox. Bilens lastförmåga reduceras
även av antalet passagerare och deras vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
05
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken/-väljaren kan stötas ur sitt läge
av lång last och få bilen i rullning.
Bagageluckan kan öppnas via en
knapp på belysningspanelen eller
fjärrnyckeln, se s. 46.
• Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
170
VARNING
Lastsäkringsöglor
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
Förankra alltid lasten.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt. Lasta aldrig ovanför ryggstöden. Vid en hård inbromsning kan den
annars förskjutas och skada personer i
bilen.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätet behöver fällas, se s. 68.
G021462
Allmänt
De fällbara lastsäkringsöglorna används till
att fästa spännband som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
05 Under din färd
Bagageutrymme
Bärkassehållare*
Skidlucka
Fäll det högra ryggstödet framåt.
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
1
OBS
G021463
G021478
Om bilen är utrustad med integrerad bälteskudde*, fäll då ut den först.
Bärkassehållaren håller kassar på plats.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
2
VARNING
G021479
1. Fäll upp luckan som är en del av golvet i
bagageutrymmet.
2. Spänn fast bärkassarna.
05
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I ogynnsamma fall kan man komma åt
växelspaken/-väljaren och därigenom föra
den till ett körläge.
Lucka bakom integrerad bälteskudde*
Luckan sitter inte fast i ryggstödet med
gångjärn utan är löstagbar.
G021480
3
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och
dra den rakt upp.
171
05 Under din färd
Bagageutrymme
Ditsättning lucka
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
Framsäte
För extra lång last kan även passagerarstolens ryggstöd fällas, se s. 66.
Taklast
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
05
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox.
172
05 Under din färd
Varningstriangel
Varningstriangel
Lossa varningstriangelns fodral genom
att dra de båda snäpplåsen utåt.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut
och sätt ihop de två lösa sidorna.
G015351
1
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter
användning.
2
G015352
05
G015353
3
Varningstriangeln sitter monterad på insidan
av bagageluckan med hjälp av två clips.
173
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Allmänt
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
05
174
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se s. 215.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan med fett.
• Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn överhettas. Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög
tänds varningssymbolen och informationsdisplayen visar Hög motortempera-
tur Stanna säkert. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
Visas Hög motortemp Stanna motorn
eller Låg kylvätskeniv Stanna motorn
ska motorn stängas av efter att bilen stannats.
• Automatväxellådan har en inbyggd
skyddsfunktion som träder i kraft vid överhettning. Om temperaturen i växellådan
blir för hög tänds varningssymbolen och
informationsdiplayen visar Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast.
Följ då anvisningen och sänk hastigheten
eller stanna bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några minuter för att låta växellådan svalna.
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i läge P när bil med
automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i
backe.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Blinkers på släp
En symbol i kombinationsinstrumentet blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är inkopplat. Om symbolen blinkar snabbare är någon av bilens eller släpets lampor
trasiga, se s. 61.
Automatväxellåda
Parkering i backe
1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till läge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till läge D.
2. Frigör parkeringsbromsen.
Branta stigningar
• Använd inte en högre växel än motorn
"orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt
att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den
tilllåtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt.
Släpvagnsvikter
Nationella fordonsbestämmelser kan
begränsa släpvagnsvikt och hastighet. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får dra. För Volvos tilllåtna
släpvagnsvikter, se s. 224.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Draganordning
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 177.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok: Följ monteringsanvisningen för
kuldelen noggrant. Kuldelen måste vara låst
med nyckel före körning påbörjas. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
05
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet.
175
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Specifikationer
Viktigt att kontrollera
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet.
2
OBS
G021483
G021485
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
1
Mått, fästpunkter (mm)
05
8
3
7
5
6
G021484
4
1
176
1
1127
2
951
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Sidobalk
8
Kulans centrum
Med Nivomat är måttet 97 mm.
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Ditsättning av kuldel
5
G021488
G021486
3
Ta bort skyddspluggen.
G021490
1
Indikatorfönstret ska visa rött.
2
Indikatorfönstret ska visa grönt.
6
4
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G000000
G021489
G021487
05
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
177
05 Under din färd
Körning med släpvagn
G021494
7
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om
kuldelen inte sitter korrekt ska den tas av
och sättas dit igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
05
Smörj bara in kulan för draghandsken, resten av kuldelen ska vara ren och torr.
G021495
8
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningens fästögla.
178
05 Under din färd
Körning med släpvagn
Borttagning av kuldel
1
G021498
G021496
3
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
4
2
05
Tryck in låsratten och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
G021499
G021497
1
2
Skjut in skyddspluggen.
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel väl om
den förvaras i bilens bagageutrymme.
179
05 Under din färd
Bogsering
Allmänt
Bogsera aldrig igång bilen. Använd ett hjälpbatteri om batteriet är urladdat och motorn
inte går igång.
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge. Bogserlinan ska
hela tiden vara sträckt så att hårda ryck undviks. Var beredd att trampa på bromspedalen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Automatväxellåda
För växelväljaren till läge N.
VIKTIGT
05
180
Bogsera inte bil med automatväxellåda i högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
• Bil med automatväxellåda och upplyft
framvagn (2WD), ska inte bärgas i högre
hastighet än 80 km/h.
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
Bil med automatväxellåda och fyrhjulsdrift
(AWD) och upplyft framvagn, ska inte bärgas i högre hastighet än 80 km/h. Den bör
inte bärgas längre sträckor än 80 km. Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering. Tändningen ska
vara i läge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget
på höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och placeras i bagageutrymmet.
VARNING
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten
enligt lag innan bilen bogseras.
VARNING
Sätt fjärrnyckeln i startlåset för att låsa upp
rattlåset (så att bilen går att styra) innan
bogsering.
05 Under din färd
Bogsering
Ditsättning av bogseringsögla
OBS
1
G021500
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se s. 179.
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
2
G021501
05
Lossa i underkanten på täcklocket i stötfångaren med en spårskruvmejsel eller
ett mynt. Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln för att vrida fast öglan.
181
Motorrum ............................................................................................... 184
Lampor................................................................................................... 189
Torkarblad och spolarvätska .................................................................. 196
Batteri..................................................................................................... 198
Säkringar ................................................................................................ 201
Hjul och däck ......................................................................................... 206
Bilvård .................................................................................................... 218
Typbeteckningar..................................................................................... 223
Specifikationer ....................................................................................... 224
182
UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER
06
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de
specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Öppna och stänga motorhuv
1
VIKTIGT
Klämrisk! Parkeringsbromsen ska ansättas
innan motorhuven kan öppnas. (Detta gäller
manuell parkeringsbroms.)
G021502
Allmänt
2
VIKTIGT
06
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
Kylvätska
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
G010951
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs
när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare
och grill, se bild.)
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
184
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
1
5
7
3
8
4
9
10
Motorrummets utseende kan variera beroende
av motorvariant
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja
Kylare
Påfyllning för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
Tändsystemet har mycket hög spänning.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningsläget ska alltid vara i läge 0 när
arbete utförs i motorrummet, se s. 65.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
G018945
2
6
Kontroll av motorolja
xxxxxxxx
VARNING
G021733
Motorrum, översikt
Dekal för oljekvalitet
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden se Volvos rekommendationer på s. 228.
06
185
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Påfyllning och mätsticka
VIKTIGT
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för mer information.
Dieselmotor
Byt enligt de bytesintervaller som finns
angivna i Service- och garantiboken.
186
G021737
Bensinmotor
Säkraste mätvärde fås på kall motor före
start. Mätvärdet är felvisande omedelbart
efter att motorn stängts av. Mätstickan visar
för låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna
ner i oljetråget.
G021736
06
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja måste oljan som fylls
på vara ha samma kvalitet, se s. 228.
G021734
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget. För
påfyllningsbar volym, se s. 229.
Kylvätska
Kontroll av kall bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera nivån med mätstickan. Den
ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas
på till en början. Fyll på tills nivån är
närmare MAX än MIN på mätstickan.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer
uppstå med risk för skador på motorn.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då motorn är varm,
skruva av expansionskärlets lock sakta så
att övertrycket försvinner.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Kontroll av varmkörd bil
1. Torka av mätstickan.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
3. Ligger nivån nära MIN kan 0,5 liter fyllas
på till en början. Fyll på tills nivån är
närmare MAX än MIN på mätstickan.
G021738
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. För att optimera köld- och korrosionsskydd tillse att blandningen av kylvätskan alltid är 50% vatten och 50% kylvätska. Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som
för stor andel kylvätska. För volymuppgifter,
se s. 230.
06
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
187
06 Underhåll och specifikationer
Motorrum
Broms- och kopplingsvätska
Styrservoolja
Påfyllning
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena som är synliga inuti
behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
VARNING
06
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätskan fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan
Oljebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort
innan behållarens lock kan nås.
Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll
på vätska. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena, vilka är placerade på
insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte stänga locket.
188
G021740
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se s. 230. På bilar som
körs så att bromsarna används ofta och hårt,
t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt
klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan
bytas varje år.
G021739
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. För volymuppgifter och
rekommenderad oljekvalitet, se s. 230.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Allmänt
Lamphus fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 195. Glödlampor och punktljus som är av
särskild typ eller som inte lämpar sig för byte
annat än av verkstad är:
G010479
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Handskfacksbelysning
Blinkers, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Bromsljus
Active Bi-Xenon, Bi-Xenon och LED-lampor
1
2
VIKTIGT
3
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
4
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenon- och
Active Bi-Xenon-strålkastare ska byte av
Xenonlampan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenonlampan är
utrustad med ett högspänningsaggregat.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
1
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på reflektorn som då kan förstöras.
Losstagning av strålkastare
1. Stäng av tändningen genom att trycka
snabbt på start-/stoppknappen och ta ur
fjärrnyckeln.
2. Dra upp lamphusets låssprintar
.
3. Dra lamphuset rakt fram
.
4. Lossa lamphusets kontaktstycke genom
att pressa ner clipset med tummen
och samtidigt föra ut
kontaktstycket
med andra handen.
Stäng alltid av tändningen och ta ut fjärrnyckeln innan glödlampsbyte påbörjas.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6. Byt den aktuella lampan se s. 195.
Ditsättning av strålkastare
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Sätt tillbaka lamphuset och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och ditsatt
innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln
sätts in i startlåset.
06
189
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, läs igenom s. 189.
06
190
1. Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta
loss det.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
G021750
Helljus, halogen
G021749
Halvljus, halogen
G021748
Losstagning av täcklock
1.
2.
3.
4.
5.
Lossa strålkastaren.
Ta loss täcklocket.
Lossa lampan genom att vrida moturs.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln & vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se s. 190.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Körriktingsvisare/blinkers
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss täcklocket, se s. 190.
3. För bättre åtkomst, kan helljuslampan
först lossas.
4. Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
5. Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
6. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
G021750
Positions-/parkeringsljus
G021749
G021748
Extra helljus Active Bi-Xenon och BiXenon*
1. Lossa strålkastaren.
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett
sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in
och tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
06
191
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, läs igenom s. 189.
06
192
1.
2.
3.
4.
Lossa strålkastaren.
Ta loss det lilla runda täcklocket.
Dra i kabeln för att få ut lamphållaren.
Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett
sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in
och tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
1. Ta loss kåpan genom att pressa in clipsen
och dra rakt ut.
2. Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
3. Vrid lampan moturs och ta loss den.
4. Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs.
5. Sätt tillbaka lampan. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot).
6. Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
G021754
Lamphållare bak
G021753
Dimstrålkastare
G021751
Sidomarkeringsljus
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna. Glödlamporna är
placerade i separata lamphållare.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Anslut kontaktstycket.
5. Tryck lamphållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Placering av baklampor
Nummerskyltsbelysning
5
6
2
4
1
6
2
3
Lampglas, höger sida
Positions-/parkeringsljus (LED)
Blinkers
Sidopositionsljus, SML (LED)
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
Backljus
Baklampans lamphållare
Blinkers
Bromsljus
Dimbakljus (en sida)
Backljus
G021756
G015418
4
G021755
5
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra
ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
06
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att en
felaktig lampa ersatts, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
193
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
OBS
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, läs igenom s. 189.
06
1. Stick in en skruvmejsel vid kortändan av
linsen närmast tunnelkonsolen och vrid
lätt så att linsen lossnar. (Gäller båda
lamporna).
2. Vrid försiktigt tills linsen lossnar.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck
tillbaka lamphuset.
G021759
Belysning i make up-spegel
G021758
Bagagerumsbelysning
G021757
Instegsbelysning
Borttagning av spegelglas
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och bänd försiktigt upp
låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både vänster och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att
glaset lossnar i underkanten.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
4. Byt till ny glödlampa.
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck tillbaka spegelglasets tre låsklackar i
ovankant.
2. Tryck sedan fast de tre nedre klackarna.
194
06 Underhåll och specifikationer
Lampor
Specifikation glödlampor
Belysning
Effekt W
Typ
Extrahelljus,
Bi Xenon, ABL
55
H7
Halvljus, halogen 55
H7
Helljus, halogen
65
H9
Bromsljus
21
P21W
Backljus
21
P21W
Dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram
21
H21W
Blinkers bak/
21
PY21W
Dimstrålkastare
35
H8
Instegs-, bagage- 5
rums-, nummerskyltsbelysning
Spollampa
SV8,5
Make up-spegel
Spollampa
SV5,5
1,2
Främre positions- 5
och parkeringsljus
W5W
Främre sidomarkeringsljus
5
W5W
Handskfacksbelysning
5
Spollampa
SV8,5
06
195
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
Serviceläge
För att kunna byta eller tvätta torkarbladen
måste de vara i serviceläge.
1
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
2
G021761
1. Ställ tändningsläget till läge 0, se s. 65 och
behåll fjärrnyckeln i startlåset.
2. För höger rattspak uppåt i ca 1 sekund
Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsposition vid start
av bilen.
och dra rakt ut parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Byte av torkarblad
G021760
Torkarblad
3
G021762
06
Fäll upp torkararmen. Tryck på knappen
som sitter på torkarbladsinfästningen
196
06 Underhåll och specifikationer
Torkarblad och spolarvätska
G021763
G021764
Påfyllning av spolarvätska
Rengöring
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på s. 230.
06
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
197
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Varningssymboler på batteri
Explosionsfara.
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
06
Batteriet innehåller frätande syra.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt, det innehåller bly.
Hantering
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång.
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden, etc.
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om
startkablarna sätts dit felaktigt, räcker för
att batteriet ska explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Undvik gnistor eller öppen
eld.
198
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
Byte
4
Borttagning
1
Lossa den svarta minuskabeln
. Lossa
den röda pluskabeln
, lossa avluftningsslangen
från batteriet och
skruva loss skruven som håller batteriklamman
.
För batteriet åt sidan och lyft upp det.
2
4
1
G021765
G021768
3
5
2
G021769
1
2
G021766
Stäng av tändningen och vänta i 5 minuter.
3
Öppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
Ta loss bakre täcklocket genom att
skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.
06
G021767
VARNING
Sätt dit samt ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
199
06 Underhåll och specifikationer
Batteri
G021771
Ditsättning
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
06
200
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
3. Skruva fast batteriet med skruven i
klamman.
4. Anslut avluftningsslangen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se
borttagning).
8. Montera tillbaka gummilisten. (Se borttagning).
9. Sätt tillbaka det främre täcklocket och
fäst det med hjälp av clipsen. (Se borttagning).
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar. Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero
på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om samma säkring
bränns upprepade gånger föreligger något fel
på en komponent. Uppsök då en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
Placering centraler
1
2
3
G021772
Allmänt
Placering av centraler vänsterstyrd bil
Om bilen är högerstyrd, byter central
Under handskfack
Motorrum
Bagageutrymme
sida.
06
201
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Motorrum
Positioner
1
3
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
G021775
G021773
3
34
32
30
35
33
31
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
7
44
42
43
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i
är placerade
under
.
1
2
06
3
20
2
G021774
15
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
G010327
På insidan av locket finns en tång som
underlättar när man ska dra ut och sätta tillbaka en säkring.
27
• 16—33 och 35—41 är av typ "MiniFuse".
• 8—15 och 34 är av typ "JCASE" och får
endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
• 1—7 och 42—44 är av typ "Midi Fuse"och
får endast bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
16
202
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Funktion
A
Primärsäkring CEM KL30A
50
Primärsäkring CEM KL30B
50
Primärsäkring RJBA KL30
60
Primärsäkring RJBB KL30
60
Primärsäkring RJBD KL30
50
Reservplats
PTC Luftförvärmare*
100
Reservplats
Vindrutetorkare
30
Parkeringsvärmare*
25
Kupé fläkt
40
Reservplats
ABS pump
40
ABS ventiler
20
Reservplats
Ljushöjdjustering* (Active BiXenon, Bi-Xenon)
Primärsäkring CEM
10
Funktion
A
Funktion
A
Eluppvärmda spolarmunstycken
10
10/
Vacuumpump I5T
20
Belysningspanel
5
Strålkastarspolare
15
Vattenpump (V8)
Vevhusventilationsvärmare (5-cyl
bensin)
Dieselfiltervärmare, vevhusventilationsvärmare (5-cyl diesel)
Läckdiagnos*
12 V-uttag fram och baksäte
15
Glödstift diesel
70
Taklucka*, Tak konsol/ECC*
10
Kylfläkt
50
Relä motorrumsbox
5
Kylfläkt
60
Extraljus*
20
Signalhorn
15
Motor styrenhet
10
Styrenhet automatväxellåda*
15
Kompressor AC
15
Relä spolar
5
Startmotorrelä
30
Tändspolar/Glödsystem diesel
20/10
Motorstyrenhet bensin/diesel
10/15
Insprutningssystem
15
20
Motorventiler
10
Radar. ACC styrenhet*
5
15/10
Hastighetsberoende styrservo
5
EVAP, Lambdasond, Insprutning
(bensin/diesel)
Styrenhet motor, transm. SRS
10
20/
20
5
06
203
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Under handskfack
Positioner
1
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G021776
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7.5
G021856
G021777
Vik undan den innerklädsel som täcker säkringscentralen.
Tryck på lockets lås och fäll det uppåt.
Säkringarna kan nås.
Dimljus fram*
15
Vindrutespolare
15
Adaptiv farthållare ACC*
10
Reservplats
2
Funktion
A
Regnsensor
5
SRS-system
10
ABS-bromsar. Elektrisk Parkerings- 5
broms
Gaspedal*, luftvärmare (PTC)
7.5
Eluppvärmda stolar*
Reservplats
ICM display. CD & Radio, RSE system*
Rattmodul
15
7.5
Reservplats
204
A
Backlampor.
Reservplats
1 2 3
06
Funktion
Helljus
15
Taklucka*
20
Takbelysning. Kontrollpanel förardörr/
Elmanövr. passagerarstol*
Informationsdisplay
7.5
Elmanövr. förarstol*
5
Fällbart nackstöd bak*
15
Fjärrnyckelmottagare. Larmsensorer
Bränslepump
5
Elektriskt rattlås
20
5
20
Reservplats
Lås tank-/bagagelucka
10
Larmsiren. ECC
5
Start/stopknapp
5
Bromsljus omkopplare
5
06 Underhåll och specifikationer
Säkringar
Bagageutrymme
D
A
Positioner
B
Modul A (svart). Funktion
A
Kontrollpanel förardörr
25
Kontrollpanel passagerardörr
25
Kontrollpanel bakdörr vänster
25
Kontrollpanel bakdörr höger
25
Modul B (vit). Funktion
A
Reservplats
Elmanövrerad stol passagerarsida
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbroms* vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms* höger
30
Reservplats
12 V-uttag bagage, kylskåp*
15
Modul D (blå). Funktion
A
Eluppvärmd bakruta
30
Display RTI*, parkeringskamera*
10
Reservplats
4
3
2
1
Reservplats
Släpvagns uttag 2*
15
Reservplats
Elmanövrerad stol förarsida
25
Reservplats
Släpvagns uttag 1*
40
Audio förstärkare
25
Audio system
15
Telefon. Bluetooth
5
Reservplats
8
7
6
5
12
10
9
0328
11
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster
sida.
Modul B (vit). Funktion
A
Reservplats
-
Styrenhet Four-C*
15
Stolsvärme förarsida fram*
15
Stolsvärme passagerarsida fram*
15
Stolsvärme höger bak*
15
AWD styrenhet
10
Stolsvärme vänster bak*
15
Reservplats
06
-
205
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Allmänt
OBS
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rotationsriktning
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Byte av hjul
Losstagning
G021778
G017465
Följ rekommenderat däcktryck som finns
angivet på däcktryckstabellen, se s. 216.
Pilen visar däckets rotationsriktning
06
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och snömodd.
Fästpunkter
Sätt ut varningstriangel om ett hjul byts på en
trafikerad plats. Bilen och domkraften ska stå
på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
ettans växel eller läge P om bilen har
automatisk växellåda.
2. Ta fram reservhjul, domkraft och hjulskruvnyckel som ligger under mattan i
bagageutrymmet.
OBS
Använd den domkraft som hör till bilen.
206
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
3. Blockera framför och bakom de hjul
som ska stå kvar på marken. Använd
kraftiga träklossar eller större stenar.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke mellan sig och vägbanan.
4. (För bilar med stålfälg) Bänd loss hjulsidan med hjulskruvnyckelns ände eller
ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ner domkraftens fot
så att den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad
lodrät under fästet.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
G021780
G021779
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva dit hjulskruvarna.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan
rotera.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är
viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (för bilar med stålfälg).
06
OBS
Navkapselns uttag för ventilen ska vara
över ventilen på fälgen vid montering.
207
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan
då påverkas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida
bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar
att däcket är olämpligt för användning är
sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
1502
G021823
06
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller
208
vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges med fyra siffror, exempelvis
1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15,
år 2002.
Däck med slitagevarnare
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 216.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5 000 km och sedan
med intervall om 10 000 km, detta för att
undvika skillnader i mönsterdjup. För att
minska risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
G021829
Skötsel av däck
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Fälgar och hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo ori-
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
ginalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Vinterdäck
Använda snökedjor
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda dimensioner. Dessa finns angivna
på däcktrycksdekalen, se s. 215. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste rätt däck
vara monterade på alla fyra hjulen.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
06
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att inte köra med vinterdäck som
har mindre mönsterdjup än 4 mm.
209
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Verktyg
Reservhjul*
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda
köregenskaper. Rätt däcktryck på reservhjulet anges på däcktryckstabellen, se s. 216.
G014341
VIKTIGT
Ett skumblock, placerat i reservhjulsfälgen
innehåller alla verktyg. Verktygen består av
bogserögla, domkraft och hjulskruvsnyckel.
Skumblocket är fastskruvat i en konsol i
reservhjulsbaljans botten.
06
Domkraft
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
eva ihop domkraften
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan
med utsidan nedåt. Tre skumblock, två under
reservhjulet och ett över/inuti håller reservhjulet på plats. Det övre innehåller alla verktyg.
Reservhjulet och skumblocken hålls fast med
samma genomgående skruv.
Framtagning av reservhjul
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Skruva upp fästskruven.
210
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
Det undre blocket behöver inte lyftas ur.
Efter användning
Skumblocket och reservhjulet skall placeras
tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
G014340
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
i last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
Allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däcktrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats och efter
användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Framtagning av däcktätningssats
Sätt ut en varningstriangel vid en trafikerad
plats. Däcktätningssatsen finns under golvet
i bagageutrymmet.
1. Vik upp golvmattan bakifrån och framåt.
2. Skruva loss fästskruven.
3. Lyft bort skumblocket som håller domkraft och hjulskruvsnyckel.
4. Lyft upp däcktätningssatsen.
Lägg tillbaka detaljerna efter användning.
06
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
211
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Översikt
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Handskar
5
4
3
6
7
2
1
9
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
8
06
10
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (oranget lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
212
G014337
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck
enligt däcktrycksdekalen (släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt).
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Tätning av punkterat däck
4. Tag på handskarna.
VARNING
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
5. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
6. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
G014338
VARNING
För information om detaljernas funktion, se
på bild s. 212 .
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
7. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.
8. Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta
bilen.
9. Sätt strömbrytaren i position I.
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
10.Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
06
11.Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta
tryck är 1,8 bar och max 3,5 bar.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
12.Stäng av kompressorn och dra ur
kabeln ur 12 V-uttaget.
213
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
13.Ta loss slangen från däckventilen och
sätt på ventilhatten.
14.Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan täta däcket.
06
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
• Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
3. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
4. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
214
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VIKTIGT
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att däcket
innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
225/50R17 94 W.
Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte
däckens hastighetsklass.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
225
Sektionsbredd (mm)
H
210 km/h
50
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
V
240 km/h
W
270 km/h
R
Radialdäck
Y
300 km/h
17
Fälgdiameter i tum (")
94
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i bilens registreringsbevis.
Enda undantaget från dessa bestämmelser
är vinterdäck (både dubbade och dubbfria
däck). Om ett sådant däck väljs får bilen inte
köras fortare än däcket är klassificerat för.
(T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h).
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges
i tabellen.
Däcktryck
G021830
Specifikationer
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) visar vilka
tryck däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden, det finns också angivet i
däcktryckstabellen, se s. 216.
• Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare)
06
OBS
Temperaturskillnader förändrar däcktrycket.
215
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Rekommenderat däcktryck
Variant
Däckstorlek
8-cyl
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
06
6-cyl
225/55 R 16, 225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl diesel
185 hp
225/55 R 16
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl diesel
163 hp
5-cyl bensin
225/55 R 16
225/50 R 17
245/45 R 17
205/60 R 16, 245/40 R 18
Alla
Alla2
T 125/80 R 17
Reservhjul3
1I
2
Last,1-3 personer
Fram (kPa)1
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
240
300
220
280
240
270
230
280
230
270
220
220
300
210
280
220
270
210
280
210
270
210
260
310
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
310
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
260
210
260
270
260
270
270
260
270
2602
420
2602
420
2602
420
2602
420
max 80
vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten Pascal:1 bar = 100 kPa
ECO-tryck, bränsleekonomisk körning
3Temporary
216
Hastighet
(km/h)
Spare
06 Underhåll och specifikationer
Hjul och däck
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
Kontrollera däcktrycket
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad. Detta gäller även bilens reservhjul.
Efter några kilometers körning blir däcken
varma och trycket högre. Däcktryck kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, försämrar däckens livslängd, förkortar däckens
livslängd och försämrar bilens vägegenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär
att däcken kan bli överhettade och skadas.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
06
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
217
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Håll
till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
06
• Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av en
auktoriserad Volvoverkstad.
• Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll
sprutan minst 30 cm från lackerade ytor.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
• Använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
218
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläg-
gen värms upp och torkar. Gör samma sak
efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel
blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas av Volvo. Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar på
förkromade aluminiumfälgar.
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada
orsakad av sådana behandlingar täcks inte
av Volvos garanti.
Rengöring av främre sidorutor med
vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och därefter
varje år.
Rostskydd – kontroll och underhåll
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar,
hålrum, slutna sektioner och sidodörrar.
Under normala förhållande kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter ca
12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver efterbehandlas.
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
06
219
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
Rengöring av interiör
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av
Volvo. Rengör regelbundet och följ instruktionerna som medföljer bilvårdsprodukten.
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare.
För rengöring av säkerhetsbälten, använd
vatten och syntetiskt tvättmedel. Se till att
säkerhetsbältet är torrt innan det rullas in
igen.
VIKTIGT
06
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för
att bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
220
efterbehandling av läderklädsel som då den
används enligt instruktionerna bevarar lädrets skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm
en till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Fråga en Volvoåterförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos
Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Mattor och bagageutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
06 Underhåll och specifikationer
Bilvård
OBS
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
fyll i färg direkt efter att ytan gjorts ren.
06
222
06 Underhåll och specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1
2
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motoroljedekalen anger oljekvalitet och
viskositet.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
xxxxxxxx
3
A
4
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
CO
TF-80SC
3YYYYYYY
MADE IN JAPAN
SERIAL NO
LTD
6
3074804 3
5
06
G021833
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
223
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Mått
C
D
F
E
G
H I
G017403
A
B
06
Position i
bild
A
B
C
D
E
F
G
H
I
224
Mått
Hjulbas
Längd
Lastlängd, golv, fällt
säte
Lastlängd, golv
Höjd
Spårvidd fram
Spårvidd bak
Bredd
Bredd inkl. backspeglar
mm
2835
4851
1927
1094
1493
1588
1585
1861
2106
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, d.v.s. dragkrok, lasthållare, takbox, m.m. samt kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt – Tjänstevikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
1
2
3
4
5
G017755
Vikter
För information om dekalens placering, se
s. 223.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
06
Max taklast: 100 kg.
225
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Modell
Växellåda
Släpvagnsvikt med
broms (kg)
Kultryck (kg)
Alla
Alla
0 – 1200
50
2.5T
Manuell (M66)
max 1800
75
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
3.2
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
T6
Automat (TF–80SC)
max 2000
90
V8
Automat (TF–80SC)
max 2000
90
2.4D
Manuell (M66)
max 1600
75
Automat (TF–80SC)
max 1800
75
Manuell (M66)
max 1600
75
Automat (TF–80SC)
max 2000
90
D5
06
Släpvagnsvikt utan
broms (kg)
Kultryck
(kg)
max 750
50
OBS
Användning av stabiliseringsanordningar
rekommenderas vid släpvagnar tyngre än
1800 kg.
226
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorspecifikationer
Specifikation/Modell
2.5T
3.2
T6
V8
D5
2.4D
Motorbeteckning
B5254T6
B6324S
B6304T2
B8444S
D5244T4
D5244T5
Effekt (kW/rpm)
147/4500
175/6200
210/xx
232/5950
136/4000
120/4000
Effekt (hk/rpm)
200/4800
238/6200
285/xx
315/5950
185/4000
163/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
300/1500-4500
320/3200
400/1500-xx
440/3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Cylinderantal
5
6
6
8
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
84
82
94
81
81
Slaglängd (mm)
93,2
96
93,2
79,5
93,1
93,1
Slagvolym (liter)
2,521
3,192
2,953
4,414
2,400
2,400
Kompressionsförhållande
9,0:1
10,8:1
9,3:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
227
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C
• kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5° C).
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning.
06
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
228
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G021834
Ogynnsamma körförhållanden
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Viskositetsdiagram
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Motorvariant
xxxxxxxx
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
G020233
Engine oil quality: ACEA A5/B5
Viscosity: SAE 0W-30
När dekalen som visas här brevid finns i
bilens motorrum, gäller följande. För information om dekalens placering, se s. 223.
Viskositet: SAE 0W–30
Påfyllningsbar volym mellan
MIN och MAX (liter)
Volym (liter)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
T6
B6304T2
1,2
7,4
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
229
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Övriga vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Växellådsolja
Manuell (M66)
2,0
Transmissionsolja MTF 97309
Automat (TF–80SC)
7,0
Transmissionsolja JWS 3309
Bensinmotor 3.2
8,9
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten, se förpackning.
Bensinmotor 2.5T
9,0
Bensinmotor T6
8,9
Bensinmotor V8
10,2
Dieselmotor
12,5
-
-
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
Bromsvätska
0,6
DOT 4+
Servostyrning
1,2
Styrservoolja WSS M2C204-A2 eller likvärdig produkt.
Spolarvätska
6,5
4,52
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten.
Kylvätska
Luftkonditionering
1
06
1
Varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
2Bilar
utan strålkastarrengörning
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt, se s. 228.
230
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Förbrukning, utsläpp och volym
Modell
Motor
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
Koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
(liter)
2.5T
B5254T6
Manuell (M66)
9,3
223
70
Automat (TF–80SC)
10,2
244
3.2
B6324S
Automat (TF–80SC)
10,3
246
Automat (TF–80SC) AWD
10,7 (Exec. 10,9)
255 (Exec. 259)
T6
B6304T2
Automat (TF–80SC)
11,2
267
V8
B8444S
Automat (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Manuell (M66) AWD
6,9
182
Automat (TF–80SC) AWD
7,8
206
Manuell (M66)
6,4
169
Automat (TF–80SC)
7,3
193
Manuell (M66)
6,3
167
Automat (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningen påverkas om bilen
utrustas med extra tillbehör vilket påverkar
06
bilens vikt. Dessutom påverkar körsätt och
andra icke tekniska faktorer bilens bränsleförbrukning. För mer information, se s. 9.
231
06 Underhåll och specifikationer
Specifikationer
Elsystem
Typgodkännande fjärrkontrollsystem
Allmänt
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassiet.
Prestanda batteri
06
Land
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
2.5T
3.0T
3.2
V8
D5
2.4D
Spänning
(V)
12
12
12
12
ROK
Köldstartförmåga (A)
520 –
800
520 –
700
600 –
800
700
BR
Reservkapacitet
(min)
100 –
150
100 –
135
120 –
150
135
tryckning.
HR
Delphi 2003-07-15, Germany R-LPD1-03-0151
2
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
232
intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
2Uppgifterna
IS, LI, N, CH
Motor
1Härmed
RC
CCAB06LP1940T4
inte tillgängliga vid tiden för
06 Underhåll och specifikationer
06
233
Index
A
ABL – Active Bi-Xenon Lights .....................72
ABS .............................................................96
AC .............................................................111
ACC – Adaptiv farthållare .........................132
Adaptiv farthållare .....................................132
radarsensor ..........................................134
AF – automatisk frekvensuppdatering ......125
07
placering i bilen ..................................... 28
Barnstol ...................................................... 26
förvalslagring ....................................... 123
klimatinställning .................................. 111
Automatisk avbländning ............................. 85
barnstol och krockkudde ...................... 18
fästsystem ............................................. 29
placering i bilen ..................................... 26
Barnsäkerhet .............................................. 26
Automatisk låsning ..................................... 45
Barnsäkerhetsprodukter ............................. 26
Automatisk återlåsning ............................... 45
Barnsäkerhetsspärr ............................. 32, 48
Automattvätt ............................................ 218
Bashögtalare ............................................ 120
AIRBAG-system ..........................................14
Automatväxellåda ...................................... 92
Batteri ................................................ 90, 198
Aircondition, AC ........................................111
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift) .......................95
manuella växellägen (Geartronic) .......... 93
AUX ..................................................117, 120
Allergi- och astmaframkallande substanser ...
108
volym ................................................... 120
Avvisa samtal ...................................152, 157
byte ...................................................... 199
fjärrnyckel/PCC ..................................... 42
hantering ............................................. 198
specifikationer ..................................... 232
underhåll .............................................. 198
varningssymboler ................................ 198
Belysning
Anpassning av köregenskaper .................130
B
Anpassning av ljusbild ................................76
Backspegel
Active Bi-Xenonstrålkastare ........... 76, 77
Bi-Xenonstrålkastare ...................... 76, 77
halogenstrålkastare ...............................77
Anti-sladd .................................................129
eluppvärmd ........................................... 85
inre ........................................................ 85
yttre ....................................................... 84
Backväxelspärr .......................................... 91
Att läsa instruktionsboken ............................6
Bagagelucka
meddelandetexter ....................................6
obsrutor ...................................................6
positionslistor ..........................................6
procedurlistor ..........................................6
punktlistor ................................................6
tillval .........................................................6
234
varningsrutor ........................................... 6
viktigtrutor ............................................... 6
AUTO
låsning .............................................37, 46
Bagagerumsmatta .................................... 150
Baklampor
placering ............................................. 193
Barn
Aktiva Bi-Xenon Ljus, ABL .................... 72
anpassning av ljusbild ........................... 77
automatik ............................................... 75
byte av glödlampor, se även
Glödlampor .......................................... 189
dimljus bak ............................................ 74
dimstrålkastare ...................................... 73
hel-/halvljus ........................................... 72
i kupé ..................................................... 75
instrumentbelysning .............................. 71
ledbelysning .......................................... 76
ljushöjdsreglering .................................. 71
Index
positions-/parkeringsljus .......................73
reglage ...................................................75
trygghetsbelysning ................................76
Beredskapsläge, telefon ...........................156
Bilklädsel ...................................................220
Biltvätt .......................................................218
Bilvård .......................................................218
Bilvård, läderklädsel .................................220
Blind spot information system, BLIS ........142
Blinkers .......................................................74
BLIS ..........................................................142
Blockerat låsläge ........................................47
avaktivering ...........................................47
Bluetooth
handsfree .............................................151
koppla samtal till mobil ........................153
mikrofon av ..........................................153
Bogsering .................................................181
bogseringsögla ....................................181
Broms- och kopplingsvätska ....................188
Bromsar ......................................................96
bromskraftsförstärkning ........................96
bromsljus ...............................................73
bromssystem .........................................96
bromsvätska, volym och kvalitet .........231
elektrisk parkeringsbroms .....................97
låsningsfria bromsar, ABS .....................96
nödbromsförstärknig, EBA .................... 96
nödbromsljus, EBL ................................ 73
parkeringsbroms allmänt ...................... 97
påfyllning av bromsvätska .................. 188
symboler i kombinationsinstrument ...... 96
Bromsljus ................................................... 73
Bränsle ..................................................... 168
bränsleekonomi ................................... 217
bränslefilter ......................................... 168
bränsleförbrukning .................................. 8
förbrukning .......................................... 231
Bältesförsträckare ...................................... 14
Bältespåminnare ........................................ 13
Bärgning ................................................... 181
C
Cd
funktioner ............................................ 121
växlare ................................................. 121
Chassiinställningar ................................... 130
Cigarettändaruttag
baksäte ............................................... 148
framsäte .............................................. 147
Clean Zone Interior ................................... 108
D
Dieselfilter ................................................. 168
Dieselpartikelfilter ....................................... 89
Dimljus
bak ......................................................... 74
fram ....................................................... 73
Dimstrålkastare ........................................... 73
Displaybelysning ........................................ 71
Djupt vatten .............................................. 164
Dolby Surround Pro Logic II ............ 117, 120
Draganordning .......................................... 175
Dragkrok ................................................... 175
Dragvikt .................................................... 226
DSTC, se även Stabilitetssystem
avaktivering/aktivering ......................... 129
handhavande ....................................... 129
Däck
hastighetsklasser ................................. 215
punktering ........................................... 210
rotationsriktning ................................... 206
skötsel ................................................. 208
slitagevarnare ...................................... 208
specifikationer ..................................... 215
tryck ..................................................... 216
vinterdäck ............................................ 209
Död vinkel ................................................. 142
07
Defroster .................................................. 111
Dekal - Airbag ............................................ 27
235
Index
E
F
G
ECC – elektronisk klimatanläggning .........110
Farthållare ................................................ 131
Geartronic ................................................... 93
Ekonomisk körning ...................................164
Fjärrkontroll, se Fjärrnyckel ........................ 36
Genomvädringsfunktion .................... 37, 108
Elektrisk parkeringsbroms
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande ..... 232
Glas
lossa automatiskt ..................................97
lossa manuellt ........................................97
låg batterispänning ................................97
Elektriskt infällbara backspeglar .................84
Fjärrnyckel .................................................. 36
laminerat/förstärkt ................................. 82
ytbehandlat ............................................ 82
ytskikt .................................................... 82
Global opening .................................. 37, 108
Elektronisk startspärr ..................................36
Elmanövrerad taklucka ...............................86
Elsystem ...................................................232
Eluppvärmning
bakruta ...................................................85
säten ....................................................110
Eluttag
bagageutrymme ..................................149
baksäte ................................................148
framsäte ...............................................148
EON – Enhanced Other Networks ............125
07
Equalizer ...................................................120
Extern ljudkälla
AUX-uttag ............................................117
volym ...................................................120
Extra helljus ..............................................191
batteri .................................................... 37
batteribyte ............................................. 42
funktioner .............................................. 37
löstagbart nyckelblad ............................ 36
räckvidd ................................................ 38
Fläckar ...................................................... 220
Glödlampor, byte ...................................... 189
Färgkod, lack ........................................... 221
bagagerumsbelysning ......................... 194
baklampor ........................................... 192
blinkers ................................................ 191
dimstrålkastare .................................... 192
extra helljus ......................................... 191
halvljus halogen ................................... 190
helljus halogen ..................................... 190
instegsbelysning .................................. 194
make up-spegel ................................... 194
parkeringsljus ...................................... 191
positionsljus ......................................... 191
sidomarkeringsljus .............................. 192
Golvmattor ................................................ 148
Fönster och backspeglar ........................... 82
Graviditet .................................................... 13
Fönsterhissar .............................................. 82
H
Fläkt ......................................................... 110
Four-C ...................................................... 130
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 125
Fyrhjulsdrift ................................................ 95
Fälgar
rengöring ............................................. 218
Färdbroms .................................................. 96
Färddator ................................................. 126
Förvalslagring ........................................... 123
Förvaringsplatser i kupén ......................... 146
Halvljus ..................................................... 190
Handskfack .............................................. 147
låsning ................................................... 46
236
Index
Hastighetskompensering ..........................120
timerfunktion ....................................... 112
Inbyggd telefon ........................................ 156
Kollision ...................................................... 25
HBS – Heart Beat Sensor ...........................39
Hel-/halvljus ................................................72
Informations- och varningssymboler ......... 60
Hjul
Informationsdisplayer ................................. 60
radarsensor ......................................... 134
Kollisionsvarnare med bromsunderstöd* . 136
byte ......................................................206
ditsättning ............................................207
fälgar ....................................................208
reservhjul .............................................210
snökedjor .............................................209
Hjul och däck ............................................206
Informationsknapp ..................................... 38
Komfort i kupén ........................................ 146
Infällbara backspeglar ................................ 84
Kompass .................................................. 128
Inkommande samtal .........................152, 157
justering av zon ................................... 128
kalibrering ............................................ 128
Kondens i strålkastare .............................. 218
Inre backspegel .......................................... 85
Instrument och reglage .............................. 56
Hållare för glas och flasköppnare .............150
Instrumentbelysning ................................... 71
Hög motortemperatur ...............................174
Instrumentöversikt ..................................... 56
Högtrycksspolning av strålkastare .............81
Inställning av ratt ........................................ 70
Hörlursuttag ..............................................118
Integrerad bälteskudde .............................. 30
I
ISOFIX fästsystem för barnstolar ............... 29
Kollisionsvarnare ...................................... 136
Kondensvatten ......................................... 168
Konstantfarthållare ................................... 131
Kontrollsymboler ........................................ 60
Krock .......................................................... 25
Krockgardin ................................................ 21
Krockkudde ................................................ 15
IAQS – Interior Air Quality System ............108
K
IC – Inflatable Curtain .................................21
Katalysator ............................................... 169
aktivering/avaktivering, PACOS ............ 19
Kultryck .................................................... 226
Keyless drive ........................................43, 88
Kupébelysning ............................................ 75
Klimat ....................................................... 107
Kupéfilter .................................................. 108
allmänt ................................................ 107
sensorer .............................................. 107
Klimatanläggning, elektronisk .................. 110
Kylskåp ..................................................... 150
IDIS – Intelligent Driver Information
System ......................................................159
IMEI-nummer ............................................159
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen ......111
avlägsna med
ventilationsmunstyckena .....................113
behandling av rutorna ..........................107
kondens i strålkastare ..........................218
Klocka ........................................................ 64
Knappsats i ratten ...................................... 70
höger sida ........................................... 117
vänster sida ......................................... 131
07
Kylvätskenivå ............................................ 187
Köldmedium ............................................. 108
Körning
under ogynnsamma körförhållanden ... 228
Körning med släpvagn ............................. 174
237
Index
dragvikt ................................................226
kultryck ................................................226
släpvagnsvikt .......................................225
Körriktningsvisare .......................................74
L
Lack
färgkod ................................................221
skador och bättring .............................221
stenskott och repor .............................221
Laminerat glas ............................................82
Lampor
07
allmänt .................................................189
bagagerumsbelysning .........................194
baklampor ............................................192
blinkers ................................................191
dimstrålkastare ....................................192
extra helljus ..........................................191
halvljus .................................................190
helljus ...................................................190
instegsbelysning ..................................194
make up-spegel ...................................194
nummerskyltsbelysning .......................193
parkeringsljus ......................................191
positionsljus .........................................191
sidomarkeringsljus ...............................192
specifikationer .....................................195
strålkastare ..........................................189
Larm ............................................................50
aktivera ..................................................50
238
avaktivera .............................................. 50
kontroll av larm ..................................... 38
larmindikator ......................................... 50
larmsignaler ........................................... 51
RDS trafikvarning ................................ 124
reducerad larmnivå ............................... 51
stänga av utlöst larm ............................. 50
test av larmsystem ................................ 52
övriga funktioner ................................... 51
Lastning .................................................... 170
ringsignal, telefon ................................ 153
telefon .................................................. 153
telefon/mediaspelare ........................... 158
Ljusbild, anpassning ............................ 76, 77
bagageutrymme .................................. 170
lastsäkringsöglor ................................. 170
taklast .................................................. 172
Ledbelysning .............................................. 76
Ljusreglage ................................................. 71
Ljud
hörlursuttag ......................................... 118
inställningar ......................................... 120
källa ..................................................... 120
ljudanläggning ..................................... 117
profil för säten ..................................... 121
surround .............................................. 120
volym ................................................... 120
volym, extern ljudkälla ........................ 120
volym, hastighetskompensering ......... 120
volym, programtyper ........................... 125
Ljudanläggning ......................................... 117
Ljudfiler ..................................................... 121
Ljudvolym
mediaspelare ....................................... 153
Ljushöjdsreglering
Aktiva Bi-Xenon strålkastare ................. 71
Bi-Xenon strålkastare ............................ 71
Ljushöjdsreglering strålkastare ................... 71
Ljusindikeringar, PCC ................................. 38
Luftdistribution ................................ 109, 113
Luftkonditionering ..................................... 111
allmänt ................................................. 107
Luftkvalitetssystem ................................... 112
Låg oljenivå .............................................. 186
Lås
automatisk låsning ................................ 45
bagagelucka .......................................... 45
handskfack ............................................ 45
låsknapp på insida ................................ 45
låsning ................................................... 45
upplåsning ............................................. 45
Läderklädsel, tvättråd ............................... 220
M
Make up-spegel ........................................ 194
Manuell växellåda ....................................... 91
Index
Manuella växellägen (Geartronic) ...............93
Motorspecifikationer ................................ 227
Meddelanden i
kombinationsinstrumentet ........................105
Mp3-funktioner ......................................... 121
Mediaspelare ............................................120
Mått ..................................................224, 225
Meny- och meddelandehantering .............102
Mätare i kombinationsinstrumentet ........... 60
ogynnsamma körförhållanden ............. 228
oljekvalitet ............................................ 228
styrservoolja ........................................ 230
volymuppgifter ..................................... 229
växellådsolja ........................................ 230
Oljenivå ..................................................... 186
Miljö
N
P
Nackstöd, mittplats .................................... 68
PACOS ....................................................... 19
NEWS ....................................................... 124
Panelbelysning ........................................... 71
Nyckel ........................................................ 36
Panikfunktion .............................................. 38
fjärrnyckel .............................................. 36
nyckellöst lås- och startsystem ............ 43
PCC ....................................................... 36
Nyckelblad ................................................. 40
Parkera samtal .......................................... 157
bränsleförbrukning ...................................8
effektiv avgasrening .................................8
ren luft i kupén .........................................8
spara miljön .............................................8
textilstandard ...........................................8
Volvo personvagnars miljöfilosofi ............8
Volvos verkstäder och miljön ...................8
Minnesfunktion i stol ...................................67
Mobiltelefon
ansluta .................................................154
handsfree .............................................151
registrera telefon ..................................152
Motor
starta ......................................................88
överhettning .........................................174
Motorrum
allmänt .................................................184
huv .......................................................184
kylvätska ..............................................187
olja .......................................................186
styrservoolja ........................................188
översikt ................................................185
MY KEY .................................................... 118
Parkeringsbroms ........................................ 97
Nyckelfri start (keyless drive) ..................... 88
elektrisk ................................................. 97
låg batterispänning ................................ 97
Parkeringshjälp ......................................... 139
Nyckelspärr ................................................ 94
Parkeringsvärmare ................................... 114
Nyhetssändning ....................................... 124
parkering i backe ................................. 114
tidsinställning ....................................... 115
PCC – Personal Car Communicator
Nödsamtal ................................................ 160
Nödutrustning
O
förbandslåda ....................................... 149
varningstriangel ................................... 173
funktioner .............................................. 37
räckvidd ................................................. 39
Pisksnärtskador WHIPS ............................. 22
07
PI-sökning ................................................ 125
Ogynnsamma körförhållanden ................. 228
Placering av barnstolar ............................... 26
Olja
Polering .................................................... 219
filter ..................................................... 186
motorolja ............................................. 228
Positions-/parkeringsljus ............................ 73
239
Index
Programfunktioner ....................................123
Rengöring
SIPS-bag .................................................... 20
Programtyp ...............................................124
automattvätt ........................................ 218
biltvätt ................................................. 218
fälgar ................................................... 218
klädsel ................................................. 220
säkerhetsbälten ................................... 220
Reservhjul ................................................. 210
Skidlucka .................................................. 171
PTY – Programtyp ....................................124
R
Radarsensor .............................................134
Radio
AF ........................................................125
EON .....................................................125
frekvensuppdatering ............................125
förvalslagring .......................................123
inställningar .........................................123
PTY ......................................................124
radiotext ...............................................125
REG .....................................................125
stationer ...............................................123
Ratt
07
knappsats ............................................156
knappsats adaptiv farthållare ..............133
knappsats höger sida ..........................117
knappsats vänster sida ........................131
rattinställning .........................................70
Rattlås .........................................................88
RDS-funktioner .........................................123
återställning .........................................125
REG – Regionala radioprogram ................125
240
Ringa samtal ....................................152, 157
RND – Random ........................................ 122
Rostskydd ................................................ 219
Ryggstöd
S
baksäte, fällning .................................... 68
framsäte, fällning ................................... 66
Samtal
funktioner under pågående samtal ..... 157
hantering .....................................152, 157
SCAN
cd och ljudfiler ..................................... 122
radiostationer ...................................... 123
Sekretesslåsning ........................................ 41
Serviceprogram ........................................ 184
Sidokrockkuddar ........................................ 20
Signalhorn .................................................. 70
Regnsensor .................................................80
Signalingång, extern ................................ 117
Rekommendationer vid körning ................164
SIM-kort ................................................... 160
Slumpval, cd och ljudfiler ......................... 122
Släpvagn
körning med släpvagn ......................... 174
släpvagnsvikt ....................................... 225
Smörjmedel .............................................. 230
Snabbspola cd ......................................... 122
Sotfilter fullt ................................................ 89
Spin control .............................................. 129
Spolare
spolarvätska, påfyllning ....................... 197
strålkastare ............................................ 81
vindruta .................................................. 81
Spolmunstycken, uppvärmda .................... 81
Spårinformation ........................................ 122
SRS-AIRBAG .............................................. 15
SRS-systemet
allmänt ................................................... 16
Stabilitets- dragkraftssystem ................... 129
Stabilitetssystem ...................................... 129
Standby-läge, telefon ............................... 156
Start av motor ............................................. 88
Starthjälp .................................................... 90
Startlås ....................................................... 65
Index
Startspärr ....................................................36
Säkringscentral
Stationssökning ........................................123
bagageutrymme .................................. 205
handskfack .......................................... 204
motorrum ............................................ 202
placering ............................................. 201
Säten .......................................................... 66
Stenskott och repor ..................................221
Stol
elmanövrerad .........................................66
fällning av ryggstöd fram .......................66
manuell inställning .................................66
minnesfunktion ......................................67
nyckelminne ...........................................67
Strålkastare ........................................ 72, 189
strålkastarspolning ................................81
Strålkastarspolning .....................................81
Styrkraftsnivå hastighetsanpassad ...........130
Styrservoolja .............................................188
Surround .......................................... 117, 120
Svängningsdämpare .................................176
Symboler ...................................................129
informationssymboler ............................60
kontrollsymboler ....................................60
varningssymboler ..................................60
Säkerhet ......................................................12
Säkerhet i kupé ...........................................12
Säkerhetsbälten ..........................................12
bältesförsträckare ..................................14
Säkerhetsläge .............................................25
Säkringar ...................................................201
T
elmanövrerade ...................................... 66
eluppvärmning .................................... 110
fällning av ryggstöd bak ........................ 68
fällning av ryggstöd fram ...................... 66
nackskydd bak ...................................... 68
ventilerade framsäten ......................... 110
Taklucka
blockering vid automatisk
stängning ........................................86, 87
solskärm ................................................ 87
ventilationsläge ..................................... 86
öppning och stängning ......................... 86
Tankning
tanklock ............................................... 167
tanklucka, elektrisk öppning ............... 167
tanklucka, manuell öppning ................ 167
Tankvolym ................................................ 231
Telefon ..................................................... 156
ansluta ................................................. 154
beredskapsläge, standby-läge ........... 156
handsfree ............................................ 151
inbyggd, översikt ................................. 156
inkommande samtal ............................ 152
ljudinställningar .................................... 158
registrera telefon ................................. 152
ringa samtal ......................................... 152
ta emot samtal ............................ 153, 157
telefonbok, genväg .............................. 154
uppringning från telefonbok ................ 158
Telefonbok
nummerhantering ................................ 158
Temperatur
faktisk temperatur ............................... 107
Temperaturreglering ................................. 111
Test av larmsystem .................................... 52
Tillsatsvärmare ......................................... 116
Timer ......................................................... 112
Tjänstevikt ................................................ 225
Torkarblad
byte ...................................................... 196
rengöring .................................... 196, 197
serviceläge .......................................... 196
Torkare och spolning .................................. 80
07
Totalvikt .................................................... 225
TP – trafikinformation ............................... 124
Traction control ........................................ 129
Trafikinformation ....................................... 124
Transmission .............................................. 91
241
Index
Trippmätare ................................................64
Trygghetsbelysning ....................................76
Tuta .............................................................70
Tvätta bilen ...............................................218
Typbeteckning ..........................................223
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem ......232
Tändningslägen ..........................................65
U
Underhåll
rostskydd .............................................219
Upplåsning
bagagelucka ..........................................45
från insidan ............................................45
från utsidan ............................................45
nyckellös ................................................45
Uppvärmda spolmunstycken ......................81
Urkoppling av växelväljarspärr ...................94
Utsläpp av koldioxid .................................231
07
V
Vadning .....................................................164
Varningsblinkers .........................................74
Varningsdekal - Airbag ...............................27
Varningslampa
adaptiv farthållare ................................132
kollisionsvarnare ..................................137
242
stabilitets- dragkraftssystem .............. 129
Varningslampor .......................................... 60
Viktig information .......................................... 6
Bältespåminnare ................................... 62
Fel i bromssystemet .............................. 62
generatorn laddar inte ........................... 62
Krockkuddar-SRS ................................. 62
lågt oljetryck .......................................... 62
parkeringsbroms åtdragen .................... 62
varning .................................................. 62
Varningsljud
Vindrutetorkare ........................................... 80
adaptiv farthållare ............................... 132
kollisionsvarnare ................................. 137
Varningssymbol, AIRBAG-systemet .......... 14
Vätskor
Varningstriangel ....................................... 173
automat ................................................. 92
manuell .................................................. 91
Växelväljarspärr .......................................... 94
Vatten- och smutsavvisande ytskikt .......... 82
Vattenavvisande ytskikt, rengöring .......... 219
Vindrutespolning ......................................... 81
Vinterdäck ................................................ 209
Volym, ljud ................................................ 120
Volym, se även Ljudvolym ........................ 120
Väntande samtal ....................................... 157
Värme ....................................................... 111
volymuppgifter ..................................... 230
Växellåda .................................................... 91
Vaxning .................................................... 219
Ventilation ................................................ 109
Ventilationsmunstycken ........................... 109
Vikter
bakaxeltryck ........................................ 225
framaxeltryck ...................................... 225
kultryck ................................................ 225
maximal tågvikt ................................... 225
släpvagnsvikt ...................................... 225
taklast .................................................. 225
tjänstevikt ............................................ 225
totalvikt ............................................... 225
W
avaktivering ........................................... 94
mekanisk urkoppling ............................. 94
WHIPS ........................................................ 22
Y
Whiplash Protection System ................. 22
Yttre backspeglar ....................................... 84
Å
Återcirkulation .......................................... 112
Återställning av fönsterhissar ..................... 83
Index
Återställning av yttre backspeglar ..............84
Ö
Överhettning .............................................174
07
243
Index
07
244
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9528 (Swedish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising